DEFINISI PENDIDIKAN – John Dewey “John Dewey berpendapat bahawa pendidikan adalah proses tanpa akhir (education is the

process without end). Dan pendidikan merupakan proses pembentukan kemampuan dasar yang fundamental, baik menyangkut daya fikir (daya intelektual) mahupun daya emosional (perasaan) yang diarahkan kepada tabiat manusia dan kepada sesamanya.” Alix Wijaya H.K. (Ogos, 2010). 12 Definisi Pendidikan #1. Dicari pada 1 Februari 2012, http://alixwijaya.com/2010/12-definisi-pendidikan-1.html

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful