You are on page 1of 75

19

A
ABSOLUTUL L'ABSOLU - THE ABSOLUTE 1. Cine nu iese din Eu, n-atinge Absolutul şi nu descifrează nici viaţa. Qui n'arrive pas â transcender son Moi ne peut pas gagner l'Absolu ni dâchiffrer la vie. Whoever fails to transcend his Ego cannot reach the Absolute nor can he read the life.

2. Am avut revelaţia golului absolut, o beznă în care nu se află nimic - şi a plinului absolut: o lumină nemaipomenită. A fost un dar de preţ, o experienţă care m-a învăţat să înţeleg. J'ai eu la râvălation du vide absolu: une nuit noire qui ne revdt rien; et celle du plein absolu: une lumiâre magnifique. Voilâ un don prâcieux, une expârience qui m'enseigna â comprendre. I was revealed the absolute vacuum, a dark night with nothing therein; and the absolute fulness: an unprecedented light. It was a precious gift, an experience which taught me to understand.

3. De cîte ori m-am apucat de vreo operă, eu aveam sentimentul că un absolut se exprimă prin mine - şi atunci nu mai contam ca individ şi nu mai aveam nici un fel de importanţă. Aceasta ar trebui să rămînă relaţia fiecărui artist cu Lumea. Chaque fois que je commengais une oeuvre, j'avais le sentiment de quelque chose d'absolu s'exprimant â travers moi - et alors je ne comptais plus en tant qu'individu et je manquais completement d'importance. Voilâ la maniâre dont tout artiste devrait se rapporter au Monde. Whenever I began one piece of work, I felt as though some absolute matter was expressing through me - and I didn't then count as an individual anymore, and I was not important at all. This is how any artist must keep relating to the World.

ABSTRACTUL L'ABSTRAIT-THE ABSTRACT 4. Nebuni sînt toţi aceia care consideră sculpturile mele drept abstracte. Ceea ce cred ei că este abstract este tot ce poate fi mai realist, căci realul nu înseamnă forma exterioară a lucrurilor, ci ideea şi esenţa fenomenelor. Fous sont tous ceux qui considerent mes sculptures comme abstraites. Ce qu'ils prennent pour abstrait est tout ce qu'il y a de plus râaliste, car le râel n'est pas la forme extârieure des choses, mais l'idâe et l'essence des phănomânes. Mad are all those who consider my sculptures are abstract. What they consider to be abstract is the most realistic, for the real does not mean the outer form of things, but the idea and the essence of phenomena.

20

ACŢIUNEA LACTION - THE ACTiON 5. Eu vă vorbesc numai despre acea sculptură care posedă viaţa ei proprie; iar nu despre una care ar avea vreo formă asemănătoare vieţii. De altfel, întotdeauna teoriile simple şi pure sînt eşantioane fără de valoare, numai acţiunea contează. Je ne vous parte que de la sculptare qui possede sa vie â e/te; et non pas de ceBe qui feinî la vie Les thâories pures, ce sont des âchantillons sans valeur. Ce n'est que faction qui compte. I am onfy refemng to that sculptura that possesses its own life; and not to a life-fike one. Mere theones are ahvays worthless samples; onfy action matters.

A D A M Şl EVA ADAM ET EVE - ADAM AND EVE 6. Eva se află sus, iar Adam jos. îndatorirea Evei rămîne perpetuarea vieţii. Încîntătoare şi nevinovată, ea este fertilitatea însăşi, un boboc care se deschide, o floare care poarta fructul. Adam, cel de dedesubt, este şi cel care trudeşte din greu şi răscoleşte pămîntuL Eve est en haut et Adam, en bas. Eve se râserve le devoir de perpâtuer la vie. Charmante et innocente, elle est la fertilite meme, un bouton qui va s'epanouir, une fleur porteuse du frjit Adam, d'en bas, est aussi celui qui travaille dur et fouille la terre. Eve is up and Adam, down. Eve's duty îs life propagation. Charming and innocent, she is the fertility itself, a bud whîch is opening out, a frutt-carrying fiower. Down-Iying Adam is also the one who works hard and digs the earth.

7.

ADULTERUL L'ADULTERE- THE ADULTERY Adulterul bărbatului nu este îngăduit decît în dispreţul satului, pentru că Don Juan este considerat un hăndrălău netrebnic. Noi [românii] îl avem pe Făt-Frumos: logodnic ideal, soţ ideal, viteaz şi gospodar ctitor şi bunic-pedagog al nepoţilor. Adulterul nu este îngăduit soţiei pentru că aduce pui de cuc şi pupeze în cămin, care tulbură armonia orătăniilor şi a puişorilor.

0/7 ne tolâre l'adultâre de l'âpoux qu'au prix du dâdain gâneral, car les gens du village considerent Don Juan un gars misă rable. Nous [Ies Roumains] nous avons Fat-Frumos : fiance ideal, epoux idâal, vaillant et diligent fondateur et grand-pâre-pâdagogue de ses petits-fils. L'adultâre n'est pas admis â l'âpouse car il fait naître des petits coucous et des huppes qui troublent l'harmonie des vollailles et des poussins. Married man's adultery is not allowed, if not in the village defiance, because Don Juan is considered a wretch. We [the Romanians] have Fat-Frumos7: ideal fiance, ideal husband, brave diligent founder and grandparent-teacher to his grandchildren. Adultery is not admitted to the wife, for it yields little cuckoos and hoopoes who disturb poultr/s and chickens' peace.

6 7

Pn'nce Charmant. Prince Charming

21

ARTA L'ART- THE ART 8. Arta nu este o întîmplare. în artă nu trebuie să existe străini. L'art, ce n'est pas de hasard. L'art devrait rejeter Ies dilettantes. Art is not random. Art should expel the dabblers.

9. Arta este altceva decît "redarea" vieţii, este transfigurarea ei. L'art n'est pas "rendre" la vie, mais la transfigurer. Art is not to "render" the life, but to transfigure it.

10. Arta nu este cînd se face impertinenţa vorbindu-se religioase...

nici modernă şi nici veche - este Artă. Arta rămîne o taină şi o credinţă, iar după vreo teorie este falsă. Trebuie să ne degajăm de noi înşine şi de toată omenească - numai astfel izbutim să redescoperim frumosul... Aud astăzi de tot felul de curente de artă. Arta nu s-a dezvoltat decît în marile epoci

L'art n'est ni moderne, ni ancien - c'est l'Art, tout simplement. L'art reste un mistere et un crădo, et quand il se conforme â quelque thăorie, c'est faux. Nous devons nous dătacher de nous-mâmes et de toute l'impertinence humaine - c'est seulement de cette maniâre qu'on reussit â redâcouvrir la beautâ... J'entends parter aujourd'hui de toute sorte de courants d'art. L'art ne s'est developpe qu'aux grandes âpoques religieuses... Et tout ce que la philosophie engendre devient joie, paix, Iu miere et libertâ. Art is neither modern, nor ancient - it's just Art. Art remains a mistery and a credo, and when it conforms to any theory, it is false. We have to get free from ourselves and from all human impertinence - it is the only way to succeed in rediscovering the beauty... I hear today about all kind of trends in Art. The Art has only developed during great religious ages... And aii that philosophy generates becomes joy, peace, light and freedom.

11. Cei care şi-au păstrat înlăuntru armonia ce există întru toate vietăţile - este doar propria lor natură - vor contempla fără vreo eroare Arta Nouă. Şi vor vibra simţind aproape miracolul Naturii. însă nimic nu a făcut mai mult rău artelor moderne decît avalanşa pseudoartiştilor care, în neputinţa lor de a crea ceva, au vorbit într-o limbă peste înţelegerea lor... Să nu confundăm niciodată Arta Nouă cu... artiştii cei noii... Ceux qui ont prăservâ intârieurement l'harmonie qui existe chez toutes Ies crăatures - car âtant leur propre nature - contempleront sans aucune erreur l'Art Nouveau. Et ils vont vibrer en flairant le

• ÂG 6t s3 L'art doit calmer et guârir les contradictions intârieures de l'homme. Copiii posedă această bucurie primordială. I wishto awakenthis feeling in my sculptures. impuissants de crăer quoi qu'il soit. fiii. the new artists!. And whatever you do. et non pas âloigner. L'art doit rapprocher. as they were not able to ere t e anything. Children possess this original joy. . Căci omul primitiv uita de grijile cele domestice şi lucra cu multă voioşie. 13.as its own nat will contemplate the New Art without foii. peut-âtre . 14. şi aşa îndestul de răscolite de întrebări.a fost concepută în timpul copilăriei umanităţii.0 N'oubliez jamais que vous âtes un artiste. Nu îţi pierde curajul.. Et surtout ne craign& car vous parviendrez â vos fins. and not dig chasms in our poor minds. Don't lose courage. să umple..le plus parfait. Nu uita niciodată că eşti artist. Art . Those who inwardly preserved the harmony which exists in every lifeform . ..22 I miracle de la Nature. don t be arrai • will achieve your aim. Arta are şi această m terapeutică: să ne amintim numai de Catharsisul aristotelic. Arta trebuie să apropie. Ies nouveaux artistes!.. And they will vibrate as they sense the miracle of Nature V nothing harmed modern arts more than the flood of false artists who. maybe . iar nu să sape prăpăstii în bietele noastre spirite.. Because primitive man forgot his domestic concerns and was joyfully working. ont parlâ une langue qui dâpassait leur comprâhension drt'Stes Ne confondre jamais l'Art Nouveau avec.. Ne perdez pas de courage. L'art .. L'art a aussi une mission thărap qu'on se souvienne le seul catharsis aristotelian. Şi nu îţi fie teamă de nimic.yoU Never forget that you are an artist. Les enfants possedent cette joie primaire. .poate cea mai desăvîrşită . iar nu să depărteze.was conceived during mankind's childhood. Arta trebuie să odihnească şi să vindece contrarietăţile interioare ale o m u '^'Ajun* contrarietăţi derivă din însuşi destinul lui şi din tragedia lui. dâjâ assez tourmentâs par les questions. Ce sont sa destin**^ trag6die mâmes qui engendrent de telies contradictions. Car l'homme primitif oubliait ses soucis domâstiques et travaillait gaillardement.. Mais rien ne nuisit tellement aux arts modernes que l'avalanche de faux qui.a âtâ congu pendant l'enfance de l'humanite. et non pas creuser des abîmes dans no5 pauvres esprits.the most exquisite. Arta .. already t r o u b l enough by inquiry. spoke a language beyond their understanding. and not repell. Art must bring closer. Never confound the New Art with. je voudrais râveiller ce sentiment dans mes sculptures. Eu aş vrea să redeştept sentimentul acesta în sculpturile mele. căci vei ajunge la ţel. Moi. remplir. 12.

L'art ne fait que commencer sans cesse. La paix et la joie .la joie et la paix! Voilâl L'art est dâstinâ â offrir de la joie.la joie et la paix! Voilâ! Art is meant to create joy. 16. 15. te vei detaşa de tine însuţi. And the golden measure and number will bring you closer to the Absolute. Arta trebuie să fie eliberată de sentimentalitate.23 Art must calm down and heal man's inner contradictions..la joie et la paix! Voilâ! 19. 8 Peace and joy . 18. . Ce sont les artistes qui ont tu6 l'Art.. II faut debarasser l'art du sentimentalisme. Artiştii sînt aceia care au omorit Arta.Et la paix d'esprit vient de l'abandon. Art must be freed from the sentimentalism and the religious drug too. Art is just continually beginning. de mâme que du drogue de la religion. Misiunea artei este să creeze bucurie. Art has a therapeutical mission too: lefs only remember the aristotelian catharsis.... vous vous dâtacherez de vous-mâmes. you'll get detachment towards yourself. 17.. Iar pacea se obţine prin renunţare.joy and peace! That*s that! . Arta nu face decît să înceapă continuu.... and one cannot create artistically if not in equilibrium and peace of mind. These contradictions come out from his very fete and tragedy. Such peace of mind results from abandonment. By means of art. Prin artă.. La paix et la joie . iar măsura şi numărul de aur te vor apropia de absolut Par le truchement de l'art. Et la mesure et le nombre d'or vous rapprocheront de l'absolu. ca şi de narcoticul religios. La paix et la joie . şi nu se poate crea artistic decît în echilibru şi în pace sufletească.. et on ne peut crăer artistiquement qu'en equilibre et en paix d'esprit.

but didn't defile one friend's family either.. Raţiunea de a fi a artiştilor este aceea de a revela frumuseţile lumii. en Peştişani.THE ARTIST BRANCUSI 24. 21. însă nu spurcau un cămin de prieten. ci este un animal auster.. L'artiste moderne n'est pas un animal de luxe. m-am născut. mais ne profanaient le foyer d'un ami non plus. Râvâlerles beautâs du monde c'est la raison d'âtre des artistes. pentru a doua oară. Les philosophes de l'Antiquitâ ne se mariaent jamais-1 fondaient pas de foyer. într-o existenţă cu adevărat vizibilă. Filosofii antici nu se Căsătoreau întemeiau un cămin. Artistul trebuie să ştie să scoată la suprafaţă fiinţa din interiorul materiei şi să fie u n e a l t a care dă la iveală însăşi esenţa sa cosmică. niciodată. în Peştişani.. Un artist nu trebuie să se însoare. His art is only committed in tragedy . L'artiste doit sa voir tirer â la surface l'âtre qui gît dans la matiâre et devenir l'outil qui fâvoile l'essence cosmique mâme. They didn't found any h0^ family. .tel un crime parfait.. Artists' reason for living is to reveal the world beauties. Son art ne se qu'en austâritâ et en drame . The artist must get out the being who is lying inside matter and be the tool which r e v e a l s the cosmic essence itself. commet austerityand 23. dans une existence râellement visible. La Hobiţa.24 The artists did kill the Art. Ancient philosophers never did so.ca o crimă perfectă. însă la Craiova. but an austere one. Artistul modern nu este un animal de lux. ARTISTUL BRÂNCUŞI L'ARTISTE BRANCUSI . mais un animal austâre. mais â Craiova. 22. The modern artist is not a luxury pet. Je naquit â Hobiţa.. ARTISTUL L'ARTISTE . 1 L'artiste ne doit pas se marier.THE ARTIST 20. Arta lui nu se c o m i t e decît în austeritate şi în dramă . ce fut la seconde fois..like a perfect murder. in an actually visible existence. The artist shouldn't marry.

. . avînt şi bucurie curată. I bothered him. J'ătais malheureux. prin lume. Et j'ai gagnâ. I was unhappy. to make my fortune. la pace. Je dus partir moi aussi dans le monde.. Parcă ar fi fost nişte fantomei încremeniri chiar!. Am plecat de la Rodin. Ce mă supăra? Frumos sculptate.. Me too I was to go into the wide world. mais je m'en apercevais fmalement. les ann6es des tătonnements . I lived hard firstly: sometimes I was leaning against the walls. şi m-am salvat ca OM!. my rebirth happened. 25. frumos dăltuite. from early childhood. de tous ceux qui avaient certes du talent . but I had to look for my own way. mais je n'ai pas ni6 mes racines et liens pour aller â l'aventure.. but at Craiova. Mă supăra tot mai mult impresia de criptă şi de funerar pe care mi-o dăruiau sculpturile acelea. la paix.years of finding my own way. dâs mon enfance.. C'âtaient les annâes les plus difficiles. Am fost şi eu trimis de mic copii la pricopseală. pour faire fortune. însă vedeam pastişa. to the four winds. şi Arta mea.. in Peştişani. aux quatre vents. frumos lustruite şi migălos şi bine redate detaliile: aproape nimic de zisi Da. mon Art en tira profit de m&me. drumul meu s-a croit!. pe care mi le dădeam singur în clipele de îndoială. La Paris am dus-o greu la început: uneori mă ţineam de ziduri. like Rodin. Făceam cîte o sculptură pe zi..les annăes â trouver mon chemin â moi. Je contemplais longuement [dans les grandes mus6es] les sculptures des autres. l-am supărat. Â Paris. Eu doresc să redau mişcare şi viaţă. maisje devais chercherma voie propre. I left Rodin.. Ensuite. 26. anii căutărilor . Thus my Art took profit subsequently and I saved myself as a MANI. 27. însă trebuia să-mi caut calea mea.. astfel. Qu'est-ce qui me dârangeait? Joliment sculptâes. încetul cu încetul. Nu mi-am pierdut legătura şi nici nu mi-am scos rădăcinile pentru a umbla ca un năuc. Şi am ajuns. but I did see it then. Je faisais une sculpture chaque jour. simplitate şi bucurie. And thus I found peace.. de-ale tuturor acelora cu talente sigure . simplicity and joy..şi pe-ale mele.et les miennes. ainsi. J'avais accrochâ au-dessus de ma tâte des pancartes ou j'avais âcrit des conseiis que je donnais â moi-meme aux moments de doute. la simplicitâ et la joie. dar nu erau viii. Eram nenorocit. j'ai menâe une vie dure au dâbut: parfois je m'appuyais contre les murs. îmi atîrnam deasupra capului pancarte pe care îmi scrisesem sfaturi. Those years were hardest. I was making pastiches involuntarily. A profitat. Au fost anii cei mai grei.. J'ai quittă Rodin. pe tot globul. In Paris. je lui ai fait de la peine. Priveam îndelung sculpturi de-ale altora. Pastişam inconştient. I made one sculpture a day. comme Rodin. Şi. I hung above my head placards on which I wrote the advice I was giving to myself in moments of doubt.. etje me suis sauvâ en tant qu'HOMME!.25 I came into the world at Hobiţa. Je pastichais sans vouioir. ca şi Rodin. years of trials and errors . but didn't deny my roots and bonds in order to go on a wild goose..anii de găsire a unui drum propriu. pe urmă.

şi numai aşa am putut rezista. et les dâtails bien rendus: presque rien â dire!. Et. I became a commercial traveller in the world arts. . joliment et mâticuleusement polies. Din plenitudinea ţinutului meu însorit eu mi-am făurit o rezervă de bucurie pentru toată viaţa.and mines.26 joliment ciselâes. mais elles n'âtaient pas vivantesl... car j'ai depouille la forme essentielle de tous les traits qui pourraient vous rappeler une certaine âpoque ou quelque periode d'annâes.. Cette impression de cripte et de funâraire que ces sculptures me donnaient me dârangeait de plus en plus. finely polished and with well rendered details: almost nothing to reproach! Yes... De la plânitude de mon pays ensoleillâ. 31. What did bother me? Finely sculpted... j'ai fait une provision pour la vie et comme ga j'ai pu râsister. Je veux rendre le mouvement et la vie: l'essor et la joie pure. This sculpture [lifelong work] will belong to all the times. Je suis devenu un commis voyageur dans les arts mondiaux. I made a life-long provision of joy and so 1 could withstand. by all those talented for sure . petit â petit.eu cu noul meu. And little by little my way was worked up!. I wish to render movement and life: spirit and pure joy! I got more and more upset by that impression of grave and funeral that those sculptures were giving to me.. Oui.. On dirait des phantdmes! Mâme des pâtrifications!.. 30. Eu nu sînt nici suprarealist. They looked like ghosts! Even petrifactions!... nici cubist şi nici altceva de soiul acesta.. Out of the plenitude of my sunny country. 29. I was long contemplating [in great museums] sculptures made by others. Această sculptură [operă de o viaţă întreagă] va aparţine tuturor timpurilor... for I stripped the essential form of all its features that could tell you about a certain age or about some period of years.. mon chemin se fraya!. vin din ceva care este foarte vechi. 28.. Cette sculpture P'oeuvre de toute la vie] relevera de tous les temps. but they were not alive!. nici baroc. Eu am ajuns un comis-voyajeur în branşa artelor plastice mondiale. finely carved. din pricină că am despuiat forma esenţială de toate trăsăturile care ar putea să vă povestească despre vreo anumită epocă sau de vreo perioadă de ani....

J'attends que l'image int6rieure se soit bien form6e dans mon esprit. Eu nu dau niciodată prima lovitură pînă cînd piatra nu mi-a spus ceea ce trebuie să îi fac. nor cubist . I do not dream anymore .. For I came into beîng with one mission! 34. Je ne considdre aucunement les apparences. îndepărtez toate formele accidentale. Nu posed idei gata făcute.and this is not good at aii.et rien de semblable. car toute imitation des surfaces naturelles manque de vie. I do nothing but push back the frontiere of Arts... Je ne don ne jamais le premier coup jusqu'â ce que la pierre ne me dise ce qu je dois lui faire.. Ce que je fais aujourd'hui me fut destină â fairel.. Cîteodată durează săptămîni întregi pînă cînd piatra-mi vorbeşte.. Je repousse toutes les formes accidentelles. Quelques fois.. Pas question de copier. with my newness. Trebuie să privesc foarte atent înlăuntrul ei.. Moi. Căci orice imitaţie a suprafeţelor naturale este fără de viaţă.. more deeply yet in the unknown. I am neither surrealist.. Je ne fais que reculer les frontieres des Arts encore plus profondâment dans l'inconnu. je descends de quelque chose qui est bien vieux.. Je transforme l'accidentel tellement qu'il devienne identique â une loi universelle. des semaines passent avant que la pierre me parle.. Cârje suis venu au monde avec une mission! I was destined for doing what I do todayL.. Je suis dans la voie des recherches. nor baroque. I stem.. Nous sommes tous â la fin d'une grande &re. Je dois regarder bien attentivement en elle-mâme.. mi-a fost dat ca să faci. Ne găsim cu toţii la sfîrşitul unei mari epoci. Transform accidentalul în aşa măsură.. 32.. în prezent eu nu mai visez ... Mă aflu pe făgaşul căutărilor. Now. ... 35... avec mon nouveau.27 Je ne suis ni surrâaliste. Nu îmi îngădui ca să copiez..et ce n'est pas bien du tout. ni baroque. Ceea ce fac eu astăzi. Je n'ai pas d'id6es toutes faites. Şi este necesar să ne reîntoarcem la începutul tuturor lucrurilor şi să regăsim ceea ce s-a pierduţi. încît să devină identic cu o lege universală. from something that is very old. je m'en ăloigne le plus que possible. ni cubiste . Et nous devons remonter â la source de toutes les choses et retrouver ce qu'on a perdu.or anything like that. Aştept pînă cînd imaginea interioară s-a format bine în mintea mea.iar aşa ceva nu este deloc bine. Je ne râve plus â prâsent . Nu mă uit la vreo aparenţă. Căci am venit pe lume cu o menire!. Eu nu fac decît să împing graniţele Artelor şi mai adînc în necunoscut. 33. Mă depărtez cît mai mult posibil de aparenţe.

moi aussi. 37. Je ne suis plus de ce monde: loin de moi-mâme. Vous ne vous rendez mâme pas compte maintenant de ce que je vous lâgue. I transform the random to the extent of merging with some universal law. I left. I get away from them.. unattached to my own body. des empreintes de pas sur le sabie de I'£temit6. je demeure parmi les choses essentielles. desprins de propriul meu trup. as far as possible. mă aflu printre lucrurile esenţiale. 39. I five between essential things. Sometimes. 36. long weaks are needed for the stone to speak. We all are at the end of a great era. I am on the path of research. I do not belong to this world any longer: far away from myself. Am făcut şi eu paşi pe nisipul Eternităţii! J'ai Iaiss6. footprints in the sand of the Eternity. Eu am voit să înalţ totul dincolo de pămînt. Nici nu vă puteţi da înqă seama de ceea ce vă las eu. I do not possess ready-made ideas. pas plus attachâ â ma personne. I have to look inside it very thoroughly. Moij'ai voulu tout âlever au-dessus de la terre. Nu mai sînt demult al acestei lumi: sînt departe de mine însumi. I do not consider appearances. 38. me too. I cannot afford to copy. . You don't even realize now what I am passing on to you.28 I never give the first blow before having been told by the stone what I was expected to do. And we have to go back to the source of all things and find again what we have lost. I did want to raise everything beyond the earth. I repel all accidental shapes.. as any imitation of natural surfaces is lifeless. I wait for the inner image to get clear in my mind.

Et lorsque'elle tire sa tâte dehors. a conjugal vegetable. BROASCA ŢESTOASĂ LA TORTUE .THE BIOGRAPHY 42. Femeia sa trebuie să aştepte ca Penelopa întoarcerea lui Ulise. BIOGRAFIA LA BIOGRAPHIE .. Iar cînd îşi scoate capul afară din carapace.. BĂRBATUL MODERN L'HOMME MODERNE . The biography throws light on all works and ideas. între viaţa publică şi viaţa privată există tainice şi organice legături.. mais le courage d'y voyager est â remarquer. e//e se trouve toute proche du Diable. des liens organiques inconnus. Modem man has the ideals of a snob and.. car restant toujours collâe par terre. riscă să fie strivită de însăşi Creaţiunea. Bărbatul modern are idealuri de snob şi de. et toute crâation. Sa femme doit attendre comme Pânâlope le retour d'Ulysse. Voyez-vous. Vedeţi.. or wrestles with the life itself. Esteţii fug de biografie fiindcă duc o viaţă desmăţată ori chiar criminală.. .THE TORTOISE 43. His woman has to wait like Penelope.. L'homme moderne nourrit les idâaux d'un snob et d'un. L'homme part â la guerre et se meurt en tant que soldât ou se dâbat avec la vie mâme. The aesthetes flee from biography. La biographie ăclaire toutes les oeuvres et les idâes. elle court le risque de se faire âcraser par la Crâation mâme. Nous ne pouvons jamais joindre Dieu. and on every creation. for they have a loose or even harmful living. Căci stînd mereu lipită de pămînt ea este foarte aproape de Satana. between public and private life. Man goes to the war and dies as a soldier. la situation de la Tortue me semble bien difficile. Ulyse's coming back. hidden structural connections. II y a. Les esthâtes fuient la biographie car ils mânent une vie dâvergondâe ou mâme nuisible.THE MAN AND THE WOMAN 40.29 BARBATUL Şl FEMEIA L'HOMME ET LA FEMME .. situaţia Broaştei ţestoase îmi pare a fi cu totul dificilă.T H E MODERN MAN 41. lâgume conjugale. entre la vie publique et la vie privâe. Biografia luminează toate operele şi ideile şi oricare creaţie. crap conjugal. There is. Bărbatul pleacă la bătălii şi moare ca soldat sau se ia de piept cu însăşi viaţa.

30 You see. les intuitions et instinctes elementaires dans l'amour. It seems to me that grandparents are children's real teachers.their own and their ancestors'. â leur prâjudice.la leur et celle de leurs ancâtres. qu'on l'achete. Aveţi fericirea să contemplaţi. I consider the Tortoise's condition to be greatly difficult: as it is continually living against the earth. qui se perdent. C'est comme ga chez nous. grandchildren should be descended from him. în Gorj: dacă nu ai un bătrîn în căminul plin de copii. Şi apoi eu găsesc că întotdeauna fiecare este singur de vină de tot ceea ce i se întîmplă. And when it pulls its head out. Aşa este la noi. Les grands-parents calment les âpoux et guident leurs descendants dans la voie de la vie. Nepoţii să fie din sămînţa lui. et les petits-enfants doivent âtre de sa souche. BUCURIA LA JOIE . Pedagogii adevăraţi ai copiilor mi se par a fi bunicii. pe soţi..THE CHARACTER 46. Les vieux sont les trâsoriers. Dans l'art. să îl cumperi. who has no old man in his children-full home must buy one. who loose their intuitions and basic instincts in Iove. spre paguba lor... en Gorj . Bunicii temperează. BUNICII LES GRANDS-PARENTS . Rural family unit remains an example for the townspeople too. en leur passant la torche de l'expârience . Les grands-parents me semblent les vrais pâdagogues des enfants. CARACTERUL LE CARACTERE . It is like that among us. to their prejudice. care îşi pierd intuiţiile şi instinctele elementare în iubire. You have the bliss of contempling. Vous avez le bonheur de contempler. of wondering. That is all of all. Suferinţele îl întăresc pe om şi sînt mai necesare decît orice plăcere pentru formarea unui mare caracter. resulting in the degeneration of the naturality. Celula familială rurală rămîne pilduitoare şi pentru orăşeni. de vous âmerveiller.. ceea ce importă este bucuria. şi le îndrumă progeniturile pe calea vieţii. The old are the treasurers. în artă. in Gorj '. it's very close to Devii. .. but the courage of travelling to Him is to be pointed out. Le groupe familial rural reste un exemple aussi pour les citadins. predîndu-le facla experienţei proprii şi a înaintaşilor. Voilâ le tout de tout. We can never join God. it risks to be crushed by the Creation itself. pomte natal de Brancusi. Grandparents calm down parents and guide their descendants on the way of life. si l'on n'a pas un vieux dans la maison pleine d'enfants. prin prezenţa lor simplă. c'est la joie importante. să vă minunaţi! Aceasta este totul. n natiuA district.THE JOY 44. ajungînd la degenerarea naturalităţii. Bătrînii sînt trezorierii. en aboutissant â la dâgânâration de la naturalitâ.THE GRANDPARENTS 45. passing on to them thetorchof experience . it is joy that matters. In art..

I think that everybody is always and entirely responsible for all that happens to him/her.et moi. glissante. în cîţiva ani de sporovăială elegantă. years do the same. Je me rappelle sans cesse: tu ne m'aurais pas cherchâ. iar eu caut acea formă definitivă. se desfăşoară înlăuntrul nostru. I remember again and again: you wouldn't have looked for me if you hadn't found me long before.. je crois que chaque homme est toujours le seul responsable de tout ce qui lui arrive. îmi amintesc mereu: nu m-ai fi căutat dacă nu m-ai fi găsit demult!. and I am looking for that uitimate. en fin de compte. în realitate. intârieurement. devant le zinc du bistrot. au Mardi gras ou aux grandes fâtes . Et. între timp. Cependant. Este preferabil chiolhanul .. Every journey is taken. Faire ribote c'est boire et philosopher. nepipăibilă. sliding form.. cu absint. days go away. Călătoria. Chiolhanul se cheamă zaiafet şi taifas înţelept. mais prendre l'apâritif c'est s'alcooliser lentement mais â coup sOr. sau de sărbătorile cele mari. decît aperitivul cotidian. Meanwhile. Pains make man stronger and are more necessary than any other pleasure in shaping a great character. Les super-causeurs en viennent â perdre leur langue et voire leurs mains trembler auprâs du zinc. CĂLĂTORIA LE VOYAGE .que prendre l'absynthe en apâritif quotidien. inwardly.THE SEARCH 48. intangible. CĂUTAREA LA RECHERCHE . en fait. trec zilele.au repas de noces.THE JOURNEY 47. si tu ne m'avais trouvâ depuis longtemps!.31 Les peines renforcent l'homme et lui sont plus nâcessaires que /te l'est aucun plaisir.la nuntă. de mâme que les annâes . Plutât faire ribote . And after aii. je cherche cette forme ultime. . les jours s'en vont. CHIOLHANUL LA RIBOTE-THE REVEL 50. de lăsata secului. Tout voyage s'entreprend. Atleţii conversaţiei ajung la muţenie sau la mîini tremurînde pe lîngă tejghea. la tejgheaua bistroului. 49. au bout de quelques annâes de causette affectâe. iar aperitivul. pour modeler un grand caractere. in fact. untouchable. trec anii.. alunecoasă. alcoolizare lentă şi desăvîrşită.

while to have a daily aperitif is getting alcoholic. at the pub counter. lată Coloana mea fără sfîrşit trăieşte într-o grădină frumoasă din România. le conduisent â tour de r6le â l'essentiel. Natura zămisleşte o vegetaţie vînjoasă care creşte drept în sus. c'est moi. To revel means to drink and philosophize..de ce nu am avea şi un cod etic? Eu l-aş constitui pe bază de proverbe. If s me the Cock.. . for to researching means also to build. je le construirais â partir des proverbes si j'âtais un chercheur de la Morale. .THE INFINITE COLUMN 54. COCOŞUL LE COQ .. La collaboration intime entre l'artiste et les matâriaux qu'il emploie.. The intimate collaboration between the artist and the materials he uses.. LA COLLABORATION..pourquoi pas un code ăthique aussi? Moi. Le sculpteur doit accorder son esprit avec celui de la matiâre... dacă aş fi un cercetător al Moralei. CODUL ETIC LE CODE ETHIQUE . slowly but definitely. Avem un cod civil. Nous avons un code civile. as well as the passion which joins the craftsman's joy to the visionary's impetus. Cocoşul sînt eu. Colaborarea intimă între artist şi materialele folosite.. a penal code and even a commercial law . precum şi pasiunea care uneşte bucuria meseriaşului cu elanul vizionarului.on wedding banquet. We have a civil code. Shrove Tuesday or great holidays . de la pămînt înspre ceruri.. The sculptor must match his spirit to the matter's. COLOANA INFINITĂ LA COLONNEINFINIE .than take absint as daily aperitif. un code p6nal et mâme un code de commerce . un cod penal şi chiar un cod comercial . lead him to the essence and to the form of the idea itself. 53.why not an ethic code too? I should build it basically from proverbs if I was a researcher of Morality.. Sculptorul trebuie să îşi pună spiritul în armonie cu spiritul materialului. . căci Ea va rezista pe propriile-i puteri. de m&me que la passion qui unit la joie de l'artisan avec l'6lan du visionnaire.THE COOPERATION. iar vîntul nu o va dezrădăcina niciodată.THE COCK 51.THE ETHIC CODE 52. Căci orice cercetare este şi o construcţie. la forma ideii în sine. car rechercher est aussi construire.. îl duc pe rînd la esenţializare. De jos şi pînă sus'ea are aceeaşi formă şi nu îi trebuie nici un piedestal şi nici soclu ca să se sprijine.. Le Coq.. COLABORAREA. after several years of affected chat Conversationalists come to loose their tongue and their hands get shaking beside the counter. â la forme de l'idâe en soi.32 One would rather carouse ..

From the base up to the tip. et le vent ne va jamais la dâraciner. nor socle to support it.. ni de socle qui la soutienne. which [eternal] teenagers wish dreaming to. La Colonne de l'infinite sera l'une des merveilles du monde.Sau cu însuşi pendulul timpului* răsturnat. â partir de la terre vers les cieux. or like the reversed time-pendulum itself. şinele cerului.. levez vos yeux.. priveşte-o şi vei cunoaşte. întru adevăr. ma Colorine Infinie vit dans un beau jardin de Roumanie. renversâ.. D'en bas en haut. c' est la nâgation du Labyrinthe. ou bien au pendule mâme du temps. Apoi.. La Colonne sans fin. â laquelle veulent songer les adolescents [âternels]. The Endless Column is the denial of the Labyrinthe. 58. . my Endless Column is living in a beautiful garden in Romania. les mains ouvertes. Du-te!. Then. le rythme de cette respiration.. astfel. Les âlâments de mes Colonnes infinies ne sont rien d'autre que la respiration mâme de l'homme. regardez-la et vous connaîtrez ainsi. it has the same shape and needs neither pedestai. because it will resist by its own forces. le Soi du ciel. elle conserve sa forme et n'a aucun besoin de piâdestal. îmbrăţişează Columna infinirii cu palmele mîinilor deschise. look at it and thus you'll meet the very Seif of the sky. from the earth to the skies. Coloana fără sfîrşit este negarea Labirintului. Voilâ. Nature brings forth a strong vegetation. d'une poussâe toute droite. Coloana infinirii va fi una dintre minunile lumii. înălţîndu-ţi ochii.. 57. that upstraight. â vrai dire.. 56. The elements of my Infinite Columns are nothing else but man's breath itself. propriul ei ritm. The Column of infinity also looks like an exotic plant. Go to hug the Column of Infinity with your open hands. Ensuite. raising your eyes. 55. Look. and the wind won't uproot it. the rhythm of this breath. car Elle va râsister par ses propres forces. La Colonne de l'infinite ressemble aussi â une plante exotique.33 La Nature enfante une vâgâtation forte. Elementele Coloanelor mele infinite nu sînt altceva decît însăşi respiraţia omului. Allez-vous-en embrasser la Colonne de l'infinite. Coloana infiniţii se aseamănă şi cu o plantă exotică la care vor să viseze [veşnic] adolescenţii.

. you'H see it. the Infinite Column is my most significant expression. . one had to understand that. at the beginning. Rolul plastic pe care materia îl îndeplineşte în mod firesc. Coloana va urca.. High. trebuie încontinuu descoperit şi păstrat.. monter.. for point of departure was always the final point. ca să-i exprime principiile. Ceux qui se laissent entraîner â la compătition laissent.. I may have the time to tell them that what I took... I had no right to try anything else.THE CONTEST 61.. Since 1938. Am spus doar că. . Materia trebuie să-şi continue viaţa naturală şi după ce au intervenit mîinile sculptorului. la Colonne Infinie est mon expression la plus importante. 59. I've already said that. Haut. J'ai dâjâ dit que. Dacă Arta trebuie să intre într-o comunicare cu Natura. drept punct de plecare era întotdeauna punctul final. Numai tăcerea mai poate avea semnificaţie după Coloana Infinită.. dăgănârer leur forces crâatrices. dans le ciel. au dăbut. Seul le silence peut encore valoir aprds la Colonne Infinie. LA COMMUNICATION. la cer. La Colonne va monter. avouer cela â tous.. The Column will go up higher and higher. after the Column. il fallait comprendre qu'aprds la Colonne je n'avais plus le droit d'essayer quoi que ce soit. însă.. in the sky. COMPETIŢIA LA COMP£TITION . să dezvălui aceasta tuturora. until one cannot see it anymore. Din anul 1938 trebuia să se înţeleagă că după Coloană nu mai aveam dreptul să încerc altceva. Va urca atît de sus încît n-o s-o mai vedeţi. Poate să mai am timp să le spun că ceea ce luam.. 60...THE COMMUNICATION 62. COMUNICAREA. va urca. Depuis l'an 1938. aurai-je le temps de leur dire que ce que je prenais. A-i da un alt sens decît acela pentru care este menită de la natură înseamnă a o ucide. Sus. trebuie să îi urmeze. Elle va monter jusqu'â ce qu'on ne puisse plus l'apercevoir. Alors. şi exemplul acţiunii. Those who let themselves engaged in contest also let their creative forces degenerate. â la fois. to reveal it to everybody... Aceja care se lasă ispitiţi pe urmele competiţiei lasă în aceeaşi vreme să le degenereze forţele creatoare. Then.. Coloana Infinită este cea mai semnificativă exprimare a mea.34 The Column ofinfmitywW be one of the world wonders.. pour point de dâpart ătait toujours le point final. Only silence may still be worth after the Infinite Column. telle qu 'elle est. on la verra. Atunci o s-o vedeţi. la început. as it is. Peut-ătre. aşa cum este.

THE CREATION 66. înainte de a se declanşa. I consider that what makes us actually live is our feeling of eternal childhood throughout the life. its worse.. In Iove. mâme aprâs l'intervention des mains du sculpteur. il faut. cette contrariâtâ est encore plus terrible. Changer sa destination naturelle c'est la tuer. . To assign matter a different sense i. COPILĂRIA LES ENFANTS. we have already died. La crâation de chaque artiste a besoin. CREAŢIA LA CRÂATION .35 Si l'Art doit se mette en communication avec la Nature pour en exprimer les principes. contrarietatea aceasta este şi mai teribilă. orphique. Animalele sălbatice nu se jigăresc. L'ENFANCE. Cînd nu mai sîntem copii. en revanche. CONTRARIETATEA LA CONTRARIATA . La matiâre doit continuer sa vie naturelle. de o prealabilă atmosferă. Les animaux sauvages ne se ratatinent pas. Joate suferinţele vin din contrarietate.. car elle est la plus grande tromperie de la nature.THE CONTRARIETY 63. The plastic role that matter naturally holds must be continually discovered and preserved. If Art musf get into communication with Nature in order to express its principles. 65. d'une atmosphâre prâalable [qui soit]. orfică.THE CHILDREN. as contrariety is the greatest trickery of the nature.. sîntem deja morţi. justement parce qu'ils se laissent ronger par les contrariâtâs. COPIII. Domestic animals and humans do decay just because they let themselves be gnawed by contrarieties.nstead of its natural one is to kill it.. In dragoste . avant de se dâclencher. qu'elle en suive aussi l'exemple de l'action. When we stop being children. căci ea este cea mai mare înşelăciune a naturii. Matter's natural living must go on. cele domestice şi oamenii se jigăresc tocmai pentru că se lasă roşi de. All pains come out of contrariety. on est dâjâ mort. contrarietăţi.. it must also undertake its example of action. tandis que les animaux domestiques et les hommes le font. even after the intervention of the sculptor's hands. Creaţia fiecărui artist are nevoie. Consider că ceea ce ne face să trăim cu adevărat este sentimentul permanentei noastre copilării în viaţă. Lorsqu'on cesse d'âtre enfant. Je considâre que ce que nous fait vraiment vivre c'est le sentiment de notre perpâtuelle enfance durant toute la vie. Dans l'amour.. Le râie plastique que la matiâre dâtient par sa nature doit âtre continuellement dâcouvert et conservâ. THE CHILDHOOD 64. Beasts do not decay. Toutes les peines proviennent de la contrariâtâ.

Cînd creezi. Je voudrais crâer tout comme je respire. drept urmare a u vîrste înaintate.. Quand on crăe. trebuie să te confunzi cu Universul şi cu elementele. one must merge with the Universe and the elements. I'd like to create as I breathe. And one must always try to escape masters. Să creezi ca un Demiurg. Create like a Demiurge. J'ai deja change le bleu de mes vetements contre le blanc et le jaune. before bursting out. CREZUL LE CRlzDO . Eu aş vrea să creez .36 Any artist's creation needs an orphic atmosphere. 67.. I do not believe in the pain that inspires. Et pour râaliser quelque chose.. Şi trebuie să cauţi mereu să scapi de maeştri. il faut se mâfier de ne pas âtre soi-mâme et de se ruiner.THE COLOUR OF THE AGE I '1. nu trebuie să nu fi tu însuţi şi să te distrugi. . par suite d'un âge avane6l've already changed my blue clothes for white and yellow ones. Nu cred în suferinţa creatoare. ordonner comme un Roi et travailler comme un Esclave. Am schimbat deja albastrul veşmintelor mele cu albul şi galbenul. Crăer comme uri Dămiurge. as having got older. 69. CULOAREA VÎRSTEI LA COULEUR DEL'ÂGE. Je ne crois pas dans la souffrance qui inspire. command like a King and work like a Slave. să porunceşti ca un Rege şi să munceşti ca un Sclav!.THE CREDO 70. Et qu'on cherche toujours echapper â l'emprise des maîtres. When one creates. And to accomplish something.aşa cum respir. il faut s but the essential e confondre avec l'Univers et les âlements. one must avoid not being oneself and ruin oneself. Şi pentru ca să realizezi ceva. 68.

which gives her appraisal and immortality. The nowaday plebeians...et â la naturalitâ philosophique...and to the philosophical naturaiity. c'est-â-dire â la Sagesse de ia Terre. iar ţăranii noştri îşi păstrează proverbele.. dans des oeuvres comme Laocoon et ses fils.. Car je fus pris par un si grand effroi en levant son voile.. the archaic].... while our peasants kept proverbs for themselves. in a much deeper sense. a 6t6 ma tentative de toucher le fond de l'ocean de mon doigt pa tentative de toucher l'anciennetâ. La dăcadence des Hellânes commenga dâs le moment ou l'on essaya exprimer dans la sculpture la souffrance humaine. Cuminţenia Pămîntului a fost pentru mine ceea ce este cu mult mai adînc femeia.. Plebea aşa-zisă burgheză nu mai cunoaşte astăzi nici o normă.. beyond your psychology. La Sagesse de la Terre a 6te pour moi ce qui est "la femme". namely to the Earth Wisdom. a fost încercarea mea de a da de fundul oceanului cu degetul arătător. The Earth Wisdom was to me what is "the woman".. Retournez â la Nature! .. Căci mi-a fost prea mare spaima cînd i-am ridicat vălul. La plebe ainsi dite bourgeoise ne connaît plus aucune norme aujourd'hui. Decadenţa helenilor a început din momentul în care s-a încercat să se exprime în sculptură suferinţa umană în opere ca Laocoon şi fiii. Rapacity and competition have kilied the age-oid rules of Naturality. As I was too scared when I raised her veil.37 CUMINŢENIA PĂMÎNTULUI LA SAGESSE DE LA TERRE . . au-delâ de votre psychologie.. de m&me que l'immortalitâ. Go back to Nature! . The Ancient liked maxims. La femme ne doit âtre jamais d&voilâe. înapoi la naturăl .. know no norm anymore. Woman must never be uncovered. l'archaique]. II faut qu'lsis reste cachâe sous au moins un des sept voiles de sa beautâ. was my attempt at touching the fund of the ocean with my . Isis has to remain hidden under at least one of the seven veils of her beauty. dincolo de psihologia dumneavoastră. The Earth Wisdom. finger [to touch the oldness. le voile du mystâre qui lui apporte l'apprâciation. Anticii iubeau maximele. the veil of mystery.THE HELLENE'S DECLINE 74.. adică la Cuminţenia Pămîntului.şi la naturalitatea filosofică. La Sagesse de la Terre. Rapacitatea şi concurenţa au omorît regulile seculare ale Naturalităţii.. en un sens beaucoup plus profond. nos paysans se râservent les proverbes. La rapacitâ et la concurrence ont tuâ les râgles sâculaires de la Naturalitâ. Les Anciens aimaient les maximes... 73. DECADENŢA HELENILOR LA D&CADENCE DES HELLENES .. so-called bourgeois.. Cuminţenia Pămîntului.THE EARTH WISDOM 72..

THE DETACHMENT 78.. însă cînd sfîrşesc oare cu adevărat lucrul meu?. sau Venizelos decît Platon? Tel que disaient les Anciens.milenară. in works like Laocoon and his sons. on doit aimer son destin. Nicolae Brâncuşi. Aren't they the forefathers of our destiny? Might I be just wiser than my father. I did Iove my ancestors. Nimic nu mi se pare mai uşor acum. în care-mi făcusem o rană adîncă.. dar la început a fost greu. către stăpînul său: "Ţi-am spus eu!" Trebuie să învăţăm. Nu sînt oare străbunii (strămoşii) destinului nostru? Sînt eu cu ceva mai înţelept decît tatăl meu. Cine ar putea să ne spună vreodată cînd este desăvîrşită cu adevărat o operă de artă?!. care şi-a rupt piciorul.. . Mais quand est-ce que je finis. Nicolae Brancusi ..e atît de simplu! Totul e să te apuci. whom I never left as well as their thousand-year old philosophy of the naturalness. întocmai ca el. mon travail?. încerc să fac asta chiar şi atunci cînd e vorba de gospodărie. Qui pourrait dire jamais qu'une oeuvre d'art est en effet parfaite? Who could ever tell when a work of art is actually accomplished? DESTINUL LE DESTIN . DESĂVÎRŞIREA PARFAIRE.. . I've been perfecţing my works for fifteen years and I can conceive one new sculpture a day. Desăvîrşirile mele durează de cincisprezece ani." Â propos de cum e să nu-ţi mai simţi trupul: într-o zi. Epictet.. într-o zi stăteam cu toate vasele murdare în faţă. şi sînt în stare să proiectez o sculptură nouă în fiecare zi.38 The Hellene's decline started by the very moment when they tried to express the human pain sculpturally. Era de la mîna mea. Nicolae Brancusi . 76.. Anticii spuneau că trebuie să-ţi iubeşti destinul?. J'ai aim6 et jamais quittâs mes anc&tres de m6me que leur philosophie millânaire de la naturalitâ. în atelierul meu.. But when am I indeed putting an end to my work?.TO PERFECT 75.ou Venizălos que Platon? The Ancients told that one must Iove his/her destiny..THE DESTINY 77. am observat că toată odaia era mînjită de sînge. a naturalităţii. â vrai dire. după ce lucrasem o dimineaţă întreagă la un bloc mare de marmură. să ne eliberăm de trupul nostru.. şi mi-am zis: "Trebuie să cureţi şi să pui în ordine toate astea. Eu mi-am iubit şi nu mi-am părăsit nici o clipă strămoşii şi filosofia lor . Je parfais mes oeuvres depuis quinze ans et je suis â meme de concevoir une sculpture nouvelle chaque jour.or Venizelos than Plato? DETAŞAREA LE'DâTACHEMENT . Est-ce qui'ils ne sont pas les aîeuls de notre destin? Suis-je encore de peu plus sage que mon pâre.

