You are on page 1of 296

SZILÁGYI DOMOKOS

ÉLNEM ADJATOK
Vers, próza, esszé (1956-1976)

A kötet anyagát összegyűjtötte és szerkesztette KÁNTOR LAJOS

TARTALOM
BIZTATÓ SZÜLŐFÖLD HAZÁNK BESZÉL ŐSZ ÜNNEPEK KORTÁRS MINDEN KORON ÁT EGY KOVÁCSOLTVAS KAPURA BÁNYAVIDÉK SOROK EGY ÉPÍTKEZÉSRŐL ÚT KIVÍVOTT BÉKE ESŐBEN ÁRVERÉS NE AGGÓDJ EZ IS A TIETEK SHAKESPEARE ŐSZELŐ MAJDNEM-SZERELMES-VERS FRESKÓ HÁROM IDILL MÉLYSÉGISZONY A KÖLTŐ MIT TEHET? VALLOMÁS HALHATATLANSÁG MEGÚJULÁS MUNKA UTÁN ARC, HEGEDŰVEL SZEPTEMBER FRISSEN ARIADNÉ A BRASSAI POJÁNÁN ÁLOM ALKONY FÖLÜLNÉZET BECSÜLD, HALANDÓ ARCKÉP LÁNYOK TE ŐSZ

ZÚZMARÁS TAVASZ (versek 1956-1966)
ZENE „JÁRKÁLJ CSAK, HALÁLRAÍTÉLT” TITOK VONATON KISÖCSÉMNEK ÉDESANYÁM ŐSZI BÁNATOS SZEMEDBE NÉZEK REGGELI VERS FÚJJAD, MADÁR JEGENYÉK KÖZÖTT PINTYE KÚTJA ESTE, TAVASSZAL ÉJJEL TAVASZI FÜTTYÖK JEGENYÉK GÉMESKÚT ŐSZI SÉTA ÉJJEL, RÉGI TEMETŐBEN MÉRLEG MOST... ZÚZMARÁS TAVASZ HAJNAL GYŰLÖLLEK CSODASZARVAS DE RÉG NEM JÁRTAM ANYÁM APÁM NÉVNAPJÁRA [A TÁVOLSÁG ACÉL-KARJA...] [SZIGORÚ ÁLOM MEREVÜL...] EGY POHÁR VÍZ ORGONAILLAT VILLANY HÁZ ÉPÜL TÉGLAGYÁR MÁJUSI ZÁPOR ALVÓ HÍD ÉNEK A KÖVEZETRŐL ÜNNEP ELŐTT FÖLHÍVÁS A NAPHOZ MÁJUSI MEZŐ GÉP KÖRÖZ HAJNAL HELYÜNK A VILÁGBAN BIZTATÓ DÉLELŐTT FÁJDALOM CSILLAGAI HAJNALI ÓDA KÖSZÖNTÉS ÜNNEP REGGELÉN BÚCSÚ EGYÜGYŰ DAL ESŐS IDŐBEN SZÁZSZOR GONDOLD MEG CSILLAG HULLOTT

AMENNYIT PARLAG HEVERTEM (versek 1967-1976)
SZÜRET FÁRADT ESŐBEN ÖVÖN ALUL MESE A VADÁSZÓ KIRÁLYFIRÓL KÉT IDILL FÖLFEDEZŐK IKAROSZ UTAK KAMASZKOR HÁROM TORZÓ KÉSÉS NAGY ALBERT HALÁLÁRA LENIN MÁRCIUS

2

LOCS-POCS TAVASZ MIELŐTT MÁSFÉL-KRISZTUS ÜNNEP HÉTKÖZNAPOK TUDOD KÍSÉRTET ZÁPOR BOSZORKA SE ÉBREN, SE ALVA MAGYAROK VÁLTOZATOK EGY WHITMAN-VERSRE NYÁR NAPRAFORGÓ(K) LAKÁS (AMENNYIT PARLAG HEVERTEM...) DADOGÁS

KERÍTSÜK SORJÁT A CSODÁKNAK (gyermekversek)
ÚJ ISKOLA TÉLIFA JANUÁR TAVASZODIK OLVADÁS KÉT IBOLYA-VERS RÉTEN LEPKE-DAL TÓPARTON NÁDIVEREBEK LILIOM-PALOTA OKTÓBER ESŐ VIHAR MONDOGATÓK ERDEI ISKOLA TAVASZ ÁPRILISI MONDÓKA TRÉFÁS MESE DOLGOS MÁJUS ÚJ UTCA ŐSZ SZEGÉNYEMBER SÜTET LISZTJE GAZDAG HASSZÁN ÉS KOLDUS ALI

BÁJOLÓ (paródiák, tréfás rögtönzések)
GATYÁIMNAK NAGY VOLTÁRÓL N. E. K. EMLÉKKÖNYVÉBEN [RÉSZLETEK EGY KASSÁK-STÍLUSÚ SZILÁGYIVERSBŐL] PIROSKA ÉS A FARKAS ARCKÉP AMIT RÖGTÖN EL KELL MONDANI... LÍRAI PANOPTIKUM BÁJZENGZET-KOSZORÚ TYÚKTETŰ-INDULÓ [DRÁMAI PANOPTIKUM] CIGÁNY DITIRAMBUS ELŐSZÓ A HÚMOR-PARNASSZUSON JÁMBOR JÓTANÁCS JAJVESZÉK AZ WEÖRES POSTAKOCSIN AZ UTOLSÓ UTÁNI BÁJOLÓ VIGASZ VETEMÉNYES ZSOLOZSMA ÖNÉLETRAJZ GYANÁNT KÖZMONDÁSOK, SZÓLÁSOK [PRÓZAI PANOPTIKUM] FORGÁCSOK (AZ ASSZONYOM OAN TÓT)

MIÉRT? (karcolatok, novellák)
VERÉB A BÜNTETÉS AZ SZÉPSÉGES ARZÉNA ÚRHÖLGYNEK ÉS A KÉT LOVAGNAK KESERVES HISTÓRIÁJA ARKHIMÉDÉSZ KUTYKURUTTY LIÁNA A SZOBOR VESZEKEDÉSI TÁRGYALÁS A TEHÉN AZ ISTENI B.B. A CENZOR MIÉRT LÁTOGATÁS VINCENT MONOLÓG UNOKÁÉRT

Kortársunk, Arany János

3

ZÚZMARÁS TAVASZ (versek 1956-1966)

ZENE Egy Bartók-dallam hallgatása közben Száll a zene, szárnyal, szárnyal az alacsony boltív alatt, zengő hangját visszaverik a csillogó ódon falak. Kicsiny terem, kedves, meleg - s nagyon régi - ahol vagyok, benne tűzzel, csillogóan hat fiatal szempár ragyog. Borús, hideg künn az idő - mintha mostan alkonyulna -, s itt benn csak zeng, egyre csak zeng a zongora sok-sok húrja. S amíg száll a régi dallam - vérpezsdítő, szép igézet -, a hat szempár önfeledten távoli időkbe réved. Bennem is fölzsong egy dallam, mélyenzengő hangok jönnek, bennük van az egész élet: vidám mosolyok és könnyek, hősi munkák, hősi harcok, a kék ég - s ez a kis terem, - fölzsong bennem sejtelmesen az egész nagy történelem! Mindent, mindent érzek, amit emberi szív eddig érzett: fájdalmat és nagy örömöt, szerelmet és merészséget; sírok is és nevetek is: enyém ez a dallam, érzem, itt hordozom a lelkemben évszázadok óta készen, s ahogy most a vén zongorán fölzendült - már régen vártam -, új életre kelt a lelkem egyik parányi zugában, s lassan-lassan hatalmába keríti egész valómat, hullámain ring a lelkem, mint egy könnyű, fürge csónak. S nem is veszem észre, amint elkezdem dúdolni halkan; - alacsony boltívek alól a magasba tör a dallam... -- --------------------Körülnézek égő szemmel -: hat pár égő szemet látok, hat csillogó lélek-tükröt, hat fiatal jóbarátot, benne lobog a szemükben az életnek fénylő lángja s lassan-lassan mély csend borul a homályos kis szobára. Félek megtörni a csendet; érzem: ilyen drága percben, mikor minden ember szíve dobogni kezd hevesebben, amikor mindenki érzi, hogy az övé, s szép az élet, akkor képes nagyot, szépet, csodást alkotni a lélek! Mély csönd van a kis teremben... és benne hat ifjú ember ül erővel, acélhittel, bátorsággal, fényes szemmel, - odakinn a nap is kisüt, bevilágít aranyfénye várja őket már az élet - és elindulnak feléje! (1956)

4

„JÁRKÁLJ CSAK, HALÁLRAÍTÉLT” Radnóti Miklós emlékének
I

Lövés csattan, - füstfelleg száll fel, sáros füvön fekszik a holt. A fény kihunyt. Ő, ki dalolt, hiába volt körötte Bábel, ahol mindenki ölt, rabolt, hol őt is ölték és rabolták gaz és gyilkos vadállat-hordák, igen: ő hős - p o é t a volt: Félnie, rettegnie kellett minden perc: új kín - új gyönyör, minden perc százszor meggyötör: mert élni: kín, - dalolni: jó a népének, a népe mellett ...amíg jött egy gyilkos golyó...
II

Aztán sírján zöld pázsit éledt, az égen kisütött a nap, hogy éljenek, harcoljanak, akiké nem volt még az élet! És harcoltak. S alulmaradt a sok-sok gyilkos, semmivé lett, s a sírján kigyúltak a fények: új élet kelt a rög alatt: Ő ez! - és millió torok - újak és frissek, bátorok zengi dalát viharnak, szélnek - s mindenüvé eljut a dal, hallja öreg és fiatal -: é l n e k a h a l á l r a í t é l t e k! (1956)

5

mi zajlik benne szüntelen. (1956) VONATON Kattognak a kerekek. Menj föl a csúcsra.szinte-szinte vakított szemed csillogása. nagy. örök titok. és nem engeded sejtenem. Száz csillag küldi fényét feléd. és ajtaját ki nem nyitod.TITOK A szíved: nagy. . 6 . magas. és a futószalagon arcod ezer mása. Pistukám: két szemed ég. Minden tiéd itt . fehér futószalag száguldott az éjben. kék árnyékuk suttogott: meglátlak már holnap! Apró szikra-milliók szállottak az égnek. nézzél körül: Fű. karcsú jegenyék derekadról szóltak. (1956) KISÖCSÉMNEK Nézz rám. fa és csermely néked örül. S nézzél csak. nézzed: néked ma itt Száz virág nyitja ki szirmait.néked adom: Mesés és kincses birodalom. A lelked mélye: rejtelem. s robogott a gyorsvonat a nagy messzeségnek. De ha szemed reám nyitod: nincs rejtelem. és nincs titok. és amint kinéztem.

Míg csak a vén Nap ontja le rád Éltető fényét. mintha mesélni hallanám. amint egykor Ő ringatott. Aztán látom százféleképpen: aggódva óv.És most félig lehunyt pillák alatt a száguldó kocsiból látom: Ő egyre távolabb marad. s ezüstje csillan a szemembe egy-egy ősz szálnak a fején. Ez ragyog rajta: élj emberül! Nőjél meg nagyra. hogy jó legyél. hogy védjen a gyilkos golyótól halálos táncok éjjelén. sírva. és simogatta a kezét. Száz havas csúcsán hólepel ül. Míg a derült ég reád nevet. és látom mosolyogva. munkás és nevető. amely kendőjét libegtette. és hajam újra az a szellő borzolgatja. . Sok szépet alkoss.. Lépted kíséri ezrek szeme Minden tiéd itt: éljél vele! Száz fűszál hajlik lábod alatt. És túl a kerekek zaján. kis hasadékon jő a fény. Fél éve már. . 7 .akárcsak rég.Mindenik fáján sok-sok levél: Rájuk van írva. Légy dolgos. zilálja szét.. Tanuljál szépen: téged ma itt Egy egész ország erre tanít. mint a fenyő. hó sugarát! (1956) ÉDESANYÁM Végigdőlök a bőrülésen: reggelre már otthon vagyok! A gyors lassan álomba ringat. hogy láttam. . hajol felém. ha jött az este. A kabátomba fúrom arcom. Száz madár zengi: becsüld magad.mindig lehet.

a suta semminek adjuk színünk . kérve. nincsen. Szívembe bútt a bú az őszi ég alatt. . s a sínpár túlsó végén. ki nem remél. messze.. Ringat a gyors.szívünk? ... és én belépek az álmok hímes ajtaján. mi tavaszi teremtő csókra vár? Lila kökörcsinek. és az.szavunk .Végigdőlök a bőrülésen: reggelre már otthon leszek! Meséit egyre távolabbról duruzsolják a kerekek. és meg kell halnotok. Sok faragott-remek szobor vonásain ezer érzés remeg: úgy zsonganak belül a fájdalmas szavak. ökörnyál-szálakon felétek imbolyog. Fáradtan megbúvik a szívemen a bú: elhozza minden ősz. 8 . Utolsó sóhajuk megtörten hallgatom. Miről az ajak nem beszél Csókot adva. ki hinni tud . fehér liliomok. nincsen kiút! Meghal..Ezek vagyunk mi is? Lila kökörcsinek. Lila kökörcsinek hervadnak bágyadón. kitárt karokkal vár Anyám! (1956) ŐSZI BÁNATOS Halott bátyám emlékének Szívembe bútt a bú. Mi be nem fér egy ölelésbe...Halál. De mindig új-jajú. halál csupán. (1956) SZEMEDBE NÉZEK Amire nem lel szót a nyelv.. Mint faragott-remek szobor vonásain: kökörcsin-levelek múló lilájában örökre ott-remeg. amik. vagy vágyva.örök tragédia.. ha jő az ősz.

Ébred a város is mind hamarabb. Kövön dobban a léptem Tárt kapuval fogad az egyetem. Utcai villanyok fénye kialszik. bárhogy is zavarom. morcos a képe az égnek: Szunnyad a sokszemű. hogy lepihenj.Mit el nem mond egy mozdulat. friss a szemem. Gépkocsi távoli-halk zaja hallszik. de ne mindig azt a régit. Ha kezeddel a búcsút inted. Mit el nem árul mosolyod: Azt mind kimondja egy tekintet! (1956) REGGELI VERS Álmos a.Hold koma. Indulok is. Rajta a csillagok már alig égnek. Szép ez a reggel. menj te is. . más valami újat! (1956) 9 . az új nap az égen. MADÁR Napsugárral takarózva künn a fűben fekszem. s hallgatom a madár dalát a hajnali csendben. S ottmarad. fújjad. Megbújik ajkamon és szempillámon. Fújja a hajnali friss fuvalom.Fújjad. S már hunyorogva föl is kel a nap. Ballagok. Elhagy az álom. távoli menny. Arcomon még ül az álom. (1956) FÚJJAD. Aztán odaszólok néki: . madár.

őrizi Pintye Gligor képét: mikor itt járt. Tükre őrzi. Csillog a víz. Kicsillagzott-egű éjjel száz jegenye fényben fürdött.. altatódalt a tücsök cirpelt .s úgy akartam. Jegenyesor csillogtatta előttem a messzeséget. hogy az utam karod között érjen véget. Pintye-kútnak a vizét sok-sok vándor issza. .JEGENYÉK KÖZÖTT Kicsillagzott-egű éjjel jegenyefák lombja rezgett. lábát virág csókolta.. hajló fűszál jelezte a léptét. (1956) 10 . Ágaikról rám mosolygott ringva egy-egy szőke fürtöd. a nap izzó sugarakat ontott. moha-ágyat vetett a rét.senki szebben! s mikor itt járt: reménység gyúlt sok szomorú szemben. hőség ellen hűs vizet az öreg kút adta. hogy ne fázzék. (1956) PINTYE KÚTJA Sátorhegynek oldalán bársonyos a pázsit. Moha-pázsit közepében Pintye kútja ásít.. arcát ringó lombok. Ágaikon szellő himbált egy-egy holdsugár-gerezdet. És amikor belenéznek: Pintye Gligor nevet rájuk vissza. hogy aludjék rajta..

papírok virrasztanak.. mikor megálltam fönn a Fellegváron.. Némán hallgatom. és apró fények gyúltak mindenütt. Aludt a város. Odalenn autó ballagott . Lábam alatt a pázsit álmosan sóhajtott halkat. zeng a határ. 11 . s közben hortyogott a Szamos .lassan folyó fekete tinta. mely itt-ott eltűnt a szemem elől: a hidak itatósa egy-egy csöppjét felitta. Az asztalon toll. s a várost köpenyével lassan betakarta az álom. TAVASSZAL Az égszínkékbe már korom vegyült.. Vaksi szemekkel néz rám a sötét. ibolyaillatút. (1956) ÉJJEL Éjfél elmúlt.ESTE. Égő szemmel írok. A nyitott ablakon tánczene hull be.. Ébredezik hangjaira és rügyeit bontja ki már halkan a fa. tinta. merre kígyózik az út. meglebbenti fekete köntösét. A fű között két mezei tücsök cserélte tapasztalatait hegedűszavakkal és előreküldte a város fölé lágy leheletét a májusi hajnal. (1956) TAVASZI FÜTTYÖK Napsugaras füttyeivel itt a tavasz.két fényes sáv mutatta.

. ha zeng. fű.Szökken a fű. és a tavasz füttyeire még a hegy is új kalapot tesz. Láncaiból vetkezik a fürge folyó: fodrokat űz. szárnyra kel egy májusi dal: ünnepelünk orgonafák illatozó zászlaival. (1956) JEGENYÉK Amerre megy az út Nagysomkútra. csókjaival hinti a nap. füttyös a kedv. S az avarszőnyegen is átüt a fütty: lábrakapott kék ibolyák jönnek elő. néz a szemük szerte-körül. és madarak füttyeivé változnak a napsugarak. végig jegenyefák ágaskodnak nyúlnak föl az égig. fodraiban nézi magán zöld köpenyét kedvvel a fűz.S nem sok idő múlva. 12 . fa. buggyan a nedv. madár ennek örül.

. Száll az idő..az ég alól a porba hull büszke koronátok! (1956) GÉMESKÚT Csikorog a kútgém.Mikor elbúcsúztam egy évre tetőled. öreg már a fája. amikor most járom a megvacogó-fogú. dért váró-fejű várost.. s minden eztán elsuhanó nyár csorgó méze ízét-aromáját ízleli nyelvem. szinte megakad bennük a Göncölszekér rúdja. Nyári napok heve. de vele nem feledteti semmi: öregen is. s szép a Nap is. S ez az igézet gyújtja szememben a fényt.Hej. Moha-betűk írták föl a tűnő időt rája. csápok. . de idelenn a hangyabolyt nem veszitek észre.. karok. minden elmúlt. ring-izmú élet-erőnek. . hogyha megáll tifölétek érve. szép a csillag fénye. roskadtan vajúdó s már szőkés hajkoronájú régi gyümölcsös: künn a mezőn készült puha ágy a megszületendő. érett élet-illatú fények elszálló emléke bizserg tüzelő ereimben.Ha alusznak csillagos ég takarója alá bújva. Mint ódon páncélingen mikor átüt a sejlőn meg-megcsillámló szövedéke a finom aranynak: borzongó lombok közül úgy kacarásztak elő a napsugarak. magas jegenyék. . teherrel is egyre emelkedni! (1956) ŐSZI SÉTA Zsongva-nevetve remegtek a fákon a drága gyümölcsök. Pedig ha a töveteken elkezdenek dolgozni a fogak. 13 .

Engem várnak a tantermek. S ha te is búcsúzol majd: küldd minél hamarabb szép unokád: a Tavaszt! (1956) ÉJJEL. 14 . mely a nyári remények dús kiteljesedését hozza magával. ha későn is. hogy elkészítsd egy évre előre lakásod: béleljed bíbor szőlőkkel. mint ha a Ciblesről nevetőn lekanyargó kis patakok gyors habja után futamodva.Nos. . öreg. mint hogyha megárad a széles Duna: olyan méltósággal hullámzik. amint te is búcsúzol: hosszú. avagy csobogósan szökdel. ősz. . megállni nem is akarna. ügyel fönn a harmóniára. mert széllel-esővel késztik az embereket. RÉGI TEMETŐBEN A Hold a Tejút bölcs rendőre. avagy még hagyja. de küldöm a választ.Vége a sétának. minden titkod kibeszéled a szürkéssárga habokból. rám mosolyogsz az esőből. Rám mosolyogsz a sarkon a gesztenyeárus síró tűzparazsából. és a szelekből hogyha fülembe súgsz nagy pajkosan illetlen szavakat. hömpölygő verssorokat súgsz. és elkerget.Míg sétálok. akkor el ne csodálkozzál. könyvtárak aranyló könyvekkel. hogy egy kissé melegebben nézzenek egymásra.. szeretem. . amikor zavaromban az arcom is kipirul tőlük. és szeretem hűvös nyugalommal elvánszorgó napjaidat. mik titkos szövegét mikívülünk senki sem érti. ugye.. s hóborította országában átveszi-é az uralmat. mikben..S ha a Fellegvárra fölérek: sárgálló levelek tömegét küldöd föl utánam. a viszontlátásra.. és ha megállok a hídon: ellocsogod. s hallom. ezernyi színben csillámlik anyanyelvem.. Itt lenn szellő-ringatta füvek álmát csupa-szemként csak a jánosbogár vigyázza. amíg meg nem pillantja a tengert.. ha a ködsüvegekkel ellátott havasokra telepszel. aranysugarakkal. s nézed a távolt: van vajon-é sok időd még itten időzni minálunk: jő-e a tél már. Halld meg hát: szeretem bágyadt meleged ragyogását. Sok leveledre. rám mosolyogsz. . búcsúzom hát.

kik ma élnek: beteljesítni álmait egy holtreményű ezredévnek! ----------------------- 15 . a sírköveken úgy betűzgetem elmúlt korok üzenetét a harcról.A csönd ezüsttengerként mindent elönt. . a sírkövek követelően szólnak azokhoz. sokszázados reményeket takarnak. s gondos anyaként letörli őket: a helyükön kipattanó csírákból roskadozó gyümölcsfák nőnek. Behorpadt dombok rég elporladott. és reggel. ha majd följő a Nap. a harcról. Könnyet nem ejt érettük senki.Mint óriás kódexek lapjain.. hogy megszülje a győztes pillanat a boldog századok korát. kenyérré váló nedvek.az örök győzni-akarás mostan sem ad percnyi nyugalmat. csak a hűvösen hulló harmat. ami dúlt itt szüntelen.. A reményt nem némítja el a föld: avult betűkben most se hallgat. A vágy . Rögök alatt megbizseregnek a gyökerek között alagutat fúró. ami századokon át folyt itt azért.

.... (1956) MOST. . halkat.csak egy sóhajt: csodásat. S lebillen serpenyője mérlegemnek: megmérettél. Az átvirrasztott éjszakákat enyhítse egy-egy pillanat. (1956) MÉRLEG A szívem: forró-zűrzavaros mérleg. amikor éjfelekig kell dolgoznom görnyedt-hajolva. kezed és szavad. selyemhajad színét sem (sohasem akarom... Nem bőröd bársonyát.égő szemafor fönn a Hadak Útján mutatja az utat a csillagokon át. Most. hogy ilyen szándék kísértsen). Most.s itt lenn horpadt sírok biztatják a vajúdó pillanatok korát.S az eredmény: szeretlek.. ha csak egy percre is. hogy megpihenjen a kezedben. Most.A Hold . (1956) 16 . Rajta józanul-hűvösen lemérlek. . mélyet. hogy nincsen percnyi pihenés: most van szükségem mosolyodra. hisz ezerévnyi pihenést ad mosolyod. amikor zúgó fülem szavak olvadt-érceit issza: most. . amikor fáradt kezem törött szárnyú madárként rebben: most kell.. most van szükségem nagyon simogató-lágy szavaidra. És akkor két szempár egymásba mélyed.

ZÚZMARÁS TAVASZ Soha még, soha még ilyen tavaszt! Csupaszon meredeztek az ágak: a novemberi szél szemtelenül vetkőztette a fákat. Vártam: talán megmozdul a föld, hogy még maga is beleretten. - De nem történt semmi. Csak annyi, hogy mentünk összesimulva mi ketten. Dideregve aludt a sétatér, álmát a Szamos csobogta halkan, s nem árulta el - csupán minekünk. Hallgattuk a barna avarban. Csodaszép tavasz volt. Ragyogott az ég, mint mozdulatlan tüzes tenger! Gyönyörű tavasz volt; felejthetetlen: zúzmarával és szerelemmel. (1956)

HAJNAL A csönd lüktet a félhomályban, hulló lombokat ringatón, szépségektől terhesen, mint ahogyan ver a szívem. Hajnalodik - a nappal ásít álom-ittasan, fél-éberen, akárcsak én; - táguló tüdejébe szívja a kocsonyásan-remegő ködöket, s mint az ember szeme, - ha könnyíthet lelkén, gondjai kevesbednek -, lassan tisztul a táj. Várom, hogy mozduljon a hajnal, friss lendülettel lépjen a világosság felé, a hajnal is vár engem. Farkasszemet nézünk. Tétovázunk, biztatgatjuk egymást. Nehéz az első lépés, csábító a kába álom.

17

De aztán mégis: egymásra nevetünk, s megindulunk vidáman, kéz a kézben, mint szerelmesek, hogy huszonnégy órán keresztül gyűjtsük az erőt és a kedvet, amellyel holnap - újrakezdjük. (1957)

GYŰLÖLLEK Gyűlöllek téged - s ez a gyűlölet azé, ki alul van, legyőzetett. Gyűlöllek, mint virág a harmatot, mert csillogni neki nem adatott; gyűlöllek, mint virágját a növény, mert úgy óvsz gonddal, úgy hajolsz fölém széttárt szirommal, ékes-ragyogón, ahogy én viszonozni nem tudom; gyűlöllek, mint ahogy a fényt az árnyék, mert nem lehetek az, hiába vágynék; gyűlöllek, akár árnyékot a fény, mert hűvös árnyék nem lehetek én; gyűlöllek, mert, mint kenyérbe a kés, úgy hasít belém a fölismerés, hogy úgy szeretni, mint ahogy te engem, nem adatott meg senkit sem szeretnem; gyűlöllek, mert ÉN sosem lehetek TE, gyűlöllek, mert nem vághatom szemedbe, hogy ne szeress, mert gyűlöllek, eressz el, hagyj magamra ádáz gyűlöletemmel gyűlöllek, mert a szerelmeddel ölsz. Gyűlöllek addig, amíg meggyűlölsz. (1957)

CSODASZARVAS Feketemárvány sötétség-kockák ülnek az égen. Olyan piros a hold, mintha arcát égetné a szégyen.

18

Feketemárvány-kockák közül a lusta felhőket messzi fújják vígkedvű szelek. Feketemárvány-kockák közül távoli bolygók fény-üzenete csepereg. A nyugtalanul mocorgó város utcáin úgy járok, mint aki a soha-el-nem-érhetőn száguldó csodaszarvast kergeti. Paripám: az őszi szél. Száguldás-robajába a százéves tölgy is beleremeg. Tegez-szívemben nem nyilakat viszek: csak egy maréknyi meleget. Ez a maréknyi meleg éltet, éltet és éget és űz tovább, nem ad megállást, sürget, sürget éveken, álmokon, utcákon át: lihegtet, hajt a csodaszarvas után. Kergetem, mint egykor Hunor és Magor. Talán még nem késő. Talán még elérem, bár elrejtik az ágak. Nyomát szél fújja el, és belepi a por. Remegő inakkal törtetek utána, ágak csapkodják-horzsolják arcom s ha erőmből már nem futja tovább: megpihenek a Meotisz-parton. Megpihenek, és azokra gondolok, akik utánam fognak élni: talán unokáim között lesz egy ügyes vadász, aki megtépázva, véresen - de: eléri. S a Meotisz partján boldogság lesz akkor: Hunor és Magor és sokmillió daliája megnyugszik: hogy íme, mégis: sikerült, hogy mégsem volt hiába. (1957)

DE RÉG NEM JÁRTAM De rég nem jártam odahaza, a Cibles alatt, a faluban, ahol folyóvá érik a hegyből frissen buggyanó, játékos patak,
19

amely szilaj csobogással tör a sziklák között utat pajkos szökdelésén elmosolyodnak a délceg szálfenyők is, feledve sudár méltóságukat. Már meg sem ismerném talán a helyet, hova visszahívnak az évek. Egy-egy rövid újsághír vagy földim pár szava sejteti, hogy mivé lett a táj; hogy mennyi rossz és mennyi szép van, melyről nem tudok az emberek megöregedtek, s megfiatalodott a vidék. Jó volna most vonatra ülni, és nem törődve semmivel robogni önfeledten, mint a vándor, ki annyit tud csak: menni kell - hová? - Figyeld a kattogást: ritmusában a kerekek felelnek csak menni s hazaérni, mint anyjához a gyermek; meglátni az ég peremén ágaskodó hegyet, amint három ősz fejével kémleli a végtelent, s babusgatja a csírázó világot, amelyet árnyékában az ember teremt. (1957)

ANYÁM Kiment a kertbe. Lába alatt füvek kacarásztak; a vén diófa meg-meghajolva gordonkahúrként bongott. S mint az árnyékok alkonyatkor, úgy kóvályogtak feje fölött a gondok. A paprikák illedelmesen utat nyitottak néki, s apró paradicsomtövek megannyi mosolygó bokra úgy totyogott utána,
20

miként hajdani emlékei, s miként majdani unokái: némán, szoknyájába fogódzva. Surrogtak a lehulló napsugarak, a sötétedő ég aszott-kedvűen hallgatott. Arcán mosoly suhant át: és mosolya nyomán halkan fényesedni kezdtek a csillagok. Csönd volt, hatalmas csönd. - Virágok szirmain a hűvös harmat ájultan hevert. A növekedő estben napos holnapokat dédelgetett anyám s mintha ringatta volna, lassan elaludt a kert. (1957)

APÁM NÉVNAPJÁRA Mottó: „Ember, ne félj: te vagy minden ősöd és unokád!” Szabó Lőrinc Te vagy minden ősöd és unokád... Te vagy a gond, a félsz, a jaj; a vágy, hogy boldogságot, békét, harmóniát; benned van a szál láthatatlanul: folytatása, mi szép a régiből, s kezdése a népnek, ami új. Kapocs, híd, állomás két nemzedék között, - de mégis közös bélyegét sütötte rád az örök nem-elég, amelyben egy a csecsemő s az agg, s melyre nincsenek szavak, mint semmire, amit érzünk és akarunk nagyon. Gyarapodott-e az ősöktől reád-hagyott vagyon? Emberi válasz nem lehet se igenlés, se vád: Beszél helyetted az idő, amely fiad és unokád szívében csírázik tovább. --------------------(Batiz, 1958. II. 1.)

21

] A távolság acél-karja csillogó tenyerére vett. (1958) [SZIGORÚ ÁLOM MEREVÜL.[A TÁVOLSÁG ACÉL-KARJA. kínzó kérdések kopognak a meghalni nem tudó tudaton. rohanni kell. összetör az éjszaka. és nézlek ezer arc mögött. s messze kinyújtott. torz mozdulatokkal. soha semmit sem álmodom. nincs pihenés. Magunk vagyunk. hogy nincs.. mintha mindig hallaná a nap sürgető ricsaját. még így is kevés . Tipegő.] Szigorú álom merevül lehunyt szempillám alá. furcsa.. és kevesek vagyunk magunknak. a fukar idő így is. (1958) 22 . Két karunk üresen hal el. hisz minden jóba-rosszba csak te viszel már. a nappal szigorú szele vág s egyetlen vigaszom csak az. hogy nincs túlvilág.. Megriadt szemmel hiába keresek a néma hófüggönyön át. fáraszt a nappal.. de árnyad mindenünnen elszáll mégis itt vagy bennem. fülem éberen őrködik. jó. kereső mécsláng-lelkeket formált belőlünk.szigorú álom ostoroz. Huzalok szél-pengette hangján dalolsz.

riadt örömmel. kacag a nap. ha ködbe vész az út előtte. mindent mondj el nekem. s rideg-egyedül marad. hogy szinte fáj. dalol . alattomosan. 23 . lobog az orgona.EGY POHÁR VÍZ Ragyogó kristálypohárból kristálytiszta vizet ittam: olyant.egy éve már. Benne mosolygott. Leültetnélek. részegen fuldoklom csókjaid alatt. áldozat. ------------------(1958) VILLANY Éjfél körül hirtelen elaludt. S mint vezető. hogy május van. (1958) ORGONAILLAT Nem jöttél el . S nagyon szeretném. s lobog.mint szerelmes lány mosolya -. idegen akarat béklyója van . mert gépén zord. de torkomon nem jön ki hang. oly hirtelen..mióta is? Hiányoztál .s én. s aki szeretni fog. Most bezuhansz az ablakon. és nem tudsz szólani te sem. csak ez a csönd ujjong. remegett a világ. hogy ha van egy maréknyi igazam: ilyen legyen az is. nesztelen rohansz reám . amilyennek képzeltem a lányt. akit szeretni fogok. hogy mesélj.úgy éreztem magam.. mindent.

és malter-sima homlokán erkélyek szöknek ki. s már komolykodón magyaráz: gáz-erek. s jó volt hallani a zsongást: tudni. csupa nyüzsgés. ablak-szemek. . aki enged nekünk . villany-idegek. mint az a gép. ha tovavonulok.s ez biztonságot ad.S nyugodt szívvel.És akkor újra kisütött a nap.a vezető meg én átrágni magunk ezer kételyén gyarló voltunknak. fölsugárzott a bűvös dinamók bátorító fénye.mert hiszen szavát szívesen elhiszem. így próbáltuk . mint növő gyermek. mint emberek a furcsa utazót. s közben hallgatom szavát: hogy ő is otthonom.de csak zakatolt tovább az agyam. titkok csarnoka. mely alig-alig több a semminél. hogy van még. nekem is otthonom.de halál. oly kétségbeesettmonotonon donogtak a neszek. (1958) HÁZ ÉPÜL Nap mint nap új és új falat tűnik az égből el. ha nincs. . láz. . és mosolygok is. még utánam szól: ne feledd! S én szemmel visszafelelek. ha van és most egy kicsit úgy néztem magam. hideg-meleg víz csatornái szövik át s én nap mint nap tovább s tovább bámulom. emeletek egymás után. ez a ház. (1958) 24 . mint erünkben a vér. ki a halálon túlról hírt hozott. de élet. Falak. s úgy áradott szét a szobán. .

kőművesek friss iramát várják. kipattanjanak. láttad a zengő barna-szeműt és hallod a hangját. ágasodnak a lombok.Pásztor. Mint anyaméhben a magzat: felhők drága hasában csöndes esők mocorognak . eggyé forrasztja. áttetsző tavaszi éjszakákon üzennek tavaszi csillagoknak) A téglarakásokon hancúrozik a kedv. mélyükben gyárak. mint kéményből a füst. nem feleded soha el.(a téglákban apró tüzek égnek. a tavaszi szélben. a föld puha testébe ásott alapból ki az űrbe törnek csillaggá váló téglarakások) A nap ragyogása. isszák a csobogó fény-ezüstöt. szemek ragyogása hevít. (1959) MÁJUSI ZÁPOR Kék tetejű ég ajtaja tárul a hajnal fényben. mint szólt szomorú nyugalommal (ó. munkáslakások szunnyadoznak. s a gyár mellett. a téglák belülről ragyognak. (a téglákban apró tüzek égnek) a gyárkéményből táncos. daloló ég alatt lombosodnak az ágak.TÉGLAGYÁR Változatok tavaszi dalra Komolykodó arccal sorakoznak a téglák. karcsú füstök szökkennek égnek . mely csak csecsemőé és a halotté! 25 . percekként rohanó napok alatt . bátor acéllá emberek. hogy felébressze őket. felhők tovavonuló árnyékát figyelik a szélben. óvodák.(tavaszi csillagok alatt. téglák ragyogása. téglák seregeit. nyugalom. az ébredező erdőszélen kibomlott ruhájú. ugye te láttad.

kő követ. betont betonra. tört-szirmú szerelem. mint ahogy gyermek aluszik anyja karján.mord sors zord aratása . a hulla úgy hull véres sárba. csupa csont és bőr. élni. májusi zápor. te mondd el. gyilkos nappalok. közömbös síri gödörbe (csizmák rugdossák s csak a csont csikorog tehetetlen). s az időnek vad műhelyében készült lassan a szörnyű halál is) . béke kacagta a fegyvereket s a halált. fájdalom és megalázott fő és tört-sugarú szem. s szemeten heverő finom ékszer: gonddal vésett gondolat . őrült évek . hogy állati döglés vár rá.Vad kín szülte a múlt lét kínjára. élet napfény-lobogása ötvenedik tavaszod: tavaszunk már . Csecsemő is: megannyi nyíló titkot őriz magában . gerenda gerendát követ - 26 . ki mindig tudta. mint a megölt macskát ássák el kertben a kölykök . te karcsú kedvű. elűzte a napfény. ó. csupa jaj-dal. Ezer csillag fényesre marta. és sugárra sugarat rendel. s teste.a föld csupa vér volt * Tegnapelőtt kis eső kopogott künn halkan. csuda balzsam. Elillant tűnt is. Költő? (1959) ALVÓ HÍD Csillog az éjjel kérges marka. a kegyetlent termő méhű erő. hogy szeretett. Úgy szunnyad benne a híd. itta a föld a vizet .* Pásztori múzsa. utcán s tömbházak bádogfedelén. örlő éjjelek és.látod-e. csupa bőr és dal. szép szomorúság lánya.csupa mámor. ó. amint jött.* Csont. jaj.és majd jön a reggel.és gonddal tele élet. s mosolyogtak a rétek és mosolyogtak az utcák és mosolyogtak a házak. fény suhogott s suhogott az eső is a réteken.

helyet keresve. érzitek-e. városiak. kik homlok-sima utakon jártok nap mint nap értitek. bontsd ki magadból szabadon a munka nyüzsgését! S te. pirosodik a nap..mosolyogjatok hát vele: mert mosolya egy egész ország öröme. érzitek-e az örömöt. a vak veszélyt kerülve. lobogj. fény sehol. mert fény. s a pirosodó napban felvöröslik az ünnep.nyugalom. amint csattogó kezek végrehajtják a reggel építő parancsát! (1959) ÉNEK A KÖVEZETRŐL Tudjátok ti.. nőj. amellyel átfúrja a sötétség falát villanyfények hegye. hogy mit jelent a kövezett út a sáros falun? Tudjátok-e ti. és megcsendül odalenn a mosolygó kövezeten . 27 . (1959) ÜNNEP ELŐTT A hajnali ködökben november mocorog már. izmosodj. ahova lehet lépni. híd. fénye fényesebb . mit jelent bokáig sárban a sötét latyakban cammogni. havas eső szuronya döfködi a földet..így lesz izzó kezek alatt a titka titoktalanabb.

s a sápadt. kósza naprendszereknek -: mert benne nyit virágot a céltudatos akarat. havas esők szuronya döfködi a földet. pirosodik a nap. és fogj munkához emberül.lépj elő a felhők mögül. diadalmasan előtör bányászcsákányok nyomán. őt zsibongják az iskolák. ki érted ég. hogy tüzek táncában hasznos. hogy melegen figyelmedbe ajánljam a nap-szemű. értelmes formát nyerjen az anyag. érted hevül. heves lányokat. acéllá edzi az erőt. mert benne válik bátorsággá a félelem. benne válik tetté a szándék. (1959) FÖLHÍVÁS A NAPHOZ Kartárs. bajtárs. valósággá a lehető. őt írja az őszi mezőre millió eke. hogy fényed alatt fényesíthessék magukat. őt állják körül bólogatva a petróleumkutak. kiket gyár. iroda elküldött.Készül az ünnep. s a pirosló napban felvöröslik az ünnep. tüzes patak 28 . és engedd meg. műhely. kívül-belül . hevítsd boldog heveddel azt. ő lángol a kohókban. hogy hangját kieresztve őt kiáltsa az űrbe. mint pöröly pöröl a vassal. száguld a mozdonyokon. mikor a csillagok belefagynak a végtelenbe. téli árnyakat rakd máglyára. s a pirosodó napban felvöröslik az ünnep. s hallgasd meg hő kérésemet: Lépj elő a felhők mögül. a lelket Pirosodik az októberi nap. A hajnali ködökben november mocorog már.lépj elő a felhők mögül. tüzes öreg) . tűz-társ (minek szólítsalak. s éjjel. testet-lelket. úgy kovácsolja ő is a világot. s az ernyedt izmokban újra kicsírázik az erő: mély lélegzetet vesz a föld.

lopj ajkukra huncut mosolyt. dalolj hangjukba dallamot. puhán illegetik maguk. karolj erős kart. (1960) GÉP KÖRÖZ Gép köröz. forró csípőjüket (akár vén nőcsábász. röpülj föl.mosson le minden port. piros pihenés szüljön friss erőt. Röpülni jó. ficánkoló gyermeksereg. s úgy borul föléje az ég. tüdejükbe friss levegőt. vidám szellő lebben fölöttük: a sugarak táncoló sora veri a ritmust: lüktető életre éled a mező. s hátán a rögnek már zsenge kis zöldek gügyögnek. szavam. 29 . hangtalan. nyári nap.tégy ki magadért. szárnyas béke suhanjon a szárnyas gondolatok fölött. nyújtóznak nap felé. ragyogj. szépszál fény száll szárnyára. s hirdesse dicsőségedet jól végzett munka és vidám. tüzes öreg. vén jómadár). mint emeli óvó kezét az elmúlott tizenöt év. (1960) MÁJUSI MEZŐ Rög hátán rög. . simogasd bársony-hátukat. ölelőt derekukra.

virgonc kamasz. sugaras tavasz-vérű. csöpp. velünk keljenek álmaink.Gép köröz. szöghajú. Sugarat vet a nap. (1960) HAJNAL Fekszem pucér gondok között. Kitágult szívvel figyelem e szép halált s e fényesen mosolygó születést. a harmatnak a fű. Pihen a barnahátú tarló. Künn ébrednek a kipihent zajok. Örül a fűnek a harmat. ki lesem szilárd titkait. Utat tör a viharnyi indulat bennem. Most haldoklik a csend. s . Virrad az ősz. a vágy. Gép kering. ilyen merész életet éljek. Fél négy.Fekszem pucér gondok között. a lombosodó akarat. mint ekszkavátor a meleg álmos és puha rögöket. mint hullámot a hajó.serkent a szabad. fényre ring az érett komoly mező. Itt van az ősz. Röpülni jó.dolgozni! . mint a fában a nedv. ily lebírhatatlanul és ilyen parázs. Gép kering. A fény gazdag és erős. hogy ahányszor hajnalodik. felleg siklik. Hajnal. hogy magam is. (1960) 30 . bolyhos. érlelve magamban az őszt . harapják rólam az időt.

ez a harmónia. s kínlódott. pillantásommal fölfejtem összefonódott pilláidat. mint sülő hús.tovább! tovább! -.siess! . zene. zene.csönget a nap. míg meglelte kijelölt helyét a nyugodt gravitáció törvénye szerint.Egy élet s halál van. 31 . az öröm istene táncoltat .HELYÜNK A VILÁGBAN Kell. a súly-szívű. harsog a Les Préludes. hogy húzzon a föld. hogy a napnak sugara legyen. . mint az értelem. (1960) BIZTATÓ Receptet ad az orvos agy ne hagyd magad! A szív szabad foggal harap kerek darab világot a kék űr szilaj sejtjeiből míg benned is mi pusztuló romokba dől. de súlyos szívvel hozzá lenni hű. csörgő vizeket zengővé szelídítő. hogy a béke otthona lehessen Tűzben született a Föld. a keresett s találni vágyott.szemünkön a fény -. sugaras legyen. illatozik a délelőtt. s csak így jó élni . (1960) DÉLELŐTT Vaskos sugarak sulykolnak felhő-lepedőt. súlyos napokat egymás tetején egyensúlyozni . zene. virradó pupilládban . kell. orvosa lelkünknek.amíg meghalni jó megkeresni helyünket a világban.

mit csak csiholtak Avicennától Olivecronáig. melyről lesiklik a kín. . hogy vicsorogjanak tehetetlenül felhasítani a burkot s kihántani az örömök sima földgömbjét.orvos szerettem volna lenni. győzelmes. Ó. meg nem csal soha. a trolibuszokon. s a szigorú idő s a szigorú űr eldugott sarkába zárni. s a távol s a közel összeforr.ó. meghódítani. állig.a fehér falon vibrál. .mert hazugság a fájdalom. kikre a félelem figyel. a nemlét hazug szava. mint halak a csalétekre. a tüdő vidáman harap 32 . (1960) HAJNALI ÓDA Az apró fények. a szépülő. hisz tebenned ölelkezik a szem a színekkel.ó. (1960) FÁJDALOM CSILLAGAI Nem napot nézni . szemeden. leigázni őket. végtelen Préludes. bolyhos sugarak illegő szirmokkal. a fény az árnnyal. nem halok meg! . s az ég szélén kicsordul: göndör bárányfelhő-darab. elillanó s véget-nem-érő rezdülés. halálig. a faleveleken. és lüktetnek fejem fölött csillagpályákig ívelő.a napnak még a foltja is vakít -: szerettem volna kilesni a fájdalom sistergő csillagait: okos és indulatos távcső szilárd szeme hozza közel a száguldókat. lesiklik a sötétség . elillanó pillanat! Illanó és véget-nem-érő. nyilallókat. szívemen és itt és ott. mindenütt . mint gyógyuló seb széle.hát magamra kanyarítom a fehér köpenyt s a rímek késeivel átszelem tér és idő csillogó hártyáját. minden fegyvert. magamra ölteni.nem halsz meg. igaz csak az élet. a béke. mindenkor. te vagy a születés. színültig megtelik a táj csönddel. összegyűlnek. piros vérkörök. a forró. a nap a földdel .

friss-szemű ég! Jó reggelt. zúdulj át az idegeken. betonnál erősebb erejű lakók. új nap. és minden mozdulat mélyén te szunnyadsz szelíden. a ma ünnepli a holnapot! Fölvonul a fegyvertelen hadsereg. ünneplő ország! Jó reggelt. kivirágzott városok! Jó reggelt. a szív. hogy törvényeid igazgassák minden tettünk. melyek a mi karunkba öntik okos erejüket. tüntetnek acélizmú gyáraink. (1960) KÖSZÖNTÉS ÜNNEP REGGELÉN Jó reggelt. munkás nyugalmadat köszöntöm. a béke ünnepli ma a munkát. az agy minden sejtjén. harsogva kacagó vízeséseink. a te erőd erőnk. bércnél büszkébb munkáslakások.a levegőbe. az ereken. melyet le nem győz semmi fegyver! Tüntetnek gabonával telt magtáraink. s maradj. föld felett. maradj mindannyiunké mindörökre. jó reggelt. mint a lelkekben a szabadság. köszöntelek! Derűs. izmosodó falvak! Az élet ünnepli ma a békét. felhőkarcoló bércek. tüntetnek a lányszemű virágok! tüntetnek a virágszemű lányok! tüntetnek a lányos kedvű folyók! tüntet a folyóként hömpölygő tömeg! tüntet a tömegként morajló gazdag erdő! tüntet erdőnyi erőnk! földön. nyújtózkodó utcák! Jó reggelt. föld alatt minden mivelünk tüntet! a születés ünnepe ez az ünnep! 33 . pirkadat.

. fiam. csak más elrendezésben. első szakasz) (1960) BÚCSÚ Emlékszel. Úgy látszik. isteneknek úgy látszik. emlékszel.Földanya. fejeddel. fiam. fiam.. felnőttél.. tarisznyálj föl hamubasült pogácsát Összezsugorodik a táj. Jegenyék tetején. nyújtózkodó utcák! Jó reggelt. fönségesen és elérhetetlenül. (1961) 34 . gyalult fennsíkján úgy ültek a tányérok. úgy trónolt a varjúfészek. nem fogadsz szót félelmeknek. mint a Hold a sötétség sima lapján. mint csillagködök az ismert világ határán. tájékká zsugorodik: ez itt a Föld: itt telt el a gyermekkorunk. útra készülsz .. ha játszanak úgy látszik. gyermekeid szaharányi homokot pergetnek le ujjaik közt.. aztán izmos karod-lábad-agyad maga alá gyűrte ezt a titkot is: néhány száraz gally.. tollpihék földszintes életed megszokott tárgyai. (stb. apró tojások..Jó reggelt.. aztán már fölérted kezeddel. az asztal hegy-magas volt. friss-szemű ég! Jó reggelt. felnőttél. felnőttél. a holdnyi tányér visszaváltozott közönséges porcelánná. fölé nőttél értelmeddel.

ámulsz. s meglenne benned az a fölényes biztonság. idegeid izzanak. vonz és taszít ez az erő. ha nézed őket? Képzeld csak magadat oda! Szemed a fény.EGYÜGYŰ DAL ESŐS IDŐBEN A vert-ezüst esőben nyújtózkodik a város megtelik nyugalommal a vert-ezüst esőben az illatos esőt belélegzik a virágok fák bokrok emberek lélegzik a nyugalmat kopogtatnak a csöppek a Föld pórusain a bőr pórusain a szív pórusain nyújtózkodnak gyökerek virágok. acél akarat mindezeken. hogy simán s hajszálpontosan 35 . mely ehhez a hősi munkához kell. gravitációnál erősebb és magasságba röpítő: elűz és fogvatart a hő Képzeld csak oda magadat! Fölülnőne az öntudat s az okos. orrod a verejték szaga. agyad marja a kábulat. fák és bokrok erős gyökerei a vert-ezüst esőben a vert-ezüst esőben nyújtózkodtunk nyugodtan föl föl magunk fölé a vert-ezüst esőben (1961) SZÁZSZOR GONDOLD MEG Ugye. bőröd a hő. lebegsz s cammogsz itt egy időben.

mint ezernyi apró dolog. Csillag hullott. hogy földközelbe kerültek a csillagok. mielőtt ünnepled a hőst. ki acélkemény akarattal gyűr le minden napot áldott szívedben bontsad hát ki szép. mint a villany. szemünkké.istennél több. szemeddé. százszor. a mély eget s a nyugalom s a fény emberi magasát. Most már ez is közeli lett és megszokott.végezz minden mozdulatot. nem-hervadó. azt. s már földi tűzzé éreztem.Hallgatok. mint a márciusi nap. (1962) BIZTATÓ Húgocskám a tavaszban: bágyadt vagy. Simítnók a világ ráncait -: ráncosít minket a világ. hogyan szelídülnek szememmé. teremtő légy e legnagyobb teremtésben . Pedig úgy illenék: te légy a tavaszabb. mely körülvesz. mielőtt egy szót is leírsz róluk. (1962) CSILLAG HULLOTT Csillag hullott. tiszta virágod: a vérvörös alázatot. 36 . evés. százszor gondold meg. éreztem a mély éjszakát. Libegnénk. mint a sugarak talpunk fájva kiált. mert: ember? Mit szólsz? . Hát százszor gondold meg magad. alvás.

III. ha így elestünk mert kötelességünk . hogy bajod ne essék. Ez a táj ébredő öntudattal enyémnek vallja magát. suttogni az esőt. Csöpp igazunk csöndesítőn néha-néha szívünkre ül. eltanulta a hegyipatak. nélkülünk kisebb a világ! Emeld szavad. hogy szólhassunk mindenről.Húgocskám a tavaszban: így rettenünk testvérekül. akik küldtek. hogy szeressünk. (Utódal a kedvesnek) A hegyek. (1963. vagy magunkba üssünk tövist? Húgocskám a tavaszban: ne bánd. csak így tudjuk meg. ha pofoznak? A mi szégyenünk az is! Balekok legyünk. teremni tanítottam a földet. amíg nyugodtan alhatom. fejem fölött a magasságot. vigyáznom kell a világra. ami jó vagy ami fáj nagyon -: hogy alhass nyugodtan.nemcsak magunkkal szemben! -. ha elfáradtam. (1963) 37 . szólítsd szíved örömét-jaját. Pofozzunk vissza. békére az embereket.) SZÜLŐFÖLD Itt én kevertem színt a virágoknak. pázsiton terítettem szét. megtanítottak. szeressem a friss levegőt. s hogy ne feledjék szemünket a színek s a polifóniát a sárgarigók. 22. mikor nagyot nevettem. hogy nélkülünk. s ezek a felhőlépő sziklák az én álmaim.

fa -: figyeled? a formákat. világított. intettem közel a napot. ° (1963) 38 . a kézzelfoghatót . a színeket az én szemem álmodta.HAZÁNK BESZÉL Pázsit. s ha lepihent. gyár. én táncoltatom a jegenyén a pajkos levelet. jött. élet. ° Ez is az ősz.Pázsit. Eltűnődhetsz. (1963) ŐSZ A vendéglői terítőn megkezdődött a must-idény. mert hívtam. szárat szöktetett. gyár. teremt).mindezt el kell mondanom tizenkilencedik születésnapomon. jött. fa -: figyeled? a formákat. én ágaskodtam a felhők tetején. Földhöz a csillagokat vagyok a munka. fényt és meleget adott. és újulok fáradhatatlanul . béke. mért van. foltos terítő. új. és szelídítem a motorokat jövőmhöz. a színeket az én szemem álmodta. piszkos ég ° s mint a másik: ez is igaz. rügyet pattantott. tó. a tervszerűt.lestem a holnapot. ha szépeket hazudnak neki. lám: hulladék. aki újat épít. tó. árnyakkal ékes esten a holnapot leste . hogy az ° ember szívesen elhiszi. költők lelkébe lehelt ihletet (s költő mindenki.

ó. az nem normális.kinek verejtékén a jövő fénylik küldötte szavát a sárból az égig.egy országnyi gondul . ki meg nem bolondult! . izom-evő robot . kikent-kifent igék termettek ajkadon -: a nép. mából holnapig. füstös nyomora. akinek milliók vérében áznak gondolatai . Ó. Ünnepek mosolya lopja hétköznapok szívébe a forradalmat. amíg csak verssé vált szó hallatik. paraszti kín. ha emészt a láz. mi a legrövidebb út a pokol felé ilyen éhenkórász firkásznak. Munkás hétköznapok ápolják az ünnepeket. hogy serdüljenek jövővé. megőrző idő: ragyogna-égne soraidon a könnyűded szépség minden aranya: szárnyalni szebben vajon tudna-e. rózsa-daliák. tegnapból máig. illatos. csalogány-bajnokok.-. léggömb-versűek? 39 . költő.Ugass hát. hol maradtok tegnappá-kopott verselőcskék. hát szólhat-e a nép? Úri mennyország ez. kikent-kifent igék! hát szabad-e. válassz: börtön? sárga ház? De tanúdul végül is maga jő a nem-felejtő. van helyed. mely tudja jól. (1963) KORTÁRS MINDEN KORON ÁT Nem illatos. ünnepek kacagása ad erőt a hétköznapoknak.ÜNNEPEK Hétköznapok dédelgetik az újszülött ünnepeket. mint hogyha országnyi súly húzza le?! Pislákol súlyos soraidon a proletárok vak. a nép .

) EGY KOVÁCSOLTVAS KAPURA Izzadtak pörölynyi legények. fönnen szárnyal minden súlyos szavad. Kívánhat-e költő szebb koronát? (Bukarest. A hegyvidék. ha ten népedhez kötözöd magad minden idegszáladdal! . hogy Máramaros a legszebb tartomány. Láposbányán. tán múzeum. Ez ellen senkinek sem lehet kifogása. kihallgatva a föld mélyén születő neszeket. Felsőbányán. a gazda rakta ország-világ elé önnön félelmét . kuporgó falvakon. kovácsoltvas-ököllel verték.ez. 1964. április 14. Kortárs így maradsz minden koron át. kékre meszelt házak között. Erzsébetbányán.így. a bányavidék beszédét.kirakatba. végigkísérve útjukon a fölszínre kívánkozó érceket.Rögök alól a feledés süket sírjából kiásni ki tudna már? De fönnen száll a CSÁSZÁR S PROLETÁR. mint ahogy magam sem emeltem szót. azazhát: félelem -. mert te csak úgy lehetsz szabad. csak így csengenek ismerősen rímeid másnyelvűeknek is! . csúcsról csúcsra. hogy feltöressék. Kapu sorsa. Máramarosban is a legszebb az északi csücsök. (Mi van bent? Tán óvoda. Besétál a nyitott kapun a megszerkesztett fény. hogy a legszebb tartomány Iaşi vagy Kolozsvár vagy Brassó. midőn az Utunk-atlasz hasábjain a helybeliek sorra bizonyságot tettek arról. csak ez adhat erőt. Kapnikbányán. völgyről völgyre. vízesések alatt zuhanyozva.) (1964) BÁNYAVIDÉK Az csak természetes. Szívem szerint ott kóborolnék esztendőhosszat. Nem cifraság volt: védelem. költő. hogy lelkükön is végigcsordult bánattal-marón a verejték. 40 .A gyors időt lebírni . Így van ez rendjén. Nagybányán.

róttam az erdőt.Nagyot nőj. Fülem szomjasan itta a rég nem hallott. ahol a konok csönd üget. FÁK. kezükben hatalmas csokor lila kakasmandikó. fürdik. s az utasok mint errefelé rendszerint .létre-feleseltek a lenti kémények.TAVASZI LÁTKÉP Földet kémlelő szirmait remegteti a hegyi ösvény mentén a kakasmandikó. szívem rokonai. kedvesek. lépéseimből róttam nesz-betűket. a fenyveserdő zöld felhője fölött a szürke. frissül a fáradtság itt. izmaim is emlékeznek ernyedőn. a bábai szorosban van Máramaros és Kolozsvár tartomány határa. (De azért egy kicsit elszégyelltem magam a gyanúsítás miatt. Én is. s az összecsapó szenvedélyek közt földbe-égbe nyúlva áll. Fölöttük záporozó rigófütty. a Zazart piszkosra mosó. legyűrte a mélyt a felszín: így lett mélyebb. csikorgó csillék s hangtalan drótkötélpálya: ércért nyüzsgő igyekezet. égboltnyi lombfelhők. Közel hozzá antimonitkristályon táncol az ezüst fény.) Befejezésül pedig hadd írjam még ide ezt a verset hegyeimről: HEGYEK. beszédesek. az ő csokráért megállt az autóbusz: kimondhatatlanul boldog és büszke volt. azúr menny. csukott szemű lombalagutak. lombkunyhók.) A sofőr megállott. s integetni kezdett a virággal. erdőnyi felleg. haragzöld. A motorzúgásra egyikük az út szélére szaladt.szótlan . fák. földön-gyártott. 41 . FÜVEK Hegyek. Kigurultunk az út fölé ágaskodó mészkősziklák alól. s lenyúlt a virágért: . mosolygó flotáció. jotacizáló román s mezőségi módra a-zó magyar beszédet. tüzes arany néhány száz méterrel alattad. öcskös! A gyerek arca ragyogott: hogy őérette. Álmos ólom. Magyarlápos és Galgó között. füvek. erdők. kinyitotta az ablakot.gondoltam. farkas szagúak. Az idő szokatlanul enyhe volt.közvetlenek. Kora tavasszal utaztam arra autóbuszon. titok-ösvények. ércfalba csákányok harapnak. Füleli a föld szavát az élő és holt virág. holnapok alapjainál. A patak partján két fiúcska játszadozott. (El akarja adni . emlékeimben látlak szelíden bólintani. kit .

hogy olvashassam remény-virág-betűitek. mindig tőletek. Hegyek. nap vére hullott. tőletek.ti vagytok a csönd -. piros. ki fiául fogad. védekezni. ki érvel. a halál ha újra kísért. szívemen. füvek. puha ágy. hegyek. haragzöld. ült a várakozás. szemérmes kis tisztások. mint ághegyen mókus. szelíden . jobbik felem tibennetek önnönmagának köszön. szememből fénytelen porba hull a fény. elöntött a mindenség-fia-fény-suhogás. füvek. üt is. agyunk-szemünk szoktatni a végtelenhez. segíteni.tanácstalannak . lobogó kedvet mosolygós fák alá. haragzöld. emlékeimben látlak szelíden bólintani. komoly fenyők. ölelő szerető. ti élesztitek újjá. szívem rokonai. azúr menny. hogy lélegezhessék az emberiség. nyugalmas öl.jelzi egy-egy libegő-lobogó.tanácsot ad.ti vagytok a jóság -. bátorítók. sűrű örömök szülei. erdők. s mint a szerelem. Hegyek. füvek. segíteni. ha ujjaim begyén kiillan az akarás. szépfejűek. melyekbe a nappali fény belefagyott -: a várakozás. hegyek. hogy eddzen. mintha leterített szarvas kínját kiáltaná. szélben dzsiggelő bokor-gyermekek. erdők. ti vagytok a fegyver. felhőlépők. ti. nap vére hullott. fák. ti. azúr menny. hogy hű maradjak és józan és fegyelmezett köszönöm nektek. vagy mint az éjszaka tetején a liliomszirmú csillagok . füvek. kedvesek. fák. ózon-leheletű tájak. ki sosem hagy el. ti vagytok a béke: levegő. az észt. újjáteremtők. 42 . szívem rokonai. hegyek és erdők. ki hű hozzám. izzítja küzdelmem hevét. sziklák és lombok. s belém leheljétek a mindenség erejét. mint az asszonyi csók. újjászülők. kovácsoljátok bennem az acélpengésű akaratot simogató kéz. s . titeket hívtalak-hívlak-idézlek vidítani. az elmúlás mihozzánk miattatok és érettetek türelmes. források. táncos patakok. az újjászülető reményt. gondolkodó. akit bármikor szólíthatok. fák.pilla mögé bújt szemek. fák. a szívet. titeket hívtalak-hívlak-idézlek vidítani. füvek. ott is tilos az átjárás! . hogy szép a harc. karcsú sziklák. küldtök fényes magasságokba. s biztat. szép ez az emberi lét. meghitten . (1964) SOROK EGY ÉPÍTKEZÉSRŐL A szél útjába blokkok állnak: itt is tilos. pihentetők. fák. ki bánatot öl. a muzsikát. tőletek orozzam a szót. gazdag szívűek. erdők csillagai. meggyőz. okos elme.libegő muzsikát. ágak.

Hisz így tanul az ember! A megismerés egytestvére az alkotásnak.A mozdulatban. A szél útjába blokkok állnak. s naponta fönnebb költözik az égbolt is egy-egy emelettel jövőjét dúcolja alá (és álmait!) a mai ember. . amellyel a toronydaru egy pohárnyi betont fölad. tetté-serdült szándék.hogy boldogan fáradjon ismét dolgavégzetten Bukarest. még vakolatlan erkélyen. nincsen vasárnap. megismerés.. világtalan ablak keretében. harcok-szülötte ünnepek. egy sütet téglát -: fölsejlik már a mind biztosabb s magasabb falak szerény gőgje. élet-igéző védelmező mozdulata. Az emelkedő ég alatt pihenés. munka-szülte hétköznapok 43 . minden óra és akarat. cél. A szél útjába blokkok állnak.az ötödik. Esteledik. sosefáradó. Csak a toronyban marad: a szél útjába blokkok állnak. Ócska jelkép. Pihenni kezd . alkotó kezeelméje minden embereknek: tefeléd. Egy-egy emelettel köszönt a tovaillanó. föl a gyermekét emelő anya nap-idéző. a hatodik emeleten. tehozzád vezetnek. (1964) ÚT Minden perc. . de örök-új s örök-örvendetes valóság az építés. parázs nap. éj.

hogy a holnap . .s aki majd számadásra hí: jövő szavát meghallani tanítja tetteit az Ember. (1964) KIVÍVOTT BÉKE (Három szonett) I Harc nélkül béke született-e? Kenyérhez szelídül a kés. fölfedezett boldogság .fényed ránk ragyog. mi adhat írt régi sebekre: munka vagy tétlen feledés? Építvén is rombol a kéz: romot rombol. Tevés! Harc nélkül béke született-e? Nem elég a fölismerés kéz nélkül oly véges az ész! Az Idő lomha végtelenje szokik már . nappaltól nem riad az álom. elérendő s elérhető. hetekre.a Rendre. napokra osztódik fölöttünk forogva. mába induló jövő.szoktatjuk . hogy eljuthassunk a haláloninneni paradicsomig.során megtervezett jövő. II Formába vágyik az idő.mely mát igéz munkánk szép szavát megszívlelje. évekre. „Ez világnak ő dolgai” töltöznek végre értelemmel. jelenné vágyik a jövő. jövőnk. A terv munkává születik. érette hűen vallani. 44 . a dolgos Eszme szólít most csatára.

a forró pipacsok árva fejére a nap acsarog. A rímekben ásványi sók oldódnak. még minél több ilyen háborút! (1964) ESŐBEN Hullanak hosszú verssorok. csókok. kipufogó csövén traktoroknak viaskodik a fény.III Robban a nyár. (1964) ÁRVERÉS Fölfűzöm fekete gyöngyeim: elárverezem éjjeleim. ijedtében éretté szőkül a búza. Robban a nyár. 45 . szavait mohón vedeli a pityóka s a tengeri. aki semmire se tart. éltető költemény csorog. szívet melegíteni: robban a nyár. tömött kalászát a föld hívja-húzza. úgy robban a nyár. fém-gázlómadár. . tanulnak a hajszálcsövek. Robban a nyár. Tanulás. fizetek egy pofa italt. hogy szétporlik a múlt. feleim? Három vers csak egy mosolyért. Annak. éltető költemény csorog. hogy mindenhova jut fény-szilánk. rím: ki ád hát többet. míg hullnak hosszú verssorok.ó. munka. holnapravalót szívnak a szorgos gyökerek. mint óriási. aki megért. az ég tengerei lusták a melegben hullámzani. szavait kívülről bevágja a krumpli s a tengeritábla. cséplő-aratógép kaszálva jár. Megértés annak.

aki palira vett. Annak. A boldogság félelmeket gyilkol. józanító kudarcaim.) (1964) NE AGGÓDJ Urán. Szeretek. S ez is a tietek.ennek is örülni fogtok. Uránon túli félelmekkel dobálódzni de könnyű. s ez jó nekem. Félelem.Annak. hogy emelkedjék árfolyamom. hisz bármikor meghalhatok. (1964) EZ IS A TIETEK Minden mozdulatom végleges. Szenvedek . (1964) 46 . juttatok pár igekötőt. A boldogság sokkal súlyosabb. (Ámbár csak számító csalás e potom kiárusítás: olcsón magam azért adom. Ki valamire becsül engem. Együtt fordul elő a két elem. odaadom mindenem ingyen. adom boldog perceimet. Minden csókom kőbe vésett. Magamra sose lehetek. S aki túl sokra becsül: ím. aki belém kötött. azért lesz egyre szabadabb. hiszen véges vagyok.

négyszáz-éves-fiatalon! s nem kozmikus ravatalon hisszük. csűrökbe ballag a termés.SHAKESPEARE .perchance to dream . szárnyuk összeér. hited-hívők! .tán a mégsem-selejtremény meghalni elfelejt álom közben! segíts te! add. rikítóra fakul a nyár.oh. there’s the rub! (Hamlet) Álmatlan jó csak a halál az álmatlan élet: halál.te tudod legjobban . kacsa-háp lebeg.S ha tán megmosolyogtató sután szavai olykor botladoznak: bocsáss meg e kényszerű versfaragónak (1964) ŐSZELŐ Az udvar fölött liba-gág. Négyszáz álmatlan éven át álmodott rólad a világ s most: életet? halált akar? így hát még mindig fiatal? míg választhat: igen! .kevés a bölcsesség. add megadatlan tenmagad.to die . körülkalimpálja a vér.sovány a lét! . szívek fölött sorsok feszülnek.to sleep . rozsdás halálüvöltéssel mélybe vetik maguk a levelek. a józan ész: álmodni tudó szív híján . (1964) 47 .

S oxigént küld. ki-ki lássa. Szilágyinak csak van állása: nem fog rajta a rímek átka. küld minden ízig. és nem mászkál galaktikákra: marad . A szív nem áll meg. és megláthassa: hova ér el eme szívnyi emberiséggel .Rólad .háború nyilall? . azzal foglalkozom naphosszat. hogy szeretlek .béke dobban a kamrákban.nem hagyott most se szólni. a pitvarokban.nos. A szív bízik.kapcsold be a porszívót megfőzöm a levest délután moziba megyünk dinsztelj káposztát kirándulunk a Bucsecsre tölts teát elolvassuk a Vágy villamosát mosogatunk föltérképezzük a látható s láthatatlan kategóriákat 48 .magasban!: .MAJDNEM-SZERELMES-VERS Én nem akarok Neked rosszat.) (1965) FRESKÓ Benépesítjük a világot látható s láthatatlan kategóriákkal társadalmi osztályokkal délkörökkel éves évtizedes emberöltőnyi tervekkel szerkesztőségekkel PVC-gyárakkal tömeghalál ellen széles spektrumú reménység-antibiotikumokkal benépesítjük a világot látható s láthatatlan kategóriákkal beléjük fogalmazzuk a boldogságot hogy könnyebben észrevevődjék észrevenni: erő Fiacskám .itt a Földön: hogy nyugodjék és hogy pöröljön. (Lásd: magunkról a milliónyi .

TAVASZ Rüggyé halt a zúzmara. tavasz. sok-sok esengő virágszirom. tavasz. rózsa. nyár. 49 . hát akkor az élő! Vad emlékek tülkölnek aszfaltozott égből. lopj egy pillantást nyűgös szememből. tátika.halld. nyár.minden a kettőnké mindketten a mindenségé vagyunk ketten vagyunk a mindenségben: takarítók zenehallgatók színházjárók mosogatók papír és toll föld és eke hang és fül vígság és vigadozó És világgá indulunk hetedhét országon át és világgá indulunk meredek időn át hogy mindenhol s mindenkorra megtelepítsük kettős önmagunkat (1965) HÁROM IDILL VIRÁGOK VETÉLKEDÉSE Jöjj. jöjj. tél tűnt hava: szín. sok-sok esendő virágszirom. magabiztos hérics suttog . fény csakazértis! Holt is hasznos a földnek. muskátli. bazsalikom! Persze. jöjj. fönn a nyolcadikon. viola. csak itt az erkélyen. jöjj.

FEGYVERTÁRSAK A tavasz nincsen egyedül. Ó. Teleírhatja napfénnyel a strandot. (1965) A KÖLTŐ MIT TEHET? A költő mit is tehet? Teleírhatja csillagokkal a mennyboltot. Teleírhatja rózsákkal a kertet. hogy fény-fegyvertársa vagyok: elég volt megtanulni. míg alszik a napfény. a tavasz tudván tudja. a repülőben. (1965) 50 . míg alszik a május. hogy hulla-keserves egyedül. hogy szétszórt fénye szemembe gyűl. a nyolcadikon nem szédülök. Nem szédülök kétezer méteren. Szédülök egy két méter mély sír előtt. (1965) MÉLYSÉGISZONY Húsz méter magasan. és szólnivalóm egyre gyűl. százegyszer is kifoghat a késedelmeskedőn! Teleírhatja reménységgel a szállongó időt. Csak szórnivalóm egyre fogy. míg alusznak az emberek. míg alusznak a csillagászok.

VALLOMÁS Gyermekként álmodtam felnőttkoromról. Bartók halálos ágyán kottafejekkel írt receptet minden leendő nyavalyánkra. hogy helyet adjon neked. amit halhatatlanságnak hívunk: hogy lassankint kihullik minden. felnőttként álmodtam gyermekkorom. ami rossz. Csak akkor riadtam. (1965) 51 . (1965) MEGÚJULÁS Elszárad ez a nap is. alázatos öröm. amíg ki nem nézte számból a falatot. (1965) HALHATATLANSÁG Túl harsányak a napok s túl sietősek oly hamar elfeledjük a megbánnivalót! S tán éppen ez az. megújulás. kis állat beteggé tett a beteg világ. „Majd cigarettázni fogok!” „Hogyan is volt a kanyaróval?” A háború is játék volt.

hunyt szemmel. fölsivít a hajnal s beleharap a deszkába. pásztorfurulya és karácsonyi kolinda újjáéledt hangja. a körfűrészről s arról.pihenésül. fölébred a hajnal. nyelved öblén szavak íze. az arc. HEGEDŰVEL Enescu emlékezete Reá hajol . munka után jólesik elfeküdni a kivattázott hajnal alatt. s te elfeküszöl a kivattázott melegben. hozzád simul a hajnal. a testmelegről. vigalom támad az engedelmes húrokon.Fél öt . Századok ezer fájdalmát dalolja. a húrokról világgá sír a dojna. sóhaj.MUNKA UTÁN Így. fölsivít a hajnal körfűrész-hangon a szomszédos építőtelepen. agyad tovább kattog . (1965) ARC. zokogás. kérdi motyogva: . kacaj. hogy jó így elfeküdni munka után a kivattázott melegben s dolgozni tovább . rezzenéstelen némán figyel a hangversenyterem. éberen a hegedűre. öröklét üzen a vonó alól mert mindenegy tájáról a világnak hozzá szállván a tapsok hazaszállnak. megkezdi magát. egy jelzőt a hajnalról.Hány óra? . fölérez a hajnal. az arc múltak fölé hajol.mondod.ez a tehetetlenségi erő -. átjár a hajnal testmelege. két tenyereden hintáztatva mérlegeled egy-egy jelző súlyát. (1965) 52 .

telünkben-nyarunkban hordozzuk magunkban. (1965) FRISSEN Immár vigadozzunk. győz. bánatjaink lakolnak. ki mit sem átall.SZEPTEMBER Falevelek színeit aratja a szem. nyelvén türelemmel örömöt ürömmel. A levelek földre hullnak. búból kiduvadjunk. feszes sorsunk amit ád. eljő édesb maholnap.mintha Ariadné-fonal hogy el ne tévedjek a világ dolgai között (1965) 53 . (1965) ARIADNÉ Sétálok a pataktól a fölszíni fejtésig rotációstól meleg vacsora illatáig autón is robogok fúrótoronytól hangversenyteremig repülőn is zuhanok Henry Moore-tól Vlagyivosztokig tekinteted követ így lesz utam a dolgok összefüggésének útja tekinteted követ . hogy mégse halállal döntsük a végső vitát. de az emlékezetben fölfele szállnak a szivárvány szeptemberek a színek gravitációs törvénye szerint.

elmenőkre guvadó szemmel. ki itt bujkálsz. éj-kék szilárd oszlopai vigaszai a félsznek s szemnek. KÖTÉLPÁLYA Csilléi himbálnak.Zorkijok. lélegzet-szaggató. s ily közel is távol maradsz! (1965) ÁLOM Nagy-nagy rohanásról. ha végül lebucskázik. Bámul útitársam. előre-hátra . (1965) 54 . réveteg. boldog rohanásról szeretnék vallani majd. és nem vadmalac. mikor fölserdülök emlékezéssé. nem is vagyunk magasan. A forrás sört buzogtat. völgyre. Ó. nőkre . hogy szerteússzon.szembejövőkre.Hogy én magam? Á. Majd a ragyogás a csúcson elindul. rí és ráng a dzsessz.A BRASSAI POJÁNÁN DÉLELŐTT Köd a hegyen. elfárad a fény. de rikkant. TERMÉSZET Nem madarak . szent Természet. Leicák csattognak. köd a völgyön. remegnek. a hegyre. Pali. s nem lombnyi nesz. leszédül! .s rettegek. fákra. csak yorkshire-i röfög. míg följön. hogy mi lesz itt.

abbamarad. ha tetszenék. Kora tavaszi. hívnak. Két ember közt legrövidebb út az egyenes beszéd.meg elmondogatom. Tavasszá ringatók. ne szólj most. 55 . az is egy emberöltő. szavaim halandó becsét. a bölcs int: . (1966) BECSÜLD. ne szólj. halandó. hiszen hallak.Rohan az élet! sóhajt haverem. . amíg élek.ALKONY Röptükben gyújtja föl az alkony a madarakat. Ne szólj. amire barátom. Tudod. hogy hallom és elhiszem (1966) FÖLÜLNÉZET Esténként el. HALANDÓ Becsüld. párás bimbó zenék. (1966) ARCKÉP Két féldeci közt: . szívem. a költő. Mehetnénk.Hiába lakol a nyolcadikon. bágyadt. fölülről nézve az is földszint. velük.De hát bármily keveset élek. Ellustul a nap lobogása.

(1966) TE Igézeted megcsap Fényességes évszak. Mert a szerelem csak Sohasem az ész vak. szemük páros kék iringó. Tarló őszre szállnak birkanyáj ködök. majd egy éjt rászán . (1966) LÁNYOK Szergej Jeszenyin emlékének Hajuk búza. ringva ringó. (1966) ŐSZ Szivárványló bánat földre költözött. s mintha külön álmot élne kiköszörült rímek éle alatt hullnak csillagrendek s marokszedni lányok mennek. 56 .Emígy rohangál igazával reggeltől estelig.ez is rávall! és csonkká rágott ceruzával megírja összes töredékeit.

halálos. (1966) 57 . erjedt földeket. Hallgat a világ. dermedt förgeteg hódítja a várost.Dér dereng. Már a tél villámlik láthatatlanul. míg tavaszul tanul.

mint a semmi. a szíves latyakban bokáig. lám. lám. győzni szusszal. De utasunk reménykedik. csak lusta vagyok számba venni. Így előznek meg álmaim előmbe vágnak. sajna.mint kellene nem bírom. (1967) 58 . mit az idő mondott. s a felhőknek oszoljt vezényel. Lassacskán megértem talán: a kevés is jobb. Nehéz a poggyász cipekedni nehány kiröhögött erénnyel. jelenvoltom határain jövőm kiáltják messzehallszón.AMENNYIT PARLAG HEVERTEM (versek 1967-1976) SZÜRET Bölcsülök napról napra. amíg alszom. sokáig tart a hazatérés a dolgoknak végső okáig. a lehetséges gondolat körüllengi a való gondot. A sokat s jót . s a rím is szárnyat bontogat s röpíti. Míg röptet a kor szelleme. (1967) FÁRADT ESŐBEN Fáradt esőben bandukolva. közlekedhetem trolibusszal.

nyugalom?.s meddig még. bokorág. robban a fájás szívpitvarokban. hogy fölmentsetek a MÁSOK bűnei alól. kába pihenés?: álomtalanok álma. S ne várjon megnyugtató megoldást. meddig? 59 . ami jólesett neki? Vadászni. feszül az íj idege. Mert ott sosem akarhatod. túl a ciheresen vadkan inal.kényeztetés elől. vigye. amit akarsz.s ennél fogva megunt . fáj a föld. Tíz másodperc . Tisztességtelen volt a harc. Hát megkóstoltam a halált. robban. kedve. természetesen. mert ne feledjük.az utolsó szó úgyis az olvasóé.s neki igen. . mint (legalább) királyfi azt. I Füveket ölel a bronzkarú medve. míg szusszal a tüdő. tovább. fáj a föld. és cselekedjen ítélete szerint.Ne keressen tehát az olvasó példamutató hőst se királyfinkban. lépttel a láb bírja. cel cu noroc la vînat című meséje nyomán A mese hőse. forr az ég. fölsebzi lábaival. királyfi.csak ennyi maradt a föltámadásig.ÖVÖN ALUL A szorítóban övön alul ütött a másik. mert ez is módja (elég előkelő) a menekülésnek: a megszokott . töprengjen s okuljon. Énnekem nem kell jutalom (nem mintha kapnék valahol) -: csak annyi. . csak fáradtság van. Hanem nyugtalankodjék. hogy a Pseudo-Kinighetikos mintegy száz éve íródott. se a tündérben: ítéljen. ha éppen kedve tartotta . tovább. fáj a fű. (1968) MESE A VADÁSZÓ KIRÁLYFIRÓL Odobescu Psendo-Kinighetikos-ának Feciorul de împărat. feszül magától. gyerünk. éget. kinek ideje. időtlen ideje már ez a vágta . Ha igen: elértük célunkat . nyúzza. midőn tehette-e más.

elhúz alacsonyan egy szűzfehér galamb. fölméri a völgyet. Tajtékot túr a kan. megfordul. pihengél zsibbadtan. táplálói gombák mégis. pusztákon. medve.tűnhetsz! . emberi zsivajhoz füle buta. völgyeken. fölsuhan.álmában. az esthajnalcsillag sápadtan pislákol. intene. vállára fegyverét. Fejest bukik a nap a látóhatárról. anyai simítás hajától idegen. hívná. ellibeg. 60 . amit lát? ezt a csillagszárnyút. úttalan utakon. hány tele telt itt. tapossa a sziklát. hány nyara. hány hava. körbe száll. ezt a szelídszépet . vezeti. madarát követi hegyeken. Ernyed a királyfi. leréved a szeme. feje csak lekoppan szürke szikla alatt. tompa. apai szó szívét elhagyja hidegen. csalogatná: jöszte.széles ívben. s ő szökik. farkas. mintha nem is földifáradt mozdulattal homlokát letörli.átok? . sziklák s cserfák között. fogát földbe fúrja. teste röghöz durvult. talpon a királyfi. toppant még. kerüli a vadat . íj. a végtelen partján. egy szál bárányfelhőhöz kötve. tisztáson. leül. tápászkodnék újra. tegez mellette kushad az alkonyban. Torpan a királyfi. alant. vadkan hogyha röffen. vadkan féli a vadonban. őz-ünők juhádznak szeme sugarától. süvítő sűrűben lohol.tíz életet reá! fagaras az élet! S a madár is mintha biztatná. hol a völgyben. tántorog. ha vérem marad is a portyán! megpihenünk majd ott. erdőn-síkon. fölhág a sziklára. mit sem töprenkedik. szeme fényhez edzett.csak járná bolondját. ina rogy. orra előtt lebeg. pihen csöndben. jótanáccsal szolgál szajkó ha rikácsol. suhan egyre följebb. erdőkön. szemében véresen düh s félelem forog. izmai rugalmas acélrudak lettek. . dülöngél. nyílzizzenés-hangú halálra vár a vad. lehe fogy. imetten látja-e. hány vas esztendeje. mintha . erein ereje elárad tüzesen.A királyfi kezét tövisek sebzik. ha tutul toportyán: utána. szédeleg. lova régen elmaradt mögötte. erre gyere. tanítói hangyák. Hány napja.

kedvétől fölérezne holt is. könnyed verő. jöszte. szóval fölfeleli: Sziklák lánya. orcád vígság megfürössze. életem-életed rajta van: maradj itt. sziklatündér. láthatatlan láncon vonszolja a szépség veszély? törpe mindje! soha ilyen estét! S lám. alig hangosabban. megpihentetve őt. dalia. sziklatündér. mit az! vízbe térdig. jöszte! Szó nyomán suhogás: kilépik a sziklán aranyhajú tündér. köhög. övig. s szóval fölfeleli. jánosbogár-lámpák szerelmüket szövik. orcád könnyben ne füröszd te. mint gyöngyöző sóhajt: Sziklák lánya. búval kelő. jöszte. jöszte. örökre. napod ébred. jöszte elő. susogássá nyeli. szerelemben megfürdőzz te. súlyos csönddé nyeli. szóval fölfeleli: Sziklák lánya. jöszte! Nyeli szavát a csönd. patak cserfel. csillagok fiadznak. jöszte. jöszte. egy tisztás partján. fölevez a hold is. jöszte elő! Nyeli szavát a csönd. én uram! 61 . búval nyugvó.Maradj itt. kék sziklakő előtt megpihen a galamb. s ő talpal. újfent szól a madár. búbánatban ne időzz te. újból szól a galamb. turbékoló szóval. sziklatündér. jöszte. csillagszemű szép lány: .szürke magasságban bagoly hussan.

hódítva az áldottálmodott. révült világ: sejtelmesen szép volt. sugárzott eddig-nem-látottra. szája csókot tanult. elzsongított a csönd. gyíkocska szemében tükrözött az égbolt bűvös. új varázs minden nap. ölelést örülve. sárgarigó füttye kerekded kedvüket fellegekre tűzte. míg egyszer a tündér szóval fölfelelé: Virágom.II Hány napja. szükség szűkítette ezt a szűk világot. míg a világ. egy napig. éjek lobogása pislogássá vásott. éven át de a világ sem tart addig. zápor nem áztatta. tövis nem karcolta -. hány nyara. a sugár a kövön csak nekik viháncolt. virágom. íjának idege lanyhult. pihenés üdített. csengő forrásokra. gondok. Békén emberektől. megváltó világot. gondolatok őrtek zakatolva: a boldogság vajon csak két ember dolga? S cammogtak a napok. jót-rosszat nem várva. mint semmit sem várni). ölelést örülve. csókra fenekedve. aztán süketített. ujjai aranyhaj erdejét bolyongva. csókra fenekedve. aztán merevített. hónaphosszat heversz magad. szíve boldogságot. kunyhófal kerített egy egész világot. selyem esztendeje. szeme nem lát célra. kásássá petyhüszik izmai acélja. 62 . Csapongott a tündér pilleszárnyú kedve. tegezét pókháló befonta. teste megszelídült . Kezdettek a napok naptalanná válni (mit sem tenni annyi.nap hogy nem aszalta. hány hava. éltető világom! Rozsdás nyilad nem féli vad. a teljes. madarak-vadaktól. bódult virágokra. vaddisznócsapásra. nyilát rozsda kimarta. fölborzolt lélekkel. nyáron át. egy a másik mögé. minden perc: új öröm. kettőig. szemük nyílt. nem kérve holnaptól. csatározó testtel. hány tele telt tündére mellett. napi eledelül ölelés meg gomba. Csapongott a tündér lepkeszárnyú kedve.

lomhán a királyfi. találtam tereád fütyülök mindenre. vesszen meg a világ! Hallgatott a tündér. tartotta. nád-derekam nem igézi. szürcsöltem teveled. ajkad patak. nyugton a királyfi. lépted lesi erdő-mező. ölelte. nem bírom. napok teltek ismét. nyugtalan kedvese. éltető világom! Rozsdás nyilad nem féli vad. virágom. virágom. egyiket a másra csakhogy agyonüssék. hunyorgó világom! éltem búban-bajban napjaim magamban. mígnem nyugalomra. míg idő múltával újra fölfelele: Virágom. nyugton. virágom. húzta le a pázsit. kúszó árnyat ügyelt. hörpöltem örömet. meg nem lesed hajnal pírját. hónaphosszat 63 . virágom.virágom. éltető világom. hónaphosszat heversz magad! Feküdt csöndben. úszó felhőt bámult. csörgedező. gyöngéd kezed őzek sírják. szóval így fölfelelt: Tőled hova mennék? nélküled mi lennék? hordtam nyugtalanság kedves-kínos terhét. unom már ezt a rengeteget: sárig hajam gyík ha nézi. rozsdás nyilad nem féli vad. s szólott a tündérnek.

kúszó árnyat figyelt. virágom. húzta le a pázsit. lomhán. húzta le a pázsit. nem voltam senkié szedjük magunk össze. jöszte! Zsibbadt félálomban hevert a királyfi. szóval így fölfelelt: Tőled hová mennék? nélküled mi lennék? hordtam nyugtalanság vállam-sebző terhét.heversz magad szótalan mellettem nem erre termettem! Pihent csöndben. szép kedvesed itt eleped. uram. kínlódva kedvese. szóval így fölfelelt: 64 . uram. s szólott a tündérnek. vakuló világom! rozsdás nyilad nem féli vad. majd idő múltával újfönt fölfelele: Virágom. vesszen meg a világ! Hallgatott a tündér. tunyán a királyfi. ölelte. kúszó árnyat ügyelt. jöszte. jöszte. találtam tereád fütyülök egyébre. tartotta. szólott kedvesének. szedd hát magad össze. úszó felhőt bámult. egyiket a másra csak hogy agyonüssék. jöszte az emberek közé! Apád-anyád érted eped. tartotta. hónaphosszat heversz magad szótalan mellettem nem erre termettem! Éltem búban-bajban napjaim magamban. napok teltek ismét. mígnem nyugalomra. ölelte. úszó felhőt bámult. kábán a királyfi.

mért kívánsz el innét? Mit nekünk a világ. gondolkodni sem mer. kicsi ez az élet tettelen. te velem. mért hagytalak oda! Lettem volna tudós vagy vitéz katona. állattól: távolodtam közben csak ennenmagamtól! megcsaltak. könnyebb.Anyácskám. egyiket a másra csakhogy agyonüssék. lejtőn lejt. szárnytalan megcsaltak. szólni sem tud immár.mit várhattak tőlem? nem éltem a földön . szeretni sem tudok. szomorúcska mátkám. emberek? Én veled. sír keserű szóval: . mert magam megcsaltam enmagam! holnapot nem vártam . lecsügged.mit érek a földben? emberek nélkül én állatnál kevesebb. S lehull az avarra. mígnem idő múltán. eláll. báván a királyfi. szomorúcska mátkám. ellankad. szárnyas idő. szívem. mint a halál. bárhogyan szeretek! emberek nélkül csak az emberek ellen. gyötretve kedvese. pörög már a világ körüle. szerelmem! Anyácskám. liheg. Hágót hág. arácskám. halad. nyújtózva körülnéz nem hisz a szemének: tovatűnt a tündér.Innen hova mennék? másutt minek lennék? te kívántál ide. szenvedő szemetek még egyszer ha látnám! apám váró vára. arácskám. te velem. nélkülem lépést sem! és én is csak vele! S forog már. lehorgad. forró félelemmel. elhamvadt a holnap. vigyázkodik.Tán a forrásra ment? verőfényben fürdik? vagy az erdőt járja? nem tett ilyet eddig. kutat eget-sziklát-földet. embertől. mint a sóhaj. én veled. napok jöttek ismét. . kilobbant a tegnap. Tisztásra kilépik. Hallgatott a tündér. ásítva. ellene a vadon. ádázkodik erőm. lettem volna koldus a koldusok között! de szívembe magány gőgje beköltözött! távol mindenkitől. ocsúdva. városok. kicsi a pillanat. föléled. szóm. kemény. egy verő reggelen. mert magam megcsaltam magamat! nagy vagy. s fölfelel magának. körös-körül kémlel. elindul maga is. sűrűségben csörtet. küldi hívó szavát sebes szárnyú széllel. 65 . ólomnál ólomabb.

de idill.amíg odaérünk. Hát térjünk róla le egyszer! Jöjj ki a rétre. mert tudjuk. gyönyörűm. lassan a must bevadul . Chloé. gyönyörűm. be távol. Chloém . sírom erdő. kicsikém. félve szeretjük.mind a tiéd . szava nincs . ŐSZI IDILL Jöjj ki a rétre.. (1966) KÉT IDILL 1. hallgat a tarló. ami van s ami él . új csodaszörnyek. . Chloé. s az tud örülni csupán. őszike kékell.beleámul a lelkünk szürke a lombtalan ég .nézd: odakünn s idebenn hogy nyüzsög. segítőn. brummog a busz. messze. hiszem én.akarod? Örvendj.bor ma az új. szállj csak alá. gyönyörűm). Chloé. Hiszen. hív az út. rövid.. így mocorogtunk . szikkad szívem ere. Chloé .azaz: hol a rét itt? Szállj csak a liftbe hamar. jöjj ki velem. új mitológia. tervel. s hogyha a dér megütötte. hagyd ma a gondot. szálas az erdő s már a kökény is édeskés-fanyarul. száz s ezer évekig így. árad. ó. az állig hűs levegőn .semmi! kapaszkodj! -: tegnapiak. hol van a rét . a hely kicsi. . maiak: mindje sietve tolong tegnapiak. szelídül ínyünkhöz a döblec.s ezt így is elértjük. látjuk. Ritka.vissza ki adja színét? 66 .fázik . a rét vár. pásztori játék: ócska idill. nem ciripel.jaj. gyönyörűm: térdig a súlyos ködben. emiatt ritka öröm a mienk.s mind az enyém s a tiéd: mind a miénk.. vágyódva. testem vadak eledele. rettenetes nagy. mind a miénk .ki a rétre .elalszik mind.szenvedő szemetek még egyszer ha látnám! Nincs már bajom bajjal.add. ugye? Új mitológia. hogy örömre születtünk épp csak az út tövises . ma az úr..zúzmara-hamvas a táj. csak az út.ördögi kínokon át . Húzódj félre. avagy éppen ránk fenekedve (ketten félni se rossz . új mitológia és rengeteg új csodaszörny áll elibénk. néma a rét. csóktalan adja magát. új csodaszörnyek. tovagördül az aszfalt éveken által: persze. tücsökkel.igazán . sürget az út. kicsi pontok.Épp csak az út.. a rettenetes-nagy földi meg égi világ új. maiak meg a holnapiak s azután is.jöjj le.lásd. amik mi vagyunk . nagy hatalommal elénk vágnak az égbe. add a kezed. szigorú urai ó. szűk. aki angyalian felelőtlen . így toporogtunk. gyűlöl .

s a határ lángba borul. csupa fény. -: földi parányok Mennyei Perce. a Lét. és este igyunk.ragyogjon! .. . antropomorf táj -: földi lakásunk barnapiros talaján őszike kéklik. lángol a tarka avar. gyönyörűm. űzve-keresve a szót. ájul a galagonyás. Chloé.ó.kisanyám! -. hány csillag az ég . amint kezed érte kinyújtva. az ősi csapáson.. messze iramlik a vad). Chloé. Chloé. amit oly híven őrzünk pórusainkban. Jöszte. amint kell.és te tudod. a fék sziszegése súgássá szelídül.s te tudod. ha tanulni akarsz: megtanulod ma a békét és a derűt tanulod ma (háborítatlan Idill . égi. Így kacarászva szelíd (s te tudod: gügye) disztichonokban gördül az édes idill . a vér kék-piros útjain.jöjj. rét szava. ugye.. gyere most: távol az úttól. ahányat akarsz .meg átölel . a föld!). tölgyesben makkol a vadkan .jöszte. ki az útra. jaj. aki tudná. nincs. odaadd jócsövű fegyveredet: jól olajozd be. aki szent szavaink kitalálná -: holtig mondani kell. jószagú székfűteát! 67 . amíg élsz! . -: tán Születés . Kaland.és mennyi halál. .neki tán sikerül.Most? Már odavan! . Hadd vegye át . ugye. kell!?)! Kell a növénynek a fény meg a holdnak az éj .vissza a nyárit. melegíts. kell. s minket is át. átveszi majd fiad és átveszi majd unokád. tovább. s kivetülnek a színek. és mi megértjük a szót: fák szava. kezed add. mindenség szava mind nekünk mond így alakulgat a táj.. tűz. hűts. gyönyörűm.jöjj ki. csupa tűz. beborult . jaj! (ó. fölveszi antropomorf gúnyáját az idillben. ami nem sikerült most néked (: a kéz ha remeg. gyere hát. mikor éget a düh. ölelés: hallgatag. hány élet a föld . te tudod s tudom én. csodás. pucold ki .-: Falkavadászat az őszi csapáson.Te tudod!: annyi. Chloé. mennyi halál. ha virul . és színeket álmodik újra szemünk. csupa láng. a Világ zavaros nagy forgatagába megint: esteledik.vagy kicsi percnyi Halál! Nincs.s hogyha belőtted.Rajta.mint a virág. Majd ha kidőlsz. add a kezed. villamosok pirosan sikítoznak. peremén a Létnek. ha didergek. s tisztul a köd. a kék-remegőt. csupa édes erőszak. csupa tűz. kiáltod: Most! .minden idillnek nátha a vége.ó. mely tovaszökken. alél. kis tüzeket nyit a dér.

ez meg amaz.nincs mese. Chloé. tudod. lágy cicabarka-pamacs veri föl felhők puha habját. pengés-kéken az ég húzza le zúzmara-szín téli szakállát. miegyéb. Bársonyos est születik. megszelídült: hozzánk. Vitamin! Nos. az ég is s én téged s te viszont. Szőke.. a lélek részegen áradozik: jöjj ki.búza. ám kiadósabb. zölden a fű. jöjj ki. kiterült szőnyegesen a tavasz. Chloé. 68 . Nap süt .no. Mert. saláta. Saját szememmel láttam! Vannak még csodák. – ∪ ∪ / – ∪ ∪ / – (1968) FÖLFEDEZŐK Az utca . ha leszáll a napocska. gyere most ki a rétre. gyöngyösen izzik a rügy. TAVASZI IDILL Nem harapós a nap immár.piacunk a primőr vitamintól hemzseg: ronda spenót. Chloé.sáros.sötét. csakugyan. eltöprengünk: mit hoz a holnap? s bármit hoz: mi legyen holnapi nap az ebéd? Hogy mi a könnyebb. kicsikém. a pipacs meg piros. brummog a busz. minekünk.utca. a hó leve sír.derűlátó! . s hosszú munka után váltani hogyha lehet pár szerető szót. ez is kell.idesüss csak: bokrok alatt hópötty: pillesziromnyi virág: bokrok alatt sikítozva . bíborban születik. Csakugyan! Esik . talpunk tocsogókon toccsan. Persze. s lám. Adonisz vércsöppje-virága csöngi: fölérez a holt . .s no.hagyma. hogy mi az olcsóbb. kicsikém . ibolyául szólít a rét is. s ahol van üvegház: paprika már! . vajpuhafriss retek és zöld . Éjjel .a fül belecsöndül. tovagördül az aszfalt éveken átal. babusgasd hercegi. szép csecsemőnk. gyönyörűm.ocsú bizony. nincs mese .poros. Az ocsú . Nahát! Ki hitte volna vannak még csodák! A búza .2. itt a tavasz! S nincs. Minden idill tavaszon téged idéz.

a másik meg üvöltött.én mindezt fölfedeztem! Remek! (Utóirat: Gyerünk hát. mért is találtad ki őket! Hogy egyszer . kísértenek a lángot okádó Véletlenek! TE hitted. Ó. Az egyik épp most kacagott. És én .Az ember . a Véletlent. G. ha utánvéttel vagyunk optimisták. (1968) 69 . nem ördög. emberek. nem ló. 1934-1968 Teljesítik kötelességük a legendák: szétfoszlanak. nem isten.rájuk fizess?! Lidércálmaid nem hagynak el ingyen! Felnőtten is felelsz a gyermekkori tüzes sárkányok gaztetteiért. ember.ember. a kitalált kora-halált.mi magunk.) (1968) IKAROSZ J. Csakugyan! -: nem csirke. (Négy év volt közted és köztem. Ikarosz (:hogy higgyem): hogy legyőzzük a Sárkányt.) A legenda végsőt rúgott -: Ikarosz meghalt kötelességteljesítés közben.végül . és bővítsük a listát! Nem más fizet rá .

áldatlan állapot . áldjatok.Ada Kaleh tűzhelyek kialudt tüzét álmodják csüggeteg fügék Kinek ellent nem állanak az állingáló várfalak nagyobb ellenség láthatatlan közeledik . Valamicske boldog messzeséget hoznia magával. meg sosem állhatok. mennyét-poklát úttalan utakon utazva kutatom. ha visszatérhet. ahol szakad a part) tudja fájón: minden tájon hazajutni akart. míg rög-anyánk szerelme végképp be nem takart) itthonülő e Földön s bár. gyötrő vigaszul (még akkor is. Vadak. lélek.börtön léleknek ez a part. képzelet. elme mindig szállni akart.vízi úton . kiszökni rácsos égen! megtaposni a Holdat! súlytalanul és fájón. ki még itt e Földön itthonülő vagyok (otthon a testnek . ha arra tart. aki megigazul. nagyok. Én.ma árny alakban holnap már kézzel foghatón Az ember aki vasbeton lábon-járó-óriás tervet megszületendő jövőt termett 70 . mint az anyai sóhaj örök pörlekedésben a a gravitációval! Árkát-bokrát. szelídek.UTAK Utak. Bátorítók. szidjatok. -------------------------------------Elindult a Semmi felé . kötnek élők-holtak.eső elől állatok futtában rohan a futásom rokona.

halhatatlan sellők hableányok örökkévalók mert nemlétezők örökkévaló és nemlétező csókkal hirdessétek a csönd csodáját a hallgatásét mely kijár kinek-kinek .tudjátok már . hordja az ipar prózai piszkát (minden haszonnal jár egy kis megalkuvás) Nincsenek sellők tündérek nimfák hableányok nincsenek sehol csak itt: az Asztal körül itt ülnek némán szólni nem szabad! .az ember aki látva látott egy emberszabású világot .rólatok és magáról Ne szóljatok hadd gondolja el zavartalanul hogy szeret .befagy s .nem szeret esik .így szólt a Mester Ne szóljatok mert akkor több szépet gondol az ember magáról s rólatok .ó .kisüt .az álmaiban született életre kelő életet az Ember aki vasbeton .nem folytatom Az Időben így ér haza. S akkor neki van igaza.hogy istenek ne bántsák gondolatait 71 .) Nincsenek nimfák istenek sellők tündérek hableányok árkádiai pásztorok nem lantolgatnak verseket álruhás (ember-alakú) istennőknek kegyeikért Ez csak a Zsil. -----------------------------AZ ASZTAL (Tg-Jiu. ápr. 1969.

illetődj meg illetlen ember egy percre csak és értsd meg amit ez a hallgatás mond minden emberi nyelven egyaránt! (Ne szóljatok .hogy mégis fegyverek zaján túlcsöng az Emberi Csönd s hogy minden lármás nyugtalanság elhalasztható csak ez a percnyi hallgatás nem soha .talpunkon a Föld fejünkön az ég ne szóljatok hadd gondolhassunk el minden hiányzó szépséget hiányzó nyugalmat minden eltökélt Reményt .olyankor tehát mikor azok vagyunk akiknek lennünk kellene vagy lennünk illenék földrészközi illemszabályok szerint ..örökké .Ne szóljatok hadd gondolja el hogy itt ültök némán az Asztal körül hadd gondolja el miért nem szabad szólnotok miért kell elcsenni egy cseppnyi csöndet az örökkévalóból és hogyan kell sáfárkodni e kurta kinccsel Nimfák tündérek sellők hableányok hallgatagon örökkévalón nemlétezőn e földi létezők között tűnő idő folytatásos zajok között őrei éjjel-nappal a Megnyugvás szabadtéri kincsestárának .így szólt a Mester ne szóljatok hisz oly sok a szép gondolkodnivaló S hogy szépeket gondoljatok arról magam gondoskodom berendezvén e helyet) ----------------------------Aki az utakon van otthon otthontalan a gondolat csak fényűzés mert csak gondja van 72 .

XXV) Amaz istentelen lator Dózsa minden nem. Székely György mezítlábas bocskoros gatyás kaszás cséphadarós és igazságukig mezítelen és ökölbe guvadt dühű lógó bordájú horpasz hasú hadai láthatatlan ostromlétrákon megmásszák a falakat „.hisz végül: csak-egy hazám. Tripartitum. ápr.) Amaz istentelen. éppen neonvilágítást szerelnek a műemlék Történelem fölé –––––––––––––––––– ------------------------------------ 73 .a föld mely gonosz is tud lenni a föld amely áldani tud átkozni tud míg majd megölel utoljára-utolsó csókja homlokomon jelenti hogy milliárd évét birtokolom a föld mely útjait kitárja s biztat: eredj tudom hogy visszavár tudom hogy tudja: csak egy számomra ő és oszthatatlan oly igazán mint az élet-halál .. 1969..mely támadást egy lator Székely György Hadnagysága alatt Keresztességnek nevével mind az egész Nemesség ellen indítottak volt .. -----------------------------(Temesvár.de az ő szabadságokat az el-múltt időben az ő pártolásoknak és fel-támadásoknak miatta .és nemzetbeli hadai..mivelhogy amiatt örök hitetlenségbe esvén tellyességgel el-vesztették.” (Werbőczi.. III..

1969. Jiu.kivárta mestereit: anyagba álmodóit kivárta hogy türelemre tanítsák az anyagot iránta így lett a Kapu kezdet s folytatás eleven s diadalmas seb megmért életünk határain 74 .kivárta (türelmes mert elpusztíthatatlan) .kivárta (csak a végtelenség vakjai) .valaha találkozott valóság és lehetőség találkozott a szépségben s kivárta (mert a szépség türelmes) .A KAPU (Tg.a határ itt szelídül határtalan reménnyé a Kapuban Kapuja csóknak tudásnak minden folytatásnak minden megmaradásnak minden továbbjutásnak a megmért világban kapuja születésnek kapuja elmúlásnak mert minden születésben az elmúlás csírázik és minden elmúlásban a születés dereng az utak összefutnak a Kapuban eleje-vége minden útnak Hiányunk helye fáj mögöttünk kitörülhetetlen az üres űr s egyedül egymagunk mi más lehetnénk mint a magunk hiánya körülhatárolt üres űr Valaha . ápr.kivárta (csak a mulandók türelmetlenek) .) A határ fogalmak határa szerelmeké s a lét formáié s a lété magáé vagy ösztön és tudás határa a határ: zárt s rettenetes s mert ismeretlen: ijesztő (azért hogy a végtelenség fő vigasztalásunk határaink között) a határ itt hasad meg hogy kilássunk hogy továbbtudjuk magunkat magunknál .

AUTÓBÓL) A kezdő part bizonytalan kíváncsisággal a folyam habjaival ismerkedik. földnyelv. se ott.tehát dúlt (bennünk. Készült jócskán már az ősz. mely továbbra is növeli. versenyt locsog a víz és a parti lucsok (esik éppen). fiatalon is óriás: mint ellenfele . hátha megkél belőle legalább egy komiszkenyérnyi mondat de csak cipőnk lett sáros. rajtunk. töltés. ilyen felemásul léptünk a hajóhídra (stílusosan különben. körülöttünk) az átmenet. töprengett még a tél . mert mi felemásabb a hídnál? amely se itt. a Duna mintha ár ellen úsznék. a szorgalmatos forgalom sárt csap az ablakperemig fel (Íme. képünk az ellen-Styxszel. Porból valánk s átszitált rajtunk az eső.(KÉPESLAP. földszintesült sziklák lapítnak (szót fogadván a dinamitnak). s kölcsön-láz az emberi. 75 .) -------------------------(KITÉRŐ: EGY HAJÓÚT) Dagasztottuk a sarat. még csak próbálgatja magát. s a partok gyanúsan süllyedtek. hogy épp elhagytunk valamit s majdnem elértünk valamit) így léptünk a hajóra. nincs irgalom. Mert mindig ott vagyunk. sorakoztatja érveit (daruk. minden nyüzsög. a gát).s mint a láz. Lihegett. ködöt lihegett már a víz.

nem egy megtorpanás fejvesztett ácsingózás ködkürt-riadó árán küldvén a jeleket kicsi. palira véve az egész hajórakománynyi dacot. amely mindig hazudja a reményt. ahol a szertefoszlott örökkévalóság átengedi az Ember sorsát 76 .nem helyet. az Elérhetőnek határán valahol.but what does eternity indicate? (Whitman) (Az óra jelzi a pillanatot . ----------------------------AZ OSZLOP (Tg-Jiu.koordinátát. de tudott ég is. már ami félelmünk illeti. valami kába rettenet kiirthatatlan borzalmainak határán valahol. s aztán . valami szédült nyugalom kiirthatatlan reményeinek határán valahol.) The clock indicates the moment . a szem kihunyó tüze és az elme végtelen szikrái közt valahol. mégis a nem ismert. de tudott táj is meghozta az otthont .igen. megpihenni. 1969. de . ápr. bárhányszor rajtafogják. emberit persze.aztán. a nem ismert. köd szálltán. a véges ember végtelen gondolatai közt valahol. idejátsztuk a nagy kozmoszt.az ismert .mint egy nonkonformista zsarnok. Igaz. valahol véges életünk két szélső pontja közt.de az örökkévalóságot mi jelzi?) Valahol a végtelen ég s a végtelen föld között valahol. a legzártabb fal a legijesztőbb: az ismeretlenség) . de éppoly zártfalú kozmoszunkon túl (zártfalú. sár-magunk komiszkenyerét megenni. Földet ért a képzelet. S e hazugsággal célba ér? Mi célba értünk.

A végtelennel. a kifosztott. ------------------------------Valahol a végtelen ég s a végtelen föld között valahol. 77 . hogy megértse. hol a gondolat. ahogy meghalánk. amint éltünk vala.de ez nem bűnünk. Azt. Úgy éltünk. melyre nincsen mérce (hisz ezért végtelen) -. tetszhalálból föltámadón új életét kezdi. de annál szigorúbb a Törvény .mennyit érünk. Mert hát ilyen a véges ember kacérkodik a végtelennel. születésünkiglen. tehát nincs mód rá. de . De a ránk kiosztott időben most már áll az Oszlop. halálunk előtt. hol az álom fölenged. úgy haltunk meg. öröklét! (1969) KAMASZKOR Isteni kamaszok valánk százhúsz éve. hivők a hit értelmében! Talán még megirigylitek. Vagy hogy a sors mennyire büntet.így vagy úgy. Hogy . hol a perc súlya szertefoszlott. hol áll az Oszlop. Nagy ellenünk.egyetlenegy életünket. mennyire élünk. az öregségre csak halál után került sor . hogy mennyit is „nyom” a vérünk. Az élők bűne. hitté szelídülvén. És .a képzelet ott kezdi elképzelni. az elmúlás tehetetlenül rázza öklét: van már percmutatód. Mennyire félünk. Mert mi mindent mértékkel mérünk. mit jelent . A kamasz nem talál ki értelmetlen halált (értelmetlen az.ott kezdi remélni a Végtelent. miben nem hihet).az örökkévaló Jelennek.

Csütörtökön jövök rá. mintha melegedném nulla Kelvin-fokon. amely válogatás nélkül kijár.bármekkora giccs -. (ÉLETEK) Hétfőn fáradtan ébredek. Vasárnap megadom magam derű előtti borúnak. csakazértis húsra fogom. hogy érzitek magatokat a fejlődés ideiglenes csúcsain? (1969) HÁROM TORZÓ I. fáradtan az eljövendő hétközi életek lehetőségeitől. Kedd reggel pihent életet veszek föl. Szombaton zeuszi életet öltök. kérges a reggelem. 78 .egyhaltúak.Nos. bütykös a dél. de a kezdet még késik. önkívület az este. estig vagyok a restje. vagyis úgy teszek. Hétfő reggel kezeslábas életbe öltözöm. ha kellett még nem volt föltalálva a hazajáró.Fölkerestük a harcteret. melyen kardja hegyét önvérébe mártván írja búcsúsorait a fiatal Petrovics!) . hogy közel a vég. költő barátaim. és este nagyot mulatunk: hétéltűek . Szerdán szivarozom. összkomfortos halál. S nem pika elé csupasz mellet! (Igen. mindenképpen munkálkodom a marathoni összeesésig. Péntek a kötelező derű: elragadom a babonától. kicsapongót: egyszerre vagyok főisten és főördög. még annak a bárgyú olajképnek is van igaza .

Igazoljuk. Igazoljuk továbbá. mert az örökkévalóság csak első kóstolásra bizonyul örökkévalónak. dermesztő volt a nyár. de emiatt egyre inkább fog fájni a kezdet. III. hogy született. (1969) 79 . hogy kezdet nélkül nincsen holnap. Igazoljuk. lassan hinni kezdte az elvont egészet. mielőtt megérné a szüretet. amióta s ameddig tudja eszét. Leköpdöste a megfogható részleteket. Kijárta a szenilitást felső. mely szerint végül kikopik vagy meg is hal talán.AZAZ: ZJARTELÉ) Született kétezerben. hogy igaztalan minden szófia-beszéd. mikor nagy ínség ette a világot. elemi fokon. tanúsítandó. mivel kelnie kellett. ő lassan elfeledte az ábécét. hogy elsiratták. Igazoljuk. majd a befejezett munkát rombolta le a kezdetekig. Már gyermek volt. hogy . hogy ebbe mégse akar beletörődni. A Holdtól visszaszállt a Földre ez volt a legnehezebb: nem tudta megszelídíteni. (IGAZOLVÁNY) Ezen igazolvány kelt. nagy szerencséje volt: nem érte meg az első világháborút. elhunyt kilencszázharmincnyolcban. középső. Igazoljuk tehát. (ÉLETRAJZ .főleg beletörődés folytán elviselhetőbb holnapok lesznek. az élesztőt ötezerért adták.II. Igazoljuk. hogy nem szabad feledni az első szerelmet.

sem Szabó Dezsőről. Míg engem gyorsacskán az élet. Falánk a késés: nem ismer lehetetlent: lehetetlent csak mi ismerünk. (1970) 80 . ki oly sokat nem értek. Téged a porhanyó föld lassacskán megőröl. Hallgatás. ki festi meg immár az angyalt s Jákobot? Csönd. Hallgatás. Itt hagytad zúzmaráid szürke zamatát s üzenetét tengernek. mert elterveztük: hogy nem maradunk le még öt percig sem. Elterveztük. Kitölthetetlen perceket: mert elterveztük: utazunk. Absztrakt. rút némaság! Vitáink múlttá avasodnak. amely vár.KÉSÉS Öt percet késik a vonat. Nekem. (1970) NAGY ALBERT HALÁLÁRA Berci bátyám. és ezt olyan isteni nyugalommal értem meg . hogy kitöltjük magunkkal.magyarázd el: halálod hogy lehet megérteni?! Csönd. öt üres percet kapunk a semmitől. ÉS AZT IS KITÖLTJÜK MAGUNKKAL! Öt percet késik a vonat: ezen múlunk. hogy az opera jócskán megkopott hallgatsz válaszul. S jaj. havasoknak. hát többé nem vitázunk az operáról. amíg lehet. Ezen múlunk el. mert elterveztük: szeretünk. S úgy hívjuk: nemlét. Hogy lesz ezután? Mondhatom nyugodtan. semmiről! Kitöltjük előre az űrt.

könnyű nekünk .. Vallja meg ki-ki: sikerült-e! Április újhodó kiderülte.tőlünk ez sem kevés. és most örülni illenék. történelemből épített élő mauzóleumot. kik meghallgatjuk. ha egyszerűen emberek maradunk . zöldellget .március. soha-meg-nem-unott. ragyogja be a fél Földnyi. mi mindenre kötelez! Emberfölötti munkáját míg végbevitte. a mindig-tudott. ha meggondoljuk.. kik olykor a kiábrándulás fényűzését is megengedhetjük magunknak . most március még a vidék. A kóró aggkor messze még. be nehéz nekünk. kissé nyersen mintha a sok tavaszi versben olvasta volna -. (1970) MÁRCIUS A kóró aggkor messze még. ha elhiszik: hogy óh. most március még a vidék.higgyétek el: Ő gondolt erre is! -. mert a költők a sokezernyi évszak-öltőt addig kínozták. az Appassionatát. könnyű nekünk. hogy a föld belerengett! Könnyű nekünk. hogy nem is volna csoda. hol kissé durván. aki jövőnkön merengett. tudta: tőlünk elég.LENIN Ó.jaj. de úgy. (1970) 81 . merenghetünk a múltakon. valahányszor akarjuk. helyettesíthetik a természetet! Jaj nekik. kik ellágyulhatunk. mert volt.bár kamaszfiús gyávasággal csak . könnyű nekünk.

én is őt -. járkálok benne. óriás szivarból szennyezhetetlen kékekig fújni. egy s más akad intéznivaló. hol elutasító-gorombán fogad . elfogy a türelem. sivalkodni a születőkkel s meggyilkolódni az áldozatokkal. Lesz idő. hiszen még nem is szerettelek. Megértve: ezt kell „írni meg”! Részletekről a rendelés (hm!) és részemről a kínrímek. ki-ki kirukkol. Megszoktuk egymást. biztattuk egymást. mert szeretkeztünk. 82 . (1970) MIELŐTT Mielőtt elmegyek. A hegy megőrült. csak sivalkodtam s gyilkolódtam. ki. (1970) TAVASZ Odafönn kinyílik a kék. mit a másiknak tartogatott.LOCS-POCS Lucsokká enyhülget a tél. hogy ez kijár nekem s őneki is. harmincnál több éve. Amíg majd egyszer elfogy. Hol szelíden. Nem volt idő. föl a smogot. és akkor. folyékonnyá hal el a hó lenn. hogy lesz még idő azelőtt. dolgoztunk is. otthonomban. jaj. Tavaszt játszunk? Rajtam ne múljék. útra kél megzabolázhatatlan Gólem. és az utcai lámpák fénye kettémetszi az alkonyatot. Hiszen még nem is szerettelek.

fiaim. Háromfertály-Krisztus-Urunk. mielőtt elmegyek és nem leszek többé.tanítottam. Élnem adjatok. engem. Székely György. reménységünk nemzetközi egysége! 83 . engem. fiaim. a keresztest. melyek félezer esztendeig állják a halált. hiszen még nem is szerettelek. zsoltár. királytok! egyetlen király. hadd enyhüljek meg. a másfél-Krisztust. egyetek királyotokul. * A történelem nagy lakomája. v. Székely György átömlesztett vére italotokul ötszáz éven át! Benne a hatóanyagok.500 Egyetek.) (1970) MÁSFÉL-KRISZTUS Dózsa . átömlesztés-képes! Királyotok.” (XXXIX. mert igazi királyukat föleszik a népek! A másikat kenyér s bor képében. Hiszen még nem is szerettelek! „Ne nézz rám. Én. 14. Íze ínyünkön ma is. feleim. hogyan kell szeretni. ki nem maga zabálta föl alattvalóit. mely halált szül. kisnemes úr. feleim. kenyér s bor képében a Másikat engem hús-vér szerint! Vérem vedeljétek nem ócska szőlőlé: embervér. ölelés után. mielőtt elmegyek! Nem szabad pucérul látnom a földet.

élet-ígéző és halálra vált. csak hétköznapjaimmal tudok ünnepelni így szól az ország -. a rajztábla. harminckét évesen. himnuszunk. így ünnepelünk fiatalon. örök halálra örök életet. mai fiakul jövendőnk kóstolgatói. az íróasztal. az ünnep halandó. soha-el-nem-múló.és mindenütt és mindenekelőtt: az ember így ünnepel. örök életre hoz örök halált. A kohó. a bánya. 84 .Vedd zsoltárunk. őseink kannibálja! (1970) ÜNNEP Az ünnep lényege a hétköznapokban van. hétköznapokból állnak össze ünnepeim. s mégis mennyi súlyos esztendővel hátunk mögött! az ünnep súlya ez érzitek? Vigyétek világgá a hírt: súlyos ünnepeinkét. Csak hétköznapjaimmal. az ecset . s ezek az igazi ünnepek. Csak a hétköznap maradandó. Így kell ünnepelnünk. a keserv. A mívesnap. Súlyosak. a meg-megújuló kín. mert ünnepi hétköznapjaink terhével viselősek. (1970) HÉTKÖZNAPOK Az ünnep.

az ünnep halandó. undorban. májusok múlnak. A nappalokból jó reményt lopok. kisded halált. tegnapok terhével láttok.állítólag . megtartó átkot. teremni feledést. álmot az éjekből. cipelem végig az életen át. és vallani késztet . mívesnapokon benn s odakint oldani a félszet. Szemhatár-tágító hétköznapok. adjatok erőt a hétköznapokra (az ünnepekre talán még futja). hazugságot. álmot az egekből. amely nem lódít. hordozom. vénül a tegnap.hogy e kényre-kedvre talált lét . lépést tartani . bájban. ami napról napra megtart. hol másokért.lélek se rebben lépést tartani szerelemben. (1971) 85 .csakis így szilárd. holnapok. teremni erőt hétköznapokra az ünnep előtt. kísértő árnyékok mankóval járnak. Békét a csönddel. tova is múlnak. dalok virulnak. a rögös föld felett. folytatás. amely gyógyít. kisded halált. Csak a hétköznap maradandó. győzni a kínt. békét ki köt? Hagyjatok hétköznapjaim között. félszeg napokon legyőzni a félszet. májusok jönnek. orgonák virradnak. mindig-váratlan halálunk előtt élnünk erőt és túlélnünk erőt. Az ünnep. halál-kisdedet. hol csak magam miatt. teremni. szemhatár-tágító hétköznapok. mind. küldöttei hajdan-halálnak. folytatódás. a nappalokból jó reményt lopok. ifjul a holnap. nyomorban. jövőnek vállalt reménye szállt vállamra.az ég alatt. hajnalok lihegnek. teremni. orgonák hullnak. Jönnek a napok. elmúlás fiát.

Monostoron. ha viszontlátást intenek. (1973) ZÁPOR Felek felől Monostorra jön az eső. mint hajdan a pokolban. Kísért a jövő. (1973) KÍSÉRTET Kísért a múlt. az epe undortól a vágyig. a kocsmaasztaltól az ágyig. a cemendétől a szűzlányig. Felek felől minden melegséget elöl. Találkoznak az ismeretlenségben. míg vagyon födélre jussunk. uccu. midőn a közönyt csókra festik a bennünk-haló istenek. hogy ott vagyunk mi mindig da C. hogy egy és ugyanaz mind a kettő. fussunk. Uccu. al F. a kába reggeltől az estig. De az is meglehet. tudod. F. poros torra suhint nedvedző ostorral. (1973) 86 . Oly összevisszaság. fussunk eső elől! Eső elől. egymásnak karjába jussunk. A jelenléttől a hiányig.TUDOD C. mint jövő az égben. akik a viszontlátást intik.

mint egy csecsemő. nélküled.BOSZORKA Égi boszorkány. se munkán. se szomjan. könyörülj mirajtunk. ezer vággyal beszórta szívünk. se tétlen túl a megváltáson: élő feszület. méhünk. Senki meg ne lásson. keblünk. se halva. se ébren. se étlen. oson lovagolva phalloszon. Vágyban égő boszorka. mindegy olyan lettem. Uram. nem megy semmiképpen szólj hozzám. se amúgy rokkantan vagy épen. se tétlen. se élve. se étlen. Anya. SE ALVA Boldog vagyok kicsit. (1973) 87 . (1973) SE ÉBREN. se így. olyan magatehetetlen és gyámoltalan. se szomjan. se alva. se alva. hazudj. se halva. ajkunk. mondj igazat. se élve. mert kínjaim kicsik (Szabédi) Se ébren. se munkán.

MAGYAROK . és anyanyelvének betűit mintha bal kézzel írná már. a modernje kimegy.ez örült sár.. ölel és alszik „az istenadta nép” rogyásig s robotol nyögve (égre hallszik) . meglehet. a jobb nép vigad sírva. igricei . Nem hogy tudatlan.. 88 .mit néki más. a nyelve hánytató makaróni. ül bávatag. azelőtt” és így tovább.míg múlton múlik az idő . ki tudná fölsorolni e sok miért .miért-nemet! ) nagynéha. ez istenarcú fény (Vörösmarty) Isten. mert sírja sincs: a hon ennyi .Bárgyú zsibbadatban. s hogy aszongya: „így volt megírva” s hogy aszongya: „hajh. iszik. méri magát a sárga földdel. hátára kancsukát! (Petőfi) Cigány egy nép.vagy volt csak. hogy vettessék Gyulafehérvárt le a toronyból! fű se zöldell sírján. míg vihar zúgott körötte (tudniillik a szellemé). talán. az okosabbja is azért járt tanulni külországokon. eszik.ha élnek . kitanul és kitűnik és szétszóródik. és a haza emléke pára (isten. hogy „hajh. Melyik úristen írta meg így? mikor? hova? hisz tohonyaságban térdiglen caplatott már Árpád lova. a régi szép idők!”. hogy izzón szívébe hasít: élnek . nem az a baj: nem is akar tanulni! . másfélezer éve. Hadd kapjon érdeme díjába’ Jármot.fölvonítanak olykor. mint a pernye.rokonok a Kárpátoktól le Vasig. küldd e helóta népre Földed legszörnyűbb zsarnokát. mit néki másik -.

se gát.s itt benn és odakünn konok dühvel marják egymást: mit elvet az egyik. az a jó az ellenfélnek. hejjehujja! Nyomunk a szél porral befújja.1 A vállalkozás sikeréről döntsön az olvasó. amely hangulatában és eszmei tartalmában csak a vak Milton híres szonettjével és Sámsonjával hasonlítható össze. amelyet bénulása óta helyettessel töltött be. magyarok. Bucke. újra.” „E katasztrófák hatása alatt írja meg egyik legmegrázóbb költeményét.erre vonatkozik a bevezetőben használt többes szám. (Kolozsvár. a szegénységgel. Korlát... Feleim.írja Szenczi Miklós. hogy ez s az eladta magát. Lelki nemessége ezekben a súlyos években új oldalról nyilatkozik meg.. Véres porond.rajt. se német nem bírta. Önkéntes gladiátorok: egyik a másra acsarog és támad újra. csak jajgat. 1 A kötet jellegének megfelelően itt csak Sz. a befejezetlen életmű biztos tudata és a halállal való megbékélési sugárzik” .teszi hozzá Dr. 1974. török. a nyelvet disznók elé szórjuk. hogy jól becsapja a vevőt.. mialatt a nagyközönség megvetéssel vagy közömbösen fordította el tőle arcát. A hajótörött Kolumbusz sorsában saját. Első életrajzírója szerint négy éven keresztül állandóan szembe kellett néznie a halállal. félbeszakadt költői pályáját. Hát ezek vagyunk. a Kolumbusz imáját. mint se tatár.. illetőleg írtunk rá változatokat.” s szánk a másik száját enné meg . (A harmadik változatot Palocsay Zsigmond írta . bal karja és lába megbénul. A legmagasabbrendű egyéni hősiességről tett tanúságot ..) 89 . D. a szellem őrét hátulról ütjük főbe. július 12. Betegségénél talán még nagyobb csapást jelentett anyjának 1873-ban bekövetkezett halála. és az s ez el fogja előbbutóbb.Szerk. és „tejfoggal kőbe. Ezt a Whitman-verset fordítottuk le. . s az öregisten hüvelykujja lefelé bök . reményeinek meghiúsulását énekli meg .. nem tesz. újra. a vissza-visszatérő kínos szenvedéssel.cigány egy nép. „változatait” közöljük. 1874 közepén állását is elveszti.de a költeményből rendíthetetlen optimizmus.. s egy-gyöngyünket. az orvos és jó barát.) VÁLTOZATOK EGY WHITMAN-VERSRE Mentség és magyarázat „1863 januárjában Whitmant szélütés éri. vigasztalhat.

Te voltál. italom. elfogadtam. Ösméred lelkem: nem csitult benne a hűség.nem tudom. Csordultig már a fájdalom! A holnapot tán meg sem érem. e vad partokra vetve. Még egyszer el nem merülök Tebenned. eggyé kötözted a félgömböket. komor. minden fények legfényebbjét. e sivár homokot oltárrá szentelem. s tudásában méltó lesz Hozzád. lázongó tekintetű legényeimmel. Mire végezzük . nyelveken. Nincs pihenésem. álmomban is fülembe suttogó Ez hajtott utamon. Kimerített a bánat. ó. de kemény munkával ékes. aki általam friss. Mert világom világossága Te voltál ó. én. hiszen Te mérted énreám. Ösméred lelkem: bármibe kezdtem. és lényeddé nem változom. Ösméred lelkem: idejében megfizettem. amit megfogadtam. távol. Ó. álmom. ábrázoláson. börtön. És kardjait. Uram. harcok után az óceánnal.amit elértem: a Tiéd. Kiegyenesedik az ő elméjében. Teérted. utaztam szárazföldeken. hogyne tudnám: minden csakis Tetőled származott: Ösztönzés. komoly. a halál rokona. Te vezéreltél minden utamon. Szegény és tehetetlen agg. És hálám szava legyen utolsó szavam. Végső erőfeszítésül. Járom a sziget peremét.KOLUMBUSZ IMÁJA Megtört. Míg Eléd nem tárulkozom. szabad utat nyitottál a megvénhedett. a rajongás Irántad. Kimondhatatlan. talán ha e tágas mezőkre. aki általam elvégezted a munkát. Uram. a sok vesződség . még egyszer nem fohászkodom tehozzád. Tizenkét keserves hónap után. minden szónál hatalmasabb.betegen. Te voltál. s elindítottad az ismerthez az ismeretlent. a Te javadra csak. fulladt földrészekről. Bilincs. megroggyant öregember. országokba Átültetvén ezt a burjánzó. Megrázó benső rendelés. végre sarlókká görbíti talán. se kegyvesztettség nem bírhatott szóra Ellened. akarat enyém csak . melyeket ismerek. az életem. szünetlen fényed sugarát. gondolatom Tőled indult és Hozzád vezetett. amely nem meddő áhítattal. ritka fényt. lelkesedés. virrasztásaim. zsúfolt életem. Hosszú. Ösméred férfiúi. ím. lebírhatatlan erő. Szél járja súlyos szívemet. be távol. Ösméred ifjúi imáim. S a holt kereszt.nem tudom. Rám árasztottad véghetetlen. Hazulról jaj. állat-emberi tenyészetet. látomásos elmélkedésem. Túl jeleken. szándék. fülledt. Amit rám mértél. Európa kiaszott keresztje tán rügyet hajt. Kicsinyes vagy fönséges jövő vár . Mennybéli üzenet. titkát Te őrzöd. virágba szökken. amelyet ismerek. Még egyszer Néked magam megjelentem. Ösméred sok-sok éveim. szorosan megtartottam. 90 . Minden tervem. Te voltál. én: térdre hullva köszönöm meg Neked. Törekvés. aki általam összeillesztetted. Hajóztam mélységek fölött. nincs étkem. amelyet ismerek.

Próféta szól belőlem? vagy csak őrült? Az életről mit tudok én? magamról mit tudok? Még csak munkámról sem tudom: eljárt-e vagy sem fölötte az idő. Kezem-lábam kihűl. Én megragadlak. Uram. ó. e váratlanul földerengő? Mintha csoda-kéz. Hajóimat Terád hagyom. Fejem fölött a felhő összezárul. (1874) Első változat Ez a föld ez a föld ez a vad sziget ez a fösvény föveny hullámtalan homok ez a távoli távoli távoli föld ez a vad sziget ez a tenger-harapta part .én nem bocsátlak el. Téged tudjalak. Új. És számtalan hajó szeli a távoli hullámokat. És mit jelent e kép.Közel a végső stáció. jobb. az irány bizonytalan . eljövendő Világnak képe incseleg velem kacérul.vakuló vénség aszú agg botorkáló bolond: Én ezen a vad vidéken vicsorító egek alatt tizenkét havi út után tizenkét keserves komor kormos karmos keserves hónap botor birok az elemekkel eleven haragú matrózaimmal aszú agg vakuló vénség . kihal. isteni kéz villantaná reá szemem: Hatalmas árny-alakzatok mosolyognak a légből. az égből. Elmémben erről kusza gondolatok váltják egymást egyre-másra. Bocsásd el a kiaggott vázat . És himnuszok köszöntenek engem új és új nyelveken. Az út tövises. Agyamban sajgó zűrzavar van.ó elég elég volt elégtem elégek bánat borít vadít vesződség sok sebből sajgok ó Uram rabtartóm zsarnokom uram uralkodóm keserves kényúr zsaroló zsarnok ravasz rettenet súlyos széljárta szívem szabadulni szeretne fájdalommal feszülő elmém érted kiált a holnapot tán meg sem érem mért adtál holnapot ha nem tudom mit hoz a holnap miért elmét ha a célt nem érhetem ha oktalanságban hagysz az okról szívem súlyos szívem mért szelídíted szeretetre 91 . hatalmas. míg testem hullámok hányják-vetik: Legalább Téged.vagy elveszett.

könyörtelen pucér éveim meztelen életem ismerő Nagyúr ki elől nincs menekvés ki elloptál minden magányt az élet a munka a megszakítatlan nem hagysz pihenést Nagyúr rabszolgatartó ifjonti imák vakító virrasztások hites hízelkedés Nagyúr hiú Te magahitt férfi-elmém mely érteni szerette volna értelmedet értelmetlen Nagyúr megadtam minden tartozást ígért igékért igyekeztem uzsorás konok Nagyúr börtönben bilincsben béklyóban kopottan leköpötten köszönet köszönet ezért is szeszélyes szívetlen Nagyúr És utak úttalanok undorító utálatos vidám veszélyes vigasztalan Vigasztaló gyarló gyatra gyönyörű utak Utak vízen és szárazon szárazon és vízen mélységek alatt mélységek fölött utak nyűgösek nyugtatók Te küldtél ó Uram új s új utakra otthonom elorozván új és új otthonokért mértem a mérföldeket szárnyas szeleket igáztam mert nem lehetett maradásom mert fülembe loptad szító szavaid hogy megcsökjék a világ mely annál félelmetesebb s nagyobb minél több benne az ismeretlen hogy a világ kikereküljön gömbölyödjék hogy majd majd az unokák szűknek érezzék keveselljék s nézzenek más remények után s ki tudja hogyan fognak sáfárkodni velük ki tudja jut-e juss az értelemnek ki tudja ez az állat-ember (s még azt mondod magad képére formáltad!) ki tudja ez az állat-ember gyom-ember mire tenyészik mivé burjánzik 92 .mért hitetsz hittel mért hitetsz hűséggel mért teremtesz ha ölni fogsz miért ölsz ha teremtesz Te kínzó Te kegyetlen Te komor Te kevély nincs pihenésem ó Uram nincs étkem álmom italom pörbe szállok aszú agg vakuló vénség botorkáló balga Te teremtettél pörre és nem Ellened hanem Tenéked perlek utoljára Utolszor Néked magam megjelentem Az évek az évek az élet életem titkait tudó Nagyúr .

.elég az én egem s vele én mondd a titkot! mert csak kérdezni tudunk és azt hisszük hogy kérdésben a felelet! Vakuló vénség aszó aggság fényed föllelem-é e fösvény fövenyen? világom világosságát vajon megpillantom végre? szavak nélkül megértem-é szavak nélkül elmondom-é amit amit .még akkor is ha azt hiszed a Tied Én nem sietek immár a Halál az aki mindig siet és elsiet Te lidérc! Te árnyék! Te szelíd szellemalak! A magam képére én formáltalak! S engem nem él túl századom! Az idővel nézek farkasszemet emelt fővel lázadón.incselegtél velem csak tudom hogy semmit sem tudok és Te még ezt is elveszed se hang se fény se dac se bú édessé esdett nyelvezet de én a vakuló vénség mégis látok! Veled végeztem .Közel a végső stáció száll a szelíd felhő türelemmel a mennyei tájon közel a végső stáció hűlő test haló hit álomtalan álom közel a végső stáció hideg hülye halál hulló hulla áldatlan Anyag moccanatlan Mozgás elvásott értelem megcsúfolt élet ó Uram! miért teremtettél halált! Hát itt állok s körülveszen a sötétség s annyit tudok már csak mint a gőgicsélő kisded tudom hogy semmit sem tudok .kivirágzik-e fölnő-e az eszméletig ki tudja mihez kezd Veled ki tudja mihez kezdesz Vele ki tudja ez a mocskos Európa ez az elaggott Európa ez az elévült Európa újulhat-e még undorodván önnönmagától mondd hát ha tudod a titkot! hagyd az időtlen igéket mert időm lejár időnk sorra lejár s vigyázz mert véged ha mi sorra át nem adunk! mondd hát a titkot! ég az ég .de én jól tudom hogy minden fölzengő himnuszon az én nevem süt át .most egyremegy amíg vagyok el nem veheti senki megálmodott hatalmas eljövendő fényes világom mely talán most tanul járni s tán én is tanítottam és nem pakfong az én nimbuszom nevess ki .emberszabású megérdemelt világosságra vágyom próféta vagyok vagy bolond .mint velem Te más világosságra . 93 .

vissza! Hetek.elég. . lelkem. kitalállak. Néked. kusza elme. tűnődve a napok tetején. én. ócska világ! Hát lásd. rabság. Te tudod. aszott test. Száll a szelíd felhő türelemmel a mennyei tájon. Mi a cél? A halál nem.testem. messze szigetben. Uram. jaj. előre végre is én köteleztelek el újjászületésnek. vad viharú vizeken vad matrózok seregével járom a partot . hogyha a rosszat választod majd. Cél ha Te nem vagy: légy legalább ok! Száll a szelíd felhő türelemmel a mennyei tájon. Nem hihetem. várom. mire végzed. Száll a szelíd felhő türelemmel a mennyei tájon.s az enyém. csupa tűz. járom a part peremét. aggság tébolyította. (Te se vagy cél: én vagyok árva csak. le a mennytől poklokig. Életem évein át. Enyém a dicsőség. És csak azért kellett Téged kitalálnom. csupa bánat. Gyerekül kitalállak. hogy álmaiban s a reményeiben sem: balgatag ő csak elméjében. de súlyos a szívem.uratlan. mint a gyerek.dadogok. életem évei.) . Szálljatok. és új út. Hisz erre a földi halandó nem hajlandó. hogyha a jót . Elég sokat értem meg. utazás. Sokat éltem. 94 . én. kimerült agg. jaj. jaj. aggeb Európa kardviselő fia! Húznak az égen az évek. terv . seb. hogy a harc tart. a fájdalom éget száll a szelíd felhő türelemmel a mennyei tájon. És felnőttként hittem: az elme megközelíthet. de lehúzza e vad part. Dolgoztam. szállna a vágyam. az álom is elkerül immár: majd csak örökre keres föl Járom e távoli partot. Nincs cél . . Téged. mit hoz a holnap .hoz még holnaputánt is? Nincs étkem. csupa seb vagyok én. emberi állat. vele szállna. A célt. elégek. én pedig. hogy kézbe vehesd a jövőt: legalább kérdhesselek immár. hogy Te találd a halált ki. órák. szállna a szívem is. Uram . Lassú szárnyon száll a szavam múlt-régi időkig. a képzeletem. csontos fő. árván. száll a jövő. csupa tűz.folyamat van csak. a vétek.út. jaj. Te tudod. kín. Dolgoztatni szerettél! Ifjan imádtalak. aki már levetettem a könnyű reményt..esztendeje már. jaj. aki már csak Néked.Ím. ó. a halálra-menendő. Uram. a nevedben eléltem az évek nagyját. napok. az időn át: vissza. Teneked szánom szavaimnak utolját. vénember. hogy ne maradjak vénségemre . szentség. pihenésem. zsenge gyerekként: így fiatal csak a vén: nem a vágyaiban. a ki-tudja-milyen fele.Második változat Száll a szelíd felhő türelemmel a mennyei tájon. elég! -: kimerült öregember.

ez az állat állatságát majd kinövi? S idejében! Ez az! Mert .mondd meg: e láncokban-boldog. kiknek szigorú őrizői a nap-ikrek: az egyik lenn. Búzaszárak alatt viszket a tarló.ó. Uram! S íme én. a gyarló. tudom. mily lusta a jóra! Ha későn tér majd észre? Uram. .és rabtartója. az elme még nem hunyt el! Látja az új. Elég volt! Drága hajóimat. (1976) 95 .de az elme.hátha a válasz a kérdésben foglaltatik . Magam is. tudom. az édes mennyei földet e Földön.immár ennyi csupán a remény! Mondd hát: mire végzi az elme? Mondd a jövőt: fönséges? alantas? Mondd meg: e rabság nyűge alatt nyűglődő. mik az én nevem áldják. lassan. Száguld a nyurga nyár. a hatalmas. gyökereitől vonják a felhők. A tó zölden üdell.mondd . alig tartja pár szál sugárka ág. térítsd idejében eszéhez! Száll a szelíd felhő türelemmel a mennyei tájon. (1974?) NYÁR Az ég alatt ragyog a nyurga nyár. én. Lombok számára ezerszínű köntös készül. Száll a szőke búzaföld. én. száll a hajók raja messzi vizekre. . állattá kínozott vad. a másik odafel.de őre se tudja . emberi isten! Hűlik a kéz. bárányfelhők legelnek rajta. ím. felém. Szűnik a szél. fagy a szív. kimerült agg. ki az emberi névre nem szolgált még rá . Ökörnyállal az ősz előreköpdös. Terád hagyom.hogy tudhatná! -. hallom az új s új himnuszokat. ki szintén rab (mert nemcsak a cella lakója . megszűnök. és lilaszín kikericsekben gyűl a kol[c]hicin. Lassan vénül a nyár. hal a láb. mi a szabadság!) . s a magasban száll a szelíd felhő türelemmel a mennyei tájon. Az égre föl forduló nyár száll.

akár a sárga sziromsapka. s ha majd e földi lét kivet magából. fémes búzám . én. egyedül vagyok. kit bölcsen termő talajokra talán a sors kivéd. szólani szórt igét. marokra fogva. mint álomban. mind magasabbra. a napra törő virág. csupán élünk mind a ketten itt. mint olyan.vérem szólva szórtam. Mint ki termett szomorúságra. s mint ki termett szomorúságra.mert visszatérés nincs a rögre hagyván halott igét.NAPRAFORGÓ(K) P. nem születtem itt. mint a sárga napraforgó szomorúsága. mint a sárga napraforgó szomorúsága talán a sors kivéd. horgaimat kivetettem. és kivetetten. itt.-nak Egyedül vagyok. hogy kiköpve kóricáljanak mindörökre . ügyetlen én (mindig ki voltam). imetten. (1976) LAKÁS Nem haltam itt meg. Egyedül vagyok. Igéim . bánatom féloldalra csapva. úgy szólom szét. aki vét.kit sziklafokra. 96 . nem kérdeztek csak válaszoltam. mint ki tudja: tehetetlen itt. B. itt: átmenetileg kivettem itt egy lakást.

kietlen. mit nem hiszek: fakaszthaték vala vizet sok szemből.itt. itt. itt. itt. csiholhattam volna szikrát tapló lelkekből. hittem volna. csupán élünk mind a ketten.. itt. kastély. innék-ennék. abból.. itt. kastélyom lehetne mostan. volna holtig étkem-itkom. jártam volna . mert nem haltam s nem születtem itt. hol sok tébláb vendég ingyen laknék.hogyha módom! -: volnék mostan tán a Holdon. Kár is közösködni benne.) Amennyit parlag hevertem: volna abból már egy kertem. szólva félig. mert minden halát kiettem. (1976) 97 . szólva titkon. amit nem dolgoztam. mely szikla-sziklább. a meddő folyón.egyszóval: sok volna-lenne. itt. miket még saját izzássá hihetnék . (1976) (AMENNYIT PARLAG HEVERTEM.

DADOGÁS A szó dadog, a muzsika beszél, beszél a fákkal a bús őszi szél, beszélnék én is, de csak dadogok, a szó dadog, az óra üt, a vég közeledik, és nincsen menedék -, nem a vég elől - mi előtte van -, ó, a föld alá dadognám magam, ha lehetne - mi mindent meg ne tennék a szó dadog, elővetül az emlék, a jövőé, hogy jobb lesz, hogy nem ál az eszme, hanem szűzi ideál. (1976)

98

BÁJOLÓ (paródiák, tréfás rögtönzések)

GATYÁIMNAK NAGY VOLTÁRÓL
I. Előhang

Nem éneklek ölő csatákat, kemény vitézek vére hulltát, gyors ceruzámnak büszke témát nem a harcokkal tele múlt ád, nem dallok győzedelmi mámort, mikor száz trombita riad -: rekedt hangon és kis mosollyal megzengem a gatyáimat. Urak, hölgyek, cigánylegények, lélegzetetek el ne álljon, legyetek elnézőek, hogyha átlépek száz illemszabályon, púderes-füstös képetekre üljön figyelmes áhítat -: mert azértis, és csakazértis megzengem a gatyáimat. A gatyáimnak nagy voltáról - mint mondám fönnébb - szól az ének, urak, hölgyek, cigánylegények! És illő, hogy késő koroknak mentse meg őket ez irat, amelyben hallgató füleknek megzengem a gatyáimat.
II. Keserves ének eme gatyákról

Nos, vegyem föl most e gatyákat - Száruk puha bársonya föd be -; ezekben úgy néz ki az ember, amikor megy, mint hogyha jönne. A kerületük meghaladja hosszúságban a Lánchidat hát mondjátok: nem érdemes, hogy megzengjem a gatyáimat?

99

És értékesek e gatyák, nem mondhatnám, hogy másra vágynék: a boldog kort őrzik, midőn egy gatyában járt a család még, s ez a gatya hordozott holtig sok ősapát, apát, fiat s így történelmi keccsel bír, ha megzengem a gatyáimat. Most egyedül lakom gatyáim, s más gatyákban lakik családom; így hát, ha sétálni kívánok, tágas, bő téreit bejárom, bár félek, hogy egy zegzugában megtámad egy királyi vad, s nem engedi befejeznem, hogy megzengjem a gatyáimat.
Ajánlás

Fönség, gatyák sorsát megíró, áldó kezed rólam ne vedd el; add, hogy a harcos kritikus-had béküljön meg e versezettel, s intézd el, hogy - ha majd e földről a parancs máshová hívat -: tegyék a koporsómba mellém a megzengett gatyáimat. (1957)

N. E. K. EMLÉKKÖNYVÉBEN (N. E. K. I.)2
I

Nézd a zenét, barátom: emez érzékiséggé oldódott festészetet, nézd mint olyant, nézd mint ilyent, de nézd, amíg csak nézheted, pipacs ő az élet búzatengerén, hol cséplőgépek vitorlája búg, és elbújhatnak mellette a bánatok s a búk.

2

Nagy Ernő Kálmán (a Kalevala-fordító) évfolyamtársa volt Sz. D.-nek. Költői játékként írtak egymás „emlékkönyvébe”. (Szerk.) 100

II

Neked köszönöm, oh! neked.
III

Valami nagy, nagy szürke gömb gördül a csillagok között, a lelkem ő, a lelkem ő tán, kerestem őt már régtül ótán, Gyomorsavam háborog, s e hábor, olyan közel, s mégis: be távol.
IV

' UU ' UU ∧ UU ' UU '
––

uuu –– uuu ––

V

és mindhalálig. (1957-59)

[RÉSZLETEK EGY KASSÁK-STÍLUSÚ SZILÁGYI-VERSBŐL] kicsi szeretőm rézbelű nadrágot húzott s én talpamon kergettem 3 tetűt 3 ó 3 tetű + 1 bolha = 1 db vers itt van szerk. bácsi hozza le a labba mert nagymamám mindig nylon kombinét szeretett volna s az unokája nem húzza le a vizet a vécén - - zsebkendőt is használok szonettíráskor - - Phrüné ezt neked szentelem mivel a lumumba nem nemibetegség s szegény jó Brandy van nincs már az élők egymás-fejéhez-irigátort-vagdosó sorában (1960)

101

PIROSKA ÉS A FARKAS (Négy szinopszis)
1. Piroshka és a fairkash

Metro-Goldwin-Mayer Erdő széle Piroshka lóháton, cowboy-nadrágban, farzsebében lapos whiskys-üveg, viszi Nagymamának. Jő szembe Fairkash, szintén lóháton. Unfairkash módra el akarja rabolni Piroshkát, Nagymama váltsa ki jópénzért. Piroshka sír. Nagymama munkanélküli milliomos, ilyen kicsi összeget nem tud előteremteni. Fairkash dühös. Piroshka jobban sír. Fairkash enyhül. Piroshka bőg. Fairkash vigasztalja. Piroska zokog. Fairkash szipog. Piroshka haját tépi. Fairkash felajánlja: adja át őt a rendőrségnek, 100 000 dollár van kitűzve fejére. Piroshka átadja, a pénzt megkapja, filmsztár lesz, milliókat keres. Fairkasht bezárják Sing-Singbe. Piroshka megvásárolja a Sing-Singet, Fairkasht elveszi férjül, Itáliába mennek a nászútra. Nagymama megissza a whiskyt és áldását adja.
2. Piroschka und wolfgang

Osztrák életrajzfilm Erdőszéle. Wolfgang ül egy fa alatt, szájharmonikázik: Eine kleine Nachtmusik. Piroschka jő, nyakban hordozható zongorán játssza a d-moll zongoraversenyt (Köchel-jegyzékszám 466.). Wolfgang szájharmonikán játssza a zenekari részt, közben beleszeret Piroschkába. Minden generálpauzában csókolóznak. A III. tétel közepén Piroschka meghal vírusos influenzában (Bvírus). Wolfgang végigjátssza a művet, megírja a Requiemet, és meghal. Zárókép: Wolfgang lovasszobra. Bal kezében Piroschka fényképe, jobbjában vadonatúj Erard-zongora. Utókor bőg.
3. Piroska, a partizánlány

Moszfilm Erdő széle 1812-ben. Napóleon, farkasnak álcázva, mellényzsebébe dugja hüvelykujját, hogy ne ismerjék föl. Jő Piroska Piroskának álcázva, mert tulajdonképpen partizánlány. Kosarában ennivalót visz Nagymamának: muzeális, hosszú csövű pisztolyt, kolbásznak álcázva. Farkas meg akarja enni Piroskát. Piroska meggyőzi: előételnek fogyassza el a kolbászt. Farkas rááll. Kolbász elsül. Farkas megsebesül. Lövésre előrohannak franciák. Piroska menekül, Nagymamához ér, összecsuklik. Nagymama hátára veszi, s cipeli a jéggel borított hőmezőkön. Visszajövet cserélnek.
4. Piroska megeszi a farkast

Olasz módra Erdőnyi város. Szélén nagy zsivaj, lárma. Kunyhók konzervdobozokból. Piroska jő kombinéban. Konzervnyitóval kinyitja kunyhó ajtaját, bemegy. Odabenn teljes sötétség, de mindent látni. Jő Nagymama monsignore Farkas bíborossal. Monsignore megkéri Piroska kezét: legyen a szeretője. Piroska: No, no, no. Nagymama neorealista veszekedést rendez, Farkas ecseteli összkomfortos erdőszél előnyeit. Kondicionált lombsusogás, elektronikus rigók, automata
102

s ámbár nincs nyomorfekélye. hogy a Panrasszusra jusson szamosháti (plebe)jusson.s ingyen: költői alkonyat. Hogyha megkérdezed: kija? . oszt eliszkál. (1965) ARCKÉP Nagy feneket biz kerít ő . még mindig nem késő. Kissé meg szeretném békíteni az elfogult tudósokat az elfogult irodalmárokkal. csak a cingulus marad meg. cingulust eladja ócskapiacon. ajajaj! ..mókusok mogyorót köpnek. s fölülírott. Nincsen itten semmi hézag. réját. agresszíven. kedves Gézag. Piroska ingadozik. 103 . Utána meggyónik. Még hogyan fejére áll is3. mivel néki ez a kéje. továbbra is becsül híven vitafelem. 3 Arany Jánostól lopva. Immár én is hozzászólok a múlt évi Valóság és világkép-vitához. ingadozásából naturalizmus lesz. (1966) AMIT RÖGTÖN EL KELL MONDANI.ez vili! nem gyártott csak Sekszpír Vili). mert semmit a’ nem ér -: eleme a vita. min vásállható ezer kéj Kent például avagy konyak . epigrammát. ne feleselj. táncszót -: fizikusaink használják szeretettel. drámája theátreális.. s ha érvet mind sorba rakott s nyolcszáz szóviccet faragott (oly jót s oly rosszat . Békíteni meg sose késő. reklámverset. ő maga belestapiszkál rendezésbe. monsignorét leönti paradicsomos spagettivel és elfogyasztja. egy kis sebpénz nála elkél. remélem.Hát az Utunk Sáskándija.Küldök hát néhány csujogatót. Nagymama bőg.merthogy dühödt hitterítő -.

Ofélia! 4 Járja garázda barázdáját az aranka-vetésnek megmondjam ki e hős? -: lóheremagfizikus.Ionizált nyelvjárásban! 8 MÉG EGY ION DAL: Vegyen Wilson-ködkamrát. gyógyszer: korát megadja a radiokarbon módszer! 3 Vonulj magfúzióba. és teéretted kell plazma-halmazállapotba öltöznem. mert anélkül meg nem lát! 9 AZ ELEKTRON DALA: Nem vagyok már negatív hős.1 Tavasszal meg télidőtt szeretjük a téridőt! 2 Hölgyem.Ógörögül tud-e. amióta létezem mint pozitron! 10 A FIZIKUS BÚCSÚJA: Irodalom. tőled el kell mennem. 7 . most jövök a ciklotronból. lássam? . (1966) 104 . ha mondom. nem használ szépítőszer. tudjad. 5 A NEHÉZHIDROGÉN DALA: Körülöttem nagy fény tombol. 6 Hason fekszem s látszom hanyatt: én vagyok az antianyag.

2. Azelőtt voltam Mozart Farkas Emőd és Strauss János és paidagogosz Athénben. sokunkkal maradok magamra. hogy benépesítsem öcsök verseivel. és Rembrandt lefest egy-egy kóbort. de beleüvöltöm az űrbe társaim vízhatlan agyát. Téli rege. (1969) SZILÁGYI DOMOKOS: TÉLELŐ „dass ich so traurig bin” (Heine) Én nem akartam télelőt se délután se délelőtt bírjuk ezt a terhet atyámfia (Shakespeare. nincs már mit várniuk. amíg maradékony vagyok. Fríg sírok fölött száll a gólya. Elméket emlékszem és sokszorosítom magam. mert Velence nem bármi lyuk. Vivaldiak muzsikálnak egy szív miatt.a gőzturbinás fotonrakéta. és tudom.) 105 . bronzkori holtak légiója az én utamon menetel. vagyok a Gamma. Vivaldiak. amíg az emberiség kikészíti bennem magát. rövidnadrágos Fiaschkók kísérője. mi Amszterdamban puszta hóbort. hogy el ne vesszenek a történelemben. De most aztán Menje Tekel. kaptam egy konkrét bolygót.a bárkiét . viszi a terhem . X! Gamma! PORST! Stb. Én már kétezerhatszáz éve vagyok érzékeny. amikor én. tudják. addig is gammasugár folyik ereimben.LÍRAI PANOPTIKUM SZIlágyította: DOMOKOS LÁSZLÓFFY ALADÁR: GAMMA A görög elmék még hol se voltak. mint valami Mene Tekel. I. vagyok az X. mert így állnak a földi szolgáltatások: fényt kapok a szemembe és agyam vize társtalan.

) és Bonaparte tábornok úr mint a mulandóság úttörője . Az ember olykor egy voilà néha egyéb mint olykor akár Zsuzsanna és a Vének XXXIX.(Minden jó. Három sarkon három voilà alussza örök álmomat barbituricumok által miknek sisakja túl nehéz fejemnek XLV. V. ha vége jó.télelőn ne várj orzott tavaszt hiszen „where goest thou O Keesh” (Jack London) én nem akartam de így lőn és apolván sorainkat Szókratész bűnöző unokái nyámnyilasok és faüldözők megadjuk magunkat a földnek ez elmúlt már királyom s kérem felségedet tekintse mint . 106 .. Kialudt a központi fűtés és elhunyt a központi fűtő oh ezek vagyunk mi kávéivók valamint a kávé megivói.) (1969) MÉLIUSZ JÓZSEF: SZERELMES TRAGÉDIA EGY VOILÀHOZ (Részletek) XXXVI. Valamint a piros pipacs melynek kelyhe pipámból faragván XLIV. Itt kezdődik a voilà halála és folytatódik a pún háborúkban mikor az ember néha LI. IV. mert jobb ha sok a szellem mint ha kevés (A vihar.bukfenc ez újfent egyetemes se karfiol se vitriol se fiola se háromkirályok nyájas velocipéden se a mulandóság vércsoportjait ne aggdd. 1. 3..

Így lettem vén oly ifjúképpen. Mint bőrömhöz nőtt Nessus-inget. Az éveimnek száma sok volt. mit mondtak éveimnek. Ceterum censeo Igaz Szó esse delendam (1969) MÁRKI ZOLTÁN: TÉLELŐ A télelő az az előtél ki engemet bizony lelőttél grádicsos holnapok süvölvény szelében izzadik az örvény s a tudat rozzant lepedő még így kívánja az epedő ég szájából megfogan az átok amint mondják a franciákok és nem tudom hová jutunk ha ennyien írunk az Utunkba szerkesztői üzenetet nyugodjék meg ülepetek és szívetekben is az okság mert csak abból lesz egy boldogság amíg vasárnap délelőtt megzengem én a télelőt. elsóhajtom.LVIII. Sok volt. Amíg elöl megnyúlt a képem. S. A voilà szerelme a voilà tragédiája a képzelgés bűnbebocsáttatott rózsafüzérét megháborítja a cáf mint Esdrás és Nehémiás mondotta volt P. Hátrafelé töppedt a tarkóm. Miért oly terjengős az ajkom. Barátaim. Csak azt tudom. hogy elmesélem. hát nézzetek meg. én nem tudom már. S ha nem figyeltek. Szabtam belőlük árva múltat. (1969) SZÉKELY JÁNOS: ÉVEK Barátaim. 107 .

. Vág a nád már . áll a jégben. kisapám mondom.És így ment ez előre-hátra. mindjárt baj lesz. japán.. . Erre sikul a szíki hering. Néha az utcákon kísértek És néha a redakcióban. kincs. kendermagot nem hoztam!. . Én csak kísértek itt e földön. csomó .. mint a részeg bólintás.. .hát tudhatod. Jövünk-megyünk. akár az évek. .Nem kéne. jobban.. Barátaim.:! nádakkal sikító! ! ! ! ! ! ! ! ! Gyűl a hering..Kakastejből varjúvaj lesz! . he. A főszerkesztők megpofoztak. pálinkás. ha elkapott gürüzdöt . Ültessetek kék nefelejcset Szerkesztőségi kis szobámba. . te.kis gürüzd! .szíki tó. . mert itt tipeg egy cők. . .. ha volna! Nem papzsák a hering gyomra.Jó gürüzd! ... mirrha.. Barátaim.? .kis gürüzd! Szíki tó . se jóban. (1969) PALOCSAY ZSIGMOND: GÜRÜZD . ez így van olykor. eddig mindig megküzdött. S az évek egyre-másra jöttek. Nem veszek részt rosszban.Jó gürüzd! .. Cakkos a prüttyögője.. Meghaltam..üveg.. .Fél a gürüzd.istenadta clinch-csomó! ! ! (1969) 108 . egy nagy gyanúm van: Barátaim. a lékben.. ámbra. Az ifjú költők meg leköptek.. .Tartom a nyelet . én már nem élek..hideg van. mielőtt a sorsom Arany lett volna.. .Kéne.

te tengerész. járjad csak a tenger vizit. egy sváb leány vót Gilvácsról. Ha már eljött. elkérte a szép Ildikót. Megkeserült a Don-kanyar. ne vegyél el Ildikókat. így szól a Cenk: ne ostromold a végtelent. fönt és alant szádból susogjon gyönge hang. (1969) SZEMLÉR FERENC: A TÁJ A táj így szól: . 109 . nem is egyszer. Azért mondom. nem is akadt párja máshol. amíg mások meg nem iszik. válladra úgysem omol a Nizsinszkijné Pulszky Romola. így van írva Priszkosz rétor saját priszkoszos kezétől. hogy Katalaunum. Orosz földön nagy a síkság. de nem gyalog. hogy ne kókadj. ha már itt vót. oda küldött Jány Gusztáv. azelőtt a hun király jött látni mikolai erdőt. futottak a német hamar. a pitykéid mind sárgaréz Ildikónak is a fejin sárga vót a haja bizony. Ide jöttek a magyarok Ázsiából. ne kiabálj. Ilyen asszonyt nem is vállal.GELLÉRT SÁNDOR: ILDIKÓ Egyetlenegy Ubul fiam. Ubul fiam. aki beszélt Gulyás Pállal. Attila meg fakupába bort ivott a sátorába. mellette egy síkság vagyon. a Sár vize kicsi folyam. Beszéltem én. még levelet is írt nekem. úgy hívják.Ferenc.

míg elrepült a történelem. zúzmara és gamat meg csuma. Vihar vert. komák. üld a kivetült derültség optimizmusát. Én a harisnyát meg nem tagadom. mégis eljutott Dardzsilingig Kőrösi Csoma. akár a holló. szemléld a népet emberül. melyen már tudsz száguldni átal egy kis Fiáttal. Szolgálta Rika erdejét. török. éggel a tetején. 110 . mert így végződnek a tusák. a táj ipari forradalma.Körötted megért. s míg állod. belül derülj. De közös fejünk fölött repült el a tizenkettedik Apolló. banánt. mint az alma. hogy szolgálhassatok. s míg nézed. álljad. mint egy fáradt madár. ha fáj. amíg az élet elhalad. melyekben részt veszen az ifjúság a Szejkén és a Cenk alatt. tatár. A táj. hát ezt akarom én is. Nézd hát a tájat. német. károg a múlt. és megvetvén babért. kozmikus így maradhatott. (1969) FARKAS ÁRPÁD: HONN Honn bolyongok a lőtőn. hol felnőttem a honni földnek ősi tején. fagy fújt. akkor is int: ne kiabálj. maradj tovább gyanánt. Valaki megviharzott itten.

aki szesszen. ide kívánkoznak mottóul Arany János szavai: Milyen szép dolog. az mint következik (NB. poloskatermékeny. örökifjú. fújja az én dalomat tág torokkal.. utcákon ködök telt ülepe önorráig sem szemlélődhetik az ember. BÁJZENGZET-KOSZORÚ . természetesen.4 Háztetőkön. A város ér-. nem jut a paradicsomba. 111 . mint Csombe lelkülete. rop.melyben az halhatatlan Bájligethy Armandval lött néminemő világi csuda dolgok különb s különb féle. mert itt a hazám.. hadd hőbörögjön.Hát lődörgök a honni lőtön. annál jobban kidomborművesíti ezen említett szív ragyogásának durchschlagend jellegét. Dobog. fújja. aki hőbör. latin. hogy e csupánnak be kell következnie. de roskadozón is halhatatlan költéri Mesterünknek: Bájligethy Armandnak keblében dobog. a kongó népi rigmussal: Sötét alak ez a Csombe. görög. sejtelmezhetted.s zsigeratlaszára bénítón feküsz e tömött köd-palást. csak meg ne vesszen. Alulírott Bájzengzet-koszorú túlnyomórészt 1961-ben keletkezvén. valamint az imperializmus végső bukásának tűnnek e zordon burok mögé szintén.) Sötét az éj. s tüzes fénye a köd ellenére is idáig tűz. míg leborulok az útfélen és kezelek a Sándorokkal. S e szív: hősünknek.ó. ma már. nyájas olvasó. lelkem fenekére. hogy már ma Nem történik ilyes lárma. valamint az imperializmus végső bukásának önkezétől ásott önsírjába -. sőt. ideg. rop és világol. világol? 4 Vö. melyen autóreflektorok tömör fénye sem foly át. csupán egy csillag ragyog égő szív gyanánt (vagy fordítva) bordák dúralumíniumos rácsozatában. úgyszólván minél sűrűbb-sötétb az éj s köd. Csupán . szabad és egyéb versezetekben szerre elé adatnak. De fújja a szél.

hogy értelmük tova. blankversben. Hol ő. önfejére vonszaná minden nemzetek hálájának radioaktív rózsaszirmait. hogy esztendőre ötmázsás ártányok. hol ő.s hősömhez. U Thant úr őexcellenciájának továbbítandó. ím. a jeles? Mit légyen művelendő a nemzetközi magasfeszültség eme villámcikákkal viselős pillanatában a béke és megérthetés. kocák kanok 112 . hogy hervadhatatlan hirdessék e sokat szenvedett. világ nemzeti! Mert hősünk. Talán bizon a hibridkukorica keresztsoros gömbvetésének szentelé ihlete csöbrének csordulását Niagaraként?! Ódában.Ah. mily kisded s ösztövér az emberi szó kifejezhetőségi tulajdonsága! Más hangzatok illenek illetni őtet. hajh. minden múlt jelen s eljövendő agressziók örökrei kiküszöböltetését a világszervezet által!? Vajh eztet cselekedné: tudom istenem. melyek közönséges légrezdülések útján terjednek fültől fülig és viszont! Becsesb matériát nekem! deutériumot. mással foglalatoskodik. epigrammában avagy táncdalszövegben népszerűsítendő a népi demokratikus törökbúzának ezen válfaját. balszerencsés csillagzat alatt születétek. követelvén a Kuba elleni. hatalmas férjfiú dicselméjének aere perennius mibenlétét! Ámde. hadd pottyantsam beléje szóim platináját. nem ily olcsók. valamint a fontolva haladás örökéletű inteGrál-lovagja?! Minden bizonylattal szikratáviratot fogalmaz görgő hexameterekben.s szertegyűrűzzék! -: merthogycsak ily valörőz közvetítő közeg méltó alkalmaztathatni tárgyam.

te festő. 113 . Merthogy rekedt ő.röfögjék mennyzengető diadalmi s hálaadó daluk Messiásuk iránt?! Hajh. balszerencsés csillagzat alatt születétek! Mert hősünk egyébbel foglalatoskodik. csak hogy mégha ily áldatlan környülfolyások közepette se mulassza el a televízió műsorát. s kíndús gyötrelmeinek színhelyéről görcstorz orcával pislant olykor kifelé alkotó hodályába. Mi lelte hát? Elkapta volna az ős kór. meg is. . harsányan rühellvén az órát. vissza. s ily indoktalan! Szólaljatok meg. szűm jobbérzetű húrjai! nem vád: részvétel s sajnálhatandás andalító zengzeteit hallassátok egy szenvedő eránt! Mert szenved ő! Nemesveretű alakját görnyetegen gubbasztani látom háromszobakonyhás putrija fürdejének ülőalkalmatosságán.Avagy netán Siqueiros porkolábjait s pörosztóit marházza le finomdad jambusokban. én gyalázatos papulám. nem lészen kora szabadulásod: mert hősünk mással foglalatoskodik. miközben rekedt hangzatokat bocsájt útjukra magából minden irányban. hazám. hogy ilyen sanda rágalmat kiköpni képes valál. el is. ámbátor nem ránctalan tenyerét visszavonta vala epedő disznói s emberi fők felől hogy öndicsének feneketlen kútfejében halásszék igazgyöngyöket?! Ó. be is. hogy sírva kívánkoznak. hőn becsült disznai. s álmodozó. melyben balgatagul alabárdot emeltek hősünk védencére? Zokogj. honnan jöttek. fősajttok legimádóbbja: én hadd adjam tudtotokul vércsepegő szűvel. sonka-kolbásztok. a hübrisz.

s. nem kímélve sem ő a saját. nem a förtelmes osztályellenség tör bé fenekedvén. mint hóvirág tavasszal s ősszel őszirózsa avagy pettyegetett gerepcsin5. hogy megemésztvén s kiadván őköt. 114 . S a történelmileg szükségszerű percben halk keccsel nyíl az ajtó.hiszen önzetlen lelkületével nem törőd magával.s sirolmnak ily bajterhű óráin sem hagyja cserben lángolásának fahasábját! Élete kockárai tételével hozott a legközelb eső gyógyszeri tárból írt. még ilyenkor is kitárja alkotó elmeiségének szomjas kertkapuját új s újabb éledelmek előtt. melynél kincsebb nem létezhetik most. de meg nem törött kebeléből függönylebegtető sóhaj fakad. istenek és űrhajósok! Megrendült bárzsinggal időzzetek el az önfeláldozatos barátság ezen díszbőrkötéses példánya előtt! Ki a veszedelem. csupádon hősünk hódolatos tisztelő. Ki e kései vizitoló? Ki merényli zavarandani a Mester nem hangtalan. de magányos egyedüllétének oltári szentségét?! Ah. mert ezen kincs s vagyon: a glicerinkúp. miközbenségesen 5 Aster punctatus. sem a mi erőnket. e kuvikkos éjidőn.) nyújtja át hősünknek a kincst. valamint balzsamot a haldokolónak! Szemérmetes férfiúi báj kellő adagolásával (q.s okulásunkra válhassék. semmi szőr. sőt. a Művek szerencséltetett bevevője s kiadója. e szellemi anyagcsere vászonkötéses termelvénye hasznunk. Mesterünk megfogyott.s felebarátja irodalmi csábviszonyaiban a hű Leporello: Lanthárfay Nadály. Ó.

nos. A bájzengzetű csilingelés függőlegesen fölfele vonszá agg mesterünket a számárai modern deresről. s a hű Leporello. hogy énnekem. ki még mint valóságos belső.Barátom ősz. Mindazonáltal és saját személyes nevemben is hálámat juttatom kifejeződésre. hogy belenyuvasztá barátunk barátjába a mondanivalót. most sem hagyád szemhéjamat irányulni végső lecsukodásra. halvány.jól irányzékolt mozdulattal helyére juttatja e fölséges patikárius találmányt. s begörnyíté magát negyvenöt fokos szögben. nyájas olvasó.s köszönetelhárítás szempontjából szándékszik nyitni bagólesejét. midőn az alkotó hodály ennyiedik lajoskori íróasztalán megcsöndüle az ennyiedik lajoskori távbeszélő. 115 . Így hálálkodék az agg Mester. ne sajnáld. s . hogy megmentés tárgyává tetted pótolhatatlan éltemet. s e csöndülésnek korszak. a jambusbanhorkoló Lanthárfay Nadály már éppeg szólási célzattal . de kifejezett gráciával markolván a babos pyjamagatyát csontos fara fölött. s szemében könnyzacskói rendeznek retrospektív kiállítást -. de ecsetelő költészeti szókkal e nemes. méltóságteljes lejtéssel odaügetett a telefonhoz. s ma még föl sem mérhető jelentőségű gesztusért. az Utókor sosem feledendi.hála. s ő határozottan. hogy énnekem. tántoríthatatlan rokoni szenvedelemmel szemléltem a perekopi ütközet kimenetelét ah. barátom. ámbár ífijas bajsza alól csöppen a szó. ellenállván a monarchikus imperializmus dúvadjának. titkos tanácsnok s főharisnyakötőőr.s eposzalkotó jelentősége lévén. ki nyomorultul nem pusztultam akkor. s odailleszté kagylaját saját fülbéliségének kagylajához.

kedvesem! gratuliere! holnap közli minden lap. mert hirtelen elfogván a teljesítményedeni euphoria. forle táddi. mert. bár gyönge jellemre vall. elárulom. titok. s kimondom nyíltan. de addig szót se! Te. melynek folyományaként a rettenthetetlen glicerinkúp hirtelen s minőségi ugrásszerűn kifejté áldásos hatását 116 . sose rejtve az őszintét. Jesszuspepi és Nepomuki Szent Tivadar! Ah. Kérlek. ki oly mesterin fordítád le. jöjj.Ne csigázd ványadt képzelmed. kimondom. hogy én javasoltalak. Ne feledd. bocsáss meg. agysejteket. a ZSÁKbamacska című irodalmi útilapu legfőbb főszerkeszteje téblábolt a vonal túlnani végén. s borogasd magad e képiségre. még ha megharagszol is. . Ah. jóérzület fátyola. ditád lefor. gyomori művelkedést. te kapod az Írószövetség fordítói díját ez évre. mert nem szokásom. ah. mely megmozdítgat szűt. harcos határozottsággal. Én ott valék az ülésen. meg sem gondolhatám. mily gyógyíthatlan sebet ejthetek szerénységeden. elcsigázott olvasóm! Elárulom: Borkorcsolyássy Dursmars Töhötöm. valamint gyomorműködést! Igen. ama híres-neves Szent-John Persze Bábel-díjas költő epigrammáját a pederaszta armadillók lelki ferdüléseiről nos. bicepszet és claviculát. ez csábvarázs! ez a harcos angyali üdvözlet! hetedik mennyországi húrik önképző dalosköre sem tudhatott vala ennél szívbemászóbb dallamot csalogánylani! dallamot. oh.Titok. tüdőt. lefordítád.

Irodalmi múltja nem csekély. Mert a Mester nem gyarló halandó. akárcsak ő maga a pöcegödörre. De hát ez csak az irigyek randa sugalma. melynek képviselői mandátuma. éles megtorlásra szorultanak a korszak lelkiismerete által. hogy őkelme már annakidején is létezett volna. * Imádni érdemleges olvasóm. kijelentvén: hogy ezen említett rímfaragó istennek sem akará elismerni megátalkodott székálló legényi gőgjében a radioaktivitás korszakalkotó mivoltát. s életútjának kacskaringós szövevénye bonckésseli föltárhatásra érett. s ezeket is merő kritikával fogadhatom s adhatom tovább. hősünk életútjának közelebbrőli megismérhetése végett. azonképpen ágas-bogas. Beszélik elfajzott nyelvezetek. de becses személyemnek nehány múltakbéli cselekmény.s történések föltárogatását. s hogy ő kólintá vala főbe ama habókos Bálint bárót a kerelőszentpáli ütközetben. 117 . Zerfi álnéven. kinek nyájasságod nyájnyi. azonképpen böcsmérlőleges hangnemben nyilatkozék az űrrepülésről is mindeme hiányosságok.hősünk pyjamájának föntemlített tartozékába. De hát ez is csak az irigyek randa sugalma. Mondják vala aztat is. midőn szavalni ment ama végzetes temetésre. minden fönntartás nélkül. hogy dorongokat írott volna az Hont des rues című szennylapban a Petrovics-fiú klapanciái ellen. de bokros. engedd meg szerény. Rágalmazták vala azzal is őtet. magam csupánságost a főbb mozzanatoknak vagyok ismerhetési birtokában. de hát eztet is ő maga cáfolá meg nékem. nyilvánvaló. hogy ő nem adá volt kölcsön sálját vézna Vitéznek.

hogy aszongya: A bilitől az íróasztalig és vissza. Mesterünket illette. teszem azt. tárgy terelődvén alkotói s fordítmányozói működelmére. Tacitus De vita Iulii Agricolae című humoreszkjének fordítása e megható kopf alatt: Vita Földessy Gyuláról. majd meg múltbéli hányattatási meleg kis rajzolatokban: Miért tagadta meg tőlem az imperializmus. és kussoljanak riadtan. melyek ily gyűjtőcímet viselnek: Hogyan tanultam meg félóra alatt svájciul. Ugyancsak néki köszönheti a nyájas jelen. Ámbátor. ki barátja az uborkának s fájának. ha akadékoskodó elmék hibai karakterisztikumokat kerestek volna ezirányú feddhetetlen működésében: csituljanak mostanság ők. mint. azonképpen ne feledkezzünk meg elméletileges dolgozatairól se. Honegger harmadik. mind az időknek végezte óta. s lobbantsuk meg az emlékezés neonfáklyájának füstölgő hamvát önéletének rajzolásával kapcsolatban.s utókor az iparilag konzervált remekműt. s mindezek patinás mérföldkővel a továbbhaladás zöld szemaforjának egy élet lenge delének alkonyán. hogy zokogva olvassa mind. mely ily címet mutat föl: Az uborkatermesztés lélektana. Liturgikus szimfóniája harmadik tétele címének tolmácsolását: Dona Nobis Pacem. 118 . ímé: Pacsit. vagy hogy csak a legújabbat említsük. Nemes Úrnő. melynek soratlan során oly örökletes értékű műk származának agyi spermáiból. miként példának okáért egynémely Klassz Ykusok műveinek átültetvényezése a Mester ékes nyelvezetére. hogy csokornyakkendőt viselhessek.a vele járó mentelmi joggal együtt.

keretükben lírájának hol susogóan lagyma. mondhatni.Lám. a hű Lanthárfay máris hozza a spongyát. hogy úgymond: Tegnap elolvastam Hegeltől a Werkét. a polietilénről harsogó epigramma hatodik során dolgozik. hogyha az ügynek vér-verítéket adókra leendett szüksége. mely Mesterünk rendíthetetlen pennája alól kikerüle. feleim. azki ilyenn egyenessen járja be életi útját. láttyátuk. szerre keríteni ama több tucatnyi. bár. te. sose szánta. bűzes önlikaidba. 119 . hogyha az ügynek vér-verítéket adókra leendett Szólott. hamar szárnyú kicsi lóm. elárulom. olvasó. bibliotékára menendő könyvbéliséget. ígyen illeti szóval Mest’rét: . s míg első segedelmet nyújt. ti.rejlik: megbecsülendeni azt. szellemiségét nem gátolta az éteri röptben rút nehezelgés. tiszta ruhát fölránta magára. ájult és röpöső lélekkel. íme-ímé. a bizonyság: él a nagy Isten s el sose pártol az igazaktól. de fölépült hangon szóla imígyen: . mélyreható segedelmével Lanthárfayjának. jó. valamint nyamvadt. úgy is mint ígéretet: ő. mely tán el is készülend. erről. ím. azt. csupán ideiktatom filozófiai értekezését. diadalmat végűl űl az erény csak! kuss. ysa én. azt.s végül. ki e víg estén. Végre a Mester megszabadulva a nyűgtől. nem feszítem kíváncsiságod parázsló húrját. s lámcsak. mire a jelen eposz is. Ő egy. szümtükhel. ím. bizony én mondom ma tinéktek. petyhüdt. Pegazuskám. térjünk hősünkhez. s hozzá illő kelmeiséggel fösteni szivárványi színek által s rajtuk keresztül. hol pedig ércesen sziklai hangját jövő évtizedek irodalmi történészi.Tiltja szerény modoromm örömöm voltát kifejezni. vissza. Szólni. szócializmus végső értelmének igasságában . íme. rühes ármány. tietek a becsületi föladat s a babér a pityókalevesbe. s megtöretett. Ámdede vissza. aki önvérét-verítékét nem. erőm. kevésbé lib-lobogó alsóval hőzöng dicsszerű fényben. mondom. jelenleg. s közben végzé szent munkáját szorgos kézzel. ami szép. De hát az én elmei készségem csenevész. aki harcos öntudatával e szép kor sürgős eljövetének volt rendíthetlen katonája századok óta. a bizonyság.

ilyen öntudatos csatamén voltam magam is. a francba! Éljen az údonatújdad.Meglesz . tata. gyere.merthisz senki se hallja -. bennünket nem fenyegethet ily vész. meg a hely sem megfelelő itt . s ki az éji sötétbe. Tiltja szerény modorom. mért. és az idők hívó szózattyának. amíg engedi élnem Isten őszentfölségének az Úri Kegyelme. állom a cehhet. épületes lesz adjon az Isten hosszú életet és csudasok pénzt még minekünk! Imigyen szólott Lanthárfay. hisz csak szürke. .Nos. téged hátuli rúgással nem kűld a fenébe ám ettől te ne tarts. az éji 6 Nem valami disznóság. se hátra. sorry. s amit építünk. a kórszerü életi érzés! Éljen a teknika és a kibernetika s a csokornyakkendő! Ropjuk hát a keringőt. nem. este is ámde léti hiányt te ne szenvedj. vagyok is. jöjj hát. fölséges haverem. . az égi madárnak?! . úgye.ígyen a Mester -. mint a mezők liliomja. dicsteljes atyámfia. . mert győztünk. óh. ki. és fölindultan megölelvén keblét édeni Mesterünknek. csakhogy e drága mulatság nincs hozzám keretezve. mer őt ki ruházza föl. kit a kürt szava buzdít. hogy egy kissé tüzetesben elemzhessem érdemi munkám melyneműségét. a vérszag pözsdít trappra. csak tyúktojás 120 . s nem fogsz is. újságírót küldj ide holnap. ily nagy alkalom adtán. mely soha nem tér vissza. és e gerinc ki nem egyenesedvén. enyhhelyet keresendő. és te is ismered. drága barátom. hogy a pénznek irtón szűkiben állok. .bólint hű Leporello. s tengetem árva napim már szinte a mennyi mannán csak. leszek iss. pénzzel te sose gondolj! Őrözd lelkületed csak a naccerű ihleti tárgynak! Elméd szemsugarát sose árnyalja be pénzi verejték! Tikmonyt6 hogyha eszem csak reggel is. pláne eképpen.Most pedig. ha ámbár oly zseniális közvetítője valék az időknek. szedjük egy-kettőre a sátori fát. tudnod kell.Ám legyen . hogy ámul az ellen ez öntudatos ló harckészségén . úgyé? és ki teremt hernyót-bogarat. valamint a harci vitéz csődör. víg proletárok.hisz nem enyém. s majd neki interjúban eléadom én.noss. míg e szű dobban s e tüdő lehel. s bút-bajt és szorulást feledőleg. úgy vagyok én is. hogy s mint. ezért én azt javadallnám. s mi ruházatom illeti.Ó. az érdem. hol bizonyos szeszek és egy klassz vacsor általi innapi ringást létrehozandjunk keblünknek keretében.

hogy késő unokák. zengd el. * Szent csacsacsának s twistnek temploma. a sarokban. vagyishogy. haladó hagyomány. a többrendbéli könyvben népiszerűtleníté e rovart s öszves pereputtyát. hát elrettentőül) -. örülve tanuljon.ha másként nem. egy százszorszép szőkice nőcike mennyei keble árnyékában ül s meditál Nyálcsorgati Ákháb. * Vajha a mú-múzsák üde csókja segétene engem ihleni oly gyönyörűn a gyönyörűt. Ő.ihleni ily gyönyörűt s gyönyörűn. csaposom. az Athéné Palace fattya. amaz istennő. szomj szempontjából íde zarándokolók seregének. a halandó főket fölviditandó. dúskecsü múzsa. harcosan és bátordadon. hexameterjeit ennek a versnek. s illy szép dalt dallván csáb szókkal. mint Mózes a pusztán. a menny. ime. megalkotván az tyúktetvészeti műfajt írodalomnak berki keretjébenn. . ímé. harsogj. mint Bájligethynk szok: vajha a mú-múzsák üde csókja segétene engem. most indult jobbkeze általi fölfedezőút asztal alatti megejtésére a nőnemű combon. mint mondom. készíts hűs. ki legtüzetesben s legszabatosban ismér minden belhon-külhoni tyúktetű-fajtát és irtásuk módozatait. okulva derüljön. ott. hogy Caracasban hogy s mint él Pedró. nos. de tüzítő innivalót. emberi agynak legremekebb kitalációja. a szende homályban. ki. lángzó kebllel és olthatlan szomjjal a bonctudomány iránt. igen. azazazhogy a nyálas utókor nagyban okuljon. amíg bütykin kezem ujjainak kiszámolom. te Wurlitzer. vélve: sze nincs is ily állat a földön. mert. elméjében forgatván már a náturalizmust. mer a Rasierende Reportér ő. nagynevű tollász és nagytollú nevész. ki nekem kora éfiuságomtól csodapéldám s nagy nevelőm. épp. kappani hangon: 121 . térjünk vissza a szóra. mint Bájligethynk szok (ő. jöjj segedelmül.félbe kiléptenek ők. fütyörészve kecses Rosinante árjáját (a Sevillai borbélyból). mint Eistein mondá.Lám. nyíljon az ajtód. a legeslegjobb pedagógia: példai képül állni . a reménydús éfiu káder estébé.s a pokolban . míg a pisla utcai lámpai fényben délcegen elmeneteltek.

Vesd rám. karcsú mozdonyként eregetve a hőtele légbe. Bütykös ásólúd12 ma a lelkem tája. mely ábrány föllege száll szívemre! Élvhű mám’rral szédit ez érzemény el. én hallom az égi zengzet Húrját szólni réti pityerként8 mindig Szűz liljom. Hárfateát teneked csinálok. s hidd elveszettnek azt. Bú és szomor csak azz. és pihegő ajkkal kifuvá tüdejébül a füstöt. itt a perc. e horog te vagy és a lelked. sitkém11 lángszemed árapályát. ily gyüngy dallt dallván üde szókkal. te. Belemerengvén mámoros élved által Kis nyirizsersém7! Rád nézvén. jércei hangon: Dévérkeszeg valék.Ah. nyugodj hát meg. Cygnus Cygnus13 nászdala horkan bennünk S Sterna hirundo14! Szűzi szemét lesüté e szavakra a gyönge madonna. Lelkem tisztul. 122 10 11 12 13 14 15 . Az életemm egy ócska hárfa. ami látszik ott. melly nemi tárgyú gondolatárját félbeszakítá.15 7 8 9 Carduelis flammea Anthus pratensis Saxicola rubetra Nycticorax nycticorax Leusciniola melanopogon (fülemile sitke) Tadorna tadorna Énekes hattyú Halászcsér És ide illik az égető kérdés is: Quem basiabis? cui labella mordebis? etc. mit elveszettnek látsz. És mint bakcsó10 gázlom az élet tóját. Emlényeim fáklyája ha meggyulik. trillai szárnyú rozsdásTorku csaláncsúcs9! Mert én Benned emberi Lényt imádván. nem befolyáslja erkölcs. Ám eme szempillantatbann a mi drága barátunk jobb vállán ütemes csapogásnak az ingerit érzé. s vézna apállyá visszacsökíté rögtön e szózat: Szegény Riporter. valamég ki nem Halászva lesz örömhoroggal Oh. ki magában úsz A bánatnak vizén. Holtig epedve.

szöveget hogy fejne. bú. tyuhaj. Mindenki örömben usz itt. Chopin Hauert s Atillát. félre. bú. veteményes zsolozsmákat en gros szerez ő. bú. ki szómórú! Hátranéze akkor Nyálcsorgati Ákháb. Mest’rünk drága fején sárga levél zörög. mert a szőke tündelevény zeneszerző. s volt étele csak kefír. pláné. Három jövevénynek ott bemutattatott. kupát ürítni és nektárt S ambrósziát zabálni kell. fiúk. szomjuk rendeléssel Nadályunk szerzé meg. ki szó-. istennek ustorát. haj. Nyálcsorgati Ákháb hogy ült ama nővel. Ákháb eránt azér volt olyan víg arca: induló kén tyúktetvek elleni harcra. Bolond. Armand. s vajh ki nem áll ott? -: Bájligethy Armand s mögötte Lanthárfay Nadály. érctorkkal rikoltván öt messzelynyi gin-fizzt. borjútekintete tömör füstön áthág. de hatot ex offo meg aztán ex ihlet meg ez szesz megértheted hahogy egy kissé törexesz. 16 To pay a kiss (Pidgin-English) 123 . balzsamos illatok Közt. látott ő ámbátor nem hármat. vala ez ildomos művészi manőver. bolond. és ama Bárczinak (nem Géza-) bús torát. szinkópás tyúktetű-indulót képzel ma. ki szó-. s hogy a csácsogásban akadt apró apály. Szörnyű ihatnékra ők most fölérzének. fizetek egy puszit16! Ami is rövided időben megesvén. kinek bicepszébe csimpaszkodva. éltethetnék a nagy kánt. De most.A csók s a bűbáj elmaradhat egy nappal. folytathatom tovább nótámat megest én. a Dzsingiszt. És félre bánat. ágál egy bő zengésű konyhakirályné. félre. Míg otthon üle ő. ő mindent átvészel lám az ebül szerzett jószág ebül vész el. s díszei hullanak. iván. Vala kedig az ő neve Supen Zelma. haj. a charmant. szólásra emelkvék Lanthárfay Nadály: Szép est virrada ránk.

17 E homályos kifejezés. versbe’ fájjak.Halljuk. hogy cseppet sem önös. s az ifjú költők. ímé. Hölgy és úr elvtársak! ím. Lépjen hát az olaj szende virányira Az. hogy Pénz beszél. s ha nincs ellenükre. 124 . lévén. irigyeim fölébe álljak.hangzik ekkor. örüljek versbe’.Jönne rája a francúz baj! Ekkép kapott munkát a radai rosseb. zengzetimet zengjék a szájak. hogy ő az erősebb. óhajtván s megkapván figyelmet és csöndet. ki mindez után rút agebűl elejt Minket. bizonyságául. nyűgöznek természeti bájak.vagy mint elnök: csönget. hogy érzelmimbe vájjak. hogy jambusban kiabáljak. minden önösségtől Ment lélekkel. mivel szememen nincsen hályag. így rögtönöz: Nézem a tájat. s pacsirta módra fennyen szálljak. ki nem munkálkodik a nagy Armand üdvén. és Raffaello Buonarrottira vonatkozik. gyászvigalom hősi vitézeit . mellyel mind a népet szolgáljak. halljuk! . illő.fizetéstelen (Melly utóbbit a Mester nem). valószínűleg angyali festőt jelent. poharán kocogtat . Bájligethy Armand szerint.Mégis életi létharci mivoltának Frászos nagy gomolyát vágja vagány szűvel. mert a Mester saját személyében fölállni nem restell. azaz nincs mese. bebizonyítandó. belőlük verset szublimáljak. sírvavigadhatmány és az angina pectoris17 Partja közt remegőn. közös (ép)ülésre. s szívemet nem burkolják hájak. eme máiak okulására megcsináljak sok briliáns bravúrt s szabályat. És. önöknek szállok. derüljenek epék s a májak. mindenkire tüstént spirochétát küldvén. Küzdve állatian. . most improvizálok. s jön. kutya úgat .

mint a vulkán. csak könnyet könnyre ont.Wunderbar . tetvetlenek lesztek! Refrain Ez a harc nem játszi. ah. köv. mely kitörni készül a föld szilárd burkán. szűz tekintetéből bátorságot mer.) [hatvanas évek?] TYÚKTETŰ-INDULÓ (több változat) játszi a demokrácia I Rajta. és szájából patakzik is az elismerés: (még irtó sok folyt. poharát emelvén. geniál! Most meg föláll Ákháb. pillantása nyugszik újdondad szerelmén. aki veszteg nézi! Vesszen.Jesszus. [hatvanas évek?] 125 . és rendel egy üveg Cognac Napoléont.wie sagt man . aki nézi veszteg! Tyúkok.Nadály nem jut szóhoz. Genovéva néni keble. sose kiméld újtípusú baromfiért! Refr. DDT vitézi! Vesszen. permetek és porok! Erőd. hullámzik és forrong és süvöltve zihál: . a fényes holnap kéri tőlünk meg a demokrácia! II Tyúkság sorsa kockán forog elő. elvtárs.

íme.) Hah! Lázadás. mint a drámairodalom bokrétájára. C. nő Urak. meg kell vallanom ifjaink és ifjúnőink színe előtt. Nagyságos fejedelem. EDWÁRD (be): A lét vagy a nemlét kérdése ez. (Előbbiek. a népszolgálat hármas egysége. tisztelettel. papok dölyfe és sokan mások Történik: időszámításunk szerint. Edwárd! Ten ecséd reád várt. Ugyanakkor a népszolgálatosság eszmélye lebegett orcám előtt. P. Snow előszavával Jádzó személyek: VIII. népszolgálat nélkül nincsen dráma. Paraszt a neved! 126 . Az idő tehát engem igazolt: dráma nélkül nincsen népszolgálat. VIII. utóbbiak. annó dacumál Bethlen Ubul. szolgáljon a bokréta szemünk előtt! VERESS DÁNIEL HÉJA-NÁSZ A ZAVAROSBAN Tragikus média. Föl hát a függönyt! Hadd virítson. Mint afféle vén medve. főrendező és dramaturg. ez az én hiszekegyem. daloljon. mely lüktet lassú percegéssel. önnön testvéröccse Mikes. nem szerepel a darabban. BETHLEN UBUL (be): Minden órádnak leszakaszd virágát.jó néhány esztendőkkel ezelőtt . sekszpiri Antóniusz és Kleopátra. kérem.[DRÁMAI PANOPTIKUM] Drámaíró. még ha történelmi álorcában is. később Kelemen Kemény Apor. marxista Veress Tóbiás.maiságunk megjelenítéses kidallását sürgettem. mely romániai nemzetiségességünk együttvalóságának conditio sine oua nonja mint olyan. csak az előszóban. sőt az egészet írta: Szilágyi Domokos BALOGH EDGÁR MAISÁGUNK MEGJELENÍTÉSES KIDALLÁSA Hazai drámatermésünk bokrétája elé Midőn . Szín. LEAR: Az. meggyőződésem. Entestvérem várom be és el. ugyanott. Edwárd erdélyi fejedelem. (Odanéz. aki vagyok. egy rittengó Lézer Lear.) EGY PARASZTLÁZADÁS (bejön) Werbőczi Imrét keresem. Főúton Álló (Main Street Hooligan). mert szerves múltunk organikusan kapcsolódik e jelenhez. hogy nem gondoltam másra. Maiságunk és medenceiségünk megjelenítéses kidallásának bokrétája. miszerint. többnyire a sepsiszentgyörgyi színházban Felvonás. brit követ Egy parasztlázadás Mária Terézia. ott is mint István. melyet ezennel veszen az olvasó. ez pedig a jövőhöz .

EDWÁRD: Kedet ki hítta? Éppeg mondandó valék: „Mi keserű az nagyúr élete”.. LEAR: A társadalmi haladás rugója szól belőle. Ubul. amely nem egyéb. erre ked bévetekszik. Velencében. Stockholmban. feküdj le véllem nyílt színen. MÁRIA TERÉZIA (bőg:) Bő! Bő! 127 . I! VERESS TÓBIÁS: Jesz! VIII. VIII. EDWÁRD (Tóbiáshoz): Juhszőr. PAPOK DÖLYFE ÉS SOKAN MÁSOK: Parasztlázadás. törökbúzánk és lófejünk sincsen nékünk emiatt. MIKES (félre): E perctől fogvást cselszövő lészek. (El. LEAR: A reakció egy követ fúj saját magával. eme brit angol szerint egy gyáva cenk veri a macskát juh szőrivel. Miénk csupán a náspág hátalfelünkön és a deres kaloda. Míg ők feküsznek nyílt színen le. merthogy közös szülőktől származánk. KEMÉNY APOR (Tóbiással be. (Kiszól. vagyishogy egy atya és egy anya szült bennünket. Társaim Kemény Apor és Veress Tóbiás lesz. (Kiszól. fordít): Nagyságos uram. EDWÁRD: Ecsénk. Sir.) VIII.) Mikes! MIKES (be): Parancsoljon nagyságod.) VERESS TÓBIÁS (be): Szőr. gúnyoltatva vagyok mert. BETHLEN UBUL (kanzisztorral): Nő. leverünk tégedet. ki vagy ecsénk.EGY PARASZTLÁZADÁS (meghajol): Nagyságod parancsolatjára. Fönnforogtam vala nemesi ágyakban Észak Velencéjében. a cemendét. (Fennhangon. EGY PARASZTLÁZADÁS (be): Homo homini lupus. ki megműveli.. VIII. A te kenyered szerint. (El. áj tszenk ju veri macs. MÁRIA TERÉZIA (be): A nő azé. Megírom levélbe Kelemen koromba.) Nagyságod szava arany bízvást a Teremtő által. valamint Dél Stockholmjában.) Kívánjuk látni ágyasunkat. URAK. állj! KEMÉNY APOR (fordít): You. EDWÁRD: Jevek.

kopár. A halhatatlan istenekre. ---------------------------------------------(Még 8 felvonás) SZÍN: a Markotányosné sátra.) Mikes. Zsuzsi! Sietek a csata hevének mélységes fenekébe. gyorsan.) Kaparj. Add nekem magad ízibe! MARKOTÁNYOSNÉ (nekiadja magát). melly nékem elemem. szólt vélem egy szövendő cselről. emmá így megyen. Adja nekem magát. kik az Olümposz hófödte bércin élik örök nyaralásukat. add nekem magad. birodalmunk egységének vezérgondolata vörös fonálként húzódik végig történelmünk csatamezőin. beh kemény csata folyik! Csak tudnám. ki később Kelemen. kirilájzumos ideológia nevében. Biri! Eszem azt a teremtette zúzád moslékját! Két icce szamorodnit ide! Hű. (Mária Teréziához. EDWÁRD: Helyes a bőgés. tősgyökeres. egy uncia hüvelyket. Máriskó! Feji a tehenet? Sokat ád? Ez a nyomorult ellenség nem röstell kaszabolni bennünket. te. MARKOTÁNYOSNÉ (nekiadja magát). Hiába. még emberhalál is esik. lelkem. Biza. hagyj fel minden reménnyel. kurva. a mennydörgős donnerwetterét nekije. Még nincs (vége) 128 . szláv szűz. MARKOTÁNYOSNÉ (nekiadja magát) ULÁNUS (be): Jó napot. Jön a DRAGONYOS: Aggyisten. FURVEZÉR (be): Gyorsan. MARKOTÁNYOSNÉ (nekiadja magát). A Markotányosné a pult mögött áll. A barbárságot föl kell számlálni. Tudja mit: adja nekem magát. tősgyökeretlen. három lat porciót. KEMÉNY APOR: Az emberélet útjának felén ki itt belépsz. de inni mindkettő közben kell. vannak igazságos és igazságtalan háborúk. Hallod-e.VIII. KÜRASSZIR (be): Hogy vagyol. Két messzely pintet adjon. maleficzamos vidéken. Adj. (Félre. El kell terjesztenünk a civilizáció áldásait emez kietlen. mert sietnem kell vissza a csatába. Pendzsi? Odakünn dúl a belvillongás. micsoda eszemadta. lelkem. de ez szintúgy vót. neked is lesz. de gyorsan.

FŐORVOS: Kedves Paracelsius úr. Vezérőrnagy.. akkor is orvosi jelentősége van. hogy sikerült bizonyos korrelációt fölfedezni a sugárzás kvalitatív specifikuma és az emberi szervezet regeneráló képessége.. doktor úr. nem pusztán. VEZÉRŐRNAGY: Nos. (Élesen rátekint. FŐORVOS (be.. téves eszme az ön részéről.. mert. mögötte a Vezérőrnagy): Nos. uraim... itt a kulcs! FŐORVOS: Miféle kulcs. mint ahogy ezek az urak sem azok. Mi a hadügyminisztériumban életsugárnak neveztük el. FŐORVOS: Miféle életsugár.. hogy vagyunk? RIEMANN: A tűz! A tűz! FŐORVOS: Kedveseim.. meglesz a tartásdíj. fölébred a gyermek a hasamban... VEZÉRŐRNAGY: Márpedig éppen arra van szükség! Az életsugár mindent megmagyaráz. PARACELSIUS (egyszerre): A nirvána! A gyermekem! Svédtorna és norvég sport! VEZÉRŐRNAGY (zavartalanul): Ezek az urak fölfedeztek egy sugarat.. nem pedig katonai. igaz is ez a sugárhistória. hogy is mondjam. FŐORVOS: Ennek megítélését talán inkább bízza rám.. JAKOBSON. kérem. Az életsugárról van szó. bolondnak néz.. PARACELSIUS: Nem igaz! Mindössze arról van szó. mint tudják az urak. De ha. hogy ne izgassa föl a betegeket..) PARACELSIUS: Hallgassatok. VEZÉRŐRNAGY (nem ijed meg): Látja.. most ne izéljenek.) Ha ez igaz.. PARACELSIUS (hozzálép): Te vagy! Te vagy gyermekemnek atyja! Tartásdíjat. VEZÉRŐRNAGY (fölfortyan): Mi az. RIEMANN: Tiltakozom! Ennek semmi köze a mi sugárzásunkhoz.. könyörgök. (Fejére áll. mondom. JAKOBSON. Ide hoztam önökhöz a Vezérőrnagy urat. VEZÉRŐRNAGY: Ugyan. ne lovagoljunk a szavakon! FŐORVOS: Nem értem. amely.. PARACELSIUS (rávetik magukat): Kuss! kuss! kuss! FŐORVOS: Uraim. kikérem magamnak! Egyáltalán nem vagyok őrült. úgyszólván lakonice..FÖLDES MÁRIA KÉMIKUSOK RIEMANN (ül a földön és horgol): Én vagyok Buddha. és. könyörgök? Kértem. könyörgök. JAKOBSON: Te csak Osthoba vagy... 129 . hm. VEZÉRŐRNAGY: Vágjunk a dolog közepébe.. RIEMANN. ez a sugár egyszerűen életre kelti az embereket.. én kezeskedem. könyörgök? RIEMANN. hogyismondjam.. hogy vagyunk. VEZÉRŐRNAGY: Én mint afféle katonaember...

FŐORVOS: De az ellenségé is. uraim.. mint egy Hasek nevű hadtörténész írja. természetesen a hadügyminisztérium védnökségével. az életsugár minden egyes lemetszett testrészhez új testet növeszt. FŐORVOS: Mondják. uraim. ép. FŐORVOS: Hát akkor mit keresnek nálam? RIEMANN. VEZÉRŐRNAGY: Fenét betegek. FŐORVOS: Ajjaj! Akkor hát velem ki van szúrva! (Függöny) (1970) 130 . RIEMANN.. De mit ér a sugár a hidrogénbomba ellen? VEZÉRŐRNAGY: Hidrogénbombára nem kerül sor. uraim. JAKOBSON.. Nos. FŐORVOS: Nos.VEZÉRŐRNAGY: Ennek megítélését talán inkább bízza rám. A háborút a régi jó klasszikus fegyverekkel vívjuk. hová akar kilyukadni. VEZÉRŐRNAGY: Igen. jó. hogy a regenerációs komplexust a gyakorlatban. igaz-e ez a sugárügy? RIEMANN: Ahogy vesszük.. PARACELSIUS (eszelősen üvöltenek): Nem! Mi. kérem. egészséges katonát nyerünk. RIEMANN: Ahogy manapság áll a tudomány. FŐORVOS: És ha az ellenség ledobja? VEZÉRŐRNAGY: Nem meri ledobni. hogy folytassák a kutatást.. A betegeknek nyugalomra van szükségük. Tehát. De nem ismeri és nem is fogja. FŐORVOS (kétségbeesik): Akkor önök nem őrültek? RIEMANN. évek kellenek. JAKOBSON: Ezt senki sem állíthatja. szegény őrültek vagyunk. FŐORVOS: Kérem. legyen most már elég. Ismerjük mi ezt a figurát. ha ismerné a sugár titkát. dehogyis. a dolog így áll: már az első világháborús haditechnikával is szét lehetett darabolni az embert három transzverzális részre. Nos. JAKOBSON. A kutatás még teljesen kezdeti szakaszban van. A Vezérőrnagy úr leegyszerűsíti a dolgokat. Tettetik magukat.. FŐORVOS: Nem értem. VEZÉRŐRNAGY: Már megint a szavakon lovagolnak. PARACELSIUS: Kérem. fölkérem önöket. Pedig egyszerű: háború esetén minden ütközet után hadseregünk megháromszorozódik és így tovább. kérem. minden nagy fölfedezés szükségszerűen bekövetkezik a Föld minden pontján..... PARACELSIUS: Á. így olvastuk egy nyugati színdarabban. JAKOBSON. VEZÉRŐRNAGY: Pedig egyszerű és ötletes. Mert az árulás. VEZÉRŐRNAGY (szilárdan): Nem következik be. Az életsugár segítségével minden egyes földarabolt katonából három-négy új.

(1972. koma. A valaga erre rányit. Be kell fejezni azt a kritikát az Igaz Szónak. sörre. koldulni jár kilenc purdém. hogy nem vitte el a devla nem vagyok szerencsésebb. az én feleségem ringyó. 131 .bár csak kicsit . hülyülök bizon. mint apádé.CIGÁNY DITIRAMBUS Éj. van bánatom. írtam ma este olyan szorgalommal . az adott lovat alája. Nagy cemende. hogy illőn és komolyul . mely lelkierőt ..ád. ha van.túrót! Míg van lingyik. míg hentereg félig csurdén. VI. fele szégyen. jár a flostos-lepcses szája. nem lesz restebb. sajtra. Hagyjam rozsdázni a fúrót egy rongy cafka miatt . ny. kefélheti gádzsó. lökni a világba rányit. bőre! rakosgattam vón élire a szót: kenyérre. roma. ládd-é. hogy e’ lesz a kabalája. fele haszon. az én feleségem kurva.hisz oly becses az ember irha. sógor.s legalább olyan haszontalanul -. sintér. anyja lánya. 25. ahelyett. írógépre.) ELŐSZÓ Mint egy hús-vér. r. dádé. nyereségem. mind jó. a mindzsó. dilettáncs. * Jádzik a lélek. Hát kávét iszom. Szivarvégre leborulva.. Vagyon lelki eleségem. rüfke lett a feleségem. raktam egymásra rímeket halommal. la. kántor.

a költőnk gatyában rohamot indít. haláli bátran.Elég volt. s ha Utunkék bú-toron vesznek részt a Tükör mián. figyelem! . a pirula. röhögéstől hisz beteg vagyok. is . * Múzsa elvtársnő. nincs hiátus húmorunkba kia FIÁT húz (hogy ne aszalódjunk búsra) 132 . kinek béveszi cselét furfangos férficseléd. mostan és mindig. ki csak vakon lát: helsingőri katagombát miegyebet versbe teszek. ergo: viszketeg. csupasz ínye félelmetesen csattog. s ha már képzeletem ajzám. leszek a nem-lomha gólya. nincs még nékem túmorom. itt e szűzi homlok: puszit rá! Thank you very much indeed. verem író-bútorom. zenekardot.hogyha ki nem raktok. . Tovább. Ostobák közt okos irtóztatón: okosak közt én egyre ostobább. zsebmetszetet. hogy megőzül a bokám (már a mellső! ) .Mert a tömény irodalom-iszony ellen bagót ér. Abbahagyni a verset.hiszen Kredó-Pilátus nem vagyunk mü. hogy majd belepirul a zaltató.mert pogány nem vagyok. én annak. leszek a tudós csacskája. pillangót. (1973) A HÚMOR-PARNASSZUSON Ámbár vagyon húmorom. rajzolok néktek bundás aktot. s ezer kalandot. férget (galandot). csiklándom és viszketek. mivel vagyon abba hiány túlteszek száz tútoron. leszek csíntalan és pajzán. e bolondot.

Jesszusom! a húmor-Parnasszuson. be szép a jajveszék. költők hada (kinek lelkén nyomot had a zélet minden búja-gondja s öröme is. a Kiruly szól majd: . amivel elárasztott minket ez az édes élet („ez nem véletlen. ki levágja pajeszét. hej. 133 . veszék. Eszék 18 19 20 pl. érte oda. s aki nem akar elkárhozni. (1973) JAJVESZÉK Jaj. s csücsülendünk .föl a húmor-Parnasszusra. pomiláj)! --------------(1973) JÁMBOR JÓTANÁCS Ide fülelj. Karinthy. és a Laci. Tóth. Tokaj és haj. jaj. ez vélet”19. hol elzengi víg imánk imádott Palestrinánk. szívét veszti vaj eszét. Lászlóffy. forduljon Aladárhoz20: ő majd betáplálja (rávall:) fonák mitológiával. pomiluj (avagy: és a Laci.Bözse18. hogy kimondja) -: akit már kifárasztott. a Király szól majd: .Bozse.

hogy megtalálom összkomfortos összhalálom. föld is jaj és jaj lesz. maj’ Eszék. mert a prücsökheréletet föl sose cseréled véle .hadd legyék kis közzene -. mint a tied. és megesik hehezet nélkül a zabhegyezet. ég. koravén -. emelek mély kalapot. s ha a kócs. csak a csin. ha beüt a jajveszék. (1973) AZ WEÖRES POSTAKOCSIN Ha meglátod Nárittyent. s csapnék murit közben e . . tisztelvén az Alapot. bár bélése bakacsin. mert bélése bakacsin.ha Humorka közlene. fakapudé. Piripócs. reménylem. kikkel már sok baj esék. s hogyha a jégaszalat megesik még azalatt. (1973) 134 . Az weöres postakocsin.hogyha rendbe’ mindez. s nem vigasztal. s ha az ostor rárittyent az lovakra. szabadot intesz képzeletemnek. szerkesztőm. Tamások. nem fordul tutyimutyin.s ti. akkor én . s. Kukutyin. meginogván bal vesék.késő-ifjú. hogy hajolnék földig e siralomnak völgyibe az weöres postakocsin. és ha tán szembekacsintana benne egy hölgyike.

akinek ez nem tetszik. sose érhessen haza. hogy csak bokajegyzetet írunk hozzá. (1973) 135 . teleljen a nyara téllé. verje ragya. szegény már csupa csont-bor. Nem lakik mibennünk angyal. ne kezdhessen semmit újra. hogy noszokassák. sose várja otthon asszony. (1973) BÁJOLÓ (Nem vagyunk mi kurvák. émelyegjen napestig.) Guruzsma. süket a muzsikaszó. lelki langgyal. Nem vagyunk mi szende szentek. bármennyire szentek kendtek. soha el ne indulhasson. szemét soha le ne hunyja. akármennyire ugattok. sója legyen békasó. rozsda. Nem lakik mibennünk sátán. szivárványt sohase lásson. sohse kéljen kerek kedve. sohse kérjen epekedve. késő ősszé tavasza. üvöltése égig hasson. de nem Kassák nem hagyja. utolsó utáni maszek (látta őtet már Isaszeg): oly hosszúra nemzetett. kotló költő. guruzsma. szeleljen a szellő széllé. járjon csapatlan csapáson. viszketése meg ne unja. glóriával. elvisel a föld a hátán. mindig csak az ósdit bújja görbüljön be a kisujja. s egy szempontból ő.AZ UTOLSÓ UTÁNI Essék szóba mostan Saszek. latrok.

bestia. Friss retek. s ha van papír. Jaj. szintén. te engem. zöldséged. úgy szerez szekszepilt az alakhoz. teérted szívem is kihagyna. jaj. lakkoz körmöt. murok. Zöldhagyma. uborok érjetek. púderez orcát. híretek. miattad leszek én kárhozva. ír.) (1973) VETEMÉNYES ZSOLOZSMA Káposzta. aki tud. zöldhagyma. ezt a szitut. s hozzá meg festi a zajkát. érted én. illogat. akár az újborok. kárhozva. Zöldkapor. elviszem. Uborkák. murok.VIGASZ Megcsal a bestia. ír. újborok. (Mint én. zöldkapor. zöldséged mindenki belátta. te engem megkapol. saláta. friss retek. Saláta. káposzta. Ekkép festi a zelmém. verset ír. S aki nem. érted én megbo-bolondulok.mást szeret. megkapol. teérted. S embernek fia mit tehet: . elviszem híretek. 136 .

az szerelmes. de nem ez a fontos mostan s szedtem macskatősgyökeret22. A szó megmarad. te bennfentes. Sütőtök. és midőn megáz a lég. (1973) ÖNÉLETRAJZ GYANÁNT Az íjásztól nyilat hoztam. azazhogy eső esik. hogy a függőlegesig föl nem ér szemem (lehajtom). sütőtök nincs néktek. Ergo: aki másnak vermet ás. ízed a levesben fellelem. sütőtök. nincs bennem egy % tősgyökeres ázalék. s embernek fia a jóból túlontúl sokat beszed .és lesz agyérelmeszesedés. Egyik tizenkilenc. azzal én nem házalék. (1973) KÖZMONDÁSOK. fellelem. s szedtem macskatősgyökeret kuss legyék ott. (Vö. a borbélynál nyilatkoztam. és akad majd némi jó bor. az írás elröpül. ajkam megpihen egy ajkon.Zellerem. nem vagyok én mázoló. s nem kódex-másoló. Jobb soha. Jóból is megárt a sokk. Utunk: Levélváltás) 21 22 Vagy van? Valeriana ofvicinalis 137 . mint későn. zellerem. a másik eb. SZÓLÁSOK A szerelem sötét verem. nincs néktek21 sütőtök. mivel szívem nekieredt.

s hajdan. mint holnap egy veréb. mert növelte . s ha gyakorta járni szokol benne. Helyettes ő. rovat-múltú. csórók. hol is honol. te régi-régi Hajdan! s még ez sem segíte rajtam. bélmennyország és bélpokol. de szilaj! Fején alig van némi haj. Írót tolláról. Jobb ma egy túzok. s avítt cipőért meg ingért sem kapánk semmit az ószertt. (1973) [PRÓZAI PANOPTIKUM] STRÉBER SOROK Szilágyi Istvánnak ajánlvák Főszerk-helyettes.A szó elröpül. hogyha bomol. a numizmata. pénztelenség mián.) Ki-ki úgy üdvözöl. ahogy tud. (Ah. (Mármint Bajor. midőn összehulltunk. a sírás megmarad. ő ajánlott csábítószert: fiókját kihúzva legott adott némi előlegot. tyuhaj-ihaj! .) (1973) 138 . s már az antikvárjumi jány sem tejelt a könyveinkért. a többi baj.Túrót! . És a szentély.mondja.mennyi bánat! ádáz grafomániámat. Küldte őtet nékünk Zilaj hírös fészök. zargatásért okol azért mégis járni fogol. olvasót írójáról. Aki papír közé keveredik. a többi vaj. Szórakozás után édes a pihenés. megeszik a szerkesztők. Átesett az érem túlsó oldalára.

s lépcsőn legurúl ott . ha nincs Vásárhelyre útja akad néki joghurutja. mivel közönsége hálás. de nem lel. s végül. Ő imitten született. kotsija nem Patkó János. oszt sebest tovaszelel. ha színpadhoz jútott. író.így kaphat lépcsőhurutot -. Faulknert. minden egyes érverése és inyenci érvelése ide vonzza: gorgonzolát. felnőtt. nem kritikus . míglen végül is kivált). züllhetett. „neve. merész-e. hogy több spinétet lejátszott már. mégis étet újabbakat csalmatokkal kimagyarázkódott okkal. lészen nagy olimpiálás.OLIMPIA Pata utcán végigtipor mi zokogó23 majmunk. ám ő abből is kieszi. ábrázattya többleg vörös. Tibor. híre átalános”. 23 és kopaczodó 139 . Zolát fogyaszt együltében el. csak sánta aktort (pardon: angyalt). (1973) SOROK EGY TAGTÁRSRÓL Lakása nem Eiffel-torony. míg csehóban ülhetett (éjjel főleg és kivált. kitetszik. szegény embert lóvé teszi. szopott. ha bí-sörös. s itt keres atomreaktort. majorannát. ha bí-boros. ám ő homlok(zat)a orom. kihez nem ér fel földi por.a teleapatikusa (avagy telegyógyszerésze?) Igaz Szavának. s nyakton viszi és egy féldecit megiszi véle.

ki így megtisztelem. nékem. akár illat. Gazdag vagyok: nem vágyom semmire. Akár vad bűz.Panek et circenses! (1973) FORGÁCSOK TÜNET Nyúl hajszolja az agarat: a jelen maga mögött marad. 140 . mely reá fűlik. no meg bajt kétféle batyu. GAZDAGSÁG Nem vágyom semmire: Gazdag vagyok. s ordít: . Merre nyílik ablakunk? TULAJDONJOG Mérges-édes éjszakák: szeretem az éj szagát. hogy megírom. még megkérdi: vers ez? et csetera. mindenképpen engem illet. Miért volnék kíváncsi a végre? -: csak egy kádencia. tart örömöt. de rögvest csend lesz. ha ablaka alá gyűlik az tömeg. hogy köszi. hejretyutyutyu. MERRE Két évszám között lakunk. tán dísztelen számára ily versezet. FRISSEN Ez az élet amíg tart.ha nem is nemzetközi. s azt se mondja.

szomorúság. ha nem volnál nekem: szakszerű haldoklás az életem. Most már nincs hova vágynom. a nyavalya törje ki! De megbocsátottam neki. hogy külföldet megismerd?) 141 . hogy megismerd hazádat. MIÉRT Meghalt fiatalon. Ha itt is vagy már. (Ülj otthon. a tévé háziállatunk.Jó reggelt. hogy mi lenne.MEGBOCSÁTÁS Belébotoltam egy kőbe. a szerelő. KÜLFÖLD Eredj külföldre. akváriumban aranyhalak. Itthon vagyok. VAGY FORDÍTVA . Mért oly utolérhetetlenül öreg a ravatalon? HOVÁ? Lassankint mindent házhoz járatunk. . HIÁNY Most jövök rá. miért ne jöttem volna? ITTHON Hazajöttem.Az ajtó nyitva volt. polcok tetején buja növényzet. Hová meneküljön szegény természet? KÁBÍTÓSZER Hovatovább kábítószer lesz a friss levegő. Jön az újság.

nem sajnál egy puha szót. 2. PATHETIQUE Egy. főtt. V. megreparálja a csőt. sem a fót hátán a fót. n. oan fáradt. kettő. mint a hótt. (1975) (AZ ASSZONYOM OAN TÓT) C. biza szót fogad vala. nem nyalnák kecskék a sót oan tót. hogyha ura. oan tót Da C. néki nem a bót a bót. F.. hogy az már sőt.) 142 . hogy a sót sem érzi (ez már a Todt!). négy. és ma ott. (1975. melyben mindig kedve tőtt. amien tót sose vót. megél rajta. amien tót sose vót. három. s ha van otthon krumpli. Az asszonyom oan tót. öt. al F. FOHÁSZ Inkább ne.FOHÁSZ A mindennapi közhelyünket add meg nekünk ma.. hol bálvánnyá válatott. megrendeli az esőt. Mvh. az asszonyom oan tót. 19. hogyha véletlenül Lót lett vón ura.

mint künn az üde hó. Jó jegyeket a fiúknak. a Föld legszebb ékét. A lányoknak rózsát hajtott. villog a fal. TÉLIFA Kar: Itt a délceg télifa. csúcsán ég a csillag. kergeti az árnyék ily helyen tanulni csupa öröm. Lányok: Fiúk: Lányok: Fiúk: Lányok: Fiúk: Együtt: Kar: 143 .valamit mindenkinek termett. békét. hosszú hajat a lányoknak. lányoknak is hozott közösen valamit: boldogságot. A lányoknak almát termett. a fiúknak petrezselymet. s minden szemben örökszép tűzvirágok nyílnak. játék. a falon a térkép csöndben mosolyog. a fiúknak sok szép nótát. A lányoknak termett répát. az ablak csudaragyogó. benn kacag az asztal s vele a padok. Álljuk körbe hát a fát. fény szalad a táblán.KERÍTSÜK SORJÁT A CSODÁKNAK (gyermekversek) ÚJ ISKOLA Nézd csak. a fiúknak termett vackort. Fiúknak is. Jót vagy rosszat . betölti a termet.

144 . TAVASZODIK 1 Zöld fenyves közepében fújja a szél a havat. tűnik a hó. amott is a friss fű ki-kidugja fejét.JANUÁR Csíp a dér. surrog a fák puha lombja. jön-e már? 2 Hosszú éjjel. elősirülnek a bocsok. szembogaruk közepén vígan bokázik a fény. s a nyitott kapunál didereg január. s a mély-kék ég üvegén fecskecsapat csivitél. csillagos égre kacag. téli éjjel medve alszik medvénével. égre sivít föl a fütty. fagy az ér. s délután már oly merészek: meglopják a darázsfészket. ám ha kívül tavasz locsog. reccsen a jég. szánkó porzik a hóban. villogatja mancsait. 3 Illan a. csupasz ég feketéll. fák közt surran a szél. pattan a rügy. itt is. pihenő cinegék szeme még feketébb. bomlik a. alvad a. a nap rájuk kancsalít. széncinegék raja száll nézni a messzi vidéken: a tavasz jön-e már.

ha a nap feljött. rajta barka: icipici csengő. mosolyog a fűz. csudajó a dolga. Tavasz-tündér lakomázik. RÉTEN Legelész a csorda. Ébred az ibolya. szelek dalolnak-mulatnak. az ibolya szeme tüze reátűz. háztetőről a hó lassan földre szekerez. reggel az ég csudakék. belepi a rétet. susog a bokor. 2 Vízbe hajló fűzfavessző. csillog-villog. de a mező kékebb. 145 . bokor alatt aluszik az ibolyacsokor. folyik a lé Hencidától Boncidáig! KÉT IBOLYA-VERS 1 Pislog az égbolt. csöpög az eresz. megeszi a felhőt.OLVADÁS Csirr-csurr. kurjongat a szélben az ablak.

káka fölött esteledik. TÓPARTON Káka között barna ladik. 146 .Baktat a konda. csudasok a gondja. NÁDIVEREBEK Tóban nádszál. nádon verebek. nádiverebekre napfény csepereg. hol van pocsolya a holdban. szeme csudafényes. homloka táján kacag a szivárvány. szunnyad a béke. Táncol a ménes. s a karcsú sötétre lehullik a csend. öttyöm-pöttyöm. alszik a káka. azt keresi. LEPKE-DAL Apró lepke. derekára teker egy sugár-szálat. arcát mossa. letelepedett egy harmatcsöppön. nádirigók fészke alatt békacsalád kórusa zeng. s hogyha szárad.

Napfény csepereg. nap tüze festi barna-pirosra. OKTÓBER Ősz szele zümmög. lengeti a nádat. falevél. Barna-piros nádon pihenő verebek szárnyuk alatt elviszik a puha meleget. 147 . LILIOM-PALOTA Kacsavári Katalin egyet gondol: palotát épít vízililiomból. aluszik a nyár már. csupa csodaillat. reggel a kacagás az egekig ér. benne hál éjjel a vacsoracsillag. csupa fény. nevetik a verebek. betakar a tél. télen előveszik. aluhatnál. Nyáron hazaviszik. Aluhatsz. hogyha leszállnál. Ringó nádat tó vize mossa. szellő támad. falevél. Csupa szín. s hónak-fagynak szemibe kacagnak.

ha az ég zokogós. északi szél. ez a makk kopogós. fürdik a völgy is. takarója a nagy ég. 148 . liliom a tenyere. részeg szem ma este megrészegszem. 6 Szőlőszem. reszket a lomb és sír a levél. MONDOGATÓK 1 Akinek a szeme kék. eledele alma. rázza kegyetlen. fogd-meg-szem holnap reggel igyekszem. hazafut a mókus. akinek fekete. puha ágyat ad a föld akinek barna. fénye szaladgál késen-villán. Paszulyszem. halkan muzsikál künn az esővíz. Ázik a tölgy is. akinek a szeme zöld. villan a villám.ESŐ Láncos-lobogós. VIHAR Ballag a felleg.

hol az ajtaja? Ajtaja nincsen.Egyedem-begyedem. szegfűlevél. csókos szem párja nincsen sehol sem! 7 Saláta-párta. .Tulipánillat. vagyok az apukám gyereke. 8 Kalapom kereken fekete.Egyedem-begyedem. mosolya éppen a szívemig ér! 149 . sehol egy lyuk. . ablaka sincs. hogy békacsints: 10 . mi marad a kezemen? . Csillagszem. Feketerigó. 9 Csigabiga-palota. a menyasszony szomorú.Három csillag. a vőlegény mulatozik.Arráb tessék. két cinege hussant az imént épp ide le. mi csücsül a fejeden? . hagymaszár-koszorú. nosza. fehér szem holnapután megnézem.Ökörszem.Egyedem-begyedem. itt a Cserebogár-mulató. ez a tücsök-egyetem? .

hogy nyomát se látni. 150 . ERDEI ISKOLA Jókor reggel Borzné felkel. Mókusvárban ugyancsak kavarodás van: Mókus Misi ifiúr hétalvónak bizonyul.Hogy még mindig itthon vattok? Nem indultok már soha? Elszalad az iskola! S Nyúlffy Náci. írdatlan: legifjabbik Róka Róbert húzza a meleg pulóvert (a pulóver.Fékomadta. hej! Alszik a város. csizma a lábán. szép holnapról álmodik a város. receruca. bekap három füstölt sáskát s veszi az iskolás táskát. sejhaj. forró kályhán duruzsol a kávé. aluszik a tej. Fa odvában. s szólongatja kisfiát: . S Farkaslakán ki visít? Ébresztik Farkas Fricit. bégetett még a tavaly!). szedd nyakadba lábad. ciheresen és fenyéren. aluszik Marika. Jancsi is álmos. öreg Nyúlné pöröl. pimpimpáré. átbucskázik árkon-éren. macska vadászik.12 Pimpimpáré. pattog: . egerek sírnak-rínak a ládán. retyerutya. Domb alatti Rókalakban nyögdécselés van. Nyúlffy Nándi illan. hajajaj. vár az iskolád! Nyúléknál a makogás miatt majd bedől a ház.

Bagoly Balambért heti három galambért. még csak március van! Savanyúan. A bölcs Bagoly doktor pedig itt működik márciustól novemberig. nem marad el sohase Vaddisznódy Emese. ő már ott csatangol. amerre a málna napestig zabálna. Vén cserefa alá. 151 . Cserfa törzsén. alig virrad. szép virágos táblán. és a derűs ég alatt Fajdkakassy Flórián lombokból font glórián illeg s vele húga. frissen totyog Sün Sarolta. AKI TANUL. tüskéit kisuvickolta. orrlógatva tovacammog az ebadta. ANNAK CSÖPPEN. nem kell hogy zargassák. éppen kisütött a nap. Nevelni a sok ebadtát a jó szülők fölfogadták Dr.Málnavészben Bocsfy Bercit pillantom meg. ANNAK CSORRAN ITT A TUDÁS És tovább: VALAHA A NEGYEDKORBAN ALAPÍTÁ MAMMUTH JÁNOS EZT AZ ELSŐ ÁLTALÁNOS ERDŐKÖZI TANODÁT Ide járnak a csöppségek erdei okosság végett. kószál. Nyomába táncolva jő karcsú Ünő Enikő. csak egy percig: telhetetlen papzsák. betűk cifra sorban: KI NEM TANUL. Flóra mindjárt kezdődik az óra. kerek tisztásra tart a sok gyerek. De most búsan lehuppan: ó.

Fajdkakassy Flóra zenei óvodát végzett. holnap ismét. mivel Bagoly Balambér (heti három galambért) minden áldott nappal nyitott szemmel szunnyad! 152 . utána pótórát vett a téli alvásból. Róka Róbert csirkeismét tanul ma is. s tíztől tizenegyig tombol. aztán tacskó-taktikát. S láss csodát! -: a vásott erdei iskolások márciustól novemberig mindent megtanulnak! Le hát a kalappal! Mert csoda ez . Karcsú Ünő Enikő oly szomorkás: nincs tó. csupa magánszorgalomból. a Borz-gyerek magol itt. (Több nem is kell. szorgalmasan veszi át a gömb-geometriát.azért pedig.) Vaddisznódy Emese a bükkmakk szerelmese. forrás a közelben. . Sün Sarolta nekilát. ezer vadász-praktikát.hogy mit? . s nemcsak a nagyszünetben. Berci Mackó jól járt: darázsmézet harácsolt. Frici szakadatlanul farkasordítást tanul.főleg tengerit! Mókus Misi mindent ismer . pedig ő magát nézné szünetlen.Nyúlffyék itt sajátítják el a káposzta-tan titkát. s buzgón gyakorolja most a süketséget.dióhéjban.

némán figyel: a világ most tanulja a tavaszt. macskára vadásznak egerek. s szúnyogoknak hada. nézd! S mit csinál a napsugár? Tanulja a napsütést. kedvére tesz minden bolondnak. tanulja a remegést. ÁPRILISI MONDÓKA Április elseje bolond nap. Kakukk költ fészkében verebet. Zörögni is elfelejt erdő alján a haraszt.TAVASZ Zöldülni tanul a fű. Hazaszáll a fecskepár. Vakondék vízparton napoznak. nézd! még csak zirrenni se mer. gímszarvas kopót űz naphosszat. Bólogat a hóvirág. nő-növekszik egyre. elalszik az eb-ól kutyástól. szél tanítja rá . 153 .no nézd! Hát a szagos ibolya? Tanulja a kékülést. nem máskor. Április elseje csodás nap kerítsük sorját a csodáknak: Este kél föl a nap.

tűzre rossz fát nem tesz Jutka. Méz vadászik medvére. Szilvát érlel a kopár sziklatetőn a gyopár. 154 . kutyatejet legel Bodri. Kemence megy kódorogni. Pulit terel a birka. puskát lődöz a sörét. leckét magol az irka. Meggyúl a hó. Farkast lenyúz göndör bárány. cukrot vesz az irha árán. dorombol a macskakő is. pocegér sasmadarat. nyalogatja kedvére.Sündisznó sündörög le és föl: megretten minden kisegértől. makkot terem árvalányhaj. Róka búvik tacskólyukba. Liliomot nyít a kőris. Csillog-villog a sötét. Nyúl ebédel agarat. ég nagy lánggal.

Galamb elejt vércsét. s hoztok. gazda szolgálja ebét. fiam.Hallod. s fogj be négy zsák lisztet. alma búvik féregbe.Szakácsnőt főz az ebéd. .Lám. rakj szekérre két pár ökröt. hogy csak egy napon át. egymást érik a csodák! Szerencse. amit visztek! Én a szénahányó villát két marokra kaptam. az ökröket sürge-fürgén szekérkasba raktam. Péter! Kifogyott már a padláson a jó kolbászétel. pondró. Horgászt fog a harcsa. TRÉFÁS MESE Mondja egyszer édesapám: ... 155 . Vérest süt a vérmedve. csimasz jércét. hogy a vízben tartsa. eredj vélük a malomba.

hová lett a malma? Egykettőre megkerítse élve avagy halva! Mondja erre: .Itt se vagyok.Szép jó estét fényes délben. s: . s mint a szeszgyár.befogtam a négy zsák lisztet. de jön a malom szembe: hát hóttrészeg! S azt rikoltja: . úgy pipál. Senki Pál! A minap még itten láttam. . láza is van. megyek és eprészek! 156 .Gyű te! hojszra! csára! Oly igaz. s mint egy dézsa. reggel-este. . éjjel-nappal köhécsel meg prüszköl. Indulnék.elment tán a korcsomába egy kis forralt borra. mint hogy a nevem Bokorugró Sára. Ráköszönök: . Pali molnár ül a parton.Biz a malom meghűlt a sok víztől. földagadt az orra.

nyomban leütötte. Az ám. hanyatt-homlok. köd utánam. s bendőjében eltűnt a liszt s apám két pár ökre. A molnárnak fájt a foga egy kis szekérhúsra. Uccu. fölzabláztamkantároztam. elnyargaltunk. aztán köd előttem. de a két pár ökör! s hol a négy zsák lisztem? Elmentek volt megfürödni lenn a patakvízben. én se voltam lusta. aztán meg is nyúzta. nosza. kecskebukát vetve. s hogy megtértünk este. Pali molnár pipált még s a csillagokat leste. mintha várná az oldalban eprészni a medve. a hátára szöktem.Úgy elszaladt. 157 . arra úszott épp egy apró szivárványos ökle.

Mit tehettem? hazamentem. süssél.rajtad ne múljék! 158 .Veszed észre? virágot nyit a dió. nap . fiam. mint volt. lombot szőkít egy araszt. virágbimbót fölfakaszt. Dolgos május! . s sárgarépát fütyülésre oktat a sárgarigó.Hát te. megsütötte. napsugárban nem hiányos. hogy nem kóstolt még ilyen finom szekeret. majd letépte kétfelől a fülemet. istenesen beevett! Mondta is. hogy volt. Javában áll a tavasz. város. örül neki falu. felhő. DOLGOS MÁJUS Gyönyörű hónap a május. kékre gyúlj. ég. ugyanbiza hol a sújba jártál? Elmeséltem. s úgy megdicsért. ő meg nagyot nevetett.nyársra húzta. édesapám várt már: . Hajnali világoson enyhe szellő átoson erdőn-mezőn-városon. Csorranj.

Sok a dolga. hét barázdát húz e gép.hadd szeressék! termeszti a békalencsét. város. Szomorkodó sose volt: vígan búvik a spenót s frissensült hús barátja: zöldessárga saláta. ki megbánja! Gyönyörű hónap a május. szára zöldell. kevés szava. gyökerek alatt. Csüngő kunyhó. Béka sem vár vakszerencsét: halacskáknak .Traktor vonszol két ekét. hogy pihen. s észre sem veszi az ember. fönnebb van egy emelettel. kisablak! fecskeanyó házat rak. s döccen rögön-poron a vetőgép s a borona. jő az este. napsütésben nem hiányos. Kotló-mama fészkiben föl se kél. A giliszta se kényes: járja a veteményest. bagoly úr is kél szárnyra. szereti is falu. között föllazítja a rögöt. feje megnő. május hó a munka hava! 159 . egér lesz. békén él az anyafölddel. Ám pihenőt sose hagyna: munkálkodik a zöldhagyma. denevér megy szúnyoglesre. csak lefekszik: buzgón kotlik napestig úgy dolgozik. tüstént belekezd. lepipál tíz kőművest! A toronydaru se rest: hipp-hopp. Jő az alkony.

rézbögre. sima az út. átgázol a gép tyúkszálláson. mint az asztal 160 . nyög alatta kavics. diheg-dohog. itt egy viskó: vályogfal födve hullámbádoggal. itt a madáretető. az agyag. meg se rezdül. itt a szoba ágyastul. ő! neki semmi sem elég: nyomul. aki tud! Nézd csak a talajgyalut: árkon-bokron keresztül közeleg. homok. kéményestül a tető. kutyapajtán legény ám a hernyótalpán! S a sok kacat merre lett? Meresztheted szemedet: ott gurul a kutyaól. halomban kordékerék.meneküljön. nem.ÚJ UTCA Cuppog a sár. de a tél lehelete csontig ér. a vályogfal meszestül itt bucskázik keresztül kacat-szemét mind-mind illó: volt vityilló . csorba fésű. melyben többé nem csahol a házőrző. bográcsostul-üstöstül. pocsolya vagy gübbenő? azért meg nem áll. itt a fa is ágastul. Az udvarban kacat. itt a tűzhely füstöstül. vasfazék. csonka szék. szemét böködi az ember szemét . tetejében pörögve fél pár cipő. bokáig ér a latyak.nincs vityilló! Nyomatékos türelemmel araszolgat az úthenger: alig mozog. a szél bejár ajtaján. ami nem is baj talán forró nyárban. amottan egymás hegyén.

Szilva fő az üstben. a padlás tele a hiu. csak az aszfalt! Autó mögött forró katlan: abból ömlik szakadatlan. jön a tél. Mezőről hol van a boglya? Szénapadlásnak foglya. Kaszálón ökörnyál lebben. de tele a kamra. Puszta a kert. Padláson színarany szalma: itt puhul a piros alma. Üres a szilvafa.nem hiányzik. a pince. S rásütnek még aznap este csillagok az új úttestre. ágait kék égre tárja. sárga. jaj. lesz már kenyérre. a magtár. a mező. 161 . tésztába lekvár. ŐSZ Kopasz az almafa. Leszállt az alma. fakul a fű torzsa csendben. a nyár odavan már jön a tél. S hol van a szőlőhegy kincse? Elnyelte nagyhasú pince. árva. kosárba. a nyár. a határ.

Étlen-szomjan várja otthon az asszony s a gyerekek: mit kapott a Szegényember? Lisztecskét.SZEGÉNYEMBER SÜTET LISZTJE Román népmese után Erdőre megy Szegényember. vágja a fát estig. ami neki tetszik. s holnap újra étlen-szomjan sötét estig várnak egész napi favágásért a szegénynek ennyi jár! S még ezt is úgy morgolódva löki oda a bojár. 162 . feljön a hold. beragyogja ezüsttel a tájat. Lisztecskéből süt az asszony száraz lepényt hármat. fölragyog a fényességes esthajnali csillag. Szegényember indul haza. a bojár meg azt ád érte. s amint búsan ballag. egy sütetet.

szép tündérkék. tündéreknek könnyes szemmel. a tisztáson fölezüstlő árnyak ezüsthangú muzsikára tündértáncot járnak. az ám. járjátok csak táncotokat legyen egy kis örömöm járjátok csak. vaddisznónak támad tőle szelídülni kedve. 163 . Szegényember elfeledi. mennyi bújagondja. a medve. jó tündérkék.Szép tündérkék. Tündértáncot. hiszen tündérek is voltak: szemük ezüstsugarára föléreznek holtak. hálás szívvel mondja: . hogy fáradt mert ahol megy. feledkezvén morgásról. hadd feledje búját-baját a szegény. reggelig néznélek én! Járjátok csak. táncuk nézi.Szegényember szinte-szinte feledi.

hogy egészségben.Köszönjük jó szavaid. kinek értünk. míg e földön csak egy ember is akad. szól szépséges szavakat. szava szól. aki bennünk gyönyörködvén. tündérekül. Köszönjük hát jóságodat mit adhatunk érte? Kívánjuk. addig élünk. addig élünk. s ő megszólalt: . s fölemelte a kezét. s a szépséget fiaira testálja majd örökül. leállt a tánc.jó tündérkék. köszönöm! Tetszett ám a tündéreknek e szívből jövő beszéd. kinek hozzánk. 164 . épen hazatérj te. királynőjük rájuk nézett. míg a földön valahol ember akad. Szegényember. és most mi is elárulunk valamit: addig élünk. míg táncunknak csak egy ember is örül.

ne legyen rá gondod: el nem fogyhat. de ha liszt nincs. De emberünk már magának ment dolgozni másnap.Hej.s tarisznyádban amit viszel . ugyan megbomlott-e kelmed? Lepényért sír reggel óta mind a három gyermek. anyjuk. míg e titkunk másnak el nem mondod. s a kevéske lisztet odaadja az asszonynak: . te anyjuk. Megtér este: . erőst megéheztem én! Miért nincsen az asztalon friss sütésből egy lepény? Szól az asszony: .Itt van. Szegényember hazasiet. süsd meg! Nagy családnak kicsi étel éppen egy falás csak. mit tehetek? Kendet vártam: hoz-e hát? 165 .Ejsze.

annyit mondok.rövidítsd meg a haját s eszét nyújtsd meg az asszonynak! Vagy tán béna? vak? süket? Maradt még a tarisznyában tegnapról liszt. asszony.Hogy érthessem ezt meg! Hisz a tegnap mind elsüttem. ne járassa velem a bolondot! Miből sütnék lepényt hogyha nem hoz haza lisztet? 166 . ne tréfáljon. Másnap meginn jő az ember este: . .Úgylehet.hát lel is benne lisztet! Fejét rázza. ámuldozik: .Ejnye. hogy nem sütted el mind te! Ettek aztán. mi dolog ez? Nincsen lepény egy se? Az asszony meg dühbe gurul: . mérget vennék szinte! Szól az ember: .Hallja.Uramisten így az ember. egy sütet! Szegényasszony megnézi ..

ám hallgatott. de kivolt! Ámuldozott az asszony.Édes uram.Az hát! . hogyan. hogy nem.Én bizony nem hallgatok! Ha nem lopta. hogy ha már tolvaj: vallja is be legalább -. asszony! Szád. ha nem szól. ez a dolog a lisztünkkel mit jelent? Fát már nem vág.Megkérdi az ember: .Hallgass.bólint rá az ember de megbánta másnap! 167 . csak egy hétig. tudhatod! De az asszony csak folytatja: . honnan akad? tán bizony varázslat? .gondolta. mégis van liszt! Honnan kerül? Lopja kend? . s elővette az urát . . egy szót se szólt. De nem állta. fejed sem fáj.Hát a tarisznyában nézted? Uramfia! A sütet liszt.

csak a maga hasznán.Mert ha már elszólta magát. hogy s mint volt a tündérekkel ott az erdőn este másnap aztán a lisztecskét hiába kereste. Esze nem járt soha máson.Ha már így eltaláltad. míg a titkot kitudta. morgott egyet az asszonyra: . de már későn szidta. mondani is szokta: 168 . S azt hitte. úgy hívták. hogy Hasszán. hogy csuda okos. tüstént odalett a csoda: nem titok a titka! Szidta magát a jóember. nem volt többé nyugta: faggatódzott az asszony. mentél volna te is inkább minden-lébekanálnak! GAZDAG HASSZÁN ÉS KOLDUS ALI (Kazah népmese nyomán) Élt egyszer egy gazdag ember.

abroncs nélkül szétreped még tán az esze tokja. Meghallotta koldus Ali, s emígy mirgettmorgott: - No, te aztán, Gazdag Hasszán, fönn hordod az orrod! Zsebed, tudom, dugig pénzzel, de a fejed, az üres. Ezért, koma, tanácsom a mondás: hol nincs, ne keress! Koldus Ali fejét töri, tipreng-töpreng váltig: - Csak úgy jó a közmondás, ha valósággá válik! Egész este szőtte-szabta, forgatta a tervet, reggel aztán kakasszóra tüstént talpon termett, beállított Hasszánhoz és reákezdte menten: - Gazdag Hasszán, okos Hasszán, segítsél ki engem. Elméd fénye úgy világol, mint a nap az égen,
169

ó, hallgass meg, kérve kérlek, s adj tanácsot nékem! Örül ám a szónak Hasszán, s dörmög: - Halljam! tessék! Koldus vagy, de látom, tudod, hogy mi a tisztesség! Ali erre hasra esik, földet veri orra: - Ó, bölcs Hasszán, Gazdag Hasszán, nagy annak a sorja! Nem is érti senki más, csak a te éles elméd! Hasszán derül, mintha hátát friss olajjal kennék. Ali végre elsírja, hogy mi miatt van bajban: - Volna nékem két garasom, de hát hova rakjam? Erszényem nincs, s csupa lik, nézd, ez a gúnya rajtam! Hogyha talán megőriznéd de hová beszélek! én adjak pénzt? tenéked? én,

170

a nyomorult féreg? Gazdag Hasszán, kapzsi Hasszán, szól ragyogó szemmel: - Ha elkezdted, végezd is be, te ostoba ember! - Láttam én itt egy kiskakast: félvak s nincs taréja, a múlt héten - épp itt jártam rácsapott a héja, de a botom hozzávágtam, s elriadt a beste, nem bírtam vón elviselni, hogy kétségbe ess te ezt a kakast ha eladnád hallgasd meg a szómat: elvinném én, hisz megdöglik úgyis ma vagy holnap! Két szép fényes rézgarasom érte idehagynám, te meg rajtuk ezret szerzesz, oly okos vagy, Hasszán! Hasszán töpreng, végre így szól: - Hát, te koldus szerzet, teljék kedved! hisz én úgyis
171

ezerannyit szerzek. Ali, uccu, meg is fogja a kiskakast menten, s beszél tovább: - Ó, bölcs Hasszán, most hallgass meg engem! (De, hogy szavam ne felejtsem, Alinak a marka a két garast továbbra is szorongatja, tartja.) Ali hadar, Ali darál, be nem áll a szája: - Nagy eszed van, ó, bölcs Hasszán, jó, hogy adtál rája! Még ez egyszer ha meghallgatsz, akkor leszel boldog! Láttam nálad én egy nyamvadt, girhes kecskeollót: nem húzza már három napig, s te maradsz a kárral! Add el inkább! megveszem én becsületes árral. Adom érte két garasom - ezerannyit szerzesz! -, s adom kövér kakasomat,
172

- mit szólsz az üzlethez? Hasszán töpreng - Úgylehet, hogy valót mondasz. Haddlám! Két garasért s egy kakasért miért is ne adnám? Ali nem is várja végét, megfogja a kecskét, s tovább hadrál, hogy Hasszánba a gyanú ne essék: nyelve pörög, mint kereplő, be nem áll a szája: - Nagy eszed van, ó, bölcs Hasszán, jó, hogy adtál rája! S jobban járnál, ha füledet tanácsomra nyitnád: láttam nálad én egy sánta, zörgő csontú birkát: húsa rágós, gyapja gubanc mért tartanád kárra! Amit érte adhatok az háromszoros ára! Adom két szép rézgarasom - ezerannyit szerzesz! -, kakasom és kecskeollóm -

173

ha akarod. megfogja a birkát.Nagy eszed van. be nem áll a szája: . hogy javadra szóljak: láttam nálad egy kis csámpás. hogy adtál rája! S még jobban jársz. hogy valót beszélsz! Haddlám: garas. nincsen ember. darál egyre. ha engeded.Úgylehet. birkát. bölcs Hasszán. hadar. kinek kéne mért tartanád kárra? Amit érte adhatok. mintha könyvben írnák. veszítsek én inkább! 174 . s szaporázza a beszédet. tied mindez. ó. csupa-csont-bőr borjat.mit szólsz az üzlethez? Hasszán töpreng: . hadrál. kakas és gödölye birkám mért ne adnám? Ali nem is várja végig. jó. az hat-hétszeres ára! Két garast meg egy kakast meg kecskeollót.

gidám. s gödölyém meg juhom. kecske.Úgylehet. birka borjam mért ne adnám! Ali nem is várja végét. egy harmadfű szőke tinóm .Hasszán töpreng: . bölcs Ali. hogy nem vagyok már ágrólszakadt senki: vagyonomat szinte alig tudom számbavenni: aranygaras. kövér kakas.nincs hozzá hasonló! -. hogy igazad van haddlám: garas. mindig te jársz jobban. birka. de ideje. kakas. hogy szavamat rövidebbre fogjam: láthatod.Nagy az eszed. kakasom és kecském egy kis rongyos tevéért mind neked adnám ezt én! 175 . és egyszuszra a beszédnek így keríti sorját: . elköti a borját. ó. kecskeolló.

Hasszán szédül a beszédtől. Ali pedig a markába jót kacagott rajta.Elméd fénye. birkát. akár a nap. nem is tudja. gidát. ha leszáll az este! Hasszán. itt a birka. szemét törli s szétnéz. s úgy elporzik. nyomát bottal ütheti már de csak hallgat aztán: ne tudja meg senki. tinó. tevére kap. garas. borjú. hogyan. mint a sebes szélvész. csak kiböki: . csakhogy sose megy le.Vidd hát! Ali otthagy garast. kakast. hogy járt pórul a bölcs Hasszán. kecske kétszer olyan gazdag leszel. tinót. s Ali darál egyre: . tele is lett kacagással csordultig a marka. kakas. 176 . Mire Hasszán fölocsúdván.

szétszórta. amerre ment. hogy mindenkinek jusson.s mert a jókedv az embernek kijár ősi jusson. 177 .

A fiatalember aludni próbált. . és szárával csiklandozta a fiatalember arcát.árulkodott Katalin. 178 . . . A fiatalember fölállott. .Majd később. . Katalinnak új ötlete támadt: .Gábor nem az ajtón jött be . jó? .Megyek. .Játsszunk valamit . A két gyerek nem hagyta. .Itt van .Csinálj neki fejfát.Ha veszekedtek.Én is.Majd meglátod.Kelj föl .Katalin a fiatalemberhez fordult: .mondta Gábor. Meleg volt. levetette ingét.Hogyne.Milyen verébnek? Katalin egy apró halomra mutatott.Erre akasztjuk a körtét. letépett egy szegfűt. körülöttük földbe tűzdelt vesszők jelképezték a falat.Mi az a fejfa? . tegyél föl a szilvafára. A gyerekek leültek mellé. Utána visszafeküdt. . . . Hosszú arankaszárat hozott: . A fiatalember fölült. A fiatalember lefeküdt a házban. elöl pedig két vessző között egy nagyobb rés: az ajtó. .kérte Gábor. . nem teszem föl egyiket sem.mondta Gábor. Most pihenünk. . én is .Tavaly temettük el. novellák) VERÉB A fiatalember kézen fogta a két gyereket.Akaszd oda ezt is. Katalinhölgy unatkozott. és fölakasztotta a ház melletti szilvafára. hozok villanydrótot . Gábor jött egy hajnalka-virággal: . és lement velük a kertbe. és rászerelte a világítóberendezést a szilvafa alsó ágára.magyarázta.Csináljunk fejfát Verébnek. lábát kinyújtotta az ajtón. .Ezt föltesszük villanykörtének.kérdezte Gábor. először engem! Ezen összevesztek. A kert egyik sarkában volt a ház: leterített pokróc. Aztán csönd volt.MIÉRT? (karcolatok.noszogatta Katalin -.

Veréb nem volt sehol. Katalin ujjongott: . Gábort vigasztalásul föl kellett rakni a szilvafára. A fiatalember nézte őket.Mélyebben van . leült a takaróra. . .Ide tettük.Nincs itt. . Gábor végül megunta egyedül. Katalin kézzel. A gyerekek mosolyogtak. Erre Katalin bosszúból kihúzta a fejfát. . . egyik végét behasította: ide kell beszorítani a lapot.mondta Katalin. Azóta . Veréb nem mutatkozott. s a fejfa hamarosan ott díszlett a halmon. mit csinál Veréb. hogyan magyarázza meg . És Gábor elszaladt kiskapáért. és tovább ásott. Katalin lassan kételkedni kezdett: . s örömmel állapította meg. Gábor tüzelt: . A gödör kétaraszos volt.szólott Katalin.Igen.mondta Gábor.Elbújt .Dehogy nincs . A gödör mélyült.Nézzük meg.Szamár Gábor! Szamár Gábor! Ő ugyanis művelt hölgy volt.szétment a földben. hogy Gábor fordítva illesztette a hasítékba az írást. Leugrott a fáról: .Hazudsz . . Gábor megvetően nézte. mert Gábornak eszébe jutott valami. Katalin egyetértett vele. Katalin abbahagyta a munkát. elgondolkozott. Gábor kapával. . ismerte már a nagybetűket.vélte Gábor és tovább ásott. s a fiatalember ceruzával ráírta: ITT NYUGSZIK VERÉB BÉKE PORAIRA Vett egy lécdarabot.Nem tettük olyan mélyre. Nem lett pörpatvar.gondolkozott. .Már nincs itt. .Dehogynem.Kartonlapot kerítettek.jelentette ki Katalin. leült Katalin mellé. De mélyebben sem volt. de az tavaly volt.Én teszem oda! Én teszem oda! Buzgón működött.Valaki kiásta és ellopta . 179 . Munkához láttak. A fiatalember próbálta lebeszélni őket: .

Persze az sem túl nagy és nem túl tiszta.Kérem szépen. elsőosztályú váróteremmel. tetszik tudni.mondta Katalin -.. A forgalmista szemmel láthatóan örült. Katalin nem felelt. De.sőt. Ellenőrző és büntető közeg. s körülnéztem.Tudtommal őr szokott állani az első osztályú váróterem ajtajában.Én ugyanis Bukarestbe tartok. tessék helyet foglalni.. Kicsi volt az állomásépület. egyáltalán semmilyen vonat nincs. 180 .Látom. fénykép s egy eredeti fölírás: PADRA VAGY PADLÓRA FEKÜDNI TILOS BÜNTETÉS 10 LEJ Ez már valami. nem zavarok? A forgalmi tiszt félretette az újságot. A falakon néhány jelmondat. Tehát itt éjszakázom. De. Leültem és olvastam. .Nem erről van szó.Hallgattak. . Kinéztem a peronra.Hét óra tizenhárom. Este tíz utánra odaér. hogy szóba elegyedhetik valakivel. Látja ezt? . Gábor törte meg a csöndet: . Rágyújtottam .Dehogyis. . Félreeső vidéki városka volt. . el volt törve a szárnya. kicsi és piszkos.mint nagyobb helyeken -. .Akkor hát miről van szó? . Ha lett volna.Dehogy röpült . azt sem tudtam. . Csupán a forgalmi irodából szűrődött ki fény. ki csak tüzetes jegyvizsgálat után enged be az első osztályba. tűnődve nézte a gödröt. Én lézengtem benne egyedül.De elröpült. 13-ig nincs vonatom . se megyek be ebben a hidegben. Első osztályú jegy Bukarestig.itt azt is lehet -. . kopasz feje búbja megcsillant. az ajtóban nincs ott az őr . sehol egy lélek. van-e szállodája. .Tudom.Biztosan elröpült. . Bementem. csodák csodája. A BÜNTETÉS Hogy szabatos legyek: nulla óra hét perckor érkeztem meg. A menetrend szerint 7 ó.

Úgysem tölti itt senki az éjjelt. hétkor felköltöm. . Feküdjék le nyugodtan a padlóra. hogy vízszintesen feküdjem.Á. Direkt a padlón. Ha kívánja.Tőlem kérdi? Én jöttem azért. Elfeledtem mondani. De éjjel? . Bukarestig . ..Hm.. Megszoktam. Gyakorló humanista vagyok. mondtam már: hazament.Kérem szépen. És az öreg izé. ez súlyos.Mindegy.Na és? Feküdjék le és aludjék.Hát ide akart kilyukadni. én vállalom a felelősséget. Még rám sütik.De én aludni szeretnék. . mint más rendes ember. De ne haragudjék. . Azaz lenne. borzasztóan meglepődnék. ha kifizetem a tíz lejt és alszom nyugodtan. le szeretnék feküdni.. párna nélkül. most ő is szeretne megállapodni. bár annak sincs sok értelme.Mondom. Erre nem gondoltam.Köszönöm. 181 . az illendőség kedvéért. hogy megérdeklődjem. .. . És kinek fizeti ki? . kérem. Csak az a bökkenő.. Hülyének nézné magát. . Meg aztán.Hét tizenhárom. Kérem. Ennek végére kell járni. Sajnos.Nem hóbort. számomra erkölcsi kérdés. az őr? . de hazament aludni. kérem. Weinrich vagyok. Nem éppen angyal. . hogy hamarább állítsam szabadra a szemafort. hogy lelkiismeretes is vagyok. otthon üldögélni.Nem ajánlom. mint béka a kocsonyában. .megmutattam. ha fölverik álmából. én egész életemben törvénytisztelő voltam.Csakugyan? Maga valóban humanista. Vállat vont. .Az állomásfőnökkel talán mégis lehetne beszélni.Örvendek. mi baj? . Alszik.Hát feküdjék le. Ez az állás afféle pót-nyugdíj.Egy árva lélek sincs ébren ilyenkor az állomáson.Hát fizetek magának. ha már ilyen hóbortos. . Este tíz huszonötkor otthon van.Azt hiszem. és úgy pislogott. Mégpedig a padlón szeretnék aludni. hogy a törvények is tiszteljék magukat.Értem.Nekem? Semmi közöm hozzá. . Kénytelen leszek felkölteni a főnököt. . erkölcsi kérdés.De itt nincs. Első osztályú jegyem van. mert naiv. Nappal még csak be-benéz. szavam sincs ellene. . hogy a felirat szerint tíz lej büntetést kell fizetnie annak. Az állomásfőnök télikabátot vett pizsamájára. lepénzelnek az utasok. ha ilyesmivel állna elő. A legegyszerűbb. Le szeretnék feküdni az első osztályú terem padlójára. . egyébként is. . . egész életében utazott. nem óhajtom igénybe venni a felelősségét. aki a padlóra fekszik. Tíz perc múlva vissza is tért vele. . De. nyugdíjas már az öreg. .Na.

Átveszi a tíz lejt? A főnök nagyot fújt: . hogy ezt gyermekáldással is enyhítette volna az Teremtő.Ez így nem megy. ki utóbbihoz is hasonlatos vala az ő nagy szüzességében. oly nagymértékben kíván182 .s különbféle nemes és nemtelen vadak találnak menedéket és táplálékot is bőven. nekem ki kell fizetnem a tíz lejt. mint az krokogyélus állatnak pikkelyei az lemenő napnak sugaraiban.Örvendek. történetünk kezdetének előtte egynéhány esztendőkkel .. Ha valaki kéri. Én pedig gyakorló humanista vagyok. És az ő bőre drága. melyet az köznép mindközönségesen farnak nevez. . Urunk Jézusi anyjának tette volt. . . Ez számomra erkölcsi kérdés. az messze útról jövőket válogatott enni és inni valókkal olyannyira ellátták. melyekben különb... kérem. hogy tíz lej büntetés jár érte. ritkán esett meg velük -. . miolta csak Noé oda telepítette volna őket.az Arzéna nevet nyerte. mind pedig hátulról nézvést. Történt pedig egy napon.Ezért vertek föl? . mind üdeségükben: és az ő szemei ragyogtak volna. hogy azok. az Úrnak és a Boldogságos Szűznek magasztalására.Süsse meg az erkölcseit! Ottó. hogy két fényességes öltözeti lovag állott meg az várnak kapuja előtt. Élt pedig az dicsőséges hölgy az ő szolgáló lányai és szolgái seregének közepette. AZ SZÉPSÉGES ARZÉNA ÚRHÖLGYNEK ÉS A KÉT LOVAGNAK KESERVES HISTÓRIÁJA Élt valaha az kies Trottelburg várában egy igen szépséges úrhölgy.ami. van nálad tíz lej kölcsön? . Vala pedig ez nemes hölgy igen ékességes az ő termetében: orcái hasonlatosak az frissen metszett vaddisznósonkával mind ő színükben.Tudja mit? Menjen az első osztályú fenébe. mint Máriának.Hát fizesse ki. kifizeti. . Mely az úrnő jóságos és határozott parancsára megtörténvén. . Engem pedig hagyjon békén! Jó éjszakát.Ezért. terhes kecskebőr-tömlőkként duzzadtak és feszültek volna: és hátsó fele. és. anélkül azonban. nehéz kenetektől vala fénylő: és hasának lejtőjén angyali gyermekek játszadozhattak volna mennyei fogócskát.Hát fogja. fölemelt sisakrostéllyal esdvén az úrnő kegyeit és az várba való bébocsájtatást.Herkópáternek! Mihály arkangyalnak! Akinek tetszik! . mivelhogy az ő keblei malváziai boroktól. páncéljukat immár szűknek és fegyvereiket túl nehéznek találván . Hajzata pedig amaz Ararátus hegyének erdeire emlékeztetett. . nyugodtan akarok aludni.Kinek? Kinek? .melyeknek számát nem illő pennám hegyére vennem .Tessék. az istenit! . hasonlatos vala az vemhes kancának hasával. bizony mondom. Vala azért emez gyönyörű hölgy kívánatos domborúságokkal ékes mind elölről.Moldován vagyok. ki is az szent keresztségben.De az van kiírva.Kérem.

hogy emiatt az szokásos estvéli fohászkodást elhalaszták. melytől a szabály csak erősödik az ő érvényességében. Melyet is az vár káplánjának meggyónván. ímé. ezen okok közül valamelyeseknek megnevezésére. Monda pedig az egyik lovag. de korántsem mellékes részeiket.és Üdvözlégyre. kinek elméje az szép szólás gyönyörűsége eránt fogékonyabb vala: . ha vendégül láthat benneteket. Melyre is a hős lovagok igen nagy készséggel hajlandónak mutatták magukat. majdnem hihetetlennek tűnik föl. vajon megengedhető-e önnön személyében találkoznia az lovagokkal. tudtára adá. az vitéz és messze földön híres Halabund lovag.Több rendbéli okok. elzarándokoltunk Tehozzád lovagi szolgálatainkat fölajánlandók és erényes híredet s nevedet megőrizendők akár életünk árán is. illetőleg következtetéseinek helyességéről megigazolódni. valamint szépséges termetednek gyönyörűséges ígéreteiről. hogy társa. Mely dolog felől nem átallotta ily szókat szólani: . penitenciául háromszáz Miatyánk. Azután lőn a lovagoknak távozása. erővel teljes karjukat és egyéb rejtett. domború mellüket páncéljuk alatt. hogy saját maga válaszoljon az hódoló szavakra. orcapírral habozott. mind pedig ezeknek utána. szemüknek hűséges tüzét. Így tehát a lovagok kezükbe vették a drága damaszt ruhának illatos szegélyét. hanemha valódi és nem hamis arany dukátokkal kiegyenlíteni szándékoztok a benneteket illető hús és bor neműeket mind az mai napig.Kegyes úrnőm. hogy üdvözlésük útjából emez rút akadályt félrehárítsák. mind az időknek végezetéig. hű társam számtalan harcokban és életveszélyekben. illő szűzi szemérmetességgel és tartózkodással fogadá az lovagok hódolatját. mely ok késztet arra. hogy markod így összeszorítva tartsad. hanemha bizonyos mennyei sugallat? . és egyben könyörögték a kegyet az úrnő ruhája szegélyének ajkaikkal való illethetése tekintetében. jobb markát áhítattal és állhatatosan összeszorítva tartja. Lesütött pillákkal hallgatá az úrnő az deli lovag szavait. mely alkalomból is Geráld lovag eszében vette. talán még az különb féle szenteknek csodatételeihez hozzá szokott olvasó előtt is különösnek. megejtvén az actust.úgymond -. énnekem azonban mégis. mígnem lelkiatyja. Az következő napnak reggelén az várnak fogadó termében az két nemes lovag Arzéna úrhölgy orcája elé járult. ki is lelkiatyjának és udvarnagyának társaságában.Kérlek tégedet. vajon ildomos-é ilyesmire ragadtatnia magát. 183 . sokaknak általa hallván szűzi voltodnak fölötte megnyerő és dicséretes állapotjáról. melyeket azonban és remélhetőleg nem kívántok ingyen. füléhez hajolván. Hogy pedig emez penitenciát ép egészségben túlélték volna. mintegy mennyei sugallatra cselekedvén azt. hősi felem küzdelmeimben. . mivel ők maguk az olvasás hívságos tudományához nem értettek volna.mondotta az udvarnagy. Geráld lovag . sőt inkább még azon is egész éjjel töprenkedett vala. mivel az úrnő nem tartotta illendőnek. . úrnőnk megtiszteltetésnek veendi. hogy ez is benne foglaltatott a föloldásban. mindazonáltal eszében vévén az két vendégnek ékes megjelenését. Ezt hallván az úrnő.Vitéz Halabund lovag . nemes lovagok.Nemes lovagok . Halabund. Geráld nevezetű. melynek is esetleges bűne alól jóságos lelkiatyja előre föloldotta -. vitéz és hű társam. én és társam. mint történet egyedüli és szavahihető ez. jó Halabund lovag. melyekre az láthatóbbakból inkább elmebeli úton következtetni tudott. semmint szeme vagy akár nem szeme által közvetlenül meggyőződni.válaszolta Halabund.nák az ágyban való pihenés nyugodt boldogságát. és álmában sem remélt ajándoknak értékes szolgálataitokat. valamint Marosi Péter atya összes kritikai cikkelyeinek fölolvasás általi meghallgatására ítéltettek.

és annak kifejezésére mindenképpen készséges.Aranyba foglalom és azonképpen nyakamon viselem az szent kereszt mellett. kiről is írva vagyon.Bocsássa meg néked az végtelen irgalmú Úr. hogy én miattam történt az édességes és bizonyára pihentető álomból való fölébredésed . Vala pedig az olyképpen. leküzdve a húsnak kárhozatos és gyarló ösztöneit. 184 .Halabund lovag pedig. melyeket fölvilágosultnak mondott XVI. hogy fönt említett sejtései és következtetései korántsem valának alaptalanok. ha belátnád. teste megnyugodott az ő nyakán és bal vállán. Mindazonáltal.kérdezte Geráld. . melyet a sors ajándékul kezedbe származtatott. kinyitotta markát egy pillanatra. hogy az édességes hölgy igen nagy követője lenne amaz Boldog Margitnak. melynek is fölötte kellemetlen bizsergésére kinyitá az ő szemét. hogy Geráld lovag feje és orcája elrejtetett az ő éjjeli öltözékének ráncaiban. egy pillantást vetve erre a föltételezett kincsre. mikéntha néminemű hívságos állat a nyakát érintené. hogy a következő napnak estéjén. tehát az ő lovagi nyakán nyugodott volna. megnyugvására szolgál vala. Lőn pedig.monda Halabund. miért is az pokol reájuk váró fölfoghatatlan kínjait fogják jutalmul nyerni. És Geráld lovag ugyancsak nagy irigységet érzett volna az ő szívében nemes társa. melyeket az orrából nem kis mennyiségben kiszabaduló vér hasonlatossá tett a hajnalpírhoz vagy a naplemente alkonyati egéhez. majd újra visszacsukta. Halabund lovag iránt. Geráld lovag szóla: . hogy Geráld lovagnak egy élő és jó egészségtől rózsaként viruló tetű állatra esett szeme pillantása. melyet ő oktalanul és reménység nélkül szűkölködvén követ. kiről elmondottuk volt.Kerülni szerettem volna az fölösleges vérontást. hős társam. mivelhogy igen világossá vált az ő szeme előtt néminemű esemény. És Geráld lovag. fölötte erős módon elsápada. Isten segítségével. kiváltképpen ha az én orromból történik.Mit szándékozol tenni e fényességes állattal. amit a szépséges Arzéna úrhölgyről hallott volna. hogy az sehonnan sem származhatik. megigazítván szája előtt a kelmét. úgy érezte volna. hogy nem átallotta egész életében távol tartani gyarló testétől a vizet és az ezzel járó hívságos földi tisztálkodást. Halabund lovag? . ha történetesen meglátott volna az édességes Arzéna úrhölgy. . hogy amaz talizmán csupán engem illet. bátor Geráld lovag .Elnézésedet kérem. Halabund lovag. és szeretném. mert föltételezzük a markában tartott dolognak kincs voltát. hanemha Arzéna úrhölgy ruhájának szegélyéről. vitéz Halabund lovag. minekutána a várnak népe nyugovóra tért volna. Minek következéseképpen eszébe jutott vala az is. hiszen én voltam az hölgy előtt szóló. mint ahogy én is megbocsájtom . hogy el ne veszítse kincsét. . nagyerejű Halabund lovag. nemes Geráld lovag. és az ő jobb kezét bizonyos sebességgel a Geráld lovag vitézi orra felé közelíté. ha volt valami a markában egyáltalán. és az ő lábai inkább függőleges. Mert Geráld lovag gyors vala az ő felfogásában. akinek keze amaz aranyban foglalt állat környékén. Eme testbéli helyzet velejárója lőn az is. amiért Fortuna istenasszony amazt vette szekerének saraglyájába. melyről ugyancsak kispekulálá. semmint vízszintes elhelyezkedést mutattak. És meglátta vala Geráld lovagot. Ezáltal pedig az ő éjjeli öltözéke erkölcstelen módon fedetlenül hagyta testének nemesebb tagjait.válaszolá Halabund. századunkban egyesek oly ugyanvalóst sokra tartanak. . minek következtében Geráld lovag több lábnyi távolságra került Halabund nyoszolyájától. hogy nem vala híve a szavaknak. melyeket is. elfeküdvén és álomba merülvén nyoszolyáján. Nem adom föl eme reményemet. És úgy tőn.szólott Geráld. és földet érvén.

és azonképpen láthatsz te is engem. kezében vevén az papucsot .Kegyes Halabund lovag. kinek is eltalálván bizonyos testrészét.Az Boldogságos Szűzre és fiára. mint nagy vizeknek sodra. És Halabund lovag is azonképpen vélekedvén. az régiség tudósok ékes mívű ógörög éjjeli edénynek vélvén. és a papucs kétségtelenül lábbeli. hogy aki megdob téged lábbelivel. mire készülsz. aléltan hátra hanyatlott volna. megbocsájtok neked. kivervén rajta az Iliász és Odüsszeia leggyönyörűségesebb jelenetei. megszaggatá vala az ő ruháit. . . a mi Krisztus Urunkra. jobb kezét az előbb leírt módon használta olyannyira. hogy Halabund lovag. vitézséges Halabund lovag . . csak a magam védésére és az általad adott bor miatti hirtelen részegségtől cselekedém ezt . az Írás azt mondja. kezébe ragadván a nála lévő papucsot. és mondá: . és fölragadá éjjeli papucsát.Ne haragudj. és jobb karjában összpontosítván összes lovagi erejét. mondom. és akkor Geráld lovag megszólalt vala: . Megijedvén ennek okáért Geráld lovag. igazi keresztényi könnyekkel az ő szemében.Mondá. az írás is azt mondja. És az ékességes Arzéna úrhölgy.szóla Halabund. nem érkeztünk-é el utolsó állomásunkra emez siralomvölgyben. bejuthassunk az mennyeknek országába. hogy akarata ellenére kárt tett volna az ő felebarátjának életében.És Halabund lovag lenyúlt a földre. újólag megragadák az papucsokat. hogy Geráldot fején. és Halabund lovag magához térvén. és többszöri szólításra sem adott életjelt. hogy Geráld lovag ugyanazon az uton ugyanabba a helybe és helyzetbe került vissza. és a páter föladá az utolsó kenetet. jó Halabund lovag. dobd vissza kenyérrel.Látom.Mert kemény az szerelem. bátorságos társam.Nemes Geráld lovag . éppen csak ellenkező irányban. az utolsó ítéletnek idejéig.Szűz Mária. És Halabund lovag suttogá: . minden erejét összegyűjté. megnyomorítá őt férfiasságában. valamint Augustinus doctor és mások olyképpen is magyaráznak. útközben még magával ragadván a papucs párját. elmenének azért. Geráld lovag vette volna az papucsot. és imádkozék vala az ő lelküknek üdvösségéért. mint őelőtte Halabund lovag. . És Geráld lovag. segíts! és Geráld lovag felé irányzá az papucs útját. És az dobások oly erősek valának. És visszatérvén.monda Halabund -. Melyet több egyházatyáink. szólván: . ugyanazt tevé a papuccsal. és megpihenének az Úrban. és egymás irányába dobták volna. látván emez két drága vitéznek vesztét. és nem tartanád-é illőnek elmennünk a páterhez. mely nemes damaszkuszi acélból vala kovácsolva. és oly erős.amelyet három évszázadok múlva eme vár romjai alól kiásván. hogy véld helyesnek megőrizni a talált kincset és szaporítani azt. és minden erejét összegyűjté. eltaláltatván az ő száján az papucs által.. Halabundot pedig szívén találván. fölkele és bort hoza a másik szobából. mindketten kilehelték volna lelküket. jó Geráld lovag. hasonlóképpen Geráld lovag is. hogy aki megdob téged kővel. dobd vissza papuccsal. múzeumba helyeztek -.válaszolá Geráld. melyet is lovagi társa szájába öntvén. hogy fölvévén az utolsó kenetet. mint ama Hieronymus doctor. 185 . És oly nagy erővel dobta volna. Gondold meg azért. mely az ágy előtt vala. És vette vala a magával hozott papucsot. mint a halál.

nagy..Sajátságos . éppen a papucsra. e zöldillatú. A fürdővíz többnyire megszünteti a gátlásokat. tudományosan. Sallang nélkül. Például: Tested vízbe ha mártod vagy inkább még általánosabban: bármely testet. hát ezzel talán kezdhetnénk valamit. Lássuk csak.de ez a foly’dék marhaság.ó. Kusza. A kád peremén kiloccsant a víz. esetleg disztichonban: Hogyha a kádba beülsz nem.Ez a loccsanás. Ámbár egy kissé zagyva. Például énekel. De Arkhimédész verset írt. észre is veszem: nem marad keretei között a víz. átázott a papucsom. sok a fecsegés. nosza. . annál modernebb aztán nincs.. Megvan! népi hangvétel. Lám csak: Hahogy te bébujol s a kád telítve. Nap süt.. elborítja az eszmei mondanivalót. A blank-vers puritánabb. hajáraszakállára permetezett. és ez a forma sem megfelelő. hogyha beülsz: Víztele kádba ha ülsz.ARKHIMÉDÉSZ Teleengedte a kádat. mikor ezt tevéd: hm. Gondolkodott.mormogott.Ördög vigye. ugye. tisztaság. meglásd. feszes ritmus. Csodálkozva nézte: . gravitáció. És különben sem így kell kezdeni: szigorúbban. papucsra loccsanó nono. . elvonatkoztatva és általánosítva. peremén kicsap.. Az alkaioszi strófa ünnepélyesebb: A vízbe hogyha testeket ültetel. most egy ötödfeles jambus: kicsap. ellen-súlytalanság -. te. miként az Óceánnak habja dagálykor a parthomokra. s szinültig állt a lé. ez nem jó. amit rendes körülmények között nevetségesnek talál.Vette a kézizuhanyt. ó. végső letisztulás: ez az! Minden test ha vízbe’ van még jobb: Minden vízbe mártott test 186 . komolytalan. Az Óceán túl dagályos. . kékpettyes elem. az ember olyat is megtesz. Modernebb hangvétel! Hát persze: szabad versben kell írni. és beleült. túl élénk. Mindent azért mégsem szabad. megállapítom. Egyszerűbben. ime foly’dék . Nosza. kiloccsan és lefoly szelíd patakban csak így ósdi. bolygók pora. kád vízben ülök és megállapítom .

tubicám . üde.küldöm a Napsugárnak. mint a karikacsapás. kisangyalom. amíg meleg: Minden vízbe mártott test. ó. hogy önsúlya? önsúlyából annyit veszt. . kisangyalom. De az meg túl hosszú. mit keres itt az önsúlya? Ó.kiáltott ki a háztartási alkalmazottnak. erőst zökken. kisangyalom megy.. hogy kiloccsant? Roppant .rossz hant . még csak a rossz hant hiányzik.mindegy. kiloccsantott víz súlya. Remek! egyszerű. kisangyalom általa . Annyit veszt. Most már minden jó lenne. töröljük.. hogy aszongya: gyöngyöm. még a gyerek is érti .. kisangyalom test . most jön a tudományos megfogalmazás: amennyi az általa. nem. . Hopp: Minden vízbe mártott test. Még valami népi kiszólást ide.ez aztán a lírai báj: Minden vízbe mártott test. Szabatosabb is úgy.Csakhogy mért veszítene önsúlyából? Veszít vagy nem veszít? Loccsanást kellett volna mondani. az éppen négy szótag. Inkább pünkösdi rózsa. amennyi az általa kiszorított víz súlya. ez ronggyá ázott. kipréseli . én boldog... veszítsen. egy négyszótagos ütem nem illeszkednék szervesebben? Őszirózsa. ez megy.csobbant .Dobja be a másik papucsomat.Hej. tubicám.veszt. ha már veszít. De ezt a jó rímet vétek kidobni . ez már a szent révület. violám. tovább. még talán Jánosházynak is fog tetszeni.na.. de udvariatlanság így becézni a szeretett lényt. önsúlyából. Réka! . önsúlyából annyit veszt. önsúlyából. tubicám tubicám. prózában is versben szólok. csak ez az átkozott loccsanás. kisangyalom. kisangyalom.. hogy: kiönti. amennyit . túl rövid szó. egek. kitűnő rím. kedves mester. . de mi az.persze: kiszorítja. rossz. nehézkes ez a loccsanás. kisangyalom. Tehát: Minden vízbe mártott test.igen gördülékeny 4:3-as ritmus. 187 .mennyit? vegyük be ide a loccsanást? amennyi víz kiloccsant.kisangyalom.. Nem. kisangyalom és mi rímel arra. zenei úgyszólván fülbemászó.

ezt a zajt lehetetlen megszokni. Kell is: akklimatizálódom minden reggel.Ó. én nem kontárkodom bele a munkájába. Hétkor beállít a főnök. melyet idefönn beszédnek neveznek! Ők persze nem érzékelik. padlóra. rágyújt. te pecázó kocahalász. A kopoltyú sokkal kényelmesebb.vagy valami hasonló ürügyön.KUTYKURUTTY Hatkor kelek. No persze. hogy ne érződjék a hinárfőzelék illata (mert illata van. Mi huszonnégy órában ha egyszer szívunk levegőt tüdőnkbe. Hiába az évek. Rekedtség. ha egyszer valami hajnyírási kampányt indítanak: harcoljunk a jampec viselet ellen . Eszem. fogjál te ilyet! Alig sikerült megmentenem szegény Misit. akár egy pergődob. . megszárad a könnyű viaszos vászon ruha. Óra? Isten őrizz ilyen zakatoló vacaktól. a mi hangszálaink nem mondják föl a szolgálatot. bírják). előhúzom a kölnisüveget (mindig nálam van). Éntőlem eheted. Fülem is megfájdul. mint karján az óra. No. de visszakapom a kölcsönt: tízkor a főnök eszik. házőrző csukámat fogtam a folyón. . mely . Lerázom magamról a vizet. Köszönök. megmelegíti a hévízforráson a tegnapi hínárfőzelék maradékát. Csak el kell takarni a helyét. az én házamban se tűz. Vajas kenyeret kolbásszal. természetesen alulról és a part közvetlen közelében. észre ne vegyék valahogy.Valami furcsa szag van itt .a meleg források vize nem jut idáig -: ilyenkor léket kell vágnom. Felköltöm Linát. Két hónappal ezelőtt.ilyen nincs. Csak azt nem tudom.mondja kibírhatatlanul nyájasan -. hogy a vízben megtörő fénysugár hatkor süssön szembe. s oda fésülöm. motor berreg . Negyed hét.Mi van Kaktuszék igénylésével? 188 . csak ezek nem. csak velünk együtt. mint mindig. amennyit a természet adott. A portás. Hajam hosszúra növesztettem. Vaj: undok. lerakom a kopoltyút. Pontos. Éveken át kikísérleteztem: minden évszakban pontosan úgy állítom ágyamat az ablakhoz. két perc alatt a parton. s rohantam vele haza. s megkérdi: . Evés után megtörli faggyas száját. kérem . két rúgással a víz fölszínén vagyok.husz-huszonöt perc -.igyekszem nyugodtnak látszani. ebben a zsivajban elcsenevészedik a hallás. hát nem összeszaladok a főnökkel: hogy ő milyen szenvedélyes halász . S hát az a csikorgó. megsüketülök. míg az irodába érek . Május vége: a napnak már van ereje. mikor Misit. rám reccsen: . mi lesz. hogy még elevenen vízbe kerüljön. és hogy legalább a felét megvenné. fújtató artikuláció. milyen jól vezeti a hangot a víz. beszédre elég. az asszonyt. hintek az asztalra. Ó. Télen csúnyább: gumiöltönyben kell följönni. a levegő. Szerencsére kevés beszédű. Eleinte mindig kifullaszt egy kissé. loppal a szájam is kiöblítem. jövőre megyek nyugdíjba. Madár rikácsol. Elsőnek érkeztem.mellesleg . S a füstölt kolbászról jobb nem is beszélni. Minden elemista tudja.úgy lármázik.úgy püföli a dobhártyát. mint egy bombardó. se füst. énnekem elég annyi meleg és világosság. felesége bolondul a csukáért. Gyakran befagy a tó tükre .Szép jó reggelt kívánok! Bólintok. hurut . mert a vékony jég nem bírna meg. se hamu. bólint.szimatol a főnök. éntőlem cigarettázhatol. nyálkás tejfölből készítik ezt az izzadságszagú zsiradékot.

és vállamra ejti azt a tízkilós tőgyét. Brekkné marad. nézni is öröm.Dunai heringet. Az ura faképnél hagyta. . te tudod.vág vissza Lina -.. Hamar le a könyökvédőt. . de vannak olyan asszonyok is .Ó.. ez nagyon érdekes .. kiköltözött a szárazra: ő szegény most itt özvegykedik férfiról férfira. Azonnal iktatni fogom. most is. . miért utálják az asszonyok a hopponmaradottakat. ezt a kis iszapszörpöt szeretném megmelegíteni.Á.. Hát ilyen szemérmetlen egy perszónát.Eldugult a hévíz-forrásom. ha mindenki magára érti. Még prémiumra is van kilátás. még a látszat látszatára sem ad. Estére. mintha mondaná: „Dugult egy frászt. A nap már alant jár. magtalanokat. Ha öt percet késem.. fiacskám. akik be sem tehetnék lábukat egy valamirevaló tóba.fuvolázza Linának -. Hát igen. És mögém áll. .persze. hogy el ne gyere.Mert tudod.Nem unjátok még? . .aggodalmaskodik Lina. De mért is jöttem . Talán a Bh 146855. Misi messziről elébem úszik. Harapni való. számú harmadrendű csillagot kapják meg. Mászunk a csillagokra.Vagdalt csíkot.hadarja egy szuszra.. Olykor én is megcsöcsörészem . én is. Ilyenkor szeret különösen kínos lélektani helyzetet teremteni.. éppen az a bajod. Mindegy.Hogyhogy ilyen későn? . Te hoztál valamit? . már nem túlságosan menyecske. egy tónyi vizet átszűrt az ő kopoltyúja is. párolt békalencsét szúnyogmártással. hogy jobb lenne. . kicsi a tó . Néha rájön a happáré: úgy veszem észre.Éjfél után várlak. Lina azért viszi melegíteni a szörpöt.hányszor vesz ez lélegzetet napjában? Meg fogom kérdeni tőle. szünet nélkül . mint a szemem fényére..Mit eszünk? .Ó. csak gyűléseztünk. nem dugult be neked semmid. te! Kiharapom a szemedet! Olyan botrányt csapok. hízeleg. hogy mi történhetett. Kaktuszékat.sebesen és halkan és sokat. kétszer csal meg.Na.vigyorog a szomszédasszony.biztosítja Brekkné. csak úgy szánalomból (magam iránt is).mellesleg -.ezt elmondja minden áldott nap. ha nem volnának. mire hazaérek. . már benne a frász. úgy vezet az orrodnál fogva. öt óra is elmúlhatott. de hát ilyen a férfi. apu! Csak vigyázz magadra . Kaktuszékat iktatom. .szököm fel.végre. ma hozzák be a kiutalást. semmi baj. drágám . föl a kopoltyút . és suttog: .ezt is. igazán tenyeremen hordoztam.Persze. bögyös-faros menyecske igaz. drágám . Ebéd közben beállít Brekkné. ki tudnám kaparni a szemét némelyik szégyentelennek.” . be nem vallottan értett célzásokkal. aggszüzeket. mindenkitől értett . ..Nagyszerű. egy percig nem nézel oda. ki tudnám tenni a szárazra. Lina csak nézi. Nehogy megtedd.Érdekesebb témát nem találtok? . a szomszédasszony. . 189 . .Úgy tudom. én például hiába vigyáztam az uracskámra. hogy.Nagy a föld. farkát csóválja. . Ne nyugtalankodj. . félszavakkal.Nem tudom.

élek.Most csak bólintok: hagyja már abba. megiszunk. amit megeszünk..Hogyhogy. Samu bácsi! Hát mégis tetszik?! . Lefekszem. az örökségért teszem.Lina most jött be -. eszem. De eszed. Azaz: „Te nyavalyás szingyula. Szent ég.Nem tesz semmit. ha így vetélkednek. Hej.Hücs-ki innen.. he? Majd! Várd ki az ötven évet. néha prémiumot. kisapám. Kapok fizetést. nem ismer sem istent. alszom. . Neked megy szárazon is. Többet ésszel. Mi a fenét keres itt a vén zsugori? Nagy dolognak kellett történnie. petyhüdt tavirózsa.. Párbaj! . vízindulás! Ide költözöm hozzátok. Mi lesz itt. .Ne búsulj. Szóval lecsapolták az Ergehátat. vízen is. De mi lesz.. No. Tikkadjon meg vele. ha még egyszer fiatal lehetnék. Azt a betyár jóreggelit ennek az életnek! . ecsém! Itt van öt liter valódi tengerszempárlat. ne is lássalak. hát vízenfutó lettem. Samu bácsi ilyenkor hol megdalmahodik.Te ügyes vagy. te nyálas boldogmargit (ebben van valami). mehetnél te is Nárittyenbe jeget aszalni. Nem a te szép pofádért jöttem ide. . .. igazán köszönöm . még bírja az iramot. kussolj. hogy leéljem a nyakatokon aztán meglátjuk. te piszok. szerbusz. de én ésszel élek. te szárazföldi patkány! . . hol ellágyul. Félkegyelmű. te nagyjóisten? .így Lina. ahogy tetszik. lelkecském .Te. Harsány röhejre ébredek. mint erővel. te cemendék cemendéje!” Hát hogy ne esnék jól. 190 . bocsánat a zavarásért. kérlek. pénznek nincs szaga.Mit szíves-örömest. azt mondaná.Angyalom.Tetszik a mennydörgős mennykőnek! Lecsapoltak bennünket.De Samu bácsi! Szíves-örömest! . én ésszel élek. s elvéteti magát? Fuccs örökség.” . Ez jó. . öcsém! Gátszakadás. az utolsó pillanatban mentettem meg.Én. Megszabadultam ettől a faggyaslelkű tehéntől. Az én eszemen nem fog ki lecsapolás. az van. Samu bácsit átpasszoltam Brekknének. kikérem magamnak.De a tekintete: „Aj. Hol a világ anyja istenit szidja. Én sosem mennék hozzá. iszom. Ha rájön a kancaság. Poharat! Az a mienk. ha megzavarja az öreg eszét. sem embert. Hülye. vívnak az emberért.ez az igazi: mikor két nő karmolássza egymást egy férfiért.. Kéne az örökség.De Samu bátyám. . hogy meglátogat. Vén kujon. Utánunk az aszály! Másfél óra múlva már kornyadozunk. Nem mindenki él ésszel. .Kelj föl. te keshedt vízililiom. Samu bátyám. ez Samu bácsi az ergeháti tóból. hol engem dicsér.

hős és szerelmes és hadvezér GENOVÉVA. . Kínlódom a napokat. ugye. katonák... S meglesz az örökség is! Samu bácsi nagy gyerek. nem csilló. Lina sír a konyhában. ott is van egy pici rész. De hát várok . oly tapintható.) . indulok dolgomra. aki. Tisztel az öreg.régi szokás szerint .remélem .megtegye a szerző is észrevételeit amint következik: E történet nem tréfa. nem is tudnak . 191 . mint gondolná az ember. Negyednapra meghalt Samu bácsi .Brekkné másodjára maradt özvegy. A nyugdíj . És ha nem? Az ilyen vén.) PROLÓGUS (A nézőtéren teljes sötétség. nincs mire várni. és lesz belőle egy ilyen darab. A dolgok gyorsabban zajlanak. a cirózis úgy elviszi. Lina hallgat és sír. S gondolkodni nem szeretnek. három fölvonásban. s pali lesz. udvari gyóntató és borkóstoló A KLISTÉLYOSI FÜGGETLEN BIRODALOM kormányának követe Mentőorvosok. a varangyosgölöncséri várkastélyban és környékén (Megjegyzés: az opera bábszínpadra készült. szolgák. még a kijárati piros lámpák sem égnek. a fénye se éppoly valódi. rablók és egyéb kétes egzisztenciák Történik a sötét középkorban. LIÁNA Opera is meg nem is. Úgy hírlik. lovag. csalfa fény. Ad a szavamra. Samu bácsi miatt? Vagy érettem? Ki tudja? Hat óra. fölkelek. megengeded. mint a gödény. eszem. PIA. alábbinak szüleje LIÁNA.Meglátjuk. mit összegereblyél. szemembe süt a nap. Az is valami. hiába.meglesz.ki tudja.ez is előny. pedig már nincs értelme.. apródok. békebeli szerkezetek szívósak.Nagyérdemű közönség. hogy . Iszik. Két dicsérő szó. Nem kell bőszíteni. boglyába rak. herceg és családatya. s már a lábamnál van. nyoma se marad. nemsokára bennünket is lecsapolnak. itt röhögni óhajtasz fölös lejeid ellenében. föntinek leánya NYÖGÖDÉR MELÁK. előjátékkal és több prológussal A sikerben közreműködik: VARANGYOSSY SZAKÁLL GÉBICS. nem mese. Liána komornája FRÁTER PIUS.A prológust hangszóróba mondják. Az ember nézve lát és látva néz: emitt is.. mint a liliom vagy az ebadó. Egy kis hájjal megkenegetem.

fenség. mi az? SZOLGA (meghajlik): Futár érkezett. köhint): Fenség. őfenségének. . hosszú szakállú agg. fiam? KÖVET: Klistélyos Eduárd őrgróf őméltóságossága küldte ezt a cédulát (átadja a tekercset). kivéve kettőt. miszerint fönt említett szakállból néminemű fürtök. melyek végét két szurtos.) KÖVET (belép. mezítlábas apród tartja. olvas. többnyire légi utakon.A férfiszereplők mind szakállasak. Szakálla körülbelül kétszer olyan hosszú. HERCEG: Jöjjön bé. több ízben behatoltak a Birodalmunk területén található húslevesekbe. olvasd föl. HERCEG (fölrezzen): Mi az. őrizze meg: talán olykor még hasznára lehet. . átlépvén ezáltal a KFB tyúkketrece és a VAH istállója közötti semleges határsávot. (Átveszi.A herceg kiegyenesedik.) EGY SZOLGA (belép. benne ül Varangyossy Szakál Gébics herceg: madárarcú.) Ennek háború-szaga van. a Varangyosgölöncséri Abszolút Hercegség uralkodójának tudomására hozzuk a következőket: PRO PRIMO: Tudomásunkra jutott. alkalmasint szenilis. a Klistélyosi Független Birodalomnak Isten és a magunk kegyelméből teljhatalmú kormánya. (Meghajlik. varangyosgölöncséri Varangyossy Szakáll Gébics hercegnek. Nincs szakálla. ELŐJÁTÉK A varangyosgölöncséri kastély trónterme.Tus! azaz: nyitány. az én gyönge szemem már nem tudja kisilabizálni az ilyen nyelvemlékeket. HERCEG (elveszi): Mit akar megint ez az őrdisznó? (Kibontja a lepedőnyi papirost.) HERCEG: Mi kéne. egész patriarchális a környezet. fenség. . (A követhez. túl operán és túl nem-operán.A herceg a karfára dőlve szunyókál. mögötte kemence. ezekről a maguk helyén. fenség. miszerint Hercegséged több rőfnyi szakálla Hercegséged délelőtti és délutáni sétája alkalmával több ízben behatolt Birodalmunk földi és légi terébe. Kezében papírtekercs): Alázatos hódolatom. igyekszik méltóságteljes lenni.A terem jobb oldalán zsinegen fehérnemű szárad. meghajlik.A kacagás csak lefoszló burok: rejtegeti a mondanivalót. és amit benne lel. futár érkezett a szomszéd államból. kihátrál. mint ő maga.) Légy szíves. SZOLGA (meghajol. az előkelő trónszéket kivéve. egyszóval. mint férget a cseresznye. megszagolja. két ágra oszlik. . fiam. KÖVET: Parancsára. 192 .) Mi. Baloldalt baldachinos trónszék. Tapsoljatok hát! . PRO SECUNDO: Valamint tudomásunkra jutott az is. agresszív módon megzavarván a KFB fönt nevezett teljhatalmú kormányának táplálkozását és ezáltal veszélyeztetvén birodalmunk közjólétét. Bontsa hát részeire ki-ki a mosolyát.

Klistélyos Incike miniszteri tanácsosnő.. m.) Riadó. fenség.p. fenség? HERCEG: Parancsolok! Mozgósítás! Riadó! Megtámadták a szakállamat! Induljon a hadsereg a klistélyosiak ellen! MELÁK: Igenis. az apródok mindenütt nyomában.) Szolgák.) Fölháborító pofátlanság! MELÁK (pihegve jő.) (Függöny) 193 . m. hogy a szakálla külügy. rikácsolva rohangál.és bélügyminiszter. egy fejszés. még nem volt ideje fölhúzni.) Küldjétek ide a hadvezéremet! Azonnal! (Szolga el. meghajlik): Parancsol. had. HERCEG: Mit? Még te pofázol?! (Az ajtóra mutat. hogy beavatkozzanak a belügyeimbe! KÖVET: Bátorkodom figyelmeztetni fönségedet.) Hát legyen háború! Mondd meg annak a koszos gazdádnak! (Követ el. HERCEG (fokozódó izgalommal hallgatja. anyaőrgróf. Klistélyos Ubulka államtitkár. a nyelvemlékek korában.) Ezred: sorakozó! Vi-gyázz! Hátra arc! Utánam in-dulj! Életünket és vérünket hazánkért és szakállunkért! (Indulózene. hé! Riadó! (Kürt riadót fúv. hé! (Belép az előbbi szolga.) Mars ki! (Megrugdossa a távozó követ hátulját. vén agyalágyult. tartják a szakállát): Hallatlan! Őrületes! Mi ez? Ultimátum? Mi közük a szakállamhoz? Az én szakállam belügy! Nem tűröm. a hasonló incidensek elkerülése végett alázatosan esedezünk fenségedhez a fönt nevezett szakáll azonnali hatállyal történő eltávolíttatása szempontjából.p. KELT A KFB kormánypalotájában. Becsörtet a hadsereg: egy alabárdos. mert kívül viseli. Tisztelettel: Klistélyos Eduárdné született Parázs Jozefina. A vasvillás egyik csizmáját kezében tartja. végül fölpattan. (Tenyeréből tölcsért formálva kikiált az ajtón.p. miniszterelnök. UTÓIRAT: Megdögölhetne már.p. valamint.. egy kardos meg egy vasvillás vitéz. ELLENKEZŐ esetben kényteleníttetve leendünk a nemleges válasz után számítandó 30 percen belül átlépni a KFB és VAH fönt nevezett semleges határsávját a fönnebb közölt fölszólítás teljesítésének foganatosítása érdekében. m.MINDEZEKET figyelembe vévén. m. Fenségednek alázatosan rajongó híve: Klistélyos Eduárd őrgróf.

Diadalmenet jő: elöl a herceg kerekes falovon. az alabárdos három döglött tyúkot vonszol zsinegen. A herceg mögött libasorban a győztes hadsereg: az első ember. fenség. kikészült már az ellen. te hadügyminiszter leszel. a lovat két krokodilus húzza. legyen tiéd. HERCEG: Nem baj. te bős. fenség. fenség. HERCEG: Ejnye. ki összeesküdött tisztes szakállam ellen! (Melákhoz fordul. HERCEG: Naccerű. Letaposódtak a csata hevében.) Adj valami érdemrendet ennek az embernek. HERCEG: Te halott vagy. fenség. Itt vannak a hősi halottak. (Szaval. (Melákhoz. fenség (mutatja a tyúkokat).) Léptesd elő ezt az embert. a vasvillás. Győzelmi induló. hátul a két apród tartja a herceg szakállát.ELSŐ FELVONÁS Első szín (Mező. (Melákhoz. fenség. Máskor húzd föl a csizmádat. HERCEG: Sebesült van? VASVILLÁS (előlép. ejnye. MELÁK (meghajlik): Parancsára. fiam? Mi történt? VASVILLÁS: Lerúgtam a körmöt a nagy lábujjamról. 194 . te bátor! Számíts. ím. a vasvillás fölemeli csizmáját. örök hálámra mától. s fogadd el mellé leányom kezét. ALABÁRDOS (visszalép). igazán megérdemled ezért a fényes győzelemért. fenség. meglesz az ebédünk. fiam. hiszen már tábornok. MELÁK (vezényli a hadsereget): Vi-gyázz! Előre tisztelegj! (Az alabárdos fölkapja a tyúkokat.) HERCEG: Lépjenek elő a halottak és sebesültek! ALABÁRDOS (előlép). háttérben a varangyosgölöncséri kastély. ó Melák. most is kezében szorongatja csizmáját és sántít. fiam. fiam. HERCEG: Hát legyen tábornagy. az utolsó.) Keblemre. avagy sebesült? ALABÁRDOS: Egyik sem. mért nem vigyáztál. Fele szakállam. kezében a csizma): Parancsára.) HERCEG (a közönség felé fordulva dall): Itt jő hahadam. HERCEG: Jól van. MELÁK: Hova léptessem elő. a győztes. lássuk azt a díszszemlét. MELÁK: Én is tábornagy vagyok. prózában): Melák fiam.

Készülj az esküvőre! LIÁNA (pukkedlit visz véghez. HERCEG: Mi az. mit akarsz megpillantani. Fák. uram. aztán föltápászkodik és énekel): Atyám! Apósom! Éltem! Mindenem! Tiéd a babér. mint az előző színben. atyám. Pillantsd meg! MELÁK (m.Az ágakon almák és egyéb gyümölcsök csüngenek. Liána.f. halhatatlanságot nyer. HERCEG (bólint): Persze.): Igenis.) HERCEG (szaval): Lányom.): Igenis.f.) Halálom után reád száll a másik fele is. Hogyne parancsolnám. kinek érdemein kívül az is maradandó erénye. ó. atyám! HERCEG: Leányom. más látószögből. vén napjaimba te lopj örömöt. atyám. atyám. Sőt az egyik fán egy akasztott ember is.): Báj szemének pírtüzét. (Egymás karjába borulnak. atyám. (Szív egyet az orrán. . fiam? MELÁK (m. atyám. mint amikor Majakovszkij Poloskájában Priszipkin ezt mondja Zojának szakításkor: „Úgy mentünk szét. zokogás. hogy vőm leszen.) Lányod még csak használható. Hát hogyne parancsolnám. te drága jó leány! Hát befejezted tanulmányaid a kolostorban? LIÁNA: Igen. (Függöny) Második szín (A kastély kertje. hogy boldogtalan. persze. LIÁNA (m. hogy válassz férjet: ím itt van Melák. Most. Isten és a hadsereg előtt fölszólítlak. mint hajók a tengeren. atyám.Zene: lírai hangulat. MELÁK (meghajlik Liána előtt): Úrnőm. fenség. HERCEG: Igen. csók. akinek a birtokában van. mögötte Genovéva. és bőg a meghatottságtól). LIÁNA (jő. Szakálla nincs. figyeld hő szavam: a sors akarta. megengedi ma délután megpillantanom bájszemének pírtüzét? LIÁNA (m. Liána énekel): Atyám. . olyanszerű.”) 195 .f. de szakálladnak minő haszna van? HERCEG: Hát nem tudod? Ez bűvös szakáll. .): Amint atyám parancsolja. föltápászkodik.): Amint parancsolod.MELÁK (elájul az örömtől. bájszemének. persze. Háttérben a kastély. MELÁK (újfönt elájul. Alkonyat. kegy és kegyelem! (Szavalva.f.

mint három kismadár a fán. örvendeznem a föld legszebb leányán. lovag. Maris? GENOVÉVA: Semmi. Segítsen. LIÁNA: Akkor mért kellett fölakasztani? GENOVÉVA: Mert így írja elő a törvény. mert megvágta magát. . szerelmem. lökj el magadtól és szoríts vadul 196 . ó. nem láttad a délután azt a Melákot? GENOVÉVA: Nem vagyok Maris. LIÁNA: Nem szeretem a Genovévát. szerelmem. GENOVÉVA (jelentőségteljesen): Ühüm. tárd ki karjaid! (Visszaretten. LIÁNA: (szerelmi magán-ária) (a közönség felé): Ó.) De mégse. gyönyör! LIÁNA (leszáll az almával). így jöhetett Romeo Júliához. Liána megpillantja az akasztott embert és fölsikolt. és nem láttam. . LIÁNA: Ja. kinek nemsokára esküvője leend. mint én tehozzád.) LIÁNA: Jó. Az élet minden kis és nagy titka benne van ebben a koloratúrszopránban). szépség. vérmérgezést kapott és belehalt. LIÁNA ÉS MELÁK (szerelmi kettős): A szépség édenébe zárván így éldegélünk ketten árván. például végigsikoltja a C-dúr skálát): Mi ez. istenem keblemben érzések viharja dúl. hogy a felesége kényszerítette rá. De meg is járta.És mit követett el? GENOVÉVA: Tegnapelőtt levágta a szakállát. te a legény. LIÁNA: Ja.LIÁNA (álmodozva jő. csak egy eretnek.Te Maris. Liánám. dalolván): Teérted mindent. szeme tüze hogy pörzsöl. mögötte Genovéva. az más. hogy jön. mint ifjú szűz. MELÁK (elfordul és segít. MELÁK (dallva jő): Szívem körül érzések raja szálldos.ó. mert a kolostorra emlékeztet. föl akarok mászni a fára egy almáért. LIÁNA (trillázik. az más. én meg a lány. (Letérdel. vakít! (Melákhoz): Tárd ki. Azt mondta. kevésbé álmodozva. nem . De forduljon el.

fiam. a házassági szentség létrejötte előtt. hogy megcsókolja a feszületet. a menyegzői borok ügyében. MELÁK: De mért. . mely életem dele! Lelkem örül és félve. dall): Ó. arculatának és tekintélyes méretű orrának színe akár a hajnalpíré. FRÁTER: Hogyhogy? MELÁK: Egyrészt fráter Piusszal. vesd rám csillagszemednek napsugarát. MELÁK: Nem értek semmit. tiszta szűz. Ami biztos. megcsókolja. Melák. mondván): Mindegy. észreveszi. .) MELÁK (szerelme tárgyához fordul.A fráter jóltáplált. GENOVÉVA: Majd megmondom én. mivelhogy előnyben részesíti az alkoholneműeket a breviáriumneműekkel szemben. atyám. A fráter véletlenül a pincekulcsot nyújtja.) Nem mehetek hozzád. dühösen megfenyegeti. Még találkozunk ma este. gyónás szempontjából. aztán letérdel és imádkozik. félbeszakítja az áriát): Nini. FRÁTER: Jól van. de mért.Ruhája barna barátcsuha. . (MELÁK letérdel. LIÁNA (keblében újra érzések viharja dúl. Most mennem kell. beszélni szeretnék önnel. ő maga földre roskad és elszavalja Júlia monológját): „Ó. kínom tengere elborítja az öröm szigetét! (Hirtelen. legyint. (Liána szégyenkezve elfordul. Hiszen a házasságok az égben köttetnek. fájva retteg.) LIÁNA (ő áll szemben a fráterrel. a páter! MELÁK (megfordul. kígyó lélek rózsás arc mögött! Lakott-e szörnyűbb sárkány szebb lakot? Szépséges zsarnok! Angyalarcú rém! Galambszín holló! Farkasvérű bárány! 197 . de mért? LIÁNA: Nem mondhatom meg. lila cingulussal. de mért. (El. biztos.) MELÁK (hirtelen fájdalma elborítja a Kaukázus szikláit. FRÁTER: Helyes. mert szeretsz s mégsem egyezel bele házasságunkba.A fráter észreveszi a tévedést. hogy jön. FRÁTER: Requiescat in pace. MELÁK: Laudetur Jesus Christus. a lelkiatya is föláll és közelebb jő): Jó. megáll az akasztott eretnek előtt. szaval): Ó. a cingulusról kis feszület és nagy pincekulcs lóg. de mért. GENOVÉVA: Úrnőm kolostori tanulmányainak az idejében fiúikreket szült az apátnak. FRÁTER (kedélyesen): Fráter Piusszal vagy Fráter Piával? MELÁK (érzéssel): Mindkettővel.No és másrészt? MELÁK: Másrészt fráter Piával. GENOVÉVA. Melák a szent révületben nem látja. LIÁNA. no. .(A háttérben megjelenik fráter Pius Pia. bizonyára a páciens lelki üdvéért. vízilótestű férfiú.

sötét. borús ötlet ötöl. gyerekek . de szívdöglesztően baljóslatú zene. . minden álnokságnál álnokabb búbánat! Hősünk tőled mit tehet?! Nos. aztán dallamosan horkol tovább. szeplőtlen lator! Ó. s az vesse az első követ reá.ó. mert méla szívén bánat férge rág. fiúk . természet. ki ily esetben nem fájdítaná a tűnt szerelmet. ha arra gondolok. A prológus utolsó három sorára fölmegy a függöny. aztán térdre emelkedik és így szól Liánához): Köztünk mindennek vége . lám.te jöjj. felriad. hogy a szerelem minő nagy dolog. boldog apát! Ó. még el se kezdődött. csak csöndben. s eszembe jut a két izmos gyerek.Pokolfajzat. mi dolgod a pokolban.) RABLÓK (énekelnek. megitatott néhány egeret és lefeküdt. . mert alvás közben horkan. retteg valamitől. s hősünk is.) Énistenem. Melák ágyban.alszik a gaz lator -.) Szerelmem virága porba hanyatlott . ez a Romeo és Júliát szavalja! MELÁK: Ó.A falon fegyverek. korondi cseréptányérok és bokályok.Az éj komor. de szörnyű dolgokat sejtető félhomály.mikre borítja csalárd köntösét? Agyamba bús. Azt cselekszi.rajta hát. aki szűz Liánától született bizony. óvjad meg fiad! MÁSODIK FELVONÁS (Szín: Melák szobája. . ha ily sátáni lelket egy ilyen szép test mulandó édenébe zársz?” (Mészöly Dezső fordítása) GENOVÉVA: Nicsak. üssünk mi is! 198 . Halkan belép három fekete álarcos rabló. jószerencse. . sírnom kell. páncélok.örökre! (Térden csúszik kifelé. Halál! (Elájul. persze forte fortissimo): Csak csöndben.) LIÁNA (utánaszól): Na ja. És halk.a leszámolás órája ütött . ki égi fényt sugárzol! Te kárhozott szent. múló álmokat . amit a prológus vége mond. boldog apa! Mint szeretnék helyedbe lenni én! (Dalol.ó. S velem sír Melák. (Függöny) PROLÓGUS A MÁSODIK FELVONÁSHOZ (A prológus alatt kellemes.

Melák lassan fölébred.Mit akartok.) MELÁK (meginog. .minő.) Hát nem fogod elvenni. minő MÁSIK RABLÓ (szavába vág.) Menjünk. nyújtózkodik és szemét dörzsöli. RABLÓK (összenéznek): Hova? MELÁK (dühös): Mi az. Pia fráter fizeti! (A részegek színpadi taglejtésekkel kísérik a dalt. igya ki. mert kapsz egy frászt. mit akarsz te Liánával? MELÁK: El akarom venni. dobol a hordón a dal ütemére. mint egy valódi operában. és énekel): Hah.) FRÁTER (csukladozva): Úgy van. föláll.Rablók megfelelő mennyiségben. pirost (minden átmenet nélkül. Ott van fráter Pius Pia mint rablóvezér. énekel): Ó.) RÉSZEGKÓRUS: Bort ide. Elvégre az én leányom! 199 .A tisztáson világosság. aztán leveszi a kendőt. villámlik. én . tinalinatinalinatinn isteni alkoholok gőze forog. édes lelkem.MELÁK (nyugodtan alszik tovább. föláll. az eső hirtelen eláll. bort ide még. kavarog. az ismert nóta dallamára): aki legény.) Hát megérkeztél. tárgyilagosan. MELÁK: Miért? FRÁTER: Mert nem adom egy ilyen tekergő naplopóhoz. a rablók kendőt kötnek a szájára. Megérkeznek egy tisztásra..) Állom a cekket! Forverc utánam! Wein.) El akarja venni! (Prózában. leveszi a kendőt. .) MELÁK (megtörten földre hull): Sorsom beteljesedett-jesedett! . elcipelik. A szín teljesen elsötétül. éppen úgy. . ezt csak rabló teheti. lovag. (Megtörténik. fölül. tinalinatinalinatinn bort a kupába. Aztán: esik. gyere csak ide! Mondtam. balszerencse bús fia. Weib und Gesang! (Észreveszi Melákot. hogy találkozunk még ma! (Melák közelebb jön. még azt is én mondjam meg? RABLÓK: Vagy úgy! (Megfogják. dörög. minő gaz árulás ez?! . csak a cingulusba kard van tűzve feszület helyett a kulcs mellé. . leveszi a kendőt. A villámok fényében: erdő. igazgatónk. FRÁTER (hahotázik): Hallottátok? (Énekel.Az újonnan érkezettek megállanak a szín szélén egy fa mellett. mellette a fráter.) Még védekezni merészelsz? (Még egy frász. MELÁK: Mi közöd neked hozzá? FRÁTER (hahotázik): Hallottátok? Hogy mi közöm? Jó vicc.) Vegyétek le róla a kendőt! (Leveszik. újra bekötik. galambocskám? No. benne a rablók viszik Melákot. (Visszateszi a kendőt..Középütt boroshordó.) Hát mondd csak. kiscsibéim! (Hasára üt. cudar orvgyilkosok?! EGYIK RABLÓ: Ne ugrálj. rendes ruhájában. ugye.

hogy nagyszerű? ORVOS: Tudja maga. mint Melák. De annál valódibb. mit kell megérnem! Adjatok egy kupa bort.) Mutassa a torkát! Mondja: áá. Megismétlődik a föntebbi jelenet. Melák kirántja a fráter kardját és beleszúrja a hasába. (Sírva és csukladozva emlékezik. . élet. homlokán gégetükör. milyen szép műtét lesz ebből? 200 .és elrohan ő is. odaszögzi a frátert a színpad széléhez.) Szegény jó megboldogult hercegné. ó. (Az egyik rabló bort ad neki.MELÁK (megtántorodik): Hazucc! FRÁTER (szelíden fojtogatja egy kicsit): Te! Válogasd meg a szavaidat! (Elengedi.) Őrülten fáj.) ORVOS: Ki a beteg? FRÁTER: Én. A fráter a fönti dalt ismételgeti. ORVOS: Azt majd én mondom meg. Fehérköpenyes mentőorvos száll le. hogy fáj?! (Tárgyilagosan. A rablók halálos csöndben. és énekel): Ütött a búcsú órája. Egy másik rabló fölkiált: Mentők! Mentők . az idők vasfoga hasamba rág. ellenkező előjellel): Hazucc! MELÁK (indulatba jő. én vagyok a törvénytelen.. mozdulatlanul nézik a jelenetet. hogy drágalátos lányod fiúikreket szült a kolostorban! FRÁTER (most ő tántorodik meg. tehén van eléje fogva. tudd meg.. valamint a kordé oldalán vöröskereszt. (Hozzálép. életem keresztje. fojtogatja a frátert): Válogasd meg a szavaidat! FRÁTER: Hazucc! MELÁK: Te hazucc! (Dulakodnak. (Megnyomkodja a hasát jobboldalt. ellenkező irányban. A tehén homlokán és oldalán.) MELÁK (fulladozik): Bizonyítsd be! FRÁTER (röhög): Mit kell ezen bizonyítani. MELÁK: És a herceg? FRÁTER: Azazhogy a herceg a törvényes apja. hah. és őrülten elrohan. ORVOS: Mi a baja? FRÁTER: Haldoklom.. MELÁK (remeg az indulattól): No. nagyon rossz érzés haldokolni.Jönnek a mentők: egy kétkerekű kordé. Melák fejéhez kap. minden útszéli koldussal lefeküdt.. ha te vagy az apja. ORVOS: Érdekes! A mandulája egészséges.) Itt fáj? FRÁTER (hörög): Mi az. kínok kínja..) FRÁTER (hasában a kard. markolatára teszi a kezét. FRÁTER (énekel): Áááá. Kis szünet. Én vagyok a törvényes apja.. ORVOS: Nagyszerű! Vakbélgyulladása van! FRÁTER: Mi az.

nem édes? Mondtam én. tele tüdőből. Imbolyog mint Ofélia. Közönség röhög.. hátborzongatón.. Az orvos megfordítja a tehenet farokkal előre. és szakállakat himbál. mint tökén gerezd. a kastély tetején egy kuvik.) GENOVÉVA (megrémül): Úrnőm! Mi van veled? 201 . és váratlanul átcsap pianissimóból fortissimóba mind énekben. Hátul.A prológus mély hangon és olyan lassan. Szín: az első felvonás második képének színe. s jön a szüret.....mi lészen itt. mint egy légcsavar. .. Félhomály. a vég.. hogy az már túlzás. a prológus alatt kuvikkol egyet-egyet. Vigyázat: megőrült.Köszönöm. (Leszakít két almát.FRÁTER: De még mennyire! (Hörög.. lehullott a fügefalevél. hogy viszem?! De mennyire viszem! Orvostanhallgatók előtt fogjuk műteni! Mintaoperáció lesz! Appendicitis phryngiatus! (A frátert beteszik a kordéba. érzéssel. én szép csecsemőim! . a kard a hasában marad.. babusgatja őket és szaval. azt keresi mind. leteszi. valami sanda féreg. barna gyász. énekel. Érett az élet. . nem érzitek rohasztó-rút szelét? A vég. kétely.Édes-é az álom? .. Ugye. ki mondhatná meg ezt!. csorran a drága must.. a kastélykert. aki él.) Ó. halotti bús lepel! Vad borzongás. a vég.. vér hull és őrült.. nem. tagoltan mondandó... .. hogy bőrömbe immár sehogy se férek.. Valami jő... körülfolyja a legkisebb kutyust is .Az akasztott ember most is ott lóg.) Vigyen már.) Puha fehér ágyam hullámos redőin Mily szépen alusztok. fügefán daloltam. . A tehén farka pörögni kezd. a vég.. és az egész alkotmány fölszáll a levegőbe..élő innen ki nem úszik immár. melléjük térdel. ború lep el. (Sír.) (Függöny) PROLÓGUS A HARMADIK FELVONÁSHOZ (A függöny fölmegy.A kuvik ott marad fölvonás végéig a kastély tetején.. HARMADIK FELVONÁS (A szín lassan megvilágosodik a hajnalpír által.. a vég.) GENOVÉVA (jön halról): Úrnőm! Úrnőm! Hol vagy?! LIÁNA (lassan jön balról. mind beszédben): Hajdan kismadár voltam. rettentő homályba borul dicső elméknek napvilága valami rág. az istenért! ORVOS: Mi az.

LIÁNA (ocsúdik): Ki az? Mi az? Vagy úgy?! Csak te vagy.) HERCEG (pihegve jő. hangja távolról hallatszik..) LIÁNA Röpülünk. szünet.ó. atyám! HERCEG Ach. se élők. se szakállasok röpülünk. mit csinálsz? LIÁNA! Röpülj. .) HERCEG: Kislányom. de ne felejtsd el! (Szaval. apuskám? Elvesztettem a kapukulcsot.) LIÁNA (toppant): Azonnal hozd ide! MELÁK (meghajlik): Parancsodra. tisztes ősz hajam s szakállam mily balvégzet mocskolja be! Leányom által kell elvesznem. Liána odaköti a szakállat a fatörzshöz. mért vagy ilyen kegyetlen?! (Genovéva fokozódó érdeklődéssel szemléli az eseményeket.. átveti egy vízszintesen kinyúló faágon.) GENOVÉVA (sikít): Segítség! Segítség! (Újfönt elrohan.A herceg fölér és elhallgat. Melák? (Közel megy hozzá. atyám! a csillagokban nincsenek halottak. a herceg a másik felén lassan emelkedik. (Elrohan. Liána mindannyiszor ellöki magától. és a menyasszony inge alján halkan sírni kezdett a halvány kávépecsét. Liána megfogja a szakálla végét. titokzatosan.) Veled maradok. ő is őrült): Liána.. Liána trillázik. maradj velem örökkön! LIÁNA: A kapukulcs! Hova tetted a kapukulcsot? MELÁK: Ott van. nyomában Genovéva): Kislányom! Kislányom! Mi van veled? LIÁNA: Te vagy az. Liána és a herceg egyszerre énekel. nagyon épületes jelenet. (A herceg remegve közeledik. több ízben Liánához rohan. az istenért. szünet.. .) Jöjj csak ide. apám! Hozz nekem egy csillagot! Tedd ide a szívembe. szép szerelmem.) MELÁK (andalogva jön. ni! (Húzni kezdi a herceg szakállát.) GENOVÉVA (nézi és sikolt): Segítség! Segítség! (elrohan. ajkad kútjában megfürdetem pajzsomat! (Aztán gyönyörű ívben leugrik a mélységbe. sors. se gyerekek.) 202 . GENOVÉVA (fejéhez kap): Szent Isten! Segítség! Segítség! (Elrohan. amint fölhág a kastély tetejére. Dalol.. ott fönn! (A kastély felé mutat. A háttérben látszik.) A krokodilus esküvőjén az anyós átbukott a vőjén. (Sír. gyönyörűm.) Elmondom.. úrnőm.

más hangon. a lóháton ülő férfi. (A közönség felé. . hagyja most abba. kuvikol. Körülnézett a téren: kicsi volt.Nem vagyok az atyája. Aztán fölharsant egy rekedt basszus.A rekedt basszus újra megszólalt: . úröcsém? .. már éjfélre járt..) GENOVÉVA (fölsikolt és holtan rogy a fráter mellé). amint a lovag lassan fölemeli jobbját és föltolja a sisakrostélyt. . no. középen egy lovas szobor. Fáradt volt és álmos. .) Leányom.Hallja. A kastély tetejéről leszáll a kuvik. Mária.. fülsértően és udvariatlanul: .Ez már döfi! Tizenöt év óta maga az első ember.) Viszontlátásra. két üveg sörtől csak nem készülök ki! . Elemér rémülten nézte. üdvözlégy.. szép leányom.Most és halálunk órájában. Hangverseny után sörözgetett a kollégákkal. Pá. ó.káromkodott -. Minden mozdulatát pokoli csikorgás kísérte. aztán eloldja apja szakállát a fatörzstől.A fene egye meg .FRÁTER (jön. hogy belenyilallt bölcsességfogába.. Sehol senki.. 203 . malaszttal teljes. (Szaval.Szentséges Szűzanyám . akit imádkozni hallok. . atyám. Alig ült pár percet. de gyalog indult haza. ide föl. nem kell betojni! Ide süssön. (Leszúrja magát. . hogy berozsdásodtak az ízületeim? Alig bírok mozdulni.mondta a lovag kenetesen.) (A függöny szintén) A SZOBOR Mikor Bágyuj Elemér a térre ért. oboás a filharmonikus zenekarban. hogy kiszellőztesse a fejét. adj nekem hűs cseppet hű csehem! (Fölrezzen. . Hogy hívják. . melegítsd meg szemed tüzével utolsó percem fazakát! (Kirántja a kardot és meghal. mikor olyan szörnyű csikorgást hallott. Jól van. . magához beszélek! Csakugyan föntről jött a hang. adj. hasában a kard.Uramöcsém! Hé! Elemér riadtan fölugrott.Áldott vagy te az asszonyok között.Imádkozzál érettünk. ámen. Fölkapta a fejét. Elemér lehuppant a talapzat márványlépcsőjére. és fölakasztja magát reá.) Megyek. leül a faágra. .A szín elsötétül.. LIÁNA (kiveszi a fráter kezéből a kardot): Virágos kertemben illatozik a halottak szeme. kérni szeretnék valamit. hogy kipihenje magát.. Genovévára támaszkodva tántorog): Megoperáltak a nyomorultak! (Énekel.Na. Mégsem romlott el a világ egészen.) Ó. aztán élettelenül lezuhan. na. A szobor beszélt. Nevem Bágyuj Elemér. Sehol senki. a kard alatt széles véres kötés.dadogta Elemér -.

aj. lelkem uramöcsém. Sajnálom.Hát akármilyen olaj. parancsolom. . á. mindjárt könnyebben mozognék.Nem megy. .. úgy megtanítanálak móresre. másodszor a halottmosók mosdatták. Ha egy kicsit beolajoznám magam. ha minden szobor elkezdene nyújtózkodni? 204 . herceg. A disznó! . .. óhhh. . szélben. a mindenit a térdemnek! No. a csillagát! ...Micsoda? Te rongyzsák. . Ugyan adjon már valamit. . Tudnék csak lemászni innét.Ez nem volt szép öntől .Az oboás is ember.. mint ezek a maiak. uram! .Hallom.El hát. Az én lányom még fürdéskor is több ruhát viselt. ahogy a költő mondja. a csuklóm.Nincs magánál egy kis olaj? .iszonyú csikorgással megpróbálta kihúzni a kengyelből a jobb lábát. először a bábaasszony. na látja. . no! .. tekintetes öcsémuram. .Nocsak . atyámfia... akik naphosszat az orrom előtt flangéroznak. . mit nem lehet? Miért nem lehet? Ha én egyszer azt mondom.Olaj? Micsoda olaj? Minek? . egy szobor üljön csak nyugodtan a. követelem. Mi lenne. . ébresszen föl.Maga ilyen művelt szobor? Ezt a javára írom. nem megy! Színrozsda a térdem. de fáj minden tagom.jegyezte meg Elemér. . te nyálköpülő ebszülte templomszögleti komédiás! Hogy a pokolbéli fekete ördög akassza a szemfogát a horgasinadba! Kurafi. gróf. ha maga ülne ilyen meredten kétszázharminchat évig.. a bokám. lován. pssz.Ojjé.kapta föl a fejét Elemér. Tyű.Aj.Ír.. verőben. kérem.Épp ez az! Ha pincsikutya lett volna. óhhh.Nem lehet. te merészeled becsmérelni az én szemem fénye leányomat? Jaj. . akik csak úgy karóba húzatják a dolgozó nép muzsikusait! De elmúltak azok az idők. Ámbár csak kétszer fürdött. de karóba kellett húzatni.. hallja kelmed. hóban.Nem lehet. haj. azt látom. . . Egy szobor ne mozogjon. . csak nem alszik el itt szégyenszemre! Mondani akarok valamit..Mocskos kis bestia lehetett. Elemér elgondolkozott. de elfáradtam. báró. mi? Ismerjük az ilyen alakokat. latrok fattya. azt a magasságos. a vállam. . komédiás! Oboás! Nekem is volt egy oboásom.Á. de nem lehet. mert megcsókolta a lányom köntösének szegélyét. uram. ír. holtig nyaldoshatja akár a kezét is a lányomnak. Elemér kezdte visszanyerni a bátorságát.Majd ha kikáromkodta magát. a könyököm. esőben. . Elemér visszaült. egy kis ír kellene nékem! Csak hogy nyújtózzam egyet.A betyár krucifix angyalát.Egyszóval maga kizsákmányoló volt? Népnyúzó? Király..Könnyebben mozogna? Egy szobor ne mozogjon. Szobor vagyok.

Hozok olajat. neked is lesz sohanapján. A szobor elkacagta magát. mert magából már csak afféle gyalogszobor lesz. Paraffinolajat a patikából. a lovak kimentek a divatból. gondolja meg: tekegyelmedből is lehet még szobor. Gondolja csak meg..Hm? . De kettőn áll a vásár..Mi-mi-mi-hogy-hogy. elég hosszú ideje ücsörgök itten.. még csakcsak. . la. ugyé?! ... Pedig prima jószág. no! Engedjen már meg. milyen unalmas lenne a világ! . Annál is inkább. ha kelmeden is megesik a szíve valakinek.Én sem. No és lábon ácsingózni még fárasztóbb. ... no. Hát nem esik meg rajtam az az áldott vajpuha drágajó szíve? Uramöcsém. láttam már egymást. Amin maga ül. ugyan. Elemérnek fölcsillant a szeme: ... mondom.. csakugyan.. ha kapom a lovat. kettő lesz belőle.Áll az alku.Tessék? . úröcsém! Ne hagyjon már itt szégyenemre.Lovas szobor? Egy sehonnai bitang balkézről való oboás?! Lovat alá? Egy bohócnak.. boldoguljon.. . arabs csődör.? . kurta. Hm. az Isten is megfizeti.Ez az! Épp emiatt én is lovas szobor akarok lenni! .Hát ami azt illeti. isten áldja. hallja-e! Isten neki. Olajat lóért! Rajta! . hogy egyetértene.Hát nézze. azt akarom mondani: segítsen rajtam. hogy minden szobor egyforma? Hogy mindegyik ugyanazt akarja? Hát talán az élő emberek olyanok? Kettő sincs.. .Hát jó. Ha azt a három szimfóniát megírom. Megmondom az őszintét: elegem van a lóból. fiam..Uram.Na látja.. hogy megfogott? De nem ám. .nesze.. telivér. . hogy lehet ilyen vaskalapos? Még ha én volnék. kiskedden! . Hoci az olajat. ..Hozok. Jó vásárt csinnál.Hozok. megkövetem kegyelmedet! .Ugyan. nem bánja meg..Nocsak? . csak úgy csikorgott az állkapcsa.Ezt itt. Megeshetik. Buda! Hátrább az agarakkal! Kaparj.Mond valamit. 205 . milyen a világ sorja.Most azt hiszi. mondok egyet. Ez az utolsó szavam.. miért ne. Hoci . lelkem uram. ahogy tud. Na. én csak tudhatom.Miféle lovat? . .Hát ez megint miféle tökkelütött agyalágyult baromi marhaság?! Csak nem hiszi.. Akkor majd jól jön.Hoz. én se vagyok fából. épp eleget sértegetett már. mehet a ló. . egy csepűrágó söriszáknak? Nem oda. fakereszt.. No de mégis. ..Ide süssön. Áll az alku. Ki tudja.

. Ideg. . . (1968) VESZEKEDÉSI TÁRGYALÁS Wassermann-reakció. Elemér pedig kantárszáron elvezette a paripát. Ezután úgy ment minden.. kutyafüle! Engem ugyan fölakaszthatnak. mire az öreg ráírta egy papírra. ez lopás! . Mercedes-Benzen nem adhatja alább.Hogyne kellene. Elemér nem tudta. Egy öreg freudista pszichiátert fogtak ki. Kényelmesebb ülés esik benne. . Meg aztán látom.. csakhogy nekem nincs ám autóm! .. Renault-Gordini. Ráadásul olyan katonás külsőt ad. aki mindenáron ki akart sütni valamit Elemérről. . és tudja-e. Milyen autót fog megcsapni? . ha ráteszi a kezét. mindjárt szertetörik! Meg aztán. tisztelt uram. .Van itt a téren elég.Bökje ki. . 206 . a Trabant nem megy. mehetnek. nem lopás.Hm. Én is haladok a korral! . Ezt ajánlhatom. a GAZ terepjáró! Pompás. hogy szemet hunyok.Éppeg. mint én is voltam a magam idejében. Kell a ló.A maga érdekében szólok. ne kínozzon már! Bánom is én. . . kicsike. csak autó legyen! Segítsen rajtam! Mutassa meg.Hehehe.Már mért? . Az ércló patáinak robaja lassan elhalt az éjszakában. Hát adom a lovat. Hopp. szokta-e vakargatni a hónalját. Mint ahogy meg is olajozták.Elfáradtam. milyen. alkalmas a házaséletre. mintha megolajozták volna. fusson olajért.Akkor? . hogy manapság az ilyen nagy emberek.. meg kell adni a módját. Stimmt? ..Tegyük föl. nem él-e véletlenül egy unokatestvére a Húsvét-szigeten. Az pedig itt nincs.Hagyjuk az üres dumát. a legközelebb.. uram. Tüdőátvilágítás. Megkérdezte.De hát.Ezt itt né.Ehem. nem lovon járnak díszszemlére. vagy nem kell a ló? . evett-e már életében bálnazsírban pirított articsókát strucc-nyelvvel. A lovag fél kézzel a talapzatra emelte a terepjárót. .Jaj. meg se kottyan..Lopás. mit forral. hallja-e! Ha tart valamit magáról. bár erkölcsi érzékem folytán minden ízem tiltakozik. uramöcsém.Nem... hogy oda ne rohanjak! Egy Trabantot! Elég. és helyette idepászítok egy ilyen autót. Fiat-600.és elmegyógyászati vizsgálat! Ez legalább mulatságos volt. hogy normális.Hanem autón. melyik bír el engem ezek közül! Elemér szemügyre vette a téren veszteglő kocsikat. miben halt meg Napóleon udvari orvosának a dédunokája. tiszta röhej. . No..

.Igenis.Elhallgatott. Elemérék már fél tízkor ott voltak a törvényszéken. . mint egy ló. némelyek nem néztek egymásra. próbának vetették alá. jól bevásároltak. A tárgyalás célja: bírósági segédlettel veszekedést kirobbantani a fiatalok között.Na jó. nem hazudnak. Mind a ketten. ha kérdezik. hogy ez a. . becsületszavára? .Megértettük. kínos percekig nézte őket szúrós tekintettel. a bírósági személyekhez pusztán akkor.Ugye. Az emelvényen egy bírónő ült és két esküdt. . vagy: Nem értettük meg. vegyes érzelmekkel figyelték a teremből kibotorkáló párocskákat. és izzadt.. . a kiugró szemöldökcsont.És ön. lehajtott fővel kullogtak el.Maga. Boros Olga kisasszonynak.. . hogy nem tudja! Nem is csudálom.Holnap lesz a tárgyalás . ez a pasas a vőlegénye? Nem valami más egyén? Figyelmeztetem.Átolvasta: aztán: . Figyelmeztetem. . hogy a hatóságok félrevezetése súlyos következményekkel jár. egy hónap múlva mehetnek az anyakönyvvezető színe elé. . mi nők egymás között legyünk őszinték: mondja: miért akar hozzámenni ehhez az alakhoz? . . Megértette? Megértették? . .Kisasszony.Becsületszavamra . önök azok? Kérem az iratokat. Tehát a vőlegénye. Nézzen rá.Bágyuj Elemér és Boros Olga. ha már ilyen megátalkodottan ragaszkodnak hozzá. nyissa ki a szemét. némelyik vőlegény a nyakkendőjét ráncigálta. hadd tapasztalják ki jó előre a házasság ilyesfajta élvezeteit.Tessék? .. és hosszú. hallgasson.Meg. nézze csak. Délelőtt tízkor kerül sor reánk. A fiatal házasulandókat ugyanis.Miért volna? 207 .Nem mondom. vőlegény elvtárs? Ugyancsak becsületszavát adja.Nem vagyunk libalegelőn! Tessék tisztességesen válaszolni: Megértettük. kislány. Némelyik menyasszony bedagadt szemmel. ne rohanjon a vesztébe! Ez a csapott homlok. hüppögve esett ki az ajtón. Nos. mielőtt az anyakönyvvezetőhöz kerültek volna.Hát. Elemérékre került a sor.rebegte Olga. hogy a tárgyalás folyamán csakis az állítólagos menyasszonyához szabad szólnia. Mármint a veszekedési tárgyalásra. Adja a becsületszavát.újságolta Elemér a menyasszonyának. egy igen célirányos reform értelmében. fiatalember. ez a perszóna itt a menyasszonya? .Becsületszavamra. Aztán nyájasan kijelentette: .Semmi igenis. . Ha a veszekedés ellenére is állhatatosnak bizonyulnak. .Remélem. amellyel a vőlegénye ékeskedik. elvtársnő. nem gyanús ez magának? ...

. hogy hazudott. ez lapát! A kisujjon hosszú a köröm..Vegyük szemügyre a tényeket.Lapozza föl bármelyik kriminalisztikai kézikönyvet.bizony sok minden kitelik. Maga behatolt egy idegen lakásba a tulajdonos távollétében. .Tisztelt bíróság.Édesanyámat bántod? . A barátunk tehát . amíg te méla nagy borjúszemmel. hogy már néha akarata ellenére igazat mond! ...A vőlegénye azt állítja. Elemér elbődült: .. . hogy eljön.Maga most ne mentegetőzzék . mert az ilyen hosszúkörmű. goromba természet. egyszer. hogy nagyon keresett valamit...... . Egyszer otthon keresett engem.. Ez legalábbis magánlaksértés. látja-e. . sürgős dolgom akadt. Úgy. .Igenis hazudik! .De Olga! . durva vonás a száj szögletben a legtisztább bűnözőtípusra emlékeztet! Basáskodó. . amely fedné a valóságot! Úgy tud hazudni. Mutassa a kezét. két kötetben. . elvitte a könyvet. a mély. Nos. ez mancs. ez az arcszerkezet. egy könyv. degeszre zabáltad magad és vedelted a ribizlibort. hazudott! Amin nem is csodálkozom. Nos. és.. hogy kerestem a könyvet utána.. nem szégyelli magát? Kisasszony.Hogy állíthatod. hogy a vőlegénye lehülyézi magát..Nos.Az atomkor enciklopédiája.a bírónő Elemérre mutatott . ez legalábbis lopás.Olga! Megbolondultál? Arról volt szó..Olga.behatol egy vadidegen lakásba. hogy kölcsön fogod adni.intette le a bírónő. jegyezze meg.. a kiálló járomcsont. .. na. ez a legkevesebb. vagyishogy meg volt beszélve. . Színes műmellékletekkel.Azt nem mondhatnám.. Csinos summa..Édesanyámat. aki tömte beléd a szendvicset. Furcsállom.. . százhuszonöt lej az ára. . mint láttuk.. ami arra utal. . vőlegény. málészájúan ültél nálunk és hümmögtél. hogy elloptam a könyvet?. a puszta tényeket.Én nem mondtam.kiáltotta Elemér.még hogy vőlegény! .Ismerem. . hm? Soha? Semmi? ..Egyszer.. többen írták... kislány! Ez nem kéz. hát ezért. Behatolt a lakásba. akit te most boszorkánynak 208 . mi lett a könyvvel? Elemelte ez az illető? .. vagy talán a pénztárcája lappadt meg titokban. de esetleg betöréses lopás... te nem vagy normális. Ez a koponyaberendezés.. ha még a zárral is piszmogott. azazhogy..Csöndet kérek! Azt mondja. annak huszonnégy órában nincs három szava.Pontosan. Nem fordult-e elő. egy könyv.. manikűrkészletét... régen.. de én.Igen.Kislány.. mert ismerem a családját! Pont az anyja. hát hova tette a szemét? ..Igaz. nos? .. úgy összekeveri a dolgokat. Milyen könyv? Ki írta.Nem tudok róla.. mondjuk a fülbevalóját.visította Olga. kislány. vőlegényektől . Ez aztán egy jellem! Férjjelölt! Pfuj.dadogta Olga. nekem. amelyet édesanyám csinált! Édesanyám. hogy a delikvens hajlamos a lopásra. ugye? . . magához vesz egy igen értékes holmit. mi a címe? .

.nevezel! Disznó! És csak csámcsogtál. hogy ez a maga bájos kis menyasszonya férjet akart fogni. hány férfinak nyomogathatta még a lábát ez a kis tündér. netán még a zsebeimben is turkálj. hogy megpofozzam. Etette. Azazhogy kétszer.kontrázott Mikulek Jani.Helyes . angyalom. pihenjék ki magukat.Jól tetted.. (1968) A TEHÉN Elemér hozatott egy féldeci konyakot. részeges. én is úgy. ugye erre akarsz kilyukadni! Megállj. . és süket sem vagyok. a férfi nem kell hogy hű legyen. Nevetséges.szakította félbe a bírónő.. hálójába kerítette. mint szeretnéd. Ennyi elég egyelőre . De nem tehetem.. fiacskám. te lator! .. .. . tisztelt bíróság. ugye. mármint Bágyuj Elemér. hogy nem sül ki a szemed. hogy megalázkodom. hogy egy jóképű fiút megkaparintson. itatta önt. kedvesem. ne várd. . . édes uracskám. Ki tudhatja. mert a cechet Elemér állta.Micsoda? . Mikulek Jani megmaradt a sörnél. hogy kiülök sóhajtozni a csillagos egek alá.Sokszor jön.. Vagyis egy alkalommal lekevertem neki két frászt.Mindenesetre leszögezhetjük . én is hallottam. és az istennek sem akartál nyilatkozni. Maga pedig.. mert nem vagyok hülye. mindig is így volt és így lesz. . hogy egész életében csak egy nőt ismerjen.. szoknyabolond és zsarnok. ez a lesütött szemű tavililiom. engem sem a gólya költött. én is hallottam rebesgetni egy bizonyos Málikáról..Hát ez mindennek a teteje! Mondd. most pedig menjenek. fújtad a füstöt. És ne feledjék: egy hónap múlva találkozunk. neki szabad. mint egy jóllakott ökör. ..jelentette ki Elemér.Egy férfiútól nem lehet megkövetelni. ameddig a ház ura mittudoménhol koslat.Ez nekem is gyanús volt. neki szabad! Hát nekem is szabad. hogy utánam leskelődj.Tehát el ne feledjék: ön. nyomogatta a lábát. ugyebár.. most vallottad be! A férfinak joga van. Ez.Mindenbe beleakad. ha a fene fenét eszik is.fordult most Elemérhez a bírónő -. emésztettél. tán még. mi.elmosolyodott -.. Koccintottak.A bimbóból rózsa lesz. aki semmit sem sajnál azért.. megértetted? Kikérem magamnak. te.. . gyermekeim. rávette. zsörtölődő. ameddig méltóztatik neki hazajönni. igen. az más . kémkedjél. mert mások is várnak még az ajtó előtt. kislány. te. Nem valami szép jellemvonások. vőlegény elvtárs. gyanakvó kis boszorkány és hm. Még úgy veszi. folytonosan gyanúsíts és megedd az életemet! . . a vőlegénye szemében: hárpia. . . nem! Tudd meg.panaszkodott Elemér. akinek egy-egy holdvilágos éjszakán megmegkocogtatja az ablakát a tejképű lovag. kérőztél. kikapós menyecske.Szólni sem merek hozzá . 209 . pedig mind nyomogattam a lábadat. és türelemmel várakozom.Egyszer már megpofoztam. hogy ringyó vagyok. mint állítod.Így van ez . mi lesz belőle asszony korában.. .. a rózsából meg tehén. a vidám özvegyecskéről. ha te úgy. ki tudja. a menyasszonya szerint: tolvaj. ez a szoknyavadász itt ni. hogy könyvet lopjon. .Hogyne gyanúsítnálak! És joggal gyanakodom..Egy férfi. ki tudja.

Végigjárta a szobákat.Mert ha akkor nem pofozom föl. pedig nem értette.Értem . és . Én egy szót sem fogok szólni. hogy a szomszédok észre ne vették volna. Megalázkodtam előtte! Fittyet hánytam az elveimre. szevasz. Kétszáznegyven lakás! Valóságos falu. A második eljárás mellett döntött: ki tudja. másfelől a hűtőszekrény és pohárszék között egy tehén feküdt. most verhetném nyugodtan. Elvesztettem a fejemet.Fél öt .Megyek haza. . Na. Mert csak így tud szeretni. És most már nem verhetem. de most saját magán kellett tapasztalnia. .Olga! De Olga sehol. ki sem nyitja a száját. még az ágy alá is benézett. Az előszobában letette táskáját. nem értené félre. és kirázta a harmadnapos hideglelés. hogy tökrészeg alakok valamilyen megrendítő helyzetben egy csapásra kijózanodtak. Olga milyen kedvében lesz. . Hogy kerül ide egy tehén? És hol van Olga? Nem jött még haza? De akkor ki engedte be a tehenet? És egyáltalán: hogy jut föl egy tehén a tizedik emeletre? A liftbe nem fér.Mondom: lekevertem két frászt. Elemér sarkon fordult. Könyörgött. A házuk előtt eltöprengett: menjen-e föl egyenesen. és kiabálva rontott be a szobába: . kabátját. a fürdőt. hogy kabát alatt fölcsempészhesse az ember. és bekukkintott a konyhára. én fölvértezem magam belülről.farkasszemet nézett Elemérrel. A fene egye meg. Egy tehén nem kutyakölyök.. az erkélyt. Hároméves házasok voltunk. És nézett. Ilyesmi is csak Olgától telik ki.Már mért? . Lépcsőn? Föl tud jönni egy tehén lépcsőn a tizedikre? De ha tud is: nem létezik. . . egy csukorékban. Elemér sokszor olvasta regényekben. Az ajtónyílásra fölemelte a fejét. Ma még nem ettem. hogy pofozzam meg. De ebben harsányan tévedett. ha értem.És. hogy ti.Vakuljak meg. És ahogy mondani szokták: sóbálvánnyá meredt. A cementpadlón egyfelől a konyhaasztal s a gáztűzhely. ez valami hülye vicc.Hogyan? .És?.Pedig egyszerű.Nem tettem jól. . elvesztettem az önbecsülésemet! Engedtem neki. Eddig nem hitte. Hogy lássa: férfi vagyok. A tehén ott feküdt. Első gondolata az volt. Aztán vissza a konyhára.. a kamrát. 210 .ha szabad ilyesmit mondani egy tehénről . . vagy előbb igyék meg szemben még egy féldecit. Megfeledkezett fogadalmáról.Otthagyta Mikulek Janit három üveg kifizetett sörrel..bólogatott Mikulek Jani. Mindegy. égnek állt a haja. Kiment a lépcsőházba. Érted ezt? . bezárta a lakás ajtaját. Hogy fölnézhessen rám. és leült a lépcsőre.mondta Elemér. Továbbá földbe gyökerezett a lába. Mindenki mindenkinek a hasába lát. . Idecsődült volna az egész ház. . Elemérnek nincs ki mind a négy kereke.

. Puff neki. te szerencsétlen! Te marha! . járt ma itthon a feleségem? . idecsődíted a házat! .A délben láttam.. A tehén ott feküdt a konyhán. Mindenesetre elhatározta. Képzelődtem volna? Delíriumom nem lehet mégsem. . Bocsánat a zavarásért. és elfelejtett cédulát hagyni.Elemér kihozta a paplant. azt hitte. se hamva.Miféle tehén vagy te? Te nem vagy rendes tehén! Egy rendes tehén nem úgy bőg.a délutáni szundítást kivéve naphosszat a ház előtt ácsorgott.Ne bőgj nekem. hogy képzelődés volt az egész. hanem úgy.Nem tetszik tudni véletlenül. ilyenformán: . olyan fejjel..Nem tetszik emlékezni. és nagy kínlódva. úgy látszik. . Szarvasmarhával.. Feküdt a cementen.Igen. amíg aludtam. hogy ne hallatsszék ki a bőgés. és nézett. . Nincs itthon? Biztosan elment. nyögött.Egyedül. . a kutyafáját! Összesen két üveg sört meg két deci konyakot ittam. és becsöngetett a lakóbizottság elnökéhez. hanem vadállatokat meg csúszómászókat. delíriumban nem tehenet lát az ember. fekszik és néz.Hát persze.ismételte a tehén. . könnyezett.Fogd be a pofád! Ne csinálj cirkuszt! Hogy kerültél ide? . ilyesmit. egyedül jött a feleségem? . . Az Álámár azt jelenti: Elemér. és fölakasztotta a konyhaajtóra. Szemmel láthatóan fittyet hányt a figyelmeztetésnek. A nyugdíjas öreg . . biztonságot adott.Köszönöm szépen. hogy mú-mú-mú! A tehén most föltartotta a pofáját az égnek.Á-á-á! . . néz? Vagy talán veszett tehén volna? Megkaphatja-e a tehén a veszettséget? Ezt nem tudta Elemér. valószínű . Ezzel nagy bátran hazament. De tehenet? Ráadásul ilyen szelíd tehenet.Á-lá-már! Percekbe tellett. neki látnia kellett a tehenet! De nem látott semmit. mint Daumier körtéje. pocakos bácsi. De a tehén nem vett tudomást Elemér elhatározásáról. . veled nem lehet beszélni! Igazán fölvered a házat.motyogta Elemér. .kérdezte óvatosan Elemér.Hallgass. És különben is.Ez megfelelt a tényállásnak. liften ment föl a feleségem? Az öreg elmosolyodott. .Á-á-á! .Elszánta magát: lement a liften a földszintre. tereferélt. amelyen még kétséges: hol végződik a körte és hol kezdődik a király . A konyak jólesett. .Elemérnek eszébe villant valami: .És. Elemér tréfás kedvében van. idétlenül hörögte: . 211 .Á-á-á! Elemér érezni kezdte a konyakot. hogy a tehén a maga sajátságos hangképzésével őt szólítja.Szentisten.. tehát azon a fejlődési fokon. Elemér átszaladt a talponállóba. amely csak fekszik. mert csakugyan marhával állt szemben. ezzel együtt. amíg Elemér megértette.kopasz.. hogy hazajött. A tehénnek se híre. Sőt el is bődült. meg szeretném kérdezni. elment valahova. hogy á-á-á. és kért egy deci konyakot.

mint a feleségem. De neked megvan mind a kettő. beszélni is tudsz? Engem is ismersz? Mondd csak. hogy rád ismerjek . . . időszerűbb gondolat. Kislány korában nagyon csintalanul viselkedett. téged meg inkább. Elemér .. fiacskám.Légy szíves. Azt mondod. .Megszomjaztam.Ne haragudj.Elemér! . édes lelkem.jegyezte meg a tehén. Elemér.Ne igyál annyit.Mi az.Elemérben szörnyű gyanú ébredt.. vagy Mozsár. de csak pillanatra. Ha tudsz beszélni. .mondta a tehén (a könnyebbség kedvéért mellőzöm a szavak fonetikus visszaadását) -.. Azért emlékszem rá. . Elemér kezdte megszokni a furcsa kiejtést. Tudod.. Fölsóhajtott.Onnan tudom. Ajvé! A feleségem! Lássuk csak. .Te jószagú ég! .Még hogy Olgának! Hogy lehet egy tehenet Olgának hívni? Egy tehén legyen Bimbó.Na és? Te tehén.Á-lá-már! ..vetette ellen a tehén. ha azt akarod. bár nem tudsz bizonyítani. hinnem kell. És Flóri szimentáli volt. ... nem nagyon. hát nem ismersz meg? .Elemér a fejéhez kapott.Elemér .Boros Olgának. azt csak lóra mondják. tulajdonképpen. nem ismerlek. izé. na mondd: mi a neved? Hogy hívnak? ... akkor hazudni is tudsz. . hogy egy tehén lakik nálam? . Ma még nem is ettél.nyögte a tehén.szólt rá Elemér. Honnan tudsz te beszélni? Honnan kerülsz ide? Honnan tudod. én is fejtem.. mondd csak. ha beszélsz is.Vasderes. hogy éreztem a leheleteden a konyakot. hogy én utoljára marhát őriztem.és szendén lesütötte a szemét. hozok egy kis konyakot. és nagyon jól tejelt.Á-lá-már! .Ne szakíts félbe állandóan! Pont úgy csinálsz. vagy Virág. te nem tetszel nekem. Azt mondod? Szóval Olga. . hogy ittam? Honnan tudod a nevem? Hé? ..Elemérben újból fölébredt a szörnyű gyanú. hogy a modern blokklakásban még az emberek is alig férnek el. vagy Riska..Mi a fene! Te tehén. ne szakíts félbe. mert csak egy szarva volt.Te tehén. és egy verekedésben letörött a fél szarva. ha jól látom. Épp. 212 .Vagy talán épp a közbeszólásodból kell rád ismernem? . Bocsánat a marha szóért. te tehén. De várj csak. És mit fog szólni a házkezelőség. Én legeltettem. te gyanús vagy nekem. . . nem akartalak megsérteni.A Mozsár az ökörnév . áruld el nekem. Nem hazudtál. mert elnyomta egy másik. .Olgának . Mindegy. és egyre jobban értette a tehén szavait. Flórinak hívták. .mondta újra a tehén.Nem. hogyan kerültél ide? Hm? Ki hozott föl a tizedik emeletre? Nem tudod. nem vagy te véletlenül veszett tehén? Nem fogsz megharapni? És ha már ilyen értelmesnek bizonyulsz. és ismét lesütötte a szemét. . nemhogy tehenek! Vagy összetévesztetted a ház számát a bikaistállóéval? . mint a feleségemet. .. te tehén? Mi a vezetékneved? Milyen Olgának hívnak? . idestova húsz éve már.suttogta a tehén. vasderesnek nézlek. Elemér végigmérte: . Várj. Egyetlenegy tehénre emlékszem. vagy Flóri. hogy Olgának hívnak. de mégiscsak tehén vagy. ha azt mondod.

hogy sőt? . nem ámítás! Tessék.. mennyit nyomsz? . hogy ezt fogod mondani. Honnan a fenéből ismernélek? A jelek szerint oda akarsz kilyukadni.Röviddel. Te egy tehén vagy.. Boros Olgát.sóhajtotta a tehén.. Miért akarsz mindenáron a feleségem lenni? Tetszem neked? Olyan szép fiú vagyok? Nem lehet... mit csinálok! A tehén szeme megtelt könnyel: . nem csalás. Mi? Ezen az alapon kellene hogy megismerjelek? Elemér szemügyre vette a tehenet. hogy ki vagy. De engem nem vezetsz félre! Ha most még azt merészeled mondani..Ha csakugyan te vagy Olga. az írástudó tehén! Csakugyan... vagy szerinted: sőt. . ne zokogj.Ne kínozz. Elemér eltűnődött: . is ott kellett volna lennem! Nem. fölborítja a lelki egyensúlyomat. igazán nem ismersz meg? . Mondd csak. Hiszen értelmes vagy. Olga gesztenyebarna volt. hogy beleremegett az ablak. Mit szólnak az emberek? Ezt megértheted tehén létedre is. de nem mondom meg előre. Lám csak! Egy beszélő tehén! Fölléphetnék veled a cirkuszban. Te nem vagy a feleségem. hogy csak a vegetarianizmus mentheti meg az emberiséget az 213 . tehén.Ne bőgj. Hagyjuk ezt..Tisztára lüke vagy. akkor nem tudom. ilyet álmában sem tett. te tehén.. isten bocsássa meg neki. nyugodj bele. akkor mért vagy tehén? És ha tehén vagy.. Ez biztos. megütöd a három mázsát. hogy te vagy a feleségem..No igen.. milyen jelzőt parancsolsz? A fene látott még ilyen emancipált tehenet. Ha te vagy a feleségem. te pedig. te tehén. de nem megy. ilyen még nem volt. . vasderes vagy. ha olyan okos vagy. . jó? Majd én megmondom.Bumm! Pont. te pedig. . hogy egy tehén nem lehet vasderes. És Olga ötvenhárom kilós volt.De hiszen Olga vagyok. . Mit óhajtasz... A tehén akkorát bődült. és a tehén azt állítja.. Sajnálom. idesüss. Beszélni tudsz.Méghogy én kínozzalak! Én nem kínozlak! Hallottak már ilyet?! Egy tehén behatol a lakásomba.. mondd meg. írni tudsz-e? Mivel fogod a ceruzát? Ha tudnál írni.Sejtettem. ez nem megy. Meggárgyultál. Na. Elemér . aki megajándékozta a világ szarvasmarháit a kultúra áldásaival. és most meg akarsz téveszteni. .Ezt most hagyjuk. na. nem. itt valami nem stimmel. A tiszteletreméltó kérődző kifejtette. alaposan megváltoztál.. Már látom az újságcikkeket: „Országunk marhaállományában fölszámoljuk az írástudatlanságot! A kezdeményezés dicsősége Bágyuj Elemérné Boros Olga okleveles tehenet illeti!” Lásd. mint Olga! . és még ő áll az erdő felől! Nem. hogy ő a feleségem. hát. Potyogtak a könnyei. Valahol kiszimatoltad a feleségem nevét. milyen karrier vár rád? Többet mondok! Hallgasd meg ezt a címet: „A honolului egyetemen díszdoktorrá avatták B. tessék befáradni! A világhírű Bágyuj Elemér bemutatja az idomítás csodáját! A század nagy szenzációja! Beszélő tehén! Püff neki! Sőt.Na tessék. Az én feleségemnek sok hibája volt ugyan.. Nem bírom a sírást. . Lássalak. te tehén: milyen ő-vel írják azt a szót. úgy nézem. hogy Bágyuj Elemérné született Boros Olgának hívnak. a feleségemnek nyoma vész.Elemér. nem is szólva arról. A feleségemet hat éven át nem tudtam rávenni. hogy.. édes lelkem.Mondtam már. hogy akkor nekem.. de hogy meztelenül feküdjék a konyha cementjére. hogyan lehetsz a feleségem? Van róla írásod? Honnan? Egy tehenet be sem engednek az anyakönyvvezetőhöz. mit szólsz hozzá? Itt a nagy attrakció. egykettőre kiderülne minden.

és mondd meg te magad.c. a konyhámat elözönlötte egy tehén. Tisztelt bíróság. Az ám. esedezem. és én is férfi leszek. Mindegy. De akkor sincs esélyed! Elválok tőled! És szó nélkül elválasztanak! Tisztelt bíróság. h. .. mondom én. . Még házasságlevelet is hamisíthatsz meg minden. hát eddig tartott a szerelmed. te tehén.. csak azért. mi vagyok én? Egy részeges értelmiségi. vádat emelek Bágyuj Elemér ellen becsületsértés miatt. Vasderes. tisztelt bíróság.Nézd.. ha értelmiségi tehén vagy. Pontosabban: nem voltam. Boros Olga rádiószózata a spanyol bikákhoz! „Testvérek spanyol bikák! Ne dőljetek be a torreádoroknak!” „Világ ökrei! Egy emberként emeljétek szavatokat a kasztrálás ellen!” Sokra viheted még. Nem úgy kell mondani.. lássuk tovább. fiam. Nézz a tükörbe. mondjuk. aki egy tehén! Mire az ügyész azt mondja: Tisztelt bíróság. B. és közöttük is elterjeszted a kultúra áldásait.Elemér! Hát már nem szeretsz. Vagy rágalmazás miatt? Nem tudom... ragaszkodol hozzám? A tehén keservesen zokogott.. Rászoktatod őket a dohányra.. hogy légy férfi. amért egy kicsit megváltoztam.Kérlek szépen. Kérdem én. de hogyan viszlek el téged a bíróságra? Hogyan jutunk le a tizedik emeletről? Mondd csak. és többet nyom. ki vagyok én. mit szólsz? Hallgatsz. szóval dr. hogy elválasszanak a feleségemtől. a demokratikus polgárjogok értelmében. és egyremásra sérteget.Ezt már letárgyaltuk. mint három mázsa.Álámár. . le tudsz jönni a lépcsőn? Mert valahogy csak följöttél! És ahogy följöttél. tisztelt bíróság. A tehén elbőgte magát: . hogy a feleségem légy? Hát van eszed? Nézz rám. Nincs a világnak olyan bírósága. A tehén föltápászkodott. .. ezt ő is beismeri. Ennyire vittem harminc év alatt. a huszadik század közepén. honoris causa! -. Nem adok egy esztendőt. 214 . Légy férfi.c. odakötöttem a járdaszéli akáchoz. szarva van. te megkergültél. hogy a dolgozókat szarvasmarhák sértegessék úton-útfélen? Nem. Mindezt eldobnád magadtól. ugye? . .Könnyű azt mondani.hallod. Nem.egyetemes pusztulástól!” Hm? Tetszik? Várj csak. mert ebben a megjelenési formában sosem is szerettelek. hogy „már nem szeretlek”. és a világlapok a te nevedet fogják zengeni! Nyilatkozol a rádióban. h. Öntsünk tiszta vizet a pohárba. szó sem lehet rágalmazásról. mondtam már. ez nem engedhető meg. . .Én nem fogok elválni.Elemér. Na? Ehhez. Jó.Hát volna szíved eltaszítani.. . melyik paragrafushoz tartozik. nem vagyok és egyáltalán nem lehetek szerelmes beléd. te tehén.. amért egy kicsit. amely együttélésre kötelezhetne bennünket. Nem is értelek.. Még mindig..Méghogy megkergültem! Tisztelt bíróság. Beláthatod. tessék megtekinteni az ablakon a mellékelt tehenet. . A feleségem csakugyan tehén. úgy le is tudsz jönni. megmondom őszintén: nem szeretlek. babám. Elemér. hogy megszelídítsd a kafferbivalyokat. te tehén. az alkoholra és a vallási képmutatásra. köteles vagyok tűrni ezt? Megengedhető a mai társadalomban. mindenáron feleség akarsz lenni.. a televízióban! Expedíciót szervezel a legsötétebb Afrikában. hiszen írni tudsz. Tisztelt bíróság. hogy neked semmi esélyed. Íme: Dr.

hogy nőnemű vagy.Elemér. . mit beszélek. tudd meg! Tisztelt bíróság.. hogy csillagokat látott. na. amit csinálok.Fejjél meg. vegyek elő egy fazekat. az isten szerelmére! Kinyomod az ablakon a hűtőszekrényt? Börtönbe akarsz juttatni? . akarom mondani. . fejjél meg. Mindig ilyen voltál. Elemér fölrúgta a fazekat. . tisztára meghülyítettél! Már azt sem tudom. fejjél meg. akkor én nem fejek. Neked sosem jó.. Csak te számítottál. hogy utálom a tejet..Jaj. Az én érzelmeim. és fájt a feje.. hogy nem lehetsz a feleségem. az más volt..Tehát elismered.állításod szerint .Egy tehén örüljön. ha nem fejsz meg azonnal. A kamrában nem lehet káposzta. mert üvöltök... jó. és úgy megcsapta Elemért. beláthatod.Kérlek. Nem bírta a gyomra. Valóban itt a káposzta. . . .Csak azt próbáld meg! A tehén elbődült. Loptad.. Hogy képzeled ezt? Hogy én naponta reggel-este fejni foglak? Tisztelt bíróság. .Ne ráncigáld! Fáj! . az én életem. mert baj lesz! . az neked smafu volt... Azt mondtad. ma vettem... .Elemér.Fejni tudok ugyan.Elemér. nesze. hogy a feleséged vagyok? .Jó.. fáj a tőgyem. de ha .. 215 . ha igényt tart arra. De azt mégis fönntartom.. megfarkolt..Elemér. Mennyit veszekedtünk ezen! Én káposztát akartam sarvalni savanyúságnak. . te szerencsétlen! A nyakamra csődíted a szomszédságot! Mit szólnak az emberek.Pszt. ő nem engedte. Még akkor is. várj. ugye? Na. emlékezhetsz rá.Jellemző rád. .. adj ennem valamit. halkabban! Ezelőtt.Tessék?! . . Órákig hányt tőle.. a feleségem megvágott a fültövével. örökké kritizálsz. hogy a feleségemnek nevezze magát.a feleségem vagy. .. ne üvölts.Mit csinálsz. fejjél meg! . addig bőgök. ha még egyszer meghúzod.Úristen.Elemér. Fejjél meg! .Ha te pofozkodol. szívem... tudsz fejni.Elemér... Egy kicsit kijöttem a gyakorlatból. Az én feleségem nem bírta a nyers káposztát.. amíg idecsődül az egész ház! .... Elemér. mert egy tehén nem tud káposztát vásárolni. . fültövön váglak a farkammal! .Nézd csak meg. . ha megfejik.Ezelőtt nem törődtél vele.. .Hm... azonnal folytasd a fejést. Egy tehénnek nincs pénze. A kamrában van egy káposzta..Látszik.

.Mi volt ez? Ami azt illeti. És földbe gyökerezett a lába. Az ajtó mellett. Mindazonáltal most csak hápogni tudott. És zokogott. és egy csapásra kijózanodott és azt mondta: .. Várj csak... Épp nyúlt a törülközőért.. Jön még kutyára dér! Aki másnak vermet ás. Azazhogy. ha jólesik. csinálok egy kereszthuzatot.Olga.. .. Magas sarkú fehér cipőben. miért én is? Én ember vagyok! Én vagyok ember. de ehelyett megkótyagosodott. rájött a harmadnapos hideglelés. égnek meredt a haja.. az a nagyot sem érdemli. hogy kiszellőzzék a konyha.. Olga.. kijózanodott volna. há.A nagynyavalya.. amíg nyaka szakad. szívecském.Tetszik ezt hallani.Mert még a legválságosabb pillanatban is eszébe jutott egy odaillő idézet. A konyha üres volt. Addig jár a korsó a kútra.Ezzel kirohant. Volt egyszer egy hadnagyocska. Olga zokogott. hát te? Olga zokogva roskadt mellé.. Én is ember vagyok. Elemér bement a fürdőszobába kezet mosni. várj. Így ültek egy darabig.. édes lelkem. kiguvadt a szeme. és leroskadt a küszöbre.. . És most megyek. Elemér megkérdezte: . Utána! Elemér fölrántotta az ajtót. irgalom atyja.. így. Bele a törülközőbe.. Üvölts. tisztelt bíróság? Na. mint egy öntudatos gácsér. és rájött a harmadnapos hideglelés. Én sem vagyok fából. te vagy? 216 . és megmosom a kezem.. az ajakadat.Há. vagyok ember én.. És nem nyomott többet ötvenhárom kilónál.. Szeresd felebarátodat. trataram.. piros kockás nyári ruhában. Elemér ezt azonnal észrevette. Az éles szemére mindig büszke volt. . Pá.. Megszökött a bestia. A tehén kiment. Becsapódott valamelyik ajtó. Elemér kitartóan hápogott.. Ki a kicsit nem becsüli. amikor irtózatos csattanás hallatszott. szívecském.. ameddig óhajtod. okosabbat is kérdezhetett volna. És ha már nem lett volna józan. pá. maga esik bele.. . mint tenmagadat. kiguvadt a szeme. tátátititá. égnek meredt a haja.. parancsolod. rajta! Mert én most ezzel a törülközővel bekötöm a pofádat. falnak támaszkodva ott állt Olga.. a pofácskádat. várj. amíg csöndben vagy. És földbe gyökerezett a lába. Lalallala. Hogy végre szóhoz jutott.. ne hagyj el! . ember én vagyok.Ó. A huzat becsapta a lakás ajtaját.

. szívem? Nem történt semmi. Azt hiszem... .Édes szívem. nem tudok semmit! . nem merek bemenni. kicsikém.. Elemér.És... ne titkolj el semmit.. most az egyszer.Jaj! ..Azután. Olyan rettenetes volt. no. amit nem hiszek el.. nem fogsz hinni nekem.Édes szívem...Jaj!. és a hang azt mondta: „A bimbóból rózsa lesz. . . . .Nem tudom.. Gyere be szépen..Tessék. Elemér. ne.... Olga riadtan fölállott: ... Biztosan elvitted magaddal. feküdj le.... No. .Mindjárt.Mi történt volna.Nem... Mindent el fogok mondani.. mintha valaki megszólalt volna..Várj.Nem tudom.Valami baj van? . Elemér! . és eltűnt a tehén. szívem... Most itt vagy te. és azután? .Mondd. . .. Gyere be szépen. nyugodj meg.Ezzel most ne törődj.. . nyugodj meg... ne kínozz.. igazán elmondod? . ... .. a káposztától.Jaj istenem. Elemér. feküdj le... ..No. kérlek. ..És mit mondott? .” Elemér a fejéhez kapott. No. hogy a történtek után.Persze. gyere. és te nem voltál sehol. És itt tértem magamhoz az ajtó mellett..Jól van.Nem tudom. . De nem ettünk még..Elemér! Olyan borzasztó volt! . a rózsából meg tehén. És egy törülköző az arcomon.. szeretsz? 217 ... olyan volt..Elemér. akarok kérdezni valamit. Hogy került ide? .Igazán.Mi ez? Semmit sem értek. a történtek után próbálj olyasmit mondani. mi történt? ... Meg tudod ezt magyarázni? . Mikor nyitottam az ajtót.. borzasztó. elkapott a hascsikarás..Milyen káposztától? Csakugyan vettem káposztát ebédre. mi történt? .... ..Jaj. nem tudom. félek. . mondd el szépen. elájultam. ..Jaj. Az előbb itt volt egy tehén. ..Mitől félnél? Ne légy csacsi.hüppögte Olga.Azt mondtad.Úristen!.. nem tudom... De előbb menjünk be. szívem.

de találó: az eldugott bányatelep ásványvizétől majdnem mindenkinek golyvája nőtt. turci pálinkát ivott. akkor kérés nélkül is megcsókollak. ha egyszer szeretlek. ha tudná. egy ragyogó sötétkék Renault 1100-M kocsi társaságában. megfordulna sírjában. 2. öngyújtót gyártott puskagolyóhüvelyből.B. az említetteken kívül. pénztárosa. a következő dolgokkal ütötte agyon az időt: 1. s a szerpentinút..Szeretlek. szegény. Elemér ránézett: . Gusabányát annak idején valamelyik Habsburg főhercegnő nevéről keresztelték át Augusztabányára. s a hanglejtés.. Vlagyivosztokban űzte a mesterséget. ti. a Renault-művek ötszínnyomású prospektusát nézegette.. No. vérvörös ajakával. akiknek meg-megír egy kérvényt) és egyben az európai szellemiség letéteményese Bágyuj Elemér. mert megtaláltatott benne az isteni B. A prospektus szintén nevezetes volt. komolyan kérdem. Elemér.. A tenyérnyi. fenyőzöld nadrágocskán rágógumireklám: gizehi piramis tövében egy fellah rág. és éjjelenkint eladogatta a kikötő kocsmáiban részeg matrózoknak. eegye feene kiicsi maalac!” A falu eldugottan. egyebekben pedig furcsa. bikininek nevezett úszóöltözékben. És.Nem. nyugdíjas bányásznál. olyan rozoga. az iker mássalhangzókat röviden ejtik. szombat szaalat. Kezdjük elölről. nem hogyne. A környékbeliek ezzel a mondókával csúfolják a telep lakóinak beszédét: „Neem látátok kiicsi maalac? Péntek vetem..mint némelyik szláv nyelvben . És nem történt semmi. szombatonként moziba ment. A nagyapa hadifogoly korában. aki egy vén. Különösen Elemér. Gazsi bá főfoglalkozása a pipázás. hogy McAdam.. És máig is élnek. Kár volt pedig. jogtanácsosa (mármint az ügyes-bajos népeké. amelyen megközelíthető.. ha meg nem haltak.Csókolj meg. azzal az égőszőke hajával. ha nem is túl ízléses. A bányatelep könyvelője... a szavak egyénenkénti hangsúlyozása miatt. mert az eredeti név. (1969) AZ ISTENI B. Szórakozási lehetőségek: az autóbusz érkezése (esténként). és 3. sajátosan éneklő. amelyet még a nagyapjától örökölt.B.Nem hogyne. rág és rág. Az istennő. idegenszerű kiejtéssel beszélnek: a hangsúlyos rövid magánhangzókat . ez így nem jó. Gazsi bánál lakik. a máramarosi hegyekben fekszik. . Az autóbusz sofőrjétől cserélte egy sárgaréz öngyújtóért. A helyi tájszólás a golyvát mondja gusának. .megnyújtják.Hopp. fényképe. és eltűnődik az idő 218 . . kocsma (szintén) és mozi (szombaton). És belépett az ajtón. hogy az ő nevét bitorolja.Hogyne szeretnélek. Olga visszanézett rá: . majd odabent.

B. se beszéd. a többi gyerekjáték. ejtőernyővel ugrált ki egy repülőgépből. meg kell barátkoznia a gondolattal. Kísérleteket végeznek. amint se szó.Istenkém . teeciktudni. hóógyne. gondolkodni. Ja.Ne is törődjék vele. nem veszítette el a lélekjelenlétét: . miután megnézte az isteni B.. gondolkodok. meg kellett a szívnek hasadni.A maga hangja volt. és az ajtón beesett Gazsi bá: . No. no. köszönöm ezt a megtiszteltetést! Gazsi bá .Hele. édes. de sebaj. Ez van. mert a hű szív elhallatszik mindenhová. kisasszony. mondjuk. ha .. és akkor hallok egy hangot. Személyesen. de túl drága. Elemérnek villámgyorsan fejébe szállott az európai szellemiség. és miután szerencsésen földet ért.nem egy éjszakán az isteni B. nemre. Mit mondjak. így hát csak maszek alapon. B.B. amely. Kanadában terül el. kedves. lassan belejön. És belépett B. 219 . . ahogy csak ő tud. hogyan találtam el a gondolatát.csicseregte kedvesen.B. gondolkodok.. kisasszony.B. hogy négy esztendeje nem cserélt szalmát a szalmazsákban.sóhajtott Elemér -. na és. és aztán torkára fagyott a szó. Színes volt és olyan kopott példány. tüstént helyrejön. Elemér. és Elemér ilyenkor szívdobogva riadt föl. látogatta meg őt. a turci pálinka ráfolyt a gizehi piramis csúcsára. Rém érdekesek! Egy betonnal bélelt gödröt megtöltenek higannyal. hogy itt vagyok. Montrealban. és barátságosan fölkecskézte a lábát. a kísérletek. fújja csak ki magát. kedves Elemér.. A kamrában egy embert.oppardon! bemutatom a lakásadómat. .bizony-bizony . ormótlan pilótaruhában. Bordeaux mellett valahol. Roppant furcsa érzés.Ó. ha tudná! Most tapasztaltam ilyet először. Elemér. Helemér . hol kevésbé. a formaságok mellőzésével intéztem. bátyámat. 15-20 percenként. rubintos virágom! . túl bonyodalmas az ólomkamrás eljárás. és Elemérnek rögtön eszébe jutott. fajra.B. mondjuk. ez benne a főleg! Utána cserélnek: a másik kezd gondolkodni. Itt vagyok. álmában tudniillik.Kissé furcsa a francia kiejtése.lihegte -. ne is tagadja! Na és. én édes Bébém! ... Nevetséges! Én is ki akartam próbálni.. köszönöm.Különben. vallásra és társadalmi rendszerre való tekintet nélkül! Szóljon már valamit. megállott benne az ütő. keze megrendült. kérem. nagyságos kisasszony. kivéve a szüneteket. Egy langyos alkonyatban gépkocsiberregés verte föl a csöndet és a port Elemér ablaka alatt. théged kheresnek! .Jaj. hol többé. a turci pálinka meg a döbbenet. ugye? Sose bánja a szalmazsákot! Hallott valaha a telepátiáról? Most ez a divat. egyik filmjét. hogy aszongya: . bonsoir. s onnan a rágcsáló fellah szakállára csordogált. és esett és esett. Erre aztán az egyik elkezd gondolkodni. s leengednek belé egy ólomkamrát.. és tájszólásban kezdett dadogni: ... és olyan édesen sikoltozott közben. Az éjjel elkezdtem gondolkozni. Ugyanez a figura.B. fölcsücsült Elemér ágyára. És nem vehetjük zokon. Mert Elemér költői lélek volt. no. Most azon csodálkozik.. hogy állandóan esett rajta az eső. ezt hallgassa meg! Mi tagadás. drága. Imádnivalóan gömbölyű térdecskéje kikandikált a miniszoknya alól. föl a fejjel. Ez a betegség csak súlyosbodott. Elemér legalábbis ezt olvasta le az arcáról. vannak még csodák! Köszönöm.. amikor elszakadt. mint tudja. Mármint ott is leengednek egy pasast az ólomkamrában. minden egyes alkalommal levetkőzött.Ki a nyavalya .morogta Elemér. és az egyik gondolja ugyanazt. monsieur Badiouye .múlásán vagy a szerencse forgandóságán. és a másik ugyanazt gondolja.

és szaladt a sötétkék Renault-hoz. A hátsó ülésre.Jaj. mondd csak: meddig maradsz? .. A fátyol alatt megkérdezte Elemér: ..kíváncsiskodott B. nyugodj meg.. Nincs kedved egy kis sétára? . ha csak ez a baj..Mit isznak? .Gazsi bá! .De szívecském. Nem fogsz te engemet kihasználni. én.. szívecském.. kérlek. fiam. . Persze csak ha mást nem gondolok közben. . ezzel a vén golyvás Gajyval. ez az itteni whisky.. Gazsi bá? Köszönöm! Adna egy pofont is? Köszönöm! Még mindig nem hiszem.. . B. hogy ez az itteni whisky. és te nem tudsz! Goromba fráter! Legalább próbáld meg az én kedvemért! 220 .ujjongott B. szívecském.. monsieur Gajy..Szívecském.Ah.B.B.. fátyol borul a történendőkre. tőrülmetszett. . Másnap délután négykor Elemér lóhalálában rohant haza a munkából.. . egészséges. Igen-igen örvendek. nyilvános szavazati jogáról. pedig esküszöm.rikoltotta Elemér. Elemér vállára borult. hogy megfürdőzzem az igazi..Elhiszem.Bokszolni azt csak órabérben..Ilyen átlátszó kifogásokkal nálam nem mégy semmire.B.Ki tudja. egyenlő.Legyen olyan jó.Az istenért. tősgyökeres.. B. Gazsi bá. egyedül. És beült. ne mondjam.Kocsikázzunk! .. . én. magamra.. . . mi történt!? . .. és aztán.. ugye? Magnifique! Mondjam. úgy hallgatta. Elemér a hetedik mennyországban érezte magát...Szívecském. hosszan szónokolt az európai szellemiségről. miket beszéltem összevissza! Berúgattál a büdös pálinkáddal.... ezt jegyezd meg! Hát ez az igazi szerelem! Amelynek a heve nem ismer országhatárokat és társadalmi rendszereket! . és a tanító még aznap este fáklyásmenetet vezetett Elemér ablaka alá. építtetek fürdőszobát.Én azért jöttem. aki csak úgy bűzlik a pipától meg a turci pálinkától.. az este azt mondtad.. ... nem tudok vezetni! . tősgyökeres népiségben.De szívecském.Bonsoir.B.És akkor te itt hagysz engem magamra. még csak négy óra van. No. .Azt nem.. mon amour. a telep fölfordult a hírre. szívecském. csípjen meg! Ébren vagyok. egyedül. a szerelem általános. . de a reggeli dudálást igen.Nem tudsz! Nem tudsz! Egyszer kérek tőled valamit. . . ott ült a négyesztendős szalmazsákon és zokogott.Elemér sietve kitöltött egy bögre turcit. soha életemben nem ittam szeszes italt! . cet whisky. Talán az öklével. És hogy Gazsi bá az aranyos proletár Krisztus. egész áldott nap. .....Ameddig akarod.Még kérded? Hát volt szíved itt hagyni engem. népi zamatú..

Egy szentnek a türelme sem elég hozzád. faképnél hagyva a zokogó Elemért. tisztelt uram. hogyan lehet ily súlyos abroncs alatt gondolkodni.. csak nem.. . madaram. hogy a fene evett volna meg borjú korodban. . bogaram.. neked még akkora sincs a szókincsed.Úgy! Gyönyörű! Remek! Bágyuj Elemér.. Ez az ország almája. szívecském. és akkor megláthatod.. Bébém. . rezedám.. de vizet kérnie bonyolult lett volna: becsöngetni a szolgálattevő kamarást stb.De szívecském.. Közben meg is szomjazott (királyokkal is megtörténik). . tisztelt uram. Jó volna valami gyümölcs is. gyöngyvirágom. A foglalatosság abból állott. ebbe beletörik a fogam..De szívecském!. és éppen uralkodással foglalkozott. az angolul van.. mert kikaparom a szemedet. az nem úgy megy.Shocking. Stefánia királya a trónján ült.Légy szíves.. ember.Szívecskéd a radai rosseb! Ez pedig Sexpirben van. mint az enyém.... Ezt a csúfságot nem élem túl. nem kérek belőle! . stb. tudom már. hogy tűrjem.Pfuj! Elegem volt belőled! Phouie! phouie! Elemérben fölszakadt a zsilip. És válogasd meg a szavaidat. ördögök keresztanyja! . te bitang fattyú.. .Nem jártam Radán. te tősgyökeres lator! Majd még sírva bánod.. Hümér. Adieu. . hagyd már abba ezt a szívecskémezést! Jaj. Igen. . én itt veled az időt? Holnap forgatunk a Riviérán. bármennyire király vagyok is. (1969) A CENZOR XIII. pedig én nem vagyok maximalista! . de nem veled.Csak igen. ki az.Légy olyan kedves. ki vagy! És még ti beszéltek békés együttélésről! .Próbálj kérni! Különben is mit töltöm. De nem jó.Phouie! Shocking! . itt az ölemben ez az alma. . milyen a nyugati életforma! . hogy föltette arany koronáját.Köszönöm. ó. hogy disznó voltál és én gyöngy voltam! .Merci. igenis. Hopplá. . violám. ha tudod. de szívecském úgy. szí.De szívecském.Beszélünk. nézzél szembe a valóságos realitással! Bánd meg bűneidet.A nyavalya essék belé.. és ne gagyogj itt nekem franciául! .. megértetted.. emlékeimben kedves leszel nekem! Adieu! És elporzott a kocsiján. muskátlim. Bágyuj Elemér.. szívecském így. monsieur. tubicám! Csak nem hagysz itt. és azon töprengett. 221 . aki koszos ülepű hisztérika a világon van! Hát mi vagyok én. most kimutattad a fogad fehérét. nagyon lovagias vagy.

A kecskebékának általában semmi köze a kecskéhez. Talán csak annyi.. az udvarmesternél várakozik Szedlacsek cenzor. .. Most rosszkedvűen bólintott.Ebben még nem látok semmi felségsértőt. Talán magát is jobb volna Szödlacsöknek nevezni.Sajnálom.Mizi Mázi. Ki vele. Hümér.mondotta XIII. Még csak nem is élősködik a kecskén.Cím: A kecskebéka.. olvasó ember létére.„A kecskebéka . fel. . . midőn a legkevésbé uralkodott .. ki kivel árul egy húron és pendül egy gyékényen. Mondja. felség. . ugye? ..Hagyjuk ezt. Szedlacsek belépett és hajbókolt. neve ellenére. . hanem vitatkozni.. Mit írt Mizi Mázi? . nem akarom előre befolyásolni fel. .. szöghajú.Üljön már le. .lefekvés előtt ..Römélöm.. . sovány. . .. Ám akkor is csak titokban.Rajta. .. Hegybe. ösztövér. ha nem vette volna észre. nem hasonlít a kecskéhez. A bólintástól leesett fejéről a korona. kedves Szedlacsek.bókolt a cenzor. Szedlacsek magas.. hol van a kutya elásva.. Az e hang fonetikai megterhelése túlságosan nagy.Fölséges uram. .. Hümér estelente. hogy alkalmat szolgáltasson legmagasabb bosszankodásomra...„Időnként!?” Így írta Mizi Mázi? 222 . A kamarás bebocsátotta a cenzort. .. Remélem.Már megint a kedvenc írómmal gyűlik meg a bajuk. fölséged.. fölséges uram. Szedlacsek. .XIII. valószínűleg. nem azért jött.Fölség. . hájas személyiség volt.. Egyszóval: ki? ... Szedlacsek. egy.. de a király leintette: .. 1574 óta. Szedlacsek. nem tudja. fölségednek kögyösködik jó hangulatban lönnie .. Fölséged audienciára kegyeskedett. .Rana esculenta . Hümér nyelvműveléssel is foglalkozott. XIII. szőke. Szedlacsek megköszörülte a torkát: . fölségedet. hogy időnként.A cenzor jelentőségteljes pillantást vetett a királyra. miért van cenzúra az országomban? .” .Foglaljon helyet..kissé tartott tőle.Tehát csak utólag. .Kögyösködjék meghallgatni fel. . és vissza akarta helyezni.olvasta Szedlacsek -. alacsony... karcolatot.Fel.. és ne népieskedjék.Hagyomány.Remélhetőleg felségsértőt. ha nem kellett éppen uralkodnia.Most nem uralkodni fogok. .Egy. A szolgálattevő kamarás fölvette.Jött a kamarás.Kihallgatásra ..

fölség..Kérem. Én nem szoktam árulkodni.. egy faltörő kost ábrázol. Ám a cenzort elragadta a lírai hév: .Diadalmasan fölpillantott. . Az én családi címerem.„Még csak nem is élősködik a kecskén..Hát.Fel.szarvas állat. fölséges uram.Érdekes....Ennyi. maga humoristának született..Bocsánat. kivéve szőrzetét. ha emlékezetem nem csal. beleit satöbbi.” .. jó. . fel.Ez már csak érthető beszéd?!?!?! . fölséges uram. én a következőképp interpretálom.. Folytassa. .. Tovább. Hadd folytatom: „A kecskebéka. fölséges uram.Mármint hogy fel. .Ezt nevezem én eszmetársításnak.„A kecskebékának általában semmi köze a kecskéhez. fölséged tréfálni kegyeskedik.Tökéletesen igaz. fölség.Épp erről van szó. .A kecskebéka . fölséged őse méltatlanul kapta nemesi címerét.. Az én mesterségem... Csak nem árulkodás végett? . 223 . hagyjuk ezt.Maga pályát tévesztett. fölségednek semmi köze a nemesi levélhez.Mégpedig? .. Vannak.Nem evégett jöttem.Csakhogy. fel. ... hanem valami végett jött. ha akar. mert nem akadna rájuk cenzor? . .És? . mondjuk. ..” .Mit művel.. értelmezem..... nem hasonlít a kecskéhez. .. az istenért? . .kos .Na látja.Egyszóval nem valami miatt..innen csak egy lépés a kecskebéka. . magyarázom.Jó.. a kecskebékának pedig csupán hátsó lábát. Különbség: a kecskének többnyire egész testét. epéjét. Faltörő kos . neve ellenére. fel. tud maga értelmesen is beszélni... hogy fel. akik különösen a balt szeretik. Miért nem ír szabad verseket? Talán amiatt.Most következik: expressis verbis. az író itt arra céloz. Szedlacsek.kezdte Szedlacsek . fel. . szarvát.Komolyan beszél? Emiatt kért kihallgatást? Hogy tudomásomra hozza: Mizi Mázi időnkint gyönge dolgokat is ír? Mondjon nekem akárki nagy írót.. . fel. Szedlacsek.világos célzás fel.Maga már megint értelmetlenségeket mond. fölségsértés.Bocsánat: „időnkint mindkettőt megeszik. . Maga egyre sokoldalúbb. akár a kecske . Szedlacsek..Csak nem? . körmeit. Tehát maga mit lát benne? . . ..” Ez nyílt fel...” . fölséged családi címerére.. aki nem írt gyönge dolgokat.

Szedlacsek: ki olvasta ezt a vacak izét önön kívül? . expressis verbis. . . De: „a kecskebékának pedig csupán a hátsó lábát” eszik meg. . 224 . Kérem..Minek a teteje a kecskebéka hátsó lába? .. Továbbá: a bal lábát eszik meg..Korbuly főszerkesztő. fattyúnak nevezett. hogy vádat emelek. Itt tudniillik arra céloz a szerző... kétségbe vonta nemesi származásomat. satöbbi.a dolog politikai háttere rám tartozik. volna a fel.. hogy fel.Én is szeretem...„Vannak. mint a jobb? . a fölségsértésnél. .Egyik is végtag.Hát nem kegyeskedik érteni fel.. Mi ez? Ha a becsületsértés súlyosabb lenne.. fölséged? Először: a kecskebékát megeszik. akik különösen a balt szeretik. másik is végtag. . . amint maga mondja..Bocsánat: a kecskebékát megeszik...Szentisten.. .. telefonáljon a belügyminiszternek. Ráadásul lázító szándékot tulajdonít Mizi Mázi írónak és lázadó hajlamot szeretett népemnek.Becsöngette a szolgálattevő kamarást. fölséges uram... mégpedig csupán magánvádat Szedlacsek cenzor ellen. fel.. . időnkint megeszik.. nem fontos.. hogy időnként.” Világos uszítás a társadalmi rend fölforgatására. Ő csak esztétikailag nézi.És ő hogyan értelmezte? . . Ez csak az én személyemre vonatkozik. . .. akkor becsületsértésnek nevezném..De a balt! .Érdekes. .Mondja.Kamarás úr..Volna! ..Föltétlenül.Mindenki? ..Igen? Hát figyeljen ide. fölséged bal kézről való házasságból született. .. ..Tisztelem az ízlését.De Szedlacsek! Mi köze az én törvénytelen származásomnak a Rena esculenta bal hátsó lábához? . saját kútfejéből.„Talán csak annyi. Ergo: a királyságot meg kell dönteni. mindenféle külső sugalmazás nélkül a következő sértéseket vágta a fejemhez: 1. . Ez nem érdekel. 2. azonnal helyezzék vizsgálati fogságba. Én csak magánváddal élek.. az elmúlt negyedórában. Hát még ha sötét uszítás volna. Ezt mindenki így értelmezi. Maga most. .No és? Nem ugyanolyan.Szabad folytatnom: „Különbség”. Szedlacsek.. .Csak a lábát.” Ez aztán mindennek a teteje! .Sehogyan.

hogy az meghal a keze alatt. A Hadnagyot figyelgeti): Tiszt úr! (Hangosabban. máskor meg üvöltve olvas belőle). A HADNAGY: Harminc órája vagyok talpon. tábornok úr. de gyűrött egyenruha): Harminc órája. Amerikai. hogy sebtében ürítették ki. altiszti posztózubbony. Csak most egy kicsit elment az esze. Leül egy székre s a könyvet lapozgatja. A FIATAL: Psszt! (Halkan. tábornok úr.) A FIATAL: Pssz! Alszik a tiszt úr. 225 . időnként félhangosan. Csíkos zsávolyt visel s ugyanolyan sapkát. a padlón gyűrött papírok stb. A HADNAGY (az asztal mögött ül. bocsássa azt szabadon az ő fogáért. A falakon képek nyoma. hogy megvakul. A Fiatal öltözéke igen vegyes: irdatlan kincstári bakancs. AZ ÖREG (nem figyel rá. Hagyjanak aludni. legalább egy óra hosszat! (Leborul az asztalra. Testén zúzódások. üvölt): Mützen ab! A FIATAL: Tábornok úr! Szegény foglyok vagyunk. büntettessék meg. kék foltok. A Fiatal.) Ezredes úr. A FIATAL (legyint. látszik.) Őrnagy úr! Ezredes úr! AZ ÖREG (kiáltva): Ha valaki az ő szolgájának szemét vagy szolgálójának szemét úgy üti meg. Nem. A HADNAGY: Mi van itt? Bolondokháza? AZ ÖREG (fölkiált): A Tóra! A Tóra! (Csöndesen olvas tovább. A HADNAGY (ismét fölpattan): Mi ez már megint? A FIATAL: Ezredes úr! Meg kell hogy magyarázzam! Nem bírok vele.. Az Öreg SZÍNHELY: csupasz szoba.. nem látja. Bútorzat: egy asztal és néhány szék. fülvédő): Hallgasson már. (Visszaül.MIÉRT Szereplők: A Hadnagy.) Egy lelket se lássak. magával húzza és csöndre inti Az Öreget. bocsássa azt szabadon az ő szeméért. A HADNAGY (fölpattan.) A FIATAL (beóvakodik. ezredes úr. mintha nem is aludt volna): Ki az? AZ ÖREG (A Hadnagy hirtelen mozdulatára önkéntelenül lekapja a sapkáját. hogy alszik? AZ ÖREG (minden csontja kiáll.szintén kincstári -. máris alszik. Vadonatúj. A HADNAGY (ridegen): Hadnagy vagyok. hogy talpon vagyok! (Hátrakiált valakinek.) AZ ÖREG (kiáltva): Ha pedig valaki úgy üti meg a szolgáját vagy szolgálóját bottal. jäger alsónadrág . Didereg a hidegtől s az izgalomtól.) A HADNAGY (A Fiatalhoz): Megzavarodott az öreg? A FIATAL: Igenis. AZ ÖREG (kiáltva): Ha pedig valaki szolgájának fogát vagy szolgálójának fogát üti ki. Szinte önkívületben beszél): Meg akarom tudni! Meg akarom tudni! (Most veszi elő háta mögül a kezét: benne egy vastag könyv.

az istenért!! AZ ÖREG (riadtan fölugrik. (El akarja kapni a könyvet. Ezt így kell. AZ ÖREG: Aki embert lop és eladja azt.) A HADNAGY: Maga is szerzett egy könyvet? A FIATAL (el akarja tüntetni. A FIATAL: Kérem szépen... adunk.. kéket kékért! A HADNAGY: Egy bibliát.. tábornok úr.) Nem vagyok vadállat! Harminc órája nem aludtam... ne tessék. haptákba áll): Ne tessék. Mi ez? (Kiált. 226 . A HADNAGY: Tovább. de késő). A HADNAGY: Mi a fenét csinálnak itt? Üljenek le! (Gyorsan teljesítik a parancsot. hogy legalább a hátát védje). hadnagy úr. (Kézmozdulattal próbálja magyarázni a magyarázhatatlant. Nem hiszi.. te is zsidó vagy. AZ ÖREG (motyog): A Tóra.. oltáromtól is elvidd azt a halálra. körülnéztünk. A FIATAL: Igenis. EGY NÉMET BIBLIÁT. hogy meghal. A FIATAL (szintén megriad.. A HADNAGY: Hallgasson már. sapkát le. AZ ÖREG (kiáltva): De ha veszedelem történik. halállal lakoljon.. akkor életért életet adj.. a szemetet.. de érthetően): Aki úgy megver valakit. sebet sebért. A Tóra.A FIATAL: . mi megnéztük. A FIATAL: Kérem. hadnagy úr. A FIATAL: Kérem. lábat lábért! A HADNAGY: Megbolondulok! Tehát könyveket szereztek. hadnagy úr.. fogat fogért. adunk ruhát. Üljön le. halállal lakoljon.. A HADNAGY (még mindig nem érti): A szemetet? Megnézték? Minek? Ha egyszer mi adunk élelmet..) Maga náci? A FIATAL (szinte sír): Hadnagy úr. A katonák ide hoztak a szemétre egy rakás könyvet a táborparancsnok lakásáról. kezet kézért. A HADNAGY (nem érti): Micsodát néztek meg? AZ ÖREG (szinte önkívületben): Aki szidalmazza az ő atyját vagy anyját. AZ ÖREG: Égetést égetésért. hogy orvul megölje. Azt mondja. tovább! AZ ÖREG (kiáltva): Ha pedig valaki szándékosan tör felebarátja ellen. A HADNAGY (a könyvet nézi): Hitler: Mein Kampf.. Folytassa... Úgy látom. A FIATAL (makacsul): Megnéztük. vagy kezében kapják. közben zubbonya alól kiesik egy könyv.) A HADNAGY: Maga megőrült. AZ ÖREG (igen halkan.nem hisz nekem. mit tudhatod. próbál a falhoz támaszkodni. halállal lakoljon. a társa jobbat választott.. AZ ÖREG: Szemet szemért. talán még jó lesz valamire.

Körös-körül fenyvek. Vallásos parancsnokuk lehetett. Mi ebben a különös? A FIATAL (zavarban): Én. ..De nem írókat. a keresztények EZT OLVASSAK. öreg? AZ ÖREG (vadul rázza a könyvet): A Tóra! A Tóra! Ezt olvassák! Ezt olvassák végig! A HADNAGY: Szokás dolga. Otthoni vénasszonyok nyara. De miért volna képtelenség. 227 . Úristen. Igaz. szőke anti-Odin. HADNAGY ÚR! A HADNAGY: Ezt már hallottam. Egy tóparti villában. És egy kacagó svéd.. Valahol vidéken. . Nem motoros. Itt talán azóta sem volt ilyen. Kisportolt. . az istenek élnek?” Ez így nem igaz. Gyönyörű ősz. (Csönd. Rossz szójáték. A parthoz kikötve csónak. tisztán. nem tudom. . Nyugdíjban.Emlékszik a tanár úr arra a magyar íróra. Csak betegeket. tagoltán kérdi): De ha a keresztények.A HADNAGY: Na és? A FIATAL: EGY NÉMET BIBLIÁT.) Mi van a Tórával.Sok embert operáltam. A FIATAL: A felesége.. . hogy láttam tökrészeg svédet is. hogy benne van a Tóra. Aztán tumoristának mondta magát. AZ ÖREG (hirtelen mintha megvilágosodna az elméje. . hogy Olivecrona él. Az öreg ettől megzavarodott. Évtizedek óta nem volt ilyen gyönyörű ősz a félszigeten. A HADNAGY: Persze hogy benne van. akit tumorral operált? Humorista volt. AKKOR MIÉRT VOLT EZ AZ EGÉSZ? MIÉRT VOLT? (1970) LÁTOGATÁS (Half-fiction) Hetvenkettő őszén hallottam Stockholmban. A HADNAGY: Miért? (Az Öreghez. nyírfák.Kacag.Nem is rossz. Olivecrona: képtelenség. tiszt úr.) A HADNAGY: Tovább. Talán először és utoljára ebben az életben.. Talán túl sokat. AZ ÖREG: A Tóra! A Tóra! A HADNAGY: Mi az a Tóra? A FIATAL: Mózes öt könyve. vitorlás. Próbáltam utánaszámolni: a „tanár úr” úgy húsz évvel volt fiatalabb páciensénél.Nem. hogy orvos túléli betegét? „Az ember hal. az istenért! A FIATAL: És akkor ő (az öregre mutat) rájött.

Túl sokat? Miért? . .Mikor történt a műtét? .. . A szőkék későn őszülnek.Van kedve velem tartani? Ilyenkor vitorlázom. Mit értett a vitorlázáshoz? . Műtét után.Kennedy is saját kezűleg írt részvétlevelet minden szülőhöz. akár süt? Végigmér. akinek fia elesett Vietnamban. . . aki tudja már a diagnózist. Asszonyom. hogy.Ameddig megírta róla a könyvét.Akár esik. .. Egyébként pár évvel idősebb voltam.Így szokott történni.Kis különbség.Tehát emiatt érdekli az az író.Akkor biztos. .Ez biztos magyarázza azt is. A beteg összeesik. Bartókkal együtt.És azelőtt? ..Még egyszer végigmér..Szálljon be. ezúttal csupán úgy. .Ilyet még nem kérdezett tőlem senki. kiszámította a szélsebességet..Miért? Einstein is fölborult.Mivel foglalkozik? Mondom.A tanár úr olyan idős lehetett.Műtét előtt.Mi előtt? . 228 . . A tanár úr levelében az állott. .Olyan biztos benne.Akkor biztos. .Maga hová való? Mondom. Nem szenved.Tehát nem veszítette el a látását. és egy szempillantás múlva halott.Az elmélet embere volt. . mint én most. . .Megfigyelte a szélirányt. hogy meghalt? . . hogy túl sokat? . Mégis fölborult. .Nem vagyok isten.Einstein. mint az orvos. Mennyi ideig élt utána? . Még mindig. .Nem borulunk föl? .Csakugyan nem emlékszik a tanár úr? Pedig még levelet is írt az özvegynek. . Hogy hívták? . csak utoljára akar még meggyőződni róla.Szőke. mindent. . . Vagy soha. Biztosan megküldte a tanár úrnak is. . Műtét közben.

Nem. . . hogy kockáztat. Csak az emberek változtak meg..Romlott kölkökre leltél pszichoanalízisben. Egy bizonyos ember agyát és kezét helyettesítő gép és ember. De újított is.Jóízűen ásít. ..Barnard fatalista? .Mit? . . A tanár urat jól ismerik.Sok a gép. szurkolhatnak. fecsegő csillagfellegek. . . Semmi különbség köztünk. A borítón a fényképe. Meg néhány eszköz. (Csakugyan nem fogunk fölborulni.Rossz? . .Ez. . a műszerész pedig a fémet. de nem készül rá tudatosan.Nyilván tudja. Nem edzi hozzá az agyát meg a kezét. Közhely. Az enyém csak Európában számított újnak. fején a kötéssel. Lehet. mint a labdarúgó-mérkőzésen. .Fölpillant az égre.Maguk felé gyakran kék? 229 .A fatalista nem operál. . Bár manapság talán már fatalista operatőrök is vannak.. . Csak meg kell ragadni. ..Értem.Errefelé gyakran ilyen zöld az ég? Fölpillant. „Szemüveget az orvosnak!” Aljasság. ez az? .. ..) Mit mondhat a költő az orvosról. .A szeme hideg. amelyhez én adtam az adatokat.. Sok az ember.Barnard? . ..Tudniillik volt egy költőnk. ha csupán pszichiáterről is. Ismertek. De azóta több kiadást is megért.Ön mindenesetre újított. hogy minden újítás a levegőben lóg.. Végignézhetik a műtétet. Igaz. A pszichiáterek mit szóltak? .Hogyhogy? .Azaz mégis emlékszik.A pszichiáterek? Azok minden verssorra tudnak latin szót. Michelangelótól származik. .Így kellett történnie. Ő írta: A fehérlábú zöld egek. .. . Fontosabb. hogy Bostonban tanultam.A tanár úr fatalista? . A túltengő hírközlés elkényeztette őket.Nem. Mint ahogy a szobrász kivési a márványtömbből a benne rejlő alakot.Nem.sokfelé.Kockáztatott.Rémlik valami.Igen. . hogy Ő mit írt róluk.Járt nálunk? . .

Vincent sem törte magát. neked sincs jogod tanácsokat adni. mit fess. ha beszélni hagynál. Anna Cornelia . nem tudja megállni: odamondogat.és apró darabokra szaggatta egyik lapot. amihez nem értek? . Lemondok a tulajdonjogról.Ez mehet a fenébe máris .Vincent érezte. az a te Goethéd mégsem olyan erkölcstelen. nagyon kérlek . A konyha sarkában üldögélt. tehát az enyém is. az ő hivatalának előfeltétele a kisebbnagyobb mérvű butaság). .mint legtöbbször. azokra gondolok. pedig a legjobbat akarta . Mint legtöbbször. .mondotta ünnepélyesen Theo van Gogh.így kezdte. mit ne. A Család körülülte az asztalt: a Család is vacsorázott. hogy most már késő elkerülni a háborút. most is Theo van Gogh tiszteletes támasztott vihart. Persze. én tudok olvasni .Legalább fél Nuenen krumplit eszik. ne vitatkozz apáddal. s kész a baj. Képtelen volt fölfogni (hiába. hogy odafigyeljen: még meghall valami ostobaságot. hogy apa mit olvas! Csak olyasmiről ne beszéljen. de ha szerinted egy ilyen Zola például vagy a többi fércmű mindenkié. nem kérek belőle.Hogyne érdekelne! Tehát a Faust nem erkölcstelen? Honnan tudhatod. ha érdekel. Béke mindenekfölött. . .De apám ki beszél itt Zoláról? Ha jól emlékszem. . hogy véletlenül se pillantson a sarok felé.mélázott Vincent. ezt én mint szülőanyád kikérem magamnak és magunknak! Vincent öccse és két húga ellenségesen hallgatott.Vincent. hogy most fogok olvasni! A Faustot. akik tudnak olvasni.jelentette ki Theo van Gogh -. A maga vacsoráját a maga asztalán: külön-külön. .Mit olvastál Goethétől? . Türtőztette magát.Az a te Goethéd .Ez legalább stílusos . izgalmában dadogni kezdett.Miért volna az én Goethém? Goethe mindenkié.mi és hogyan. amerre kedvük tartja. amihez nem ért. . kinek mi jár . akkor köszönöm. így hát illünk egymáshoz: a krumpli meg én. Ő sem ad neked tanácsokat. mit olvasson.Vincent. s ettől Vincentnek tüstént fejébe szaladt a vér -. Ebben a tekintetben pedig Vincent koponyája a lehető legrosszabb helynek számított. . ha rossz helyen alkalmazzák. mit érdekel engem. . fáradtan a sok mászkálástól. Vincent nem nézett az apjára. már amennyire tisztességes. . és azon igyekezett. Meg az erkölcsösségéről. ölében tányér: kanalazgatta a krumplit. hogy jó szándék is rossz vért szülhet.De az istenért.Halljam csak. . vagy inkább: elköltötte vacsoráját. hogyan fess.Nahát. . szabadjára engedte gondolatait: bóklásszanak.Hagyd csak ezt rám. békés családhoz illik.Éppen azt mondanám. . legalább fél Nuenent lerajzoltam.szólt közbe az anyja -. Goethéről volt szó. fiatalember: mi az.Még hogy nem ad tanácsokat! . A Család zsongott egy kicsit. ha nem olvastad? 230 . Béke mindenekfölött. s közben aznapi rajzait nézegette. .VINCENT . Vincentre.kérdezte vissza Vincent.

.A szentírást. parasztjaimhoz.. elköltözöm a.Igazad van.De én föl akarom fogni! Véges emberi elmével! A véges emberi elmét is Isten teremtette. bocsáss meg . mert az nem játék.. . ez az akarat. csakugyan.. legfényesebb. fiatalember. nem? Nincs kedvem tréfálni. Amint megérkezik a pénzem Theótól. mindegy. nem lehet megmelegíteni egy csésze kávét és nem lehet megakadályozni a bányaomlást s a tüdőbajt! Ha Isten akarata. nem? A szegénységet is Isten teremtette! Én ott voltam közöttük és Isten igéjét hirdettem! De Isten igéjével nem lehet befoldozni egy lyukas kabátot.Onnan.csak akkor azt nem értem.Vincent fiam! .Zolát nem ismerik. mit találsz ebben olyan mulatságosnak.Honnan is értenéd! Azoknak az én bányászaimnak nem Goethe kell. fiatalember? Az öcséd könyöradományt juttat neked. akkor Isten nem jóságos Atya. és nem tudod megkeresni a betevődet sem! . . és nem a mi dolgunk. ha egyszer úgy odavoltál értük. hogy majdnem belehaltál.. akkor csakugyan nem értem. Lehet. . hagyjuk ki a játékból. .Vincent fiam. Anna Cornelia. .. hogy Isten művét elbíráljuk. .. hanem gyilkos! És ez az akarat. úgy is. . apám. és a mocskos facipőjüktől kezdve füstös viskóikig mindent lerajzolsz. nem? A tudás vágyát is Isten teremtette. és adom a képeimet. akkor az a mű is tisztességes.Hagyd csak. (1973) 231 . Ha egy tisztességes ember lefordít egy művet.Értsünk szót.Én Theótól rendes fizetést kapok.. de nem hagytál. A te borinage-i bányászaid valószínűleg igen műveltek és mulatságosak voltak.. . mint ahogy az előbb is ezt akartam kérdezni. Mit Goethe! A legmagasságosabb. legszentebb szentírás sem segít rajtuk. csakugyan nem értem: mit keresel ebben a hajlékban. hogy Kate tiszteletes fordította.Miféle pénzed. hiszen reggeltől estig a sarkukban vagy.. ha egyszer a részvénytársaság nem akar segíteni.Kinek van tréfálni kedve ebben a házban! Épp ez a baj. . hogy harmincéves korára vért köpjön az ember. És valószínűleg ilyenek a nueneni parasztok is. amely véges emberi elmével föl nem fogható... fiam.Igazad van.. . Egy harmincegy éves senki.. A szegényeket is Isten teremtette. Ezek az urak és hölgyek nyilván ismerik Goethét meg Zolát. hanem tisztességes munkabér. Néha mégis azt hiszem: megéri.. de most már. hogy rosszul csinálom. Nem tudom. ha te Istent káromlod. .Vincent összegörnyedt a nevetéstől -. tisztességes munkaidő és tisztességes munkakörülmények.Adod! Hova adod? Kinek kellenek a képeid? Nézz végig magadon: harmincegy éves vagy. . fiatalember.. Az élet rámegy valamire így is. .. ezt nevezed pénzemnek? .Jaj. ez már olyan röhej.. miért. hogy nem is igaz. Harmincegy éves vagyok. Bizonyára megvolt vele a maga célja. de Zola ismeri őket.

aszongya. hogy a menyem. nekem is van. elárulhatom a szerkesztő úrnak is. a hólyag felé. a festőművész mondta. ahogy a fiam. és mennek ki a dolgok. de az sem számított volna. aszongya. nem titok. de a fiam. mármint a fiam. de persze. hogy végig a menyem pártolta a fiamat. ahol kiállítása volt.MONOLÓG UNOKÁÉRT . hát én. megáll. aztán persze az istennek se akart elválni tőle.. a festőművész nem tud olaszul. hogy a fiam. hát szóval. a Nagybácsit. na. hogy nagymenő. kérem. azt mondja. megakad a szeme azon a képen. tetszik nekem ez a kép.. a festőművész. eljönne-e vacsorázni hozzá ma este. hát akkor így. á. most itt kell megnyomkodni. mármint a feleségének. a festőművészt. ahogy mondtam. meg én különben is sose voltam ortodox. vén fejemmel mindent összezavarok. mikor zár a kiállítás. hát hogy tetszik neki a kép. a menyemnek. aszongya. azt mondja a fiam. azért mondom. 232 . ahogyan mondtam. aszongya. most is csak azért. de meg a vérnyomás is. a rekecizomtól a. tetszik tudni. mint tudni tetszik. aszongya. biztos azt is kitöltötte volna szemrebbenés nélkül. apuka. és ez bélforgalmilag mindig használ. de hát. ezek idejétmúlt dolgok. nem láttam azt a Tátit. egyedül vagyok az egész házban vénségemre. tetszik tudni. erre csak veszi elő a csekkkönyvét. aszongya. ki ne értené meg. és érzem. nem is azt nézem én.hiszen tetszik tudni. na és vacsora után jött a csinkvecsentó. ő meg. aztán megtetszett a fiú. én is tudom. pedig inkább hozzám illene. mellesleg. hát annak a vénségnek. mért nem mondtam egymilliót. hogy megyen manapság. de a fiam. aszongya. nem így volt. kérdem én. na. merthogy tanárja volt neki. a festőművész. mert azt. mint mondják. hogy csak úgy összeállnak. hát én nem értek hozzá. hogy ez a kép. ez volt a harakter vagy miafene. de dehogyis. hogy el van adva. ötszázezer líra. nem tudom. és mennek és mennek. persze. csinkvecsentó. mert jött reggel a fiam. csinkvecsentó. amikor még senki se volt. nézze meg Táti filmjét. hát így kapta a lakást meg a műtermet. aszongya. akkor meg van előzve a trombózis meg az embólia. egy drapp Mercin. azt mondja. na és. de a kép alá tegye ki a cédulát. fölülről lefelé nyomkodom végig lapos tenyérrel. de olyan vacsorát. kérem. bocsánattal legyen mondva. mit mondjak. merthogy a fiam. abba van ilyen villa színesbe. a fiam. és kimentek a római tengerpartra egy villába. mert ez a mostani nem menyem. na. a festőművész. hogy aszongya az úr. hogy még nem ment ki minden. mert mindenféle körök meg nyilak voltak rajta meg egy. hogy szó nélkül kitölti. apuka. hanem hát mégiscsak ő csinált belőle embert. na de ne panaszkodjak. bocsánattal legyen mondva. apuka. a festőművész. már bocsánatot kérek. a festőművész egy Fiátot. evett a fene. a festőművész. hiszen tetszik tudni. hogy nem szokok én késni sohase. mert az tesz jót a bélforgalomnak. nem azért. a festőművész. és elvétette magát vele. nem lakik már nálam. szabad most a hasizmokat. jót tesz a vérérmésznek. de tudtam. hogy a fiam. ezren fölül. na de így is vett a fiam. hát hogy láttam. hogy Nátriumsugárzások harakterben vagy valami ilyesmi. el is jön az úr. na este. na. szabad lesz a lábát. na és azt mondja. ez csak amolyan rüfke. de az aztán olyan villa volt. a festőművész. nem mintha én értenék hozzá. mi tetszhetett rajta.. valami Ákilles volna. ha ilyesmit kérdeznek bármilyen nyelven. apuka. hogy menjünk. nem is csodálom. ugye. hogy van a ház. úgy mondta a fiam. kérem. azt mondja a fiam. mondja olaszul. aszongya. de ott. és hát a mester. kinek köszönheti. megmondhatom az őszintét. a festőművész aszongya. na ja. Rómában is volt kiállítása. olyan vacsorát. hál’ isten. Velencén keresztül. de olyan nagy száma volt neki. hogy úgy mondjam. kérem. a festőművész. kapott lakást is meg műtermet is. erre mondja is. egy meztelen női félsegg. hogy gój. és ha a hüvelykujjal meg a tenyérrel így megyek itt fölfelé. mert hát úgy volt. kitölt egy lapot. és azzal jött haza. a festőművész. kárminban. nem is tudom. mikor hazajött Rómából. hogy a kép. hiszen tetszik tudni. ki legyen az. azt mondja a fiam. körbenézi a termet. valahogy így mondják. szerkesztő úr. ha nekem hasmenésem van. bejön egy úr. hogy ma délelőtt úgysem tetszik elmenni sehova. megkérdi. a festőművész is megértette azonnal.

de aszongya. mert vigyázok én. az evezőt valaki fején. ahol a garanciát visszafizetik. hát praktikus ebben a nagy nyári bőségben a pizsamaviselet. aszongya. hát mit mondjak. mármint a fiam. minek a piköp meg a magnó. mind ember. a Jézus is gój lett. és az nekem kell lemezen. mert hát milyen kárt lehet tenni. ha jön a nyár. a festőművész megmondta neki. apuci. na. és az fáj a legjobban. nekem nem ízlésem. a festőművész visszajött Rómából. egyik is elég. hogy ide járulnak ki a rokonszenves idegek. mondom. vagyis nem küldte. hogy oda essen a napfény. mert ő apucinak szólít. nekem is van sok izületem. vesznek. mondom. már megint fest. na meg a többiek. nem vinne el csónakázni. mert van neki piköpje is meg magnója. nem. hiszen tetszik tudni. hogy hány órakor szálltunk be. és az a szívre hat. utálom a pestieket. és az úgyis több tíz lejnél. vagyis hogy ott van. a 233 . mind ember. égszínkék méghozzá. azt is mindig előre megmondom meg a telet. hogy most jött vissza ez a nő Pestről. na nem. finom. akik eloldják a csónakokat. most ide tessék dugni a lábát a jó meleg vízbe. nem érdekel a meccs. ne tessék most kifizetni. mindig érzem tavasszal meg ősszel. aszongya. mert olyat is hozott a fehérnép. amit akarsz. de akkor úgy fordítottam a csónakot. és nem is vörös a hajam. mehetel. szabad a kart is. hogy szavamat ne felejtsem. hát én ebbe nem szólok bele. mert gesztenyére festi. na persze. mint a cukrot. aszongya. hajaj. hogy ő még sose volt külföldön. aki csak szisszent volna közben. már amilyen felesége neki. apukának. mintha nem volna elég ideje máskor. hogy összetöröm. hát beszéljünk. de ő aszongya. ahány tyúkszemet én kivágtam negyvenöt év alatt. na ja. télen. mert a hátizmok segítik a csigolyákat. na persze. hogy selyem. a festőművész dolga. mondjuk. és azután a parton a másik. vesznek. istenem. de most már tessék megmondani. akkor ma nem lenne a fiam. tessék elhinni. hallgass. hát mit mondjak szerintem nem is rossz nő. és ott a másik kalitka. jól van. aztán. különben is. na mit mondjak. persze. aszongya. mármint a fiam. egy ilyen városi tavon. amikor nem lehet csónakázni. van pénzed. de hát a fiam. mondom. mint a fiam. na nem. már bocsánat. ez tudományosan be van bizonyítva. hogy a fiam. egy kuncsaft se akadt. mondom. tetszik tudni. tessék most hasra. kérem. ne vágj föl. és azt veszel. engem. hát mit mondjak. mert én aztán borzongok. mert ki akad még neki horogra ezután. hogy nézd. az a műterem is. hadd lássam. hát. amikor jönnek a külföldiek egyre-másra. aszongya. merthogy ilyen kirándulóvonattal mentek. mintha egy ember nem tudná. tudom. holott hol vagyok én neki apuci. azért késtem. hogy aszongya. hanem az akart menni mindenáron. és a kezét is beáztatjuk egyúttal a manikűr miatt. vigyen el. ha belevágnak. és azt mondja. itt a péndz meg minden. olvastam szakkönyveket is. mert azt mondta. amit nappal viselnek a nők. hát így ment a meccsre a kis fehérnép. mondom van. ebbe ne szóljon bele. nekem volt fodrászatom öt segéddel. mert azóta veszik. hát a fej is sokba kerül. a festőművész. aszongya.a vénség az istennek sem akart elválni. mert jött reggel a fiam. mondom. apuci. na menjünk. apuka ez a nő. vett-e ott bugyit magának. a festőművész. hát én néztem. aszongya. majd megyek én vagy a feleségem. már tessék megengedni. beszéljünk. hát kérem. de kérem. én Rákóczy Egon vagyok. mert a fiam. mer az Egon. mert aztán ez egy szervezés. hogy ha ő nem borzong a selyemtől. nem a felesége. és ha a csuklóban van ízület. tetra-e vagy nem tetra. kikérem magamnak. a festőművész. de a fiam. hát nem én fizettem a végén a vacak nyugdíjamból. kérem. de hát ilyen szervezés. aki beírja. hadd puhuljon az a tyúkszem. ha neki megéri háromnapi utazás a kétnapi ottlétet. na mindegy. mert azt hallottam Rómában az Accademia Santa Cecilián. hát persze azóta. na. de nekem hozd el lemezen a Kuncderfúgét. te vöröshajú Rosenstock. a festőművész. a festőművész. annak is jót tesz. mert hát nagy kupleráj. nem akart menni Pestre. hadd lám. a festőművész. hát akkor elküldte a fehérnépet. éppen májusban jön rá a festészet. mert itt a pulzust masszírozzuk. apuci. hogy az egyik lyukon elveszik a péndzt meg a garanciát. és a fiam. kérem. marhaság. minek az a tíz lej garancia. és hát mentünk. aszongya. s aztán volt neki forintja. de akkor láttam. mondjuk. na. főleg nyáron. hogy apuka. úgyis én fizetem. aszongya. mert ha kárt teszek a csónakban. mármint olyan pizsamát. ha megboldogult feleségem selyembugyit viselt volna. már persze gój.

mert mindjárt valami görcs áll be itt baloldalt és zsibbadok és fulladok és fel kell álljak és ki kell jöjjek. mert a Regátban telepedett le. de mind magam előtt láttam. úgy dobták a teherautóra Birkenauba. ma van a napja. pesti volt. hogy ha a föld Isten kalapja. fölveheted te a Munkácsy nevet. én most itt maradok. a regáti bácsi fia is megváltoztatta a nevét. hagyjon. hallgass. hol szorít. nem is jó emlékezni. mert az én apámék nyolcan voltak testvérek. a másik meg nem nyom. kiment Párizsba. apuka. de ki hitte volna. a Ruth meg a Sára. aszongya. ő még elment a panaszfalhoz. amíg jött egy amerikai. ugye. nem tetszik félreérteni. kettő iker. az egy spanyolzsidó név. nem is járok már moziba. mire azt mondja a fiam. az nem egy magyar név. inkább leszek Rönoár. aztán mégis föl kellett tenni a sárga csillagot. az is meghalt már. mikor megszülettek. a megmaradt fél tüdőmet is odaadnám egy unokáért. pedig az orvos megtiltotta. most nincs kedvem viccelni. a fél tüdőm is ott maradt. leugrottam a vonatról. egy író is feküdt mellettem. és innen lett a különbség tyúkszemileg. és így lett nagy költő. pedig aztán mégis sikerült elválni tőle. a festőművész. hogy így könnyebb a válás. jaj. ki olvasott akkor újságot. hogyhogy Rönoár. a fiam. mikor Birkenauban az egész családom ott maradt. mikor jött ma reggel a fiam. szóval mindjárt láttam az arcán. akkor már mindjárt jöttek is. mert időnként rájön a happáré. az nem kezdődik R-rel. ahogy ott el kelletett válni a rámpánál. a festőművész. na de a fiam. hogyhogy Munkácsy. ezen nem lett tyúkszem. édeserdélyittvagyunk. úgy látom. és amikor öt hónapig feküdtem München mellett. megmondom mind ember. én nem. mert még egészen kicsik voltak. és mikor negyvenben megszületett a harmadik. na. azt mondja. mér házasodtam én meg még egyszer a láger után. fiam. a festőművész csak ül és ül és hallgat és hallgat. hát engemet is magyarnak nevelt az apám. de te csak maradj. jaj uram. hát akkor bögd ki. a mai világban még így sem lehet tudni. mondom. apám mindig azt mondta. és mind magam előtt láttam Rákhelt. mintha nem tudnád. úgy mondták ezt akkor. ha a szerkesztő úr tetszik emlékezni. habár megmondhatom az őszintét. 234 . apám a legkisebb. előbb állj meg a magad lábán. mikor a lábától meg a szakállától emelték fel. és különben is a Munkácsy ma már egy meghaladott álláspont.festőművész azt mondja. azelőtt SS-repülök üdülője volt. egy éve megvolt az első zsidótörvény odaát. hát mit akar megint az a vén csoroszlya. hát tessék belegondolni. de én kell menjek a szerkesztő úrhoz. mármint a menyem. azt mondja. mert későn is házasodtam. pláne a lágerről. hát maradj. én meg mondom. mellette voltam. mondom. aszongya. minek is beszélek róla. már meg is halt szegény. és hát egyedül maradtam. a festőművész. csak a fiam. és én is szavaltam lelkesen. hogyhogy miféle csoroszlya. hogy vergődtem a hóban fapapuccsal. Grauingba. tetszik tudni. a Számi. na. egy askenáz. hát úgy voltam. hát azok az ottani zsidók. merthogy a cipők egyformák. mondom. te Rosenstock. azt mondja. hogy szakadnak ki a fehér szőrcsomók és a vér végigfolyik a nyakán. az Eszter. a festőművész mindig. egy néger. mikor mondom neki. biztos megint a vénség cirkuszol. de minden este kelletett csengessek. szerkesztő úr. de bizony. szabad a másik lábat most. a festőművész. mint az ujjam. és a fodrászatom is mindjárt zsidós magántulajdon lett. az egyik nyom. pedig fiatalabb volt nálamnál. száz év telt el azóta. de mondom. hogy mink is beleesünk. apám szegény. apuka. kérem. azt mondja a fiam. mint az ujjam. de én már egy háborús filmet meg se tudok nézni. szerencsére gyerek nem volt. de a fia. ott apácák voltak. a szerkesztő úrnak sem egyforma nagy a két lába. de a kislányok egyenesen a gázba. mondja. ilyen híres meg olyan gazdag. már ne tessék haragudni. pedig már akkor. apuka. már azért szerencsére. engem ott megoperáltak háromszor is. hát kérem. attól tudtam csak aludni. legyél te csak Rákóczy. aszongya. itt nincs olyan nagy baj. volt ott egy kórház. és megváltoztatta a nevét. és a legnagyobb a regáti bácsi. mert ő a három kislánnyal meg az asszonyokkal ment a női lágerbe. dehogyis viccelek. hogy jöjjön a sveszter a klorállal. úgysem leszel Munkácsy. szegény. hogy valami baj van. hát aztán mégse lett nekem egy unokám. becsületistenemre. hogy így meg úgy. de persze mink nem is ismertük. harminckilencesek. ez az Egon azután született. mondom. hát nézze. még ha tudjuk is. pedig a nagy sok sírnivalók csak azután jöttek.

mikor hazajött Rómából. vagyis a kuncsaft. nem mintha nem volna. a festőművészt. a Kohnokról meg a Jaszikról meg az Icigekről. aszongya. szerkesztő úr. hogy a Náthánok meg az Icigek. én megyek. vagyok egy olyan fiú. hanem én vagyok a hülye. mondom. mikor az anyja meghalt. már mondjon. mert sokat jártam szegénnyel a doktorhoz. de én tudom. hogy egyetemesnek kell lenni. hogy ne hazudjak. mondom. huszonöt és máris ilyen nagy bölcs vagy. na várj csak. mit tud a nőkről. Rákóczy vagyok. az engem nem érdekel. hogy a mai fiatalok így meg úgy. és a doktor azt mondta. na és mi bajod az Elvirával. és az Elvirával hogy lesz. ha már ennyire komoly. tetszik tudni. Elvirának hívják a nőjét neki. sose lehet gyereke. maradhatok-e vagy nem. az Elviráról nem akarok hallani többet. a festőművész kétéves se volt. amit akar. és ez az Egon. mondom. hogy így jöttem rá. de én nem úgy értettem. de még ha tudtam volna. mondom. mondom. és engemet sose értett meg és nem is fog megérteni soha. a vendég parancsol. csak a gyerek végett léptem be a koperatívába a Hizsiénába. felőlem maradhatsz akár ítéletnapig is. mert ő is megjárta Auschwitzot. mert tetszik tudni. emlékszek én. hajaj. nafene. hány éves vagyok. hány éves is vagy te. és addig meghúzódok itt. mondom. mondok. de aztán mit nem ad Isten. mondom. apuka. szerkesztő úr. mondom. maradj nyugodtan. mármint az elején. mert nem is ő a hülye. mert maga csinált. na isten áldjon. apuka. hogy a nők ilyenek meg olyanok. oszt ha megjöttem. na persze. mondom. nem mintha nem örültem volna neki. hogy itt valami büdös. meg aztán annyit voltam én egyedül. hacsak nem tetszik pakumpartot hagyni. aszongya. hogy eszedbe jutott. mondom. ha még emlékszik. mondom. most kaptál lakást. kapok én más lakást bármikor. azzal eljöttem. mert azótától mindig beteges volt. mind ember. de hát ahogy akarni tetszik. ha nincs ez a szőr. satöbbi. de én nem ajánlanám szerkesztő úrnak a hosszú pakumpartot. Rosenstock úr. szóval lesz egy nyírás is. na és erre azt mondja. apuka úgyis egyedül van az egész nagy házban. de akkor minek pofázni. mert a ház az enyém. nyugodjék bele. de hát ez nekem úgyse fogja elmondani. aszongya. ilyen sovány arcon nagyon feltűnő. na jó. na jó. miért. hogy mindig egyedül vagy. úgy látom. hogy adjak szállást. hiszen együtt laktok és kié marad a lakás. a taknyos. aszongya.ha akarsz. a nyolcadik emeleten. igazán leszokhatna már erről a héber hadováról. te ide jössz. egy csodarabbi. ugyan. mert nem is bírtam volna azt az adót. de én most el kell menjek a szerkesztő úrhoz. mégis lett. ne kérdezzen semmit. mert elfelejtettem. kifizet a süket dumával. beszéljünk. igen. hogy a diaszpóra azt is jelenti. és nagyon jól tudhatja. de aszongya. tetszik tudni. habár hülye és bocsánattal legyen mondva. csak annyit mondjon. aki direkt a feltűnőségre megy. aszonta. mondom. a második feleségem. mondom. egy bölcs Náthán. hogy egyedül vagyok. mondom. akivel együtt lakik az új lakásban. van. ha akarsz maradj itt. aszongya. hogy a lakást is ott hagyja miatta. az asszony már nem húzta sokáig. ismerem én a fiamat. de aszongya. mit fáj az neked. vicceltem. annál kevésbé hittem volna. a festőművész. és 235 . hát ő se különb. amit kapott. és én maradtam az apró kölyökkel és etettem és pisiltettem és minden. te Rosenstock Egon. aszongya. ha én így beszélek. hát a fiam mégiscsak a fiam. és máris büdös. aszongya. egy seggfej. aszongya. tőlem lehet maga egy zsidó is. aszongya. és megmondom az őszintét. mi lesz ott. te ide jössz hozzám és szállást kérsz. az ő huszonöt éves fejivel. hát. ez nevetséges. ugye. mert jutott-e volna nekije eszébe. hát legyél te egyetemes. mert csak így tudta elvégezni az iskolát. egy kicsit nagy a haj itt hátul meg a pakumpart. a lakás. mármint ettől az asszonytól. mert aztán később nem firtatták annyira. na és mondom. mondom. nahát. engem meg hagyj békén. mondom. hogy valahogy ne lett volna. huszonöt. én hazaköltözök. épp erről van szó. Gott im Himmel. mondom. igazán szép. apuka. de szegénykém. mert úgy még sose volt. jól van. olyan női bajai voltak. de azt már megszimatoltam. apuka. hogy egyedül vagyok. hát azok is egy ember. hogy mi a szőr. márminthogy a származása. lesz valami. aszongya. hogy minden nő hülye. meg aztán neki is a káderlapja. majd beszélünk. de így fejezte ki magát a fiam. a fiam. aszongya. ne haragudjon. de azért csak mondd meg. vagyis az én foglalkozásom és helyezkedésem számított. aszongya. hát hiába mondják. már én nem szólok bele.

csakhogy én akkor még nem tudtam. ez már mégiscsak botrány. mondom. mármint a piköp. reggel az Egon fölteszi a lemezjátszóra a Kuncderfúgét. na nem. persze. ilyet hallani. nem erről van szó. így kérem. mondom. aszongya. az nekem nem imponál. most nem erről van szó. mondja Elvira. ez nekem magas. legalább annyira. mondom. hogy emeljem a hangulatot. mondja. és amit megígérsz a kuncsaftnak. hogy imponál. mondom. mármint mondja az Elvira. hagyja az egészet. nem is ez a baj. hát azok nem németek. akkor most minek cirkuszol. engemet nem úgy neveltek. és hallgatja és hallgatja. mondom. egy ilyennel én egy percet se maradok együtt. hogy a kuncsaft szava szentírás. tetszik tudni. ne is beszéljünk róla. hát persze. nem szereted. hát elhoztad. hanem a Kuncderfúge. a festőművész. mivel tudom fölvidítani. hogy Rosenstock. éppeg ez a baj. tudja meg az egészet. de így fölkészül az ember. aszongya. nem érdekes. egye fene. és halvány dunsztja sincs. te. mert avégett van a baj. csak a nyakamba borult. hát te nem hallgattad meg ott a boltban. mondom az Elvirának. mer az segíti a szívet. lenne itt nemulass. lehet felőlem akármilyen egyetemes Rákóczy. mondom neki. hát persze. már akinek. apuci. sokkal több volt. pedig egy frászt. akinek ez tetszik. hát erre én mondom az Elvirának. de mégis együtt élnek. aszongya. ez olyan fertőtlenítő borotvakrém. hogy nem is kelletett volna neki Pestre menni. már tetszik tudni. az apja istenit. csak elmosolyodik. nekem nincs most időm. de én tudtam. a festőművész. ezekkel a liftekkel. ragaszkodik hozzám a gyerek. agyő. tetszik tudni. hogy a mai fiatalok egy ilyesmi végett. dehogy romlott. apuci. aszongya a fiam. na és hát csak kiböki. de csak nem fogom hagyni. hogy odajön a nyakamra. mondom. aszongya. nahát. mondom. elmúlik. aszongya. a festőművész. aszongya. valami magyar kamarazenekar vagy hogy mondják eztet. nem. hogy a fejemre tojjon. hát aszongya. hadd pamacsoljam be. mit csinált már megint ez a rohadt Rosenstock. mert azt mondja a fiam. hogy ilyen lassú tempóba játsszák. na és hát picsi-pácsi. kik ezek. mondom. mondja. na tessék. hogy itt szarakodjak veletek. de hát bele volt egyezve. apuci. mondja az Elvira. mert ők ilyen finoman beszélnek. én el is felejtettem. persze. megyünk gyalog. addig nem megy sehova. miért ne. nézd meg. jaj. hát ez neked tetszik. és hát slussz-pássz. aszongya. ha már ennyit tud. hát akkor ezek megőrültek. mert vár a szerkesztő úr. na és ott is bőgött egy verset. mitől döglik a légy. már ahogy ő szokott marháskodni. tessék most hátrahajtani a fejet. miért ne. szereted. aki írta a Kuncderfúgét.mentem ki egyenest az új negyedbe. hát hogy hozhattál te nekem egy ilyen mocskot. na megnézi. meghallgattad. én abba nőttem fel. az is szentírás. tegnap még semmi baja se volt. mondom. és mégis elhoztad. én szeretem a Bakkot. ha az Egon hallaná. szerkesztő úr. no hát beszéljünk mind ember. hogy nincs lift. aszongya. csak egy bosszúság. hogy minden másodnap bedöglik. és azt mondja az Egon. hát hogy az istennyilába nem lehet rendesen megcsinálni. nem is titkolta. mert ha tudja az ember. persze hogy otthon volt az Elvira és persze hogy bőgött. hát én csak mondhatom neki. én meghallgattam. hogy én sohase szokok késni. na jó. beszéljünk komolyan. dehogynem. hogy így semmi meg úgy semmi. na de engemet se lehet olyan könnyen a falhoz állítani. mondja a fiam. hogy elhoztam. édes rózsám. vagy hogy tik meggárgyultatok. ide süss. mondom. azt tudtam. hát én egy ilyen nővel. miféle cirkusz ez. mint ezek az őrültek. hát hogy ne hazudjak. aszongya. és egyszer csak aszongya. mondom. hát nincs. nem is ez volt az egész. nézd meg. ha kettévágnak is. mert az előbb veszekedtek és most kibőgi magát. elromlott ez a lemezjátszó. a lift juszt se járt. fene a pofáját. mire én is röhögök. mondom. aszongya. akkor tudjam is. mondom. a fiam. hát csak ki vele. bár ne hoztam volna. mi lehet velem. na jó. mondom. ezzel nincs szakállfertőzés. aszongya. mondja az Elvira. aszongya. mert tudja. hogyhogy nem érdekes. én hallottam Rómába a Szánta Csecsilia-zenekarral. hogy hát azok játsszák. hogy lehetett ilyen gyalázatos előadásba megvenni. kérem. ez is olyan dolog. a festőművész méltóztatik engemet is belekeverni az ügybe. isten veled. és különben is. naná. Elvira biztos otthon lesz. és azután törheti a nyavalya. ha már a fiam. a festőművész. még 236 . mondom. hát persze. hát nincsenek megesküdve. mivel. mégis jobban tudják a Bakkot. mondom. mondom. megmondom őszintén.

juszt is kölnivel büdösítik be. ha szerkesztő úr tetszik emlékezni. nem felejtem el. ide süss. se köszönés. ha nem az öreg Rosenstockot. százszor meg ezerszer megmondta és a lelkemre kötötte. aki egész életében dolgozott. beszéljünk mind ember. mert vettem egy ilyen villanyos arcmasszírozót. kérem. hogy már sok is. de ha. és meg is csináltak élmunkásnak. ez. hát beszéljünk mind ember. ettől sokkal rugalmasabban megy a vér bennük. az egy közember. hogy így fejezzem ki magam. mert nem volt mindenkinél. mondom. törődik az a pénddzel. mert őszintén szólva. a festőművész. ha előadja magát egy ilyen eset. meg aztán nem is. na. volt-e panasza rám a szerkesztő úrnak. úgy visszanyomja a szőröket az arcba. az bizony senkinek se sok. kérem. kérem. isten éltesse még sok esztendőkig. azt mondja. tudom én. nem fáj egy cseppet se. hát evégett mondom az Elvirának. nem azt mondják. mert akkor mit várjunk a többiektől. isten ments. nem azt néztem. de egyik se mozgatná a füle botját se. olyan üde lesz tőle a bőr. hát rászakad az a nagy üresség. isten őrizz. akinél esetleg van szesz. de inkább csak passzióból. én régi iparos vagyok. a vendég meg csak áll. velemmel együtt. hát. figyelj ide. de én. és amikor megnyílt a belvárosba a Rapid. se semmi. vagyis a szakmának a fejlődéséből kifolyólag. te Elvira. tetszik tudni. miótától idejárok. harminckilenc. a nyugdíjam nem olyan jajdesok. szerkesztő úr is tetszik tudni. vagyis hát elvtárs. milyenek mostanság a koperatívába. az egy szent. mondjuk. hogy a fiam. na. ha arra kerülne sor. most már inkább van. vagyis ez már a kilencedik.segédkoromba is bekevert volna két frászt a mesterem. hát nem egy spórlás. hát mondom. nem tetszik megharagudni evégett. a festőművész. ahogy már mondtam. aszongya. vagy van. az mindig a köz előtt van. hogy Rosenstock úr. ahogy mondtam az Elvirának. nem számítok fel többet érte. hál’ istennek nem vagyok rászorulva. mint egy politikus vagy egy színész. énnekem a vendég meg a kuncsaft. mint a Bálám szamara. hány éves is tetszik lenni. amit így megkeresek. mert az aztán egyáltalán nem anyagias. jószívű a gyerek. meg aztán tudom én. ahogy mondják. szerkesztő úrnak megmondhatom az őszintét. mégiscsak jobb így. de ugye. és evégett nem kell olyan sűrűn borotválkozni. mert már aludni se tud tőle. onnét is mentem nyugdíjba. vagyis a kuncsaftokkal. az élő példa. mint most is. pedig annak idestova nyolc éve. de hát haladni kell a korral. már nem azért mondom. annak példát kell mutatni. ne töltsük az időt hiába. és vannak az arcba azok a vérerek. mindig hozok magammal. hogy hazaállít a fiam. magamon már kipróbáltam. így a szerkesztő úrnál. hogy szerkesztő úr öreg volna. az a közben szerepel. visszanyomja a szőröket. aztán egyszerre csak a nyugdíj. de ott a házam is. de most van egy meglepetésem is szerkesztő úrnak. vagyishogy olyan. ugye. hogy ekkor és ekkor vár otthon a kuncsaft. jó órában legyen mondva. én megszerzem azt a Kuncderfúgét a Szánta Csecsiliával kapcsolatban. hogy a szerkesztő úr szeszt tetszik parancsolni. mert érintkezik a közönségekkel. ez. a vendég szeszt kér borotválás után. ne tessék megijedni. egy iparos. kérem. de persze. nem mintha éhen halnék a kicsi péndz nélkül. mert apám. kérem már a szakmai becsület. és ahogy mondom. mint a pinty. hát ugye. hogy aszongya. nahát. ott is. vagy nincs. ne tessék félni. hát kit helyeztek oda elsőnek. bejön a vendég. nekem vannak összeköttetéseim meg 237 . apuka. én csak egy tudatlan iparosember vagyok. úgy is dolgoztam. a festőművész is segítene. mind most is. szegény. hát tőlem költözzél. nem teszek én zsákbamacskát szerkesztő úr arcára. itt a fiam. ne törődj vele. zsebre is dugják. énvelem még a Hizsiénába se volt baj soha. olyan kicsi piros zászló fityegett a tükör felett. hogy fiam. visszaköltözök. a borravalót elvárják. hogy ne hazudjak. mintha a magaméban lennék. ha éppeg muszáj volnék. annyira. és épp. hogy direkt fiatalít. mert lusták elmenni a szaktársig. és én akár öt percet is kések. hát nem mondom. amíg méltóztatik észrevenni valaki. hogy mondta az elvtárs a szakszervezetbe. ugye. hogy mit csináljon egész nap meg egész éjjel. ha a fülibe jut. persze azért eldolgozgatok egy kicsit. pedig az nagy szó. ne hazudjak. szerkesztő úr. adhatok ki szobákat ebbe a nagy lakásínségbe. nem is volt rám panasz soha. annak egy mákszem nem lehet a becsületén. hogy mi zsidók mind egy szálig uzsorások vagyunk meg minden. hogy mi hasznom belőle. az egy példa. bizony könnyelmű is.

nem a te gondod. mikor ma reggel megmondta neki. hát erre bevallja szegényke. nekem nem kell egy karrier. mert engemet vár a szerkesztő úr. ennyi eszed magadtól is lehetne. mert mai fiatalok ide. így csak megpusziltam. hogy én ne köszönjek. de én se estem a fejem lágyára. hogy írok oda a vezérintendáncsnak. mondom. de az nem baj. szerkesztő úr. de neki valahogy kényelmetlen. ha még meg is esküdnétek. ugye. és hát én gondoltam. mondom. hogy én szereztem. oda hozod. na. ezt nekem ne is mondjad. hiszen tetszik tudni. hogy körbe táncoljam a szobát. mindegy. a festőművész. értek én a gyerekhez. mert véletlenül ott találhat valami jobb kuncsaftját. dehogy. hát azt mondta. a festőművésznek. de mi a fenének kell elvétetni. ő meg csinálja azt a karriert. mert forgolódik a világban. nem kívánom ingyen. hogy írok annak a vezérintendáncsnak egy levelet. merthogy őtet is én pisiltettem meg etettem meg minden. és úgy nem lehet dolgozni. hogy szerkesztő úr tud angolul meg ilyen külföldi nyelveket. mondom. az apja istenit. vagyis Izraelbe. ha a szerkesztő úr is tetszik szíves segíteni. persze. 238 . de néha kell. vagy azt tetszik mondani. kérem. mai fiatalok oda. mert ezt akarom mondani. kérem. mert nem szeretek én késni. mondom az Elvirának. és itt jön a szerkesztő úr. apuci. nem mintha italos volnák. vagy tán mert nem vagytok megesküdve. az egy szentírás és akkor neki nem lehet egy szava se. hogy közbe ordít és bepisil meg bekakál és utyuri-mutyuri meg minden. nem mondod meg. nem lesz itt semmi szőr. kiütött belőle a zsidó vér. hát ugyebár. hát ezért jött haza az én fiam. háromszor. na de kiszúrok én vele. ahogy sikerül. jobban tetszik tudni. aszongya. de most beszéljünk mind ember. teherbe estem. nahát. amit egy iparosember mond. te szerezted.nekszusaim. hogy hát akkor eljöttem az Elvirától. ezzel ne töltsük most az időt. én még sose késtem kilenc év ótától. hogy megszerzem. hogy szerkesztő úr tetszik segíteni. bizony fölkaptam volna az ölembe. na és akkor annak derogál köszönni. mert. mire gondoltam. ha muszáj. mondja. hogy most ő hazaköltözik. aszongya. hogy az operaházakba intendáncs van. azt mondja az Elvira. tudod. akkor küldjék el nekem. aszongya. hát kérem. játszódják el szalagra. ha már az a mániája. na. nem operaház a Szánta Csecsilia zeneakadémia. de bánom is én. most a karrierjével kell törődjön. a fiam. már. nem kívánom ingyen. azt mondja. de a többire ne legyen gondod. a fiam. és akkor nincs mese. hogy beüljek az Aurórába. na de hát van vagy hatvan kiló. így az Auróra. és gyere vele az én házamba. egyszer-kétszer. a kávéházba. na de akkor nem értem. ahogy igérte. hát én ehhez nem értek. de az Egon. ezt nem értem. hogy az ember összeszedje a gondolatait. hogyhogy. hogy siessek szerkesztő úrhoz. ha nem nézem neki az állapotát. hogy ha van nekik lemezük a Kuncderfúgéval. de azt mégse lehet megtenni. mi a differencia tulajdonképpen. amíg nem késő. de igazán megszerzi az apuci. mondtam. hogy az Egon. mondom. ha őrmesternek szólíltják. bízd csak rám. azt mondja. pláné. a káplár is örül. állapotos vagyok. én gondoltam. hogyhogy vétessem el. küldöm én őtet vissza gyorspostával. azt mondod. mert tudom. hogy pénddzel mindent lehet. a festőművész. mondom én az Elvirának. ki bírja azt az én koromban. hát te csak szüld meg. már csak a péndz az isten. már én éppeg csak szoptatni nem tudom. na ugye. isten ments. egész biztos. hogy nem szabad. á. ezt se hittem volna erről a ronda veres hajú Rosenstockról. a festőművész. nekem egy unoka kell. mire én egy paff lettem. a festőművész hallotta. ahogy a fiam. mi a fene van veletek. mert tudom. szépen kibékültök. a fiamnak. valami rossz kocsmába kell leülni. és akkor neki nem lehet egy szava sem. mert van nekem Palesztinában. nem mintha én odajárnék. de nem akar gyereket. ez nem érdekli őtet. de az unokámat nem hagyom az istennek se. dollárba. hogy ezután lett aztán a Kuncderfúge meg a Szánta Csecsilia meg az egész cirkusz. mire azt mondja. biztos. és ha nincsen. már azt ne mondd nekem. egy iparosember ne járjon ilyen első osztályú helyre. na és mondja. ha vezérnek hívom. te csak odaadod az Egonnak. mit mondtál. de mégis muszáj volt. én eztet elintézem. és én fizetek a zenekarnak. amennyi a tarifa. hát csak bökd ki. vétesd el. de én mégis elmondom. hogy falhoz állítsatok ezzel a dumával. vagy lemez lesz vagy szalag lesz. hogy egy ilyen ócska Kuncderfúge végett volt az egész. azt mondja. ha tetszik szíves lefordítani nekem. evégett.

vannak azok a kibbucok ottan. nem azért mondom. evvel megúszta. kérem. mert én mégis összeszedtem magam és dolgoztam és megházasodtam másodszor. és már az SS-nek nem volt ideje agyonlőni őtet mert ott voltak az oroszok. tessék csak ide bízni. amíg itt volt nálam. egy unokatestvérem. a fiamnak. mert le kelletett neki vágni a jobb karját. de most ő is megtehet ennyit. isten ments. hát ez egy félkarú. ez az unokatestvérem. de nem volt kedve élni. és én avval elintézem a dollárt. akkor az Egonnak. és aztán nálam lakott. hát evégett késtem.. ne is mondjam. mert üszkösödött. a második. és lesz nekem mégis egy unokám. és most. ő is lágerbe volt. ha nem tetszik haragudni. és hát mégis négy évig én tartottam. mert ügyvéd volt azelőtt a Pali. csak feküdt az ágyban négy évig. mert a Wechszler Pali. aztán kiment. (1975) 239 . én nem beszélek a levegőbe. és akkor béküljön ki. szerkesztő úr. mert az Elvira odaadja. a festőművésznek sem lehet egy szava se. nem volt nagyobb baja. és ő annak a központjába jogtanácsos. az apja istenit. és akkor így a vezérintendáncs ki tudja fizetni ott a cigányokat vagy miket. mert hát fél karja volt. hogy nem szívesen. és ha megkapom a szalagot vagy a lemezt. és szegény feleségem. ápolta őtet is az elejin. mert az oroszok szabadították föl.. amíg meg nem halt szegény.ahogy most mondják. szerkesztő úr tetszik tudni.

A teljes kép megfestésére nem vállalkozom: csupán az arc másik . a vers nemcsak gondolatközlés: gondolkodásmód. mint egy baktériumé. versikéket farag. pontatlanabbul sem szabad. holott átérző képessége annyi .felének a fölvillantására. március 2. Még másfél évet élt. És ami rosszabb: még életében. Míg gyermek: vérébe ivódnak a játékszabályok. egy-egy krajcár. a születése óta eltelt százötven esztendő nem volt elegendő igaz valójának megismeréséhez. Persze. van elég. rosszabbul.a miatyánkot deákul.egy részüket mindmáig érvényesen. Másfél évszázaddal ezelőtt valóban csodaszámba ment. A költő elmondotta a magáét verseiben: jobban.) . lakodalmi köszöntőket szaval. Bukarest. Nem rajongok az olyan művekért. A felnőtt örökli a játékot s megtanulja alakítani. Regényt meg éppen nem. a Buda halála. pontosabban nem lehet. Arany János Nem életrajzot írok.s olyan is -.De igazi csodagyerekhez illő számai is vannak: elmondja . első honoráriuma egy-egy barack. most még csak játék. 1967. Hatvannégy esztendő Untig elegendő. (India lakossága 1964-ben 471 624 000 lélek. Ismerjük mint a Toldi-trilógia. Mert súlyosan esik latba. hogy klasszikussá vált. I Csodagyereknek nincs gyermekkora. szebben. Arany is . Ne hajhásszuk máris a lángelme jeleit. Hetven év Jó. 240 .kik sajátítják ki a költőt. A vers nem megkötöttség. ha ép. később derül ki. hogy a gondolat alapelemei: ritmusos sorok. melyekben a szerző a lángelme szájába csócsálja saját sületlen szavait. ennek 78%-a írástudatlan. a balladák. úgy tűnik.Kortársunk. Elégedjünk meg a valószínű eredménnyel: a gyermek megszokja a versbeszéd muzsikáját s azt. hogy életforma is. no meg a Fülemile szerzőjét. névnapi. aminél barbárabb eljárás el sem képzelhető. születésnapján írta: Nyolcvan év Ritka szép. március 2-án.s nem darálja .s gondolatvilágába. * 1881. ötéves korában mindenki tehetséges. Ez arcának egyik fele. Arany János csodagyerek volt. felnőtten megfogalmazza őket. hogy kik avatják klasszikussá . De. sem elég arcátlanságot nem érzek hozzá. A szalontai jobb körök kitűnően elszórakoznak vele. mindez később tudatosul. Sem elég vakmerőséget. Ez csak a mű körülfecsegéséhez vezet. megpróbálja beleélni magát hősének érzelem.a nagyközönség előtt mindmáig árnyékos . hogy egy ötesztendős parasztfiúcska betűt vet. S tán épp amiatt. Kétszeresen is.

Nem a szó szoros értelmében vett csodagyerekekre gondolunk (bár ilyen is akad. vézna. hova is menne. s gyermeki kegyetlenséggel kinézik maguk közül az ügyefogyottat.bár hangtalan. „Mindig marad . az sokkal jobban megbecsüli a . az igaz. hogy nem volt ez pazarlás .ha a fejére áll is . gyanútlanul. s megemlíthetjük az életkorban ugyan az Arany-Petőfi-nemzedékhez. Féltik. mint egy tetszetős mondatot vagy csilingelő rímet: . Arany György ötvenöt. Kissé sántál.maradt életben. ha már életben maradtak.de nem: aki a kályha elé szórt. babusgatják. de fölfogásban inkább a Deák Ferencéhez tartozó Kazinczy Gábort és Csengery Antalt. mikor legkisebb gyermekük születik. a történész (Arany elődje az Akadémia titkári hivatalában) huszonhárom évesen akadémiai levelező tag.Jó gyermek . jól érzik magukat Spencer nélkül is a fák hegyében. Mert . Soha ennyi nagy ember. Tíz közül csak az első . ha túl érzékeny. Ma. az is marad.s az utolsó . szellemileg koraérett: nem csoda. Tágítsuk a kört: soha annyi nagy ember. Ha néha.Sára . a szalontai pulyák különben.a század első négy évtizedében egymást követik a csodagyerek-nemzedékek. Spencer eszméi a testi nevelésről csak fél évszázad múlva kezdenek terjedni erre Kelet felé (egyik munkáját éppen két nagykőrösi tanár fordítja le magyarra). ahogy a felnőttek értik: az nincs láb alatt. a többiek hétéves koruk előtt haltak el: fogalmunk lehet az akkori gyermekhalandóságról. S olvassa a Károlyibibliát. mint a művészet jegyében jött létre): nos. másfél századdal vénebben s bölcsebben is talán: tudjuk. félszeget. Szalay László. . Megyeri Sára negyvenöt éves.Sára már férjnél. a zsombékon.jobbára felnőttek társaságában van. Igaz: gyöngécske. Tökharangot készít.a sorok szállóigévé koptak.s ez a legrosszabb . Toldy Ferenc. Apja ajkáról issza a meséket esténként: tündérek és szabad hajdúk. Liszt például).igazság kedvéért kerekítsük is ki a mondatot: soha ennyi nagy ember ily keveset nem tett. mint Makó Jeruzsálemtől. Abban a világban. boszorkányok s nagyerejű Miklósok világában él. aki inkább egy igazságot áldoz föl. Van itt huszonnégy éves klasszikus költő: Vörösmarty.papírt. És. ha úri-csemete volna.egyelőre . amelybe mi már csak néprajzi intézetek magnó-fölvételeinek jóvoltából juthatunk hébe-hóba. húsz év alatt (1825-1845) négy országgyűlésen nem szerepelt . Majd ez a hamuba írogató kisfiú fogja közelebb hozni. gondolhatnók. s a gyermek talán végleg oda is szoknék az ideák anyagtalan birodalmába. orvosságszagú levegőben csucsujgatnak (e folyamatot kitűnően érzékelteti Sartre önéletírásának első kötetében. parti füzesben. duzzadó párnák közt. s öccsével egyidős az első gyermeke.) . mindenesetre: kevesebbet a húsz esztendőben. s mert minden lépését vigyázzák. mint 48-ban egyetlen napon az akkori húszévesek. Testileg fejletlen. hanem e fiatalodó korszak fiataljaira. közébük merészkedik. kit elfüggönyözött szobában. De másképp vígan működék. A szavakban). Az öreg szülők természetesen kényeztetik a „vízhordót”. bodzapuskát barkácsol.ötven évet kellett várni az utánpótlásra. amely inkább a kegyelet. amelynek pompás nyelvezetébe akkor még nem kontárkodtak bele fanyelvű theologiae-doctorok. reális” ..micsoda pazarlás.Egyébként . Fűzfasípot. de mélységes igazságot fejez241 . Pasteur 1822-ben. széltül is óják. s nem is kevésre.János . kissé rövidlátó. elegyengetett hamuban tanul meg írni (mint a szalontai múzeumban is látható egy festményen. finom és ködös. ahány most.Zárt világ ez. Így kongatom most untalan E verseket . ismételhetem: az is marad. (Semmelweis 1818-ban született.. eleve.” .oly távol esik mindettől. Amely ugyan nem ada hangot. vagy éppen bolondot járatnak vele. Most indul Deák Ferenc. ritkán. lenge lelkű irodalmárrá nőné ki magát: olyanná.őnála valami vaskos. . akik életüknek harmadik évtizedében már vitték valamire. beteges. De Szalonta .úgy. „Gyermekkoromban felköték A színben egy nagy tökharangot. fülledt.

Ifjú költőnk abból a dicső alkalomból kívánt magának hosszú életet. a szabadság akkor is hatalmas erő. A modern szellemet a rektor (kántortanító) képviseli. hogy meg ne feledkezzék róla a múzsafi. taksás jobbágyok maradtak. hol a török. Az Arany Jánosé. Arany György tízköblös földön gazdálkodott (a földet aszerint mérték. A hajdúvidék. Üres gyomorral nem lehet röpülni. Évtizedekre nyúló jogi hercehurca után végül is elvesztették pörüket. a nemeslevél rövid takarónak bizonyult.gabona vethető bele).Igaza van Barta Jánosnak. Aláírás: Ioanes Arany. . akárcsak a mozikat száz évvel később. Anyagi haszonnal nemigen járt. Úgy látszik. ha nem tett? Háromszáz hajdút telepített Szalontára Bocskay 1606-ban. amelyet a fájdalmas csodagyerekről festettünk az előbb.márpedig mit ér a szó. hogy a civisváros is fölfedezze nagy fiát. az alacsonyabb kaszt.7 litert tett ki .vagy még addig sem. Ekkor lett Szalonta a pörök városa. Életének első harminc esztendejében 1100 külföldi beszély és román jelent meg magyar fordításban: a német s francia szentimentalizmus és romantika termékei. . A szabad hajdúk jobbágysorba szoríttattak. Árnyaljuk hát tovább. biztos. Ki sokáig éljen. Ez könyv kié légyen. reális” dolog ahhoz. (S hát még ebben a korban! Szabadság-szemléletünk lényeges jegyei most alakulnak ki. kalendáriumot. kilencmillió üres gyomor pedig eléggé „vaskos. hogy életében agyonhallgatják vagy éppen kinevetik a 242 . ún. hogy nem ismerték el a hajdúk nemességét. Mária Terézia kegyelméből. Nemesi birtoknak igencsak szerény. mindenféle mesét és rémmesét a ponyváról. azaz „úrbéri szolgálmányaik fejében csak egy mérsékelt taxát kellett fizetniök”. amely . hogy legnagyobb emberek a könyvcsinálók. 10 kisholdnak (=12 000 négyszögöl) felel meg. A kúria: vályogház. Az Arany-ősök is előkeresték a kutyabőrt.nem egy vonásában elüt a Petőfiétől. Zsiványtörténetek s különféle rejtelmek árasztották el a ponyvát. Ha akarod tudni. Magyar irodalomban Szalontán Csokonaiig jutott el az olvasóközönség . mely az első „művet” őrzi: egy verses ex librist.) . sőt jórészt ugyanazokat a műveket vitte filmre a hálás utókor (Sue-t és társait). A szabadságra kényes hajdú-patríciusok mellé visszaszivárgott a földtúró lakosság. hol a német ellenében kellett tartania magát jó száz éven át.) Debreczenben nyomtattatott Tóth Ferencz által. szellemivel-erkölcsivel talán inkább.Az irodalom most tanul beszélni. És energia nélkül nincsen cselekvés . erősen össze kellett kucorodni alatta. ez kb. itt csupán egy megjegyzést: az írás. Rákóczi Györgytől nyertek nemességet 1634-ben) a XVII.Az Eszterházy-birtokba vétel tehát azt jelentette.az alsó oskolák számára -. Olvasott is. A Kraszna megyei nagyfalusi Aranyok (I.mint látni fogjuk . Kár volt pedig. hogy végre-valahára iskolába került. Húsz év telt el Csokonai halála óta: épp csak annyi idő. ha emlék csupán.ez a társadalmi gravitáció biztosítja a szavak helyzeti energiáját. röghöz kötött paraszttól tanulja a szókötést . aki a sajátos hajdú-viszonyokkal magyarázza költőnk szabadságfogalmát.címe: Deák tör’sökszók magyar jelentéseikkel együtt . a debreceni kollégium neveltje. . egy pesti mérő 93. Ekkor már hírnévnek örvendett Szalonta-szerte. a lehető legjobb nyelvmestertől: a néptől. s némileg ellentmond a képnek. egy pozsonyi mérő 62. (Arany Györgyné is ebbe tartozott. amihez csak hozzájutott: a biblián kívül Gvadányi lovasgenerálist. 1823-ban a könyv . Nemességet adományozott nekik s mindkét nembeli ivadékiknak. Türelmetlenül várta. hacsak nem becstelen. A költemény derűs kedéllyel teljes. a kalligráfia meglepően kiforrott.Mint látható. törékeny alkata miatt egy évvel későbben a rendesnél.5.nek ki. Az olvasóközönség megjelölés kissé fényűző. 1745-ben Eszterházy Antal birtokába jutott. egyéni. mintegy tucatnyi embert kell értenünk rajta. Mint afféle erdélyi végvárnak. A sors kegyetlen tréfája. század közepe felé telepedhettek meg Szalontán.vagy más szóval: mérő. hány köböl . rájött.

A szalontai rektor is ebben a modorban alkotja alkalmi költeményeit.A debreceni poézis ez idő szerint a Kovács József professzor megszabta úton poroszkál.) . Ámor diadalmi jutalma. súlyos érzelmi megrázkódtatások idején. tanulni. s ez manapság is így van. Az értelem pedig olyan dolog. amire hivatott. A tandíj keserves. de rákényszerüljön. hogyne örülne a gyerek: itt.jegyezte meg atyám. Cyprisst sértette hatalma. Addig is: körmöli a verseket. amiből sosem elég. mert ha egyszer belevágott. Bízzunk benne. „de akkor sem értettem s máig sem értem. 243 . immár nem hagyja nyugton . hanem munka. Hymen neki ily koszorút vitt.csupa átmeneti korszak. hogy tovább juthasson kollégiumba. hogy néhány év múlva beülhessen egy jól jövedelmező parókiába. aki eljutott a tennivalók fölismeréséig. ha úgy tetszik. A kor Arany esetében is módot talál majd arra. benn is lakik. melyben költőnknek élnie adatott. s a koszorú közepén átvilágító betűkkel ím’ ezen vers olvasható: ‘Hymen koszorúja virít itt.’ ‘Nagyon szép vers’ . ki már belekóstolt a szellemi élvezetekbe.akár saját akarata ellen. mikor elmondta” (életének utolsó Szilveszterestéjén). Ámbár az is igaz. mint ahányan tudtak.” Tizenöt éves korára már kenyérkereső: segédtanító a szalontai iskolában. esetleg ügyvédi irodába. Rosszakat persze. holta után meg utánzók hada lakmározik a tetemén. Csokonaival is ez történt. Ámbár csak annyi haszna lett. Pedig tanulni kell mindenáron. játszva végzi. az iskolában komolyan veszik szenvedélyét (vagy. Új világ tárul: egyenlő jogú polgára. senki sem nélkülözhető.Arany László közli édesapjának emlékezését. elöregedtek. kapálódzás oda. Nagy szükség lesz rá az elkövetkezőkben.) Az eredmény könnyen elképzelhető: a verstermés olyan.kiálthatunk föl. (A nagy tudományú férfiút. . forradalom. hogy.ha úgy adódik . tehát köteles. Úgy látszik. hogy legyen mitől megkülönböztetni a kivételeket. Ki-ki olyan korú. és mindenki alkalmas. hogy az emberi történelem: átmeneti korszakok sorozata. megbódult tőlük s egy életre rabjuk maradt. olyan dolog. a kéregpapírba díszes koszorút metszettek. Boldog idők! mikor a versírás titkait iskolában tanították . Szülei szegények. az emberiség mégsem gyönge idegzetű. aki alkalmas. De megéri. becsülete van. nemcsak most. „Valahára eljött a költészeti osztály s én halomra írtam verseimet. amilyen értelmes. felnőtt és gyermek. nem segíthetik. .költőt. a korban. föliratúl egy transparenthez. s megvan az útja-módja annak is. önkényuralom. tennivalóinak elvégzésére mindenkit csatarendbe állít a kor: mindenkit. mintha egy tehetségtelen Csokonai tollából került volna ki. éppen Arany nyomán. kapálódzás ide. itt nem szégyen vagy felnőtt-mulattató bohóság az ő iparkodása. kiegyezés . Kéregpapírból összeállítottak egy ládaféle alkotmányt. mert most már kényszerűség: a munka dandárja ezután következik. korcs utódok.” A rektor első helyre ülteti fiatal kollégáját.„szomjú kívánása az igaz bölcsességnek és a törekedés esméretünk kiterjesztésén”. Reformkor. rímkovács néven emlegeti az irodalomtörténet.Kármán szavaival . hogy többen írtak verset. hogy . S az átmeneti korszakok a gyönge idegzetűeket viselik meg leginkább. ami sohasem túl korai. nemcsak azért. kényszerítse elvégezni. de a játék hasznos. alkalmas. tanulni kell. szabadságharc. bogarát). Petőfit is „szekundába pónálták” poézisből. s ne legyen többé gondja a betevőre. égő gyertyákat tettek bele. (Mert a verstani szabályok csupán arra jók. kötelesség. amely képet ad a szalontai alkalmakról s Kovács professzor receptjéről: „A köszöntő-vers egy görög boltos lakadalmi ünnepére készült.

Az irodalomtörténet mindent föllajstromoz, a költő csonka verssorától kávésfindzsájáig; minden apróságot megmagyaráz, vagy fordítva: minden magyarázatra bizonyítékot ráncigál elő; néha úgy tetszik, mintha a középkori anagogé szellemének kései letéteményese volna. Mindig az a legnagyobb író, akivel éppel foglalkozik, akinek minden szava arany vagy legalábbis fénylik; s keserves könnyeket hullat minden elkallódott betűért. Sajnos, nem tudjuk példáját követni: nehezebben sírunk, de meg nem akarunk, törik-szakad, hajuknál előráncigált tanulságokat fölsorakoztatni: ezzel inkább ártunk, mint használunk az ügynek. Tíz ál-tanulságnál többet ér egy valódi: maradjunk annál, s próbáljuk meg árnyaltabbá, gazdagabbá s főként elevenebbé varázsolni. „Halomra írtam verseimet.” - Minden indulás izgalmas: ha alaposan tanulmányozzuk, okulhatunk, mai, holnapi, mindenkori útkeresők. Hátulütője csak az, hogy a későbbi fejlemények ismeretében óhatatlanul visszavetítünk olyasmit is, aminek kevés a köze az akkori meztelen igazsághoz. Márpedig nemcsak utat keresünk, hanem igazságot is. Fiatalon majd mindenki ír verset, s nagyjából egyforma sikerrel; hanem aki aztán csakugyan költővé növi ki magát, arról kiderítjük utólag, hogy előre látható volt. Ha éppen ragaszkodunk a kezdeti - többnyire nagyon is bőséges - termés ismeretéhez, anyag híján is fogalmat alkothatunk róla, megtudhatjuk a legfontosabbat a túl merész következtetések veszélye nélkül. Ehhez egy kis kitérőt: A múlt század második felében föllendült a természettudomány, s divatba jött a törvényeinek merev alkalmazása humán tárgyakra. Ez időben hódít teret a mechanikus materializmus, főként német szerzők népszerűsítő munkáinak nyomán. - Ez a csatározás az irodalom rossz közérzetének tünete: - Egyik tábor tüzesen követeli az ósdi humaniórák száműzését: akadt képviselő, aki a görög nyelv tanítása ellen szólalt föl a Házban. Az Üstökös című élclap (Jókai lapja) epigrammával üdvözli a javaslatot; erre válaszol Arany: Zengi epigrammád a fényt, melyet a görög ellen Olcsón puffogató szónok a honra derít; Forgatom én nappal görög íróm’ s forgatom éjjel: Vénségemre be nagy lelki homályba esém! (Ennek a lelki homálynak köszönhetjük a magyar Arisztophanészt.) - A másik tábor megkondítja a lélekharangot a humaniórák fölött (kongatja azóta is); Fábián Gábor például, a matuzsálemi korú, de csekély tehetségű költő s latinok, görögök, germánok, perzsák termékeny fordítója így kesereg: „A magának más irányt vett közszellem..., épp a civilisatio előbb vitelére irányzott buzgó törekvéseinek közepette, annak eredeti tényezőit, az úgynevezett humaniórákat leszorította a térről (,) s mintha azok nélkül a kitűzött nemes célnál mi már ellehetnénk, vele az újabb nemzedék többé foglalkozni sem kiván, sőt mint kiavult ódonságokkal bíbelődni szinte átall.” A természettudományok divatja - mert divat, nem több - végső soron menekülés, féltehetségek kapkodása fűhöz-fához (a kifejezés eredeti értelmében!). Lucretius óta nemigen dicsekedhetik maradandó alkotással. - Az irodalomnak-művészetnek saját területén, saját eszközeivel kell utolérnie önmagát; nem helyettesíthető be mással, megvan a szerepe, haszna kisajátíthatatlan helye az életben s a fejlődésben. - Persze, ez az út kissé nehezebb. De csupán attól, hogy a reáliákba belekontárkodik, senki sem lesz jó vagy jobb író. Tanulni viszont lehet és kell is. Gondolkodást például. A nagy tudományos fölfedezések roppantul hasonlatosak a nagy művészi teljesítményekkel: meghökkentő egyszerűségükben. Egy Newton, egy Bolyai János, egy Einstein új utakat szab az emberi gondolkodásnak. Egy Arany, egy Petőfi is.

244

Tárgyunkra térve tehát, megkockáztathatjuk a hasonlatot Haeckel biogenetikai alaptörvényével: a költő fejlődése is vázlatos ismétlése az irodalomtörténeti törzsfejlődésnek. Ki hosszabb, ki rövidebb idő alatt átvergődik a formák s a költői magatartás fejlődésének szakaszain, s ha igaz tehetség végül eljut önmagához, saját korához. Előbbre nem, legfönnebb - Illyés Gyula szerint - a kor marad el mögötte. A preceptori javadalmazás szerény, alig biztosítja a megélhetést. S ez nem elég: a jövőre is gondolni kell, tovább tanulni a debreceni kollégiumban, az pedig pénzbe kerül. Annyit sikerül összekaparnia - „művészi” munkával: búcsúztatókkal, névnapi s egyéb ünnepi versikékkel -, amennyi a beöltözéshez elég. A kollégium még kaszárnya, szoros renddel, ranglétrával és egyenruhával is. A segédtanítók négyen kucorognak egy szűk szobában. Ők a nagyok. Viselkedniük is nagyosan illik hát. Úgy, ahogyan adomákból, borsos tréfákból a kollégiumi életet ismerik. S ahogyan mi is ismerjük Jókaiból. Hogy ennek mennyi köze volt a valósághoz, azt költőnk keservesen tapasztalhatta később saját bőrén. (És gyomrán.) - Egyelőre borozgatnak, füstölgetnek; zsíros beszélgetések esnek; „mindazonáltal engem jó szellemem nagyobb kihágástól megőrzött”: amikor csak teheti, olvas. Ismerkedik a „modern” magyar lírával, az almanachok sejtelmes, finom, emelkedett zöngeményeivel, melyekből csak úgy árad az úri hölgyszalonok otkolonyja. Száz évvel később írja meg Kosztolányi, mennyire meghatódott, amikor egy ilyen szalonban, kecses asztalkán remek kivitelű Horatius-kötetet pillantott meg. Amelyről kiderült, hogy cukorkásdoboz. Ilyenszerű volt az almanachlíra is. A szépelgő dalárok, kiknek klapanciáiban „nemcsak a véghangok, hanem az érzelem sorai is rímzenek” (Szemere Pali bácsinak, a Felelet a Mondolatra társszerzőjének találó jellemzése): mintha más bolygóról jöttek volna. Hogyne irtóztatná költőnket ez a „bájteli föllengző hév”: hiszen olyan anyanyelvi környezetben nőtt fel, olyan vidéken, amelynek legtöbbet köszönhet a mai magyar köznyelv, de az irodalmi is - nem utolsósorban Arany János révén. (Román szavakat is el-elkapkodhatott, már gyermekkorában, de jegyzősködésekor föltétlenül, s latin tudásával és ragyogó nyelvérzékével összefüggő szöveget is megfejtett, aminthogy írásos bizonyíték van rá akadémiai titkárságának idejéből. Egy-két kifejezést verseiből is tallózhatunk; íme pl. - saját zárójeles megjegyzéseivel -: Oh rút Hurut! Az ember addig huru’t (ige) Míg egyszer megmurút (román szó). Korán kezdődött hát a robot a megélhetésért. És sokáig tartott. Életének nagyobbik része lelketlen munkában telt el. Lelketlen minden munka, amely elvon a hivatástól. Voltaképpen csodálkozhatunk: mikor jutott ideje egyáltalán ennyit írni? Saját bevallása szerint éjjelente. Preceptorsága után öt évvel, midőn négyhavi vándorszínészéletből tékozló fiúként tért meg a szülői házhoz, újra csak a tanügynél köt ki; ezután következik a jegyzői hivatal, majd kilenc évi tanárkodás Nagykőrösön, lapszerkesztés Pesten, akadémiai titkárság, később főtitkárság; igazgatói munka a Kisfaludy Társaságban. Életének utolsó hat esztendejében szabad: öregen, betegen, alig-látó szemmel írogatja a Kapcsos Könyvbe az Őszikék darabjait - előhangjául a rá harminc évre bontakozó Nyugat-lírának. De addig? Tanárembernek ma is kevés a szabad ideje: minél lelkiismeretesebb, annál inkább. Arany lelkiismeretes tanár volt, s ehhez vegyük hozzá, hogy a Bach-korszak tanárainak önellátásra kellett berendezkedniük. Oktatási kellékek híján a diák sorsa végképpen a tanár tudásától, képességeitől függött. Nagykőrösről írja Arany egyik barátjának: „A magyar nyelv tanításban sokhelyt én is csak tapogatva járok. Hát még milyenek a tapasztalatok másutt.” S alább: „Kiáltó szükség még egy magyar olvasókönyv... Nekem volt szerződésem Heckenasttal..., de belefáradtam, abbahagytam.” A szerződés szövege nemrég került elő; mutatóba ennyit:

245

„Szerződés, Melly egy részrül Arany János és Szilágyi Sándor tanár urak, és más részről Heckenast Gusztáv pesti könyvkiadó úr között köttetett, mint következik: I. Arany János és Szilágyi Sándor tanár urak az általuk közösen készített e czímű munkára nézve: ‘Magyar olvasókönyv. Protestáns felgymnasiumok számára. Szerkeszték Arany János és Szilágyi Sándor. I. és II. kötet, az 5., 6., 7. és 8 osztály számára’ átadják Heckenast Gusztáv úrnak a kiadói tulajdonjogot” stb. Keltezés: „Pest. Jan. 5-kén 1355.” Számítsuk ehhez még a vizsgaidőszakok zsúfoltságát, a költő egyre jobban kínzó betegségét („1853 óta koronkint megújuló fej- és fülzúgásban szenvedett s egy, még fiatalsága éveiben kapott tüdőhurutja a hajlott korral mind terhesebbé vált” - írja Gyulai): nem csodálkozhatunk, ha fönnebb idézett levelében ezt olvassuk: „Azt gondolnád, ... hogy aki Pest tövében lakik, mint én, az élte felét Pesten tölti el. Több mint egy éve nem voltam fenn.” A tanító-életről bővebben Gárdonyi tudósít először; s ha Arany Az elveszett alkotmányban „Kanászoknál szigorúabb sorsu tanítókat” említ: nem költői túlzás, szó szerint kell értenünk. A jegyzői irodában naponta tíz órákat körmöl. Tyúkpörök iratait, marhapasszust. „Ns Semlyén István elad egy tavalyi szőke ökör tinót, melynek farán SI bélyeg látható.” - Javíthatatlanul lelkiismeretes ebben is: hivatalos iratait mintaként köröztetik megyeszerte. - Éjjel Byront fordít. S Pesten? - A szerkesztői állás ma valóságos paradicsom az akkorihoz képest. „Verset... nagyon ritkán írok. A szerkesztés, kivált az ilyen, mint az enyém, hogy folytonos kézirathiánnyal kell küzdenem, nem enged valami jóravalót hoznom létre. Hol egyik rovat nincs, hol a másik, majd főcikket, majd kritikát kell írnom, majd külföldi irodalmat teremteni elő, majd novellát fordítani” (így jelenik meg első ízben Gogol magyarul: A köpenyeg; németből fordította Arany), „aztán a heti pletykát összeszedni, a lapot korrigálni, beküldött rossz verseket olvasni...” Korának legigényesebb lapjait szerkeszti. Bele is bukik. S a Kisfaludy Társaság? - „...Igazgatok társaságot, melynek nincs kedve igazodni...” De kiadatja Az ember tragédiáját, és Shakespeare- és Moliere-sorzatot indít. Az első kollégiumi év - azaz csupán félév - balul ütött ki. Maga a híres város is eléggé nyomorultul festett. Íme, egy kis ízelítő a kálvinista Rómáról, egy kortárs keresetlen szavaival: „...nádfedeleket láthatunk eleget, emeletes házat egy-kettőt. Ez utóbbiak a városban... igen ritkán vannak elszórva; a házak majd mind földszintiek... Alig haladunk még 200 lépésnyire a város felé, s utunk máris vagy hat csapszék mellett vitt el, melyek a napnak minden órájában hallatják a szomszédok épülésére a klarinétnak ki-kinyikorgó s a brúgónak tompán morgó hangjait...” A Tót-ház, a helyőrség tanyája „előtt kezdődik a palló. A palló... Debrecenben az volna, mi másutt a járda... Áll... három-három egymás mellé illesztett keskeny és vastag deszkából, melyek a földben keresztben fekvő hasábokhoz vannak... szegezve... A világ bevett illedelmi szabályai azt tanítják, hogy két összetalálkozó ember közül mindenik félig térjen ki az útból. S ez az, ami a pallón lehetetlen... Az egyik embernek tehát gorombának kell lennie és a pallón maradnia, ... a másiknak... a másik oldalon botjára támaszkodva egyik lábával a sárban keresnie feneket, a másikkal a pallót őriznie. Ezen gorombaság, a sok gyakorlat után, könnyen vérré válik az emberben, s így van a palló befolyással az ember jellemére...
246

...a dzsidás tisztek, sőt közlegények is... a pallón táncoltatják lovaikat. Az ily találkozás azután rettenetes... ...a kutyák száma Debrecenben roppant nagy... csak az kell, hogy némi idegen szag járjon az utcán s azonnal kiront néhány komondor, melyek példáját azután az egész szomszédság követi... ...egy tágasabb tér... egyik szögletében új artézi kút ásatik, közepén a kéttornyú ref. nagy templom áll, s az egyik oldalát az éppen oly nagy, mint monstrum (= behemót) collegium foglalja el. E téren hetivásár napjain szűrszabó-készítmények s nyers bundabőrök szoktak árultatni... Dísztelenebb s kényelmetlenebb épületet nem egyhamar láthat az ember, mint e collegium, diák műnyelven kínlódium; kívülről granárium (= hombár), belülről sötét, barátságtalan, szerencsétlen elosztású kamarák, minden legkisebb csín és ízlés nélkül... E nagy épülettel összeköttetésben áll s csak udvar által választatik el a régi collegiumnak még fennmaradt, roskadozó része, melynek penészes, szurtos szobáiban nagy számú ifjúság lakik, s melynek ápoló bölcsőjében már nem egy lángelme ringattatott, részint felébresztetett, részint örökre elaltattatott...” Képzeljük el e környezetbe a fiút, kit otthon, szegénység ide, szegénység oda, de kényeztettek; Szalontán „híres embernek” számított, itt meg: egy arc a másfélezer közt. Otthon, ha csak burgonya, bab is, de kikerült a napi meleg étel, a kollégiumban: egy negyed cipó, a többit magának kell állnia. Ha van miből. De nincs. A fő nem üres; a zseb igen. Talán eddig is tapasztalhatta, hogy tele zseb többnyire üres fővel jár együtt; s ha igen: most aztán lelkére is veszi, mert nem tartozik azok közé, akiket életrevalónak neveznek. Néhány római klasszikust már ismer, maga is verselgetett latinul, olvasni szeretne, nagyon sokat; de az időből alig futja: rengeteg olyan dologgal kell foglalkoznia, ami nem érdekli. Vagy ha tán érdekelné: itt is, ebben is elrettenti a lehetetlen idióma. A nyelvújítás túlkapásai a természettudományos szakszókincsben tartották magukat legtovább (Bugát Pál valósággal tobzódott a magyarításban-facsarításban) - nem egy esetben mind a mai napig. A kollégiumban is tanulni kellett az élenyről, a hőanyról, a légtünettani ismékről meg a többiről. Kár haszonnal jár - pompás gúnyverset köszönhetünk ennek is (az Úr 1881. esztendejéből), a tudományos versészet címére: Szőke világát már az egén terjeszti előre A Nap s jelzi, mikép fordulok arrafelé. .......................................................... És, mint nagy gömböt, veti a horizonra csalárdúl A levegő-réteg vérpirosan hüvelyét.24 .......................................................... Mily szép most minden, kezdik kilehelni a fák is Élenyöket, - s széngázt színi be lombjaikon. .......................................................... Képződnek szaporán s gyülekeznek vízi parányok S összeverődve, legitt földre csapódnak alá. Testem is a hőanyt likacsin már veszteni kezdi, Adieu, természet! Vissza lakomba megyek. Olvasni pedig mikor lehetne, hacsak éjjel nem? Márpedig itt hajnali sötéttel kelnek. És enni is kellene, tizenhét éves korában örökké éhes az ember.
24

Hiba, mert a napnak nincs hüvelye. A.J. 247

Kialvatlanul, korgó gyomorral, ráadásul dorgatóriummal súlyosbítva - zsákutcába jutott. Vissza kell fordulni. A preceptorsághoz. Kudarc ez, ha meggondoljuk, hiszen csak messzebb került az áhított - vagy nem is oly nagyon áhított? - céltól, amely a kollégium elvégzése után várná. De a kor említettem, talál eszközt arra, hogy kikövetelje a magáét a kiszemeltektől. Az első eszköz: a kisújszállási rektor. Hadd írjuk ide a nevét. Török Pál. Negyvennyolc év múlva, 1882. október 24-én ő temeti s búcsúztatja szép beszédben hajdani segédtanítóját. Kilenc esztendővel volt idősebb Aranynál; selmeci, majd debreceni diákként verselt latinul, fordított angolból; rektorsága után lelkész Kisújszálláson, aztán Pesten; lapot szerkeszt, a magyar tudományos irodalom útját egyengeti; csatlakozik a forradalom s a szabadságharc ügyéhez; 1860-tól haláláig (1883. október 7.) dunamelléki püspök. A rektor könyvtára pompás. Maga Török művelt, törekvő, szelíd férfi, barátság szövődik közöttük. Költőnk igyekszik, hogy behozza a késést: most már időt szentelhet a kor irodalmának megismerésére; tanul németet, franciát, fordít Vergiliusból, s persze versel. Csokonaisan, Béka-egérharc-modorban. Nem minden hátsó gondolat nélkül a falusi kupaktanács gyűlésének a leírását iktatom ide: a bíró szónokol: „Az érdemes közönséget Össze azért gyűjtöttük, Mivel, hogy pedig evégett Most a gyűlést hirdettük, Ámbár egy szerencsés fátom Fenyeget minket, mert látom, Mely is annál fogva ez: „Miska; a határnak csősze, Ma házamba ügetett, Lihegni is alig tudott, Szegény úgy megsietett.” Ekkor félbe szakasztották Néhányan, kik kiáltották: „Nem hagyjuk mindhalálig!” „Halljuk! Halljuk!...” ....................................... Ha százezer kan ördögnek Ordít kénköves szája, Búgnak, huhognak, röhögnek, Kinek mi a nótája, Ha millió cigány gyermek Verekszik s a farkasvermek Alján száz farkas üvölt: Mindezek szúnyogdongások, Beteg légy áriája, A lármához, melyet a sok Okosnak ordít szája.

248

Magafajta diák örök istápja . ha nincs mit.Századunkban.. amidőn mindenből tanul az ember: a rosszból azt: mit s hogyan nem szabad. Vagy hogy nem is az.még nem ismeri magát eléggé. a gőgös szerénység még ordítóbb. s belezöldülnek. (Igen. szép. mintha rühös volnék s nem volna szabad vakaróznom.előre? hátra? ne firtassuk . de aki elég erős vagy eléggé belátó s megfogadja az okos tanácsot. akik bűnnek tartják. odahagytam a kollégiumot. ezt legdühösebb ellenségem sem foghatja rám. Megesik.. Innen már csak egy rövid lépés . minden anyagi vagy erkölcsi kényszerítés nélkül. mint valami meggyúlt város. Hajaj. S válaszolok is. Ez a legveszedelmesebb emberfajta.sóhajt föl egyik levelében. Ezt már a debreceni illetékesek sem hagyhatják figyelmen kívül. este meg a „színház körül ólálkodik”. Tarisznyájában hozza a kisújszállási illetékesek hízelgő sorait működéséről. az emberek kedvesek. március 31-én: „Hanem édes-kedves ecsém(!). Mint ahogy később eltekintett maga az idősebbik fél. igen. hogy hajlandó érdemükön fölül foglalkozni silányságokkal is. fontosabb lesz számára a hogyan kell.. mert mikor olvasom. „Hogy semmit nem tud. mit ír a gőgös Petőfi Aranynak 1847. hogy zsákutcába téved . mit adnék annyi önhittségért.” . lelki indítékairól a leghitelesebb forrásból: a Bolond Istók második énekéből szerezhetünk tudomást. Arany körülményeiről. 1852-ben . a jóból: mit s hogyan kell. Isten őrizzen azoktól. Ha én arról meg tudnék győződni. akik szeretnek fölületesen ítélni (illetőleg csak nem tudnak másként).a sznobság. világéletében félművelt marad. Az a bökkenő. azokkal a dicséretekkel hagyj föl. s ha ilyenkor a tükörbe találnék pillantani. tudj’ az ördög. S ekkor megint beüt a mennykő. mondják. hogy amit írok.Mire szerény ön? . Mi az hogy! Lesz még Aranyból „öcsém. Feltűnő. Testben-lélekben fölfrissülve. Még a legmagasabb polcon is. hamarosan túljut a bökkenőn.Színésznek megy. Nyugodt: tanulhat kedvére. Jankó” is. akik ez előtt megrekednek: belőlük toborzódik a mindent-tagadók tábora. iskola helyett az utcán csavarog. Korlátoltság. hogy ez idő tájt a tizenhárom éves Petrovics Sándor is. mert aki úgy érzi: nincs több tanulnivalója. micsoda.tudjuk. hiszen úgy érzi: ideje korlátlan..„1836 februárban önként. ami van.a „borzas hajú költészek”-re érti . mint ezen emberkék . Aztán meg azon pirulok. mint olyan sok más dolog. . olyanokat pirulok.pazar kórrajzot ad róla Thackeray a Sznobok könyvében.Arany viszont túl szerény volt világéletében. hogy Nagy Ignác orrát látom. pesti diákként. olyan furcsán érzem magamat. . Jódolgában bolondul meg az ember. hogy pirultam.„Barátom! . . azoké akik szívük szerint leginkább gáncsolnak. ha valaki többre vágyik. gőg egytestvérek. Tessék elolvasni. visszatért. arról sem feledkeznek meg. az mind jó.de ha szembe dicsérnek. hogy ennie is illik néha. az igazán nagyok alázatosak.Nyugodtan eltekinthetünk a korkülönbségtől e kivételes esetben.nagy eredmény. annyit jól tudott” . Abban a korban van. Nemcsak barátságosabbak. felséges: nálam termékenyebb író nem lenne a föld kerekségén.) 249 . rosszindulat. Tehát minden jóra fordul.kérdezte Osvát Ernő egy ifjú titántól. azt gondolnám. Én nem vagyok túlszerény ember. megerősödve tér vissza Arany a kollégiumba.” . hallom az ellenvetést. élni szép.” .én nem tudom. Fene bonyolultak lettünk. mondják. ez a magatartás is hitelét vesztette. a világ gyönyörű. .némelyikében van.Jó kedélye. . Ami épp ebben a korban kezd járványos betegséggé fajulni Európában . tehát elégedetlen azzal. igen. láthatjuk. Jódolgában bolondul meg az ember. Egyik professzorának a kislányát tanítja. s a fiatalabbat sem feszélyezte.

Ha el nem lopták ifjúságom!” . De ez nem jelenti azt. S mert türelmetlen és sokat akar: kapkodni kezd.mert lelki szegény . hogyan kell tanulni. Festeget. Mert a fonál... de komolyan veszik. nem ártott ez az iskola. azonnal.papjainál. A levél az elkényeztetett papa-mama-kedvencét festi: szenved a rajta esett szörnyűségektől: padon hál. („Ne jussak a paradicsomba. Nem lehetetlen. hogy Arany magyarul.Hősünk bizonyára nem tudta. Addig meg nem halhat” (Petőfi)..Lássuk csak a módszert: „Történelemből ha micskét tanult is. s a Deus ex machinában ő a machina rugója.” .” S egyébben is így. mint amilyenben Petőfi is „hősleg működék”: „színészi együttesnél inkább képzelhető mozgó-bordélyháznak vagy kolduló szövetkezetnek” (Illyés). Azt kell mondanunk. s lelkifurdalás gyötri.Pedig még nem is ismerte Shakespeare-t. hogy inkább a hivatásosak jó része ripacskodott. de mindent tudni akar. mi. És valósággal hiányolnók.nincs. Nem az volt. Szenczi Molnár Albert révén. gyorsan. megint csak olyasféle. rettenetesen hiszi. Fejébe kéne férni mind. De ez még semmi.” Később a Kisfaludy Társaság fölolvasásain megfigyelhette a közönség. „Mintha.. (Hogy mi nem lesz. mert füstbe megy szüleinek minden terve. a boldogságon tehát dicsőséget ért. Még csak tizenkilenc éves. színlapot ír s hord. Nem úgy. hogy lesz belőle valami. a lomnak.mondá kedvesen a Sorbonne tudorairól Marot.) A társulatban nem sokra viszi. Az útirány: Nagykároly („Hol a színészetnek nemes baráti Bőven tenyésznek.vagy legalább sejti -. Nem ismeri magát. Tompa írja.) . A társulat egy szép napon: volt . Itt már nem kerüli el a buktatót. Hiszen manapság is így éneklik az operában. mi szellemnek mondatik: De a föld minden évszáma s királya Meg a tanító körmönfont irálya.szünet . mint Kisújszálláson: tücsköt-bogarat összeolvas.hollandi” . mint a tudós professzorok követelik.. Szobrászkodni próbál. Csakhogy: annyit már megtanult . amikor Thália kedvenc fiacskája egy Kotzebue volt. hogy aszongya: „a bolygó .. hogy Petőfi szépen s hatásosan szavalt. (Mégsem lehettek oly nyárspolgárok. a csizmadiák”) Szatmár-Máramarossziget.’ ” Tizenkilenc éves. ha nem szeretne bele Klárcsi kisasszonyba. semmi kétség. mit a világ nyomdái nyomnak. de aki káprázatos költő is volt. Meg elfelejté a vizsgálatig. nevessen-e. sírjon-e. kabáttal takaródzik. „nagy harcban a kutyákkal” s a sárral. akit mi inkább zsoltárfordításairól ismerünk. első szótagon hangsúlyozza a jambust. díszletet fest. sikere a Petőfiéhez hasonlatos.Semmit sem tud tehát hősünk. Thália boldog . Muzsikál. hogy „Míg az ember boldog nem volt. ha eszébe jutott Sárváry professzor kedves biztatása: „Csak Sekszpirt! Sekszpirt.akiben nem nehéz fölismernünk a Holländert. Érzi. hogy ripacs lett volna egyikük is. „Ott hangsúlyozza: gyel. de elalvás előtt Horatiust olvas.a ‘lenni vagy nem lenni’ célt Nem így foga föl: ‘enni vagy nem enni. érti hát már?. Kalandjairól maga Arany kétféleképpen emlékezik meg: Gyulaihoz írt önéletrajzi levelében (1855) s a Bolond Istók második énekében (1873). Merthogy: „Kegyelmes herceg!” . Hát persze hogy 250 . domine!” . Meg is szerzi. a színpadon. függönyt toldoz. seprejéből vándortrupp alakult. Már tizenkilenc éves és rettenthetetlenül hisz benne: a professzorok csodálkoznak ugyan. ‘Ke-gyel-mes’. csak nem tudja.Ez sem elég. Hogyne számított volna ez bűnnek ott. ki a deszkákon „folytatja csak” régi foglalkozását „mint soubrette (cseléd)”. nem ‘ke-gyelmes’. Istók barátunk már inkább viselkedik tizenkilenc éves. s akkor. életerős fiatalemberhez illőn: padon hál ugyan és kabáttal takaródzik. ha oly hosszúra nyúlt is. a közepét. azzal már tisztában van: „.oktatja Bolond Istókot a régisseur -.

Istókunk. Különösen íróember esetében. illetőleg sportpálya. hirtelen földre estében csak annyit tud kinyögni. Klárcsi kisasszony mégis fölhúzza az orrát. Joggal. amellyel (bocsánat a kelmei hasonlatért) mindmáig járható utat talált a vad neológia Szküllája s a vad ortológia Kharübdisze között. ami teljességgel megfelel a valóságnak.egyoldalú! . (Magára haragszik szegényke. a káprázatos.beleszeret. szülei semmit sem tudnak róla s ő sem róluk. egyelőre örökre . s valószínűleg arra az eredményre jut. 251 . semhogy szó szerint értené. S legbecsesebb kincse . „munkahely”: hangversenyterem.szorítsd Melledhez a jelenvalót” -: álmodozva. hogy maguk aláférjenek. hogy „. hogy szóba állt ilyen balekkel. amire éppen szüksége van valamely . A tővel-heggyel összehányt adathalmazból ki-ki azt húzgálja elő. II Csodagyereknek nincs gyermekkora . a pompás. bár tudom.ennél rosszabb nincs. Az ám. hogy a hírnév az emberhez fűződő félreértések összessége.. amelynek szent nevében letörtek minden új irodalmi törekvést. épp csak akkorára. szálló. van ideje bőven. (Karinthy mondta: a tudósok a múlt században szétszedték a világot. Innen csak fölfelé van út. Hiszen a gyermekkori élmények a legmaradandóbbak.. „az olcsó kegyet” pedig „Megutálá . csakis. . írás közben átböngésztem egy leíró nyelvtant (egyetemi kurzus): példaanyagát úgy háromnegyed-formán Aranyból meríti. s mellesleg saját vérszegény művészetüket (?) szentesítették. mert muszáj verset írnia valakihez: ebben az életkorban a szerelem elsősorban esztétikai élmény (nyilván csak az Istók-fajtájúak számára!). Szorgos irodalombúvárok elkészítették a szőrszálhasogatásig részletező lajstromot róla is.számunkra is .) A csőd teljes. instálom -. mint a világjáró sportolók manapság: közlekedési eszközök. hegyes vidék.Késő van. álmodozva szavalja a Kisfaludy Károly Irénéjéből. Azaz semmi. Még életében kezdték.. S közhely.tétel bizonyítására. A világirodalomnak minden szerelmes sora az ő vallomása. hazakísérvén este Klárcsikát. Színészi babérokra hiába áhítozik.” Egy hétig tart az út..mint borban a legyet”. Költőnknek legnagyobb. „Ma fizetés-nap. egy vándor cipó.mintha csak szívügyük lett volna még egy ecsetvonással erősíteni az akadémizmus sötét árnyalatát . hogy .ezzel kezdtem volt eszmefuttatásomat. Stilisztikai példatárnak is kiváló. semhogy gyanússá ne válnék. Mert mikor Klárcsi kisasszony incselkedve beinvitálja.az a csodálatos arányérzék. Sziget szép. a megfogalmazás túlságosan tetszetős. muszáj beleszeretnie valakibe. Gondosan kicentizték a költő árnyékát. ködös. hogy: . tehát komolyabban. mint van. mindent meghányhat-vethet. az oldalakon málna s medve s üde levegő.) . .A kor muzsikus csodagyerekeit országok során cipelték végig a kedves szülők. Az Akadémia vezető esztétái . éteri fogalmai vannak. Gyalog. amelyről különben is halvány. Most. húsz forintra jut húsz krajcár ‘proporció’: Harminc gyalog mérföldre abból Kifutja. és a vallomásos-vágyakozó állapot többet ér a beteljesülésnél. mert mindhárom dolog világszerte egyforma.Költő műve közvagyon. de híres ember is volt. pozitivista fogalmazásban: Csáky szalmája. örök élménye minden bizonnyal a nyelv volt.Nyelvi tudását csodálták.már csak amiatt is. Gázsi is többször nincs. itt dönt: hazamegy.kiizzadtak egy Arany-esztétikát. Földgolyónkról annyi ismeretet szerezhettek. a kor divatja: a pozitivizmus szerint. ideje volna összerakni.

miről szól A walesi bárdok.azzal vádolnak némelyek. Lehr magyarázatai például kitűnőek. Így vált a bibliai szeretet igéje vallásháborúk csatakiáltásává. 1920-tól 252 . a mű halála.és másként látjuk .” Miből ismerszik meg a nagy költő? .udvariasan így fejezik ki azt.a valóságnak égi: a merev dogma a műnek földhözragadt mása. Hátulütője. 1882-ben Lehr Albert nyelvi magyarázatai a Toldihoz. S az is.bölcs Vojtina szerint . s ő támogatja azt a legjobban. mint Petőfi. hogy nem írt szerelmes verseket. Mindenki tudja. az angol. majd a reakciós irodalom fellegvárává (elnöke 1904-től Herczeg Ferenc.a művet. mint Petőfi. A kommentárok aztán sokasodnak. amely szembeállítja a lírikust az epikussal mintha bizony egy suba alatt nem férne meg a kettő. akitől dicsőségét félthetné. de a valódi tehetség előtt leborulok és imádom!” . Petőfi nem volt őstehetség . mint Petőfi. elgázolom. sőt meg is öljük a költészetet..Túléli azt is. nem szenvedhetem. hogy kötelező olvasmány.. de ha ebből arra következtetünk. hogy védelemre szorul. 1877-ből. hogy én el vagyok fogulva a költők ellen.. Emögött az az ósdi szemlélet áll. ha csupán ártatlan ostobaság. hogy tanulatlan -: olyan ember még nem létezett.még azt a látszatot keltené. S még szerencse. Szerelmes? .mert láthatjuk . hogy a tehetség nélkül vagy fél-tehetséggel előretolakodó embereket nem szeretem. Nem védelmezem . hatalmi őrület sugallja. sunyi önzés. De nem mindenki olvasta. Nem lekicsinylő szándék idéztette. . s a pünkösdi tüzes nyelvek Giordano Bruno máglyáját lobbantották lángra. Egy úgynevezett irodalmártól hallattam a sommás ítéletet. Ez csak néhány adat a kezdetekből. A magyarázatok tömkelegében ha nem sikkad is el.. Arany is túlélte. Színigaz.Az összeférhetetlenségről szóljon maga Petőfi: „. s akkor még az az állítás is megdől. de százszor jaj. hogy Petőfi sosem volt bohém. fölismerés és szabály között. a krisztusi szegénység. merénylet a művészet ellen. a magánügyeiben is. 1877-ben jelent meg az első részletesebb magyarázat a balladákról (Greguss Ágost tollából). a testvériség deresen hirdettetett. mint ő írt: megcsúfoljuk. Ha a mű . Vagy a Népdal című verse. illetőleg francia nyelvtan elemi szabályainak ismerete nélkül. Nem volt őstehetség. Különben hát . hogy sok bába közt elvész a gyerek. A maguk nemében.És Illyés: Petőfi „kortársai közt Arany az egyetlen. hogy: Arany tulajdonképpen nem is volt költő. ha korlátolt rosszindulat.majdnem érzéki: csak egy példa. hogy mindenkinek úgy kell írnia. ellenőrizhető: miért megy férjhez Rozgonyi Piroska Tar Lőrinchez. Nem volt bohém. Petőfit senki sem látta ittasan. csodálatos módon. Arany János nagy költő volt. A Toldit már 1856-ban olvasták az iskolában. aki ösztöneinek a segítségével fordított volna Shakespeare-t vagy akár Bérenger-t. püspöki birtokokban öltött testet. S valahol itt a veszély. ha lehet. de átlényegül a mű. nemcsak irodalmi téren. Nem volt összeférhetetlen.csakugyan: nem is volt költő Arany. Így vált a Petőfi Társaság (nagyon kevés kivétellel) nyomoronc Petőfiutánzók. Minden korszakban más.Csak a költő sikkad el. 1879-től szerepelt az állami gimnáziumok tantervében. észrevétlen az átmenet elmélkedés és elmélet. Tessék csak figyelmesen elolvasni elbeszélő költeményeit. Az igaz. következtetés és dogma.

szűk lakásunkká vált a Föld.Gyulai: „Ami a becsomagolást illeti. szordinótlan szavakkal. Hídavatás 20 frt. versfaragó”. Olcsó jutaszőnyeg25.vagy csak természete? sugallatára okosan járt el Gyulai Pál barátságuk éveiben: jött szelesen. a szőnyeg 70 frt s így csak 20 frt ledolgozandó. mihelyt elnyomja a felelősségtudatot.hogy.Pekár Gyula.Legtanulságosabbak a legtávolabbi összefüggések. A költő morgolódik: ez is eredmény: „Tessék a luxoriosus szőnyeget becsomagolni s elvitetni.. történelem-előttivé alázván az embert. (A Kapcsos Könyvet Gyulai ajándékozta volt 1856-ban: kulcsra lehetett zárni. s akár egy kis bosszúság árán.Az Arany-alkatúaknak ezzel is meg kell küzdeniük.) . mint Gyulainak a csipkelődő. teszem azt. a Pesti ligetben 20 frt. goromba. amelyet ott láttam. hogy „a Tölgyek alatt 10 frt. ha az.Arany kiköti: nem fogad el honoráriumot. rossz. ellustít.” A „fényűző” szőnyeg . hogy szelíd-udvariasan ösztökélje tekintetes barátját: „Sóváran nézek Toldi második része befejeztének elibe.) 253 . lehengerlő. Világháborúk pusztítottak. „mint más”. Messzire kanyarodtunk? . s becsempészi a házba. hogy az immár végleg félrevonult költőt (1878-at írunk) fölrázza. Ámbár megkérdőjelezhetnők az irodalom szót: Max Frisch figyelmeztet. mire Gyulai szőnyeget vásárol a pénzen. Egymagukban. hogy az igazi művészet mindig haladó volt. amiért egy hosszabb vagy két rövidebb költeményt” kér. S a szép tiszta lapok néha valósággal ingerelnek az írásra. eléri végül. Célját. pletykált. Jó lélektani érzéke . A túlzott szerénység azonban akaratlanul is a befeléfordulás. erőszakoskodott. nehogy fölvegyék a Kisfaludy Társaságba). miután hazatér a színészkedésből. követelődzött. visszahozatni pedig semmi esetre sem fogom. Az Arany halála óta eltelt kilencedfél évtized mennyire megváltoztatta a világ arculatát! Természettudományos és társadalmi forradalmak új értelemmel telítettek seregnyi régi fogalmat. a művészi igénytelenség klasszikusa Gyulai körömszakadtáig harcolt. ha korán megszokja az ember. A társadalom itt elsősorban mint olvasóközönség jön számításba.) . ami ekkor külön is értékessé tette. de szóra (= közlésre) bírja. kihegedülje az Őszikék egy-egy darabját a Kapcsos Könyvből. A szenvedés veszélyes: szenvedéllyé fajulhat. (A társadalom iránt. A fűzfapoéta kifejezést Ceglédi István prédikátor használta legelőször. az önzés látszatát kelti. . ismert és elismert költő korában is.Félannyi sikere sem volt. (Wagner István közlése. s tagja volt pl. igencsak érdemtelenül kapta e jelzőt. mondván. baráti zsarolással vagy lekenyerezéssel . Az eredeti szőnyeget ellopták a második világháború idején. édes barátom. hogy fölhagy a művészettel és „rendes ember” lesz. elhatározza. jó. 1669-ben. Ne legyen kegyed.Toldy Ferenc majd mindenik levelében fölhasználja az alkalmat. Ingyen siker elkényeztet.így mondja Arany László . A kétség gyakran elővette később. Életrevalónak bizonyult a szó is. A Magyar nyelv értelmező szótára szerint: fűzfapoéta: „kezdetlegesen verselgető. s még csak e szűk lakást sem tudtuk berendezni a higiénia elemi követelményei szerint.” .” . silány költő. ez tesz 50 forintot. Költőnk csodagyerek-múltja bizonyára közrejátszott kollégiumi kudarcában. s ezer okot s ürügyet talál maga igazolására.a szalontai múzeumba került. mint haszonnal. A csodagyerekség inkább kárral jár. fölkavarta a házat. Közbelépés ha segít: csakis a váratlan. én ahhoz nem értek. 25 Nem az. Mindenért meg kell dolgozni. De már ismerjük a módját.. Beniczkyné Bajza Lenke. Legyőzetett a gravitáció. élcelődött. mostoha e gyönyörű gyermeke iránt. a fogalom is.

elhaló hangon ajánlja „csekély erejét” a szerkesztő jóindulatába. ugye? . „Te . hogy hiába teremtsen erőket. amint a siheder.mi lesz itt a jövő században!) Szilágyi a fűzfapoéták rokonszenves fajtájából való. No azért mégiscsak olvas. . meg nem valósult lehetőségekkel. amely eltölt a szépség láttán. bizonyára ez tévesztette meg Petőfit is: „Szilágyi Pistával levelezel. Volt Petőfinek egy elmélete.Móra aforizmája: „A stílus az ember? ugyan! annyi rossz ember volna?”) . ha az ember tudja célját. az örömöt.is jellemző: hogy ti. nem tudom. ami volt és ami ma is. hogy gonddal . hogy a kortársak között akadt egy Vörösmarty. (Nem sajtóhiba.Kockázatos vállalkozás egy mondatban határozni meg fogalmakat.Írd meg neki. hogy ő is ösztönzött téged az írásra.majdnem azt mondtam: tragikus . Mert hát igaznak igaz ez a meghatározás. nyugodtan leteheti a könyvet: én ugyanis úgy döntöttem. bízván abban. hogy Arany ürügyén mindent leírok.különbség van. ha igaz valójában megismerjük azt. azt tudva. ismered. megosztani másokkal? Az öröm az emberség kiteljesedése. 1842-től 44-ig szalontai rektor. mert nem hiszem. ha csak a jó költők volnának jó emberek! . hogy itt a döntő lépés pillanata. a pökhendi.Én mindig is csodáltam a szótárak szerkesztőit. S ő is csodagyerek: huszonegy éves korában Árpádról szóló költeménnyel nyer díjat a Kisfaludy Társaság pályázatán. Mert nem számít nyomor.mármint Arany . (Hova is jutna a világ. Családot alapított. s van-e ékesebb bizonyítéka ún. közösségérzetünknek. Hiszen Vörösmarty sem véletlenül vált azzá. s ezen a szálon visszajutnánk az Ómagyar Mária-siralom ismeretlen költőjéig. Hiszen ha valaki: hát ő igazán a maga kiapadhatatlan erejéből vált azzá. hogy az jut eszembe. . Nem számít semmi és senki: csak egy valaki. Mert ha kezdetleges verselgetőről hallok. írni is fog: kénytelen lesz vele. hogy a világon semmiféle tehetség el nem vesz. ami volt. Arról pedig. főleg bátorságukért. betegség. hosszan elcseveghetnénk.) Arra még bőven ráérünk . hogy bárki mást elfogadott volna bírájául. aki volt s aki. kikiáltani.új példa vagy azon régi állításomra. A fiatal rektor összebarátkozik a kisnótáriussal.A fűzfapoéta sem mindig tetszeleg sértett zseni pózában. katonáskodás.kérdi Aranytól.ha más bajunk nem lesz -. Egyelőre örülhetünk. Szabó Lőrinc csonttörő jambusaira? Rossz költő még lehet jó ember. mint éppen ez a reflex? Szilágyi István. írni meg éppen nem fog. gonddal választja ki bíráját. igazi tehetség nem kallódik el. a kor második számú eszköze Arany térítgetésében. amit akarok. koplalás. hogy könyvet kézbe nem vesz.Magától értetődik. Ezer szerencse. hogy leegyszerűsítés és igazság között mélységes . az önérzetes Petőfi „gyenge munkácskáit” beküldvén az Athenaeumnak. jó verselő. hogy megengedhesse magának. mire értsem: Bájligethy Armand zöngeményeire-e vagy Petőfi hanyag rímeire.a forradalom előestéjére . de fűzfapoéta volt. (Ha az olvasót fárasztja a sok kitérő.) . hogy érdemesnek. Amikor úgy érzi. ha most az volna a dolgunk. de hogy kezdő költő a befutottnak makulányi hibáját is elnézte volna. attól. hogy eddig is szerettem. ki legjobb úton van a „rendes” élet felé. Szerencse? Ördög tudja. ítéletének eleve és föltétlenül aláveti magát. Nem olyan bolond a természet.” S Petőfi ritkán tévedett. s a reflexet: tudtul adni.de még milyennel! szerelmese iránt lehet megbocsájtó a fiatalember. amely rá is. de nem. a nyegle. ami létezett. (A mai csodagyerekek már a tizenévesek . hogy szavának. A Mestertől függ élet vagy halál. tehetségesnek tartja-e a kis nevenincs senkit. ami eszembe jut. a korra . erre nem tudok példát -. Szívszorító. méltónak. 254 . de közel sem a teljes igazság. s köti az ebet a karóhoz. olvasó. a vadóc. hogy a megtörtént dolgokat összevessük a mögöttük lapuló. de most még jobban szeretem.” Igaza van: neki és ekkor. túl rövid ideig élt ahhoz. akit olyan tekintélynek tart.

aki a sors viszontagságai .Kiderült.szabadságot a népinél. nemigen van fogalmunk a mélységekről.S nem véletlen. hogy azt a 255 . sem Szemere Bertalanról nem állíthatjuk. fölássa földét A kertész eleve. (Csakis így tudott csodákat művelni. ugyancsak igaz elképzelése a tehetséges parasztgyerekről.s ez nagy szegénységi bizonyítvány.) Amivel Petőfi egyetértett. S hogy a történetírás nemcsak stílushibában marasztalható el. sem az elnyomott nemzetiségekkel nem tudta fölismertetni érdekeiket.) . amellyel a finom divatlapok traktálták (egyébként jobb sorsra nem érdemes) közönségüket.fütyülve az első magyar felelős minisztérium lassú eszére . A Kósza Bandi. „A tiszta szív és hű kebel Szellemrokont mindenha lel” (Kunoss).még ha nem teljes szívvel is .nagy kár. a megdöbbentő hűséggel rajzolt figurák világából ember legyen. . (Mindkettőért Paszkevics herceget illeti a kétes dicsőség. fölháborodva nyilatkoztatta ki az országgyűlésen. aki idejében. Kortársai közül . Emiatt akarták meggyilkolni a lengyel emigránsok Pesten 1848-ban.közepette nem fejlődhetik ki. hogy ez is befejezetlen. ez az arisztokrata zseni a maga hazájában előbbre helyezte a nemzeti . minden vonatkozásban és mindvégig tudta a tennivalókat. két év alatt. a túl szerény. s amire a magyar kormány csak az utolsó utáni pillanatban szánta el magát. hogy mégsem lehet elnézni tétlenül. nyomasztó realizmusa figyelmeztet: a riasztó környezet. Kerényi. Deák Ferenc. a beteges. A csodagyermekek kora: nagy ellentétek kora is. A Petőfiével szemben: Aranynak is megvolt a maga. mint soha ezután ily rövid időben. 1832-ben. hogy de bizony el lehet nézni. aki kitör. amit követelt. a hazának akkor még legifjabb bölcse. a nemzetiségi kiváltságok megszüntetését.egyedül ő volt. Degré. s életkor szerinti társai közül Vasvárit és Bălcescut . dicstelelenül bizonyítja Petőfi és Arany negyvennyolcas választási kudarca és a forradalmi (?) kormány osztályés nemzetiségi politikájának csődje: sem az elnyomott osztályokkal. hogy Arany indulásánál . Mi már csak a tündöklő nevek bűvöletében látjuk. . A lengyelt tudniillik.szintén Vörösmarty bábáskodott. Hogy érzelemvirágot Teremjen a kebel: Szükség.egyszóval nemesi .) A Bolond Istók első éneke Világos után pár hónappal született. Elképzelhetetlen az a klapanciaözön. Mint ahogy Világos után is el lehetett. És ne feledkezzünk meg a két költő közötti alkati különbségről se. „Az érzemény világa Egy szép tündérliget” (Barna). a forradalom felé sodródó események hangulatában. . a Bolond Istók csonkasága önmagában is Arany tételének az igazolása. amelyekből a csúcsok kiemelkedtek. Lisznyay. 4748-ban olyan ragyogó s terjedelemben is tekintélyes munkát végzett.a kedvezőtlen társadalmi viszonyok . amelyben még a jobbak is harmadrangú írók voltak (Obernyik. „Hogy illatos virággal Legyen a kert tele: Szükség. Vagy csak akkor jött rá . aki . a merengő.Az év első felében Haynau. ennek sem szabad túl nagy fontosságot tulajdonítanunk: Arany. Világos után próbálta megrajzolni a töredékben maradt A falu bolondjában Kósza Bandit. a jobbágyinál. az 1831-i fölkelés megtorlásaként. Igaz. Józef Bem volt az. Vaskos.idejekorán megígérte a teljes egyenlőséget Erdélyben: a jobbágyság eltörlését. Barna Ignác). Bem. Elképesztő volt a dilettantizmusnak az az áradata. az erők azonban névtelenek tömegéhez. aztán Bolond Istókot . a másodikban Bach belügyminiszter végzi a hóhérmunkát.A történetírás eleddig személynevekhez fűződött. (S ezt sem Kossuthról. Petőfi idézett sorai 1847-ben keltek.kivéve Bemet. amint Európa szívében legyilkolnak egy nemzetet.Meg is kapta a megrovást a többi kortárstól.

no meg az. majd pap volt ott haláláig.az angol alsóházi szónoklatokat viszont teljes szövegükben adhatja lapjában. Burns. hova érkezik. hanem költészetet. hogy az eddig belterjes irodalomban most nyílik kapu a nagyvilágra. A szerelem csókját” (Lisznyay). Szalontán is megszerezhető a világirodalmi tájékozottság. (Lisznyay Kálmán . mondjuk. hogy a magyar irodalom mindenese a líra. Hamlet mindmáig aranyjánosul beszél. „Aztán én mek(!) hozzád. mely valóban méltóvá tette az akadémiai polcra (amit a tudós testület működésének kezdeti éveiben nem minden tagról lehetett állítani nyugodt lélekkel). s ebben az időszakban számol be nyugat-európai élményeiről Irinyi József (talán ő éri el a legnagyobb sikert) és Szemere Bertalan. Byron s főként: Shakespeare. a szintén katonás koplalásba. maradandót nem alkotott. de ami a legelemibb s a legtöbb is: a világirodalmi igény. Batthyány után. A paraszti élet súlyosan-realista képét a Bolond Istók első énekéből ismerjük. hosszú élete során .és ha ellátott a tábláig. szerkesztette a helyi lapot.s tán épp emiatt vonzó . százharminc vásott lurkó társaságában meghallott valamit a professzor magyarázatából . a leendő belügyminiszter.” . Dante. a könyv második kiadását. Te. aki esetleg nem tudott róla). s a kamasz Arany: „Gyakorta feltűnt a partok viránya. aki a hatalmas előadóteremben. De igen arról. a maga lehetetlen . miként ha Üdvöm kapuját ő nyitja meg újra” (Császár Ferenc). Aranynak megtetszik a furcsa idióma. eredetit. (Most tanul magyarul Arisztophanész. s hogy ez milyen balkezes volt. „S mikor borultan a nap már lenyugvék: Óhajtva várom a hajnalt. miniszterelnök. Az 1832-36-i országgyűlés idején Helmeczynek csak kivonatos ismertetéseket szabad közölnie a munkálatokról . aztán. A kollégiumban tanulhatott azért. aki beleszokott a kaszárnyai rendbe (ami a közlegényeket. titkos érezet. Szalontáról elkerülve. (Szilágyi István ekkor híresség-számba ment. azaz inkább szabálytalanságaival. hogy okvetlenül fölfigyel rá az is.Csak abból lehet kiindulni. szakfolyóiratokban közölt egy-egy cikket. ami van . rögtön meglátjuk. A kölyök Petőfi is így kezdi: „Válj lángszavakká. Pesten. Homérosz.) Bölöni Farkas Sándor észak-amerikai útirajzát szétkapkodják (a cenzúra oly szerencsésen találja letiltani ti. Közhely.aki pedig egy időben csodálatosan. mint. Volt a küzdő hajósnak céliránya.kiejtési szabályaival.1819-1897 .) Szilágyi tukmál rá egy angol nyelvtant. Jókai. szívem pokla. A magyar életről már nehezebb szólni. szívem édene”.) 256 . de még A helység kalapácsa is hívebben festi. Kitűnő mesterektől tanulhatott: nemcsak nyelvet s nemcsak versírást.erről nem tehet a költő. És hintemontom(!) rád A mennyei mannát.bánat Átjárja tőrivel” (Vachot Sándor). a próza jócskán elmarad mögötte. A többi meg a cenzúrára tartozott. témaválasztásban is. Most tanulmányozza lelkiismeretesen a görög s latin irodalmat. Végül Máramarosszigetre került: tanár. azaz baglyokat . Irodalomtörténetben búvárkodott.mai szóval a kollégium gólyáit) és rendetlenségbe (ami a sarzsikat: a felsősöket) illette. de az lett volna akár Londonban vagy Párizsban is. szavahihetőségben is. a Jelenkorban.kimondhatatlanul provinciális Pesten. Szilágyival való barátsága idején tett szert alapos tudásra. Az ellentétek korára jellemző az is. Goethe bizalmas ismerőssé válik. megfordult Bécsben. kit engednek külföldre.jelentőset. Költőnk azonban később: jegyzősége. (Pedig az osztrák hatóságok tüzetesen megnézték. ma már érthetetlenül népszerű volt s állítólag a kezdő Petőfinek is példaképe .

szeretem magamat hanyatt vágni a ládán. harmadik helyezetteket tartsuk számon. Homlokegyenest ellentétben a tudományos ekvivalencia fogalmával (melyet mindközönségesen azzal szoktak példázni. Szeretné népies költeményeimből a népies kifejezéseket kihagyatni. második. ellenben Arany az alkotó. Berzsenyi (ma már megmosolyogtató) nyelvészeti tanulmányban bizonygatja.” (Zárójelben: akkor még nem volt hitele a népies szónak . hogy mindkettő vers: nincs más értékmérő. ekkor már megkapta volt a szentesítést Petőfitől: „Mikor Toldi alszik s szájából a nyál foly.Igaz. évekig csak: Kedves Barátom Uram.) . Mert az mégiscsak túl pórias.) Arany sem volt próféta Szalontán. s első fiatalságában kizárólagos helyet akar elfoglalni: más nemzetek. de én megcsókollak. 257 . (Másod-harmadrangú költőket meg lehet. IV). a múlt század racionalista általános-ember-típusa meghalt. Én olyan ember vagyok. Csakugyan: nincs meddőbb. zárt világot összemérni nem lehet. aki a semmiből teremtett anyagot. Badar és reménytelen azon töprengeni például. E korban. mint két költő összehasonlítgatása. akiben megvan a képesség a rajthoz. hogy melyik jobb vers: az Egy gondolat bánt engemet vagy a Tetemrehívás. hogy Petőfi a teremtő. kosztolás. ünnepi szónokoknak és vezércikkíróknak. tanároknak. s nem is hagyja említetlen.Szilágyi különben. éledezik a nemzeti öntudat. hogy nem lehet összeadni két almát s három körtét): két költőt. legalábbis nem szabad.” (Nézzük el neki: elsőként méltatta Petőfi korszakalkotó irodalomtörténeti jelentőségét.” A kisnótárius túlnőtt ösztönző barátjaurán. Az irodalom nem lóversenypálya. Aranyról szóló emlékbeszédében még Gyulai Pál is erre a terméketlen elmejátékra fecsérelte talentumát. Kisfaludy Károly. hogy Petőfi-e nagyobb költő vagy Arany. két költői világot. (Csak miután elkerült a városból.. század első felében is: Európa-szerte kivirágzik a romantikus nacionalizmus.” . más tulajdonságok. S emiatt néha különösen nehéz dolga akad a lelkiismeretnek. legősibb nyelve. ma inkább népit mondunk. (Petőfi mindjárt második levelében bejelenti: „elhagyom az önözést. hogy amely házba bemegyek. Irodalomban is a régi dicsőség a módi: Berzsenyi. saját világának összefüggéseiben határozható meg. hogy a magyar a világ első. de nem érdemes. tehát egész.) Ostoba kérdés. a kollégiumi ismeretség ellenére. akik szinte már száz éve futtatnak párhuzamokat Petőfi és Arany közt. tudori értekezőknek.Továbbá: „Csak az egyetlen Vajda Jánosnak sikerült a két költő összehasonlításában arra a mindkettőjükre jellemző meghatározásra találnia. Háládatlan? Nem nyelvbotlás.írja Hatvany Lajos. ezért sokan le fognak téged köpni.. hogy az első. se száma azoknak a diákoknak. hanem legkevésbé rossz.”) A barátomuramság a rektor irodalmi ízlésében is kísért. népies költeményben ne legyünk oly nagyon szaloniasak.) Hiába nyert pályadíjat Az elveszett alkotmány: a helybeli „értelmiség” kajánul olvasta a szerző fejére: nem legjobb volt. a XIX. a mindennapos találkozás. reménytelenebb foglalatosság. belőle származik az összes többi (a latin is. mit akar: „Szilágyi volt nálam vagy két hétig” (1847 nyarán) „s . veszekedtünk egy kicsit. tudja. de még a történelmi igazság rovására is. az már nyertesnek is számít ebben a háládatlan holtversenyben. de Arany visszaírja: „aligha meg nem hagyom. ugyanezt találjuk a Horvát István-féle romantikus történettudományban. aki a kész anyagból formál idomot és alakot” . persze). Az irodalom a társadalom lelkiismerete. A jobb megértés végett néhány szót elöljáróban. teljes. „Se szeri. Attól fogva. s a lelkiismeret szavait jobb szereti elhallgattatni az ember. hogy „Tiszta nyál csordult ki Toldi szája végén” (Toldi.azóta már lejáratták. mindkettő csak önmagában.

Zűrzavaron értendő: hatósági erőszak. Vörösmarty. melyért előde vére folyt. úgy hiszem.” De „szolgává kényszeríttetett”. hátára kancsukát!”) Arany: „A megyei élet kicsapongásai. s ami az utolsó kérdést illeti. következetes. elsőnek az egyenlők között. És Arany János is.. kötelességünk is. s megkezdém. némi szatirikus hangulatot gerjesztének bennem.. kellemetlen ember. mely ott úgy futott?”).. fehér asztal melletti derűs társalgás közben sem hallgatta el. mint Vasvári Pál. mint Kármán. . miképp szeresse a hont. gyász és vigalom. a régi dicsőséget (nemzeti dicsőséget) zengő Vörösmarty egyengeti Petőfi útját az irodalomba. Nem csoda. hogy írni pedig nem fog.lásd Az elveszett alkotmányt. midőn nem az elkészült új híd szépségét. megtanítanám a népet. s nemzeti gőg helyett a világszabadságot énekli. mint Csokonai. írni Az elveszett alkotmányt. az elmúlt dicsőséges harcoknak azokat a dicstelen alakjait. Rogerius mester kesergésétől József Attila Hazám-szonettjeiig. patriarchának. Arany nem forradalmár. Ehhez jogunk van. Ennek utolsó stációja a nótárius hivatalos útja Bécsbe. nyakába Jármot. magának is fájón. század elején. ha kedvünk tartja. részint a magvetők igénytelen gubája alatt rejlik. Amint oly ékesen bizonyította a bihari.. (A szatmári ribilliónak szemtanúja Petőfi 1846 őszén. küldd e helóta népre Földed legszörnyűbb zsarnokát. 1843 nyarán. száz évre rá..és fütyköspárbajai. hajuk színéről s arról.” 258 . Kellemetlenkedéssel is kezdi pályáját: Az elveszett alkotmány keserű szatírájával.Vörösmarty zengi ügybuzgón s igen népszerűen.. ha e mámoros korban szentségtörésnek hat egy Széchenyi szava. az a vér részint csatatéren folyt el. egy sistergő strófával nyugtázza: „Isten. kecses arányait. Azét a Petőfiét. De azt vitatni. fegyverforgatónak. Vázoltam már a szalontai hajdúk s az Arany család nemességkereső kálváriáját.voltakra és élőkre . álhaladók és valódi maradiak szó. Petőfi És Arany? Elfecseghetünk.. szatmári zűrzavar (e két megyében volt a leghírhedtebb). aki ugyancsak kemény jelzőkkel illeti édes nemzetének elmaradottságát. korának s hazájának legműveltebb koponyája. akik szomorú végre vitték az ügyet.) A hajdú-hagyományok megszabta szabadság-szemléletről Arany így vall: „Ha én valaha népies eposz írására vetném fejemet: . vagy Zrínyi. aki még véletlenül. Vérbeli.És Horvát István óráit olyan leendő forradalmi-demokrata történész-jelölt hallgatja. a költői magatartásnak ezt a fejlődés-vonalát volna érdemes fölvázolni.Az események s a lelkiismerete. . kellemetlenkedik a Nagyidai cigányokban..gyakorolt hatásukról. Magyarországon. ami a szívén volt.. Kellemetlen ember: amilyen a Feddő énekét író Apáti Ferenc volt a XVI. Ady Ős Kajánján ível át a sor Juhász Ferenc Fehér Bárányáig. ő melyiküket szeretjük jobban.. Arany János is kellemetlen ember. a fejedelmet atyának.. te. A Petőfiéről már volt szó: tudjuk: forradalmár. Hadd kapjon érdeme díjába’ Kezére bilincset. hogy én. század végén Bethlen Miklós. jogi hercehurca. kortársaikra . nemesnek.. festeném a népet szabadnak. valódi vértanúk hörgései és ál-vértanúk szélhámoskodása közepette rajzolja. melyek 1845 nyarán szemem előtt folytak. hogy a Föld igazibb bolygó-e vagy a Mars? Társadalmi magatartásukat azonban összehasonlíthatjuk. . s Erdélyben a XVII. mégis a politikai események szegetik meg vele fogadalmát. (Eredménytelen. Az a vér szolgavérré sohasem fajulhatott. rímtechnikájukról.. gazdasági ügyefogyottságát. a nagy költői művek patikamérlegen való latolgatása helyett. szellemi tunyaságát. mégcsak hevesen-politizáló alkat sem.. egyszóval a rossznak a harca a rosszabbal . (Innen indul. hanem a hídavató öngyilkosok seregét festi lidérces látomásban. aki a nemesi dicsőséget az inszurgensek 1809-i „győri vitézségé”-vel példázza („Mikor emeltek már emlékszobrot A sok hős lábnak. kellemetlenkedik a kiegyezés utáni jóllakottan kérődző úri világnak.) Ezt. Mert bizony nem a mai nemesség vére volt az.

szt! Magas hangból kezdettem Engem sem a gólya költött! Nagy dolgokra születtem: Jártam egykor. S vagyok mostan.. Kutyabőröm nem hiányzott. mint sokan nem Ép-kézláb. Ma is látható a szalontai múzeumban Arany János és Ferenc nemeslevele. s ahol anyakönyvnek akkor híre sem volt: egy lett volna a lehetetlenséggel”. Arany László... követelte az ellenzéki nemesség.Valójában nem is volt öröklött és testálható vagyona Arany Györgynek. csakhogy: a császári kancellária ítéletének értelmében ki kellett volna mutatni a leszármazást a nemességszerző ősöktől.. azaz pöröltette nemességét. mint ha szegény atyám elpörölte volna öröklött vagyonát. de Nem testál. ‘Ág is húzza a szegényt’ s ami utána következik. Amit öröklött. Kényeként.” . A költő későbbi megjegyzése szerint: Tévesen magyarázták a második versszakot. ami „az ország oly vidékén. de hiába! Ág is húzza a szegényt: Életében annyifelé Protestál. Azaz számoljon le maga a költő Arkádia-féle c. egyik fél is. csak megáld. szíve szerint . De hibás volt dátuma.A rossz s a rosszabb küzdelmét említettem: mert a szatíra lúgja az egész nemesi társadalmat marja. másik is engedvén. ostobaság 259 . 1845-ben a Bihar megyei tisztújításon szó volt arról.olvassuk Az elveszett alkotmányban -: „Állani fog honoratiorink szavazatja. mint akárki Négykézláb.ha teheti. versében: Én is Arkádiában. honoráciorokra) is megkapják. csak általánosságban mondottam.? Eh! feledjük. Nyilván ez is oka volt Vörösmarty fanyalgásának. Előbb azonban számoljunk le egyszer s mindenkorra Arany nemességének oly sokat bolygatott kérdésével.. most is megvan. míg aztán. hogy a „tisztesb rendűek” (Arany műszava a nem nemes értelmiségiekre. 1634-es kelettel. melyet folyvást dúlt a török-tatár. Arany György 1814-től protestált. Hogy ha meghal. A szavazati jog nemességhez köttetett... megmutatnám. kivévén A szavazás idejét!” Bennem a téns vármegyének Elveszett egy vótuma: Ki tudja. azaz . az ügyet közakarattal az országgyűlés döntésére bízták.. A vers 1853-ban íródott. azt jóformán mind reám is hagyta és nénémre. Hagyott volna édesapám Gazdaságot kényeként. ún. ha e szavazat El nem vész.

Sőt tett is valamit (kártyára kivált)” stb.Ma már sűrűn használt. Nem ok nélkül húzta alá. Ha már meg nem foghatom. utoljára Maradna is valami. miféle tollfosztás (a leghálátlanabb dolog) van szóban. Kebelemen.. de nem merem.így kezdődik Az elveszett alkotmány. Mint buzog a tetterő. a népköltészet is: az antik verselés pedig egyenesen megköveteli.Az egész. már ami el nem kótyavetyélődött szőrén-szálán. mégis valahogy ki akarom nyögni. Most következik. ami bejő S meg’ kimegy. A nagy többség ezt úgy érti. nem tanácsos. Szíves figyelembe a volna és lenne használatára! A nemesi tudniillik. Litika Szőrin birka. érzem. licenciának hívunk) -: holott én magát az állapotot festem az előadás által. . . nélkülözhetetlen eszköze a költői mondattannak. hogy kimondjam a szót. szólamtörés .. Petőfi is. mint Erdélyi János. . magától.. maga is élt vele. amit. (Az effajta játék . Ez aztán a mulatságos Egyszeregy. miféle madár. de. De amiről sem po. Volna a sors édesanyám.kész bennem az Akarat Nyílna csak..... hogy nem sült a vers..enjambement. Litika. érthetetlenül.: „Férfiat énekelek.ismétlem: a vers 1853-ban íródott -.) . s így fordítom: De amiről szólni sem po. hangulati aláfestését szolgálja. költői szabadságnak. amint látjuk. Nem lennék én heverő.Erdélyinek írja Arany levélben: „Könnyű észrevenni . Megszámlálnám.. ki sokat s nagy-messze rikoltott.. érzem. E strófa utolsó négy sorának célzását s művészetét még oly képzett esztéta sem értette meg és el.” (Azaz: a formai botlás a tartalom hívebb kifejezését. ha- 260 . hogy futtatnám az Agarat! Szenvedéllyel kezdenék nagy Gazdaságot tartani. igen kifejező. névnapon: Kopasztanám a madarat.túlzott alkalmazása ellen Arany emelt szót legelőször. Szőrin lábán. vö. Nyílna. lábán barom. művészi muszájból. egyszóval nem botlás. tudniIllik a. s nem is ritkán. azért szakasztottam meg a szót (tehát kényszerűségből. Elpipáznék téli este Kávéházban. Fosztanám a tollat. Nyílna csak tér.

vagy egyenes (direct) vagy fordított (indirect). s Jósika fogalmazása ellentmondásos.a hatni akaró művész kétféle eljárását. s ezáltal a gonosz ellen undorodást idézhetünk elő: akkor a hatás fordított. mint az első. hogy ne azonosítsuk a művészt a hősével.1836-ban . azaz egyenes hatás.. s ennek élet. sajnos. nemegyszer súlyos következményekkel járt.s világszerű”. Vezetném az ügyeket. Ha a rény (= erény) eleven. Közdologban. Nem esnék . hogy az ilyen magas fokú tudatosság ... azaz a belülről való ábrázolás csak igen távoli s finom áttételekkel idézhet elő „undorodást” művészi hitelvesztés nélkül..S végül: „Csekélység. aki figyelmeztet. igéző színekkel festetik. gyakran megtörtént és számos félreértéssel..s világszerű. a művészi hitelt . s annak irányával. természetességet. 261 . mert irodalomelméletünkben talán ő az első. Nem esnék oly összejövés.példa rá e vers. hogy némelyek megértenek.nem zárja ki a művészi ösztönösséget. nem ütnek a körmömre mint tanulatlan fickónak. s annak megkedveltetése által az olvasó követésre buzdíttatik: akkor az erkölcsi hatás egyenes.. „.. elismerem (dehogy az!).Azért idézem itt. célzásával.az erkölcsi hatás. Hogy ne vinnék szerepet.nem remeklés. s hol művészileg gondoltam alkotni. Sem heti.azt minden ember Hiheti Olyan vásár. Vigyázat! Már Jósika Miklós próbálja vázolni . de azt hittem. azaz fordított erkölcsi hatás hamarább s hihetőbben van elveszve.Lesz még szó arról. Ha egy gonosztevőt állítunk elő.A dolog persze bonyolultabb. sem országos.. hiszen az „élet.. Kis áldozat a hazaér’ Meg nem árt: Megszörözném minden évre A naptárt.példa rá e levél . ahogy illik..” . .” A vers január 1-én íródott! Pártolnám az irodalmat Minden új év kezdetén. ami.kétségen kívül a második.) .a műveletlen vagy fölületes” olvasó számára. psychológiájával keveset vagy semmit gondol: . Egyszer.” . „ki csak a történet (= cselekmény) folyamával foglalatoskodik. „. találó rajzát adhatjuk. igaz: hanem elég Egy sütésből egy lepény.

. Akarnám. akik mindketten megőriztek valamit az apáik természetéből. hadd álljon itt Hatvany Lajos véleménye: „. hogy a maga nemesi címerét visszaszerezze.. nemkülönben életében és halála után rajta megesett rendkívül való történetei. Honnan szereznek: 600 000 személy jöhet számításba.” Hőskölteményről lévén szó. kik viszont hússzor annyi pórtól kapják pénzüket.D. . akinek keze közt elkallódott a kutyabőre. vízen s föld alatt véghezvitt. hol megnyert udvarképessége körül szövődő bonyodalmakba. s haja is fehérült.tehető föl.Szóval. mégis megalakult és életrevalónak bizonyult. Magyarosan: kapa-kaszaKerülő. Lelkes emberek mindig akadnak. Petőfi a halálba vitte magával programját. s mondjuk hatról. aki az ilyet kinyomtatja’. a költő emlékének ápolására. Szólamtörés itt is.. aki az életét tette rá.. azok számára. mikor már agg lett. 1845-ben komikai eposzra hirdettetett „szépműtani feladás”. azaz Maradvári és Ingadófalvi Ingadi Rák Bendegúznak földön. Végül pedig. álmélkodásra méltó vitézi cselekedetei. Arany ellenben a maga származásával járó igaztalanságának problémáiba zökkent vissza.annak a Petrovics Istvánnak fia. Az egyik pályamű: „Az elveszett alkotmány. .A társaság. Legcsodálatosabb. A hatszázezerből hatvanról . 262 . Rodin mondta: szobrot nem lehet befejezni. hogy pályázatokkal serkentse az irodalmat. Verselő. Amely különben nem remekmű.” (Kiemelés tőlem. Ahol János vitézre elmondják: ‘az is bolond.. a zseni jogán állíthatta ki magának a ‘Zárt sisakon s pajzson kézbe kivont kardú. ott Toldi nem várhat kedvező fogadtatást. előbb a népköltészet s aztán a totális forradalom és a népuralom káprázatában összetalálkoztak.Nagyfalusi Arany. szalontai hajdú’ nemesi címerét. Ezért ment bele ötödször is Toldinak hol elvesztett. csak pénzük nincs. Még arra is tellett. A Kisfaludy Társaság 1836-ban alakult. . hogy hajlandó pénzt kidobni az ablakon társaságosdira. hogy talán meg is veszi könyveit.Ha jól emlékszem. oly sokat tehetnék.) „A szalontai kritikától félek. Amennyiben rajtam áll. Kisfaludy Károly műveinek kiadására. hogy olvasta vagy hallomásból ismeri a költőt. csak itt ne. csodálatos módon.egytized részről . akik a nemesség-kérdésben a Toldi szerelmének a végén található utalást tartják perdöntőnek. a lustát. S miután útjaik egyetlen áldott pillanatra keresztezték egymást. 46-ban). melyeket az effélékben gyönyörködőknek kedvekért először ugyan versekben szerzett néhai Nemes és Vitézlő Vadonffy Bertalan úr. harmincról.” S hát még Az elveszett alkotmányt. épp a befejezésben. csak abbahagyni. hogy pályázatra remekmű érkezett (a Toldi. Élnék s halnék függetlenül. s azé az Arany Györgyé. ennyi ekkortájt a nemesek száma. hogy mindenütt olvassák. . Mi kell egy ilyen társaság alapításához? Lelkes emberek és pénz. ami vagyok. ékes hexameterekben. mígnem végül. a két apának fiai.. És nem volnék. valamelyes befejezetlenség érzést keltendő: hogy egy kicsit megmozgassa agyunkat. Sz. Annyi pálya nyitva áll.

s a veretről kiderül.. józanabb hívei idejekorán megneszelték s elfordultak tőle (Kölcsey). Az elveszett alkotmányban fölvonul a kor társadalmi-szellemi-politikai élete. honleányi színezetet adván unaloműzésüknek . ízes.) . eszmékben gazdagabb s nem költőietlen a Rák Bende című. mégpedig alaposan. természetesen. hogy elnyomja a bundaszagot. Előbb párducbőr-kacagányok harcias illata szoktatja a fitos orrocskákat. bájkecsű hölgy és kéjteli csók. mint a komikum.. a barna tájnyelven fiatal bikát is jelentett) a szintén tudatos és közel sem öncélú nyelvújításkori csinálmányokig. A huszonötödik évét taposó Vörösmarty egy csapásra országos hírre kap a Zalán futásával.Hárman bírálták a pályaműveket: Erdélyi János. hogy A helység kalapácsáért csöppet sem rajong. A nevetségesség öl. Kezdve azon. s a nyelv és a verselés olynemű. amelyben Az elveszett alkotmány is fogant: „Mély ideálként leng vala Ifjú lelkem elébe. Majd vértanúként meghala: A szent hazának képe: Ti vagytok-é. ilyesmivé sikerítette volna a nyelvújítást. mint a többi között legtűrhetőbbet. Hogy ne idegenkedjenek. mint nyakbötyök (= ádámcsutka. szemléletes kifejezések is. 263 . amelyet megszolgált. szűk két évtized múltán egy még fiatalabb. Szatócsok és részeg parasztok S megvesztek általa!?!”) Nemesek és gubások. csillvány és légár.a vaskor rovására írni. Az ám. „A beküldött komikai költeményben több a szatíra és didaxis.Egyébként úgy gondolom. mintha már irodalmunk vaskorában élnénk. hogy ne volna tudatos mindez.legjobb úton voltak a Molière-ből ismert kényeskedés (présziőzködés) felé. Képzelhetjük a szépirodalom akkori „társadalmi megrendelőinek” ízlését. A választási módszerek szomorú hagyománya e poéma keletkezése után még száz esztendeig tartotta magát. (Az 1869-i választásokra írott sorokból csap meg az a roppant keserűség.” A vaskorszakot illetően nem volt igaza . hogy horpadt bádog.hiszen az Arany-kor (s a Petőfi!) ezután következik. E tengervészes éj-fürtű és márványkeblű hölgyek .S íme. A helység kalapácsa és Az elveszett alkotmány után többé nem lehet Zalánt írni. S főleg ingyen. kik most szavaztok. rákovácsolja paraszti hőseire. ötletes nyelvezete máig sem kapta meg az elismerést. a poéma pompás.vagy mint Homérosznál. majdhogynem lelkendező. honi-ipar-pártoló és nem pártoló grófok álcsatáiban suhognak valódi furkósbotok.) A fiatal Vörösmartyt. 1845 végén hivatalos bírálóként olvassa párductalan Rák Bende viszontagságait. Élete végére a nagy öreg majdnem teljesen magára maradt. (Az is igaz ugyan. egy-egy csöpp kloroformul honszerelem és régi dicsőség adagoltatik. ha rajta áll. Kazinczy mester. Pedig nem hiszem. jutalomra ajánlok. csak németes változatban. hogy lehetőleg kerülje az oly parlagi kifejezéseket. Stettner György és Vörösmarty. nemadózók és csakazértsemadózók. Egy évvel ezután. hogy a kinyomtatásra még száz előfizető sem gyűlt. ha éppen akarta az ember. Fokozatosan persze. Nincs mit csodálkoznunk rajta. vagy pedig hajlandó . Kéziratban is lehetett olvasni. az esetlenül mulatságos testtöremény (= fáradság) vagy a haragos morgalmú gyomor s a bordaropogvány. Költőnk számára. (A másik két vélemény dicsérő. nyilván tájszó). egy esztendővel a Zalán írása előtt. arra kéri Kisfaludy Károly (mint almanach-szerkesztő). Vörösmarty nem titkolta. Található: színvegy és fénytár (= mécses). hogy a sötétség itt is barna (mint a Toldiban . de a hölgyek „honszerelmes leheletének drága kéjlege” hovatovább erőtlennek bizonyult ahhoz. . melyet. huszonegy éves suttyó költő lefejti az eposzról a tisztes veretet. A gyanútlan olvasó ugyanis gyanútlanul lép tova a furcsa szófacsaratokon. de olyan erőteljes. mint juhász meg bojtár. Vörösmarty szava a fontos.mert javarészt ők tartották el az almanachokat. s e halálból nincs föltámadás.mint Vörösmarty .

Nem olyan rossz. azt az idő döntötte el. de a sok ezer új szó még idegenül csengett a közbeszédben. egy esztendővel ezek után. hogy egyhangúlag választják-e meg vagy nem. S az emberek iránti elfogultsága műveikre is kiterjedt (vagy 264 . S önbizalma kényes volt a finom árnyalatokra: olyanokra például. hogy a leghajmeresztőbb. A következő nemzedék más harcokban nő fel. mint egy hajadon. Kerényi. a korabeli élet görbe tükrét. s nem filológiai. Petőfi kemény bíró volt. amit jobb híján nyelvszokásnak mondunk. és örömmel fedezte föl s joggal dicsérte benne a bátor politikai szókimondást. míg végre (hogy megszabaduljon ettől az iránytól) Az elveszett alkotmánnyal szatirikusan legyőzi. csak három ember iránt esett az elfogultság bocsánatos vétkébe (mert a Szilágyi Istvánhoz érzett rokonszenve még nem elfogultság). és eleve visszautasított mindenféle társasági tagságot. költőnemzedékeknek a szókincse is külön világ. hogy azonnal elkéri a kéziratot. keserű. s a legártatlanabb. hogy nagy költő (s ennek ellenére csakugyan az). Önbizalma. csípős bírálatát.enélkül hogyan is vihette volna véghez. hogy költőnemzedékeknek . hogy ne tudatosan játszadozott volna e vaskori képződményekkel.figyelmeztet Illyés -: a lovagvárak helyén „aranykalásszal ékes rónaság” tündököl. hírét hallja.Ez a kettősség a buktató: a gyakorlatlan kezdőnél seregnyi felemásságra vezet. amelyet mindmáig ért. tehát minden iránt. vigasztalan alkotás. aki egy rövid év múlva már a Toldival lép elő olyan költői nyelvezettel. hogy pirulni tudott. hogy valami „népies költői beszély” megnyerte a Kisfaludy Társaság pályadíját.Mármost: nem győzöm ismételni. Azt se feledjük. Egy ifjú titán. sőt hősi lobogásában. amivel fiatalsága egybekapcsolódott.) Az elveszett alkotmányt illetően: más kérdés. de csak egy pillanatra: az ismeretlen szerző hatodfél évvel idősebb nincs baj.ez az Arany nem hiszem. más. szabályos alkotások nem. Egyébként kiábrándult. „mintha Az elveszett alkotmány utolsó maradéka volna Arany oly életkorának. sőt a jutalmat megkétszerezték. egyszersmind legjobb költeményének tartotta. amit véghezvitt. szükségszerűen érzéketlen (többé vagy kevésbé) elődeinek meghitt dolgaival. Ő maga sohasem vett részt pályázaton. hogy Arany csak fél sikert ért el vele. mert mindenkit elmar magától kétségbeesett igyekezetében. sóvárgást fiatalsága iránt. legvadabb képzésű szavak polgárjogot nyertek. amilyenné Móricz Zsigmond kiáltotta ki. a kritikai realista elődök keresésében (Tolnai!). Móricz ugyanis. Tudja.s főként a most tárgyalt korban. ha szembedicsérték. az volt . más emlékeket ápol. arányérzéke sohasem hagyta cserben. Megesett. meghatározhatatlan és következetlen valami. Arany. rábukkant Az elveszett alkotmányra is. a láng csillapodtán is őriz meghatottságot. s egészséges ösztöne. A nyervágy-féle szörnyszülöttek tetszhettek a germános lelkületű legeslegújítóbbaknak.és másként érzékelik a szavak hangulatát. (A táj is megváltozik e korszakban . se nem olyan jó. Aki fiatalon benne élt az újítók bátor. Mint Arany egyetlen politikai költeményét (ez sem igaz ugyan). amilyenné az akadémikus ítészet agyonhallgatta. no meg az a ködös. ha nem csalódom. A „népies költői beszély” az ő szakmája: magától értetődik. Elkapja a féltékenység. . melyben mindenekelőtt Vörösmartyt utánozta. Ennek az ifjú titánnak jó barátja egy sincs. árnyalatait. Szendrey Júlia és Arany. Gőgből? Láttuk. élvez és csodál az irodalom legszigorúbb ítélőbírája: az egyszerű olvasó . hogy költőnk a lehető legjobb anyanyelvi nevelést kapta. Riedl úgy látja. amelyben hatalmas társadalmi és nyelvi változások esnek aránylag rövid idő alatt -. öregen is. hogy méltó társakra leljen. s hogy melyik lelt otthonra s melyik vettetett szemétre. jó embere is csak egy-kettő.

hogy az ember csak győzze ámulattal: csupa dalia élt a múlt század közepén. hogy „kicsi. mert Petőfi..daliát: mert ez az ellentmondásos egység a hiteles kép). Ez is király volt.. s egyik kutya. Aranynak kedves.. Júliáéban . beszélgethessen.. Így Rozvány György ügyvéd is ellátogatott” (Aranyokhoz). „hogy.. „. . Petőfi.” .. Arany.. . hány éves. ma írtam e verset. melyet meg is verselt. Természetes. hogy a politikában is uralkodjék. mindent.. még Mátyást se. egy falusi jegyzőség és egy nagy városi. aki igen nagy tisztelője volt a költőnek.. Petőfi.mondá Petőfi. fekete.„ősfényképe”: daguerrotypje nyomán (s Ferenczy Béni szép Petőfi-szobra is mily közel hozta ezt a törékeny alkatú .kérdé Arany. méltán megbotránkozik.” „Te aranyok Aranya! .. Ha a nép uralkodni fog a költészetben.. nagy riadalmat keltett a városban.Bátor vállalkozásnak számított ez akkoriban: az „arcképírók” olyan szépfiúvá pingáltak mindenkit.. az ő módja szerint.. neje mondá. bekopogtatott nála és Petőfi után tudakozódott. közel áll ahhoz.. másik eb. ami természetes. Csak királyt ne végy hősödnek.. aki csak Barabás Miklós vagy Orlay Petrich Soma munkáit ismeri.mert ő is írt. arcképed után megismerne. kedves barátom.. . hogy ha egyszer véletlenül betoppannál. s akit igen szeretett. valahára csak láthatlak . akármit. kihez van szerencsém? .. Hasonlóképpen járt vele Ozsváth Ferenc.” Szinte látom. Akkor írta Laci fiamnak a verset” (irodalmunk legelső s mindmáig legjobb gyermekversét!)... Arany megint rossz végét sejtvén a dolognak. (A rosszmájúságtól eltekintve valós a kép. Kerényi esetében érthetetlenül.nőm . ha ezt olvassa egy Petőfi-kortárs tollából a költőről.. Petőfi hideg főhajtással a másik szobába menekült. azzal dicsekszik. S az érdemdíj? egy falusi papság. . pap. elmondta. engem lerajzolt (rosszul) és a csonka tornyot. gondolkozva járt fel-alá a kertben.. napjait nálam töltötte... Aranyt és Petőfit együtt találta... s június 1-10. amint fölegyenesedik s rövidlátón hunyorog.. Ami igaz. „ki akkor három éves volt. . Szatmárból jövén meglátogatott Szalontán. hol Arany Jánost egy kis diófa ültetésénél találta. jó ismerőse lévén.Petőfi nyugtalan.Arany nem volt otthon. Ez az én esztétikám. Ozsváth meghajtva magát.Diófát ültetek.) A csábító levelet Petőfi még meg sem kaphatta: három nap múlva betoppant. de maga nem ment ki vendégével a nagy jelenetre. Petőfi ránézett és kurtán viszonozta az üdvözlést s tovább sétálgatott..” Aranynak későbbi megjegyzése e levélhez: „A levelezésben itt szünet áll be... „Üdvezlem Önt! Ma olvastam TOLDIT. hogy Petőfi a kis kertben sétál. Aranyéban okkal és joggal..A képírók eszményi ábrázolataiból ma már le tudjuk vonni a levonandókat: Petőfinek fönnmaradt hiteles . s milyen hercigül! . az jó és szerintem szép is. Írjon magáról. s még ma el is küldöm. Petőfi „megjelenése. isten-krisztus úgyse szép triumvirátus. s ez a század föladata..fordítva).sajnos egyetlen . Petőfivel.. hogy kicsoda..Mit mívelsz.. izé.... semmi. hogy a város értelmesebb emberei közül többen is szerettek volna megismerkedni a népszerű költővel.. az természetes. Tompa. Írt ott néhány verset. a sarkadi ref. tüzes természeténél fogva nem bírta a hazajövetelt bevárni. először... 265 .” Május 27-én kelt levelében így csábítja Arany látogatásra újdonsült (s egyedüli) „pajtását”: „.. mindjárt hazahívatja.” „Lelkem Aranyom! .nagyon is érthetően. nagyokat ütvén fenekére. hogy a fáskertbe kiment. s a cseléddel kiment a fáskertbe. ragyás és kiéhezett alak”. magos-e vagy alacsony. otthagyta az álmélkodó papot. megmondta ugyan.. nőtlen-e vagy házas. . de mikor a házigazda bemutatta őket egymásnak.

kik „holmi legelő-kérdésekkel” lázítják a népet. mit szólt a lelkesedéshez pl. . virgonc gyermek. 3-án képviselőházi beszédében megbélyegezte azokat. de ilyen szemenszedett (ekkor még = jeles. csak egy pár szót váltani. . legvidámabb találkozásuk . sokat dolgozik s nemigen ér rá barátkozni.. csak az fáj. ha én kend.vagy akár Kossuth. hogy a dolognak sok hibája van. uram. Debrecenben minisztériumi hivatalnok. Gondolhatjuk. sehol sem akadtam. illetlenségnek mondogatták s kárörömmel szólták meg érte. Ha megtetszünk egymásnak. .” S Petőfi mit mond? -: „Életem legszebb napjai közé sorozom e hetet. hogy pennája után élő ember. s előttünk a két fecsegő. abba sem halunk bele. majd a gyermek maga kap menedéket Szalontán a vihar elől.Eljutok én..fakadt ki Petőfi.Miféle ember ez. hogy a napokban már elhagyom.Semmi egyebet. Elindult Petőfi látására. Egyfelől a komoly vidámságú családapa. . gyertyavilágnál ostoba versek rögtönzésében vetélkedtek. . hogy semmi kedvem a beszélgetésre .No hát akkor értse meg kend.Ez bizony Balogh János szenátor .ártatlan-szent együgyűséggel ..fordult Aranyhoz Petőfi nagy méltatlankodással. is... Én köztetek bíró nem leszek! .Értse meg kend26.Balogh János városi szenátor is nagyon szeretett volna Petőfivel megismerkedni. a másik szobába is.. Arany. ilyen koszorú övezi szívemet. 266 . mintha ikertestvéreim volnának.. másfelől a vidám komolyságú családanya.... Keveset látják egymást: Pesten még egyszer. végezzétek el egymás közt.Arany úgy iparkodott barátját mentegetni. 26 Ezt a paraszti megszólítást akarta .Hiszen. Petőfi Bem segédtisztje Erdélyben . Arany is bekerül a forgatagba.) Szendrey Júlia fiastul.. Nem affajta ember vagyok.. s alig lehet belőle valami. Arany kereken megmondta neki. ha nem kellenénk egymásnak. és boldog vagyok. azért hát az Isten éltesse! Ettől kezdve szívesen maradt társaságában. szó szerint értve az egyenlőséget. De Balogh János uram sem hagyta magát... melyet itt töltöttem. nemzetőrként megjárja Aradot.Különben. kiváló) szenátorra. János? . Petőfi szokása szerint kurtán végzett s el akart menekülni előle. De ekkor már a forradalmi idők örömeivel-bánataival terhes a világ. el kell hagynom őket. mint kend. eltöltjük együtt az időt.. kend is kend . új barátom családi körében. . . hogy sok földet bejártam. aki ez év nov. egy Széchenyi . .Világos előtt esik el. A következő együttlét 48 májusára esik Arany ruccan föl Pestre. ha összeakasztottátok a szekeret.világosítá fel. aztán Debrecenben (Balogh János szenátor is ott van.s talán még a Petőfi-házaspár első látogatása Aranyéknál ez év (47) októberében. Mindezt a szalontaiak kevélységnek... kiket annyira szeretek.folytatta Balogh rendületlenül. akit könnyűszerrel lerázhat a nyakáról. Arany is elővette kedves adomáit s nagyon jó kedvvel mesélte el.rivallt rá Petőfi.. . s ismét borközi vidám verselgetés esik. Ez éppenséggel nem vette el a tanácsos úr kedvét.bevezetni s általánossá tenni Táncsics negyvennyolc márciusa után.De tulajdonképpen mit is akar tőlem? . Együtt hárman. egy szőke leányka s egy barna kisfiú..” Ez volt legelső és leggondtalanabb. ...Tudok én ezen a nyelven is.

Itt kell kutakodnunk: itt kezdődik az egység.) . tehát létezett egy nyelv. De nincs menekvés. és kötelessége vállalni. második szavunkban Homéroszt említjük. amely a műélvezetet is figyelembe veszi. Vergiliusról beszélvén. . Kényelmetlen is.Goethe hát német volt és nagy műveltségű. nyugodj már meg. (E két érzés egyébként nagyon közeli. amelynek költői megfogalmazását Hegel adta. műfaji hasonlóságok kötik Heinéhez. amely már-már világirodalminak mondható.érzelmeinkkel kötnek a közöshöz. .hogy rühellé a prófétaságot. nemcsak életútjának íve Botevhez: egy testvérek a szabadságért való küzdelemben. itt nyílik a látóhatár. hogy van egyetemes emberi műveltség.Az az esztétika. Petőfit nemcsak hangvételi. innen érzékelhetők a közös jegyek. világirodalom meg éppen nincs.szegény Babits . Mert jó. amelyet minden más nyelvnél jobban ismert. itt a perc. mint Catullus híres.mondja Gide. mégis jó verse (ez is káromkodás) arról.” Egyszóval: a „világirodalmár” sem tud véglegesen kitörni az anyanyelv. és okosan mondja. mert a szentté avatott. Annál hálátlanabb szerep a prófétai. hogy „szegény Catullus..s milyen remekkel. Kutyakötelessége. alig kétszáz éves. Jobbára így jár az ember: arkhimédészi pontot keres és akhilleuszira talál. bánom is én: egyetemes műveltségű ember. Ilyesmire nem szerződik. tehát elég fiatal. 267 . hogy a magyar költészet versfordítással . a nemzet bűvös köréből. könnyű dolga van. hogy Babits a kérdésre: melyik a legszebb magyar vers . De hagyjuk a tréfát. tehát legerősebben . s itt lopják szívünkbe magukat a sajátos jegyek. Tudjuk. ha szabad ez átkozottulszemléletes kifejezéssel élnem: egy bordában szövődött. hanem szerződtetik az ember.III Csodagyereknek mindent szabad. S nem.így válaszolt: az Óda a nyugati szélhez Tóth Árpád fordításában. azaz: egy nyelv. Nem véletlen. a valóságosat Marx. A valóban létező nemzeti irodalmak viszont megint csak nem léteznek . Szegény Jónás . A világirodalom a közlekedő-eszmék bonyolult rendszere. néha meg minden más nyelvnél jobban gyűlölt (mert rajta írt). ha hihetünk a tudós meghatározásnak: olyan irodalmi termékek összessége. Nos: a műélvező számára a mennyiség egy ponton minőségre vált át. ha alkalmas. de hol az egyetemes ember? A világember? A világirodalom fogalmát Goethének köszönhetjük. amelyek legnagyobb gyöngénkkel. Ezzel hát bennebb kuszálódtunk a szövevénybe: úgy tetszik.. de egyetemes lelkéhez legalább oly közel állott (hitem szerint még közelebb) egy alpesi pásztor káromkodása (ez a legősibb lírai műfaj) ízes bajor ejtéssel. az Ómagyar Mária-siralommal .De az összefüggések nem csupán nyelvi jellegűek. amelyet minden más nyelvnél jobban szeretett (különben nem írt volna rajta). hogy eredetiség és nemzeti irodalom kizárja egymást. mennyit köszönhet Arany Byronnak vagy a skót népballadáknak. Nem véletlen. a román Demetriade a francia Rimbaud-nak és így tovább. Goethe német volt. Igazság csak az árnyalatokban van . amelyek közös sorsunkra ébresztenek.kezdődik. higgyük el. de csakugyan szent követelmény: az eredetiség tekintetében vajmi gyöngén állják a sarat.hogy a rosszmájúság határát súroló tárgyilagossággal fogalmazzunk. amelyeknek az egyetemes emberi műveltség szempontjából jelentős szerepük és értékük van. De ez a meghatározás csak szappanbuborék.

Március 15-én megjelennek „Petőfi Sándor összes költeményei . csaknem válláig ér József Attilának” . .A nem-fordítható Arany tizenhét nyelven jelent meg. Teleki Sándor is.de az életrekelt szabadságról” (ti. A szám valóban szép.Költészetünk minden mesterdarabja benne volt. A valóban erőteljes és drámai tömörségű vers Gyulai Pál »Hadnagy uram. kétezer fordítással (1965-ös adat).. Redtenbacher tehetségesnek tartja.írja Darvas József -.Kemény Zsigmondtól idézünk . amin nem is csodálkozhatunk.egy kötetben .„.naponta százezer.” (Való igaz: ma már aligha kell bizonygatni. De azért érdemes volna legalább feleannyit foglalkoznunk az irodalom jövőjével. (Az ENSZ élelmezésügyi és mezőgazdasági szervezetének . a gyöngeelméjű császár és király (a történelmi igazság szerint). hogy mennyi jószáguk vészelt el. .„igen tetszék a terv. kifejező erejét. García Lorca nagy lírikus költő. Elkísérte a vad gróf.a teljes értékrend helyreállítását. hogy az 1831-i koleralázadás idején tudatlan jobbágyok olvasták Széchenyi Hitelét. (Jobbára. megegyem-é. s ösztönzém kivitelére.” . Biharban. Balassától Adyig.többek között . hatására: zsákutcába jutunk.) . „Esztendőkkel ezelőtt . pompás szerkezetét. meleglelkű uralkodó (hívei szerint).nyer pályadíjat a Toldi. megigyam-é? Potomság!” . a jámbor.megjelent franciául egy magyar versgyűjtemény” . a tudatlan. mely nemigen könnyített terhein. .1966 októberi jelentése szerint évente harmincöt millió ember hal éhen a világon . Az adat önmagában csak adat.. Kötete németül még életében.. sok minden történt az utóbbi negyed században. „Maga nagyapám is jól emlékezett erre az évre” . 268 .Kisfaludy Károly születésének napján . 1847.a költő acélba metszett képével. .a valóságos érték sem mindig ad belépőt a világirodalmi halhatatlanságba. Ferdinánd. huszonöt éves korában már tekintélyes európai kalandor-múlttal s olyan mágnásfaló cimborával dicsekedhetik. évi hatodfél millió forintjába kerül szeretett népeinek. mert fél évig kell rajta dolgozzam. tanára. aki most.. Elolvasta egy szép versezetét az országházról.Negyvenhétben aszály s dögvész pusztít. sajnos.s hogy fizetik! Majd adnának érte 100 forintot. Ugyanekkor több mint nyolcvanezer éhezőt tartanak számon Arany megyéjében.Január 4-16-a között Liszt Bukarestben hangversenyezik.Pest.) . „Egy ingben találtuk. 48-ról) „csak későbbi keletű általánosságokat tudott mondani. . A Temps terjedelmes és jóakaratú tanulmányban számolt be róla. . De ő válaszolta: bizony tán elhagyom. Emich Gusztáv sajátja.) 47-ben vagyunk. Nekem” . mint egy ékszerész a frissiben érkezett drágakövet. hadnagy uram« kezdetű költeménye volt. Közlé valami munkája tervét. Minden oldalról megcsillogtatta... illetőleg megvalósítását várjuk. . hogy a pórnép.Az állami közoktatási költségvetés másfélszer kisebb a király civillistájánál. Január 23-án .. mint Táncsics.” Ajánlása Vörösmartynak szól. „Benda jól indult a humanizmus utcájából. V. betérhetett volna Babits scholájába. a költőfejedelem évi civillistája 500 forint .ennyit kap az Akadémiától.Görgey Artúr. de ha következtetni akarnánk belőle költőnk világirodalmi rangjára... semmit nem mond (s ez a pozitivizmus csődje). de arra is van adat. A bíráló sorra vette Petőfi. Babits. Kosztolányi alkotásait.. a nádorhuszárok kiugrott főhadnagya vegyészetet tanul a prágai egyetemen.teszi hozzá Illyés. nem győzte elemezni és dicsérni a vers tömörségét.Az értékrend helyreállítására.” Nemcsak a hírnév . Ady. a kötet utolsó darabja: „Egy gondolat bánt engemet. pezsgőt készítve.. hiszen olyan grófi nevelő pallérozta az elméjét.. hibátlan csiszoltságát. nem sokat értett az uraktól jött szabadságból.Food and Agricultural Organization of the United Nations . mint Petőfi. „szinte szám szerint tudta.még az »én időmben« .Vörösmarty Mihály. ölbe tett kézzel. el kell ismernünk. Azt se tudom. amelytől . De különösen egy verset emelt ki s mutatott fel mintegy összecsípett ujjai között a francia értőknek.írja Illyés Gyula.

a dicsvágyat.elő (az ötvenes évek közepétől: „hajlamom. A dicsőséget említettem. soha semmi érdemlegeset nem írtam volna. Természetesen a művelt . (Aragon. (Vajda János!) .De Közép. magyarázta. A pelyhedző állú diákot . ha úgy tetszik. a divatos magyarázat hatására maguk a költők is nagyobb fontosságot tulajdonítottak ennek az elrévült.Az embernek valósággal sírhatnékja támad.Ez is. mint amekkorát érdemel. legalább egy ideig.és Kelet-Európa művészei sohasem engedhették meg maguknak az effajta fényűzést. Ami már eleve ellentmondás. Ekkorra rájön az ember. Szőke Panni). igazán és őszintén nem az. Élvezetes lehetett e játszadozás. A huszadik század elején az izmusok mindegyike teljesség-igénnyel lépett föl.Persze. nem érhették el. Nagy művész volt Baudelaire és nagy művész volt Dosztojevszkij.megvan már a ragyogó költői fegyverzet.pontosabban: kényszeríttetik . (Mert érdemes elgondolkozni azon például.) . ha a . van is fontossága. egyébként sem az a dicsvágyó fajta.azaz gazdaságilag-társadalmilag fejlettebb .” . és még egy hosszabb lélegzetű . A harmincéves férfi megélt egy-két csalódást. nem akarok méltánytalan lenni. ez az egész. s meg a nyilvános elismerés.) Harmincban már nemigen. túl hosszú lélegzetű költemény keletkezik ebben az évben: a Murány ostroma. (Ma is.Julien Green 1957-ben így vall az írásról: „Valami késztet rá. . belefog a Toldi estéjébe (48 tavaszára be is fejezi). Más szóval: e korszakban az elsődlegesen formai ihletés uralkodott. ma és Franciaországban.. Főleg húszéves korban. ürügy) volt s egyedüli szentesített válasz a kérdésre. hogy csak hallatára is viszolyog az író. nem mondom. Green talán. figyelemre méltó az az egy-két ballada-próbálkozás (Varró leányok. Meg aztán az értő és értetlen közönség annyit firtatta. dicsőség is .Aranyt . fordította színéről-visszájára a dolgot.s van -. de amíg Baudelaire kedvére hentereghetett a Pimodanban. toldhatjuk hozzá. Kissé ezzel is kirí a korból .” De vegyük csak szemügyre a másik oldalt.vagy burjánzásának idején a nyugati kartársak literszám izzadtak. játszottak kedvükre. Azt hiszem. hiszen egy-egy részjelenség kidomborításán alapultak.s öregségére majd sok mással is.sőt. Arany János tragédiája címűt.. irányom. munkaösztönöm” ellenére). hogy a csillogás viszonylagos .Nos.és dicsvágy. ami bizonyosan nem a hírnév . Ha pályám elején kerül elém ez a nagy botlató.Ez az aszályos év Arany egyik legtermékenyebb esztendeje. Éluard. hogy gazdagították a formakincset. hogy ennyivel intézze el a kérdést. Kisebb költeményeinek mai kiadásai a Petőfihez írott verses válasszal kezdődnek. Fontosabb az.elkészül egy harmatos verses mese: Rózsa és Ibolya (Arany a Toldinál is jobban szerette). és embereink. annyi hasznuk volt .olvasó nem értene félre: nem általánosítok . Majakovszkijnál a kommunizmushoz vezetett. hogy mi lett a futurizmusból amott és emitt: Marinettinél a fasizmushoz. vagy hogy az akkor divatos szóval és fogalommal éljek. hogy formáját voltaképpen most éli ki. hogy meglegyen minden napnak az ő ficama. hogy mi készteti közlésre a költőt (s a művészt általában). Mindenáron meg kell nyilatkoznom. Dosztojevszkij kötéllel a nyakában várta a szégyenletes komédia befejezését. Mindenesetre ez az alapvető.nyilván a dicsvágy vitte a színészpályára. mely a romantika irodalomtörténet-írásában végső érv (ok. mikor ezt olvassa Gide-től: „Társadalmi kérdés! . (Szeretném.) . megengedheti magának. Míg föl nem nőttek és be nem jöttek a mi utcánkba. .) Vagy a másik utcába. A lírikus csak későbben búvik . a művészet: játék is. amiről külön könyvet lehetne írni. a teljességet nem érték. A Toldi után . amelynek majd nagyszerű folytatása lesz.az általánosítás kezdetben az 269 . Az izmusok virágzásának .talmi csillagok rontják a valódiak fényét. S épp erről van szó: a felelősségérzetről. (Tudom. anyagtalan dicsvágynak. ilyen odavetett naplójegyzettől ne kívánjunk teljességet.remélhetőleg nyájas .Nyugat vezetett ebben is.

a negyvenhetes esztendő meghozta a dicsőséget Aranynak. Aranyt. a kortársak közül alig egy-kettő merte volna megkockáztatni. tudjuk például (Gellért Oszkár említi). hogy nem egy remekművét zenei (tehát ritmus-ihletés) sugallotta.tehetség kérdése is. a megbonthatatlant. merthát az irodalomtörténet .kevés olyan költői mű” létezik. azután töltötte ki a sorokat. Ebből az az első tanulság. hogy én semmiképpen ezek közé számíttatni nem akarok. hogy fölszedegesse a témákat az utcáról. Ilyen kísérletek mindig szerencsétlenségre vezettek. megadom a kellő és igazán megérdemelt tiszteletet a kivételeknek. Eötvös József lehet. az egyedülit. feddi Petőfi s hosszú és dühös levélben meséli el a Tízek összetűzését Vahot Imrével. talán nem veszi rossz néven.. kik e művet az első TOLDI-val összehasonlítják.) . műértő és őszinte ember volt. . hadd iktassam még ide rövid levelét 1854-ből: a Toldi estéjének megjelenése után írta: „Tisztelt barátom! Miután Kegyed TOLDI ESTÉJÉ-nek végszavában azon aggodalmát fejezi ki. A dicsőség tehát nem cél.no s az irodalmi élet . azért kutatták holtig minden csínjátbínját. az elérhetetlent. folyamatát szabványozni nem lehet.vagy éppen gyáva . .Másodszor: az avantgardisták jó része amiatt hajhászott formai újdonságokat. Amely tehát a fejlődés záloga. ennyi teret szentelnünk ennek a valóban nemes cselekedetnek. mely szerént e költemény még azoknál is magasabban áll. mint éppen Petőfi dalainak”). hogy igaz költőnek nincs szüksége írószövetségi biztatásra. mert nem volt mit mondania. melyekkel Ön gazdagítá meg irodalmunkat” stb. találni nem fogják. mely minden követeléseimnek megfelelt: TOLDI ESTÉJE az. betegeskedő költőnek. Petőfi veszi föl a pénzt (mennyit? . De ez már .. hogy Tóth Árpád előbb a rímeket írta le. ha a Toldiról azt mondja. hogy túl óvatos . hogy „menjen ki az életbe”.. Ha valaha művet láttam. itt azon gyermeteg (= egyszerű.Ma már könnyű ezt mondanunk. Szerencsétlen!” -. aki Petőfi fönn említett kötetéről maradéktalan elismeréssel vallott (az Életképekbe írt bírálatából: „. amelynek „több valódi élvezetet köszönök. aki önbizalom híján vergődött ezekben az esztendőkben.Nos. ha szükségét érzi. a téma beröpül az ablakon. s bármit mondjon a kritika jelenleg.istenem! -: ne feledjük: alig egy-két évtizede a szerzők még a nyomdaköltséget is együtt postázták a kézirattal).. s részemről kinyilatkoztatom. úgy hiszem. . s a figyelmeztetés: hogy nem szabad. akár a tizedik emeletre. Megy magától. ha ezen aggodalom ellenében óvással lépek fel. Azt is tudjuk Aranytól magától. A lapok „kéziratot kérnek”. fáradt.politikus. a mindig-újat. a jövő bizonyosan osztani fogja véleményemet. jól fog az ilyesmiben járatos barát segítsége. lett aztán a butaságé -. Tóth Árpádot . hanem Eötvös emberismerő művészetét is: jóleshettek e sorok az elfoglalt. de eszköz mindenesetre.folytathatnók a sort .hogy igazságosak legyünk . ami egymagában is elég. az egyetlen.értelem eszköze volt. te kizárólagos dolgozótársa lettél. mert nagyon is megvolt a mondandójuk. csak a kellő külsőt kellett megtalálni.. népies) eléadást stb. Petőfi tárgyal Emichhel. s ha már itt tartunk. A nagy költőnek nincs szüksége mindennapi egészségügyi sétára. hogy szívesen odaadna érte mindent. „amit életemben írtam és írni fogok”. „Mit kellett olvasnom a Pesti Divatlapban!. hogy az ilyen bugris nótárius dehogy tesz politikai célzásokat: mit tud ő ahhoz ott az isten háta mögött!). Ez pedig másrészt azt jelenti.nemigen tobzódik hasonló példákban.viszont azért izgatták a forma kérdései. a kiadókkal alkudozni kell. Petőfi küldi el a tisztelet270 . Érdemes volt.Nemcsak az önzetlen őszinteséget (mert önző is van!) kell nyugtáznunk mély megbecsüléssel. amelynek éppen a benne rejlő lehetőségek kölcsönöznek szilárdságot. hogy az alkotás módszerét. . mely amabban elismertetett.S hihetünk neki.be is adja neki. A céh is befogadja az ifjú mestert.. csak én tudok beszélni” . Petőfi barátságát. Petőfi viszi a cenzorhoz Arany munkáit („Az öreg Resetával. de jó művész. hogy azok. Nos. Annál inkább tiszteljük ezt az egy-két embert.

” (Persze hogy. László. Karl Marx londoni magánzó három nyáron át három háznyira lakott Arany szállásától.) Riedl még megjegyzi.” (Ügyvéd árvája volt Ercsey Julianna. no meg. mint jövedelmező. aki előbb Széchenyi titkárja.emlékezik a költő harmincadik házassági évfordulójukon. hivatali lakással (némi huzavona után: „A Tudománynak háza vagyon: Ennek örüljek hát ma nagyon? Kell gyalogolni a lelkem agyon Nyári melegben. 105 000 forintra tehető vagyona. Petőfi sem volt bohém. a família többi föl. Midőn meghal.) Továbbá: „Arany szülei szegény földmívelők voltak.képzelhetjük.ő maga vallja . Arany meg éppen megnézett minden garast. mint a híre. .Paraszti óvatossággal.Itt-ott az is csurran-csöppen. 51 őszétől tanít Nagykőrösön. amit megtakarított.„Körültekintéssel és szorgalommal gyarapítja. „mint ki-ki a gyakorlati életből tudja. Feleségének volt kis hozománya.és lemenői elég szomorú szerepet játszottak a politikában: Tisza Lajos . a közlekedésügyiben) „az Avas-Mojzes-falusi vasgyár részvényeiből négy darabot Ön gyermekeinek engedményezett” . szemérmesen. s legutoljára Tisza István . én szegény: Nem volt messze olyan össze-Illő pár a földtekén” . nagyon fontos a szellemi fejlődésre is: a szegénység robotmunkára kényszerít.két családot tartott el. Ezért ajánlja egy szellemes cikkében Dürrenmatt. Csábító lehetőség a képzelet számára. huszonhárom éves korában (ugyanekkor lett szalontai aljegyző). 1849 megfosztja őt takarékossága gyümölcseinek jó részétől.. Magyar költőnél ez sok. 1860-tól Pesten a Kisfaludy Társaság igazgatója és szerkesztő.Domokos apja . majd osztályfőnök volt Széchenyi minisztériumában. téli fagyon”. aki Adyt olvasott. . Igaz. Árva voltál. szabadúszó létére . 1865-től az Akadémia titkára.” (A Kossuth-bankókat elkobozták Világos után. 44-ben pedig fia.mi tagadás . (A versírás sosem volt kifizetődő a beleadott munkához képest. hogy adják lírikusoknak a Nobel-díjat . (Most olvasom Dobossy László cikkét. sőt az arcképekre is neki van gondja. mit jelentett ez százhúsz évvel ezelőtt! . Mint fiatalember szerény hivatalának jövedelméből élt. s egy év múlva született Juliska lánya. mert a „titkári lakásnak épült lakrészt az én megválasztásom után idegennek adták bérbe. a vagyon függetlenít”. ifjú voltam.a haza bölcse bölcsen gondját viselte az irodalmi Deák-párt tagjainak. könyvének jegyzetanyagában ejt erről néhány szót. hogy „Arany túlzott aggodalommal néz minden veszedelmet.) . Ma sem. Riedl.Később. 1858 márciusában levelet kap Deák Ferenctől: „Kedves barátom! Kovács Lajos” (bizonyára arról a Szatmár megyei Kovács Lajosról van szó.dr. miből élhetett egy költő a múlt század közepén.) 271 . „Ifjú voltál.példányokat.mint főispáni helytartó az 1845-i tisztújításon. valószínűleg semmit vagy majdnem semmit sem tudtak egymásról. fiatalon elhunyt Tisza Domokosnak adott leckéket. pedig . (Közben még Geszten. hogy alkosson.nyilván érdekli. kb. phil. nekem pusztán lakbér és bérlak közt engedtetvén szégyenítő választás”). melyben figyelmeztet. de év végén már a szolgabíró írnoka. Nyárspolgári szemmel nézve fiatalon nősült. hogy Karlsbadban Karlovy Vary . a szalontai jegyzőnek csak az a dolga. Pénz sem árt a dicsőség mellett. Az olvasót . egy Byronnál például kevés. mely kis vagyonát fenyegeti”. ha ideje van. hogy megeresszen egy-egy levelet a lelkem fattyamnak. Közben a Hídavatásnak és a bontakozó kapitalizmus hasonló idilljeinek majdani énekese maga is kipróbálja a tőkés pénzbefektetés módját. 49 őszén egy hétig ő is bujdosik.a vagyoni állapot. Végső soron a „létminimuma” mindig megvolt. két éven át.„Kis vagyona az ötvenes években lassacskán meg-megnő.) . sajnos azonban.a drámaírók úgyis keresnek eleget.ismeri mindenki.) . a Tisza családnál volt házitanító: a valóban tehetségesnek ígérkező. mindkét állás inkább lélekölő.1870től főtitkár.

mondd meg nevemmel. de meg kell adni: üldözték is eleget) ember egy enyhe humoros célzásra is fölfortyant. Oh.) Ha jól nézem. s például Kölcsey jogi remekléseivel az irodalom. nagyon kár volt azzal fárasztanod magad.írja később Aranynak. gerincessége el nem vitatható. s mint szerkesztőtársak is összekülönböztek. hogy Petőfivel .. Szalontán a béke embere rosszul fog dolgának: Petőfihez továbbítja a bejei hördülést.. ez meg Szalontáig hallható.) Aranynak Petőfihez írott válaszverse így végződik: Most.aki nem állhatta. „Tompát pedig héjjába mentegeted. Különben Arany indulásának idején jogászok és literátorok célja ugyanaz volt. (Jókaival összerúgta a patkót 1848 augusztusában a Laborfalvy Rózával kötött házasság miatt. hogy én a pletykákban gyönyörködöm.akárcsak Hűbele Balázsa . a jogot azért elvégezte. .talán az egy Arany kivitelével -. azon van. Arannyal nem lehetett összeveszni. Éget és világit lelkemben leveled.a kétes hírű . ha felkeres Tompa. Már ez sem egészen igaz. S az sem. elhallszik a bejei paplakig (Tompa tiszteleteshez). ha nála kisebbek ellentmondanak neki . hogy „a forradalmat és szabadságharcot úgy élte át. Szívszorongva olvassuk levelezésüket: Tompa. megható igyekezettel. ha a kora gyermekségétől fogva elszenvedett megaláztatások után („. hogy elégette Petőfi leveleit. apja . hogy más ember levelét lemásold s azt nekem elküldd. De az „isten-krisztus-ugyse szép triumviratus”-ból nem lett semmi. s bár az irodalmat az anyatejjel szívta magába és hároméves korában Petőfivel hancúrozott. Hatvany Lajos pompás könyvében (Így élt Petőfi. inas-diák korára emlékezve . mert Tompának rovásán van az is. hogy mégis-mégis összetartsa a triumvirátust. S hát még ilyen kicsi. és Világos utáni költői és emberi helytállása. micsoda: műkedvelő cipész? ponyvai árus? . kétfőnyi hadsereget sikerült toboroznia Petőfinek az irodalmi csatára. Tompa felhördül. mert ha én magam ki nem tudom őt menteni. egyetlen gyöngéje: a szerző nem tudja megbocsátani Petőfi kortársainak .összeakasztotta a tengelyt.” 272 . . bizony senki más nem lesz rá képes. Rettenetesen megszenvedett mindenért.a te jó barátod” . mintha üstökös csapna szűk lakomba. hogy nem voltak Petőfik. Ha azt gondolod. Arany Jánost és Petőfi Sándort. szegénydiák. vagy hogy nem voltak Hatvany Lajosok. járt Angliában.beutazta NyugatEurópát. hogyne kapna ideggörcsöt szegény Petőfi-kutató. Országgyűlési beszédeivel tudniillik. a magyar irodalom felét jogészemberek írták. Arannyal nem.„valaha a kályhalyukban tanulgatta meg leckéit”) egy életre sebzett lelkű maradt. Mily igen szeretlek TÉGED s őt is veled.(Azt hiszem. irodalmi remekléseivel a jogtudomány nyert. Jókai útja ettől kezdve a békepárt felé vezet. mire lánglelkű barátja rövidesen letorkolja: „Öcsém Jankó! Megvallom. megismerkedett a kor nyugati művészetének új áramlataival (s jó szemmel észrevette a rokonságot közöttük és az Őszikék modern lírája között). Veszett fejsze nyele.. ez az idegbeteg (többek közt talán üldözési mániás..Gyermekeit kellő gonddal nevelte. hogy azoknak a versesköteteiben nem maradt nyoma”. László . akik kellően megértették és imádták volna a lángelmét) találóan kihagyós ihletű költőnek titulálja Tompát.nem is nagyon tudni. háziszőttes irodalmi életben: ha Petőfi elkurjantja magát a Pilvaxban. Nem csoda.alig törődött vele. Tompa félárva gyermek volt. titánilag csalatkozol. anyját nem ismerhette.Hatvany fölrója neki.” . Arany. Találóan s kissé kegyetlenül.

csak Szécsinek írja. vagy a toronyból hányatom le!”) Nos hát: az ország egyik fele osztrák segítséggel akarja kiűzni a törököt. ekkor még tizenöt éves. hogy a Társaság milyen okból választotta ezt a tárgyat. Lipót . Zrínyi hirtelen halála előtt három hónappal köttetik meg a vasvári béke .legalábbis így lépte ki Petőfi. Az éledő ellenreformáció ideje ez. sem az olvasót nem tudja meggyőzni igazáról egyik fél sem. szeptember 24-én Gyulafehérvárott: „De Isten engem úgy segéljen.mint hivatalos vallásnak! . mint tudjuk. hogy hárman is ráharaptak. mert a forradalmat a helyesírásra. remekmű bukkant föl: a Toldi.A szalontai dolgozószoba: egy kamrácska. Rákóczi György 1655. július 4-én Petőfi és Tompa kirándul Murány várához. hogy még egyszer megverseltesse az elcsépelt és megújult (vagyis a romantikus ízlés szerint meghamisított) históriát. a káposzta is megmarad. maga Zrínyi is ide számítható. Tompa. 47-ben a kiírásra hárman is megverselik az ostromot. s majd 48. Murány bevehetetlennek bizonyul. a Marosba vettetem. s talán valamelyik törzsökös társasági tag érezte szívügyének.ostrom 1644-ben történt. Gyöngyösi Vénusza példátlan sikert aratott. nemzedékek nőttek föl kotyogó négyes rímein s nyilván még a XIX. s a vallási küzdelmek társadalmiakat álcáznak. (Szellemi elnyomáson vallási elnyomást kell értenünk e korban. széle pedig két lépés” . Maga az ostrom nem volt éppen hőskölteménybe illő.A török ugyancsak bevasalja pogányul az adót. a presbiteriánusra . s nem akárkik. a .) . a protestantizmus uralkodik. Gyöngyösi István csak később lett „jó öreg Gyöngyösi”.ez az irány a világiakat juttatta szóhoz az egyházi vezetésben . Ekkor a királypárt van fölül. század első felében is élt s hatott. majd I. Petőfi.. a XVII-XVIII. ide bé nem hozza ked. Apátzai uram. Wesselényi Ferenc. melyet a szépséges katonaasszony. akik őt pogánynak tartják: nem szól bele vallási szellemi . végül sem egymást.vagy hírhedett .a reformáció addigi másfél századában bőven volt ideje megcsontosodnia s megtagadnia mindazt.ez idő szerint III. de mert pogány.. aminek indult. a Habsburg-párti generális ostrom alá veszi a kurucok fellegvárát. amely a töröknek adófizetője. 273 . presbitériumot. És nem pályázik egyik sem.így förmed rá II. Arany. A Társaság 1846-i pályázatán. A keresztény Habsburg-király . Még Kossuthot is le-Kosútozza. de uralmát szellemi elnyomással is súlyosbítja. ámbár a király nem számítható a Zrínyi-párthoz. Széchi Mária tart. amíg én élek.Az ország egyik fele osztrák. Egy főrangú úr s egy főrangú hölgy politikai házasságot köt: a kecske is jóllakik. Ferdinánd. S hogy valóban élt és hatott .legékesebb bizonyítéka.s ez sem érdektelen . s az életükben-halhatatlanított hősök leróják az adót a dalnoknak: Wesselényi a kancellárjává teszi. tehát polgári fejlődésért küzdő Apáczaira. Mást ne tanítson. másik fele török iga alatt nyög. (A nyugati. s nem akárkik. tíz-húsz évenkint.dolgaikba. valaki mást tanít.s a királypárt azon mód kiábrándul a királypártiságból. A protestantizmusnak meg . „melynek hossza öt. A híres . új s új kiadásokban jelent meg. a másik meg török segítséggel az osztrákot.pogány módon bevasalja az adókat. tehát pogányoknak tartja azokat. Mária már kevésbé. Murányi Vénuszának első kiadása 1664-ben (Zrínyi halálának éve) jelenik meg.) Arany hosszú és unalmas politikai szónoklatokat ad hőseinek szájába. . amidőn vallási eszmék hordoznak társadalmi tartalmat. világi. A Kisfaludy Társaság ez évi pályázata Murány ostromát megéneklő elbeszélő költeményre szól. Erdélyben. Hősünknek. (Petőfi . jelesül az ősi-úri y eltörlésére is kiterjeszti már ekkor. században. mert Isten engem úgy segéljen. 1847. március 15-e után Jókaival együtt szerkesztett lapjában hivatalosan is bejelenti az újítást. Rejtély.

nála van az előre megírott szerelmes levél is. s a francia segítség hiú reményében. Ezt bizonyítandó. Júlia és Jókai) „elragadtatódtunk általa”. de a kérdés már fölvetődött.inkább Wesselényi inasának. mondanunk sem kell. nem bonyolódik kétes kimenetelű politikai szóharcokba . (Karacs Teréz a kortársuk volt. hogy későbbi koholmány. sem az erdélyiek nem veszik észre a török erejének végzetes hanyatlását). ennyi volt. kivévén. egy kis fönntartással: mert . Másodszor.Amiért Tompa. a másik eb. de a korszellem hatása alól még a legnagyobbak sem vonhatják ki magukat: mindhárman föltálalják). s elhatározza. hogy ne csak népiesen. s akkor is előbb Angliában (Shaw hű képét adja). S ez nagyon szép és ma is megszívlelendő törekvés.. megjegyezvén.. kételyeit sutba vágja (mert az előre gyártott szerelmes levél neki is szemet szúrt volt). vérpad és bakó és könnyfacsaró nagyjelenet (amelynek.mai szemmel tekintve .egy-egy lírai akkorddal cselezi ki a „rázós” részeket. Nem is tehet másként. sajnos. mert legrövidebb. hogy királyt ne vegyen hőséül. A költemények meséje viszont a romantika minden kellékével ékeskedik. bocsánat a szentségtörésért.) Azért bolházom a Murány-ügyet.S végül: Petőfi. A költemény nyelvezetében célkitűzésének második szakaszát igyekszik valóra váltani: azt.Wesselényinek az összeesküvése után a fiatal Thököly Imre áll a bujdosó kurucok élére (1678). mert a lírikus szemével néz: nem részletez. Ugyanez az alapeszméje Petőfi Szécsi Máriájának. hogy legvégül II.. s nemsokára a szultán hadaival harcol a német ellen (a tragikum az. . ha volna): ez volt. ha netán célját érintette volna. s a hős karjába omlik. semmi köze a történeti igazsághoz: Riedl Frigyes figyelmeztet. igazolásául a mottónak. urára és parancsolójára bízván a politikai és katonai ügyeket. Petőfi műve a legjobb. mert a triumvirátus csődjének talán a Széchy Mária körüli vita volt végső oka. a murányi kirándulás leírásában. aki óvja Aranyt. mégpedig oly közel. hogy költőinknek tudniuk kellett róla. aki egy érzékeny strófával zárja poémáját (amely strófán. Igazat kell adnunk neki. ő. ő. Az egyenjogúsági mozgalom ugyan csak a század utolsó évtizedeiben kap lábra. Amint befejezte a történetet.még akkor sem érte meg a fáradságot.Ferenc gróf küldönc képében jelenik meg Mária előtt. hogy a költő ne alacsonyodjék le egyszerűsített . egy szó hozzáfűznivalója sincs (s epikustól nem is vennők jó néven. Rákóczi Ferenc vegye át a zászlót: török támogatástól függetlenül immár. fölhúzta az orrát. van kötélhágcsó. hogy „meglátni és megszeretni egy pillanat műve”. hogy csak úgy mellékesen rázta ki a kisujjából) . ő. hogy sem ő. Ez a történelmi háttér. hogy ily sommásan ítélkezik a nőkérdésben. Először is.nos: sokkal közvetlenebbnek bizonyul (s pedig költői magatartásában éppen közvetlensége a forradalmi-új) Úti leveleiben. hogy Tompa Mihály hortyogott. 274 . .” . Tompa művéről meg ajkbiggyesztve: nem is Szécsi Mária az. hanem egyetemesebben szóljon: azaz úgy kell fölfogni a közérthetőséget.. Gyönyörködhetünk aztán viharos éjben.azaz hamis . ha már egyszer belefogott: belefogott egy főúri álszerelem megéneklésébe. kelepce. Csodálkozhatunk az egyenlőség bajnokán. hanem Panyó Panni. hanem maga magasságába emelje az alsó szintet. hogy „csak itt volt csend. mert egyik kutya. de . Arany epikus dühvel veti magét a tárgyra. hrr!.a Murány ostromának esetében . midőn így lelkendezik Aranynak szóló levelében a Murány ostromáról: mindhárman (ti.Tompa alapeszméje a legegészségesebb (ugyanakkor a poémája a leggyöngébb). halálcsend.igen: a jelenet során az amazon kemény szíve meglágyul. melyet Arany a költemény elé biggyesztett: „Ó hölgy! az Isten gyönyörűl Teremte tégedet!” (Vörösmarty).nyelvi-gondolati síkra. Hrr. de érződik. A bomladozó triumvirátus vezére ismét csak bocsánatos elfogultságáról tesz tanúságot. aki lehordja Aranyt: ne ajánlja költeményét Wesselényi Miklósnak . Itt látható az álruhás lovag . még Mátyást se.

.) De térjünk csak vissza ama szerdai napra. A hirtelen haragú kis öregúr. Egy éve halt meg József nádor: az ő huszárezredének kiugrott főhadnagya. 1856-ban szabadulván. Szabó. majd teljhatalmú diktátor lesz . olyannyira. aki az utcán kiragasztja a kézírásos Tizenkét pontot. Ezt pro memória 1848 jan. március 15-e szerdai napra esett.Nyáry Albert s Bulyovszky Gyula is Pilvax-törzstag. kirojtosodott nadrágban. (Ezt még a legelfogultabb Görgey-életrajzírók sem tagadják. Fényes pálya vár reá. ő is őrnagyságig viszi. Rövid másfél év alatt honvédtábornok. Nyáry a bukás után külföldön keres menedéket. ha egyik tábornoka oktalanul csetepatéba nem keveredik az oroszokkal Debrecen alatt. augusztus 11-én. a legfiatalabb a húszéves Nyáry). Görgeyt a fővezér. július 6-án esik el Erdélyben. tehetséges szónoknak mondják a kortársak. hogy serege egy karcolás nélkül megúszta volna. Görgey Artúr egy bécsi szálló áporodott szobájában gyöngélkedő Mari tántiját ápolgatja e nagy napon. (Később megvádolják a történészek. egy szabadcsapat vezéreként. Petőfi. Kora reggel. 1849. maga sem sejti.48 szeptemberében Csepelen agyonlöveti a hazaáruló Zichy Ödön grófot. hogy „Emich. Sükei Károly az első. s most az eseményeknek tevékeny részese.1849. Pesten. milyen fényes. Weiss. Katonai pompával temették. 2. 1849. Nemrégen nősült.” 1848. s csak a kiegyezéskor tér haza. / Lisznyai Jókaival és Pákhkal Tompa. Deák. s azt sem. Kerényi. őrnagyi rangban. Törökországba menekül. elmaradhatatlanul. . hogy komolyan vegye Mária katonai buzgalmát. diktatúrájának első és utolsó napján három hadtesttel leteszi a fegyvert Világosnál Rüdiger orosz tábornok előtt.Tompának ugyanis megfordult a fejében. .Vasvári Pál az egyetemi ifjúságot tüzeli. Pálffy. esti kilenc órától. Degrével. népszerű is. Nagyváradra viszik. Mentovich. Nagy. ma.) . Egressy Gábor bebizo- 275 . hadügyminiszter. Kiss. és Európában a forradalom szelei süvöltöttek már.”) Seregnyi rossz drámája közül leghíresebb az utolsó. enyhén dadogva magyarázza a szabadságot a kerekedő tömegnek (vásár napja volt). 1916-ban. hogy híres felvidéki hadjáratának indítéka a Mari tánti előtt való dicsekvés. mint Vajda János megjegyzi. Paszkevics varsói herceg hadiszállására.Oroszhegyi Józsa (Szabó József) ugyancsak a nap hősei között sürög. nem hitte eleve. hogy saját szakállára levelezgetett az oroszokkal a fegyverletétel előtt. a cenzúrának pontosan 274 esztendős fönnállása után. a Brankovics György című. Pajzán. ezen rágódtak költőink. A Tízek legöregebbje Obernyik Károly (harmincnégy esztendős. Ez a világtörténelemben a legrövidebb diktatúra . Európa rendőrfőkapitánya ráförmed: hogyne dühöngene. . Anyagi gondokkal küzd. S e kavargásban a Murány ostroma észrevétlen maradt. No de a herceg haragja gyorsan elpárolgott. katonaorvosként működik. a nagykőrösi tanári kar disztichonos névsorával: „Lengyel. Agrokémiai módszereket akar bevezetni Mari tánti birtokán. hóna alá csapott kalappal. Nos. De Arany minden békéltető buzgalma csődöt mondott: Petőfi nem volt kapható. Komáromtól Aradig. Bulyovszky fürge tollú újságíró még huszonöt éven át.Görgey most harmincéves. Losonczi. Arany. Tompa betegeskedett.Jókai a Tizenkét pontot olvassa föl e napon több ízben. sem egy fillért nem adott. Szilágyi. Ádám. Szarka.maga a volt diktátor 98 éves korában halt meg. Egy napra.” (A műfajt Arany fejleszti tovább 1856-ban. legjobb irodalmi alkotása: két sántikáló hexameter a Tízek nevével: „Bérczy Obernyikkal. s nemes ellenfelét többször is kisegítette apróbb-nagyobb kölcsönökkel. .Jókai forradalmi szereplése ezzel nagyjában véget is ér. de szemébe nevetnek. / Varga. Petőfi Nemzeti dala és a Tizenkét pont a szabad sajtó első két terméke. hogy alkalmatlan rá. . midőn ezt írom sem számolt meg. hiszen Görgey heteken át (július 12től augusztus 9-ig) úgy szaladt előle. augusztus 12-én. melyben a kor nagy színésze. A márciusi ifjak már sürögnek.

mint sejtené vagy akarná. Pákh Albert. (Azt hiszem.nyította . aki az Egy honvéd naplójával nagy segítséget adott az igazságkereső irodalomtörténetnek..Én ekkor már úgy álltam. kormánytámogatással tartotta fönn magát. 276 . halljuk hát őt magát: „. hogy Petőfit kibuktathatták a képviselőválasztáson. aki a hivatalos hozsannázás. „.hogy miért.. hogy az emlékezések a 67-es kiegyezés után íródtak. maga fejétől engem jelelt ki. de jellemző szavával paraplé-revolúció volt a negyvennyolcadiki. akasztatott a nyakába” (ti. Nekik kell fölfedezni Petőfi. Jókai például. és csak az ő számára utoljára -. S hogy milyen is lehetett valójában? . s a parasztoknak szánt lap. cilinderes forradalom. utasítás nélkül.hasztalanul az ország kormányzásába. minden rábeszélés. hanem irodalomtörténeti is..Lisznyay Kálmán a modorosság rabja mind életben. Toperczer Ödön.a szalontai választókerületnek. mind irodalomban. akadtak. Közéjük tartozott Vajda János. Mihelyt a nép...Pálffy Albert a forradalom újságját szerkesztendi.) Nem mindenki színezte át emlékeit hiúságból vagy érdekből.. akik a romantika nevű betegségben egyszerűen fittyet hánytak a való világnak a képzelt világ kedvéért.) Az akadémikus-reakciós korszak. amelyről oly ellentmondó és hamis képet kapnánk.” (Rossz nyelvek mondják.. hogy óhatatlanul gyanússá válik. hogy csapnivalóan rossz darabban is lehet kitűnően játszani. hogy végre leszámoljon fiatalkori bálványával és. s Madarász József. A mai tudományos terminológia szerint polgári-demokratikus . fejlődnek ki a jellemek. negyvennyolcas elveihez híven. minő aránylag Kossuth mellett sem volt az országban. Egyik oka ennek. Petőfi jó embere Kaján Ábel néven kedvelt humorista (tőle idéztük Debrecen leírását). a tehetségtelenek paradicsoma a Nyugat indulásáig tartott. ismeretes név. A Brankovicsban halt színészhalált. Esernyős forradalom (esett az eső március 15-én).nem először. mint a kortársak zömének emlékirataiból. a Nép barátja.. oly erős közvélemény lett Szalontán mellettem. . s ez szájról szájra menvén. nyílt színen. de ki Aranyt is. .Széchenyi tudománytalan. hivatalosan). Így esett.szerkesztője Arany volt. Adyék forradalma nemcsak irodalmi. aki. vértelen forradalom. Ritka ember volt. ingyen kellett osztogatnia a Munkások Újságát. azt ma már nehéz volna kitalálni. még századunk elején is a képviselőházban próbált beleszólni . fölülről.névleges .Bérczy Károly jóval később mint az Anyegin első fordítója szerez jó csengésű nevet. s a Bach-korszak Petőfi-epigonjainak hírhedett vezére. a romantikával. . ahogy erejéből tellett. választási jogát megértette. Arany igazi arcát. A parasztság s a munkásság zöme vajmi kevés buzgalommal viseltetett 48 ügye iránt: Táncsicsnak vásáron. Legalábbis ez érezhető már könyvének első lapján. hogy elválasztatásomról senki sem kételkedett. konok anakronizmusként. Mikszáth azért írta meg kitűnő Jókai-életrajzát. Ács Károly román és szerb versek tolmácsolója. . melynek egyik . Forradalomban történik meg valóságosan is. valami tehetetlenségi törvény hatására. ami egyébként csak a színpadon szokott: órák alatt bontakoznak. ahol oly kirívóan romantika-ellenes módszerrel elmélkedik a Jókai-családfáról.Nincs talán a történelemnek még egy fordulata. ma sem sokat tudnak róla.Degré Alajos eléggé hiteles emlékirataiban számol be öreg korában negyvennyolcról. a század végén Mikszáth nyilatkozik hízelgően regényíró művészetéről . politikai-irodalompolitikai nyomás ellenére szembe tudott és mert nézni fiatalkori önmagával. s nekik kell megtenniük az első lépéseket is 1848 és 1867 valóságának földerítésében. a negyvennyolcas „flamingó” (így hívták a szélsőbaliakat piros tollas fövegükről). s erősebb szállal kötődik a romantikához. Az ő kudarca nem vert föl olyan nagy port. (Az agg harcos 1915-ben halt meg százegy évesen.

terveinkben nem segít. a küldöttség.. mert tündöklő beszédeket kivágni: adottság kérdése. Ezt ékesen be is bizonyítá. De Kossuthtól ez utóbbira is tellett.. ami nem nagy szó. néhány nemest. A máról holnapra fölkelt sereget élelmezni kell..és védői is. hogy népünk van.. fölocsúdván a márciusi kábulatból. keresték a törvényes alapot a forradalomban.hogy Batthyány Lajos miniszterelnök saját vagyonából 200 000 forintot áldozott Kossuth megválasztatására. az első magyar felelős minisztériumnak (melyet Petőfi.olasz földön tartózkodik. Radecky apó vezénylete alatt. A földművelő nagy tömeg előtt ismeretlen volt a szó: haza. a nehezebbje akkor következik. de a nyilvánvaló katonai baklövések láttán nem hunyhatott szemet. Szalontára csak délután 1 órakor került sor. lőszerrel ellátni .éppen a törvényes alapot rúgja föl. mire véljük a szabadságharc katonai sikereit? Kossuth szavára mégiscsak hadsereg támadt „a semmiből”. törvény hiányában az ábécét vette zsinórmértékül. elsőkül bocsáttattak szavazásra.a valóság észrevételének egyik ritka pillanatában -. de legnagyobb része többé vissza sem ment. látom. Pedig nincs. akit semmilyen adott szó.. kiknek faluja szerencsés volt A-R névkezdetű betűvel bírni. s felkeresvén az árnyékok és büdös zugok embereit. az utóbbi elsővé tétetett. ál-becsület nem gátolt. mint a hivatásosak... de biz ezek. akinek gyermekségében Vörösmarty volt a házitanítója. Mint például Perczel Mór. Azt hittük. s így a falusiak.” Ez idő tájban vetette papírra Jókai . hogy „mi magunkat hosszú ideig csaltuk. Mindazonáltal alig látta meg a szalontai nép. szavainkban nem bízik. nosza ki kellett cserélni az akkor tizennyolc éves Ferenc Józseffel. akinek tehetetlensége vagy tehetségtelensége ellen föllázadt az alárendelt tisztikar.. Mi is történt hát ebben a felemás. a lengyel import-tábornok.. S Mészárosnak még sejtelme sincs hadügyminiszteri kinevezéséről .” E szomorú kijelentésből le kell vonnunk a borús hangulat okozta kizárólagosságot. igen rossz kortesek mai világban. . Ellenpélda Dembinszki. a jegyzők szégyenlték. hogy csak magok szőrű ember legyen követ.. Ezt a hivatásos tisztekre sem mondhatjuk. ha kell -. nekik csak elvi kételyeik voltak... Értünk fegyvert nem fog..természete szerint . Tisztjeink tucatjával szökdöstek meg a rebellisektől a trónfosztás után .királyukhoz kötötte őket az eskü. S mert az uralkodót is kötötte szava. S rettegtek a holnaptól.. s jobbak. ha engem. a zászlóval. 277 . tőlem el. mi nemesi privilégiumukon esnék. elegendő áldozatnak tartván a fél napot. de minthogy asztalterítésre is éppen akkor került. Még most is az.. A gyöngeelméjű Ferdinándhoz tudniillik. mely . hogy Batthyány Lajos.. hogy a kutyáját rábízza . tömegben valahára beérkezett vidékieket. mivel nem is volt kutyája) a feje május 17-én tízezres nemzetőrség toborzását rendeli el .) „. A környéken nagyot vetett latba a főispáni ajánlás. figyelmeztetvén a csapásra. A Tízek nem ijedtek meg a puskaporszagtól. hiszen ha hitelt adunk e végletes fogalmazásnak. valami Hrabovszky nevű kiszolgált pecsovics is idevetődött. annyira sem becsült. S ez a tisztikar sem volt forradalmi..s maga részére hódított. a pecsovics hajlamúakból.Szóval én a korteskedést az isteni gondviselésre és a jó lelkiismeretre bíztam.ami annál súlyosabban esik a latba.. a fennkölten-érzelmes hang föllelkesíti a tömeget. melyet a legnagyobb munkaidőben hasztalanul el kellett töltenie..Sírni való mozzanata e forradalomnak. amikor a szónoki varázs szétfoszlott. paraszt embert választanának követül. esernyős forradalomban? Civilekből tábornokok lesznek. azonnal haragra lobbanva teljes erővel mind egy szálig mellém nyilatkozott.. fegyvert adni a kezébe.amit szónoklatokkal aligha lehet. Mint a törvény tisztelői .a hadügyminiszter: Mészáros Lázár (élemedett korára is csak ezredességig vitte az osztrák ármádiában) helyett. A tömeg eloszlott.

a Honderű kiérdemesült tollnoka. S a közkatonák? . Besze János negyvennyolcas képviselőnek egy csípős szavú kortárs szerint „minden ereje és tehetsége ‘érc hangjában’ állott”. A Komáromi Lapok. Arany költeményében. nagyrészt nemesekből vagy éppen főurakból verbuválódtak. hogy ha akarom vemhes.. kik az ilyen beszédet szeretik. Mely rangra főfő érdem volt egy posztókabát”. s csak legyen vezetőnk. az mind szentírás. Egy hét múlva mindennek vége . hogy amit ő mond. (Bach belügyminiszter is ilyen dicső pályát futott be..de mondanom sem kell. ahol háromszáz éve Győry Jakab hajdúi szedték rá a portyázó törököt. addig attya Tatai palotájában gazdag ajándékokkal ösztönzi az osztrák katonákat Komárom ostromára. volt képviselők járják az ország rejtett zugait. A nemzetőrség. Aztán hazamennek.Táncsics lapjában így panaszkodik egy nemzetőr-levelező: „... azokat pedig.. amelynek ki kellett volna vizsgálnia . Császári kegyelemmel. . a nemzetőrseregben „Legottan századosnak emelteté magát. Pedig beálltak.Zerffy Gusztáv.. . Mi. tánc is. ha kell halni is minden órában kedves hazánkért. Rettenetes haláltánc kezdődik.a törvénytelen eljárást Petőfi választásának meghiúsításában. s minden erejét és tehetségét sorompóba állította a heveskedő fiatalok csillapítására. nádas. július 20-án: „A ‘Brüner Courir’ egyik számában azt írja: hogy míg Eszterházy Pál a rebellisek pártján Komárom várában egy hadtestet vezényel. szívünk igaz kívánsága szerint csatába mehettünk volna. Írók. A legsötétebb alakok lázítanak véres szájjal. azt mondanám. biztatás nélkül. dicséri. Arany is fölcsapott nemzetőrnek.mindenki menekül. politikusok.) A köznemes Furkó Tamás. uk-muk-fukk.Arad piacán hasalnak.” . persze. hanem a jellemtelenek is sürgősen kifejlődnek. a körülzárt vár forradalmi újságja teszi szóvá 1849.. ha akarom nem vemhes.Forradalomban nemcsak a jellemek. nem vizsgálta ki .Községének nemzetőr-hadnagyáról (az uradalom ispánja!) ezt mondja: „Ha kérdezné kend.ha tiszteink általában lelkes emberek volnának. félreeső tanyákat. Hm! Hm!” (Pál gróf 1854-ben tért vissza a száműzetésből. Még arra is jogot érez. „Tenni kevés . hogy megcsipkedje a márciusi ifjakat: ha szájuk jár..” . most Aranynak nyújt védelmet: itt bujkál egy hétig. a Szalonta melletti zsombék. ez a legendás alakulat magán viselte a forradalom ellentmondásainak minden jegyét. tagja volt egyébként annak a hármas bizottságnak. még most is azt hiszi. Kossuthot s kormányzóinkat gyalázza. farkasszemet néznek a várral. Tisztjei. Halál is. fölfedezi magában a haladás apostolát. Kossuth török földre. milyen ember. készen vagyunk..” IV Augusztus első napjaiban vonulnak át Szalontán Görgey csapatai. hogy majd a bukás után újra alapállásba kerüljenek.Besze így emlékszik meg a bujdosás heteiről: 278 . a Tízek ádáz ellensége.. miért nem állanak be a hadseregbe. köznemzetőrök.) .de halni volt esély.

de a kor hangulatáról valóban az akasztófa-tölgyek s a táncoló hölgyek pokoli ellentéte ad képet. Egy kis idő múlva. és midőn esze lánga (!) egy tárgyat olvasztgatott a versezet szabályaiba (!). hogy egy nagy költő halála után országos gyűjtés indult . bejött hozzám kedves jó gazdám.” 279 . holott a mindinkább elharapódzó léhaság. míg „az elbocsátott cselédek »könyörgései« olyan nyomorúságos évi nyugdíjra irányultak.„Az önvédelmi harc” (finom. hogy nyugdíért folyamodni nem fog” .hiszen a valóság is ellentmondásos -: ugyanebben a korszakban történt az is.” Az est eseményeinek leírása után: „Beszélgetésünk közben szóba jött az általános lehangoltság. majd megmutatnák azonnal. a nemzetietlen szokások. Erre V ö r ö s m a r t y elkomolyodik. és kérdezett. lehet hogy üldöztetve. kasznárt. hogy a verset Sárosi Gyula írta. és írogatni kezd. de drága’. leányok.kiforgassák a parasztságot a 48 adta előnyökből.írja Sritér István . hogy még az öreg rét is fel lenne szabadítva.’ Különös lélektani tüneményt észleltem Mihályban. ugyanakkor ajka is mindig mást danolgatott. hogy kívánnék-e velök megismerkedni? Megismertem én őket.. amit a szabadságharc jelentett a közelmúltban. mihelyt hangjaikat hallám . felteszem róla. éber figyelemmel rejtegetett az öreg F e k e t e bácsi: egy sötét este. augusztus utolsó hetében. kocsist. csak most jönne egy huszár..” .általában a nemzeti bánat korszakának szokták tekinteni. táncoljatok’ és így végződik: ‘Akasztófákká válnak erdeink tölgyei.’” A kerek kis történetnek egyetlen szépséghibája van.. mondván: ‘Lágyítsuk a plajbászt.Most alakul ki a tőkés bérleti rendszer... mindig ezt a kedves nótát danolgatta: ‘Kerek az én kis kalapom. s egy irónt vesz ki zsebéből. hogy méltán meg is verné az isten azon anyát.akár hatósági támogatással is . Valóban meg van tisztelve vendégszerető háza. jobbra s balra poharat koccintgatott. hazánk hölgyei. s valahányszor ismét írni kezdett volna.az özvegy s az árvák fölsegélyezésére. 1849 szeptemberéből: „a csősszel pörölvén különösen Garbaczy János és Budai Pál. amelynek vásárló ereje. csak táncoljatok.felelém neki -. de minden bizonnyal búslakodva vergődöttek: V ö r ö s m a r t y és B a j z a. mert a lélek és testben fáradtan e tanyára.kasznáromnak alkalma lévén szolgálatomban annyira meggyarapodni: hogy szerzeményéből tisztességesen elélhet. Épp Vörösmarty családjáról van szó. mely így kezdődik: ‘Táncoljatok csak. kb. ami az utóbbit illeti: „.. hogy . s azt mondá az öreg háziasszony. hol engemet. az uradalmi személyzet létszáma lecsökken. ugyanis mindannyiszor. „Az önkényuralom korát . mi egy órányi időnél alig vett többet igénybe.” S most egy ellentmondó kép . a kutyák ugatása érkező vendégeket jelentének. mert mindkettő ifjúkoromtól barátom. egyszer élünk. mint már bujdosót a legszívesebben látott. (!) Én azonnal rejtek kis szobácskámba vonultam.. máról holnapra szélnek eresztenek pincelegényt. 27 Világos után „a parasztság által birtokolt telkenkívüli állományt illetően az uradalom célja az lett.. A parasztok hangulatára jellemző kitétel egy gazdatiszt jelentésében...így az uraság.. Bécs ízlésének. hogy a jobbágyfelszabadítás végrehajtásával kapcsolatos birtokrendezési eljárás nyomán elragadja tőlük ezeket a földeket” . míg ezen verset írta..és tekintélyes összeg gyűlt be . Világvége. A megtorlás korát arra használták föl a honszerető főurak.olvassuk egy történeti tanulmányban. valahányszor gondolkozott a munkába vett költeményen. pestisjárvány idején a városok rémült polgárai. a kozmopolita nyegleség. akár a középkorban. és ezen estét megörökítendő írta meg azon verset. kiegyezés utáni fogalmazás!) „fegyverének letétele után Madaras mellett. dáridók: mulatott. aki tehette. az első azt állítá: hogy ez mind másképp lesz.. divatjának szolgai utánzása ugyancsak ellentmondott mindannak. ki leányát ezentúl farsangoltatná. 1 3/4-3 1/2 mázsa búzának felelt meg.. a F e k e t e Sámuel nyugalmazott gazdatiszt által haszonbérben bírt tomaji pusztán27. de ehhez is csak az elbocsátottak egy része jutott.

fennen kacag. Üvölt. Itt aztán ő is szemtanúja lehetett a honfibús vigalomnak.s mezőnek illati. Ez élesen.. velőn. Rá az eb is. De mikor az ágy nem bocsát! Vidám vadászok. Közbűl a többi nyí. Szállása egy kis remetelak volt a kastély parkjában. Ösztönileg vonít. menjetek! Az ébredő pacsirta hí. csahol: S e hangzavar egynémi vad Harmóniába összefoly. Vidám vadászok. A szűzi lég. Erdő. de. Az tompa böffenésivel Az alsó hangot képezi. a barna éj Kétes csatában küszködött: Kétségesen borongtam én Az ébrenlét s álom között. Higgadt folyam. Vidám vadászok. Nyí a vadászeb és ugat. az oktalan.S még egy kép a geszti uradalomból. fölösleges a további magyarázat: A szőke reg. azt hiszem.. acélerő. menjetek: Jó mulatást. menjetek.. Tiétek a nap bimbaja. Keresztül búg csonton. vakog. Én majd a reggelnek bizony Csak már a tallóját szedem: Nyűgözve tart egy bal szokás: Vagy álnévvel természetem. Imetten-e? álomban-e? Hallék üvöltő hangokat: Honnét e hang? kürtszó rivall. harmatkönyű.. huhol. Arany 1851 nyarán adott leckéket Tisza Domokosnak... búg a szava. Csodálatos. friss lengeteg. Édes-fájós e kürtzene. Jó szándokon nem múlna. A rózsakedv. Közé a visszhang kerepel És a vadásznép nyers zaja. De hosszú jajban végezi. Mikéntha sírból zengene. 280 . mélyenható. jó éjszakát. a vershez (Hajnali kürt).

hogy ő szeretne magyarul tanulni. temérdek zsebű zsákkabátokban. nem lehet ellenállni a magyar próza ős átkának. Egy német fejedelmecske bal kézről való fia mit is tehetne jobbat.. Mr. Így aztán télen-nyáron egy ruhában járt. tartották .a régiek. Mikor pedig a szilvórium elfogyott. Ráadásul magát is mulatja. nagy gyönyörűségére a vidék ifjúságának... Arany! Én meggondoltam.És ebben a korszakban keletkezett ez az életkép is: Utcahosszat bőg a szegény marha. ön pedig nem tanulhat senkitől. mind egyszínűt és egy szabásút. majd egy éven át. s az angol derekasan hozzálátott. Meg is kezdték a leckéket.” 281 . mit. Mint az ángolember kaputrokja zsebbel. hadd idézzünk egy derűs leírást a geszti időzésről. most debreceni tanár.s mivel. csak tőlem. Nincsen kedve menni vágópadra. mintája. őróla van a NAGYIDAI CIGÁNYOK egyik harci hősére ez a hasonlat: Környöskörül immár meg van rakva sebbel. és az angol nyelvmester.) „Haynau 1848 elején mint nyugalmazott tábornok Temesvár parancsnoka volt. Én hát abbahagyom!’” Jobb egy jó ember. Eközben a szilvórium az asztalon állt. Atyám kapott a jó alkalmon. a Tisza-fiúk nevelője. amely ezt nem fogadván el. Az angolmester. Ez a cserelecke nem igazságos. De se a magyarul tanulásban nem tanúsított sok buzgalmat. Mikor elhozták Angliából. úgy hívták. Egyszer atyám valahonnan kitűnő ó szilvóriumot kapott. Azt hiszem. Arany László tollából: „Atyám ott-tartózkodása idején. A mészáros ebeit kapatja. Mert én itt minden kocsistól tanulhatok magyarul. Az angol ekkor azzal az ajánlattal lepte meg. még három ‘litterátus’ ember élt az udvarnál. hármat is fölvett egymás tetejére. az anekdotának -. se az angol nyelv titkait nemigen igyekezett atyám előtt föltárni.. a geszti kálvinista pap. hogy Jakob Julius Haynau. Kínosan küzd öt-hat szelindekkel: Életiért még öklelni is mer! Gyepü megől vicsori szomszédok Gyönyörködve nézik a játékot. miként neki a magyar forradalomban egy vagy más úton nagy szerep van szánva. egész kis hadsereg. rajta kívül.. vegyenek leckéket cserébe. hogy ő érzi. úgy lépett vissza osztrák aktív szolgálatba. mint hogy katonai pályára lép.. mint egy jó törvény által igazgattatni. úgy tetszik.s milyen bölcsen . ő az angol kiejtésre tanítja atyámat. mondván. Mielőtt rátérnénk a sötétebb színek felrakására . szólt nagy nyugalommal: ‘Tudja. (Vilmos hesseni választófejedelemnek hetvenegy törvénytelen gyermeke volt. s felajánlotta szolgálatát a magyar minisztériumnak. s ezek voltak a kerti lak leggyakoribb vendégei: Kovács János. Ha nagy volt a hideg. Szabó József. kitűnő anyag hadi célokra. Nagyon szeretett minden szeszes italt. csináltatott magának négy vagy öt öltöző ruhát. sőt csaknem karikatúrája a kontinensre vetődött s itt különcködni szerető angolnak. atyám viszont tanítsa őt magyarul. csak a szövet vastagságában volt különbség. Világos után a törvényt. S mint Haynau példája mutatja.

én nem akartam olyan embernek köszönni valamit.) „Én Haynauval csak egyszer álltam szemközt” . a fővezérnek.‘Wir alt sind Sie?’ (Hány éves ön?) . de egy szót sem szólt. Haynau majd egy öles nagyon szikár ember volt. lesütött fővel egy oldalszobába ment. hogy Haynau hozzámegyen.‘Fünf und sechzig und doch ein Rebell! Schöne Geschichte!’ (Hatvanöt éves létére lázadó! Szép kis história!) S ezzel elfordult tőle..írja a fönnebb idézett kortárs. akinek kegyetlenségét és kegyelmezését egyiránt törvénytelennek kell tekintenem. A lépcső alján megvártuk Tóthot.Haynau. De útja nem kéjutazás volt.5 cm.Volt is.. hogy az osztrákok saját erejükből nem bírtak volna elbánni a rebellisekkel. hogy: „Az osztrákok valóban a legnagyobb vadállatok azok közt. felelte ő. ekkor intést adva Simonyinak. kik képe után ráismerve.. nem sokkal utána.. Én engedtem fogoly barátaim megnyugtatására. 1849 áprilisában kineveztetett a magyarországi osztrák hadak fővezérévé. Az angol miniszterelnök. .) Alig mondja el ezt Tóth. ő maga indokolja azzal. Két kezét hosszasan ott tartotta a vállamon. mint egy történész megállapítja.” (1 láb = 32.Simonyihoz fordult s azt kérdezte tőle: .’ (Kis gyermekem nevében köszönöm a megkegyelmeztetést. Ekkor Tóth Lőrinc azt mondja néki: . hogy Haynau reánk figyelt volna.’ (Hatvanöt. s kérdezve.. hogy ide ne iktassak még e képet a levitézlett Haynauról (ugyancsak Pálffy tollából): „Nyugdíjaztatás után nemsokára utazni ment. anélkül. 1 öl = 6 láb. hogy a lord számára csak Európa közepén volt shocking a vadállati módszerek alkalmazása. egy délelőtt elmentünk Haynauhoz. Pár percig bámulva néztem a jelenetet.. hogy mit csináltak azután együtt: ‘Semmit.” Megjegyzendő. Pálffy János. kétfelől mellére lecsüggő. ekkor érdemelte ki a bresciai hiéna nevet. hogy mint egyik volt elnöknek meg nem jelenése nagyon feltűnt. bajuszát kegyetlenül 282 .) . kívülem még Tóth Lőrincet és Simonyi János képviselőket kivéve. a negyvennyolcas országgyűlés alelnöke. kegyelmet gyakorolt: „Fölmentett társaim. szüntelenül könnyezett. amikor Paszkevicshez írott levelében sürgeti az orosz beavatkozást. én pedig kijöttem... az pedig hogy kedvére kidühönghette magát. Legemberebbül elbántak véle Londonban.Görgey az oroszok előtt tette le a fegyvert. „Más úton. elmentek másnap Haynaunak megköszönni fölmentésüket. az osztrák kormányra jellemző. Palmerston lord kinyilatkoztatta. Azonban többen reám estek. de egyet sem szólt. kimentünk a szobából.” De azelőtt még az olasz fölkelés leverésével bizonyította be rátermettségét. nekiestek.még Berlinben is. hanem vesszőfutás az európai közvélemény sújtolása alatt . . hogy „patologikus jelenség volt vér. . míg végre levéve kezeit.és bosszúszomjában”. hogyne fájt volna ez a szemtelen.’ . lealázó mellőzés.) De nem állhatom meg..‘Fünf und sechzig. 1850 júliusáig tombolt. Anglia gyarmatain nem volt ilyen finnyás.Haynaunak. augusztus elsején szűnt meg. .Ich bedanke mich für meine Begnädigung in Namen meines kleinen Kindes. Schwarzenberg miniszterelnök is erre hivatkozik... két kezét fölteszi a Tóth vállára s könnyei egymásra kezdettek hullani irtózatos bajuszára. akik valaha a civilizált emberek meg nem érdemelt nevére igényt tartottak. s hogy ez káros hatással lehet a még el nem ítéltekre nézve. S a British Empire gyarmatügyi minisztériuma 1966. főleg a gyármunkások. bukásának napján. szegénynek.. bizonyosan egy láb hosszú bajusszal. Valószínű.

Mindjárt eszembe jutott. még egyszer. mely a lak fölé védelmezőn terjeszkedik. kulturális és oktatásügyi ráfordítások összege. 283 . akadtak. több kincset rejt.megcibálták s egy részit ki is tépték. hogy a szabadságharc idején maga a kormányzat bujtogatott a rebellis magyarok ellen. derült háziasszony. Egy találó hasonlat szerint „úgyszólván hetek alatt fejlődött forradalmár bábból a reakció lepkéjévé”. mint a szokványos költői igazságszolgáltatás: az új kegyenc nagy mulatást csapott. amit megtorlásul a lázadók: erre a politikára a legenyhébb kifejezés az.nos. (Magát Deák Ferencet is kifosztották a zsiványok egyszer. De a fehérre meszelt fal.) A költségvetési deficit 1845-ben 8 230 000-et. Bach belügyminiszter barikád-prókátorként kezdte fényes pályáját a bécsi forradalomban. az utcagyermekek s a nők. Olyan história ez. a lakosság hangulatáról. semmi túlzásra nem volt szüksége Hašeknek . utána a gyármunkások. a Bach-korszakban a felbujtottak ugyanazt kapták jutalmul.” Radecký tábornagy mondotta volt róla: „Haynau olyan.) „Délelőtt érkeztem Szalontára s lakása után kérdezősködém. sajnos. midőn sógora birtokán nyaralt. Európa legdrágább közigazgatásával dicsekedhetett. barátságos szoba. amely manapság sem állhat jobban e téren. Népiskolába a tanköteleseknek mintegy 50%-a járt. . mint sok palota büszke boltívei. agyvérzést kapott. (Azóta. Tizenhat ezrednyi osztrák csendőrrel próbált rendet tartani Magyarországon. sőt honfitársai is Európa legjellemtelenebb politikusának tartották.Az osztrák bürokráciának a pellengérre állításában semmi képzelőerőre. csinos udvar. míg egy házba beszaladhatott. Állítólag szadista volt. A Bach-korszakban évente 238 (!) jelentést kellett küldeniük a megyei hatóságoknak a helyi viszonyokról.a száraz adatok is fölülmúlnak minden képzeletet. hogy a vén fa. utoljára fölsütött Haynau napja: kinevezték Radecký helyébe. mert ő is kegyelmet gyakorolt az olasz lázadóknál. vidám gyerekek sejteték. Csizmadia műhely volt.a legkevesebbet Európában. meghalt.Nem titok. Alexander Bach belügyminiszter. se nem bolt. hogy a betyárvilág ekkor élte másodvirágzását. Már kor-. mint a borotva: használat után jól el kell tenni. s csupa élvezetből járt a bécsi klinikára hullákat boncolni.elárulja a tény. kivéve az Ibériai-félszigetet. Ezt a hagyományt folytatta a monarchia közigazgatása az első világháború alatt. milyen sikerrel? .” . 1859-ben 238 milliót tett ki. hogy ostoba. (Összehasonlításul: hazánkban 1965-ben az állami költségvetésnek kb. Egy alacsony kis házhoz vezettek. hol mindenütt gondos női kezek nyoma látszott. a nyugodt házigazda. Haynau szaladásnak indult. .) . Az állami költségvetésből l. hogy erről írhatta: Se nem csapszék. 9%-a volt a tudományos.9%-ot fordítottak közoktatásra . Az egyenes és közvetett adók 1848-ban 1850-ben 1857-ben 9 280 000 28 000 000 107 000 000 forintra rúgtak. akik megdöntötték ezt a csúcsot. kiről a szomorú korszak nevét nyerte. seprővel ütve és űzve.Radeckýnek e szavai különben saját fejére hullottak vissza: nemsokára ő maga is kegyvesztett lett. Felix Ludwig Johann Friedrich Schwarzenberg 1848 októberében lett osztrák miniszterelnök.

e mély. hanem azon méla eszme ringatózott kedélyemen: vajon a francia és angol írók. Sok mindenről beszéltünk. akik beletekinthettek a kulcsra zárt Kapcsos Könyvbe.akárcsak azok. milyennek képzeltem. más tárgyra tért. Különben leginkább szeretné. mintha restellné. maga a nép. Én könyvesasztalához léptem s néhány angol könyvet nyitottam föl.) Babits megrázó vallomásának.. aki ekkor huszonöt éves volt. Fájt. ő nagy költő. ki kunyhóban lakik. (Gyulai 1909-ben halt meg. de Gyulai később a kevesek közé tartozott..” (Jóval ezek előtt. hogy nem szenvedélyes és ragyogó lyrikus áll előtted. hiszen a java termést eladdig az elbeszélő költemények tették ki. ha. látva e boldog családot. pipával kínált meg... e vidám gyermekeket. nem nagy keletnek örülhete. augusztus harmadikán írta Lévay József Aranynak: „Petőfi verseit lassan nyomják. ki korszakot alkotott.Petőfi művei nemsokára új kiadásban jelennek meg. s mi legtöbb. de komoly epikus.S az eddigiek alapján élhetett is. igenis. „szenvedélyes és ragyogó lyrikus”. S különös. módjában állott volna kibővíteni Arany-esztétikáját.) 1851 májusában látogatta meg Aranyt Gyulai Pál. akik Gyulai életének utolsó esztendeiben törtek be a magyar irodalomba. hogy egy avatott kéz írja meg életét. mert.. némelyből több sor hagyatott ki. Ő egyszerű és csöndes falusi ember.. egypár száz embernek ír és szükséget lát. .. műveltsége. egy magyar költő sorsát. mit hátrahagyott.” A Toldi estéjének kiadására fordul a szó: „. kiket egész világ olvas. akkor nagy és állandó közönsége lenne. Nagy előszeretettel s reám nézve igen tanulságosan beszélt az angol költőkről. Leírása igen tanulságos. Murány ostroma a forradalom előtt néhány nappal jelenvén meg. egészséges alakokra. hogy Arany.. velök társalkodva. a könyvárusok mellőzni fogják. Olympon”. mit tudok róla. gazdálkodik és írogat. a francia és angol írók nem adták jelét. s akinek esze. palotákban laknak. nem irigyelnék-e sorsát. de hijába távoztam el. az úton még mindig előttem állott az alacsony kis ház. . A forradalmiak pedig mind. ha a ponyván kaphatna hírre. 1850. Benne már ekkor élt a meggyőződés.” (Ami azt illeti. mint ő maga mondá. ki fönséges nyugalmában Jupiterként uralkodik az. hogy tudóskodik. panaszkodott. Szörnyen megherélve látand világot.. Elmondá. de csöndes tüzű szem tudtodra adják. méltó. még mindig beszélgetett velem szíves gazdája. s egy szenvedély nélküli ítész mutassa be.ha a könyvkiadó társulat meg nem veszi. s én oly figyelemmel hallgatom. jó érzéke révén. nem azt éreztem.Szívesen fogadott s maga vágván számomra dohányt. e nyugodt férfiút. Ha a lehetetlent lehetett volna letetni.1877-ből maradt e két sor: 284 . hogy bútorai. És a családi köréből ráismerhetsz azon magyar életre. hogy már alkonyban búcsúznom kelle. méltó bosszankodást. Ő érdekes és sok tekintetben félreismert jellem. Nem lesz az készen még ez évben sem.. s a szellemkincs. hogy irigyelték volna. E nyugalmas homlok. mit éreznem kellett volna. ép.”) .. fény és bőség közt élnek. méghozzá modern lírikus . Később Petőfi jövén szóba. s a köztudatban mindmáig él.„Szükség. Némely dalból több strófa..és könyveinek nagy része a forradalom alatt elveszett.. tudakolá. hogy becsüljék. aztán. s tekintélye révén kinyilatkoztatnia. a Jónás könyvének hatvan évvel előbb megkaphattuk volna Arany János-i ősét. hogy Arany „nem szenvedélyes és ragyogó lyrikus. de komoly epikus. hogy egy olyan jeles magyar költő ily kedvetlen anyagi viszonyok közt él. s így talán bizalmok csökkent. melyeket műveiben annyi eredetiséggel rajzolt. hogy már nem jegyző. .

hogy terjesztésöket egy részben álladalmi költségen is elé fogja mozdítani. Telegdy Lajosnál 1849.tehát nagy példányszámban és olcsón . 285 . S Aranynak száz esztendőt kellett várnia. És ősforrása seregnyi tévhitnek s téveszmének művészetről s művészekről. elolvasni aligha érdemes.immár véglegeset.árusítsák költeményeit. haj előre és Rózsa Sándor. Debreczenben. részint a közelebb világot látandókból egy párt szinte bemutatok. ne hátra. olvasót lámpással kell keresniük. de eszközük (könyvkiadás. volt eszükben!). A magyar fiatalságnak Arany János. A forradalomban. semmi kétségem. aki a nép költője is akar lenni.Monda pedig az Úr választott hivének: Menj. de mert megmaradásunk egyik főfeltételének s a népköltészet leghálásb feladatának tartom a népre és a hadseregre lehető legnagyobb kiterjedésben hatni. mint az úri szalonokban. Az Akadémia s a Kisfaludy Társaság működése szünetel. mintha mások kecsegtető példáján nyerészkedési vágyból indulnék. csakhogy rosszul sáfárkodtak a birtokon. eloszlatásukra száz év munkája sem volt elég. június 16-án folyamodott Szemere Bertalan miniszterelnökhöz: „Tisztelt Miniszter úr! Nem. hogy a ponyván . Ha tisztelt miniszter úr ezeket a nép lelkesedésben tartására célszerűeknek találandja. aligha népszerű ember. És itt látható a népköltő. film) már kevésbé volt háromnegyed évszázadon át. mert amit az osztrák cenzúra átenged.) „Ilyesek terjesztését továbbra is folytatni szándékom. elérkezett az alkalom: 1849. Dilettánsok. amely új korszakot nyitott . bátorkodom egy igénytelen ajánlatot tenni miniszter úrnak: Én még Debrecenben megkezdettem a vásári nagy közönség számára verseket félívenkint. s dédelgetett álmáról. épp elég gondban főtt a feje. Ára egy fél ívnek 2 pengő krajcárra van szabva. . A Bach-korszak irodalmi életében is afféle orgia dúl. azt hitte volt (Petőfi is!). a szerkesztők körülbelül félévenkint váltják egymást. tartalma: Haj. Ez azonban még messze van. hogy legfőbb ideje az irodalomtörténetnek is birtokba vennie Petőfi művét. epigonok paradicsoma ez. s a már részint azóta megjelentekből. S persze. (Próféta-lomb) Amire még érdemes fölfigyelnünk e kis rajzban: Gyulai már ekkor látta. az ide mellékelt alakban kiadni. még nem mondott le. mint az új-birtokosok hinni szerették volna. időszaki sajtó. Kérészéletű lapok látnak napvilágot. hirdess végromlást a nagy Ninivének. Főként ha e munkát csak az ellenzéki művészek bátor s becsületes csoportja végezhette (nem is a Petőfi Társaság tagjai.” A tisztelt miniszter úr azonban hallgatott. Gyulai nevezetes Petőfi-tanulmánya 1854-ben íródik. Ki tisztelettel maradtam alázatos szolgája Arany János mk. rádió.” (A melléklet: A szabadság zengő hárfája.kiknek igazságuk ugyan fölösen. de meg akit a hatóság méltónak ítél a szerkesztői tisztségre.

velősen: Oly hüle. Se füle. hogy fogalmat alkothassunk az irodalmi zsibvásárról. Kedvem szottyant iddogálni. nagy „dalidókat” csapván (a szó is az ő alkotása). s csak annyi haszna volt. a tudós professzor? A magánember. s természetes. Bi’on nem tod a szokását. mely annak hisz. Kálmán ugyanis cifra szűrbe vágta magát. . S mit szól Arany János.ami kétes irodalomtörténeti érdem.” A lágy majoránna ti.amely egy életet leélt azzal a természettudományos meggyőződéssel. így járta az országot híveivel és szesztestvéreivel. Előre. mintha értené palóc tájszólásban írott dalait. e versszakot azonban a szerző a későbbi kiadásokból kihagyta” (Arany László). mélységesen átérezné a ferentő magas szépségét (sajnos. csimpolya. I. egy korabeli pesti vendéglő italkészlete” . lantok. Lisznyay nem aljas a szotyogó szottyal: én aljas vagyok a lágy majoránnával.. hogy úri közönsége . nincs kéznél tájszótár. mi semmit se cselekszünk. A szotyogó szotty pedig Lisznyaynak erre a versére utal: Megért már az aranyalma Domborodó melles halma.. Oly tarka. Oszt a szeretőmmel hálni. Mit szól ehhez Arany János? A magánember. hogy míg azok ott mindent elkövetnek a közönség félrevezetésére.Lisznyay Kálmán éli most virágkorát. és a hölgyek bizonyára elolvadtak.. hogy megmondhassam.rosszul tesszük mi. a költő. Se farka! És ezt: Előre..! vagy..vive Petőfi! Elég néhány szót ejtenünk róla.. fokost ragadott. mit jelent). ezt: „. Haj potyogó potty. Ne falj annyi mézes kását. tollsíp és duda. Haj szotyogó szotty. Jelszava talán ez lehetett volna: Petőfi est mort .. ha ajkukat nemes egyszerűséggel csókpörgettyünek keresztelte át.Sőtér megjegyzi. hogy beleoltotta a köztudatba a hitet. hogy minden valamirevaló költő alkoholista. hogy verseiből „minden nehézség nélkül rekonstruálható. tökszár. ének 39. levélben. azt találja gondolni. közönsége körülimádta és úgy tett. 695) ‘mollis amaracus’ kifejezését parodizáló comicum volt alkalmazva. Haj rotyogó rotty. árvalányhajas kalap a fejében. Dorong nekik és polemia! különben ez a becsületes magyar publicum. „A nagyidai cigányok első kiadásában (II.. hogy a pacsirta fán csücsül nyári estén -. hogy nekik van igazuk. a költő? Ezt: Kálmán művészetéről. doromb. Madárkelepce és repedt kolomp! 286 . stropha) mint Virgil egyik sorának (Aeneis. mi a guta: Lant nemigen van.

A törvényalkotás érdeme Aranyé. hogy a verstan törvényei a fűzfapoéták ellen íródnak .Arany verstani törvényeit is kisajátította az Akadémia.Nincs mit magyarázgatnunk. költői babérra. Ily had közé bizony átallva lép. A gyakorlatban már megvalósultak azok a verstani elvek. s hogy tovább haladhasson az 287 . hogy a tudat elmarad a lét. a lónak S jobb egy veréb ma. tehát a lehető legszabatosabb fogalmazásban. komolyra fogván a szót: Írjak? ne írjak?. s erőszakot eleddig csak erőszakkal lehetett legyőzni.. Aztán még egyszer.az igazi tehetséget csak abban segítik. Dalt zengedez és dala úgy nyöszörög. hogy fölismerhesse a kivételt. (Babits!) Mert kinek arca van és háta ép. nem ő tehet róla: aljas emberek a legjobb szándékú műveket is kiaknázhatják aljas célokra. amelyet bőrén megérez: Jézus sem szép szavakkal csalogatta ki a kufárokat a templomból.Aztán: Jár számkiüzötten az árva kölök. És mit szól Arany János. Ki-ki ellen csak olyan fegyverrel lehet harcolni. Kivált ha nincs is méltó fegyvere (mit ér a szó. Patkó se kell. gyakorlat az elméletet. különben. De a törvény rögzítésére égető szükség volt: hogy végre meg lehessen zabolázni a költészet útonállóit. . mint egy túzok holnap: Ismerje meg hát a világ jelenben És bálványozza lángeszét. azt is jelenti. .. Egy istencsapás: Szólnom kisebbség. a tudós professzor? „Lettem éneklőből . Nem egy esetben túl is haladt rajtuk a poézis . a nagykőrösi tanárkodás idejéből két tanulmány taglalja a magyar verstan kérdéseit: A magyar nemzeti versidomról és Valami az asszonáncról .. A lét megelőzi a tudatot. hogy újat nem lehet alkotni régi szabályok szerint. sajnos. az újat. Mert: Ő az. hogy visszaéltek vele. bűn a hallgatás. ha már nem él. tessék elolvasni. Ami.az Aranyé is például... kitől (bizony már jó minap) Egy hirdetést hoz valamennyi lap: Hogy ő az apja lelkinek se vár (Nem oly bolond ő. De. Az ötvenes évekből. hol ostor kellene!) S ez a nagy tragédia: a fegyvernemek különbsége. . Mert ami Aranyt illeti: mint költő tökéletesen tudta.. mint ahogy a Petőfi-centenáriumon a keresztény kurzus is magáénak vallotta Petőfit.. mint Shakespeár) Elismerésre. Aljasság ellen törékeny fegyver a szeretet. Halál után egy fokhagymát sem ér a. az elmélet a gyakorlat mögött.a harcba tehát bevettetnek a nehézfegyverek is. amelyeket Arany itt írásba foglalt.énektanár”: Vojtina Ars poetikája esztétikai remeklés: versben..

egyelőre még. pusztán formai meggondolásból (hangtanilag) rosszként bélyegez meg. amelyet a leíró verstan.Természetesen a föntiek vonatkoznak az összes többi verstani kategóriára is. megnem értett enjambement-ját az Arkádia-féle című versben. megkülönböztetnem leíró és funkcionális verstant. előre is. Enyém. De azonnal rátérünk. Nem az úttörő vétke. csupán azzal nem. És mi ne tartoznék az élethez? Még a halál is.még bűnhöz is. tied. kritikai gyakorlatban. .s ismétlem: ez lehet az egyetlen szempont . Mi rejlik emögött? Tudós költő? .). Szabadjon itt. hanem elkerülhetetlennek is bizonyul: funkcionális szempontból . poeta doctusnak szokták nevezni azt. hogy: mi a vers? Pontosabban: mi a jó vers? Még pontosabban: mitől jó a vers? A vers formaelemeinek vizsgálatában egyetlen sarkalatos pont az lehet. Meg kell határozni: mi az asszonánc. Mindenkié. irodalomtörténeti fölismerésben. amelyekből fölépül (azonos vagy szomszédos helyen képzett zöngés-zöngétlen mássalhangzópárok stb. mondjuk. . balítélethez vezetett verselméletben.nos. Eddigi verstanaink (zömmel) ezeregy fontos vagy érdektelen jelenséggel foglalkoztakbíbelődtek. hogy milyen mértékben segítik a művészi mondanivaló kifejezését (értelmileg) és hitelességét (esztétikailag) tehát megszerettetését (érzelmileg). háromszáz növény latin nevét.és végső soron csakis ebben a tekintetben szabad és kell megítélnünk. A törvények merev alkalmazása megannyi tévedéshez. ha a költészetben nem tudós és a tudományban nem költő. Tehát mindenben. Ezért hát nem maguk a törvények érdekelnek bennünket: hanem az út.Tudós költőnek. Csak jó legyen. 288 . tehát nemcsak szükségesnek. Mi ebből a tanulság? Az. Balítélethez? . a költészetben. hogy verset pontosan 1239-féleképpen lehet írni. az egyelőre még mindig inkább nincs. föladata. Ez az érdemük. Mert. Az Arany János-féle.Az „énektanár”-ról beszéltünk az imént. meddő vitához. Egy példa. meghatározott szerepe. ami az élethez tartozik. Az úttörőé csak az érdem. elképzelhető olyan vers is.. Ám mindez fabatkát sem ér.elvégre ez a cél. ha az utódok gyatrán sáfárkodnak az örökölt kinccsel. más szóval: a versnek egyik alkatrésze. a mienk is. de a vers mondandóját tartalmilaghangulatilag híven adja. a bűn. (De csak játsszunk!) . s amelyben igencsak jó szolgálatot tehet egy disszonáns rím. övé.Minden költő tudós. A leíró verstan meghatározza és rendszerezi a verstani alapfogalmakat. utóbb szentté avatott törvények ellen maga Arany János lázadt föl legelőször költeményeiben. Ha másban nem. aki bevágja. amelyet kicövekelnek. ugye.csak jó lehet. Tehát az életben. Rendszerezni a hangokat. aki egy kicsit is szereti az irodalmat és egy kicsit szeret gondolkodni.úton . hogy asszonánc csak versben fordul elő. De ne játsszunk a szavakkal. funkciója van a versben . ez az értelmük. Egy asszonánc pl. Tudós költők? . A funkcionális pedig . az előzőkben alkalmunk volt látni Arany „botlását”.Nem szabad azonban megfeledkeznünk arról. Emiatt nyilván nem Arany a hibás. amely nem akar „idegnyugtató felhőjáték” lenni. mint van.

talán ez az első eset . margitszigeti magányos sétáin leletelepedik egy padra. ha nem zsarolná oly szívósan. sem tudna saját színvonala alá süllyedni. s ösztönös tudatosságában (alább majd megmagyarázom. Ez a dinamit. De nyugtat az. Száz év telt el ennek az ellentmondásnak a jegyében. Nem túlzok. kétségbeesetten. hatásos robbanóanyaghoz jut. Gyulai követelőzik. Mindenki jól járt: a haditechnika. épp most emelkedik oly magasba. Ennyi a nyugdíjas vasúti bakternek is kijár. de az az államférfi is. mert a helyzete amúgy is kétségbeejtő. aki az első atombomba ledobásáért felelős.nem az erény. mi ez) még ha akarna. pajzán életkép vagy csöndes idill. mert vagyont gyűjtött. Ebben az áldott esztendőben vezette rá a véletlen a híres svéd vegyészt arra. s a világbéke. hogy ha kovaföldet nitroglicerinnel (szabatosan: glicerintrinitráttal) itat át. ami még maradt. de mégiscsak erőszak. de kismiska az irodalmi pápa szerepéhez képest.V A huszadik század voltaképpen 1867-ben kezdődött. Derekasan. hogy . hanem az erőszak. hogy . s napalm-bombák lobbannak valahol Délkelet-Ázsiában. a legmélyebb s legmagasabb huszadik században: csönd áramlik be a nyitott ablakon.dolgozhatik kedvére.némi ingerültség érződik.vagy csak nem meri követni. Minek? Magának firkál. Míg aztán győz . Az öreg költő egyedüli vigasza a Kapcsos Könyv. Nem mintha nem volnék beteg. S szeretné is megőrizni arra a rövid időre. itt-ott szellemes. Most. mert kedvére holott kisujjában van a versírás minden fortélya.ámbár két világ. rokonok. Most hát van. nyomat belőle ötszáz példányt barátok. éjjel háromnegyed kettőkor. Megszolgálta. Sőt. hogy e sorokat írom. A költő hangjában . de nem a nagyközönség számára. Baráti. hogy közreadjon két-három darabot.s tucatnyi kisebbecske háborút így sem sikerült elhárítani. Nyaranta. ismerősök. az „irón” óvatosan araszolgat. mert azóta is élvezi az ötvenmilliós vagyon kamatait . Nobel. hogy a különben jószemű Gyulai sem tudja . Ha nem háborgatná Gyulai Pál. Szép a független nyugalom. Megérleli egy-egy dalom. kapott Nobel-díjat békeapostol is. mert új szerrel gyarapodott. Mert Arany Jánost irodalmi pápává szentelték.lehetek. kedves. Nyugalmához ragaszkodik. 1967 tavaszán. S ez jó is volna így. Független nyugalomban sohasem volt része. A prófétai szerep háládatlan. mint az ünnepelt. szinte naponként kerül ki alóla vers. 289 . De ki-e a költőnek? Hiszen számára a „független nyugalom” azt jelenti. Arany a Toldi szerelmét sem akarta kiadni: úgy gondolta. s úgy érzi: pongyolán. nyafka színésznő? Csömör? Utálat? Elefántcsonttorony? Egyik sem. négysoros sóhaj vagy káprázatos ballada. könnyen kezelhető. Mi ez? Beteges elzárkózás? Harag? Hiú szeszély: kéreti magát.

) titkos aráját. megharagszanak Arany Jánosra. Csakhogy ilyesmit soha életében nem tett. A tehetségtelenség kiváltsága. Az elnöki asztalnál három aggastyán ült. a ki azonban szerelmét nem viszonozza ama bájteli föllengző hévvel. hogy eltántorul s gerjedelmei nemességének elnémításával egyedül önimádásba merül. Hogy túl jól . Az érzelmek e remegő vágyakodása Abigélben csak hiú öntetszelgést. akit egy Szabolcska Mihály. Beszéltek Arany Jánosról. Költőt nem lehet megismerni . Az Akadémia tízannyi kárt okozott Aranynak. hogy bekerüljön a szentélybe. S ha Arany János szent nevében oktatják ki őket. szívök csapkodó hullámai egymásba ömlenek.kiadásából ismertem meg Arany Jánost gyermekkoromban. kínos ömlengéséből. de rejtőző érzelmeiből. fesztelen nyíltságában keresi. fukar élvezetet sajtolva kölcsön(ös). de abban egyek. Teljesen átengedi magét Benő gerjedelmei rohamosságának (!). Megszeretni azonban megszerettem. íme egy részlete: „Bárci (!) Benő lelke mámoros odaadással szereti vala Kund Abigélt (. Az Akadémia idejekorán kisajátította Arany Jánost: olyanok emelték vállra. Rövid idővel megjelenése után. addig Abigél a szerelmet magába fogadja és viszonozza is. Csupán: dolgozott. Mert a költők szeretnek tanulni (ha jó költők)..Ettől pedig rövid lépés a népszerűtlenség vagy éppen a közutálat. könnyelmű önhittséget táplál. Kéjeleg kedvese hódoló.magasra hát nem is emelhették.) mi dobogtatja. hogy nem tűrik a kioktatást. mint önálló ítéletet alkotni. Az irodalmi pápa népszerűtlen. Még Mikszáth is azzal intézte el a nemzedék-kérdést. mégsem kell sok ahhoz. s megütött egy utalás az „olcsó Arany-féle rímek”-re (mint utóbb láttam. Költeményeinek 1867-es .a szakadék is ekkor volt legtátongóbb.az más lapra tartozik. míg azonban Benő. hogy tehetség. Meg is érdemelte volna.. A Tetemrehívás pompás ballada. hegy az embernek elmenjen a kedve az elolvasásától. csakhogy Abigél nem nyújt szóló bizonyítékot belseje igaz állapotáról (!)” .S így tovább. épp olyan Ady-versben.s hát még ha ifjonti hevünket szítja -..Fiatalok és öregek harca talán éppen a Nyugatosok fölléptekor volt a legelkeseredettebb az egész magyar irodalomban. egy Vargha Gyula vallott őséül. a melylyel az rajta csüng (!) s minőt benne édelgő buzdulással ébreszteni törekedik. saját szemünkkel meggyőződni. Karjai ölelik ugyan Benőt. Megismertem? Megismerkedtem vele. Petőfiről s Kisfaludy Károlyról. de ajkai szorosan lecsukvák s szerelemről nem szólanak. de hasonló hangokban föl nem melegűlnek (!). Hogyne idegenkedett volna egy Akadémiai Szent Jánostól. giliszta is lehet. Beszéltek a 290 . elkábítja őt s szíve büszkeségét annyira fölingerli.jó költő holtunkig tanít.nekem mindmáig szép . mint amennyi hasznot hajtott az Akadémiának Arany. Móricz Zsigmond így emlékezik meg e korszakról: „Mikor 1900 szeptemberében Pestre jöttem az egyetemre. Az Akadémia kistermében áhítattal ültem. hogy. s ami épp elérhetetlen: elfogulatlannak lenni.. . elmenjek a Kisfaludy Társaság ülésére.Ady baráti unszolásra olvasta el a Buda halálát. szíve azonban nem vallja meg. gyönyört szíva kedvese szavaiból. Nem csoda . Abigél szeretik egymást. illetőleg nem szeretnek (ha rossz költők).. első dolgom volt.. akik bokájáig sem értek . Következett aztán az Ady-varázs. s megváltoztatta eleve-elfogult ítéletét Aranyról. a melyek behatolnak ugyan keblébe. üdvét a szerelem áradozó. nem árulja el (. ha maga buzgólkodik. szent nyilatkozataiban. Kényelmesek vagyunk: könnyebb a közszájon forgó véleményt szajkózni . Bárci vallomást áhítoz s Abigél hallgat. szerelmi elbizakodást. amely nagyon sokat köszönhet Arany Jánosnak). a mely hízeleg neki. hogy gyatra szólamokkal a legjobb ügyet is el tudja rontani. . hogy akiben mozog valami: nem biztos. Benő. 1878-ban egy irodalomtörténeti folyóiratban (Abafi Lajos Figyelőjében) jelent meg róla cikk.

. Jóízűen felnevetett.) Ilyen heccnek volt áldozata Arany János. mikor beválasztottak. és eldörögni a Kárpátoktól az Adriáig annyit dörgött frázisokat. a hazáról. Virág Benedek. . Istenem. azt mondja a három szent aggastyán közül az egyik: .vagy kutyafalkát. Elképzelhetjük. hogy vad . nem éppen ifjú ember. Tíz évvel régebben. Előttük nincsen kétely. A tanár urak.. 291 . az ügyes fickó.” De hát mindez Arany halála után harminc évvel történt. (Egyébként Tolnai Lajosnál ki-ki elolvashatja a részleteket. amit az akkori Akadémia és Kisfaludy Társaság indított. amit jelöl. hogy mit kell érteni nemzetiesség alatt. úröcsém? Megmondtam.Hány éves. Mert. s ezzel az öklendeztető állatkínzással szórakozott a közönség.. mint szerény katonája egy irtóhadjáratnak. Rémülten néztem rá. Pontosan meg van állapítva.” S más helyütt. Alfejezet Petőfi Sándor. Azóta eltelt három évtized. ugyancsak a század elejének hivatalos irányzatáról: „.Az a maguk Adyja. feltalálta a vers nélküli verset. A pápa ellen. Az akkori fiatalok legnagyobb része ugyan nem élte túl saját halálát.. az irodalom papjai a pápa nevében követték el gaztetteiket: ezért van szükség irodalmi pápára. milyen lehetett a hangulat a költő életének utolsó esztendeiben. De a három öregúr közül egyik sem beszélt arról. nem valami épületes dolog. ugye. érdemük. Állott pedig ez abból. ellenben van biblia. biztosan tudnak mindent ex professo.Én is annyi voltam. mint én megszülettem.1869.vagy megvadított állatra rászabadítottak tízszeres túlerejű ember..Mikor volt az? . s mikor elmentem az első ülésre. milyen egyszerű dolgokról volt szó. mi másért is volna.. Szépen tisztán ki van dolgozva. Az öregúr akkor még azt mondta: . Vannak aztán Énekek éneke s más fejezetek. Berzsenyi. A bibliájuk fő fejezete Arany János. csak elővenni a régi fegyvereket.a valóság csöppet sem volt rózsásabb.. hogy ő mit alkotott. Dugonics András. mint a nemzeti szellem hivatalos őrei.valóságos divat abban az időben. minden tehetségük. Engem is beválasztottak a Társaságba. Fegyverben nem voltak válogatósak: ízléstelen gúnyverstől szárnyatlan paródiáig mindennel megpróbálkoztak. jó öreg Gvadányi s így visszafelé. A hecc német eredetű szó. Fölháborító az összehasonlítás Arany János helyzetével? Tessék csak nyugodtan fölháborodni . kiváltságuk az Arany-gyűlölet volt . Hecceket még a múlt század első felében is rendeztek.Négyesy László. hogy mit mondott Széchenyi s mit mondott Gyulai Pál.népköltészetről. s a tanár úrnak semmit sem kellett tennie és fáradnia. egy egész írógenerációt ostorozott. már akkor is” (Móricz e cikket 1931-ben írta) „mint rugalmasságát vesztett.

(Ámbár ez utóbbi .) Ez az alak is a múlt század ötvenes éveiben született. Ez nemcsak alkati tulajdonság. (S ez nem tréfa.Arany valóban az. hogy „frászt az utókornak” . Nekik szólt oda Ady. hogy a költői tudatosság: tudatos költőiség.mint mondották: Titán Lacikra . Uram. hogy balladákat mert írni. A hiszékeny utókortársak nagy része tudniillik látatlanból veszi át az örökséget. Emlékezzünk vissza Vajda János megállapítására: hogy ti. Így lettek a költők a társadalom hülyegyerekei. tehát az Akadémia nyugodt lélekkel átkozhatja ki. nemcsak tudós érdeklődés a világ mindennemű dolgai iránt. Nem költőként tudatlan szegény feje. s tulajdonságait a szellemi tehetetlenség hatására a köztudat ráruházta elődökre és utódokra egyaránt. példákkal tudom igazolni.az irodalom papjai ezzel a túlvilági élettel kecsegtetik a költőket.Egyfelől kijátszották a fiatalok ellen: a versírás receptjét egyszer s mindenkorra megadta Arany János. Tudatos költő? .a fönti elgondolás vagy inkább elgondolatlanság szerint . Figyeljük meg: ha valaki nagy költő unos-untalan a valóság iránti hűségre hivatkozik: mérget vehetünk rá. Mit értünk ezen? Legegyszerűbben úgy határozhatjuk meg. akár a hátulgombolós gyermekek.” No de sebaj.az írásnak könnyebbik és felelőtlenebbik válfaja. hanem a kifejezés ellentétes párjától származik. hogy senki sem születik írástudónak. abban a reményben. majd az utókor! . a barátaimtól.) VI Az epikai hitel fogalmát Aranynak köszönheti az irodalomtudomány. Jellemző például Kiss József esete: ő ugyanis vette azt a bátorságot. ellenségeimmel elbánok magam is.árulkodtak nála a tisztes akadémikusok. tehát bajos az írás ösztönéről beszélnünk . egy temetkezési vállalatot József Attiláról. „Ments meg.Őstehetségünk ösztönösen ért a versíráshoz. de nem oszlatja el a félreértést. miért jár vendéglőbe. Arany meglévő anyagból formál. Úgynevezett őstehetséget. hogy baj van a kor irodalmának szavahihetőségével. nemcsak lelkiismeretesség. s valami felemás kegyeletből elnevez egy cukrászdát Vörösmartyról. Csakhogy Arany azt mondta: De hiszen ez nagyon szép! És így maradt két szék közt a pad alatt. Így ebrudalták ki Arany Jánost. ami eléggé furcsa. Lisznyayék áldásos működése folytán. Ösztönös költőn ugyanis tudatlan költőt értenek. de már a kisegyszeregyet nem tudja. Ez így jól hangzik. egy úszódarut Ady Endréről. hogy mennyire elronthatják a kortársak a költő ügyét az utókor szemében is.mert „íme. hogy a balladák utolérhetetlen mestere rápirít a tejfölösszájú pályatársra. mert a versíráshoz ösztönösen ért. Másfelől a fiatalokra .hát még a versírásról. Aminthogy baj is volt. bizonyság Isten előtt”. ha meggondoljuk. rögtön be is vádolták Arany Jánosnál. és a vendéglőben mindig becsapják. amely nem innen. 292 .) . (Úgy kell neki.

Ez a tudatos költő tudósnak sem utolsó. mintegy bármikor s főleg: könnyen. szellemes megjegyzésekben. meglepetéssel. Seregnyi régi és népi kifejezést. ifjonti önbizalommal. sokféle egyéb . ha a megjátszás sikerül. mind a népiségnek tudós ismerője.) Most látnak napvilágot a régi magyar irodalom első alapos. lelki. áttekinthető szövegkiadásai. az értelem teljes kikapcsolásával. irodalomtörténésznek. a nyelvújító buzgalmat vad ellenhatás követi. tartalma is bővül: a régi. Nem átall szójegyzéket csatolni egyes munkáihoz. önkívületi állapottá ködösíti. A verselésben is dúlnak a csaták.ha több benne a tehetség. A század eleji romantikus túlkapásokra pozitivista túlkapások ütnek vissza. maguktól értetődővé: reflexszé válását nevezzük költői tudatosságnak. mielőtt szépen csalogatta őt avízből ki.csakhogy ez a módszer csináltságra. Elképesztő germanizmusok módija még elképesztőbb antigermanizmusok divatjával váltakozik . Kovács professzor kísértete még egyszer megjelenik. Nyelvésznek. Előfordul. a nagy gyermekkori élmény az élet során gazdagodik. . egy árva csikkünk sincs” . ami a célja volna: nem hat.. A nyelvészkedés is most kezd tudománnyá komolyodni a századelő délibábos kontárkodása után. Toldy Ferencet mondjuk a magyar irodalomtörténetírás atyjának: a budai német postamester fia tizenkét évvel idősebb Aranynál. ő pedig Kukorica Jancsinak hivatott. elraktározzák az agy zugaiban. még hajlamosak a végletekre.Az idő megszerzette ezt a jóslatot . milyen kiválót alkotott.képzettség tudatosítja.Arany így festi a jövő stílusát. erőlködés nélkül előszedhető tartalékként. a művészi hitel elveszítésére vezet.és így tovább. Az anyanyelv.. Ő Iluskának neveztetett.tudományossággal művelni. (Ez a diszciplína is meghódít egy német koponyát: Budenz Józsefet. ösztönössé vált mozzanatokat a filológus . a János vitéz meséjével: „Élt egyszer juhászbojtár. ösztönös tényezőket ismeri el. A másik véglet csak az érzelmi. s a költő..és kész a költő.) S ez igen jól fog. a tudatosságot is kétfelől fenyegeti veszély: a leegyszerűsítésé és a túlbonyolításé.egy mai novellából idézünk: „. mert nem messze pillanta meg apatakban egy leányt ruhákat mosni. „Csak?” a recept közismert: végy egy lat tehetséget. kérész életűek többnyire. Ami igaz. Ő tüstént mene közelebb és nem nyugvék. A leegyszerűsített változat csupán az értelmi tényezőknek tulajdonít szerepet az alkotásban . gyönyörködve olvassa. mint a ripacs-hajlam. Az ösztönösség tehát (a mesterkéltség ellentéte) nagyon is tudatos elemekből épül föl. hogy valaki éppen saját póza ellenére alkot jót .” . s főleg: másképp hasznosítja a tanultakat. öregbedik.és. csak másképp. elméletek születnek.Irtó tré a szitu. amikor a tudományok.. az emlékek viszont a tudós ismereteket oldják természetessé. Ő mindennap hajtotta ki nyáját a faluvégre. Pokolra kell annak menni”) . Arany mind a régiségnek.Dobj ide egy blázt! . A versírást valami réveteg. adj hozzá tíz lat szorgalmat. hogy aztán eltűnjön örökre: 293 . a többi csak gyakorlat kérdése. (Csokonai sem átallotta.s persze.Mint minden fogalmat. akik mindkét pózt megjátsszák .A tudatos mozzanatoknak ezt a természetessé. S ha már idáig jutottunk. Fiatal szívét erősen gyújtá fel aszerelemltűz. mámoros. persze. . hol saját lapjaiban. rázd össze istenesen (mert: „Aki dudás akar lenni. mámorából ocsúdván. A költő is tanul. Európa keleti tájain a múlt század második felében kezdenek számos tudományágat mai értelemben vett vagy vehető .az elméletek száma mindenesetre nagyobb. stílusfordulatot ment át (például a közölést). hol a Nyelvőrnek küldözgetett rövid. igaz: akadtak s akadnak. Arany mindkét szélsőségből lecsippenti a lecsippenteni valót. A tudatosság: reflexszé mélyült tudás. a művi úton létrehozott „mű” épp azt nem teszi. fércmű születik. mint a jó verseké.

az általános eredmény nem ilyen leverő.. úgy próbálgatja ő is költői eszközeit. Hiszen puszta nyelvi mutatványként nevezheti a költő. amíg tájékozódni tud. s ez a műfordításirodalomban nagy szó.Persze. Szász Károly Nibelung-éneke elég hosszú ideig megállta helyét. meg kell ismernie minden fogást. A kezdő. Birtokba veszi kincseit.És van ott több régi csínus Tordán termett leonínus. a fordítás-irodalom valósággal elburjánzik.. a „klasszikusok körmönfont fordítása.s legszerencsésebb.E téren is az elvek s módszerek harca folyik. szigorú zenei kötöttség. lakni hozzád.) Arany költészete a mai költészet dédelgetett gyermekkori emlékei közé tartozik. (A vers: A hatalmas szerelemnek Megemésztő tüze bánt stb. Szász Károly meg rímes alexandrinusokban beszélteti Homéroszt. Időbe telik. de oly elemi könnyedséggel.de csak úgy van hitele a képnek.. induló költő lassacskán fedezi föl a birodalmat.Mindent. s bár gúnyvers. mint költőnk mondja. ritmusa: ∪ ∪ – – / ∪ ∪ – – // – ∪ ∪ – / – – ∪ –. mondjuk. A műfordítás ügyét fölkarolják.csakhogy a költőt mindig rajtafogják.. amin ihletetten tudorok évtizedekig elvitatkozgattak. Megjártam én a lélek hosszát S országok útjait. nekem énekeld el Az Akhilles haragját. Alkáji rend.. . Vágytam. mosolyogni való elmeszüleményeket hoz létre: Múzsa. 294 . Költői képet ugyan művi úton is lehet létrehozni . distikhon! Ez egyszer az ízes konyha! Ilyet nem főztök bizony. Arany egész művészete a nagy kincs. ha olyannak is látja. . Számlálgatám az évek hosszát . . igaz jó magyarsággal”. Pintér Jenő akart elbuktatni érettségin) egycsapásra megérzi egy Csokonai-vers ritmusát. amelybe lépett. amit remélek Fölmértem. Magának Aranynak a műfordításai mindmáig élnek. Ihlet és tudomány nem zárja ki egymást . Bérczy Károly Anyeginje. Csiki Gergely drámaátültetései. hogy úrrá lehessen rajtuk. Juliskám.sóhajára hetedfél évtized távolából csöndül vissza fájdalmasan Radnóti hangja: . A termés legnagyobb része ma már csak ereklye-értékű. Mint muzsikus a hangszerét. Ez pedig a versből kiviláglik. ha Meggebedtek is tik hon. ha a kettő együtt jár: ez a tudós költészet. A versírás: életforma. mégis eltalálok hozzád. lilának az alkonyatot . aminőhöz csak a Szeptember végén vagy a Szondi két apródja fogható. csöppet sem túloz: Baksay Sándor a magyar alföldre költözteti a görög hősöket. Mely nagyon megtizedelte A görögök kobakját így pattognak az Iliász első sorai Arany gúnyversében.József Attila (akit a magyar irodalomtörténetírás zabigyereke.

S . olvasó. ő azt mondta: minden a tárgyhoz tartozik.állapítottam meg én -. Én elhatároztam. hogy igaz is legyen. A hibák súlya kettőnk vállára nehezül.figyeled. Húnyó nép közt Osszián. mikor már „nagyon fáj”. hogysem d a l o k k o r c s a Közönyös harmóniám! (Ezt a könyvet ketten írtuk: én és az. élete végén. ha neki vesznie kell . több az esélye. A kezdő versei.az érett költő arra törekszik. hogy összedől a mindenség. Inkább. családot Már végképp másoknak remél.lemondhasson róluk. Ne játsszunk a szavakkal. hanem az eszmék egymás közötti egyezése is. a tartalommal pazarul bánik. A költő fejlődése ebben a tekintetben: az eszközöknek egyre finomabb. válogatott stílusfordulatokra . kétféle harmónia.élje a költészetet.de ezt már olvastam valahol . sőt megrostálása. mondtam én. Ez jól hangzik . de én a könnyebbik részt vállalom. hiszen .igazságokkal hökkent meg bennünket. Béke veled is. a fölfedezés lázában. miegymásban . Egyszerű mondatainak a költő élete ad művészi hitelt. József Attila.Karinthy szavával . gyermekek játéka néha döbbenetes mert kegyetlenül-őszinte . így búcsúzik: Szép a tavasz és szép a nyár is. kedves olvasó? -: valamirevaló polgári költő azt hiszi (írja mindenesetre!).a szó nem fénylik. érvelt ő: a játék belső rendje az élet kristály-törvényeit követi. Meddő érdeklődés. S mert az életnek igaz szóigája a szépség. Így hát megbékéltünk.Attila még mindig. De szebb az ősz s legszebb a tél Annak. Mert én komolyan vettem a dolgomat.S hogy aztán . akit .) 295 . hogy szorosan a tárgynál maradok. s mindig is másoknak remél. gondosabb megválogatása. hogy minél kevesebb. Ilyenkor a legegyszerűbb fogalmazás a legtöményebb művészetet közvetíti . Csak legyen tartalom. képre.énkének nevezhetnék. ha veszni sorsa. de arany. Én mégis elolvastam. jelzőben. De legyek. ki tűzhelyet. ő kifújta a fejemből. csak úgy tobzódnak képben. ha fájó is: mégiscsak az egyedüli becsületes eljárás a költészetben. De csak játsszunk. Azaz: ne csak gyakorolja .az igazság nemcsak az eszmék s a valóság. hogy a legkisebb ráfordítással a legtöbbet érje el: az eszközökkel fukaron.olvassuk csak el a nagy költők utolsó éveinek termését: alig-alig bukkanunk szokatlan szókapcsolatokra. mondta ő. Mert az optimizmus. hogy elolvasok két tucat könyvet és írok belőlük egy huszonötödiket. s ha jól hangzik. mint illik. Elhatároztam.

Bevezette és a jegyzeteket írta Benkő Samu. .. Bp. . . az előszót és jegyzeteket írta Szabó T. 1965. Ráth Mór kiadása. (Ugyanennek a kiadásnak a szövege hazánkban is megjelent. Bp.Kemény Zsigmond naplója. 1964. Ráth M. Arany János. . Arany János életrajza (1929-35) . Arany János.) . 1883. Gondolat. Attila..Pálffy János emlékezései. 1938. 1957. Bp. Bp. 1955. (regény). . Szépirodalmi Kiadó. Bp.. 1899.Arany János összes költeményei.Az alábbiakban néhány hozzáférhetőbb Arany-kiadást.Riedl Frigyes. 1953. Sajtó alá rendezte.Arany János összes művei.Szilágyi Ferenc.. Mint ha pásztortűz ég. emlékezést sorolunk föl: . 1957.. ..Hatvany Lajos. Irodalmi Könyvkiadó..Arany János Hátrahagyott iratai és levelezése... Bp. I-IV. . Így élt Petőfi. elemzést. I-VIII.Barta János. I-III. Erdélyi Szépmíves Céh. Bukarest.. 296 . Bp. Móra Ferenc könyvkiadó. illetőleg Aranyra és korára vonatkozó tanulmányt. I-IV. Akadémiai Kiadó.Voinovich Géza.