You are on page 1of 18

Proiect la disciplina Relaţii Finaciare Internaţionale. Analiza fluxurilor de investiţii străine în România.

Suceava 2012

CUPRINS

CAP. 1. Introducere în sfera investiţiilor străine

 • 1.1. Conceptul de investiţie

Cap. 2. Evoluţia investiţiilor străine în România în perioada 2009-2010, conform statisticilor şi analizelor elaborate de BNR şi ARIS

 • 2.1. Rezultatele cercetării statistice privind fluxurile investiţiilor străine în România în anul 2009.

 • 2.2. Rezultatele cercetării statistice privind fluxurile de investiţii străine în România în anul 2010.

CAP. 1. Introducere în sfera investiţiilor străine

1.1Conceptul de investiţie

Investiţia străină directă: relaţie investiţională de durată, între o entitate rezidentă şi o entitate

nerezidentă; de regulă, implică exercitarea de către investitor a unei influenţe manageriale semnificative în întreprinderea în care a investit. Sunt considerate investiţii străine directe: capitalul social vărsat şi rezervele ce revin unui investitor nerezident care deţine cel puţin 10% din capitalul social subscris al unei întreprinderi rezidente, creditele dintre acest investitor sau grupul din care face parte acesta şi întreprinderea în care a investit, precum şi profitul reinvestit de către acesta. De asemenea, sunt considerate investiţii străine directe, capitalurile din companiile rezidente asupra cărora investitorul nerezident exercită o influenţă semnificativă pe cale indirectă şi anume:

capitalurile proprii ale asociatelor şi filialelor rezidente ale întreprinderii rezidente în care investitorul nerezident deţine cel puţin 10% din capitalul social subscris. Investitorul străin direct: persoană juridică, persoană fizică sau grup de persoane ce acţionează concertat, care deţine cel puţin 10% din capitalul social subscris (respectiv din capitalul de dotare al entităţilor fără personalitate juridică) sau cel puţin 10% din voturi, într-o întreprindere situată în afara propriei ţări de rezidenţă. Întreprinderea investiţie străină directă: este o întreprindere rezidentă, cu sau fără personalitate juridică, în care un investitor nerezident deţine cel puţin 10% din capitalul social subscris sau din voturi, respectiv din capitalul de dotare în cazul întreprinderilor fără personalitate juridică (sucursale). Deţinerea a cel puţin 10% din capitalul social subscris sau din voturi, respectiv din capitalul de dotare, este primordială în stabilirea relaţiei de investiţie directă. Întreprinderea investiţie străină directă de gradul II: este o întreprindere rezidentă, cu personalitate juridică, în care un investitor străin direct controlează, prin intermediul unei întreprinderi investiţie străină directă, cel puţin 10% din capitalul social subscris. Întreprinderile investiţie străină directă de gradul II sunt filiale sau asociate ale întreprinderilor investiţie străină directă. Filialele reprezintă companiile rezidente în care întreprinderile ISD deţin cel puţin 50% din capitalul social subscris, iar asociatele sunt companiile rezidente în care întreprinderile ISD deţin între 10 şi 50 % din capitalul social subscris. Investiţia directă reversibilă: relaţia investiţională de sens invers investiţiei străine directe pe care o întreprindere investiţie directă rezidentă o are cu investitorul străin direct, dacă întreprinderea rezidentă are o participaţie de sub 10% din capitalul social al investitorului străin direct. Componentele investiţiilor străine directe:

Capitaluri proprii: capitalul social subscris şi vărsat, atât în numerar cât şi prin contribuţii în natură, deţinut de nerezidenţi în companii rezidente, precum şi cota aferentă din rezerve; în mod corespunzător, în cazul sucursalelor, se ia în considerare capitalul de dotare aflat la dispoziţia acestora. Creditul net: creditele primite de către întreprinderea investiţie străină directă de la investitorul străin direct sau din cadrul grupului de firme nerezidente din care face parte acesta, mai puţin creditele acordate de către întreprinderea investiţie străină directă investitorului străin direct sau unei alte firme din cadrul grupului respectiv de firme.

Tipurile investiţiilor străine directe (diferenţiate după contribuţia fluxului de participaţii străine la capital în întreprinderile investiţie străină directă):

Greenfield: înfiinţarea de întreprinderi de către sau împreună cu investitori străini (investiţii pornite de la zero); Fuziuni şi achiziţii : preluarea integrală sau parţială de întreprinderi de către investitori străini de la rezidenţi; Dezvoltare de firme : majorarea deţinerilor de capital ale investitorilor străini în întreprinderi investiţie străină directă .

Cap. 2. Evoluţia investiţiilor străine în România în perioada 2009-2010, conform statisticilor şi analizelor elaborate de BNR şi ARIS

 • 2.1. Rezultatele cercetării statistice privind fluxurile investiţiilor străine în România în anul 2009.

1. Fluxul net ISD în anul 2009

Intrările nete de ISD în anul 2009 au înregistrat un nivel de 3488 milioane euro şi sunt structurate astfel:

Participaţiile nete ale investitorilor străini direcţi la capitalul social al întreprinderilor

investiţie străină directă din România în valoare de 1729 milioane euro (49,6% din fluxul net de ISD). Participaţiile nete rezultă din diminuarea participaţiilor în valoare de 3118 milioane euro cu pierderea netă în sumă de 1389 milioane euro. Pierderea netă a rezultat din diminuarea profitului net al întreprinderilor investiţie străină directă din anul 2009, în valoare de 4496 milioane euro, cu 1608 milioane euro dividende repartizate în anul 2009, precum şi cu pierderile întreprinderilor investiţie străină directă din anul 2009 în valoare de 4277 milioane euro. Calculele sunt efectuate în conformitate cu metodologia internaţională de determinare a profitului reinvestit de întreprinderile ISD. Creditul net primit de către întreprinderile investiţie străină directă de la investitorii străini direcţi, inclusiv din cadrul grupului, în sumă de 1759 milioane euro, ceea ce reprezintă 50,4% din fluxul net al ISD.

2. Soldul ISD la sfârşitul anului 2009

Soldul final ISD al anului 2009, rezultat din adăugarea la soldul iniţial a fluxului net de ISD,

precum şi a diferenţelor valorice pozitive/negative provenite din reevaluările datorate modificării

cursului valutar şi a preţurilor unor active, cât şi din retratări contabile a valorii unor solduri iniţiale, a înregistrat nivelul de 49984 milioane euro, mai mare cu 2,4% decât soldul final ISD al anului

2008.

Participaţiile la capitalul social (inclusiv profitul reinvestit) al întreprinderilor investiţie străină directă însumau la sfârşitul anului 2009 valoarea de 35600 milioane euro (71,2% din soldul final al

ISD), nivel cu 2% mai mare decât în anul 2008, iar creditul net total primit de către acestea de la investitorii străini direcţi, inclusiv din cadrul grupului, a înregistrat nivelul de 14384 milioane euro, ce reprezintă 28,8% din soldul final al ISD şi este cu 3,4% superior nivelului din anul precedent. Creditul net cuprinde atât creditele pe termen mediu şi lung cât şi pe cele pe termen scurt acordate de către investitorii străini întreprinderilor lor din România, atât direct cât şi prin intermediul altor firme nerezidente membre ale grupului.

2.1. Repartizarea investiţiilor străine directe pe principalele activităţi economice Din punct de vedere al orientării investitorilor străini spre ramuri economice (conform CAEN Rev.2), ISD s-a localizat cu precădere în industria prelucrătoare (31,1% din total), în cadrul acesteia cele mai bine reprezentate ramuri fiind: prelucrare ţiţei, produse chimice, cauciuc şi mase plastice (6,3% din total), metalurgia (5,2%), industria mijloacelor de transport (4,7%), industria alimentară, a băuturilor şi tutunului (4,1%) şi ciment, sticlă, ceramice (3,3%). Există domenii cu o pondere redusă faţă de potenţial, cum ar fi textile, confecţii şi pielărie (1,4%). Pe lângă industrie, activităţi care au atras importante ISD sunt intermedierile financiare şi asigurările, care cuprind activitatea bancară, a instituţiilor financiare nebancare şi de asigurări şi reprezintă 19% din totalul ISD, construcţii şi tranzacţii imobiliare (12,9%), comerţul cu amănuntul şi cu ridicata (12,3%), tehnologia informaţiei şi comunicaţii (6,5%).

Investiţii străine directe în România la 31 decembrie 2009 Repartizare pe principalele activităţi economice

milioane euro

 

Total

 

Valoare

% din total ISD

TOTAL, din care:

 

49984

100,0

Industrie

 

20680

41,4

Industria extractivă

 

2221

4,5

Industria prelucrătoare, din care:

 

15555

31,1

-

alimente, băuturi şi tutun

 

2058

4,1

-

ciment, sticlă, ceramică

 

1629

3,3

-

fabricare

produse

din

lemn,

inclusiv

962

1,9

mobilă

 

-

fabricarea calculatoarelor, altor produse

690

1,4

electronice, optice şi electrice

 

-

maşini, utilaje şi echipamente

 

943

1,9

-

metalurgie

2577

5,2

-

mijloace de transport

 

2373

4,7

prelucrare ţiţei, produse chimice, cauciuc şi mase plastice

-

3132

6,3

-

textile, confecţii şi pielărie

 

717

1,4

-

alte ramuri ale industriei prelucrătoare

474

0,9

 

Energie electrică, gaze şi apă

 

2904

5,8

Activităţi profesionale, ştiinţifice, tehnice şi administrative şi servicii suport

2299

4,6

Agricultură, silvicultură şi pescuit

 

552

1,1

Comerţ

 

6164

12,3

Construcţii şi tranzacţii imobiliare

 

6453

12,9

Hoteluri şi restaurante

 

213

0,4

Tehnologia informaţiei şi comunicaţii

3235

6,5

Intermedieri financiare si asigurări

 

9510

19,0

Transporturi

 

684

1,4

Alte activităţi

 

194

0,4

Sursa: www.bnro.ro

2.2. Imobilizările corporale şi necorporale în întreprinderile investiţie străină directă Având în vedere rolul foarte important în creşterea economică pe care îl joacă imobilizările corporale şi cele necorporale, precum şi caracterul stabil, de durată, pe care acestea îl imprimă ISD, cercetarea statistică şi-a propus determinarea ponderii acestor categorii de destinaţii finale ale investiţiilor în soldul ISD la finele anului 2009, cât şi repartizarea lor pe principalele activităţi economice. Se constată că imobilizările corporale şi necorporale, cu un sold la finele anului 2009 în valoare de 23272 milioane euro, reprezintă 46,6% din soldul total al ISD, inducând un grad semnificativ de durabilitate al investiţiei străine directe. Activităţile economice în care ISD se regăsesc în imobilizări corporale şi necorporale, la un nivel semnificativ, sunt: industria (24,3% din total ISD), iar în cadrul acesteia industria prelucrătoare (cu

17,3% din total ISD), construcţiile şi tranzacţiile imobiliare (7,4%), comerţul cu amănuntul şi cu ridicata (6,2%), tehnologia informaţiei şi comunicaţii (3,5%).

Investiţii străine directe în România la 31 decembrie 2009 Imobilizări corporale şi necorporale Repartizare pe principalele activităţi economice si necorporale

 

milioane euro

 
 

-

ciment, sticlă, ceramică

1095

2,2

Imobilizări corporale si necorporale

 
   

-

fabricare produse din lemn, inclusiv mobila

504

Valoare

1,0

%

din

total

investiţii

 

-

textile, confecţii şi pielărie

455

0,9

străine directe

 

maşini, utilaje şi echipamente

TOTAL

-

432

23272

0,9

46,6

Industrie fabricarea

-

calculatoarelor,

altor

produse

410

12110

24,3 0,8

electronice, Industria extractivă optice şi electrice

1829

3,7

 

Industria alte ramuri prelucrătoare, ale industriei din prelucrătoare care:

-

8655 295

17,3 0,6

 

Energie metalurgie electrică, gaze şi apă

-

1626

1601

3,2 3,3

 

Construcţii şi tranzacţii imobiliare

-

alimente, băuturi şi tutun

3676

1402

2,8 7,4

 

Comerţ mijloace de transport

-

3119

1263

2,5 6,2

 

Tehnologia prelucrare informaţiei ţiţei, produse şi comunicaţii chimice, cauciuc şi

-

1753

1198

2,4 3,5

Intermedieri mase plastice financiare şi asigurări

1195

2,4

Activităţi

profesionale,

ştiinţifice,

tehnice

şi

498

1,0

administrative şi servicii suport

Transporturi

406

0,8

Agricultura, silvicultura şi pescuit

283

0,6

Hoteluri şi restaurante

163

0,3

Alte activităţi

69

0,1

Sursa: www.bnro.ro

2.3. Repartizarea investiţiilor străine directe pe regiuni de dezvoltare

Din punct de vedere teritorial se observă orientarea cu precădere a ISD spre regiunea de dezvoltare Bucureşti-Ilfov (63,4%), alte regiuni de dezvoltare beneficiare de ISD fiind: Regiunea CENTRU (7,4%), Regiunea SUD (7,2%), Regiunea VEST (6,2%) şi Regiunea SUD-EST (5,9%). Regiunea NORD-EST este cea mai puţin atractivă pentru investitorii străini, aici înregistrându-se numai 1,9% din investiţia străină directă. La analiza dispersiei teritoriale a ISD trebuie avut în vedere şi faptul că cercetarea statistică a localizat ISD după sediul social al întreprinderilor investiţie directă, ceea ce nu corespunde totdeauna cu locul de desfăşurare a activităţii economice.

Investiţii străine directe în România

la 31 decembrie 2009

Repartizare pe regiuni de dezvoltare

 

milioane euro

 

Total

 

Valoare

% din total ISD

TOTAL, din care:

49984

100,0

BUCUREŞTI

31699

63,4

CENTRU

3703

7,4

SUD

3576

7,2

VEST

3095

6,2

SUD-EST

2938

5,9

SUD-VEST

2058

4,1

NORD-VEST

1940

3,9

NORD-EST

975

1,9

Sursa: www.bnro.ro

2.4. Repartizarea investiţiilor străine directe pe ţări de origine Repartizarea a fost realizată în funcţie de ţara deţinătorului nemijlocit a cel puţin 10% din capitalul social al întreprinderilor investiţie directă rezidente, conform principiului „Immediate Country Basis”.

Investiţii străine directe în România la 31 decembrie 2009 Repartizare pe ţări de origine

milioane euro

 

Total

 

Valoare

% din total ISD

TOTAL, din care:

49984

100,0

Olanda

10907

21,8

Austria

9037

18,1

Germania

6718

13,4

Franţa

4259

8,5

Grecia

3281

6,6

Italia

2528

5,1

Cipru

2344

4,7

Elveţia

2115

4,2

Belgia

1115

2,2

Statele Unite ale Americii

1054

2,1

Spania

841

1,7

Ungaria

810

1,6

Luxemburg

638

1,3

Cehia

580

1,2

Turcia

569

1,1

Marea Britanie

482

1,0

Virgine Britanice (Insulele)

228

0,5

Israel

186

0,4

Finlanda

173

0,3

Polonia

157

0,3

Suedia

146

0,3

BERD (Banca Europeană pentru

144

0,3

Reconstrucţie şi Dezvoltare)

Liban

138

138

Irlanda

137

0,3

Canada

125

0,3

Gibraltar

118

0,2

Danemarca

111

0,2

Portugalia

104

0,2

Alte ţări *

939

1,8

Sursa: www.bnro.ro

* Ţări a căror investiţie este mai mică de 100 de milioane de euro

Primele 5 ţări clasate după ponderea deţinută în soldul ISD la 31 decembrie 2009 sunt Olanda (21,8%, în creştere de la 17,2% în 2008), Austria (18,1% din soldul ISD la sfârşitul anului 2009, pondere în scădere de la 18,8% în 2008), Germania (13,4%, în scădere de la 15,4%), Franţa (8,5%) care îşi menţine ponderea din anul 2008, precum şi Grecia cu o pondere de 6,6%, aceeaşi ca în anul precedent.

 • 3. Veniturile realizate din investiţii străine directe

Veniturile nete obţinute de către investitorii străini direcţi în anul 2009 au înregistrat suma de 694 milioane euro, ceea ce reprezintă o diminuare cu 2244 milioane euro în raport cu anul precedent. Veniturile nete din participaţii la capital sunt în sumă de 219 milioane euro (31,6% din total venituri nete) şi reprezintă profiturile nete obţinute de întreprinderile ISD, în valoare de 4496 milioane euro, diminuate cu pierderile înregistrate de întreprinderile ISD în valoare de 4277 milioane euro. Prin diminuarea veniturilor nete din participaţii la capital (în sumă de 219 milioane euro) cu valoarea dividendelor repartizate în anul 2009 investitorilor străini direcţi (în sumă de 1608 milioane euro) se obţine o pierdere netă pe ansamblul ISD în sumă de 1389 milioane euro, calculată conform metodologiei internaţionale de determinare a profitului reinvestit. Veniturile nete din dobânzi primite de către investitorii străini direcţi la creditele acordate întreprinderilor lor din România au un nivel de 475 milioane euro, acestea reprezentând 68,4% din veniturile nete ale investitorilor străini direcţi.

4. Tipuri de investiţii străine directe Fluxul de participaţii la capital în întreprinderile ISD este diferenţiat în greenfield, fuziuni şi achiziţii şi dezvoltare de firme (a se vedea definiţiile de la Aspecte metodologice). În anul 2009 investiţiile greenfield se situează la un nivel foarte redus, de numai 19 milioane euro reprezentând 0,6% din participaţiile la capital în întreprinderile investiţie străină directă în anul 2009, în aceeaşi situaţie situându-se şi fuziuni şi achiziţii (M&A) cu 34 milioane euro (1,1% din participaţii); ponderea predominantă în fluxul participaţiilor la capital în 2009 este reprezentată de dezvoltările de firme cu o valoare de 3065 milioane euro, respectiv 98,3% din participaţii. Pentru a se putea aprecia impactul de durată al investiţiilor greenfield asupra economiei, au fost evidenţiate şi acumulările de investiţii străine directe (solduri) în întreprinderile înfiinţate prin investiţii greenfield denumite întreprinderi greenfield.

5. Exporturile şi importurile întreprinderilor investiţie străină directă

Activitatea întreprinderilor investiţie străină directă, în ansamblul ei, are un impact pozitiv asupra balanţei comerciale a României, contribuţia la exporturi fiind de 69,8%, în timp ce la importuri este de 60,1%.

 

milioane euro

 

Exporturi (FOB)

Importuri (CIF)

 

Întreprinderi

% din total

Întreprinderi

% din total

investiţie

ramură

investiţie

ramură

străină

străină

directă

directă

TOTAL, din care:

19643

69,8

22525

60,1

Industrie, din care:

17264

79,3

15155

76,5

Industria prelucrătoare

16440

79,7

14423

78,8

Comerţ

1827

51,7

6214

45,4

Alte activităţi

552

19,3

1156

29,0

Sursa: www.bnro.ro

 • 2.1. Rezultatele cercetării statistice privind fluxurile investiţiilor străine în România în anul 2010.

1. Fluxul net de ISD

Fluxul net de ISD în anul 2010 a înregistrat un nivel de 2220 milioane euro şi este structurat astfel:

Participaţiile nete ale investitorilor străini direcţi la capitalul întreprinderilor investiţie străină directă din România în valoare de 1824 milioane euro (82,2 % din fluxul net de ISD). Participaţiile nete rezultă din diminuarea participaţiilor, în valoare de 4067 milioane euro, cu pierderea netă, în sumă de 2243 milioane euro. Pierderea netă a rezultat prin scăderea din profitul net al întreprinderilor ISD realizat în anul 2010 în valoare de 4222 milioane euro a dividendelor repartizate în anul 2010 în valoare de 1970 milioane euro, după care această valoare a fost diminuată cu pierderile întreprinderilor ISD din anul 2010 în valoare de 4495 milioane euro. Modul de calcul este în conformitate cu metodologia internaţională de determinare a profitului reinvestit de către întreprinderile ISD, respectiv a pierderii nete înregistrate de către acestea.

Creditul net primit de către întreprinderile investiţie străină directă de la investitorii străini direcţi, inclusiv din cadrul grupului, în sumă de 396 milioane euro, ceea ce reprezintă 17,8% din fluxul net al ISD.

2. Soldul ISD la sfârşitul anului

Soldul final al ISD la 31 decembrie 2010, rezultat din adăugarea la soldul iniţial a fluxului net de ISD, precum şi a diferenţelor valorice pozitive/negative provenite din reevaluările datorate modificării cursului valutar şi a preţurilor unor active, cât şi din retratări contabile a valorii unor solduri iniţiale, a înregistrat nivelul de 52585 milioane euro, mai mare cu 5,2 % decât soldul final ISD al anului 2009.

Participaţiile la capitalul social (inclusiv profitul reinvestit) al întreprinderilor investiţie străină directă aveau la sfârşitul anului 2010 valoarea de 35529 milioane euro (67,6% din soldul final al ISD), iar creditul net total primit de către acestea de la investitorii străini direcţi, inclusiv din cadrul grupului, a înregistrat nivelul de 17056 milioane euro, ce reprezintă 32,4% din soldul final al ISD. Creditul net cuprinde creditele pe termen mediu şi lung cât şi cele pe termen scurt acordate de către investitorii străini întreprinderilor lor din România, atât direct cât şi prin intermediul altor firme nerezidente membre ale grupului.

2.1. Repartizarea soldului ISD pe principalele activităţi economice

Din punct de vedere al orientării investitorilor străini spre ramuri economice (conform CAEN Rev.2), ISD s-au localizat cu precădere în industria prelucrătoare (32% din total). În cadrul acestei industrii cele mai bine reprezentate ramuri sunt prelucrare ţiţei, produse chimice, cauciuc şi mase plastice (6,9% din total), metalurgia (5,3%), industria mijloacelor de transport (4,9%), industria alimentară, a băuturilor şi tutunului (3,9%) şi ciment, sticlă, ceramică (3,2%). Alte activităţi care au atras importante ISD sunt intermedierile financiare şi asigurările (reprezintă 19,1% din totalul ISD), comerţul cu amănuntul şi cu ridicata (12,4%), construcţii şi tranzacţii imobiliare (9%), tehnologia informaţiei şi comunicaţii (5,9%).

Investiţii străine directe în România la 31 decembrie 2010 Repartizare pe principalele activităţi economice

milioane euro Total

 

Valoare

% din total ISD

TOTAL, din care:

52585

100.0

Industrie

23093

43.9

Industria extractivă

2388

4.5

Industria prelucrătoare, din care:

16840

32.0

 • - alimente, băuturi şi tutun

2081

3.9

 • - ciment, sticlă, ceramică

1663

3.2

 • - fabricare produse din lemn, inclusiv mobilă

1013

1.9

 • - fabricarea calculatoarelor, altor produse electronice,

840

1.6

 • - maşini, utilaje şi echipamente

950

1.8

 • - metalurgie

2777

5.3

 • - mijloace de transport

2589

4.9

 • - prelucrare ţiţei, produse chimice, cauciuc şi mase

3615

6.9

 • - textile, confecţii şi pielărie

835

1.6

 • - alte ramuri ale industriei prelucrătoare

477

0.9

Energie electrică, gaze şi apă

3865

7.4

Activităţi profesionale, ştiinţifice, tehnice şi administrative

2560

4.9

Agricultură, silvicultură şi pescuit

1068

2.0

Comerţ

6519

12.4

Construcţii şi tranzacţii imobiliare

4746

9.0

Hoteluri şi restaurante

417

0.8

Intermedieri financiare si asigurari

10055

19.1

Tehnologia informaţiei şi comunicaţii

3081

5.9

Transporturi

788

1.5

Alte activităţi

258

0.5

Sursa: www.bnro.ro

2.2. Imobilizările corporale şi necorporale în întreprinderile ISD

Având în vedere rolul foarte important în creşterea economică pe care îl joacă imobilizările corporale şi cele necorporale, precum şi caracterul de durată, pe care acestea îl imprimă ISD, cercetarea statistică şi-a propus determinarea ponderii acestor categorii de destinaţii finale ale investiţiilor în soldul ISD la finele anului 2010, cât şi repartizarea lor pe principalele activităţi economice. Se constată că imobilizările corporale şi necorporale, cu un sold la finele anului 2010 în valoare de 24309 milioane euro, reprezintă 46,2% din soldul total al ISD, inducând un grad semnificativ de stabilitate al investiţiei străine. Activităţile economice în care ISD se regăsesc în imobilizări corporale şi necorporale la un nivel semnificativ sunt: industria (26,1% din total ISD), iar în cadrul acesteia industria prelucrătoare (cu 18,2% din total ISD), comerţul cu amănuntul şi cu ridicata (6,5%), construcţiile şi tranzacţiile imobiliare (4,5%), tehnologia informaţiei şi comunicaţii (2,9%).

Investiţii străine directe în România la 31 decembrie 2010 Imobilizări corporale şi necorporale Repartizare pe principalele activităţi economice

Imobilizări corporale si necorporale

milioane euro

 

Valoare

% din total investiţii străine directe

TOTAL

24309

46.2

Industrie

13740

26.1

Industria extractivă

2066

3.9

Industria prelucrătoare, din care:

9576

18.2

 • - mijloace de transport

1701

3.2

 • - metalurgie

1635

3.1

 • - prelucrare ţiţei, produse chimice, cauciuc şi mase plastice

1524

2.9

 • - alimente, băuturi şi tutun

1463

2.8

 • - ciment, sticlă, ceramică

961

1.8

 • - fabricare produse din lemn, inclusiv mobila

679

1.3

 • - maşini, utilaje şi echipamente

493

0.9

 • - textile, confecţii şi pielărie

458

0.9

 • - fabricarea calculatoarelor, altor produse electronice, optice şi electrice

413

0.8

 • - alte ramuri ale industriei prelucratoare

249

0.5

Energie electrică, gaze şi apă

2098

4.0

Comerţ

3394

6.5

Construcţii şi tranzacţii imobiliare

2367

4.5

Tehnologia informaţiei şi comunicaţii

1533

2.9

Intermedieri financiare şi asigurari

1428

2.7

Transporturi

536

1.0

Activităţi profesionale, ştiinţifice, tehnice şi administrative şi servicii suport

492

0.9

Agricultura, silvicultura şi pescuit

457

0.9

Hoteluri şi restaurante

263

0.5

Alte activităţi

99

0.2

Sursa: www.bnro.ro

2.3.

Repartizarea soldului ISD pe regiuni de dezvoltare

Din punct de vedere teritorial se observă orientarea cu precădere a ISD spre regiunea de dezvoltare BUCUREŞTI-ILFOV (62,2%), alte regiuni de dezvoltare beneficiare de ISD fiind Regiunea CENTRU (7,4%), Regiunea SUD MUNTENIA (7,3%), Regiunea VEST (6,5%) şi Regiunea SUD-EST

(6,3%).

Regiunea NORD-EST este cea mai puţin atractivă pentru investitorii străini, aici înregistrându-se numai 2,4% din investiţia străină directă. La analiza dispersiei teritoriale a ISD trebuie avut în vedere şi faptul că cercetarea statistică a localizat ISD după sediul social al întreprinderilor investiţie directă, ceea ce nu corespunde totdeauna cu locul de desfăşurare a activităţii economice.

Investiţii străine directe în România la 31 decembrie 2010 Repartizare pe regiuni de dezvoltare

TOTAL, din care:

BUCUREŞTI-ILFOV CENTRU SUD MUNTENIA VEST SUD-EST NORD-VEST SUD-VEST OLTENIA NORD-EST

Sursa: www.bnro.ro

 

milioane euro

 

Total

Valoare

% din total ISD

52585

100.0

32720

62.2

3909

7.4

3816

7.3

3446

6.5

3290

6.3

2232

4.2

1928

3.7

1244

2.4

 • 2.4. Repartizarea soldului ISD pe ţări de origine

Repartizarea soldului ISD în funcţie de ţările de provenienţă a capitalului este redată în tabelul de mai jos. Sunt evidenţiate toate ţările de origine a investiţiilor directe de cel puţin 100 milioane euro. Repartizarea a fost realizată în funcţie de ţara deţinătorului nemijlocit a cel puţin 10% din capitalul social al întreprinderilor investiţie directă rezidente, conform principiului „Immediate Country Basis".

Investiţii străine directe în România la 31 decembrie 2010 Repartizare pe ţări de origine

TOTAL, din care:

Olanda Austria Germania Franţa Grecia Italia Cipru Elveţia Statele Unite ale Americii Spania Luxemburg Cehia Belgia Ungaria Marea Britanie Turcia Danemarca Virgine Britanice (Insulele) Suedia Liban Polonia Canada Portugalia Gibraltar BERD (Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare) Finlanda Israel Japonia Irlanda Alte ţări *

Valoare

52585

10903

9346

6398

4384

3016

2808

2550

2021

1349

1064

989

972

864

717

627

615

384

379

312

254

211

207

206

161

158

156

155

154

146

1079

 

m

Total

i

l

i

o

a

n

e

e

u

r

o

%

d

i

n

t

o

t

a

l

I

S

D

100.0

20.7

17.8

12.2

8.3

5.7

5.3

4.9

3.8

2.6

2.0

1.9

1.8

1.6

1.2

0

0

1.2

0.7

0.7

0.6

0.5

0.4

0.4

0.4

0.3

Sursa: www.bnro.ro

0

.

3

0

.

3

.

.

3

3

0

2

.

.

3

1

* Ţări a căror investiţie este mai mică de 100 de milioane de euro Primele 5 ţări clasate după ponderea deţinută în soldul ISD la 31 decembrie 2010 sunt: Olanda (20,7% din soldul ISD la sfârşitul anului 2010), Austria (17,8 % ), Germania (12,2%), Franţa (8,3%) şi Grecia (5,7%), ierarhie înregistrată şi în anul 2009.

3.

Tipuri de investiţii străine directe

Fluxul de participaţii la capital în întreprinderile ISD în valoare de 4067 milioane euro este diferenţiat în greenfield, fuziuni şi achiziţii şi dezvoltare de firme. În anul 2010 investiţiile greenfield au înregistrat un nivel foarte redus, de numai 46 milioane euro reprezentând 1,1% din participaţiile la capital în întreprinderile investiţie străină directă în anul 2010, în aceeaşi situaţie aflându-se şi investiţiile din categoria fuziuni şi achiziţii (M&A) cu 93 milioane euro (2,3 % din participaţii); ponderea predominantă în fluxul participaţiilor la capital în 2010 este reprezentată de dezvoltările de firme cu o valoare de 3928 milioane euro, respectiv 96,6% din participaţii. Pentru a aprecia impactul de durată al investiţiilor greenfield asupra economiei, au fost evidenţiate şi acumulările de investiţii străine directe (solduri) în întreprinderile înfiinţate prin investiţii greenfield, denumite întreprinderi greenfield. Din punct de vedere al repartizării pe principalele activităţi economice, investiţiile străine directe în întreprinderi greenfield s-au orientat cu precădere spre industria prelucrătoare (13,9% din soldul ISD). Alte ramuri în care aceste investiţii au o pondere semnificativă sunt: comerţ (10,2%), intermedieri financiare şi asigurări (6,8%) construcţii şi tranzacţii imobiliare (5,5%). Cea mai mare parte a investiţiilor străine directe în întreprinderi greenfield se concentrează, ca şi ansamblul ISD, în regiunea BUCUREŞTI-ILFOV (30% din soldul ISD); urmează regiunea CENTRU cu 5,3% şi regiunile VEST şi SUD MUNTENIA cu 3,9% respectiv 3,2% din soldul ISD. Considerată după mărimea investiţiilor străine directe în întreprinderi greenfield, ordinea ţărilor de provenienţă a acestora diferă întrucâtva de ordinea stabilită în funcţie de originea soldului total al ISD. Astfel, cele mai mari investiţii în întreprinderi greenfield provin din Germania (8,5% din soldul ISD), urmate de cele din Olanda (8,4%), Austria (5,6%) şi Italia(4,2%) .

 • 4. Veniturile realizate din ISD

Veniturile nete obţinute de către investitorii străini direcţi în anul 2010 au înregistrat suma de 491 milioane euro, ceea ce reprezintă o diminuare cu 203 milioane euro în raport cu anul precedent. Veniturile din participaţii la capital reprezintă profiturile nete obţinute de întreprinderile ISD, în valoare de 4222 milioane euro, diminuate cu pierderile înregistrate de întreprinderile ISD în valoare de 4495 milioane euro şi reprezintă pentru anul 2010 o pierdere de 273 milioane euro. Prin diminuarea veniturilor din participaţii la capital cu valoarea dividendelor repartizate în anul 2010 investitorilor străini direcţi ( în sumă de 1970 milioane euro) se obţine o pierdere netă pe ansamblul ISD în sumă de 2243 milioane euro, calculată conform metodologiei internaţionale de determinare a profitului reinvestit. Veniturile nete din dobânzi primite de către investitorii străini direcţi la creditele acordate întreprinderilor lor din România, atât direct cât şi prin alte companii nerezidente din cadrul grupului, au înregistrat un nivel de 764 milioane euro.

5. Exporturile şi importurile întreprinderilor investiţie străină directă

Activitatea de export/import a întreprinderilor ISD a avut un impact pozitiv asupra comerţului exterior al României, ponderea acestora în exporturi fiind de 72,4% în timp ce ponderea în importuri a fost de 62,5%.

Total

Industrie, din care:

Industria extractivă Industria prelucrătoare din care:

-alimente, băuturi şi tutun -ciment, sticlă, ceramică -fabricare produse din lemn, inclusiv mobilă - fabricarea calculatoarelor, altor produse electronice, optice şi electrice -maşini, utilaje şi echipamente -metalurgie -mijloace de transport -prelucrare ţiţei, produse chimice, cauciuc şi mase plastice -textile, confecţii şi pielărie -alte ramuri ale industriei prelucrătoare Energie electrică, gaze şi apă Activităţi profesionale, ştiinţifice, tehnice şi administrative şi servicii suport Agricultură, silvicultură şi pescuit Comerţ Construcţii şi tranzacţii imobiliare Hoteluri şi restaurante Tehnologia informaţiei şi comunicaţii Intermedieri financiare şi asigurări Transporturi Alte activităţi

 

milioane euro

Exporturi (FOB)

Importuri (CIF)

 

(%)

(%) întrep.

întreprinderi

întrep.

ISD în total

ISD

întreprinderi ISD în total economie *)

ISD

economie *)

25950

 • 72.4 28181

62.5

22887

 • 63.8 19923

44.2

582

1.6

696

1.6

21934

61.2

18849

41.8

314

 • 0.9 978

2.2

139

 • 0.4 265

0.6

 • 1223 0.9

  • 3.4 396

 • 3652 7.6

10.2

3426

 • 1020 1.2

2.9

546

 • 2725 3.5

7.6

1572

 • 6713 4820

18.7

10.7

 • 2947 9.8

8.2

4414

 • 2983 4.6

8.3

2095

218

0.6

337

0.7

371

1.0

378

0.8

47

0.1

218

0.5

334

0.9

91

0.2

2495

7.0

7138

15.8

48

0.2

145

0.3

3

0.0

13

0.0

39

0.1

467

1.1

66

0.2

71

0.2

28

0.1

100

0.2

3

0.0

15

0.0

*) Nu include exporturile şi importurile aferente activităţilor diviziunilor CAEN 84 Administraţie publică, 97/98 Activităţi ale gospodăriilor populaţiei şi 99 Activităţi extrateritoriale. NOTĂ: Exporturile şi importurile sunt agregate după activitatea de bază a firmelor, conform CAEN rev. 2

Sursa: www.bnro.ro

În ceea ce priveşte soldul balanţei comerciale agregate a întreprinderilor ISD pe diferitele ramuri economice, se constată că industria prelucrătoare este principala ramură cu excedent comercial (3085 milioane euro) şi aceasta în special datorită subramurilor mijloace de transport (excedent 1893 milioane euro), metalurgie (excedent 1153 milioane euro) şi maşini, utilaje şi echipamente (excedent 474 milioane euro).

Este de menţionat că agricultura , silvicultura şi pescuitul, deşi a înregistrat ISD la un nivel relativ redus (2% din soldul ISD la 31 decembrie 2010), constituie cea de a doua ramură a economiei în care întreprinderile ISD au înregistrat excedent comercial agregat (243 milioane euro). În toate celelalte ramuri întreprinderile ISD au înregistrat deficit comercial agregat.

Exportul şi importul întreprinderilor ISD sunt cele aferente companiilor cercetate în mod exhaustiv (peste 20 de salariaţi). Datele privind exportul şi importul pe ansamblul economiei, luate în calcul la determinarea mărimilor relative, sunt cele raportate de operatorii economici care au depăşit pragurile valorice de raportare pentru anul 2010, stabilite pentru declaraţiile Intrastat.