Conceptul subiectului IM Esenţa subiectului special al infracţiunii De regulă, subiect al infracţiunii poate fi orice persoană care întruneşte cumulativ

cele trei condiţii: a. vârsta, b. responsabilitatea, c. libertatea de voinţă şi acţiune. Insă, în legislaţia penală sunt cunoscute conţinuturi de infracţiune, care sunt specifice prin aceea, că nu pot fi comise de oricine, ci numai de unii subiecţi speciali care îndeplinesc unele activităţi speciale sau au calităţi specifice. Aceste infracţiuni în teoria şi practica dreptului penal se numesc infracţiuni cu subiect special. Subiectul special al infracţiunii este acel subiect activ al infracţiunii, care, pe lângă calităţile generale ale lui: persoană fizică, responsabilă, care a atins vârsta necesară răspunderii penale şi are libertatea de voinţă şi acţiune, mai are şi unele calităţi speciale, cerute de componenţa concretă de infracţiune.

7 al Legii nr. stipulând că cetăţenii care satisfac SM se numesc M. pe lângă calitatea de M şi alte calităţi speciale. aceiaşi lege indica că SM este un gen special de serviciu de stat.Subiectul infracţiunii militare: noţiune. persoane asimilate M). 2 al Legii nr. calitatea de şef sau persoană cu funcţie de răspundere în cazul infracţiunilor de serviciu: abuzul de putere. 378 CP). Reieşind din cele expuse mai sus. cum ar fi. atitudinea neglijentă faţă de serviciul militar (art. al sergenţilor. Noţiunea de M. de M al subiectului. 2 al Legii nr.  M în termen sunt cetăţenii încorporaţi în SM în termen. 1245 din Iulie 2002 Cu privire la pregătirea cetăţenilor pentru apărarea Patriei. pe lângă calitatea specială. în raport cu IM concrete. b. suntem în prezenţa unor subiecţi speciali concreţi. Astfel. putem vorbi despre aceea că toate IM pot fi comise de subiecţi speciali: de M sau de persoane care au statutul juridic similar cu cel al M (adică. putem vorbi despre subiecţii speciali generali ai IM. O definiţie similară a M este dată în art. ofiţerilor şi al elevilor din instituţiile de învăţământ militare. mai cer existenţa unor calităţi suplimentare (subiect special în cadrul IM). caracterizare Consideraţii generale cu privire la subiectul infracţiunii militare Una din cele mai controversate şi complicate probleme cu privire la IM este problema stabilirii subiectului IM. In cazul când dispoziţia legii penale prevede pentru existenţa componenţei concrete de IM. 370 CP). Noţiunea legală a termenului de „M” a fost dată în art. El prevede SM al efectivului de soldaţi. .  M în activitate sunt M care deţin o funcţie militară. Continuând cu desfăşurarea noţiunii de M. excesul de putere sau inacţiunea la exercitarea puterii (art. Subiectul IM este special Unele IM. 968 din 17 martie 1992. 162 din 22 iulie 2005 Cu privire la statutul M .  M în termen redus sunt cetăţenii încorporaţi în SM cu termen redus. a. esenţă. Mai detaliat şi mai corect este dezvăluită esenţa noţiunii de M în art. Despre obligaţiunea militară şi SM al cetăţenilor RM (abrogată prin Legea nr I245 din 18 iulie 2002 cu privire la pregătirea cetăţenilor pentru apărarea Patriei). de exemplu. conform căruia M sunt cetăţenii RM care îndeplinesc SM în baza obligaţiunii militare sau a încadrării prin contract. care constă în îndeplinirea de către cetăţeni a datoriei constituţionale de apărare a statului în rândurile pe baza obligaţiunii militare sau a angajării benevole prin contract.  M prin contract sunt cetăţenii încadraţi în SM prin contract. în conformitate cu legislaţia în vigoare.

Conform art. c) au savirsit sinucideri sau atentate la sinucideri . Specific domeniului juridic penal este termenul M ce se conţine în definiţia IM redată în art. 1) alte acţiuni ale M. dar care nu au încălcat juramântul militar şi nu au săvârşit infracţiuni contra statului sau contra păcii şi omenirii beneficiaza de statut de M. în art. Astfel. ori se afla la odihnă. n) dispariţia M până la declararea dispariţiei sau morţii sale. b) au comis fapte socialmente periculoase prevăzute de legislaţie. conform căruia. Rezervişti sunt cetăţenii trecuţi în rezerva FA (în momentul concentrărilor sau mobilizării ei pot fi subiecţi ai IM). în învoire sau concediu. societăţii şi statului. d) se află în afara locului de staţionare a UM la odihna. 128 CP. Cazurile când M se consideră în exerciţiul obligaţiilor SM se reglementează de art. calificate de instanţa de judecată ca fiind săvârşite în interesul persoanei. Conţinutul şi volumul drepturilor şi obligaţiilor M sunt determinate de faptul aflării lui în exerciţiul obligaţiilor SM. precum şi în timpul aflării la dispoziţie. c) executarea serviciului de alarmă. daca actiunile mentionate nu au fost provocate de o stare patologica sau de o constrângere la sinucidere. ori se află fără învoire în afara locului de staţionare a Um din alte motive decât cele indicate la art. Tot prin această Lege. 17 alin. 1245 din 18 iulie 2002 Cu privire la pregătirea cetăţenilor pentru apărarea Patriei.. prin îndeplinirea de către M a obligaţiilor SM se are în vedere: a) participarea la acţiuni militare. m) aflarea în prizonierat (cu excepţia cazurilor de predare benevolă). în situaţia de ostatic sau de persoană internată. 17 al Legii nr. cetăţenii RM au statut de M pe perioada aflării lor în SM. 4. 17 alin.Calitatea de M în activitate se menţine şi în perioada când M sunt eliberaţi din funcţie pentru a urma diferite forme de pregătire sau sunt detaşaţi în interes de serviciu. d) participarea la exerciţii şi antrenamente militare. subiecţi ai IM sunt toate persoanele care au statut de M. . în care se indică că IM pot fi săvârşite de . în situaţia de ostatic sau de persoană internată. se reglementează cazurile când persoanele nu se considera in exerciţiul obligaţiilor de SM: a) şi-au provocat de sine stătător starea de ebrietate narcotică sau toxică. în modul stabilit de lege.. M aflati in prizonierat. 1 al acestei Legi. 6 al Legii sus-indicate. b) exercitarea funcţiilor de serviciu.

în caz de conflict militar. De asemenea. VI al Legii nr. . însă Legea nr. De aceea. 968 din 17 martie 1992 Despre obligaţiunea militară şi SM al cetăţenilor RM . cetăţeni ai RM. indicând că SM este obligatoriu Pentru toţi bărbaţii. cum ar fi: . 4 alin. 2 categoriile subiecţilor IM. Legea nr. 128 CP indică că subiecţi ai IM pot fi şi persoanele care sunt chemate la concentrări. (1) CP trebuie modificat în următoarea redacţie: prin IM se înţeleg infracţiunile. cu termen redus sau în bază de contract.). 1245 din 18 iulie 2002 Cu privire la pregătirea cetăţenilor pentru apărarea Patriei . care îl exercită în următoarele forme: a) SM prin contract. Această sintagmă a fost inclusă în dispoziţia art.pregătirea militară obligatorie ” şi persoana care “trece pregătirea militară obligatorie''. art. conform acestei Legi. săvârşite de persoanele care îndeplinesc SM în termen. de război etc. stipulând că ei se încorporează în SM cu termen redus. 1245 din 18 iulie 2002 Cu privire la pregătirea cetăţenilor pentru apărarea Patriei vine să concretizeze.persoanele care îndeplinesc SM în termen sau în bază de contract. în art. sunt consideraţi în SM şi studenţii instituţiilor militare de invatamint. 128 CP. c) SM cu termen redus. deoarece conform art. contra modului stabilit de îndeplinire a SM. în categoriile subiecţilor IM se includ nu doar persoanele care sunt chemate la concentrări. prevedea un astfel de SM: pregătirea militară obligatorie. Astfel. ci şi cele care satisfac SM fiind mobilizaţi (de exemplu. d) SM ca rezervişti concentraţi sau mobilizaţi. ajungem la concluzia că în această dispoziţie sunt incluse şi o categorie de persoane. iar femeile cu pregătire specială necesară pot îndeplini SM prin contract. 128 CP din considerentele că Cap. care deja nu se mai consideră M şi nu mai există un astfel de SM. învaţă în instituţiile militare de învăţământ sau sunt chemate la concentrări sau mobilizare. 1245 din 18 iulie 2002 Cu privire la pregătirea cetăţenilor pentru apărarea Patriei.. 15 al acestei Legi era stipulat că cetăţenii RM de sex masculin care au împlinit 18 ani urmează să fie încorporaţi în SM în termen sau pentru pregătire militară obligatorie. De asemenea. în art. 4 alin. a abrogat legea sus-indicată şi în locul pregătirii militare obligatorii a introdus o nouă formă de satisfacere a SM obligatoriu de către cetăţenii care au absolvit instituţii de învăţământ superior. prevăzute de prezentul cod. 2 al Legii nr. Cetăţenii care au absolvit instituţii de învăţământ superior se încorporează pentru pregătire militară obligatorie. b) SM in termen. considerăm că art. trec pregătirea militară obligatorie sau sunt chemate la concentrări. Analizând conţinutul art. 128 alin. Considerăm că şi această sintagmă nu este completă.

10 alin. Astfel. precum şi elevii şcolilor militare de pregătire specialistilor pentru FA ale RM. sau baza de contract. ţinând cont de aceea că procesul de identificare a subiectului IM este destul de dificil. sau sunt chemate la concentrări sau mabilizate in FA ale RM. în care se stipulează că pot fi înrolaţi în FA ale RM doar cetăţenii RM şi nu alte persoane. elevii şcolilor militare de pregatire a specialiştilor pentru FA ale RM. în această privinţă. cetăţeni ai RM. conform art.condiţie specială pentru recunoaşterea M in calitate de subiect ai unor infracţiuni militare. cât şi M care se afla in prozonierat. M nu poate fi numit în funcţii militare. apte de SM. 128 CP. am propus modificarea art. sergenţii şi soldaţii angajaţi prin sergenţii şi soldaţii recrutaţi în SM. serviciului de luptă.ca subiect al IM. încă în 1996. instrucţiunilor de luptă sau de probă. angajat în executarea misiunilor de luptă. Aşadar. până la depunerea jurământului militar. Depunerea jurământului militar. nu este o condiţie obligatorie pentru a recunoaşte persoana (M) . M ai FA ale RM sunt: ofiţerii. Depunerea jurământului militar . până la încheierea contractului. considerăm că este necesar de a da noţiunea de subiect al IM într-un alineat suplimentar al art. De asemenea. Totuşi. considerăm că în unele cazuri. institutelor militare etc. M nu-i pot fi . care îndeplinesc SM în termen. ţinând cont de specificul SM nedepunerea jurământului militar de către persoana care a săvârşit o faptă prevăzută de Cap. serviciului de gardă şi garnizoană . sunt atribuiţi M şi cursanţii instituţiilor de învăţământ militar (colegii militare. De asemenea. cu termen redus. Această concluzie se deduce din conţinutul CRM şi din toate actele normative menţionate mai sus. 5 al Regulamentului serviciului interior al FA conform căruia.). serveşte drept bază de a elibera această persoană de răspunderea penală pentru fapta săvârşită (cu excepţia cazurilor când acţiunile ei vor întuni o componenţă de infracţiune cu caracter general). multe legi şi acte normative prevăd doar unele elemente şi semne ale subiectului IM. Ţinem să accentuăm că una din calităţile obligatorii ale subiectului IM trebuie să fie calitatea de cetăţean al RM. precum şi studenţii instituţiilor militare de invaţământ. 238 CP în redaţia Legii din 1961. 3 al Regulamentului serviciului interior al FA ale RM. în executarea serviciului de alarmă. care ar avea următoarea redacţie: subiecti ai IM sunt persoanele fizice.Mai detaliat sunt desfăşurate calităţile subiectului IM in art. cu includerea în dispoziţia acestui articol a prevederilor că „subiecţi (autori) ai IM pot fi doar cetăţenii RM”. în general. întitulat “IM”. XVIII al CP. sunt subiecţi ai IM persoanele care trec pregătirea militară obligatorie ea rezervişti în timpul concentrărilor.

prin urmare. cetăţeni ai RM. Astfel. condiţiilor necesare pentru viaţa de toate zilele şi pregătirea trupelor. nu pot fi subiecţi ai infracţiunilor prevăzute de art. ajungem la concluzia că subiectul IM din rândurile M în termen sunt doar bărbaţii. militarii în termen. conform . de asemenea. 21 alin. direct indicate în legislaţie. concretizind ca nu orice pf poate fi incorporată in SM. când subiecţi ai IM pot fi si femeile.eventual. în SM prin contract pot fi încadraţi cetăţenii RM care sunt apţi. care au împlinit vârsta de 18 ani sau ating această vârstă în perioada încorporării. cărora le-a acordat acest drept MA. Serviciul în garnizoană are drept scop asigurarea menţinerii disciplinii militare în garnizoană. trebuie să corespundă cerinţelor medicale şi profesional-psihologice ale SM pentru o specialitate militară concretă. cetăţenii RM care solicită încadrarea în SM prin contract. subiect al IM.repartizate armament şi tehnică militară etc.subiect al infracţiunii militare Reieşind din dispoziţia art. b) au calitatea de bărbat. 2 al Legii nr. 28 alin. Alarmarea UM se execută de comandanţii (şefii) militari. Serviciul de gardă este destinat pazei de nădejde şi apărării drapelelor de luptă. deoarece nici o IM nu este posibil să fie săvârşită şi de persoana juridică. Cetăţenia RM este o condiţie necesară şi pentru încadrarea în SM pe contract: conform art. tehnică militară. conform căruia. 162 din 22 iulie 2005 Cu privire la statutul M. ieşirea organizată la alarmă şi desfăşurarea măsurilor de garnizoană cu participarea trupelor. 1245 din 18 iulie 2002 Cu privire la pregătirea cetăţenilor pentru apărarea Patriei. magaziilor cu muniţii. ci. Prin urmare. determinate de MA şi de alte autorităţi ale administraţiei publice centrale în care este prevăzut SM. art. adică sunt de sex masculine cu excepţia unor cazuri concrete. (3)-(4) CP. conform legislaţiei militare în vigoare. Persoana fizică . precum şi nivelului de pregătire fizică. 375 CP (încălcarea regulilor cu privire la serviciul de alarmă /de luptă/ al trupelor militare). numai acele pf care: a) sunt cetăţeni ai RM. art. Considerăm că legislaţia militară desfăşoară mai pe larg calitatea persoanei fizice ca subiect al IM. 1 al Legii nr. nu orice persoană fizică poate fi. alte mijloace militare şi al obiectivelor militare şi de stat. ajungem la concluzia că subiect aI IM poate fi doar persoana fizică şi nu juridică. care n-au depus jurământul militar. Astfel. pentru paza persoanelor deţinute sub arest disciplinar. Tot în acest mod este reglementat subiectul raportului juridic militar în cadrul SM pe contract în art. 377 CP (încălcarea regulilor statutare cu privire la menţinerea ordinii publice fi la asigurarea securităţii publice). 24 alin. 374 CP (încălcarea regulilor statutare cu privire la serviciul de gardă). vorbind despre subiectul IM. avem în vedere doar persoanele fizice. semn principal al IM.

concentraţi sau mobilizaţi.stării de sănătate. care în momentul săvârşirii infracţiunii au împlinit vârsta de 16 ani. M-femei nu execută serviciul în garnizoană şi de gardă. şi subiecti ai infractiunilor militare din rindul militarilor pe contract pot fi atit barbatii cit si femeile care au cetatenia RM. (2) CP pot fi săvârşite şi de către persoanele cu vârsta de la 14 la 16 ani. prevăzute de art 374 CP (încălcarea regulilor statutare cu privire la serviciu de gardă). gimnaziale. deoarece. pot fi atât băraţii. medii de specialitate sau superioare. apte de SM. Totuşi. 21 alin. O analiză formală a vârstei subiectului IM poate fi făcută în baza prevederilor art. considerăm că M pe contract. Conform art.femei nu pot fi subiecţi ai infracţiunii. (2) CP. responsabile. 7 al Regulamentului serviciului în garnizoană şi de gardă al FA ale RM. Unul din semnele principale ale subiectului IM îl constituie vârsta persoanei care a săvârşit IM. (1) CP sunt pasibile de răspunderea penală pentru săvârşirea IM persoanele fizice. cât şi M care se află în prizonierat. Chiar dacă unele infracţiuni cu caracter general. Vârsta subiectului infracţiunii militare a)Consideraţii generale cu privire la vârsta subiectului IM. precum şi studenţii instituţiilor militare de învăţământ. Analizând fiecare din categoriile de subiecţi ai IM în parte. cu termen redus sau în bază de contract. conform art. ajungem la concluzia că chiar şi împlinind vârsta de 16 ani. liceale. din mai multe considerente. pentru SM. analizând legislaţia militară în vigoare. (1). persoana nu poate fi subiect al IM. Deoarece legislaţia militară cu privire la SM pe contract nu interzice încadrarea în SM pe contract a femeilor. 21 alin. care îndeplinesc SM în termen. au studii medii de cultură generală. aceste prevederi legale nu sunt valabile pentru subiecţii IM. După cum a fost indicat mai sus. ajungem la concluzia că vârsta minimă de la care poate surveni răspunderea penală pentru subiecţii IM este de 17 ani şi mai mare. cât şi femeile care au cetatenia RM. 21 alin. subiecţi ai IM sunt persoanele fizice. . cât şi studenţii ai instituţiilor militare de invatamint si prin urmare. şi subiecţi ai IM din rândul lor. eventual. la înhmarea M si depunerea de flori la monumentele şi mormintele M căzuţi în luptele pentru libertatea şi independenţa Patriei şi a participării la măsurile de garnizoană. conform prevederilor art. Tot din aceste considerente sustinem ca persoanele care efectueaza SM cu termen redus si Sm ca rezervisti. ori sunt chemate la concentrări sau mobilizate în FA ale RM. Totuşi suntem de părerea că M . cu excepţia participării la darea onorului militar.

Totuşi. considerăm că nulitatea actului de încorporare se referă la tot termenul în care persoana se află în SM în termen şi nu depinde de faptul dacă persoana a îndeplinit vârsta încorporării în SM în termen sau nu la momentul săvârşirii faptei penale (incluse în Cap. persoana.b)M în termen . In cazul încorporării unei persoane în SM în termen în FA până la atingerea vârstei de încorporare. 28 alin.31 decembrie. 1 al Legii menţionate nu este concretă şi nu ne permite sa stabilim vârsta exactă de la care poate surveni răspunderea penală pentru M SM în termen. prevăzute de art. putem concluziona că M în termen poate fi. adică subiect al relaţiilor de drept militar penal. nulitatea încorporării indică la faptul că nu puteau apărea nici relaţii de drept militar. insa este clar că persoana sub 18 ani poate fi încorporată în SM în termen. 1245 din 18 iulie 2002 Cu Privire la pregătirea cetăţenilor pentru apărarea Patriei . (1) CP. în dependenţă de conţinutul faptei săvârşite: . considerăm că vor fi date două aprecieri juridice de către instanţa de judecată a acestor împrejurări. In contextul celor expuse. IM). şi nu la atingerea vârstei de 16 ani. Nulitatea actului duce şi la nulitatea încorporării în SM în continuarea acestui gând. prevederile art. bărbaţii. 28 al Legii sus-indicate (17 ani şi 10 luni) şi săvârşirii de către dânsul a unei fapte prevăzute de Cap. deoarece nu putea fi incorporat în SM în termen. duce la nulitatea lui. în realitate subiect al IM dar atingerea vârstei de 17 ani şi 10 luni. 2 al acestei Legi. XVIII al PS a CP. care au implinit vârsta de 18 ani sau ating această vârstă în perioada încorporării sunt încorporaţi în SM ln termen. principalul moment fiind ca ea să atingă această vârstă în perioada încorporării. Si în consecinţă. adică în perioadele 1 mai – 30 iunie si 1 noiembrie . XVIII a PS a CP (IM) în timpul SM în termen. 28 al Legii nr.decembrie 2005 dânsul ar putea fi încorporat în SM în termen chiar începând cu ziua de 1 noiembrie 2005. conform căruia încorporarea în SM în termen se efectueaza de 2 ori pe an: în mai-iunie şi în noiembrie-decembrie. de încorporare în SM). Pentru aceasta vom face trimitere la alin. Rejeşind din cele sus-indicate. cu toate că la momentul încorporării dânsul a atins abia vârsta de 17 ani şi 10. prin urmare.subiecţi ai IM Conform art. cetăţeni ai RM. dânsul nu va putea fi recunoscut subiect al IM şi. deoarece acest act îşi păstrează nulitatea sa până la anularea lui şi adoptarea unui alt act legal. Aceasta se lămureşte prin faptul că încălcarea flagrantă a legii în cazul adoptării actului administrativ (în cazul dat. neputând fi subiect al relaţiilor de drept militar. Pentru ilustrarea acestei situaţii vom analiza următorul ex: “A” este născut la 31 decembrie 1987 în perioada de încorporare noiembrie .cum este prevăzut în art. nu poate fi nici subiect al IM. 21 alin. In acest caz. nu va putea fi recunoscut vinovat în săvârşirea IM.

din următoarele considerente: conform Legii date. calitatea de M (art. c) CP pe art. instanţa de judecată va pronunţa o sentinţă prin care va recalifica acţiunile inculpatului de pe art. . SM se incepe răspunderea penala survine nu mai devreme de 18 ani şi până la atingerea virstei de 27 de ani. 369 alin. soldată cu vătămarea medie a integrităţii corporale. dezertarea. care nu are asemănare cu nici una din infracţiunile cu caracter general (de exemplu. răspunderea penală survine nu mai devreme de 19 ani şi până la atingerea vârstei de 27 de ani. cetăţenii RM de sex masculin care au împlinit 18 ani urmează să fie încorporaţi în SM în termen sau pentru pregătire militară obligatorie. 152 CP. această lege prevedea expres că vârsta încorporării în SM în termen este de 18 ani şi nu mai mică. 38 al Convenţiei cu privire la Drepturile Copilului. 968 susindicată. 28 al Legii nr. cu prioritate. adică va considera că a avut loc o infracţiune contra sănătăţii persoanei şi nu contra ordinii de ducere a SM. (2) lit. 1245 din 18 iulie 2002 Cu privire la pregătirea cetăţenilor pentru apărarea Patriei şi art. 15 al Legii nr. care are asemănare cu una sau mai multe dintre infracţiunile cu caracter general (de exemplu. Cetăţenii care. art. încălcarea regulilor statutare cu privire la relaţiile dintre M dacă între ei nu există raporturi de subordonare. după starea sănătăţii. Astfel. adoptată de ONU la 20 noiembrie 1989 le cere tuturor statelor-părţi la Convenţie “să împiedice înrolarea în FA a persoanelor sub 18 ani.a) în cazul în care persoana este învinuită în săvârşirea unei IM. In Lituania vârsta de încorporare în SM este de 19 ani: după regula generală. art. pe cei mai în virsta. 390 CPP). 968 din 17 martie 1992 Despre obligaţiunea militară şi SM al cetăţenilor RM (abrogată în 2002). sunt apţi pentru SM în timp de pace şi în timp de război se încorporează în SM în termen. Art. cu privire la vârsta încorporării în SM în termen. SM se începe si prin urmare. considerăm că mai reuşită era redacţia art. 371 CP). b) în cazul în care persoana este învinuită în săvârşirea unei IM. 15 al Legii nr. Tot în acest sens s-a expus şi practica judiciară (în RM n-au fost aşa cazuri). instanţa de judecată va pronunţa o sentinţă de achitare pe motivul lipsei elementelor constitutive ale componenţei de infracţiune (lipseşte subiectul (subiectul special) al infracţiunii. 369 alin. Tot în acest sens s-au expus şi organizaţiile internaţionale în domeniul drepturilor omului. Făcând o comparaţie a prevederilor art. (2) lit. In FR vârsta de încorporare in SM ieste de 18 ani după regula general. c) CP). să-i înroleze.

cetăţeni ai RM. de cumulat alin. au studii medii de cultură generală. liceale. 2 al acestei legi. care exercită SM prin pen* pot jî subiecţi ai IM doar în cazul în care ele au fost încadrate în acest serviciu tiiml dffa d* (13. din rândul: cetăţenilor din rezerva FA. altor cetăţeni care au împlinit vârsta de 18 ani. 28 alin. d)M pe contract . absolvenţii instituţiilor civile de învăţământ superior universitar care nu şi-au îndeplinit obligaţiunea militară până la finalizarea studiilor îndeplinesc SM cu termen redus în centrele de instruire ale FA sau la concentrări speciale organizate de centrele militare dacă nu au atins vârsta de 27 de ani. Conform art. conform stării de sănătate. deoarece. Astfel. 108]. 1si 2 ale acestui articol. gimnaziale. stipulează că M ai SM în termen pot ti cetăţenii Republicii Azerbaijan. are vârsta mai mare de 18 ani. careva probleme cu privire la termenul. pentru SM. prin urmare. cu privire la SM cu termen redus. 28 al Legii nr. 34 alin.Legislaţia militară a Republicii Azerbaijan. care au împlinit vârsta de 18 ani. care au împlinit vârsta de 18 ani. sunt încorporaţi în SM în termen. M în termen. R5P prevederile legale« constatăm câ în SM prin contract pot fi încadrate H ancle care au atins vârsta de 18 ani. Considerăm că în cazul în care aceste persoane n-au . considerăm că este necesar de modificat art. c)Persoanele sare satisfac SM cu termen redus .subiecţi ai IM. conform art. Conform art. încorporarea în SM cu termen redus se efectuează în conformitate cu prevederile Cap. din momentul căruia aceste persoane pot răspunde penal pentru IM. nu apar. după şase luni de SM. p. medii de specialitate sau superioare. bărbaţi.subiecţi ai IM. apţi pentru SM după starea sănătăţii şi care au împlinit la momentul încorporării vârsta de 18 ani. 1245 din 18 iulie 2002 Cu privire la pregătirea cetăţenilor pentru apărarea Patriei. 34 al Legii nr. 1245 din 18 iulie 2002 Cu privire la pregătirea cetăţenilor pentru apărarea Patriei. M în termen redus. 162 din 22 iulie 2005 Cu privire la statutul M. persoanele. Astfel. Privitor la cazurile în care M pe contract pot fi subiecţi ai IM se poate de menţionat următoarele. în orice caz.persoana care a absolvii o instituţie superioară de învăţământ. expus în următoarea redacţie: “Bărbaţii. după îndeplinirea serviciului. fără eliberarea din SM. şi. formând un singur alineat. Reieşind din cele consemnate. Cu atât mai mult. 4 al Legii nr. studenţilor instituţiilor de învăţământ militare. în SM prin contract pot fi încadraţi cetăţenii RM care sunt apţi. V al acestei legi (cu privire la SM în termen) aplicate în mod corespunzător.

el va săvârşi vreo IM. iar nulitatea actului duce cj la nulitatea încorporării în SM. din efectivul de soldaţi cu studii gimnaziale. e) Subiectul IM: cetăţenii care îşi fac studiile în cadrul instituţiilor de învăţământ militare. după exercitarea termenului de 3 ani de serviciu. de exemplu. 162. Această sintagmă poate 11 ilustrată în exemplul următor: anul de învăţământ durează de la 1 septembrie a. deoarece încălcarea flagrantă a legii în cazul adoptării actului administrativ (în cazul dat. Astfel. contractul nu se mai prelungeşte. nu poate fi nici subiect al IM. de încorporare în SM). neputând fi subiect al relaţiilor de drept militar. In caz contrar. în continuarea acestui gând.. ele. Sunt multe probleme. cu condiţia A absolvirii obligatorii în această perioadă a şcolii medii de cultură generală. 5 al Legii sus-indicate. el nu va fi considerat subiect al IM> deoarece se va afla ilegal în SM (argumentarea este aceeaşi ca şi în cazul nulităţii actului de încorporare în SM în termen).. cetăţenii care nu au îndeplinit SM pot candida pentru înmatriculare în instituţiile de învăţământ militare din anul când vor împlini 17 ani până în anul când vor împlini 23 de ani.. contractul se va încheia pe un termen de 3 ani. Conform art. adică la nulitatea ordinului de încorporare în SM. până în luna decembrie a. obstacole şi greutăţi pentru a stabili vârsta de la care aceste persoane pot fi în calitate de subiecţi ai IM şi se poate de menţionat următoarele: conform art. în prezenţa cărora M pe contract. La acest compartiment se poate de dedus mai multe concluzii. nu mai poate încheia un nou contract de SM şi. la încadrarea în SM a persoanelor din efectivul dc soldaţi cu studii gimnaziale. Pot fi înmatriculaţi în instituţiile superioare de învăţământ militar persoanele care au atins vârsta de 17 ani în anul de învăţământ sau vor împlini vârsta de 17 ani în anul de învăţământ. situaţia este cu mult mai complicată. duce la nulitatea lui.atins la momentul încadrării în SM pe contract vârsta de 18 ani. poate fi înmatriculată în instituţiile superioare de învăţământ militare pentru . Astfel. în consecinţă. în cazul săvârşirii unor fapte considerate de legea penală ca IM. 1 al Legii nr. dacă organele conducerii militare vor încheia cu dânsul un astfel de contract şi.. persoana. aceste împrejurări indică la unele condiţii suplimentare. nulitatea încorporării indică la faptul că nu puteau apărea nici relaţii de drept militar şi. prin urmare. Privitor la cazurile în care cetăţenii îşi fac studiile în cadrul instituţiilor de învăţământ militare. 29 alin. în perioada aceasta.. 34 alin. nu pot fi subiecţi ai acestor infracţiuni.

2008 persoana X. ]inând cont de faptul că înmatricularea în instituţiile superioare de învăţământ militare are loc la 2588 . care va împlini vârsta de 17 ani până la 31 decembrie 2008.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful