You are on page 1of 12

Programacions Didctiques

CEIP Montaura (Mancor)

Programaci didctica
Cicle: Primer cicle dEP rea: Plstica

1. Adequaci i seqncia dels objectius: Objectius


1. Indagar les possibilitats del so, la imatge i el moviment com a elements de representaci i comunicaci, i fer-les servir per expressar idees i sentiments, contribuint amb aix lequilibri afectiu i a la relaci amb els altres. 2. Desenvolupar la capacitat dobservaci i la sensibilitat per apreciar les qualitats esttiques, visuals i sonores de lentorn. 3. Aprendre a expressar i comunicar amb autonomia i iniciativa emocions i vivncies a travs dels processos propis de la creaci artstica en la seva dimensi plstica i musical. 4. Explorar i conixer materials i instruments diversos, tenint en compte els tradicionals de les Illes Balears, i adquirir codis i tcniques especfiques dels diferents llenguatges artstics per utilitzar-los amb fins expressius i comunicatius. 5. Aplicar els coneixements artstics en lobservaci i lanlisi de situacions i objectes de la realitat quotidiana i de diferents manifestacions del mn de lart i la cultura per comprendrels ms b i formar un gust propi. 6. Mantenir una actitud de recerca personal i collectiva, articulant la percepci, la imaginaci, la indagaci i la sensibilitat i reflexionant a lhora de dur a terme diferents produccions artstiques i gaudirne.
Cb 1 Cb 2 Cb 3 Cb 4 Cb 5 Cb 6 Cb 7 C b 8

x x x x x x x x x x

x x x x x x x x x x x x x

x x x

Programacions Didctiques 7. Aprendre a posar-se en situaci de viure la msica: cantar, escoltar, inventar, dansar i interpretar, basant-se en la composici de les seves prpies experincies creatives amb manifestacions de diferents estils, temps i cultures. 8. Conixer algunes de les possibilitats dels mitjans audiovisuals i les tecnologies de la informaci i la comunicaci en qu intervenen la imatge i el so. Descobrir significats dinters expressiu i esttic i utilitzar-los com a recursos per a lobservaci, la recerca dinformaci i lelaboraci de produccions prpies, ja sigui de forma autnoma o en combinaci amb altres mitjans i materials. 9. Conixer i valorar diferents manifestacions artstiques del patrimoni cultural de les Illes Balears, dEspanya i de la Uni Europea, collaborant en la conservaci i renovaci de les formes dexpressi locals i estimant lenriquiment que suposa lintercanvi amb persones de diferents cultures que comparteixen un mateix entorn. 10. Desenvolupar una relaci dautoconfiana amb la producci artstica personal, respectant les creacions prpies i les dels altres, i sabent rebre i expressar crtiques i opinions. 11. Planificar i realitzar produccions artstiques, delaboraci prpia o ja existents, individualment i de forma cooperativa, assumir distintes funcions i collaborar en la resoluci dels problemes que es presenten per aconseguir un producte final satisfactori. 12. Conixer algunes de les professions dels mbits artstics, msica i plstica, interessar-se per les caracterstiques del treball dels artistes i gaudir com a pblic, de les seves produccions. Assistir a museus i a concerts.

CEIP Montaura (Mancor)

x x

x x

x x

x x x x

x x x x x x

x x x

x x

x x x x

Programacions Didctiques

CEIP Montaura (Mancor)

1. Selecci i seqncia dels continguts del cicle:


Bloc 1.Observaci plstica Observaci i exploraci sensorial dels elements presents en lentorn natural, artificial i artstic. Descripci verbal de sensacions i observacions. Comentari dobres plstiques i visuals presents en lentorn i en exposicions o museus. Curiositat per descobrir les possibilitats artstiques que ofereix lentorn. Coneixement i observana de les normes de comportament en exposicions. Descripci dimatges presents en contexts prxims: historietes, cmics, illustracions... Exploraci de distncies, recorreguts i situacions dobjectes i persones en relaci amb lespai. Observaci de diferents maneres de presentar lespai. Percepci visual i tctil del volum. Introducci al mn artstic per mitj de lobservaci i lectura dobres dart. Autonomia en lobservaci, la distinci, la selecci i la interpretaci dall que s percebut. Valoraci esttica de lentorn natural i urb. Tradicions populars de les Illes Balears.

Programacions Didctiques

CEIP Montaura (Mancor)

Bloc 2. Expressi i creaci plstica


Experimentaci de les possibilitats expressives del tra espontani i amb intencionalitat, de les lnies que delimiten contorns i de lespai que defineix la forma. Experimentaci de mescles i taques de color amb diferents tipus de pintura i sobre suports diversos. Recerca sensorial de textures naturals i artificials i de les qualitats i possibilitats de materials orgnics i inorgnics. Elaboraci de dibuixos, pintures, collages, volums, etc. Manipulaci i transformaci dobjectes per al seu s en la vida quotidiana. Composicions plstiques utilitzant fotografies. Exploraci de recursos digitals per a la creaci dobres artstiques Gaudir amb la manipulaci i lexploraci de materials. s progressiu i adequat de termes referits a materials, instruments o aspectes de la composici artstica. Organitzaci progressiva del procs delaboraci concretant el tema sorgit des de la percepci sensorial, la imaginaci, la fantasia o la realitat, preveient els recursos necessaris per a la realitzaci, explorant les possibilitats de materials i instruments i mostrant confiana en les possibilitats de creaci. Anlisi de la representaci bidimensional i del volum. Realitzaci de produccions on sutilitza la tcnica de la composici. Utilitzaci de lenquadrament en la realitzaci dobres artstiques prpies. Desinhibici en la creaci dobres prpies. Inici en la utilitzaci dun vocabulari especfic. Actitud crtica davant de les diferents obres artstiques.

Programacions Didctiques

CEIP Montaura (Mancor)

Bloc 3. Escolta
Identificaci i representaci corporal de les qualitats de sons de lentorn natural i social. Audici activa duna selecci de peces instrumentals i vocals breus de distints estils i cultures. Reconeixement visual i auditiu dalguns instruments musicals i identificaci de veus femenines, masculines i infantils. Identificaci de la repetici (AA) i el contrast (AB) en canons i obres musicals. Curiositat per descobrir sons de lentorn i gaudi amb laudici dobres musicals de distints estils i cultures. Coneixement i observana de les normes de comportament en audicions i altres representacions musicals. Valoraci del silenci com a element indispensable per a lexercici de latenci. Identificaci visual i auditiva dels diferents instruments.

Programacions Didctiques

CEIP Montaura (Mancor)

Bloc 4. Interpretaci i creaci musical


Exploraci de les possibilitats sonores de la veu, el cos i els objectes. Interpretaci i memoritzaci de tirallongues i canons a lunson. Utilitzaci de la veu, la percussi corporal i els instruments com a recursos per a lacompanyament de texts recitats, canons i danses. Prctica de tcniques bsiques del moviment i jocs motors acompanyats de seqncies sonores, i interpretaci de danses senzilles. Lectura de partitures senzilles amb grafies no convencionals. Gaudi amb lexpressi vocal, instrumental i corporal. Interpretaci i producci de melodies senzilles. Construcci dinstruments senzills amb objectes ds quotidi. Improvisaci desquemes rtmics i meldics de quatre temps. Improvisaci de moviments com a resposta a diferents estmuls sonors. Selecci de sons vocals, objectes i instruments per a la sonoritzaci de situacions, relats breus. Confiana en les prpies possibilitats de producci musical. Interpretaci individual i collectiva, de canons infantils o populars, amb especial atenci a les canons tradicionals de les Illes Balears. Atenci, inters i participaci en la interpretaci de canons. Creaci i repertori de danses senzilles. Interpretaci de danses i jocs dansats, en especial els de les Illes Balears. Valoraci de lesttica expressiva del moviment.

Programacions Didctiques

CEIP Montaura (Mancor)

METODOLOGIA
Partir de les vivncies personals dels alumnes per ampliar els seus contactes amb les manifestacions artstiques per desenvolupar la percepci visual i musical a travs de lobservaci i de laudici activa, i per potenciar lexpressi i la comunicaci didees i de sentiments de manera creativa. Les activitats seran significatives, funcionals i contextualitzades dins el marc de l'enfocament globalitzat de les activitats d'aprenentatge del cicle i dins el marc de les vivncies culturals de l'entorn educatiu i del poble (Coneixement i participaci activa en les festes populars: Les Verges, Tots Sants, Nadal, Sant Antoni, La Pau, Carnaval, Pasqua, Diada del Llibre... ).Tendran una dimensi bsicament experimental que potenciar que els nins i nines construeixen els seus propis aprenentatges i vagin ampliant progressivament la seva autonomia i iniciativa d'acci i experimentaci. Les activitats d'educaci artstica aniran encaminades a posar en funcionament aspectes sensorials, motrius, cognitius, afectius, emocionals i esttics, intentant aconseguir el desenvolupament de les capacitats dels nostres alumnes com a persones autnomes i responsables capaos dadaptar-se al mn, posant en funcionament la seva competncia artstica per trobar solucions als problemes que la societat els planteja. Es posar els alumnes en contacte directe amb les manifestacions artstiques de lentorn immediat o amb d'altres d'inters. La metodologia ser activa i participativa; tenint en compte tant els aprenentatges individuals com els collectius i cooperatius (diversificant els agrupaments). Es planificaran activitats d'aprenentatge amb situacions dexperimentaci i dexpressi individual i collectiva en les quals es faci necessari prendre decisions de grup; fomentarem i i potenciarem el dileg com a instrument per arribar a acords i per planificar tasques.

Programacions Didctiques

CEIP Montaura (Mancor)

Materials i recursos didctics:

Utilitzarem recursos el ms variats possible, de manera que els alumnes experimentin amb textures diverses, amb tipus variats de pintures, amb objectes i materials de caracterstiques i formats diferents, sense oblidar el treball plstic amb materials i objectes reutilitzats o reciclats. Tamb en el llenguatge musical cal combinar els materials i els instruments creats especficament per fer o per reproduir msica amb elements quotidians o objectes de lentorn, que permetin explorar les seves propietats sonores. Introduirem les tecnologies de la informaci i la comunicaci com a una eina valuosa en lexpressi artstica, tant pel seu carcter motivador com pel fet dafavorir la percepci, lobtenci dinformaci i la creaci. Per a lobservaci i lescolta partirem de produccions properes o significatives per als infants, atenent especialment les manifestacions artstiques de la nostra comunitat per ampliar progressivament els espais de coneixement. La distribuci de l'espai i dels agrupaments seran flexibles segons les activitats que s'hagin de realitzar.

Programacions Didctiques

CEIP Montaura (Mancor)

2. Avaluaci: Criteris davaluaci


1. Descriure qualitats i caracterstiques de materials, objectes i instruments presents a lentorn natural cultural i artstic.

Indicadors
Anomena les caracterstiques principals i les qualitats dels objectes (forma, color, textura, alada, intensitat, timbre, durada).

Descriu verbalment les caracterstiques ms rellevants d'all que ha descobert.

2. Usar termes senzills per comentar les obres plstiques i musicals observades i escoltades.

s capa d'expressar verbalment i compartir amb els altres les idees i emocions que li susciten les obres artstiques utilitzant un llenguatge senzill.

3. Identificar i expressar, a travs de diferents llenguatges, alguns dels elements (timbre, velocitat, intensitat, carcter) duna obra musical. 4. Reproduir esquemes rtmics i meldics amb la veu, el cos i els instruments i patrons de moviment. 5. Seleccionar i combinar sons produts per la veu, el cos, els objectes i els instruments per sonoritzar relats o imatges. 6. Conixer i interpretar canons, danses i jocs tradicionals de les Illes Balears i darreu del mn.

Programacions Didctiques 7. Identificar diferents formes de representaci de lespai.

CEIP Montaura (Mancor)

s capa d'apreciar distncies. Explora i reconeix recorreguts a l'espai i s capa de representar-los grficament. s capa de situar-se a l'espai respecte a d'altres persones u objectes. s capa de reconixer la posici de diferents objectes a l'espai. s capa de fer una representaci plstica dels objectes a l'espai.

Programacions Didctiques 8. Provar en produccions prpies, les possibilitats que adopten les formes, textures i colors. 9. Emprendre processos de creaci i producci artstica i desenvolupar-los amb confiana, satisfacci i respecte cap a la diversitat.

CEIP Montaura (Mancor)

Expressa inters i curiositat per incorporar a les seves produccions tot all que han percebut mitjanant l'exploraci sensorial de materials, d'objectes i d'instruments i en l'observaci efectuada d'imatges de l'entorn ms proper.

Utilitza els recursos artstics en el procs creatiu amb autoconfiana i ampliant la iniciativa en la producci artstica.

Mostra respecte per les manifestacions plstiques i musicals dels altres i per lexpressi dels seus sentiments i vivncies a travs daquests llenguatges.

Participa activament en les activitats proposdes. Respecta i t cura dels materials i recursos utilitzats.

Programacions Didctiques

CEIP Montaura (Mancor)

MNIMS DE CICLE:

Observa i anomena les principals caracterstiques i qualitats dels objectes. Expressa verbalment o mitjanant el llenguatge plstic emocions a partir de l'observaci d'obres d'art. s capa de fer una representaci grfica del propi cos. s capa de reproduir grficament objectes i situar-los a l'espai. Mostra inters i experimenta amb materials i tcniques diversos per tal d'elaborar les seves produccions. Respecta les produccions artstiques prpies i les dels altres. Participa en les activitats proposades. Respecta i t cura dels materials i recursos utilitzats.