You are on page 1of 23

Zbigniew Krzysiak

Modelowanie 3D w programie AutoCAD

Zawiera wiczenia na CD

Modelowanie 3D w programie AutoCAD

Niniejsza darmowa publikacja zawiera jedynie fragment penej wersji caej publikacji.

Aby przeczyta ten tytu w penej wersji kliknij tutaj.


Niniejsza publikacja moe by kopiowana, oraz dowolnie rozprowadzana tylko i wycznie w formie dostarczonej przez Wydawnictwa WNIT. Zabronione s jakiekolwiek zmiany w zawartoci publikacji bez pisemnej zgody Wydawnictw WNIT - wydawcy niniejszej publikacji. Zabrania si jej odsprzeday.

Pena wersja niniejszej publikacji jest do nabycia w sklepie internetowym

witmir.pl lub wnit.pl


tel.: 606 629 729

Recenzent dr in. Jacek Warchulski Projekt okadki Janusz Olech Zdjcie na okadce Silvio Arcanjo, http://grabcad.com Redaktor inicjujcy Krzysztof Janus Redaktor naukowy Kamil Sybilski Ksika jest podrcznikiem, w ktrym opisano program AutoCAD 2012 PL. Zamieszczony w podrczniku materia wystarcza do nauki projektowania przestrzennego w stopniu umoliwiajcym uzyskanie certyfikatu ze znajomoci programu AutoCAD wydawanego przez firm Autodesk. Do ksiki doczono pyt CD, z wiczeniami (rysunki .dwg), ktre wymagaj samodzielnego dokoczenia zgodnie z opisem i procedurami zawartymi w treci ksiki. Cenn zalet ksiki jest szczegowy opis, w jaki sposb mona uzyska legaln, darmow wersj programu AutoCAD lub innego produktu firmy Autodesk. Copyright by Wydawnictwo Nauka i Technika Warszawa 2012 ISBN 978-83-64014-00-0 Wszystkie znaki wystpujce w tekcie s zastrzeonymi znakami firmowymi lub towarowymi ich wacicieli. All rights reserved. adna cz tej pracy nie moe by powielana i rozpowszechniana w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek sposb (elektroniczny lub mechaniczny), cznie z fotokopiowaniem, nagrywaniem na tamy lub przy uyciu innych systemw, bez pisemnej zgody wydawcy. Wydawnictwo Nauka i Technika Wydanie I. Ark. wyd. 13,8. Ark. druk. 12,0. Wydawnictwo Nauka i Technika 02-036 Warszawa ul. Uniwersytecka 5 Tel./fax 22 2344374; kom. 602 476 653 www.wnit.pl; biuro@wnit.pl Przygotowanie do druku: ALINEA 02-830 Warszawa, ul. Gawota 4b/22 tel.: 503-111-621, alinea1@alinea.pl Druk i oprawa: Wojskowa Drukarnia w odzi Sp. z o.o. ul. Gdaska 130, 90-520 d, www.wdl.com.pl

Spis tres ci

Wstp

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5 7 11 12 13 16 17 19 25 28 31 36 42 43 59 71 77 80 87 98

Polecenia i skrty . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1
1.1. 1.2.

Wprowadzenie do programu AutoCAD . . . . . . . .


Interfejs uytkownika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Przestrze robocza modelowania 3D . . . . . . . . . . . . . .

2
2.1. 2.1.1. 2.2. 2.3. 2.4.

Wprowadzenie do projektowania 3D . . . . . . . . . .
Ukady wsprzdnych . . . . . . . . . . . . . . Przykady wykorzystania polece LUW i LUW Style wizualne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wymiarowanie i opis rysunku . . . . . . . . . Warstwy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . II . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3
4 4.1. 4.2. 4.3. 4.4.

Modelowanie krawdziowe (szkieletowe) . . . . . .


Modelowanie bryowe Bryy proste . . . . . Bryy zoone . . . . Edycja bry . . . . . . Tworzenie przekrojw . . . . . . . . . . . . . . . bry . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5 6 7
7.1. 7.1.1. 7.1.2.

Modelowanie powierzchniowe (ciankowe) . . . . . Modyfikacja obiektw 3D . . . . . . . . . . . . . . . . . . Przykady modelowania 3D . . . . . . . . . . . . . . . .

Projekt waka maszynowego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98 Tworzenie zarysu waka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98 Tworzenie bryy z zarysu waka . . . . . . . . . . . . . . . . . 102

4
7.1.3. 7.2. 7.2.1. 7.2.3. 7.2.3. 7.2.4. 7.3. 7.3.1. 7.3.2. Tworzenie rowka na wpust . . . . . . . . Modelowanie zoenia tulei z konierzem Rysowanie tulei . . . . . . . . . . . . . . . Rysowanie tulei konierzowej (konierza) Rysowanie rub . . . . . . . . . . . . . . . Dopasowanie wszystkich elementw . . . Modelowanie motka . . . . . . . . . . . . Tworzenie obucha . . . . . . . . . . . . . . Rysowanie zarysu przekroju trzonka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Spis treci

. . . . . . . . .

. . . . . . . . .

103 105 106 115 120 123 124 124 126

8
8.1.

Konfiguracja rysunku w przestrzeni papieru . . . . 132


Konfiguracja i opis rysunku zoeniowego tulei z konierzem 133

9
9.1. 9.2.

Darmowe programy firmy Autodesk . . . . . . . . . . 165


Pobieranie programu za porednictwem adresu e-mail . . . . 165 Pobieranie programu za porednictwem portalu spoecznociowego Facebook . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 175 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 187

Podsumowanie Literatura

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 189

Wste p

Rozwj nowoczesnych systemw komputerowego wspomagania projektowania (CAD) spowodowa, e s one powszechnie stosowane w konstruowaniu, wytwarzaniu i eksploatacji rnych wyrobw. Programy typu CAD maj szerokie zastosowanie midzy innymi w branach: mechanicznej, elektrycznej i budowlanej, a nawe w architekturze krajobrazu. Systemy do projektowania trjwymiarowego umoliwiaj utworzenie pojedynczego modelu cyfrowego, ktry daje moliwo projektowania, wizualizacji i symulowania finalnego produktu. Liczba programw typu CAD umoliwiajcych powysze zadania zwiksza si z roku na rok. Jedn z wiodcych firm majc wysok pozycj w brany i specjalizujc si w tworzeniu aplikacji do komputerowego wspomagania projektowania jest firma Autodesk. Polecenia zawarte w programie pozwalaj zautomatyzowa wykonywanie zada graficznych i zwikszy wydajno tworzenia rysunkw. Jedn z najwaniejszych zalet programu AutoCAD jest moliwo wielokrotnego konstruowania oraz modyfikacji modeli trjwymiarowych, a take atwego wprowadzania zmian w ich dokumentacji technicznej. Narzdzia zawarte w programie umoliwiaj automatyczne generowanie paskiej dokumentacji konstrukcyjnej na podstawie modelu 3D, cznie z tworzeniem przekrojw oraz rozmieszczeniem rzutw w obszarze papieru w dowolnej skali [21]. Ksika jest podrcznikem, w ktrym opisano program AutoCAD 2012 PL. Zawarto w nim opisy polece i ich opcje oraz wiele praktycznych przykadw. Zamieszczony w podrczniku materia wystarcza do nauki projektowania przestrzennego w stopniu umoliwiajcym uzysklanie certyfikatu 3D wydawanego przez firm Autodesk ze znajomoci programu AutoCAD. Cenn zalet ksiki jest przedstawiony w jej kocowej czci, szczegowy opis, w jaki sposb uzyska legaln, darmow wersj programu AutoCAD lub innego produktu firmy Autodesk.

Wstp

W podrczniku przedstawiono podstawow wiedz z zakresu komputerowego zapisu konstrukcji 3D z wykrzystaniem najpopularniejszego, powszechnie wykorzystywanego programu AutoCAD. Zakres tematyczny ksiki obejmuje podstawowe funkcje wykorzystywane podczas modelowania krawdziowego, powierzchniowego i bryowego. Ksika Modelowanie 3D w programie AutoCAD jest przeznaczona dla studentw, uczniw i szeroko rozumianej kadry technicznej, majcych do czynienia z pracami graficznymi zwizanymi z konstruowaniem i projektowaniem wspomaganym komputerowo. Naley podkreli, e zagadnienia, ktre zawiera podrcznik s w obecnym czasie bardzo popularne ze wzgldu potrzeb tworzenie dokumentacji technicznej w formie elektronicznej. Temu celowi podporzdkowane s, rwnie zmiany przyjmowane w obowizujcych normach midzynarodowych ISO. Ponadto w wytycznych do programw nauczania zwizanych z grafik inyniersk czy projektowaniem, jest kadziony nacisk na wprowadzanie systemw CAD (a w szczeglnoci programu AutoCAD). Dr in. Zbigniew Krzysiak
Katedra Inynierii Mechanicznej i Automatyki Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie zbigniew.krzysiak@wp.pl

1
Wprowadzenie do programu AutoCAD

AutoCAD jest programem tworzonym i dystrybuowanym przez firm Autodesk, wykorzystywanym powszechnie do dwuwymiarowego (2D) i trjwymiarowego (3D) komputerowego wspomagania projektowania (CAD). Jest to najpopularniejszy program grafiki wektorowej z wieloletni histori, cieszcy si uznaniem na wiecie. Program AutoCAD jest wykorzystywany do tworzenia dokumentacji technicznej (elektronicznej) prawie we wszystkich branach. W pierwszym etapie z programu AutoCAD korzystali gwnie mechanicy, jednak wraz ze wzrostem jego popularnoci firma Autodesk rozszerzya swoj ofert o wiele dodatkowych specjalistycznych nakadek, takich jak: AutoCAD Architecture, AutoCAD Electrical, AutoCAD Mechanical czy AutoCAD MEP. Obecnie AutoCAD jest programem do ktrego s doczone biblioteki, funkcje oraz interfejsy specyficzne dla rnych bran i jest wykorzystywany rwnie przez architektw, elektrykw i innych projektantw. Pierwsza wersja programu AutoCAD ukazaa si w listopadzie 1982 roku (system operacyjny DOS). Pniej, gdy pojawi si system Microsoft Windows, program by wykorzystywany przede wszystkim na tej platformie. W celu uatwienia pracy z programem jego interfejs zosta przetumaczony na wiele jzykw, m.in. na jzyk polski. Pliki rysunkowe programu AutoCAD standardowo s zapisywane w formacie binarnym DWG. Format ten obecnie jest najczciej uywanym zapisem dla systemw CAD. Nawet inne firmy produkujce oprogramowanie wspomagajce projektowanie, ktre stosuj swj zapis plikw rysunkowych, staraj si, aby w ich programie bya moliwo zapisu rwnie w formacie DWG [16, 17]. AutoCAD jest dobrym narzdziem zwikszajcym moliwoci projektowania. Program, za pomoc narzdzi automatyzujcych projektowanie, znacznie rozszerza moliwoci tworzenia rysunkw 2D i modelowania 3D.

12

Wprowadzenie do programu AutoCAD

Dziki coraz szerszemu wykorzystaniu czci bazujcych na parametrach mechanicznych i ich powizaniach, a nie na opisach geometrycznych i ograniczeniach, przyspiesza prace projektanta. W wersji programu AutoCAD 2012 PL, wprowadzonej na rynek od marca 2011 roku, firma Autodesk rozbudowaa moliwoci programu w zakresie projektowania 2D jak i 3D. W programie pojawiy si nowe funkcje i polecenia projektowania koncepcyjnego, ktre zwikszaj wydajno modelowania. Wersja AutoCAD 2012 PL ma certyfikat zgodnoci z Windows 7, ale wsppracuje rwnie dobrze ze starszymi wersjami tego systemu. Wersja AutoCAD 2012 PL zostaa, ulepszona w stosunku do poprzednich, poprzez wprowadzenie wielu modyfikacji. Gwne nowoci dotycz modelowania powierzchniowego i parametrycznego oraz zwikszenia bibliotek materiaw [5, 7]. Inne udogodnienia zawarte w programie AutoCAD 2012 PL przyspieszaj i rozszerzaj moliwoci modelowania, dziki zastosowaniu bardziej zaawansowanych narzdzi do projektowania wirtualnego. Umoliwiaj one wiksz swobod i kontrol podczas projektowania, gwnie w przestrzeni trjwymiarowej.

1.1.

Interfejs uz ytkownika

Program AutoCAD 2012 PL w systemie Windows XP/Vista/7 mona uruchomi, wybierajc na pulpicie ikon AutoCAD 2012 Polski, bd poprzez wybr z paska zada polecenia Start/Programy/Autodesk/AutoCAD-polski/AutoCAD 2012. Po uruchomieniu programu na ekranie monitora wywietli si okno aplikacji programu interfejs uytkownika (Rys. 1.1).

Rys. 1.1. Interfejs uz ytkownika programu AutoCAD 2012 PL

Przestrze robocza modelowania 3D

13

Najwiksz cz interfejsu stanowi okno rysunkowe, w ktrym tworzymy rysunki 2D lub modele 3D, uywajc polece w postaci ikon zgrupowanych na wstce w kartach i panelach. Opis najwaniejszych funkcji i elementw i ich wygld pokazano na rys 1.1. W domylnie otwartym oknie programu AutoCAD brak jest polece typowych dla projektowania przestrzennego, jak to byo we wczeniejszych wersjach programu. Od wersji programu AutoCAD 2007 wprowadzono moliwo korzystania z przestrzeni roboczej specjalnie przeznaczonej do modelowania 3D [21].

1.2.

Przestrzen robocza modelowania 3D

Po uruchomieniu programu naley wybra na wstce kart Rysuj i opis i po jej rozwiniciu wybra obszar roboczy Modelowanie 3D (Rys. 1.2).

Rys. 1.2. Widok okna do wyboru obszaru roboczego

Po wybraniu obszaru roboczego Modelowanie 3D interfejs programu zmieni swj wygld, uka si karty i panele z poleceniami umoliwiajcymi projektowanie 3D (Rys. 1.3).

Rys. 1.3. Interfejs programu po wyborze obszaru roboczego Modelowanie 3D

14

Wprowadzenie do programu AutoCAD

Obszar roboczy modelowania 3D (okno rysunku) suy do tworzenia i modyfikowania projektowanych modeli. U dou okna po lewej stronie znajduj si zakadki (Model, Ukad1, Ukad2) umoliwiajce modelowanie (zakadka Model) i przygotowanie modelu do wydruku lub utworzenia z modelu 3D dokumentacji paskiej oraz jej wydruk (zakadki Ukad1, Ukad2). U gry okna po prawej stronie znajduje si tzw. przycisk aplikacji wybranie go umoliwia np.: otwarcie, lub zapisanie rysunku bd wyszukanie plikw rysunkowych otwartych albo ostatnio otwieranych. Na prawo od przycisku aplikacji jest pasek narzdzi szybkiego dostpu, na ktrym s umieszczone karty z dostpem do narzdzi 0bsugi programu. Mona go dostosowa do wasnych potrzeb w zalenoci od najczciej wykorzystywanych polece podczas projektowania. W grnej czci interfejsu po prawej stronie znajduje si panel InfoCenter, dziki ktremu mona przeszuka pliki pomocy, uzyska dostp do centrum komunikacyjnego lub do innych zasobw pomocy. Na dole okna aplikacji znajduje si pasek stanu aplikacji, na ktrym s wywietlone (zaczynajc od lewej strony) midzy innymi biece wsprzdne kursora, typowe tryby pomocy rysunkowych i narzdzia dostosowania obszaru roboczego. Po uruchomieniu programu domylnie jest uaktywniona funkcja dynamicznego wprowadzania danych, ktra umoliwia podawanie w okienku obok kursora np. wsprzdnych lub wybr podpolece. Po prawej stronie obszaru modelowania znajduj si paski nawigacji, ktre zapewniaj atwy dostp do najczciej uywanych narzdzi nawigacji. Po lewej stronie okna programu znajduje si pasek przegldarki materiaw, dziki ktremu uytkownik uzyskuje dostp do biblioteki materiaw. Mona z niej wybiera tekstur materiau za pomoc metody przecignij i upu. Program AutoCAD 2012 PL obsuguje si przede wszystkim za pomoc myszy i klawiatury. Myszy uywa si gwnie do wyboru polece za klawiatury do podawania wsprzdnych punktw oraz wymiarw obiektw 2D i 3D lub wpisywania tekstw na rysunku. Klawiatur mona rwnie wykorzystywa do wywoywania polece, ktrych nazwy zostan wpisane w wierszu polece (oknie tekstowym) zlokalizowanym na dole okna interfejsu. W obsudze programu istotn rol peni kursor. Kursorem nazywamy przemieszczajcy si po ekranie krzyyk (krzy nitkowy) z umieszczonym w rodku maym kwadratem (Rys. 1.4 a). W zalenoci w jakim obszarze roboczym si znajdujemy do rysowania 2D czy 3D jest to krzyyk paski lub przestrzenny. Wygld kursora zmienia si w podczas obsugi programu. Przyjmuje on posta maego kwadratu, gdy program oczekuje na wybr obiektu na rysunku (Rys. 1.4 b). Gdy z kursora zniknie may kwadrat oznacza to, e program oczekuje na wskazanie punktu, np. pocztku rysowanego obiektu (Rys. 1.4 c). Natomiast podczas dokonywania wyboru

Przestrze robocza modelowania 3D

15

Rys. 1.4. Przykady postaci (ksztato w) kursora

polece przez wskazanie ikony, kursor przyjmuje ksztat standardowej systemowej strzaki (Rys. 1.4 d). W kolejnych rozdziaach ksiki omwiono rodzaje modelowania 3D oraz praktyczne przykady umoliwiajce nabycie podstawowych umiejtnoci, niezbdnych podczas tworzenia i modyfikacji modeli 3D.

2
Wprowadzenie do projektowania 3D

Modelowanie 3D to proces tworzenia i modyfikacji obiektw trjwymiarowych za pomoc specjalistycznych programw. Program AutoCAD 2012 PL zawiera zestaw niezbdnych narzdzi oraz zbir podstawowych bry, np. prostopadocianw, kul, torusw i wielu innych, ktre mona wykorzysta podczas budowy obiektw trjwymiarowych (3D). Obiekty 3D s przewanie budowane z siatek wieloktw lub definiowane za pomoc powierzchni parametrycznych (np. NURBS), bd krzywych. Siatka wieloktw ma t zalet, e do atwo mona deformowa obiekt, z kolei krzywe parametryczne w naturalny sposb tworz gadkie powierzchnie [5, 21]. Bardziej skomplikowane obiekty modeluje si za pomoc technik, takich jak:

nadawanie paskim obiektom wysokoci (gbokoci) poprzez przesuwanie widokw lub przekrojw wzdu osi normalnej do powierzchni szkicu; wyciganie obiektw dwuwymiarowych lub przekrojw wzdu cieki (kierownicy); moliwa jest edycja tych przekrojw, np. poprzez skrcanie, skalowanie (zwanie), wyciganie zoone poczone ze zmian przekrojw wzdu osi lub cieki; tworzenie bry obrotowych poprzez obrt dwuwymiarowych obiektw wok wybranej osi; tworzenie bry zoonych poprzez wykorzystanie operacji logicznych (boolowskich) na istniejcych ju bryach; dostpne operacje logiczne to: suma, rnica i iloczyn; tworzenie bry z wykorzystaniem funkcji subdivision surface prosta brya definiuje zarys obiektu, a za pomoc algorytmu generowany jest jej bardziej oby ksztat [5].

W programie AutoCAD 2012 PL (jaki i wersji AutoCAD 2011 PL) wprowadzono ulepszone narzdzia modelowania i dodano moliwo tworzenia powierzchni NURBS. Ten typ powierzchni zawiera wierzchoki

Ukady wsprzdnych

17

sterujce (WS), umoliwiajce rzebienie (podobnie jak rzebienie fizycznego modelu) obiektu. Powierzchnie NURBS bazuj na krzywych Bziera, dziki temu s dobrym narzdziem do tworzenia zakrzywionych obiektw [5].

2.1.

Ukady wspo rze dnych

Modelowanie przestrzenne naley rozpocz od zapoznania si z ukadem wsprzdnych. Kady punkt rysunku ma okrelone wsprzdne kartezjaskie (X, Y, Z). Ukad wsprzdnych jest okrelony przez jego pocztek, czyli punkt (jest to miejsce przecicia si wszystkich trzech osi) oraz przez kierunek i zwrot osi. W programie AutoCAD 2012 PL standardowo wsprzdne odnosz si do globalnego, kartezjaskiego ukadu wsprzdnych GUW (Globalny Ukad Wsprzdnych). GUW nie moe zosta zmieniony przez uytkownika, gdy jest na stae ustawiony w rysunku. Uytkownik moe jednak zdefiniowa dowoln liczb wasnych ukadw wsprzdnych, zwanych lokalnymi ukadami wsprzdnych LUW (Lokalny Ukad Wsprzdnych) moe dowolnie wybra zarwno pooenie pocztku ukadu, jak i jego orientacj [2, 11]. Ukad GUW w programie AutoCAD 2012 PL jest oznaczony w lewym dolnym naroniku obszaru rysunku za pomoc specjalnej ikony skadajcej si z trzech strzaek (Rys. 2.1). Uytkownik definiujc wasny ukad wsprzdnych LUW, moe nada mu nazw w celu jego identyfikacji i atwego uaktywniania. LUW to nie tylko ukad odniesienia. Paszczyzna XY biecego ukadu wsprzdnych

Rys. 2.1. Widok ukado w GUW i LUW (w naroz niku ro wnolegoboku)

18

Wprowadzenie do projektowania 3D

stanowi paszczyzn konstrukcyjn, na ktrej mog by rysowane rne elementy. Zmiana orientacji i pocztku LUW powoduje zmian paszczyzny konstrukcyjnej, dziki czemu elementy mona umieszcza w przestrzeni w rnym pooeniu i rysowa elementy na dowolnie zorientowanej paszczynie XY. Ustawienia aktywnego LUW wpywaj take na dziaanie polece przeznaczonych do edycji i ogldania rysunku. Sterowanie ukadem wsprzdnych uytkownika odbywa si za pomoc polece LUW i LUW II umieszczonych na wstce u gry okna aplikacji (Rys. 2.2) w panelu Wsprzdne (Rys. 2.3).

dnych Rys. 2.2. Umiejscowienie panelu sterowania lokalnym ukadem wspo rze

dnych Rys. 2.3. Panel sterowania ukadem wspo rze

W panelu sterowania ukadem wsprzdnych widoczne s nastpujce ikony: Poka ikon LUW w pocztku pozwala na wywietlenie ikony LUW w punkcie pocztkowym, w pocztku lub rogu rzutni, ewentualnie pozwala na ukrycie symbolu LUW. Ikona LUW, Waciwoci zmiana stylu, rozmiaru lub koloru ikony LUW.

Ukady wsprzdnych

19

LUW ustala pocztek i orientacj lokalnego ukadami wsprzdnych. LUW, Globalny ustawia biecy lokalny ukad wsprzdnych jako globalny ukad wsprzdnych. LUW, Nazwane LUW umoliwia wywietlenie, zmian nazwy i przywrcenie poprzednio zdefiniowanych LUW, steruje ukadami LUW oraz ustawieniami ich ikon dla rzutni. X, Y, Z obraca LUW w osi X, Y lub Z. LUW, Poprzedni przywraca poprzedni lokalny ukad wsprzdnych. Pocztek definiuje nowy LUW, przesuwajc punkt pocztkowy ukadu do wskazanego punktu. Wektor osi Z ustawia LUW jako wspliniowy z okrelon dodatni osi Z. 3 punkty definiuje nowy LUW za pomoc trzech wybranych punktw. Widok powoduje ustawienie paszczyzny XY LUW jako rwnolegej do paszczyzny ekranu.

2.1.1.

Przykady wykorzystania polecen LUW i LUW II

Przykad polega na narysowaniu szecianu i wrysowaniu okrgu na dwch wybranych cianach. Szecian bdzie narysowany za pomoc polecenia Kostka, znajdujcego si w panelu Modelowanie na wstce. Rysowanie szecianu Naley wybra z panelu Modelowanie polecenie Kostka lub wpisa je z klawiatury w obszarze polece. W wierszu polece pojawi si wtedy komunikaty:
Polecenie: KOSTKA Okrel pierwszy naronik lub[rOdek]: wska w dowolnym miejscu naronik podstawy szecianu Okrel inny naronik lub [Szecian//Dugo]: wpisa liter s Okrel dugo ! 0.0 : 500

Narysowany szecian widziany jest z gry i wyglda jak zwyky kwadrat. Teraz naley przesun ukad wsprzdnych, tak aby jego pocztek zaczyna si w lewym dolnym rogu kwadratu (Rys. 2.4).

20

Wprowadzenie do projektowania 3D

Rys. 2.4. Widok narysowanego szes cianu

Z panelu Wsprzdne (Rys. 2.3) naley klikn ikon polecenia Pocztek . Okrel nowy punkt pocztkowy ukadu ! 0,0,0 : wskaza lewy dolny rg kwadratu

W ten sposb ukad wsprzdnych zosta przesunity GUW nadal istnieje, jednak nie jest ju aktywny. Wszystkie wsprzdne bd podawane wzgldem LUW, ktrego pocztek znajduje si w lewym rogu kwadratu (Rys. 2.5).

Rys. 2.5. Widok z go ry szes cianu z umiejscowionym LUW

Przesunicie ukadu nie wpyno na zmian orientacji osi ukadu wsprzdnych, tylko na zmian pooenia pocztku (Rys. 2.5). Naley wic obrci ukad wsprzdnych, tak aby znajdowa si na pionowej cianie szecianu. Aby operacja obracania ukadu bya zauwaalna, naley zmieni punkt widzenia. W tym celu z rozwijanej listy Nawigacja 3D z panelu Widok (Rys. 2.6) znajdujcego si na wstce (Rys. 2.7) naley wybra polecenie Pd.-zach. iz.

Literatura

1. Bajkowski J. Podstawy zapisu konstrukcji. Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2005. 2. Bis J., Markiewicz R. Komputerowe podstawy projektowania CAD Podstawy. Wydawnictwo REA s.j. Warszawa 2008. 3. Dobrzaski T. Rysunek techniczny maszynowy. WNT, Warszawa 2010. 4. Chlebus E. Techniki komputerowe CAx w inynierii produkcji. WNT, Warszawa 2000. 5. Jaskulski A. AutoCAD 2012PL/LT 2012/WS+ Kurs projektowania parametrycznego i nieparametrycznego 2D i 3D Wersja polska i angielska. PWN, Warszawa. 6. Jaskulski A. Autodesk Inventor Professional Fusion 2012PL/2012+CD Metodyka projektowania. PWN, Warszawa 2012. 7. Jaskulski A. AutoCAD 2012PL/LT 2012/WS+ Podstawy projektowania parametrycznego i nieparametrycznego Wersja polska i angielska. PWN, Warszawa 2011. 8. Krzysiak Z. Elektroniczna biblioteka nakrtek znormalizowanych. Mechanik. Nr 12/2009, Miesicznik Naukowo Techniczny, Agenda Wydawnicza SIMP, s. 10281029. 9. Krzysiak Z. 2009. Elektroniczna biblioteka rub znormalizowanych. Mechanik. Nr 10/2009, Miesicznik Naukowo Techniczny, Agenda Wydawnicza SIMP, s. 873875. 10. Krzysiak Z. 2009. Elektroniczny kurs rysowania 2D w programie AutoCAD. Mechanik. Nr 89/2009, Miesicznik Naukowo Techniczny, Agenda Wydawnicza SIMP, s. 767769. 11. Krzysiak Z. Komputerowy zapis konstrukcji 2D i 3D w systemie AutoCAD. Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie. Lublin 2010 12. Krzysiak Z. Multimedialny kurs projektowania trjwymiarowego w programie AutoCAD 2008 Pl. Mechanik. Nr 2/2009, Miesicznik Naukowo Techniczny, Agenda Wydawnicza SIMP, s. 142143.

190

Literatura

13. Krzysiak Z. Multimedialna technika nauki projektowania 3D w programie AutoCAD. Mechanik. Nr 11/2007, Miesicznik Naukowo Techniczny, Agenda Wydawnicza SIMP, s. 964965. 14. Krzysiak Z. Porwnanie i wsppraca programu AutoCAD z Bricscad w zakresie projektowania 2D. Mechanik. Nr 7/2011, Miesicznik Naukowo Techniczny, Agenda Wydawnicza SIMP, s. 615. 15. Krzysiak Z. Porwnanie i wsppraca programu AutoCAD z MegaCAD w zakresie projektowania 2D. Mechanik. Nr 7/2011, Miesicznik Naukowo Techniczny, Agenda Wydawnicza SIMP, s. 615. 16. Krzysiak Z. Porwnanie i wsppraca programu AutoCAD z ZWCAD w zakresie modelowania 3D. Mechanik. Nr 7/2012, Miesicznik Naukowo Techniczny, Agenda Wydawnicza SIMP, s. 599/407420. 17. Krzysiak Z. Porwnanie i wsppraca programu AutoCAD z ZWCAD w zakresie projektowania 2D. Mechanik. Nr 7/2010, Miesicznik Naukowo Techniczny, Agenda Wydawnicza SIMP, s. 505. 18. Krzysiak Z. Wykorzystanie programu AutoCAD do nauki rysunku technicznego na wyszych studiach. Edukacja Medialna, s. 3235. Warszawa1997 19. Krzysiak Z. Wykorzystanie programu AutoCAD do projektowania ogrodw. Mechanik. Nr 2/2010, Miesicznik Naukowo Techniczny, Agenda Wydawnicza SIMP, s.138 20. Krzysiak Z. ZW3D CAD/CAM-strategia zwikszajca efektywno obrbki. Mechanik. Nr 56/2011, Miesicznik Naukowo Techniczny, Agenda Wydawnicza SIMP, s. 527. 21. Piko A. AutoCAD 2007 PL. Wydawnictwo Helion, Gliwice 2007. 22. Piko A. AutoCAD 2011 PL pierwsze kroki. Wydawnictwo Helion. Gliwice 2012. 23. Pokojski J. Systemy doradcze w projektowaniu maszyn. WNT, Warszawa 2005. 24. Sybilski K. Modelowanie 2D i 3D w programie Autodesk Inventor Podstawy. Wydawnictwo REA s.sj. Warszawa, 200. 25. Sikorski P., Fornal B., Fortuna-Antoszkiewicz B., Czykowski B. AutoCAD w architekturze krajobrazu Wprowadzenie. Wydawnictwo SGGW. Warszawa 2006.

Ksika zawiera niezbdne informacje do nauki projektowania 3D w programie AutoCAD oraz procedury wykonywania przykadowych modeli przestrzennych, a take wiczenia do samodzielnego wykonania. Materia w niej zawarty mona podzieli na czci: l Podstawowe informacje o programie obejmuje skrty polece i omwienie interfejsu programu AutoCAD oraz zasady wykorzystania tego narzdzia do wykonywania modeli 3D. l Modelowanie krawdziowe, powierzchniowe i bryowe oraz modykacje modeli zawiera opisy polece i procedury realizacji konkretnych przykadw lub ich modykacji. Przykady, zobrazowano licznymi rysunkami i opatrzono komentarzami. l Przykady projektowania modeli 3D - zawiera dokadne opisy procedur projektowania z rysunkami przedstawiajcymi model na kadym jego etapie. l Tworzenie dokumentacji 2D na podstawie modelu 3D przykady generowania dokumentacji paskiej na podstawie modelu bryowego, cznie z konguracj i przygotowaniem rysunku do wydruku. l Pobranie darmowego programu AutoCAD przedstawiono krok po kroku, w jaki sposb uzyska legaln, pen wersj programu AutoCAD. Du zalet ksiki jest doczona pyta CD, na ktrej zawarto pliki .dwg programu AutoCAD. W plikach znajduj si czciowo przygotowane rysunki, ktre wymagaj samodzielnego dokoczenia zgodnie z opisem i procedurami zawartymi w przykadach podanych w treci ksiki. wiczenia zamieszczone na pycie CD znacznie uatwiaj utrwalanie wiadomoci dotyczcych projektowania 3D. Ksika moe by pomoc dydaktyczn do prowadzenia zaj z wykorzystaniem programu AutoCAD w zakresie 3D. Moe rwnie by podrcznikiem do samodzielnej nauki i studiowania dla uczniw, studentw, kadry inynierskiej i nauczycieli.
Dr in. Zbigniew Krzysiak Autor jest dowiadczonym specjalist w dziedzinie metod nauczania projektowania 2D i 3D w programie AutoCAD. Posiada wieloletnie dowiadczenie w zakresie wdraania do szkolnictwa wyszego metod komputerowego wspomagania projektowania i tworzenia dokumentacji technicznej opartej na zasadach graki inynierskiej Jest pracownikiem naukowo dydaktycznym w Katedrze Inynierii Mechanicznej i Automatyki Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie. Jest czonkiem Polskiego Towarzystwa Rozpowszechniania Komputerowych Systemw Inynierskich ProCAx. Ma prawo przeprowadzania egzaminw na certykat umiejtnoci ProCax w zakresie programu AutoCAD.
ISBN 978-83-64014-00-0

Cena 43,90 z
w tym 5% VAT

9 788364 014000

Modelowanie 3D w programie AutoCAD

Niniejsza darmowa publikacja zawiera jedynie fragment penej wersji caej publikacji.

Aby przeczyta ten tytu w penej wersji kliknij tutaj.


Niniejsza publikacja moe by kopiowana, oraz dowolnie rozprowadzana tylko i wycznie w formie dostarczonej przez Wydawnictwa WNIT. Zabronione s jakiekolwiek zmiany w zawartoci publikacji bez pisemnej zgody Wydawnictw WNIT - wydawcy niniejszej publikacji. Zabrania si jej odsprzeday.

Pena wersja niniejszej publikacji jest do nabycia w sklepie internetowym

witmir.pl lub wnit.pl


tel.: 606 629 729