Τ Ο Ε Ξ Ω φ γ Λ Λ Ο Ν Ί Ή Ι Α Ε Κ Δ Ο Σ Ε Ω Σ

Ι σ ε ι ς Ν α ι ε ι α ι
'fl{pztJ. 1
Η Μ Α Χ Η Τ Ο Υ Ε θ Ν Ο Υ Σ
Ό ά Υ ω τ ο ϋ Έ λ λ η κ ο ϋ "E(},,01J, κ α τ ά τ ο ϋ μ μ α μ σ
μ ί χ ρ ι τ η ι Λ ύ Υ ο ύ α τ ο υ 1949.
1952
Ιστορικό αρχείο Ι.Γ.Π
Ο Υ Π Ε Ρ Ο Υ Ε θ Α Ν Ε Τ Ε Ο Υ Χ Τ Α Λ Λ Α κ ρ γ Π Τ Ν Κ Α Ι
Υ Π Ε Ρ Κ Ο Σ Μ Ι Ο Ν Μ Ε Ν Ε Ι
Π Α Τ Ρ Ι Σ Ο Υ Χ Ι Γ Ρ Α Μ Μ Α Κ Α Ι Σ Η Μ Ε ο ι Α Λ Λ Κ Α Ι
Ν Ο Μ Ο Σ
Η Π Α Τ Ρ Ι Σ Ο Υ Κ Ε Σ Τ Ι Β Ο Σ Κ Η α Υ Δ Ε Χ Ο Υ Σ Ο Υ Δ Ε λ Ρ Σ
Κ Ε Ν Ο Σ Α Λ Λ Α Λ Ο Γ Ο Σ Π Ν Ε Υ Μ Α Τ Ο Σ Ζ Ω Ν Κ Α Ι Τ λ Ξ Σ Ι Ε Ρ Α
Π Ρ Α Γ Μ Α Τ Ω Ν Ε Γ Κ Ο Σ Μ Ι Ω Ν
Τ Α Ε θ Ν Η "JiIMHN Δ Ι Δ Ω Σ Ι τ Ο Σ Ε Ν Π Ο Λ Ε Μ θ Α Ν Ο Υ Σ Ν
Α Λ Λ Υ Μ Ε Ι Σ Ο Υ Χ Ι Π Ρ Ο Σ Δ Ο Ξ Α Ν Ο Υ Δ Ε Κ Α Τ Α Κ Ρ Ι Σ Ι Ν
Κ Ο Σ Μ Ο Υ Α Π Η Λ θ Ε Τ Ε Α Λ Λ Α Κ Α Τ Α Ν Ο Μ Ο Ν Π Ν Ε Υ Μ Α Τ ι Κ Ο Ν
Κ Α Ι Α Γ ι Ο Ν Ε Κ Ρ θ Η Τ Ε Ε Ι Σ Τ Ε Λ Ο Σ
Ο θ Α Ν Α Τ Ο Σ Ο Υ Χ Α Μ Α Ρ Τ ι Α Υ Μ Ι Ν Α Λ Λ Η Π Ρ Ο Τ Ε Ρ Ο Ν Ζ Ω Η
Υ Μ Ω Ν Κ Α Ι Δ Ι Α Τ Ο Υ Τ Ο Υ Π Ε Ρ Π Α Ν Τ Ω Ν Δ Ε Ο Μ Ε θ Α
Υ Π Ε Ρ Π Α Τ Ρ Ι Δ Α Μ Ο Ν Ο Ν Α Γ ι Ο Τ Η Σ Π Α Τ Ρ Ι Δ Ω Ν Ε Ν
Κ Υ Ρ Ι Ο Υ
Π Ρ Ο Σ Ο Τ Α Γ Α θ Ο Ν Κ Α Ι Ω Ρ Α Ι Ο Ν Π Ρ Ο Σ Ν Ο Μ Ο Ν Ε Ι Ρ Η Ν Η Σ
Π Ρ Ο Σ Κ Λ Ε Ο Σ Φ Ω Τ Α Λ Η θ Ο Υ Σ Δ Ι Α θ Υ Σ Α Σ AtlEYPETE
Ο Δ Ο Ν Α Ι Ω Ν Ι Α Ν Κ Α Ι Τ Ε Κ Ν Α Ε Λ Ε Υ θ Ε Ρ Α Υ Μ Ε Τ Ε Ρ Α Σ θ Υ Σ Α Σ
Η Μ Ε Ι Σ Ε Υ Γ Ν Ω Μ Ο Ν Ω Σ Δ Ι Α Τ Η Ρ Ο Υ Μ Ε Ν Α Ν Α Μ Ν Η Σ Ι Ν KAJ
Υ Π Ε Ρ Ε Ι Ρ Η Ν Η Σ Υ Μ Ω Ν Ε Ν Α Γ Α Π Η Κ Υ Ρ Ι Ο Υ Δ Ε Ο Μ Ε θ Α
Ιστορικό αρχείο Ι.Γ.Π
Η Μ Α Χ Η τ ο ν Ε Θ Ν Ο Υ Σ
τ η ν ν ύ χ τ ι χ τ 30 - 31 ι 1946, τ ι χ ά τ ω π ο τ ι σ φ ι χ ί
ρ α τ ί ν έ π ι χ ν ι χ σ Τ Ι Χ τ ί ν χ ω ρ Ι θ Ρ Υ σ χ ε ί ν ι χ ω ρ Ι π ι Χ τ ρ Ι δ Ι Χ ε τ ο
Λ ι τ 6 Χ ω Ρ ο ν έ ο Ι δ ο ν τ ο ι ρ Ι Χ ί Ι Χ θ υ σ Ι ι χ ο Ε π ρ τ ο ι μ ι χ χ Υ Τ Ι Χ Ι τ Β
Χ ω ρ ο φ λ Ι Χ Χ ς ρ χ ι ζ ε ν ή μ ά χ Υ τ ο υ Έ θ ν υ ζ ε ι ν ί ν τ ι π ο τ η
θ υ σ ί Ε κ τ ο τ ε έ χ ρ ε ι ι Χ σ θ Υ σ ι χ ν Τ Ρ ί Ι Χ δ λ χ λ Υ Ρ Ι Χ !t'Y/ θ υ σ ι ί ν ι σ χ λ Υ
ρ ί ν π ρ ο σ π ι χ θ ε Ι ί ν ί Ύ Ι Χ τ ε λ ι τ α θ ν Ο έ π ι ί λ Ώ τ η ν θ έ λ Υ σ ί ν τ ο υ
έ λ Υ σ ι ν σ τ Ι Χ θ έ ρ α ν έ π Ι τ ν Ν ί χ Υ Υ
Τ ο π ο λ ε μ ι χ ο ν δ υ ν ι χ μ ι χ ο ν τ ό υ Έ θ ν υ φ θ ι χ σ ε τ ο χ ι χ τ ι χ χ ρ υ
φ ο ν τ π σ ε ώ τ ο υ τ ο 1949. Δ ι α ν α φ θ σ Ώ δ ε έ χ ε ί έ χ ρ ε ι
σ θ Υ ν α σ φ υ Ρ λ ι Τ θ ι δ ι ι μ ρ φ ω θ μ ε θ δ ι ί ι π ρ ο ο δ ε υ τ ι
ί χ ι χ θ λ ι χ τ α Τ Υ τ ο υ μ α χ ρ ο σ γ ί ν ο ς π ο τ ο υ 1944 ι μ τ έ
π ε τ τ α 1946, 1947,1948, τ α Ο π ο ί Ι Χ μ έ σ ι χ ε Ι τ α ν τ ι ζ τ τ ι ζ
ι τ α π ι χ ν τ ο ε ι δ ε ί ς έ λ λ ε ί Φ ε ι Χ ι Ι ε τ η ν έ π ί μ ο ν ο ν ι σ τ α θ ε
ρ α ν σ υ ν έ χ ε ι ι χ ν μ ι ι π ο λ υ μ ό ρ φ ο υ α π λ ρ υ δ ι ι υ μ ά ν σ ε ω λ λ α
έ ν Ι Ι Ι Ι π ρ σ π ι θ ε ί ι ς δ ω σ ι χ ν ι σ υ ν έ π ε ι ι χ ν τ ο 1949 τ ς ί
ω ν ί ι ε ό τ ν ω μ σ ύ ν ε Ι λ ο l.Saot ε τ η ν σ υ ν έ χ ε ι ι χ ν ι δ τ η
τ π ρ σ π ι θ ε Ι ι π ο Ι Ι χ ι χ τ έ λ Υ ζ ε ν π ο φ ι χ σ ι σ τ ι χ α ε Ι ς τ η ν Ν ί Χ Υ ν δ ω
σ ι χ ν τ η ν θ υ σ ί ι χ ν τ ο υ ι ί μ ι τ μ έ χ ρ έ σ χ ι Χ τ ω ν
Σ Υ Ν Ο Π Τ ι Κ Η Ε Ξ Ι Σ Τ Ο Ρ Η Σ Ι Σ Α Ν Α Π Τ Υ Ξ Ε Σ
TQN Δ YNAMEQN Τ Ο Υ Κ Ο Μ Μ Ο Υ Ν Ι Σ Μ Ο Υ
Κ Κ Ε Τ ο 1918, μ ε τ ι Χ τ η ν Ρ ω σ σ ι χ η ν Έ π ι χ ν ι Χ σ τ ι χ σ ι ν μ ε ρ ι
xot δ ι ι χ ν ο ο ύ μ ε ν ο ι ι ρ χ ε τ ο Ι Ί σ Ρ Ο Ι Υ λ ί τ ι χ ι τ θ ε σ σ ο ι λ ο ν ί Χ Υ ς σ υ ν
έ ι Υ ζ ι χ ν τ ο Σ ο σ ι ο ι λ ι σ τ ι χ ο ν Έ Ρ Υ ι χ τ ι χ ο ν Κ μ μ ι χ
Τ ο 1920 τ ο Κ μ μ ο ι ο ι δ τ ο π ρ ο σ ε χ ώ Ρ Υ σ ε ν ε Ι ς τ η ν Γ Δ ι ε θ ν η
Κ μ ι ν τ ε ρ ν ι ω ν ι Ί μ ι Χ σ θ Υ Κ Κ Ε
Τ ο 1923· Ε δ ρ ύ ε τ ι χ ι ή Β Ι Χ λ χ ο ι ν ι χ η Κ ο μ μ ο υ ν ι σ τ ι χ η Ο μ ο σ π σ ν δ ί
Π ι χ ρ ι Χ Ρ Τ Υ μ ι χ τ ς Γ Δ ι ε θ ν υ ί ι π ο τ η ν μ π ν ε υ σ ι ν ι θ δ γ ί ν ι
έ π ι ρ ρ ο η ν τ ο υ Κ Κ Β ο υ λ γ ο ι ρ ί ι χ ς Ρ Χ γ Γ ε ώ ρ γ ι ο ς Δ μ τ ρ ώ φ
9
Ιστορικό αρχείο Ι.Γ.Π
Τ ό Ε Α Μ δ π ό τ ό π ρ ό σ χ η μ σ κ σ Ι τ ι σ ν θ μ σ τ σ τ ό σ π ε
λ ε υ θ ε ρ ω τ υ ω ϋ γ ν ο ς π α ρ έ σ υ ρ ε ν ε Ι ς τ ι ς τ ι Χ ξ ε ι ς τ ο υ μ ε γ ι Χ λ ο ν ρ ι
θ μ ό ν Έ λ λ ή ν ω ν π α τ ρ ι ω τ ώ ν ο ί δ π ο ί ο ι ο ε ν ν τ ε λ ή φ θ η σ σ ν δ τ ι
δ π ό τ ό π α τ ρ ι ω τ ι κ δ ν π ρ ο σ ω π ε ί ο ν κ σ Ι τ ι έ θ ν ι κ ι σ τ ι κ ι σ ν θ ή μ σ τ σ
δ π ε κ ρ ό π τ ε τ ο τ ό Κ Κ Ε
Ε Λ Α Σ ε τ ι τ η ν ν ι Χ π τ ξ ι ν τ ν ν ι Χ μ ε ώ ν τ ο υ τ ό Κ Α Μ
Κ Κ Ε ρ χ Ι ζ ε ι τ η ν π ρ ο π σ ρ σ σ κ ε η ν κ σ Ι τ ό ν έ ξ ο π λ ι σ μ ό ν τ ν
δ π σ δ ν τ ο υ κ σ τ η ν δ γ ν ω σ ι ν τ ο σ Κ Δ Α Σ
Τ ό ν Α δ γ ο υ σ τ ο ν τ ο θ 1942 ή τ ο ι μ ε τ ι π σ ρ έ λ ε σ ι ν ε τ ο ς
π ό τ η ς ί ο ρ ό σ ε ω ς τ ο σ Ε Α Μ έ μ φ σ ν Ι ζ ο ν τ σ ι ε Ι ς Ρ ο ό μ ε λ η ν σ ί
π ρ τ σ ι ν τ σ ρ τ ι κ σ Ι δ μ ι Χ δ ε ς τ ο σ Ε Δ Α Σ δ π ό τ ό ν Α Ρ η ν Β ε