Există un scop în toate lucrurile. . Pour y arriver il faut se dâtacher de soi-mâme. will speak instead of you." A propos de ne plus sentir son corps: un jour. I observed blood stains all over the room. you can never perfectly realize their essence. Well. 80. Epictet. like him. Un jour. 81. You must always look for and find detachment towards yourself. As long as objects [sculptures] exist only as opposed to yourself. nu ai să poţi niciodată să îţi dai perfect de bine seama de adevărata lor esenţă. aprâs avoir travaillâ toute la journâe sur un grand bloc de marbre. There is an aim in everything. Pour y arriver.r 39 Epictet. to free ourselves from our own body. astfel. with all the dirty dishes before me. Nothing seems to me easier now. to hls maşter: T v e told you!" W e have to learn. II faut toujours chercher et trouver du dâtachement de soi-mâme. avec toute la vaisselle sale devant moi. But to reach it. j'ai observâ qu'il y avait du sang un peu partout dans la piâce. proiectîndu-te în acele obiecte care. Pentru a ajunge la esenţă. ainsi. as I was standing in my studio. mais au dâbut. vous ne pourrez jamais vous rendre parfaitement compte de leur essence. Atîta vreme cît obiectele [sculpturile] nu există decît prin opoziţie faţă de tine însuţi. je me tenais dans mon atelier. vor putea vorbi în locul tău. II y a quelque but dans toutes les choses. I said to myself: "You must clean and arrange all these. însă pentru a ajunge la el trebuie să ne detaşăm de noi înşine. Trebuie să cauţi întotdeauna şi să găseşti o detaşare de tine însuţi. by projecting yourself in those works which. moi!" Nous devons apprendre. Je m'y exerce mâme lorsque je fais le irfnage. pourront parter â votre place. I had made a deep cut in my hand! 79. C'âtait le mien. who broke his leg. One day. trebuie să te detaşezi de tine însuţi. vous devez vous dâtacher de vous-mâmes. thus." About how it is when you don't feel your body anymore: one day. car j'avais fait une profonde coupure â la main. I practice it even when housework is involved. â son maître: "Je t'avais dit. tout en vous projetant dans ces oeuvres qui. you must detach towards yourself. c'âtait pânible. Rien ne me semble maintenant plus facile que cela. Tant que les objets [sculptures] n'existent que par opposition â vous-mâmes. qui s'âtait cassâe la jambe. c'est tellement simple! L'important est de commencer. we must detach towards ourselves. et je me suis dit *fg dois laver et mettre tout cela en ordre. having had worked the whole morning on a block of marble. it was hard. comment nous dâtacher de notre corps. To reach the essence. but at the beginning. put comme lui. it's so simple! The important thing is to begin.

some day. Pentru Domnişoara Pogany s-ar putea să mă gîndesc într-o zi la o interpretare şi mai perfectă!.. cette version Pogany a 6tâ Tidâe" premiâre. de-a lungul cefei. curbele îşi iau zborul ca o plantă care se ridică.. părul a fost strîns într-un rulou. exceptă les yeux et les courbes. Vous voyez.care va fi oare aceea ultima? . Les bras ont âtâ modelâs d'une maniere presque precise.. The arms were shaped in an almost precise manner.MISS POGANY 84. cu excepţia ochilor şi a curbelor.. Dans la demidre version . în arc. aussi s'ondulent-elles au long de la nuque et laissent leur empreinte sur la composition entidre. ale sprîncenelor. Deviza mea [de artă şi de viaţă] a fost: totul sau nimic. la tete regut la forme definitive d'un ovale. the hair was twisted in a bud towards the nape. les bras et les cheveux ondoient â l'unisson. conceput ca un desen de curbe ondulate. .THE DILEMMAS 83. DOMNIŞOARA POGANY MADEMOISELLE POGANY . In ultima versiune . Observaţi Dvs. les courbes s'envolent comme une plante qui se lâye. Căci cine ştie dacă o operă de artă este vreodată dusă pînă la capăt?!.. Qui saurait dire si une oeuvre d'art est jamais menăe jusqu'au bout?!.. această versiune Pogany a fost cea dintîi "idee". capul a primit forma definitivă a unui oval.40 DEVIZA MEA MA FORMULE ..la tâte.MY FORMULA 82. [As for Miss Pogany] it is possible to me to give it. In the second version. 85... All dilemmas are resolved by unifying the opposites.. des sourcils. iar părul a devenit mai lejer strîns spre ceafă. On sort de tous les dHemmes lorsqu'on unifie les contraires. excepted the eyes and the arch-shaped curves of the brows.quelle en sera-t-elle justement? . spre ceafă. this version of Pogany was my first "idea". vers la nuque. ele se ondulează. You see. şi îşi lasă amprenta lor pe întreaga compoziţie. seule la face allait perdre toutes ses caractăristiques particulidres. Toate dilemele se rezolvă prin unificarea contrariilor. a still more perfect shape! Who might know if a work of art is ever taken to the end?!. la torsion des cheveux vers la nuque se detendit dans un dessin de courbes onduiees. only the face was going to loose all its peculiar features. DILEMELE LES DILEMMES . les cheveux ont âtâ tordus en chignon.capul. en arc. astfel. [Pour ce qui est de Mademoiselle Pogany] il est possible que j'en congoive un jour une interprâtation encore plus parfaitel. braţele şi părul se unduiesc la unison. însă faţa avea să îşi piardă toate caracteristicile sale particulare. în următoarea versiune.. Ma formule [d'art et de vie] fut: le tout pour le tout My [art-and-life] formula was: neck or nothing. Dans la version suivante. Braţele au fost modelate într-o manieră aproape precisă.

41

the head was given the definitive oval shape and the twisting of the hair towards the nape loosened, in pattern of ondulated curves. In the last version - which would be that, the last one? - head, arms and hair waves identically; curves fly away like a piant which rises and so they ondulate along the nape and leave their imprint on the whole composition.
a

DRAGOSTEA L'AMOUR - THE LOVE 86. Prin dragostea angelică şi carnală te vindeci de multe toxine şi de majoritatea bolilor sufletului. Soarele este marele tămăduitor, însă soarele iubirii îl întrece. L'amour angâlique et charnel guârit beaucoup de toxines et la piu part des maladies de l'ăme. Le solei,I est le grand guârisseur, mais le soleil de l'amour le d6passe. Angelic and carnal Iove heals a lot of toxins and the greatest part of soul illnesses. The sun is the great healer, but the sun of Iove is greater.

87. Capacitatea de îndrăgostire şi de dăruire permanentă nu o au decît spiritele cu totul superioare, dublate de naturi puternice, glandulare, vitale. Seuls les esprits tres elevâs, doubles de natures fortes, glandulaires, vitales, ont la capacitâ de s'ăprendre et de se dâvouer en permanence. Only high sprrits, matched up to strong, glandular, vital natures, have the capacity of falling in Iove and permanently devoting themselves.

DUMNEZEU DIEU - G O D 88. Diavolul şi Bunul Dumnezeu nu sînt realităţi separate; şi nu sînt nici aici şi nici acolo, ci ei sînt... simultan şi pretutindeni. Le Diable et le Bon Dieu ne sont pas des râalitâs sâparâes; de mâme, ne sont-ils pas ici, lâ non plus, mais ils sont... simultanâment partout. Devii and Good God are not separated realities; and they are neither here, nor there, but... everywhere, simultaneously.

89. Eu mă aflu, acum, foarte aproape de bunul Dumnezeu, şi nu îmi mai trebuîe decît să întind 0 mînă înspre El, ca să îl pipăi. II voi aştepta pe bunul Dumnezeu în Atelierul meu. Je suis, â prâsent, tout prds du bon Dieu, et il ne me faut que tendre la main pour Le toucher. Eh bien, je vais L'attendre dans mon atelier. 1 am, now, very close to the Lord, and I just need holding out my hand to touch Him. Well, l'll wait fer Him in my studio.

42

90. Dumnezeu este pretutundeni; şi cînd uiţi cu desăvîrşire de tine însuţi, şi cînd te simţi umil, şi cînd te dăruieşti. Divinitatea rămîne în opera ta; ea este magică... Dieu est partout: et qu'on s'oublie completement, et qu'on se sent humble, et qu'on se dâvoue. La Divinită reste dans votre oeuvre, elle est magique... God is everywhere - and when you forget yourself entirely, and when you feel humble, and when you devote yourself. God remains in your work, which is magic...

91. Nu putem să-L ajungem niciodată pe Dumnezeu, însă curajul de a călători spre El rămîne important. Nous ne pouvons jamais joindre Dieu, mais le courage de voyager vers Lui est â remarquer. We can neverjoin God, but the courage of travelling to Him is to be pointed out. DUREREA LA DOULEUR - THE PAIN 92. în durere există, întotdeauna, un fţor de plăcere. II y a toujours un frisson de plaisir dans la douleur. There is always a breeze of pleasure in the pain.

EGOCENTRISMUL L'EGOCENTRISME - THE EGOCENTRICITY 93. Omul îşi face o lume a lui pricinuind bucurie celorlalţi, prin Artă, însă numai cînd ajunge la adevărata lumină. Pentru asta, trebuie să îl goneşti pe imbecilul din tine. Egocentrismul sufocant îi dezorientează pe unii oameni şi îi scoate din viaţa luminoasă - pentru a-i conduce în întuneric şi chiar la sinucidere. L'homme se crăe un monde â lui, en apportant de la joie aux autres par l'Art, mais cela n'amve qu'aprâs avo ir gagnâ la lumidre vâritable. Pour ce faire, il faut chasser l'imb&cile de son âtre. L'egocentrisme âtouffant dâsoriente certains et les fait quitter leur vie lumineuse, pour les menef aux tânâbres, mânie au suicide. Man creates a world of his own, bringing forth joy to the others, by means of Art, but it only happens if he reaches the very light. To do this, man has to drive the fool out of himself. The stifling egocentricity disorientates some people and makes them leave their luminous life. W leading them to darkness and even to suicide.

43

ENERGIA MORALĂ LtNERGIE MORALE- THE MORAL ENERGY 94. Nici o energie morală nu se pierde în zadar în Univers. Aucune 6nergie morale n'est vainement dâpensâe dans l'Univers. No moral energy is vainly spent in the Universe.

ESENŢA L'ESSENCE- THE ESSENCE 95. Eu am sfîrşit de mult cu manipularea noroiului sau a lutului, în plastică. Şi nu mai găsesc nici o vigoare şi nici o măreţie în argilă. Am căutat piatra puternică şi monolitică... Este cu totul imposibil ca să exprimi, astăzi, ceva real, doar prin imitarea suprafeţei exterioare. Ceea ce este real, este numai esenţa. Iar dacă te apropii de esenţa reală a lucrurilor, ajungi la simplitate. II y a longtemps que je ne manie plus la boue ou l'argile dans la plastique. Etje ne trouve plus de vigueur et de grandeur dans l'argile. J'ai choisi le bloc de pierre dure... II est tout ă fait impossible aujourd'hui d'exprimer quelque chose de râel par la seule imitation de la surface extârieure. Ce qui est r6el ne relâve que de l'essence. Et si l'on s'approche de l'essence mâme des choses, on arrive â la simplicitâ. I gave up long ago handling the mud or the glue in the plastic art. And I find neither vigour nor grandour in glue anymore... I searched for the hard block of stone. It is quite impossible today to express anything real by simply imitating the outer surface. It is only the essence that is real. And if one gets closer to the real essence of things, one finds simplicity.

96. Orice lucru - fiinţă sau nefiinţă - are un spirit. Atunci, la răspîntia meseriei mele, mi-am spus: acest spirit al subiectului trebuie să îl redau eu. Căci spiritul va fi veşnic viu. Sau, dacă doriţi, ideea subiectului: aceea care nu moare niciodată... Ea creşte, în privitori, ca viaţa din viaţă. De la gîndul acesta ajungi, în chip firesc, la concluzia că nu amănuntul creează opera, ci ceea ce este esenţial... Am lucrat mult ca să găsesc modul prin care să mi se uşureze calea spre a afla pentru fiecare subiect forma-cheie, care să rezume cu putere ideea acelui subiect. Desigur că acesta m-a dus spre o artă nonfigurativă. Este un rezultat. Eu niciodată nu mi-am propus să uimesc lumea printr-o trăsnaiel... Am judecat simplu, aşa cum vedeţi, şi am ajuns la ceva tot simplu, teribil de simplu: la o sinteză care să sugereze ceea ce voiesc să reprezint. Am ajuns să scot din bronz, din lemn şi din marmură acel diamant ascuns - esenţialul. Toute chose - animâe ou inanimâe - est pourvue de l'esprit. Alors, au carrefour de mon mâtier, je me suis dit: c'est cet esprit que je dois rendre, car il est âternei. Ou, si vous voulez, l'idâe du sujet: celle qui ne meurt jamais... Elle se dâveloppe dans les spectateurs comme la vie levant de la vie. De cette pensâe on arrive naturellement â la conclusion que ce n'est pas le dâtail mais l'essentiel qui crâe l'oeuvre... J'ai beaucoup travaillâ â âtablir la voie de trouver plus facilement la forme-clef de chaque sujet, qui en puisse fortement râsumer l'idâe. Bien sQr, cela me conduisit vers un art non-figuratif. C'est une consâquence. Je ne me suis jamais proposâ d'âpater les gens par quelque lubiel... J'ai jugâ simplement, tel que vous voyez, et je suis arrivâ â une chose toujous simple, terriblement simple: une synthâse qui suggâre ce que je veux bien reprâsenter. Je parvins â tirer du bronze, du bois et du marbre ce diamant cachâ - l'essentiel.

Femeia modernă este o păpuşă cu zestre. .44 Every thing . â câtâ de son âpoux aimant et aimâ jusqu'au-delâ de la tombe..here is the great enigma.THE SELF 97. qu'on ne dise pas. La jeune filie de Gorj a le devoir d'âtre belle â 17 ans.. une malâdiction prend forme. mai tîrzior să fie chemată ca naşă. pe urmă soţul. măritată la optsprezece. wood and marble that hidden diamond . if you wish. Of course. for it will be ever-living. Son destin reste de second rang. să îşi spele şi să îşi hrănească fraţii. Dâs qu'on fait quelque chose pour soi. FECIOARA LA JEUNE FILLE . We have to understand we never make anything. but it is somebody else who makes something by using ourselves as tools. Nous n'existons pas . it grows in onlookers. as you see.comme de l'âpouse de Julius Câsar.nouăsprezece. des annâes plus tard. ca despre nevasta lui lulius Caesar. Or. De îndată ce faci ceva pentru propriul tău eu.. prostituată rapace. a curse appears.and later on.thing: a synthesis which would suggest what I wish to represent. Noi nu existăm . EUL LE MOI . se naşte un blestem. Such an idea naturally leads one to the conclusion that it is not the detail but the essential which creates the work. As soon as one makes something for his own seif.. rumours must not go about her as did about Julius Caesar's wife.. Her destiny keeps second. copiii.. This is a consequence. gospodină harnică întreaga viaţă. să nu se vorbească baliverne despre ea. I managed to draw out of bronze. and I also came to one simple . As I was at the crossroads of my profession. I said to myself: it is this spirit that I have to render.voilâ la grande ânigme. I never intended to astonish people by any craze!.the essential. We're not existing at all . Datoria fecioarei din Gorj este să fie frumoasă la şaptesprezece ani. des choses . married at 18-19. diligent housekeeper all her life.. the key-form that would strongly resume that subject's idea. the idea of the subject: the one which never dies.terribly simple . Nous devons comprendre qu'on ne fais jamais quoi que ce soit. The maiden from Gorj is supposed to be beautiful at the age of 17. ci doar că cineva face ceva folosindu-se de noi drept unelte. she must wash and cook for her brothers . mais c'est un autre âtre qui fais quelque chose en nous utilisant comme des instruments.THE WOMAN 99.iată marea enigmă. I judged for myself.. it led me to a non-figurative art. mariâe â 18-19. alături de soţul ei iubitor şi iubit. for each subject. mânagâre diligente toute la vie. Se cuvine să înţelegem că nu facem niciodată ceva. d'elle. I've worked a lot to set an easier way of finding. ensuite pour ses mari et enfants.THE MAI DEN 98. Destinul ei rămîne de rang secund. pînă dincolo de mormînt. qu'elle lave et cuisine pour ses frâres. for her husband and children.has a spirit. FEMEIA LA FEMME . as life does out of life.animated or not . to be proposed one day as godmother besides her loving and beyond-grave loved husband. ori o. qu'on lui propose d'âtre marraine.

. a grasping prostitute.. ci au înţeles cum să elimine părţile inutile pentru a crea o. II faut qu'lsis reste cachâe au moins sous un des sept voiles de sa beautâ.. THE DAUGHTER 103.. 100. . sans le blesser. Modern woman is a doll with dowry. for they understood how to eliminate useless parts in order to create a. FIICA LE FILS. Datoria fiului către părinte este de a-i continua gospodăria. Ils ont crââ dans le bois. FETIŞUL LE FETICHE . care-i oferă preţuirea şi nemurirea La femme ne doit âtre jamais dâvoilâe. pace. pilda muncii şi de a nu-i păta niciodată obrazul.. Chiar şi sălbaticii africani... une prostituâe rapace. Even African [Black] savages knew to preserve matter's life in their sculptures. 102. car ils ont su comment enlever les parties inutiles pour obtenir une. ou bien... Woman must never be uncovered. Le devoir du fils envers son parent est de dâvelopper sa maisonnâ et son exemple du travail.. celui du mystâre qui lui apporte l'apprâciation. sub cel al misterului. Nu l-au rănit. They carved in wood without hurting it.. FIUL. And everything created throughout philosophy becomes joy. Isis has to remain hidden under at least one of the seven veils of her beauty. Mâme les sauvages africains [noirs] ont su prâserver la vie de la matiâre dans leurs sculptures. et jamais n'en souiller le nom. Et tout ce qui est issu de la philosophie devient joie.45 La femme moderne est une poupâe â dot. sculpture-fâtiche. which gives her appraisal and immortality. de mâme que l'immortalitâ. Isis trebuie să rămînă acoperită sub cel puţin unul din cele şapte văluri ale frumuseţii sale. Ei au creat în lemn.. Black sculpture remains living and expressive only in the form that is due to the human sense.THE FETISH 101. sculptură fetiş. Femeia nu trebuie niciodată dezvăluită.. light and freedom. or. FILOSOFIA LA PHILOSOPHIE . lumină şi libertate. au ştiut să păstreze viaţa materiei în sculpturile lor.. fetish sculpture. negri. Datoria fiicei către tată este de a-l ajuta la slăbiciunile bătrineţii şi de a-i închide ochii.. La sculpture noi re reste vivante et expressive seulement dans la forme dQe au sens de l'homme. paix.THE SON. lumiâre et libertâ. Sculptura neagră rămîne vie şi expresivă numai sub forma datorată simţului omului.. peace. LA FILLE .PHILOSOPHY Şi tot ceea ce se creează prin filosofie devine bucurie. the one of the mystery.

Daughter's duty towards her father is to take care of him when old and weak.măcar un bordei.. Le devoir du jeune gargon valaque est d'entrer vite dans "l'ordre": le mariage . Eu forma o caut în tot ceea ce creez!. Să uneşti toate formele într-o singură formă şi să o faci vie!. în propria lui gospodărie.du moins une chaumiere. Unir toutes les formes en une seule et la rendre vivante!. and to shut his eyes on death. să aibă copii care îi sînt mai scumpi decît însăşi lumina ochilor.â dix-neuf ans. îmi este cu mult mai uşor să prind rădăcini şi să fac să crească în mine forme noi. athome. C'est la forme que je recherche en tout ce que je crâe.. 106. 6 It is much easier for me to take roots and to make grow new forms within me than to carve themin marble. să întemeieze o gospodărie separată . filles. Son's duty towards his parent is to develop his parent's home and working example. Vlach young lad's duty is to enter quickly the 'order': to marry at the age of nineteen. and to die old. et de lui fermer les yeux â la mort. daughters. faire son mânage â soi .THE YOUNG MAN 104. Datoria flăcăului mic valah este să intre repede în "rînduiaiă": căsătorie la nouăsprezece ani. chez soi. and never to stain his parent's name. le service militaire â vingt-et-un. qu'il n'aie pas des dettes publiques. să nu-i bată toba fiscului în bătătură. et mourir vieux. . I am looking for the form in all that I create. de gineri şi de nurori. sons-in-law and daughters-in-law FORMA LA FORME . to g o soldiering at twenty one. surrounded by his grand-children.. şi să moară la bătrîneţe. II m'est bien plus facile de prendre racines et de faire pousser en moi de nouvelles formes qoe les ciseler dans le marbre.T H E FORM 105. FLĂCĂUL LE JEUNE HOMME . avoir des enfants qui lui soient plus chers que la prunelle de ses yeux. to found his own home . decît să le cioplesc în marmură. de fiice. 107. beaux-fils et belles-filles.at least one cottage. înconjurat de nepoţi. to have children whom he should Iove more than the apple of his eye. cazarmă la douăzeci şi unu de ani.. to have no public financial duties.46 Le devoir de la fille envers son pâre est d'avoir soin de lui lorsqu'il sera vieux et faible. entourâ de ses grands-enfants..

Only Art can generate. Aux temps anciens. nous ne savons pas apprâcier assez les qualitâs sculpturales de la Nature.. 108. In times of old. iar de îndată ce-i . în timpurile cele vechi. We don't know to appreciate enough the Nature's sculptural qualities. M . Ei vor mai întotdeauna să fie cineva!. Frumosul în natură rămîne încă închis cunoaşterii noastre.. Le beau dans la nature reste encore fermă â notre connaissance. Oamenii se iau pe ei înşişi chiar prea în serios. la clef de la comprâhension et de la perception du beau. Beauty is absolute equity. But nowadays. ea este cea care aleargă în urma noastră. art is consciously creaţing pure forms which express the principles of universal laws. the key to the understanding and perception of the beauty.THE GLORY 111. Astăzi. Mais aujourd'hui. 109. l'art crâe consciemment des formes pures qui expriment les principes des lois universelles. de ces temps.47 To join all forms in just one and make it alive!. Nâanmoins. la foi bâtissait des formes appropriâes au sentiment reiigieux. L'Art seul puisse encore nous procurer. Singură Arta ne mai poate procura. The natural beauty still keeps unaccessible to our comprehension. arta creează conştient forme pure care exprimă principiile unor legi universale. întoarcem spatele.THE BEAUTY Frumosul este echitatea absolută... Noi nu ştim totuşi să apreciem destul de bine calităţile sculpturale ale Naturii. credinţa clădea forme adecvate sentimentului religios. faith was building forms consonant with the religious feeling. GLORIA Ikattft&L V • ^ GLOIRE . Le beau c'est I'6quit6 absolue. cheia înţelegerii şi perceperii frumosului. Gloria este poate cea mai mare înşelătorie pe care au inventat-o oamenii. 110. în aceste vremuri. Dispreţuiţi formele umflate în plastică! Mâfiez-vous des formes gonflâes en plastique! Mistrust swollen forms in plastic art! FRUMOSUL LE BEAU . însă această glorie îşi bate joc de noi atunci cînd ne ţinem după ea. in these times.

. însă unde vel găsi uitarea?!... elle. To possess ideas is not enough.48 La gloire est. I got my sculpture free of those gaps which bring In.. Cette gloire.. glory chases after us. Ils dâsirent. et sont peu ceux qui le comprennent.. architecture. în acest sens.. mais quand on lui tourne le dos.. 1 IERTAREA LE PARDON . J'ai d6pouill6 ma sculpture des creux qui engendrent. Mon cher neveu-en-esprit (. Dragul meu nepot al duhului (. Leur hâdonisme est mon plus r6cent point d'intârât. Nu ajunge să posezi idei.. les ombres.il faut apprâcier tout cela aussi bien que les matâriaux.. la plus grande tromperie que les gens aient jamais imaginăe.. peut-ătre. they want to be important. în paharul cu vin sau cu rachiuri tari ce-ţi răscolesc rănile dureroase pînă ce le fac caverne supurante?!.). La simplicitâ de la forme... Glory is probably the greatest trickery that people have ever imagined. arhitectura trebuie să le preţuim tot atît de mult cît şi materialele.). 112. Nearly always. şi ţi-o oferă. paharul cu apa uitării . c'est elle qui court derriâre nous. oare. as soon as we have turned our back on it.. People make too much of themselves. il vous aide ă dâcharger les toxines et brQler les cadavres des ennem 'is . quite rigorous balance. HEDONISMUL L'HâDONISME . Their hedonism is my last point of interest and only a few can understand it. but this glory doesn't care about us when we are on its tail. Unde este. One must appreciate simplicity of the form. presque toujours. GOLURILE LES CREUX.. shades. l'âquiiibre net et rigoureux. Simplitatea formei.. Possăder des id6es ne suffit pas.apa Lethei? ARTA te vindecă de toate rănile.. estimez-vous pardonner et oublier ceux qui vous ont offensâ? Le pardon est chose facile. as much as materials. Iertarea este uşoară şl te ajută să-ţi verşi toxinele şi să-ţi arzi cadavrele inamicilor. Hedonismul acestora este ultima mea preocupare..THE HEDONISM 113. l'architecture . tu preconizezi Iertarea şi uitarea faţă de cel care te-au ofensat?. Ils se prennent eux-mâmes trop au s6rieux. şi puţini o înţeleg. umbrele. devenir importants.THE GAPS în sculptura mea am suprimat golurile care nasc. echilibrul precis şi matematic. din subteranele tale psihicei.THE FORGIVENESS 114. nous fuit quand on court derriâre elle.

Within the glass of wine or strong spirits which rake up your painful memories so far as to make them turn into festering cavities?!.. Ce quime plaît en înde c'est la vitalitâ immense.. I found there la paix et la joie11] I found humble dignity and obsequiousless kindness. comme si elles partaient de cette masse dans une existence complâte. atunci. J'y trouvai ma sagesse millânaire preservee sous les neiges de l'Occident et de toutes les bâtises. it helps you to vent the toxins and to burn your enemies' corpses inside your psychic catacombs!.)... Mais le pardon. unbounded vitality which only the Black and the Asian people enjoy.. . surfaces should look as they were constantly progressing and moving away from that mass. ca şi cum ar pleca din acea masă într-o existenţă cu totul desăvîrşită şi completă. Je crois qu'une vraie forme. II faudrait que les surfaces se pr6sentent. în plastică. J'y trouvai la paix et la joie. But where will you find the forgiveness?!. in plastic art.. My dear spiritual nephew (. peace and joy .INDIA 115. în continuu. Suprafeţele ar trebui să arate. Mă simt în India ca la mine acasă.... obişnuită poate numai negrilor şi asiaticilor. I think that a true form. the water of Lethe? ART gives it to you and heals all yourwounds!. Am găsit demnitate fără de trufie şi amabilitate fără de slugărnicie. j'y trouvai la dignitâ depourvue de prâsomption et l'amabilitâ dâpourvue de servitude. India!.. towards one entirely new and Perfect existence..celui de Lâthâ? L'ART vous l'offre et vous guârit toutes les blessures!. Where may be the glass of oblivion potion. Je suis en înde comme chez moi. la vitalitG debordante...... INFINIREA L'INFINITlz ..49 dans vos catacombes psychiques!. Am găsit la paix şi la joiel... INTELIGENTA L'INTELLIGENCE . Ou est-il vraiment le verre au philtre de l'oubli .THE INFINITY 116. I found in India my ancient wisdom kept under the trifjes and all foolish things of the Occcident. I feel at home in India.. do you consider that you could forgive and forget those who offended you?. ca şi cum ar înainta. ar trebui să ne sugereze infinirea. dans la plastique.iată marea primejdie: inteligenţa trebuie să fie slujitoare.. INDIA L'INDE. dans ce cas.... devrait suggerer l'infinită.... Therefore.THE INTELLIGENCE 117. ou est-ce que vous aller le trouver?!.. în India am găsit înţelepciunea mea milenară păstrată sub ploile Occidentului şi ale tuturor stupidităţilor. should suggest infinity. impeccable... qui est propre seulement aux Noirs et aux Asiatiques. vitalitatea copleşitoare. It's easy to forgive. What I like there is the tremendous.. Dans le verre de vin ou de forts spiritueux qui raniment vos souvenirs douloureux jusqu'â les rendre des cavernes suppurantes?!. comme si elles se dâveloppaient sans cesse. Eu cred că o formă adevărată. Inteligenţa care se instaurează ca suverană . L'lnde!. Ceea ce îmi place în India este vitalitatea enormă..

Love calls for Iove too. căci ei sînt giruete în bătaia tuturor vînturilor. Naturalitatea în iubire nu-i în nici un caz bordelul . between inteligenţă14 and deşteptăciune15. mais 14 intelligence 16 aussi intelligence feinte intelligence. une diffârence entre inteligenţă72 et deşteptăciune13.voilâ le grand danger. Intelligence establishes itself as a sovereign .50 L'intelligence qui s'instaure en souveraine . There is a difference. for they are weather cocks exposed to all winds. I do adore intelligent people. L'amour appelle toujours l'amour. Eu îi ador pe inteligenţi. Mon coeur n'abrita jamais l'envie ou la haine. II y a. cît să iubeşti tu. There was never any place for envy or hate in my heart. 121. but detest intelligence-feigning ones. ci numai pentru acea bucurie pe care o poţi culege de oriunde şi oricînd. mais je dâteste ceux qui s'en prennent pour. mais seulement cette joie qu'on peut recueillir partout et toujours. IUBIREA L'AMOUR . j'adore les intelligents. Naturalitatea în iubire este tendinţa pasionantă de a atinge Absolutul. Nu este atît de important ca să fii iubit. )}îi. but only for that joy one can reap everywhere and always. Moi. in Romanian. car elle doit servir. but also feigned intelligence . nici pentru ură. 12 intelligence 13 intelligence. To Iove has greater importance than being loved.here is the great danger: for it must be serving 118. Le fait d'âtre aimâ n'a pas tant d'importance que d'aimer. în sufletul meu nu a fost niciodată loc pentru invidie. car ils sont des girouettes en plein vent... Există în limba română o diferenţă între inteligenţă şi deşteptăciune. en roumain. L'ENVIE-THE ENVY 119. cu putere şi cu toată fiinţa. amalgamarea eurilor fruste. m • kifuinrbi^' INVIDIA Iftemi. Iubirea cheamă iubire şi ea. tinere şi pure sau dornice de puritate.THE LOVE 120. însă îi detest pe deştepţi.amorul demimondenei rafinate şi nici triunghiul parizian.

plenitudinea. jeunes etpures ou d6sireux de la puretă. pure . L'Oiseau Bleu est la naturalite. Iubirea omoară prietenia.. une farce contre Nature. qui ne se fait plus au coeur pure. fullness and charm have died. de la teinture d'iode et d'alun. Naturalness in Iove is certainly not the brothel .. iar împlinirea o farsă contra Naturii. 122. they waste their seed and ruin the loved women's womb. Therefore. 124.. to amalgamate the crude. Les partisans de Malthus sont ăreintăs et se souillent le coeur. Eros is horribly punished. îşi risipesc snaga şi ruinează pîntecul femeilor iubite. iubirea se comite cu conştiinţa păcatului.le coeur.egos. . ca un zbor al păsării de foc înspre absolut şi infinit. L'amour tue l'amitiâ. Impetus. In love. La douceur d'aimer devient ainsi un supplice et la voluptă. by means of forcepses. Au pierit elanul.. tinctură de iod şi piatră acră.. Dulceaţa de a iubi devine astfel un chin. de plânitude et de charme.THE UNNATURAL LOVE 123. Love kills friendship. măiestria. Măiastra în iubire se numeşte naturalitatea. According to Malthus. au moyen des forceps. tel un envol de l'oiseau de feu vers I'absolu et l'infmi. IUBIREA DENATURATĂ L'AMOUR DENATURA . the Bluebird is naturalness. l'6nergie. Malthus obstaculează iubirea. Adepţii lui Malthus sînt vlăguiţi şi îşi terfelesc inima. la vigueur. gaspillent leur semence et ruinent le ventre des femmes aimâes. vlaga.. it is Eros itself . care nu se mai face cu inima curată. Malthus obstructs the love. il est justement l'Eros vâritable . snaga.. Malthus fait obstacle â l'amour. avec des pr6cautions et mânagements. en toute vigueur et force. Le naturel dans l'amour c'est tendre passsionnâment â gagner I'Absolu. prin forcepsuri. Malthus' supporters are exhausted and soil their heart. with full vigour and strength.or purity-wanting . sweet love turns into a torment. amalgamer Ies egos frustes.neither the refined demi-mondaine's Iove nor the parisian triangle. and enjoyment into an unnatural prank. Pedeapsa zeului Eros este înfricoşătoare.inima. tincture of iodine and alum. Măiastra este chiar Erosul plenitudinar .51 Le natureI dans l'amour n'est aucunement le bordel . which isn't made anymore pure-heartedly.l'amour de la demi-mondaine raffinâe. ni le triangle parisien. like the flight of one firebird towards Absolute and Infinite. Dans l'amour.heart. young. La punition d'Eros est effrayante. Naturalness in Iove means to passionately tend to reach the Absolute. D'apres Malthus.. cu toată vlaga şi snaga. love is commited with the consciousness of the sin and with precautions and cares. După Malthus. cu fereli şi meremetiseli. Plus d'6lan. vigour and strength. l'amour se commet avec la conscience du pâchâ.

ÎNĂBUŞIREA REALITĂTII FAIRE OBSTACLEÂ LA R£ALIT£. To obstruct reality results in all-embracing sterility. N'y cherchez pas des formules obscures ou des mystâres. Unfortunately. Contemplate my works until you will see them. are un singur merit: că este trăit... însă nu este nimic de înţeles. Voim întotdeauna să înţelegem ceva. Nu căutaţi formule obscure sau mistere. Tout ce qu'on peut contempier ici. a un seul mărite: c'est du vâcu. The ones who are close to God did it. Les plus prâs de Dieu les ont vues. Ar trebui să ne plecăm înaintea inteligenţei harnice şi a meritelor.. et lorsqu'on ne transgresse aucunement les lois de la naturaiitâ eternelle. Everything you can contemplate here. ..TO OBSTRUCT REALITY 126. A ÎNŢELEGE COMPRENDRE-TO UNDERSTAND 128. Regardez mes oeuvres jusqu'â ce que vous les voyiez. Obstacularea realităţii duce la sterilitate pe toate planurile.. and when one does not break in the slightest the laws of etemal naturalness. împăcarea de sine se instaurează în sufletul tău atunci cînd te priveşti ca un inel dintr-un lanţ nesfîrşit al înaintaşilor. Don't look for any obscure formulae or mysteries. La paix de l'âme s'installe lorsqu'on considere soi-mâme comme un maillon d'une infinie chaine d'ancătres.52 il ÎMPĂCAREA DE SINE LA PAIX DE L'ÂME .. şi cînd nu calci nici măcar cu o iotă prescripţiile naturalităţii eterne. we all worehip the golden calf and kneel before the moneybag. But there is nothing to be understood. Inner peace comes into one's heart when one considere oneself as one link in an endless chain of ancestore.TO WORSHIP 127. Nous devrions nous pencher devant l'intelligence diligente et devant les mârites. We always want to understand something. has the single merit of being actual experience.. Tot ceea ce puteţi contempla aici.. în Atelier...THE INNER PEACE 125. A SE ÎNCHINA ADORER . in my studio. Mais il n'y a rien ă comprendre. Din nefericire ne închinăm cu toţii la viţelul de aur şi îngenunchem în faţa sacului cu bani. Faire obstacle â la realite entraîne la sterilite sur tous les plâns. for what I am giving you is pure joy. dans mon atelier. nous adorons tous le Veau d'or et nous nous agenouillons devant le sac d'argent. We should bow down before diligent intelligence and real merits. Malheureusement. Căci ceea ce vă dăruiesc eu este bucurie curată. Car ce que je vous donne c'est de la joie pure. On veut toujours comprendre quelque chose.

ele erau mereu altfel iubite de oameni. Căutarea primitivului în artele plastice se îngemănează cu o căutare a Simplităţii. Iar fiul său.).). sau precept de tămăduire pentru semeni (. s-a prăbuşit. implorau o libertate deplină. M-am sacrificat întotdeauna pe mine însumi. nemaiînţelegînd cum să ademenesc. Le sage transforme son venin intârieuren remâde pour lui-meme. peste ele. The entire wisdom comes from the Orient. şi. Toute la sagesse vient de l'Orient. Mi-am lăsat sculpturile să se joace cu cerul şi cu oamenii (. Un înţelept face din veninul său interior. Mais qui ne combat pas le Mal.. încercînd să evadeze din el. care trebuia să copleşească Măiestrele. or in precept to heal the others (..53 129. ÎNŢELEPCIUNEA LA SAGESSE . în concepţia mea. 131. trebuia să se fi jertfit cineva. cumpără-ţi vecinii. la bolta de marmură. chemîndu-i zborul. voisins avant la maison..). The wise man turns his inner venom in medicine to himself. am avut revelaţia modului în care să evadez din Labirint. atunci. 130.THE SACRIFICE 132. ele însele mereu altfel iubind. pentru că însăşi materia nu este desăvîrşită. Libere. a inventat aripile.. Amintindu-mi de Coloana fără sfîrşit din România şi de astrele care se roteau deasupra ei. JJ JERTFA LE SACRIFICE . remediu pentru sine. lumina. has already given himself up to the enemy... Pentru ca acea Coloană fără sfîrşit să se poată înălţa spre ceruri.. .. Mi-am lăsat dalta şi ciocanul . înainte de a-ţi cumpăra o casă. Aceste opere.şi am şlefuit materia cu propriile-mi mîini. Dedal.. On doit s'acheterles You must buy [good] neighbours before you buy a house... ou bien en prâcepte â guerir les autres (. Am dat din nou peste Labirint pe cînd mă străduiam să-mi închid Păsările măiestre sub bolta unui templu indian. însă cine nu se luptă în contra Răului s-a şi predat deja inamicului. am renunţat.THE WISDOM întreaga înţelepciune vine din Orient. Dar operele nu ajung niciodată la o desăvîrşire completă. după ce a construit Labirintul. s'est deja livră â l'ennemi. But who does not fight against the Evil.. ca să poată să se înalţe. Icar.).

j'ai enlevâ de mon projet la voQte en marbre qui devait surplomber les Oiseaux Bleus. J'ai laissâ de câtă mes ciseau et marteau et j'ai poli la matiâre avec mes propres mains. it is possible. I came across upon the Labyrinth. car je ne savais plus comment les faire baigner dans la lumiâre.). caria matiâre mâme n'estparfaite non plus.. When I remembered my Endless Column. I j_EDA L£DA . Do you see the [woman-]swan in this sculpture? She is kneeling and her body bows.. was meant to overhang the Bluebirds.. from Romania. et les astres qui tournaient lâ-dessus en demandant son envol.54 La recherche de la primăriţă dans les arts plastiques rejoint la recherche de la Simplicitâ.des formes s'âtant pliâes â une nouvelle vie et â des rythmes nouveaux.LEDA 133. J'ai laissâ mes sculptures jouer avec le ciel et les gens (. Ces oeuvres exigeaient une libertâ totale pour pouvoir s'âlever et alors j'ai eu la răvâlation: comment m'âvader du Labyrinthe. i se îndoieşte puţin în urmă. este foarte posibil.Lâda incarna cet oiseau.. Est-ce qu'on se rappelle encore l'histoire 0C1 une dâitâ s'âtait transformâe en cygne? . Daedalus tried to go out thereof and so he invented the wings . again. Ei bine eu nu am putut crede niciodată un lucru: nu mi-am putut imagina niciodată un bărbat transformat într-o lebădă . ei da. collapsed.Leda se însufleţeşte în această pasăre. so that they might rise.. and these bright lights mark the spot of the breast and head .Leda incarnated this bird. ah. Aprâs avoir construit le Labyrinthe. as I wondered how to make them wrap in the light. while I was attempting to put over my Bluebirds a vault of some Indian temple. Having had built the Labyrinth... I never could imagine one thing: I never could believe that for a man. c'est bien possible.. yes. Somebody had to be sacrified so that my Endless Column might rise towards the sky....mais son fils Icarus s'est âcroulâ. Icarus.în vreme ce pentru o femeie.). Je suis retombâ sur le Labyrinthe quand je tentais d'enfermer les Oiseaux Bleus sous la voOte de quelque temple indien. se penche doucement en arriâre et ces lumiâres vives marquent l'endroit des seins et de la tâte . I've always sacrified myself. for matter itself is not perfect either. When free. and the stars which tumed above and asked it to fly. Lorsque je me rappelai la Colonne sans fin. iar aceste lumini intense marchează locul sînilor şi al capului. on les aimait toujours autrement.. în această sculptură Lebăda? Ea îngenunchează şi corpul i se apleacă. J'ai toujours sacrifiâ moi-mâme. je n'ai jamais pu croire une chose: je n'ai nullement pu imaginer cela pour un homme..but his son. Vă mai amintiţi povestea aceea mitologică după care o divinitate se transformase într-o lebădă? . elles-mâmes faisant de mâme.forms which had submitted to a new life and to new rhythms. could you observe them? . de Roumanie.. Voyez-vous le cygne[-femme] dans cette sculpture? Elle s'agenouille et son corps s'incline. Dâdale essaya s'en sortir et c'est ainsi qu'il a inventă les ailes . Mais ies oeuvres ne gagnentjamais la perfection. Well.le sesizaţi oare?. I gave up the marble vault which.. These works were begging their total freedom.. even easy!. II fallait qu'on sacrifiât quelqu'un pour que ma Colonne sans fin pQt se dresser vers les cieux. gently bends behind. este chiar uşor!.. in my project. I left aside my chisel and hammer and polished the matter with my own hands.... Eh bien. est-ce que vous les saisissez bien? Do you happen to remember the stojv of a god turning himself into a swan? . But works are never totally accomplished. voire simple!. forme ce s-au supus unei vieţi noi şi unui ritm nou . The search for primarity in plastic arts joins the search for Simplicity. I let my sculptures play with the sky and the people (. my works were always loved differently by people and so did they. and then I was revealed the way to escape from the Labyrinth. însă recunoaşteţi Dvs. tandis que pour une femme. while for a woman. Mes oeuvres âtant libres. ga oui. oh.

chiar şi pînă dincolo de moarte. Leur union est insâparable et secrâte. has utmost graceful undulations.. her "man". in the world. de mâme que rester fidâles au serment des noces. ca şi cel al broaştei. . 135. The husband and wife's duty is to stick together for better and for worse. Car le corps de l'homme est laide comme celui du crapaud. precum şi fidelitatea legămîntului nupţial. Căci fiecare dintre aceste forme şi volume rămîne o creaţie vie . Oamenii trebuie să înveţe să se joace din nou ca animalele tinerel. au contraire. Această sculptură este Leda. 136. De la formele microcosmosului către cele ale macrocosmosului. son "chrâtien". mais bien Lâda. This sculpture is not Jupiter turned into a swan . What you bind here. în infinitatea formelor ei. Le devoir des âpoux c'est d'âtre unis pour le meilleur et pour le pire.. sur terre. Ils partagent le mâme Ut et le mâme cimetiâre. even beyond the grave. Căci trupul bărbătesc este urît. LEGĂMÎNTUL L'ENGAGEMENT-THE COMMITMENT Ceea ce legi tu aici. prezintă unduiri de o mare gingăşie. Dorm în acelaşi pat şi în acelaşi cimitir. Le cygne. like woman's body. her "Romanian". son "Roumain".prefăcut în vreo lebădă. nu e Jupiter . însă. son "homme". "românul ei".THE NATURAL LAW 137. pe pămînt. Their union is unseparable and secret. Natura se ghidează după o lege constantă şi invariabilă. L'âpoux devient pour la femme. Uniunea lor este indivizibilă şi în taină. mâme au-delâ de la tombe. is bound in heavens too. They share the same bed and cemetery. her "christian". LEGEA NATURII LA LOI DE LA NATURE . Datoria soţilor este comunitatea la bine şi la rău. tout comme le corps de la femme. people have to learn again to play like young animals!. Bărbatul devine pentru femeie "omul ei". For man's body is ugly like a toad.. Les hommes doivent apprendre de nouveau â jouer comme les animaux jeunes! Cette sculpture n'est pas Jupiter transformă en quelque cygne. But the swan. în concepţie sculpturală. se leagă şi în ceruri.un individ cu o viaţă independentă şi cu un caracter inevitabil personal. as well as to remain faithful to the wedding oath. Lebăda în schimb. s'engage aussi dans les cieux. ca şi corpul femeii..but ifs certainly Leda. Ce que vous engagez ici. ne pare a fi infinită. The husband becomes to his wife. varietatea Naturii. "creştinul ei".55 134. a des ondoiements d'une grâce exceptionnelle.

la Nature se conduit selon une loi constante et inâbranlable. Acelaşi lucru se întîmplă şi cu alte materiale ca piatra. The Platonic stage of the engagement seems essential to me. metals. is sculptural in itself and in all its aspects.THE WORKS OF BRANCUSI Contemplaţi lucrările mele pînă cînd le vedeţi.THE ENGAGEMENT 139.one individual with an independent life and an inevitably personal character. la variâtâ de la Nature. în logodnă. when the artist's thought and effort make them turn from natural into artificial sculptures. le marbre.en soi et sous tous ses aspects . LEMNUL LE BOIS. nu trebuie să-i dăm o asemănare obiectivă cu ceva ce natura a făcut dintr-un alt material. L'âtape platonicienne des fiangailles me semble indispensable. marmura sau metalele. LOGODNA LES FIANQAILLES . But in this infinity. expresia sa naturală. The wood has its own shapes. să-l faci steril. să doreşti să îi transformi calităţile înseamnă să îl nimiceşti. Mais. The wood. c'est le rendre stările. For every of these forms and volumes remains a living creation . Cei aproape de Dumnezeu le-au văzut.de sculptures naturelles. we must not give it some objective resemblance to anything that Nature made of another matter. Stagiul platonic al logodnei mi se pare a fi indispensabil.un individu â une vie indâpendente et â un caractâre inâvitablement personnel. Nu trebuie să-l distrugem. caracterul său individual. est . Lemnul. It's the same with other materials as stone. From microcosmic forms up to macrocosmic ones. son expression naturelle. We must not destroy it. nous semble infinie. LUCRĂRILE BRÂNCUŞIENE LES OEUVRES DE BRANCUSI .par la pensâe et l'effort de l'artiste . thus start the quest and the embrace of the valences. the Nature's variety. mâme aprâs avoir âtâ transformâes .THE WOOD 138. par exemple. the Nature guicfes itself following one constant implacable law. its peculiar appearance. they must carry on their life too. marble. iubiţii se cheamă ca turturelele. to intend transforming its qualities is equal to destroying it. in a sculptural view. cînd gîndul şi truda artistului le preface din sculpturi naturale în sculpturi artificiale. lovers are calling one another like turtledoves. Lemnul îşi are propriile-i forme. making it barren. en conception sculpturale. şi ele trebuie să îşi continue viaţa lor proprie. este în sine şi sub toate aspectele sculptural. Le bois. . vouloir transformer ses quaiitâs c'est le tuer. for instance. (C'est la) mâme chose pour d'autres matiâres comme la pierre. During engagement.sculptural. Nous ne devons pas le dâtruire. Durant les fiangailles. seems endless to us. en sculptures artificieiles.56 Depuis les formes du microcosme et jusqu'â celles du macrocosme. dans /'infinită de ses formes. ainsi commencent le tâtonnement et l'enlacement des valences. de exemplu. nous ne devons pas lui prâter une ressemblance objective avec une chose que la nature a fait en une autre matiâre. son caractâre individuel. les amoureux s'appellent l'un l'autre comme les tourterelles. its natural expression. 140. începe astfel tatonarea şi încleştarea valenţelor. les mâtaux. Le bois a ses formes â lui. elles doivent aussi se poursuivre la vie. Car chacune de ces formes et volumes reste une crâation vivante .

que les enfants jouent sur eux.dar toată lumea să simtă necesitatea şi prietenia lor. There's nothing difficult about doing things. comme si cela appartenait â l'âme de la Nature. The world may be saved through art. 141.57 Regardez mes oeuvres jusqu'â ce que vous les voyiez. Artistul face. în fond. Trebuie să le iubeşti şi să ai dorinţa să te joci cu ele. pentru oamenii mari. You should not venerate my sculptures. I'd like my works to raise in parcs and public gardens. LUMEA Şl ARTA LE MONDE ET L'ART . Definitely.mais que tous en sentent la nâcessit6 et l'amitiâ. nobody to know who made them . Je veux sculpter des formes censâes offrir de la joie aux gens. Le monde peut âtre sauvâ par l'art. Les choses ne sont pas difficiles â faire.WORLD AND ART 143. el este ca şi viermele de mătase. ce qu'il est difficile c'est de nous mettre en âtat de les faire. dont l'auteur ne soit connu ă personne .. este să ne punem în starea de a le face.. . L'artiste fait. children to play on them as on stones and monuments which are going out of the earth. Eu doresc să sculptez forme care pot oferi bucurie oamenilor. au fond.. comme sur des pierres et des monuments issus de la terre. cum s-ar fijucat peste pietre şi monumente născute din pămînt.. LUCRURILE LES CHOSES . Les plus prâs de Dieu les ont vues Contemplate my works until you will see them. J'aimerais que mes oeuvres s'âlâvent dans des parcs et des jardins publiques.THE THINGS 142... Just Iove them and want to play with them. jucării. for the grown-ups. The ones who are close to God did it.... Aş vrea ca lucrările mele să se ridice în parcuri şi grădini publice. the artist makes toys. Lucrurile nu sînt greu de făcut. I want to carve forms meant to give people joy. ca ceva ce face parte din sufletul Naturii. ceea ce este greu. II faut qu'on les aime et qu'on dâsire jouer avec. Nu trebuie să fie respectate sculpturile mele. what is actually hard is to make ourselves begin. he is like the silkworm. des jouets pour les adultes. il est tout comme le ver â soie. Lumea poate fi salvată prin artă.but everybody to feel the necessity and friendship of such works. nimeni să nu^ştie ce sînt şi cine le-a făcut . as if they belonged to the soul of Nature. să se joace copiii peste ele. II ne faut pas vânârer mes sculptures..

I see that the Silence Table is actually another . Le sinistre pasteur Malthus est une sorte de nouveau Mol'se. having got old. MASA TĂCERII LA TABLE DU SILENCE .."Last Supper".. El vine cu tablele sale infame şi antivitaliste şi este luat pe scut de către protestanţii şi laicii Artei moderne. aliată cu jertfa.. Mothers owe to their children an endless Iove.new . obediece and fidelity.58 MALTHUS. une nouvelle 'Câne". Materia nu trebuie folosită pur şi simplu pentru a satisface scopul artistului.THE MOTHER 145. o nouă "Cina cea de taină". iar nu să fie impuse din afară. vous suggâre la courbure fermâe du cercle qui rassemble. He brings forth his loathsome and antivitalist tables .. LES MATURI AUX. de l'intârieur.THE SILENCE TABLE 146.. suggests the shut curvature of the circle which gathers. Now.. nu trebuie supusă unei idei preconcepute şi unei forme preconcepute. and to their husbands. il ne faut pas la soumettre â une idâe prâcongue et â une forme pareille. Sinistrul pastor Malthus este un fel de nou Moise.MATTER. MATERIA. la bătrîneţe.. MATERIALELE LA MATI&RE.. Les mâres doivent â leurs enfants un amour sans limites.. unit et rapproche... în fond. Şi ambele trebuie să vină din interiorul materiei.while modem Arfs protestants and laity attack him violently. allie au sacrifice. je vois que la Table du Silence est au fait une autre. The sinister pastor Malthus is a kind of new Moses. La ligne de cette Table du Silence. La matiâre doit suggârer par eile-mâme [patfois] le sujet et la forme.. toutes deux. MAMA LA M£RE . Materia însăşi trebuie să sugereze subiectul şi forma. uneşte şi apropie. Une fois vieux. MALTHUSIANISM 144. unites and brings closer. On ne doit pas utiliser la matiâre â accomplir tout simplement le dessein de l'artiste. Masa Tăcerii este o altă. iar către bărbaţi.. allied with sacrifice. l'obâissance et la fidâlitâ. les protestants et les lal'ques de l'Art moderne s'y attaquent violemment. .et cependant. Acum.. Linia Mesei Tăcerii. et non pas âtre imposâes de l'extârieur.. MATERIALS 147. văd că. The line of my Silence Table. vă sugerează curbura închisă a cercului care adună. ascultarea şi fidelitatea. et â leurs 6poux. qui doivent venir. II vient avec ses tables infâmes et antivitalistes . Datoria mamelor către copii este o iubire nemărginită..

59 The matter is not meant to simply satisfy the artist's intention and must not be subjected to any preconceived idea or form. Măiastra!... nor in wood what he would do in stone. like everything l've created up to now... but bring them to the point where the others can understand their language. MICHELANGELO MICHEL-ANGE . Nu poţi să faci ceea ce vrei tu să faci. dâfi ou orgueil. The matter itself must suggest [sometimes] the theme and the form. comme tout ce que j'ai crâă jusqu'ici. without anyhoto expresssing conceit. să se înalţe spre L'Oiseau Bleu!. au conceput pe Venus din Milo. MĂIASTRA L'OISEAU BLEU . Nous ne devons pas faire les matăriaux parter notre langue... ci numai ceea ce îţi permite materialul.. pînă astăzi.. fără a exprima cumva prin această mişcare mîndrie. On ne peut pas tirer du marbre ce qu'on voudrait tirer du bois et du bois non plus.. Gîndiţi-vă la Discoboli. A fost una dintre cele mai dificile probleme şi numai după o îndelungată străduinţă eu am reuşit să redau această mişcare integrată în avîntul zborului. which [nustcome. Nu poţi să faci din marmură ceea ce ai vroi să faci din lemn. long endeavour ^at I succeeded in rendering this action as integrated in the impetus of the flight. It struggles deeply. ce qu'on voudrait tirer de la pierre. by this movement. culmea . sans aucunement exprimer par ce mouvement quelque prâsomption. defiance or vanity. but only what the matter allows. pour s'envoler aux cieux. J'ai bien voulu que mon Oiseau Bleu se dressât la tâte. Elle se dâbat vivement. 148. cînd grecii trăiau şi credeau autentic.. and not be imposed from without. ceruri.MICHELANGELO 151. mais ce que le matiâre permet. It was one of the most difficult problems and it is only after a long. from within.. ci trebuie să le ducem pînă la acel punct unde alţii vor înţelege limba lor. Michelangelo este un discipol al Heladei celei decadente. The Bluebird!. We must not make materials speak our language. On ne peut pas faire ce qu'on veut. mais les amener au point ou les autres comprendront leur langue. One can neither do in marble what he would do in wood. Cela fut l'une des questions les plus difficiles et ce n'est qu'apres un effort prolongâ que j'ai râussi rendre ce mouvement intâgrâ dans l âlan du voi. 149. Nu trebuie să silim materialele să vorbească în limba noastră. both of them. şi nici din lemn ceea ce ai vroi să faci din piatră. I did want my Blue Bird to raise its head. înainte.THE BLUEBIRD Ea se zbate aprig ca tot ceea ce am realizat. Am dorit ca Măiastra mea să-şi ridice capul... sfidare sau orgoliu. One cannot do what he wants.. in orderto take itsflight to heaven 150.

they conceived Venus of Milo.. Michelangelo se inspiră din primitivi ca şi din clasicitatea elenă şi este prin spirit şi carnea bolnavă. a decaying Hellene. atmosfera e calmă.. Je me răveille toujours au minuit. I reproach him for his diabolica! dynamism. un Hellâne decadent. ils ont congu Vânus de Milo. Să ne amintim de catharsisul aristotelic! Arta lui Michelangelo nici nu odihneşte şi nici nu vindecă. 153. Michelangelo's work is all beefsteak. Michelangelo is inspired by the primitives as well as by Hellene classicism and he is. des autres qui nous empâchent travailler. L'oeuvre de Michel-Ange.. Michelangelo is a disciple of the decaying Hellade. car alors les ămes tourmentâes se calment. l'apogâe des arts purs. Pensez aux Discoboles...THE MIDNIGHT 154. Michelangelo nu a reuşit să se elibereze de turmentele-i intime. Souvenons-nous du catharsis aristotâlien! L'art de Michel-Ange n'apaise ni ne guârit non plus. Je lui reproche le dynamisme dămoniaque.. I understood it when I was young: it is others' tourmented restless minds that prevent us from working. c'est entiărement du bifteck. fiindcă atunci se potolesc sufletele chinuite.. for restless souls calm down. Formerly. by his spirit and bad flesh. Michel-Ange s'inspire des primitifs tout aussi que du classicisme heile ne et il est.60 artelor pure. Auparavant. Michel-Ange est un disciple de l'Hellade decadente.. Am înţeles asta cînd eram tfnăr: cugetele chinuite.. lorsque les Grecs vivaient et croyaient authentiquement. un elin decadent. Michel-Ange n'est pas parvenu â se libârer de ses tourments intimes... agites. Lefs remember the Discoboli!.. frămîntate. MIEZUL NOPŢII LE MINUIT . J'ai compris cela lors de ma jeunesse: ce sont les esprits tourmentâs... Mă trezesc întotdeauna la miezul nopţii. Lefs remember the aristotelian catharsis! Michelangelo's art neither calms down nor heals. de par ses esprit et chair malade. Sculptura lui Michelangelo este în întregime numai muşchi. 152. Eu fi reproşez dinamismul demoniac. when the Greeks were authentically living and believing. I always wake at midnight Ifs so good to stay awake when others are sleeping. ale celorlalţi sînt cele care ne împiedică să lucrăm.. the peak of pure arts. the atmosphere is peaceful.. E atît de bine să stai treaz în timp ce ceilalţi dorm.. l'atmosphdre est paisible. .. Michelangelo did not succeed in getting free of his intimate torments.. C'est si bon de rester 6veili6 pendant le sommeil des autres..

MIRELE. Piatra şi bronzul .. I never want to be in fashion.. Nudurile în sculptură nu sînt pe atît de frumoase ca broaştele riioase. La pierre et !e bronze. Iar dacă eşti contestat astăzi. tant pis. one has to suffer for that lie until it tums into Truth. Ce qui est â la mode s'en va avec la mode. le mariâ prend conseil de ses parrains ou ses oncles.mai mult chiar decît pînza.. mother-in-law. The bride takes advice from her Mum.THE WONDERS OF THE NATURE 156. And if you are contested today. aim to imortality. Les gens ne se rendent plus compte de la joie de vivre.THE BRIDEGROOM. La ce bun să lucrezi după nişte modele? în acest fel nu ajungi să sculptezi decît. THE BRIDE 157. LA MARILE . dar dacă ai minţit vreodată. mais si jamais on le fais. Avânt de proc6der au secret des noces. (••) minţi. One must not lie.) on ne dois pas mentir. de' la naşă ori de la mătuşi. visent l'immortalitâ. nu este nimic. . the bridegroom takes advice from his godfathers or uncles. eve 159. cînd vei fi înţeles vei rămîne. godmother or aunts. car ils ne savent plus regarder les merveilles de la Nature. de la naşi sau de la unchi. de la soacră. Oamenii nu îşi mai dau seama de bucuria de a trăi. MIREASA LE MARIA. n more than the canvas. Je ne veux jamais que je sois â la mode. vous al Ier durer. ca moda trece. Mireasa primeşte sfaturi de la Muica ei. on doit souffrir pour ce mensonge-lâ jusqu'd OQ qu'il devienne Văritâ. cadavre. La mariâe prend conseil de sa Maman. for they do not know anymore to look at the wonders of the Nature. LES MODtLES . Et si l'on est contestă aujourd'hui. it is nothing about it. MODA. THE MODELS 158. Mirele primeşte sfaturi. înainte de a purcede în taina nunţii. lorsqu'on vous comprendra. plus mâme que la toile. Before he approaches to wedding secret. The stone and the bronze. What is in fashion will go away with it. MODELELE LA MODE. Nu doresc niciodată să fiu la modă. se vor spre veşnicie. trebuie să suferi pentru minciuna aceea pînă ce ea va deveni Adevăr. when you'll be understood. but if one ever does it. nu trebuie să (. MINUNILE NATURII LES MERVEILLES DE LA NATURE . people are not aware of the joy of life. Ceea ce este la modă.THE FASHION.THE LIE 155. de la marraine et des tantes. pentru că nici nu mai ştiu să privească minunile Naturii. de la belle-mâre. you will last.01 MINCIUNA LE MENSONGE .

Toţi lucrează pentru a nu lucra . . Travailler comme si on respirait. avec de la joie et sans fatigue.THE WORK 161.exceptâ les vrais artistes. Un monument depinde întotdeauna de locul anumit pe care îl alegi şi de cum va răsări sau va apune soarele deasupra lui. 163. MONUMENTUL LE MONUMENT . Le travail est la chose la plus stupide qui soit. un moyen. Tous travaillent comme pour feindre . joyfully and tirelessly. de însăşi materia înconjurătoare. are less beautiful than toads. voilâ le but. Only when one has such data [perspectives photographed at diferent times and from different positions]. on n'aboutit â sculpter que des cadavres.. mai mult o cale şi un mijloc. De abia atunci. one can plump for proper materials and study the forms which must match nature . Juste au moment ou on est dâjâ en possession de telles donnâes [les perspectives photographiâes â des heures diffârentes et sous des angles divers].. avînd aceste date [perspective fotografiate la diverse ore şi luate în diferite unghiuri] îţi poţi alege materialele şi poţi să îţi studiezi formele care vor trebui să se lege perfect cu natura . plutdt une voie. But even God did not escape it.în afară de adevăraţii artişti. A monument always depends on the peculiar site you have chosen and on the way the sun will rise and shine over it. Să munceşti ca şi cum ai respira.THE MONUMENT 160... iată ţelul. here is the aim. rather a way and a mean. Munca este cel mai prostesc lucru. on peut se dâcider pour les matâriaux et âtudier les formes qui devront aller de pair avec la nature . Un monument dâpend toujours de l'endroit prâcis qu'on lui choisit et de la maniâre dont le soleil se lâvera ou couchera â son dessus. 162. one does not succeed in sculpting but dead bodies.. Work is the most stupid thing. de la matiâre mâme qui est autour. in sculpture. MUNCA LE TRAVAIL . Mais Dieu mâme n'y âchappa. însă nici Dumnezeu nu a scăpat de ea. cu bucurie şi fără osteneală. What's the use of model's practice? In this way.et en souligner le caractâre monumentat. on the matter itself which is around.62 A quoi bon la pratique du moddle? Ce faisant. Les hommes nus dans la plastique sont moins beaux que les crapauds.. Men's naked bodies.and point out its monumental feature.şi să îi fixeze monumentalitatea. To work as if breathing.

cachâes .THE FOOLS Nebunii nu sînt nebuni .a head of one suddenly revealed child. the symbol and the sacred. ci surîde şi construieşte. în sculptură. ou dans la recherche des essences . 0 .excepted the true artists.la tâte d'un enfant de râvâlation soudaine.seulement ils sont traitâs comme tel.ei doar sînt trataţi drept nebuni. simbol şi sacralitate.. dans la sculpture.. L OLTENII LES OLT£NIENS .dans la matlăre. NOUL NĂSCUT LE NOUVEAU N£ . Prototipul oltenilor noştri are două feţe ca şi lanus: bărbatul de omenie şi gospodarul cuminte. The New born remains a definitive form. Le Nouveau n£ reste une forme definitive. sau în căutarea esenţelor ascunse în material. Noul născut rămîne o formă definitivă.. al naturalităţii. le symbole et le sacră. el este calea care îşi ia obîrşia în capul unei femei adormite . constă în gîndirea alegorică. and not the photographic reproduction of appearances. care nu se plînge niciodată. et non dans la reproduction photographique des apparences extârieures.63 Everybody works asforfeigning. râside dans la pensăe alâgorique. Fools are not fools . iar nu în reproducerea fotografică a aparenţelor exterioare. Le naturel.only they are treated as such.THE OLTENIAN 167. c'est une voie qui prend son origine dans la tâte d'une femme endormie . Les fous ne sont pas fous . Naturalitatea. 165.a unui copil întrevăzut dintr-o dată.. NATURALITATEA ÎN SCULPTURĂ LA NATURAUTEDANS LA SCULPTURE-THE NATURALNESS IN SCULPTURE 164. a way which takes its origin in a sleeping woman's head . în momentele cele grele iese la iveală viteazul. NEBUNII LES FOUS . or the search for the hidden essences in the matter. El cunoaşte voioşia ca pe o stare permanentă. The naturalness in sculpture is the alegoric thinking.THE NEWBORN 166. iar aura feeriei îl scaldă în azur.

according to the shape he has caught sight of in the depths . emerges the bold man and the aura of fairy takes him to the skies. Opera de artă trebuie să fie creată ca şi o crimă perfectă . II connaît la gaietă en tant que condition permanente. surgit le vaillant et l'aura de la feerie le porte aux nues. he rubs and cuts it in tens of facets. Lors d'un n au frage.şi după visul său interior. Being smart is quite something. în fiecare om zac energii nebănuite. qui ne se plaint jamais. ga vaut la peine. but being honest it is actually worthwhile. but smiles and builds. Opera de artă e o astfel de sfărîmătură. c'est quelque chose. OPERA DE ARTĂ L'OEUVRE D'ART . In the very moments of difficulty. Aux moments difficiles.. ONESTITATEA £TRE HONNETE ..THE HUMAN 168.et selon son reve intime. son diamant L'artiste travaille ce diamant. Artistul prelucrează acest diamant brut. Everyone has. 169. Mon art est la râalitâ mâme.64 Le type de nos Oltăniens comporte deux faces tout comme Jartus: le bonhomme et le maître de c6ans. mais sourit et bâtit. During a wreck.. Arta mea este realitatea însăşi. toutefois... Des ânergies insoupgonnâes gisent en chaque humain. le taille en dizaines de facettes d'apres la forme qu'il a apergue dans les entrailles .fără pată şi fără urmă de autor.BEING HONEST Să fii isteţ este ceva.pas de tâche. poate în singura realitate valabilă..and according to his intimate dream. The artist works this diamond. l'on s'agrippe d'un dâbris pour se sauver la vie L'oeuvre d'art est un tel dâbris. . Our Oltenian type has two faces as Janus had: the good-natured man and the wise maşter of the house. într-un naufragiu te agăţi de o sfărîmătură pentru a te salva. tels les diamants enfouis dans la terre. aceasta în adevăr merită osteneala. L'art n'est pas s'âvader de la râalitâ mais entrer dans la râalitâ la plus vraie peut-âtre la seule valable. asemenea diamantelor ascunse în pămînt. He experiences joy as a permanent condition. The work of art is such a fragment. Arta nu este o evadare din realitate. sage par nature. Chacun a. OMUL L'HUMAIN . îl şlefuieşte şi îl taie în zeci de faţete după forma pe care a întrevăzut-o în măruntaie . le frotte. who never complains. mais d'âtre honnâte. pas de trace d'auteur. L'oeuvre d'art se doit commettre tel un crime parfait . D'âtre mălin. as diamonds hidden underground. however. his own diamond. Fiecare îşi are însă diamantul său. dar să fii onest. Unbelieved energies are lying in every human.THE WORK OF ART 170. 171. people cling on to a fragment to save themselves. ci o intrare în realitatea cea mai adevărată.

Cu această formă . Les orgueilleux s'offensent en un tournemain. at the slightest prick.eu aş putea să mişc Universul. o ţeastă omenească. 172. însă ne jucăm mereu cu alte sfere. Noi ne aflăm într-o sferă. Art is not to go out of the reality. C'est par cette forme [l'Oeuf ou le Commencement du Monde] que je pourrais âbranler l'Univers. mais le faire dans une telle forme qui puisse aussi tâmoigner de l'âpoque ou vâcut I'artiste. ORGOLIOŞII LES ORGUEILLEUX-THE PROUD 174.. C'est ce qui âchappe â la mort que l'oeuvre d'art doit exprimer. mais nous jouons sans cesse avec d'autres sphdres. comme la vessie di porc. O U L SAU ÎNCEPUTUL LUMII L'OEUF OU LE COMMENCEMENT DU MONDE THE EGG OR THE BEGINNING OF THE WORLD 175. The proud persons take offence in a trice.Out sau începutul Lumii .COMPLETE WORK 173.. car c'est un monument pour les morts. Ca băşica de porc.65 The work of art must be created as one perfect murder: no stain.. Ils crâvent â la moindre piqure. Je ne veux aucunement d'oeuvre complet. je suk tout entier â mon travail. la cea mai mică înţepătură s< sparg. I want not in the least a complete work because it is a monument to the dead. Nous les . The work of art must express just what is not submitted to the death. OPERA COMPLETĂ L'OEUVRE COMPLETE .. or moi. whereas I fee myself fully drawn into work. but to do this in a form that should also last as a piece of evidence for the period which the artist has lived in. Acesta este ca un monument pentru morţi. însă trebuie să o facă printr-o asemenea formă care să rămînă şi o mărturie asupra epocii în care trăieşte artistul. Opera de artă trebuie să exprime tocmai ceea ce nu se supune morţii. Le combinăm şi le facem să strălucească^ Am pus în Sculptură pentru orbi curiozitatea pentru ceea ce nu poate fi cunoscut: un ou unde clocesc cuburi mici. like the pig bladder. în vreme ce eu mă simt angrenat în plin lucru.the only one which maybe exists.. no mark of author. A/ous sommes dans une sphâre. My art is the reality itself. Nu-mi doresc cîtuşi de puţin o operă completă. Orgolioşii se jignesc foarte uşor. They burst. but to enter the truest reality ..

pentru a-şi izgoni spaima de strigoi. The pleasure-rush is pathetical and even more painful than to the bottom of the hell.. vient l'heure char'mante du dâjeuner. Thereafter comes the charming time of lunch. a human skull are germinating... PASIUNILE LES PASŞIONS . We combine and make them shine. Le don du parent temoigne de son apprăciation et de sa fortune. Părinţii şi unchii ar trebui să ofere copiilor şi nepoţilor lor cît mai mulţi bani şi cît mai puţine. Nous jouons avec toute la gamme des passions comme des enfants quijouent aux fantdmes pour chasser leur peur de loups-garous. Les nuits appartiennent aux ăpuisements raffinâs. . Les parents et les oncles devraient offrir â leurs enfants et neveux le plus d'argent possible et le moins de. încărcate cu vaporii ghiftuielii şi ai alcoolizării. Le don de l'ătranger asservit. vine ora şarmantă a dejunului. Cu parizianul nu pot să discut afaceri serioase. f PARIZIANUL LE PARISIEN . Avec le Parisien. PĂRINŢII LES PARENTS . Darul străinului te subjugă...THE PARISIAN 176. Nopţile aparţin extenuărilor rafinate.. shrouded in the steam of the grub-and-bub.66 combinons et les faisons âclater. We are within a sphere. le five-o'clock salonard et les dâlices grisants du souper. decît pînă la ora aperitivului. five-o'clock-u\ salonard şi deliciile cinei. Darul părintelui este pilda şi punga sa. un crâne humain. the salonard five-o'clock and the heady delights of supper. conseils. J'ai mis dans la Sculpture pour les aveugles la curiositâ de ce qu'on ne peut pas connaître: un oeufoO germinent de petits cubes. Just by this form [The Egg or The Beginning of the World] I could shake the Universe. sfaturi. Nights belong to refined exhaustions. je ne peux discuter des affaires serieuses qu'avant l'heure de I'ap6ritif.THE PARENTS 178. aşa cum se joacă unii copii de-a stafiile.. La ru6e vers les plaisirs est pathâtique et encore plus douloureuse qu'elle ne l'est au fond de l'enfer... Noi ne jucăm cu gama tuturor pasiunilor. enveloppâs dans la vapeur de la mangeaille et de l'alcool. I put in Sculpture for the Blind the curiosity of what cannot be known: an egg where little cubes. Ensuite.. With the Parisian.... Pe urmă. We play with all the range of passions as some children play ghosts in order to escape their fear of werewolves. but we are unceasingly playing with other ones.. I can talk about serious matters only before the aperitif time.THE PASSIONS 177. Goana după plăceri este patetică şi mai dureroasă chiar decît la talpa iadului.

. Pasărea de aur!. where they draw the anchor at wreck.. Datoria părintelui carpatin şi balcanic este de a-şi asigura casa şi masa copiilor săi. Mais je ne l'ai pas encore trouvâ! The Golden Bird!. si nombreux qu'ils soient et â toute heure du jour ou de la nuit. The stranger's giftsubmits. "Faliţii" sînt imediat puşi la muncă şi la tratament. unde ei îşi aruncă ancorele la naufragiu. Familia este şi trebuie să rămînă sacră. his home becomes a kind of paradise island.. â cent kilomâtres de distance.. .. şi la orice vîrstă. Je vois cet Oiseau dor6 trâs loin. But I haven'tfound ityet. Aussi sa maison devient-elle une sorte dlle du paradis. O lucrez continuul. la o sută de kilometri depărtare şi de o asemenea măreţie. I'm working on it relentlessly!. â cote des autres [de la familie] et on les trăite d'âgal â âgal. La familie est sacrâe et doit rester comme tel. pe picior de egalitate. Păsările măiestre m-au fascinat şi nu m-am mai eliberat din mreaja lor niciodată. chiar dacă ies din puşcărie sau dau faliment.. 181.. The Bluebirds fascinated me and I did never free myself from their bewitchment... J'y travaille sans trâvel. I see this Golden Bird very far.. et â n'importe quel âge. at one hundred kilometers away. even when they're just out of prison or bankrupted. încît să umple întreaga boltă cerească. o insulă a paradisului. astfel. .67 so The parents and uncles should offer their children and nephews as much money as possible and little. Le devoir du parent carpatique et balcanique est d'assurer le vivre et le couvert de ses enfants. and so much sized that it could fiii the whole vault of heaven. and at any age... însă nu am găsit-o încă! L'Oiseau dor6!... The parent's gift evinces his appraisal and wealth. The "bankrupted" are set to work at once. mâme s'ils sortent du prison ou sont tohâants.. Carpathian and Balkan parent's duty is to provide the bed and board to his children.THE BIRDS... Căminul său devine. 0C1 ils jettent l'ancre en cas de naufrage. and treated as equal. On fait aussitot travailler "Ies falites". LES OISEAUX. 180. advice. 179. oricît de numeroşi ar fi ei şi la orice oră din zi şi din noapte.. Family is sacred and must remain as such PĂSĂRILE. Thus.. Eu văd această Pasăre de aur foarte departe. however many they would be and at any hour of the day or night. besides the others.. Les Oiseaux Bleus m'ont fascină et je ne me suis plus jamais affranchi de leur emprise. et si grand qu'il puisse remplir la voOte căleşte dans son entier. 18 2.

68 183. I had to clear two great obstacles.je me suis approchâ au plus profond de la juste mesure. qui est attachâ â la matiâre. Through this oval of the Bluebird's body. în filosofia mea asupra vieţii. I was to show. as well as any other duality. Aici am avut de luptat cu două mari probleme. The Bluebird is one symbol of the flight which unshackles matter-limited man.the white and the black -1 came to the nearest to the right measure. Thereon. to separate matter from spirit. care este legat de materie. c'est une illusion. Sufletul şi lutul formează o unitate. never changed along the time. On the other side.le blanc et le noir . Et je devais. Selon ma philosophie de la vie. Trebuia să arăt în formă plastică sensul spiritului. născute dintr-o căutare unică. finală. In the two last Birds' versions . I was asking to myself: how must these forms really balance to give the Bird a sense of effortless flight? As you can see. Şi am realizat acest lucru. the sense of the spirit. L'idâal concernant ces sculptures serait un tel agrandissement jusqu'â les faire remplir la voOte câlâste entiâre. resulted from a single search. in a plastic form. Soul and clay are one single unit. separarea materiei de spirit şi orice soi de dualitate rămîne o iluzie. trebuia să fuzionez toate formele . Even opposite forms were meant to melt in a new. moi: comment devraient-elles ces formes vraiment balancer pour confârer â l'Oiseau un sens du voi sans effort? Comme vous pouvez noter. j'ai sâparâ et combinâ deux mouvements impârieux . j'ai râussi. In my philosophy on life. I succeeded somehow in making my Bird glide. â la fois. The ideal of creating these sculptures would be such an augmentation as to fiii the whole vault of heaven. which is entangled in matter. Je devais montrer en forme plastique le sens de l'esprit. L'âme et l'argile font une unitâ. is an illusion. Et j'y parvenais au fur et â mesure que je râussissais â me dâtacher de moi-mâme. Concomitent. l had to cast all the forms in one perfect unit. J'avais deux grands obstacles â franchir lâ-dessus. L'Oiseau bleu est un symbole du voi qui libâre l'homme des limites de la matiâre inerte. faire l'Oiseau bleu planer. Dans les deux derniâres versions des Oiseaux . 184. en quelque sorte. Mâmes les formes contradictoires devaient converger dans une communion nouvelle et ultime. And I did it all the more as I was succeeding to detach towards myself . restâe toujours la mâme au long du temps. cu atît mai mult cu cît reuşisem să mă detaşez de persoana mea. Je me demandais. the other under it. am reuşit cumva să fac ca Pasărea măiastră să plutească. sâparer la matiâre de l'esprit. Chiar formele contradictorii trebuiau să se unifice într-o comuniune nouă. Idealul realizării acestor sculpturi ar fi o mărire care să umple întreaga boltă cerească. sortis d'une recherche unique.una deasupra ovalului şi alta.într-o unitate perfectă. couler toutes les formes dans une unitâ parfaite. final communion. Mă întrebam singur: cum trebuie să balanseze oare formele pentru a da Păsării un sens al zborului fără efort? După cum observaţi. Par cet oval qui est le corps de l'Oiseau bleu. tout comme n'importe quelle autre dualitâ. rămasă prin timp în continuu aceeaşi. m-am apropiat cel mai profund de o dreaptă măsură. Prin acest oval al trupului Păsării măiestre eu am separat şi am combinat două mişcări imperioase . dedesubt. Les Oiseaux bleus sont une sârie d'objets diffârents. în ultimele două variante ale Păsărilor . I separated and combined two imperious movements. Păsările măiestre sînt o serie de obiecte diferite. Pasărea măiastră este un simbol al zborului ce îl eliberează pe om din limitele materiei inerte. The Bluebirds are a set of different objects. one above the oval. l'autre â son dessous.l'un au-dessus de l'oval.cea albă şi cea neagră.

voilâ ce que c'est mon Oiseau. Iubesc tot ceea ce se înalţă. the impetus. Depuis 45 ans je porte la nostalgie de ce râve et je continue de creer des Oiseaux Bleus. bowed down and cried before one of my Bluebirds. PEŞTELE LEPOISSONTHEFISH 187. quelque dame. having actually felt it.. J'aime tout ce qui s'âlâve. Well..this is my Bird... Je ne veux reprâsenter nul oiseau. De 45 de ani port nostalgia visului acestuia şi continuu să creez Păsări măiestre. Eh bien. i-aş fi oprit mişcarea şi aş fi obţinut o simplă mostră a realităţii. Je voudrais reprâsenter l'impondârabilitâ dans une forme concrâte. but just its very feature. Dacă i-aş fi reprodus aripioarele. some lady from New York. Cînd vezi un peşte nu te mai gîndeşti la solzii lui. Eu aş vroi să reprezint imponderabilitatea într-o formă concretă. I have worked hard on the [enchanted] Bluebird since 1909 and.. 186. Divinitatea rămîne în opera ta. les âcailles ou les yeux. în vreme ce eu am vroit să-i surprind scînteia spiritul dinlăuntru-i.. God is everywhere . j'aurais arrâtâ son . ci să exprim însuşirea în sine. As a child.. its spirit: the flight. spre ceruri. "To the airs' imensity" . o doamnă de la New York care a simţit într-adevăr acest lucru. şi cînd uiţi cu desăvîrşire de tine însuţi şi cînd te simţi umil şi cînd te dăruieşti. De mon enfance.aceasta este Pasărea mea. I like everything that raises. I have always dreamt myself flying between trees. La Divinitâ reste dans votre oeuvre. on n'envisage plus les âcailles.. Dumnezeirea este pretutindeni. ea este magică. to the skies. a îngenuncheat şi a plîns în faţa uneia dintre Măiestrele mele.. son esprit: le voi.and when you forget yourself entirely.. there I am.69 185. l'âlan.. spiritul ei: zborul. vers les cieux. iată. Lorsqu'on voit un poisson. Eu nu doresc să reprezint nici o pasăre. "Vers l'immensitâ des airs". I don't mean to represent a bird. Ei bine. qui sentit vraiment cela. Je ne crois pas râussir jamais. and when you devote yourself.. Copil fiind. et qu'on s'oublie complâtement. elanul. la corpul său strălucitor care înoată văzut prin apă. il me semble ne pas l'avoir accompli.. je râvais toujours de vouloir voler parmi les arbres. Je m'âpuise en travaillant â l'Oiseau Bleu [enchantâ] depuis 1909 et. iată ce am dorit eu să reprezint. Nu cred că voi izbuti vreodată. Istovesc la Pasărea măiastră [vrăjită] din 1909 încoace şi mi se pare... I don't think to succeed ever. and when you feel humble.. Si je lui avais mis aussi les nageoires. La Divinitâ est partout. I wish to represent imponderability in one material form. "Spre imensitatea văzduhului" . et qu'on se sent humble. am vişat totdeauna că aş fi vroit să zbor printre arbori. voilâ.. mais exprimer son attribut en soi. voilâ ce que j'ai voulu fyrâsenter. God remains in your work. că nu am desăvîrşit-o încă. mais la seule rapiditâ de ses nouvements. son corps luisant qu'on voit nager dans l'eau. I still feel like having not accomplished it. For 45 years I have bore that dream nostalgy and I haVe kept on creating Bluebirds. s'agenouilla en pleurant devant l'un de mes Oiseaux Bleus. Ei bine. which is magic. et qu'on se dâvoue. solzii sau ochii.. ci te gîndeşti numai la iuţeala mişcărilor sale.. elle est magique. â New York. Eh bien.

that's why they tear each other apart and are never happy While the other hand if they grew and matured in a natural way. but only about the speed of t movements. drdles! Stones may suddenly turn. J'ai fait la pierre chanter pour l'Humanit6. Les gens voient le monde comme une "pyramide fatale" et s'y agglomdrent pour arriver au p haut que possible. s'ils dâveloppaient comme le brin de bl6 dans la plaine. we should never be alone.. vers le sommet.the spirit within.l'esprit cachâ dedans. Well. its shining body that one sees as swimmimg in the water. şugubeţe! Les pierres puissent devenir d'un coup.. one doesn't think anymore about its scales. pentru ajunge cît mai sus. if they developed like the wheat blade io plain. Oamenii văd lumea ca pe o "piramidă fatală". <J When seeing a fish. Tandis qu'au contraire.. 188. People see the world like one "fatal pyramid" and crush into each other therein in order to re as high as possible to the top.. tandis ce que i'ai h»«„ Voul saisir l'âtincelle . I made the stone sing for the Mankind. waggish! PILDA L'EXEMPLE . this is what I wanted ta represent. on ne serait donc jamais seul. drept pentru care se şi sfîşie între ei şi sînt cu tot nefericiţi [nemulţumiţi]. while I wanted to catch the spark . I should have stopped its movement and l should have obtained only one sample of reality. dacă ar creşte şi s-ar împlini în chip fires dacă s-ar dezvolta ca şi spicul de grîu pe cîmpie. PIRAMIDA LA PYRAMIDE . 189...70 mouvement et je n'aurais obtenu qu'un âchantillon [statiquel de r6alit6. Pe cînd dimpotrivă. şi se înghesuie-i înăuntru-i.. s'ils grandissaient et murissaient d'une maniere naturelle. The example fertilizes! Were we to follow the hermit's example. PIATRA LA PIERRE . scales or eyes. fiecare ar fi ceea ce trebuie. chacun serait ce qu'il failait ou pourrait etre.THE STONE Eu am făcut piatra să cînte pentru Umanitate.... sau ar put «.THE EXAMPLE Pilda fertilizează! Deci nu sîntem niciodată singuri. 190. If I had made its fins. chiar dacă am da pilda sihastrului. înspre vîrfu-i. Pietrele pot să devină dintr-o dată. L'exemple fertilise! Dussions-nous suivre l'exemple de l'ermite. c'est pourquoi ils se dăchirent l'un l'autre et ne sont jam satisfaits.THE PYRAMID 191. everybody would be what should or could be .

. Iar prin bucuria ta să oferi bucurie şl celorlalţi. PLĂCEREA LE PLAISIR ..THE PLEASURE 193. long after [over 30 yearsl]. Jos sînt atît de multe locuri liberei In vlrf ajung prea puţini şi sînt prea repede aruncaţi şi zvîrliţi. j'ai taillâ directement en pierre le groupe des deux âtres enlacâes. La început. Să fie întîi bucuria ta.. Nu vedeţi oare aceşti ochi? Profilul acestor doi ochi uniţi în Templul Sărutului?. după moarte?. Et. The columns of the Kissgate are the result of long years of research. to hold dear anf deeply Iove what you create. et trop vite jetăs et enlevâs. to give joy to the others. offrir de la joie aux autres.. Then.71 s 192.. Fără inimă. Numai amintirea ochilor şi a privirilor cu care ne-am revelat dragostea pentru oameni şi pentru lume.. am tăiat direct în piatră grupul celor două fiinţe înlănţuite. Les colonnes du Temple du Baiser sont le fruit de longues annâes de recherches... Que reste-t-il [de nousJ aprâs la mort?. No pleasure. II y a tant de places libres â son piedl Ceux qui arrivent au sommet sont trop peu nombreux. să îndrăgeşti şi să iubeşti fierbinte ceea ce faci. j'ai pense constamment eterniser une Porte haute. Never climb too high on the pyramid! There are so many free places at its footl A few get . POARTA SĂRUTULUI LA PORTE DU BAISER . după mai multă vreme [peste 30 de ani!] m-a purtat constant gîndul spre eternizarea unei înalte Porţi. Aceste emisfere reprezintă Iubirea. no Art! And the first condition of all is to like. beau temps aprds [plus de 30 ans!].. Le plaisir dont travaille l'artiste c'est le coeur măme de son art. Ces deux hâmisphâres reprăsentent l'Amour. Ce rămîne oare [din noi] în amintirea celorlalţi. 195. par cette joie. nu există Artă! Şi cea dintîi condiţie este să îţi placă ţie. Iar apoi. Intre bărbat şi femeie. prin dragoste. Pas de coeur.THE KISSGATE 194. a unei Porţi prin care să se poată trece dincolo. Ei bine.. And through your joy. pe pămînt. aceste profiluri ale Porţii Sărutului reprezintă contopirea... pas d'Art! Et la toute premidre condition c'est d'aimer... chărir et adorer ce qu'on crăe. Your joy be first. Coloanele Templului Sărutului sînt rodul unor îndelungaţi ani de căutări. Que ce soit d'abord votre joie. une Porte â passer dans l'Au-Delâ. Viaţa se află acolo jos. First. I cut straightly in the stone the unit of the two clasped beings. .. La vie est ici-bas... Puis.. Să nu te avfnţi niciodată prea sus pe piramidă.to the top and they are so soon rejected and thrown down. D'abord... Life is down there. one Gate which one could pass in the Beyond through. The pleasure which the artist is working with is the very heart of his art. Plăcerea cu care lucrează artistul este însăşi inima artei sale. Ne grimpez jamais trop haut sur la pyramide. Est-ce que vous ne voyez pas ces yeux? Le profile de ces deux yeux unis dans le Temple du Baiser?. I was constantly thinking to ifflmortalize one high Gate..

THE POLICY 198. POEZIA PURĂ LA POESIE PURE . What still remains [of us] after death?. Les vrais politiciens sont des âdificateurs. oameni cu vocaţie. II n'est pas obligatoire et peut en effet s'avârer trâs nuisible pour ceux qui font de la sculpture "bifteck". poate să devină extrem de dăunătoare pentru aceia care practică o sculptură de tipul biftec. care înlocuiesc. pe cetăţenii cei slabi. The shine is a necessity that relatively absolute forms impose on certain materials.. of man and woman.a philosophical technique. The only memory of eyes and looks which revealed our love for people and world. Ils âliminent les bons citoyens qui remplacent constamment les citoyens faibles ou pauvres. Professional politicians are one budget-consuming calamity or a necessary evil. these profiles of the Kissgate represent the union. tehnică filosofică.. POLITICA LA POLITIQUE .. Policy is everybody's deal. but I know that our old Oltenians1 prayer is a kind of meditation.. .THE PURE POETRY 196.. Politicienii adevăraţi sînt nişte ctitori. întru adevăr... Ei îi elimină pe cetăţenii cei buni. through Iove. who constantly replace the weak or poor ones. des hommes douâs.une techniquephilosophique.. La politique est l'occupation de tout le monde. entre l'homme et la femme. These hemispheres represent Love. Eh bien. permanentizaţi. Les politiciens professionnels sont une calamitâ budgâtivore ou un mal nâcessaire. ces profiles de la Porte du Baiser sont l'union. ori sărmani.. that is .. POLISAREA LE POLI. Don't you really see these eyes? The profile of these two eyes merged in the Kiss-Temple?. The real politicians are builders... par amour.72 Juste le souvenir des yeux et des regards qui râvâlârent notre amour des gens et du monde. Pure poetry may be a prayer. Se poate că poezia pură este o rugăciune. Politicienii de profesie sînt o calamitate bugetivoră. Ea nu este obligatorie şi. They eliminate the good citizens. Polisarea perfectă este o necesitate pe care formele relativ-absolute o postulează unor anumite materiale. mais je sais que la priâre de nos vieux Oltâniens est une forme de mâditation. adică o. însă eu ştiu că rugăciunea bătrînilor noştri olteni este o formă a meditaţiei. Politica este ocupaţia tuturora.THE SHINE 197. Le poli c'est une nâcessitâ que les formes relativement absolues imposent â certaines matieres. ... confraţi prin alegeri. c'est-â-dire . confreres de par les âlections. It is not compulsory and it may actually tum extremely harmful to those who practise a "beefteck"-type sculpture. fellows by elections.. talented people. II se peut que la poăsie pure soit une priâre. sau un rău necesar. Well.

eliberează-te de greşeli. Prietenia nu este durabilă decît între bărbaţi din acelaşi cin. de dâsirs.. votre meilleur ami... Ces tâtes en metal. 200. Soyez avec votre meilleur ami comme s'il pouvait devenir. PRIETENIA LES AMIS. v Be to your best friend as if he could turn into. THE FRIENDSHIP 201. average or tall. Acestea sînt trei precepte. eşti puternic în contra răului. Here are three precepts . at the Independants' Show you can see now copied by everybody. în anul 1909. devii invulnerabil. Se lient d'amitiâ durable seulement les hommes de mâme rang. Purtînd această armură. Try to free yourself from precepts and live on your own: you will not find anything more obscure there [in my studio]. de mâme que vos ennemis. Free yourself from passions. micşoară sau înaltă. Eliberează-te de pasiuni..THE FRIENDS. suivant votre propre taille: naine. Alege-ţi prietenii ca şi pe duşmani după talia ta: pitică. ca şi cum ţi-ar putea deveni.. prieten înfocat. Voilâ trois prâceptes. le puteţi vedea astăzi imitate de toată lumea. duşmanul cel mai înveninat..[which are] defşnce and shield to any Spirit. L'AMITIlz .. from desires. que j'ai exposâes au Salon des Indăpendants... ca şi cum ţi-ar putea deveni..THE PRECEPTS 199. Choose your friends as your height is ^arf. Friendship lasts only between men of the same standing. Such metal heads I have exhibited in 1909.. the most venomous enmy.. Afranchissez-vous de passions. your best friend. en 1909.. et avec °tre ennemi le plus redoutable comme s'il pouvait devenir. and be to your most redoubtable enmy as if he could turn into. Whoever enjoys this defence is strong when faced with the evil and becomes invulnerable. măruntă. [qui sont] armure et bouclier pour n'importe que! Esprit. de fautes. moyenne ou grande.. zale şi scut pentru orice Spirit. Essayez de vous affranchir des preceptes et vivre seulement par vous-mâmes: vous n'y trouverez plus rien d'dbscure [dans mon atelier]. I'ennemi le plus vânimeux. iar cu cel mai mare duşman. on les voit aujourd'hui copiâes par tout le monde. from mistakes..73 PRECEPTELE LES PRZCEPTES .. încercaţi să vă eliberaţi de precepte şi să trăiţi numai prin voi înşivă: nu veţi mai întîlni aici [în Atelier] nimic obscur. Aceste capete de metal pe care le-am expus la Salonul Independenţilor. Quiconque porte cette armure est fort devant le mal et devient invulnârable. Poartă-te cu cel mai bun prieten al tău. . petite... short. Choisissez vos amis. PRIETENII. eliberează-te de pofte.

socle]. Este întocmai ca lungimea unei bucăţi muzicale.74 203. Elle est plus forte dans l'adolescence et chez le jeune homme. peste umăr. conjugare a meseriilor şi sfat spre bdtrîneţe. însă proporţiile interioare ale obiectului . as bending backwards. whilethe vulture is devouring his liver. Prietenia rămîne oglindirea în alter-ego. if suitably placed [on a. L'amitiâ reste la râflexion dans l'alter ego. apoi slăbeşte după însurătoare şi reînvie. PROPORŢIILE LA PROPORTION. Naturalitatea în prietenie este emulaţia inteligenţelor similare şi fraternizarea camarazilor de arme. Inner proportion is the ultimate truth. dacă este aşezat cum trebuie [pe un soclu]. Naturalness in friendship is emuiation of similar intelligences and old-army-mates' brotherhood Friendship is a youth phenomenon. une conjugaison des mâtîers et un conseil vers la vieillesse. La naturalitâ dans l'amitiâ c'est l'âmulation des intelligences semblables et la fraternitâ entre les camarades de râgiment. PROMETEU PROMETH^E . joint professions and a counsel to the old age.PROMETHEUS 205. tandis que le vautourlui dâvore la foie. Prometeulul meu. over his shoulder. Ea este mai puternică în adolescenţă şi ca flăcău. My Prometheus. pardessus l'âpaule. It is stronger at teenagers and young men. Prietenia este un fenomen de tinereţe.THE PROPORTION (S) 206. îi poţi vedea capul cum i se lasă pe spate. din nou. laisse voir sa tâte se pencher en arriâre. it grows weaker after marriage and revives again towards the old age. Mon Prometh6e. si convenanblement placă [sur un socle]. la bătrîneţe. puis elle s'affaiblit ap râs le mariage et ressuscite de nouveau vers la vieillesse. La proportion intârieure est l'ultime vâritâ inhârente en toutes choses. . 207. înălţimea în sine a unei opere nu vrea să vă spună nimic. PROPORŢIA. Proporţia interioară este ultimul adevăr inerent în absolut toate lucrurile. 204. let his head show. LES PROPORTIONS .acelea vă spun Totul. inherent to all things. Friendship remains the reflexion in the alter ego. L'amitiâ est un phânomâne de jeunesse. în vreme ce vulturul îi devoră ficatul.

este totuna în'faţa Eternităţii. I don't like to render.mais des âtres ailâs et libârateurs. 211. jamais assez de reconnaissance pour la terre qui nous a tout donnâ. C'est tout comme la longueur intârieures de l'objet.THE APPRECIATION Nu vom fi niciodată îndeajuns de recunoscători faţă de pămîntul care ne-a dat totul. însă pînă şi Creatorul le-a împrumutat în drumul său. they tell you Everything. et. pour cela.hamali grei. REGE SAU CERŞETOR ROI OU MENDIANT. Acestea rămîn cele mai nenorocite dintre lucruri şi nu sînt. but beings who are etherical in fnemselves. nu ar trebui să glorificăm nicidecum munca în sine sau dificultatea efortului. ci fiinţe înaripate şi eliberatoare.75 Seule la hauteur d'une Lpcal. Nous n'âprouverons We shall never appreciate enough the earth which gave all to us. Mais les proportions oeuvre ne veut rien dire. ci fiinţe care Je n'aime pas reprâsenter dans ma sculpture la force . in my sculpture. 208. Mais • Crâateur Mâme en a fait usage sur Son chemin. Je ne deşire aucunement reprâsenter dans mes sculptures des crâatures terrestres .it's the same before the Eternity. nous ne devons point glorifier le travail J^me ou la difficultâ de l'effort. .pludt des muscles mais des âtres qui sontethâriques en eux-mâmes. A REPREZENTA REPRÂSENTER . decît un mijloc. Ce ne sont au fait que les moindres choses et des simples voies. But inner proportions of the objects .TO RENDER 210. în definitiv. 209. the force .des lourds torteurs .c'est âgal devant l'&ernitâ.i. \ Nu-mi place să reprezint în statuile mele forţa .KING OR BEGGAR Rege sau cerşetor . It's like the length of a musical piece. King or beggar . RECUNOŞTINŢA LA RECONNAISSANCE .well.e. elles vous en disent Tout. Eu nu doresc să reprezint în sculpturile mele făpturi terestre . Roi ou mendiant . pentru aceasta. muscles -. d'un morceau Ţhe mere height of a sculpture doesn't tell you anything. Şi.mai mult muşchiulară sînt eterice în sine.

like heavy-looking porters but winged liberating beings and. for this. but they only succeeded in "producing" grandiloquence. care se desfăşoară libere pe întinsul cîmpiei şi primesc.care rămîne punctul de plecare incontestabil al sculpturii moderne. man became again a measure and a model used to restructurate the statue. Due to him sculpture became again human. el a declarat: "abia de acum înainte aş vroi să încep să sculptez. Iar atunci cînd a terminat opera sa Balzac . sculptorii au vroit să realizeze grandiosul. ca rînduiala oamenilor să fie orizontală. comme chez les brins de blâ. De la Michelangelo încoace. the situation of sculptural art was desperate. în dimensiunile ei şi în semnificaţia conţinutului. Since Michelangelo. Ar fi cu mult mai firesc. And giving any name is of no use. Influenţa lui Rodin a fost şi va rămîne imensă. il dâclara: "c'est dâs â prâsent que ie voudrais commencer la sculpture". la situation de la sculpture âtait dâsespârâe. simple means.THE HUMAN ORDER 212. L'influence de Rodin a âtâ et sera toujours immense. In 19th century. Şi este cu totul inutil de a vă cita vreun nume. si i'ordre humaine âtait horizontale. . dans ses dimensions et signification du contenu. RODIN 213. les sculpteurs ont voulu realiser la grandeur. la pluie et la bânâdiction du ciel. in dimensions and importance of content. Mulţumită lui. poate. sculptura a redevenit omenească. Graţie lui. asemenea firelor de grîu. Due to him. toutes pareillement. Et c'est tout-â-fait inutile de citer quelque nom. sculpters have willed to accomplish the grandour. Grâce â lui la sculpture redevint humaine. the Creator Himself used them on His path. situaţia artei sculpturii era disperată. Rodin's influence was and will ever be huge. Au 19-e siecle. we have not in the least to glorify the work itself or the difficulty of the effort. însă jiu au reuşit decît "să facă" grandilocvenţă. mais ils n'ont râussi qu'â "produire" de la grandiloquence. ploaia şi binecuvîntarea cerului. Nevertheless. The human order might be more natural if horizontal. the blow of the wind and the scorching sun. Mais voilâ Rodin qui transforme tout Grâce â lui. all equally. Depuis Michel-Ange. RÎNDUIALA OAMENILOR L'ORDRE HUMAINE . în secolul al 19-lea. the rain and the blessing of heaven. Ce serait bien plus normal. as in wheat blades. Auguste Rodin prezenta o atitudine modestă în faţa artei sale. qui se dâploient en toute libertâ sur l'âtendue de la plaine et regoivent. peut-âtre. qui reste l'incontestable point de dâpart de la sculpture moderne. însă apare Rodin care transformă totul. te coup du vent et le soleil de plomb. These are the most miserable things of all. l'homme redevint la mesure et le modâle censâs 4 restructurer la statue." Auguste Rodin prâsentait une attitude modeste face â son art. omul a redevenit măsură şi model după care se restructurează statuia. 214. bătaia vîntului şi arşiţa soarelui. toate în acelaşi fel. which spread out freely throughout the plain and receive. Et qu'il finit son oeuvre Balzac. But Rodin appeared and transformed everything.76 I don't want to represent in my sculptures earthly creatures .

naţional costumes. we have a great destiny!. what I realized had not been possible. în arborele latin. les paysages. Sans les dâcouvertes d'Auguste Rodin. Have you noticed that the well-to-do Romanian's first concern is to build one new house? The strangers do not build. sans âdifier aucun manoiren pierre ou en marbre. But for Auguste Rodin's discoveries. l'Orient et l'Occident. pour voir les gens. la hotarul dintre cele două lumi Orientul şi Occidentul. Venez chez nous. Avez-vous remarquâ que le tout premier souci du Roumain aisâ est d'âdifier une maison nouvelle? Les âtrangers n'âdifient pas. In the Latin tree. Duceţi-vă să vedeţi ceea ce am putut să realizez eu la Tîrgu-Jiu!. însă aici. he asserted: "it is from this ery moment that l'd like to begin sculpting". we [the Romanians] have been a fruit that ripened a little later.. The Phanariots were seizing the domains.. cele ce am realizat eu nu ar fi fost cu putinţă. Aţi observat că prima grijă a omului nostru cu cheag este să-şi construiască o casă nouă? Veneticii nu construiesc. the Orient and the Occident. în România. landscape. en Roumanie. Come to see what make in Tîrgu Jiul. ROMAN IA 216. on the frontier of the two worlds.. ROMÂNIA LES ROUMAINS.. Les Phanariotes s'emparaient des domaines. Fanarioţii acaparau moşiile. nous [les Roumains] avons ete le fruit qui mQrit un peu plus tard.Auguste Rodin had a modest atitude towards his art. sur la frontiâre qui săpare les deux mondes. Venez voir ce Wej'aipu faire â Tîrgu Jiul.. Romania.. ce que j'ai râalisâ n'eut pas âtâ possible. les costumes. 217. însă nu construiau niciodată palate sau conace de piatră sau de marmură... unde trăim noi.. ROMÂNII. noi (românii) am fost fructul care s-a copt ceva mai tîrziu. să vedeţi oamenii.. 215... LA ROUMANIE -THE ROMANIANS. And when he finished his work Balzac aiich remains the undeniable point of departure for the modern sculpture. locurile. costumele. nous avons une destinâe grandiose!. avem un mare destin!. did Go to my country. .. Dans l'arbre latin. Duceţi-vă la noi. but didn't build mansion of stone or marble 218.. Fără descoperirile lui Auguste Rodin. and see people.. Mais lâ ou nous vivons... But here where w e live..

Leur tables de vaieurs sont contenues dans les proverbes. what is good and what is wrong. RUGĂCIUNEA â a s * i A PRIIzRE . Austerlitz ou Verdun. seuls les Roumains et les Africains ont şu sculpter dans le bois. une bataille âclatante comme celle de Valmy. Austerlitz sau Verdun. aussi bien que dans leur phiiosophie de la naturalitâ. je constate qu'il n'y a pas encore eu. dans l'histoire des Roumains. les coutumes et la doctrine de leurs ancâtres. only the Romanians and the Africans knew to carve in wood. De tout le monde. Austerlitz. I see that their history did not know yet any great battle like those from Valmy. When I think about vicissitudes that the Dacians manifested up to the present.T H E PRAYER 223.78 219. prin tenacitate şi ductilitate diplomatică. Verdun. numai românii şi africani au ştiut cum să sculpteze în lemn. mais nos Roumains ont âtâ invincibles par vaillance. Dar era prima mea ciocnire cu responsabilitatea. însă cum era să . in Romania. none decision is ever taken when old people sit down while young ones stand up. tenacity and diplomatic ductility. et â tous les âges. însă românii noştri au fost invincibili întotdeauna prin vitejie. Quand je pense aux vicissitudes que les habitants de Dacie manifestărent jusqu'â prâsent. but our Romanians could not be defeated due to their bravery. nu se ia niciodată o hotărîre. în datinile şi în doctrina străbunilor. 221. iar tinerii în picioare. ca şi în filosofia naturalităţii. tenacitâ et ductilitâ diplomatique. Ţăranii români ştiu de la mic şi pînă la mare ceea ce este bine şi ceea ce este rău. and at all ages.o comandă obişnuită ca oricare altă comandă. Romanian peasants know all. 222. Monumentul trebuia să reprezinte o femeie plîngînd. ce que c'est bien et ce que c'est mal. constat că în istoria românilor nu a existat încă o bătălie eclatantă ca aceea de la Valmy. Tablele lor de valori sînt cuprinse în proverbele. Chez nous. Les paysans roumains savent tous. en Roumanie. La noi.THE ROMANIANS AND THE AFRICANS Din toată lumea. as weil as in their philosophy of naturalness. customs and ancestors' doctrine. 220. cînd cei bătrîni stau jos. Cînd mă gîndesc la vicisitudinile locuitorilor Daciei. Out of all peoples. pînă astăzi. In our country. Rugăciunea . l'on ne prend jamais de d6cisions lorsque les vieux sont assis et les jeunes debout. Their tables of values lie in proverbs. ROMÂNII Şl AFRICANII LES ROUMAINS ET LES AFRICAINS . în România.

. Am eliminat din opera mea tot ceea ce nu era esenţialul. but deathless Iove was concemed. prayer. Mais comment pouvais-je planter jjjfemme nue dans un cimetiâre? Par consâquent. monument 224. ptfre. de la matiere qu'on me donna.79 fac. Mais c'ătait ma premiere rencontre avec la gonsabilite Le monument devait montrer une femme pleurante. atunci. Iar cu cît veţi privi mai mult această operă. out the given matter. Et plus vous regarderez cette oeuvreplus vous en Mcouvrirez le sens: le mystâre de la fâcondită et de la mort reste le mystâre mâme de cet amour qui va survivre au-delâ de la tombe... the more you'll discover its sense: the mystery of fecondity and death remains the very mystery of this Iove which shall survive beyond the grave. într-un cimitir? Am făcut. 225.homme et femme Qw font l'amour.one order like any other. oare. une.. ci despre o viziune a iubirii fără de moarte. And the more you will look at it.care va supravieţui chiar şi dincolo de mormînt. o sugerare a fizionomiilor. it was not a matter of merely copying two models . pe care eu am "văzut-o" cu ochiul minţii.. Quant au Baiser.a man and a woman .. The was meant to show a crying woman..bărbat şi femeie. care se drăgostesc. The Kiss was to me the road to Damascus. în Sărutul nu a fost vorba de o copie fidelă a două modele .. The Prayer ..une commande comme toute autre. o femeie goală. legs. Vous y trouverez seulement une Mggestion de bras.. il n'âtait pas question d'une copie exacte de deux modeles . As for The Kiss. Găsiţi în această sculptură numai o sugerare a braţelor şi a picioarelor. j'ai fait. J'ai Elimină de mon oeuvre tout ce qui ne relevait pas de l'essentiel.who roake Iove. cu atît mai uşor îi veţi descoperi sensul: misterul fecundităţii şi al morţii rămîne însuşi misterul acestei iubiri . But it was my first contact with responsibility. de pieds. You find on this sculpture only suggested arms. Physionomies. mais d'une vision de l'amour immortel. one.. Le Baiser fut pour moi le chemin de Damas. La Priere . SĂRUTUL LEBAISER -THEKISS Sărutul a reprezentat pentru mine drumul Damascului. I took off from % work everything that was not essential. de physionomies. But how could l put a naked woman in a cemetery? Thereon I made.. that I had seen through the eyes of mind. rugăciune.. que j'ai vu de mes "yeux" de Tesprit. din materia ce mi se pusese la dispoziţie o.

Cît de îndepărtate sînt sculpturile acelea de marele eveniment al naşterii acelor fiinţe. many time to this sculpture. de bucuriile şi de tragediile lor. . Am urmărit să aduc aminte nu numai de această unică pereche de îndrăgostiţi. En consacrant. avant de le quitter. să îl redau în chiar simbolistica Sărutului.let alone the grandour of life and death! This is the story of my sculpture The Kiss. SCULPTORUL LE SCULPTEUR-THE SCULPTOR 229. Glasul speciei în iubire este motorul care nu se vede şi nu se aude. J'ai voulu rappeler non seulement ce couple d'amoureux. raised in Montparnasse cemetery and shaped a s M for "mortal". how far such sculptures are from the great event of those beings' birth. ca să nu mai vorbesc de măreţia vieţii şi a morţii. ces sculptures. dans la symbolistique mâme du Baiser. pe care am încercat. in the simbolistics of the Kiss. Chacune de mes sculptures se trouva motivâe par un sentiment bien profond.80 226. âlevâe dans le cimetiâre Montparnasse et composâe en M. as I used to do. I became aware in what extent the reflexion of two beings' outer forms is far from the essential truth. multă vreme acestei sculpturi. Consacrînd. bien de temps â cette sculpture. that I tried to render. aşa cum de altfel îmi este obiceiul.comme mort. motorul palpabil şi vizibil mi se pare însă a fi elanul spre absolut şi unificare. par six fois. Sculptorul este un gînditor. au fait. mais !e moteur palpable et visible me semble. their joys and tragedies . sans plus parler de la grandeur de la vie et de la mort! Voilâ l'histoire de ma sculpture i e Baiser. Fiecare din sculpturile mele a fost motivată de un sentiment foarte profund. la voix de l'eşpâce est le moteur qu'on ne voit pas. 227. mais tous ces couples anonymes qui s'aimârent jamais dans ce monde. je me suis rendu compte en quelle mesure la râflexion des formes extârieures de deux âtres est loin de la vâritâ essentielle.. The species' voice in love is the engin that may be neither seen nor heard. Dans l'amour.. selon mon habitude. Devoting. que j'ai esşayâ rendre. du grand evânement de la naissance de ces âtres. Aceasta rămîne povestea sculpturii mele Sărutul înălţată în cimitirul Montparnasse şi compusă în forma literei M . Every one of my sculptures was motivated by a very deep feeling. six times. 228. I had in mind to remember not only this couple of lovers. l'âlan vers l'absolu et l'union.moartea. iar nu un fotograf al unor aparenţe derizorii. qu'on n'entend pas. de şase ori. înainte de a o părăsi. de leurs joies et tragâdies. but the palpable visible engin seems to be the impetus towards the Absolute and union. combien elles sont âloignâes. mi-am dat seama în ce măsură oglindirea formelor exterioare a două fiinţe este departe de adevărul esenţial. before leaving it. ci şi de toate acele perechi anonime ce s-au iubit vreodată pe această lume. multiforme şi contradictorii. but all the anonymous couples who ever loved each other in this world.

intri în împărăţia cerurilor. şi încearcă să îmbine toate formele într-o unitate perfectă şi să le insufle viaţă.. it's better to change the concern than trying to be a sculptor. through taking off the surplus which covers it. The sculptor fights with materials: stone.. c'est un crime contre nature. multiform. Şi a încercat din nou şi a ieşit. decît să încercăm să fim sculptori. este mai bine să ne apucăm de altceva. Sculptura este la fel: dacă găseşti acel geam (acea ieşire) te ridici înspre cer. Toate materialele deţin în ele însele sculptura pe care omul o doreşte. enlevant le surplus de matiâre qui la recouvre. solide et durable. Employer une matiâre tendre et y ajouter jusqu'â parfaire la forme prâcongue. 231. o pasăre a intrat odată prin fereastra Atelierului meu. and not a photographer to derisory. prin scădere. Sculptors generally act upon matter by adding to it. asupra ei. eliminînd acel material de prisos. 230. şi să o scoată. he must only work hard to retreive it. mais il ne trouvait Pas la sortie car se cognant encore et encore contre la vitre: II s'est assis ensuite. în general. este o crimă împotriva naturii. and he tries to join all forms in asingle perfect unit and to make it alive.. Sculptorul se luptă cu materialele: piatră. And. et il tente d'unir toutes les formes dans une unită parfaite et de la rendre vivante. et non un photographe de quelques apparences dârisoires.81 ie sculpteur est un penseur. Ţhe sculptor is a thinker. bronz. SCULPTURA..căci se lovea mereu de sticlă.THE SCULPTURE(S) 232. les sculpteurs agissent sur la matiere en y ajoutant tandis qu'ils devraient y enlever. Et si l'on ne fait pas un seul âtre avec son oeuvre. bronze. Tous les matâriaux renferment en m-mâmes la sculpture que l'homme dâsire. il vaut mieux changer d'occupation que s'efforcer d'âtre sculpteur. atunci cînd ar trebui să acţioneze. so that to apply this form to another matter. Un oiseau entra une fois par la fenâtre de mon atelier et cherchais s'en sortir. el trebuie să trudească. if we don't make one single being with our work. marbre ou autres. while they should take off.. To use a soft matter and to keep on adding to it until the preconceived form is ready. All the materials hold within themselves the sculpture which man w ants. Le sculpteur lutte avec les matâriaux: pierre. opposite appearances. bronze. sculptorii procedează cu materia prin adăugire. Şi încerca să iasă bătînd în geam şi nu găsea ieşirea . SCULPTURILE •Mmf^ţk LA (LES) SCULPTURE(S) . Să foloseşti un material moale şi să continui să adaugi la el pînă ce este atinsă forma preconcepută şi să o aplici asupra unui alt material.. marble or others. il doit seulement travailler dur pour l'en extraire. de fapt. însă. marmură sau alte materiale. En gânâral. Iar dacă nu formăm o singură fiinţă cu opera noastră. is a crime against nature. pour se reposer. puis l'appliquer â une autre matiâre.. et . S-a aşezat apoi să se odihnească.. 0ltiformes et contradictoires. care o acoperă. permanent şi solid.

. The Golden Birds.cieux.. ! dress them up to the nines!. My sculptures are my virgins!. and was trying to get out. Mes sculptures sont mâme pour les aveugles. Mes sculptures sont mes vierges!.. 236. 234. Păsările de aur.. Sculptura rămîne o expresie a acţiunii Naturii.. on Once. And it tried again and got free.. Tel est la sculpture: des.. sont des projets qui..82 essaya de nouveau. The aim of sculpture remains a noble simplicity and a warm stateliness. Sculpturile mele sînt chiar şi pentru cei orbi... Sculpture expresses the action of Nature.. a bird entered my studio. Sculpture is alike: if one finds that window. it sat to take a rest. gagne le royaume et râussit... Le but de la sculpture reste une noble simplicitâ et une grandeur chaleureuse. ... Măiestrele şi Coloana fără de sfîrşit. o dată mărite.. the Bluebirds and the Endless Column. one raises to the sky. once augmented. Je les fais âtre sur leur trente et un!.. are projects which.. Les Oiseaux dores. les Oiseaux bleus et la Colonne sans fin. enters the kingdom of heaven. My sculptures are meant even to the blind.. ar putea să umple toată bolta cerească şi să o susţină.. La sculpture tâmoigne de l'action de la Nature. Le gătesc ca de nuntă!. 235. Sculpturile mele sunt fecioarele mele!. could fiii and support the entire canopy of heaven.. Thereafter. une fois agrandies.. sînt nişte proiecte care. on se lâve au ciel. pourraient remplir et soutenir la voQte călâste entiere. si l'on trouve cette fenâtre. 233. through the window. Ţelul sculpturii rămîne o nobilă simplitate şi o grandoare caldă. and it didn't find the exit as it banged over and over against the pane.

I looked for naturalness. ce que la nature fait par son miracle âternel. frumosul primar. la beaute primaire et directe. Mon oeuvre Le Coq est plus qu'un coq... One perfect sculpture must have the gift of healing the one who looks at it. SENZAŢIILE REALITĂŢII LES SENSATIONS DU R£EL . J'ai cherchâ le naturel.THE FEELINGS OF REALITY ™ Să dai senzaţiile realităţii astfel cum ni le procură Natura însăşi. însă Cocoşii cîntă!. and the Bluebird isn't a bird anymore: they turned into symbols. but goes on in the sky. Une oeuvre d'art ainsi congue tendra vers l'ăquilibre absolu. c'est ce que l'Art dăsire bien. Cr6er un objet qui vous donne. Une sculpture ne finit jamais dans son socle. primary and direct. iar echilibrul absolut rămîne perfecta expresie a frumosului. este astăzi cea mai vastă problemă a Artei. I mean my Birds and Cocks to fiii someday the whole Universe as expressing the great Release! Bluebirds are flying and Cocks are singing!. par son propre Q °tps. Une sculpture parfaite doit avoir le don de guârir celui qui la regarde. One sculpture never ends in his socle. down the pedestal and within the earth. je veux que mes Oiseaux et Coqs remplissent un jour l'Univers entier et qu'ils tâmoignent de la qrande Libăration! Les Oiseaux bleus volent et les Coqs chantent!. ( ce . immâdiate et 6temelle. A crea un obiect care îţi dă prin propriul său organism ceea ce natura face prin miracolul ei etern. sans nâanmoins copier ou imiter. immediate and eternal beauty. O operă de artă astfel concepută va tinde către echilibrul absolut. Procurer les sensations du râăl tel que la Nature mâme le fait.. mais elle se poursuit vers le ciel. et L'Oiseau bleu est plus qu'un oiseau: ils sont devenus des symboles. fără însă a reproduce sau a imita. 0 sculptură desăvîrşită trebuie să aibă darul de a-l vindeca pe acela care o priveşte. ' $t le probleme le plus vaste de l'Art aujourd'hui. et l'equilibre absolu reste l'expression tobite du beau. este ceea ce arta îşi doreşte.83 Sculptura mea Cocoşul nu mai este cocoş.. dans le piâdestal et dans la terre. 238. 0 sculptură nu se sfîrşeşte niciodată în postamentul său. nemijlocit şi etern. Doresc ca Păsările şi Cocoşii mei să umple odată întreg Universul şi să exprime marea Eliberare! Păsările măiestre zboară. iar Pasărea măiastră nu mai este o pasăre: au devenit simboluri. et non pas en rester ă la simple imitation de leurs images. My work The Cock is more than a cock. ci se continuă în cer. în piedestal şi în pămînt. Şi a realiza aceasta înseamnă a intra în spiritul universal al lucrurilor şi nu a te limita la imitarea imaginii lor. 239... Et răaliser cela c'est P6n$trer dans l'esprit universei des choses. Eu am căutat naturalul.

par quelque stupide nivellement. When society knows no longer.. and the absolute equilibrium remains the perfect expression of the beauty. mais on arrive â la simplicitâ malgre soi. elle court dâjâ â sa ruine. Simplitatea nu este un scop în Artă. Pericolul simplităţii este. mais par une âgalisation naturelle. . Simplicity in Art is generally one resolved complexity. or confuses good and evil. ea se află deja pe povîrnişul pierzaniei. en s'approchant du sens râel des choses. Cînd o societate nu mai cunoaşte sau amestecă binele cu răul.84 To cause the feelings of reality as nature itself does. 242. la grossiâretâ. însă nicidecum prin vreo egalizare neghioabă şi cu totul imposibil de realizat. Simplitatea este în sine o complexitate şi trebuie să te hrăneşti cu "esenţa" ca să poţi să-i înţelegi valoarea. through its own body. without copying or imitating. ci printr-o egalizare naturală. Qu'une sociâtâ ne connaît plus ou mâle le bien et le mal. Le danger en est.. rudeness. And doing it is to enter the universal spirit of the thirigs and not to content oneself with merely imitating their images. SIMPLITATEA LA SIMPLICITÂ-THE SIMPLICITY 241. pourtant jamais . but one comes to it unwillingly. La simplicitâ mâme est une complexitâ et il faut se nourrir de "l'essence" pour âtre â mâme d'en saisir la valeur. apropiindu-te de sensul cel real al lucrurilor.THE SOCIETY 243. here is the meaning of the Art.. To create an object which gives you. Simplitatea în artă este în general o complexitate rezolvată. La simplicitâ n'est pas un but dans l'art.. A so-conceived artwork will tend to the absolute equilibrium. grosieritatea.. Simplicity is in itself a complexity and one must feed on "essence" jn order to understand its value. il faut renverser au plus vite la pyramide de toutes les injustices. în materie socială trebuie răsturnată cît mai repede piramida tuturor nedreptăţilor.. while getting closer to the real sense of things. is now the deepest problem of the Art. Simplicity is not a scope in Art. Dans le social. 244. SOCIETATEA LA SOCIETÂ. tout â fait impraticable. La simplicitâ dans l'Art est gânâralement une complexitâ râsolue. The danger of it is . it is already on the road to ruin. însă ajungi la simplitate fără de voia ta. what nature makes through iţs etemal miracle.

fi mai strînse decît între tată şi feciori. Le beau-pere est un succâdanâ paternei et ses rapports avec son beau-fils peuvent âtre meilleurs qu'ils ne le sont avec ses fils: le beau-fils est le fils prâfărâ. SON-IN-LAW 245. Les magnats craignent des krachs et les pauvres. şi în patul conjugal între patru ochi şi pe şoptite. and in the conjugal bed. auprâs de la meule de paille. but now people live only from hand to mouth. Les aristocrates et les paysans ne se tutoient pas. iar săracii teama de şomaj. The father-in-law hands on to hiş grandchildren the torch of the harmoniuos. II y a eu sept ans riches et sept ans pauvres en Egypte et en Judâe aussi. There were seven rich years and seven poor years in Egypt and Judea too. but through a natural levelling SOCRUL Şl GINERELE BEAU-P£RE. le chdmage. Formerly. et dans le lit conjugal. aproape de inima lui. intrat în gospodăria lui. Spaima existenţială constă şi în spaima lipsei pîinei celei de toate zilele. Moda tutuielii este mitocănească. Que les âpoux ne se disent pas des obscânităs. Le beau-pâre passe â ses petits-enfants le flambeau de la vie harmonieuse. dans l'intimite et â mi-voix. Ginerele este fiul preferat. Thou-and-thee fashion is coarse. mais â prâsent on ne vit qu'au jour le jour. Au fost şi în Egipt şi în ludeea şapte ani graşi şi şapte ani slabi. le geniteur des petits-enfants que le p6pâ prend chaque jour sur ses genoux et leur enseigne. Magnaţii au spaima crahurilor. Jadis. in a low voice and in intimacy. La crainte existentielle regarde aussi le manque du pain de chaque jour. the parent of the grandchildren whom the grandpa takes daily on his knee and teach. la şira de paie. the pyramid of all injustices must be tumed upside down as quick as >ssible. but never through some stupid all-impracticable equalizing. Socrul este un succedaneu patern.r 85 As for human society. feerique et sage.FATHER-IN-LAW. they did not thou and thee each other but only near the stack of straw. El transmite nepoţilor facla vieţii armonice. Aristocraţii şi ţăranii nu se tutuiesc. prâs de son coeur. însă astăzi se trăieşte numai de la mînă pînă la gură. celui qui entre dans sa maison. ils ne se tutoyaient que pendant la nuit. fairy and sober life. Pe vremuri ei nici nu se tutuiau decît noaptea. SPAIMA EXISTENŢIALĂ LA CRAINTE EXISTENTIELLE . feerice şi cuminţi.THE EXISTENTIAL FEAR 247. BEAU-FILS . unemployment. as fiânces. . ca logodnici. La mode du tutoiement est grossiere. Aristocracy and peasantry do not thou and thee. SOŢII LES £POUX-THE HUSBAND AND WIFE 246. Soţii să nu îşi vorbească măscări. en tant que fiangăs. genitorul nepoţeilor pe care îi joacă zilnic pe genunchi şi îi învaţă. close to his ' heart. the one who comes into his house. iar raporturile dintre socru şi ginere pot . The magnates fear crashes and the poor. The existentiăl fear also regards the lack of the daily bread. The father-in-law is a father's substitute and his relations with the son-in-law may be better than with his own sons: the son-in-law is his favourite son. The husband and wife are not allowed to talk obscenities.

249. regarder partout. one may discover the Spirit . II est incroyable combien de choses on peut voir dans la rue . It's incredible how many things one can see in the street .tăind în materie. My statues are opportunities of meditating. Temples and churches have always been places for meditation.it is. cu mulţi ani în urmă. I was compelled to do nothing.les unes gaies et les autres tristes. la dimension de son âtre. to rest. măsura propriei ei fiinţe. many years ago. poate fiindcă nici nu-l căutăm. des annâes plus tdt. schimb cîteva cuvinte cu lăptarul. E de necrezut cîte poţi să vezi pe stradă. meditaţiei. cînd mi-am rupt un picior. descoperi Spiritul .and one cuts in the matter the dimension of its own being. lucruri vesele şi triste. peut-âtre. de pildă copii bătuţi de părinţii lor. children hit by their parents. to look all around. Mes statues sont des motifs de mâditation. me reposer. for instance. Nu mai avem nici un acces la spiritul Lumii [Universului].je vois les gens.86 SPIRITUL L'ESPRIT-THE SPIRIT 248. En sculptant la pierre. mais le corps humain n'est lui non plus diffârent de la structure de l'Univers. . on dâcouvre lEsprit et on taille dans la matiâre. Nous n'avons plus aucunement accâs â i'esprit du Monde [de l'Univers] .parce qu'on ne le cherche pas justement. par exemple des enfants frappâs par leur parents. însă trupul omenesc nu este nici el diferit de structura Universului. în fiecare zi fac două plimbări care-mi prind foarte bine .văd oameni. Muncind asupra pietrei. Les temples et les âglises ont âtâ depuis toujours des lieux de mâditation. bătrîna zarzavagioaică. but human body is neither different from the structure of the Universe. Statuile mele sînt ocaziuni ale. M-am deprins să mă plimb cîndva. STRADA LA RUE . Every day I go for two walks which are very profitable to me .THE STRET 250. Because the sculptori hands always think and follow the thoughts of the material.I see people. We can no longer access the spirit of the World [Universe] . Chaque jour je fais deux promenades qui me sont bien profitables . J'en ai pris i'habitude jadis. să mă odihnesc. Am fost silit să stau degeaba. Căci mîinile sculptorului gîndesc întotdeauna şi urmăresc gîndurile materialului. that we're just not looking for it.some happy and others sad. when I had broken my leg. Templele şi bisericile au fost şi au rămas întotdeauna lăcaşuri ale meditaţiei. Car les mains du sculpteur pensent toujours et poursuivent les pensâes du matârial. I say a few words to the dairyman and to the old greengrocer-wooman. lorsque je m'avais cassâ la jambe. I got used to doing it in the past. je dis quelques mots au laitier et â la vieille marchande de lâgumes. să mă uit în toate părţile. maybe. J'ai âtâ obligâ de ne rien faire. By carving the stone.

Şi viaţa şi moartea. dacă are o gură spurcată. la fel ca şi materia. poate.. eVen TATĂL LE P&RE . the erotic disorders and the widespread alcohol-consumption.. Să vorbească. a cărei efigie ne relevă noţiuni duale: Timpul şi Eternitatea. Our actions.. ia vie et la mort. tout comme la matiâre. Tatăl spune fiului că "lucrurile ruşinoase" se pot săvîrşi. se contondent derniârement dans une forme unique [le siience].r 87 SUFERINŢA LA SOUFFRANCE. The Siience. Et s'il en veut des nouvelles..... but never spoken of . cu prietenii deşucheaţi.... în ultim.. S'il aime parter des obscânitâs. Modem suffering may have some roots in the worries for tomorrow living. ev .. If not clean-mouthed. însă nu se grăieşte niciodată în jurul lor şi în faţa lui. Le pâre dit au fils que les questions honteuses se font mais l'on n'en parte jamais et surtout pas en sa prâsence. unele surse în spaimele existenţei de mîine. TĂCEREA LE SILENCE .Acţiunile noastre.cet ocâan ou notre Univers entier se Averse. mais dans le plus grand secret The father telis his son that shameful things are done. într-o formă unică [tăcerea]. Nos actions. Because erything flows in the vessel of the Siience.Tăcerea. suferinţa modernă îşi are.. let him talk with his libertine fellows.everything alive falls in this huge wordless v ®ssel: the Siience!. în dezordinile erotice şi chiar 7n generalizarea consumului de alcool.. let him ask his uncles.. la fel ca orice act al existenţei pămînteşti. Life and death. qu'il le fasse avec ses amis libertins. tout ce qu'ily a de vivant tombe dans cet immense vaisseau muet: le Siience!. Car tout coule dans le vaisseau du siience . dans les dâsordres yotiques et mâme dans la consommation gânâralisâe d'alcool. And if he wants news.. and matter too are ultimately merging in one single form [the siience]. the efigy of which reveals to us dualistic notions: Time and Eternity.. in the utmost secrecy.marea oceanică unde se revarsă întregul nostru Univers. însă în mare taină. La souffrance moderne peut avoir des racines dans l'anxiâtâ de l'avenir. qu'il s'adresse â ses oncles. this large ocean where our whole Universe pours out. tot ceea ce este viu se prăvăleşte în acest mut şi imens vas: Tăcerea!. se confundă.THE SUFFERING . Le Siience dont l'âfigie nous râvâle des notions dualistes: le Temps et l'izternitâ. să se adreseze unchilor..THE FATHER 252. Iar dacă vrea ştiri. de mâme que n'importe quel acte de l'existence terrestre.Căci totul se scurge în vasul tăcerii .and certainly not in his presence. as well as every act of the earthly existence .THE SILENCE 253.

corriger. make corrections. L'oeuvre d'art requiert une immense patience et. it is easier. Modelling. în urma unui efort stîngaci. which helps the sculptor to win. And skill is necessary thereon. . Time is perfecting human spirit and the spirit itself requires that. 256. permite revenirea. adaosul. Iar decăderea acestei arte a sculpturii a început o dată cu abandonarea acelei tăieturi directe.88 TĂIETURA DIRECTĂ LA TAILLE DIRECTE. Le temps parfait l'esprit humain. une lutte acharnâe contre les matâriaux. with every work. schimbarea. adeseori. TIMPUL LETEMPS. for it allows one to come back. by a clumsy stroke. stone or bronze. în adîncimea marmurei.. tue.thinks about it.. Şi. Şi nu poţi să duci această luptă decît dacă foloseşti tăietura directă. Par la taille directe. The straight cut compels the sculptor to face openly the implacable inescapable nature of materials. â la reflexion. ei bine.THE STRAIGHT CUT 254. change. add. Prin tăietura directă sculptorul se vede silit să înfrunte pieptiş natura inevitabilă şi nemiloasă a materialelor. propria sa victorie asupra materialelor. et mâme l'esprit en demande. within the depth of the marble. on s'apergoit qu'il n'y a eu de grands artistes en plastique. le sculpteur se voit obligâ d'affronter carrâment la nature inâvitable et implacable des matâriaux. Au fond. tandis que la taille directe impose une confrontation impitoyable entre l'artiste et les matâriaux qu'il doit vaincre. aici. The work of art requires huge patience and. Opera de artă necesită o uriaşă răbdare şi mai presus de orice o înverşunată luptă împotriva materialelor. Şi. Et on ne peut livrer cette bataille que si l'on fait usage de la taille directe. mais seulement des artisans admirables.THE TIME Timpul perfecţionează spiritul omenesc. his own victory upon materials.. de fa pierre ou du bronze. and he keeps working on an inanimate matter. iar spiritul cere el însuşi aceasta. Et la dâcadence de l'art de la sculpture commenga avec l'abandon de ia taille directe qui permet au sculpteur de gagner avec chacune de ses oeuvres sa propre victoire sur les matâriaux. pe cînd tăietura directă impune o confruntare fără de milă între artist şi materialele pe care el trebuie să le învingă. the materials' spirit. Modelajul. eh bien. l'esprit des matâriaux et continue son travail dans une matiâre inanimâe. un sculpteur insuffisamment habile. Et c'est lâ qu'on a besoin de maîtrise.. avant tout. above all. well. c'est plus facile. corectura. pietrei sau bronzului. care îi permite sculptorului să cîştige cu fiecare dintre operele sale. acesta este mai uşor. changer. And the decay of the sculptural art began with the upgiving of the straight cut. Le modelage. în fond. ajouter. car il permet d'y revenir. a fierce fîght against materials. au fond du marbre. este necesar meşteşugul.'. nu mari artişti. 255. omoară spiritul materialelor şi continuă apoi să lucreze într-o materie neînsufleţită. par suite d'un effort maiadroit. when one. one can see that there were no great artists in plastics. Actually. but only admirable craftsmen. un sculptor insuficient de priceput. dacă te gîndeşti bine. nu au existat decît admirabili artizani în sculptură. And an unskilful sculptor frequently kills. souvent. while the straight cut imposes a pitiless facing between artist and materials he has to defeat. Et. And one can only have this fight if using the straight cut..

As a child. TREPTELE VIEŢII LES S T A G E S D E M VIE H l W . Une fois mQr. je dormais dans le lit. nici puternic... more and more. este vorba de distanţa care ne separă de moarte.L . And. în timpul adolescenţei am aşteptat la uşă. l0 n . TINEREŢE FĂRĂ BĂTRÎNETE ' LA JEUNESE A TOUT JAMAIS .. bogat la patruzeci înţelept la cincizeci.m Pendant l'adolescence.. sometimes.i . fort â trente. Qui ne fut pas beau â vingt ans.. F E STAGES 259. Şi. I waited before the door. As a grown-up. j'ai attendu â la'porte. L'art c'est pareii: la jeunesse â tout jamais et la vie âtemelle. acela nu mai poate fi nici frumos. parfois.89 257. riche â quarante et sage â cinquante. în timpul maturităţii am zburat înspre ceruri!. Ce defineşte oare civilizaţia noastră? Viteza! Oamenii cuceresc timpul şi spaţiul.. Aşa este arta: tinereţe fără de bătrîneţe şi viaţă fără de moarte. uneori. I slept in my bed. j'ai dâcouvert la source de la vie sans vieillesse. During teenage. Lors de l'enfance. eu am dat de izvorul vieţii fără de bătrîneţe. Qu'est-ce qui definit justement notre civilisation? La vitesse! Les gens conquiârent fespace-temps. h . en accălârant sans cesse les moyens de transport. nici bogat şi nici filosof... the means of transport. je me suis envolă vers le ciel.i fort. ni phiiosophe non"plus. Et. 6o - Cine nu a fost frumos la douăzeci de ani. il s'agit de la distance qui nous săpare de la mort. ne peut âtre ni . So is the Art: ageless youth and deathless life. I took my flight to the sky. Săpînd necontenit fîntâni interioare.. Speed is not but the measure for the taken time to travel one distance.THE AGELESS YOUTH 258. Viteza nu este altceva decît măsura timpului de care ai nevoie ca să poţi parcurge o distanţă. accelerînd fără de încetare mijloacele de a le străbate. l've found the source of ageless life. What could define our civilisation? The speed! Humans are conquering the space-time as they speed. puternic la treizeci de ani. în timpul copilăriei am dormit în pat.. ni riche. En creusant sans trâve des fontaines intârieures. it's the very distance which separates us from death. La vitesse n'est que la mesure du temps nâcessaire â parcourir une distance. Through constantly digging inward fountains.

And it is worth to try doing all in the hope of being able sometimes to enter the kingdom of higher realms. însă a ajunge acolo este cu totul altceva. You must unceasingly try to go up most highly. strong at thirty. A "vedea" în depărtare este ceva.THE SHADOW Nimic nu creşte la umbra copacilor înalţi. On doit essayer sans cesse de monter trâs haut. . y alIer est une autre.. 262. Ses forme et proportions âquilibrâes sont le grand Oui. Trebuie să încerci necontenit să urci foarte sus. Human body is beautiful only as far as it reflects the soul.T O GO UP 263.THE HUMAN BODY 261. prin ele ajungem să ne cunoaştem pe noi înşine. Forma şi proporţiile sale echilibrate sînt marele Da. Voir loin est une chose. Its balanced shape and proportions are the great Yes and let us know ourşelves. A URCA MONTER . nor philosopher anymore. Trupul omenesc este frumos numai în măsura în care oglindeşte sufletul. rich at forty and wise at fifty. Nothing grows in the shadow of high trees. si l'on veut voir trâs loin. dacă vrei să poţi să vezi foarte departe.. can be neither beautiful. Şi merită să încerci să faci totul. if you want to see very far...90 Who was not beautiful at the age of twenty. în speranţa că vei putea odată să intri în împărăţia sferelor celor înalte. UMBRA L'HOMBRE . Le corps humain n'est beau que dans la mesure oO il râflâchit l'âme. TRUPUL OMENESC LE CORPS HUMAIN. Rien ne pousse dans l'ombre des grands arbres. nor rich.. nor strong. Et il vaut tout essayer dans l'espoir de pouvoir jamais entrer dans le royaume des hautes sphâres. A"VEDEA" "VOIR"-uTO SEE" 264. c'est â travers elles que nous arrivons â connaître nous-mâmes..

Viaţa se aseamănă cu o spirală. Ma vie a âtâ une succession de miracles. 267. plutit. Prohibiţioniştii americani au dat faliment. je prâfâre crâer ces sculptures. insuportabil de bltrînă. vai. Este lichid solar.THE WINE 69 ..căci Venus din Milo a mai fost creată o dată şi este. k VINUL LE VIN . comment en tirer profit Life is like some currency: one must know how to spend it or rather to use it.for she was already created once and she's unbearably old.r 91 It is one thing to see far and another to come there.THE LIFE Viaţa mea a fost o succesiune de miracole. ajungi etuga licoarei şi te înhami la carul pierzaniei. elle est d'une vieillesse embâtante. que re-crâer Vânus de 0. ( Life is like a spiral. 266. But we have to follow the direction we consider Viaţa este ca şi o monedă: trebuie să ştii cum să o risipeşti sau. au prix mâme de tomber dans l'erreur.) Vinul e o slugă şi un ajutor al euforiei. ci prin Pedagogie socială. la vie est telle une spirale. . însă din sluga ta. (.VENUS OF MILO «$5.Vinul se bea la români din timpul regelui Burebista. decît să nu greşesc şi să recreez pe Venus din Milo . I don't know where it leads to. VENUS DIN MILO V£NUS DE MILO . Mais nous devons emprunter la direction W'on croit juste. raze lichefiate. dâjâ crââe depuis si logtemps. M y life was a series of miracles. La we est telle une monnaie: ii faut savoir comment la gaspiller ou. cum să o foloseşti. Nu se poate obţine nimic prin prohibiţie. Prefer să creez aceste sculpturi şi să greşesc. I'd rather prefer to create these sculptures and be wrong than create Venus of Milo . Je ne sais pas oli elle mâne. Nu ştiu în care direcţie este ţinta ei. însă trebuie să mergem în direcţia pe care noi o socotim cea justă.. mai exact. împreună cu carnea-ţi. VIATA LA VIE .

Ar trebui ca fiecare să fim artistul nostru. liquefied rays.. VIRTUOZITATEA LA VIRTUOSITÂ . It's a solar liquid. from museums and schools. the ostentation of all kinds. I have never done anything for glory. Nous aprenons la virtuositâ de chez autres. We learn virtuosity from the others. este transfigurarea ei. Au contraire. les âcoles de beaux-arts nous enseignent-elles vraiment la virtuositâ? Mais est-ce qu'on pourrait imiter un corps vivant? La merveille de la vie est inexprimable. Figure-toi la chaîne qui est devant toi comme un grand-pâre sage et bavard. Dimpotrivă am înăbuşit cu încăpăţînare. dans les musâes.. there are mere . Academiile şi şcolile de belle arte ne învaţă oare virtuozitatea? însă poţi imita un corp viu? Minunea vieţii este inexprimabilă. pe cît mi-a stat în putinţă. "but through social education. toute sorte de parade. L'art n'est pas "rendre" la vie. j'ai obstinâment âtouffâ. Wine is a servant and stimulates euphoria. Gîndeşte-te că stejarul din faţa ta este un bunic înţelept şi sfătos. învăţăm virtuozitatea de la alţii. mais la transfigurer.THE GLORY 271. I obstinately suppressed.. On canvas and in marble. Nothing can be obtained through prohibition. (. les âcoles. des rayons liquâfiâes. Nu am făcut niciodată nimic pentru. Mais l'homme qui cesse d'âtre son serviteur â soi arrive l'esclave de cette liqueur et il s'attâle au chariot de la perte. autant que possible. artist for himself and not for the others.92 Chez les Roumains. Les acadâmies. Do academies. American prohibitionists failed.) Le vin est un serviteur et un adjuvant de l'euphone. C'est une liqueur solaire. Sur la toile et dans le marbre il n'y a que .. iar nu pentru alţii. cadavre. Art is not to "render" the life.corpses. On the contrary. Each of us should be his own artist instead. Les prohibitionnistes amâricains ont âchouâ. mais par pedagogie sociale. but to transfigure it. The Romanians use to drink wine since king Burebista's reign. VORBA DALTEI LA PAROLE DU CISEAU. et non pas pour les autres. . Vorba daltei tale trebuie să fie respectuoasă şi iubitoare: numai astfel îi poţi mulţumi. On ne peut point obtenir une chose par prohibition. le vin remonte au temps du roi Burebista. orice soi de spectacol.THE VIRTUOSITY 270.THE CHISEL'S SPEAKING 272. VÎLVA LA GLOIRE... din muzee. But man can lose control of himself and becomes wine's servant and harnesses himself to the ruin's waggon. Art Schools really teach us the virtuosity? But could one indeed imitate a living body? Life miracle cannot be expressed.des cadavres. artist pentru noi. din şcoli. sa chair avec. La parole de ton ciseau se doit respectueuse et tendre: c'est la seule maniâre de remercier l'arbre.. as much as I could.artiste pour soi-mâme. Pe pînză şi din marmură nu ies decît. . Je n'ai rien fait jamais pour la gloire.vîlvă. II faudrait que chacun de nous soit son artiste â soi . his flesh included. Arta este altceva decît "redarea" vieţii.

I do not create birds. Le voi . Je ne cree pas des oiseaux.ce fericire!. Eu nu creez păsări.. decît esenţa zborului! Zborul .what a blisş!— 274.93 imagine that the oaktree before you is one wise and talkative grandpa.. ust be 273. Your chisel's spea respectful and tender for it's the only way to thank the tree..THE FLIGHT Eu nu am căutat. în toată viaţa mea.. I've been worrying about flight throughout my life. ZBORUL LE VOL. mais des vols.quel bonheur!. < C'est le voi qui m'a prâoccupe tout au long de ma vie. . Flying . ci zboruri. but flights.