BMM 3117: KAEDAH PENGAJARAN BAHASA MELAYU SEKOLAH RENDAH

SOALAN 1

MOHAMAD NUR HAFIZZUDIN BIN MOHD ZAINUDIN

Muka Surat 1

BMM 3117: KAEDAH PENGAJARAN BAHASA MELAYU SEKOLAH RENDAH

STRATEGI PENGAJARAN

MOHAMAD NUR HAFIZZUDIN BIN MOHD ZAINUDIN

Muka Surat 2

BMM 3117: KAEDAH PENGAJARAN BAHASA MELAYU SEKOLAH RENDAH
Menurut Kamus Dewan edisi ketiga (1998), strategi merupakan rancangan yang teratur untuk mencapai maklamat atau kejayaan. Strategi merupakan satu perancangan yang melibatkan satu operasi dan aktiviti pengurusan kaedah yang digunakan untuk mencapai matlamat tertentu. Dalam konteks pengajaran dan pembelajaran, strategi merujuk kepada satu set aksi pengajaran yang bertujuan untuk mencapai objektif yang diharapkan.

Strategi merujuk kepada cara-cara bagaimana guru mengendalikan sesuatu aktiviti pembelajaran dengan sistematik dan bukan dengan cara cuba jaya. Strategi merupakan tindakan-tindakan spesifik yang dilakukan dengan sengaja oleh guru untuk mencapai matlamat-matlamat khusus dalam proses pembelajaran. Untuk mencapai objektif-objektif pengajaran, seseorang guru biasanya menggunakan gabungan berapa pendekatan serta kaedah mengajar tertentu. Rancangan gabungan pendekatan dan kaedah serta turutan pendekatan dan kaedah itu dilaksanakan merupakan strategi pengajaran. Strategi boleh diibaratkan sebagai suatu susunan pendekatan-pendekatan dan kaedah-kaedah untuk mencapai sesuatu matlamat dengan menggunakan tenaga, masa serta kemudahan secara optimum.

Sebagai contoh, katakanlah perang tercetus di antara Malaysia dan Singapura. Seorang panglima Malaysia yang dipertanggungjawabkan untuk menyerang dan menawan Singapura terpaksa merancang strategi peperangannya. Dia harus memikirkan apakah pendekatan-pendekatan dan kaedah-kaedah untuk menyerang pihak musuh. Adakah kita menggunakan tentera udara atau tentera laut ? Adakah kita mengebom sasaran-sasaran pertahanannya terlebih dahulu sebelum menghantar angkatan tentera darat diikuti oleh angkatan tentera laut. Susunan serta urutan kaedah yang dirancangkan mengikut kekangan logistik adalah disebut strategi pengajaran merangkumi beberapa aspek urutan dan susunan maklumatdan membuat keputusan bagaimana menyampaikannya.
MOHAMAD NUR HAFIZZUDIN BIN MOHD ZAINUDIN Muka Surat 3

dalam bilik darjah KBSR yang biasanya terdiri daripada kumpulan lemah. setiap bilik darjah mempunyai halangan serta rintangan-rintangan yang tersendiri seperti keadaan fizikal. Kita biasanya mendengar pendapat bahawa tiada MOHAMAD NUR HAFIZZUDIN BIN MOHD ZAINUDIN Muka Surat 4 . Rancangan gabungan pendekatan dan kaedah yang dilaksanakan itu merupakan strategi pengajaran. kaedah demostrasi dan kaedah latih tubi yang manakah kita gunakan terlebih dahulu ? Bagaimanakah kombinasinya ? Ringkasnya rancangan yang lengkap yang mengandungi pendekatan dan kaedah adalah strategi mengajar yang dimaksudkan. Peranan strategi pengajaran adalah lebih penting lagi jika kita mengajar pelajar-pelajar yang berbeza dari segi kebolehan. kecenderungan serta minat yang berbeza-beza. Antara kaedah syarahan. Adakah kita gunakan pendekatan individu atau pendekatan kumpulan kecil ? Bila kita menerangkan cara-cara berenang kepada pelajar patutkah kita gunakan pendekatan induktif atau pendekatan deduktif? Di samping itu. Kita perlu rancangkan pendekatan dan kaedah yang digunakan untuk mengajar kumpulan-kumpulan yang berbeza-beza itu. Guru terpaksa memikirkan strategi pengajaran yang terdiri daripada pelbagai kaedah mengajar untuk memenuhi keperluan semua kumpulan. strategi pengajaran harus mempertimbangkan pendekatan yang digunakan serta kaedahkaedah yang perlu digunakan. Di samping itu. kemudahan bilik darjah. untuk mengajar sebuah kelas berenang. kumpulan serdahana serta kumpul yang cergas.BMM 3117: KAEDAH PENGAJARAN BAHASA MELAYU SEKOLAH RENDAH Untuk mencapai objektif-objektif pengajaran. norma serta latar belakang sekolah dan murid. Sebagai contoh. apakah kaedah pengajaran yang boleh kita gunakan. Lantaran itu. pencapaian. seseorang guru biasanya menggunakan gabungan berapa pendekatan serta kaedah mengajar tertentu. seseorang guru bukan sahaja mesti menguasi berbagai-bagai kaedah mengajar tetapi yang lebih penting lagi ialah bagaimana mengintegrasikan serta menyusun kaedah-kaedah itu untuk membentuk strategi pengajaran yang paling berkesan dalam pengajarannya. nilai. Contohnya.

Dengan bahasa yang lebih mudah. MOHAMAD NUR HAFIZZUDIN BIN MOHD ZAINUDIN Muka Surat 5 . Kemahirankemahiran boleh digabungjalinkan. Strategi yang baik akan menjadikan sesi pengajaran dan pembelajaran menarik serta menimbulkan suasana pembelajaran yang konduksif ke arah mencapai objektif yang hendak dicapai. Jelasnya sesuatu kaedah pengajaran tidak menjaminkan pencapaian matlamat pengaajaran. Salah satu kriteria guru yang berkesan ialah mengetahui dan berkemahiran mempelbagaikan kaedah mengajar untuk disesuaikan dengan isi pelajaran yang diajar.BMM 3117: KAEDAH PENGAJARAN BAHASA MELAYU SEKOLAH RENDAH terdapat mana-mana kaedah yang paling baik sekali. Guru akan memikirkan keseluruhan proses pengajaran beliau. Antara strategi yang boleh digunakan ialah: ➢Penggabungjalinan Penggabungjalinan memainkan peranan penting dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Yang lebih penting adalah interaksi kaedah itu dengan kaedah-kaedah lain. beberapa kemahiran dapat dikuasai serentak. Strategi mengajar mewakili satu pendekatan yang kompleks dalam pengajaran dan selalunya mengandungi beberapa kaedah pengajaran yang menggunakan pelbagai teknik pengajaran. Melalui proses ini. strategi ialah perancangan guru untuk mengajar sesuatu tajuk pelajaran dengan menggunakan pendekatan. sama ada kemahiran yang terdapat dalam kemahiran berbahasa atau kemahiran daripada mata pelajaran lain. Cara ini juga dapat mengelakkan kebosanan dalam proses pembelajaran. kaedah serta teknik pengajaran dan pembelajaran. Ini amat benar kerana kaedahkaedah mengajar mestilah diatur untuk membentuk strategi pengajaran mengikut keadaan di mana proses pengajaran itu berlaku.

dan lain-lain. bahan maujud. ➢Pemulihan Program pemulihan disediakan untuk membantu murid menguasai kemahirankemahiran asas yang belum dapat dikuasai dalam tempoh masa yang ditetapkan. Murid ini hendaklah diberikan bahan yang berbeza-beza untuk digunakan secara bersendirian atau dengan bimbingan guru. Penyerapan ini mengandungi pelbagai bidang ilmu seperti sains. unsur-unsur ilmu dan nilai-nilai murni juga boleh diserapkan. dan minat. keupayaan. ➢Pengayaan Program pengayaan perlu diberi penekanan dalam Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah kerana keadaan murid yang berbeza dari segi kebolehan. alat permainan.matematik. carta. dan bahan-bahan aktiviti boleh diberikan kepada murid yang telah menguasai kemahiran-kemahiran dalam jangka masa yang ditetapkan atau lebih awal daripada jangka masa yang ditentukan. Bahan-bahan seperti bahan bacaan tambahan.BMM 3117: KAEDAH PENGAJARAN BAHASA MELAYU SEKOLAH RENDAH ➢Penyerapan Dalam pengajaran bahasa Melayu. Pelaksanaan program ini adalah mengikut kadar kemampuan murid menguasai sesuatu kemahiran. sejarah. MOHAMAD NUR HAFIZZUDIN BIN MOHD ZAINUDIN Muka Surat 6 . dan lain-lain yang boleh digunakan berperingkat-peringkat daripada yang mudah kepada yang lebih sukar. kad-kad kerja. permainan. Bahan-bahan untuk program ini terdiri daripada kad-kad. bakat.

penilaian perlulah dijalankan berterusan dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Dan setelah itu barulah dapat dipastikan jenis aktiviti pemulihan atau aktiviti pengayaan yang sesuai bagi murid. kelemahan murid dapat dipulihkan sebelum kelemahan-kelemahan pembelajaran terkumpul di tahap yang lebih tinggi. Hanya melalui proses penilaian berterusan dapat dipastikan jenis tindakan susulan yang perlu diambil ke atas seseorang murid. MOHAMAD NUR HAFIZZUDIN BIN MOHD ZAINUDIN Muka Surat 7 . sama ada untuk menjalankan pemulihan atau pengayaan.BMM 3117: KAEDAH PENGAJARAN BAHASA MELAYU SEKOLAH RENDAH ➢Penilaian Penilaian dianggap sebagai sebahagian daripada proses pengajaran dan pembelajaran. selain mengetahui tahap pencapaian. Dengan cara yang sedemikian. Oleh itu. Penilaian merupakan suatu aktiviti untuk mendapatkan maklumat yang berguna bagi menentukan pencapaian sesuatu objektif pengajaran atau pembelajaran.

Bercerita .Pengajaran Mikro .BMM 3117: KAEDAH PENGAJARAN BAHASA MELAYU SEKOLAH RENDAH Strategi pengajaran dan pembelajaran boleh diklasifikasikan mengikutkepada tiga unsur utama iaitu strategi pemusatan guru.Kumpulan MOHAMAD NUR HAFIZZUDIN BIN MOHD ZAINUDIN Muka Surat 8 . Ketiga-tiga strategi kadangkala saling berkait antara satu sama laindalam proses pengajaran dan pembelajaran.Syarahan .Penyoalan .Simulasi .Penggunaan buku teksdan rujukan Kaedah: .Pengajaran Berkumpulan . pemusatan murid dan pemusatanbahan pelajaran.Penggunaan Bahan .Pengajaran terancang .Modul .Penyelesaian masalah . Klasifikasi Strategi Pengajaran-Pembelajaran Berasaskan Guru Berasaskan Murid Berasaskan Bahan Kaedah: .Audio-visual .Projek .Penemuan .Main peranan -Sumbangsaran .Inkuiri-penemuan .Demonstrasi .Keseluruhan kelas Kaedah: .

Peranan guru adalah mengemukakan bahan pengajaran. perbendaharaan kata. Contoh yang dapat diberikan ialah latih tubi dan praktis.BMM 3117: KAEDAH PENGAJARAN BAHASA MELAYU SEKOLAH RENDAH Strategi Berasaskan Guru Merupakan stategi pengajaran dan pembelajaran yang telah lama diamalkan dalam bilik darjah. Contohnya ialah pengajaran fakta sains atau kajian sosial. Komunikasi dan interaksi antara guru dan murid adalah sehala. Strategi ini digunakan untuk menyampaikan fakta-fakta khusus dan kemahiran tertentu. Strategi ini juga dikenali sebagai pengajaran langsung di mana guru mengarah pemikiran dan penglibatan pelajar.Guru menguasai dan mengawal segala aktiviti pembelajaran. pengiraan matematik. MOHAMAD NUR HAFIZZUDIN BIN MOHD ZAINUDIN Muka Surat 9 . Terdiri daripada bahan yang mengandungi langkah-langkah kecil dan sistematik. kuliah serta hafalan pelajar. Guru berada dalam tengah-tengah aktiviti bilik darjah. membimbing pelajar melalui sesi praktis awalan dan memberi semua pelajar amalan berperingkat tinggi yang lebih kerap. Strategi ini turut dikenali sebagai pengajaran eksplisit.

Pengajaran ditujukan kepada seluruh kelas. MOHAMAD NUR HAFIZZUDIN BIN MOHD ZAINUDIN Muka Surat 10 . Buku teks merupakan panduan untuk apa yang diajar dalam kelas. Setiap episod dalam pengajaran ditentukan oleh guru. Pelajar tidak bebas untuk bergerak dalam bilik darjah.BMM 3117: KAEDAH PENGAJARAN BAHASA MELAYU SEKOLAH RENDAH Ciri-Ciri Pendekatan Strategi Berpusatkan Guru Guru bercakap lebih daripada pelajar semasa pengajaran. hadap papan kapur. Meja dan kerusi diatur dalam barisan.

menggalakkan murid menghasilkan idea dan memberi pendapat. Di dalam proses pembelajaran pelbagai kaedah serta teori telah diutarakan bagi memastikan proses pembelajaran ini akan lebih berkesan kepada murid-murid serta para pelajar. Peranan guru hanya dilihat sebagai pengawal bilik darjah selain mereka seharusnya menerima murid-murid sebagai individu yang mempunyai ciri-ciri perlakuan yang berbeza. memberi murid peluang membuat penyampaian dan bercakap. Melalui teori ini ia dapat membuka ruang serta peluang kepada guru untuk memilih kaedah yang sesuai dalam memperolehi sesuatu konsepdan pengetahuan. Pembelajaran dan Pengajaran (P&P) berdasarkan konstruktif ini menyeimbangkan peranan guru dan pelajar untuk saling bersandar di antara satu sama lain. MOHAMAD NUR HAFIZZUDIN BIN MOHD ZAINUDIN Muka Surat 11 . menambahkan keyakinan diri. meningkatkan kemahiran berfikir aras tinggi. Salah satu teori yang ditemui ialah teori konstruktif. menggalakkan murid membina ilmu dan mewujudkan suasana kerjasama di kalangan murid.BMM 3117: KAEDAH PENGAJARAN BAHASA MELAYU SEKOLAH RENDAH Pengajaran Berpusatkan Murid (Student Centre Learning) Pembelajaran merupakan suatu proses yang berlaku dalam akal fikiran atau lebih dikenali sebagai kognitif dan kesan dari proses ini akan dapat dilihat melalui perubahan dalam tingkah laku dan percakapan. Pengajaran berpusatkan murid adalah suatu kaedah untuk meningkatkan penglibatan murid dalam proses pengajaran dan pembelajaran dan bertujuan untuk menggalakan murid menjadi aktif dan tidak pasif.

Menurut Borich &Tombari (1997)-Educational Phychology. guru dapat membuat penilaian kendiri dan menilai kefahaman orang lain supaya kefahamannya tentang sesuatu bidang pengetahuan dapat ditingkatkan lagi. Konsep ini dapat dikaitkan dengan pengajaran kepelbagaian pelajar melalui idea yang dikupas daripada teori konstruktivisme.BMM 3117: KAEDAH PENGAJARAN BAHASA MELAYU SEKOLAH RENDAH Saya memilih konsep berkenaan kerana sebagai guru yang bijak melaksanakan tugasnya seharusnya bijak mencari ruang dan peluang utuk memilih kaedah mengajar yang sesuai dalam memperolehi sesuatu konsep dan pengetahuan. A Contemporary Approach (halaman 177) menyebut: “Constructivisme. Konstruktif adalah pendekatan yang memberi hak dan peluang untuk murid-murid belajar untuk belajar (learn how to learn) dengan membina makna dan kefahaman yang tinggi dalam kerangka minda masing-masing. MOHAMAD NUR HAFIZZUDIN BIN MOHD ZAINUDIN Muka Surat 12 . pengajaran dan pembelajaran yang berasaskan konstruktivisme memberi peluang kepada guru untuk memilih kaedah pengajaran dan pembelajaran yang sesuai dan menentukan sendiri masa yang diperlukan untuk memperolehi sesuatu konsep atau pengetahuan. Keadaan ini menuntut agar guru lebih prihatin terhadap keperluan dan kehendak pelajar secara individu. Selain itu... Walaupun begitu konstruktivisme merupakan suatu anjakan yang perlu diaplikasikan bertujuan untuk memberi peluang dan membuka ruang kepada pelajar di dalam merialisasikan dalam kehidupan seharian mereka.an approach to learning in which learners are provided the opportunity to construct their own sense of what is being learned by building internal or relationship among the ideas and fact being taught”. Berdasarkan kepada pengalaman dan persekitaran yang sedia ada. Di samping itu. Petikan ini dapat difahami sebagai pendekatan pembelajaran yang menyediakan peluang kepada pelajar untuk membina kefahaman terhadap perkara yang dipelajari dengan mewujudkan jaringan antara idea serta fakta yang sedang diajar atau dipelajari.

bahan lukisan.BMM 3117: KAEDAH PENGAJARAN BAHASA MELAYU SEKOLAH RENDAH Strategi Berasaskan Bahan/Sumber Strategi berasaskan sumber atau bahan pembelajaran bermaksud guru menggunakan banyak bahan sumber seperti buku. pusat sumber. Model-model tiga dimensi seperti glob dan rangka manusia e. Slaid dan jalur filrem b. peralatan saintifik. Antara sumber atau bahan pengajaran dan pembelajaran itu adalah: a. MOHAMAD NUR HAFIZZUDIN BIN MOHD ZAINUDIN Muka Surat 13 . pusat akses kendiri dan lain-lain untuk menjalankan pengajarannya. Diharapkan dengan penggunaan pelbagai media itu akan meningkatkan kualiti pengajaran dan pembelajaran yang bukan sahaja daripada segi pencapaian akademik tetapi aspek peningkatan kemahiran dan keupayaan mental dan pemikiran kritikal dan kreativiti pelajar. Pita rakaman dan televisyen d. Projector lutsinar dan lutsinar c. Strategi ini meliputi bahan yang luas bagi pelajar yang dibimbing oleh guru hingga yang belajar secara individui dapat belajar dengan baik. blok-blok binaan. Modul terancang Pakej pembelajaran dengan penggunaan computer. computer.

BMM 3117: KAEDAH PENGAJARAN BAHASA MELAYU SEKOLAH RENDAH TEORI HURAIAN BAHASA MOHAMAD NUR HAFIZZUDIN BIN MOHD ZAINUDIN Muka Surat 14 .

Pada abad ini ahli-ahli bahasa mulai sedar bahawa bahasa tidak kekal dan bahasa sentiasa berubah mengikut peredaran zaman selari dengan MOHAMAD NUR HAFIZZUDIN BIN MOHD ZAINUDIN Muka Surat 15 . Kajian yang serupa juga telah diusahakan oleh pendeta-pendeta India seperti Panini bagi menghuraikan bahasa Sanskrit. contohnya penggolongan kata kerja. Teori huraian bahasa menjelaskan bahawa unsur-unsur bahasa yang hendak diajarkan boleh dihuraikan melalui penyampaian pengajaran. Kajian-kajian mereka dibuat berasaskan falsafah kerana pada masa itu bahasa menjadi salah satu cabang falsafah yang penting dan merupakan satu bidang yang dapat membantu mereka menyelidik tabii alam. Teori-teori ini berbeza antara satu sama lain kerana dipengaruhi oleh aliran pemikiran yang terdapat pada zaman itu. Kajian bahasa secara tradisional mula diterokai oleh orang Yunani pada kurun ke-5 sebelum Masihi. Bab ini akan membincangkan teori-teori huraian bahasa. Kegiatan orang yunani meliputi aspek-aspek tatabahasa yang ada pada masa itu. guru-guru dan bakal guru perlu tahu bagaimana hendak menyampaikan pengajaran bahasa kepada murid-murid. Penerangan ini penting bagi menentukan bahan pengajaran dan prosedur mengajar. kata sendu. Bahan dan prosedur pengajaran inilah yang digunakan untuk menyampaikan tajuk atau isi pelajaran. Ahli falsafah Yunani seperti Plato mengkaji bentuk-bentuk bahasa mereka sendiri daripada bahan-bahan penulisan. Sebagai pendidik Bahasa Melayu. Kajian bahasa ini dilanjutkan oleh orang Romawi yang mengkaji bahasa Latin dan sarjana-sarjana Arab yang menjalankan bentuk kajian yang sama terhadap bahasa Arab. iaitu teori tradisional. Kajian bahasa bentuk ini diteruskan hingga ke abad pertengahan dan moden pada abad ke-19. kata sendi dan kata partikel. struktural. guru-guru perlu arif tentang sifat-sifat bahasa yang diajar dan bagaimana berfungsi seperti yang dihuraikan oleh ahli-ahli linguistik teoritis.BMM 3117: KAEDAH PENGAJARAN BAHASA MELAYU SEKOLAH RENDAH Dalam sejarah perkembangan ilmu linguistik teoritis terdapat banyak teori bahasa yang dikemukakan oleh tokoh-tokoh linguistik. Justeru. fungsional dan Transformasi Generatif.

semua bahasa dihuraikan berasaskan unsur-unsur yang sama. Ahli bahasa tradisional berpendapat bahawa bahasa di dunia ialah variasi bahasa Yunani dan Latin. Oleh itu. pandai. dalam tatabahasa Bahasa Melayu. iaitu yang menekankan pemahaman rumus-rumus atau undang-undang bahasa dahulu kemudian diikuti dengan contohcontoh. bulan…. tahun. seperti besar. Kajian ahli bahasa tradisional mempunyai ciri-ciri berikut: i) kajian dibuat berdasarkan bahasa tulisan ii) Huraian tatabahasa bersifat rasional dan berasaskan anggapan bahawa disiplindisiplin lain tiada kaitannya dengan bahasa. Akibatnya huraian unsur-unsur bahasa tidak tetap dan tidak tepat. Walau bagaimanapun apabila mendefinisikan “kata sifat”. iv) Kajian yang dilaksanakan menganggap bahawa bahasa di dunia dihuraikan berasaskan ciri-ciri universal seperti logik. 1954). 1954).BMM 3117: KAEDAH PENGAJARAN BAHASA MELAYU SEKOLAH RENDAH perubahan dan kemajuan pemikiran manusia. definisinya adalah berdasarkan fungsi . “kata nama” didefinisikan sebagai segala perkataan yang merujuk kepada benda atau orang seperti budak. burung. MOHAMAD NUR HAFIZZUDIN BIN MOHD ZAINUDIN Muka Surat 16 . Contohnya. iaitu sifat ialah segala perkataan yang menerangkan atau menunjukkan sifat sesuatu nama atau perbuatan atau lainnya. (Za‟ba. selalu (Za‟ba. iii) kajian yang dijalankan adalah secara deduktif. bodoh. falsafah dan sebagainya. segera.. Secara keseluruhannya ahli-ahli bahasa tradisional berpendapat berpendapat bahawa struktur-struktur bahasa ialah hasil daripada sebab dan akibat dan bahasa dunia ini ialah variasi-variasi daripada satu sistem yang berasaskan logik dan rasional yang sama. kaki.

BMM 3117: KAEDAH PENGAJARAN BAHASA MELAYU SEKOLAH RENDAH JENIS TEORI HURAIAN BAHASA MOHAMAD NUR HAFIZZUDIN BIN MOHD ZAINUDIN Muka Surat 17 .

teori transformasi generatif. Namun demikian. sudut pandangan yang terdapat dari tiap-tiap aliran tatabahasa itu juga berbeza. ini tidak jauh menyimpang daripada maksudnya. Tatabahasa dapat disimpulkan sebagai satu konsep tatabahasa yang mempunyai peraturan yang terdapat dalam sesuatu bahasa. dan teori fungsional. teori struktural. iaitu teori tradisional. Sebagai contoh. Tiap-tiap aliran dipengaruhi oleh ilmu lain yang ada kaitan dengannya.BMM 3117: KAEDAH PENGAJARAN BAHASA MELAYU SEKOLAH RENDAH Definisi tatabahasa berlainan antara ahli bahasa dari segi susunan perkataan dan ayat. Lantaran itu. Teori bahasa terbahagi kepada empat. Berikut merupakan huraian bagi setiap teori yang dinyatakan di atas: MOHAMAD NUR HAFIZZUDIN BIN MOHD ZAINUDIN Muka Surat 18 . Teori-teori ini dilahirkan hasil daripada ketidakpuasan hati terhadap beberapa aspek teori dan metodologi yang telah dipakai oleh aliran sebelumnya. Pengaruh yang diterima oleh tiap-tiap aliran tatabahasa itu berlainan. ada juga ciri-ciri persamaan itu terletak pada istilah-istilah dan konsep-konsep yang dibuat oleh teori yang baru adalah berasaskan pada apa yang telah dicapai oleh teori yang sebelumnya. Namun begitu. teori tradisional dipengaruhi oleh ilmu falsafah. teori transformasi generatif dipengaruhi oleh teori kod-kognitif. teori struktural dipengaruhi oleh teori psikologi behaviorisme.

BMM 3117: KAEDAH PENGAJARAN BAHASA MELAYU SEKOLAH RENDAH TEORI TRADISIONAL MOHAMAD NUR HAFIZZUDIN BIN MOHD ZAINUDIN Muka Surat 19 .

kata sendi. Teori ini lebih menfokuskan kepada huraian aspek-aspek tatabahasa iaitu morfologi dan sintaksis. Bahagian-bahagian dalam ayat mempunyai subjek. sintaksis pula menurut kamus dewan edisi keempat membawa maksud pengetahuan dalam cabang ilmu linguistik. tokoh bahasa ialah Pendita Zaaba dan Profesor Asmah Omar. termasuk infleksi. Kajian-kajian mereka dibuat berasaskan falsafah kerana pada masa itu bahasa menjadi salah satu cabang falsafah kerana pada masa itu bahasa menjadi salah satu cabang falsafah yang penting.BMM 3117: KAEDAH PENGAJARAN BAHASA MELAYU SEKOLAH RENDAH Teori tradisional ini telah bermula sejak zaman silam Yunani pada abad ke-15 Sebelum Masihi terhadap bahasa Yunani. Menurut Kamus Dewan Edisi Keempat. terbitan. Kajian bahasa bentuk ini diteruskan hinga abad ke-19 di mana orang mulai sedar bahawa bahasa tidaklah kekal lama sekiranya tidak diamalkan dan menurut pensejarahan. ayat seru. Bahasa juga merupakan satu bidang yang dapat membantu mereka untuk menyelidik tabii alam. Kajian sintaksis terbahagi kepada empat iaitu ayat penyata. Kegiatan orang-orang Yunani meliputi aspek-aspek tatabahasa yang ada pada masa itu. Manakala. dan pemajmukan. Teori ini kemudiannya terus berkembang terhadap bahasa latin. predikat. Ahli-ahli falsafah Yunani ialah seperti Plato iaitu mengkaji bentuk-bentuk bahasa mereka sendiri daripada bahan-bahan penulisan. ayat tanya. MOHAMAD NUR HAFIZZUDIN BIN MOHD ZAINUDIN Muka Surat 20 . Morfologi terbahagi kepada dua iaitu kata nama dan kata kerja. dan kata partikel. bahasa berubah-ubah dari abad ke abad. objek. dan keterangan. Manakala di Malaysia pula. morfologi membawa maksud kajian tentang pembentukan kata dalam sesuatu bahasa. bahasa Arab.contohnya penjenisan kata adverba. kata seru. Tokoh utama bagi menghuraikan bahasa Sanskrit ialah pendeta Panini. dan ayat perintah. peraturan tentang susunan kata dalam ayat. dan bahasa Sanskrit.

Hal ini kerana. Dalam konteks ini. MOHAMAD NUR HAFIZZUDIN BIN MOHD ZAINUDIN Muka Surat 21 . sangat ditekankan pengajaran bahasa yang berbentuk deduktif di mana pelajar diajarkan dahulu sesuatu konsep kemudian mengapliaksikannya sendiri. Tatabahasa terjemahan juga digunakan untuk pengajaran dan pembelajaran bahasa kedua. hukum-hukum bahasa perlu dilkuasai oleh pelajar dan kemahiran menulis merupakan kemahiran utama yang hendak dikuasai kepada murid.BMM 3117: KAEDAH PENGAJARAN BAHASA MELAYU SEKOLAH RENDAH Pengajaran tatabahasa bersifat deduktif iaitu daripada umum kepada sepesifik iaitu dengan membuat penerangan dan memberikan sedikit contoh. murid diberikan contoh kemudian murid diminta untuk memberikan contoh yang mereka ketahui. penulisan adalah lebih penting daripada pengucapan mahupun lisan. Dalam bilik darjah. Hal ini dapat diaplikasikan oleh murid itu sendiri apabila mereka melalui situasi ini. Sebagai contoh. Dalam teori ini. bahasa dapat dihuraikan berasaskan tatabahasa sejagat yang berindukkan bahasa Yunani dan bahasa lain. Ciri-ciri yang terdapat dalam teori ini ialah tulisan lebih penting daripada pengucapan atau lisan.Bahasa merupakan pengucapan buah fikiran dan perasaan. Namun begitu. konsep nilai murni diajarkan dalam sesuatu pengajaran dan pembelajaran. Di samping itu. Hal ini kerana apa yang dikaji merupakan apa yang ditulis sahaja bukan apa yang diucapkan Bahasa merupakan salah satu disiplin dalam ilmu falsafah. Huraian bahasa dibuat berdasarkan tanggapan atau perspektif ahli falsafah. Tambahan lagi. kajian bahasa dibuat dalam bentuk perbandingan bahasa. bahasa merupakan organisma yang hidup dan berkembang. mereka berpegang kepada konsep di mana kajian bahasa dibuat terhadap bentuk tulisan semata-mata. Kajian bahasa juga berbentuk deduktif serta huraian bahasa berasaskan tanggapan atau perspektif daripada ahli falsafah.

BMM 3117: KAEDAH PENGAJARAN BAHASA MELAYU SEKOLAH RENDAH TEORI STRUKTURAL MOHAMAD NUR HAFIZZUDIN BIN MOHD ZAINUDIN Muka Surat 22 .

BMM 3117: KAEDAH PENGAJARAN BAHASA MELAYU SEKOLAH RENDAH
Teori ini dikaitkan dengan pertumbuhan linguistik ilmiah di Amerika pada tahun 1930-an iaitu pada abad ke-20 Sebelum Masihi. Teori ini juga dikenali sebagai Taxanomic atau Bloomfieldian. Tokoh bahasa yang terlibat dalam teori ini terdiri daripada Sausure, Otto Jespherson, Harris dan sebagainya. Teori ini juga telah dijadikan asas untuk kaedah mengajar pegawai dan tentera semasa Perang Dunia Kedua. Ini dikenali sebagai kaedah terus dan kaedah tentera.

Dalam teori ini, bahasa merupakan satu sistem yang mempunyai talian antara unit fonem iaitu sebagai unit bahasa dengan morfem dalam satu unit bahasa. Di samping itu, teori ini menekankan bahasa dalam sebagai satu sistem pertuturan yang arbitrari. Arbitrari menurut Kamus Dewan Edisi Keempat ialah, tidak berasaskan pertimbangan yang tertentu atau yang teliti. Dalam teori ini, bahasa merupakan alat komunikasi yang utama dan aspek pertuturan merupakan alat perhubungan asas utama. Kajian ini juga berdasarkan struktur iaitu dimulai dengan fonologi kemudian morfologi dan akhir sekali sintaksis

Dalam teori ini, bahasa dikaji sebagai sistem lambang pertuturan. Bahasa dikaji secara diskriptif, dan bersifat serta empirikal. Empirikal membawa maksud berdasarkan pemerhatian atau eksperimen iaitu dengan kata lain, boleh diuji. Bahasa yang dianalisis ialah bahasa lisan dengan bersifat “structured-centered” . Konstituen yang paling kecil dalam teori ini ialah mengecilkan perkataan, diikuti frasa, klausa, subjek, dan predikat. Di samping itu, perkaitan unit tatabahasa dan ayat dianalisis secara konsituen terdekat.

MOHAMAD NUR HAFIZZUDIN BIN MOHD ZAINUDIN

Muka Surat 23

BMM 3117: KAEDAH PENGAJARAN BAHASA MELAYU SEKOLAH RENDAH
Dalam teori ini pembelajaran lebih kepada berasaskan rangsangan dan gerak balas. Bahan rangsangan untuk penguasaan lisan ditunjukkan dahulu sebelum pengajaran kemahiran menulis. Berbanding teori tradisional, teori ini lebih kepada pengajaran berbentuk induktif. Pengajaran juga berasaskan fakta dalam erti kata lain, ia dijalankan secara formal. Teori ini tidak menekankan penyampaian makna dalam sesuatu pengajaran dan pembelajaran. Makna perkataan dijelaskan dengan cara memberikan makna yang sama dalam bahasa natif dalam pembelajaran bahasa kedua.

MOHAMAD NUR HAFIZZUDIN BIN MOHD ZAINUDIN

Muka Surat 24

BMM 3117: KAEDAH PENGAJARAN BAHASA MELAYU SEKOLAH RENDAH

TEORI TRANSFORMASI GENERATIF

MOHAMAD NUR HAFIZZUDIN BIN MOHD ZAINUDIN

Muka Surat 25

Dua struktur ayat dalam teori ini ialah struktur dalaman dan struktur permukaan. Kita juga dapat lihat dalam teori ini. bahasa bersifat sejagat dan kreatif. Analisis TG bertujuan membentuk rumus-rumus sesuatu bahasa dengan lengkap berdasarkan pengetahuan penutur natif sesuatu bahasa. MOHAMAD NUR HAFIZZUDIN BIN MOHD ZAINUDIN Muka Surat 26 . timbul pula satu aliran baru dalam tahun 1950-an iaitu aliran Transformasi Generatif (TG). mereka mempunyai kecekapan berbahasa ini iaitu competense. Pengetahuan bahasa merupakan fenomena mental. Penguasaan bahasa berdasarkan penguasaan bahasa pertama dahulu. Bagi penutur asli. Rumus-rumus yang dimaksudkan itu ialah rumus-rumus struktur frasa dan rumus-rumus transformasi. Pendekatan huraian bersifat deduktif dan „kaji diri‟. Struktur dalaman penutur asli membolehkan ayat berfrasa dan ayat yang mempunyai ketaksaan. Rumus-rumus yang disediakan itu akan membolehkan orang lain yang tidak tahu bahasa itu membentuk ayat-ayat dalam bahasa berkenaan. Kecekapan ini merupakan satu set implisit iaitu dinyatakaan secara tidak langsung atau tidak secara terang-terangan. menambahkan unsur kata dan mengubah atau menyusun semula. Teori ini juga menunjukkan kajian berbentuk hipotesis tentang bagaimana bahasa bertugas. Manusia dilahirkan dengan kecekapan semula jadi untuk berbahasa. Binaan ayat mempunyai hubungan erat dan menggunakan simbol untuk menganalisis nahu.BMM 3117: KAEDAH PENGAJARAN BAHASA MELAYU SEKOLAH RENDAH Selepas aliran struktural. Pelopor aliran ini ialah Noam Chomsky dengan bukunya “Syntactic Structures” (1957) dan “Aspects of the Theory of Syntax” (1965). Rumus-rumus transformasi berkuasa untuk menggugurkan unsur kata.

BMM 3117: KAEDAH PENGAJARAN BAHASA MELAYU SEKOLAH RENDAH TEORI FUNGSIONAL MOHAMAD NUR HAFIZZUDIN BIN MOHD ZAINUDIN Muka Surat 27 .

interpersonal. Kajian bahasa bukan setakat struktur tetapi fungsinya sebagai alat komunikasi. Fungsi sosial bahasa memainkan peranan penting dalam pembentukan sistem bahasa. Ahli-ahli bahasa fungsional mempunyai anggapan tertentu tentang bahasa. Dan akhir sekali. dan tekstual. Aspek yang ditekankan ialah perubahan yang berlaku pada bentuk bahasa ketika seseorang itu berkomunikasi. Turut memberi perhatian kepada fungsi bahasa sebagai alat komunikasi. Tiga fungsi utama dalam berbahasa ialah fungsi ideasional.BMM 3117: KAEDAH PENGAJARAN BAHASA MELAYU SEKOLAH RENDAH Teori ini berkembang pada tahun 1960-an dan 1970-an. Kajian bahasa bukan semata-mata tertumpu kepada bentuk-bentuk bahasa bahkan juga terhadap perubahan-perubahan yang berlaku pada bentuk-bentuk bahasa ketika seseorang itu berkomunikasi. Seterusnya. fungsi tekstual menggambarkan bagaimana bentuk-bentuk ayat untuk menyampaikan mesej. Ahli-ahli bahasa fungsional iaitu Halliday dan Wilkins. bukan sahaja mengkaji bahasa dari segi struktur malahan mereka juga memberikan perhatian terhadap fungsi bahasa sebagai alat komunikasi. Teori ini mewujudkan pelbagai variasi bahasa dalam penggunaan bahasa. Pengukuhan bahasa boleh berlaku secara verbal dan non-verbal. Fungsi ideasional menyatakan pengucapan serta hasrat dan fikiran. Halliday menganggap bahasa sebagai alat perhubungan. Manakala. antaralainnya ialah sistem bahasa yang digunakan oleh masyarakat untuk berkomunikasi bukan merupakan satu sistem yang tertutup dan statik sebaliknya terbuka dan dinamis. fungsi interpersonal menggambarkan gambaran operasi bahasa sebagai alat interaksi. Hal ini kerana teori ini mementingkan aspek semantik. Penggunaan bahasa dapat menggambarkan fikiran dan emosi penutur. asas elemen-elemen MOHAMAD NUR HAFIZZUDIN BIN MOHD ZAINUDIN Muka Surat 28 . Teori ini sangat mementingkan aspek semantik.

Sebagai alat perhubungan. fungsi bahasa bukan setakat untuk menggambarkan fikiran tetapi juga dapat menggambarkan penuturnya. Oleh sebab bahasa tidak statik.BMM 3117: KAEDAH PENGAJARAN BAHASA MELAYU SEKOLAH RENDAH dalam struktur bahasa ialah semantik dan bukannya hubungan sintaksis. MOHAMAD NUR HAFIZZUDIN BIN MOHD ZAINUDIN Muka Surat 29 . maka terdapat variasi dalam penggunaan bahasa. Kemudian. variasi bahasa ini timbul disebabkan tuntutan sesuatu situasi sosial.

BMM 3117: KAEDAH PENGAJARAN BAHASA MELAYU SEKOLAH RENDAH SOALAN 2 MOHAMAD NUR HAFIZZUDIN BIN MOHD ZAINUDIN Muka Surat 30 .

kaedah-kaedah yang selalu kita gunakan ialah seperti menggoreng. kaedah ialah satu siri tindakan yang sistematik dengan tujuan mencapai objektif pelajaran dalam jangka masa pendek. pendekatan dan strategi. memanah. Sebagai contoh jika kita memasak ikan. kita perlu memikirkan apakah kaedah-kaedah memasak yang kita boleh gunakan. Sharifah Alwiah Alsagoff (1986) mengatakan bahawa kaedah mengajar ialah peredaran ke arah satu tujuan pengajaran yang telah dirancangkan dengan teratur. sesuatu kaedah terdiri daripada sesuatu siri tindakan yang sistematik dan tersusun untuk mencapai sesuatu matlamat. Justeru itu. Sudah tentunya. merebus. hukum atau prinsip. Kaedah mengikut Kamus Dewan Edisi Ketiga bermaksud cara atau aturan (membuat sesuatu). menjerat. Kaedah mengajar ialah cara mendekati sesuatu objektif pelajaran dengan langkah penyampaian yang tersusun. memanggang atau mengukus. kaedah-kaedah yang kita boleh gunakan adalah seperti menembak dengan senapang. Menurut Mok Soon Seng (1992). Kaedah pengajaran adalah terdiri daripada beberapa MOHAMAD NUR HAFIZZUDIN BIN MOHD ZAINUDIN Muka Surat 31 . sepakan grounder.BMM 3117: KAEDAH PENGAJARAN BAHASA MELAYU SEKOLAH RENDAH STRATEGI PENDEKATAN KAEDAH TEKNIK Rajah menunjukkan saling kait antara teknik. kaedah. menikam atau menombak. Satu lagi contoh ialah jika kita ingin pergi memburu harimau di dalam hutan. Begitu juga kalau kita diminta memberi kaedah-kaedah menyepak bola tinggi. sepakan banana serta bermacam-macam lagi.

kuiz. brain storming. kaedah tatabahasa terjemahan 2. Meskipun demikian. Pengajaran yang dimaksudkan ialah segala aktiviti seseorang untuk menghasilkan perubahan tingkah laku yang agak kekal dalam diri seseorang yang lain.BMM 3117: KAEDAH PENGAJARAN BAHASA MELAYU SEKOLAH RENDAH langkah atau kegiatan yangmempunyai urutan yang tertentu. perbahasan. untuk memastikan bahawa demostrasi itu berjaya kita mesti menguasai teknik-teknik demostrasi. projek. kaedah-kaedah pengajaran adalah seperti bercerita.kaedah bahasa-komuniti 8. Kaedah pengajaran seperti demostrasi adalah lebih sesuai.kaedah terus 4. Beberapa kaedah yang penting. menyelesaikan masalah. lakonan. kaedah linguistik 6. Jadi jika kita hendak mengajar seseorang berenang kita haruslah memilih kaedah-kaedah yang sesuai. main peranan. latih tubi. soalan atau Socratik dan lain-lain lagi. kaedah ajuk hafaz 5.kaedah kod-kognitif 7. kaedah oral-aural MOHAMAD NUR HAFIZZUDIN BIN MOHD ZAINUDIN Muka Surat 32 . Lantaran itu. perbincangan. bermain. 1. setiap kaedah pengajaran mesti mempunyai teknik-teknik yang tertentu. Kaedah seperti perbincangan serta syarahan sudah tentu tidak berkesan. kaedah natural 3. Sebagai kesimpulan.

4) Membolehkan pelajar-pelajar membaca dan menterjemahkan makna buku-buku yang dibaca ke bahasa ibuanda dan membolehkan mereka menikmati nilai kesusasteraan yang dibaca. 2 ) Membolehkan pelajar-pelajar menterjemahkan bahasa asing ke bahasa natif dan sebaliknya. guru dapat membentuk pelajar-pelajar membaca dan menterjemahkan makna buku-buku yang dibaca ke bahasa ibuanda dan membolehkan pelajar menikmati nilai kesusasteraan yang dibaca. Selain itu.BMM 3117: KAEDAH PENGAJARAN BAHASA MELAYU SEKOLAH RENDAH ➢ Kaedah Tatabahasa Terjemahan Berdasarkan kaedah tatabahasa terjemahan. pelajar-pelajar boleh memahami nahu sesuatu bahasa dan juga melatih pelajar menulis menggunakan bahasa yang betul. 3 ) Melengkapkan pelajar dengan perbendaharaan kata yang luas yang dapat digunakan dalam penulisan. guru dapat melengkapkan pelajar dengan perebendaharaan kata yang luas yang dapat digunakan dalam penulisan atau penggunaan bahasa dalam peperiksaan. pelajar-pelajar dapat menterjemahkan bahasa asing kebahasa natif dan sebaliknya. MOHAMAD NUR HAFIZZUDIN BIN MOHD ZAINUDIN Muka Surat 33 . jika guru menggunakan kaedah ini. Tujuan kaedah tatabahasa terjemahan : 1) Membolehkan pelajar-pelajar memahami nahu sesuatu bahasa dan juga melatih pelajar menulis menggunakan bahasa yang betul. Di samping itu. Apabila guru mempratikkan kaedah ini kepada murid-murid.

Dalam pembelajaran bahasa kedua. Pelajar bertindak balas terhadap soalan pendek. guru akan memberi penerangan kepada pelajar mengenai undang-undang ini dan kemudiannya memberi contoh kepada mereka. perbualan. guru akan memberi input dan memberi klu supaya pelajar dapat mentafsir input dan guru harus menjadikan suasana kelas konduktif untuk MOHAMAD NUR HAFIZZUDIN BIN MOHD ZAINUDIN Muka Surat 34 . memenuhkan tempat `kosong. Dalam kelas. Kaedah natural ini menekankan kepada penggunaan bahasa dalam situasi komunikatif melalui penguasaan berperingkat. Selain itu. jadual dan sebagainya. pelajar-pelajar dikehendaki membuat terjemahan ayat-ayat daripada bahasa kedua ke bahasa ibunda atau sebaliknya. Dalam pembelajaran dan pengajaran.BMM 3117: KAEDAH PENGAJARAN BAHASA MELAYU SEKOLAH RENDAH Dalam teknik ini. ➢Kaedah natural Kaedah natural merupakan salah satu kaedah yang boleh digunakan dalam pengajaran dan pembelajaran. terdapat beberapa aspek yang harus dipertimbangkan. senarai perbendaharaan ini dipasangkan dengan makna dalam bahasa pertama. Selepas itu. Salah satu teknik yang diperkenalkan ialah pelajar-pelajar diperkenalkan kepada undangundang nahu terdahulu. terdapat beberapa teknik pengajaran yang disarankan. Selain itu. Dalam kaedah ini. menerangkan grafik mudah seperti peta perjalanan. Selepas itu. pelajar disuruh membuat ayat-ayat dengan menggunakan senarai perbendaharaan kata itu berdasarkan undang-undang yang telah dipelajari. menunjukkan gambar dan sebagainya. pelajar-pelajar diberi senarai perbendaharaan kata yang perlu dihafal. kaedah natural bermula pada tahap mudah dengan bertanya murid tentang apa yang ada di sekitar mereka atau daripada gambar mudah. pelajar didedahkan dengan aktiviti bahasa secara bebas seperti berbual dengan rakan sebaya. Dalam pembelajaran bahasa kedua.

kemahiran bertutur. Kaedah ini sangat sesuai dipraktikkan untuk mempelajari bahasa pertama dan bahasa kedua kerana sifatnya sama dengan cara pelajar menguasai bahasa ibunda atau bahasa natif mereka. ➢Kaedah terus Kaedah ini dikenali sebagai kaedah tentera kerana digunakan untuk melatih pegawai tentera dan diplomat dalam perang Dunia Kedua dahulu. Kaedah ini terus memberi keutamaan kepada pengajaran yang berdasarkan psikologi kanakkanak. aktiviti ini boleh dijalankan mengikut berpasangan atau berkumpulan. guru dapat menilai kemahiran mendengar dan bertutur murid serta dapat membuat rumusan pada akhir pengajaran. Kaedah ini mempunyai objektif untuk membolehkan kanak-kanak menguasai keempat-empat kemahiran bahasa secara lebih efektif dan membolehkan mereka menggunakan bahasa yang dipelajari dalam masyarakat berkenaan. Berdasarkan kaedah ini. Tujuan kaedahini diperkenalkan adalah kerana membolehkan pelajar-pelajar menguasai keempat-empat kemahiran bahasa iaitu kemahiran mendengar. guru akan menyediakan bahan audio visual dan pelajar bertutur berdasarkan bahan rangsangan tersebut. Melalui aktiviti ini.BMM 3117: KAEDAH PENGAJARAN BAHASA MELAYU SEKOLAH RENDAH pengajaran. tujuan kaedah terus ini diperkenalkan adalah kerana pelajar-pelajar boleh menggunakan bahasa yang dipelajari dalam masyarakat yang berkenaan. kemahiran membaca dan kemahiran menulis. Walau bagaimanapun. dengan menggunakan kaedah ini usaha yang lebih adalah dituntut bagi melaksanakannya dan guru perlu berkemampuan dan mahir untuk MOHAMAD NUR HAFIZZUDIN BIN MOHD ZAINUDIN Muka Surat 35 . Kaedah ini mempunyai kelebihan jika dibandingkan dengan kaedah lain kerana kaedah ini dapat menghasilkan pelajar yang dapat menguasai bahasa lisan dengan baik. Dalam pengajaran. Selain itu.

perkataan seerti. apabila segala makna keadaan yang tidak difahami. pola-pola ayat yanghendak diajar dilatih tubi terlebih dahulu sehingga pelajar-pelajar dapat menguasainya dan undang-undang tatabahasa hanya diajar selepas penguasaan struktur ayat.BMM 3117: KAEDAH PENGAJARAN BAHASA MELAYU SEKOLAH RENDAH menggunakan pelbagai cara atau teknik untuk menyatakan makna perkataan dan frasa dengan jelas. Pengajaran bahasa kaedah ini mengutamakan bahasa lisan kerana penganjurpenganjur kaedah ini menganggap bahawa pembelajaran bahasapertama/ibuanda /natif kanak-kanak belajar secara mendengar dan betutur serta pelajar-pelajar akan dihubung terus dengan bahasa yang hendak diajar. bahan-bahan bacaan yang digunakan dalam pengajaran dan pembelajaran merupakan bahan-bahan yang ada kaitan dengan latihan lisan yang dibuat. perkataan berlawan atau cara yang lain. Maknanya diberi dalam ungkapan biasa dalam bahasa ibunda. Jadi. kaedah ini merupakan gabungan linguistik dengan pengajaran bahasa. MOHAMAD NUR HAFIZZUDIN BIN MOHD ZAINUDIN Muka Surat 36 . ➢ Kaedah Ajuk hafaz Dilakukan secara demonstrasi dan latih tubi. Oleh itu. Pengajaran demonstrasi harus berkaitan dengan tatabahasa. sebutan yang betul diutamakan. guru akan menjelaskan kepada murid-murid dengan cara huraian. aksi. pertuturan. Selain itu. Kebiasaannya. pelajaran tatabahasa diajar secara induktif. Apabila semua ayat sudahdipelajari secara terperinci. perbendaharaan kata melalui guru bahasa atau penutur jati. dan kaedah ini memerlukan ilmu fonetik. terjemahan tidak digunakan langsung. Tatabahasa diajar secara menghafaz beberapa ayat asas melalui ajukan. murid akan membaca deskripsi bahasa sasaran itudalam bahasa ibunda pula. Murid tidak dikehendaki menterjemah perkataan demi perkataan. lukisan. Dalam pembelajaran dan pengajaran. Dalam pembelajaran.

BMM 3117: KAEDAH PENGAJARAN BAHASA MELAYU SEKOLAH RENDAH Contohnya diberi dalam bahasa sasaran dengan persamaannya dengan bahasa ibunda. Kemudian. Ilmu linguistik adalah suatu lapangan pengkajian sains mengenai bahasa yang memenuhi syarat-syarat yang diperlukan dalam pengkajian sains-sains yang lain seperti mempunyai bahan tertentu untuk dikaji. menyebutkan dengan betul tiap-tiap bunyi dalam bahasa sasaran dan tahu menggunakannya dalam bentuk-bentuk . latih tubi ini berkait dengan rangkai kata dan perkataan. Walaupun penghuraian linguistik mengenai bahasa yang sama tidak serupa. karangan-karangan lisan. disiplin. ➢Kaedah linguistik Linguistik adalah suatu sains yang mengkaji bahasa dan mengadungi teori-teoridan teknik-teknik menganalisa bahasa yang dipelajarinya. Akhirnya. dia berlatih dalam dialog dengan menggunakan ayat dasar dan gabungan bahagian-bahagiannya. Melalui kaedah ini. Guru harus menyediakan aktiviti yang bersesuaian seperti latihan dalam pertuturan. Teori-teori dan teknik menganalisa bahasa ini dirumuskan oleh ahli-ahli bahasa dari pemerhatianpemerhatian mereka terhadap bahasa. dia terus mendengar lagi ayat-ayat daripada pertuturan yg menyambungkan ayat-ayat asas tadi bagi latihan mendengar. mengatur jumlah tenaga gelumbang menurut gejala-gejala serta bagaimana sifat-sifat itu berubah dalam proses penghasilannya kepada aspek yang lebih kompleks. latihan cara menyebut sesuatu perkataan. Walaupunkadang-kala ilmu linguistik sebagai satu sains tidak mempunyai banyaksumbangan dalam pengajaran bahasa tetepi sumbangan linguistik yang MOHAMAD NUR HAFIZZUDIN BIN MOHD ZAINUDIN Muka Surat 37 . Bunyi-bunyi bahasa itu dipindah melalui udara. namun. ahli bahasa tetep merupakan orang yang berkebolehan untuk menuliskan tatabahasanya dan selokbelok bunyi bahasa. guru memulakan pengajaran dengan mengajar pelajar membunyikan perkataan. Kebiasaannya. sikap serta penggunaan metode-metode yang tertentu.

guru lebih mengutamakan pemahaman murid-murid terhadap struktur bahasa daripada kebolehan mereka menggunakan bahasa dalam situasi yang bermakna. Ilmu linguistik ini penting dari segi isi yang harus diajar. Seorang kanak-kanak telah dianugerahkan kecekapan semula jadi rumus-rumus bahasa ibuandanya dalam jangka masa yang singkat. Pengetahuan bahasa adalah dalam bentuk abstrak dan bersifat sejadi dan sejagat. manakala psikologipenting dari segi penguasaan isi yang yang disampaikan dengan cara-caratertentu dalam sesuatu pengajaran. kaedah ini pula mempunyai andaian terhadap pembelajaran bahasa iaitu khusus bahasa kedua. Apabila kaedah ini diterapkan dalam aktiviti kelas. Salah satu andaian ialah kaedah ini merupakan proses menguasai pola-pola fonologi. tatabahasa dan leksikal sesuatu bahasa secara sedar. Di samping itu. Setelah pelajar dapat menguasai struktur bahasa pada taraf kognitif yang tertentu. MOHAMAD NUR HAFIZZUDIN BIN MOHD ZAINUDIN Muka Surat 38 . Mereka dapat belajar membunyikan perkataanperkataan apabila guru menggunakan kaedah linguistikini. maka kebolehan untuk menggunakan bahasa akan berkembang secara automatik. Selain itu. Dalam pengajaran. ➢Kaedah kod kognitif Kaedah kod kognitif merupakan pembaharuan dan pengubahsuaian terhadap kaedah nahu terjemahan. kaedah ini dapat dilaksanakan melalui pengkajian dan analisis sama seperti pembelajaran ilmu pengetahuan.BMM 3117: KAEDAH PENGAJARAN BAHASA MELAYU SEKOLAH RENDAH palingbererti ialah bagi menambah pengetahuan seseorang yang cuba memahami sifatsifat bahasa. murid-murid dapatmenguasai bahasa dengan lebih mudah dan cepat.

Ciri-ciri ini adalah sama dengan ciri pengajaran bahasa malalui kaedah nahu terjemahan. Pengajaran bahasa pula lebih mengutamakan kecekapan bahasa berbanding kecekapan berbahasa ➢ Kaedah bahasa komuniti Guru bertindak sebagai kaunselor bahasa. unsur perbandingan struktur ayat digunakan untuk memastikan kefahaman murid tentang rumus bahasa yang diajar. Setelah murid-murid memahami huraian unsur-unsur tatabahasa yang diajar baharulah mereka diberi latihan pengukuhan. Kesimpulannya. peringkat pelajar boleh ditegur dan dikritik dan peringkat terakhir pelajar menguasai gaya. cuba memahami pelajar melalui “caunsellor emphities”. membandingkan struktur-struktur ayat yang mengandungi imbuhan akhiran –kan dan –i bagi membolehkan murid-murid memahami imbuhan transitif dan tak transitif. peringkat pelajar boleh berdikari. Pengajaran pembelajaran bahasa merupakan satu kesinambungan yang bermula pada peringkat penglahiran. Dalam pengajaran bahasa kedua perbezaan-perbezaan antara unsur-unsur tatabahasa sasaran dengan bahasa pertama. linguistik mampu berinteraksi dan berkomunikasi menggunakan bahasa gramatis. MOHAMAD NUR HAFIZZUDIN BIN MOHD ZAINUDIN Muka Surat 39 . kaedah ini memberi gambaran bahawa kaedah ini mengutamakan pengajaran kecekapan bahasa atau rumus-rumus tatabahasa dalam pengajaran bahasa. Pengajaran unsur-unsur bahasa pula adalah secara deduktif dan huraian tatabahasa dibuat berasaskan ayat pencilan bukan ayat-ayat dalam konteks penggunaan. Contohnya. Ayat-ayat pecahan digunakan dan huraian unsur-unsur tatabahasa pula dibuat secara deduktif.BMM 3117: KAEDAH PENGAJARAN BAHASA MELAYU SEKOLAH RENDAH Langkah-langkah pengajaran dalam kaedah ini merupakan penerangan bagi murid-murid memahami rumus-rumus tatabahasa.

Perkara yang menjadi objektif bagi kaedah ini ialah sebutan penutur jati bahasa itu. ➢Kaedah oral-aural (dengar-tutur) Kaedah oral-aural atau kaedah dengar-tutur ini menggunakan diolag untuk dihafaz dan diikuti secara ajukan. Aktiviti boleh dilakukan seperti perbincangan kumpulan kecil untuk menyediakan bahan perbualan atau cerita atau mengadaptasikan bahan sedia ada. Sistem tatabahasa yang diberi kepada pelajar diperkenalkan secara induktif dan dengan ingatan yang teratur. guru dan murid dapat membuat rumusan dan memberi aktiviti pengukuhan kepada murid.BMM 3117: KAEDAH PENGAJARAN BAHASA MELAYU SEKOLAH RENDAH Guru-guru biasanya digalakkan menggunakan kaedah bahasa komuniti dalam pengajaran dan pembelajaran. Pada akhir aktiviti pembelajaran. Kedah ini bermula dengan sebutan lisan. Latih tubi semuanya dibentuk dalam situasi yang realistik. Latihan menyebut dan membaca bahan dikawal oleh bahan yang telah disusun rapi. lebih-lebih lagi jika gurunya buka penutur jati bahasa yang diajar itu. Latih tubi dan dialog dijalankan secara realistik dengan memberi perhatian kepada intonasinya yang betul. disertai dengan bahan pandang dengar yang lengkap. Aktiviti seperti berdialog. Guru memberi peluang kepada murid untuk melakukan perbualan bebas dalam masa 3 hingga 5 minit tentang pengalaman pembelajaran yang telah dilalui. MOHAMAD NUR HAFIZZUDIN BIN MOHD ZAINUDIN Muka Surat 40 . Bahan pita rakaman boleh digunakan sepenuhnya. Alat pandang-dengar digunakan dengan luasnya. bercerita atau berlakon ini dirakam dan hasil rakaman tersebut didengar semula melalui pitarakaman atau VCR. Dialog dianggap realistik dan dilatih tubi secara berulang kali. Guru boleh menyediakan dan melakukan aktiviti mengikut kaedah bahasa komuniti.

Justeru kebanyakkan guru menganggap teknik itu sama dengan kaedah yang pernah disebut juga sebagai „kaedah kecil mengajar‟. syarahan. Dengan kata lain. Pendapat lain mengatakan bahawa teknik merupakan perlaksanaan kaedah dalam bilik darjah. Hal ini disebabkan semasa melaksanakan sesuatu kaedah. Teknik merupakan satu set himpunan kelakuan atau cara dalam kaedah. Contohnya. guru akan menggunakan teknik yang pelbagai.BMM 3117: KAEDAH PENGAJARAN BAHASA MELAYU SEKOLAH RENDAH Perbendaharaan kata misalnya diberi sedikit demi sedikit pada awalnya dan selalunya dalam konteks yang bermakna. Keberkesanan teknik pengajaran dan pembelajaran ini sebahagian besarnya bergantung kepada pengalaman. kewibawaan. teknik merupakan “strategi” atau muslihat yang diguna MOHAMAD NUR HAFIZZUDIN BIN MOHD ZAINUDIN Muka Surat 41 . Sebarang bentuk perlakuan yang mengandungi kemahiran dan melibatkan aspek ketrampilan. disebut sebagai teknik mengajar. Kaedah Pandang dan Sebut dan sebagainya. Mula-mula latihan menulis dikawal oleh bahan-bahan yang telahdiperlajari. Teknik juga digunakan untuk mencapai satu-satu objek dalam p&p. kebijaksanaan dan ketrampilan serta keperibadian guru. penggunaan pita rakaman ialah satu bentuk pengajaran untuk memenuhi keperluan Kaedah Bunyi. sebagai contoh. ketokohan. dan hanya selepas itu baharulah latihan menulis bebas dibenarkan. Kaedah ini juga membolehkan pelajar memahami kebudayaan asing melalui pengalaman dalam bahasa. latihan diteruskan pula kepada aktiviti menulis. jika kaedah yang digunakan oleh guru itu ialah kaedah penerangan. Setelah pelajar menguasai bacaan. Kata-kata yang diberi itu adalah berdasarkan bukan sahaja frekuensi tetapi juga kepada gunanya. Ada teknik yang berkesan dan tidak kurang pula yang kurang atau tidak berkesan. maka teknik yang boleh digunakan oleh guru bagi menyampaikan penerangan tersebut ialah melalui teknik bercerita. taklimat dan sebagainya.

kaedah dan teknik membawa pengertian yang berbeza tetapi terangkum dalam satu pengertian yang besar. berlakon merupakan satu aktiviti yang amat digemari oleh pelajar kerana ia dijalankan dalam bentuk bermain dan bersukaria.BMM 3117: KAEDAH PENGAJARAN BAHASA MELAYU SEKOLAH RENDAH pakai oleh guru di dalam bilik darjah apabila berhadapan dengan masalah yang tidak dapat diselesaikan akibat daripada penerapan atau teori. iaitu. Antara teknik yangdicadangkan adalah seperti yang berikut: Teknik Drama Teknik Permainan Bahasa Teknik Perbincangan Teknik Bercerita Teknik Menghafaz dan Latih Tubi Teknik Drama Berlakon atau berdrama ialah satu teknik yang melibatkan tubuh badan. Setiap teknik yang digunakan harus seirama atau selaras dengan kaedah. MOHAMAD NUR HAFIZZUDIN BIN MOHD ZAINUDIN Muka Surat 42 . Ringkasnya teknik membawa maksud amalan strategi yang diguna pakai oleh guru dalam bilik darjah. Di sekolah . strategi pendekatan. Ia merupakan segala bentuk perlakuan yang meliputi segala kegiatan hidup manusia .Ia dilakukan oleh watak-watak tertentu sebagai mencerminkan keadaan sebenar atau meniru cara dan bentuk kegiatan-kegiatan yang berlaku dalam hidup masyarakat. Kesimpulan kesemua istilah yang dibincangkan di atas.

Aktiviti sepertiini. meminta duit daripada ibu bapa . pasti dapat membantu menambahkan kemahiran bahasa pelajar. kepala . badan dan lain-lain.BMM 3117: KAEDAH PENGAJARAN BAHASA MELAYU SEKOLAH RENDAH Mereka diberi peranan untuk berkata-kata secara bebas. bermain pondok-pondok. bergaya dan beraksi sesama sendiri. walaupun berjalan dalam keadaan yang tidak formal . Aktiviti bermain seperti yang sering dilakukan oleh kanakkanak. melibatkan diri . Berlakon bagi pelajar-pelajar didalam darjah sebenarnya tidak begitu memerlukan persediaan dan persiapan. Alat perhiasan atau latar belakang seperti yang digunakan dalam lakonan pentas sebear tidak diperlukan. menjadi askar dan sebagainya boleh dijadikan bahan lakonan. melahirkan pandangan dan pendapat. MOHAMAD NUR HAFIZZUDIN BIN MOHD ZAINUDIN Muka Surat 43 . bermain layang-layang.dan sebagainya menjadi menarik jikaia dilakonkan. membeli kasut. berbual di pasar. berhibur dengan telatah dan gaya rakan-rakan sebaya. Antara bentuk lakonan yang boleh dijalankan ialah : ( i ) Lakonan Bisu Lakonan ini bertujuan melatih pelajar memahami serta menggambarkan maksud dan perasaan melalui penggunaan unsur-unsur bukan linguistik seperti mimik muka. gerak tangan. misalnya bermain guli. ( ii ) Lakonan Spontan Lakonan spontan pula bertujuan untuk melatih pelajar-pelajar berlakon secara spontan bagi menggambarkan maksud danperasaan yang ingin disampaikan melalui penggunaan unsur-unsur bahasa dan bukan linguistik yang berkesan. bekerja bersama-sama dan sebagainya. Begitu juga dengan hal-hal bersangkutan dengan pengalaman mereka seperti berjumpa doktor. Pelajar hanyalah diperlukan beraksi atau melakukan sesuatu pergerakan sambil bercakap.

Penglibatan dalam permainan telah memberi peluang kepada pelajar memperolehi latihan intensif. memahami serta menghayati dan kemudian melakonkan skrip tersebut dengan menggunakan unsur-unsur paralinguistik dan bukan lingustik yang betul. Permainan bahasa adalah salah satu dalam mempelajari bahsa melalui teknik permainan. pembelajaran bermakna dan sebagai alat diagnostik. Kebanyakkan aktivti yang dijalankan akan menggunakan pelbagai kemahiran berbahasa pelajar antaranya kemahiran mendengar. Permainan bahasa mempunyai hala tuju yang bertepatan dengan kemahuan dalam sistem pendidikan negara amnya dan Falsafah Pendidikan Negara khususnya. MOHAMAD NUR HAFIZZUDIN BIN MOHD ZAINUDIN Muka Surat 44 . bertutur. pengukuhan dan pengayaan. membaca dan menulis.BMM 3117: KAEDAH PENGAJARAN BAHASA MELAYU SEKOLAH RENDAH ( iii ) Lakonan Berskrip Tujuan pengajaran bahasa melalui penggunaan teknik lakonan berskrip atau dialog drama bukanlah untuk membolehkan pelajar-pelajar mementaskan persembahan lakonan tersebut tetapi hanya untuk membolehkan pelajar-pelajar membaca. Hala tuju ini diinterapetasikan melalui objektif tersirat dalam permainan bahasa tersebut iaitu:      Merangsang interaksi verbal pelajar Menambah kefasihan dan keyakinan Menyediakan konteks pembelajaran Bertindak sebagai alat yang dapat mengikis rasa bosan Bertindak sebagai alat pemulihan. Teknik Permainan Bahasa.

Tujuannya untuk melatih pelajar mengeluarkan fikiran dan pendapat dengan bernas(Kementerian Pelajaran 1990:85). Melibatkan aktiviti perbincanganm antara pelajar secara bekerjasama dalam mengeluarkan pandangan masing-masing mengenai sesuatu perakra atau topik yang diberi. forum. Misalnya mesyuarat. Teknik perbincangan adalah satu aktiviti pengajaran dan pembelajaran berbentuk perbualan dan dilakukan dalam kalangan murid di bawah penyeliaan dan kawalan guru. seminar. Peranan guru akan MOHAMAD NUR HAFIZZUDIN BIN MOHD ZAINUDIN Muka Surat 45 .BMM 3117: KAEDAH PENGAJARAN BAHASA MELAYU SEKOLAH RENDAH TEKNIK PERBINCANGAN Teknik perbincangan didefinisikan sebagai aktiviti mengeluar dan mengulas pendapat tentang sesuatu tajuk. Latihan sebegini bukan sahaj sekadar menajamkan minda malah dapat melatih kepetahan pelajar untuk bercakap dan mengeluarkan pendapat. bahas dan debat. bengkel. Dalam perbincangan ini akan memberikan peluang dan ruang bagi mereka muntuk bercakap terutama dalam aktiviti separa formal.

guru boleh meminta laporan daripada setiap kumpulan. Teknik Bercerita Teknik ini bukanlah suatu teknik yang baru malahan pernah dilakukan oleh ibu bapa sewaktu menyampaikan suatu pengajaran kepada anak-anak.BMM 3117: KAEDAH PENGAJARAN BAHASA MELAYU SEKOLAH RENDAH berubah-ubah kerana aktiviti ini dikendalikan oleh pelajar sendiri. Setelah tamat perbincangan. Teknik ini dapat menarik minat anak-anak. Keadaan yang sama boleh dilakukan semasa guru-guru menyampaikan pengajaran kepada murid-murid. Guru membahagikan murid kepada beberapa kumpulan dan kemudian memilih seorang ketua yang boleh bertanggungjawab untuk memastikan semua agenda perbincangan dapat dijalankan dan dicapai. Hasil perbincangan boleh dicatatkan pada papan tulis mengikut mana-mana yang penitng. guru harus bergerak dari satu kumpulan ke satu kumpulan yang  lain. guru bolehlah menjalankan aktiviti penulisan dan sebagainya. Ketika perbincangan.   Guru kemudian menugaskan setiap kumpulan mendapatkan maklumat dengan berbincang dengan ahli kumpulan. menegaskan perkara-perkara yang perlu dibincangkan dan mengarahkan perbincangan menghala ke arah perkara yang betul. Setelah dibincang. MOHAMAD NUR HAFIZZUDIN BIN MOHD ZAINUDIN Muka Surat 46 . Teknik perbincangan ini boleh dijalankan mengikut langkah-langkah berikut:   Guru menarik perhatian murid kepada tajuk perbincangan yang akan dijalankan.

pasti proses pengajaran pembelajaran akan lebih berkesan. Hafaz frasa-frasa atau ayat-ayat yang penting atau lain-lain aspek bahasa yang hendak disampaikan. Guru bercerita dalam keadaan yang selesa dan berikan penekanan kepada aspekaspek bahasa yang hendak diajarkan. terdapatperbezaan antara teknik bercerita dengan pengajaran cerita. objek sebenar atau lain-lain alat bantu. Walaupun mereka masih kecil tetapi apa yang diceritakan kepada mereka akan segera difahami dan kadangkala dapat pula sekaligus memahami maksud cerita itu. kecerdasan dan minat murid. Kaji cerita itu dan cuba masukkan aspek-aspek bahasa yang hendak disampaikan itu ke dalam cerita tersebut. Oleh hal yang demikian. iv. Kemudian sesuaikan pula dengan isi pengajaran yang hendak disampaikan. Guru boleh menggunakan gambar. v. Pilih cerita yang sesuai dengan umur. langkah yang perlu diambil oleh guru dalam persediaan teknik cerita: i. vi. Sediakan kad-kad perkataan. ii. Murid-murid khususnya di sekolah rendah amat menggemari cerita. Walaupun begitu. frasa-frasa atau ayat-ayat dan lain-lain yang berkaitan dengan aspek bahasa yang hendak disampaikan untuk pengajaran dan penerangan selanjutnya. MOHAMAD NUR HAFIZZUDIN BIN MOHD ZAINUDIN Muka Surat 47 . iii.BMM 3117: KAEDAH PENGAJARAN BAHASA MELAYU SEKOLAH RENDAH Murid akan lebih cepat menumpukan perhatian dan akan menjadikan pengajaran dan pembelajaran berlaku dalam keadaan yang menyeronokkan. vii. Latih bercerita seolah-olah guru berada di hadapan murid-murid sekurang-kurangnya sekali sebelum menggunakan teknik ini. jika murid-murid tadi diberi peluang belajar dalam suasana yang menyeronokkan.

MOHAMAD NUR HAFIZZUDIN BIN MOHD ZAINUDIN Muka Surat 48 . Teknik ini boleh digunakan di sekolah dengan panduan guru menyediakan situasi tertentu seperti contoh: a) Situasi pertama Seorang pekebun ( Pak Ali ) telah berjumpa dengan penghulu kampung ( Tok Mat ) dan membuat aduan bahawa kambing jiranya ( Baba ) telahmemakan dan merosakkan sayur-sayur yang ditanamnya. Biasanya. b) Situasi Kedua ialah seorang jaga sekolah ( Hassan ) telah dipanggil oleh guru besar ( En . pelajar diminta melakonkannya. John Henry ) kerana dua mesin taip dari pejabat sekolah telah dicuri orang pada malam kemarin. televisyen. sewaktu sedang memikul dua buah mesin taip dalam sebuah guni. mendengar rakaman dan sebagainya. Melalui teknik ini pelajar dapat gambaran atau contoh pengalaman secara spontan. Main peranan kadangkala disebut juga sebagai „ambil peranan‟ atau „ sosiodrama‟ yang mementingkan interaksi individu serta kumpulan dan dikelolakan dalam situasi kumpulan. Selepas itu . Proses main peranan ini biasanya bermula dengan pemilihan masalah yang sesuai.BMM 3117: KAEDAH PENGAJARAN BAHASA MELAYU SEKOLAH RENDAH Teknik Main Peranan Main peranan ialah satu lagi teknik yang boleh digunakan dalam pengajaran dan pembelajaran bahasa. Main peranan boleh dikendalikan sama ada dalam satu kumpulan kecil atau besar. Masalah itu dikemukakan kepada pelajar dengan cara membacakannya atau memperlihatkannya melalui fillem. teknik main peranan melibatkan gambarangambaran pelajar terhadap sesuatu situasi atau keadaan tertentu dan kemudian melakonkannya tanpa bantuan sebarang skrip. Pencuri tersebut ( Muthu ) telah ditangkap polis pada malam itu juga di Pekan.

Teknik latih tubi amat sesuai dilaksanakan untuk pengajaran bahasa MOHAMAD NUR HAFIZZUDIN BIN MOHD ZAINUDIN Muka Surat 49 . (c) Mengucapkan bahan di hadapan guru: Bermaksud supaya orang lain dapat menyemak atau membetulkan kesalahan yang mungkin berlaku. beberapa orang pelajar disuruh main peranan atau simulasi menghidupkan situasi tersebut dengan menggunakan imaginasi dan kreativiti masing-masing secara spontan. Tujuan teknik ini ialah mencapai taraf penguasaan kemahiran di samping menjamin kekekalannya. (d) Mengingtkan bahan yang dipelajari: Merupakan peringkat terakhir dalam proses menghafaz. Teknik menghafaz biasanya memerlukan empat langkah berikut : (a) Memikirkan bahan yang dipelajari: Bermaksud pelajar diminta menumpukan perhatian kepada isi kandungan yang harus diingat. Pelajar diminta mengingatkan secara bersendirian bahan yang telah dipelajari itu supaya iamenjadi lebih kekal. Teknik ini digunakan oleh orangorang Yahudi untuk mengajar agama dan perkara-perkara yang bersabit dengan Tuhan mereka . Latih tubi ialah aktiviti pengulangan fakta-fakta atau kecekapan yang dipelajari. (b) Mengulang bahan yang dipelajari: Bermaksud pelajar dilatih berulang kali sehingga apa yang dipelajari itu menjadi sebati dan pelajar tidak teragak-agak untuk menyebutnya.BMM 3117: KAEDAH PENGAJARAN BAHASA MELAYU SEKOLAH RENDAH Berdasarkan situasi tersebut. Pada masa itu teknik ini dapat digunakan secara yang amat berkesan sekali. Teknik Menghafaz Dan Latih Tubi Teknik menghafaz dan latih tubi ialah satu teknik pengajaran yang telah lama digunakan sejak beribu-ribu tahun sebelum masihi.

b) Tatabahasa (grammar) Penggunaan bahasa yang tepat mengikut hukum-hukum bahasa daripada semua aspek.BMM 3117: KAEDAH PENGAJARAN BAHASA MELAYU SEKOLAH RENDAH kedua. dan ia juga boleh digunakan untuk mencapai sesuatu kemahiran. Mengikut teknik ini. misalnya kemahiran melukis. membina ayat-ayat atau mengingat faktafakta yang penting. teknik ini amat berguna dan sesuai untuk isi kandungan pengajaran yang memerlukan ikutan dan ulangan. c) Perbendaharaan kata (vocabulary) Meluaskannya dengan penggunaan imbuhan yang sesuai mengikut konteksnya dalam situasi tertentu. Antara kelemahan teknik ini ialah iamenghadkan kebebasan berfikir dan menumpukan daya kreativiti murid. perhatian akan diberikan kepada 5 aspek kebolehan menggunakan bahasa iaitu : a) Sebutan (accent) Menyebut patah-patah perkataan atau suku kata dengan betul termasuk intonasi yang membawa makna dalam sesuatu situasi. menyebut perkataan. d) Kefasihan (fluency) Menggunakan perkataan dan lain-lain dengan cara spontan tanpa memikirkan apakah maksudnya. Teknik ini dikenali juga dengan teknik menghafaz. Namun begitu. e) Kefahaman (comprehension) Latihan memahami soalan dan memberikan jawapan yang wajar MOHAMAD NUR HAFIZZUDIN BIN MOHD ZAINUDIN Muka Surat 50 .

Bagi pendekatan Timur pula. sesuatu mata pelajaran atau beberapa mata pelajaran atau sesuatu kemahiran. III. Pendekatan-pendekatan yang dipilih biasanya berasaskan teori-teori atau generalisasi yang tertentu. Galakkan pelajar-pelajar merekodkan kemajuan yang diperoleh melalui setiap aktiviti dalam latih tubi itu. Sebagai contoh. Pastikan pelajar faham mengapa mereka perlu menguasai sesuatu konsep atau kemahiran dan ianya dapat dipermudahkan melalui latih tubi yang diberikan oleh guru. dan ciri-ciri makanan yang seimbang. II. nilai makanan dari segi zat makanan. Jumlah dan jenis latih tubi itu hendaklah bersesuaian dengan peruntukan masa dan tahap kebolehan pelajar. Pendektan pengajaran merupakan haluan atau aspek yang digunakan untuk mendekati atau memulakan proses pengajaran sesuatu isi pelajaran. Bagi pendekatan Barat. V.BMM 3117: KAEDAH PENGAJARAN BAHASA MELAYU SEKOLAH RENDAH Latihan latih tubi merupakan kaedah “instructional” yang berkesan sekiranya guru dapat menggunakannya dengan betul dan sesuai dengan perancangan pengajaran mereka. IV. Pendekatan biasanya dimaksudkan dengan arah atau hala yang kita ambil untuk menuju sesuatu sasaran. MOHAMAD NUR HAFIZZUDIN BIN MOHD ZAINUDIN Muka Surat 51 . kita dapati keutamaan ditegaskan kepada nilai kalori. iaitu:-I. pendekatan-pendekatan memasak ikan yang kita boleh gunakan ialah seperti pendekatan Timur atau pendekatan Barat. Latih tubi diberikan dalam masa singkat iaitu di antara 10 hingga 15 minit sahaja. Galakkan penggunaan latih tubi yang berbentuk permainan atau menguji kecekapan supaya menarik minat dan tidak membosankan. Pendekatan-pendekatan wujud berdasarkan aspek-aspek pengajaran yang kita ingin utamakan atau memberi perhatian yang lebih utama.

Pendekatan Barat ini adalah amat berkaitan dengan perkembangan sains dan teknologi pemakanan yang mempunyai prinsip-prinsip makanan serta hubungannnya dengan kesihatan. Jadi ia merupakan satu set teori yang sistematik. Sebab itu ada kalanya pendekatan meyerupai klasifikasi pengajaran di mana jenis-jenis pendekatan wujud berdasarkan kriteria-kriteria yang kita gunakan untuk meneliti proses pengajaran. Suatu lagi contoh tentang pendekatan melakukan sesuatu ialah pendekatan seseorang dalam belajar bermain tenis. Pendekatan pengajaran yang berasaskan pengelolaan murid adalah seperti pendekatan individu. Iaitu cara bagaiman suatu mata pelajaran diajar berdasarkan objektifnya.BMM 3117: KAEDAH PENGAJARAN BAHASA MELAYU SEKOLAH RENDAH keutamaan adalah diberik kepada rasa seperti rupa makanan tetapi tidak terlalu mementingkan nilai kalori atau ciri-ciri makanan seimbang. Pendekatanpendekatan wujud berdasarkan aspek-aspek pengajaran yang kita ingin utamakan atau memberi perhatian yang lebih utama. pengajaran bahasa dan pengajaran mata pelajaran lain. pendekatan MOHAMAD NUR HAFIZZUDIN BIN MOHD ZAINUDIN Muka Surat 52 . keaktifan pengajaran atau pelajar. Manakala bagi pendekatan konvensional. Mok Soon Seng (1992) mengatakan pendekatan ialah cara mendekati sesuatu mata pelajaran. cara-cara fakta disampaikan. semua kaedah bermain dipelajari berdasarkan prinsip-prinsip sains yang sangat bersistematik. Pendekatan pengajaran merupakan haluan atau aspek yang digunakan untukmendekati atau memulakan proses pengajaran sesuatu isi pelajaran. kaedah-kaedah bermain dipelajari berdasarkan pengalaman perbincangan informal serta dengan pemerhatian. bagi pendektan profesional. sesuatu matapelajaran atau beberapa mata pelajaran atau sesuatu kemahiran. Pendekatan-pendekatan pengajaran boleh digolongkan mengikut cara pengelolaan murid. Dia boleh menggunakan pendektan profesional atau pendektan konvensional (tradisional/acquired) atau biasa .

pendekatan darisegi isi mudah ke isi susah dan pendekatan dari isi maujud ke isi abstrak. pendekatan kumpulan. Contoh pendekatan yang biasa digunakan. komunikatif 5. 1. pendekatan kelas bercantum dan sebagainya. Guru adalah bebas memilih kaedah yang difikirkan wajar bagi setiap pendekatan tersebut. pendekatan eklektik. induktif 2. Rumusan yang boleh dibuat ialah pendekatan merupakan sesuatu yang agak umum dan ia seolah-olahnya menunjukkan sesuatu haluan tetapi tidak menerangkan bagaimana caranya untuk menuju haluan itu. Berdasarkan kriteria bagaimana isi pelajaran disampaikan maka terdapatlah pendekatan induktif. eklektif 4. Kaedah-kaedah yang seiring dengan pendekatan yang memusatkan guru adalah seperti kaedah syarahan dan kaedah demonstrasi manakala kaedah-kaedah pengajaran yang selari dengan pendekatan pengajaran yang memusatkan murid adalah seperti kaedah menyelesaikan masalah. kaedah bermain dan kaedah perbincangan kumpulan.pembelajaran berasaskan masalah 6. Pendekatan yang dimaksudkan di sini tidak menyentuh tentang kaedah yang boleh digunakan dalam pengajaran. pendekatan kelas.pembelajaran berasaskan projek MOHAMAD NUR HAFIZZUDIN BIN MOHD ZAINUDIN Muka Surat 53 . Pendekatan yang memberi tumpuan kepada pengajar disebut sebagai pendekatan memusatkan guru manakala pengajaran yang mementingkan murid disebut sebagai pendekatan memusatkan murid. deduktif 3.BMM 3117: KAEDAH PENGAJARAN BAHASA MELAYU SEKOLAH RENDAH pasangan. Cara-cara yang digunakan untuk menuju arah yang ditetapkan oleh sesuatu pendekatan pengajaran adalah kaedah-kaedah pengajaran. pendekatan deduktif.

Murid dibimbing melalui aktiviti penyoalan oleh guru supaya mereka dapat membuat kesimpulan yang tepat. Dalam langkah seterusnya. Daripada contoh-contoh tadi.berpusatkan murid 8. membuat perlaksanaan dan penilaian sendiri. Dalam model induktif. murid akan membuat satu kesimpulan serta membuat generalisasi mengenai konsep yang diajar oleh guru.berasaskan situasional/ senario 11. Guru perlu mengenal pasti maklamat pengajaran dan pembelajaran dan menyediakan contoh-contoh yang berkaitan dengan objektif pengajaran dan pembelajaran. Dalam pendekatan ini. guru perlu menyediakan alat bantu mengajar yang bersesuaian. mentafsir dan mengkaji serta generalisasi. Pendekatan ini sesuai untuk pelbagai mata pelajaran seperti Bahasa. guru perlu merancang aktiviti. MOHAMAD NUR HAFIZZUDIN BIN MOHD ZAINUDIN Muka Surat 54 . Sains dan Matematik.BMM 3117: KAEDAH PENGAJARAN BAHASA MELAYU SEKOLAH RENDAH 7. guru akan memulakan pengajaran dengan memberikan contoh-contoh yang khusus berdasarkan satu prinsip yang sama. Guru akan membuat penyoalan serta membimbing murid dalam mengukuhkan kesimpulan konsep.berasaskan aktiviti 10.berasaskan permainan ➢ Pendekatan induktif Dalam pendekatan induktif. Pendekatan induktif dapat dirumuskan sebagai satu pendekatan di mana guru memberikan contoh-contoh khusus dan muridmurid memerhati.berdasarkan bahan 9. guru perlu memberi contoh-contoh tambahan supaya murid memahami dan melihat persamaan daripada contoh-contoh tersebut.

guru akan mengajar sesuatu konsep (sebagai contoh: konsep hujan ) terlebih dahulu sebelum meminta murid-murid untuk mengemukakan contoh-contoh. teorem-teorem atau hukum-hukum yang baru. prinsip. minat. elektif berasal daripada istilah Bahasa Inggeris “elective” bermakna pemilihan. teorem atau peraturan diikuti dengan aplikasinya ke atas contoh-contoh yang khusus. hukum. dan daya cipta.com. kecekapan.BMM 3117: KAEDAH PENGAJARAN BAHASA MELAYU SEKOLAH RENDAH ➢Pendekatan deduktif Pendekatan deduktif bermula daripada sesuatu atau beberapa rumus. Ia merupakan gabungan pendekatan induktif dan deduktif dan digunakan sebagai strategi untuk mengajar rumus. Guru dan murid akan bersoal jawab tentang konsep hujan yang dibincangkan dan disusuli dengan aktiviti pengukuhan murid-murid menjawab soalan latihan daripada buku teks dan memberikan contoh-contoh sendiri mengenai konsep hujan. ➢Pendekatan eklektif Menurut laman web http//www. prinsip atau hukum yang telah dipelajari daripada kaedah deduktif boleh digunakan untuk mendapatkan rumus-rumus. konsep dan teorem. Guru boleh menggunakan pendekatan ini dalam strategi berpusatkan bahan (sebagai aktiviti MOHAMAD NUR HAFIZZUDIN BIN MOHD ZAINUDIN Muka Surat 55 . Pendekatan ini juga sesuai digunakan sebagai strategi pengajaran dalam aktiviti kumpulan (aktiviti pengayaan dan pemulihan).potralpendidikan. Rumus. prinsip-prinsip. Dalam pendekatan deduktif ini. guru akan menjelaskan bagaimana proses hujan itu berlaku terlebih dahulu dan guru akan meminta murid menyenaraikan unsur-unsur yang terlibat dalam proses hujan tersebut. prinsip. Dalam pengajaran deduktif. Pendekatan deduktif ini berasaskan kepada kenyataan bahawa setiap orang murid adalah berbeza daripada segi intelek. hukum.

Pendekatan pengajaran ini lebih bepusatkan murid. guru akan mengajar mengikut kemampuan dan kebolehan murid. MOHAMAD NUR HAFIZZUDIN BIN MOHD ZAINUDIN Muka Surat 56 . Kecekapan yang kedua membolehkan murid tersebut menggunakan bahasa yang sesuai dengan khalayak yang dihadapinya. Dalam pendekatan ini terdapat beberapa ciri-ciri iaitu pendekatan ini sesuai untuk murid pelbagai kecerdasan dan kebolehan. Guru akan menggunakan kreativiti sendiri dan tidak terikat kepada mana-mana pendekatan (induktif/deduktif) yang khusus. Pengajaran bahasa mestilah merangkumi kecekapan bahasa yakni penguasaan sistem tatabahasa serta kecekapan berkomunikasi. Pendekatan induktif dan deduktif digunakan dalam latihan ini dan murid-murid akan melibatkan diri dalam aktiviti berkomunikasi atau berinteraksi bagi membolehkan mereka menggunakan struktur ayat yang dilatih. ➢Pendekatan komunikatif Pendekatan ini mengutamakan kecekapan berkomunikasi. Ciri yang kedua ialah murid-murid dilibatkan secara aktif dalam pembelajaran sama ada dalam tugas mengasas rumusan atau memberikan contoh. Dalam pengajaran dan pembelajaran. Dalam pendekatan ini. Kecekapan yang pertama membolehkan seorang murid menguasai struktur bahasa yang tepat bagi menyampaikan mesej kepada khayalaknya.BMM 3117: KAEDAH PENGAJARAN BAHASA MELAYU SEKOLAH RENDAH pengayaan). Pengajaran ini dimulakan dengan latihan menggunakan struktur bahasa yang tepat dan sesuai dengan sesuatu aktiviti komunikasi yang dipilih oleh guru. guru memberi input terlebih dahulu kerana ini akan memudahkan murid-murid untuk memberi contoh dan membuat rumusan.

Trigger boleh didapati dalam bentuk gambar. petikan surat khabar. pelajar akan mengenali di antara satu sama lain dan pelajar akan membentuk kumpulan masing-masing. ketua kumpulan dan pencatat akan dilantik dan peraturan-peraturan kumpulan akan dibentuk. Proses ini akan menggalakan pelajar berfikir secara kritis dan kreatif bagi menyelesaikan masalah yang diberikan dan berusaha mencapai matlamat yang telah dipersetujui oleh ahli kumpulan. petikan jurnal dan juga kejadian sebenar yang berlaku. b) Mengenal pasti Masalah Pelajar akan dikemukakan dengan masalah untuk diselesaikan. klip video. Trigger ini akan menyebabkan sesuatu isu dipersoalkan. Langkahlangkah tersebut ialah seperti berikut: a) Pembahagian Kumpulan Pada peringkat ini. Pelajar perlu mengenal pasti dan mengesahkan masalah tersebut dan menyatakan masalah tersebut berdasarkan fakta-fakta yang diperolehi. diperdebatkan dan memberi petunjuk kepada penyelesaian masalah tersebut. Seterusnya. Dalam kajian yang dijalankan oleh Nor Ratna Masrom (2005) mendapati bahawa pelajar tidak mampu untuk menyelesaikan masalah dan menguasai isi pelajaran sekiranya pelajar tidak memahami proses dalam pelaksanaan kaedah PBL. MOHAMAD NUR HAFIZZUDIN BIN MOHD ZAINUDIN Muka Surat 57 . juga dikenali sebagai trigger. Terdapat tujuh langkah dalam menerangkan proses PBL. Proses mengenal pasti masalah melibatkan elemen-elemen pencetus idea terhadap masalah yang ingin dikaji.BMM 3117: KAEDAH PENGAJARAN BAHASA MELAYU SEKOLAH RENDAH ➢Pendekatan pembelajaran berasaskan masalah Kaedah Pembelajaran Berasaskan Masalah (PBL) adalah pendekatan di mana pelajar akan berusaha untuk mencari maklumat dan menyelesaikan masalah dengan usaha sendiri.

BMM 3117: KAEDAH PENGAJARAN BAHASA MELAYU SEKOLAH RENDAH c) Menjana Idea Pada peringkat ini. pelajar akan mengenal pasti tindakan yang sesuai untuk menyelesaikan masalah yang diberikan. Seterusnya. pelajar akan mencari dan merumuskan informasi-informasi yang relevan dan logik dengan masalah yang diberikan. MOHAMAD NUR HAFIZZUDIN BIN MOHD ZAINUDIN Muka Surat 58 . pelajar akan berbincang. f) Sintesis dan Aplikasi Punca-punca informasi perlu disahkan kesahihannya terutamanya daripada Internet. pelajar akan mengeluarkan idea-idea yang dapat membantu dalam proses penyelesaian masalah tersebut. Pelajar akan mula berkongsi maklumat dengan pelajar yang lain dan mengaplikasikan maklumat yang diperolehi untuk menyelesaikan masalah tersebut. Seterusnya. d) Isu Pelajaran Pelajar perlu mengenal pasti apakah yang perlu dipelajari dan mencari isu-isu yang dapat membantu mereka untuk menyelesaikan masalah serta mengetahui apakah langkah-langkah yang perlu diambil bagi menyelesaikan masalah tersebut. membangunkan penyelesaian dan membuat penerangan terhadap penyelesaian yang diambil. e) Pembelajaran Kendiri Pada peringkat ini.

penyelesaian masalah dan juga peranan fasilitator. data. Interaksi guru – murid yang berupa bimbingan dan perundingan pada setiap tahap proses.BMM 3117: KAEDAH PENGAJARAN BAHASA MELAYU SEKOLAH RENDAH g) Refleksi dan Tindak Balas Pada peringkat ini. Sesuai dengan murid dan kurikulum. Muka Surat 59 MOHAMAD NUR HAFIZZUDIN BIN MOHD ZAINUDIN . Guru perlu menjelaskan prosedur pelaksanaan yang lengkap. Ia biasanya melibatkan kutipan serta analisis data dan persediaan satu laporan yang betul. pelajar akan memberi tindak balas terhadap kerja kumpulan. Antara ciri-ciri pembelajaran berasaskan projek :        Ia boleh dijalankan secara individu atau secara berkumpulan. kerja individu. Ini jelas menunjukkan bahawa kemahiran yang paling diperlukan ialah kemahiran menyelesaikan masalah. Mengintegrasikan pengetahuan dengan aktiviti. memproses maklumat dan data. perbincangan akan dilakukan dalam kumpulan masing-masing. pelajar tidak mampu untuk melaksanakan dan mengaplikasikan kaedah PBL dengan sempurna dan cekap. dan pelaporan hasil juga refleksi kendiri. Proses ini melibatkan pengumpulan bahan. Diperkukuhkan lagi apabila Nor Ratna Masrom (2006) telah membuat kajian yang bertajuk "Problem Solving Skill in ICT and Multimedia Application” mendapati bahawa tanpa pengetahuan dan kemahiran penyelesaian masalah. maklumat. ➢Pendekatan pembelajaran berasaskan projek Pendekatan ini merupakan proses pembelajaran yang berfokuskan tugasan amali secara sistematik / terancang dalam jangka masa yang tertentu. Penilaiannya dijalankan pada setiap tahap proses sehinggalah ke tahap hasil yang siap. Seterusnya. penjanaan pengetahuan.

Konsep ini dapat di kaitkan dengan pengajaran kepelbagaian pelajar melalui idea yang dikupas daripada teori konstruktivisme. Keadaan ini menuntut agar guru lebih prihatin terhadap keperluan dan kehendak pelajar secara individu. Selain itu. MOHAMAD NUR HAFIZZUDIN BIN MOHD ZAINUDIN Muka Surat 60 . menggalakkan murid membina ilmu dan mewujudkan suasana kerjasama di kalangan murid. Konstruktif adalah pendekatan yang memberi hak dan peluang untuk murid-murid belajar untuk belajar denganmembina makna dan kefahaman yang tinggi dalam kerangka minda masing-masing. menggalakkan murid menghasilkan idea dan memberi pendapat. pengetahuan. Walaupun begitu konstruktivisme merupakan suatu anjakan yang perlu diaplikasikan bertujuan untuk memberi peluang dan membuka ruang kepada pelajar di dalam merealisasikan dalam kehidupan seharian mereka. menambahkan keyakinan diri. pengalaman dan kebolehan murid. memberi murid peluang membuat penyampaian dan bercakap.BMM 3117: KAEDAH PENGAJARAN BAHASA MELAYU SEKOLAH RENDAH  Berasaskan kemahiran. Pendekatan pembelajaran ini menyediakan peluang kepada pelajar untukmembina kefahaman terhadap perkara yang dipelajari dengan mewujudkan jaringan antara idea serta fakta yang sedang diajar atau dipelajari. ➢Pendekatan berpusatkan murid Pengajaran berpusatkan murid adalah suatu kaedah untuk meningkatkan penglibatan murid dalam proses pengajaran dan pembelajaran dan bertujuan untuk menggalakan murid menjadi aktif dan tidak pasif. meningkatkan kemahiran berfikir aras tinggi. pengajaran dan pembelajaran yang berasaskan konstruktivis mememberi peluang kepada guru untuk memilih kaedah pengajaran dan pembelajaranyang sesuai dan menentukan sendiri masa yang diperlukan untuk memperolehi sesuatu konsep atau pengetahuan.

murid-murid akan belajar dengan lebih berkesan melalui cara praktik. Di bawah konteks pendidikan. Aktiviti menulis merupakan latihan nahu yang telah diajar serta latihan menulis tentang bahan-bahan yang telah dibaca dan diterjemahkan oleh murid-murid.BMM 3117: KAEDAH PENGAJARAN BAHASA MELAYU SEKOLAH RENDAH ➢Pembelajaran berasaskan aktiviti Aktiviti bermaksud gerak kerja atau tindakan. murid-murid diberi terjemahan dalam bahasa ibunda. terdapat pelbagai aktiviti dan tugasan yang boleh digunakan di sekolah. MOHAMAD NUR HAFIZZUDIN BIN MOHD ZAINUDIN Muka Surat 61 . Dengan kata lain.Contoh aktiviti : Dalam sesuatu pengajaran bahasa. Di samping itu. Melalui aktiviti. murid-murid akan dilengkapi dengan satu senarai kata yang perlu dikuasai. aktiviti mengandungi segala tindakan dalam pengajaran dan pembelajaran. Bagi memahami perbendaharaan kata tersebut. Di dalam konteks pendidikan moden. ia melibatkan segala gerak kerja yang dilakukan oleh guru dan murid untuk mencapai objektif pelajaran. Aktiviti membaca merupakan asas untuk mecerakinkan nahu serta menterjemahkan bahasa daripada bahasa sasaran kepada bahasa ibunda ataupun sebaliknya. murid-murid juga dilatih untuk membentuk ayat berdasarkan peraturan-peraturan nahu yang telah diajar. Aktiviti juga suatu pendekatan utama dalam pendidikan moden.

permainan merupakan alat yang amat penting kerana ia boleh digunakan apabila kanak-kanak berhadapan dengan konsep-konsep dan kemahiran yang memerlukan konsolidasi dan peneguhan. Bermain biasanya bersifat komunikatif dan menghiburkan. Pendekatan ini berpendapat bahawa pengajaran kemahiran mestilah berlandaskan prinsip pengajaran berikut: a) Pengajaran kemahiran lisan memerlukan usaha guru yang banyak. mengingat serta menyebut sistem bunyi dan struktur dalam sesuatu bahasa yang betul. Murid-murid belajar lebih banyak melalui aktiviti kerana permainan memberi lebih banyak peluang untuk melibatkan diri dalam proses komunikasi. Kebanyakan aktiviti yang MOHAMAD NUR HAFIZZUDIN BIN MOHD ZAINUDIN Muka Surat 62 .Tiap-tiap gerak balas yang betul perlu diteguhkan supaya gerak balas itu diulangi lagi.BMM 3117: KAEDAH PENGAJARAN BAHASA MELAYU SEKOLAH RENDAH ➢ Pembelajaran berasaskan situasional/senario Pendekatan situasi yang berlandaskan teori bahasa struktural dan teori pembelajaran behaviouris beranggapan bahawa penguasaan kemahiran lisan memerlukan seseorang penutur menguasai beberapa kemahiran kecil bagi menangkap. Permainan bahasa adalah salah satu cara dalam mempelajari bahasa melalui teknik permainan. beri mereka peluang mereka untukbertutur. ➢Pembelajaran berasaskan permainan Permainan adalah satu jenis aktiviti yang menarik dan memikat. b) Murid-murid tidak boleh bertutur dengan lancar kalau mereka hanya mendengar pertuturan orang lain sahaja. Guru-guru boleh menggunakan permainan sebagai satu pendekatan mengajar yang positif. Jadi. pembelajaran bermakna dan sebagai alat dianogstik. Penglibatan dalam permainan telah memberi peluang kepada pelajar memperolehi latihan intensif. Bagi guru-guru di sekolah.

Hala tuju ini diinterapetasikan melalui objektif tersirat dalam permainan bahasa tersebut iaitu: 1. Permainan dapat menimbulkan situasi pembelajaran yang menggembirakan murid. membaca dan menulis. pengukuhan dan penggayaan MOHAMAD NUR HAFIZZUDIN BIN MOHD ZAINUDIN Muka Surat 63 . Guru dapat melatih muridmurid untuk mengaktifkan kecekapan bahasa mereka serta mengembangkan penguasaan keempat-empat kemahiran bahasa. Bertindak sebagai alat pemulihan.BMM 3117: KAEDAH PENGAJARAN BAHASA MELAYU SEKOLAH RENDAH dijalankan akan menggunakan pelbagai kemahiran berbahasa pelajar antaranya kemahiran mendengar. Merangsang interaksi verbal pelajar 2. Guru dapat memupuk semangat bersaing di antara murid-murid. Bertindak sebagai alat yang dapat mengikis rasa bosan 5. Dapat menanamkan semangat kerjasama antara ahli kumpulan. Permainan bahasa mempunyai hala tuju yang bertepatan dengan kemahuan dalam sistem pendidikan negara amnya dan Falsafah Pendidikan Negara khususnya. Menambah kefasihan dan keyakinan 3. bertutur. Menyediakan konteks pembelajaran 4.

BMM 3117: KAEDAH PENGAJARAN BAHASA MELAYU SEKOLAH RENDAH SOALAN 3 MOHAMAD NUR HAFIZZUDIN BIN MOHD ZAINUDIN Muka Surat 64 .

intonansi dan nada yang sesuai. Aras 1 (i) berbual tentang sesuatu perkara yang dialami dan didengar dengan menggunakan bahasa yang sesuai. sebutan. MOHAMAD NUR HAFIZZUDIN BIN MOHD ZAINUDIN Muka Surat 65 . ungkapan.BMM 3117: KAEDAH PENGAJARAN BAHASA MELAYU SEKOLAH RENDAH RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN BAHASA MELAYU Mata pelajaran Tahun Bilangan Murid Tema Tajuk Tarikh Masa Hasil Pembelajaran: Fokus Utama 1.1 berbual tentang : Bahasa Melayu : 5 Amanah : 32 orang : Kebudayaan : Perayaan di Malaysia : 12 Februari 2015 : 60 minit sesuatu perkara berkaitan kehidupan seharian dengan menggunakan kata.1 Membaca kuat perkataan dan ayat dengan sebutan dan intonansi yang betul dan memahami petikan yang dibaca. Fokus Sampingan 5. ayat. Aras 2 (i) membaca pelbagai jenis ayat dengan memberikan penekanan pada intonansi berdasarkan tanda baca.

Murid dapat menyatakan tentang pengalaman mereka menyambut perayaan secara lisan. MOHAMAD NUR HAFIZZUDIN BIN MOHD ZAINUDIN Muka Surat 66 . Objektif : Pada akhir pelajaran murid dapat. menghayati. Kebudayaan Nilai : Kesenian. Membaca dan menyatakan 5 isi penting secara lisan mengenai perayaan di Malaysia. sebutan dan intonansi. Kemahiran Belajar : Menerima maklumat. menghormati dan menghargai. menbuat inferens. Aras 3 (i) menyediakan perenggan dengan menggunakan ayat tunggal dan ayat majmuk berdasarkan tajuk yang diberikan. Kemahiran Bahasa : Kemahiran bertutur. iii. memproses dan melaporkan. ayat tunggal dan ayat majmuk. ii. Kemahiran Bernilai Tambah (KBT) Kemahiran Berfikir : Membuat perbezaan. dan kemahiran mengkategori. menulis dan mendengar. Murid dapat menulis karangan pendek mengenai pengalaman mereka menyambut perayaan masing-masing dengan menggunakan ayat majmuk yang betul. Ilmu : Bahasa Melayu. i.2 Membina dan menulis ayat tunggal dan ayat majmuk dalam sesuatu penulisan teks tentang sesuatu tajuk.BMM 3117: KAEDAH PENGAJARAN BAHASA MELAYU SEKOLAH RENDAH 8. Sistem Bahasa : Sistem ejaan.

naturalis dan emosi. BCB : i) membaca dengan intonansi yang betul. CATATAN KB : menghubungkait. KB: membuat inferens MOHAMAD NUR HAFIZZUDIN BIN MOHD ZAINUDIN Muka Surat 67 . Langkah (15 minit) 1 Guru memberi teks cerita yang bertajuk “Perayaan Di Malaysia” melalui power point ii)murid diminta membaca i)murid dikehendaki untuk mengelik salah satu pautan yang disediakan. buku latihan dan alat tulis. inferens Set Induksi Murid ditayangkan (5 minit) power point yang berkaitan dengan jenis-jenis perayaan yang terdapat di Malaysia BCB: menonton ii)murid diminta untuk membezakan jenis perayaan mengikut kaum dan menceritakan pengalaman mereka.BMM 3117: KAEDAH PENGAJARAN BAHASA MELAYU SEKOLAH RENDAH Kecerdasan Pelbagai : Kinestetik. Pengetahuan Sedia Ada : Murid dapat menceritakan pengetahuan dan pengalaman mereka mengenai perayaan yang terdapat di Malaysia dengan cara berdialog dan membina ayat dengan menggunakan ayat mudah. interpersonal. BBB : power point dengan aktif iii)guru menjelaskan tujuan aktiviti dan tajuk pengajaran yang akan diajari pada hari itu. intrapersonal. BBB : Power point. LANGKAH ISI PELAJARAN AKTIVITI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN i)murid diminta untuk melihat paparan power point dan menghayatinya.

ii) mendengar dengan aktif. interpersonal hormat-menghormati BBB : power point . visual. intrapersonal. KB : menghubungkaitkan.BMM 3117: KAEDAH PENGAJARAN BAHASA MELAYU SEKOLAH RENDAH petikan itu secara individu dengan kuat dan mengikut intonansi serta gaya yang betul. Nilai : kerjasama. BBB : teks cerita. iii)murid-murid yang lain dikehendaki mendengar dan meneliti teks sambil memahami petikan tersebut. BCB : memproses maklumat dan melaporkan maklumat. KP : verbal linguistik. iv)kemudian kumpulan yang berjaya menyiapkan dahulu akan membentangkan hasil perbincangan mereka dan MOHAMAD NUR HAFIZZUDIN BIN MOHD ZAINUDIN Muka Surat 68 i)murid dibahagikan kepada beberapa kumpulan. menjana idea ii)murid diminta untuk berada dalam kumpulan dan membuat perbincangan. power point iv)kemudian guru menanyakan soalan kepada murid berkaitan dengan petikan tersebut Langkah (15 minit) 2 Guru mengadakan perbincangan kumpulan antara murid-murid dan melakukan pembentangan melalui power point iii)murid dikehendaki membentangkan perbezaan antara perayaan yang terdapat di Malaysia dan bandingkan dengan pengetahuan dan pengalaman mereka.

Penutup (5 minit) Guru membuat rumusan mengenai pengajaran yang telah diajar dan menanyakan soalan kepada murid akan apa yang mereka telah pelajari.BMM 3117: KAEDAH PENGAJARAN BAHASA MELAYU SEKOLAH RENDAH mereka akan mendapat ganjaran. Nilai-nilai: -Menghargai -Bersyukur -Menghormati -Bekerjasama MOHAMAD NUR HAFIZZUDIN BIN MOHD ZAINUDIN Muka Surat 69 . ii)murid juga menyatakan nilainilai murni yang telah dipelajari pada hari tersebut. i)murid digalakkan supaya mengumpul maklumat tambahan daripada bahan-bahan yang lain bagi menambahkan pengetahuan mereka. v)guru menanyakan soalan yang berkaitan dengan tajuk dan pengetahuan sedia ada mereka.

BMM 3117: KAEDAH PENGAJARAN BAHASA MELAYU SEKOLAH RENDAH SOALAN 4 MOHAMAD NUR HAFIZZUDIN BIN MOHD ZAINUDIN Muka Surat 70 .

BMM 3117: KAEDAH PENGAJARAN BAHASA MELAYU SEKOLAH RENDAH REFLEKSI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN Berdasarkan Rancangan Pengajaran Harian Bahasa (RPH) Melayu yang telah dibuat. Pendekatan yang diaplikasikan dalam penghasilan RPH Bahasa Melayu telah membantu untuk merangka suatu corak perjalanan RPH menjadi lebih baik dari segi perancangannya. Seterusnya saya pergi lebih spesifik iaitu berkenaan kaedah pengajaran yang digunakan di dalam RPH iaitu kaedah natural. Selain itu. dan teknik pengajaran dan pembelajaran Bahasa Melayu adalah sangat releven di dalam penghasilan Rancangan Pengajaran Harian Bahasa Melayu. teknik yang diaplikasikan ialah teknik perbincangan iaitu dilakukan semasa di langkah tiga apabila murid diberikan peluang untuk berbincang sesama ahli kumpulan untuk mengeluarkan dan berkongsi idea sebelum dipersembahkan dapatan mereka kepada kelas.kaedah. Di dalam RPH yang telah dirangka itu pendekatan yang dipilih ialah deduktif iaitu apabila pengajaran tentang ayat yang umum dimulakan pada awal P&P yang kemudiannya membawa kepada ciri yang spesifik iaitu dari segi frasa ayat. bertutur dan seterusnya kepada membaca dan menulis. sebutan dan intonasi yang ditekankan. saya mendapati pendekatan.Di dalam RPH yang telah dirangka ini teknik yang menjadi keutamaan di sini ialah teknik pembentangan yang memberikan ruang kepada murid untuk meluahkan idea mereka berdasarkan bahan rangsangan yang telah diberikan iaitu tayangan slide. Ini diperlihatkan dengan jelas dengan perubahan kemahiran bahasa yang digunakan pada setiap langkah pengajaran. MOHAMAD NUR HAFIZZUDIN BIN MOHD ZAINUDIN Muka Surat 71 . Pendekatan ini membentuk suatu rangka luar yang kukuh dan memayungi perancangan pengajaran yang bakal dijalankan. Ini dikaitkan dengan perjalanan RPH yang dimulakan dengan lisan.

dan teknik pengajaran adalah saling berkait dan menjadi elemen yang menunjangi RPH bagi menjalankan P&P Bahasa Melayu untuk murid sekolah rendah. MOHAMAD NUR HAFIZZUDIN BIN MOHD ZAINUDIN Muka Surat 72 .BMM 3117: KAEDAH PENGAJARAN BAHASA MELAYU SEKOLAH RENDAH Kesimpulannya. pendekatan. kaedah.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful