NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY

VI. volebné obdobie
Č í sl o: P REDS - 965/ 2012

374
UZNESENIE NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
z 13. decembra 2012 k stavu školstva na Slovensku a konkrétnych krokoch vlády na podporu jeho ďalšieho rozvoja

Národná rada Slovenskej republiky
A.

o p ä t o v n e k o n š t a t u je,

že v súlade so schváleným programovým vyhlásením vlády je rozvoj školstva celospoločenskou prioritou;
B.

žiada
vládu Slovenskej republiky,

aby podľa § 128 ods. 1 zákona č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov predložila Národnej rade Slovenskej republiky v termíne do 31. marca 2013 správu o stave školstva na Slovensku a o konkrétnych systémových krokoch na podporu jeho ďalšieho rozvoja.

Pavol P a š k a v. r. predseda Národnej rady Slovenskej republiky

Overovatelia: Ľubica R o š k o v á v. r. Ján M i č o v s k ý v. r.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful