You are on page 1of 38

FAKULTET EKONOMIJ ISTOČNO SARAJEVO ODJELJENJE U BIJELJINI

DIPLOMSKI RAD IZ ANALIZE BILANSA TEMA: IZVJEŠTAJ O TOKOVIMA GOTOVINE KAO OSNOVA ZA OCJENU SOLVENTNOSTI I LIKVIDNOSTI PREDUZEĆA

Mentor: Juli 2010.

Student:

SADRŽAJ
1. Uvod.........................................................................................................................2 2. Ciljevi, upotreba i korisnici izvještaja o tokovima gotovine...................................3 2.1 Koje informacije pruža izvještaj o tokovima gotovine......................................6 2.2 Za šta se koriste informacije o tokovima gotovine............................................7 3. Klasifikacija gotovinskih tokova.............................................................................8 4. Oblik-forma izvještaja o novčanim tokovima........................................................11 5. Izrada izvještaja o novčanim tokovima..................................................................12 5.1 Utvrđivanje gotovinskih tokova iz redovnih poslovnih aktivnosti..................12 5.2 Određivanje gotovinskih tokova iz investicionih aktivnosti............................16 5.3 Određivanje gotovinskih tokova iz finansijskih aktivnosti..............................16 6. Direktan metod sastavljanja izvještaja o novčanim tokovima...............................17 7. Indirektan metod sastavljanja izvještaja o novčanim tokovima............................23 8. Slobodna novčana sredstva-free cash flow............................................................28 9. Analiza izvještaja o tokovima gotovine.................................................................29 10. Zaključak................................................................................................................36 11. Literatura................................................................................................................37

2

1. UVOD
Izvještaj o novčanim tokovima, saglasno Računovodstvenom standardu 1- Sastavljanje i prezentacija finansijskih izvještaja, obavezan je dio seta finansijskih izvještaja kako preduzeća tako i banaka. Definiše se kao izvedeni finansijski izvještaj u kojem su prikazani prilivi i odlivi gotovine po osnovu poslovne, investicione i finansijske aktivnosti u toku obračunskog perioda. Sastavljanju i prezentaciji ovog izvještaja posvećen je poseban Računovodstveni standard 7- Izvještaj o tokovima gotovine. Ovaj računovodstveni standard bavi se sadržinom i formom izvještaja nezavisno od toga kakva je djelatnost pravnog lica za koje se izvještaj sastavlja. Za upravljanje finansijama preduzeća od velike važnosti je kontrola i upravljanje tokovima gotovine sa ciljem da prilivi obezbede normalnu novčanu reprodukciju utrošenih poslovnih sredstava i isplatu dospjelih obaveza o rokovima dospjeća. Permanentan uvid u tokove gotovine omogućava iznalaženje alternativa za saniranje eventualnih deficita ili upotrebu suficita gotovine za finansiranje rasta i razvoja preduzeća ili otplatu dugova. Bez obzira na važnost kontrole i upravljanja tokovima gotovine tradicionalni finansijski izvještaji, zbog obračunske osnove na kojoj se sastavljaju, ne pružaju relevantne informacije za taj proces. U suštini, izvještaj o tokovima gotovine pokušava da premosti razliku između obračunskog i gotovinskog rezultata aktivnosti, odnosno da kroz rearanžiranje podataka sadržanih u finansijskim izvještajima, preduzeće pruži dodatan uvid u izvore i upotrebu gotovine tokom posmatranog perioda. Izvještaj o tokovima gotovine izražava sumarni efekat svih poslovnih odluka donjetih tokom perioda pokrivenog izvještajem a omogućava sagledavanje i ocjenu mogućnosti finansiranja poslovnih potreba iz rezultata poslovanja i ocjenu usklađenosti izvora i upotrebe finansijskih sredstava.1 Jak gotovinski tok je veoma bitan za postizanje glavnog cilja uprave, a to je likvidnost. Ako gotovinski tok premaši iznos koji je potreban za redovne poslovne aktivnosti i njihovo širenje, kompanija neće morati da pozajmljuje novac radi proširenja poslovanja. Višak gotovinskog toka će se moći koristiti za smanjenje duga ili poboljšanje njenog finansijskog položaja, smanjivanjem koeficijenta zaduženosti izraženog odnosom obaveza i imovine. Cash-flow pokazuje one preuzete obaveze kompanije koje se ne mogu uočiti drugim finansijskim izvještajima. Npr. Izvještaj o toku gotovine može da pokaže da li su aktivnosti uprave skoncentrisane na kratkoročnim ili dugoročnim odnosima. Nastavak ovog rada biće usmjeren na osnovne djelove ovog izvještaja, metode za njegovu pripremu i cash-flow analizu kao značajnu tehniku analize finansijskih izvještaja.

1

Prof. dr Predrag Stančić

3

str. Kod nas su to sredstva na žiro-računu. izvedenim putem. 2 Obzirom da se u izvještaju o novčanim tokovima prikazuju promjene u iznosu gotovine i gotovinskih ekvivalenata potrebno je pobliže objasniti ove pojmove. namjenjeni su specifično pripremljeni izvještaji o tokovima finansijskih sredstava. Bilans uspjeha. i koji se mogu brzo (uslovno rečeno odmah) i lako pretvoriti u poznat iznos gotovine na otvorenom tržištu novca ili kod poslovne ili centralne banke. kao i kompoziciju izvora finansiranja tih sredstava u određenoj tački vremena. posebnim rearanžiranjem podataka koji su već sadržani u periodičnom bilansu stanja i uspjeha.. a koji su. UPOTREBA I KORISNICI IZVJEŠTAJA O TOKOVIMA GOTOVINE Tokom svog istorijskog razvitka. Oni obuhvataju kupljene hartije od vrijednosti izdate od drugih koje glase na vrlo kratak rok. dr Stevanović N. pak. već se dobijaju manje ili više. Gotovinom i ekvivalentima gotovine nazivamo ona sredstva koja preduzeće drži kao neophodnu rezervu likvidnosti spremnu za plaćanje obaveza. zbog mogućnosti promptnog konvertovanja u novac. Ekonomski fakultet Beograd 2000 godina. Upravljačko računovodstvo. za vrijeme njihovog držanja u portfelju preduzeća. Mada su ti bilansi neobično značajni sa finansijskog stanovišta. a da se. dobio je zadatak da izvještava o finansijskim rezultatima poslovne aktivnosti preduzeća za pojedinačne odsječke vremena. slično fizičkim licima. Ekonomski fakultet Beograd 1997 godina. 245 4 . Štaviše. tj. Pri tome je bilans stanja zamišljen tako da pruži statičku sliku vrijednosti i strukture sredstava koje preduzeće koristi u obavljanju svoje aktivnosti.3 2 3 Prof. koja obuhvata izvore i upotrebu finansijskih sredstava unutar pojedinih obračunskih odnosno fiskalnih perioda koji su pokriveni bilansom uspjeha. s obzirom da predstavljaju neophodan izvor informacija za finansijsku analizu i donošenje odluka o ulaganju u poslovna sredstva i pribavljanju izvora finansiranja. tada bi gotovinsko pravo preduzeća bilo veće od dugovnog salda na tekućem računu za iznos dopustivog prekoračenja. naime. ovi izvještaji ne predstvaljaju neposredno izvode iz računskog okvira dvojnog knjigovodstva. konvencijom prihvaćeni kao obračunski odnosno fiskalni periodi.2. automatskog kredita po tekućem računu koji bi preduzeće nadoknađivalo u veoma kratkom ugovorenom roku.. tada bi i stanje ovih računa predstavljalo gotovinu. Poslovne finansije. ne ugrozi likvidnost preduzeća. svakako. nisu dovoljni za ocjenu svih relevantnih aspekata finansijske aktivnosti preduzeća. Analizi tog aspekta finansijske aktivnosti. takođe. Raspoloživom rezervnom likvidnosti smatraju se i ekvivalenti gotovine. U metodološkom smislu. koji su omeđeni sa dva sukcesivna bilansa stanja. dr Krasulja D. koja je konvencionalno usvojena kao dan bilansiranja. Gotovina uključuje novčana sredstva u kasi preduzeća i depozite po viđenju. Jedan od tih aspekata odnosi se. ipak. imala i tekuće račune. na dinamiku finansijskih tokova u preduzeću. str. Motiv kupovine ovih hartija od vrijednosti jeste zarada putem iskorišćenog diskonta od nominalne vrijednosti ili kamate na nominalnu vrijednost od dana kupovine do dana unovčenja. oni. računovodstvo je koncipiralo i usavršavalo bilans stanja i bilans uspjeha kao regularne finansijske izvještaje koji prirodno rezultiraju iz računskog okvira dvojnog knjigovodstva. CILJEVI. obično do 90 dana. Kad bi preduzeća. 99 Prof.

premije i sl. Eksterni tok je. f. kao što je učinjenom na dijagramu. na primanja gotovine koja potiču iz novih zaduženja ili povećanja sopstevnih izvora finansiranja mimo redovnog poslovanja (subvencije. Oba aspekta ovog toka mogu se ilustrovati i grafički. troškove i rashode sa ciljem da se uvećana vrate prodajom proizvoda i usluga za gotovo. prodajom fiksnih sredstava koja su ispala iz funkcije. Misli se. Sr. Fiksna sredstva zalihe n a p l a t a potraživanja amortizacija 5 . g o t o v. potraživanja i druga prava – koja se zatim ponovo konvertuju u gotovinu. nenovčana poslovna sredstva predstavljaju prosto neophodne tranzitne stanice u cirkularnom pretvaranju gotovine u gotovinu posredstvom raznih poslovnih i finansijskih operacija i transakcija. Taj cirkularni tok gotovine u preduzeću ima svoja dva aspekta: interni i eksterni. Dijagram br. 1 Interni i eksterni aspekti tokova gotovine u preduzeću Povremeni prilivi Sopstveni izvori Povjerioci * Povremeni Odlivi gotovina p r o d. prilive i odlive gotovine u preduzeće i izvan njega koji doprinose proširenju ili sužavanju internog toka. Taj višak primanja nad izdavanjem odnosi se prevashodno na realizovani i naplaćeni neto dobitak koji preduzeću stvarno ostaje na raspolaganju za akumulaciju i ostale vidove neposlovne potrošnje. plaćanja periodičnih rashoda na ime kamate. naime. Saobrazno takvom uglu posmatranja. po prirodi. Interni tok je. kao i na izdatke gotovine za otplatu glavnice duga. eventualno. dotacije. Smisao ove kontinuelne konverzije sastoji se u tome da se iz svakog poslovnog ciklusa izvuče više gotovine nego što je u njega uloženo. pak manje redovan i pokazuje povremene izvore i upotrebe.Poslovni proces u preduzeću može se objasniti i kao neprekidna konverzija gotovine u nenovčana sredstva – realitete.). zalihe. neposlovnu potrošnju raspodjeljenog neto dobitka i sl. regularan i odnosi se na ulaganje gotovine u fiksna sredstva. naplatom potraživanja od kupaca ili. izmirenje poreskih obaveza.

po pravilu. može da dovede do finansiranja redovnog poslovanja iz nepovoljnih izvora. I baš taj nesklad u tokovima rezultata i gotovine doveo je do potrebe da se oni posebno utvrđuju i prezentiraju. troškovi i rashodi koji sa njima korespondiraju. čak. svakako. Sa druge strane. znatno uticali na to da se na metodologiju utvrđivanja tokova gotovine gleda kao na jedan od značajnijih instrumenata koji organima upravljanja i rukovodstvu preduzeća stoje na raspolaganju za kanalisanje kapitala u ona područja aktivnosti koja predstavljaju najpovoljnije alternative u datim okolnostima. za kontrolu i upravljanje tokovima gotovine ne mogu se dobiti neposredno na bazi konvencionalnih računovodstvenih metoda i postupaka koji su sračunati na periodično utvrđivanje finansijskog stanja i uspjeha preduzeća. pre svega. racionalna sinhronizacija internog i eksternog toka gotovine treba da omogući preduzeću da ide u korak sa tehničkim i tehnološkim progresom koji je tako prisutan i intenzivan u savremenom svijetu. osjeti krajnju nestašicu za gotovinom. kao što je moguće i obrnuta situacija da u periodu koji je završen sa poslovnim gubitkom ostvari višak gotovine u odnosu na tekuće potrebe. U njihovoj je kompetenciji. Svaki ozbiljniji zastoj u cirkulaciji gotovine. odnosno primanja i izdavanja gotovine ne registruju obavezno u istim periodima na koje su alocirani prihodi. Dok se dinamički tokovi rezultata poslovanja obračunavaju i iskazuju pomoću bilansa uspjeha. međutim. manju stopu prinosa u poređenju sa sredstvima koja su uložena u proizvodnju i prodaju proizvoda i usluga. Drugo. svaki višak gotovine iznad redovnih poslovnih potreba neminovno se ispostavlja kroz smanjenje rentabilnosti ukupnih poslovnih sredstava. ipak. periodični tokovi gotovine sumiraju se u posebnim izvještajima. u činjenici da se u računovodstvu izvori i upotrebe. koji ima za posledicu njen deficit u odnosu na tekuće potrebe. Zbog toga se i može desiti da preduzeće u jednom periodu iskaže iznad prosječni poslovni i neto dobitak a da. poslovna sredstva se obično ne drže u toj formi u cilju privređivanja s obzirom da odbacuju. Relevantne informacije. da obezbede takvu cirkulaciju gotovine koja će omogućiti normalnu novčanu reprodukciju utrošenih poslovnih sredstava i isplatu finansijskih obaveza preduzeća o rokovima njihovog dospjeća. koji su se u razvijenim zemljama dogodili u toku poslednjih decenija. ukoliko se doslovno respektuju finansijski kriterijumi privređivanja. Mada se izvjestan prinos može ostvariti i na bazi posjedovanja gotovine i njenih supstituta. U vezi sa tim posebno se ističe da su upravo brojne inovacije i pronalasci u industrijskoj tehnologiji. i bankrotstva preduzeća.*Povremeni odlivi su: Kamata Porezi Raspodjela dobiti Otplata duga Povlačenje hartija od vrijednosti Permanentna finansijska kontrola i upravljanje ovim tokom neophodni su iz nekoliko razloga. Presudan razlog za tu neusklađenost leži. prije svega u vidu kamate. povećanja finansijskih rashoda i slabljenja rentabilnosti. pogoršanja kreditnog boniteta i opadanja likvidnosti pa. 6 .

izvesti zaključak: 4 - Prof.Shodno tome.) njegove pouzdanosti sa stanovišta likvidnosti i solventnosti. rekapitulirati u vidu šeme br. jer novčani tok isključuje mogućnost korišćenja različitih računovodstvenih metoda za iste transakcije i događaje koji se tiču poslovnih aktivnosti. najopštije. Informacije o novčanom toku pomažu korisnicima (upravnom odboru.1 Koje informacije pruža izvještaj o tokovima gotovine Koristi od izvještaja o novčanom toku zapravo govore o njegovom značaju za menadžment preduzeća.procjeni vrijednosti preduzeća kao osnove za donošenje odluka o određenim transakcijama sa preduzećem (kupoprodaja. smanjenje pozicija pasive ili povećanja pozicija aktive (sem gotovine). bankama. te sposobnost preduzeća da utiče na iznose i vremenski raspored gotovinskih tokova u svrhu prilagođavanja promjenjenim mogućnostima i okolnostima .. Krasulja D. povjeriocima. izvori i upotrebe. Informacije iz izvještaja. mogu se. ali i eksternim korisnicima. menadžmentu. Na osnovu prethodnog moguće je od strane menadžmenta preduzeća i vlasnika kapitala. preuzimanje. spajanje i sl. 4 2. da dobiju uvid u likvidnost i solventnost preduzeća. ako se na adekvatan način povežu sa informacijama iz drugih finansijskih izvještaja (bilans stanja. dr. 113-116 7 . bilans uspjeha i nekih računa glavne knjige) pomažu menadžmentu preduzeća. Poslovne finansije. primanja i izdavanja gotovine u posmatranom periodu. 1. Šema br. 1 Tokovi novčanih sredstava i gotovine Računi aktive (sem gotovine) Računi pasive Tokovi novčanih sredstava-gotovine Upotreba-izdavanja Izvori-primanja U verbalnoj interpretaciji ova šema znači da primanja gotovine rezultiraju iz 1. radnicima i dr. u kontekstu dva komparativna bilansa. str.) u : ocjeni mogućnosti preduzeća da ostvari gotovinu i gotovinske ekvivalente i potrebu preduzeća da iskoristi te gotovinske tokove . Ekonomski fakultet Beograd 1997 godina. povećanja pozicija pasive ili smanjenja pozicija aktive (sem gotovine) dok izdavanja gotovine imaju za posledicu 2.poređenju poslovnih aktivnosti različitih preduzeća. na osnovu informacija iz izvještaja o novčanim tokovima.

ocjenila sposobnost kompanije da upravlja gotovinskim ekvivalentima sagledala sposobnost da generiše buduće gotovinske tokove ocjenila sposobnost da plaća obaveze ocjenila sposobnost da plaća dividende i kamate i stvorila mogućnost da se predvide potrebe za dodatnim finansiranjem. KLASIFIKACIJA GOTOVINSKIH TOKOVA 8 . 5. izvršila analiza i procjena efekata glavnih poslovnih odluka uključujući i ulaganja u finansijske aktivnosti Investitorima izvještaj o novčanim tokovima pruža informacije potrebne da bi se: 1.- da li se radi o poslovnoj aktivnosti koja donosi ili zahtjeva odliv gotovine da li gotovinu donosi ili troši u poslovnim ili neposlovnim aktivnostima kako se finansira nedostatak ili koristi višak gotovine kakav je kvalitet ostvarene dobiti Ove informacije su neophodne menadžmentu i eksternim korisnicima finansijskih izvještaja budući da računovodstveno iskazana dobit u računu uspjeha ne predstavlja stvarno raspoloživu gotovinu. koji nisu praćeni primjerenim prilivima gotovine. procjenila likvidnost preduzeća 2. utvrdila politika određivanja dividende 3. mogu u preduzeću u području likvidnosti stvoriti teškoće. Pored navedenog izvještaj se može koristiti da bi se objasnile razlike između neto dobiti iskazane u računu uspjeha i neto gotovinskih tokova nastalih kao rezultat poslovnih aktivnosti. Otuda se događa da i veoma profitabilni poslovi. 2. 3.2 Za šta se koriste informacije o tokovima gotovine Od strane uprave preduzeća izvještaj o tokovima gotovine se koristi da bi se: 1. 4. 2. 3.

kao i naplata kamate na plasirana novčana sredstva. investicione i finansijske aktivnosti. Neto dobitak se obračunava kao razlika prihoda i rashoda u obračunskom periodu zasnovanih na poštovanju principa realizacije i matching-a. Neto novčani tokovi od poslovne aktivnosti se upoređuju sa ostvarenim neto dobitkom iz bilansa uspjeha. odnosno ulaganja čiji se efekti očekuju u dugoročnom 5 Cash flow analiza 9 . Između ove dvije vrijednosti rijetko stoji znak jednakosti. Razlog za to je u primjeni različitih osnova za računovodstveni obračun. Pored pomenutih . Ova osnova za obračun dobitka se naziva tokovima rentabilnosti. Prikazivanje novčanih tokova iz poslovne aktivnosti preduzeća ostvaruje se primjenom dva metoda: direktan i indirektan. Novčani tokovi koji se javljaju u okviru poslovne aktivnosti utiču na bilans uspjeha. transakcije isplate kamata na pozajmljene izvore finansiranja (kamate na kredite. 5 Investicione aktivnosti se odnosi na vrednovanje i selekciju ulaganja čiji je rok duži od jedne poslovne godine. Poslovne aktivnosti preduzeća čine glavne transakcije iz kojih proizilaze poslovni prihodi i rashodi. Utvrđivanje neto novčanog toka iz poslovne aktivnosti zasniva se na novčanim tokovima. odnosno povezani su sa utvrđivanjem prihoda i rashoda i determinisanjem neto dobitka. kamate na obveznice drugih preduzeća i slične transakcije čine poslovnu aktivnost preduzeća.Izvještaj o gotovinskim tokovima klasifikuje gotovinske primitke i gotovinske izdatke u tri osnovne kategorije aktivnosti: redovno poslovanje. usluga i robe na eksternom tržištu. Nastanak izvještaja o novčanim tokovima zasniva se na konverziji ili prevođenju tokova rentabilnosti (prihoda i rashoda) na novčane tokove (primanja i izdavanja gotovine). plaćanje obaveza prema dobavljačima po osnovu nabavke materijala. U ove aktivnosti ubrajamo: prodaju gotovih proizvoda. robe. Razlika primanja i izdavanja gotovine predstavlja neto novčane tokove iz poslovne aktivnosti. transakcije plaćanja različitih troškova poslovanja ( isplata proizvodnih i neproizvodnih usluga. isplate troškova zarade i drugih poslovnih rashoda) i plaćanja drugih obaveza (za poreze i doprinose). Iz pomenutih poslovnih transakcija proizilaze pozitivni novčani tokovi koji se nazivaju primanja gotovine i negativni novčani tokovi koji se nazivaju izdavanja gotovine. Sastavljanje izvještaja o novčanim tokovima respektuje praćenje kretanja gotovine. kamate na obveznice).

Gotovinski odlivi uključuju otplate zajmova i plaćanja vlasnicima. i Škarić-Jovanović K. postrojenja i opreme. kao i aktivnosti prodaje tih instrumenata na finansijskom tržištu. pošto one ne uključuju ni gotovinske prilive. Kompanija će povremeno ući u značajne negotovinske investicione i finansijske transakcije. Finansijske aktivnosti obuhvataju 1. već se klasifikuju kao gotovinski odlivi proistekli iz redovnih poslovnih aktivnosti. ili izmirenje duga izdavanjem akcija iz osnovnog kapitala društva. takođe spadaju u finansijske aktivnosti. Savez računovođa i revizora Republike Srpske. ni gotovinske odlive. može da konvertuje-pretvori dugoročne obveznice u redovne akcije. dugoročne obaveze ili vlastiti-akcijski kapital. Pored pomenutog. Ove transakcije predstavljaju značajne investicione i finansijske aktivnosti. Ponovno otkupljivanje vlastitih akcija.. 2 Klasifikacija gotovinskih priliva i gotovinskih odliva 6 Prof. Ovakvu vrstu transakcija čine nabavka nekretnina.vremenskom periodu. obveznice). dobijanje sredstava od zajmodavca-kreditora i otplatu pozajmljenih iznosa ili izmirenje obaveza na neki drugi način. ali one neće biti izražene u izvještaju o gotovinskim tokovima. Plaćanja po računima obaveza prema dobavljačima ili obračunate-narasle obaveze se ne tretiraju kao otplata dugova u sklopu finansijskih aktivnosti. Rodić J. str. kompanija može da uzme dugoročni hipotekarni zajam radi kupovine zemlje ili zgrade. Gotovinski prilivi uključuju novčane primitke od izdavanja-emisije akcija i od kratkoročnih i dugoročnih pozajmica. kao i prodaja nematerijalnih sredstava. dr Đurasović V. Isto tako. pošto je jedan od ciljeva izvještaja o gotovinskim tokovima da prikaže investicione i finansijske aktivnosti. dobijanje od vlasnika ili vraćanje vlasnicima finansijskih sredstava kao i obezbeđivanje povrata od njihovih ulaganja i 2. Na taj način.. Iz investicionih aktivnosti proizilaze primanja i izdavanja gotovine.6 Dijagram br. i pošto će ovakve transakcije uticati na buduće gotovinske tokove. one treba da budu objavljene u posebnoj sekciji-kao odvojen spisak koji je sastavni dio izvještaja o gotovinskim tokovima. 441-443 10 . investicionu aktivnost čine ulaganja u dugoročne finansijske instrumente (akcije. odnosno transakcije vezane za trezorske-vlastite akcije. kao što je zamjena dugoročnog sredstva-imovine za dugoročnu obavezu. a njihova razlika se naziva neto novčani tok iz investicione aktivnosti. Međutim. uključujući i gotovinske dividende. Na primjer. nematerijalnih ulaganja i prodaja nekretnina postrojenja i opreme. korisnik izvještaja će moći jasno da sagleda investicione i finansijske aktivnosti kompanije. uključujući samo dugoročna sredstva-dugotrajnu imovinu. Banja Luka 2001 godina. Finansijsko računovodstvo.

nekretnina i dr. postrojenja.dugoročnih ulag.ulaganja Od prodaje nekretnina opreme. Za otplatu duga Za plaćanje dividendi 4. Za kupovinu dugoročnih ulaganja Za zajmove Od prodaje običnih i preferencijalnih akcija FINANSIJSKE AKTIVNOSTI Od emisije i izdavanja -prodaje akcija Za kupovinu običnih i preferencijalnih ak.dugoročnih ulaganja Od prodaje dugoročnih ulaganja Od naplate zajmova INVESTICIONE AKTIVNOSTI Za kupovinu opreme.AKTIVNOSTI PRILIVI Od prodaje robe i usluga Od naplate kamata ili dividendi na zajmove i ulaganja Od prodaje kratkoročnih zajmova POSLOVNE AKTIVNOSTI ODLIVI Plaćanje robe i usluga Kupovina za gotovo Za plaćanje rashoda Za plaćanje kamata Za plaćanje poreza Za kupovinu t. OBLIK-FORMA IZVJEŠTAJA O NOVČANIM TOKOVIMA 11 . postrojenja i dr.

odnosno dobici i gubici potiču iz istih ili sličnih transakcija. zahtjeva se kod iskazivanja osnovnih priliva i odliva iz poslovne aktivnosti. Sravnjivanje-usklađivanje početnih i završnih-krajnjih salda gotovine je prikazano na kraju izvještaja. Pojedinačni prilivi i odlivi od investicionih i finansijskih aktivnosti se obično posebno prikazuju u odgovarajućoj kategoriji. Neto povećanje (smanjenje) gotovine 5. Ukoliko se izvještaj o tokovima gotovine korektno sastavi tada će iznos gotovine na kraju perioda koje se dobija sabiranjem stanja gotovine na početku perioda uvećanog za neto povećanje gotovine. postrojenja i opreme se prikazuju odvojeno od novčanih odliva za kupovinu postrojenja i opreme. kako je poznato. sračunata na povećanje jasnosti izvještaja. Naziv kompanije Izvještaj o gotovinskim tokovima Period na koji se odnosi 1. Gotovina na kraju perioda Prikazana forma izvještaja o gotovinskim tokovima omogućava da se zaključi sledeće: 1. Za iskazivanje priliva i odliva gotovine koriste se kako bruto tako i neto princip 2. odnosno od njegove primjene se može odustati samo ako to standard dopušta. Gotovina na početku perioda 6. 3. novčani tokovi od prodaje imovine. tako da se bruto princip obavezno koristi. Gotovinski tokovi iz investicionih aktivnosti Prilivi Odlivi Neto gotovinski tok iz investicione aktivnosti 3. podjeljen je u tri sekcije-dijela koje odgovaraju upravo opisanim trima kategorijama aktivnosti.Izvještaj o gotovinskim tokovima. Primjena neto principa pri sastavljanju izvještaja se dopušta samo. Gotovinski tokovi iz poslovne aktivnosti Prilivi Odlivi Neto gotovinski tok iz poslovne aktivnosti 2. Upotreba bruto principa se. Gotovinski tokovi od redovnih poslovnih aktivnosti su praćeni gotovinskim tokovima od investicionih aktivnosti i gotovinskim tokovima od finansijskih aktivnosti. IZRADA IZVJEŠTAJA O TOKOVIMA GOTOVINE 12 . Npr. Gotovinski tokovi iz aktivnosti finansiranja Prilivi Odlivi Neto gotovinski tok iz aktivnosti finansiranja 4. gotovinski prilivi od pozajmica-kredita se prikazuju odvojeno od gotovinskih odliva radi otplate zajmova. 5. kada to dopušta određeni standard ili kada prihodi i rashodi. pri sastavljanju izvještaja zahtijeva uvijek za pozicije od posebnog značaja. ili smanjenjem za neto smanjenje gotovine. Upotreba bruto principa je. tako na primjer. Slično tome. biti jednak iznosu gotovine i gotovinskih ekvivalenata iskazanom u bilansu stanja.

treba iznose u bilansu uspjeha konvertovati-pretvoriti prelaskom sa obračunske na gotovinsku osnovu. pošto se one početno evidentiraju kao potraživanja od kupaca. Gotovinske prodaje predstavljaju direktne novčane prilive. Razlog tome je što se bilans uspjeha pravi na akrualnoj-obračunskoj osnovi. ali on ne pokazuje-odražava novčane prilive i odlive od tih aktivnosti. a rashodi se evidentiraju iako gotovina za njih još nije isplaćena. Bilans uspjeha je taj koji pokazuje uspjeh ili neuspjeh kompanije u pogledu ostvarivanja dobiti od redovnih poslovnih aktivnosti.1 Odnos između računovodstvenog sistema evidentiranja na obračunskoj i gotovinskoj osnovi OBRAČUNSKA OSNOVA RAČUNOVODSTVA GOTOVINSKA OSNOVA RAČUNOVODSTVA Prihodi Profit Rashodi Prilivi od naplate potraživanja Odlivi po osnovu plaćanja rashoda Gotovinski primici od prodaje Gotovina od operativne aktivnosti Prodaja rezultira pozitivnim gotovinskim tokom za kompaniju. Međutim. Prodaje na kredit to nisu. pošto je naplata po računima potraživanja. prilagođavanjem zarađenih prihoda sa gotovinom ostvarenom-primljenom od prodaje i stvorenim troškovima. a rashode sa potrošenom gotovinom. Kada se naplate. Zbog toga. Tabela br. kako je prikazano u tabeli. u bilo kojem računovodstvenom periodu. onda postaju gotovinski prilivi. određivanje gotovinskih tokova iz finansijskih aktivnosti 4. prezentiranje podataka dobijenih u prve tri faze u formi izvještaja o gotovinskim tokovima 5.Postoje četiri faze pri izradi izvještaja o gotovinskim tokovima: 1.1 Utvrđivanje gotovinskih tokova iz redovnih poslovnih aktivnosti Prvi korak u pripremi izvještaja o gotovinskim tokovima je određivanje gotovinskih tokova iz redovnog poslovanja. Prihodi se evidentiraju iako gotovina vezana za njih još nije primljena-nisu realizovani. rijetko jednaka kreditnoj prodaji. određivanje gotovinskih tokova iz redovnih poslovnih aktivnosti 2. 13 . da bi se odredili gotovinski tokovi od redovnog poslovanja. određivanje gotovinskih tokova iz investicionih aktivnosti 3. nije moguće odmah pretpostaviti da su kreditne prodaje automatski prilivi gotovine.

neto kupovina će biti veća od nabavne vrijednosti prodate robe.povećanje obaveza 14 .smanjenje zaliha . kako bi se dobila novčana plaćanja za kupovine. neto kupovina će biti manja od nabavne vrijednosti prodate robe. promjena na računima potraživanja i gotovinskih primitaka od prodaje su prikazani u sledećoj formuli: Gotovinski primici od prodaje = prodaja { + smanjenje potraživanja ili . pošto je neto kupovina u toku perioda premašila novčani iznos stavki prodatih tokom tog perioda. ako su se obaveze povećale. kao bi se dobila gotovinska plaćanja za kupovine. ili naplate prodaje tekućeg perioda u sledećem računovdstvenom periodu. u odnosu na drugi obračunski period.povećanje potraživanja Gotovinski primici od kamata i dividendi Iako su primljene kamate i dividende u najužoj vezi sa investicionim aktivnostima i obično se nazivaju dobit od ulaganja. Gotovinska plaćanja za kupovine Nabavna vrijednost prodate robe mora biti korigovana radi promjena u dva računa bilansa stanja. gotovinska plaćanja kupovine će biti manja od neto kupovine. novčana plaćanja kupovine će biti veća od neto kupovine. Međusobni odnosi između prodaje. ako su se obaveze smanjile. Komitet za međunarodne računovodstvene standarde je odlučio da novčane primitke od ovih stavki klasifikuje kao gotovinu od operativnih aktivnosti-redovnog poslovanja. mora se izvršiti korekcija nabavne vrijednosti prodate robe zbog promjena u zalihama kako bi se dobila neto kupovina. Ako su se zalihe smanjile. Zatim je potrebno izvršiti korekciju neto kupovine radi promjena na računima obaveza. može doći do naplate prodaje koja je u prethodnom periodu bila nenaplativa. Ovi odnosi se predstavljaju u formi jednačine: Gotovinska plaćanja = nabavna vrijednost + povećanje zaliha + smanjenje obaveza izdaci za kupovinu prodate robe { ili { ili . Ako je došlo do povećanja zaliha u jednom. S druge strane-suprotno tome.Potraživanja mogu da postanu nenaplativa. Prvo.

Druga korekcija se odnosi na promjene obaveza proistekle iz obračunatih rashoda. to znači da je više gotovine bilo isplaćeno nego što se u bilansu uspjeha pojavljuje odgovarajućih rashoda. rashodi deprecijacije i rashodi amortizacije prirodnih bogatstava usljed njihovog iscrpljivanja. ti rashodi se moraju oduzeti od operativnih rashoda da bi se dobila gotovinska plaćanja za operativne rashode. operativni rashodi ne predstavljaju iznos gotovine plaćen zaposlenima. Komitet smatra da je rashod za kamatu trošak poslovanja preduzeća. Svi ti rashodi deprecijacije. iako se neki zvaničnici s tim ne slažu. rashodi prikazani u bilansu uspjeha mogu premašiti potrošenu gotovinu. Međutim. nematerijalna sredstva i prirodne resurse se pojavljuju kada se ta sredstva kupe i klasifikuju kao investicione aktivnosti u tom periodu. operativni rashodi u bilansu uspjeha će premašiti potrošenu gotovinu.smanjenje . Ako se unaprijed plaćena sredstva smanje. operativni rashodi će biti manji od potrošene gotovine. kao što su unaprijed plaćeno osiguranje ili unaprijed plaćeni zakup. dobavljačima i drugima za robe i usluge. oni ne utiču na gotovinske tokove tekućeg perioda. gotovinska plaćanja kamata spadaju u operativne aktivnosti.povećanje rashodi unaprijed plaćenog obrač. Najčešći rashodi iz ove kategorije su rashodi amortizacije nematerijalnih sredstava.obaveza rashoda . 15 . zbog njene povezanosti sa zajmovima koji se uzimaju radi finansiranja poslovanja. potrebno je izvršiti tri korekcije operativnih rashoda. Treća korekcija se vrši zbog toga što neki rashodi ne zahtjevaju trenutni novčani izdatak.obaveza rashoda Gotovinsko plaćanje kamate Prema klasifikaciji Komiteta za međunarodne računovodstvene standarde. amortizacije i iscrpljivanja su zapravo samo alokacije troškova tih početnih kupovina na tekuće računovodstvene periode. Ako se obračunate obaveze smanje.Gotovinska plaćanja operativnih troškova Kao što nabavna vrijednost prodate robe ne predstavlja iznos gotovine plaćene za kupovine u toku jednog obračunskog perioda. kao što su obaveze za plate i poreske obaveze. Izdaci za dugotrajna materijalna sredstva. Da bi se došlo do gotovinskih odliva. smatrajući da ona treba da budu klasifikovana kao finansijska aktivnost. Prva korekcija odnosi se na promjene unaprijed plaćenih rashoda.amortizacija i Operativne =operativni rashodi { { { drugi negotovinski Rashode . Ako se obračunate obaveze u toku obračunskog perioda povećaju. Ove tri korekcije operativnih rashoda su sažeto prikazane u sledećoj jednačini: + povećanje + smanjenje Gotovinska unaprijed plaćenog Plaćanja za obrač. Ako u toku računovodstvenog perioda dođe do povećanja unaprijed plaćenih sredstava.

Banja Luka 2001 godina. Ako u toku obračunskog perioda je došlo do povećanja poreske obaveze. rashod poreza na dobit (iz bilansa uspjeha) se koriguje za promjenu obaveze plaćanja poreza na dobit. neke stavke u bilansu uspjeha. Drugi razlog je da mogu da postoje razlike između iznosa koji su dodati ili oduzeti od dobiti iz računovodstvenih razloga i iznosa koji su oduzeti ili uključeni u dobit u poreske svrhe. već smo pomenuli dobit od kamate i rashod za kamatu kao aktivnosti vezane za redovno poslovanje..Povećanje poreske obaveze Ostala dobit i rashodi Prilikom obračuna gotovinskih tokova od redovnog poslovanja. pošto su one više vezane za finansijske i investicione aktivnosti. 7 7 Prof. Jedan od razloga zbog kojih dolazi do ove razlike je taj što konačna isplata poreza na dobit za jednu godinu. efekti dobitaka i gubitaka se vezuju za stavku koja je dovela do dobiti ili gubitka. Za razliku od kamate. ne dospijeva. gotovinsko plaćanje poreza će biti manje od rashoda prikazanog u bilansu uspjeha. već u dogledno vrijeme tokom naredne godine. 447-451 16 . Stavke se moraju pojedinačno analizirati da bi se mogle pravilno klasifikovati u izvještaju o gotovinskim tokovima. Da bi se utvrdila gotovinska plaćanja za porez na dobit. Rodić J.Gotovinsko plaćanje poreza na dobit Iznos rashoda poreza na dobit koji se pojavljuje u bilansu stanja. a efekti dobitaka i gubitaka vezanih za obaveze se razmatraju u sklopu finansijskih aktivnosti. Savez računovođa i revizora Republike Srpske. Efekti dobitaka i gubitaka od prodaje sredstava se razmatraju u sklopu investicionih aktivnosti. rijetko je jednak iznosu stvarno plaćenog poreza na dobit za datu godinu. dr Đurasović V. Može se primjeniti sledeća jednačina: + Smanjenje poreske obaveze Gotovinsko plaćanje = Porez na poreza na dobit dobit . Finansijsko računovodstvo. klasifikovane kao ostala dobit i rashodi. str. Ako je došlo do smanjenja poreske obaveze. gotovinska plaćanja poreza će preći iznos poreza na dobit prikazanog u bilansu uspjeha. Npr.. se ne smatraju operativnim stavkama. u toku te godine. Ovaj drugi razlog obično rezultira odloženom poreskom obavezom. i Škarić-Jovanović K.

17 . uključujući i analizu gubitaka i dobitaka vezanih za finansijske aktivnosti.3 Određivanje gotovinskih tokova iz finansijske aktivnosti Treći korak u izradi izvještaja o gotovinskim tokovima je određivanje gotovinskog toka od finansijske aktivnosti. Obaveze za izdate obveznice Izdavanjem obveznica preduzeća dolazi do priliva novčanih sredstava u preduzeće. One se ne prikazuju u neto iznosu kao jedan broj. a smanjuje za stornirani iznos akumulirane amortizacije materijalnih sredstava koja su prodata. Svaki račun koji obuhvata gotovinske primitke i gotovinska plaćanja od investicionih aktivnosti se posebno analizira. kao gotovinski odlivi i gotovinski prilivi. već se prikazuju odvojeno kako bi se korisnik izvještaja što bolje informisao. Dugotrajna materijalna sredstva Kada se radi o dugotrajnim materijalnim sredstvima. Akumulisana amortizacija se povećava za iznos rashoda za amortizaciju. gotovinski prilivi i gotovinski odlivi se ne prikazuju u neto iznosu. kao i na dobit od ulaganja u bilansu uspjeha.2 Određivanje gotovinskih tokova iz investicione aktivnosti Drugi korak u izradi izvještaja o gotovinskim tokovima je određivanje gotovinskih tokova od investicionih aktivnosti. Ulaganja Kupovine i prodaje ulaganja obavljaju odvojeno. Ovo objavljivanje daje korisniku izvještaja kompletniju sliku o investicionim aktivnostima. Kao i kod ulaganja. 5. ali one uključuju i transakcije koje utiču na tekuća ulaganja u sekciji tekućih sredstava u bilansa stanja. u odnosu na drugu godinu. dok otplata duga po izdatim obveznicama izaziva odliv sredstava iz preduzeća. Postupak koji se koristi u analizi ovog djela izrade izvještaja o gotovinskim tokovima je isti kao i postupak primjenjen prilikom analize investicionih aktivnosti. neophodno je objasniti promjene i na računu Sredstava i na računu Akumulisane amortizacije tih sredstava. Investicione aktivnosti su uglavnom vezane za dugoročna sredstva prikazana u bilansu stanja.5. Cilj je da se objasni promjena salda svakog računa jedne. Analiziraćemo račune povezane sa investicionim aktivnostima. a prodaje ih smanjuju. Gotovinske dividende iz izvještaja o vlastitom kapitalu se takođe moraju uvrstiti u ovu analizu. Jedina razlika u analizi ove dvije vrste aktivnosti je u tome što se u ovom dijelu vrši analiza računa koji su vezani za kratkoročne pozajmice. Kupovine povećavaju dugotrajna materijalna sredstva. dugoročne obaveze i vlastiti kapital.

kao i na odliv finansijskih sredstava iz preduzeća. ali i brojne druge informacije koje se nalaze u računovodstvu preduzeća i . novčani tokovi iz poslovne aktivnosti mogu se prikazati koristeći dvije osnovne metode: • direktan metod i • indirektan metod Glavna razlika između direktne i indirektne metode ogleda se u načinu obuhvatanja novčanih priliva i odliva u okviru poslovnih aktivnosti preduzeća. primjena direktne metode je korisna u procesu projektovanja ostvarenja preduzeća u kratkom roku.. Prodaja emitovanih akcija. Savez računovođa i revizora Republike Srpske. Konačno. nisu dostupne eksternim korisnicima. Primjena direktne metode podrazumijeva širu informacionu osnovu. Zbog ovoga. Tada. DIREKTAN METOD SASTAVLJANJA IZVJEŠTAJA O NOVČANIM TOKOVIMA Prema MRS 7 Izvještaj o novčanim tokovima (par. mogu pomoći da se bolje razumiju odnosi između tokova pojedinačnih prihoda i rashoda i tokova novca. str. Otuda se o direktnoj metodi govori kao o metodi koja omogućava praćenje bruto tokova gotovine. Poređenjem direktne sa indirektnom metodom dolazimo do zaključka da mnogi drugi razlozi govore u prilog primjeni indirektne metode. 8 Prof. kao i ostvarivanje premije.. njena primjena može da bude veoma korisna za utvrđivanje potrebnog iznosa dodatnih sredstava koje preduzeće treba da pribavi kako bi obezbedilo usklađivanje novčanih tokova. koje. Neophodni su bilans stanja. 453-459 18 . Rodić J. zbog svoje detaljnosti u prvom djelu izvještaja.8 6. pa se mnoga preduzeća opredjeljuju za indirektnu metodu.Redovne akcije Ovdje je potrebno zajedno posmatrati račun redovnih akcija i premije po akcijama. u isto vrijeme.. dr Đurasović V. Za razliku od indirektne metode koja polazi od neto dobitka i njegovim korekcijama dolazi do novčanog toka iz poslovnih aktivnosti. 18). primjena direktne metode podrazumijeva neposredno prevođenje svake pozicije prihoda i rashoda na prilive i odlive novca. Banja Luka 2001. to direktno utiče na smanjenje zadržane zarade. u procesu operativnog planiranja. po pravilu. bilans uspjeha. predstavljaju priliv gotovine u preduzeće. kao i mogućih viškova u pojedinim periodima koje treba plasirati. izvještaj o novčanim tokovima po direktnoj metodi pruža nešto detaljnije informacije. Finansijsko računovodstvo. Zadržana zarada Visina zadržane zarade zavisi od same politike preduzeća. i Škarić-Jovanović K. Ako preduzeće odluči da isplati dividendu. Neposredno praćenje promjena na računu gotovine direktnu metodu čini kompleksnijom za primjenu.

uz kvalitetne napomene. treba imati u vidu da informaciona zavisnost od operativnih računovodstvenih informacija (koje često nisu dostupne ni u napomenama). što je teško sastaviti izvještaj o novčanim tokovima samo na osnovu zvaničnih finansijskih izvještaja. Isplate glavnice na dugoročne i kratkoročne kredite Neto novčani tok iz finansijske aktivnosti (1+2+3-4-5) Neto povećanje (smanjenje) gotovine u obračunskom periodu Gotovina i ekvivalenti na početku perioda Gotovina i ekvivalenti na kraju perioda Sastavljanje izvještaja o novčanim tokovima primjenom direktnog metoda polazi od utvrđivanja razlika pozicija bilansa stanja. čine ovaj metod daleko manje atraktivnim za investitore i druge eksterne korisnike. Naplata potraživanja od kupaca 2. nije nemoguće. Isplate po osnovu cijene koštanja prodatih gotovih proizvoda 4. Naplaćeni ostali prihodi 3. postrojenja i opreme 5. Odlivi po osnovu nabavke dugoročnih finansijskih instrumenata Neto novčani tokovi iz investicione aktivnosti (1+2++3-4-5) NOVČANI TOKOVI IZ FINANSIJSKE AKTIVNOSTI 1. to. Znači. Isplata divedendi 5. Prilivi po osnovu prodaje nematerijalnih ulaganja 3. Razlike u pozicijama bilansa stanja proizilaze 19 . ipak. i to za više godina unaprijed. Prilivi od emisije i prodaje akcija 3. Isplate po osnovu kamate 6. na području dugoročnih projekcija prednost ima indirektno utvrđivanje tokova gotovine. Uz to. a za to je podesnija primjena indirektne metode. Investitorima su potrebne projekcije budućih ostvarenja. ali primjena indirektne metode olakšava razumijevanje razlika između dobitka i cash-flow-a. dakle i budućih novčanih tokova. 2 IZVJEŠTAJ O NOVČANIM TOKOVIMA – DIREKTAN METOD NOVČANI TOKOVI IZ POSLOVNE AKTIVNOSTI 1. Prilivi od kredita 2. Prilivi gotovine po osnovu prodaje nekretnina. Isplate po osnovu poreza na dobitak Neto novčani tok iz poslovne aktivnosti (1+2-3-4-5) NOVČANI TOKOVI IZ INVESTICIONE AKTIVNOSTI 1. Isplate po osnovu ostalih troškova perioda 5. Odlivi po osnovu nabavke nekretnina. primjena direktne metode omogućava možda lakše uspostavljanje veze između pojedinačnih prihoda i rashoda. postrojenja i opreme 2. Prilivi po osnovu prodaje dugoročnih finansijskih instrumenata 4. Šema br. Prilivi od emisije i prodaje obveznica 4. zajedno sa većom kompleksnošću. Uprkos tome.Pored prethodnog.

što utiče pozitivno na novčane tokove.) smanjenje pozicija pasive izaziva odliv gotovine (npr. prodaja obveznica praćena je novčanim prilivom i sl.iz promjene pozicija aktive i pasive tokom obračunskog perioda. smanjenje potraživanja od kupaca znači da su potraživanja naplaćena. nabavka materijala. Šema br. dakle praćena su novčanim prilivom) Promjene u odgovarajućim pozicijama pasive mogu se prevesti na novčane tokove na sledeći način: povećanje pozicija pasive izaziva priliv gotovine u preduzeće (npr. povećanje obaveza prema dobavljačima znači da preduzeće ne mora sredstva za isplatu obaveze imati odmah na raspolaganju. odnosno smanjenje dobavljača praćeno je odlivom novca sa tekućeg računa). Uticaj promjena u aktivi i pasivi na novčane tokove prikazali smo šemom br. robe izaziva plaćanje obaveza prema dobavljačima. odnosno tretira se kao priliv. - 20 .3 Promjene u pozicijama aktive i pasive i njihov odnos prema novčanim tokovima preduzeća AKTIVA Povećanje Smanjenje PASIVA Smanjenje Povećanje GOTOVINA Priliv Odliv Priliv GOTOVINA Odliv Promjene u odgovarajućim pozicijama aktive mogu se prevesti na novčane tokove na sledeći način: povećanje pozicija aktive izaziva odliv gotovine (npr. odnosno odliv novca) smanjenje pozicija aktive izaziva priliv gotovine (npr. Na ovaj način se sagledava njihov uticaj na novčane tokove. plaćanje obaveza prema dobavljačima. emisija i prodaja akcija je praćena prilivom gotovine.

Obaveze za troškove prodaje i uprave Obaveze po osnovu kamata Obaveze za porez na dobit Prihodi od prodaje se koriguju sa korespodentnom pozicijom aktive.Nakon utvrđivanja razlika u bilansnim pozicijama i njihovog uticaja na novčane tokove pristupa se klasifikaciji tih pozicija u jednu od tri osnovne aktivnosti: a) poslovne. Na ovaj način se dobija novčani tok koji se naziva odlivi po osnovu cijene koštanja realizovanih proizvoda. 21 . Troškovi prodatih gotovih proizvoda koriguju se naviše na ime povećanja zaliha i smanjenja obaveza prema dobavljačima i na niže kada se smanjuju zalihe gotovih proizvoda. odnosno kupcima. Prema direktnoj metodi. materijala i kada se povećavaju obaveze prema dobavljačima.obračunati troš. Korigovanjem prihoda naniže na ime povećanja kupaca u obračunskom periodu ili naviše ako je došlo do smanjenja kupaca.2 Povezivanje promjena u pozicijama aktive i pasive sa korespodentnim prihodima i rashodima iz bilansa uspjeha BILANS USPJEHA Prihodi od prodaje gotovih proizvoda Finansijski prihodi (kamate) Troškovi prodatih gotovih proizvoda ili cijena koštanja prodatih gotovih proizvoda Nabavna vrijednost prodate robe Troškovi prodaje Troškovi opšte uprave i administracije Troškovi amortizacije Finansijski rashodi po osnovu kamata Troškovi poreza na dobit AKTIVA Kupci Potraživanja po osnovu kamata Gotovi proizvodi Roba na zalihi AVR-unaprijed plaćeni troškovi prodaje Ispravka vrijednosti osnovnih sredstava PASIVA PVR-unaprijed naplaćeni prihodi Dobavljači Dobavljači za nabavke robe Obaveze prema dobavljačima PVR. već je potrebno da se izvrši povezivanje pozicija bilansa stanja sa odgovarajućim pozicijama bilansa uspjeha. Tabela br. nastali prihodi od prodaje svode se na primanja gotovine. nije dovoljno utvrditi razlike u bilansnim pozicijama. b) investicione i c) finansijske aktivnosti.

Pored pomenutog. U situaciji kada jedan trošak iz bilansa uspjeha nema svoj korespodentni račun u bilansu stanja. novčane tokove iz poslovne aktivnosti čine plaćanja ostalih troškova poslovanja (troškova prodaje. Finansijski rashodi po osnovu kamata korespondiraju sa obavezama za kamate sa kojima ove rashode treba korigovati svodeći ih na novčane odlive gotovine. opreme i nematerijalnih ulaganja. To znači da polazimo od toga da je cjelokupan trošak predstavljen kao odliv gotovine u obračunskom periodu. Amortizacija je izvor sredstava.Novčani tokovi u poslovnoj aktivnosti su nastali rearanžiranjem pozicija bilansa uspjeha (prihoda i rashoda) i njihovog svođenja na novčane tokove (prilive i odlive gotovine). Amortizacija je specifičan nenovčani trošak preduzeća. obaveze po osnovu kamata. U direktnom metodu prikazivanja poslovnih aktivnosti. Odlive gotovine u ovom segmentu novčanih tokova čine nabavke nekretnina. s obzirom da ovaj trošak u trenutku nastanka ne predstavlja izdavanje gotovine. i priliva od prodaje dugoročnih finansijskih instrumenata. Novčane tokove iz finansijske aktivnosti čine prilivi i odlivi po osnovu odnosa preduzeća sa akcionarima i povjeriocima. postrojenja i opreme. Troškovi poreza se koriguju na niže kada su se obaveze po osnovu poreza povećale u obračunskom periodu ili na više kada su se obaveze smanjile. Izvještaj o novčanim tokovima jednog preduzeća ima sledeći sadržaj: 22 . odlivima po osnovu isplate kamate i odlivi po osnovu isplate drugih troškova u toku perioda. obaveze po osnovu poreza i sl. postrojenja. ne iskazuje se trošak amortizacije. plaćanja kamate. tada ga u izvještaj o novčanim tokovima unosimo u njegovom originalnom iznosu.). Troškovi prodaje koriguju se za povećanje ili smanjenje AVR i PVR vezanih za ove troškove. U okviru investicione aktivnosti prikazuju se novčani tokovi po osnovu priliva od prodaje nekretnina. Novčani tokovi dobijeni na ovaj način nazivaju se odlivima gotovine po osnovu isplate poreza. jer se u sameravanju sa promjenom iz bilansa stanja (Ispravka vrijednosti dugoročnih sredstava) ovaj trošak anulira. odlivi po osnovu nabavke nematerijalnih sredstava. poreza) koji se koriguju sa pozicijama iz bilansa stanja koje su sa njima povezane (AVR i PVR. kao i nabavke finansijskih instrumenata.

Smanjenje (povećanje) gudvila 2.880) 89.800) (189.600 15.400) 2008-09 1.200 2.200 (75.400 (604.000 0 0 9. Smanjenje (povećanje) kratkoročnih finansijskih plasmana 6. Smanjenje (povećanje) gubitka 5.000 (183.600) 28. Povećanje (smanjenje) obaveza po dugoročnim konver.000) 0 58.440) (164.800 25.200 18. Povećanje (smanjenje) osnovnog kapitala 2.800 (54.200) 9. Odlivi po osnovu poreza na dobitak 8. Ukupni odlivi iz poslovnih aktivnosti 10. Novčani tok iz investicionih aktivnosti C TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA 1.076.000) (36. Odlivi po osnovu zarada.280 (3. Dividende 12.100) (977.720) 90. Povećanje (smanjenje) obaveza po dugoročnim kreditima 8. Prihodi od kamata 7.580) (123.800 4.000) 0 (15.880) (111.800 1.600 7.380 (7.800) (192. Povećanje (smanjenje) neuplaćenog upisanog kapitala 3.000 (35.200 0 17.840) 39.000) 70. HOV 7. Povećanje (smanjenje) ostalih kratkoročnih finan. Povećanje (smanjenje) kratkoročnih kredita 10. Obaveza 11. Isplate dobaljačima i dati avansi 5.000 1.200) 25.600 (109. postrojenja i opreme 4. Novčani tok iz aktivnosti finansiranja D NETO NOVČANI TOK (A+B+C) E GOTOVINA NA POČETKU PERIODA F GOTOVINA NA KRAJU PERIODAN (D+E) 2007-08 886.600 28. ličnih rashoda 6.000 23 .520 0 (12.800 21. Povećanje (smanjenje) emisione premije 4. Ostali prilivi iz poslovnih aktivnosti 3.047. Odlivi po osnovu kamata i dr.400 (472.500 (18.200) 19. Smanjenje (povećanje) nekretnina.800 2.960) (37.300) (818.380) 99. Ukupni prilivi iz poslovnih aktivnosti 4. Prilivi od prodaje i primljeni avansi 2. Smanjenje (povećanje) nematerijalnih ulaganja 3.600 (13.Tabela br.400 32. finansijskih rashoda 7. naknada i dr.3 Izvještaj o novčanim tokovima preduzeća Delta X-direktni metod POZICIJE A TOKOVI GOTOVINE IZ POSLOVNE AKTIVNOSTI 1.520) 3. Povećanje (smanjenje) ostalih dugoročnih obaveza 9. Smanjenje (povećanje) otkupljenih sopstvenih akcija 6.600 908.700) (12.200 12.900) (8.200) (44.600) 70.020 0 240 (145. Odlivi po osnovu ostalih obaveza 9. Smanjenje (povećanje) dugoročnih finansijskih plasmana 5. Novčani tok iz poslovnih aktivnosti (3-9) B NOVČANI TOKOVI IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA 1.

i račun uspjeha iz koga su nam neophodne informacije o dobitku. str. i Milićević V. za polazište se uzima računovodstveni dobitak posle poreza iskazan u računu uspjeha koji.. Tipični primjeri za ovakve troškove su troškovi amortizacije i troškovi rezervisanja. Prilikom iskorišćenih dugoročnih rezervisanja prihodi od ukidanja dugoročnih rezervisanja nam služe da zatvorimo odgovarajući iznos na računu dugoročnih rezervisanja. globalna struktura izvještaja biće ista.9 9 Prof. Iz ovoga proizilazi objašnjenje zašto se iskorišćena dugoročna rezervisanja svrstavaju u novčane tokove iz poslovnih aktivnosti. iskorišćena dugoročna rezervisanja. a na drugoj strani stoje prihodi od ukidanja rezervisanja. a ne u novčane tokove iz investicionih aktivnosti. INDIREKTAN METOD SASTAVLJANJA IZVJEŠTAJA O NOVČANIM TOKOVIMA Nezavisno do primjenjene metode u procesu pripremanja izvještaja o novčanim tokovima. U isto vrijeme. u okviru koga se utvrđuju promjene u pojedinačnim bilansnim pozicijama između dva obračunska perioda i koje se klasifikuju kao prilivi ili odlivi. kao i za sve one poslovne transakcije koje nisu uključene u obračun dobitka. Budući da su u procesu obračuna rezultata tretirani kao trošak. Upravljačko računovodstvo. Postupak obračuna novčanih tokova koji će biti prikazan primjenom indirektne metode zahtjeva nekoliko dodatnih pojašnjenja. treba da nam pomognu da neutrališemo prihode po osnovu ukidanja rezervisanja. u cilju prevođenja na novčane tokove. Na ovako utvrđeni novčani tok iz poslovnih aktivnosti nadovezuju se novčani tokovi iz investicionih i finansijskih aktivnosti. mora da bude korigovan za troškove koji ne zahtjevaju odliv gotovine.. Ovo u smislu da ćemo uvijek jasno raščlaniti neto novčani tok gotovine na novčani tok iz poslovnih.209-211 24 . neophodno je za potrebe obračuna novčanih tokova takve prihode neutralisati. dr Stevanović N. Razlike su posledica različitog obuhvatanja novčanih tokova iz poslovnih aktivnosti. za potrebe obračuna novčanih tokova treba ih dodati neto dobitku. a ostavljamo trošak koji jeste odliv. a ne predstavljaju stvarni odliv. Takođe. a utiču na cash flow. unutrašnja struktura u okviru novčanih tokova iz finansiranja i investiranja ostaje nepromjenjena. Da bismo stekli realniju predstavu o stvarnim tokovima novca neophodno je prvo korigovati neto dobitak za iznos svih onih troškova koji ne zahtjevaju odliv gotovine. čiji ćemo obračun kasnije prikazati. investicionih i finansijskih aktivnosti. troškovima koji ne zahtjevaju odliv gotovine i prihodima koji su vezani za investicione aktivnosti. Malinić D. mi zapravo samo poništavamo prihod koji nije priliv. Centar za izdavačku djelatnost Ekonomskog fakulteta u Beogradu 2009 godina. Obračun novčanog toka iz poslovanja počinje neto dobitkom koji u ovom slučaju predstavlja veoma grubu aproksimaciju priliva gotovine. Budući da na jednoj strani u računu uspjeha stoje troškovi (npr. U procesu pripremanja izvještaja o novčanim tokovima informacionu osnovu čine bilans stanja. Pri tome.7. koji nisu realan priliv. Unošenjem iskorišćenih dugoročnih rezervisanja (ovu poziciju mogli bismo nazvati i prihodi od ukidanja rezervisanja) kao odbitne stavke od neto dobitka. koji predstavljaju realan odliv. troškovi popravke u garantnom roku).

25 . Povećanje obaveza za poreze V Ostali odlivi 1. investicionih i aktivnosti finansiranja) nalaže da se iz poslovnih isključe sve one aktivnosti koje imaju karakteristike investicionih i aktivnosti finansiranja.indirektan metod IZVJEŠTAJ O NOVČANIM TOKOVIMA – INDIREKTAN METOD NOVČANI TOKOVI IZ POSLOVNE AKTIVNOSTI I Neto dobitak II Amortizacija III Rezervisanja IV Ostali prilivi 1. Smanjenje potraživanja od kupaca 2. Ideja jasnog podvajanja različitih aktivnosti (poslovnih. materijala i gotovih proizvoda 3. Isplata glavnice na dugoročne i kratkoročne kredite Neto novčani tok iz finansijske aktivnosti Neto povećanje (smanjenje) gotovine u toku perioda Gotovina i ekvivalenti na početku perioda Gotovina i ekvivalenti na kraju perioda Posebnu pažnju zaslužuju finansijski prihodi i rashodi. postrojenja i opreme 4. Smanjenje zaliha robe. Povećanje obaveza prema dobavljačima 4. Odlivi po osnovu nabavke dugoročnih finansijskih instrumenata Neto novčani tok investicionih aktivnosti NOVČANI TOKOVI IZ FINANSIJSKE AKTIVNOSTI 1. Povećanje obaveza za kamate 5. Povećanje zaliha robe. Prilivi od emisije obveznica 4. Prilivi od kredita 2. Prilivi gotovine po osnovu prodaje nekretnina. Odlivi po osnovu nabavke nekretnina. gotovih proizvoda i materijala 3.Sledeća ilustracija prikazuje izvješaj o novčanim tokovima po indirektnom metodu. Prilivi od emisije akcija 3. Smanjenje dobavljača 4. Šema br. Izvještaj o novčanim tokovima. 4. Smanjenje obaveza za kamate VI Neto novčani tok iz poslovne aktivnosti (I+II+III+IV-V) NOVČANI TOKOVI IZ INVESTICIONE AKTIVNOSTI 1. opreme i postrojenja 2. Povećanje potraživanja od kupaca 2. Isplata dividendi 5. Prilivi po osnovu prodaje dugoročnih finansijskih instrumenata 3.

Upravljačko računovodstvo. treba smestiti u novčane tokove iz aktivnosti finansiranja. prihodi o dividendi. kao što smo ranije istakli.U tom kontekstu. Pri tome. i smanjenja pozicija kratkoročnih poslovnih obaveza. Riječ je o aktivnostima koje su vezane za proizvodnju i prodaju proizvoda i usluga i koje tangiraju pozicije koje određuju neto obrtnu imovinu preduzeća (izuzimajući kratkoročne plasmane i gotovinu na strani obrtne imovine i kratkoročne kredite na strani kratkoročnih obaveza). Iako se kod troškova kamata može razmišljati na sličan način. u obračunu novčanih tokova za ovaj iznos sada treba umanjiti neto dobitak. Povećanja na računima osnovnog kapitala i emisione premije i smanjenje neuplaćenog upisanog kapitala dovode do priliva. Malinić D. što su investicione. prihodi od učešća u dobitku po osnovu udjela i sl. budući da su one povezane sa sticanjem finansijskih izvora. a ne poslovne aktivnosti. dr Stevanović N. a da u tom trenutku ne utiču na račun uspjeha.10 10 Prof. pa ih. Na taj način oba novčana toka su korektno prikazana. prihodi od kamata. budući da su ovakvi prihodi uvećali neto dobitak. pa samim tim i efekte tog finansiranja (kamata) treba zadržati u okviru poslovnih aktivnosti. kako je ona prethodno definisana. predstavljaju prihode po osnovu investiranja viška raspoloživih sredstava u dugoročne i kratkoročne finansijske plasmane. Ovde valja imati u vidu da se dividende uobičajeno klasifikuju kao novčani odliv iz aktivnosti finansiranja. Otuda.211-215 26 . dodatne korekcije po ovom osnovu nisu potrebne. obuhvataju prilive i odlive iz odnosa sa vlasnicima i davaocima pozajmljenih izvora finansiranja. argumentacija za drugačije postupanje sa troškovima kamata je ubjedljivija. str. u skladu sa tim. naplata potraživanja). Tokovi gotovine iz investicionih aktivnosti odražavaju mjeru učinjenih ulaganja koja bi trebalo da budu u funkciji stvaranja budućih dobitaka i tokova gotovine. Prilive po ovom osnovu treba priključiti novčanim tokovima iz investicionih aktivnosti. Naime. isplata dobaljačima) i prilive (npr. u ovom slučaju kredit... može da bude klasifikovana jednim djelom kao aktivnost finansiranja (pribavljanje i vraćanje). Iz ovoga proizilazi da pojedinačna transakcija. uzeti krediti i drugi povjerilački izvori finansiranja su uslovljeni poslovnim aktivnostima. novčane tokove po osnovu promjena na pozicijama nematerijalnih ulaganja. prilivi nastaju kao posledica povećanja pozicija obrtne imovine. dok vraćanje dugova i otkup sopstvenih akcija uzrokuju odlive. što MRS 7 Izvještaj o novčanim tokovima paragrafom 12 dozvoljava. postrojenja i opreme prikazujemo u neto iznosu. Pri tome. u situaciji kada ne raspolažemo drugim informacijama sem onih sadržanih u zvaničnim izvještajima. Pri tome. i Milićević V. Budući da su troškovi kamata smanjili neto dobitak i da se time kao odliv već nalaze u poslovnim aktivnostima. Tokovi gotovine iz aktivnosti finansiranja. Naravno. iskazna moć izvještaja bi bila veća ukoliko bismo raspolagali informacijom o prodaji i nabavci ovih imovinskih djelova. gdje se nalaze i uzeti krediti na koje se odnose. a drugim djelom kao poslovna aktivnost (isplata kamata). nekretnina. što ćemo i mi učiniti. Centar za izdavačku djelatnost Ekonomskog fakulteta u Beogradu 2009 godina. do priliva i odliva se dolazi jednostavnim poređenjem odgovarajućih pozicija u bilansu. dok su odlivi posledica suprotnih promjena na tim pozicijama. jer se novčani tok po tom osnovu ne odnosi na poslovne aktivnosti. Dalje korekcije neto dobitka nastaju kao posledica činjenice da neke transakcije izazivaju odlive gotovine (npr.

000 0 0 9. Povećanje (smanjenje) obaveza po dugorčnim konv.400 32.200) 19. Povećanje (smanjenje) ostalih kratkoročnih fin.620 2.000 27 .Tabela br.600 (13.520 99.400 14. Povećanje (smanjenja) primljenih avansa (3.400 (51. Troškovi rezervisanja 8.800 2.520 136.200 0 240 (145. Neto dobitak posle poreza 92. Novčani tok iz aktivnosti finansiranja (1 do 11) D NETO NOVČANI TOK (A+B+C) E GOTOVINA NA POČETKU PERIODA F GOTOVINA NA KRAJU PERIODA (G+D) 0 (12.400 2. Povećanje (smanjenje) osnovnog kapitala 2.000) (9. Povećanje (smanjenje)obaveza iz poslovanja (dobavljači) (28.600) 9. HOV 7.720) 90.800) 8.600 7. Povećanje (smanjenje) emisione premije 4. Troškovi amortizacije 27. Smanjenje (povećanje) AVR (2. 4 Izvještaj o novčanim tokovima preduzeća „Delta X“ – indirektan metod POZICIJE 2007-08 2008-09 A TOKOVI GOTOVINE IZ POSLOVNE AKTIVNOSTI 1. Smanjenje (povećanje) kratkoročnih finansijskih plasmana 6.400 36.600) 5.220 7.600) (1.400 3.800) 13. Novčani tok po osnovu promjena na pozicijama obrtne (24. Povećanje (smanjenje) obaveza po dugoročnim kreditima 8. Povećanje (smanjenje) neuplaćenog upisanog kapitala 3. Povećanje (smanjenje) ostalih kratkoročnih obaveza 800 (6. Smanjenje (povećanje) nekretnina.020 B NOVČANI TOKOVI IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA 1. Prihodi od kamata (12.800 (54. Prihodi od kamata 7.200) 9. Smanjenje (povećanje) nematerijalnih ulaganja 3. Novčani tok iz poslovnih aktivnosti (6+14) 89.obaveza 11.200 18.000 12. Povećanje (smanjenje) ostalih dugoročnih obaveza 9.000) 0 (15.800 25.200) 25.440) (164.600) 28. Povećanje (smanjenje) kratkoročnih kredita 10.920 168.400) (69.800 10.800) 24.400 14.200 12.960) (37.200 2. Smanjenje (povećanje) zaliha (1.400 4.200) (46.600) 0 17.400) 70.000 1.000) 70.600) 6.200) imovine i kratkoročnih poslovnih obaveza (7 do 13) 15. Smanjenje (povećanje) dugoročnih finansijskih plasmana 5.600 15.200) 11.000 (35. Iskorišćena dugoročna rezervisanja (2. Smanjenje (povećanje) otkupljenih sopstvenih akcija 6.800 4.600 (109. Novčani tok iz investicionih aktivnosti (1 do 6) C TOKOVI GOTOVINE IZ FINANSIJSKE AKTIVNOSTI 1. Smanjenje (povećanje) gubitka 5. Novčani tok iz bilansa uspjeha 113.380 (7.840) 39.400) (9.500 (18.280 (3.000) 0 58. Povećanje (smanjenje) PVR 8.000 (183.200 (75. postrojenja i opreme 4.400) 10.520) 3. Dividende 12. Smanjenje (povećanje) potraživanja 2. Smanjenje (povećanje) gudvila 2.

Otuda. Sve druge pozicije preuzimaju se na osnovu poređenja stanja na kraju sa stanjem na početku godine i klasifikuju se kao prilivi ili odlivi u okviru odgovarajućeg djela izvještaja o novčanim tokovima. budući da amortizacija sama po sebi ne zahtjeva ni priliv ni odliv. oduzimanjem godišnje amortizacije. kao i direktan metod. Indirektan metod sastavljanja izvještaja o novčanim tokovima daje iste rezultate po osnovu sve tri aktivnosti. ovaj izvještaj polazi od neto dobitka i amortizacije koja je nenovčani trošak. ona je riječ o neto odlivu. Da bismo došli do iznosa iskorišćenih dugoročnih rezervisanja možemo se poslužiti jednostavnom formulom: Iskorišćena Dugoročna rezervisanja na početku godine dugoročna = + Troškovi rezervisanja rezervisanja . postrojenja i opreme ova prilagođavanja se vrše tako što se od stanja na ovoj poziciji na početku godine oduzme iznos amortizacije za tekuću godinu. Na potpuno isti način postupa se i sa nematerijalnim ulaganjima. 28 . uspjeli smo da obuhvatimo sve stvarne prilive i odlive na poziciji nekretnina. Na ovaj način. Razlika u ova dva izvještaja nalazi se u strukturisanju pozicija koje čine poslovnu aktivnost. a zatim te vrijednosti koriguje sa ostalim prilivima i ostalim odlivima. nalaze u napomenama uz finansijske izvještaje. Na poziciji dugoročna rezervisanja u bilansu stanja obuhvataju se sva izdvajanja i sva ukidanja dugoročnih rezervisanja u toku godine. treba učiniti još nekoliko napomena.U cilju potpunijeg razumijevanja prikazanog izvještaja o novčanim tokovima. Ipak. dodavanjem amortizacije na dobitak i oduzimanjem amortizacije od stanja na poziciji nekretnine. postrojenja i opreme u okviru investicionih aktivnosti. Jedna od bitnih prednosti indirektne metode u odnosu na direktnu metodu ogleda se u tome što se izvještaj po indirektnoj metodi može sastaviti samo na osnovu informacija iz bilansa stanja i računa uspjeha. po pravilu. Na primjeru nekretnina. Razlika ili neto novčani tok od poslovne aktivnosti mora biti jednak iznosu dobijenom sastavljanjem izvještaja po direktnoj metodi. ako takvim informacijama ne raspolažemo primorani smo da informacije iz finansijskih izvještaja indirektno prevodimo na novčane tokove. U suprotnom. ili ako su nam na raspolaganju informacije iz računovodstvene evidencije o stvarnim prodajama i nabavkama. dok u slučaju primjene direktne metode to je mnogo teže učiniti. Drugim riječima. razlika između dugoročnih rezervisanja na kraju i dugoročnih rezervisanja na početku nije realan odnos onoga što je tokom godine iskorišćeno. a sve odlive za nabavku nekretnina. a onda tako dobijeni iznos uporedi sa stanjem na istoj poziciji na kraju godine. opreme i postrojenja.Dugoročna rezervisanja na kraju godine Prikazivanje priliva po osnovu prodaje i odliva po osnovu nabavke dijelova materijalne i nematerijalne imovine moguće je vršiti na bruto osnovi. postrojenja ili opreme na početku godine sve prilive od prodaje smo zadržali u okviru poslovnih aktivnosti. Izuzetak predstavljaju informacije o dividendama koje se. Tako. i u slučaju primjene indirektne metode potrebna su neka prilagođavanja datih informacija. ukoliko su ti podaci dati u napomenama koje prate finansijske izvještaje. dok je u obrnutom slučaju riječ o neto prilivu. Ukoliko su nabavke tokom godine bile veće od prodaje.

dividende svakako predstavljaju obavezu prema akcionarima.. dr Stančić P. kao derivat ili međuprodukt izvještaja o tokovima gotovine. Mnoge kompanije ovaj podatak daju kao neto iznos. Iako se isplata dividendi striktno ne zahtjeva. pri analizi gotovinskih tokova kompanije. kamatu i porez na dobit sastavni dio gotovinskih tokova od tekućeg poslovanja. Rodić J. porez na dobit. str. akcionari neće biti zadovoljni. da bi mogla da nastavi poslovanje na planiranom nivou. zajmodavci.free cash flow). kompanija može da ostane bez raspoloživih izvora gotovog novca. 463 29 . slobodni gotovinski tok se izračunava kako slijedi: Slobodni gotovinski tok = Neto gotovinski tokovi od redovnog poslovanja . kamatu i porez na dobit se moraju isplatiti. S druge strane.Dividende . ako je slobodni gotovinski tok negativan. kao što su prodaja ulaganja ili izdavanja akcija ili obveznica. Ako negativna situacija traje nekoliko godina. Dividende su uvrštene u segment finansijskih aktivnosti. Banja Luka 2001 godina. 11 Gotovina koja se ne koristi u poslovanju – free cash flow .Kupovina postrojenja + Prodaja postrojenja Kupovina i prodaja dugotrajnih materijalnih sredstava se pojavljuje u sekciji investicionih aktivnosti izvještaja o gotovinskim tokovima. dosta frekventno se koristi Izvještaj o slobodnom cash flow-u (FCF. Budući da se gotovinski tokovi mogu razlikovati od godine do godine.. a to će sigurno negativno uticati na cijenu akcija kompanije. Savez računovođa i revizora Republike Srpske. ili izdati u kratkom roku akcije. koristeći termine kao što su neto kapitalni izdaci. Pošto su preuzete obaveze za tekuće poslovanje ili redovno poslovanje. Izvještaj o tokovima gotovine (odlomak) Prof. nastao nakon pokrivanja preuzetih obaveza. Ako je gotovina koja se ne koristi u poslovanju – slobodni gotovinski tok pozitivna.slobodni gotovinski tok – je gotovina ostvarena. Te preuzete obaveze su vezane za tekuće ili redovne poslovne aktivnosti. kompanije ili vlada-država mogu pokrenuti kaznene mjere-postupke protiv kompanije. jer u suprotnom.12 11 12 Prof. najbolje je proučiti kretanja tokom nekoliko godina. dividende i neto kapitalne izdatke. Neto kapitalni izdaci predstavljaju planove kompanije za buduće poslovanje. dr Đurasović V. to znači da je kompanija izmirila sve preuzete novčane obaveze i da na raspolaganju ima novčana sredstva koja može upotrebiti za buduće proširenje poslovanja ili smanjenje duga. Ovaj izvještaj ima za cilj da primora eventualne analitičare hartija od vrijednosti ili potencijalne kreditore da pri ocjeni neto novčanog toka iz poslovne aktivnosti u razmatranje uzmu i neophodna izdavanja (odlive) gotovine. pozajmiti novac. SLOBODNA NOVČANA SREDSTVA U poslednjoj deceniji prošlog vijeka (počev od 1990. koje kompanija mora izmiriti da bi nastavila redovne poslovne aktivnosti na planiranom nivou.8. kamatu. Finansijsko računovodstvo. i Škarić-Jovanović. godine). gotovinski deficit. to znači da će kompanija morati prodati ulaganja. Novčane obaveze za tekuće ili redovne poslovne aktivnosti. Ako se dividende smanje ili ukinu.

finansijska fleksibilnost i procjena likvidnosti 30 . zainteresovani za novčane tokove preduzeća jer od usklađenosti primanja i izdavanja gotovine zavisi finansijska i operativna fleksibilnost preduzeća. već i između aktivnosti koje generišu gotovinu. Osnovni cilj računovodstvenog izvještavanja je da se korisnicima omogući sticanje uvida u sposobnost preduzeća da generiše novčane tokove povezane sa njihovim ulaganjima. 4. Akcionari i potencijalni investitori su zainteresovani za novčane tokove od dividendi na akcije. dok su kreditori zainteresovani za novčane tokove povezane sa kreditnim aranžmanima (kamate). Izvještaj o novčanim tokovima je značajan kako za tekuće planiranje potreba za gotovinom. procjenili sposobnost preduzeća da ostvaruje pozitivan tok gotovine u budućim periodima. likvidnost i solventnost. Procjena solventnosti odnosi se na procjenu vremenske usklađenosti priliva i odliva gotovine iz pomenutih aktivnosti i to ne samo unutar pojedinačnih aktivnosti. Menadžeri su. ANALIZA IZVJEŠTAJA O NOVČANIM TOKOVIMA Izvještaj o novčanim tokovima kao pregled primanja i izdavanja gotovine u obračunskom periodu razvrstanih prema ključnim aktivnostima. tako i za poslovno odlučivanje i kontrolu buduće poslovne aktivnosti preduzeća. utvrdili iznos gotovine koja je obezbeđena iz poslovanja tokom perioda. njegovu finansijsku strukturu. Procjena solventnosti ili analizu novčanog toka sastoji se iz tri područja: operativne performanse. Analiza novčanih tokova se još naziva i procjenom solventnosti. Izvještaj o tokovima gotovine predstavlja i služi menadžerima. 3. kao i sposobnost preduzeća da se prilagođava promjenjivim zahtjevima poslovnog okruženja. investicione i finansijske aktivnosti. 2. utvrdili iznos ulaganja u nove nekretnine.9. takođe. postrojenja i opremu tokom perioda. predstavlja značajan finansijski izvještaj koji dopunjava informacije sadržane u osnovnim izvještajima – bilansu stanja i bilansu uspjeha. To znači da je procjena solventnosti značajan segment analize novčanih tokova i sastoji se od analize ključnih pozicija iz ovog izvještaja koji se odnosi na poslovne. Izvještaj o novčanim tokovima služi korisnicima da procjene promjene neto imovine preduzeća. investitorima i kreditorima kao analitičko sredstvo da bi: 1. Solventnost je sposobnost preduzeća da dugoročno pokriva sve svoje dospjele obaveze plaćanja u rokovima njihovog dospjeća. procjenili sposobnost preduzeća da ispunjava sve svoje obaveze onako kako dospjevaju. utvrdili obim finansiranja potrebnog za proširenje ulaganja u dugoročna sredstva ili nastavak poslovanja i 5. kao i sposobnost plaćanja dividendi akcionarima.

Likvidnost je sposobnost kompanije da pretvori svoju aktivu u gotovinu. a) Finansijski koeficijenti za procjenu likvidnosti se definišu kao pokazatelj opšte likvidnosti i rigorozni racio likvidnosti. jer je jedino to pozitivan signal investitorima i kreditorima da osnovna djelatnost preduzeća može da generiše gotovinu. Procjena poslovnih aktivnosti preduzeća najvažniji je deo analize novčanih tokova. troškovi opšteg upravljanja i administracije) je preduzeće čije su operativne performanse veoma dobre. Procjena likvidnosti se može vidjeti i kroz analizu pozicija aktive bilansa stanja. Pokazatelj opšte likvidnosti = Obrtna sredstva / Kratkoročne obaveze Pokazatelj opšte likvidnosti prikazuje sa koliko je maraka obrtnih sredstava pokrivena svaka marka kratkoročnih obaveza. Preduzeće koje najveće prilive gotovine ostvaruje od prodaje gotovih proizvoda. U sredstva koja se mogu prodavati ubrajamo nekretnine. U pitanju je sposobnost preduzeća da se kreditno zadužuje. Kompanija koja može da odgovori potrebama za gotovinom kroz ove oblike aktivnosti smatra se finansijski fleksibilnom. koji su predstavljeni kao koeficijenti za procjenu likvidnosti (a). utvrđivanje neto obrtnih sredstava (b) i specifični koeficijenti koji se odnose na izvještaj o novčanim tokovima (c). 31 . postrojenja. robe i usluga. Finansijska fleksibilnost odnosi se na procjenu sposobnosti preduzeća da generiše gotovinu iz drugih izvora koji nisu dio poslovne aktivnosti preduzeća. Finansijska fleksibilnost se postiže i kroz sposobnost preduzeća da prodaje aktivu (sredstva) kojima raspolaže. Tokovi iz poslovne aktivnosti moraju biti pozitivni. Tekuća sredstva ili kako se još nazivaju visoko likvidna sredstva doprinose finansijskoj fleksibilnosti kompanije. a odlive od aktivnosti plaćanja troškova sadržanih u prodatim gotovim proizvodima ili nabavnoj vrijednosti prodate robe. Kao posebna varijanta ovog pokazatelja smatra se odnos kada se od obrtnih sredstava oduzmu zalihe. Ukoliko dominira tekuća imovina u odnosu na dugoročna sredstva. zemljište. Normala je odnos 2:1. jer se u kratkom roku mogu konvertovati u gotovinu i služiti za pokriće dospjelih obaveza plaćanja. Tada se dobija rigorozni pokazatelj likvidnosti. konačna procjena likvidnosti zavisi i od odgovarajućih finansijskih koeficijenata. Naravno. troškovi istraživanja.Operativne performanse kompanije odnose se na sposobnost preduzeća da raste i razvija se kroz poslovne aktivnosti. kao i ostalih troškova perioda (troškovi marketinga ili prodaje. kao nejnelikvidniji dio tih sredstava. opremu. nematerijalna sredstva i finansijske instrumente. da emituje obveznice ili da na finansijskom tržištu emituje akcije. Likvidnost je dio finansijske fleksibilnosti i definiše se kao kratkoročni aspekt posmatranja novčanih tokova preduzeća. preduzeće se u načelu može smatrati likvidnim. mada se s obzirom na veličinu i strukturu obaveza preduzeća normalom može smatrati odnos 1:1.

On predstavlja strožiji test likvidnosti jer u likvidna sredstva uključujemo samo potraživanja. analiza novčanih tokova preduzeća se dopunjava i sa analizom specifičnih finansijskih koeficijenata koji se odnose na pozicije iz izvještaja o novčanim tokovima. dugoročnim sredstvima je potrebno znatno duže vremena da se konvertuju u gotovinu. dok kratkoročne obaveze dospjevaju za naplatu u kratkom roku i zahtjevaju gotovinu na raspolaganju u kratkom roku.5:1. 32 . Naime. odnos neto novčanog toka i ukupnih sredstava preduzeća i utvrđivanje slobodnog novčanog toka. učešće neto novčanog toka u prihodima od prodaje. to znači da je preduzeće sposobno da izvlači gotovinu iz poslovne djelatnosti. jer ugrožava likvidnost preduzeća. b) Procjena likvidnosti preduzeća praćena je i procjenom apsolutne razlike između obrtnih sredstava i kratkoročnih obaveza. Negativna neto obrtna sredstva u apsolutnom iznosu govore o tome da preduzeće dio kratkoročnih obaveza pokriva iz dugoročnih sredstava što se ne može na dugi rok smatrati opravdanim. Ova razlika se naziva neto obrtna sredstva i utvrđuje se pomoću sledećeg obrasca: Neto obrtna sredstva = Obrtna sredstva – Kratkoročne obaveze Ovaj apsolutni izraz razlike dvije veličine smatra se zadovoljavajućim ako iznos razlike ima tendenciju porasta kroz više posmatranih obračunskih perioda. Normalom se smatra odnos 1:1. gotovinu i gotovinske ekvivalente. Tumačenje ovog pokazatelja najviše zavisi od činjenice mogućnosti naplate potraživanja koja čine dio likvidnih sredstava. Zalihe se po pravilu izuzimaju iz likvidnih sredstava jer je njima potreban duži period vremena da se konvertuju u gotovinu. Odnos neto novčanog toka i = Neto novčani tok iz poslovne aktivnosti / Neto dobitak neto dobitka Ovaj koeficijent pokazuje koliko je preduzeće sposobno da generiše novčanih tokova iz poslovne aktivnosti na svaku marku neto dobitka ostvarenog u tekućem obračunskom periodu. mada se u određenim slučajevima može prihvatljivim smatrati i odnos 0. Ako je ovaj odnos viši u odnosu na prosjek grane ili u odnosu na prethodne poslovne godine.Rigorozni pokazatelj likvidnosti = Likvidna sredstva / Kratkoročne obaveze Rigorozni pokazatelj likvidnosti pokazuje sa koliko maraka likvidnih sredstava je pokrivena svaka marka kratkoročnih obaveza preduzeća. Brzi obrt potraživanja ukazuje na visok stepen njihove naplativosti. U tom smislu. c) Pored pokazatelja likvidnosti. govorimo o sledećim finansijskim koeficijentima: odnos neto novčanog toka i neto dobitka. pa se i niži odnos od normale može smatrati opravdanim.

aktivnosti / Neto prihod od prodaje u prihodima od prodaje Ovaj koeficijent pokazuje koliko je preduzeće ostvarilo neto novčanog toka iz poslovne aktivnosti na svaku marku neto prihoda od prodaje. Zato je u ovom profilu novčani tok iz investicione aktivnosti negativan. 33 . Ovo je slučaj preduzeća koje ostvaruje prilive iz poslovne. aktivnosti / Prosječna ukupna ukupnih sred. obveznica i uzimanje kredita. investicione i finansijske aktivnosti najvjerovatnije iz razloga nekih većih ulaganja u dugoročna sredstva u budućem obračunskom periodu. Tabela br. dok su izvori gotovine iz poslovne i finansijske aktivnosti pozitivni. + + 4. Preduzeća Ovaj koeficijent pokazuje koliko je preduzeće ostvarilo neto novčanih tokova iz poslovne aktivnosti na svaku marku prosječno uloženih ukupnih sredstava preduzeća. S obzirom na ostvarene rezultate u segmentima poslovne. + + + 2.Učešće neto novčanog toka= Neto novčani tok iz posl. To dalje znači da veći koeficijent znači veću sposobnost prodaje u generisanju priliva gotovine iz poslovne aktivnosti. + + 6. finansijske i investicione aktivnosti moguće je preduzeća podjeliti na osam profila (kao što je prikazano u tabeli). Ovaj koeficijent je mjerilo sposobnosti sredstava (imovine) preduzeća da generiše gotovinu. Odnos neto novčanog toka i = Neto novčani tok iz posl. U prvom profilu preduzeće generiše pozitivne novčane tokove iz sve tri aktivnosti. Ovaj koeficijent je mjerilo sposobnosti aktivnosti prodaje da generiše novčane tokove. + 5. preduzeća sred. Posle izvršenih neophodnih analiza izvještaja o novčanim tokovima može se definisati profil novčanih tokova preduzeća. + 8. U drugom profilu preduzeće finansira rast (kupovinu dugoročne imovine) kroz poslovne aktivnosti ili kroz emisiju akcija.5 Profil preduzeća s obzirom na ostvarene neto novčane tokove NETO NOVČANI NETO NOVČANI TOK NETO NOVČANI TOK PROFI TOK OD POSLOVNE OD INVESTICIONE FINANSIJSKE L AKTIVNOSTI AKTIVNOSTI AKTIVNOSTI 1. + + 3. + 7.

kao niti što ne može neograničeno izdavati akcije. Zato je finansijski tok negativan. Ovo preduzeće ulaže u svoj rast i razvoj očekujući da će to doprinjeti pozitivnim novčanim tokovima iz poslovne aktivnosti. kompanije generiše novčane tokove iz finansijske aktivnosti (emisija akcija. dok ostale aktivnosti konzumiraju gotovinu. ako svojim vlasnicima ne obećava dobre performanse u budućnosti. Naravno. Ova kompanija je pred bankrotom jer pokazuje nesinhronizovanost i vremensku neusklađenost priliva i odliva gotovine iz sve tri aktivnosti – poslovne. obveznica. U petom profilu. Analiza izvještaja o novčanim tokovima primjenom pomenutih koeficijenata i utvrđivanjem profila novčanog toka data je u sledećem primjeru. Da bi to nadomjestilo. Karakteristično je za preduzeća koja su dugo godina prisutna na tržištu i imaju stabilnu proizvodnju i prodaju. U četvrtom profilu. obveznica) i njima pokriva negativne novčane tokove iz poslovne i investicione aktivnosti. investicione i finansijske aktivnosti. preduzeće intenzivira priliv gotovine iz investicione aktivnosti (prodaja dugoročnih sredstava) i finansijske aktivnosti (emisije akcija. isplatu dividendi i da bi finansirala svoju poslovnu aktivnost. U osmom profilu novčani tokovi iz svih aktivnosti su negativni. U sedmom profilu novčanih tokova jedino investicione aktivnosti generišu gotovinu.U trećem profilu kompanije koristi pozitivan novčani tok iz poslovne i investicione aktivnosti za isplatu dividendi i za pokriće glavnica dospjelih dugoročnih obveznica. Ovo je slučaj preduzeća koje iz poslovne aktivnosti finansira rast (kupovinu dugoročnih sredstava-investiciona aktivnost) i finansira otplate dividendi i glavnice dugova (finansijska aktivnost). preduzeće se ne može neograničeno zaduživati kod svojih povjerilaca da bi finansiralo rast i razvoj. Ovo je profil preduzeća koji ukazuje na prisustvo hronične nelikvidnosti i značajan rizik bankrota. U šestom profilu. U sedmom profilu kompanija prodaje dugoročna sredstva da bi iz tih priliva finansirala otplate kredita u finansijskoj aktivnosti. Ovaj profil likvidnosti preduzeća može se smatrati dosta rizičnim. negativni su investicioni i finansijski novčani tokovi. dok su ostala dva pozitivna. uzimanje kredita). dok je pozitivan tok iz poslovne aktivnosti. 34 . preduzeće je najvjerovatnije u teškoćama vazanim za prodajni ciklus (opadanje tražnje za proizvodima) pa je neto novčani tok iz poslovne aktivnosti negativan.

Isplate po osnovu cijene koštanja prod.00 1. Prilivi od emisije i prodaje akcija 3. NOVČANI TOKOVI IZ POSLOVNE AKTIVNOSTI 1. Isplate dividendi 5. Isplate po osnovu kamate 6.50 750.50 164. Isplate po osnovu ostalih troškova perioda 5.600.00 0. Prilivi po osnovu prodaje dugoročnih finansijskih instrumenata 4.00 0.00 514.00 1.089. Isplate glavnice na dugoročne i kratkoročne kredite Neto novčani tok iz finansijske aktivnosti (1+2+3-4-5) Neto povećanje (smanjenje) gotovine u obračunskom periodu Gotovina i ekvivalenti na početku perioda Gotovina i ekvivalenti na kraju perioda IZNOS 9.00 300. dok je istovremeno ostvarilo negativne neto novčane tokove (neto odlive) gotovine iz investicione aktivnosti u iznosu od 750 KM i finansijske aktivnosti u iznosu od 164.00 1.Tabela br.100.00 Preduzeće X je u toku obračunskog perioda ostvarilo neto novčane prilive gotovine iz poslovne aktivnosti u iznosu od 1.5 KM. 6 Dat je sledeći izvještaj o novčanim tokovima preduzeća X: IZVJEŠTAJ O NOVČANIM TOKOVIMA-DIREKTAN M.00 6. gotovih proiz. 4. Naplaćeni ostali prihodi 3. Odlivi po osnovu nabavke dugoročnih finansijskih instrumenata Neto novčani tokovi iz investicione aktivnosti (1+2+3-4-5) NOVČANI TOKOVI IZ FINANSIJSKE AKTIVNOSTI 1. 35 . Prilivi po osnovu prodaje nematerijalnih ulaganja 3.00 750. Odlivi po osnovu nabavke nekretnina.00 0.00 0.00 1.285. Sumiranjem neto priliva i odliva gotovine po osnovu sve tri aktivnosti dobija se iznos neto promjene gotovine i gotovinskih ekvivalenata u obračunskom periodu u iznosu od 175 KM.089.5 KM.750. Prilivi gotovine po osnovu prodaje nekretnina. Prilivi od kredita 2. opreme i postrojenja 2. postrojenja i opreme 5.00 0.50 175.00 50. Prilivi od emisije i prodaje obveznica 4. Isplate po osnovu poreza na dobitak Neto novčani tok iz poslovne aktivnosti (1+2-3-4-5) NOVČANI TOKOVI IZ INVESTICIONE AKTIVNOSTI 1. Naplata potraživanja od kupaca 2.275.

5-750 = -175 Slobodan novčani tok ne postoji jer je u cjelosti konzumiran za otplatu dividendi. 36 . a negativne novčane tokove iz finansijske i investicione aktivnosti. Negativni novčani tokovi iz investicione aktivnosti nastali su zbog kupovine dodatne opreme koja je finansirana iz novčanog toka poslovne aktivnosti.12 KM neto novčanog toka iz poslovne aktivnosti. a drugi dio nedostajuće gotovine od 175 KM je obezbeđen iz finansijske aktivnosti preduzeća (uzeti krediti i emitovane obveznice). Da bi se nešto više reklo o finansijskoj fleksibilnosti i likvidnosti ovog preduzeća potrebno je prethodnu analizu dopuniti sa sledećim finansijskim koeficijentima: Odnos neto novčanog toka i neto dobitka = 1.95 KM neto novčanog toka iz poslovne aktivnosti. dok iste konzumiraju finansiska i investiciona aktivnost.5-514.5 = 0.089.Profil novčanog toka kojem ovo preduzeće pripada je Profil 4 iz prethodne klasifikacije.000 = 0. preduzeća = 1.12 Na svaku marku prosječnih ukupnih sredstava preduzeća ili prosječne aktive preduzeće je ostvarilo 0.5 / 10. To znači da poslovne aktivnosti generišu gotovinu.139. Dividende su isplaćene iz pozitivnog toka koji je ostvaren u poslovnoj aktivnosti preduzeća. Ovo preduzeće je ostvarilo pozitivan novčani tok iz poslovne aktivnosti. dok su negativni novčani tokovi iz finansijske aktivnosti nastali kao posledica otplata glavnice duga i odliva po osnovu isplaćenih dividendi.089. a drugim djelom su isplaćene iz uzetih kredita i priliva dodatne emisije obveznica.10 Na svaku marku neto prihoda od prodaje preduzeće je ostvarilo 0.95 Na svaku marku neto dobitka preduzeće je ostvarilo 0.5 / (9575+8500)/2 = 0. To znači da osnovna djelatnost preduzeća generiše novčane tokove.089.10 KM neto novčanog toka iz poslovne aktivnosti.089. Slobodan novčani tok = 1. Učešće neto novčanog toka u prihodima od prodaje = 1.5 / 1. Odnos neto novčanog toka i ukupnih sred.

ZAKLJUČAK Na osnovu svega rečenog. dolazimo do zaključka da je izvještaj o novčanim tokovima ili Cash-flow neohodan pri ocjeni likvidnosti i solventnosti preduzeća i da ga analitičari moraju uzeti u razmatranje jer nepodudarnje obračunskog i gotovinskog toka vrijednosti u procesu aktivnosti čini mogućim situaciju da bilansno iskazana dobit ne odražava u potpunosti uspjeh preduzeća. na scenu stupa izvještaj o tokovima gotovine. 37 . U teoriji finansijskog upravljanja se sposobnost preduzeća da generiše gotovinu i gotovinske ekvivalente smatra najpouzdanijim pokazateljem njegove uspješnosti. koji je zbog svoje važnosti uključen u korpus redovnih finansijskih izvještaja.10. iskazana dobit zbog primjenjenih računovodstvenih politika ne isljučuje probleme u obezbeđivanju novčanih sredstava iz redovne poslovne aktivnosti. za potrebe sagledavanja stvarnih tokova gotovine kroz proces aktivnosti. Naime. Obzirom na ograničenja bilansa uspjeha na ovom planu.

www. Izvještaj o novčanim tokovima (odlomak) 9. 8. Đurasović Vladislav. Teorija bilansa.'10) 38 .'10) 14.rs (05. John. Krasulja Dragan. www.'10) 11. 2003 6.ekfak.07.07.'10) 12.srr-fbih. Centar za izdavačku djelatnost Ekonomskog fakulteta u Beogradu. Finansijsko računovodstvo.'10) 13. 2007.ba (05.07. Finansije preduzeća.ba (05.07. James i Wachowicz M.profitiraj. Poslovne finansije. Consseco Institut. Malinić Dejan i Milićević Vlade. Jovan.ac. Savez računovođa i revizora Republike Srpske. 2009. Stevanović Nikola.07. Banja Luka 2001.cest.kg. Rodić Jovan i Škarić-Jovanović Kata. Ekonomski fakultet Beograd. Beograd 2000. Rodić Jovan i Tuševljak Spasoje. 7. Cash flow analiza (odlomak) 10.gov. 5. Beograd. 4. 2.11.sve-mo. Van Horne C.rs.org (05. 2007. Upravljačko računovodstvo. Data Status Beograd. Ekonomski fakultet u Beogradu. Stančić Predrag. www. Upravljačko računovodstvo. Centar za izdavačku djelatnost Ekonomskog fakulteta u Beogradu. Stevanović Nikola. 1997. www. www. 3. Osnovi finansijskog menadžmenta.hr (05. Ranković M. LITERATURA 1.