λ ο u Χ ι ώ τ η ν (' Α θ σ ν ι Χ σ ι ο ν Κ λ ι Χ Ρ σ ν Α ί δ μ ι Χ δ ε ς σ δ τ σ ι τ σ χ έ ω ς
έ ξ σ π λ ο Ο ν τ σ ι κ σ Ι π ο τ ε λ Ο Ο Υ τ ό ν Σ τ ρ σ τ ό ν τ ο σ Κ Κ Ε
Ή ρ χ ι κ η δ ρ ι σ ι ς τ ο σ Ε Δ Α Σ δ π η ρ ξ ε ν ι σ σ τ η μ σ τ ι κ η
δ ι ι Χ λ σ ι ς λ ω ν τ ν έ θ ν ι κ ι σ τ ι κ ν δ μ ι Χ δ ω ν ε Ι ς δ λ κ λ η ρ ο ν τ η ν Έ λ
λ ι Χ δ α , ς κ σ Ι έ ξ ώ ν τ ω σ σ ν έ κ τ ο ς τ ο σ Ε Δ Ε Σ σ τ ρ σ τ η γ ο σ Ν
Ζ έ Ρ 6 α ]. Έ π Ι σ η ς δ Ε Δ Α Σ έ σ κ ε μ μ έ ν ω ς φ ο ν ε ό ε ι κ σ τ ι π ε ρ ι ά
oou' ε ν σ δ ύ ο r ε Ρ μ σ ν ο υ ς Ί τ σ λ ο ό ς ι δ ι ι τ η ς μ ε θ
δ ο υ τ ν ν τ ι π ο ί ν ω ν έ π ι φ έ ρ τ η ν κ σ τ σ σ τ ρ ο φ η ν κ σ Ι τ η ν π σ θ λ ί ω
σ ι ν τ ο σ Έ λ λ η ν ι κ ο ο λ σ ο σ
Ε ν σ ι γ ν ω σ τ η ι π ρ ο δ ο τ ι κ η δ ρ ι σ ι ς τ ο σ Ε Δ Λ Σ κ σ Ι ι σ υ ν
ι ρ γ σ σ ί ι χ τ ο υ μ ε τ ο υ ς κ σ τ σ κ τ η τ ι Χ ς τ ι ς π ο τ ε λ ε ί ν σ μ ψ ι σ ή τ η τ ο ν
κ σ Ι σ γ κ ε κ ρ ι μ έ ν ο ν γ ε γ ο ν ς
,Α π ό τ σ 1943 τ ό Κ Κ Ε ι ι τ ν Κ Α Μ - Ε Δ Α Σ ε Ι ς
τ ι ς δ π σ ύ τ ν έ λ ε γ χ ο μ έ ν σ ς π ε ρ ι ι ς κ σ τ ή ρ γ η σ ε τ ι ς τ π ι κ ι ς
κ ρ σ τ ι κ ι ς ρ ι ς κ σ Ι ή ρ χ ι σ ε ν ι έ φ σ ρ μ ζ κ ο μ μ ο ν ι σ τ ι κ ι σ υ σ τ ή
μ σ τ σ δ ι ο ι κ ή σ ε ω ς
Π Ε Ε Α τ η ν 10.3.44 ί δ ρ ό θ η ι Π Ε Ε Α Π ο λ ι τ ι κ η Έ π ι
τ ρ ο π η Έ θ ν ι κ η ς •Α π ε λ ε θ ε ρ ώ σ ε ω ς Π ρ ε δ ρ ο ς τ σ ύ τ η ς κ σ τ ρ ι ς
ή τ ο δ Μ π σ κ ι Ρ τ ζ η ς κ σ Ι κ σ τ π ι ν δ Σ 6 6'> λ ο ς
Ή Π Ε Κ Α ν έ λ σ ε τ η ν ά σ κ η σ ι ν λ ω ν τ Ι έ ς ο σ ι ω ν έ π Ι
τ η ς μ η κ σ τ ε χ ο μ έ ν η ς δ π ό τ ν r ε Ρ μ σ ν 6'> ν Ο Ε λ λ ι Χ δ ο ς
CH Π Ε Κ Α β ο η θ ο μ έ ν η σ ν ε ι δ η τ ς σ ν ε ι δ ή τ ω ς δ π ό
δ ι σ φ ρ ω ν έ τ ε ρ ο γ ε ν ν π σ ρ σ γ ν τ ω ν έ π ε δ Ι ω ξ ε ν ι έ ε κ τ ε ί ν τ η ν
11
Ιστορικό αρχείο Ι.Γ.Π
Μ π ο υ λ κ ε ς Γ ι ο u γ κ ο σ λ α 6 ί α ς δ π ο υ ή ρ ξ α τ ο ν τ ν ς κ π α ί
δ ε υ σ υ δ ι α τ η ν π ρ ο π α ρ α σ κ ε υ η ν σ τ ε λ ε χ ω ν π ρ ο ς π λ α ι σ ί ω σ α τ ω ν
σ υ μ μ ο ρ ι α κ ω ν σ υ γ κ ρ ο τ η μ ι Χ τ ω ν κ α Ι ι χ ν ι Χ π τ υ ξ ι ν lv σ ν ε χ ε ί σ υ μ μ ο
ρ ι χ κ ω ν μ ο ν ι Χ δ ω ν
θ ϋ τ ω τ ο l\i π ο υ λ κ ε ς ι χ π ε τ έ λ ε σ ε τ ο φ υ τ ώ ρ ι ο ν τ ω ν Σ τ ρ α
τ ι ω τ ι κ ω ν κ α Ι Π ο λ ι τ ι κ ω ν σ τ ε λ ε χ ώ ν τ ο υ Κ ο μ μ ο υ ν ι σ τ ι κ ο υ Σ υ μ μ ο
ρ ι α κ ο υ Σ τ ρ α τ ο ύ
, Α π ο τ ο υ Μ α ί ο υ 1945, ε Ι ς δ ρ ε ι ν α ς κ υ ρ ί ω ς π ε ρ ι ο χ ι Χ ς ή ρ χ ι σ ε ν
μ υ σ τ ι κ η σ τ ρ α τ ο λ ο γ ί α ι Χ ν α ρ χ ι κ ω ν ε π ι λ ε γ ο μ έ ν ω ν κ υ ρ ί ω ς ε κ τ ω ν
β ε ο α ρ η μ έ ν ω ν μ ε ε γ κ λ η μ α τ ι κ ι Χ ς π ρ ι Χ ξ ε ι ς Ο ϋ τ ο ι , σ τ ρ α τ ο λ ο γ ο ύ μ ε ν α ι
ί ι π ο τ ω ν α σ υ γ κ ρ ο τ η θ ε ι σ ω ν Κ ο μ μ ο υ ν ι σ τ ι κ ω ν δ ρ γ Χ ν ώ σ ε ω ν δ ι α
σ υ ν δ έ σ μ ω ν ι χ π ε σ τ έ λ λ ο ν τ ο ε Ι ς τ α δ ι ι Χ φ ο ρ α δ ρ ε ι ν α σ υ γ κ ρ ο τ ή μ α τ α
κ α Ι ε ν ε τ ι Χ σ σ ο ν τ ο ε Ι ς τ ι Χ ς ί ι π α ρ χ ο Ι Ι σ α ς ε ν ό π λ ο υ ς δ μ δ α ς
, Α ρ χ ι κ ω ς α δ μ ι Χ δ ε ς α ί ι τ α ι ώ ν ο μ ι Χ ζ ο ν τ ο δ ι π ρ σ π α γ α ν δ ι σ τ ι
.κ ο υ ς λ ό γ ο υ ς ν π λ ι Ό μ iX δ ε ς Κ α τ α δ Ι ω κ ο μ έ ν ω ν Ε Ο Κ
1) Ό μ iX δ ε ς Δ η μ ο κ Ρ α τ ι κ ω ν Έ ν ό π λ ω ν Κ α τ α δ ι ω κ ο
μ έ ν ω ν Ο Δ Ε Κ
Έ κ π α ρ Χ λ λ ή λ ο υ σ υ ν ε κ ρ ο τ ή θ η σ α ν ε Ι ς τ ι Χ ς π ό λ ε ι ς κ α Ι τ η ν σ π α ι
θ ρ ο ν α Ι ό ρ γ α ν ώ σ ε ι ς Α uτ ο α μ ύ ν η ς μ ε σ τ ρ α τ ι ω τ ι κ η ν δ ι ι Χ ρ θ ρ ω σ ι ν
κ α Ι δ ρ γ ι Χ ν ω σ ι ν μ ε τ ι Χ ς κ ι Χ τ ω θ ι π ο σ τ ο λ ι Χ ς
Σ τ ρ α τ ο λ ο γ ί α ν μ α χ η τ ω ν δ ι α τ ι Χ ς ε ν ό π λ ο υ ς Κ Σ δ μ ι Χ δ α ς
Έ ξ ε ύ ρ ε σ ι ι σ υ Υ κ έ ν τ ρ ω σ ί ν κ α Ι ι χ π ό κ ρ υ ψ ι ν δ π λ ι σ μ ο υ
Ό Ρ Υ ι Χ ν ω σ ι ν δ ι κ τ ύ ο υ π λ η ρ ο φ ο ρ ι ω ν
Έ ξ ε ύ ρ ε σ ι ν τ ρ ο φ ί μ ω ν ε Ι δ ώ ν ί μ α τ ι σ μ ο υ ί ι π ο δ ή σ ε ώ ς κ λ π
π ρ ο ς ν τ ι μ ε τ ώ π ι σ ι ν τ ω ν ν α γ κ ώ ν τ ω ν Κ Σ δ μ ι Χ δ ω ν
Σ υ μ μ ε τ ο χ ή ε ν σ ν ε ρ γ α σ ί μ ε τ ά Κ Σ ε ν ό π λ ω ν δ μ ι Χ δ ω ν ε Ι ς
π ρ ο σ ο ο Η ς χ ω ρ ί ω ν κ λ π
Ή δ ρ ι Χ σ ι ς τ ω ν Κ Σ ε ν ό π λ ω ν δ μ ι Χ δ ω ν τ Ώ σ ν ε ρ γ α σ ί τ ω ν Μ ο
ν ι Χ Ο ω ν α υ τ ο α μ ύ ν η ς μ ο ρ φ η ς σ υ μ μ ο ρ ι α κ η ς σ υ ν ε χ ί σ θ η μ έ χ ρ ι Μ α ρ
τ ί ο u 1946, δ π ό τ ε ή ρ χ ι σ ε ν ι χ ν ι Χ π τ υ ξ ι ς Ι σ χ υ ρ ο τ έ ρ ω ν Κ Σ Μ ο
ν ι Χ δ ω ν τ ω ν σ υ Υ κ ρ σ τ η μ ι Χ τ ω ν δ υ ν ι Χ μ ε ω ς 50 - 80 Κ Σ κ υ ρ ί ω ς ε Ι ς
τ ι Χ ς π α ρ α μ ε θ ο ρ ί ο υ π ε ρ ι ο χ ι Χ ς
τ α ε Ι ς τ ι Χ ς π α ρ α μ ε θ ο ρ ί ο υ ς π ε ρ ι ο χ ά ς σ υ γ κ ρ ο τ ή μ α τ α ε Ι χ ο ν ώ ς
δ ρ μ η τ ή ρ ι α τ Ι γ ε ι τ ο ν ι κ α κ ρ ι Χ τ η ε ν θ α ώ π λ ί ζ ο ν τ ο κ α Ι κ α τ έ φ ε υ γ ο ν
ε ν π ε ρ ι π τ ώ σ ε ι κ ι ν δ ύ ν ο υ
Κ α τ Ι τ ο α υ τ ο χ ρ ο ν ι κ ο ν δ ι ι Χ σ τ η μ α Μ iX Ρ τ ι ο ς 1 946) 7'jp.
χ ι σ ε ν κ α Ι ι ε σ ο δ ο ς ε Ι ς Έ λ λ iX δ α τ η ς π ρ ώ τ η ς σ ε ι ρ ι Χ ς ε κ π α ι δ ε υ
Ι
Ιστορικό αρχείο Ι.Γ.Π
τ η ν 27.8.48 δ ι α δ ι α τ α γ ς τ ο υ δ π ο υ ρ γ ο υ Σ τ ρ α τ ι ω τ ι κ ώ ν τ ή ς
Ψ ε υ δ ο κ υ ο ε ρ ν ή σ ε ω ς τ ω ν Κ Σ κ α τ η ρ γ ή θ η σ α ν τ α λ Ρ Χ Υ ι γ ε ί α π ε ρ ι ο
χ ώ ν κ α ι ε δ η μ ι ο υ ρ γ ή θ η σ α ν Μ ε ρ α ρ χ ί α ι
Έ κ π α ρ α λ λ ή λ ο υ μ ε τ η ν α ν ι Χ π τ υ ξ ι ι ι τ ω ν Κ Σ μ α Χ Υ ι τ ι κ ω Υ ο υ
ν ά μ ε ω ν κ α ι ο ρ γ χ ν ω σ ι ν μ ο ν ι Χ δ ω ν μ ο ρ ψ ή ς τ α κ τ ι κ ο Σ τ ρ α τ ο Ε Υ έ
ν ε τ ο κ α ι α ν α π ρ ο σ α ρ μ ο γ η τ ς ε κ π ι ι δ ε ύ σ ε ω ς ε ι ς τ α μ ε θ υ μ ά
χ η ς τ α κ τ ι χ ο υ σ τ ρ α τ σ ϋ χ ω ρ ι ς δ μ ω ς ι ε γ κ α τ α λ ε ί τ Υ ι τ α ι ι τ χ κ ι κ η
τ ο υ ν τ α ρ τ ο π ο λ έ μ ο υ Κ α θ δ λ ψ α υ τ η ν τ Υ ι ι π ρ ο σ π Χ θ ε α Υ Ύ ς Χ Υ α
δ ι ο ρ γ α ν ώ σ ε ω ς κ α ι ε κ π α ι δ ε ύ σ ε ω ς ε χ ρ η σ ι μ Ο Τ ο ο ι ή θ η σ χ ι σ τ ε λ έ χ η
α φ έ ν ο ς μ ε ν τ ο υ Σ τ ρ α τ ο ϋ π ρ ο ε ρ χ ό μ ε ν α α π ο τ ο ν Ε λ λ Σ τ ο υ
1944 κ α ι α ψ έ τ έ ρ ο υ α π ο δ η μ ι ο υ ρ γ Υ ι θ έ ν τ α ε Ι ς τ σ τ ρ α τ ε τ ο ϋ
Μ π ο υ λ κ ε ς
Ή δ ρ α σ ι ς τ ώ ν Κ Σ ν ά δ ω ν κ α τ ό π ι ν α τ ή ς c'ij; Χ Υ α ϊ Τ ε ω ς
έ ν τ ε ν ε τ α τ Ά ν α λ α μ Ο ά ν ο ν τ χ ι σ ο δ α ρ ώ τ ε ρ α ι ά π ο σ τ ο λ α ί κ α τ σ τ ρ α
τ ι ω τ τ κ ώ ν τ μ η μ ά τ ω ν κ α ι π ό λ ε ω ν κ χ ι ε π ι τ υ γ χ ά Υ ε τ α ι ι δ ι ε ύ ρ υ ν σ ι ς
τ ω ν δ π ο τ ω ν Κ Σ ε λ ε γ χ ο μ έ ν ω ν π ε ρ ι ο χ ώ ν
Β ρ α δ ύ τ ε ρ σ ν ε ψ ο ο ι ά ζ ο ν τ α ι δ ι α π υ ρ ο ο ο λ ι κ ο υ κ χ ι σ υ γ κ ρ ο τ ο ί ί γ τ α ι
ε π ί σ η ς Τ α ξ ι α ρ χ ί α ι Ι π π ι κ ο ύ
Τ ε λ ι κ ω ς κ α τ α τ α ς ρ χ α ς Α υ γ ο ύ σ τ ο υ τ ο υ 1949 ο Ι Κ Σ δ ι έ
θ ε τ ο ν ε Ι ς Μ ο ν ά ο χ ς π ε ρ ί τ α 70 Τ ά γ μ α τ α κ α ι δ ι λ ο χ ί χ ς κ χ ι 132
π υ ρ ο Ο ό λ α Ή ρ ι θ μ η τ ι κ η ε ξ έ λ ι ξ ι ς τ ω ν σ υ μ μ ο ρ ι α κ ω ν δ υ Υ ά μ ε ω Υ
ε μ ψ α Ι ν ε τ α ι ε Ι ς τ ο ν κ α τ ω τ έ ρ ω π ί ν α κ α
Ε Τ Ο Σ
Μ Η Ν
i 1946 1947 1948 1949
Ι α ν ο υ ά ρ ι ο ς
- 10820 22350 23900
Φ ε σ ρ ο υ ά ρ ι ο ς
- 14850 24140 20150
Μ ά ρ τ ι ο ς
- 16250 26(0) 20020
Ά π ρ ί λ ι ο ς - 17050 24300 19780
Μ ά ί Ό ς - 16450 25600 19000
Ι ο ύ ν ι ο ς 2700 16900 23300 17490
Ι ο ύ λ ι ο ς ,3150 16900 22090 17400
Α υ γ ο υ σ τ ο ς 3620 16700 21100 ί
Σ ε π τ έ μ σ ρ ι ο ς 4490 17400 23720 2150
Ό κ τ ώ Ό ρ ι ο ς 5930 18600 25480 1760
ο Ν ο έ μ Ό ρ ι ο ς 7450 18600 25000 1275
Δ ε κ έ μ Ό ρ ι ο ς 9285 20350 25000 815
Ιστορικό αρχείο Ι.Γ.Π
τ ο ϋ τ α κ τ ι κ ο Ο Έ λ λ Ι ι Χ ο Ο Σ τ ρ α τ ο ϋ κ ι χ τ α τ ο π ρ τ ο Υ ς ι μ ν
1946. Τ ο ν ι ϊ ν τ ο Ο lo(ou τ ο ς έ ω Ρ Τ σ θ μ έ ρ α τ ο ϋ Σ τ ρ α
τ ο ϋ έ π Ι τ τ ί ε ό κ α ι ρ τ ή ς ν χ σ ν θ έ σ ε ς α ό τ ο Ο έ κ Τ Υ ς α τ ι Χ ς ε ω ς
τ ή ς Ε θ ν ο φ λ α κ ς ε Ι ς 'cYjv ο ι ι Χ τ χ ς ι ν τ χ κ τ ι κ ο Ο Σ τ ρ α τ ο ϋ
Ή δ ί ι ν α μ ι ς τ ο Ο Σ τ ρ α τ ο ϋ ι χ ι ν ε ν α δ ς ο σ α π ρ ο ς τ ι Χ ς 100.000,
δ ρ ι ο ν ε Ι ς τ ο δ π ο Τ ο ν δ ε ν ε φ θ α σ ε χ α τ α τ ο 1946 ο ι α τ ο υ ς κ ί τ ω θ ι
λ ό Υ ο ς
Κ α τ α τ ο ν ί ρ τ ι ν 1946 ε χ ο ν σ μ ε ι ω θ ή τ α π ρ ω τ κ ρ ο ύ
σ μ α τ α τ ή ς κ ο μ μ ο ν ι σ τ ι κ ς τ α ρ σ α ς Κ α τ α Ι ο ύ λ ι ο ν κ α Ι Α δ
γ ο υ σ τ ο ν δ ε lQ(ou τ ο ς 1jpxtaE π ρ α Υ μ α τ ι κ ω ς δ ν τ α ρ τ ο π ό λ ε
μ ο ς Ή Έ λ λ ν ι κ Κ έ ρ ν σ ι ς κ α Ι Ύ ε σ ί α τ ο Ο Σ τ ρ α τ ο ϋ ε ό ρ έ
ι ό π ο χ ρ ε ω μ έ ν α ι ν α δ ε χ θ ο Ο ν δ π ω ς μ Υ ι ν α μ ι χ θ τ ί δ Σ τ ρ α τ ο ς
ε Ι ς ζ τ ή μ α τ α έ σ ω τ ε ρ ι κ ή ς σ φ α λ ε ί α ς κ α Ι ν α auYXIXtIXtEeoOv
ε Ι ς τ Υ ι ν α δ ς ι ν τ ή ς δ ν ί μ ε ω ς τ ή ς Χ ω ρ ο φ λ α κ ή ς ε Ι ς β ι ρ ς τ ο Ο
Σ τ ρ α τ ο ύ
Ε π ε ι δ ή δ μ ω ς κ α τ α τ ο ν Σ ε π τ έ μ β ρ ι ο ν τ ο ϋ 1946 ε Ι χ ε ν έ ν τ α θ ή
π ί ε σ ι τ ω ν μ μ χ ι μ ό ν ο ν κ α τ α τ ή ς Χ ω ρ ο φ λ α Χ ή ς κ α Ι
τ ω ν κ α τ ο κ ω ν χ ω ρ ί ω ν κ α Ι π ό λ ε ώ ν τ ι ν ω ν λ λ α κ α Ι κ α τ α t/i)v
σ τ ρ α τ ι ω τ ι κ ώ ν τ μ μ ι τ ω ν κ α τ έ σ τ η ν τ ι λ π τ ο ν δ τ δ ε ν θ α ή τ ο δ υ
ν α τ ο ν ν α κ α τ α σ τ α λ ν τ α ρ σ α ι τ ή ς έ π ε μ β ί σ ε ω ς τ ο ϋ Σ τ ρ α
τ ο ϋ δ ι δ κ α Ι έ ζ τ ή θ α δ ς ι ς τ ο ϋ Σ τ ρ α τ ο ϋ ε Ι ς 130.000.
1947. Κ α τ ό π ι ν π ο λ λ ή ς έ π ι μ ο ν ή ς τ ή ς π ο λ ι τ ι κ ή ς κ α Ι σ τ ρ α τ τ ω
τ ι κ ή ς ε σ ί α ς XIXt:l τ ο ν ι ρ τ ι ν τ ο ϋ 1947 ε φ θ α σ ε ν δ Σ τ ρ α τ ο ς ε Ι ς
τ Υ ι ν δ ί ι ν α μ ι ν τ ω ν 115.000.
Ή Έ λ λ Ι ι κ Υ ι Κ έ ρ ν ι ς π ι ε ζ ο μ έ ν Ύ δ π ο τ ο θ Γ Ε Σ έ ζ ή τ ε ι
π ε ρ α ι τ έ ρ ω α υ ς Ύ σ ι ν κ α Ι τ ε λ ι κ ω ς ι ι ι v:l ν α λ ι β Ί δ π ε θ ύ
ν Ι t"l); τ Υ ι ν π ρ ό σ κ λ σ ι ν 15.000 ν ε ο σ υ λ λ έ κ τ ω ν ι σ υ γ κ α τ α θ έ
σ ε ω τ ω ν μ μ ι ι κ ω ν ' Α π ο σ τ ο λ ώ ν κ α Ι ο ϋ τ ω δ ύ ν α μ ι ς ν ή λ θ ε ν ε Ι ς
130.000.
Τ ο π ρ ω τ ο ν ή μ ε ρ ο ν τ ο ϋ ι 1947 ε Ι δ ο π ο ι ή θ Έ λ
λ Ι ι κ Υ ι Κ έ ρ ν σ ι ς δ τ ι ι λ ό Υ ο ς ο Ι κ ο ν ο μ ί α ς π ο η Μ α ρ τ ί ο
1947 θ α ε π α ε ν σ ν τ ρ σ ι ς τ ο ϋ Έ λ λ Ι ι κ ο Ο Σ τ ρ α τ ο ϋ δ α π ι ν α ι ς
Β ρ ε τ α ν ν κ ή ς Κ ε ρ ν ή σ ε ω ς Ό ϋ τ ω π ο η ς Ι ο υ ν ί ο υ 1947 ρ χ ί ζ ε ι
' Α μ ε ρ ι κ α ν ι κ Υ ι Β ο ή θ ε ι α Έ κ τ ο τ ε α ς ί ν ε τ α ι κ α τ ά τ ι δ ύ ν α μ ι ς
τ ο ϋ Έ λ λ η ν ι κ ο Ο Σ τ ρ α τ ο ύ κ α Ι φ θ ι ν ε ι XIXt:l τ ο δ ε ύ τ ε ρ ο ν έ ς ά μ Ι ο ν
τ ο υ 1947 π ε ρ ί Τ ς α π λ έ ο ν 10.000 δ ι α τ ο υ ς δ π λ ί τ α ς ε ί δ ι
κ ή ς κ α Τ Υ ο ρ ί α ς
17
Ιστορικό αρχείο Ι.Γ.Π
Ο Ι Α Γ Ω Ν Ε Σ Τ Ο Υ Ε Θ Ν Ο Υ Σ
Ε Ι ς τ α δ ύ ο π ρ ο η γ ο ύ μ ε ν α κ ε φ ά λ α ι α ε π ε χ ε ψ ή θ ν α δ ο θ ε Ι ς
γ ε ν ι κ α ς γ ρ α μ μ α ς κ α ι κ α τ α τ ρ ό π ο ν σ υ ν ο π τ υ ω ν α λ λ α σ υ γ κ ε κ ρ ι μ έ ν ο ν
κ α ι σ α φ η μ ί α γ ε ν ι κ η Ι δ έ α τ ο υ τ ρ ό π ο υ κ α τ α τ ο ν ό π ο ί ο ν Β λ ω ς σ υ ν
ω μ ο τ ι κ ώ ς α ν ε π τ ύ χ θ η σ α ν κ α ι _ή ν δ ρ ώ θ η σ α ν α Ε σ υ μ μ ο ρ ι α κ α ι δ υ ν ά
μ ε ι ς κ α θ π α σ α ν τ η ν χ ώ ρ α ν α φ ν ό ς α φ τ έ ρ υ δ ε π ω ς ε ν μ έ σ φ
π λ ε ί σ τ ω ν δ σ ω ν δ υ σ κ ο λ ι ώ ν ό Έ θ ν ι κ ο ς Σ τ ρ α τ ό τ ό ρ γ α ν ο ύ μ ε ν ο ς ε κ
π α ι δ ε υ ό μ ε ν ο ς κ α ι α γ ω ν ι ζ ό μ ε ν ο ς τ α υ τ ο χ ρ ό ν ω τ ε φ θ α σ ε ν ε Ι ς τ ο σ η
μ ε ί ο ν ε κ ε ί ν ο δ π ε ρ τ ο υ ε π έ τ ρ ε ψ ε ν α ε π ι ά λ Υ τ η ν θ έ λ η σ ί ν τ ο υ
Ή δ η θ α έ π ι χ ε ι ρ ή σ ω μ ε ν κ α τ α τ ρ ά π ο ν γ ε ν ι κ ο ν ν α ε ξ ε τ ά σ ω μ ε ν
τ ο υ ς α γ ώ ν α ς τ ο υ Έ θ ν ο υ ς κ α τ α τ η ν τ ρ ι ε τ η τ α ύ τ η ν σ κ λ η ρ α ν π ά λ η ν
κ α ι ν α ε ξ ά ρ ω μ ε ν τ α σ η μ α ν τ ι κ α γ ε γ ο ν ό τ α κ α ι τ ό σ π ο υ δ α ί α ε κ ε ί ν α
σ η μ ε ί α χ τ ι ν α σ υ ν τ ι θ έ μ ε ν α ι π α ρ τ ί ζ υ ν χ α ρ α κ τ η ρ ι σ τ ι κ α ς χ ρ ο ν ι κ α ς
π ε ρ ι ό δ ο υ ς δ ι ε ξ α γ ω γ η ς κ α ι έ ξ ε λ ξ ε ω ς τ ο υ α γ ώ ν ο ς
Π ρ ώ τ η χ ρ ν ι κ η π ε Ρ δ Μ ι Ρ Τ Ι 1946.'Α Π Ρ ι ι Ι 1947.
Κ α τ α τ η ν χ ρ ο ν ι κ η ν τ α ύ τ η ν π ε ρ ί ο δ ο ν δ κ ο μ μ ο υ ν ι σ τ ο σ υ μ μ ο ρ ι
τ ι σ μ ο ς χ α ρ α κ τ η ρ ι ζ ό μ ε ν ο ς χ π ο τ η ν π ρ ο σ φ ι λ η ε Ι ς α υ τ ο ν σ υ ν ω μ ο τ ι
κ η ν τ α κ τ ι κ η ν έ π έ τ υ χ ε ν α δ η μ ι ο υ ρ γ ή σ Υ μ ε θ ο δ ι κ ώ ς κ α ι σ υ σ τ η μ α τ ι
κ ώ ς έ σ τ ί α ς ε Ι ς ό λ ό κ λ η ρ ο ν τ η ν χ ώ ρ α ν ι ς κ α ι μ ε γ ά λ α ς έ σ τ ί α ς
β ά σ ε ι ς ε Ι ς τ α ς π α ρ α μ ε θ ο ρ ί ο υ ς π ε ρ ι ο χ ά ς Ή δ η μ ι ο υ ρ γ ί α τ ώ ν β ά
σ ε ω ν τ ο ύ τ ω ν χ π ε τ έ λ ε ι δ ι α υ τ ο ν ζ ω τ ι κ η ν κ α ι α ν α π ό τ ρ ε π τ ο ν χ ν ά γ
κ η ν δ ι ό τ ι δ ι α τ ο ύ τ ω ν κ α ι έ ξ η σ φ ά λ ι ζ ε τ ο υ ς α ν ε φ ο δ ι α σ μ ο υ ς π ο τ α
ο μ ο ρ α Κ ρ ά τ η κ α ι σ υ γ χ ρ ό ν ω ς α ν α δ ι ο ρ γ α ν ο ύ μ ε ν ο ς κ α ι ε κ π α ι δ ε υ ό
μ ε ν ο ς ε Ι ς α υ τ α ς θ α έ π ε χ ε ί ρ ε ι κ α τ α δ ρ ο μ ι κ α ς ε π ι δ ρ ο μ α ς ε Ι ς τ ο έ σ ω
τ ε ρ ι κ σ ν τ ή ς μ η έ λ ε γ χ ο μ έ ν η ς π α ρ α υ τ ο υ χ ώ ρ α ς
Κ α τ α τ η ν σ κ λ η ρ α ν Ε ι α τ ο Έ θ ν ο ς χ ρ ο ν ι κ η ν τ α ύ τ η ν π ε ρ ί ο δ ο ν
ι τ α κ τ ι κ η τ ώ ν σ υ μ μ ο ρ ι τ ώ ν σ υ ν ί σ τ α τ ο
Ε ς τ η ν π ρ ο σ ο λ η ν δ ι ε σ π α ρ μ έ ν ω ν κ α ι π ο μ ε μ ο ν ω μ έ ν ω ν Έ Θ ν ι
κ ώ ν δ υ ν ά μ ε ω ν Ι δ Σ τ α θ μ ώ ν Χ ω ρ ο φ υ λ α κ η ς μ ε σ κ ο π ό ν τ η ν έ κ μ η
δ έ ν ι σ ι ν τ ώ ν Έ θ ν ι κ ώ ν τ ο ύ τ ω ν έ π ά λ ξ ε ω ν κ α ι τ ο ν έ ξ α ν α γ κ α σ μ ο ν τ η ς
Χ ω ρ ο φ υ λ α κ ή ς ν α σ υ μ π τ υ θ ι ε Ι ς τ α χ σ τ ι κ α Κ έ ν τ ρ α έ Υ κ α τ α λ ε ί
19
Ιστορικό αρχείο Ι.Γ.Π
τ ο υ δ υ ν ι μ ε ι ς χ ι χ Ι ε Ι δ ι χ ω ς μ ό ν ο ν τ η ν Χ ω ρ ο υ λ ι χ χ ν ε Ι ς τ ο ν τ ο μ έ Ι Χ
τ η ς ε σ ω τ ε ρ ι χ η ς σ ψ Ι Χ λ ε ί ι χ ς
Ό Σ ψ χ τ ο ς σ χ ο λ ε ί τ ι χ ι μ ε τ η ν σ υ γ χ ρ ό τ η σ ι ν δ π ο ί ι χ Υ ί τ ο fp-
γ ο ν δ υ σ χ ε ρ έ σ τ α τ ο ν ν λ Ώ χ ι χ ν ε Ι ς υ π δ ψ ι ν τ ο υ τ η ν τ μ ό σ ψ ι χ ι ρ ι χ ν
ε ν τ ό ς τ η ς δ π ο ί ι χ ς σ υ ν ε τ ε λ ε ϊ τ ο ι χ τ τ μ ό σ ψ ι χ ι ρ ι χ ν μ ο λ υ σ μ έ ν ψ π ο
τ η ν ν ι χ τ ι χ ρ ι χ χ η ν τ ο χ ι ν ή μ ι χ τ ο ς τ ο 1944 ml τ η ν θ ο λ ι χ η ν δ ι ε
θ ν η ε ι χ ι ό τ τ ι χ μ ε τ η ν ρ γ ι ν ω σ ί ν τ ο υ χ ι χ Ι ε χ π Ι Χ ί δ ε υ σ ι ν χ ω ν τ ο
β ρ ο ς τ η ς ε θ ύ ν ς τ η ς Ε θ ν ι χ ή ς σ ψ Χ λ ε ί ι χ ς Ή ε ξ έ λ ι ξ ι ς δ μ ω ς τ η ς
χ ο μ μ ο υ ν ι σ τ ι χ η ς π ε ι λ η ς χ Χ Ι τ α γ ε γ ο ν ό τ ι χ ή ρ χ ι ζ ι χ ν χ ι χ ρ ι χ χ τ ρ ι σ τ ι
χ ω ς ν α δ ι ι γ ρ ι ψ υ ν τ ο ν τ ε ρ ι σ τ ι ν χ Ι ν δ υ ν ν τ ο Έ θ ν ο υ ς μ ε σ υ ν έ
π ε ι ι χ ν ν α χ ι χ θ Ι σ τ ι χ τ ι χ ι π λ έ ο ν ν τ ι λ π τ ό ν δ τ ι Χ ω ρ ο ψ υ λ ι χ χ η ε Ι ν ι χ ι
ν ε π ι χ ρ χ η ς δ ι α ν α ν τ ι χ π ο χ ρ ι θ ε Ι ς τ α ς δ ι ι χ μ ο ρ ψ ο υ μ έ ν ι χ ς σ ο ι χ ρ α ς
π ι χ ι τ ή σ ε ι ς τ ο γ ω ν ο ς μ ό ν χ ι χ Ι δ τ ι δ Σ τ ρ ι χ τ ο ς τ ο χ ι χ τ ε ξ ο χ η ν
δ υ ν ι χ μ ι χ ο ν δ ρ γ ι χ ν ο ν τ ο ϋ Έ θ ν ο υ ς Υ ί τ ο χ ι χ ι ρ ο ς ν α ε π έ μ Ώ
, Α π ο τ ο Σ ε π τ ε μ σ ρ Ι ο υ τ ο ϋ 1946 ε Ι σ έ ρ χ ε τ ι χ ι ο ϋ τ ω δ Σ τ ρ ι χ τ ο ς
ε Ι ς τ ο ν γ ω ν ι χ χ ι χ θ δ ν χ ρ ό ν ο ν Χ χ ό μ ε υ ρ Ι σ χ ε τ ι χ ι ε Ι ς τ ο σ τ ι δ ι ν
τ η ς σ υ γ χ ρ ο τ ή σ ε ω ς χ ι χ Ι 'tij; ε χ π ι χ ι δ ε ύ σ ε ώ ς τ ο υ χ ι χ Ι λ ό γ φ χ ρ ι ω ς
τ η ς μ ο ρ ψ η ς τ η ς σ υ γ χ ρ ο τ ή σ ε ώ ς τ ο υ χ ι χ Ι τ ο ε δ ο υ ς 'tij; ε χ π ι χ ι δ ε ύ
σ ε ώ ς τ ο υ π ρ ο ε τ ο ί μ ι χ σ τ ο ς δ ι ε ν ι χ ν γ ω ν ι χ τ η ς Ι δ ι ο τ ύ π ο υ ι χ τ ς
μ ο ρ ψ η ς
Π α ρ δ λ α ι χ υ τ α ι χ Ε Ε θ ν ι χ ι χ Ι δ υ ν μ ε ι ς ε Ι σ λ θ ο ν ε Ι ς τ ο ν γ ω ν ι χ
χ ι χ Ι υ λ ο π ο ί η σ ι χ ν τ η ν ε σ ω τ έ ρ ι χ ν π ό ψ ι χ σ ι ν τ ο Έ θ ν ο υ ς δ λ ο χ λ ή ρ ο υ
π ο τ ή ς π ρ ώ τ ς σ τ ι γ μ ς ν α γ ω ν ι σ θ υ π έ ρ β ω μ ω ν χ ι χ Ι έ σ τ ι ω ν μ έ
χ ρ ι ς ε σ χ ι τ ω ν Α Ε θ υ σ ί α ι ι χ Ε π ο γ ο τ ε ύ σ ε ι ς ι χ Ε π ι χ ρ ί Ι Χ ι χ ι χ Ι έ χ ι χ
τ ό μ ι χ ι τ ω ν Ε θ ν ι χ ω ν δ υ ν ι μ ε ω ν ε Ι ς τ ο Λ ι τ ό Χ ω Ρ ο ν τ η ν Π ο ν
τ ο χ ε Ρ ι χ σ ι &, τ ο Σ χ Ρ ά τ ο υ ς Π Ρ ο μ &Χ ο υ ς τ η ν Ρ ι χ -
Χ ο ύ λ α Κ α Ρ δ ί τ σ Ι ς χ ι χ Ι λ λ Ι Χ χ ο δ ε ν π ε γ ο ή τ ε υ σ ι χ ν τ ο ι Ι
χ ό μ ε ν ο ν Έ θ ν ο ς λ λ α τ ο ό ν ι χ ν τ Ι ο ν ε χ ι χ λ ύ β δ ω σ ι χ ν τ η ν σ τ ι χ θ ε ρ α ν π ό
ψ ι χ σ Ι ν τ ο υ δ π ω σ δ ή π Ο τ ε ν α ν ι χ ή σ 1/, χ ι χ Ι ψ ύ π ν ι σ ι χ ν τ ο υ ς
μ έ χ ρ ι τ η ς σ τ ι γ μ η ς lXECY'l); μ η ν τ ι λ ψ θ έ ν τ ι χ ς τ ο μ έ γ ε θ ο ς τ ο π ε ι
λ ο ν τ ο ς τ ο Έ θ ν ο ς χ ι ν δ ύ ν ο υ χ ι χ Ι ε π ε σ ή μ ι χ ν ι χ ν ε Ι ς δ λ ο ν τ ο ν χ ό σ μ ο ν
τ η ν ε π ε ρ χ ο μ έ ν ψ χ ο μ μ ο υ ν ι σ τ ι χ η ν λ Ι Χ ί λ ι χ π Χ
Σ υ ν ε π ω ς χ ι χ Ι π ι λ ι ν δ ι α τ η ς ι ρ ι Ι ι ς θ υ σ Ι ι χ ς δ ι ε γ ρ ψ δ ι λ
λ ψ μ ί ι χ ν χ ό μ ρ α ν τ ο Ε σ τ ο ρ ι χ ο ν Ο Χ Ι τ ο Έ θ ν ο υ ς τ ο δ π ο Τ ο ν
δ π ω σ δ ή π ο τ ε θ α χ ο λ ο υ θ ή σ μ ε τ έ π ε ι τ α Έ π ί θ ε σ ι ς
Ε χ π ι χ ρ Ι Χ λ λ ή λ ο υ ή ρ χ ι σ ε ν α κ α τ α σ τ ρ ώ ν ε τ α ι iv γ ε ν ι χ ο ν σ χ έ
δ ι ο ν ν τ ι μ ε τ ω π ί σ ε ω ς τ ο ι ς ν ω τ έ ρ ω δ ι ι χ γ ρ ι χ ψ ο μ έ ν ο υ ε χ θ ρ ο δ ι
21
Ιστορικό αρχείο Ι.Γ.Π
α ο τ η δ ε ν π έ δ ω σ ε ν μ ε ν τ α ν α μ ε ν ό μ ε ν α α π ο τ ε λ έ σ μ α τ α δ η λ α δ η
τ η ν ε κ κ α θ ά ρ ι σ ι ν τ η ς χ ώ ρ α ς ε ν τ ο ύ τ ο δ μ ω ς ε π έ τ υ χ ε ν ε Ι ς τ η ν
γ ε ν ι κ ή ν τ η ς γ ρ α μ μ ή ν ν α π ο κ α τ α σ τ α θ Ώ τ ο κ ρ ά τ ο ς ε Ι ς τ η ν κ ρ ί σ ι
μ ο ν π ε ρ ί ο δ ο ν ν α σ υ ν τ η ρ η θ Ώ π ο λ ι τ ε ί α κ α Ι ν α δ ο θ Ώ ό χ ρ ό ν ο ς
ε π ω φ ε λ ε ί τ ο υ σ υ γ κ ρ ο τ ο υ μ έ ν ο υ Σ τ ρ α τ ο ύ
Ί π έ σ τ η σ α ν ο Ι σ υ μ μ ο ρ ϊ τ α ι μ ε γ λ α ς φ θ ο ρ ά ς α λ λ ε ί χ α ν τ η ν
δ υ ν α τ ό τ η τ α α ν α π λ η ρ ώ σ ε ω ς τ ω ν α π ω λ ε ι ω ν δ ι α β ι α ί α ς σ τ ρ α τ ο λ ο
γ ί α ς τ η ν ό π ο ί α ι ε ν ή ρ γ ο υ ν ε Ι ς π ε ρ ι ο χ α ς μ η έ λ ε γ χ ο μ έ α ς ό π ο τ ω ν
Έ θ ν ι κ ω ν Δ υ ν ά μ ε ω ν
Κ α Ι ε ν φ α ρ χ ι κ ω ς ε δ ρ ω ν κ α τ α μ ι κ ρ α ς ό μ ά δ α ς κ α Ι σ υ γ κ ρ ο τ ή
μ α τ α ε ι ς τ ο τ έ λ ο ς τ ο υ ε τ ο υ ς 1947 σ υ ν ε σ π ε ι ρ ώ θ η σ α ν ε Ι ς τ α ς π α
ρ α μ ε θ ο ρ ί ο υ ς κ υ ρ ί ω ς π ε ρ ι ο χ α ς κ χ ι ή ρ χ ι σ α ν ν α δ ρ γ α ν ο υ ν τ α ι ό π ο
μ ο ρ φ η ν τ α κ τ ι κ ο ϋ σ τ ρ α τ ο ϋ Ά π ό π ε ι ρ α τ ο υ Σ τ ρ α τ ο ϋ ν α τ ο υ ς ε κ
δ ι ώ ξ Ώ κ α τ α τ η ν ε π ο χ η ν ε κ ε ί ν η ν ε κ τ η ς π α ρ α μ ε θ ο ρ ί ο υ έ σ τ ί α ς τ ω ν
ε Ι ς Γ ρ ά μ μ ο ν δ ε ν έ π έ τ υ χ ε ν Κ α Ι ο Ι σ υ μ μ ο ρ ί τ α ι τ η ν η ν Δ β ρ ί ο υ
1947 α ν έ λ α β α ν κ α Ι π ρ ω τ ο δ σ υ λ ί α ν δ ι ε π ι θ έ σ ε ω ς κ α τ α τ η ς Κ ο ν ί
τ σ η ς ε Ι ς τ η ν ό π ο ί α ν α π έ β λ ε π ο ν ν α ε γ κ α τ α σ τ ή σ ο υ ν τ η ν σ χ η μ α τ ι
σ θ ε ϊ σ α ν τ ό τ ε Ψ ε υ δ ο κ υ β έ ρ ν η σ ί ν τ ω ν Ε ο τ υ χ ω ς α Ι Έ θ ν ι κ α Ι Δ υ ν ά
μ ε ι ς α ν τ ε μ ε τ ώ π ι σ α ν ε π ι τ υ χ ω ς τ η ν α π ό π ε ι ρ α ν τ α ύ τ η ν τ ω ν σ υ μ μ ο
ρ ι τ ω ν κ χ ι ε π ί θ ε σ ί ς τ ω ν κ α τ α Κ ο ν ί τ σ η ς ε ί χ ε τ ρ ο μ ε ρ α ς α π ω
λ ε ί α ς δ ι α τ ο ϋ τ ο υ κ α Ι ε π ι π λ έ ο ν Ι χ υ ρ ό τ α τ ο ν ή θ ι κ ο ν α ν τ ί κ τ υ π ο ν
κ α θ δ σ ο ν Ψ ε υ κ υ β έ ρ ν η σ ι ς α υ τ η λ ό γ φ τ η ς α π ο τ υ χ ί α ς τ α ύ
τ η ς δ ε ν α ν ε γ Υ ω ρ ί σ θ η ό π ο τ η ς Σ ο β ι ε τ ι κ η ς Ρ ω σ ί α κ α Ι τ ω ν Δ ο ρ υ
ι φ ό ρ ω ν
Ή μ ά χ η τ η ς Κ ο ν ί τ σ η ς ε ί ν α ι π ρ ώ τ η σ Υ λ η ρ α μ ά χ η μ ε τ α ξ υ
κ ο μ μ ο υ ν ι σ τ ο σ υ μ μ ο ρ ι τ ω ν κ α Ι Έ θ ν ι κ ω ν Δ υ ν ά μ ε ω ν κ α θ δ σ ο ν κ α τ α
τ α ύ τ η ν δ ι α π ρ ώ τ η ν φ ο ρ α ν ο Ι σ υ μ μ ο ρ ϊ τ α ι π α ρ ο υ σ ί α σ α ν ω ρ γ α ν ω μ έ
ν α σ τ ρ α τ ι ω τ ι κ ά τ μ ή μ α τ α μ ε Ι σ χ υ ρ α ν ό π ο σ τ ή ρ ι ξ ι ν π υ ρ ο β ο λ ι κ ο υ
κ α Ι μ ε κ α λ ω ς μ ε λ ε τ η μ έ ν ο ν σ χ έ δ ι ο ν Α π ο τ ε λ ε ί ε ν α ν π ρ α γ μ α τ ι κ Ο ν
σ τ α θ μ ο ν τ ο υ α ν τ ι σ υ μ μ ο ρ ι α κ ο υ α γ ω ν ο ς κ α τ α τ ο ν ό π ο ί ο ν Δ ι ο ί κ η
σ ι ς τ η ς 1η Σ τ ρ α τ ι ι ς ό π ο τ ο ν Α ν τ τ σ τ ρ α τ η γ ο ν Β ε ν τ ή Ρ η ν Κ
ή δ η π α ρ α τ α ς α ν τ ι ξ ό ο υ ς κ α ι ρ ι κ α ς σ υ ν θ ή κ α ς α ν τ ε μ ε τ ώ π ι σ ε μ ε τ α
χ ύ τ η τ α κ α Ι α π ο φ α σ ι σ τ ι κ ό τ η τ α τ η ν δ ι α γ ρ α φ ο μ έ ν η ν α π ε ι λ η ν κ α Ι
ε μ α τ α ί ω σ ε τ ο σ χ έ δ ι ο ν τ ω ν σ υ μ μ ο ρ ι τ ώ ν
Π α ρ ο μ ο ί α ς π ρ ο σ β ο λ ά ς ή σ σ ο ν ο ς ε ν τ ά σ ε ω ς α ν τ ε μ ε τ ώ π ι σ ε ν ό
Έ θ ν ι κ ο ς Σ τ ρ α τ ό κ α τ α τ η ν π ε ρ ί ο δ ο ν τ α ύ τ η ν ε π ι τ υ χ ω ς ε Ι ς Γ Ρ ε -
β ε ν ά Φ λ ώ Ρ ι ν χ ν Μ έ τ σ ο β ο γ Ε δ ε σ α ν Γ ι α ν ι τ σ ά
23
Ιστορικό αρχείο Ι.Γ.Π
Τ ρ ί τ η XPCV1Xit π ε ρ δ

Μ ι ρ η Δ ε Χ β Ρ 1948.
Κ α τ α τ η ν π ε ρ ί ο δ ο ν τ α ύ τ η ν σ υ σ τ η μ α τ ι κ ά ε π ι χ ε ι ρ ή σ ε ι ς μ ε
λ ε τ η θ ε ί σ α ι ώ ς α ν ω τ έ ρ ω α ν α γ ρ ά φ ε τ α ι ι π τ η ς μ ι χ τ η ς ε π ι τ ρ ο π ή ς
σ χ ε δ ί ω ν ή ρ ξ α ν τ ο α π ο 15 Α π ρ ι λ ί ο υ Ο ϋ τ ω τ ο Α Σ Σ τ ρ α τ ο ϋ ι π
τ ο ν ' Α ν τ ι σ τ ρ ά τ η γ ο ν Τ σ α χ α λ ω τ ο ν θ α ν έ λ α β ε τ η ν Ε χ χ α θ ά ρ ι
σ ι ν τ η ς Ρ ο uμ ε λ η ς
Ή Ε π ι χ ε ί ρ η σ ι ς α υ τ η έ λ η ξ ε τ η ν 20 Μ α ι ο υ μ ε π λ ή ρ η έ π τ τ υ
χ ί α ν χ α μ ε σ η μ α ν τ ι χ α ς α π ω λ ε ί α ς τ ω ν σ υ μ λ ο ρ ι τ ω Κ α τ ά τ α ύ τ η ν
Ε Ψ Υ ι ρ μ ό σ θ η μ έ θ ο δ ο ς ι Χ ν τ α π ο χ ρ ι ν ο μ έ ν η ε Ι ς δ ι δ ά γ μ α τ α τ η ς π ε ί ρ α ς
τ ο υ π α ρ ε λ θ ό ν τ ο ς χ α ι π η ρ ξ ε ν π ρ ώ τ η Ε π ι χ ε ί ρ η σ ι ς χ α θ η ν ο Ι
σ υ μ μ ο ρ ϊ τ α ι α ν τ ε λ ή φ θ φ α ν δ τ ι δ ε ν ή δ ό ν α ν τ ο ν α σ υ ν ε χ ί σ ο υ ν τ η χ α τ α
τ α π ρ ο η γ ο ό μ ε ν α ε τ η τ α χ τ ι Χ ή ν τ ω ν Τ ο χ α ρ α χ τ η ρ ι σ τ ι χ ο ν δ ι α τ η ν
ε π ι χ ε ί ρ η σ ι ν τ α ύ τ η ν ε ί ν α ι δ τ ι ν έ α γ ε σ ί α π α ρ α τ α ς δ τ α μ α ρ τ υ
ρ ί α ς τ ω ν ά λ λ ω ν Σ ω μ ά τ ω ν Σ τ ρ α τ ο ϋ ά φ η σ ε ν ε Ι ς τ α ϋ τ α μ ό ν ο ν α ς
α π α ρ α ι τ ή τ ο υ ς δ υ ν ά μ ε ι ς δ ι α τ η ν α σ φ ά λ ε ι ά ν τ ω ν χ α σ υ ν ε κ έ ν τ ρ ω σ ε ν
Ι σ χ υ ρ α ν δ ό ν α μ ι ν χ ρ ο ό σ ε ω ς ε Ι ς τ ή ν δ ι ά θ ε σ ι ν τ ο υ Ε χ τ ε λ ο υ ν τ ο ς τ ή ν
ε π ι χ ε ί ρ φ ι ν Α Σ Σ τ ρ α τ ο ϋ
τ η ν ε π ι χ ε ί ρ η σ ι ν τ α ό τ η ν τ ο υ Α Σ Σ τ ρ α τ ο ϋ δ ι ε δ έ χ θ η ε ν σ υ ν
ε ε ί ι έ τ έ ρ α Ε π ι χ ε ί ρ η σ ι ς μ ι χ ρ ο τ έ ρ α ς Ε ν τ ά σ ε ω ς ε Ι ς τ η ν π ε ρ ι ο χ η ν
ό ρ ε ι ν η ς θ ε σ σ α λ ί α ς ' Α ρ χ α ς Ι ο υ ν ί ο υ 1948 μ ε γ ι Χ λ η δ ό ν α μ ι ς
τ ω ν σ υ μ μ ο ρ ι τ ω ν π ε ρ τ ω ρ ί σ θ η ε Ι ς τ ο ί ρ ο ς Γ Ρ ά μ μ ο ν δ π ο υ χ α τ έ
φ υ γ ο ν χ α τ α λ ε ί ψ α ν α Ε χ τ ω ν ε χ χ α θ α ρ ι σ θ ε ι σ ω ν π ε ρ ι ο χ ω ν Ρ ο ύ -
μ ε λ η ς χ α θ ε σ σ α λ ί ι χ ς Σ υ μ φ ώ ν ω ς μ ε τ ο σ χ έ δ ι ο ν δ ό ν α
μ ι ς χ ρ ο ό σ ε ω ς τ ο υ Σ τ ρ α τ ο ϋ τ ε θ ε ϊ σ ε Ι ς τ η ν δ ι ι Χ θ ε σ ι ν τ ο υ Β Σ
Σ τ ρ α τ ο ϋ ι π τ ο ν Α ν τ ι σ τ Ρ ι Χ τ η γ ο ν Κ α λ ο γ ε ρ ό π ο υ λ ο ν α ν έ
λ α β ε τ η ν Ε χ χ α θ ά ρ ι σ ι ν τ ο υ Γ ρ ά μ μ ο υ δ σ τ ι τ α π ε τ έ λ ε ι τ η ν χ υ ρ ί α ν
β ά σ ι ν τ ο υ σ υ μ μ ο ρ ι τ ι σ μ ο ϋ Σ Χ λ η ρ ο ι Χ γ ω ν ε ς ή ρ ξ α ν τ ο ι Χ π ο τ η ς 167);
Ι ο υ ν ί ο υ μ ε τ α ξ ι ι Έ θ ν ι χ ω ν Δ υ ν ά μ ε ω ν χ α Σ υ μ μ ο ρ ι τ ω ν ο Ι τ ί ν ε ς ε ί
χ ο ν μ ε τ α β ά λ ε ι τ η ν π ε ρ ι ο χ η ν τ ο υ Γ ρ ά μ μ ο υ ε Ι ς μ ί α ν τ σ π ο θ ε σ ί α ν
Ι σ χ υ ρ ω ς ώ ρ γ α ν ω μ έ ν η ν χ α ι π σ τ η ρ ι ζ μ έ ν η ν ι π α ρ χ ε τ ο υ π υ ρ ο δ ο
λ ι χ ο υ λ μ ω ν χ α π υ ρ ο β ό λ ω ν
Ο Ι α γ ω ν ε ς τ ο υ Β Σ Σ τ ρ α τ ο ϋ π α ρ α τ α σ υ γ κ τ ν τ ρ ω θ έ ν τ α μ έ σ α
δ ε ν ι Χ π έ β η σ α ν χ α ρ π ο φ ό ρ ο ι χ α Α ν ω τ ι Χ τ η Ή γ ε σ ί α ή ν α γ χ ι Χ σ θ η
ν α ν α θ ε ω ρ ή σ τ ο σ χ έ δ ι ό ν τ η ς χ α ν α ε Ι σ α γ ι Χ Ύ Υ ε Ι ς τ ο ν ι Χ γ ω ν α
α π ο τ ο υ Δ υ τ ι χ ο υ Γ ρ ά μ μ ο υ τ ο Α Σ Σ τ ρ α τ ο ϋ τ ο δ π ο Τ ο ν ε ί χ ε ν
α φ ε θ η ε Ι ς τ η ν Ε χ χ α θ α ρ ι σ θ ε Τ σ α ν ι π τ ο υ Ι δ ί ο υ π ε ρ ι ο χ η ν Ρ ο u-
μ ε λ η ς δ ι α τ η ν μ η α ν α μ ό λ υ ν σ ι ν
25
Ιστορικό αρχείο Ι.Γ.Π
σ ί α δ ι ε ξ ή γ ε τ ο ε Ι ς τ η ν π ε ρ ι ο χ η ν τ η ς Μ α κ ε δ ο ν Ι α ς κ α ι τ η ς θ ρ ά κ η ς
ά π ο τ α ς δ υ ν ά μ ε ι ς τ ο υ Γ Σ Σ τ ρ α τ ο ϋ ό π ο τ ο ν Ά ν τ ι σ τ ρ ά τ η γ ο ν
Γ Ρ η γ ο Ρ ό π ο υ λ ο ν θ
Δ ύ ν α τ α ι ν α λ ε χ θ Ί κ α ι κ α τ α τ η ν π ε ρ ί ο δ ο ν τ α ύ τ η ν γ ε ν ι κ ω ς
π α ρ δ λ η ν τ η ν π ρ ο σ π ώ θ τ ι α ν τ ο υ ς σ κ λ η ρ ο υ ς ά γ ω ν α ς κ α ι τ α ς θ υ
σ ί α ς α Ι Έ θ ν ι κ α ι Δ υ ν ά μ ε ι ς δ ε ν ε π έ τ υ χ ο ν τ η ν ε κ κ α θ ά ρ ι σ ι ν τ η ς χ ώ
ρ ι χ ς κ α θ δ σ ο ν δ ε ν κ α τ ώ ρ θ ω σ α ν τ ε λ ι κ ω ς ν α σ τ ε ρ ή σ ο υ ν τ ο υ ς σ υ μ
μ ο ρ ί τ α ς τ ω ν Ι σ χ υ ρ ω ν π α ρ α μ ε θ ο ρ ί ω ν β ά σ ε ω ν κ α ι ν α τ ο υ ς ά π ο μ ο
ν ώ σ ο υ ν τ ω ν δ ο ρ υ φ ό ρ ω ν σ υ μ μ ά χ ω ν τ ω ν μ ε gvIX ο ο σ ι δ ε ς μ ε ι ο ν έ
κ τ η μ α μ ε γ ά λ α ι δ υ ν ά μ ε ι ς Σ τ ρ α τ ο ϋ ν α π α ρ α μ ε ί ν ω σ ι ά γ γ ι σ τ ρ ω μ έ ν α ι
π ρ ο τ ο υ Β ί τ σ ι μ η δ υ ν ά μ ε ν α ι ν α χ ρ η σ ι μ ο π ο ι η θ ο υ ν ε Ι ς τ ο έ σ ω
τ ε ρ ι κ ο ν τ η ς χ ώ ρ α ς δ π ο υ ή κ ο μ μ ο υ ν ι σ τ ι κ η δ ρ ά σ ι ς ά ν ε ζ ω π υ ρ ο υ τ ο
Ο μ ο ί ω ς δ ε ν κ α τ ώ ρ θ ω σ α ν ν α τ ο υ ς έ μ π ο δ ί σ ο υ ν ν α ά ν α π λ η ρ ώ ν ο υ ν
τ α ς π ρ ά γ μ α τ ι τ ρ ο μ ε ρ α ς ά π ω λ ε ί α ς τ ω ν δ ι α τ η ς β ι α ί α ς σ τ ρ α τ ο λ ο
γ ί α ς τ ω ν
Ή Ά ν ω τ ά τ η Η γ ε σ ί α π α ρ ά τ α ϋ τ α κ α ι λ ή γ ο ν τ ο ς τ ο υ ε τ ο υ ς
19453, β ά σ ε ι τ η ς ν έ α ς π ε ί ρ α ς κ α ι τ ω ν δ ι δ α γ μ ά τ ω ν ε κ τ ω ν ά γ ώ ν ω ν
τ ο υ ε τ ο υ ς τ ο ύ τ ο υ κ α τ ή ρ τ ι σ ε τ α ν έ α σ χ έ δ ι α δ ι α τ ο έ τ ο ς 1949, μ ε
τ η ν β ε β α ι ό τ η τ α δ τ ι κ α τ ά τ ο έ τ ο ς τ ο ϋ τ α θ α έ π ε β ά λ ε τ ο τ ε λ ι κ ω ς
ε ν α ν τ ί ο ν τ ο υ σ υ μ μ ο ρ ι τ ι σ μ ο ϋ δ δ π ο ί ο ς δ ε ν δ ύ ν α τ α ι ν α π α ρ ο ρ α θ Ί
δ τ ι ε Ι χ ε ν έ π η ρ ε α σ θ η σ η μ α ν τ ι κ ω ς ε κ τ ο υ ά γ ω ν ο ς τ ο υ έ τ ο υ ς 1948
κ α ι ε Ι χ ε κ λ ο ν ι σ θ η ε ί ς τ η ν π ί σ τ ι ν τ ο υ π ε ρ ί τ ε λ ι κ η ς τ ο υ ε π ι τ υ χ ί α ς
κ α θ δ τ ι δ ι ε π ί σ τ ω ν ε τ η ν σ τ ε ρ ρ ά ν θ έ λ η σ ι ν τ ω ν Ε θ ν ι κ ω ν Δ υ ν ά μ ε ω ν
ν α κ ε ρ ο ί σ ο υ ν δ π ω σ δ ή π ο τ ε τ η ν μ ά χ ψ κ α ι π α ρ δ λ α ς τ α ς ά ν η ξ ο ό
τ η τ α ς τ ω ν τ ο π ι κ ω ν δ υ σ χ ε ρ ε ι ω ν
Τ έ τ α ρ τ η XPCVlxit π ε ρ δ Δ β Ρ Ι 1948 - Auv. 1949.
Κ α τ α τ η ν π ε ρ ί ο δ ο ν α ο τ η ν ε ξ ε τ ε λ έ σ θ η σ α ν α Ι ε π ι χ ε ι ρ ή σ ε ι ς
β ά σ ε ι τ ω ν κ α τ α ρ τ ι σ θ έ ν τ ω ν σ χ ε δ ί ω ν ε κ Ν ό τ ο υ π ρ ο ς Β ο ρ ρ Ι Χ ν μ ε
σ τ α θ ε ρ ό τ η τ α κ α ι έ π ι μ ο ν ή ν δ π ω ς έ κ ά σ τ η π ε ρ ο χ η ε κ κ α θ α ρ ί ζ η
τ α ι ά π ο τ ε λ ε σ μ α τ ι κ ω ς κ α ι μ η ά ν α μ ο λ ί ι ν ι τ α ι ' Α π ο τ ο υ Δ β ρ Ι ο υ
1948 τ ο Α Σ Σ ό π ο τ ο ν Ά ν τ ι σ τ ρ α τ η γ ο ν θ Τ σ α κ α λ ω τ ο ν
ά ν έ λ α β ε τ η ν ε κ κ α θ ά ρ ι σ ι ν τ η ς Π ε λ ο π ο ν ν ή σ ο υ κ α ι κ α τ α τ ο τ έ λ ο ς
Ι α ν ο υ α ρ Ι ο υ 1949 ή ε π ι χ ε ί ρ η σ ι ς α υ τ η δ ι ε φ ά ν η σ α φ ω ς ε π ι τ υ γ χ ά
ν ο υ σ α π α ρ α τ α ς ε ν τ υ π ω σ ι α κ α ς ε π ι τ υ χ Ι α ς τ ά ς δ π ο ί α ς ε Ι χ ο ν
ο Ι σ ι μ μ ρ ί τ α ι ε Ι ς Ν ά ο υ σ α ν Κ α ρ δ Ι τ σ α ν κ α ι Κ α ρ π ε
27
Ιστορικό αρχείο Ι.Γ.Π
ν 1 - 12 ι 1949 έ ξ ε κ α θ α ρ Ι σ θ η σ α ν π λ ή ρ ω ς τ α Κ ε ρ
δ ύ λ λ ι α
ν 21- 29 Μ α ρ τ ί ο υ 1949 π ρ ο ε λ ή φ θ η π ό π ε ι ρ α π ρ ο
λ ς τ ή ς Ά Ρ τ η ς δ ι α τ η ς μ ά χ η ς Β ά λ τ ο u Α χ ε λ ώ ο υ Ι π ο
τ ή ς ν ι ι ι Μ ε ρ α ρ χ Ι α ς ό π ο τ ο ν Ά ν τ ι σ τ ρ ά τ η γ ο ν Μ π α λ ο δ η μ ο ν
κ α θ ν δ ύ ο σ υ μ μ ο ρ ι α κ α Ι Μ ε ρ α ρ χ ι ι π λ ε σ α ν σ η μ ι χ ν τ ι κ ο ν μ έ ρ ο ς
τ ς μ α χ η τ ι κ η ς τ ω ν ξ Ι α ς
ν 1- 28 ' Α π ρ ι λ Ι ο υ 1949 έ μ α τ α ι ώ θ η δ π ο κ λ η θ ε Ι ς Ε λ
γ μ ο ς Γ ρ ά μ μ ο υ κ α θ ο ν ο Ι σ υ μ μ ο ρ ϊ τ α ι π έ λ ε π ο ν ν α σ υ ν τ ρ Ι ψ ο υ ν
τ ν ν ι ι ι Μ ε ρ α ρ χ Ι α ν κ α Ι ν α ν ο Ι ξ ο υ ν έ λ ε ύ θ ε ρ ο ν δ ι ά δ ρ ο μ ο ν π ρ ο ς
Ή π ε ι Ρ ο ν κ α Ι ε ν τ ρ ι κ ν Έ λ λ ά δ α τ μ έ σ φ ν τ ι δ ρ ά σ ε ι δ ι α
τ α χ υ τ ώ τ ω ν έ λ ι γ μ ω ν τ ο Α Σ Σ κ α θ ο ς ν ι ι ι Μ ε ρ α ρ χ Ι α ό π ο
τ ο ν ό π ο σ τ ρ ά τ η γ ο ν < Μ π α λ ο δ η μ ο ν έ π έ δ ε ι ξ ε ν έ ξ α ι ρ ε τ ι κ ν ν τ Ι
λ η ψ ι ν θ ά ρ ρ ο ς κ α έ τ ο ι μ δ τ η τ α τ η ν 17 - 18 Ά π ρ ι λ Ι ο υ π ε κ ρ ο ύ
σ θ η ή π ρ ο σ λ η τ η ς π ό λ ε ω ς Α μ u ν τ α Ι ο u .
ν 5 - 8 ι έ ξ ε κ α θ α ρ ί σ θ η ή π ε ρ ι ο χ η τ ο υ Α γ γ Ι σ τ Ρ ο u
ό π ο τ ο Γ Σ Σ
ν 16 Μ α ι ο υ ο ο σ ι ώ δ η ς π ρ ο σ π θ ε ι α τ ω ν σ υ μ μ ο ρ ι τ ω ν ε Ι ς
Κ ο uλ κ ο uθ ο ύ Ρ ι α έ θ ρ ύ σ θ η
Δ ι α τ η ς π λ ή ρ ο υ ς έ μ π ε δ ώ σ ε ω ς τ η ς τ ά ξ ε ω ς ε Ι ς Π ε λ ο π δ ν ν η σ ο ν
ε ν τ ρ ι κ ν Έ λ λ ά δ α θ ε σ σ α λ ί α Κ ε ρ δ ύ λ λ ι α κ α Ι Α γ γ ι σ τ ρ ο ν κ α Ι
τ ς π λ ή ρ ο υ ς μ α τ α ι ώ σ ε ω π ά σ η ς ι π π ε Ι ρ α ς τ ω ν σ υ μ μ ο ρ ι τ ω ν δ ι α
β ι α Ι α ν σ τ ρ α τ ο λ ο γ ί α ν κ α Ι π ρ ο μ ή θ ε ι α ν έ φ ο δ ί ω ν π ρ ο ε τ ο ι μ ά σ θ η σ α ν
α π α σ α ι α Ι σ υ ν θ κ α ι δ ι α τ η ν έ φ α ρ μ ο γ η ν τ η ς δ ε υ τ έ ρ α ς φ ά σ ε ω ς τ ο
σ χ ε δ ί ο υ 1949, δ ι α τ ο υ δ π ο ί ο υ π ε λ έ π ε τ ο ή ν τ ι μ ε τ ώ π ι σ ι ς τ ο
σ υ μ μ ο ρ ι α κ ο υ γ κ ο υ ε Ι ς τ α ς έ π Ι τ ω ν σ υ ν ό ρ ω ν β ά σ ε ι ς - έ σ τ Ι α ς Β ί
τ σ ι - Γ Ρ ά μ μ ο υ δ ι δ λ ο κ λ ή ρ ο υ τ ο υ γ κ ο υ τ ω ν Έ θ ν ι κ ω ν Δ υ ν ά
μ ε ω ν δ υ ν α μ έ ν ω ν ν α χ ρ η σ ι μ ο π ο ι η θ ω σ ι σ υ γ κ ε ν τ ρ ω τ ι κ ω ς κ α τ ό π ι ν
τ ς π ο τ ε λ ε σ μ α τ ι κ η ς έ κ κ α θ α ρ Ι σ ε ω ς τ η ς έ ν δ ο χ ώ ρ α ς Ι λ α ι α Ι
π ρ ο π α ρ α σ κ ε υ α ί ή ρ χ ι σ α ν έ γ κ α ί ρ ω ς κ α Ι κ α τ α τ α ς ι Ρ α ς Α ο γ ο ύ σ τ ο υ
έ π ε τ ε ύ χ θ η ή σ υ γ κ έ ν τ ρ ω σ δ λ ω ν τ ω ν Δ υ ν ά μ ε ω ν ε Ι ς τ α ς π ε ρ ι ο χ α ς
Β Ι τ σ ι • Γ Ρ ά μ μ ο u κ α Ι ή ν ά λ η ψ ι ς τ η ς τ ε λ ι κ η ς μ ά χ η ς Ω ς
π ρ ο π α ρ α σ κ ε υ α σ τ ι κ η τ ς τ ε λ ι κ η ς α ο τ η ς μ ά χ η ς ό π ρ ξ ε ν ή έ π ι χ ε Ι
ρ η σ ι ς τ ο υ Κ α τ μ α κ τ σ α λ ά ν έ κ τ ε λ ε σ θ ε ί σ α ό π ο τ ο θ i" Σ Σ
π ό 4 Ι ο υ λ ί ο υ ω ς Ι ο υ λ Ι ο υ 1949.
29
Ιστορικό αρχείο Ι.Γ.Π
Α ι ω μ α τ ι χ ο ί Ά α ς ι ω μ α τ ι χ ω ι ο δ ς τ α η
, Ε ι ι π λ ω ν Δ υ ν ι μ ε ω ι
Τ ι Λ Ί ο ς ι ί ό κ λ η ρ ν α Ρ χ ο λ ο ί ο ψ ι ε ι ι ε π υ γ κ ί
ν ι ι σ ι ν χ ι ι ε ρ ι φ ι ί ν ε ω ν τ η ν έ σ α ς ί Κ ν Έ
ς ε λ ρ ι ι ι σ α τ ε ι ι χ ι ι ι μ ί α ι φ ο ι μ Ι ί ρ ω ϊ σ μ ι χ Ι
α υ Τ ι σ ί
Ι
τ ι Χ ί κ ο ι π α ς Jl!JI); τ ν / α τ ρ ί δ ι ι κ α ι
T(1)gI! φ ο υ Ψ ί τ ε τ ι ν ι Ί κ ε ψ ι ι ι ι ι τ ι ι χ α ι Τ Ι Ι Τ ι ί τ η ς
κ ι ι ί λ ο ι τ μ ι κ ο TIiJJ' aI'J'IJQrIJV τ η ς Ι α Ι κ ο λ ο
ι Ί ψ ω ι Ι τ ο ι Χ Ι Ι Τ Ι Ι Τ Ο Ι ο χ λ η ο Ι ς τ ο ς
ι ί υ ί ι ι ι ί λ ο ι ε ι ς τ ι Ί Ί Ι ν ι ι ς χ Ι Ι Τ Ι Ι Τ ι Ί ν Τ ε
λ ε υ τ α ί α ι δ ε χ α ε τ ί ι α Ι Ι Ι /.7lcJQUIIEi; χ α ι π ω Τ Ε Ι Χ Ο Ι
ε ι ι ο ί Λ γ Ο ι ο ν χ α λ ω ς π ρ ι ς ί ο υ ς ι Ί ι ι ι υ
ι Ι /;Tfl.J' Κ ι υ Ι ξ ί ε λ α :T'J(); τ η Ι λ
. α ν τ ι Ι ί (!lq/-;Q!}Ol ι /)11 .f/-'!jf1.001
'
)J » . T/J ι Ί
Ο Ι Ι τ ι ι ς . Ι λ λ ι δ ο ς Π Ι ι Ι Τ Ι Ι ι ί χ ι ι ο ε χ ι ι ι γ ι ν ε Ι ι ι Η ό Ι
Π Ι ε ι γ μ α Ι Ι ι λ ο ν τ τ ο ι τ ι π ι ν κ ό π ι ο ι Υ Ί μ ω
rJijiIHo; ι ί τ ι μ ι Τ Ι ι ί ί ι Ί ε ι 1lI' τ ο υ ε Χ Ι Ι Ι Τ Ι
/i;'UIH:7Tf)}' Ο ί ι π ι ν τ ο ί ί Ι ι ο ί τ ι μ λ
/)(1. δ Ι Η ι ι π ι λ ω Ί (lo.Q/-'/a:; Π υ π ί ι ι ς π α ς
δ ι ί ί τ ε ι π ί χ ι ι τ ω Ij ι ι ί ς .\lxII, Ι σ κ έ ι ι ς
/;;.(1))1 ί ί Ε Η Ι 11/ λ ι Ί ε υ Π ς ί Η ς ο ί ι π ο ί ο ι
μ Τ ι μ ί τ ι Τ Ι α Τ Γ ι τ η σ δ ι ν α Τ χ (1. , (J( ()-
.t(Jlf)! (Ji"r),< ."""IJTF 11)/1 ί Ι ι Ι
Γ ι :; Έ τ ι ι ί ι J!IJ!I.
Ι Ι λ Ο Β

"1.6'1 J'E!J'/c..; :-;.'1 '/:X"lj'l Ξ ι ι :(,)'/ χ ι ι λ μ Χ Ι Ι Ξ μ χ
ι λ ι ι μ ω χ Χ γ ί ι Ξ μ ε γ ω μ γ ι Ι ι 'fj
γ ι X'J:Y, Ξ λ Ξ :-;1'/ χ μ χ ι χ
rH 'J;:s?y.'I!1!(f j ;: -: ; χ ι :-1,'/ Χ ι χ κ χ ι
ι χ Ξ Ξ ι ε λ χ ')7:: Ξ Χ Χ Ξ Ι ι Ξ ζ Ξ ξ Ξ Ι
ι χ ι ι ι γ ι ι ι Ξ χ λ ι Ι λ λ χ χ
Ι Χ ι μ ι Ξ Ξ Χ χ ι ι Ξ ι ι ι
Χ γ ι ι
Τ Ξ Ι ι Ι Χ ι λ χ μ Ξ Ι Ί μ χ ι λ ι ι μ
Ιστορικό αρχείο Ι.Γ.Π
Ύ ν γ ύ σ τ ι ι ε Ι ς σ τ ι ι A.:\f. δ Β α σ ι λ ε ύ
Ε χ Υ ρ ι ι ς ε ν Ο Τ τ Υ ν ε υ γ ι ω μ ο σ υ ι ι ι τ ο Ο Έ θ Ι Ο Ι Ι ρ ο Τ Χ Έ ν ό π λ ο ι ι
Δ ι ι ν ά μ ε ι ς
Έ ν ώ τ ι ο μ τ ο υ Ι α ι ο δ Ι ά μ ο ι Θ ί Π Ι Ο τ ώ ψ ι χ ι ώ ν ί ρ ώ ω ν
μ α ς Τ Ο Ι ό ο ί ο ι ς ο λ ο ι α σ α ν ό μ α J.'Ct π α ρ α σ τ έ κ ο υ ν κ α τ ά τ ή ν ί ε ρ α α υ τ η ν
σ τ ι γ μ ή ν τ ο ύ ο ρ τ α σ μ ο υ τ η ς ε ι ε Τ ί ο υ τ η μ ά χ η ς τ ο υ ρ ά μ μ α Κ Υ ρ ο σ ω τ η ν
Ε ι γ μ ω μ ο ο ι Ι η ν τ ο υ Ε ν ο υ ς τ ρ ο τ α λ λ η ν ι κ α ε ό π ί ο ι ι ς δ υ ν ά μ ε ι ς
Ι Ε ι ι τ λ ο μ α μ Ε τ ι ι ν π ρ ο σ ω π ι κ ή ν μ ο υ ε ύ γ ω μ σ Ι ι η ν δ ι ι rrjv τ ι μ η ν
trlv ι ι α μ ο ί ε π ε φ ί λ α σ σ ε σ ί ι ι ε ρ ο () σ τ ρ α τ ό ς μ ο υ κ η ρ ι ο σ ω κ α ι τ η ν ί ι ε ρ η
φ ά ν ε ι ά ν μ ο υ δ ι ό τ ι ή γ ο ϊ μ α ι τ ο ι ο ί Τ Ο σ ι ρ ι τ ο υ κ α ι τ ο ω ύ τ ο υ λ α ο υ
t II Π ρ η φ ά ι ε ι ά μ ο υ α ι ι η μ α μ ε tijv π ί Ο Ι ι ν μ ο υ ε Ι ς τ α ς δ ν α
τ ό ι η τ α ς κ α ι τ ο μ ε γ α λ ε ί ο ν τ ο υ λ λ η ι κ ο λ α ο υ ι ί σ τ ι ν έ δ ρ α ι ω μ ν η ν τ ί γ ε γ ο
ν ό τ ω ν σ τ ε ρ ε ώ ν ε ι έ τ ι π λ ο ν τ η ν α ί σ ι ο δ ο ξ ί α ν μ ο δ ι α τ ο μ έ λ λ ο ν τ η ς Έ λ λ ά ο ς
Π ι σ Ι ύ ω δ τ ι '7 ι α τ ρ ί ς μ α ς α ε ι α τ η ν ε ί δ ν τ ω ν ν ι κ ώ ν π ρ α γ μ α τ ο
π ο ι ή σ ε ω ν ε ί σ η λ ε ν ε ί IC> σ τ ά δ ι ο ν ι ο ί γ ε ν ι κ ω τ Ε ρ ο υ ε ί τ ο ν κ ό σ μ ο ν π ρ ο ο ρ ι σ μ ο ϋ
τ η ς
Κ α τ ά η .. δ ι ά ρ κ ε ι ι ν α υ δ ε υ τ Ι ρ α ι ι τ α γ κ α σ μ ι α ι ο λ έ μ α υ ε ί ς σ τ ι γ μ ά ς Ι Ι ι ε
ι ί ν ο υ ς ά δ ι ι ν α μ ι α ς κ α ι orav ή έ λ η σ ι ς δ ι α ι dycvva τ η ς Ο ε ι ί ε ί α ς ε ί χ ε ν ά ρ χ ί
σ ε ι π α λ λ α χ α υ ν α ά τ α ν Π ψ ε ν έ ξ α φ ν α μ ε γ ί σ τ η ί φ λ ο ξ τ η ς ψ υ χ ι ς τ α υ Ε λ λ η
ν ι κ α υ λ α ο υ κ α ι Ι φ ώ Τ Ι Ω ε κ α ι έ ι ί έ μ α ν ε τ η ν Ο ί κ ο μ έ ν ψ
Τ Ι Ψ Ι χ ι lOV έ λ η ν ι κ υ λ α ο υ ι ω κ α ι ύ π ε ρ ά ν ω τ ώ ν κ α ν ό ν ω ν π ά σ η ς
π ρ α ο π ι κ η ς λ α ι κ η ς π ε ρ ι φ ρ α ν α υ σ α τ ι ι ν ω η ν δ ι α ι ί έ τ ο υ σ α π ν ε υ τ ο λ α γ ι σ μ α υ
τ α π ά ν τ α δ ι ι τ η .. Ι δ έ α ν "u; δ ι ά τ η ν έ λ ε υ ε ρ ί α ν έ Ι Η έ λ ε σ ε τ ο α υ μ α τ α υ α λ β α
ν ι κ ο ϋ π ο λ Ι μ ο υ ' Ε δ η μ ι ο ύ ρ γ η σ ε ν Ο ι ι ω IrjV κ α μ π ή ν μ έ σ α ε ί ς Η ν κ ρ ί σ ι ν
Ί η σ ε τ η ν ά ν ρ ω π ό η τ ι π ρ ό ς Τ Ι ν ω
Ή ί ι ί η σ ι ς α τ η π α λ π λ Ε α ι λ ι κ ο ι η ρ ξ π ν ε ι Ι α τ ι κ η κ α ι ι κ ή
Δ υ σ τ υ χ ώ ς έ τ ε ι τ ά τ ο ildxtara έ τ η κ α Ι ι ι α λ α γ α υ ς ά ν ε ξ α ρ τ ή τ α υ ς ά π ο τ ή ν ι ί έ
λ η σ ι ν τ ο υ λ λ η ν ι κ α υ λ α α υ ν Ε α ν κ υ μ α β α ρ ρ α ρ ό τ η τ α ς ε ί σ ε χ ώ ρ η σ ε π ά ν σ π λ α ν
κ α ι κ α ι α σ τ ρ ε π τ ι κ ο ν μ έ χ ρ ι τ η ς κ α δ ί α ς τ ο υ ι ό Π Ο
Ε Ι ς τ η .. μ ά χ η ν τ α υ ρ ά μ μ α υ ή Ε λ λ ά ς α ί μ ά σ σ ο υ σ α α κ ό μ η ά π ό τ α ς
π ο λ λ α π λ ς ρ α ρ ε ί α ς σ υ ν ε τ ε ί α ς τ η ς υ σ ί α ς τ η ς Ά λ β α ν ί α ς κ α ι π ρ ο τ ο υ ν έ σ ι
π α γ κ ο σ μ ί ο υ κ ι ν δ ύ ν ο ι ί π η ρ ε κ α ι π ι ι λ ι ν Ρ ι Τ Ο ό ρ ο ς κ α ι π ρ ώ τ η ρ α υ σ
κ α ι ε σ τ α μ ά ι η σ ι τ ο κ ι ι α τ ο υ κ ο μ μ ο υ ν ι σ μ ο ύ
Δ ε ε σ ό ι ί η μ ό ο ν ή Έ ά ς Ξ ί ς τ ι ι ν μ ά χ η ν τ ο υ ά μ μ ο υ ά π ε ι ε ί χ η
τ ι ό ε χ ι ί ρ ο ς ι ε ν ε ί ν α ι ά κ α τ α μ ά χ η τ ο ς ά λ λ ά ε ά .. ύ τ ά ρ χ η ι ί Ε λ η σ ι ς κ α Ι ά ι ό
Ρ α σ ι ς υ σ ί α ς ι ί ο ν α τ α ι ο τ ο ς ν ά σ υ ν τ ρ ι β
Κ α ι ή Έ λ λ α ς ε σ η μ ε ί ω σ ε κ α Ι π ά λ ι ν ν Ε α ν κ α μ ι ν Ε ι ς τ η ν ί σ τ ο ρ ί α ι
τ η ς ά ρ ω π ό τ η τ ο ς
Έ χ ω π λ ή ρ η τ ι ι ν α σ ι ί η σ ι τ η ς π ε ρ τ ά τ η ς τ μ η ς τ Ι ι ό τ ο ί α μ ο ί ά π σ
έ μ ο υ ν σ ή ι ρ ν α ί έ ν ο τ ο ι δ υ ά μ ε ι ς τ η ς χ ώ ρ α ς Τ Ο ά ν δ ρ ι ά ν τ α μ ο υ ο μ ω ς
33
Ιστορικό αρχείο Ι.Γ.Π
Κ Α Τ Α Σ Τ Α Σ Ε Ι Σ Α Π Ω Λ Ε Ι Ω Ν
Σ Τ Ρ Α Τ Ο Σ
Α Ε Ι Μ Α Τ Ι Κ Ο Ι
Π Ε Ρ Ι Ο Δ Ο Ι
Ν ε χ ρ ο
Ι ρ α υ μ α Ε ι χ φ ι χ ι Ι Α υ τ ό μ ο
τ Ι Χ Ι σ θ έ ν τ ε ς Ι λ ο ι
Έ τ ο ς 1944
μ έ χ ρ ι 15·8· 1945
Α π ό 16· >3 • 45
μ έ χ ρ ι σ μ ε ρ ν
333
1052
172
2264 Ι
27
124 Ι 27
Ο Π Λ Ι Τ Α Ι
Ε τ ο ς 1944
μ έ χ ρ ι 15·8 - 1945
Α π ό 16-8-45
μ έ χ ρ ι σ μ ε ρ ν
(22 Δ ε χ ε μ ε ρ Ι ο υ 1951)
Ί
2089
14161
670
34989 Ι
72
3719
838 Ι
Σ Η Μ Ε Ι Σ Ι Σ Τ ό σ ι χ ι λ ο γ ο ι π ω λ ε ι ω ν μ ε τ ι χ ι ι ι ω μ ι χ τ ι χ ω XIX! δ π λ ι τ ω ν
χ ι χ τ 'ti]v π ε ρ Ι ο ν τ ο ί ί τ υ 1944 δ φ ε Ι λ ε τ χ ι ε τ ό ν ι ό ρ
ρ υ θ μ ο ν ι γ ω Χ λ ό γ φ Κ ι χ τ ο χ XIX! τ ο ί ί Δ ε χ ε μ ρ ι ι χ ο ί ί XLvi)-
μ ι χ τ ο
Α Ε Ρ Ο Π Ο Ρ Ι Α
Σ μ ι ν ι ρ χ ι .
Έ π ι σ μ ι ν ι γ
Σ μ ι ν ι γ .
ί π σ μ ι ν ι γ
Α ν θ π ο σ μ ν ι χ γ ο
Έ π ι σ μ ι ν Ι ι ι .
Α ρ χ ι σ μ ν Ι ι χ ι .
Ε ν ό λ φ ν ε κ ρ σ ι
35
1
9
4
15
2
2
1
34
Ιστορικό αρχείο Ι.Γ.Π
Κ Α Τ Α Σ Τ Α Σ Ι Σ
έ μ φ α ί ν ο υ σ α τ η ν σ υ μ μ ο ρ ι α κ η ν δ ρ α σ Τ ρ ι ό Τ τ α π ό Ι ο υ ν ί ο υ 1946 μ έ χ ρ ι Σ ε π τ ε μ ρ ί ο υ 1949.
Κ Α Τ Α Σ Ί Ρ Ο Φ Α Ι 1946 1947 1948 1949 Σ Ν Ο Λ Ο Ν
1) Κ α τ α σ τ ρ α φ έ ν τ α ε ρ π λ ν α 54
2) 'rπ ο σ τ α ν τ α β λ α ς . 495
3) Κ α τ α σ τ ρ ο φ α ί Τ Τ Τ .. 69 267 633 262 1231
4) Π υ Ρ Π λ ή σ ε ι ς κ α τ α σ τ ρ ο φ α ί ο κ ι ω ν . α 11500 288 11788
5) Λ ε λ χ σ ί α ι χ ω ρ ί ω ν 682 2681 3164 838 7375
6) Α ρ π α γ α ί β ο ο ε ι δ ω ν . α 30620 1211 31831
7) Α ρ π α γ α ί Ι π π ο ε ι δ ω ν α 39890 1450 41340
8) Α ρ π α γ α ί π ο ι μ ν ί ω ν α 1237150 30240 1267390
9) Έ μ Π Ρ σ μ ο ί Σ ι δ Σ τ α θ μ ω ν 2 24 39 15 100
10) Έ κ τ ι σ ε ι ς μ α ξ ο σ τ ο ι χ ι ω ν 1 18 69 8 96
11) Έ π ι θ έ σ ε ι ς κ α τ α Η μ μ τ ω ν 163 339 729 251 1482
12) Έ π ι θ έ σ ε ι ς κ α τ α χ ω ρ ί ω ν - π ό λ ε ω ν 117 482 1143 226 1968
13) Έ κ τ ε λ ε σ θ έ ν τ ε ς f} π α χ θ έ ν τ ε ς κ λ
Ι
ρ ι κ ο ί .
Ι Ι Ι
70
Ι
α Ό Ρ θ μ ς Π ι ε μ φ ι ι Ι ν ε τ ι ε ί ς τ ή ν ο τ ή λ η ν 1948 ι τ ά ε τ Υ 1946, 1947 χ 1948. Τ τ ε φ θ Υ ο ι ι ν ε χ 'toi) δ π ψ γ ε Ι ι
Γ ε ω Ι ς
Ιστορικό αρχείο Ι.Γ.Π
Η '101'1,,- Α ι
30 Γ ο ι ν ι ο υ '
[) Ι ο ι λ ί ο ι

11-1:3 Α ύ γ ο ι Ό σ τ
2:J - 23 Α ύ γ ο ι σ τ .
23 - 2,+ Λ Ι ι η Ό σ τ
Β Λ Ι ο ι ο τ
ε ο .Al'oy.-Jj Σ ε τ τ
30 Λ υ γ Ι δ π τ
1 - 2:1 Σ τ η ι
11-13
1t-i ε η ι ι
Ί ύ χ ι ι
f Ι Ι ο σ ί λ 1'1
»
»
λ Ι ί χ ι ι ι
Ι Ι ο σ ο
»
Γ ρ ά μ μ ο υ
Α μ φ ι λ σ χ ί α
Χ α λ α ν δ ρ ί τ σ η ς - Γ λ α υ κ ο ύ -
Α χ α ί α ς
Κ α λ α μ τ ά κ α ς
Α ι γ ί ο υ
Τ ρ ι κ κ ά λ ω ν
Β ι τ σ ί ο υ
Δ η ι ι η τ σ ά ν η ξ
Μ ο υ γ κ ά ν α ς
Κ α ρ δ ί τ σ η ς
Ε δ έ σ η ς - Ν α ο ύ σ η
»
» »
» »
, Er.r.lt\)((l" ι ι
ο σ ο λ ί
»
»
Έ Τ Ι Χ Ω ι ν ά
Π ε λ ο π ο ν ν ή σ ο υ
Ε δ έ σ η ς
Ν α ο ύ σ η ς
Κ α ρ π ε ν η σ ί ο υ
Φ λ ω ρ ί ν η ς
Κ ε ρ δ υ λ λ ί ω ν
Β ά λ τ ο υ Α ρ τ η ς Ά χ ε λ ά ο υ
Σ τ ε ρ Έ λ λ ά δ ο ς Θ ε σ σ α λ ί α ς
υ λ κ ι ρ ί ω ν - Β ι τ σ ί ο υ
Γ ρ ά μ μ ο υ
Β ά ρ α Κ α ϊ μ α κ τ σ α λ ά ν
Β ι τ σ ί ο υ
Α Μ π έ λ ε ς
Γ ρ ά μ μ ο υ
»
»
»
»
» »
» »
»
»
»
»
»
»
»
»
»
1949 j
- Δ
1U α
12 - 13 Ί α 1'01 ρ
Ω α Ί Τ α ρ τ
12 Φ ε Ι ρ
2 - 12 Μ α ρ τ ί ο υ
18 - Η 51 α ρ τ ί 0\'
1 Μ α ί ο ι - Σ ε τ
13 Μ α ί Ο
ί - 18 Γ ο υ ν ί ο ν
4 - 2LJ Ί Ο Ι λ ί ο υ
19 - 21 Α ύ γ ο ύ σ τ
18 Α υ γ - 2 Σ ε π τ .
24 - 31 Α υ γ ύ σ τ

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful