C S S R 0 8’ 0 9

C O N F E R E N C E ON S C I E N T I F I C & S O C I A L R E S E A R C H

14 - 15 March 2009

Strategi Penyelesaian Masalah Yang Melibatkan Fungsi Linear Di Kalangan Pelajar Diploma: Satu Kajian Kes
1

Roselah Osman, 2Sumarni Abu Bakar dan 3Wan Nooraini Wan Jaafar
1,2,3

Pusat Pengajian Matematik Fakulti Teknologi Maklumat dan Sains Kuantitatif, UiTM Shah Alam 1 roselah@tmsk.uitm.edu.my, 2sumarni@tmsk.uitm.edu.my, 3wnoraaini@tmsk.uitm.edu.my

ABSTRAK Fungsi Linear mula diperkenalkan sejak diperingkat sekolah menengah, tetapi pelajar-pelajar pusat pengajian tinggi khususnya di peringkat Diploma masih belum menguasai sepenuhnya penyelesaian masalah yang melibatkan Fungsi Linear. Kertas kerja ini mengupas dan membincangkan tentang pencapaian pelajar, kaedah dan strategi penyelesaian masalah yang digunakan oleh pelajar Diploma semasa menyelesaikan masalah Fungsi Linear. Metodologi kajian ini adalah bertunjangkan kepada Perspektif Pemprosesan Maklumat di mana data diperolehi melalui kaedah kuantitatif iaitu ujian kertas dan pensel dan diikuti dengan temuduga separa berstruktur bagi memperolehi maklumat dengan lebih tepat tentang jawapan daripada soalan ujian bertulis yang telah dijalankan. 25 orang pelajar Diploma telah mengambil bahagian. Daripada analisis kuantitatif yang dijalankan didapati kesemua pelajar tersebut telah mendapat markah melebihi 50% iaitu melebihi 10 daripada 20 markah yang diperuntukkan. Selain itu, 12 orang pelajar mendapat markah 80% dan ke atas. Kebanyakan pelajar boleh menyelesaikan masalah Fungsi Linear yang rutin seperti mencari nilai x jika diberi nilai y, menentukan samada suatu titik yang diberi berada di atas garis lurus atau tidak dan menentukan samada suatu titik yang diberi merupakan penyelesaian kepada persamaan. Terdapat dua kaedah utama yang digunakan oleh pelajar yang dikenali sebagai kaedah graf dan kaedah aljabar di samping 14 bentuk strategi telah dikenalpasti digunakan dalam menyelesaikan masalah Fungsi Linear. Walaubagaimanapun, melalui temuduga separa berstuktur yang dijalankan mendapati kaedah aljabar lebih popular dan menjadi pilihan pertama pelajar semasa menyelesaikan masalah Fungsi Linear walaupun soalan yang diberi lebih mudah diselesaikan menggunakan kaedah graf. Namun begitu terdapat juga pelajar yang menggunakan kedua-dua kaedah penyelesaian. Kata Kunci: Kaedah; Strategi; Penyelesaian Masalah; Fungsi Linear.

1. PENGENALAN Anton (2005) dalam prolognya ada menyatakan “…the concept of function is a basic idea that underlies almost all mathematical and physical relationships….”. Oleh itu, amat wajarlah topik Fungsi diberi keutamaan dalam mempelajari ilmu matematik dan salah satunya dapat dilihat pada urutan susunan topik pada kebanyakan buku Kalkulus yang mana didahului oleh topik Fungsi (H.Anton, 2005). Fungsi Linear khususnya dan garis lurus adalah saling berkaitan antara satu sama lain. Ini dapat dilihat daripada beberapa definisi fungsi linear yang diberikan. Antaranya ialah: “A linear function, whose graph is a line, can be written in the form y = mx + b, where m and b are constants and m 0. As with any function, students can represent a linear function as a table, an equation, or a graph.” (http://www.learner.org/channel/workshops/algebra/workshop2/index.html). “A function of the form f(x) = mx + b where m and b are some fixed numbers. The names "m" and "b" are traditional. Functions of this kind are called "linear" because their graphs are straight lines”. (http://www.shodor.org/interactivate/dictionary/).
Paper number: 8232997

C S S R 0 8’ 0 9
C O N F E R E N C E ON S C I E N T I F I C & S O C I A L R E S E A R C H

14 - 15 March 2009

Daripada definisi di atas, pada umumnya fungsi linear berkait dengan persamaan linear, persamaan garis lurus dan graf garis lurus. Di Malaysia, pengenalan topik Fungsi khususnya Fungsi Linear diajar seawal peringkat sekolah menengah sehinggalah ke peringkat universiti. Di peringkat universiti, topik Fungsi Linear merangkumi aspek mencari kecerunan, persamaan dan lakaran graf garis lurus berdasarkan nilai kecerunan, pintasan-x dan pintasan-y, garis lurus selari, garis lurus serenjang dan titik persilangan dua garis lurus.(silibus kursus Pengantar Matematik Pengurusan,QM1003). Antara contoh soalan dalam topik ini ialah: Diberi A(2, −3) dan B(−1,3), a) cari kecerunan AB b) cari persamaan garis lurus yang melalui A dan B dalam bentuk titik kecerunan, kecerunan pintasan, umum dan penggalan. c) Lakarkan garis lurus tersebut. d) Cari pintasan-x dan pintasan-y (Manual Algebra(Edaran Dalaman), MAT142, UiTM, ms 117) Daripada sukatan pelajaran dan contoh soalan yang diberikan di atas, didapati pendekatan pengajaran yang digunakan adalah lebih menjurus kepada kaedah manipulasi atau pengiraan berbanding dengan kaedah pengajaran melalui penyelesaian masalah iaitu kaedah eksplorasi dan pembinaan pengetahuan. Pengkaji berandaian bahawa pelajar yang dihasilkan daripada kaedah pengajaran seperti ini lebih berpotensi untuk menghafal rumus, menghafal bentuk soalan dan prosidur-prosidur penyelesaiannya berbanding dengan kefahaman yang mendalam tentang masalah yang diberi. Pemilihan strategi yang digunakan pelajar dalam menyelesaikan masalah fungsi linear ini berkemungkinan telah digunakan berulang-ulang kali oleh pelajar sebelum ini. Walaubagaimanapun, pengkaji berpendapat pemilihan strategi penyelesaian yang canggih(advance) menunjukkan pelajar tersebut telah melangkau aras kemahiran yang diajar sebelumnya. Banyak kajian tentang topik fungsi dan graf telah dijalankan yang melibatkan konsep, kefahaman, perwakilan fungsi dan penggunaan teknologi untuk melakar graf fungsi (Leinhardt, G. et al, 1990; Moschkovich, J. et al, 1993; Yerushalmy, M., 1993; Knuth, J. E., 2000; Mousoulides, N. et al, 2004). Kajian-kajian yang telah dijalankan mendapati terdapat dua kaedah yang dipilih oleh pelajar untuk menyelesaikan masalah fungsi samada kaedah aljabar atau kaedah graf. Disamping mengetahui kaedah yang digunakan, kajian ini bertujuan untuk memperkayakan pengetahuan pengajar dan pengkaji dalam bidang pendidikan matematik tentang strategi yang digunakan oleh pelajar di samping mengetahui pencapaian mereka dalam menyelesaikan soalan yang berkaitan dengan Fungsi Linear. 2. TINJAUAN KAJIAN LEPAS 2.1 Kerangka Teori Untuk mengetahui strategi pelajar menyelesaikan masalah khususnya dalam matematik, metodologi kajian mengikut pendekatan pemprosesan maklumat dianggap sesuai. Seperti yang dilaporkan oleh Nik Azis(1996), menurut pendekatan ini, menyelesaikan masalah membabitkan proses atau komponen maklumat yang mengandungi lima fungsi(Stenberg, 1981). Antaranya ialah metabahagian yang mengandungi elemen seperti memahami masalah, menentukan langkah-langkah untuk menyelesaikan masalah dan memilih strategi bagi menyelesaikan masalah. Dalam konteks pemilihan strategi bagi menyelesaikan masalah, ianya berkait rapat dengan metakognitif, iaitu keupayaan individu untuk memahami kebolehan-kebolehan kognitifnya sendiri(Flavell, 1978). Setiap individu mempunyai kebolehan kognitif yang berbeza-beza. Menurut Borkowski dan Peck(1986), dalam Nik Azis(1996), perbezaaan dari segi kognitif ini menyebabkan setiap individu menggunakan strategi yang berbeza-beza dalam menyelesaikan masalah. Mengikut pandangan pengkaji, dalam kontek penyelesaian masalah, sekiranya individu itu tahu penyelesaian kepada masalah yang diberi, penggunaan strategi yang pelbagai dalam menyelesaikannya menunjukkan yang individu itu mempunyai kefahaman yang mendalam tentang masalah tersebut. Tetapi Knuth(2000), ada mengatakan bahawa tahap kefahaman seseorang individu pula bergantung kepada kekuatan dan bilangan hubungan yang dibina diantara stuktur-stuktur kognitif( i.e:
Paper number: 8232997

C S S R 0 8’ 0 9
C O N F E R E N C E ON S C I E N T I F I C & S O C I A L R E S E A R C H

14 - 15 March 2009

gambaran mental, perwakilan, skim pengetahuan). Saling hubungan antara stuktur ini berkait dengan ‘pengetahuan konsep’ dimana menurut Nik Azis(1996), “pengetahuan konsep merujuk kepada pengetahuan yang kaya dengan berbagai-bagai saling hubungan yang mengaitkan satu skim pengetahuan dengan skim pengetahuan yang lain”. (ms 201). Semakin banyak hubungkait yang dapat dijalinkan antara stuktur tersebut, semakin tinggilah tahap kefahaman individu itu. Dengan itu, mengkaji strategi-strategi yang digunakan pelajar dalam kajian ini secara tidak langsung ianya mengkaji satu aspek kefahaman individu dalam menyelesaikan masalah matematik. Dalam konteks fungsi, O’Callaghan(1998) ada mengatakan pengetahuan konsep melibatkan keupayaan individu untuk menterjemah perwakilan fungsi dalam empat situasi yang berbeza samada bentuk jadual, graf, simbolik atau “real-world situation” (Davis J. D, 2005). Mengikut pandangan pengkaji, seseorang individu yang berjaya menghubungkaitkan sebarang perwakilan fungsi bermakna beliau berjaya melihat fungsi daripada perspektif yang berbeza. Perspektif ini dimajukan oleh Moschkovich, Schoenfeld dan Arcavi(1993) yang diambil daripada Knuth(2000). Menurutnya, fungsi dapat dilihat daripada dua perspektif yang berbeza. Ia boleh dilihat daripada ‘perspektif proses’ atau daripada ‘perspektif objek’. Jika daripada ‘perspektif proses’, sesuatu fungsi itu diterima sebagai hubungan di antara nilai x dan nilai y: Bagi setiap nilai x, fungsi itu memberikan satu nilai y”(diterjemah daripada Moschkovich et al., 1993, p.71). Contohnya, pelajar yang melihat fungsi dari perspektif ini boleh menggantikan nilai x ke dalam persamaan dan menyelesaikannya untuk nilai y atau pelajar boleh menyatakan penyelesaian bagi suatu persamaan dengan memilih sebarang titik di atas graf bagi persamaan tersebut. Sfard(1992) ada mengatakan sebarang proses, algoritma dan tindakan dalam menyelesaikan masalah matematik diterangkan sebagai “operational conception”. Selain daripada itu, perspektif proses ini berlaku dalam domain pengetahuan prosidur yang mana menurut Nik Azis(1996), pengetahuan ini membabitkan peraturan, hukum atau algoritma yang boleh digunakan untuk menyelesaikan masalah matematik. Sebaliknya, dari perspektif objek, fungsi atau sesuatu hubungan dan sebarang perwakilannya dirujuk sebagai satu entiti. Moschkovich et al.(1993) menyatakan “.... algebraically as members of parameterized classes, or in a plane as graphs that, in colloquial languange, are though of as being ‘picked up whole’ and rotated or translated”(pg.71). Moschkovich et al.(1993) nampaknya bersetuju dengan Sfard (1992) yang mengatakan “Seeing a mathematical entity as an object means being capable of refering to it as if it were a real thing – a static structure , existing somewhere in place and time. It also means being able to recognize the idea ‘at a glance’ and to manipulate it as a whole without going into details”. Tetapi beliau mengkelaskan persepktif objek ini dalam domain “structural conception”. Pelajar yang melihat fungsi dari perspektif ini boleh melakar graf garis lurus yang selari dengan fungsi y = 3x + b sekiranya graf fungsi tersebut telah dilakar terlebih dahulu atau pelajar boleh memenuhkan nilai dua fungsi dalam jadual; Contohnya: dengan menggunakan hubungan (Knuth, 2000). Oleh yang demikian, pemilihan strategi untuk menyelesaikan masalah matematik, khususnya dalam topik fungsi secara tidak langsung dapat memberitahu kita tentang perspektif pelajar berhubung topik fungsi. 2.2 Kajian-Kajian Lepas Banyak kajian tentang topik fungsi dan graf telah dijalankan yang melibatkan konsep, kefahaman, perwakilan fungsi dan penggunaan teknologi untuk melakar graf fungsi (Leinhardt, G. et al, 1990; Sfard, A., 1992; Romberg, T. A. et al, 1993; Moschkovich, J. et al, 1993; Knuth, J. E., 2000; Mousoulides, N. et al, 2004). Antara kajian lepas yang berkaitan dengan kajian yang dijalankan ialah daripada Knuth(2000) dengan kajiannya “Student understanding of the connections between algebraic and graphical representations of a function” dan daripada Mousoulides, N. et al(2004) dengan kajiannya “Algebraic and Geometric approach in function problem solving”. Knuth (2000), dalam kajiannya ke atas 178 pelajar mendapati lebih daripada 75% pelajarnya memilih strategi penyelesaian aljabar sebagai pilihan pertama penyelesaian, walaupun pada situasi itu, strategi menggunakan graf adalah lebih mudah dan cepat berbanding strategi penyelesaian aljabar. Menurutnya lagi, ramai pelajar yang gagal menunjukkan strategi menggunakan graf sebagai pilihan utama dalam menyelesaikan soalan-soalan fungsi linear yang
Paper number: 8232997

C S S R 0 8’ 0 9
C O N F E R E N C E ON S C I E N T I F I C & S O C I A L R E S E A R C H

14 - 15 March 2009

diberikan. Kecenderungan memilih strategi pengiraan dan manipulasi ini berkemungkinan kerana telah biasa dilakukan sebelum ini dalam menyelesaikan sebarang masalah matematik. Hal ini diakui oleh Eisenberg, dan Dreyfus (1991) yang menyatakan bahawa “ students have a strong tendency to think algebraically rather than visually” (ms. 29). Selain daripada itu, dapatan kajian yang dijalankan oleh Mousoulides, N. et al(2004), nampaknya secocok dengan kajian Knuth (2000) dimana kebanyakan pelajarnya tidak bermasalah dalam menyelesaikan fungsi linear mudah tetapi pencapaian mereka semakin berkurang apabila menyelesaikan masalah fungsi kuadratik dan seterusnya masalah geometri yang kompleks. Selain daripada itu, lebih daripada 60% pelajar yang terdiri daripada 95 orang guru-guru praktik memilih pendekatan aljabar dalam menyelesaikan masalah fungsi linear walaupun dalam masalah yang mudah diselesaikan dengan menggunakan pendekatan graf. Dalam kajian yang lain, Dreyfus dan Eisenberg (1991) ada mengatakan bahawa pelajar mempunyai kefahaman konsep kuno(instrumental concept) tentang fungsi. Pelajar-pelajar ini menghadiri kelas hanya untuk mendapatkan definisi asas tentang fungsi, dan mereka hanya tahu untuk mendapatkan contoh bagi fungsi tersebut. Menurutnya lagi, dalam temuduga yang dijalankan mendapati bahawa sebahagian pelajar menyatakan bahawa hubungan adalah fungsi apabila ia boleh ditunjukkan dengan formula. Graham (1989), dalam kajiannya juga ada menyatakan bahawa apabila pelajar diberikan sesuatu fungsi, mereka mengandaikan perlu melakukan sesuatu dengan fungsi tersebut seperti menggantikannya dengan nilai. Gantian dalam konteks ini adalah lebih merujuk kepada kaedah aljabar. Daripada kajian-kajian yang tunjukkan mendapati terdapat dua pendekatan yang akan dipilih oleh pelajar dalam menyelesaikan masalah fungsi samada pendekatan aljabar atau pendekatan graf. Pendekatan yang dipilih ini membolehkan pengkaji mengetahui serba sedikit kefahaman pelajar keseluruhannya tentang topik fungsi. Selain daripada itu, pendekatan yang dipilih samada pendekatan aljabar atau pendekatan graf membolehkan strategi-strategi lain yang digunakan dikaji dan secara tidak langsung menyumbang kepada pengetahuan tentang kefahaman pelajar tentang topik fungsi khususnya fungsi linear. 3. METODOLOGI Kajian ini merupakan satu kajian kombinasi kuantitatif dan kualitatif. Dalam kajian ini, seramai 25 orang pelajar Diploma semester satu daripada sebuah pusat pengajian tinggi awam di Shah Alam telah diberikan satu ujian dalam topik Fungsi Linear yang mengandungi 10 soalan dimana soalan-soalan tersebut diadaptasi daripada Knuth(2000). Graf garis lurus bagi setiap soalan disertakan. Berdasarkan kepada markah pencapaian ujian bertulis tersebut, seramai lima orang pelajar telah dipilih untuk ditemuduga secara ringkas bagi mengetahui lebih lanjut tentang strategi yang digunakan. Dua orang pelajar dipilih daripada kategori berpencapaian tinggi iaitu markah 70% ke atas, dua orang lagi daripada kategori berpencapaian rendah iaitu markah di bawah 50% dan seorang pelajar daripada kategori berpencapaian sederhana iaitu markah diantara 50% hingga 69%. Pengumpulan data bagi kajian ini adalah berasaskan kepada ujian bertulis dan temuduga ringkas yang dijalankan. Tumpuan kajian ini adalah kepada pencapaian, kaedah dan strategi yang digunakan oleh pelajar-pelajar Diploma bagi menyelesaikan masalah Fungsi Linear. 3.1 Analisis Data Data yang dikumpul dalam kajian ini terdiri daripada kertas jawapan pelajar dalam ujian matematik, rakaman audio temuduga, kertas catatan yang digunakan oleh subjek kajian dan kertas jawapan subjek semasa sessi temuduga. Penganalisaan data bagi kajian ini adalah secara kualitatif dan deskriptif. Ada beberapa tahap analisis yang dijalankan. Pada tahap pertama, kertas jawapan pelajar diperiksa dan diberikan markah berdasarkan skima pemarkahan yang dibina sendiri oleh pengkaji. Jumlah markah yang diperolehi dijumlahkan dan ditukar ke bentuk peratusan supaya pelajar dapat dikategorikan kepada tiga kategori pencapaian iaitu pencapaian
Paper number: 8232997

C S S R 0 8’ 0 9
C O N F E R E N C E ON S C I E N T I F I C & S O C I A L R E S E A R C H

14 - 15 March 2009

tinggi (markah lebih daripada 70%), pencapaian sederhana (markah 50% hingga 69%) dan pencapaian rendah (markah kurang daripada 50%). Pada tahap kedua pula, respon bertulis pelajar tadi diasingkan mengikut strategi penyelesaian yang dipilih. Kaedah penyelesaian yang digunakan oleh pelajar dijumlahkan dan dicari peratusannya. Respon bertulis pelajar juga dianalisis mengfokus kepada strategi yang digunakan bagi setiap kaedah penyelesaian di atas (contohnya dalam kaedah penyelesaian secara algebra: menukarkan persamaan ke dalam bentuk kecerunan-pintasan) Pada tahap ketiga, rakaman audio temuduga ditranskripsikan ke dalam bentuk bertulis. Transkripsi tersebut meliputi interaksi antara pengkaji dengan pelajar. Ianya kemudian disusun dan diolah untuk menghasilkan protokol yang berkaitan dengan strategi-strategi penyelesaian masalah yang mereka gunakan. 4. DAPATAN KAJIAN Berdasarkan kepada Rajah 1 di bawah, didapati kesemua pelajar (n = 25) mendapat lebih daripada 50% markah iaitu 10 markah daripada 20 markah yang diperuntukkan. Seramai 12 orang pelajar telah mendapat markah 80% dan ke atas di mana 6 orang pelajar mendapat 80% markah, 4 orang pelajar mendapat 85% markah dan dua orang pelajar mendapat 90% markah dan ke atas. Purata markah pencapaian pelajar adalah 15.2 markah iaitu 76% daripada markah keseluruhan. Selain daripada itu, purata pencapaian pelajar perempuan ( n = 11) ialah 14.55 iaitu 72.75% daripada markah keseluruhan manakala untuk pelajar lelaki (n = 14) ialah 15.71 iaitu 78.55% daripada markah keseluruhan. Walaubagaimanapun, daripada analisis ujian T, perbezaan pencapaian diantara pelajar lelaki dan perempuan ini adalah tidak signifikan ( p = 0.114 > 0.05).
6 5

Bilangan Pelajar

4 3 2 1 0 10 12 14 markah 16 18 20 Mean = 15.2 Std. Dev. = 1.826 N = 25

Rajah 1: Pencapaian Keseluruhan Pelajar Dalam Menyelesaikan Masalah Fungsi Linear

Berikut dibentangkan pula analisis pencapaian pelajar mengikut soalan. Jumlah markah yang diperuntukkan bagi setiap soalan ialah dua markah. Daripada Rajah 2 di bawah, dapatlah dinyatakan bahawa pelajar boleh menyelesaikan masalah Fungsi Linear bagi soalan nombor 1, 2, 3, 4, 6 dan 10 berdasarkan kepada markah pencapaian keseluruhan yang menghampiri 50 markah.

Paper number: 8232997

C S S R 0 8’ 0 9
C O N F E R E N C E ON S C I E N T I F I C & S O C I A L R E S E A R C H

14 - 15 March 2009

60 50 Jumlah Markah 40 30 20 10 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 No Soalan

Rajah 2: Taburan Markah Mengikut Soalan Soalan-soalan tersebut adalah soalan Fungsi Linear yang berkisar kepada mencari nilai x jika diberi nilai y, menentukan samada suatu titik yang diberi berada di atas garis lurus dan menentukan samada suatu titik yang diberi merupakan penyelesaian kepada persamaan. Tetapi jumlah markah pencapaian pelajar didapati rendah bagi soalan nombor 5, 7 dan 9 iaitu kurang daripada 20 markah. Soalan ini adalah soalan Fungsi Linear yang berkisar kepada mencari penyelesaian kepada fungsi linear yang diberi. Contohnya: “Given an equation, 2x – y + 3 = 0 and its graph. What is the solution to this equation?”. Kebanyakan pelajar tidak faham apa yang dimaksudkan dengan penyelesaian kepada persamaan yang diberi dan akhirnya memberikan jawapan yang salah seperti yang ditunjukkan pada transkripsi berkut: P: What is the objective of the question? S: To get the equation y = mx + c, the slope m and y intercept, c. Pelajar ini menyatakan penyelesaian yang dimaksudkan ialah persamaan y = mx + c, kecerunan garis lurus, m dan pintasan-y iaitu c. Selain itu, pelajar ini berpendapat, koordinat suatu titik perlu diberi dalam soalan bagi menentukan samada titik tersebut adalah penyelesaian atau pun tidak berdasarkan transkripsi berikut: P: Say I give you a point (0, 0). Is this a solution to the equation? S: Saya masukkan dalam equation je…emmm bukan solution lah P: in that case, you are not given even one single point. Ok how are you going to find the solution then? S: just don’t know. Kalau puan bagi point sure saya akan buat benda tu (masukkan titik ke dalam persamaan) Daripada transkripsi di atas, pelajar ini tidak boleh menyatakan walaupun satu titik yang merupakan penyelesaian kepada persamaan yang diberi kecuali jika titik tersebut dinyatakan dalam soalan. Seterusnya, terdapat dua bentuk kaedah umum yang digunakan oleh pelajar untuk menyelesaikan soalan Fungsi Linear yang diberikan iaitu kaedah aljabar(KA) dan kaedah graf(KG). KA adalah merujuk kepada penyelesaian menggunakan teknik pengiraan semata-mata. Contohnya; menggantikan pembolehubah x dengan nilai tertentu yang diberikan ke dalam persamaan garis lurus untuk mencari nilai pembolehubah y, mengubah bentuk persamaan garis lurus daripada bentuk am ke bentuk kecerunanpintasan atau menggantikan pembolehubah x dan y di dalam persamaan garis lurus dengan nilai x dan y yang diberikan. KG pula merujuk kepada penyelesaian dengan menggunakan graf garis lurus yang diberi. Sebagai contoh; mendapatkan nilai koordinat y daripada graf jika diberi koordinat x nya, mencari kecerunan daripada dua titik yang didapatkan daripada graf tanpa menggunakan rumus kecerunan secara langsung atau mencari penyelesaian kepada persamaan yang diberi dengan menggunakan titik yang diperolehi daripada graf. Walaubagaimanapun, terdapat pengintegrasian diantara dua kaedah (AG) diatas. Berikut ialah analisis secara umum tentang kaedah-kaedah yang digunakan oleh pelajar dalam menyelesaikan sepuluh soalan yang berkaitan dengan Fungsi Linear. Jadual 1: Peratusan Taburan Kaedah Penyelesaian Pelajar Mengikut Soalan
Paper number: 8232997

C S S R 0 8’ 0 9
C O N F E R E N C E ON S C I E N T I F I C & S O C I A L R E S E A R C H

14 - 15 March 2009

# soalan kaedah KG KA

1

2

3

3(a)

4

4(a)

5

5(a)

6

7

Jumlah %

0 (15) 60

0 (20) 80 (5) 20 0

0 (20) 80 (5) 20 0

0 (17) 68 (8) 32 0

0 (15) 60 (10) 40 0

0 (25) 100 0

0 (15) 60 (8) 32

0 (25) 100 0

0 (14) 56 (11) 44

0 0

0 (148) 63.8

AG

(10) 40

(25) 100 0

(82) 35.3 (2) 0.9 (232) 100

Tidak menjawab soalan Jumlah %

0

0

(2) 8

0

0

Daripada Jadual 1 di atas, hampir kesemua soalan Fungsi Linear diselesaikan menggunakan KA. Penggunaan kaedah ini merangkumi 63.8% daripada keseluruhan kaedah yang dinyatakan diatas. Bagi KG, tidak ada pelajar yang menggunakannya untuk menyelesaikan soalan Fungsi Linear. Ini dapat dilihat daripada transkripsi berikut:

P: Boleh tunjukkan, kalau guna graf?Graf ini membantu awak untuk dapatkan penyelesaian tak jika y = 9? S: Tak. Bagi saya macam graf ni kalau tak ada tak ape.
P: ada strategi lain tak? S: tak pasti… Daripada transkripsi di atas, menunjukkan walaupun graf garis lurus diberi dalam setiap soalan, pelajar tidak nampak keperluan graf tersebut sebagai alat untuk menyelesaikan masalah kerana mereka lebih selesa menyelesaikannya melalui jalan pengiraan. Walaupun begitu, apabila digabungkan dengan KA (AG) didapati penggunaannya merangkumi 35.3% daripada kaedah keseluruhan. Selain daripada itu, terdapat seramai 2 orang pelajar yang tidak menyelesaikan soalan iaitu soalan 5 sahaja. Berikut pula dibentangkan analisis secara umum tentang strategi penyelesaian pelajar mengikut soalan. Jadual 2: Senarai Strategi Mengikut Soalan Fungsi Linear
Senarai Strategi\Soalan S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 S11 S12 S13 S14 Jumlah 1 25 10 2 25 5 10 3 11 5 13 1 3a 6 8 15 3 1 4 17 7 20 4 4a 10 1 17 10 2 1 2 5 13 7 13 4 5a 7 0 3 12 1 1 3 6 3 10 21 9 7 7 22 18 4 Jumlah (n) 124 75 102 71 7 3 13 1 1 9 7 8 2 3 426 Peratus (%) 29.1 17.6 23.9 16.7 1.6 0.7 3.1 0.2 0.2 2.1 1.6 1.9 0.5 0.7 100

8 1 1 9 7 8 2 3 80

35

40

30

33

48

43

37

27

53

Paper number: 8232997

C S S R 0 8’ 0 9
C O N F E R E N C E ON S C I E N T I F I C & S O C I A L R E S E A R C H

14 - 15 March 2009

Daripada analisis yang dijalankan, didapati terdapat 14 strategi yang digunakan untuk menyelesaikan kesemua sepuluh soalan Fungsi Linear. Walaubagaimanapun, penggunaan strategi ini bergantung kepada soalan Fungsi Linear yang diberi. Daripada Jadual 2 di atas, didapati strategi menggantikan nilai y ke dalam persamaan dan menyelesaikan untuk nilai x atau sebaliknya, di mana nilai yang digantikan boleh jadi titik pintasan y atau pintasan-x (S1) digunakan oleh pelajar pada hampir kesemua sepuluh soalan. Kesemua 25 orang pelajar menggunakan strategi S1 semasa menjawab soalan 1 dan soalan 2. Penggunaannya ketara rendah pada soalan 6, iaitu seramai 3 orang sahaja yang menggunakan strategi ini. Penggunaan strategi S1 adalah yang tertinggi iaitu sebanyak 29% daripada keseluruhan strategi yang tersenarai. Selain daripada itu, penggunaan strategi yang kedua tertinggi ialah untuk strategi menukar bentuk persamaan ke dalam bentuk kecerunan-pintasan (S3), di mana ianya merangkumi 24% daripada keseluruhan strategi. Walaubagaimanapun, strategi ini tidak digunakan untuk menyelesaikan soalan 1, soalan 3 dan soalan 3a kerana persamaan linear yang diberi adalah dalam bentuk kecerunan-pintasan. Seterusnya, strategi S2 digunakan sebanyak 18% daripada keseluruhan strategi. Pelajar menggunakan strategi S2 pada hampir kesemua soalan Fungsi Linear kecuali soalan 5a. Walaupun bilangan penggunaannya agak rendah pada hampir kesemua soalan, tetapi seramai 22 orang pelajar telah menggunakannya untuk menyelesaikan soalan 7. Strategi berikutnya yang menjadi pilihan pelajar sebanyak 17% daripada keseluruhan strategi ialah strategi menggantikan kedua-dua koordinat x dan y ke dalam persamaan (S4). Strategi ini tidak digunakan untuk soalan 1 dan soalan 2 memandangkan salah satu nilai pembolehubah x atau pembolehubah y telah dinyatakan dalam soalan. Strategi-strategi lain seperti membina semula persamaan menggunakan titik yg diberi dan nilai kecerunan yg diperolehi daripada persamaan asal (S5) dan strategi menggantikan kedua-dua koordinat x dan y daripada titik yang diberi dan nilai pintasan-y, c yang diperolehi daripada persamaan asal ke dalam persamaan y = mx + c untuk mendapatkan nilai kecerunan, m (S7) mempunyai peratusan penggunaan yang rendah dan daripada Jadual 2 didapati, tidak kesemua soalan memerlukan pelajar menggunakan kesemua strategi yang tersenarai.

5. PERBINCANGAN DAN KESIMPULAN
Secara keseluruhannya, pelajar yang dikaji boleh menyelesaikan masalah Fungsi Linear tetapi hanya kepada masalah yang berbentuk rutin seperti mencari nilai x jika diberi nilai y, menentukan samada suatu titik yang diberi berada di atas garis lurus dan menentukan samada suatu titik yang diberi merupakan penyelesaian kepada persamaan dimana koordinat titik merupakan elemen penting yang perlu diberi dalam soalan. Selain daripada itu, pelajar lebih selesa menggunakan kaedah aljabar pada kebanyakan soalan berbanding kaedah graf walaupun soalan Fungsi Linear yang diberi lebih mudah diselesaikan dengan hanya melihat kepada graf. Knuth(2000) ada menyatakan “ ..the graph hides the needed information and as a consequence, students may be unaware that the graph offers a means for determining a solution”. Pada hakikatnya, kelemahan visualisasi di kalangan pelajar adalah masalah biasa. Ini disebabkan oleh cara pengajaran yang lebih menumpu kepada teknik aljabar berbanding teknik graf atau visual kerana ini adalah cara pengajaran yang biasa digunakan(Vinner, 1989). Selain itu, pelajar telah mengambil kira faktor skala dan ketepatan nilai koordinat dalam graf menyebabkan mereka tidak menggunakan kaedah graf sebagai kaedah pilihan pertama. Walaupun demikian, pelajar yang dikaji masih boleh memberikan penyelesaian alternatif seperti yang ditunjukkan dalam transkripsi berikut: P: please show me how do you solve the problem S: again…to know weather it lies on the straight line, by calculation simply just put in these two number inside the equation. If both hands of the equation are equal so it means that it is actually on the line. P: is there any other way S: ..if the graph is really-really accurate therefore just plot here -2 and -4 and see if it is on the line.if it is on that particular line means it lies on the straight line. Juga, terdapat sebilangan pelajar yang menandakan titik yang berada di atas graf garis lurus tetapi tidak dapat menyatakan yang titik tersebut adalah salah satu penyelesaian kepada persamaan linear yang diberi. Seterusnya, didapati pelajar gemar menukar bentuk persamaan linear ke dalam bentuk kecerunan-pintasan
Paper number: 8232997

C S S R 0 8’ 0 9
C O N F E R E N C E ON S C I E N T I F I C & S O C I A L R E S E A R C H

14 - 15 March 2009

sebelum melakukan proses penyelesaian berikutnya. Walaupun penukaran bentuk persamaan itu bukanlah suatu proses yang kritikal tetapi pelajar akan tetap melakukannya disebabkan ianya telah menjadi amalan pelajar dalam menyelesaikan soalan Fungsi Linear. Dapatan kajian ini mengimplikasikan bahawa para pendidik perlu memberi perhatian kepada cara bagaimana untuk menjalankan proses pengajaran dan pembelajaran dalam topik Fungsi khususnya Fungsi Linear yang perlu mengfokus kepada kaedah aljabar dan graf supaya pelajar mendapat kefahaman yang lebih menyeluruh tentang Fungsi Linear tersebut. PENGHARGAAN Terima kasih diucapkan kepada pihak IRDC kerana memberi peluang kepada saya dan rakan-rakan meneroka ilmu melalui penyelidikan kecil-kecilan dengan geran penyelidikan: 600-IRDC/SSP 5/3/1654.

RUJUKAN Ensiklopedia Sains Dan Teknologi Matematik Jilid 6 (2005) . Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. H.Anton, Calculus 8th edition,John Wiley &Sons,Inc., 2005. Khadijah Abdul Hamid et. al. (2000). Manual Algebra. Mat 142.(Edaran Dalaman).UiTM Shah Alam. Knuth,J. E. (2000). Students understanding of the Cartesian Connection: An exploratory study. Journal of Research in Mathematics Education, 31(4), 500-508. Lienhardt, G.,Zaslavsky, O.,& Stein, M. K. (1990). Functions, graphs and graphing: Tasks, learning, and teaching. Review of Educational Research, 60(1),1-64. Linear Function. Dirujuk pada 5/4/2007 daripada http://libraryofmath.com/linear-functions.html, http://www.learner.org/channel/workshops/algebra/workshop2/index.html dan http://www.shodor.org/interactivate/dictionary/ Moschkovich, J. (1993). Aspect of understanding: On multiple perspectives and representations of linear relations and connections among them. Di Romberg, E. Fennema, & T. P. Carpenter (Eds). Integrating Research on the Graphical Representation of Functions.(pp. 69-100) Hillsdale, NJ: Erlbaum. Mousoulides, N. & Gatatsis, A. (2004). Algebraic and Geometric Approach in Function Problem solving. Proceeding of the 28th Conference of the International Group for the Psychology of Mathematicss Education.(3)385-392 Nik Azis Nik Pa.(1996). Perkembangan Profesional. Penghayatan Matematik KBSR dan KBSM. Kuala Lumpur. Dewan Bahasa dan Pustaka. Silibus kursus Pengantar Matematik Pengurusan,QM1003. Dirujuk pada 21/3/2007 daripada www.uum.edu.my/ssk/kursus/Qm1003/silibus.doc Vinner, S & Dreyfus, T. (1989). Images and Definitions for the Concept of a Function. Journal of Research in Mathematics Education,20(4)356-366 Yerushalmy, M. (1993). Understanding concepts in algebra using linked representation tools. In D. Ferguson (Ed.),Advanced technologies for mathematics and science (pp. 497 – 524). Germany: Springer-Verlag.

Paper number: 8232997

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful

Master Your Semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master Your Semester with a Special Offer from Scribd & The New York Times

Cancel anytime.