Sekolah Rendah

Meningkatkan keupayaan dan penguasaan ilmu pengetahuan

Oleh : Cho Booi Yee SJK ( C ) Chin Hua, 35800 Slim River, Perak. ABSTRAK Kajian ini dijalankan untuk Meningkatkan keupayaan dan penguasaan ilmu pengetahuan murid-murid tahun 4 Tabah. Kemahiran meningkatkan keupayaan dan penguasaan ilmu pengetahuan merupakan komponen kemahiran yang tidak boleh diabaikan. Proses yang kompleks kerana apabila seseorang itu mendengar, otaknya juga berfungsi untuk mentafsir makna petikan atau gambar yang ditunjukkan. Seramai 27 orang murid dan 1 orang guru terlibat dalam kajian ini. Tinjauan awal telah dilaksanakan melalui ujian bulanan dan ujian pra. Hasil tinjauan menunjukkan murid kurang faham dengan perkataan dasar yang jika digunakan imbuhan yang berlainan akan membawa maksud yang berlainan. Perancangan tindakan difokuskan kepada mengenal pasti murid kepada perkataan-perkataan berimbuhan yang terdapat dalam petikan atau ayat. Murid telah didedahkan dengan kaedah imlak selama satu jam tiga puluh minit dan kajian ini telah selesai dalam tempoh dua bulan. Maksud imlak ialah mendengar dan menulis semula petikan yang diperdengarkan. Keputusan ujian pos telah menunjukkan peningkatan prestasi murid. Dapatan pemerhatian pula menunjukkan murid lebih seronok belajar mata pelajaran Kajian Tempatan jika dirangsang dengan bahan dan aktiviti yang pelbagai.

1.0 REFLEKSI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN YANG LALU Sebagai pengerusi panitia, saya ingin meningkatkan keupayaan dan penguasaan ilmu

pengetahuan murid-murid tahap 2 . Berdasarkan pengalaman saya jika murid-murid tahap 2
dapat menpunyai pengetahuan asal tentang sejarah atau geografi,mereka akan dapat senang menguasai ilmu pengetahuan maka ini akan membantu kecemerlangan pencapaian Kajian Tempatan . Seterusnya menyumbang kepada kecemerlangan PKSR Tahun 6. Kalangan murid disebabkan kurangnya penjelasan serta tumpuan murid terhadap pentingnya aspek proses pengajaran dan pembelajaran atau aktiviti sampingan di luar bilik darjah. Kelemahan ini juga berpunca daripada kurangnya penumpuan saya terhadap kepentingan penguasaan sejarah Malaysia dan juga Geografi. Sekiranya tidak membetulkan keadaan ini, saya pasti murid tidak dapat menjawab dengan

0 OBJEKTIF KAJIAN.1 Objektif am Kajian ini bertujuan untuk Meningkatkan keupayaan dan penguasaan ilmu pengetahuan mata pelajaran Kajian Tempatan. Mengadakan pemantauan & penyeliaan. Mendedahkan murid kepada Kajian Tempatan 2a. 2.Saya akan cuba membantu murid memahami dan menguasai bahan yang diajar oleh saya.0 KUMPULAN SASARAN Murid-murid yang terlibat dalam kajian ini terdiri daripada 15 orang murid lelaki (13 orang Cina) dan 14 orang murid perempuan (13 Cina dan 1 India) dalam Tahun 5 Tabah. 1b.baik soalan yang dibuat oleh guru. . 4a Mengadakan kursus ICT.0 FOKUS KAJIAN Walaupun saya mengesan banyak masalah yang dihadapi oleh murid saya dalam berbincangan soalan Kajian Tempatan. 3. Akhirnya akan menyebabkan kemerosotan markah murid.OHP dan LCD 4. 3. saya hanya akan fokuskan kajian ini terhadap masalah penguasaan. Kemaskinikan penyelenggaraan peralatan ICT . Hal ini seterusnya diharapkan akan dapat membantu mereka lulus dengan cemerlang dalam kertas Kajian tempatan. . Mengadakan kursus dalaman 3a. 4b.2 Objektif khusus Kajian ini adalah bertujuan untuk: 1a Menguruskan panitia yang cekap. Hasil refleksi didapati murid-murid banyak melakukan kesilapan apabila Kesilapan-kesilapan yang yang sering dilakukan oleh murid ialah: . 3.murid-murid tidak dapat mengingat nota yang diberi oleh guru.murid-murid tidak dapat membezakan perkataan yang terdapat dalam petikan atau ayat. terutama murid baru memasuki tahap 2 (Tahun 4-6). Aspek ini amat penting dikuasai pada peringkat awal.

Selepas saya menyemak kertas ujian pra.1 Tinjauan masalah Saya telah menggunakan beberapa kaedah untuk mengumpul maklumat awal bagi kajian ini.5. Faktor minat dan memberi tumpuan sepenuhnya membantu muridmurid mengikuti keseluruhan pengajaran dan pembelajaran. Sebagaimana biasanya.1.2 Analisis tinjauan masalah . 5.1. saya dapati murid-murid lemah dengan soalan yang diberi.1 Ujian Pra Ujian Pra diberikan kepada kumpulan sasaran untuk mengesan sejauh mana kefahaman mereka tentang Kajian Tempatan. 5. Sebelum kajian dijalankan murid kurang memberi respons kepada pengajaran dan pembelajaran. murid perempuan yang lebih bersedia untuk belajar dan menunjukkan kesungguhan sebaliknya pelajar lelaki kurang bersungguh-sungguh dan kurang mengambil bahagian dalam pengajaran dan pembelajaran yang dijalankan. 5.0 PELAKSANAAN KAJIAN 5.2 Pemerhatian Saya telah membuat pemerhatian ke atas tingkahlaku murid semasa proses pengajaran dan pembelajaran berlangsung sebelum dan selepas kajian.

Mengenalpasti gambar yang ditunjukkan. Prestasi murid mengikut peratus lulus Pencapaian Ujian Pra Ujian Pos Lulus 23 ( 76.Bercerita . Manakala dalam Ujian Pos.4 % ) Jumlah 30 ( 100 % ) 30 ( 100 %) Berdasarkan Jadual 7 di atas. Kebolehan murid menguasai Kajian Tempatan yang betul merupakan salah satu peningkatan yang menyumbang kepada markah .3 Tindakan yang dijalankan Dalam melaksanakan tindakan.4% murid dalam ujian Pra. Hasil kajian ini menunjukkan bahawa tindakan yang diambil berkesan meningkatkan pencapaian murid dalam penguasaan pengetahuan Kajian Tempatan .Menjawab soalan . Bukanlah mudah untuk menggalakkan murid mengikuti P&P dengan minat serta memberi tumpuan terhadap isi pelajaran yang ingin diajarkan oleh guru untuk . Rumusan pemerhatian aktiviti-aktiviti yang dijalankan dalam pengajaran dan pembelajaran Semasa sesi P & P dijalankan dapat dilihat murid-murid lebih berminat dan seronok dengan aktiviti yang dijalankan.Ujian Pos 5. Pada keseluruhannya boleh disimpulkan bahawa pencapaian murid telah meningkat selepas tindakan diambil. Hasil kajian ini menunjukkan bahawa murid boleh dibantu untuk menikmati pengalaman berjaya dalam menguasai salah satu kemahiran. Saya dapati murid mempamerkan satu peningkatan prestasi yang amat baik.6% murid lulus dan 33.5 Refleksi keseluruhan Pencapaian murid dalam Ujian Pra dan Ujian Pos menunjukkan peningkatan yang agak ketara. 5. – Mengelaskan jenis gambar yang ditunjuk .2.2 Analisis pemerhatian Pemerhatian dalam kajian adalah untuk mengenal pasti sikap belajar murid-murid semasa pengajaran dan pembelajaran.6 % ) 30 ( 100 % ) Gagal 7 ( 33. hasil dapatan menunjukkan 100% murid lulus ujian tersebut.4 Perlaksanaan tindakan dan pemerhatian / penilaian 5. 76. saya menjalankan 5 aktiviti seperti di bawah: .5. Saya berasa puas hati dengan perkembangan yang ditunjukkan oleh murid-murid.

Koh Bon Boon ( 1989 ) . Menguji kemahiran bahasa. Saya juga mencadangkan kaedah ini dapat digunakan dalam pengajaran dan pembelajaran oleh guru-guru yang mengajar Kajian tempatan dibantu dengan aktiviti –aktiviti yang menarik dan menggunakan pelbagai media seperti audio–visual yang menarik dan berkesan. BIBLIOGRAFI Abdul Aziz Abdul Talib (1993 ). Dewan Bahasa dan Pustaka Kuala Lumpur. . Perspektif-perspektif dalam pengajaran Bahasa Malaysia.0 Cadangan kajian seterusnya. Asas kemahiran berbahasa dalam KBSR Jilid 3. Raminah Hj. Seterusnya saya akan menjalankan satu lagi kajian yang berkaitan dengan . Dewan Bahasa dan Pustaka Kuala Lumpur. Sabran ( 1992 ) . Penerbitan Fajar Bakti Kuala Lumpur. teknik dan Contoh. Saya bercadang meneruskan kaedah imlak dalam pengajaran dan pembelajaran akan dating kerana murid sudah menguasai namun masih lemah dalam menjawab soalan. prinsip . Saya telah menggunakan kaedah imlak dalam membantu murid-murid untuk menguasai Pengetahuan Kajian tempatan. Kecekapan berkomunikasi dalam Bahasa Melayu . Zuriah Yusuf (1992 ). Dewan Bahasa dan Pustaka Kuala Lumpur. 6.difahami oleh murid.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful