Γ Ε Ω Ρ Γ Ι Ο Υ Κ Ο Σ Μ Α

Α Ν Τ Ι Σ Τ Ρ Α Τ Η Γ Ο Υ - Α Ρ χ Η Γ Ο Υ Γ Ε Ν Ι Κ Ο Υ Ε Π Ι Τ Ε λ Ε Ι Ο Υ
Ε J ι Ι Ι Η Ν I Κ D I Ο Ο ι 1 Ε Μ Ο I
) Β Α Λ Κ Α Ν Ι Κ Ο Ι - Ε Λ Λ Η Ν ο ϊ Τ Α Λ I Κ Ο Σ - Σ Υ Μ Μ Ο Ρ Ι Τ Ο Π Ο Λ Ε Μ Ο Σ
Τ Η Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Α Κ Α Ι Τ Α Σ Χ Ο λ l Α Ε Γ Ρ Α Ψ Ε Ο
Κ Ω Σ Τ Α Σ Κ Α Λ Α Ν Τ Ι Η Σ
)
Α Θ Η Ν Α Ι * « Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο Ν Φ Ω Σ » * 1967
Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο Ι Π Ο Λ Ε Μ Ο Ι
Γ Ε Ω Ρ Γ Ι Ο Υ KODMA
Α Ν Τ Ι Σ Τ Ρ Α Τ Η Γ Ο Υ - Α Ρ Χ Η Γ Ο Υ Γ . Ε . Σ
Ε Λ Λ Η Ν Ι Ι ( Ο Ι Π Ο Λ Ε Μ Ο Ι
f
Ι
J
Ι
ι
/
••
Β Α Λ Κ Α Ν Ι Κ Ο Ι - Ε Λ Λ Η Ν Ο Ι Τ Α Λ Ι Κ Ο Σ
Σ Υ Μ Μ Ο Ρ Ι Τ Ο Π Ο Λ Ε Μ Ο Σ
Τ Η Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Α Κ Α Ι Τ Α Σ Χ Ο Λ Ι Α Ε Γ Ρ Α Ψ Ε :
Ο Κ Ω Σ Τ Α Σ Κ Α Λ Α Ν Τ Ζ Η Σ
Α θ Η Ν Α ! 1967
Η Ζ Ω Η Κ Α Ι Τ Ο Ε Ρ Γ Ο
Τ Ο Υ Κ Ό Σ Μ Α
Κ ο τ α τ ο υ ς χ ρ ό ν ο υ ς τ η ς Τ ο υ ρ κ ο κ ρ α τ α ς δ λ α κ ε ί ν α τ τ ί θ α σ α κ α ι α
ι ι η ρ β υ ν τ η ς Η π ε ί ρ ο υ κ α Ι τ η ς ,Α λ Ό α ν Ι α ς τ ε Ι χ ε ό Ρ Υ ώ σ ε ι κ ι χ Ι τ ε χ ε
μ ε 'to Π Υ ε υ ι μ α τ ο υ τ ι θ α σ ε ύ ε ι ν α ς Κ α λ ό γ ε ρ ο ς Ό Ά γ ι ο ς Κ ο σ μ ά ς δ έ π ο ν ο
μ α ζ ό μ ε ν ο ς Α τ ω λ ό ς π ο υ τ ό σ ο λ α μ π ρ α τ ο ν σ κ ι α γ ρ ά φ η σ ε Ο Φ ά ν η ς Μ ι χ α λ ό
π ο υ λ ο ς Σ τ Ι ς σ τ ρ ά τ ε ς τ ο υ ς σ τ ά δ ρ ο π έ δ ι α κ α Ι σ τ ά φ α ρ ά γ γ ι α τ ο υ ς δ ρ α σ ο φ ό
ρ ο ς ε κ ε ί ν ο ς ε ρ ρ ι ξ ε φ ε ι δ ώ λ ε τ α τ ο σ π ό ρ ο τ ο υ π ν ε ύ μ α τ ό τ ο υ π ρ ο ο ί μ ι ο χ α
ρ ο υ γ η ς τ η ς Ν ε ο ε λ λ η ν ι κ η ς α ν α γ έ ν ν η σ η ς
Κ α τ ά τ ο υ ς π ρ ό σ φ α τ ο υ χ ρ ό ν ο υ ς τ ο υ ς χ ρ ό ν ο υ ς τ ο υ 1940-41, ε ν α ς α λ λ σ ς
Κ ο σ μ ά ς ο Κ ο σ μ ά ς σ τ ρ α τ ι ώ τ η τ Υ Ι ν η κ ε σ ε κ ε ί ν ο τ α ο ι α τ α β ο υ ν ά σ ύ μ β ο λ ο
δ ν ε ι ρ ο κ α Ι δ ό ξ α ο Λ α ό ς π ο υ μ ε τ φ α ν τ α σ ί α τ ο υ φ τ ι ά χ ν ε ι τ ο υ ς θ ρ ύ λ ο υ ς
χ α ι δ ί ν ε ι ζ ω ή κ α Ι α ϊ γ λ η σ τ α σ ύ μ β ο λ α ε Ι π ε π α ς τ ο ϋ τ α τ ά χ α δ Κ ο σ μ ά ς Ύ ί
τ α ν ε δ π α λ ι ο ς Κ ο σ μ ά ς μ ε τ α μ ο ρ φ ω μ έ ν ο ς σ ε σ τ ρ α τ ι ώ τ η ε κ δ ι κ η τ ή ς τ ώ ρ α τ ο θ
Γ έ ν ο υ ς κ α Ι Ά ρ χ ά γ γ ε λ ο ς τ η ς ε λ ε υ θ ε ρ ί α τ ο υ
Π ο ι ς ε ί ν α ι ο ι π ο ν τ ο υ τ ο ς δ φ λ ο γ ε ρ ο ς Κ ο σ μ α ς π ο υ δ ά μ α σ ε ο π ω ς δ π α
λ ι ο ς σ υ ν ώ ν υ μ ό ς τ ο υ τ α Ι δ ι α υ ν ά κ α ι γ Ι ν η κ ε ι φ ρ μ ή ν α ξ α ν α ζ ή σ ε ι δ θ ρ ύ λ ο
τ ο υ π α λ ι ο υ Α γ ι α σ μ έ ν ο υ Ρ α σ ο φ ό ρ ο υ ;
Ε ί ν α ι τ ό π α ι δ τ η ς ε δ α ν τ ρ η ς Μ ε σ σ η ν Ι α ς τ ό π α ι δ τ η ς κ α ρ π ε ρ η ς γ η ς τ ο υ
Ο μ η ρ ι κ ο υ Ν έ σ τ ο ρ α δ μ α χ η τ ή ς κ α ι Ο σ τ ρ α τ ι ώ τ η ξ κ α Ι τ έ λ ο ς δ ξ α κ ο υ σ τ ό ς Δ ι
ο ι κ η τ ή ς τ ο υ σ υ γ κ ρ ο τ ή μ α τ ο ς Κ Κ ο σ μ α κ α Ι μ ε τ α δ δ ι ο ι κ η τ ή ς τ ο υ Α Ι Σ ι ό μ α
τ ο ς σ τ ρ α τ ο ϋ δ Υ ι κ η τ ή ς τ η ς Μ ο ρ ά ι χ ς τ η ς Κ ο ρ υ τ σ α ς κ α Ι τ η ς Μ ο σ χ ό π ο λ η ς δ
Τ Ρ Ο Π ι ο σ χ ο ς τ η ς Χ ε φ ά ρ α ς ι κ α Ι τ ο υ Κ τ σ ι κ α Ι τ έ λ ο ς δ α μ σ τ ή ς τ ό ν ά λ λ ω ι
α δ ά μ α σ τ ω ν κ α ι σ κ λ η ρ ω ν ό ψ ω μ ά τ ω ν Τ δ ν ο μ ά τ ο υ σ μ λ Ι ζ ε ι τ η Ν Ι κ η τ ή Υ
ν Ο ρ ε Ι α κ α Ι τ ή ν α υ τ α π ά ρ ν η σ η Π ά ν ο υ τ ο υ ρ ι σ χ ε ι χ α ν έ ν α ς ζ ω ν τ α ν ε μ έ ν η τ ή
Δ ω ρ ι κ ή τ ρ α χ ύ τ η τ α κ α ι ο ι σ τ ρ η λ α τ η μ έ ν ο τ ο Ε λ λ η ν ι κ ό π ν ε ϋ μ α Β ρ ι σ κ ε ι τ ε τ ρ α
γ ω ν ι σ μ έ ν ο τ ό Υ Τ α ϋ Υ ε τ ι κ ο ρ υ θ μ ό π ο υ ό π η ρ ξ ε κ ά π ο τ ε δ ρ υ θ μ ο ς τ η ς α δ ά μ α
σ τ η ς Σ π ά ρ τ η ς Α ν ρ Ι ξ ο υ μ ε μ ι α μ α τ ι α σ τ ή σ ω μ α τ ι κ ή ο ι ά π λ α σ η τ ο υ σ τ ρ α τ η
γ ο ϋ (X.1JtOG, π ο υ δ σ ο τ α χ ρ ό ν ι α θ α π ε ρ ν ά ν ε τ ό σ ο κ α Ι θ α μ ε γ α λ ώ ν ε ι δ ό ξ α τ ο υ
θ α τ α δ ι α π ι σ τ ώ σ ο υ μ ε α δ τ α δ λ ο κ ά θ α ρ α
Τ α ν ά σ τ η μ ά τ ο υ ε ί ν α ι μ έ τ ρ ι ο Τ ό σ ω μ α τ ι κ ό τ ο υ δ έ σ ι μ ο ά ρ τ ι ο Τ ο σ τ έ ρ ν ο
τ ο υ ε ί ν α ι ψ α ρ δ ύ τ ε τ ρ α γ ω ν ο Έ ν α ς ρ υ θ μ ο ς α υ σ τ η ρ η ς Δ ω ρ ι κ η ς ό Ψ ί ς ψ α ν ε τ α ι
σ τ ο π ρ ό σ ω π ό τ ο υ Τ ο χ ρ ώ μ α τ ο υ π ρ ο σ ώ π ο υ τ ο υ ε ί ν α ι μ α υ ρ ι δ ε ρ ό τ ο β λ έ μ μ α
5
τ ο υ ό ξ υ κ α ι δ ι α π ε ρ α σ τ ι κ ό τ ο κ ο ύ τ ε λ ό τ ο υ ι Ρ α ρ θ υ κ α ι μ ο ν ά χ α -11 μ ύ τ η Τ ε χ ε ι
μ ι α γ ρ α μ μ η κ α ν ν ι κ Χ χ ε ι λ η τ ο υ κ λ ε ί ν ο υ ν σ ψ ι χ τ Χ κ ι '1) χ α λ ύ δ ι ν η θ έ
λ η σ η π ο υ τ ο ν δ ι α κ ρ ί ν ε ι π ά ν τ α ε ί ν α ι ζ ω γ ρ α ψ ι σ μ έ ν η σ ό λ ε ς τ ι ς λ ε π τ ο μ έ ρ ε ι ε ;
τ η ς μ Ο Ρ ι Ρ η ς τ ο υ Ό ρ ε ι ο ά τ η ς θ ε ι ν ό ς δ ε δ ι σ τ ά ζ ε ι ν ά ν έ ο ε ι κ α Ι τ ι ς ψ η λ ό τ ε ρ ε
ά κ ό μ α κ ο ρ ψ έ ς Ε κ ε Τ π ο υ ε ν α ι π ο λ υ δ ύ σ κ ο λ ο ν α φ τ ά σ ε ι ν θ ρ ω π ο ς σ η μ ε ρ ι ν ό ς
Ε Τ ν α ι ζ ω η ρ ό ς ά λ λ τ α υ τ ό χ ρ ο ν α κ α ι ψ ύ χ ρ α ι μ ο ς μ ε τ ρ η μ έ ν ο ς ε ύ α Ι σ θ η τ ο ς κ α ί
ε ν θ ο υ σ ι ώ δ η ς Θ υ μ ώ ν ε ι ά λ λ α κ α ι π ο λ λ ε ς ψ ο ρ ε ς μ π ο ρ ε Τ ν α κ λ α Ι ε ι σ α ν ε ν α μ ι
κ ρ ο π α ι δ ί Ο Ε σ τ ρ α τ ι ώ τ ε ; τ ο υ τ ό ν ε ί π α ν σ τ ι ς μ ά χ ε ς Λ ι ο ν τ ά ρ ι Λ α μ π ρ ο ς λ α κ ο ς
χ α ρ α κ τ η ρ ι σ μ ό ς Η κ ό ψ η τ ο υ τ ό σ χ η μ α τ ο υ δ λ α υ ν κ ά τ ι ά π ό τ η ν ό ψ Υ
τ ο ϋ Λ ι ο ν τ α ρ ι ο ϋ π ο ύ π ό τ ε κ ο ι μ ά τ α ι ά μ έ ρ ι μ ν α κ α ι ά θ ώ α σ τ ο ν η λ ι ο κ α ι π ό τ ε
ρ υ χ ά τ α ι κ α ι κ ά ν ε ι δ λ α τ α γ ύ ρ ω τ ο υ ν τ ρ έ μ ο υ ν κ α ι ν α α σ θ ά ν ο υ ν τ α ι τ η ν π α
ρ ο υ σ ί α τ ο ϋ Β α σ ι λ ι ά τ ο Ο γ ρ ι ο υ δ ά σ ο υ ς
Δ ε ν κ α π ν ί ζ ε ι δ ε ν π α ί ζ ε ι κ α Ι τ ο μ ο ν α δ ι κ ό τ ο υ π ά θ ο ς ε ί ν α ι ή τ έ χ ν η τ ι ί ν
ά ρ μ ά τ ω ν Γ ι τ ο ν τ ρ ε ι ε μ ά τ ο υ σ υ ν ε τ έ λ ε σ α ν δ υ ό τ ό π ο ι τ α Ό ο υ ν α τ η ς Ά ρ κ α
δ ί α ς κ α ι ό κ ά μ π ο ς κ α ι τ ά κ ρ ο γ ι ά λ ι α τ η ς Μ ε σ σ η ν ί α ς
π ρ ό γ ο ν ο ί τ ο υ κ τ ά γ ν τ α ν ά π ό τ η ν Α λ ω ν ί σ τ α ι ν α κ ι τ α ν τ σ ο π ά ν η
δ ε ς ο σ τ ρ α τ η γ ό γ ε ν ν θ η κ ε σ τ ι ς 9 τ ο ϋ Μ ά ρ τ η τ ο Ο 1886 σ τ ο χ ω ρ ι ο Π α ν ι ά
ρ ε ς π ο ύ σ μ ε ρ α λ έ γ ε τ α ι Φ α λ ά ν θ η τ ο ϋ λ λ τ ε Δ μ υ Κ ο λ λ ω ν ί δ ω ν τ η ς Ε π α ρ
χ ί α ς Ι Ι υ λ ί α ς ο σ τ ρ α τ η γ ο ς ο γ η κ ε ά π α τ η γ η τ ο ϋ Ν έ σ τ ο ρ α κ α ι σ α ύ τ ο Ι σ ω ;
ν α δ φ ε ί λ ε τ α ι ή σ ϋ ν ε σ ή τ ο υ κ α ι ή π ο λ υ μ ά θ ε ι ά τ ο υ Τ ο χ ω ρ ι ο τ ο ϋ σ τ ρ α τ η γ ο ϋ
ο ν ο μ ά σ τ η κ ε Φ α λ ά ν θ η σ ε ά ν ά μ ν η σ η τ η ς π ρ ο γ ο ν ι κ η ς ρ Ι ζ α ς τ ώ ν κ α τ ο Ι κ ω ν τ ο υ
π ο υ κ α τ ά γ ο ν τ α ν δ λ ο ι σ ε δ ο ν ά π ό τ η ν Α λ ω ν Ι σ τ α ι ν α τ ο ϋ Δ μ υ Φ α λ ά ν θ ο υ Έ
κ ε Τ σ τ η ν Α λ ω ν ί σ τ α ι ν α γ ε ν ν θ η κ ε κ α ι δ π α τ έ ρ α τ ο υ κ α ι ή μ ά ν ν α τ ο υ Τ Ο Υ
π α τ έ ρ α τ ο υ τ ο ν Ε λ ε γ α ν Γ ι ά ν ν η κ ι η τ α ν ε γ ι ο ς τ ο υ Θ α ν ά σ η Κ ο σ μ ά κ α ι τ η μ ά ν
ν α τ ο υ Π α ρ α σ κ ε υ ή π ο υ κ α τ ά γ ο ν τ α ν ά π ό τ η ν ο ι κ ο γ έ ν ε ι α τ ώ ν Π ρ α ν τ α λ έ ω ν
Ά κ ό μ α κ α ι σ μ ε α Ό ρ ί σ κ ο ν τ α ι σ α ό τ ο τ ό χ ω ρ ι ο τ η ς Ά ρ κ α δ ί α ς ο ι κ ο Ι τ ο υ
σ υ γ γ ε ν ε τ ς Ο Ε κ ά τ ο ι κ ο ι τ ο ϋ χ ω ρ ι ο ϋ τ ο υ ε χ ο υ ν τ η ν Ι σ τ ο ρ ί α τ ο υ ς Τ ώ ρ α π ο ύ c/;-
κ ά μ α ε ί ν α ι π ρ δ σ φ α τ η ά ξ Ι ζ ε ι ν α τ η δ ι η γ η θ ο ο μ ε
τ η ν έ π ο χ η τ η ς Τ ο υ ρ κ ο κ ρ α τ ί α ς π ο λ λ ο ί κ ά τ ο ι κ ο ι τ η ς Α λ ω ν ί σ τ α ι ν α ς τ ο ύ
χ ε ι μ ώ ν ε ς μ ε τ α π ο λ λ ά κ ρ ύ α ε π α ι Ρ ν α ν τ α κ ο π ά δ ι α τ ο υ κ α ι κ α τ έ α ι ν α ν γ ι α ν α
ξ ε χ ε ι μ ά σ ο υ ν σ τ ο υ ς κ ά μ π ο υ ς τ ή ς Μ ε σ σ η ν Ι α ς Κ α ι π ρ ο π ο λ ε μ ι κ α α κ ό μ α π ο λ λ ο ί
Ά ρ κ ά δ ε ς ρ ο Ό ό λ α γ α ν σ τ ο γ ό ν ι μ ο κ ά μ π ο τ η ς Μ ε σ σ η ν ί α ς Ά λ λ ο ι π λ ω ν α ν
π ρ ο ς τ η γ η τ η ς Τ ρ ι ψ υ λ ί α ς ά λ λ ο ι π ρ ο ς τ ο ν κ ά μ π ο τ η ς Κ α λ α μ ά τ α ς κ ι λ λ
π ρ ο ς τ α κ ρ ο γ ι ά λ ι α τ η ς Π υ ί α ς Ο Ι Φ α λ α ν θ ε ϊ π γ α ι ν α ν κ α ι ξ ε χ ε ί μ α ζ α ν σ τ ή ν
Κ ο ρ ώ ν η τ η ν ν ο ι ξ Υ ε π ι ν ν ξ α ν α τ ο δ ρ ό μ ο τ η ς ε π ι σ τ ρ ο ψ η ς Σ κ ά λ ω ν α ν σ τ ά
δ ρ ο σ ε ρ α β ο υ ν ά τ ο υ κ α ι π έ ρ ν α γ α ν κ ά τ ω ά π ο τ α Π κ ν ά τ ς ρ ο υ μ ά ν ι α τ ο ύ
ζ ε σ τ ο ύ ; μ ή ν ε ς τ ο ϋ κ α λ ο κ α φ ι ο Ο Σ ι γ σ - σ ι γ ά δ μ ω ς ά γ ά π η σ α ν τ δ ν τ ό π ο τ ο ϋ ε
μ α δ ι ο Ο δ έ θ η κ α ν μ ε τ ό χ ώ μ α τ ο υ κ α ι τ ο ς α ν θ ρ ώ π ο υ ς τ ο υ γ Ι ν η κ α ν κ α ι ο ί
ί δ ι ο ι ρ Ι ζ ε ς τ ο υ κ α γ η τ ο υ Τ σ τ ε ρ α π ο τ η ν ε π α ν ά σ τ α σ η ε γ κ α τ α σ τ ά θ η κ α ν
μ ό ν ι μ α κ ι ρ χ ι σ α ν α μ έ σ ω ς ν α κ α λ λ ι ε ρ γ ο σ ν μ ε ζ έ σ Υ τ α τ ο ύ ρ κ ι κ α χ ά ψ ι α
Μ ε μ ι ά ς τ α λ ά χ ι κ α σ τ α ν ο τ ό π ι α γ ί ν η κ α ν χ ω ρ ι ά κ α ι ο Ε τ σ ο π ά ν η Ο ε ς ε ν θ ε ρ μ ο ι
κ α λ λ ι ε ρ γ η τ ε ς τ η ς γ η ς Έ τ σ ι τ ο σ τ α ν ο τ ό π ι τ η ς α ν ι ά ρ α ς γ ί Υ η κ ε τ ό ώ ρ α τ ο
6
κ α Ι π ρ ο ο δ ε υ τ ι κ ό χ ω ρ ι ο π ο ύ σ ή μ ε ρ α λ έ γ ε τ α ι Φ α λ ά ν θ η κ α Ι π ο ε κ ε Τ ζ ε Τ κ ό μ α
η π α τ ρ ι κ ή ο Ι κ ο γ έ ν ε ι α τ ο υ σ τ ρ α τ η γ ο ύ μ ε τ ρ ό π ο κ α θ α ρ ά γ ρ ο τ ι κ ό
Ή σ τ ο ρ ι κ ή ο μ ω ς κ ρ Ι Ό ε ι α μ ά ς ζ η τ ά ε ι κ α Ι κ ά τ ι ί λ λ ο Ν ά δ ο ϋ μ ε π ο
π ο ι ο μ έ ρ ο ς κ α τ ά γ ο ν τ α ν δ π ρ ο π ά π ο ς τ ο ϋ σ τ ρ α τ η γ ο ϋ Θ α ν ά σ η ς Κ ο σ μ ά ς Μ ι α
π α ρ ά δ ο σ η τ ο ν φ έ ρ ν ε ι ώ ς γ έ ν ν η μ α κ α Ι θ ρ έ μ μ α τ η ς Ά λ ω ν Ι σ τ α ι ν α ς Ή π α
ρ ά δ ο σ η α υ τ ή μ ά ς λ έ ε ι π ω ς δ Θ α ν ά σ η ς Κ ο σ μ ά ς π η γ ε σ τ ή ν Α λ ω ν ί σ τ α ι ν α μ ι
κ ρ ο ς κ α Ι δ ρ ψ α γ ο ς α κ λ ο υ ι θ ώ ν ο χ ς Τ Ο ν μ ε γ α λ ύ τ ε ρ ο ι δ ε Ρ ψ ό Ο Ο υ τ ο Σ τ ά ι θ η Έ
κ ε Τ ρ Ι ζ ω σ α ν κ α Ι ο δ υ ό Ά π ο π ο ϋ θ ε ο μ ω ς ε ρ χ ο ν τ α ν Π ο ι ά ή τ α ν ρ α γ ε ή ρ
χ ι κ ή τ ο υ ς φ ε τ η ρ Ι α Μ ι ά ε κ δ ο χ ή τ ο ς φ έ ρ ν ε ι π ω ς τ ά χ α ξ ε κ ί ν η σ α ν π ο τ ή ν
Τ ρ ί π ο λ η ύ σ τ ε ρ α π ο τ ή ν λ ω σ ή τ η ς π ο τ ο υ ς Έ λ λ η ν ε ς Ά π ο τ ο μ ε γ ά λ ο
λ ο ψ ο π ο ύ Χ ρ δ ε ρ ν ε τ ό τ ε τ ή ν π ρ ω τ ε ύ ο υ σ α τ ο ϋ Μ ο ρ ι ι π έ θ α ν α ν 0,[ γ ο ν ε Ι ς
κ α Ι ο σ υ γ γ ε ν ε ί ς τ ο υ κ ι ε τ σ ι α υ τ ο ι ο Ι δ υ ο ν α γ κ ά σ τ η κ α ν ν ά π ά ρ ο υ ν τ Ι ς
σ τ ρ α τ ε τ Ή ε κ δ ο χ ή α υ τ ή μ ο ι ά ζ ε ι ν ά χ ε ι μ έ σ α τ η ς κ ά π ο ι α ν λ ή θ ε ι α Σ τ ή ν
Τ ρ ί π ο λ η μ ε ι σ ο υ Ρ α ν ο Ο σ ε π ρ ί ν π Ο τ ε π ά ι σ τ ο ο σ η μ ι ά π ρ υ χ ι τ ι κ ή ο Ι κ ο γ έ ν ε ι α
Π Ο Ι ε ψ ε ρ ν ε τ ο ϊ δ ι ο Ο ν ο μ α Τ ο Τ δ ι ο κ α Ι σ τ α Μ α γ ο ύ λ ι α ν α δ π ο υ ύ π ά ρ χ ε ι ά λ λ η
π ά λ ι ο Ι κ ο γ έ ν ε ι α μ ε τ ο ό ν ο μ α Κ ο σ μ ά Κ ο σ μ ά π ο υ λ ο ι Ά π ο μ α κ ρ ύ τ ε ρ α δ ε ν
ε ί ν α ι ο υ Υ α τ ο ν ν ά π ρ ο έ ρ χ ο υ ν τ α ι Κ α Ι ή π ε ρ ι φ έ ρ ε ι α τ η ς Τ ρ Ι π ο λ η ς ε ί ν α ι δ π ω σ δ ή
π ο τ ε δ τ ό π ο ς τ η ς ρ χ ι κ η ς π ρ ο γ ο ν ι κ η ς φ ε τ η ρ Ι α ς τ ο υ ς μ ι α κ α Ι ε κ ε Τ υ π ά ρ χ ο υ ν
, τ α π ε ρ σ ό τ ε ρ α σ η μ ά δ ι α π ο υ μ ά ς θ υ μ Ι ζ ο υ ν τ ο υ ς π ρ ώ τ ο υ π ρ ο γ ά ν ο υ τ ο ϋ ρ ω α
Α λ λ η π α ρ ό ο ο σ η -cou; φ έ ρ ν ε ι ν α κ α τ ά γ ο ν τ α ι π ο τ ο χ ω ρ ι ο Κ ο σ μ ά τ Ύ ί ς Κ υ
ν ο υ ρ Ι α ς μ ε τ ο ν ο μ α Γ ε ω ρ γ ι ό π ο υ λ ο τ
Ό π α τ έ ρ α τ ο ϋ σ τ ρ α τ η γ ο ύ ε χ α ν ε α κ ό μ α δ υ ο π α ι δ ι ά Τ ο Θ α ν Χ σ η π ο υ ζ ε Ι
σ Υ ι μ ε ρ α σ τ ή ν π α τ ρ ι κ ή π ε ρ ι ο υ σ ί α κ α Ι τ ο Δ η μ ή τ ρ η π ο ύ χ ε τ α ξ ι δ έ ψ ε ι σ τ ή ν
Α μ ε ρ ι κ η κ α Ι γ ύ ρ ι σ ε α π ο ε κ ε Ι λ ί γ α χ ρ ό ν ι α π ρ Ι ν α π ο τ ό ν π ό λ ε μ ο χ α Ι ρ α ξ ε
σ τ ό χ ω ρ ι ο Χ α ρ ω ω π ι ά δ π ο υ κ α Ι π έ θ α ν ε τ ή ν ά ν ο ι ξ η τ ο ϋ 1942, ε π ο χ ή τ η ς μ α ύ
ρ η ς κ α Ι σ κ λ η ρ η ς Ί τ α λ ο γ ε ρ μ α ν ι κ η ς κ α τ ο χ η ς .

"'.
Σ α υ τ ο λ ο ι π ο ν ε κ ε ί σ τ ο ά λ λ ο τ ε Ό ο σ κ ο τ ό π ι τ Ι ς Π α ν ι ά ρ ε ς π έ ρ α σ ε δ σ τ ρ α
τ η γ ο ς τ α π ρ ώ τ α τ ο υ χ ρ ό ν ι α Ή τ α ν ε χ ρ ό ν ι α π α ι χ ν ι δ ι ο σ κ α Ι ξ ε γ ν ο ι α σ Ι ά ς Χ ρ ό
ν ι α π ο υ μ ο φ α ζ ό τ α ν ε τ ή ζ ω ή π ό τ ε μ ε τ ή θ ά λ α σ σ α κ α Ι τ Ι ς α κ τ έ ς τ η ς τ Ι ς δ α ν
τ ε λ ω τ έ κ α Ι π ό τ ε μ ε τ ή σ τ ε ρ ι ά Ά π ο τ α τ ό τ ε ά ρ χ ι σ ε ν α ο χ ι μ ά ι ζ ε ι κ α Ι τ α δ υ
σ τ ο ι χ ε ί α Τ Υ ι ν ε π ο χ ή σ μ ω ς ε κ ε Ι ν η δ ε ν ύ π η ρ χ ε σ τ Ι ς Π α ν ι ά ρ ε ς Δ η μ ο τ ι κ ο σ χ ο
λ ε ί ο Ό π ο λ ι τ ι σ μ ό σ τ ή ν Έ λ λ ά δ α ά ρ χ ι σ ε ν α ά π λ ώ ν ε τ α μ ε ρ α τ η τ α μ ε τ α
τ Υ ι ν ε π α ν ά σ τ α σ η τ ο ϋ 21, γ ι α ν α κ α λ π ά σ ε ι κ ά π ω ς τ ή ν ε π ο χ ή τ ο ϋ Β ε ν ι ζ έ λ ο
χ α Ι ν α σ τ α μ α τ ή σ ε ι ξ α ν ά λ ί γ ο α ρ γ ό τ ε ρ α Ή σ π ο υ δ α ι ό τ ε ρ η α φ ο ρ μ ή τ η ς β ρ α
δ ύ τ η τ α ς α υ τ η ς η τ α ν κ α Ι ε Ι ν α ι ή π ο λ ι τ ι κ ή κ α κ ο δ α ι μ ο ν Ι α π ο υ δ έ ρ ν ε ι τ ο ς Ε λ
λ η ε ς α υ τ ό ς δ φ ο β ε ρ ό ς χ ο μ μ α τ ι Χ ό ς ν τ α Υ ω ν ι σ μ ό ς
Σ τ Ι ς Π α ν ι ά ρ ε ς ό π η ρ χ ε τ ό τ ε ε ν α μ ι κ ρ ό ο ι ο σ υ ν τ Ρ ί Τ Ο σ χ ο λ ε Έ ο σ τ ο δ π ο Έ ο
ε ο ί ο α σ κ α ν τ ή ν Έ λ λ η ν ι κ ή γ λ ώ σ σ α κ ε ί ν ο ι π ο υ γ ν ώ ρ ι ζ α ν μ ι α σ χ ε τ ι κ ή ν ά γ ν ω σ η
κ α Ι γ ρ α φ ή ο π α τ έ ρ α ς τ ο υ δ ε ν τ ο ν ε Υ ρ α ψ ε σ α υ τ ό Έ κ α ν ε τ ή ν έ γ γ ρ α φ ή
7
τ ο υ σ τ ο Δ η μ κ σ χ ο λ ε ί ο τ ο υ Χ α ρ ω ω π ι ο ϋ κ α Ι λ ί γ α χ ρ ό ν ι α ρ γ ό τ ε ρ α γ ρ ά φ τ η
κ ε σ τ ο Έ λ λ η Υ Ι Κ Ο σ χ ο λ ε Ι ο τ η ς Κ ο ρ ώ ν η ς Έ τ σ ι π ο ν ή π ι ο ά ρ χ ι σ ε τ Ι ς σ κ λ η ρ ε ς
π ε ζ ο π ο ρ ί ε ς Γ ι ν π ι γ α ί ν ε ι σ τ ο σ χ ο λ ε τ ο π ε ρ π ά τ α γ ε 12 χ ι λ ι ό μ ε τ ρ α τ Ύ ι ν ή μ έ
ρ α Έ φ α γ ε λ ε ς τ Ι ς ο ρ ο χ ε ς κ α λ τ α κ ρ ύ α σ υ ς Ο ρ ό μ ο υ ς Ά π Ο Ο ρ α ο υ ς ε ο α ν ε τ ο
ψ ω μ ο τ ύ ρ ι σ τ ο σ α κ κ ο υ λ ά κ ι τ ο υ τ ο π έ ρ ν α γ ε π α ρ α μ ά σ κ α λ α τ ι ς κ ο ν τ α υ Υ ε ς κ α
γ ύ ρ ι ζ ε τ π γ ι ο μ α κ α τ ά κ ο π ο ς Ο Ι κ α κ ο υ χ ί ε ς ο μ ω ς α υ τ ε ς φ α ί ν ε τ α ι π ι Ι ς ν τ Ι
ν α τ ο υ τ σ α κ ί σ ο υ ν τ η ν υ γ ε ί α τ ο υ τ ή ν θ έ ρ ι ε ψ α ν π ε ρ σ ό τ ε ρ ο Τ ο σ ώ μ α τ ο υ ε ξ α
σ κ ή θ η κ ε σ τ Ι ς π ο ρ ε ι ε ς κ α Ι σ τ η σ κ λ η ρ η ζ ω η κ α Ι σ α ό τ ο σ ψ α λ ώ ς θ α ψ ε ί λ ε τ α
κ α Ι γ ι σ ι δ ε ρ έ ν ι α υ γ ε ί α τ ο υ σ τ ρ α τ η γ ο ύ Π ο τ έ ω ς τ α γ ε ρ ά μ α τ ά τ ο υ ο ε ν &'ppt(j··
σ τ η σ ε : Η τ α ν χ α λ ύ δ ι ν ο ς Κ α ι σ τ α γ ε ρ μ α ν ι κ α κ ό μ α σ τ ρ α τ ό π ε δ α ε δ ε ι ξ ε
τ η ν ί δ ι α ν τ ο χ η κ α Ι α ί γ ε ρ μ α ν ι κ ε ς δ ο κ ι μ α σ ί ε ς σ τ ά θ η κ α ν ν ί κ α ν ε ς ν α τ ο υ κ λ ο
ν ί σ ο υ ν τ η σ ι δ ε ρ έ ν ι α τ ο υ υ γ ε ί α Ώ ς μ α θ η τ η ς τ α ν ε ρ κ ε τ α κ α λ ς Ε ρ χ ό τ α ν ε
π ά ν τ α μ ε τ α ξ υ τ ώ ν π ρ ώ τ ω ν Σ τ α 1899 τ έ λ ε ι ω σ ε τ ο Έ λ λ ι ν ι κ σ χ ο λ ε ϊ ο τ η ς Κ ο
ώ ν ι ς κ α ι τ ο ν ί δ ι ο χ ρ ό ν ο γ ρ ά ψ τ η κ ε σ τ ο Υ υ μ ν ά σ ι ο Φ ι λ ι α τ ρ ώ ν Σ C<.1JtO ε μ ε ι ν ε
ε ν α χ ρ ό ν ο τ α ύ π ό λ ο ι π α χ ρ ό ν ι α τ α π έ ρ α σ ε σ τ ο γ υ μ ν ά σ ι ο τ η ς Κ α λ α μ ά τ α ς τ ό
ό π ο ι ο κ α ι τ έ λ ε ι ω σ ε τ ο 1903. Τ ο Σ ε π τ έ μ ρ η τ ο υ ί δ ι ο υ χ ρ ό ν ο υ ν έ
η κ ε
σ τ η ν
,Α θ ή ν α δ π ο υ κ α ι γ ρ ά Ψ Τ Ύ κ ε σ τ α ν ο μ ι κ ά Δ ε ν ή τ α ν ε ο μ ω ς σ τ ο δ ρ ό μ ο τ ο υ Κ ά
π ο ι ο ς τ ο υ τ ο σ φ ύ ρ ι ξ ε α δ τ ο σ τ α δ τ ί κ ά π ο ι ο ς τ ο υ τ ό λ ε γ ε μ ε τ α χ ε ί λ η Έ τ σ ι
μ ε τ ο μ π ά σ ι μ ο τ ο υ ν έ ο υ χ ρ ό ν ο υ Γ ε ν ά ρ η ς τ ο υ 1904, μ π η κ ε σ τ ο ν έ ο τ ο υ δ ρ ό μ ο
Κ α τ ε τ ά γ η σ τ ο σ τ ρ α τ ό ω ς έ θ ε λ ο ν τ η ς μ ε τ ο α θ μ ο τ ο υ δ ε κ α ν έ α κ α Ι τ ο π ο θ ε τ ή
θ ι κ ε σ τ ο Β π ε δ ι ν ο π υ ρ ο β ο λ ι κ ό Ω ς δ ε κ α ν έ α ς ρ χ ι κ ά ω ς λ ο χ ί α ς κ α ι έ π ι λ ο
χ ί α ς ρ γ τ ε ρ α γ ν ώ ρ ι σ ε τ η ζ ω η τ η ς Κ α ζ ά ρ μ α ς ό π ο ί α μ ε τ έ π ε ι τ α τ ο υ Χ Ρ Ύ
σ ί μ ε ψ ε ω ς κ λ ε ί δ α γ ν ώ σ η ς κ α Ι ψ υ χ ο λ ο γ ί α ς τ ώ ν ν τ ρ ώ ν τ ο υ Ά π ο τ ό τ ε ε ί χ
1 ό " " , θ ζ " , ,
τ ο ν τ ρ π ο ν α σ α η ν ε ε ι τ ο υ ς υ ν τ Ρ ε ς τ ο υ ν α τ ο υ ς ε ν ο υ σ ι α ε ι κ α ι ν α τ ο υ ς ε μ
ψ υ χ ώ ν ε ι Ο Ι α ν τ Ρ ε ς τ ο υ λ ό χ ο υ τ ο υ τ ο ν ό ν ό μ α ζ α ν μ ά γ ο Σ τ α 1909 ι ι π η κ ε
σ τ η σ τ ρ α τ ι ω τ ι κ ή σ χ ο λ ή δ έ κ α τ ο ς ν ά μ ε σ α σ ε 54 σ υ ν α δ έ λ ψ ο υ ς τ ο υ Π ά τ α γ ε
τ ώ ρ α σ τ έ ρ ε α Δ ε ν ε ί χ ε φ ό β ο ν α π έ σ ε δ ε ν ε ί χ ε φ ό β ο ν α χ ά σ ε ι τ ο ο ρ ό μ ο τ ο υ
Μ π ρ ο σ τ ά τ ο υ ά ν ο ί γ ο ν τ α ν μ ι α π λ α τ ε ι ά λ ε ω φ ό ρ ο ς π ο υ κ α ν έ ν α ς δ ε ν μ π ο ρ ο ϋ σ ε ν α
φ α ν τ α σ τ ε ϊ τ ο τ έ ρ μ α τ η ς
Σ τ η σ τ ρ α τ ι ω τ ι κ η σ χ ο λ η φ ο ί τ η σ ε τ ρ ί α χ ρ ό ν ι α κ α ι γ η κ ε μ ε τ η ν ί δ ι α
σ χ ε Ο Ο ν σ ε ι ρ ά τ η ς ε ι σ α γ ω γ η ς τ ο υ τ ο ν Ι ο ύ λ ι ο τ ο υ 1912, ν θ υ π ο λ ο χ α γ ο ς τ ο υ
π ε ζ ι κ ο υ Ή τ α ν ε π ι α ά ξ ι ω μ α τ ι κ ό ς Τ ο ν ά λ λ ο χ ρ ό ν ο γ ί ν η κ ε υ π ο λ ο χ α γ ό ς π ρ ο
α χ θ ε ι ς κ α τ π ό λ υ τ ο ν ε κ λ ο γ ή ν τ ί μ η μ α τ η ς λ α μ π ρ η ς π ο λ ε μ ι κ η ς τ ο υ δ ρ ά σ η ς
κ α τ α τ ο υ ς Β α λ κ α ν ι κ ο υ ς π ο λ έ μ ο υ ς Έ τ σ ι κ α τ ε κ λ ο γ η ν π η ρ ε δ λ ο υ τ ο υ ς β α θ
μ ο ι ς τ ο υ Τ ο Μ ά ρ τ η 110i} 1915 γ ί ν η κ ε Λ ο χ α γ ό ς τ ο ν Ό Κ τ ϊ ώ Ό Ρ η τ ο υ 1918 Τ α
γ μ α τ ά ρ χ η ς τ ο ν Ό κ τ ώ ο ρ η τ ο υ 1922 Ά ν τ ι σ υ ν τ α γ μ α τ ά ρ χ η ς σ τ α 1926, δ τ α ν
ε π ι ο ι κ ο υ μ ε ν ι κ η ς ε π α ν η λ θ ε γ ί ν η κ ε Σ υ ν τ α γ μ α τ ά ρ χ η ς τ ο 1934 Υ π ο σ τ ρ ά τ η γ ο ς
κ α Ι σ τ α 1939 κ έ ρ δ ι σ ε τ ο ν ά ν ώ τ ε ρ ο β α θ μ ο τ η ς σ τ ρ α τ ι ω τ ι κ η ς ί ε ρ α ρ χ ί α ς Γ ί
ν η κ ε Ά ν τ ι σ τ ρ ά τ η γ ο ς Μ π ο ρ ο ϋ σ ε ν α γ ε λ ά σ ε ι Δ ε ν γ έ λ α σ ε Ο μ ω ς Κ ά τ ι τ ο υ ε
λ ε τ π ε Χ κ ό μ α Τ Υ ς δ ό ξ α ς δ σ τ έ φ α ν ο ξ , Έ π ρ ε π ε ν Χ π ό χ τ α γ ε τ ώ ρ α τ ο θ ρ ύ λ ο
τ ο υ σ υ ν ώ ν υ μ ο υ τ ο υ Ά γ ι ο υ Κ ο σ μ ά ν α κ έ ρ δ ι ζ ε τ η δ ά ψ ν η τ ο υ σ υ ν τ ο π ί τ η τ ω
ν τ ρ ε ί ο υ Ν ι κ η τ α ρ ά π ο υ τ ό σ ο π ο λ ύ τ ο ϋ μ ο ι ά ζ ε ι σ τ ο χ α ρ α χ τ η ρ α σ τ η ν ν τ ρ ε ί α
8
κ ι σ τ Υ σ τ ρ α τ η γ ι κ ή α κ έ ρ ο ι ζ ε τ σ υ μ π ά θ ε ι α κ α Ι τ ο θ α υ μ α σ μ ο τ ς π α τ ρ ϊ
.,.. , , , ] .- λ " Ί , n' θ ' ... t.p
δ α ς τ ο υ Κ α Ι τ ω ρ α χ α π ο ι ο ς π α Λ τ ο υ ε γ ε ε π ι μ ο ν α σ τ α υ τ ι . ω ς α τ α χ -
Ο ι ζ ε

"'.
Ά ι θ υ π ο λ ό χ α γ ο τ ο ν ρ Ι σ Κ Ο μ σ τ ο 90 π ε ζ ι χ ο ί ό τ α γ μ α γ α έ χ π α ι δ ε ό Ξ κ χ
α ε κ π ι ο ε ό ε τ α ι σ τ α π ο λ υ δ ό λ α τ α δ π ο ϊ α τ ό τ ε γ ι α π ρ ι Ι τ η φ Ο Ρ α μ Π Χ ι ε σ τ ο
σ τ ρ α τ ό Τ Ο Σ ε π τ έ μ β ρ η τ ο ϋ 1912 τ ο ο λ έ π ο υ μ ε α Ό α ο Ι ζ ε ι μ ε τ ο ή ρ ω ϊ κ τ ο υ
σ ύ ν τ α γ μ α σ τ η φ ω τ ι ά τ ο ϋ π ο λ έ μ ο υ Η τ α ν ε τ ό τ ε π ο υ ο ί ρ χ α γ γ ε λ ι κ ε ς σ α λ π ι γ
γ ε ς ε ί χ α σ κ ο ρ π ί σ ε ι τ α σ α λ π Ι σ μ α τ ά τ ο υ κ ι ε ί χ α σ ε ι τ Ι ς χ α ρ δ ι ε ς τ ω ν
Έ λ λ ω π ο υ ο ά δ ι ζ α γ ι α Τ ό λ κ λ ω σ η τ ώ ν ε θ ι χ ω ν δ ν ε ί ρ ω ν Έ π ρ ε π ε α
τ ε λ έ ψ ε ι τ ο γ τ ο ϋ Κ ο λ ο κ ο τ ρ ώ η Έ π ρ ε π ε α λ υ τ ρ ω θ ο ϋ ν α λ ύ τ ρ ω τ ο ι α
... , " ι λ 61. Β λ
Ο Ξ Ρ ψ Ο Ι κ α ι ν α κ υ μ α τ ι σ ε ι η γ ο Ι α ν ε υ Κ σ τ η α σ ι ε υ ο υ σ α
Ό Κ ο σ μ α ς γ Ι κ ε σ α ύ τ ο τ ο π ό λ ε μ ο Ε α ς σ υ ν τ ε λ ε σ τ ή τ Ύ ι ς Ν Ι κ η ς Ά
ψ ψ ρ ι σ τ α ε π ε φ τ ε σ τ η φ ω τ ι ά κ α ι I.LE: κ ά θ ε τ ρ ό π ο π ρ ο σ π ά θ α γ ε α κ ε ρ δ Ι σ ε ι τ ο ν
τ ι κ ε ι μ ε ν ι χ ό τ ο υ σ κ ο π ό Α π ο τ ί ς π ρ ω τ ε ς μ έ ρ ε ς ο ά τ ρ ε ς τ ο υ τ ο ό μ α σ α ν
" 1.1. θ ι 1 ' ι Η Ε ""i'J' θ 1 \
ά ν τ ρ α α η ι ο τ ο ν ο ν ο μ α σ α ν ρ ω α ι τ σ ι μ ε τ ο ν ι ι Ι Ο ε ν ο υ σ ι α σ μ ο κ α ι
, , 1. }, λ ι Ι Ι - Π ι
μ ε Τ Υ ω ι ι χ υ Τ π ι ρ ι ψ η σ η τ ο ν u ε π ο υ μ ε ν α μ α χ ε τ χ ι σ τ μ α χ ε ς τ η ς . ο ρ τ α τ
τ ς Κ α σ τ α ν ι ά ξ σ τ η σ κ λ η η κ α Ι δ ι μ ε Ρ μ ά Χ τ ω ν Γ ι α ν ν ι τ σ ώ ν α σ υ μ μ ε τ έ ε
σ τ η ν λ ω σ Ύ τ η ς Θ ε σ σ α λ ο Ι κ η ς ν α ο ρ υ χ ά τ α ι σ τ Ύ μ ά χ η τ ο υ Ό σ τ Ρ ό υ κ α ι τ ο υ
Σ ό ρ ι τ ς ν α σ φ Ι γ γ ε ι τ α Γ ι ά ν ν ε ν α ν α α δ ρ α γ α θ ε τ σ α ο τ α κ α Ι α Π Ρ α σ
μ ο ψ ο ρ ε ί τ α ι
Λ Ι γ ο ρ γ τ ε ρ α ρ χ τ η κ ε μ ε τ η ν Χ δ ρ μ Ύ σ Τ Ο Υ Έ λ λ η ο Ο ο υ λ Υ α ρ ι κ Ο π ό
λ ε μ ο Ε λ α δ ε μ έ ρ ο ς σ δ λ ε ς τ ο υ τ Ι ς μ α χ ε ς Σ τ ι ς Τ Ρ Ι ί μ ε ρ ε ς μ ά χ ε ς τ ο σ Κ ι λ ς
α Ο Ρ ι γ ά θ ε π ά λ κ α π ρ ο κ ά λ ε ι σ ε τ ό ν θ α υ μ α ο ι μ Ο τ ώ ν ξ ω μ α τ ι κ ώ ν κ α ι τ ώ ν
- "", ., , θ " , λ ι ,
σ τ ρ α τ ι ω τ ώ ν τ ο υ Κ α ι τ ο ό ν ο μ α τ ο υ α ν α φ ε ρ η κ ε μ ε ε γ ι ω μ ι α σ τ ι κ α Ο Υ Ι α σ τ η ν
Ύ Χ Ο ι α τ α γ η τ Ύ ς ι ν ψ α χ Ι α ς Δ ι η ύ θ υ ν ε τ ό τ ε τ ο ν 50 λ ό χ ο τ ο υ 901)
σ υ ν τ ά γ μ α τ ο ς Τ ι ν ί δ ι α τ ό λ μ δ ε Ι χ ε ι κ α ι σ Τ μ ά Χ τ ο υ Κ α σ σ ε λ ί ν κ α Ι σ τ ι ς
μ ά χ ε ς τ Ύ ς π ε ρ ι ο χ Ύ ς Χ α σ ά Π α σ ά Π τ α ε έ ν α ι λ κ υ η γ η τ ο τ ω ν Β ο υ λ
γ ά ρ ω ν α π Ό ύ ψ ω μ α σ ε δ ψ ω μ α κ α ι α π ο χ ο ρ υ ψ ο γ ρ α μ μ η σ ε κ ο ρ υ φ ο γ Ρ ψ μ ή
Λ ί γ ο α ρ γ ό τ ε ρ α δ τ α ν π ι α Β ο υ λ γ α ρ Ι α Ι Κ μ έ α α γ κ ά ζ ο ν τ α α κ α
τ α θ έ σ ε ι τ α δ π λ α γ ι α τ ο Κ ο σ μ α α ρ χ ι ζ ε ε ν α ς α λ λ ο ς π ό λ ε μ ο ς Έ π ρ ε π ε ν α τ ο
τ ο γ ρ α ψ ή σ ε ι τ α π ε δ Ι α Τ Ο Υ μ α χ ώ Υ π ο υ ρ Ι σ Κ Ο Υ τ α ν π έ ρ π ο τ ο Μ π έ Χ λ ε ς κ α ι
τ ά δ π ο ϊ α α φ ή ο τ α ς α α σ τ ο ύ τ Β ο υ λ γ ά ρ ο υ ς τ η δ ο υ λ ε ι ά α ύ τ η ά ά λ α α Χ
τ ι κ ά ο υ π έ τ ε α ξ ι ω μ α τ ι κ ο ι Α ύ τ ο ι ο ί π έ ν τ ε π η ρ α ν ι Χ κ ό μ α ά λ λ ο υ ς π έ ν τ ε
σ τ ρ α τ ι ώ τ ε ς κ α Ι α ρ χ ι σ α α μ έ σ ω ς τ η τ ο π ο γ ρ α φ ι η δ ο υ λ ε ι ά Ε χ α ε κ ά μ π ο σ ο
μ έ σ α π ω σ ε ι σ τ α σ ε μ ι α σ τ ι γ μ η π έ σ α ε σ ε μ ι α έ ν έ ο ρ α κ ο μ ι τ α τ ζ ή δ ω κ α ι
μ ε ρ ι κ ω χ ω ρ ι ω Θ ά τ α ε κ ά π ο υ 200. Ό Κ ο σ μ ά ς τ α ε δ α Ρ Χ γ ο ς τ η ς ό
ά Ο α ς Α ά μ ε σ α σ τ ι ς δ μ ά δ ε ς α υ τ ε ς ά ν ο ι ξ ε μ ι ά π λ ύ ω Ύ κ α Ι σ Χ λ ρ η μ ά χ η
π ο υ α ν ά γ κ α σ ε τ ο υ ς κ ο μ ι τ α τ ζ ή δ ε ς ν α μ ε ί ν ο υ ν σ τ α τ α μ π ο ύ ρ ι α τ ο υ ς κ α Ι ν α μ η ν
ξ ε μ υ τ Ι σ ο υ Π έ σ α ε κ ά μ π ο σ ο ι Β Ο λ γ α ρ ο ι κ ά τ ο υ Ά π ο τ η ν ό μ ά ο α τ ο υ Κ ο σ μ ά
χ ώ θ η κ ε ι Υ α ς μ ό ο σ ψ χ τ ι ώ Τ ς Δ υ ο μ έ ρ ε ς δ λ ό κ λ η ρ ε ς μ ά χ ο τ χ γ μ ε τ ο υ ς κ ι μ ι
τ α τ ζ γ ο ε ς α π ο σ τ ρ ά τ α σ ε σ τ ρ ά τ α κ α Ι α π ό φ α ρ ά γ γ ι σ ε Ψ ρ ά γ γ ι , ώ σ π ο υ σ τ ο
, τ έ λ ο ς φ τ ά σ α ν ε σ τ ο Π ε τ ρ ι τ σ ι
Π ρ έ π ε ι ν α δ ι μ ο λ ο γ η ι ε ί π ω ς τ ο κ χ τ ό ρ θ ω α α υ τ ο δ ε ν ε ί ν α ι μ ι κ ρ Κ ά θ ε
μ ά χ η κ α ι κ ά θ ε σ υ μ π λ κ ά π ο τ ε λ ε ϊ κ α Ι μ ι α ζ ω ν τ α ν ί σ τ ο ρ ι α γ ι α τ ο ύ δ έ κ α ε
κ ε ί ν ο υ ς Έ λ λ η ν ε ς π ο υ ρ έ θ η κ α ν μ έ σ α σ τ η ν κ α ρ δ ι α τ η ς Β ο υ λ γ α ρ ί α δ λ ο μ
ν ι ι χ ο ι κ ά ν ο ν τ α ς τ ο ί ε ρ ο κ α θ η κ ο ν σ π έ ν α ν τ ι τ η ς π α τ ρ ί δ α ς κ α ι τ ι ί ν π ο λ ι τ ι σ μ έ
, θ ι
ν ω ν α ν ρ ω π ω ν
Σ τ ν Κ α λ α μ ά τ α γ ύ ρ ι σ ε ώ ς ύ π α σ π ι σ τ ή τ ο υ σ υ ν τ ά γ μ α τ ο ς τ ο υ ς γ ί ν η κ ε
μ ι π ο θ ε ω τ ι κ η υ π ο δ ο χ ή Ό κ ό σ μ ο ς α λ ά λ α ζ ε δ ί π λ α α π ο τ ο υ ς σ τ ρ α τ ι ώ τ ε ; κ α ι
τ ο ύ Έ ρ α ν ε μ ε π έ τ α λ α ρ ό δ ω ν κ α ι τ ο υ ς σ τ ε φ ά ν ω σ ε μ ε τ ι ς δ ά φ ν ε ς τ ο υ Ά π ό λ
λ ω ν α
Τ ο Έ θ ν ο ς ε ί χ ε τ ό τ ε π α λ μ ό Ε ί χ ε α ν ά τ α σ η Ε ί χ ε δ ί ψ α γ ι α ο Ο ρ ά ν ι α φ τ ε
ρ ο υ γ ί σ μ α τ α ε ί χ ε δ ί ψ α γ ι α π λ α τ ε ι ά δ η μ ι ο υ ρ γ ί α Ε ί χ ε κ ο π ά σ ε ι τ ο π ά θ ο ς κ α ι
δ κ ο μ μ α τ ι κ ό ς ά ν τ α γ ω ν ι σ μ ό τ Ά ν ά μ ε σ α σ τ ο ύ Έ λ λ η ν ε ς υ π η ρ χ ε μ ι α α Ο ι ά σ π α
σ τ η σ υ ν ο χ η κ ι ο λ ο ι ε ί χ α ν σ υ σ π ε ι ρ ω θ ε ί σ τ ν ε ν ν ο ι α Τ η ς π α τ ρ ί δ α ς π ο υ τ η ν έ ν ε
σ ά ρ κ ω ν ι ν δ υ ο ν θ ρ ω π ο ι σ ύ μ λ α Ό Β ε ν ι ζ έ λ ο κ α ί δ Κ ω ν σ τ α ν τ ϊ ν ο ξ Μ α
κ ά ρ ι ε ς κ ι ε ύ τ υ χ ι σ μ έ ν ε ς μ έ ρ ε ς
Σ τ α 1916 τ ο ν Ό ρ ί σ κ ο υ μ ε σ τ ο ε Π Ι Τ Θ λ ι κ ο γ ρ α φ ε ί ο τ η ς χ ι ν Μ ε ρ α ρ χ ί α ς
ε τ ε ν α χ ρ ό ν ο μ ε τ α τ έ θ η κ ε σ τ ο ε π ι τ ε λ ε ί ο τ η ς Π Ι Μ ε ρ φ χ ί α ς π ο υ τ η δ ι ε ύ θ υ ν ε
δ σ τ ρ α τ η γ ο ς Τ ρ ι κ ο ύ π η ς κ ι ε λ α β ε μ έ ρ ο ς σ δ λ ο υ τ ο υ ς π ο λ ε μ ι κ ο ύ τ η ς α γ ώ ν ε ς
κ α τ ά τ χ ρ ό ν ι α τ ο υ Ε υ ρ ω π α κ ο υ π ο λ έ μ ο υ Κ α ι σ τ ο υ ς α γ ώ ν ε ς τ ώ ν χ α ρ α κ ω
μ ά τ ω ν κ α ι σ τ ο υ ς α γ ω ν ε ς τ η ς ε ξ ό ρ μ η σ η ς ε δ ε ι ξ ε τ η ν ί δ ι α ψ υ χ ρ α ι μ ί α κ α Ι τ η ν
Ι δ ι α σ τ ρ α τ η γ ι κ η ε ύ φ υ ϊ α Έ τ σ ι τ ο ν β λ έ π ο υ μ ε ν α μ ά χ ε τ α ι σ κ λ η ρ σ σ τ η ν κ α μ π η
τ ο υ Έ ρ ι ο ώ Υ ο ς κ α Ι σ τ ή μ ά χ η τ ο ϋ Ι Ι ε ρ λ ε π έ σ τ μ ά χ η τ ο υ Μ π ρ ν τ δ π ο υ κ χ ί
τ ο ϋ δ ό θ η κ ε δ π ο λ ε μ ι κ ο ς σ τ α υ ρ ό τ ώ ν μ α χ ν τ ο υ Μ π ρ ό ν τ ν α α λ α λ ά ζ ε ι σ τ ή ν
π ρ ο έ λ α σ η τ η ς Μ ε ρ α ρ χ ί α ς τ ο υ κ α Ι ν α φ τ α ν ε ι σ τ α Σ κ ό π ι α σ τ η ν Π ρ ι σ τ ί ν α , σ τ η
Ν ϊ σ σ κ α ι σ τ ο Π φ ό τ
Λ ί γ ο α ρ γ ό τ ψ α τ π ι θ ε τ ι θ η κ ε ώ ς ε π ι τ ε λ ά ι ρ χ η ς τ η ς XIV Μ ε ρ α ρ χ ί α ς Xl
ε λ α ε μ έ ρ ο ς σ δ λ ε ς τ ι ς μ ά χ ε ς π ο ύ Ό ω κ ε μ ε τ ο ν ε χ θ ρ ό Μ ε τ η Μ ε ρ α ρ χ ί α α ο τ η
, e' 1 Ε Ρ , ι , , θ - .\
τ ο ν υ ρ ω κ ο υ μ ε σ Τ υ Υ Ο Ρ Ο ε τ ο φ ο ν α π ε ρ ά σ ε ι τ ο π ο τ ω μ ι κ α ι α ..κ υ ι κ η ε ι τ η
ή τ τ α τ η ς Ά σ ί α ς Μ ε τ α τ ο γ υ ρ ι σ μ δ τ η ς Μ ε ρ α ρ χ ί α ς γ ί ν η κ ε τ ο κ ί ν η μ α γ ι Τ
α ν α τ ρ π τ η ς ε π α ν ά σ τ α σ η τ ο ϋ 22. Δ ε ν π έ τ υ χ ε Ο κ υ ε ρ ν η η κ ο Ι δ ι έ θ ε τ α ν
μ ε γ α λ ύ τ ε ρ η δ ύ ν α μ η κ α ι μ π ό ρ ε σ α ν ν α τ ο κ α τ α π ν ί ς ο υ ν α μ έ σ ω ς Κ α τ α δ ι κ ά σ θ η
κ ε τ ό τ ε ε ρ ή μ η ν σ ε θ ά ν α τ ο α π ο τ ο σ τ ρ α τ ο δ ι κ ε ϊ ο Π α τ ρ ώ ν Η κ α τ α δ ί κ η σ υ τ Ί ι
τ ο υ φ ε ρ ε κ σ Ι τ ή ν α π ό τ σ ξ η Τ ι ό π ο ί α κ ρ ά τ η σ ε ω ς τ ν ε π ο χ η τ η ς ο Ι κ ο υ μ ε ν ι κ η ς
κ υ ε ρ ν ή σ ε ω ς Β ρ ι σ κ ό μ α σ τ ε σ τ α 1927. Τ ό τ ε α ν ε κ λ ή θ η σ τ ο σ τ ρ α τ ό π ρ ώ τ ο ς μ ε
τ α ς υ τ ώ ν α ν α κ λ η θ έ ν τ ω ν μ ε τ δ α θ μ ο τ ο υ σ υ ν τ α γ μ α τ ά ρ χ η Τ ο π ο θ ε τ ή θ η κ ε α
μ έ σ ω ς δ ι ο ι κ η τ η ς τ ο υ σ υ ν τ α γ μ α τ ο Β ο δ ε ν ώ ν κ α ι ϋ σ τ ε ρ α α π ο έ ν ά μ ι σ υ χ ρ ό ν ο
γ ί ν η κ ε δ ι ο ι κ η τ η ς τ ο ϋ σ υ ν ο ρ ι α π ο ϋ τ ο μ έ α Έ ρ ο υ Λ ί γ ο α ρ γ ό τ ε ρ α τ ο ν λ έ π ο υ μ ε
ε π ι τ ε λ ά Ρ Χ Ύ τ ο ϋ Δ Σ ώ μ α τ ο Σ τ ρ α τ ο ϋ γ ι ι Ζ ν ι Ζ ψ ό γ ε π ά λ ι π α ο τ ο μ ε τ ι Ζ τ η ν
α ρ η α δ ρ γ ά ν ω σ ή τ ο υ κ α Ι ν α γ ί ν ε ι ε π ι τ ε λ ά ρ χ η ς τ ο υ Γ ι Σ ώ μ α τ ο ς
Σ δ λ ε ς τ ι ς θ έ σ ε ι ς π ο υ υ π η ρ έ Τ ψ ε υ π η ρ ς ε δ ρ γ α ν ω τ ι κ ο ς κ α ι δ ρ σ σ τ ή ρ ο ς
10
Ε ν α σ ω σ τ ό π ρ ό τ υ π ο σ τ ρ α τ ι ώ τ η Σ τ ά 1934 Π Η γ ί ν η κ ε ύ π τ ρ ά τ η γ σ ς
111 Μ
' ,.. Ι , Π Σ θ ,
τ ή δ ω ί κ η σ η τ η ς ε ρ α ρ χ ι ω π ο υ ε ι χ ε τ η ν ε ο ρ α τ η ς σ τ η ν α τ ρ α τ η ε σ η
α υ τ ή ε κ α τ σ ε κ ά π ο υ τ έ σ σ ε ρ α σ ω σ τ ά χ ρ ό ν ι α Ά ν α λ α μ ά ν ε ι γ ι ε ν α χ ρ ό ν ο Τ
δ ι ο ί κ η σ η τ ο υ σ χ ο λ ε ί ο υ π ο λ έ μ ο υ κ α ι τ ο ν Ι ο ύ λ ι ο τ ο Ο 1939 γ ί ν η κ ε ο ι ο ι κ η τ η ς
τ ο υ Δ Σ ώ μ α τ ο Σ τ ρ α τ ο ύ π ο ύ ε ι δ ρ ε υ ε σ τ Ύ ν Κ α ά λ α Η τ α ν ε Τ Ο Τ Ε π ο ύ ά ρ χ
σ α ν ν μ α ζ ε ύ ο ν τ α ι σ τ ο ν ο υ ρ α ν ο τ ά π ρ ώ τ α σ ύ ν ν ε φ α τ ο υ π ο λ έ μ ο υ κ ρ ά τ η
- 2.' , έ ' ζ ""\ λ ' δ λ ' θ ' , ι λ λ ,,,
ε ί χ α ν α ρ χ
ι σ ε ι
ν α τ ο ι μ α ο υ ν τ α ι Χ Λ α γ ι α π ε μ ο ε π ι ε τ υ ω κ α ι α α γ ι Χ α
μ υ ν α Σ τ ή γ ρ α μ μ ή τ ώ ν ε π ι θ ε τ ι κ ώ ν Κ ρ α τ ώ ν ή τ α ν ή Γ ε ρ μ α ν ί α ή Ί τ α λ ϊ α ή
Ι α π ω ν ί α ή Β ο υ λ γ α ρ ί α ή Ρ ο υ μ α ν ί α κ α Ή τ α ν ο Ι χ ω ρ ε ς ο ι φ ι λ ο π ό λ ε μ ε ς κ α
α μ α ε Τ ς π ο υ ο ν ο μ ά ζ ο ν τ α ν Ά ξ ο ν α ς Σ τ η ν γ ρ α μ μ ή τ ω ν ά μ υ ν ο μ έ ν ω ν κ ρ α
τ ώ ν ή τ α ν κ α Ι ή Ε λ λ ά δ α Δ ε ν α π ε ι λ ο ύ σ ε κ α ν έ ν α ν Κ ι δ μ ω ς α π ε ι ρ ο ι ε χ θ ρ ο ι τ η ν
α π ε ι λ ο υ σ α ν κ α ι ε π ι ι ο ο υ λ ε ύ ο ν τ α ν τ Η ά φ η τ η ς κ α Ι τ ή ν α ν ε ξ α Ρ Τ Ύ σ ί α Τ Ύ ς
κ ο ν τ ι ν ό τ ε ρ ε ς ε χ θ ρ ι κ έ ς Τ Ύ ς χ ώ ρ ε ς ή τ α ν ή Ι τ α λ ί α κ α Ι Τ ι Β ο υ λ γ α ρ ί α Ή π ρ ώ τ η
ε π α ι ξ ε α ρ κ ε τ κ α λ α τ ο ρ ό λ ο Τ Ύ ς κ α Ι ή δ ε ύ τ ε ρ η κ ρ ά δ α ι ν ε σ δ λ α τ α τ ε λ ε υ τ α ί α
χ ρ ό ν ι α α π ε ι λ η τ ι κ α τ ο σ π α θ ί τ η ς π α ν ο υ α π ο τ ο κ ο ρ μ ι τ η ς Έ λ λ ά δ α ς Δ ι κ α ι ο
λ ο γ η μ έ ν α λ ο ι π δ ν κ α Ι ή π ρ ο σ ο χ η τ ο ο Έ λ λ η ν ι κ ο υ λ α ο υ κ α Ι τ η ς Έ λ λ η ν ι κ η ς
Κ υ Β ε ρ ν ή σ ε ω ς σ τ ρ ά φ η κ ε π ρ ο ς τ ά Έ λ λ Ί υ λ γ α ι κ σ ύ ν ο ρ α ο κ ί ν ο υ ν ο ς π
μ α ς α π ε ι λ ο ύ σ ε φ α ί ν ο ν τ α ν κ α θ α ρ ά Έ τ σ ι μ ε τ ή ν π ί ε σ η α δ τ ή α ρ χ ι σ ε κ α Ι ή χ ι
ρ α τ ο ύ τ η τ ο υ ς έ ξ ο π λ ι σ μ ο ύ ς Χ α ι τ α α μ υ ν τ ι κ ά Τ Ύ ς ε ρ γ α Ή θ ε λ ε ν α φ ρ ά ξ ε ι τ ι ς
π ό ρ τ ε ς κ α Ι ν α ε μ π ο δ ί σ ε ι τ ο ύ Β α ρ Β ά ρ ο υ ς ν π ε ρ ά σ ο υ ν
Ω ς Δ ι ο ι κ η τ η ς λ ο ι π ό ν τ ο υ Δ Σ ώ μ α τ α Σ τ ρ α τ ο ϋ ε δ ε ι ξ ε μ ι α δ ρ α σ τ η ρ ι ό
τ η τ α α φ ά ν τ α σ τ η Υ π η ρ ξ ε τ α χ Ι Ι ς κ α Ι γ ν ω τ ι κ ς σ ε δ λ α τ ο υ Ό ί ο ι ο ς σ τ ά
θ η κ ε π α ν ο υ α π ο τ ο Ι Ι ς ε ρ γ ά τ ε ς τ ώ ν ε ρ γ ω ν κ α Ι ς κ α θ Ο Ο Ύ γ ο υ σ ε μ ε τ ν π ο λ ύ
τ ι μ η π ε ί ρ α τ ο υ Μ ε τ η ν ε ν τ α σ η α υ τ η κ α τ α σ κ ε ύ α σ ε σ τ η ν π ε ρ ι ο χ ή τ ο υ 400 π ο
λ υ β ο λ ε ί α α π ο ι π ε τ ο ν ρ μ ε κ α Ι τ ό σ α α λ λ α ε μ π ό δ ι α κ α Ι π α γ ί δ ε ; γ ι α τ ά α ρ
μ α τ α Ή δ ο υ λ ε ι ά τ ο υ α υ τ η π ρ ο σ ε χ τ η κ ε α π ο τ ο Γ ε ν ι κ ο Έ π ι τ ε λ ε Τ ο Σ τ ρ α τ ο υ
π ο ύ έ ξ έ δ ω χ ε μ ι έ π α ι ν ε τ ι κ η δ ι α τ α γ ή
Ί Ι κ ή ρ υ ξ η τ ο ϋ π ο λ έ μ ο υ τ η ς Ί τ α λ ί α κ α τ α τ η ς Ε λ λ ά δ α ς τ ο ν ρ η κ ε δ ι ο ι
κ η τ η τ ο θ Δ ι Σ ι ψ α τ ο ς Μ ε τ α χ ύ τ η τ α κ α Ι μ ε θ ο δ ι κ ό τ η τ α ε κ α ν ε τ η ν έ π ι σ τ ρ α
τ ε υ σ ή τ ο υ χ ι ε π ι α σ ε τ ί ς ε π ί κ α ι ρ ε ς θ έ σ ε ι σ τ α Ε λ λ η ν ο Β ο υ λ γ α ρ ι κ α σ ύ ν ο ρ α Π ε
ρ ί μ ε ν ε α ν ή σ υ χ ο ς ε κ ε ί γ ι α ν α κ ι ν η θ ο ϋ ν π ρ ο α ι ώ ν ι ο ι ε χ θ ρ ο Ι τ ο υ γ έ ν ο υ τ ο ί
Β ο ύ λ γ α ρ ο ι γ ι α ν τ ο ύ Ο <.\) σ ε ι τ ο χ ρ ε ι α ζ ο ύ μ ε ν ο χ τ ύ π η μ α Φ ά ν τ α ζ ε σ α ν λ ι ο ν
τ ά ρ ι λ έ ν ε α ξ ι ι η α Τ Ι Ι π ο ύ τ α ν κ ο ν τ ά τ ο υ ο χ α ρ α κ τ η ρ ι σ μ ο ς ε ν α ι ε υ
σ τ ο χ ο ς γ ι α τ τ ο κ ο ν τ ο κ α Ι γ ε ρ ο δ ε μ έ ν ο κ ο ρ μ ί τ ο υ ε χ ε ι κ ά τ ι α π ο τ ο σ χ η μ α
κ ι ί "CrJ') κ ό ψ η τ ο υ λ ι ο ν τ α ρ ι ο θ
Ι

Τ
Ι ' " ! 2. 6 "\ , " <,,'" ,
ν α σ τ α π ι ο α π ο μ α κ ρ υ σ μ ι ν α α κ μ α φ υ λ α κ ι α ε κ α ν ε ο ι ο ι ο ς π ρ ο σ ω π ι κ ε ;
ε φ ό δ ο υ ς π ο ύ π ρ ο κ α λ ο σ σ α ν τ ο θ α υ μ α σ μ δ μ α κ α Ι τ ο φ ό β ο τ ω ν σ τ ρ α τ ι ω τ ώ ν Ξ ε
κ ί ν α γ ε α π ό τ ό ν κ μ π ο κ α ε φ τ α ν ε σ ε δ ψ ό μ ε τ ρ ο 1800 κ α ί 2000 μ έ τ ρ ω ν τ α
π λ ε μ ό ν ι α τ ο υ λ έ ν ε ο ί γ ι α τ ρ ο ί τ ο υ μ ο ι ά ζ ο υ ν σ σ ν μ ε γ ά λ α σ κ ι ά Δ ε ν ε χ ε ι χ α
λ ά σ ε ι ο δ τ ε ε ν α ς α ο έ ν α ς ο ε ν υ π ά ρ χ ε ι σ τ η ν ε π ι ψ ά ν ε ι ά τ ο υ ς ο ύ τ ε μ ι σ μ ι κ ρ η κ ι
σ ή μ α ν τ η κ η λ ί δ α Μ ι α τ έ τ ο ι α ο ι α ο ρ ο μ η μ ο υ ο ι η γ ή θ η κ ε δ Σ υ ν τ α γ μ α τ ά ρ χ η ς
Π ε τ ρ α ς Τ ο ν α ρ π α ξ ε μ ι μ έ ρ α κ α Ι τ ο ν α ν έ Β α σ ε σ ε ν α τ έ τ ο ι ο ψ η λ δ ψ ό μ ε τ ρ ο
11
π ο υ τ α π ό δ ι α τ ω ν ν ε ω ν λ ύ γ ι σ α ν κ α Ι τ α π λ ε μ ό ν ι α λ α χ α ν ι α σ α ν Β ά δ ι ζ ε π ά ν τ α
π ι ο ι ι π ρ ο σ τ ά α π α ύ τ ο ύ κ α Ι κ ά θ ε τ ό σ ο τ ο ύ π ε ί ρ α ζ ε γ ι α τ α ν ε α ν ι κ ά τ ο υ ς φ ο υ
σ κ ώ μ α τ α Η τ α ν γ ι ο μ ά τ ο ς κ έ φ ι Γ ι ο μ ά τ ο ς δ μ η ρ ι κ Ύ γ ο η τ ε ι Χ _
Ο ί δ υ ο σ τ ε ρ ν έ ς μ έ ρ ε ς τ ο υ Ό κ τ ω Ό ρ η κ α Ι ο ί π ρ ω τ ε ς τ ο υ Ν ο έ μ Ό ρ η ή τ α ν
γ ι τ δ σ τ ρ α τ η γ δ Κ ο σ μ μ έ ρ ε ς φ ο ε ρ ή ς ψ υ χ ι κ η ς δ α κ ι μ ι σ ι ς ρ ά δ υ ι δ λ ό Κ λ η
ε μ ε ι ν ε γ ρ υ π ν ο ς κ α ρ τ ε ρ ώ ν τ α σ τ ο κ ο υ σ τ ι κ ο τ ο υ τ η λ ε φ ώ ν ο υ τ Ύ ν ε ί δ η σ η τ ή ς
Β ο υ λ γ α ρ ι κ ή ς ε Ι σ Ό ο λ ή ς
Τ ο τ η λ έ φ ω ν ο δ μ ω ς δ ε ν χ τ ύ π α γ ε .. ' Ο Β ο ύ λ γ α ρ ο ε π α ι ζ ε ε π ι δ έ ξ ι α τ ο
π α ι χ ν ί δ ι τ ο υ
Ό τ α ν ε α ι ώ θ η κ ε π ώ ς ο Ι Β ο ύ λ γ α ρ ο ι ο ε ν θ α κ ο υ ν ι ό ν τ α ν σ κ έ φ Τ Ύ κ ε ν α
φ ύ γ ε ι π ε κ ε Ί κ α Ι ν α π ά ε ι σ τ Ύ ν ' Α λ Ό α ν ί α Ο Ι σ υ ν ά δ ε λ φ ο ί τ ο υ ε κ ε Ι ε σ τ η ν α ν
τ ρ ό π α ι α σ τ ό λ ι ζ α ν τ α μ έ τ ω π ά τ ο υ ς μ ε δ ά ψ ν ε ς α ρ ά θ ρ ω ν α ν τ ο υ ς ε χ θ ρ ο υ ς κ α Ι
ε σ ω ν α ν τ ο Γ έ ν ο ς Ά ρ χ ι σ ε ν α λ υ π ά τ α ι γ ι α τ κ α Ι κ ε ί ν ο ς δ ε ν ή τ α ν π ρ ω τ α γ
ν ι σ τ η ς τ η ς μ ε γ ά λ η ς ε π ο π ο ι α ς κ α ν α ζ η λ ε ύ ε ι
Ε ό ρ ι σ κ ό μ ε ν ο ς κ ά τ ο υ α π ο τ η ν ε π Ύ ρ ε ι α μ ι α ς τ έ Τ Ο Ι ι Χ ς Ό α θ ε ι ς σ υ γ κ ι ν Ύ σ ε ω ς
ζ Ύ τ η σ ε α π ο τ ο Γ ε ν ι χ ο Σ τ ρ α τ η γ ε ί ο ν α τ ο ν μ ε τ α θ έ σ ε ι σ τ η ν Ά λ Ό α ν ί α
Ή α ί τ η σ Ύ τ ο υ α ό τ η γ Ι ν η χ ε ο ε κ τ Ύ α π ο τ ο ν Ά ρ χ ι σ τ ρ ά τ η γ ο Π α π ά γ ο τ γ ι ν
ν υ κ τ α τ η ς η ς τ ο ϋ Ν ο έ μ Ό ρ η Τ Ύ ν ί δ ι α ν ύ χ τ α π η ρ ε τ ο μ ε γ α λ ύ τ ε ρ ο μ έ ρ ο ς τ ο ϋ
ε π ι τ ε λ ε ί ο υ τ α υ κ α ι τ ο δ ι ο ι κ η τ η τ ο υ π υ ρ ο λ ι κ ο υ τ ο υ κ α Ι π ή γ ε σ τ η ν Κ ο ζ ά ν η
τ η ν α λ λ η μ έ ρ α α ν ά λ α Ό ε τ Ύ ο ι ο κ η σ η τ ω ν Μ ε ρ α ρ χ ι ώ ν Χ κ α Ι Χ Ι π ο υ Ο ν ο μ
σ τ η κ α ν Ό μ α ς Μ ε ρ α ρ χ ι ω ν Κ Κ ο σ μ α α Ι ϋ σ τ ε ρ α α π ο τ Ύ γ Ύ γ Ύ α λ λ α
κ χ Ι τ ό σ ο π ρ ο σ ε κ τ ι κ η μ ε λ έ τ η Τ Ύ ς κ α ο α σ τ ά σ ε ω ς ε β γ α λ ε τ η ν π ρ ώ τ η ο ι α τ χ γ Ύ τ η ς
Ο μ ά δ ο ς Μ ε ρ α ρ χ ι ώ ν '
Π α ί ρ ν ω α π ο τ η ο ι α τ α γ η α υ τ η μ ε ρ ι κ α λ Υ ι α κ α Ι τ ά μ ε τ α φ ε ρ ν ω &0(0 μ ι α
κ α Ι τ ώ ρ α π ι α ν Υ ι κ ο υ ν σ τ η ν Ι σ τ ο ρ ί α τ ο υ Έ θ ν ο υ ς
Α θ , " , λ -" λ '
«. " -- π ω υ ν ω χ α ι ρ ε τ ι σ μ ο ν ε ι ς α π α ν τ α κ ι ι π α ρ α κ α ω ο π ω ς ε κ τ ε ε
σ ω σ ι τ ο κ α θ ή κ ο ν τ ω ν μ ε τ α ρ ω ϊ σ μ ο υ ί Ι α Ι α ύ τ ο θ υ σ ί ω Κ α ι π ά ρ α κ ά τ ω ύ π α ρ
χ ο υ ν χ α ι τ ο ύ τ α τ α Σ π α ρ τ ι α τ ι κ ά Π λ ς ύ σ τ ε Ρ ω ν χ α Ι (5 ι σ τ ά ζ ω Υ
π Ρ ο ε χ θ Ρ ι κ η ς π έ σ ε ω ς Υ ,& ν τ ι κ α Η ί Ο τ α τ α ι α ν ε :J
έ τ έ Ρ α ς δ ι ι Χ τ α γ ή ς
Έ π ι τ ε λ ά ρ χ η ς τ ο υ σ δ λ η α υ τ Ύ τ η ν π ο λ ε μ ι κ η έ π ο π ο ι ϊ α Ύ τ α ν ε κ ε Τ ν ο ς ό
δ α ι μ ό ν ι ο ς Σ υ τ α γ μ ι τ ά χ η ς δ Γ ι ω ρ γ ο ς Β α γ ε ν ς π ο υ α φ η κ ε τ Υ ν τ ε λ ε υ τ α ί α
π ν τ ο υ σ τ η ν Α ί γ υ π τ ο κ ο ρ μ Ι β α σ α ν ι σ μ έ ν ο α π ο τ ο υ ς π ο λ έ μ ο υ κ α Ι τ Ι ς ά ρ ρ ώ
σ τ ε ι ε ξ
π ρ ω τ η τ ο υ φ ρ ο ν τ ί δ α ή τ α ν ν α σ φ ί ξ ε ι τ ο ύ ψ ω μ α 18'18 τ ο δ π ο ϊ ο κ α Ι ά π ο τ ε
λ ε ϊ τ ό κ λ ε ι ο ι τ ο ϋ ν ό τ ι ο υ σ υ γ κ τ Ύ μ α τ ς τ Ύ ς ά ι ς κ α Ι τ ο υ δ π ο ί ο υ 1] π τ ώ σ ι ς
θ ά ά ν ο ι γ ε τ ο δ ρ ό μ ο π ρ ο ς τ η ν κ ο ι λ ά δ α τ η ς Κ ο ρ υ τ σ ς κ α ι θ ά τ σ ά κ ι ζ ε τ ν Ι τ α
λ ι κ η α ν τ ί σ τ α α Ύ τ ο ϋ ό ρ ε ι ο υ σ υ γ κ τ Ύ μ α τ ς
τ η θ υ ε λ λ ω δ η τ ο ε π ί θ ε σ η ο π ω ς τ η ν Ο ν ό μ α σ ε τ ο Τ Σ Δ Μ τ η ν ε ξ α
π έ λ υ σ ε τ η ν 21 Ν ο ε μ β ρ ί ο υ ε π ε ι τ α ά π ο μ ι α ε ν τ ο ν η π ρ ο π α ρ α σ κ ε υ η τ ο Ο π υ ρ λ ι
κ ο υ κ α ι μ ι α γ ε ρ η ε ν ί σ χ υ σ η 55 π ο λ υ λ ω ν π ο υ τ α κ α κ α ρ ί σ μ α τ ά τ ο υ ς γ ι ό μ ι σ α ν
τ ά γ ύ ρ ω φ α ρ ά γ γ ι α Η ε π ί θ ε σ η α υ τ η η τ α ν ε γ ι ά τ ο υ ς Ι τ α λ ο υ ς κ ά τ ι τ ό σ υ Υ
12
τ ρ ι π τ ι κ Μ έ σ α χ ι λ α ς σ ε μ ι α μ έ ρ α ε ο ω κ ε δ λ α κ ε ί ν α τ α α π ο τ ε λ έ σ μ α τ α π ο ύ
χ ε π Ό λ έ Ψ ε Ο Κ ο σ μ α ς Κ α τ ε λ ή ψ θ η τ ο ψ ο ε ρ ο υ ψ ω μ α 1878 π ο υ ε ί χ ε δ ε χ τ ε ί
τ ό σ ε ς Ε λ λ η ν ι κ ε ς έ π ι θ έ σ ε κ ι ε ί χ ε ψ ά ε ι τ ό σ α δ λ α σ τ α ρ ι α Τ ο Γ ε ν ι κ ο Σ τ ρ α τ η
γ ε Τ ο Ό ρ ά ε σ ε α μ έ σ ω ς Τ Ο Υ Σ τ ρ α τ η γ Ο Κ ο σ μ α κ α Ι τ ο σ τ ρ α τ ό τ ο υ Τ Ό ο α π έ ν ε ι μ ε
τ ο ν π ο λ ε μ ι κ ο σ τ α υ ρ ό Α Ι Τ ά ξ ε ω ς
Π ρ ο ς Τ Ο Ό ρ ι δ υ τ η ς 21 Ν ο ε μ ρ Ι ο υ ψ ά ν η κ α ν τ α π ρ ώ τ α Ί τ α λ ι κ α τ μ ή μ α τ α
ν α κ α τ ε α Ι ν ο υ ν α τ α κ τ α α π ο τ η Ν ό τ ι α Μ ο ρ ά Ό α κ α Ι τ ο ί δ ι ο Ό ρ ά δ υ ο ϊ Ι τ α λ ο ί
ά δ ε ι α σ α ν ο λ ό κ λ η ρ η τ η ν π ε ρ ι ο χ η τ η ς Κ ο ρ υ τ σ α ς τ η ν α λ λ η μ έ ρ α μ π η κ α ν μ έ σ α
θ ρ ι α μ ε υ τ ι κ α τ α Ε λ λ η ν ι κ α σ τ ρ α τ ε ύ μ α τ α
τ η ν τ ρ ο π η π ο υ π η ρ ε π ο μ έ τ ω π ο υ τ ο π ό λ ε μ ς δ Κ ο σ μ α ς τ η ν ε Ι χ ε ο ε Τ
α π ο τ Ι ς 20 τ ο ϋ Ν ο έ μ ρ η δ τ α ν τ η μ έ ρ α κ ε Ι ν η μ ε ρ ι κ α τ μ ή μ α τ α τ η ς ρ ι σ τ ε ρ γ Ί ς
π λ ε υ ρ α ς τ η ς Χ Ι Μ ε ρ α ρ χ Ι α ς τ ο υ κ α τ έ η κ α ν α π ο τ ο Γ ρ ά μ μ ο π έ ρ α σ α ν τ ο ν i-
μ α ξ ω τ Ο δ ρ ό μ ο Κ ο ρ υ τ σ α ς Ί ω α ν ν Ι ν ω ν κ α ι ε γ κ α τ α σ τ ά θ η κ α ν α ν ε ν ό χ λ η τ α σ χ ε
δ ο ν σ τ η δ υ τ ι κ η μ ε ρ ι α τ ο ϋ δ ρ μ υ τ η ς Κ ό ν ι τ σ α ς Σ τ η ν ν α ψ ο ρ α π ο υ ε σ τ ε ι λ
σ τ Ι ς 20.11.40 σ τ ο Τ μ η μ α Σ τ ρ α τ ι α ς γ ρ ά ψ ε ι κ α Ι τ α α κ ό λ ο υ θ α
Η γ ε ν ι κ ή μ ο υ έ ν τ ύ π ω σ ο π ε ρ ί τ ο ϋ ι έ χ θ ρ ο ο ε Τ ν α ι δ τ ι ή Δ ι ο Ι κ η σ ι ς τ ώ ν
ε χ θ ρ ι κ ώ ν σ τ ρ α τ ε υ μ ά τ ω ν Κ ο ρ υ τ σ α ς π ρ ο ψ α ν ώ ς κ ρ α τ ε ί Ο ι Ι σ χ υ ρ ώ ν δ π ι σ θ ο φ υ λ α
κ ώ ν τ η ν γ ρ α μ μ η ν Π α π έ λ α σ ι Λ ό τ ο ά ι π ο σ κ ο π ο Ο σ α δ π ω ς κ ε Ρ
Ο Ι σ l1l Χ Ρ ό ν ο ν δ ι ε κ κ έ ν ω σ ι ν π ε Ρ ι ο Χ η ς Κ ο Ρ υ τ σ α ς
"rσ τ ε ρ α α π ο τ ο π έ σ ι μ ο τ η ς Μ ο ρ ά Ό α ς δ σ τ ρ α τ η γ ο ς ο δ η γ ε ί τ Ι ς δ υ ν ά μ ε ι ς
τ ο υ μ ε δ ρ α σ τ η ρ ι ό τ η τ α π ρ ο ς τ α Ο υ τ ι κ α κ α Ι κ υ ρ ι ε ύ ε δ ι ά π ο σ π α σ μ α τ ω ν ε κ
μ ε τ α λ λ ε ύ σ ε ω τ ο Β υ θ ο ύ λ α τ η Μ ο σ χ ό π ο λ η τ η ς ό π ο Ι α ς τ η ν κ α τ λ η ψ η α ν ά γ
γ ε λ ε σ τ ο Έ θ ν ο ς κ α Ι σ τ ο ν κ ό σ μ ο μ ε ν α α ν ο ι χ τ ό ρ α δ ι ο τ η λ ε γ ρ ά ψ η μ α κ α ι ε γ κ α
τ α σ τ α θ η κ ε σ τ α θ ε ρ ά σ τ η ν κ ο ρ υ ψ ο γ ρ α μ μ η τ η ς Ό σ τ ρ Ο Ι τ σ α ς Ο ν Ι κ ε ς α υ τ ε ς δ ε J
τ α ν μ ι κ ρ έ ς Κ ρ α τ α Ι ω ν α ν τ η ν π Ι σ Ό η τ η ς Ε λ λ ά δ α ς κ α Ι τ ο ϋ τ ρ ο μ α γ μ έ ν ο υ κ ό
σ μ ο υ γ ι α τ η ν τ ε λ ι κ η ν Ι κ η Λ ά ψ υ ρ α π ο λ λ α κ α Ι π ο λ υ ά ρ ι θ μ ο α ξ ι ω μ α τ κ κ α Ι
σ τ ρ α τ ι ώ τ ε π ι ά σ τ η κ α ν α π ο τ Ι ς π ρ ο ε λ α ύ ν ο υ σ ε ; δ υ ν ά μ ε ι ς τ ο ϋ Σ τ ρ α τ η γ ο υ Κ ο
σ μ α ό ό π ο Τ ο ς α ρ χ ι σ ε ν α γ ί ν ε τ α ι θ ρ υ λ ο ς σ τ α μ έ ρ η α υ τ ά Ή τ α ν ε δ δ ε ύ τ ε ρ α
Κ ο σ μ α ς α π ο τ η ν ε π ο χ η τ η ς Τ ο υ ρ κ ω φ α τ ί α π ο υ π έ ρ ν α γ ε α π ε κ ε ί κ α ι ρ γ ω ν ε
τ η γ η π ό τ ε μ ε τ ο ψ λ ο γ ε ρ ο λ ό γ ο τ ο υ κ α Ι π ό τ ε μ ε τ ο ά σ τ ρ α φ τ ε ρ ό σ π α θ ί τ ο υ
Π ο λ λ ο ί τ ό τ ε κ ε ί π α ν ο υ π ο υ ή ά π λ ό τ η τ ά τ ο υ φ τ α ν ε ι ω ς τ η ν κ α λ ο π ι σ τ ί α κ α Ι
τ η ν α ψ έ λ ε ι α τ ώ ν π α ι δ ι ώ ν π ί σ τ ε ψ α ν π ω ς α υ τ Ο ς ή τ α ν δ ί δ ι ο ς δ Α γ ι ο Κ ο σ μ α
μ ε τ α μ ο ρ ψ ω μ έ ν ο ς Τ ο θ ρ ϋ λ ο τ ο υ α υ τ ο ν α ρ χ ι σ α ν ν α τ ο ν ψ ι θ υ ρ Ι ζ ο υ ν τ α σ τ ό μ α
τ α ν α τ ο ν π α ί ρ ν ο υ ν σ τ α φ τ ε ρ ο ύ γ ι α τ ο υ ο ϊ α γ έ ρ ε ς ν α τ ο ν κ ε λ α δ ο υ ν σ τ Ι ς
τ ρ Ι λ λ ι ε ς τ ο υ τ Ι ς γ λ υ κ ό ψ θ ο γ γ ε ς τ α π ο υ λ ι ά ν α τ ο ν Ο ι α λ α λ ο σ ν ε μ ε τ α γ ρ ά μ μ σ
τ ά τ ο υ σ τ Ι ς μ α ν ν ά δ ε ς Κ ι α ι σ τ Ι ς α γ α π η μ έ ν ε ς τ ο υ ο Ι σ τ ρ α τ ι ώ τ ε τ ο υ
Σ τ Ι ς 4 τ ο υ Δ ε κ έ μ ρ η ό Α ρ χ ι σ τ ρ ά τ η γ ο ς Π α ι π ά γ ο ς ή τ α ν σ τ η ν Κ ο ρ υ τ σ ά
Σ υ γ ο ο ρ τ η σ ε έ Κ ξ Τ Μ Ζ σ μ ύ λ ι ν τ ι ι σ τ Ρ τ Ύ ω ν κ ι α κ ο υ σ ε τ Ι ς Ι ν ω μ ε ς τ ο υ
σ ε τ ι μ ι έ τ η ν έ α ξ ρ ψ η σ η τ ο σ Ε λ λ η ν ι κ ο σ σ τ ρ α Τ ο ύ τ ο υ σ φ ι ξ ε τ ο Ο Κ ο σ μ χ
τ ο χ έ ρ ι κ α ι σ υ ν ά μ α τ ο υ τ ό ν ι σ ε π ω ς θ α τ ο σ α ν ά θ ε τ ε τ η δ ι ο Ι κ η σ η τ ο υ Α Σ ώ
μ α τ ο ς Σ τ ι υ Η τ υ π ι κ ή δ ι α τ γ ή έ ξ ε θ ό θ σ τ Ι ς 10 τ ο υ Δ ε κ έ μ ρ η Ά π α τ η
μ έ ρ χ Κ ι ε Ι ν η τ ο ν
ρ Ι σ κ ο υ μ ε
δ ι ο ι κ η τ η τ Α Σ ώ μ ι α Ό Ο ς Σ τ ρ α τ Έ π ρ ε π ι ε ν α ι σ υ ν ε
ι
13
χ
ί σ ε ι
χ α λ ν δ λ ο χ λ η ρ ώ σ ε μ ι α π λ ε μ ι κ π ρ ο σ π ά θ ε ι α π ο υ ε Ι χ ε τ ό σ ο ε ν Ο ο ξ α α ρ χ ί
σ ε ι Μ ε τ η ν π ρ ώ τ η τ ο υ ο ι α τ χ Υ η χ α ι ρ έ τ ι σ ε σ σ υ ς σ ψ α τ ι ώ τ ε ς σ τ α Ο η κ ε σ ι ω π η λ Ο
π ρ ο τ ώ ν τ ά φ ω ν τ ω ν ε ν Ο ό ξ ω ν ν ε κ ρ ώ ν κ α χ α ρ α ξ ε τ ο ο ρ ό μ ο τ η ς ν έ α ς ε ξ ό ρ
μ η σ η ς
Η π ρ ώ τ η μ ο υ σ κ έ ψ ι ς π ρ ο π α σ η ς ι τ ο ρ α σ ε ω ς η ε ν ε ρ γ ε Ι α ς Ρ έ ρ ε τ α ι π ρ ό ς
δ σ ο υ ι ξ ι ω μ α τ ι κ υ ς κ α δ π λ Ι τ α ς τ ο ϋ Α Ι Σ ώ μ α τ ο ς Σ τ ρ α τ ο ϋ ε π ε σ α ν ό π ε ρ Π α
τ ρ ί δ ο ς κ α τ α τ ο υ ς μ έ χ ρ ι τ ο ϋ δ ε ι γ ώ ν α ς τ ο υ . . . Α ω ν Ι α τ ω ν μ ν μ η δ π ω ς α ί ω
ν Ι α θ α ε Ι ν α ι κ α ι δ ό ξ α τ ω ν
» Ε ξ α Ι ι ρ ω Τ ι ι ς ι γ ώ ι α ς τ ο υ Α Ι Σ Σ τ ρ α τ ο ϋ ώ ς κ α Ι τ ά έ π ι τ ε υ χ θ έ ν τ α ά π ο
τ ε λ έ σ μ α τ α ι λ λ α τ ο ε ρ γ ο ν π ο υ μ ά ς ά ν έ θ ε σ ε ν π α τ ρ ι ς ο ε ν έ τ ε λ ε ί ω σ ε ν α
κ μ η Π ρ έ π ε ι ν α δ λ κ λ η ρ ω θ κ α τ α σ τ ρ Ρ τ ο υ Ε ν Ά λ α ν Ι Ι τ α λ ο ω ϋ σ τ ρ α
τ ο ϋ Ι ο ϋ τ ο θ α τ ο έ π ι τ ύ χ ω μ ε ν ώ θ ο ϋ ν τ ε κ σ ι ι ν α τ ρ έ π ν τ ε ς π ά σ α ν π ρ ο σ π ά θ ε ι α ν
τ ο υ ν σ έ δ ρ α ι ω θ έ π τ ο π ο θ ε σ ί α τ ι ν ο ς μ έ χ ρ ι ς δ τ ο υ τ ο ν ρ Ι ψ ω μ ε ν ε Ι ς τ ν θ ι
λ α σ σ α ν
Μ
" e',J,' Ε α ' Ι
» . ν ο ν ο υ τ ω α ι σ χ ω ω ι μ ι ε ν υ ι α Π υ Τ Χ ι ς τ η ν π ρ σ σ π α Ι ε ι ι α ν ι μ α ς τ α υ τ ι
π ρ έ π ε ι ο λ ο ι μ α ς Ό α θ μ Ρ ό ρ ι κ α Ι σ τ ρ α τ ι ώ τ α ι , ν α π λ ε μ σ ω μ ε ν δ ρ α σ τ ή ρ ι α κ α Ι
μ ε α υ τ ο θ υ σ Ι α γ μ ι έ χ ρ ι ς ε ξ wy τ λ σ ε ω ς θ α ν α τ ο υ Ό α γ ώ ν μ α
ε Ι ν α ι δ Ι κ α ι ο ς Ό λ ο ς δ κ ό σ μ ο ς τ ο δ μ ο λ ο γ ε Τ κ α μ ά ς θ α υ μ α ζ ε ι Έ μ π ρ ο ς κ σ
π α ν τ ε μ π ρ ο ς ο λ ο ι μ α ς γ ι α τ η ν δ λ ο κ λ ω σ ι ν τ η ς κ α τ α σ τ Ρ ο ψ η ς τ ο υ ε χ θ ρ ο υ
Ζ
.. Π t,
η τ ω η α τ ρ ς .... »,
Ό μ ε γ λ ύ τ ρ ς ο γ κ ο ς τ ώ ν Μ ε ρ α ρ χ Ι ώ ν τ η ς γ ρ φ μ η ς μ α χ η ς Π Ι IV, Π
χ σ λ ά λ λ α ι ν ε ξ ά ι ρ τ η τ α σ π ο
σ π ι ο α
κ α σ ε δ ε υ τ έ ρ α γ ρ χ μ ι μ η 1) ν π ι Μ ε ρ ο ι ι ρ χ Ι χ
κ α ι τ ο ι π ό σ π α σ μ α Λ ο ύ μ π α , δ τ α ν δ σ τ ρ α τ η γ Ο ς Κ ο σ μ ά ς π η ρ ε σ τ ά χ έ ρ ι α τ ο υ
σ τ Ι ς 10 τ ο υ Δ ε κ έ μ Ό ρ η τ ι Ι κ η σ η τ ο υ Α Ι Σ ώ μ α τ ο ς Σ τ ρ α τ ο ϋ Ό ρ Ι σ κ ο ν τ α ν σ τ η ι
sraooo τ η ς κ ο ι λ α Ο α ς Ζ α γ ο ρ ι α Β Μ ο ν η ς Τ σ έ π α π ε ρ τ ο Γ χ ο λ έ μ ι θ α λ α σ
σ α Ω ς τ ν ω ρ α Ε κ ε Ι ν η ε Ι χ α ν κ α τ α λ η Ρ θ ε Τ δ λ ο ι ο υ π ό τ ο υ Γ ε ν ι κ ο υ Σ τ ρ α τ ή
γ ε ί ο υ κ α θ ω ρ ι σ μ έ ν ο ι ι ν τ ι κ ε ι μ ε ν ι κ ο σ κ ο π ο ί Ό σ τ ρ α τ η γ Ο ς δ μ ω ς ε Ό λ ε π ε π ω ς
δ ε ν sfxs σ τ ρ α τ η γ ι χ ι σ ρ ά λ ε ι α σ τ ό μ έ ρ ο ς α υ τ ό Γ ι σ ν σ ι π τ σ ε ι λ ο ι π ο ν α υ
τ η ν τ η ν σ Ρ ά λ ε ι α ε π ρ ε π ε ν α κ α τ α λ η Ρ θ ε Τ δ π ω σ δ ή π ο τ ε δ ε σ π ό ζ ο υ σ α δ λ ω ν τ ώ ν
π ρ ό ς τ ο Τ ε π ε λ έ ν ι κ α ω δ Ο ε ύ σ ε ω ν ο χ υ ρ ω μ έ ν Ύ Κ ο γ ρ α μ μ η Κ ο υ ρ ε
λ έ σ ι μ ε τ α έ π ι κ ρ α τ ο ϋ ν τ α ό ψ ώ μ α τ ά Τ ς Π α π α δ ι α τ ο π ε ρ Ι ψ η μ ο Σ κ Ι ρ Ό ι κ υ ψ
1700) , Μ α λ ι σ π α τ κ α Ι Σ ε ψ ε ρ - Ά γ ά ϊ τ Έ τ σ ι δ Ι χ ω ς ν ά χ ε ι κ φ μ ι σ σ χ ε τ ι κ
ι α τ α γ ά π ο ψ ά σ ι σ ε ν α κ ι ν η θ ε Τ Σ τ Ι ς 11 τ ο υ Δ ε κ έ μ Ό ρ η ά ρ χ ι σ ε τ η ν ε π θ ε ι ι
γ ι σ τ ν χ α τ λ η ψ η τ ώ ν μ ε ρ ώ ν α Ο τ ώ ν Ή γ ρ α μ μ α υ τ Ύ ε Ι χ ε ε ν α π λ ά τ ο ς π ο υ
π έ ρ ν α γ ε τ 50 χ ι λ ι ό μ ε τ ρ α Κ ι δ μ ω ς τ σ ύ ψ ώ μ α τ α τ η ς γ ρ α μ μ η ς α υ τ η ς π έ σ α ν ε
τ ο ε ν α κ ο ν τ α σ τ σ λ λ ο κ α Ι μ ά λ ι σ τ α δ σ τ ε ρ α π ο τ ς σ υ ν Ο υ α σ μ έ ν ε ς κ α κ α λ ο μ ε
λ ε τ η μ έ ν ε ς έ π ι θ έ σ ε ι
Ή κ α τ ε Τ Ύ δ ρ ι μ τ η ς ι ν Μ ρ α ρ χ Ι α ς σ ο ο ρ ώ ν ε ι τ ο Σ κ Ι ρ ι κ κ α ι τ ο
Μ α λ ι σ π ά τ κ α Ι π έ ψ τ ε ι σ τ χ έ ρ ι α τ η ς Ι Ι Μ ε ρ α ρ χ Ι α ς τ ο Σ ε ψ ε ρ - Ά γ α ϊ τ ·0
σ τ ρ α τ η γ ο ς ε Ο π ο υ σ τ α μ ά τ ι α τ ν σ τ ρ α τ ι ω τ ώ ν κ α ι τ ο υ λ α ο Ο φ α ν τ ά ζ ε ι σ α ν
μ υ θ ι κ ο ς ρ ω α ς π η γ α Ι ν ε ι ω ς τ ν π ρ ώ τ η γ ρ ψ μ τ ο σ π ο λ έ μ ο υ δ ο η γ ε Τ κ α κ σ
θ ο ο η γ ε Τ μ ά χ ε τ α ι κ α ν ι κ ά ε ι
14
Έ τ σ ι δ τ α ν σ τ ς 14 τ ο υ Δ ε κ έ μ ρ η φ τ ά σ α ν ε ο Ι δ ι α τ α γ έ ς τ ο υ έ π ι τ ε λ ε ί ο υ Ύ Ι σ
τ σ ν έ χ ι σ η τ ω σ Υ ω ν ι χ σ τ δ ν τ ο μ έ α ι χ υ τ ό ν τ ο υ π ο λ έ μ ο υ τ ο μ ε γ α λ ύ τ ε σ χ ε
δ ό ν μ έ ρ ο ς τ α υ κ Χ ω ρ σ μ έ ο υ α Τ ι κ ε ι μ ε Ι Κ ι υ σ Κ ι ι
ϋ κ φ Ο ι σ μ έ ν ο χ α λ τ α
κ ι ψ ι ε υ θ έ ν τ δ ι Χ ψ η ά ι Π Ο ε λ ο ϋ ι Χ Ν μ ι ο ο ο υ ο σ Ι χ σ τ ρ α τ η γ ι κ σ η γ ι α τ ν ο ο χ ι
Ι έ ξ ό ρ μ η σ η
Δ Ι χ ω ς κ α θ ό λ ο υ ν α π ά ρ ο υ ν ι ν ά σ α ot α ν τ ρ ε ς τ ο υ ρ Ι χ ν ο υ ν τ α ι σ τ η ν κ α ι ν ο ύ ρ
γ ι α έ π ι θ ε σ η γ ι α ν α δ λ ο κ λ η ρ ώ σ ο υ ν τ Ν Ι κ η τ ο υ ς γ ι α ν π λ α τ ύ ν ο υ ν ά ι κ ό μ σ
τ δ ό ξ α τ ο υ ς γ ι α ν α λ α μ π ρ ύ ν ο υ ν τ ο θ ρ ύ λ ο τ ο υ ς Ο ϋ τ ε ο β ρ ο χ ε ς μ π ό ρ ε σ α ν vfx
τ ο ύ κ ι Χ μ ψ ο υ ν ο δ τ ε κ α τ α β α ρ ι α κ ρ ύ α Λ ε ς κ α δ Δ ε κ έ μ ρ η ς ε ί ν α ι Ά π ρ ί λ η ς
τ η ς γ λ υ κ ε ι ά ς α ν ο ι ξ η ς κ ι ό χ ι ρ χ Υ ι τ ο υ α ρ ι ο υ κ α ι σ κ λ η ρ ο υ χ ε ι μ ώ ν α
Σ τ ι ς μ έ ρ ε ς λ ο ι π ό ν τ ο υ Δ ε κ έ μ β ρ η π έ φ τ ε ι σ τ α χ έ ρ ι α τ ώ ν Έ λ λ ή ν ω ν τ ο Π η λ ι ο ύ
ρ ι ή π ο λ δ α ι ρ μ έ ν η Χ ε ι μ ά ι ι ρ α m,l τ ο Κ ο ό Τ ί Ο Ι Π Ο ε ί ν χ ι τ ο κ λ ε ι δ ι τ ή ς Α Ο λ ώ ν χ ς
'If π ι Μ ε ρ α ι ρ χ ί α δ α ι μ ά ζ ε ι τ ο Π σ ι τ ι ν ι τ Ν ι β ί Ό σ α π ο α ν ο ί γ Ε Ι δ ι ά
π λ α τ α π ι α τ ο δ ρ ό μ ο π ρ ό ς τ Σ α λ ά ρ ι α Τ μ ή μ α τ α π ά λ ι τ η ς II κ σ τ ε α Ι ν ο υ ν
σ τ ή ν π α ρ υ ψ ή τ ο υ Γ ε π ε λ ε ν ι ο ϋ κ α τ ό ω ϊ κ ό κ α α δ ά μ α σ τ ο 34 π ε ζ ι κ ό σ υ ν
τ α γ μ α μ π α ί ν ε ι σ τ η ν κ ο ι λ ι Χ Ο α τ ο υ Ζ α γ ο ρ ι α κ α Ι κ υ ρ ι ε ύ ε ι τ ή ν ο μ ο ρ ψ η κ α π α ι
ν ε μ έ ν Ύ Μ ε λ ι σ σ ό α Α Ι χ μ α λ ω τ ί ζ ε ι δ υ ό τ ά γ μ α τ α μ ε ά ρ τ ι α σ υ γ κ ρ ό Τ Ύ σ κ υ ρ ι
ε ύ ε ι π ο λ λ ά κ α ν ό ν ι α κ α λ λ ο ά ψ θ ο ν ο π ο λ ε μ ι κ ο ό λ ι κ ό σ υ λ λ α μ ά ν ε ι ε ν α Σ υ ν
τ α γ μ α τ ά ρ χ η κ α 4 Τ α γ μ α τ ά ρ χ ε ς κ α 50 α λ λ ο υ ς κ α τ ώ τ ε ρ ο υ α ξ ι ω μ α τ ι κ ο ό ς
Β α δ Ι ζ ο υ μ ε γ ι α τ ή ν ε ψ α ρ μ ο γ ή τ ώ ν έ λ ι γ μ ω ν τ ο υ σ τ ρ α τ η γ ο ϋ σ μ π ο υ
π ή ρ ε τ ό δ ν ο μ α Ε λ ι γ μ ό ς Τ ή ς Σ α λ ά ρ ι α ς κ α π ο ύ θ α ε ψ ε ρ ν ε τ ο ς Έ λ λ η ν ε ς
σ τ α π λ ε υ ρ ά τ ώ ν Ί τ α λ ώ ν τ ο ϋ Τ ε π ε λ ε ν ι ο Ο κ α θ α σ υ ν τ ε λ ο ϋ σ ε ο χ ι μ ο ν ά χ α σ τ η ν
π τ ώ σ η τ υ ψ ο β ε ρ ο υ α υ τ ο υ β ο υ ν ο υ λ λ α κ α δ λ ο υ τ ο υ δ υ τ ι κ α τ ο θ Α ώ ο υ π α
τ α μ ο υ έ δ ά ψ ο ς θ α π έ ρ ν α γ ε τ ή ν Κ λ ε ι σ ο ύ ρ α κ α θ ά φ τ α ν ε α κ ό μ α π ι α κ ά τ ο υ
Ό έ λ ι γ μ ό ς α υ τ ο ς θ ά δ ι ν ε α ν α ν τ Ι Ύ τ α τ ε ρ ά σ τ ι α κ έ ρ δ η σ τ ο ν μ α χ ό μ ε ν ο Έ λ
λ η ν ι κ ο σ τ ρ α τ ό Ot δ ρ α μ α τ ι σ μ ο δ μ ω ς σ υ τ ο γ ι α ν α δ λ ο κ λ η ρ ω θ ο υ ν χ υ ν &-
ν ά γ κ η κ ι α π ό ά λ λ ο υ ς π α ρ ά γ ο ν τ ε ς κ α Ι σ υ ν τ ε λ ε σ τ έ τ ο σ π ο υ δ α ι ό τ ε ρ ο σ υ ν τ ε λ ε
σ τ ή ς γ ι α τ η ν έ π ι τ υ χ ί α θ ά τ α ν π ε δ ώ κ α Ι ε μ π ρ ό ς ο χ ι δ σ τ ρ α τ ό τ μ α δ π ε
ρ ί φ η μ ο ς σ τ ρ α τ η γ ό ς Χ ε ι μ ώ ν α ς Π ρ έ π ε ι ν α δ μ ο λ Ο ι Υ η θ ε Τ π ω ς δ ψ υ χ ρ ό ς κ α Ι ε γ
κ ε ψ α λ ι κ ό ς α Ο τ ο ς σ τ ρ α Τ Ύ γ ό ς ο ε ν ή θ η σ ε κ α θ ό λ ο υ σ α υ τ ή ν τ η ν π ε ρ ί π τ ω σ η
Λ ε ς κ ι ε ί χ ε τ Ι ς ν τ φ ρ ή σ ε ι ς τ ο υ λ ε ς κ ι ε ί χ ε χ α ρ ά ξ ε ι π ρ ω τ ύ τ ε ρ α τ α δ ι κ ά τ ο υ
π ο λ ε μ ι κ ά σ χ έ δ ι α Έ τ σ ι μ ό λ ι ς ά ι ν τ ι λ ή ψ θ η κ ε τ ο ύ σ κ ο π ο ς τ ο υ Έ λ λ η ν α σ τ ρ α
τ η γ ο υ α ψ η κ ε τ ό χ ι ό ν ι ν α π έ σ ε ι σ τ ι β ά δ ε ς σ τ ι ι ά δ ε ς ν α φ τ ά σ ε ι κ α Ι ν α π ε ρ α
σ ε ι τ ο μ έ τ ρ ο κ α τ ς ψ υ χ ρ έ ς κ α π α γ ω μ έ ν ε ς τ ο υ ν ό χ τ ε ς θ ε ρ μ ω φ α σ ί α κ α τ έ
β α ι ν ε κ ά τ ω π ό τ ό μ η δ έ ν Τ Η τ α ν δ θ ά ν α τ ο ς τ ο ϋ Έ λ λ η ν α ψ α ν τ ά ρ ο υ Μ έ μ ι ς
ε ν ο ι ω σ ε ν α π α γ ώ ν ο υ ν τ α μ έ λ η τ ο υ ν α ξ υ λ ι ά ζ ο υ ν τ ά χ έ ρ ι α τ ο υ κ α τ α π ό δ ι α
τ ο υ ν α κ ρ ο τ α λ Ι ζ ο υ ν τ ά δ ό ν τ ι α τ ο υ ν α μ α ρ γ ώ ν ε ι δ ν ο υ ς τ ο υ ν ά σ ύ ν ε ι σ Ι Υ ά
σ Ι Υ κ ι α ύ τ ή φ λ ό γ α τ η ς ψ υ χ η ς τ ο υ Ή τ α ν ε κ ά τ ι τ ο ψ ά ν τ α σ τ ο γ ι α τ ό ν
Έ λ λ η ν α σ τ ρ α τ ι ώ τ η α υ τ ό
Σ α Δ τ ό τ ό σ η μ ε Τ ο ή ε ό θ ύ ν η τ η ς ό γ ε ι ο ν ο μ Ι Κ ή ς ό π η ρ ε σ Ι α ς ε ί ν α ι τ ε ρ ά σ τ ι α
Σ α ό τ ο ν τ ο ν π ό λ ε μ ο π α ρ ο υ σ ι ά σ τ η κ ε ε ν τ ε λ ω ς ά Π Ρ ε Τ Ι μ α σ Τ Ύ μ ε ι λ Ύ θ ι ν ή α
γ ν ο ι α τ ώ ν κ ρ υ ο π α γ η μ ά τ ω ν Ή φ ο β ε ρ ή α ύ τ ή μ ά σ τ ι γ α δ ε ν ε ί χ ε γ ι α π ρ ώ τ η φ ο ρ α
15
π α ρ ο υ σ ι α σ τ ε ί σ τ ο σ τ ρ α τ ό μ α ς Κ α Ι ο Ι Β α λ κ α ν υ ω π ό λ ε μ ο ι κ α Ι Μ ι κ ρ α σ ι α
τ ι κ η έ κ σ τ ρ α τ ε Ι α μ α ς ε χ α ν δ ώ σ ε ι τ α κ ρ ο ύ σ μ α τ α τ ο υ ς Ά π ό τ α κ ρ ο ύ σ μ α τ α α ό
τ α ο Ι σ τ ρ α τ ι ω τ υ ω γ ι α τ ρ ο θ α ε π ρ ε π ε ν α ε ί χ α ν γ ά ι λ ε τ α σ υ μ π ε ρ ά σ μ α τ ά τ ο υ ς
θ ά π ρ ε π ε ν ά χ α Ν μ ε λ ε τ ή σ ε ι τ Ι ς ε π ι π λ ο κ ε ς τ Ύ ς π ε ρ ί ε ρ γ η ς α Τ Ύ ς ά ρ ρ ώ σ τ ε ι α ς
κ α Ι ν ά χ α ν π ρ σ λ ά δ ε ι τ η ν ν έ α κ α τ α σ τ ρ ο φ ή Δ ε ν ε ί χ α ν κ ά μ ε ι τ ί π ο τ α Δ ε ν ε Ι
χ α ν ε σ Υ γ Υ θ ε Τ κ α ν έ ν α ρ ι ζ ι κ ό κ α Ι π ο τ ε λ ε σ μ α τ ι κ ό μ έ τ ρ ο Δ ε ν ε χ ε γ ί ν ε ι κ α μ
μ ι α δ ι δ α σ κ α λ ί α Α δ ι α φ ο ρ ί α δ λ έ θ ρ ι μ ε γ ά λ Υ κ α Ι ε γ κ λ Υ μ α τ ι κ ή
Έ τ σ ι ά ρ χ ι σ α ν κ α τ α έ κ α τ ο ν τ ά ο ε ς τ α κ ρ υ ο π α γ ή μ α τ α Ά λ λ ο υ μ π λ α Ι ν ι
ζ α ν τ α π ό δ ι α κ ι ά λ λ ο υ τ α χ έ ρ ι α Α ό τ ό μ α τ α σ τ α μ ά τ α γ ε π ο ρ ε ί α ε π ε ψ τ ε τ ο
τ ο υ φ έ κ ι ά π ο τ α χ έ ρ ι α τ η ν κ α τ α σ τ ρ ο φ η π ο υ ε κ α ν α ν τ α κ ρ υ ο π α γ ή μ α τ α δ ε ν
τ η ν ε ί χ α ν κ ά ν ε ι ο Ι σ κ λ Υ ρ ε ς μ ά χ ε ς Τ ο ί δ ι ο τ ο ά π ό σ π α σ μ α π ο ύ σ υ γ κ ρ ο τ ή θ ψ ι ε
γ ι α ν α κ ά ν ε ι τ ο ν π ε ρ ί ψ Υ μ ο ν α ό τ ο ν έ λ ι γ μ ο τ α ν μ ο ν ά δ ε ς τ ο ϋ θ ρ υ λ ι κ ο σ υ
σ υ ν τ α γ μ α τ ο τ ω ν Κ α λ α μ ω ν κ α Ι μ ε ρ ι κ α λ λ α τ ά γ μ α τ α ε ψ τ α σ ε σ τ ο ν σ κ ο π ό τ υ
ά λ λ α μ ε τ η ν ψ υ χ η κ υ ρ ι ο λ ε χ τ ι κ α σ τ α Ο ό ν α Ά π ο τ Ι ς π έ ν τ ε χ ι λ ι ά δ ε ς ά ν τ ρ ε ς
π ο ε ί χ ε δ ε ν έ μ ε ι ν α ν σ τ α π ό δ ι α τ ο υ ς π α ρ ά 500 μ ο ν ά χ α ο Ι δ π ο Τ ο ι κ ι ε π ι α σ α ν
χ ι λ ι ά δ ε ς α Ι χ μ α λ ώ τ ο υ ς κ α Ι κ υ ρ Ι ε ψ α ν α φ θ ο ν ο ύ λ ι κ ό Η π ο λ ε μ ι κ ή τ ο υ ς α ό τ η
π ρ ο σ π ά θ ε ι α τ α ν ε π ρ α γ μ α τ ι κ α γ γ α ν τ ι α Ι α Ό λ ο ι τ ο υ ς ο Ι λ λ ο ι σ υ μ π ο λ ε μ ι σ τ έ
ε ι χ α ν ε π έ σ ε ι ξ υ λ ι α σ μ έ ν ο ι σ τ α χ ι ό ν ι α ά λ λ ο ι ε ί χ α ν χ ω θ ε Τ γ ι α π ά ν τ α κ ά τ ο υ ο π α
τ α π α γ ε ρ ά τ ο υ ς σ ε ν τ ό ν ι α κ ι ά λ λ ο ι ε ί χ α ν π ά ρ ε ι τ ο δ ρ ό μ ο τ Ύ ς μ α ό ρ η ς έ π ι σ τ ρ ο
ψ Ύ ς " Ο Ι 500 τ ώ ρ α λ έ ο ν τ ε ς ε π ρ ε π ε ν α τ α κ ά ν ο υ ν Ό λ α Ή τ α ν ε δ μ ω ς ά δ ν α
τ ο Ο Ι Ι τ α λ ό τ ά χ α σ α ν Κ ε ρ α υ ν ο Ο ο λ ή θ η κ α ν Τ Ι ή τ α ν ε τ ο ϋ τ ο ; Π ω ς ε φ τ α σ α ν
τ ο ύ τ ο ι ο Ι ψ ε ρ ο Ι Έ λ λ ψ ε ς ε δ ω π έ ρ α Έ τ σ ι ά ρ χ ι σ α ν ν α ζ Υ τ α ν ε ε ν ι σ χ ό σ ε ι ς
γ ι α ν α __ π ρ ο λ ά υ ν τ η ν δ λ ο κ λ ή ρ ω σ η τ ή ς κ α τ α σ τ ρ ο φ ή ς Ά ε ρ ο π λ ά ν α α ό τ ο κ ί ν η
τ α π ο δ ή λ α τ α λ ο γ α κ α Ι ι Ι ό λ α τ ώ ρ α τ α μ ε τ α γ ω γ ι κ α μ έ σ α κ ο υ Ό α
λ α ν ε Ί τ α λ ο υ ς σ τ ρ α τ ι ώ τ ε σ τ η ζ ώ ν Υ α τ Ύ ς τ Ύ ς ν έ λ π ι σ τ η ς ψ ω τ ι α ς Κ ο υ δ α
λ α ι ε σ φ α τ ι ω τ ε ς ε Ι δ ι ι Κ υ ς γ ι α τ έ Τ Ο Ι Ο Υ π ό λ ε μ ο Φ έ ρ ν ο υ ν τ η ν έ ι κ λ ι ε κ τ ή τ ο υ Μ ε
ρ α ρ χ
Ι α
Μ π ρ έ ν ε ρ ο ψ έ ρ ν ο υ ν τ η ν Π ο υ σ τ έ ρ ι α π ο υ ο Ι ν τ ρ ε ς τ ο υ σ τ ρ α τ ο λ ο
γ ο ϋ ν τ α ι α π ο τ α ό ρ ε ι α κ λ Ι μ α τ α τ Ύ ς Ι τ α λ Ι α ς Έ ο ρ α ι ώ ν ο υ ν μ ε τ ο ν τ ρ ό π ο ν α υ
τ ο τ ό μ έ τ ω π ό τ ο υ ς έ κ μ ε τ α λ λ ε ό ο υ ν τ α ι τ η ν ο υ ν α μ ί α τ ω ν Έ λ λ ή ν ω ν π ο υ μ ά
τ α ι α π ε ρ ι μ έ ν ο υ ν ν α φ τ α σ ο υ ν κ α Ι σ α ό τ ο υ ς ε ν ι σ χ σ ε ι ς τ ρ ο ψ ε ς κ α Ι π ο λ ε μ ι κ ο
ύ λ ι κ ό
Η Ά γ γ λ Ι α ξ α ν α σ α ό τ Ο ν τ ο ν π ό λ ε μ ο ε π α ι ξ ε τ ο δ ι π ρ ό σ ω π ο π ο λ ε μ ι κ ο
π α ι χ ν Ι δ ι τ η ς Α κ ο λ ο ύ θ η σ ε τ ο δ ρ ψ ο τ ς ι κ Ύ ς τ ς π ο λ ε ι μ ι κ η ς σ κ ο π ι ι μ ό τ η τ α ς
Κ ά τ ο υ α π ο τ ο κ ρ ά τ ο ς τ ς δ ό λ ι α ς α ό Τ Ύ ς σ κ ο π ι μ ό τ η τ α ο ε ν έ ζ ω σ ε α Τ φ ν Υ ς μ έ τ ο
σ τ ό λ ο Τ Ύ ς τ η ν Α δ ρ ι α τ ι κ ή κ α Ι σ κ ό π ι μ α δ ε ν έ σ ψ υ ρ ο κ ό Π Ύ σ ε μ ε τ η ν α ε ρ ο π ο ρ Ι α
τ η ς τ α μ ε τ α γ ω γ ι κ α τ ο η έ χ θ ρ ο σ π Ι ε σ Υ π ο ύ θ α ε κ α ν ε δ ό σ κ ο λ Ύ κ α Ι τ ρ α γ ι κ η τ η
θ έ σ η τ ω ν Ι τ α λ ώ ν σ τ η ν Α λ Ώ α ν Ι α Έ τ σ ι π ι ε ζ ό μ ε ν ο ι ά π ό τ θ ά λ α σ σ α κ α Ι λ ο γ
χ ι ζ ό μ ε ν ο ι κ α Ι γ ι ο υ χ α ϊ ζ ό μ ε Υ Ο Ι ά π α τ η σ τ ε ρ ι ά θ α ε π ε ψ τ α Υ σ Ι γ ο υ ρ α σ τ ο υ ς γ ι α
λ ο Ι Ι ς τ ς Ά λ α ν Ι α ς κ α Ι θ α ύ ψ Ι σ τ α ν τ ο τ α δ ε ι ν ά π ο Ι Ι ύ π έ σ Τ Υ σ α ν ο Ι Α γ γ λ ο ι
σ τ η ν Δ ο υ Υ κ έ Ρ Κ Ύ κ α σ τ η Μ ά γ χ Υ Π ρ έ π ε ι ν α δ μ ο λ ο γ Υ θ ε ί π ω ς σ τ η θ ά λ α σ σ α
τ ό τ ε 1) Έ λ λ ά Ο α κ α ν ε μ ι α ό π ε ρ ά ν θ ρ ω Π Ύ π ρ ο σ π ά θ ε ι α μ ε τ ο σ τ ό λ ο Τ Ύ ς κ α Ι μ ε
τ α ό ι Π Ο Ο ρ ό χ ι τ ζ κ Ι π ο ο Ι τ ο λ μ η ρ ο Ι Χ ί α Ι ρ ι ψ Ο Κ Υ Ο Υ Ο Ι κ υ ε ρ ν Ύ τ ε ς τ υ ς Σ π α
16
Ο ς Χ α τ ζ Κ ι ω σ τ σ ν τ η ς m.l Ί σ φ Ι δ η ς δ Π Ι Κ ρ μ έ ς ι χ ύ τ ο ς μ χ ο ς τ η ς Κ ο
ρ Ι ν θ ο π ο ύ ο Ι ρ ω ε ς τ ο υ Γ ρ α φ ε ί ο υ τ ο υ έ σ τ έ ρ η σ ι χ ν τ ο ι χ θ μ ο τ ο υ Ν ι χ ά ρ χ ο υ δ
Λ ά σ κ ο ς κ ι χ Ι ο Ι α λ λ ο ι π ο ύ ξ Ι Χ Υ Ι Χ ζ ω ν τ ά ν ε ψ ι χ ν τ ο ύ ς ν ι χ μ ι Χ χ ο ς τ ο υ 21, μ ε λ η θ ι ν ο
κ Ι ν δ ν ο τ η ς ζ ω η ς τ ο ς μ α τ α ί ω σ α ν δ σ ο μ π ο ρ ο υ σ ι χ ν τ ο ν έ φ Ο Ο ι ι χ σ μ ο τ ο υ Ι τ α
λ ι κ ο υ σ τ ρ α τ ο ϋ Ή θ ι χ λ ι χ σ σ ι ν ή δ μ ω ς ι χ υ τ ή δ ύ ν ι χ μ η δ έ ν τ ι ν ε ρ κ ε τ Χ ρ ε ι ά
ζ ο ψ σ α ι ν σ τ ό λ ο Ι σ χ ρ ό ς τ η ν ' Α γ γ λ Ι ι χ μ ω ς δ ε ν τ η ν σ υ ι ν έ ψ φ ε τ ό τ ε ν α μ α τ α ι ώ
σ ε ι ι τ ε λ ε ί ω τ ο ν έ φ ο δ ι ι χ σ μ ο τ ο υ σ τ ρ α τ ο ϋ τ ο υ Ν τ ο ϋ τ σ ε Ο Ι έ χ θ ρ ι κ ε ς ι χ ό τ ε ς δ υ
ν ά μ ε ι ς ε π ρ ε π ε ν α μ ε Ι ν ο ν έ κ ε κ ι χ Ι ν α έ ν ι σ χ θ ο υ ν γ ι α ν α μ η ν ι χ γ κ ι χ σ θ ο υ ν κ ι χ Ι
σ τ ρ έ ψ ο υ ν λ λ ο υ τ η ν π ρ σ χ τ ο ς σ τ η Μ έ σ η ι χ ί φ ν η ς Ά ν ι χ τ ο λ ή κ ι χ Ι ν α κ α τ α
τ ρ ο π ώ σ ο υ ν ε τ σ ι τ ο ύ ς Α γ γ λ ο ς τ ο υ Έ ε λ Ν ά α ί τ ί α π ο ύ ο Ι ν η σ τ ι κ ο Ι Ε λ
λ η ν ε ς δ ε ν μ π ό ρ ε σ α ν ν α ρ Ι ξ ο υ ν σ τ ή θ ά λ α σ σ α τ ο ύ ς Ί τ ι χ λ ο ύ ς π ρ ά γ μ ι χ π ο ύ τ ό σ α
ε υ κ ο λ ο τ ο λ ε π ι χ ν μ ε ρ ι κ ο Ι δ ι κ ο Ι μ α ς θ ε ω ρ η τ ι κ ο Ι τ ο υ π ο λ έ μ ο υ Λ ό γ ι ι χ κ σ Ι σ κ έ
ψ ε ι ς τ ο υ γ ρ ι χ φ ε Ι ο υ μ ε τ η σ τ ε ί ρ α δ ι ά θ ε σ η τ η ζ κ ι χ κ η ζ έ π Ι κ ρ ι σ η ς
Ό Κ ο σ μ ά ς τ ο ε χ ε δ ι α ι σ θ α ν θ ε ϊ Ο Ι ξ ι ω μ ι χ τ ι κ ο Ι μ ι χ ς τ ο ε χ ι χ ν π ι α κ ι χ
τ α λ ά ε ι Ό λ ο ι τ ο υ δ μ ω ς α ν ι χ κ ι χ τ ε μ έ ν ο ι μ ε τ ο ύ φ ι χ ν τ ά ρ ο ς κ ά θ ο υ ν τ ι χ ι κ ε ι
κ ι χ Ι τ ρ ώ ν ε ώ μ ο κ ι χ λ α μ π ό κ ι κ ι χ Ι κ ρ ι θ ά ρ ι γ ι α ν α κ ο ρ έ σ ο ν τ η ν π ε ν Ι Χ τ ο ς Δ ε
ό π η ρ χ ε ο δ τ ε κ ο ν ι ά κ ο δ τ ε ρ ι χ κ Ι ο δ τ ε σ θ κ α μ α κ ι χ Ι ο υ τ ε κ α Ι σ τ α φ ί δ α γ ι α ν α τ ο
ν ώ σ ε ι ε σ τ ω κ ι χ Ι μ ό ν η μ ε τ η θ έ ρ μ η τ η ς τ α κ ο ρ μ ι α τ ώ ν Έ λ λ ή ν ω ν φ α ν τ α ρ ω ν
Έ τ σ ι α φ ή ν ο ν τ ι χ ν α ν π ε ρ ά σ π ι σ τ ο ι σ τ ο κ ρ ύ ο τ α π ο λ λ ά χ ι ό ν ι ι χ ε Τ χ ι χ ν κ λ ε Ι σ ε ι
γ ι ι χ υ τ ο ύ ς τ ο ύ ς δ ρ ό μ ο ς ε Τ χ ι χ ν δ ι ώ ξ ε ι μ ι χ κ ρ α κ ι α υ τ η ν κ ό μ ι χ τ η ν έ λ π ί δ α
Τ ο ύ ς τ ύ λ ι γ ε δ Ζ ό φ ο ς Κ ι δ μ ω ς έ π έ μ ε ν ι χ ν
Ή π ρ ω τ ο φ ι χ ν ή ς ι χ ό τ ή φ θ ρ α ρ χ ι σ ε ν α κ λ ο ν Ι ζ ε ι τ ο θ ι κ μ ε ρ ι κ ώ ν δ ι ο ι
κ ή σ ε ω ν Ό Κ ο σ μ ά ς τ ο λ έ π ε ι α ύ τ ό τ ο ύ ς α ν τ ι κ Ι Χ θ ι σ τ ά ι ι χ σ τ ι κ α γ ι α ν α μ ή μ ε
τ α δ ώ σ ο υ ν κ ι χ Ι σ τ ο ύ ς λ λ ο ς τ α ψ υ χ ι κ ά τ ο υ ι χ ύ τ α σ υ ν α ι σ θ ή μ α τ α κ α Ι δ ι α τ ά σ σ ε ι
ν α μ π ε σ τ ο ν ά γ ϊ ώ ν σ α υ τ ό ν π ο ύ ε χ ε ι μ ι α μ ο ι ρ φ η τ ι τ α ν ε ι α ν π ι Μ φ ρ χ Ι σ
π ο ύ Ρ Ι Κ ι Τ Ι ν σ τ Ύ ν γ ρ ι χ μ μ Ύ τ η ς έ φ ε δ ρ ε Ι ι χ ς
Γ ί ν ε τ α ι μ ι α σ Κ λ η ρ η π ά λ η ε ι ν α ς α γ ώ γ ι χ ς π ο ύ π ά ε ι ν ι α σ π ά σ ε ι τ Ι ς ί ν ε
τ ώ ν π ρ ω τ α γ ω ν ι σ τ ώ ν π ο ι ό ς θ α ν ι κ ή σ ε ι τ ο χ ι ό ν ι π ο ι ό ς θ α κ ι χ τ ι χ ά λ ε ι τ η ν ί δ ι χ
τ η φ ύ σ η κ ι χ Ι θ α φ τ ά σ ε ι γ ρ η γ ο ρ ώ τ ε ρ ι χ σ τ ο ν τ ό π ο π ο υ π ι χ Ι ζ ο ν τ ι χ ν τ ο φ ε ρ ο π α τ
γ ν Ι δ ι τ ο υ π ο λ έ μ ο υ Ο Ι Ι τ α λ ο σ τ έ κ ο υ ν τ α ι έ δ ώ τ υ χ ε ρ ο ί Δ ε ν ε χ ο ν χ ι ό ν ι γ ι α τ
δ χ ώ ρ ο ς τ η ς μ ά χ η ς ρ Ι σ κ ε τ ι χ ι κ ο ν τ α σ τ ο δ η μ ό σ ι ο δ ρ ό μ ο Τ ε π ε λ έ ν ι Α υ λ ώ ν Ζ
ε ν ώ ο Ι Έ λ λ η ν ε ς γ ι α ν α φ τ α σ ο υ ν κ ε ι π έ ρ α σ τ ο μ ι χ κ ά ρ ι ο τ ό π ο π ρ έ π ε ι ν α π ε ρ α
σ ο υ ν τ ο α τ ι θ ι χ σ ο Κ ο υ ρ ά λ ε σ ι π ο ύ τ ο δ ψ ο ς τ ο υ φ τ α ν ε ι τ α 1700 μ έ τ ρ ι χ κ ι ε Τ ν α ι
σ κ ε π σ σ μ έ ν ο μ ε χ ι ό ν ι ι χ ν α π ε ρ α σ τ ε ί ι χ ύ τ ο τ ο υ ν ο μ ε τ έ τ ο ι ε ς σ κ λ η ρ ε ς
σ υ ν θ η κ ε ς χ ρ ε ι ά ζ ο υ ν τ ι χ ι π έ ν τ ε μ έ ρ ε ς Έ δ ώ τ ω ρ ι χ ο Ι Έ λ λ η ν ε ς φ ι χ ν τ ά ρ ο ι δ ε
π ι ε ύ υ μ ο ν ά χ Ζ μ τ Ο χ ι ό ν ι Π α λ ε ύ ο υ ν 'Jtoct μ ε τ η ν Ί τ ι Κ Ύ ι φ ο π ο ρ χ or
Ι τ α λ ο Ι μ α ν τ ε ύ ο υ ν τ ο δ ρ ό ι μ ο τ π ε ρ ι σ μ ι τ ς κ Ι τ ο ν σ ψ ρ κ π ω ν ε ά π ο τ ο π ρ ω Ι
ω ς τ ο Ό ι ρ ά Λ υ γ Ι ζ ο υ ν π ο τ ο κ ρ ύ ο κ α ι τ η ν π ε Τ ν ι χ ο Ι ά ν ι θ ρ ω π ο ι ψ ο φ ά ν ε τ
μ ο υ λ ά ρ ι ι χ κ ι χ Ι τ α ι ι π ο λ ύ τ ι μ ο ι σ ν ι γ ω ν ι σ τ ε ς σ τ Ι ς ώ ρ ε ς Τ ό υ τ ε ς τ ο υ π
λ έ μ ο ο Ό λ α σ κ ε π ι χ ζ ο ν τ α ι ι π ό τ ό χ ι ν ι Μ ε μ ι α σ τ ο ι μ α τ ι χ ε ι δ έ φ ο ό ι α σ μ Ο ς σ Ι
τ ρ ό φ ι μ κ Ι π υ ρ ο μ χ ι κ ά Π ι ε σ μ έ ν ο ς π ο τ ή ν δ ρ ι τ η ν ά γ κ η δ Κ ο σ μ ά ς έ γ
κ ι χ τ ι χ λ ε Ι π ε ι σ ε μ ι α σ τ ι γ μ ή τ ο ν λ ι γ μ ο γ ι α ν α ν ι σ ν τ ά ξ ε ι τ Ι ς δ υ ν ά μ ε ι ς τ ο υ
17
2. Γ Κ Ο Σ Μ Α Ε Λ Α Η Ν ι κ ο ι Π Ο Λ Ε Μ Ο Ι
Τ ώ ρ α π ά λ ε υ ε μ ε ο υ ο έ χ θ ρ ο υ ς Μ ε τ ο υ ς Ι τ α λ ο ύ κ α Ι μ ε τ ή ν δ ρ γ σ μ έ ν Ύ ψ υ σ Ι
Ο Ι π ρ ώ τ ο ι ε ί χ α ν ο α μ α σ τ ε Τ ή δ ε ύ τ ε ρ η δ Χ Κ α θ ω ς τ ο μ υ α λ ό τ ο υ γ υ ρ ί ζ ε ι λ έ
π ε ι κ α Ι σ κ έ φ τ ε τ α ι xcitL λ λ π ο υ χ α μ ο γ ε λ ε έ γ κ ι Ρ Ο α Ή σ κ έ Φ ι α υ τ ή τ ο υ
φ α ί ν ε τ α σ α ν τ ο σ τ τ η ς Ύ θ λ ε έ μ KciVEL τ ό τ ε δ λ ο τ α χ ώ ς σ τ ψ κ α Ι π
λ λ Ύ μ ε Ρ ά π ο τ ο Κ ο ύ τ σ ι tpoc6riEL π ρ ο ς τ ή ν Α υ λ ώ ν α Π ε ρ ν ά ε ι μ έ σ α ι Ζ π ο
τ ή ν Κ Ο λ ο ο ο α τ η ς Σ Ι σ Ι ς Ε δ ώ τ ο Χ ό ν λ γ Ι ο σ τ ε ό ε κ α Ι ή π ι έ λ α ι Ύ χ ε
λ ι γ ώ τ ε ρ ε Ο υ σ κ ο λ Ι ε ς Π ρ ο χ ω ρ ε Τ μ ε τ α σ τ ρ α τ τ ύ μ α τ α τ ο υ 20 Χ λ ό μ ε τ ρ α κ α Ι
ς λ Ι γ ο Π ό ε ξ ω π ό τ ή ν Α ό λ ώ ν α Τ ό τ ε ά ρ χ Ι ζ ε ν α φ α ν ε ρ ώ ν ε τ α λ λ Ύ χ
π ε λ ή σ τ ό ν δ ρ Ι ζ ο ν τ α Ή Γ ε ρ μ α ν κ ή Ό Σ τ ρ α τ η γ ό ς σ τ ρ έ φ ε ι τ ώ ρ α κ α Ι π ρ ό ς τ
έ κ ε Τ τ ό μ ά Τ τ ο υ Ά ρ χ Ι ζ ε ν α σ κ έ φ τ ε τ α ι ξ α ν ά ν α π ο λ ο γ Ι ζ ε ν α λ έ π ε ....
Β ρ ι σ κ ό μ α σ τ ε σ τ Ι ς τ ε λ ε υ τ α ί ε μ έ ρ ε ς τ ο ύ Φ λ ε ά Ύ ο Κ ο σ μ α ς τ ι μ α ζ ό
t\,l ν α κ ά μ ε σ υ ν ο υ α σ μ έ ν ε ς έ Π χ ε φ ή σ ε ς μ ε τ ο Β Σ Ί μ α Σ τ ρ α τ ο ύ Ή θ ε λ ε ν α
δ ώ σ ε τ ή λ ή τ ο υ ο Μ ε τ α ξ ά ς ε χ ε π ε θ ν XL ή Γ ε ρ μ α ν κ ή ε ί σ λ ή ε χ ε
ο η μ ο υ ρ γ σ ε ψ ο β ε ρ ε ς π ο λ Τ κ ε ς ν ω μ α λ ι ε ς Σ τ ρ α Τ ώ τ ε ς κ α Ι ξ ω μ α Τ Κ Ο Ι
σ τ ρ έ ψ ο υ ν μ ε Ο κ α ο λ ο γ η μ έ ν η ν η σ υ χ Ι α τ α μ ά Τ α τ ο υ π α ν τ ο ύ Τ Ι ς μ έ ρ ε ς 1-
Υ ε Τ ε ς σ γ κ Ρ ο τ θ Ύ κ ε σ τ η ν Α θ ή ν α τ ό Σ υ μ λ Ο τ ω ν Ά ν Τ σ τ ρ α τ ή ζ ω Υ Κ λ ή
θ Ύ κ ε XL δ Κ ο σ μ α ς ς Κ
Σ τ ό σ υ μ ο ό λ ι ο α υ τ ό μ ι λ η σ ε ξ ά σ τ ε ρ α π α σ τ ρ ι κ ά κ α Ι τ Ι μ ι α ο π ω ς λ έ ε ι δ
λ α ό ς Δ ω Ρ Κ ά Δ ω Ρ κ ό ς τ α ν δ λ ό γ ο ς τ ο υ σ π ω ς ο ω Ρ κ ή e!VOCL κ α Ι ή μ ο ρ ψ ί
τ ο υ Σ τ ο σ υ μ δ ο ύ λ ι ο α υ τ ο ξ ε τ α σ τ κ α ν ε δ λ α τ α σ τ ρ α τ ι ω τ ι κ ά ζ η τ ή μ α τ α τ α ψ ι
ρ ώ ν τ α τ ή Ο ε ξ α γ ω γ η τ ο υ π ο λ έ μ ο υ Ε ί χ ε μ α Ο α ψ ο Ρ α μ ε τ ο ν Α Ρ Χ σ Τ Ρ ά τ η γ ο
σ χ ε Τ Κ α μ ε τ ο ν τ ρ ό π ο τ η ς Ο ε ξ α γ ω γ η ς τ ο ύ π ο λ έ μ ο υ κ α τ α τ ώ ν Ί τ α λ ο Γ ε ρ
μ α ν ώ ν π λ έ ο ν
Η λ λ ά α π Ι σ τ ε υ ε ε π ρ ε π ε ν α μ ε Ι ν ε μ ν ά Χ Ύ τ η ς γ α ν α ν τ ψ ε τ ω
π ί σ ε ι κ α Ι τ ο υ ς ο υ ο ε σ λ ε Τ ς κ α Ι ν α π έ σ ε ι μ ε τ ρ ό π ο ε ν ο ο ξ ο π ο υ κ α Ι α ύ τ ο κ
μ α τ ο π έ σ ι μ ο Τ Ύ ς ν α elVOCL γ α τ ο υ ς λ α ο υ ς ν ά τ α σ Ύ σ ω σ τ ή κ α Ι μ ε σ υ ά ν Ύ μ α
δ ό ξ α ς 1) ν τ η ς η θ ο υ ν έ ν ι σ χ ϋ σ ε ι ν α η θ ο υ ν ε Ι ς ο α θ μ ο ν π ο υ ν α έ ξ α σ ψ α λ
ζ ο υ ν τ ή ν Ί τ α λ ο Γ ε ρ μ ν κ ή ν ά ν ά σ χ ε σ ν π ρ ο σ ω Ρ ν ώ ς κ Ι π ρ ο ο δ ε υ τ ι κ ά ν α έ π ι
ψ έ ψ ο υ ν ι ν ι ά λ η ψ ν έ Π θ έ ι σ ε ι ω ς Έ ά ι ν π ά λ ν ο ε ν έ ξ α σ ψ χ λ Ι ζ ο ο ν α ύ τ ό π ρ ο τ ι μ ά τ ε
ρ ο ν e!VOCL ν α μ ή λ θ ο υ ν κ α θ ό λ ο υ δ ι ό τ ι κ α Ι ο ι κ α ι ο λ ο γ Ι α ν π ο λ Ι Τ κ ή ν ο ο ο υ σ α ν
ε ς τ ο υ ς Γ ε ρ μ ν ο υ ς OLCx. τ ν έ π έ μ ο σ Ι ν τ ω ν κ α θ ή μ ώ ν κ α Ι χ ω ρ Ι ς ν α δ ύ ν α ν
τ α ι ν α μ ά ς Ύ θ σ ω σ ν π ο τ ε λ ε σ μ Τ κ ώ ς δ ε σ μ ε ύ ο υ σ τ ν neueePLetv ε ν ε ρ γ ε Ι α ς
τ ω ν Έ λ λ ν κ ώ ν σ τ ρ α τ ε υ μ ώ τ ω ν Ο α τ η ς Ο μ ο ρ γ Ι α ς π ρ ό ς etUtCx. σ τ ρ α τ ι ω τ ι κ ώ ν
ύ π ο χ ρ ε ώ σ ε ω ν .
τ α π ρ ά γ μ α τ α ε Ο ε ξ α ν π ω ς δ Κ ο σ μ α ς ε ί χ ε Ο Ι Κ Ο Η γ ν ώ μ Ύ τ ο υ α ό ή
η τ α ν ε ψ ω τ ε ν ά ν ά λ υ σ μ α π ρ α γ μ α τ ι κ Ο τ η ς Κ ι Ζ Ρ Ο α ς τ ο υ
Η γ ν ώ μ Ύ τ ο υ έ κ ε Ι ν η ο ε ν i'jtocve γ έ ν ν η μ α ι ν τ ι ζ Ύ λ Ι α ς ή τ τ ο π ά θ ε ι α ς
π ε μ π τ ο ψ α λ α γ γ ι τ ι ο μ ο υ π ω ς τ ό Υ κ τ η ι Ρ α Υ τ ό τ ε π ο λ λ ο Ι Η ρ ο έ ι ρ χ ο ι χ ν π
Υ Π Υ π ρ α μ α τ κ ή π ρ ό ς τ ή ν π α τ ρ Ι α κ ι χ ι μ ό ν ο π ρ ό ς τ Ύ ι ν π α τ ρ ί δ α Τ ι Χ μ ε τ α
γ ε ν έ σ τ ε ρ α γ ε γ ο ν ό τ α τ ό ν Ο ι κ α Ι ω σ α ν κ α Ι μ ά λ ι σ τ α κ α τ α τ ρ ό π ο π Ι σ τ ε υ τ ο
Η κ υ έ ρ ν η σ Ι τ ο σ Κ ο ρ υ ζ η ε Τ τ ε π ό κ α κ ή έ κ τ Ι μ η σ Ι ε ί τ ε α π ό ι Ο ι ά ψ ο ρ ε
σ κ ο τ ε Ι Υ ε ς π ι έ ε ι ς α ν ι ε τ Ο σ φ ά λ μ α ν α π ο ι ρ ρ ί ψ ε ι τ γ Υ ώ μ η σ ό τ ή Δ ε Υ σ τ η χ
18
,
'-
\ ....
α μ ω ς M3W. Π ρ ο χ ώ ρ η σ ε π ά ι π έ α ν μ έ ρ χ σ π σ τ ά τ ε σ ε τ ο σ τ Ρ α τ η γ
σ μ κ ι Ό ο υ ς ο υ ο τ ο υ Υ α ο ε λ ψ ο ς π ο υ τ ά χ τ η ν μ ε τ ο μ Ι Ρ ς Ο σ τ ο Σ υ μ
ό λ τ ω ν Ά Τ σ Ό σ τ γ ω ν Τ ο Μ ά ρ κ ο Δ ι ρ ά κ ο κ σ Ι τ Δ η μ Π Π π ο υ λ
Ε κ ε Ί σ τ ο Υ π ο υ ρ γ ε ϊ ο Σ τ ρ α τ ι ω τ ι κ ώ ν ύ π η ρ ε τ ο σ σ ε τ ό τ ε ώ ς Π ρ ο σ ω π ά ρ χ η
δ Σ υ ν τ α γ μ α τ ά ρ χ η ς Ά σ η μ ά κ η ς Ζ ρ ο ς ν Ι δ ι α μ έ ρ α μ ε ν α τ ο υ Ι ό γ ρ α φ
γ ρ ά μ μ α σ ν α κ ο Ι ν ω σ ε σ τ ο σ τ ρ α τ η γ ό Κ ο σ μ ά Χ Ι Χ Ι τ ν ά π ο σ τ ρ α τ ε ϊ τ ο υ κ α Ι τ α
α τ ι ά τ η ς
Σ τ ο γ ρ ά μ μ α τ ο υ α ό τ ό δ Ζ ρ ο ς γ ρ α φ ε
Σ τ ρ α τ η γ έ μ ο υ
Δ α σ η μ ε ρ ν ς π ο φ ά σ ε ω ς τ ο υ Γ π ο υ ρ γ υ ω ϋ Σ υ μ υ λ Ι ο υ κ σ Ι Ο ι α τ ά γ μ α
τ ο ς η μ σ ε υ θ έ ν τ ς ε Ι ς τ ν Έ φ η μ ε ρ Ι δ α τ ς Κ υ ε ρ ν ή σ ε ω ς τ έ θ η τ ε ε Ι ς α ϋ τ ε
π ά γ γ ε λ τ ο ν π ο σ τ ρ α τ ε Ι α ν κ α θ ω ς κ α Ι ο Ε Ά ν τ ι σ τ ρ ά τ η γ Δ ρ ά κ ο ς κ α Ι Π α π α δ ό
π ο υ λ ο ς Ό κ Ύ π ο υ ρ γ ο ς δ έ τ α ξ ε ν σ κ ι ν π ι η θ έ ν τ ο ς τ ς σ ή μ ε ρ ο ν Η α ι
τ ι ο λ ο γ ί α ε Τ ν α δ τ ι π ε ρ α ι τ έ ρ ω π α ρ α μ ν σ α ε ς τ ο σ τ ρ ά τ ε υ μ α ο ε ν π ρ ά γ ε
τ σ σ υ μ φ έ ρ ο ν τ α τ ς Ύ π η ρ ε σ Ι α ς δ π ω ε Τ χ ε ν ι π ο σ τ ρ α τ ε υ θ π ρ ο τ ο υ π ο λ έ μ α
κ α Ι δ Σ τ ρ α τ η γ ο ς Γ α λ Ι σ τ ρ α ς Ά λ λ ο τ Ι π ε ρ ι σ σ ό τ ε ρ ο ν ο ε ν γ ν ω ρ Ι ζ ω ε Ι μ δ τ
ε ς τ ν Σ τ ρ α τ ι ά ν Η π ε ί ρ ο υ π η γ α Ι ν ε δ Π ι τ σ Ι κ α ς κ α Ι ε ς τ ο Α Σ ω μ α Σ τ ρ α
τ ο υ δ Δ ε μ έ σ τ ι χ α ς Κ α Ι ε ς τ ο Β δ ά ς
Ό α χ η τ ς τ ς Μ ι κ ρ ά ς Ά σ Ι α ς Ζ ρ ο ς ε λ ε γ ε τ ν ι λ ή θ ε α
ά τ τ έ τ ο ι α μ ά ς λ έ ε κ α Ι δ Π α π ά γ ο ς
Ό Κ ο σ μ ά ς γ ρ ά φ ε ι δ ι ε τ ύ π ω σ ε ν γ ν ώ μ α ς δ σ ο ν ι φ ο ρ τ ν έ ν τ π ε ρ
π τ ώ σ ε ι τ α Τ τ ρ η θ η σ ο μ έ ν η ν π ο λ ι τ ι κ ή ν α Τ τ ι ν ε ς ο σ τ α ν τ ο π ρ ο ς τ ν ό π ο τ ς
Κ υ ε ρ ν ή σ ε ω ς κ ε χ α ρ α γ μ έ ν η ν τ ο ι α ύ τ η ν
Τ Ι ή τ α ν ε α ό τ ό
Ά π ρ ό σ μ ε ν ο ς κ ε ρ α υ ν ο ς π ο ύ ι ρ χ ό τ α ν ε σ τ Ι ς ο υ σ κ ο λ ώ τ ε ρ ε ς ώ ρ ε ς γ α τ ο Έ
θ ν ο ς Δ ε ν σ τ ε ν ο χ ω ρ έ θ η κ ε τ ό σ ο γ ι σ τ ν π ο σ τ ρ ά τ ε υ σ ή τ ο υ ε Τ χ ε κ ε ρ Ι σ ε π χ
τ ο ς α θ μ ο ς τ ς Ι ε ρ α ρ χ Ι α ς δ σ ο γ ι α τ τ ο υ φ ρ α ζ ό τ α ν ε δ ο ρ ό μ ο ς τ ο υ κ α θ
κ ο ν τ ο ς κ α Ι τ ο σ χ ρ έ ο υ ς Ε λ ε π ε κ α θ α ρ σ π ω ς ρ χ ζ α ν γ α τ ο Έ θ ν ο ς ο Ι φ ο
ε ρ ε ς δ ο κ ι μ α σ Ι ε ς Μ ε τ ς ψ υ χ ς τ ο υ τ α μ ά τ ι α ε λ ε π ε τ α μ ε γ ά λ α σ ό ν ν ε ψ ι χ
π ο ύ κ ά λ π α ζ α ν π ρ ο ς τ ο γ α λ ά ζ ι ο ν ο ό ρ α ν ό τ η ς δ ι α ι σ θ ά ν ο ν τ α τ ο ν π α γ ε ρ ο μ α ν
τ ύ α τ ο σ Ζ ό φ ο υ π ο υ ή θ ε λ ε ν σ κ σ λ ό ψ ε ι μ α ό τ ο ν τ ο κ ο ρ μ Ι τ ς ά σ π α ί ρ ο υ σ α
π α τ ρ Ι Ο ι ς Δ ά Κ Ι Ρ ι σ ε σ σ ε μ α ι θ ι ε τ ν Θ Τ Ο η σ η Δ ε ν π ι ε λ π Ι Χ ε δ μ ω ς ν ά λ λ η
μ έ ρ σ σ υ γ κ ι ε ν τ ρ ώ η κ ε κ α Ι π σ τ ο Γ π ο υ ρ γ ε ϊ ο τ ω ν Σ τ ρ α τ ι ω τ ι α ώ ν Έ κ ε ό π α λ ε
μ α ά ν α φ ο ι ρ ά π ο υ γ ό ρ ε υ ε μ Θ Ο σ α ό τ ν α σ Ν α κ λ η θ ε Τ ώ ς ε φ ε δ ρ ς • τ σ τ ά τ η γ ς
γ ι σ Ν σ ά π ο φ ό γ ε ι τ ι μ ο μ φ η τ ψ γ α λ γ α κ α Ι ν σ χ η σ ι π η θ ε Τ σ τ α δ χ υ ι ρ α
τ ς ,Α ν α ο λ Χ ς Μ α κ ε ο ν Ι α ς π τ σ ε Τ χ ε η μ ρ Υ ή σ ε κ α Ι τ α γ ν ώ ρ ζ ε τ σ ι
Ί ,1. Η θ Ί \ λ . .J, \ Γ ' Γ ' \ , \ ό '
Λ ν α π ο ε μ ι ο ε ι τ ο υ ς ε ι ρ ι μ α ν ο υ ς υ ρ ω ε Υ α π ρ σ ψ ε ρ ε τ ς π η ρ ε σ Ξ ς
τ ο υ σ τ ν ά ι γ ω γ ζ ό μ ε ν η κ α λ μ ά λ ι π α τ ό ο ο ε ν τ ο ν α π α τ ρ Ι δ α
Ef',/(X.L τ ό σ ο ό λ γ λ ο γ ο τ ο κ ε Ι μ ε ο τ ς α ι Ι τ ή σ ε ω ς α ι τ η ς τ ο υ σ μ π ο υ τ
π ά θ ο ς Τ Ύ ς λ ή θ ε ι α ς μ ε ι ν α γ κ ά ζ ε ι ν α τ ό μ ε τ α ψ έ ρ ω έ ώ Γ ρ ά ψ τ η κ ε κ α Ι σ τ ά λ
θ η κ ε σ τ Ι ς 10-3-41.
19
Κ ύ ρ ι ε Γ π σ υ ρ γ έ
Α σ χ έ τ ω ς τ η ς α ί τ ί α ς δ ι η ν π ε σ τ ρ α τ ε ύ θ η ν λ α μ ά ν ω τ η ν τ ι μ η ν ν Σ α
ν α ψ έ ρ ω Ο Τ Ι ε Ι μ α ι π ρ ό θ υ μ ο ς κ α Ι ώ ς ψ ε ρ ς ν υ π η ρ ε τ ή σ ω τ ή ν Π α τ ρ ί δ μ Ι
κ α τ α τ ν κ ρ Ι σ ι μ ο ν α υ τ ή ν π ε ρ ί ο ο ο ν δ π ο υ κ α Ι δ π ω ς ι Ύ π η ρ ε σ Ι α κ ρ ί ν ε ι τ ο ϋ τ ο
σ κ ό π ι μ ο ν
Κ α Ι σ τ ο ν Ζ η ρ ο π ο υ τ ή ν ε ο ω σ ε τ ό ν ι σ ε π ω ς π ρ ο τ ι μ ο ϋ σ ε ν α π ά ε ι σ τ ή ν π ε
ρ ι ο χ ή τ η ς Κ α ά λ α ς γ ι α ν π ο λ ε μ ή σ ε ι ε ϊ τ ε ώ ς ε σ χ α τ ο ς ε τ ε ώ ς π ρ ώ τ ο ς τ ο υ ς
Γ ε ρ μ α ν ο ύ ς Γ ύ ρ ε ψ ε λ ο ι π ο ν α υ π η ρ ε τ ή σ ε ι τ η ν Π α τ ρ ί δ α τ ο υ Κ α Ι ο ε ύ π ε ρ π α
τ ρ Ι ώ τ ε ς τ ο υ ε κ λ ε ι σ α ν κ α τ ά μ ο υ τ ρ α τ ή θ ύ ρ α τ η ς χ α ρ α ς α υ τ η ς
Γ π ά ρ χ ε ι κ ό μ α μ ι α β ε β α ί ω σ η τ ο υ Ζ ή ρ ο υ π ο υ μ α ς λ έ ε ι π ω ς ή α ί τ η σ η
π α ρ ε λ ή ψ θ η π α υ τ ό ν Κ α Ι τ ο ν ί ζ ε ι σ τ ή ν τ ε λ ε υ τ α ί α τ η ς π α ρ α γ ρ α φ ο δ Σ υ ν τ α
γ μ α τ ά ρ χ η ς Ζ η ρ ο ς
Π ρ ο ψ ο ρ ι κ ώ ς δ ε δ σ τ ρ α τ η γ ό ς μ ο ί ε δ ή λ ω σ ε ν δ τ ι θ ά έ π ρ ο τ ί μ α ν α η σ
μ Ο Ό ο ι η
θ η
ε ί ς τ ο ι ε ν ι κ ν Μ έ τ ω π ο ν ε ν θ α ε π ί μ α Κ Ρ Ο Υ υ π η ρ έ τ η σ ε ν π ο τ ο
κ α φ ο ν τ η ς Ε ί ρ ή ν η ς Τ ή ν ν α ψ ν τ α ύ τ η ν π α ρ έ δ ω σ α π ά ρ α υ τ α ε ί ς τ ο ν Ύ ψ υ
π ο υ ρ γ ό ν τ ώ ν Σ τ ρ α τ ι ω τ ι κ ώ ν Π α π α δ ή μ α ν
Ό Π α π α δ ή μ α ς δ μ ω ς μ ό λ ι ς ε Ι δ ε τ η ν α τ η σ η ,. ρ ώ τ η σ ε τ ο ν Ζ η ρ ο
- Τ Ι ε Ι ν α ι α ύ τ Π υ θ έ λ ε ι ι χ ύ τ ο ς τ ώ ρ α ;»
Λ ε ς κ ι α υ τ ό ς δ α ύ τ ά ή τ α ν ε ε ν α ς δ π ο ι ο σ δ ή π ο τ ε α υ τ Ο ς κ ι ο χ ι ό
σ τ ρ α τ η γ ο ς Δ Ι Κ η τ η ς Σ υ γ κ ρ ο τ μ α τ ο ς Μ ε ρ α ρ χ ι ώ ν κ α ί τ ο ϋ Α Σ ώ μ α τ ο ς Σ τ ρ α
τ ο υ δ σ τ ρ α τ η γ ο ς π ο υ δ ι έ σ π α σ ε τ ί ς ε χ θ ρ ι κ ε ς γ ρ α μ μ ε ς σ τ ο Μ ο ρ ά ο α π ο υ κ α τ έ
λ α ε τ ή ν Κ ο ρ υ τ σ ά κ α ί τ η Μ ο σ χ ό π ο λ η κ α ί π ώ θ η σ ε τ ο υ ς Ί τ α λ ο υ ς δ υ τ ι κ α τ η ς
Ό σ τ ρ Ο Ο ί τ σ α ς Δ ε ν ή τ α ν ε τ ά χ α α υ τ Ο ς π ο ύ κ α τ έ λ α Ο ε τ η ν π ε ρ ι ο χ ή Χ ε ι μ ά ρ α
Κ ο ύ τ σ ι τ ο υ ψ ί π ε ο ο τ η ς Ν ι
ί τ Ι σ α ς
τ ή ν κ ο ι λ ά ι Ο α τ ο ο Μ π ε τ ζ ι α κ α ί π ρ ο π α ρ
σ α ε ύ α σ ε τ ο ν έ λ ι μ ο τ η ς Σ α λ ά ρ ι χ ς γ ι ν ι Χ π ο κ ό ψ ε ι τ ί ς π α ρ ά τ ο Τ ε π ε λ έ ν ι
σ υ γ κ ο ι ν ω ν ί ε ς τ ο υ ε χ θ ρ ο υ Ό ε ν δ ο ξ ο ς λ ο ι π ο ν σ τ ρ α τ η γ ό ς ε Ι χ ε γ Ι ν ε ι τ ώ ρ α ε ν α ς
α ύ τ ά
Έ τ σ ι ο υ τ ε μ ι ι Χ α π ά ν τ η σ η δ ε ν κ α τ α δ έ χ τ η κ ε ν ι Χ σ τ ε ί λ ε ι σ τ ο ν σ τ ρ α τ η γ ό
Κ ο σ μ α τ ο σ υ ν τ ε λ ε σ τ ή τ ο υ ν ε ώ τ ε ρ ο υ θ ρ ύ λ ο υ κ α Ι τ η ς ν ε ώ τ ε ρ η ς ξ α ς
Ή σ ι ω π ή α υ τ ή τ ο υ Ύ π ο υ ρ γ ε Ι ο υ τ ο υ ψ ε ρ ε μ ι ι Χ ψ ο ο ε ρ ή π ό γ ν ω σ η Γ ι ι Χ ε ν α
δ ι ά σ τ η μ α τ α ν θ ο λ ο ς δ ν ο υ ς τ ο υ κ α ί θ ο λ ω μ έ ν α π Ο τ ο ψ υ χ ι κ ό τ ο υ τ ά ρ α γ μ α
τ ι Χ μ ά τ ι α τ ο υ Γ ύ ρ ι ζ ε π ό σ τ ρ α τ ο ς σ τ ο ύ δ ρ ό μ ο υ ς τ η ς Ά θ ή ν α ς έ ν ώ π ά ν ω σ τ α
σ ύ ν ο ρ α ο ν τ ρ ε ς τ ο υ τ ο ν ν α ζ ή τ α γ α ν Ή μ α χ ό μ ε ν η κ α Ι ά γ ω ν ι ζ ό μ ε ν η Έ λ λ
δ α τ ο ν κ α ρ τ έ ρ α γ ε γ ι α ν ι Χ σ ύ ρ ε ι ξ α ν α τ ο α χ μ η Ρ Ο ξ Τ ψ ο ς τ ο υ κ α ί ν α τ ή ν δ Ο
γ ή σ ε ι π ρ ο ς τ ή δ ό ξ α
Ό σ τ ρ α τ η γ ό ο μ ω ς δ ε ν ψ α ί ν ο ν τ α ν Κ ά π ο ι ο ι λ λ Ο τ ο υ χ α ν ε ψ ρ ά ξ ε ι δ ρ ι
σ τ ι κ ά π ι τ ο δ ρ ό μ ο ... Δ ε ν μ π ο ρ ο ϋ σ ε ν α π ε ρ ά σ ε ι Δ ε ν τ ο ν ψ η ν α ν ν π ο ρ ε υ
τ ε ϊ κ ι ά ς τ ο ή θ ε λ ε τ ό σ π ρ ο ς τ ά ε κ ε ί .. Π ρ ο ς τ ο μ έ τ ω π ο π ρ ο ς τ ο ς
ν τ ρ ε ς τ ο υ π ρ ο ς τ ο ν Ά ρ η κ α ί τ ή ν Έ λ λ ά δ α ...
Λ Ι γ α ρ γ τ ε ρ α θ έ λ η σ ε ν α μ θ ε τ ο υ ς λ γ ι υ ς π ο υ ν ά γ κ ο ι ι σ ο ι ι ν τ ο ν Κ ο
ρ υ ζ ή ν ι Χ υ π ο γ ρ ά ψ ε ι τ ο δ ι ά τ α γ μ α τ ή ς π ο σ τ ρ α τ ε ύ σ ε ώ ς τ ο υ Ό ε ί μ ν η σ τ ο ς Κ
Ζ α ι τ σ ι ά ν ο ς τ ο ν ilio1]Y'YJcre μ έ σ α σ α δ Ο Ο υ ς ς σ κ Ο Τ Ε ι ν Ο Ο ς μ ά ν ρ υ ς Τ ή ς 00-
20
λ ο π λ ο κ ί α ς κ α Ι τ Ύ ί ς σ υ ν α λ λ α γ Ύ ί ς Β ρ ϊ σ κ ε τ α ι σ τ α ρ χ ε τ α τ ο υ σ τ ρ α τ η γ ο ύ ε ν α
γ ρ μ μ α τ ο σ α τ σ ι ά ν υ π ο υ τ ο η μ σ ε ύ ω έ δ ω γ α τ ν Ι σ τ ο ρ ί α
Έ ν σ υ ν ε χ ε ί ζ - γ ρ ά φ ε δ α τ σ ά ν ς σ τ ό σ τ ρ α τ η γ ό - μ ε δ σ α π ρ ο φ ο
ρ ι κ ώ ς ε π ο μ ε ι ν ε ν σ χ έ σ ε ι μ ε Τ ί δ ρ α ι σ ν α ς κ α τ α τ ν π α ρ μ ν Ύ ι ν τ ο σ Γ έ ρ μ α
'10 - Ε λ λ η ν ι κ Ο Ο π ο λ έ ο υ σ π ε ύ δ ω δ ι α τ η ς π α ρ ι η ς μ ι υ ν α σ α ς ε υ χ ρ ι γ Ι σ ω
δ τ ι ε π ι τ ε ι ι κ α φ ί ζ τ η ς π ο μ α κ ρ ύ ν σ ε ώ ς σ α ς ε κ τ η ς ε ν ε ρ γ ο σ ύ Π η ρ ε σ ί α ς δ τ ό τ ε
π ρ ω θ υ π ο υ ρ γ ό ε ί μ ν η σ τ ο ς Κ ο ρ υ ζ Ύ ί ς δ μ ι λ ω ν π ρ ο ς ε μ ε π ε ρ ί ύ μ ω ν δ ε ν π α ρ έ
λ ε Φ ε ν π ο τ ο ϋ ν α τ ο ν ί σ Ώ Ο Τ Ι ε κ τ η ς ε ν ε ρ γ ο σ ύ Π η ρ ε σ ί α ς π ο μ ά κ ρ υ ν σ ί ς σ α ς
π ε τ έ λ ε ι δ υ σ τ ύ Χ η μ α δ ι α τ ν χ ώ ρ α ν κ α τ α τ α ς κ ρ ι σ ί μ ο υ ς ε κ ε ί ν α ς σ τ γ μ ά ς
Τ ό σ υ μ π έ ρ α σ μ α π ο υ Ο γ α ί ν ε ι π α υ τ ό τ ο γ ρ ά μ μ α ε ν α δ ι π λ ό Μ α ς δ ε ί
χ ν ε ι τ ν δ υ ν α μ ί α τ ο ύ μ α κ α ρ ί τ η Κ ο ρ υ ζ Ύ ί κ α Ι τ σ α τ α ν υ ω τ η τ α τ ο ύ π ε ρ ι ά λ
λ ο ν τ ό ς τ ο υ Ο Κ ο ρ υ ζ Ύ ί ς δ ε ν τ α ν δ ν θ ρ ω π ο ς π ο υ χ ρ ε ά ζ ν τ α ν 1] Ε λ λ ά δ
κ ε Τ ν ε ς τ Ι ς τ ρ α γ ι κ ε ς ώ ρ ε ς Ξ ε κ ί ν Ύ σ ε λ α μ π α ώ ς Ι π ο υ ρ γ ό ς τ η ς Π ρ ο ν ο ί α ς
μ δ λ ο π ο υ σ υ σ τ η μ α τ ι κ ά π έ φ ε υ γ ε ν ά ρ θ ε σ ε μ ε σ η έ π α φ η μ ε τ ο λ α κ α ι
τ έ λ ε ι ω σ ε δ λ έ θ ρ α ώ ς π ρ ω θ υ π ο υ ρ γ ό ς Ο Ε ώ μ τ ο υ δ ε ν ν τ ε ξ α ν τ ό β ά ρ ο ς τ Ύ
ε ξ ο υ σ ί α ς Λ ύ γ σ α ν π ο τ η ν π ρ ώ τ η σ τ γ μ ή Ά ν τ Ι ς ν α ε ξ υ σ ά σ ε μ ε μ ά ς τ ο ν
κ ύ κ λ ο τ ο θ π ρ ο α α τ ό χ ο υ τ ο υ Ξ ζ υ ι σ ά ι σ Ύ κ ε δ δ ο ς κ α Ι γ ί κ ε ά υ λ ο ρ γ ο ο ν ο
τ η ς φ α τ ρ ί α ς α ύ Τ Ύ ί ς Τ ό ε ύ τ ύ Χ Ύ μ α ε Ι ν α δ τ ι , λ ν κ α Ι κ ά π ω ς ρ γ ά ν α γ ν ώ ρ σ ε
τ ο σ φ ά λ μ α τ ο υ κ α Ι τ ί ν α ξ ε τ α μ υ α λ ά τ ο υ Μ ε τ ν π ρ ά ξ Ύ τ ο υ α Ι Ι τ ή π ο υ τ ό
ώ δ γ Π Ύ σ ε σ τ ο ν τ ά φ ο τ ό σ ο π ρ ό ω ρ α μ ά ς ε ι δ ι ε ι ξ ε π ς τ α γ ε ν α ς ν θ ρ ω π ο ς τ ί μ ι
κ α Ι ά ν α μ φ ι σ β ή Τ Ύ Τ π α τ ρ ι ώ τ η ξ
Ά κ ό μ α δ ε γ κ λ ω β σ μ ό ς α Ι Ι τ ό ς τ ο Ο Κ ο ρ υ ζ η ε δ ε ξ ε τ ο π ό σ ο μ ε γ ά λ η η τ α ν ε
ι ά π ώ λ ε ι α τ ο υ Γ ά ν ν Ύ Μ ε τ α ξ ά τ ο υ δ υ ν α τ ο ύ γ ι ά κ ε Τ ν ε ς τ Ι ς ώ ρ ε ς Κ υ β ε ρ ν ή τ η
τ ο ϋ Έ θ ν ο υ ς
Μ ε τ α τ ό θ ά ν α τ ο τ ο ϋ Μ ε τ α ξ α ι π λ τ ι κ Δ ί Κ Ύ σ η τ η ς Έ λ λ ά δ α ς ε Ι χ ε
π ε ρ ι έ λ θ ε ι σ ε χ Ι κ α ν α π ρ ό σ ω π α Ό Ά λ έ ξ α ν δ ρ ο ς Π α π ά γ ο ς δ ε ν ε Ι χ ε τ ό τ ε τ ν
έ ξ ο υ σ ί α κ α Ι τ δ ύ ν α μ Ύ π ο υ ε Ι χ ε σ τ ο μ ε τ α γ ε ν έ σ τ ε ρ ο π λ ε μ ο δ Ύ λ α δ σ τ ο Σ υ μ
μ ο ρ ι τ ο π ό λ ε μ ο Τ ο ν Ά ρ χ ι σ τ ρ ά τ η γ ο τ ό τ ε φ α ί ν ε τ α ι π ω ς τ ο ν ε κ α ν α ν π α λ λ ο
Κ α δ σ ο β έ β α ι α ζ ο Ο σ ε δ Μ ε τ α ξ ά ς τ ο π ρ ά γ μ α ε Ι χ ε κ ά π α έ ξ ή γ Ύ σ η ε α
δ μ ω ς τ ό θ ά ν α τ ό τ ο υ ο Ι δ ι ά φ ο ρ ο ι Δ ι ά κ ο ι κ α Ι ο Ι Μ α ν ι α δ ά Κ Ύ δ ε ς π η ρ α ν σ τ α Χ έ
ρ τ α τ ο υ ς τ Δ ι ο Ι κ η σ Ύ κ α Ι μ έ σ α σ α τ τ φ α ύ λ Ύ Δ Ι Κ Ύ σ Ύ μ π λ ε ξ α ν κ ε
Ί ω ν ε τ ι μ ο ν θ ρ ω π ο Τ Ο ν Κ ο ρ υ ζ Ύ ί
Τ ο Έ θ ν ο ς ω ο ε υ ε σ τ ν κ α τ α σ τ ρ ο φ ή κ α Ι ο γ έ τ ε ς τ η ς ω ρ α ς ε κ ε ί ν Υ ς κ ά
ν α ν π ν ε ύ μ α μ ε τ ν κ α τ α ο φ ή τ ο υ Έ τ σ ι δ Κ ο ρ υ ζ Ύ ί ς μ ε τ ό σ κ ι ω δ ε ς γ π ο υ ρ
γ κ ό τ ο υ Σ υ μ ύ λ ι ο ε κ α ν ε τ γ κ ά φ α ν α υ Ε ο θ ε τ ή σ ε ι τ η ν ε Ι σ ή γ η σ Ύ τ η ς π ο
σ τ ρ α τ ε ύ σ ε ω ς τ ω ν σ τ ρ α τ η γ ω ν π ο υ τ η ν κ α ν α ν ο ι δ ι ά φ ο ρ ο ι τ υ χ ά ρ π α σ τ ο ι τ η ς
έ ξ ο υ σ ί α ς Ά λ λ ω σ τ ε τ ο δ η δ Κ ο ρ υ ζ η ς π α γ ε ύ Τ Ύ κ ε μ ά ς τ ο λ έ ε ι κ α Ι τ ό γ ρ ά μ
μ α τ ο ύ Κ Ζ α ι τ σ ι ά ν ο υ π ο υ ά κ ο υ σ ε τ ο ν Κ ο ρ υ ζ Ύ ί ν α τ ο ύ τ ο ν ί ζ ε ι ε Ι Ι θ α ρ σ ω ς π ω ς
ή π μ ά κ ρ υ ν σ η τ ο υ Κ ο σ μ α ε κ Τ Ύ ί ς έ ν ε ρ γ ο υ ύ Π Ύ ρ ε σ ί α ς π ε τ έ λ ε ι δ υ σ τ ύ χ η μ α
α τ ή ν χ ώ ρ α ν
Κ α Ι γ ε ν ν έ τ α τ ώ ρ α τ ο ε ρ ώ Τ Ύ μ α α τ Ι δ Κ ο ρ υ ζ η ς δ ε ν π ρ ό λ α ε α ό τ Ο τ ο
δ υ σ τ ύ Χ Ύ μ α Δ ε ν τ ο π ρ ό λ α ε γ α τ Ι φ α ί ν ε τ α π ω ς δ ε ν τ ο μ π ο ρ ο υ σ ε Κ α Ι δ ε ν τ ο
21
μ π ο ρ ο σ σ ε γ ι α τ ο Ι σ κ ο τ ε ι ν ε ς υ ν μ ε ι ς ο ε ν τ ο ν ψ η ν α ν Ι ώ ρ α π ο ύ τ ά π ά ν τ α
Ό λ έ π ο υ ν τ ο ψ ω ς π ο λ λ ά τ ά κ α ι λ ά μ π ο ρ ε ί ν ά γ ρ Ψ ε ι κ α ν ε Ι ς γ ι ά τ ο ν ..Κ ο σ μ ά
Η Ό ι ο γ ρ α ί α τ ο υ τ ο ύ τ η α ς Η ι ε ι ω ρ η θ ε ί ω ς Θ ί α σ μ α Κ ι α Ι δ Ό Ι Ύ ψ Ψ ς τ ο ϋ
μ έ λ λ ο ν τ ο ς α ς τ η ν π λ α τ ύ ν ε ι μ ε τ η ν κ α ρ δ ι τ ο υ κ α Ι τ ο ν ο σ τ ο υ Ο Ι δ ρ ό μ ο ι χ α
χ τ η κ α ν Τ ά ψ ω τ α ψ έ γ γ ο ν κ α Ι δ λ α ε ν α ι ά π λ ά Ά π λ ά δ π ω ή ζ ω δ π ω ;
δ λ ο ς δ ν τ ο ν ι ά ς δ π ω ς δ Ι Ό ι ο ς δ θ ε ό ς π ο ύ ε ο ω σ ε σ τ η ψ ύ σ η κ α Ι σ τ α δ ν τ α
τ ο υ κ τ ι π ο τ ο μ ε γ α λ ε ϊ ο τ Ύ ς θ ε Ι α ς π λ ό τ η τ ς τ ο υ Έ κ ε ί γ ο ι δ μ ω ς π ο ύ ξ έ
ρ ο υ ν τ ο ύ ς ώ κ ε α ν ο ύ ς τ η ς δ ι κ η ς μ ο υ α σ ι ο Ο ο ξ Ι α ς θ ά π ο ρ ή σ ο υ ν Τ ο ύ ς π α ν τ ω
- τ η ν α σ ι ο δ ο ξ Ι α τ η σ κ έ π α σ ε ή η δ ί α Α η δ ί α π ρ ο ς τ ο υ ς έ μ π ό ρ ο υ ς κ α Ι
τ ο υ ς λ υ μ ε ώ ν ε ς τ ο υ π ν ε ύ μ α τ ο ς η δ Ι α π ρ ο ς τ η ν ή γ έ τ ι Ο α τ ξ η π ρ ο ς τ α τ ρ ω κ τ ι
κ α κ α Ι τ ο υ ς λ υ μ ε ω ν ε ς τ η ς Δ η μ ο κ ρ α τ Ι α ς κ α ι τ ο υ Ε θ ν ο ι κ π ρ ο ς τ Ι ς β ο υ λ ε ς
κ α Ι τ α μ ε γ λ α τ ο ϋ Έ θ ν ο υ ς ζ α μ ι Α η δ ί α π ο υ ψ έ ρ ν ε ι ψ τ υ σ ι ε ς π ι κ ρ ε ς σ τ α
χ ε ί λ η Κ α Ι μ ε τ Ι ς φ τ υ σ ι έ ; α δ τ ε ς θ έ λ ο υ ν φ τ ϋ σ ι μ ο ο λ ο ι Κ α τ ι τ έ τ ο ι α ε κ λ ε ι σ α ν τ ό ν
Δ ο γ έ ν η σ τ ο rrt1JIHOOPL τ ο υ Κ ι α δ τ ά ά ι κ ρ ι ω ς iCplopOUIY σ τ ό κ α ω μ Ό Ο υ κ α Ι μ ι έ ν α ,
κ ι ο σ ο υ ς λ λ ο υ ς π ι σ τ ε ύ ο υ ν σ ο ά θ ς τ η ς ύ π έ ρ λ λ ς κ α Ι κ λ ρ η ς λ ο γ ι κ η ς τ ο υ
'"
**
Έ τ σ ι ώ ς π ό σ τ ρ α τ ο ς ε δ ε τ η ν π α τ ρ ί δ α τ ο υ ν ά κ α τ α ρ ρ έ ε ι ε Τ δ ε τ ο υ
Ο ο ξ α σ μ έ ν ο υ ς ψ α ν τ ρ υ ς τ η ς Έ λ λ α ς ν α γ υ ρ Ι ζ ο υ ν σ ά ν τ ρ ε λ λ ο Ι π ο τ Ι ς γ ρ α μ
μ ε ς τ η ς ψ ω τ ι ά ς π ο υ η τ α ν ε λ λ ο τ ε γ ρ α μ μ ε ς δ ό ξ α ς
Μ ε τ α -τ η ν ό π ο ο ο ύ λ ω σ η τ η ς Έ λ λ α ς π ο λ λ ο θ έ λ η σ α ν ν α τ ο ν δ Ο η γ ή σ ο υ ν
_ σ τ ς δ ρ ό μ ο υ ς τ ω ν π ο λ ι τ ι κ ω ν ξ ι ω μ τ ω ν Δ ε ν δ έ χ τ η κ ε τ ί π ο τ α Ο Ι π ρ ω τ ε ς μ έ
ρ ε ς τ η ς κ α τ ο χ η ς η τ α ν ε μ έ ρ ε ς θ α ν α τ ι κ η ς α γ ω ν Ι α ς γ ι α τ ο ν Κ ο σ μ ά Ε ί χ ε δ ι α
δ ο θ ε ί ε ύ ρ ύ τ α τ α σ ο λ η τ ν Α θ ή ν α , τ δ τ ι ρ ν ή θ η κ ε ν α λ ά β ε ι μ έ ρ ο ς σ τ ν π ρ ώ
τ η Κ υ β έ ρ ν η σ η τ η ς Κ α τ ο χ η ς Ά ρ χ ι σ ε ν α σ χ ο λ ι ά ζ ε τ α ι μ ε ε υ μ έ ν ε ι α π ο δ λ α τ α
σ τ ρ ώ μ α τ α τ ο υ λ Χ σ Π Ό υ ι ε β λ ε π α γ μ ε ι μ τ ι ε χ θ ι ρ α ς κ ά ι θ ι ε σ υ ι Ε ρ γ ά τ η τ ο υ χ θ
Ή φ ω τ ι ά δ ο ύ λ ε υ ε δ π ω ς ή χ ό β ο λ η σ τ ά κ ε ψ ά λ ι α κ α Ι σ τ Ι ς κ α ρ ο ι ε ς τ ω ν Έ λ
λ ή ν ω ν
Κ ρ α τ ά ω κ ό μ α σ τ Ύ μ ν ή μ μ ο υ χ α ρ α γ μ έ ν α τ α ψ λ ο γ ε ρ α λ ό γ ι α έ ν ο ς Έ λ
λ ψ α δ μ ο σ ι ο γ Ρ ά ψ ο υ τ ο υ Κ ώ σ τ α Ν τ α ψ ά π ο ύ μ ο υ ε ί π ε ε ν α π ό γ ε υ μ α σ τ ο σ π ί
τ ι τ ο υ τ η ς δ δ ο υ Κ α λ λ ι Ο ρ ο μ Ι ο υ
Ό Μ ο ρ ι ά ς ε β γ α λ ε σ α δ τ Ο ν τ ο ν π ό λ ε μ ο ν ε ν α ν δ ά μ α ν τ α ε β γ α λ ε τ ο ν
κ α ι ν ο ύ Ρ Υ Ι Ο Ν Ι Κ τ α Ρ ά τ ο υ Τ ρ ό χ ι σ ε τ η ν π έ ν ν σ ο υ κ ι έ τ ο ι μ α σ ο υ ν α γ ρ ά ψ ε ι ς
τ η ν β ι ο γ ρ α ψ ί α τ ο υ
- Π ο ι ό ς ε Τ ν α ι τ ο ϋ ε Τ π α
-«·0 Κ ο σ μ ά ς μ ο υ λ έ ε ι Ό Κ ο σ μ ά ς
Κ ι ρ χ ι σ ε ν α μ ο υ ρ α ι ζ ε ι μ ε τ η γ ν ω σ τ ή τ ο υ ε ό ψ δ ε ι α π ο λ λ α δ ι κ ά
τ ο υ σ τ ο ρ ι κ α γ ε γ ο ν ό τ α Ό δ ι ο ς π ά λ ι δ Ν τ α φ ά ς μ ο υ τ ο ν ε ο ε ι ς ε τ ο κ α λ ο
κ α ί ρ ι τ ο υ 41, κ α θ ω ς σ ο υ λ α τ σ α ί ρ ν α μ ε σ τ ο llEci[ov τ ο υ Ά ρ ε ω ς κ ο υ ε ν τ ι ά ζ ο ν τ α ς
γ ι α τ α π ο λ ι τ ι κ α κ α Ι σ τ ρ α τ ι ω τ ι κ α γ ε γ ο ν ι ό τ α τ η ς π ε ρ ι ό Ο ο υ Ό Κ ο σ μ ά ς π έ α σ
22
π Ο κ ο ν τ ά μ α ς μ ε τ υ ς σ ε ρ ι ά γ ω ν ο υ ς μ ο υ ς τ ο υ Κ α Ι μ ε ι μ ι α Κ ι μ ψ τ η τ α ι ν
σ τ η Ι σ τ ρ α τ ι ω τ ι κ ά
- Ν ά τ ο ς μ ο υ λ έ ε ι δ ν έ ο ς Ν ι κ η τ α ρ α ς Ν ά δ Κ ο σ μ α ς
τ α ν ε Ι δ α π ι ρ ά Υ μ α τ ι χ χ Ι χ ά ρ ι ς σ τ ο ν Nm,Iepa, κ α ι ν α τ γ ν ω ρ ι ι μ ί χ τ ο υ κ
ά ν τ ά λ λ α ξ α μ α ζ ί τ ο υ τ α π ρ ώ τ α λ ό γ ι α Χ ά ρ ι ς π ά λ ι σ τ ο Γ ι ώ ρ γ η Κ υ ρ ι α κ ά Ά ν
τ ι π ρ ε δ ρ ο τ η ς Κ υ ε ρ ν ή σ ε ω ς Μ ε τ α ξ α κ α Ι μ ό ν ι μ ο Τ π ο υ ρ γ ο τ η ς Γ ε ω ρ γ ί α ξ γ ί
ν α μ ε λ ί γ ο ά ρ γ ό τ ε ρ α φ ί λ ο ι ο σ π ό ρ ο ς δ μ ω ς τ η ς β ι ο γ ρ α φ ί α ς ρ ί χ τ η κ ε μ έ σ α μ ο
ά π Ο τ ν δ δ ο Κ α λ λ ι δ ρ ο μ ί ο υ χ ά ρ ι ς σ τ ο Ν τ α ϊ φ α π ο υ π ρ ω τ ο χ ά ρ α ξ ε μ έ σ α μ ο υ τ ο
Ο ν ο μ ά τ ο υ Γ ι ώ ρ γ η ς Κ ο σ μ α ς δ ν έ ο ς τ η ς Ε λ λ ά δ α ς Ν ι κ η τ α ρ α ς
Σ ή μ ε ρ α π Ο υ μ α θ ε ύ τ η κ α ν π ο λ λ ά κ α Ι έ π α λ ή θ ε ψ α ν δ λ α β λ έ π ω π ω ς δ σ υ ν ά
δ ε λ φ ο ε ί χ ε δ ί κ ι ο τ π η ρ ς ε α λ ά ν θ α σ τ ο ς σ α υ τ τ ο υ τ ο ν χ α ρ α κ τ η ρ ι σ μ ο Κ ο
σ μ α ς ε Ι ν α ι δ π ω τ ο ν φ α ν τ ά σ τ η κ ε ε Ι ν α ι ο π ω ς τ ο ν π λ α σ ε δ Π ρ ο μ η θ έ α ς τ ο υ
Γ ι ο μ α τ ο ς ά π Ο π α ν ά κ ρ ι β ε ς ά ρ ε τ έ ς Κ α Ι σ π α ν ί ζ ο υ ν τ ό σ ο σ τ Ι ς μ έ ρ ε ς μ α ς ο α ρ ε
τ ε ς α υ τ έ ς
ο σ τ ρ α τ η γ Ο ς Κ ο σ μ α ς μ ε σ υ ν τ ο μ ί α β ι ο γ ρ α ψ ή θ η κ ε ά π ο τ ο ν ί δ ι ο τ ό Σ τ ρ α
τ ά ρ χ η Π α π ώ γ ο Μ ε τ α ώ ρ α ϊ α τ ο υ σ τ Ρ Ο Ύ γ υ λ α κ α Ι κ α θ α ρ α γ ρ ά μ μ α τ α δ Σ τ ρ α
τ ά ρ χ η ς μ α ς ε ο ω σ ε ε ν α ώ ρ α ϊ ο β ι ο γ ρ α φ ι κ ό σ κ ί τ σ ο γ ι τ ό σ τ ρ α τ η γ ο Κ ο σ μ α
Μ ε τ α φ έ ρ ν ω έ δ ώ τ ο ώ ρ α ϊ ο α ό τ Ο κ ε ί μ ε ν ο κ ι α κ ό μ α γ ι α τ ο υ ς μ ε τ α γ ε ν έ σ τ ε ρ ο υ ς
τ ό ρ ί χ ν ω σ τ δ φ α κ Ε Ι ν α ι ε ν α χ α ρ τ ί π ο υ π ρ έ π ε ι ν έ π ι ζ ή σ ε ι Κ α Ι θ α έ π ι
ζ ή σ ε ι
ρ φ ε ι λ ο ι Ο Ο ν δ Π α γ ο ς Α π ό τ ν π ρ ώ τ ω ν ι ε ι ρ ν τ ο Κ ι τ ά τ η ς Ί τ ς π ο
λ έ ι μ ο ο δ Ν τ ι σ ρ ά ι ο ς Κ σ μ δ Ι Π ρ ε ι τ ι έ ν Κ ά λ ώ ς Δ ι ι ο ι Ύ ι ς τ ο σ Δ Ι Σ ώ μ τ ς
Σ ψ τ ι έ ζ ή τ φ ε "101 τ φ ά ο ο ε θ Δ ι ο Ι κ φ ι ς ε Ι ς τ ό Ά λ ι ω ν ι χ ο ν θ έ ι ο φ ο ν έ π ι χ ε ι ι ή σ ε ω ν τ η ν
α ί η ο Ι ν τ ο υ τ χ Λ Τ Υ ν π ε έ χ θ ν κ α Ι τ ν έ Τ ω β έ τ η σ ώ ς Δ ι ο ι κ η τ η ν τ ο ϋ Σ υ γ κ ρ ο τ μ Ό Ο ς
Κ ά ι π ο τ ε λ ω μ έ ν ο υ ά π ό τ η ν Χ Υ ν κ α Ι Χ Ι ψ € ι α ρ χ ς ζ Κ
Τ ό Σ υ ι γ χ ι ρ ό τ φ α Κ έ ν Ι ε ι Ρ γ η ι σ ι ο ο ν έ Ι Τ χ Ι Ο ς έ π θ ι ε ι σ ι ν Κ τ ι χ τ σ σ δ ε ς ι ο τ η ς έ χ θ ρ ι κ ς
δ ι τ ι ι ε ω ς ε ι Ι ς τ η ν ε ρ ι ο ι χ η ν τ η ς Ο Τ Ι Ο Ι Μ ο ι ρ ι ι ι έ σ Π ί σ ε τ η ν έ χ θ ρ ι κ η ν Ι Ι α ν Ο τ ω ς
τ η ς Κ ο ρ υ τ σ α ς Τ Ο ι Σ ι η ρ ό τ Ί ι μ Κ δ ι Ι ι σ ι ν ε χ σ ς κ α Ι λ μ ι έ ν ε Ι α ς τ ο κ ο ο τ έ λ ι α ε
τ η ν Μ ο ι σ ι χ ό ι Τ Ο ο ι λ ι ν α ι π ώ θ Υ ι α ι ε τ α ν έ χ θ ι ρ ό ν δ τ ι κ Ι σ τ ι Κ ι α Ι έ ν γ έ ν ε ι Ψ π ε κ ρ Ι θ
π λ ρ ω ς ")(J(X,! έ ι τ ι τ υ ς ε ι Ι ς π ν ν α ε θ ε Τ ν ω τ Ι ώ α λ 1rJ"
Ό ' Λ ν τ ι ι σ τ Ρ Ο Ο τ η γ ο ς Ε ο ο μ α ς ά ν έ λ α ε ν έ ν Ο ι Ι ε χ ε τ η ν Δ ι ο ί κ η σ ι ν '000 Α Ι Σ ώ ι ο ς
Σ τ Ρ α τ Ό υ Π ρ ο ο ν χ ι τ ι ο λ ι σ θ ι Ι ς Ό Ο Ο Ρ έ έ ν υ σ δ σ ο ν ά φ ο ι ρ t'i]'! ο υ ν έ χ ι σ ι τ Ι Ο ν έ ι θ ε
τ κ ω ν έ ι π ι ε φ ε ω ι ν '1)(;11:1 Έ ι λ λ ν ι ί Σ τ ρ τ σ λ ι ς Θ λ ι ε τ ο π ό τ ψ Δ ι ο ι κ η σ ν
τ ο υ Σ ι ϊ ψ ι α Σ ρ η ν ι π ι ε φ ι ι ο χ ή ν Π α ν ά μ ι ο ο Κ ι α Ι τ ή ν ο ι ρ υ φ σ Ι Ι Χ ι μ μ η ν λ α Σ π ά τ ι υ ζ
Σ ε φ έ ρ Λ γ τ έ ς σ σ φ α ι λ Ι ι ο ο ν ο Β τ ω σ ι ι ν ι έ ς Ο Ρ μ ή σ Θ ω ς ι ι ι χ τ ι χ ι έ ν ο ο ν ε χ ε Ι ι έ π ι
χ ε φ ι ε ι ς Ε ν ε Κ τ έ λ ί α δ ε τ ψ ι τ ι Ι Χ φ ε ι ι μ ρ ο ς - τ σ ι ε Ι σ Ξ α θ έ ω ς
el\; τ ψ κ ι ο ι λ ά Ό ο Σ Ι ό σ ι τ ι α χ θ έ ν ε Ι ς δ ε α ν ά ι ι λ ι ι μ έ ρ ω ι γ ά ό Α λ ν ο ς ο ο τ έ
λ α ο ε τ ό ό Ψ Ι π ι ε δ ν Ν ι Ό σ Υ ς ο ο α Ι τ η ν α ν ω Κ ι ι λ ά δ α τ ο σ Π ι έ ν Ό ζ ι α κ Ι Ό ρ ο σ τ ι φ ε σ Υ ι ε Ο α σ ε tlN
π ρ Σ ά ι λ α ρ ι λ ι γ ι μ ό ν Ό Ο Ι ά λ έ ι τ ο ι χ ε ς τ ή ν Κ ι Π ή ν τ ω ι ν π ρ ό ς ε € λ έ ν ι σ υ γ κ ο ι ν ω
ν ι ω ν τ σ σ έ χ θ ρ ο σ
Κ ι ο ο θ Ι Ι π ι Χ ι ς τ Ι ς έ π ι ε ι ι ή ε ι ι ο α ο χ ι ς - σ υ ε χ ζ ε ι δ Ι Ι γ ο ς - δ 'AVtLOltpcit'Y)-
Ύ Ο Κ α σ ι μ ς έ ι ε Ι ξ ι α ι ι δ ι ο ι χ η τ ι η ν κ ι α Ι έ ι π α γ ε φ τ ι κ ι ν κ ι α ό τ η τ ι α ν ά ν α ν α ψ Ι ζ ο ο σ α
ή Ε λ λ η ν ι κ ή Ά ω ά τ Υ Δ ι Ι κ Ι έ μ ν φ ό ν ε υ σ ε δ ι σ Τ η ς δ ι π ό 22 Φ ι δ υ α ρ Ι 1941 ή μ ι ε ρ η
σ Ι ι α ς δ ι α Ό Ι Χ γ η ς Κ ι α Ι ά έ ν ε Ι μ ε ν α ο τ ψ τ ο ν Η ο λ ε μ ι κ ο ν Σ τ α υ ι Ρ ο ν Α Ι τ ο ο ς ε ω ς
ν 7rrv ι φ τ υ 1941, δ σ ρ τ Κ Ο ι ς α ι π η λ λ ά γ Υ τ ω ν θ η ν τ ω ν tou
23
τ ο Δ ο κ η τ ι ο τ ο Α Σ ώ ς ι τ σ χ ι Ι ά ι ε ι σ τ ρ τ ό θ η '11 έ ν έ Ρ γ δ τ η τ η ς Έ λ λ η
ν ι κ η ς • ν ω τ ι τ η ς Δ ι ο ι κ ή σ ε ω ς ό ψ λ τ ι ε Ι ς τ ό IYtt δ •Α ν τ σ τ ρ ι τ η γ ο ς Κ ο ο ι μ ι ς κ λ η θ ε Ι ς al;
• θ ή ς δ ε π έ ε Ο Ο Ύ ι έ π έ κ Ο ο ο σ ι ς τ η ς ο ο Ρ Ρ ς ω ς 'XJool μ ε τ Γ Χ Ν α ν ε τ ό π ω σ ε ι Υ ν ώ
μ ς δ σ ι ο ι ν ά ι φ τ τ ν έ ν "C'j'j π ε ρ ι π τ ώ σ ε ι '1:Joc!Jt'YJi',! τ η Ρ Υ θ φ ο ι μ έ ν η ν Ό Ο λ Τ κ ν ο Τ ν ε ς ι σ Ό ν τ ο
π ρ ό ς τ φ Ό Ρ τ η ς Κ Ο ρ ν ο ε ω ς κ ι χ ο ρ ι γ μ έ Ν η ν η ν
ν ε π ί 1) έ κ τ η ς Δ ο Κ ή ι σ ι ω ς τ ο ί ί Α Σ ώ ι μ ι Ο Ο Ό ο ς Σ ι ρ ι τ ι ά ι Ο λ λ ι α γ 'tOU χ ι Ι ι χ
τ ο ο ι σ ψ ι τ ι ε σ Ι ς Ο Ο ο Ο Ο ό λ ω ς π ό ρ ρ ο έ κ Τ ι μ ι σ ε ω ς έ σ ι λ μ Ο Ο Τ κ η ς ν ε Π ρ κ ε Ι ς ι
ο κ η κ η ς ά ν κ ι ν ό η τ ο ς ί ι ι σ ι ν τ Ι ν ι Έ λ λ ψ κ ι Ά ν ω ι τ η Δ ο Ι κ η ι σ ς Ι Ι ς ο ο ρ τ ω ς τ Ί
λ ό γ α ν ι ς ή λ λ σ ξ ε ι ν Χ τ Π σ ι ω ν σ τ ω ν "000, έ ι θ ο ε ώ ρ ε ι κ σ Ι έ ι λ Ο Ο Τ ν α ε ω ρ
ό τ ό ν ώ ς ι ε ..κ Ρ μ ι ο ν ά ι π δ π Μ η ς Ι Π ό ψ ε ω ς Ά ν ώ τ ι ο ο τ ι ο ν Ά ω ι ο τ ι κ ό ν
ι •Α ι θ σ ι ς τ Ί 3111 "OY:tw6p'Cou 1945
Α Λ Ε Ε Α Ν Δ Ρ Ο Σ Π Α Π Α Γ Ο Σ
Α ό τ α Ι γ ρ α ψ α ν κ α ι ε ί π α ν γ ι ά τ ή ρ ω μ ο ο λ έ ο ο σ τ ρ α τ ι ω τ ι κ ή δ ρ α σ Ύ τ ο υ κ α Ι τ Ι ς
π ο λ λ α π λ ε ς ν Ι κ ε ς τ ο υ τ ά ρ μ ο ο ι ώ τ ε ρ α έ λ λ Ύ ν ι κ α σ τ ρ α τ ι ω τ ι κ ά χ ε ι λ Ύ
Ά π ό Π Ο ψ Ύ ι δ ε ο λ ο γ ι κ ή σ τ έ κ ο ν τ α ν ο Ι π λ α α π ο τ ο Β α σ ι λ έ α Μ ε κ α θ ε τ ρ ό π ο
φ ρ ό ν τ ι ζ ε ν α π ε τ ύ χ ε ι α π ό λ υ τ α χ α ρ α χ θ ε ϊ σ α Β α σ ι λ ι κ ή π ο λ ι τ ι κ ή Δ ε ν μ π ο ρ ε ί
κ α ν έ ν α ς ν α τ ο ν ε π ι κ ρ Ι ν ε ι γ ι α ύ τ ό Ό κ α θ ε ν θ ρ ω π ο ς ε ί ν α ι λ ε ό θ ε ρ ο ς ν α α
κ ο λ ο υ θ ε ί τ ο ν π ο λ ι τ ι κ ό δ ρ ό μ ο τ η ς ά ρ ε σ κ ε Ι α ς τ ο υ Α υ τ ό θ έ λ ε ι ά λ λ ω σ τ ε κ ο ο ι
ι
π ο λ ι τ ι κ ή έ λ ε υ θ ε ρ ί α
Κ α τ α τ ή ν π ε ρ ί ο δ ο τ η ς κ α τ ο χ η ς έ ρ γ α σ Τ Ύ κ ε μ ε κ ί ν δ υ ν ο τ η ς ζ ω ή ς τ ο υ γ ι α
τ ή ν ε π ι τ υ χ Ι α τ ο υ σ ι κ ο π ο υ α ό τ ο υ Η τ α ν ε π ι κ ε φ α λ η ς μ ι ά ς σ τ ρ χ τ ι ω τ ι κ η ς ό ρ γ α ν ώ
σ ε ω ; π ο ί φ ε ι ι τ α ν τ ί τ λ ο Θ Ε Ρ Ο Σ
Σ τ α 1943 γ Ι ν Ύ κ ε σ υ ν έ ν ω σ η κ α Ι έ π η λ θ ε π λ ή Ρ Ύ ς σ υ ν ε ν ν ό η σ η τ ω ν
Α ν τ ι σ τ ρ α τ ή γ ω ν Δ Ι Ο Ι Κ Ύ τ ω ν τ ο υ σ τ ρ α τ ο ϋ κ ο ο τ α τ ο ν τ ε λ ε υ τ α ί ο π ό λ ε μ ο Σ τ ο ν Κ ο
σ μ ν α τ έ θ η κ ε π δ λ ο υ ι κ τ έ λ ε σ Ύ τ ω ν δ ι α φ ό ρ ω ν ά π ο φ α σ ε ω ν
Ή δ ρ γ α ν ω σ η α ύ τ ή ι δ π ο Ι α δ ε ν ε ί χ ε γ ι α σ κ ο π ό Τ Ύ ς τ ή ν π ο λ ι τ ι κ ή έ π
κ ρ α Τ Ύ σ Ύ α λ λ ά τ ή ν α σ φ α λ ε ι ο ο τ Ύ ί ς χ ώ ρ α ς ά π α έ κ ε Ι ν ο υ ς π ο ύ θ ε λ α ν Ό Ι α ι α ν α
κ α τ α λ α Ό ο υ ν τ ή ν α ρ χ ή δ Ι χ ω ς τ ή θ έ λ Ύ σ Ύ τ ο υ λ α ο υ π ρ ο κ ά λ ε σ ε τ ή δ υ σ π ι σ τ ί α
κ α Ι τ ο μ Τ σ ο ς τ ω ν κ υ Ό ε ρ ν ώ Υ τ ω ν κ α Ι τ ω ν δ ι α φ ό ρ ω ν ά λ λ ω ν π α α κ ι Ό ε ν ώ ν τ ω ν
Ε τ σ ι ο ί Α ν τ ι σ τ ρ ά τ η γ ο ι π ρ ο θ Ύ κ α ν σ τ ο ύ Γ ε ρ μ α ν ο υ ς κ α Ι π ι ά σ τ η κ α ν α μ έ σ ω ς
Ω δ Ύ Ύ ι θ Ύ Κ α ν σ τ η Γ ε Ρ μ α ν α Κ α Ι t'XiET, δ υ ο ό λ ό κ λ Ύ Ρ α χ ρ ό ν α π έ ρ α σ α ν μ ι α ζ ω η
ψ ρ ι χ τ ή κ α Ι τ α π ε ι ν ω τ ι κ η σ ε ι δ ι Ο Ο φ ο ρ ο ο σ τ ρ α τ ό π ε δ α Ή σ ύ λ λ Ύ ψ ή τ ο υ μ ω ς α ύ τ ή δ ι έ
ψ ε υ σ ε κ α ι μ χ λ ι σ τ α π α ν Ύ Υ υ Ρ Ι Κ α τ ή μ ο μ φ ή τ η ς Γ ε ρ μ α ν ο φ ι λ ι α ς τ ο υ π ρ ά γ μ α
π ο υ τ ό σ ο ε ί χ ε σ υ ν τ ε λ έ σ ε ι σ τ ή ν π ο σ τ ρ α τ ε υ σ ή τ ο υ
24
Α Ν Ί Ά Ρ Τ Ο Π Ο Λ Ε Ο Σ
Ο Ν Ε Ο Σ Ί Ό Υ Π Ο Λ Ε Μ Ι Κ Ο Σ Θ Ρ Ι Α Μ Β Ο Σ
Ε ν α ό μ ω ς ά ν θ ρ ω π ο ς π λ η θ ω ρ κ ό ς δ έ ν μ π ο ρ ε ί τ ό σ ο ε υ κ ο λ α ν μ π ε
σ τ ο π ε ρ ι θ ώ ρ ι ο κ α Ι ν ζ ή σ ε τ η ν α κ ύ μ α ν τ η ζ ω η τ ο Ο σ υ ν τ α ξ ι ο ύ χ ο υ Ό τ α ν τ ο α
μ α π α φ λ ά ζ ε μ έ σ α σ τ Ι ς φ λ έ ε ς κ α Ι τ ο π ν ε υ μ α τ α ν θ ρ ώ π ο υ δ έ ν ε ι τ Ύ ς σ κ έ ψ η ς
τ ο υ ς σ τ ο χ Χ Ο μ ι ο ύ ς κ ι χ Ι α ϊ δ ε ύ ε μ ε τ Ι ς ν τ α ύ Ύ ε έ ς τ ο υ Ό σ υ ς σ υ Ν θ ρ ώ π ο υ ς τ ω
ε Τ ν α μ ο ι ρ α Τ Ο ν ε μ π λ α κ ε ξ α ν σ τ η δ ί ν η τ ή ς η μ υ ρ γ ί α ς Λ ό τ ο γ ί ν η κ ε μ ε
τ ο ν Κ ο σ μ Ι Χ Σ τ Ι ς α ρ χ ε ς τ ο υ 1947, δ τ ό τ ε π ρ ω θ υ π ο υ ρ γ ό ά ξ μ ς τ ο ϋ α ν ά θ ε σ ε
τ η Γ ε ν κ η Δ ί κ η σ η Θ ρ ά κ η ς κ α Ι Ά ν τ ο λ κ ή ς Μ α κ ε Ο ο ν ί α ς Κ α Ι ο ϊ ο υ ο α ό τ ε ς
π ε ρ χ έ ς ζ ο Ο σ α ν τ ό τ ε Ο ό σ κ ο λ ε ς σ τ γ μ ε ς μ ε τ η ν ε ξ ά π λ ω σ η τ ω ν ν έ ω ν α ν τ α ρ τ ω ν
ε ξ ά π λ ω σ η ή δ π ο ί α π ρ ο μ ή ν α γ ε μ ν έ α α ν α μ έ τ ρ η σ η μ ε τ Ι ς ε θ ν κ ε ς δ υ ν ά μ ε ς
Ό Κ ο σ μ Ι Χ ς ο ε ν ν τ λ ό γ η σ ε Κ α Ι ε Ο έ χ θ η
ς Δ κ η τ η ς Σ ώ μ α τ ο ς Σ τ ρ α τ ο Ο ε Τ χ ε ύ π η ρ ε τ ή σ ε ι π α λ ι ό τ ε ρ α σ ε κ ε ί Υ η
τ η ν π ε η κ α Ι γ ν ώ ρ ι ζ ε κ α λ κ α Ι τ ο υ ς έ π ι σ φ α λ ε ϊ τ ό π ο υ κ α Ι τ α π ρ ό σ ω π α
κ α Ι τ π ρ ά γ μ α τ α Π ή γ ε έ κ ε ί κ α Ι μ ε τ η ν ε θ ν ι κ ή τ ο υ φ λ ό γ α σ υ ν έ ν ω σ ε κ α Ι
σ υ ν τ ό ν ι σ ε τ Ι ς π ο λ ι τ ι κ ε ς κ α Ι τ Ι ς σ τ ρ α τ ι ω τ ι α έ τ δ υ ν ά μ ε ι ς τ ω ν γ ύ ρ ω π ε ρ ι ο χ ώ ν
π ό λ ε ω ν α α χ ω ρ ι ω ν δ π ω τ ή ς Ξ ά ν θ η ς τ ή ς Κ ο μ ο τ η ν ή ς τ ω ν Σ α π π ώ ν τ ή ς Ά
λ ε ξ ν ο ρ ο υ π ό λ ε ω ς τ ο υ Σ ο υ φ λ ι ο ο κ α Ι τ ο ϋ Δ δ υ μ τ ε Ι υ Ό λ α τ ά μ έ ρ η τ η ς Δ ι ο ι
κ ή σ ε ώ ς τ ο υ τ ά δ ρ γ ά ν ω σ ε κ α τ τ έ τ ο ι ο ν σ τ ρ α τ ι ω τ ι κ ό κ α Ι α π ο Ο ο τ ι κ Ο τ ρ ό π ο
π ο υ π α ρ έ λ υ σ ε κ υ ρ ι λ ε τ ι κ τ Ι ς δ ι ε ι σ δ ύ σ ε ι ς κ α θ ω ς κ α Ι τ Ι ς ε π ι θ ε τ ι κ ε ς ε ν έ ρ γ ε ι ε ς
τ ω ν ν τ α ρ τ ω ν π ο υ π ο μ ν έ α τ ο υ ς τ ώ ρ α π λ ά ν η π ή γ ι ν α ν ν ο η μ ι ο υ ρ γ ή
σ ο υ ν δ π ω ς κ α Ι τ ο ν δ η μ ύ γ η σ α ν ν ν έ ο ν ε μ φ ύ λ ι ο π ό λ ε μ ο Ή γ ε σ ί α τ ω ν
α ν τ α ρ τ ω ν τ ο ν ε π ε σ ή μ α ν ε κ α Ι θ έ λ η σ ε μ ε κ ε ρ α υ ν ο δ ό λ ο ε ν έ ρ γ ε ι α ν τ ο ν ε ξ ο ν
τ ώ σ ε ι Σ τ ά θ η κ ε ό μ ω ς Ο ό ν Τ Ο Ό Κ ο σ μ Ι Χ ς ή τ α ν σ τ ρ α τ ι ώ τ η ξ Γ ε ν ν α ί ο ς σ υ ν ε
τ ό ς ε π ι τ ε λ ι κ ο ς κ α Ι φ ρ ό ν ι μ ο ς Γ ν ώ ρ ι ζ ε κ α λ ά π ω ς τ ο θ ι κ τ ο α ε χ θ ρ ο υ κ λ ο
ν ί ζ ε τ α ι κ α Ι σ π ά ε ι μ ο ν ά χ α μ ε τ Ι ς λ λ ε π ά λ λ η λ ε ς π ο γ ο η τ ε ύ σ ε ι ς Κ ι ε χ ε τ ο ν
τ ρ ό π ο ν ί ν ε σ τ ο ν α ν τ ί π α λ ό τ ο υ κ ά τ τ έ τ ο ι α Ψ υ χ ι κ τ ρ α ύ μ α τ α π ο υ π λ λ ς
φ ο ρ ε ς γ ί ν ο υ ν τ α θ α ν ά σ ι μ α
τ η θ έ σ η τ ο υ α ό τ η τ η ν ι Ρ η κ ε κ α τ τ ά μ έ σ α τ ο υ 1948. Ν έ α κ α θ ή κ ο ν τ α
τ ό ν κ α ρ τ έ Ρ γ α ν κ α Ι μ ά λ ι σ τ α κ α θ ή Κ Ο Υ Τ μ ε γ ί σ τ η ς σ τ ρ α τ ι ω τ ι κ ή ς μ ο ρ ψ η ς Ή
π α θ Ύ τ ι κ η σ τ ά σ η τ ο ϋ σ τ ρ α τ ο ύ ε Ι χ ε σ χ ε δ δ ν π ο θ Ρ σ ν ε ι τ ο ς ν τ ά ρ τ ε ς Ο
Έ λ λ η ν ι κ ο ς σ τ ρ α τ ό τ α π ο κ α κ ε ς σ τ ρ α τ ι ω τ ι κ έ τ ε ν έ ρ γ ε ι ε ς ε τ ρ ω γ ε ρ α π ϊ σ μ α τ
κ ι χ α ν ε έ δ ά φ η χ ω ρ ι xcxt π ο λ ι τ ε ϊ ε δ λ ό κ λ η ρ ε ς Ε Τ ν α ι π ι κ ρ ή Ι σ τ ο ρ ί α τ ο Ο
ν τ α ρ τ ο π ο λ έ μ ο υ α ό τ ο σ π ο θ ύ μ ι σ ε σ τ ο ν ε ο ε λ λ η ν ι κ ο θ ν ς τ ο ς δ λ ε θ ρ ι ο υ ς ε μ
φ ύ λ ι ο υ ς π ο λ έ μ ο υ ς τ η ς ά ρ χ α Ι α ς Έ λ λ ά Ο α ς Δ ε ν ε Τ ν α ι ή ώ ρ α ν α Ι σ τ ο ρ ή σ ο υ μ ε tori>
τ Ι ς μ ά χ ε ς τ ο ϋ π ο λ έ μ ο υ σ τ υ π ο υ π ο τ ο γ ν ω σ τ ο π ά θ ο ς τ η ς ι ο ε ο λ ο γ ι κ η ς χ
μ α ι ρ α ς τ ώ ν Ε λ λ ή ν ω ν σ τ ο ί χ ι σ ε τ ό σ α σ τ ο τ α λ α ί π ω ρ ο ε θ ν ο ς μ α ς Τ ο ν Ι ζ ο υ μ ε μ ο
ν ά χ α δ τ ι γ ν ή σ ι α Δ η μ ο κ ρ α τ Ι α ά λ η θ ι ν ή π ρ ο σ ω π ι κ η έ λ ε υ θ ε ρ ί α τ ώ ν ν θ ρ ι
π ω ν π έ ρ α σ ε τ ό τ ε τ ή δ υ σ κ ο λ ώ τ ε ρ ή τ η ς κ α μ π ή Π η γ α Ι ν α μ ε ν α χ ά σ ο υ μ ε ά π ο
π λ ά ν η κ ε ί ν ο π ο υ ο Ι ά λ λ ο ι μ ε λ α χ τ ά ρ α τ ο ν ο σ τ α λ γ ο ϋ ν Π η γ α Ι ν α μ ε ν α χ ά σ ο υ μ ε
τ ο γ θ τ η ς Μ ν ι κ η ς κ α Ι π ρ ο σ ω π ι κ η ς μ α ς έ λ ε υ θ ε ρ Ι α ς τ ο γ α θ σ τ ο δ ν ο μ α
τ ο ϋ δ π ο ί ο υ ν ι κ ή σ α μ ε π ρ ώ τ ο ι τ ο υ ς σ τ ρ α τ ο ύ τ ο υ Ά ξ ο ν α
Ό σ τ ρ α τ ό τ η ς ν έ α ς Έ λ λ ά δ α ς ε Ι χ ε ύ π ο σ τ ε ϊ π ο ε λ λ ε ι ψ η γ ε σ ί α ς π ο
ε λ λ ε ι ψ η π ν ο η ς π ο λ λ ε ι Ψ η σ σ ρ α τ ι ω τ ι κ η ς π π τ ι κ η ς Κ π ο φ ά ε ω ς τ α π ε ι
ν ω τ ι κ ε ς τ τ ε ς Ε Ι χ ε ι τ ο Γ ρ ά μ μ ο ε Τ χ ε χ ά σ ε ι τ ο Κ α ρ π ε ν ή σ ι τ ή Ν ά ο υ σ α
κ α Ι τ ή ν Κ α ρ δ ί τ σ α Τ ο ή θ ι κ ο τ ο ϋ λ α ο σ ε Ι χ ε κ υ ρ ι ο λ ε κ τ ι κ α σ μ π α ρ α λ ι ά σ ε ι Ό λ α
α ό τ α τ α ν ι κ ή μ α τ α τ ο ϋ ά λ λ ο τ ε ν ι κ η φ ό ρ ο υ σ τ ρ α τ ο ϋ τ ο υ τ ο ϋ χ α ν σ κ ο τ ώ σ ε ι κ ά τ ι
τ ο ε ρ ο κ α τ ο π ο λ ύ τ ι μ ο Τ ή ν Π ί σ τ η Ο ί ε ν ο π λ ε ς δ υ ν ά μ ε ι ς τ η ς Έ λ λ ά ο α ς ψ ά
τ α ζ α ν τ ώ ρ α σ τ α μ ά τ ι α τ ο υ λ α ο σ ώ ς σ τ ρ α τ ό δ Ι χ ω ς ξ Ι α Τ ή ν ο ι α γ ν ώ μ η
}( Ν Ι ζ ,. ξ έ " λ ' ,."
ο ι ρ χ ι σ α ν ι υ σ Τ χ ω ς ν α σ χ η μ α τ ο υ ν κ α ι ο ι ε ς σ τ ρ α τ ι ω τ ι α ε ; α π ο σ τ ο ε ς J.J
δ λ ο υ ς ε Ι χ α ν δ ρ θ ω θ ε τ α Ι ν ι γ μ α τ ι κ α τ ε ί Χ Υ π ά ν τ ε ς ν α ζ η τ ο σ σ α ν τ ο ν π α λ ι ό
ρ ω ϊ σ μ ο τ ο ϋ Έ λ λ η ν ι κ ο υ σ τ ρ α τ ο ϋ Τ ο ν ρ ω ϊ σ μ ο τ ο σ 12, τ ο ϋ 20 - 22 κ α Ι τ ο υ
40 - 41. Τ ί ε Τ χ ε τ ώ ρ α γ ί ν ε ι Π ο υ ε Ι χ ε π ά ε ι 1] ρ ώ μ η τ ώ ν ν ι ά τ ω ν τ η ς Έ λ
λ ά δ α ς
Σ τ ο Σ τ ρ α τ ό τ η ς Ε λ λ ά δ α ς γ ι α τ ύ χ η κ α κ ή ε Τ χ ε ρ χ ί σ ε ι ν α φ υ τ ρ ώ ν ε ι τ ο
π ν ε θ μ α τ η ς π ο λ υ α ρ χ ί α ς Γ ι α τ ή ν κ α τ ά ν τ ι α α υ τ ή δ ε ν ε Τ ν α ι ν ε ύ θ υ ν ο ι δ υ σ τ υ
χ ώ ς ο ί ξ έ ν ο ι δ η λ α δ ή ο Ε ξ έ ν ε ς σ τ ρ α τ ι ω τ ι κ έ τ π ο σ τ ο λ ε ς τ η ς Ά γ γ λ Ι α ς κ α τ η ς
Ά μ ε ρ ι κ η ς Μ ε μ ι α ν ό η τ η έ π ι μ ο ν ή π ο υ ψ τ α ν ε ω ς τ ό π ε ί σ μ α ε Ι χ α ν ε ι σ χ ω ρ ή
σ ε ι σ τ ή δ Ι Ό Ι κ η σ η τ ο σ σ τ ρ α τ ο ϋ κ α Ι τ ο υ έ δ έ σ μ ε υ α ν κ ά θ ε π ρ ω τ ο δ ο υ λ ί α
Τ ο Ψ υ χ ο ψ θ ρ ο α δ τ Ο π ν ε ϋ ι ι α τ ό κ α ν α ν π έ ρ α τ ό τ ε τ ο έ ξ α ψ ά ν ι σ α ν κ υ ρ ι ο
λ ε χ τ ι κ ά δ υ ο ά ν τ ρ ε ς ·0 Ά λ έ ξ α ν δ ρ ο ς Π α π ά γ ο ς κ ι δ Γ ι ώ ρ γ η ς Κ ο σ μ ά ς ·0
π ρ ώ τ ο ς σ κ έ φ τ η κ ε π ω ς γ ι α ν α δ λ ο κ λ η ρ ώ σ ε ι τ ή δ ε ύ τ ε ρ ή τ ο υ π ο λ ε μ ι κ ή π ρ ο σ
π α θ ε ι α ε Τ χ ε ν ά γ κ η έ ν ο ς ε φ ά μ ι λ λ ο υ π ν ε ύ μ α τ ο τ μ ι ά ς ά ο ρ η ς σ τ ρ α τ ι ω τ ι κ η ς ψ υ
σ ι ο γ ν ω μ ί α ς μ ε τ ί μ ι α κ α Ι κ α θ α ρ η σ υ ν ε ί δ η σ η ί κ α ν η ς ν α σ τ α θ ε ί ι σ ά ξ ι α xcxt ι σ ο
ν α μ α δ ί π λ α τ ο υ μ ε Υ ά π η κ α κ α τ α ν ό η σ η τ ώ ν δ υ σ κ ό λ ω ν σ τ ι γ μ ώ ν κ α χ ω
ρ Ι ς τ ο γ ν ω σ τ ο ν θ ρ ώ π ι ν ο ψ θ ό ν ο π ο ι ι ε κ δ η λ ώ ν ε τ α ι σ τ ο ν α ν θ ρ ω π ο μ ε π ο λ Η ς
μ ο ρ ψ έ ς Κ α ώ ς τ έ τ ο ι ο ν ξ ε χ ώ ρ ι σ ε τ ο Γ ι ώ ρ γ η Κ ο σ μ ά Έ τ σ ι τ ο Γ ε ν ά ρ η τ ο σ
1949, ε π α ν η λ θ ε ξ α ν α σ τ ή ν ε ν ε ρ γ ο σ τ ρ α τ ι ω τ ι κ ή ό π η ρ ε σ ί α κ α π ο τ ς 20
τ ο υ ί δ ι ο υ μ η ν α ά ν ά λ α Ό ε τ ή ν ρ χ η γ Ι α τ ο σ Γ ε ν ι κ ο υ Ε π ι τ ε λ ε ί ο υ Ά π ό κ ο ν τ α
π ά λ ι δ Π α π ά γ ο ς ε Τ χ ε ν α λ ά ε ι τ ή ν Ά ρ χ ι σ τ ρ α τ η γ Ι α τ ο υ σ τ ρ α τ ο υ
Ά π ό τ ή μ έ ρ α ε κ ε ί ν η ά ρ χ ι σ ε ά μ έ σ ω ς ν α έ π α ν έ ρ χ ε τ α ι σ τ ο σ τ ρ α τ ο ψ υ
γ α ο ε θ ε τ σ α τ ά ζ π ρ ά γ μ α π ο δ ε Ι χ ν ε ι ι λ λ η μ ι α φ ο ρ ά τ ό π σ ο π α ρ α Ι τ η τ η
ε Τ ν α ι 1] π ν ο η τ η ς ο υ ν α τ η ς ή γ ε σ ί α ς Ά λ λ ε π ά λ λ η λ ε ς ο ι α τ α γ ε ς γ η κ α ν λ λ ε ς
α σ Τ ρ ε ς κ α Ι Ι π ι τ ψ η τ ι κ έ ς κ ι λ λ ε ς κ α θ ο δ η γ η τ ι κ έ ς Ό ρ γ α ν ώ θ η κ α ν ν έ ε ς ε ν
Β
δ ά μ ε σ ε ς κ α ύ π ε ϋ θ υ ν ε τ δ κ ή σ ε ς ο Ι δ π ο Τ ε ς ά ν ά λ α α ν ν ά σ υ ν τ ο ν ί ζ ο υ ν τ Ι ς
σ τ ρ α τ ι ω τ ι κ έ έ ν έ ρ γ ε ε ς τ ω ν σ τ ρ α τ ι ω τ ι κ ώ ν σ ω μ ά τ ω ν κ λ ε Ψ ε μ έ σ ω ς Τ ι ά
α φ Ι α κ α Ι μ ά λ λ Ύ λ ή θ ε α τ ω ν γ ε τ ν κ ω ν μ ο ν ά δ ω ν δ τ α ν μ ά λ λ Ύ
π α ρ α π λ ή σ α ύ φ Ι σ τ α τ ο τ ο β ά ι ρ ο ς μ α ς έ χ ι θ ρ η ς έ π τ θ έ σ ε ω τ α τ ι Ι ,,' α ό Ο τ ο σ Υ
μ ε ί ο ε ί χ ε κ α τ α ν τ σ ε δ σ τ ρ α τ ό ς Ν ά π σ ά λ λ ε τ α χ ά π ο υ ν α τ μ Ύ μ α τ ο υ ν ά
χ τ υ π ι έ τ α ι κ α Ι ν ά ε κ μ Ύ δ ε ν Ι ζ ε τ α ά ν ε λ έ η τ α κ α Ι τ ά δ π λ α ν ά τ ο υ σ τ ρ α τ ι ω τ ι κ ά
τ μ ή μ α τ α ν ά ά δ α φ υ ν κ υ ν κ ά κ α Ι ε γ κ λ Ύ μ α τ κ ά Σ α ό τ ο τ ο έ λ ε ε ν κ α τ ά ν
τ η μ α ε χ α ν ε φ έ ρ ε ι τ ο σ τ ρ α τ ό Ο Ι ξ έ ν κ α Ι Ο Ι ν τ ό π ι ο ι κ α Ι κ ύ φ σ τ ρ α τ ι ω τ ι κ ο ί
Κ Ύ τ έ ς τ ο υ Π ρ ο ς μ ε γ ά λ Ύ ν τ ρ α π ή τ ο υ ς ε ί χ α ν φ τ ά σ ε ι σ τ ο π ν ε ϋ μ α τ ω ν κ λ ε
φ τ ω ν τ ή ς Τ ο υ ρ κ ο κ ρ α τ Ι α ς π ο ύ κ α ν ό ν ι ζ α ν τ ή ρ ά σ Ύ τ ο υ ς ά ν ά λ ο γ α μ ε τ Ι ς σ μ
π ά θ ε έ ς τ ο υ κ α Ι τ ά σ μ φ έ ρ ο ν τ τ ο υ ς
Έ ν α μ ά θ Ύ μ α μ ή ι ε π ε μ β ά σ ε ω ς ό θ Ύ κ ε κ α Ι π ρ ο ς τ ο ς ξ έ ν ο υ ς Κ α Ι δ Π α
π ά γ ο ς κ α Ι δ Κ ο σ μ α ς τ ο ς ό π ό δ ε ζ α ν π ω ς δ ε ν ε π ρ ε π ε ά π Ο δ ω κ α Ι μ π ρ ο ς ν ά
ά ν α κ α τ ε ύ υ ν τ α σ τ ή δ Ι Κ Ύ σ Ύ τ ο υ λ λ Ύ ν κ υ σ τ ρ α τ ο ϋ Ά ξ Ι ω σ α ν ν ά τ ο ν ά
φ ή σ ο υ ν ά π ο λ ύ τ ω ς ε λ ε ύ θ ε ρ ο ν σ τ Ι ς ε ν έ ρ γ ε έ ς τ ο υ ν ά δ ρ α ν ά κ ν ε Τ τ α κ α Ι ν ά
π λ ε μ ά ε δ π ω α ι ό τ ο ς ξ έ ρ ε ml σ ί α γ Υ κ ι ε ς τ ο υ π ο λ έ μ ο υ τ ο ν ά ν α γ κ ά ζ ο υ ν
Σ τ ο ς ξ έ ν ο υ ς ά φ έ θ Ύ κ ε μ ό ν ο ή έ λ ε υ θ ε ρ ί α ν α λ έ ν ε τ ή γ ν ώ μ Ύ τ ο υ ς π α ρ ά
δ ο σ η λ λ Ύ ν κ ή α υ τ ή δ Ι χ ω ς δ μ ω ς ν ά χ ο υ ν τ ο κ α Ι ω μ α ν ά τ ή ν ε π ά λ λ υ ν
σ τ Ι ς σ τ ρ α τ ι ω τ ι κ έ ; μ ο ν ά δ ε ς κ α Ι ν ά τ ή ν Χ ά ν ο υ ν έ φ α ρ μ ό σ ι μ ο π λ ε μ κ σ χ έ δ ι ο
Ό τ α π ά δ λ α θ α ν σ τ ή Η έ σ Ύ τ ο υ ς ο τ α ι ν 10 σ τ ρ α τ ο ς ι ά π ό Τ Ύ σ ε τ ή ν π ε ι θ α ρ
Χ Ι α τ ο υ κ α Ι ι ρ ή κ ε τ ο ν π α τ ρ ο π α ρ ά δ ο τ ο π λ ε μ κ ρ υ θ μ ό τ ο υ ρ χ ι σ ε ά μ έ σ ω ς
ή ε ψ α ρ μ ο γ ή τ ο υ Γ ε ν κ υ Π λ ε μ κ υ Σ χ ε δ ί ο υ Ή π ρ ώ τ η ε κ δ ή λ ω σ η τ ο υ σ χ ε δ ί ο υ
α υ τ ο σ γ Ι ν Ύ κ ε ά π Ο τ ο α Ό σ τ ό λ ο π ρ ό σ φ ε ρ ε έ ο ω τ Ι ς π ρ ω τ ε ς τ ο υ ύ π η ρ ε
σ Ι ε ς Ά ν ά λ α ε τ ή ν ε π τ ή η σ η τ ω ν ά κ τ ω ν τ ο Ο ρ ν θ α κ σ κ α Ι γ ε ν κ ά δ λ ό
κ λ η Ύ ς τ η ς Π ε λ ο π ο ν ν ή σ ο υ Τ ά π ο τ ε λ έ σ μ α τ α τ Ύ ί ς ε ν έ ρ γ ε α ς α υ τ ή ς ή τ α ν &-
μ ε σ α κ α Ι κ ε ρ α υ ν ο ό λ α Μ η χ α ν ο κ Ι ν η τ α τ ρ ε χ α ν τ ή ρ ι α ο υ θ Ι σ τ η κ α ν λ λ α π ά λ
π ά σ Τ Ύ κ α ν α Ι χ μ ά λ ω τ α σ τ Ι ς έ κ λ έ ς τ η ς Ν έ δ α ς π τ ά μ π ο χ ω Ι ζ ε τ ή ν Ό
λ υ μ π ί α π ο τ ή ν ρ φ υ λ Ι α κ α Ι ά ρ ς σ τ ο ν τ ρ ό π ο ν α υ τ ό ν σ τ α μ ά τ η σ ε δ π ο λ ε
μ χ ς ε φ δ α σ μ ς τ ω ν ά ν τ α ρ τ ω ν Ά π ο τ Ι ς π ρ ω τ ε ς κ ι ό λ α ς μ έ ρ ε ς τ η ς ε φ α ρ μ ο
γ η ς τ ο υ σ χ ε δ ί ο υ α υ τ ο σ τ ο ή θ κ τ ω ν ά ν τ α ρ τ ω ν τ ο σ α α ρ σ ε ν ά λ υ γ Ι
ζ ε κ α Ι σ γ ά - σ γ ά ν ά ε κ μ η θ ε ν Ι ζ ε τ α Π ε ρ χ ε ς δ λ ό κ λ η ρ ε ς π ο υ π ρ ώ τ α ε λ έ γ
χ ο ν τ α ν ά π ο τ ο ς ά ν τ ά ρ τ ε ς π ε ρ η λ θ α ν μ ε μ ι α ς σ τ ο ν ε θ ν κ σ τ ρ α τ ό Ό κ ό σ μ ο ς
α σ ε ν ά ά ν α π ν έ ε ι ν ά ζ ε ί ν ά κ ν ε ί τ α ε λ ε ύ θ ε ρ α κ α ί ν ά μ Ύ φ α τ α Ή τ α
τ κ ή τ ο υ Π α π ά γ ο υ κ α Ι τ ο σ Κ ο σ μ α α ρ χ σ ε ά μ έ σ ω ς ν ά ά π Ι ε τ ο υ ς ά ν α μ ε ν ό
μ ε ν ο υ ς κ α ρ π ο ύ ς ά τ ό τ ε Μ ε ρ α ρ χ Ι α κ α Ι μ ά α ξ α ρ Ι α τ ο σ σ τ ρ α τ ο υ φ Ύ κ α ν
τ ο ρ α ν ά ζ ε ί τ ή ν έ α ω ρ α τ ή ς ε λ ε υ θ ε ρ Ι α ς τ ο υ κ α Ι π έ ρ α σ α ν σ τ ή ν Ή π ε
μ ε ι ά ν τ ι χ ε ψ ε ν κ σ π ν ά ο ο η θ ή ι σ ο υ κ ι α Ι ν ά ε ν ι σ χ ό ο υ ν τ Ι ς ε κ ε ί μ ο ν ά δ ε ς κ α Ι ν Χ
π ω θ ή σ ο υ ν 'tou; ε χ ε ί δ ρ ω ν τ α ς ν τ ά ρ σ ε ς π ρ ο ς τ ο ς π α μ ε θ ρ Ι υ ς χ ώ ρ ο υ ς
Π ρ ο τ ο σ ά ρ Ι σ ε ή γ ε ν κ ή ε π Ι θ ε σ η κ α τ ά τ ω ν ά ν τ α ρ τ ω ν γ ί ν η κ ε κ ε δ ω μ ά
ν έ α δ Κ Ύ τ χ η ό ρ ά ν ω σ Ύ μ ε τ α φ έ ρ θ Ύ κ α ν έ χ έ μ υ θ α δ υ ν ά μ ε ι ς σ τ Ι ς ν έ ε ς ζ ι ί ι ε ς
trj; σ τ ρ α τ ω τ ι κ η ς ε ν ε ρ γ ε ί α ς κ ι ι φ έ θ η κ α ν ο Ι ά ν τ ά ρ τ ε ς ν α π σ τ ε ύ υ ν π ω ς '(/
π ρ ώ τ η κ α Ι κ ύ ρ ι α ε π Ι θ ε σ Ύ θ α γ ί ν ο ν τ α ν κ α τ α τ ο Γ ρ ά μ μ ο υ Ή Δ Ι κ η σ η τ ω
27
ά ν Τ ι Χ ρ τ ω ν ε θ ω κ ε π ί σ τ η σ τ Ι ς φ ή μ ε ς κ α Ι σ τ Ι ς μ ε τ α κ ι ν σ ε ι ς α υ τ έ ς τ ο ύ σ τ ρ α τ ο ύ
κ ι σ τ ρ ε ψ ε τ ώ ρ α κ ι α υ τ ή τ ή ν π ρ ο σ ο χ ή τ η ς π ρ ο ς τ ή ν ά ρ τ ι ώ τ ε ρ η δ χ ύ ρ ω σ η τ ο
Γ ρ ά μ μ ο υ ο σ τ ρ α τ ό δ μ ω ς ε ξ α π έ λ υ σ ε τ ή ν ε π ί θ ε σ ή τ ο υ δ χ ι π ρ ο ς τ ο Γ ρ α μ
μ ο ά λ λ ά π ρ ο ς τ ο Β ί τ σ ι Κ α Ι σ ά ν π ι ά δ λ ο κ λ ή ρ ω σ ε ε κ ε ί τ ί ς π ο λ ε μ ι κ έ ς τ ο υ β λ έ
ψ ε ι ς σ τ ρ ά φ η κ ε μ ε τ ή ν ί δ ι α δ ρ μ ή π ρ ο ς τ ο Γ ρ ά μ μ ο Κ ι έ δ ώ ε ί χ ε τ ά ί δ ι α ν ι
κ η φ ό ρ α ά π ο τ ε λ έ σ μ α τ α τ δ π ο α κ α Ι έ ξ έ π λ η ξ α ν δ π ω λ λ ο τ ε ξ α ν ά τ ο ύ ς ξ έ
ν ο υ ς Ό Ε λ λ η ν ι κ ο ς σ τ ρ α τ ό τ μ ε τ ή ν έ α γ ε σ ί α τ ο υ ε ί χ ε ρ ε τ ή ν δ ρ μ ή τ ο υ
κ α Ι τ ο δ ρ ό μ ο τ ο υ
"fσ τ ε ρ α ά π ο τ ή ν π τ ώ σ η τ ώ ν δ υ ο α υ τ ώ ν υ ν ώ ν ο Ι κ ύ ρ ι ε ς π ι ά σ τ ρ α τ ι ω
τ ι κ έ ς ε π ι χ ε ι ρ ή σ ε ι ς η ς ι ν Έ λ ά χ ι σ τ ε ς σ τ Ι ε ς ά ν τ α ρ τ ώ ν π α ρ έ μ ε ι ν α ν σ τ ο έ σ ω
τ ε ρ ι κ ό π ο ύ κ ι α υ τ ε ς ο μ ω ς κ α τ α σ τ ρ ά φ η κ α ν μ ε τ α χ ύ τ η τ α κ α ί ε υ χ έ ρ ε ι α
Α υ τ ο ε ί ν α ι τ ο δ ε ύ τ ε ρ ο σ τ ρ α τ ι ω τ ι κ ό ε ρ γ ο τ ο υ Κ ο σ μ ά π ρ ο ς τ ή ν Ε λ λ ά δ α
κ α Ι τ ή ν Ε λ ε υ θ ε ρ ί α Η ε ξ ι σ τ ό ρ η σ η τ ώ ν γ ε γ ο ν ό τ ω ν τ ο ϋ π ο λ έ μ ο υ α υ τ ο σ δ π ω ;
ε ί π α μ ε κ α Ι π ι ο π α ν ο δ ε ν ε ί ν α ι κ α θ ό λ ο υ ε υ χ ά ρ ι σ τ η Κ α Ι τ ο ϋ τ ο γ ι α τ τ α ν ε
π ό λ ε μ ο ς έ μ φ ύ λ ι ο ς δ λ έ θ ρ ι ο ς κ α Ι κ α τ α σ τ ρ ο φ ι κ ό ς π ο ύ σ τ ο ί χ ι σ ε α μ α κ α Ι δ ά κ ρ υ χ
κ α ί ε φ ε ρ ε φ ε ρ ε ς κ α Ι ά ν υ π ο λ ό γ ι σ τ ε ο Ι κ ο ν ο μ ι κ ε ς κ α τ α σ τ ρ ο φ ε ς σ τ ή ν Ε λ λ ά
δ α •. Τ Ο μ ι κ ρ ο τ ο ϋ τ ο π ε ρ ί γ ρ α μ μ α τ ο ρ ί ξ α μ ε ε δ ώ μ ό ν ο κ α Ι μ ό ν ο γ ι ν φ ω
τ ϊ σ ο υ μ ε κ α Ι ν ά τ ο ν ί σ ο υ μ ε τ ή ν έ α δ ρ ά σ η τ ο σ τ ρ α τ η γ ο ϋ Κ ο σ μ ά Κ α Ι τ ο ν ί ζ ο υ
μ ε μ ε δ λ η τ ή ν π α λ λ η κ ι ρ ι 'ti'j; σ κ έ ψ η ς μ α ς π ώ ς κ α Ι τ ο ϋ τ ο ν τ ο ν κ α τ α ρ α μ έ ν ο
π ό λ ε μ ο τ ο ν ο η μ ι ο ύ ρ γ η σ α ν τ ο ν ό ρ γ ά ν ω σ α ν κ α Ι τ ο ν ε φ ο δ ί α σ α ν ο Ι ξ έ ν ο ι κ α Ι
τ ο ν π ρ α γ μ α τ ο π ο ί η σ α ν δ υ σ τ υ χ ώ ς ο Ι Ε λ λ η ν ε ς π ώ λ ι π ο τ ο ι Χ ν ό η τ ο ε κ ε Τ ν ο π ά
θ ο ς π ο ύ ε χ ο υ ν π ρ ο ς τ ή ν Ι δ ε ο λ ο γ ι κ ή χ ί μ α ι ρ α π ο ύ σ ά ν σ ω σ τ ή κ α Ι κ α τ α ρ α μ έ ν η
Κ ί ρ κ η τ ο ύ ς μ ε τ α μ ο ρ φ ώ ν ε ι κ ά θ ε τ ό σ ο κ α Ι τ ο ύ ς κ ά ν ε ι π α θ ι α σ μ έ ν α κ α Ι ά ν ό η τ α
δ ρ γ α ν α τ ω ν ε π ι θ υ μ ι ώ ν τ η ς
Μ ε τ τ ή λ ή ξ η τ ο ϋ π ο λ έ μ ο υ α υ τ ο υ η ξ ε κ α ί δ σ κ ο π ο ς τ ς σ τ ρ α τ ι ω τ ι κ ς
ε π α ν α φ ο ρ α ς τ ο υ σ τ ή ν ε ν έ ρ γ ε ι α Α φ η κ ε τ ο Γ ε ν ι κ ο Έ π ι τ ε λ ε Τ ο κ α Ι τ ή ν ρ χ τ
γ ί α τ ο υ σ τ ρ α τ ο ϋ κ α τ ά τ ά τ έ λ η τ ο Ο Μ ά ρ τ η τ ο ϋ 1951. Ε ί χ ε κ ά ν ε ι τ ο χ ρ έ ο ς
τ ο υ σ ά ν σ ν ε ι η τ ς Έ λ λ η ν α ς κ α Ι σ τ ρ α τ ι ώ τ η τ
Έ π α ν ε ρ χ ό μ ε ν ο ς ε Ι ς τ ο ν Ι δ ι ω τ ι κ ο ν ί ο ν - τ ό ν ι σ ε σ τ ή ν τ ε λ ε υ τ α ί α τ ο υ
μ ε ρ η σ ί α δ ι α τ α γ ή π ρ ό ς τ ο Σ τ ρ α τ ο - μ ε τ ι ν ά κ λ η σ ί ν μ ο υ ε κ τ ς ε φ ε δ ρ ε ί α ς
κ α ί ό π ε ρ δ ι ε τ Ύ ε ν τ φ μ έ σ ψ τ ο υ Ε λ λ η ν ι κ ο υ Σ τ ρ α τ ο ύ δ ι α Ι ω σ ι ν α σ θ ά ν ο μ α ι τ ή ν
υ π ο χ ρ έ ω σ ι ν ν ε ύ χ α ρ ι σ τ ή σ ω α π α ν τ α ς τ ο ύ Σ τ ρ α τ η γ ο ύ ς Ά ξ ι ω μ α τ ι κ ο ς κ α Ι .J-
π λ ί τ α τ ο ϋ Έ λ λ η ν ι κ Ο Ο Σ τ ρ α τ ο ϋ ο ϊ τ ι ι ν ι ε ς μ ε τ ε μ Ο Ο ά ι μ έ σ ω ς Τ ι έ ι μ μ έ σ ω ς σ υ ν ε ι ρ
γ ά σ θ η σ α ν δ ι ά ν έ π ι τ ε υ χ θ ή δ τ ι ε π ε τ ε ύ χ θ η ό π ε ρ τ ή ς Ε λ λ η ν ι κ ή ς Π α τ ρ ί δ ο ς
Ε δ χ ο μ α ι κ α Ι π ι σ τ ε ύ ω δ τ ι δ δ ο ξ α σ μ έ ν ο ς κ α Ι τ ι μ η μ έ ν ο ς Ε λ λ η ν ι κ ο ς Σ τ ρ α
τ ο ς θ τ η ρ ή σ ι ό ψ η λ τ ο γ ό η τ ρ ό ν τ ο υ κ α Ι τ ή ν π α ν τ α χ ό θ ε ν δ μ ο λ ο γ ο υ μ έ ν η ν
Σ τ ρ α τ ι ω τ ι κ ή ν τ ο υ ξ ί α ν
Π ρ ο ς τ ο σ τ ο α ς EX1l ύ π ψ ι ν τ ο υ τ ή ν τ ρ ι σ χ ι λ ι ε τ ή Ι σ τ ο ρ ί α ν τ ο υ
Σ υ ν ι σ τ ώ ε Ι ς π ά ν τ α ς έ ρ γ α σ ί α ν π ε ι θ α ρ χ ί α ν κ α Ι ά φ ο σ Ι ω σ ι ν ε Ι ς τ ο κ α θ η κ ο ν
ο ι Χ viX ο ν Υ θ ω μ ε ν ν Ι Χ ν τ ι μ ε τ ω π Ι σ ω μ ε ν π ν τ α τ χ ο ν ν α ψ α ν Υ σ ό μ ε ν ο ν Ε ν τ ι μ
μ έ λ λ ο ν τ ι κ ί ν δ υ ν ο ν τ ή ς Π α τ ρ ί δ ο ς μ α ς
ο Σ τ ρ α τ ά ρ χ η ς Ά λ έ ξ α ν δ ρ ο ς Π α π ά γ ο ς χ α ι ρ έ τ η σ ε τ ή ν έ α π ο τ ο σ τ ρ α τ ό
28
π μ ι κ ρ υ ν σ ή τ ο υ μ α υ τ η τ η α τ ι ή τ ο υ Υ ι χ λ μ έ ν η π ο τ ι ς 7 κ ό λ ι ς τ ο ϋ
ι ρ τ η
Ε Ι ς τ ο ν Ά ν τ σ τ ρ ά τ η ν Κ ο σ μ α ν Γ ε ώ ρ γ ω ν ρ ά ψ ε ε κ ψ ρ ά ζ ω τ η ν π λ ή ρ η
ε ό α ρ έ σ κ ε ι ά ν μ τ υ π ό ι ο ο ο μ ι ε γ ε Τ ς σ ν ι θ ή ι κ ς ι δ α Τ Ο Έ θ Υ ο ς μ ι χ ς ώ ι κ λ θ ε ς
ε Ι ς τ η ν ε ν έ ρ ε ι ν π ο τ ο ϋ Ι α ν ο υ α ρ ί ο υ τ ο θ 1949 κ ι χ ι ν Ι Χ λ ο ο ο ω ν τ η ν ρ χ η Υ Ι ι χ ν
τ ο σ Γ ε ν κ σ Έ π τ ε λ ε Ι υ Σ τ ρ α τ ο ϋ Π Ρ Ο σ Υ ι γ ε γ κ ε π ο λ υ τ ψ κ τ ά τ α ς ό π η ρ ε ι σ Ι α ς δ ι α
τ η ς π ε Ι ρ α ς τ ο υ τ ο ϋ ε μ π ν ε υ σ μ έ ν ο υ π α τ ρ ι ω τ ι σ μ ο ύ τ ο υ τ η ς π ι ρ ι ε μ ι τ ι κ η
π ρ ο σ η λ ώ σ ε ω ε Ι ς τ ο κ ι χ θ η κ ο ν κ ι χ τ α ς Ι Χ ό σ τ η ρ α ς σ τ ρ α τ ι ω τ ι κ ά π α ρ α δ ό σ ε ι τ Τ
π η ρ ξ ε ν ε Ι ς τ ω ν π ο λ υ τ ί μ ω ν σ υ μ π α ρ α σ τ α τ ώ ν μ ο υ κ ι χ σ υ ν τ ε λ ε σ τ ώ ν τ η ς έ π ι τ ε υ
χ θ ε Ι σ η ς ν Ι κ η ς κ ι χ τ ά τ ο 1949, κ α τ η ς μ έ χ ρ σ ή μ ε ρ ο ν κ ι χ τ ι χ ο Ι Χ λ λ ο μ έ ν η ς π ρ ο σ π ι χ
θ ε Ι α ς π ρ ο ς ν Χ ρ ά ν ω σ ν τ ο σ Σ τ ρ ι χ τ ο σ μ α ς , κ ι χ 1] δ λ η τ ο υ έ ρ Χ τ ι κ ό τ η ς κ ι χ
ψ σ Ι ω σ ς ε ι ς τ ά ό ψ η λ α τ ο υ Έ θ ν ο υ ς Ι ι ν κ ά π ο τ ε λ ε Τ π ι ρ ι δ ε ι μ ι π ρ ο ς μ Ι
μ η σ ν τ ω ν ε π ν μ έ ν ω ν ... »,
Γ ι ά τ Ι ς ό π η ρ ε σ Ι ς τ υ ι χ ό τ ε ς τ ο υ π ε ν ε μ ή θ η κ ε ν ά λ λ ο π α ρ α σ η μ ο ά π Ο
τ ο ν Π ρ ό ε δ ρ ο τ η ς Ά μ ε ρ κ α ν κ η ς Δ η μ κ ρ Χ τ Ι ι ς Χ ά ρ ρ υ τ ρ ο σ μ ι χ ν Τ ο π α ρ ά σ η μ ο
τ ο σ Α ν ώ τ ε ρ ο υ ι ζ ά ρ η τ η ς Ά μ ε ρ κ Χ ν κ η ς Σ υ μ π λ τ ε Ι ι ς Τ ο σ ε τ κ δ ι
τ Χ μ ι τ η ς π ο ν ο μ η ς τ ο υ ρ ά ψ ε κ ι χ ό τ α τ α η μ η τ κ α λ ό γ ι α ι χ ό τ ο ν τ ο ν
Ι ι χ χ η τ η τ η ς Ε λ ε υ θ ε ρ ί α κ α Ι π ο υ ψ έ ρ ν ο υ ν τ η ν ι δ ό ε φ η ό Π Ο Υ ρ ι χ ψ η τ ο ϋ Γ ρ ο ύ
μ ι χ ν
« ••• Ο Σ τ ρ ι χ τ η Υ ο ς Κ ο ι μ α ς τ ω ν Έ λ λ η ν κ ω ν ε ν ό π λ ω ν Ο ν ά μ ε ω ν ε ξ ε τ έ
λ ε σ ε ν ό π η ρ ε σ Ι α ν έ ξ Χ φ ε η κ ω ς ε π α ξ Ι α ν ώ ς ρ χ η Υ ο ς τ ο σ Γ ε ν ι κ ο σ Ε π ι τ ε λ ε ί ο υ
τ ω ν ε ν ό π λ ω ν δ υ ν ά μ ε ω ν κ α ι ώ ς ρ χ η Υ ό ς τ ο σ Έ λ λ η ν κ υ Γ Ε Σ κ α τ α τ η ν π ε
- ρ Ι ο δ ο ν Ι α ν ο υ α ρ ί ο υ 1949 μ έ χ ρ Δ ε κ ε μ ρ Ι ο υ 1949. ο Σ τ ρ α τ η Υ Ο ς Κ ο σ μ α ς δ α
τ η ς π Ι σ τ € ω ς τ η ς Ί ε τ κ η ς κ Ι Χ έ π ε λ μ α τ κ η ς τ ο υ Κ α Ν ό τ τ ο ς κ α δ α τ η ς
δ λ ο ψ ύ χ ο υ σ υ ν ε ρ γ α σ ί α τ ο υ ε ο ο ή θ η σ ε μ ε Υ ά λ ω ς ε Ι ς τ η ν σ υ ν έ ν ω σ ν τ ω ν π ρ ο σ
π α θ ε ι ώ ν τ ω ν Έ λ λ η ν κ ω ν ε ν ό π λ ω ν δ υ ν ά μ ε ω ν κ ι χ σ υ ν ε τ έ λ ε σ ε ν ε ι ς μ έ Υ ι χ ν ο Ι Χ θ μ ο ν
ε Ι ς τ η ν ν ά π τ ξ ν κ ι χ τ η ν ε π τ υ Ι ι ν τ ο η λ λ η ν κ σ έ θ ν κ σ σ τ ρ α τ ο ϋ Δ α
τ η ς ψ σ ώ σ ε ώ ς τ ο υ ε Ι ς τ η ν τ η ς π α τ ρ Ι Ο ο ς τ ο υ ύ π ά θ ε σ ι ν τ η ς Δ η μ ο κ ρ ι χ τ Ι ι χ ς κ ι χ
Έ λ ε υ θ ε ρ Ι ι χ ς δ Σ τ ρ ι χ τ η Υ ο ς Κ ο σ μ α ς π α ρ έ σ χ ε μ ε γ ϊ σ τ η ν σ υ μ ο λ η ν π ρ ο ς έ π ί τ ε υ
ξ ν ε Ι ρ ή ν η ς ε ι ς τ η ν Υ ε ν έ τ ε φ ά ν τ ο υ χ ώ ρ α ν
Η έ π ι λ ή τ ο υ σ τ Ι ς ξ έ ν ε ς σ τ ρ α τ ι ω τ ι κ ε ς π ο σ τ ο λ ε ς η τ α ν ε μ ε Υ ά λ η Ό λ
ε μ ε ν α ν ζ ι χ ν α ε κ θ α μ π ο ι π ρ ο τ η ς Ρ Ι Χ Υ δ ι χ Ι ι χ ς μ ε τ ι χ λ η ς τ ο ϋ Ε λ η ν κ α σ τ ρ ι χ
τ ο ϋ Π ο ι α τ α ι Τ τ α j Η σ τ ι ρ ό τ η ς κ α ή π ν ο η τ η ς ή Υ ε σ Ι α ς Θ α μ ε τ ι χ ψ έ ρ ω
ε δ ω μ α κ ό μ α π ε ρ κ π η π Ο τ ο γ ρ ά μ μ ι χ π ο υ τ ο σ σ τ ε λ ε ό υ π ο σ τ ρ ά τ η Υ Ο
τ ο σ Ά μ ε ρ κ α ν κ σ σ τ ρ α τ ο σ Ρ ο η ν Ε Τ ζ έ κ η ν ς σ υ μ μ α θ η τ η ς κ ι χ ι φ ι λ ο ς τ ο σ
Β α ν Φ λ ή τ λ λ ά κ α Ι έ π τ ε λ ά ρ χ η ς τ ο υ κ ι χ τ α τ η ν π ε ρ Ι ο δ ο τ ο σ σ υ μ μ ρ τ π λ έ
μ Έ λ ή φ θ η atO έ π τ ε λ ε Τ σ τ Ι ς 15.3.51 Μ Γ Γ Ε Σ ρ ι θ 608384, κ ι χ Ι λ έ ε
α Ό τ ά
Π ρ έ π ε ι π ά ν τ ο τ ε τ ο σ Ύ ρ ι χ ψ ε δ ζ έ κ ν ς ν ά π ο τ ε λ π η Υ η ν μ ε ι λ η ς r-
κ α ν ο π ο ι σ ε ω ς δ ι ο μ ά ς ή Π Ι Υ ν ω σ ι ς δ τ ι δ ι ε τ ε λ έ σ α τ ε Α ρ χ η Υ ο ς τ ο σ Ε π ι τ ε λ ε Ι ο υ
τ ο σ Ε λ λ ν κ ο Σ τ ρ ι χ τ ο σ κ α τ ά μ Ι ι χ ν ε κ τ ω ν κ ρ σ ψ ω τ ά τ ω ν λ λ α κ ι χ π ρ ο ο δ ε υ
τ κ ω ν π ε ρ ό ω ν α υ τ ο υ Ά ν ε λ ά α τ ε Ά Ρ Χ Υ ο ς τ ο υ Έ π τ ε λ ε Ι υ τ ο ν α ν υ ά ρ ν
29
1949 ε ε π ε ρ ί ο δ ο ν μ ε γ ά λ η ς ε α ι ό τ η τ ο ς κ α ι θ ι κ σ χ α μ η λ ο σ Ί π ή ρ χ ο ν π ο λ
λ ο Ι ο Τ τ ι ν ε ς έ π ί σ τ ε υ ο ν QtL π ρ ά γ μ α τ ι Ο ε κ ο ε ύ ε τ ο τ ο μ έ λ λ ο ν τ ή ς Ε λ λ ά δ ο ς Τ ο
θ ά ρ ρ ο ς κ α ι π ο ψ α σ ι σ τ ι κ ό τ η ς τ ο σ Έ λ λ η ν Κ Ο Σ τ ρ α τ ο ϋ ό π η ρ ξ α ν ν α μ Ψ σ
τ η τ α ι λ λ κ α τ α σ τ α σ ί τ ο υ π ο π ό ψ ε ω ς ε κ π α ι ο ε ό σ ε ω ς κ α Ι α Ι yviliaEL' τ ο υ
π ε ρ Ι τ ή ς δ ι ε ξ α γ ω γ ή ς τ ω ν γ ώ ν ω ν τ ο υ ε ό ρ Ι σ κ ο ν τ ο ε Ι ς ε Π κ ι ν Μ ν ω ς χ α μ η λ Ο ν
ε π Ι π ε δ ο ν
α τ τ η ν π ε ρ ί ο δ ο ν τ ή ς ό π η ρ ε σ ί α ς σ α ώ ς Ά ρ χ η γ ο σ τ ο ο Ε π ι τ ε λ ε ί ο υ ι
Ε λ λ η ν ι κ ο ς Σ τ Ρ α τ Ο ς ύ π έ σ τ η σ η μ α ν τ ι κ μ ε τ α λ ά ς
Ά ν ε π τ ό χ θ η ά π Ο π α ι δ ί ο ν ά μ ψ ι ό λ ο υ κ α ν ό τ η τ ο ς ε Ι ς π λ ρ ω ς ά ν ε π τ υ γ μ έ
ν η ν μ η χ α ν η ν ό ψ η λ ή ς π ο δ ό σ ε ω ς Ά κ ό μ η κ α Ι ε Ι ς τ ο ν σ η μ ε ρ ι ν ο ν π ρ ω ϊ ν ο ν Τ ύ
π ο ν σ Υ μ ε ι ώ ν ω δ λ ω σ ι ν έ ν ο ς έ κ τ ω ν μ ε τ έ ρ ω ν π λ έ ο ν α υ σ τ η ρ ω ν κ ρ ι τ ι κ ω ν τ ο ϋ
ά ρ θ ρ ο γ ρ ά ψ ο υ τ η ς ο υ ά σ ι γ κ τ ω ν Π ο σ τ Ν τ ρ ι ο ύ Π ή ρ σ ο ν δ σ τ ι δ μ ι λ ω ν δ ι τ ο ν
σ τ ρ α τ ό ν σ α ς λ έ γ ε ι Η λ λ ς σ ή μ ε ρ ο ν δ ι α Ο α θ μ Ι ζ ε τ α ι ώ ς μ Ι α ε κ τ ω ν κ α
ν ω τ έ ρ ω ν χ ω ρ ώ ν τ ή ς Ε υ ρ ώ π η ς Τ ο θ τ ο κ α τ τ Ύ ν γ ν ώ μ η ν μ ο υ π ο τ ε λ ε Τ τ ν
μ ε γ α λ υ τ έ ρ α ν ψ ι λ ο ψ ρ ό ν η σ ι ν ή τ ι ς δ ύ ν α τ ά ν α π ο δ ο θ η π ρ ο ς τ ν π ο ι ό τ η τ α τ η
γ ε σ ί α ς σ α ς κ α τ τ τ ε λ ε υ τ α ϊ α τ α ϋ τ α δ ύ ο τ η κ α ι δ ύ ο μ ή ν α ς Π η γ η ν μ ε γ ά λ η ς
κ α ν ο π ο ι ή σ ε ω ς θ π ο τ ε λ Ώ π ά ν τ ο τ ε δ ι ε μ ε τ ο δ τ ι σ υ ν ε ι ρ γ α σ θ η ν μ ε θ υ μ ώ ν
κ α τ α τ ν λ Ι α ν π ρ ο ο δ ε υ τ ι κ η ν τ α ύ τ η ν π ε ρ ί ο δ ο ν
Μ ε τ η ν κ ά θ ο δ ο τ ο ϋ Σ τ ρ α τ ά ρ χ ο υ Π α π ά γ ο υ σ τ η ν π ο λ ι τ ι κ η π ο λ ι τ ε ύ θ η κ ε κ ι
δ Κ ο σ μ α σ τ η Μ ε σ σ η ν ί α κ α Ι σ τ ά 1951 γ η κ ε υ λ ε υ τ η ς τ ο ϋ Σ υ ν α γ ε ρ μ ο υ μ ε
π ο Μ ε ς λ ι ώ δ ε ς σ τ α ρ ό ς Σ Ι ς έ π μ ε ν ε ς λ γ έ ς ξ α ν α κ έ ρ δ ι σ ε rcYj:v έ κ λ η ι
κ α Ι ώ ς ο ο υ λ ε υ τ ς τ ς Π υ λ ί α ά ν τ ι π ρ ο σ ώ π ε υ σ ε τ η ν ε π α ρ χ Ι α τ ο υ σ τ ο κ ο ι ν ο υ
λ ι ο
Σ τ ά 1953, έ π Ι Σ υ ν α γ ε ρ μ ο σ π α ν τ γ ί ν η κ ε Ί π ο υ ρ γ ο ς tij, Β ο ρ ε ί ο υ Έ λ λ ά
δ ο ς Σ α ν π έ θ α ν ε δ Σ τ ρ α τ ά ρ χ η ς π ο σ ύ ρ θ η κ ε τ ή ς π ο λ Ι Τ Ι Κ ή ς Ά π ο τ ό τ ε ζ ε Τ τ η
ζ ω η τ ο υ ά π λ ο υ π ο λ ί τ η π α ρ δ τ ι ε ν α π λ η θ ο ς π α ρ ά σ η μ α λ λ η ν ι κ κ α ι ξ έ ν α
κ ι ε ν α π λ ή θ ο ς π ο λ ε μ υ ω Σ τ α υ ρ ο ϊ λ α μ π ρ α Ι ν ο υ ν τ ο ψ α ρ δ υ σ τ ή θ ο ς τ ο υ Π ά ν ο ι
τ ο υ δ ε ν χ ε ι κ α μ μ ι ά π ο λ ύ τ ω ς π α ρ σ η Ε Ι ν α ι μ ε τ ρ η μ έ ν ο ς λ ι τ ο ς κ α Ι π λ ό ς σ ω
σ τ ο ς Έ λ λ η ν α ς Η ρ ω α τ ο υ Ε λ λ η ν ι κ ο υ λ α ο η κ α Ι π α ρ ά μ ι λ λ ο ς μ α χ η τ η ς τ ή ς
π ε ρ ι π ό θ η τ η Έ λ ε υ θ ε ρ ί α ς π ο ύ κ ά θ ε τ ό σ ο κ λ υ δ ω ν Ι ζ ε τ α ι κ α ι σ τ ρ α γ γ α λ ϊ ζ ε τ α
π Ο τ α ν ο μ α σ υ μ φ έ ρ ο ν τ α τ ω ν ά π λ η σ τ ω ν κ α Ι Ι δ ι ο τ ε λ ω ν ν θ ρ ώ π ω ν
τ α χ ρ ό ν ι α tij' π ο σ τ ρ α τ ε Ι α ς τ ο υ π έ ρ α σ α ν δ μ α λ ά ψ υ σ ι ο λ ο γ ι κ ά ε Ι ρ η
ν ι κ ά Ζ ο η σ ε τ η ζ ω η τ ο σ ψ υ σ ι ο λ ά τ ρ η κ α λ ο κ α Ι ρ ι α ύ τ α γ ε σ τ η θ ά λ α σ σ α
κ α Ι σ κ α ρ ψ ά λ ω ν ε σ τ Ι ς π λ α γ ι έ ς κ α Ι σ τ Ι ς κ ο ρ ψ έ ς τ ω ν υ ν ώ ν μ ε μ ι ζ η λ ε υ τ Υ ι
σ ε λ τ ά δ α
Β λ έ π τ ι Χ ς Τ Ο Υ ν ό μ ι ζ ε ι κ α ν έ α ς ι π ω ς δ θ ά Ν α τ ο ς ο ε ν θ ά τ ο ν ά γ γ ι ζ ε π ο τ έ
Τ ο ψ ω ς τ ο υ ν ο ϋ τ ο υ λ υ γ ε ρ ά Ο α τ ο υ κ ο ρ μ ι ο ϋ τ ο υ δ π α λ μ ό ς τ ο υ κ α Ι α ϊ σ ι ο
δ ο ξ Ι α τ ο υ δ λ α α υ τ Ο ε Ι χ ν α ν ε π ω ς γ ι α υ τ ό ν ψ ε τ η ρ Ι α τ ο υ θ α ν ά τ ο υ τ α ν
κ ό μ α μ α κ ρ υ ά Τ ο κ α λ ο κ α ί ρ ι τ ο υ 63, κ ο λ ύ μ π α γ ε σ ν ε ψ η ς Τ ο κ α λ ο κ σ Ι ρ ι
μ ά λ ι σ τ α κ ε Τ ν δ ε ι ξ ε σ τ ο Υ ρ α φ ε ο μ ο υ ε ν α μ ε Υ α λ ε ί ο π λ ό Τ Υ τ α ς Τ Ο Υ ε Τ χ α
π ι ψ α κ α λ έ σ ε ι ν α μ ο υ σ τ ε ί λ ε ι τ ο σ ω ψ έ ρ τ ο υ γ ι ά ν ά π ά ε ι κ ά τ ι ι λ Ι α σ ε ν α
ψ ί λ ο σ τ ο ν Π ε φ α ι α π ό σ τ Ρ α τ ο ξ ι ω μ α τ ι κ Ο κ α Ι π ρ ο σ ω π ά ρ χ η tij' Ε τ α φ ε Ι α ς
30
,
,-,
Λ ι π α σ μ ι Χ τ ω ν τ ο Μ ή τ σ ο Γ υ φ τ ό π ο υ λ ο π ο τ η Β α ν ι Χ ο α Τ Υ ς Τ ρ ι ψ υ λ Ι α ς Π ρ ω ί -
π ρ ω ί δ έ χ τ η κ α τ η ν κ α λ η μ έ ρ α τ ο σ ρ χ η γ ο σ
- Κ α θ Υ σ τ ε τ ο ϋ ε Τ π α Σ τ ρ α τ η γ έ θ α π ά ρ ε τ ε κ α φ έ j
-- Ο ϋ τ ε κ ι Χ θ ο υ μ α ι κ ι ο ϋ τ ε κ α ψ ε θ έ λ ω Τ α ο ι ο λ Ι α
- Π ο ι ι Χ ι λ Ι α Σ τ ρ α τ η γ έ μ ο υ τ ό λ μ η σ α ν ψ ε λ λ Ι σ ω
- τ α ι λ Ι α π ο υ π ρ ο ο ρ Ι ζ ε Ι ζ γ ι α τ ο Γ υ φ τ ό π ο υ λ ο
- ι Σ τ ρ α Τ η γ έ μ ο υ ε κ α ν α Ε Τ ν α ι δ υ ν α τ Ο ν α υ τ ό j Έ σ ε ί ς τ α ι λ Ι α
- Ν α Ι μ ο ο π α ν Τ η σ ε μ ε τ ο ν κ ο ψ τ ο λ ό γ ο τ ο υ Φ έ ρ ε τ α ι λ Ι α
τ α π α κ έ τ α η τ α ν ε ε τ ο ι μ α Π Υ ρ α ε γ ώ τ α ο υ ο κ α ί ψ ώ ν α ξ α γ ι α Ύ ι θ ε ι α
κ α ι τ ο ν κ λ η τ η ρ α τ ο υ γ ρ α ψ ε Ι ο υ ο σ μ ς Ο μ ω ς α υ τ ο τ ο λ ι ο ν τ ά ρ ι Τ Υ ς Ά λ
α ν Ι α ς κ α ι τ ο ϋ Γ Ε Σ π Υ ρ ε σ τ ι ς α μ α σ χ ι Χ λ ε ς τ ο υ τ λ λ α δ υ ο μ ε γ ά λ α π α κ έ τ α
κ α ι Ό γ Υ κ ε θ έ λ ο ν τ α ς κ ι λ α ς π ρ ώ τ ο ς ν σ κ α τ έ Ό ε ι τ ι ς σ κ α λ ε ς ε ν ώ ο ί ό π α λ λ η λ ο ι
τ ο Ο Τ μ η ι μ α τ ο Τ ύ π ο υ τ η ς Ά γ ρ ο τ ι κ η ς Τ ρ α π έ ζ η ς τ ο ν κ ύ τ τ γ α Υ ι μ ε θ χ μ α σ μ ό
κ ι ε κ π λ η ξ η
Ε Τ χ α κ ο κ κ ι ν Ι σ ε ι κ ι ε Τ χ α ν τ ρ α π ε ί γ ι α τ Ι γ Ι ν η κ α ψ ρ μ ε ν α ς α ν θ ρ ω π ο
τ έ τ ο ι α ς ή λ ι κ Ι α ς κ α ι τ έ τ ο ι ω ν ξ ι ω μ ι Χ τ ω ν ν α ψ ο ρ τ ω θ ε ί τ α ο ι κ α μ ο υ β Ι Ο λ Ι α
- Θ α τ α π μ ε σ τ ο ν Π ε φ α ι μ ο υ ε Ι π ε π ο χ α φ ε τ ώ ν τ α ς μ ε κ α ι μ ε τ α θ σ
π μ ε σ τ η Β α ρ κ ι ζ γ ι α ν α κ α ν ο υ μ ε τ ο μ π ά ν ι ο μ α ς
''Evoc.; λ λ ο ς θ α ' σ τ ε λ ν ε τ ο σ ω ψ έ ρ τ ο υ α π ι Χ ν ω π ο ύ η τ ν ε κ ι δ λ ς σ τ ρ α
τ ι ώ τ η ς Ό σ μ ς Ο μ ω ς α ν έ β η κ ε δ ί δ ι ο ς κ α ι β ο η θ η σ ε δ ί δ ι ο ς
TQ! θ ε ί ο μ ε γ α λ ε ί ο π λ ό τ τ α ς π ο ύ ψ υ τ ε ύ ε σ α ι α π ο τ ο Θ ε δ σ τ Ι ς ψ υ χ ε ς
τ ώ ν α ν θ ρ ώ π ω ν
. Τ ο ε π ε ι σ ό δ ι ο μ ω ς α ί ι τ ο ε Τ χ ε σ υ ν έ χ ε ι α Γ ι α τ ί ε κ ε Τ σ τ ο ί δ ι ο γ ρ α ψ ε ί ο β ρ ι
σ κ ό τ α ν κ ι ε ν α κ α λ δ κ α ι δ ι κ ό μ ο υ π α ι ο Ι δ Ν ί κ ο ς Σ τ α μ α τ ό π ο υ λ ο ς α π ο τ α Φ ι
λ ι α τ ρ ά Ο σ ε φ ο ι ρ ε ς τ Ο ν π α ρ α κ α λ ο ο σ α ν α μ ι η π ά ε ι σ τ Ο Ο Έ λ ε υ Η ε ρ ο υ ο ι Χ κ η π α
ν έ ν α π α κ έ τ τ ο μ ε ι λ Ι α τ α π ή γ α ε μ ε σ τ ε ν ο χ ώ ρ ι α
- Γ ι α τ ί Ν ί κ ο τ ο ϋ ε Τ π α π ο τ ε β λ έ π ο ν τ ά ς τ ο ν ε τ σ ι
- Ν τ ρ έ π ο υ μ α ι μ ο σ α π α ν τ σ ε Ν ο μ ί ζ ω π ώ ς ο Ε ν θ ρ ω π ο ι Ό λ έ π ο ν τ ά ς μ ε
μ ε π α α έ τ α μ ε κ ο ρ ο ί δ ε ύ ι ο υ ν
Ά ν ε Ό α Ι ν ο ν τ α ς ε π ι Χ ν ω τ ο ύ ε κ α ν α α ν α λ υ σ η τ ο ϋ μ α θ ή μ α τ ο ς π ο υ π ή ρ α μ ε
ο λ ο ι μ α ς α π Ο τ ο ν
- Τ Ι Ι χ α σ ε δ σ μ ς τ ο υ ς ε π α Έ π α ψ ε μ η π ω ς ν ν α ι μ α υ τ ο π ο ύ ε
κ α ν ε δ δ ξ σ μ έ ι ι ς Κ ο σ μ α ς j Κ κ Ι ι ι σ ν ι ί π ε ρ ι σ σ ό τ ε ρ ο ά π ο λ ο υ ς δ Ρ Ι λ ς
μ ο υ δ Ν κ ο ς Κ ι π ο τ ό τ ε ι μ ε τ Ο μ ά θ η μ α α υ τ ό κ α τ ι ά λ λ α ξ ε μ έ τ ο υ '0 σ ε ι
σ μ ο ς τ Υ ς π λ ό τ η τ α ς τ ο ϋ Κ ο σ μ ε ψ ε ρ ε τ η ν κ α ρ Ο ι ά τ ο υ σ τ η ν ε θ ε Ι α τ η ς Π α ρ
ό λ η ο μ ω ς α υ τ ι ν τ η ν γ ε ρ ο σ ύ ν η έ Ό λ ή θ η Κ ι έ λ ή θ η ί σ ω ς γ ι α π ρ ώ τ η ψ ρ Ί
σ κ λ η ρ α κ α ι ν ε π α ν ό ρ θ ω τ
Π ρ ο π ο λ ε μ ι κ α ζ ο Ο σ ε σ τ η ν Α θ ή ν α ε ν α ς γ ι α τ ρ ο ς φ ι λ ό σ ο ψ ο ς ε ν α ς γ ι α τ ρ ς
μ ε κ α λ λ Ι μ ο ρ ψ ο ψ υ χ ι κ ο κ ό σ μ ο δ Δ ι ο ν ύ σ ι ο ς Ά ν τ ω ν ι Χ κ ο ς α π ο τ η Μ ά ν Υ τ η ν
Ι α τ ρ ι κ ή τ ο υ τ Υ ί ε Ι χ ε γ ι α Τ Ο θ ρ ω π τ ο ψ τ ω χ ο κ α Ι τ ό ν π ά σ χ ο ν τ α κ ι ό χ ι
γ ι σ τ ο ν κ ε ρ ο φ ο ν Έ ρ μ Ά ν τ ά μ α λ ο ι π ο ν μ ε τ λ λ α τ α κ α λ α π ο υ ε κ α ν ε κ ι
ε γ ε ε Ι π ε κ ά π ο τ ε κ α ι τ ο Ο τ ο
31
- Φ υ λ Χ ξ υ ά π Ο τ α κ ρ υ ο λ ο γ ή μ α τ α γ ι α ν α ζ ή σ η ς π ε ν τ α κ ό σ ι α χ ρ ό ν ι α
Ε Ι ν α ι ή ά λ ή θ ε ι α Α ύ τ α τ α κ ρ υ ο λ ο γ ή μ α τ α τ α κ α τ α ρ α μ έ ν α α ύ τ ε ς ο ε λ ε
γ ό μ ε ν ε ς γ ρ ί π π ε ς κ ο ν τ α ί ν ο υ ν ο ε ρ α τ ζ ω τ ν θ ρ ώ π ο υ Σ π α θ ι α - σ π α θ ι ά
Κ ι ι Ο ν τ ο ν α γ ι Θ Ρ ω Ι Π ό π ω ς ο Ι ς ι λ ο κ ό π ο τ α μ ε Χ λ α δ έ ν δ Ρ α Π ά μ ε λ ι π τ ώ ρ α
γ ι α τ ο Φ ε γ γ ά ρ ι π Ι Χ μ ε γ ι α τ ο ν Α ρ η κ α ι τ η ν Ά ρ ο δ Ι τ η δ α μ ά σ α μ ε τ ο α π ε φ
κ α Ι δ ε ν μ π ο ρ έ σ α μ ε ν α δ α μ Χ σ υ μ ε ά κ ό μ η α ο τ ο υ ς τ ο υ ς ά ό ρ α τ ο υ ς έ χ θ ρ ο υ ς τ ο Ο ά ν
θ ρ ώ π ο υ τ ο υ ς rou; τ Υ ι ς κ α τ α ρ α μ έ ν η ς γ ρ Ι π π η ς Κ α Ι θ υ μ ά μ α ι τ ώ ρ α ε ν α ν α λ λ ο
γ ι α τ ρ ό τ ο ν ψ υ χ Ι α τ ρ ο Ι φ η γ η τ η Φ ώ τ η Σ κ ο ύ ρ α π ο υ σ α ν μ ε τ ο γ ι α τ ρ Ο Ν τ χ
Ά γ γ ε λ ό π ο υ λ ο π ή γ α ι ν ε σ τ ο Π α ρ ί σ ι γ ι α ν α ά ν α κ α λ ύ ψ ε ι ε κ ε ί τ ο ν ro π ο υ ε Ι χ ε
ε ί σ χ ω ρ ή σ ε ι σ τ ο α Ι μ α τ ο υ μ ο δ π ε ά π η υ δ η σ μ έ ν ο ς μ ι α κ α Ι τ ο ϋ ε Ι χ α π ε ϊ π ώ ς τ Χ
θ α σ ω θ ε ί μ ι α κ α Ι π ώ ε ι σ τ η ν Π ό λ η τ η ς ν έ α ς ε π ι σ τ ή μ η ς
- Φ α σ κ έ λ ω σ ε τ η ν έ π ι σ τ ή μ η κ α Ι τ η ν π ρ ό ο δ ό τ η ς
Π ρ ά γ μ α τ ι ο δ τ ε ή έ π ι σ τ μ η τ ο ϋ Π α ρ ι σ ι ο ϋ μ π ό ρ ε σ ε ν α ά ν α κ α Λ ψ ε ι τ ο ν l,),
π ο υ τ ο ν π έ θ α ν ε τ ό σ ο ν έ ο ν Ε Ι ν α ι λ ο ι π ο ν γ ι α φ α σ κ έ λ ω μ α σ φ ο σ ά κ ό μ α δ ε ν μ
ρ ε σ ε ν α γ ο ν α τ ί σ η τ η σ τ ρ α τ ι ά τ ώ ν ί ώ ν τ η ς γ ρ ί π π η ς Μ ι α τ έ τ ο ι α λ ο ι π ό ν μ ι κ ρ
γ ρ Ι π π η γ Χ Τ Ι ι ε τ ο Σ Ρ ι α τ η γ ό Α ύ τ ό ν π α ο υ τ ε τ ο κ ρ ε ά τ ι τ ο ν ξ ε ι ε ο ύ τ ε τ
ν ο σ ο κ ο μ ε ί ο τ ο ν γ ν ώ ρ ι ζ ε ε ν α ς ά π Ο α ύ τ ο υ ς τ ο υ ς rou; τ η ς γ ρ ί π π η ς τ ο ν ε ρ ρ ι ς ε κ χ
τ ω δ π ω δ κ ε ρ α υ ν Ο ς ρ Ι χ ν ε ι τ α μ ε γ Χ λ α δ έ ν τ ρ α τ α κ ι χ μ π α ν α ρ ι α κ α ι τ ο ς ν α ο ύ ς
Τ ο ν π λ η σ ί α σ ε μ ε μ ι α φ ο β ε ρ η ύ π ω φ ι σ ϊ α π α ί ρ ν ο ν τ α ς τ η μ ο ρ φ η τ ο ϋ ά π λ ο Ο σ υ ν α
χ ι ο Ο Ό Σ τ ρ α τ η γ ό ς ά ή τ τ η τ ο ς κ α θ ω ς τ α ν ε μ ε δ ο κ ι μ α σ μ έ ν η γ ε ρ ο σ ύ ν η δ ε ν ε
δ ω κ ε π ρ ο σ ο χ ή υ Κ ι α τ α Ρ α ι μ έ ι ν ο ς δ μ ω ς δ ι ό ς ν τ υ ι μ ι έ ν ο ς ε σ ι π ρ ο σ ε χ τ ι κ ά ε ί σ ε χ ώ
ρ η σ ε ρ α γ δ α ί α β α θ ε ι ά Τ ρ ο ό π ω σ ε σ τ ο ν έ γ κ έ φ α λ ό τ ο υ σ τ ρ α π ι α ί α κ α Ι τ ο ύ χ τ ά
π η σ ε τ ο ϋ κ ε φ α ι λ ι ο ϋ τ ο υ τ α τ έ ε ι α Ε τ ι σ ι σ τ Ι ς φ τ τ ο Ο Γ ε ν ά ρ η τ ο Ο 19064, γ ι ο ρ
τ η τ Α γ ι α ν ν ι ο σ κ α τ α τ Ι ς ό χ τ ω τ ο β ρ ά δ υ δ π ω κ α θ ό α ν σ τ ο σ π ί τ ι τ ο υ δ έ χ τ η
κ ε τ ο μ ε γ ά λ ο κ Ρ α ν ο σ τ ο κ ε φ ά λ ι τ ο υ
Μ π η κ ε ά μ έ σ ω ς σ τ ο Ν ο σ η λ ε υ τ ι κ ο Ι δ ρ υ μ α κ α Ι ε ζ η σ ε ώ ς α ρ ρ ω σ τ ο ς ε κ ε ί κ ά
π ο υ 36 μ έ ρ ε ς Π Χ λ ε ψ ε κ α Ι μ ε τ ο θ ά ν α τ ο κ α Ι μ ε τ ο ς Β π ο υ λ ο υ ς σ υ ν ε ρ γ ο ϋ ; τ ο υ
τ ο υ ς κ α τ α ρ α μ έ ν ο υ α ύ τ ο υ ς ο ύ ς Π έ θ α ν ε σ τ ι ς 11 τ ο ϋ Φ λ ε β ά ρ η τ ο ϋ 1964, ή μ έ ρ
Τ ρ ί τ η κ α τ α τ Ι ς τ ρ ε ί ς τ ο ά π ο μ ε σ ή μ ε ρ ο
Η κ η δ ε ί α τ ο υ κ η δ ε Ι α ρ χ η γ Ο ύ Γ Ε Σ γ Ι ν η κ ε τ ι ν α λ λ η μ έ ρ α κ α τ α τ Ι ς
4 τ ο ά π ό γ ι ο μ α τ η ν ε κ ρ ώ σ ι μ η ά κ ο λ ο υ θ Ι α ώ ς π ρ ο σ ω π ι κ δ φ ι λ ο ς τ η ν ε ψ α λ ε δ
Ι δ ι ο ς δ Ά ρ χ ι ε π ί σ κ ο π ο ς Ά θ η ν ώ ν κ α Ι Π ά σ η ς Ε λ λ ά δ ο ς Χ ρ υ σ ό σ τ ο μ ο ς κ α Ι π α ρ ε υ
ρ έ θ η σ α ύ τ η ν ό λ η ή π λ ι τ ι κ ι κ α Ι σ τ ρ α τ ι ω τ ι κ η Ε λ λ ά δ α Κ η δ ε υ ό τ α ν δ Ν ι κ
τ η ς δ ύ ο μ ε γ ά λ ω ν π ο λ έ μ ω ν μ ι α δ ό ξ α ά λ η θ ι ν η τ ο ϋ ν έ ο υ έ λ λ η ν ι σ μ ο Ο
Γ ι α τ Ο λ ν τ ά ρ ι δ μ ω ς α υ τ ό ι δ ε ν Έ θ η κ ε ε κ ε ί γ ύ ρ ω ε Υ α ς ά λ λ ο ς ψ ε ρ τ σ έ τ η ς γ ι α
ν α τ ο ν ν ε κ ρ ο λ ο γ ή σ ε ι Ο μ η ρ ι κ α κ α ι ν α τ ό ν ά π α φ ε τ σ ε ι Κ α ι θ υ μ ά μ α ι τ ώ ρ α
ε δ ώ τ ο ν έ π ι τ ά ψ ι ο τ ο Ο Τ ε ρ τ σ έ τ η π ρ ο ς τ ο ν Ι ψ η λ ά ν τ η π ο υ σ υ ν τ ά ρ α ξ ε τ Α
ν ά π λ ι μ ε τ ο θ ά ν α τ ο τ ο σ δ η μ ο κ ρ ά τ η Π ρ ί γ κ ι π α Η κ α τ α ρ α μ έ ν η ή γ ρ Ι π π η μ ε χ
ε
τ ό τ ε κ α τ ε β ά σ ε ι σ τ ο ν ο κ ο τ η ς Π ε ρ σ ε ψ ό ν η ς Έ τ σ ι δ ε ν μ π ό ρ ε σ α ν α τ ο ν ά π ο χ
α ι
ρ ε τ ή ι σ ω κ α Ι ν α τ Ο ι ν ν ε κ ρ ο γ ή σ ω Ε Υ α ι δ μ ε γ ά ι λ ο ς κ α ο μ ό ς ι μ ο υ Μ ί λ φ ε δ Σ τ ρ χ
Τ Υ γ ό ς Κ λ ε ι ά Υ ι θ η ς Μ π ο ο λ α λ ά ς ε ν α ς ς ι ω μ ι α τ ι κ Ο ς τ ο υ Έ Π Ι Ό ε λ ε Ι ο υ κ α Ι δ Π ρ ό ε
δ ρ ο ς τ ο Ο Σ υ λ λ ό γ ο υ Μ ε σ σ η ν Ι ω ν Ν α ύ α ρ χ ο ς θ Μ ο υ τ σ ο ύ λ α ς τ α α ν θ η τ ώ ν ε π ι
32
τ σ ψ ι ω ν α υ τ ώ ν λ σ Υ υ ο ρ Ι ω ν ο ε ν τ α ν ε ε δ σ σ μ α Η ν έ α Ε λ λ ι Χ Ζ α ύ σ τ ε ρ ε ϊ π ο λ υ ά π
τ η ν ρ Ι σ xfno τ ο ε ο ο ς τ ο σ ' Κ μ α δ σ σ ε ρ ε ί Κ π ο Ο Ο ί ι ς Κ λ ι ι Ι Κ
ζ ο τ α ς π ρ γ ι υ ς Ό ο σ 21. ' Α ι π ό ί σ τ ρ κ η ω ς ε υ σ υ ν ε ι Ο η σ ί α ι θ μ ε τ α ψ έ ρ ω έ δ ι ί
μ ε κ ε ς φ ρ ά σ ε ι ς ά π ο τ ς π ι τ ά Ρ ι υ ς α υ τ ο ύ ς
«••••• Ό Σ τ ρ ι ι τ η γ ό ς Κ ο σ μ ά ς ε π ε δ Μ π ο υ λ α λ ά ς κ α τ ά ι τ ο ν έ λ λ ψ ο ϊ τ α λ ι
κ ο ν π δ λ ε μ ο ι ν ά ν έ α ε τ η ν ο ι σ ί κ η σ ι ν τ ο Ο Σ γ κ ρ α τ μ ι α τ ο ς Μ φ α ι ρ χ
ι ω ν
Κ Κ ο
σ μ α , κ σ Ι ύ Π Ύ ρ ξ ε ν δ κ ύ ρ ι ο ς μ ο χ λ ο ς τ Ύ ς κ α ά ι τ Ύ ς Κ ο ρ τ σ ά ς π ι χ ε ι ρ ή σ ε ω ς - η
ι

γ μ ο υ Χ κ α τ α λ Φ ε ω ς τ η ς π ό λ ε ω ς τ α ύ τ η τ η ν α ν Ν ο ε μ ο ρ Ι ο Ι 1940. Η τ ο
δ ε τ ό σ ο ν ε π ι τ χ η ς δ ρ α σ ι ς τ ο υ ω σ τ ε α υ τ ο ο ο ύ λ ω ς ά ν έ λ α ο ε τ η ν κ α τ α δ Ι ω ξ ν
τ ο υ ε χ θ ρ ο Ο χ θ ε Ι ς μ έ χ ρ ι Μ ο σ χ ο π ό λ ε ω ς ... »,
Γ ι ά ι τ η ν ο ρ ά σ η τ ο υ ώ ς ά ρ χ η γ ο σ τ ο σ Γ Ε Σ κ α τ ά τ δ ν σ υ μ μ ο ρ ι τ ο π ό λ ε μ ο ν τ ό
ν ι σ ε :
</0 Σ τ ρ α τ η γ ο ς Κ ο σ μ ά ς π έ τ χ ε π λ ρ ω ς κ α Ι ε Ι ς τ ό ν έ ο ν τ ο υ α ό τ ό ρ γ ν
ώ ς ε ν α ι Ι σ τ ο ρ ι κ ώ ς γ ν ω σ τ ό ν ο ι κ α ι ώ σ α ς τ η ν π ρ ο ς α υ τ ό ν μ π ι σ τ σ ύ ν η ν τ ο ϋ Ά ρ
χ ι σ ρ α τ γ υ Κ ι α Ι τ ω ν σ υ ν α ι έ λ Ρ Ω ν τ ο υ κ α Ι έ π ι ι σ ψ ρ α γ ί σ α ς τ η ν π ο λ Κ ύ ι μ α τ ο ν ο ρ α
σ ι ν τ ο υ δ λ ο κ λ υ ε τ Ι α ς μ ε ά γ α θ ή ν τ ή ν ν ά μ ν η σ ι ν τ ω ν ξ ό χ ω ν ύ π η ρ ε
σ ι ω ν τ ο υ
Κ ι δ Μ π ο υ λ α λ ά ς τ έ λ ε ι ω σ ε ε τ σ ι
«•••• τ ο ι ο η τ ο ς ύ π η ρ ξ ε ν δ Σ τ ρ α τ η γ ό ς Κ ο σ μ ά ς κ α θ δ λ η ν τ ή ν ζ ω ν τ ο υ
Τ ό ν Ο έ κ ρ ι ν ε π ά ν τ ο τ ε κ ά μ α τ ο ς κ α Ι έ ρ γ ώ ο η ς π ρ ο σ π ά θ ε ι α π ρ ό ς α υ τ ο ο η μ ι ο υ ρ
γ ί σ ν τ ο υ η ν ε π έ τ υ χ ε π λ ή ρ ω ς π α ρ α κ ά μ φ α ς σ κ ο π έ λ ο ς κ α Ι π α γ ί ο α ς τ ά ι ς ό π ο ί α
σ υ ν ή ν τ η σ ε ν ε ι ς τ η ν ζ ω ν τ ο υ μ ε τ ε λ ι κ ό ν ε π α θ λ ο ν τ η ν ξ ι ο ζ λ ε τ ο ν σ τ α δ ι ο δ ρ ο
μ ί α ν τ ο υ δ ψ ε ι λ ο μ έ ν η ν ε ι ς μ ό ν η ν τ ή ν ί κ α ν ό τ η τ ά τ ο υ Χ τ η ν α μ ι λ λ α ν π ρ ο
ρ ε τ ή ν
Π α ρ ά ι π ά σ α ν φ α ν τ α σ ί ω σ ι ν κ α ι λ ρ ι κ η ν ε ξ α ρ σ ν α Τ τ ι ν ε ς σ ν θ ω ς χ α ρ α
κ τ η ρ ί ζ ο ν τ ο υ ς έ π ι Κ η ο ε ί ο ς λ γ ο ς π ε ρ ι ω ρ ί σ θ η ν ε ί ς τ η ν ξ η ρ ά ι ν ψ γ η σ ν τ ο ϋ
χ ρ ο ν ι κ ο σ τ η ς ζ ω η ς τ ο υ ο ό τ τ ο ϋ τ ο π ρ ο σ ά δ ε ε Ι ς τ η ν Ι σ τ ο ρ ϊ α ν Κ α Ι δ Σ τ ρ α
τ η γ ό ς Κ ο σ μ ά ς Χ Ι σ τ ο ρ ι κ ό ν π ρ ό σ ω π ο ν τ ι μ ώ μ ε ν ο ν α π ό τ ά ι ς δ έ λ τ ο υ τ η ς Ι σ τ ο
,
ρ ι α ς
ο Ν α ύ α ρ χ ο ς Μ ο υ τ σ ο ύ λ α ς ώ ς ι έ κ π ρ σ ω π ο ς τ ή ς Π α μ μ ε σ η ν ι α κ ή ς Ε ν ώ σ ε ω τ
ε ί π ε
Ά ν θ ρ ώ π ω ν γ ε ν ν α Ι ω ν ε υ γ ε ν ώ ν κ α Ι έ ν α ρ έ τ ω ν δ ο ί ο ς π α ρ α δ ε ι γ μ α Α υ τ ό
τ ό α π ό ψ θ ε γ μ α τ α ψ ά ζ ε ι Δ ό τ ι δ Σ τ ρ α τ η γ ό ς Κ ο σ μ ά ς τ ο ν δ π ο ϊ ο ν μ ε π ρ α γ μ α τ ι
κ ό ν π ό ν ο ν σ υ ν ο δ ε ύ ο μ ε ν σ μ ε ρ ν π ε ρ χ ό μ ε ν ο ν τ ο υ κ ό σ μ ο Ι τ ο ύ τ ο υ ύ π η ρ ξ ε κ α Ι
ε υ γ ε ν ή ς κ α Ι ν ά ρ ε τ ς κ α Ι γ ε ν ν α Τ ο ς Σ ύ ζ γ ο ς Ι δ ε ώ δ η ς σ τ ο ρ γ ι κ ό ς κ α Ι ε υ γ ε ν ή ς
ψ ί λ ο ς ε λ κ ρ ι ν η ς κ α Ι ν σ τ ε ρ λ ο ς κ α Ι ν π ό Κ ρ τ ο ς σ τ ρ α τ ι ώ τ η μ ε ό ρ θ ψ ρ ο
σ ύ ν η ν κ α Ι κ ρ Ι σ ι ν κ α Ι έ ν τ μ ό τ η τ α ά ι π α ρ ι μ ι λ λ ν κ α Ι π α ρ α Ο ε ι γ μ α τ κ ν κ ο ι ν ω ν ι
κ ό ς π α ρ ι γ ω ν έ ξ α Ι ρ ε τ ο ς
Γ ι α υ τ ό δ π ο υ κ ν έ π έ ρ α σ ε κ α Ι δ π ο υ κ ι α ν έ σ τ ά θ η τ ο ι ν ο μ ά τ ο κ ο ύ
ε τ α ι κ α Ι α κ ό ε τ α μ ε σ ε σ σ μ ό ν κ σ λ π ε φ ο ν π ι τ τ ε ε ό λ ά ι ε ι α
Τ ό ά ι α Ο τ Χ ι χ Ι λ π Ι ζ ω μ ε δ Ι Κ ι Χ ώ σ ο ν σ Ι μ ε α Θ σ τ ε Ι γ ι α Τ Ο Υ
χ α ρ α κ τ η ρ σ μ ό μ ο υ θ ά φ τ η κ ε σ τ ό Α Ν ε κ ρ ο τ α ψ ε ί ο κ α Ι σ τ ο ε Ι δ ι κ ό γ ι τ ο υ ς &-
33
3. r. ω Ε Δ Λ Η Ν Ι Κ Ο Ι Π Ο Α Ε Μ Ο Ι
ξ ω μ κ υ ς τ μ Ύ μ α μ ά κ α Ι δ κ ε ν ε α κ ό ς τ ο υ τ ά ψ ο ς ρ Ι σ κ ε τ α σ τ ή ν Κ α λ α
μ ά τ α Ή γ υ ν α Ι κ ι τ ο υ Κ λ ε ο π ά τ ρ θ ε λ ε ν α τ ο ν χ ε κ ο ν τ ά τ η ς γ α ν
τ ο ν ρ α ί ν ε ι μ ε τ α λ υ λ υ δ α τ η ς κ α Ι τ α δ ά κ ρ υ ά τ η ς ι π ο υ κ α Ι σ ή μ ε ρ α κ ό μ α τ ρ έ
χ ο υ ν ψ θ ο ν α ι π ο τ α μ ά τ α τ η ς
·0 τ ά ψ ο ς τ ο υ ρ Ι σ κ ε τ α ν ά μ ε σ α σ τ ο υ ς τ ά φ ο υ ς τ ο υ Σ τ υ λ α ν υ τ ρ λ ά κ η
κ α Ι τ ο υ Δ η Ψ Υ Τ Ι Ρ Ι Ο Ο Γ ν τ ζ Ύ Ε τ σ ι κ α Ι μ ε τ α τ ο ν θ ά ν α τ ο ο υ ι ο γ ε ν α Τ ε ι Ι
ο Ι ψ ρ ο υ ρ ο Ι τ ο υ ϋ π ν ο υ τ ο υ
Μ Ε Ρ Ι Κ Α Τ Ω Ρ Α Λ Ο Γ Ι Α Γ Ι Α Τ Ο Ε Ρ Γ Ο Τ Ο Τ
Ε ί δ α μ ε τ ή ζ ω ή τ ο υ Κ α φ ο ς τ ώ ρ α ν α δ ο υ μ ε κ α Ι τ ο ε ρ γ ο τ ο υ γ ρ α ψ τ ο υ λ ό
γ ο υ ι π ο υ μ α ς ψ η σ ε δ η λ α δ ή α υ τ ά τ α λ ε γ ό μ ε ν α ι π ο μ ν η μ ο ν ε ό μ α τ α τ ο υ σ τ ρ α τ η
γ ο Ο τ α δ π ο Τ α τ ε κ μ η ρ ώ ν υ ν κ α Ι ψ ω τ Ι ζ ο υ ν 060' ρ α μ α τ κ υ ς π ο λ έ μ ο υ ς τ ο υ έ λ
λ η ν σ μ υ ·0 π ρ ώ τ ο ς ε ν α δ λ λ η ν ϊ τ α λ κ ς π ό λ ε μ ο τ ο υ 1940-41 κ δ δ ε ύ
τ ε ρ ο ς δ σ μ μ ρ τ ο ι π ό ε μ ο ς
Σ τ ο π ρ ώ τ ο μ έ ρ ο ς λ έ π ο υ μ ε τ ή δ ρ ά σ η τ ώ ν ε ρ α ρ χ ώ ν Κ Κ ο σ μ α κ α Ι
τ ο υ Α Σ ώ μ α τ ο Σ τ ρ α τ ο ϋ π ο υ κ α τ α τ Ι ς 10 τ ο υ Δ ε κ έ μ ρ η τ ο υ 1940, μ π η χ ε
κ α υ τ ο κ ά τ ω π ο τ ή σ τ α ρ ή δ Ι κ η σ ή τ ο υ κ α Ι τ ή ν έ μ π ν ε υ σ μ έ ν η τ ο υ γ ε σ α
Β λ έ π ε ι κ α ν έ ν α ς έ δ ώ τ Ι ς τ ο λ μ η ρ ε ς σ τ ρ α τ η γ κ ε ς π ρ ω τ ο υ λ Ι ε ς τ ο υ Κ ο σ μ α 0:.1)-
τ ε ς π ο υ π ρ ο ώ θ η σ α ν τ ο ν σ τ ρ α τ ό τ ο υ ώ ς τ ή ν Μ ο σ χ ό π ο λ η κ α Ι τ ο υ ε ν έ π ν ε υ σ α ν τ ο ι
σ τ ρ α τ η γ κ έ λ γ μ 'tfj, Σ α λ ά ρ α ς έ λ γ μ ό ς π ο υ α ν δ λ ο κ λ η ρ ω ν ό τ α ν ε θ α ν έ κ ρ ω
γ ε σ χ Θ ο ο ν τ ε λ ε ί ω π ο λ λ ε ς σ π ο τ Ι ς έ κ ε Τ α λ κ ε ς υ ά μ ε ς Κ α λ μ α τ ή ν λ ί
ι

θ ε ι α λ έ π ο ν τ α ς κ α ν έ ν α ς α υ τ ε ς τ Ι ς ώ ρ α Τ ε ς σ τ ρ α τ η γ κ ε ς ό π δ ε Ι ζ ε ς κ α Ι τ Ι ς ό ρ
θ ε ς σ τ ρ α τ ι ω τ ι κ έ κ ρ Ι σ ε ς κ α Ι έ κ τ ε λ έ σ ε ς σ κ έ φ τ ε τ α ι π ω ς α ν δ Γ ώ ρ γ η ς Κ ο
σ μ σ ς ε χ ε μ ε γ α λ ό τ ε ρ η ν α μ η κ α Ι μ ε γ α λ ύ τ ε ρ η έ ξ ο υ σ Ι α κ α Ι έ λ ε υ θ ε ρ Ι α σ τ ο ν
π ό λ ε μ ο ν α υ τ ό ν ο Ι Ι τ α λ ο θ α π ε ψ τ α ν σ τ ή θ ά λ α σ σ α κ α τ α τ ο υ ς δ υ ο κ ό λ α ς
π ρ ώ τ ο υ μ η ν ε ς τ ο υ π ο λ έ μ ο υ Δ υ σ τ υ χ ώ ς δ ε ν τ ή ν ε χ ε δ π ω δ ε ν τ ή ν ε χ ε κ α θ α
φ α ί ν ε τ α ι Κ α υ τ ο ς κ ό μ α δ Ά ρ χ σ τ ρ ά τ η γ ς Π α π ά γ ο ς Κ α Ι τ ο ϋ τ ο γ ι α τ δ Ι π λ α
τ ο υ κ ο ν τ ά τ ο υ ρ Ι σ κ ο ν τ α ν κ λ λ α κ α π ν δ υ σ τ υ χ ώ ς π ο υ ε κ α ν α ν τ ο ν Ά ρ
χ ι σ τ ρ α τ η γ ο κ α Ι π ε ρ ι ώ ρ ι ζ α ε τ σ τ ή ν δ ρ ά σ η τ ο υ π ρ α γ μ α τ υ ω ϋ Ά ρ χ σ τ ρ ά τ η γ Ο
π ο υ π ο ε μ ψ υ Τ Ύ ε υ γ έ ν ε α τ ο υ ς ά ν έ χ ο ν τ α ν δ υ σ τ υ χ ώ δ λ ο υ ς
Θ α δ ε Τ κ α ν έ ν α ς ε δ ώ τ ο π ό σ ο ό ρ θ α κ α Ι ω μ α μ ι λ η σ ε δ Κ ο σ μ α ς σ τ ο ν Ά ρ
χ ι σ τ ρ α τ η γ ο κ α Ι σ τ ή ν Κ έ ρ ν η σ η σ τ Ι ς ρ χ ε ς τ ο υ Μ ά ρ τ η 1941, δ τ α ν π ι ά ψ α
ν ο ν τ α ν κ α θ α ρ α σ τ ο ν δ ρ Ι ζ ο ν τ α ν έ α π ρ ο ς τ ή ν Ε λ λ ά δ α Γ ε μ α ν κ ή κ α τ α γ Ι δ α
Μ ι λ η σ ε σ α ν σ τ ι ρ α Τ Ύ ό ς π ο υ κ α Ι τ ο ν π ό λ ε μ α θ έ λ ε ι ν α κ φ δ Ι σ ε ι κ α Ι τ ή ν π α τ ρ ί
δ α τ ο υ ν α σ ώ σ ε ι Μ α ζ υ τ ο υ σ ϋ μ φ ω ν ο ι ή τ α ν κ α Ι ο α λ λ γ ε ν ν α ϊ ο σ τ ρ α τ η γ ο ί
δ Μ ά ρ κ ο ς Δ ρ ά κ ο ς δ ν έ ο ς α υ τ ο ς Μ π ό τ σ α ρ η ς κ α θ ω ς έ χ ω κ λ λ ο υ γ ρ ά Φ ε ι ρ
χ η γ ο ς ω ς τ ή ν μ έ ρ α ε κ ε Ι ν η τ Ύ ς Σ τ ρ α τ ι α ς Ή π ε Ι ρ ο υ κ δ Δ η μ ή τ ρ ς Π α π α
π ο υ λ ο ς
Ά ν τ Ι ς Β μ ι ω ς ο Ι δ ά δ χ τ Μ ε τ α ι ξ α κ α Ι μ Ο Ο Τ Κ σ ό ο υ λ ο ο Ι κ ρ υ φ ο ι Ι έ κ ε
ν ι ρ χ σ τ ά Τ γ ν α τ ο ύ ς ι κ ό σ υ κ α Ι ν α ε κ τ μ ή σ υ ν τ ή ν ό ρ θ ή κ α σ ω σ τ ή σ τ ρ α
34
,
\_-
τ ω τ κ ή τ ο υ σ κ έ Φ ι ι τ ο ύ ς ο σ φ ά τ ω σ α ι ν κ α Ι τ ο ύ ς Ό ρ ι ε Τ ς τ ν ε Π μ έ Ύ κ ι ό λ α ς
μ έ ρ α Έ τ σ έ ι ω δ π ρ α τ ό ς κ α Ι τ α δ Ψ σ τ α σ υ ψ έ ρ α Ό α τ ο υ Ι θ Ι Υ ο υ ς τ ο ύ ς κ α ρ τ έ
ρ α γ α ν σ τ γ ρ φ μ η τ η ς φ ω τ ς κ α Ι τ η ς μ ά Χ Ύ ς ω Τ Ι Ο Ι Ό ο ύ ς ε κ α Υ Χ Υ π ε ρ π α ψ
τ α ς Ό ω ν ' Α θ η α κ ω ν π ι ε ζ ο δ ρ ο μ Ι ω ν
ο σ μ ς τ α ν ε κ α ι ε π ι τ ε λ Ι ο ς σ τ ρ α Τ Ύ γ ς κ α Ι σ τ ρ α Τ Ύ γ ς τ η ς π ο λ ε μ ι
Η ' Ι
κ η ς θ ύ ε λ λ α ς Κ α Ι τ ω Υ χ ο ο ρ κ ω μ τ ω τ α ν ε ι ρ α τ ω Τ Κ Ύ ψ υ σ ι ω μ α μ ε Υ χ
λ Ύ ς δ λ κ η ς Ε ί χ ε τ η ν ρ ε τ η ν α κ ν έ τ α ν ε τ α κ α Ι σ τ Ι ς δ υ ό α υ τ ε ς ύ π ε ύ θ υ ν ε
θ έ σ ε ς Α υ τ ό έ Ό α α τ ό ξ έ ρ α μ ε λ λ α χ α Ι μ ς τ ό ε δ ε ι ξ α ν τ ώ ρ α π ι ό χ ε φ ο π ι α
σ τ ά τ α χ α ρ τ ι τ ο υ κ α Ι ο Ι ε ι τ ε λ ι κ ς μ ε λ έ τ ε ς τ ο υ
Ά Ρ Ύ ό α ψ ν Ύ ς τ ο υ Γ Ε Σ τ ο ν ε κ α ν ε μ ι α ε μ π ε ρ σ τ α τ ω μ έ ν Ύ ε π ι τ ε λ ι κ η μ ε
λ έ Τ Ύ τ ο υ π ο ύ τ η ν ε ο ω σ ε σ τ δ ν Σ ο φ ο ύ λ η κ α Ι σ τ ό ν Π α π ά γ ο κ α Ι π ο ύ ε π α σ ε
π ρ ω τ ο ς κ α Ι τ ό σ ο δ ρ θ ι τ ό θ έ μ α τ η ς κ α τ α π ο λ ε μ ή σ ε ω ς κ α Ι ε ξ ο ν τ ώ σ ε ω ς τ ω ν α ν
τ α ρ τ ώ ν Ό λ ο ι μ α ς ξ έ ρ ο υ μ ε σ ή μ ε ρ α κ α λ ά τ ο π ό σ ο δ ρ α μ α τ ι κ η κ α Ι π ό σ ο τ α π ε ι
ι ω τ ι κ η τ α ι θ ι έ ι σ η τ ο υ έ λ λ Ύ ν ι κ υ σ τ ι ρ α Τ ώ π ρ ο τ ο ο α λ ώ Υ τ η ν ι ε σ Ι α
τ ο υ δ σ μ ς κ α Ι δ Π α π ι ς Ε ί χ ε Υ Ι ν ε ι Υ ν ώ ρ ι σ τ ο ς κ α Ι ε ί χ ε Ι ξ ε τ ο σ
κ α κ ο υ τ ν σ κ ά λ α ...
Ά λ ή θ ε α τ ρ α Υ ι κ ή π ο ύ σ ά ν ν τ ρ ε ς π ρ έ π ε ι ν α τ η ν π α ρ α δ ε χ τ ο ϋ ι ι ε Έ κ ε
τ ό ν ε ί χ ε δ Ύ ή σ ε ι π ο λ υ α ρ χ ί α Κ ι α Ι ο ϊ κ α κ ε ς κ α Ι δ λ έ θ ρ ι ε ς ε ί σ Ύ ή σ ε ι ς τ ω ν ι
σ π ά ν δ ω ν ψ ι λ ω ν κ α Ι τ ω ν σ μ μ ά χ ω ν ...
Κ ι δ τ α ι ν π ά Ό ω κ ι ρ γ ά Φ ν σ λ α ο ν Τ Ο Υ σ τ ρ α τ δ ο Ι δ υ ό τ ο υ ς τ α π ά ν τ α
μ ε τ α ι λ ή θ Ύ κ α ν τ α π ά ν τ α μ π η κ α ν σ τ ο ν δ ρ ό μ ο τ η ς Υ ν ώ ρ ι μ Υ ς έ λ λ Υ ν ι κ η ς τ ψ Ύ
σ τ ο ν δ ρ ό μ ο τ η ς Ν Ι Κ Υ ς κ α Ι τ η ς Δ ό ξ α ς
Σ ε ε δ κ η π ά λ ι μ ε λ έ τ Υ τ ο υ π ο ύ κ ι α υ τ η μ π α Ι ν ε σ τ δ π ι ρ ά ρ τ ι α τ ο υ τ ό
μ ο υ Ό λ έ π ο υ μ ε τ ό ν σ μ ν α δ ρ α μ α τ Ι ζ ε τ α ι κ α Ι ν α σ χ ε ι ζ ε ι τ ό ν ν τ α ρ τ ο π ό
λ ε μ ο τ η ς Κ ύ π ρ ο υ Έ τ σ ι δ μ ε τ έ π ε ι τ α ρ χ ι ό ς τ ο υ Υ ώ ν α α υ τ ο σ δ Δ ι γ ε ν ή ς
π α λ Υ ο ς Ψ σ τ ά μ ε ν ο ς τ ο σ σ μ π ρ ο τ ο ϋ ν α λ ά Ό ε κ α Ι χ ι α τ ε Ό ε ϊ σ τ η ν Κ ύ π ρ ο
ρ Ι σ κ ο ν τ α ν σ ε α μ ε σ Ύ π α ψ μ ε τ ό ν λ λ ο τ ε π ρ ϊ σ τ ι μ ε ν ό τ ο υ τ ό ν σ μ π ο ύ
τ ο σ ν α ψ ε τ η ν δ ά δ α κ α Ι τ ο ϋ τ ρ ό χ ι σ ε κ α Ι τ ό ν ο σ κ α Ι τ ο σ π α θ ί σ τ η ν δ δ ό Μ Ζ
τ σ ό δ ο υ 30.
Σ τ η μ ε λ έ Τ Ύ τ ο υ Υ Ι α τ ό ν ν τ α ρ τ ο π ό λ ε μ ο λ έ π ο υ μ ε λ ε ς τ Ι ς δ ρ α μ α Τ κ ε ς
ψ ά σ ε ι ς τ ο υ π ο λ έ μ ο υ α υ τ ο σ π ο ύ λ Ι γ ο ε λ ε ι ψ ε ν σ α ν α κ ό ψ ε ι Τ Ύ ι ν π ο ρ ε ί α τ ο ϋ ε
θ ν ο υ ς κ α Ι ν α τ ο δ δ Ύ γ ή σ ε ι σ ε μ α ν ε π α ν ό ρ θ ω Τ Ύ κ α τ α σ τ ρ ο φ ή Ά κ ό μ α λ έ π ο υ
μ ε κ α Ι τ η ν α ι ώ ν ι α κ α Ι Ό ρ ω μ ε ρ η ί δ ο τ έ λ ε α τ ω ν σ μ μ σ χ ω ν α ο τ η ν π ο ύ ζ η
μ ώ ν ε ι κ ά θ ε τ ό σ ο ψ ά ν τ α σ τ α τ ό ν λ Ύ ν ι σ μ ό Κ ι δ μ ω ς δ ε ν σ ν ε τ ι ζ ό μ ε θ α KL
ε τ σ ά ι ψ ή Ι ε π ά Ν τ α ε μ ε τ ι λ λ ε υ τ τ Υ Π Ι Κ ι Ρ ή π ε Τ ρ α π ο Ι ά ι π ο χ τ ή σ α μ ε χ υ
Ι Ι ο ν τ ς τ ο α Τ μ κ α Ι κ ο ι μ ι μ ι τ ι ώ ζ ο Υ τ α ς τ ά χ μ ι ι μ ι α ς
Κ α Ι λ Ο Ύ ι κ η ε χ ε ι π ά γ ω σ α ό τ ό τ α ε υ λ ο γ α ε ρ ω τ μ α τ ά τ ι ς Ι λ έ ε ι
- π ο σ θ α π ά ε ι κ ι ώ ς π ό τ ε θ α ο α σ τ ά ξ ε ι α ο τ ο τ ό π α Ι σ ι ο π ν ε σ μ α τ η ς
ύ π ο τ έ λ ε α ς κ α Ι τ ο σ ρ ρ ι χ τ ο υ ρ α α δ ι σ μ σ
Σ τ α κ ε Ι μ ε ν ά τ ο υ Ο α Τ Ύ ρ ε τ ν Τ κ ε ψ ε ν κ ό Τ Ύ τ α Σ τ έ κ ε τ α α ι ψ ν Ύ ς μ ε ο κ α
σ ύ ν Ύ σ τ ό ν σ τ ρ α τ ι ω τ κ ό Υ ω ν α τ ω ν ν τ α ρ τ ω ν Κ α Ι π α ρ Τ ν τ Ι π α λ ο Ι τ ο υ δ ν
δ σ τ ι ζ ε ι ν α σ Ύ μ ε ώ σ ε ι τ Ι ς π ο λ ε μ ι κ έ ς ρ ε τ έ ς τ ο υ ς π ο δ τ α ν ε ρ ε τ έ ς κ α υ τ έ
35
έ λ λ φ ι κ έ ς σ τ ω κ ι ι ν α ύ τ ο Ι ο ε ν τ ά ρ τ ε ς η τ α ν ε μ ο υ ρ λ α μ έ ν ο ι κ α Ι π α ρ α
σ τ ρ α τ η μ έ ν Ο σ ε δ ρ ό μ ο δ λ σ θ η ρ ό π ο τ Ι ς λ λ ε ς σ ε φ η ν ε ς τ ο Ο Β ο ρ ρ Ι ϊ
Μ α Ρ ο ν έ τ τ ε ς λ ο π ο ν σ τ xlptrt τ ω ν ξ έ ν ω ν ο ί ά ι π έ δ ω Μ α ρ ο ν έ τ τ ε ς σ τ ά
χ έ Ρ α τ ω ν Σ λ α ύ ω ν ο ε ά π έ κ ε ί Ε τ σ ι δ λ ο ι έ γ κ λ η μ α τ ι κ α κ ι ά π ε ρ Ι σ κ ε π τ α Κ
ε π ι π ό λ α ι α κ ά ν α ν ε τ Ι ς δ Ο ο μ α χ Ι ε ς τ ο υ π ά ν ω σ τ ο σ τ έ ρ ν ο τ ς π υ ρ π α λ ι μ έ ν ι ς κ α Ι
κ α θ ι μ α γ μ έ ν η ς Ε λ λ ά δ α ς
Ά κ ό μ α δ σ μ ς μ Ι ϊ ς oevet ε γ γ ρ α ψ α μ Ι ϊ ς Slvet δ α τ α γ έ ς μ Ι ϊ ς otveL σ χ έ
δ ι α μ α ς δ Ι ν ε ι υ π ε ύ θ υ ν α τ Ι ς τ ρ ο μ α χ τ ι κ ε ς ά ι π ώ λ ε ι ε ς τ ο θ ψ ρ ι χ τ ο σ α ύ τ ο σ π ο λ έ
μ ο υ Ε τ σ ι τ ο σ σ λ Ι ο α Ο τ ό ν τ ο κ ο υ μ έ ν τ ο κ α υ τ ό π ο λ λ α ν α π ρ ο σ φ έ ρ ε ι Κ α Ι
σ τ ο ύ μ ε λ ε τ η τ έ ς τ η ς ί σ τ ο ρ Ι α ς κ α Ι σ τ ο υ ς σ π ο υ δ α σ τ έ τ τ ω ν π ο λ ε μ κ ω ν σ χ ο λ ώ ν
θ α π ρ ό σ ψ ε ρ ν ε 6l6rtLrt κ α Ι σ τ ο λ α ό ι ν τ α ν ε γ ρ α μ μ έ ν ο σ τ ο ν τ ό ν ο μ ς λ λ η ς
σ ύ ν θ ε σ η ς κ α Ι π α ρ ο υ σ ι α ζ ό τ α ν ε μ ε τ ο ε ν δ υ μ α μ ι Ι ϊ ς λ λ ι ς γ λ ώ σ σ α τ Γ ι α τ ί π α ρ
Ο Τ Ι δ Κ ο σ μ Ι ϊ ς ή τ α ν γ ι ο ς χ ω Ρ κ ω ν κ α τ σ ο π ά ν η δ ω ν κ α Ι τ ο τ ό ν ι ζ ε μ ε ύ π ε ρ η
ψ ά ν ε α α ύ τ ό δ ε ν μ π ό ρ ε σ ε ν α ε κ ψ ρ α σ τ ε ί σ τ γ λ ώ σ σ α τ ο σ λ α ο υ σ τ ν κ α θ ι μ ε
ρ ι ν ή Ο Κ τ ο υ γ λ ώ σ σ α Έ λ ά τ τ ω μ α τ ο σ λ ο γ ι ω τ α τ ι σ μ α ϋ κ α Ι τ ω ν ς ι ρ ώ ν σ π ο υ δ ω ν
π ο υ μ Ι ζ ι ο υ Υ ι κ α Ι τ έ α ι α λ α Υ ι θ ι Χ ι σ μ έ α τ η γ λ ώ σ σ α τ ο ϋ λ α ο ϋ μ α ς τ η
γ λ ώ σ σ α μ α ς τ η θ υ Ύ α έ ρ α τ ή ς Ρ Χ ι Χ ι Ι α ς ω ς γ λ ώ σ σ α ξ έ ν η χ υ δ α Ι α κ α Ι ά ρ α ρ Υ
Κ ι ε τ σ ι δ μ ω ς θ α τ ο χ α ρ ο σ ν κ α Ι θ α ω φ ε λ η θ ο σ ν κ ο ο Ι OL ι κ ά π ω ς κ α λ λ ι ε γ η μ ν ι
έ κ π ρ ό σ ω Π Ο τ ο υ λ α Ο Ο μ χ ς θ α φ ε λ ι θ Ο Ι Υ δ π ω ω ψ ε λ σ ι ο ε μ έ λ σ σ ε ς ά π ο
τ η ν γ ύ ι ρ η τ ώ ν
Ά κ ό μ α σ τ ο π α ρ ά ι Ρ Τ μ α θ α σ ρ ε ί δ ν α γ ν ώ ι σ τ ι ς κ α Ι μ ι α σ υ ν ο μ ι λ Ι α τ ο ϋ
Κ ο σ μ Ι ϊ μ ε τ ο ν α ε Ι μ ν η σ τ ο Ο α σ λ έ α Π α ϋ λ ο π ά ν ω σ τ Ι ς τ ό τ ε σ χ έ σ ε ι ς Ά ν α κ τ ό ρ ω
- κ α Ι Π α π ά γ ο υ
Γ ε ν Κ ά μ π ο ρ ε ί ν α π ε ί κ α ν ε Ι ς π ώ ς σ Π Ο τ α κ ε Ι μ ε ν α τ ο υ σ τ ρ α τ η γ ο σ Κ ο
σ μ ά π η γ ά ζ ο υ ν π ο λ λ α ο Ο ά γ μ α τ α Ω ς σ γ γ α ψ έ α ς Ό μ ω ς κ α Ι σ χ λ ι α σ τ ς ά
π ο φ ε ύ γ ω ν α τ α ύ π ο γ ρ α μ μ Ι σ ω ''Oxt olortLrt ά π Ο ε λ λ ε Φ η τ ό λ μ η ς Έ κ ε ί ν ο Π


χ υ ν δ σ ι Χ σ ε ι τ α κ ε Ι μ ε ν ά μ ο υ κ α Ύ Υ ω ρ Ι Ι ζ ι ο υ ν τ ν υ π ε φ α π ο ρ ε Ι α μ ο υ
ξ έ ρ ο υ ν κ α λ α τ ο π ι σ τ ε ύ ω μ ο υ π ο υ ε ν α ι ο ρ θ ό δ ο ξ ο π ω ς κ α Ι τ ο π ι σ τ ε ύ ω τ ω ν
γ ν ι σ Ι ω ν λ λ ν ω ν τ ω ν ά π ο τ ο υ ς Π ε λ α σ γ ο ύ π ρ ο ε ρ χ ο μ έ ν ω ν Κ α Ι ο ε Π ε λ α
σ γ ο τ α ν ε κ α Ι Ο ά μ α σ τ ο ι κ α Ι ά λ ύ γ ι σ Τ Ο θ ε ρ ι ά
Τ ά ψ ν ω μ ω ς ε τ σ ά π Ο τ η ν τ ό σ ο σ ε μ έ ν α π ρ ο σ ψ ι λ Δ ο γ έ ν ε ο ν ά
ι

δ Ι α ν ..•
Κ Ω Σ Τ Α Σ Κ Α Λ Α Ν Τ Ζ Π Σ
Σ η μ ε Ι ω σ t \;: Τ φ ί τ Μ α μ έ ι ρ η t9j\; Ι ο Υ ρ α ι φ Ι α ι τ ο σ Κ Ο Σ Μ Ά γ ρ ί φ τ η ι ι ν
δ τ ν Ι Ι χ ό μ α ζ ι ε δ Σ ψ α Τ η Υ ό χ α Ι δ η μ ο σ ι ε ι θ η χ α ν σ τ ο ι ό Ι Τ Α Λ Ο Μ Α Χ ο Σ κ δ Δ Ι
Φ Ρ Ο Τ 1961. Τ ό 'tpl'to μ έ ρ φ σ ψ σ τ Ι ρ χ Ε ,"o!J 1967, δ ι χ π ι σ ι Χ π ο
φ ο ι ι σ Ι ι σ θ η κ ε ι χ δ ο σ ι τ Ι ν χ ε ι μ έ ν ω ν τ ο υ Σ τ ρ ι τ η Ύ υ
36 ,
Ι
Β Ι Β Λ Ι Ο Π Ρ Ω Ί Ο
Β Α Λ Κ Α Ν Ι Κ Ο Ι
Π Ο Λ Ε Μ Ο Ι
Η Ι Ω Η Μ Ο Τ
Ε Ι Σ Α Γ Ω Γ Ή
Ξ ε κ ί ν η σ α ά π ό ε ν α μ ι κ ρ ο χ ω ρ ι ό χ ω ρ Ι ς ο ί κ ο ν ο μ ι κ α κ α ι χ ω ρ Ι ύ π σ
σ τ η ρ ί ξ ε ι ς σ η μ α ι ν ό ν τ ω ν π ρ ο σ ώ π ω ν
Ε π έ τ υ χ ο ν ο ι α τ η ς μ ε λ έ τ η ς κ α ι ε Ρ Υ α σ ί α ς μ ο υ ν ν έ λ θ ω ε ι ς τ α ά ν ώ τ ι χ τ α
ά ξ ι ώ μ α τ α τ η ς Π α τ ρ ί δ ο ς μ ο υ χ ά ρ ι ς ε ι ς τ α ς α ν ω μ ν η μ ο ν ε υ θ ε Ι σ ι χ ς Ι ο ι ό τ η τ ά ς μ ο
Ύ π η ρ έ τ η σ α ε Ι ς τ ο ν Σ τ ρ α τ δ ν t'9j; Π α τ ρ ί Ο ο ς μ ο υ α ν ω τ ω ν 45 τ ω ν χ α Ι
ξ η λ θ ο ν μ ε τ ό ν α θ μ ό ν τ ο υ Ά ν τ ι σ τ ρ α τ ή Υ ο υ Ύ τ ο υ Γ ε ν ι κ ο υ Ε π ι τ ε λ ε ί ο υ
ι ι κ σ &',1 ε ϊ ν κ α Ι π ο λ έ μ φ μ ε Υ ά λ α ς μ ο ν ά ο ι χ ς τ ο σ Σ τ ρ α τ ο ύ μ α ς Μ ε ρ α ρ
χ ί α ς Σ υ γ κ ρ τ μ α τ ι χ Μ ε ρ α ρ χ ι ω ν Σ ώ μ α τ α Σ τ ρ α τ ο ϋ , κ ι χ Ι κ α τ α τ ο ν σ μ μ ρ ι ι χ
κ ο ν Π ό λ ε μ ο ν τ ο σ ύ ν ο λ ο ν τ ο υ Ε λ λ η ν ι κ ο υ Σ τ ρ α τ ο ϋ Ω ς Α ρ χ η γ ό ς τ ο υ Γ ε ν ι κ ο ϊ
Ε π ι τ ε λ ε ί ο υ Ά ρ χ η γ ό ς τ ο υ Σ τ ρ α τ ο ϋ κ α Ι Π ρ ό ε δ ρ ο ς τ ο υ Σ υ μ υ λ ί ο υ τ ω ν Έ π ι
τ ε λ α ρ χ ώ ν τ ω ν Έ ν ό π λ ω ν Δ υ ν ά μ ε ω ν
Δ ι ω ρ ί σ θ η ν Γ ε ν ι κ ο ς Δ ι ο ι χ η τ η ς Θ ρ ά κ η ς - Ά ν α τ ο λ ι κ η ς Μ α κ ε δ ο ν ί α ς χ α τ α
τ ό ν fotov σ υ μ μ ο ρ ι α κ δ ν Π ό λ ε μ ο ν Δ ι ε τ έ λ ε σ α Υ π ο υ ρ γ ό ς Β ο ρ ε ί ο υ Ε λ λ ά δ ο ς Β ο υ
λ ε υ τ η ς Μ ε σ σ η ν ί ι χ ς κ α Ι τ η ς Ι δ ι ι χ ι τ έ ρ α ς μ ο υ Ε π ι χ ρ χ ί α ς Π Υ Λ Ι Α Σ
Ή δ ρ ά σ ι ς μ ο υ ώ ς ο ι ο ι κ η τ ο σ Μ ε γ ά λ ω ν Μ ο ν ά δ ω ν ε ν Π ο λ έ μ φ κ ι χ Ι Ά ρ χ η
you τ ο υ Γ ε ν ι κ ο υ Ε π ι τ ε λ ε ί ο υ Σ τ ρ α τ ο ϋ ξ ι σ τ ο ρ ε ί τ α ι ε ι ς ζ Ό ι λ ί α ά λ λ θ έ
λ η σ α ε κ Η έ Τ α ι π ε ρ ι λ ή ψ ε ι τ α ς τ η ς Ζ Ω Η Σ Μ Ο r», ν α σ υ ν ο έ σ ω δ λ α
τ α σ υ ν ι σ τ ώ ν τ α Τ α τ η ν ι κ ό ρ ι α ε ο ν ό τ ι χ ι έ κ τ ω ν δ ι π ο Ι ω ν μ ε ρ ι κ α ε Τ ν α ι μ ε γ ά λ η
Ε θ ν ι κ η ς σ π ο υ δ α ι ό τ η τ ο τ
Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Ν Π Ρ Ώ Τ Ο Ν
1.- Κ Α Τ Α Γ Ω Γ Η
Έ Υ ε ν ν ή θ Υ ν τ η ν Υ Υ Μ α ρ τ Ι ο υ 1884, ε Ι ς τ ο χ ω ρ Ι ο ν α ν ι ά ρ ε ς π ο τ ώ ρ α
ό ν ο μ ά ζ ε τ χ ι Φ χ λ ά Ι θ η τ ο υ τ έ ω ς Δ ή μ ο υ Κ ο λ ω ν Ι ο ω ν τ η ς Έ π α ρ χ Ι α ς Π r-
Λ Ι Α Σ
37
Τ ο χ ω ρ ί ο ν μ ε τ ω ν ο μ ά σ θ η κ α ι ε π η ρ ε τ ο Ο Υ ο ι ι α Φ α λ ά ν θ η δ τ α ν π ρ
τ ι ν ω ν ε τ ώ ν τ ά μ έ ν υ Ρ κ ι κ Ύ Ί Σ λ α υ ϊ κ α ό ν ό μ α τ α χ ω ρ ί ω ν η π ό λ ε ω ν ε π η ρ α ν
Ε λ λ ψ ι κ α ν μ α τ α Τ ό τ ε χ α Ι τ ο χ ω ρ ο ν α ν ι ά ρ ε ς μ ε τ ω ν σ μ ά σ θ η Φ α λ ά '1-
Θ η ε ι ς ι ν ά μ ν η σ ι ν τ ο υ δ τ ι ο ί κ α τ ο ι κ ο ί τ ο υ π α ν τ ε ς κ α τ ή γ ο ν τ ο ε κ τ ο υ χ ω ρ ί ο υ
Α λ ω ν [ σ τ α ι ν α τ ο σ τ έ ω ς π α ρ ά τ ή ν Ι ρ ί π ο λ ι ν δ ή μ ο υ Φ α λ ά ν θ ο υ
Ο γ ο ν ε Τ ς μ ο υ Ι ω ά ν ν η ς Α θ α ν Κ ο σ μ ά ς κ α Ι μ ή τ η ρ μ ο υ Π α Ρ α σ κ ε υ
τ ο γ έ ν ο ς Π α ν α γ Π Ρ α ν τ ά λ ο υ ε γ ε ν ν ή θ η σ α ν σ τ η ν Α λ ω ν Ι σ τ α ι ν α
Ε Υ ι θ α ε ι υ ρ ί σ κ ο ν τ α ι σ υ γ Υ ε γ Ξ Τ ς τ α υ τ ά ν υ μ ο ι τ η ς μ η τ ρ ό ς μ ο υ κ α Η ω ς κ α ι χ η Ε ρ ε ι π ί ω ν
τ η ς π ρ ο γ ο ν ι κ η ς ο ι κ ί α ς μ ο υ
Η ι Ρ ι κ ή κ α τ α γ ω γ ή τ η ς ο ι κ ο γ ε ν ε ί α ς τ τ ο χ ω ρ ί ο ν Β Ρ ο τ α μ ο σ
τ η ς π ε ρ ι ψ ε ρ ε ί α ς Κ ο σ μ α τ η ς Κ υ ν ο υ ρ ί α ς χ α ι ε ψ ε ρ ε ν τ ο δ ν ο μ α Γ ε ω Ρ γ 6-
π ο υ λ ο ς Α ϋ τ η λ α β ε τ ο ο ν ο μ α Κ ο σ μ α ς Ε χ τ ο ϋ π ρ ω τ ε ϋ ο ν τ ο χ ω ρ ί ο υ τ η ς
χ α τ α γ ω γ η ς τ η ς δ τ α ν ο ι κ ο γ έ ν ε ι α π ο ι μ ε ν ι χ η ο ύ σ α ο ρ ι σ τ ι κ ώ ς γ κ α τ ε σ τ ά θ η λ
γ φ φ ό ν ο υ ο ν δ ι έ π ρ α ξ ε ν Ε π ι Τ ο υ ρ κ ο κ ρ α τ ί α ς ε ν ι τ ω ν μ ε λ ώ ν τ η ς ε ι ς τ ο υ ς π ε ρ ί
τ ο χ ω ρ ί ο ν Α Ό ρ α μ ο σ τ ο υ Ν η σ ί ο υ τ ώ ν Κ α λ α μ ώ ν ο ο σ κ ο τ ο π ο υ ς τ η ς
Ε κ τ η ς π ε ρ ι ο χ η ς Μ ι ε σ σ ή ν η ς λ ό γ φ τ ο υ π ρ μ γ η ι Θ έ τ ς ψ ν ο υ δ μ ε Ν Π Ρ Ο
π ά π π ο ς μ ο υ Ά θ α ν ά σ ι ο ς χ α τ έ ψ υ γ ε ν ε ι ς π ε ρ ι ο χ η ν Κ ο Ρ ώ ν η ς δ
ο ι α π ρ ά ς α ς τ ή ν ξ ι π ο ι ν ο ν π ρ α ξ ι ν κ α τ έ φ υ γ ε ν π ρ ο ς τ ή ν ι Ξ ι ν ή ν π ε ρ ι ο χ ή ν τ η ς
Τ ρ ι ψ υ λ ί α ς Α ε τ ό ς κ α ι ο ε λ λ ο ι ε μ ε ι ν ο ν ε ι ς Ν η σ ί ο ν Κ α λ α μ ω ν
Ο ϋ τ ω ή ο ι κ ο γ έ ν ε ι α δ ι ε σ π α σ θ η ε ι ς τ ρ ε Τ ς κ λ ά Ο ο υ ς
Ε κ τ ο ϋ κ λ ά δ ο υ Κ ο Ρ ώ ν η ς π ρ ο έ ρ χ ε τ α ι ή ο ι κ ο γ έ ν ε ι α τ ο ϋ π α τ ρ ά μ ο υ
Ε ι ς τ ο χ ω ρ Ι ο ν Ά ρ α μ ο υ υ π ά ρ χ ο υ ν ι π ό γ ν ι -cGJV π α ρ α μ ε ι ν ά ν τ ω ν ε κ ε Ι
π ρ ο ς τ ο υ ς ο π ο ί ο υ ς ε ί χ ο μ ε ν € Π Ι ψ η ν κ α ι γ ν ω ρ ψ Ι α ν π ά ν τ ο τ ε
Π ρ ο ς Τ Ο ς ε ν Τ ρ ι ψ λ ί χ ω ρ ί ο ν Α ε τ ό ς δ ε ν ε ί χ ο μ ε ν Ε π α ψ Υ ι ν λ c
γ ν ω ρ Ι ζ α μ ε ν τ η ν ϋ π α ρ ξ Ι ν τ ω ν
Ε - ) Ι , Ι < Ι - Ι
Τ
- •
. ι τ ω ν τ ε ε υ τ α ι ω ν τ ο ύ τ ω ν π ρ ο ε Ρ χ ε τ ο ι ω Ρ γ ο ς ο σ μ α ς ό
Υ ο μ α σ τ ο ς ρ μ α τ ω λ ο ς ε π ι Τ ο υ Ρ Χ Ο ϊ φ α τ Ι α ς δ ρ α Ι σ τ ο ρ ί α Γ ρ η γ ο ρ ι ά δ ο υ κ Κ
π α ρ ι σ σ ϊ α τ , κ α Ι Ο έ ν ι π ο κ λ ε ί ε τ α VrX ε ι ν α ι ό ε ι ς Ν η σ Ι ο ν ο ι α π ρ ά ξ α ς ι α Ι
τ έ ρ ω ε κ τ ί θ ε τ α ι τ γ ν α ξ ι π ο ι ν ο ν π ρ α ξ ι ν
ο π ρ ο π ά π π ο μ ο υ κ α τ α ψ γ ι ν ε ι ς π ε ρ ι ο χ Υ Υ Κ ο ρ ώ ν η ς χ ω ρ ο ν Μ ο υ σ ο ύ
* Ό Α θ ο ο σ ι ο ς Γ Ρ Ύ Ύ ρ ι ά δ η ς Ι ς ι ι Ι σ τ ο ι κ ε ς α λ ε ι ε ς τ ο υ Π σ τ ά 1934 cl;;
τ ύ π ω σ ε δ ά ε Ι μ ν η σ τ ο ς Γ ι ώ ι ρ γ η ς Γ ρ η γ ο ρ ι Μ η ς γ ι ε ρ σ σ ι α σ τ η ς τ ό τ ε , ;w.l τ ή σ ε Η θ α 32, γ ρ
φ ε ι Χ γ ι α ϋ τ ό τ ο ν π α τ ρ ι ώ τ η Κ ο σ μ ι Χ π ο υ ε θ ε ω ρ Τ σ ά ξ ω ς τ ο υ Μ σ φ ο ο ο Ν τ ά ρ α τ ο
Θ ε ι ο ο κ ο α τ ο Ρ σ η τ ο Ι Μ έ λ λ ι ο υ χ θ ι χ α Ι τ ο ϋ Γ ι ά Ψ ο λ Ο Κ ρ ώ ι η
«. " Σ υ ν 08 ο τ ο ι ς Ό ε ι ρ ι φ η μ σ τ α τ ο δ τ έ λ ε ι σ ι ν κ ο ο τ ε κ ε Ι ν ο υ ς τ η υ ς χ ρ ό ν ο υ ς κ α Ι
Γ ι ί ρ γ ω ς Κ σ μ α ς γ ν ω σ τ Ό ς Ό π Ό τ ο ι ν Ι Γ ι α ψ γ ι ο ς κ τ ι γ ό ι ε ν ο ς ά π ο τ ή ν κ ώ μ η ν Α Ε Τ Ο Ν
τ Ο Ύ ν x.cNt()lOouvIwv "t'l);; Τ ρ ι φ υ ι λ Ι ι ω Ό Γ ι ω ρ γ ο ς τ η ρ ω ς α τ ρ ό μ η ο ο ς κ α Ι δ ι μ η τ ι κ ώ Τ Ι Ι Τ Γ
ι χ ι ι μ ώ ι Τ ο ο τ ο ς ε κ Ι ν η τ ς τ λ μ η ρ ς κ ι α Ι τ α χ ό π ο υ ι ε Ι ς τ ο Ό α Κ Ρ ν Π ά ν τ ο τ ε δ ε ε χ ω ν υ ι ι
a;U1:av 100 έ π ί λ ε χ Ό α Π ι λ λ Κ ρ ι α κ α ι φ έ ρ ω ν μ Ι α ν κ λ έ Π Τ Ι Κ Ύ ν Ύ ι έ ν ά ν ε ξ ά ι ρ τ η
τ α κ λ ε φ α Ρ χ η γ ό μ ό ν ο α π δ τ ο υ 1790 • 1804. Έ λ ε η λ τ ε ι ά κ ω ι μ ι ο π ό λ ε ι ς κ ι χ Ι π ό λ Ι
τ ω Τ ο ό ρ ι κ ω ν ε ξ ω ν π ο λ λ ο υ σ υ λ λ α μ ά ν ω ν κ α τ έ ι σ φ α ζ ι ε ω ς π ρ ό α τ α τ ο δ ε δ ν α μ ι χ τ ο υ Γ
ι ψ γ ο υ έ ν ε π ο Ι ι ε ι ρ ό ι μ ο α Ι Ό θ Ι γ ρ α π τ ν ε Ι ς τ ι ο ς Ί ό ι ρ κ υ ς κ α Ι ε Ι ς α ό τ ο υ ς ε τ ι τ σ υ ς φ ι σ ι
38
λ η , ε ν υ μ ψ ε ό θ η τ η ν κ ό ρ η ν τ ο ο ε ξ Ά λ ω ν Lσ τ α Ι ν η ς Ά Ρ γ υ Ρ ο π ο ύ
λ ο υ κ α Ι π έ θ α ν ε ψ ή σ α ς ε γ κ υ ο ν τ η ν σ ύ ζ υ γ ό ν τ ο υ
Τ ο γ ε ν ν η θ ε ν ρ ρ ε ν δ π ά π π ο μ ο υ , λ α μ ά ν ε τ ο ν μ α τ ο σ π α τ ρ ά τ ο υ
Ά θ α ν ά σ Lο ς κ α Ι ά κ ο λ ο υ θ ε ί τ ο υ ς έ κ μ η τ ρ ο ς σ υ γ γ ε ν ε ί ς Ά Ρ γ u Ρ ο π ο u-
λ ο u ς Ο δ τ ο ς ά ν δ ρ ω θ ε Ι ς ν μ ψ ε ύ ε τ α κ ό ρ η ν τ η ς ο ι κ ο γ ε ν ε Ι α ς Μ ο υ ν τ ζ ο ό ρ η ε κ
τ ο ϋ χ ω ρ ί ο υ Κ α κ ό ρ ε μ α ι ε ξ η ς έ γ ε ν ν ή θ η δ π α τ ή ρ μ ο υ Ί ω ι Χ ν ν η ς Ο π ά π π ο μ ο υ
ά κ ο λ ο υ θ ε ί τ ο ύ ν έ ο υ ς σ υ γ γ ε ν ε ϊ τ ο υ μ ε τ α ο α Ι ν ω ν τ ό θ έ ρ ο ς ε ι ς Α λ ω ν ί σ τ α ι ν α ν
τ Ο ι δ ε χ ε ι μ ώ Χ ε ι ι ς τ ά ε ν π ε ρ ι ο χ η Κ ι ο ρ ώ ν η ς χ ι ε ι μ α δ ε ά τ ω ν
Μ ε τ ά τ η ν ά π ε λ ε θ έ ρ ω σ ν τ η ς Χ ώ ρ α ς ά π Ο τ ο υ ς Τ ο ύ ρ κ ο υ ς ο Ι π ρ ώ ψ π ο ι μ έ
ν ε ς κ α τ έ λ α β ο ν τ α ε γ κ α τ α λ ε ψ θ έ ν τ α κ τ ή μ α τ α τ ω ν Τ ο ύ ρ κ ω ν κ α Ι γ ό ρ α σ α ν κ α Ι
α λ λ α κ α Ι ο δ τ ω , π ρ ο ο δ ε υ τ ι κ ά μ ε τ ε τ ρ ά π η σ α ν ά π ό π ο ψ έ ν α ς ε ι ς ά γ ρ ό τ α ζ κ α Ι
π α υ σ α ν π λ έ ο ν ν ά μ ε τ α α Ι ν ω σ ν τ ό θ έ ρ ο ς ε ι ς Ά λ ω ν Ι σ τ α ν α ν ε γ κ α τ α σ τ α θ έ ν
τ ε τ μ ο ν Ι μ ω ς έ κ ε ί δ π ο υ σ α ν τ α χ ε μ α δ ε ι ι Χ τ ω ν
Σ ν ν ε π ώ ς δ π α τ ή ι ρ μ ο υ τ ά Ύ ρ ό τ η ς κ ι α τ ά τ η ν γ έ Ι Ι Ύ σ Ι v μ ο υ Κ α Ι ε φ ε ξ η ς
μ έ Χ Ρ τ ο υ θ α ν ά τ ο υ τ ο υ
Π Η Π Α Ι Δ Ι Κ Η Η Λ Ι Κ Ι Α Μ Ο Ι Κ Α Ι Η Σ Χ Ο Λ Ι Κ Η Μ Ο Ι Ε Κ Π Α Ι
Δ Ε Ι Σ Ι Σ
Ή π α ι ι ο ι κ ή ι ι Ύ ι λ ι κ Ι χ δ μ ο ι ά ζ ε μ ε τ ή ν π χ ι δ ι Κ η ν Ύ λ ι κ Ι α ν τ ώ ν π α ι δ ι ώ ν
τ η ς ύ π α ί θ ρ ο υ Π α γ ν Ι δ ι κ α Ι ι έ ρ α Σ τ ό χ ω ρ ι ό μ ο υ δ ε ν ό π η ρ χ ε Δ η μ ο τ ι κ ό ν Σ χ ο
λ ε ί ο ν τ ό τ ε δ ι ά τ ο ϋ τ ο τ ά π ρ ώ τ α γ ρ ι Χ μ μ α τ α τ ά ε μ α θ α ε ι ς τ ο Σ χ ο λ ε ί ο ν τ η ς π α
ρ α κ ε ψ έ ν η ς κ ω μ ο π ό λ ε ω ς Χ α Ρ ο κ ο Π ι ο ο τ ό ο ε Έ λ λ η ν κ ο ν Σ χ ο λ ε ί Ο Υ ε ι
τ η ν Π ρ ω τ ε ύ ο υ σ α ν τ ο ϋ Δ ή μ ο υ Κ ο Ρ ώ ν η ν Έ π γ α ν α σ τ η ν Κ ο ρ ώ ν ψ π ε ζ η
κ α θ ή μ έ ρ α ν κ α Ι ε π έ σ τ ρ ε ψ α σ τ ο χ ω ρ ι ό μ ο υ τ ο έ σ π έ ρ α τ δ ι α ν ύ ω ν ο ϋ τ ω π ε ρ ί
τ ά δ έ κ α (10) χ ι λ ι ό μ ε τ ρ α ή μ ε ρ η σ Ι ω ς
Α
ι θ ϊ " 2.f-' θ ' , , ό ' ,
υ τ η '1 κ α ι μ ε Ρ α ν π ο ρ ε ι α ι μ ε ι υ Ο η σ ε ν α σ τ ε ρ ε ω ω μ ι α ν . γ ε ι ν α τ σ α
λ έ ν ι Χ κ α Ι Υ ά γ α π ή σ ω τ η ν φ ύ σ ι ν Τ ό σ ο ν ω σ τ ε ν α κ α τ α σ τ ώ ε ν α ς ι κ α λ ο ς δ ρ ε ι
ι Χ τ η ς π ρ ά γ μ α δ π ε ρ κ α Ι η ο η ή λ ι κ Ι α ς α ν ω τ ώ ν 70 ε τ ώ γ τ ό π ρ ά τ τ ω ά ν ε ρ
α ψ μ τ υ ς Κ ι σ Ι έ ι μ π ε φ ι Ο λ έ μ ο ι ς Ά λ β α ν ο ό ς Ό ι ω Ρ ϊ ο ς ξ κ α ι ρ ψ ι μ Χ ς Δ έ ι τ ε κ α τ ε
δ έ χ ε τ ο ν α ρ Ι ψ η ν τ ο υ φ έ κ ι η π ι σ τ ά λ ι , ά λ λ σ ε Π Ό ε μ ε τ ι Χ τ ω ν π α λ λ η κ α ρ ι ω ν τ ο υ ρ ω Τ Ι ς
έ φ ώ ρ ι μ α ι φ ή Ρ ς κ α Ι ν ι κ ω ν κ α Ι κ α τ α ι θ ι ώ κ ω ν ε σ φ ο ο ζ ι ε (jl;; σ φ ό β Χ τ τ ο ό ς Τ ο ό ρ κ ο ο ς κ α Ι Ά λ
β α ν ο ό ς Δ ρ α ι Τ Ύ ι Ι ω ς ο ε Χ δ ι ω κ ι μ ε ν ς π Ό τ ω ν Ι υ ρ κ ω ν κ α τ έ φ υ ϊ ε ν τ έ λ ω μ ε τ ά :;0
π α λ λ η κ α ρ ω ν 1)00, , Α Ι ρ κ ι χ ι δ ω ν κ ι χ Ι Κ ο ο ρ υ ι ν ω ν π α λ Ι ι Ρ κ η θ ι ε Ι ς ε ν τ Μ ο ν η τ ω ν Α Ι μ υ ι λ α
κ ε ι μ έ ν η ς π λ η σ ν τ η ς κ ω μ ο ι π λ ε ω ς Δ η μ η τ σ ά ν η ς π ό 1000 Τ ο ρ κ ο ι ι κ ι Ι 800 Ά λ ι α ν ο
π ε ζ ό κ α π λ μ σ ι ς ρ ω κ ω ς π ό τ η ς η ς α Ρ ι α ς τ η ς ρ ω α ς μ έ χ ρ ι τ η ς η ς μ μ τ η
η ς Μ ϊ α Ρ τ Ι ο υ τ ο 1804 Χ φ α ν ε ύ α ς κ α Ι Ό λ η γ ώ σ α ς 300 ά π Ό τ ο υ ς έ χ θ ρ ο ό ς έ φ ο ν ε ό θ η Τ ι
ρ ω τ κ ω ν θ ι ι σ τ ι μ ε ν ς δ μ ι μ ι ε τ ά τ ω ν λ λ η φ ι ω ν τ ο υ Μ ι ε τ α ό τ ο έ φ ν ε ό θ η σ α ν τ ό τ ε
xrxl 50 Ε α ρ υ τ ι ν ο λ έ ι π τ α ι υ π ό τ ο Ι Ι ς Γ ι ά ν ν η ν κ α Ι Κ ο υ ν τ ά ν η ν Ό λ Κ τ ρ ώ ν Ύ ο ί τ ι ν ε ς ε Τ χ ο ν
π ρ σ έ λ ι θ ε ι Π Ρ Ο ζ έ π ι σ ε ψ ι ν Ό ο σ Γ ι ώ ρ Ο Ο Ι δ π ρ ι ώ ν μ Ο ζ κ λ ε φ Ι ρ χ η γ Ο ς Γ ι ω Ρ Ύ Ο Ι ζ έ θ ε ω
ρ ε Τ τ ο έ φ ά ι μ ι λ λ ο μ ε τ ο ό ς α ν Ν τ ά ι ρ ι α θ ι ε ι α ι κ ό ι ν , ρ ο υ σ η ν Ι Κ ο λ ο κ ο ι τ ρ α ν η ν ο ο α Ι Τ
Μ έ λ λ ι ο ν ".
39
ό
., Ι Α θ Κ ' λ λ
Χ μ ε ν ο ς Ε ι ς τ α π ε ρ τ Τ ι ν τ τ ι κ η ν υ ρ η Κ Ι Χ ε κ Χ σ τ η ν υ ρ ι Χ κ η ν Κ Χ Ι ε ι ς Ι Χ ι
υ Ι Υ α τ ή ς Έ λ λ ά Ο Ο ζ σ μ μ τ έ κ ω Υ Θ ς ό Ρ Υ ω μ έ Υ χ ς ψ ε ι τ ι ς δ μ ά α ς
Γ ε λ ε ι ώ σ α τ ο Ε λ λ η ν ι κ ο ν Σ χ ο λ ε ί ο ν Κ ο ρ ι ο ν η ς τ ο 1899, ε Ρ ί τ η σ Χ τ ο π ρ ω
Τ Ο Υ ε τ ο ς ε Ι ς τ ο Γ υ μ ν ά σ ι ο ν Φ ι λ ι α τ ρ ώ ν κ α Ι τ ι Χ λ ο ι π ι Χ σ χ ο λ ι κ ι Χ ε τ η ε Ι ς τ ο Γ Ι
μ ν ά σ ι ο ν Κ ι χ λ ι χ μ ω ν ε κ τ ο Ο δ π ο ί ο υ λ α σ ο ν ά π ο λ υ τ ή ρ ι ο ν τ ο ε τ ο ς 1903.
Τ ο ν Σ ε π τ € μ ι ν τ ο ϋ 1903 λ ν ε Ι ς ο α ς ,Α ι θ η ν σ ς Κ χ Ι ε γ ρ ά ψ η ε Ι ς
τ η ν Ν ο μ ι κ η ν Σ χ ο λ Ύ ι ν τ ο ν δ ε Ι α ν ο υ ώ ρ ι ο ν τ ο ϋ 1904, κ Χ τ ε τ ά γ η ν ε ι ς τ ο ν Σ τ ρ α
τ ο ν Β Π ε δ ι '10'1 Π υ ρ λ ι Κ ό ν ώ ς ε θ ε λ ο ν τ η ς μ ε τ ο ν ι χ θ μ ο ν τ ο ϋ Δ ε κ α ν έ ω ς
Η τ ο ι ε π ι θ υ μ ί α μ ο υ κ Χ ι ι κ λ ί σ ι ς μ ο υ ν ι Χ γ ί ν ω σ τ Ρ α τ ι ω τ ι κ 6 ς
Ι Ι Ι Σ Τ Ρ Α Τ Ι Ω Τ Ι Κ Η Ε Κ Π Α Ι Δ Ε Υ Σ Ι Σ
Ω ς Ύ π Χ ζ ι ω μ Χ τ ι κ ς ή τ ο ι Λ ί Χ ς κ α Ι Έ π ι λ χ ί Χ ς Χ θ μ ό ς ε ι ς τ ο ύ ς δ
π ο ί ο υ ς ώ ν ή λ ί ι ν π ο λ ύ τ α έ ω ς έ ι δ ι ά θ Ύ ν π ο λ λ ά Έ γ ν ι ρ ι σ ι χ τ η ν ζ ω η ν τ ο σ Σ τ ρ α
τ ω ν Ο ζ ι δ π ο ί α π ο λ ύ μ ε ε θ η σ ε ε Π Ε ι τ α ν ι Χ ψ υ χ ο λ ο γ ώ τ ο ι ς ύ φ ι σ τ α μ έ ν σ υ μ ο
κ α ι ν ι Χ τ ο ύ ς χ ρ η σ ι μ ο π ο ι ώ ν ά λ ο γ α μ ε τ α ς ί κ α ν τ η τ ά ς τ ω ν Ε ι σ ή λ θ ο ν ε Ι ς τ
Σ τ ρ α τ ι ω τ ο ω ν Σ χ ο λ ε τ ο ν τ ο 1909, Ο έ κ α τ ο ς μ ε τ α ξ υ 54, κ α ι μ ε τ ι Χ τ ρ ι ε τ ή φ ο ί
Τ Ύ σ ι ν έ ξ ή λ θ ο ν μ ε τ η Υ ί δ ί ι χ ν σ ε ι ρ ά ν Ά ν θ υ π ο λ ο χ α γ ο ς τ ο υ Π ε ζ ι κ ο Ο Ο ύ τ ω ς ι
Σ τ ρ α τ ι ω τ ι κ ή μ ο υ μ ό ρ φ ω σ ι ς μ ε π λ ή ρ η θ ε ω Ρ Ύ τ ι κ ή κ α ι π ρ α τ ι κ η ν γ ν ώ σ ι ν δ λ ω ν
τ ω ν δ π λ ω ν τ ο ϋ Σ τ ρ α ο ο Ο μ χ ς σ υ ν ε τ ε λ έ σ θ η ο ι τ ι υ π η Ι Ρ Ε τ ή σ ι χ ς ε Ι ς τ ο Π υ ρ ο δ ο
λ ι Κ ο ν έ γ ν ώ ρ ι ζ Ο Υ τ ά τ ο Ο Π υ ρ ο ο ο λ ι κ ο Ο φ ο ι τ η σ α ς ε ι ς τ η ν Τ π π ε υ τ ι κ ή ν Σ χ ο λ ή Υ
ε γ ν ώ ρ ι ι ο τ ά τ ο ϋ Ι π π ι κ ο Ο Δ ι ι Χ Τ ή ς ε Υ τ ω Σ τ ρ α τ ι ω τ ι κ ώ Σ χ ο λ ε ί ω ε κ π α ι ε υ σ
ω ς φ α ι θ ο ν κ α Ι τ η Υ τ α κ τ ι κ η Υ τ ο υ Π ε ς ι χ χ ο Ο Έ π Ι π λ έ ο ν φ ο ι τ ι σ α ς ώ ς ύ π ο ο ξ ι ω
μ α τ ι κ ό ς ε ι ς Σ χ ο λ η ν Τ η λ ε γ ρ α φ η τ ώ ν τ ο Ο Π ο λ υ τ ε χ ν ε ί ο υ ε λ α ν ε κ ε ί θ ε ν κ Ι
π τ υ χ ί ο ν Τ Ύ λ ε γ ρ α ψ η τ ο Ο Β ρ α τ ε ρ ο ν ώ ς Λ ο χ α γ ό ς ε ψ ο ί τ η σ α ε Ι ς Έ π ι τ ε λ ι κ η ν
Σ χ ο λ ή ν ο ι ε υ θ υ ν ο μ έ ν η ν ύ π ο Γ ά λ λ ω ν Ά ξ ι ω μ α τ ι κ ώ ν ε τ ο ς 1917) , κ α ι τ έ λ ο ς ς
Σ υ Υ τ α γ μ α τ ά ρ χ η ς ε Ψ ί τ η σ Χ ε Ι ς τ η ν Σ χ ο λ η ν Α ν ω τ έ ρ α ς Σ τ ρ α τ ι ω τ ι κ ή ς Έ κ π α ι
δ ε ύ σ ε ω τ π φ ι τ σ α ς μ ε Κ χ λ λ Ι σ τ η ν Έ π Ο ο σ ι ν
Δ ώ κ η σ α τ ή ν Σ χ ο λ ή ν Π ο λ έ μ ο υ Ό ρ α Ο ό τ ε ρ ο ν ε ν θ α μ ο ι ε δ ό θ η Τ ι ε Ο κ α φ ί α V7,
δ ι δ α χ θ ώ κ α ι ν ι Χ δ ι δ ά ξ ω Τ έ λ ο ς δ ι α τ ε λ έ σ α ς Ά ξ ι ω μ α τ ι κ Ο ς Ε π ι τ ε λ ε ι ο υ Ε π ι τ ε
λ ά ρ χ η ς Μ ε ρ α ρ χ ί α ς κ α ι Σ ω μ ..α τ ω ν Σ τ ρ α τ ο θ π ρ ο ς ο ε Δ ι ο ι κ η τ η ς δ λ ω ν τ ώ ν μ ι
κ ρ ι ο ν κ α Ι μ ε γ ά λ ω Υ Μ ν ά ο ω ν ε Ι Υ Ε Ι ρ ή ν η κ α ι Π ο λ έ ι μ ω μ ο Ι ε ο
ι θ η
ι ε υ κ α φ α
δ ι ι Χ π ο λ υ χ ρ ο ν ί ω ν σ κ σ ε ω ν μ τ ι Χ Σ τ ρ α τ ο ύ κ α ι ε π ι τ ο ϋ Χ ά ρ τ ο υ ν α γ ν ω ρ ί σ ω
τ η ν α λ η θ ι ν η ν Σ τ ρ α τ ι ω τ ι κ ή ν Έ π ι σ τ η μ η ν ο χ ι 1'..6'10',1 θ ε ω ρ η τ ι κ ά λ λ ι Χ κ α Ι μ Ζ
τ ή ν μ ε γ α λ υ τ έ ρ α ν α π δ ο σ ι ν ε ν τ ε φ α ρ μ Ύ τ η ς
IV.- Σ Τ Α Δ Ι Ο Δ Ρ Ο Μ Ι Α Π Ρ Ο Α Γ Ω Γ Ι Κ Η
Π ρ Ύ Ι θ Ύ ε Ι ς Ά ν θ υ π ο λ ο χ α γ ό ν α π ο φ ο ι τ ή σ α ς τ ο υ Σ τ ρ α τ ι ω τ ι κ ο ϋ Σ χ ο λ ε υ
τ ο ν Ι ο ύ λ ι ο ν 1912.
Τ ο ν Σ ε π τ έ μ ρ ι ο ν τ ο υ 1913 π ρ ο ή χ θ ψ ε ι ς Υ π ο λ ο χ γ μ έ σ ω ς μ ε τ α τ Ύ ι ν
λ ή ξ ι ν τ ω ν π ο λ έ μ ω ν 1912-13.
- Τ ο ν Μ ά ρ τ ι ο ν τ ο υ 1915 ε ι ς Λ ο χ α γ ό ν
40
'0 Γ Κ Ο Σ Μ Α Σ μ ε τ Ύ γ υ ν ι α ί κ α τ ω λ ε α π ι τ ρ α τ ο γ έ ν ι Ο ς Χ ρ α σ ο σ π α θ η κ χ τ α ψ ω τ γ ι φ
τ ο υ 1953, δ ν δ σ τ ρ α τ η γ ο ς 1jc,:x.'1 ι π ο υ ρ γ ο ς Β ο ρ ε ί ο υ Ε λ λ ο ς
- Ι δ ν Ό κ τ ώ ρ ι ο ν τ ο υ ε Ι ς Τ ο γ μ ο τ ι Χ ρ χ η ν
- Τ ό ν Ό κ τ ώ ρ ι ο ν τ ο σ 1922 ε Ι ς Α ν τ ι σ υ ν τ α γ μ α τ α ρ χ η ν
- Τ δ ν Ί ο ό λ ι ο ν τ ο ϋ 1927 ε Ι ς Σ υ ν τ α γ μ α τ α ρ χ η ν λ ο γ ι σ θ ε ί σ η τ ς ρ χ α ι
τ η τ ό ς μ ο υ π ό τ ό ν Ι ο ϋ λ ι ο ν τ ο υ 1924.
- Τ δ ν Μ ά ϊ ο ν τ ο υ 1934 ε Ι ς Υ π ο σ τ ρ ά τ η γ ο ν κ α ι
- Τ ό ν Μ ι Χ ρ τ ι ο ν τ ο υ 1939 ε Ι ς Ά ν τ ι σ τ ρ ά τ η γ ο ν
Ά π α ν τ α ς τ ο υ ς ν ω ο α θ μ ο υ ς ε λ α ο ο ν κ α τ ε κ λ γ ν ο ο ο ε τ ω ν κ α τ ω τ έ ρ ω ν
ε ξ α ι ρ ο υ μ έ ν ω ν
V. - Ο Γ Α Μ Ο Σ Μ Ο Υ
Έ ν υ μ ψ ε ό θ η ν τ ή ν Κ λ ε ο π α τ ρ α ν κ ό ρ η ν Κ Χ ρ υ σ ο σ π α θ η κ Κ α λ α μ ω ν τ ή ν
η ν Ό κ τ ω ρ Ι ο υ 1920. Ή κ γ έ ν ε ι ά τ η ς ή τ ο ε κ τ ω ν κ α λ υ τ έ ρ ω ν τ ω ν Κ α λ α μ ω ν
κ α ι σ υ ν ε δ έ ε τ ο σ υ γ γ ε ν ε ι α κ ω ς π ρ ό ς τ ά ς κ α λ υ τ έ ρ α ο Ι κ ο γ ε ν ε Ι α ς τ ο υ τ ό π ο υ Μ ο ρ
φ ω μ έ ν η π ό ψ ι τ ς τ ο Ο ι έ Α ή ν α ι ς Γ α λ λ ι κ ο ί Κ ο λ λ ε Υ Ι Ο ι Σ χ Ι ν τ Ζ ο ζ έ φ u-
π η ρ ξ ε κ α θ α π α ν τ α τ ό ν μ α κ ρ ό ν σ υ ζ υ γ ι κ ό ν μ α ς Ι ο ν ή δ η π λ έ ο ν τ ω ν 40 τ ω ν ,
σ ζ υ γ ο ς π ι σ τ ή κ α Ι ψ ο σ ι ω μ έ ν Υ Ό ψ ε ι λ ω π ο λ λ ά ε ς α υ τ ν Ή σ υ μ π ε ρ ι ψ ο ρ
τ η ς κ σ λ 1j ε υ Η υ κ ρ ι σ Ι ι α τ η ς ύ π η ζ ε Ι ρ ι σ τ ι γ ι θ μ ό ν δ ι ά μ ν γ υ ν α ί κ α
Κ α τ ά τ δ ν π ο λ υ κ ό μ α ν τ ο ν Ι ο ν μ α ς α π ο τ ε λ ο ό ..ε ν ο ν π ό ε κ σ τ ρ α τ ε ί α ς δ μ η
ρ Ι α ς κ λ π α ν τ ε π ε ξ η λ θ ε ν α π ο λ ό τ ω ς ε Ι ς τ ά κ α θ ή κ ο ν τ α κ α ι ύ π α χ ρ ε ώ σ ε τ η ς Δ ε ν
ύ π ε ι σ ή ρ χ ε τ ο ε ς τ α ε σ ω τ ε ρ ι κ ά τ ο σ ε π α γ γ έ λ μ α τ ό ς μ ο υ κ α ι έ τ ή ρ ε ι α ξ ι ο π ρ ε π ε
σ τ ά τ η ι ν σ υ Ι Ι π ε ι ρ ι φ α ι ρ α ι ε ν τ η Κ ο ι ω ν ι Ι α τ ω ν ο ι α φ ό ρ ω ν π ό λ ε ω Υ ε θ Χ υ π Υ ρ έ Τ Υ σ α
ω ς Δ Ι Ο Ι Κ Υ τ ή ς μ ι κ ρ ω ν τ ε κ α ι μ ε γ ά λ ω ν Μ ο ν ά δ ω ν κ α Ι ω ς Τ π ο υ ρ γ ό ς Έ κ ψ ρ ά ζ ω
έ ν τ α ϋ θ α τ ή ν ε υ Υ ν ω μ ο σ ό ν η ν μ ο υ π ρ ο ς Α δ τ ή ν κ α Ι τ ή ν ε υ χ α ρ ι σ τ Ι α ν μ ο υ ε Ι ς τ ο ν
θ ε ό ν Ο ι ά τ ή ν σ ϋ ν τ ρ ο φ ο ν τ η ς ζ ω η ς π ο ύ μ ο σ ε Ο ω σ ε ν
Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Ν Δ Ε Υ Τ Ε Ρ Ο Ν
VI. - Ε Κ Σ Τ Ρ Α Τ Ε Ι Α Ι Κ Α Ι Μ Α Χ Α Ι
Ε λ α θ α μ έ ρ ο ς ε Ι ς Ό λ ο υ ς τ ο ς Π ο λ έ μ ο υ ς τ η ς Π α τ ρ δ ο ς μ ο υ π ο τ ο υ Έ λ λ η
ν ο τ ο υ ρ κ ι κ ο υ τ ο υ 1912, μ έ χ ρ ι τ ο υ κ α τ ά τ ο υ σ υ μ μ ο ρ ι τ ι σ μ ο υ τ ο υ ε τ ο υ ς 1949-
1950 σ μ π ε ρ ι λ α μ α ν μ έ ν υ
Π ρ ο α χ θ ε ι ς ε Ι ς Ά ν θ υ π ο λ ο χ α γ ό ν τ ο ν Ι ο ϋ λ ι ο ν 1912, έ τ ο π ο θ ε τ ή θ η ν ε Ι ς τ ό
90',1 Π ε ζ ι κ ό ν Σ ό ν τ α Υ μ α Κ α λ α μ ω ν Μ ε τ ό λ Ι γ α ς Ύ ι μ έ ρ α ς π ό τ η ς ι Χ ν ω τ ο π ο
θ ε τ ή σ ε ώ μ π ε λ έ γ Υ ν κ α ι π ε σ τ ά λ Υ ν ε ς Α θ Υ ι ν α ς π ρ ό ς ε κ π α Ι δ ε υ σ ι ν ε ς τ ά
Π ο λ υ δ ό λ α ο ι α τ ω ν δ π ο ϊ ω ν τ ό π ρ ώ τ ο ν Ύ ι ρ ω δ ι ά σ θ Υ δ Ε λ λ Υ ν ι κ ό ς Σ τ ρ α τ ό ς
Τ α ϋ τ α η σ α ν σ ι ι σ τ ή μ α τ Ό ς Σ Ο Ο ρ τ ς - Λ ζ Ή ε ι κ π α Ι ε ι ς ι ρ κ ε σ ε ν ε π ι μ ε
ρ ο ν Έ π α ν ε λ θ ώ ν ε ς τ ι Σ ό ν τ α γ μ ά μ ο υ έ ξ ε π α Ι δ ε υ σ α τ ό π α ρ α Ι Τ Υ τ ο ν π ρ ό σ ω
π ι κ ο ν τ ω ν π ο λ υ Ό ό λ ω ν μ ο υ κ α ν ε χ ώ Ρ Ύ σ α τ μ ο π λ ο ϊ κ ω ς δ ι ά τ ο μ έ τ ω π ο ν Π α
λ α ι α Έ λ λ Υ ν ο - Τ ο υ ρ χ ι κ ή ε Ι ς Θ ε σ σ α λ ί α μ ε θ ό ρ ι ο ς Ά π ε ι ά σ θ Υ ν ε ί ς Β ό
λ ο ν ε κ ε ί θ ε ν σ Ι Ο Υ ρ ο δ ρ ο μ ι κ ω ς ε Ι ς Λ ά ρ ι σ α ν κ α ι ε ν σ υ ν ε χ ε ί α δ δ ι κ ω ς ε ί ς Γ Ρ ι ζ ά
ν ο ν Θ ε σ σ α λ ί α ς ν θ α σ ν ή ν τ η σ α τ ο Σ ύ ν τ α γ μ ι Χ μ ο υ Μ ε τ α δ ύ ο η μ έ ρ α ς ε Ι σ ή λ
θ ο μ ε ν ε Ι ς τ χ θ ρ ι κ ν δ α ψ ς τ ο υ Σ υ ν τ ά γ μ α τ α δ ε λ θ ό ν τ ς μ ε τ α μ ι κ ρ α ν ε χ
θ ρ ι κ η ν ν τ ί σ τ α σ ι ν ε ς τ ο έ χ θ ρ χ ν ε ο α ψ ο ς χ ι χ Ι σ τ ρ α τ ο π ε δ ε ϋ σ α ν τ ο τ ή ν π ρ ώ τ η ν
ν ύ κ τ α ε ι ς τ ο χ ω ρ ί ο ν Ε λ ε υ θ ε ρ ο χ ώ ρ ι
Μ ε γ ι Χ λ η ή τ ο η σ υ γ κ Ι ν η σ ί ς μ α ς χ α τ α τ η ν δ ι ι Χ β α σ Ι ν μ α ς ε χ τ η ς Έ λ λ η ν α -
Τ ο υ Ρ χ ι χ Ύ ι ς τ ό τ ε ν Θ ε σ σ λ ί α μ ε Ο ο ρ Ι ο υ Ό λ ο ι ο ϊ λ ό χ ο Ι δ φ ό μ ε ν ι τ ύ τ
ε ζ η τ ω κ ρ α ύ γ α ζ ο ν μ ε τ έ ν θ ο υ σ ι α σ μ ο σ κ α Ι σ υ γ ι ν ή σ ε ω ς τ η ν ν ύ χ τ α ε Ι ς τ ο Έ
λ ε υ Η ε ρ ο χ ι ί Ι Ρ ε χ ώ ι Ρ α ν ε ν ε δ ς α φ ν ι δ ι α ο ι μ ι υ ε κ Ώ η λ ω
έ ν τ ο ς ε κ
μ έ ρ ο υ ς
ή μ ι ί ν δ ι α π υ ρ λ ι ω ν σ κ ό π ω ν λ λ α τ η ε π ε ι μ ι β ά σ ε ι τ ω ι Υ β α θ μ ο ψ ό ρ ω ν έ π ε
'tEUXIIhJ ή ι ϋ ι σ ι ς τ ο σ π υ ρ ο ς ι κ α Ι η ά π ι ο κ α τ ά ι σ τ α ι σ ι ς τ Ύ ι ς ή χ Ι α ς ε Υ τ ω κ α τ ι α ι υ λ
σ μ ώ Έ ξ η κ ρ ώ θ η τ η ν π ρ ω ϊ α ν Ο Τ Ι ε Ι ς σ χ ο π ο ς τ ο ϋ χ ώ ρ ο υ τ ο ϋ κ α τ α υ λ ι σ μ ο ϋ Ψ ι
χ ο υ σ ε κ α τ ά μ ε σ ο ν ύ χ τ ι ο ν ψ ω ν α ς τ ό μ ω ν β α δ ι ζ ό ν τ ω ν κ α τ α μ η κ ο ς τ η ς χ α ρ ά
δ ρ α ς Ύ ν έ π ε τ ή ρ ε ι κ α Ι μ η ύ π α κ ο υ σ α ν τ ω ν ν α σ τ α μ α τ ή σ ω σ ι ε Ι ς η ν π ρ ό σ κ λ "'1-
σ ϊ ν τ ο υ ε π υ ρ ο β ό λ η σ ε χ α Ι έ κ τ ο σ π υ ρ ο δ σ λ ι σ ι ι ο ϋ τ ο ύ τ ο υ ε π η λ θ ε ν η Ο ι α τ α ρ α χ η
ε ς τ ο ν κ α τ α υ λ ι σ μ ό ε χ ο η λ ω θ ε Τ σ α ο ι α σ χ ό π ω ν π υ ρ ο β ο λ ι σ μ ώ ν π ρ ά γ μ α δ π ε ρ
μ α ρ τ υ ρ ε ϊ π ε φ ί α ν κ α Ι τ η ν ε λ λ ε ι ψ ι ν σ τ α θ ε ρ ά κ α Ι ε π ι μ ε λ ο υ ς χ π α ι δ ε υ σ ε ω ς τ ο ϋ
Σ τ ρ α τ ο ϋ
Μ ε τ α τ α ϋ τ α ε ί σ ή λ θ ο μ ε ν ε Ι ς τ η ν χ ο ι λ ά Ο α τ ο υ Τ ι τ α Ρ η σ ί ο υ π ο τ α μ ο α
κ α Ι μ ε τ α ο ι ή μ ε ρ ο ν π ο ρ ε ί α ν ο ι α τ ώ ν Κ α μ β ο υ ν ί ω ν ό ρ έ ω ν ε ψ θ ά σ α μ ε ν El; χ ω ρ ί ο ν
Μ ε τ α ξ ά ο ε ς π α τ ρ Ι ς τ ο σ π α λ α ι ο θ κ α Ι λ ί α ν Ε χ α ν ο σ π ρ ο τ ο ϋ 21, ό π λ α ρ χ η
γ ο σ Ν ι χ ο τ σ ά Ρ α , ε κ ε Τ θ ε ν ν ύ χ τ α ε β α δ ί σ α μ ε ν π ρ ο ς τ η β ο ρ ε ί α ν ε ξ ο δ ο ν τ ς
σ τ ε ν ω π ο ϋ Π Ο Ρ Τ Α Σ μ ε τ α ξ υ Κ α μ Ο Ο ν ί ω ν χ α Ι Π ι ε ρ ί ω ν ο ρ έ ω ν ε Ι ς τ η ν
ξ ο δ ο ν τ Ύ ι ς σ τ ε ν ω π ο ϋ Π ό ρ τ α π ρ ο ς Σ έ ρ β ι α
Κ α τ α τ η ν ε ζ ο ο ο ν τ ο σ ν Π ε ζ ι χ ν σ υ ν Ύ ι ψ ε τ η ν π ρ ώ τ η ν σ υ μ π λ χ ν τ ο υ
μ ε τ α τ ο σ ε χ θ ρ ο υ π ο τ ε λ ο υ μ έ ν ο υ ε ξ ν ο ς κ α Ι π λ έ ο ν Τ ά γ μ α τ ο ς ε ρ χ ο μ έ ν ο υ ε κ
τ η ς κ α τ ε υ θ ύ ν σ ε ω ; τ η ς Δ ε σ κ ι Χ τ η ς ε ί ς π υ χ ν ο υ ς σ χ η μ α τ ι σ μ ο υ ς κ α Ι λ λ α ι λ ά ζ ο ν
δ ι α Τ ο υ ρ κ ι κ ω ν ε κ ρ ά σ ε ω ν π α ρ ο τ ρ ύ ν σ ε ω τ Έ π ι τ υ χ η ς Ό ο λ η π ε ζ ι χ ο σ κ α Ι π ο λ
β ό λ ω ν δ ι έ λ υ σ ε μ ε μ ε γ ί σ τ α ς π ω λ ε ί α ς τ ο ν τ ω ς κ σ λ ύ π τ ω ς β α δ ί ζ ο ν τ α ε χ
θ ρ ά ν κ α ι μ ε τ α ξ υ τ ω ν π τ ω μ ά τ ω ν ι Χ ν ε υ ρ έ θ η ε ρ ο μ έ ν η υ π ό τ ι ν α Τ ο ύ ρ χ ο υ Δ ε ρ
ί σ η Χ λ η ρ ι κ ο η Ο θ ω μ α ν ο ϋ μ ί α σ η μ α ί α Ε ε ρ α Τ ο υ ρ χ ι κ ή η τ ι ς μ ε τ α τ ο ν Π ό
λ ε μ ο ν π α ρ ε δ ό θ η χ α Ι ε ύ ρ ί σ χ ε τ ο ε Ι ς τ ο ε ν Ά θ ή ν α ι ς Έ θ ν ο λ ο γ ι χ ο ν Μ ο υ σ ε Τ ο ν τ η ν
π ο μ έ ν η ν δ ι ε ρ χ ό μ ε θ α τ ο ν Ά λ ι ά χ μ ο ν α δ ι α τ η ς γ ε ύ ρ α ς τ ω ν Σ ε ρ ο Ι ω ν χ α Ι π α ρ ε
μ ε ί ν α μ ε ν ε ι ς τ η ν δ ι α σ τ α ύ ρ ω σ ι ν τ ώ ν ό δ ώ ν Θ ε σ σ α λ ο ν ί χ η ς Κ ο ζ ά ν η ς Π ρ ο ς τ η ν
Κ ο ζ ά ν η ν Κ α ϊ λ ά ρ ι α η π ο ρ ε ί α σ υ ν ε χ ϊ σ θ η δ ι α τ ώ ν Ν ο τ ί ω ν κ λ ι τ ά ω ν τ ο υ Β ε ρ
μ ί ο υ κ α Ι μ ε τ α σ μ π λ ο χ ι ν Ε ω ς Ξ η ρ ο λ ε ι ο ά δ ι μ ι κ ρ α ς Ο ι α ρ κ ε ί α ς χ α Ι μ ι χ ρ ο υ ε ν
δ ι α έ ρ ο ν τ ο ς χ α τ ή λ θ ο μ ε ν χ α Ι χ α τ η χ λ ί θ η μ ε ν π α ρ α τ ο ν σ ι ο η ρ ο δ ρ ο μ ι χ ο ν Σ τ α
θ μ ο ν Ν α ο ύ σ η ς Έ χ ε ε δ έ χ θ η μ ε ν ε π ί σ κ ε ψ ι ν Ν α ο υ σ α ί ω ν ο ϊ τ ι ν ε ς π λ η ρ ο ψ ο ρ η θ έ ν
τ ε ς ο τ ι σ τ ε ρ ο ύ μ ε θ α ά ρ τ ο υ ε π έ σ τ ρ ε ψ α ν ε ς ι υ σ α κ α Ι τ π ο μ έ ν Υ ν έ π α
ν Υ λ θ ο ν μ ε φ ο ρ τ ώ μ α τ α ά ρ τ ο υ ε π ι τ ω ν ζ ώ ω ν τ ω ν χ α Ι ε δ ε ι ζ α ν τ η ν χ α ρ ά ν τ ω ν
π α ν τ ο ι ο τ ρ ό π ω ς δ ι α τ η ν ψ ι ξ ι ν τ ο υ Έ λ λ η ν ι κ ο α Σ τ ρ α τ ο υ κ α 'ti]v έ λ ε υ θ έ ρ ω σ Ι ν
τ ω ν υ π α ό τ ο υ δ ε δ ο μ έ ν ο υ Ο Τ Ι κ α Ι ο Ε π ρ ό γ ο ν ο Ι τ ω ν ε χ ο ν γ ε ν ν α Ι ω ς π ο λ ε μ ή σ ε ι
δ ι α τ η ν Μ ε γ ά λ η ν Έ λ λ ά δ α κ α τ α Π ι ν Έ π α ν ά σ τ α σ ι ν τ ο σ 1821.
42
Μ ε τ ά Μ ο μ έ ρ ι ς ή τ ο ι τ ν 19 κ α ι 20 Ό κ τ ω ο ρ Ι ο ε λ α ο ε χ ώ ρ α ν ή μ ι χ ι
τ ω ν Γ ι α ν ν ι τ σ ω ν
Ό ό π ο ψ α ι ν ό μ ε ν ο ς δ ι ώ κ ε ι έ π Ι σ ι ζ κ α τ α τ ν μ ι Χ ι ν τ α ύ τ η ν τ ν Β Δ ι
μ ο φ Ι α ν Π ο λ υ ο ό λ ω ν τ ο ϋ υ Π ε ζ ι κ ο σ Α ε Δ ι μ ο ι ρ ί α ι π ο λ υ ο ό λ ω ν τ ό τ ε τ ο π ρ ώ
τ ο ν ε ί σ ε λ θ ο ϋ σ α ι ε ι ς τ ν σ ύ ν θ ε σ ι ν τ ο ϋ Έ λ λ ι ν ι κ σ Σ τ ρ α τ ο ϋ σ α ν ά ν ε ξ ά ρ τ ι
τ ο ι κ α Ι κ α τ α τ ν μ ά Χ ι ν δ ι ε τ ί θ ε ν τ ο ε ι ς ε ν τ ω ν Τ α γ μ ά τ ω ν Π ε ζ ι κ ο σ δ ι ύ π σ
σ τ ή ρ ι ξ ί ν τ ο υ δ ι α τ ώ ν π υ ρ ώ ν τ ω ν Α λ λ ο λ ο ι ο Ι ο ι ο ι κ ο σ ν τ ε ς Σ υ ν τ ά γ μ α τ α Τ ά
γ μ α τ α , γ ν ό υ ν τ ν τ α κ τ ι κ ν τ ώ ν ύ φ ι σ τ α μ έ ν ω ν ε ι ς τ ν α μ ε σ ο ν κ α Ι ε κ τ ο σ
ε γ γ ς ό π ο σ τ ή ρ ι ξ ι ν τ ο σ π ρ ο χ ω ρ ο ϋ ν τ ο Π ε ζ ι κ ο σ δ ι α τ ω ν π υ ρ ώ ν τ ω ν Α ε Γ ο υ ρ
κ ι κ α ι δ υ ν ά μ ε ι ς ο ε ν σ α ν π ο λ υ ά ρ ι θ μ ο ι λ λ ά μ υ ν τ ι κ ή τ ω ν ό ρ γ ά ν ω σ ι ς τ
π λ ή Ρ ι ς Σ τ ρ α Τ ι γ ι κ ω ς έ σ τ ή ρ ι ζ ν τ ο ρ ι σ τ ε ρ Ο ν ε ι ς τ α ε λ ι τ ω ν Γ ι α ν ν ι τ σ ώ ν τ ο
δ ε δ ε ξ ι ό ν τ ω ν ε ι ς τ α ς ό π ω ρ ε Ι α ς τ ο υ ρ υ ς Π ι ί κ ο ν Α π α δ ε δ ε ν δ ι ά μ ε σ ο
χ ω ρ ο ς τ κ α λ ω ς ό ρ γ α ν ω μ έ ν ο ς ο ι α δ ι α δ ο χ ι κ ω ν δ Ρ Υ μ ά τ ω ν ε π ι τ ώ ν ε κ Π α ϊ
κ ο υ δ ρ ο υ κ α τ ε ρ χ ο μ έ ν ω ν π ρ ο ς τ ή ν π ε δ ι ά δ α ν τ έ ρ ε ι σ μ ά τ ω ν
Τ ο Σ ό ν τ α γ μ ι μ α ς - ν Π ε ζ ι κ Ο ν - τ Σ ό ν τ α γ μ α ε μ π ρ ο σ θ ο ψ υ λ α κ η
κ α Ι ε ν ε π λ ά κ ι π ρ ώ τ ο ν κ α Ι ε κ α τ έ ρ ω θ ε ν α υ τ ο υ π ρ ο ο δ ε υ τ ι κ ά α ν ε Π Τ ό θ ι σ α ν τ α
α λ λ Μ ο Σ υ Υ ά γ α τ τ η ς ι ν Μ φ α φ χ Ι α ς ν κ α Ι 110'1 Π ε ζ ι κ ο ν .
Ή μ ά χ ι έ κ ε ρ δ ή θ η λ λ α μ ε π ο λ λ α ς ά π ω λ ε α ς
Ο Ι ξ ι ω μ α τ ι κ ο Ι ε π έ δ ε ι ξ α ν γ ε ν ν ι χ Ι α ν δ ι α γ ω γ ν κ α Ι ε ψ ν ε ό θ ι σ α ν ε κ τ ο ϋ
υ Π ε ζ ι κ ο υ π ο λ λ ο Ά ξ ι ω μ α τ ι κ ο κ α Ι μ ε τ α ξ τ ο ύ τ ω ν δ α γ μ α τ ά Ρ Χ ι ς τ ο ϋ Π ε
ζ ι κ ο υ Ν ι κ ο λ ό π ο υ λ ο ς ε κ Μ ε σ σ η ν ί α ς
ν ν ύ κ τ α τ η ς ι ς η ς Ό κ τ ω Ό ρ Ι ο ο Ι τ ο ρ κ ο ι π ρ ο ο λ έ π ο ν τ ε ς τ ν
τ τ α ν τ ω ν δ ι ε π έ ρ α σ α ν τ ο ν δ γ κ ο ν τ ω ν σ τ ρ α τ ε υ μ ά τ ω ν τ ω ν ν α τ ο λ ι κ ι ς τ ο σ Ά
ξ ι ο υ κ α Ι α Ψ ι σ ι ν ε π ι τ ω ν θ έ σ ε ω ν μ υ ν ι ς τ ω ν μ ι φ α τ μ ή μ α τ α δ ι α τ ν δ ι α τ ή
Ρ ι σ ι ν τ η ς Ε π α ψ η ς κ α ι τ η ς ψ υ σ ι ο γ ν ω μ Ι α ς τ η ς μ ά Χ ι ς τ α δ π ο ί α ε ν τ ο ς τ η ς η
ι ϊ ρ α ς τ η ς π ρ ω α ς τ η ς η ς π α ρ ε δ ό θ η σ α ν η έ ξ υ ε τ ε ρ ι θ ι σ ν κ α Ι ή μ ι χ ι [-
λ η ξ ε ν
Μ ε τ α τ ν μ ά χ η ν δ Ε λ λ η ν ι κ ο ς Σ ψ α τ ς π α ρ έ μ ι ε ι ν ε ο υ ι τ ι κ ω ς τ ο ϋ Ό Ά ζ ι υ
ε π ι 2-3 ή μ έ ρ α ς κ α Ι τ έ λ ο ς δ ι έ ι α υ τ ο ν δ ι α τ η ς ε π ι κ α λ υ ψ θ ε Ι σ ι ς ο ι α σ α ν ι δ ώ
μ α τ ο ς σ ι δ ι ρ δ ρ μ ι κ η ς γ ε ψ υ ρ α ς Ά θ ι ν ώ ν Θ ε σ σ α λ ν Ι Κ ι ς
ν ι ν Ό κ τ ω ο ρ Ι ο υ κ α τ ε λ ή ψ θ ι ή Θ ε σ σ α λ ν Ι κ ι κ α Ι τ ο 90'11 Π ε ζ ι κ ο ν κ α
τ ε κ λ Ι θ ι ο ο ρ ε Ι ω ς τ η ς π ό λ ε ω ς Μ ε τ α π ι ψ α ι μ ο ψ η ν ό λ Ι γ ω ν ή ι μ ε ρ ώ ν Τ ι Μ ε ρ α ρ χ Ι Χ
μ α ς έ κ ι ν ή θ ι π ρ ο ς δ σ μ α ς κ α τ α τ ο γ ε ν ι κ ο ν δ ρ ο μ ο λ ό γ ι ο ν Θ ε σ σ α λ ν Ι Κ ι Ά ξ ι ς
Σ κ ύ Ο ί ρ α δ έ σ ι σ η ς Π δ ς έ ρ ι μ ι γ ρ ς Κ ά τ ω Γ Ρ Χ Ι μ α τ Ι κ ο ι Ο Ο ι Ο σ τ ρ ο
Ο ο ν Π α ρ α τ ο Ο σ τ ρ ο δ ο ν σ υ ν η Φ ε μ ι Χ ι ν μ ι κ ρ ά ς ξ Ι α ς κ α Ι ε ί τ α ο ι α τ η ς ν ο τ Ι α ς
π α ρ ι ι φ η ς τ η ς λ Ι μ ν ι ς Ό σ τ ρ ό ο ο υ ε ψ θ α σ ε ν ε Ι ς Κ α τ ρ α ν Ι τ σ α ν κ α Ι Σ ό ρ ο ο ι τ ς η δ η
Ά μ υ ν τ α ι ο ν . Έ κ ε ί θ ε ν ε κ Ό ι ά σ α σ α τ ν σ τ ε ν ω π ο ν τ ο σ Κ ι λ ν δ Ρ - Ν τ ε ρ ε ν ε ι σ η λ
θ ε ν ε ι ς Π ά ν ι τ σ α ν κ α Ι ε ί τ α ε ι ς Φ λ ώ ρ ι ν α ν
Τ Ο ν Π ε ζ ι κ Ο ί έ Υ σ ι Ν ε χ ε ί α ρ ο χ ώ Ρ η σ ε ν π ι ρ ο ς Π ο σ ι δ έ ρ ι κ α Ι ε κ ε Τ θ ε ν &-
κ ε τ ο ε ς τ ο σ η μ ε ρ ι ν ο ν χ ω ρ Ι ο ν Β α τ ο χ ω ρ ι έ π α ν ε λ θ ο ν μ ε τ α δ ε κ α ή μ ε ρ ο ν
ε ι ς Θ ε σ σ σ λ ο ν Ι Κ Υ ν Έ κ θ ε σ σ α λ ο ν Ι κ η ς μ ε τ ά τ ι ν α ς ή μ έ ρ α ς ε π ε Ο ι ά σ θ η μ ε τ α τ ω ί
λ ο ι π ω ν Μ ο ν ά δ ω ν τ η ς Μ ε ρ α ρ χ Ι α ς ε ι ς π λ ο Τ α Κ ι Χ Ι η χ θ η ε ι ς Π ρ έ ε ζ α ν κ α Ι ε κ ε Τ
43
θ ε ν ε Ι ς Π ε ρ ι ο χ η ν ά ν ω κ α ι κ ά τ ω Μ α ν ω λ ι ά σ σ η ς λ α ν μ έ ρ ο ς ε Ι ς τ η ν π ο λ ω ρ
κ ί α ν τ ο ί ί Μ π ι ζ α ν Ι ο υ κ α ι ε Ζ ς τ ν κ α τ ά Φ ε Ο ρ ο υ ά ρ ι ο ν τ ο ί ί 1913, π τ ώ σ ι ν α υ τ ο υ
κ α ι π α ρ ά δ ο σ ι ν τ Ύ ς π ό λ ε ω ς Ι ω α ν ν ί ν ω ν
Μ ε τ α τ η ν π τ ώ σ ι ν τ ο υ Μ π ι ζ α ν Ι ο υ κ α ι τ η ν κ α τ ά λ η ψ ι ν τ ώ ν Ι ω α ν ν ί ν ω ν ε
λ η ξ ε ν δ κ α τ α τ ώ ν Τ ο ύ ρ κ ω ν Π ό λ ε μ ο ς τ ο υ 1912-13.
Θ α έ κ θ έ σ ω π ε ρ ι λ η Π Τ Ι Κ ώ ς έ ν τ α υ θ α τ η ν δ ι ε ξ α γ ω γ η ν τ ω ν κ υ ρ ί ω ν μ α χ ώ ν
τ ο υ Π ο λ έ μ ο υ τ ο ύ τ ο υ α π ο σ τ ρ α τ η γ ι κ η ς α π ό ψ ε ω ς κ α ι ε ί ς τ ι ν α σ η μ ε Τ α α π ο τ α κ τ ι
κ η τ ο ι α ύ τ η ς π ρ ο ς ο ε θ α μ ν η μ ο ν ε ύ σ ω κ α ι ν ι α ε π ε ι σ ό δ ι α α τ ο μ Ι Κ ώ ς σ υ ν δ ε ό μ ε
ν α π ρ ο ς έ μ έ
Ό κ α τ α Τ ο ύ ρ κ ω ν Π ό λ ε μ ο ς π ε ρ ι λ α μ ά ν ε ι τ α ς τ ρ ε Τ ς κ ά τ ω θ ι κ υ ρ ί α ς μ ά
χ α ς
- Σ α ρ α ν τ α π ό ρ ο υ
- Γ ι α ν ν ι τ σ ώ ν
- Μ π ι ζ α ν Ι ο υ Ι ω α ν ν ί ν ω ν
α Μ ά Χ η Σ α Ρ α ν τ α π ό Ρ ο υ
Α Ό Ε δ α φ ο ς
Έ κ Θ ε σ σ α λ ο ν ί κ η ς π ρ ο ς Δ υ τ ι κ η ν κ α ι ε ν τ ρ ι κ ν Μ α κ ε δ ο ν Ι α ν δ ε ν δ π Ύ ρ
χ ο ν τ ό τ ε π α ρ ά μ ί α ά μ α ξ ι τ η δ δ ό ς ή τ ο ι Λ α ρ Ι σ η ς Τ υ ρ ν Μ ο υ Έ λ α σ σ ώ ν ο ς κ α Ι
ε κ ε τ θ ε ν δ ι χ ο τ ο μ ο υ μ έ ν η ά μ α ξ ι τ η δ δ Ο ς γ ε ι α ψ έ ν ό ς δ ι α τ ω ν σ τ ε ν ώ ν τ ο υ Σ α ρ α ν
τ α π ό ρ ο υ π ρ ο ς Σ έ ρ ο ι α Κ ο ζ ά ι ν η ν Φ λ ώ ρ ι ν α ν κ α ι α φ έ τ ε ρ ο υ δ ι α Σ ε ρ δ ί ω ν
κ α τ α μ η κ ο ς τ η ς ρ ε ί α ς π λ ε υ ρ α ς τ ο υ Ά λ ι ά κ μ ο ν ο ς ε Ι ς Β έ ρ ο ι α ν Θ ε σ σ α λ ο ν ί
κ η ν
Έ κ Κ ο ζ ά ν η ς ά μ α ξ ι τ δ δ ο ς σ υ ν ε χ ί ζ ε τ ο δ ι α Σ ι α τ ί σ τ η ς π ρ ο ς Κ α σ τ ο ρ ι ώ ν
Χ ι λ ι μ ε τ ρ ά τ ι ν α π ρ ο ς ρ ρ α ν α π ο Έ λ α σ σ ώ ν ο ς ε τ ε ρ ο ς κ λ ά δ ο ς δ δ ο υ π ο
σ π ά τ α ι τ η ς ώ ς ν ω 6000, κ α Ι σ τ ρ ε ψ ό μ ε ν ο ς π ρ ο ς Ά ν α τ ο λ ά ς δ ι έ ρ χ ε τ α ι τ α σ τ ε
ν α Π έ τ ρ α ς κ σ Ι κ α τ α λ ή γ ε ι ε Ι ς α τ ε ρ Ι ν ι ν
τ α σ τ ε ν ά Π Ο Ρ Τ Α Σ σ χ η μ α τ ί ζ ο ν τ α ι α π ο τ α ς ν α τ ο λ ι κ ά ς κ α τ α π τ ώ σ ε υ τ ώ ν
Κ α μ ο ο υ ν ί ω ν ο ρ έ ω ν κ α ι τ ώ ν δ υ τ ι κ ώ ν τ ο ι ο ύ τ ω ν τ ώ ν Π ι ε ρ ί ω ν
Π ρ ο τ η ς ε κ τ η ς Έ λ α σ σ ώ ν ο ς ε ί σ ό δ ο υ τ ο ύ τ ω ν κ α Ι ν α τ ο λ ι κ ώ ς τ η ς δ δ ο σ
υ π ά ρ χ ε ι τ ο ϋ ψ ω μ α Β έ γ λ α υ ψ ο ς 1142) , δ π ε ρ φ ρ ά σ σ ε ι τ η ν ε κ Ν ό τ ο υ ν
τ ώ ν Σ τ ε ν ώ ν Σ α ρ α ν τ α π ό ρ ο υ ε τ ε ρ α δ ε τ ο ι α ύ τ α ψ ρ ά σ σ ο υ ν τ ν υ τ ι κ ν ε ί σ ο δ ο ν
τ η ς σ τ ε ν ω π ο ύ Π έ τ Ρ α ς
Ά π α ν τ α τ α ϋ τ α σ α ν ό ρ γ α ν ω μ έ ν α μ υ ν τ ι κ ώ ς
Ά ν ε υ τ η ς έ κ ι ά σ ε ω ς τ ώ ν σ τ ε ν ω π ώ ν τ ο ύ τ ω ν κ α ι τ Ύ ς α π ε λ ε υ θ ε ρ ώ σ ε ω ς τ ώ ν
δ ώ ν ε ν ι σ ν α Τ Ο Υ ν ε σ Ι λ ί θ η τ ι ς Θ Ζ ς Δ υ τ ι κ η ν Μ α κ ι ε Ο ο ν ί α ν Κ ι α Ι ε Ι ς τ α ς π ε
ρ ι φ ε ρ ε ί α ς Γ ι α ν ν ι τ σ ώ ν - Κ α τ φ ί ν η ς α ι έ κ ε ω ε ν ε ι ς Ε ε Ι Υ τ ρ ι κ η Ι Υ Μ α κ ε δ ο ν ί α ν
Β Έ λ ι γ μ ό ς
Τ ό Έ λ λ η ν ι κ ό ι Σ ψ α τ η γ ε Τ Ο ν ρ χ ι σ τ ρ ά τ η γ ο ς δ Δ ι ά δ ο χ ο ς τ ό τ ε Κ ω ν σ τ α ν τ ϊ
44
γ ο ς , σ ν έ λ σ ε κ α Ι ε φ μ ι ο ο ε ν τ ό ν ε π λ λ μ ε ι ν ε κ τ ο υ ε δ ά ι ψ ο υ ς κ α λ τ ω δ υ ά
μ ε ω ν τ Ο Ο έ θ ρ Έ λ γ μ ο ν η τ :
- Π Ρ σ έ δ α λ ι ε κ Ι σ υ ν ε κ ρ ά τ η σ ε τ ο ν ε χ θ ρ ο ν ε Ι ς τ α ς ό υ ρ ω μ έ ι ς ν ο τ Ι α ς
ε Ι σ ό δ ο ς τ ω ν σ τ ε ν ω π ώ ν Π ό Ρ τ α ς κ α Ι Π έ τ Ρ α ς κ α Ι δ α τ ω ν Κ α μ ι Ο ο ν Ι ω ν
ό ρ έ ω ν Γ α ν ω α Μ ε χ ξ ά δ ε ς Β ο ρ ε Ι α ξ ς σ ε ι ν ω π ο ο Π Ρ Τ ς ο ι α τ η ς ι ν
Μ ε ρ α ρ χ ί α ς κ α Ι τ ο υ Ι π π ι κ ο υ ι α τ η ς Κ ο ι λ ά ς τ η ς Δ ε σ κ ά τ η ς ε π έ τ χ ε τ η
κ α τ ά λ η Ψ ι ν τ η ς ρ ε Ι α ς ε ξ ό δ ο ι τ η ς σ τ ε ν ω π ο ύ τ η ς Π ό Ρ τ α ς (5 χ ι λ Ν Δ Σ ε ρ
ο Ι ω ν . Ή κ α τ ά λ η Ψ ι ς τ η ς ρ ε Ι α ς ε ξ ό δ ο υ τ η ς σ τ ε ν ω π ο ύ τ η ς Π ό Ρ τ α ς ε π έ ψ ε ρ ε
τ η ν δ ι ά λ υ σ ι ν τ ο υ Τ ο υ ρ κ ι κ ο υ Σ τ ρ α τ ο ϋ κ α ι τ ο ν ο ι γ μ α δ ι α τ η ν α κ λ υ Τ ν κ σ τ ά
λ η ψ ι ν τ η ς Σ τ ε ν ω π ο ϋ Π έ τ Ρ α ς
Ό ι γ μ ο ς ο ύ τ ο ς ρ ι σ τ ο τ ε χ ν ι κ Ο ς ε Ι ς τ η ν σ ύ λ λ η ψ ι ν κ α ι τ ή ν Ε κ τ έ λ ε σ ι ν τ ι
μ α τ ο τ ό τ ε Γ ε ν ι κ ο ν Σ τ ρ α τ η γ ε ί ο ν κ α Ι τ ο ν ε κ τ ε λ ε σ τ η ν Έ λ λ η ν ι κ ο ν Σ τ ρ α τ ό ν
Γ Ά ξ ι ο σ η μ ε Ι ω τ α έ π ε ι σ ό δ ι α
α τ α τ η ι ν κ Ι ν η σ ι ν τ η ς ι ν Μ φ ο ο ρ χ Ι α ς π Ο Γ ι α ν ν ι τ σ α ε τ ξ ι Χ δ ε ς ε ξ δ ς
σ τ ε ν ω π ο ϋ Π ά ρ τ α τ π ο τ ε λ ο υ μ έ ν η ι ε κ τ ω ν Σ υ ν τ α γ μ ά τ ω ν Π ε ζ ι κ ο σ 80'1 Ν α υ
π λ ί ο υ 90'1 α μ ω ν κ α Ι 110'1 ρ π ό λ ε ω ς ε ν ω ε ν Τ ά γ μ τ ο υ π ρ ι α π α
ρ ε υ ο μ έ ν ο υ Β ο υ Π ε ζ ι κ ο υ δ ι ρ ε τ χ ε Ι μ α ρ ρ ό ν τ ι ν α κ α τ α τ α μ ε σ ά ν κ τ α ε δ έ χ θ η
ό λ ι γ ά ρ ι θ μ α π ρ α ε ξ Ά ν α τ ο λ ω ν λ ι α ν ε π ι τ υ χ η Ή π ο ρ ε ί α δ ι ε κ ό π η Ά π ό π ε φ α ι
ε π α ν α λ ψ ε ω ς ε μ α τ α ι ο ο ν τ ο δ ι α π υ ρ ω ν Ε κ τ ς ί δ Ι α ς θ έ σ ε ω ς τ ο υ έ δ ά ψ ο υ ς κ α Ι
τ ο υ σ κ ό τ ο ς μ η ε π ι τ ρ ε π ό ν τ ω ν π α ρ ά κ α μ Ψ ι ν τ η ς Ό α λ λ ο μ έ ν η ς χ α λ ι κ ώ δ ο υ ς ε κ τ ά
σ ε ω ς Ε Ι ς μ Ι α ν τ ω ν ά π ο π ε φ ω ν τ ο ύ τ ω ν ε ψ ο ν ε ύ θ Ύ δ ά ν δ ρ ε ί ο ς Τ α γ μ α τ ά ρ χ η ς τ ο ο
Π ε ζ ι κ ο υ Π α π α δ μ α ς π α ρ ο ρ μ ω ν τ ο Τ ά γ μ α τ ο υ ν α δ ι έ λ θ η τ η ν δ ι ά α σ ι ν
τ α ϋ τ η ν Ή ψ ά λ α γ ξ τ η ς Μ ε ρ α ρ χ Ι α ς ο ϋ τ ω ύ π ε χ ρ ε ώ θ η ν α π α ρ α μ ε Ι ν η μ έ χ ρ ι π ρ ω
ί α ς ε π ι τ η ς μ ι ν ι κ η ς τ α ύ τ η ς δ δ ο υ τ η ν π ρ ω α ν π ε ρ ί π ο λ ο ι κ α Ι δ ό π ο ψ α ι ν ό μ ε
ν ο ς ε π ι κ ε ψ α λ η ς δ ψ ο ψ Ι α ς π ο λ ό λ ω ν τ α π ρ ω τ α π ο λ Ό ό λ α π ο ε ρ η σ ι μ π Ι ι
σ ε ν δ Έ λ λ η ι ν ι κ ο ς Σ φ τ ό ς σ σ τ τ ς Σ Ό ά ρ τ ς - Λ ό ζ , ε π ε τ ύ χ μ ε ν τ η ν Έ ξ ό ν
τ ω σ ι ν τ ω ν π α ρ α π ω λ υ ό ν τ ω ν τ ν δ ι ά Ο α σ ι ν τ ς Χ α ρ ά δ ρ α ς Τ ο ύ ρ κ ω ν Σ τ ρ α τ ι ω τ ώ ν
Έ π ρ ό κ ε ι τ ο π ε ρ ό λ ι γ α ρ Ι θ μ ω ν Σ τ ρ α τ ι ω τ ώ ν ύ π ο χ ω ρ ο ϋ ν τ ω ν Ι κ τ η ς Ν ο τ ί α ς ε ί σ ό
δ ο υ τ η ς σ τ ε ν ω π ο ύ Π ό Ρ τ α ς ο ϊ τ ι ν ε ς ε π ε ζ τ υ ν Ά λ α ν ο Ι ν τ ε ς ν α δ ι α ψ ύ
γ ω σ ι ι μ έ σ ω Δ τ ι κ η ς Μ α ι Κ ι ε Ο ο ν Ι α ς π ρ ο ς , α ι κ α Ι Ο ι α ι σ α ρ ω θ έ ν τ ε ς τ η ν
ν ύ κ τ α μ ε τ η ν ψ ά λ α γ γ α τ η ς Μ ε ρ α ρ χ Ι α ς ε α λ ο ν ά π ο ψ ό ν π ρ ο ς τ ο λ α μ π ε ρ ό
τ ε ρ ο ν μ έ ρ ο ς τ ο υ χ ά ν δ α κ ο ς μ ό λ ι ς ε Ό λ ε π ο ν ν α κ α λ ό π τ ε τ α ι τ ο μ έ ρ ο ς τ ο ϋ τ ο ό π ο
τ ω ν σ κ ι ω ν τ ω ν Ο ι ο ο α ι ν ό ν τ ω ν Ε υ τ υ χ ω ς ή ε ξ ο ο ο ς τ ς σ τ ε ν ω π ο ϋ κ α τ ε λ ψ θ η
ε γ κ α Ι ρ ω ς ό π ο τ ω ν Ο ι α ά Υ τ ω ν α κ ω λ ό τ ω ς λ ο ι π ω ν δ ϋ ο Τ α γ μ ά τ ω ν τ ο υ Β ο υ Π ε
ζ ι κ ο υ Σ υ ν τ ά γ μ α τ ο ς
τ η ν π ρ ω ο ο ν ή π ο ρ ε Ι α σ ε σ θ η ml έ φ θ ν σ μ ε ν ε Ι ς ρ ε Ι α ι ν ξ δ ν
σ τ ε ν ω π ο υ Π ό Ρ τ α ς ε ν θ α έ δ έ χ θ η μ ε ν έ π ί θ ε σ ι ν Τ ο ρ κ ι κ ο Τ ά γ μ α τ ο ς ε κ τ ο υ
Δ τ ι Κ ι π λ ε ρ ο ί ί ς τ ό μ ι έ ι ρ ο ς τ ϋ τ Qni'jpxov ρ ε ί π ι α Π Α χ ι ο ί τ ε Ι χ ο υ ς Ψ ρ χ
ς α ν τ ο ς τ η ν σ τ ε ν ω π ό ν Τ ο ε π ι κ ε ψ α λ η ς Τ ά γ μ α τ ο ύ υ Π ε ζ ι κ ο ύ α ν ε π τ ύ χ θ η Ι ε
τ α τ ω ν ό π ε μ ε π ο λ ό λ ω ν κ α Ι ή ε π ί θ ε σ ι ς τ ω ν Τ ο ύ ρ κ ω ν ά π ε κ ρ ο ύ σ θ η κ υ ρ Ι ω ς
δ ι ά τ ω ν π υ ρ ω ν π ο λ υ δ ό λ ω ν μ ο υ Έ π ρ κ ε ι τ ο π ε ρ ί ά γ μ τ ς Τ ο υ ρ κ ι κ ο κ τ ε ρ
χ ο μ έ ν ο υ Ε κ Δ ι Θ σ κ ά τ η ς δ π ε ρ ν ο μ Ι σ α Ο Τ Ι σ τ ε ι ν ω π ο ς ο ε ν ε χ ε κ τ α ι λ η ψ θ η η
δ τ ι τ ό τ ε κ τ ε λ α μ ά ν ε τ κ σ ι ε μ π ν ε ό μ ε ν ο ν α π ο ε ν ξ λ λ ν Δ ε ρ Ι σ η ν α ν π τ ύ
ξ α ν τ α μ Ι ν σ η μ Ι ν π ρ α σ ί ν η ν Ι σ τ ο ρ ι κ η ς Τ ο υ ρ κ ι κ η ς α ξ Ι ς ή ρ χ ε τ ο α κ ά λ υ π τ ο ν
κ Ι λ λ α λ ά ζ ο ν έ ν ν τ ί ν τ η ς κ ε ψ λ η ς τ ο υ υ Π ε ζ ι κ ο υ Σ υ ν τ ά γ μ α τ ο ς ε ν ψ τ ο
ν Π ε ζ ι κ ο ν ε υ ρ ί σ κ ε τ ο ε ς Σ έ ρ ι Ύ τ ι 4-5 χ ι λ ι ό μ ε τ ρ π έ ρ α ν τ η ς σ τ ε ν ω
π ο υ
Ε ν τ α ύ θ α μ ο υ ε δ ό θ η ε δ κ φ Ι ν θ α υ μ ά σ ω τ η ν ξ ί ν τ ο σ π υ ρ ο ς τ ω ν π ο
λ υ β ό λ ω ν έ ν τ η μ ά χ η Τ ο Τ Ο ρ κ ι κ ο ν Τ ά γ μ χ κ λ ό π τ ω ς π ρ ο χ ω ρ ω ν δ ι ε σ κ ο ρ
π ί σ θ η ε ν τ ο ς λ ε π τ ώ ν τ ι ν ω ν τ η ς ώ ρ ς έ γ κ τ λ ε Τ π ν κ α Ι τ η ν ί σ τ ο ρ ι κ η ν σ η μ Ι ν
τ ο υ ή τ ι ς π ε ρ ι σ υ λ λ ε γ ε ϊ σ α ό π ο τ ο ϋ υ λ χ ο υ τ ο σ υ Π ε ζ ι κ ο σ κ α τ ε τ έ θ η ε ι ς
τ ο Έ θ ν ο ν ο λ ο γ ι κ ο ν Μ ο υ σ ε ί ο ν ν θ δ έ ο ν Ύ δ η ν α ε υ ρ ί σ κ ε τ ι
Μ ά χ η Γ ι ν ν ι τ σ ω ν
Μ ε τ α τ η ν δ ι ά σ ι ν τ ο σ Ά λ ι ά κ μ ο ν ο ς δ ι τ η ς μ ε γ ά λ η ς έ π δ τ σ γ ε φ ό ρ ς
π ε ρ ά τ Σ έ ρ ι ό Έ λ λ η ν ι κ ο ς Σ τ ρ τ ό ς μ ε τ έ ξ κ ρ Ι ω σ ι ν Ο Τ Ι δ Ο Ύ κ ο ς τ ο ϋ ε ς
Σ ρ ν τ ά π ρ ν Τ ο υ ρ κ ι κ ο σ Σ τ ρ α τ ο ύ ύ π ε χ ώ ρ ε ι π ρ ο ς Θ ε σ σ λ ν ί κ η ν ο ι δ λ ω
τ ω ν π ο Β έ ρ μ ι ο υ μ έ χ ρ ι Π έ τ ρ ς δ δ ε ύ σ ε ω ν ε κ ι ν ή θ η κ α λ υ ψ θ ε Ι ς π ο τ ο μ έ ρ ο ς τ η ς
Φ λ ω ρ Ι ν Ύ ς δ ι α μ ι ς Μ φ ο ο ρ χ ί α ς τ η ς ν η ς , π ρ ο ς Ά ν τ λ α ς κ α Ι μ ε τ α τ η ν ώ π ω
θ η σ ι ν ε χ θ ι ρ ι κ ω ν ν τ ι π ώ σ ε ω ν ε π ι ι Β φ μ ι ί ο υ ε Ι ς Κ α τ φ ί Ι Υ η ν ή χ Η η ο ι α τ ο υ
ο γ κ ο υ τ ο υ ε Ι ς π ε ρ ι ο χ η ν Γ ι ν ν ι τ σ ω ν κ λ υ π τ ό μ ε ν ς π ρ ο ς τ ς τ ί ς δ ι ά σ ε ι ς
τ ο υ Α ς ι ο ο ό π ο μ ι ς Μ ε ρ α ρ χ ί α ς τ η ς Υ Ι Ι η ς .
Α .. Έ δ α ψ ο ς
Ο χ ώ ρ ο ς τ ο υ π ε Ι μ ά χ η ς Γ Ι α ν Ι Ό σ ω ν π φ ι ι ο Ρ ί ζ ε τ α ι μ ι ε τ ο ο ξ Ι Ι τ ω ν Ν τ Ι ω
κ λ ι τ ό ω ν τ ο σ ο ρ ο υ ς Π ά 'C κ ο ν τ ω ν δ π ο ί ω ν τ α δ ι α δ ο χ ι κ α ί Ε κ Ρ Ρ π ρ ο ς ν ό τ ο ν
ν τ ε ρ ε ί σ μ α τ α ι ύ ν ο υ σ ι ε Ι ς τ α η τ ω ν Γ ι α ν ν ι τ σ ώ ν Έ ν τ ο ς τ ο ύ τ ω ν έ χ ό ν ο ν τ ο τ α
ϋ Ο α τ α τ ω ν ε κ τ ο ϋ χ ώ ρ ο υ Έ δ έ σ σ η ς κ τ ε ρ χ μ έ ν ω ν ύ δ α τ ω ν κ α Ι Ε κ τ η ς π ε ρ ω χ η ς
Ά ρ δ έ ς κ α τ ε ρ χ ο μ έ ν ο υ π α ρ α π ο τ ά μ ο υ γ λ ε ν Ι τ σ
Δ ό ν ι α σ α ί τ ι ς ε τ ι Ύ δ τ ι ε ρ ό Κ ε ι Ι Ό ε ι ρ Ι σ ε ν ω π ο π ρ ο α ι σ π ι ζ ο μ έ ν η ζ ό π δ
ο ρ γ α ν ω μ έ ν ω ν δ ι α δ ο χ ι κ ώ ν ν τ ε ρ ε ι σ μ ά τ ω ν σ τ η ρ ι ζ ό ν τ ω ν τ η ν μ ε ν ρ ε ί α ν π λ ε υ
ρ ά ν τ ω ν ε Ι ς τ ο δ ρ ο ς Π ά ϊ κ ο ν τ η ν δ ε ν ο τ Ι α ν Θ Ι ς τ α ε λ η τ η ς λ ί μ ν η ς Γ ι α ν ν ι τ σ ώ ν
Ά ν α τ ο λ ι κ ω ς τ ω ν έ λ ω ν κ α Ι τ η ς π ό λ ε ω ς Γ ι ν ν ι τ σ ω ν ε π ι τ ο υ Ά ξ ι ο υ ο δ δ ε ν u-
π η ρ χ ε ν π α ρ α γ έ φ υ ρ α Ι γ ν α τ ί α ς Ν ο τ ι ώ τ ε ρ ο ν δ ε τ ω ν έ λ ω ν δ ε ν ό π η ρ χ ε ν έ π
τ ο υ Ά ξ ι ο σ π τ μ υ λ λ η Ο ι ά α σ ι ς π α ρ ά ι ι ά σ ι ς τ η ς σ ι Ο η ρ ο Ο ρ ο μ ι κ η ς γ ρ α μ
μ η ς ,Α θ η ν ω ν Θ ε σ σ α λ ο ν ί κ η ς Η θ έ σ ι ς α δ τ η τ ρ ί σ τ η π ρ ο ς μ υ ν ν ο ι ό τ ι
ι τ ο Ι κ ο ν ο μ ι κ ή μ ι κ ρ ό ν π λ ά τ ο ς κ ο ι Ι ε ί χ ε ν τ α π λ ε ρ α Ι ξ η σ ψ α λ ι σ μ έ ν α ε ς
Π ά Κ ν κ α Ι λ η Γ ι ι σ ω Ε ί χ ε ν δ ι μ ω ς τ ο μ έ γ χ ξ λ ά τ τ ω ι ν ι α χ η π ι σ θ έ ν
τ η ς τ ο ν Ά ξ Ι Ο Υ Π α μ ό ν ρ ά γ μ α δ π ε ρ ν α τ ν α έ π ι ψ έ ρ ι η τ η ν σ Ι χ μ α λ ώ τ ι σ ι
δ λ ο κ λ ή ρ ο υ τ ο υ μ υ ν ο μ έ ν ο υ Τ ο υ ρ κ ι κ ο υ Σ τ ρ τ υ α ν μ ε τ α τ η ν μ ά χ η ν έ ν ε ρ γ ε τ τ ο
46
ύ π ο τ ο ϋ Έ λ λ ψ ι κ ο σ Σ τ ρ α τ ο ϋ α ν Ε υ λ α χ Ι σ τ η ς χ ρ ο ν ο τ ρ ι β ή ς ο ρ α σ τ η ρ Ι ω ς Ε κ μ
τ α λ λ ε υ σ π ρ ο ς τ η ν δ ο ι κ η ν γ έ ψ υ ρ α ν Ί γ ν α τ Ι α ς δ ο ο σ έ π Ι τ ο ϋ Ά ξ ι ο η τ ι ς δ ε ν
Ι γ έ ν ε τ ο
Β Έ λ ι γ μ ό ς
τ ο Γ ε ν ι κ ο ν Σ τ ρ α τ η γ ε ί ο ν Ά ρ χ ι σ τ ρ ά τ η γ ο ς Δ ι ά ο ο χ ο ς Κ ω ν σ τ α ν τ ϊ ν ο τ &.
ψ ή ρ μ ο σ ε κ α Ι έ δ ω τ ο ν ί δ ι ο ν έ π ι τ χ ή Η ι γ μ ν
- Σ υ γ κ ι ρ τ η ο ι ς τ έ χ θ έ ν τ ω π ε δ ί ω τ μ ή π ό τ ο ϋ τ έ ρ μ α τ ο ς τ ι ϊ ν
ύ π ω ρ ε ι ώ ν 'tou ο ρ ο ς Π ά ϊ κ ο ν μ έ χ ρ ι τ ω ν ε λ ω ν κ α Ι ύ π ε ρ α έ ρ α σ ι ο ι α τ ο ϋ ά ρ ι
σ τ ε ρ ο ϋ Β ο ρ ι ε Ι ω ς μ έ σ ω τ ω ν π σ σ ε ω ν τ ο α OlpOU; Π ϊ ν Κ ά λ ψ ι ς τ ω ν ,;1,0-
τ Ι ω ς τ ω ν Η ω ν Γ ι α ν ν ι τ σ ω ν ο ι α β ά σ ε ω ν έ π τ ο ϋ Ά λ ι ά κ μ ο ν ο ς κ α Ι Ά ξ ι ο σ σ ι δ η
ρ ο δ ρ ο μ ι κ ή γ έ ψ ι ρ α •
Ι . ; .•
Γ Ι Έ κ τ έ λ ε σ ι ς
Ή έ κ τ έ λ ε σ ι ς ύ π ή ρ ξ ε α σ Τ Ύ Ι α
Τ Ο ν Π ε ζ Ι Κ Ν (IV Μ ε ρ ι α ρ χ α ς , Ο Ο τ ε λ ο ν τ ο ρ ι ι σ τ ε ρ Ο ν Τ ή ς Μ ε ρ α ρ
χ Ι α ς έ π ρ ο χ ώ ρ η σ ε κ α τ α σ χ έ τ ω ς κ α τ α λ α μ β ά ν ο ν τ α δ ι α δ ο χ ι κ α Ο ρ γ α ν ω μ έ ν α ν
τ ε ε Ι ι α τ α κ α Ι η χ θ Ύ Ζ ν σ ν ι Μ μ ω μ έ τ Χ α τ έ ω ε ν μ μ τ α
Ό Κ ό ι ρ ι ο ς ο γ κ ο ς τ ι έ χ θ ι ρ χ τ α τ ή ν ν ό κ τ α ύ π ε χ ώ ρ η σ ε κ α λ ι Ύ λ θ ε τ ο ν
Ά ξ ι ν ο ι α τ ή ς μ α ξ ι τ ή ς γ ε ψ ό ρ α ς τ ή ς Ί γ ν α τ Ι α ς δ ο ο σ ο ι α ψ γ ω ν ο δ τ ω ς τ ή
α π ε ι λ ή ν τ ή ς υ π ε ρ κ ε ρ ά σ ε ω ς τ ο σ δ ε ξ ι ο υ τ ο υ ό π ο τ ω ν OLrJ. τ ω ν κ λ ι τ ό ω ν τ ο ϋ opou;
π ρ ο χ ω ρ ο ό ν τ ω ν μ ε τ έ ρ ω ν τ μ Ύ μ ά τ ω ν τ ο υ Έ λ γ μ ο υ Έ π Ι τ ο υ μ ε τ ώ π ο υ π ρ ό Γ ι α ν
ν ι τ σ ω ν α ψ η σ ε ν π ρ ο ς ο ι α τ ή ρ η σ ι ν τ ή ς ψ σ ι ο γ ν ω μ Ι α ς τ ή ς μ ά χ η ς ε λ ά χ ι σ τ α τ μ
μ α τ α α τ ι ν α τ η ν π ρ ω ϊ α ν τ ή ς π ο μ έ ν η ς π α ρ ε δ θ Ύ σ α ν μ α χ η τ Ι η μ ε τ ά λ α ψ ρ α ν
ά ν τ ί σ τ α σ ι ν
Ω ς π ρ ο ε τ π ο ι ν ο έ ν έ γ έ ν ε τ ο έ κ μ ε τ ι λ λ ε ι ς τ ή ς έ Ι τ υ ί α ς τ ή ς ν Ι Κ Ύ ς κ α Ι δ
Έ λ λ Ύ ν Ι Κ ς Σ τ ρ α τ ό ς χ θ ε Ι ς μ ε τ α 1 1) 2 μ έ ρ α ς ν α λ ό γ ω ς τ ή ς θ έ σ ε ω τ Υ ν
κ α τ ε Τ χ ε ν ε Ι ς Ά ξ ι ο ν π ο τ α μ ό ν ε δ ρ ε ν τ α ς δ δ ι κ α ς γ ε ψ ό ρ α ς κ α τ ε σ τ ρ α μ έ ν α κ α Ι
γ α γ κ ά σ θ Ύ ν α κ λ ό ψ Ύ ο ι α σ α ν Ι Ο Μ τ ν σ ι ο η ρ ο δ ρ ο μ ι κ ψ Τ ι α ό Τ Ύ ν δ ι α ν α δ ι
έ λ θ Ύ τ ο ν π ο τ α μ ό ν ο ι α τ α χ θ ε Ι ς μ ε τ ά 2 1) 3 μ έ ρ α ς γ ύ ρ ω τ ή ς Θ ε σ σ α λ ν Ι Κ Ύ ς ν
κ α ι κ α τ έ λ α β ε ν τ η ν Ύ ν Ό κ τ ω ρ Ι σ 1912.
Α ξ ι ο σ Ύ μ ε [ ω τ α Έ π ε ι σ 6 δ ι α
α Η Χ Ύ τ ω ν Γ ι α ν ω ν υ π ή ρ ξ ε σ Κ ι λ η ρ ζ ι δ ι α τ ό 90,;1 Π ε ζ ι κ ό ν Έ φ ο
ν ε ϋ θ η σ α ν π ο λ λ ο Ι ξ ι ω μ α τ ι κ ο Ι τ ο υ μ ε τ α ξ ύ τ ω ν δ π ο Ι ω ν μ ν Ύ μ ν ε ό ω τ ο ν Τ α γ μ α
τ ά Ρ Χ
ν
Ή λ ι π υ λ Σ κ α Ι Τ Ο Υ Ά ν ι Θ π λ χ α γ ό ν Σ γ ϋ ρ ο ι ν Γ ι ρ Ο δ τ ο ς ε ί χ ε σ υ ν
ε κ π α ο ε θ μ ε τ έ μ ο σ ε Ζ ς τ η ν ό Π ρ έ Τ σ ν τ ω ν π ο λ υ ό λ ω ν κ α ώ κ ε τ Ύ ν λ
λ Ύ δ ι μ ο φ ί α ν π ο λ υ β ό λ ω ν τ ο υ Σ υ ν τ ά μ α τ
β τ η ν έ Π μ έ ν Ύ ν τ η ς μ ι Χ Ύ ς τ ω ν Γ ι α ν ν ι τ σ ω ν π ε σ τ ι λ Ύ ν ό π ο τ ή ς Δ ι ο ι
47
κ ι σ ε ώ ς μ ο υ (90'1 Π ε ζ κ ό ν ν α σ υ ν τ ά ξ ω έ π ι τ ο π ί ω π ρ ό χ ε φ ο ν σ ε ά Ύ α μ μ α
τ ο υ χ ώ ρ ο υ π ε δ ί ο υ μ ά Χ ς τ ο υ υ Π ε ζ κ υ Τ ο π ε δ ί ο ν μ ά Χ ς π α ρ ο υ σ ί α ζ ε ν μ ί α ν
ε Ι κ ό ν έ π ι γ ε ί υ Κ Ο Λ Α Σ Ε Ω Σ Π τ ώ μ α τ α μ ε ο έ ρ ω ν κ Ι Τ ο ό Ρ Κ ω ν κ ε ι ν τ π ο
ά π ο σ τ ά σ ε ω ε Ι ς ά π ό σ τ α σ ι ν μ έ τ α μ ά τ α ν κ τ ά τ α π ό δ ι α γ υ μ ν ά ν ε υ μ π ε
χ ώ ν ω ν κ α Ι λ π ώ ν ε Ι ο ώ ν μ α τ σ μ υ Ό λ α τ α ε χ ο ν ψ α φ έ σ ε ι κ α τ α τ ν ν ύ
κ τ α κ α Ι τ ν π ρ ω ϊ α ν ο Ε ν ε κ κ λ έ π τ α τ ώ ν γ ύ ρ ω χ ω ρ ί ω ν Ψ α π τ ώ μ α τ α μ α υ
σ μ έ ν α ρ χ ι σ α ν ν α μ υ ρ ί ζ ο υ ν π κ υ σ τ κ α κ α Ι ο Ι κ ό ρ α κ ε ς κ Ι α Ε κ ο ι ν ώ ς κ α
λ ο ύ μ ε ν α ι ε τ Μ α κ ε δ ο ν ί α κ ά Ρ ε ς π Π Ό α ν τ ο ε τ ο ι ι μ ι α ν α τ α Κ Χ τ φ ά γ ω σ ι
κ α Ι π ο υ ε € λ ε π ε κ α ν ε Ι ς τ ο υ ς ν ε κ ρ ο κ λ έ π τ α ς ν ν α ψ α ί ν ω ν τ α κ α Ι ν α έ ξ α ψ α ν ί
ζ ω ν τ α ι , μ ι λ λ ό μ ε ν ο ι μ ε τ α ο ρ ν ε α τ ο ύ ρ α ν ο υ ε Ι ς τ ν δ α π α γ ή ν ο δ τ ο ι μ ε ν τ ώ ν
ρ ο ύ χ ω ν κ α Ι τ ω ν λ ο ι π ω ν ν τ ι κ ε ι μ έ ν ω ν τ ω ν ν ε κ ρ ω ν τ α δ έ δ ρ ν ε α τ ω ν σ α Ρ κ ν
τ ω ν
* Τ ι ς ι ψ ε ς wfJ ο λ μ ο υ τ ό 90'1 Σ ό ν τ η λ φ μ ω ν π ο υ τ ό Σ υ ν τ ι γ μ δ λ ο κ λ ί ι
ρ ο υ 'tijt;; ε ι σ σ η ν ι ς ρ Ι ι σ ε ι Π ι Τ σ τ Ι ς π ι ρ ι ο φ υ λ α κ ε ς Κ Ι Ό ο λ
ι φ ι ε ι
σ τ Η ο ι μ ε σ τ η θ
μ ε τ ο Ι Ι ς έ χ ι θ ρ ο Ι Ι ς τ ο σ Γ έ υ ς Ά λ λ σ ι σ ν σ ε ι μ ι Ο Ο τ ι ε δ Ι κ ι ρ ι δ ό ά κ ό μ Ύ Σ υ ν τ ι γ ι μ ι τ σ ο μ
μ ε ρ Ι ζ ο ν ι τ ή μ ι σ Τ τ ο ο : Τ ό 80'1 Ν π λ Ι ο ο κ Ι τ ό Ι Ι ο ν 'tijt;; Τ ρ ι π ό λ ε ω ς ω δ μ ω ς
τ ώ ρ α δ λ γ ο ς γ ι σ τ ό θ ρ υ λ ι ό 9.0'1 'tijt;; μ ά ς π ό ε ι μ ι σ έ ξ Ι ρ ε Τ Ύ μ ι σ ζ Ύ λ ε Ό Τ ι
μ ι σ ά σ ύ γ Κ Ρ Ι Ι Τ Ύ Ό λ ι ε ι μ ι κ ή δ ι σ Ύ κ ι χ τ σ Ό ι ι Ι ι ε ώ τ ι ε ρ ο υ ι Χ σ ν ι 11 π ι ο ι λ ι ε μ ι κ ή α ό τ ή δ ρ Ο Ο σ η
ό τ δ 21 - μ ε τ ό ι ρ ω τ φ ά ι ν τ φ τ ς μ ε γ ι λ η ι ι έ α τ ι χ ν α σ τ Ο Ο ε ω ι Π Ο ι Ι Ι ν ί κ η σ ε
τ ο ό ι ό κ ι ο ο ρ ν θ κ ε ε ι σ ι μ ι τ ι κ σ ν σ Ό Ρ Ο Ι Ο Κ Ό ν ο ε ι τ ό ν μ ι ι φ ι ή μ -, λ ι φ Π Ι ε
Ό ι κ ι τ ο ό ι ι λ ι ν Ι Κ υ ι π λ έ μ υ ι σ τ λ Ι ζ ε τ ι ι σ τ Ι ι δ ι ι θ ε ι 'tijt;; κ ε δ ν ί α ι ι κ σ τ
τ ό ν π ρ ω τ ο Ο Ο ι Ι ι κ μ ι ο π ό λ ι μ φ τ ι χ ν ι ε ι α ι τ ή ν ύ ι κ ρ ν Ι Ε Ι ο ι υ ρ ι α ν ι ε Τ ο τ ή ν Μ ι Κ ρ ν Ά σ ι Ι Χ
Ό ι φ ε Τ σ π ό λ ι Ε Ι μ ο Τ ι σ 40 - -41 κ ά Ι φ ε ε ι ά ό τ Ι ς γ ρ α ι μ ι μ έ ι 'tijt;; μ ά Χ Ύ ς
Ό ε λ Ό ο Τ Ι ι τ έ τ ο ι ε ι 'OOt)rI; π ι ο λ φ ι κ έ ς Ε Ι τ έ ς φ ι χ Ι ε ι π ω ι τ Ι ι γ ώ ρ ζ α ν κ λ ο ί
Ά θ Ύ ν Τ ι Ι Ι Γ ι ό ό Κ Ι ό ι σ τ Ρ ε ν κ Ι τ ό ν ν ν σ Π Ο ι λ ε μ ο υ ν τ ο υ ι Σ Π α ρ τ ι τ ι ε
Π ρ σ φ γ ε ι ά ι κ μ ι ο ο φ Ι Ύ σ ι Κ τ κ ι Ι λ λ ο Κ Ι σ υ ι γ ι Ρ τ ν π σ ν τ τ ο σ τ ρ α τ ι ω τ ι κ ό
σ ω μ Ό Ο Ο Ι Π ι ι π λ ι φ ι ε Ό ό λ ι γ ι ι ρ χ ι κ 'tijt;; Σ Π ι Τ Ύ Ι Κ Ι τ ο υ ι π γ ε ι 'tijt;; Π Ι Χ
Ό ρ Ι θ τ ο υ ι Δ έ ν ξ έ ι ρ ω Π ι ο ι ό ι ό τ ο ύ ι Μ η ν ί ο ο ι λ σ Υ α τ έ χ ν ι ε ι τ ο Ι Ι ι μ ε τ Χ λ έ ν τ ο π ρ ο υ α
σ μ έ ν ο υ ς θ ι κ σ Ό σ η ν γ ρ ά ι ψ η τ φ π ο λ ι ε ι μ ι κ ή σ τ ι τ 900 Σ υ ν τ ώ Υ ψ ι ι τ ο ς π ό θ ά ε ί ν ι
11 π λ μ ι Κ η Ι Ό φ Ι 'tijt;; Μ σ η ν ι ι α ι ι θ ι ε Τ ι ι ώ ι δ Ι σ ο ρ ι ο δ Ι φ η ι Φ j θ α ε ί ν
δ Ά ....Μ λ ι ώ τ η ι δ Τ ι σ έ λ Ι Ι Χ Ι λ η ι γ ι δ ι Κ Ύ Ι Δ ε μ ο δ ό ι j θ σ ε Τ ν ι μ π ω ι δ ι σ ρ ό ι δ Σ
θ ό π ο Ν ο ι γ ι δ ι έ ς j θ ε Ν ι μ π ω ς δ Γ ι ω ρ γ ο ι Κ ι λ ι γ Ι ι ρ π λ ι ι j κ ι χ π ο ι ο ι π ι χ ν τ ω
π ρ έ ι π ε ι ν ι χ ι ε Τ ν ι ι ι Ρ Ι χ ν ω έ ω τ ή ν Ι Μ α ι π ω ς δ ι μ ρ ι ι χ ν ε ι τ ο ό ι σ π ό υ ι κ Ι iItIEpt-
ι έ ν ω τ ο φ ό ι τ ρ ω μ ι χ τ η ι m.t τ ό κ ι Π Ο μ ι Χ τ η ς Α ν ζ ω σ Χ ω Κ ι ν χ ω φ ό γ ε ι ι
Ι κ ι ν π ι η θ ω ... Γ ι ι χ τ Ι α ό τ ή ε ί ι 11 σ τ ό φ μ ι ο υ Ν σ Χ Ι ρ υ μ ι κ ι χ Ι ν ι χ Ι κ ο π ο ι ο μ ι Ι έ
't!k έ Π ι τ ε ό γ Ι Χ ι Ό τ ι υ ν ι λ λ ω ν Ή δ ι ι σ Ύ ε Ι ω σ η δ μ ω ι α Υ τ ή ι λ ώ ι ε ι Ι π ρ έ ε ι ν σ χ
π λ ώ σ ε ι Ά λ λ ι ο ϋ δ μ ω ς κ α Ι δ χ ι έ θ ι υ Γ ι ι τ Ι τ ώ έ ν α Ο ψ ε γ ι τ Ι ι θ ι σ Ι ε ι τ ο σ Ι Ι
Σ ν τ σ γ ι ι Ι σ Ό ο ό ι ι Κ ν ι ι Κ Ι ς Π λ Ψ Ι Ό Κ μ α ι α ι γ ρ σ φ ε ι γ ι σ τ ό Γ φ Ι η ι
τ ο Ν ι κ ο λ ο λ Ο γ ι α τ ό ν Π ι ι ή μ ι γ ι σ τ ό ν Κ ο ο τ φ α ι ρ η Κ Ι γ ι ι τ σ ο ο ι λ λ ο υ ι π ώ ν
μ ο υ ι μ Ο Ο Ρ ρ ε ι τ ν λ έ ι μ ω ι ν σ ό τ ν Α Ι ω ν Ι α τ Ι Ι 11 ι μ ν μ Ύ Κ Ι μ έ ....() ς ε Τ ν α ι τ ο
Ό ω ι Σ φ γ η κ α σ τ ο ι γ ι Δ ν χ α ρ ο Ι μ ι ε Θ μ ε Τ ι ύ ι δ ι ι Κ Ι τ ο υ κ ό π ο ο ι ι Ι 'tt;
δ ι κ έ τ Goo,lre.c. Δ ν μ λ ε μ ω ι τ ι Π ι π ε γ ι Τ ά Ν ώ ν μ ο α ε τ ί Σ ν τ ά
Ι Ι Τ ν ώ ν ι τ σ θ ε ι ρ ι τ ο λ α ι ί Ο Ο Ο Ο Ε Ι Ρ δ Ι ζ ν τ Ι ι μ σ χ ε ς κ Ι τ ο Ι Ι π Η
μ ι ο ο ι Κ α Ι τ έ τ ο ι α θ
ι ε ρ ι σ χ ι ε ι
π ι ο λ λ σ τ ό Σ ό ν τ α Ι 'tijt;; Κ α ι μ ά Ό Ι Σ τ σ 1912 Π ί Μ θ η κ ε
τ ό σ ό ν η μ λ έ μ τ ό Ξ ρ σ ά λ ι Ι τ ο σ Σ ι Θ ρ μ ι σ ι σ τ ό π λ ω ι μ κ α Ι τ ί
σ ω τ η τ Ύ ι Π α ι ψ ι ι δ ι α ι ι ξ ν ω Π ν τ σ Ά π ό τ Ι ι Π ι α ι ι τ Τ ε ι τ ι Ε ό Ρ Χ Ι Ι τ ι
Μ ε τ α τ η ν κ τ Υ Ψ ν τ Ύ ς θ ε σ σ α λ ο ν ί κ η ς δ Έ λ λ η ν κ ο ς Σ τ ρ τ ς έ Κ Ψ ι θ η
π ρ ο ς τ η ν Δ υ Τ κ η ν Μ α κ ε Ο ο ν ί α ν ν θ α τ ο Π σ υ μ α ν τ ό χ η μ el; Σ ρ ο τ ς ε Ι ς
τ η ν V ε α ι χ ί ι α ό π έ σ τ Ύ ν υ κ τ ε Ρ Ι Ι Υ ο ν ι α ι σ μ ό ν ο σ τ ι ς ε π έ φ φ ε σ χ ε δ ό ν Π ι
Ο ά λ υ σ ί ν τ η ς κ α Ι ι κ α τ ά λ Υ ψ ς τ ο ύ χ ώ ρ ο υ τ ο ύ τ ο υ π ή τ ε τ η ν ά τ ο υ
Έ Κ ν ή θ η π ρ ο ς τ ο ν χ ώ ρ ο ν τ ο ϋ τ ο ν ϊ ρ κ ε τ ο ν μ έ ρ ο ς τ ο υ Σ τ ρ α τ ο ϋ Τ ο ό π ό
λ ο ι π ο ν π α ρ έ μ ε ι ν ε ν ε Ι ς χ ώ ρ ο ν Θ ε σ σ α λ ν ί Κ Ύ ς - Γ α ν ν τ σ α - Λ α γ κ α δ - Ν ι
γ ρ Ι τ α OLCt τ η ν κ α τ ο χ η ν κ α ι Ο α τ ή ρ η σ ν τ ο υ χ ώ ρ ο υ τ ο ό τ ο υ ό π λ ε π ο μ έ ν ο υ ό π
τ ω ν Β ο υ λ γ ά ρ ω ν
Τ ο ν Π ε ζ κ ό ν μ ε τ α τ ς Μ ε ρ α ρ χ ί α ς έ κ ι ν ή θ Ύ κ α τ α τ ο δ ρ ο μ ο λ ό γ ι ο ν Α
ς Θ μ ο ο ρ ι ε ς Μ λ Ι Ό ε ε ς τ ς Ά Ι μ Ρ ι κ ς Σ ν ό χ έ ρ ι τ ο υ ς η Ο Ι Χ Ν "JOC π ω φ ε ό ο ο ο ν Σ ν ό xt,pt τ ο υ
τ ν ν α ά ι θ ι ι ι χ ι φ ο ι ρ σ ο ο ν κ α Ι ν α μ η ν θ ν Α κ ο ο ο α ν δ μ ω ς τ ό σ ά λ π ι ο ι μ ι ι χ τ ς π ι φ Ι δ α ς
(j,y,ouoo.v τ ό ρ ό σ τ ι ι γ μ α τ Ύ ι φ δ ι ς τ ι σ ι ς χ α Ι ρ θ ι ι ι ν ι Η ρ θ α ν κ σ Ι Π ι ο λ έ ι μ η σ ι α ν ν Ι χ α ν κ α Ι
π Θ β α ν ι α ν Τ ό Ι ί ώ τ η μ ι ι Π ί ο Ο Κ ε τ ό τ ε σ τ ό Β ο ο σ ι λ έ ι α Κ ω ν σ τ ι χ ν τ ϊ ν ο δ τ α Υ ι μ α τ ά ρ χ η ς Κ ο ο τ ή
ψ α Ρ η ς ε Ι Ν ι α ι τ ό έ ι ρ ώ τ η μ α ί ι Ψ Ι λ λ ι α ν τ α χ ι ε Ι λ η δ λ ω ν τ ω ν φ ν Ό ι θ έ ν τ ω ν κ α Ι τ ρ α υ μ α τ ι
σ ι θ έ ν τ ω ν τ ό τ ε ή ρ ώ ω ι ν Κ ι ε Ι ν α ι α ί ι τ ο Ι ο ι Ι ί ώ ν Ι Ο Ρ λ ο χ Τ τ ε ς Τ Ι Ι σ Έ λ λ Ι μ σ Α π ό
τ η ν Ό ι μ ι κ η α Υ φ ν η ς ι ρ ι α ν ι λ λ ι ι ν μ ί α σ ω τ Ό ς τ ι ν κ ι δ Γ ι ω ρ ο ς Τ ο ο ο ο ο ό λ η ς
π ρ ω τ Ο ι ό ς τ ο υ Ό Α ι π σ τ ο λ Ο Ό Ρ Ο ι χ τ ο ο ό λ η ά ώ τ α Π λ τ ά ν ι ι α τ Ύ ς ρ ι φ λ ι α ς Η ρ θ ε ι ά ι π ό τ ό
Σ Ι Κ Ι Χ Υ Ο τ η ς μ ε ρ ι κ ς Ο Ο φ ν ο α ς τ Ι ς Π υ δ έ ς τ ο ο κ α Ι τ Ι ς ι θ ι ο ο ε ι έ Τ Ο Ό Π ο λ μ σ ε
τ ι ι ι μ Ι σ ι τ η χ ε σ τ η α κ λ η ρ η μ ά χ η τ ω ν Γ ι ι α ν ν ι σ ν Κ ι α Ι π έ ι θ ι α ν ε ι Ρ ω τ ν τ α ς τ ό δ ι π λ α ν ό τ ο υ
κ α Ι Π ι ρ ω ι ο ξ ι δ ε ι φ ό τ ο υ Ί Ι ρ α ι κ λ σ α τ ο ο ό λ η ν ν ι κ ή ο ψ ε Hjocl τ ό τ ε ά κ ο υ Υ ο ν τ α ς τ ο
Ό ο ί ι ς ν ι Κ ί ι ζ ή τ η σ ε ι χ ύ τ ό τ ο σ χ α Ό Ι ι Χ π ο τ α ν α κ λ Ύ
- Ν ι ε ι Ρ ό Ή ρ α κ λ Ύ ν ε ρ ό ι ό •.. ».
Ή Π ι ο Ι η σ η ρ α Ύ ό θ η σ ε ο ν έ ρ χ ο ι μ ό Ό Ο Ό σ τ ψ Ε λ λ ά ι δ α Κ ι ι Χ Ι τ ό ν ρ ω κ ό χ ο ο μ ό τ ο ο ι
μ ε ρ ι κ Ι σ τ ί χ ο ι π ό τ η ν θ ''00\), Π ί δ σ Ι Ι ά τ φ ι ι α σ τ ό Έ κ α θ έ ω ν έ κ έ κ ι α
σ ε λ 118-119.
« ••• Μ ό ν ι κ η τ η ς δ ε ρ ό λ ε ς ο π ω ι ν α yupΙ
ν ά σ η ς τ δ χ λ ο υ τ η 6001).
Σ ε λ ό φ ο ι χ φ ν ο φ ό Ό τ ο μ μ έ η τ ι χ ν ν ά ι φ ή σ η ι ς
τ ο τ ψ φ έ ν ο σ ο υ σ π α θ Ι • • •
Σ ε τ έ τ ο ι ο λ ό φ ο ι ι λ ά γ ε Ι ς τ ό Θ φ ά λ ι
χ α Ι ζ ή τ η σ ι ε ς ι ν ι ε ρ ο π Ό ο ύ ς γ ό ρ ω
Ν α ό ς φ υ ι τ ι ρ ω σ ι ε μ ε ι μ ι ς Κ δ Ο Ι ι η η ς σ ο Ι Φ ά λ λ ε ι
ό ρ λ ι Κ ό σ Κ λ Ύ •
Ό γ ρ Ο Ο φ ω ν Ό Ό ε ς τ Ι ς σ ψ ε ι ώ ί σ ε ι ς τ α τ ψ wepCd80 έ κ ι ε Ι ν η τ ω π ο λ έ μ ω ν Υ Ι α ν
δ Υ ι Ρ α ς τ ν ι Ι ν ι α ι ι κ ω ν σ ι α δ λ ό κ λ η Ρ Ο χ ω ι ρ ι ό τ α Π λ ι τ ά ι α τ ζ Κ Ό α ρ ι σ σ Ι ι α ς
Έ ρ ι α Ύ ρ φ μ α π ι ο ο ο ι Ι ι ς Κ ι ι Ι ο Ι ά ι Ρ ρ ι χ Ο ω ν ι ι χ ι σ τ ι κ ε ς ε ι σ τ λ Ι Ι α ν σ τ ο μ έ τ ω π ο
κ ι ι χ Ι σ τ φ ς ε ν η τ ε ι σ κ ι ι χ Ι τ ύ δ Χ Ι ε Τ ν α Π ι φ τ ι α ν ν Κ α Ι Θ μ τ α ι μ ε σ γ κ Ι ν η σ η τ ό
τ Ι π ι χ Ψ ό Κ τ ι π ά ι θ ο ι ς Ι χ ν Κ ι Β ί ν α τ Ύ ρ μ μ α τ α τ ω ν ι ο λ ι μ ο ι ω ν •Α ξ έ χ ι σ τ α π ά λ 'tou
μ έ ν ο ο ν τ ι γ μ τ ι π ο ύ ν α ς λ λ ο ς Π ί ε λ α ι Ο Ύ ό ς τ ό μ π ό Ό Ο Ο 'roSpV:OO"(IS 't'oc δ υ Ο μ έ τ ρ ι χ ι b
Π ο ο ν α γ ι ώ τ η ς Τ σ α τ σ ο υ λ η ς Ό Ο Ο Π ε ι Ρ ο ι χ λ Ύ ρ σ ψ ι ε π ή μ ά Ν α Ό Ο Ό ά ι π ό τ ψ Ο ό κ ρ α ν Ι α
Ρ ω σ α ς Γ ι α τ Ι ')(jocl ς τ α Κ ε Τ ψ τ σ α ν ο Ι α ν τ Θ ς τ 900 Σ ι ν τ ά Ύ μ Τ ς Π θ ι ν ι ε κ ι ι
τ ό ς τ ό Ό ε λ ω τ α Τ ζ Π Ι ε Ν θ μ ι ε Ρ ο υ λ ε ά ρ η Ό ο σ 67, ά ι ι 'to γ ι α γ γ ρ α ι ν Ι Ι Ι σ ι μ ν τ ρ ι α ι ι ι τ σ ϊ
ι ο ί ί 'roU, σ τ ο ι σ η Λ Ι Ε ι τ ι Κ ό δ ι μ τ ς •Α ι θ ή ν ι α ς Κ Ο ύ ρ ι ρ ι ω σ Ρ ο ς τ ό τ ι ε ά π ό Υ Ρ Ι Π
π η δ ε ν μ ι ε σ α ν ι Χ ι χ α φ τ σ ω α τ ό σ ν τ ε λ ι ε ι α ί ο έ π ι ζ ι ν α τ ι ν ε ρ ο λ Ι Ο Χ τ Ι ν κ ε Ι
ν Ύ τ ς ι
ι ξ ι φ ι ν η ς
α ς Α ς stwx.Lot Ύ ρ α ι μ η ι ς Τ Ο ί ς φ ς Κ ι ι Χ ι Ι ρ π έ
ι ι ι λ α
σ τ ή
μ ν ή μ η κ α Ι σ τ η α τ η δ ι κ '\:IOU χ α Ι τ Ι Ο ν λ λ ω ι μ Π λ ε μ ι σ τ Ι ν τ ο υ Ο λ ω ν Τ Ο Ό ς
49
4. r. Κ Ο Μ Λ Δ Κ Π Ο Δ Ε Μ Ο Ι
ξ ι Ο ς Γ ι α ν ν ι τ σ α Σ κ ό δ ρ α Π ό δ ο ς Α ν ω κ α Ι Κ α τ ω Γ ρ α μ μ α τ Ι κ ο ν Ν ο τ Ι α
Λ ί ι μ ν η ς Ο τ ρ ό Ο Ο υ Σ ό Ρ ι τ ς Β ε ό Φ λ ώ ρ ι ν Π ι σ ο έ Ρ ι Β α τ ο χ ω ρ ι Μ Π Ρ Ζ
ν ί τ σ α .
Σ υ ν ψ ε ς Ό σ τ ρ ο Υ κ α Ι Σ ε Κ λ ι δ ί μ ι ά χ α ς π ρ ο ς ι γ ψ τ ι τ ι ν α
Τ ο ύ ρ κ ω ν κ α λ ύ π τ ο ν τ α τ ο π λ ε υ ρ ο ν τ ο υ Τ ο υ ρ κ ι κ ο υ Σ τ ρ α τ ο ϋ α τ ι ν α ε ί Ι κ ό λ ω ς ι Χ
π ώ θ η σ ε ν ψ ο ς Φ λ ώ ρ ι ν α ν ι Κ Ι τ έ λ ι χ ε ν ύ λ ε Υ τ ω μ ε τ ο ο ς ό λ ο ς δ Τ ο υ ρ
κ ι κ ο ς Σ τ ρ α τ ό ς ό π ε ρ τ α ς 15 χ ι λ ι ι α ς ό π ο τ ο ν Τ ζ α ή τ Π α σ α δ σ τ ι ς ύ π ε χ ώ
ρ ε ι π ρ ο τ ω ν Σ έ ρ ω ν έ χ ό ν τ ω ν κ α τ α λ ι ε ι τ ο Μ ο ν α σ τ ή ρ ι ο ν δ ι έ ρ ρ ε υ σ ε Υ
μ έ σ ω Κ ι ρ υ τ σ ά ς 'YJrht Λ ε σ κ ο ο ι κ ί ο υ ε Ι ς ω ι ν α λ α ω ν μ ι έ ρ ο ς ε Ι ς τ η ν ά μ υ ν α ι Υ
τ ο ϋ Μ π ι ζ α ν ί ο υ μ έ χ ρ ι τ ς ι λ ώ σ ε ω ς τ ω ν Ι ω α ν ν ί ν ω ν ό π ο τ ο υ Ε λ λ ν ι κ ο υ Σ τ ρ α
τ ο υ
ε τ ι τ ι ν α ς μ έ ρ α ς π α ρ α μ ο ν ή ν ε Ι ς τ ο χ ω ρ ί ο ν τ ο ϋ τ ο τ ο ν Π ε ζ ι κ ό ν ω
κ α Ι λ ο ι π ή ι ν Μ Θ Ρ Ο Ο Ρ Χ Ι Ι α € π ψ ι θ ε γ ε Ι ς Θ ε ο α λ ο ν Ι κ Υ κ α Ι έ π ι ι β α σ θ ε
π λ ο ί ω ν μ ε τ ε ψ έ ρ θ ε Ι ς Ι Ι ρ έ ι Ό ε ζ α ν κ α Ι ε κ ε ί θ ε ν δ δ ι κ ω ς ε Ι ς Π ε ρ ι ο χ ή ν Μ α ν ω λ ι ι
ar;; - λ α Ώ ω ν μ έ ρ ο ς ε Ι ς τ ή ν π ο λ ι ο ρ κ Ι α ν κ α Ι τ ή ν α λ ω σ ι ν τ ο Μ π ι ζ α ν ί ο υ κ α Ι τ ή ν
κ α τ ι λ ψ ι ν τ ώ ν Ι ω α ν ν ί ν ω ν .
γ Π τ ω σ ι ς Μ π ι ζ α ν ί ο υ κ α Ι α λ ω σ ι ς Ι ω α ν ν ν ω ν
Α Ε δ α Ψ ο ς
Ν ο τ ϊ ω τ ω ν Ι ω α ν ν ί ν ω ν κ α Ι ε Ι ς α π σ τ α σ ι ν δ ε κ ι δ ς χ ι λ ι ο μ έ τ ρ ω ν ό ψ ο υ
τ α ι τ ο π ι ζ ι ν ι δ ψ .. 864) . Β ο ρ ε ι ο α ν α τ ο λ ι κ ώ τ ο ϋ Μ π ι ζ α ν ί ο υ ε ύ ρ ϊ σ π ο ν τ α ι τ α
ό ψ ώ μ α τ α τ ύ λ ι χ α Ι Β Α τ ά τ α α ϋ τ α Κ α σ τ ρ ί τ σ α Δ ρ ί σ κ ο ς κ ι α Ι α ί Ν ό τ ι
κ α τ α π τ ώ σ ε ι ς τ ο υ ο ρ ο υ ς Μ ι τ σ ι κ έ λ ι α τ ι ν α μ ε τ ι ν λ ί μ ν ν Τ ω α ν ν ϊ ν ω κ α λ ύ Π Τ
σ ι τ ο π ι ζ ι ν ι ξ Α ν α τ ο λ ώ ν κ α Ι ε κ Β ο ρ ρ α Ν ο τ ί ω ς κ α Ι Δ υ τ ι κ α τ ο π ι ζ ά ν
π ρ ο α σ π ί ζ ε τ ο ύ π δ τ ώ ν ό ψ ω μ ι τ ω ν Α ε τ ο Ρ Ρ ι Χ r; ς - Μ α ν ω λ ι ι σ σ ς δ ψ
1016) κ α Ι Μ ι κ ρ ά ς κ α Ι Μ ε γ ι λ ς Τ σ ο ύ κ α ς δ ψ 1178) ά π α ν τ ω ν Ο ρ γ α ν ω μ έ
ν ω ν π λ ή ρ ω ς α μ υ ν Τ Ι Κ ώ ς ο ρ ύ γ μ α τ α Ο ι α δ ο χ ι κ α - σ υ ρ μ α τ ο π λ έ γ μ α τ α - π υ ρ ο
λ ε ί α κ λ π .
Η ρ γ ι ν ω σ ί ς τ ω ν γ ε ν α μ Υ ό π ο τ ς Γ ε Ρ Ο Ο Ι ι κ η ς ε ν Τ ο υ ρ κ ί α Σ τ ρ α τ ι ω
τ ι κ η ς α π ο σ τ ο λ η ς α π έ κ λ ε ι ε τ ι ν έ ξ Α ν α τ ο λ ώ ν Ν ό τ ο υ κ α Ι Δ υ σ μ ώ ν π ρ ο σ π ε λ α
σ ι ν π ρ ο ς Ι ω ά ν ν ι ν α δ ε δ ο μ έ ν ο υ Ο Τ Ι α ν α τ ο λ ι κ ώ τ ε ρ α ε ύ ρ ί σ κ ε τ ο ή κ ο ρ υ ψ ο γ ρ α μ μ Υ ι
τ ο ϋ ο ρ ο υ ς Λ ι μ α ς Π ε ρ ι σ τ έ ρ ι δ ψ 2295) κ α Ι δ υ τ ι κ ώ ς ή τ ο ι α ύ τ η τ ο ϋ Ψ μ ο ρ ο ς
Ό λ ύ τ σ ι κ α δ ψ 1816), α μ ψ ο τ έ ρ ω ν α π ρ σ π ε λ ι σ τ ω ν
λ ί ε τ α ξ Τ ό μ ο ρ ο ς Ό λ ό τ σ ι κ α κ α Ι τ η ς ο ρ υ ψ ο γ ρ α μ μ ς Μ α ν ω λ ι ά σ σ α
Μ ι κ ρ α ς κ α Ι Μ ε γ ι λ ς Τ σ ο ύ κ α ς ύ π α ρ χ ε ι ο ρ ε ι ν ο ς α ό ι ν ά ξ ω ν ο ι α Δ ω δ ώ ν
π ρ ο ς τ α δ υ τ ι κ α τ ώ ν Ί ω α ν ν Ι ν ω ν
Β Ε λ ι γ μ ο ς
Ό Σ τ ρ α τ ό ς Τ ς Η π ε ί ρ ο υ Δ κ η τ η ς Σ τ ρ α τ η γ ό ς Σ α π υ ν τ ζ ά Κ Ύ ς , ά π ο τ ε
λ ο ό μ ε ν ο ς ά π Ο ο λ ί γ α τ ά γ μ α τ Ε ό ζ ώ ν ω ν ε Ι χ ε ν έ π ι τ ύ χ ε ι κ τ ά ρ χ ά ς τ ι ν α π ι ί
θ Υ Ο ι ν τ ώ ι ν Τ ο ό Ρ Κ ω Υ έ ξ "Aptr;; - Π ρ ε δ έ ζ ς κ α Ι τ Ο ν π φ ι ο ρ ι σ μ ό ν τ ο υ έ ν τ ο ς
50
τ Υ ς δ χ υ ρ ω μ έ ν Υ ς τ ο π ο θ ε σ Ι α ς Ά λ λ σ δ έ χ θ ρ ο ς έ ν σ χ υ θ ε Ι ς έ γ κ α Ι ρ ω ς Ο σ τ Υ ς ι
ψ ι ς ε ω ς ε ί ς Ί ω ά ν ν ν α τ Υ ς Σ Τ Ρ α Τ α ς τ ο ϋ ζ α τ Π α σ α (15-20 Χ λ ά Ο ε ς σ
ν έ κ ο ψ ε τ η ν π ρ ο χ ώ Ρ Υ σ ν τ ο ϋ Σ τ ρ α τ ο ϋ Ή π ε Ι ρ ο υ λ λ α δ Έ λ λ Υ ν κ ο ς Σ τ α τ ό ς
τ υ χ ω ν έ γ κ α Ι ρ ω ς β Ο Υ θ ε Ι α ς δ σ τ Υ ς ψ ι ς ε ω ς ε Ι ς Η π ε φ ο ν έ κ Θ ε σ σ α λ ο ν Ι Κ Υ ς
Έ λ λ Υ κ ω ν Μ ε Ρ Ρ Χ ώ ν Π α κ α Ι IV'Yj) έ π έ τ χ ε ν α π φ φ Ι σ Υ Τ Ο Υ έ χ θ Ρ Ο Υ έ Υ
τ ο ς τ Υ ς δ χ υ ρ ω μ έ ν Υ ς τ ο π ο θ ε σ ί α τ ο υ '
τ η ν Δ Ο Ι Κ Υ σ ν τ ο ϋ ο ϋ τ ω σ υ γ κ ε ν τ ρ ω θ έ ν τ ο Έ λ λ Υ ν Κ Ο Σ τ ρ α τ ο ϋ ι ν έ λ α
α ε κ τ ι τ α ς ρ χ σ ς Δ ε κ ε μ Ρ Ι υ δ Έ λ λ Υ ν Δ ά δ ο χ ο ς Κ ω ι ν σ τ α ν τ υ ν ο ς μ ε τ ι Χ toij
Έ Π τ ε λ ε Ι ο υ τ ο υ
Μ ε τ σ μ ε λ έ Τ Υ ν κ α ι έ π ι τ ο π ί α ν α γ ν ω ρ Ι σ ε ς π ε ψ α σ Ι σ θ Υ
- Ό Έ λ γ μ ο ς κ υ ρ Ι α π ρ ο σ π ά θ ε ι α , ν σ χ θ Υ ι τ ω ν δ υ τ ι κ ώ ν π ρ ο σ β
σ ε ω ν Μ α ν ω λ ά σ σ Υ ς π ρ ο ς Μ κ ρ α ν κ α Ι ε γ ι λ ν ν κ α ι έ κ ε Τ θ ε ν π ρ ο ς ά
μ α ξ τ η ν δ δ ο ν Μ Π ζ ι ν -',' Ί ω ι ν ν ν α π ρ ο ς ι π κ π η ν Κ ν ν ν Μ Π ζ α ν Ι ο
- Ι ω α ν ν ί ν ω ν
- υ ρ ά ν ω ς € π ι ε σ ι ς ά π ο ι ν α τ ο λ κ α Μ α Υ ω λ ά ι Ύ ς OL' Ά ε ψ ρ ά Χ Υ ς
Δ ρ ί σ κ ο π ρ ο ς σ Υ κ ρ Τ Υ σ ν τ ο υ έ χ θ ρ ο σ κ α ι τ σ ν τ ς ψ υ σ γ ν ω μ Ι ς π ε
ο ί ο μ Χ Υ ς
- Κ ά θ ο ι Ο ο ς τ ή ς ε Ι ς Ό ν Π Ι Μ ε ρ ω ρ χ Ι ς Π ι ρ ο ς Έ ρ σ έ κ α ν - Λ ε σ κ ο
Ι Κ π ρ ο ς π ε λ η ν τ ω ν μ ε τ ό Π σ θ ε ν σ υ γ Κ Ο ν ω ν ώ ν τ ο ϋ έ χ θ ρ ο σ
- Ε Ι κ ο ν Κ Ι ι π π ε φ Χ ι ι π ι σ ε ω ς έ κ θ λ σ σ Υ ς ε Ι ς Α γ Ι ο υ ς Σ α ρ ά ν τ α
π ρ ο ς π λ ρ π ε Ρ κ ό κ λ ω σ ν τ ο υ χ θ ρ ο ϋ
Η ρ γ ι ν ω σ ι ς τ Υ ς έ π ι θ έ σ ε ω ν
- Δ α σ υ ι Υ κ ε ν Ι ρ ώ σ ε ω ς Ό Υ ley τ ω Ν Α Μ ε ώ π ω Ο υ ν ά μ ε ω ι ν ν α ι ψ α φ ε
effiOLV έ ψ ε ο ρ ε ω ν ε κ τ ω ν Μ ο ν ά δ ω ν ε Ι ς χ ω ρ ο ν Κ ά τ ω
-' Η ε ν τ α ξ ς τ ο ύ τ ω ν ε Ι ς τ α ς μ ν ι δ α ς τ ή ς κ υ ρ Ι ς π ρ ο σ π α θ ε ί α τ ώ ν τ ο
π λ ε Τ σ τ α ν π ε τ έ λ ε ι Ι Μ ε ρ α ι ρ χ Ι α
- Ή τ ι ξ ς δ λ ω ν τ ω ν ν ω δ υ ν ι μ ε ω ν τ ο σ Ε λ γ μ ο ϋ ό π ο ν Χ Χ ν Ο ο κ η '
ν 'tIOU Δ Ο Κ τ ο υ τ ς IV ρ Μ ο σ χ ο π ο ό λ
Ό λ α τ α θ τ α ε π ι ε ε ό χ ι θ Υ σ α ι ν μ υ Π Κ ι Χ Κ α ι χ ω ρ Ι ς ν ι Χ ι ψ τ ί π ο τ ε δ
ε χ θ ρ ό ς
Τ ο σ ι έ έ ν ε ρ ε Ι α ς τ έ λ ε ι ο ν Κ ι ι φ Ο Ο μ ι λ ο ν ε Ι ς δ λ α π ρ ο ς τ ι Χ Ο Ο ρ ι
σ τ α τ ω ν σ Υ μ ε ρ ν ω ν Ε π ι τ ε λ ε ϊ ω Ό λ α ε Ι χ ο ν π ρ β λ ε ψ θ
Γ Έ κ τ έ λ ε σ ς
Η ε κ έ λ ε σ ς ό Π Υ ρ ι ξ ε κ ε ρ α ό λ ς Έ τ ς τ ς ν υ κ τ ο ς τ ς Υ ς π ρ ο ς 2Ι
Φ ε Ρ υ Ο Ο Ρ Ι ο υ τ ο σ 1913, δ γ κ ο ς τ ο ϋ <ElLYtLOU έ π έ τ χ ε ν τ η ν δ Ο Ο Χ κ Υ κ α τ ά
λ Υ ψ ν Δ υ Τ κ ώ ν κ ο ρ υ ψ ώ ν Μ α ν ω λ ι σ σ Υ ς Τ ή ς Μ κ ρ ς κ α Ι ε γ ι λ ς Τ σ ο ό κ α ς
κ α ι ε ν Τ ά γ μ α Ε ό ζ ώ ν ω ν Δ Ι Ο Κ Υ τ η ς α μ α τ ι Χ Ύ ς Χ κ α τ έ λ ε Ν ο
τ Ι ω ς Ι ω α ν ν ι ν ω ν τ η ν ά μ α ξ τ ν δ ι ν Μ Π ζ α ν Ι ο υ - ω α ν ν Ι ν ω ν
Τ ο 90'11 Π ε ζ κ ό ν Ο Τ ν ο ς τ ο ν 50'11 Λ ό χ ο ν Ο ώ κ ε δ ό π ο ψ α ν ό μ ε ν ο ς Ρ Χ σ ε
τ ν κ Ι ν Υ σ Ι ν τ ο υ ι τ ώ ν Ά ν α τ ο λ ι κ ώ ν KlLtuwv τ ή ς Μ α ν ω λ ι σ σ η ς κ Ι κ α τ ε λ
51
θ ο ν ε ι ς 'ti]v π ε ε τ χ θ η δ π ί σ ω γ η λ ό ψ ω ν ε γ γ υ ς τ ς μ ξ τ ς δ ο ο υ
ν ι ν τ τ ο ϋ Μ π ι ζ ι χ ν Ι ο υ
Ti]v π ρ ω ι χ ν τ ο Μ π ι ζ ά ν ή τ ο κ α τ α σ τ ό λ ι σ τ ο ν μ ε λ ε υ κ ά ς ο η μ Ι α ς κ α ι λ ε υ
κ α ς σ ν ό ν α ς ν ε ι ξ ι ς π α ρ α δ ά σ ε ώ τ ο υ κ α Ι ο ό ο ε μ Ι ι χ λ δ π λ ο υ π υ ρ ο δ ό λ ο υ
κ ύ ε τ ..
Έ ν τ ω μ ε τ ι ο ο ξ υ ο ϊ ν δ ρ ε ς γ ε Ι ρ ν τ κ α Ι ε κ τ ω ν ο π ι σ θ ε ν κ ύ ε τ χ α ρ μ ό
σ υ ν ο ς ι α χ Τ ο Μ Π ι ζ ό ν π α ρ ε δ ό θ η Τ ο τ ί ε γ ι ν ε δ ε ν π ε ρ ι γ ρ ά ι φ ε τ ι χ ι Ά ξ ι ω
μ ι χ τ ι κ ο Ι κ ι α Ι σ τ ρ α τ ι ώ τ α ι λ λ η λ ο σ υ ν ε Χ Ι Χ Ι Ρ Ο Υ τ ο ε Ό ρ α γ ο υ δ ο σ σ α γ θ ο ύ ρ ι α ε χ ό ρ ε υ
ο ν κ ι χ Ι ό π ε δ έ χ ο ν τ ο ν θ ο υ σ ι ω δ ω ς τ α κ ι χ τ ε ρ χ ό μ ε ν ι χ έ κ Μ α ν ω λ ι ό σ σ η ς κ λ υ π τ α
κ α Ι ο ρ θ ι ι χ τ μ μ α τ ι τ ο υ Σ υ ν τ ό γ μ α τ ό ς μ α ς Δ ε ξ ι α Ά ν α τ ο λ ι κ α τ ο υ υ Π ε
ζ ι κ ο υ ε ύ ρ Ι σ κ ε τ ο ε Ι ς τ ο Μ ι κ ρ ο Α ό γ ο Ι Ι Μ ε ρ α ρ χ Ι α Μ έ ρ α ρ χ ο ς Κ α λ λ ά Ρ η ς .
Κ α ι ε κ ε ί έ γ έ ν ο ν τ ο τ α ε Ο ι α Χ α ρ ε ς κ α ι ε π ι ψ ω ν ή σ ε ι ς
Δ Ά ξ ι ο σ η μ ε Ι ω τ α ε π ε ι σ ό δ ι α
Ό π ι σ θ ε ν ν ο τ Ι ω ς τ ο υ χ ω ρ Ι ο υ Ά ν ω Θ ε ω ρ α π ϊ σ ι ε ό ρ Ι σ κ ε τ ο λ ό ψ ο ς δ έ ν δ ρ ο
σ κ ε π ή ς ε ν θ α τ ο γ ύ ρ ω μ έ τ ε ρ ν π υ ρ λ ι κ ο ν ε ί χ ε τ ο π ο θ ε τ ή σ ε ι δ ι ό π τ ρ α ν π ο λ
λ ω ν μ ε Ύ ε θ ύ ν σ ε ω ν κ α Ι ι ύ ν σ τ ν α ο η ε ό κ ρ ι ν ω ς τ ν ε ν 'tfu Μ π ι ζ ν Ι ω κ Ι ν η
σ ι ν Π ο λ λ ε ς ψ ο ρ ε ς Ά ξ ι ω μ α τ ι κ ο Ι τ ω ν ε Ι ς τ α ς ύ π ω ρ ε Ι α ς τ ο υ Λ ό ψ ο υ ν α π α υ ο μ έ
ν ω ν Λ ό χ ω ν ν ή ρ χ ο ν τ ο κ α Ι ε κ α μ ν ο ν π α ρ α τ η ρ ή σ ε ι ς έ π τ ο υ Μ π ι ζ α ν Ι ο υ
Ό χ ι π ο λ λ α ς μ έ ρ α ς π ρ ο τ η ς π τ ώ σ ε ω τ ε Τ χ ο ν ε λ θ ε ι ε ξ Ά θ η ν ω ν έ π Ι σ η μ Ι
τ ι ν ε ς ώ ς δ Π ρ ω θ υ π ο υ ρ γ ο ς Β ε ν ι ζ έ λ ο ς π ρ Ι γ κ η π ε ς κ α Ι π ρ ι γ κ Ι π ι σ σ ε ς Ή cicnJ-
ν ή θ η ς α ϋ τ η σ υ γ κ έ ν τ ρ ω σ ι ς κ α Ι κ υ ρ Ι ω ς τ α ι Χ λ ε ξ ι ρ ό χ ι α τ ω ν π ρ ι γ κ ι π ι σ σ ω ν
π ρ ο κ ά λ ε σ α ν τ ν π ρ σ χ ν τ ω ν Τ ο ύ ρ κ ω ν Ά ξ ι ω μ α τ ι κ ω ν τ η ς Π υ ρ λ α ρ χ Ι α ς
τ ι ς ε ύ ρ Ι σ κ ε τ ο ε ν ο ο ν τ ι τ ο υ Λ ό φ ο υ ε ν π ι ζ α ν Ι ω δ π ο υ σ λ φ ν ι ι Ο ι α ι σ τ ι έ α λ ε ν π υ
ρ α κ α τ α τ ο υ Λ ό φ ο υ Ό τ ι ε γ ι ν ε ν τ ό τ ε ή τ ε λ ι ε Ι ω ς ι ν η μ α γ ρ α φ ι κ ό ν Ο Ι σ ι
ο ρ ι ε ς ε σ ρ ο ι ν μ ι έ σ ω ς τ α ς ω ρ Ι α ς π ρ ο ς τ ό ν ο π ι σ ε ν τ ο υ Λ ό φ ο υ ι ..π υ ρ λ η τ ο ν χ ώ
ρ ο ν Α ϊ κ υ ρ Ι α ι έ ψ ώ ν α ζ ο ν κ α ι γ ε ν ι κ ω ς ε δ η μ ι υ ρ γ θ η μ Ι α κ α τ ά σ τ α σ ι τ ό σ ο ν
κ ω μ ι κ ή ώ σ τ ε έ π Ι π ο λ λ ά μ έ ρ α ς τ α γ ύ ρ ω τ μ ή μ α τ α π ε ζ ι κ ο υ κ α ι π υ ρ λ ι κ ο σ
σ υ ν ε ζ ή τ ο υ ν ε π ι τ ο υ θ έ μ α τ ο ς τ ο ύ τ ο υ
Ό τ α ν κ α τ ε λ ή ψ θ η σ α ν τ α Ι ω ά ν ν ι ν α ό π ο τ ο υ Σ τ ρ α τ ο ϋ μ α ς μ ε τ έ Ώ η ν er;
τ ο τ ό τ ε ο κ η μ α τ ο υ Δ ι ο ι κ η τ η ρ Ι ο ο δ π ο υ ε ί χ ο ν τ ο π ο θ ε τ ή σ ε ι τ ο υ ς ύ π ε ρ χ ι λ Ι ο υ ς π α
ρ α δ ο θ έ ν τ α ς Τ ο ύ ρ κ ο υ ς Ά ξ ι ω μ α τ ι κ ο υ ς τ ο υ Μ π ι ζ α ν Ι ο υ κ α Ι σ υ ζ η τ ω ν μ έ τ ι ν α
τ ο ύ τ ω ν κ α Ι λ λ η λ ε ρ ω τ ώ μ ε ι ς Π ο ί ε κ τ ς μ ώ ν ε κ ε Ι ω ν ε ύ ρ Ι σ κ ε τ ο κ α τ α
τ ι π ο λ ι ο ρ κ Ι α ι Υ ε δ ρ έ ι θ Ύ Χ ι α Ι π ρ ι ο τ ο υ Ά ξ ι ω ι μ α τ ι κ ο υ δ π ι ς ι Ο ι ι Κ ι ε ι ε ν Μ π ι ζ α ν Ι ω
τ ν Π υ ρ ο λ α ρ χ Ι α ν τ ι ς ε α λ ε κ α τ α τ ο σ Λ ό φ ο υ ε Ι ς τ ο ν δ π ο ί ο ν δ ι ό π τ ρ α
τ τ ο π ο θ ε τ η μ έ ν η
Τ ο ν ώ τ σ α ώ ι ο λ ή τ ο υ π ρ ο ε κ λ ή θ η ε κ π
λ η ρ ο φ ο ρ ι χ ς
τ ι ν ο ς Ι δ ι α ι τ έ
ρ α ς κ α Ι μ ε έ ι ε α Ι ω σ ε ν δ τ ι π ο σ ω ς ο ε ν σ υ ν έ α ι ν ε ν α ό τ ό Ά λ λ δ τ ι ί δ ω ν τ ν
ι χ σ Υ ή ι θ α ό τ ν κ Ι ν Υ σ ι ν π Ι τ Λ ό φ ο υ α λ ε κ α τ θ χ ο ν Tou ξ ή ί η
τ Ι σ υ ν έ α ι ν ε ν κ α Ι μ ο α ε Ι π ε ν τ τ ο έ π λ η ρ ο ψ ο ρ ή θ η ο ρ α ο ύ Τ ε Ρ ο ν έ ξ λ λ η ν χ ω ν
ε ψ η μ ε ρ Ι ο ω ν ς έ λ ι μ α α ν ε ν ε ς Α γ Ι ω ν Σ α ι ν τ α κ α ι Α δ λ ώ ν ο ς
52
- Κ α τ α τ ν ν ύ κ τ α τ η ς π α ι ρ α ι σ ε ω ς τ σ σ Μ π ι ζ α ι ν Ι ο υ ε δ ρ σ κ ό μ ε ν ς μ ε
τ ο ν λ ό μ ο υ ε Ι ς τ ο υ ς π α ρ α τ α ς δ υ τ ι κ α ς ύ π ω ρ ε Ι α ς γ Ύ λ ό ψ υ ς μ α γ γ ε ι λ ε ι
δ τ ι σ τ α μ ά τ η σ α ν έ π Ι τ η ς δ δ ο σ μ α ξ α ι Τ π π ω ν κ α Ι δ τ ι ο ε έ π α Ι ν ν τ ε ς μ ε τ α ξ υ
τ ω ν δ π ο Ι ω ν ι τ ε Έ ς Έ λ λ Υ ν α γ μ α τ ά Χ Ύ ς τ σ σ Π ε ζ ι κ σ υ ε Έ ς τ ο υ ρ κ ο ς Ά ξ ι ω μ α
τ ι κ ο ς κ α Ι ε ί ς κ λ η ρ ι κ ο ς Έ λ λ η ν ζ τ σ υ ν ν α τ ο υ ς π ι τ π Ύ ν α ο ι έ λ θ ο υ ι ν aVEU
Χ ν τ ι Ύ ς ο ι α ν α μ ε τ α ο σ ι ν ε Ι ς τ ο ε ς Χ ά ν ι Έ μ Ι ν Ά γ α Έ λ λ η ν ι κ ο ν Σ τ ρ α
τ η γ ε ί ο ν Μ ε τ έ η ν κ α Ι ν ε γ ν ώ ρ ι σ α ε Ι ς τ ο ν Έ λ λ η ν α Τ α γ μ α τ ά ρ χ η ν τ ο ν ε
μ ν η σ τ ο ν Β ε λ ι σ σ α ρ ί ο υ φ ο ν ε υ θ έ ν τ α δ χ ι π ο λ υ ρ α Ο ύ τ ε ρ ο ν ε Ι ς τ ο ν κ α τ α τ ω ν
Β ο υ λ γ ά ρ ω ν π ό λ ε μ ο ν τ ο υ τ ο ν έ γ ν ώ ρ ι ζ α π ρ ο τ ο Π ο λ έ μ ο υ Ε π έ τ ρ ε ψ α τ ν otrX-
α σ ι ν κ α Ι τ ο υ ς σ υ ν ώ δ ε υ σ α μ έ χ ρ ι τ ο ϋ δ ρ Ι ο υ τ ο υ Τ ο μ έ ω ς μ ο υ
Μ ε τ α μ ί α ν Τ ι Ο ύ ο μ έ ρ α ς ε Ι σ ή λ θ ο ν μ ε τ ί λ λ ω ν ξ ι ω μ α τ κ ω ν ώ ς έ π ι
σ κ έ π τ ς Θ Ι ς τ α Ι ω ά ν ν ι ν α τ η ν π λ υ τ α γ η ι μ ν η ν π ο Έ λ λ ι ι κ ή ς π φ ε
ω ς π ό λ ν Ε ί χ ε χ ά λ ι α Π α ν τ ο υ π α ρ ε τ ρ ε ι τ ς τ ά ς έ ν ε Ι ξ ε ς κ α κ ο π α θ ε Ι α ς μ ς
π λ Κ μ έ ν Ύ ς π ό λ ε ω ς Ο ό χ Ι τ τ ο ν έ χ ά ρ η κ α τ ν μ υ σ τ υ ω π ώ θ ε ι α ν Τ Υ ς μ ε τ η ν
λ Ι μ ν η ν τ η ς τ ο υ ς Μ ι ν α ρ έ Ο ε ς κ α Ι τ α ς έ κ κ λ η σ Ι α ς τ η ς Τ ο Δ ι ο ι κ η τ ρ ι ο ν τ ο μ ε
γ α λ ύ τ ε ρ ο ν κ α Ι δ γ κ ω δ έ σ τ ε ρ ο ν ο κ η μ α τ ή ς π ό λ ε ω ς έ π ε ά λ λ ε τ ο ο ι α τ ο σ γ κ υ
κ α Ι Τ ή ς έ μ φ α ν Ι σ ε ώ ς τ ο υ Ε κ ε ί σ ν α ν τ σ α μ ε ν ό π ε ρ χ ι λ Ι ο υ ς Τ ο ύ ρ κ ο υ ς ς ι ω μ α
τ κ υ ς κ α Ι ρ χ Ι σ α μ ε ν έ π α γ γ ε λ μ α τ ι Κ α ς σ ζ η τ σ ε ι ς ο ε π λ ε ί σ τ ο ι κ α τ α γ ό μ ε ν ο ι
έ ξ Ά λ α ν ί α ς ώ μ λ υ ν τ α Έ λ λ η ν ι Κ ά Έ ν ι ο ι ο ε ε ί χ ο ν φ ι τ σ ε ι ε Ι ς τ ο Έ λ λ η ν ι
κ ο ν Γ υ μ ν ά σ ν τ ω ν Ι ω α ν ν ί ν ω ν Μ ε τ ά τ ι ν α μ έ α ς ν ε χ ω ρ σ α μ ε ν δ κ ω ς ο ι ά
Π ρ έ ζ α κ α Ι ι κ ε θ ε ν τ μ ι ο π λ κ ω ς ο ι α Θ ε σ σ α λ ι ο ν ί Κ η ι ν α θ δ ο ο ν έ μ ά θ α μ ε ν τ ν
ο ο λ ο φ ο ν ί α ν τ ο σ Ά ε ι μ ν σ τ υ α σ λ έ ω ς Γ ε ω ρ γ ί ο υ Α ε Ι ς τ ν Θ ε σ σ α λ ο ν Ι Κ η ν
κ α Ι μ ε τ ό λ Ι γ σ ν ή λ θ ε ν κ α Ι δ ν έ ο ς α σ λ ε ό ς μ α ς Κ ω ν σ τ α ν τ ϊ ν ο μ ε τ α α Ι ν ω
ε Ζ ς Ά θ ν α ς ο ι α τ ι ν δ ρ κ ω μ ο σ Ι α ν τ ο υ κ α Ι τ ν τ α ς ρ ι ν τ ο υ π α τ ρ ό ς τ ο υ
λ ό γ ω Τ Ύ ς Κ η ε Ι ς τ ο υ σ λ έ ω ς Γ ε ω Ρ Ύ Ι ο υ Α 1) ι ν Μ φ ο ο ρ χ Ι α π ε Ό ά
σ θ η ε Ι ς Π ε φ α κ α Ι έ κ ε ί θ ε ν δ κ ω ς ν η λ θ ε ν ε Ι ς Ά θ ν α ς κ α τ α υ λ ι σ θ ε ϊ σ α ε ς
τ ο ί ο ε ν ο ρ Ο ν τ ό τ ε π ε ο Ι ο ν Ά ρ ε ω ς Μ ε τ α τ ν κ η ε Ι α ν ι ν Μ ε ρ α ρ χ Ι α έ π ε Ό
ά σ θ η κ α Ι π ά λ ν τ ω ν π λ ο ί ω ν κ α Ι π ε Ο ι ά σ θ η ε Ι ς Θ ε σ σ α λ ο ν κ η ν κ α τ α υ λ ι σ θ ε ϊ σ α
ε Ζ ς τ ο ν χ ω ρ ο ν τ ή ς Μ π ά λ τ ζ α ς σ μ ε ρ ν Μ ε λ ι σ σ ο χ ρ ι κ α Ι Α η - Μ π ο υ ν α ρ
σ ή μ Θ ρ ο ν Ώ ρ α ι κ α ι σ τ ρ ο ν ι μ ι ό φ σ τ α μ έ ν υ τ ό τ ε α μ ε τ α π α ι μ ν ν έ κ ε
ι ε ρ ω ν τ ι ν ω ν τ ο 90'1 Π ε ζ Ι Κ ό ν π ρ ο ω ι θ ή η ε Ζ ς μ π ρ κ Ο ί ο η Μ ά Υ ρ ε ς , κ ί
Ν έ α ν Σ ά ν τ Ι Χ Ι Υ Κ α Ι
ι ο ο θ μ Υ ο ο ν
π ρ ο ς ι ι π α γ ό ω σ ι ν ε Ι ς τ ο υ ς Β ο υ λ γ Ρ ο υ ς ν α έ ξ α
π λ ω θ ώ σ ι κ α τ τ ι ν σ υ ν ή θ ε ι ά ν τ ω ν Α ν α τ ο λ ι κ ώ ς τ ο υ Γ α λ λ ι κ ο υ έ Υ κ α τ έ σ τ η σ ε
π ρ ο φ υ λ α κ ά ς κ α Ι τ ο ι ο ε ν ε ί χ ε κ η υ χ θ Ύ π ό λ ε μ ο ς ν α μ ε τ α ς υ τ ω ν α Ε θ ν ω ν
Μ ε τ ά τ ι ν α ς π ρ ο τ α σ π ο λ έ μ ο υ κ α τ α τ ω ν Β ο υ λ γ ά ρ ω ν μ έ α ς τ ο ν Π ε ζ κ ό
ν ε κ ε ν τ ρ ώ θ η ε Ι ς ι π ά λ τ ζ α ν Μ ε λ ι σ σ ο χ ώ ρ ι τ ώ ν Β ο υ λ γ ά ρ ω ν κ α τ α λ α μ α
ν ό ν τ ω ν τ ς θ έ σ ε ι ς τ ο υ υ Π ε ζ ι κ ο Ο
53
Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Ν Τ Ρ Ι Τ Ο Ν
Ο Ε Λ Λ Η Ν Ο Β Ο Υ Λ Γ Α Ρ Ι Κ Ο Σ
Π Ο Λ Ε Μ Ο Σ
Κ ι ρ χ μ ε θ α τ ώ ρ α ε Ι ς τ ο ν Ε λ λ η ν ο Ό ο υ λ γ α ρ ι κ Ο ν π ό λ ε μ ο ν δ δ π ο ί ο ς ε κ η
ρ ό χ θ η τ ο ν Ι ο ό ν ι ο ν τ ο ϋ 1913.
Ό Π λ Θ μ ο ς Κ α ι τ α σ ω ν Β ο υ λ γ ά ι ρ ω ν ά ς φ ο ς τ η ν ι ν Μ ε ρ α ρ χ Ι α ν π ε ρ ι λ α μ
β ά ν ε ι τ ά ς κ υ ρ Ι α ς μ ά χ α ς
- Κ ι λ κ ς - Λ σ χ α ν σ
- Β ο ρ ε ί ω ς Μ π έ λ λ ε ς Κ ο ύ λ α Σ τ ρ ο ύ μ α
- Τ ά ς π έ ρ ο ο ν τ ο υ Μ π έ λ λ ε ς μ έ χ Α Υ ω Τ σ ο υ μ α γ ι σ ς Μ ά Χ α ς τ ο ϋ
- Ρ ο ϋ γ ε ν (16 Ι ο υ λ ί ο υ .
Ά ν ω σ υ μ ι α γ ι σ ς lvOoc τ η ν μ ε σ η ρ ι ω ι τ η ς η ς Ι ο υ λ ί ο υ έ κ λ ε Ι σ θ η
Ά ν α κ ω χ
- Τ ά ς μ ε τ α τ ν Α γ ω χ η ν μ ε κ ι ν ή σ ε ι ς Τ ή ς ι ν Μ φ φ χ Ι α ς π ρ ο ς Π έ
τ σ ο δ ο ν
α Μ ά Χ η Κ ι λ κ Lς - Λ α Χ α ν σ
Α Έ Ο α ψ ο ς
Ά π ό τ ο ϋ Ά ξ ι ο ϋ μ έ χ ρ ι τ ο υ Γ α λ λ ι κ ο υ Π ο τ α μ ο Ο κ α Κ ι λ κ ς κ α Β ο ρ ε ί ι ς
μ έ χ ρ ι Μ π έ λ λ ε ς τ ό ε ο α ψ ο ς ε Τ ν α ι τ ε λ ε ί ω π ε Ο ι ν ν δ ι α κ σ π τ ό μ ε ν ο ν ό π ο τ ω ν έ
λ ω Ύ τ ο υ Ά Ρ Ό ζ ά ν τ ή ς λ Ι μ ν η ς Ο ρ ό ο υ
Π ρ ο ς Ά ν α τ ο λ ά ς τ Ύ ς σ ι ο η ρ ο ο ρ ο μ ι κ ή ς γ ρ α μ μ ή ς Θ ε σ σ α λ ο ν Ι κ η ς - Δ ο ϊ ρ ά
ν η ς τ ό ε Ο α φ ο ς ρ ε Ι ω ς τ ο υ Κ ι λ κ Ι ς π ε ρ ι β ά λ λ ε τ α ι ό π ο ο ό ο π α ρ α λ λ λ ω ν ε ι
τ α ς ρ χ ά ς κ ο ρ υ ψ ο γ ρ α μ μ ω ν Τ ή ν τ ο υ Μ π έ λ λ ε ς ή τ ι ς τ ε ρ μ α τ ί ζ ε τ α ι ε ί ς Σ τ ρ υ
μ ω ν α κ α Ι τ η ν τ ο ϋ Δ υ σ ώ ρ ο υ Ό ρ ο υ ς Κ ρ ο ύ σ ι α ί ί ψ 783) - Μ α υ ρ ο β ο α ν ι Κ α ρ ά
Ν τ ά γ ί ί ψ 1179) , τ ι ς κ α μ π τ ο μ έ ν η π ρ ο ς Ν ό τ ο ν μ έ χ ρ ι Β ε ρ τ ί σ κ ο υ ϋ ψ 1103 κ ι ι
Κ ε ρ ο υ λ Ι ω ν ϋ ψ 1092) σ τ ρ έ φ ε τ α ι ε Τ τ α π ρ ό ς Ά ν α τ ο λ ά ς κ α Ι σ ή ν ε ι ε Ι ς τ ο ν κ ό λ
π ο ν τ ο υ Ό ρ ψ α ν ο σ
Ά ν α τ ο λ ι Κ ω ς τ ο υ Κ ι λ κ ς κ ο ι ti}, γ ρ α μ μ ς τ ο υ π ο τ α μ ο ϋ Γ α λ λ ι κ ο ϋ τ ο ε ο ο ι
φ ο ς π ο τ ε λ ε Τ τ α ι έ κ τ ω ν κ α τ α π τ ώ σ ε ω ν κ α Ι ν τ ε ρ ε ι σ μ ά τ ω ν τ ω ν ν ω κ ο ρ υ φ ο
γ ρ α μ μ ώ ν μ ε ό ψ ώ μ α τ α μ έ σ ο υ ί ί ψ ο υ ς π ό 300 μ έ τ ρ ω ν μ έ χ ρ ι 811 μ έ τ ρ ω ν ς
54
τ α τ ο ι α ϋ τ α ι ι Ά γ ι ο ς Γ ε ώ ρ γ ι ο ς Κ ι λ κ ς δ ψ 371), Ν τ ι ε Κ ι Χ ρ α ν δ ψ ο ς 569),
Κ λ έ π ε δ Φ 816) κ λ π
Α μ σ ω ς Β Δ τ η ς ν ω τ έ ρ ω χ α ρ υ φ Ο ψ α ι μ μ η ς τ σ σ Δ υ σ ώ ρ ο υ - υ Ό σ ν ι
_ Β ε ρ τ ί σ ω υ - Κ ε ρ ο υ λ ί ω ν ύ π ρ χ ε ι ό π ο τ α μ ό ς Σ τ ρ υ μ ω ν κ α Ι τ α ε λ η τ η ς Κ ε ρ
κ ί ν η ς '0 π ο τ α μ ό ς Σ τ ρ υ μ ώ ν ο ε ν ε ί χ ε τ ό τ ε π α ρ α τ ρ ε ί ς γ ε ψ ό ρ α ς δ ο ι κ ς Ε ς
Κ τ ω Π ε τ ρ ί τ σ ι - Σ τ ρ υ μ ο ν ι κ ό ν Ό ρ λ ι α κ ο - Ν ι γ ρ ί τ α Υ κ α Ι τ η ν π α ρ α θ α
λ α σ σ ί α π α ρ α τ ν Α μ ψ ί π ο λ ι ν τ ο ι α ύ τ η ν
Μ ε τ α ι ξ Μ π έ λ λ ε ς χ χ ι Δ υ σ ώ ρ ο υ Ε ρ ο ό σ Υ Ι α ύ π ρ χ ε ι ι π ν η κ ο ι λ α ς σ ι
τ ο ς Ε λ ώ ο η ς ε ί ς π λ ε ϊ σ τ α σ η μ ε ί α ν ε υ μ α ξ ι τ η ς ό ο ο τ ό τ ε κ α Ι ο ε ν ψ η ν ε ν
π ρ ό ς 6r>p!ptxv π α ρ ά μ ί α ν Ρ μ ι ν ι κ ν ν τ η ν ο ι α Ρ ο α ό ε ω ς - Π ο ρ ό ϊ Χ
δ ψ 1821 - Γ α ο ό ρ ο ν - Σ τ ρ ο σ μ α ς π ο τ α μ ό ς .
Ή σ τ ρ α τ η γ ι κ η έ π ι σ κ ό π η σ ι ς τ ο σ έ ο ψ ο υ ς λ α μ σ α ν ο μ έ ν η ς ύ π ψ ι ν τ η ς
ropb τ ή ς μ ι ί χ η ς τ σ σ Κ ι ι λ κ Ι ς ο ι α τ ί ξ ι ε ω ς Έ λ λ ή ν ω ν κ α Ι Σ έ ρ ω ν φ έ ν ό ς κ α Ι
τ ή ς κ ο ι ν η ς ν τ ι π ά λ υ Β ο υ λ γ α ρ ί α ς ψ έ τ έ ρ ο υ κ α τ α γ ε ν ι κ η ν ν ν ι α ν ε ί χ ε τ η ν
γ ρ α μ μ ή ν Ν ι γ ρ ί τ α - Σ ω χ ό ς - Β ο ρ ε ί α π α ρ υ ψ η λ ί μ ν η ς Λ α γ κ α ο α - Λ α γ κ α
ο α π ό λ ι ς - Ν τ ε ε ν Κ α ρ α ν υ φ 569) - Σ ι ο η ρ ο ο ρ ο μ ι κ ό ς Σ τ α θ μ ό ς Γ α λ λ ι κ ο υ
π ο τ α μ ο σ μ ε ψ υ λ ά κ ι ο ν ε Τ ς τ η ν Ν ο τ ι ώ τ ε ρ ο ν σ ι η ρ μ ι κ ν ι π Ι τ €
Γ α λ λ ι κ ο σ - Ά ξ ι ο υ π ο τ α μ ο σ π α ρ ά τ η ν Ά ξ ι ο ό π ο λ ι ν Π έ ρ α ν τ η ς Ά ξ ι ο υ π ό λ ε ω ς
π ρ ο ς Γ ε υ γ ε λ ή ν - Ά ξ ι ό ς π ο τ α μ ο ς χ ι σ ε ν Ο ι ά τ α ξ Ι ς τ ω ν Σ έ ρ σ ω ν
Ε ι ς π ε ρ ί π τ ω σ ι ν π τ υ ί α ς τ ω ν Β ο υ λ γ ά ρ ω ν π ά σ α σ ό μ π τ υ ξ ι ς ο ι α τ ο σ ι
ρ ο υ ο υ τ ι κ ω ς τ η ς Δ ο ϊ ρ ά ν η ς Ά ν α τ ο λ ι κ α τ ο ϋ Ά ξ Ι Ο ξ ε τ ί θ ε τ ο ε ί ς τ α π λ ε υ ρ ά
κ α τ ι Χ ς έ π ι θ έ σ ε ι ς τ ω ν Σ έ ρ σ ω ν έ ψ δ σ ο ν ή σ α ν ν ι κ η τ α Ι τ ω ν ν α ν τ ι α υ τ ω ν Β ο υ λ
γ ά ρ ω ν ι ς λ λ ω ς τ ε σ υ ν έ σ η Ε κ τ ο ύ τ ω ν έ ξ γ ε τ α ι ο τ ι δ Έ λ λ η ν ι κ ό ς Ε λ ι γ μ ό ς
ε ι ς τ η ν μ ά χ η ν τ ο ϋ Κ ι λ κ Ι ς ε ι ν ό η κ α τ ε ύ θ υ ν σ ι ν κ α τ α μ η κ ο ς κ α Ι έ κ α τ έ ρ ω θ ε ν
τ η ς μ α ξ ι τ η ς δ ο ο υ Θ ε σ σ α λ ο ν ί κ η ς - Ο ρ λ ι α α ο - Γ έ ψ υ ρ α τ ο ϋ Σ τ ρ υ μ ο ς
Ο δ τ ω ς ο ί Β ο ό λ γ α ρ ο ι ο ί ε ύ ρ ι σ κ ό μ ε ν ο ι ο υ τ ι κ ω ς τ η ς ν ω δ ο ο σ θ α έ ζ ή
τ ο υ ν ν α ο ι α φ ύ γ ω ι σ ι ο ι α Δ ϊ ρ ι ν η ς Κ Χ Ι τ η ς Ο α Π ο ρ ο ω ν μ ι ν ι Χ η ς π ρ ό ς Μ π έ λ
λ ε ς δ ο ο σ π ρ α μ Χ ο ι σ κ ο λ ο ν κ Χ Ι θ α ε ί χ ε ι ν ώ ς σ υ ν έ π ε ι α Υ τ η ν α χ μ α λ ω ε τ ω ν
χ Χ τ α μ ε γ ι λ ν τ μ η μ Χ
Β Έ λ ι γ μ ό ς
·0 ε ψ φ μ ο σ θ ε Ι ς ι γ μ ό ς ό π ο τ ο υ Έ λ λ η ν ι κ ο υ Σ τ ρ α τ η γ ε ί ο υ Ά ρ χ ι σ τ ρ ί τ η
γ ο ς Κ ω ν σ τ α ν τ Τ ν ο ς , ο ε ν ψ α ί ν ε τ α ι ώ ς ξ ε τ α ι ε κ τ η ς ο ι α τ ξ ε ω ς κ α Ι τ η ς κ α
τ α ν ο μ ή ς τ ι ο ν Ε λ λ η ν ι κ ω ν Ο υ ν ά μ ε ω ν ν α έ ψ η ρ μ ό σ θ η ε π ι μ ι α ς κ α τ ε υ θ ό ν σ ε ω ς λ
λ α έ ψ δ λ ο υ τ ο υ μ ε τ ώ π ο υ Ι σ ο π ύ κ ν ω σ ι τ μ ε κ ά π ο ι α ν π ύ κ ν ω σ ι ν ν α ν τ ι τ ω ν κ α
τ ο χ υ ρ ω μ έ ν ω ν τ ο π ο θ ε σ ι ω ν τ ο υ Κ ι λ κ Ι ς κ α Ι τ ο υ χ ώ ρ ο υ Δ ο ρ κ α ς - Λ α χ α ν σ ς
Έ π ί σ η ς δ Η ι γ μ ό ς μ ε τ α ξ ύ τ ω ν 000 τ ο ό τ ω ν τ ο θ ε σ ι ω ν Κ ι λ κ Ι ς - Λ α χ α
ν α ς , μ κ α τ ο χ υ ρ ω μ έ ν ω ν π ι τ υ γ χ ά ν ω ν θ α κ ο π τ ε τ ό ν Β ο υ λ γ α ρ ι κ ό ν σ τ ρ α τ ό ν
ε ι ς δ ύ ο Υ ι ο έ ο ι α φ υ γ ή τ ο υ θ Χ ι τ ο π ο λ ι Χ ι Χ τ α σ τ ρ ε π τ ι κ η ο ι α Ο τ ψ σ ο ν
τ α ι τ ω κ α τ ε λ α ι μ ά ν ε τ ο ε γ κ Χ Ι ρ ω ς ό π δ τ Ύ ς Ι Ι Μ φ ο ο ρ χ Ι ι α ς η γ έ φ υ ρ α τ ο υ
Ό ρ λ ι α κ ο η ε τ ί θ ε τ ο υ π ό τ ο μ α ζ ι κ α π υ ρ α τ ο υ π υ Ρ Ο Ο λ ι κ ο ϋ μ α ς
55
Η δ ι ά ι τ ξ ι ς Κ ί κ τ ν μ η τ ώ ν Έ λ λ η ν ι κ ώ ν θ υ ν ά ι μ ε ω ν τ έ ξ η ς
'- Τ ρ ε τ ς (3) ε χ Ι ι ε ι ς ο χ υ ρ ω μ έ ν η ν τ ο π ο θ ε σ ί α ν Κ ι λ κ Ι ς
_ Τ ρ ε τ ς (3) ε ι ς ο χ υ ρ ω μ έ ν η ν τ ο π ο θ ε σ ί α ν κ τ έ ω θ ε ν ά μ ς
τ η ς δ θ ο σ Θ ε σ σ λ ν Ι κ η ς π ρ ο ς Λ χ α ν σ ν
- Ι (1) Μ φ ω ρ χ Ι α ε ί ς π ε ρ ι ο χ η ι ν Ν ι γ ρ ί τ η ς
Η ό ν μ ι ς τ ο υ Ε λ λ η ν ι κ ο σ Σ τ ρ α τ ο ϋ ν ή ρ χ ε τ ο π ε ρ ί π ο υ ε ι ς 63 ά ι γ μ τ
(7 Μ ε ρ α ψ χ Ι α ι τ ω ν 9 γ μ τ ω ν , ο ε τ ο σ Β ο ο λ γ α Ρ ι ε ί ς 48 γ μ α τ α ι (6
ξ ι ί ι τ ω ν 8 γ μ ι Χ τ ω ν • Έ π Ι π λ έ ο ν ο ι Β ο ύ λ γ α ρ ο ι ν μ ά χ η ν μ υ
τ ι κ η ν ε π ί κ τ χ υ ω μ έ ν ω ν τ π θ ε σ ι ώ ν κ α ί σ α ν ι σ χ υ ρ ό τ ε ρ ο ι ε ι ς Π υ ρ ά Π υ ρ ο ,
Ο ο λ ι κ ο υ '
Η μ ά χ η ή ρ ξ α τ ο τ ή Π Ρ ω α ν η ς Ί ο υ ν Ι ο υ 1913. Τ ο σ ύ α ι γ μ ά μ ο υ (90',1
Π ε ζ ι Κ ν έ ξ μ η σ ι ε κ Μ π ά λ τ ζ α ς ο η Μ ε λ ι σ σ ο χ ω Ρ Ι τ η λ γ Κ ι ί
τ ά π ω τ π υ ρ ά π υ ρ ο ο ο λ ι κ ο σ μ έ σ ω ς ν ο τ ί ω ς τ η ς μ η ό Ρ ι σ τ μ έ ν η ς τ ό τ ε έ ς
Σ ά ι ν τ ς Τ Ο ρ ς τ έ λ ώ θ ε ς π α ρ ά τ ο ν π ο τ α μ ό ν Γ λ λ ι κ ν κ ί π λ έ ο ν σ τ α
Θ ε Ρ Ο Υ κ α Ι π ο ο ρ έ Χ ν κ ά λ υ Ψ ι ν π ι ρ ο ς Ι α ς τ ό τ ε Ά μ π ά Ρ κ ι . τ η ν τ ε λ ε υ τ α ί α ν
κ α τ ε ϋ θ υ ν σ ι ν η κ ο λ ο ό θ η σ ε ν τ ο Π ο ν Τ ά ι γ μ α τ ο ϋ υ Π ε ζ ι κ ο σ ο ο τ ι ν ο ς τ ο ν 50'11
Λ ό χ ο ν δ ι ώ κ ο υ ν
Ο Β ο ϋ λ γ ι ι ν έ π τ υ ξ ν ζ ω η ρ α ν ν τ Ι σ τ σ ι ν κ Ι κ υ ρ ί ω ς ά ι π ο τ ω ν δ χ υ
ρ ω μ έ ν ω ν σ η μ ε ί ω ν ή τ ο ι Μ ά ν θ ρ ε ς "- ό Ψ ώ μ τ Γ λ λ ι κ σ π ο τ α μ ο ϋ κ ί ε κ ε Τ θ ε ν
ε π ι τ ω ν κ υ ρ ι ω τ έ ρ ω ν σ η μ ε ί ω ν μ χ Ρ Ι Ά ξ ι ο σ Ο ι Β ο ύ λ γ α ρ ο ι ε ί χ ο ν χ ρ η σ ι μ ο π ο ι
σ ε ι τ ή ν π ρ ο χ ε χ ω Ρ Υ μ έ ν η ν τ ο π ο θ ε σ ί α ν ά ι π ο Ά ξ ι ο υ μ έ χ ρ ι Κ ε ρ δ υ λ ϊ ω κ α λ υ π τ ι
κ ή ν 'twv κ υ ρ Ι ω ς τ ο π ο θ ε σ ι ώ ν Κ ι λ κ ί ς - Λ χ ν ά π ρ ο ς τ ο ν σ κ ο π ο ν ν ά ν π τ ό
ξ ω σ ι κ τ π ν ή σ ω σ ι τ α ς Έ λ λ η ν ι κ α ς ο υ ν ά μ ε ι ς κ α Ι ν α τ α ς Ρ έ ω σ ι ν ο δ τ ω α ο υ ρ α
σ μ ν ς π ρ ο τ η ς κ υ ρ ί ς τ ο π ο θ ε σ ί α τ Ά λ λ ά ε π έ τ υ χ ο ν τ ο α ν τ Ι θ ε τ ο ν Ή Ε λ
λ η ν ι κ η δ ρ ι μ η σ ρ ε Υ ε ν τ ο ς έ λ σ χ ί σ τ ο υ χ ρ ν ο υ τ η ν π ρ ο κ ε χ ω ρ η μ έ ν η ν τ ό ι τ η
ν τ ί σ τ σ ι ν τ ω ν Β ο υ λ γ ά ρ ω ν κ ί ε π έ τ ρ ε ψ ε ν ε ι ς τ ά ς Έ λ λ η ν ι κ ά ς δ υ ν μ ε ι ς σ υ ν
τ ε τ μ έ ν α ς ν α λ ά ω σ ι ν έ Π Ρ η ν μ ε τ η ν κ υ ρ Ι ν τ ο π ο θ ε σ ί α α ν τ ι σ τ ά σ ε ω ς μ ε ";)-
θ ι κ ο ν ρ
Ε ι ς τ α ς μ ά χ ς τ η ς π Κ χ ω ρ η μ έ Ύ ς τ ο π ο θ ε σ ϊ α ξ κ α Ι ί δ Ι ε ί ς τ ά π ε ρ ί Τ Ο Υ
σ Ι Ο Υ ρ ο ο ρ ο μ ι κ ο ν Σ τ α θ μ δ ν τ ο ϋ Γ λ λ ι κ σ Σ λ μ ν λ η , ε ρ ν ε υ θ η δ ή ρ ω Ι κ ο ς Τ α
γ μ τ χ η ς τ ο θ Ι Π ο υ ά ι γ μ τ ς τ ο σ υ Π ε ζ ι κ ο σ Κ ο υ τ ή φ α ρ η ξ Ε Τ ς γ ν ό
κ Ι π έ ρ α ν τ ο υ δ έ ο ν τ ο ς θ ι α τ η ν σ τ ρ α τ ι ω τ ι α ή ν ε κ ε Ι ν η ν έ π ο χ ή ν ε υ γ ε ν η ς Έ λ
λ η ν ν ώ τ ε ρ ό ς ξ ι ω τ ι κ ς Τ ο Ο τ ο ν μ ε τ α φ ε ρ θ έ ν τ α ε ι ς π ά λ τ ζ ν Μ ε λ ι σ σ ο χ ώ
ρ ι ρ ο ς ν Ο σ η ε Ι ε Ι ς τ ο έ κ ε τ Χ ε ι ρ ο υ ρ γ ε Τ ο ν ε π ε σ Χ έ ψ θ η ι δ τ ω μ ε τ α ξ ί Ι έ χ ω ν
έ κ τ σ τ ή σ ε ι ε Ι ς τ ο χ ω ρ ί ο ν τ ο ϋ τ ο τ ο Σ τ ρ α τ η γ ε τ ο ν τ ο υ σ ι λ ε υ ς Ά ρ χ ι σ τ ρ ά
τ η Υ ο ς Κ ω ν σ τ α ν τ ϊ ν ο τ Τ ο ν η ρ ώ τ η σ ε
- π ω ς ε σ α ι ι γ α Π Υ τ έ μ ο υ Κ ο υ τ ή ρ α ρ
ί ν τ ί ν α ά ι π ν τ σ δ θ ν σ ί μ ω ς τ ρ α υ μ α τ ι σ μ έ ν α γ μ τ ά ρ χ η ς ε ί
τ η ν ρ ώ τ η σ Ι ν tou, ν τ ε π ε ρ ώ τ η σ ε ν
- Ν ι κ ώ μ ι ε Υ , Μ ε Ύ χ λ ι ε ι τ α τ ε
ί λ ώ ν τ ή ν π ά ν τ η σ ι ν Κ Τ Ρ τ ι κ ή ν σ τ ρ ε Ψ ε τ ή ν κ ε Ρ λ η ν π ρ ο ς τ
π λ ε υ ρ ο ν κ ι π ρ έ δ ω σ ε τ ο π ε σ μ τ ο υ κ ί τ η ν ά γ Ι ν ψ υ χ ή ν τ ο υ ε ί ς τ ο ν Θ ε ό ν
56
Μ ε τ α τ η ν π τ ώ σ ι ν τ ή ς π ρ ο κ ε χ ω ρ η μ έ ν η ς Β ο υ λ Υ ι χ ρ ι κ ή ς τ ο π ο θ ε σ ϊ α τ σ τ ι χ
ζ ο μ έ ν η ζ έ ν τ ω μ ε τ ώ π ω Τ ή ς ι ν ε χ Ι ι ς δ ι α (' μ π Ρ Κ ο - ,j-
Ψ ώ μ τ ι μ έ σ ω ς π ρ ο ς Β τ ο σ σ Ι Ο ρ ο ο ρ ο μ ι κ ο Σ τ ι χ θ μ ο ϋ Γ ι χ λ λ ι κ ο Ο Σ ι χ λ ι χ μ ι χ ν λ η
κ λ π ι ι ν Μ ι φ α ρ χ ί ι χ Π Ρ χ ώ ρ η σ ε π ρ ο ς Β ο ρ ρ ά ν μ ε κ α τ ε ό θ υ σ ι ν γ ε ι ν ι κ η ν Ά
γ ι ο ν Γ ε ώ ρ γ ι ο ν Κ ι λ κ Ι ς κ α Ι π α ρ ά τ α ς έ σ π ε ρ ι ν α ς ω ρ α ς α ε ν έ π α ψ η ν π ρ ο ς τ η ν
Κ υ ρ Ι ι χ ν τ ο π ο θ ε σ ϊ α ν έ ν τ ο ς τ η ς ή ς Ι ο υ ν ί ο υ
Ό 50; Λ ό χ ο ς τ ο Ο Η Τ ά γ ι μ α τ ο ς δ ν ο ι ώ κ ο υ ν α χ ό μ ε ς ε ν τ η α α τ ε υ
θ ό ν σ ε ι μ έ σ ω δ υ τ ι κ ω ς τ ο Ο Γ α λ λ ι Ο Π Ο ο ο μ ι ο , χ ω ν δ ε ξ ι σ Λ ό χ ο υ ς τ ο η Ι Η ο υ
Τ ά γ μ ι χ τ ο ς τ ο ϋ ί δ Ι ο υ Σ υ ν τ α γ μ α τ ο κ ι χ Ι ά ρ ι σ τ ε ρ α Τ ά γ μ ι χ τ ο ϋ υ Π ε ζ κ
χ θ η μ ι χ χ ό μ ε ν ο ς κ ι χ Ι κ ι χ τ Ι Χ λ ι χ μ ά ν ω ν δ ι ι χ Ο ο χ ι κ α ό ψ ώ μ ι χ τ ι χ ε ί ς σ τ ε ν η ν π ι ψ ή ν
τ ο έ σ π έ ρ ι χ ς μ ε π ε ρ ι π ο λ ί ι χ ν Τ ά γ μ ι χ τ ο ς τ ω ν Β ο υ λ γ ά ρ ω ν κ ι χ Ι δ ι ή λ θ ε τ η ν ν ό κ τ ι χ
π ρ ο τ α ό τ η ς μ ε τ η ν λ ό γ χ η ν ε π ι τ ο ο δ π λ ο υ τ η ν ψ ω α ν τ η ς 21 Ι ο υ ν ί ο υ έ γ έ
ν ε τ ο ε ψ ο δ ο ς κ ι χ Ι κ ι χ τ ε λ ή ψ θ η ι π ε ρ ι π ο λ ί α σ υ λ λ η ψ θ έ ν τ ω ν ι χ Ι χ μ ι χ λ ώ τ ω ν κ ι χ Ι π ο λ
λ ο σ ό λ ι Κ Ε ν Σ ι ε χ ε Ι α δ Λ ό χ ο ς μ ο υ ι μ ε ι θ δ λ η ς τ η ς ι ο ι ι χ τ ά ι ξ ε ω ς τ ο σ Σ υ ν τ ά
γ μ ι χ τ ο ς π χ ώ η σ ε π ρ ο ς Β ο ρ ρ ι Χ ν κ α Ι ε Ι σ ή λ θ ε ν ε ί ς τ ή ν Ά ν ι χ τ ο λ ι κ η ν π λ ε υ ρ ά
τ η ς κ ω μ ο π ό λ ε ω ς Κ Ι Χ Ι ε Τ τ α σ υ ν ε χ ι σ θ ε Ι σ η ς τ η ς π ρ ο χ ω ρ ή σ ε ω ς η χ θ η μ ε ν τ η ν έ
π ο μ έ ν η ν ε π ι Κ ρ ο υ σ ί ω ν ε ν α ν τ ι τ ο σ χ ω ρ ί ο υ Π ο ρ ό ϊ α
Ω ς π ρ ο ε λ έ χ θ η ο Ι Β ο ϋ λ γ α ρ ο ώ θ ο ό μ ε ν ο ι ε κ μ ε ν τ ο υ Κ ι λ κ Ι ς π ρ ο ς Δ ο ϊ ρ ά
ν η ν ο Ι δ ε τ ο θ Λ ι χ χ α ν ι Χ π ρ ο ς Ό ρ λ ι α κ ο Σ τ ρ υ μ ο ν ι κ ό ν έ π έ τ υ χ ο ν ε ξ α ι ρ έ σ ε ι
ν Ι ω ν α ί χ μ α λ ω τ ι σ θ έ ν τ ω ν τ μ η μ ά τ ω ν τ ω ν ν α δ ι α ψ ό γ ω σ ι ν χ α τ Ο γ Χ ο ν Β ο ρ ε ί ω
Σ τ ρ ω μ ν ί τ σ η ς - Μ π έ λ ε ς - Ά ν ω κ α Ι Κ ά τ ω Ν ε υ ρ ο κ ό π ι ο ν χ α Ι ν α δ ώ σ ω σ ι
π λ ε ί σ τ α δ σ α μ ά χ α ς μ έ χ ρ ι λ ή ξ ε ω ς τ ο ϋ Π ο λ έ μ ο υ Χ α ρ ι χ χ τ η ρ ι σ τ ι χ η ε Τ ν α ι ι ά
δ ρ ι ά ν ε Ι ί τ η ς ν Η α χ Ι ι ς - π ε ρ χ η Ν Ι Υ ρ Ι τ η ς π ρ Σ τ ρ υ μ ο ν ι κ ο ν ν ι α μ
κ α τ α λ ά Ο η η θ έ σ η ό π ο τ α π υ ρ ά τ η ς τ η ν ε π ι τ ο σ Σ υ μ ι ν ς γ έ φ υ ρ α ν Ό σ σ Ό ρ
λ ι α κ ο Σ τ ρ υ μ ο ν ι κ ό ν
Κ α τ α τ η ν τ ρ ο μ ε ρ ά ν μ ά χ η ν τ ο ϋ Κ ι λ κ Ι ς δ Λ ό χ ο ς μ ο υ ε Τ χ ε σ ο δ α ρ ω τ ά τ α
ά π ω λ ε Ι α ς 28 ν ε κ ρ ο κ α Ι ό π ε ρ τ ο ύ έ μ ή κ ο ν τ σ τ ρ α υ μ α τ Ι α ς η τ ο ι ά π ω λ ε Ι α
π ρ ο σ ε γ γ ι ζ ο ύ σ α ς τ ο 50%. Ό λ ο ι π ο λ έ μ σ Ι Χ ν μ ε τ α ω ϊ σ σ κ σ λ π ε ί σ μ α τ ο τ
β Μ ά χ α ι ρ ε Ι ω ς Μ π έ λ λ ε ς
Μ ε τ α τ η ν μ ά χ η ν τ ο ϋ Κ ι λ κ Ι ς ι ι ν Μ ε ρ ο ο ρ χ Ι α δ ι α ι ν ή ι λ θ ι ε ν ε π ι
Μ π έ λ ε ς ε γ γ ς τ η ς κ ο ρ υ ψ ή ς Σ α γ ι ι χ μ έ ν Κ Ι Υ ι ι χ σ Ι κ ι χ Ι κ ι χ τ η λ θ ε ν ε ί ς τ η ν κ ο ι λ ά δ α
τ ο σ Σ τ ρ ο ϋ μ α π α ρ α π ο τ ά μ ο υ Σ τ ρ υ μ ω ν ο ς έ κ α τ έ ρ ω θ ε ν τ ο υ χ ω ρ ί ο υ Γ ά μ π ν
χ ι χ Ι έ γ κ ι χ τ έ σ τ η σ ε ν π ρ ο φ υ λ α κ ά μ ι κ υ κ λ ι κ ω ς ε ί ς τ ρ ό π ο ν ό σ τ ε τ ι Χ κ ρ α τ η ς ν α
σ τ η ρ Ι ζ ω ν τ α ι ε Ι ς τ ο Μ π έ λ λ ε ς κ α Ι τ ο μ έ σ α ν τ ς α ν π ε ζ ι κ ό ν ε Ι ς τ η ν Σ Τ Ρ Ω Ο
μ ι χ ν
ι λ ι μ α τ η ε ω τ η ς έ π μ έ ι ν η ς ε π ι ν α ν τ ι τ ο η μ ε τ ώ π ο υ τ ώ ν π ρ ο φ υ λ α κ ω Υ δ
oou, ε σ η ι μ ι ε ι ώ θ η Β ω λ Υ σ φ ι κ η ψ ά λ α Υ ι ξ π υ ρ ο ό λ ω ν κ α Ι δ χ η μ ά ω ν χ α τ ε ρ χ μ έ ν η
έ κ Σ τ ρ ω μ ν Ι τ σ Υ ς π ρ ό ς Ά ν ω Π ε τ ρ Ι τ σ Ά Ο Χ τ α κ τ ο ς έ ξ ό ρ μ Υ σ ς έ γ έ ν ε τ ο τ ω ν ε
Υ α ν τ ι τ α ό τ ς ε ν π ρ ο ψ υ λ α κ Ι Χ Τ ς Λ ό χ ω ν τ ο ί ι υ Η ε ζ ι κ ο η κ α ι τ ο σ υ Τ ι ο ό τ ο υ
μ ε τ α ξ Ι Ι τ ω ν ό π ο Ι ω ν κ ι χ ι δ Υ ι μ έ τ ε ρ ο ς Λ ό χ ο ς κ ι χ Ι μ ε τ α μ ά χ η ν ό λ Ι γ ω ν λ ε π τ ώ ν
67
δ λ η α ό τ ψ λ α γ ξ π ο τ ε λ ο υ μ έ ν η π ο ε ι κ σ α Π υ ρ ό λ ω ν κ α Ι π λ η θ ο ν λ
λ ω ν δ χ η ι μ τ ω ν π ε ρ η λ θ ι ε ν ε ι ς τ ο υ ς ν ω Λ ό χ ο υ ς τ σ σ 800 π ε ζ κ σ κ α Ι κ υ ρ Ι ω ς τ ο α
ή μ ε τ έ ρ ο υ Λ ό χ ο υ
Ε Ι ς τ η γ σ ι μ π λ κ η ν τ α ϋ τ η ν ε φ Ο Υ Ε ό θ η δ Ύ ι ρ ω ί κ δ ς Λ ο χ σ ό ς τ ο υ υ Π ε ζ κ σ
Χ ρ σ ο μ ά λ λ η ς Ά ρ ι σ τ ο ς κ α Ι Κ ν ο ς ζ ω μ α τ ι κ ό ς
Μ ε τ Ι α τ α ϋ τ α ι ι ν Μ ε Ρ α ρ χ Ι α Κ Ο λ ι θ ο σ α τ Ο ν ρ ο σ ν π ρ ο ς Ά τ ο λ α ς τ ο α
Σ τ ρ ο ϋ μ α χ θ η ε ι ς τ ο δ Φ ο ς τ ο σ Α ν ω Π ε τ ρ ι τ σ ί ο υ κ α Ι ε Τ τ α έ σ τ ρ ά ψ η π ρ ο ς Ρ
ν κ τ α τ η ν δ δ ρ μ η ν τ α ύ τ η ν σ υ ν ή ν τ η σ ε κ α τ α υ λ σ μ ν Β ο υ λ γ ά ρ ω ν π λ ή ρ η
π τ ω μ ά τ ω ν θ α ν ό ν τ ω ν E't χ ο λ έ ρ α ς Έ δ ω ρ χ σ ε ν ή π σ λ κ α Ι τ ω ν ή μ ε τ Ι
ρ ω ν ε κ τ η ς έ π α ρ α τ ο υ τ ύ τ η ς ν ό σ ο υ τ η ς Τ Ρ ο μ ε Ρ ς κ α Ι ά π α ι σ ί ο υ τ ς ε ν τ ο ς ι
ρ ω ν π ε τ ε λ ε Ι ω ν ε ν τ ο ύ π ρ ο σ δ λ η θ έ ν τ ς π α ρ ό τ η ς Ο θ ά ν α τ ο ι ε σ η μ ε ώ θ η σ α ν
ε ι ς τ ο ς μ η ν τ α ς κ ά μ ε έ μ λ α σ μ ν δ ά τ ο υ σ χ ε τ ι κ ο υ έ μ λ Ι ο υ Ί ε Τ χ ο ν
κ ά μ ε μ ό ν ο ν μ Ι α ν ψ ο ρ ά ν Ο λ λ τ ν έ π έ ρ α σ α ν ό π ο μ ο ρ ψ η ν χ ο λ ο ρ Ι ν η ς δ ι α ρ
ρ ο Ι α ς κ α Ι eIJHu; η ρ χ Ι σ μ ε ν ν ε ρ χ ό μ ε ν π ρ ο ς τ α δ υ τ ι κ ά τ ο υ Σ τ Ρ υ μ ω ν ο ς
Γ ε ν κ ω ς χ μ ά χ ψ ε Ι ω ς τ ο ϋ Μ π έ λ λ ε ς ε ν τ ψ π λ α ι σ ί φ τ ο υ Γ ε ν υ ω ϋ Σ τ ρ α
τ η γ ε Ι ο υ ε χ ο υ σ ι ν ο δ τ ω ς
Α Έ δ α φ ο ς
Τ Ο ρ ε Ι ω ς τ ο υ Μ ι π έ λ λ ε ς κ Ι Ά γ γ Ι σ τ η ς ε ι δ ο ο φ ο ς τ ω ν έ π χ ε ψ ή σ ε ω ν ε ν τ ο ς
τ ο υ Β ο υ λ γ α ρ υ ω ϋ ε δ ψ υ ς π τ ε λ ε Τ τ α ε κ τ η ς α θ ε Ι ς γ ρ μ μ η ς τ ο σ Σ τ ρ μ ω
ν ο ς δ σ τ δ α Ν τ ο ύ μ ν ι τ σ α - Τ σ ο μ α γ ς κ α τ έ ρ χ ε τ α ε Ι ς τ ο λ λ η ν κ ν
ο α φ ο ς μ έ σ ω Ά Ύ Ύ σ τ ι υ Κ ι ι Χ Ι Κ ο ύ λ α ς
Ά ν α τ λ κ ω ς κ α ί Δ υ τ κ ω ς τ ο ϋ π ο τ α μ ο ύ ό π ι Χ ρ χ ο σ ι ν α ό ρ ο σ ε ι ρ α Ι
- Ά ν α τ ο λ ι κ ω ς ή τ ο ι α ύ τ η τ ο ϋ Ό ρ ή λ ο υ έ κ σ π ω μ έ ν η ε ξ δ ρ ο υ ς Ρ ή λ ο υ
- Δ υ τ κ ί ί ς ι τ ο ι α ύ τ η τ ο σ Δ υ τ ι κ ο ί ί Ό ρ ή λ ο υ Λ ά λ ε ς Π λ α ν ί ν α ,
• μ ψ ό τ ε ρ α κ α τ ε χ ό μ ε ν α π ρ ο ς Ν ό τ ο ν χ ύ ν ο υ σ ι τ α δ δ α τ τ ω ν π ρ ο ς Σ τ ρ υ
μ ω ν
-. Τ ο ε δ α φ ο ς λ Ι ν δ ρ ε ι ν ό ν δ ε ν ε χ ε ι ε ι μ ή
- Π ρ ο ς Ά ν α τ ο λ α ς τ η ν δ δ Ο ν Σ ε ρ ρ ω ν - Κ ά τ ω κ α Ι Α ν ω Ν ε υ ρ ο κ ο π Ι ο υ
- Λ ι α χ ο μ Ι α ς π ρ ο ς Σ α μ ά κ ο ν κ α Ι ε κ ε Τ θ ε ν π ρ ο ς Γ α τ ά ρ Π α τ α ρ τ ζ Ι κ κ α Ι ό ψ Ι
π ε δ ο ν Σ ο ψ Ι α ς
- Π ρ ο ς Δ υ σ μ ά ς Σ τ ρ ώ μ ν τ σ α - Π έ τ σ ο δ ο ν
- Ε ι ς τ ο κ έ ι τ ρ ν τ ω ν δ δ ώ ν Ν τ ο υ μ ν Ι τ σ ς - Τ σ ο μ α γ ι ς Ά ν ω Π ε τ ρ τ
τ σ ί ο υ - Κ ο ύ λ α ς - Σ ι η ρ κ σ τ υ
Β λ γ μ ς
Κ α Ι ε ι ς τ ά ς ο ρ ε ί ω ς τ ο σ Μ π έ λ λ ε ς - Ά γ γ Ι σ τ ρ ο υ μ ά χ α ς δ ε Υ έ φ η ρ μ ό Ι Ο θ η
γ μ ό ς λ λ ε ψ η ρ μ ό σ θ η γ α μ μ κ η π α ά τ α ξ ς ό λ ω ν τ ω ν μ ε ρ α ρ χ ω ν μ ε κ
π ο ι α ν π ύ κ ν ω σ ι ν τ ω ν ζ ω ν ω ν ε ν ε ρ γ ε ί α ς κ α τ έ ρ ω θ ε ν τ ο ί ι Σ τ ρ υ μ ω ν ο ς π ο τ α μ ο ύ
Ό τ α ν 1) Π Ι Μ ε ρ α ρ χ ί α ε Ι ς Π έ τ σ ο δ ο ν λ ό γ ψ τ η ς κ κ λ ί σ ε ω ς τ ω ν Σ έ ρ δ ω ν
π ρ ο ς Δ σ μ ς ε δ έ χ θ η έ π ί θ ε σ ι ν ι σ χ ρ ά ν ό π ο τ ω ν Β ο υ λ γ ά ρ ω ν σ ν ε π τ χ θ η ε Ι ς
58
Π έ τ σ ο δ ο ν κ α Ι μ λ ι ς σ υ ν ε κ ρ α τ ή θ η Ν ο τ ί ω ς τ ο ύ τ ο υ χ ά ρ ι ς ε Ι ς τ η ν α ν δ ρ ε ί α ν τ ω ν
μ ο ν ι Η ω ν τ η ς κ α ί ο δ τ ω α π ε ψ ε υ χ θ η Τ ι π λ ε υ ρ ο κ ό π η σ ι ς τ ω ν Ε λ λ η ν ι κ ώ ν δ υ ν ά
μ ε ω ν κ α Ι Τ ι α π ε ι λ η τ ω Υ μ ε τ ό π ι σ θ ε ν α ν ο ο τ ο ι κ α τ ή ρ χ ο ν τ ο ε Ι ς τ η ν κ ο ι λ ά Ο α τ ο Ο
Σ τ ρ ο ϋ μ α π ο τ α μ ο υ Π α ν ι κ ι ί
Γ Ό Δ Ρ ά σ ι ς Ι ν Μ ε Ρ α Ρ Χ ί α ς κ α Ι 9 ο υ Π ε ζ ι κ ο υ
Η ι ν Μ ε ρ α ρ χ Ι α mt τ ό 90'1 Π ε ζ κ ό ν α Ο Τ Ι Υ ο ς τ ο ν ν Λ ό χ ο ν δ ι ώ κ ο υ
ή κ ο λ ο υ θ η σ ε ν κ α τ ά γ ε ν ι κ η ν ε ν ν ο ι α ν Τ α α τ ε ύ θ υ ν σ ι
Α ν ω Π ε τ ρ ί τ σ ι - Λ ί χ ν ο ν -- Τ ό σ κ ο - Τ σ ε π έ ρ ε δ ο ν - Β ρ α χ ω ω π α ν ί
τ σ α - Τ σ α μ Ι Γ ε π έ - Χ α σ ά ν Π α σ ά
α τ τ ή ν π ρ ο χ ώ ρ η σ ι ν τ α ό τ η ν έ δ ω σ ε μ ά χ α ς τ ή ν 7, 10, 15, κ α Ι ψ
Ι ο υ λ ί ο υ
Ο ι Β ο ό λ γ α ρ ο ι δ λ α τ α α ν τ ε ρ ε ί σ μ α τ α τ ά κ α τ ε ρ χ ό μ ε ν α κ Δ υ τ ι κ ο ύ Ό ρ ή
λ ο υ ε Ι ς Σ τ ρ υ μ ω ν α τ ά ε Τ χ ο ν ό ρ γ α ν ώ σ ε ι ο ι ό ρ υ γ μ ά τ ω ν κ α Ι κ τ ο ύ τ ω ν μ ά χ ο ν
τ ο μ έ χ ρ ι π ρ ο σ ε γ γ ί σ ε ω ς ε Ι ς μ ι κ ρ ά ν α π ό σ τ α σ ι ν τ ω ν Έ λ λ η ν ι κ ω ν τ μ η μ ά τ ω ν δ
π ό τ ε ύ π ε χ ώ ρ ο υ ν ε Ι ς τ ο μ έ σ ω ς έ π ό μ ε ν ο ν δ ρ γ α ν ω μ έ ν ο ν ν τ έ ρ ε ι σ μ α
Α ε κ υ ρ ι ώ τ ε ρ α ι μ ά χ α ι τ ο υ ο υ π ε ζ ι κ ο υ ε Τ ν α ι α ί κ α τ α τ α ς ά ν ω ή μ ε ρ μ ι
ν ί α ς κ α θ ο ρ ι ζ μ ε ν α ι .
ν η ν Ι ο υ λ ί ο υ κ α ί π ε ρ ί ω ρ α ν η ν π ρ ω ί ν ή ν ε σ ή μ α ν ο ν έ κ α τ έ ρ ω θ ε ν
α ί σ ά λ π ι γ γ ε ς π α ύ σ α τ ε π υ ρ ό π ε ρ π ρ ο ο ο ε υ τ ι κ ά π α υ σ ε π φ ί τ η ν μ ε σ η μ Ό ρ Ι α Ί
τ η ς ή μ έ ρ α ς τ α ύ τ η ς Π α ρ ε μ ε ί ν α μ ε ν ε π ι τ ω ν θ έ σ ε ώ ν μ α ς κ α Ι ε Ι ς μ Χ Ύ ν Π ε ρ ί
ω ρ α ν η ν τ η ς ι δ ί α ς ή μ έ ρ α ς λ θ ε ν ε Ι ς τ ή ν θ έ σ ι ν μ ο υ δ Δ ι ο ι κ η τ ή ς τ ο υ τ ά
Υ μ α τ ό ς μ ι α ς α γ ι μ ι ι τ ά η ς Τ ρ ι λ ό Ό α ς δ σ τ μ ο σ ε Τ π ε ν δ τ ι Ε π ε λ έ γ η ν ν ι κ α
θ ο ρ ί σ ω μ ε τ ά Β ο λ γ ά Ρ ω ν Ά ξ ι ω μ α τ ι κ ώ ν τ ο δ ρ ι ο ν μ ε τ α ξ τ ω ν γ ρ α μ μ ν μ ά χ η ς
δ π ε ρ δ ε ν θ ό π ε ρ έ α ι ν ο ν ο υ τ ε ε μ ε ί ς ο υ τ ε ο Ι Β ο ύ λ γ α ρ ο ι κ α ί α π η λ θ ε ν χ ω ρ ι ς
κ α μ μ ί α ν ά λ λ η ν δ Ο η γ Ι α ν .
Π ρ ά γ μ α τ ι μ ε τ ό λ ί γ ο ν ε ν ε ψ α ν ί σ θ η ε Έ ς Β ο ύ λ γ α ρ ο ς Ά ξ ι ω μ α τ ι κ ο ς Έ π ι τ ε
λ ε ί ο υ ε ψ ι π π ο ς κ α ί μ ε γ α λ ο π ρ ε π ή ς Έ ξ η λ θ ο ν τ ω ν γ ρ α μ μ ω ν κ α Ι ε π ώ η σ
π ρ ο ς τ ο μ έ ρ ο ς τ ο υ σ ν ο ο ε υ ό μ ε ν ο ς ό ψ έ ν ο ς σ τ ρ α τ ι ώ τ ο υ μ ο υ γ ν ω ρ ί ζ ο ν τ ο ς κ α λ ς
τ ψ Β ο λ γ ω ρ ι κ ή ν Η ε μ ψ ά ν ι σ ί ς μ π ε ρ Ι ε ρ γ ο ς ' Α ξ ύ ρ υ ο σ ο ς π ο ι κ α Ι
μ ε γ έ ν ε ι α Λ α σ π ω μ έ ν ο ς χ ω ρ ί ς κ α ν ε ν δ ι α κ ρ ι τ ι κ ο ν α θ μ ο υ δ ι ό τ ι τ ά ε ί χ α μ ε Ι
ψ α φ έ σ ε ι μ ε τ ά τ ν μ ά χ η ν τ ο υ Κ ι λ χ Ι ς κ α τ ό π ι ν δ ι α τ α γ η ς ί ν σ μ ή π α ρ έ χ ω
μ ε ν σ τ χ ο ν ε Ι ς -cou; Β ο υ λ γ ά ψ ο υ ς ο ι ό τ ι Π ί φ ε τ η ρ ή θ η σ α Υ π ο λ λ ο ί Η ά γ τ ο ι χ α Ι
τ ρ α υ μ α τ ι σ μ ο ί Ά ξ ι ω μ α τ ι κ ω ν κ α Ι α π έ Ο ι δ ο ν τ ο ϋ τ ο ε ι ς τ ά χ ρ υ σ ί ζ ο ν τ α γ α λ ό ν ι α
τ ο υ π η λ ι κ Ι ο υ τ ω ν Ά ξ ι ω μ α τ ι κ ω ν
Ο Β ο ύ λ γ α ρ ο Ά ξ ι ω μ α τ ι κ ό ς α π ο τ ε ι ν ό μ ε ν ο ς ε Ι ς ε μ έ ν α μ ε η ρ ώ τ η σ ε υ λ
γ α ρ ι σ τ ί
Δ ε ν ε Τ ν α ι ε ο ώ κ α ν έ ν α ς α ξ ι ω μ α τ ι κ ό ς
"0· δ , , - l' - Τ λ
Τ α Υ σ υ ν ο ο ε υ ω ν μ ε σ τ ρ α τ ι ω τ η τ τ ο υ ε ι π ε ν π ο ι ο ς ε ψ . α ι , χ Χ τ η Π ε Ό ο α
ϊ π π ο Ι τ ο υ α Ι χ α ι Ρ ε τ ή θ η μ ε ν σ τ ρ α τ ι ω τ ι κ ώ τ κ σ ί δ ι α τ η ς χ ε ι ρ ό ς Έ κ α θ Ι σ α μ ε ν
κ α Ι γ α λ λ ι σ τ Ι α ν ε κ ο ι ν ώ σ α μ ε ν ά λ λ ή λ ο υ ς τ ν ν ε ί χ α μ ε ν ε ν τ ο λ ή ν \'
59
Ο Β ο ύ λ γ ψ ο ς θ ύ π ο ε Κ ά ς σ τ ρ α τ ι ω τ ώ ν φ ο ρ τ ω μ έ ν ω ν λ ε υ κ α ς
ε π ι π α σ σ ι Χ λ ω ν σ Ύ μ α α ς , κ α Ι ζ τ ε ι π α ρ ε μ ο σ ν α τ ο π ο θ ε τ σ ω μ ε ν δ ύ ο σ ε ι ρ ά ς
σ Ύ μ α ι ω ν κ α Ι ό ε ν ο ι ι Χ μ ε σ ο ς χ ω ρ ο ς ν α θ ε ω Ύ τ α ι ο υ δ έ τ ε ρ ο ς
Τ ο υ ν ε ι Ι ν ω σ α Ο Τ ι ε γ ω δ ε ν ε Τ χ α α Ύ μ α Ι α ς κ α Ι τ ο ϋ ε π ρ ό τ ε ι ν α ν α Η έ σ ω μ ε ν
μ Ι ι χ ν σ ε ι ρ ά ν δ ι α τ ω ν Ι δ ι κ ώ ν τ ο υ σ Ύ μ ι χ ι ω ν σ υ ν ι σ τ ώ ν τ ε τ Ε ι ς τ ο ύ ς σ τ ρ α τ ι ώ τ α ς
μ ι χ ς μ ο ι Ό α Ι ω ς ν α μ ύ π ε ρ ώ σ ι τ α ύ τ α ς Mou ε ζ Τ Ύ σ ε χ ρ ό ν ο ν ν α σ υ ν ε ν ν ο η
θ Ύ v-
!
τ ο ν Δ ι ι Κ η ν τ ο υ κ α Ι π ε χ ω Ρ Ι θ η μ ι ε ν Τ ο έ π έ α ς or ύ λ Ύ ϊ α &-00-
π ο θ έ τ η σ α ν μ Ι α ν σ ε ι ρ α ν λ ε υ κ ω ν σ Ύ μ α ι ω ν κ α Ι ο ϋ τ ω τ ο ζ η τ η μ α α ύ τ Ο Ε λ Ύ ξ ε ν
Ε Τ χ ε ν ύ π γ ι χ ψ Ύ κ α τ ρ Χ ά ς μ ε ρ ς ν α κ ω κ α Ι ε Τ τ α ό ρ ι σ η κ τ ο ι α ύ τ η
Α π ο 19 Ι ο υ λ Ι ο υ τ ο ν Π ε ζ ι κ ό ν σ υ γ κ ε ν τ ρ ω θ έ ν δ π Ι σ ω ρ κ ε τ α τ η ς ν έ α ς
γ ι χ μ μ Ύ ς μ ι Χ Χ Ύ ς ε ι ο ι Χ ο ι ζ ε ο ι α Τ ζ α μ Ι - Τ ε π ε ε Ι ς θ έ σ ε Ν Δ Π ε τ σ ό δ ο υ κ ι χ λ υ
ψ θ ε ν ύ π δ π ρ ο φ υ λ α κ ώ ν Ή μ ε τ α σ τ α θ μ ε υ σ ι α ϋ Τ Ύ ε γ έ ν ε τ ί ν α κ ι χ λ υ ψ θ η τ ο κ ε
ν ο ν μ ε τ α ξ ύ Π Ι Μ ε ρ α ρ χ Ι α ς ε ύ ρ ι σ κ μ έ ν Ύ ς μ έ σ ω ς ν ο τ Ι ω ς Π ε τ σ ά δ ο υ κ α Ι τ σ Ι
Σ έ ρ ω ν , Τ ν α ω ι α Ι Ε ι π ι χ ε ι ι ρ ή σ ε ι ς έ π α ν ε λ ο ο μ ι Χ ν ο ν τ ο ν α ύ π ά Ρ Χ Ύ σ υ ν υ Χ μ ς μ ι ε
τ α ς ύ τ ω ν Σ έ ρ ω ν κ α Ι μ ω ν •
. Κ α τ ά τ έ Χ ι ε Τ π α ι ρ α ι μ ο Υ ή ν μ α ς ν τ λ Ύ τ η ς Μ ε φ α ρ χ Ι α ς ε ξ ε τ έ λ ε σ ι χ έ ψ Ι π
π ο υ ς ν α γ ν ω ρ Ι σ ε ι ς δ ι α ν ά έ ξ α κ ρ ι Ο ώ σ ω π ο υ ε ύ ρ ί σ κ ε τ ο τ ο δ ε ξ ι ο ν τ ω ν υ λ γ ι
ρ ω ν Δ Ι Ύ λ θ ν τ ο Π έ τ σ ο δ ο ν κ α Ι έ σ τ ρ ά Ψ Ύ ν π ρ ο ς Β Δ Τ Ο Π έ τ σ ο δ ο ν τ κ ε ν ό ν
Τ έ λ ο ς σ υ ν η ν τ ή θ η ν μ ε Β ο υ λ γ ά ρ ο υ ς ε ι ς μ ε γ ά λ η ν π ρ ο ς τ α Β Δ π ό σ τ α σ ι ν Μ ε
τ ι Χ τ ι ν α μ έ ρ ι χ ς ύ π ε γ ά ψ Ύ δ ρ ι σ τ ι κ ν α κ ω κ α Ι δ π ό λ ε μ ο ς μ ε τ ο ύ ς Β ο υ λ
γ ά ρ ο υ ς έ τ ε λ ε ί ω σ ε ν
Δ Ι Δ ι ά ψ ο ρ α ε ν δ ι α ψ έ ρ ο ν τ α
1) Ε Ι ς τ ή ν μ ι Χ Χ Ύ ν τ η ς Ύ ς Ι ο υ λ ί ο υ κ α Ι ε Ι ς τ α ύ ψ ώ μ α τ α Κ α σ σ ε λ ά ν Ι
φ ν ε ύ θ Ύ ε Ι ς τ ο ν μ έ σ ω ς ρ ι σ τ ε ρ α Λ ό χ ο ν ό Δ Ι Ι Κ Ύ τ ς τ ο υ κ α Ι σ υ μ μ α θ Ύ τ ή ς
μ ο υ Δ ι ο ν ύ σ ι ο ς r α Ρ Ι δ Ύ ς ε κ Τ Ύ ς Δ υ η κ Ύ ς ι Χ ν Ύ ς Έ ν α ς σ ρ ι σ τ ο ς π Ο
π ά Ύ ς π ό ψ ε ω ς ι ε α ρ Ο ς Ά θ υ π ο λ ο χ α γ ό ς Π λ λ α π ρ ο ο ι ω ν ι ζ ό μ ε ν ο ς Έ τ ά Ψ Ύ έ π
τ ό π ο υ ε ν τ ο ς τ ο ϋ Ό ο υ λ γ α ρ ι κ ο υ ε δ ά ψ ο υ ς
2) Π ε ρ ί τ ο τ έ λ ο ς τ ο υ Ι ο υ λ ί ο υ 1913, σ υ ν ε κ ρ ο τ ή θ η δ π ο τ ς Μ ε ρ σ φ χ Ι α
Τ Ο Ύ Ρ
α ρ ι κ Ο ν
Σ υ ν ε ρ γ ε ϊ ο ν tV(l; σ υ ν τ ά ξ η π ρ ό χ ε ι ρ α τ ο π ο γ ρ α ψ η μ α τ α Β λ ω ν τ ω ν
π ε δ Ι ω ν μ α χ ω ν τ ω Υ Ο Ο Ρ ι ε Ι ω ς ι τ ο υ π έ λ λ ε ς ο ν α φ θ ε ι ι σ ω ν τ ο ι ο ύ τ ω ν Π Ρ Κ ε μ έ ν υ
τ ο ο ι ρ ε Ι ω ς τ ο υ Μ π έ λ λ ε ς ό π ο τ ο υ Έ λ λ Ύ ν ι υ Σ τ ρ α τ ο ϋ κ α τ α λ η φ θ έ ν α Ψ ς ν α
π ι χ ρ ο ο μ ε Ι γ η ε ι Ι ς Ό ο ύ ς Β ο υ λ γ Ο Ο ρ ο υ ς Α ε Ρ Ύ α σ ί α ι τ ο υ σ ι χ ν τ ε λ ε Ι ω ς π ρ ό χ ε ι ρ ο ι κ α Ι
ε β α ι ν ο ν κ α λ α ς δ π ά τ ε π ε ρ Ι τ ν μ ε σ Ύ μ Ι α ν τ ς 31Ύ ς Ι ο υ λ ί ο υ π ε ρ ι ε π έ σ α μ ε ν
ε Ι ς ε ν έ ο ρ α ι ν Β ο υ λ γ ά ρ ω ν ο ρ
ε Ι ω ς
τ σ σ χ ω ρ Ι ο υ ό γ κ ε τ ς α έ ω ς π ε ι ρ σ μ έ
ν ο υ κ ο ι λ ώ μ τ ο ς Ο α σ ω μ έ ν ο υ κ α Ι ο ι ρ ρ ε ο μ έ ν ο υ ό π α μ ι κ ρ ο υ π α ρ α π ο τ ά μ ο υ Ο Ζ
ν
Ρ ε ύ τ ε ς
ι π ε Ό ε λ σ τ π Ο λ ι π ι ο κ τ α ς τ ο υ υ λ γ α ρ ι κ ο υ σ φ ι χ τ ο σ χ ω ρ ι Κ ο ύ
κ α Ι χ ω ρ ι κ ά ς Ά φ ο σ μ ς φ Ύ σ α ν ν α ε σ έ λ θ ω μ ε ν π α ν τ ε ς ε ι ί ς τ ο κ ο ι λ ω μ α π ρ ο σ
έ α λ ο ν τ ο ύ ς τ ε λ ε υ Τ ι Χ ε ο υ ς κ α Ι φ ν ε υ σ α ν ε ν α σ τ ρ α τ ι ώ Τ Ύ Ο Ι λ ο ι π ο Ι δ ό ο σ ύ ν τ ρ ο
φ ο Ι τ ω ν έ γ κ α τ έ λ ε ι Φ α ν τ α φ Ρ Τ Ύ γ α ζ ω α κ α Ι ε κ ρ ύ Ύ σ α ν έ ν τ ο ς τ ο υ δ σ ο υ ς ο
π υ ρ ο ο ο λ ι σ μ ο ί μ α ς ε δ ρ ο ν δ λ ο υ ς τ ο ύ ς λ ο ι π ο ί ι ς σ υ γ κ ε ν τ ρ ω μ έ ν ο υ ς η τ ο ι (3 Ά ξ ι ω
60
μ τ κ ς Λ ο χ α γ Ο ς Σ τ α μ ο υ λ Κ ς κ Ι Ά ν ι θ υ π ο λ ο χ α Ι σ μ ς Δ ρ Μ ς
Σ γ υ μ π κ ς Π α π υ λ κ ς Έ ξ α ρ χ ά κ η ς κ α Ι π ε ρ Ι τ ο υ ς 10 σ τ ρ α τ ι ώ τ α ι μ
ν η γ ο υ ς κ α Ι ύ π η ρ ε τ ς , κ α ι ε Ο ε χ ό μ ε θ α π υ ρ α ε κ τ ω ν δ π ι σ θ ε ν κ α ι τ ο ϋ α ρ σ τ ε ρ ο
π λ ε υ ρ ο ϋ Ά π ε ψ σ Ι σ θ ν α π ρ ω ρ ι σ ω ε γ ω μ ε τ α Μ ο σ τ ρ α τ ι ω τ ώ ν π ρ ο ς κ ι λ υ
ψ ν Κ ι Χ Ι ά σ ψ ι λ ε ι α ν τ ω ν α λ λ ω ν ο Ι τ ι ν ε ς θ α Ύ κ λ ό θ υ ν τ η ν δ ο ό ν δ ο η γ ο σ ν τ ε ς
τ α ψ ο ρ τ η γ α κ α ι τ ο υ ς κ ε λ τ α ς Ι π π ο υ ς Ή κ ο λ ο ό θ η σ α τ η ν Π ι Χ ρ υ ψ η ν τ ο υ ι σ υ ς
δ π ό τ ε ε ο έ χ θ η ν π υ ρ ά Κ ι Χ Ι ε κ τ ω ν μ Π Ρ Ο ψ ι Χ ν ω ς ε κ τ ω ν κ α τ ο Ι κ ω ν τ ο ϋ
χ ω ρ ί ο υ ό γ Κ ε Ό ξ υ τ ω ν α λ ό ν τ ω ν Κ ι α ι θ ή μ ω ν σ ι Χ Κ ι Χ Ι γ υ ν α Τ κ ε ς μ ε ο ρ ε
π α ν ι α τ α π υ ρ ά μ ι Χ ς τ ο ύ ε ζ ά λ ι σ α ν Ά λ λ ι ε ν τ φ μ ε Τ ι Χ ξ ό ο ί α κ ο λ ο θ ο τ ε ς
μ ε τ α ζ ω α Ά ξ ω μ α τ ι κ ο Ι κ α ι σ Ό ρ α τ ω τ α ό π χ ε ύ μ ε ν ν α α ι ο Ι ζ ω σ α τ ο ϋ
ι Κ ι Χ λ ό π τ υ ό π ο δ ά σ ο υ ς μ ε ρ ο υ ς ε δ ε χ ο ν τ ο ι π α ν τ α χ ό θ ε κ α ι ε ψ ώ ν α ζ ο ν δ τ ι
δ ε ν ό ν α τ Υ α π ρ χ ω ρ σ ω σ κ α Ι ν α γ υ ρ Ι σ ω μ ε ν π ί σ ω δ π ε ρ κ α Ι ε π ρ ι ξ α μ ε ν
Σ υ γ κ ε ν τ ρ ω θ έ ν τ ε ε Ι ς τ ο Τ δ ι ο μ έ ρ ο ς ά π ε ψ α σ Ι σ α μ ε ν α ε γ κ α τ α λ ε Ι ψ ω μ ε ν τ ο υ ς ί π
π ο υ Κ ι Χ Ι τ α ψ ο ρ τ η γ α ζ ω α μ ε τ α τ ω ν α π σ κ ε υ ί Κ ι Χ Ι ώ π λ ι σ μ έ ν ο δ λ ο δ δ
π λ ω ν ν α Ο Ι ι Χ ψ ό γ ω μ ε ν π ρ ο ς Δ σ μ ι Χ τ π ρ ο ς Π ι Χ λ α ι α ν Β ο υ λ γ α ρ ϊ α ν Ε π ρ ο
ω σ ι Χ μ ε ν ε ν τ ο ς τ ο ϋ ο ά σ ο υ ς κ α Ι ά ν λ θ μ ε ν ε Ι ς τ α π λ ε υ ρ α μ ε γ ά λ ο υ ό ψ ώ μ α τ ο ς
ε ν θ α ό π ή ρ χ ε ε ν κ τ ή μ ι Χ α π ο ψ ι λ ω μ έ ν ο ν ε κ θ έ ν ο ρ ω ν κ α Ι δ π η ρ χ ο ν ε ρ ε ί π α π α
λ ι Χ ς λ ι θ Ι ν η ς κ α λ ό Ό η ζ κ α Ι π α ρ α ό τ η ν έ τ έ ρ α ε κ κ λ ά Ο ω ν Α ε ψ ν η ς ε ό ρ έ θ η μ ε ν
π ρ ο 6-7 σ υ μ μ ο ρ ι τ ω ν ο ί τ ι ν ε ς μ η α ν ι Χ μ έ ν ο ν τ ε ς τ η ν ε κ ε ί έ μ ψ ι ν σ Ι ν μ ι Χ ς Ζ Ι ψ ν ι
ά σ θ η σ ι Χ ν Κ ι Χ Ι ε τ ρ ι π η σ ι Χ ν π ρ ο ς τ ο Π ι Χ ρ α κ ε Ι μ ε ν ο ν ι σ ς β ι Χ λ λ ό μ ε ν ο ι π ι Χ Ρ
μ ί Ά σ ψ α λ ω ς ε λ ι ι σ τ ο θ α ε π έ ζ ι Ε Ι τ ι Χ ε γ Κ ι Χ Τ ι Χ λ ε Ι Π Ο Υ τ ε ς ι Χ υ τ ο ό ς ε ο α Ο Ι
σ α μ ε ν π ρ ο ς τ η ν κ ο ρ υ ψ η ν τ ο ϋ ο ρ ο υ ς δ π ο υ ς ι μ μ α τ έ π ε λ ε ϋ σ ε ι τ ο ϋ
σ κ ό Τ ό υ ς ψ ν ν τ ε ς τ η ν π ρ ό ς Β ο λ γ α Ρ Ι α ν Κ ι Χ τ ε ό θ υ ν σ ν κ α Ι σ Τ Ρ ι Χ ψ έ ν τ ε ς π ρ ό ς
Ν ό τ ο ν μ η σ υ ν α ν τ η θ έ ν τ ε μ ε τ ο υ ς ε ν ε Ο ρ ε ό ο ν τ α ς ε Ι ς τ η ν κ υ ψ ν υ λ γ ι υ ς
Β α ι ο Ι ζ ο ν τ ε ς Κ ι α θ ό λ η ν τ ν ν ύ κ τ ι Χ ό π ο τ ό ψ ω ς τ η ς Π α ν σ ε λ ή ν ο υ κ α Ι
τ ε ς τ α ς σ υ ν ι Χ ν τ ω μ έ ν ι Χ ς ε κ τ ώ ν κ α θ δ ο ό ν π ο τ μ ν ω σ τ α σ ί ω ν ό π ο τ ω Υ π ο ι μ έ Υ ω Υ
π ρ ο σ β ο λ α ς α π υ ρ Ό λ σ μ ω ν έ ψ θ ι σ α μ ε τ η ν π ο μ έ ν η Υ π ρ ω ι Χ Υ ε ς Ά Υ ω Π ε τ ρ ί
τ σ ι , ε Υ θ ι Χ σ υ Υ η ν τ ή σ α μ ε Υ ι μ έ τ ε ρ α τ μ μ ι Χ Τ α α τ ι ν α μ ς π ε ρ ι έ θ ι Χ λ ψ α Υ Σ υ ν τ α
μ ι ι ι Χ ν τ ς κ α ι μ α ς μ ε τ έ ψ ε ρ ο ν α δ ι τ ρ ά χ ο υ έ π τ ή ς Ο η μ ο σ α ς δ ο ο σ
κ α Ι ε κ ε Τ θ

ε Υ ε Ι ς Κ ά τ ω Π ε ρ Ι τ σ ε ν θ ι Χ ε π ι ι ι α σ Ι τ ε ς τ ο υ Σ ι ο η ρ ο δ ρ μ ε φ Μ
σ ι Χ μ ε ν ε ν τ ό ς τ η ς ι μ έ ι Χ ς ε ί ς θ ε σ σ α λ Ο Υ Ι Κ
Ά λ λ δ Π ό λ Θ μ ς έ τ ε λ ε Ι ω ε κ α Ι μ ε τ α Π ι φ α ι μ Ο Υ Υ Υ ε π ι τ ν α χ ρ Υ ο Υ ε Υ Μ α
Κ ι ε Ι α ε Π Υ λ ι θ ο μ ε

γ ε ι Ι ς Κ α λ ά μ α ς ε ν θ ι α φ ο α χ θ ε Ι ς έ ν τ ω μ ε Ό α ξ ύ ε Ι ς Τ Ο Υ
Ό α θ μ Ο ν τ ο υ Λ ο χ α γ ο ο Π ι Χ ρ έ μ ε Ι Υ α μ έ χ ρ ι τ ο υ ε τ ο υ ς 1917, δ π ό τ ε ά ν ε χ ώ ρ η σ ε Υ Ξ κ
τ η ς Ε λ λ ά ο ο ς δ Β α σ ι λ ε υ ς Κ ω Υ σ τ α Υ τ ί Υ ο ς κ ι χ Ι Κ ι Χ τ Ι σ χ υ σ ε ν τ ό Β ε Υ ι ζ ε λ ι κ ό Υ Κ ζ
θ ε σ τ ώ ς
Π ρ ε τ ο υ Υ τ ό τ ε ώ ς Λ ο χ α γ Ο ς ε Ι ς τ ο Έ π ι τ ε λ ε ί ο ν τ η ς XIV Μ ε Ρ ι Χ Ρ Χ Ι ι Χ ς κ α Ι
μ ε ε τ ι έ θ ι η ν ε ί ς τ ο Ε π ι τ ε ι λ ι ο τ η ς π ι Μ ε ρ α Ρ Χ Ι ι Χ ς , ε υ ρ ι σ κ ο μ έ Υ η ς τ ω Μ ε τ ώ π ω
έ Κ ι Χ τ έ ρ ω θ ε ν τ ο ο Έ ρ γ ω ς π τ μ υ Π ε ρ ι ο χ η Μ ε ρ ι χ ό υ Δ υ τ κ ή ς α κ ε ι
ν Ι α ς .
61
Μ Ε ρ ο Σ Δ Ε Ι Τ Ε Ρ Ο Ν
Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Ν Τ Ε Τ Α Ρ Τ Ο Ν
Π Ρ Ω Τ Ο Σ Π Α Γ Κ Ο Σ Μ Ι Ο Σ Π Ο ι ι Ε Μ Ο Σ
Δ ο κ η τ ς τ ή ς ν ω π ι Μ ε ρ α ρ χ ί α ς τ δ Σ υ ν τ α γ μ α τ ά ρ χ η ς Τ ρ κ ο ύ π η ζ
Ι Ε '11 ' , θ '"r L Π ' " ,
σ τ ι ς Ρ ι Χ τ φ ο Π
Ρ Ι Χ
η Θ ς π σ τ ρ τ γ ι Ί α ρ ε μ ι ε ν ε ι ν ε ι ς τ α χ χ ρ α κ ω
μ χ τ α μ έ χ ρ τ ή ς έ ξ ο ρ μ ή ε ω ς
Π π ι Μ ε ρ α ρ χ ί α π ε ρ Ο α λ λ ο μ έ ν η έ κ α τ έ ρ ω θ ε ν ό π ο Γ α λ λ κ ώ ν Μ ο ν ι Χ δ ω ν
Π α Ά π ο κ α κ ξ ώ ρ μ η Ο ε ν κ α Ι π ε ρ ν κ ώ Ο α τ α ς Β ο υ λ γ α ρ κ α ς ν τ σ τ ι Χ Ο ε ς
χ θ η π ρ ο ς Π ε ρ λ ε π έ ν ο ν κ α Ι κ α τ έ λ α ε ν μ ε τ α Γ α λ λ ι κ ώ ν Τ μ η μ ι Χ τ ω ν Ε Ι χ ε μ ό ν Ο Υ
_ τ ύ ο Σ υ ν τ ι Χ γ μ α τ ι Χ τ η ς Π ε ζ κ ο υ ν κ α Ι ν . Τ Ο 2) 39 Ε υ ζ ώ ν ω ν έ ν τ ε τ α
γ μ έ ν ο ν κ α τ α τ ο ν Π ό λ ε μ ο ν χ α ρ α κ ω μ ι Χ τ ω ν ε ς τ ο Π ε ρ ι σ τ έ ρ ι σ υ ν έ χ ε ι α κ ο ρ υ φ ο
γ ρ α μ μ ή ς Β ί τ σ ι κ α Ι μ ό π α γ ό μ ε ν ο ν ε ς τ ν Μ ε ρ α ρ χ ί α ν
Η Μ ε ρ α ρ χ ί α Π η γ μ έ ν ε ς τ ν Γ α λ λ ι κ η ν Δ Ι Ο Ι Κ η σ ι ν Μ Ο , σ υ ν έ χ ι σ ε
τ η ν π ρ ο χ ώ ρ η σ Ι ν τ η ς κ α Ι φ θ α σ ε ν μ ε τ α μ ι Χ χ α ς ς δ ω σ ε ν ε ί ς Κ ό τ σ ι ε ρ
Μ π ρ ό ν τ Ν Δ Σ κ ο π ί ω ν ε ς Σ κ ό π ι α ν θ α π α ρ ε δ ό θ η σ α ν ε ί ς Γ α λ λ ι κ α μ ι κ ρ τ μ
μ α τ α ι π π ι κ ο υ 30 χ ι λ ι ι Χ δ ε ς Β ο υ λ γ ά ρ ω ν κ α Ι τ ο ι α Ε λ λ η ν ι κ α Ι Μ ο ν ι Χ ο ε ς ε υ ρ ι
σ κ ο ν τ ο π λ η σ ι έ σ τ ε ρ ο ν π ρ ο ς τ α Σ κ ό π ι α Τ ο ϋ τ ο τ ο ε π ρ α τ τ ο ν ο Ε Β ο ύ λ γ α ρ ο ι π ρ ο φ α
ν ώ ς λ ό γ ω φ Μ ,&woLxipewv, Ύ Ί λ λ η ς τ ι ν ο ς α τ ί α ς
Μ ε τ α π α ρ α μ ν ν ε Ι ς α Σ κ ό π α έ π 2-3 ή μ έ ρ α ς ή π ι Μ ε ρ α ρ χ ί α σ υ
ν έ χ ι Ο ε ν τ ν π ρ χ ώ ρ η σ Ι ν Τ ς ι κ α Ι ό Φ ε ρ ι ζ Ι κ - Κ ο σ σ υ φ ο π ε δ Ι ο υ - Π ρ ι σ τ ϊ
ν α ς - Π ρ ε κ ο ύ π λ ε χ θ η ε ί ς Ν ί σ σ α ν τ ή ς Σ ε ρ
ί α ς
ε ν θ α ν ε σ χ έ θ η π ρ ο ς Β ε λ
γ ρ ι Χ ο ι ο ν π ο ρ ε Ι α τ η ς τ ώ ν Α υ σ τ ρ ι α κ ώ ν ό π ο γ ρ α Φ ι Χ ν τ ω ν Ά ν α κ ω χ ή ν π ρ ο ς τ ο ύ ς
σ υ μ μ ι Χ χ ο υ ς
Μ ε τ α π α ρ α μ ν ν έ π 15 π ε ρ ί π ο υ ή μ έ ρ α ς ή Μ ε ρ α ρ χ ί α ε κ ι ν θ η π ρ ο ς Π φ δ τ
τ ή ς Σ ε ρ Ι α ς κ α Ι έ π ε σ τ ι Χ θ μ ε υ σ ε ν ε Ι ς τ α π έ ρ ι ξ τ ο ύ Π φ δ τ χ ω ρ ί α Ε ς χ ώ ρ ο ν Π ι ρ δ τ
ή Μ ε ρ α ρ χ ί α π α ρ έ μ ε ι ν ε ν π λ έ ο ν τ ώ ν τ ρ ι ώ ν μ η ν ώ ν Έ κ ε Ι ν ο ρ ε ς 'tYj; π ρ ο σ ε
λ Ύ ι θ η σ α ν π ο τ ν Π α ν ε ρ ω π α κ Ύ ν τ ό τ ε σ θ έ ν ε ι α ν τ η ς Ι σ π α ν ι κ η ς γ ρ Ι π π η ς
κ α Ι π ώ λ ι ε σ ε ν π λ έ ο ν τ ω ν 300 δ π λ ι ν ς κ α Ι Τ ο ν ε ρ έ α Τ ς >Α ρ χ ι μ α γ Ο ρ ί τ η
τ ο υ Σ τ ρ α τ ο υ ι Α π α ν τ ε ς έ τ ι Χ ψ η σ α ν ε ς τ ο ν Τ ο ι ο ν χ ώ ρ ο ν τ ο υ Ν ε κ ρ ο τ α φ ε ί ο υ Π φ ά τ
62
ε ν θ μ φ Ι μ Υ η τ ο σ Μ Χ Ι Κ Ο τ ή ς Μ φ α ι ρ χ Ι ς Ά ν υ π ο λ Χ γ ς Ν μ π ε λ ς
ά ν γ έ ρ θ η κ α Ι π ρ ό χ ε ι ρ ο ν Ε κ μ π ε τ δ ν μ ν η μ ε Τ ο ν
Έ π η ε υ χ θ ε Ι σ ς γ ε ν ι κ η ς Ε ί ρ ν ς 1) Μ ε ρ α ρ χ Ι α ε Κ ν θ π ρ ο ς ε π ι σ Τ Ρ Ψ ί
ε ι ς τ ν Ε λ λ ι Χ ο α ό π ο τ ο κ ι Χ τ ω θ ι δ ρ ο μ ο λ ό γ ι ο ν κ ι ν σ ε ω ς τ ω ν Μ ο ν ά δ ω ν Τ ς Χ
ν ο υ μ έ ν ω ν ο α ο Ο χ κ ω ς :
1) Μ έ χ ρ ι Τ σ α ρ ι μ π ρ ό ν τ δ ο ι κ ω ς
2) Α π ό Ι σ α ρ ι μ π ρ δ ν τ OLa Σ ό φ ι α ς - Κ ι ο ύ σ τ ε υ τ η λ μ έ χ ρ ι Γ κ ι ο ό ζ ε χ ω
ρ Ι ο ν π α ρ ά τ ν Γ ι υ γ κ σ λ α ι κ ν - υ λ γ α ρ ι κ ν μ ε θ ό ρ ι ο ν σ ι Ο η ρ ο Ο ρ ο μ κ ω ς
3) Α π ό Γ κ ι ζ ε - Έ γ ρ Ι Π ι Χ λ Κ ι α -- ι Χ - Σ κ ό π ι α δ δ κ ω ς
4) Ά π ο Σ κ ό π ι α ε ι ς Γ ε υ γ ε λ Ύ ν σ δ ρ ο δ ρ ο μ ι κ ω ς
5) Α π ό Γ ε υ γ ε λ Ύ ς ε ι ς Π ε ρ ι χ ν Θ ε σ σ α λ ο ν Ι κ η ς δ ο ι κ ω ς Ή τ ο ι 1) Μ ε ρ α ρ
χ Ι α δ ι ν υ σ ε π λ έ ο ν τ ω ν 1000 Χ λ ι μ έ τ ρ ω ν
Έ κ Θ ε σ σ α λ ο ν Ι Κ ς Π Ι Μ ε ρ α ρ χ Ι α σ υ ν ε κ ε ν τ ρ ώ θ η ε Ι ς Ν έ σ τ ο ν π ο τ α μ ο
ε τ ο ι μ α ζ ο μ έ ν Ύ δ ι α τ ν κ α τ ι Χ λ Ύ ψ ι ν τ Ύ ς Δ υ Τ κ Ύ ς Θ ρ ι Χ Κ ς ε ι ς η ν κ α Ι σ υ μ μ ε τ έ σ χ ε
μ ε ρ ι κ ω ς
ο Α Ι Π α γ κ ι σ μ ο ς Π ό λ ε μ ο ς ξ ε ν κ ι α Ι μ ε τ ό λ Ι γ ν ρ ξ α τ δ έ ν Μ ι κ ρ
Α Ι •
σ ι α ι ο ς
Κ α τ ν έ Υ ε θ ι ε τ σ α ν ω τ ε ρ ω κ Ι ν η σ ι ν τ ς π ι ε ρ α ρ Ι έ ι ν τ ύ π ω σ ι ν ω σ
ε κ α μ ε ν δ τ ι δ λ α α Ι π ό λ ε κ α Ι κ ω μ ο π ό λ ε ι ς ε χ ι ν π ο λ υ α ρ ί θ μ ο υ Κ ο ι ν ό τ η τ α ς Έ λ
λ ν ι κ ά ς ο ο ε Δ μ α ρ χ Ι τ ω ν ή σ α ν Ε λ λ η ν ε ς Ο ύ τ ω
- Ε ι ς Σ κ ό Π α δ Δ μ α ρ χ ς ή τ ο Ε λ λ ν κ α Ι ώ ν ο μ ι Χ ζ ε τ ο Π ε τ ρ Ι Ο ς
- Ε ι ς Φ ε ρ ζ ο Ι κ κ α Ι Π ρ ι σ τ ϊ ν α ν ε π Ι σ η ς
- Ε ι ς Ν Ι σ σ α ν ε ς Έ λ λ ν ο ν ό μ α τ ι Δ α ό κ α ς
- Ε ι ς Β ε λ ι γ ρ ά Ο ω ς μ ά ς ε λ ε γ ο ν ε Ι ς Ε λ λ η ν δ ν ό μ α τ ι Β υ ζ ά ν τ ι ο ς
Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Ν Π Ε Μ Π Τ Ο Ν
Έ κ τ ή ς π ι Μ ε ρ α ρ χ Ι α ς έ π α ν ε λ θ ο ύ σ η ε ί ς τ ν ε ν ι ρ ν ε ο ρ α ν τ η ς Π ά
τ ρ α ς , έ τ ο π ο θ ε τ ή θ η ν τ α γ μ α τ ά Ρ Χ ς (f)y, Έ Π τ ε λ ά Ρ Χ ς τ Ύ ς Χ ι γ Μ ε ρ α ρ χ Ι α ς η ς
τ η ν tUl'YjV ι κ ο λ ο ύ θ σ α μ έ Χ Ρ λ ξ ε ω ς τ ο ϋ ε ν ι κ ρ Ά σ Ι ι γ ω ν ς κ α Ι Τ Ύ ς μ ε τ σ
τ ο ύ τ ο υ σ τ ρ α Τ γ ι κ Ύ ς σ υ γ κ ε ν τ ρ ώ σ ε ω ς τ ο ϋ Ε ρ ο υ
Κ α τ α τ ν π ε ρ Ι α ο ο ν τ α ϋ τ η ν ε χ ρ η σ ι μ ο π ο ι θ ν ώ ς Π ρ ό ε δ ρ ο ς τ ή ς Ε π ι τ ρ ο
π Ύ ς δ ι α τ ν δ ρ ο θ έ Τ σ ι ν τ Ύ ς Ε λ λ ν ο α λ α ν ι κ Ύ ς Μ ε θ ο ρ Ι ο υ ε ί ς π ε ρ ι χ ν Kopu-
τ σ α ς
Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Ν Ε Κ Ύ Ο Ν
Έ π α ν ε λ θ ο ό σ ς tfj; XIV Μ ε ρ α ρ χ Ι α ς ε Ι ς Κ α λ ά μ α ς τ ο 1923, σ υ μ μ ε τ έ σ χ ο ν
ε Ι ς τ ό κ α τ α Π λ α σ τ ή ρ α Κ Ι ν μ α κ α Ι ι
Ε ί χ ο ν τ ό τ ε τ ο ν α θ μ Ο ν τ ο ϋ Α ν τ ι ο ο ν τ α γ μ α τ ά ρ χ ο υ Π α ρ έ μ ε ν ο ν έ π Ι Ι Ζ Τ Ύ
έ κ τ ο ς τ ο υ σ τ ρ α τ ε ύ μ α τ α κ α Ι έ π Ο ι κ ο μ ε ν κ Ύ ς υ ε ρ ν σ ε ω ς ι ν ε κ λ θ Υ π ρ ω τ ο ς
63
ε χ τ ω ν Α ν Τ σ ν τ α γ μ α τ α Ρ χ ω ν τ ο ϋ δ π λ ο υ μ ο Έ φ Ο Ι Τ σ α τ ό τ ε ε Ι ς τ ή ν Σ χ ο λ ή ν
τ η ς Α ν ω τ έ ρ α ς Σ τ ρ α Τ ω Τ χ η ς Έ χ π α ο ε ύ σ ε ω ς π ω ς χ α Ι χ α τ α τ ο 1917, ε Τ χ ο ν
φ Ο τ ή σ ε χ α Ι ε Ι ς τ ή ν Σ χ ο λ ή ν Έ Π τ ε λ ι χ η ς Ε κ π α ι δ ε ύ σ ε ω τ Er, α μ φ ο τ έ ρ α ς τ ά
Σ χ ο λ α ς τ α ύ τ α δ Ι δ α σ χ ο ν χ α θ γ τ α Ι Γ ά λ λ ο ι ι ξ ω μ α Τ Χ Ο ι
Μ ε τ α τ ή ν χ τ η ς Σ χ ο λ η ς Ά ν ω τ έ ρ α ς Έ χ π α ο ε ύ σ ε ω ς ι π φ Σ ν τ α
γ μ α τ ά Ρ Χ ς ώ ν έ τ ο π ο θ ε τ θ ν Δ Ο Χ τ ή ς τ ο σ 300u Σ ν τ ά γ μ α τ ο ς Π ε ζ Χ Ο μ ε i-
ο ρ α ν τ ή ν Έ ο ε σ σ α ν ε ν θ α π α ρ έ μ ε ν ο ν π Ι Ο ε τ Ι α ν μ έ χ Ρ τ ο υ 1928 χ σ λ ε Τ τ α έ τ ο
π ο θ ε τ ή θ η ν Δ Ο Χ τ ή ς τ ο υ Σ ν Ο Ρ α χ ο ϋ Τ ο μ έ ω ς Ε δ ρ ο υ τ η ς μ ε γ α λ τ έ ρ α ς Π ε ζ
χ η ς ο ν ά μ ε ω ς τ ο υ Ε λ λ ν Χ Ο Σ τ ρ α τ ο ϋ μ ε ε δ ρ α ν τ ό Δ Ο μ ό τ ε χ ο ν Π α ρ έ μ ε ι ν α ν
ε π ι Ο ε τ Ι α ν Δ Ο Χ τ ή ς τ η ς Μ ο ν ά ο ο ς τ α ύ τ η χ α Ι τ ο 1930 έ τ ο π ο θ ε τ ή θ η ν Ε π ι τ ε
λ ά Ρ Χ ς τ ο ϋ Δ Σ ώ μ α τ ο ς Σ τ ρ α τ ο ϋ μ ε Ε ο ρ α ν τ ή ν Κ α ά λ α ν •
. Τ ο 1931, μ ε τ ε τ έ θ η ν ώ ς Έ Π τ ε λ ά Ρ Χ ς τ ο ϋ Γ Σ ώ μ α τ α Σ τ ρ α τ ο ϋ μ ε ε Ο ρ α ν
τ ή ν Θ ε σ σ α λ ο ν Ι Χ ν ε ν θ α π α ρ έ μ ε ν ο ν μ έ χ ρ ι τ ο υ π ρ ο
ι α σ μ ο υ
μ ο ε Ι ς Γ π ο σ τ ρ α
Τ γ ο ν ε τ ο ς 1934) κ α Ι ε τ ο π ο θ ε τ θ ν Δ Ο Χ τ ή ς τ η ς Π Ι Μ ε ρ α ρ χ Ι α ς μ ε ε δ ρ α ν
τ α ς Π ά τ ρ α ς . .
Ώ ς Δ Ο Χ τ ή ς τ η ς ν ω Μ ε ρ α ρ χ Ι α ς π α ρ έ μ ε ν ο ν μ έ χ ρ ι τ ο υ 1937 χ α Ι ε Τ τ α
ε τ ο π ο θ ε τ θ ψ ώ ς Ο Ο Χ τ ή ς τ ο ϋ Σ χ ο λ ε ί ο υ Π ο λ έ μ ο υ ε Ι ς Θ ε σ σ α λ ο ν Ι Χ ν Π α ρ έ
μ ε ν ο ν ώ ς Δ Ο Χ τ ή ς τ η ς Σ χ ο λ η ς τ α ύ τ η ε π ι ε ν ε τ ο ς χ α Ι τ ό ν Ι ο ϋ λ ι ο ν τ ο υ 1938
π α ρ έ λ α ν τ ο Δ Σ ω μ α Σ τ ρ α τ ο ϋ μ ε ε ο ρ α ν τ ή ν Κ α ά λ α ν π ρ α σ θ ε Ι ς ε Ι ς Ά Ι
τ ι σ τ ρ α τ η γ ο ν
Ώ ς Δ Ο Χ τ ή ς τ ο ϋ Δ Σ ώ μ α τ ο ς Σ τ ρ α τ ο ϋ χ α τ α τ α Et'Yj 1938, 1939 χ α Ι
1940, μ έ Χ Ρ τ η ς Χ ρ ύ ξ ε ω ς τ ο ϋ Π ο λ έ μ ο υ ό π ο τ ω ν Ί τ α λ ω ν κ α θ ό μ ω ν ε ν Α λ α
vLq.., ε Ρ γ ι σ θ ν π ρ ο σ ω Π χ ω ς OLCl τ ή ν σ μ π λ ή ρ ω σ ν τ η ς ο χ ρ ώ σ ε ω ς τ η ς Έ λ λ ν ο
Β ο υ λ Ο Ο Ρ ι χ η ς MeHr>pLou, Π Ο Π ε Ρ σ ε χ Α ν ω Β ρ ο ν τ ο ϋ , μ έ Χ Ρ ι κ λ ω ν έ σ
π ο τ α μ ο ϋ ι π ε ρ τ 500 π ρ ο λ ε Τ α κ α Ι π ο λ υ δ ο λ ε ϊ α κ α τ ε σ κ ε ά σ θ σ α ν μ ε τ α ξ ύ
τ ω ν υ π ό τ ο ϋ Φ ρ ο υ ρ Ι ο υ κ α τ α σ κ ε υ α ζ ο μ έ ν ω ν ο χ υ ρ ω ν κ ω λ ύ μ α τ α κ α τ α ρ μ ά τ ω ν
ε π ι τ ω ν μ α λ λ ο ν π ι θ α ν ω ν α ά σ ε ω ν κ α Ι ά λ λ α ε ρ γ α ι μ ύ ν ς σ υ ν ε τ ε λ έ σ θ η σ α ν μ ε
έ λ ά χ σ τ α ε ξ ο Ο α τ ο ϋ Ο μ ο σ ί ο υ π α ρ έ χ ο ν τ ο τ α ι π α ρ α Ι τ Τ α OLCl τ α μ π ε τ ο ν ό λ ι Κ Χ
κ α Ι τ ω ν χ ω ρ κ ω ν έ ρ γ α ζ ο μ έ ν ω ν π ρ ο σ ω π ι κ ώ κ α τ α τ α ς Κ υ ρ ι α κ α ς κ α Ι ρ τ ά ς
ά ν ε υ ι μ Ο η ς Τ ς
Μ Ε Ρ Ο Σ Τ Ρ Ι Τ Ο Ν
Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Ν Ε Β Δ Ο Μ Ο Ν
ο Έ λ λ ψ ο - Ί τ α λ κ Ο ς Π ό λ ε μ ο ς μ ε ε υ ρ ε ν Ο Ο κ ο ϋ ν τ α τ ο α ν ω Δ Σ ω μ α
Σ τ ρ α τ ο ϋ Μ ε τ α τ ή ν έ π ι σ τ ρ ά τ ε υ σ ί ν τ ο υ κ α Ι τ ή ν π α ρ έ λ ε υ σ ι ν τ ο ϋ ν θ μ έ Ρ Ο Ι
λ έ π ω ν δ τ ι Ο Ι Β ο ύ λ γ α ρ ο ι δ ε ν ε ι τ Ι ε ν τ ν α μ α ς έ Π Ό ε θ ω σ Ι Υ έ ζ ή Τ σ α ι α π ό Τ Ο ι
Ά Ρ Χ σ τ ρ ά Τ γ ι ο ν γ μ ε Ο ο ο Ο έ σ η ε Ι ς τ ή ν Ά λ
α ν Ι Ζ
έ π Ι α λ ό γ υ μ ι ε τ β α θ μ ό
μ ο υ δ ι ι κ ε ω ς
Ό Ά Ρ Χ σ τ ρ ά Τ γ ο ς Π α π ά γ ο ς ι π ε ο έ χ θ τ ο ϋ τ ο κ α ι Ι μ ε τ α α ς ε ς Α λ α ν Ι α ν
Ο ι ώ κ η σ α ρ χ ι κ ω ς τ ή ν δ μ ά Ο α Μ ε ρ α ι ρ χ ι ω ν Κ Κ ο σ μ α , κ α ι Ι μ ε τ α τ ή ν κ α ι τ σ
64
λ η Ψ Υ μ έ ρ ε ό π ο τ α ι υ τ η ς Τ ς Κ σ Ρ υ α ς κ α τ ς χ Π λ ε ω π α ι ρ έ λ α
τ ο Α Σ ω μ α ι Σ τ ρ α ι τ σ Ο Α λ λ ι τ ζ Δ κ σ ε ω ς τ ω ν Υ ω Μ ε Υ ά λ ω ν Μ ο ν ά δ ω ν
έ μ φ α ν Ι ζ ν τ α ι π κ ά τ ω ά σ ε τ ο ϋ δ π ο Ι ο υ σ ν ε τ ά Ύ κ α ι .. ό π α λ η θ ε τ σ α ι ε ι ς τ ο
Γ ε ν Έ π τ ε λ ε Τ α ν Σ τ ρ α τ ο ϋ π ο λ ε μ ι κ η κ θ ε σ ς τ ώ ν Μ ο ν ά Ο ω ν τ ο ύ τ ω ν
Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Ν Ο Γ Δ Ο Ο Ν
1) Δ α τ Ι α Ι Ι τ α λ ο t ο ε ν Ι Ρ Ρ Ι ς ρ θ η σ Υ ε ι ς τ η ν
θ ά λ α ι σ σ α ι ν
Π ο λ λ α γ ρ α φ η σ α ν π α ρ ά δ α ι φ ό ρ ω ν π τ ο θ ά ν τ ι κ ε ψ έ ν ο υ τ ο ύ τ ο υ Τ δ σ α
γ ρ ά ψ ω κ α τ ω τ έ ρ ω σ υ ν Ι γ α γ ο ν π ο λ υ μ ε τ α ι γ ε ν ε σ τ έ ρ ω ς έ κ σ ζ η τ σ ε ω ν κ α ι Ι
α ι ώ σ ε ω ν δ α φ ό ρ ω ν π ρ ο σ ώ π ω ν
Ή μ η ά π ό ρ ρ ι ψ ι ς τ ω ν Ί τ α λ ω ν ε Ι ς τ η ν θ ά λ Μ σ α ν δ φ ε ι λ ε τ α ι ε ς τ ν μ η
Σ τ ρ α ι τ η κ η ν έ κ μ ε τ ά λ λ ε υ σ ν έ κ μ έ ρ ο υ ς τ ο ο Γ ε ν κ ϋ Σ τ ρ α ι τ η γ ε Ι ο υ Ά ρ σ τ ρ α
τ η γ ο ς Π α π ά γ ο ς , τ ς δ ε ν κ α τ ε ν θ η Χ δ ε ν έ Υ έ ν ε τ ο ν τ δ π φ α α χ ρ ό ν φ e,-
π ω ς α ι δ τ η θ ε α ν ν α κ α ι τ α ι ν ο η τ α ι ι κ α ν α θ ε ξ ά η τ α ι π ά ρ χ ε ι δ μ ω ς α τ η ν Ε λ
λ η γ κ η ν Σ ρ α τ ω τ ι κ η Δ Ι Κ η σ ν μ Ι α ι κ λ Ύ Ι α ι Τ ο δ τ ι σ Ι Ά Ύ Ύ λ ϊ ε ν
ή θ ε λ ο ν ν α ρ Ι Ψ ω μ ε ν τ ο υ ς Ι τ α ι λ ο υ ς ε Ι ς τ η ν θ ά λ α ι σ σ α ι ν κ α ι α τ ο ϋ τ ο € Ύ
σ α ν δ α π α ι ρ ε μ π δ Ι σ ε ω ς ν τ ι ν ι π σ σ τ φ α τ η ς ά ε ρ ο π ο ρ Ι α ι ς τ ω ν κ α Ι τ ή ς έ μ
ψ α ι ν Ι σ ε ω ς τ ο Ο σ τ ό λ ο υ τ ω ν ε ι ς Ά ρ ι α ι τ κ η ν τ α ς Ί τ α ι λ ι κ α ς μ ε τ α ι φ α ρ ά ς Δ ι α τ Ι θ α
τ ο έ π ω μ ε ν ά μ ε σ ω ς κ α τ ω τ έ ρ ω
Κ α τ μ ε Σ τ ρ α ι τ η γ κ η έ κ μ ε τ ά λ λ ε υ α ι ς π ρ ο π α ι ρ α σ κ ε υ ά ζ ε τ α ι κ α έ κ τ ε λ ε Τ τ α ι ι
κ α ι τ α γ ε ν ι κ η ν ν ν ο ι α ν ώ ς έ ξ ς
Ό Ά ρ χ ι σ τ ρ ά τ γ ο ς κ α τ α τ α ς ά μ ε σ ω ς π ρ ο η γ ο υ μ ε ν α ι ς ν Κ ψ ό ρ ο ς δ ι α τ ο ν
σ τ ρ α τ ό ν τ ο υ τ α α τ ι α ά μ ά χ α ι ς ο ε ο ν ν α 'ltpot01J ά σ ε κ α ι τ ώ γ σ χ ε τ κ ώ ν Σ τ ρ α τ ή
γ ι κ ω ν π λ η ρ ο ψ α ρ ι ω ν ς τ ο Έ π ι τ ε λ ε Τ ο ν θ α ε χ ο η π ε ρ ι σ λ λ ε ξ η π π Ι α ι ς ν έ ι ς
Σ τ ρ α τ η γ ι κ ς τ ο π ο θ ε σ ί α δ ν τ Ι π α ι λ ο ς π ρ ο λ έ π ε τ α ι ι Ο Τ Ι δ ό ν α ι τ α ι ι ν α Η α ι ι ω
κ α κ α ι τ α σ ν έ π ε ι α ν α π α ι γ ο ρ ε ό σ η ο ι α ν ω π ω ν π ρ ο σ φ ε ρ ο μ έ ν ω ν ε Ι ς τ ο ϋ τ ο δ υ
ν ά μ ε ω ν κ α μ έ σ ω ν κ α ι Ι δ ι α τ ή ς σ υ γ κ λ Ι σ ε ω ς κ α Ι κ α ι τ α ι λ λ λ υ κ α ι τ ε υ θ ό ν σ ε ω ς τ ω ν
Μ ε ρ α ρ χ ι ώ ν τ ς γ ρ α ι μ μ ς μ ά χ η ς ε ς τ ο ν έ χ θ ρ ό ν ν α σ τ ε ρ ε Π Ι Ύ θ η έ π τ ς ν ε α ι
τ α ι α ι ό τ ς τ ο π ο θ ε σ ί α τ
ι ο ω μ ε ν τ ϊ δ ι ε ξ χ θ η σ τ η ν π ρ α γ μ ι α ι τ ι κ ό τ τ α κ α Ι Ο ι α τ Ι
Η Κ ο ρ υ τ σ κ α ι τ ε λ Ι ψ θ η τ η ν α ι ν Ν ο ε μ ρ Ι ο υ ό π ό τ α υ μ ε τ έ ρ υ Σ υ γ
κ ρ τ μ α ι τ ς Κ κ α λ τ ο ϋ Γ Σ ω μ α ι τ ο ς Ο Ι Ι τ α λ ο ώ ς έ κ τ ω ν ύ σ τ έ ρ ω ν κ α ι τ ε δ ε Ι
χ θ η ε Τ χ ο ν έ κ κ ε ν ω σ ε τ η ν ρ υ τ σ ν π ρ ο t1j; π τ ώ σ ε ω ς τ α σ Μ ο ρ ι Μ α α ς τ ο ϋ τ ο
κ α τ α ι ο ε ι κ ν υ ε ι μ η σ ό λ λ η Ψ ς α ι ι χ μ α ι λ ω τ ω ν κ α μ η κ α ι τ ά λ η Ψ ι ς ό λ ι κ ο υ τ ο ϋ Π Ζ
ο Ι ο υ μ ά χ η ς
Ο δ τ ω ο Ι Ι τ σ λ ο Ι π ζ Ν ο ε μ β ρ Ι ο υ φ fl, τ ό μ έ τ ε ρ ο ν Σ υ Υ κ ρ Τ Υ μ χ
Κ ε Ι χ ε α κ ό Φ ε ι τ η ν κ υ ρ Ι α ν κ α ι Ι μ ό ν η ν ά μ α ς ι τ η ν δ ό ν Ί ω α ν ν Ι ν ω ν - Κ σ ρ υ
τ σ ς π α ι ρ α τ η ν ό ν ι τ σ α ι ν σ ν ε π τ υ ς α ι ν τ α υ ς ο γ κ ο υ ς τ ω ν Σ τ ρ α ι τ ε υ μ ά τ ω ν τ ω ν ώ
κ α ι Ι τ ό κ ι ν η τ ό ν ό λ ι κ ν τ ω ν έ κ σ τ ρ α τ ε Ι α ι ς π ρ ό ς τ η ν Γ ε ν ι κ η ν τ ο π ο θ ε σ Ι α ν
65
5. Γ Κ Ο Σ Μ Α Λ Δ Κ Δ
Π ό γ ρ α ι δ ε τ ς - μ ι - Γ κ ι ι ί φ α - Γ κ γ τ ι - Ο σ τ ρ ο ι Ι τ σ α δ σ ο ν
ά φ ρ α τ ό ν Ί ι μ έ Κ ο ρ υ σ α ς ϊ ε φ ο ρ ά τ ό ν Ν Δ Ο μ έ
α
ά π ό Α ώ ο υ - Έ λ 'YJ-
ν ο - Ά λ ν θ ό ι ς έ ξ κ ο λ ο ύ θ ο ν ν α σ υ μ π τ ϋ σ σ ω ν τ α ι μ χ ό μ ν μ έ χ ρ
χ ω ν Δ ε κ ε ι Ο Ο ρ Ι ο υ 1940 ε ν τ ο ς τ ο ϋ μ ε τ έ υ ε δ ψ υ ς
Κ α θ α π ν τ τ ο ν α ν ω χ ρ ό ν ο ν τ ο Γ ε ν κ ν Σ τ ρ α τ η γ ε ί ο ν ο υ ο ε ν έ π ή σ α τ
π ο Σ Τ Ρ Τ γ κ η ς ε κ μ ε τ λ λ ε ύ σ ε ω ς ή τ δ ε ν ώ θ σ ε τ μ μ τ α ε Ι δ κ α η κ Ι
τ α ς τ α ς ε ρ χ Ι ς τ η ς Γ ρ μ μ η ς δ α τ ν κ τ λ ψ μ ν τ ω ν κ υ ρ Ι ω ν σ μ ε Ι ω ν τ η ς
ti>; ν ω Σ τ ρ α τ τ κ η ς τ ο π ο Η ε ι σ Ι α ς Κ ά μ α - Γ Κ - Γ κ ά ν τ - Ο σ τ Ρ β Ι τ σ α
ε ν τ φ μ ε τ ώ π φ τ η ς Κ ο ρ υ τ σ α ς ά λ λ α π ε ρ ι ω ρ ί σ θ η ε ι ς τ ο ν α 't"!Jpij τ η ν ε π ψ η ν δ ι Ι Ι
τ ω ν ε ρ ρ χ ι ω ν τ η ς Γ ρ μ μ η ς μ ά Χ ς κ Ι μ ό ν ο ν τ Ι δ Ι π ρ ω τ υ λ Ι μ ο υ -;;0
Σ γ κ ρ ό Τ μ Η ή χ θ ε ι ς τ η ν κ τ λ Ψ ν Μ ο σ χ ο π ό λ ε ω ς κ ι ε ί τ α π ρ ο ς τ α κ ύ ρ ι α
σ μ ε Τ τ η ς κ ρ υ ψ γ μ μ η ς Ό σ τ Ι Τ ς
ο υ τ ω ς ε χ ε ν κ τ σ τ σ ι ς μ έ χ ρ ι 4 Δ ε κ ε μ ρ Ι ο υ ή τ ο ι 12 μ έ ρ ς π ο τ η ς
π τ ώ σ ε ω Κ ο ρ υ τ σ α ς χ ω ρ ι ς ν α ε ν ε ρ γ θ η Σ Τ Ρ Τ γ κ η έ κ μ ε τ λ λ ε υ σ ι ς
τ η ν ν Δ ε κ ε μ β ρ Ι ο υ τ ο ϋ Ά χ ι σ τ τ ι γ υ Π α π ά γ ο υ ε λ θ ό ν τ ο ς μ έ σ ω Ι ω α ν
ν Ι ν ω ν ε ι ς Κ ο ρ υ τ σ α ν μ ε τ α τ ο ο τ ό τ ε δ ό χ υ Π α ύ λ ο υ ε γ ν ε π λ ε μ κ ν Σ υ μ


λ ι ο ν ε ι ς θ σ ι μ μ ε τ ι έ χ φ ε ι ν Π α π γ ς Π Ό σ Ι Ι Κ ς Τ σ λ ά κ ο γ λ ο ο κ ι έ γ ώ ο Ά ρ
χ σ τ Ρ Τ γ ο ς μ α ς ν ε κ ο Ι ν ω σ ε ν τ α ς π ρ ο θ έ σ ε υ τ ο υ δ τ ι : Η έ π ί θ ε σ θ α σ υ ν ε χ σ
δ ε ν μ ι λ Ι σ ε ν π ε ρ έ κ μ ε τ λ λ ε ύ σ ε ω ς δ ι ό τ ι ε χ ε ν π α ρ έ λ θ ε ι α Χ Ρ σ ι μ ο π ο Ι 'Yj'-
τ ο ς έ ν χ ρ ό ν φ κ τ α τ η ν Γ ε ν κ η ν ε ν ν ν Ι ω ά ν ν ι ν α - ν ι π λ μ π ά ν π ρ ς
Σ κ μ π
Έ π ι π λ έ ο ν ε ι δ κ ω ς δ ι ε μ έ ε π ε ν δ τ ι θ α π ρ λ ω τ ο Α Σ ω μ Σ τ ρ α τ ο ϋ
δ π ε ρ ε ό ρ Ι σ κ ε τ ο ε ι σ έ τ ι κ τ α τ ο π λ ε Τ σ τ ο ν τ ο ϋ ο γ κ ο υ τ ο υ έ ν τ ο ς τ ο ϋ ν έ
ψ υ ς
Τ ο Ο έ π ρ ό τ ε ι ν α ν α φ ύ γ ω μ έ σ ω ς δ ι α τ η ν ν έ ν μ ο υ θ έ σ ι ν Μ ο Ο ά π ή ν Τ σ ε ν
Ό χ ι θ α δ τ ξ ω ε ξ Ά θ ν ω ν Κ α ο ϋ τ ω μ ε ν δ ε μ ε δ τ γ η λ θ ε ν κ α
ά ν τ η ν ν Δ ε κ ε μ ρ Ι ο υ ή ο ε Γ ε ν κ η α τ γ Ύ τ ο υ τ η ν ψ Δ ε κ ε μ
β ρ Ι ο υ ή τ 21 μ έ ρ ς π ο π τ ώ σ ε ω τ Κ ο ρ υ τ σ α ς .
.. Κ α τ ώ ρ α δ ι α τ ο Ι Ά γ γ λ δ ε ν έ π ε θ ά μ ο υ ν κ Ι δ ε ν α ν ν ά ρ Ι ψ ω μ ε ν
τ ο ύ τ λ υ ς ε ι ς τ η ν θ ά λ α σ σ α ν ; Α ν ο Ι γ γ λ δ ι α τ η ς ε μ ψ ν Ι σ ε ω ς τ ο ϋ σ τ ά
λ ο υ τ ω ν ε ι ς τ ο ν Ά ν δ ρ Ι ν Κ Ι τ η ς Σ τ ρ α Τ γ κ η ς τ ω ν ε ρ ο π ο ρ Ι α ς π α ρ ε κ ώ λ υ ο ν
τ α ς Ί τ α λ κ α ς μ ε τ α ψ ο ρ α ς α θ α λ ά σ σ η ς ε κ π ά κ α Ι λ π ω ν λ ι μ έ ν ω ν τ η
Ν ο τ ί ο υ Ί τ α λ Ι α ς , ε σ τ ω κ α Ι κ α τ α τ ο μ σ τ ο ϋ π ο σ ο ϋ ε ν τ φ α ύ τ φ χ ρ ό ν φ ο Ι
Ί τ α λ ο Ι θ α ε ρ ρ Ι π τ ο ν τ ο ν α μ ψ σ Ύ τ ή τ ω ς ε ι ς τ η ν θ λ σ σ α ν
Ο Ι Ι τ λ Ι έ ν ι σ χ υ θ έ ν τ ε ς κ Ι δ ι α μ ε τ ψ ρ ι κ ω ν ά ε ρ π λ ν ω ν ό π ό τ ω ν Γ ε ρ
μ ν ω ν κ α τ ώ ρ θ ω σ α ν ν α μ ε τ ψ έ ρ ω σ ι 3 ε ρ ρ Ι α ς κ α τ α μ έ σ ο ν δ ρ ο ν έ δ ο μ α δ ι
α Ι ω ς κ α ι ο ϋ τ ω έ π έ τ χ ν η θ ύ σ Ύ ς κ α Ι τ η ς έ ξ α ι ρ ε τ κ η ς Χ ν π τ ώ σ ε ω ς ν α μ α ς
ά ν α σ χ έ σ ω σ ε ν π λ ή ρ ε χ ε ι μ ω ν κ α Ι Ι δ υ ν μ ε ς τ ω ν ν α ν έ λ θ ω σ ι ν ε ι ς 850 χ
λ α ς δ π ω ς ε π ε ε Ι ς λ ό γ ο ν τ ο υ δ υ σ λ Ι ν μ ε τ α τ η ν κ α τ λ Ύ Φ ν τ η ς Ε λ
λ ά ο ο ς .
Έ ξ ο λ ω ν τ ο ύ τ ω ν κ τ ε μ έ σ ν ά γ ε τ α δ τ Σ τ α Τ Ύ γ κ η κ α Ι έ κ μ ε τ ά λ λ ε υ
ι σ ς ο ε ν ε γ έ ν ε τ ο ό π α τ ο Ο Έ λ λ ψ ο ς Ά χ σ τ α τ ή γ υ δ σ τ ι ς τ ό σ ο ν α υ τ ό ς ο σ ο ν
66
κ α τ ο Έ π τ ε λ ε Τ ν τ ο υ έ γ ν ώ ρ ζ ν κ ά λ λ σ τ α π ό τ ε κ α λ π ώ ς ε ν ε ρ γ ε Τ τ α ι α δ τ η
Κ α τ ο ϋ τ ο δ ι ό τ ι ο ϋ τ ω ε Τ χ ο ν ά π α τ σ ε Ά γ γ λ Π ρ ο ς π ε α Ι ω σ ν κ θ έ τ ω
τ ά κ ά τ ω θ
Κ α τ ά τ ο ε τ ο ς 1957 - 1958, ε ί χ ε ν θ ε ε ς τ ς Ά θ ν α ς δ Π ρ Ι γ κ η Ψ Π έ
τ ρ ο ς υ ο ς τ ο υ Β α σ ι λ ό π α ι δ ο Γ ε ω ρ γ ί ο υ Ο Ό τ ο ς σ υ ν ο δ ε ύ ω ν σ τ ρ α τ η γ ο ύ Ά γ
γ λ ο υ ς η κ α ι δ λ λ η ν ύ π η ρ ε σ Ι α ν τ ο υ Γ ε ν κ υ Σ τ ρ α τ η γ ε ί ο υ λ θ ε ν κ α τ έ π α
ν ά λ η Ψ ν ε Ι ς τ ο Σ τ ρ α τ η γ ε τ ο ν μ ο υ Α Σ ώ μ α Σ τ ρ α τ ο ϋ π α ρ ά τ ο Ά ρ γ υ ρ ό κ α
σ τ ρ ο ν .
Έ θ ε ώ ρ η σ α π ρ έ π ο ν ν π ε ρ ά σ ω π ο τ η ν ε ς τ η ν δ ο ο ν Ά κ α δ η μ Ι α ς κ Ι α ν
τ ο υ κ α ν φ σ ω μ Ι α ν κ ά ρ τ α ν Π ρ ο σ έ λ α ν τ ο ν Σ τ ρ α τ η γ ό ν Μ π ο υ λ α λ α ν Δ ι ο ι
κ η τ η ν τ ή ς ι ν Μ ε ρ α ρ χ Ι α ς μ ο υ κ α τ τ ο ν α ν ω π ό λ ε μ ο ν κ α Ι γ ν ω σ τ ό ν ε ς τ ό ν Π ρ Ι γ
κ η π α Ό Π ρ Ι γ κ η ψ μ α ς ε δ έ χ θ η μ ε έ ν θ υ σ σ μ ό ν Κ α Ι ν α φ ε ρ ό μ ε ν ο ς ε Ι ς τ ά ς
ε Ι ς τ ο Σ τ ρ α τ η γ ε ϊ ο ν μ ο υ έ π σ κ έ Ψ ε ς τ ο υ μ ο υ ε ί π ε ν
- Σ α ς έ ξ ε τ Ι μ η σ δ τ α ν τ ά ε ί π ε ς τ ό σ ο ν ω μ ε ς τ ο ν Ά γ γ λ ο ν Σ τ ρ α τ η γ ό
δ σ τ σ ο υ έ λ ε γ ε μ ε τ έ μ φ ά σ ε ω ς
Ό τ π ρ έ π ε ι OL Έ λ λ η ν ε ς ν α ε ύ γ ν ω μ ο ν ή τ ε τ η ν Ά γ γ λ Ι α ν ό π ο ί α σ α ς
, t< θ ' , Ι λ ι
υ Ύ Ύ σ ε ν α ν Κ Ύ σ ε τ ε τ ο υ ς τ α ο ς ...»,
Έ ν ε θ υ μ θ η ν τ ο γ ε γ ο ν ο ς κ α ι ν α φ έ ρ ω έ ν τ α ϋ θ α τ η ν π ά ν τ η σ Ι ν μ ο υ π ρ ο ς
τ ο ν Ά γ γ λ ο ν Σ τ ρ α τ η γ ό ν
Σ τ ρ α τ η γ έ μ ο υ π ο υ κ α Ι π ώ ς μ α ς ε η θ σ α τ ε Μ έ χ ρ ι σ μ ε ρ α τ μ έ σ α
Ι α ν ο υ α ρ ί ο υ , δ τ ι έ π ε τ ύ χ α μ ε ν ε ν α ν τ τ ώ ν Ι τ α λ ώ ν τ ο έ π ε τ ύ χ α μ ε ν μ ό ν μ α ς
κ α ι δ τ ώ ν μ έ σ ω ν μ α ς Κ υ τ τ α χ τ ε π ρ ο ς τ ο ν δ ρ ό μ ο ν Ί ω σ ν ν ί ν ω ν - Α ρ γ υ ρ ο
κ ά σ τ ρ ο υ , κ α Ι θ α Ι δ ή τ ε δ λ η ν τ η ν Έ λ λ ά δ α έ π ι σ τ ρ α τ ε υ μ έ ν η ν Θ δ ή τ ε έ π τ τ ε τ α
γ μ έ ν α α ύ τ ο κ Ι ν η τ α μ ε τ α ς έ π γ ρ α φ α ς τ ώ ν έ ρ γ ο σ τ α σ Ι ω ν π ο υ π ρ Ι ν έ ρ η σ μ π
ο ϋ ν τ ο Θ α Ι δ ή τ ε ο λ η ν τ η ν Ε λ λ ά δ α κ α Ι μ ό ν ο ν τ η ν Ε λ λ ά δ α Α ν μ α ς η θ ο ύ σ α
τ ε μ ε τ ό ν σ τ ό λ ο ν κ α Ι τ η ν ε ρ ο π ο ρ Ι α ν σ α ς θ α τ ο υ ς ε χ α μ ε Ι Ψ ε ε ς τ η ν θ α λ α σ
Ε - .,
σ α ν ...», κ ε ν ς ο μ ω ς ο ε ν ν π η ν τ η σ ε
Ι α ϋ τ α έ ν ε θ υ μ θ η δ Π ρ Ι γ κ η ψ Κ σ Ι ε ί ς έ ρ ώ τ η σ Ι ν μ ο υ
- Ε ί χ ο ν α κ ν Π ρ Ι γ χ η ψ μ ο υ π ν τ η σ ε ν - π α ρ ό ν τ α τ ο υ Σ τ ρ α τ η γ ο ϋ
Μ π ο λ α λ α :
- Ξ ε ύ ρ ε ι ξ δ ε ν θ ε λ ν ο ί Α γ γ λ ο ν α ρ Ι ψ ε τ ε τ ο υ ς Ι τ α λ ο ύ σ τ η ν θ α λ α σ
σ α ν δ ι ό τ ι π ο υ θ ε π γ α ν ν τ ό τ ε α 850 χ λ ι ά δ ε ς σ τ ρ Τ Ι ώ τ ε ς τ ς δ π ο Ι α ς σ υ γ
κ ρ α τ ο ύ σ α τ ε έ σ ε Τ ς ε Ι ς τ η ν Ά λ α ν Ι α ν Ί σ ω ς σ τ η ν Ά φ κ ν δ π ο υ κ α τ α τ η ν π ε
ρ Ι ο δ ο ν έ κ ε Ι ν η ν τ α π ρ ά γ μ α τ α σ α ν ά σ χ η μ α δ τ ο υ ς Ά γ γ λ ο υ ς Ε ί χ ο ν π ω θ η θ
π ρ ο ς τ η ν γ π τ ν ...»,
Τ ό τ ε ε κ α τ ά λ α α τ ί θ ά π ή Ά γ γ λ κ η π λ τ ι κ η κ Ι π ο ν η ρ Ι α Έ ν ώ OL Γ ε ρ
μ ι α ν ο ι τ ε Ο Ο η θ ο ο ο α ν τ ο υ ς Ί τ λ ο ύ ς σ ι τ Ι - OL Α γ γ λ ο ι - μ α ς φ η ν α ν α Ο Π Ι
μ ω ς η θ τ υ ς π ρ ο ς φ ε λ ο ς ...
67
Τ Ι Δ τ ο Ι Ά γ γ λ ο ι σ τ ε ι λ α ν δ λ Ι γ σ ς δ u ν χ
μ ε ς Δ Uy σ μ ι κ ό τ η Τ Q ς Ι Ι Μ ε Ρ σ ρ Χ Ι α ς δ .. α
ν α ι ν σ σ Χ έ σ ω σ ι ν τ ν Γ ε Ρ μ σ ν ι κ Υ Ε π Ι θ Ζ
σ ι ν κ α 1. π ό σ ο ν α uτ α ι μ ς ε 6 λ σ Ψ α ν
Ω ς κ α λ λ α χ ο σ γ ρ ά ψ ω κ α τ α τ ν σ ζ τ ψ Ι ν μ ο υ μ ε τ ό ν Ά ρ χ σ τ ρ ι τ Ύ ν
Π α π ά γ ο ν μ ε τ α τ ν δ π ο Ι α ι ν ι π ε σ τ ρ α τ ε ύ θ η ν μ ε τ ά τ ω ν Σ τ ρ α τ η γ ω ν Δ ρ Κ κ ι ι
Π α π α ο π ο ό λ ο υ τ ο υ ε π
Δ ι α τ Ι έ δ έ χ θ η τ ε τ ν ι σ ή μ σ ν τ ν τ α ύ τ η ν θ ε ι α ν τ ι ς ο υ θ ε ν ν α τ α ι ι ν α
μ ς π ρ ο σ φ έ ρ η ε ν ω μ ς ε κ θ έ τ ε ι ν α ν τ ι τ ω ν Γ ε ρ μ α ν ω ν Δ ν μ ο σ π ν τ η σ ε
Κ α τ α τ ν δ μ η ρ Ι ω ν μ α ς δ μ ω ς ε ν Γ ε ρ μ α ν Ι π λ ε ι σ τ ι κ ι ς μ ε τ ά τ ο υ Ά ρ χ
σ τ ρ α τ γ υ Π α π ι γ ε θ Ι ξ α μ ε ν ζ η τ μ α τ α τ υ Έ λ λ η ν ο - Ί τ α λ κ σ Π ο λ έ μ ο υ έ ν
,AA6CGYlCf. Έ κ ε ϊ τ ο ν ε ρ ω τ η σ α κ α π ά λ ι ν
- Δ ι α τ ε κ 1 Μ φ ο ο ρ χ Ι α ι ς έ ν Ι σ χ ο ο ι ν 't'ffiy Α π λ ω ν Ύ γ θ η ν μ
ε Ι π ε ν ν α τ ν δ ε χ θ ώ κ α Ι τ ο ι δ ε ν ό ν α τ ο ν α π ρ ο σ φ έ ρ η τ Ι π ο τ ε δ ι ό τ ι Ε π έ μ ε ν ο ν
ο Ι Α γ γ λ ο ι Α φ έ ν ο ς μ έ ν σ υ ν έ χ τ σ ε ν δ Π α π ά γ ο τ ι ό τ ι θ ε λ ν ν α ε μ π ν ε ό σ ω σ
θ ρ ρ ο ς ε ι ς Τ Ο ό ς Σ έ ρ ο ο υ ς ο ί τ ι ν ε ς π ε ζ τ υ ν ν α σ π α σ ω σ ι τ ο σ ό μ φ ω ν ό ν τ ο υ ς μ
τ ο ν ξ ο ν α κ α ε Ι ς τ ν Τ ο υ Ρ Κ Ι ζ Χ ν τ ι ς ε π ε ζ τ ε ι κ α α ό τ η θ ω χ ν δ ι α ν ά έ Κ
ο η λ ω θ .
Έ π π λ έ ο ν μ α σ ε τ ό γ ι σ ε τ ν π ι κ ρ Ι ν
- Τ ο ε ι ς τ η ν λ λ ι α π ο σ τ ζ Χ λ Ε ν έ κ σ τ ρ α τ ε υ τ ι κ Ο ν Ά γ γ λ ι κ ο ν Σ ώ μ α
Σ τ ρ α τ η γ Ο ς Ootlcrwv) , ε Ι χ ε ν π ρ ο ψ ο ρ ι κ η ν έ ν τ ο λ η ν τ ο σ Τ σ ώ ρ τ σ ι λ ν α μ η π ε ρ ι
κ λ ε ι σ θ κ α α Ι χ μ α λ ω τ ι σ θ ε ν Έ λ λ ι ι Α ό τ ό μ ο υ τ ο ε Ι π ε ν δ Α γ γ λ ο ς λ ο χ α γ ό ς
Σ μ ι θ τ ο Ο δ π ο Ι ο υ δ π α τ η ρ τ Σ τ ρ α τ η γ Ο ς κ α τ α τ ο ν Α Π γ κ ό σ μ ι ο ν μ
Κ α σ ν έ χ ι σ ε ν
- Λ γ φ κ ρ Σ ω ς τ ο ύ τ ο υ δ Ο ό λ σ ω ν δ ε ν ή θ ε λ ε ν ν α ι ό π ο τ α ς
τ α γ ά ς μ ο υ τ ο υ Π α π ά γ ο υ , ι λ λ α θ ε λ ε ν ν α ρ ε ν Ι δ Ι φ τ ο μ ε Τ έ ν τ ε ϋ θ ε ν τ ο σ
Ά Α ξ ι ο Ο κ α Ι Α λ ι ά κ μ ω ν ο ς ν ε ξ ι ρ τ η τ α Α ν τ ε τ ά χ θ Υ ν κ α Ι τ έ λ ο ς ε ξ ε υ ρ έ θ η 11 π ο
λ ι τ ι κ λ ύ σ ι ς Ν ά ύ π α χ θ η λ λ ά ί ν α μ ε τ ο ν Π α π ά γ Ο Υ , ν α ε π ι λ ό ω
σ ι Π ι ν Ο ι α φ ο ρ ά ν α ι ο ί κ ε Τ α ι υ ε ρ ν σ ε ι ρ Κ α Κ μ α μ ο υ ε Ι π ε ν
- Ό τ ι κ α τ α τ η ν ε π ί θ ε σ ι ν τ ω ν Γ ε ρ μ α ν ω ν κ α Ι τ ν μ φ ά ν ι σ ι ν α ρ ε ω ν ρ
μ ά τ ω ν Γ ε ρ μ α ν ι κ ω ν ε Ι ς Φ λ ώ ρ ι ν α ν μ ε κ Ι ν η σ ι ν π ρ ο ς Α μ ό ν τ α ι ο ν - Έ ξ σ ο σ τ
Ά γ γ λ ι κ ά ρ μ α τ α ι ε σ τ ρ ά φ η σ α ν π ρ ο ς τ α ο π ί σ ω ν ε υ μ ά χ η ς κ α Ι ε ν έ σ τ ι θ η σ α
π ε ρ ί τ ν α λ α μ π ι κ α ν
-'« Ο τ ι ο ι τ ν κ ι λ υ Φ ι ν τ ς σ μ π ύ ς ε ω ς τ ω ν Ά γ γ λ ι κ ω ν Π ε ζ ι κ ω ν Ο υ ν ά
ω ι ν π λ λ λ Έ λ λ ι ν ι κ α Ο ά μ ε ι ς π ε ι μ α Ρ υ θ η σ ς κ ρ Ι α ς π ο ο τ ο λ ς Ό ω
- Ο τ ι δ Σ τ ρ α τ η γ ς Ο Μ λ σ ω ν έ ζ τ η σ ε ν κ α ι ε λ ι χ Ό ε ν π α ρ τ ο Έ Χ Α
ν ο ς Ά ρ χ ι σ τ ρ α τ Υ ι γ ο υ Π α π ά γ ο υ ε α Ι ω σ ι ν δ τ ι τ α Ά γ γ λ ι κ α Σ τ ρ α ι τ ε υ μ α τ α έ ν Έ λ
λ ι έ ξ ε τ έ λ ε σ π λ ή ρ ω ς χ χ λ ώ ς τ α ς π ρ ο ς τ α Έ λ λ Ύ ν ι Κ σ τ ρ τ ε ό τ α π ο
χ ρ ε ώ σ ε ι ς τ ω ν ν ε ζ Χ Ι ω σ ι ν τ α ό τ η ν τ η ν δ ω σ Ξ ν δ Έ λ λ η ν Ά ρ χ σ ρ ι Τ
γ ο ς !».
- Ε ν σ ε ί ς σ ζ ή Τ σ ι ν Ο ι α τ ι ο ε ν Ι κ α μ ε τ ν σ ό μ π τ ζ ι ν τ ϋ
68
ξ ι π λ μ ν ω ν μ έ χ ρ ψ - ε ψ - α Ι π Ι τ ο ϋ Μ ο ρ ά Ο α ε ν α ψ ά σ ε κ α Ι
ε ί τ α έ π ν ω Ά λ ά χ μ ω ν ς ώ ς τ ο υ ε Ι χ ε ν ύ π ε θ η π α ρ ά τ η ς Σ τ α τ ς κ α Ι ε μ σ
ε γ κ α ί ρ ω ς τ ι ι π >6 ' π λ ι υ ή μ έ ρ α ν κ α θ η ν ο Ι Γ ε ρ μ α ν ο Ι ε χ α ν ε ί σ έ λ θ ε ι
ε Ι ς Θ ε σ σ α λ ο ν Ι κ η ν κ α Ι ε π λ η σ Ι α ζ ο ν ε ι ς ν α σ τ ι ν α λ λ τ ν κ α μ ε τ ν 131jv
, π λ Ι υ ι τ μ ε τ α π τ α ή μ έ ρ α ς δ π ό τ ε τ ι ά ο ι ό τ ι ο Ι Γ ε ρ μ α ν ο Ι ε ί χ ο Υ
ψ θ σ ε ε Ι ς Κ ο ζ ά Υ κ σ λ ε σ ό σ ν μ Ο Ο π ι ι ν τ η ε τ δ Η γ σ ε ν π ι ρ ο τ η ς έ π
θ έ σ ε ω ς τ ω ν Γ ε ρ μ α ν ω ν ε ι ι ς σ χ ε τ κ ν σ ζ ή τ η σ ι ν π ε ρ Ι σ υ μ π τ ύ ξ ε ω ς τ ο σ ε π ε ν
Ν α μ ν τ ι ν κ ά μ η π ρ Ι ν ο ο τ ο ς τ ο ν ε ι π η σ ε έ ξ Ά γ κ ύ ρ α ς ε ι ς η ν μ ε τ
α ι ν ε ν π ρ ο ς σ ζ ι τ σ ν μ ε τ ο ύ ς Τ ο ό ρ κ ο υ ς
Β ρ α δ ϋ τ ε ρ ο ν δ τ α ν σ ν η ν τ ή θ η ν ε ι ς τ ν Έ λ λ ά Ο α μ ε τ ο ν Η γ τ ε ν ε Ι ς ό π ό
μ ν η σ Ι ν μ ο υ τ ο σ Π α π ά γ ο υ , δ α τ Ι ο ε ν μ ε ε ι δ ο π ο Ι η σ ε ν σ χ ε τ ι κ ώ ς μ ο σ α π ν τ η σ ε ν
- Έ π ρ ε π ε ν α τ Ύ ν κ ά μ η ς μ ό ν ο ς σ ο υ
Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Ν Ε Ν Α Τ Ο Ν
λ ι τ ί α τ η ς ι π σ τ ρ α τ ε ύ σ ε ώ ς μ ο υ δ λ ί Υ σ ν π ρ ο
τ η ς ε π θ ι έ σ ε ω ς τ ω ν Γ ε Ρ μ α γ ω ν ε ν Ά λ 6 α
ν ί Γ κ α Ι λ ο π 'Y,j' Έ λ λ ά δ ι
Π ο λ ύ π ρ ο τ ο ϋ Μ α ρ τ ί ο υ τ ο υ 1941, κ α τ έ σ τ η έ μ ψ α ν ε ς ε κ τ η ς Γ ε ν κ ή ς δ ι α
τ ά ξ ε ω ς τ ω ν Γ ε ρ μ α ν ω ν ε ι ς τ α Β α λ κ ά ν ι α δ τ ι τ θ α έ π ε τ ί θ ε ν τ ο κ α ι τ α Έ λ
λ ά δ Ο ς
α Δ ά ν α π α λ λ ά ξ ω σ τ ο ύ ς σ υ μ μ ά χ ο υ ς τ ω ν Ι τ α λ ο ύ ε κ τ η ς δ υ σ χ ε ρ ο σ ς
θ έ σ ε ώ ς τ ω ν ε ν Ά λ α ν Ι Γ ..
6) Ν α κ ε ί σ ω σ τ α ς 850 χ λ ά δ α ς τ ο ϋ ε ν Ά λ α ν Ι Γ Ί τ α λ κ υ Σ τ ρ α τ ο ϋ
π ρ ο ς δ ά θ ε σ Ι ν τ ο υ ι λ λ α χ υ
γ Ν α ά π α γ ο ρ ε ύ σ ω σ ι ν ε ι ς τ ο υ ς σ μ μ ά υ ς τ ν δ η μ υ ρ γ ί α ν μ ε τ ώ π ο υ ε ν
α λ κ α ν ί ς δ τ α ν ο ϊ Γ ε ρ μ α ν ο Ι θ α ε ν ε π λ έ κ ο ν τ ο ε ι ς Π ό λ ε μ ο ν π ρ ο ς τ ο ύ ς Ρ ώ σ σ ο υ τ
Έ ν π ά η π ε ρ ι π τ ώ σ ε ι π ο τ ο υ Μ α ρ τ Ι ο υ κ α Ι δ α ψ ς Γ ε μ α ν κ α Ι Μ ο
ν ά δ ε ς έ σ η μ ε ι ώ θ η σ α ν έ π τ η ς Έ λ λ η ν ο - υ λ γ α κ ή ς μ ε θ ο ρ ί ο υ ο ϊ Ά ξ ω μ α τ ι
κ τ ο ϋ ε ν Ά λ α ν Ι Γ Σ τ ρ α τ ο ϋ η χ σ α ν ν α ε Κ Ύ λ ω σ ν η σ υ χ Ι α ς π ε ρ Ι τ ή ς τ ύ χ η
τ ο υ ε ν ' λ

σ ν ί Γ Σ ρ α τ ο σ Κ Ι σ Ι ν α α Ι σ θ ά ν ω ν τ α ι ο υ α σ ν α ι σ χ έ τ ι σ ι ν Ο Ι α τ ν ι π ι ί
λ ε α ν τ ώ ν δ σ ω ν ε Τ χ ο ν κ ε δ Ι σ ε μ έ χ τ ο ϋ δ ε ε κ τ ώ ν ν ι κ ώ ν τ ω ν
Π ε ρ Ι τ ν δ η ν Μ α ρ τ ί ο υ ε κ λ η θ η μ ε ν ε ι ς Α θ ή ν α ς ο ϊ α ν τ ι σ τ ά τ η γ Ι Κ Ύ
τ α τ ω ν Σ ω μ ά τ ω ν Σ τ Ρ α τ ο ϋ Τ σ ο λ ώ ω γ λ ο υ - Π α π α δ ό π ο υ λ ο - Κ ο σ μ ς
ι ψ σ π ρ ο γ ο μ έ ν ω ς ε χ ο ν κ λ η θ ή ο ϊ Ά ν τ ι σ τ ά τ η γ τ ω ν τ μ η μ ά τ ω ν Σ τ ρ α τ ς
Δ ρ κ ι ο ς Κ Ι α ι Π σ ί κ α ς
Τ Ύ ν 5''11'1 Μ α ρ τ Ι ο υ ε λ θ ω ν ε κ τ ο υ μ ε τ ώ π ο υ ε ί ς Ό θ ν α ς π α ρ υ σ ά σ θ Ύ ν ε Ι ς
τ ο ν Α ρ χ ι σ τ ρ ι ά τ η Ύ ο ν Κ α δ ν ε ι ς τ ο ν χ ω ρ ο ν τ ω ν ι Θ η ω ν Σ ν ή ν τ ι σ σ Ά
κ α ς ο ν μ ε ς ν ε ρ χ ο μ έ ν α ς π ρ ο ς A<iptacxv κ α Ι Κ ο ζ ά ν η ν
Ά μ α τ ε Ι σ ό δ φ μ ο υ ε Ι ς τ ο Γ ε ν κ δ ν Σ τ α Τ Ύ ε Τ ν Ξ ε ν ο δ ο χ ε Ι ο ν ε
λ η ς Β ρ ε τ α ν Υ Ι α ς μ ε ι δ έ χ ι θ η δ Τ ό τ ε ψ υ π ο υ ι ρ γ ο ς Μ α ν ά κ η ς Π α λ α ό ς μ ο υ
69
ν ώ ρ ι μ ο ς ό σ τ ι ς μ ώ θ ϊ η σ ε ε ι ς τ ο Γ Ρ ι ψ ε Τ ο ν τ ο υ α ι ό τ ι τ π ο λ ύ π ρ ω Ο ι α τ ο
Σ υ γ κ ρ τ θ η σ μ ε ν ο ν Σ υ μ ύ λ ι ο ν
Ό Μ α ν ι α Ο ά κ η ς π ρ ο σ ε π α θ ε ι ν σ μ π ε ϊ σ η Ο Τ Ι τ ο σ υ μ ψ έ ρ ο ν τ ή ς Έ λ λ Χ ς
ή τ ο ν α π ο λ ε μ ή σ η κ α ί κ α τ α τ ώ ν Γ ε ρ μ α ν ώ ν κ α ί δ τ ι σ γ κ α τ α σ τ ρ α ψ η Έ λ λ α ς
π Χ λ ι ν θ σ τ Υ ι ν ξ α ν α ψ τ ι ξ ω μ ε ν κ λ π Τ ο υ ε π α Ο Τ Ι δ ε ν ε χ ω ν τ Ι ρ ρ η σ ι ν ο ι σ τ ή ν
μ έ χ ρ ι ς σ χ Χ τ ω ν α ν τ Ι σ τ α σ ι Υ κ α ί Ο Τ Ι μ ε Τ ς θ α κ Χ μ ω μ ε ν τ ο κ α θ η κ ο ν ι ι α ς ili;
σ τ ρ α τ ι ω τ ι κ ο ί
Ε κ τ ο σ Ι ρ α φ ε ί ο υ τ ο ϋ Μ α ν ι α Ο ά κ η ε Ι σ η λ θ ο ν ε ι ς τ σ Γ ρ α φ ε ϊ α τ ο σ Γ ε ν ι κ ο
Σ τ ρ α τ η γ ε ί ο υ Ε Ι ς τ ο π ρ ώ τ ο ν τ ο ύ τ ω ν σ υ ν ν τ η σ α τ ο ύ ς Σ υ τ α γ μ α τ χ η ν Κ ι ψ ι
λ Χ κ η ν κ α ί Ά ν τ ι σ ν τ α γ μ α τ χ η ν Δ α ν π α λ α ι ο ύ γ ν ω ρ Ι μ ο υ ς μ ο υ ο Τ τ ι ν ε ς μ ο υ
ε ί π ο ν ι Χ φ α κ σ λ δ τ ι ε Ι ς τ ο υ ς Σ τ ρ α τ η γ ο ό ς τ ο ϋ μ ε τ ώ π ο υ ν α π κ ε τ α φ ε ξ η ς
κ α τ Χ σ τ α σ ι ς Τ α υ τ ό χ ρ ο ν α ξ α ν κ τ η ς θ ύ ρ α ς ε ί δ ο ν ε Ι ς τ ο έ σ ω τ ε ρ ι α ώ τ ε ρ ο ν
Ι ρ α φ ε ϊ ο ν τ ο ό ς Σ υ ν τ α γ μ α τ Χ χ α ς Σ τ ρ Ι μ π ε ρ κ α Ι Μ ε λ ι σ σ ι ν ν τ ι ν ε ς κ α Ι μ ε
π λ η σ ί α σ α ν κ α Ι μ ο σ ν ε Κ ο Ι ν ω σ α ν Ο Τ Ι ό π η ρ χ ο ν π ρ ο τ ά σ ε ι τ τ ώ ν Γ ε ρ μ α ν ώ ν π ε ρ Ι
σ υ ν Θ η ό κ α λ γ σ ε ω ς κ α Ι Σ γ ε ζ τ υ ν μ Χ λ ι α τ ο ν ό ρ ο ν Σ Α Τ Ο Σ Κ Β Ο τ ώ ν π ρ ο
τ α σ ε ώ ν τ ω ν Έ ν τ ψ μ ε τ α ξ ό η ν ο Ι χ θ η θ ύ ρ α τ ο σ Γ ρ α φ ε ί ο υ τ ο ϋ Α ρ χ ι σ τ ρ α τ ή
γ ο υ Π α π Χ γ α δ σ τ Ι δ ώ ν μ ε μ ε ώ δ γ η σ ε ε Ι ς τ ο Γ ρ α φ ε ϊ ο ν τ ο υ Η σ ζ τ η σ ί ς
α ς ό π η ρ ξ ε κ α θ α ρ ώ ς σ τ ρ α τ ι ω τ ι κ ή ε π ι τ η ς Ο Ύ ο ρ γ ο μ έ ν Ύ ς κ α τ α σ τ ά σ ε ω ξ Τ σ α
α ν έ φ ε ρ ο ν
- Ό τ ι ε χ ω τ Υ ι ν δ υ ν α μ κ τ η τ α ν α π ρ χ ω ρ σ ω ι ε π ι θ ε Τ Ι Υ ώ ς Ρ Υ ε ί τ
δ ε ξ ι ο ν Β Σ ώ μ α Σ τ Ρ α τ ο υ , ν α π ρ χ ω σ η τ ο ρ ι σ τ ε ρ ν τ α υ Κ α τ α τ Υ ι ν μ έ
pocv τ η ς σ υ ζ η τ ή σ ε ω ; (6 Μ α ρ τ Ι ο υ ε ξ η γ ν ν ι κ ψ ρ ρ ο υ ς μ ά χ α ς π Ι Ο ρ λ ι α α ο
π ρ ο ς Τ ε π ε λ έ ν ι π ρ ο ς ν α κ ύ φ σ ι ν τ ο σ Β Σ ώ μ α τ ο ς Σ τ ρ α τ ο ύ δ ε χ ο μ έ ν ο υ τ Ύ ι ν
Ι σ χ υ ρ σ ν ν τ ε π ι θ ε σ ι ν τ ώ ν Ι τ α λ ώ ν τ ο σ Μ α ρ τ Ι ο υ 1941).
- Ό τ ι ύ ν α μ α ν α σ υ μ π τ υ χ θ ώ κ α ν ο ν ι Υ ώ ς σ ν π α ρ α σ τ η α ν Χ γ κ η δ ι ό τ ι
ε χ ω ε ξ α σ φ α λ Ι σ ε τ ο ά ρ ι σ τ ε ρ ό ν μ ο υ π λ ε υ ρ ο ν ε Ι ς τ ή ν θ ά λ α σ σ α ν κ α Ι α ύ π ά ρ
χ υ σ α ε ν τ Ώ ζ ώ ν μ α ι δ δ ο Ι μ ο σ έ π ι τ ρ έ π ο υ σ ι τ ή ν σ φ α λ ε σ τ έ ρ α ν σ ό μ π τ υ ξ ι ν
- Ό τ ι τ ο π ρ ο ς τ α ε ξ ά μ ο υ Σ ώ μ α δ ε ν ε χ ε ι π α ρ α μ Ι α ν ο δ ό ν τ ή ν π ρ ς
Ι ω ά ν ν ι ν α Υ α ί δ ε ν ξ ε ύ ρ ε ι , α ν θ α ε π τ ύ χ η Υ α ν ο ν Ι Υ η ν σ ύ μ π τ υ ξ ι
. Ο Ά ρ χ ι σ τ ρ ά τ η γ ο ς τ α π € ρ ε έ χ θ η ό λ α Υ α Ι μ ο σ ε π ε ν Ο Τ Ι τ α θ τ α τ α ε ί χ ε
ε α ώ σ ε ι π ρ τ ι ν ω ν μ ε ώ δ Δ ι ο ι κ η τ ή ς τ ο ϋ μ μ α τ ς Σ τ ρ α τ ι ά ς Σ τ ρ α τ η γ ό ς
Δ ρ ά κ ο ς Υ α Ι ν α π τ ύ σ σ ω ν ε ύ ρ ύ τ ε ρ ο ν τ α ς σ κ έ ψ ε ι ς τ ο υ μ α σ ε ί π ε ν Ο Τ Ι ν ο μ Ι ζ ε ι Ο Τ Ι
θ α δ υ ν η θ ώ μ ε ν σ υ μ π τ υ σ σ ό μ ε ν ο ι ν α κ α λ ό ψ ω μ ε ν π ρ ο ο δ ε υ τ ι κ ά δ λ η ν τ ή ν Ε λ λ ά δ α
μ έ Π ε λ ο π ο ν ν ή σ ο υ Tou ε ί π α τ η ν γ ν ώ μ η ν μ ο υ Ο Τ Ι π λ έ ο ν τ η ς μ ι ά ς η τ ο π Ο Α ί ι
δ ύ ο σ τ ρ α τ η γ Ι Κ ώ ν τ ο π ο θ ε σ ι ώ ν δ η μ έ χ ρ ι Μ π ι ζ α ν ο τ ο π ο λ υ μ έ χ ρ ι Ά ρ ά θ
ε ν α ι δ ύ ν α τ ο ν ν ν θ έ ξ ω μ ε ν έ Ρ δ σ ο ν δ ε ν ύ π ε ι σ έ λ θ ω σ ι ε ι ς τ α ς Ο ι α ο ο χ ι κ α ς
σ τ α Τ Ύ κ α ς τ ο π ο θ ε σ Ι α ς ν ω π α Ι υ ν μ ε ι ς κ α Ι τ έ λ ο ς τ ο υ ώ μ ί λ Ύ σ α π Ι τ ώ ν κ ά
τ ω θ ν τ κ ε μ έ ν ω ν
- Ό τ ι Ε ξ ω ο Ι Μ ε λ ι σ σ ι ν ο ς κ σ ι Ι Σ τ ρ Ι μ π ε ρ ι μ ι λ ο υ ν π ε ρ Ι π ρ ο τ ά σ ε ω ν El-
ρ ή ν η ς έ Υ μ έ ρ ο υ ς τ ώ ν Γ ε ρ μ α ν ώ ν Mou π ή ν τ η σ ε ν
Ό χ ι Ά λ α Ι α ν ε χ ο υ ν θ α μ α ς γ Θ λ ά σ ο υ ν Μ ά λ ι σ τ α έ ζ η λ Η ε γ et; τ η ν
70
έ ν σ ν τ ο γ ρ α φ ε ί ο ν τ ο υ μ ε τ ά τ ο Ο γ ρ α φ ε ί ο υ τ ώ ν ά ν ω τ έ ρ ω α Τ θ ο υ σ α ν κ ι Τ Ο ς
ε ί π ε ν ε Π τ α Κ Τ Κ ά
Π Ο ς ε ί π ε ε ι ς τ ο ν Σ τ ρ α τ η γ δ ν δ τ ι ο Ι Γ ε ρ μ α ν ο ί lXOucrL κ ά μ ε π ρ ο τ α σ ε τ
Έ κ ε ί ν Ο ο ε ν ά π ν τ η σ ν π ν ε λ θ ω ν ε ί ς τ ο γ ρ α φ ε ί ο ν τ ο υ σ υ ν ε χ ϊ σ θ η μ ε τ ς
μ α ς σ ζ τ η σ ς Τ ο Ο ε ί π
- Κ α θ δ ο ο ν σ υ ν ή ν τ η σ ά ν ε ρ χ ο μ έ ν α ς ε ι ς τ ο μ έ τ ω π ο ν Ά γ γ λ ι κ α ς Ο υ ν ά
μ ε ς π ο λ λ α ί ; Μ ο Ο ά π ή ν τ η σ ε ν
ε ν σ υ ν ό λ φ δ υ ν μ κ Τ Ύ τ ο ς 1}2 ε ρ ρ χ ί ς
- Γ ι α τ ί τ ά ς δ έ χ θ η κ ε ς τ ο ν ρ ώ τ η σ α
Α α ι Ι π ο τ ι ε δ έ ι Υ μ α ς π ρ φ έ Ρ Δ ω ά ϊ ν ε ς ι τ ο υ ς π α λ ι ε ι μ ή σ ι ω μ ε ν Τ Ο
Γ φ μ α υ ς μ δ ν ι μ ς δ ν α γ ρ ά ψ η Ι σ τ ο ρ ί α δ τ ι μ Ο μ α ζ χ ά ι ρ ι ν τ η ς ε
λ ε υ θ ε ρ ί α μ ς ε π λ ε μ ή σ μ ε ν δ ύ ο μ ε γ ά λ Κ ρ ά τ η Έ σ ε Τ ς δ ε ν ε ί χ τ ε π ρ ο τ ε ί
ν ε ι α λ λ τ ε δ τ ι 'fj έ ν ί σ χ υ σ 8-10 Μ ε Ρ α Ρ Χ ώ γ Ά γ γ λ κ ώ ν θ ά ή τ ο Ι κ ν η ν ά
μ ς η θ σ η ν α ι ν Τ κ ι τ ω ν Γ ε ρ μ α ν ώ ν Ε π ε τ τ α ά π ο α ό τ ά ά π η λ θ ο ν ί ν α τ η ν
έ π ο μ έ ν η ν ά φ ι κ ν μ έ ν ω ν κ α Ι τ ω ν λ ο ι π ώ ν σ τ ρ α τ η γ ώ ν δ ο ι κ η τ ώ ν Σ ω μ ά τ ω ν
Σ τ ρ α τ ο Ο λ ά Ο η χ ώ ρ α ν τ ο Σ υ μ Ο ο λ ο ν
Ά λ λ ά τ η ν έ π ο μ έ ν η ν λ ί α ν π ρ ω μ ο Ο ά ν ε κ ο ν ω σ α ν δ τ ι ά π ε σ τ ρ α τ ε υ ό μ η ν
μ ε τ ά τ ώ ν Σ τ ρ α τ η γ ώ ν Δ ρ ά κ ο υ κ ι Π α π α δ ο π ο ύ λ ο υ
Μ ο Ο ε κ α μ ε κ α τ ά π λ η ς ι ν τ ο γ ε γ ο ν ο ς ό τ κ α Ι ε ζ τ η σ ο ι ά τ ο Ο Π ρ ο σ ω
π ά ρ χ ο υ Γ π ο υ ρ γ ε ί ο υ Σ τ ρ α τ ι ω τ ι κ ώ ν γ π α ρ ο υ σ ι α σ θ ώ ε ι ς τ ο ν τ τ ε Γ φ υ π ο υ ρ
γ ο ν Π α π δ μ ν Ν κ λ Χ Ο
_ Ο ο τ ο ς δ ε ν ι ι ε ε ι δ έ χ ι θ η ρ ο ω Π Κ ι ώ ς λ λ Χ ο ε τ Ι Υ ι Ε γ γ ρ ο ο φ ο ν τ Ι ν μ ο
OLa. τ ο ι Ο Π α ω π ά χ υ O,L' η ς έ ζ τ υ ν ν ά ν α κ λ η Ο ώ ω ς ε φ ε ι δ Ρ ς κ Ι σ
Τ Π ι θ ε η ώ ε ι ς Ό ι τ λ ι κ ή ν κ ι ε ι δ Ι Ι η ν ε Ι χ ο ο χ υ ι ρ ώ σ ε ι χ α ι ε γ γ ώ ι ρ ι ζ ο ν
κ α λ ώ ς ώ ς Δ Ο κ η τ ς τ ο ϋ Δ Σ ώ μ α τ ο Σ τ ρ α τ ο ο
Κ α τ ά τ ο ν Σ υ ν τ α γ μ α τ ά ρ χ η ν Ζ η ρ ο ν ο δ τ ο ς δ ε ν ε δ έ χ θ η τ ή ν ί τ η σ ν μ ο υ
Σ χ ε Τ κ ώ ς ύ π ά ρ χ ε ι Τ ι έ ξ η ς ε α Ι ω σ ς τ ο ϋ Σ υ ν τ α γ μ ι τ ά ρ χ υ Ζ ή ρ ο υ
Β ε Ο Ι ω σ ι ς
Ό κ ά τ ω θ ό π ο γ ε γ ρ α μ μ έ ν ο ς Σ υ ν τ α γ μ α τ ά ρ χ η ς τ ο ϋ Π ε ζ Κ Ο Ο Ζ η ρ ο ς Ά σ η μ ά
χ η ς Χ ώ ς Π ρ ο σ ω π ά ρ χ η ς τ ο ϋ Γ π ο υ ρ γ ε ί ο υ τ ώ ν Σ τ ρ α τ ι ω τ ι κ ό δ τ ι δ Ά ν
τ ι σ τ ι ρ ά τ η γ ο ς Γ ε ώ ρ γ Κ σ ι ι ι α ς τ ν η ν ι ι υ 1941, έ Π ι ι έ ν Ύ ν τ η ς π Π ι
τ ε ί α ς τ ο υ μ ο Ι π α ρ έ δ ω σ ε ν ά ν α φ ο ρ ά ν τ ο υ π ρ ο ς τ ο ν Τ π ο υ ρ γ ο ν τ ώ ν Σ τ ρ α τ ι ω τ ι α ώ ν
Ο ι ά τ ή ς δ π Ι ι ς ε ζ ι σ π ω ς ά σ χ έ τ ω ς μ ε τ ο υ ς λ ό γ ο υ ς τ η ς ά π ο σ τ ρ α τ ε ί α τ ο υ
χ ρ η σ μ Ο Π Ο η θ η κ τ ά τ ή ν ι Π κ ε ι μ έ ν η ν Γ ε ρ μ α ν ι κ ή ν ε π ί θ ε σ δ π ο υ κ α Ι δ π ω
α Ι σ τ ρ α τ ι ω τ ι κ α ί ά ν ά γ Κ τ η ς Π τ ς ά π α ι τ σ ω σ τ ο ϋ τ ο ά ν α κ λ υ μ ε ν ς ε ι ς
ε ν ε ρ γ Ο ν ύ π η ρ ε σ Ι α ν ο ο χ Ι OL' ά κ υ ρ ώ σ ε ω ς τ ο ϋ Δ α τ α γ μ τ ο ς τ η ς ά π ο σ τ ρ α τ ε α ς
τ ο υ ά λ λ ώ ς φ ε δ ρ ς ε κ μ ο ν ί μ ω ν Π ρ ο φ Ο Ρ Ι Κ ώ ς δ ε μ ο Ι ά ν ε κ ο Ι ν ω σ ε ν δ τ ι έ π ρ ο
τ ί μ α ν α ρ η σ ι μ π Ι θ Ύ ε Ι ς Ά ν τ κ ε δ ν ν ν Χ τ ώ ν Γ ε ρ μ α ν ώ ν δ π ο υ
Ε π ί μ α κ ρ ό ν π ρ ο π ο λ ε μ ι Κ ώ ς ώ ς Δ ι ο ι κ η τ η ς Σ ώ μ α τ ο ς Σ τ ρ α τ ο ο ό π η ρ έ Τ Υ σ ε ν T"fjv
ν α ψ ο ρ ά ν τ ο υ τ α ύ Τ Υ ν π έ δ ω σ π ρ ο σ ω π ι κ ώ ς ε ι ς τ ο ν τ ό τ ε γ φ υ π ο υ ρ γ ό ν π
π ι δ ή μ α ν Ά θ η ν α ι τ 20 ε μ Ι υ 1942. ι Ά σ Ύ μ Ζ η ρ ο ς - Σ υ ν τ α γ μ τ ά χ η
71
Π ε ζ Κ ι Ό θ ή γ α ti) 16) 4) 43. Ο Γ ρ ο ο μ ι μ α τ ε υ ς Σ Σ Τ Σ ό π ο γ ρ σ ι ψ ι
Β ρ ο ο Ο ό τ φ α ν m;trt. τ ν Τ ν δ π λ τ ε υ τ ς Κ Ζ α Ό ι τ σ α ν ο ς έ ζ τ σ ε
δ α κ ο ι ν ο α ψ ι λ ο ι ν σ μ ε γ ν ω ρ ί σ η Τ Η τ ο τ ό τ ε Δ ι κ η τ ς τ Ύ ς Έ θ ν κ Ύ ς Ι ρ α π έ
ζ η ζ Π ρ ο σ Ύ ί λ θ σ ν ε ί ς τ ο Γ ρ α ψ ε ο ν τ ο υ Έ ξ έ ψ ρ α σ ε δ λ η ν Τ ε ύ χ α ρ ί σ τ ί ν Τ Ο
κ Ι μ σ π ρ ο ο έ ι κ ε τ ι δ χ φ Ι τ η ς τ ό τ ε Π ρ ι ω ι θ π ο υ ρ γ ο ς Κ ο ρ υ ζ η ς ε Ι ς έ ρ ώ τ
σ ί ν τ ο υ α τ ί μ ε ώ π ε σ φ χ τ ε υ σ α ν ι έ ν ω π α ν τ χ ό θ ε ν δ μ λ γ ε τ α δ τ ι ό π Ύ ξ Ι κ
Υ ο ς κ Ι Π ό τ κ ό ς τ ο ο ε π ε ν π α ν δ τ ι ο ι α π ο τ α ι ε ί ς τ ν χ ά τ ω θ ι π ρ ο ς ι έ μ έ
ε π σ τ ο λ ν τ ο υ
τ ά τ ν ε Τ σ ο ο ο ν τ ω ν Γ ε ρ μ ν ω ν ε ί ς τ ν χ ώ ρ α ν μ α ς κ Ι π ρ Ι ν κ ό μ η δ
Σ τ Ρ Τ η γ ο ς TaoAci.XOyAOU, ο ι ο ρ ι σ θ η Π ρ ω θ π ο υ Ρ Υ ό ς π ο λ λ ο Γ ε μ α ν ό ψ ι λ ν ο μ ο ί
ζ ο ν τ ε ς δ τ ι ά Π Ω σ τ ρ ά τ ε υ σ Ι ς μ ο υ έ ο ι κ α ι ο λ ό γ ε ι τ ν ν ά λ η ψ ι ν π ρ έ μ ο σ τ ή ς
Π ρ ι θ π ο υ ι ρ γ Ι α ς τ ή ς χ ώ ρ α ς ι μ ε ι γ η σ α ν κ α τ δ π ι ν π ρ ο σ κ λ
σ ε ω ς
τ η ς Α ν ω τ έ
ρ α ς Π λ Ι Τ Ι Κ Ύ ς Γ ε ρ μ ν ι κ Ύ ς Ά ρ χ η ς έ ν ώ π ι ο ν ύ τ η ς Ε Ι ς τ α ύ τ η ν ώ ς κ α Ι ρ α ο υ
τ ε ρ ο ν δ τ α ν δ Σ τ ρ α τ η γ ο ς Τ σ ο λ ά κ ο γ λ ο υ δ ι ω ρ ί σ θ η Π ρ ω θ υ π ο υ ρ γ ό ς ε κ λ ή θ η ν κ α Ι
π ά λ ι ν ν σ σ υ μ ..μ ε τ ά σ χ ω ε Ι ς τ ν Κ υ έ ρ ν η σ Ι ν τ ο υ Ε ί ς μ ψ ο τ έ ρ α ς τ σ ς π ε ρ ι π τ ώ α ε
η ρ ν θ η ν ί σ χ υ ρ ι ζ ό μ ε ν ο ς δ τ ι ε Τ μ α μ ο φ ο ς δ λ ι ς δ ι ό λ ο υ τ Ύ ς Π ο λ ι τ ι κ ή ς κ α Ι σ υ
ν ε π ω ς ά τ λ λ η λ ο ς ο ι σ ν η Ψ ν Π λ τ κ Ύ ς Δ κ σ ε ω ς
Έ κ τ ο τ ε ν ε γ ρ ψ η ν ό π ο τ ω ν Γ ε ρ μ α ν ω ν ε ί ς τ ο υ ς ε χ θ ρ ο υ ς τ ω ν Ο κ σ ..
ώ ς κ α τ ω τ έ ρ ω ζ η γ ω ρ α Θ υ τ φ σ ε λ η φ θ η ν ι μ ε τ σ τ ω γ Σ τ ρ ι α τ η γ ω ν Π α π α
γ ο υ Π ι τ σ ϊ κ Δ έ ο ε κ α Ι Μ π α κ ο π ο υ λ ο υ κ α Ι ώ ο η γ θ η μ ε ν έ π 2 ε τ η ε ί ς Ο ι ά ψ ο ρ α
σ τ ρ α τ ό π ε δ α τ η ς Γ ε ρ μ α ν ί α ς έ ν ώ ο Ι σ υ ν α π ο τ α χ θ έ ν τ ε μ ε τ έ μ α σ ouo gtEpot Σ τ ρ α
τ η Υ Ο Ι ο ε ν θ η σ α ν ε Ι ς Γ ε ρ μ α ν Ι α ν μ η ρ ο ι
Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Ν Δ Ε Κ Α Τ Ο Ν
Μ υ σ Τ Ι Κ Ό ρ γ ά ν ω σ ι ς Ι ν Έ λ λ ά 10 ι Η σ uλ λ η Ψ ι ς
τ ω ν 5 Σ τ ρ α τ η γ ω ν κ α ι Ι μ τ τ α φ σ ρ α τ ω ν ε ι ς
Γ ε Ρ μ ν ί α ν
Μ ε τ σ τ η ν π τ χ Ι α ν τ ω ν Γ ε ρ μ α ν ω ν ε Ι ς τ ο Σ τ ά λ ι ν γ κ ρ α ν τ κ α τ ε ψ ά ν Υ ο ι α
ά ν ι τ α ο ρ ι ι ω Ό ι Χ Ο Υ π ρ ο η γ μ έ ν ο ν δ τ ι σ Ι Γ φ μ χ Ι ο Ι inCi ε χ α ν Ν τ ο ν Π ό λ ε ι μ ο ν
Τ ό τ ε τ λ τ ο ϋ Σ τ ρ α τ η γ ο υ Π α π ι Χ γ ο υ σ υ ν η λ θ ο μ ε ν ο ί ν τ ι σ τ ρ α τ Υ
γ ο ι τ ο υ ν Ά λ α ν ί φ Π ο λ έ μ ο υ κ α Ι σ υ ν ε π ή ξ α μ ε ν τ ν δ ρ γ ά ν ω σ ι ν τ η ς Ι ε ρ α ρ
χ ί α ρ ώ ς ο ί σ Χ ο ι π ο Ι μ ψ α ί ν ω ν τ α ι ε ι ς τ ο σ υ ν Υ μ μ έ ν ο ν π ρ α κ τ ι κ ο ν ό π ά ρ ι θ 1,
δ π ε ρ ε ό ρ Ι σ κ ε τ α ι ε ι ς τ ο ' Α ρ χ ε ο ν μ ο υ κ α Ι τ ο δ π ο Τ ο ν δ ν α γ ν ώ σ τ η ς θ σ τ ο Τ ο η
ε ι ς τ ό ε ύ τ ε ρ ο ν μ έ ρ α ς τ ο υ ι λ ί ο υ
Η ο τ ω ς σ γ κ ρ τ η θ ε τ σ α Ό ρ γ ά ν ω σ ι ς τ ω ν ν τ ι σ τ ρ α τ η γ ω ν τ ο Ά λ α ν ι
κ ο υ Π ο λ έ μ ο υ ι ς α φ έ σ ε ι τ ο ύ ν τ ι σ τ ρ α τ γ ο υ Δ ρ ά κ ο υ Μ ά ρ κ ο υ μ ή ο ε χ θ ε ν τ ο ς ν α
ε Ι σ έ λ θ η ε Ι ς τ α ό τ η ν ε Ι ρ γ ά σ θ η Ο ρ α σ τ η ρ Ι ω ς κ α Ι π ο λ λ π ρ ά γ μ α τ Χ θ π ρ ο ε λ α μ ά
ν ο ν τ σ μ ε μ ε γ ά λ η ν π ι θ α ν ό τ Υ Τ α ν σ μ Ύ σ υ μ ω σ ι ν ώ ς π χ τ α Δ ε κ ε μ ρ ι α ν σ τ ο ύ
1944. \
72
'0 Γ . Κ Ο Σ , Μ Α Σ ώ ~ α . . ? Χ 1 Ί ϊ ό ς Γ . Ε . Σ . '
'-.
>
Ί ι dja't:TLCU5 Ilvf!,104.1,/ ο υ .r ι
"L'J ι n-'?e . .
n GD'O 7c.·. ... .... ' ...• .. r . .-' ι ι . , , '\. ι
<oV 7--'" 7?UI"/ 9dU Π ο ο Δ
ι iv &kOfUItA,j ο υ Δ ί λ ZjoJoJ
ι ι ν .,....; ..,; ι ..·.. rJU e.U .Pt.' ι Η ο V, <LO'V J ι v Ζ .... Ι Υ -nω v:
';-:r-( J'.fJ.' 00,1 ν .1) ., ο , ο Ι ι q • ()( ο .
-/,.,,, 4L.f1f Ο Ι '1t::t. 81"V Ι ι Δ ;0"\/ c.QJ ι δ ι υ 1'r ;J1v
ι γ γ ι Α ι ';:'r<d χ Χ Ί ρ Ψ
'7.,..... /( i "Y'r-
"
ι ω ι i",IJ. π ι fi, ';5' γ Ι oi>
.."s ω ω t:. kJ υ ω f'"y
Ω . , 'f. Ο ArJ fJ f). ο , ι .
σ ν γ υ ό Π ι 71rV U n ι
ι ι Ι .. « v 9hJ 11,-/-:1. /'(. &{",' ι ι ο δ ..../
S-qoy ... Υ ι α ι 9,." .. ' ... ι 9..,; #2.. ,.1:fI""'1 d. ω ι v ?,;V 1''-''. :;eο V .
ι υ --;/ ι ι Ι Π ι
ι
LLa/ ι
Ι Γ ε ..... α -." -- ι n ν v ι ,
() ι ι υ 9.,:, σ J7w //
α δ ί ι ι r;' 117,,1""; J- tI
v t9.?'u)Jv ι ι v rfrJ"",<.It:J{) ί ι ι R.
("
'. . ... Pe ι
ι " Ι Ι - " , -- • "
Ι Ι ι ν ύ Ι 1.\/ ι α Υ ν ,,n.,y
λ ί Ρ ι τ I!Izror-. ι V ",o"k
Il ι ,-.,,' Q L'f:, ι . /, π J ι .,,, , AJ, ... ρ α
15"-d"Lv l/ Τ ft> ι ι "/' /' "_ J,,,' Τ FV U>N!I'-n: a,')t'Y"ν .C'V' υ f)(1 /
QJ . .9 n, .. ev ι u - q " ./ ά Ί V
)"',." ι CAty /etV- /7DuItrt../ L{ ι υ ι ι .'\
Υ Ο Υ ι , . (J ... f), 1../ Ο γ . o-pI'20GdV

clc..... δ ύ ό fV U-' λ ο Έ ι ι Ι Ι / '" '
.. "\ .... () Α Α ι fV /':J.9 ' "VGd
V1qJVd
J
) Ι Ι Γ Υ i!"<';;E,)<9'1! ,,;17f/dX/ ι ,,, V' ι
n Λ ι , η Ι . ι ../ • ι '" ς Ζ v
7.,0' λ ι ι Δ Ι Ι Υ ο ν c.r
UJ
L;/17'-- c?lr/
"\ LJ Ο Ο . '. ' ι - , ,----r- , ι '"ol"'UJ .... ' 'V" h
ι Θ ή Yu),/ ι

'-'/E{}1i VL. '7 .
LXIJ;ofJ Υ
/lu:J tJeJ ε ό ι .: ...:..... ..1 //<1""/;;;
c:r::. "'... Zu 71'", -u-o- ,,' Ύ ι /"Ζ .. v f.-,L" ν ι Ι α Jv
ι ι
ν α ι J ί
ν J;,:).... ,ff," ι .. ι i;-..-'/,; ι Ι ι σ .,;.. jI,;j .<2.. "!? "Υ ν
l7'f/ ι ι E),n ι \ (J.... -, 1 .. ' .. G fJ. --r- ·
/ ./. . f7 . ι ζ .o-d"E-VE/VL υ Ί Ό ι /1Ο ι ί ν
../0 , Α Ι / (?/ /
L lc ι V' Π 7[7 ι s.
Ε Ν Α Κ Ε Ι Μ Ε Ν Ο Η Ο Δ Α Ι Α Σ Ι Σ Τ Ο Ρ Ι Κ Η Σ Α Έ Ι Α Σ
ι τ Ο ι ο γ ρ α φ ι χ Ο ι χ α ρ α ό ι Τ ι σ μ ό ι τ ο ϋ τ ι τ ί Ρ χ Ο Ο Η α Μ Υ Υ ι ό τ ο σ τ ρ ο τ η γ ό r. Κ Ο Σ ι Μ Α
Σ υ έ χ ε ι α κ Ι τ έ λ ι ο ς τ ο ϋ ο ι γ ρ ι φ ι γ ρ φ ι κ ί χ α ρ ο ο κ τ η ρ ι σ ι μ ο ο τ ο υ Π α π ώ γ ο υ γ ι ι τ ο ν Κ Ο Σ Μ Α
τ σ η μ ε Τ α ε ν ε ρ γ ε Ι ι α ς τ η ς Ί ε ρ α ρ χ ί α ς ε Ι ν α ι τ α ξ η ς
- Ε ι ς τ ο ν ό π ο φ α ι ν ό μ ε ν ο ν ι ν ε τ έ θ η ό λ ο π ο Ι η σ ι ς τ ω ν λ α μ α ν ο μ έ ν ω ν ι π ο
φ σ ε ω ν ό π ά τ ς Ό ρ α ν ώ Ο ε ω ς
- Ό λ ο ι ο Ι Ε θ ν ι κ ό φ ρ ο ν ε ς ξ ι ω μ α τ ι κ ο Ι ο δ ι α μ έ ν ο ν τ ε ς ε ν Ά θ ή ν α ι ς π
τ σ Ο α θ μ ο σ τ Σ υ ν τ α Υ μ α τ ά ρ χ ο υ κ α Ι ά ν ω ε κ λ θ η σ α ν π α ρ έ μ ι σ σ ε Ι ζ ο ς ι ν ε
κ ν δ τ ι ε χ ρ ε ι ι ί ζ ε τ ο κ α Ι π ρ ο σ ε κ α λ ο ϋ ν τ ο ν α ο η λ ώ σ ω σ ι ν π ε Ο έ χ ο ν τ ο ν α
σ υ ν ε ρ γ α σ θ ώ σ ι ν ο δ λ ν ε λ α χ ί σ τ ω ν ο ϊ τ ι ν ε ς π ο φ ό ν Τ ι π Ο ν τ ι π ο λ ί Τ Ε υ
σ Ι Υ ε ζ ή τ ο υ ν ν α π ο φ ό γ ω σ ι Ι σ χ υ ρ ι ζ ό μ ε ν ο ι δ ι α φ ό ρ ο υ ς α Ι τ ί α ς κ α Ι Ι ο τ ι ν ε ς ψ έ
θ η σ α ν η ε ό θ ε ρ ο ι ν α μ η σ μ μ ε τ ά σ χ ω σ ι ο Ι λ λ ο ι π ε έ θ η σ α ν μ έ σ ω ς
, - Η π ό λ ι ς ο ι η ρ έ θ η ε Ι ς τ ο μ ε ί ς σ υ μ π ί π τ ο ν τ α μ ε τ ν π ε ρ ι ο χ η ν τ ω ν &-
σ τ υ ν ο μ ι κ ω ν τ μ η μ ά τ ν κ α ί ε ν έ κ ά σ τ ψ τ ο μ ε ο ι ω ρ Ι σ θ η ε Τ ς ρ χ η Υ ό ς δ ν ώ τ ε
ρ ο ς ρ χ α ι ό τ ε ρ ο ς , δ σ τ ώ Ρ Υ ά ν ω σ ε τ ο ύ ς ε ν τ π ε ρ ι ο χ Ώ τ ο υ λ ο ι π ο ύ ς ξ ι ω μ α
τ ι κ ο ύ ζ Σ τ ρ α τ ο ϋ Χ ω ρ ο υ λ α κ η ς κ α Ι Ά σ τ ν μ Ι α ι ς Δ ι ε τ ά θ Ύ ο ε π ω ς ε κ α σ τ ο
ξ ι ω μ α τ ι κ ό ς δ π λ ι σ θ η μ ε ο α σ δ ή π ο τ ε φ ύ σ ε ω τ δ π λ ο ν ν α ψ ρ ο ν τ Ι σ η α π ω ς π ρ σ σ
λ ώ ο η ν α 1/.' δ ύ ο Ι δ ι κ ο ύ ς τ ο υ λ λ ε π Ι σ η ς Ι δ ι ώ τ α ς τ η ς π ε ρ ι ε ρ ε ί α ς τ ο υ ψ ρ ο ν τ ί
ζ ω ν δ ι α τ ή ν δ π λ ι σ Ι ν τ ω ν Τ ό σ ο ν Ύ ι Χ ω ρ ο ψ υ λ α κ ή δ σ ο ν κ Ι Ύ ι σ τ ν μ Ι α Π ό
'''-.J λ ε ω ν ε ί χ ο ν δ ι ο ρ ί σ ε ι ι ν τ ι π ρ ο σ ώ π ο υ ς π α ρ ε μ ο ι
- ο ν τ ι σ ν τ α μ α τ ά ρ η ς Ρ ρ Ι α ς ρ χ η γ Ο ς τ η ς ό Ρ Υ α ν ώ σ ε ω ς Χ π ρ ο σ
κ λ η θ ε ί ς π α ρ ε μ , ε ν ε τ χ θ η π ρ ο θ ύ μ ω ς υ π ό τ ν δ ρ γ ά ν ω σ ι ν τ ώ ν ά ν τ ι σ τ ρ
τ Υ ω ν
- Ε Ι Χ Ο Υ έ Υ Υ ρ ι χ ψ η ε Ι ς τ ο ύ ς Κ α τ ι χ λ Υ ο υ ς τ ω ν Τ ο μ ε α ρ χ ω ν π ε ρ Ι τ α ς π τ ά
χ ι λ ι ά δ α ς ξ ι ω μ α τ ι κ ω ν Σ τ ρ α τ ο ϋ Α ε ρ ο π ο ρ ί α ς Ά σ τ υ ν ο μ Ι ι χ ς Π ό λ ε ω ν Χ ω ρ ο
ψ υ λ α κ η ς . Ι Ε κ ι χ σ τ ο ς τ ο ύ τ ω ν Ο ι ε τ ά χ θ η ν α δ π λ ι σ θ ή δ π ι σ δ ή π ο τ ε ε ξ ε υ ρ ί σ Κ ω Υ ά .
κ ό μ η ψ λ ν τ ο υ σ υ γ γ ε ν η τ ο υ Ο δ τ ω σ υ ν ε κ ε ν τ ρ ώ θ η σ α ν π ε ρ ί τ α ς 15.000 ε γ
γ ε γ ρ ι χ μ μ έ ν ω ν κ ι χ ι δ π ω σ δ ή π σ τ ε ώ π λ ι σ μ έ ν ω ν
- Ή λ θ ο μ ε ν ε Ι ς έ π φ ν μ ε ψ ι λ ο Ι τ α λ ο υ ς Έ λ λ η ν α ς π ο λ ι τ ι κ ο ύ ς Ι δ ι ώ
τ ι χ ς κ α ί έ ζ η τ ή σ α μ ε ν ν α μ α ς π α ρ α δ ώ σ ω σ ι δ π λ α ο Ι Ί τ α λ ο Ι Τ Ι Ι τ ο Ύ ι έ π ο Χ η
π ο ύ ι δ Μ ο υ σ ο λ ί ν ε χ ε Υ κ π έ σ ε ι τ ή ς Α ρ χ ή ς κ ι δ λ ί γ ο ν ρ ι χ δ ύ Ε ρ ο ν π η λ ω θ
ρ ώ θ η
- Σ υ ν ε τ ι Χ χ θ ι ε ν α Σ χ έ δ ι ο ν Κ α τ α σ τ ρ ο ψ ω ν δ δ ι κ ω ν κ α Ι σ ι ο η ρ ο δ ρ ο μ ι κ ι ί Ν
γ ε ψ υ ρ ώ ν υ π ο Έ π ι τ ε λ ι κ ω ν ξ ι ω μ α τ ι κ ω ν δ ι α ν α π α ρ ε μ π ο δ ι σ θ ή η κ ώ λ υ τ ο
ι λ ε υ σ ι ς τ ω ν Έ Π χ ι ω τ ω ι ν μ ..μ ι υ ι ι σ τ ώ ν ε Ι ς Ό ι θ ν α ς μ α τ Ώ π ο χ ω ρ σ ε ι τ α ι
Γ ε ρ μ ν ω ν
- Η λ θ ο μ ε ν ε Ι ς ε π σ ψ η ν μ ε τ ο ό ς ε ν Α θ ή ν α ι ς ε υ ρ ι σ κ ο μ έ ν ο υ ς π ο λ ι τ ι κ ο ς
ρ χ η γ ο ύ ς Ό ύ π ο φ α ι ν ό μ ε ν ο ς ε π ε σ κ έ ψ θ η τ δ ν ε Ι μ ν η σ τ ο ν Κ α ψ α ν τ ά ρ η ν κ α Ι τ
τ ι μ ς ν α τ ο ν σ υ ν α ν τ ή σ η κ α Ι δ Π α π ά γ ο ς ά λ λ α Ύ ι σ υ ν ά ν τ η σ ι ς ο ε ν σ ν ε τ ε λ έ σ θ
ι
δ ι ό τ ι ε ν τ ψ μ ε τ α ξ ύ σ υ ε λ ή ψ θ ι μ ε ν
- Ε ί χ ε π ρ ο π α ρ α σ κ ε υ σ σ θ ή κ α Ι μ ε λ ε τ η θ ή η ε π ι σ τ ρ ά τ ε υ σ ι ς τ ή ς Ι Ι Μ ε ρ α ρ
χ ί α ς λ λ α δ ε ν π ρ ο ή χ θ η δ ι ό τ ι Ο υ ν ε λ ή ψ θ η μ ε ν υ π ο τ ω ν Γ ε ρ μ α ν ώ ν
- Ο Ι ε Ι ς τ α Τ ά γ μ α τ α Α σ ψ σ λ ε Ι ι χ ς α π ι Π ρ ω θ Π Ο Ρ Υ Ι α ς Ι Ρ α λ λ , κ α
τ α τ α σ σ μ ε Υ Ο Ι ά ξ ι ω μ α τ ι κ ο Ι λ ι μ ι ν ν μ έ σ ω ς Τ ι ε μ μ έ σ ω ς δ δ η γ Ι α ς τ η ς έ ν ο ε χ ο
μ έ ν η ς χ ρ η σ ι μ ο π ο ι σ ε ώ ς τ ω ν ό π ε ρ τ η ς Ι ξ α σ φ α λ ί σ ε ω ς τ ς τ ά ξ ε ω ς Γ ε ν ι κ ω ς ι χ
73
ε ρ γ α σ ί α ι ε Ό α ι ν ο ν κ α λ ώ ς δ π ό τ ε τ ή ν π ο μ έ ν η ν τ Ύ ς ε ι ρ η ν ε ύ σ ε ω ς τ Ύ ς Ί τ α λ ι
σ ν ε λ ή φ θ η μ ε ό π ο τ ώ ν Γ ε ρ μ α ν ώ ν ν ε υ δ ι κ α ι ο λ ο γ ί α ς κ α Ι ή χ θ η μ ε ν ε ι ς Γ έ ρ μ α
ν ί α ν π λ Ύ ν τ ο σ ά ν τ ι σ τ ρ α τ ή γ ο υ Π α π α δ ο π ο ύ λ ο υ Δ η μ δ ε ν ξ ε ύ ω δ ι α π ο ί α ν
" ) α ι τ ι α ν .
Έ ν σ υ ν ε χ ε ί α η χ θ η μ ε ν ς ο μ η ρ ο ι ε ι ς Γ ε ρ μ α ν ί α κ ι Δ π α ρ ε μ ε ί ν α μ ε ν μ έ χ ρ ι
π τ ώ σ ε ω ς τ ο σ Χ ί τ λ ε ρ π ι σ τ ρ έ ψ α ν τ ε ς ε ι ς τ ή ν Π α τ ρ ί δ α π ε ρ ί τ ο ν Μ ά ρ τ ι ο ν τ ο σ
1945.
Α ϊ λ ε π τ ο μ έ ρ ε ι α τ Ύ ς δ μ η ι κ Ύ ς ζ ω Ύ ς μ α ς έ ν Γ ε μ α ν ί ε ξ ι σ τ ο ρ ο σ ν τ α ι ε ι
τ α ό π ό τ ώ ν Σ τ ρ α τ η γ ώ ν Π α π ά γ ο υ κ α Ι Μ π α κ ο π ο ύ λ ο υ ε κ δ ο θ έ ν τ α τ ό τ ε Ό ι Ό λ ί α
Π ε ρ ι λ η π τ ι κ ώ ς έ ι ι θ έ τ ω έ ν τ α ϋ θ α
- Ό τ ι έ ζ ή σ α μ ε ν ε ι ς τ ο φ ρ ο ύ ρ ι ο ν Κ ε ν σ τ α ϊ ν (30 χ ι λ ι ό μ ε τ ρ α Ν ο τ ί ι ι ς
Δ ρ έ σ ο η ς , έ π ί τ ι ν α ς μ Ύ ν α ς ε ν μ έ σ ψ 50 Γ ά λ λ ω ν Σ τ ρ α τ η γ ώ ν κ α Ι 5 Ο λ λ α ν δ ώ ν
κ α Ι τ ο ν λ ο ι π ό ι ν χ ρ ό ν α ν (1% ε τ η ε ι ς Ο ό ρ ώ ι ι ε υ μ π ο υ ρ γ κ μ ό ν ο ι μ α ς Oli Έ λ λ η ν ε
Σ τ ρ α τ η γ ο ί
Ο Ι Γ ε ρ μ α ν ο Ι έ μ ε ρ ί μ ν η σ α ν κ α Ι μ α ς ε Ρ ε ρ ν τ ά ς σ τ ρ α τ ι ω τ ι κ ά σ τ ο λ ά ς μ α ς
α ς κ α Ι έ ρ έ μ ε κ α θ δ λ η ν τ ή ν δ ι ά ρ κ ε ι α ν τ Ύ ς δ μ η ρ ί α ς μ α ς
- Ό τ ι 1] μ ι ε ο α ψ ο ρ ά μ α ς έ κ Κ ε ν σ τ ά ϊ ν ε Ι ς ό ά ν ι ε μ π υ γ κ έ γ έ ν ε τ ο
π ρ ο ς τ ι μ ω ρ ϊ α ν μ α ς λ ό γ φ δ ι α λ έ ξ ε ω ς π Ι τ Ύ ς δ ι ε ξ α γ ω γ Ύ ς τ ο ϋ ε ν Ά λ Ό α ν ί Έ λ
λ η ν ο - Ί τ α λ ι κ ο σ Π ο λ έ μ ο υ ν ε κ α μ ε ν δ Σ τ ρ α τ η γ ο ς Π α π ά γ ο π α ρ α α λ ή σ ε ι tG)y
Γ ά λ λ ω ν Σ τ ρ α τ η γ ώ ν χ ω ρ Ι ς ν α ε ι δ ο π ο ι ή σ η τ ή ν Γ ε ρ μ α ν ι κ ή ν Δ ι ο ί κ η σ ι ν τ ο υ Φ ρ ο υ
ρ ί ο υ Ό Σ τ ρ α τ η γ ο ς Π α π ά γ ο ς δ ε ν π ε ρ ι ω ρ ί σ θ η ε ι ς τ ο κ α θ α ρ ό ν σ τ ρ α τ ι ω τ υ ω ν μ έ
ρ ο ς ά λ λ α Ι ξ έ θ ε σ ε κ α Ι τ ή ν Π α ν ε υ ρ ω π α ί κ ή ν π ο λ ι τ ι κ ή ν κ α τ ά σ τ α σ ι ν τ Ύ ς π ε ρ ι ό δ ο υ
τ α ύ τ η ς π ρ α γ μ α δ π ε ρ ώ χ λ η σ ε τ ο υ ς Γ ε ρ μ α ν ο ύ ς ο ί τ ι ν ε ς τ ε π λ η ρ ρ ή θ η σ α ν 1.-
μ έ σ ω ς κ α Ι χ ω ρ Ι ς ν α μ α ς ε ξ η γ ή σ ω σ ι τ ν α ί τ ί α ν τ ή ν έ π ο μ έ ν η ν μ α ς μ ε τ έ φ ε ρ ο ν σ ι
δ η ρ ο δ ρ ο μ Ι Κ ώ ς ε ι ς Ο Ο ρ ά ν ι ε υ μ π ο υ ρ γ κ
- Ό τ ι ε ι ς ά μ Ρ ό τ ε α τ α σ τ ρ α τ ό π ε δ α ο Ι Γ ε ρ μ α ν ο μ σ ς μ ε τ ε χ ε ι ρ ϊ σ θ η σ α ν
ε ό π ρ ε π ώ ς Έ κ α σ τ ο ς ε Ι χ ε τ ο δ ω μ ά τ ι ό ν τ ο υ μ ί α ν μ ε ρ ί δ α τ ρ Ύ ς κ α Ι ύ π η ρ έ τ η ν
Γ ά λ λ Ο Υ η Έ λ λ η ν α α Ι χ μ ά λ ω τ ο ν σ τ ρ α τ ι ώ τ η ν
Π ο ι ο ϋ μ α ι ε ξ α ρ σ ι ν ε ν τ α ύ θ α κ α Ι ε κ ρ ά ζ ω τ ή ν ε ό γ ν ω μ Ο ν η ν δ λ ω ν μ α ς δ ι α
τ ή ν μ έ ρ ι μ ν α ν ν έ π ε δ ε ί ξ α τ ο ύ π έ ρ μ ώ ν δ Δ ι ε θ ν ή ς Έ ρ υ θ ρ ο ς Σ τ α υ ρ ό ς ε δ ρ α Γ ε
ν ε ύ η , ε ι ς ο ν τ Ί Σ υ μ Ό ο υ λ Ί τ ω ν Γ ά λ λ ω ν Σ τ ρ α Τ Ύ γ ώ ν ε ν Κ ε ν σ τ α ϊ ν ά π ε τ ά θ η μ ε ν
τ η λ ε γ α ρ ι κ ώ ς
Ο δ τ ο ς ε σ τ ε λ ν ε ν δ ι ε κ α σ τ ο ν ε ξ μ ώ ν α ν Χ ε ν δ έ μ α κ α θ έ δ ο μ ά δ α π ε ρ ι έ χ ο ν
π λ ε ί σ τ α δ σ α ε ι δ η δ ι α τ ρ Ύ ς σ ι γ α ρ έ τ τ ω ν κ α ρ έ κ λ π
- Ό τ ι ε γ κ α ί ρ ω ς κ α Ι π ρ ο τ Ύ ς κ α τ α λ ή ψ ε ω ς τ ο ϋ Β ε ρ ο λ ί ν ο υ ύ π δ τ ώ ν σ υ μ
μ ά χ ω ν ο Ε Γ ε ρ μ α ν ο μ α ς μ ε τ έ φ ε ρ ο ν σ ι δ η ρ ο δ ρ ο μ ι κ ώ ς μ έ σ φ Β ε ρ ο λ ί ν ο υ - Δ ε ι
ψ ί α ς κ α τ ρ χ α ς ε ι ς Σ τ ρ α τ ό π ε δ ο ν Φ λ έ λ σ μ π ο υ ρ γ κ κ α Ι κ α τ ό π ι ν π α ρ α π ό ν ω ν ε ι ς
ε ν ι ι π α ρ ω κ ε ί μ ι ε Υ Ο ν Π ύ ρ γ ο ν
Μ ε τ ά π α κ χ μ ν Κ ε Τ 20 ή ι μ ε ρ ώ ν δ ι α ό τ ο κ ι ν ή τ ω ν μ έ σ ω Ν τ α χ ά ο υ κ ι ι Ι
έ ι ς ε ί ς " σ μ π ι Ρ ί Κ σ τ ρ α τ π ε ι Ο ο ν Μ ε τ α τ ι γ α ς ή μ έ ρ α ς π χ ρ Χ μ ο ν η ν έ κ ε
μ α ς μ ε τ έ Ρ ε ν ε ι ς π ε ρ ι ο χ ή ν Β ρ έ ν ε ρ ο έ ν θ α κ α ι ά π ε λ ε υ θ ε ρ ώ θ Υ μ ε ν ό π ο τ ώ ν Ά
μ ε ρ ι κ α ν ώ ν ο ϊ τ ι ν ε ς κ α Ι ν έ λ α ν έ φ ε ξ Ύ ς τ Ύ ν ι α τ ρ Ρ ή ν κ α Ι τ ή ν Ι ν γ έ ν ε ι σ υ ν
74
τ ή ρ η σ ί ν μ α ς ε τ τ ι ν α ς ή μ έ ρ α ς ο Ε Ά μ ε κ α ν Ι μ ς μ ε τ έ φ ε ρ ο ν δ ι α ό τ κ ι ν τ ω
ε Ι ς Β ε ρ δ ν α ν Ι τ α λ ί α κ α ι ε κ ε τ θ ε ν ε ρ ο π ο ρ α ω ς ε ι ς Ν ε α π ο λ ι τ η ς Ι τ α λ ί α ς ε ν θ α
π α ρ ε μ ε ί ν α μ ε ν ε π ί τ ι ν α ς ή μ έ ρ α ς έ π ι σ κ ε φ θ έ ν τ ε ς τ η ν π α ρ α κ ε ι μ έ ν η ν Π ο μ π η α ν
Τ έ λ ο ς ε ρ ο π ο ρ ι Κ ώ ς ο Ε Α μ ε ρ ι κ α ν ο ι μ ς μ ε τ έ φ ε ρ ο ν ε ι ς Ά θ ή ν α ς ε ν θ α π λ έ ο ν ε
χ ε ν κ α τ α σ τ α λ ή τ ο Κ ο μ μ ο υ ν ι σ Τ Ι Υ Ο ν Κ ί ν η μ α τ ο ϋ Δ ε κ ε μ ρ ί ο υ τ ο ϋ 1944, Κ α ι τ ο ν
τ ν τ ο Ο 1945, π α ν ή λ θ ο μ ε ν ε Ι ς τ α ς ο Ι κ ί α ς μ α ς κ α ι τ ο υ ς Ι δ ι κ ο ό ς μ α ς
- Ό τ ι ή έ ν Α θ ή ν α ι ς Κ υ έ ρ ν η σ ι ς ε ύ γ ν ω μ ο ν ο ϋ σ α (!!) κ α Ι ό π ή κ ο υ σ α ε ι
τ α ς ε σ η γ ή σ ε ι ς τ ώ ν σ τ ρ α τ ι ω τ ι κ ώ ν μ ς ε ί χ ε ν ά π ο σ τ ρ α τ ε ύ σ ε ι δ λ ο υ τ μ λ λ ν
τ ο ύ Σ τ ρ α τ η γ ο ύ ς Μ π α κ π ο υ λ ο ν - Δ έ δ ε κ α ι ε μ έ - δ ι ό τ ι ο Ε Σ τ ρ α τ η γ ό Π α
π ά γ ο ς - Π ι τ σ ί κ χ ς ή σ α Ν δ η π τ ι Ρ Χ Τ Ο Ι σ ι λ ο γ ι κ α λ γ ψ δ ρ ί ο υ ή λ ι κ Ι α ς
Γ Ε Ν Ι Κ Ο Σ Δ Ι Ο Ι Κ Η Τ Η Σ Τ Η Σ Θ Ρ Α Κ Η Σ
Μ ε τ ά τ η ν ά π ο σ τ ρ α τ ε ί α ν π α ρ έ μ ε ι ν ο ν ι δ ι ω τ ε ύ ω ν μ έ χ ρ ι τ έ λ σ υ 1946. Κ α τ χ
τ ο υ ς π ρ ώ τ ο υ μ ή ν α ς τ ο σ 1947, ε κ λ ή θ η ν π α ρ α τ ή ς μ ι ι τ ή ς Κ υ Ό ε ρ ν ή σ ε ω ς Μ α ξ ί
μ ο υ κ α Ι δ Π ρ ό ε δ ρ ς τ η ς ε ί μ ν η σ τ ο ς Μ ά ξ ι μ ο ς μ ο σ ε Ι π ε ν
Έ θ ν ι κ η ν γ κ η Ι π ι λ λ ε ι ν α π ς Γ ε ν ι κ ο ς Δ ι ι κ η τ ς Θ ρ ά κ η ς Μ ε π α ρ ε
κ ά λ ε ι σ ε ν α μ η ν ρ ν η ι θ ώ Τ ο Ο π ή τ η δ τ ι ε φ σ Ο Υ τ ο ζ ή τ η μ τ ό θ έ τ ε ι ώ ς Έ
θ ν ι κ η ν γ κ η κ α ν ε ί ς δ ε ν μ π ο ρ ε ί ν ρ ν η θ ή Τ ο ν π α ρ ε κ α λ ε σ α μ ό ν ο ν ν ά έ π ε κ τ ε ί
ν η τ η ν Γ ε ν κ η ν Δ ι ο ί κ η σ ι ν κ α ι ε ι ς τ ή ν Ά ν α τ ο λ ι κ ή ν Μ ο κ ε Ο ο ν ί α ν Κ α ά ι λ α ν
Δ ι μ α ν , δ ι α ν α τ α υ τ ί ζ ω ν τ α ι τ ά Ο ρ ι α τ ή ς Π ο λ ι τ ι κ η ς Δ ι ο ι κ ή σ ε ω ς μ ε τ α τ ο ι α ϋ τ α
τ ή ς Σ τ ρ α τ ι ω τ ι κ ή ς Μ ε ρ α ρ χ ί α α λ α ς , δ ι ό τ ι δ ρ λ σ ς μ ο υ δ έ ν θ α ε Τ ν α ι μ ν ο ν
Δ ι ο ι κ η τ ι κ ό ς λ λ α κ α Ι σ υ ν τ ο ν ι σ τ υ ω τ ώ ν Π ο λ ι τ ι κ ώ ν Δ ι ο ι χ ή σ ε ω ν - π ρ ο ς τ ά ς
Σ
' , ,r:, 2. ,...'" ,- -
τ ρ α τ ι ω τ ι π α τ ο ι α υ τ α ξ ε ι ι ς Ο Τ Ι ϊ τ α ς ε ν ε ρ γ ε ι α ς τ ω ν κ α τ α τ ω ν σ υ μ ι μ ο ρ ι τ ω Ί
Τ ο τ ί ε π ρ α ξ α δ ι α τ η ν ο χ ό ρ ω σ ι ν π ό λ ε ω ν σ π ο υ δ α ί ω ν κ μ ω ν κ λ π δ α π α ν α
τ ώ ν Δ ή μ ω ν κ α ί Κ ο ι ν ο τ ή τ ω ν η θ ο ύ σ η ς τ η ς έ π ι τ ο π ί ο υ Χ ω ρ ο φ υ λ α κ η ς κ α Ι τ ο Ο
Σ τ ρ α τ ο ϋ ε κ τ ί θ ε ν τ α ι λ λ α χ ο ο
Π α ρ έ μ ε ι ν ο ν Ι δ ι ω τ ε ύ ω ν π ό τ ή ς π α ρ α ι τ ή σ ε ώ ς μ ο υ ε χ τ ή ς Γ ε ν ι κ ή ς Δ ι ο ι κ ί
σ ε ω Θ ρ ά ι κ η ς - Α ν α τ ο λ ι κ ή ς Μ α κ ε δ ο ν ί α ς μ έ χ ρ ι 20 Ι α ν ο υ α ρ ί ο υ 1949, δ π ό τ ε
ν α κ λ η θ ε Ι ς ε ι ς ε ν έ ρ γ ε ι α ν ό π ο τ ο Ο Σ τ ρ α τ η γ ο ύ Π α π ά γ ο υ Α ρ χ ι σ τ ρ α τ ή γ ο υ ι
δ ε υ τ έ ρ α ν ψ ο ρ ά ι ν ν έ λ α ο ο ν τ η ν ρ χ η γ ί α ν τ ο ϋ Γ Ε Σ κ α Ι τ ο Ο Σ τ ρ α τ ο ϋ ρ α δ ι
τ ε ρ ο ν μ ε τ α τ η ν ί δ ρ υ σ ι ν τ ο ϋ Γ Ε Ε Θ Α , μ έ χ ρ ι τ ο ϋ Μ α ρ τ ί ο υ π ε ρ ί π ο υ τ ο Ο
1951, δ π ά τ ε ε π α ν ή λ θ α ν ε ι ς τ η ν κ α τ ά σ τ α σ ι ν τ η ς ά π ο σ τ ρ α τ ε ί α ξ
Τ ά κ α τ α τ ή ν ρ χ η Υ α ν τ α ύ τ η ν ε μ φ α Ι ν ο ν τ α ε ι ς τ ο κ ο λ ο υ θ ο σ ν δ ε ύ τ ε ρ ο ν
μ έ ρ ο ς τ ο σ ι λ ί ο υ
7;;'
Ε Λ Λ Η Ν Ο Ι Τ Α Λ Ι Κ Ο Σ Π Ο Λ Ε Μ Ο Σ
1940-1941
Η Ο Μ Α Σ Μ Ε Ρ Α Ρ Χ Ι Ω Ν Κ Κ Α Ι Τ Ο Α Σ Ω Μ Ά
Σ Τ Ρ Α Τ Ο Τ Κ Α Τ Α Τ Ο Ν Ά Ν Ω Π Ο Λ Ε Μ Ό Ν
(.λ φ ι ε ρ ο Ο τ α ι ε Ι ς τ η ν μ ν η μ η ν τ ι ν π ε σ ό ν τ ι ο ν
λ ξ ι ω μ α τ ι κ ω ν κ α Ο π λ τ ν τ ο Ι Ε λ λ η ν ι χ ο δ
Σ τ α τ Ι κ α τ α τ ο ν π ό λ ε μ ο ν .1940 -1941 )
δ ι ώ κ η σ α κ α τ α ρ χ ά ς
κ α Ι ε ί τ α τ ό Α Σ ω μ χ
Ε Ι Σ Α Γ Ω Γ Η
α τ τ ό ν Ε λ λ η ν ο ι τ α λ ι κ ό ν π ό λ ε μ ο ν (1940-41)
τ η ν Ο μ ά δ α Μ ε ρ α ρ χ ι ώ ν Κ Χ κ α Ι Χ Ι Μ ε ρ α ρ χ Ι α ι
Σ τ ρ α τ ο υ ε ν ι σ χ υ μ έ ν ο ν
Έ ν τ Ί ί ζ ώ ν τ η ς ε ν ε ρ γ ε Ι α ς τ ο υ Σ ώ μ α τ ο τ ο ύ τ ο υ ε δ ρ α σ ε κ α τ κ α ι ρ ο ύ
Μ ν σ μ ι ς 5}'2 π ε ρ ί π ο υ Μ ε ρ α ρ χ ι ώ ν Π Π Ι IV, ν π ι 2 Α ν Σ υ ν τ ά γ μ α τ α Π ε ζ ι
κ ο σ Μ ε ρ α ρ χ Ι α Ι π π υ ω ϋ , ή τ ο ι τ ό 1) 3 π ε ρ ί π ο υ τ ο υ έ ν Ά λ ι ν Ι ι Σ τ ρ α τ ο ϋ
Η δ ρ ά σ ι ς τ ώ ν α ν ω Μ Ο Υ ά δ ω ν ε κ τ ι θ ε τ α ι α π ό τ ε Σ τ ρ α τ η γ ι κ η ς κ α Ι τ α κ τ ι κ η ς
α π ό ψ ε ω ς ε ν τ φ π λ α ι σ ί φ μ ό ν ο ν τ ώ ν Μ ε ρ α ρ χ Ι ώ ν κ α Ι μ ι κ τ ώ ν α π ο σ π α σ μ ά τ ω ν Ό Α
π ε ψ ό γ α μ ε ν τ η ν ν ι π τ υ ξ ι ν τ ω ν γ ε γ ο ν ό τ ω ν έ ν τ φ π λ α ι σ ί φ μ υ φ ο τ έ ρ ω ν Μ ο ν ά δ ω ν

ί ν α μ η α μ α κ ρ α Ι κ α Ι ε κ τ ε τ α μ έ ν α ι λ ε π τ ο μ έ ρ ε ι α ι σ υ σ π ο τ ί σ ω σ ι τ η ν ν ά π τ ξ ι ν τ ώ ι
ε ν ε ρ γ ε ι ώ ν τ ώ ν Μ ε γ ά λ ω ν Μ ι χ ν ά δ ω ν κ α Ι τ ά ε κ τ ω ν ε ν ε ρ γ ε ι ώ ν τ ο ύ τ ω ν σ υ ν α γ ό μ ε ν α
σ τ ρ α τ η γ ι κ ο κ α Ι τ ι κ τ ι κ σ υ μ π ε Ρ ά σ μ α Τ α Σ κ ο π ό ς τ ο ϋ π α ρ ό ν τ ο ς ι λ ί ο υ δ ε ν ε ί ν α
μ ό ν ο ν ή ι σ τ ο ρ ι κ η ν ά π τ υ ξ ι ς τ η ς ο ρ ά σ ε ω ς τ ω ν π ρ ο μ ν η σ θ ε ι σ ώ ν Μ ε γ ά λ ω ν Μ ο ν
δ ω ν α λ λ Τ ι έ ξ α γ ω γ Υ ι ι ε κ τ η ς δ ρ ά σ ε ώ ς τ ω ν Σ τ ρ α τ η γ Ι Κ ώ ν ώ ψ ε λ η μ ι τ ω ν δ ι τ ο υ ς
ζ ι ω μ α τ ι κ ο υ ς τ ο υ μ έ λ λ ο ν τ ο ς δ ι ο υ ς κ α Ι ό π ε ρ ω ν ή π α ρ ο ύ σ α σ γ γ ρ α ψ η γ Ι ν ε τ α ι
Π ρ ό π ι σ η ς έ ν ι ρ ξ ε ω ς ψ έ ρ ω τ ή ν σ κ έ ψ ι ν μ ο υ π ρ ό ς τ ο υ ς ν ε κ ρ ο υ ς κ α Ι ά ν α π ί
ρ ο υ ς ε ν γ έ ν ε ι τ ο υ Ε λ λ η ν ι κ ο υ Σ τ ρ α τ ο ϋ κ α τ τ ό ν π ό λ ε μ ο ν τ ο ϋ τ ο ν κ α Ι Ι Ο Ι π ρ ό
τ ο υ ς ν ε κ ρ ο υ ς κ α Ι ν α π ή ρ ο υ ς τ ω ν ά ν ω Μ ε γ ά λ ω ν ν ι δ ω ν
Ά θ η ν α ι τ Ί ί 20 Ι ο υ ν ί ο υ 1941
Ι Γ Κ Ο Σ Μ Α Σ
Α ν τ ι σ τ ρ ά τ η γ ο ς
Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Ν Π Ρ Ώ Τ Ο Ν
Ι Α Ι Τ Ι Α Ε Λ Λ Η Ν Ο Ι Τ Α Λ Ι Κ Ο Ι Π Ο Λ Ε Μ Ο Ι
Ή μ ε λ έ τ η τ ώ ν π ο λ ι τ ι κ ώ ν κ α ί Σ τ ρ α τ ι ω τ ι κ ώ ν ι σ τ ο ρ ι ώ ν ι ι σ κ ε ι δ τ ι τ α ϊ τ ι
π α ν τ ό ς π ο λ έ μ ο υ ό π η ρ ξ α ν π ά ν τ ο τ ε τ α υ τ ά Τ α υ τ α σ α ν ε ί ν α ι κ α Ι θ ε ί ν α ι
Ι
σ γ
κ ε κ α λ υ μ μ έ ν α μ έ ν ι Τ Α Σ Ι Σ κ α ί ι Ε Π Ι Θ Ι Μ Ι Α π α ν τ Ο ς ε θ ν ο υ ς ν δ ε σ π ώ σ η
78
ο ι κ η τ ι κ ω ς κ ι χ Ι ο ι κ ο ν ο μ ι κ ώ ς π ι χ ν τ ο ς ά λ λ ο υ ά σ θ ε ν ε σ τ έ ρ ο υ γ ε ι τ ο ν ι κ ο υ ψ ι χ ν ε ρ α δ έ
δ ι ά ψ ο ρ ι χ σ μ ι χ ν τ ι χ μ ε θ ο ρ ι ι χ κ ά ι ε π ε ι σ ό δ ι α η τ ο ι α θ τ α κ ι χ τ α τ ή ς σ η μ ι χ Ι ι χ ς κ ι χ Ι τ ή
θ ν ι κ ή ς τ ι μ ή ς ο η μ Ι Ο ι Ρ Ί ο μ ι ε χ ύ π ό τ ο Ο Ι σ χ υ ρ ο τ έ ρ ο υ π ρ ο ς τ ο ν σ Κ Ο Π ι Ο Υ δ π ω 0,-
κ ι χ ι ο λ ο γ η θ ή η θ ι κ ω ς δ π ό λ ε μ ο ς
Ό λ ο ι ο Ε π ό λ ε μ ο ι π Ο τ ω ν π ρ ο ϊ σ τ ο ρ ι κ ώ ν μ έ χ ρ ι τ ώ ν σ η μ ε ρ ι ν ω ν δ ε ν ι σ ι χ ν
π η λ λ Ι Χ Υ μ έ ν ο ι τ ω ν α ν ω α ί τ ί ω ν κ ι χ Ι ά ψ ο ρ μ ω Υ Δ υ ν ι χ τ ι χ Ι τ ι ς ν α ε ί π η Ο Τ Ι ο Ι κ ο ν ο
μ ι κ ή ε π ι κ ι τ η σ ι ς ε Ι ν ι χ ι ή κ υ ρ ί ω ς α λ τ ί ι χ κ ι χ ί ώ ς μ έ σ ο ν ε π ι Ό ο λ ή ς Τ Ύ ς θ ε λ σ ε ί
τ η ς χ ρ η σ ι μ ο π ο ι ε ί τ ή ν δ ι ο ι κ η τ ι κ η ν ε π ι κ ρ ά Τ Ύ σ ι ν έ π ι Ό ι χ λ λ ο μ έ ν Ύ ν δ ι ά ι τ ο υ Σ τ ρ α τ ο ϋ
Ο Ε ψ ε ο υ δ Ι Χ ρ χ ι κ ο Ι κ ι χ Ι ο Ι Τ ο υ ρ κ ι κ ο Ι Π ό λ ε μ ο ι δ ε ν ι σ ι χ ν α Π Ύ λ λ Ι Χ Υ μ έ ν ο ι τ ώ ν
α ί τ Ι ω ν τ ο ύ τ ω ν Ο ο τ ο ι τ ή ν ο ί κ ο ν ο μ Ι Υ η ν ε π ι κ ρ ά Τ Ύ σ ι ν τ η Υ έ ξ Ύ σ ψ λ ι ζ ο ν δ ι α Τ Ύ ς
Ρ Π Χ Υ ή ς μ ι Ε τ α τ ν ν ί Κ Ύ ν Ό ω ν π ε ρ ι ο υ σ ι ώ ν κ ι χ Ι ι Ο ι α τ ή ς α α τ α δ ο υ λ ώ σ ε ω ; τ ω ν κ χ
, λ λ ", ζ " ό '1 - -
τ ο ι κ ω ν π ω ο υ μ ε Ί Α ω ι ν ω ς 'U'O\) ω ν Ύ ε ρ Υ Ο Ο ο ι μ ε ν ω ν ε π υ ρ ι σ τ ο ι Υ υ π ι ρ τ ω ι ν Ι Κ Ύ τ ω ν
τ η ν δ ε δ Ι Ο Ι Κ Ύ τ ι κ η ν έ π ι κ ι Τ Ύ σ ι ν δ ι α τ Ύ ί ς λ Ψ ε ω ς δ Ι Ο Ι Κ Ύ τ ι κ ώ ν κ α λ σ τ ρ α τ ι ω τ ι κ ώ ν
μ έ τ ρ ω ν έ ξ ι χ σ ψ Ι Χ λ ι ζ ό ν τ ω ν τ ν δ ι ι χ ρ Χ ή ύ π ο δ ο ύ λ ω σ ι ν τ ω ν κ α τ α δ υ ν α σ τ ε υ ο μ έ ν ω ν Ή
δ ι α ψ ο ρ α ε ύ ρ ί σ κ ε τ α ι ε ι ς τ ο Ο Τ Ι σ Ύ μ ε ρ ι ν η ο ι κ ο ν ο μ ι κ η έ π ι χ ρ ά Τ Ύ σ ι ς έ ξ ι χ σ ψ α λ ί ζ Ζ
τ α ι ο υ χ ί κ ι χ τ α τ ο ν Χ Ο Υ δ ρ ο ε ι δ η τ ρ ό π ο ν τ η ς μ ε σ α ι ω ν ι Χ Ύ ς κ α Ι Τ ο υ ρ χ ι κ ή ς ε π ο χ ή
λ λ ι έ π Ι τ Ώ β ά σ ε ι Π ρ ο γ ρ ά μ μ α τ ο ς κ α ι ε π ι σ τ η μ ο ν ι κ ο σ σ υ σ τ ή μ α τ ο τ π ο δ ί δ ο ν τ ο ς
π λ ε ί Ο Υ Ι Χ ο Ι κ ο ν ο μ ι Χ ι Χ ο ψ έ λ Ύ δ ε δ Ι Ι Κ Ύ Τ Ι Κ δ ι α τ η ς δ η θ ε ν Π Ρ Ο Σ Τ Α Σ Ι Α Σ μ ε
τ Ι Χ ψ ρ ι χ ζ ο μ έ ν η ς ύ λ ι κ ω ς δ ι α τ η ς σ τ ρ α τ ι ω τ ι κ ή ς κ α τ ο χ ή ς τ ώ ν ζ ω τ ι κ ω τ έ ρ ω ν κ α Ι El;-
α ι σ θ η τ ο τ έ ρ ω ν Π ε ρ ι ο χ ώ ν τ ή ς ύ π ο π ρ ο σ τ α σ ί α ν χ ώ ρ α ς
ν τ φ Ε λ λ Ύ ν ο ϊ τ α λ ι κ φ Π ο λ έ μ φ μ υ σ τ ι κ η α ί τ ι α τ ι ή ο ι κ ο ν ο μ ι κ ή έ π ι
κ ρ ά τ η σ ι ς ε ό ρ Ι σ κ ε τ α ι ε Ι ς τ ο Ο Τ Ι ή Έ λ λ ά ι ς κ α τ α τ ο υ ς ι σ χ ρ ι σ μ ο ς τ Ύ ς Ί τ α λ ί
ψ ή κ ε ι γ ε ω γ ρ α ψ ι κ ω ς ε ι ς τ ο ν ζ ω τ ι κ ο ν χ ώ ρ ο ν α υ τ ή ς κ α Ι ί δ ί δ ι α τ ώ ν π ρ ο ς Ί ό
ν ι ο ν κ α Ι Α ί γ α Τ ο ν Ό λ ε π ό ν τ ω ν τ μ η μ ι τ ω ν τ η ς ή δ ε ψ α ν ε ρ α α ί τ Ι α τ ο ύ Π ο λ έ μ ο υ &-
ξ ε δ η λ ώ θ Ύ δ ι α δ ι α ψ ό ρ ω ν ε π ε ι σ ο δ ί ω ν ψ ο ρ μ η ν ε χ ό ν τ ω ν τ η ν π α ρ α δ ί α σ ι ν Ύ θ ε ν κ
μ έ ρ ο υ ς τ Ύ ς Έ λ λ ι ς Τ ή ς ο υ δ ε τ ε ρ ό τ η τ ο ς έ ν τ φ Π ο λ έ μ φ τ ο ϋ ά ξ ο ν ο ς Γ ε ρ μ α ν Ι α
Ί τ α λ ί ι χ π ρ ο ς τ η ν Ά γ γ λ Ι α ν κ α ι τ η ν σ κ λ Ύ ρ α ν δ Ι Ι Χ Υ ω γ η ν κ ι χ Ι σ υ μ π ε ρ ι φ ο ρ α ν
Τ Ύ ς π ρ ο ς τ ο υ ς Ά λ Ό ι χ ν ο ψ ώ ν ο υ ς κ α τ ο ί Κ υ ς τ ς Θ ε σ π ρ ω τ ί α τ Τ ζ ο υ μ α γ ι α ς
Ο ϋ τ ω λ ο ι π ό ν Ι τ α λ ί α μ ε μ υ σ τ ι κ η ν κ ι χ Ι Σ γ κ ε κ ι χ λ υ μ μ έ ν η ν έ π ι δ Ι ω ξ ι ν τ η ν
κ α τ ι λ η ψ ι ν τ Ύ ί ς Έ λ λ ι δ ς π ρ ώ τ ο ν β ή μ α π ρ ο ς έ π α ν Ι δ ρ υ σ ι ν τ η ς Ρ ω μ Ι Χ ϊ κ η ς Λ ό τ ο
Κ Ρ ι Χ τ ο ρ ί α ς Κ ι Χ ι μ ε ψ α ν ε ρ α ν υ λ ι κ ν α ί τ Ι α ν π ο λ έ μ ο υ τ ο ν θ ι ν α τ ν ν ς Ά λ Ό α ν Ο
λ η σ τ ο ϋ τ ς Θ ρ ι τ Ι α ς ι ε χ ή ρ υ ξ ε ά π ρ ε ι δ π ι τ ω ς τ ο ν π ό λ ε μ ο ν κ ι χ τ α τ η ς Έ λ
λ ά δ ο ς τ η ν π ρ ω α ν τ Ύ ς η ς Ο κ τ ω β ρ Ι ο υ 1940, μ η δ ω σ ι χ σ α κ ι χ ι ρ ο ν ε ι ς α υ Π ι ν
π ι χ ρ α έ λ α χ ί σ τ ω ν τ ε τ ά ρ τ ω ν ω ρ α ς
Ύ ς π α ρ ο υ σ η ς σ π ο υ δ η ς κ α θ ι Χ ρ ώ ς σ τ ρ ι χ τ ι ω τ ι κ ή ς ο υ σ η ς ψ ν μ ε ν ε ι ς τ ο ν
π ο λ ι τ ι κ ο ν Ι σ τ ο ρ ι ο γ ρ ά ψ ο ν ν α Υ ι χ π τ ό ξ Ύ κ ι χ ι ν α κ ρ Ι ν Ύ τ α ψ ι χ ν ε ρ α κ ι χ Ι α ψ ι χ ν α τ ι α
τ ο υ Π ο λ έ μ ο υ τ ο ύ τ ο υ ή μ ε Τ ς δ ε π ε Ρ ι ρ ι ζ ό μ ε θ α π λ ω ς κ σ Ι σ υ ν τ ό μ ω ς ε ι ς ή ν δ ρ
σ ι ν κ α Ι π ό ί σ ι ν τ ω ν μ ν ι ω ς ι φ κ σ α μ ε ν κ ι χ τ α τ ο ν π ό λ ε μ ο ν τ ο ύ τ ο ν κ ι χ ι ε Ι
Ο τ Τ Ι σ τ ε Υ ω ς π ρ ο ς τ Ύ ν δ ρ α σ ι ν τ ω ν σ υ ν Ο έ ε τ α ι ι
79
Ι Ι Ε Δ Α Φ Ι Κ Η Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η θ Ε Α Τ Ρ Ο Ι Π Σ
Κ Α Ι Α Λ Β Α Ν Ι Α Σ Ε Ν Γ Ε Ν Ε Ι
α Ό ρ ι α θ ε ά τ ρ ο υ Ι π ι χ ε φ ή σ ε ω ν
Τ α σ τ α π ε ρ ι λ α μ ά ν ε ι
- Έ κ μ ε ν τ ο υ Έ λ λ η ν ι κ ο Ο ά ψ υ ς τ ο α μ έ σ ω ς α π ο τ ς Έ λ λ η ν λ α
κ Υ ί ς μ ε θ ο ρ Ι ο υ ε ο α ψ ο ς μ έ χ ρ ι Φ λ ω ρ Ι ν ς - Κ α σ τ Ο Ρ Ι ι Χ ς - Γ ρ ε ε ν ώ ν - Μ ε τ σ ό υ
- Ί ω α Υ Υ Ι ν ω Υ Α χ ι έ ρ ο ν Ι Ό Ο ς - Θ α λ Ο Ο σ σ η ς τ ο ι σ ο ο ν
- Έ κ ο ε τ ο θ Ά λ α ν ι κ ο σ Ι δ ά ψ ο υ ς τ ι ν Β ό ρ ε ι ο ν Η π ε ι ρ ο ν κ α Ι τ ν έ π α ρ
χ ί α ν Κ Ο Ρ Τ Τ Σ Α Σ Χ Ι τ ο μ έ χ ρ ι τ ο σ π ο τ α μ ο σ Σ Κ Ο Τ Μ Π Ι Ι τ μ μ α
6') Γ ε ν ι κ ι μ ο ρ ψ ο λ Ο ι Υ Ι α τ ο σ Θ ε ά τ ρ ο υ π ι χ ε φ ή σ ε ω ν κ α Ι τ ο ϋ Ά λ α ν
κ ο σ ο ά ψ ς ν γ έ ν ε ι
Η Ά λ σ α ν Ι α κ α τ α Κ ι ε ν ν ο ι α ν δ ι α σ χ Ι ζ ε τ α ι ξ Α π ρ ο ς Δ υ π ο τ ε σ σ α
ρ ω ν κ υ ρ Ι ω ν π ο τ α μ ώ ν Ο ύ τ ο ι ε Ι Υ Ο Ι
- Ά ώ ο ς α μ ε κ ύ ρ ο ν π φ α π τ ο ο μ ο ν -rov Δ ρ ο ν ο ν
- Δ έ Ο ο λ ι ς μ ε κ υ ρ ι ο ν π α ρ α π ό τ α μ ο ι τ ο ν Α Φ ο ν Ο ϋ ζ ο υ ν
- Σ κ σ ύ μ π η ς
- Ν τ ρ Ι ν μ έ λ α ς Δ ρ υ ν ο ς .
Ο Ι Δ ι ι ώ τ Ι π η τ ζ ο υ σ Ι Υ κ Τ Έ λ λ η ν ο α λ σ α ν ι κ μ ε θ ο ρ ί ο υ δ Α ώ ο ς
κ υ ρ Ι ω ι έ κ τ ς Ε λ λ η ν κ ς Π Ι ν υ ο Ι ο ε ε τ ε ρ ο ι δ υ ο κ τ ς Ά λ α ν ο σ ε ρ κ ς
τ ο ι α ύ τ η ς
Τ ώ ν δ ύ ο π ρ ώ τ ω ν ο Ε π α ρ α π ό τ α μ ο ι σ υ μ σ ά λ λ ο υ σ ι ν δ μ ε ν Δ ρ Ι ν ο ς el; Ά ώ ο ν
π α ρ ι τ ο Τ ε π ε λ έ ν ι ο ν δ δ έ ", Α ψ ο ς π α ρ ά τ ο Β ε ρ ά τ ι ο ν ε Ι ς Δ έ λ ι ν
Μ ε τ α ξ ύ τ ώ ν ω ς ν ω π ο τ α μ ώ ν υ ψ ο σ ν τ α ι κ υ ρ ι α ι ό ρ ο σ ε φ α κ α Ι δ ε υ τ ε ρ ε ύ
ο ύ σ α ι κ ο ρ υ Ψ ο ι Υ ρ α μ μ α Ι ώ ν α Ι κ λ ι τ ύ ε ς α π ο σ σ υ ν ό μ ε ν α ι ι γ γ ύ ς ι μ α κ ρ α ν τ ς κ ο Ι
τ η ς τ ώ ν π ο τ α μ ώ ν σ χ η μ α τ Ι ζ ο υ σ ι κ ο ι λ ά ο α ς λ Ι α ν σ τ ε ν ς κ α τ α ρ χ ή ν Ο ι α τ ο μ Υ ί ς
π λ ι ν τ ς π ε δ ι ά δ ο ς τ ς Μ ο υ ζ ο υ κ ι ά ς ή τ ι ς ε Ι ν α ι λ Ι α ν Ι κ τ ε τ α μ έ ν η κ α Ι δ ι α π ο τ ϊ ζ ε
τ α ι υ π ο τ ώ ν τ ρ ι ώ ν κ τ ώ ν ν ω π ο τ α μ ώ ν τ ο σ Ά ώ ο υ Δ έ σ ο λ ι κ α Ι Σ κ ο ύ μ π Υ
κ σ α λ ο ν τ ω ν el;. Ά Ο ρ ι α τ ι κ ή ν
Ο ύ τ ω μ ε τ α ξ υ θ α λ σ σ η ς Κ α Ι τ ο σ π α ρ α π ο τ ά μ ο υ τ ο υ Ά ώ ο υ τ ο σ Δ ρ ϋ ν α ·5·
π ά ρ χ ε ι Τ ι π α ρ κ τ ι ο ς δ α σ ε ρ τ ι ς α ρ χ ο μ έ ν Ι κ τ ς Ε λ λ ν ο α λ σ α ν ι κ ς μ ε θ ο
ρ ί ο υ υ π ο τ ο ν ο μ α Η Λ Α Τ Ο Β Ο Τ Ν Ι κ α τ α λ ή γ ε ι ο ι α τ ε μ ν μ έ ν η κ α θ έ τ ω ς ό π ο
τ ή ς δ ρ ο σ ε φ ά ς Σ Ο Τ Χ Α Γ Κ Ο Ρ Α Σ κ ο Ρ Β Ε Λ Ε Σ Ι ε ς τ ω ς ό ρ ε ι ν ο υ ς κ υ
Κ Ε Ρ Α Τ Ν Ι Α Λ Ο Τ Γ Κ Α Ρ Α Ν Σ Κ Ε Ν Τ Ε Ρ Β Ι Τ Σ Α Ν α π ο σ ν ο μ έ ν ο ς ε ς τ ν
π ε ρ τ ι ν Α Ι Λ Ω Ν Α π ε δ ι ά δ α
Μ ε Τ Χ ξ ύ Δ κ α Ι Α Ω Ο Τ υ ψ ο σ τ α ι δ δ ρ ε ι ν ο ς ο Κ ο ς τ ς Ν ε μ έ ρ σ κ α ς ι π
σ υ ν ό μ ε ν ο ς el; τ α σ τ ε ν σ τ ς Κ Λ Ε Ι Σ Ο Τ Ρ Α Σ κ α Ι Τ Ε Ι Ι Ε Λ Ε Ν Ι Ο Τ
Μ ε τ α ξ ύ τ ο υ Α Ω Ο τ κ α Ι Awor υ φ ο υ ν τ α ι ο ι α σ ο χ ι κ ώ ς ο Ε δ ρ ε ι ν ο Ι δ Υ Κ Ο Ι τ ο σ
Δ κ Ι Ν Τ Ρ Ά Σ Α Σ Π υ ν Ό μ ε ν ο ι ε ς π ε ρ ι ο Χ Υ ι ν Β Ε Ρ Α τ ι ο κ ι δ ι α
κ ο π τ ό μ ε ν ο ι Ο ι α δ ο χ ι κ ώ ς ό π ο τ ω ν κ α θ έ τ ω ν κ ρ ψ ρ α μ μ ω ν τ ς Τ Ρ Ε Μ Ι ι Ε Σ Ι
Ν Α Σ α μ έ σ ω ι Δ τ ι Κ λ ε ι σ ο ύ ρ α ς κ α Σ Ε Τ Ε Λ Ι μ έ σ ω ς Α Τ Ε π ε λ ε ν Ι ο υ . Α Ι
80 ,
'--
δ υ τ ι κ α Ι κ α τ α π τ ώ σ ε ι τ ώ ν τ ε λ ε υ τ α Ι ω ν τ ο ύ τ ω ν ο ρ έ ω ν μ ε τ τ η ς ν α ν τ ι Ν Ε Μ Π Ρ Ε
Σ Κ Α Σ σ χ η μ α τ Ι ζ ο υ σ ι τ ά π ε ρ ι ώ ν υ μ α σ τ ε ν ά τ η ς Κ λ ε ι σ ο ύ ρ α ς - Τ ε π ε λ ε ν ί ο υ
Μ ε τ α ξ Α Ψ Ο Υ κ α Ι Δ Ε Β Ο Λ Ι ύ ψ ο υ ν τ α ι λ ο ρ ε ι ν ο Ι ο γ κ ο ι τ η ς Ο Σ Τ Ρ Ο Β Ί
Τ Σ Α Σ κ α Ι Τ Ο Μ Ο Ρ Ι τ ο υ ύ ψ η λ ο τ έ ρ ο υ δ ρ ο υ ς τ η ς κ ε ν τ ρ ι κ η ς Ά λ α ν α ς ϋ ψ
2480) ό π ε ρ π ο σ ύ ν ε τ α ι π ρ ο ς τ η ν π ε δ ι ά δ α τ η ς Μ Ο Υ Ζ Α Χ Ι Α Σ
ε τ α ξ Δ Ε Β Ο Λ Ι κ α Ι Σ Κ Ο Υ Μ Π Ι δ ψ ο υ ν τ α ι ο ι ο ρ ε ι ν ο Ι γ κ ο ι τ ώ ν Κ Α Ν
Δ Α Ο Τ Ι Ω Ν κ α Ι Κ Α Μ Ι Α Σ ώ ν α ι μ ε ν Β Α κ α τ α π τ ώ σ ε ι ς σ Χ η μ α τ ί ζ ο υ σ ι τ ο δ υ τ ι
κ ό ν π ε ρ Ι λ η μ α τ η ς λ Ι μ ν η ς Α Χ Ρ Ι Δ Ο Σ α ι ο ε Β Δ τ ο ι α ϋ τ α ι τ η ν σ ε ν ω π ν Ε Λ
Β Α Σ Α Ν - Α Χ Ρ Ι Δ Ο Σ
Μ ε τ α ξ Σ Κ Ο Τ Μ Π Η κ α Ι Δ Ρ Ι Ν Α Ν τ ρ Ι ν ύ ψ ο σ ν τ α ι ι ι ψ ρ ι ο ρ ε ι ν ο Ι δ γ
κ ο ι τ ι ν ε ζ μ ε τ α τ ώ ν π α ρ ά τ Ύ ν Ά λ α ν ο - Σ ε ρ ι κ η ν μ ε θ ό ρ ι ο ν τ ο ι ο ύ τ ω ν ά π α
τ ε λ ο ϋ σ ι τ ς κ ε ν τ ρ ι κ ς Ά λ α ν ι κ ά ς Ά λ π ε ι ς ρ ε Ι ω ς ο ε τ ο υ Δ Ρ Ι Ν Α Ν τ ρ ί ν
π ρ ο ς Μ α υ ρ ο ύ ν ι ο ν υ ψ ο υ ν τ α ι α ό ρ ε ι α ι Ά λ α ν ι κ α Ά λ π ε ι ς
α τ γ ε ν ι κ η ν μ ο ρ φ ο λ ο γ ι κ η ν ε ν Υ ο ι α ν έ ξ ε τ α ζ ο μ έ ν η Ά λ α ν α ε ί ν α ι χ ώ ρ χ
κ α τ ε ξ α Ι ρ ε σ ι ν ο ρ ε ι ν η μ ε π ό λ υ τ α ϋ ψ η μ έ χ ρ ι 2.400-2.500 μ κ α Ι δ ε ν φ ή ν Ζ Ι
μ ε τ α ξ τ ώ ν ο ρ ε ι ν ώ ν γ κ ω ν Τ η ς π α ρ λ ί α ν π ε ρ ι ω ρ ι σ μ έ ν α ς π ε δ ι ν ς κ τ ι σ ε ι ς η
λ Ι α ν π ε ρ ι ω ρ ι σ μ έ ν η ς ο ι α τ ο μ η ς κ ο ι λ ά Ο α ς , κ α τ έ ρ ω θ ε ν τ ώ ν π ο τ α μ ώ ν Τ ο ι α ϋ τ α ι
ε Ι ν α ι
- Ή λ ε κ ά ν η τ η ς Κ Ο Ρ Τ Τ Σ Α Σ κ α Ι Β Ι Γ Λ Ι Τ Σ Η Σ έ ν ο ύ μ ε ν α ι ι τ η ς
σ τ ε ν ω π ο ϋ Τ σ α γ γ ό ν ι ) .
- Ή π ε ι ς τ η ς Μ Ο Ζ Α Κ Ι Α Σ
- Η κ ο ι λ ς Δ Ρ Ι Ν Α
- Τ ά π α ρ θ λ σ σ ι α ε μ έ ρ ς α ϊ π ε ρ ι ο χ α Ι Β Ο Υ Θ Ρ Ω Τ Ο Δ Υ Ρ Ρ Α
Χ Ι Ο Ν Ζ Ο Υ Ζ Ε Τ κ α Ι α έ κ λ α Ι τ ο υ Ν ά θ η π ο τ α μ ο ϋ
γ Σ υ γ κ Ο ι ν ω ν Ι α ι
- Η ' Ά α ν Ι α σ τ ε ρ ε ϊ τ α ι π α ν τ ε λ ώ ς σ Ι Ο η ρ ο ο ρ ο μ ι κ ο σ ι κ τ υ έ ξ α φ έ σ ε ι δ λ ί
γ ω ν χ ι λ ι ο μ έ τ ρ ω ν σ τ ε ν η ς γ ρ α μ μ ή ς Ν Τ Ε Κ Ο Β Ι Λ π ο κ λ ε ι σ τ ι κ ώ ς Χ Ρ η σ ι μ ο π ο ι
ο υ μ έ ν η ζ ο ι ε κ μ ε τ α λ λ ε τ ι κ ο ς σ κ ο π ο ς π α ρ α τ η ν Α ό λ ώ ν α κ α Ι τ Ύ ν π ε ρ ι ο χ η ν τ ο ϋ
Ζ ο υ ζ έ τ
- Τ ο δ ο ι κ ό ν ο Ι κ τ υ ο ν α ό τ η ζ Π Ι σ η ς ε ί ν α ι λ ί α ν π ε ρ τ ω ρ ι σ μ έ ν ο ν κ α Ι σ υ ν έ ι
τ ά ς κ υ ρ ι ω τ έ ρ α ς π ό λ ε ι ς α Ο τ ς
Ι ο ϋ τ ο κ α τ τ η ν π ε ρ Ι ο ο ο ν τ ώ ν ε π ι χ ε ι ρ ή σ ε ω ν ε Ι χ ε ν ώ ς κ ά τ ω θ ι
α Ε κ Φ λ ω ρ Ι ν Υ ς κ α Ι ν α σ ί υ γ ο υ σ ι μ έ σ φ β α θ ε ι ώ ν γ ρ α μ μ ώ ν κ α Ι
ο ρ ε ι ν ώ ν ι α ι σ ε ω ν α ϊ μ α ξ ι τ ο ι
1) Φ λ ώ ρ ι ν α - Π ι σ ο ο έ ρ ι - Β ι γ λ Ι τ σ α - Κ ο ρ υ τ σ ά
2) Μ ο ν α σ τ ή ρ ι ο ν - Π ρ έ σ π α - Κ ο ρ υ τ σ ά
6') Έ κ τ η ς π ε ρ ι ο χ η ς Κ α σ τ ο ρ ι α ς κ α Ι ζ ι ν η ς γ ο υ σ ι ν υ π ο π α ρ ο μ ο Ι Χ ζ
σ ν θ ή κ ς Χ Ι μ ξ Τ Ο ι
1) Κ ο ζ ι Χ Ύ \ - Σ ι ά τ ι σ τ - σ - Π η γ Ύ - Β ι γ λ Ι τ σ α
- ρ υ τ σ ι
81
6. r. KODMA: Ε Δ Λ Β Ν Ι Κ Ο Ι Π Δ
2) ζ ι ν Ύ - Κ λ ε ι σ ο ύ ρ α - Κ α σ τ ο ρ ι ά κ α Ι κ ε Τ θ ε ν ώ ς ν ω
γ Έ κ Κ ο ρ υ τ σ ς ί γ ο υ σ ι ν α Ι μ α ς ι τ ο ι
Ι Κ ο ρ υ τ σ ά - Έ ρ σ έ ν α - π έ ρ ζ α ν Ύ - Ι ω ά ν ν ι ν α
2) Κ ο ρ υ τ σ - Μ ο σ χ ό π ο λ ι ς
3) Kopuwd κ α ι Ι ε Τ α κ α ι μ η κ ο ς Δ ε Ό ό λ ι μ έ χ ρ ι ι λ Ι σ η ς
4) Κ ο ρ υ τ ι σ ά - Π γ Ρ α ό έ τ ς Έ λ α σ α ι ν - Δ υ ρ ι ρ ά χ ι ο ν - Τ Ι ρ χ ν ν α
5) Κ ο ρ υ τ σ ά - Μ π α μ π ό τ ι σ τ α - Δ ρ δ α - Β ι γ λ Ι τ σ α
Έ ν τ ί Ν ο τ Ι ψ τ μ μ α τ ι ύ π α ρ χ ο υ σ ι ν έ κ τ ο ς τ η ς ν ω τ έ ρ ω μ ν Ύ μ ν ε υ θ ε Ι σ Ύ ς c'i,-
μ α ς ι τ η ς δ ο ο υ Ι ω ά ν ν ι ν α - Έ ρ σ έ κ α - Κ ο ρ υ τ σ ά κ α Ι α κ ά τ ω θ
1) Ι ω α ν ν ι ν α - Δ ε λ ν κ - Α ώ ο ς - Κ λ ε ι σ ο ύ ρ α ε ν θ α δ α κ λ α δ ζ ο μ έ ν Ύ ά ι
γ ε Otrt. τ ο υ έ ν ο ς κ λ δ ο υ Τ Ύ ς μ έ σ φ Τ ε π ε λ ε ν ί ο υ ε ι ς Α υ λ ώ ν α δ ε τ ο υ Ξ
τ έ ρ ο υ Τ Ύ ς ε ι ς Μ π ε ρ τ ι κ α Ι κ ε Τ θ ε ν ε Ι ς Α Ο λ ώ ν α κ α Ι Δ υ ρ ρ ά χ ι ο ν - Τ ί ρ α ν ν
2) Ί ω ν ν ν α - Δ ε λ Ό ι ν κ ι - Α ρ γ υ ρ ό κ α σ τ ρ ο ν - Τ ε π ε λ έ ν ι - Α Ο λ ώ ν Έ κ
τ α ύ Τ Ύ ς ε ι ς Γ ε ω ρ γ ο υ τ σ ά δ ε π ο σ π ά τ α ι κ λ ά δ ο ς γ ω ν ε ι ς Δ έ λ Ό ν ο ν κ α Ι Ά
γ Ι ο υ ς Σ α ρ α ν τ κ α Ι κ ε Τ θ ε ν κ α τ μ η κ ο ς τ η ς π α ρ α λ Ι α ς ε ι ς Μ π ό ρ σ ι ε ν θ
δ ι α κ λ α δ ι ζ μ έ ν Ύ α γ ε ι κ α τ μ η κ ο ς μ ε ν τ η ς π α ρ α λ Ι α ς ε ι ς Χ ε ι μ α ρ α ν κ α Ι Α ό
λ ώ ν α δ ι δ ε τ ο υ Κ ο ϋ τ ε ι ς Β ϊ τ ζ α ν κ α Ι Α υ λ ώ ν α τ ο τ μ η μ α Μ π ό ρ σ ι -
Κ ο ύ τ - Β ό ϊ τ ζ α δ ε ν τ κ α τ α σ κ ε υ α σ μ έ ν ο Τ ο μ Ύ χ α ν ι κ ν τ ο υ Α Έ λ λ Ύ
ν ι κ ο υ Σ ώ μ α τ ο Σ τ ρ α τ ο θ κ α τ ε σ κ ε υ α σ ε ν έ ν τ ο ς μ Ύ ν ό ς τ ο τ μ η μ α Μ π ό ρ σ ι -
κ ο υ τ ς μ έ χ ρ ι Μ π ο λ έ ν α ς .
Π Ι Σ Τ Ρ Α Τ Η Γ Ι Κ Α Ι Κ Α Τ Ε Υ θ Υ Ν Σ Ε Ι Σ Κ Α Ι Τ Ο Π Ο θ Ε Σ Ι Α Ι
Έ ν ε ρ γ ώ ν τ ι ς ε κ τ ο υ Έ λ λ Ύ ν κ ο υ δ ψ ο υ ς δ ι τ ο έ σ ω τ ε ρ υ ώ ν τ η ς Ά λ Ώ α ν Ι χ
δ ι α κ ρ Ι ν ε τ ά ς κ ι τ ω θ κ υ ρ ί α ς κ α Ι δ ε υ τ ε ρ ε υ ο ϋ σ α σ τ ρ α Τ Ύ γ κ ά ς κ α τ ε υ θ ϋ ν σ ε ι ε ι
Β ο ρ ρ ά π ρ ο ς Ν ό τ ο ν κ α Ι κ ε Τ θ ε ν π ρ ο ς θ ώ λ α σ σ α
Ι ν κ υ ρ Ι α ν σ τ ρ α τ γ ι κ ν κ α τ ε ό θ υ ν σ ι ν κ Φ λ ω ρ Ι ν Ύ ς δ ι Π ι σ ο δ ε ρ ί ο υ Κ α
π ε τ ί τ σ η π ρ ο ς Κ ο ρ υ τ σ ά ν κ α Ι ι κ π ε ρ ο χ η ς Κ α σ τ ο ρ Ι α ς δ ι Ί ε Ρ Π Ύ γ η ς π ρ ο ς Κ ο
Ρ τ σ ά ν κ α Ι κ ε Τ θ ε ν ε ι ς τ ο ε σ ω τ ε ρ ι κ ό ν τ η ς Ά λ Ό α ν Ι α ς δ ι τ η ς κ ο ι λ ά δ ο ς τ ο υ Δ ε
Ό ό λ π ρ ο ς Έ λ Ώ α σ ι ν
Ή κ α τ ε ϋ θ υ ν σ τ α ϋ Τ Ύ κ α λ π τ ε τ α κ α Ι ύ Π Ύ θ ε τ τ α ι
α Ί π ο τ η ς δ ε υ τ ε ρ ε υ ο ύ σ η ι κ ρ Π ρ έ σ π α - λ ί μ ν Ύ Μ α λ Ι κ _. Π ο γ ρ α ν τ έ τ
κ α Ι ε κ ε Τ θ ε ν μ ε α ς ο ν α τ ν μ α ς ι τ ν δ δ ο ν π ρ ο ς Έ λ Ό α σ ά ν
Σ Ύ μ ε Ι ω σ t ς α τ τ ο ν Έ λ λ Ύ ν ο τ α λ κ Ο ν π ό λ ε μ ο ν Τ ι μ α ς τ Κ ο
ρ υ τ σ ά ς δ ι Δ ε Ό ό λ ι δ ε ν ς ι κ ν ε Τ τ ο μ έ χ ρ ι Έ λ Ό α σ ν ι λ λ έ τ ε ρ μ α τ ί ζ ε τ ο ε ι ς τ ο μ
σ ο ν π ε ρ ί π ο υ τ Ύ ς π σ τ ι σ ε ω ς κ α Ι ώ ς ε κ τ ο ύ τ ο υ Τ ι κ α τ ε ό θ υ ν σ ι α ύ τ η δ ε ν ε Τ χ ε
λ ά Ώ ε τ η ν π ρ ω τ ε ϋ ο υ σ α ν θ έ σ ε ν τ Ί σ τ ρ α τ γ ι κ Ί ε ν ν Ι α λ λ δ ε υ τ ε ρ ε ύ ο υ σ α
τ ο ι α ύ τ η η τ ο Κ ο ρ υ τ σ ά - Π ο γ ρ α ν τ ε τ ς κ α Ι ε κ ε Τ θ ε ν ά μ α ς ι τ η π ρ ο ς Έ λ Ό α σ ι ν .
Ό Υ π ο τ η ς δ ε υ τ ε ρ ε υ ο ύ σ η Κ α σ τ ο ρ ι ά - Δ ρ δ α - Β υ θ ο ϋ λ κ - Κ ο λ ς Ι ο
μ α ρ Ι τ σ α ς
γ Ί π ο τ η ς ε τ ν ο τ ι ώ τ ε ρ ο ν δ ε υ τ ε ρ ε υ ο ύ σ η ς τ ι α ύ Τ Ύ ς Γ ρ ι μ μ ς - Α ό χ η ν ψ
ε ι ά ρ τ - Μ π ι λ ο σ κ α Ι ε κ ε Τ θ ε ν π ρ ο ς ν ω κ λ δ ο ν τ ο υ π ο τ α μ ο υ Α Ψ ο
82
2) ν κ υ ρ Ι α ν σ τ ρ α τ η γ κ ν π α τ ε ύ θ υ ν σ ι ν Ι ω ά ν ν ι ν α - Α ώ ο ς - Κ λ ε ι
σ ό - π ό ι μ π ε σ - Β ε ρ α τ ω ν κ χ λ υ ι π τ ο μ έ ν η ν ι χ α ι ό π ο ο ο η ο υ μ έ ν η ν π ο Β ο ρ
ρ σ ό π ο τ Ύ ς ο ε υ τ ε ρ ο ύ σ η ς κ α τ μ Ύ κ ς τ Ύ ς κ ο ι λ ά Ο ο ς τ ο σ Α ψ ο υ π ο τ α μ ο ϋ
3) ν κ υ ρ Ι α ν σ τ ρ α τ η γ ι κ ν κ α τ ε ό θ υ ν σ ι ν ρ χ μ έ ν Ύ ν έ κ τ Ύ ς ν ο τ Ι α ς π ε ρ ι ο
χ Ύ ς τ ώ ν Ι ω α ν ν ν ω ν κ α Ι σ γ ο υ σ α ν ο ι ά ι Κ α κ α ι α ς - ' Α ρ γ υ ρ ο κ ά σ τ ρ ο υ - Τ ε π ε
λ ε ν ί ο υ π ρ ο ς Α ό λ ώ ν α κ α Ι κ α λ υ π τ ο μ έ ν η ν υ π ο Τ Ύ ς ο ε υ τ ε ρ ε υ ο ό σ η ς Π ε ρ ι ο χ η Κ ά τ ω
Κ α λ α μ α - Δ έ λ ι ν ο ν - Σ τ ε ν ά Σ κ α ρ ψ ί τ σ α ς - Π ρ ο γ κ ο ν ά τ ι - Σ ά λ α ρ ι
4) τ η ν ι ρ κ ε τ Ύ ς σ τ ρ α Τ γ ι κ Ύ ς ι ξ ί α ς κ α τ ε ϋ θ υ ν σ ι ν π ε ρ ι ο χ η Α γ Ι ω ν Σ α ρ ά
τ α - Κ ο τ ς - Κ ο ι λ ά ι ς Σ ο υ σ ϊ σ τ η - Α υ λ ώ ν κ α λ υ π τ ο μ έ ν η ν υ π ό τ Ύ ς π α ρ ά λ ι α
Κ Ύ ς Κ Μ Ε θ ό ι σ ε ω ς π ρ ο ς ε ψ ά ρ Κ ι Χ ι τ ο ν μ υ χ ό ν τ ο σ κ δ λ π ο υ Α ύ λ ώ ν ι ο ς
Ι Ι Ι Σ Τ Ρ Α Τ Η Γ Ι Κ Α Ι Τ Ο Π Ο θ Ε Σ Ι Α Ι
Ι ο π ο θ ε σ ί α Ο ι α κ ό π τ ο υ σ α ι τ ά ι ς σ ν ω κ α τ ε υ θ ϋ ν σ ε υ κ α Ι ε Ρ ώ ν ν α τ α ι ν α
σ Τ Ύ χ θ Ύ σ τ ρ α Τ Υ Ι γ ι κ η Ο ι ά τ α ξ ι ς ν έ ξ μ σ η σ τ ρ α τ η γ ι κ η έ π ί θ ε σ ε ί ν α ι κ α τ
γ ε ν ι κ η ν ε ν ν ο ι α ν έ κ τ ο υ Έ λ λ η ν ι κ ο υ π ρ ο ς τ ο Ά λ α ν ι κ ό ν ε Ο α ψ ο ς
1) Κ α ϊ μ α κ τ σ α λ ά ι ν - Β έ ρ μ ι ο ν - Α λ ι ά κ μ ω ν Β ε ν έ τ ι κ ο ς π ο τ α μ Ο ς Ό ρ
λ ι α κ α ς ό ρ ο ς - Ζ υ γ ο ς Μ ε τ σ ό υ - Ά ρ α χ θ ο ς π ο τ α μ ό ς δ ι Ο λ ϊ τ σ α δ ρ ο υ
π ρ ο ς θ ά λ α σ σ α ν
2) Δ ι μ ς Π ρ έ σ π Ύ ς - Β ά ρ μ π α ό ρ ο ς - Φ λ α τ σ α τ α δ ρ ο ς - Ψ ω ρ ι ι Χ ρ ι κ ο 0-
ρ ο ς - Σ τ α υ ρ Ο ς ο ρ ο ς - Σ μ ό λ ι κ α ο ρ ο ς - Γ κ α μ λ α δ ρ ο ς - Έ λ α ί α - α λ α μ ς
π ο τ α μ ό ς
3) Π ρ έ σ π α λ Ι μ ν Ύ - Ι ά ν ο ρ ο ς - Μ ρ ο α ς ο ρ ο ς - Γ ρ ά μ μ ο ς ο ρ ο ς --
Μ έ ρ τ ζ α ν ι π α ρ ά ι Α ώ ο ν π - Δ έ λ ι ν ο ν - σ Α γ ι ο ι Σ α ρ ά ν τ α
4) Ά χ ρ Ι ς λ Ι μ ν η - Ό σ τ ρ ο ί τ σ α ο ρ ο ς - Μ π ο ό μ π ε σ ι α υ χ η ν - Ι ε π ε λ έ ν ι
χ ω ρ ί ο ν - Κ ο τ ς χ ω ρ ί ο ν - Χ ε ι μ ά ρ α χ ω ρ ί ο ν - θ ά λ α σ σ α
5) Ά χ ρ Ι ς π α ρ ά ι τ ό Δ ι ν - Β ε ρ ά τ ι ο ν - Έ ο λ α Ι Α ώ ο υ
6) Μ π ό ρ ο α έ π Ι τ Ύ ς Ά λ α ν σ ε ρ Ι Κ Ύ ς μ ε θ ο ρ ί ο υ - Τ ί ρ α ν ν α - Δ υ ρ
,
ρ α χ ι ο ν
Μ ε τ α ξ υ τ ω ν σ ν ω κ υ ρ ί ω ν σ τ ρ α τ η γ ι κ ω ν τ ο π ο θ ε σ ι ώ ν ό π ά ρ χ ο υ σ ι κ α Ι λ λ α ι
δ ε υ τ ε ρ ε υ ο ύ σ η ξ ί α ς ε ψ ώ ν Ο ό ν α ν τ α ι ν ά σ τ η ρ ι χ θ ώ σ ι ν μ υ ν τ ι κ α Ι σ τ α Τ Ύ γ ι κ α t.-
ν έ ρ γ ε ι α ι η ν Χ Ρ Ύ σ ι μ ε ύ ω σ ι ν ώ ς β ά σ ε ι ς σ τ ρ α τ η γ Ι Κ Ύ ς έ ξ ρ μ σ ε ω ς λ λ π ο ψ ε ό
γ ο μ ε ν ν ν α ψ έ ρ ω μ ε ν τ α ύ τ α ς ι ς έ ξ ε ρ χ ο μ έ ν α ς τ ο σ σ τ ο π ο ϋ τ ς π α ρ ο ό σ η ς μ ε λ έ τ η ς
ι ν Σ Χ Ε Δ Ι Α Ε ι Ι Ι Ι Χ Ε Ι Ρ Η Σ Ε Ω Ν
Α ο ν Ί τ α λ ι κ Ο ν
Δ ε ν δ υ ν ά μ ε θ α ν ά ω μ ε ν κ ρ ι ε ϊ ς π λ ι ρ φ ρ ί α ς Έ κ τ ο υ λ ό γ ο υ τ ο υ Μ ο υ
σ λ Ι ν έ κ ψ ω Ψ η θ έ ν ς Π ι Ο η ν Ι ο υ ν ί ο υ 1941, έ π τ ί λ ξ ε ι τ λ λ Ύ ν ϊ Ό α λ ι
κ ο σ π ο λ έ μ ο υ σ υ ν ά γ ο μ ε ν τ ά κ ό ρ ι α σ τ ο ι χ ε ί α τ ο σ Ι τ α λ ι κ ο σ σ χ ε δ ί ο υ έ π ι χ ε φ σ ε ω
Ό λ ό γ ο ς ο ο τ ο ς ε χ ε ι έ π Ι τ ώ ν ε ν Ο ι α ψ ε ρ ό ν τ ω ν τ ο σ χ έ ο ι ο ν έ π ι χ ε ι Ρ ή σ ε ω ν σ Ύ
83
μ ε Ι ω ν ώ ς έ ξ η ς «... δ γ ε ν ι κ ο ς ά ρ χ η γ Ο ς τ ω ν έ ν λ β α ι ν Ι Ί τ α ι λ ι κ ω ν ο ν ά μ ε ω ν
Σ τ ρ α τ η γ Ο ς Β ι σ κ ό ν τ ι π ρ α σ κ α ι δ δ π ο ϊ Ο ζ ε Τ χ ε ν ά ν α ι λ α β ε ι τ ν ο ι ο Ι κ η σ ι ν ά π Ο δ η ς
Ι ο υ ν ί ο υ έ ψ ρ ν ε ι Ο Τ Ι ι έ κ σ τ ρ α τ ε Ι α τ η ς Η π ε ί ρ ο υ θ ά ε Τ χ ε ν τ α χ ε ι α ν κ α ε ό ν κ ι ν
έ ξ έ λ ι ξ ι ν Τ ο σ χ έ ο ι ό ν τ ο υ τ ο δ π ο ο ν ε ν ε κ ρ ι θ η π ο τ ά ε π ι τ ε λ ε ί α τ η ς Ρ ώ μ η κ α Ι
ά π ο ε μ ε τ ο ν Τ ο ι ο ν τ λ ο γ ι κ ο ν κ α π ε ι σ τ υ ω ν
Έ π ρ ό κ ε ι τ ο π ε ρ ί Η ι γ μ ο ϋ λ α β Ι Ο ο ς έ κ τ ε λ ο μ έ ν ο Ά ν α τ ο λ ι κ ω ς ό π ο τ η ς Μ ε
ρ α ρ χ Ι α ι ς Τ ζ ο ύ λ ι α ι ό π ο Ι α ί ψ ε ι λ ε ν ν α ψ θ α σ Υ ε Ι ς τ ν ο ι α β α ι σ ι ν τ ο υ Μ ε τ σ ό θ ο υ
δ π ι σ θ ε ν τ ω ν Ί ω α ν ν Ι ν ω ν κ α Ι Δ τ ι κ ω ς ό π ο τ α κ τ ι κ ω ν Μ ε ρ α ρ χ ι ω ν Π ε ζ ι κ ο σ α δ
π σ ϊ α α α τ ο ν Κ α λ α μ α ν κ α Ι π ρ σ ω θ ο ύ μ ε ν α ι π ρ ο ς τ ν κ α τ ε ύ θ υ ν σ ι ν τ η ς
Ά ρ τ η ς θ α ό π ε ρ έ β α ι ν ο ν τ ά Ί ω ά ν ν Ι Υ α π ρ ο κ α λ ο ϋ σ α ο ϋ τ ω τ ν π τ ω σ ι ν τ ω ν Η
ψ ά λ α Υ ξ τ ο υ Κ έ ν τ ρ ο υ θ ά ε ν ρ γ η π ρ ο ς τ ν κ α τ ε ό θ ν σ ι ν τ ο υ Κ α λ π α α ί ο υ Ο ι ά ί α
σ ν ψ η μ α χ η ν κ α Ο ι α σ π Ο Ο σ η Ρ σ Ό ε ρ α ι ι τ ι κ α ε ρ γ α Τ ή ς γ ρ ο ο μ μ ή ς Μ ε τ ξ ...
Ε κ τ ο ϋ α ν ω λ ό γ ο υ κ α Ι έ ν σ υ ν ε χ ε Ι π ρ ο ς τ ά α ν ω ε ξ ά γ ε τ α ι δ τ ι Ο ι ά τ ν Ο ι ε ξ α
γ ω γ η ν τ ω ν ε π ι χ ε φ σ ε ω ν τ ο ϋ σ χ ε δ ί ο υ τ ο ύ τ ο υ δ ι ε τ έ θ η σ α ν ε ν ν έ α (9) π ε ρ ί π ο υ
ρ α ρ χ Ι α ι σ ν ο λ ι κ Ύ ς ο ν ά μ ε ω ς 70--75 π ε ρ ί π ο υ Τ α γ μ ά τ ω ν
Σ υ ν θ έ τ ο ν τ ε τ μ ε σ τ ρ α τ ι ω τ ι κ ν δ ι α τ ϋ π ω σ ι ν τ α ο ι α τ ο υ λ ό γ ο υ τ ο υ Μ ο σ ο λ Ι ν ι
π α ρ ε χ ό μ ε ν α σ τ ο ι χ ε ί α Ο ν α μ ε θ α ν α δ ι α τ υ π ώ σ ω μ ε ν τ ο Ί τ α λ ι κ Ο ν σ χ έ ο ι ο ν ε π ι χ ε ι
ρ ή σ ε ω ν ε ν π ε ρ ι λ ή ψ ε ι ι ς ξ η ς
Ι δ έ α Ε λ ι γ μ ο σ
1) ι έ π ι θ ε τ ι κ π ρ ο σ π α θ ε ι π ρ ο ς τ ν κ α τ ε ύ θ υ ν σ ι ν τ ω ν Ί ω α ν ν Ι ν ω ν ,j.
π η θ ο μ έ ν η
- Δ ι ε π ι θ ε τ ι κ η ς ε ν ε ρ γ ε Ι α ς Ο ι ά Π Ι Ν Δ Ο Υ π ρ ο ς Μ έ τ σ ν
- Δ ι ά δ ε υ τ ε ρ ε υ ο ύ σ η έ π ι θ ε τ ι κ η ς έ ν ε ρ γ ε Ι α ς ο ι α Κ α λ α μ π ρ ο ς Α ρ τ α ν
Ά ν τ ι κ ε ι μ ε ν ι κ ο ς σ κ ο π ό ς Ή κ α τ ά λ Υ ψ ι ς τ η ς Ε λ λ η ν ι κ ς Η π ε ί ρ ο υ κ α τ ω ν
ά γ ο σ ω ν π ρ ο ς Θ ε σ σ α λ Ι α ν α Δ τ ι κ ν Ε λ λ ά Ο α ο ι ό ο ω ν τ ο σ Μ ε τ σ ό θ ο υ κ α Α ρ
τ η ς
2) Έ ν τ φ λ ι ο ι π φ μ ε τ ώ π φ π Ο Γ ρ ά μ ι μ ο ο μ έ χ ρ ι λ ι μ ν ω ν μ Υ τ Κ σ γ κ ρ ό
τ η σ ι ς τ ο υ έ χ θ ρ ο υ έ ψ δ σ ο ν ή π ρ ο χ ώ ρ η σ ι ς π ρ ο ς Φ λ ώ ρ ι ν α ν Κ α σ τ ο ρ ι ά ν ο ε ν ε ί ν α ι
έ ψ ι κ τ ή
α Γ ε ν ι κ &. Ρ Χ ι Κ Δ ι ά τ α ξ ι ς κ α t κ α τ α ν ο μ Δ 1)-
ν α μ ε ω ν α τ α τ α ς Έ λ ι λ η ν ι κ α ς π λ η ι ρ ο φ ο ρ Ι α ς .
α Έ ν τ γ μ μ μ α χ η ς
1) Π ε ρ ι χ Κ ο ρ τ σ ς
2 Μ ε ρ α ρ χ Ι α ι τ α γ μ α τ α 16
2 Τ ά γ μ α Ό α ι ε ι ν χ ι τ ώ ν ω ν 2
1 Τ ά γ μ α Π ο λ β ό λ ω ν 1
1 Σ ύ ν τ α γ μ α Ι π π ι κ ο σ 3
Σ ύ ν ο λ ο ν Τ α γ μ ά τ ω ν 22
Β α ρ ε ϊ α ε Π υ ρ Ο σ λ α ρ χ Ι σ ι 26
2) Π ε ρ ι χ ntvoou:
1 Μ ε ρ σ ρ χ Ι α Τ ά γ μ α τ σ 8
84 ,
14
(150-200 α ρ μ α τ α
3
3
2
2
24 κ α ι Μ ε ρ α ρ χ Ι α τ ε θ ω ρ α κ ι σ μ έ ν η
7
3) Π ε ρ ι χ Η π ε ί ρ ο υ
- Δ ύ ο Μ ε ρ α ρ χ Ι Α Ι Τ ά γ μ α τ α
- ε θ ω ρ α κ ι σ μ έ ν Ύ Μ ε ρ α ρ χ Ι α Κ ε ν τ α ύ ρ ω ν
-- Σ ύ ν τ α γ μ α Γ ρ ε ν α δ ι έ ρ ω ν Τ ά γ μ α τ α
- Σ ύ ν τ α γ μ α Ί π π ι κ ο ο Τ ά γ μ α τ α
- Δ ύ ο Τ ά γ μ α τ α Μ ε λ α ν ο χ ι τ ώ ν ω ν
- Δ ύ ο Τ ά γ μ α τ α Ά λ α ν α ν
Σ ύ ν ο λ ο ν Τ α γ μ ι ι Χ τ ω ν
- Β α ρ ε τ α Π υ λ α χ Ι α
6') Έ φ ε ο ρ ε Τ α ι ε μ π λ α κ ε Τ σ α ι κ χ τ α Ι Ρ Κ ι ε ι α ι τ ς μ ά Χ Ύ ς Μ ό ρ α κ α ι ι ε ό
ρ ι σ κ ό μ ε ν α ε ν •Α λ σ α ν Ι
- Ά ρ έ τ ζ ο Τ ά γ μ α τ α 8
- Β ε ν έ τ σ ι α Τ ά γ μ α τ α 6
- Έ ν Σ ύ ν τ α γ μ α Ί π π ι κ ο Ο 3
- Ε ν Τ ά γ μ α Π ο λ υ δ 1
Σ ύ ν ο λ ο ν Τ ά γ μ α τ α 18
γ Ά π ο σ τ ο λ α Ι ι ς α δ τ α ι ά π ο ρ ρ έ ο υ σ ι ν ε κ τ ς Ι Δ Ε Α Σ Ε Ν Ε Ρ Γ Ε Ι Α Σ f,-
τ α ι :
- Ά μ υ ν τ ι κ ι Χ π ο Π ρ έ σ π α μ έ χ ρ ι Γ ρ α μ μ ο υ κ α ι ε ν ο ι χ ο μ έ ν ω ς έ π ι θ ε τ ι κ
- Έ π ι θ ε τ ι κ ο ι α τ α ς λ ο ι π α ς ζ ώ ν α ς
ο Π α ρ α τ η ρ ή σ ε ε π ι τ ο υ Ι τ α λ υ ω ϋ Σ χ ε δ ί ο υ έ π ι χ ε φ σ ε ω ν
Ή σ ύ λ λ Ύ ψ ι ς τ η ς σ τ ρ α τ η γ ι κ η ς Ι δ έ α ς δ ύ ν α τ α τ ι ς ν α ε ί Π Ύ δ τ ι ε ν α ι ι ρ κ ε τ α
ε π ι τ υ χ ς -
τ α π ρ ο ς π ρ α γ μ α τ ο π ο ί η σ ι ν δ μ ω ς τ α ύ Τ Ύ ς λ Ύ φ θ έ ν τ α μ έ τ ρ α Δ Ι Α Τ Α Ξ Ι Σ
Δ Υ Ν Α Μ Ε Ι Σ , τ ι δ ρ γ ά ν ω σ ι ς τ ο ϋ ι γ μ ο ο ι γ μ ο σ μ ά λ ι σ τ α τ ό σ ο ν μ ε γ ά λ η ζ
κ τ Ι Ύ ο ς κ α ι ι ε ξ α χ θ Ύ σ μ έ ν υ έ π τ ό σ ο ν ό ρ ε ι ν ο Ο κ α ι δ υ σ δ α τ ο υ ε Ο ά φ ο υ ς ο ε ν σ α ν
τ α π ρ έ π ο ν τ α ε Ι ς π ο σ ό ν κ α ι φ ύ σ ι ν δ ι α τ ν δ ι ε ξ α γ ω γ ν τ ω ν ν α τ ι θ ε μ έ ν ω ν ά π ο
σ τ ο λ ώ ν
Ο ύ τ ω
- Ή ο ι ά τ α ξ ι ς δ ε ν ε ί ν α ι κ λ ι μ α κ ω μ έ ν η π ρ ο ς τ α ς κ α τ ε υ θ ύ ν σ ε έ κ ε Ι ν α ς ή
κ α τ α τ α ς δ π ο Ι α ς π ρ ο χ ώ ρ η σ ι ς κ α ι έ π ι τ υ χ θ α έ ξ Ύ σ φ ά λ ι ζ ε κ α ι τ η ν π ι τ υ χ Ι α ι ν
τ ο ϋ σ υ ν ό λ ο υ έ λ ι γ μ ο ο Ε Ι ν α ι δ ι ά τ α ξ ι ς π α ρ α τ α κ τ η κ α ι τ ς α ύ τ ς δ υ ν α ι μ ι κ ς
Ι σ χ ύ ο ς π ο τ ο ϋ έ ν ο ς μ έ χ ρ ι τ ο ϋ α λ λ ο υ α κ ρ ο υ τ ο ϋ θ ε ά τ ρ ο υ έ π ι χ ε ι ρ ή σ ε ω ν χ ω ρ ί ς
κ α μ μ Ι α ν σ ο ο α ρ α ν π ρ ο τ Ι μ η σ ι ν ό π ε ρ τ ω ν ώ ς Ι δ ι α ι τ έ ρ α ς σ τ ρ α Τ Ύ γ ι κ ς σ η μ α σ ί α τ
χ α ρ α Κ Τ Ύ ρ ι σ θ ε ι σ ω ν κ α τ ε υ θ ύ ν σ ε ω ν
- Τ ο σ ύ ν ο λ ο ν τ ω ν ο υ ν ά μ ε ω ν ν ε π α ρ κ ε ς ο ι ι γ μ ο ν τ ό σ ο υ ο ά θ ο υ ς π ά ν τ α
χ ο Ο α λ λ Ι Ο Ι ε π ι τ ο ι ο ύ τ ω ν ε ο α φ ω ν ο ι α τ ω ν δ π ο ϊ ω ν κ Ι ν Ύ σ ι ς κ α ι μ ά Χ Ύ έ π ι
φ έ ρ ε ι σ υ ν τ δ μ ω τ η ν φ θ ο ρ α ν τ ω ν σ τ ρ α τ ε υ μ ά τ ω ν ε Ι ς τ ρ ό π ο ν ώ σ τ ε ι Χ φ ι κ ν ο ύ μ ε ν α ι
τ α ϋ τ α ε Ι ς τ ο τ έ ρ μ α τ ω ν σ τ ρ α τ η γ ι κ ώ ν ι Χ ν τ ι κ ε ι μ ε ν ι κ ω ν σ κ ο π ω ν τ ω ν ε Ι ν ι χ ι υ ν ι χ μ ι
κ ω ς ι Χ ν κ α ν α ν σ ο ι α τ η ρ ή σ ω σ ι τ ο ύ τ ο υ ξ ε ι ς π ρ ώ τ η ν σ α ρ σ ν ι Χ ν τ ε π ι θ ε τ ι κ η ν ε ν έ ρ
γ ε ι α ν τ ο ϋ ι Χ ν τ ι π α λ ο υ
85
- Ή ψ ό σ ι ς τ ω ν μ έ σ ω ν μ ά Χ Υ ς κ α τ ά τ ο π λ ε ί σ τ ο ν π ρ ό σ ψ ο ρ ο ς δ ι ά τ ο τ α ϋ τ
έ ο ά ψ Υ π ο λ λ ά τ ρ χ λ α τ α μ έ σ α ε ι ς δ ρ ε ι ν ο ν ε ο α ψ ο ς .
Ή δ ι α π ι σ τ ω σ ι τ ω ν ν ω τ έ ρ ω ε ν ε ρ γ ε ί τ α ι κ α Ι κ α τ α δ ε ι κ ν ό ε τ α ε κ τ ω ν κ ά τ ω
θ ι π ο τ ε λ ε σ μ ά τ ω ν
- Ή ε π ι θ ε τ ι κ η ε ν έ ρ γ ε ι α δ ι ά Π ί ν δ ο υ π ρ ο ς Μ έ τ σ ο δ ο ν μ η π ρ ο υ ω δ ο τ η θ ε ϊ σ α
ρ χ η θ ε ν ο ι ά τ ω ν ν α γ κ α ι ο σ ω ν λ κ α Ι μ η τ ρ ο ψ ο δ Ο Τ Υ θ ε Τ σ α ε γ κ α ί ρ ω ς δ ι
ε ν ι σ χ ύ σ ε ω ν δ ε ν ν ά ψ θ ά σ Υ ε ι ς τ ο ν τ ε λ κ ο ν ά ν Τ κ ε ι μ ε ν κ Ο ν σ κ ο π ό ν Τ Ύ ζ
λ λ έ ξ Υ τ μ ί σ θ Υ π ρ ο α ό τ ο σ κ α ί Τ Ο δ π α ρ ά γ ω ν Α Ι Φ Ν Ι Δ Ι Α Σ Μ Ο Σ ό ψ ί σ τ α τ ο κ α Ι
έ π έ τ υ χ ε ν ε κ τ η ς α Ι ψ ν ι δ ι α σ τ ι κ η ς Κ Υ ρ ό ξ ε ω ς τ ο ϋ π ο λ έ μ ο ό π ο τ ω ν Ι τ α λ ώ ν Ι ο ύ
ν α ν τ ί ο ν a,y ρ χ η θ ε ν π ρ ο ς τ η ν κ α τ ε ύ θ υ ν σ ι ν τ α ϋ τ η ν ε ρ ρ ί π τ ο ν τ ο ν τ Ι μ ι ά ς ο Μ Ζ
ρ α ρ χ ί α ή μ ί α δ π ι σ θ ε ν τ η ς λ λ Υ ς , α σ ψ α λ ω ς θ ά ε ψ θ α ν ε ν ε Ι ς Μ έ τ σ ο β ο ν κ α Ι θ α
ε ί χ α ν έ ν α π α μ έ ν α σ α ν ν σ μ ι ν ο ι ά ν ά δ ι σ Τ σ ω σ ι τ ό ν ν τ ι κ ε ι μ ε ν ι κ ο ν τ ο ϋ τ σ ν
σ κ ο π ό ν
Β ρ α δ ύ τ ε ρ ο ν π ρ ό ς τ ε τ η ν κ α τ ε ό θ υ ν σ ι ν τ α ύ τ η ν κ α Ι π ρ ο ς π ά σ α ς τ α ς ά λ λ α
ε π ε ν έ β Υ σ α ν ε ν ι σ χ τ ι κ ω ς δ λ ό κ λ Υ Ρ Ο Ι Μ ε ρ α ρ χ ί α ι α λ λ ο ό δ ε ν έ π ε τ ε ύ χ θ η δ ι ό τ ι έ Ι
τ φ μ ε τ α ξ υ 1} Έ λ λ Υ ν ι κ η σ υ γ π έ ν τ ρ ω σ κ σ ν τ ε λ ο μ έ ν Υ π ρ ο ο δ ε υ τ ι κ ώ τ έ π έ τ ρ ε φ ε ν
ο ό μ ό ν ο ν τ η ν α ν ι ά χ ε σ ι τ ο ύ τ ω ν α λ λ ά κ ι α Ι τ η ν α ν α τ ρ α π η ν π έ ρ α ν τ η ς μ ε θ ο ρ ί ο
Ο ϋ τ ω ε π ε ν έ β Υ σ α ν π ρ ο τ η ς π τ ώ σ ε ω τ η ς Μ ό ρ ο β α κ α Ι τ η ς π ω θ ή σ ε ω ς τ ο ϋ
Ξ χ Η ρ ο σ π έ ρ α ν τ η ς μ ε θ ο ρ ί ο υ
Α ε Μ ε ρ α ρ χ ί α ι Ά ρ έ τ ζ ο Π ά ρ μ α Τ ρ ι ν τ ε ν τ ί ν α κ α Ι ο ν Β ε ρ σ α λ ι έ ρ ω ν ε ι ς Π Ξ
ρ ι ο χ η ν Κ ο ρ τ σ ά ς
- Ή Μ ε ρ α ρ χ ί α Μ π ά Ρ κ α Ι τ ο ν Σ ό ν τ α γ μ α Β ε ρ σ α λ ι έ ρ ω ν π ρ ο ς Κ ό ν ι
τ σ α ν - Λ ε σ κ ί Κ
- Ή Μ ε ρ α ρ χ ί α Μ ο δ έ ν α τ ο ν Σ ύ ν τ α μ σ Β ε ρ σ α λ ι έ ρ ω ν τ μ ή μ α τ α Τ π π ι
κ ο σ κ α Ι 1-2 τ ά γ μ α τ α Ά λ π ι ν ι σ τ ω ν ε Ι ς π ε ρ ι ο χ η ν Κ α κ α β ι ά ς
- Ή ε Π θ ε τ ι κ η π ρ ο ς Ι ω ά ν ν ι ν α ε ν έ ρ γ ε ι α ά π έ τ υ χ ε δ ι ό τ ι ν τ Ι ν ά κ ρ ο ύ σ η
μ ε τ ά σ κ α Ι δ ρ μ η ς κ α τ ά τ η ς π ρ ο χ ε ί ρ ω ς ο χ ρ ω μ έ ν Υ ς τ ο π ο θ ε σ ί α τ α ϋ τ Υ π ε
ρ ι ω ρ ί σ θ η ε ι ς ψ ε ο ο ε π ι θ έ σ ε ι ς μ ε μ ο ν ω μ έ ν ο υ Τ ά γ μ α τ ο ς η λ ό χ ω ν κ α Ι τ ο ι α ό Τ Υ ς
Η α ψ ρ ω ν ρ μ ά τ ω ν α ν α μ έ ν ο σ α τ ο α π ο τ έ λ ε σ μ α ε κ τ ω ν δ ε υ τ ε ρ ε υ ο υ σ ώ ν π ρ ο ς M:t··
τ σ ο δ ο ν δ ι α Π ί ν δ ο υ κ α Ι π ρ ο ς Ά ρ τ α ν ο ι α Κ ά τ ω Κ α λ α μ ά ε π ι θ έ σ ε ω ν Ά λ λ α μ
ψ ο τ έ ρ ω ν τ ω ν ν ω ό π Υ θ Υ τ ι κ ω ν ε π ι θ ε τ ι κ ω ν tvePYELG)y ά π ο τ υ χ ο υ σ ώ ν ά π έ τ υ χ ε ν
κ α Ι ή π ρ ο ς κ ρ ί α ν τ α ό Τ Υ ν κ α τ ε ά θ υ ν σ ι ν έ π ι θ ε τ κ η ε ν έ ρ γ ε ι α
- Ή ε π ι θ ε τ ι κ η ο ι α Θ ε σ π ρ ω τ ί α ς κ α Ι Κ ά τ ω Κ α λ α μ ά π ρ ο ς Π ρ έ β ε ζ α ν κ α Ι
Ά ρ τ α ν ε ν έ ρ γ ε ι α τ Ο ι σ τ α Κ Τ κ η κ α Ι α ν α σ τ α λ τ ι κ ή ψ ς ή Κ ε ν τ ρ ι κ η κ α Ι ή
ο ι α Π ί ν ο ο υ τ ο ι α ϋ τ α ι α ν ε σ χ έ θ Υ σ α ν
- τ α ο έ ν τ φ π ρ ο μ ν η σ θ έ ν τ ι λ ό γ φ τ ο ϋ Μ ο σ ο λ ί ν ι α ν α ψ ε ρ ό μ ε ν α π ε ρ Ι τ ρ ο μ
ρ ώ ν ο γ κ ω ν τ η ς γ ρ α μ μ η ς Μ ε τ α ξ ά ...» κ α Ι «... τ ο δ γ κ ο ύ μ ε ν ο ν ρ ε ϋ μ α τ ο ϋ Κ α λ α μ ί
α ν ε χ α ί τ ι σ ε ν ε π ι 5 ή μ έ ι ρ α ς τ η ν Μ ε ρ ι α ρ χ ί α γ Σ ι έ γ Υ α ς ...» δ ε ε ί ν α ι σ ο α ρ ά ο δ τ ε
ExoucrLV ο ϋ τ ω ε ν τ Ώ π ρ α γ μ α τ ι κ ό Τ Υ Τ
Μ ό ν ι μ ο ς ό χ ύ ρ ω σ ι ς ο ε ν ύ π η ρ χ ε ν ε ν Ή π ε ί ρ φ κ α Ι Τ Ώ π ε ρ ι ο χ Ώ τ η ς Δ τ ι κ η ς
Μ α κ ε Ο ο ν Ι ς α ό τ ι μ ό ν ο ν έ ν Ά ν α τ λ κ Ί ί α κ ε ν Ι ό π η ρ χ ε ν τ η
Β ο λ γ α ρ ι κ η ς μ ε θ ο ρ Ι ο
86
Η ε ν Ή π ε Ι ρ ψ κ α ι Δ υ τ ι κ Ώ α κ ε δ ν Ι ό ρ γ ά ν ω σ ι ς τ π ρ ό χ ε ι ρ ο ς κ α τ α Τ Ο
κ α ν ό ν α ς τ η ς ό χ υ ρ ω τ ι κ η ς ε κ σ τ ρ α τ ε Ι α ς Μ ό ν ο ν ε ς τ ι ν α σ η μ ε ί α ε Τ χ ο ν ρ ι ψ θ η σ κ έ
π ά σ τ ρ α τ ι ν α δ ι α π ο λ υ ό λ α η ν τ ι α ρ μ α τ ι κ α π υ ρ ο ό λ α ε κ μ π ε τ ό ν ρ μ έ Κ ι Ι
τ α ϋ τ α ο λ ω ς δ ι ό λ ο υ ε π ι ψ α ν ε ι α κ ι Χ
Τ ό δ ι α ρ κ ω ς ό γ κ ο ό μ ε ν ο ν ρ ε σ μ α τ ο υ Κ α λ α μ α τ τ ό σ ο ν σ ή μ α ν τ ο ν ώ σ τ ε
ο ί Έ λ λ η ν ε ς υ π ό τ ο υ ς ί δ Ι ο υ ς δ ρ ο υ ς τ ό έ π έ ρ α σ α ν δ Ι ς χ ρ η σ ι μ ο π ο ι ο υ ν τ ε ς υ π ό μ ο ρ
ψ ν Ψ ε υ δ ο γ ε ψ ό ρ α ς τ α θ ρ α ν ί α τ ω ν Σ χ ο λ ε Ι ω ν τ α δ ε κ τ ή ν η δ ι η λ θ ο ν ά π ε ό θ ε Ι α ς
μ θ ι γ έ ν τ α ό π ο τ ο υ υ δ α τ ο ς ν ω τ η ς κ ο ι λ Ι α ς
ε Σ υ ν λ ι κ δ ό ν α μ ι ς τ ο υ Ι τ α λ ι κ ο υ Σ τ ρ α τ ο ϋ ε ν Ά λ α ν Ι
Η π ρ ο ϋ π ά ρ χ ο υ σ α κ α ι ά π ο ι α σ θ ε Τ σ α ε ν Ά λ α ν Ι δ ό ν α μ ι ς τ ω ν Ι τ α λ ώ ν
κ α τ α τ ο ν π ό λ ε μ ο ν ν η λ θ ε ν
- ι π η ρ χ ο ν π ρ ο τ η ς η ς Ό κ τ ω ρ Ι ο υ λ λ η ν ι κ π λ η ρ ο ψ ο ρ Ι α
160.000.
- Μ ε τ ε ψ έ ρ θ η σ α ν κ α τ α τ ν δ ι ά ρ κ ε ι α ν τ ο υ π ο λ έ μ ο υ λ ό γ ο ς Μ ο υ σ ο
λ Ι ν ι :
1) Ά κ τ ο π λ Ο κ ώ ς 560.000
2) Δ ι Ι τ α λ ι κ ώ ν ά ε ρ ο π λ ά ν ω ν 39.851
3) Δ ι α Γ ε ρ μ α ν Ι Κ ώ ν ά ε ρ ο π λ α ν ω ν 39.816 639.667
Σ ό Υ ο λ ο ν δ υ ν ι Χ μ ε ω ν 799.667
Α Ι Ά λ α ν ι κ α Ι δ υ ν ι Χ μ ε ι ς δ ε ν σ υ μ π ε ρ ι λ α μ α ν ο ν τ α ι
Β Ο Ε λ λ η ν ι κ Ο ν ο Χ έ Ο ι ο ν ι ε π ι Χ ε ι Ρ ή σ ε ω ν
ι π η ρ χ ε ν μ ό ν ο ν ά μ υ ν τ ι κ ο ν τ ο ω ϋ τ ο ν Α Ε κ α τ α τ α ς τ ε λ ε υ τ α ί α μ έ ρ α ς π ρ ο
τ η ς κ η ρ ό ξ ε ω ς τ ο σ π ο λ έ μ ο υ π ρ ο δ λ ε φ θ ε ϊ σ α ι κ α Ι μ ε λ ε τ η θ ε ί σ χ ι τ ο π ι κ ά ε ν έ ρ γ ε ι α
π ρ ο ς ά ν τ ι π ε ρ ι σ π α σ μ ό ν ι ε λ τ Ι ω σ ι ν τ ώ ν θ έ σ ε ω ν δ ε ν ά π ο τ ε λ ο σ σ ι σ τ ρ α τ η γ ι κ η ν
ε π ι θ ε τ ι κ ν ε ν έ ρ γ ε ι α ν ώ ς π ε ρ ι σ τ ρ ε φ ό μ ε ν α ι δ ι α τ ή ν κ α τ α λ η ψ ι ν ά ν τ ι κ ε ι μ ε ν ι κ ν
σ κ ο π ώ ν π ε ρ ι ω ρ ι σ μ έ ν η ς ε κ τ α σ ε ω ς
Δ ι α τ ο ϋ ά μ υ ν τ ι κ ο σ δ θ ε ν σ χ ε δ ί ο υ κ α Ι τ ω ν π α ρ α ρ τ η μ ά τ ω ν τ ο υ ε ί χ ο ν π ρ ο δ λ ε
ψ ο η κ α Ι μ ε λ ε τ η θ η τ ρ ε Τ ς π ε ρ ι π τ ώ σ ε ι ξ
:) α ) Ε π ί θ ε σ τ τ η ς Ι τ α λ Ι α ς κ α τ α τ η ς Ε λ λ α Ο ο ς ά π ό κ ο ι ν ο σ μ ε τ ά τ η ς Β ο υ λ
γ α ρ Ι α ς π α ρ α δ ι α ζ ο μ έ ν ο υ τ ο υ Σ φ ι κ ο σ ε δ ά ψ ο υ ς η χ ρ η σ ι μ ο π ο ι ο υ μ έ ν ο υ τ Ώ σ υ γ
κ α τ α θ έ σ ε ι τ ώ ν Σ έ ρ ω ν
€ Ι Ι Έ π ι θ ε σ ι ς ώ ς ά ν ω τ έ ρ ω ε κ τ ί ι ε τ α ι μ η π α ρ α δ τ α ζ ο μ έ ν ο υ η κ ο υ σ ί ω ς χ ρ η
σ μ π ο ι ο υ μ έ Υ ο υ τ ο σ Σ ε ρ ι κ ο σ Θ δ ά ψ ο υ ς
') Ε π θ <, έ "6 ':." J:.' -" e'
γ ι ε σ ι ς ω ς α ν ω τ ρ ω ε κ τ ι

ε τ α ι ο ι ε κ α τ ε ρ ω ν τ ω ν α Κ Χ ι ι π ε ρ .. -
π τ ώ σ ε ω ν τ ώ ν Ι τ α λ ω ν δ ι α θ ε τ ό ν τ ω ν κ α Ι τ η ν κ υ ρ ι α ρ χ Ι α ν τ η ς Θ α λ ά σ σ η ς
Έ ξ ε τ ά σ ω μ ε ν τ α κ ό ρ ι α σ τ ο ι χ ε ϊ α τ ο θ Ε λ λ η ν ι κ ο σ σ χ ε δ ί ο υ δ ι έ κ ά σ τ η ν τ ώ ν
π ε ρ ι π τ ώ σ ε ω ν κ ε χ ω ρ ι σ μ έ ν ω ς
1) Π ε Ρ Ι π τ ω σ ι ς σ Π α ρ α Ι α σ ι ς χ ρ η σ ι μ ο π ο ί η σ ι ς Σ ε ρ ι κ
δ ά ψ υ ς .
87
Α α ι τ τ ω ν Β ο υ λ γ ά ρ ω ν
α ι μ υ ν τ ι κ ς έ λ ι γ μ ό ς
- Ά ν ά σ χ ε σ ι ς λ ρ ω ν π ρ ο τ η ς ό χ ρ ω ι μ ι Ι Υ ς Τ Ο ι ι θ ε σ Ι α ς Μ π έ λ λ ε ς _.-
Ν έ σ τ ε
- λ υ ψ ι ς κ α Ι π ρ ι ο ο ο ε τ κ ω ς Χ σ χ ε σ τ ς τ ο ϋ έ χ θ ρ ο Ο έ ν τ φ Ό μ μ α τ ι Μ π έ λ
λ ε ς - Ά ξ ι ο ς κ α Ι ε Ι δ υ ν α τ ό ν ε Ι ς τ ο δ ψ ο ς τ η ς ν ω τ ο π ο θ ε σ ί α τ
6') ο ι τ έ μ ε Υ α ι υ ν ι μ ε ι ς 4% Μ ε Ρ ί φ χ Ι α ι
Β ε ν α ν τ ι τ ω ν Ι τ α λ ω ν : .
α μ υ ν τ ι κ Ο ς Η ι γ μ ό ς
- Χ λ υ ψ ι ς τ ω ν κ α τ ε υ θ ύ ν σ ε ω ν π ρ ο ς Θ ε σ σ α λ ο ν κ η ν Π α λ α ι α ν Έ λ λ ι α κ ι χ
ω Χ ν ν ι ν α μ ε ι δ ι α ι τ έ ρ α ν σ η μ α σ Ι α ν π ρ ο ς Θ ε σ σ α λ ο ν ί κ η ν
- Ά ν ι σ Χ Θ σ ι ς π ρ ο τ η ς γ ε ν ι κ η ς τ ο π ο θ ε σ ι α τ Κ Χ ι μ α κ τ σ λ α Υ - Β έ ρ μ ι ο ν ---
Ά λ ι ι κ μ ω ν _. Β ε ν έ τ ι κ ο ς π ο τ α μ ο ς - Ό ρ λ ι α κ α ς ό ρ ο ς - Ζ υ γ ο ς Μ ε τ σ ό υ --
"Α ρ α χ θ ο π ο τ α μ ό ς
6') Ο ι α τ ι θ έ μ ε ν α ι υ ν Χ μ ε ι ς 9-10 Μ ε ρ ψ χ ί α ι
γ Γ ε ν ι κ η tepSOpSLet Α ρ χ ι σ τ ρ α τ ή γ ο υ δ ι μ ψ ό τ ε ρ α τ α μ έ τ ω π α Μ ε ρ α ρ
χ Ι α ι Π ε ζ ι Κ Ο ύ κ α Ι 1 Μ ε ρ α ρ χ α Ι π π ι κ ο ύ
2) Π ε Ρ Ι π τ ω σ ι ς 6' μ η χ ρ η σ ι μ ο π ο ί η σ ι ς Σ ε ρ ι κ ο σ Ε ο ά ψ ο υ ς
Α ε ν α ν τ ι τ ω ν υ λ γ ι ρ ω ν
- Ά μ υ ν τ ι κ ο ς έ λ ι γ μ ό ς μ ε τ ι λ τ ς
- Δ ι α τ ι θ έ μ ε ν α δ υ ν ι μ ε ι ς α Ι α ύ τ α ι
Β ν α ν τ ι τ ω ν Ι τ α λ ω ν :
α Ά μ υ ν τ ι κ ο ς έ λ ι γ μ ό ς ι λ υ ψ ι ς τ ω ν Ι ο ί ω ν κ α τ ε υ θ ύ ν σ ε ω ν ι λ λ ι ν ι σ ε
σ ι ς π ρ ο τ η ς τ ο π ο θ ε σ ί α Π ρ έ σ π α Λ α ι μ ο ς - ι ρ μ π α ί ι ρ ο ς - Φ λ α τ σ σ τ α δ ρ ο
- Ψ ω ρ ι ι ρ ι κ α δ ρ α ς - Σ τ α ρ ο ς ρ ο ς - Σ μ λ κ α ς ί ι ρ ο ς - Γ κ α μ λ α δ ρ ο ς -
Έ λ α Ι α .- Κ α λ α μ α ς π ο τ α μ ό ς
- Δ υ ν ι μ ε ι ς α Ε α ύ τ α
6') Γ ε ν ι κ η έ ψ ε ο ρ ε Ι α Ά ρ χ ι σ τ ρ α τ γ υ Ή α ύ τ ή
3) Π ε Ρ Ι π τ ω σ ι ς γ ή δ υ σ μ ε ν ε σ τ έ ρ α Ο α τ η ν Ε λ λ ι Ο
Α ν α ν τ ι Β ο υ λ γ ώ ρ ω ν
α Ά μ υ ν τ ι κ ο ς Η γ μ ο ς μ ε τ ι Η λ η τ ο ς κ α ι Ι ε α ν ή κ α τ ι σ τ α σ ι ς Ι π ι ι λ λ η 6
α μ υ ν τ ι κ δ ς Η ι γ μ ο ς θ α ο ι ε ς α χ θ η α ν ε ς α ρ τ τ ω ς κ α κ ε χ ω ρ ι σ μ έ ν ω ς τ ο Ο ε ν α ν τ ι τ ω ν
Ι τ α λ ώ ν τ ο ι ο ύ τ ο υ χ ρ η σ ι μ ο π ο ι ο υ μ έ ν ο υ τ ο ϋ π α τ α μ ο ϋ Α Ξ Ι Ο Τ ο ι α τ η ν κ ι λ υ ψ ι ν
τ ο Ο ρ ι σ τ ε ρ ο ο
6') Ά σ φ λ ε ι α ι κ τ ω ν Ά π ο Ν έ σ τ ο υ μ έ χ ρ ι Σ τ ρ υ μ ω ν ο ς κ α Ι α ί ί σ Μ υ
τ ι λ ή ν η Χ Ι ο ς κ α ι ι Σ μ ς
γ Δ ι α τ ι θ έ μ ε ν α ι υ ι μ ε ι ς Μ ε ρ α ρ χ ί ι
88
...
Α Ι ι Χ ν α Υ κ α ι ο σ σ α ι δ υ ν ά μ ε ι ς θ ι τ ή ν ι Χ σ ψ ά λ ε ι α ν τ ω ν ι Χ ν τ ι σ τ ο ί χ ω ν α κ τ ω ν κ α
ν ή σ ω ν ν ν τ ε ί ς 1 Μ ε ρ ω ρ χ Ι α .
Β Ι ν α ν τ ι τ ω ν Ί τ α λ ω ν :
α '] Ά μ υ ν τ ι κ ο ς έ λ Ι Υ μ ό ς Ό τ η ς π ε ρ ι π τ ώ σ ε ω τ α ", σ ύ ν τ π ρ σ θ Κ Ί δ τ ι ,
α ν ά σ χ ε σ ι ς ο ε ν η τ ο ψ ι κ τ ι έ π Ι τ ο Ο σ υ ν ό λ ο υ τ η ς τ ο π ο θ ε σ ί α α Ψ χ Κ
λ α ν - Β έ ρ μ ι ο ν - Ά λ ι ά κ μ ω ν κ λ π τ ό τ ε ν α έ γ κ α τ α λ ε ι ψ θ η τ ο τ μ η μ α α Μ α κ
τ σ α λ ά ν - Β έ ρ μ ι ο ν κ α Ι ν α χ ρ η σ ι μ ο π ο ι η θ η δ Ά λ ι ά κ μ ω ν -- Θ ά λ α σ σ α τ ο π σ θ ε
σ ί α Ό λ ύ μ π ο υ Ε Ι ς τ ή ν π ε ρ ί π τ ω σ ι ν τ α ι τ η ν π ρ ο ψ α ν ε ς τ ύ γ χ α ν ε δ τ ι δ ε ν θ ι
π η ρ χ ε σ υ ν ο ε σ μ ο ς μ ε τ α ξ υ τ ω ν ο θ ε ά τ ρ ω ν έ π ι ε φ σ ε ω ν Ι τ α λ ι κ ο υ κ α Ι Β ο υ λ
γ α ρ ι κ ο σ
6/) Ά σ φ ά λ ε ι α α κ τ ω ν κ α Ι ν σ ω ν
Α σ φ α λ ι σ θ η σ δ μ ε ν α ι π ε ρ ι ο χ α ί
- Π ε ρ ι ο χ η θ ε σ σ α λ ο ν Ι κ η ς - Σ τ α υ ρ ο ϋ
- Π ε ρ ι ο χ ή θ ε σ σ α λ Ι α ς κ α Ι Η π ε ί ρ ο υ
- Π ε ρ ι ο χ α Ι ι Χ χ τ ω ν Ά τ τ ι κ η ς - Π ε λ ο π ο ν ν ή σ ο υ κ σ λ Α Ι α ρ ν α ν Ι α ς .
- Ν η σ ο ς ρ τ η ς
γ Ι Δ ι α τ ι θ έ μ ε ν α ι δ υ ν ά μ ε ι ς
- Δ ι α τ ο ν ι Χ μ υ ν τ ι χ ό ν έ λ ι γ μ ό ν α Ι α ό τ σ Ι μ ε ί ο ν α Ι δ υ ν ά μ ε Ι ζ π ρ ο ς α σ ψ
λ ε ι α ν ι Χ κ τ ω ν κ α Ι ν σ ω ν ά ν ε ρ χ ό μ ε ν α ι ε Ι ς 1}i-2 Μ ε ρ α ρ χ ί α ς
- Δ ι α τ ν ι Χ σ ψ ά λ ε ι α ν ι Χ κ τ ω ν π ε ρ ι ο χ η ς Θ ε σ σ α λ ο ν Ι κ η ς - Σ τ α υ ρ ο ϋ Μ ί α
Μ ε ρ α ρ χ ί α Ί π π ι κ ο σ κ τ η ς Υ ε ν ι κ η ς ψ ε θ ρ ε Ι α ς .
- Δ ι τ η ν ι Χ σ ψ ά λ ε ι α ν κ τ ώ ν Θ ε σ σ α λ ί α ς κ α Ι Η π ε ί ρ ο υ 1}i-2 Μ ε ρ α ρ
χ Ι α ι λ α μ α ν ό μ ε ν α ι έ κ τ ω ν μ ο ν ά θ ω ν τ ο υ Ί τ α λ ι κ ο σ μ ε τ ώ π ο υ ώ ς ν ω τ έ ρ ω .
- Δ ι α τ ή ν ι Χ σ ψ ά λ ε ι α ν τ ω ν Ά κ τ ω ν Ά τ τ ι κ η ς - Π ε λ ο π ο ν ν ή σ ο υ κ α Ι Ί Α
κ α ρ ν α ν ί α ς Τ ό Α Σ ώ μ α Σ τ ρ α τ ο ϋ κ α Ι μ ί α Τ α ξ ι α ρ χ Ι α ε ι σ έ τ ι έ κ τ η ς Γ ε ν ι κ Τ ι ς
ε ψ ε δ ρ ε ί α ς .
- Δ ι α τ ή ν ι Χ σ φ ά λ ε ι α ν τ η ς ρ τ η ς μ ί α Μ ε ρ α ρ χ ί α ε ν ρ τ Ώ V Μ Ξ
ρ α ρ χ Ι α .
Ε ι ς τ ή ν π ε ρ ί π τ ω σ ι ν τ α ύ τ η ν ο ε ν ε μ ε ι ν ε ο ε μ Ι α μ ι κ ρ ή η μ ε γ ά λ η μ ο ν α ς
ε ι ς χ ε Τ ρ α ς τ ο υ Α ρ χ ι σ τ ρ α τ ή γ ο υ ώ ς γ Ε ν ι κ ή έ φ ε δ ρ ε ί α
Ο Ρ Γ Α Ν Ω Σ Ι Σ Δ Ι Ο Ι Κ Ή Σ Ε Ω Ν
Δ ι π ι Χ σ α ς τ α ς α ν ω τ ρ ε τ ς π ε ρ ι π τ ώ σ ε ι ε Τ χ ο ν δ ρ γ α ω Θ Ύ χ ι κ ά τ ω ι θ ι ι Χ ν ώ τ
τ α ι δ ι ο ι κ ή σ ε ι ς
- Γ ε ν ι κ ό ν Σ τ ρ α τ η γ ε ί ο ν Δ ι α τ ό σ ύ ν ο λ ο ν τ ω ν έ π ι χ ε φ ή σ ε ω ν ά μ ψ ο τ έ ρ ω
τ ω ν θ ε ά τ ρ ω ν Ί τ α λ ι κ ο σ κ α Ι Β ο υ λ γ α ρ υ ω ϋ .
α ε ν α ν τ ι τ ώ ν Β ο υ λ γ ά Ρ ω ν
Ι
- Τ Σ Α Μ τ μ Ύ μ α Σ τ ρ α τ ι ά ς Ά τ λ ι κ Ύ ς Μ κ ε δ ο ν ί α ς .
Ω Ί
6' Ε ν α Υ τ ι τ ω ν Ί τ α λ ω ν
- Τ Σ Δ Μ Ό μ ή ι μ χ Σ τ ρ χ τ ι ά ς Δ υ τ ι κ ή ς α κ ε ί σ ς .
- ν ι ι ι ε ρ Χ ρ χ Ι Χ ε ν Η π ε ί ρ φ ι Χ π ε υ θ ε Ι α ς ύ π Χ γ μ έ ν η ύ π ο τ ο Γ ε ν ι κ ο ν
Σ τ ρ α τ η γ ε ί ο ν
Κ α τ α τ η ν δ ι ε ς α γ ω γ η ν τ ω ν ε π ι χ ε ι ρ ή σ ε ω ν ε γ έ ν ε τ ο τ ρ ο π ο π α ί η σ ι τ ω ν ν ω
δ ι ο ι κ ή σ ε ω ν κ α Ι δ η μ ι ο υ ρ γ Ι α έ τ έ ρ ω ν τ ο ι ο ύ τ ω ν ε π ι λ η θ ε ι σ ω ν ε κ τ ή ς έ κ ά σ Τ Ο Τ Ξ
τ α κ τ ι κ η ς κ α τ α σ τ ά σ ε ω τ
V.- Σ Τ Ρ Α Τ Ι Ω Τ Ι Κ Η Κ Α Τ Α Σ Τ Α Σ Ι Σ Τ Ω Ν Α Ν Τ Ι Π Α Λ Ω Ν Λ Γ
Π Ρ Ο Τ Η Σ Ε Ν Α Ρ Ξ Ε Ω Σ Τ Ω Ν Ε Λ Λ Η Ν Ο Ι Τ Α Λ Ι Κ Ω Ν Ε Π Ι Χ Ε Ι
Ρ Η Σ Ε Ω Ν
Α ο ν Ι Τ Α Λ Ο Ι
1) Π ρ ο π χ ρ α σ κ ε υ η
Ο Ι Ί τ α λ ο ι Χ π ο τ ή ς ι Χ π ι ι Χ σ ε ώ ς τ ω ν ν Ά λ α ν Ι ή ρ ξ α ν τ ο ν α π ρ ο π α
ρ α σ κ ε υ α ζ ω σ ι σ τ ρ α τ η γ ι κ ω ς τ ο ν κ α τ α τ ή ς Έ λ λ ι Χ δ ο ς π ό λ ε μ ο ν
Ί Ι π ρ ο π α ρ α σ κ ε υ ή σ υ ν ί σ τ α τ ο
- Ε ι ς τ η ν ε λ τ Ι ω σ ι ν κ α Ι σ υ μ π λ ή ρ ω σ ι ν τ ο σ δ δ ι κ ο σ δ ι κ τ ύ ο υ τ η ς Ά λ χ
ν Ι α ς
- Ε ι ς τ η ν ε λ τ Ι ω σ ι ν κ α Ι σ υ μ π λ ή ρ ω σ ι ν τ ω ν λ ι μ ε ν ι κ ω ν ε ρ γ ω ν δ ι α τ η ν
έ π ι τ ά χ υ ν σ ι ν τ ο ϋ ρ υ θ μ ο ϋ τ ω ν α π ο β ι Ο ι Χ σ ε ω ν κ α Ι ε κ φ ο ρ τ ώ σ ε ω ν
- Ε ι ς τ η ν κ α τ α σ κ ε υ η ν ε ρ γ ω ν σ τ ρ α τ ω ν ι σ μ ο ϋ δ ι α τ η ν π α ρ α μ ο ν η ν π ο λ λ ά ν
μ ε γ ι Χ λ ω ν μ ο ν ά δ ω ν Κ Χ Ι ό υ χ ι μ ό ν ο ν τ ο ϋ δ ι α τ η ν ύ π ο τ α γ ή ν τ ώ ν Ά λ α ν ω ν κ α Ι
τ η ν ε ξ α σ φ ι Χ λ ι σ ι ν τ η ς τ ά ξ ε ω ς ε ν Ά λ α ν Ι ι Χ ν α γ κ α ι ο σ ν τ ο ς Σ τ ρ α τ ο ϋ Ι ο ι α ϋ τ α ε ρ
γ α σ τ ρ α τ ω ν ι σ μ ο ϋ π α ρ ε τ ή ρ η σ α ε ν ι γ λ Ι τ σ - Κ ο ρ υ τ σ ά - Μ ο σ χ ο π ό λ ε ι -
Έ ρ σ έ κ α - Γ ε ω ρ γ α υ τ σ α δ ε - Δ ε λ ο Ι ν φ - Ά γ Ι ο υ ς Σ α ρ ά ν τ α - Δ ε ρ Ι σ α ν ι
Ά ρ γ υ ρ ο κ ά σ τ ρ φ δ υ ν ά μ ε ν α ν α π ε ρ ι λ α δ ω σ ι π ο λ λ α ς μ ε γ ά λ α ς Μ ο ν ά δ α ς
- Ε ι ς τ η ν σ υ γ κ έ ν τ ρ ω σ ι ν ύ λ ι κ ο σ δ ι α ζ ε σ ξ ι ν π σ τ α μ ο ϋ
- Ε ι ς τ η ν μ ε λ έ τ Ύ τ ο ϋ ε δ ά φ ο υ ς ά π ό τ ε σ τ ρ α τ η γ Ι Κ ή ς κ α Ι τ α κ τ ι κ η ς ά π ό
ψ ε ω ς
- Ε ι ς τ η ν σ υ γ κ έ ν τ ρ ω σ ι ν τ ο ϋ ι Χ ν α γ κ α ι ο σ ν τ ο ς δ ι α τ α ς ε π ι χ ε ι ρ ή σ ε ι ς κ α τ ά
τ η ν κ ρ ί σ ι ν τ ω ν Σ τ ρ α τ ο ϋ
Ή σ υ γ κ έ ν τ ρ ω σ ι ς α δ τ η γ ι γ ν ο μ έ ν η δ ι α μ ε τ α ψ ο ρ ά ς ε ξ Ί τ α λ Ι α ς δ υ ν ι Χ μ ε ω ν
κ α Ι ο υ χ ι δ ι έ π ι τ ο π ί ο υ έ π ι σ τ ρ α τ ε ύ σ ε ω τ έ π έ τ ρ ε π ε ν ε ι ς τ η ν Ί τ α λ Ι α ν ν α ε χ η
τ η ν Π Ρ Ω Τ Ο Β Ο Υ Λ Ι Α Ν τ ώ ν ε π ι χ ε ι ρ ή σ ε ω ν ε ν τ ό π φ κ α Ι χ ρ ό ν φ π ρ ό π ι Χ σ η
Έ λ λ η ν ι κ η ς έ π ι σ τ ρ α τ ε ύ σ ε ω κ α Ι σ υ γ κ ε ν τ ρ ώ σ ε ω ς
- Ε ι ς τ η ν δ χ ϋ ρ ω σ ι ν τ ή ς π ρ ο ς Σ ε ρ ί α ν Ά λ α ν ι κ ή ς μ ε θ ο ρ ί ο υ δ ι α τ η ν ε
ς ο ι κ ο ν ό μ η σ ι ν δ υ ν ά μ ε ω ν ύ π ε ρ τ ο σ κ α τ α τ η ς Έ λ λ ά δ ο ς π ο λ έ μ ο υ
2) Δ L ά τ α ξ L ς κ α t Δ υ ν ά μ ε L ς
Η δ ι ι Χ τ α ξ ι ς ώ ς κ α Ι ά λ λ α χ ο σ έ κ θ έ τ ο μ ε ν τ γ ρ α μ μ ι ή ν ε υ κ λ ι μ α κ ώ
90
21 Τ γ μ α τ α
8 »
24 »
" θ 1 θ 1 .., θ •
σ ε ω π ρ ο ς τ α ς κ α τ ε υ υ ν σ ε ι κ υ ρ α ς π ρ ο σ π α ε α ς η τ α ς κ α τ ε υ υ ν σ ε ι τ ο Ο υ π
κ ε ρ ω τ ι κ ο Ο ι γ μ ο υ
Α Ι κ α τ α τ Ύ ν ε ν α ρ ξ ι ν τ ω ν ε π ι χ ε ι ρ ή σ ε ω ν Ί τ α λ ι κ α Ι ο υ ν ά μ ε ι ς ά ν ή ρ χ ο ν τ ο
Έ ν α γ Ρ α μ μ Ώ
- Ε Ι ς π ε ρ ι ο χ Ύ ν Κ ο ρ υ τ σ ά ς
- Ε Ι ς π ε ρ ι ο χ Ύ ν Π ί ν δ ο υ
- Ε Ι ς π ε ρ ι ο χ Ύ ν Η π ε ί ρ ο υ
Έ ν ε φ ε δ ρ ε ί
- Ε Ι ς π ε ρ ι ο χ Ύ ν Έ λ Ο α σ α ν
κ α Ι Ί Ι ψ ά ν γ ω ν 18 Τ ά γ μ α τ α
Σ ύ ν ο λ ο ν α γ μ Χ τ ω ν 71»
Ε Ι ς τ α ϋ τ α δ έ ο ν ν σ π ρ ο σ τ ε θ ϋ σ ι 10--12 Ά λ β α ν ι κ α Ι α γ μ α τ α
3) Δ υ ν α μ κ ό τ η ς τ η ς Ί τ α λ ι κ η ς Μ ε Ρ α Ρ Χ ι ς
Έ κ ά σ τ η Ί τ α λ ι κ Ύ Μ ε ρ α ρ χ ί α ά π ε τ ε λ ε Τ τ ο
- Έ ξ ε ξ Τ α γ μ ά τ ω ν ε ν ι α ι ε Τ χ ο ν π ε ρ ι σ σ ό τ ε ρ α .
- Έ ξ έ ν ο ς Τ ά γ μ α τ ο ς Π ο λ υ β ό λ ω ν Ι σ ο ο υ ν ά μ ο υ ε ί ς π υ ρ ά π ρ ο ς Σ ύ ν τ α γ μ α
Ι ε ζ ι κ ο υ
- κ δ ύ ο Σ υ ν τ α γ μ ά τ ω ν Π υ ρ ο δ ο λ ο ω ϋ
- Έ ξ έ ν ο ς Τ γ μ α τ ο ς Ά λ β α ν ν Τ ι α Ι ε κ π ε ρ ι σ σ ο τ έ ρ ω ν ά λ λ ω ν α γ μ
τ ω ν δ ι α φ ό ρ ω ν ά λ λ ω ν κ α τ η γ ο ρ ι ω ν Μ ε λ α ν ο χ Ι τ ω ν ε ς κ λ π
Έ κ α σ τ ο ν Σ ύ ν τ α γ μ α ι Π ε ζ κ τ Ο ρ γ α ν ι κ ω ς π ρ ο ι κ ι σ μ έ ν ο ν δ ι α λ ό χ ο υ δ λ
μ ω ν τ ω ν 81 κ α Ι λ ό χ ο υ δ λ μ ι δ ί ω ν
Ε κ ά σ τ η μ ο ί ρ α Π υ ρ ο ο λ ω ν ά π ε τ ε λ ε Τ τ ο ε κ τ ρ ι ω ν Π υ ρ ο δ ο λ α ρ χ ι ώ ν κ α ι ε κ ά
σ τ η Π υ ρ ο Ο ο λ α ρ χ ί α ε Τ χ ε ν 6 π υ ρ ο β ό λ α ν α ν τ ι τ ω ν 4 τ η ς ή μ ε τ έ ρ α ς ή τ ο ι ή '1-
τ α λ ι κ Ύ Μ ε ρ ο ψ χ Ι α δ ι έ θ ε τ ε ν 54 π υ ρ ο β ό λ α ν α ν τ ι 24 τ η ς Έ λ λ η ν ι κ η ς
Έ κ τ ω ν ν ω ε ξ ά γ ε τ α ι δ τ ι ή Ί τ α λ ι κ η Μ ε ρ α ρ χ ί α Π ε ζ ι κ ο υ ή τ ο π ο λ ί σ χ υ
ρ σ τ έ ρ α τ η ς ή μ ε τ έ ρ α ς ε Ι ς Π Ι Ρ κ α ι σ η δ σ ο ν ά φ ο ρ ά τ Ύ ν ε ί ς Π ε ζ ι κ ο ν δ ύ ν α μ ι ν
Κ α τ ά σ υ ν έ π ε ι α ν ή κ α τ α τ η ν ε ν α ρ ξ ι ν τ ω ν ε π ι χ ε ι ρ ή σ ε ω ν δ υ ν α μ ι κ ό τ η ς τ ο α
Ί τ α λ ι κ ο Ο Π ε ζ ι κ ο υ μ ε τ α φ ρ α ζ ο μ έ ν η ε Ι ς Τ ά γ μ α τ α ά ν ή ρ χ ε τ ο ε Ι ς 70-80 τ ο ι
α ϋ τ α ή Ο υ ν α μ ι κ ό τ η ς ε Ι ς Π υ ρ ο ο ο λ ι κ ο ν ή τ ο τ ο υ λ ά χ ι σ τ ο ν ύ π ε ρ δ ι π λ α σ ι α ε Ι ς Α ε
ρ ο π ο ρ ί α ν π ο λ λ α π λ α σ ί ω ; ύ π ε ρ τ ε ρ α ε Ι ς ρ μ α τ α ν ε υ σ υ γ κ ρ ί σ ε ω ς τ η ς Έ λ λ ά ο ο
μ ή δ ι α θ ε τ ο ύ σ η τ ο ι α ϋ τ α
Έ π Ι π λ έ ο ν δ π ε ρ κ α Ι τ ο ο ύ σ ι ω δ έ σ τ α τ ο ν Τ ι σ τ ρ α τ η γ ι κ η Ο ι ά τ α ς ι ς η τ ο ε
λ η μ μ έ ν η ε κ τ ω ν π ρ ο τ έ ρ ω ν κ α Ι α Ι Μ ο ν ά ο ε ς ή σ α ν ε ν α ν τ ι τ ω ν α ν τ ι κ ε ψ ε ν ι κ ω Ί Ι
σ κ ο π ώ ν τ ω ν π ρ ο π ά σ η ς ε ν ά ρ ξ ε ω ς τ ώ ν ε π ι χ ε ψ ή σ ε ω ν η μ ά λ λ ο ν π ρ ο τ ς Κ Ύ ρ ύ
ξ ε ω ς τ ο Ο π ο λ έ μ ο υ
Β ο ν Ε Λ Λ Η Ν Ε Σ
1) Π Ρ ο π α Ρ α σ κ ε υ ή
Ο Έ λ λ η ν ε ς π ρ ο τ η ς π ι ά σ ε ω ς τ ω ν Ι τ α λ ώ ν ε Ι ς τ η ν Ά λ α ν Ι α ν 0';-
91
,
'-
ο έ ν Ι ο ι α Ι τ ε ρ ο ν σ τ ρ α τ η Υ Ι Κ Ο Υ μ έ Τ Ρ Ο Υ ά σ φ α λ ε Ι α ς ε ί χ ο ν λ ά β ε ι Ύ opycXvwcrtv τ ο υ
ε δ ά ψ ο υ ς ε ί χ ο ν ν ε Ρ Υ ή σ ε ι ν α ν τ ι τ η ς Ά λ β α ν ι κ η ς μ ε θ ο ρ ί ο υ
Ά π ο τ η ς ά π ο ι Ο σ ε ω ς δ μ ω ς κ α Ι κ α τ α λ ή ψ ε ω ς τ η ς Ά λ β α ν ί α ς κ α τ έ σ τ η ε μ
ψ α ν ε ς δ τ ι ά π ώ τ ε ρ ο ς π ο λ ι τ ι κ ό ς σ κ ο π ό ς τ ω ν Ι τ α λ ω ν δ ε ν ή τ ο ν α π ε ρ ι ο ρ ι σ θ ώ σ ι
ε ν Ά λ β α ν Ι ά λ λ ά χ ρ η σ ι μ ο π ο ι ο υ ν τ ε ς τ α ύ τ η ν ώ ς β ά σ Ι Υ ε ξ ο ρ μ ή σ ε ω ς έ π ε
κ τ α θ ω σ ι ν π ρ ο ς π σ α ν κ α τ ε ύ θ υ ν σ ι ν δ ι α τ η ν έ π α ν ί δ ρ υ σ ι ν τ η ς ά ρ χ α ί α ς Ρ ω μ α
κ η ς Α Ο τ ο κ ρ α τ ο ρ ί α ς
Η Ε λ λ α ς η ρ χ ι σ ε κ α Ι ά μ έ σ ω ς μ ε τ α τ η ν ά π ο β Ι α σ ι ν κ α Ι β ρ α δ ύ τ ε ρ ο ν ν
λ α μ β ά ν η μ έ τ ρ α τ ι ν ά σ χ έ σ ι ν ε χ ο ν τ α μ ε τ η ν π ύ κ ν ω σ ι ν τ ώ ν ε ν Η π ε ί ρ φ κ α Ι Δ ι
τ ι κ Μ α κ ε δ ο ν ί μ ο ν ά δ ω ν π ρ ο ς Φ λ ώ ρ ι ν α ν Κ α σ τ ο ρ ϊ α ν κ α Ι Ι ω ά ν ν ι ν α κ α τ ε υ θ ύ ν
σ ε ω ν
Ά λ λ α π ά ν τ α τ α ϋ τ α έ γ ί γ ν ο ν τ ο ό π ό τ δ ν δ ι π λ ο ϋ ν ψ σ ο ν ά ψ ν ο ς μ ή π ω
π α ρ ε μ π ο δ ι σ θ ώ σ ι ν ό π ό τ η ς Ί τ α λ ί α ς δ ι α δ ι α μ α ρ τ υ ρ ι ώ ν κ α Ι ά π ε ι λ ώ ν ά ψ τ έ ρ
μ ή π ω ς π ρ ο κ α λ έ σ ω σ ι τ η ν α υ ξ η σ ι ν τ ώ ν Ι α λ ι κ ω ν μ έ τ ρ ω ν ε ν Ά λ α ν ί δ ε ο ο μ έ
ν ο υ Ο Τ Ι α δ τ η ώ ς μ ε γ ά λ η δ ό ν α μ ι ς δ ε ν ε σ τ ε ρ ε ϊ τ ο τ ο ι ο ύ τ ω ν λ λ ά ψ θ ό ν ω ς ο ι έ
θ ε τ ε ν
Η Ε λ λ ά ς π α ρ ω ω λ ο υ θ ο ϋ σ α μ ε τ τ ν ε ν α ρ ξ ι ν τ ο υ π ο λ έ μ ο υ τ ω ν Γ ε ρ μ α
ν ώ ν π ρ ο ς τ ο ί ι ς Ά γ γ λ ο γ ά λ λ ο υ ς τ η ν γ ε ν ι κ η ν ε ν Β α λ κ α ν Ι ο ι ς κ α τ ά σ τ α σ ι ν τ ι
ύ π ε χ ρ έ ω σ ε ν δ λ ο υ τ ο ί ι ς Β α λ κ α ν Ι ο υ ς Τ ο ύ ρ κ ο υ ς Β ο υ λ γ α ρ ο υ τ Σ έ ρ υ ς κ λ π
ν α λ ά ω σ ι μ έ τ ρ α τ ι ν α δ ι α τ η ν σ τ ρ α τ η γ ι κ ή ν τ ω ν π ρ ο κ ά λ υ ψ ι ν κ α Ι ά σ ψ ά λ ε ι α ν
ώ ν τ ο κ υ ρ ι ώ τ ε ρ ο ν ή τ ο τ ρ η σ ι ς ό π ο τ α δ π λ α ά ρ κ ε τ ώ ν χ ι λ ι ά δ ω ν ά ν δ ρ ώ ν ε κ ά
λ ε ι κ α ι α δ τ η δ ι α δ Ο Χ Ι Κ ώ ς ό π ο τ α δ π λ α ν α μ Ι α ν ή λ ι κ Ι α ν έ φ έ δ ρ ω ν π ρ ο ς σ υ μ
λ ή ρ ω σ ι τ η ς ε Ι ς τ α ν έ α δ π λ α ε κ π α ι δ ε ύ σ ε ώ ς τ ω ν
Η ν α μ ι ς τ η ς κ λ ά σ ε ω ς τ α ύ τ η ς δ μ ο υ μ ε τ α τ η ς τ ο ι α ύ τ η τ ώ ν ε ν δ π λ ο ι
δ ύ ο τ ε λ ε υ τ α ί ω ν ε ν ε ρ γ ω ν ή λ ι κ ι ω ν ε π έ τ ρ ε ψ ε ν δ π ω ; κ α Ι ε ν α ν τ ι τ η ς Β ο υ λ γ α ρ ι
κ η ς κ α Ι ε ν α ν τ ι τ η ς Ά λ α ν ι κ η ς μ ε θ ο ρ ί ο υ π ρ ο ϋ π ά ρ χ ο υ σ ι ν α ί σ τ ο ι χ ε ι ώ δ ε ι δ υ
ν ά μ ε ι ς δ ι α τ η ν ε ξ α σ ψ ά λ ι σ ι ν τ η ς σ τ ρ α τ η γ ι κ η ς π ρ ο κ α λ ύ ψ ε ω ς κ α ι ά σ ψ α λ ε ί α ς
π ρ ο ς π ρ α γ μ α τ ο π ο ί η σ ι ν τ η ς έ π ι σ τ ρ α τ ε ύ σ ε ω τ κ α ι σ τ ρ α τ η γ ι κ η ς σ υ γ τ ε ν τ ρ ώ σ ε ω τ
2) Ε ί δ ι κ η Κ α τ ά σ τ α σ ι ς
Η ε Ι δ ι κ η Ε λ λ η ν ι κ η σ τ ρ α τ ι ω τ ι κ ή κ α τ ά σ τ α σ υ ε ν α ν τ ι τ η ς Ά λ β α ν ι κ η ς μ ε
θ ο ρ ί ο υ κ α τ α τ η ν η ν Ό κ τ ω σ ρ Ι ο υ 1940, κ α θ η ν Ό λ ω ς α Ι ψ ν ι δ ι α σ τ ι κ ώ ς ε Κ Ύ ρ υ
* Σ μ λ η ρ ι ι μ ι α τ ι χ ω ό π ε ρ τ η Έ λ λ η ν ι κ η ά π ό Φ ε ω ς σ υ ν Μ η τ ο κ ι ί τ ω θ ι δ π ε ρ η ϋ φ
τ α ς π ο τ ά δ ι π λ α Έ λ λ η ν ι κ α ς Δ υ ν Ο Ο μ ι ε ι ς Ή Έ λ Η ς έ κ ι λ ε ι ά ν ά ι μ Ι ι σ ν λ ι κ ι σ ν έ φ έ ι θ ρ ω ν
υ π ό τ α π λ έ π Ι ε ν α μ η ν σ Ύ ι η ν έ κ Μ τ ι ο υ μ η ν ό ς ε κ σ λ ε ϊ τ ι ο fj έ μ έ ν η η λ ι κ Ύ ι τ ι ς
έ ν τ ό ς τ ο ϋ μ η ν ό ς ά ι ι κ ο ο θ ο τ α Τ ν κ ι σ ι τ α τ ό ν τ ρ έ χ ο ν τ ι μ η ν α ό Ύ ι Ρ
ε τ ο ι σ α ν
ο π ό τ α λ α
ή λ ι κ ι χ ι ν ι έ φ έ δ ρ ω ν τ η ς ι ό σ ε ω ς τ ω Ν τ ε λ ε υ τ σ Ι ω ν σ υ ν τ ε λ ο ψ έ ν η ς μ έ χ ρ ι τ έ λ ο υ ς Ι δ ο υ μ η
ν ό ς Ο Ι Ί α λ ι Ι έ κ υ α Τ ο ν π ό ι λ ι ε μ ο ν κ σ τ α τ η ς Έ λ λ Ο Ο δ ο ς τ ν η ν Ό κ τ ω ρ Ι ο Α λ
λ α κ α τ α τ η ν ν ω ι μ ι ε ρ ψ η ν ι χ ι ν ι ε ι ι Ρ Ι ι σ Χ ο ν τ ο ι π ό τ ά δ λ κ α Ι α Μ ο ή λ ι κ σ ι έ φ δ ρ ω ν α ί
τ ι ν ε ς κ α Ι '1Ocx.p Θ μ ε ι ν ι ι χ ι ν ι π ό τ α δ π λ Χ ι π ι ρ γ μ α <I.roep έ π έ τ Ρ ι ε φ ε ν ε Ι τ ο ε ν ι κ ό ν Έ λ λ ψ ι κ ο ν
Έ π ι τ ε λ ε Τ Ο ν ν ι δ ι ω θ έ ι σ Ύ ρ κ ε τ ι ς ν μ ε ι ς ι ι τ Ύ ν σ τ ι α τ η γ ι κ Ύ ν κ ά λ υ ψ ι ν κ σ Ι σ σ φ λ ε ι α ι ν
Π ί τ ά σ υ ν έ π ε ι α ν Μ ν α τ α Ι τ ι ς ν α ε !f7t η , ο τ ι 11 ύ π ε ι σ Ι α π λ η Ρ ο φ ο ρ ι ω ν τ ω ν Ί τ α λ ω ν ό σ τ έ ρ η σ Ζ ν
έ π Ι τ σ σ σ η μ ι ε Ι ο υ κ α Ό σ π λ Κ τ κ ά
92
χ θ η ύ π ο τ ω ν Ι τ α λ ώ ν δ κ α τ α τ ή ς λ λ ι ς π ό λ ε μ ο ς τ ν γ ε ν ι κ α ί ς γ ρ α μ
μ α Τ ς Τ ι ι κ λ υ θ ς
Σ ί Τ Ι Α Τ Η Γ Ι Κ Η Α Σ Φ Α Λ Ε Ι Α
Κ Α Ι Ο Ρ Γ Α Ν Ω Σ Ι Σ Ί Ό Π θ Ω
α Δ ό ν α μ ι ς π ρ ο κ α λ ύ ψ ε ω ς κ α Ι σ τ ρ α τ η γ ι κ ή ς σ ς Ρ α λ ε Ι α ς
_. Έ ν Η π ε ϊ ρ φ VHI Μ ε ρ α ρ χ Ι α σ υ ν ο λ ι κ ή ς υ ν ι μ ε ω ς 14 Τ α γ μ ά τ ω ν 10
Π υ ρ ο λ α ρ χ ι ω ν κ α Ι ε π ι π λ έ ο ν 3 Τ ά γ μ α τ α κ α Ι 4 Π υ ρ ο λ α ρ χ Ι α ι Σ ύ ν ο λ ο ν 17
ι γ μ α τ α 14 Π υ ρ ο δ ο λ α ρ χ ί α ι
- Ε Ι ς π ε ρ ι ο χ η ν Π Ι Ν Δ ο Α π ό σ π α ο μ Ε κ 3 Τ α γ μ ά τ ω ν κ α Ι 1 Π υ ρ ο Ό ο
λ α ρ χ Ι α ς
- Έ ν Δ υ τ ι κ Ώ ι κ ε δ ν Ι Ή Ι Χ Μ ε ρ α ρ χ Ι α ε κ 10 Τ α γ μ ά τ ω ν 8 Π υ ρ ο
λ α ρ χ ι ω ν κ α Ι ή ι ν Τ α ξ ι α ρ χ Ι α ξ 8 α γ μ ι τ ω ν κ α Ι 5 Π υ ρ ο θ ο λ α ρ χ ι ώ ν Σ ύ
ν ο λ ο ν 19 Τ ά γ μ α τ α κ α Ι 14 Π υ ρ ο Ό ο λ α ρ χ Ι α ι Γ ε ν ι κ ο ν σ ύ ν ο λ ο ν ο υ ν ά μ ε ω ν tv τ φ
Ά λ Ό α ν ι κ φ μ ε τ ώ π φ κ α τ α τ α ς π ρ ώ τ α ή μ έ ρ α ς τ ω ν ε π ι χ ε ι ρ ή σ ε ω ν 38 Τ ά γ μ α τ α
κ α Ι 28 Π υ ρ ο λ α ρ χ Ι α ι τ ω ν 4 Π υ ρ λ ω ν .
6') Δ ι ι τ α ξ ι ς ο υ ν ά μ ε ω ν
- Έ π Ι τ ή ς κ α τ ε υ θ ϋ ν σ ε ω τ Κ ο ρ υ τ σ ά ς - Φ λ ω ρ Ι ν η ς 8 ι γ μ α τ α κ α Ι 5 Π υ
ρ ο Ο ο λ α ρ χ ί α ι ,
- Έ π Ι Τ ή ς Κ ε θ ύ ν
σ
ε ω ς
Μ ό ρ ο α -m;l Γ ς ρ ο ς Κ α ι σ τ ο ρ ι α ν κ α Ι
ζ ι ν η ν 10 ι γ μ α τ α κ α Ι 8 Π ρ ο Ο ο λ α Ρ Χ Ι α ι
- Έ π Ι τ ή ς κ α τ ε θ ύ ν σ ε ω ς Π ί ν δ ο υ 3 Τ ά γ μ α τ α κ α Ι 1 Π ρ ο λ α Ρ χ Ι α
- Έ π Ι τ ή ς κ α τ ε υ θ ϋ ν σ ε ω Ι ω α ν ν Ι ν ω ν κ α Ι τ ω ν Ε κ α τ έ ρ ω θ ε ν τ α ύ τ η ς ο ε

τ ε ρ ε υ ο υ σ ώ ν 14 Τ ά γ μ α σ α ι κ α Ι 10 Π υ ρ ο λ α ρ χ Ι α ι
Έ π Ι τ ή ς κ α π ε ι θ ύ ν σ ε ω ς θ ε σ π Ρ α Ό Ι α ς - Κ ά τ ω Κ χ λ α μ ά Π 3 ι γ μ τ χ
κ ι χ Ι 4 Π υ λ α Ι α ι
γ Ά π ο σ τ ο λ α
Ά ρ χ ι κ ω ς ό π ο τ ή ς Ά ν Έ λ λ η ν ι κ ι η ς Σ τ ρ Δ ι ο ι κ ή σ ε ω ς ε Ι χ ε ν ι π ς α σ ι σ θ ή
Τ ι ε ψ α ρ μ ο γ η τ ή ς ο π ε ρ ι π τ ώ σ ε ω τ τ ο ο σ χ ε δ Ι ο υ έ λ ι γ μ ο σ ή τ ο ι κ ά λ υ ψ ι ς τ ω ν π α
τ ε υ θ ύ ν σ ε ω ν π ρ ο ς θ ε σ σ α λ ο ν Ι κ η ν Π α λ α ι ν Έ λ λ ά Ο α κ α Ι Ί ω ά ν ν ι ν α ο ι ι ν ι
σ χ έ σ ε ω ς τ η ς έ χ θ ρ ι κ ι η ς π ρ ο χ ω ρ ή σ ε ω ς π ρ ο τ η ς γ ε ν ι κ ή ς τ ο π ο θ ε σ ί α τ Λ Ι μ ν η Π ρ έ
σ π χ λ α ι μ Ο ς - Β ά ι ρ μ π ι α δ Ρ ο ς Φ λ α τ σ ά τ α δ ρ ο ς - Ψ ω ρ ι ι ρ ι κ ο δ ς Σ Ό ι υ ό ς
ο ρ ο ς - Σ μ ό λ ι κ α ς δ ρ ο ς - κ μ λ Ι Χ δ ρ α ς - Έ λ α Ι α - α λ ι μ ς Ά λ λ α
ε ν ο ε Ι ξ ε ι ς ι λ α μ α ν ό μ ε ν α ι ο ι α τ ν τ α λ ι κ ν σ υ γ κ έ ν τ ρ ω σ ι ν ι ν τ ν έ ν τ ύ
π ω σ ι ν δ τ ι ο δ τ ο ι θ ε ν ή ρ γ ο υ ν ε π ι θ ε τ ι κ ω ς π ρ ο ς τ ν κ α τ ε ύ θ υ ν σ ι ν τ ω ν Ί ω α ν ν Ι ν ω ν
κ α Ι α μ υ ν τ ι κ ω ς Τ ι έ π ι θ έ σ ε ι α ν τ ι π ε ρ ι σ π Ι Χ σ μ ο σ π ρ ο ς τ ν κ α τ ε ύ θ υ ν σ ι ν τ ή ς Δ υ τ
Μ α κ ε Ο ο ν Ι α ς Η ε ν τ ύ π ω σ ι ς α δ τ η γ α γ ε ν τ η ν Ε λ λ η ν ι κ η ν Δ ι ο Ι κ η σ ι ν ν α ι ν ι θ ε ω
ρ ή σ η τ η ν ε ί ς τ ο Σ χ έ δ ι ο ν ε λ ι γ μ ο σ ε κ ψ ρ α ζ μ έ ν Ύ ν Ι δ έ α ν έ ν ε ρ γ ε Ι α ς Τ Ύ ς ι ς π ρ ο ς
τ ο τ μ μ Χ 't'Yj' Δ υ τ ι κ ς Μ α κ ε Ο ο ν Ι α ς κ α Ι ν π ρ ο σ θ έ σ η ε ς τ ο ϋ τ ο π ε ρ ι ω ρ ι σ μ έ ν η
έ κ τ σ ε ω ς ι ε π ι θ ε τ ι κ ς έ ν ε ρ γ ε Ι α ς π ρ ο ς σ υ γ κ ρ ά τ ι σ ι ν τ ω ν ν α ν τ ι ε χ θ ρ ι κ ώ ν δ υ ν ά
μ ε ω ν ε π ω ψ ε λ ε Ι τ ω ν ε ν Ή π ε Ι ρ φ Ε λ λ η ν ι κ ώ ν τ ο ι ο ύ τ ω ν Α ί σ χ ε τ ι κ α Ι δ Ο Υ
γ ί α ι ε ξ ε Ο ό θ η σ α ν τ η ν 16-9-40, η τ ο ι 12 μ έ ρ α ς π ρ ο τ ο α π ο λ έ μ ο υ Κ α τ α σ υ
ν έ Π Ε ι α ν α ί ά π ο σ τ ο λ α π ε ρ ι λ η π τ ι κ ω ς ε ί χ ο ν ο ϋ τ ω
- ν π ι Μ ε ρ α ρ χ ί α κ α Ι λ ο ι π ά ε ν Η π ε ι ρ φ Ο υ ν ά μ ε ι ς
Ά π ό ψ ρ α ξ ι ς τ ω ν π ρ ο ς Θ ε σ σ α λ ϊ α ν κ α Ι Α ί τ ω λ ο α κ α ρ ν α ν Ι α ν κ α τ ε υ θ ύ ν σ ε ω ν
δ υ ν α μ έ ν η ν α λ ό γ ω ς τ ς κ α τ α σ τ ά σ ε ω τ ν α Ι π ι ο ι ω χ θ Ύ ε ί τ ε έ π τ ς τ ο π ο θ ε σ ί α
Έ λ α Ι α - α λ α μ ε Τ τ ε ε π ι τ ς τ ο ι α ύ τ η ς Μ έ τ σ ο ι ν - Α ρ α χ θ ο ς ε τ ε κ α Ι έ π Ι
ε ν Ο ι α μ έ σ ο υ τ ο ι α ύ τ η ς
- Τ Σ Δ Μ Τ μ η μ α Σ τ α τ ι ς Δ υ τ Μ α κ ι ε ο ο ν ί α ς .
1) Σ υ γ κ έ ν τ ρ ω σ ι ς τ ς Ι Μ ε ρ α ρ χ ί α ς ε ν τ π ε ρ ι χ Κ α λ α μ π ά κ α ς κ α Ι έ π
θ ε τ ι κ η ε ν έ ι ρ γ ε ι α τ α υ τ η ς ε τ ε δ ι α μ α ί ν η ς - Κ ε ρ ά ο ο ο ο ν - έ α ν η
π ρ ο ς Λ ε σ κ Ι κ ι η τ ο ι δ ι Σ α μ α ρ Ι ν α ς π ρ ο ς Έ λ ά τ η ν η τ ι π ρ ο ς Δ Ι κ ο ρ ψ ο ν κ α τ Χ
τ ω ν π λ ε υ ρ ω ν τ ο α μ έ ξ ο ν α τ ν μ α ξ ι τ ν Μ έ ρ τ ζ α ν ι - Ι ω ά ν ν ι ν α ε ν ε ρ γ ο υ ν τ ο ς
ε χ θ ρ ο α Η Μ ε ρ α ρ χ ί α α δ τ η ε ί ς ο υ σ μ ε ν Ύ π ε ρ ί π τ ω σ ι ν θ gnPEne ν α ε ζ α σ ψ α λ
σ η ά μ υ ν τ ι κ Ο ν μ έ τ ω π ο ν σ υ ν δ έ ο ν τ ο δ ε ζ ι ο ν τ ς ν π ι Μ ε ρ α ρ χ ί α ς κ α Ι τ ο ρ ι
σ τ ε ρ δ ν τ ο υ Τ Σ Δ Μ Η π σ τ λ α ϋ τ η δ ε ν ε π α γ μ α τ π ι θ η ε ν τ π ρ ά ξ ε ι
δ ι ό τ ι ε ν ω ε χ ε ζ η τ η θ Ύ έ π ι σ τ ρ ά τ ε υ σ ι τ ς Ι Μ ε ρ α ρ χ Ι α ς π ρ ο τ η ς κ η ρ ύ ξ ε ω ς
τ ο υ π ο λ έ μ ο υ δ ε ν έ ν ε κ ρ ί θ η α ϋ τ η Κ α τ α σ υ ν έ π ε ι α ν Τ ι π ρ α γ μ α τ ο π ο Ι η σ Ι ς τ η ς c-
π ε ζ η τ ή θ η ν χ θ Ύ ε ί ς π έ ρ α ς κ α τ α τ ν έ π ι σ τ ρ ά τ ε υ σ ι ν κ α Ι μ ε τ α ύ τ ν
2) Έ π ι ι θ ε τ ι κ α ε γ χ ε φ μ τ ι α έ ν τ Ώ π ε ρ ι ο χ Ώ τ ο υ ά π ο σ π ά σ μ α τ ο ς Π ί ν δ ο υ ί
τ η ν κ α τ ά λ η ψ ι ν σ η μ ε ί ω ν τ ς μ ε θ ο ρ ί ο υ π ρ ο ς ά π ε ι λ η ν τ ς μ α ς ι τ ς Λ α σ κ ο ο Ι κ ι
- Έ ρ σ έ κ α Ο Π ά π σ τ λ α ύ τ η δ ε ν ε π ε τ ε ύ χ θ η ε ν τ Ώ π ρ ά ξ ε ι δ ι ό τ ι τ ο π
σ π α σ μ α Π ί ν δ ο υ α ί ψ ν ι δ ι ά σ θ η κ α Ι σ υ ν ε π τ ϋ χ θ η .
3) Έ Π Ι θ ε τ ι κ ά ε χ ε φ ψ τ α ε Υ ή π ε ι ρ ι χ Ψ ω Ρ Ι Ρ Ι Κ α - Λ ί ι μ ν η δ ι ι τ η ν
ό λ κ λ ω σ ι ν τ ς μ ε θ ο ρ ι α Κ ς nepLoxij; π ρ ο ς Ύ μ Ι υ ρ γ ί α ν ν τ ι π ε ρ ι σ π α σ μ ο α ε π
ω ψ ε λ ε Ι θ ε ά τ ρ ο υ έ π ι χ ε φ σ ε ω ν Η π ε ί ρ ο υ
4) Έ π ι θ ε τ ι κ α Ι ε π ι χ ε φ σ ε ι ς ε ψ δ σ ο ν ε π ρ α γ μ α τ ο π ο ι ε ί τ ο σ υ γ κ έ ν τ ρ ω
σ ι ς τ ω ν μ έ σ ω ν ι τ η ν κ α τ ά λ η ψ ι ν τ ο ϋ ο γ κ ο υ τ η ς Μ ό ρ ο α ς π ρ ο ς Ύ μ Ι υ ρ
γ ί α ν π Ι ι σ η ς σ α ρ ω τ έ ρ
ι ο υ
ά ν τ ι π ε ρ ι σ π α μ ι ο υ έ π ω φ ε λ ε ί τ ο υ θ ε ά τ ρ ο υ τ ς Ή
π ε ί ρ ο υ κ α Ι ε ν π ε ρ ι π τ ώ σ ε ι κ α τ α λ ή ψ ε ω ς ε ν δ λ φ η έ ν μ έ ρ ε ι τ ς Ή π ε ί ρ ο υ ό π ό
τ ω ν Ί τ α λ ω ν δ ι τ ν π ό Κ Τ Ύ σ ι ν ν τ ι σ τ α θ μ ί σ μ α τ ο ς ό π ε ρ μ ω ν
5) Ο ρ γ ά ν ω σ ι ς ι ε Ο ά ψ ο υ ς
ι α ύ Τ Ύ ε ί χ ε ϊ ί ν ε ι ε π ι τ ς τ ο π ο θ ε σ ί α τ ς π ε ρ ι π τ ώ σ ε ω τ 6' κ α Ι ά π ε τ ε
λ ε ϊ τ ο π ο δ λ ω ς σ τ ο ι χ ε ι ώ δ η Ρ ϊ α ε κ σ τ ρ α τ ε ί α ς
Σ υ ν ί σ τ α τ ο ο έ
- Α π ο ό ρ μ τ Χ μ ι Χ Ύ ς μ auvexij.
- Ά ν τ ι α ρ μ α τ ι κ α κ ω λ ό μ ι ι τ Υ
- Π ρ ό χ ε ι ρ α σ κ έ π α σ τ ρ α
- Ά ν π τ υ γ μ έ ν ν σ υ ρ μ α τ ό π λ ε γ μ α έ π Ι τ ω ν κ υ ρ τ ω τ έ ρ ω ν κ α τ ε υ θ ύ ν σ ε ω ν
π ρ ο ε ύ α ι Θ Ύ ι τ ω ν τ ι ν ω ν π ε ι ρ ι ο χ ω ν
94
Λ Ο Ι Π Α Ι Δ Υ Ν Α Μ Ε Ι Σ Ξ Η Ρ Α Σ Κ Α Ι Α Ε Ρ Ο Σ
α '] Σ τ ρ α τ ό ς η ρ ς
Η Ε λ λ α ς ε κ τ ω ν έ π ι σ τ ρ α τ ε υ θ ε ι σ ώ ν ύ π ο τ α ύ τ η ς δ υ ν ά μ ε ω ν δ ι έ θ ε σ ε ν Ei;
Μ ε γ ά λ α ς Μ ο ν ά δ α ς δ ι α τ ο ν λ λ η ν τ λ ι κ ν π ό λ ε μ ο ν π ρ ο ο δ ε υ τ ι κ ω ς σ υ μ π ε ρ ι
λ ι χ μ α ν ο μ ε ν ω ν κ τ ω ν π ρ ο μ ν η σ θ ε ι σ ω ν δ υ ν ά μ ε ω ν π ρ ο κ α λ ύ ψ ε ω ς κ α Ι σ τ ρ α τ η γ ι
κ ς ι χ σ φ α λ ε Ι α ς
- Μ ε ρ α ρ χ ί α ς Π ε ζ ι κ ο υ 15.
- Μ ε ρ α ρ χ Ι α ς Ι π π υ ω ϋ 1%:
- ρ τ α 1) ά λ λ α ι η χ ο ο ν ο κ ί Τ α μ έ σ α δ ε ν ο ι έ ι θ ε τ ε ν ή Ε λ λ ά ς
Ή σ υ ν ο λ ι κ ή δ ύ ν μ ι ς τ ο ϋ ε ν γ έ ν ε ι ε ι ς τ ο Ά λ α ν ι κ ο ν μ έ τ ω π ο ν χ ρ η σ ι μ ο
π ο ι η θ έ ν τ ο ς Έ λ λ η ν ι χ ο υ Σ τ ρ α τ ο ϋ σ υ μ π ε ρ ι λ α μ α ν ο μ έ ν ω ν κ α Ι τ ω ν μ ε τ ό π ι σ θ ε ν τ ο Ο
θ ε ά τ ρ ο υ τ ο ύ τ ο υ τ ω ν ε π ι χ ε ι ρ ή σ ε ω ν ν λ θ ε ν ι χ π ο Τ ς ά ι ρ χ ς μ έ χ ρ ι τ έ λ ο υ ς τ ω ν
ε π ι χ ε ι ρ ή σ ε ω ν ε ι ς 360 χ ι λ ι ά δ α ς ν δ ρ α ς τ ό δ έ σ ύ ν ο λ ο ν τ ο σ έ π ι σ τ ρ α τ ε υ θ έ ν τ ο
Έ λ λ η ν ι κ ο σ Σ τ ρ α τ ο θ κ α Ι κ α τ α ν ε μ η μ έ ν ο υ ε ι ς δ λ α τ α θ έ α τ ρ α ε π ι χ ε ι ρ ή σ ε ω ν Ά λ
ν ι κ ν - υ λ γ ρ ι χ ν κ α Ι Κ ε ν τ ρ ι κ ς Μ α κ ε δ ο ν ί α ς ά ι ν λ θ ε ν ε ι ς 450 χ ι
λ ι ά δ α ς ά ν δ ρ α ς Έ π Ι π λ έ ο ν ε χ λ ή θ η σ α ν χ α Ι 50 χ ι λ ι ά δ ε ς ν ε ο σ ύ λ λ ε κ τ ο ι ο Ύ τ ι ν ε ς
δ ε ν έ ξ ε π α ι δ ε ύ θ η σ α ν λ ά γ φ τ ς Γ ε ρ μ α ν ι κ ς ε ι σ λ ς χ α ι ά ι π ε λ ύ θ η σ α ν ά ι ν έ ν
δ υ τ ο ι
Η λ ε π τ ο μ ε ρ ή ς κ α τ α ν ο μ ή ε χ ε ι ο ϋ τ ω
- Ά λ α ν ι κ δ ν θ έ α τ ρ ο ν Ά ν δ ρ ε ς 360 χ ι λ
- Β ο υ λ γ α ρ ι κ ό ν Θ έ α τ ρ ο ν Ά ν δ ρ ε ς 50 »
- Κ ε ν τ ρ ι χ ή κ ε δ ν Ι α Α ν δ ρ ε ς 35 »
Ε ι ς τ ό Ά λ α ν ι κ ό ν Θ έ α τ ρ ο ν ό π ρ χ ο ν χ ι λ ι ά δ ε ς χ τ ή ν η ά ι π α σ χ ο λ ο υ ν τ α 120
χ ι λ ι ά δ ε ς ά ν δ ρ ε ς Α ν ε ι ς toutou; π ρ ο σ θ έ σ ω μ ε ν 25 χ ι λ ι ά δ α ς ε ι ς τ α μ ε τ ό π ι σ θ ε ν
τ ο υ Θ ε ά τ ρ ο υ τ ο ύ τ ο υ ι έ ν α π μ ε ί γ σ ε Ι ς μ ά χ ι μ α τ μ ή μ Χ τ α ν ι ι μ ι ς ν έ ρ χ ε τ α ι
ε ι ς 210 χ ι λ ι ά δ ε ς ά ν δ ρ α ς
6Ι Σ τ ρ α τ ω Α έ ρ ο ς
Ή δ ύ ν α μ ι ς τ ς Α ε ρ ο π ο ρ ί α ς ν ή ρ χ ε τ ο ε ι ς
- 35 ε ρ π λ ά ν δ ι ώ ξ ε ω ς ε ξ ώ ν Ι κ α ν α δ ι ά μ έ σ ο υ ς π ο λ ε μ ι κ α ς π ο
σ τ ο λ ά ς 28) .
- 11 ε ρ π λ ά ν ν α γ ν ω ρ ί σ ε ω ς κ ι έ λ α φ ρ ο υ μ α ρ δ ι σ μ ο σ έ ξ ώ ν ί κ α
ν α δ ι ά μ έ σ ο υ ς π ο λ ε μ ι κ α ς ά π ο σ τ ο λ α ς 6) .
- 35 ε ρ ο π λ ά ν α μ ρ δ ι σ μ σ ε ξ ώ ν ί χ α ν α δ ι ά μ έ σ ο υ ς ά π ο σ τ ο λ α ς
17) .
- 35 ά ε ρ π λ ά ν σ τ ρ α τ σ υ ν ε ρ γ α σ ί α π α λ α ι ο ϋ τ ύ π ο υ
Α δ τ η έ ν ι σ χ ό θ η α π ο τ ς ε ν ά ρ ξ ε ω ς κ Ι κ α θ δ λ η ν τ ή ν δ ι ά ρ κ ε ι α ν τ ο υ π ο
λ έ μ ο υ π α ρ α τ ω ν Α γ γ λ ω ν δ ι α τ ω ν κ ά τ ω θ ι ε ρ ο π λ ά ν ω ν ό π α ρ ε τ ν ν ι κ ή ν δ ι
ο ί κ η σ ι ν κ α Ι ρ ε τ α ν ν ι κ ό ν π ρ ο σ ω π ι κ ό ν .
- Δ ώ ξ ε ω ς 30. Γ κ λ α ν τ ι α τ ό ρ μ έ τ ω π ο ν
- Δ ι ώ ξ ε ω ς 9 Μ π λ ε ν έ ϊ μ Ά θ ν α ι
- μ ρ δ ι σ μ σ 15 Μ π λ ε ν έ ϊ μ
95
Ά π ό τ ο ϋ Ι α ν ο υ α ρ ί ο υ Ο τ θ η σ α ι ν έ π Ι π λ έ ο ν υ π ό τ ο υ ς Ι Ι ο υ ς Ο ρ ο υ ς
- Δ ώ ξ ε ω ς 24 Χ α ι Ρ κ έ ν
- Β ο ι α ι ρ σ μ ο σ 16 Ο ό έ λ γ κ ο ν
- ι ι ρ δ σ Ι Ι ϋ 12 Μ π λ ε ν έ μ
Έ π Ι π λ έ ο ν ο ό θ η σ α ι ν ε Ι ς τ η ν Έ λ λ 'YjYLxiJV ε ρ ο π ο ρ Ι α ι ν
- Δ ώ ς ε ω ς 12 Γ κ λ α ι ν Τ Ό ό ι ρ
- Β ο μ ο α Ρ Ο σ μ ο ϋ 5 Μ π ι λ ε ν έ ψ η Τ Ι Ο έ ν σ υ ν ό λ φ Δ ι ί ζ ε ω ς 75 κ α ι Ι Β ο μ δ α ρ
Ο σ μ ο ϋ 51.
Κ α τ ά τ α ς έ Π χ ε φ σ ε ς ά ν ω ε ρ ο π ο ρ Ι α ι τ ν ε π α ι ρ κ η ς ν ν τ α Π Ο Κ Ρ θ
α ψ έ ν ό ς ά τ α ς ν ι γ κ α ι ς τ ς μ ι χ η ς ψ έ τ έ ρ ο υ OL' έ π έ μ Ο α ι σ ν έ π Ι τ ω ν λ μ έ
ν ω ν α π ο Ο Ο σ ε ω ς τ ς Ά λ α ι ν Ι α ι ς Α ό λ ώ ν - Δ υ ρ ρ Χ ο ν ο ό ο ε μ Ι α ο ε έ π έ μ
β α ι σ ς τ ο ϋ Γ ε ν Κ ϋ Σ τ ρ α τ η γ ε ί ο υ κ α ι Ι τ ς Ε λ λ 'YjYLxfj; Κ υ β ε ρ ν ή σ ε ω ς π α ι ρ α τ ο ς
Ά γ γ λ ο ι ς έ π έ τ υ χ ε ν δ π ω ς α ι ό ξ η θ δ μ τ ω ν δ ι α τ ι θ ε μ έ ν ω ε ρ ο π λ ι Χ ν ω ν
π ρ ο ς κ α ι ν ή ν έ ξ υ π η ρ έ τ η σ ν τ ω ν ά ν ω δ ύ ο Ά π ο σ τ ο λ ω ν
Δ Ι Α Φ Ο Ρ Ο Ι Ε Φ Ο Δ Ι Α Σ Μ Ο Ι
- Τ α ε Ι ς π υ ρ ο μ α ι χ Κ α ά π ο θ έ μ α ι τ ι Χ μ α ι ς ν ή ρ χ ο ν τ ο π ε ρ ί π ο υ ε Ι ς 9 ν ι χ ς
π υ ρ ο ς π ε Ρ ε λ α ι μ β ν ο ν τ ο κ α ι Ι τ α Π υ ρ ο μ α ι χ ι κ α έ π ι σ τ ρ α τ ε ύ σ ε ω τ
- Τ ά ε Ι ς τ ρ ό Ψ μ α ι ν ο μ η ν κ λ π π ο θ έ μ α ι τ α ι ν ρ χ ν τ
Τ ρ ό Ψ μ α 10-12 η μ ε ρ ω ν
Ν ο ι ι ή 20 μ ε ρ ω ν
Ή ε ν ζ Ι ν η 13 μ ε ρ ώ ν
ν ι Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Ι Σ Γ Ε Γ Ο Ν Ο Τ Ω Ν Α Π Ο Κ Η Ρ Ξ Ε Ω Σ llOAEMOr Μ Ε
Χ Ρ Ι Α Ν Α Λ Η Ψ Ε Ω Σ Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Ε Ω Σ Ο Μ Α Δ Ο Σ Μ Ε Ρ Α Ρ Χ Ι Ω Ν Κ
π α ι ρ ά υ π ο ψ α ι ν ο μ έ ν ο υ
Κ η ρ υ χ θ έ ν τ ο ς τ ο ϋ π ο λ έ μ ο υ μ ε τ α ξ υ Ε λ λ ι Χ ο ο ς κ α ι Ι Ί τ α ι λ Ι α ι ς π ό τ ή ς η ζ
ω ρ α ι ς τ ή ς η ς Ό κ τ ω β ρ Ι ο υ 1940, έ κ η ρ ό χ θ η σ υ ν ι Χ μ α ι κ α ι Ι έ π ι σ τ ρ ά τ ε υ σ ι τ ο
Έ λ λ η ν κ ο ϋ Σ τ ρ α τ ο ϋ π ρ ο ς σ υ γ κ ρ ό τ η σ ν τ ω ν ό π ό τ ο ϋ σ χ ε δ Ι ο υ Ε π ι σ τ ρ α τ ε ϋ σ ε ω ;
π ρ ο δ λ ε π ο μ έ ν ω μ ο ν ι Ο ω ν κ α ι Ι σ χ η μ α ι Τ σ μ ω ν
Ή έ π ι σ τ ρ ά τ ε υ σ ι κ α ι Ι α μ ε τ α φ ο ρ α έ π ι σ τ ρ α τ ε ύ σ ε ω Ι ξ ε τ ε λ έ σ θ η σ α ι ν δ μ α ι
λ ώ ς κ α ι Ι ά ν ε υ έ Π ο ρ α ι ο ν σ ε ω ς Τ ν ο ς έ κ τ ς έ π ε μ Ο ι Χ σ ε ω ς Τ ή ς Ί τ α ι λ κ ς ε ρ ο π ο
ρ Ι α ι ς
Έ π Ι σ η ζ σ τ ρ α ι τ η γ Κ ή ο υ γ κ έ ν τ ρ ω σ ς σ υ ν ε τ ε λ έ σ θ η δ μ α λ ω ς ν ε υ σ ο β α ι ρ ς
τ ι ν ο ς Ι π ι ρ α ι Ο ύ ν σ ε ω ς ε Ι ς τ ά ς μ ε τ α ι ψ ο ρ ι Χ ς τ η ς ε κ μ έ ρ ο υ ς τ ς Ί τ α λ ι κ ς ε ρ ο π ο
ρ Ι α ι ς
Ή μ τ φ ρ ά Ύ έ ν τ ο OL' δ λ ω ν τ ω ν μ έ σ ω ν α Τ ν α ι δ ι έ θ ε τ ε ν ι χ ώ ρ α τ μ ό
π λ ο ι α σ Ο η ρ ό Ο ρ ο μ ο , λ λ α κ α ι Ι ε ν μ Ι γ α μ έ ρ ο ς κ α τ α τ ό π λ ε τ σ τ ο ν τ ο ϋ ο ρ ο μ ο λ ο
γ Ι ο υ τ ο υ μ ε τ ε ψ έ ρ θ η δ ο ι κ ω ς Ή Ι Ι Μ ε ρ α ι ρ χ Ι α ι τ ο 2)39 Σ ύ ν τ α ι γ μ α Ε ύ ζ ώ ν ω ν
Ο ν υ σ α ν π ε ζ π λ έ ο ν τ ω ν 200 Χ λ ο μ έ τ ρ ω ν έ κ τ ο υ ρ ο μ ο λ ο γ Ι τ ω ν
96
/
Λ ό γ φ τ ή ς ά ν ά Υ κ η ς η Τ Ι ζ ε π έ λ θ η ε κ τ ς π ρ ο σ π α θ ε Ι α ς ν ά ν ά σ χ ε θ δ
έ χ θ ρ ό ς τ ό τ α χ υ τ ε ρ ο ν έ ν τ ό ς τ ο υ Ε λ λ η ν ι κ ο ϋ έ ο σ φ ο υ ς κ α Ι π ρ Ι ν ο ο τ ο ς κ α τ λ ά Ο ι
ω Ρ σ ι μ έ α σ η μ ι ε Τ α ώ ν κ α τ ά λ η ψ ι ς Η α Ό ι η υ κ ό λ υ ν ε ν τ η ι ε ί σ ο ο ο ν χ ό τ ο ϋ ε ς Δ υ τ ι
κ ή ν Μ α κ ε ο ο ν Ι α ν Θ ε σ σ ι Χ λ Ι α ν κ α Ι Η π ε ι ρ ο ν π χ κ α τ ό λ η ψ ι ς Μ έ τ σ ό ο ο υ , α Ι μ ο
ν ά δ ε ς ή γ ι ν τ ε ί ς τ ο θ έ ι Χ τ ρ ο ν π ο λ έ μ ο υ ο ό χ Ι μ ε τ α τ η ν π λ ρ Ύ σ υ γ κ ρ τ η σ Ι ν τ ω ν
ά λ λ α κ α τ τ ά γ μ α τ α κ ά ν τ ι ο τ ο Ι χ ο υ ς μ ο ν α δ α ς τ ω ν λ ο ι π ω ν δ Π λ ω ν Π ο λ λ α τ ο υ
τ ω ν ι ν υ σ α ν π ε ζ 200 κ α Ι 300 χ ι λ ι ό μ ε τ ρ α ά π ο τ ο υ σ Τ ι Χ θ μ ο ϋ τ ο ϋ λ φ έ ν ο
τ η ς ά π α Ο ι Ο ά σ ε ώ ς τ ω ν δ ι α ν α φ θ α σ ω σ ι ν ε Ι ς τ η ν ζ ώ ν η ν ε ν ε ρ γ ε Ι α ς τ ω ν ί Ι
'"
**
Α Ι Κ υ ρ Ι ω ς π χ ε ρ σ ε ς ά π ο 28 κ τ ω
ρ Ι ο υ
μ έ χ ρ ι 18 Ν ρ Ι 1940 δ ι ε
ς χ θ η σ α ν ω ς ά κ ο λ ο υ θ ω ς
Έ ν τ φ θ ε ά τ ρ φ τ η ς Η π ε ί ρ ο υ ,0,[ Ι τ α λ ό ε Ι έ ο α ι λ Ο Υ α Ι ψ ν Ο ι α σ τ ι κ ω ς μ ε κ υ ρ Ι α ν
π ρ ο σ π ά θ ε ι α ν κ α τ α τ η ν ά μ α ζ ι τ η ν Κ Κ ά Ο ι α - Ι ω ά ν ν ι ν α κ α Ι δ ε υ τ ε ρ ε ύ ο υ σ α ν τ ο ι
α ό τ η ν κ ι χ τ α τ η ν π α ρ α λ ι α κ η ν ζ ώ ν η ν
Έ κ τ ο ύ τ ω ν μ ε ν τ η ς κ υ ρ Ι α ς π ρ σ σ π α θ ε ί α π ρ ο χ ώ ρ η σ ι ς ά ν ε σ χ έ θ η π ρ ο τ τ ι
τ ο π ο θ ε σ ί α Γ κ α μ λ α - Έ λ α Ι α κ α Ι μ ε τ ά τ ι ν α ς έ π ι θ ε τ ι κ α ς ε ν ε ρ γ ε Ι α ς π ε ρ ι ω ρ ι
σ μ έ ν η ς ε κ τ ά σ ε ω ς ο Ι Ι τ α λ ο π α ρ έ μ ε ι ν ο ν ά ο ρ α ν ο ϋ ν τ ε ς π ρ ο τ η ς ν ω τ ο π ο θ ε σ Ι α ς
μ έ χ τ η ς δ ρ ι σ τ ι κ ς ε κ μ έ ρ ο υ ς τ ω ν Ε λ λ ή ν ω ν π ω θ σ ε ώ ς τ ω ν π ρ ο ς ρ ρ ν
(4 Δ ο ρ Ι ο υ .
Ή π α ρ α λ ι α κ ή ε π ι θ ε σ ι ς η χ θ η μ έ χ ρ ι Κ α λ α μ α ά λ λ α δ έ ν π ρ ω θ θ η ν ο τ ι ώ
τ ε ρ ο ν τ ο ύ τ ο υ ο ό σ ι ω δ ω ς κ α Ι τ ο ι τ α Ε λ λ η ν ι κ α τ μ μ α τ α (2-3 τ ά γ μ α τ α ε Τ χ ο ν
ά π ο σ υ ρ θ ή ε Ι ς Ά χ έ ρ ω ν α π ο τ α μ ν Ά ν α λ ψ ρ θ ε σ η ς ό π ο τ ω ν λ λ ν ω ν τ ή ς έ π ι
θ έ σ ε ω ς τ α τ μ μ α τ α τ α θ τ α ή ρ ξ α ν τ ο σ υ μ π τ υ σ σ ό μ ε ν α ε ν σ ν δ έ σ μ φ μ ε τ α τ ω ν '1-
τ α λ ι κ ω ν τ μ η μ ά τ ω ν Τ ή ς ε π ι θ έ σ ε ω ς τ ο ϋ Κ έ ν τ ρ ο υ π ρ ο ς Β ο ρ ρ α ν
Ε ν tij ζ ώ ν Π Ι ν δ ο υ ο Ι Ι τ α λ ο π έ τ χ ν ν ά π ω θ σ ω σ ι ν τ η ν ε κ ε Τ Ε λ λ η
ν ι κ η ν Υ ω μ ι ν (g Τ γ μ α τ α 1 Π υ ρ λ α ρ χ Ι κ α Ι ν α η μ ι ο ρ ι σ ω σ ι ρ η Ί μ χ
δ π ε ρ τ ο Ι ς ε π έ τ ρ ε ψ ε ν v' χ θ ω σ ι ν ε γ ϊ υ ς Μ ε τ σ ό υ Ά ν α λ η φ θ ε Ι σ η ς τ ή ς ε π ι θ έ σ ε ω ς
ό π ο τ ω ν λ λ ν ω ν ο ι α τ ω ν ά ψ ι χ θ ε ι σ ω ν ε ν ι σ χ ό σ ε ω ν δ σ χ η μ α τ ι σ θ ε Ι ς θ υ λ α ξ ε π ε
τ ε υ χ θ η μ έ χ ρ ι 20---22 Ν ο ε μ ο ρ Ι ο υ ν α έ ς α λ ε ι ψ θ η
Ε ν τ ν ω κ ο ι λ ά ο ι τ ο ύ Δ έ λ ι κ Ι λ ι π Δ τ ι κ Μ α κ ε ο ο ν Ι α π ε τ ε χ θ
ε ν μ ε ν tij Υ ω Κ λ ά ι τ ο ύ Δ έ λ π λ ρ η ς έ π τ τ υ χ ί α ε ς τ α ό π ο τ ω ν λ λ ν ω
ε ν ε ρ γ η θ έ ν τ α ε π ι θ ε τ ι κ α ε γ χ ε ι ρ μ α τ δ λ ο κ λ η ρ ω θ ε Ι σ ή ς σ χ ε ο ο ν τ ς μ ε θ ο ρ ι α κ η ς
γ ρ α μ μ η ς ε ν δ έ τ φ λ Ι π φ τ μ μ α τ ι ι ν σ χ ε σ ι ς τ ή ς ο ι α τ ο σ ρ ό υ ς Γ ρ ά μ μ α υ
π ρ ι χ ω ρ σ ε ω ς τ ο υ ε χ θ ρ ο ϋ κ α Ι ε ν σ ν ε χ ε Ι Ί ά ν α λ η ψ θ ε Ι σ η ς ε γ π α ν τ ι Τ Φ θ ε ά
τ ρ φ τ η ς Δ κ η ς Μ α κ ε Ο Ι ς τ ς ε π υ θ έ σ ε ω ς Π Ρ τ ω ν λ λ ω ε π ε Ό ε ό χ θ η
Π ώ θ η σ ι ς τ ι σ ε χ θ ρ ο ϋ μ έ χ ρ ι τ η ς 18 ε μ ρ Ι υ π ρ ς τ η ν τ ο π ο θ ε σ Ι α ν Ι Β Ά Ν --
Μ Ο Ρ Ο Β Α - Γ Ρ Α Μ Μ Ο Σ
Α Ι τ η ν ν ω ι μ ι ρ μ η ν Ι ν δ ι τ ι ί έ ι μ ε ν α ι ύ δ τ ω ν λ λ γ ω ν υ ν μ ε ι ς
κ Β ο ρ ρ α π ρ ό ς Θ ά λ α σ ο ο Υ τ Ώ γ ρ ο ψ μ Ώ μ ά χ η ς ι σ σ ν Χ Χ Ι Ι Ι Ι Χ Χ Χ Ι Ι
Μ ε ρ α ρ χ Ι α Π ε ζ Κ ο Τ α ς ι α ρ χ Ι α ι π π ι κ ο σ Τ α ζ ι α ρ χ Ι α Π ε ζ ι κ ο 11 Μ ε ρ α ρ χ Ι ι Χ
Ι Μ ε ρ α ρ χ Ι α Μ ε ρ Χ ρ χ Ι α Ι π π ι κ ο ϋ Ά π σ π α σ μ α θ ε σ π ρ ω τ Ι α ς κ α Ι ο π ι σ θ ε ν
97
7. Γ Κ Ο Μ Α Ε Μ Η Ν Ι Κ Ο Ι Π Ο Λ Ε Μ Ο Ι
τ ο ύ τ ω ν ι ώ ς ε ψ ε Ο ρ ε Ι α Μ Ι α Τ χ ξ ι χ ρ χ Ι α Χ π Μ ε ρ α ρ χ Ι α Π Ι Μ ε ρ α ρ χ Ι α Χ ι α τ ι
δ π ι σ θ ε ν ή ι Μ ε ρ α ρ χ Ι α (115 Τ ά Υ ψ Ν Τ α Ι ν ν τ ι 120 Ί α λ κ ω ν *.
ν π Ε Π Ι Τ Υ Χ Ι Α Τ Η Σ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Σ ANQT. Σ Τ Ρ Α Τ Δ Ι Ο Ι Κ Η
Σ Ε Ω Σ Ε Ι Σ Τ Α Κ Λ Ε Π Ι Σ Ψ Ρ Α Τ Ε Υ Σ Ι Σ Σ Τ Ρ Α Τ Η
Γ Ι Κ Η Σ Υ Γ Κ Ε Ν Τ Ρ Ω Σ Ι Σ . Α Ν Α Σ Χ Ε Σ Ι Σ Κ Α Ι Ε Π Ι θ Ε Τ Ι Κ Π
Ε Π Ι Σ Τ Ρ Ο Φ Η
α

Έ π ι σ τ ρ ά τ ε υ σ ι ς
Α ύ τ η κ α λ ω ς π α ρ α σ κ ε υ α σ μ έ ν η ά π α τ ο υ κ α φ ο υ τ η ς ε ι ρ ή ν η ς ο ι ε ξ ή χ θ η σ ύ μ
φ ω ν α π ρ ο ς τ ή ν π ρ ο π α ρ α σ κ ε υ ή ν τ α ϋ τ η ν π ε ρ α τ ω θ ε ί σ α κ α τ α γ ε ν ι κ ή ν ε ν ν ο ι α ν ε ν
τ ο ς τ ω ν τ ε τ α γ μ έ ν ω ν π ρ ο θ ε σ μ ι ώ ν
Ό Σ τ Ρ α τ η γ ι κ ή σ u γ κ έ ν τ Ρ ω σ ι ς
Α Ι έ π ι σ τ ρ α τ ε υ θ ε ϊ σ α ι μ ο ν ά Ο ε ς η χ θ η σ α ν ε ι ς τ ο υ ς χ ώ ρ ο υ ς ά π ο Ό ι Ό ά σ ε ω ς κ α
τ ο υ ς τ ό π ο υ ς ε ν ε ρ γ ε Ι α ς τ ω ν μ ή π α ρ α α ω λ υ θ ε ϊ σ α ι σ ο Ό α ρ ω ς ύ π ο τ η ς Ί τ α λ ι κ η ς
ι ε ρ π ρ Ι α ς ύ π ο Ό ρ υ χ ϊ ω ν Ε ι ς τ α ς θ α λ α σ σ ί α μ ε τ α ψ ο ρ α ς ο υ ο ε ν ε σ η μ ε ι ώ θ η El;
Ό α ς σ ι η ρ ρ ι ι κ ά ς α Ι ι έ Ό λ ή Η η ν γ έ ψ ρ α ι boLwxt σ ι η ρ ι ι κ ω ν γ ρ α ψ
μ ω ν ο ό Ο ε μ Ι α Ο ι α κ ο π ή ε π η λ θ ε ν ε ι ς τ ο ν ρ ο υ ν τ ω ν μ ε τ α ψ ο ρ ω ν λ ό γ φ τ η ς ι σ τ
χ Ι α ς ε ν τ λ Ώ τ ω ν ε ξ ι έ ρ ς Ί τ α λ ι κ ω ν Ό ο μ Ό α ρ Ο ι σ μ ω ν
γ Ά ν ά σ Χ ε σ ι ς τ ο υ ε χ θ Ρ ο υ
Ή Ά ν ω τ ά τ η Έ λ λ η ν ι κ ή Σ τ ρ α τ ι ω χ ι κ ή Δ Ι Ι κ η σ ι ς ε ί χ ε κ α ο ρ Ι ε ι ο ι α τ ο σ
Σ χ ε δ ί ο υ Έ π ι χ ε ι ρ ή σ ε ω ν δ ύ ο τ ο π ο θ ε σ ί α ο
- Μ Ι α ν π ρ ο ω θ η μ έ ν η ν ε γ γ υ ς τ η ς Έ λ λ η ν ι κ η ς Ά λ Ό α ν ι κ η ς μ ε θ ο ρ ί ο υ .
- Μ Ι α Υ ε λ ά χ ι σ τ ο υ δ ρ Ι ο υ Κ α μ χ κ σ α λ α ν - Β έ ρ μ ι ο ν Α λ ι ά κ μ ω ν - Β ε ν έ
τ ι κ ο ς - Μ έ τ σ ο Ό ο ν - Α ρ α χ θ ο ς π ρ ο ς τ ο ν σ κ ο π ο ν δ π ω ς μ ε τ α ξ υ τ ω ν δ ύ ο τ ο ύ
τ ω ν τ ο π ο θ ε σ ι ώ ν ε κ λ έ ξ η ε ν κ α φ φ κ α Ι κ α τ α τ ή ν Ο ι ε ξ α γ ω γ ή ν τ ο Ο ι γ ω ν ς τ ή ν δ
ρ ι σ τ ι κ ή ν έ λ λ η ν ι κ ή ν τ ο π ο θ ε σ ί α ν Ο ρ α σ χ ε Ο ι α γ ρ ά μ μ α τ α σ υ ν ο π τ ι κ η ς ε κ θ έ σ ε ω ς π ο
λ έ μ ο υ 1940--41, σ υ ν α χ θ ε ϊ σ α ύ π ο τ ο Ο Γ ρ α ψ ε Ι ο υ Π ο λ ε μ ι κ η ς Έ κ θ έ σ ε ω ς - Έ μ μ
Κ ι τ ρ ι λ ά κ η ς - Δ ό Ό α ς ε π ι χ ε φ ή σ ε ω ν τ ο Ο Γ ε ν Σ τ ρ α τ η γ ε ί ο υ κ α τ α τ ο ν π ό λ ε μ ο ν .
Α Ι δ ρ ι σ τ ι κ α ι μ ν τ ι κ α τ ο π ο θ ε σ ί α π ρ έ π ε ι ν α ε Ι ν α ι κ α θ ω ρ ι σ μ έ ν α ι ε κ τ ώ ν
π ρ ο τ έ ρ ω ν κ α δ ρ γ α ν ω μ έ ν α ι ε ι ς τ α κ ύ ρ ι α α ό τ ω ν σ τ ο ι χ ε τ α Μ ά λ ι σ τ α π ρ έ π ε ι γ
κ α Ι ρ ω ς ε π α ό τ ω ν ν α ώ θ ο ϋ ν τ α ι τ μ ή μ α τ α ο ι α ν α ό π ο σ τ η ρ Ι ξ ο υ ν ι ψ έ ν α ς τ ή ν κ α
ι κ ή ν σ μ π τ υ ξ ι τ ω ν Ι ε ξ α γ ό τ ω ν ε π ι ρ α υ τ ι κ ν ι γ ω ι α Π Ρ Ο Κ Χ ι λ υ π τ ι κ ω ν μ
μ ά τ ω ν κ α Ι τ ή ν κ ά λ υ Φ ι ν ψ έ τ έ ρ ο υ τ ω ν ε κ τ ο σ έ σ ω τ ε ρ υ ω ϋ ψ ι κ ν ο υ μ έ ν ω ν τ μ η
μ ά τ ν ο ι α ν α λ ά Ό ο υ ν θ έ σ ε ι ς έ π τ η ς δ ρ ι σ τ ι κ η ς μ υ ν τ ι κ η ς τ ο π ο θ ε σ Ι α ς Ή τ ο τ
α ύ τ η ε ν έ ρ γ ε ι α ή τ ο ε π ι Ό ε Ό λ η μ έ ν ι π ά ν τ ο τ ε ι λ λ ι Ι ι κ α τ έ σ τ η ύ π ο χ ρ ε ω τ ι κ ή π ό
τ η ς ε μ ψ α ν Ι σ ε ω ς τ ω ν μ η χ α ν ο κ ι ν ή τ ω ν α τ ι ν α ε ψ δ σ ο ν Ό ο η θ ο σ ν α ι ύ π ό π ρ ο σ φ ά
* Ε Τ ι ν ι 1) ι μ ό ν ο η π ι ρ Ι ω ι σ ι ς θ ν ι χ Ε λ λ ο η ν ι κ α Ι ν ψ ι ε ι ς π ρ ο σ ή Υ Υ ι σ ι χ ν etG ι
γ ι ι ι χ τ ι χ τ ς Ί τ ι ι λ κ ά ς έ ν ι ε Ι ς π ι ς τ ς λ ι π ς π ε ρ ι ι π τ ώ ο ι ς π ρ ο κ χ Ι μ ε τ έ μ ι
ι Ι τ α λ ι α α σ χ ν δ Π Ι Θ ρ δ ι π λ ά ι σ ι ι χ ι Κ ι ι χ Ι π λ έ ο ν
98
ι
"
ρ ω ν ε ο ς ρ κ ω ν σ γ Κ Ο ν ω ν ω ν Ο ι χ σ π ω σ ν τ ν ι Χ π λ ω ς μ ό ν ο ν Κ Ι Χ θ ω Ρ σ μ έ ν ν α ν ε
δ ρ γ ν ώ σ ε ω ς τ ο π ο θ ε σ ί α ν π ρ Ι ν Ι Χ Ι Ο ε ξ ι γ ο υ σ Ι Χ ε π ο ρ ι χ ο υ ν Τ κ ο ν α γ ω ν ι χ υ ν ι
μ ε ι ς ψ ι χ θ ω σ ι ν έ π τ ι χ ύ Τ Υ ς η α Ι ο π ι σ θ ε ν α ψ ι κ ν ο ύ μ ε ν α ι έ ν τ ε θ ω σ ι ν έ π α ό τ η ς
Κ α θ ο ρ ι σ μ ό τ η ς δ ρ σ τ κ η ς α μ υ ν τ ι κ η ς τ ο π ο θ ε σ ί α κ α τ α τ ή ν Ο ε ξ γ ω γ ή ν τ ο ϋ α
γ ω ν ο ς κ α Ι σ υ ν ε π ω ς α ν ο ρ γ ι χ ν ώ τ ο υ Ι π ρ ξ ς α ν έ ψ Κ Τ Υ κ α ι ε Π τ υ χ Ι Τ Υ ζ
ό π ο τ η ν α λ λ Ι ι τ ω ν γ ε γ ο ν ό τ ω ν Ι π ρ Ι ϊ ξ ι ς α υ τ ό Χ Ρ Υ μ α π ρ ο δ λ Υ μ α τ ι
κ Κ α τ ά σ υ ν έ π ε ι α ν τ ο Γ ε ν ι κ ο ν Έ Π τ ε λ ε Τ ο ν ε ο ε ι κ α τ α τ ή ν γ ν ώ μ η ν μ α ζ ν α
ε Τ χ ε ν π ρ ο ο λ έ ψ ε δ ύ ο ψ ι σ ε ι ς α γ ώ ν ω ν ο ι α τ ή ν α ν ά σ χ ε σ ι ν τ ο υ ε χ θ ρ ο σ
-. Μ Ι α ν ο ι ς ν α π ι ζ Υ τ η Τ Ι Χ ε π ι ο ρ ά ο υ ν σ ι ς τ η ς π ρ χ ω ρ σ ε ω ς τ ο υ Ζ
χ θ ρ ο υ OL' α ν Τ σ τ ά σ ε ω ς κ α τ α μ η κ ο ς τ ω ν κ υ ρ Ι ω ν κ α ι δ ε υ τ ε ρ ε υ ο υ σ ώ ν α α τ ε υ θ ύ ν
σ ε ω ν μ ε σ υ ν τ ο ν ι σ μ ο ν τ ω ν ε ν ε ρ γ ε ω ν τ ω ν ύ π ο χ ω ρ ο ό ν τ ω ν έ π Ο ι α κ ο π τ ο υ σ ω ν τ
κ α τ ε υ θ ύ ν σ ε τ α ύ τ α π ρ ο σ ψ ό ρ ω ν ε ν Ο α μ έ σ ω ν τ ο π ο θ ε σ ι ώ ν ε ψ ω ν ν α ε Π ζ τ η τ α
ε π ι π λ έ ο ν κ α Ι δ σ ύ ν δ ε σ μ ο τ ω ν τ μ Υ μ ά τ ω ν
- Μ Ι α ν OL' ς ν α ε Π ζ Υ τ η τ α ε π ι τ η ς δ ρ σ Τ κ η ς μ υ ν τ ι κ η ς τ ο π ο θ ε
σ ί α ς τ ε λ ε ω Τ κ ή α ν ά σ χ ε σ ς τ ο υ ε χ θ ρ ο υ OLCl. τ η ς π ρ κ α τ α λ Ψ ε ω ς τ ι χ ύ τ η ς ό π ο Τ ν
ε κ τ ο υ έ σ ω τ ε ρ υ ω ϋ α ψ κ ν ο υ μ έ ν ω ν μ ο ν ά ο ω ν κ α Ι τ η ς έ ν ώ σ ε ω ς τ ω ν ε κ τ ω ν ε μ π ρ ο
σ θ ε ν ε Π ρ α ο υ ν ο υ σ ω ν τ ή ν π ρ ο χ ώ Ρ Υ σ ν τ ο υ ε χ θ ρ ο υ π ρ ο κ ι χ λ υ Π Τ κ ω ν τ ο ι ο ύ τ ω ν
Έ ν τ ο ύ τ ο ι τ π α ρ α τ α π ρ ο ε κ τ ε θ έ ν τ α τ ο Γ ε ν Σ Τ Ρ Ι Χ Τ Υ γ ε Τ ο ν σ χ ε ν μ Ι ν τ ω ν
μ ε γ α λ υ τ έ ρ ω ν ι μ α λ λ ο ν τ ή ν μ ε γ α λ υ τ έ ρ α ν τ ο υ ε Π τ υ χ Ι α ν ν ά ι ν α σ χ έ σ Ύ Ο Υ λ σ Ο ή
τ ο ν ε χ θ ρ ό ν δ ρ ι σ τ α ω ς ε ν π ε Ρ Ο Χ Κ ο ρ υ τ σ Ι ϊ ς α ν ε υ ο ι ε σ Ο ύ σ ε ω ς ε π ι κ α τ ε υ θ ύ ν
σ ε ω ν ε τ π ε ρ ι χ τ η ς Π ί ν δ ο υ κ α Ι π ρ ο τ ο π ο θ ε σ ί α έ λ α ψ ρ α ό ρ γ α ν ω μ έ ν Υ ς i',l
Η π ε ί ρ φ κ α Ι Κ α λ α μ Ι ϊ
Τ ο ϋ τ ο δ ψ ε ι λ ε τ α ε Ι ς τ ο δ τ ι τ ο ϋ τ ο π α ρ α α ο λ ο υ θ ώ ν ε κ τ ο υ σ ό ν ε γ γ υ ς τ ο ι ι ς
π ρ ο κ α λ υ π τ ι κ ο ύ γ ω ν ι χ ς ε π έ τ υ χ ε ν α ώ θ σ ε γ κ ι χ ί ρ ω ς ε κ τ ο ϋ έ σ ω τ ε ρ ο ω ϋ τ α
α ν α γ κ α ι ο ύ σ α ς ο υ ν ά μ ε ς π ρ ο ς τ α ς α π ε λ ο υ μ έ ν α ς κ α τ ε υ θ ύ ν σ ε ς π ρ Ι ϊ γ μ α δ π ε ρ έ
π έ τ ρ ε ψ ε ν ε Ι ς τ α ς Τ Ο Π κ α ς σ τ ρ α τ ι ω τ ι κ ά Ο Ο κ σ ε ς μ ε γ ι λ α ς κ ι χ ι μ κ ρ ά ς ν
κ ι χ τ α τ ρ Ι Ψ ω σ ν ν α φ θ ε ί ρ ω σ ι ν τ ή ν ο υ ν ι χ μ κ ό Τ Τ Ι Χ τ ο υ έ χ θ ρ ο σ 1tplv α δ τ Υ ψ θ ι σ
, \ λ \ 2 ' ,
ε ι ς τ ο υ τ ε ι Κ ς σ ν τ ι χ ε ψ ε ν κ ο υ ς Τ Υ ς σ κ ο π ο υ ς
ο Έ π Lθ ε Τ LΚ ή ε π Lσ τ Ρ ο Ψ ή
Έ π Ι σ ή ς μ ε γ ι λ ν ε Π υ χ Ι ι χ ν ά π ο τ ε λ ο ϋ σ ι ν ο ι α τ ο Ε λ λ Υ ν κ ο ν Γ ε ν κ ο ν Σ τ ρ α
τ η γ ε Τ ο ν α Ι δ ι α τ α χ θ ε ϊ σ ε α κ α τ α τ ο υ ς π ρ ω ε α λ υ π τ υ ω ύ α γ ω ν α ς έ π ι θ ε τ ι κ α ε ν έ ρ
γ ε ι α ι ε ν π ε Ρ Ο Χ Κ ο ρ υ τ σ Ι ϊ ς π ρ ο ς ε Π θ σ ν τ ω ν ε ν Ή π ε Ι ρ φ α μ υ ν Τ κ ω ν α γ ώ
ν ω ν τ ο σ Έ λ λ ν Κ Ο Σ τ ρ α τ ο ϋ κ ι χ Ι α δ π ο Τ α π ρ ο ο ο ε υ Τ κ ω ς ε Π τ υ γ χ ι ν ο υ σ α μ ε
τ έ π ε σ α ν ε Ι ς π λ ρ η ε π ι θ ε τ ι κ ή ν Ι τ ό σ ο ν ε ν π ε ρ ο χ α τ ς Κ ο ρ υ τ σ Ι ϊ ς κ α Ι Π Ι ν
ο ο υ ο σ ο ν κ α Ι ε ν Ή π ε Ι ρ φ
Ο Ι α γ ω ν ε ς ο δ τ ο ι ο ε τ ι ν ε ς ώ ς α π ο τ έ λ ε σ μ α ε Τ χ ο ν τ ν α π ρ ρ ι ψ ι ν τ ω ν Ί τ α
λ ω ν π έ ρ α ν τ ο Ο Μ ο ρ α Γ ρ ά μ μ ο υ κ α Ι Π Ι ν ο ο υ τ η ν κ α τ ά λ Υ ψ ι ν τ η ς Κ ο ρ υ τ σ ά ς κ α ι
Μ ο σ χ ο π λ ε ω ς τ η ν π ρ ο σ έ γ γ ι σ ι ν ε ν Ή π ε Ι ρ φ π ρ ο ς Ά ω ο ν π ο τ α ό ν κ α ι Ι τ η ν ο ι ά
Χ σ ι ν τ ο ύ τ ι ο υ ά π ο τ ε λ ο Ο σ ι ν Ο ι α τ η ν π ο π ο ι α ν τ η ς π ο λ ε ι μ ι Κ η ς σ τ ο ρ Ι α ς τ
θ ν ο υ ς ε ν Ά λ α ν Ι τ α κ υ ρ ι ώ τ ε ρ α κ α Ι ψ ο γ α κ ε ψ ά λ α ι α α ό τ η ς
QQ
Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Ν Δ Ε Υ Τ Ε Ρ Ω Ν
Π Ο Λ Ε Μ Ι Ι ω Ε Ν Ε Ρ Γ Ε Ι Α Τ Η Σ Ο Μ Α Δ Ο Σ Μ Ε Ρ Α Ρ Χ Ι Ω Ν Κ Η Τ Ο Ι
Σ Γ Κ Ρ Ο Τ Η Μ Α Τ Ο Σ Κ
Ι .. Ά Υ α χ ι ί Ρ σ ι ς κ α λ α ς κ α Ι ν ά λ φ ι ς τ η ς Δ ι ι κ σ ε ω ς τ η ς σ υ γ κ ρ ο
Τ θ Ι ς Ό μ ς Μ ε ρ α ρ χ ι ω ν Κ
18 Ν ο ε 6 Ρ Ι Q υ
Π ρ ο τ ή ς Κ ρ ύ ξ ε ω ς τ ο υ Ε λ λ ν ο τ α λ ι κ ο υ π ο λ έ μ ο υ δ ι ώ κ ο υ ν τ ο έ ν α ά λ ι
Δ Σ ω μ α Σ τ ρ α τ ο ϋ Ε ύ θ υ ς π Ο τ ή ς π ρ ώ Τ ς μ έ ρ α ς τ ο υ π ο λ έ μ ο υ μ Ύ π ρ ο δ λ έ π ω ν
μ ε σ ο ν κ α Ι π ι θ α ν Ύ ν τ Ύ ν έ ν έ ρ γ ε ι α ν έ π ι χ ε ι ρ σ ε ω ν έ ν τ Ώ Ε λ λ ν Ο ο υ λ γ α ρ ι κ Ώ μ ε
θ ο ρ ί φ έ ζ Τ σ α π ο τ ο ν Ά ρ χ ι σ τ ρ ά Τ γ ο ν τ ή ν ο ι ά θ ε σ Ι ν μ ο υ st, τ ο α α
ν ι κ ο ν μ έ τ ω π ο ν Π ρ ά γ μ α τ ι τ ή ν 21YjV ώ ρ α ν τ ς 18Yj' Ν ο ε μ ρ Ι ο υ η ψ ρ θ ό π ο τ ο ϋ
Δ ώ μ τ ς Σ τ ρ α τ ο ϋ δ π ε ρ ε ψ ε ρ ε τ ο ν σ μ σ α τ ι κ ό ν τ Ι τ λ ο ν Φ ρ ο υ ρ α ρ χ ε Τ ο ν Σ Γ Ι
κ ά ω θ ι ό π ι ρ ι θ Α Η 1718) 18·11-40 Δ ι α τ α γ ή
Γ ε ν ι κ δ ν Σ τ ρ α Τ γ ε τ ο ν
Φ ρ ο υ ρ α ρ χ ε τ ο ν .. Σ Γ
Κ Α Β Α Λ Α Ν
Δ Ι Ο Ι Κ τ ή ς Σ ώ μ α Τ ς Σ τ ρ α τ ο υ μ ε τ α ά π α ρ α ι τ τ ο υ κ α τ α κ ρ Ι σ ι ν τ ο υ κ λ ι μ α κ Ι ο υ
Ε τ ε λ Ι υ κ α Ι ι α ι ά σ ε ω Χ ν α Χ ω ρ ή ε ι τ ά χ ι ο ν Κ Ο Ζ Α Ν Η Ν π α ρ υ σ ι ο ο σ θ Ά ν
τ ι σ τ ρ α τ η γ ο ν Π ι τ σ ϊ κ α ν π α ρ 00 θ α λ ά δ ι τ α γ ς
Ά π ο ι π ο λ ή ε σ ε τ α ι π ρ ω ρ ι ν ή Ο ι ε ύ θ υ ν σ ι ς κ α Ι σ υ ν τ ο ν ι σ μ ό ς Μ ε ρ α ρ χ ι ω ν
Δ τ ο ν έ ψ ρ Ο ι α σ μ Ο ν κ α ι σ υ ν τ ή ρ ι σ ι ν τ ο ύ τ ω ν έ ξ α κ λ υ θ σ ε ι μ ε ρ ι μ ν α τ ο Γ
μ α Σ τ ρ α Ό ο μ ε Ι ς Φ σ ή ρ ν ό Ύ ο ν τ α ι
Δ Ι Ο Ι Κ σ ι γ Δ Σ Σ τ ρ α τ ο υ μ χ ρ ι τ η ς έ π α ν υ Ά ν τ σ Ρ α τ ή γ ο υ ά ν α λ ά ρ
χ α ι τ ε ρ ο ς ρ ρ χ ω ν
Ά θ η ι τ Ώ Ι β Ω
•Α ν τ ι σ τ ρ ά Τ γ ο ς Π α π ά γ ο ς
Κ α τ π ι ν τ η ς ά ν ω δ ι α τ α γ η δ ι ε τ ά χ θ δ Δ Ι Ο Ι Κ τ Ύ ς τ ή ς "VIIYj' Μ ε ρ α ρ χ Ι α ς
δ ζ ω ς π α ρ α λ ά Ο τ ο Σ Σ τ ρ τ ο σ δ δ Ι ό Π ζ λ ψ α ι ν μ ε ν ο ς μ ε τ τ ο α Έ τ ι τ ε λ ά ρ υ τ ο υ
ψ ν Α ι ε υ θ ν τ ω γ τ ω ν Ι π 111, έ π ι τ ε λ ι κ ω ν γ ρ α ψ ε Ι ω ν τ ο υ Δ Ι Ο Ι Κ τ ο Δ ι α ι
σ ε ω έ Τ α ι έ τ έ ρ ω ν 6crYjHwv Ά ς Ι α μ α τ ι κ ω ν κ α Ι Τ Ο υ Σ τ ρ α τ γ ο σ Δ Ι Ο Κ Τ Π υ ρ ο
λ ι κ υ ά ν χ ι ί η σ α τ ή ν 0.50' ρ α ν τ ή ς ι ς Ν ο ε μ ρ Ι ο υ 1940, έ π α ό τ κ ι ν
τ ο υ ο ι α Θ Ε Σ Σ Α Λ Ο Ν Ι Κ Η Ν - Κ Ο Ζ Α Ν Η Ν
19 Ν ο ε μ ρ Ι ο υ
Π ε ρ ί τ ς π ρ ω ν ι ί ψ α ς ο ι λ θ ο ν έ κ Θ ε σ σ α λ ο ν Ι κ η κ α Ι τ η ν η ν ι ί ρ α ν α ι ι ι
xeYjV ε Ι ς ς ν Ύ ν
Τ ο ε Ι ς Κ Ο Ζ Α Ν Η Ν Τ μ μ α Σ τ ρ α τ ι α ς τ ή ς Δ υ τ ι κ ή ς Μ α κ ε δ ο ν Ι α ς π λ Ύ ν τ ι ν
100
J
,
..
δ ι α μ ε ι ψ θ έ ν τ ω ν π ρ ο ψ ο ρ ι κ ώ ς ε ξ έ δ ω σ ε τ η ν κ α τ ω τ έ ρ ω υ π ρ ι θ Α η 19-
11-40 δ ι α τ α γ ν τ ο υ
ν ς 734
Ε π ι τ ε λ ε ϊ ο Γ ρ α φ ε ϊ ο ν Ι Ι Ι ο ν
Έ ξ έ π ε Ι γ ο υ σ α
Ε δ Κ Δ α τ α γ
...
Ι τ η ν δ ρ γ ι ν ω σ ι ν τ Ύ ί ς Δ ι ι κ σ ε ω ς έ ν τ ζ ω ν Ώ έ ν ε ρ γ ε ί ι Χ ς τ ο υ Γ ι Σ ώ μ α
τ ο ς Σ τ ρ α τ ο ϋ τ ρ ο π ο π ο ι ώ ώ ς έ ξ Ύ ί ς
Α Ι ν Δ ι ο Ι κ η ν τ ω ν ι ε Ρ ι Χ ρ χ ι ω ν χ Κ ι Χ Χ Ι ν α τ ί θ μ ι ε Ι ς τ ο ν Δ ι ο ι κ Τ ι
τ ν τ ο υ Δ Σ ω μ α τ ο ς Σ τ ρ α τ ο υ Ά ν τ ι σ τ ρ ά τ η γ ό ν κ Κ ο σ μ ά ν Γ
Τ ο σ υ γ κ ρ ό τ η μ α τ ο ϋ τ ο θ λ ε ι τ υ ρ γ Ύ σ η ύ π ο τ ο ν τ ί τ λ ο ν Ο μ ς Μ ε ρ α ρ χ Ι ώ ν
Κ μ ε σ τ α θ μ ό ν Δ ι ι κ σ ε ω ς τ ο Ν Ε Σ Τ Ο Ρ Ι Ο Ν
Β Ι Ή δ ρ γ ι ν ω σ ι ς κ α Ι λ ε ι τ ρ γ Ι α τ ο υ σ υ γ κ ρ τ μ α τ ς τ ο ύ τ ο υ θ χ η τ α
κ τ ι κ ο ν χ α ρ α κ τ ή ρ ι Χ At ύ π η ρ ε σ Ι α ι τ ώ ν Μ ε ρ α ρ χ ι ώ ν Χ κ ι Χ Χ Ι θ α λ ε ι τ υ ρ γ σ υ ν
ώ ς κ α Ι μ έ χ ρ ι σ Ύ ι μ ε ρ ο ν δ ι τ ο ϋ Γ Ι Σ ώ μ α τ ο Σ τ ρ α τ ο σ δ π ε ρ θ ε ξ α κ ο λ ο υ θ ή σ η
έ π ι φ ο ρ τ ι σ μ έ ν ο ν μ ε τ η ν ο ι ε ό θ υ ν σ ι ν τ ώ ν υ π η ρ ε σ ι ω ν τ ο ύ τ ω ν
Γ Ι τ η ν Δ ι ο ί κ η σ ι ν τ Ύ ί ς Χ η ς Μ ε ρ α ρ χ ί α ς α ν α τ θ η μ ι ε Ι ς τ ο ν Ύ π ο σ τ ρ ά η γ ο ν
Δ ρ μ ι ζ ν Γ τ ν ο ε Δ ι ο ί κ η σ ι ν τ Ύ ί ς Ύ ς ε Ι ς τ ο ν π ο σ τ ρ ά τ Υ γ ο ν υ Τ ό α Ύ ν r.
Ό Σ υ ν τ α γ μ α τ ι Ρ Χ Ύ ς Π υ ρ ο ο λ ι κ ο Ο ή α π α ο π ο υ λ ο ς Κ θ ν α λ ά Ύ τ η ν Δ
ί Κ Ύ σ ι ν Π υ ρ ο λ ι κ ο Γ Ι Σ Σ τ ρ Τ Ο
π Ί η ν τ α κ τ ι κ η ν π ο σ Τ ο λ η ν τ η ς δ μ ά ο ο ς Μ ε Ρ ι Χ ρ χ ι ω ν Κ Κ ι Χ θ ο ρ ί ζ ω ώ ς ε ξ
- Γ Ρ μ μ δ ι α χ ω ρ ι σ μ ό σ ζ ω ν ώ ν έ ν ε ρ γ ε ι α ς μ ε τ α ξ τ ο υ Γ Ι Σ Σ τ ρ α τ ο υ Κ ι Χ Ι
δ μ ά δ ο ς Μ ε ρ α ι ρ χ ι ω ν Κ KIO:fTEZA _. Π Ρ Ο Π Α Σ - Μ Π Ο Μ Π Ο Τ Ι Σ Τ Α ό ψ
1421) ε Ι ς τ ο Γ Ι Σ Σ τ ρ α τ ο ύ .
- Ά π ό σ τ λ Ύ Σ υ ν έ χ ε ι α τ ώ ν ε π ι θ ε τ ι κ ώ ν έ π ι χ ε φ ή σ ε ω ν ε ν τ ψ υ π ο τ η ς '0-
μ ά δ ο ς Μ ε ρ α Ρ Χ Ι ώ ν Κ ν α λ α μ α ν ο μ έ ν φ τ μ Ύ μ α τ ι τ Ύ ί ς ζ ώ ν η ς ε ν ε ρ γ ε ι α ς τ ο σ Γ Ι Σ
Σ τ ρ ι Χ τ ο ϋ π ρ ο ς τ ο ν σ κ ό π δ ν Τ Ύ ί ς δ λ ό κ λ Ύ ρ ω σ έ ω ς τ Ύ ί ς κ α τ ο χ Ύ ί ς τ ο σ ε ν α υ τ Ώ π ε ρ ι
λ α μ α ο μ έ ν ο τ μ Ύ μ α τ ς τ ή ς Μ Ο Ρ Ο Β Α Σ .
- Κ α τ ε ό θ υ ν σ ι ς τ Ύ ί ς έ π ι θ ε τ ι κ Ύ ί ς π ρ ο σ π α θ ε ί α ς Ν Ι Κ Ο Λ Ι Τ Σ Ε - Κ Α Μ Ε
Ν Ι Τ Σ Α
- Κ ά λ υ ψ ι ς τ ο υ ρ ι σ τ ε ρ ο υ τ ο Ο Γ Σ Σ τ ρ α τ ό ϋ π ο τ Ύ ί ς κ α Τ Ε υ θ ό ν σ ε ω ς τ ο υ
Α υ χ έ ν ο ς
Τ Τ 512 19-11-40
Ο Δ ο ι κ η τ ς
Ι Π Ι Τ Σ Ι Κ Α Σ
Ά ν τ ι σ τ ρ ά Τ Υ γ ο ς
Π ρ δ τ ς κ ο σ ε ω ς τ ς ν ω Ο ι α τ α Υ Ι τ ο υ Τ Σ Δ Μ δ Δ Ι Ο Ι Κ τ η ς α ο τ ο σ
έ ν Ύ μ ε ρ ω ν μ ε έ π Ι τ ή ς ε ν γ έ ν ε ι κ α τ α σ τ ά σ ε ω ι μ ο Ι ά ν έ θ ε σ ε ν τ η ν Ι Ι Κ Ύ σ ι ν τ 6)';1
Μ ε ρ α ρ χ ι ώ ν τ ο ϋ δ ε ς ι ο ο (XVΎ ς κ α Ι Ύ ς , ι λ λ ά κ α τ ό π ι ν Τ ή ς ν α ς Ρ Ο ρ ά ς μ ο υ
101
δ τ ι σ υ μ ψ ώ ν ω ς π ψ κ α Τ ς α τ α γ α Τ ς τ ο υ Γ ε ν κ σ Σ τ ρ α τ η γ ε ί ο υ τ ο Σ τ ρ α τ ή
γ ε ί ο ν μ ο υ κ α τ η θ ύ ν θ η π ρ ο ς έ γ κ α τ ά σ τ σ σ ι ν ε ι ς Ν ε σ τ ό ρ ι ο μ ο Ι ν έ θ ε σ ε ν τ Ύ ι ν δ
Κ Ύ σ ν τ ο υ ρ σ τ ε ρ ι ς κ α Ι ι ς φ α ρ χ ώ .
Ε Ι Δ Ι Κ Η Κ Α Τ Α Σ Τ Α Σ Ι Σ Τ Η Σ Ο Μ Α Δ Ο Σ Μ Ε Ρ Α Ρ Χ Ι Ω Ν Κ
Ή ε Ι δ ι κ ή κ α τ ι τ α σ ι ς τ ή ς ά τ ή ς ά ν ω Δ ι α τ α γ ή ς ν ε ο σ υ γ κ ι ρ ο τ ο μ ε ν ι ς δ
μ ά δ ο ς Μ ε ρ σ ρ χ ι ω ν Κ τ τ ο έ σ π έ ρ σ ς τ ή ς ι ς Ν ο ε μ ο ρ ο ι κ ό λ ο θ ο ς
Α Δ ά τ σ ξ ς
Ά μ φ ό τ ε ρ σ σ ί Μ ε ρ α ρ χ ί α ι έ ν τ Ώ γ ρ α μ μ Ώ μ ά χ ι ς ι π ρ ο ς Β ο ρ ρ ν Χ Ι 'r)
π ρ δ ς Ν ό τ ο ι tv τ Ώ α ν α ψ ε ρ ο μ ν ι ι ε Ι ς τ η ν Α Π 5842) 19-11-40 Δ σ τ α γ Ώ Τ Σ Δ
Μ ζ ώ ν ι έ ν ε ρ γ ε ί α ς
α τ ε χ μ έ ν ι γ ρ α μ μ ή π ο Ν ό τ ο ν π ρ ο ς Β ο ρ ρ ν Γ ρ ά μ μ ο ς (2520, 58) κ α
tv σ υ ν ε χ ε Ι Γ λ λ ι ν α λ ν κ ή μ ε θ ό ρ ι ο ς μ έ χ ρ Κ σ ζ ά ν ε κ ε ί θ ε ν κ λ ύ θ ε ι τ ή
κ ρ ί α ν κ ο ρ ψ ο γ ρ α μ μ ή ν τ ο υ Μ ό ρ α έ ν τ ο ς τ ο υ Ά λ α ν ι κ ο υ έ δ ά ψ ο ς κ α Ι δ Ρ Χ
τ ο δ τ κ ς τ ο υ σ τ α υ ρ ο ε ι δ ο ϋ υ ψ ώ μ α τ ο ς (1500 μ Α τ ο υ ϋ ψ 1878) κ α Ι sv
ν