Ai ôû ngoaøi ñaáy?

Coù moät ngöôøi ñeán goõ cöûa nhaø cuûa Yeâu Thöông vaø coù moät tieáng noùi voïng ra töø beân trong, " Ai ôû ngoaøi ñaáy?". Anh ta ñaùp, " Laø toâi ñaây". Vaø gioïng noùi laïi vang leân, "Ngoâi nhaø naøy khoâng theå chöùa caû ta vaø ngöôi". Theá laø caùnh cöûa vaãn ñoùng. Sau ñoù anh ta trôû vaø röøng saâu,aên chay vaø caàu nguyeän. Moät naêm troâi qua, anh ta ñaõ quay laïi goõ cöûa laàn nöõa, vaãn laø caâu hoûi "Ai ôû ngoaøi ñaáy" voïng ra töø beân trong, theá nhöng laø naøy anh ta traû lôøi raèng, "Laø ngöôi". Theá laø caùnh cöûa môû ra.

Möôøi hai moùn quaø sinh nhaät
Ngaøy xöûa ngaøy xöa, caùch ñaây raát laâu roài, khi maø caùc hoaøng töû vaø coâng chuùa coøn soáng ôû nhöõng mieàn ñaát thaàn tieân xa thaúm, luùc vöøa chaøo ñôøi hoï ñöôïc trao möôøi hai moùn quaø ñaëc bieät. Coù theå baïn ñaõ nghe qua caâu chuyeân naøy. Möôøi hai ngöôøi phuï nöõ thoâng thaùi nhaát vöông quoác, hay laø nhöõng naøng tieân ñôõ ñaàu nhö caùch hoï vaãn thöôøng ñöôïc goïi, hieän ra ôû laâu ñaøi treân vöông quoác baát kì khi naøo coù moät naøng coâng chuùa hay moät vò hoaøng töû vöøa ra ñôøi. Moãi moät naøng tieân ñôõ ñaàu seõ tuyeân boá moät moùn quaø quyù giaù ñoái vôùi ñöùa beù thuoäc hoaøng gia kia. Khi thôøi gian troâi qua, nhöõng ngöôøi phuï nöõ thoâng thaùi hiaåu ra raèng möôøi hai moùn quaø sinh nhaät quyù giaù kia ñeàu thuoäc veà moãi ñöùa treû, sinh ra ôû baát kì nôi ñaâu vaø vaøo baát cöù luùc naøo. Hoï ao öôùc ñöôïc tieát loä veà nhöõng moùn quaø aáy ñeán taát caû nhöõng ñöùa treû, theá nhöng tuïc leä ôû xöù sôû aáy laïi khoâng cho pheùp ñieàu ñoù. Moät ngaøy kia, khi taát caû caùc naøng tieân ñôõ ñaàu taäp hôïp laïi vôùi nhau, hoï ñaõ ñöa ra moät lôøi tieân tri raèng: Seõ ñeán moät ngaøy, taát caû nhöõng ñöùa treû ñeàu bieát söï thaät veà gia taøi quyù giaù maø chuùng ñöôïc höôûng. Khi ñoù moät ñieàu kì dieäu seõ xaûy ra treân vöông quoác naøy. Ngaøy aáy khoâng xa nöõa ñaâu. Vaø ñaây laø ñieàu bí maät maø hoï muoán baïn bieát. Ngay thôøi khaéc baïn ñöôïc sinh ra, luùc baïn baét ñaàu hôi thôû ñaàu tieân cuõng laø luùc moät buoåi tieäc treân thieân ñöôøng ñang dieãn ra vaø cuõng chính luùc aáy baïn ñöôïc ban cho 12 moùn quaø tuyeät dieäu nhaát. Ñaàu tieân laø söùc khoeû. Haõy goïi noù baát cöù khi naøo baïn caàn ñeán. Thöù nhì laø caùi ñeïp. Coù theå haønh ñoäng cuûa baïn phaûn aùnh chieàu saâu cuûa noù. Tieáp ñeán laø loøng can ñaûm. Coù theå baïn noùi vaø haønh ñoäng vôùi söï töï tin vaø duøng ñeán loøng can ñaûm ñeå theo ñuoåi con ñöôøng rieâng cuûa baûn thaân. Moùn quaø thöù tö maø thöôïng ñeá ñaõ ban taëng cho baïn ñoù laø tình ngöôøi. Noù giuùp baïn hoaø nhaõ vôùi chính baïn vaø ngöôøi khaùc. Giuùp baïn tha thöù cho nhöõng ngöôøi laøm toån thöông baïn vaø cuõng tha thöù cho chính baûn thaân khi baïn maéc sai laàm. Hi voïng laø moùn quaø thöù naêm. Moãi moät traûi nghieäm theo thôøi gian, seõ giuùp baïn tin töôûng hôn vaøo caùi thieän trong cuoäc soáng. Keá ñeán laø nieàm vui. Noù giuùp traùi tim baïn luoân roäng môû vaø laøm caû nhöõng nôi saâu thaúm trong tim baïn traøn ngaäp aùnh saùng. Coøn moùn quaø thöù baûy phaûi keå ñeán chính laø taøi naêng. Baïn phaùt hieän nhöõng khaû naêng ñaëc bieät cuûa mình? Haõy duøng noù ñeå goùp phaàn xaây döïng moät theá giôùi toát ñeïp hôn nheù! Trí töôûng töôïng seõ laø moùn quaø thöù taùm. Chính noù nuoâi döôõng nhöõng giaác mô cuõng nhö hoaøi baõo cuûa baïn. Theo sau ñoù laø söï traân troïng. Coù ñöôïc ñieàu ñoù seõ giuùp baïn hieåu roõ giaù trò cuaû chính con ngöôøi baïn vaø nhöõng ñieàu kì dieäu cuûa taát caû caùc taùc phaåm vó ñaïi. Moùn quaø thöù möôøi laø söï hieåu bieát. Chæ loái cho baïn treân nhöõng chaëng ñöôøng daøi, daãn daét baïn ñeán kho taøng kieán thöùc vaø giuùp baïn hieåu roõ noù. Baïn coù nghe thaáy tieáng noùi dòu daøng cuûa noù khoâng? Coøn tình thöông chính laø moùn quaø thöù möôøi. Moãi laàn baïn san seû noù laø moãi laàn noù ñöôïc lôùn hôn. Cuoái cuøng moùn quaø giaù trò thöù möôøi hai ñoù laø nieàm tin. Baïn coù tin khoâng?

"Caùc baïn cuûa toâi.' baø leân tieáng. Baïn laø rieâng bieät – ñöøng bao giôø queân ñieàu ñoù. Trong phoøng coù 200 ngöôøi. OÂng Noâ-en thöông meán Naêm nay con öôùc gì ñaây nhæ? Con ñaõ ñoïc kyõ töøng maãu quaûng caùo trong hoäp thö cuûa con. 'Caûm ôn. Cuoäc soáng cuûa chuùng ta coù giaù trò. Oâng ta nhaët noù leân. caùc baïn ñaõ hoïc ñöôïc moät baøi hoïc quyù giaù roài ñaáy. oâng ta hoûi. Nhöng cöù moãi hai buoåi saùng. Oâng ta neùm noù xuoáng ñaát vaø baét ñaàu giaãm leân noù baèng ñoâi giaøy cuûa oâng ta. nhaøu naùt hay ñeïp ñeõ. maø con chöa caàn gì caû. Haõy noùi söï thaät vaø chuaån bò ñoùn nhaän pheùp maàu xaûy ra ñeå nhöõng lôøi tieân tri cuûa caùc baø tieân ñôõ ñaàu trôû thaønh söï thaät. Moät tuaàn hay laø moät thaùng sau ñoù. Noù vaãn trò giaù 20 ñoâ la. Sö thaät thì baø chæ ñu ñöa treân chieác gheá xích ñu cuõ kyõ cuûa mình maø thoâi. maõi meâ xem nhöõng maãu ñaày maøu saéc. baïn maõi laø voâ giaù ñoái vôùi nhöõng ai yeâu thöông baïn. Chaúng coù vaán ñeà gì khi toâi laøm baát cöù gì vôùi tôø baïc naøy caû. Nhieàu caùi deã thöông laém. Nhieàu laàn trong cuoäc soáng cuûa moãi ngöôøi. "Thoâi ñöôïc". bò voø naùt hay bò giaãm ñaïp trong ñaát buøn bôûi nhöõng quyeát ñònh cuûa chính mình vaø nhöõng hoaøn caûnh xaûy ñeán vôùi chuùng ta. 'Caùm ôn vì ñaõ ñong ñöa cuøng toâi. . Dô baån hay saïch seõ. khoâng phaûi döïa vaøo nhöõng gì chuùng ta laøm hay nhöõng ai chuùng ta quen bieát. Nhöõng caùnh tay vaãn coøn treân khoâng trung. moïi ngöôøi vaãn muoán coù noù bôûi vì giaù trò cuûa noù khoâng heà thay ñoåi. noù troâng nhaøu naùt vaø raát dô. Haõy quan saùt chuùng trong nhöõng ngöôøi khaùc. "Ai muoán coù tôø 20 ñoâ la naøy?" Nhöõng baøn tay baét ñaàu giô leân. baïn maõi maõi seõ khoâng ñaùnh maát giaù trò cuûa chính mình.' Hai möôi ñoâla Moät nhaø dieãn thuyeát noåi tieáng baét ñaàu cuoäc hoäi nghò chuyeân ñeà cuûa oâng aáy baèng caùch ñöa leân tôø baïc trò giaù 20 ñoâ la. chuùng ta bò ñaùnh rôi. luoân coù moät nöõ y taù treû nhöng ñaày kinh nghieäm ñeán thaêm baø laõo aáy. Roài oâng ta hoûi: "Ngöôøi naøo vaãn muoán noù?". "Toâi seõ ñöa noù cho moät trong soá caùc baïn – nhöng tröôùc heát. Baø ta khoâng bao giôø noùi chuyeän vôùi baát cöù ai hay yeâu caàu hoï baát cöù ñieàu gì. trong soá ñoù seõ coù duy nhaát moät moùn daønh cho baïn. nhöng duø baát cöù ñieàu gì ñaõ hay seõ xaûy ra ñeàu khoâng coù vaán ñeà gì. Chuùng ta luoân coù caûm giaùc nhö theå mình ñaõ trôû neân voâ duïng. Montana. cuoái cuøng thì baø ta ñaõ noùi. maø noù döïa treân … CHUÙNG TA LAØ AI. "Chuyeän gì seõ xaûy ra neáu toâi laøm ñieàu naøy?". oâng ta ñaùp. Haõy söû duïng nhöõng moùn quaø cho thaät coù ích vaø haõy khaùm phaù ra nhieàu moùn quaø khaùc. Coâ chæ keùo moät chieác gheá xích ñu khaùc ñaët beân caïnh baø laõo vaø cuøng ñu ñöa cuøng baø aáy. Chæ Moät Ngaøy Thoâi Thö göûi OÂng giaø Noâ-en Theo nguoàn goác thì laù thö sau ñöôïc tìm thaáy trong hoäp “Thö göûi OÂng giaø Noel” taïi böu ñieän ôû Thompson Falls. Theá nhöng coøn nhieàu hôn moät ñieàu maø caùc baø tieân ñaõ bieát ñeán.Baây giôø thì baïn ñaõ bieát veà möôøi hai moùn quaø sinh nhaät cuûa baïn roài ñaáy. haõy ñeå toâi laøm ñieàu naøy. Baø laõo aáy coù raát ít ngöôøi ñeán thaêm. Oâng ta laïi noùi." Oâng ta baét ñaàu voø nhaøu tôø 20 ñoâ aáy. Coâ ta khoâng coá noùi hay hoûi baát kì caâu naøo veà baø."Baây giôø thì ai vaãn muoán coù noù?" Nhöõng caùnh tay vaãn khoâng heà dòch chuyeån. Ñong ñöa cuøng toâi Coù moät baø laõo noï luoân toû ra chaùn naûn soáng trong moät nhaø an döôõng.

Hoâm nay. Coù con meøo beùo leûn vaøo nhaø xe. Con thích sôø loâng chuùng baèng ñoâi chaân. Ngöûi thaáy muøi khoùi söôûi aám ngoâi nhaø con. Oâi baøn tay vó ñaïi queùt gioù veà nhöõng ngoïn nuùi. Oâng Noâ-en ôi. Vaø cuõng coù nhöõng ngöôøi toát ngoaøi coäng ñoàng. Ñang ñöùng. caø chua.Con nhaän ra ñieàu naøy khi con ñang böôùc leân ngoïn ñoài treân ñoâi chaân vöõng chaéc. Coù ngöôøi chuû tieäm vaãn vui khi con khoâng coù ñuû tieàn. Con caûm thaáy tieát trôøi thaùng chaïp ñang lan toûa xuoáng chaân. Vaø roài toâi thaáy ngöôøi . toâi thaáy moät chaøng trai voâ gia cö xin tieàn ngöôøi ta ñeå mua ñieåm taâm. Nhìn nhöõng ngoïn nuùi phuû daày tuyeát vaø bôø soâng ñaù buoàn teû ñaây ñoù thaáp thoaùng nhöõng con ngoãng beùo toát. Con coù theå nghe thaáy tieáng khoâng gian roùt ñaày trong hôi thôû.moät ngöôøi ñaøn oâng lôùn tuoåi hôn. goïn gaøng saáy khoâ nhöõng haït gioáng höùa heïn muøa boäi thu naêm tôùi. xeáp haøng chôø mua veù. Ñaëc bieät caûm ôn ngöôøi baïn cuûa chuùng toâi. Nhöõng cheùn rau . Toâi chæ bieát moät ñieàu laø toâi ñaõ chöùng kieán hai haønh vi phaûn öùng hoaøn toaøn khaùc nhau trong cuøng moät tình huoáng. Con khoâng caàn gì heát: con ñöôïc yeâu thöông. Khi con laàm loãi vaãn coù nhöõng taám loøng khoan dung. moät thöông gia aên maëc lòch söï nhìn vaøo. Con ngoài söôûi aám cuøng nhöõng con choù vaø meøo. moät trong nhöõng coâng cuï baèng tay. nhöõng ngöôøi haøng xoùm luoân nôû nuï cöôøi töôi. Con khoâng caàn gì caû! Nhöõng kì voïng ngaøy Giaùng sinh ñaõ buø ñaày vaøo cuoäc soáng daïi doät cuûa con. Coù caûm giaùc laïnh leõo hai beân maù. Nhöõng con chim öng meï daïy con chuùng bay. Jennie Davis ñaõ giuùp chuùng toâi mang ñeán böùc thö naøy! OÂng coù tieàn leû khoâng? Ron Atchison Vaøi naêm töôùc ñaây. haõy cho con chæ moät ngaøy nhö theá trong cuoäc ñôøi. vaø ñoâi khi thoaùng qua ñaàu con moät yù nghó: moät kì coâng ñang chôø ñôïi con neáu ñieàu ñoù coù theå laøm ñöôïc treân theá giôùi traàn tuïc naøy. ngöôøi thöông gia nhìn thaúng vaøo maét vaø nheï nhaøng hoûi ngöôøi aên xin “Anh caàn bao nhieâu?”. Nhöng coù moät ngöôøi ngoaïi leä . Trong cöûa haøng. böïc mình thì cuõng khoâng tin töôûng. beân con vôùi baøn tay yeâu thöông. Ngöôøi aên xin ñi laïi gaàn. hôõi taâm hoàn thieát tha chaân tình. ngay ñaèng sau nhaø con aáy. Toâi khoâng nghe ñöôïc ngöôøi aên xin noùi gì nhöng toâi thaáy ngöôøi ñaøn oâng giaø ruùt ra vaøi tôø giaáy baïc töø caùi ví cuûa oâng vaø ñieàm tónh ñaët vaøo tay ngöôøi aên xin. Vaø caùi thuøng ñaõ phai maøu. Luùc ñoù môùi saùng sôùm neân haàu heát khaùch du lòch deã daøng laøm ngô hay neùm cho anh ta moät caùi nhìn khinh mieät. treân quaàn con coù moät choã raùch. Nhöõng con nai leùn vaøo saân ñeå thöôûng thöùc nhöõng traùi taùo uù uø laáp trong tuyeát. Toâi thaáy ngöôøi khaùc khoâng sôï haõi. ñaäu xanh. nhö theå anh ta vöøa ôû vuøng Trung Ñoâng ñeán ñaây. ñaäu Haø-lan vaø caø roùt ñieåm toâ nhaø beáp cuûa con. toâi ñang ñöùng taïi moät nhaø ga xe löûa ôû Amsterdam. Toâi khoâng bieát chính xaùc laø ngöôøi ñaøn oâng treû coù laáy tieàn ñoù mua ñieåm taâm hay duøng cho nhöõng muïc ñích khaùc.

Neân chuùng toâi ñaõ laøm nhöõng gì chuùng toâi coù theå. Coù leõ ngaøy aáy ñaõ mang ñeán cho chuùng ta nhieàu cô hoäi ñeå laøm vieäc toát… Taùi buùt…toâi ñaõ nhaän nhieàu lôøi nhaén veà caâu chuyeän naøy vaø chæ muoán baøy toû raèng caùi maø toâi aán töôïng saâu saéc hôn caùc ñieàu khaùc laø ngöôøi ñaøn oâng lôùn tuoåi ñaõ khoâng quay ñi khi ngöôøi aên xin ñeán gaàn (gioáng nhö nhöõng ngöôøi khaùc). oâng khoâng heà sôï seät vaø ñoái xöû vôùi ngöôøi aên xin nhö laø anh em.ñaøn oâng aáy. Coù theå hoï seõ mua thòt baêm vieân hay moät chai röôïu khaùc chaêng… toâi khoâng theå noùi tröôùc. Toâi bieát chuyeän naøy laø moät vaán ñeà raéc roái vaø khoâng coù caâu traû lôøi naøo hoaøn haûo. Söï thaät raèng oâng ta cho tieàn khoâng quan troïng baèng caùi caùch maø oâng ta nhìn vaøo maét nhöõng ngöôøi ñaøn oâng khaùc Toâi ñaõ soáng ôû San Francisco nhieàu naêm. Nhöng ñoâi khi toâi coù theå nhìn xuyeân qua maét hoï vaø thaáy raèng hoï ñang ñoùi vaø toâi cho luoân vaäy. Vaø toâi bieát raèng ngöôøi naøo ñoù seõ laõng phí baát kyø ñoàng xu naøo toâi cho hoï ñeå mua röôïu hay thuoác phieän. vaø ít khi ñi ra ñöôøng maø khoâng coù ngöôøi naøo ñoù xin toâi tieàn leû. theo chuùng toâi ñoù laø con ñöôøng toát nhaát. . Neáu baát kì ai xin maø cuõng cho thì toâi cuõng seõ chaúng coøn moät ñoàng xu dính tuùi. nhieàu ngöôøi laïi beänh veà thaàn kinh. nôi coù haøng ngaøn ngöôøi voâ gia cö. maëc duø trong cuoäc soáng chuùng ta phaûi caån thaän nhöng toâi muoán mình gioáng nhö oâng ta. Ngay taïi choã. toâi quyeát ñònh raèng. Nhöng ít nhaát baây giôø hoï coù caùi ñeå löïa choïn nôi maø khoâng coù caùi naøo tröôùc ñaây.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful