You are on page 1of 37

construint!

!

comunitats! saludables
una mirada als...
valors, principis, arguments i estratègies metodològiques dels processos de participació i construcció comunitària.!

RubenDavidFernandez! @coops_r_active - (UB & etcscoop)

Esta obra está licenciada bajo la Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 3.0 España. Para ver una copia de esta licencia, visita http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/es/

processos!

participatius

reflexió
comunitària

!

tècniques
i estratègies! treball comunitari

construint!
comunitats
saludables

mirada…"

valors!
principis
arguments

salts
metodològics

eines
tècniques

comencem amb els valors..."

!

valors

compromís social, cooperació, compartir, democràcia, diversitat, empatia, llibertat, respecte, salut, solidaritat, tolerància, transparència...

ètics

Quins valors orienten les teves pràctiques?

pragmàtics

generatius

Acció, estalvi, anàlisi, competitivitat, control, disciplina, eficàcia i eficiència, innovació, mesurabilitat, optimització, poder, tecnologia, treball, tenacitat, simplicitat...

alegria, amistat, amor, apertura, art, atreviment, creativitat, diversió, entusiasme, estètica, humor, imaginació, optimisme, utopia...

els valors que orienten" la construcció de CS."

autodeterminació, salut, responsabilitat, compromís.

benestar! personal!

justícia social, comunitat, responsabilitat, solidaritat, responsabilitat

benestar! col·lectiu!

benestar ! holístic

participació, vincles, col·laboració, respecte, confiança i interdependència.

benestar! relacional!

els principis i arguments teòrics" que (ens) orienten en la construcció de CS."
el valor! de les comunitats!
un concepte controvertit i complex

El millor dels paradigmes!
IA + Ecologia sabers

!

(eco) System thinking

psicología (salut) positiva! !
Maslow, 1996 & Rogers,

!

empower!

ment

(neo)positivista
Coneixement o realitat objectiva, existeix independentment de les persones.! Coneixement neutral, o lliure de valores, creences, ideologia... ! Existeix un coneixement verdader, accés empíric i probabilístic.! Objectius: explicar, predir, establir lleis universals. ! L’anàlisi de l’acció humana és una ciència en busca de lleis i fets.

interpretativo
(hermenèutica)
Coneixement intersubjectiu, no hi ha una única realitat, és relativa a les persones, cultures i context. Coneixement axiològic, els valors, creences, ideologia... dels pedagogs, treballadors socials o psicòlegs intervé. Coneixement comprensiu i contingent, el coneixement es basa en interpretacions, l’empirisme és una d’aquestes interpretacions, però n’hi ha d’altres. Objectius: explicar, oferir interpretacions que incideixin en les realitats socials. L’anàlisi de l’acció humana és una ciència que cerca significats.

perspec&ves  integradores:   inves&gació  –  acció  i  ecologia  de   sabers.  

Drawing hands!
M.C. Escher

exosistema i cronosistema

(eco) system thinking (principis)
1.  Interdependència.!
a les comunitats (en tant ecosistemes) hi ha alts nivells d’interdependència entre els diferents nivells que afecten a les persones.

(Polítiques socials, classe, normes, cultures...

Macrosistema!

Mesosistema!

2.  Adaptació.!
les comunitats s’adapten als canvis del context. Aquesta adaptació pot ser positiva (resiliència, organització..) o negativa (violència, normalització de les situacions d’exclusió...).

(Escola, treball, estructures comunitàries..)

Microsistema
(Familia, peers, veïns)

3.  Successió.!
a les comunitats hi ha canvis de líders i de fets catalitzadors amb el temps.

4.  System thinking (kagan, 2011)!
(característiques personals)

persona!

- propietats emergents, no podem inferir considerant/atenent un únic nivell. ! - parts interconnectades. ! - els sistemes es creuen, superposen! - system thinking vs. atomistic thinking

La metàfora ecològica, Bronferbrenner, 1987

el model de determinants socials de la salut adopta el systems thinking

una visió sistèmica de la innovació social.! veure vídeo: http://vimeo.com/60114688

la naturalesa controvertida de les comunitats"
identitat & autoestima

territorial

política

psico! social

escenari d’acció i intervenció

Per què!
interès per allò comunitari?

efectes en les nostres vides

socio! cultural
Dimensions (i tipus) de comunitats.! Sánchez, A. (2007).

telò de fons dels processos socials i culturals

l’empoderament com a procés i resultats multinivell "

l’empoderament el nivell individual"
dimensió cognitiva! creences sobre les pròpies competències!
(locus control + autoeficàcia + motivació per èxits)

potenciació! individual

dimensió d’interaccions! comprensió de l’entorn sociopolític

dimensió de comportaments! esforços per exercir control sobre l’entorn

un procès global d’empoderament amb joves per a la prevenció del VIH ! http://www.youtube.com/watch? v=S7QiaWTZj_Y&feature=context&context=C43157e6ADvjVQa1PpcFPoaEgXUNvuav6H Q-HnwklXEuTw7bXvNYM=

salts
metodològics
Salt vers una participació empoderadora Salt vers la col·laboració Salt dels diagnòstics a les comunitats orientades a la transformació
la familiarització amb les xarxes socials!

Salt vers !

(de salut)

salt vers una participació empoderadora"
Se sentin part.. de la! seva salut, accions, projectes i programes.

Preguin…! Tinguin…

la participació com! estratègia per a promoure que les persones, grups, organitzacions i comunitats...

una participació empoderadora atén tots els rols / nivells del qui participen (o poden participar) i promou estratègies per a l’augment del compromís (vector 1) i renovació de lideratges (vectors 2)
1.  Nuclis de màxima participació i compromís. 2.  Participació freqüent i alt compromís.

1
2 3 4 5 6 7
Montero, M. (2003)

3.  Participació específica i compromís mig. 4.  Participació esporàdica i compromís mig –baix. 5.  Participació puntual, baix compromís (donació). 6.  Participació tangencial (simpatitzant, aprovació …). Curiositat positiva, amistat, sense compromís. 7.  Els que nos estan però volem que estiguin.

“el cor”! GRUPS o grup motor MOTORS
recolzament i! seguiment comunitari participació puntual

Implicació activa amb equip tècnic Lideratge quotidià (cercles 1 i 2). Confiances i voluntats compartides Grup Comunitari (cercles 3 i 4). Treball de camp Tècniques participatives (cercles 5 i 6). Xarxes informals, “els que no estan” Mitjans de comunicació locals Enquestes (cercle 7).

informació - comunicació

…en construcció permanent...

voler participar
(narratives i motivació)!

! espiral !

Saber participar
(capacitació)

action! learning

Poder! participar!
(canals)

Condicions per a la participació! Sánchez, M. (2004)

Experiència exemple sobre la gestió de la participació! http://vimeo.com/16657951

salt vers la col·laboració"
(A) Intercanvi! informació benefici mutu
Networking! Nivell 1 Coordination! Nivell 2 Cooperation! Nivell 3 Colaboration! Nivell 4

(A) +!
(B) modificació activitats benefici mutu

(A)+(B)+ (C) compartir
recursos per benefici mutu i assolir objectius comuns

(A)+(B)+(C)! +(D) enfortint
la capacitat de l’un i altre mútuament.

✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

salt vers la familiarització amb les xarxes socials (de salut)"

Les nostres vides es sostenen en diferents xarxes, gràfic de la meva xarxa de facebook.

Les xarxes socials ens ajuden a copsar alguns dels determinants intermedis que afecten a la nostra salut:! ! - la posició social (estructura de relacions) - el context psicosocial (intensitat i sentit de les relacions) i - la presència o no de cohesió i altres indicadors

Per què (raons)?

Sols no podem (interdependències), és la salut només cosa dels professionals de salut? L’èxit i impacte augmenta (els beneficis biopsicosocials i culturals.

Per a què (finalitats?

Compartir el projecte i escoltar què opinen els altres i quins interessos, integrar accions. Identificar actors rellevants per al projecte. Connectar, sumar per a potenciar el projecte o acció.

Amb qui?

Actors importants i influents en l’èxit del projecte i les seves activitats. (stakeholders).

Com?

Anàlisis d’actors, planificar accions i realització.

eines
tècniques

stakeholders, assets & social mapping

flujogramas

ingredients finals per a construir comunitats saludables

stakeholders, assets & social mapping"

Raons descriptives! !
Posicions, xarxes i topologies

Raons avaluatives! mesurar! canvis

WHY" mapping?

Raons analítiques ! i de planificació

Raons estratègiques i interventives! weaving

Taula: Llistat d’actors i valors que aporten.

Força social
Institució Ad. Local Depart. A Centre Comunitari Associació 1 Associació 2 Persona clau o líder altres…

Actor!

Interessos!
en relació a la proposta

que aporta (asset) Informació – coneixement. Potencial participatiu Recursos (materials, humans, ...). Suport polític – institucional. Amplificació. Prestigi (o desprestigi) Col·laboració – Partenariat.

valor!

Importància! del valor!

high – med - low

high – med - low

influència!

sobre la qüestió

Posició!

afins! diferents! indiferents! oposat

Formal /! (+) Poder

Nivel Político

Niveles políticos

Niveles políticos

Niveles políticos

Nivel Técnico

Nivel Ciudadano

X
Informal! (-) Poder de influencia
Afines Diferentes

X
Indiferentes / Ajenos Opuestos

flujogrames"
Per a què? 1.  Anàlisi causa – efecte de la temàtica escollida. 2.  Permet prioritzar problemes de cara al pla d’acció. 3.  Permet identificar actors i recursos.

sistemes Poder Podem controlar

Econòmic

Bio Pisco Social Cultural
No tenir objectius clars Manca comunicació entre agents socials

Encallament

Manca habilitats professionals Manca formació en avaluar resultats

Podem influir

Manca voluntat des d’administracions

Manca flexibilitat

Impliació Comunitària

Concepció bioligista Manca Consciència comunitària

Temps Dificultat convèncer propi equip

Fora de control

Diversitat cultural i religiosa Conflicte entre institucions Por a mala gestió expectatives

ingredients per a construir CS"

ingredients per a construir CS"
1.  2.  3.  4.  5.  6.  7.  8.  Focalitzar-se en les potencialitats i fortaleses de la gent. Mapejar aquestes fortaleses i potencialitats. Construir capacitats, no fer pels altres. De receptors de serveis a actors de canvi i desenvolupament autònoms. Crear y utilizar las redes de soporte. Paciència els camins són llargs. No fer promeses que no es poden assolir. Relativitat en les formes de fer, tolerar la divesitat.

“Nothing About Us Without Us!”!

Ruben David Fernández (@coops_r_active)

Psicòleg Social Comunitàri especialitzat en processos de participació, empoderament, organització comunitària i canvi social. És professor associat del Departament de Psicologia Social de la Universitat i de la Universitat de Girona. Coordinador de projectes i formador a la cooperativa ETCS i Social & Community Psychologist a 4dLife (online communities beyond internet). Estudis i vivències d’especialització en: •  Organització i desenvolupament de comunitats. •  Anàlisi de xarxes socials i comunitàries. •  Anàlisi i conducció de grups. •  Metodologies de participació social i comunitària. •  Cooperativisme i economia social. •  Online communities.