You are on page 1of 91

Vlanost

Koliina vodenog taloga i periodi kada pada kia ili snijeg tokom jedne godine, su osnovni
faktori koji utiu na kinetiku reakcija. Prisustvo odreene koliine vode u deponiji povecava
produkciju gasa, jer vlaga podstie rast bakterija i transport hranljivih sastojaka do svih
dijelova deponije. Sadraj vlage od 40 % i vie dovodi do maksimalne produkcije gasa.
Kompaktnost otpada utie na smanjenje produkcije gasa jer je poveana gustina deponije i
smanjena infiltracija vode u sve slojeve otpada. Proizvodnja gasa je vea u sluaju jakih
padavina i - ili ako su prisutni propusni pokrivni slojevi koji omoguavaju dovod dodatnih
koliina vode u deponiju.
Temperatura
Temperatura poveava bakterijsku aktivnost, to direktno ima za posljedicu poveanje
produkcije gasa. Sa druge strane, niske temperature inhibiraju bakterijsku aktivnost, tako
da bakterijska aktivnost pada drastino ispod 10 C. Vremenske promene imaju znaajan
uticaj na plitke deponije. Ovo je posledica toga to bakterije nisu izolovane u odnosu na
temperaturne promjene, kao to je sluaj sa dubokim deponijama gdje debeli slojevi tla
pokrivaju otpad. U pokrivenoj deponiji se odrava stabilna temperatura, to dovodi do
povienja produkcije gasa. Bakterijska aktivnost oslobaa toplotu, stabiliui temperaturu
deponije izmedu 25 i 45 C, a pojava temperature i do 70 C je registrovana u nekim
deponijama. Vie temperature stvaraju povoljne uslove za volatilizaciju i hemijske reakcije.
Kao opte pravilo se moe uzeti da se emisije NMHC (nemetanskih ugljovodonika)
udvostrue sa svakim porastom temperature od 18 C.
Starost
otpada
Iz novodeponovanog otpada e nastajati vie gasa u odnosu na otpad koji je na deponiji
due vrijeme. Deponije obino proizvode znaajne koliine gasa izmedu jedne i tri godine.
Maksimumi generisanja gasa su u periodu od pet do sedam godina, nakon to je otpad
odloen na deponiju. Nakon 20 godina po deponovanju, nastajanje deponijskog gasa je
minimalno i u tragovima, dok se manje koliine gasa mogu emitovati i poslije pedeset
godina.

Copyright 2003 - 2013 J.P. DEP-OT - Sva prava zadrana


Developed by BL Studio

Koridenje deponijskog gasa


Projekte mehanizma istog razvoja u Srbiji realizovade tri italijanske kompanije, a radi se o sakupljanju i
koridenju deponijskog gasa na kragujevakoj deponiji Jovanovac, povedanju energetske efikasnosti u
fabrici Hipol i proizvodnji biomase na osnovu koje de se proizvoditi energija.

U narednih est meseci firma iz Italije uradide za kragujevaku deponiju Jovanovac projektnu
dokumentaciju, na osnovu koje de se raditi i projekat postrojenja za prikupljanje i proizvodnju deponijskog
gasa. Prema procenama, postrojenje u Jovanovcu bide u eksploataciji izmeu 7 do 15 godina.
JKP istoda iz Kragujevca smatrajudi da je vrlo vano da se deponijski gas kontrolisano proizvodi i koristi u
narednom periodu uestvovala je na konkursu Ministarstva ivotne sredine i prostornog planiranja, tako da
nam u narednom periodu predstoji, kako kae direktor gradske istode Dragoljub Grujovid snimanje
deponije od strane projektantske firme i potom precizno izraunavanje efekata tog bududeg postrojenja.
Potrebno je projektovati postrojenje koje de stajati ispred deponije i ono de na neki nain biti korisnik
deponijskog gasa, dodavi da to moe biti proizvodnja struje, toplotne energije, deponovanje metana koji
de se koristiti za pokretanje automobilskih motora.

Nakon toga bide raspisan tender za projekat glavne instalacije za energanu, jer se prema nekim procenama,
u naredne dve godine oekuje da proradi i jedna elektrana ispred deponije Jovanovac koja bi snabdevala
oko 2 i po hiljade domadinstava elektrinom energijom. Vrednost donacije na izradi projektne
dokumentacije sakupljanja i koridenja deponijskog gasa, iznosi 100 hiljada evra. Za sve ostale projekte
sredstva de morati da obezbedi grad, ali prema procenama strunjaka, ulaganje u ove investicije isplatide se
u narednih pet godina.

.........................................................................................................................................21.

.........................................................................................................22.

....................53.

............................................................................64.

...................................75.

..............................................95.1.

.....................105.2.

........................................115.2.1.

............................................................................115.2.2.

........................125.2.3.

.................................................................145.2.3.1.

......................................................................................145.2.3.2.

........................................................................................................145.2.3.3.

.................................................................................................145.2.3.4.

...............................................................................................155.2.3.5.

....................................................................155.2.3.6.

.....................................................................................165.2.4.

..........................................................166.

................................167.

........................................................................................................................18

........................................................................................................................19

17

/1/.

60-70%

/15/.

/15/.

/22/

200.000

10

5.1.).


).

).

).

/19/.

18

/20/.
7.

1,4 kg/

0,2 0,7 kg/

1%.

3.500.000 m
3
/

.,

2.200.000 t/

.,

),

),

19

).

1.

'06,

, 04-07.2006.,

5852.

'06,

, 04-07.2006.,

5973.

http://www.netnovinar.org/netnovinar/dsp_page.cfm?articleid=988&specialsection=ART_FULL&pageid=50
2&PSID=4255
4.

2000,

http://www.poluchi5.ru/013711-1.html 5.

?,http://www.ekomrezabih.net.pdf 6.

,http://www.recyu.org 7.

,http://www.recyu.org.yu.pdf 8.

http://www.eko.vojvodina.sr.gov.yu.htm 9.

'06,

, 04-07.2006.,

33510.

. 135/0411.

,http://www.vrbas.net/ekologija/leap/download 12.

,http://www.ecbp.eu.pdf 13.

2005.,

2005.14.

,http://www.lola-ins.co.yu_dokumenta- prezentacija 15.

,http://www.psemr.vojvodina.sr.gov.yu.pdf 16.

,I

, 1-4.11.2006.,

. 22817.

'06,

, 04-07.2006.,

35418.

2004.,http://www.recyu.org.pdf 19.

http://www.tk-info.net/?p=582 20.

http://www.danas.co.yu/20060302/hronika3.html 21.

http://www.sopancevo.org.yu.pdf 22.

,http://www.ekoserb.sr.gov.yu/dokumenti/zakon/predlog%20zakona%20o%20upravljanju%20otpadom.pd
f