You are on page 1of 269

ΓΕΝΙΚΟΝ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΝ ΣΤΡΑΤΟΥ

ΟΙ ΜΑΧΕΣ
ΤΟΥ

ΒίΤΣΙ ΚΑΙΤΟΥ ΓΡΑΜΜΟΥ 1949

ΜΕ ΤΟ ΣΥΝΘΗΜΑΤιΚΟΝ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΣ "ΠΥΡΣΟΣ"

(ΕΚΘΕΣΙΣΣΥΝΤΑΧθΕΙΣΑ ΒΑΣΕΙ
ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ Γ .Ε.Σ.)

cλcuθε:ρn σΚΕψlΙ;
Ιστορικό αρχείο Ι.Γ.Π
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Ι. EIIArnrH
ΓΙ ο:ράγρ . ΣελΙ ς

Γενική κ α τό αταα ι ς ό ρ χός 1949 .. ., .. .. .. 1-6 7


Σχέδιον έ ν εΡΥεΙα ς Έθ ν l t< Cιv Δ υ νάμ ε ων . 'Αν τι δρό σ ε ι ς τοΟ
έχθρο Ο ε ίς 100 τ ο . . . 7-10 9
Προπαρασ Κ Ε υ ασ τ l κ ο l ΛlαταΥα ί ι( ΠΥ Ρ Ι ΟΥ)) 11 19
Γεν ικι') κ α τά σ ταοις τάς π aραμ ονά ς τον 'Επιχε ι ρ ήσ εων 12 21
Γε νι κό ν σ χ έδιο ν « Π ΥΡΙ Ο Ι» ._ .. _, '. .. ,_ .. ._ " .. 13- 17 24

11. ΠΡΟΠΑΡΑικεΥΗ επlχεΙΡΗΙΕΩI4 .ΠΥΡΙΟI»

Γεν ικό ." .. ._ .. .. " 18 37


'Ηθ ική π ρ οπα ρα σκ ευή 19 37
Έκ π ο(δε υ σι ς .. 20 39
Ύ λική προπα ρασ κ ε υή .. 21 40
Δ ιο ι κη τι κ ή μ έρ ιμ να ,_ 22 40
Μετ αφορα l Στ ρ α τ ευ μό των 23 42
Ό δι κόν δΙ κτ u ο ν 24 43
Ά ναΥ νωρ Ισε ις - Συσ κ έ Ψεις 25 45

111. ΠΑΡΑΠλΑI4ΗΣΙΙ - .Π Υ Ρ Ι Ο Ι Α"»

Παρα π λό νηα ι ς . .. .. .. .. .. .. .. .. .. 26-27 47


Προ κατα ρκ τι κ ή κ α τ ό Γ ράμ μο υ έ νέ ΡΥεla «ΠΥ Ρ ΙΟΣ Α'» 51
Γε ν ι κ ό _, _. .. .. .. .. .. .. .. 28 51
'Α πο σ τολή Α ' Σ .Σ . .. .. .. 29 52
Έ χ θρός . .. .. .. .. 30 52
Φί λ lοι Δυν ά μ ε ις . . .. 31 54
'Α ποσ το λσ ί .. .. .. .. 32 54
'Ε κτέλε σ ις ,. .. .. .. .. .. 33 55
'A πιJ λε ι α ι. . '. .. 34 61
'Ε π ι τευχ θέ ν τα άπ ο τε λΙ σ μα τα ., 35 61
Συμ περάσμα τα 36 62
Συνέ χισι ς π ρο ο π α θε ι ώ ν . 37 62

3
Ιστορικό αρχείο Ι.Γ.Π
Π α ρα γρ . Σ ελίς

Έ δαφος .. 138
Το πογρα φική ιοηο θέτη οκ;; 79 138
Φύοκ; τού έ δά ψσ uς . . .. .. 139
Σ τρστωηκή άξί α .- Ε ύα ίο θητα σημε ίο - Ζ ωηκόν έ δ ο φοτ; 140
'Εχθρός .. .. .. .. .. .. .. .. .. 140
Δ ύν σ ρ κ; - Δ lά τσ ~ l ς - 'Εφεδρει ο ι 80-82 140
Ά λ6a νl κ ός π αρά γω ν .. .. ._ .. 83 142
"ίδ έ α όρόνη τ, - 'Οχ υρώσ ε ις .. .. .. _. ,_ .. .. .. .. 84 143
Δlοτε θεΤσαl φlλlα l δυνάμεις .. .. .. .. .. ,_ 85 144
Δύν σ μιc; - Δι ά τ αξις . . .. .. " .. _. .. .. " 144
'Οργό ν φοκ, Λι ο ιεή οε ω; .. .. .. .. .. .. .. ,_ 145
Με τσφορο! Στρσιεψρό τ ων ι . .. .. 146
Τρόποι έ ν ε ΡΥ ε l α ς .. .. .. .. .. .. .. .. 86-94 148
Ά π οφο σ ι σ θ είς έλ ΙΥμός -Γενlκαi Υρομμα ί το Ο σχε δ lοu .. 95 175
Πρώτη Φό σ ι ς . . .. ._ _. .. .. .. ,_ .. 115
Δ c υ ι έ ρa " . .. .. .. _. _, .. .. .. 115
Γ ρίι η 115
'Α νάλυσι ς ηρώιητ; η όοα κ; .. 175
ΌΡ Υά νωσις τη ς έπ ιθέ σεω ς - Δι ά τ α ξι ς - Άποστσλαί _, .. 96- 104 176
'Εξέ λιξ ι ς της 'Επ ι χε ιρήσε ως .. .. .. .. .. .. 105 179
Ιuμ6άντα 24:'25 Κ Ωί 2S Α ύΥούστου ο. 119
ι. 26η ς ΑύΥο ύστου 106-107 184
)) 27ης )) 108 188
» 28 η ς » 109 192
» 29ης » 110 196
» 30 ής ) 111 198
Έ ξακρι6 ωθ ε ίσα ι άπ ώλ ειαι-Λό φυρα 112-113 198
Σ υμηερόσμοτα κ οί παρατηρήσεις ιπ ι τής δι ε ξα χ θ ε Ι σ η ς
'Επ ιχειρήσε ως 114 198

νι ΙΥI4ΒΟλΗ ΚΑΙ ΑΠΟΑόιιι

ΤΩΜ ΟΠλΩΜ ΥΠΟΙΤΗΡΙ:Ξ:ΕΩΙ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΙΙΩΜ

Πυρο60λ ι κόν . . .. .. .. ,. .. 115 203


Τεθωρα κισμ ένα - ' Ά ρμα τ α 116 207
Μηχα νικόν . 117 208
Δ ια8ι 66σΕις 118 213
' Υ Υ Ε ι ο ν ο μ ι κ όν 119 217
Λοιπό Σ ώματα 120 217

5
Ιστορικό αρχείο Ι.Γ.Π
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ

εΙΣΑΓΩΓΗ

ΓΕΝΙΙΙΗ ΙΙΑΤΑΙΤΑΙΙΙ ΑΡΧΑΙ 1949


t. Δ ια να δοσΌ μία ειχο)ν τη; σημασία; τ η ; έπιχειριίσεf.t); ΙΙ ΥΡ Σ ΟΣ ι
ήτις Ελαβε Χ,(1 ριιν κατυ. τον μήνα Λίίγουστον 1 9-!Ω, παοίσ τατα ; ανάγκη να
άνατρέξll τι~ έν συντομία ε1; τα γεγονότα τα λαβόvτα χι:}ραν κατά το παρελ·
/ιον καΙ Ιδί~ απο τω ν αρχων τοίί 1949.
2. Ε ίναι γνω σ τό ν δη άπΩ τ η ; άρχη; τ η ; άνταρσία; ( Μάρτιο; 19-10) ό
κομμ ο υ ν ιστο συ μμορ ιτισμό; έδ η μ ιούρ γησε με θο δι κώ ; καΙ δ ιαδ οχ ικώ; έστ ί α;
εΙς δλον το εσωτ ερ ικο ν της χιο ρα; , συμπερ ιλαμβανομένη; καΙ τη; Π Ε Λ Ο·
Π Ο Ν ΝΗΣ ο ν καΙ ενίω ν νήσω ν τοϋ ΑΙΓ Αιον καΙ ΙΟΝιον · ,.λλα καΙ
μεγάλα; έσ τία;-βάσει; εΙ; τα; παραμεθορίου; ΠΕρ ιοχάς τη; l {tlga;. ΑΙ τελευ ­
ταϊα ι αύται άΠΕτέλουν δ ια τοϋτον τα κύρια κέντρα έφοδ ιασμοϋ έκ τ ων όμΟ ·
ρων έχ3ρικών χωρών, περιοχ(λς άνασυγκροτήσεω;. δ ιοργανώσεω, καΙ έκπαι­
δεύσεως κ::ιΙ εν τα υτιίΊ βάσε ις εξορμήσεως πρό; το εσω τερ ικόν , (Ως καί βάσει;
{ιποδοχης τ ών ~κ τού εσωτερ ικού ύπο των ~flV LXίOv δυνάμεων έκδ ιω κο μένων
συμμορ ι τών.
l\I ία το ιαύτη βάσις Ισχυροτάτη αρχικως {ιτο δ ΓΙ'Α Μ Μ Ο Σ δπου την
23 Δεκεμβρίου 194 7 εΥκατεστάΗη ή σχημαι ισθεϊσα τότε προσωρινη ψευδο ·
κυβέρνησ ις το ίί σ υμ μο ρ ιτ ι σ μο ϋ,

3. ΑΙ Έ/ινικαΙ δυνάμεις κα", το 1947 εσχον μεγάλας δυσχερείας δια


την εκκαHιiρισ ιν τω ν συμμοοιακών έσ ηων ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛ Λ Α Δ ΟΣ καΙ
παραμ ε{}Ο l' ί ων περ ιοχών l διότι οί συμ μορίτα ι σχεδόν άπέφευ γον την Ε πο χην
εκείν ην συστηματικώς τη ν εκ παρατάξεως μάχη ν. Κατα το 1948 αί εf}v ικαί
δυl'άμεις εΒεσαν ώ; σκοπόν, μετα τη ν εκκαHιiρισιν ΣΤ Ε Ρ Ε Α Σ ΕΛΛΑΔΟΣ,
να στερήσουν δ ιαδοχικώ; τον κομμοον ιστοσυμμοοιτ ισμόν Tίi'I ν παοαμεθοοίων
του βάσεων, αρχη; γενομένη; εκ τ ης βάσεως ΓΡΑl\IΜΟΥ .
Είνα ι γνωστσ] αΙ ποοσπαθειαι κατα ΓPA~IMoν καΙ ή τελικη κατα­
ληψ ις τούτου -όπσ τώ ν ε θ ν ικώ ν δυνάμεων μετά άγωνας δ ιαρκείας 70 ήμερων
περίπου.

7
Ιστορικό αρχείο Ι.Γ.Π
γ) ~ I ί α ~[ ερ αχί α ΙΙ εζικο υ - μ ί α Ταξιαρχία Π εζικού , ανάλογον Π υρl κόν ,
π ερι τι. R,-, 'Ελ. ΊΊτγματα και Τ άγμ ατα ' Ε l! νΙ ριί; εΙς Κ Ε ΝΤΡΙΚΗΝ ΕΛ ­
ΛΑ ΔΑ (θΕΣ ΣΑΛ ΙΑ Ν - ~ΊΈl'Ε Α Ν ΕΛΛΆ ΔΑ - Ν Η ΣΟΥΣ).
δ ) Μ ί α ~ Iε ρ αρχ ία Π εζικο;; , 1 Ταξιαρχί α Η εζικού , αν,ίλογον ΙΙυρ]κ(,ν
κα ι 13 ' Ε λ. Τ ίίγματα εΙς ΙΙ Ε Α ΟΠ Ο Ν ΝΗ Σ Ο Ν .
6. Αί δοκιμασίαι ηtlν F.OνLXI'tlv δυνάμεω ν κπτιί το ετος ΗΙ48 καί ή εντα·
σι:; τ η; δQαστ ηρ ιότ ιι το; τού ·Κ . Σ . κατά τό τέλο; 194 8 καί ιός άρχας 1949 ,
είνα ι γεγονό; δη εδ η μ ιούργη σαν ανη συχία\' εί ; τον λαόν .
•Α ντι θέτω; εις τον Στρατόν τό 1ι8 ικό\' το υ, χωρ ί; νά είνα ι λαμ πρόν ,
χι(ρι; ε'ίς Τ1ιν αύτο πεποίθ ησιν καί τον πατοιωτισμόν τών στελεχών άπα τού
κατω τέρου JtfX,ClL τού άνω τώ ου ητο στα θεο όν ,

ΣΧΕΑΙΟΗ ΕΗΕΡΓΕΙΑΣ ΕΘΗ/ΚΩΗ Α ΥΗΑΜΕΩΗ


ΑΗΤΙΑΡΑΣΕΙΣ τον ΕΧΘρον ΕΙΣ ΤΟΥΤΟ

7. ΤΟ Γ . Ε .Σ . απ" τα υ Νοεμβρίου 1948 κατ ιίρτισε σχέδιον έκκαl! αρ ί­


σεω; τ ή; ΙΙ Ε Λ ΟΙ ΙΟ ΝΝ Η ΣΟ Υ και ε ίll!iις ώς το εl! εσ εν εις έφαρμογην δ ια
δ ιαθέσ εω; τού Α "Σ .Σ . εΙς την περιοχην ταύτη ν , λυσσώδη; εκ μέρους το;;
εχθρού έση μειώ θη ή aντί δρασις εΙς Θ Ε Σ Σ ΑΛ Ι ΛΝ και ΣΤ Ε ΡΕΑΝ ΕΛΛΑΔΑ .
8. Ά πο τοϋ τέλου; 'Ι ανουαρί ου ! !)49 {\ επ ιχε ίρησ ις Π ΕΛΟ Π Ο ΝΝ Η·
ΣΟΥ , π αρα τα; εντυπωσ ιακα; έπ ιτυχίας ας είχαν οί Κ .Σ . Ιδ ί~ είς
Κ Λ Ρl1 Ε ΝΗΣΙ, δ ιεφάνη έπ ι τυγχτίνουσ α. E ύθ iι; δε ώς ό Άρχ ιστράτηγο;
ανέλαβε την ,jγεσ ία ν, τήν 21 'Ιανουαρ ίου 1949 , εl!εσεν εΙς έφαρμογην γεν ι­
κο\' σχέδιον ε νεργεί ας δ ια το έ'τος 1 9 4Η. Βάσει το υ σχεδ ίου τούτου {}α έπε­
δ,,:,κετο ή έκκαi!άΡ Lσ ις της lfJ' gu; σταδερως και προοδ ευτικως εκ ΝΟΤΟΥ
προς ΒΟΡΡΑΝ .
α) Ή πλήρης περάτωσις τη; συντελουμένη; εκκαθαρίσεως της ΠΕΛΟ­
Η Ο Ν Ν Η Σ Ο Υ και έν συνεχεία Ι\ Ε-<καl!άρ ισ ις τ ης ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΑΛ Α ·
ΔΟΣ ( Σ ΤΕ ΡΕΑ ΕΑΛΛΣ - θ Ε Σ Σ ΛΛ ΙΛ ) , εΙς μίαν ποώτην π ερ ίοδ ον.
Συντήοησ ι; καΙ ;τροσπάΟ ε ια βελτ ιώσεω; τη; καταστασ εω; εΊ; την ύπόλο ιπον
χιΟραν .
β) ·0 παρ{ίγων χρό"ο; δσονδ ήποτε καΙ αν ήτο πολύτιμο; δ εν Βα. επέ­
δ ρα επ ι το;; τε Μντος σκοπού. Τ ο τέλο; εκάστη; αναλαμβανομένης έκκαδαρ ι­
σηκη; ε:Τ ΙΧΕι ρήσεως ηά κα Β ωρ ίζετο βάσει των ώτοτελεσματων καί ο ύχΙ βάσει
χρο ν ι κης πε ρ ιόδου.

γ) ΕΙ; μίαν δέ δευτέραν προσΑπ8ειαν καΙ μετά τ ην έπίτευξ ιν ιών άνω­


τέρω , ·Bd ΕπεδιισΚΕΤΟ Τι άντ ιμετώπ ισκ του συ μμοριακοϋ σΥκου εΙς τα; επί
των Συνόρων βάσ εις - εστ ί α; του (Β ΙΤ Σ Ι - ΓΡΑΜ ΜΟΣ ) δ.' 6,ιακ,ιιlιιαυ
τα;; lfyxov ταΟ ΣτιιαταΟ.

Καθ" δλη ν την δ"ίρ κε ιαν και των δύο ,ό ς ανω περ ιόδ ων ΙΜ Ελαμβά-

9
Ιστορικό αρχείο Ι.Γ.Π
eaTώY "το αύτη iξαοφαλιομnη . d-U - Ωψ- οτο ν ιiefaro ή σνμμοριακή I OXVeά
Π(2οοβολ'" κατελήφΟοη 'Ιίπο τώΥ συμμΟ(2ιτών , rm dn..,tαw ή τοιαντη Ιπί­
{J-coas d"εμέ"ετο.
δ) -Επιονμβά"τα oopaeάo Ωτνχήματα τμημάΤωΥ έκ τetw κακώΥ Ι"εeΥειιAW , πολ­
λα ί διοικήσεις δΙ" ά"έφεeο'V lnaxf!aPΏS Ώs σν., έβησα", ΙΟ" α ή -Α"ωl'&τη ήγεσία
εl'ίlαι i-,ήμεeος τoύΤαw, oVΔέ Ιλαβο., τcί έπιβα1λ6με-,α έκ τώΥ nce aordocαw
ά"οικτΙρμο"α καί σκληρότατα μΕ τρα .
ε) ΑΙ άναφεf!όμε.,αι Ώs άπ ώΑειαι τών σνμμοριτών δ" .1.,αι dXf!apcis πάντοτε
καΙ Vndexca τάσις έξ Ο Υ κ ώσ εως δια .... ά καταφαΙνηται deαστηριότης τών μικρών
μονάδ ων . Τό roaOUTO" έκτός τον ο τ ι ε Ι., αι ά ... τιστραηωηκΟ" Ιχει Ώs έπα κ ό ­
lovlJ-o" τ η ... δημιονeγ ίαν πεπΙα.,ημΕ ...ων έκ η μή σ εω1' ε Ις τcΊ§' Μ .Μ. καί τή-,
-Α"ωτάτη" ιiyεσία".
3. Διcί ηι§' οvγκεκeιμέ"ας περιπτ ώσει§' δι έταξα τη" lν έeγειαν lξε τά σ ε ω1' καί iJά.
Ιφαeμόσω AVorqeIi μΕτρα.
Διέταξα τήν άντιχατάστασιν ώeισμΕνων διοικήσεων καΙ καΟοιστώ Υ"ωστ6ν, οτι
6.a λάβω τά π.ιέον σκληρά μirea κατ ' έ κε Ινων τών διοικήσεων , α1'τι"ε§' δί"
ά.,τιλαμβά"ο"αι ΤΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ το νς όπ ο Ι ονς διατρέχει το 'Έlh ο ς μας
χαί δέν ά-,α.,πτυσσονν τη., lπιβαλ.λομνf]1Jl δραστηρι ότητα χαί Πικαμψία., ε Ις 'κα­
στο" τών neO αοϋτών προβλημάτων .
πα§' d άποδεικ"ν όμενος Ώs μη δν.,άμενος να dντc.:-rοκριlJfj εΙ§' τας άπαιτήσει§'
τον άΥώ.,ος , iM Ι κxωΡiί τη" θέσι., τον ε Ις άΆλο., Ιχανώτερον.
ΠΙΙΤΕΥΩ ΕΙΙ ΤΗΝ ΝΙΚΗΝ.
ΠΙΣΤΕΥΩ .ΑΚΡΑΔΑΝΤΩΣ οη τά ήδη μiσ α μα§' ε Ι"α, lnaexij ,.ά ΒΕΑΤΙΩ­
ΣΩΜΕΝ α ΙσθητΏS τη.., κατάστασι" καί "ά άφαιρέσωμεν η}ν πeωTOβOνλίαν τον
σνμμοριτισμου. 'T OVTO πρέπε ι "ά dποτελέσπ τ όν μο.,αδικΟν αχοπ6-" εΙς 8.,
JteEnEi ..,' άποβΑέππ δια 1'0. έπιτνχ" .πασα διο ίκησις , ,"axeάo η μ~:"άλη.
ΚΑΤΑΒΑ.ΛΑΟΝΤΑΙ lξ 8λων τών π Ιενρών n e oondlJ.Eiaa 1'..,11 τα μ έσα μα,
ένι σχv-lJ.ον" , ώστ ε "a έπιτνχωμε" την d e ι σ τ ι κ η" Νίκη".
ΑΞΙΩ ΠΑΡ' ΟΛΏΝ ΠΛΗΡΗ ΚΑΤλΝΟΗΙΙΝ, λΝΤΙΛΗΨΙΝ ΕΥθΥΝΏΝ,
ΚΑθΗΚΟΝΤΟΙ ΚΑΙ ΕΠΙθΕΤΙΚΟΤΗΤΑ.
4. Ύπ ό τ ό π"εϋμα τής nae ovoqs "α Υί"π σχετικη ά"άπτνξι§' εΙ§' απα1'τας τον§'
- Αξ ι ωμ α τ ι κ ο v S' μεeίμηJ τώ" παρα Α ηπτώ1'. '0 Γεν. -Επι'f}εωρ . Στeατοv παρα­
καλείται ,.cί δι α.n , στώσπ κα ί έλέγξ rι t'Ovr O•

•Αρχιοτρά τηΥος 4 . Π4ΠΑΙΌΖ

Κατα τ(\ τ έλος " Ιο υ ν ί ου lH-l9 ή πρ ι ίιτη φ άσ ις τού γενικο υ σχεδίου εΙχεν
επ ιτύχει .
Μ ετ<1 την πλή ρη έκκαlJ άρ ισιν τη; π εΛ ΟΙ1 0Ν ΝΗΣΟΥ , σ υ"τελεσlJείσάν
tU; άρχα ς ~Α πρι λί ου Ι Η4 9 , αι από της π ερ ιόδου ταύτη ; αρξά μεν αι εκκ α 6αρ ι·
στι κα] έ π ιχε ιρ ήσε ις ΣΤΕ ΡΕ ΑΣ ΕΛΛ Α Δ ΟΣ· ΘΕ Σ ΣΑ Λ Ι Α Σ ε ίχο ν έπ ιτ ύχε ι
τοιαϋτ α αποτ ελ έσματ α, {Οl1 τε ητο δυν ατόν πλέον σταθ ερώς ή 'Α νωττί τ η "Ηγε ­
σ ία να βαδ ίση δ ια ηΊ ν πρ αγματοπο ίησ ιν της τελ ικης φασε ω; τοθ γεν ικοϋ
Σχεδ ίου.
9. Kα n ~ ιΊλον δ μ ω; τό χρον ικον το ύτο δ ιάσ τ η μ α Τι (tντίδρασι; το υ
έχ. θροϋlιτο {Χξιο σ ιι με ίωτος. ~ Απέβλεπε, με την δ ιακρ ί"ου σαν α ίιτον αποφ ασ ι·
στικότη τα καΙ α ναλγ ησ ί αν εις θυσ ία; ανΗ ρωπ ί νας , να έφαρμ ό σl1 και ούτος
το ιδικυν του Σχέδιον, κατά το οποίον Ο ά επρε :tε ό Κ .Σ . νά κυρ.ιαρχήσΌ


Ιστορικό αρχείο Ι.Γ.Π
Ο ϋτω αί ~E()\'ικαΙ λυ"ι-ίμει.; κα H ~ ϋλον το δ ιιίσ τημα τοϋτο παρά τά;
σΩβαρίι; άvτ ιδρtίσε ι ; ΤΩϋ εχΗ(ιοίι κατά)ρ 3ωσαν να πραγματοποι _ί σου " τι"\'
τε θ έντα ύπο της 'Λ νωτιίτη ; ήγεσί«; σ κοπόν καΙ \,(1 hΙ:J σουν τ η ν δ υνατότ η τα
εί;: ταύτην να συ νεχίσ η AooπαΡCισκευάζoυσα την i'ι ευτέραν καί τελ ι κήν φάσιν
του γενικοϋ τη; Σχεδίου, ίι" απετέλεσεν 11 επ ιχε ίρησ ις « Π Y Ι) ~O Σ» .
(ο ~Λ OΊ. ισ τριί Tη γo; ι::ις ύποβληΗ είσω ' εκ[)επίν του ποό ς τ ην Κυβέ ρ ν η ­
σιν (Α.Λ . Ι! . 2-1:>101 )30·-I·4B) τ ην 30 Άπριλ ίσυ lfI-ΙΗ εξI,1 εtEν ι~>ς έ"ις την
καταστασ ι ν :

ΕΚΘΕΣΙΣ ΠΕΠΡΑΓΜΕΗΩΗ

'Από 21 Ίανουαρ ίου μέχρι 30 'Απρ ιλίου 1949.

Ι. ΠΟΙΑ Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΙΣ ΑΜΑ ΑΝΑλΗΨΕI ΑΡΧΙΣΤΡΑΤΗΓΙΑΣ

1. Τή " 21 ~Iα 'νoυ α ρ ίo υ 1949, καθ" η'ν ά"έλαβο'ν τη " - ΗγΕ σ ία " τω" ~E" όπλων τ ής
χώeας Δ υΥά μ εων . ή κατάστ α σ ις' άπα άπόψεως' διεξαγομέ"ων ΙπιχcιρήσεωJ' κα ι
δ e άσ εως του Κο μμ Ο V'νι σ τοσvμμοeι τ ι σμ οv παρ ο υσ ιάζετο ώς κ άτω θι ε Ι ς τάς' δια·
φόeοvς περ ιοχάς rov Κράτους :
α) ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΣ

ΑΙ α vμμ ο e ι α κα ί δυ"άμι-ις εΙΧΟΥ neoopdArJ τα ΚΑΡΠ ΕΝΗΣ Ι καί κατέλ αβον


τη ν κωμόπολ ι'ν, τ ής φρo υρaς iιπoκυψάσης .
Α; πρ ος l"ί σχυοι" τ ης κωμoπό λε~ Ι"ισχυσεις δ ιεξήroγ ά γών α εΙς ΑΓ. ΓΕΩΡ ·
ΓΙΟΝ ΣΠΕΡΧΕΙ 0Υ έξ ~ Α" α τ ο λώ" καί Δ υ σμών εΙς περ ι oxtι" Χ ΟΥΜΗΣ (Β .
Δ . ΑΓΡΙΝΙΟΥ) .

6) ΠΕ ΛΟΠΟΝ ΝΗΣΟ Σ

ΑΙ άπο 20 Δ ε κ εμβe ίοv 19 4 8 ά1l0ληφθεiσ α ι έκκα{}αe ισ η καί επιχειρήσει ς ι{ι·


ρ ί οκοντο Ι ... Ιξ ελ ίξι ι μέ χ αλ η ,. προ οπ τική,. . ΕΙχιν lκ κ αθαρ ισθΒ μέ ρος τή,
ΒΟ Ρ Ε ί ου περ ι ο χής ΠΕΛΟΠΟΝΝΗ20 Υ . < Υπε Α ε Ιπ ε τ ο & κόμη oopae o'll έργ Ο Υ.

Υ > ΘΕΣΣΑΛ ΙΑ
Σ ημαντικαί συμμοριακαί Ιστίαι εΙ, ΠΗΑΙ0Ν . Μ Α ΥΡΟΒΟ ΥΝΙΟΝ, ΟΣ2ΑΝ.
ΚΑ ΤΩ ΟΛ.Υ ΜΠΟΝ διαρ κώς παeε'νοχ,a,οvσα ι τά, περιοχάς rαVτας .
ΕΙς Ο ΘΡ ΥΝ καί ΖΥΝΙΑΔΑ έφιπ πος κομμου'Υιστι κή συμμορία λ vμα ι't'ομi" η
τη. πεδ,άδα ΦΑΡ:ΣΑΛ ΩΝ-:ΣΟ Φλ Δ ΩΝ- ΚΑΡΔ ΙΤ:ΣΗ:Σ .
~ Eκ ΧΑΖ ΙΩΝ κα ί λΝΤΙΧΩΙΩΝ έξόρμησις καί δράσι ς dμάδ ω" σ αμπο τερ
ΙεηΙατουσώΥ κ α ί l"te rovoώ'V στρατολογ ίας εΙς περ ιοχη'ν ΠΗΝΕΙΟΥ.
~Eκ περιοχής ΝΕ ΥΡ ΟΠΟ ΛΕΩΣ κ α ί ΚΟΖΙΑΚΑ εξόρμησ ις dμάd ω" λ εηλ α του ·
α ώΥ πεeιοχη Υ ΤΡΙΚΑΔΩ Ν -ΚΑΡΔ ΙΤΣ ΗΣ.
Νωπά ήσα Υ τά ΥεΥο-ν 6τα τής' προσβολής ΚΑΡΔΙ ΤΣΗΣ της λ αβονσης χώρα"
τη'ν 12·1 2 ·1 948 με τ άς Υ" ωοτ άς κα τασ τρ ο φα ς και στe α τ ο .1 0γία".

δ) ΗΠΕΙΡΟΣ

Παρ " νοχλ ή σ ε ι ς' μόνον ε Ις την περιοχην Σ ΟΥΑ Ι .

ε Ι Δ Υ ΤΙΚ Η Μ ΑΚ ΕΔ ΟΝ Ι Α

~ Eπί ΓΡΑΜΜΟΥ ΚΑΙ ΒΙ ΤΣΙ Ισχυραί συμμορ ιακαί βάσε ις με μορφη" σ τα ­


f1"eoiJ άμv1lΤΙΚΟV μετώπ ου σ ταθεeοπο ι ηθ-έ"rος άπα τώv άρXΏV NJPe l ov 1948.
Τό μείζον μέρ ος rov όγ κ ο υ τώv οvμμοeιακώv δυνάμεω" εΙς ΒΙΤΣΙ.

13
Ιστορικό αρχείο Ι.Γ.Π
EΙ~ τή tι' lπ ι βo1ήtι' αμεσωΥ xυρώσ ~ων , διOΙX'1ΤΙxώtι' χαΙ .1'Ioιtι'ιxώtι' χατ" τώtι
Iιπ~υlHιtι'ων δι" O'1μαtι'τιx ας: παραl~ Ιψcις: διο ιχήο εωΥ χα Ι rή". d tι'τικατdοτασι".
τώtι' άtι'cπαρ x ωι. το.ιούτω...
EΙ~ τήtι' lμπέδωcι ι tι' τής π ~ιθαe % lας .α Ι τήtι' lπιμoνήtι' εΙς τήtι' lκ τέ l ε oι tι' τώιιι
δ ιαταyώtι'.

Ε Ις τήΥ ά .. άl η ψι tι' πρωτ οβο υlΙας Ικ μέροιις τον Στρατον καΙ ovneaptj" πάσ'1ς:
" έας dnoncleas: έχδ'1λ ώσεως τοιαύτης l x μέeοvς τοϊί σvμμοeιτισμον .
Παραλλή1ως προς τά &-νω μξτρα βεΙτ Ιωσ ις έ" τψ μέτρφ τον διι"ατον τής οlκο ·
"ομικής έ" ι ο χνο εω ς τΙΙW στεΙεχώ" καΙ τώt' oΙκoyε"ειΙΙW τώ" έφξδρω" cJπ1ιτών
ώσ τε "ά μξ"ου" άπ ερ Ιοπαστοι εΙ ς τ ο τρα χύ 1IFai σχΙ'1 ΡΟ" leyo" των ε Ις 8 ,τι
άφοl!if τ ή" σv"τήΡ '1σ ι" τώ" οlκο"ομ ικώς δειtι'oπαθo υ σώtι' oIK ιJyεtι'cιώ" τω".
4. Διά l'ή" καταtι'oμ ή" τωι. ειί6v"ώ" δ ια τα έπι συμβά tι'τα άτνχήματα δι ετάχ6'1
l"ie rEaa ci..axeloc ωY νπο ιΙ ..ω τάΤωΥ • λξjχώ'ιι. (Ε Ις το σv .. ημμέ"ο" σ'1μεΙωμα
έμφα ί-ΙΙ Ο 'nαι αΙ σ X ε rιx α. ί Ιπί του ά" l' ιχ ε ι μ έ "ο v το ύτον l .. έΡΥ ε ι αι) .
5. <' 0 0 0 . άφ oρi! τ ο" περ αι τ έρω χειρ ι σμΟ .. TOV διεξαΥομiνοv άΥώΥος: κατεστρώθη
ο χέδ ι ο"
l ..ee yelai &noplinιw εΙς lχ χαθάρι σ ι " τή ς χώρας με ο ταδερό" evlJ.μ Ο "
χα;' ά.φαΙρεοι" ned π ιι.. τ Ος πάσης ne W T oPovλlas; τον σ υμμoριrισμ o ν .
Λ Ι βάσεις TO V σχεδ{ου τούτοιι σ υ "Ιο τα.. το εΙ ς τά έξης :
, Α"απροσαρμοΥή" τώ" ζω" ώ" ειί{JoύΥης τών Μ. Μ ο"άδω" .
ΣυΥχeότησι " Ισχυρ ώΥ lφ εδe ει ώ" κα τά Μ . Μο .... άδα χ α Ι εΙς χείρας τον 'Aexa ·
σ τρα τ ή Υου .
Συ νέχιοι... lώ" έπι χειρ ήσεω" έ ... ΠΕ.ΛΟΠΟΝΝΗΣΩ μ ε αιίστ'1ρ ά .... ιΙπο φνΥ'1"
έΙα τ τώσεα/$ τώt' έχ ε ί δρω σώιι Μ ο ...άδων •

•λ"άΙ ηψ ι " Ιπ ι χ ε ι e ή σε ω" δι α rή " άπεΙ ειιδ έρωοι " ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ0Υ χα ί μα ·


τα ΙωσΙ Υ της εΙς ΣΤΕΡ. ΕΑΑΑΔλ oo paeil s: άπ ειΙή ς τoiί σvμμο ρ ι rισμο v , ητις
μέ τή" χ ατά ι η ψ ι .... τον ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ0Υ άπ α ήμέρας ε Ις ήμ έρα" Η αθΙστατο
πΙέ ον ΙΠ ΙΗΙΥ δυ ος .
Με Ιε Τ '1μέ'να σχέδι α δι · lJ.poeoOY ά Υr ιμ ετώπ ιο ι" πά σ ης fl flwropovl l as; τώ7 ουμ ·
μoρ ιτώt' ε Ις οl ο"δήπο τε σημεί ΟΥ της χώρας .
Τά ά "ω τ.έρω μ.έτρα lτέθ η σ α" εΙς lJ.με σ ο .... έφ αeμΟΥή Υ Ι"τος τον τεΙειιτα Ιου δε ·
χ α ημ.έρ ο ιι τον ·I a.. . ova elov.
6. ΤήΥ 8 Φ εβρ οvαel οv Η ατ όπι ... σΗΙη ρώΥ α ΥωΥω" νπο dv opoe"eO Td τ aS' Ηα ι ρ ιχά ς
ovYb-Jj x as: απηΙευθερ ώδ η 1'0 ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ χα ;' άπό της ήμέρα ς τ αύτη ς ov,ι ε ·
χ ,σ θ" άπ ηΥη ς ή χ αταδ Ιωξ ις τώΥ συμμορι ακώΥ Με eαρχι ώΥ , αϊΤΙ ΥΙ S' δι α TOV

o yxo v τωΥ έΧ ΙΥήθ η σ",Υ προς Ν .-Ν .Δ . χ α ί Ν .Α. μέ ΟΗΟΠ Ο " rή .. ά Υαμό Ιιι" σ Ι Υ
χα ί lπ έ κ τ α σ ι " τ ης δρ άσε ως μέχρι ΠΑΡΝλΣΣΟΥ ,

Ό ά γ ών Ιιπηρξε άλ ηθώς άξιοδανμασ τος Ηα;' ή HaradE axb-ci oa dρ α σ τ ηeιό τ ης Jx


,"lflOV) τώΥ δ ιοικήοεω..., εΙς rdS' Δ πο 'α ς bEn a oτcUiJ. " ο{,τος. άξ Ια π αΥ τός
έπαί"ου ,

τα τμήματά μας εΙς άέ"αΟΥ χ ΙνησΙ Υ εvρ ιο χόμ εΥα ά πό 20· 1· 49 {,πο xaO'J'o{}vil -
λ ας εΙς τα πλ έο ν δ ιι σπρόσ ι τ α Ιδάφ η τ ης ΈΙΙ άδ ο ς έπά Ια ι σ αΥ , OV μ όνο')' πρ ος
τα!: έμπε ιρ οποlέμοvς χα Ι δ ο 'λ,ίας όρδα ς τ ω .... άρχισ υμμ οριτ ώΥ ΔΙΑΜΑΝΤΗ κα ί
ΓΙΩΤΗ , ά λ.Ιά χα Ι προ ς α ύ τή ν r ti" φυσι ...

~ Ο ο vμμ ορ ι η σμ ος x ατ αδι ωxόμ εy ~ "ard πόδιις μετα 408ήμερο" άΥώνα, ή τοι


τ η" 2 7 }2 8 Φεβρ ο ιια ρ l ο v . ηΥαΥχάσ6 η Υά παρα ι τ ηδfj τώιι περαιτέρω o xedlωY
τov κο;' Υα x ar aψV'111 neos: τά άπρ όσ ιτα χρη σ φυΥετ ά τοιι ε Ι, ΑΓΡλΦλ.

ΑΙ άπώΙειαι τ ώΥ σ vμμ οeιτώΥ εΙς Τ ΟΥ ά"α/ τέρω . άΥω ..α ά"έρχο ..τα ι εΙ, 501 ΥΙ·
χρους, 3 46 σvΙΙ ηφb-έΥτας ~ α ί 2 21 πα e αd ο {}.έντα ς . ήτο ι 1.. av ...dlqJ εΙς 1 _0 6 8 .

15
Ιστορικό αρχείο Ι.Γ.Π
τα τμ ήμ α τά μας κι "η{} έ"τα Ιγκα ίρ~ κ αΙ δ ρασ τη ρlως έμα τα(ωο α " τ ους σκο ·
πούς. Έ1'ετόπιοα1' TOVS Ιπ ι δρομ ε ίς ε 1ςο ΤΖΟΥ ΜΕΡΚΑ κ αΙ ΒΑΑΤΟΝ άπ ο
19 Μ α ρτίο υ κ α Ι με τά αΥώιιοα δέκ α ή μερ ώιιο κ α τεδιωξ αν τού το υ ς ΑΝΑΤΟΛΙ ­
ΚΩΣ το ν ΑΧΕΔΩΟΥ μ έ ο οβα e ας ά π ωλ ε ία ς (NCK(lOi 3 0 4 , oυλ λ η φDoέ vτε ς κ α Ι
πα(lαδο{}έ "τεf, 710).
12 . 'Εκ παραλΛήλου πρ ος τ άς lί.1' ω προσπα{}είας τον Στρατον κ α τα τους μη1'ας
Φεβρο vάρι (W κα Ι Μάρτιο" ε1ς τη " λ ο ιπη" χώρα." σv" εχlο{}ησαν ε1ς ΠΕΔΟ ·
ΠΟΝΝΒΣΟΝ μέ το ν κ α ν Ο"Ι Κ ΟΥ ρυ {}μΟΥ μi xρ ι τ έλους Μαρτ ίο υ αΙ ευρε ία ς
έκ τά σ εως l κ κ α {} α ρ ι σ n κ α ί έπ ι χειρ ή σ ε ι ς , ου σ ι ασ τι κ ώς λήξ α σ α , τη" 31 Μαρτ ίο υ
μέ πλήρη lπι τ υ χ ία ν , δι' έ ξ ο nώ σ ε ως η σ υλ λ ή ψ ε ως άπάσης της Ικε ί δρώση ςο
δυ νάμ εως έκ 4. 0 00 συμμορι τών x ai μ1 τα 9 ]10 τών ήΥ ετικ ών σ τελ εχών ο υλ ­
ληφDoέyτ ων η φ Ο?ε υ {}έ."τ ων.
Ύ π oλείπoyτα~ μικρα ί dμά δ ε ς συyε x ώs' διωκ άμε"αι νπο Καταδ . ' Αποσπασμά ­
τι.ιw Στρ ατον κ αι Χ ωρ} κή ς , &τι να παρ έμ ειναν δια τη" πλήρη Ιδραίωσι1' τής
τ άξ ε ως.
ΈπΙ πλ έ ο ." Τ Ο V ΤfλW άνεδ ιοργαν ώΟ-η σαν τά Μ .Ε .Α. κα ' ΙξωπΙίσ {).η σ αν 6 .0 0 0
lκ τ ών κατ οίκ ων δι α τή " lJπ ο βο ή{}η σι ν τ ον ΙΡ Υ ο υ του Στρατον κ α , τής Χωρο­
φυλ α κ ής. Κατηργή{}ησαν τα δη μ ο συ ντήρητα τάγμ α τα κ α ί δ ι ετάχ-θη ή πλήρης
δ ιάλ υ σ ις τώιι έξ ωκ ρα η κών ;"όπλωΥ ό μάd ω ., .
13. Κατά το ... μή ...α •Απρ ίλι ο ... Ια ημε ιώ θ η ... έα Ικδήλ ωσις τής προ σπα θε Ια ς τής
Κομμουνι στική ς C Ηγε σίας ε 1 ς τρ Ια σημεία:
ΕΙς Δ . ΓΡΛΜΜΟΝ προς Ιπέ κ τα σ ι ....
Ε 1ς ΑΜΥΝΤΑΙΟΝ δ ιά λεηλα αίας κα ί στρατΟιΟ Υια .
Ε1ς ΣΤ. ΕΑΑΑΔΑ μέ σκ οπ ό ... τη ... lπα ...εΥκα ι'άσ τα σ, τ ου ΔΙΑΜΑΝΤΗ ε 1ς τα
παλα ι ά τ ο υ κ ρησφύ Υετα (ΠΑΝΑ1ΤΩΑΙΚΟΥ-ΒΑΡΔΟΥΣΙΩΝ-ΓΚΙΩΝΑ.Σ'­
ΟΙΤΗΣ) .
Κα ί ε Ις τ ά ς τρ ε ϊς τ α ύ τ α ς σ οβα ραςέ ."εerεl ας του συ μμ ο ρ ι τι σμ οv ύπ ήρξε ίJ.με o o ς κα ,
έπ ιτ υ χη ς Ικ μέ ρου ς Στ ρα τ ου ,βο η θο υμ έ" ο υ νπο τ ής' Α εροπορ ία ς ,ή άιι η μετώ π ισ ι ς .

14 . " Β ε Ι, ΔΥΤΙΚΟΝ ΓΡΑΜΜΟΝ άΥαλ ηφ-θεϊσα συμμο ρ ι ακή π ρ οσ πά {}ει α άπ ο


...υκ τ ός 1-2 "Απρ ι λ ίο υ ύπήρξε λ(αν σ οβα ρ ά κα Ι δ ια δ υνάμεως έκ 4 .000
πε ρίπου ( dv o Μεραρχ ία ι ) ~ τ ο π«ϊστο ... ε1 σ';;λ:8-0" Ιξ ΑΛΒΑΝΙΑΣ .
Κατ ώρ-θωο αΥ να δι ε ι σδ ύσ ο υΥ ε Ις τ α μ εrόπισ-θε ... τή ς ήμετ Ερας δι ατάξεως (ΤΑΜ ·
ΠΟΥΡΙ-ΓΥΦΤΙΣΑ-ΠΥΡΓΟΣ ΣΤΡΑΤΣΑΝΗΣ) κα Ι προσέ βαλο ... τα σ ημε Ία
α τη Ρ ΙΥμα τα ; εΙ ; ΑΙΗΜΟΧΩΡΙ -ΠΡΟ Φ . ΗΛΙΑΙ ΟΞΥ ΑΙ - θΕΟΤΟΚΟΣ­
ΠΑΤΩΜΑ-ΚΑΝΤΖΙΚΟΝ .
Άπ ό τής 2 ~Aπρι.Hoυ αΥώνες σκΛη ροί δ ιε ξ ή χD- η σ αv μέχρι τής 2 7 -4· 1949,
δπότ ε έσ ταθεροπ ο ι ήiJ η ή ήμετ έρα δ ι ά ταξ ις διά καταλήψεως πρ ο οδ ευ τικώς δΊω ν
τ ώιι Ιπ ι κ α ΙρωΥ σημε Ιων κ α , τ ελει ω τι κ ώς δι α της χ αταλήψεως τ ο υ ΠΥΡΓΟΥ
ΣΤΡΑΤΣΑΝΒΣ .
ΑΙ α πώλ ε ιαι τ ών Έ-θΥικ ών ΔυΥάμεωΥ lJπηρξα 'V σοβαραΙ , άλλ ά καΙ τώΥ σνμμ ο ·
ριτώΥ ή φ θ ορα ύπ ηρξεv έξαι ρ ετι κώς σημα 'ντικη κα, Ιπ Ι πλ.έΟΥ τ ο σΧ i δι ο 'V

δλ οκ λη ρ ώσε ω ς του ΓΡΑΜΜΟΥ κ α Ι έπεκ τά σεώς τ ω ν μέχρι


ΚΟΝ ΙΤ 2 Η Σ Ιμα τ α ι ώ-θ η χάρι ς εΙς την αυτο{}υ σία ... τώΥ ~Eθ'νι κώy Δ υ"άμ ε ω'ν.
15 . cH έκ ΒΙΤΣΙ έξ ελ -θ ο υ σα 10 3 συ μμ ο ρ ιακή Ταξι αρ χί. α , η τις την νύκτ α τήςο
17J18 Άπρ'λίου προσέβαλε τό ΑΜΥΝΤΜΟΝ μέ α,πασχόλησι'ν τής ΒΕΥΗΣ
- -ΜΕΛΙΤΗΣ-ΛΟ ΦΟΣ , ο υ μόΥ ΟΥ δέ Υ επέτυχε Τ Ο Υ α κ ο π ό Υ τη ς , ά λλά κ α ι σν ­
... ετρί. β η (,πο τ ών Έ-θ,.,ι κ ώΥ Δ υΥ άμεω ν κ αι τής Άεe οπ ο ρ ί ας εΙςο ά Υών α τρι ήμ ε ·
ρ ο ')! (μ έ χ ρι /σπέe ας 20 • Απρ ι λ( ου) . Τήν ,.,ύκτα τή ς 2 0 -21 •Απρι λ[ο ν τά {,πο ­
λ ε ίμματά της σ υνεπ τ ύ χ{}η σ αν πρός ΒΙΤ2Ι .
('Απώλεια , 3 47 Υεκροί, 93 συλληφ-θέΥτεςο).

Α Ι Μάχα , Tov Β ίτσ , κ α ί TOV Γρ ά μμον 1949 2 17


Ιστορικό αρχείο Ι.Γ.Π
.. o~ι ή Koμμo..", ισ~ΙHή - Ηγεσ Ια d1... nae Jf~Ji"lJ- '1 όρ ι α τικώs' ~ώY Σxcδ Ιω1l της .
Θά εl1'αι άφεΗς 1'ά dcx{}jj τι, Ο ΤΙ ό συμμορ ι τι σμό, /Η ά μφ{)η. η Orc-a Ii e XC -
τατ κρΙοιν. - Η έξω (}ε" /"Ισχ ν ο Ι, ~ o υ αούξά νε τ α ι κ αθημεΡΙ 1>ω ς κ α Ι αΙ άπώλ cι αΙ
του συμπληρoiί,,~αι αΙαDη~ ως ,
Τό /ναπομέ1' ον έργο ν των ~Eθ"ΙK ων Δυ" άμ εων εΙ'ναι μέγα . Θ α συΥεχ ίσ ου" τήν
πeοαπά {}ε ι άν τω" συμφώ?ωf μέ τ ό κ αταστ ρω -θέν {,πό της Άνω~ άτη ς Ήγεα Ιας
DXIdlO1', άλλά δια τή1' τελι κ ήν c vόdωσι1' ro ii ολ ο υ έργ ου τ ιιw άπα ι τεϊτ α ι μ εγάλη
σ v"dρ ομή καΙ Ιδ ι α ι τέρα μριμ1'α ~ής ΚυβεΡl'ή οε ως , ωα ~ ε νά ιΥυν η 6 0ν1' να φέ ­
ρ ο υ " εΙ, πέρ ας τελ ικ ώς τήν μεγάλη" τωκ άπο α τ ο λ ή " .
Ό ~ Aρ xια~ράτηγoς
Α. ΠΑΠΑΙΌΣ

ΠΡΟΠΑΡΑΣΚΕΥ ΑΣΤιΚΑI ΔΙΑΤ ΑΓ ΑΙ "Π Υ Ρ Σ Ο Υ"

11. Παραλλήλως προς τας εΙς ΚΕΝΤ ΡΙΚΗΝ Ε ΛΛΑΔ Α Κ ι εξαγομένας εκκα­
{}αρ ιστικας έΠ ΙΧΕιρήσεις , άπα τού μηνος Μα ίου 1949 αρχονται εκδ ιδ όμ ενα ι
αί πρώτα ι δ ιαταγα] τη; 'Ανωτατη; " Ηγεσ ία; προσ ανατολίζου σαι, τα; δπο­
δεεστέρας διοικήσεις Επ Ι τού προς εκτέλεσι ν €ργoυ των δ ια την είσοδο ν εΙς
τήν τελικην φάσ ι ν.
Οϋτ ω :
α) Δ ια της Α .Α . Π . 22527 7]4009Il )l2'5-l!J49 Διαταγή; 'Αρχιστρατή­
γου κα30ρ ίζεται ή προσω ρ ινη δι' άνά γκα; έπ ιχε ιρήσεων συγκρό τησις καΙ
λειτουργία ιLπiι Ι 9-Ω · Ι 949 τα θ Στρατηγείου ΗΠ Ε Il' Ο Υ-Δ ΥΤΙ ΚΗ Σ ΜΑ­
Κ Ε Δ ΟΝΙ ΑΣ (Σ .Η .Δ .Μ .) ύπο τον Γε νικόν 'Επ ι θ εωρ ητήν Στρατού Άντ) γον
ΒΕΝΤΗΡΗΝ Κ ΩΝΙΝ ΟΝ .
Ε Ις τούτο ύπάγοντα ι οργανικως το Β ΌΣ . Στρατού και ή νιιι !Ι.l εραρ­
χία καί τινες αλ/αι συ μπληο ωματ ικαί Μ ο νάδ ες καΙ ύπη ρεσί~ι .
•Α ποσ τολή του καΟορ ίζεται :
ί. " Η εξασφ άλ ισις των επ ι ΓΡΑ ΜΜΟ Υ- ΒΙΤΣΙ θέσεων των εΟν ι­
κών Δυνάμ εων καί , εί δυν ατόν, ή βελτίωσ ις τούτω ν.
ί ί. - Η εκκα{}άρισ ις της ζώνης του τ ων μετώτ ι οθ εν δ ι ~ έπ ιθ ετικη;
δραστηρ ιότη τος.
ίί ί. " Η σύντονο; έκπαίδευσ ις τω ν Μο"άδ ω ν του καί ίδ ίιι; τ ω ν έφε ­
δοειών του .
β) Δια της Α . Α .Π. 245115J4(09)38)13 ·5-1949 Δ ιαταγης το ύ 'Α ρχι­
στρατ ήγου:
i. Κα{}ο ρίζεται δ βασικός σκοπό; τών επιχΕιρήσεων του θέρους εις :
-Έδραίωσ ιν της τ άξεως εΙς ΚΕΝΤΡΙΚΗ Ν ΕΛΛ Α Δ Α , εΙς μίαν
πριΔτην περίο δον.
-·Αποφασ ιστικην άντιμετώπ ισ ιν του παρά τα Σύνορα συμ μοο ιακοϋ
σγ κου , εις δευτέραν περίοδον.
ίί. Κατά την πρώτη ν περίοδον άνατί θεται :
- ΕΙ; τον Δ]την το ίί Α '.Σ .Σ . το εργον τ ων ,xxaiJaQ ΙOTLXIίιv επ ι χει ρή­
σεων εΙς ΚΕΝΤΡΙΚΗΝ ΕΛΛΑΔΑ .

19
Ιστορικό αρχείο Ι.Γ.Π
ΓΕ .. ΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΙΣ
ΤΑΣ ΠΑΡΑΜΟ.. ΑΣ ΤΩ.. ΕΠΙΧΕ/ΡΗΣΕΩ"

12 . C Η γε νική κατάστασις κατα τας παο αμονά; των επ ιχε ιρήσεων


« Π Υ Ρ ΣΟΣ. (τέλο; 'Ιουλίου 1949) διεγράφετο ω; έξη; :

Α) Α ΥΜΑΜΙΣ Κ .Σ. ΕΙΣ ΟλΟΚλΗΡΟΜ ΤΗΜ ΧΩΡΑΜ

Ι. ΠΕλΟΠΟΜΜΗΣΟΣ - ΜΗΣΟΙ 268


11. ΘΕΣΣΑλlΑ - ΣΤΕΡΕΑ ΕλλΑΣ

Ε " βοι α 150


Π αρ νασσό ;- Καλλίί'\ ρο μον- C Ελικών 40
Γκ ιι"νυ - Βαρδούσ ια 50
Ν Ευρόπολις·- Μ έγδο βας-"Α γραφα 300
'Όftρυ ; 100
Κόζακας- Τζου μέρκα- •Αχελώος 100
Κ . Όλυμ πο ;- Πήλιον- Μ αυροβούΥιον -Όσσα 450
XάσLα-~λ\'nχάσ ια 40
ΣΥ Ν ΟΛΟΝ 1.230
111. ΗΠΕΙΡΟΣ - Α ΥΤ . ΜΑΚΕΑΟ ΜΙΑ

Σ οϋλl -Μ ουργκάνα- Π ωγώ ν ι 101)


Ζαγόρια 40
" Ο ρλ ιακας- Καστ ανοχώρ ια 310
Βού ρ ι"ο - Σ Lνιάτσ ι κο- Χ ε ιμαδ ί τις 140
Γράμ μος 4.7()()
Β ίτσι 7.700
Σ ΥΝΟ ΛΟ Ν 12.!!!!ο
IV. ΚΕΜΤΡΙΚΗ ΚΑΙ ΑΜΑΤ. ΜΑΚΕΑΟΜΙΑ - ΘΡΑΚΗ

Β. "Ολuμπο;- ll ιέρρ ια Ι ΗΟ
Β έρμΙΟΥ 220
Π ά"ίκόν- Κα"ίμακτσαλα ν 120
Χαλκ ιδ ι κη ωο
Βέρτισκο;- Κ Ερδύλλlα 60
Κρούσ ια -Μ πέλλε; 1.400
Στρυμων- Νέσ το; 620
'Έ β ρος - Κομοτ ινή 250
ΣΥΝ ΟΛΟ Ν 2.90LJ
Ή το ι σύνολο,' εις δλόκλη ρον τη ν χώραν 17.240
Β) ΗΘΙΚΟΜ - ΜΑΧΗΤΙΚΟΤΗΣ Κ .Σ.

Ούσ ιαστ ικώ; αί άξιό μαχοΙ. δυνάμεις τω ν Κ . Σ . περΙ το τέλος 'Ι ο υλίου
1949 ήσ αν συγκεντρωμένο ι Ε Ις ΠΕρlοχας ΒΙΤΣ Ι (7.700), Γ ΡΑΜΜ ΟΥ (4.700),

21
Ιστορικό αρχείο Ι.Γ.Π
πολύ, είς περ ί πτω σιν κα {) ~ η ν ή επ ίδ εσ ις το ϋ Ί~ θ \'ι κoϋ Στ ο ατο ϋ δεν ήτο πλή­
ρω; και έ :τιμελό); προπαρεσκευασμένη .
ΕΙ; ά;τάσ.-ι; τα; λοιπά; :τεριοχα; της χώρας οΙ ύπάρχοντε; Κ.Σ. πααέ­
μ ενο ν συνεπ εί α τΠ)ν έκχα θ αρ ιστικών ε π ιχε ιρή σεων διεσ παρ μένοι κα] κρυπτό­
μ ε νοι είς μ ικρCΙ.; δμάδα; , εί ; ά8λ ί αν κατάστασιν και ανευ ηθ ικού, συνεχώ; δέ
δι ωκόμε νοι ίιπο τών Τμημάτ ω ν Στρατοίί-Χ ωρ] κης-Μ .Ε. Α . εξοντιί,νοντο η
παοεδίδοντο (1 \,ίκα"ο ι δ ι ' οίανδ ή ποτε δρασιν.
Τά; παοαμονά; τώ ν επ ιχειρήσεων ΠΥ ΡΣ ΟΣ την 2-8-1949 δύναμις
100 περ ί που Κ.Σ . ίιπο Μ ΑΝΤΕΚΟΝ ,ης Ι Κ .Σ. Μ εραρχίας έ πέτυχεν ε;ο ­
δον εκ 1' ΡΑ Μ ΜΟ Υ προς Α Γ Ρ Α ΦΑ. πλην δμω; J-όγφ συλλήψεως το ίί άρχη­
γοίί της ΜΑ ΝΤΕΚΟΥ καΙ έ ,έρων δυ ναμ ικών σ τελεχών τη; καΙ άπ ηνοίίς εν
συνεχεί« δH~ξε(ιJ; τη ς έξουδετερr:)δη πλήρως
γ) C Η δ ιάταξις τώ ν ημ εtέρων κατά την αυτ ήν περίοδον περίπου ήτο
ή έξης :
ί. Σ. Η. Λ. Μ. περιλαμβάνον:
-Α '. Σ ΣΤ ΡΑ Τ ΟΥ μέ,
νπι Μεραρχίαν εΙς ΗΠΕΙΡΟΝ-Ν ΟΤ. ΓΡΑΜΜ ΟΝ .
Ι » άπο ΕΠΤ ΑΧΩΡΙ με ΑΛΕΒΙΤΣΑ Ν .
- Β '. Σ . ΣΤΡΑΤΟΥ π εριλα μβάl'ον :
Χ Μ εραρχίαν άπο ΦΛΑ ΤΣ ΑΤΑΝ μέχρι Κορυφης ΒΙΤΣΙ
ΙΙ » απο Κο ρ. ΒΙΤΣΙ μέχρι Κ ΡΑΤ ΕΡ ΟΥ ( Σερβι­
κώ ν Συνόρων).
ΠΙ » Κ ατ αδρομ,Ον.
11. Έφεδeεία, Άρχ,στρα.ήΥου :
- ΙΧ Μ εραρχίαν εΙς π ερ ισχην ΝΕΑIl ΟΛΕΩΣ .
- ΧΥ » συγ κεντρουμένην εΙς περιοχην Β Ο1'ΑΤΣ Ι -
Κ ΟΥ - ΑΡΙΌΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ.
- ΧΙ » συγκεντρουμέν ην εΙς περιοχην ΒΕΡΡΟΙΑΣ.
- Το Σύνταγ μα 'Αρμάτων συγκεντρούμ ενον εΙς Κ ΟΖΑ ΝΗΝ.
- ΤΟ πλείσ το ν τοϋ Πυ ρ!κοϋ κ αΙ τ ών Τ εθω ρακισμέ νων.
111. ΑΝΑΤΟΛΙΚΩΣ Β ΕΡΜΙΟΥ το Γ'. Σ. ΣΤ ΡΑΤΟΥ δ ιαθέτο ν
την ΥΙΙ Μεραρχ ίαν, -αΡL11 μον ελαφρών Ταγ μάτων lΙεζικοίί καΙ εν Σ ύντ)γμα
Ιι εδ. Ilυρ )κου.
Οϋτω τελικιο; αί δυναμει; διετίθεντ ο ώς έξης :
ί . Δια την επ ιχε ί ρη σ ι ν ΒΙΤΣΙ-1'ΡΑΜΜΟΥ :
- 7 Μεραρχί αι επι συνόλου 8.
- Ή Μεραρχία Καταδρομών (i\ Μοίραι) .
- Δύο άνεξάρτητοι Ταξ)χίαι (72 καΙ 77) Στ ρατοϋ εκστρατε ί ας επ ι
3 ίιπαρχουσών .
- 14 Έλαφρα Τ άγματα Ιιεζικοίί . .
- ΤΟ Σύνολον σχεδον ΙΙυρ[κο;; καΙ Τεll)σμένων καΙ Μηχανυωϋ.
- ΤΟ Σ ύνολον της 'Αεροπορία;.

23
Ιστορικό αρχείο Ι.Γ.Π
β} Π ι {} α-ν α ί έ-νέf!γ εια ι -δv -να rό r 7]rε~ -πρ ο{}έοε ις σv μ μ ο ρ ιr ώ 1l :
Ι Eί~ ΠΕριοχήν Α. Α:::ΙΟΥ μ έχρι ΚΟΡΙΙΙΘΙΑΚΟΥ
E l~ ι-η1' ζώ1'7Ρ' τ ώ1' έπιχμρήοεω1' Π ΥΡΑ ΥΛ ΟΣ .
Συνεx~ διωκόμενο ι κα Ι φ{}ε ιeόμε1'Ο' {}ά προσπ a{}ήσοvν να αφήσου1' μ ' ­
κράς δμάδaso ώ; πvρij1l(1SO μΟ1lάδω1' χώρου μέ τη .. πρό{}ε σ ,1' , π αρεχομέ1' 7]SO
εU Η α , ρlα ς, 1Ια τ ας έν,σχίισου1l κ α ι να τας ά1'αδ, οργαΥώσου1l έκ νέου, σΙ δέ
π.uο ... συγ Ηεκρ οτημέ -να, κ α ι μη lξ ηρ{}ρωμl1lαι δυν άμεις, δ,αφειί)'ουσα , προ )
Β ο ρρα ν , θα κα'f! οφ vλακτον,.. Υα έπα-νει σ έΙ-θ ουν εις r Jj1l έκκα{}αρισμlyη-ν
ζώνη ....
Ε Ι ς τας ώΡΥαΥωιu"ας παρα τα ~ Αλβανικα σίιιιορα ι: οπ ο {}εσ ία ς των .
Χρησιμοπο ,οiWτες 'favras ώς βά σ ε ι ς δά σννεχίζουν τ η ... προσπ άθειάν τω1'
διά -να · Ινισχίιουν τ ας έκτός τών β ά σ εω" τοντω" δeώσας σνμμοριαΗας δμά ­
δας, θα i "eerovy κ α τ αδρ ομ άς κ α ;' a1lτιπερισπασμοvς δι~ lσχυρώ" δ ν" άμε ω1l
κ ατα τ ών μετόπισθέ" μ ας κ α ;' θά Ιπιχειρήσον" π ι θ ανώς να δ ημ ιουργή ­
σον" Ιτέρας παe ά τά σύνορ α βάσεις .
Πρ ο σβα λλόμενοι -όπ ο τώ-ν Έθνικών Δ υ"άμεω 1l θά διεκδικήσον" έρρωμένως
τάς υπ' α uτώ1l κ α τ εχ ο μέ " ας θέσε ι ς . ΕΙς πεeΙπrωσι " δ ιασπάσεώ~ των Ηαι
ά 1lαποφεvκ του σ υντριβής τ ω" {}α προσπα{}ήσονν νά διαφνγον" πeος
ΑΛ ΒΑΝΙΑ Ν .

ίΙ Eί~ ΠΕριοχήν Α . A:::IOJ μέχρι<; ΕΒΡΟΥ


Θά rfJeov'V τας παρα τ η ν μεθόριο1l βάσει ς των .
θα έπιδ ιώΗον1l φ{J ορας κα ;' και-ασrρ οφ άς . βιαίαν σ τραι:οlογΙαΥ Ηαι δια
καταδρομικώΥ δμάδωΥ {}ά πeοκ αλοvν άντιπεe ισπασμοvς εΙς τα με τόπι­
σδέ 1Ι μας .
Προαβαl'λόμε1l0Ι ε Ις r αςo παρά τα OVYOea θέσεις τω" οα άμv-νδοVv και χω ­
ρις Υ α δια κινδυ-νευσου-ν καr ασ reοφή ... ι:ωΥ lJd εΙσέλθουν εΙς ΒΟΥ ΛΓλΡΙΑΝ
δ ια lΙα έπαΥεισέΙllου" εΙς τό cE A1fJ", Hov έδ α φος .

2. ΦI ΛΙ ΑI Δ ΥΝ ΑΜ Ε Ι Σ

C Ο όγ κ ο ς τών δννάμεων Στρατού Dd ά"τιμετ ωπίσrι Ηαί (}ά ονν τρlΨΏ τας ώρ­
Υανωμένας δ VJlάμεις τοίί έχθροϊ) τΥ p oYjlJel q. r:ijs •4 ερ οπορ ί α ς κα ;' r: ο ίί Β.
Ν α υ τικ ο υ .
Δια τώ" πλέο..- άπαραιτήτω" δυνάμε ων Έλ aφρών Ταγμάτω1' ΈDνοφe ο vρ ας,
ΧωρΙκής . Μ . Ε . Α. κ α;' lν άπολντιΡ ά1'άγΚΥ κα;' ΤαΥμά τω1' Στeατοv iJd έπ ι­
διωχθΌ ή ά σ φάλει α ε Ις τα ς έκκαθαρ ισθείσας Ηαί Ικκαθαρ ι ζομένας περ ιοχάς.
ή ΙΙπωσδ ή π ο τ ε άπαΥόe ευσιS' r:ijs ά"αμολν1l0εως Ηα ι ή έον γέονε ι προστασία τώον
ζωτικών μας χωρών .

ΠΡΟΘΕΣΙΣ

3. Xweiςo να έπ ιτρ απiί ουδεμ ία άΥαμόλννσις έκκαθαριoμέ'V ης ζώΥης κ α ι μέ Ιτ ο ι ­


μότητα άπο τελεσματική) άντιμετωπ ίσ εως π αΥ τ ος άΥτ ιπερ ι σπασμου ά ν ά 1 η­
ψις lοχvρώ't' iπ ι {Jo ε τ ι κ ώ't' ένεΡΥει ώον προ) άφα ίeεσι't' τώον
έ πί ΒΙ Τ ΣΙ κ α ί Γ Ρ λ ΜΜΟ Υ ώ Ρ Υ α νω μ έ ονω ον βάσεων roij
σtJμμοριτ ισμοίί κ α;' σv"τeιβην τ ώ Υ άμV1'ομέ1'ω1' τοντω"
δ: ν ά μ εω 1'.
IοΙΕΘΟΑΟΣ

4. ΤΡΟΠ Ο Σ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

σ) πρό Tή~ Kυρίσ~ έΠΙXEιρήσEω~.


Θά σνμπλ ηρ ω θ Ό ή ά,πο r: oiίdt: άρξ αμέν η lH HaD-d(llO lS' τώ" πεeιοχ ώv ΟΡΛΙΑΚΑ
- ΒΕΝΤΖΙΩΝ - ΣΙΝΙΑΤΣΙΚ Ο - Να , Ιω ν ΚΑΣΤΑΝΟΧΩΡΙΩΝ.

25
Ιστορικό αρχείο Ι.Γ.Π
ίί. Δν"άμεις-: - Α' . - Β ' . 2ώματος- 2τρ ατο υ.
-Ι- Π - ΥΠΙ - ΙΧ - Χ Μεραρχ Ια,).
-72 (l" ΗΠΕΙΡΩ)- 77 ΤαξιαρχΙαι .
-1 - 11 ΤαξιαρχΙαι Καταδρομ ώ" (μεϊο" M oiea) .
-Α '. Σ .Σ . ι. εΌ ζώο-Υ ΗΠΕΙΡΟΥ - ΓΡΑΜΜΟΥ . ΣvμπJ.η ·
e ωμ '.1τικα μέσα κ α Ι dκ eιβij 8ρ ι α κ α Doοeιστ'ίήοο"ται Ι" καιρφ .
-Β '. Σ .Σ. [. εϋ ζώο-Υ ΒΙΤΣΙ .
~ Ακριβή 8eι α καΙ σ υμπλη ρωματι κ α ί δν",άμε ι ς- κα θ ορ ι σ δή­
σΟ1'ται έ" και(4).

γ) Γ'. tΩMA ΠΡΑΤΟ Υ

~ Ε" τfί ήδη ζώYn του.


Διατετ'ίησόμε"αι υπ ό τοντον δν "άμεις- ε ίς- τ α λοιπά Σ. Σ. κ α t'J- ορ ι σθ ήα ο",ται lν
χαιρφ .

δ) Α.Σ .Δ .Α .Ν . Περιλαμ6όναυαα κσ! τ ή ν Α .Σ.Δ.Π.


Δν"άμ εις- α Ι ή δ η ε Ις- τη", ζώ",Ψ' της- τοι αϊίτ αι.
ΔιατεδηαόμεΥαι lJnQ ταντης δνΥάμεις χ αθοριαδήα ο"ται Ι ", χαιe φ.

ε) ΕΦΕΔΡΕΙΑΙ ΑΡΧΙΣΤΡΑΤΗΓΟΥ

-ΧΥ ΜεραρχΙα ( 2-3 ΤαξιαρχΙαι) . (ΕΙς ζώ"η" Β ' . Σ . Σ . ~ Αχριβείς- χ ώρ οι


οτα{)μενσεως- κα{)ορισiMjσΟΥται έ." χαιρφ) .
-ΧΙ Μεραρχ Ια . (ΕΙ. ζώ'ηΥ Δ. ΑΞΙΟΥ)
-Μοίρα Καταδρομώ", . {Είς ζώ-t-"" Σ.Η.Δ .Μ.} .

6. ΑΡΧΙΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΑΙ

α) Α '. ΣΩΜΑ ΣΤΡΑ ΤΟΥ

Πρoκειμiyo ν νά εΙσ έ'λ'θπ εΙς τη", ζώ"η", Σ .Η .Δ.Ν .


Νά προπαeασκεvάσn κ αι ΙξασφαΗσΥ τη" έδρ α Ι ωαι", τ ώ", δν",άμε ω", ά σ φ αλ είας
ΙΥ 'rfj ζώΥΠ τ ον , ώ σ τ ε άμ α τΥ άποχωρήσ ει ",ο. π αρα δώα π τη", α ν",έ χιαι" του ερ ·
Υου τον εΙς- τ ό Στρατηγείο" ΚΕΝΤΡ1ΚΗΣ ΕΑΛΑΔΟ2 {Σ .Κ .Ε.}.

6ι Σ . Κ . Ε.

i. Νά σ ννεχΖσΥ την lξό'Vτωοιv τώ", ύπο'λειμ"άτω" τώ" Κ.Σ. εΙς τη" ζώ"η"
τον και "ο. lμπεδ ώσΥ πλήρως τη" τάξι" . MEyaAVTiea πύκ"ωσις δν"άμεω"
εΙς- το β όρειο" 8 ρ ι ο " τής ζώ-t-ης τον, ldllf εΙς περιοχην ΜΕΤ20ΒΟΥ·ΧΑΣΙΑ,
κατά τρόπο" 61ο τε "ιi ε Ι"αι εΙς- 'θέοι" "ιi άπαΥορενσπ πασα" άπόπειρα"
lπανε ι α δναε ω ς- συμμοριτών Ικ της ζώνης του Σ .Β .Δ .Μ. εΙς την ζώ'flη" τον .

ίΙ Νά χαταβάλπ Ιδια ιτέρα" προσπάθεια1' διά τ ο", lπα-rαnατeιαμό ... τώ'fl σνμ ·
μοριοπλήJoιl' lU'fI Joιαί l'η1ι' πλήeη όΡΥά l"ωσ ι1' τ ώ'fl Μ .Ε .Α. , τής περιοχής- του,
διά του lξοπλισμου τιΑ»ο κατοΙκω".

γ) Α .Σ .Δ .Α .Ν .

i. Νά lπιβλέππ τη" σνμπλήρωσι" τoiί l-rOΠOμi1lo",T oς lν ΠΕΑΟΠΟΝΝΗΣ!)


έργ ον υπο τής- "έ α ς δι oΙJoιήσεως Α .Σ.Δ .Η . Ι., στε",fj OV'J'Eeraoltf ταίιτης μεrά
τώ'J' μo",ά&.ιw Χωρ}χής.

ί ί. Να συμπληρ ώσπ την lκκαiMρισ ι" τ ή ς Νήσον ΣΑΜΟΥ.


ί ίί . Νά ΥΡ'11'ορϋ lπ Ι τής τηρήσεως dπασώ'fl τώ" δδ η γ ιώ'J' καί 10ιπώ" μέτρω"
διά rή" άσφάΙε ια" τής πρωτενoVσης κα Ι lo ιπώ'fl 1ι'ήσω ... Ι ... στε'J'jj OVVEera-
Ollf μετά τώιο 2ωμάτlU'fl ~ ΑοφαλεΙας.

27
Ιστορικό αρχείο Ι.Γ.Π
β) Είσ οδ ο ς Δ V1'άμι: ω1' Α ' . Σ . Σ . εΙς Σ .Η .Δ.Μ . : ά πο 10 Ίο uλ lο u .
Υ) 'Έ1'α ρξις lπι χι: ι ρ ή οι: ω ς ΠΥΡΣΟΣ : περ ί τ;' 1' 1 Αυ Υο ύοτο υ .

10. ΜΕΤ ΑΦΟΡΑΙ - ΔIΟIΚΗΤι ΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ


Θ ά κ α τα ρ τι ο -θο ίί1' ι:Ιδ ι κά σχέδι α.

11 . ΕΠΙ ΚΟΙΝΩΝ Ι Α Ι

θά I Hdol} oii1' ι:Ιδι κα ί δδηΥίαι .

12 . ΛΝΑΦΕΡΑΤΕ ΛΗΨΙΝ.

14. τ ην 1Ο·7· ΗI-19 ύ,τεβλήσ η ύχο το ίί Σ .Η .Δ.Μ ., βάσει τ ων ά"ωτέρω το


εατωτέοω ύπ ' άρ ιftμ . Λ.Α . Π. Rf> Σχέδι ον έ ΥΕΡΥεία; τω ν 'Επιχει ρήσεων
« Π Υ Ρ Σ Ο Σ •.

Ε Π Ι Χ Ε Ι Ρ Η Ι Ι Ι "Π Υ Ρ Ι Ο Ι"
ΣΧΕΑΙΟΗ ΕΗΕΡΓΕIΑΣ

Μ Ε Ρ Ο Σ: ΑΌ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΣ ΚΑ Τ Α ΒΙΤΣΙ

ΓΕΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΙ.Σ

1. Ε ΧΘ ΡΟΣ:

α) ΔυνάμΕις, τοποθΕσίαι, διάταξις, όΡΥανώαΕΜ; καΙ αυΥκοlνωνία ..


Ώς σu-r ημμέ1'Ο1' παρά f! τ ημα Α .

. β) Δυνατό ..' η Τ Ε ς τού έχθρού .


Ό έχ-θρος φaί1'ι:rα ι dπρψα σι σμέ 1'ο ς να άμv-r{} fj εΙς τ;'1' τοποθε σΙa1' « Β Ι ΤΣΙ»
η1' έχει Ισχυ ρώς κα ί κ ατ α βάθος 6JΡΥα1'ωμέ ν η ν . και 1'ά. δώσt1 dμ v ν ηκ η ,ι μ άχη1'
διά δυιι άμι: ωιι 6 -7 Τα ξια ρ χι ιΟιι.
ΕΙναι πι-θαιιο1' ιιά. l 1'tOlVOt1 το «ΒΙΤΣΙ » δ ι ά 1-2 ι: Ισέ τ ι ΤαξιαρχιιΟ1' Εκ
ΓΡΑΜΜΟΥ. 'Έ χε ι '1';'1' δ vνατότητα, πρ ο τής έ νάρ ξεως τω1' Επ ι χι: ι ρ ή σε ων 1'ά
έ1'εΡ Υ ή οt1 τ οπική1' έπ ι -θετ ι κ ή 1' έπ ιχ εΙρη οι1' προς κ α τά λ ηψι 1' ιι ημείοv η1'ός της
ήμετέ ρ ας τ οπ ο -θ εσίας. Δ ύ1' αται 1'ά δι οχ ετε ύ ο π , κ υρΙως προ τ ώ1' έπ ιχε ιρ ή σ εωv .
dξ ιολόΥοvς δυ 1'άμε ις 'tov εΙς τά μετόπιο θ ε ... τής ήμετέρας ζώ1' η ς πρ ος άπαο χό ­
λη σιν τω1' δvηχμεώ1' μα ς .

2. ΦΙ ΛΙΑΙ Δ ΥΝΑΜΕΙ!

α) Διό τάς έΠIΧΣlρήσΕlς «ΠΥΡΣΟΙ».


- Στρ α τηΥ ε ία Α ' και Β ' Σ. Στρατ ον .
- Με ρ αρ χ ία ι Ι ,
11 . ΥΙΙΙ, ΙΧ . Χ Ι ΧΙ (μ ε ίο1' Ταξ ι α ρχ Ια) .
- 72 καί 77 Ταξιαρχίαι .
- Ι καί 11 Ταξ ι α ρχ ίαι Κατα δ e ομώ'ν (4 Μ ο ίρα ι) .
_ Τά ς Μ.Ο .Π . τ ώιι Ι , 11, ΥΙΙΙ, ΙΧ καΙ Χ Μ ε ρα ρ χ ι ώιι .
- 101 , 102. 10 4 , 105, 107 Σ.Π.Π.
- 15 1 , 152 . 153 Μ . Μ .Π .
- 11 ΣV 1'τ αΥμα ' λ"α Y1'ωρ;α ε~ (μεϊο1' 'Ίλ η) .
- ΙΧ » » ( » » ).
- ΧΙ 'Ίλ η 'ΑeμάΤωΥ.
- 7 13 κα ί 71 9 Λ όχοι Μη χ α1' ι κ ο ϋ ι πλή1' τm MEe a ex t a x ώtι τ ο ι ού τα»' .

29
Ιστορικό αρχείο Ι.Γ.Π
~ Eni το;;; λοιπο;;; μετ ώπου ΓΡΑΜΜ Ο Υ &n aoxdlfJott; το;;; έχθρο;;; δ ιά τοnι κών
έπι{tετικών ένε ΡΥε ιών πρ ος &Υκ{οτρωο {." του κα ί IKμετάl1εvo ι." n ae ovotao{tfJ·
ο ομέ."ω." εύ."οϊκώ." συ."θ-ηκώ.".
ζ) Πρ ο τής έκδ ηλώσεως της κυρ{α~ κατά ΒΙΤΣΙ lπ ι χε ι ρ ή οε ως {}ά έπιδιωχθπ
ή π α ρ απ λ ά ν η ο ι ςο '1"0;;; Ix{J-eo;;; Ιπί τώ"l' ήμετ έρων πρ08Εσεων .

ΜΕΘΟΑΟΣ

5. οι Γ ΕΝ Ι Κ Η Δ ΙΑ ΤΑΞΙ Σ

Δ ι ά τάς Επιχειρήσεις ΒΙ ΤΣΙ {" ό Β ' . Σ. Στρατο;;; .


Δ ι ά τά ςο Επιχειρήοε ις ΓΡΑΜΜΟΥ το;;; Α ' . Σ . Στρατού.
'Ό ρ ι α ζωνών Ι."εΡΥε Ιας : Έl1ηνοαλβα"'Ηιη με8όρ ι οςο εΙςο (Ν . 240466) - ΚΑ ·
Κ ΟΡΕΜΜΑ - ΟΙΝ ΟΗ -ΜΕΣΩΠΟΤΑΜΙΑ - Νοτ Ια Όχl} η ΛΙμ. η; ΚΑΣΤΟ·
ΡΙΑΣ-ΑΑΙΑΚΜΩΝ (απα .. α τΙ; Β ' . Σ. Σ.).

6ι Κ Α ΤΑΝ Ο Μ Η Δ Υ Ν Α Μ Ε ΩΝ
ί. Είι; ΒΌ Σ. Στρατού.
- 11 Μεe α e χ ί α (μείο ... Ταξιαeχ{α)
- ΙΧ » ( » » )
- Χ Μεe αe χ {α
- ΧΙ » (μείο." Ταξιαeχ{α) α.ν ι:υ τής Μ . Ο . Π .
- 1 καί 11 Ταξι α e χ Ια ι Κaταδeομών (μ είο." μοίρ α)
-12 Ε . Σ . Π .
- 3 1 , 32, 83, 84, 88, Τ. Ε .
- 102, 104, 107 , Σ . Π. Π ., μ ο'eα 101 Σ. Π. Π.
- 151 . 152 , 15 3 Μ. Μ. Π. μείον πυροβολαρχία.
- 11 Σύ." τ α Υμ α •A ναy νωρ ίo εωs- μείο." ''11'1'
- ΧΙ ''1λ η Άρμά 'l" ω." .
- 7 13 κ αί 719 λ όχοι Μ η Χανικοv.

ϊ ί. ΕΙς Α " 1 . Στρα τού


- Ικα; ΥΙΙΙ ΜιραρχιΌ ι.
- 77 Τ αξ ιαρχία
- 15, 2 4 Ε. Σ . Π .
- 105 Σ. Π . Π .• 101 Σ . n . n. μείο." μο ίρα .
- llve ofo .\a e x{a 151 μοίρας μέ σ ου nveo po1IHov.
- ΙΧ Σύντ αΥμ α •Α ." α Υ."ωe l ο εως μ είο." ''11'1'
ίi ί . 'Εφεδρεία. Σ.Η .Α .Μ .
- Τα ξ ι α ρ χ Ια. 11 Μ ερ αρ χ ία ς : ΕΙς Φ ΛΩΡΙΝΑΝ .
• ΙΧ • • ΚΑΣΤΟΡΙΑΝ.
- 72 Ταξιαρχία » ΗΠΕ1ΡΟΝ .

1\' . 'Εφεδρείαl ΆρχlστρατήΥΟU.


- Χ Υ Μερα ρχ Ια (3 Ταξιαρχίαι) :. ΕΙς περι ο χή." NEAIlOAEDI-
ΣΙΑτι :εΤΗΣ.
- Μο ίρα Κα Τ 'J.δ ρ ομ ώt' .

γι ΑΠΟΣΤΟ λ ΑI

i . ΒΌ Ι. Στρατοϋ.
Νά κ α τ α1 άβπ 'ι"ή." έχ(J.ρ,κην ά μυ οντ ι κ ή." τοπο(J.εοία ν ΒΙΤΣΙ κ α Ι ."ά κα τα ­
οτρέ ψπ τάς έ." αντπ Κ . Σ . δv."άμε ι ς .
Κ υρ ία πρ οσ π ά θ ει α : Ή τοιατί τη τoiί Σ .Η.Δ.111. Ι." 'tfi κατενθν"σει
ΚΟΥΛΚΟΥΘΟΥΡΙΑ- ΛΕΣΙΤΣ-ΑΥΧΗΝ ΠΡΕ Β ΟΛ , ~ποβοηl}ο.ιd.η ~.α

31
Ιστορικό αρχείο Ι.Γ.Π
ίί. Κ άλ v ψ ι s έπιδέσ εω ς : Δι' Ι σχυρώ,. βσμβαρδ ισμώ" έ" στ ε"iί OVt'ee ya·
σ ί~ με τα τον έπ ι τιδεμn.o ν Πεζικ ο ίι . Έ ... τ;; ζώηι xv e las προ σπαδ είας "α
έπ ι ζ η τ η/Jij ή σ υγ κ έ"τρωσις τον μεlζΟ Υος μέρους τοίι Πι.ρ}κ οίι δυ...αμέΥον "α
έπ έμβπ δι " Ισ χ υρώ ... σφ νρ οκοπημ άτω" δπου η δ ελ ε π αρo υσ ι αδiί σοβα ρό.
έχ{).ρ ικη άντ Ι σ τασις

111. "Et' lo x v OI S' πυροβολικ ού Α ". Σ .Σ . : Κατ α τή ... πρός ΨΩΡΙΑΡΙΚΑ


έπίδεσ[-γ του τό Α ' . Σ.Σ . {Jd i"t q xv {Jiί δια 3 μ o ι ρώ'l' Πεδ . Πυρ} κoV κ α Ι ,
εΙ δ ν-γα τ ό .... δ ια Μο Ιρ α ς Μέ σου H ve}x ov τ οϊί Β ' . Σ .Σ . Τ Ο Πυ ρ}κ όΥ το ϊίτ ο
έ" ι σχύο εω ς fJ. ile t άπ ι-ιγκ ι στρω{J fj έγ κ αίρως ε Ις τρόΠΟΥ ώσ τε ,,0. σνμμετάοχπ
ε Ι ς η)" κυ ρ ία " κ ατα ΒΙΤΣΙ έπ ι χεΙ ρ ησ ι ,. άπο της έ1iά ρ ξεώ ς της .

7. ΘΩΡΑΚΙΙΜΕΝΑ

α) Ύπο ο τήριξ ις τώ't' cJv "άμεω" Πεζι κ ο ύ έ" τπ Hvelq προ απαθείq.
β) ΈκμετάΙ1εvα ι s διά βα θε ίας έπιδρομηs lδί~ προς rIis δ ι αβάσ ε ι ς ΚΡ ΥΣΤΑΛ ·
ΛΟΠΗΓΗΣ κ ο , ΛΑΙΜΟΥ.

8. ΜΗΧΑΝΙΚΟΝ

α) Διευ θ έτησ ι ς ovrJC o I t'rot'I ιZ" ld lq προς έξ νπηρέ τ ησι,. Πνρ}κ ο ϊί κ α Ι θωρ α κι ·
σμi "ωv .
β) Δι απερα Ιω<J ις τμ ημάτωv έφόδον δ ι α πλω τώ" μέσωΥ εΙ, χερ σό"ησο" ΠΥΞΟΥ.

9. ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ
ι Αποστολαί.
Κvρ ιαι :
α) "Απαγ ό ρευσις δ ι αφvyής l x{Je . dVVdμzooy δ ια τ ω" πρός ΑΛΒΛΝΙΑΝ &.μαξ ι·
τώ'l' ovyxoI"ωvt ώ-r . 'Ιδ ιαιτέρα σ ημα σlα εΙς ΛΑ ΙΜ ΟΝ ΠΡΕΣΠΩΝ κ α Ι ΚΡ Υ ·
ΣΤΑΛΑΟΠΗΓΗΝ .
β) Άπαγ όρευσι ς έσω τερ ι κ ης κνκλοφορίας τοϊί έχθροv.
Σημεία ldta ITlea s σημα σ Ιας :
i. (Ν . 397587) -(Ν . 424666) - (Ν . 4 75748) - (Ν. 4 68708).
ίί. Προστασία της ~ατενθ-Vyσεως κ υρ Ιας πeοσ παθεlα s TiiS Ire arιiis άπό
τή. π 'e, ο χ ή. ΒΙΓΛΑ ΛΟΥΤΖΑ , 18 07, ΓΕΩΡΓΟΥ ΚΕΦΑΛΗ κ ο , lξάe­
θρωσις πάσης ixei{Je" d1iTε nt{JerιHijs προ σπa{}ε Ιας τοϊί έχθe οiί.
γ) Συ"οδε Ια έπ ι{Jεrι κ ώΥ ένεΡ Υειώ" τοϊί φιλ ίου Π εζικον κα ί δή . elιfJ.v s μετά
τ ιJ" αρσι" τώΥ nveώY Ιξ οvδε τ εeώσ εως το;; Πυρ}κο ϊί .
δ) Έξο vd ετέρω σ ι ς έχθeικ oV Πνρ}κ oV .

Δεvτερε v ο vσαι :
ά) " Εξουδετέ ρωσ ι ς άπρ ο όπτ ω" στόχω" .
β) "Ε"Ισχυσις φρ α γμώ" άμυ " η ς τον Πεζικοϊί κ α ί έξ άe{}ρωσις πάσης iHEiiJ.e"
ά Υτεπιθ ετιχης προσπα θε Ιας το ύ εχ θρ ού .

10. ΙΤΡΑΤΗΓιΚΗ ΠΑ ΡΑΠλ ΑΝΗΙΙΙ

α) Θά lntd t rox"'iί κ υρ ίως κατά τη ... πρ ο της κυρ ίας κατ α ΒΙΤΣΙ Int xet e'(
σεως nee/odo'Y κ α Ι μέχe ι της Ι"άeξ εως avTi}s. με σκοπ ό" "α πι στεVσπ d lxlJoeos
8τι ή xtJ(!la έπ ιlJoετικη I"έ ΡΥε ι α ήμώt' yl1iεTa , εΙς ΓΡΑΜΜΟΝ κα ί d"a yx aoD-ii
όχ ι μό" ιw "α σ vγκe α τήσ π τά:ς έχ εί dvv dpoeIS' το υ ιίUΆ χαί "α μ εταφΙρ π τ ο ιαν ·
τα ς άπ ο ΒΙΤΣΙ ε ίς ΓΡΑΜΜΟΝ (δ ι ' άλβα" ι χ ον έδάφ ον ς).
β) Πρ ό , τοντο :
i. •Από τoiίδε χ αΙ μΕχ(!ι της Η ήμέρας :
- "Ε" ταα ι ς τής ήμετέρας δΡάστηρι ότητος είς ΓPAMlι10N κα ί ΒΙΤΣΙ.

ΑΙ Μάχαι τoiί Β /τσ ι καΙ ToV Γe άμμοv 1949 3 33


Ιστορικό αρχείο Ι.Γ.Π
σ) Ώ~ ιιρόc; τά~ τιιρητc~ CφΣδΡΣΙσ~ .

Δ ιευκρ ιν ίζεται δτ ι 'αΙ τηρητέαι εφεδρ εία ι ~π ό Ά ρχιστρατήγου και


Σ. Η . Δ. Μ. \~α πρέπll ,·α είναι αΙ αυται και δ ια τα δύο κλιμάκια , δεδο ­
μένου δτ ι τό Σ.Η. Δ .Μ. t'M επέμβ ll και iIιl δ ράσll ώς εντολο δό χος το;; Ά ρχι­
στοατήγου •.

δ) '04; ιιρόc; τ~ άιιocnοΑά<;.


"Εφισταται 11 π ρο σοχή «επ ί το υ δτι 3ά πρέπυ αί δ ευτερ εύου σαι άπ ο·
στολα ] να μη άποβ οϋν εΙ ; βάρος τη ς κυ ρίας τοι αύτητ, ητις δέον να τοοφο­
δοτ/ 3 η κατ α πρωτ ον λό γον με σλα τα μέσ α δ ια να άχ3 η επ ιτυχως κα3 ' σλα ν
το βάθο; » .

Υ) Ώ~ ιιρόc; τά ιιυροδοΑ,κ6ν.

Το νί ζεται δπω; 'καταβλη3 η Ιδ ια ιτέρ α μέριμ να εις την πλήρ η άπόδοσ ιν


το;; Πυρ/ κο;; άπ ρ ,ιπ όψε ως άν απ τύξ εως κα ι ~πoστη ρί ξεως δια καταλλή λου
κα ταρτισμού σχε δίο υ πυρ{~ ν, συ ντον ισμέν ου με τα πυρα άερ οπορ ία;» .

δ) 'Ω4; ιιρόc; τήν 'ΑΣροιιορ/σν.

Τονί ζετα ι δτι «α πο άπόψεως πρ ο τερ α ιό τητο ς κατιί την κυ ρίαν έ νέρ γε ιαν ι
προέ χο υσαν θέσιν δέον νι! εχ.η ή άποσ τολη της άμέσο υ ύποσ τηρ ίξεως το ύ
φ ιλίου Π εζι κο;; ' .

Σ) Ώ~ ιιρόc; τήν στρστηΥ,κήν ιισρσιιλάνησ,ν.

Δ ιευκρ ινί ζε ται στι « το ζήτ η μα το ύτο itit άπoτελiση ιίVΤ ικεί μενoν κεχω­
ρισ μένων ό δ ηγιι:Ον καΙ διαταγών » .

16. την 2ii· 7· l!!4!J εξεδό 3 η ή υπ ' άρι{)μ. Α .Α . Π . 24 ii22" j4009]39 Δ ιαταγη
'Α ρχιστρατή γο υ δ ια τη ; όποίας συμ πληρο υνται αί ποογενέστεαω όδ ηγίαι έπί
της προπαρασκευης:: της εΠ Ιl.Ε ι ρ{ισε ως.
ιι) Τονίζεται ή άνάγκη σπως ή επ ιχε ί ρησ ις ΒΙΤΣΙ λάβη την πλέον κε­
ραυνοβόλον μο ρφή ν, ώστε τα καρποφόρα άποτελέσμ-ιτα α υήίς να καταφανοϋν
έντο; τών :τρrοτων ή με ρω ν .
β) Δ ιιιτάσσονται το ~ .II. Δ .M . και το Α Ό Σ . Στοατοϋ, δπω; προβοίίν
από τούδε ( ~δ-7 • 1 9..ι9) εΙ; (l;ιάσας tU; προπαρασκι:υάς καί άναγνωρίσεις, κα{t ιhς
καΙ εί; το ν καταοτισ μον ιοί! γε ν ικού τ ων Σχεδί ου, ε Ις τοώιον ιοστε ανευ τη;
άπωλείας πολυτίμου χρό νου ή επ ιχείρησ ις να δύναται να μεταφερ{tiί είς
I'PA~IM O N ε"ους '''ς δ ιαφαν ή ιισφαλιις ή επ ιτυχίιι της εΙς Β ΙΤ Σ Ι . Πρό;
τούτ ο t Hlevtat ύ π~ () ψ ι\' των αί κάτωΟι προβλέψει ς ;
ί. "Οτ ι 1Μ καταστη δυνατ ή άπό τ ης Δ +7 ήμέριις (Δ .1) .]μέρα ενάρ·
ξεω; εΠ ΙΧΗοήσεω.; ΙΗ'l'ΣΙ) η καί ένωρ ίτερn ν (lκόμ η (έφ ~ δσο \' δ εν έμπλακη
εΙς B!T~I ή χγ Μ ε ριι ρχία) ή εν ίσχυσι ς τοίί Λ Ό Στ ρατο ύ δ ιά μι ας Με ραρ­
χίας και 2 Συντ]των 11 . ΙΙυρ]κοϋ, μ ιιiς Μ .Μ.Π. και μlιiς Μ . Ο.Π .
iί . "Ό τ ι {!ιl ενισχυ3 η εν σuνεχF ίq: και έφ' όσον τό απαιτη ή τακηκη

35
Ιστορικό αρχείο Ι.Γ.Π
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΙΙ

ΠΡΟΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ "ΠΥΡΣΟΣ
"
ΓΕ"ΙΚΑ

18 . ( Η ποοπαρ ασκευ ή τών επ ιχειρήσεω ν IΙ ΥΡΣΟ Σ ι άρχίσασα ('Ο; άνωτέρω


Εχ τί η ε τι η , συνεχί σ θ η μέ πυρετώδη α tiξo υσω' δραστηριότητα μέχρ ι τ ης :! \'ιίρ­
ξει,,; τη; (lΟ-β -4!Ί) .
Α Ι κατά τήν περίοδον τούτ ην προπαρασκευ αΙ tισαν πο ικίλη; μορφη;
κα Ι σ υ ν ί σταντα ι ε ί.; :
α) Ή1J.ικην προπα ρασκ ευην στρα"υμιiτων.
β) Έκπα ιδ ευσι ν.
Υ) Ύλικην προ παρασκευην καΙ συμπλήρωσιν στελεχών μoνιiδων .
δ) Πρo ώ1J.ησιν υλι κών.
ε) ΜεταφΟQdν στ ρατευμιiτων.
στ) ΒελτΙωσιν άδικο;; δικτύου.
ζ) ΆναΥνωρίσεις .
'Ι) ΣυσκΙψεις Ιπαφάς.

ΗΘΙΚΗ ΠΡΟΠΑΡΑΣΚΕΤΗ

19 . Λόγφ της επι εν [τος στασιμότητα; τού μ ε ί ζο νο; μέρους τού εν ε;τrιφη
μετά τού έχ Η ρ οϋ Στρατού , δύνατα ι, να λεΧΟίί δη ούτος εΙχε κατα πολυ άπο·
λέση το επιΗ ετ ικό ν του πνεύμ α.
Κα Ο ' ολην τήν προπαρασΚΕυαστικην περ ίοδον συνεχώς καtfβλήΟ η ποο ­
σ πα θε ι α ύψ' όλοκλήρου της ίε ραρχί α.;, ι'~σt ε ή στά Oμrι τού Ή {} ικοί, τού
Σ τρατού να βελτι ω8 ή δσον ήτα το δυ νατό ν.

Συ νεχείς επ ισκέψ εις τών εν ΠΡ{{)ΤΊl γραμ μϋ μονάδω ν εκ μερους τ ης


Ά ν ωτάτη ς " Η γεσία; και τώ ν ύποδιεστέρω\' δ ιο ικήσ εων , συχναί έπι θ εωοήσει;
καΙ έπαφαί μετά των τμη μάτων. διδασκαλία ι καΙ είδ ικα ft έμ<tτα προσ ηρμο·
σμένα π ρίις τήν ά ~oστoλην έκάστη; Μονάδο;, τόνωσ ις του πολεμ ι κού φοονή-

37
Ιστορικό αρχείο Ι.Γ.Π
-ΕΗμε ταλλ ε v .a.ίj τε ({" εν 'leo"OreIP;;~ Ηάδε ΙπιτνΊία" ΗαΙ ΡΙΨΟΗ ι"ΙΙ""ε ύσατε
8'1'0."
σας παρονσιαο6;; EVHaIe/o. lπιβά1λονσα τοντο .
3. - Υπ ό τό π"εϋμα rovro εΙμαι nEnEICJμi",os Ο ΤΙ {Jά d"σJ.άβητε λ/α" προσεΊώί
rό νψηΙόl' σα~ ierov Ηα, {}ά α"τιμετωπ/σητε rJj", ΙΗπ1ήeωσι" τώl' άποστο1ώ"
σας μετά της Ι"δεΙΗ"νομέ"ης π"oίj~. μεlJ.odΙΗότητος , εVΡVΤ'1τος ά"τι1ήψε ω~ καΙ
δeαστηριότητος , ωοη 'ι"ά άποτε1iσμaτα. 'l"ov lΠ ΙHει μi"o υ άΥώΥος "ά μi:iς φ έροv"
ε Ις τό τέΙ0ς 'ι"ον δρ όμο " της ΝίΧ'1ς. εΙς τό" dποiΌ" εΙσήΙΙJομεΥ χαηΣ τό -rei·
ΊΟΥ 'τος.
•ΑeΊ ιστeάτηrος Α. ΠΑΠΑΙΌ2

ΕΚ"ΑΙΑΕΥΙΙΙ

20. nQO; lί)\, σκοπόν δπω; ά\'α;τ τυχ{) ϋ εΙς lά τμήμ ατα τό επ ι8ε τίκόν πνευμα ,
έ'ξυψωf}u το πολεμικό ν των φρό ν ημ α ΚΗί έξο ι κε ιω 1t ώσ ιν ταύτα εΙς την ιΙνάληψιν
σοβ α οοϋ άγιίnο; τr.ικτικη ; μο ρφ ίι.: , κατά ()χυρωμένων το πο θ εσιών, ελαβ ε χ(;ιραν
σύντονο; εΙδ ικιι εκ παίδευσις %ιιτιι όχυρ ω μ έν ων το πο θ εσ ι ών , εΙ; δογανω θέν
επι τούτφ εΙ; Δ ρ ε Π λ ΝΟ Ν Κ ΟΖΛ ΝΗΣ Ε Ιδικο ν Κέντοο ν 'Εκ ποιδε άσεω;
Έκ τού Ε'ί δ ι κοϋ το ύτου Κ έ ντρου, δ ιη λ{}ον έκπ αι δευ{) εί σ α ι το πλεί στον
<ω ν Μονάδων το;' Στρατού ητο ι , αΙ ΙΙ . ΙΧ , ΧΙ. ΧΥ Μ ε ραρχίαι καΙ το 12
Ε,Σ ,Π. επ ι χρο νικον δ ιάσ τη μ α ϊ·lΟ ή μερα,ν .
ΕΙ; τό Κ έντρο ν το ϋτο , πλην της εΙδ ικης εκπα ιδεύσεως είς τήν διασπά­
σιν όχυρω μ έν ης τοποθ εσίατ, ελαβον χώ ραν καί επ ι δε ίξε ι:; νέων μηχανημάτω ν,
ώ; μπαζούκα;, πυροβόλων 75 χιλ. (ί"ευ οπ ισθοδρομήσεως καΙ άε[)οπορ ικοί
βομβ αοδ ι σμο] επ ι πολυβολείων κλπ .
Ε Ι; το Κέντρον Δ ΡΕ Π ΑΝΟ Υ απεΙΗάλησαν καΙ εξεπ αιδεύ θ ησαν επι
πλέον, εκπ αιδευηκαΙ ό μά δ ες αξ ιω ματικών εκ των Τ αξι αρχών Ιητ, Χη; καΙ
ΥΙΙΙης Μ εραρχι ων. Α Ι όμ άδες αίοται των αξιωματι κων έχρησιμοπο ιήθ η σ αι'
,ιια την εκ περ ιτ [)ο:τ η; εκ:τα ί δ ευσ ι ν τών Ταξιαρχι ών, των ώ; ανω Μερ αρχιιί}\"
εΙ; τα; περιοχάς των καΙ κατά το σύστ ημα της εΙ; ΔΡΕ Π ΑΝΟΝ εκπαι­
δεϋσεω.;
Παραλλήλω:.: προ; τ α ανω τέρω ώργαν<όΟ η ύ:το του Β ', Σ . Σ , εκπα ί δευ­
σ ις ΠυρΙ κοϋ i< nl βολήl ην πα ρη κολού8ησαν ο ί Δ Ι ταί Π υρ] κο ϋ Σ ώ ματο; Στοα­
τού καΙ Μ εραρχιων. οί Δ)ταΙ Σ υ l'j tων Π υρΙ κο ίί καΙ τα Έπ ιτελεία τω ν. Σκο­
πος τη; έκπα ι δ ε ύσεω; ήτο ή κατα την ε π ί 1t εσ ιν διεύ θυνσι ; τώ ν πυοώ ν μάζης
πυ ρ] κου Μεραρχία; καΙ Σ ώματο; Σ τρατού.
' Ε π ίσ η ; εγένετο εκπαί δ ευ σ ις ΕΠΛΡ κα] ΛΩΙΙ μερί μνη ΣH Δ~!.
Συ μ φώνω; πρύς τα ά νωτέρω, έπετεύχ.8 η εντος βραχυ τάτου χρονικοϋ
διαστήματοξ, τ ο σύνο λον τώ ν Μονάδων , των π ροο ριζομ ένων δι α τη ν επ ιχε ί ­
ρη σ ιν ΠΥΡΣ ΟΣ. ν(ιεχη δ ιέλl'Ι η απο β ραχείαν μεν άλλά σύντο νο ν εκπαίδευσ ιν
κα ί ν~ι ά ποκιήση ούτω έμ π ιστο σύ νην εΙς τη ν δυ νατότ ητα δ ιασπασεω; δχυ­
ρωμένης το πο θ εσίατ.
"Α φ " έτέρου έπεδιcί)χ Oη σπ ω; α ν ωrαυO o υ ν επί β ραχυ ΧΡΟΥικσν διάστημα
τά τ μήματα , εϊτε κατά την εΙ; Κ ΟΖΑΝΗΝ κά θ οδό ν τω ν δι εκπα ίδ ευσ ιν.
εϊτ ε εις τας περ ισχα; τω ν Μο νάδω ν τω ν.

39
Ιστορικό αρχείο Ι.Γ.Π
- Η Γ Ι IΑ "Σ .Σ . και Σ.Κ .Ε. τας εκ Β ΟΛΟΥ και ΛΑΡΙΣ Η Σ προς
ΚΟΖΑΝΗΝ όδικας μεταφοράς.
Ά νrιπρόσ ωπo; του Γ. Ε .Σ . έγκατεσταθ η άπο ί -ί -49 εΙς Στρατηγείον
Ή πε ί ρου Δυτ . Μακεδονί τ« , εξουσ ιοδοτημένο; δ ια τον συντον ισμόν του δλο υ
εργου των μεταφο ρών .
"Άπασα ι αί άνωτέρω εργασία ι ποοωθήσεωτ έφοδίων, Fλαβoν χ(όραν
μεθ' Ικανο;το ι ητικη: τάξε ως καΙ έντο; τω ν προβλεπομένων χρον ικών όρ ίων ,
χάρ ις εΙς την στε ν ήν συνεργασίαν μεταξυ 'Επ ιχειρήσεων- Γ. ΚλάδουΓ .Ε.Σ .
καΙ τοϋ τελευ ταίου τούτου μετά των ' Υπηρεσ ιώ ν το υ άφ~ ενός καί τώ ν άΥΤι·
σ τοίχων Γ ' . Κ λάδω ν των Σ . Η .Δ . Μ . και των Σ . Στοατοϋ άφ' έτέρου .
K α{} ~ δλα δε τα σ τάδ ια της εργασ ίας, αί συμμαχικαΙ άποστολαί σ υ νε ιρ­
γάσ3ησαν μετ α του Γ '. Κ λάδ ου Γ .Ε .Σ . και των ' Υπη ρ εσι ώ ν ώς και τω~
άντ ιστο ίχων επ ιτελεί ων τών Μ .Μ ., πολύτι μον π ρο σφέρασ αι ύπηρεσ ίαν.
ΑΙ μεταφοραΙ συγκεντρ ώσεως άποθ εμοτων ηρχισαν άπΩ των ά ρχων
'Ι ουλ ίου και ή εγκατάστασ ις των Π .Π.Σ . άπο 1 2·ί ·49.
την 22· ί-49 εκο ινοπο ιή 3 ησαν όπο Γ.ε . Σ. πρΟ; Σ .Η . Δ .Μ . και Α ...
Β ... Γ . Σ . Στοατοϋ αί όρισ rικαι όδηγίαι Δ . Μ . Τέλο; δε 'Ιουλίο υ το δ ίκτυον
συντηρήσεως ήτο ετο ιμον προς λε ιτουργ ίαν καΙ τα προβλεψΒέντα άποθέματα
είχον προω8η3 η ώς έμφα ίνετα ι εί; του; κατωτέρω πίνακας.

ΔΙΚΤΤΟΜ ΣΤΜΤΗΡΗΣΕΩΣ
<Τό ό πo θέμaτα έ κ φρόζο ν τα ι εΙς ή μ έ ρα ςJ.

ΠΛΡ λΤΗ ΡΗ Σ ΕΙ Σ

Θεσ] ν ίκη

10 - - - Διά 45.000 άνδ ρ α ς, 1 Ι. ΟΟΟ


χτήνη , 1.600 όχήμα τα .
Ά ρμενο-
χωρ. 10
Ι - - - Διά 25.000 α νδQα ς, 6.00.>
κτή νη , 600 ό χήμ α τα .

Π ρέβεζα 20 i 45 30 30 Δ ιά 43.000 άνδρ α ς, 9.000

'Ι ωάνν ινα }


Ι κ τήνη, 10"20 ό χήμα τα .

Ι Κόνιτσα
10 Ι 15 - - Δ .ά 20.000 ά νδρας , ϋ.ΟΟΟ
κ τήνη , 500 όχήμα τα .
Ε Ις Μ . Α . Ι
Δ ι Cι τ ην ύφ' έκά. σ του σ υν ­
Μ εταφο ρωΊ 4 Ι - Ι - τη οου μ έ νην δύνα μ ιν .

41
Ιστορικό αρχείο Ι.Γ.Π
- ΙΧ Μεραρχίας, άπο ΗΠΕΙΡΟΝ και ΘΕΣΣΑΛΙΑΝ , εις Δ ΥΤΙ Κ Η Ν
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΝ, 16 με 22·7·49 .
- χ ν Μεραρχίας, άπο θΕΣΣΑΛΙΑΝ εΙς ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟ ΝΙΑΝ,
28-7 με 3'8-49.
- Δυνάμεις Κ αταδ οο μ ώ« , 4 Μοίραι ά πο Η Π ΕΙ Ρ Ο Ν καΙ θ Ε Σ Σ Α­
Λ ΙΑΝ εΙς πε ριοχην ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ , 6 με 9·8·49.
Ι Μοί ρα άπο Θ Ε Σ ] Ν Ι Κ Η Σ εις ΦΛΩΡΙΝΑΝ, 6 με 9·8·49.
'Ανεξαρτήτως: των ώ.; ανω μεταφορών, συνεχρστή 3ησαν καί παρέμειναν
εν έπιφυλακη άπο τη; 5·8·49 κλι.μάκι.α εφεδρικών αυιοκινήτων εΙ; τού; συΥΧΟΙ·
νωνιακο;'ς κόμβους ΙΩΑΝΝ ΙΝΩΝ, ΚΑ Λ Α Μ Π ΑΚΑ Σ , ΛΑΡΙΣΗΣ, Σ ΙΑΤΙ ·
ΣΤΗΣ, ΑΡ ΓΟΥ Σ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ,ΚΟΖΑΝΗΣ,ΘΕ ΣΣΑΛΟΝ Ι ΚΗΣ , ετο ιμα
να χρησ ι μοποιη Β ώσι δ ια μεταφοοάν στοατε υματων , είτε εΙ; το έσωτεουων ένάς
έκάστου των θεατοων Β ΙΤ Σ Ι · ΓΡ ΑΜΜ ΟΥ, είτε δ ια μεταφοοά; άπο τοϋ
ένα:;: τούτω ν ~Ις το ετεΡΟ Υ , είτε καΙ δι' άλλας μεταφο ρ ικας άνάγκας.
'Εκτό; δε τη; τ η ρή σ ε ω ; έφ εδρε ιών όδ ικών μεταφορ ικών μέσων ι π ροε­
βλέφ θη καΙ ή τήρη σ ις εν επιφυλακή και θαλασσίων τοιούτων εΙς δ ιαφόρου;
κυρίους λιμένα; τη; Χ<ί,ρας.

Ο.6.IΚΟ14 .6.IΚΤΥΟ14

24. Κατά την ποοπαοασκευαστικην περίοδον το Μηχανικον προέβη


εΙς τήν διάνο ιξιν 11 επ ισ ΚΕ υήν όδ ών π ρός τόν σκο πό ν σ π ω; κατ αστη δυ ·
νατή Τι δ ι' αύτοκ ινήτων μεταφορ α στρα τευμάτων άπό ενός σημείο υ ε ις ετε·
ρον ij διευκολυν6ή ή κίνησ ις τεθωρακισμένων καί προώ6ησ ις πυρ] κοϋ κατά
την επ ικειμένην επ ιχείρησιν ΠΥΡΣΟΣ .

"Η Ιργασία αϋτη έγένετο πολλάκις κατα την νύκτα ύπο την κάλυψιν
τού σκότους, λόγφ γειτνιασεω; προς τος έχ,ttρικας {}έσεις, λαμβανο μένων μέ­
τρων παραλλαγης , ωστε να μη γίντι αϋτη άντιληπτη εΙς τον έχ6ρόν.

'Εγένετο έ ργασ ία έπ Ι τών κάτω{} ι όδών :


σ) ΒΙΤΣΙΟΥ

Διάνοιξ ις όδ οϋ ΤΡ ΟΠΑΙΟΥΧΟ Σ (Ν . 63114) - ΥΔ ρονΣΑ - ΚΑΠΑ ­


Λ ΙΣΚΕΤΟ- ΓΚΛΑΒΑΤΑ (Ν. 5756) δια την μέσφ ΒΙΤΣΙ επ ικο ινω νίαν
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ - ΦΛ Ω ΡΙ Ν ΗΣ άπο 4η; μέχρι 20-7-49.
'Επ ισκευή όδοϋ λΙΕΣΟΠΟΤΑΜ ΙΑ (Ν. 3640) - ΟΙΝΟ Η καΙ
Δ ιάνοιξ ις όδοϋ ΟΙΝ Ο Η • όψ. 1016 ( Ν . 2943) . ΦΛΑΤΣΑΤΑ, άπο
19·7·49 μέχρ ι 8·8·49.
Δ ιαπλάτυνσ ις κα] β ελτίωσ ις όδοϋ Σ ΚΟΙΙ Ι Α Σ ( Ν. 6067) -Α ίιχην 1414
(Ν. 5466 )-Δ Ε Ρ Β Ε Ν άπο 29·7 -49 μέχρι 8-8' 49.
Διευθέτησκ εδάφους δ ια κίνησ ιν τε6 ωρακισμένων άπο κον ΛΚΟΥ·
Θ ΟΥΡ ΙΑ προ; Π Ο Λ Ε Ν ΑΤ Α , εκτελεσ6είσα κατά την νύκτα.
' Ε π ισκευή όδοϋ ΚΛΑΔΟΡΑ Χ Η (Ν. 6074) -Μ ΠΟ ΥΦΙ , γενομένη "πο
την κάλυψιν τού σκότου; .

43
Ιστορικό αρχείο Ι.Γ.Π
ΑΗΑΓΗΩΡΙΙΕΙΙ - ΙΥΙΙΙΕΙΙΙΕΙΙ

25. α) Αί άναγ νωο ίσε ο; ηχθ ησαν μέχρ ι 6 i; τελευτα ία: λεπτομερείας,
ε.ταναληφ Η είσαι πολλάκις καΙ εκτελεσ{}είσα ι ύφ~ άπάντων τιογ κλιμακίω ν όλης
της ί ε ραρχί α;, άπο Μ εράρχου μέχρ ι κα] τοϋ τελευταίου βα3 μοφόρου .
Πλην τούτου καΙ άσκ ήσ εις ε !δ ι κ αΙ 'Γαξ]ρχιi',ν καΙ Δ]των Ταγμάτων εγέ'
νοντο έπ Ι άμμοδόχο», με εδαφο; καΙ Ηέμα παράμο ιον προ; το πραγματικόν l
δ ια την πλή ρ η ε,'ημέρωσίν τ ω ν επι της εκτελεσθησομένης επιχε ιρήσεως.
β) Ε ί; τα; προπαρασκε υασηχα; έργασ ία; δύναντα ι να συγκαταλεγώσι
αί λαβοϋσαι χώ ραν την 3- ί-'/Η, 8- ί-49 , 1 7- ί-49 καΙ 3-8- 49 σ υσκέψεις εις
ΚΟΖΛΝΗΝ μεταξυ ' Υπαοχη γοϋ καΙ Δ ιευ{J υντοίί Α Ι Γ.Ε .Σ. καΙ Δ ιο ικη τοίί
καΙ 'Επιτελών Σ .Η.Δ.Μ. προ; ~νη μέ ρωσ ι\' καΙ άνταλλαγην άπόψεων έπι το;;
Σχεδ ίο υ ' Ενεργείας πγΙ>ΣΟΣ.
Τά; παο αμονά; δέ ένάρ';Εω; τ ης εΠΙΧΕ ιρήσεως προωθη μέ"ον κλιμάκιο ν
τοϋ 'Α ρχιστρατήγου , ά ποτελούμενον άπο τον γ] r .Ε. Σ . "Αντ ιστράτη γον Κ ιτρι­
λάκην Στ υλ. καΙ τον Δ ] την ΑΙIΓ. Ε.Σ . Συν]ρχη ν Παπαθανασιαδην θεοδ .
έγκατεσττίθη παρα τι!> Σ .Η.Δ.Μ . προς παρακολο ύθησιν της εξελ ίξεως των
έ Π Ι ;(Ε ιρή σεων καΙ έ νη μέρωσ ιν τοϋ ' ΑρχισΤQατήΥο υ.

45
Ιστορικό αρχείο Ι.Γ.Π
ΣΧΕΔΙΟΜ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΜ

(Συν8ημaTlκόν ΠΥΡ)

ΠλΗΡΟΦΟΡIΑI

ΠΡΟΘΕΣΙΣ

3. Χωρίς ...ά επιτραπΏ ουδεμία ά..,αμόλυ-νοις εκκαΟαρ&ομΕνης ζώ"ης και με έτοι ­


μότητα απoτcΛ.εoμαrικης αllτιμετωπίσεως παllτός ανrιπερισπασμoiί, ανάληψις'
έπιίJ.έσεως προς έκκαίJάρισι'll ΓΡΑΜΜΟΥ, συντριβή", τώ" αμυνομέ'ΥW'Υ τού­
του δυ"άμεω-ν μεni ,σvrχρό'J'ΟV παΡC'J'οχλήσεως τώ'Υ έπι ΒΙΤΣΙ ουμμορια ­
κών δυνάμεων .
ΜΕΘΟΔΟΣ

4. ΤΡΟΠΟΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΙ
α) πρό της Kupiac; έπιχειρήσι:ως.

Θα σvμπληρωiJfj ή άρξαμένη εκκαθάρισις ΟΡ.ΛΙΑΚ Α-ΒΕΝΤΖΙΩΝ - 1IorLoo...


ΚΑΙΤΑΝΟΧΩΡΙΩΝ.

β> πρό καί κατά την κυρίον Επlχείρησιν.


j. Θά συ'νΕχίζηται ή δίωξις τώ1Ι ύπολειμμάτων είς τάς ΕκκαΟαρισθε ίσας
περιοχάς επιχειρήσεων ΠΥΡΑΥΑΟΣ (νοτ ίως Υραμμής ΚΟΝΙΤΣΑ-ΒΕΝΕ·
ΤΙΚΟΣ π.-ΑΛΙΑΚΜΩΝ π. από συμβοΛής ΒΕΝΕΤΙΚΟΥ μέχρις έκβο '
λώ",) δια την πλήρη έμπέδωσι", T1j) τάξεως καί έπαναπατριαμον τών αυμ­
μοριοπλήκτων . Μείζων πυκ",ότης δυνάμεων εΙς το βόρειον τμημα καί lδίC!:
ΑΝΑΤΟΑΙΚΑ ΖΑΓΟΡΙΑ-περιοχη Β. ΜΕΤΣΟΒΟΥ-ΧΑΖΙΑ προς ώτα ­
γ ό ρ ε υ α ι ν πάαης αναμολύναεως 11 προσπαθείας τών συμμοριτών να διοχε ·
τεύσουν δυΥάμεις των ,
ίί. Θα έπιζητηlJfi ή βελτίωσις της ήδη καταστάσεως εΙς τη", ζώ",ηΥ ΑΝΑ­
ΤΟΛΙΚΩΣ ΑΞΙΟΥ προς προώ{Jησι'V του έπα'Vαπατρισμοϋ τώΥ συμμοριο '
πλήκτω'V.
ίί ί. Δέ'V {}α έπιτραπfί ή διασάλευσις της τάξεως εΙς τη'V λοιπηΥ χώρα'V καί
(Jd: έπιζητη{Jfi ή συμπλήρωσις της έξο'Vτώαεως "tciJ'V εΙς τας 'νήσους συμμο.
etaxciJ'V όμάδω",.

νΙ Κυρία έπlx.ίpηαl~ ΓΡΑΜΜον.


Κατάληψις ΓΡΑΜΜΟΥ δι' ΙσχυρώΥ lntiJlHXciJ", iyterttciJ'V μέ κυρίαΥ
προσπά{Jεια", έπί κατευΟύΥσεως ΕΠΤΑΧΩΡΙ-ΚΙΑΦΑ καί δευτερευούσας
τοιαύτας εις τάς κατεv{Jvνσεις:
1 ΑΜΑΡΑΝΤΟΣ-ΓΚΟΑΙΑ-ΓΡΑΜΜΟΣ.
2 ΝΕΣΤΟΡΙΟΝ-ΚΙΑΦΑ .
ί ί. Άπασχόλησις έπι ΒΙΤΣΙ 'xiJeou δια δραστηρίω'V rontxaj'V έπιθετι'
κώΥ i'VterttciJ?
ί ίί. Μετά έκκαDάρισι'V ΓΡΑΜΜΟΥ Ζδραίωσις δυνάμεωΥ έπί τούτου δια
ro'V πλήρη l'λtyχo'V καί αποτροπηΥ αl'αμολV'Vσεως. Προπαρασκευή δια α",ά­
ληψι", έπιχειρήσεως ΒΙΤΣΙ.

5. ΟΡΓ ΑΝΩΙΙΙ ΔΙΟΙΚΗΙΕΩΙ - ΚΑ ΤΑΝΟΜΗ Δ γΝΑΜΕΩΝ

οι ΙΤΡΑΤΗΓΕΙΟΝ ΚΕΝΤΡ . ΕΛΛΑΔΟΙ <Σ.Κ.Ε.)

i. Ζώ'Vη εύθv'Vης ή ήδη ζώ'Vη του Α ' .Σ .Σ ., τροποπσισvμέ'Vη αΥαλόrως τής


καταστάσεως .
Ιστορικό αρχείο Ι.Γ.Π
Λ,ΙΚΑ Ζ ΑΓ Ο ΡΙ Α - Σ Ο ΥΛ, Ι . Ίδ Ι Ιλι τ έ ρ α πv κ νό ΤJΙS' δυ"άμιως ε Ζς Ζ ΑΓ Ο ΡΙ Α
Ι" lπεκτ ά σιι τ ών δυ" άμε ω" τσυ ΣΚΕ περ ιοχης' ΜΕ ΤΣ ΟΒΟΥ-ΧΑΣΙΩΝ.
Νά άπαγορεύ σπ η)" έγκα ιάοτασ ι", ",έα/? συμμοριακώ" βά αεω" εΙ!; r ή ", μ ιθό ­
ΡΙΟ'ν n;ς ζ ώ'νης του.
Ν ά ό ρ., α 1'ώ o rι rJ}" έπιχε Ζρησι", ΠΥΡ ο υμφ ώ"ως πρός είδικά ς όδ η.,ίας.

7. Α Ε ΡΟ ΠΟ ΡΙΑ

' Η Βα ο , ' Α ε ρ ο π ο ρ ία {}ό διαθέ o rι τ ο μέγι σ το" τ ώ,. μέ σω,. rηs εί ς ΣΗΔΜ .
Θά lξαοφαλίοn ro" l φ ο δ ι α ο μ ό" μ ο "άδ ω 'ν τ ο ν ΣΗΔΜ δ ιό ρίψιω1ι' .
Τ α κτ ικ ό" Στ ρ α τηγε ίον τή ς ' Α ε ρ οπορίας θά ο υ νε ρ γά ζ η ται σ rενώς κα, {}ά πα­
ρ α κ ο λ ο υ ίJ' fj τ άς μιταΚ&'νή ο εις τ ο υ ΣΗΔΜ .

8. Β . Ν Α ΥΤ ΙΚ Ο Ν

Θ ά lξασφα'λt orι τάς ίJ'α 'λασσ ίας μ ιτ α φ ~~ός κα ' {)ό συ"ε χ ίorι σπως {κα'ν οπ ο ι ,'ή
rό ς (ι ί τ ή ο ε ι ς τ ώ", Μ .Μ . ο σον άφορij. τ ο" l'λ ι Υχ Ο " τ ώΥ ά κ r ώ" κα ί vπ οοrή ριξι 1'
1 1'δ ε 1.0 μέ ",ως διό πυρ ών .

9. Ε ΚΤΕ ΛΕΙ ΙΣ

n e oPAi Jlo" ra I :
α) Εϊσοδος διιν άμεω 'ν Α ' . Σ. Σ . εί ς ΣΗΔΜ άπό 14 'Ι ο υ λίο ιι , δ ια rαχθείοα ηδη ,
β) 'Έν α ρ ξι ς l n t XE t e J]OCWS Π ΥΡ περί. 1 Α ύ γ ο Vσrοv .

• Α ρχισ τρά r η .,ος Α. ΠARΑΙΌΣ

27 . ΤιΊ ~I I \ :\1 l'ίl {ΓιΗ τ ι71\· 1( \'ω ΤFΙ)(J) zι ιn: \'ί IΙ~ \'Γιlό ω \' ",ιιί IΊi\ '1 γΙI';"J\' Ζι ι τ ι'II.,\Τ ΙΠΗ
;.\, ;τ ί. ίι υ" ': /:ι {ί i.t-:.TtO!ItX,t:.: ~x l ,: \ I():\ ΙI.\Ι '.\ll ,\ .\ :\ I I ~Ι-: U ~ ~ ιιΊ. τo ΙΊ ίΊ .Ι0 ί οι l
;τ l.lοι:I -; ί.r l l · ί! l l l ί l Ο· κ , ιί fΞ ε n= ί.έΓιί l ljιίι η' τ « Ζ ,,( τω ί l ι :
Η) 11,1:1·1\171\, " ι ;'\ I'ιΓι ε ο)\' , ~ ι ι'( !IFfiO I' rl';",,' ΖΗτ ω τέυω \' κί.ι !ιι ικί ι.)\·,
\11 ,(;'\0 111 ;
ί'.l l' tI~_ΤO\' .'( τ ο .".ι ιί τι )\' .τλ ι ιι.ιοιι Ω l}ί ιι ; , ;;τι ίl ι( \'ιιι τ·ίτ l l ίΊγfnί Η :τ .... Ω τίΗετιιι \'ι'ι
fκ %ι ι lΙι ( υ ί Ιί!1 :τ l.! ι;, τοl ' τ l'ι ν Ι ' IΙ .\ :\I~IΙ) \' /:( ΙI f \' n \.! I'εΖι:ί ι.ι ΤιΊ IHΊ'~I ,
1·1) Ί ·: .i κl: !ιμ l:I'1 1 1( .l ι ;ιί.I: ΙΙΙ t'lι (ιτ ιι. '(ι';')\' ί, .τ l) Τ! Ιljμι ίτ(rJ \' τ~; ;Η fJ ΙΟ Ζ ίΊ ; ε ι ; ίι\'
l! ι( f : I:: ''I l l i.o ~ r f) I1 .11 ' !J l ι .τ i. Ι !\' l l rL κ' Ι' Ι § \ιι!Ί) '( π α,

~I, ) " Ε ντ ωι ι : ~ Ι}ΙΙΓι τη '..' ιl ίτ lι τo; τ ηί.ει ι , ω η /. ι';'n' κιιί υιιδιο τιlί.fφ(ι}\, ι κιίn· (ιΙΙ \'.
~Ηιί.f·Ξ fΙ'J\' t:"I; τ η ν .n Ι.Ι ΙΟΖ ΙI \' ΕΙ ; ίι ,' ί lιί E·;E~ η ι.oίitfl ίl ;'[ΙΙt"!ιι .τί.Ι1\'lι τι κη ε \,έvγl:ιιι .
;.,) Ό \"I}Ω .Ι0ό} ικίι διΥ ( ιιτ nι l.! ιl ίτ l ι; Ιόί ; τ ιι \' (Ι Ι'τιl \' I~) ; ιί\'ω' :τ εl}ι ο;ι.ι'ι'· , σ υνιστά ­
!, Ι\'Ι Ι Iό Ι; f\' T l ιrJ L \' τι ιr. τι κ ιί)ν Ι( \'Ι Ιj' \· (I) I,.ΗΠ ΤΙ%I';"J\' ~ ;ι'Ι~ (I}\' Ζι ιί ΤOΙ IH~Τ Ι I \' μΙ Ιl.Ι1 τικι7η'
lί,, '., ο ;τ ί.ι ί\'(ι)\· μι:τ ιί ! ι ετ'.!ίω\ ' κι ι ί ΙI17. ιl'..' 171\. liιψ liι ιι.)ί' Ιfi! Ι I';"J\', ε.τ ί τι:' Γι /:Ο:ΤΙ!Ι κι,( μ ­
'ι'ε (l); τoil ίl ΙΙ ι κοϊ\ % LtUGt l}OfjI i j; τ l';'l\· lι υγΙ Ι \'Iι'I ΓιΕ(I}\' κι ιί ί'1!!Ηουι... γί α; ε ,'τ υ :τll',σεω ;
ε ;τ ι κε ψ έ \, I I ; ε:τι i)fI1Η " ; ,

ε) \ ι..Η Ηίτη ι.ιι ι ίτll ; :τ u ι.IJ κο ίΊ σ υνιστ αμ έ νη ει ; τη ν [i r i ιT Eι :rQΩγ l} ι ίμ μ ιιτ ο ;


ιτ ψ υ οο κιί .ίIJfΤΙ\' κι ιτι( :Ί ιΗl1 nj IΙΙΙ Τ (J: δ ια μ(ϊ~ lJ; :rU(J]XO U ζω τικiίΗ' σ ημείων Τ11;
Τυ .Ι0 Ηι:ιτία ; ' .\\'τιn t, ί aε ω; τu ί· t:χ' ) ι..lΟ ί' ει.: IΊ ·.\~OΙ OX.

σ τ] '\ ι; : ι ιπ ι ; ε;τ ι [) ετικ η ; δ Ρ((ιJτηι)ιιίτητO ; Τ Ι';")\' TIt"; ιIι l...r.HiJ\· τ η :;: "(ψ,ιμμ ίl;
μιίχη; Ι Ί · .\ ~ O [() Υ ( το .ηκίι εΊl.ει ~ ι'l μ ιιτα ι υφιιρ ;τ αΥι ιί t:ι. Ηυ ικUιι' φυί.ιικί ο)\' ~
\' υΚΙΕ I} Η' ΙΙΙ ~ L E LI1 i') ιYιT H ; Ιό!.; β{iI} ο ; κ ι ιί ;Τ Qο n!iο l.ιιL f:l IiI}L ztiJ\' σ τύχω ν, :ruz \'i)

50
Ιστορικό αρχείο Ι.Γ.Π
~ Η επ ιχείρησις αϋτη άιελ1Ίφ8η καΙ δ ΙΕζήχ,{) η ύπο τοϋ Α ' , Σ . Στρατοϋ
ρ,ίσει τ ϊις ,,;τ' άρ ι3 . Α .Α. ΙΙ. 245149).j,OO'J!39!9·6-49 ALara yij; ' Αρχισrρατή ·
γου , συνεπεία τ ης όποία; εξεδ ό3η το ύπ ' tlQLi!. ΑΑ Π .8:">]111 · 7 · 4\1 Lχέδιον
Π ΥΡΣ ΟΣ τοϋ ΣΗ Δ Μ.

29, ΑΠΟΙΤΟλΗ Α ' Ι. r.


Δια το υ εκ πονηΟέ ΥΤΟ; παρα τού ΣΗ ΔΙ\Ι Σχεδί ου , τό .\ ' Σ. Στcαrοϋ
άιιελάμβα\ιε την άποστολήν :
α ) -~ά εκδ ηλ,!,ση Ισχυράν επ ι Ο ετικη ν ε" έργεια ν εΙ; BOPEΙO~ ΓΡΑΜ ·
ΜΟΝ επ ί Τ 4' σκοπψ δ π ω; καταλάβη αι'χένα Σ Γ ΚΟ Υ Ι'Ο (Ν . 1327) καί την
ΑΝΑΊΌΛ Ι ΚΩΣ ΑΛ Ιι\ Κ ΜΟΝΟ Σ καί Σ ΛΙ' Α Ν Τ Λι ιο ρ ο ν ;τεριοχιι ν ητο ι
ΨΩΡΙ Α ΡΙΚ Α (Ν , 1435) - ΙΙ ΛΓΙ ΟΥ ΛΗ (Ν . 1333 ) . .- TLAI ' NO ( Ν. l ·ω )
ΚΑΡΑ ονΛΙ Ι Ν . 14271 καί άπαγορεύση τη ν μεταφοοάν εχ3ρ ικώl' δυνάμεων
άπο ΓΡΑΜΜΟΝ εΙ; BITLI κα ί ά νηστρ όφ ως »,

β) «Νιι ενεργίισ ~ συγχηόνω; δευτερευούσα; ε π ι 8 εηκα; προσπαΟεία;


εφ' όλο κλήρου τοθ λοι ποϋ μετώπου Ι 'P A ~I M Oν με σκο,τ ον τη ν αγγίστρ", '
σ ιν ιών δυνιίμεων το υ εχ,8 ροίί κα] εκμετάλλευ σ ιν πάσ η ; πα ρουσ ιασΟη σομέ·
"ης ε υκα ι ρία;.
Να επ ι δ ιώξη τ η ν κατάλη ψ ιν ΚΑIII Ε ΝΙΚ βΙ. \JIl n )-rKO AIO (Μ.
9713) - ΣΊΈΝΟ (Μ . fJ9 12) ,.
γ ) « Νά διατη ρήση, π ρο κ αΙ κατά την δ ιάρκε ιαν της ε.πιχει ρ'ή σεως Β Ι .
ΤΣΙ , άπ ασα; τάς κατεχο μένας i!EOEL> του εΙς Γ Ρ ΑΜ Μ Ο Ν άντιμετω;τ ίζον
οίανδ ήπο τε επιΟε ηκη ν ενέ ργει αν τοϋ εχ3ροϋ είτε εΙ; ΓΙ' Α Μ Μ ΟΝ είτε εΙ;
Μ Ο ΥΡ Γ Κ Α Ν Α Ν •.
δ) « Νά άπαγορε ύση ;τασαν δ ιαφυγην ΚΣ. δυν: ίμεων εκ ΓΙ' Α Μ Μο ν
;τρο; το έσωτ ευ οων τ η; Χώοα; Ιδίω; δια τών κο ιλάδων ΜΑΙ'ΔΙΤ ΣΑ· ZOV-
Ζ ΟΥΛΙ ΩΤΙ Κ ΟΥ.,
ε) « Νίι συμπλη ρ ό)ση τη ν εκκα{}άρ ισ ιν τ ω ν μετιί .τωΒεν της ζ(:)νης του
κ α Ι ν(! έδΡUΙι :)σll την (ϊσφάλειαν εν αυτ αίς» .

3Ο. Ε Χ Θ Ρ Ο Ι

( Βλέπε π οο σ η οτημένα Lχεδ ιαγράμμαtα ύ,τ' ,lρ ι Ο. καί 4).


Μ. Α. ΓΡΑΜΜΟΣ

ί. •Εν Πρώ.π Γραμμi!.


- 10 7 ,,~ . Ταξ l χ ία Βελ ισάρη με L . Δ . εΙ; ΣΤ ΕΝΟ
-- 5'38 Τάγ μ α Λαδία εΙ ; Μ ΕΤΣ Ο I'Α Β ΙΑΝ Η
- 539 Τάγμα Σουμαδη εΙς Κ ΑΜΕ ΝΙΚ
- - 588 Τάγ μα ~ Iί δη εΙ; Ι'Κ Ολ ΙΟ
Συνολική δύναμ ι; 700 ΚΣ. Έκ τούτων τά 25% Νοφίτα ι με φα­
νατ ισμένα στελέχη ΝΟΦ καί 30% γυναίκας.
-3 Λόχοι {J έσεως ε Ις Μ . 9 ί21Ο8- Μ . 99 ~1 12J- 18fJI09, συνολική;
δ υ ναμεω; 150.

52
Ιστορικό αρχείο Ι.Γ.Π
ν. Ή~,,,όy : KHJ.Ijv. ,. Π σα ν α :toφασ ιημ έ\'Ο Ι καί ε ίχον εηολ_ι\, \'ιί
πολεμήσουν μέΧQ Ι ; εσ χι ίΤΟΗ'.
ν ι . ·ΟQν αΥΙ:;aεις: Π ολυβολεί α !Ι~': ;1 -t; σειρά; κορ,ιιί,Υ δέ \'δ ρ ω ν xrti
χαρακι:)ματα [jrH)ou; Ο , ίω μ . Π υ χ νιί ναοκο πέδ ι α καί συομ ατοπλέγ­
ματα ε.τοοστατεύο \· τ/ι πολ υΙ10λεί Η.

3 1. φlλlΑI Α ΥΗΑΜΕΙΙ

(Βλέπε προσηοτ ημένα ~χεδ ιαγ(Hίμ μ(.(τα ύπ


9
UQt[l. J καί -4).
- ! Μ εραρχία (Τ .Σ .) Νεστό ρι ο ν
.- r.ι Ί\Ιξιαρχί α. II EQ ιoxi] Λ ~I MO Y ΔΛ ( :"Ι . 223-!)- ΛΛ E UΙ ·
ΣΊΆ- ΝΕΣ ΊΌΙ' ΙΟ Ν -ΤΙ' ! Λ Ω Φ Ο Σ ( Ν . :!ti3R)
- 52 τ"ξιαρχίιι . ΙΙ εριοχι'l I'/(P O Y~[ A (Ν . 23 :!3) - ΙΙ Υ Ι' !Ό Σ ­
ΤΑΜΙΙΟΥΙ'!Λ ( Ν . Ι Κ2Ι;)
- f>,\ Τ αξιιιρχ ί α . rJ Eg ιoxi] IlENTΛB!'Y~ ON (Ν. 3 43Γι) -· /( Ρ Α ·
Ν Ο ΧΩ Ρ ! - λ IΊ λ λΝΝ Λ ( ;..ι . 3033)
- ν ι ιι Μ εραρχ ίιι . Κ Ο Ν ΙΤΣ Α
74 Ταξιαρχία . Π εριοχή '1\ γ. Β λ! ' ΒΑΙ Ί\ (Μ . !1704) - Π ΥΡ·
ΓΟ Σ (Ν . 0106) - λ Μ ΑΡΑΝ ΤΟ Σ - ύψ. 1 6 1 ή (Μ. [)708)
-7f> Ταξιαρχία . Π ερ ιοχη ΒΡΛΝΙΤΣΛ (R. ΗΗ ΒΒ) -Άγ. Ι'ΕΩ ('·
ΓΙΟΣ - ΊΆ Μ Π Ο Υ !' ! (Ν. 1 20Μ
- 7(j Τ αξιαρχία . Π εριο:ι.η ΜΠ Ο ΛΙ Λ ΝΛ ( Ν . ΟΙ;ΟΙ;) - ΓΥΦΤΙ Σ ΣΑ
( Ν . OS06) - ΦΤ Ε Λ Ι.-\ Σ
- 77 Ταξ ιαρχία . Περιοχή ΠΑΝΟΥΚΛΛ (Ν . 2(106) - ΠΕΝΤΑ ­
ΛΟΦΟΝ ( Ν . 3206) - ΙΙ ΟΛ ΥΚΛΣΤΛ Ν ΟΝ -ΚΟΥΤΣ ΟΥΡ Ο
( Ν. ] 809)
- 14, 15, 8 (μείον Τάγ μα). Ε. Σ. Π . , εΙ; ζ,:,ν ην Ν. ΛΩΟ Υ ποταμού.
- 105 Σ .Π .Π . Περιοχ,ι ''Λ γ . 1Ω ΑΝΝ Η Σ (Ν . 0103)
- 101 Σ .Π .Π . ( μ είο ν Μοίρα) Π εριοχη ΒΛ ΑΧΟΒΡΥΣΗ (Ν 2532) .
- Ί λη ΙΧ Συν]το; 'Λναγνωρίσεω; Π εριο:ι.ην Κ Ο ΝΙΤΣΗΣ.
- Ί λη ΙΙ Συ νίτο; Άναγνω ρ ίσεω; Π εριο χήν ΝΕ ΣΤΟ ΡΙΟΥ.
- ο υλαμος Ά ρμάτων 1X Σ. Ί\ ναγνωρ ίσεω; ΑΜΜ ΟΥΔΑ-
ΑΛ ΕΒΙ'Ι'ΣΛ .

32. ΑΠΟΙΤΟλΑI

Το Α ' Σ .Σ . δ ια τjϊ ; ύ.τ' &ρ ιl! . Φ . 3]1033]26·749 Δ ]γη; του καl},:, '
ρισεν 41); κά τωδ ι τής άπο στολά; ιων ι καί ν ι ιι Μ εραρχι ών.

Ι. ΜΕΡΑΡΧ/Α

σΙ Έ"' IΕ ίρησκ; «ΧΑλΚΟΙ • .


την εω της 2α; Αυγούσιου κατόπ ιν Ισχυρι1; :τρο;ταρασκευη; lΙ υ ρ] κοϋ ­
'Α εροποοία; να έ;τ ιτελή ;τ ρο; κατάληψιν ύψ. 1425 (Ν . 1735). Ύ;τ ο ευνο 'ί'
κα; συνl!ήκας να έπ ιζη τήσl1 την καταληψ ιν ανωνύμων (Ν . ] 58380) χαι
(Ν . 155385).

54
Ιστορικό αρχείο Ι.Γ.Π
ΟΙ ΑΛΒΑΝΟ Ι ηρξαντο βάλλοντες δραστικως κατα τιον Τμη μάτων μας
των επι ύψ . 1309 καΙ των επιτιδεμένων κατα 1 42Ω , π ροξενήσαντες εις ταύτα
άρκετας άπ ωλε ίας.
την 0800 ωραν δ Δ j της της Δ ιλοχίας της ενεργούση; προ; 1309 Ταγ]
χης Χ Ρ ΗΣΤΙ Α Σ (Ύπο δ]της τού 603 Τ.Π . ) βλη δ ε Ις υπο δλμου έφ ονεύθη .
την 0730 ,'δραν το προς υψ . 142Ω επ ιτιΜμενον Τ μήμα εφ 3ασεν εΙς
άπόστασ ιν 80 μ. άπο τού ύψοδείκτο υ καΙ την 0800 ωραν , δ ι έφόδου , κατε­
λήφθησαν αί πρώται οργανωμέναι -θέσεις {σ ίt ύψι:>ματος.
'Α πό τη; στιγμη; ταύτη; ηρχισεν άγων σώμα προ ς σώμα εΙ; τό έσω­
τερικόν της το πο θεσία; καΙ την 1025 (Ι) ραν κατόπιν σκλη ρου άγ ιονος το 603
Τ. Π . κατόJρΙΙω σε να δλοκληρώση τη ν κατάληψ ιν τοϋ υψ. 1425.
Περαιτέρω προχ,όρησ ις Δ ΥΤ. 1425 καΙ προς τα Άνό,νυμα δεν συνε­
χίσδη λόγφ σφοδ ράς άντιδράσεω ς τω ν ΚΣ . καΙ ΑΛΒΑ ΝΩΝ, πλευροκοπούν'
των τα ημέτερα Τμή ματα εκ το;; ΑΛ ΒΑΝ Ι Κ Ο Υ εδάφους.

ίiί. -Α πώλ ει α ι

. ΉμετέQων

Ν. Α. 1 Ταγ)χη ς, δ 'Υποδ ιοικη τή; t Oii Ταγματο; ΧΡΗΣΤΙΑ Σ.


Τ. Α . 5
Ν. 0 .15
Τ. Ο. 85
'Εκ τούτων εξη κ ριβω μένο ι εξ ΑΛ Β ΑΝΙΚ ΩΝ πυρων ή σαν Άξ] κοΙ 1
καΙ όπλίται 10 .
ΣvμμΟQ ..ών
Ν. Ε. 29
Σ . καΙ Π . 8
Νεκρο\ π αρ αληφ δ έντες 40
Τ ραυματ ίαι » 11
δι Έηιl.ίρησιι; .... ρΓΥΡΟΙ»
i. Λ,ατtδεΙσα, Λυνάμε,ς.

51 καΙ 52 Ταξιαρχία.
Ύ""οστιfQ,~,ς.
101 Σ . Π .Π ., 102 Σ .Π. Π . , 144 Μ . Ο.Π , Πυρ]χία της 151 Μ. Μ . Π .
ΤΟ σύνολον της Άερο πορ ίας.
ί Ι Λ,ε~α"ω,ιη της Έ"",,,ε,ιΡΙσεως .
ΠQώτη Φάσ,ς 5·8·49.
την 0600 ωραν της 5ης Αυγού στου κατόπιν Ισχυράς καΙ συνδ εδυασμέ­
νης ποο παοασκευή; Πυροβολ ικο;; καΙ της Άεροπο ρίας, επεtέilη σαν άμφό­
τεοαι αί Ταξ.αρχί ι" μ ετ εξα.ρετικης δρμηηκότητος καΙ τόλμης.
την 0745 ωραν κατελήφθησαν τά ΚΑΨΑΛΙ Α , την δε 0800 ωραν το

56
Ιστορικό αρχείο Ι.Γ.Π
τονίση τι, προ; ΤΣΑΙ'ΝΟ καΙ ΣΤΑΘ. ΧΩΡΙΚΗΣ ε,'εργουντα τμήματα, 11ΤΟΙ
την ΠΙ Ταξιαρχίαν καΙ μέοο; (Τάγμα συν Διλοχία] τ·η; ;'")2 Ταξιαρχίας. διέ­
ταξε δε τούτον νι, μεταβή εί; ΤΑΜΙΙΟΥΡΙ καΙ παραλάβη τι, μέσα
διαβιβάσεων καΙ το 'Επιτελείον τ;ι; ω Ταξιαρχία; εκ της ΣΤJ<:ΝΙΤΣΙΚΑ .
Ό Ύποδ]τη ς της Μεραρχίας ιιφίχ(}η εις ΊΆΜΙΙΟΥΡΙ την 1500 ι~"ραν
είιρ(~)ν εκεί κατάστασιν αδικαιολόγητον, ποοτείνα; μάλιστα καΙ άντικαηίστα­
σιν τού Δ]τοϋ της Τα';ιαρχία; καΙ (ι;τομιικρυ"σLν τούτου εκ τού πεδίου τη ς
μάχης. [Σχετικόν το ύπ' αριΗ . Α .Ι!. 6]0709(}() σήμα του).
Δια της {(ναλήψεως νέας ποοσπαθεία; μέχοι τη; ()62000 (~')ρας τη ύποστη­
ρίξει τοϋ flugJxou καΙ τή; 'Αεοοποοία;κατωΡ{}(;Jι1η 1) κατάληψις τού άνωνύμου
άμέσω; ΑΝΑΤ. ΤΣΑΡΝΟ ει, Ν. 1i>ii31O. Ύπο ραγδαιοτατην βροχΎI" επι
μίαν ι~')ραν το ϋψωμα, το οποίον ήτα ίσχυρω; <tlργανωμέ\ 'ΟV, ηλλαξε δΙς χεί­
ρας, καΙ τελικώς 1"J ορμητικότης καΙ 11 επιμοvι'ι των Τμημάτων μα; (R Ι5 Τ . ΤΙ.
της 51 Ταξιαρχίας) u;rερίσχuσε τη;θελήσεω; τών ΚΣ. καΙ το ϋψωμα τούτο
κατελήφδη.
Κατά την νιlκτα τα τμήματα τη; ;-)1 καΙ 52 Ταξιαρχιών ένισχυδέντα
προσήγγισαν το ΤΣΑΡΝΟ, έπιχειοήααντα καΙ την ε'; έφόδου καηίληψίν του,
πλην' ά;τέτυχον, παοαμείναντα εν στενωτατη ε:ταψί! περΙ τα 20υ μ. εκ των
δργανUJσεων τούτου.
Την 06:!00Ο ,οραν δια της":r' rlQLH . λ. ΤΙ. Φ. 88] 17jΟΙi2ωο δ!γης τη;
11 Ι Μεριιρχία άνέ3ετε την διοίκησιν τη; i')1 Tα~ιαρχία; εί; τον Άντ]ρχην
ΧΑΤΖΗΘΕΟΔΩΡΟΥ, Δ]την του 5~3 ΊΌ ΙΙ. τού Δ]του τή; ω Ταξιαρχίας
Συν)ρχου ΛλΣΠΙΑ Γ. τιθεμένου εις την διάιtεσιν του ΑΌ Σ. Στρατού.

ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 7·8·49.


i. Ή 0830 (~JQa είχεν όρισi}η (11; (~')ρα ε.τιθέσεω; κατόπιν πυοπαοα­
σκευή; ΙΙυρ]κου καΙ 'λεροπορία;, πλην ό καιρ(Ί; δεν επέτρεπε την επέμβασιν
τη; Άεροπορία;. Βελτιωθέντο; ίΊλίγον του και ρου ΤΙ επέμβασις Τ1ις 'Αεοοπο­
ρία; κατέστη μερικώς δυνατή, την Ο!1;")Τ, (~)ρα\', καΙ)' δσον πατά τήν διrίρ­
πειαν της ε;τεμβιίσει/ι; τη; ό στόχο; (ΤΣΛ_ΡΚΟ) εκαλύφΟη ύπο όμίχλης . Δι«
όρμητικiΊ; καΙ ι1υελλ(bδου; έφόδου τι( -τοώτα τμήματα ανηλ30ν επι T~APNO,
κατορftcι'Jσα\'τα μάλιστα νιΊ έδραιωn{ίΗnν ε;τ' ολίγον μόνον.
Το ί'ψωμα llλλα;ε Μ; χείρα;, ίωΙ τελικ/i);, ελλείψει ϋποστηοίϊεω; ιιτφ
τη; 'ΑεΡΟJτορία;, λιίγφ χαμηλη.; νεφώσεω.; καί περΙ (~;ραν 113ιΙ το T~.\ ΡΝΟ
(1νεκατελήφθη ύπο τών ΚΣ.
ii. την 1530 {~Jgay νέα ;τροσπάιtεια δια την άνακαnίληψιν τούτου, tu
συμμετοχή καΙ τη; •Αεροπορία;, ούδέν (Ιπέδωσεν .
ϊϊϊ. Τρίτη προσπάθεια τήν 180) δJραν τη συμμετοχή καΙ τi'Ί; 'Αεοοπο­
ρίας ουδεν άποτέλεσμα εφερε, καθ' δσον οί ΚΣ. είχον πλέον ενισχύπιι σοβα­
ρω; το ΤΣΑΡΝΟ.
ϊν. τ-ην νύκια τα Τμήματα μα; πιωέμειναν εγγύτατα τού ΤΣΛ. ΡΝΟ,
πλην δεχόμενα αλλεπαλλήλου; άντεπιθέσει; των K~ . εκ διαφόρων κατευθύν-

58
Ιστορικό αρχείο Ι.Γ.Π
δι 74 Ταξιαρχία .

'Αποσ.ολή:

Έ;ασφιίλισι; ύψ. ΜΛΡΙΑ (Μ . ~Ι~(4) ΠYl'l"()~ (Ν. ΟΙΟΙϊ) .


Ίπχιφι( ~JτιnεtLΚΙ) έ\·έΡΥΕια εν τη καΤΕυf) ιl\,ΙΤΕι ιι.2!) (1\1. HiiOH)! 18()fj
(Μ . H:I-J.I ()Ι Ι) ;τ{.)()ς καηίληψιν ίΊψ. 1ΗΟΙ ; και ε;ιίσκηι1Ι; Ισχυψϊς πιέσεως άπ;) ύψ .
lIil,. (Μ . !lίΙΙΗ) κατι, πΙ'. ΗΛΙΟΥ ΚΛΜΕΝΙΚ.

'ΕπίΠεσις Π(ιΙ\; ΚΓ.{τιίληψιν ύψ . ΠΙ') . IΙΛIΟΥ.


' Ε ιι" ή ι1\'τίδρασις του επι ΚΑΜΕΝΙΚ έχnροϋ ΕκημηnΌ (;1; ουχι
Ιπχυριι \1ιΙ ε,τι1)ΙΙΙJ 'Εη την καταληψιν τούτου, ιΙλλω; ή 7:) Ταξιαρχία ύπ ερβαί­
νουσα την κατεχομένην γραμμ,ιν νι, ένεργήσll ιiπό ύψ. IΧΟ6 και πΙ'. ΗΛιον
πρι); κατιiληψιν ΚΛΜΕΝΙΚ .

.ιΙια.ε-8-είσαι δvvdμεις:
- ι>27 Τ. Π . μετά όμάδος χειριστών ΜI1 ΑΖΟΥΚΛΣ καΙ όμιίδο;
Μηχανικοϋ, με ύΠΟ<ττllριξιv.
- 1.0'> Συντιiγματος Π . Π. καΙ Πυοοβολα ιχίω; Μ . Πυρoβoλικoiί .
-- "Ολμων r,8:\ Τ. Ι Ι
•Εξtλιξις tΠΙ;fειρήσεως:

ί. την 0303ΙΙΊ τμήματα τoiί ανω Τάγματο; έπιτεηέντα έκτοπίζουν


φυλώαον ΚΣ . έπΙ ΛΝΩΝΥΜΟΥ (Μ. 9480fl7) καΙ αρχονται της έκκα,Ίαρί,
σεω; α{'!του απο πλη{}υν ναρκών καΙ παγίδων ύπο 1'1'1 συνεχη πυοά αύτομά­
των κα Ι δλμων τού εχ{}ροϋ, βαλλόντων απο ύψ. 1806 καΙ περιοχης ΚΑ­
ΜΕΝΙΚ.

ί ί . την 0311ΠΟ είναι έτοιμη πρός έκτόξευσιν έπίl!εσις ι!πό ΑΝΩΝΥ·


Μθ Υ (1\1. fl4R097) πρι); ύψ. 1806. Ό έχηρός ιiντιληφl!εlς την έπικειμένην
επί3εσιν καΙ εί!f}υ.; ο\ς εληξεν ή .ημετέρα προπαρασκευ'η πυροβολικού εκτο·
ξεύει δραστικα πυοά άντιπροπαρασκευfj; επι της βάσεως έξορμήσεως (A~Ώ­
ΝΥΜΟΝ). Κα", την ι;)ραν αυτην τρείς προδόται ιiξ]κoΙ τοϋ Τάγματο; οί
'Ανη]γοΙ ΤΡΟΥΛΙΝΟΣ ΕΜΜ., ΣΚΟΥΡΛΣ ΔΗΜ., ΣΤΕΡΓιον Κ . έγκα­
ταλείπουν τας θέσεις των κcι l παρασύρουν εΙς φυγήν τα ετοιμα προς έξορμη­
σιν τμήματα.
ΟΙ δύο πρώτοι τών ανω ιiξ]κών ηύτομάλησαν εΙς ΑΛΒΑΝΙΑΝ ό τρίο
τος Ελιποτάκτησεν.
ίϊί. ,C Υπο των αξ]κών τού Τάγματος καταβάλλεται ποοσπαθεια συγκρα­
τήσεω; καΙ ανασυγκροτήσεως τών πανικοβληθέντων. Τίθενται επι κεφαλης
τών λδχων τούτων Ταγ]ρχαι.
ΆπΩ 031330 μετ" σοβαοάν δράσιν Άεροπορίας αναλαμβάνεται νέα
προσπάθεια καταλήψεως ύψ . 1806. Τινέ; τών άνδρών κατορ3 ά)νουν να ανέλ·
Ηουν επι 1806, άλλα άδυνατοϋν να κρατφ10ϋν επ~ αυτοϋ, λόγφ των καται­
γιστικών πυρών τοϋ έχl!ροiί ππό ΚΑΜΕΝΙΚ, ΓΚΟΛΙΟ καΙ ΣΤΕΝΟ
(1\1. 9>18122).

60
Ιστορικό αρχείο Ι.Γ.Π
τα συμπ εράσματα ταύτα εκο ινοπο ,ήlJ ησαν έγκα ίρω; ύπο τoiί λ' . Σ.~ .
κα] είς τΙΙς λοι π άς Μ . Μ ο νά δ ας.

36. ΙΥΜΠΕΡΑΙΜΑΤΑ

α) " Η πλήρης π ροπαοασκευή καΙ έκ τ ιί)ν π ροτέρω ν στενή συ νε ργασ ία


μεταξυ Π εζικού - Πυροβολικο ίί - Ά ε ρο πο ρ ί ας η καΙ άρ μ ιίτ(l)\' ι δ .του α ί'τ η
έπετεύχ Β η ( ύψ. 142" - ΤΣΑΡi'ι Ο) ""έδωσε σοβαρι"τατ α ""οτεί.έσματα με
έλαΧ,ίσ τα; θ υσ ία;.
β) τα συγκεντοωτ ικώ; χρησιμ ο;τοιη3έ\'τα :τυρα Υλεροπορ ί ι.ι; καΙ Π υ ­
ροβολικοϋ επί τω ν έχ3 ρικιον (jργαvι:)σεω v , καίτοι Λεν ε πέφερο ν ;Η!ρ<! έλαχί ­
στα ; κατα.σι·ροφ ΙΙ; τω ν ερ γ ω ν τούτων, εν το ύτοιτ, κ ατα μ αοτ υρίιι ; σιιλι.ηφΠ έ ν­
τω ν ΚΣ . , λόγφ το ϋ δη μιο υργο υμέ νου κα:ινο ίΊ κα] κo \'ιo ~ τoϋ έτύφλωσ r.ιν τα;
Ουρίδα; τώ ν πολυβολείω ν καί τα έντο; τω ν εργω\' ό:ι:}.ομ ηχ((\, ιί ματα ηΖρή·
σ τευσαν ά :τσλύτω.;, δ η μ ι ο υ ργή σαντα <Ατμόσφαιραν άπο ;τ\' ικτικήν κ ιιί Ιlφό ~HI'
το ν εί; τ() ποοσ ωπικ όν αυτών.
γ) Τ " πυ ρ α Π υ ρ) κο υ ,l" εδε ίχθ η σαν άν ίκανα να διανοίξο υν διαδ ρό ­
μο υ; ε Ι; ναρκοπέ δι α . "Ε νεκ ε ν τ ο ύτου αί δ ιο ι κ ήσε ι ; ή ναγκασθησ αν νι) ,1.,0·
φύγουν τα; φοασσομένα; ύ:τ ό ναρκο πεδίω ν κατευ Ούνσ ει; xnL νά Εφαρμδσο υ ν
είιρεί; ύ:τερκερω τ ικου; έλιγμού;.
δ) Κ ατα τ η ν εφαρμογην τω ν Σχεδ ί ων :τυ ρο; 11 υρ}κοϋ - ' .\ ερο :το ρ ία; , τι)
Ιπ ταμεν« dvroftev τώ ν στόχων άεροπλιί\'α δ ιέτ οεχον σοβαοόν πίνδυνον Εκ τών
βλη μά των π υ ρ] κο υ εΙ ; το ν αέ ρα . Δ ι α το ν λό γο ν το ϋτο ν, ιίφ' έ νΟ.; καl) ιε ρώ Ο η
ίί π ω; μη :τ ρο rr!1άλλετ αι τα ύτοχοά νω ; εί ; καί ό α υτο ; στόχο ; ί,:το το υ lfugJxo G
καΙ τίι ; ·.-\ ε ρο ,τ ορί α.;. ιίψ' ετέρου δέ κα ftωρίζοvτο ζώ ναι πτ ήσεω; τώ ν ιίερο·
:τλά \'ω ν «να/ Η!:\' έκ(ίστου σ τόχο υ , εΙ; τα ; όπ ο ία; ζώνα; υ.αμβά Υετο μέρ ι μνα
δ ,τ ω; μ tι δ ιέρχω\'τ αι αί τ ρο χιαί τω ν βαλλό"τω\' εΙ ; έτέρου.; στόχου; Αυροβόλω \·.
ε ) 'Αξία έπίσ η; Ιδ ι αιτέρα; μνεί α; εί να ι li άντε.τ ίθεσ ι; δ ια ;~ υρώ,'ι '1"
ε " ή ργ ησιι ', ' οι συ μ μοοϊ τα ι ε υιι υ; μ ετα τη ν καΤΙLλ ηψ ιν το υ ΙΙ Ρ ΟΦΗΤ ()Υ
Η ΛΙΑ -Κ .Η! ΕΝΙΚ την 9·8·49 και ητις δ ια τη; σφο δ ρό τ η τά; τ η ; 'l νάγκασε
τα ιilιέτερα τμήματα να έγκαταλείψωσ ι άμαχη τε Ι το ύψωμα τοϋτο.

37. ΙΥΗΕΧΙΙΙΙ ΠΡΟΙΠΑΘΕΙΩΗ

:\I έχρ ι τ η; εκδ ηλ(;'σεω; τ η; κυρία; κατα Γ])λ M~I OY έπ ισετ ικ η; έ"ΕΡ­
γεία; καί κατά τη ν διάρκειαν τών έπ ιχειοήσ εων Β ΙΤ Σ Ι, τό Α ' Σ . Στοατοϋ
συνέχισε τ ι); έ.τ ιθετικά~ το υ Ε\'εργε ί α; καθ ' δλο ν το μέτω πο ν Β . καΙ Ν .
Γ Ι'AλlλlOY.
Δια τ η ; Ι η; Μ ερ αρχί α; έV1iργησεν έπανε ιλημ μένα; Ισ χυρα; έ:τ ιD εηκά;
Ε\'εΡΥ, ία; προ; ΨΩΡΙΑΡ Ι ΚΑ. - Γ ΚΑΣ Ι (Ν . 1633).
.\ ιι' τη; ν ιι ι Μ εραρχία; το ιαύτα; προ; Ζ ε Ι'ΜΑ. Ν Λ Γ. ΧΡΙΣ ΤΟΦ Ο·
ΡΟ Ν ΙΙ Ρ . ΗλΙ ΑΧ ΚΑΜ ΕΝΙΚ .
Κ ατ ' αύτδν τ ο ν τρόπ ον ό έπ Ι το;; rPAM MOV εχθρ ο; οχι μόνον δεν
η δυ νή θη να άποσύΡ!1 ~υνάμει; εκ το;; ΓΡ λΜ Μ ον ύπ ερ Β ΙΤΣ Ι. &1.λ' επι
πλέο ν ύ.τέστη ετι π ερα ιτέρω φ{t ορά; εΙ; εμψυχο ,' καί αψυχ.ον ύλικό \' ~

62
Ιστορικό αρχείο Ι.Γ.Π
'Εποχή του ετους Λ ϋγουσ τος . Τά ενΕjJγ{lσαν τα τμήματα , πλην των ι'ί,'ω
δ υσχερειών, δεν ά \,τιμπ(;)π ισαν κα Ι το ιαύτα; και ρ ικ(ον συ νΩηκων.
Ε ίς Τl}\' κα 8 0(lι σ Ο είσαν <1); ίί\'ω AEQLOlt}v :τειιιλαμβάνετα ι ό ε ίσε(lχόμε·
νο; εκ Γ ΙΟΥΙ 'Κ Ο Σ Α ΑΒΙ Α Σ cJOELl'O; ίιγκο; Βλ Ι ':\ΟΥ Σ , ,ίπο το ;; όποιου
δι':' τ η; διαβασεω; ΠΙ Σ Ο Δ Ε Ι'Ι Ο Υ εκτείνεται με γε νικην κατεύθυνσιν άπο
Βορρ,ί "ρο; Νότον το κυρίως ΒΙΤΣΙ η ΒΕΡΝΟΝ (Β ΙΓ ΛΑ -ΛΟΥΝ­
ΤΣΑ (Ν . bQβ ί)-ΔΕΡ ΒJ<:Ν - ΚΟΥ Λ ΚΟΥΘΟ Υ Ρ Ι λ - ίιψ . 1685-ΠΛΑ ΊΎ
- Κ Ο Υ ΛΑ - Γ ΚΛΑΒΑΤΛ - κοουφή Β ΙΤ Σ Ι (Ν. 575;') - Π Ρ ΕΚ Ο·
ΙΙΑΝ Α --c-: Β Ε Ρ I1 Ι ΣΊΆ μέχρ ι'; αυχένο; ΚΛ Ι.;Ι Σ Ο ΥΡ ΑΣ δ ι' ου ένοϋ τα ι με
TO ~ ύρε ινο ν ίιγκον ΣΙ ΝΙΑΤΣΙΚ ΟΥ.
'εκ τη; κυρ ί α; ταύτη; κορ υφογραμμ η; ΒΑ ΡΝΟΥΝΊΌΣ -ΒΕΡΝΟ Υ
εκσ πιϊ)\'τα ι :
α) ' Εκ το;; "ρει νο;; χι;μ βου Κ Ν Ο' Ι' Τ Σ ΑΤ λ Σ .(Ν. 4872) ή κο ρυφο '
γραμμΙI Μ Π Ε Λ Α Α ΒΟΛΑ (Ν 4473) - ΜΑΙΙ - Π Ρ Ε Β Ο Λ (Ν. 4167) -
Μ Ι ΣΟΔΑ ΓΙΣΤΑ - :'Ι Α ΥΡ Η ΡΑΧ Η - ΒΑΡΜ ΙΙΑ - α ύχην ΚΡΥΣΤΑΛ·
ΛΟ Π ΗΙ Ί ΙΣ . καΙ εκεΗΙΕν :
- καΙ άφ ' ένο; π ρο; Σ ΜΑΡΛΕ Σ Ι (Ν. 2945) - Τ Α Λ ΙΚ -Τ Ρ ΕΣΤΕ ­
ΝΙΚ (Ν. 2549) -ΑΛ Ε ΒΙΤΣΑ προ; ΓΡΑΜΜ ΟΝ .
- άφ' έτέρου άνοτολ ικώτερο« προ; ';Ρ Ε ινον συγκρότημα Μ Α ΛΙ l\I Α Δ Ι
-ΡΑ l\I ΙΙ Α1Ί Ν Α - Μ Ι1 0ΥΤ ΣΙ - ΒΟ ΥΤΣΙ -ΟΡΛΟ ΒΟ .
β) 'J<:. το;; ύρεινοίί ΒΙΓΛΛ ΛΟΥΤΣΑ το .Ιντ έρεισμα ίιψ. 1919 (Ν .
4866) - ίιψ. 1807 - ΤΣΟ Υ Κ Α - ΛΕΣΙΤ Σ - Μ IΙΑΡΟ - ΓIAl\IATA .
γ) 'ε κ τοϋ ί,ρεινο;; κόμβου Π Λ Α '1Ύ (Ν . 55;'9) το ,ίντέρ εισ μα Κ ΡΕ­
ΣΤΟΜΠ ΡΕ Ι Α - ΓΚ Λ Α Β ΑΤΑ - ΡΟΤΟ (Ν . 47 ;,β).
δ) 'Εκ τη; κυρία; κορυφης Β ΙΤΣΙ το άΥτέρεισμα ΜΑΝΚΟΒΕΤΣ -
Κ ΑΜΙ Ν Ο - l\I Λ Ν ΙΤ Ο Ρ Ε Τ Σ - Π ΡΑΣΕ ΚΑ - ΙΙ λΙ1 Λ ΣΚ Ο Β Ο (Ν . 44;' 1)
εύρ ισκό με\'ον ύ πο την κατοχή » τών .η μετέ ρω ν. <ι Α παντά τά λοιπά άντερεί ·
σματα, εύρ ίσ.κoντcιι ύ;το την κατοχήν το ϋ εχθ ρού.

Mεταξiι τώ ν άναφερ{}ε ισων κο ρυφογραμμών καΙ άντειρίδων ρέουν δ ιά·


φοροι ποταμο ί, των δποίων ό σ ημαντικώτερο; εΙνα ι ό ανω κλάδος του
ΛΛΙΑ ΚΜΟΝΟΣ ποτ . (Μ ΙΙ ΕΛΙΤΣΑ) πη γάζων άπο τ ΙI" ΠΕ ριοχην ΙΙ Ι Σ Ο ·
ΔΕΡ ΙΟΥ καΙ διαχω ρίζων τον δγκο ν το;; κυρίως ΒΙΤΣ Ι ,ί π ο την κορυφο'
γραμμην ΜΙΣΟΛ ΑΠ ΣΤ Α - ~Ι ΠOYTΣI - Ρ Α :'I Ι1 ΑΊΊ Ν Α .
ΕΙ; το υ; δυτ ικού; πρόποδας το ;; ΒΑΡΝΟΥΝΤΟΣ εΚΤΕίνονται αl Λ ί­
μνα ι τώ ν Π Ρ ΕΣΠ Ω Ν καΙ πέραν τούτω ν τα ορη το υ ΠΥ ΞΟ Υ εκτεινόμενα
μέχρ ι; Ι Β ΑΝ.

40. Στρατιωτική άξία Toίi έδάφους - lωrικόν έδαφoc;.

Σv vάΥεται εκ τών ά \'ιοτέρω δη , το είΊ αφο; π~oσφέρεται δ ια την


κατά βαθο; κλιμ ώωισιν τη; αμύν ης τοϋ έχ{}ρου ε:τι δ ι αδοχικών τοπο δ εσ ιώ ν ,
ώς εί να ι αί:

64
Ιστορικό αρχείο Ι.Γ.Π
ΕΙ.ΡΟΣ

44. A'άΤ"ξιt; - Aύναμιt; - A'άρθρωσιt;.


~ Η διιίΤl1ζΙζ, ή δύναμ ι; κα] ή ί)ι(ίρί)ρωσις τού είς ΒΙΤΣΙ έχθροϋ π«­
ρ()υσι{ίζετο ώ; άκολού {}ως :
ΓΕΝ. ΑΡΧΗΓΕΙΟΝ : Δ)της ΙΌύσιας-ΙI.Ε. Mπαρτζ,,~ltας
Σ.Δ . ΛΟΚΜΑ (Ν. -I(~;Ιί) . 2 :">()
Χ ΜειιαιιχΙα : Το μπολίδη; - Νίκος
Σ .Δ . ΣΤΑΥΡΟΣ (Ν . -ΙΗ71). IIΚI
1-1 Ταξιαρχία : Σοφιανό; - Όδυσσέας
ΣΑ ΜΠΕΛΛΑ ΒΟΔΑ (Ν . -167:,). >;0
ω;ο Τ,ίγμα : Έρμης - Στρατης
Σ .Δ. ΒΑΡΤΣΙ<:ΜΛ (-ΙΗίί) . 21ίΟ
ΗOl Τάγμα : Γρίβας - Ναούμ
Σ .Δ.ΒIlΆΑ-ΛΟΥΝΤΙΑ (Ν . 4!IΙί7) 220
iiR!J Τ,ίγμα : Νταλιανη; Μήτσο;
Σ.Δ. ΠΛΑΚΑ ΝΥΚΤΟΣ (Ν. 4f172) 240
Τάγμα Μσεως
: Σ.Δ . ΒΙΙΆΑ (Ν. 4Rfi!J) . 200
Λόχος ΕΠΟΝ : (Ν. ,,278). -1:,
Λόχο; Κυνηγών : Βαγγέλη; (Ν . ω Π,). :1:',
102 Ταξιαρχία : Κίσσαβος
Σ .Δ. ΤΣΟΥΚ Α (Ν . 4:,5-1) . :,0
10\' Τάγμα : Μαύρο;
Σ.Δ. Λ ΕΣΙΤΣ (Ν. 4'1(2) . 20Ο
20\' Τάγμα : Άργ ύρη;
Σ.Δ. ύψ . 1807 (Ν. -ΙΗ(7) . 2:,()
ΧΙ ΜειιαιιχΙα : Βαγενά« Βασίλειος
Σ.Δ . (Ν. 41ii!J). 100
18 Ταξιαρχία : Π ρίκο; Μάκης
Σ.Δ. ύψ . 111-1 (Ν. r,Oiifl). 80
425 Τάγμα : Φωκάς Βασίλη;
Σ .Δ . ΓΚΛΑΒΑΊΆ (Ν. r,O:,iJ. 180
-126 Τάγμα : Πέτσο; - Μιχάλης
Σ .Δ. ΠΛΑ ΊΎ (Ν. 64:,!J). 2:10
427 Ταγμα : Γιάννο.; - Γεωργόπουλο;
Σ .Δ. ύψ. 1685 (Ν. :,2ΗI). 250
Διλοχία Γαοέφη : Σ .Δ . ΠΟΛΕΝΑΤΑ (Ν. 48(0) . 1 ΙΟ
nΙΩ Τ(Ιγμη δέσεως : Π απαγιαννόπουλο; - Φωτεινό;
Σ.Δ. ύψ . 1083 (Ν. 42:',7). 220
10'1 Ταξιαρχία : 'Αχιλλέας - Βύζω;
Σ .Δ . ΜΕΣΚΙΝΑ (Ν . 115:12). 100
10ν Τάγμα : Άδάμο;
Σ Δ . ΒΟΥΤΣΙ (Ν. 37Μ). 200

66
Ιστορικό αρχείο Ι.Γ.Π
Πολενάτα {,ψ. 1685-Πλατv-κοσλα-Ρ6το : 3 Τάγματα, 12
όρειβ . πυροβολα, 4 ΠΕδ",ά , 10 άντιαρματικα (δύναμ ις 1250 ).
Γιαμάτα-Μπάιιο-Δέσ ..ς-Τσοσ"4: 3 Τάγμ ατα , 6 Όρειβ. πυοσ ­
βόλα , 6 άντιαρματικα (δύ ναμις 1Ο2Ό)
Μάλι Μάδι - ΦιιαΥ"οβΙτσα- 'ΑΥ . •AQoavdato, - Κωστενέτσι : 3
Τ άγματα , 8 όρ ειβ: πυ ροβόλα, 3 πεδ ινά , 6 άντια ρματικα (δύναμις 1250 ).
Έφ ΕδΡΕ ί α ι
ΚιιουσταλλΟΠ'lΥήν-Μάλι Μάδι : 105 Τα;ιαρ;ιΙα (δύναμι; 640).
Βάιιμπα-τυιινοβον: Τα;ιαρ;ιΙα Σχολη; Ά ξ]κών ( δ ύναμ ις 510) .
γ) Αί όργανωσ ε ι; συνίσταντο εΙ; πλείστα σημεία στηρίγματα; επί δε­
σποζόντ ων καΙ επ ικαίρων θέσεων καΙ ύ;τoχρεωτικ('ίJν διαβάσεων , ΠΕριλαμβά·
νοντα χαρακ<ί\ματα όρ 3 ίου άνδρό; εν ΕΧ",(ΙQΟει ι γεν ιχώ.; πολιιβολεία καΙ σκέ­
π αστοα ;rολλάκι..; κεκαλυμμένα εκ 10 κα] :τΜον σι:ι οl7l\, έκ χο ρμ(ίJ V δένδρων
καΙ παχέο; στοώματο; χώματο;, ναρκοπέδ ια , καΙ πολ/υ τούτ ων περι ελάμβαναν
καΙ συρματοπλέγματα.
Α Ι όΡΥανι:lσεις αδτα ι έξετεί\'ονιο εί; μ έγα βά Βο; μέχρι τ ης κο ρυφο ·
γραμ μη; K O P~l l1 ET Σ Ι - ΒΑΡΜl1Α - ΜΑ ΥΡΗ ΡΑΧΗ - Μ Ι ΣΟ Δ Α '
ΓΙΣΤΑ-ΠΡΕΒΟ.\-)lλΖΙ -)IΠΟΤΣΑΡΑ, ώ; καΙ επι χερσονήσο υ l1Y·
ΞΟ Υ χαί ε ίς [.ην εϊσοδον ταύτη;.

Ή <;ιο ρ ι κη διάτα;ι; επ ι πλ έον, επι τη; κυρ ί ας κορυφογ ρ α μ μ ης ΒΙΤ Σ Ι ­


Κ ΟΥΛΚ ΟΥθ ΟΥ ΡΙΑ , παρουσίαζε μ ίαν σφήνα την δποίαν δεν κατώρΟωσαν
αί έ3νικαί δυνάμεις κατά το παρελΟ ον να χαταJ,άβoυν . Ε ίναι τά σημεία στη­
ρίγματο; Κ Ο ΥΛΑ-Π Λ Α Τ Υ ύψ . 1658.
Fι) Σχεηκω ; με τά δ ιατιfliμενα ύ:τό το υ έχ8ροίι μέσα, δέν ητα ;τλήρω;
γνω στή 1} (ίφ 3 0νία τών πυρομαχικών πάσ ης φύσεω; καΙ lδίQ πυροβολικοϋ κα]
δλμων καΙ ιί άφ30νί α τού ό πλ ισ μού. Αί άνευ ρ ε Η εί σ αι άποΗ ηκα ι καΙ ποσ ά ­
τητε; μαρτυρoi'ίσι ενα εκ ιώ ν παραγόντων , έπ Ι τού δπο ίου έσ τήριζε ηις ελπί ­
δα; επι του άπορ3ήτου του ΒΙΤ Σ Ι ή ΚΣ ;]ΥΕσία.
ε) "Όσον (ίφοw τό ήλικόν τσΌ έχΗρο υ, το ϋτο δεν εύρίσκετσ εις δ ση'
μείον πτώσεω ; ά"Εμέ"ΕΤΟ, ,αν ληφ{} ή ύπ' δψ ιν ή πραβληΟΕίσα ΠΕίσμων
&ντ ίσ τασις καΙ η κατά βάΟο; «μυνα τούτου.
Β εβα ί ω; αί άποτυχίαι τούτου ΕΙ; Π Ε Λ ΟΠ ΟΝΝΙΙ Σ ΟΝ , ΦΛΩΡ ΙΝΑ Ν
κλπ ., ή άδυναμί α εν ισ;ιύσ Εω; δι α στρατολογία; τω ν ~Ioνάδων του καΙ ή
χρησι μο;rο ίηοι; τραυμ ατ ι ών καΙ άνδρών ύπηΡ Εοι ων καΙ σχημπηομu)\' προ;
σ~μπλήρωσιν τω ν κενών εΙ; τα; μαχί μου; ~[o νάδα;ι ε ίχον μειώσυ το ή 8ικόν
Εν τ ιν ι βn 3 μφ κ(l1 η)ν σ υνοχήν τω ν τμημάτων . ουχί δμω; μέχρι το ιούτου
σημείου, ιj)στε τοϋτο νά flεωρηται κακόν.
" Η διατή οη σι; τοϋ ήflι.κοϋ των εί; Ικανο;το ι.ητικΟν επίπεδον όφε ίλετα ι.
εΙ; τ/ν παροχήν άφ 8όνων πολεμ ικών μέσων . εΙ; την βελτίωσιν των συνδη­
κιίι ν διατροφ η; καί εΙ; τήν σ υστηματικήν ποοπαγανδαν.

68
Ιστορικό αρχείο Ι.Γ.Π
31 Ταξ ιαρχία » Συν] ρχη ; Φρον .. σ..}ς 'AoIJoav.
32 » » » Τσ ..σεκλής 'Αν,ών.
33 » » » Δασκαλόπουλος Ίωάν.
ΧΥ Μεραρχία » 'Υποσ τί γο; ΓερακΙνης Χρήσ,ος
41\ Ta;LaglL fι ΑΙ τ,]; Συ\'] ρχη; Κοντόπουλος 'Ηρακλής
61 » » » ~παλλαντας ΓεώρΥ.
73 » »» Καροφυλλάκης ΓεώρΥ.
12 Κ Σ. Π . Ι Ύπο
~εσσηνόπoυλoν Φ.
14 Τ άγμα Έ,1ν . J Τα ξίαρχον
3 1, 32 , εε , 84, 88 Τάγματα ΈΟ " οφρου ρ,ί;
ΙΙ Ι Μερ )χία Κ ]μ!ί", Δ ] τ,,; Ύπο σ] γο; Καλλ/νσκης 'Α νδ ρ .
1 Ταξlχία » » Άντ lχη; Παπαδα,ος Χρ.
2 » » » Συ ν Ιχη ; Ρουσσος ΓεώΡΥιος
ΠΥΡΟΒΟλlΚΟΜ

- 102, 104, 107 , 101 ( μείο ν ~I o ί ρ α) Σ υ ψιι ΙΙ . ΙΙ υ ρ .


-11\1, 11\2, 11\3 [μείον ΙΙ υ ρ! χί ιι) ~ I. ~ I. II.
- 1-12, 143, 144, 146, I-1Β Μ . Ο .ΙΙ .
ΤΕΘΩΡΑΚΙΣΜΕΜΑ

- Il Σ . ~Αναγνωοίσεακ.
-- Ι Χ Σ . 'Αναγνωρίσεω; (μείον " Ιλη καί οω,αμο; ' .\ρμιίτιοl·) .
- ΧΙ · Ι λη ' Α ρμιίτων .

ΜΗΧΑΜΙΚΟΜ

- 701, 704, 707, 713, 716, 719 λόχο ι Μ ηχανικοίί .

ΑΙΑΒΙΒΑΣΕΙΣ

- 489, 493, -1!J4, -196, 497, 498 Ταγματα Δ ι αβ ιβάσ εων,

ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ

Δ ) τη; Ύποπτέραρχο; Κ Ε Λ Α ·Ι ·Δ Ι-Ι Σ.


- 331\, 336,337 1Ι1 0ί ρα ι Δ,,;,ξεω; Σ ΙΙΙΤΣ (Σύνολο ν '.\ ε ροπλ"\'ων54) . .
- 345 ,3 ~6,34 7 Σμ l\νη "Λ ναγνω ρ ίσεω; ΧΑΡΒλ Τ (Σ υν. &ερ . - 12) .
- 355 Μοί ρα Μ εταφο ρώ ν Ντακότ α ('Αεροπλ,i να 11),
- Σ μηνο; Συνεργασία; Π υρ) κοίί ( » 10).
» Βομβαρδ ιστικών ΝΤ Α ΚΟΤΑ ( » 3).
- lΙl εταφορ ικα 'Α Εροπλάνα (» !1).
- Σ μή νο; Φ ωτογ υ ωριών ( ~3) .

ΤΡΟΠΟΙ ΕΜΕΡΓΕΙΑΣ ιΈλ'Υμ';';ι.

47 . Δ ια τόν εφαρμοσflησόμεvοv τοά πον ενεργε ί ας έγέ νε;ο . σο βαρωτ :-ίτη με­
λέτη ύφ~ δλης της ίεραρχία;. Αί συμ μαχικά] άποστολα] έτ ηροϋντο Ε\'.iμερο ι.
α) 8 (1 {}10 δυνατόν νΔ συντριβή καΙ να ά :τοκοπU ό έχλ ρό.; , .ίν ίίχι εξ
όλοκλήρου, άσφ αλώς ο μ ως κατα μέγα μέ ρος, εαν δ ι α ραγδα ίας ά νατροπη; τώ ν

70
Ιστορικό αρχείο Ι.Γ.Π
εδάφους τού δπο ίου ή παο αβ ίασ ι; δέν 1JTO έπ ι τε τοαμμ έν η κα] 6ά έδυ σ>:εQ α ί ­
νε το δ ια τ~ν ύπο στή ρι ξιν τη ς επι {} έσεω ς κα] ή φ ιλί α "Α ερ οπ ο ρί α καΙ το φί­
λ ιο ν l1 υ ρ]κ ό v, ενιΤ) ό εχθρό ς {} α είχεν fισφ αλ ισ μέvα τα οργανα πυ ρό; του επι
τού ' Α λβ αν. εδά φους :τ ρός τό όποίο ν ή έ:τ ί 8 εσ ι ; δέv ήδύνα το να κατ ευ{}υ ν {}η.
τ ην επ[ {}εσι ν έν τη κατευ 3ύ νσ ε ι ταύτη ύπε στ ήρ ιξα ν μετ ά μεγ άλη ς έπι ­
μονή ; αί συ μμ αχικ ά] στ ο ατι ωτυω ί άποστ ολαί, ίδί ςt ή β ρεττα νι κη τοια ύτη .
'Ε πέμενον Ιδια ιτέοω; είς την λύσ ιν ταύτην κα] την EflH:Jgouv ώ; την πλέον
ένδεδειγμέ,'ην. ' Α πο Έλλην ικη ; πλευρά; τόσο,' εις την Μ ικτην " Επ ιτοοπηνΕ π ι­
χειοή σεων, δ σον καΙ δτ αν οί στρ ατη γοί ΤΙΕΝΚΙΣ και ταξίαρχο ; Π ΟΕΤ
συνεζήτησαν το θέμα τούτο μετά τοϋ Ύπαρχηγο;; Γ . Ε.Σ . , ή λύσ ις α δτη, μολο­
νότ ι Δρι~όδoξo;, ά;τεκρούσθ η, δ ιότι ή δια τη; λύσεω; τα ύτ η; προτε ινομ ένη
ενέργεια δι (ι του; άνωτέρ ω έκτιι9εμένο υς λόγους 19it παρε ίχε ε Ις τον έχ Ορον
τήν είικαι ρί αν να άν τ ιδράση καταλλήλως, λόγφ τού χρονίζον το; άγωνος , εΙ; ον
1C) ιI περι έπι πτε μ ί α τοι αύτη προσπάΒ ειά μ α;, κα{}" η ν θα είμ ε 8α ύ ποχρε ωμ έ­
νο ι να άπο δυθώμεν ε ίς δ ι αδο χικά; κατ ά βά 19 0ς έν εργε ίας κατά μι{ίς τοπο­
θε σίατ πυκνώ; κατ εχο μένη τ, ανευ δ ιακένω ν καΙ με με ιονεκ τ ικ ήν ύποσ τήρ ιξιν,
ώ; ανω τέρω εκτί{} ετα ι.
γ) Ύ πο της Έλληνικ η; πλε υ ράς ί' ,τεσ τ ηρ ίΧl~ η μί α τρ ίτη λύσις ητι ς
« πέ μενεν: ή διάσ πασι ς τη ς Ιχθρ ικ η; τοπο θ εσία ; εΙς το Κέντ ρον δι αΙφνι'
δ ιασ τ ική; νυκτερ ινη ; καταλή ψεω ; ΜΠΑΙ' Ο - Λ Ε Σ Ι 'Ι' Σ - ΤΣ ΟΥΚΑ και
αμεσο ; έκμετάλλευσις έκεί8 εν :τρος BA P ~ I Π A N - ΚΡ ΟΥΣΤΑΛΛΟΠΗ·
ΓΗΝ καΙ προς I1ΡΕΒ ΟΛ - Λ ΑΙΜ Ο:-Ι, χωρι; να παύση καΙ ή π ί εσ ις έξ
Ι ΕΡΟΙΙΗΓΗΣ - ΣΜ ΑΡΔ ΕΣΙ προ; ,ιπαγό ρευσ ιν δ ιαφυγης τω ν ΚΣ προ;
ΑΛΒ Α ΝΙΑΝ.
τα πλεονεκτήμ ατα της λύσεως ταύτη ; παρουσιάζοντο πολλrί. " Εδ αφοτ
βατόν .iικόλως εΙς πεζ ικόν , εΙς δε τα; βαθε ία; του γραμμας και εΙς τροχόν.
Μ ετο ίω; δασωμένον, επ ιτρέπον άνάπτυξιν επ ιΠετ ικης διατάξεως. Κ λίσεις μέ­
τριαι καΙ κατάλληλοι δ ια έκτο; όδεύσεων κί ν ησ ιν άρ μάτω ν. 'Γ ό εδαφος τών
εκατέρω {lεν της κατευθύνσεωτ έχθρικων ,ιηισ τάσεων Π ΟΛ Ε Ν ΑΤΑ (Ν . i>(62)
- ύψ. 1 68i) -~InAP O -rI AM A'I'A προσ πελάσιμον εΙς αρματα.
'Λμυντικη διάταξις το;; έχθ ροϋ και Ι>ργ"νωσ ις έδάφο υς εΙς περιοχην
~IIIA PO-ΛEΣITΣ -TΣOYKA &ραιά, δυναμένη ευχερω; να καταβληilίj .
'Αφ' Ετέρο υ ή λύσ ις αϋτη παρουσιάζετο πολύ τολμη ρό καΙ παρακεκιν­
δυνευμέ νη, δ ιότι διεγράφετο μία κυ ρ ία επι θετικη προσπάθεια μεγάλου βά·
θο υ; μέ τα πλευρά Ικτε()ε ιμέ\,α εlς τα Ισχυρότερα αμυντικα συγκροτήματα
ΜΠΟΥΤΣΙ (&ρ ιστερα) και Β ΑΙ' Ν ΟΥΣ δεξίιί.
" Ε αν συνεπώς ήκολουΗ είτο ή κατεύ θυνσ ις α υτη κατα κλασσ υων επι8ε­
τικόν τρόπο ν, τα άποτελέσματα Η (ι ήσαν βραδύτατα καΙ αμφίβολα. οι Εποεπε
συνεπώς να εφαρμσσft ίi κατι τό άσ ύνηΟεζ καί το πολύ αΙφν ιδιαστ ικόν . τολ­
μηοον καί ταχυ δ ι ίι Τ1)ν κατεύ8 υνσιν ταύτη ν .
Δ ιι! τούτο εγένετο δεκτόν δτ ι ή λύσ ις αϋτη 8 α ήτα έ,·δι: δε ιγμένη (ο;
συγΚΕ\'τρουσα τα περ ισσότερ α πλεΟΥΕκτή ματα , ύπο ηΊν lJQον δμως δη 6d

72
Ιστορικό αρχείο Ι.Γ.Π
ΠΡΟΘΕΣΙΣ
α) Πeό θεα {ί 'μ ο υ .11'Q& σπω; δ ι ό 'ι"οlμηρας ΜαΙ αlφ1'"dιαοnwης dι ειοd ναεωs
μέ )(Ve'Q~ n e oon d (J.EIOY έπ ί της κα τειι8-ιί"α εωs- ΒΙΤΣΙ (νψοδ. 2128)-ΛΕ ·
ΣΙΤΣ (~ψoJ. 1 827)-A~xlι ' ΠΡΕΒΟΔ (Ν . 4167), κατ α1άβω ταχ έω; δ,'
lα χ ve ων διι" άμ εων n}" π ε ρι οχή" ΜΠΑΡΟ-ΔΕ2ΙΤΣ-ΤΖΟΥΚΑ.
Μέ €Π{X εY TΡ O " τή,. πεeιοχη't' TOIί ,l, '1 '" "ά ώ1'h7o ω loxved) δ u",άμεις πρ ός ΠΡΕ·
BOΛ-ΛAllι10N ΠΡΕΖΠΩΝ κο; προς ΒΑΡΜΠΑΝ, ϊ" α ιi.πOHόψω τάς ddov$
dι αφvrii$ τον όγκ ου τ ω" ΚΙ . δ υ "άμε ω" πρ ος ΑΛΒλΝΙΑΝ .
Έti ov'VeXE{~ δι ό προαβοlώ ... πα"ταχόiJoε" , "ά αυΥτρΙψω τ ο" lχ{}ρ ό ....
Δεvτεeε ~οvοαι προσ πάθειαι :
Kve {~ έ" 'l"fί ΚιJ.τευθιί"αEΙ ΙΕΡΟΠΗΓΗ -ΚΡΟΥΙΤ4ΛΑΟΠΗΓΗ , προς ά π ο ­
:ΗοπηΥ της &'ertIfl [ ar ΚΡΟΥΙΤΑΑΑΟΠΗΓΗΣκαί εΙ δυ-νατό" τώ" ήμιovικώ"
μέχρι Maxe _ ΠΡΕΣΠΩ Ηα ί <in a yde eVOIY διαφνYiί$ το ν έXθ(! o iΊ εΙς ΑΑ­
ΒΑΝΙΑΝ .
ΟΕ" τfj HOT eVt'MnOea ΚΑΤΩ ΚΛΕΙΝΑΙ -Δα ιμ ό ς ΠΡΕ:ΣΠΩΝ πρ ό ς ιΙπει 1 ή"
τον ιΙρι στεροίί της έx iί ρ "ιης δια τάξεω ς.
Έφ ~ dΙ 0 κ 1 ήρ ον τοϊ; 10 ιπ οϊ; μεr ώπoυ πρό ς ά γ κ Ισ τ ρ ωσ ι" Ιχθρ ι )( ώ'ν δν" άμεωγ .
β) Δ ια σΙWΤ01'ια μi νης έ" χρό"φ ίοχυρας έπ ι θ-έ σ εως ε Ις Β . ΓΡΑΜΜΟΝ IJ.a
άπαγορενσω μεταφο ρα ν i X{JeIxtm δv'Vάμ εων ιΙπό ΓΡΑΜΜΟΝ ε Ις ΒΙΤΣ1 η
άντιθέτως κα ί θα κ αταΙάβω τή ... πε ρ ι οχή" ΨΩΡ1ΑΡΙΚΑ-Α νχη ... ΣΓΚΟΥΡΟ .
~Eπl τοϊ; 10ιπ οϊ; μετώπον ΓΡΑΜΜΟΥ , ιΙπασ χό 1 η σ ι ς )(α Ι ιΙ γ κ Ισ τ ρ ωσ ι ς τοϊ;
έχθρού δια τοπικώ ν επ ιθετικ ών ενεργ ει ών κ αΙ έκμετά11 ενσιι; παρονσιασθη­
σομέ"ω ... ενκαιρι ών.
γ) Συ"τήρη σις της άρξαμένης ε κ κ α iίαρlσ ε ως τ ών μετ όπι α {Jε-ν, έξ ο νδε τέ ρωσ ι ς
τώΥ ΚΣ . &ρ γα "ώσ εω ... κα Ι Jδρ::ι.lω α ι ς τής ιΙοφα1 ε ίας τώ" ζω rικώ'V χώΡωΥ χα'
ΙΡΥωΥ (ιIε ρo δ ρόμ ι α- ά π oiίηκ αι lφoδίωv -δ ίκ τν oν ovyxot 't' ωYt ιO)l) .
δ) ~Aπαγ ό ρεν σ ις διαφν γij ι; ΚΣ. δ""άμεω ... όπό ΒΙΤΣ1 καΙ ΓΡΑΜΜΟΝ πρός
τό έσωτε ρ ι κό ... η εΙς lίλ λ ας παρα μ εθ ο ρίο νς περ ιοχά ι; .

Μ ΕΘΟ Α ΟΣ

α) ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑ Τ ΑΞΙΙ

Δι ά ηΙι; Ιπ ι χ ειρ ή σε ι ι; Β1ΤΣ1 : Τ ό Β ' . Σ . I rearoii.


Διά τάςο έπι χειρή σ ειι; ΓΡΑΜΜΟΥ : Τ ό Α ' . Σ . Στρατο ν.
"Όρι α ζω"ών lνεργ ε Ιαςο : Έλλη-ν οαλβαηκή με{}όριος εΙςο (Ν . 2 4 0 4 66) - ΚΟ ·
ΚΟΡΕΜΜΑ - ΟΙΝΟΗ - ΜΕΣΟΠΟΤΑΜΙΑ - ΜΑΝΙΑΚΟΙ-ΑΡΓΟΣ ΟΡΕ ·
ΣΤΙΚΟΝ-ΑΔΙΑΚΜΩΝ (απ αντα ε Ι, Β ·. Σ .Σ . π11ι . ΑΡΓΟΥΣ εΙ, Α· .).

6) ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΔΥΝΑΜΕΩΝ
;, Ε Ις ΒΌ Ι. Στρατού.

- M Ee ae x1at 11, ΙΧ , Χ , ΧΙ (μείο'll Toξ taex l a)


-1 κ α Ι 11 Ταξι αρχίαι Καταδ eομ ώ1' ( 5 Mo ieat)
- 12 Ε . Σ . Π .
- 3 1, 84, 32, 83, 88, Τ . Ε .
- 102 , 104, 107, Σ. Π . Π., Μοiρα 101 Σ. Π . π .
- 151, 152 , 153 Μ . Μ . Π . μείον Πυροβολαρχία.
- Μ .Ο .Π . 11 , 1Χ, Χ, ΧΙ , ΧΥ Μερ α eχι ων .
- 11 Σύ" ταΎμ α ~ Α"αΥνωρ Ιαεως (μ είο" "Ί 1 η) .
- 1Χ ΣύΥ ταγμα ~ Avayt'we l oEwt; (μ ε ίfΠ "'11'1 )( α Ι Ούλ. " Α ρμ . ) .
- ΧΙ "'11'1 •Αρμάτων .
- 71 3 κα Ι 7 19 Λ όχοι Μηχανιχ ον n1io't' τών Μερ αρχι ακ ών.

ί4
Ιστορικό αρχείο Ι.Γ.Π
Τοπικ αϊ ljtlf}joetS' έ φ 5 δλοκλήρου του λοιποϋ μετώπου nedS' αγκίστeωσιν
τοϋ 'xiJeoii.
'Έναρξις Ιπιθέσεως (ήμέeα Η), καθοeισf}ήσεται μεταγενεστέρως καϊ δι
5

εΙδικης διαταγής.
ί ί. Προ τής Ιπιθέσεως, έκκαθάeισις τών μετόπισθεν, Ιξουδετieωσις τών
ΚΣ. &ργανώσεων "al Ιμπέδ ω σ ι ς τής ασφαλείας Ιν αύτοίς.

6> Α ' Σ . ΙΤΡΑ ΤΟΥ


ί Να ένεeγήσn Ισχυραν Ιπlθεσιν εΙς Β . ΓΡΑΜΜΟΝ, την Η-5 ήμέeα'V,
έπι σκοπφ Ηπως καταλάβπ το" alJxi'Va ΣΓΚΟΥΡΟ και τή ... α'Vατολικώς
τώ'V ποταμώ ... ΑΑΙΑΚΜΟΝΟ2 καί ΣΑΡΑΝΤΑΠΟΡΟΥ περιοχην (ΨΩ ­
ΡΙΑΡΙΚΑ-ΠΑΠΟΥ ΑΗ-ΤΣΑΡΝΟ-ΤΣΑΓΚΟ-ΚΑΡΑΟΥΑΙ) κα' απα ·
yoeevoy τη ... μεταφορο. ... εχθeικώ'ν δv'Vάμεω'ν απο ΓΡΑΜΜΟΝ εΙς ΒΙΤΣΙ
η καί α'ντιστρόφως.
2vYXeoyol δεvτερεvουσαι επι{}ετικαι προσπά{}ειαι εφ " δλοκλήρου τον λοι·
ποϋ μετώπου ΓΡΑΜΜΟΥ, με σκοπο'ν τή'ν αγκlστρωσι'V τών δΙΙ'νάμεων τοϋ
lx{}eoii και Ικμετάλλευσι... πάσης παeοvσιασl1ησομέvης εύκαιelας. Νά Ιπι­
διωχf}ίj ή κατάληψις ΚΑΜΕΝΙΚ-ΓΚΟΑΙΟ-ΣΤΕΝΟ.
Τάς επιl1ετικας ταύτας l'VEerelaS' l1ά συ'νεχίσπ και κα{γ 8λην τη... διάe­
κεια'ν τώ" κατά ΒΙΤ21 επιχειeήσεω'V Β '. Σ. Σ.
ίί, Heo και κατα τη'ν διάeκεια'V της έπιχειeήσεως ΒΙΤΣΙ, "ά διατηeήσπ
~πάσας τας ήμετέρας f}ioetS' εΙς ΓΡΑΜΜΟΝ, α'ντιμετωπίζο'Υ οΙα'Vδήποτε
επιθεηκη" e"ieyetav του lxl1eov είτε ε Ι ς ΓΡΑΜΜΟΝ είτε εΙς ΜΟΥΡΓ­
ΚΑΝΑ-ΠΩΓΩΝΙ, η ης θα εΙχε σκοπο'ν oopaeoii αnιπερισπασμοϋ τών
επιχειρήσεων ΒΙΤ 21.
ίίί. Να djtayoeevon πασαν διαφυΥην ΚΣ. δυνάμεων εκ ΓΡΑ.ΜΜΟΥ jteoS'
το Ισωτεeικοv τής Χώeας, Ιδίως διά τών κοιλάδων ΜΑΡΔΙΤΣΑ-ΖΟΥ­
ΖΟΥΑΙΩΤΙΚΟΥ.
ί ν. Να σvμπ'ληeώσπ την έκκαfJάeισιν τών μετόπισθεν τής ζώ'νης του καί
να έδeαιώσπ τη'ν ασφάλειαν εν αύτοίς. Ή έδeαίωσις δΙΙ'νάμεω'ν έπι ΜΟΥΡ·
ΓΚΑΝΑ2-ΠΩΓΩΙ{Ι 'νά συστηματοποιηθfj το raxVreeov .

8. ΤΕΘΩΡΑΚΙΣΜΕΝΑ

α) <Υποστήριξις τών δυνάμεων Πεζικοϋ Ιν rfj κυρί~ jteoojtaf}elq..


β) Έκμετάλλευσις δια pal1elaS' διεισδύσεως και επιδeομώ'ν lδl~, πρός τας δια­
βάσεις ΚΡΟΥ2ΤΑΑ.ΛΟΠΗΓΗΣ καl Λαφον ΠΡΕΣΠΩΝ.
γ) Heooraola τής κvκ'λοφορlας έπί τώ" κυρίω'ν αeτηeιών μετόπισ{Joεν και
πεδlοv μάχης.

10. ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ

α) Kve ιαι αποστο'λαί:

ί. Σνμμετοχη εΙς το σχέδιο'ν πeοπαeασκεvης προς καταστeοφην τών Ισχυ­


ρών εχθeικώ'Υ πολυβολείων - σκεπάστeωl' καϊ διάνοιξιν διαδeόμωl' vae-
κοπεδίωl'.
ίί . < Υπ ο στ ήe ι ξ ι ς τώ'ν ljtllJoioeOO1l του Πεζικον 11' rfj ζώ'ν!1 KvelaS' jteoona-
iJε':.:ι.ς καί δή evl1vS' μετά τη'ν l1ρσιl' τώ'ν nVecOl'.
ίίί . Συμμετοχή εΙς το σχέδιον α'ντιπυροβολικοϋ.

76
Ιστορικό αρχείο Ι.Γ.Π
με τή" πεποΙlJησ"", ότι αι σχέσε"ς μας μετα. τω" Ξέ"ω,,-lδΙ,!- τήν περίoδo~
ποιι άρχΙζε"-δέο,, "ά εΙ"αι αριστα" . Ύμείς IJti κρί"ετε μέχρι ποΙου βαθμου
αΙ ά.(lloτoo" neo.fJ.ioeω'Y Υ"ώμα" τω" θti εΙ"α" δεκταί. ΕΙς τη" περΙπτωσι" άλ ­
λως τε αύτή" δε" χωρεί τροποποίησις κατόπι" της Ιδικής σας έπ"κυρώσεως.

~ Α"τιστράτηΥος ΒΕΝΤΗΡΗΣ

Αί άπόψεις δε τοϋ Άρχιστρατήγου επι τών ά \'α/τέρω εκτ ίΩ ε \'τα ι εί ; τ }ι \,


ύπ' (1ρι~. Α.Α .Ι!. 24 n20H!4(9139) Ι Η-7-49 διαταγήν του προ ; τι', ΣΙΙΔ;\Ι
Εχουσαν Ο'ΗΤα/ :

1. ΕΙ·"α" περιττό" "α τo"ισθiί ότι ή μελέτη και προπαρασκευη τω" λεΠiiμε­
ρειώ'Υ τής Ιπιχειρήσεως ΠΥΡΖΟΖ δέο" "α έξ"xθiί εΙς Ικανοποιητικό" σημείο"
κατα. τρόπο" lι..fJ.devPo" καΙ παραπλα"ητικό" .
"Απα"τες οΙ Διοικηταί μετά τω" ~Eπιτελεlω" τώ" Μο"άδω", αϊτι"ες θα μετά ­
σχον" τής έπιχειρήαεως έπιβάλλεται "ά εΙ"αι πλήρως προπαρεσκευασμέ"οι
xal ovτoo πεπεισμi"oι έπι τής πλήρους. έπιτυχΙας.

2. Διά τή" τήρηοι" των έφεδeειώ", έξέθεοα τας άπόψεις μου δια τής {ιπ ~ Ιι.ριθ.
245198J4009J39J14 -7-49 διαταΥής μου καl ε Ι"αι αvται σαφείς. ΕΙναι
έπιβεβλημέ"ο" τό Β' .Σ .Σ_ "α διαθέτrι ευθυς έξ Ιι.ρχης έπαρκείς δυ"άμεις δια
"α τροφοδοτήσπ κα ι έκμεταΑλευ{}π ά"ευ &:πωλείας χρόνου την κ νρία" n(lOand -
{}ειά" του.

3. Ώς πρός τή" {ιποβολη" τω" οχεδΙω-ν .


~Eπειyόμε{}α δια τή" σύ"ταξι" κα;' 6ποβολή" roii σχεδίου Β' .Σ .Σ . ·0 Διοικη­
της τον Α'. Σ.Σ. διετάχθη να έλ θrι εΙς έπαφή" μέ τό Σ .Η.Δ.Μ. κα;' προσα­
"ατολιοθπ Ιπ;' , τή ς μεΑλούοης Ιι.ποστολής του.

<Ως εΙ"αι όμως Υ"ωστό", εΙ" ά Ι άκόμη lι.πησχολημέ"ος με τή" έπιχεleησι" ΠΥ­
ΡΑΥΑΟΣ κα;' ή Ιχ."άληψις τής "έας ζώ"ης εΜJv"ης του, μό"ο" άπό 25 τρέ ­
χο"τος {}ά καταστπ δυ"ατή.

Μέχρι τής ήμερομη"Ιας ταντης ή Ι Μ . 6πό τη" έπΙβλεψι" το;; Σ.Η.Δ.Μ. δν­
"αται "α neonaeaoxevao(J.fί, ωατε "ά θέσπ 6π~ αψι" τoii Σωματάρχου το σχέ­
διό" της κα;' μη dnωAeo{}fj πολύτιμος χρό"ος.

4. ΕΙς 8,1'1, άφορjf τή" κατάληψι" ΡΟΤΟ-ΚΟΥΑΑ-ΠΑΑΤΥ, τό Β'. Σ.Σ . .fJ.ti


έ"ερyήσrι έ" χρό"φ , συμφώ"ως προς τας Ιι.πόψεις εΙς liςo κατέΑηξε κατόπι" τώ"
ά"αΥ" ωρΙοεω" κα;' τής σταθμΙσεως τόσο" υπ ό του Σ .Η.Δ.Μ. οσο" κα;' 6πό
το;; Β' . Ζ .Ζ . τω" υπερ κα;' κατά έπ;' του ιΙ"τικειμένου τοVτοv.

ΑΕ συμβουλευτικα;' Υ"ώμαι τω" συ"δέσμω" τώ" συμμαχικώ-ν άποστολών ε Ι" α ι


σεβασταΙ, έφ' οσο" δέ" Ιι.ντίκει"ται είς τας πεποιθήσεις μας , εΙς τάς &ποΙας
xvelωςo δέο" "α στηeιζώμεθα, διοικον"τες κα;' έκτελεσταί.
Τούτο δέ" σημαΙ"ει ότι δα διασαλευθοϋ" . α ϊ σχέσεις μας μετά τών άπ ο σ τ ο­
λών , καθό σο" τό ζήτημα τοϋτο εΙναι λελυμένο" χα;' ή έπιΑυσις τυχόν διαφο­
ρω" ιΙνήκει εΙς την άρμοδιότητά μου.
ΕΙς τη" προκειμέ1ιη" ομως πεelπτωσι" ΟΙ άeχηΥΟ ;' lι.μφοτέρων τών ιΙποστο ·
λω" ουδεμΙα" τοιαύτη" διαφοράν μο;' tΥ"ώe"σα" .
Κατα σν"έπεια" τα σχέδιά σας θά συνταχθοii", βάσει τω" Ιι.πόψεώ" σας κα;'
τώ" σχετικώ" όδηΥΙώ'Υ κα;' κατευθύ"αεώ" μου.

~Aρ x ι σ τρ ά τ ηy oς Α. ΠΑΠΑΙΌΣ

78
Ιστορικό αρχείο Ι.Γ.Π
Υ) Δ υ τ ι κ ο ν <'Ο e ι ο ν Σ. Σ τ e α τ ο υ : " Ελλ ηνοα λβα ν ι κ η με θόe ιο ~ ε l~ (Ν .
2 4 0 466), ΚΟΚΟΡΕΜΜΑ-ΟΙΝΟΗ- ΜΕΣΟΠΟΤΑΜΙΑ - ΜΑΝΙΑΚΟΙ­
ΑΡΓΟΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΝ-4λ1ΑΚΜΩΝ (απ α.τα εΙς Β Ό Σ . Σ . πλ ήν ΑΡΓΟ ΥΣ
εΙς Α '. Σ. Σ.).

4. Α ' . Σ . Σ . προ και κ α τ ά ΒΙΤ21 επιθEσεω~ tίEλει ενεeΥήσΥ εl~ ΓΡΑΜΜΟΝ


πρό~ dπαyόρ ευσι" μεταφΟf!a~ lxDe I Hώtι δ ιι"άμεων εκ ΓΡΑΜΜΟΥ εl~ ΒΙΤΣΙ
η ό."τιoτρ6ψωS' και πρό~ ό.πίστρωσ ι" εχθρικώΥ διι"άμεω" επι ΓΡΑΜΜΟΥ.

ΠΡΟΘΕΣΙΣ

5. α) El~ μ /α" πρώτη" περ /οδαν lσχιιρΟ. και αΙφ" ιδ ια στικη επ /{) εσ ι~ επι τ ή~
γενι κης κ α ε εvQoVνσεω< ΒΙΤΣΙ-ΑΕΣΙΤΣ - ΜΙΣΟΑΡΑ ΓΙΣΤΑ (Ν . 3965)
πρ ό~ ταχε ία" κ ατ άΙ '1 ΨΙ Υ τής Υεν ι κής Υeαμμής ΤΣΟΥΚΑ (Ν. 455643) , ΑΕ·
ΣΙΤΣ (Ν. 446 2), ΜΠΑΡΟ (Ν . 4 3 57) , ΓΙΑΜΑΤΑ (Ν. 4 156) μ ετά σ νγ '
χρό"ο ιι πιE σ εω ~ επ ι λ οιπ ο ίί μ ετώποιι επί σ κοπψ άΥκισ τρώσ εως εχ θρικών δ ιι­
ν άμεων κ αΙ, εΙ δυ"ατ6 ν , καταλή ψεως reαμμής ΒΙΓΛΑ Λ Ο ΥΝ ΤΖ Α - ΜΠΕΛ Α
ΒΟΑΑ (Ν. 48072 5), ΤΟ ΥΜΠΑ (4877 ) .
β) ~ E" σvνεΧε ίt!-, /1" ε ιι δ ια κοπής τινός, τα χε ία πeοώ iJ. ησ ι ς άφ' iνο~ μΑ " πρ ός
ΒΑΡΜΠΛ-ΚΟΡΜΠΕΤΣΙ lν σ ιι "δ ιι ασμφ πρ ος lσχυ ράν επίθεσι " Ιπί τή ς
καττvQoVνσεως ΦΑΑΤΣΑΤΑ -ΙΕροπΗΓΗ - ΚΡΟΥΣΤΑΑΑΟΠΗΓΗ-ΚΟΡ­
ΜΠΕ ΤΣΙ , α φ ~ i τέeα v δέ προ ς Λ α ιμ ό" ΠΡΕΣΠΩΝ έ" σ ιι"δυ α σμ φ προς ένέe­
Υl: ια " οσφ το -'ιι"ατο " Ισχιιροτέρ αν επι κατl:ιιΘV"Oεως ΚΑΤΩ ΚΛΕΙΝΑΙ­
ΤΟΥΜΠΑ-AAlΜΟΣ ΠΡΕΣΠΩΝ επί τφ σ κ οπ φ ,, ~dn a yoee v{)fj ή neo)
ΑΛΒΑΝΙΑΝ δι αφιιΥή καί lπιτευχθfj ή τελικ" lξ ό" τ ω σ ι ς τ ώ'V Σιιμμ o ρ ι τ ώ'r .
r) Δ ι απερ α ίωσις κ α ί διά πλωτώ" μiσα/)' Δ . ΠΡΕΣΠΑΖ πρό~ όλοσχερή εξα­
φά"ισ ι " πάση ς συμμΟf!ι α κής έμφανίσεως κα ί ά π o :roι: ατά σ τ α σ ι ν τής ~ E{hI Hij)
κ νρ ι α ρχ ίας έφ~ dAox.lJjeov τή ς π ερ ιοχής ΒΙ ΤΣΙ .

ΜΕΘΟΑΟΣ

6. ΤΡΟΠΟΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΙ

α) " Η διάσπασις τής έxlJ.ρι κ ή ~ τoπ o{}εσ Ι α~ ε Ις τ ο κ έ"τρ ον κ αι ή κ ατάληψις


της τ οπ ο {)εσΙας ΤΣΟΥΚΑ-ΛΕΣΙΤΣ-ΜΠΑΡΟ-ΓΙΑΜΑΤΛθά .ldP71 χώρ α ν
ιhς άκ ολούθως :
i. Πρ ο τής γεΥικής επι θέ σεω ς κατάλη ψι ς τ ου σ υ γ κ ρ ο τ ήμ α τ ο ς ΠΟΛΕΝΑ ­
ΤΑΣ (Ν . 5 062) κ αί τ ου τοι ούτ ου υψ . 16 8 5 (Ν . 5236 13) π ρ ος Τ Ο1l οκοπο1l
τ ής δ ημ ι ο ιιργ ί α ς ε U"ο i.'κ ώ" σιι,,6 η κώ'ν εξορμ ήσ εω ς ( ό χρ ό"ος κ αί α Ι ου νlJ.ή ­
κ α ι Ικ τ ε λέ σεω ς υπό κειντ αι εΙ ς τά ς ιΙρ ξ αμέ"α ς ήδ η μnαβο'J.άς τη ς Ιχθρι κ ής
δια τ άξεως) .
ii. Κατ ά τη " "vκτ α τ ής Χ - Ι πρ ό ς Χ l oxveaI. I"έρ γε ι αι Ιπ ι τώΥ κ α τω ­
τέρω κατεv D-V"σ ~α/)' μ ε τά τα l.τ ο χρ ό " Ο 1j δι ει σδ ύσ εως έπι τ ής τ οπο6εσίας
ΤΣΟΥΚΑ-ΑΕΣΙΤΣ-ΜΠΑΡΟ-ΓΙΑΜΑΤΑ .
-ΚΟΥΚΟΥΑ θΟΥΡΙΑ-ΠΟΑΕΝΑΤΑ - ΑΕΣΙΤΣ neo. κ ατ ά λη ψ ιν ΑΕ ­
ΣΙΤΣ-ΤΣΟΥΚΑ .
- ΜΠΙΚΟΒΙΚ-ΡΟΤΟ-ΜΠΑΡΟ-Ύψ . 1709 (Ν . 4360) neo. κ α τά ­
'J. ήψι " άρχι κώς ΡΟΤΟ (Ν . 475565 ) κ αι Ι" σιινεxεΙ~ τής Γραμμής ΓΙΑ ·
ΜΑΤΑ-ΜΠΑΡΟ-Ύψ . 170 9.
ιιι. - Κά.'J.vψι ς τής KtIe{ a s ταύτης πρ οσπα {)ε lας δ ι ' Ι"εργε ιών Ιπί κ ατ ειι·
D-V1Ισε ωΥ :
-Ύψ : 1695 (Ν . 5267) - ΒΙΓΑΑΑΟΥΝΤΖΑ - Ύψ . 1918, 8 (Ν.
4.80666)-ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΕΦΑΑΙ (. 46568 5).

80
Ιστορικό αρχείο Ι.Γ.Π
ΙΥΓΚΡΟΤΗΜΑ Π λ Α ΤΥ-Β IΤΙ I- κΑΙΜΑ ΚΤΙΑ λ Α Ν

{
Τ αξια ρχ ία 11 Μ ερ αρχΙας ΎΠ Ο δ]γά ι; Ύπσ δι ο ιχητ ο ϊϊ ΙΧ
2 Τά γμ α r a Χ M eeae xlas ( ΒΙ ΤΣΙ) Με ρ α ρ χ ίας
12 Ε . Σ . Π . ' Συγ κ ρ ό τησις μnά κα τάΙ '7ψ ιν
Δ v ο O ~lα μo ί. Τε -θωρ α κιαμ έ",ω ν ΙΧ Σ .Α . Ι ΠOΛENETλΣ -~ψ . 1685

ΜΕΡ ΑΡ ΧΙ Α Κ Α Τ ΑΔ Ρ ΟΜ ΩΝ

1 Ταξ]ρ χ Ια επί. Ηατεν-θ-ννο εως κα ι πρ ο ΧΙ M ee α e x {a s .


11 Ταξ]ρ χ ί α έπί. κατ ευ8' ύ ... σε ωι; κα ;' προ Χ Με ραρ χ Ιας.

6) Ο Ρ ΙΑ Μ ΕΤΑ "Υ Μ Ε ΡΑ ΡΧΙ ΩΝ


ί, Μεταξύ 11-11 Μεραρχ,Υν: 'Α.ώ .υμ ο. Δ ΕΡ ΒΕΝ (Ν . 521658) -
ΓΚΟΛΙΝΑτΑ (Ν. 4865) - ~ ψ. 16 0 5 (Ν. 4 5 0 (;57) απαντα εΙ. 1I Μερ .
i i. Μεταξύ 11 -1 Μεραρχ,Υν: ΠΡλΣΕΚ (Ν . 4 9552 6) - ΡΟ ΤΟ -
ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ (Ν . 4758) ~ ψ . 1709 (Ν . 431(05) - ΣΦΗΚΑ (Ν.
377(32) απαντ. χ Μ] χ Ια. - ΜΙΚΡΟΛΙΜΝΗ (Ν . 35(;7) ΧΙ Μ ε ·
ρ αρχ Ια ν .
ί ίΙ Μεταξύ χ -ιι Μεραρχ,Υν: ΜΕΣΟΠ ΟΤΑΜΙΑ- ΠΛΑΤΥΔΡΟΜΟΣ
(Ν . 3554(6) - Δ ΕΝΡ ΟΧ ΩΡΙ - ΒΟΥ ΤΣΙ (Ν . 3 ( 5 5 15 ) απ αντ α Χ Μ ε '

eaex l a ....
ΑΠΟΣΥΟλΑI

8. ο ) Μ ΕΡΑΡΧ Ι Α ΚΑ ΤΑ ΔΡΟΜΩΝ

Δ ι α της Ι Ταξιαρ χίας (2 Μ οϊραι), lξο ρμοvσης π ε ρ ί. τήν 2 2ι;ι" ωρ α ν τής Χ -Ι


κ α Ι Ι .. εργ ουσ ης εΥ TiJ κ α τευθύ ... ο ε ι ΚΟΥ Λ ΚΟΥΘΟ ΥΡΙΑ - ΠΟΛΕΝΑ ΤΑ -
ΑΕΙ/ΤΙ {}.Q. έπιδιώξπ δι ~ ά ποφ α σ ι σ τ ι κ ης χ α ί δ ρμ η τι κ ή ς προχωρήσεω ς τήΥ
διε Ιοδ υ αι 1' επ ί. τής τοπο'θι:ο Ια ς ΤΣ Ο ΥΚ Α - ΛΕΣΙΤΣ, ϊ", α δ ιευ κολ6"π τη"
;"έΡΥε ι α " 1'00,. ; " β '. κλ ιμακίφ δ υ"άμ ε ω" κρο ν οεω;; .
Δ ιά 1'00" {ιπο'λ.ο ίπω " δu"άμ ε ω" , έξο ρμ ο υσ ώ " τή " Ι δί α" ώρα" κ α ι έ "εΡΥου σώ" Ι"
rfj κατε υδ-νν σει ΜΠ1ΚΟ Β1Κ - ΧΑΛ ΑΡΑ , ύ ψ . 1709 (Ν. 4360) θά έπ ι ·
δ ιώξ71 τ ην δ ιε ίσδυ σ ι ν έντ ος τής τσπο,ι}εσ ία ς Γ1 Α Μ ΑΤΑ - ΜΠΑΡΟ , ϋψ . 17 0 9 .
Τών &... ω τέ ρω δ λω ... lnIΤ Evx Doi ... τ ων , έ ξασφ ιi'λ ι oι ς δια τώ ... άπα ρ αιτ ήτω ... δυ ... ά·
με ω ... κ α ι μ έχ ρις σ.φ Ιξε ω ς τώΥ πρώΤ α/Υ τμ ημ ά τ ων Π ε ζ ι κου τω,. -lιψ . ΓΙΑΜΑ ΤΑ
-ΜΠΑΡΟ-ΛΕΣΙΤΣ- ΤΣΟΥΚΑ , δ ι α δέ τών ύπο λο lπω ν δυ ...άμ εω ... τ ολμηρ ά
πρ οώδ- ησ ι ς δ ιά μ έ ... τ ο υ μεΙζο ... ος τω" δ υ "ά με ώ " τη ς προ ς BAPMΠA-KOP ~
ΜΠ Ε ΤΣΙ , δ ια δ έ το ϋ ύπ ολ οl πο υ προς ΠΡ ΕΒΟΛ-Λ α ψ ο" ΠΡΕΣΠΑΣ . H e os
Τ OV l' O δλα τα αρμα τα μάχη ς άμφοτέΡα/'" τώ" σVΥκeοτ ημά τω ... ύπο Ι"ιαΙα ... δ ιοl ·
κ η ο ι1' θα τεθ ώσι ... υπό τας διατα Υας τή ς Μ ερ αρ χ Ια ς Καταδ ρ ομΟΟ1'.

6ι ιι Μ Ε ΡΑ Ρ ΧΙΑ

i. Δι ιi δ υ1'άμ εως έ1' ισ χ υμέ ν η ς Ταξ ιαρχ Ιαs , έν ε!1 Υ ον σ ης Ι σ χ υρώς κ :ι Ι αΙφνψ
δ Ι CΙ σ Τ Ι H ώς Ικ περιοχης ΚΟ ΥΛΚ Ο ΥΘ ΟΥΡ1ΩΝ κ α ί π ιεζονσης ίκ περι οχής
ΤΡΙΑΝΤΑ ΦΥΛΛ1ΑΣ - ΠΟΛΥΠΟΤΑΜΟΥ, θα πρoβiί πρό τ ής 1'υκτος
τής Χ - Ι neos Χ ήμέρας εΙς τή1' Η α τάΙηψι1' ΠΟΛΕΝΑΤΑΙ κα ί συΥΚΡΟ­
τήματος 16 8 5 ( τ οϋ τ ο εl1'αι έπι δε κτικό" μεταβοl ήι;).
ί ί. Ή Χ Μ ερ αρ χ Ια πρ ός παραπΙάΥ η σΙΥ . καί δ ιευκό'λ.υ ... σ ι ," τής σ.1'α/ έ"ερ ­
γ ε Ι ας τήι; 11 Με ρα ρ χ ί α ς {ίΟ. πρ οβπ ε Ι ι; πΙεσιν έκ περ ιο χής ΓΚ.ΛΑΒΑ ΤΑΣ
(Ν . 5756) πρ ο ς Κ ΟΥΛΑ δι α μικ ριiς δυ-νάμεως .

ΙΗ. Κ ατα την νν κτ α τή ς Χ·Ι πρ ό ς Χ ή 11 M eeaex1a διά την κ άλυ 1,l'ΙΥ


τ ου δ εξ ι ου 1'00... Μον άδ ω-ν Καταδρομών κ α Ι τ ης ΧΙ MEeaexlas, κα Ι δια την

82
Ιστορικό αρχείο Ι.Γ.Π
τήν ΙΝΝαθάρισιν τη, περιοχής dυΤΙΝώ, λ.ΛΙΛΚΜΟΝΟΣ dπ ό κοι"",ον μ.ετιi
τη, ΙΧ Μεραρχ Ιας.

ν. ~Aπ ό τη, ιiφlξεως ε Ις περιοχήν ΓΚΟΑΙΝΙ (Ν . 3462) Ετοιμ.ότης δι:ι­


περαιώσεως lσχυρώ... τμημάτων εΙς Χερσόνησον ΠΥΖΟΥ.

Ε) ΙΧ ΜΕΡΑΡΧΙΑ

ί. Προ της Χ ήμέρας Νατάληψις {ιψ. 1030 (Ν. 301465) Ναι τής Γραμ­
μη, ύψ . 9 66 (Ν. 2 8 6464). ΑΓ. :ΙΩΑΝΝΗΣ θΕΟΛΟΓΟΣ (Ν. 255465)
προς βελτΙωσιν τών συνθηκών Ιξορμήσεως προς Β . Ναι άπαΥόρετισιν δια·
φΤΙΥης έχθeον neOS' ΓΡΑΜΜΟΝ.
ί ί. Τό σύνολο ν τω" δννάμεων της Meeaexl as -D-ά τηeηθώοιν fτοι μοc όπίσω
njS' βάσε ως έξ ο e,ιι ή σ εως 8πως, ώς δημιoνρyη{JώOιν ε ;"ιοί.·κ αΙ ο ννθήκ αι κα;'
κατόπι ν εlδικης δια ταyιjς τον Σ . ΣΤΡΑΤΟΥ, έν εΡΥή σώσ ι ν ιiπoφαo ΙOτικώς
έπ ί x aTev-{J-voνotws ΙΕΡΟΠΗΓΗΣ - ΚΡΟΥΣΤΑΔΑΟΠΗΓΗΣ-ΚΟΡΜΠΕ­
ΤΣΙ (Ν . 3160λπρός άΠΟΗοπήν τής όδον διαφυΥής τοϊί έ'Χβροϊί neos ΑΑ­
ΒΑΝΙΑΝ κ α;' neoςo iH H a lJoιIe a o I "" ' x-{J-e ov αν)'Ηροn;ματος ΜΑ.ΔΙ ΜΑΔΙ­
ΜΠΟΥΤΣΙ έν ουνδνασμιρ μ ετά τ.uημάτwv Χ Μερ αρχ Ιας .

στ ) ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΠλΑΤΥ-ΚΟΥλΑ-ΒΙΤΣΙ-ΚΑIΜΑΚΤΣΑλΑΝ

i. Τό ΣνΥκρ6τημα τοντο, συΥκροτούμενον μετά τήν κατάληψιν ΠΟΑΕΝΕ ­


ΤΑ2 διά Δ]Υής του Σ .Σ . , θά ματ αι ώσπ π ασ αν προαπάlJειαν διαφvri]ς τών
ΚΣ. περιοχής ΠΑΑΤΥ-ΚΟΥΑΑ π ρος ο Ιανδήπ ο τ ε κ ατεύ-{J-ιnod-ιν χα;' το
ταxντεριw (fά έξο" τώ οπ τ ο"", εΙς τή " περ ι ο χ ήν ταντη" ιiπ oκoπ έντα l x lJoe d oν.
Τούτον έπιτε ιι-χθέ"τος α Ι μετέχουσαι του σνΥ)(ροτήματος μονάδες ΔJ)'iί τον
Σ. Σ. ifd έπανέΙ/}ωσιν εΙς τά, Μεραρ-χlας των.

iί . Όμοlως lJoέΙει άπαΥορεύσπ και lξοντώσπ πασαν ΤΤΙΧΟ" οτι)'κέη:ρωσιν


ΚΣ . εΙ, περ.οχα, ΚΑ ·Ι ·ΜΑΚΤΣΑΛΑΝ-ΡΑΛΟΣΙ-ΧΕΙΜλΛΙΤΙΣ.

9. ΠΥΡΟΒΟλlΚΟΝ

α) .. Απαν τ ο Πυρ]κο"", του Σ . Ζ . IJd loν e e r Jj α n ώς Ινια ϊον σύνολο" έ'Υ τφ χώρφ
ΒΙΓΑΑ ΑΟΥΝΤΖΑ-.ΛΕΣΙΤΣ-ΓΙΑΜΑΤΑ-ΒΙΤΣΙ ίιπ ο τό, άμέσο.τις άλλά
Υε"ικας ΔΙΥας τόν Σ. Ζ.
Πρός τοντο χ α, διό την είιχέρειαν ταχντέρας πληρώoε~ τών · d'ΥαΥχω" τών
Μεραρχιών , το σ ύνολο .. τον διατιf}oεμi'Y OΙΙ ' Πνρ]χον πΙή" - Πίς 144 Μ .Ο.Π.,
ηnς {Ιό dφεfJojj μl τή'Υ ΙΧ ΜεραρχΙα'Υ, IJa όΡΥα'Υωθίί ε Ις δύ ο .Σ'ν)'κροnίματ α.

- :εΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΦΛΩΡΙΝΗΣ περ,"αμβάνον,


104 :ε.Π .Π.
Μο lρα"", 101 Σ .Π.Π.
153 Μ.Μ.Π.
146 Μ.Ο.Π.
148 Μ.Ο.Π.

- ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ περ,"αμβάνο.,


102 Σ.Π .Π .
ΙΟΊ :ε.Π.Π .
15 2 Μ .Μ.Π . καΙ RveJxla. 151 Μ .Μ.Π .
142 Μ.Ο.Π.
143 Μ.Ο.Π.

84
Ιστορικό αρχείο Ι.Γ.Π
12 . ΑΕΡΟΠΟΡ /Α

α) 2υμμετοΖή εl~ τ ό σχέ διον πe ο π αe α Ο Ηεvής n edS' κα ταστρο φή,. τιm Ισχνρ ώ'ν
Ιχθ- e l κQw Qρrα",ώ σ εaw κ α ι ' x{}eI HOV Πνρ]κου .
β) Ύποστήριξις κ α ι OV'J'odela τώ" l:πI {Ησεω" τού Πι:ζlΗον έν rfi ζώ-l'π κυρ ίας
πeο σπα{} ε l ας .
Υ) - Α.παrόρ εvσ ι ς δι αφνΥής lχ:{)e, κώ ... δυ",άμ εων nedS' AΛBANlλN. -Ιδ ι.αlr έρα
οημ ασ lα εΙ ς ΚΡΟΥ;εΤΑΑΑΟΠΗΓΗΝ κα Ι Λαιμ ό" ΠΡΕΣΠΩΝ.
δ) •λπαΥόρε νσlς' lξω rεe ι κ ης ΗvχΙ 0φοe lας 'xbe o iί με Ιδι α ιτieαν σημαo Ιαtι ε Ις
κ ό μβονς κα ι υποχρ εω τι κά ς δ ιαβάσεις (Ν.
397587) - (Ν . 397 6 05) (Ν .
4 24666) - (Ν . 475748) - (Ν . 469708) - (Ν. 470785) - ( 805548)
(Ν. 8 7 7688) .
ε) Προσ τα σ ία τή ς κ α τεv t'HJν σεως κν ρίας n flOor aolaS' κ α ι έξά,ρ{} eωο ι ς πάσης
έχ Ο ρ ι κ ής ιl"τε π l θέ σ ε~ τόσΟ Υ κ ατα 'ι: ή ... κ ί...ησ ιν , 8001' κα ί κ ατα Πι ... ')' κ α τά ­
σ τα σ ι ν τώ" ήμεrέρωιι έπ ι ΓΙΑΜΑΤΑ ΜΠΑΡΟ - ΛΕΣΙΤΣ-ΤΣΟΥΚΑ Ηα ι
μέχρι έ"ισχυσεως καΙ l δe αιώσε ως αύτώ ....

Ό ΔΙOIX ηrη ς Β '. Σ. Ζ.


ΜΑΝΙΑΑΚΗΣ ΣΤΥΜΑΝΟΣ
• Υπ οστ ράτ ηΥ ος

'Επ ] του ανωτέρω Σχεδίου " Ε πιχε ι ρήσ ε ω ν τοϋ Β' Σ Σ . εξεδ ό,1 η ή ύπ '
αρ,3 . Α. Α . Π . 120]23-7-49 Δ I Υη Σ H Δ~I. εΥχρ ί νουσα τοϋτο εν Υεν,χαί;
γραμμαίς μέ (~)ρ ισμέν ας τροπο πο ιήσ εις , ~)ς κατωτέρω :

1. Σvμφω1'ονμε1' πρ ος τας Υε')'ικΟ:ς ,1ραμμΟ:ς του oxEδlov.


2. τα άκόΑο vb-α σ ημ ε ία χρήζον1' δ c ενκριτ/οεω ς κα Ι τροποποιή σ εως .

σ) ΠΡΟΘΕΣΙΣ L L
Τό υ ψωμ α ΒΙΓΛΑ ΔΟΥΝΤΖΑ θα καταΙηφθ-Π .
Κατα τη1' διατνπ ωσ ιν τώ" n e o{}i OEro')' το ύ Σ . Σ. τό ζήτημα τoiίτo οτα')' Ιχπ
το « εΙ δ υ1' ατο')'» Ισοδυναμεί με πeο σπάθει α" χαλ. α ρ ά" , ουναφή ne oi τήν
ιΙποτυ χ(α1'. _
Ή κ (yησ~ ομως Δυ τιχ ώς της ,1 ραμμης ΛΕΣΙΤΣ-ΜΠΑΡΟ δ Ι." (}od έξαρ τ η{} fi
έκ πρ ο η ."ουμέ " η ς πτώσ ε ως- τ ης ΒΙΓΔλ..Σ .

δι ΜΕΘΟΑΟΣ

~Eφ' 0001' r εΙ ι κώς κριfJ.fj έπ ιβεβΙ ημi v ο')' , "α δι ατvπωb-ii σαφ ώς , δη ή κατάΑη­
ψι ς τώιι VψωμάτωY ΠΟΛΕΝΑΤλ καΙ {ι ψ . 168 5 b-ci in CXEIfl'1{}fj κ α Ι 6ά ov ,,-
τ εΙ εσ {}π τ η" lon ieav Η-Ι ήμlρας.
ΚατάΑ'1ψις ΠΟΑΕΝΤλ2 ;"ωe (τερ Ο1ι' , 6ά έχπ σν"έπεια 1' ",Ο: προδώσπ τ ό",
έΙ ι ,lμόv.

yl ΚΑΤΑ140ΜΗ ΑΥI4ΑΜΕΩI4

i. ΤΟ ΣvrκρόΤ'1μα ΒΙΤΣΙ ( Ύπ οδ ιοικ η τον ΙΧ ΜεΡQ{!χ(ας) ",ομlζομu , ση


πρ έπε ι "α ΠΡΟΙΗοδο τη{)ij δ ι' ά ρμά ΤωΥ .
ίί . Δ ε" φα(.,ετα ι πo iί ΧΡ'7σιμοποιοϋ1'ται α Ι Δ ιοικήσε ις τ-ώ'Υ 11 καΙ ΙΧ σνι' ­
τ-αγμάτω1' ά",α,l",ωρ (σεως.
Τούτο ')'ci καfJοeισfJfj εΙς ro σχέδιο",

86
Ιστορικό αρχείο Ι.Γ.Π
11. Ε Ις τή" ώθησι" IH τον ρήγμ α τος τ ούτου δυ"άμ ε ω" προ) ΒΑΡΜΠλΝ
καί μέ iιποβοηθrιτική." προσπ άθεια" έπί κατεvt'Nί"σεως ΙΕΡΟΠΗΓΗΣ­
ΚΡΟΥΧΤΑΛΛΟΠΗΓΗΣεΙς τήγ π ερ ί σ φ ι γξ ι γ έκ Boeeii καί Νότου κοί ·1 )(·
καθάρισι" τον Ισχυρον ιΙμυ1'τικοϋ συΥκροτήματ ος ΒΟΥΤΣΙ-ΜλΑΙ ΜΑΔΙ .
111. ΕΙς τήν κ άΙυψι1' τώ" πΙ ευ ρών τή) κυρ ία) προο παθε ίας -. Συνεπώs' ό χ ι
δ ιά θ ε Ο ΙΥ μΕ σω." πρ ο) Ηατά1ηΨΙΥ ΒΙΓΑΑΣ ΑΟΥΝΤΖΑΣ έκτ ο) εν/ ο ;"
κώ" συ1'θηΗ ώ" .

ί ν, Ε Ι) ~ή" προσπάθεια" ιΙ Υ κ ι σ τ ρώ σ εω ) δυ"άμε ω1' τον lx{Jeofj έ" τπ κα '


τ εv (J.V " σ ει ΚΑΤΏ K~1EINΑΙ -.ΑΑΙΜΟΣ κ α ί Ι" πι ρ ι π τώ σε ι εVιιo ϊκ ών συ1"
(Jηκών κ ατ ά1ηψι 1' ση με ίων τή) κυ ρ ίας κ οev φο )'ρα μ .u ijς ΒΑΡΝΟΥΣ .
ν, Ε Ις τή" έ κμι τάλ.tε υ oιν π ρο ) ΠΡΕΒΟΑ- ΑΑΙΜ ΟΝ ΠΡΕΣΠΏΝ, εύΙJ. Vs
" f1J r; έξ ασφα1ισθiί κυρί ω) ή Η ατάληψι) ΒΑΡΜΠΑΣ.

β) cH πρόθεσι ς του Β ' Σ . Σ. (π αρα γ . 5 σχ εδΙου Β ' Σ. Σ .) δ έο" "ά δ ιε υκρι .


"IolJofj εΙς τάς κ άτωθι γραμμ ά ς :
i. Ή πίεσ ι ) έπί το υ λ ο ιπ ου μετώπου " ά ιΙποβλέππ:
- εΙς T1JV κάλυψιν τώ1' πλ ευρ ώ " κυρ ίας neoo π aDeias (l"eereias ne os
ΜΠλΡΟ - ΛΕΣΙΤΣ) .
- εΙς τή" ά γ κίστρωσι" τ ώγ έχθΡΙΗών δυ"ά μεω1'.
11. Ή κα τ άΙη ψ.< ΒΙΓΛλ ΛΟΥΝΤΖλ - ΜΠΕΛΛλ ΒΟΔλ - ΤΟΥΜΠλ
δ έο1' να Ιπιχειρηθfj μόιιον ε Ις περίπ τω σ ι " ε ν"οϊκ ώ" συ,,{}ηκώ'ν . ΣΙΙ1'επώς
όχ ι dIIίf)eoIS' μέσω" v n le τ α ύ της κ α ί ε Ις βά ρ ος τ ής κυρΙας n eoonaf)elas .
ίίϊ. cH γε"ιχή x are tJf)u" ocs τ ής Ηυρίας προοπαθεί ας ΒΙΤΣΙ-ΑΕΣΙΤΣ­
ΜΙΣΟΓΡλΔΙΤΣΑ "ά ά"ο λ u'l9-ii εΙς Σα) δύο συ " ι στ ώοας ΚΟΥΛΚΟΥΘΟΥ ,
ΡΙλ-ΛΕΣΙΤΣ- κα, ΜΠΙΚΟΒΙΚ-ΜΠλΡΟ-ΛΕΣΙΤΣ κα, νά δο"" ή
Ιδ ιάζο υ σ α οημοσ /α εΙς τή" deurEea" .
γ) Ό τρόπ ο ς 11'Eerelas (πα ραγ ρ. 6 σχεδίο υ Β ' Σ .Σ .) δέο" νά διασα φtJ1'ισlJofj
εΙς τά κά τωθ ι :

Ι. Δ έ"
eve loxoJIE" σκ ό πιμο" τη" neOHaTQe HTIHtI" Η ατά1ηψι" ΠΟΑΕΝΑΤΑ
(Ν . 5062) έκ τος &" d χρ ό"ος συμπέ ο,η ω σ τε έ" oυ",ε xε Ι~ γά d "αλ η φ iJ.ii ή
κ υρ ία I n Ixe(e rJOIS.
11. Με τά τή " κα τάΙηψι " τής γραμμ ής ΤΣΟΥΚλ - ΑΕΣΙΤΣ - ΜΠΑΡ Ο
ή πρ ο ώf}η οιs δ έο"" ά λάβπ χώe αl' δια τ ου κ υρίως π ρο ς ΒΑΡΜΠΑΝ κ α ί
κ αί δ ευτερευ ό"τωςο πρ ο ς τά ) λοι πά ς HatEuDV"OEIS, έά" vπάe ςοv" ε ';"οί" κ α ί
ov"iJ.ijxaI δ ι ά τ α ιίτ ας .

δ) C Η κατα"ομή τ ώ" δυ ",άμεω" Η α ί α Ι δ ιδ όμε" α ι ε Ις τά ς Μ .Μ . ιΙποοτολαί vno


του Β' Σ .Σ. (π aeaye. 7, 8 , σχεδίον Β ' Σ.Ζ.) χρή ζουν ιΙ"ασκοπήσε ως , Ιδ /~
δ σο" dφ οe (j τή 1' ΠΡ ΟΙΗ οδ ότη σι ')' τής κυ ρ Ια ς π e ο σπαt'Jε lας '

ί. Ε Ις τη " xatEvDv"OI" ΜΠΙΚΟΒΙΚ - ΜΠΑΡΟ κα ί ;" σν"εxε Ι~ προς


ΒΑΡΜΠΑ δ έ ο" "ά δ ιατ Ιδε"ται l κα"αί δ υ"άμει ς . ωο τε 1'0. lnaeX EOOIl1' διά
τή" τe οφοδ ότησΙ Υ ε Ι ς βάθος τής προσπαθείας ταύ της.
Ό όγ κ ο ς τής Μεeαeχί ας Καταδ ρ ομώ" κ αί δύο το υλάχιστ ο1ι' Ταξιαeχ ίαι τήςο
Χ Μ . δέ ο " νά ιΙπο τ εΗ σου" τ ο π ρώτ ο" κλιμ άκιο " κeοvο εως τής κα τtuiJ. V,,­
οεως ταύ τ η ςο . ΑΙ δ ιατι D έμ εναι lJnd τής Χ Μ . δ υνάμεις ne Os κα τάληψ ι ν
ΡΟΤΟ κα ί κ άλυψ ι" το υ ~ Α"ατ. nleveov r:ης Μεeαρχ ίας φαί"ο"ται π ο 11« ί .
Έ" πά σ rι π εeιπτ ώσει "α d"αDεωeηθfj ή κατα"ομή δΙΙ1'άμεω" κ α ί έν ΙΙ" άyκ rι
"ά πeοβUπηται ή αμε σ οςο έ"ίσχυσ ις τ ής Χ Μ. vno τ ή) έφιδeικ ής Ταξ ι αρ '
χ Ιας τής ΙΧ Μ. ιi"ε υ χρο"οτρι βής .
11. < Ως πρ ος τ ο ουγ κρ ότημα ΠΑΑΤΥ - ΚΟΥΛΑ - ΒΙΤΣΙ, μο λ ο νό τι είιρ Ι ­
σ κ ομε" α"αΥκαία1' μΙα ν δ ιο Ι κ η σ ι " , δέν t'Jd ε Ιναι σκόπιμος ή ' dvάf)eσις τοιίτον

88
Ιστορικό αρχείο Ι.Γ.Π
γ ης το υ ΚΓ130ρ ιζόμενα. 'Ε πι π οοσ θέτω; Ελαβε ν γνώσιν τώ ν λεπτομερε ιών το υ
μέχρ ι τη ς στιγμ ή; έκε ίνη ; συ ντ ελεσ θ έντα; π ρoπ αρασκευ αrnικo ϋ εργου .
Κ ατόπι ν τώ ν ά"ωτέtJ(Ι} έξεδό Ω η ή κατωτέρω ύπό το ϋ ΣΙΙ ΔΜ ύ.τ· άριΟ.
ΑΑ'!. 1 3 6] 29-ϊ-4!) Δ Ιγ η προς το Β' Σ . Σ . , δ ιατιίσσουσα τοο πο π ο ίησιν καΙ
συμπλήρ ωσιν του Σχεδίου "Ε πιχει ρήσεω ν πν ΡΣ ΟΣ . Β» ,}π ' άριΟ. ΑΛΠ .
132!22-ϊ·4 9 του Β' Σ.~ . και εκδοσ ιν βάσει των τροπο ποιήσεων καΙ συμ πλη­
ρ ιόιJεω ν τούτω ν τή; τ ελι κής Δ ια τ αγ ή; επ ιχε ιρήσε ων.

1. Bάσ~ ι -της ιiνω-τέρω δ ιαταΥης :ιcαι τώιι σσ ωll δΙ'1υ:ΙCΡΙllί 0-θ'10αιι :ιcαΙ IΥέΙΙ8ΤΟ δ~:ΙCTά
",α-τα τήιι σ υσκ~ψιιι , πρoβή-τ~ ~Ις τας διατασσομένας -τρoπoπoιήo~ις καΙ συμ ­
πΑηe ώσ~ις -τoiί σx~δίoυ έπιx ~ιρήσ~ ωιι ΠΥΡΖΟΣ (νμέ-τ~ρoιι 132j2j22·YII-49).
2. :EυY:ΙCEκριμμ.iν~ δια τώιι τeοποποιήσ~ωll -rov σΧΕδίου πρέπ~ι να πeαΥματο ­
notov"TQI σσ.φώς τα :ιcάτω{Jι :
α) ·Άμα ώς iOXVQonotq{;fί {:ιcα"oπoιητι:ιcώς ή Tono{JEDla ΜΠΑΡΟ-ΔΕ2ΙΤ:Ε
-Τ-ΣΟΥΚλ, ταΧΕία πeοώDησις δυ"άμεω')l πeός τας κατεv{h)lΙσεις :
i. ΑΕΣΙΤΣ-ΒΑΡΜΠΑ-ΚΟΡΜΠΕΤΣΙ κ. Ι .
ii. ΑΕΣΙΤΣ-ΠΡΕΒΟΑ-ΑΑΙΜΟΣ

μέ προτεραι ότητα καΙ xvelav προσπά-θεια" έπl τής π ρώτ η ς . Κάλυψις τ ώιι
xarevD-V"oero)' τούτων τής IλiY πρ ώτης έξ ιi eισ-τ εeώιι . έκ κατευ6-V"σεως­
ΜΠΟΥΤ:ΕΙ-ΒΟΥΤ:ΕΙ, τής δέ δ~υτ έρας έκ δ ~ξl ών άπό κατεvDvνσεως
ΓΕΩΡΓΙΟΥ -ΓΚΑΑΒΑ.
·Η πρός ΠΡΕΒΟΛ-ΛΑΙΜΟΝ κατεύ-θυνσις "α πeοικοδοτη{}ii καί δια
Tov d'YKov τών &ρμάτων καΙ Dωeακιομένω,ι .

β) Ή aπ ό ΜΠΙΚΟΒΙΚ πρ ό. ΜΠΑΡΟ-ΑΕΣΙΤΣ-ΒΑΡΜΠΑ κ.τεVθ .....


(Χ Meeaexla) "ά πρ οι κ οδο τη -θπ έξ άρχης δ ια 2 το vλ άχιστ ον Ταξιαρχιών της
Χ Μεραρχlας. ·Η Δπαραlrηrος μό"ον δύναμις {JO. άσχολη-θΒ μl τή" κάλυψι"
έξ ιiριατερώtι .
..Αλλ.αι δυνάμεις δέον ν · &oxolfIDov" με -την κατάΙηψιll ΡΟΤΟ και ΓΚΛλΒΑΤλ .

,,) neoS' τήν κατεν-θυνσιν της κυρίας neoona{}oelaςo ΜΠΙΚΟΒΙΚ-.Δ.Ε:ΕΙΤΣ­


ΒΑΡΜΠΑ, πeέπει να εl"αι προσανατολισμένη άπα"αιτήτωs ή έφεδρική Τα­
ξιαρχlα τοίί -Σώματος -Στρατοίί (έκ τής ΙΧ Μ.) Ιτοίμη να έπέμβπ δια τή"
inlnvEt" τών ζωτικια/ι ά"τικειμε"ικώιι- σκοπών. Μόιιοl' &λ.!ως- τε μετα τήν
έπίτευξιν τoυTωιι-ΏS Ιχ ετε κ α ι & Μιος παραδεxOiί-{JO. εl"αι δυ"ατή ή /",δ ή·
λωσις έ"εΡΥε ίας έν rii κατε υlMισι:ι ΙΕΡΟΠΗΓΗ-ΚΡΟΥΧΤΑ.Λ..ΛΟΠΗΓΗ κα Ι
σ""επιQς μ όνον τ ότε Dd: εΙναι έπι -τe επτέ α μεrαφοeα δ""άμεω,ι έξ αι ιων περιο·
χωιι δια τήιι κατευ-θυνσιν ταιίτ'1'"

δ) Ή &ποστολή τών Δ . Καταδeομών σαφ ώ5' κα-θορlζεται καΙ &ναλύεται /ν τπ


ύπ' det{f. λΑΠ. 245227J4009 διαταΥfj ·ΑρχιστρατήΥου (παρ. 2 .δ.ιιι).
Ή άποστολή αϋτη εΙ"αι κατηΥορηματική δια ται; Δ . Καταδρομών. ΑΙφνιδια'
σμός καΙ ταχύτης εΙς ΤΟΥ lλιyμoν {Jά έπιτεvχDiί δι ' αύτώ,.. -Συ".πώς έπιβάΙ­
λ.ετα, ή έ:ιc τω,. 2 KatEv'f1V"oeaw ένέΡΥεια 'rIwrwv μl τόν όΥ Κ ον PEpa l~ lπ ί
της κυρία, κατευ{}otίνσεως ΜΠΙΚΟΒΙΚ-.ΛΕ-ΣΙΤΧ. Παρά τα Ιεχ-θέ,ιτα κατα
τήν 28·ΥΙΙ. Ιχομεν τή" Υνώμ'1" . οη εΙ"αι άπαeαίτη το, Ι ΜΟΚ lκ ΚΟΥΛ­
ΚΟΥθΟΥΡΙλ. ~τε σπενδουοα μl έΠΙΤ'1διιότητα "ά, πρoκαταλιiβπ τον ixlJoedY
κυρΙ.,,; ΤΣΟΥΚΑΝ.

ε) cO χρόνος καταΙήψεωι; τής ΠΟ.Δ.ΕΝλΤΑ:Ε έχει καlJoορισ-θiί διά της νπ·


άριΟ. 24522714009 διαταΥης ·.Λexιoτρατήyoυ.

90
Ιστορικό αρχείο Ι.Γ.Π
"ΡΟΘΕΣΙΣ

5. Συντριβή τών εΙς ΒΙΤΣΙ ΚΣ . έξα'Υa.γκ:ι.ζομ ένω)/ νιi δώσου)' άγ ώνα διά τον
άποκ,ιεισμοv διaφvγης aντών είτε πρός ΑΑΒΑΝΙΑ.Ν είτε προς 4. καΙ Ν·
εΙς το έσωτερικό'Υ της Χώe ας .

6. ΓΕΝΙΚΟΣ ΤΡΟΠΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ


Μετα προκα:ι: a.βολικην βελτlωσι1Ι της βάσε ως καΙ τών συνθηκών έξορμήσε οος
έπιτυΥχαΥομέ"ωl' δια της κ:ι.ταλήψεως ΠΟΑΕΝΑΤΑ-1685 .
α) ~Ισχve α a Ιφ'Jiιδι ~σrική έπίθεσις έπΙ της γενικης κατευΟούνσεως ΒΙΤΣΙ­
ΑΕ21ΤΣ - ΜΙΣΟΔΑΓΙΣΤΑ- (Ν. 3985) προς διάeρηξΙ1f και καrάληψι1'
της τοποθεσίας ΤΣΟΥΚΑ-ΑΕΣΙΤΣ-ΜΠΑΡΟ-ΓΙΑΜΑΤΑ
, μετά τaυτοχρό­
"ου πιέσεως έπι δλοκλήρου του λοιποϋ μετώπου έπΙ Ο'κοπφ ά φ 3 ένος μέ"
άγκιστρώσεως τώv έχβρικών δυνάμεων καΙ ά φ 3 Ιτέρου έκμεrαλλεvσεοος εύJlΟ;"·
κώ... συv-θ-ηκών προς κατά1ηψ,,. σημείων καΙυπτό ... των τήΥ xvelall ταύτη" προ­
σπά6ε.α" η J.evHolv"d"rω" τάς περαιτέρω έ"εργείας.

β) 'Έ" ov"exei~ Β"ευ ουδεμιο.ς δ.ακοπής. ταχεία πeοώ6ηο.ς αφ" -Ι" ος μέ" και
neωriorωςo προς ΒΑΡΜΠΑ-ΚΟΡΜΠΕΤΣΙέ" ου"δυασμφ προς Ισχυρά" έπί­
6εσ." έπι της Harevbov"oeωs ΦΑΑΤΣΑΤΑ-ΙΕΡΟΠΗΓΗ-ΚΡΟΥΣΤΑΛΑΟ­
ΠΗΓΗ, αφ" trieov δε δ.α τών δ υ ν Ηώ" δια6εσίμων άκόμη μέσω" προς ΑΑΙ­
ΜΟΝ ΠΡΕΣΠΩΝ, έν συνδυασμιρ προς ένέργειαν έπ ι της HareV{}V1'oeωsΚΛΕΙ­
ΝΑΙ-ΤΟΥΜΠΑ-ΑΑ1ΜΟΣΠΡΕΣΠΩΝ Ιπι τφ τελικφ σκοπφ αποκοπής
τής διά ΑΑΙΜΟΥ και ΚΡΟΥΣΤΑΑΑΟΠΗΓΗΣδιαφυγης προς ΑΑΒΑΝΙΛΝ,
1'1'a καταστfj ο;;τοο δυ"αη1 ή διά μάχης Ιξό"τωσις rώ" ΚΣ.

γ) ΔιαπεραΙωσις και διά πλωτών μέσων Δ . ΠΡΕΣΠΑ2 προς δλοσχερη έξα­


φά1'ιαιν πάσης ΚΣ. έστΙας και άποκαrάσrασις rijςo Έ&"ικης κυριαρχίας Ιφ"
dλ-οκlήeοtJ rijςo περιοχης ΒΙΤΣΙ.

ΜΕΘΟΑΟΣ

7. ~H ov"retP;" του εΙς ΒΙΤΣΙ έχ6ρού ΙΜ έπιδιωΧ{}ύ εΙς 4 Φάσeις ώς άκο­


10ύf1.ως:

α) Α' ΦΑΣΙΣ

Κατόπι" σφοδρας προπαρασκευης Hue]Hov. "Aeeonoelas και βαρέω" 8πλω"


Πεζικού. Ισχυρά έπΙΟεσις Ικ περιοχης ΚΟΥΑΚΟΥΘΟΥΡΙΩΝτη" Χ ήμέρα"
(ωρα" 10.00) μeτά ταύτοχρό"ου πιέσεως προς ΠΑΑΤΥ (Ν. 5559) ΚΟΥΑΑ
(N~ 5659) έξ Ά". και Ν. έκ πεθιοχης ΒΙΤΣΙ, προς κατάΙηψι" όλ-οκλήρου
rov συγκροτήματος ΠΟΑΕΝΑΤΑ2 και rotovrov νψ . 1685 - ΠΑΑΤΣΙΣΤΕ
(Ν. 51f!0) έπι τφ σκοπφ δημιουργΙ«ς εV1'οί'κώ1' συ1'{}ηκώ1' έξορμήσεως
"eo< Δ.
Τούτου lntrevxOi1'roςo ~υνέxισις ntioeωs έξ 8λω" τών καrευΟύ"σεω1' κατά
τη" Χ ήμέ,ρα" και προσπάΟε.α 8σο" το δυvατοv μεγαλυτέρας προχωρήσεως
έκ Β . "eo< ΠΛΑΤΥ (Ν. 5559) καΙ "eo< ΜΑΚΡΥΧΩΡΙ (Ν . 4758) "eo<
άγκΙστρωσι" έχΟρού και προς ' παρeμπόδισιv πάσης διαφυγης τούτου προς Δ.
8σον και προς Α και ΝΑ .

6) Β' ΦΑΣΙΣ

Ι. Άπο της έπελεύοεως rov σκότους της Χ προς Χ ov1' Ι αΙφν.διαστική


έ"έ(!γεια άφ" Ινος μεν προς κατάληψι" ΡΟΤΟ (Ν. 4756) και αφ' Ιτέρου
δε προς διεΙσδυσιν δι" εΙδικώ'ν μοvάδω.... Ιπι τής τοποΟεσ Ιας ΜΠΑΡΟ-

92
Ιστορικό αρχείο Ι.Γ.Π
Λόχου Μηχ]κον) , μέχeι καταλήψεως ΠΟΛΕΝΛΤΑ2 - 1685. Μετα
ταυτα και εύ{}νς ώς άποκατασταθfi ή όδος ΚΟΥΑΚΟΥΘΟΥΡ1Α- ΚΟ­
ΡΥΦΗ (Ν. 505615) - ΜMlΡΟΧΩΡΙ (Ν. 4758) εΙς δ,ά{}εσ,. ΠΙ
Μεeαeχlας.

- O~Aaμoς ΙΧ Σ.Α. (ΒΕΥΗΣ).


- ~υrκeότημα Πeοσκόπω'ν (Λόχοι 1Χ , Χ Μ]χιώ'ν, Λόχος 111 Μ]χΙας).

-83 Τ. Ε.
- Δ]σις καΙ Διμοιelα Α]Τ. 75 χιλ. (μέχeι καταλήψεως ΠΟΛΕΝΑΤΩ
~ψ. 1685).
- 142, 146 Μ.Ο.Π. (Μέχeι καταλήψεως ΠΟΛΕΝΑΤΑ.Σ 1685, Μετα
ταθτα εΙ, ΧΙ ΜεραρχΙα1').
-759 Λ .Ο .Μ. (Μείον Διμοιρ.) .
- 250 Χειρουργικη μονάς.

ί ί. ΧΙ Μεραρχία.
- Δύο ΤαξιαρχΙαι (31,33).
- ΔιοΙκησις και διμοιρΙα Α]Τ 75 χιλ . (11 Μ]χΙας, μετα κατάληψιν πο-
ΛENATAΣ-~ψ. 1685).
- 146, 142 Μ.Ο.Π. Άπα Χ συ'ν Ι ήμΕΡο
-765 Λ.Ο.Μ. (Κ'λ ιαάκιο'ν 80 κτη'νώ-ν) ΦΛΩΡΙΝΑΝ άπα 7-8-49.
-ΔιμοιρΙα 759 Λ .σ .Μ . (11 ΜεραρχΙας) ΦΛΩΡ1ΝΑΝ.
- 772 Μ.Α.Μ. (Π Μεeaeχiaς).
-242 Χειρουργικη μονας (ΦΛΩΡΙΝΑΝ).

ί ί ί . Χ Μεραρχία.
- Τρείς ΤαξιαρχΙαι (Μείον ΤάΥμα συν Λόχος 35 ΤαξιαρχΙας 8περ άπα
καταλήψεως ροτα {}α δράσn πρας ΓΚΛΑΒΑΤΑ).
- ΔιμοιρΙα Α]Τ 75 χιλ .
- 248 Χειeουρrικη Μονας (IΧ Μ]χΙας) ΚΩΤΟΡ1Α άπα 7·8·49 .
-755 Α .Ο .Μ.
- 'Ίλη 11 Σ .Α . (μείον ΟfJλαμός) .

j,. 11( Μεραρχία .

- Δύο ΤαξιαρχΙαι (41, 43).


- ΤάΥμα 42 ΤαξιαρχΙας.
- ΟfJλαμας Τεθωρακισμένων 11 Σ.Α .
- 246 ΧειρονΡΥικη Μονάς.

ν. 111 Μεραρχία.
- Δνο Ταξ]χΙα ι (5 ΤάΥματα μείον Λόχος).
- ΣυΥκρότημα Τεθωρακισμέ1'ων ( " lλη δρμάτων ΧΙ ~ . Α. " Ιλ η δρμάταw
μείο1' ούλαμος ΙΧ Σ .Α. , Λόχος Πεζικου Χ Meeaexlat; Διμοιelα 713
Λόχου Mηχαηκoiι).
- ΣυΥκρότημα Τεθωρακισμένων 11 MeeaexlaS' (8ea 8 (ι)).
-768 και 756 Λ.Ο.Μ. (περιοχι) ΚΑΣΤΟΡΙΑ2 από 6·8·49).

νί. lυΥκρότημα Με:σσηνοπούλου.

(~Aρxικώς υπό 11 ΜεραρχΙα-ν).


- Ταξ]χΙα 11 Μερ . (Μετα κατάληψι" ΠΟΛΕΝΑΤΩ-1685).
- ΤάΥμα 85 Ταξιαρ:χ.Ιας (Μετα κατάληψι'ν ΡΟ ΤΟ).

94
Ιστορικό αρχείο Ι.Γ.Π
Β' ΦΑΣΙΣ

ί. .Διά cJιι"άμεu:S' Ταξιαρχίας' κάΑιιψις το ν "ι:ξιοϊί ι:ηί ΧΙ Μι(! . έκ ΠΕΡΙΟ ­


χή. ΤΡΙΒΟΥΝΟΥ (Ν. 505650) - ΓΚΟΛΙΝλΤλΣ (Ν. 4865) - ΒΙΓ·
ΔΑ.Σ ΛΟΥΝΤΖλΖ και έπιζήl''10lς εύιιοϊχώ" αιινΟηΗώ'ιι , σπω, προβπ εΙς
τη" κaτάΙηψι,," τoiί σΙΙΥκρο'l'ήματος Β/ΓΔΩ ΛΟΥΝΤΖλΣ - ΓΙΏΡΓΟΥ
ΚΕΦλΛΙ .
Προς τοθτο κατά την νύκτα τής Χ προs Χ+Ι παραΗήΙως καΙ έν σΙΙ'Ιι'δΕομφ
με το δεξlο'V τής ΧΙ Μι-ρ. προώθησις προς ΤΡΙΒΟΥΝΟΝ καΙ ΓΚΟΛΙ ·
Ν ΑΤΑ δν"άμεως τοvlάχlοτο't' Τάγμαrος , οπερ δέο'ν "ά εΙ'ναι Els (} έσι" σΠα/ς
το 'ι"αχιίτερο)' κα1'ά τή? lπoμi"ην (X+I ήμ. ) lκ δ η Ι ώοπ I"έΡ,Ειαν π ρ ος ΒΙΓΑΑ
ΛΟΥΝΤΖΑ Ι ... ΟΙΙ'νδ ιιαομφ μέ Ι" έΡΥειαΥ κα τά του αvτο v &.... 'Ι"ικ . οχο πον άπα
τής κατεv{1 {wοεως νψ . 1695 (Ν. 5 267) - ΒΙΓΛλ ΛΟΥΝΤΖΑ .
Διά την διενκ61ιινοιν της έ"εΡΥείας προς ΒΙΓΛΑΝ ΟιΙΎχρ ότημα έκ τώ,.
ΙΧ, Χ Μεραρχι αΗών Λόxιιw προσκ όπωΥ κα ι έ ...Ος Λ όχοιι 111 MJx la~ υπ ό
τη1l ΔJσι1l ~ ΑξJκοiι της 111 MJxlat; θέλει clodiJoEI κατα τη1l 1Ι1ικτα της Χ
προς Χ+1 έπι της κατεVfMJ1Ισεως ΑΑΩΝλΣ - ΚΑΛΥΒΕ2 ΛΑΚΚΟΥ (Ν.
4867), και θέλει προσβάλει τη1l πρωία1l τ ά 1Ιώτα τω1l έπι ΒΙΓΔλΣ Κ2.
έπ ιrq; οκοπο/ Ηπως τοtίλάΧΙ<JΤΟ1l Επιφέ(!!,Ι σ ύΥ χ υο ι " ;π ~ ώφελε ί~ rιO" Εκ
Ν. χαι Α . έπ ι χ ε ι ρ ον" rω". oi"rI"et; όφεtλo νν"ά έκ,ιιl:ταλλευθ ώσιν τη " ovyxv-
σι" railrJJ'"
Μολο"ότι δέ" διn.αται μετα βεβαι ότητος νό τίπο10ΥΙαπ εΙς τίποστήριξι" Πυ ­
ρ οβολικον και ~ Aερoπoρία~ ; ,. τούτοις θό doiJoii πασα τυχό" διαθ έσιμος
νποστή "ιξις έκ της κυ"ίας ένε"Υείας.
ίί . Δια δυνάμεως- Ταξια"χΙας άΥΥΙστ"ωσις τοϋ Β . ΠΙΣΣΟΔΕΡ10Υ IxlJeoiι
δι~ Ιπι{Jέσεως κατα lκλεΥομ ένων πεeιοeισμέ1Ιων άντικ. σκοπών _ εΙς neeIo -
χη,. ΟΥ2Ι (Ν . 5277) και ΜΠΟΥΦΙ και Ι τ ο ιμό τ η ς εΙς πε(!Ιπτωσι" ευ"οϊ·
κια/.ο αυ.,,{;ηκια/.ο καταλήψεως τής κo"vφoyραμμης ΒΑΡΝΟΥΣ δι ~ l,.εΡΥεΙας
Ι,. τΥ xarεvfMJ"OEI ΚΑΤΩ ΚΛΕΙΝΑΙ - ΔΑΙΜΟΙ .
ϊ ίί . 2 υ"έχισις δια τoiί -ΣυΥκροτήματος ΜΕ2-ΣΗΝΟΠΟΥΑΟΥ προσπαΟεlας
lξο"τώαιως του εΙς π ερ ι οχη ,. ΠΛΑΤΥ-ΚΟΥΛΑ-ΓΚΔΑΒΑΤΑ (Ν . 505 7)
lx{;eoiι δι~ I"Eeye las Ιξ δλω" τώ" κατευ8ύ,.σεω" και ήδη και Ικ Δ . Ιπι
κατευt?-tJ"σεως ΡΟΤΟ - ΓΚΔΛΒΑΤΑ - ΚΟΥΛΑ.
iν. "AnaydeeVOIt; διαφυΥης lx{Jeov π(!ας ΚΑ.·Ι·ΜΑΚΤΣΑΑΑΝ naeaAAJj-
λως r ΙΟΥΓΚΟΣΛΑΒΙΚΗ2 ,"e{Joe1ov.

Γ ' ΦΑΣΙΣ

i. 2υ,.έχισις neoonaDelat; Ι,. τ Υ χατε υ{}ύ"σει ΚΑΤΩ ΚΛΕΙΝΑΙ-ΔΑΙΜΟΣ


έπι τιΪ' σκοπφ της ταχυτέρας ποο ω-θήσεως δυ,.άμεω." n eds ΛΑΙΜΟΝ δια
τή" άπαΥόρευσι,. διαφυyη~ Κ2. πρό$ λΑΒΑΝΙΑΝ.
ίϊ . ~ Ε Η κ α{}ά e ι σ ι ς περιοχής ΒΙΓΔλΣΑΟΥΝΤΖΑ-ΠΙΣΣΟΔΕΡΙΟΥ-ΒΑΡ
­
ΝΟΥΙ άπα κοι"ον μιτα χι M eeaexlas.

β) 111 ΜΕΡΑΡΧΙΑ

Β' ΦΑΣΙΣ

ί. Δι ~ α Ιφνιδιαστικης και ά"ε ξαe τ ή τ ο v Ι"εΡΥ ι Ια ς ά πα της 2000 ω. της Χ


ήμέρας Ιπι τια/.ο χατιvθv"σεaw:
ΜΠΙΚΟΒΙΚ-ΜΠλΡΟ-ΔΕΣΙΤ-Σ διό του όγ κ ο υ (4 Μοίραι) μεταξύ
ΛΟΣΝΙΤΣλ Ρ . (Ν. 4254)-ΜλΚΡΟΧΩΡΙ0Υ Ρ .
ΠΟΑΕΝλΤλ-ΛΕΣΙΤΣ(1 Mo'ea με'ο' Λόχο.).
Θέλει εΙσδύσει rο1μηρώς δια τω" διακέ"ω" και θέλει πρoPfί ε Ις την νφaρ-

96
Ιστορικό αρχείο Ι.Γ.Π
ΧΩΡΙ (Ν . 364 9 ) - ΚΟΥ ΔΕ (Ν . 3-15510) έ'Υ σ ν 'Υδυασμι;; ιd τα τμήμ2τα
της ΙΧ Μερ. π ρο; κriΙνψ l v έξ άΙΗ " τ ειι:ϋ ν τ ή ) z:r; i ιιι α τ ε ν -θ ύτσεως ΜΠΙΚΟ ­
ΒΙΚ - ΜΠλΡΟ '!veία ς π ρ {) σ πr..ι.!J- ε ίαG K ~t ' π ρ ος σ.γκ Ιστeω σι'Υ iχ {}οelκώ'Υ
δν'Υάμ ε ων . Βe αδ vτ εe ο" καη:l. ι ήν Ε;::.ί {)ι: ο ι,. τ ης ΙΧ M~2 ' τ ό Τάγμ α. τ ο ίί το ,
πνκ "ώ" ο " πρό ~ τ ο ιίρ ι σ τ ερό " τ ο υ, I?-Ε 1 ε ι J,.ερ γ ή σεl έ" rfj xarev θ-tnoO C" I ΔΕΝ ­
ΔΡΟΧΩΡ1- ΚΟΥΑΕ π:ιρ αλ Α ή λως προ ς τό δεξ'ι ό" τ ίj~ ΙΧ Μερ . , ϊν ::ι H U·

Η/ψ" τοίίτο διά: Π ΡΟΧα/ρ ή σ εως Π!fο!>, ΚΟΣ.11 0ΒΟ ( Ν. 3 6 50) κ:ι.ί δι ' άπα·
ο χ ο 1ήσ εως Ι'ώ ν {;ψ. l Η32 ( Ν. 838498) _. KOY ~1 E .

Γ ' ΦΑΣΙΣ

Άπ ο της έξα σφ α 1 Ισ εω) rιί) Υραμμης ΓΙΑΜΑ. ΤΑ - J"'ι1 Π Α Ρ [) - Υψ . 17 0 9


συ",;χιοl) G"ε ':) άπωΑc ί uς χ e όΥΟV τη ς ΠΡ:J ο .'1.« {) ε l :Jt; δ ιά: τ ο υ όγ κ ι; υ cώ ... δυΥ ά ·
με ω" Ι" συyδ ; αμ'~ μ εη} T1j ) ΧΙ Μερ . έ ν rfj x a t E UOiI~'O t' 1 ΜΠλΡΟ-ΒΑΡΜΠΑ
-ΚΟΡΜΠΕΤΣΙ χ α ί δ ι ά: π εe ιο φ .; .?"ι· ,, 1'; το ύ ε Ι ς η) )' :π ε ρ ι!> χ ή ν ΜlΙ Ο Υ ΤΣΙ ­
ΒΟΥΤΖΙ - /rl AAI Μ Α Δ Ι 'χ ';:"ρ ' " !i . Α . άπο ;,: ~ ", oϋ μετ ά. ηί.; ΙΧ Me e . I H
Ν . Λ . έΥ ανΥδ υ ασμψ έ κ κα "&-rίΡ I ΙH ) η} ) περ ι!) ,: 'ίς r r:ι:b τ ης .

Δ' ΦΑΣΙΣ

ί. ~A π o τ ης άφ Ιξ ε :ο ς H~ τ μημ.χτu:n' ι η ς εI~ περ ο χ η ,. KflA flIA ΜΙΚΡΟ·


ΑΙΜΝΗ l ι: o ιμόT ,I~ δ Ι Q , ι εΡ <J: ι ώι; εως . Δ Ι ,'ιί Σ .Σ. , δVΥcίμεw~ Τά ""μ 'Η Ο) κ α;
διά π1ωτώ ... μ Εσ ωΥ ε l~' Χερσ ό ν η σ ο." ΠΥ.Ξ'Ο1" π ρ ός .rr: ι.ο. ρ εμ3ι: όδ , ο ι v δ ια φυ γ ής
1"{'fJ.e ou ne ο ς λΑΒΑΝ /ΑΝ κα, 1 ,,;f Q{J d e I o &JI to1 ύ :ης .
ί ί. ~ Aπ α Ι To ύμ εy α Jt A(:)TIi μ Ε ο ιι. ,τr e o u.- :J +, a 'J't" a & έγ x ~~ίρ ι;;, μcρίμ ι''!1 Α Ι0]Σ .Σ .
εΙς δι ά θεΟΙ Υ MJ xl 'J: ).

δ ) χ ι ΜΕΡΑΡ ΧΙΑ
β' ΦΑΣΙΣ

i. Ύπε ρβ ~ ί'Y ~υ αα τ α ; Mo yά δ σ ~ -:Ij.; 11 Μι:ρ . ΔΕΡΒΕΝ - ΠΟΑΕΝλΤλΣ


καί IΥ ε Ρ Υ ο νσ α δ ι ά τ o iί 011 1ο' ό λ. ου τ ώ )' δ ι; ... ά με !JJΥ τη ; έν Tli H'tTEVtfVyoe I πα ·
ΛΕΝΑΤΑ - ΛΕΣΙΤ2 t1μέ ο ως ύ'π ι σ ίJ ει' τι;} .· μ Ο Υά δω-ν τ η) 11'1 ι.Ιερ . ~ α
πρ οβΙί δι ' t1 n οφ :ι. Ο ΙΟ ΗΗ 7ί ; κα ι τ .ι1μ 'lί!ι1; ε .,εΥι·ε ί,,; ε Ιί Τ;'Υ -ε 3 x ε ~αy Κ 'J: τά.Ιψ
Ψ~'Y To ίi ά ..1 Ι 1('. σκοπ ου ΔΕΣϊ1'Σ -ΤΣΟ ΥΚΑ έxκα Bα~ ίζOl.ί σα πασ:ι.Υ έ~δ ιά
μ ε a ο 'll έχ Ο ρ ι κ ή .. ά Υ τίοnΧ(". Ι Υ .

Γ' ΦΑΣίΣ

ί. ΚUΛ VΠ Τ Ομiv η δ ε Jl ά εκ J'τ ιι? ι ο χ.η ς Β ΗΆ Α Σ ΑΟ ΥΝ ΤΖΑ - ΓΙΏ ΡΓΟ Υ


ΚΕΦΑΛΙ (ε Ις π ε ρ ίπ τω σ ι " μi, κ α'Ηι'.ψι: ε χς Τ Οb tω ν κα τά π ρ !>ηΥ ουμέ )',1 "
Φ άοι ...) fJ ιI ένε ργ ήσ !ι 8.... ε υ άπωJ.Ll α ς χ ρ ό ... τ υ Λα , ά.1!Ο κ ο ιν ον μετ ά τής Χ
Μερ. lι. μEO ως , γπlσ {) Ι Υ μ ονάδ«; Υ 111 Ρ} ιρ . εν τΥ Ka r t u f1v ...a lI Α ΕΙΙ ΤΙ ­
ΜΙΣΟΔΑΓΙΣΤλ - nPEB O ~1- Α Α ΙΜ ΟΣ, ί'να γ ί ... π ά ρx l κ ~ το ι α χύτ ερ ο ..
κυρ Ι α τοίί σ ν Υκ ρ οτή μ υ τ ι)ς Μ 1ΣΟΔ Α ΓΙΙ ΤΑ - lIP EB 0 .11 n eo ςo χ άΙνΨI Υ ToV
δ εξι ο" H t)y π ρός ΒΑ ΡΜΠΑΝ Χ'Ι Υοt.ομέΥω ν δ <.ινά,ι:ε ::J'" τ η) ΧΜερ. κ :ι.ί ly
συ ...εχε Ιι: ΛΑΙΜΟΥ π ρό ς ά .ΤΤ Ο 1Ι ΟΠ ;I '.. 'tiic όδ ο ίί δι α φυ γης π ρό ς λΛΒλΝΙΑΝ
'l ών έχ Dρ ιχ ώΥ δ1ΙΥάμε :VΥ π ι:gι tJχής Β ΙΓΑ Α ΛΟΥΝ7'Ζ Α - ΒΑΡΝΟΥΧ.
Α; & παι τ ή σ ε ι ς καA -ύ ψε ιvς η έ ..ι σΧ, ίι σ εως τ ης π~ ός Β ΑΡΜΠΑΝ I"Ι ΡΥ ε l :ι.ς
της Χ . Μ ερ . t1n Ot i:A.OVOI πρω ι- ε ύ ... υ ο ιι ι" iιΠ ΟΧ:liω", ι ν , ης Χ . Μ ε ρα ρ χίας.
i i. Έκκα D ά ρlοι ς α π ό κ o ι ,, :>ίi μ ετ ά nί ς 11 Μερ. τ ης περι ο χ ή ς ΒΙΓΑΑΣ
ΛΟΥΝΤΖΑΣ - ΒΑΡΝΟΥΣ ,

ε) ΙΧ Μ ΕΡΑΡ ΧΙΑ

.. Διά χα τ αλή ψι ω; κ α. τ ά. τ ;' ... ... ίι χτ:ι. τη ς Χ JΙ-ΡΟ ; Χ +Ι η μ.έρ ας έ ." σ υ νδέσμ ~
μετά t1ριστεροv n) ς ΧΜ ερ. τ ών 'ύψ . 1030 (Ν . 301463) - 996 (Ν .

98
Ιστορικό αρχείο Ι.Γ.Π
Π ρ ο π α ρ α σ κ ε υή ' Α., n{Jομ.{J ,tft JΙ :Jμ. ό ; β ί οι ι ' n l't'a~:J; dTt :>3 ro l t;;" Κ 3ΙV Dπ οιη ­
{)έ Υ τ ο ς είς το υς ,1] ι α ς Π υ Ρ] Κ 3 ίι 11 κ α ί ΧΜερ .
Ilρ οπαΡ :Ζ ο κε υ η (' ής έπ ι{} ;' ...,μο ς .

'Από 1000 Δ
'Υπ οσ τή ρ ιξι ς ηί ς i:n ι{J ί:σεως τ ής 11 Μερ. βάσει σχεδ ί ου π υρός. ('ούτου συ,,­
Ι Ο 1lιζ ομ έ ν ο lJ ύΆΟ (' οϋ Σ .Σ. , 3ιρός κιc τάληψι . Υψ . ΠΟΛΕΝΑΤλΙK ~ί 16 8 5 .
ίί. Κατά την Χ -~- I ~μέραν
Πρ ') ι ε ρ :ι. ί όΊη ; ίιπο οr:: ηρ ι'ξ r -oJς δι ' ό λ') Χ λ. ιί ρ ο υ (" ο υ Π υρ]κ ο ίι κ ιcrά σ ε ι ρά ν tιπ ί:ρ
111. ΧΙ, }( b1ερ α ρχιισΥ κ α ί lνδεχομένως 11 ftl ee .
14 3 Μ .Ο.Π. μ ετ α κ ιττ άληψι ... ΡΟΤΟ lν άμ έ G (Ρ ύπ c σ τ ηρ Ιξ ε ι ά ποσπάσμ ατος
Μ ΕΣΣΗ ΝΟΙΙ 0Υ Λ Ο Υ μ έ χρ ι ς i Hx a{} a fl o e:nt; π εΡ Ι 'I l fίς ΚΟΥ ΛΛ-ΠΛλΤΥ.
lI i Τ ο Vλ. ά χ ι σ r ,) 1· μ iίρ c:. Π υ ρ}κ ,, ;:; έξ Ι κ άσ 'l Ο U Σ υγκ ρ o τήμ r.ι:τo ς αμ φ οr eρ :ι. ς
ιάς 'ί μ έ ρ α ; Χ κ αί Χ ί ~J -θ ά iχη :::ρ σ τεeα ι ό τη τ α ί Κ .J. 't1 0 π ο ι ή σ ε ω ς α Ι τ ήσ ε ωΥ
ΑΠΑΡ . Α , Ω .Π . , ΕΠΑΡ δ ι α τη ι· Π Ρ Ο 3 β ο Α ή ν α π ~. <} ό π τω y σ τ ό χω ... κ αί έ χ {J ρ ι­
κ ώ ν Π vρ]χι ώv .

11 . ΤΕΘΩΡ Α ΚΙΙΜΕΝ Α

ο) ΙΥ ΓΚ ΡΟ Ι ΗΣΙ Σ ( ' Υ π ό ΔΝός ' Α ν τ ) χ ο υ ΙΠΑΝΤΙ ΔΑ ΚΗ>

ΒΟΡΕΙΟΝ ΙΥΓΚΡΟΤΗ1I1Α Περ, aΧ 'ίς ΦΛ Ω ΡΙΝ ΗΙ


''Ορα δι άταξιν
ΝΟΤΙΟΝ ΙΥΓΚΡΟΤΗΜ Α ,. ΚΑ ΙΤΟΡΙΑΙ

Β ) ΓΕΝΙ Κ Η Α Π Ο ΙΤΟΛ Η

ί. Ύπ οοτ ήρ ι ξι ς δ υ ... άμ εω ν Πεζικ ο ίι κ ιι ί III Μ ερ . ε Ις τάς κυρ Ιας προοπα ­


{}εΙας πρ ός διάeρη ξ ι " τής τ ο πο{}εοί ιις.

i i. EΙ rιι έ κμ ε τ&. λΑ.ευ ο ι ς διιi β rι.{} ε ί r:ις δι ε ί σδ -ύ σ ε ως καί έπ ι δ ρ ομ ών προς ΒΑ ­


ΤΟΧΩΡ [- ΚΡ Ο ΥΙΤΑΛ ΛΟΠΗΓΗΝ x n ' ΠΡΕΒΟΛ - ΛΑΙΜΟΝ ΠΡΕ-
, ,
ΣllΩΝ έπ ; 1' φ P Κ ~Π~I , ής ά .rι'J. Υ ο ρε ύσε χ ς πά σ η ς Κ Ιl'ήσε .:ι>ς κα ι α ,. α σιι ν τα -

ξΙ- :oJς τοϋ έ χ θρ ο υ .

iii. Π ρ ,:, ο t .1. 0 ί :r κυκ λ o"p ~ €! ι' ς επ ί ί< u e ίω" uρtη ρι ι;; ν μ ετ 6π ι ο{)εν.

v> ΕΙΔ ΙΚΑΙ ΑΠΟΙΤ Ο ΛΑΙ

ι. Β ΟΡΕΙ ΟΝ ΣΥΓΚ Ρ Οί ΗΜ Α ( ' Υπό δlCΗ Ο Υ ό ς Έ π ,λό ρ χ ο υ ΠΑΠΑΘΕΟ ΔΩΡΟΥ>

Ύ Π Ο G τιί ρι ξ ι ; υίς ln t {)i oeoor; 11 Μ ε :!. neor; }- . "~ Α 'J Ψ Ι '" Υ ψ . ΠΟΔΕΝΑΤΑΣ
H:J i 1685. Έ νδ ε χ ομ J "ι·}ς ΠΑΑΤΥ .
Μετ ά τ α υτ α κ αί δι ά ν ο ι ; ι,. deoJI oAoyi':lv πρ ο ; : J Ρ Υ Φ Η Ν - Μ Α Κ ΡΟΧ Ω Ρ1 .
κί l'ηοις π ρ ος σ ΙΙ'lo" ά nη σιl' τ οίί Ν . ΣΙΙ Υκρ οτήμυ τ ο ς.

; i . Ι" Ο Τ Ι Ο Ν ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ι ύ π ό δ ) Υ ό ς Έπ >χου ΠΛΑΗΗΡΑ >


Etιρ ι o κ ό.ι ι n o ν υπό δΙ Υ ιί ς Ι JI Μ ερ . δά lι π o o τ η ρ ί ξ y ά 2 Χ ΙΚ ώς' πασ .:ιν ένέΡΥ ε ι α"
τ .::ι ντ ης K .:ι: ~ έ1·δ εxoμE ν~ς μ οv &:δω ... Πεζι κ ο υ δ ιά τή ... τr:ιx υτE ρ :ι " κα τά Α ηψ ι ...
τή.; γρα μ μ ,ί .. ΓIAMATA-l'ιIflAPO-AEΣ1TΣ . μ ε έτ ο ιμ ό τητ α 8πως τ αχέως
ιXx 8fj έπ ί. Τ 1ίς 6 δον ΑΝΤΑΡΤΙΚΟΝ - ΚΡΟΥ'ιΤΑΛΑΟΠΗΓΗ , ϊ"α πρ σο·
βά Α:} τ ά ...ώ τ .:! ο ν ' χ{)-ρ ο ν κα ι άπο κό ΨΥ τ ή,. tιπ o xώρ η o ί .., τ ο υ μετ ά κα ι
ιί ... ευ το ϋ Β ορ ε Εο ιι 'ιΙΙΥκ ρ οτ ή μ :ι τ ο ς .

•Α π ό τής ά φΙξ εως έπ ί δ ημ ο σ ί α ς δδ σ ϋ ΑΝΤΑ.ΡΤΙΚΟΥ - ΚΡΟΥΣΤΑΛΔΟ ­


ΠΗΓΗΣ π ρ ο ώ1J η ο ι ς r:: ολ ,uηρώς πρ ό ς ΚΡΟΥ ΣΤΑΛ.ΛΟΠΗΓΗΝ μείζον
τμήμ α κ ιι; δια{}i σιμ':lv τ ο ι ο ύ τ ο .. π ρ ος ΑΝΤΑΡΤΙΚΟΝ ΠΡΕΒΟΛ.

100
Ιστορικό αρχείο Ι.Γ.Π
α) ΚΑΖΤΟΡΙΑ (728 Ό ρχο< Μ.χ•• , κ ου).
β) ΦΛΩΡΙΝλ (701 Λ6χο. » ).
r) ΚΟΖλΝΗ (72 3 Όρχο. • ).
13. ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ

α) 2ιιμμeτοχή ε l ~ Τ ή .... πρ ο παραΟ Κ ΕιΙ7ι " π ρός κ α 'l' αοτ ροφ ή... τώ... lo xv eώtι
i xbe I KCn όρ γαΥώσεω?, ix (J.et Hώtι ΠιιρΙχι ώ'ν. Παρατ"Ιρη nιe ίι.w . Σ. Δ}οεως κ An .
β) Ύ.nοατήρ ιξ l$ (8ρ α πί"α κ α Νι. 2) Η ΙΙ Ι ov"l'odela .,.ώ ... lπ l 8έ α ε ων τ ον Πεζlκoiι
Η'στα ΠΟΛΕΝΑΤΩ-Υψ. 1685 κ αί μ ε 'l"α)' ""ε αriρως lν r fj ζώ"" τ ης Ηιιρ ίας
προσπαθ ε ίας .
r) •ΑπαΥ όρ ειιοl, δ ι αφυγής έχδe ι κ ων δ ιι ... άμεωΥ πρός ΑΛΒΑΝΙΑΝ . 'Ιδ ι α ι τέρα
ο.μαο Ι α ε Ι. ΚΡΟΥΙΤλΛ ΛΟΠΗΓΗΝ κα Ι ΛλΙΜΟΝ ΠΡΕΙΠΩΝ.
δ) •λπ αγόρ ε υαι, τής lο ωτερl Χής κιι κΙ0 φο ρ Ιας έx.lίρoυ μ έ lδι αι τ ie α" αημαα Ι α"
ε Ι, κ όμ.βοιιςκαί 'Ιίποχρ ε ωτικ άς δ ι αβάσει ς (Ν. 397587), (Ν . 397605) ,
(Ν . 4 246 66), (Ν. 475 748), (Ν. 46 8 708 ) , (Ν. 470735) . (Ν . 3 05548) ,
(Ν. 377633) .
ε ) Προαταο ία τής χ ατεv o.v", οε ως κ ιι ρίας π ρ οσπ α θείας κα ί έξdρ{J.ρω οlς πάση ς
έχ6(! ι κή ς άηεπliJiαεως τ ό σο ... κα τα τ ήν κ ΙνησlΥ οοο ν και κατά Τ1}" l yx a'l"d ·
0'1"001" τώι- ήμεrέeQW Ιπί ΓΙΑΜΑΤΑ, ΜΠΑΡΟ, ΛΕΖΙΤΖ, ΤΖΟΥΚΑ κα ί
Iλlxel) Ιη σχνσεως κα ί έ δρα ιώσ εως α V'f ώ,, _

14. Ε ΚΤΕΛΕΣΙΣ

α) Ήμέρα Χ. Κα {Jσρισ θήσ nα ι δι α 't'EWTt e ai Δ ι α τ αΥ ής .


β) ΆρχlκοΙ χώροι σUΥκεvτρώσεωι;. ( 'Όρα συνημμένον fl l... aKa Νο 1).
Υ> Βάσο; Εξορμήσεως .
Κα τ" άρχή ... κ α τ εχομ έ"η γραμμ ή .
Δι α τή ... 111 M eeaex la ... όeίζε τα ι κεκα'λ υμμ έ ... η n eelox;' Ν . ΒΑΨΩΡ1 Ρ . ηnς
δ έ Ο'ν Νπως ά π ό τής Χ ·2 lξα οφα'λ ι σDn δια τ ,u ημάτQW τής Χ Μ ε ραρχ lα ς K o ι " fί
OVYE""oJjO El.
δ> Έξ6ρμησις.
Α' ΦΑΖΙΙ , 1000 ω . χ ήμέρ α • .
Β' Φλ.ΣΙΙ , 2 000 ω. χ •
Γ' ΦΑΖΙΙ ,
- ί . Μο "άδω ... 111 Μ ε ρ αρχlα ς , Δ ι ατ α Υ" Μερ αρ χ ίας .
- ίΙ Χ . ΧΙ. 11 Με ραρχι ώι- , Δι αταYfί Σ . Στρατον .
- ίί Ι 1Χ Μ ερ α ρ χία , Δι αταyfί Ζ . Στρατ ο ν.
Δ ' ΦΩΙΣ : Δ Jγ" Σ . Στ ρατ ο ν.
ε) Διάφορα .

1. Δ έο ... ... α κ ατα ... Οη θfj π αρ α πά ... τω" δ η ά ... εξαρτήτ ως τώ... κ αlJoοριζο μέ ...ω'ν
Kv e lωv πρ οοπ αθε ιών κ α ί πρ ο ικ οδ οτή σεω ς τώ.,. Kar E V ιMnιOE CtW , πιio α μο" α ς
κ α ί πιi ... τμήμα όφεΙ 'λ ε ι "α έπ ιτυχ 'Π τό μέγισ τ ο .... lκμετα 'λ'λε υόμε ...ο ... πιioα "
εν κα ιρΙα'Υ κ αί δημιο υ ργο ύ ... δ ι α τ ής ά ποφα ο ι σ n κ ης τ ου στ ά σε ω ς κ αί τής Ιπ ι ·
μονής dι ... OϊMας ου"θ ή κας .πρός διεΙ οδ υσ ι ... καί lξάρθρωα , ,, τον έχθρ ον .
ίΙ Δ έ ο ... Ιπ Ιο η ς "α Kα τα",o ηθfί δη πιi σα άπώ'λεια χρό"ου Μα ί χρο ...οτρ ι β'ι
{} έ'λει ει· ... α ι ε Ι ς βάρ ο ς τ ης έπιβα'λ'λομ έ'νης τα χ είας Ικβάσε ως τ ης έπ ι χε ι ρή ·
σεω ς . Πρ ό κ ειται π ερί έχθρον παρ οv ο ιάζΟ 't' τος π ο'λ'λας Μ α ί ΠO ΙK i'λας όΡΥα­
",ώσεις. ά 'λ'λ α ε υρι σ K oμi ...o υ έ",ddv ... aIλ it!- ",α έπα'ν δρώσ'Π πάσ ας τα ς θέ σε ι ς κα ;'
ν α παρ ου ο ι άσ'Π dvrlorao J'" ά ... ά'\Ο Υο ν τώ ... όρ yα",ώσ ε ωv . ου μη ... ά'λ'λα κ α;' άπό
άπό ψ ε ως ή θ ικον π ρόκ ε ι τα ι π ερ ί έχ{) ρον μέ ήθ ικ ό" κα τ ώτεΡΟΥ τ ο ν μ ε­
"-elov.

102
Ιστορικό αρχείο Ι.Γ.Π
ΙΙΙ ΔΙ Δ ΤΙΘΕΜΕΙΙΑ ΜΕΣΑ

- 3 Μοίραι Διώξ ε ως (ΣΠΙΤΣ ΧΥ Ι καί ΙΧ)


- 3 Σμήιιη ~ A"Q)l't'weloeroS" ή Ι α nωμέ ν η ς δυν άμε ως (ΧΑΡΒΑΡΤ)
- 1 Μοίρ α Μεταφορ ώ ". ή λα ττωμέν ης δ υ νάμε ως (ΝΤΑΚΟΤΑ)
- 1 Σμήνος Συ,ιεργαο lας μι:τd llve}H ov (ΧΑΡΒΑΡΤ-ΩΣΤΕΡ)
- 1 ΣμηΥος ΝΤΑΚΟΤΑ Β ο μβ αρ δ ι σ τι κ ό" ,
- 2 ~ A eeoJt 1&t' a ΑΝΣΟΝ C ΥΥ ε ι ο ν ομ ι κ ά .
- 2 "Αε ρ οπl ά" a Ι 1 7 δια μετ αφορα ς Δjτ ώ ν Μ ε Υ ' ~ιι:r ο ')l άδ ων .
- 5 5 Αερ οπλ ά "α ΑΝΣΟΝ Μ εr:αφο ρικ & .
- Όμας Φ ω τ . Ά ερο πλ ά'Vων .
Ή δ ιίναιι ις χ α; ό lξ οπl ι σμ ό ς τ ιι; ν Μα νά δω,:, τ ού r ω" εμ φa ί" ο ν r: a ι ε Ις τ όν ΟlJν ημ ­
μέ"ο )' Π l ... ακα Α .

ιν . ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΑ· ΚΑ ΤΑΙΙΟΜΗ ΤΩΙΙ ΜΕ ΣΩΙΙ· ΙΥ Η Τ Η Ρ Η Σ Ι Σ Υ λΙΚΟΥ

ο) ΑΕΡΟ ΔΡΟΜΙ Α

"Ως ~ λε ρ οδ ρ όμι · ι 'ίο.


- Κ ΟΖ Α ΝΗ Σ
- Α ΡΓ Ο ΥΣ
-ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

• Ως •Αεροδρ ό μ ι α Βάσ ιως τά :


- ΑΑΡΙΣΣΗΣ
- ΣΕΔ ΕΣ
- ΕΑ Ε Υ Σ ΙΝ ΟΣ

6) ΚΑ ΤΑΝΟΜ Η Τ ΩΝ ΜΕΣ ΩΝ

Ε ίο; 'Αε ρ ο δ ρ ό μ ι ο ν ΚΟΙΑIΙΗ ξ


- 2 Μο ίρ αι Δ ι ώξ εως .
- 2 Σμήνη' Α"αγΥωρ ίσ ε ως' 1ίλαττ ωιι έ..,ης δυν άμεως .
- Σμij'Vος tΌ μβα ρδισμο V .ΝΤΑΚΟΤΑ .
- Μ ετ α φορικ ά " Α εροπlάν α λΝΣΟΝ Η α ί Ι 17.
- " Ομά ς Φ ωτ . ~ A ερoπ lάνων (2 ΧΑΡΒΑΡΤ, 1 ΟΞΦΟΡΝΤ).

Είο; 'Αεροδρόμιον ΑΡΓΟΥΣ

- Τ Ο Σμ ηΥ ος Πυρικ ον .
- Π ι -{Jα ,l, ώς εν Σμij 'l' ος Δι ώξε ως Ηα ί ,
- 2 ~ λερ ο πl ά'V α ~ Ανα Υ ν ω ρ ίσ ε ως .
- 1 Άερ ο πl άνο')' Ι 17.
Είο; 'Αε ρ ο δρ ό μ ι ο ν ΙΩΑΙΙΙΙΙΙΙΩΙΙ

- "Εν Σ,uij'Vος Δι ώξεως .


- "Έ,. Σμήνος' Α" αΥνωρ ίσεως ήλ αττωμ έ"ης δ υνάμ εως .

Ε ίο; 'Α ε ρο δρ ό μ ι ο ν λΑΡΙΣΗξ


- 3 - 4 Ά εροπlά ν α ΝΤΑΚΟΤλ Μεταφ ορών .
- 2 Άερ ο πλάν α ΑΝΣ ΟΝ "ΥΥειονομι κά .
- Μnαφ Ο ΡΙΗ ον ~ A ερo .π lά "o ν ΑΝΣΟΝ .

Είο; 'Α εροδρόμιον ΙΕΔ ΕΣ


- 2- 3 ~ A ερ oπlά " α. ΝΤΑ ΚΟΤΑ Μετά φ ορώ" ,
- 1- 2 ~ Αεροπlάνα ~ Α να}'1"ωρισrΙΗά .
- Μεταφ ΟΡΙΗ ό ... ~Aιρo πlά"o" ΑΝΣΟΝ .

104
Ιστορικό αρχείο Ι.Γ.Π
- "Εξ ουδ~τ ;ρωΟ'f i xDe , xt>iJ HveJxoiΊ .
-" λπαγόρευ α " ;σωτ ~ρ,κή~ κ υκλοφορΙa, τοϊί /xDe oU.
M~1' ά 1'7]'" έξάρ δρωα ,,,, τοϊ; lχ8ρου .
- "Απαγόρε υα" διαφιιΥijs 1'ώ'ι' Ιχ:8ρ ιχώ1' δυ ..άμεωιι dι ά. τώ'ι' n ρόs λ.ΛΒΑΝΙλΝ
αμαξιτών αυyκoι ",ωιrιισ" .
"Ιδ ια ι τ έρ α Π"ροσοχή (j d, δ ο θ ij κα τά Τ7]'" ", ιίκτα κ ιι ί ήμέρ α", ε Ις τ ό", ΛλΙΜΟΝ
ΠΡΕ:ΕΠΩΝ κ. ; Ι'" <;;< Ω ου ΚΡΟΥ:ΕΤΑΛΛΟΠΗΓΗ:Ε .
β) Λ ε ν τ~ρ τ ύ ο υ α α ι Ι '" r Ο Ι α Ι .
- "ΕξοvdετiρωοιS' άΠ ΡOόπ τω'l' o τ ό Xι.ιw .
r) Γε",ιχα { ; ",τ ολοΙ.

- ΡΙ ψει s lφοδίωΥ
- Μ ετ αφορα ί τρα υμ α η ώΥ.
- Μεταφορ αί lιλ ι xoυ .

ΕΜΜ . ΚΕΛΑ 'Ι'ΛΗ:Ε

Σμή να gχ οS'
"ΑΡΧ'1Υό, ~ Α",ωτέραςο Λ Ι 9 ιΧ ή ο ε ως- " Α ~ροΠ"ορίαs

52. Ό~ "ιικεφιιλHισίi" τε; τιί Π" ωτέ[Ι(ι) .:rΙΙQcιτηι)οί'iμη- δτι :


Η) t H αρχικ η c')ιιίτ ιι;ι ; τ ώ ν δυ νώιε ων τnϋ "Ε fινι κο υ Σ τψιτoίi ίιτo ' l
έμφ α ι νομ έν η εΙ; τό Σχεδ Ηί Υ ο αμ μ {( ί,π ~ fl.gLi l. :!.
β) ' Ο δ ιιί τ η ; δ ι ατ αγ ή; ε :τ ιχε ι') ιί rΗ: (')\' κ(l ; ' . I , ι ζl)μt::l'Ο; τοάπο; ενε(lγ εί α~
ΠΡΟfβλε :τε 4 φιίσn;.
ΠQώτη Φάσις : ](ιtτι ίλll ψ ι ; κιιτιι τ ην Χ ίl μέρω', κατό πι\' ίσΖυριίς
πρη:ΤΗρασκευη;, το υ σ ιlγΚIjΩ τιίμ ιπο; ] Ι Ο Α ΕΝΛΤ Λ Σ καΙ ύψ . l Ι ϊ ~;,) καΙ :Η)ΟΙ ;'­
Οησι ; δσον τι\ δυνατό ν [i αηύτε υn \' ;του ; ΙΙ Λλ ΤΥ - 1\Ο ΥΛΛ .

Δευτέρα Φάσιι; : Δι εί σδυ σι ; κατα τ ι} ν νύκτα τ η; Χ ;τρό; Χ + [ εκ


πεοιοχ;ι; βορ ε ί ω; ~ΙΙI!K () BI K καΙ εκ πεοιοχ;ι; ΚΟ ΥΛ ΚΟΥΘΟ Υ Ι' Ι Λ -
ΔΓ;Ι'ΒΕΝ εΙ; Ι.χθοι;,'ι\' τοπο θ εσίαν ~[ II λI' O -- ΛΕΣ [ΤΣ - ΤΣ Ο ΥΚΛ καΙ
κατάληψις ταύτη τ.
. Τρ ί.η Φάσ.ς: ' ΕΚμ ετιίί.λε υσ ι; ποο; Β .\ Ρ ΜΠ .\ Ν - K OJ' ~HΙ ET Σ Ι
ει, συ\'δ υασμίi' μ" ενέΟΥε ια,' κατα τυ ν "ί;ΟI'α Ι Ε ΡΟΙΙ ΙΙΙ Ή -Σ Μ Λ Ι'Δ Ε Σ Ι -
K OI >~[ Π ETΣΙ καΙ "(Ιό; ~ [[ΣOΔΛ IΊTΣΛ - ΙΙPεBOΛ -ΛA Ι~IOΣ προ;
=ταρ εμΠ"ύ δισ ιν δι αφΙΙ Υη; τώ ν ]\Ό ~ δ ιιί του ~ιαδ (l6μ o υ Π Ι:JΕΣ ΠΛ - ~ l\I A P­
ΔΕ ΣΙ καΙ διι, χε οσο νήσο υ IΙ ΥΞ ο ν π ρο; λ.\ΒΛΝ ΙΛΝ.
Τε.άρ.η Φάσ.ς: •Εκκιωιίρι σ ι; χερσΟΥιίσου Π ΥΞΌ Υ δ ι' ε lΕ ΡΥεία; δ ια
.\Α nιον κα] δ ι " "ο βατι χ ;ι; τοι αύτ η; εΙ; " ε ριοχ " ,' ΑΓΚΑθΩΊ'ΟΥ.
~,) Λί διι.ί τ η ; α ίΊτ ίl; δ ιαταγή ; ()ιδόμ ε"ΗΙ I: j = τίι; ~Ι εραoχί((; ιίποσ τολαΙ
~ ύ\'α ντ (tι να συνοψισ{)ου" γε νιεώ ; ι~); κάτω{) ι:

11 ΜεeαeχΙα : Ν α εκ τελέ σ ll t 11" (Ι'JΧ. ΙΚ \ί\' ,"Ι ι, ίQQIl'Ξι " τ η ; εχfl ρικη ; τοπο ­
θ ε σ ί α; "πυ Β Ο ΙΨ λ .

106
Ιστορικό αρχείο Ι.Γ.Π
<Ως ΙΊάσι; ε';oρ~IIΊσεω; εzρησι~ω:10ι1ΊOη το Σ. ~τη~ίγματoς ΚΟΥΛ·
κονΘΟΥΡΙΛ καΙ το ;τσα; ιΙνατοί,ι}; εκσ;τιιJμενoν άντέρεισμα ΣΤΡΛΒΕΙ>ΙΚ.
Τι) Πυοοβολυων καΙ τ/ι [)lιρέι( μέσα Πεζικοίl ύ.τεστιΙρι'ςαν Τ1}ν κίνησιν
του Πεζικού α:το τη; εξΟρ,ωΊσεω; μέ_χι_~ι τ~; α;τοστιίσεως ιΙσφΗλείις.
τα {ιρματα μιίχη; εχρησιμο:τοιήΟησαν (~); συνοδεία Πεζικoίi.
"11 "Αεοο τοοί« εχρησψοποιήθη συ-ρωντοωτικώ; μόνον κατα ΙΙΟλΕ­
:JΛΤΛΣ μετ/ι την ίΊρσιν τϊl; βολής lΙυροβολικοϋ καΙ κιιτα την φασιν τη;
εφόδου του Πεζικου. Λόy(~) ιι\'ε:ταρκείας τ)'Ί;: 'Λf(lο;το~)ία; εκρίΗη σκόπιμο; ,η
συγκέντρωσις ίιλων τών μέσων ταύτη; f;rl IlO.\E~.-\TΛΣ, δπου ηυ ,ίοσηΊ­
(H~Ι; ί'πό C Λρμ(ίτων μιίχη; κιιΙ Πυσσβoλικoίi, λόγφ εδ(f.φου;, δεν ΊΙro ευχεσιΊς
καΙ ιι:τσλύτω; ώτοτελεσματική.
Κατ-ί. {,ψ. 168:~> aU"EXcvtgr:,[))} δλ(ικλψ:ιον το ΙΙι,ροjΊολικ l'ιν (Β . καΙ Ν.
συγκρότημα) καη'! τό τελευταίο" στάδιον ηϊ; ε;rιΩέσεω;. Ή {,;τοστήριξις τη;
εκ Νοτου καΙ "Ανατολών πιέσεω, έγένετο, εκτ();: του οΜ,nμσυ Τεθ ωρωασμένων
και τι:ϊ\ν "Αομ.Ιτων, (~I; 11\'αφέσετιιι (lν(οτέρω, και διι'! ΙΙυQο!10λαρχίας 'Ορει­
βrιτικoυ Πυροβολικου ε;: ['ΚΛλΒΛΤΑΣ "Qo; »αταστοοφήν πολυβολείων
ΚΟΥΛΑΣ.

YJ Κατάληψις ύψ 1685
ΊΙ κατιίληψις υφ. lIiK:' συ\·εtελf.ιτΟIι περι την 1n3() Ι;')()(1.", διότι ιΙ:το
τη; ιι/. · "'1:: εΙ; ιι:τιιστιισιν EΙPf,C)OU παρέστη α\'((γκη καταστοοφή; υ,ΤΟ τιί",
•Λσ l τω ι lιίΖη; τών 111] καταστοαφέντων Πολυβολείω« ϊαιτιι την δL(t(lκειαν
της .' . '_H.tσY.ευη; ·δ :τ Ο τη; 'ΛεQn ;τοvία; καΙ lΙυροΙΊοί.ικοίΙ.
κιιτα την ()ιιίρκειcιν τη;: 'ή μέ ρας (10 Αυγούστου) δ~ν εγένετο περαιτέρω
ενέQγ,,,, "Qo; ΠΛΑτν και ΙΙΛΑΤΣΙΤΕ εξ υψ. ωR". ΊΙ κ«"ίληψι;
ιίνωνύμΟl1 ΗΛΑΤΥ, πυνΗΕλέσl)η Πc(\l την 2050 (~'t(lηy τίj; 11 Αυγούστου, ίΌ
ύ,τοπτησί 'ξει κυρίως "'\ρμ«(των μάχη;, τοίϊ ι~;: JΓAATLITE %<ιτι'! την 224;)
ι~Ίριιν τη; 10 ιΜου διιι νυκτεΙΗνϊϊ; ε"CQγεία;.
δ) Κατάληψις της ΠΟλΕΝΑΤΑΣ.

ΊΙ κrιπIληψι; ΠΟ.\ΕΝΑΤΛΣ υπ' "QLII. 1 (Ν. "l)lί2) συνετελέσθη "EQi


ι~ΊQιιν 1330 της ΙΟ λ ΙΊγούπτου. J r:ΞQ(.ΗτέQω ΠΡι)Ωhο; M:v εσημει(:)Οη κατα την
t; ; ;
ημεοαν ταυτην ϊ<ΙΙΙ «ατα την
, " ;
νύκτα τη;
- 1())[[
_ Α"
υγουστου.
'ι' ~ ; ~ \ ,
ουναντιον τα επι

ταύτη; ά\ιελΙ}ι)\'τα τμήματα δυσχι,λω; lνιυνιll)rισ4ιν ν(1. συγκοατηθώσι λιJγ(~)


τιί)ν συνεχών αντεπιl)ιΞσεcιη' εξ ' ΙΊ ψ . Ι[')ΗΟ (Ν. 4H:'?Ii!:-)) καΙ του ;τλευρικου
εχΟοικοϋ πυ(J('); εκ ;rEQιozii; lHl'.\ .\~ κιΛ :1ιιοέστι) 4ίνιίγκη συνεχοίί; καλύ·
ψεω.; τούτων '{"τιJ ΙΙ ΗlJο/10λικοii %((Ι 'ΛεlJο;το!}ίιι;.
C ΙΙ δλοκλ{ι')ωσι; τη; κιιταλι'ιψεω; Ί Ι ΟΛΕΝ λ'lΌ\~ συνετελέσ θη ΠΕΡΙ την
1Ki{O ι~Ίρι(ν τϊϊ; 11 .\ ίΊγούπτου Αιιι χοησιμοποιήσεω.; τοϋ εφε;-)ρικου Τάγμα­
το; (:-.07) τϊι; ~~ Τιι";ωlJχίιι; κιιι ί)Ι4'! τϊϊ; ,Τ !}Ω ω ll ή σεω; , κατδτιν μεγιίλων ΠQΟ'
σ:τιιl)ειύ)ν καΙ Κ4J;[(IΗ', ι')ύο C .\ρμ«(των μ4(χη; J':ρ(Ί.; τι) νοτιφδυτυων τμ ίl!ια
lI() .\EN.\T .\~, ι'ίτι\'ι( ;"(uοσΙ:.Ιiιιλο,' Τ4Ί ΚΕΙ'τρικίιν ί;ψω!ιιι Ι:-)~H του ~'l'yx(lo"
τl'ιrΗιΤΟ; Ι Ι().\E~λTλ~ ~κ νι:ιτων.

108
Ιστορικό αρχείο Ι.Γ.Π
Μ ετι! κατιίλη ψ , . Α Ι'. Il ΛΝΤ\ΙΝ - NT A M T ~ Ι'; δύ " αμ ι; Μ οί ψ.;
εστριίφ η προ; ί,ψ . 171}7 (Ν . 43Ι ί() '. ΛE~IT~ μ·;ι ση μ ει ώσασ α :tf)OIJi')o u; ;τέ­
ραν {,ψ. 170!1 (Ν . ~3;-)Ιί lO) , Μγφ εγκαίρου ΙΙI'τ ,,~ρι:σεω; ύπυ K~ .

'Αφ ' ΙτΙιιου :

<Ο Α" α τίι ιiω τϊι; 11-8-49 κατελήφlΙ η το ί,ψ Μ ΟΡ ι) και ύψ. Ι " Μ ύπι;
τη; ε ,'εργ ,ισι ίσ 'l; άπο ΚΟΥ ΛΚ ΟΥθΟ ΥΙ'l Ω Ν πρι;; Μ Ο Ρ Ο ΜοίQα; Κ ατα­
δρομώ\,ι ηnς άνατρέψασα κατιί τη \· κί\'ησίν τη ; μ ΙΚροΙΙ"ltστιίσε ι; του έχΟροϋ
xrιtu)oftroae νά γίνη κυρία τιο ν ανω ύψωμάτων , στραφείσα ε ν συ \'εχείι.;ι :τρ;);
ΛΕ Σ ΙΤΣ, ανευ 01''''; προόδου <ινο;.
Π εραιτέρω κίνη σ ι; καπ! την 11 Αiιγούσtου τιον Μ ο νιίδ ω ν Καταδ οο­
μών , ιο ; καΙ , τ ών μετ ' αυτιο ν δρωιJω ν Μονάδων Τε (} Ο)(ι ιικι σμέ \'ω ν ι δεν [σ η ­
μειι;ιλη λόγιρ Ισχυριί; άντιδράσεως τοϋ έχ\~ρoίi άνΤΕπ ι τεσέντο; επα\'Ε ιλη μμέ­
νω; δ ιά νέων δυ \'άμΕων καηί των έ.,l NTA ~ΙT ΣE κιιί :ιερί το ΛE~ITΣ
ή μετέ ρ ων τμη μάτω ν και λόγ~, καταστοοφ ή; τ ης ύδo iί δυΤLΧω; ΜΙ Ι.\Ι ' Ο και
συνεπώ; άδυν αμία; κ ινήσ εω; τών (ίρμάτω\'.

β) Χ ΜΕΡΑΡΧΙΑ

ί. 35 ΤαξιαιιιΙα.

" Η αποστολ11 τ η; Ταξιαρχία; ταύτ η; συνίστατο ε ί; \ι\lκτερι\· ίιν έ\·έργε ιαν


πρό; κατιίληψ,,' 1' 0'1'0 ( Ν. 47;";6), μe ll' ϋ κ,ίλυ ψll' πρυ; ' Α νατολά; «πο
ΓΚ Λ ΑΒ λ Τλ δ ι" Τάγμ ατο; και προχι:ψ ησ ιν προ; ΑΙ' . ΓΕΩΙ'Γ ΙΟ :-Ι ( Ν .
4δ δ ~) -ύ ψ . 1707 .
Ί ά τμ ήματα τη; Ταξιαρχίας ταύτη ς εξορ μού ν (ϊμ (.( τύ έπ ελεύσε ι τού
σκότους ν ύκτα Χ προ; Χ+Ι εκ τω ν βάσει:ι ν τω ν κατ' ευΗείαν προ; ΡΟΊΌ .
Εί; άπόστασι ν υοο μ . άπσ των άντικειμενικών σκο ;τιj)ν το Πεζι κόν σταματά
και εκτελείτ α ι περ Ι την 0200 τη; Πη; βολη Πυρ!κo iί , ώ; ε[χε προβλεφσίΙ
δπό του Σχεδ ίου πυρο; τη; Διαταγή; 'Επιχειρήσεω ν Χ l\Ιεραρχίας, δ ιαQκέ ·
σασα επί μ ίαν ώ ραν περίπου. ' Υπό την κάλυ ψ ιν τών π υρων τούτων τα
τμή ματα Π εζικού προχω ρούν προσεγγίσαντα ε ίς 50-l[>O μ. του; (ί ντι κε ιμε­
\' ι κούς των σκοπού;.
•Η έπακολου3 1ίιτασα μετ« την αρσ ιν τ ων πυρω ν Π υ ρ! κού εφοδο; των
τμη μάτω ν δέν σ τέφεται μέχρ ι της Ε(ι) ύπο επιτυχίας, λόγφ τού σφοδρού και
συνεχοϋ; lxflQLXou πυρό;, των ναρκοπεδ ίων καί συ(ψ ατοπ λεγμ άτ<ι.\\·.
..Α μα τη εω τ η; 11-8 άναλαμβάνεται νέα ποοσ πιί θ ει« των ιίνω τμη μά­
των της 35 Ταξιαρχί α; προς κατάληψη' () ΟΤΟ καί δ ι ' έλι γι ιο ύ ηιήματο;
λ όΖου εκ Δ ΥΣΜ Ω Ν , επ ιτυγχάνεται:
την ΙlOί45 ;ι διαδοχικη κατάληψ ,; το,ν Ι'ψωμ άτω,' 1421 και κυρίω;
εο το (ύ ψ. 14 ίί) .
Π εο ] δε τη ν 13:JO ι~; . τ η; 11-8 ή κπτιίλη ψ ι; , κατόπ ιν <ίγωl'ο; και ελιγ ­
μού άπο ΒΟΡ ΡΑ κπΙ Δ YΣ ~IΩN , τοϋ άνωνύμου ΑΝ . 1'01'0, τελευταίου
έρείσματο; του συγκροτήματος ΡΟΤ Ο .

110
Ιστορικό αρχείο Ι.Γ.Π
Ι!ψ'>, τούτο την "ύχτα Χ προ, Χ +Ι (ltJ ,r~i,; Ι I-S) "" Ταγμα τη;
Τι {<;ι'ιριίιι; ( :γ)n) έ~oιψ ιι τι( ; πρω"ί\'('ι; (IΊρcι; :ΤtJ"I; ΚΗτι ίληψι\' 1'[..\l\IATA,
άλλι! Χιιθllλω{)εν επι K[~K;\ <"f\' XlltOlJl)r[)Vtl καθ' lίλη\' Τ;Ι\· {l.lιέρ{ιν ]1·R νι!
επιηι χ π τoίi &,'τικειμενιΚΩί, (ίκοπο ίl.
το ετερο" Τιίγμα (:-)1;7) ιΊκσλουllεί τά; l\10\'ιiδα; Καταδοομιίl\ι ει; δύο
κλιμ ιtκια (διλοχιών).
"Π ::τρι;ιτη δι λοχίη εινο υμένη την νΙ'Χτα ι1:τιπflεν τών Καταδρομών και
με;ι'ι έκκαθάρισι\' καΟ' {,fll\l· IlLκρο lο'τιπτιίπεων ιιφ ικ νε ί τ α ι ει; ~HΙAPO περι
τα; μF.σημβgι\'ι'.ς ι'iΊρις, ΙΙ"ΤΙΚΙΗ{(πτιlπιωι{ τά εκε ι τμήματα τών Καταδρομών.
Ή δευτέρα Διλοχί" εχκιΙ'''Ι'''''''' εκ ΜΑ \,I'()ΚλΜlIΟΥ την ()~I) I) τίι ; 11 -S
άφικνεϊται ηΊ.; ιΙπoyευματι\'~'ι; ι~Ίρα; ιΛ ; 1\'11 Ι λ 1>0 -- Π ι>. ΗΛ ΤΑΝ 1 δπου
«(\'τικαθιστιί ηιήματα ΚαΤΗδρο!lιί)\,.
Τ<'> εφεδρικ()\ι Ταγμ« τη; 'ι'<ιζιαtJχίιι; βΦ~) παοέμεινε JtfXOL 1000 ι~') .
τη; ll-R εΙ; βΠ~ει; του (~Jl[[I\()B[K--ί,ψ. Ι-!::Ι),
Περί ΤΙ)\' 10()() (;Ί ι>({ν f:XXL\,IIfrn,' ~'φOrι(1ε\' f.ίς ιιίΊΧf\'α l\IΠλΓΟ Λ.ΓΙΟΙ
ΠANΊΊ~~Σ τιι; έσ :τευιν( Ι; (~'IlJΙΙ'; τη; 1 I~:--:.
την νύκτα 1 Ι πρι); l:2·S{] ί)ι(ίτα;ι; τ~.:: :;7 Τιιξιαρχία; είχεν ώ; έ'ςης :
Τ . Σ. Ταζιαρχί,,; ΜΙΙΛ ι-ο.
fιfj$) ΊΌ 11. κrrl),ιλωμέ,'Ο" ω I\ΙΣ!,Λ (1\, -!1:Jί,ί,ί,) προ ΙΊΛΜΑΤΑΣ.
ii67 Τ . ΓΙ. F.ί; :rEQιoxi]v l\IllAL>O-IrI>. ΙΙΛΙΛ.
ί,Η Η ΊΌ ιι. εΙ; ΜΙΙΛΡΟ -ΛΙ' , ΙΙΛΝΤΕΣ ,

ΥΙ ΧΙ. ΜΕΡΑΡΧΙΑ

<Η Mεcιαρχίrι αιίΤΙί Ε;οσμι'ιπ αΙΗΙ με τά; 33 καΙ ;:31 Ταξιαρχία ; έκ


τών Χώρων Λήψεω; ΣΧΙ1μrιτισμoίϊ μιίχη ; την :!(Κ)() ι~)ραν τη; Ιθη; Αιιγούστου,
ύ :τερβαίνει τά :τρσκεχωρημέ\'α τμήματα Πα; 1\Ι ε()Ηρχία; περΙ 2300 ι;')ραν της
10η; Λύγοόστου καΙ (lκol.oυίtoυσα τιι]\' ~Ioίραν Καταδρομών ιίγεται την ()i)30
(~Ί;:ιαν τ Ιι; 1111; εί; ά:τΙ>στασι ν ίΟ!) -- l O~ 10 μέτρω\ι ι( τι) λE~IΊ'Σ -TΣOYKA.
ΤΊ}ν 11110!) το ί;ψωflαT~OYKλ καταλαμβώ-ετ«ι κατόπιν άγ{ονο; και
τη ύποσrηρίξει αεΩo:roCΙία; ί"τι) τμημάτων τη; :1;1 Tα'~ιαρχία;.
Τμήματα τη; iH Ί'αξιαυχία; Κ((ΤO ι)Γt ι~)νOυ\' κατ() την διάρκειu\' της ήμέ­
ρα;τίΊ; 11η; κατιl ,τι" σκληροί' (ιγ ι7)\,ο ; \'(1 :τροηεγγίιτου" τιι; επ ι Λr:~ΙΤΣ 'θ έ­
σει; τού έ1.θροϋ, χωρl; "rl ίωτορΟι;)σουν \,ιι 1)}:σουν ::τ6δα ετ' αίΊτιίn ι μέχρι
τη; :τρω'ία; τη; έπομένη; 1:] Α ΙΊγούστοl'.
Of1l' ήττον δμω; απο τη; ;τρωΊ\ι; τή; ! : . ~ ΙI\'εφέρίlη εί; τον Σωματαο­
χη\' ι1νακριβώ.;, διαβιβασθε\, καΙ εί; τι')\' διοl /.ιμll,' ~II1J\1 την ο!}Ο :) (~')ραν δτι
η'> λΕΣIΤΣ και ΙΊΑΜΑΤΑ περιηλΟο '" ει; ΧΕίρα; ·ll! ιετέρ ω \' .

Βοαδύτεοον 1<1 πl.ηροιrορίtΙ αί'τηιιλ έΥχΟη ι~); (Ινακ ρ ι β 11 ;.


Συνεχεϊ; και λυσσωδει; ιι"τε:τιΟέσεις το ϊ· EXOQOV καΟ ' δλη" την ημέ ·
ραν τη ; 11 κιιι την νύκτα τη; 11 :ΊQΟ ; Ι:! κατ« τ}ι.; ΧΗταληφΟείιτης T~υy­
ΚΑΣ ΧιΛ τών ε\, είtαφη προ; λE~ITΣ τμηματων ((τεκρούσΗησ(ι\, ιΙ:τασαι
με μεγάλα; hLit τον εχΗρι)ν ιΙ :ίωί.εία; .

112
Ιστορικό αρχείο Ι.Γ.Π
τη ν 110!l ΙΟ (I" 'aιpoQ It λ. Π, :!i!lli) το ~ . II.Δ. ~ I. ητησατο :τιιψι
το υ Γ . Ε .Σ . τ ή ν εγχρισ ι \' τ i'Ί; (;'''([1 μ ετ α κ ι νήσ ε ωτ , λόγφ ιίνΗΥ κιί)\ι έξ~λίξ Eω;
τώ ν έ:τ ιχε ιρήσΕ ω ν.
την 1l l)!l!lO (Δ!γη λ .ll. Ι Β 'Ι:!Ο) τι'> B '.~.~ . ~ ιέτιιξ,y τη ν ,Ι ", ; π :τωrι ν
εκ το υ Νοτ ίου Συγ ΚQοτ ήμ ιιτο; Η υοl κο ίι ι έ ι'ο; Σ . ιr . Π. χιιι μ ιιί ; :\-1.1\1.11 . ύ.ίfQ
Ι Χ Μ εραοχίας: )ίη ς έ~(lδχειτo ν(ι Ε\'Εργ lίη n τή ν νύκτ« Ι Ι ;τρl) ; 1:! ;(1)(');

ΣΜ Α Ι'ΔΕΣΙ.
την11U!I.JO (ι\ )γη λ. [ I . 13'! 22) τι', B '. ~. ~. ~ ιέil επεν εΙ; Ι Χ Μ εΨΙ Q'
χίαν t l,v τη οο υμ έν η ν ,;,; εφ ε δ ρ ε ίαν του εΙ; ;n QLoz ll" ~IΛ N[Λ«OI - M E ~ () ·
Π ΟΤ ΑΜΙ Α 42 τ "ξι αρχί ιι ν [μείον 'Γαγμα].
ΊΊ) ν 1l1 13() ( ι\! γl) Λ . Π. :!3 [ :~~I;-,H()[)!Ψ\!I) ι', ' λ ΡΧΙΠ ΤQlΙΤ 'l γο ; "'""ν
είς τ ην δ ιάΟ εσιν ~ . ll .Δ. M . Τ 1) ν 32 Τα"ζιιιρχ.ίαν. ~ Eνέκρ ινε v :tρο ι"ί)ψ;ι\' Ί' α;ιιιψ
χία; της χ ν εΙς π εριοχ,)ν ΜΕΣ ΟΠ ΟΤ ΆΜΙΑ - λ l" Κ Υ Ι ΊΛΚΙΙ πιιρ'η ιε ­
νούσ ης πι ίντοτε (1)ς έφεδοεία; •ΛρχιστρατήΥΟ \ I .
την 1111 30 ( Δ ) γη Λ .ΙΙ. :!i!:H) τι, Σ.H .Δ.~I. έγ vιυ ρ ιπ ε ν εΙ; 11 '. Σ .~ .
ϋτι Ε \'εχρί {) η παρά το υ ' Αρχ ισ τρ ατήγου ή μετακ ίνησ ι; Ί'αζι αΩχί ιι; τ η ; χ ν
εΙ; περιοχην MλN IΛ K OI - ME~0 I1 0 Tλ M lλ (ύπο τον ίίρον τ ϊl; Illj δ εσμε ύ ­
σεώ; τ η τ) καΙ δ τ ι δ ύνατα ι νι! ιΙνασχη ματίση τ α; δυ\'ιίμcι;: του ~υ rικιί>;:. Δι ε ­
τάχ Ο η ο ;τως πρoωO ηO ίl Τι 32 T α'~ ιαρχία ιίκεραίιι ει; πε l} ιοχ _ι \' ΤΙ> ΟIΙ ΛΙΟΥ·
X O ~ -ΦλΩI'I N λ ώ; εφε~ ρ εί" ~ . II .Δ .M .
Τή ν 11 Ι 131) t t) Σ . H .Δ . ~I. «πέστειλε\' τ _ι \' κιiτωn ι δια ταγ τ]ν j[1}() ; Β ' . ~ . ~ .

1. Κατ όπι" της σημει ω-θ ε {οης μέχρι το υδ ε έξε Η ξεω ς τ ής κατα στάοεως έπ ι βά Ηε·
ται δeαο τηeιοτά-ι-η κ α ι -ι-α χΙσ-ι-η l κμ ε τά λlε υ σ ι ς :
α) Δι ~ ώΟο ή σεως έ" τ ο ς τής ήμiρoς τ ου όγ κ ο υ τώ ν δυ νά μεω'l' πρ ός ΒΑΡΜΠΑΝ
ilC a ;' πεeιοχέ σ εως άπο Ν ότ ου κ α ι B oe eii τoίi άμυντ ι κον .Σ'υγκροτήμα-ι-ος ΜΑΛΙ
ΜΑΔΙ-ΜΠΟΥΤ.Σ'Ι κ α ί δ ια. τής l ntD-nt H1j r έ"εΡ Υε Ιας υπό της ΙΧ Μερ , έκδ ".
10υμ ένη ς τό τ αχντε ρον δ υ να τό ν .
β) Δι' ώ {}ή σ εω ς δι α-θεσ Ιμων πρ ος ΠΡΕΒΟΑ .
γ) Δι ' l HH αiJaelo eror ; ... τ Ος έλα χΙσ τ ο υ xeo ~tH o ii δι αστήματος τών νησ Ιδω-ν α"τι ·
στά σεως -roii έ χθeοv ΚΟΥ ΑΑ-ΠΛλΤΥ-ΠΟΛΕΝΑΤΑ κΙπ.
2. He or τ ο " σκοπ ό " τουτ ο ... :
α) ΤΙδ εμ ε" ε Ις 1'7)... δ ι ά θ ε σ Ιν σας τ ή" 32 Ταξι αρχΙα... υπό -ι-ο ... δρ ο" ...α. καΙ ύ­
ψητ ε α Ροχικ ώς τα. μετόπισ{J εν της περι οχης ΦΛΩΡΙΝΗΣ το ulάχισ-ι-ον δι ' 1
Τά γματο ς , άποσυρομένο υ έκ τώ" λοιπώ,. δυνάμε ων του Σώματος.
β) Συ"ι στώμεν "ά έπ ι σ τ ή σ η τ ε Ιδι αιτέ ρως τή" π ρ οσ ο χή ,. τής Χ Μεραρχ Ιας οπω ς
κ ι"ήσ rι Gnt o{Je" τής Me eaex1ar Kar ade oμ.ώ'r το όγ Η Ο '" -ι-ώ" δυνάμε ώ" της ,
άφή" ο υ σα έλαχΙσ -ι-α ς δvyάμεις δι α. τή" κ άλ υ ψ ιl" τώ n IeveΏV -ι-ης.
Σ'1μ ε ιο ϋται κ α θυστέρησι ς τή ς Mteaρx lar ravt'qr έν τπ Ha t'Ev{Jv"OEt ('ης.

Ά"τιστρά τηγος ΒΕΝΤΗΡΗΣ Κ .

τη ν 1 [·ij·49 το Η Ό Σ . ~. εξέδ ωσεν τ η " ύ,τ" .,lQ Ι IJ . λ . 11. 13 q)24 προ; Χ


Μ ε ριιρχί α \' Διαταγήν, δι ' 1Ι; καHo ρίζ~nιι δπ ω; χο ησι μο πα ιη δ ή μ Ι) \'ον Εν Τάγμ α
ύ.τι\ 3r) Τn;ι αρχία ; δ ι~ έκκα θ άρω ι ν !'ΚΛΑΒ ΑΤ ΑΣ κ.λ. π. αί δέ [·;τιi }.oιπoι
δυνάμε ι; νιι ύπ οβ οη1Ίή σο υν ΧΙ Μ εραρχί α ν προ ; ΛE~ITΣ .

114
Ιστορικό αρχείο Ι.Γ.Π
Π λα ισ ίωσ ιν τοπο θ εσία; Β ΑΡΜΠ ΑΣ -Ι'Ο Υ ΣΕΛ ΙΤ ΣΑ (Ν . 3 1"56[»
- Κ ΡΟΥ ΣΤΑΛΛΟ Π Η Γ Η Σ δ", τμη μάτ ων της ΙOii Τα; ια ρχί α;.

59. ΤΡΙΤΗ φΑΙΙΙ (12-14 ΑΥΓΟΥΙΤΟΥ>

Κ αΗ( την φιίσιν ταύτη ν ποοεβλέφ θη, μετά στο ιχει ώδη αΠΠΟΗίτητσν
έδραίωσ"· ' .l ί το .ιο ίί εσ ί α; ΓlAMATA - ΜIl Α I'Ο - .\ E :'OIT ~ ~~ ΤΣ ΟΥΚ Α ,
τα χε ία προ ώθ ησις έπ ι τών κατευθ ύνσεω ν .
α} Λ ΕΣIΤΣ -ΒΑ ΡΜΠ Α -ΚΟΡΜllεΤΣΙ .
β) ι\ΕΣΙΤΣ -l\ΠΣ ΟΛ ΑΓΙΣΤ Α (Ν. 3!1βΓ» - IιI'εΒ Ο.\ - ΛΛ ΙΜΟΣ
με προτερα ιότ ητα κιιΙ κυρία,' πρσ σ;1ά3ε ιαν ε;τι τ η; ;τρ(:)τ η; , τα υτόχρονον ~έ
έ:ι ι βοηΙΙ ητικτl ν ΙσχυρΙΙν έ:ιίΙΙεσ ιν ε πι κατευθ ύνσεω; Φ.\ ΑΤ Σ ΑΤΑ - 11'1'0·
Π ΗΓΗ - Κ ΡΟΥ ΣΤ ΑΛ Λ ΟΠΗΓΗ - K O P~ [[I ET ΣI προ ; το ν σκοπόν πα­
ρεμ ποδ ίσεως δ ιαφυγή; τοϋ εχΙΙ ροϋ προς Α Λ Β ΑΝ ΙΑΝ ,
60. α ) Ή κίνησις πέραν τη ; γρ αμ μη; Μ ΠΑ ΡΟ - ΛE~ ITΣ - ΤΣΟ ΥΚΑ
π αρα τας εκδοθείσας δ ιαταγά ; κcιηι την 11η ν Α ύγούσ του κα Ι ΤΙΙζ προσπα θεία;
των Μο νάδ ων δέν κατέστη δ υνατή χΓιτα τ ην Π η ν Αύγοϋστου, λύγφ έγκα ί ρω ν
άνηδράσεων του έχ'8ρου.
β) " Η κί ν ησ ις αίίτ η ελαβ ε χι{) ραν Γ1πό τ η ; έ το μ ένη; 1 2η ς κατό πιν της
εν ισχύσεως της Χ Ι Μεραρχίας δ ια τ η ; Η2 Ταξιαοχ ί α; (με ί ον Τ ά γμα εφ ε δρεία
'Αρχιστ ρατήγου), τ η; συγκεντοώσεω; επ ι MΠ ΛI' O - N ΊΆMT ~ E όλοκλ 'ίρων
τώ ν 3f>, fn Ταξιαρχια/\' τ η ; Χ ~IεραΡχ'ίας καΙ τ η; ΙΙίοκαταστασεω; τ ης όδσϋ
δυτικώς ΜΠ ΑΡΟ δ ια την κί νη σ ιν τών ( λ ρμά Τα/ \' μιίχη;.
61. Αϊ δο Ο είσαι εΙ; τα; Μ εραρχία; άποσ τολα! καθ ω ρ ί ζοντο δ ια Τ11; Δ ]Υη;
'Επ ιχει οήσεων Β' Σ . Σ , ι~); έξη; :
α] 111 Μ εραρχία Κ αταδ ρο μ(7)1'.
'Ως ε κτ ί ΙΙ ετ α ι ε ις ] ;)2 Δ)γ ι:ν Η ' :'Ο . :'Ο. , " αρ. !1β.
β) Χ Μ εραρχία .
' Ο μ ο ί ω τ , παρ . 9γ.
Υ ) Π Ι Χ Ι , Ι Χ M ερrιρχιιί) ν δμοίω; ιό ; ε ί ; τ ην \ιπ ~ (ϊρ ιΩμ. 132 Δ Ιγ η \·
Ί~ :τιχειρήσε ω ν Β ' Σ, Σ, (πα ραγ ράφου; 9α, ~δ καΙ 9ε) εκτ ίΩετα ι .

12. Α ΥΓΟΥΙΤΟΥ

62 . ' Η εξέλ ι ξις τιί) ν επ ιχε ιρ ήσεων κατ ι1 τη ν 1 2· ·" ·-!~ είχεν <1); έξ η; :
α) ΠΙ ΜεQαQχΙα Κα.αδQομώ ν.

Τ μ ήματα Καταδ οομώ ν ε;o ~μήσα ντα πρός τα; κα θορ ισθείσα; κατευΩ ύ\' ·
σει ; δ ιέβ ησαν τον Α Λ ΙΑ Κ ΜΟΧ Λ αλλΙΙ δε" έση με ίωσαν σοβ ι ρα; π ροόδου;
Δυτικιί}; τούτου, λόγ φ σο βα ρών ά \'τιστάσ ε ων επ ι ΜΙΣ ΟΔΑ ΓΙ }:Ί' ..\ .
"Έτε ρ α τ μήματα Κ αταδ οο μώ ν β ραδ ύνα\'τα να εξορ μήσουν λόγφ πτωα ­
νο ήσεω; δ ιαταγή; Χ Μεραρχί α ; (δ ι ' fj; δ ιετασσετο κ ί ν η ιης ηιημ-Ιτων της Χ
επ ι (ί ναληφ(} ε ί σ η ; ύ.ί ό τώ ν Κ(1tαδ ρο;..ι Ι';'J V κατευΩ ύ νσ εω; πρό ; Β.-\ΡΜΠ Λ Ν)
μ ι);'ι ; τα; έσπερ ι\'ΙΙ; ι~Ί ρα; διηλ{}ον Δυτικώ; το υ ποταμού λ Λ ΙΑ Κ l\10 ΝΟ Σ .
β) Κ α η ' δλη ν τ η ν διάρκειαν τη; ,ιιι έρα; τη; ] 2η ~ τΙΙ δρμ"τα ,ι δ ράνη σιιν

Ι 16
Ιστορικό αρχείο Ι.Γ.Π
K O YΛ λ~ Η Λ λτν κατέλαβο ν τό σ \'Υκ~ ιiτ η μ ιι K() YAA JI' - Π Λ Ατν ­
ΚΡ ΕΣΤ Ο ά\'ευ ά" τισΤΙ ;,i :' ΙΙΙ; , το υ έχf}ιιο ίl ιτυμ :nιΙ7.IΙέ ,'ΤΟ; χρό ; δυσμ(ί;.
Κ ατόπιν έ:r ι Η έσ t- ι .,_ τϋ ύ.10σΤ ll ρί;ε ι ΓΙ υ ρΙκο ί' καΙ 'Γε n ω(lΗκισ μένω ν
κατελ11φ~) η περΙ τήν l Rt ll ' ~~Ίρα \' τ η; l:!· ~ ίι.ϊδ η ll}!Ηίτω \' :? Ι Ταξιαρχία; το
ύ ψ.Ο Υ Σ Η .
Τιί μετα τ ίl; l\I εραρχί ιι;: τα ύτη ; bQi-;',,'rrt {ί·~ηιrιτ« !ιι ίχη;, ;τλιl\' Οί·λαμο υ
παραμεί να ντο; υ :τσ ΔJσιν :\I Ε \,lαρχ ί α;, Κ Ι \'Oύμ E"CΙ 1"ι ι'ι. δύσβα το υ έδάφου; έπέ·
τυχό ν τά; la neQLvu; (~Ί(I((; \'(Ι εισέλΗουν εί; λ l λ K l)() XΩ [~ I.

ζ) ΙΧ Μεl1αl1χΙα.

ΚαΗΙ τη ν n-8 · -l ~) ό Δι οικιιτ _ι ; του B "~.~ . εί; :τ ρο σ ω;r ικ IΊ ν συ νάντησ ι ν


μετά τού Δ ιοι εητο ϋ τ η; ΙΧ ~l εραι)x.ί α; , συ νεζ ήτ ησ ε « μ ετ ' α υτου τα τ η; άπο­
στολή; τη ; Ι Χ Μ ε ρ αρχ ία; , (~) ; αϋτ η ε ίχε ν κα Ηορ ισ θ ίl εί ; τ ην π αρ . f'e τη;
ύ;[~ άρι{} . 132)4-S-..J.!) Δ ιαταγ ή; 'Ε;τ ιχειρ ιί σεω ,' B '.~ .Σ _ , ι~); έ;τίση; καΙ τον
τρ όπ ον τη ; έκπληριόσε ω; τ α ύτη .;
Κ ατ ά δέ τ l) ν 11 ·H-l !1J !I καΙ ε\1{ιυ; jιετ ιί τ ην ληψ ιν τών πληροφορ ιών
περί πτώσε ω; το υ Λ E~[ T~ , τιί)\, ;{Ηl)απ χε Οε ι σιίι ν ;ταQU τ η; 'Αεοο πο οία;
[αϊτι νε; σ ημειωτέο,' βQαί'ι ύτερο" ιΊλi Υχ Οηcrω' ι~); (ίnικΡ ι !iεί ;) Ελαβεν τήν ά:ιό·
φασιν να έκτοξεύση κατι! τη ν νύκτ α τη ; 11 η ; ;τρ ο; 1:!1l\; τήν έπ ί θεσ ιν της ΙΧ
Μ εραρχ.ία;. Τ ΙΙΥ α:τό φΗ " I~' το υ τα ύτηι εκο ι νοπο ίησε ν τ 11,' Ο!l()Ο 1;'tQav τη; 11ης
είς τον Δ ιο ικητή ν τ η; Ι \. ~t EOa(lx.La; , εΙ; I fl" t' ιάΟεσ ι ,' τ ίl; δ -ω ία; ετέθ η ;1
τη ρου μένη μέχρι τίl; στ ι ...μίι ; εκείνη; (~); έφεδρε ία το ϋ Σ . Σ . 4 ~ Ταξιαρχί α
Ε\'α (1) Σ.Π .Η. και μ ία (Ι) Μ.Μ . ΙΙ υ ρ) κο ίο .
"Α πα ντά τα ανω τέρω , ;τροφΟQ ικιίJ; ί'ι Ι Ι(ΤΗχΒ έν τα , έ:(fjiεβα ι ι() fl ησπ ν δ ια
-
τη ς , α J\
• • {{ριu.
υ:τ •• .1... 111-oο ·-:t." )
\ • 11 _ 1'''' Δ ι ατ α γ -η ; - Ι"} . "
το ι ! ,-
_ ......
"Η ΙΧ Μ ε ραρχία εί; εκτέλεσ ιν τ ίι; -' Ι γίι.: τ α ύτ η; χιι Οιόιι ισεν {~; άκολού·
Η ω; τας άποστολά; ι ιίι ν Τ αξJχ ι ώ " α ύτ ί} ; :
"Η -η Τα'.;Ιχία , να κ ιν ηn , ίι τ αχέω:, ;τ ιισ; ΚHτr,λη ψ ι\' τι71\· ύ ψ. 1 ~7ί ,1-
ΣM ΛI )Δ E ΣI -KI' OYM NIT~ Λ ΚΗΙ " φοίο εγκατπστα ιtη Ει' τ η ;τε Ρ ιοΧii τα ύτη
μέ όλό;τλευρον αμυναν, νιι 1~,ηlίση τμ ήμ ατ « πι,ο.; τό ϊο ψ . 1 ~1-! καί ΙΙΙ}ΙΣ Ο ·
"Η 42 Ταξιαρχί α ( μ εί ο ν 'Ι' αγμ «} \'U κ(ιλ ι' Ψ η Τ11 " κ ίνη σ ιν της 41
ΤαξΙ ρχί ας άπο πάση; π ροσβολ ίl.; ;ΤQο ερχοιιέ νtι ; εκ 1(7)\· εν τU ; ιοί, ΑΛ ΗΑΝΙ·
κον έδάφους εύρ ισκομ έ\'ΟΟ\' ΚΣ . δυνώιεων lj τώ ν 'Α λβανικιίn' τμη μ άτων
τώ ν άφ ιχ{) έντω ν ;τ ρυ; έ ν ί σχυσ ιν ΤΟΙ;Τα/ \'.
ΊΙ 43 Ταξιαρχία δ ι ' ε ,·υ; Τ,ίγματο ; I'Ι' Ε;τ ιτειt ii ;τρυ; Α ΓΙΟΝ ,s H MH -
ΤΡΙ ΟΝ καΙ Δυτ, το ύ του πσ()ζ ι') ιιίνοιξ ι ν έ:Ι Ι ΚΙH ν(ιJ\' ίιι; :rtJo.; Σ ~'1APΔEΣI
καΙ εν συvεΧf.ί~ νά εΠ If:;Β ίί ;(ρο.; }{ Ω ~TEN ET~I εκ τι.ίη' )'( :,ΤΟΟ\'_ Διά το υ
έτέ ρου Τάγ ματο; αίφ"ι ;') ιιιστικιι κιιτάλ ηψι; ιο ίl ί,ψ. λΙ Ό λΘ.·\Ν Α Σ ΙΟ Σ, κά­
λυψ ις το υ δεξιο ϋ πλευ ρο ί' καί σ υ νέχ ισ ι.; τη.; Κ Ι \' ή σε ω; ΠQΟ; ύψ . 13 ;15 . 3 καΙ
ΙΕ Ρ ΟΠΗΓΗΝ.
"Ως ιi)ρα έξορμήσεω; είχε ν όρ ισΒίι {Ί :!lΙΙΟ τη; Ι Ιη; διι( τά; -tl καί 42
Τα;!χία ; και ή 02αJ τ ϊι; 121); δι<' τ ην ,131\1'.

11 8
Ιστορικό αρχείο Ι.Γ.Π
ΤΡΙ ΟΥ καΙ ύ;τοστηρ ιζομέ\'η ά;τό το σύ \'ο λον τού πυρ ικου τη ; Μ ερα ρχία; να
συνεχί ση την έπί8 εσ ιν προ; Σ~I APΛEΣI έ';ουδετε{)(.ό νουσα πάσαν ά vτίστασ ιν
π ροερχομέ νην εκ (ο;; Αι\ΒΑΝΙΚ ΟΥ έδάφου;. ΤΟ εφεδ ρικο ,' i\:?!\ Τάγμα ( η;
Μερα ρχία ; να κ ιν η8 ή {π ιΒε τικώ; π ρο ; Κ ΟΥΚΟΥΒΙΣΤΙΝΑ , το δ ε i\24 τη;
42 Ταξ ιαρχία; να π α ραμε ίνη (ο; έφ εδ ρ ε ί α τ η ; Μ ερ αρχία;.
την 12. 10' '"ραν τ η; 12 - 8 ίl 41 Τα;]χία, με ,),τοστ ήρ ιξιν (η; 'Α ερο'
πο ρ ί α; καί το ϋ Π υ ρ] κοϋ , ηρ~ατo κ ινου μ ένη καΙ κατό π ι ν σφοδ ροϋ άγώνο;ι
τον όποίο ν δ ιεξ11γ αγε τόσον κατά τω ν Κ .Σ . δσον χιΛ κατά των όρ μωμέ ,'())ν εκ
τοϋ ~ Α λβανι χοϋ εδάφους καΙ έπιτι\'} εμένΟ) " χατιί τού άρ ιστεροϋ αύτη; πλευ ­
ρο ϋ 'Α λβα νικώ ν τ μημάτ ω ν, κατcιJ ρ θωσε μετά σκλη ρ ίι\/ πάλην να δλοκληρ άισυ
την καταληψι ν τού ύψ<[,ματο; 1138 π ερ Ι τ η ν 17. ()() (~)ιι αν. EiJ{tiJ; μετά τη ν
κατάληψ ι ν το ϋ ίl ψ. το ύτου ίσχυραΙ άντεπι λ έσει; έξετοξεύ θ ησαν Εκ το υ ~ Aλβα­
νικού έδ άφ ο υ;, αϊτ ινε; ά :τ εκρούσσ ησαν κυρ ίω; δ ι ά τού σγκου τού Πυ ρ] κο ϋ
τη; Μεραρχί ας. Α ί ιιντεπι θέσ ε ις Η ίιται , ri); ητο φυσ ικόν, άνέκοψαν την έπι ­
{)ε ηκη ν κίνη σ ιν τ η; 41 Ταξ]χίας π ρος το ι:ψ , Ι 2!\7 . Δ ι α την νύκτα της 12] 13
ή 41 'Γαξlχία άνέφερεν Ο Η λόγφ έ~α ι ρε nκης κο πώσεω; τών τμημάτων τη ;
π-Ισα περα ιτέρω κίνησ ις καθ ίστατο αδύνατο.;.

"Η 43 Ταξιαρχία κιιτά τη ν νύκτα τη ; 11 προ; 12 επ ιτε{l είσ rι δ ιά IιF\'


τοϋ άρ ιστερο;; 52 8 Τ άγμ ατος ~εν έσ η με ίωσ εν μεγάλην πρόοδο,' , δ ιότι προσέ­
κρουσεν έπΙ σοβαρών άντιστάσεων και έβάλλετο έκ τού ~Aλβα\' ι νoϋ έδάφουςι
~ ια ~ έ τοϋ δεξιού i\27 κατέλα βε ν την π οωϊαν τον ΑΙ'. AΘ ANA~ΙON π ρο'
στατευδμενον δ ιά τριών σε ιρών ναρκοπεδ ίω ν κα Ι συρματοπλεγμάτων . Έχ8ρ ικη
Ισχυρα ,ίντεπί{)εσις κατά Α ΓΙ Ο Υ ΑΘΑΝ Α Σ ΙΟ Υ [( νέτρεψεν το Τάγμα
το ϋτ ο ,

63, ΕΚ.ιΙ.ΟΘΕIIΑI .ιΙ.IΑΤΑΓΑI ΚΑΤΑ ΤΗΝ 12·8·49.

Κ ατά τη ν χρονολογικήν σειράν εχουσι ν (ο ς κάτω Η ι :


Την 12()3~ " (Α. ΤΙ. Ι 3 8ι η 2!1 :?():Η5) το Β'.Σ.Σ , εξέδωσεν δ ιαταγά; προ;
τά; Μ . Μονάδας αυτού σχετικιϊι; με έκμεtι.ίλλευσιν καΙ χεραυνοβ6λο ν ένέρ ·
γ ε ιαν προς Β ΑΡΜΠΑ Ν κ αΙ !ΙΡΕ Β Ο ι\.
την Ι 2()Β30 ( Α . ΙΙ . 2!ΙΙ3] 120830) τι', Σ .Η. Δ ,Μ . επεστ ησεν την προ'
σοχήν το υ Β '.Σ ,}.: . έπΙ r ii; έ;τ ιτιικηκ ης ανάγκ η; της ταχί στη ; προελάσεως προ;
Β Λ Ρ Μ Π ΑΝ .
τη " 1 :?()!ι30 (Λ .Ι Ι. :!:l I43 :1\120!l:lO) ι\ 'Α ρχιστράτ ηγο; ε Ο εσε ν ε1; τήν
διάΙΙεσιν τού Σ .H . Δ.~[. την χ ν Μ ερ αρχίαν ( μείον 73 Ταξιαρχία ν) δ ια της
κατωτέρω Διαταγης:

ΤΙδεται διάθεαιν υμων ΧΥ Meeaex1a μείο'Υ 73 ΤαξιαρχΙαν , ~ΕπιμεΙ."ατε


αυ'Υέχιαιν .προχωρήαεως ανευ διακο.πης . Ταχεία." κατάληψιν ΒΑΡΜΠΑΖ . OV'
δεμΙα άπώλεια χρό 'Υου πρ ος άπο.γόειευΟ'ι 'Υ ε Ι ς ξΧ(}ΡΟΥ δ'1μιουργήαπ άμvyτική ν
ΤοποδεαΙαν &..π Ο Δ Ιμ ν", προς dμαξιrήΥ .

•~χ ...ράrηrοs Α. ΠΑΠΑΓΟΣ

120
Ιστορικό αρχείο Ι.Γ.Π
2. 'Ως Υνωστον κατα την ήμέeαν τής 10-8 {}α ελάμβανον χώραν πeοπαeασκευα­
στικαι ένέeΥειαι διά την κα.τάληψιν του ύψ. 1685 και τeιών ύψωμάτω...
ΠΟΑΕΝ ΑΤΑΣ. ΑΙ ενέeΥειαι αυται έλαβον χώeαν κατά το xa{}oetGfJ.i" ned-
Υeαμμσ. το προβλεπόμενον ύπο τής διαταΥής επιχειρήσεων του Β'. Σ .Σ.
Έσημειώθη επιβράδυνσις κατα 30' είς την ωρα.... εξοeμήσεως τής 22ας Τα­
ξιαρχίας και παρΟ: την ύποστήριξι .... πυρ]κοϋ και Άεροπορίας κατελήφθη
μετα δυσχερείας μό .... ον το ύψ . 1685 και το πρώτον ϋψωμα ΠΟΑΕΝΑΤΑ.
Ή εντύπωσις εΙναι δr:ι ή 22α Ταξιαρχία δεν απέδωσε το άναμενόμενον έρ­
Υον εντός τής ταχθείσης πρσfJεσμίας και δεν ολοκλήρωσεν εντος τής ήμέρας
το άντικειμενικόν της σκοπόν. Τούτο ομως δΕν {}α άπετέΑει εμπόδιον δια
τη εφαρμΟΥην τού σχεδίου ώς ρητώς ε Ι χε xafJ.oetG{}f! ύπο τού Σ.Σ.

3. Κατα την νύκτα της 10 προς 11-8 εξεδηλώ{}η εντός τού πeοβλεπομέ.... ου χρό ­
νου ή εξόρμησις τής Μεραρχίας Καταδeομων και τών Χ και ΧΙ Με!!αρχιων.
Ή Χ Μεραρχία εΙχεν αποστολην δια νυκτερινής c.. . eeyeias 'Vιl καταλάβrι το
ΡΟΤΟ.
Παραδόξως δμως ή Μεραeχία αύτη.... την εν έ ΡΥ ε ι α ν την δποστήριξε δια πυρο­
βολικού οπερ xaf}' ολην την .... 'ιίκτα iO J I , ' · 'l) ιJ< ν άσκόπως πολλα πυρομαχικά
xwei) τελικώς ή Μεραρχία .... α καταλάβrι
τον ά .... τικειμενικόν της σκοπόν .
τοντο άπστελεί' βασικΟ.... σφάλμα τής
Meeaexias, ητις πeοσηνατόλισε neo;
ΡΟΤΟ τπ ανοχΌ τού Σώματος Στeατον όλόκληeο.... Ταξιαeχίαν και αφησε μη
επαρκώς τροφοδοτουμένην την κατεύθυνσιν neos ΜΠΑΡΟ καίτοι τούτο ρητώς
ειχε.... έπισημα .... {}π δπο του Άρχιστρατήγου.
Ή Μεραρχία Καταδρομών. κατιι την νύκτα εφθασε είς τους &'ντικειμενικο,υς
σκοπούς της 6Jt; επίσης και ή ΧΙ Μεραρχία . .
Δύναται νά Aex{}fj 8τι ή φάσις αυτη της .... υκτερινης ε .... εργείας επέτυχε πλήρως
και περιήλθε είς χείρας τας πρωί'νας ώρας το ΜΠΑΡΟ και ή ΤΣΟΥΚΑ,
ώ{}ήθησαν δέ Μονάδες Καταδρομών εΙς ΑΓ. ΠΑΝΤΑΣ και ΝΤΑΜΤΣΕ.

4. την 0830 ωραν της 11-8 ή κατάστασις παρουσιάσ{}η λίαν εύ.... οϊκή. Ε{,ρί­
σκετο εΙς χείρας μας όλόκληeο το ΜΠΑΡ Ο μετο. τής προς ΑΛΙΑΚΜΟΝ Α
διαβάσεως .
<ο διοικητης του Β '. Σ .Σ. την σrιγμην ταύτην αντί να ώD-ήσrι προς ΜΠΑΡΟ
την απασχολουμέ .... η .... με ουχι ούσιώδεις άποστολας Χ Μεραρχίαν και εν ανάyκrι
....0. ώfJήσ'Π καί την εφεδρείαν του (42 Ταξιαρχ ία ν) προς τη.... κατεύθυνσιν
ταύτη.... . ί'να αντικαταστήσrι τας τέσσαρας Μοίρας Καταδρομών καί ώD-ήσrι ταύ­
τας ταχέως neos ΒΑΡΜΠΑΝ αφίΥει τας Μοίρας ταύτας άδeανούσας μέχρι
τής μεσημβρίας οτε αυται εμπλέκονται εΙς αμυντικους &.γώ.... ας neos απόκρου­
σι .... α'VτεπιfJ.έοεω'V ας δφίσταντο εκ μέρους τμημάτω .... συμμοριτώ .... αΤΙΥα κατέ­
φ{}α .... ΟΥ neos αΥακατάληΨΙ1' του ΜΠΑΡΟ. ΑαμβάΥει α τιfJ.έτως τη" άπόφ ιισι .... ..
'Vo. στείλrι τη ... εφεδeεία'V του (42 Ταξιαρχία...) εΙς τήΥ ΙΧ Μεραρχίαν και απο·
φασίζει .... 0: ενεeΥήσ'Π κατα την νύκτα της 11 neos 12 δι' όλοκλήρου της ΙΧ
Meeaexlas επι της κατεviJ.ύ'Vοεως ΙΕΡΟΠΗΓΗ-ΚΡΟΥΣΤΑΑΑΟΠΗΓΗ.
Έξαναγκάζει οϋτω το 2ΗΔΜ λόγιΡ τής πυκνώσεως όλοκλήeου rijs ΙΧ Μεραρ­
χίας προς τη" deο{}ετικήν γραμμή.... νιi πρoτείνrι την ωD-ησι .... της ΧΥ Μεραρ­
χΙα, πρό, ΜΕΣΟΠΟΤΑΜΙι).Ν-ΑΓ. ΚΥΡΙΑΚΗΝ .
Προ της καταστάοεως ταύτης συ')'εστήσαμεν είς το ΣΗΔΜ 8πως επαναφέerι
τη" διο(κησι .... του Β' . Σ.~. είς την κυρίαν προσπά{}ειάΥ ':"ου δηλονότι εΙς τη"
προώ{}ησιν τού Ο'Υκου του . 800'V το δυΥατΟ .... περισσοτέρω .... δυ .... άμεων neo;
ΒΑΡΜΠΑΝ. Ή κατάληψις τον ΜΠΑΡΟ-ΤΣΟΥΚΑ δΕν απετέλει τον τελι­
ΚΟΥ α')'τικειμε')'ΙΚΟΥ σΚΟΠΟΥ αA.λιi το μέσον δι' ου {}α κα{}ίστατο δυνατη ή
αμεσος προώ{}ησις δυΥάμεων προς ΒΑΡΜΠΑΝ.

122
Ιστορικό αρχείο Ι.Γ.Π
την 1600 'οραν συνέδραμεν ενέργειαν Τάγ ματος IIεζικoiί της Χ προς
κατάληψιν ΜΑΥΡΗΣ Ρ Α Χ Η Σ .
Γ' και Δ ' Μ ΟΚ διt1 ΝUxtEgLvij; ενεργείας κατέλαβον την ΜΙΣΟΔΑ·
ΓΙ ΣΊ'Α Ν την 05 15 ,οραν τη; 13·8 και εν συνεχεί~ μετά iδραίωπ ιν τμημάτων
Π εζικoiί επ ι ταύτη ; εκινή{!ησαν προ; Ν. 388670 καΙ Κ ΑΡ ΥΕΣ (Ν. 385685).
β) Κίνη πι;" συγκρο τημάτων 'Αρμάτων πρΟ; Κ Ρ Ο ΥΣΤΑ ΛΛΟΠΗΓΗ Ν
κκΙ ΛΑ Ι ΜΟΝ κατέστη άδ ύνατο; πέρ αν Β Α ΤΟΧΩΡ ΙΟΥ καΙ αυ;ιένο; ΠΡ Ε·
Β Ο Λ λόγφ καταστοοφή; τω ν όδ,;,ν καΙ σημε ιωθείση; επι βραδύνσ εως κατα
την αρσ ιν ναρκο :ιεδ ίων έπι των δρομολογίων.

Υ) Χ Μειιαιι%Ια
Τ μήμ ατα 35 Τ αξιαρχία; κατόπ ιν προπαρασκευης Πυ ρ)κoiί καΙ 'Αερο'
πορί ας έπετέθη σ αν κατά Μ Α Υ ΡΗΣ ΡΑΧΗΣ ην κατ έλαβον την 1710 ωραν
τη; 1 3ης καΙ συνέχισαν την κ ίl'ησίν των προς Δ .
Τμήματα 37 Ταξιαρχία; άντ υωτέστησαν την 1~I IO (ο . τα καταλαβόντα
το ϋψ .1078 τμή ματα Καταδ οομών , εν,!) <τερα τμή μ ατα της αύτης Ταξιαρχίας
επ ιτε8έντα κατά ίιψ. 1134 ( Ν . 3759) κατέλαβον τοϋτο την 1900 ω.
Ή 36 Ταξιαρχί α ενήργησεν επ ι8ετ ικω; "ρο; ~lrι PE NITΣA ( Ν . 38 57)
ΤΣΟΥΤ ΣΕ ΡΑ ( Ν. 3952)-ΟΡΛΟΒΟ (Ν. 38<>0).
ΤΟ ίιπ ο την δ ιο ίκησ ιν 37 Ταξιαρχίας 564 Τ.Π . κατόπιν επ ι{! έσεως
κατέλαβεν τα ίιψ. 976 καΙ 947 (Ν. 385568).

δ) ΧΙ ΜειιαΗΙα
Τμήμ ατα της 3 1 Ταξιαρχία; ΚΙ\'η 8έντιι τ ην νύκτα εν συνεργασίq. μετά
Ε ' Μ . Ο. Κ αταδρομων καt<" ρ 8 ωσαν την 0030 τη ; 1 3ης να καταλάβουν κατά­
πιν σκληροϋ αγιονο; καΙ τή ίι ποστη ρ ίξει Π υ ρ) κoiί καΙ 'Α εροπορίας ΛΟΚ ΜΑΝ
(Ν . 40566ii), δ εχόμενα δε σφοδ ρά πυρα πυ ρ) κο ϋ - π εζικο ϋ εκ των κατευ­
{!ύνσεων ΠΡΕΒΟΛ. Κ ΟΦΙΝΟΝ (Ν . 4169) ίιπ έσ τη σαν σοβαράς άπωλε ί ας.
Τμήματα τ.ης 33 Ταξι αρ ;(. ία; κ ινηβέν τα άπ α τών πρωϊνών 6}ρω ν της
13·8 κατά τον άξονα Τ ΡΙ Γ ΩΝ ΟΝ -ΠΡ ΕΒ ΟΛ δεν ήδυνή{!ησαν να προχω­
ρήσουν Δ υτικω; ΑΛ IΑ ΚΜΟt\Ο Σ π. κατα το δ ι ιίστη μα της "ήμέρας, λόγφ
πλευροκοπήσεώ; τω ν εκ τη; περιοχης ΓΕ Ω ΡΓΟΥ ( ΕΦΑ ΛΙ ίιψ. 1807 .
Δ ια νυκτερινη; ενεργεία; κατελήφ 8η ό Ai·l.iI\· Π Ρ ΕΒΟ Λ .

ε) 11 Μειιαιι%Ια
Έπι8ετικη ενέργε ια τμη μάτων 3ης Ταξιαρχίας κατά την νύκτα 12 προς
13·8 προ; κατάληψιν ίιψ . 1682 ΓΚΟΛΙ ΝΑΤ ΑΣ καΙ ΒΙΓ ΛΑ Σ προσέκρου'
σεν επί σοβαρά; άνηδράσΕω; το υ έχ:3 ροϋ ; μη καρποφοοήσασα ,
' Ομο ί ω; την αύτην νύκτα ενέργε ια ι της 2] Ταξιαρχίας προς κατάληψ ιν
ίιψ. 1043-13 11 ίιψ. 1606 άπέβησαν άκαρπο ι λόγψ Ισχυράς κατοχης των ώς
ανω σημε ίω ν ύπο του έχ8ρ οίί.

σ.) ΙΧ Μειιαιι%Ια.
Ή προσπά8εια προς ΣΜΑΡΔΕΣΙ καΙ κατά την ήμέραν της 13ης

124
Ιστορικό αρχείο Ι.Γ.Π
T'l" 131215 (ΑΙ!. 2(17:">]13121 ") τι, ΣΗ ΔΜ hιέταξεν την ι,μεπον ι\ν"λη­
ψιν διοικήσεων 41 Ταξιαρχία; ύπο 'Αντ]ρχου ΜΕΛΛΤΟΥ Ε. καΙ 42 Τα­
ξ ι αρχί ας ύπο Συν]ρχου ΔΟΥΜΓΙΙΩΤΟΥ ΛΘι\Ν . ,\ ντ Ι τών Συντ]ρχών .\ι\­
ΣIlΙΑ ΛΘΛΝ. κα] ΛΛΝΕΛΛΗ Ξ.
ΊΊ']ν 1nι"οο (ΑΙ!. 23Ι~86μ()()9] 3H) ι\ 'Aρχιπτρr,τηγo; hιέταξεν την
σύ ντονον καταδίωξι ν έχnρου διΙΙ τη; κ(lτωΟι διαταγή; του .

Έκμετάλλευσις επιτυχίας ldlq. ε.πΙ κατεvθtι"οεως κυρΙaς προσπαθείας εξελίσ­


σεται μέ άπαράδεκτο... PeadύraTo." ρυθμό". Λάβετε σνντομα μέτρα διιi KQra-
δίωξ~l' lx{Jeov προς Υε1'ικας κατευθ-ύ'νοεις ΒΑΡΜΠΑ - ΜΟΣΧΟΧΩΡΙ και
ΔΑΙΜΟΝ και άποκοπην διαφυγής.

~ Αρχιστράτηγος Α . ΠΑΠΑΓΟΣ

την 13Ι60() (Α Π. 29 80]1:Η60()) το ΣΗΔΜ εγ νιό ρ ι π ε ν εΙς n" Σ. Σ.


Fλλειψιν καλης διοικήσεω; είς Χ Μεραρχίαν καΙ ητήσατο επ~ αuτου την γνώ­
μην του.

ΠαΡΒτήρησα Ιξ άρχής 8τ& έ ... έΡΥειαι Χ Μεραρχίας «"επιτυχείς . Δια ΖΩΣΗΣ


σας έξήγησα 1500 ωραν 11 ΑύΥ. τήΥ έλλειψι'Υ ΣΤΕΡΕΩ2ΕΩΣ έπί ΜΠΑΡΟ
και την ΚΑΡΚΙΝΟΒΑ21ΑΝ της Μεραρχίας αύτης και τας άνακριβείς άναψο­
ράς rfI> αΙ όποίαι έπιφέρουν πολΑην σύΥχυσιν εΙς rην παρακολού-θησι'Υ του
άΥώ..-ος

ΕΦΕΞΗΣ και μέχρι σΤΙΥμης rαύrης διακρί'Υωμε ... έξ έλλείψεως διακυβερνή­


σεως σειρά ... κα-θvσrερήσεω'Υ και παρα ... οήσεω ... έπι αξο ... ος ΒΑΡΜΠΑΣ 01'α έαν
κατελαμβά'Υετο και lyxalero> άρχικη έπιrvχία IΜ άπέληΥε... εΙς {}ρlαμβο ... .
Παρακαλώ rηλεΥραφήσαrε έαν δέον να έμπισrεv{}ήτε μεΥάλη'Υ μονάδα εΙς αλΑον
τής έμπισrοσύ ... ης σας.

...
Ά τιστράrηΥος ΒΕΝΤΗΡΗΣ

την 131700 (ΑΠ. 29 86) το ΣΗ ΔΜ διέταζεν εΙ; άπάντησιν σήματα;


Β' Σ. Σ . σπω; ό Συν]ρχη; ΔΟΥΜΠΙΩΤΗΣ ΛΘ. "ναλάβη "μέσω; την διοί­
κησιν της 41 Ταξιαρχίας.

την 1318()() (ΑΠ. 2ω5Ι 40()}ΙμΗ) το Γ.Ε .Σ. διέταξεν σπ ω; ή 73 Τα­


ξιαρχία κινφ')Ϊi την 14-8-49 δι ά ΝΕΑΠΟΑΤΝ τιθεμένη διαταγά; Μ εραρ'
χίας τη; (XV).
Τήν α ύτην ''Ίμέραν 13-8-49 το Β' Σ.Σ . δια τοϋ ύπ ' ι\ριθ. 13212'>1
13 -8-49 Σήματά; του άνέφερεν είς "Αρχιστράτηγον δτι παρακωλύεται 11 διοί­
κησις εΙ;; του; Σ.Δ. των Μ. Μονάδων εκ τη ς έπισκέψεω; κα Ι έπεμβασεω;
κατά την μάχην διαφόρων άξιωμαηκών των συμμαχ. άποστολών, ζητεί δε
τήν E;τ έμβαιiίν του.
" Ε π Ι τού άντικειμένου τούτου έξεδΜ}η υπσ τού Άρχιστρατήγου η ύ;τ )
άρ,,') . ΑΠ . 2452~G)4009I39]16'8'49 δΙγη εχουσα οϋτω :

126
Ιστορικό αρχείο Ι.Γ.Π
Δια μ ικρό,ν τ μη μάτω ν 105 Ταξιαρχίας <π Ι Μ Α ΛΙ Μ Λ ΔΙ - ΜΠ ΟΥ­
ΤΣΙ καΙ δια κατοχης Β ΑΡΜ ΠΛ Σ ύ πο τμη μάτων 101\ T αξLι1 ρχίας του καΙ
Σχολης 9Αξ]κών έ ,·ήργε ι έπιβ ράνδυνσ ιν των φ ιλί ων τ μη μτί τ ων δ ια ν ιί δ ιει υω ­
λύνιι τ η ν διαρροη ν 10 3 Ταξιαρχία; καί τω ν τμη μ άτ ω ν τ ο υ τ ών εύρ ι σκο μένων
ΕΙσέτι 'Α νατολικώς ΑΛ ΒΑΝ Ι ΚΗΣ μεθορίο υ .
68 . Ή εξέλιξις τών επ ιχειρήσεων κατά την 14-R-4fl εχει "'ς έξης :
α) Ή φ ιλία ' Αεροπορ ία άπο εω ει<,ρίσΚΕΤΟ συνεχώς άνωθεν Λ ΑΙ1Ι10Υ
ένσπε ίοουσα τον (')λι:: ί) '!ο" καί πανικόν . -Αρ ι3 μο; Κ Σ . ε~ρoν τον {Μνατσν καΙ
έπνίγησ αν ΕΙς τ ην Π ΡΕΣΠ Α Ν περ Ι τον ΛΑ ΙΜΟ Ν .
β) Το πρΟς ΚΡΟΥ ΣΊΆΛΛΟ Π Η Γ ΗΝ Συγ κρότη μα 'Α ρ μάτω ν κ ινη ­
{}εν άπΩ π ρωιας καΙ ύποστηρίζον τ μή ματα Χ καΙ ΠΙ Μ ερα ρχιων εφδ ασεν
ΠΕΡI την 1100 "'ραν τιις 1-1 ΕΙ ς τη ν ΠΕριοχην Μ ΟΣΧ ΟΧ ΩΡ ΙΟ Υ - ΚΡΟΥ ­
Σ Τ Α Λ ΛΟ Π Η ΓΗ Σ , καΙ ύψωμάτων Β. ΣΜ Α ΡΔΕΣ Ι

Άρματα άφίχθ ησαν ΠΕΡΙ την 140830 ΕΙς Λ ΑΙΜ ΟΝ, καταδ ιώκοντα
το\ις ΚΣ . 'Εκ τούτω ν 800 ΠΕρ ίπου άποκο πένΤΕς ΕΙσηλθον ΕΙς tΊ OYΓKO ·
Σ Λ ΛΒ ΙΚ ΟΝ εδαφος.

γ) ΠΙ ΜειιαΗΙα Καταδιιομών.

Τμή ματα Πα; Ταξια?χία; τη ; εκιν ή ΙΙ ησαν π ρος Μ Ι ΚΡ ΟΛ nΙ ΝΗΝ ϊ να


παρεμποδ ίσουν διαφυγή « ΚΣ .
"Ετερα τμή μ ατα εκινήlJ ησαν προς ΛΑ ΙΜΟΝ καταδιώκοντα κατα πόδα;
του; τραπέντας εΙς φυγι)ν Κ Σ . καΙ εφθασαν μέχρι Σ ΕΡΒ ΙΚΩΝ συνό ρ ων.

ΕΙδικον άπ όσπασμα Κατ αδ ρο μώ ν κινηιJ εν άπο Β ΑΤΟ ΧΩρ ιον προς


ΚΡΟ ΥΣ Τ Α Λ Λ ΟΠΗ Γ Η Ν κατέλαβεν κατόπ ιν αγι\ινος τη ν tίOO τη; Ι -1 η ;
ϋψωμα Σ Κ Λ Ρ Μ ΑΤΑ ( Ν . 322,,86 ) και ύψ . ω 77 (Ν . 329,,93).
δ ) ΧΙ ΜειιαιιχΙα.

Τμή μ ατά της εφ θ ασαν ΕΙς ΛΑΙΜΟΝ κα Ι Λ Ε ΥΚΩΝ Α Π ΕρΙ τ η ν 0830


τ-ης 14ης καταδ ιώκοντα κατά πόδας τα δ ιά τού ΛΑΙ ΜΟ Υ συμπτυσσόμενα
ύπολΕίμ ματα τών Κ Σ . " Ε Τ Ε ρα τμήματα ΧΙ ήσχολήθ ησαν με την εκκα)~ά­
ρ ιο ιν της ΠΕριοχης Μ Α ΙΙ ( Ν . 4171) - ΚΟ ΦΙ Λ Ο Ν .

Ε) Χ ΜειιαιιχΙα .

την 140600 κατελήφ θ η ύπο τμη μ άτων ;;" Ταξιαρχία; ύ ψ . Σ εΛ Λ Α Σ


(Ν . 3632).
" Ετε ο« τ μήματα (3;) και 3; Ταξιαρχιώ ν) κατόπ ιν άγώνο; έναντίο ν
ίσ1.υρ ι';) ν αντι στάσεωγ το\; εχ8ρο ϋ xui μετα. προ ;τ αρασΚΕυασσείσαν ΕπίΒεσ ι\'
τη ύποστ ηρ ίξε ι Π υρ ! κο ϋ - 'Α εοο.τοοία; κατώ ρ fl ωσαν τ ή ν 171:") τ ης l-! ης να
καταλ,ίΒουν ύψ . ΒΑΡ ΜΠΑ - ΓΚΟΛ Ι Ν Ι σι . 3462) καΙ να συνεχίσουν κίνη ­
σ ιν μέχρ ι Γ Κ ΟΡΜ ΠΕΤΣ Ι - Ρ ΟΥΣΕΛ ΙΤΣΑ καΙ τα πέρ ιξ ύψ,;.ματα ,ϊτι νιι
κατελήφθ ησαν ΠΕΡ Ι τη ν 1830 ώ ραν τ η; 1 4 ης Α υγο ύστου.
Τμ ήματα τ η ; 36 Τα·; ιαρ;ι:ίας ενεργούντα έκ Ν ότου κcι ί 'Ανατολών προ;

128
Ιστορικό αρχείο Ι.Γ.Π
Τ;,ν ) ·Η 441) τι. ΣH Δ~I ύ ;τέβUΛε ν ΕΙ; τον 'Αρχιστράτη γον την χιΙτω~ι
,
«ναφ ,
ο οαν π ε ρι, ιι - .Χ 'Ι
ο τ α ι τιο, τ η τοτ Δ Ι τ ο υ ,
ί ' eQrr.Ql La; < αι, καυ" υ στ ε' αησιν Ε Ι'
σ '; ε.ι ι-

χει ρήσΕΙζ .

•Απο έξέλιξΙΥ lπιχειρήσεω" Hai ατε"ή" παρακΟι0υθησι .... έμ6ρφωσα γνώμη" ΟΤΙ
"ΙΟΙΗιμ7ι, Χ ΜεραρχΙας Tαξ'αρ%~ ΑΙΒλΣ εΙ"αι νπαΙτιος άοι-cSΧωΥ lιιεΡΥειώ?
κιιί HQ6vo'l'ceιiot"ωY εΙ, βάρος κυρ ία, προσπαδε Ιας.
Ε Ι, Υ"ώμ'1ν ταύτη" εΙ"αι &:..τ I6ετος Διοικητή, Β '. Σ . Σ.
Προτεί",ω αμεο"" ά"rιΝΩτάοτασι" ΛΙΒλδ ιιΧ ΤQξ ι άρχοv ME~ΣHNOΠOYΛOY .
ΒΕΝΨΗΡΗΣ •Αντιστράτηγος

την 141;;00 τσ Β ' Σ . Σ . ι1ξέδωσε ν Τ;l ν .\11 . 1;:81 89JI41 500 δ ι αταγην
προ ; 31 'Ι'αξιαοχίαν περΙ δH~ξε(ι}; έ\'τΩ; τ ϊl; 1-1 1); τo ίi εχ θ ρο ϋ είς τήν Χεοσό ­
νησον I1 ΥΞΟΥ.
Τ,]ν 142221) (λlΙ. 1 3'ΨΙΟ]1 .!:?220) τσ Β Ό Σ . Σ. δ ι έταξεν την χαλ,'ιν
προπα ρασκευ 'ι ν τη ; έ ,·ε ργεία.; ει ; χε Ω('Η>νη σον ΠΥΞΟΥ .

70 . ΤΕΤΑΡΤΗ .ΑΣΙΣ (13-16 ΑύΥούστου).


α) Διι'! τήν κιιτιίλη ψ ι \' χερσσ \' {ισου 11γΞΟΥ Εκι?; της κινήσεω ; l' ι ι'ι
.\ΑΙΜ ΟΥ εΙχε προβλεφ !l ίι δ ιι! τίι; βασ ικ η; διαταγή; έπ ιχε ιοήσεων χαΙ ώιο­
β ατιχη ενέ ,)γΕL<Ι ΕΙ; το νότι οι' τ μή μ α α ι,τη; εκ ;τεΡ ΙΟΖ'Ι; ΜΙΚ Ρ ΟΛΙΜΝΗΣ ­
KI)λ NIΛ~.
Δ ιιί τ η ν ιίμειτο\' tΙτti~ασ ι \'. ijn ; ftIt έλ(ιμβ lI\'Ε\' χι:ψπν ε iΊ!H,; (~); τα τ μή ­
μ ατ« ,'ιγο\'ΤΟ ΕΙ; ;τερ ιοχ ι,\' ~ΙΙKPO.\IM NIΙ~ '- Κ ΡΛ ΝΙ ΑΣ , τι! ;τλωτυ μέσα
καΙ τ ο cίπα ιτο ιί μ Ε "Ο \' ΤΕΧ \,Ι Κ()\' προπω.τικ()\, ,,'I ΚΟ]. (ΗI Ωουν (iJTO τη ς 12η ; Α ύγο ύ·
στο υ τα ;τ ρι) ; Τ Ι} \' κα τε ύ Ηυ \,('Ι ιν τα ύτην κ ι\,οιΊμΕ \'Η τμή ματ α τϊΊ ; λοΙ ερα ρχίας Κα­
ταδοομ ώ ν. ΙΙ λ ,I " τώ ν η ιιι μ < ί τω ν Kατ αδ ~o , l(ϊl \' :τι.)(){ο Ο ή [l η πt)Ο; τον σ κο πόν
τούτ ο ν καΙ 'Γ ι ίγμ α τ η; 3;) T υ;ΙUρχί H; Χ ~ r F.ψι ~l / ί , ι; , (~) .:: :τροεβλέ,τετο ε ί.; Τ11 \'
διιιταγίl ,' ε ;τ ιχ,ειρ tΙιΤ ΕIΟ " ιίπ(Ί τη ; ΧΗtfι}. IΙ ψεω ; τιl ; .\ Ι Λ Y P H ~ 1)λXH~, Ι δη ν
λ ίΊγo ι~στoυ .
β) ΚΗτιί τ ι,'' l ..j.φ' .-\ ίΊΥοιΊστοu ιι κ ί νησ ι ; :ί Ψ\; Χ ερσό νησον ((νεκό;τ η
λόΥφ ίσχυρU; ΛΡΥα \·(:Jσεω.; λ ΛΙ :\I ΟΥ κι.ιί ΚCΙΤ(((ί τρoφ η; τώ ν γεφυρι7n' έ :τ ί το υ
Λ Α Ωιο ν {,;το τω ν K~.
" Η στ ε νύτ η; του λ:\I~l oγ , τΙ) ηιύσε ι ι1:τ ρό σ ιτο \' ~i\αφο; (ί, ψ. Μ ΠΑ·
λlΠΛ~) (lμέσω; (~ υτι κ('ίJ ; AAIJI OV κα Ι ίσ χυ ρ α ί ιJ ργα \'ι;)σε ι.; καί &,'τιστ(ί ·
σ ε ι; δέν επέτρεψαν τη ν εκμ εΤtίλί.ευσ ι\' ;τρ(.; Χ εοσό νη σο ν έ\'ΤΟ; rjI; 1 4 η;.
~ Ε;Τ Ι ;Τ Qοσftέτω; "Ιί μ1Ί στενή συνεογασ ί« το υ :τ εζικο ϋ μ ΕΤΙι' των ιίρμάΤα/ν
δεν ε:τέτρεψε τ ή ν αμεσο\' έκμετιίίλευ σ ι\' τ ίl:;: έ";()ιιδετεοι;,σ εω; τ ών εχ θρ ικιο "
(ί νnστrί.σ ε ω \' δ ιά τώ ν πυ ρισ " άρμάτ ω ν καΙ τη ν άμ ε σο\' δ ι απ ε οα ί ω σ ιν το υ π ε ­
ζ ι κο ϋ δι α τη ; ε ί ; xrt},11" κατιίστασ ιν ε υρ ισκομένης γεφύ ρ ας.
' Ε π ίσ η; ή δι αταχ n ε ίσ α δ ιά νύκτα 14]1:·) ιλπόβασ ις έλί.είψ ει ε;τ αρκοίίς
χρόνου δΗι. τ ην Αροπ(ιρασκευ ή" , δέν κατέστη δ υνατη κατα τ ιμ' νύκτα ταύτη ν
ΕΙΟ :Τ ΕΡΙΟΖην Λ Γ ΚΛΘΩΤΟ Υ. λ ϋτη συνετελέσθη κατά τ η ν νύ κτα τη; l ~J ω .
Ο Ε δια ΛΛn!ΟΥ διαπε ααίωσ ι ; δu νrίμε "'" τη; 32 Τ α ξι αρχίας ( Χ Ι Μ ε'

130
Ιστορικό αρχείο Ι.Γ.Π
αίσιοδοξίαν εΙς την ψυχήν του, μf. την φλόγα της '~λευ3ερίας μέσα εΙς τιι
στήθη του, με ττιν πλΙ1ρη αύτωτεποί θησιν δια την επιτυχη εκβασιν τού Άγά,­
νο; του, έπέπεσεν (~)ς λαίλαψ κατ{ι τού ύπούλου εχθρού καΙ (λ; χείμαρρο;, με
τον ήρω'ίσμον καΙ τήν αυτοΟυσίαν του, πασέσυρε τούτον και τόν έξην(ίγκασε
εις φυγήν καΙ εις τον δλεΗρον .
Κατέοοιψεν Ε\'το; πέντε καΙ μόνον {ιμεψί>ν, (ί); πύργον Χ(ίρτι"ον το ιιΕ
τόσα; ελπίδας ύπο τι;)ν ΚΣ. στηθ έν ει; Β[ΤΣΙ σύ\,Πημα:
' ο ΕΧΡΟΣ ΔΕΝ ΘΑ ΠΕΡΑΣΗ ΑΠ ' ΤΟ ΒΙΤΣΙ».
Και με το Αίμα τών ΑΘΑΝΑΊΏΝ ΝΕΚΓΩΝ του ,χάρισεν εΙς τι>
"ΕΠνος την ΝΙΚΗΝ καΙ την EΛEYΘEI~IΛN, προσflέσας νέας σελίδας δόξης
ει; την "Ιστορίαν της ΙΙατρίδος του.
Μεγίστη ύπηρξεν ή ' Ε {} ν ικη σημασία της επιτευχ{)είση ς Νίκης. Διοική­
σεις, Στρατεύματα καΙ Έπιτελεία μετασχάντα τού άγιϊn'ο; τούτου προσέφερον
ύψίστα; ύπηρεσίας προς την Πατρίδα.

ΕΞΑΚΡΙΒΩΘΕΙΙΑΙ ΑΠΩλΕIΑI

73. (Εκατέρωθεν ~~oυσιν δ)ς έξη; :


α) 'Ημετέρων Νεκροι 'ΛξΙκοι 22 όπλίται 94
Τραυματίαι » 243 » 12R3
'Λ γνοούμενοι » 9
Σύνολον 265 1 ,;8Ι;

β) 'Εχηροί! Νεκροί: 1182


Συλληφη. : 637
Σύνολο» 1819
Δεν ('ίναφέρονται οί τραυματία ι οί διωωμισθέντε; εις Άλβανίαν η
Γιουγκοσλσβίαν.
ΠΕΡΙΙΥλλΕΓΕΗ V λlΚΟΗ

74. Πυροβόλα Όρειβ. και Πεδιν':' 39


Α JT τών 75 Λιβρ . 3
Α]1' Πυροβόλα 30
ΛΙΑ Πυροβόλα 16
Α)Τ Τυφέκια nl1
Πολυβόλα καΙ Ό:τλ]λα 436
'Όλμοι διάφοροι 115
Τυφέκια διαφόοων τύπων 3392
Ηλήματα Π υροβολικοϋ 92~6
Βλήματα ίαμων Η13ί
Φυσίγγια 449:\00
Νι(ρκαι διαφοροι 1650
Χειροβομβίδες γερμανικη; κατασκευή; 22i\
Φωτοβολίδε; λευκαΙ 3685
132
Ιστορικό αρχείο Ι.Γ.Π
:rλήρω; τη; ίδέα; έλΙΥμου των άνωτέρων κλιμακίων (ταχεί α προ ι:)Ο ησ ι.; προ;
ΒΑ ΡΜΠΑΝ).
Τά αίτια είναι :
-Ή διάθεσις δλοκλήρου τ ης 3Ι ϊ Ταξιαρχίας δ ια την κάλυψι ν τo iί &ρι'
στεοοϋ, ένιϊ' δπό τoiί Β ΌΣ.Σ . καθωρίζετο μόνον εν Τάγμα.
-Ή κατα τ ην δ ιάρκειαν της ημέρα; 11-8·49 &πασχόλησ l ; δλοκλήρου τη;
35 Ταξιαρχίας εΙς έκκαθάρισ ιν ΡΟΤΟ καΙ εΙς άλλας δευτερευούσας άποστολα« ,
ένιϊΊ όπά τοϋ ΒΌΣ .Σ. σαφώ; κα{} (ι) ,} : ':ι:ω ή δ ιάθεσις μ όνο ν ενο; Τ άγματο ; δ ιά
την κάλυψ ιν έπ Ι Ρ ΟΤ Ο και η προά, ση σις των 1)πολο ί π ω ν προς ΒΑ ΡΜΠΑΝ .
-Ή βραδύτης καταλήψεω; ΓΙ ΑΜ ΑΤΑ καΙ της προ ωθ ή σ εω ς τών ';πο '
λοίπων τ μη μάτων τη; 37 Τ αξιαρχί α;.
-~H μή εγκα ιρο ; έπέμβασι; έπί τ ω ν ανω τού Β ΌΣ .Σ.

Σχετικ η έπ ί τω ν ένεργε ι ών τ η ; Χ Μ ε ρ αρχί α; είνα ι καί ή κατωτέρω


κοινοποιουμένη ύπ ' &ρ ιθμ . Α Π . 235948]111-10-49 Διαταγή 'Αρχισ τρατήγου.

1. Έκ τη, l"ερr'1 {}εiα tj , ;"όρχου δ .ο. χ '1 Τ. ίξ r:τάo εω, υπό τ ο ν ~ λρ χηγο ν ΓΕΣ ά,, ­
τιατρατήΥου Kooμii. Γ. Ιπ Ι τώ1.ο Ι όΥω" 01'Η"ε, ίπ έβαλ α" τη " ά" Η χα τάσ τ ασ ι"
τον Διοιχητον τη, Χ Meeaexla, Ταξ. Λ Ιβα, πρ οέχυψα" τ α έξ ή,:

α) ·8 χατά ΡΟΤΟ έ"έρycι α δε" a1xe μελ r:τ ηlJ.ij έπ αρ Χώς χα ι δ έ" κ α iJ'ωρ lo {}η
d Ιπ ιβαλλόμ " ο, τρ όπο , Ιπ ι {}ετι χή , έ'JI εerεΙας δ" rj τακτι χη κατάσταοι, προ
κα ι κατά τή", έξΙ λ.ξι" τη, έπ.χ ει ρήσεως- έπέβαΙε . Ή ύ.πο ο τήρ ιξι, διά Πυρ ο '
βολιχου τον Πεζικο ν χ ατ ά τήν ...vH TIX π αρά τ ους '- ό)' ο υ, οϊη ν ες lπέ βα'λ ο " ταν ­
την . Η'ατα τ oiι, Ισχveιομοvς τον Σ .Σ ., δέ" 1}το ..
ι δεδ εΙΥμ έ"η . τουτο βαρυ" ει
το" ΔΙΟΙΧ'l 1'ή" της Meeae x1a,. ~ς χαι τ ο" Δι οικητή" το ν Σ .Σ . , 801'1' ί"έκ ρι" ε
τή" χeη ο ιμο πο Ι'lο ιν H v eJH'Oii χ ατά τή .... "vxta διά τή... ύποοτήριξι" ίπι{}ετι ­
Kij, K ι't"ή σ εως' Πεζ ικο ν .

β) Ό διο ι κητή r της Χ Μερα ρχ (αr di" π ροώ{}"σε πρός ΜΠΑΡΟ έ" τ ό.πφ κα ι
χρό"ιΡ τά, σvμφώ1'ωr τπ ά π ο σ το'λπ τής Με ραρχΙας ά"αΥκαι ού σ α, δυ ...ά μει ς έπ~
ώφε"εl~ τω" Κατ αδeομ ω" •
•Α πηοχολ ήlJ.'1 μέ δεν τερενΟΙΙ1'α ζ ητ ήμα τα χαι μέ σ τα τ ικά , άπο στο1άς ά,.η κονο ας
ε Ι, ΗΙΙ η" δ ιοΙκ " σ ι" εΙ , βάρ ος τη, xve1ιx, άΠΟΟ1'ο 'λη, το υ .
Υ) ·0 Δι οικητή, 1' ης Χ Μερ αρ χ Ια; δέ ... δ ιείδε ηι"" ά ...άΥκ η" ταχεΙας κ α ταλή ­
ψ εως' ΓΙλΜΑΤ λ κα ι δέ " πe οπαeασ κεύασε ταν τ η" ε1'τ ε διά τώ,. lδlω" τ ο υ τμ".
μάτω'Υ , ε1'τ ε έ" συ" ερyαo l~ μετ ά τω" Μο "άδω" Καταδ e ομ ωv , ζητ ουμένη; προ ς
τοντο κα ι τ ής έπ εμβά ο εως τ ο ν Z .~ .

ΤΟ Σ .Σ. , ΙόΥιΡ τ η, έκ τά οtως της ζώΥ ης του δέ" ήδυΥήδ η "ά Ι"εΡ Υή σπ προ·
σωπι χώς Ο ν/το"ι σμ ο " εΙ , τη" lnixele "Oi" ταύτη ....
Ούτω ή κ ατά Ιηψι, ΓΙΑΜΑΤΑΖ χα6υΟ 1' έρηο ε ... έπΙ 24ω ρο", πραΥμα δπερ
έπ "ρέ α σε ο οβαeώς τη'Υ πρ ος BAPMRd.N ο υ "έχ ι οι" 1'ης προσπαδε lα, τ ον :Σ .Σ .
Κατά 1'η" φ ά σι" χ αταλή ψεως ΒΑΡΜΠΑΣό Δι ο ικητή, τή ς Χ Mee ιxe x 1a ; έ... ή ρ ·
Υ ηοε κιιlώς χ α ι έΠΙ 1'υχώ, .

2. Κατόπ ι" τώ-ν ά"ωτέρω, ή ά"τικα1'άσταοις τον Ταξι ά eχ ο v Λ ΙΒΑ έκ τή, Δ ι ο ι ·


κ ή ο εως- τη, Χ Mee ae xl a, ~ τo δ ικαιoλoyημi"η.

~ A ΡXΙ 01'ράτ ηyoς Α . ΠλΠΑΓΟΣ

134
Ιστορικό αρχείο Ι.Γ.Π
1. 'Εκ του {ιποβληθέlΙτος πορίσματος ένεργηθεΙσης διοικητικής έξετάσεως (,πο
του άllτιστρατι1γου Kaloyeeonovlov έπι τής άllτικαταστάσεως τΏv Διοικητών
ΙΧ. Μ. Ταξ. Καυκα Ι. Ι 41 Ταξ . .Συν)ρχου Αασπια ~ Αθ. και 42 Ταξ. Zv'V-
ταγματάρχοv Δανέλλη Ξεll. ι πρρέκυψαν τά έξής:

α) Ή ά'Vareθoeioa εΙς τήν ΙΧ . Μ. ιΙποστολή {,πο του Β ' Σ . Σ . δε" ήτο έlΙδε­
δειΥμέlΙη έν χρόνιΡ Λα , δε" εΙχε έξασφαλισθΥ ό άπαραίτητος διά τήν lnLrv -
χία" αίφνιδιασμός, καθόσον έγένοντο ΚΙllήσεις έ" ήμέρq. και (,πο τά όμματα
και nvqa του έχθρου.

β) Δε" έΥέlΙετο κατά τήll ημεραν τής 11 Αύγοvστοv παρακο10v{}ησις {,πο του
Β ' .Σ • .Σ. έπι ΤΏv neonaqaOHevώ'V και d'Vay'Vooqloeoov τής Μεραρχίας, &στε "ά
βεβαιωθΥ δτι έξησφαλίσθη πλήρως τι έγκαιρος Εξόρμησις εΙς τή" άρχήll τής
vvHroS' της 11}12 Λ:όrοv~τοvι καθόσον ιΙπεδείχ{}η Επι πλέον δτι οΙ διοικη·
ται Ταξιαρχιώ" και κατωτέρω" μονάδωll δε" ε Ιχον καιρο" νά έκτε1έσου'ν 1ε­
πτομερή dνlky'Vώρισιν διά μΙαν τόσης έκτάσεως "υκτεΡΙllήν έπιχεlρησι'V.
γ) Ό Διοικηη7ς τής Μεραρχίας και οΙ Διοικηται τών Ταξιαρχιών δεν έlΙε­
ΠllεVσfJ.ησαν άπο τή" άπόφασιν του .Σ.Σ. περί τής άνάγκης τής έκδηλώσ~ως
τής 'Vvκτερι'Vής έ'Vεργεlας τή" 2100 ωραν και δια τη" έ1'τος τής "υκτος κατά­
ληψι" του ΣΜΑΡΔΕΣΙ. 'Απόρροια rovrov ή μη έκ μ έρ ο υς τω" έπίδειξις δρα­
στηριότητος προς παράκαμψιν δλω., τών παρουσιασΒ-εισών δvσχερειώ'V.
Μεγαλυτέραll εύlHινη" φέρει ό διοικητής τής 42 Τα ξιαρχίας, του όποΙου τά
τμήματα ιΙφίχ{}ησα" εΙς τή" βάσι" Εξορμήσεως περι την 2300 ιt>eQ'V, πeαΥμα
δπερ (,πήeξεll αΙτία της ιΙποτυχίας τής έπ ι χ ε ι ρ ή σ εως.
<ο Διοικητής της ΜεραρχΙας εύθvνεται διότι δεν d'Vέφερε'V εΙς το Σώμα διά
τή" άllαβολή" τής έπιχειρήσεως, στα" έπληροφορήθη τήν 2300 ωραν τής 11
ΑύΥοvστοv άπο τον < Υπ ο δ ι ο ι κ η τή" τής Μεραρχίας οτι ή 42 Ταξιαρχία δε"
έξώρμησε τήν detoOeioa'V ωραν.

2. Κατόπιll του dlloorEeoo καθορισμου εύθVllώ'V θεωρώ:


α) 'Ότι ό διοικη τής ΙΧ Μεραρχίας Ταξίαρχος Καvκας Ίω. και d διοικητής
41 ΤαξιαρχΙας Συ,,]ρχης Πυρ]κου Αασπιας Άθ . (,πέπεσαll με" εΙς παραλεί­
ψεις και σφάλματα, ιΙ1λ> Εκρί{}ησα" λίαll αύστηρώς 6JS' προς τήll άllτικατάστα­
σ ί" τω" έπί τον πεδίου τής μάχης .
β) 'Ότι ή d'Vτικατάστασις τον διοικητου 42 Ταξιαρχίας Συν}ρχου Πεζικου
Δα",έλλη Ξ . ~τo πλήρως δικαιολΟΥημένη και έ'VδεδεΙΥμέ'Vη.

~ ΑρχιστράτηΥος Α . ΠΑΠΑΓΟΣ

136
Ιστορικό αρχείο Ι.Γ.Π
μ ιι τ ο S' . ..ό συ .. εx.σδij κα ί elS' τή", περ.σχή .. τα ιίτη", l .. τατ. κ όS' ά ΥώΥ δ.ό ιή ..
πΙήρη Ιξό ", τω σ . ", ι ώιο ΚΧ. κα ί τή .. IΥχατάσιαα ΙΥ τώΥ Έ6y. κώl' δ,""άμ~ωy lπί
r jjS' nqlJS' ΑΑΒΑΝΙλΝ μ~IJ.oρ;oυ πρ ό$ n l tie Il 11εyxoy ravrIlS'. Ή ; x x a IJ.d q . o. S'
τώιι άπο με",ι)υσ ώΥ τυχό .. φωlε~ d",τ.στάσ εωιι elS' τά μετόπ.σ6ε", ΒΙΤΧΙ . diy
n ein ea νά ύπάρξπ Χ ώΙυμμα δ ιό r?r Y lπέ χ ια σι ", r iiS' IΠ'xειρήσε ωs- ΠΥΡΧΟΣ
lφ " δ'10υ το;; πεδΙ ου μdχηS' (ΒΙΤΣΙ-ΓΡΑΜΜΟΣ) . , . . . .. » .

Δι(ί τ ης ίδία ; δε ι~); (ϊνω Διuταγ i'Ίς έ νετάλη το ΣΗ ΔΜ δ π ω; δια το υ


Λ Ό Σ . Σ. μελετή ση και π ροπαρασκευάσ η την επέκτασιν της έπ ιχειρήσεως
B (T ~ I καΙ εΙ; rι'AM ~ION "a.d η/" "α.άλΑ,Ιλο" " .."μη" "α! 6."εv
άπωλεΙας πολυ.Ιμου %Q6"ov.
Κ α Ω ί στ αται σ υνεπώ; πρόδηλο ν ση ή Βασ ικη και Κ εντρικ η Ιδέα τού
ελιγμού τη ; ' Ανωτατ η; το υ Στρατού ~ H γεσία;, συν ίστατο είς Ι1Ί ν ταχύτ ητα
εκμ εταλλεύσ ε ω; της έπ ιτ υχί ας, μ ετά την δ ιrίσπασ ιν της τοπο Η εσ ί ας ΒΙΤ ΣΙ
καΙ τη ν αμεσο\' μ ετατό π ισ η' μι{ίς ί.σχυ ρΙίς δυνάμεως κρού σεως , ύ ποστη ρ ιζο·
μένη ; από το Σ ύ νολο ν σχεδ όν του Πυ ρ] κο υ και της 'Αε αοποοί «; προς δΗί·
σπασ ιν τ ης το ποθ εσ ία; του Β . IT JA:\t MO Y, με ταχε ίαν είσόρμησιν δ ιά τού
ρήγματο; Μ ο ναδω ν έκμΕταλλΕύσΕως προς τον Κ ύρ ιο ν Γ ΡΑΜ Μ Ο Ν. Π ρΟ;
επίτε υ;ι\' το υ σκοπσυ τούτου δ ιετέθ ησαν ει; το Λ ΌΣ .Σ . ώρ ισμέναι δυνάμεις,
;τ ροο ρ ιζόμ ααι ιΙ ΠΩκλε ιστικώ; και μόνον δ ια τό ν σ κο πό ν τούτον, Χαρακτηρ ι·
στ υων τούτου το πα ρ ατ ιθέμ ενο ν κατωτέρω Α. Π. 23 18()5!17-8·4fJ ση μα
λΙ' ΧΙΣΤ Ρ ΑΤΗΙ ΌΥ π ρος ΣΗ ΔΜ .

~Eπ ί 7 j 13B] 17 -B -49 σήματ ο ς Α '. Χ . Σ . Δ ι" άπ οστοιη .. δ~υ τέρoυ μie ovS'
ΠΥΡΧΟΣ δ ι ετέ6ησα .. λ ' . 2. Σ . ώρ ι σμέ ",αι δv .. άμειS' . ~Eπ ~ o VΔ~y ί ΙόΥφ Α' .
:Σ . Χ . δ tί ..α τα ι με ι ώσrι δ v-ν άμ~ι S' ταύτας έπ ' Ι:XPεlε ί~ aΙ1ωΥ ά πο σ τ οlώ-ν . Λοι πα ί
ά ..ά Υ κα ι Σώματος ..ά κ αΙυφ θ ο ν,.. ~ Α .Π . 23 1793 j17-8-49 σημα Γ .Ε.Ι.
Λ έ .. έ π . τ ρέ π ω ούδε μ lα .. l κ τροπ ή .. έ κ το;; έπ ιδ ιω κομ έ .. ο υ
σ κ ο π ο ν σ α φ ώ S' κ α θ ο e ι σ θ έ .. τ ο ς •
•Αeχ ι στρ ά τ η ΥΟS' Α. ΠΑΠΑΓΟΣ

ΣΚΟΠΟΣ

78. Τό A" ~ . Σ . ι εΙ; Ο άν ετέ{iη 1) μελέτη κα ι η κατ άρτισ ις τού Σχεδ ίου
" Ε π ιχε Ι Q 11σεω ν κατrί Γ Ι) Λ Μ ΜΟΥ , ε 3ε σ ε ν ώ; σκοπόν αυτο ίι: Τη ν συν τρ ιβην
τώ ν Κ Σ . δυν ιίμ εων δι<ί τη ς κα ταλ ήψ εω ; της όργανω μ έν η; το ποθ εσ ία; τού
Ι ' }' AM ~IO Y και τ ην έν συν εχεία έδρ αίωσ ι ν έπΙ τη ; ΠΕ ρ ιοχη; ΓΡΑ Μ ΜΟ Υ
κιιΙ τ ην fξασφιί λ ι σ ιν τώ ν π ρ ο; ΛΛΒ Α Ν Ι Α Ν συνόρ ων .

ΕΔΑΦΟΣ

79. α) Τοπογραφική Τοπ08έτησκ;.


Ό κατεχόμΕνο; ~ πo τω ν ΚΣ . ΧUJ ΡΟ; έ~Ι τού ΓI) λ~ΙMOY ΠΕΡ Ι Ελάμ βα­
νεν 1 Ω Ε :τί τ η; Β. Π Ι ΝΔ Ο Υ (~)ρε ινo\' σ υγκρό τημα. " Εσχατον ο π ί σω όρ ιον της
το πο θ εσ ία; άντ ιστασεω; (ίπετέλε ι 11 ;(ρο; λ λ Β λΝ Ι ΑΝ όρο 3ετικη γραμμή,
έπ ί τ ϊι ; ο ;τοί ιι; ε ύρίακεται καΙ τ<> ύψηλύ τερον ση μείο ν του όρε ινού uγκου τού
Γ PA M~ΙOY, ιJ ύψο δ ε ίκτ η ; 2'-'20.

138
Ιστορικό αρχείο Ι.Γ.Π
μένουσα ι ελάχ ισται ήμιον ικα ί l δύ σβατοι καΙ μεγάλη ς άνωφεοεία; δδεύσε ις
ύφίσταντο ΕΙ; μέγα βάθο; την έπ ίδρασ ιν τών πυρών της αμύ νης.
' Η Γραμμη τών συνόρων απο Κ ΑΜΕΝΙΚ μέχρ ι Κ Ο ΝΤ ΡΑ Π Ο ΑΙ·
ΓΚ Α μήκους 45 ΠΕρ. χιλ. ΕΙναι βατ η σχεδόν έξ ύλοκλήρου ΕΙ; ΠΕζικον κα],
εμφορτα κτ ήνη.
Έν κατακλείδι δύ ναται να λεχ8 Ό δη : τ ο εδ αφος επι' τοϋ όπο ίου έ πρό­
ΚΕ ΙΤΟ δ ~E3ν ικo; Στρατό ; να δράση καΙ να συντρίΨη τον συ μμοο ιτ ισμάν , ε ίνε
απο τα δυσκολώτεοα έδάφη δλοχλήρου της 'Ελλάδο; καΙ τα ύψόμΕτρα τώ ν
κορυφογραμμών ύΠΕρβαίνουν τα 1600 μ.

Υ) ΣτρατιωτικήάξΙα τoίi Ιδάφου;. Εύαίσθητα σημΕία. Ζωτικόν "Εδαφος.

'Εκ της δλης ΠΕριοχης ΓΡΑΜ ΜΟ Υ δ χώρος ~ψ. 2ό20- ΙΠΑΦΑ­


ΣΚΙ ΡΤΣΗ αΠΟΤΕλΕί το ζωτικον εδαφο; καΙ τη ν σπονδυλικην σ τήλην τη;
αλη ς τοποθ εσίατ. ·0 χώρος ούτος καταλαμβανόμενοτ, εξαρ ftρώνε ι τήν δλη ν
εχ8ρικην το ποθ εσίαν άντιστασεωτ, πλην δμως το πρόβλη μ α τή; άλ(;ι σεως της
το πο θ εσ ία; ταύτης είνε εξαιρετικιος δυ σχερες καΙ πολύπλοκον, xr,.n" δσον εύρ ί ­
σκεται εί ; Κ t::\·τρ ικ ην -θέσιν, προσ τα τεύε τα ι δια σειριί ς φυσ ικ - » . ,ι ι l !} ι ϋ ν γριι μ·
μων άμύ ν ης προς πάσαν κα τεύ8υ νσιν καΙ τέλος στηρί ζεται επ ί τ ης προ ;
ΑΛΒΑΝ ΙΑΝ δΡΟIΙΕ τικης Γ ραμμης.

ΑΙ έπΙ τών συν όρων δ ",β άσΕ ις τ ης ΜI1 Α ΡΑΣ -Κ Ο ΥΚ Ο ΥΑ Ι καΙ


11 0 ΡΤ Α Ο Σ JI[ΑΝ, απο τελο;;ν έπ ί σης Ε υαίσ lΙητα σημ εία τ ης δλ η ; το πο θ ε­
σίας, δι ότι καταλαμβαν όμε ναι άποκ άττου ν την πρ ος ΑΛΒΑΝ ΙΑΝ ύπο χώρη '
σιν καΙ φέρουν ΕΙς δυσΧΕρη θέσιν τού; έπΙ τοϋ Ι 'Ρ ΑJI[ ΜΟΥ αμυνομένου ς
συ μ μο ρίτας .

ΕΧΘΡΟΣ

80. Δύναμις - Διάταξις.

( ΒλέΠΕ ΣΧΕδ ιάγραμμα 4).


'Α πο πολλο;; χρόνου Εύ ρ ίσκ.>ται έγκατεσ τημέναι έπΙ τοϋ ΓΡΑΜΜΟΥ
αΙ ν ι !! καΙ ΙΧ ΚΣ. ΜΕρα ρχί αι . Ή δ ύναμ ις αϋτη προ της ένάρξΕως της
επ ιχε ιρήσεως ενισχύ-θη καΙ άπο τα ύπολείμ ματα των δ ιαφυγόντων έκ τού
ΒΙΤΣΙ ΚΣ . δυνάμΕων. Τελικώς την παοαμονήν της έπ ιllέσΕως, ή δύναμ ις
τών έπΙ το;; ΓΡΑΜΜ Ο Υ ΚΣ . δυνάμεων παρουσιάζετα ι ώς ακολούθως:
α) 5 Ταξ(χίαι ΠΕζικο;; ητο ι ή 12, 16, 17, 107, 1 08α.
2 ΜονάδΕς ητο ι 81, 75.
Συ νολικη δύναμι ς τών ανωτέρω 4700.

β) HUQoPo)..x6".
3 Μοίραι μικτα] n UQI Xo;; ητοι 3, 5 , 9 περιλαμβάνουσαι.
12-1 50.Π .]75.
6-8 ΑΙΤ τών 20 η 3 7.
8-10 Α)Α τών 20 η 37.

140
Ιστορικό αρχείο Ι.Γ.Π
νiίϊ . Ά νεξάΡtljΤΟ; Λι>χο; Μπότσαρη εΙς (Ν . 1 22ιi ).
i". 4 n. II . 7:", εΙ; (Ν . 1220 ) και 13 1!1.
δι ΠΕρ)οχή ΜΠΟΥΧΕΤΙΙ - ΠΕΥιιοφΥΤΟΜ - ΙΙ ΑΜΙΤΙΙΟ - ΠΑΤΩΜΑ-
Αλ lΑΙΙΜΩΜ

i. Σ:Δ. ί " Μονιίδο; εΙ; (Ν.12514'.) .


ί ί . Τιίγμα ΙΙαρλαπιΙνου ε Ι; (Ν . 171:1).
ϊϊ ί . .\ιλοχία Π απ αδοπο ύλου εΙ; (Ν . 121r.).
ίν. Λδχο; ΙΙέσ εων ε1; (Ν . 1413).
ν . 3 Ο .Π . τιϊη' 7:, ε ί; ( Ν . 12Μ 3 ,\ Ν . 145 135. Ν. ω1 ,,) 2 Βαρ είς
δλμ ο , των 120 εΙ; (Ν . 1119 χ"ί Ν . 12514[,).

Ε Ι ΠΕριοχή ΘΕΟΤΟΙΙΟΙ Μ.0813 ΙΙIΑΦΑ-IΙΙIΡΤIΗ-ΒΟΥΡΜΠIΑΜIΤιΙΙΟ


Ρ.-ΙΑΡΑΜΤΑΠΟΡΟΙ

i. Σ .Δ . 81 Μονάδο; εΙ; (Ν. 060U>5).


ί ί. " Εν (1) Τάγμα Μοναδο; εΙ; (Ν . 06ΟΙ ",,).
ϊίϊ. .'1 ύο (2) Λόχο , δέσεων εΙς ( Ν . 01i3130) και (Ν. Ω6 Itί).
ί ν . Δ ύο (2) ;; λμο ( των 120 εΙ; (Ν . Ω ί I 4) .
" Εν (1) Ο . ΙΙ . τιί,ν ί 5 εΙ; ( Ν. 053 147).
στ) ΠΕριοχή ΠΥΡIΟΓ'ΑΜIοΙΗI- ΙΙΑΜΕΜΙΙΙ

i. Σ.Δ . 107 Ταξ]χί"ς ε Ι; (~1. fJfJ21 3").


ϊί. 3 Τάγματα : 539 εΙ; KA.~IE NIK. ,,38 ε Ι; (Μ . 9fJ5 120). [,88 εΙς
(Ν .030115).
ϊίί . Δ ύο (2) λ όχοι δ έσ εω ν εΙ; ( ~ I .fJ 7[,12" . Μ. 998124).
ί ν . ",λοχί α Μ εταφο ρων εΙ; (1'1.0220).
ν. ,. Ο .Π . τί" ν ί :', εΙ; περ ιοχΙι\' ΓΚ ΟλΙΟ-ΣΤΕΝΟ - ΜΕΤΣΟΙ' λ·
l3ΙλΝΗ.
2 'Όλμοι τών 120 ε1; ΚΛΜ Ε " Ι Κ.
;ι Λ]Λ των 20 η 37 ε Ι; π ερ . 1'.\ ,' Ι ΕΝΙΚ-ΓΚΟλω-ΚλΡλΛ Ι'Ι
82. Έφ Ε δ Ρ Ε ίσ ..
__; ε, φε δ ρε -ι α ι ετ
' ι) , ηοη. ο" η σαν η• .\ .
Ι' 'Ι' α ς χ ια μ ε
:. . δ υο
' Τ αγμα
' ,
τ « ει ; πε ο ιο χην ,
Φ .\λ~II IOY PO - ΒΕΡΊΈΝΙΚ Ο Ν , εν ( Ι) Τάγμ α τ η; 16 Τα;lχία; Δ υτ .
T~AP~ O κηί ε Υ (η) Τ(ίΥμ α τη; ί:) ~ I oνάδo ; εΙς περ ιοχήν ΚΙ ΑΦλΣ.
"Ε κ τ ω ν &); (1.νοο δυ ν.Ιμεω ν 'ίΊ ΗΗ Τ αξΙχ ία άποτελουμέ ν η π ατά τι! Η ).!
εκ )JΌΦΙΤ ΩΝ στελεχισ ν l άπετέλει την πλέο ν ιιξ ιόμαχο ν Μονι«("'ι α ~κ τώ ν δυ\ιι ί·
μ ε ων ιΊ',\ ~I λIΟΥ.
' Ομο ί ω; 1'1 l OS Τ«;]χία ιί;τετέJ.ει ε; ίσο υ u;ro απόψεως (Juγ ΚQοτιίσεω;
κ αΙ μαχη τικη ; ίκανιJτ tι Το ;, Μ ο "άδ α ίσα~ίω' τίl; Ι Οί Ταξι αρχ ί α;.

83. Άλβαν ικό<; ΠσράΥ"ν.

Οί 'λ λβανοί συ ν ε ιργ (.ίζοντο στενώ; μετά τ ων Ι\Σ καί ;Τ UQ είχον .:τ ιίι1 cιν
ι:υκολί α \ι ΧQη:JLμο;τοιήσεω~ του έδ (ίφ οl'; των δια Τ1') " σύμπτ υξιν , τ η ν με'

142
Ιστορικό αρχείο Ι.Γ.Π
9211) -ΖΥΓΟΣ (Μ. 9911) ΠΡΟΦ. ΗΛΙΑΣ (Μ . 9ί09) προς ΚΑΜΕΝΙΚ
εν3ιι καΙ έστ'ήριζε το δεξιό ν τητ.
Ή φύσει δχυρα τοποθεσία τοϋ ΓΡΑΜΜον ισχυροποιήθη ετι περισ­
σότερον δια της κατασκευή; πολλών καΙ Ισχυρών πολυβολείων μετά σκεπά­
στ-ρω ν εκ π -8 σειρών κορμ<ίJV δένδρων καΗ' δλον το βά30';, με χαρακώματα,
ορύγματα συγκοινωνίας, ίσχυρας εγκαταστάσεις παρατηρητηρίων, σταθμού;
Διοικήσεως, σταθμού; έπιδέσεωτ, ΙΙπο8ήκας κ.λ.π. Αί &μυντικαΙ έγπαταστιί­
σεις έξωπλίσ3ησαν με πολλα πολυβόλα καΙ δλμου; καΙ έπλαισιώ8ησιιν με μα­
χητά; εις τού; όποίους δίδεται ή σαφή; καΙ μόνη έντσλη Τ11; μέχρις εσχάτων
αμύνης. 'Εγένετο Ευρυτάτη εκμετάλλευσις των παθητικών έδαφικών ζωνών καΙ
των διαδοχικών ναρκοπεδίων, δια τι,\' έξοικονόμησιν ίlπολΟΥισίμων εφε­
δρειών, αϊτινες καΙ ποοσηνατολίσθησαν προ; τας πι θανω; κατευΟύνσεις επιδέ­
σεως. Αί εφεδρείαι αύται ενισχύσ8ησαν δια 3-4 Ταξιαρχιών.ηλαττωμένηςδυνά­
μεως, αϊτινες, (1.ποτελουσαι τα λείψανα τού είς ΒΙΤΣΙ διαφυγόντος την εξόν­
τωσιν εχ{}ροϋ, μετεφέρθησανεις ΓΡΑΜΜΟΝ δια τοϋ ΑΛΒΑΝικονεδάφους.

Οϋτω 11 πρόθεσις του εχθρού συναγομένη εκ της διατάξεως, της όργα ­


νωσεω; τού εδάφους καΙ λοιπ(ον πληροφοριών ήτο:
Άπαγόρευσις διεισδύσεως εις τον ΓΡ ΑΜΜΟΝ δι Ισχυοά; κατοχή;
τοϋ αριστεροϋ (ΤΣΑΡΝΟ -ΨΩΡΙΑΡΙΚΑ) και τοϋ δεξιοϋ (ΚΑΜΕΝΙΚ).
φηορα του έπιτι θεμένου στρατού ι ητις t}c'.t παρέλυε την έπι-θετικήν
του ποοσπιίθειαν και' θα εθραυε την έπι την Νίκην 8έλησίν του.
Χαρακτηριστική προς τούτο είναι Τι παρ. ΙΙ της «" Απ6φασις τοϊι Π. Γ•
της Κ. Ε. τού Κ.Κ.Ε. πάνω ση) μάχη .ού ΒΙΤΣΙ» κατ" την συνεδοίασι ν
της 20-8·-!~.

«"Ο εχθρός σvrκε"τeώ"εται στό" ΓΡΑΜΜΟ Υια μια άποφασιστικη d"αμέτeηση.


Στό" ΓΡΑΜΜΟ lχοvμε 8'λες τΙς δυ"ατότητες "α καταφέρουμε το θα"άσιμο
π'λήΥμα στό" εχδρό.

'Έχουμε άρκετές δυ"άμεις καΙ μέσα. Πειο π'λεο"εκτικο lδαφος. Στο"


ΓΡ ΑΜΜΟ φέτος τοϋ καταφέραμε σοβορο κτύπημα μέ το" έ'λΙΥμο τoiί ~ Απρl'λη.
2τό ΓΡΑΜΜΟ dπο τΙς 2 μέχρι της 8 Alιyoυστoυ εσπασε τα μοvτeα του.

'Έχουμε καΙ 1"η" πείρα το;; ΒΙΤ21 καΙ το oopaeo μάτωμα πον προκα'λέσαμε
στό" εχθρό στο ΒΙΤ21. ~Eδώ μπορουμε καΙ πρέπει να θάψουμε τον μοναρ·
χοφασισμ6».

85. ΑΙΑΤΕΘΕΙΣΑΙ ΦΙλlΑI Α ΥΗΑΜΕΙΣ

(Βλέπε πσοσηστημένον Σχεδιτίγοαμμα 4).

σ) ΠΕΣΙΚΟΗ

- Ι, VIIl, ΙΧ, χν Μερασχίαι, IlΙ Μερ"ρχία Καταδρομών.


- 7ί Ταξ]χία και 8 Ε.Σ.ΙΙ. (μείον Τάγμα), 31 Ε.Τ.Π.
- 1,-" 24, 40 Ε.Σ.Π. ανεπτυγμένα εις ζ,{)νην Ν. ΛΩΟΥ.

144
Ιστορικό αρχείο Ι.Γ.Π
ΧΥ Μεραρχ{α.

- Διοικητ ης 'Ύ ποστοατη γα; Γερα,,{ νης Χρ,στ.


- Έ π ιτελάρ~η ; Σ υ νταγματαοχη; Καλλ,,,ούρδης Κωνσταντ .
- Διο ι κητη; 4 ~ Τα;ι αρχία; Συ ντ) ρχη; Κοντόπουλος 'Ηρα"λή ς
» ΩΙ » » Μπαλλαντας ΓεώΡΥ,ος
» 73 » » Καροφυλλά"ης ΓεώΡΥ,ος
111 Μεραρχ{α Καταδρομών.

- Διοικη τή; • Υ ποσ τράτ ηγο; Καλ{νσ"ης ΆνδρΙας


- " Ε πιτ ελά ρχη ; •Α ντι σ υ νταγ μα ταηχη; Πουλόπουλος Νι"όλαο ς
- Δ ιο ιχητ η; 78 'Γαξ ω l;.ιχ ί , { : Ό-\ ντ ! ρ χη ς ΠαπαΥεωΡΥόπουλος Κ.
» 7Η » ~ υ \'τ] ρχη ; Ροϋσσος ΓεώΡΥ,ος
77 Ταξ,αρχ{α.

- Διοικητή; Συ νταγματ ιί οχη ; Σε,ραδά"ης Έμμ .

στ ) Μ,cτσφο ρ αl Σ τ ρα τ ευμάτων .

Α ί διατε θ εϊσαι (r); σuμ ;rΑηρ ωματ ικαΙ δ υ\'ιίμΕ ις εί; το λ Ό Σ Σ . :'Ι ι/ι Τ II \Ι
έκτέλεσ ιν τη ; έ.τι x.ε Ι~)11 σ εω; τα ύτ η ξ , έκ ινή θ ησ αν έγχα ίρω ; κ ατά n'l\' μ ε τα β ατ ι ­
κ ην περί οδον μεταξ1ι Β ΙΤ Σ Ι κα ί rι' A ~nl o v βάσει τώ ν κιίτω η , Α ι αταγών :
ΑΠΟ : ΑΡ ΧΙΙΤΡΑΤΗΓΟΝ ΓΕΣ /Α1 13-8-49
ΠΡΟ Σ: ΣΗΔΜ /Α1-Α '. Σ .Σ .'Α1 Α .Π . 231487

Θέσατε διάδεο ,.., Α ' . Σ . Σ . ΧΥ Meeαe x l α'l'. Heooof)e'irat 73 Ταξ]χ la από


neoo tas 14 τρέxoντo~ με πρώτον πeοοeιομ ο'ν ΝΕΑΠΟΛΙΝ. Όμο Ιως δ ι α {}έ ·
σαττ '1"0 τ αχ ύ τερ ο ,. δυ ...a τό ν ιΙ πα Υ κ ισ τ ρ ουμε"α ά γω,.ος ΒΙΤΣΙ &ρε ι βατι κόν , π ε •
δι " ό" , μέσΟΥ Πυρ]κ ό1ι'.
~ Α1ι'ά γχ'1 κατανΟ'1 {Jfj σ τ ι έπεΙγει ιi"ε υ άπω Ι ε Ιας πολυτlμο υ χρ ό "ο υ ά ",άλ '1 ψ ι ς
έπ ι χε ι ρ ήοεω " ε ίς ΓΡΑΜΜΟΝ κ α Ι πρΙ " ο ιiτος i " t oxvlJ.fj υπό ο υμμ οριτ ώι- ΒΙ­
ΤΣΙ. Α ' . Σ . Σ. πρoω δήorι άνα )'1'ωeΙ οε ι ς ωστ ε μή μ εooλ αβή σrι "EHeo!> χρ ό νος .
~A"αφ έρ ι::ιτε ΓΕΣ]ΑΙ διατιδε μ έ" ας έ" χρ όν φ μο"άδας ώς κα ι ήμ ερ ομη"lα" έ"άρ ·
ξεως έπιχειρήσεοο." ΓΡΑΜΜΟΥ .
•Α ρ χιστe άrη γ ος ΠΑΠΑΓΟΣ Α .

ΑΠΟ : ΙΗΔΜ /Α1 131740


ΠΡΟΣ: ΤΙ /Α '. Σ.Σ.- χν ΜεραρχΙα ν Α .Π. 117
ΧΥ Mεραex 1α dΑό κΑη eος τ l Οετα ι ύπ ό διαl'α γα ς Α ' . Σ. Σ. άπ ό 0 001 ωρα ς
14·8. Α ' . Σ. Σ. ίιπ oδεx{)~ 73 Ταξ]χΙα .,. και κ α-{)oρlσrι τεΑικ ό.,. χώρον or a {J-
μ ε ύ οεως α ντής .
ΒΕΝΤΗΡΗΣ
ΑΠΟ : ΣΗΔΜ / Α 1
ΠΡ Ο Σ : Β '. Σ .Σ. /Α1-Α8 Α. Π . 3014
142 Μ.Ο.Π. άπο Αήψε οος παρο υσης κ ινη(1.fj ΜΑΝΙΑΚΟΙ δ, άiίεoι ν ΧΥ Με ·
ραρχίας. 10 2 Σ.Π .Π . κ α Ι 15 2 Μ .Μ .Π . σ v γ κ ", τρω{Jο ν/ μέχρ , με οημβe lα ς
15 τρέχο"τος εΙς ΜΕΣΟΠΟΤΑΜΙλΝ ε Ις διάθεΟΙΥ Α ' . Σ. Σ . 107 Σ.Π.Π.,
15 3 Μ.Μ .Π . καΙ 151 Μ.Μ.Π . μείΟΥ πνρ] χΙα .,.ά 1χοοο l Ιl'οlμότηrα Κ ΙΥή ·
οεως κατόπι" .,.εωτέρας Διαταγής. Μετακι"οιίμεΥα τμήμαl'α φέ ρωσι με {} ' έ ι::ιυ­
τω,. όρrα ν ι κά π υρ]κά . 101 Σ .Π .Π. μεϊΟΥ Μοίρα διεrέlJ.η ε Ις Α '. Σ . Σ .
Μεταφοραι καΙ ιΙοφάΑεια κ ι-νήοεων μερΙμ"71 Β ' . Σ. Σ .
ΒΕΝ ΤΗΡΗΣ

146
Ιστορικό αρχείο Ι.Γ.Π
ΙΗ κίνησι; ελαβεν χι :)ραν έντι'.; τών κιιΟο ρισ() έντων ύπό ηον π ινάκων
κινήσεω; 'χρονικιον όρί ω ν καΙ ά:τετ έλεσε πραγματικόν (Η}λον {ι FvtO; βραχυ­
τατου χρόνου μεrαφO ()α Δ υνάμεων εκ του {Ιε άτρου επ ιχε ιρήσεων Δυτ. Μ αεε­
δονία; εις το {}έατρον ~ E;τιx. 'Η πείοου, γεγο νός (ίπερ .ηφ\'ιί'Ηασε το\' ε:ι: ι του
ΓΙ>ΆΜ ΜΟ Υ εύρισκόμενον έχθρύν.

86, ΤΡΟΠΟΙ ΕΜΕΡΓΕΙΙΙ ιΕλΙΓΜΟΙ)

Ά\'εφέρ3η προηγουμ ένω; δη ή σπονδυλική στήλη τ'ις τοποθ εσία; «μυ­


νη; το ;; έχ θ ρο;; ήτο δ χώρο; ϋ ψ . 2520-Σ Κ I ΡΤ Σ I I - Κ I Α ΦΑ . Ό χί"ρο;
α ιιτο; ετέ8η καΙ (~) ; άντικειμε νικ(); σκοπός τη; εΠΙΧ"' . ·., .ί σ εω.;.
Διά νά άχθίi τις εί; τον χώρον τούτον εμελετ l'ιiι η σαν δλαι αί δ υ νατά]
κατευθύ νσεις:
α) " Ε μελετή β η κατ αρχας ή κατεύθυνσκ ΙΙΥΡΓΟΣ - ΤΡ lλ ΣΥ·
ΝΟΡΑ-ΤΣΙΟΥΜΙΑ -ΚΙΑΦΑ. Παρ' δη δέ ν παρουσιάζεται κατι' πoλiι
συντομ ωτέρα πτίση; αλλη ς , εν το ύτοι; δεν είναι δ υ νατό ν να είναι κατεάθυνσ ι;
κυρί ας ποοσπαθείατ, και'}' δσον ε ίνα ι πoλiι δ ύσβατο;, δεν έπ ι τρ~π ε ι πλή ρη
« \'ιχπτυ;ιν μέσων, καί δε ν προσφέρετα ι (ο; χώρο; έλιγμοϋ.
Π άντως είναι μ ία έπ ιβοη8ητική κατεύλυ\'σις προσπα 8είπ;.
β) Ή από Ν. κατεύ θ υ νσι; (πεΡ ΙΟΧΙ1 ν ι ΙΙ Μ εραρχία;) απεκλείσθ η έπί ­
ση τ, δ ιότι τά μέσα ολα tΊπftν εί; ΒΙΤΣΙ καί ε πομ έν ω.; 11 έπέμβασ ίς τω ν άπ()
Ν ό του λά έβράδν\'ε πολύ. " Ε ποε π ε δε ή ε;τί ~ εσ ις ν<'t f. κ~η λω fl η το ταχύτερ ον,
πρΙν ή προλιίβωσ ι τα έκ ΒΙΤ Σ Ι συμπτυχθέντα ί'πολε ί μ μ ατα τοϋ έ-ι..λροϋ η't
ά"ασυ" ταχ8ώσι καί ιί;ιοπο ι ηηωσ ι . Ό :ι:αράγων χρό \'ο; εΙ; τή ν προκε ιμέ \'η ν
:ι:ερίπ τωσ ιν εσχε τή\' μεγαλυτέραν βαρύ τ η τα.
γ ) Κ ατ ω
,
ιν
.,
τούτ ω ν 11~ '
μο νη
'"
κα τευι υνσ ι;
~ ,
απηιε ινεν
e
1)
~
αΠΩ
' Β •
ορρ ι ι .

" Η κατε ύ λυ νσι; αί'τη Εχε ι πoλiι μεγιίλιι με ιο νε κτ ή ματ α,


i. Φοασσεται διι' τη; ,χμ υ\'τ ικη; γραμμη , I -: Ο Ν Τ Ρ λ !/ΟΛlrΚΑ ···
ΨΩ!'Ι λ ΓΙΚλ -ΤΣΑΡΝ Ο .
ί i. Κα] μετι τη ν ιιλω σ ιν τώ ν άνωτέ ρ tΙJ , ι) F: .τι τ ι flέμ ε νο ; ft I( π ροσκρο ύ πη
,π\ ισχυ ρ ώ ν ση μ είω ν ΣΚ ΑΛ Α -ΦΛΑΜΠ ΟΥI ' Ο -Κ ΟΥΡΙλ .
ί ίi. ~ Eάν ό έπ ιτιλ έμE\'O~ 1)κολού Οε ι τ η " κατc( μήεο; τη; μ ε 80 !)ίου κορυ­
φογψιμμή \' Β «( είχε έκτεΟ εψέ\'ον τό δF.ξιό\' του εί; προσβολίι; εξ ΑΛ Β λ­
Ν ΙΛΣ καΙ τό μηκο; τ η; διαδ!)ομης flit ήτο μέγα.
ΙΙ αρ ' δλα ταϋτα 1"1 τ ελευτα ία αϋτη κατ εύλυνσ ι; έξελFγη ώ; βάσ ις τοϋ
ελ ιγμ ο ϋ, δ ιό τι προ σεφέρετο Ι~); καλυτέρα ;τιίπ η; <1λλη;.
87. Χ άρι ν τ η; ίστορικη; άλ ll η ε ί α; κρί\'Ετα ι σκάτ ιμον καΙ επ ιβά}J.ετα ι 11
συνοπ τ ικ ή έ; ισΤΙ1 ρησ ι; κα τα χρονολογι κη ν σ ηρ αν ά:τάντω\ ' τών σχετικών με τ(>ν
(lποφ«σι σθ έ\'τα τε}.ικω; ελιγμ όν μέχρ ι τη ; 11μ έρα; ε\,άρξεω; των έ π ιχει Ρ1Iσεω\'.
" Ω ; ε \· τη άρχη ά νεγριίφη δΗ! τ η; κο ινοπο ιουμένη; κατω τέρω ύπ' άρι λ .
λ.Α .Π . 2-!5 2 2δ Ι Φ . -!()()9μ 9! 2δ·ϊ--! 9 Δ] γ η ; Α Ρ Χ Ι Σ ΤΡ λ Τ Η rΟ Υ , διε τάχlJ η
το ΣΗ Δλ[ κα Ι το Α ' Σ . Σ . να μ ελετήσ ου ν καί \'(( τ οο ταρασκευασ ο υν έγ κα ί ­
ρω; την καt ι1 rPAMM ON ' Ε π ιχε ί ρη σ ιν .

148
Ιστορικό αρχείο Ι.Γ.Π
δ) Να i ..tOXv(Jfj αρχ ικ ώς τ ο Γ ' Σ.Σ . δ ι α 1- 2 Ταγμ ::ί.τ ω)' έΙαφρ ών Εκ Νοτ ί ου
Έλlάδoς κ α ί cv (Jv ςo ώς καταστfj δ υ)'ατ ό .. κα ί δι α Ταξ}χία ς μετά Μο ίρας Πυ­
ροβολικ ού έκ ΒΙΤΣΙ.
5. Βά σει τώ" προβlέψεωv τούτων-καί μ έ δύο προϋπο{}έσεις: n)v εύόδωσι", η
μή εύόδωσι" τον προ κ α ταρκ η κ οϊ' αγώνος κ ατά Β ορ είου ΓΡΑΜΜΟΥ - το Α'
Σ.Σ . ΥΙΙ κ α ταρ τίσπ τ ο σχξ διο" έπι χε ιρ ήσεω" ΓΡΑΜΜΟΥ Ι .. γε .. ικα ίς Υραμ μ αίς .
Έπ ίσ " ς δ ι α τή .. ταχ ε ία )' ..
ι ίσ χυσ ι 'ν ΉΠΕΙΡΟΥ σ κ όπιμ ον εΙ ..αι σπως τ ο Α '
Σ .Σ . Ιχ ε ι lξ"σφαλ ι σμέ .." " τήν χρησιν της όδ ο ϊ' ΝΕΑΠΟΑΕΩΣ - ΓΡΕΒΕΝΑ
- ΜΕΤΣΟΒΟΝ δ ια κατασκευής Υεφύρας ΜΠΕΑΕ'Υ ' lπί ΒΕΝΕΤΙΚΟΥ π .
κ α ί φρουρήσεως τα ύ τ"ς .
6. Ό Γ ' ΚΙ άδ ος Γ .Ε .Σ. πρ ο ση,ι ατοΗ σ θ " έπί τ ων πρ οβλέψεων τοιί Τα/')' καί οα
λ άβΥ ολα τιι l ... δ εικ ...υ όμε ν α μέrρα άπ ο άπόψ εως Εφο διασ μού κ α ί μ ετ αφο ρ ών .
7: ΤΟ Σ .Η.Δ .Μ . να lκδώσ rι τας βάσει της παρ ούσ ης συμπ'λ.ηρωμαηκας όδ".
γ ία ς το υ.
ΤΟ υπο ro iί Α ' Σ .Σ. κατα e rισ D"σόμε'νΟ'ν l'ν γ ενι καίς Υρ αμμα ίς σχέδ ι ό" τ ο υ
να. v n opl " D-fj ήμ ί ... μ σφ Σ.Ή.Δ.Μ . μέ χρ ι 2 A~o ύoτ o υ μΗα π ρ οr ά σ ε ων ί δί~
δι α τονς χ ώρο υς πρώτου πρ o o ρ ισμ oiί τώ ... ι ι σ χύ οεω .... ..
Να lxy lν ερ γ ή o rι δ'λ.ας τας αναγ'Vωρίοεις δ ι α το')' lφ α ρ μ ο σ {}" σόμε'Vο ν υ"ιΥμόν
τ ου, ώσ τ ε «μα τfj Ενισχύσει του "~ α"αλάβΥ τ ο')' κατά'λ."ψι.. ΓΡΑΜΜ Ο Υ , ιαν
δε ... έχ π π ρα γμ α r οπ ο ι " θfj αίίτ" δια ρ κ ού Ο "!ί τής πρ ο σπα{}ε ία ς ΒΙΤΣΙ π ραγμα
οπε ρ απο τ εl εί τήν έπιD-υμ ία ", μα ς.
~ Αρχ ιοτ ρά Τ'1γος Α . ΠΑΠΑΓΟΣ

ΒάσΗ τη ς Δι ατ αγή ; ταύ τ η ; το Λ ' ~ .Σ . ύπ έβ αλεν δ ι α το ύ Σ .I-I.Δ .~I,


το ύ:τ ' άρ ιθ. Α .Λ.[Ι. Φ . 1.) [Ι T~ Ι ;;-S--l!1 κοινοποιούμ ενον κατωτέρω ~χέ·
δ ιον , δι ' ο υ αντιμετωπίζετο εί; μί αν μ όνη ν Φιίσι ν έπ ί ιJ εσ ι; πρό; χάλυψιν
όλΟΚ},11ρου τη ; (ίμ υ ντιχη ; το πο θ εσ ία; το ϋ έχ π ρο υ .

ΓΕΗ ΙΚΑΙ ΓΡΑΜΜΑ. ΧΡΗΙΙΜΟΠΟΙΗΙΕΩΙ ΑΙΑ'ΕΘΗΙΟ·


ΜΕΗΩΗ ΥΠΟ Γ.Ε .Ι. ΙΥΜΠλΗΡΩΜΑΥιΚΩΗ ΔΥΗΑΜΕΩΗ

1. Βασικα ί προ νποt'tέοεις δια: το ... ά κ ρ ι βή καθ ορισμ ΟΥ τρόπ ου διαθ έσε ως rct'ttJ-
ο ομέ"ω ... διάΟεσ ι ν Σώματος νέωΥ Μ . Μονάδω" αΙ κ άτω{}ι :
α) < Ή έπ ι τεv χt't η ο ομi " πρ όοδ ος τών έ)' lξελίξε ι Ιπ ί ΓΡΑΜΜΟΥ έπ ι χει ρή-
οε ων κ ατα τή" ήμέρα της δ ια D-έο εως τ ώ't' Μ . Μο ...ά δ ω ν.
β) Α Ι περ ιοχ αί εΙς ας . κ α τ α τήν orιyμήν τής δ ια {}έσεω ς. (}α σ τα{} μ εύω ο ι a liTot
ωο τ ε "," nποφεvχθfj ή δ ια μεγ άλ ω .. μετακινή σ ε ωΥ α π ώλει α χρ όΥου .
γ) Ή Βα σ ι κ ή Ιδέα τού Σ ώματος . εχ ο ν το ς πλή ρη Υ ... ώ ο ι ν τ ω ... lδαφικώΥ δυσκο ­
Ι ιών lκ των ΙΠΙXειρήσε ωr τού 48. δ η η δλο κ λ ηρω τ ι κ η lκκα{}άρισις του
ΓΡΑΜΜΟΥ δ έον "α lπ ι ζ ητ η fJfj μί κ υ ρ ία " προσπάθεια.. lπί Β ο ρ ε ίο υ
ΓΡΑΜΜΟΥ.

2. ΠΡΟΤΠΟΘΕΙΕΙΙ ΧΡΗΙΙΜΟΠΟΙΗΙΕΩΙ
α) Π Ρ ΩΤ Η ΠΕ Ρ ΙΠΤΩ Ι Ι Ι

Δι άD-εοι, μιας Μεραρχίας.


Ι A iίτ" ιρ"σιμ οπ οιηD-ήοεται άπο Β ορρά πρ ος Νό ΤΟ Υ κ ατά μήκος ο υ" όρω ...
έπί γενικής κ ατευD-ύ'Vοεως ΚΑ.ΑΥΒΙ Α ΚΑΤΣΑΡΑ (Ν. 10539 6)- ΠΟΡΤΑ
ΟΣΜΑΝ - ΓΚ Ο ΥΜΠΕΑ (Ν . 0533) - ύψ . 2520.
- Χώρο • • ΟΥκ .η ρώ••ω. ΑΡΓΟΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΝ-ΚΑΑΟΧΩΡ
Ι-ΜΕΣΟ'
ΠΟΤΑΜΙΑ - ΚΟΜΝΗΝ Α ΔΕΣ -ΔΙΠΟΤΑΜΙΑ .

150
Ιστορικό αρχείο Ι.Γ.Π
1. . · Yπoβά..Uπcι ~ τό tιπ άρι"' . Α . Α. Π. Φ . 1.j1.jΤ2j5 .ΥΙΙΙ . 4 9 2χ ':"ιο" Ιπ ι x~ ιρ ή ­
(II Con τ ον Α ' . 2. 2. "ια τά ς Ιπ ιχειρ ή σ ε ι ς' ΓΡλΜΜΟ Υ .
2. ·Β Iπ~ cιντσν ΥΥώμ η τον 2ΗΔΜ oυy oψ 'ζετcι~ έΥ y~y ι"αϊς yρcιμμαϊς ΏS Ιξης:

3. ΠΡΩ ΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΙΙ Ι

2υμφω." oiίμ" δ τι ή κtιρ ίCΙ προ οπά θεια θα εΙ"αι κα τά "noIHti" '" ." οια" άπό
Βορ ρα πρ ός Ν ότ ο." μl πρ ώτο." ά"τι κει με" ικό" σκο π ό" τή ." κ aτά ,ιη ψ ι" ΚΙΑΦΑ­
2ΚΙΡΤ2Η-ΓΡΑΜΜΟ2. Τή ν προσπ ά lJεια" τα ύ τ η ν {}α έξ υπ ηρ ι: τ ή σο υ" αΙ κ ά­
τωθι κα τειι θ1J" o ε ι ς.
i. ΜΟΝΟΠΥ ΛΟΝ (1437 Ν. ) - -εΚλΛ Α (Ν . 1030 ) - ΦΑΡΜΑΚΗ (Ν.
0927) - ΚΙΑ ΦΑ ( Ν . 0924) .
Διι"άμε ~ς : Mι: ραρX (cι μ είον Ταξ]χ ία.
ίί. Μ ΥΡΟΒΛΗΤΗ-ε (Ν . 15 24) - τ-εΙΟΥΜΙΑ ( Ν. 11 23) - ΚΙΑΦΑ
(Ν. 08 24 ) .
Δ vyάμε ις : Μερ αρχ ία .
ί ϊ ϊ. - Η κατά μfjκ ος της με{Jορίοv κ α τεtί {Jv "σις ΚΑΑΥΒΙΑ ΚΑΤ2ΑΡΑ
(Ν. 1 05 396)-ΠΟΡΤΑ ο-εΜΑΝ (Ν . 0735) - ΓΚ Ο ΥΜΠΕΛ (Ν . 0533)
-ΓΡΑΜΜο-ε (Ν. 0326) .
Δ ""άμε ~ ς : Έ" r fj κατι:v1Jύ"σε ι τιιύτπ Τα ξ ~ α ρ χ ia Kα τ αδρ oμώ'l' (IIu v Τα ξι α ρ ­
χ ία Πεζ ι κ ον τ ή ς άπ ό ΜΟΝΟΠΥΔΟ Ν προς ΚΙΑ ΦΑΝ έ" εΡ Υ ου σ ης Μερ α ρ χ ίας.
Ι ν. "Ως πρ ο ς την ά π ο Ν ότο υ προς B oeeiI.v έ"έΡ Υε ι α"" ε'iμε {Jα σύμφω"ο ι
μέ το Α ' . 2 . 2.
ν. Δι α τον ιi""ω ΙλΙΥμο"" ε Ι" αι φα""ερο" δ τι ά""αΥκ α ι οϊ π1έον της ΧΥ Με­
ραρχίας και μία το ύ1άχ ι σ το" Ταξ}χ ίa Κα ταδ ρ ομ ών , ην τ ο 2ΒΔΜ "ομίζει
8τι lY Haleooςo {}ά 'xn. "Αν {Jd κ α τα στfj δ υ " ατη ή δι ά θΕσ ις περισσοτ έe ων
~υ"άμεω" Κα τ αδe ομώ" , αuται θά διατεDώcJιν έπ ~ ώφε1εlq της Hve laςo
προσπα6εiας .

4. ΔΕ ΥΤΕΡ Α ΠΕΡ ΙΠΤΩΙΙΙ

α) Δ Αν σιιμφω"ονμ εν neo ςo τ ο Α '. 2. Σ. ώς προς τη ν χρ ησιμοποΕησ ι " μιας


δε υτ έρ α ς Μ ερα ρ χ Εα ς ε Ις έπ l{J εσ ι " έ" rfj κατε υΟ ύνσε ι ΧΡΥ2 Η (Ν . 19 16 ) -
ούχή. ΠΡΙΑΣΜΟΥ (Ν . 161 5) - ΚΑΤΩ Α ΡΕΝΑ (Ν . 1517) - ΠΕ ΤΡΑ
ΜΟ ΥΚΑ (Ν. 1 119) -ΑΕ Τ ΟΜ ΗΛ ι τ-εΑ (Ν . 0921). Το;;το δ,ότ<, ή i n I De·
σ ι ς α ύ τ η εΙνα ι μ ετωπ ικη κ α ι άπωθ η τ ική τώ"" Κ . Σ . δ υ νάμεων κα τ α τ η " /ν"ο ια "
τον μ εΥ α 1 ιι τέ ρ ο υ βάθο υς της IxIJe cxijςo τοπο{}ι:σ Ε ας . Δέ" Ιχει πιθανότ η τας
έπι ι:ιιχΕα ς λ όΥφ τρα χιιτάτ ου ό ρ ε ινοίί έδ άφους .
Θ ά ά'ηιμετωπEσrι σοβαράς δυ"άμ ει ς Κ . Σ . κ α ι άχ. υροομένας ι:οπο{}εο ίας .
Δέν &δ η Υε ϊ προς έκμετ α1λευσ ίμο υς &ν τικεlμ ε"ΙΚOύς σκο πους.
β) τη ν χρ ηο ιμοποί ησιν ι:ής Μερ αρχίας αύ ι:ης κρΕνομε" ώς έξή~:
i. Δια μιας Ταξjχ lας fJd & " ι: ι κ α ι: α σ τή σ ?1 τα ~ Aνα τo1 ικώs' 2ΑΡλΝ ΤΑΠΟ ­
ΡΟ Υ τμήμαι: α της ΥΙΙΙ Μερ αρχ Εας , ωσ ι: ε α υτ η νά έ" εΡ Υ ή σπ δι' 8100"" τών
δ υ " άμεώ ν τη ς έ" τΥ κ α τ ευ{}υνσ ει n ou &ρ Εζε ι ι: ο Α '. 2 . Σ .
ίί . Θα ΙνΙ:ΡΥή σπ lπ ι{}ι:τ ικώς 11' τΥ κα τ εvDtί" σει ΠΡΟΦ. ΗΛΙΑΖ ΟΞΥΑΖ
(Ν . 06 15) Λ Ι ΟΚΟ Υ (Ν . 0519) .
ΣKoπ6~ .
Να κα ι:αΙάβπ Λ Ι ΟΚ Ο Υ κα ι ν α άπαγορεύσΥ I Η Ε 'ί/ί εν τ η ν δ ιαφ ΙΙΥ ην τών Κ .Σ.
(ΜΠ Ο ΥΧΕ τ-ει - ΖΕΡΜΑΣ - Λ ΥΚ ΟΡΑΧ Η-ε - ΠΕ ΤΡΑ ΜΟΥΚΑ κ . λ .π .)
n ed. λΛΒΑΝΙΑΝ δ ,ά ΜΠΑΡΑΣ (Μ. 9820) κ ο , ΚΟΥΚΟΥΛΗ (Ν. 0223).
Νά διενκo1tί"π ι: άς πρός ΣΤΕΝΟ (Ν. 0 01 2) έπ ι {}ε τι κάς πe ο οπ α {Jεlα ς ΥΙΙΙ
Mcea ex ia ςo.

15 2
Ιστορικό αρχείο Ι.Γ.Π
β) Διατε-θησόμενaι συμπληρωματικαι δυνάμεις είς Α' Σ.Σ. Δύο ΜεραρχΙαι ,
Δυνάμεις Καταδeομώv, Πυeοβολικόν.
'Απυ απόψεως χρόΥου διαθέσεως ή πι-θC.1"t<Jτέρα περΙπτωσις εΙΥαι η aextxf]
διά-θεσις μιας ΜεραρχΙας μετά. Πυροβολικοι-' και μετα ηG.vev δυΥάμεωΥ Κατα­
δρομώΥ, και εν δευτέρφ χρόΥφ διάffεσις nZιv λοιπώΥ δυyάμεωv.
γ) ΚαταΥομη τών αvωτέρω συμπληρωματικώ,. δυvάμεωv ούχΙ ε,. dvaAoyl~ εφ'
ό'λου τού ffedreov ΓΡΑΜΜΟΥ, άλλα χρησιμοποlησις κατα τη,. πρώτηΥ φάσΙΥ
δια το,. ΒόρεΙΟΥ ΓΡΑΜΜΟΝ άπασΏV τω,. αvαγκαιοvσώv δυΥάμΕω... δια τη"
πραγματοποlησι,. του ΤΕ{}έvτος σκοπ(lυ τής φάσεως ταύτης.
Κατα την φάσι,. ταύτην αί ε,. τφ ΝοτίΟ} ΓΡΑΜΜ!) δυΥάμΕις μας -θα έχουΥ
ώς άποστολη,. την ιΙπασχόλησΙΥ και τη ... xafftjAoootν τώ ... εχf}ρικώv δvvάμεωv
ε,. aiirfj ώς και τη,. άπαγόΡΕυσιν διαφυγής προς Νότον.
δ) 'Έvαρξις τών επιχειρήσεων Βορεlου ΓΡΑΜΜΟΥ ro ταχύτεeοv δυνατον
ιΙφ' ης διατεθουν εΙς το Α ' Σ.Σ. αΙ ιΙναΥκαιουσαι δυΥάμεις.
Ώς πρώτο" κλιμάκιον διαrε-θησομέvωv δυνάμεω,. δέο,. να ύπολογίζεται όλό ·
κληρος Μεραρχία, ΕΙσαγομένη δλόκληρος εΙς roν dycOva καΙ ούχι xarti διαδο­
χικώς dφικvοvμένας Ταξιαρχίας.
ε) Ή κατα τού ΝΟΤΙΟΥ ΓΡΑΜΜΟΥ ε,. συνεxεί~ κατα τή ... δευτέρα" φάσιν
εvέργ εια, ffti Paotofffj κυρίως είς τοιαύτη... ιΙπο Βορρα, με εκμετάλλευσιν τών
πλεονεκτικώ" ffέσεωv εΙς ras όποίας οα καταλήξωμε" είς τη" πρώτη" φάσιν.

2. ΑόΥφ του οτι ή κατάστασις του εχ-θρου ε" ΓΡΑΜΜ!} δύΥαται Υα Elvat μετα­
βλητη (εvδεχομέvοος μέρος τώ ... ε" ΒΙΤΣΙ συμμοριτών πι-θα1'Ο'" 1'α χρησιμο­
ποιηfffί ε" OVVEXellf είς ΓΡΑΜΜΟΝ) , τυ α π υ τουδε σvvταχ-θησόμεVΟ1'Σχέδιοv
rov Α ' Σ .Σ. δέο1' Υά εΙ1'αι εϋκαμπτο1' κα ι Q 1'απ ρ ο σ αeμό ζε τα ι προς τή" συμ­
μοριακη" xardoraotv. Τούτο Ισχύει σχι ιι ό ν ο ν διά. το μεσολαβού", χρΟ1'ικον
διάστημα μέχρι τής έ"άρξεως τώ" έπιχειρήσεω1' τούτων, άλλα καΙ κατ' αύτήν
ταύτην την διάρκειαΥ αύτών.

3. ΤΟ ε ... Υενικαίς γραμμαίς βάσει των ιΙνωτέρω σχέδιο1' τού Σ. Στρατου μετά
τών ύμετέρων παeατηρήσεωv, να ύποβλη-θΥ εΙς Γ.Ε.Σ. μέχρι τής 15-8-49.

Άρχιστράτηγος Α . ΠΑΠΑΓΟΣ

Βασει τών α\'α/τέρω περιορισμών το λ' 2:.Σ . συνέταζεν καΙ ύ ;τέ β αλε ν δια
του };.Η.Δ.Μ. τΙΙ" ύ.τ' ι; ρ \ ~. Α .ΙΙ . H)22jliJ-S-4 !1 Διαταγήν 'Ε πιχειρήσεων
[εοινο-ωιουμένην κατωτέ ρω), επ ι τη; ό:τοία; αί παοατηοήσει; τού Σ.Η.ι\ . .Μ.
έμφαίνοντ«ι ει; την 'δ .τ ' άσιΗ. λ .Α. Π. 18( 1I 1~ ;-S-4!l, ποινωιοιουμένην όμοίω.;
εν συνεχεία, {ιναφορ'(1' προ; τον ΑΡΧΙ};ΤΡΑΤΗΓΟΝ .

.Δ Ι Α Τ Α Γ Η Ε Π Ι Χ'Ε Ι Ρ Η Σ Ε nΝ
(ΠΥΡΣΟΣ "Γ,,>

ΠλΗροφΟΡIΑI

1. ΕΧΘΡΟΣ

α) Δύναμις-διάταξις-όeγανώσεις, συγκο l, ω ν ία ι ώς τά σΧΕ:τικον δελτίον πλη­


ροφοριών.

β) Δυνατότητες-προ-θέσεις-ή-θικό1'.
ί. ΑΙ άπυ 2-7 Αυγούστου ήμέτεραι έπιθετικαι ένέρrειαι »ατα υψ. 1425
- ΤΑΜΠΟΥΡΙ-ΤΣΑΡΝΟ και 1806 ΚΑΜΕΝΙΚ, έδημιούργησαΥΕΙς τους

154
Ιστορικό αρχείο Ι.Γ.Π
ΜΕΘο.ι.ΟΣ

4. ΓΕ Ν ΙΚΑΙ ΓΡΑΜΜΑΙ

ί ΠΡΩΤΗ ΦΑΣιΣ

·Ex xα ι'J.άρ ισ ι, ΒαρεΙοιι ΓΡλΜΜΟΥ μixρ ι και τη~ HOΡVφOyραμμή,. ίιψ.


2520 - 2ΚΙΡΤΣΗ - ΚΙλΦλ - λΝΩ λΡΕΝλ με ΤΩ ιιτόXΡ ΙW O'l' πaραπΙα.·
"'1'1'&Χ,," πίεα,,, ,π ι Να τ /ο υ ΓΡλΜΜΟΥ Μ α ι πρό πα'l'τ ός άπιιyόρΕVOΙ1o' δι α ·
φVyή, ΚΣ. NOT ί~ ΣλΡλΝΤΑΗΟΡΟΥ κα ί προς xoιlάδας ΜΑΡΛΙΤ.Ελ­
ΖΟΥΖΟΥ.ι1ΙΩΤΙΚΟΥ - ΕΠΤΛΧΩΡΙΟΥ.

ϊί. ΔΕ ΥΤΕΡΑ ΦΑΣΙΣ


Έδρ α. ίωσις έπ ι Βορε Ιου ΓΡΑΜΜΟΥ χαϊ Ix x α.D-ά ρ ι αι ς Νοι: ί οιι τοι ούτ ου .

ϊί ί ΤΡΙΤΗ ΦΑΣΙΣ

Έδρα Ιωσις Ιπί του ο υ" όλ ου του ΓΡΑΜΜΟΥ Ηαί lξα αφά Ι ι α ι ς τώ" 1,. -rfi
ζώ",l τ ου Σ. Στρατ ου σιι ν ό ρ ω1' μ ι-τα ΑΑΒλΝΙλΣ, με ταvτόχρο't' ον ('ιζικη'Υ
Ι J<t. κ α θd ρ ι ο ι 't' μΗόπι σ{} ε'ν ζώνης εύ fJύ ν τι ς Σώματος .

Βι ΠΡΩΤΗ ΦΑΣΙΣ
1. Νvκr r:ι Χ - 1 '1 ιuρ ας προς Χ ίσχιι ρα α Ιφ1',δι αΟΗκή I"έΡΥε ια κα ι
ε tιρ εlα δ ι ε Ιοδ ιι οις δ ιό μέσου δ ιακέ "ων Ιπ ι τών Υε,ιικω,. χ αrε vθύ,ιοε ω" .
- ΠΥΡΓΟΣ (Ν. 20 2 4) - ΤΡΙΑ ΣΥΝΟΡΑ - ΤΣΙΟΥΜΙΑ (Ν . 11 2 8)-
ΚΙΑΦΑ ~ψ . 1425 (Ν . 170874).
ΚΟΝΤΡΑ ΠΟΛΙΓΚΑ ( Ν . 1589) - ΚΑΛΥ ΒΙ Α ΚΑΤΣΑΡΑ (Ν . 10 8 9) έπ '
τ φ σ κoπιfJ " ά κ aταληφ ι'ίώο ι lί.μ α τ Υ εω τ ης Χ ήμ έρ ας οΙ Η όμβοι ΕΠΑΝΩ
ΑΡΕΝΑ - ΤΣΙΟΥΜΙ Α ΜΑΥΡΗ ΠΕΤΡ Α - ΚΙΑΦΑ κα ' ΚΟΝΤΡΑ πσ ­
ΛΙΓΚΑ-ΜΟΝΟΠΥΛΟΝ ~ψ . 1468 (Ν. 1289) -ΣΛΗΜΝΙΤΣΑ.
ii . ~ Α π ό της εω χ ήμiρας l",έΡΥεια lοχvος μέ lοχυρά μioα προπαρ αΟ Η ε υης
ΗαΙ ;'π οοτ ηρίξεως προς ΗατάΙ ηψ ιν ΤΣλΡΝΟ - ΠΛΠΟΥΑΗ ΟΤΟΡΙΤΣΕ
Ηα Ι έΗε ίθε", δι ά ν οιξ ι ν Ηα τευθv"ο εων προς ΤΣ ΑΓΚΟ ΚΑΡΑΟΥΑΙ (Ν.
18 6 2 9 5 ) - ΣΓΚΟΥΡΟ κα ' Μ ΟΝΟΠΥ ΛΟΝ Φ Ο ΥΣΙΑ.

ii i. Με τά έδρα Ιωαι " έπι ΤΣΙΟΥΜΙΑ - ΚΙΑ ΦΑΣ τ α χεΙα Ηί"η οις π ρ ος
ΣΚΙΡΤΣΗ -ΓΡλΜΜΟΝ (ύψ . 2 520 ) και μετα κα τά Ι η ψ ι ν ΚλΑΥΒΙΑ
ΚΑΤΣΑΡΑ (Ν . 1 039) -ΣΑΗΜΝΙΤΣΑ lδραΙωσις έπ ι τούτω", καί τ αχεία
κ Ινηοις πe ο ς d eo{j HL H Tιv Υ ραμμ ην ΚΑΑΥ ΒΙΑ ΚΑΤΣΑΡΑ - ΠΟΡΤΑ
ΟΣΜΑΝ - ΓΚΟΥΜΠΕΑ (Ν . 0533) προς dΙ0κΙήρωα ι" έ Η κ α θαρΙ αεως
Β . ΓΡΑΜΜΟΥ καί & π ο κ l ε ι σμ ο υ διαφυΥής ΚΣ . προς λΑΒΑΝΙΑΝ.
ίν . Σ iιyxρ o"oς παραπΙανηΤΙΗή i",έeΥεια κατά Ν . ΓΡΑΜΜΟΥ ΗαΙ ά,παγό­
ρ ευσις διαφυΥης ΚΙ Νο τ ίως και ~ A νa τ o l ι κ ώs" ΣΑΡΑΝΤΑΠΟΡΟΥμ έ έτοι­
μότητα ύπό ευ"οί: Ηάς ουνθήκας Ι",εΡΎείας Ιπι κ α τεv 'θvνσεωs ΚΑΜΕΝΙΚ­
ΓΚΟΛΙΟ-ΠΕΤΣΙΟ (Μ . 971 6) α~xiι' ΜΠΑΡΑΣ.

v) Δ ΕΥ Τ Ε Ρ Α ΦΑΙ ΙΣ

1. M e r ιZ Η α τάΙ ηψι", Ηο ρυφαΥραμμη ς ΚΙΑΦΑ - ΣΚΙΡ ΤΣΗ- νψ_ 2520 καί


lξασφ.i Ιισ ι ν τούτωΥ δι' & ,π αραιrήτω", δυνάμεων, κ ίνησ ι ς άνευ ά,πωλείας χρό­
νου τμ ημάΤωΥ προς Ν ό ΤΙ Ο Υ ΓΡΑΜΜΟΝ lδi'f έπ Ι κaτε υ {J-vνσ εως υψ.
2520- ΜΑ ΥΡΗ ΠΕΤΡΑ -(Μ. 0022) αίι χή ν ΜΠΑΡΑΣ , ϊ" α έν συ "δ έσμφ
μέ τάς Ι,ΠΙ Νοτ ίο υ ΓΡΑΜΜΟΥ δυ νάμε ι ς έπ ι ζ η τ ηθΥ ή άπόφρ αξις τ ών H V_

ρΙω ν Ιπ ι ΑΛΒΑΝΙΚΩΝ σ υ νόρω ν διαβά σε ων π ρ ος παρ εμπόδ ι σ ι ν διαφυΥης


ΚΙ προς λΑΒΑΝΙΑΝ κ α ι συντeιβήν τω" Ιντ ος τ ο υ Νοτίου ΓΡΑΜΜΟΥ .

156
Ιστορικό αρχείο Ι.Γ.Π
ΚΟΝΤΡΑ ΠΟΛΙΓΚΑ - ΜΟΝΟΠΥΛΟΝ και άκολου-θως lκμεταλλευομένη
ταχέως -θά καταλάβπ την Υραμμη .... ΚΑΑΥΒΙΑ ΚΑΤΖΑΡΑ-ΣΛΗΜΝΙΤΖΑ.
i i. Διατηρουσα Ισχυρώς τά -υψώματα ΚΟΝΤΡΑ ΠΟΑΙΓΚΑ - ύψ. 1463
(Ν. 1239) - ΚΑΑΥΒΙΑ ΚΑΤΖΑΡΑ νά ~Xπ τήν δυνατότητα ταχείας
lνεΡΥείας .
- Δια πλήρσυς Ταξιαρχίας Ιπί κατευ{JVνσεως ΚΑΛΥΒΙΑ - ΚΑΤΖΑΡΑ­
ΠΟΡΤΑ ΟΖΜΛΝ-ΓΚΟΥΜΠΕΑ και διά δυνάμεως ΤαΥ/τας rovldXtoro'V
έπι κατευ1Jiι'VσεωςΣΑΗΜΝΙΤΣΑ-ΚΟΥΡΙΑ(Ν.Ι05365)-ΦΛΑΜΠΟΥΡΟ
έπι σκόπφ dπαΥορεύσεως διαφυΥης ΚΣ πρός ΑΑΒΑΝΙΑΝ Ιδίq. δια τώ"
αvχέ'Vω'V έκατέρω-θε" ΠΟΡΤΑΖ ΟΣΜΑΝ (Ν . 084370) - (Σ. 055335)-
δι~ ώ'V διέρχονται καρροποίητοι δδοί.
ίί ί. ΕΙσδ'ύουσα ταχέως περιοχη" ΜΟΝΟΠΥΑΟΝ-ΣΑΗΜΝΙΤΣΑ'V' dnEt-
λήσπ άπό Β. τους τυχόν εΙσέτι άμυ'Vομέ'Vους εΙς ΨΩΡΙΑΡΙΚΑ και ΠΟΑΕ
(Ν. 1535) ΚΣ.
ίν, Να διατηρήσrι ΤάΥμα άJς lφεδρεία" του L Ι :, j / - ,r ο ς π ερ ι οχ η ν ΑΛΕΒΙΤΖΑ.

δι 1 ΜΕΡΑΡΧΙΑ
ί. Κατόπι" Ισχυρας προπαρασκευής και ύποστηρίξεως Πυρ}κον -Άε,ρο­
πορίας, lκδηλωΟησομένων αμα ττί ;00 της Χ ημέρας iJιX καταλάβrι το ταχυ­
τερον δυ'Vατο'V το ΣυΥκρότημα ΤΣΑΡΝΟ-ΠΑΠΟΥΑΗ-ΟΤΟΡΙΤΣΕ-ΨΩ­
ΡΙΑΡΙΚΑ , διευκολv'Vουσα οϋτω το ά,ριστερο" τής ΙΧ Μεραρχίας δια Τ1]"
xl'VtIolv της Ιπι xarev1Jv'Voewso ΜΟΝΟΠΥΑΟΝ-ΦΟΥΣΙΑ .
ίί . Μετα κατάληψι" livw ά'Vτικειμεvικοv σκοπου, να κι'Vήσrι ταχέως άπα­
ραιτήτους δυνάμεις lπι κατεv-θvνσεω'V:

- ΤΣΑΓΚΟΣ ΚΑΡΑΟΥΑΙ (Ν . 1430) - ΚΟΖΑΚΑΣ - προ, . αυχένα


ΣΓΚΟΥΡΟ.
- ΑΙΑΝΟΤΡΠΟ (Ν. 125305) - ΣΠΑΝΟ (Ν. 1128) - ΣΟΥΦΑΙΚΑ η
ΦΑΡΜΑΚΗ ά'VαλόΥως ευκολιών lδάφoυς προς 'όποβοή-θησιν δεξιου ΧΥ
Μεραρχίας.

- ΑΓΙΟΣ ΖΑΧΑΡΙΑΖ- έρείπια ΒΕΤΕΡΝΙΚ (Ν . 1132) προς άποκο-


πη .... καρροποιήτου.
ίίί . Μετά κατάληψι" ΤΣΑΡΝΟ-ΠΑΠΟΥ ΑΗ νά τηρήσπ Ταξ}χίαν (μείο"
ΤάΥμα) lφεδρείαν διά-θεσιν Σώματος περιοχή" ΑΑΕΒΙΤΣΑ-ΑΜΜΟΥ ΔΑ.
ιν. Ν' άπασχολfi ζωηρώς ΛΝΘΡΩΠΑΚΟΝ άπο -θέσιν ΑΕΥΚΑΔΙ lδίq.
δι~ άνnαρματικου Πυρ}κου κατά πολυβολείωl'.

ε) νιιι ΜΕΡΑΡΧΙΑ

ί. Θά τηρήσπ στα-θερώς τας κατεχομένας -θέσεις και -θ' άπαΥορεύσπ πασα"


διαφυΥη" ΚΣ Νοτίως ΣΑΡΑΝΤ ΑΠΟΡΟΥ και δια τής κοι.1άδος ΜΑΡ­
ΔΙΤΣΑ έν συ'Vεt'vοήσει με 77 Ταξjχία'V.
ί ί. ~ Aπ o τής ;00 ηίς Χ-Ι ημέρας , -θά έκδηλώσπ εφ όλοκλή.ρου τής ζώνης
της Ισχυράν naeanAa'VtIrtHJJv έ ...έΡΥεια" με lδιαιτέρα" προσπά-θεια" π,ρος
ΚΑΜΕΝΙΚ.
ίί ί. Θά έχrι την δυνατότητα έ" περιπτώσει εύ'Vοί'κών συν-θηκα/'" να l'J'εΡΥήσrι
Ισχυρώς προς τη" xareviJV'f'ot'V ΚΑΜΕΝΙΚ-ΓΚΟΜΟ ανχην ΜΠΑΡΑΣ
προς άπαΥόρευσι" διαφυΥής ΚΣ προς ΑΛΒΑΝΙΑΝ.
ίν , Να έξασφα.1ίσπ στα-θερώς περιοχη" ΜΟΥΡΓΚΑΝΑΣ και συνεχίοπ
έκκα{}άρ,σιν ΖΑΓΟΡΙΩΝ-ΠΩΓΩΝΙΟΥ -ΣΟΥΑΙΟΥ -ΤΖΟΥ ΜΕΡΚΩΝ.
Νά Ά.άβπ εΙδικά μέτρα προς παρεμπόδισι" έπα'Vαμο.1tJνσεως ΣΟΥΛΙΟΥ:­
ΠΩΓΩΝΙΟΥ

158
Ιστορικό αρχείο Ι.Γ.Π
'Από Tή~ Χ +1 ήμέρ ας μΕt α φορα. I o ίi βάρο νς τώ1ι πνρ ώ1ι Ε Ις τήν ζών ην
τής ΧΥ Μεραρχ ίας.

ίί ί. /ι! ί ο ο v Πvρ J χ ό ~. - ..λ μεοο ς ύποο τή ρ . Ι . " άΥτιπ νρ}χ ό ν , άπρ ό οπτοι
ο τόχοι. ΔVΥα τcSτη ~ lπ εμ βd σ εω, διά δύο Mo. ρώ"llε Ις τήΥ ζώ yηv rij, ΙΧ
JιIεραIxίας-δlόxlηρ o? εΙ, τήΥ ζώιoΗV τής 1'1' ΜΕραρχίας . Πeο τερα ιcSΤ'1ς
Μ .ιαρχιών ΧΥ-Ι-ΙΧ.
Ιν, 50 0 ΜΟΥά, Πνρ} xo iί. Καταοτροφή π olνβolείω-r.

yl ΌΡΥάν.,.σιι; ΙΙέσcων.
ΑΙ ε Ις τ ήν ζώιιιηΥ τή, ΧΥ Μεραρχίας προχεχωρημ ί Υ α ι "έσEΙ~ πνρoβol αρXΙώtl
Υά dρ)'αΥωδώΟΙΥ διά :ιrρoo τασίαy ι:lπό nveά lfΙμωv χα ι nveopolaxoiί.

7. MHχANI~ON

ΚαταvομΙ;-'ΑΠΟΟ1'ολαί.
α) ΙΧ ΜεραρχΙαν. 704 Λ όχος Mηxαyικo iί .
Δ,ά.ο φ . ά δ ο υ ΓΙΑΝΝΟΧΩΡΙ-ΑΑΙΑΚΜΩΝ-ΦΟΥΣΙΑ.
β) Ι Μεραρχίαv. 71 8 Λό χ ος Mη xαyικoiί .
Δ ιά Υ ο ι ξ ι, <Iδoiί ΓΛΥΚΟΝΕΡΙ-ΑΕΥΚΟΣ μ έ πεeαaτίeω πρ οοπτικη ν Σταθμ ος
ΧωεΙ -ή. (Ν. 15 3 0 ) .
Υ> χν Μcρσρχίav. 7 13 Λόχος μείO't' 2 Δ ιμο ιeίαι .
ί. Δ «. D έ r ηο, . άδου ΑΡΓ ΟΣ-ΜΕΛ Α Ν ΘΙΟΝ- ΧΩΡΑ ΦΙΑ (Ν . 2828).
ί ί, ,Σ'υντήρηο ις ιΙρτηρίας ΝΕΣΤΟΡΙ0 )'-ΠΥΓΟΣ.

δ) Αιάθεσιv Σώμα1'ος. 749 Λ .Ν . Μ. , 7 11 Λόχο, Μηχα Υ Ι χ ΟV και ΔIvo Δ ι μ ο ι ·


e laa 7 13 Λόχου Mηx α y ι κ o iί .
Δ , ά . ο , ξ , . άδου Π ΥΡΓΟΣ- ΤΡΙΑ Σ ΥΝΟΡΑ- Μ ΥΡΟΒΛΗΤΗΣ-ΣΓΚΟΥΡΟ .

1:) N a e x a la r:la υφ~ έκάσ τη, Μον ά δ ος iy Tfi ζώΥΠ ΕV{J.VΥη, τ η,_

3. Α ΕΡΟ ΠΟΡ Ι Α -Α ΠΟ ΣΤΟΛΑ Ι

α) Κα τά τ ην α ' φάσ ι" δι άθΕσ ις τ ο ύ σ υ " ό Ι ο υ τώ'ν μί σω Υ καί vnJe τώΥ dno
Β . Ι"εΡΥ ο υ σώ'ν Μεραρ χιώ" ,
β) Κ ατα. την β ' φάσ ι 'ν δ ι άθεσις ένδεχομένως μ έσω'ν κ α ί υπέρ ΥΙΙΙ Μερα ρχ ία ς.

yl Πρό της Χ ~μέρσς .


Ι . ~ ΑναΥνωρίσει ς ό ψ εω ς καί φω ΤΟΥραφ ικα ς βάσ ει πeΟ Υράμματος.
i i. Πα ραπΙαν ηι:ι κ ο ί βομβαρδ ισμοί εΙς μίτωΠΟΥ Υ ΙΙ1 ΜΕ ρ αρ χ Ια , βάσει
ΠΡ ΟΥράμμα τος ,

δι Κστά τήν Χ ~μέρaν .


ί . Ύ π οστήριξι, lπ ι θ έσ ε ω, Χ Υ κ α ι 1 Mte a e x a ώtl δια τ ον σν.,. όΙ0υ τώΥ
μ α χ ητι κ ώ1ι κα ι βομβ α ρδι στικ ώ1ι άε ρ ο π '-ά νω1" μέ σ ειράν πeοτε ραι ότητΟ'
κ αθ ορι ζομένη ν ύπσ τ ο υ Σ . Σώματος .
ίί. Κάλνψι, έδ ρα ιώσε ως τμημ άτων.
ίί ί . ~ Eπ ι τ ή ρ "σ ι ς π εδ ίο υ μ άχη, .

9. ΤΕ ΘΩΡ Α ΚΙΣΜΕΝ Α

α) • Ασφάλει α συΥκοινωη ών 6Js μέχρι σήμερ ον.

β> Έ" ΠΕρ ιπτώσΕΙ διαθέσεως Ούλα μον Άρμά τω 'ν o~ τoς δ ι α τ ε θ ή σ r:τ α ι νπέρ
ΙΧ Μερ αρχ ίας πεe ιοχην υ ψο ς 1425.

160
Ιστορικό αρχείο Ι.Γ.Π
βο1ής π ρ ος & π οφνΥ ή " π ν ρώ" 8 1μω " καί πνΡ}Ηον , προ ς &π όκρουο ι", τ ώ",
' χ 6 Ρ Ι Η ώ'ι' &",Τξ π,l1έσεω"" &11ά ίΌτα" .- ο όρ 6 ,a , ιΙχ ά1υπτα καί &νευ σιwoxής.
Νά έπ ι σ τ η 6π ΙδιαΙJ"έρως ή προσ οχή J"ιO", σJ"ε1 εχώ" καί dπ1ΙJ" ώ", έπ Ι τον οοβα­
ροτάτου τούτου &"J"ικειμέ"οv διότ, εύκ01ώnρο" καJ"α1α.μβάνΟ"J"αι ο; ά"τικει ­
με" ικοί σΗοποί καί διι σκ01ώτερο" δ,ατηρ ο ii"τα, .

ζ) ..Απ ασ αι αί Μονάδες , Ιδ,αι τ Ερως έκ ε ϊ" αι αϊτι 1t'ες " ά Ι" ερ Υή σωσ , "ιίκτα , "ά
προβώσι εΙς 1επτομερε στ άτας ά",αΥ"ωρίσε ,ς δ ρομο10rίων . ά1t'τιστάσεω", . σ"μείω"
έπισημ ά"σεως κα ί ",ά χρησιμ οποιήσ ω σι εΙς cl:eciati κΗμακα dδ ηΥ οvς ldafdJ"as
κα Ι πυξΙδας .

η) Ή μάχη ro v ΓΡΑΜΜΟΥ ε Ι",αι ή -rc1 E ιIrala μ άχ " Η α τά της ιΙΥ αρχία ς καί
θ ά κερδ'1 ΟΠ κατ ά τρόπο", κ εραυ"οβ ό10Υ. Τοίίτο " ά Υί,, !] π' α τι ς εΙς 81 0υ ς.
Π ρ έπε, ",ά καταβ1'1{Jfj κα ί θά καταβ1'1{;fί ά σ φ:ι 1ώς άπό 810 ιις 81" ή πρ οσπ ά ­
θε ια. 8'λη ή όρμητικότ,lς . 8 1 0 ς d φa. " α τι αμ ό ς μ ας , ή π'στις έπί τήν ... Ικη"ι
ϊ"α ή έξόeμησ, ς εΙ", αι xveI o1CHTιH a Οοιι εΙΙ ώδ η ς Η ι:ι ί τεΙει ώα ωμεν μέ τ ο υς
έΥ κ1 ημ ατΙ α ς ~EaIλoPo v1y d e ovs .

15 . ΕΝΔΟΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΙ
σ) ΙτaθμοΙ ΔιοιιιήΟΕωι; .
ΤΙ]Α · . Ι .Ι . ΑΡΓΟΙ ΟΡΕΙΤ/ΚΟΝ (π α ρ ατηρητ . ΠΥΡΓΟΙ)
κηΑ · . Ι .Ι. /ΩΑΝΝ/ΝΑ
ΤΙ] / Μεραρχ Ια< ΑΜΜΟΥΛΑ
ΚΙ] / » ΝΕΙΤΟΡ/ΟΝ
ΤΣ] /Χ » ΑΛΕΒ/ΤΙΑ
KΣj /Χ • ΚΑ ΛΟΧΩΡΙ
ΤΙ] Χ Υ • ΙΠΑΝΟ ΥΛΕΙ
ΚΙ] » ΜΕΛΑΝ Θ / ΟΝ
ΤΙ]Υ/ΙΙ • ΚΟΝ/ΤΙΑ
ΚΙ] . » /ΩΑΝΝ/ΝΑ
τη //Ι » ΠΥΡΓΟΙ
77 Τ α ξι α ρ χ ία ς ΕΠ ΤΑ ΧΩ ΡΙ

β> ΔlαβιβάσΕlς.
< Ως Ε Ιδική δι αταrή Διαβιβάσεω" .

ΑΝΑΦΕΡΑΤΕ ΛΗΨ/Ν

•Α1' τια τράτ ηΥος θ. ΤΣΑΚ Α ΑΩΤΟΣ

Ύπ οβάΑ'λε τ αι ή υπ ό του Α '. Σ. Σ. OV1'TaxDcioa Διατ αΥή lπ ι χε ι ρ ήσ εω ν


. ΠΥ ΡΙ ΟΙ r•.
Α ί παρα τ ηρ ήσε,ς ημω1l σtrνoψ ίζα"ται ε Ις τ α :κάτω6 ι :
1. α) Τ ό Α ' . Σ . Σtρα τ οii δ ιακρί"ει ώς Κιίρ ι ο ν ά ... rι κειμι: ", ι κό'fl σκ οπ ό ... έ" τ Υ
πρώτtιψάσει τ ώ,. έπ ι χε ιρή σεων τή1' κορυ φΟΥ ραμμ ή ,. , ΓΡΑΜΜΟΣ, ΣΚΙΡΤΣΗ ,
Κ/ΑΦΑ, ΤΙ/ΟΥΜ/Α.
Είμεθ α άπο 1V J"ω ς σ υμ φω" ο ι ι:Ις το" σ κ ο π ό " ΤΟVτΟ1' .
β) Δ έν αυμφωνονμε1' 1" τούτοι ς μΙ τήν προαδιοριζο μέ ... η1' Μ έ {} ο δ Ο ,. l1t'Efl-
. Υείας , διό τι τ ο σ ύ,.ο Αο" τιCW δυ1'άμεΙC;ν lπιθέ σι:ω~ δ, α σ π ε ίΡ Ηα ι άπ ό ZV1'dero"
μ έ χρ ' ΑΡΕΝΩΝ (αύχ ή .) - ΠΕΥΚΟΦ ΥΤΟΝ (Ν . 181 8) ,Ι< π ά ρ α π οΗά<
μ ικρά ς καί μ ι κ(}οτέρας κατεv{JvvοειS' έπιδέοεω ς, χ ατά τρόπο1' μη lπι τρΕπο,.τ α
τήν έκδή1ωσn μ ι ίi. ς κ α τ ε v {} ύ ... α ι: α/ S' Κ V ρ [ α ς 3' Ρ ο α Π α 6 ε ία ς .
Υ) Π , στ εύ ομε ... κατόπ ι ... τ ώ-... ά 1'ωτέρω παρατ ηρ ήσεω ... δη :

16 2
Ιστορικό αρχείο Ι.Γ.Π
-Επί του uπ οβληθi't'το, Σχεδlοιι ΠΥΡΣΟΣ Γ ' διά τη, δπ ~ t1flciJ. Α. Α . Π .
18 0J 16 -8 -4 9 ά.αφαeii< ΣΗΔΜ.
1. Σιιμφων ο υμ εν 8τι ή x ve la προσπάθε ια του Σώματος δ έον να dnoplin7J εΙς
την αΙφνιδιαστική')! κατάληψιν ΚΙΑΦΑΣ δια δημιονΡΥίας Ι σ χ ιι Ρ ο υ έ μ β ά­
1 ο ιι lν τπ κατειιθ-υνσε ι Π ΥΡΓΟΣ- ΤΡΙΑ ΙΥΝΟΡΑ -ΤΣΙ0ΥΜ1Α -ΚΙλΦΑ .
2. Πρ ο ς το" σκοπο" τοντον σιινιστώμεν:
α) <Όπ ως ή κατεύθιινσις αΙ:τη πρoικoδoτηotί διά διι"άμεων ώστε να vntillX7J
έπάρκε ια διά τη ν δ ημιουΡΥΙαν τ ο υ Ιμβ όλοιι κ α ι την διαρκη τρ οφοδότησι" ά"ειι
t1πωl ε l ας χρόνοιι ποlιιτ Ιμοιι .
β) <Όπ ως αΙ l't'ierEIaI της Ι και ΙΧ Mεραexι ι'i'w άποβλέπο ιι" ε Ις τήν ύποβοή­
θησιν τής xvelaςo προοπαθε laς .
r) <Όπως ov or fI1Jfj ε Ι ς τας Χ Υ -1 και ΙΧ Μεραρχία ς Ι'να μή καταΤθΙβωνται
δια την κ α τ ά λ η ψ ι ν 11 έκκαθ άρισ ι ν μή ο uσιωδ ώ" σημ ε lωv στηρ ίΥματος τώΥ με ­
τόπ ισ 6 εv, άλλά xarEvDv"oyrat δια το υ ό'y κ~ιι τ ών d V ~" : ! I :: f,) 1' Ε κάσ τ η έ ιι τπ
κa rrυ:9-ύ νσ ε ι , ητις έξιιπηρετεί το" κύριο" έλ ΙΥμόν , δ η λ α σ :J ι ίι ν δ ιάσπασ η' τής
τοποθεσΙας εΙς ΚΙΑΦΑΝ κ αί μετά την πραγμα.σποίησ ιν του ρήγματ ο) τούτου
στροφήν τω.. δΙWάμεωy, Ι." είδει e ~ ntδlov. δια τηΥ Ικ κ α θ άρ ι σιν κ α ί την καΖά
τό δΙΙΥατόν άποκοπη,. της δι αφιιγης εΙς ΑΑ ΒΑΝ1ΑΝ.
Δ'1λαδη συγκεκριμμένως σιι,.ιστώμεν τ α κάτω{}ι :
i. ΧΥ Μεραρχία .
Νά δύναται να διa{}έσrι όπ ι σ θεν της Μ.Κ. δ{ι 't' αμΙ Υ δν ο ΤαξιαρχιώΥ, ώτο ­
φε ύγοιισα τηΥ d.πασχόΙησ ι,. διι,. άμε ω ,. ε Ις δ ειι τ εθ ε ύ ο ,. τ α) ά ν ι ι κ ε ιμ ειι ι κ ου )
σκοποVς .

ιι . Ι Μεραρχ ία

Ή έ.έ e r .. α κα,ά ΤΣΙΙΡΝΟ 8'we , ;,a. ά π αeαΙ, η , α< δ.ά ,ή. κ α8ήλ ωσ ..
τώ,. έχθρικώ,. δv't'άμεωr.
Όπωσδήπο τε Ομως · δέο,. νά κ αταβJ.ηΙJfj προσπάΟεια τής ΜεραρχΙας διά
την προώ1J'1σΙν της προς τη." κατειJ{}ιινσιν ΣΓ ΚΟΥΡΟ - 20 Υ ΦΛ ΙΚΑ Ι
χωρις να άναμέν!1 την κ ιιτ άλ'1ψ ι ν του Τ2ΑΡΝΟ.
i ii. . Χ Με ρ α ρ χ ία .

Νά τρoφoδoτήorι την κατεv-{Jυνοιν ΣΑ ΗΜΝΙΤΣΑ - ΚΟΥΡΙ Α - ΦΑΑ Μ­


Π Ο ΥΡΟ και ά"ατολικώς δια μεΥαλιιτ έρων δυν άμ εων ώσ τ ε να ύποβοη{}ήσΥ
πλ έο ν άπoτελεσματικα/s' τ ο l e ro't' τής Ιης Μερα ρχ Ιας.
δ) Δξν άπα ιτείται Εν Ισχυσις τη) Υ 111 Μερ α ρχ Ια ς δ ι~ έτ έρ α ς Ταξ ι αρχ ί ας .
Κe ί"ομεν 8τι 8'),α ι αί δυ,.άμεc, (ΙΧ -Ι-ΧΥ-Μ .Κ .) δ έ ο ν νά δράσο ν ν εί ς το"
Β όρε ι ο" ΓΡ ΑΜΜ ΟΝ 6,ς τ ο Σώμα Στρατ oίi κ α{} ο ρ ί ζ ε ι τοϊίτο , υπο τας άνωτ έρω
ομως xaiJ.oetoiJ.eloaS' προϋπ οθέσ ει ς.

Ή κατ αδ ΙωξΙί τια/; τ ιι χ Ο ,. πρ Ος Ν ότον μ ελλ όντων ν ά δια φ ύ)'ου,. iM άναλ'1φlΝϊ


;'πό τών Επι τόπον δυ"άμε ων Ενισχιιομένω." Εν ά ."ά γκπ δ,ά μέροvς τής Ιφε ­
δe.Ια< ΑΡΧΙΣΤΡΑΤΗΓΟΥ .
ε) Συν ι σ τ ώμε ιι την έπΙτ ε υξ ι ... σvrκεντρω τικης δρά σεω) τ ο υ Πυρ οβο λ,κου κ α ι
-AeeonoelaS' διό την βιαία,. πρα rμα τ οπο l'1σ ι ν ρήrματ ο ς , ίi ν πα ραοτfj πρ ος
τουτο d." άr κη .

3. Κατα ovvlnetay τό Σ .Σ. "ά έ κ δ ώσ 7J προς τάς μονάδας του συμπληρωματικάς


διαταrα, δπό το π"ευμα τουτο.
4. Ίδιαιτέρως τονΙζομε" ΟΤ Ι π λέ ο,. τ ου καταρτισΙJi,.τος σ χ εδlo υ εΙς τη,. έπι ­
χε Ιρησι,. ταύτη" {Jcl lxrι Ιδιά ζουσ α" σημ ασΙα ν ή διεύΙJvνσις τον άrώνος δπ ο

164
Ιστορικό αρχείο Ι.Γ.Π
Ή άποστο1ή avτ" τών Δν ...άμ ~ω ... K a τadgo μ.bw εΙ ... αι σνμφω ... o~ πρ o~ τ " δια .
τνπωθείοο ... ΥΥώμ" ... τον ΔΙΟ ΙΗ'1το ϊί τοϊί Α' Ζ .Ζ. Ηατά τ ή ", ο ύΟΗε ψ ι ... τή 10 -
po voo... Xώρ cι ... πcιρά τi1 ;δρ~ ΖΗΔΜ τ" '" 19 ·8 · 4 9.
Ή Δπο οτο 1ή CΙντ,l διίν«τοι ....i ΙΗ π1 '1ρ ω θfj. Ι ... yε", ι καϊ~ Γρ αμμ αϊς Μα ί ο vμ '
φώιιωs- πό1..,," πρ ό~ δ ιατνπω6 ιίΌα ... Υ ...ώμ"" το ϊί Διο ικητοv τ ον Ζ.Σ. ώς- α κ ο
1o tίθωs- :
Κατά τ ή ", ...uH τ a τ ής Χ πρό~ Χ +1 κα ί κ α θ ' 81"." τή ", Χ +1 ημ ερa ... dι ά .
... oιξι~ Ρήγμα τ ος δι ά τ ιm Ι κα.ί ΙΧ Μερ α ρχ ι ώ ... μ ετα ξ v "ψ . 14e3 (Ν . 1239)
-ΤΣλΡΝΟ .
Νύκτα τής Χ +1 προς Χ +2 ε Ισόρμησ ι ς το υ όΥκο υ τ ών Δvνάμεω-ν Κα ­
ταδρομών δ ι ά δύο φαΙάΥΥω-ν δι ά τοϊί ρήΥμα τος μέ πρώτο ... ά -νΤ ΙJoι: ι: ψεVΙJoι: ό-ν σJoι: oπ ό ...
ΦΑΑΜΠΟΥΡΟ ({"Ρ . 1880) ~ ψ . 18 2 6 κ α ! d"'ρε<αμ α Π Ο ΡΤΑ - ΟΣΜΑΝ . " ,,,-
τ ~ρ oς ιI ...τ ικειμ ε ...ι )(O~ σΗ οπ δ ς Ηορv φΟΥραμμ ιί {,ψ . 25 20 - ΖΚΙΡΤΣΗ - ΚΙΑΦΑ .
Πρ ος nI'1e eOTi ga", lξ α σ φά Ιισ ιν τής έΠ ιl l :ι ία ς τής αποστοιης τ αν τ "ς Ιπ ιβάΙ ·
1 εται ιI πα ρcι ιτή τως κ ατα τή", ΥΥώμ" ... ήμ Ι:.•-, ιΙφ' I ... Ο ς μέ ... ή διάθε σις τον ov -
...d1ov τών lIv todp erov Κατα δρ ομώ'ιο (5 Μο ίρ α ι) , αφ' έτΕρ ο ν ή ταχε ία πe οώ{}η­
σ ις Οπ ι σ{}ε ... α ίι τώ ... τώ'V διcι δεσ ίμ ων δ υ ...άμεων Π εζ ΙΗο ϋ .

το ντ ο δέ διότι δ ια τή ν έξασφ ό1 ι σ ι ", τ ης O1YrEXelaS' τij~ πρ οσπαθείας πρό~ το ύς


ά ... ΤΙ Η ειμ ε ...Ι Η ΟVς α Joι:oπ oνς μετά της άΡΧΙΗ ης depijso. έπ ιβά11ετα ι ή δύναμ ις Ιχά·
ο τ ,, ;: φά 1 αΥΥ ο ς "ά εΙ" α ι dvo Μ οι e ώ". ίΎα υπ άρχπ ή δ ν ...ατό τ "ς έ-να1 1αΥης τών l-ν
πe ώτΊι Υραμμfj τμημά των, μΙα δέ poiea ώ;: έφεδe ε Ια εΙς δ rάΙJεσ ι v Διο ικητον
Mee aeXlaS' προ ς άl' τι με τώπ ισ ι ... πα 1'Τ ό ς άπρο όπτο υ.
Έπ Ιση ς ή πρ σ ώΙJησ ι ς δι α Ο ε σ Ιμ ω Υ δυv άμεωv Πε ζι κ ου Ιπιβά11ε τα ι δια τ η ... lξα·
αφά1ι αι ... τ ής κατοχης rij!: όροθετ ικής Γρ αμμ ής .
"Εφ ' οοο-ν τ ο Ζ.Ζ. oνμφΩVήσπ lπί τής προ τάσεως τα ύτης δ έο ... ,.ά ίξασφαΙΙσπ
τή ,. ύποστήρ ιξ ι ... της έπιχειeή σε ω ς δ ια ro v μ. εΥΙσ τ ο υ δν Υατ ου ΟΥ κ ο υ Π υρ}κ ο υ
ιUxρ ι τ ον de lou τον βε1η ...ε κους κ αι τ ής
deeonoelaso. x cιτα π ρ ο τ ερα ιό τη τ α ,
πΕρα ... δε τον όρΙ ου του βε1η ...ε>f.ο}Vς Hve}xov δια τής ~ AceonoelaS' μό ... ο ....
πά1 ι,. κ α τά π"οτεραιότητα .
~ Ως προς τ" ... δ ιατυ πωθείσαν Υ ...ώμη ... κα τα τμήσεως τω ... Δ υ ...όμεων Καταδρ ο·
μώΥ κ α Ι ά,.α{} έσεω ς ε Ις Mo l e a;: άπο σ το1ώ,. Π εζ ικ ο υ κ α ί κ α {} " ην ωρα ν υπάρ ·
χ ει σ υν τ ρ ιπτ ικ ή νπερ οχ ή δ υ vά μεω v Πε ζ ι κ ο υ Ενα v τ ι τ ώ-ν έχ{}ρ ι κ ώv. εϊμ ε{}α
νποχρ εωμέ,.ο ι ,. α διαφω-νή σ ωμεν κα τηΥο ρ η μ n.n κ ώς.
Το ιαντ η κα τά τμ η σ ι ς {}ά ιΙπο τε1έσ π Κo a ΚoTι l ' l κ μ ε τ ά l1 ε υ σ ι ,. τώ ,. {διο τ ή τω -ν τώ,.
δυ-νάμ εωΥ Κατα δρ ομ ώΥ καΙ pel ooo aoν τώ,. . ι ι θ α ,. ο τ ή τ ω ... έπ ιτ v χlας τής Hue 1aS'
άπ ο ο τ ο 1ής αντώ'ιο.
~ Ε,. τέλει έκφράζομε ... τ ή,. εΙιχή ... μέ τ ή Υ παρά κ Ι η ο ι ... "ά εΙσ ακ ουσ{}π oπ ωs- ό
κ αiJορ ισμ ός ήμ Ερα ς Χ έξαeτη{}fj έ κ τής δ υνα τ ό τη τ ο ς vπο σ τηρlξε ω ς τώ,. 'ΥΕω,.
"Αcροπ1 ά " ω .... έσ τω κ α ί 0." τοντο ίπ ιφέρπ άν α βο 1 ή" l "ο ς 7j δ ύο 24ώρω'l' , 1 αμ ·
βα,.ομέΥον tιπ ' ό Ψ Ι Υ δτι ή Μ ε ρ tIf! χ Ια Kαταδρoμ ιm , έα ... ή έπ ι χ clρ η ο ι ς έξεΙι·
xfJ.fj συμφώ ...ως πρ ος πρ οβλέ ψε ι ς ήμών , άπ ο τής πρώτης ήδη ήμέρα ς θά στε ­
e"IJfj 'ύποοτηρΙξεως llue/x ou 1όΥφ βελη ...εκ ους .
'Εν πά σ π πεeιπ τώσ ει αΙ δ υνάμει ς τή ς Μ ερcιρχ lας Κατ α δρ ομ ών {}i:ι ίκτελέσα/σι ,
μ έ τη,. daaHglvovo av αύτας αlι ταπάe l' η σ ι v ο Ια νδήπο τε άπ ο στ ολ η ... λ άβω σι ν .

< Υ π ο σ τρά τ η γ ο ς ΚΑΑ/ΝΣΚΗΣ Α ΝΔΡΕΑ Σ

Λ ί προ τάσε ις α {ιται τ η; ΠΙ λΙ εραρχί α; Καταδρομιί)\', ύ;τεβλtι{J ησαν


ί ερ αρχ ι κώ; :raQU τοίί λ' Σ .~ . δ ιά τ η ; ύ ,,' άρω . Φ . 3] 31 (:!()· Η · -!!1 ,( ,·αφορά;
το υ , μ έ τα; κάτ ω 3ι παρ ατη Ρ Ιj σ ε ι ς :

166
Ιστορικό αρχείο Ι.Γ.Π
χιστρατήγου Τι επιβράδυνσις τ ης ενάρξεως τ(ον επιχειcnισε ων κατιι τού ΓΡΑΜ­
ΜΟ Υ επί πέντε ήμέρας, ητο ι τ ην 24η ν Α υγούστου ιίντί τη; 20η ς, και υ ϊιτ ω
έπετεύχΟ η ι'ιφ ' έ νο ; μεν ή συμμετοχή τώ ν ι'ιε ροπλιίνων HE LL nI VE RS εΙ; τον
αγωνα ι (χιίρ ις εΙς την πολύτιμο ν συ μβολη\· τών ό πο ί ω ν πολύ α{ μα ε κερ δ ή Π η)
αφ " έτέρου δε έδ ό3η ό στοιχει ω δ ώ; απαρα ίτη το; χρόνο; είς το Α ' Σ .Σ . hιrt
την πληρεστέραν εκτέλεσιν των άναγνωοίσεων κιιί μ ελέτη " το ύ έλιγμού του .

91 . Κ ατό πιν δλων τω ν άνωτέρ ω διαπιστώσ ε ων συνε κοσ τ ή θ η σύσκεψις εί.ς: τον
Σ .Δ. το ύ Σ ΗΔΜ ι εΙς ην πλην τo ίi διοι κητού καΙ ε;τ ιτελG)ν τού Α' . Σ . Σ . , συμ με­
τέσχον ό Ύπαρχηγο; τoiί Γ . Ε. Σ . 'Υποστράτηγο; κ ..ιι,.ιάκη; Χ,υ.ι,ανΟ;
και ό Δι ευ ΙΙυ ντη; τoiί Γ'οαφ ε ίου : ' Ε π ιχειρή σ ε ω ν Γ. Ε . Σ . ΣυνΙ ρχη ς Π εζ.
Παπα{}ανασ,άδη; Θεοδ6σισ;, κ α/)' \\ν μετά λεπτομερη μελέτην δλων τώ ν
παρουσι αζομένω ν δυσχερειών (Ιδί ω; το ύ γε γονότα; δη Τι Ιl ίtόρρ ιψ ις της κα τευ:
Ούνσε ω; Π Υ Ρ ΓΟΣ -Τ Σ ΙΟΥΜΙ Α -ΙΩ Α Φ Α , έφ' ,'ι; ή κυ ρία προσπά1!εια,
ητις εν τη συνολικη μ ελέτη εφα ί νετο ταχυτέl'α καΙ ποοσφερομένη εΙς τον
αίφνιδιασμόν λόγφ τ η ς άσ θενο ύς κατοχης , πεΡΗ:)ριζε μο ιραίως τη ν έκδήλω ·
σ ιν της κυρ ί ας ποοσπαθεία; ε Ι; το ν μ όνον άπο μένον πεδίον μάχης δροαετ ικη
Γρ αμ μ ή "ψ. 2:,20 ΣΚΙ ΡΤΣΗ - ΚΙ Α Φ Α -Σ Ο Υ ΦΛΙΚ Α Σ -ΣΓΚ Ο ΥΡ Ο ­
ΑΝθΡΩ ΠΑ ΚΟΣ με φυσικη ν συνέπειαν την κατά μέτω πον έπHlεσ ιν κατά
ΤΣ ΑΡΝΟ - Ι1ΑΠΟΥΛΗ) εγένετο δ ε κτόν δ τ ι :

α) Ήτο αναπόφευκτο; ανάγκ η \.<1 δ η μιο υ ργ η fl fi ρηγμα είς την έxft Q L­


κην το πο θ εσί αν δ ια της καταλήψεως ΤΣ ΑΡΝ Ο -Π ΑΙΙ ΟΥ ΛΗ και δ ια
τού ρήγμα το; το ύτο υ π ροώ&ησις τη ς επ ι{}ε τικης προσπαθεία, προ; ΦΛ Α­
Μ ΠΟΥΡΟΝ με σκοπ όν να έξαναγκασ1~Π ό έχ1!ρο ; να δ εχ/) π την μάχην εις
Τ ΣΑΡΝΟ- ΠΑΠΟΥΛ Η -ΦΛ Α ΜΠ Ο Υ Ι' Ο Ν μ ε το μεί ζον μέρο ; τω ν δυν α­
μεών του καΙ vri ύποσ τη συν τρι πτική ν φ f) οραν λήγ φ τω ν ίσχυρο τά των μέσων
τ η; επ ιθέσεως , Ιδί~ της καταθλ ιπ τι κης μ άζης κρ ούσεως το υ πυρ }κοϋ , δπερ
ήτα δυνα τό ν να & ν απτυχί1 ϋ εν τίi π εριo χίj ταύτη.

"11 οδ τω π ροξενη 3 η σομ ένη φ θο ρά οϋ σ ιασ τ ικ ώ; Du πασέλυεν τ ην {}έλη ·


σ ι ν ;(ρο; περαι τέρω άντί στασιν τ η; Κομ μου νισ τική ; " Η γεσ ίατ.

β) Έπεβ άλετο ταυτόχρονο; Ισ χυρ ά έ:τ ί ι't εσ ι ς κα τά μηκο ; τών συνόρ ων


ενι'l α μετά την κατάλ η ψ ιν τo iί ΦΛΑΜ ΠΟΥ ΡΟ ή κυρία προσπ ά1!ει α /)α
κατηc Oύ νετO δ ραστηρίω; π ρ ο; ΓΚ ΟΥΜΙΙ ΕΛ - ΓΡΑ Μ ΜΟ Σ (ύψ. 2520) με
παράκαμψ ιν ι'ιπο Δυσμών τoiί Iσχυ ρo iί εδαφικoiί συγκροτήματος Σ Γ ΚΟ ΥΡΟ ­
ΣΟΥΦΛΙΚ Α Σ-ΙΙ ΕΤ ΡΑ -Μ Ε Γ λ Λ Η Σ ΚλΛΑ καΙ ύ:τοβοη1!ητικην ενέρ'
γε ιαν τ ης κυρία; προσπα1!εία; ι'ι:τ;' τ η; κατευθύνσεω; ΠΥ Ρ ΓΟΣ ­
ΤΣΙΟΥ Μ ΙΑ .

92. Μ ετά τα συμπεράσματα τ η ς συσκέψεως ταύτ η; το Α ' . Σ.Σ εξε πόνησεν


τ ην τελικην άποφασ ίν του και ύ.τέ βαλε ν δ ια τ η; Α. ΙΙ Φ. 3J35120-8·49
ι'ιναφορά; το υ :τρο; το ΣΗ ΔΜ τΟ κ-ιτωτέοω Σχέδ ιο ν ένεργείας, τοοποποιη­
τικδ ν του πρώτου :

16 8
Ιστορικό αρχείο Ι.Γ.Π
ΦΔΑΜΠΟΥΡΟ χωρ /ο. ΓΡΑΜΜΟ:Ε-ΚΙλΦλ χα, ΠΟΡΤλ Ο:ΕΜΑΝ­
ΓΚΟΥΜΠΕ.ι1- νψ . 2520 "ιJ ΗαταΙάβn η} ... κυρ ;«" ΚΟfvφΟΥραμμή" ΓΡΑΜ·
ΜΟ:Ε (ιiψ. 2520) :ΕΚΙΡΤ:ΕΗ-ΚΙΑΦΑ.
Μετα'1r:Υεστέρα έ"έΡΥε, ά Τ'lςο xαθ-O{l,σθήcιε τcιι βάσει ".ωτέρω" διαταΥωι.
Σώματος-ο

Υ> Ε ΚΤΕλ Ε ΣιΣ

Ι ΝυΗτε(!,,,αί ε'ι'ε ΡΥ. ιαι ΧΥ , ΧΙ χαί Ιης Mερα.ρXΙιm (διά 1 μ ό"ΟΥ διά
Υ'ΩΡΙλΡΙΚλ) ..ν χ τ α χ ήμέρα, .

ί ί. Κυρ Ια έ"έΡΥε ια x ιxr n ΤΣΑΡΝΟ Ι MεραexΙα ς Ιω τής Χ +1 ήμ έ ρα ς _


ίϊί . -Ε"έΡΥε,α 111 Μερ α ρχ ί αςο ι-7ι" ".v κ τα Tij, Χ +1 -IιIλie as .
δ) ΤΟ Σ ώμα .Σ'τρατο ϋ θά d ,εvlHJ'71 lx 'ι"ον ο<Ι"εΥΥυς το" άycίWα τώ1ι Μεραρ'
%,ιίW, έτ ο ιμΟ Υ "ά έπέμβ'!1 πρΟς' lχμετά.11ευα ,,, πάσης παρσυοιααθ'100μΙΥ,lς­
εύκαιρΙaS. διά 't'1" dnolαy Ι" ά"άΥχη {}οα. τρ ο π οπ ο ι ή Ο!1 πeοχα{JoΟl]ισ-θέ"τα
οχ/δ ια.
Θ. Τ:ΕλΚΑΔΩΤ Ο:Ε
• λ"τιστράΤ'lΥος
ΔΙΟ ΙΗητης

Τό Σχέδ ιον το ύτο ία ,βλή ΙΙ η εΙς τό ν λΙ'Χ Ι ΣΤΡΛ Τ Η ΙΌΝ μ ε. «Ιζ


κάτω{) ι παρατηρήσει; το υ ΣH Δ~ι.
1. ΑΙ naea r'l f Jjo t ,S' r oii .Σ'ΗΔΜ έπΙ τ~ τeο πο ποιήο εω" Σ χε δ ίου ~Επ ιχε ι eή σ εως
c Π ΥΡΣ ΟΣ Γ» του Α '. Σ. Στe aτο υ Α . Π. 3 j 35j T Z j20-8-49 σ υ"ο ψ ίζ ο "ται
ε Ις τ α lξής .
α) -8 H v e lα πeοσπ ά θ ε ι α δ ι α κρ l"ε ται έν τψ ZXEd1q> μό ν ο ν π ρ ός κατ άΙη ψι,.
τ ο υ TΣAPNO-ΠλIlOY ΛΗ . ~EX EiifE ,. α Ι π ροβ'λ έ ψ εις το ύ Σ . Στe ατ ου συΥκ ε-ν ·
t' ρ ουν τ α ι εΙς p lay 'taxela ... έ κμετά λ λε υσι ν . ~ Oρ θ ό,. εΙνα ι να καθ οeισ iffj ri Hvela
προσπάθεια βαΘVτερoν κα Ι p Ixe' του &ντ ικειμεν ι κ oiί σκοπου ΓΡλΜΜΟΣ­
ΣΚΙΡΤΣΗ-ΚΙΑΦΑ. Κατά συν έπεια')' κα Ι α Ι &. π ο σ τολαΙ Ι καΙ ΙΧ Με ρ α ρχιών .
β) Ή κατά μήκο ς τώ )' ov" de wv κατ εv{Jov vσι ς έπ ι θ έ σ ε ω ς ε l,,'α ι μακρ ά κ αι
ίσως δέ" θά σημει ώσπ τ αχντητα αν διαδο χ ικ ώς σ η με ι ω lJ ώσ ι 1' &"τ ιστάσ εις .
Σvμφέe ει συ1'επώς μετ ά τήν δι άρρηξΗ' ΤΣΑΡΝΟ-ΠΑΠΟΥΛΗ κ αι τή " κα ­
τάληψιν τ ου ΦΛΑΜΠΟΥΡΟ να. άκ ο λ ο v θ η{J fj ή κ αt e v{JV1'οις ΦΛΑΜΠΟΥΡΟ ­
ΠΕΤΡΑ -ΣΑΚΟΥΛΙ-ΓΡΑΜΜΟΣ ( 2 5 2 0) μέ τα ν τ όχρο"ο" xqooxdiJ.eto1' κα ­
τα'λή ψεως ΓΚΟΥΜΠΕΛ .
Έ., τiί π ερ ι π τώσε ι τα ύτ.rι αΙ έχ ifρ ι κα ί άν τ ι στάο ει ς μεταξύ ΓΚΟΥΜΠΕΛ (Ν .
0 5 3 3) κ α ι ΚΟΝΤΡΑ ΠΟΛΙΓΚΑ ( Ν . 15 3 9 ) αν vφlσ ταντ α ι κα ί σπο υ iιφι .
οταν τ αι να & Υν ο ηΟώο ι t' ε'λεΙωS' (τ ε'λεv rα lα έκ κ αiJά ρ ι o ι ς).
Βεβα l ως ή κ ατ εiιOυ .,o ις ΤΣΑΡΝΟ -ΦΛΑΜΠΟΥΡΟ-χωρ lο-ν ΓΡΑΜΜΟΣ­
ΦΑΡΜΑΚΗ -ΚΙΑΦΑ παρ αμέ" ε ι κ α ι έ"δ ε l κνv τα ι .
Υ) Ε ϊς τό Σχέδ ι ο-ν πρ έπει να Ka{}oet oIJfj σαφώς , ri -ύπ οχρέωσ ι ς 'taxelaS' κ ι"ή ­
σεως πρός MHJJ.PAN ευθνς μετα. τ ην κατά'ληψιν τ ής κορυφής ΓΡΑΜΜΟΣ
( 2 5 2 0) . Το ύ τ ο πρός ά παΥόρε υ σιν διαφυΥής τώΥ συμμ ορ ιτώΥ N orlov ΓΡΑΜ·
ΜΟ Υ πρό , ΑΔΒΑΝΙλΝ .
δ) ΑΙ άποσ τ ολ α l -rijs ΧΥ Με ραρ χ lας δ έ ν πρέπε ι να πα ραμεΙνωσι ν αΙ αυτα ί
ώς κα θωρ lσ {J η σ α ν εΙς τ ό άeχικ ό" Σχέδι ο" τ ου Α ' . Σ . Στ ρατού . Τούτ ο , δ ιό Η
ή Mee aexl a, μ ό ν η και αν ε υ οο β αρας ύ:ποσ τ ηρ lξ εως δι α συ μ πλ ηρ ωμ α τ ι κώ ν μ έ ­
σ ων, δέν IJcl δV1'ηθfj ν ' ά l' ταπ ο κρ ι θΥ eis π ο λλά ς κ ατευθύνσεις έπ ιθέσεως . ΜΙα
κve lα κατ εvfJVl'οις κα ι μι κ e ότε ραι καλυ:πτικα ι τ ής xvqlas εll'α ι άρκετα l.

170
Ιστορικό αρχείο Ι.Γ.Π
υπ ο τ ών κα{}ορ ιο{)ει οών Ταξι α ρ χ ι ών Πε ζ ι κ οv , έο τοο χα ί Δν δε ν d"ox l tIewitfj
μέ χρι τ ό τ ε ό α')'τικε ιμεν ι κ ό ς σκ οπός. Ι Μ ερ α ρ :χ. Ια ς .
το υτ ο εΙν αι έπ ιβεβΑημέ ')'ο')' διά 'ν ά ε Ιναι δ υ'νατ η ή ώi1ησ ι ς το υ ύπ ο τώΥ Κα τ α ­
δ ρ ομ ών δ ημιοvρrη itηοομ έ 'νΟ V Ισχυρου έμ βόΑου, έπί τής συντομοο τέρας προς το ....
Χ "ρ ΙΟ'ν ά νη κ ε ιμε η χο ν σχο π ον ΚΙΛΦλ άγούσης χ ατε υ D ιίνσ εοος . Έξυ π ον ο εϊται
σ η ή lκ τ ου πΑευ ρ ο υ τ ής όρο θετικ ής γραμμ ής κά Αυψ ις του έμ βό Α ου τ ο ύ του,
Ιπ ι βάΑ Α ε ται όπωσδ ήπο τ ε να ά " αΑ'1 φitΥ Vn.D Μο ν ά δω" Π ε ζ ι κ οV .
δ ) Δ εδ ομ έν ο υ σ η ή' Χ Υ J.V Eeaex la {}α Ι" εργήσ!] rfJoν "UHra τής Χ π ρ ό ς ]( 1 +
έπί τ ής κ α-r ε v{tVν ο εως Π ΥΡ ΓΟΣ - ΤΡΙλ ΣΥΝΟΡΑ - ΤΣΙ ΟΥΜΙΑ -ΚΙΑΦΑ ,
ή δ έ πρ οοπά itε ι ά της δέ " ά 't'αμi 't'εται υπο ro v Σ . Σ . "α έχ!] ί1με σον κα Ιρ ιο"
απ οτέΑ ιιιμα , άλ Α" έμμ ε ο ο ν Tot o vro't' εΙς τήν κ υρ Ια .- τ ο ιαύ τ η.- , φρό.-ιμ ο.- εΙναι
να πρ ο β 1εφi1 fj Δ.- ή ΧΥ Μ ε ραρ χ Ια δΕ ν κα ταΑ άβ!] τ ο" H Qi10et o{}i".τa ά" τικει­
μενι κ ο" σκοπ ό" rης , σπως έ"ισxύ σ rι απο τής ;00 τή ς Χ + 1 ήμ έ ρ ας τ η .- ε Ις
τ ό βόρει ο ν 8e ιόν της i't'iert IQ't' (yeLτ o't'I H O.- neos Ι Μ. ) , τεδδ δέ Eic; ταύτ"ν
ύΩοθήκ" οπως μή χρησιμοπ<ιιήοa μίαν Ταξιαρχ ίαν της διό νά δύναται
τό Σώμα νό τrιν άvaλά6a ύπέρ τηι;: κυρίαι;: προαπαδείαι; του.
ΕΙ ς τήν περίπτω σι" κ α {} " η ν κα ταΑ άβπ r o't' α ν τι κ ε ι με ν ι κ ό" σ κ ο π ό " τ η ς , ε Ις
τ δ 2'ώμα I τ e a τ o v i't'απόκειτα ι να Εκμεταλ 1εlJ-tJiί α μέ σως τ α ϋτ ο .
ε) K a{jo' 8 τ ι α φο ρ q. τη ν ΙΧ Μερ αρ χ Ια ν, ή κ υ ρ Ια προσπά θ ε ι ά της δέο" ... 0. κα ­
τtv{JVyOfj πρ ός Φ ΟΥΣΙΑ -ΦΛΑ ΜΠ Ο Υ ΡΟ (Ν . ο,ι,IΟ32 4) ώς κα ;' ή νπ ' αριθ .
245257 J18 -8 -4 9 Δι α ταγ ή μο υ .
5. Έπ α.- αΑ αμβά.-ω κ α, α{,{}ι ς κα1 η π ροπae ασκ ε vή . μεΑ ετ ημέ " α Σχ έδια , άποφα ­
σιστι κ ότ η ς κ α ;' π ρ ο πα .... τ Ο ς δ ιεύθυ ... σ ις τ ο υ α γών ος .
6. Περιττ όν νά ro vto i1 iί ση έπ' ο υ δ ε ν ί Α ό γφ έπι τρέπετα ι naeaPl aocS" τσ υ •λlβα ­
" ι χ ου έδάφο υ ς . Κ αD Ιστ α " τ α ι υπ εύθυν ο ι προς τ οϋτο ο{ Δι ο ικη τ α ί r ώ" Μ.
Μ ΟΥ άδ ω ν .
7. " Ημέ ρα Χ ουχί βρ αδ ύ τ ερο ν τ ής 24 τρ έ χ ο ντος.
8. Να κο ιν οπο ιη θ οί1Υ καί ή μ ϊν α{ βάσε ι τής παρούσ ης έκδο θ η σόμε"αι συμ.n 1 η ­
ρωματι κ α ί όδ ηγΙαι καί διαταγα & lntx eceJiatω" .

> Αρ χι στ e άτη γ ος Α . lΙΑΠΛΙΌΣ

93. ΙΙ αρα του 'λ ρχη Υο υ τ η; . 1. .-" ...'1. . ε;ε δό Ω η 11 κατωτέ ρ ω Δ ]ΥΊI 'Επ ιχειρ ή ·
σεω ν δια την συμμετοχ ή ν τώ ν Ί\ε ρο ;το ρ ι κ(ίΗ' δυ νά μ ε ων ει; το ν άγώνα.

ΔΙΑΤ ΑΓΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΜ ΥΠ ' ΑΡΙΘ. :5


<Σ υνθ η μστικ όν « ΠΥ Ρ Σ ΟΣ Γ'»
Ι. ΠλΗΡΟΦΟΡIΑI.

ο) Έx8ρΌC;. C Ως τα σ tJ 't' ημμέ"ον ε ίς τή ν ίιπ ' &: ρι θ . Α .Π.Φ . 3/ 2 2/ 1 5 - 8 - 4 9


Δ ι α τ αγή " ro v Α ' Σ . Σ ., ΔιΙτ Ι ο ν π Α η ρ οφο/? ι ώ ....

β) .Ι11αl δυνάμΕΙC; : Φ ΙΑια ι δ υ ... άμε ι ς τ ο υ Α Σ . Σ . , ών ή δ ύ"αμι ς , σύνθεσ ις


χ α;' δι ατάξι ς έμφ α ΙΥ ο" ται ε Ι ; τήν &:'t'ω τ έ ρω Δ ι α ι α γήν Έπιxειρ ήσε ω-r τ ου 2ώμα ·
τ o~ , (J.' α .... αλ άβωσ ι ν Ιπ ι {} ε τ ι κ α ς έπιχ ειρ ήσ ει ς προς συντ ρ ιβή" '(ών εΙς τή" πε ­
ρ ιοχ η" ΓΡΑ.ΜΜ Ο Υ Συμμ ο ρ ι α κ ών Δ υμάμ εω ν .
" Η ήμερ ομ η"Ια_ l ....άρ ξεως rώ .... Έπιχε ιρήσε ω ν. θ έ Αει γνooσ θiί δια Δ ι α ταΥης τ ου
Α ' . Σ • .Σ"τρατοV .

11. ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ.
ο) Πρ68Eσι~: " Η έ ξάρ{joρ ωσις τών όρ γανωμέ"ων τ ο π ο (J.εσι ών τ ου lx{joflOV, ή
άπαΥόρ ε υσ ι ς δ ιαφυ γής προ ς ΑΛΒΑΝΙΑ.Ν κ α ί LΚ παρα 1Αήλο υ ή υποσ τ ήρ ι ξ ι ς

Ι ί2
Ιστορικό αρχείο Ι.Γ.Π
111. ΤΡΟΠΟΣ YΠOΣTHPI~EΩΣ ΤΟΥ ΠΕΙΙΚΟΥ ΚΑΤ Α
ΤΗΝ ΤΕλΕΥΤΑIΑΝ _ΑΣΙΝ ΤΗΣ ΕΠΙΘΕΣΕΩΣ
Ώ. «1 b,,' &q.8. ΑΔΑ]ΚΖ]32]ΕΠΙΤ]Α.18ΔδηγΙ« ••

ΙΥ. ΟΡΓΑΝΩΣΙΣ ΑΙΟΙΚΗΣΕΩΣ


<Ως ΕΙς παράγραφο," ΙΥ νπ' d(lLIJ.. 2]ΑΑ 1913·8·49 ΛιαταΥής " Επιχε ιρ ή a εω ...
ΑΔΑ]ΚΖ.

ν. ΑΙΑΒΙΒΑΣΕΙΣ

'Ως ΕΙς παράΥραφΟΥ Υ τής ιΙ"ωτέρω Διαταγης.

νΙ. .ιΙΟIΚΗΤιΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ


'Ως οΙ Εκδοθείσ α ι σχ ετικοι Δια ταΥ αί Α .Δ .Α.

νll. ΕI.ιIΚΑI ΠΑΡΑ ΤΗΡΗΣΕΙΣ


'Ως εΙς παράγραφο )' ΥΙΙ της fιπ' deL{J. 2]ΑΑ 19j3·8-49 Διαταγής "Επιχε ι­
ρήσεω-ν Α.Δ .Α .]ΚΖ.
'Ιδ ι α ι τtρ ως Ιφιστώμεν τη-ν προσοχην του ίIAYjA επί τα/Υ κάτωθι:
1 . <Ότ ι δια πασαν πeοσχεδιασμ έ"ην lπιχεΙρησ ιν, neinEL 'να lρχεται lYHtXlewςo
ε Ις αμεσο ... έπαψην μετα τού Διoικητoiί τής Meeaexlaςo τής HVelaςo προσπα ­
1}εΙας 'tov "Eληκ τ oiί " Αέ ρ ο ς , neoςo κανοησμΟ ... δ λ ων τιmι λεπτομερειών τής
ύποστηeίξεως.
2. <Ό Η δια άπροόΠΤΟ1ις στόχους καί άνάΥκας {j." &'.π ευ8-ύνε ται εΙς ΑΔΑΙΚΖ.
8 . 'Ό τι έπ ' oVδε" Ι λ6Υφ fJd ε κφεύyrι τώ" τε{JειοCw &ρχώ" κ ατά τη" χρτιοιμο ·
ποlησι" τών Μέσω".
4. 'Ότι είς περ lΠΤα/σιν αναγκη ς ύ.πο στηρ lξε ως περ ισσοτ έρων της μιας προ ­
σπαθειών , θά ύποδεικ"ύπ εΙς τ ο ν Δjτη" του Σ . Στρ ατ ου την εΙ δυνατον Ιν
χρό,,1f' κλιμάκωοι" τούτων.

5 . 'Ό τ ι Ιν περι πτώσει κακης χeησιμ οποιήσ εως τών Μέσων θά έπ εμβ α ίνπ ή Α .Δ .Α.
6. <Ότι δέ ον μετά προσοχη, και ά" αλ όγω, τ η, φύσ εω, τ ου σ τό χου νά χρησιμ ο­
ποιου"ται τ ά Μέσα πυρό,"
:ΣΗΜΕΙΩΣΙΣ Διά την 2α" Φ άσιν {}έ λ!l έκ δο {J fj νε ωτέρ α. Δι αταγη ήμών.

ΚΕΑΑ 'Ι'ΔΗΣ ΕΜ .
Σμή"αρχ ο,
~ Αρχηγος Α .Δ .Α.

94. Τ έλο; έξ,δόΟ η ,'ι ύ π' αρ ιΌ . Λ . ΙΙ . Φ . 36 12 Ι -8'4~J τελι κη Δ ιαταγ ή Έπι'


χε ιρ ήσεω ν « Π Υ Ρ2:0 Σ Ι" » τ ο υ Α' . Σ. Σ., δ υνά με ι τή; ό πο ία; απσ 21.30 Ω
τ η ; ~..ι -H - 4B 11 ρ"ζ ατο ή έ ,τίΟ εσ ι; καnι 1'1) Ά Μ Μ Ο Υ . τη ν Ι δί αν δε η μέρ αν
τ ο ~ I1 A ;VI. έεο ινοπο ί ησεν τ ο υπ ' αρ ιΙΙμ. Λ. Π . 33α(; ] 2 Ι -8 - ~9 Σήμ« π ρος
ιιπάπα; τιις ύπσ τ ο υ Α ' Σ" Σ " δυνάμε ις, εχον οϋτω:
Ή καλη Μοίρα και ή άγάπη 8 'λ ω ν μα" σας Ιπιφυλάσσει τ ο μο"αδικο" προ"ό ·
μι αν, να {Jέ σετ ε τη" π 'λάκ α ε Ις τον τάφον τών προδοτών του Γένους στοπ.
Γρήγο ρα Ιπ ι τ α γη τη, < Ε'λ 'λ ά δ ο ς α τώτ , :Σ α ς κ α τ ε υ {} ύ ν ε ι η Ι" δ ο ξ α τ έ Ρ α
μ ο Ρ φ η τ ώ ν η μ ε Ρ ώ ν μ α ς, ό ά Ρ Χ ι σ τ Ρ ά τ η γ ο ς, ό d π ο ί ο ς ω π λ ι σ ε
μ ε αφθονα μ έσα κ α ι μ ε άσφάλειαν τάς στιβαρά, χείρας
σ α ς ατάπ . Σας εlιλoγεί ό Βασι'λεύς στώτ, 'Έχ ετε αμεσο" δδ ηγ ό ν σας Ικανώ ­
τατον και πλέον καλαρlζικο" απ ό 1940 και Ιφεξής, τον ά"Ηστράτηγο" διαι­
κητην τοϋ Α 'Σ . Στρατου στώτ.
~ Α"τιστράτηγος ΒΕΝΤΗΡΗΣ

174
Ιστορικό αρχείο Ι.Γ.Π
-ΤΣΑΡΝΟ-ΦΛΑΜΙΙΟΥΡΟ -χωρίον ΓΡΑΜΜΟΣ-ΦΑΡΜΑ1<Η­
1<ΙΑΦΑ προς κατάληψιν της κυρίας κοουφογοαμμή; (,ψ. 21J20-Σ1<ΙΡΤΣΗ ­
ΚΙΑΦΑ καΙ όλοκλήρωσιν της πρόnης φάσεως τή; ολης έπιχειοήσεωτ.
Ποοεβλέφθη έπίση; δη f) διεύΟ\Ι"σις του άγω"ο; καί αί αποφάσεις
κατ α την διάρκειαν σύτοϋ θά επαιζον σημαντικόν ρόλον δια την Επιτυχή εκ­
βασιν τή; δλης επιχεΙQήσεως, δια τούτο ή επιχείρησι::; κατά ΓΡΑΜΜΟΥ
εδει να f:λάμβανΕν την έντονον μορφήν της στενώ; διευδυνομένη; τοιαύτη;
παρα του κλιμιαίου του Σ. Στρατού.

ΟΡΓΑΜΩΣΙΣ ΤΗΣ ΕΠΙΘΕΣΕΩΣ-ΔIΑΤΑΟ:IΣ-ΑΠΟΣΤΟλΑI

(Βλέπε σχεδιαγράμματα 4 καΙ 5).


96. ΧV ΜΕΡΑΡΧΙΑ

α) Δι απαραιτήτων δυνάμεων ,C)cl κινηιC)ή επι των πατευδύνσεων :


ΤΡΙΑ ΣΥΝΟΡΑ -ΑΡΑΠΗΔΕΣ (Ν. Ι521) -ΕΠΑΝΩ ΑΡΕΝΑ (Ν.
1321) καΙ αυχένα ΑΡΕΝΑΣ (Ν. 1419) προς κατάληψιν τούτων κα] κάλυψιν
τού άριστερού πλευρού τών δρωσιΩν προς ΤΣΙΟΥΜΙΛ -1<ΙΑΦΑ δυνάμεων.

ΜΥΡΟΒΛΗΊΉΣ -- ΚΑΡΥΑ (Ν. 1425) -ΓΚΟΥΡΠΣΑ (Ν. 1226)


επιδιr;'κoυσα εκείθεν κατιίληψιν ΣΟΥΦΛΙΚΑ. την κατάληψιν ΣΟΥΦΛΙΚΑ
να επιδ";'ξη καΙ εκ τη; κατευθύνσεωτ ΣΤΑΝΗ ΛΑΜΠΡΟΥ (Ν. 1026)
(οστε να καλύ;ττη το δεξιοv των προ; ΚΙΑΦΑ δρωσων δυνάμεων.
ΠΡΟΦ. ΗΛΙΑΣ (Ν. 1626)- ΙΙΡΙΟΝΙ - ΤΣΑΓΚΟΣ ΚΑΡΑΟΥΛ.Ι
(Ν. 142ί) - Αυχην ΣΓΚΟΥΡΟ προ; κάλυψιν του δεξιου πλευρού τών κινου­
μένων προς ΓΚΟΥΡΙΤΣΑ -ΣΟΥΦΛ1ΚΑ δυνάμεων.
β) Ν' άπασχολήση και κυκλι:,ση τά; αντιστάσεις ΑΝΘΙ'ΩΠΑΚΟΥ.

γ) Έν περιπτώσει ισχυρών έχ3ρικιον άντιστασεων ει; περιοχήν ΜΑ ΥΡΗ


ΠΕΤΡΑ-ΚΙΛΦΑ νιι ουνεχίση άμείωτον πίεσιν προ; αγκίστρωσιν δσον το
δυνατόν περισσοτέρων ΚΣ δυναμεων έπ " ώ φ ελε ί α των αλλων ένεογειών.
δ) 'Ώρα έξορμ-ήσεως: 21.00 (~')ρα της Χ ήμέρα;.

97. ΙΧ ΜΕΡΑΡΧΙΑ

α ) Τ ην
, 9100"
_ ωραν
-
τη;
χ "
ημερα; ,
, '
οια
-,
νυκτερινης αιφνι
-,
δ ιαστικης ενεο-

γείας, άπο τ;ις κατευ θυνσεω; υψ. 1425 (Ν. 1ί37) -ΚΟΝΤΡΑ ΠΟΛΙΓΚΑ
(Ν. 1539) -ΚΛΛ ΥΒΙΑ -ΜΟΝΟΠΥ Λ 0:'-/ να καταλάβη την γοαμμήν ΚΑ­
Λ ΥΒΙΑ ΚΑΤ ΣΑ ΡΑ - ΣΛΗΜΝΙΤΣΛ.

β) Διατηρούσα Ισχυρό'ς τα υψι"ματα ΚΟΝΤΡΑ ΠΟΛΙΓΚΑ -υψ.


1463 (Ν. 1239) -ΚΛΛ ΥΒΙΑ ΚΑΤΣΑΡΑ να εχη την δυνατότητα ταχείας
ενεργείας:
- Δια πλήρου; Ταξ]χίας ειτι κατευΗύνσεως ΚΑΛ ΥΒΙΑ ΚΑ ΤΣΑΡΑ
- Π Ο ΡΊΆ ΟΣΜΑΝ-ΓΚΟΥ!ι-ΙΠΕΛ καΙ δια δυνάμεως Τάγματο; τουλάχι-
στον επι κατευιJύνσεως ΣΛΗΜΝΙΤΣΑ-ΚΟΥΡΙΛ (Ν. 1Ο536δ) ΦΛΑΜ·
ΠΟΥΡΟΝ ειτι σκοπφ "παγορεύσεως διαφυγή; ΚΣ προς ΛΛΒΑΝΙΑΝ Ιδίι;ι

176
Ιστορικό αρχείο Ι.Γ.Π
β) Τελικό; αντικειμ ενικό; σκοπό; ύψ . 2520 - ΣΚΙΡΤΣΗ - Κ ΙΑΦΑ
με δυνατότη τα .κ ινή σ Εω .; , κατόπιν διαταΥ η;, Ιδ ίq. ε;τι κατευθύνσεω; πρός Ν .
Κ ΟΥΚΟ ΥΛΗ (Ν . 0152~O) - ΜΙΙ ΑΙ'Α ιΜ . Ι Η20) καί α;τοκο;την τω ν πρι'>;
ΑΛΒ Α ΝΙΑ Ν δ ιαβάσεων.
γ) Κ ίνησ ι; προ; ύπέρβασ ιΙ' τη; Ι Μεραρχία; εκ τη ; Ι'ραμμη; ΤΣΑ Ρ Ν Ο
- Π Α ΙΙ Ο \' Λ Η κατόπ ι ν δ ιαταγ η; Σώματο -.
δ) Αί ακολουθουσα ι δ ύ ο Τ ιιξ Ιχί αι Ι καί ΙΧ Μ ερ αρχιω ν δι ετάχ θ ησαν
νά εκτελ(οσ ιν ταχέω; πώιαν αίτ ησι ν βο ηθεία; Τ ΙΙ ': 11[ Μ εραρχ ί α;.
ε) 'λπσ τ η; είσάδου τη ; εΙ; τόν άγώνα 1) 1·' ;·:I.n το σ ύνολο ν το υ δυνα­
μέ νου ν(ί την ύπο στ η ρ ίξ η ΙΙ υ ρ} χ:ο ίι καί "λεΡΟ .ίουίΗ; κατόπ ιν «Ιτήσεω; της
Μ ε ραρχία;.

100 . νιιι ΜΕΡΑΡΧΙΑ

α) Ν u τη οή σ η σταθ εριο; τα; κατεχομένα; Η έ σ ει ς καί {)u c1παγορεύσ η


πάσ αν δ ι αφυγ ήν ΚΣ Ν οτ ίω; ΣΑ 1-)λ ΝΤ Α Ι Ι Ο})ΟΥ χιΛ δ ια τη ; κο ιλ(ιδο;
M APΔ[~TA εν συνεννοήαε ι μέ 77 Τα;ιαρχίαν.
Ν α'
β) .i. , ••
ε:τ ι ~ητ ησ η
"
οτα
-
ν υ κτ ε ο ινη;
, ."
Ε\'Ε ρ γ ει α ; ,
τ ην νυ κτ α ,χ η<μ εο
• ω, •
την

Κ'ιτάληψι ν "νωνύμου ύ ψ. ZE Ι' ~ (λ~ (Ν . Ι 5\Η 20), ϋπε ρ ν" δ ιατ ηρήση, ύ.το·
βο ηθούσα οϋτω ηΊν εVfργε Ια\' τ η; 77 Ταξιαρχί α;. "Επίσ η ; τη\, €ω τη; Χ +1
ή μ έ ρ α; τη βοηθεί,ι Ί\ ρ μ,ίτ ω ν κοι l1 υ ρηβολικο υ να κατα1.ιίΒ η τδ ν ΑΙ' . ΧΙ'! ·
ΣΤ ΟΦΟΡΟΝ (Ν. 113ΙΟ) .
γ) Γ ενικώτε οον ή πρoσ,τιί!\ ~ ι(.ί ΤΙ}; επί το υ συ νόλου τ ίις: ζ(;> ν η; τη;~ ι1ιι
δίδη τl] ν lν τύ.τ ωσl\' ,Ι; του; K~ Νο τ. 1'1' Λ ~ [ ~ΙO Y Ισχυριί; ε π ι θέσ εως,
προ; άγκίστρωσ ιν εκεί δυ \'άμ εω \' ΚΗί δ ιιί συνεχών πτο ι πόλω ν -η μ έραν καΙ
νύΚΗΙ, δέον νυ. δια .ιισ τώση εγκαί ρω; τ ά; ;tf Ρ Ι ;Τ Τ Ι ;, iH; εκ μ εταλλεύ σε ως επί της
ζ.:)\'ης τη; «\'ευ ιί;τωλεί Η; χρόνου.

101 , ΣυΥκρότημα ΕΠΤΑΧΩΡΙΟΥ (17 Ταξιαρ χ ία)

«) Ν α συν εχίσ η τ ι}ν Ίίδη <ί;τοσ τολι} ν το υ , τη ; α;ταγορε ύσεω.; δ ηλαlΗι


δ ιαφυγ ή; ΚΣ δ ια κo ιλ(ί~ων ~( λl Ό"'T Σλ - Ζ ΟΥΖ ΟΥΛΙ ΩΊΊΚ ΟΥ -
EI1TAXΩI' !O Y JtQn ; Νότο,' κοί Χ λ .
β) την εω της χ + 1 ιίμέρ α;, δ ια δ υ νώ ι ε ω; 'Γαγματο; \'ιί Ε\'Εργ ιΙσυ
Ι,ί τη; κα ΤΕυΟ ύ"σεω ; :
A ΓΙO ~ ΜΗ ΝλΣ ( Ν . 23 1 :;) -Χ Ι' Υ Σ Η-λυχην ΠΡΙλΣΜ Ο Υ πρός
συΥχ ράτη σιν εκε ί δυν άμ ε ω ν καΙ ύ :τοβο ή θ ll σ ιν ένε ργε ιιϋν χν Μ ε ρ αρχία;.
γ) Ν u εΧll πάντοτε την δυνατό τη ΤΗ πρσ σβολ η; τυχόν δι αφευγάντ ω ν
Νοτ . τ η; γραμμη; Κ ΟΥΤΣ ΟΥΙ' Ο -ΕΠ ΤΑΧ ΩΡ[ -ΙΙ Ε ΝΤΑΛ ΟΦΟ Ν ;τρό;
τα; περ ιοχά; ΣλΜ Α ΡΙ Ν λΣ - ΣΚ ΟΥΡΤΖ ΑΣ - ΙΌ Μλ Ρ λΣ κ"ι νοτιώ­
τεοον έν τη ζ(:)\'ll το υ.

102. ΠΥΡΟΒΟλlΚΟI4 - ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ

" Ο υΥχος του Π υ ρ] κοϋ καί τ η ς ' Αεροπορ ία ; ει; χεί ρα; τού Σ. Σ τοατο ϋ
δ ια χρη σιμοποίησιν έ ΚΓ-ίστοτε ύ ,τε ρ τη ; κυρί α; ;τ (.~n !Τπ α Οε ί ας του Σ ι :ιματο;.

178
Ιστορικό αρχείο Ι.Γ.Π
τ ην 07 .0 :) ι~)ρrιν κατδπ ιν σκλη ρο ϋ ιιγώ \'Ο; και tii ν:ωστ ηρ ίξε ι Πυ ρΙκοϋ
χα ΤΕλ,jφ,'Iη το ΟΤΟ )' !Τ Σ "- 'ΙΙ χ<ιτ άλη ψι ; το ύτου ύ;τε ~oήη'lσ ε xfItli ;τολ,',
τη ν ενέργε Ιfιν τη; ΙΧ ΜεραΡlίu; πρι); καηίληψι ν τοϋ ύ ψ. ΨΩΡΙ .\ΡΙΚ:\..
Συνεχισθείση ; τη; ποοσπαθ εία; ύ;τ6 τμημιίτ ω ν τ η; :·)3 TH;ι α ρχίιc ; ,
χατελήφ η ιι σαν δ ιαδοχιΧώ; την ΟΧ . 20 '~"ραν το A Nll N. ΟΤΟΙ' ΙΤΣΕ Χ<ιί τ lιν
1 0 .1 Ω (~)ραν τό ΓΚ ΑΣΙ Τά τμή ματα δ ι ηλ {) ο ν δ ια ναρκο ;τ ε:'ιί ιο ν και σ υρμα ­
το πλεγμάτων ,;rιν<ι διη νοίγησαν δ ιιί τορπιλλών ΜΠΑΚΑΛΟΙ'.
Ή πρoσπιi ί}εια συνΕχίσΠη πέρ<ιν του ΟΤ Ο Ρ ΙΤ Σ Κ
Άπό τη; εω ηρξατο ίσχυ ρα JtQOJttlQarJXEU lj Πυρ]κοϋ και SΑ εο οπ()g ί ας
κ( ι ί ε ν συνεχεία εξόρμ η σ ις τμη μάτων τη; 52 Ταξιαρχίας προ; κ αηίληψ ι ν το υ
ύψ . ΤΣ ΑΡΝ Ο ι τό όποίον ιί :ΤΕΤΕλει τι) πλ[ο \' ση μαντ ικδν ίί ψω μ α όλοκλήρου
τη; άμυνηκ ης το πο δ εσ ία; το ϋ έχ, ltQοϋ.
Ό έχλ ρό; δ ιε;εδ ίκηrJε μ FTc1 πρωτοφανοθ; πε ίσματα; τη ν κατοχην τού ­
το υ, καθ" δ τ ι Τι π τιί>σ ις του fi ιι ε ίχε σoβαρά~ συ νε πεία; εί; βάρο; τ η; cϊ λης
άμυντικης του δ ιατάξεως. Δ ιά τ ήν αμυνω' τοϋ ση μαντ υωϋ (~; ΙΙ\'ω ύψ(~)μαTO;
ό έχ σρό; δ ιΗΙεσε τιι; καλυτέρα; κιιί πεο ισσοτέοα; δυ νά"ει ς του καΙ τον ()Υχον
τών πυρ ών π υροβολ ικο υ καί όλμο βόλων του .

Οϋτω κατόπιν έπανειλη μμ έ νων αίματηρών επιΗέσεων, τ ελιχιi>;: τ ό :194


Τ . !Τ. τη; 52 Τ αξΙχία; κ<ιτ,λαβε τη \· 12.1:' τΙ, ϋψ . ΤΣ.-\ΡΝ Ο χα ι έδ ρα, ώ Πη
έ-τ ί τούτο υ την 1 2..ιο (~)ραν Uπολύτω ;.
την 13.5" ι'''ραν ύπο τμ ημάτω ν τ η; :,2 Τα'ξ]χία; β96 Τάγμα ) χατελή·
φ δ η δ ΣTA ΘM O~ Χ Ω ΡΙ ΚΗΣ ( Ν . 14 ,,30I ί ) . οι ΚΣ π ρο έ βαλον λυσσ,ί.δ η
άντ ί στασ ιν επί Ισχυριί:ι ; (~)ρyα"ωμέ\'ων {}έσε ων δ ιιΊ. πολυ βολεί ο» . ναρκοπε Μων
καί συρματοπλεΥμάτ ιl)\'.
Τμή ματα τη; π3 Τα";lχία; μετά τ η ν κιιτιίληψ ι" το ί' Ο ΊΌ Ρ Ι Τ Σ Ε συ νέ­
χ ισα ν τ η ν πρσσπά3ε ιάν τ ω ν προ ; ΙΙ.-\ΙΙ Ο \'.\Η.

"J πΙ ΜεQαρχ[α ΚαταδQομών,


Τη ν 2Ω Α ύγο ύ στου εκ ινιί Ω η κα ι σ υ "Ε Κ Ε ντρ(:)θ η υπ ισΟεν τ ών προκεχω ·
ρημένων τμημ άτω ν μας. " Η 78 Τι,ι; ιιι ρχί α Et; :tεριοχηv Τ Σ Α !>Ν Ο και ή 79
Ταξιαρχία εΙς πεο ιοχήν Λ ΕΙΒλ ΔΟΤ() ΙΙΟ Υ (~ . 1933 ).
την 2.')21 30 το λ ' . Σ .Σ . έ;έδωσεν τη ν κατω τέρω Α . ΙΙ . 31106 Διάτα­
γή ν του.

ΑΠΟ : ΤΣ /Α '. Σ .Σ . /ΑI 252130


ΠΡΟΣ : 111, ΥΙΙΙ Μερ. 77 Ταξ .
-Αρ ι Οο . Α .Π. Φ . .'3 / 1 06/ Τ2. -Απ όρ ρητο" .-ι .ιχ,χγ ΜεραρχΙαι μεrά σΧληρό;
& Υώ"α κατέ'λ.αβο,. σήμερο,. ΚΟΝΤΡΑ ΠΟΛΙΓΚΑ-2ΛΗΜΝΙΤΣΑ -ΚΑΛΥ ·
ΒΙΑ ΚΑΤ-ΣΑΡΑ - ΨΩΡΙΑΡΙΚΑ - ΟΤΟΡΙΤ-ΣΕ - Τ-ΣΑΡΝΟ- ΚΑΡΥΑ (Ν.
1 35252)-ΑΡΑΠΗΔΕ-Σ (Ν . 146215). ΠΙMEeaexia κl>ηlJΥ &π6ψε ne6,
ΠΟΡΤΑ 02ΜΑ.Ν-ΦΛΑΜΠΟΥΡΟ . γιιι Μεραριlα χαί 7 7 Taξi aex1a σ υ1' ε ­
χ /σ ω σι ανρ ιο)' Ιο χ υρά" πΙε σιν χα τά ε x θρoi'ι χ α ί επ ιζ ηr ή σωσιν ε;' χα ι ρ ίa ν εχμε .
raAA E IίO Eωςo . ΈιΟορός ύπ οσηις σοβαράς &π ω,ιε ίας φal" εrα ι ΟΤΙ μ ετα φέρrι δυνά·
με ι ς έχ Νοτ ί ο υ εΙς Β ό ρειο ν ΓΡΑΜΜΟΝ .

180
Ιστορικό αρχείο Ι.Γ.Π
επιβεβλημένη άφ' ενος λόγφ τη; έδαφ ικ ή; μ ειο νεκτική; {}έσεως τώ ν τμημά­
των, άφ' έτέρου δε λόγφ τη; διαθέσεω; του συνόλου σχεδό ν των μέσ ω ν ύ;τ ο ·
στηρίξεως εΙς την προς ΤΣΑΡΝΟ ποοσπαθειαν,
ΤΟ Σ. Στρατοϋ άντιληφθεν έγ κα ί ρ ω ; σ η ή κατεύ θυνσ ις ε ν εργείας της
χν Μεραρχίας δεν είναι εκμ εταλλεύσιμο ς λό γ φ έδ αφ ικών δυσχερειών καΙ
ίσχυράς κατοχης της το ποθεσία; καΙ δη διη νοίγετο πι θ ανωτατη η έκμετάλ·
λευσις ε πι τή; κατευθ ύνσ εως τή; ΙΧ Μ εοα ρχ] ας, διέταξεν οπ ως κατά την διάρ·
κειαν της νυκτό; 25]26 Α υγο ύστου άποσυΡ{} ή εκ του μετώ που της χν Με­
ραρχίας 11 εφεδ ρικη Ταξιαρχία περΙ ης ή ύπ ' ,1Qn'!It. Α.ΑΠ. 245261]Φ .4009]
21-8-49 Δ]γη Ά ρχιστρατήγου κα] ν α συγ κεντρ ω{} ή εΙς ΓΚΟΥΡΙΤΣΑΝ (Ν.
225225) προκειμένου να χρησιμοπο ι η R1
i είς την κ ατεύ{} υνσ ιν της ΙΧ l\Ι εραρχίας.
Αί ύ πόλοιποι δυνάμε ι ; τη ; \ \ ' \Ιερ αρ χ ίας ν α συνεχίσ ωσι την πί ε σ ίν
τα/ν προ; συ γκράτησιν δυ νάμ εω ν του έχ{}ροϋ.
Κοινοποιείται κατωτέρ ω ό>ς εχε ι ή σχεηκη ύπ ' άρ ι{} . Α .Π . Φ3]104]
ΤΣj 252030 Διαταγή Α', Σ .Σ.

ΑΠΟ . ΤΣ/Α " Σ.Σ. /Α!. 252030


ΠΡΟΣ. ΧV Μεραρχlαν .
•Αριθ . Α .Π .Φ. 3 /104IΤΣ. Άπό/?ρητο'J'.- ΑόΥφ δυσκ οΑιώ'Υ έδάφους προς ε,.ι­
μετάΙλευσιν έπί κατ εvUVνσεώς σας άνaπροσαρμόσατε διάταξΙ" σας ωστε μ ία
Ταξjχlα σvΥκεντ:ρωθjj περισ χη ... ΣΠΑΝΟΥ ΔΕΙ μέχρι μ εσημβeίας aυριον διά­
{}εσι" Σώματος . Με lJπο'λ.οlποvς δV'J'άμεις σας OV'J'ExloaTE πΙεσι'Υ nelJS' συΥκρά ­
τησιν έχ{}ροϋ. Kve1a neoond1fEtd σας προς ΤΣΑΓΚΟΣ ΚΑΡΑΟΥΑΙ (Ν.
"1 4 2 7 ) . Πρώτη Meflaexla καταλαβουσα ΤΣΑΡΝΟ και ΑΝΩΝΥΜΟΝ .ΣΤΑΘ­
ΜΟΝ ΧΩΡjΚΗ,Σ (Ν. 145305) {}α συ'νεxίσrι πρωΊ"αν αϋριον προς Τ.ΣΑΙ'ΚΟΣ \
ΚΑΡΑΟΥΑΙ (Ν. 135295) ΚΟΖΑΚΑΣ. Έν"άτη ΜεραρχΙa κατέλαβε σήμε­
ρο. μέχρ, Υραμμης ΚΑΑΥΒΙΑ ΚΑΤΣΑΡΑ - ΣΔΗΜΝΙΤΣΑ.

Κατόπι ν τούτου ή XV Μερ α ρχί α δ ιέταξεν δ.τω; ή ϋ1 Τα;]χία κ ινη {) ή


άπο 20.00 ωρ ας καΙ συγκε ντρωθή εΙς ΓΚ ΟΥΡΟΥΣΙ.-\. έ το ίμη προς έπι βί βασιν
άπα 12.00 ω ρας της 26 Α ύγο ύ στου , .τοοκειμένου να κ ινη 8 ή έπ ε ιγό ντω; ε ί;
ΜΟΝοπνΛΟΝ (Ν. 14537 0), τ ιθε μένη ύ;το τη ν δ ιο ίκησ ιν της ΙΧ Μεραρ­
χίας [ διαταγή Α .Π . 8232]25-8-49).

ε) 77 ΤαξιαρκΙα.
~ ΆπΩ της εω της 25 Α υγούστου ενήργ η σ ε δ ι ' έ"ο; Ταγματο; προς χω­
ρίον ΧΡΥΣΗ (Ν . 190164). Διάβασα το ν ΣΑΡΑΝ ΤΑΠΟΡΟΝ, μετά άνα­
τροπην ενεδρών τών ΚΣ ενε ,τλάκη ε Ις σκληρο ν άγ ών α εις την περιοχήν τή;
ΧΡΥΣΗ Σ , την όποίαν καΙ κατέλαβεν την 0 7.40. Συνέχισε αοβαρώ; ποοσ πα­
"θ είας ει; τα άμέσω; Δυτικά ύψ ώ ματα.

ι1τ) ΥΠ! ΜεραρκΙα.

75 ΤαξιαρκΙα.
την 250 200 το 582 Τ. Π. ενή ργη σε δ ι α Λόχου κατά ΠΡΟΦ. ΗΛΙΑ
-ΚΑΜΕΝΙΚ, καΙ την 1700 ωραν ηχ{}η εις άπόστασιν 50 μέτρων

182
Ιστορικό αρχείο Ι.Γ.Π
:ΕJlΗΜΝΙΤ:ΕΑ - ΨΩΡΙΑΡΙΚΑ - KAilYBIA ΚΑΤ:ΕΑΡΑ. "Jln ••T.l.i 26
Α~ονCJΤΟV. Πρώτη 61ceaexla. Νά xaraldPn ΠλΙΙΟΥΔΗ καΙ υψ . 1499 (Ν.
135312) καΙ lHxalNι.eloll περιοχή" ΑΙλΝΟΤΟΠΙ-ΑΓ. ΖλΧλΡΙΑΖ. Νά
Ιπ,,:εθfi προς κατάΙηψ,ν Τ2ΜΚΟΣ (Ν. 135295) ΚΟΖΑΚΛΖ. •Ε-ννάτη
Μεραρχ Ια. σ ταlJ.cροποιήαn κατaΙηφδε ίοa, {)έαειι; ου"όρω" )(ο.ί OV1'Exlon 11'έρ"
)'εια)' πρόr KOYPlA καί ΠΟΡΤ4 ΟΣΜλΝ. 41 Ταξι αρχία τη§' ~ έχει δ,ατα"
xlJfί.
111 Μεραρχ ία "τίκτα αήμ.ι-ρον Η α ί .' r e ωia ... ο 11ριο1' l ...ερΥήσπ ώs' Α .Π.Φ.
3J36J21 Αv,.οvστοv διατaγπ Σώματο§'.

106. ΙΊ'ΜΒΑΜΤΑ 26 ΑΊ'ΓΟΊ'ΣΤΟΊ'

α) ΙΧ ΜεlιαιιχΙα .
•Α πο τη~ εω της 26 Α ύγούστου συνέχισε τα; πρυσπιcO είας της δ ια τη ;
μέχρι τοϋ δ ε εφεδ ρ ικης 41 Τ αξιαρχ ίας , Ι1ΤΙ; κ ινηf} ε ί σα εγκα ί ρως ε ύρέ ft η τ α;
πρωϊn,; ,~Ί ρας εΙ; τη ν περιοχ,),' Κ Λ Λ Υ ΒΙΑ Κ ΑΤΣΑΡ λ.
Κ ατό πι ν άγωνο ; τ ην 11.i",5 ,<ιραν κ ατέλαβ εν τ ήν Κ ()ΥΡΙ Α Ν (Ν .
105365) το ίί Εχ3ροίί μαλλο\' «Ιφ νι διασ θ έντοο. 'Ο ,χ,~ρo; π ράγμ ατι είχε
συγκεντρώσ ει τ Δ μείζον των προσπαι1ειω ν του ,π , τοϋ ~ψ. ΙΙΑΠΟΥΛΗ μη
φανταζόμΕ\'Ο; τ ην συνέχισ ιν τ ης ραγδαίΗς πρoεJ.άσεως τη; ΙΧ Μ εραρχία;.
Τά; εσπερ ινάς ,~\ ρα; Τι 41 Τ αξι α ρχί α ηχ Πη εις ΡΟ Μ ΠΟ ΛΟ Δ Α ΣΟ Σ
( Ν . OPilO) μη δυ νη δ εί σα νά συ νεχ ίσ η έ "το ; τη ; νυκ το ; τ ήν ΠΕρα ιτέρω προι:)­
θ η σίν τη ; λόγ φ το υ πυκν ού δάσους κα ι τ ών χαρ αδ ρ ιόσ εω ν τού έδάφο υς.

β) Ι ΜειιαιιχΙα .

Συνέχισε τι!; έ:τ ι6 έσ ει; τ η; και κα τι'{ την νύχ τα .


'Η 52 Ταξ]ρχί α δι α νυκτερ ιν η; , " ργε ίας κατέλα/Jε το ίΙψ. 1499
(Ν . 1353 10).
53 ΤαξιαllXΙα.

'Ενέργει α νυκτερ ιν η προς κατάληψιΙ' lΙ λ ΙΙΟ \'.\Η o~δε,· άπέδ ωσεν.


την
13. 30 (ορ αν τμ ήμ ατα τ η; ,, 2 Τ αξ ι αρχία; Ίίχ{) ησα l' εΙ; Λι Α ΝΟ·
1' 0111 (Ν. 130305) .
την 13.40 ,;\ρω' το ΗΟ3 Τ . Π. μετά δ ιλοχίας Λ.Ο . Κ. κατέλαβον το
~ψ . 153 1. ΤΟ 603 1'.11. 'ΚLνΙ1ftη π ρι\; λ Ι ΊΟΝ Ζ λ Χ Λ Ρ Ι λ Ν.
Τ,)ν 1i1.311 ωραν κατε λ'1 φn η το ΤΣ.\ΓΚ Ο:::: ΚΑΙ'Α ΟΥΛΙ (2) (Ν .
1362ft5) ύπο τμ η ματ ω ν τη; 52 Ταξιαρχία;.
Υ) πΙ ΜειιαllχΙα Κα.αδιιομων .

τη ν "ύκτα 25J2f..i Α ύγο ύ στο υ ή ίΒ Τ αξι αρχ ί α κ ι vηftεί σα άπι) λ Λ Ε ­


ΒΙΤΣ ΑΣ δ ια της βαθ εί α; γρ αμμ η; Α Λ ΙΑ ΚΜΟΝΟ:::: [ ποτ α μ ό.} π ρο; χωρί ο,'
ΦΟ ΥΣ Ιλ ( Ν . 1U535:») προ σέκ ρο υσΕ\' εί; εχηρικrι; α ντισ τάσεις τ η ; π το ι ο ­
χης Κ Ο Υ ΡΙ Λ .
τη ν 05.3() ω ρ αν τη ; 26 λ1Ίγο ύ στο υ κιιτιί;τ ιν άγ ώ \'ο; κ ατέλαβε το ΙI Ολ Ε
(Ν. 1~5,\,)") ,
Δ ια συνδ υασμού π ροσ:τα {} ειών ύ πό ~ υ Τ αξ ι α ρχία; από Π Ο.\ Ε , :ϊ3

18 4
Ιστορικό αρχείο Ι.Γ.Π
ΑΠΟ : ΤΣ /Α '. I .L /A 1. 261205
ΠΡΟΙ : ΤΙ / ΙΙΙ ΜεΡορΙας / ΑΙ.

Α .Η .Φ . 8 /1 12 /ΤΣ. ~ ΙΙπ6ρρ η τ o ,. . - ~ Aπo δώα ατ ε άμέ αως 52 1 Τ .Π . ΙΧ Με '


ραρχ ί ας . μι: ίο1' Λ όχος . ΙΧ Μεραρχ (α,ι . το υτ ο ΚΙ1Ιη θij περι ο χή" ΣΑΗΜΝΙ·
ΤΣΑΖ (Ν . 12 3 7 ) δ ιάθ εο l ')' C Υποδ ]r οϋ Μεραρχ ίας δια κ l"ηα l Υ έπ ί κα ΤΕ υ '
{J.;",ιιεωs οv .... όρωιι- .

Α Π Ο : ΤΙ /Α . Σ.Σ. /ΑI . 261140


ΠΡΟ Σ : ΤΙ Ι 111 Μεραρχlας Ι ΑΙ

' Αρ ι θ . Α .Π . 3/ 1 1 1/ ΤΣ. Άπ όe eηrο 1l .- 111 Μερ αρχ ία J<Q rιX δ ι ά ρκε ι α ν ήμέ ρας
άπα αχ ο lήο" ΠΟΡ ΤΑ ΟΣΜΑΝ- ΦΔΑΜΠΟ ΥΡΟ . 'E 't'Eq yJjOl1 ά "α)""ωρ ίοε ι ς χαί
κατα. δι άΡΗ Ει αιι ηl χτος έπι τε{Jπ 1'. ... α καταΙάβπ ΦΛ ΑΜ Π Ο ΥΡΟ (Ν . 0 89324) -
ΓΚΟΥΜΠΕΑ (0 50330) πάΟl1 O VOlf.!- . ΙΧ Μ ερ αρ χ Ι α κατέλαβε ΚΟΥΡΙΑ (Ν.
105365) κα, Ι-εΡ Υε , πρ ά , ΠΟΡΤΑ ΟΣΜΑΝ-ΜΠΑΤΑΡΟΣ-ΓΚΟΥΜΠΕΔ .

δ) ΧΥ Μεραρχία ,

Ή 45 Tα~,αρxία έ π ιτε θ εϊσα από πρωιας πρός κατάληψ ι ν ΑΡΑΠ Η­


ΔΩΝ και ύψ . lR6I; κα ι συνεχίσασ α κα Ο' δλη ν τη ν ημέραν σκλη ρόν άγ,ονα
l)εv έπέτυχεν τήν όλοκλήρωο ιν ανηκε ιμεν ικό.ν σκοπών.
Τ μήμ ατα της 73 Τ αξι αρχί α; συ νέχ ισ αν άπ ό π ρωίας τά; έ:n{}ε τικας ένερ ­
γε ία; τω ν "ρό; ΓΚ ΟΥ Ι'ΙΤ Σ Α Ν -ΤΣ ΑΓΚΟΣ ΚΑΡΑ ΟΥΑΙ ( Ι ) (Ν . 1427)
- ΛN ΘPΩΙΙA KO~, μη έπ ιτυχόντ α κατάληψ ιν το ύτω ν λόγφ εξαιρετικ ών
δυσκολ ιών έδ ιίφου.;, ί σχ.υ ρ(1; ά ντ ιδράσεω:: το υ έχ l} ρο u καΙ πολλ<ίΊν ναρκών
,
εις
,
μεγα
β' .'
α σοτ .

Τό Α ' Σ . Στρατο ύ δ ιέταξεν τ ή ν κί νησ η' τού ΠQrl)του Τάγμ ατο; τη; 61
Ταξιαρχία; πρό ; Μ ΟΝΟ ΙΙΥΛΟΝ .

ΑΠΟ : ΤΣ / Α ' Σ.Σ. / ΑΙ . 261215


ΠΡΟΣ : ΤΣ / χν Μερα ρχ lας /ΑI .

λ .Η .Φ . 3/ 1 1 3/ ΤΣ . ~ λπ όρ ρ η τ o y . - Δ όrφ έπ ε ir ον το ς π ρώ Τ ΟΥ , Τά rμα 61 Τα ·
ξι α ρχ ίας ΚΙ Υη1f fί &.μέ σως ΜΟΝΟΠΥ ΔΟΝ . δ ι ά θεοι'ν ΙΧ Μερ α ρχίας. 'Έτ ερα
ά κολ ο υθήαουΥ άμξ σω ς .

ε) ΥΠΙ Μεραρχία,

'Γήν 2 B02 RO τμή μα τ ης 7?> Τ αξια ρχ ίας Εν11Ρ Υη σ Ε ν υ ΧΤΕ ρ ινόν εγχείρημα
l\ι ' ύλ οκλήρω σ ι ν 111'0<1> . ΗΛ ΙΑ - ΚΑΜ Ε ΝΙΚ ι\νε π ι τυχώς, Ή ενέργε ια
σ υνεχίσΟ η καH~ [ίλη ν τήν δ ιιί(ιΥ.Ειαν της ~Ι ί Α ύγούστου, χωρ ίς ούσ ιώδη μετα­
βολήν τη; καταστάσεως.
Νυκτεοινη ενέργεια ύπ σ τμημάτων τ ης 7 4 Τα';ιαρχίας προ; κατάληψ ιν
το υ ΑΙ '. Χ I' Ω;ΤΟ <l> Ol ΌΥ ,)"έτυχε . 'Α π ό 1045' {όρας μ ΕΤ !' 30 ' π ροπαρα·

186
Ιστορικό αρχείο Ι.Γ.Π
•••ά μη.α, ον.όρω> ΠΟΡΤλ ΟΣΜΑΝ-ΓΚΟΥΜII Ξ Λ-ΣΑΚΟΥΛΙ-ΓΡΑΜ
­
ΜΟΖ ({,ψ. 2520) . 111 Meeaex. l a καrαλαμβά't'οvαα ΦΛλΜΠΟΥΡΟΝ στραφiί
dΗο!οvθως- πe ό~ Ν ότο .., πρό~ κ cι τ άlη ψι" ΣΚΙΡΤΣΗ-ΚΙλ ΦΑ2 . 1 Με(!αρχΙα
δ ε ατ η ρανα . " . ρ . α xiι' ΤΣΑΓΚΟΣ ΚΑΡΑΟΥ.Λ1 (Ν. 185290) ΤΣΑΡΝΟ-ΠΑ ·
ΠΟΥΔΗ dcd μιας Ταξια ρχ ίας "ά: ε 1" α l μ.έ ίιπο10 Ιπ ους Tαξ lαρx lα~ Ι τ ο Ιμη "ά:
ΧI1Ιηδfi l ni xarevD6't'oeα/S" xroelotl ΓΡλΜΜΟΣ - ΦΑΡΜλΚΗ-ΚΙΑΦΑ . ΧΥ
Μεραeχ la. ~ EH K αδα ρΙζO lJ σα περ ι οχή " λΝθΡΩΠλΚΟΥ - ΤΣΜ"'ΚΟ ΚΑ ·
ΡΑΟΥΑ1 (Ν. 14 37) "ά οllYε χ ίσπ Ι σχυιιά .. :πΙε "' " πρό$ ΤΣΙΟΥΜΙΑ-ΑΡΕΝΑ
(Ν. 182 1) .

Όμο ίως ,,'ιν 2ΙΗΙ31'> την κατωτέρ ω λ . Π. Φ . Η μΟΗ] Τ . Σ. Δ ιαταγήν του


εχο υσαν ο ϋτω :
ΑΠΟ : ΤΙ / Α' Ι .Ι ./Α 1 261135
ΠΡΟΙ : ΤΙ / νι ιι Μεραρχ Ιας

· λe ι 6 . Α .Π .Φ . 3ΙΙ 09IΤΣ . Άπ όρρητο'Υ.- · Εχ {Jeός φα l"εται σνμπτνοαόμενος


έπ ί. μn ώπο υ ΒΟΡ . ΓΡΑΜΜΟΥ. *Ε"ερ γήσατε δeαΟΤ '1ρ ιώτf:Ρο't' . Νά κ ατ αl'1Ψ8iί
δπωσδήποτ:ε ΑΓ . ΧΡΙΣΤ Ο Φ ΟΡΟΣ . "ExAilaTE δι ' Ιαχ ιιρώΥ lπ ιθ-ε~ ΙKώY l"ee ·
Υε ι ώ" lφ~ d Ι0 κ Ιήeοv μετώποtJ ο ας Kalvri easo xar ev {}iJ"oet so έ κμετ α ΙΙεύ ο εω ς
κα Ι HI"Ijoa re lo xveιlS' δ ιι"άμει ς .

10Β Ι ΥΜΒΑΙΙΤΑ 27 AyrOYITOY


α) Ι MoeaQ1(la .
Τ μή ματα τη; b2 Ταξιαρχί α; , ύποσ τ ηρ ιζόμ ενπ ύπο lΙυρ] κοϋ καί ~Α ερο­
πο ρ ί α; ένήργησαν άπ α 11.1 5 ,," ρ α; έ πί,~ εσ ιν πρό; κατ άλη ψ ι ν ΚΟΖ ΙΑ Κλ (Ν .
ι nό:!86 ) . ΊΊΊ ν 12.00 (j)(Jf.(\' τα πρώτα τμήματα άνελ D όντα ε:τί το ϋ άντικει.με·
ν ικοϋ σκοπού, έβλή3 ησαν hρασηκώ; ύπο ΚΣ όλμων καί δεχ 3έ\'τα άντεπί σεσ ιν
άπο δ ιο ργαν ω θέντ α επανηλ{}ον ε Ις τ ην βάσ ιν τω ν.
Έ\· τιΞ! μετα;ύ ή ;J l Ταξιαρχία διετασσετο να κινη8 ίi ταχέω; δ ια ΦΑΡ·
Μ .\ΚΗ μέ άντι κειμενι κόν σκο πόν Κ ΙλΦΛ . Ε ίχε ήδ η ά ρχίσΩ ή κατάρρευσ ι;
του KL μετώπο υ του Β . ΓΙ' λ ΜΜ Ο Υ δ ι α τ ϊις ραγδ α ί ας προ ελάσ εω; της lX
Μ εραρχία; .
ΤΙ, Σ. Στρατού προέβη εΙ; τ η " εκδ οσιν τ η ; ύ., · ,)ριll . Φ. 7)511 Δ ] γ η;
του δ", .τ ή ν άντικ ατάστασι ν τμημάτων τη; ΙΙΙ Μ ερ α ρχία; έ :τ ι ΦΛΑΜΠΟΥΡΟ
και ΣΚ ΙΙ'ΤΣΗ.

ΑΠΟ : ΤΙ /Α"Ι .Ι . /Α1. 271730


ΠΡΟΙ : Ι , ι χ Μεραρ χΙα ς /Α1 .

~ A e a θo. Α . n . φ . 7]5 11 ] Τ Σ. ~ λπ όee η~ο " . - Τμήμα rα 111 M ee aex l aS' έπί ΦΑΑ ·
ΜΠΟ ΥΡΟ "ιι dYτI xa raoraoθώo t 'όπο ΙΧ καΙ έπί. 2ΚΙΡΤ2Η ύπο 1 Mee ae ·
χί α ς ιdxρ ι μεαημΡe lας aveao" 29·8 -49.

β) ΙΧ Mo eaexlo.
~λ πo τ η ; εω τ η; 27 Α υγούστου συ νεχίσ δη 11 ε;τ ιθ ετικη ένέργε ια της
ΙΧ l\l εραρχία; δ ια τη ς 41 Τα'ξιαρχία;, έπι τ ιθεμένη; :τρό; κατάληψιν της
ΠΟΡΤλ Ο Σ Μ λ Ν (Ν . 07531'> 0).

188
Ιστορικό αρχείο Ι.Γ.Π
ΑΠΟ : ΤΣ./Α '.Σ .Σ . / Α 1. 271500
ΠΡΟΣ , ΤΣ. /ΙII /ΜεΡαρχ Ια / Α 1-

"Ae , fί . Φ . 3Ι124 ] ΤΣ. Άπ d eeητ ο • .- ΠΟΡΤΑ ΟΣΜΑΝ-ΜΠΑΤΑΡΟΣ ώΙ0'


κΙ ηeώθ ησαν ύπο ΙΧ Μερ aρ χ Ιας. Τμήμ ατά μα ς 11έΥχου"ΙΙ χαe αδρ ώσε ις ΜΟΥΖΑ
(Ν .Ο534). 111 Με ρ α Ρ'l.lα έκτός τ ης δ ι αταχθε Ιοης κ ι 'J'ήσεως δ ια ΜΠΑΡΟΥ·
ΓΚΑ ΡΕΜΜΑ προς ΦΛΑΜΠΟΥΡΟ να κινήσ π τμήματα κα Ι δ ια ΦΟΥ2ΙΑ
neo, ΠΕΤΡΑ (Ν . 0 9 5 345 ) - NOTι oa yα τ ol ιxιl κράσπεδα ΠΟΡΤΑ ΟΣΜΑΝ
(Ν . 07 5 3 45) χα; έχε,fί .. πeός ΠΕΤΡΑ (070315)-ΣΚΙ Ρ ΤΣΗ (Ν . 06 2 4) .
Πά"": α/$ κατάσ τ ασ ι ς παρο υ σ ιάζ ε ι είικ αι ρί αν Ικμετα Ηεούσεως καΙ δέο" &" απτυχθπ
δ e αστηeι όΤ'1ς ",a l πρωτ οβ ο υλΙα . •Αναφέραrε ΙήΨ ΙΥ .

ΑΠΟ : ΤΣ . /Α .Σ .Σ . /Α 1. 272030
ΠΡΟΣ: Διο ι κητ ή ν 111 Μερ ορχΙας .
"Ae,fί . Λ .Π. 3Ι 126ΙΤΣ . Άπόee η εο • . - Σv .έ χ .. α Α.Π . 3 J 125J27-8-49 I X
Μ ερ α ρ χ Ια dn o 1930 ώρας κ α τέΙαβε ΣΑΚΚΟΥΑΙ (Ν. 0429) κα Ικι" είτα ι
προς ν ψ . 2520.' Επ ιτακτικ;' ά,.άΥκη κ σλ tί ψ ε ως d e I o'l"tfloiί πΙεvροv ΙΧ M eeae·
χΙας έπι βά 'λ'λε ι αμε σ ο ν κl" ησιv 11/ Μερ αρχ ί ας δια xroelov ΓΡΑΜΜΟΣ n eor;
ΣΚΙΡΤΣΗ - ΚΙλΦΑ . Ούδεμ lα " ά"άπαιισι " δ έχομ αι . Κα τ ασ τή σ ατ ε προσωπι ­
κ ώί ύπεν/Ηι"οιις δι ' έκτέΑεσι" Δ ι α τ αγής μον Δ ι ο ι κη τάςο Taξ ι α ρ x ι ώ't' σας προς
ους κο ι"οποιή σ α τε άμέσω ς παρονσαν διατα Υή" μ ο ιι . " λ"aφέρα τε Αήψ η' ,

Α ΠΟ : ΤΙ /Α .ΙΙ. / Α 1. 27-8-49
ΠΡΟΣ : 111 Μεραρ χΙα ν.
"A e tlJo. Α.Π . Φ . 3] 123 ] Τ . Σ . Άπ όρ ρη το" .-Κ ατόπι" δ ιαπ ιστωlJo ε ισώ" διισκο­
A ιώ~ neo ςo κατά Α ηψι" ΦΑΑΜΠ Ο ΥΡΟ έ κ τής x ατειι 8 6"σ εωs- Α/ΊΟΥ ΖλΧΑ ­
Ρ1Α κ α Ι τής εύ"οϊΉ ής έξεΗξεως προς περιοχή" ΠΟΡΤΑ ΟΣΜλΝ lιπo ΙΧ
Mee a exlaςo ή ά.n:o o τo 1η 111 Μ ερ α ρ χlα ς κ αlJo ορ lζ ετ α ι ι:,r; κ ά τ ω θ ι : α) Ν " άπαο χ ο ­
Α ήσπ μ έ έλ aφρά ς δ ιι "άμε ι ς ά ντιστ ά σει ς ΒΕΤΕΡΝΙΚΟΥ. β) Να. ov rHE"Te oo(J.fj
lιπόAo ιπo ς M eeae xl a πε ρι οχ "" ΑΓ10Υ ΖΑΧΑΡ1λ - ΒΡΥΣΗ ΖΑΧΑΡΙΑ
(Ν . 12 3 4) μέ δvvατότη τας μετά χ ατάληψι" lιπό 1Χ Μερ αeχlας ΠΟΡΤΑ
ΟΣΜΑΝ (Ν . 0934 ) "a δι ει ο δύ σπ δ ι" έπαρ κώ" δ ιι" ά μ εω" δ ια ρεvματος ΜΠΑ ­
ΡΟΥΓΚλ ε Ις τή" περι ο χ7ι" Διιτ ι κ ώς ΦΑΑΜΠΟΥΡΟ , σπως πρ ο σβάλπ ΦΛΑ ­
ΜΠΟΥΡΟ έ κ τω.." ΝώΤωΥ . Μετα χ α τά1ηψ ι" ΦΑΑΜΠΟΥΡΟ ,,0 εΙ"αι έ τ οlμ η
." έ.εerή οn πeός ΓΚΟΥΜΠΕΑ ΣΑΚΚ ΟΥΑ Ι, ~ψ . 2520xai B E T E P N I K -
ΧΩΡΙΟΝ ΓΡΑΜΜΟΣ π eό ς ΣΚΙΡΤΣΗ.

" Ομοίω; τό Λ' Σ . Σ . ύΠfβαλεl' ει; Σ .Η . Δ .Μ . Τ 'ΙΙ' κατωτέ ρ ω Α.Π .Φ.


3 Ι ! l!} ?ιναφορά Ι'.
ΑΠΟ : Τ .Σ /Α '. Σ. Σ ./ΑI . 270745
ΠΡΟΣ : Σ.Η .Δ.Μ.

Ά ριΟ . Φ . 3] 1 19} ΤΣ . Ά..πόρρ ητ ο". - Κα ίτο ι τ ο Σώμα Στρατο υ xcιτά π ολ ύ


ή1,1. ά ττωσ ε τή" άποστσ1ή" τής 111 Μεραρχlας , έ" τοντοις ή MeeaeX la αυτη
ο Vδεμlα" " ιικτ ερ ι""' " πρ όοδο " έ σ '1μεΙωσε" . Ν vκτα 2 6}2 7 παe έμει "ε μ ετωπ ι­
κ ώς' κα Oηlωμέ "η Ι"α"τ ι έρει π ΙωΥ ΒΕΤΕΡΝΙΚ χαί ΜΠΑΡΟΥΓΚΑ-ΦΟΥ ·
Σ1ΑΖ χωρ ί ς "ά dIEIDdvo" διά τώ" έκcιτ έρ ωθε" xαραδ ρώσεαw . ΑόΥ φ κ α ί τής
τα κ τικής καταστάσ εως ά π εφά οι σ ε χρησιμσποιήσπ Ταξι αρχlας Καταδρομώ" {,πο
Διο IΧ'1 0 Ι Υ lo c πώ't' Mε ραρxιώ't' Σώμ ατος. Παρακ αΙώ έχετε lιπ " όψ ι" τουτ ο .
•A't'TIOTedrηyoςo ΤΣΑΚΑΑΩΤΟΣ

19 0
Ιστορικό αρχείο Ι.Γ.Π
ΑΠΟ: ΤΙ/Α' Σ.Σ ./ΑΙ. 271800
ΠΡΟΣ: 1,111, ιχ , κν, νlll Μερορχlος ΙΑI-Α2.

Α .Π. Φ. 7 /504 :ΤΖ . Άπόρρητο,.- Άπό 1680 ωρ,,< ο'ίμερ.. ΚΖ ΒορεΙον


ΓΡΑΜltlΟΥ κaταρeiοv't1. ΕΙ"αι Ιξα,ιιετικη εvκa'e(a Ixμετal1.ιίαεωs. 1ιlIeae'
ΧΟ', Ταξίαρχοι, •λξ}κοΙ ΝαΙ Στρατιώται . Δ ι" πρέπει "ά 4.Ωφ\ιπι κα.... ί , πρό$
ΑΔ.ΒΑΝΙΑΝ . θάψα τ Ι TOV§' "τδ, TOU ΕΛΛ.ΗΝΙΚΟ.Υ EΔ~ΦOYΣ.

TZAΚAΔnTOZ

ΑΠΟ : ΤΣ /Α'. Σ.Σ . /ΑΙ 271940


ΠΡ ΟΣ: Ι, 111, l χ , νιιι, κν Μεραρχlας , 77 ΤαξlαρχΙαν.

Α .Π .Φ . 3] 125] ΤΣ. -Απ 6ρρητο" .-'Εχ6ρδ , Η ':Ιτέρρευοεν Βόρειο" ΓΡΑΜΜΟΝ ;


ΙΧ Μεραρχία κaτέΙαβε 18 .45 ώρα" ΜΟΥΤΣΕΛΙ (Ν. 0430) καΙ χ.",.ίτσι
ι:Ο.οταχώς :ιrρ ό, ΓΡΑΜΜΟΝ ( υψ. 2520). 111 .Μεeαρχlα d l o JCA tle ωoe άποΥευ'
μ ι:ιτ."ας ωρ α , ΦΑΑΜΠΟΥΡΟ. Ι ΜεραρχΙa είσέδνα ε ΑΙλΝΟΤΟΠΙ-ΚΑΤΑ·
ΦΥΓΗ. ΠΡΟθΕΣΕΙΣ ΣΩΜΑΤΟΣ δ.ά: ν/Ητ α σήμερα"" κα Ι ον"ιο". 'Are la
κ ατα δ Ιωξι, ν/κ τ α σήμερα,. kO i ανρ.ο,. πρό , άπαr6eεvαι " δ ια φvyή , ΚΣ. πρ~
ΑΛΒΑΒΙΑΝ κ α ί OV't'Te.pti,. τω" έΥτό, ΕΑΛΗΝΙΚΟΥ ΕΔλΦΟΥ,Σ ~.A.π oατolαΙ
Μεeα eχιώ" l' ύκτα αήμεeαl' κα Ι α Veιον. ΙΧ Meeaexla. ~Eξααφαllζoυαα lα xυρώ~
ΓΚΟΥΜΠΕΑ καΙ ΠΟΡΤ.Α. Ο,ΣΜΑΝ καΙ αυνεχΙαπ κΙ"ηαΙl' της neos ϋψ . 2520
n eo s κατάΙηψιν τούτου. Να ώθήαπ έκεΗΙεν laxveas άνα)'νωρΙαεις προς
ΖΚΙΡΤΖΗ κ α Ι δ, αβάσ .., ΚΟΥΚΟΥΔΗ (Ν . 01 5280) . ΠΙ ΜεραρχΙα . Άφ'ί '
νουσα έΙ αφρα " δυ l' ά μ ει ς έπ ι ΦΑΑΜΠΟΥΡΟ νά κιν'1lJofj d,π όψε μέ G )' H O'l'
δυνάμ εών τ ης n e OS' χωρΙοl' ΓΡΑΜΜΟ,Σ- .ΣΚΙΡΤ,ΣΗ-ΚΙ.Α.ΦΑ. 1 Meeaexla .
Δ ια δύο Τα ξι αρχ ιών κι "η {}π d πό ψε ΦΑΡΜΑΚΗ-ΚΙΑΦΑ. Νά έξ α σφι:r1Ισ "
Ιοχν ρώ, περ ,σ χι,. ΤΖΑΡΝΟ-ΑΝΩΝΥΜΟΝ-ΣΤΑθΜΟΝ ΧΩΡΟΦΥΔΑΚΗΖ
ΤΖΑΙ'ΚΟ-ΚΑΡΑΟΥΔΙ. ΙΧ MEeae xi a. Νό ώ,'JηlJii πρό , ΤΖΙΟΥΜ1Α­
ΕΠΑΝΩ ΑΡΕΝΑΝ. ΥΙΙ1 Mee atlxl a. N ~ d na)' oeevαn δ ιαφυγή" Κ,Σ . n fl Os-
Ν ότ ον . Νά ώθή α l1 ένro ς ~υ κ τ o ς lα xve Qs π ερ ιπ όλο υ ς lφ ~ 81 '1 ς ζώνη ς της πρ~
έκμ ιτά1λ ευ α ι ν τυΧ ΟΥ αυ μn ίί ξ ε ως ΚΙ. Άπ ο 12 00 ιOe a s OVeIOY νά έκδ'1λ ώσπ
έπ Ι{} ε ο ι ν Ι ο χύ ο ς πρ ός ΚΑΜΕΝΙΚ-,ΣΤΕΝΟ-ΓΚΟΑΙΟ. Διά{}εαΙ'Υ της ~ A ε ρ o ·
π α ρΙα . 77 Ταξιαeχlα dποφeάξπ άποτε1εσμαηκώς δι αβάσεις ΜΑΡΔΙΤ.Σλ­
ΖΟΥΖΟΥΛΙΩΤΙΚΟ - ΧΡΥΙΗ,Σ κα ί αυl' Εχ Ισπ π ίεαι'Υ προς ΠΡΙΩΜΟΝ.
~ Eπ ι {}υμώ άν τι1 η φ θώσι π ά 'Υτες δ η ΓΡΑΜΜΟΣ δ έοl' άποτε1έσπ de aon Hol'
τ άφον ΚΙ .

109. ΙΥ Iο4ΒΑΗΤΑ 28 Α ΥΓΟΥΙΤΟΥ

α) Ι ΜεραρχΙα.

Ή 51 Tαξl~ ί α κ ι νου μένη κα /)' δλην τ η ν ν ύχτα 27]28 κατέλαβε ,,'lv 0400
,;', ραν τ η, 213 Α ύγο ύσ του το Φ.\ .-\.λΙ Π ΟΥΡ ΟΝ ( Ν . 09 ί2 92) κα Ι συν έχ ι σεν
ταχέ ω; τ η ν κιν ησ ίν τη ; προ; Φ ΑΡλ/ ΛΚΗ - /Ω ΑΨ.-Ι..

" Ετ ε οον τ μ η μ α τlΊν 03 00 ωραν ένε:ι-λάκ η μ ετά ΚΣ δ υνώιε ω; 150 - - 200


εί ; τ η ν π ε ~ ιo~;ιν ΙJΙΩ'Ε Ρ Ν/Κ -Α Γ . Ζ Α Χ Α/' / Λ Σ . Ο Ι ΚΣ ποοσεπ .ί θ η σαν.
ε ι, ~ ιαλύηει να δ ιαφ ύγο υ ν προ; λ .\ Β ΑΝ /.-\.Ν δ ια Φ Ο Υ Σ/.-Ι.
( Ν . ] 15355).
Τήν 1530 ,~) ραν καΤΕλήφ θη το ΦλΡ λ lΑ Κ Η "πο τ μ η μάτ ων τ η; 51 Τα'
ξ ιαρχ.ία; κατάτ ιν άγώνο; 3 1/2 Q)Qun', τ ων Κ Σ άμυνομ έν ω ν Ισχυρώ; ίνα ύ.το -

19 2
Ιστορικό αρχείο Ι.Γ.Π
'Ι,ά loxνeω-ν dv."&μ ..ω.,, Kal ov""Xlo!1 κl."ηοΙ" τη, ne~ ΝΟΤΟΝ dnoK6nrovoa
διαβάο..ι, λΖΗltIΟΧΩΡIΟΥ. 78 Ταξιαeχlα ov"cxlon κ ί"ηοι" ne~ 2ΤΑΥ·
' ΡΟΝ - ΑΙΟΚΟΥ καί ΜοΧόΨ!1 dcd τοντωιι dcapdocc, . ΔιαrηΡΟVμέ'lfow loxv·
e~ διαβάσεωt1, ...4 neοοβJ.η{)ώοι ... έκ τών Νώτω." οΙ ;",α ...τι ΥΙΙΙ Μεραρ­
χΙα. ΚΖ .

δ) ΧΥ ΜεllαllχΙα.
τη ν 0641'> ι~) ραν τμή ματα της 45 Ταξlχία; κατέλαβο ν το ύψωμα 1666
(Ν. 131'> 225) συνεχίσαντα τη ν κ ί νησί ν των προ; εΠ ΑΝΩ ΑΡ ΕΝΑ.
Τήν 1425 ι;\ ρ αν τμήματα της 45 Trιξ]xί α; κατέλαβον την ΕΠΑΝΩ
ΑΡΕΝΑ καΙ το Α Ν ΩΝΥΜ ΟΝ , ιΙνατρέψαντα ελαφρι\; ιΙντ ιστάσει,.
Ά νΤΕπί{) Εσ ι; ΚΣ έκ ΤΣ ΙΟΥΜΙ λ ιΙΠΕκρούσ3 η.
τη ν 1 5ΩΟ ,;\ ραν ώ λοκλη ρ(:, 3 η ή κατιίλη ψ ις τη; κορυφογραμμ η; Κ ΑλΙ ­
ΠΙΤΣΙΟ (Ν . 1 50Ι 78), ΕΙΙ. ΑΡΕΝΑ-ΤΣΙΟΥΜΙΑ ύ πο τμη μάτων τών 41'>
καΙ 73 Ταξ] Χ"" ν. Ό έχ 3ρο; συηπτύχ3 η προς ΑΕΤΟ Μ Η Λ ΙΤ Σ Α Ν , κατα­
δ ι ωκόμενος κατα πό δας ίιπό τών ημετέΡα/Ι' _

Κ ατόπιν προσωπ ικη; καΙ τηλεφωνικης δ ιαταγή; τοϋ Σ. Στ οατοϋ τμή­


ματα τη; ΧV Μεραρχία; σ υνεχίσαντα τη ν προ; Νότον καΙ Δ. κίνη σ ίν Τα/ν
κατα τών μ ετόπισθ εν τών ΚΣ , ο !τινες ή μύ νοντο Ε Ισέτι προ τη; νπι Μ Εραρ­
χία" ηχ3 η σαν την 2000 (ί\ραν εΙς ΠΑΤΩΜ Α , έΗιόντα εΙ; έπαφl]ν τη ν 0 715
ιί\ρ αν τη; έπο μένη; μετι, τμη μάτων τ η; 71; Ταξ]χ ί α; ( ΥΙΙΙ Μ ερ)χ ία; ) .
" Ε τ εο α τμή μ ατα κα τέλαβαν τη ν 0200 (ί\ραν τό iίψωμα ΛΙΟΚΟ (Ν.
05 5 188) λαβά ντα έπ αφ ήν μ ετά ιΙφ ιχ 3 έν των έΚΕ ί τμη μάτων Κ αταδρομών την
0630 ωραν.

ε) ΥΠΙ ΜεllαllχΙα.

75 Tα~ιαιιχΙα.
Μετά προ παρασΚ Ευην Π υ ρ) κοϋ κ αΙ β ο μβαο δισμο ϋ ύπό της 'Αεροπο­
ρίας τη ν 13 ~0 (ί\ρ αν Εξαπ έλυσ εν έ π ί η εσ ιν κατ α Π Ρ ΟΦ . ΗΛΙΑ-ΚλΜ ΕΝΙΚ .
Δ ιεξήχθ η σκληρό; ύ.γ~)y μέχρι τ η; 1900 <Jjga; όπότε καί ώ λο κλη ρώ 3 η ή κα·
τάληψ ις το υ υψ{:) μ ατο; τούτου.
ΈΠLl1ετι κη Ενέργεια ύπό τη; 74 Τ αξ)χίας τ ην 1200 ιί\ ρ αν κατι, ΑΠΟΥ
ΧΡΙΣΊΌΦ() ΡΟΥ οΜεν άπ έδωσεν, Ό έχΗρο; ή μύ νδη μετά πείσματοξ.
Ε ί ; τό ν Τομ έα τη; 7'; ΤΗ;)χία; ό έχ 3 ρό; ηρ;ατο συμπτυσσόμενο; απο
- ; εω
τη . . ' Η Τ α~ιαρ
τ . α" μεσω.; ανε
χια •
, ' λ α β Εν κατ α δ ι' ω t~ιν δ ι α' ο" υο Τ αγματων. '0
έ-χδρο; προέβαλεν άντίστασιν εΙ; τη ν περ,οχ,]ν τη ; Θ ΕΟΤΟΚΟΥ (Ν . 08 1~)
μέχρι του μ ε σονυκτίου.

στ) 77 Ταξ,αιιχΙα.

Κ ιν η θ εί σ α κατέλαβ ε ανΕ υ άντι στάσεως την 1000 (οραν το ν ΠΡΙ Ά·


ΣΜ Ο Ν καΙ τη ν 1230 (ί\ραν την Κ ΑΤΩ Α ΡΕΝΑ .
ζ) Τ ο Σ ώμ α Στοατο ϋ προέβη εΙς την εκδοσ ιν τ ών κάτω3ι δ ιαταγών :

194
Ιστορικό αρχείο Ι.Γ.Π
,,-6κτα πον {}δ:. προΟ'πα-θήΟ'ου" ol - ΙΥκΙημ ατ {α. , κατά μικi!dς ΜΟΥ(Μας η κα ,
ά τ ομ, κώς " ά ξξφ1ιγο νΥ . ~ Α πόφξ πρέπε, " ο: μη" κο,μη-θfj κα"έ"ας . 'Ά)'(!υ ΠΥ Ο Ι
κ α Ι Πξρ ίπο1 0' . Α ντ ό ln,Pdl 1e. ή Ικμnd Ι1c v Ο' ι ς τής. -θρ,αμβευτ,κής ίπ , τυχ Ια ς
δ'11αδη τ ό ~ Ειhικ (w Ο' υμφέ(!ο " .

,,0. ΙΥΜΒΑΗΤΑ 29 ΑΥΓΟΥΙΤΟΥ

α) Ι ΜεραρχΙα.

Συ νέχισε ν την εξερεύνησιν τη; κατ αληφθείση; π ερ ιοχη; άνευρίσκουσα


άφθονα ύλικα καΙ συλλαμ βανουσα δ ιασκορπ ισ μένου; Κ Σ.
β) ΙΧ ΜεραρχΙα - ΠΙ ΜεραρχΙα.

61 Ταξ ιαρχία απο πρωϊ"ών <Ί)ρών επιτε8 εί σα κατέλαβε κατό π ι" άγ6}νο;
το ύψωμ α 2 169 (Ν . 0022) και συνέχ ισε προ; ύψωμα ] 985.
Τ,Ί ν 1400 (~) ραν ή 6 1 Τ αξιαρχί α καΙ τμ ή ματ α τ η; ΠΙ Μ ε ρ αρχ ί α ; κατέ ­
λαβον τη ν δ ιά βασ ιν τη; Μ Π Α Ρ ΑΣ .
'Α πό τ ώ ν έσ πε ρ ι νG} ν ώρ ων τη ; 28 Α ι",'ο ύστο υ τ μ ή ματα τ η ; ΠΙ Μ ε­
ραρχ/α; κ ινη,Ίέντα :τρο; Π ΛΗΚ Α ΤΙ (Ν . Ο ΡΛ Α Ν ( Μ . 995 190) -
()22()) -
Λ ΑΙΜ Ο Ν (Μ . 99()165), όλο κλ ήρωσα ν τ η ν κατάλ ηψ ι ν το ύτ ων τήν Ι 2ΩΟ ;',ραν
τη; 29 Αύγούσ του. " Ετεοα τμή ματα έκ ινήλ ησαν :τρο; Λιο κο ν (Ν. 0519)
δπο υ άπσ 06nO (~ρα; συνεδέθησαν μετά τμ η μάτω ν τ η; χ ν Μ ε ραρχία;.

,11) ΧΥ ΜεραρχΙα .

Π αρά το ύ; σ υν εχε ίς σκλη ρού; άγώ ί'α ; ε ί ; 8 . ΓΡΑ Μ Μ Ο Ν δΗί τοίι 5 7:>
Τ . Π εζ ικού ένήΡ Υησ ε απ ο .\ IOKOV :τ ρο; B () Y P~!Π I A N HN ( Ν . 025 140)
προ; {,ποβο ή8 ησ ιν ενεργ ειι'ίΊν ν π ι Μ εραρχί ι ς. ( γπόλο ιπ α τμήματα ήσχολή­
θη σα ν με περ ισυλι.ογίιν ίιΙ.ι κ(Ον καΙ δ ιεσκο ο τ ισμένων ΚΣ έ" τη καταλη­
φλείση "E Qιoxii ·
δ) ΥΠΙ ΜεραρχΙα.

Π ρο τού μετώ πο υ τ ώ ν 75 καΙ 74 Τ αξι α ρχι ών δ εχ8ρο ; 11.uύνετο μ ετα


πεί σματος . 'Ε πανε ιλη μ μέ να ι έ.τ ι fl ετικ α Ι ε"έργ ε Lα Ι τώ ν Τ αξιαρχι ώ ν προ; Κ Α·
Μ Ε ΝΙΚ - Α Γ. Χ ΡΙ Σ Τ Ο Φ Ο Ρ Ο Ν -- !lV ΡΣ ΟΙΊΑ Ν ΝΗ Ν δει, έ πέτυχο ν
,~ετικόν τι άπο τέλεσμ α .
ΆπΩ 0:300 (ο ρα ; ό εχ8 ρο; προ τοϋ μετ ώπου τη; 75 Τα;ι αρ;ιία ; έ \'έ·
δωσαν χαι εΙ; τ η ν περ ιοχην ΘΕΟΤΟ ΚΟ Υ, σ υ ι·εχτ ύ-ι.3η :τρί,ς την δ ιάβασ ι ν
Μ Π ΑΙ> ΛΣ . τα ημέΤΕρα τμ ήμ ατα κατ αδ ιώ κο ντα τΩ \' έχ 3 ρον κατέλαβαν
Θ Ε ΟΤ ΟΚ Ο Ν -ΠΡ Ο Φ . Η .\Ι Α Ν ΟΞ Υ Α Σ κα; :τρο , ;ι λ η σαν έλαφρα τμή μ ατα
:τ ρο; 13. και ΒΔ .
Τό Σ ώμα Σ τ ρατο υ κατά την ή :_ ι έ ρα ν τα ύ τ η ν π ρο έβ η ε ί ; τ η ν [κδ ο σ ι ν
των ακολούλων Δ / Υ", ν :
ΑΠΟ : ΤΙ /Α'Ι .Σ. 291920
ΠΡΟΙ : ΙΙΙ, ι χ , VΙΙΙ Μερ . 78, 79,61 ΤαξΙχΙας

-Αρ ι-θ . Α .Π.Φ. 3 ] 157]ΤΣ. Ά",οικτ6".- - Αποψι"ή "v κ τ α ξ Ι"α& ή κ(}ιΟ'ιμω­


τέ ρα δ,α ΚΙ. Κο,Αα, ΒΟΥΡΜΠΙΑΝΙΩΤΙΚΟΥ- ΓΟΡΓΟΠΟΤΑΜΟΙ-

Ι 96
Ιστορικό αρχείο Ι.Γ.Π
10710υ ΠΔΒΚΑΤΙ -ΑΖΒΜΟΧΩΡΙ-ΜΠΑΡΑ τή" 6πο1α" dφε 11ετc "a lξα'
lιφα1Ισ'1ΤΙ: 1'0 1'azV1'ClJot'. "Οτ-α .,. 61 TafJxla ~νρΙllxετo ΚΟΥΚΟΥΔΗ ΤαξJχΙα
Ka1'ιιJeoμoiIw lπρεπε ενΡl1 1'e6no.,. χαταΙ';ψεως' ΜΠΑΡΑΖ 1"1'ος """χτ6ς . Πα­
ραΗα1ώ το" Ζτρα1' '1γό" ΔΙΟΙΗ ητή" 111 MeeJxlaS' "ά lξoυoιoιJ01'ήαπ το" •Α"τι'
συ"ταγματάρχη" ΚΑΦΕΤΖ ΟΠΟΥΑΟΝ η &110'1' Ιπιτε1ή Ηατά Ηρ/σι" 1'ου, 8π~
Ιπ' τόπου συ"το,, (σ11 προσπα6εΙας &νο ToξJxJm 1'ου προς ΠΤΕΤΣΙ0-ΣΤΕΝΟ .
ZKoπό~ "ά προσβά111 1"(1 .... ώτα ΚΣ dμo""op"QW l"απ ι ΥΙΙΙ 1JfεeaeχΙας .

ΑΠΟ : ΤΙ Ι Α .. Σ.Ι . Ι Α1 . 29,,«1


ΠΡΟΣ: ΧΥ ΜεραρχΙαν.

' AeJ 80 . λ .Η. Φ . 3/ 1 56/ ΤΣ. 'An6eefI1'0". - Διό πεΡΙΠ1'ωσι" KBlJ." ηΥ περιοχή
ΚλΜΕΝΙΚ - ΓΚΟΔΙΟ - ΣΤΕΝΟ - ΚΑΡΔΑΡΙ d." l H H α 6αρ ι α 6fι "vHTfI
άπόψε νπό ΥΙ11 κα . 111 MeeaexJώιI "ά εl116ε ΙΤ Ο Jμ Qf 8πως' πeωίΏ.,. al)eJo"
ΧΙ"'1ΙΗΙτε μετά μια~ εΙο έ τι Τaξιaeχlας οας " ιό πεeιοχή" ΔΙ0ΚΟΥ. "ΕκεΊ
d"aΙαμβά"ΟΥτeς ν,πα Δjσl" σας Mo"dda~ αα~ χα. Meeaexla" KαταιJρoμώιι lJ.Iι.
l"εργήσητε άπα Βορρα κα' Β .Α. πρo~ ~ΗΗα{J-άeισι" lκεΊ H αταστάσε~. Νά σν/ '
ιJcQoijre μ.έ ΥΙΙΙ Meeαe'l/a" , ιJιό συ"το"ισμό'Υ i"eerelα~. Σημερι't'ή ζώΥη ε1rlHι­
"ης σας παe αμεl"l1 μ1α μό"ον Tαξιαex1α προσωρινώς.

111. ΙΥΜ ΒΑΗ ΤΑ 30 Ay rOYITOY

α) ΥΠΙ - ΠΙ ΜεQαQXΙα,.

Τμήματα τ ης 75 Ταξ ι αρχί ας κατέλαβον την 05 40 ό,ραν το Κ ΑΜ Ε ΝΙΚ


καΙ την 0 745 «>ραν το ΓΚΟι\ ΙΟ το ύ έχΙΙροϋ άποσυοθέντο; εΙς ΑΛ ΒΑΝ ΙΑΝ.
Ά πο της 0300 (ορας τμήματα της 76 Tαξια ρ ~ίας κατέλαβον τον ΑΓΙΟΝ
Δ Η Μ ΗΤ Ρ ΙΟΝ ΠΥ ΡΣ ΟΓΙ ΑΝΝΗΣ ι'ινευ αντισ τάσεως.
Τμή ματα ΠΙ Μ εραρχίας απο 0750 ,;,ρας αφίχΙΙησαν εΙς ΓΚΟΛ ΙΟ
κ ιν ηθέντα από Β. πρό; Νότον.

β) Ύπόλο,πο, MEQaQ"La,.
' Η σχολήθη σαν με έξερεύνησ ιν της κατ αληφΙΙεί σ ης πε ρ ιοχης .
Υ) Κατά την ημέραν ταύτην ούσιαστικώ; έτερματίσΙΙη ό αΥιΟν.

Ε :Ξ:Α ΚΡΙΒΩΘ ΕΙΣΑΙ ΑΠΩλΕΙΑI - λΑφΥΡΑ

1 1 2. •Α,Ω ώλ εΙΩ Ι .
α) Ή μετέρω ν : ΝεκροΙ 'Α ξ] κοΙ 15 - ' Ο πλϊται 228
Τοαυματ. » 107 - » 1345
'Αγνοούμ . » » 11
Σύ νολο ν » 122 158 4
β) Έχ θ ροϋ : ΝεκροΙ 922
Συλλη φθ. 765
Ιι αρ αδοΙΙ. 17\1
Σύ νολον 1866
Δεν περιλαμβάνοντα ι οί εΙς ΑΛΒΑΝΙΑΝ δ ιακο μ ισθέντε; τραυ ματίαι .

198
Ιστορικό αρχείο Ι.Γ.Π
3ρό;. Δ οθέντο ; μάλισ τα δτ ι ή δια τών συνόρων κ~τεύ{}υνσι;ι ητις προεβλέ­
πετο άπΩ το Σ χέδιο ν ώ; κατεύθυν σις ύπ ερκεράσε ως τού άμυ ντικοϋ συγκοο­
τήματο; Σ Ο ΥΦ ΛΙΚ Α -ΚΙ ΑΦ Α ήτο μακροτέρα Και δ τ ι ε;"ζητείτο Τι ταχί ­
στη άπο ϋψ . 2520 π ρο ; δ ιάβασ ιν Μ ΠΑΡΑ Σ (., θ η σ ι; Ισχνρων δννάμεων,
ή το άπαραίτη τον τό Α Ό Σ. Σ. να εχ η δυνατό τη τα ταχε ί α; τροποποιήσεως της
κατευθύνσεως ταύτης. Δεν εξησφαλίσθη τοϋτο άρχικώ:, εγένετο δμως κατα
την δ ιάρ κε ιαν τ η; εξελίξεως τ ης επι3έσε ω; , ϋτε το ΑΌ Σ . Σ . ήναγκάσ3η νά
άποσ ύρη εκ τού άρ ιστεροϋ τη ν 61 Ταξι αρχί αν τη ; χ ν Μ εραρχί ας, ην και
έχρησιμοποίησεν εν τη κατευθ ύ νσε ι tli)v Συ νόρ ω ν ύπ ερ της Ι Χ Μ εραρχί ας.
' Ε ση με ι ώθ η κατα την έξέλιξιν των επ ιχε ι ρήσεων μ ί α ύ;τερβολική προσ­
πάθεια τη; Υ Π Ι Μ εραρχία; πρΟς Κ ΑΜΕ ΝΙΚ και Α Γ . Χ Ρ Ι ΣΤΟΦΟΡΟΝ
προ ικοδοτηλείσ α μάλιστα και δ ι " ίσχυραη' μέσων n uglxov καΙ Άεροπορ ίας.
~H κατ" έπα ναλη ψ ιν ά ποκρουσθείσα αίματη ρά και πολυδά:τανος αϋτη πρσσπά­
Ο ε ια ι δεν ητο ενδεδειγμένη , δοθ έντο; δτι ή δ ια τώ ν συνόρων κατεύ θυνσις
γοργό>; εφερε\' την Ι Χ Μ ε ρα ρχ ίαν προ; τα ζωηκα σ η μεία τη; ΠΟΡΤΑΣ
ΟΣΜΑΝ-2520 -Γ ΚΟΥ Μ ΠΕΛ , ι!η \'α καταληφθέντα επέφερον την κατάρ·
ρενσ ιν τ η; δλη; επι τού ΓΡΑΜΜΟΥ εχθ ρ ικη; άνηστάσεω;. Π ρο; τερματισ μόν
τώ ν άσκόπων το ύτω ν εΠΙ'θέσεων αϊτ ινε; έπεβλψ}η σαν είς τήν νιιι Μεραρ­
χίαν δ", των ύ.τ ' άριθμ. Α . Π . Φ. iι I 1Ο91 26-S ·!9 και 3J125127-S-49 Διαταγών
τού Α ' Σ. Σ . εξεδό θ ησ αν :rQO; τ ην Μ εραρχίαν αί ύ:r' άριθμ . Α. π. Φ.3 Η55 1
20·S-!0 το ϋ Α ' . Σ. Σ . και Α.Π . 3617J20'8 -1949 Σ .Η.Δ.Μ. Δ ιαταγαί .
Όμοίω; Τι κατ επανάληψιν άποκροοσθείσα έπίμονο; ενέργεια τη; Ι
Μ εραρχία; προ; ΚΟΖΑ ΚΑΝ ιJπ ηρ;εν έξ ίσου αίμιιτη ρα καΙ άτυχήςι χα3 " δσον
δ ια τ ών Διαταγών 'Ε πιχειρ,jσ εων (Α. Α . Π , 185J20-S·49 Σ Η ΔΜ) εΙχεν σαφ ώς
καθορισδ η '1 παράκαμψ ις τοϋ ορεινοϋ σνγκρο τήμ ατο; ΣΟ Υ ΦΛΙΚ Α , προ;
δ κατ εύ θε ί αν ό δηγεί ό ΚΟ ΖΑ ΚΑΣ.
Ή ΙΙΙ Μεραρχία Κ ατ αδρο μώ ν. μη κ ινηθείσα μετ ά την καταλη ψιν
Τ Σ Α Ρ ΝΟ κατά την δ ιάρκειαν της ννκτος 25J26 Αύγούοτον Επ ι τώ ν κατευ­
θύνσεων Τ Σ Α Ρ ΝΟ-ΦΛ ΑΜΠ Ο ΥΡΟ -Χ ωρ ίο ν ΓΡΑΜΜ ΟΣ-ΚΙ ΑΦΑ και
l\IΟΝΟ ΙΙΥ ΛΟΝ - ΚΟΥΡ ΙΑ-ΠΟ ΡΤΑ ΟΣ ΜΑΝ - ΓΚ Ο ΥΜΠΕ Λ , Ι"; Τι
εντολιΊ τού Α '. Σ.Σ., έ νεπλάκη κατ ά τη ν διάρκε ιαν τη; 26 ε ί; άγώνα μετω­
:r Lxoν εΙ; Π ΑΠ Ο Υ Λ Η - ΦΛΑ Μ ΙΙΟΥ ΡΟ καΙ δεν ήτο δυνατή Τι ά:rαΥκί'
στοωσί; τηξ,
(Σχεrικη Α.Π . njl 19)27·S- 19!9 Α'. Σ .Σ . π ρο; Σ.Η .Δ .Μ . και Α.Π.
Φ. 3) 1l 4 126- Β- 1949 Α'. Σ . Σ . :rρος ΠΙ Μ ερ αρχίαν) .
' Η ταχεία κίν ησ ις τω ν 41 καΙ 61 Τα;ιαρχιών ι κατά μηκο; τ η; όρο 8ε­
ηκ ης γραμμης, ή τις και έπέφερε ν τ ην ταχεία ν κατάρρευ σ ιν της άμύ νη;, παρα
τη ν κάπωσιν τω ν τμη μάτω ν, ά:τοδ εικ\'ύει ση η f'έλησι; προ; την Ν Ι Κ Η Ν
εΙνα ι ίκανη να έξουδ ετερ(;'στι κό:ιωσιν κα], εμπόδ ια . ό); έπίση; καΙ τ ην άνάγ·
κη ν τη; είς βά-θο; δ ιε ισδύσεω; καΙ τη ς ύπεΡΚΕράσεω;ι μετά την Fιιάνoιξιν
το ύ ρήγματος.
Δ ιά μίαν ε Ισέτι φοραν ά:τ εδείχΗ η ση νυχτερινη ΙπΒ\ εσ ις κ αλώ.; προπα-

200
Ιστορικό αρχείο Ι.Γ.Π
Δεν ltη ρήΟη απόλυτο; μυστικάτη; περί τη; ημερα; lνάρξεω; τη.
Έπιχειρήσεω;. Ξένο; δημοσ,ογ(!άφα; η νώριζεν καί την ημέραν καί τ/ν '"ραν
lξορμήσεω; των τμημάτων, lζήτησεν δε την άδε,αν παρά το;; Α2]Α.Σ.Σ. να
μεταβiί πρΟ; κ,νηματογράφησ ,ν τη; έξορ μήσεω; των · τμη μάτων, πράγμα
δπερ φυσ ικά δεν τφ έπετράπη.
Πλείστα Τμήματα δεν άνέφερον εγκαίρως τάς; θ έσεις των τμη μάτων
των κα] έδη μ ιουργε,το οϋτω μεγάλη δυσχέρεια εΙ.; την παρακολούΟησ,ν καί
διεύ συνσ,ν το;; άγωνα;.

Ε Ι.; τα παρατηοητήρια Ι , ΠΙ , Χ V Μεραρχ,ων ""σ' δλην τ/ν δ,άρ'


κειαν των Έπιχειρήσεων, Ιδ ί ως δε κατά την πρώτη ν ημέρα,', παρατηρήlJη
σοβαρά συγκέντρωσις ξέν ω ν επ ισκεπτών , οί δπσϊο ι παρεκά)λυον το εργον
της Δ ιευflύνσεως ιου άγώνο;.
Τέλος, αν καΙ κατά -ςήν προπαρασκευή« της - Επιχειρήσεως, έσημει(ό~
θησαν μικροελλείψει; τού Α 'Σ.Σ . , άναπόφευκτα ι άλλωστε εlς πάσαν πολε­
μ,κην έπ,χείρησιν, το δ,εξαγαγον την έπ,χείρησ,ν Α 'Σ.Σ. παρουσίασε δ εξ ιο ·
τεχνίαν μάχης, σαφή άντίληψ ιν των έκάστοτε τακηκων καταστάσεων καΙ
ταχύτ ητα άποφάσεων καΙ ενεργειών , γεγονο; δΠ ΕΡ συνετέλεσ εν C)at E ή σλη
Έ πιχε ί ρησ ις να λήξυ έπιτuχω; εΙ. δ ιάστη μα πέντε (5) ημερων.

202
Ιστορικό αρχείο Ι.Γ.Π
ΒόΡΕΙΟΥ ΣυΥκρότημα ΦλΩΡIΗΗΣ

104, 101 Σ .Π .Π . [μεί ο ν ΙΙΙοί ρα), 153 Μ . Μ . Η., 142, 146 Μ . Ο.Π .
ΗόΤΙΟΥ ΣυΥκρότημα ΚΑΣΥΟΡΙΑΣ

102. 107 Σ.Π.Π., 152 Μ. Μ. Π., Π υ ρ) χί α 151 Μ .Μ .Π ., 143 Μ . Ο .Π .

'Εν dμiσφ ό",οστηιιΙξει .

'Υπέρ τ η; Π Μ εραρχίας ή 148 Μ. Ο.Π .


Ύ πέρ τ ης ΙΧ Μ εραρχ ί α; ή 144 Μ. Ο .Π .

i i. ΜΑΧΗ ΓΡΑΜΜΟΥ <ΠΥΡΣΟΣ Γ'Ι

Β6ιιειος ΓΡΑΜΜΟΣ.

ΒόΡΕΙΟ Υ Συ Υκρότημα.
Π ερι λα αβώσν τα 101, 104. 107 Σ .Π .Π . ,;,; και τας 151 (μείον
Π υ ρ ! χ ία ) και 152 λ!.Μ . Π .

Ν6τιος ΓΡΑΜΜΟΣ (ΥΠΙ ΜειιαρχΙα).

105 Σ .Π .Π . , 141 Μ . Ο .Π . , Α ] 1 5 1 Π .Μ .Π .
ΣυΥκρότημα Πυρ Ικοϋ ΠΕΗΤΑλΟΦΟΥ

Γ Ι 1 45 Π . Ο .Π .• ΓΙ ] 1Ο4 Ο . Π . π.

τα ανωτέρω συγκροτήματα συνεδέθ ησαν μεταξύ τ ω ν καί μετα τών


Δ . rι . Σ . Σ . δ, Ιδίου τηλεφ. δικτύου κα], δια διπλων τοιο ύτων άσυρμάτου.
Κ ατ αlrιoν το ν τρόπον ό Διοικητη; Πυρ] κο;; το;; Σ .Σ . διηύ3υνε καΙ ηλεγχε
άσφαλrn; καΙ τ αχέ ω ς τό σύνολον τω ν πυρ ών :τυρ}κοϋ , βάσε ι των άποφάσεων
τού Δ ιο ικ ητο ϋ ιο ίl Σ .Σ . καί των άναγκών τού άγώνο ;, ένφ εκ παραλλήλου
ύπηρχεν καί άπο χέντρωσι; καΙ ;'[ρωτοβουλία δ ια τη ν μ ερικη ν δ ιά{}εσ ιν πυρώ ν
ύπερ τ ι νό; l\I.M. Ενό ς μόνο ν συγκοοτήματοξ.
Αί Μο ναδ ε; Ό ρε ιβ"τικο;; Πυρ]κο;; άφέ1J η σαν έν άμέσφ ύποστηρ ίξει
ύπέ ρ τών όργανικ ών Μεραρχιιο ν των , κυρί ω; δ ια τ η ν έκτέλεσ ιν εύit υφ ό ρου
βολη; κατα τω ν έχορ ικων πολυβολε ίων καΙ τη ν προσβολην ά προό πτω ν στά­
χων. Εις την ΙΧ Μ ε ραρχίαν κατά την μάχη ν το;; Γ ΡΑΜΜΟ Υ έδόΙΙ η Ιπί
πλέον ή 143 Μ . Ο .Π ., δ ιότι προεβλέφlΙ η ΟΤΙ ή Μ εραρχία "υτη κ ινουμένη
έκκέντρω; κατα μ ήκο; ιη; όροθεηκη.; γραμμης , λίαν συ ντδ μω; {)α έξήρχειο
των δρ ίων βεληνεκοϋ; του πεδ ινού καΙ μέσο υ πυρο βολικοϋ.
βι ΜΕτατοπ ΙΟΕIς Πυραβοlικοίί.

Ι Η φ ύσις το υ έδάφου; καΙ ή ελλε ι ψ ι; όδεύσεων βατών ε Ις τροχοφόρα


έδυσχα ί οανε γεν ικώ ; τα; μετατοπ ίσει; του τροχοφόρου πυρ]κοϋ. Δ ια των
μετατοπίσεων επεζη τή θ η ή σ υνέχε ια της στενή; ύ:ι:οστ ηρ ίξεωι; επι των κατευ­
lΙ ύνσεων ένεργεία; τω ν Μ .Μ . κα Ο ' ολον το βά Οος τω ν. Ή άνάγκη αίίtη της
συνεχ'ου.; ύποστ ηρίξεω; επέβαλεν τό ν λε:ι:τολόΥον χει ρισμόν, τι)ν μελέτφ' καΙ
την κατάστρωσιν σχεδ ίου μετατοπίσεω ν , την Ικμετάλλευσ ιν τοϋ χρόνου καΙ την
συνεργασ ίαν Π υρoβoλι κoίi κα' Μηχανικο;; των Σ . Σ . , εις ΟΤΙ dφow την

204
Ιστορικό αρχείο Ι.Γ.Π
Ή μελέτη, η π ροπαρασκευή, η είσοδος εν δράσει , αί μετατοπίσε ι; καΙ
εν γένει ή συμβολή του εις τα; επιχειρήσεις ταύτα; ύπηρξαν πλήρεις, μεθο­
δικαί , (ϊνετοΙ. και Ικανοποίη σαν δλοΧΛηρωηκώ; τα; άπαιτήσεις των Σ . Σ. καΙ
των Μ . Μ. ιιύtών.
Σχέδια πυρbς επιμ ελ(tl; καταρτισθέντα , σΧfδια ύποστηρ ίξεως καΙ προ­
παρασκευης πλήρως προσηρμοσμένα εν τόπ φ καί χρόνι!), δράσις άντιβομβαο­
δισμοίί πλήρη; καΙ αποδοτική , δεδομένου στ ι απο της Χ+Ι ημέρας επαυσε
σχεδΟν να ϋφίστστα ι εχι~ρικoν πυρ]κον καΙ βαρείς σλμο ι καΙ τέλος ή Ικανό ­
τη; εκείνων οϊη.νες διηύθυναν τας τροχι ας κα Ι εκείνων οϊnνες εχειρ ίσ8ησαν
ταύτα.;, άπετέλεσαν σοβαοόν παράγοντα της έπαινετης άποδόσεως τοϋ δπλου ,
Τό Π υρΙ κον παρουσίασεν εΙ; χείρα; τοίί Δ ιοικητοϋ το υ Σ . Σ. μίαν
ίσχυράν , κατα 3λι;ττική ν, συ ντονισμένην μάζαν π υρό;, ταχέω; , εγκαίρως καΙ
έ π ιδεξίω; έλισσομένη ν, δ ι' -ης ό Δ ιο ιχη τη; 10ϋ Σ.Σ . έξεδήλο)νε τη ν έ;τέμβασ ίν
το υ καΙ ύλοποίε ι τον Μ ιγμόν των πυρών ι βάσει ιώ ν άναγκων καΙ της έ~ελί ·
ξεως το ύ αγώνο ;.
~ Η παρατήρησις, αί έπ ικοι νω νία ι , το βλημα καί ή σΚΕυή, (στο ιχεία
ατιν α συνθέτουν τι, Πυρ]κον) ελειτούργησαν πoλiι καλω; καΙ απέδωσαν πλή­
ρω; τα παρ ' α υτών άναμενόμF.να .
Βεβαίω; ύ ,τηρξαν μ ικροσφάλματα καί παοατ ηοήσει; έπ Ι τεχν ικών λεπτό­
μ ε ρειηκα)\· ζητ η μάτω ν -α να πόφ ευκτα είς κά 3 ε αγώνα-ατι να όμως δεν εΙνα ι
δ υνατόν να μειώσουν την κατα κο ινη ν δμολογ ίαν εξαίρετον ά;ιόδοσ ιν τού
σ πλο υ. Td μΙ "Q OC1φάλματα τ αυτα "ατέδειξα~ τή~ ά~άy"η~ τής έ"παι·
δεύσεως εΙς δλα <d "λ ιμάκια, ώ στε τι\ EIlYO~ "ατd τdς "Qι σΙμοvς πεQΙ·
στ άσεις ~d άποδΙδετα, δμαλώ ς, ά,,6πως "αl άσφαλώς. .
Δ ια να κιιταδε ιχ3 ϋ , εστω καί αμυδρώ; το ΕJtLτελεσfl εν εργον καί ή
καταβλ ηθεί σ α ύφ ' σ λων φ ιλότ ιμο; προσπά 6εια, άρκεί να λεχ6ϋ δτι ή αξία
των συ νoλ ικιίJς βλη ι~έντ ω ν β λη μάτ ων κατά τη ν επ ιχε ί ρη σ ιν ΠΥΡΣΟΣ Β ' καΙ
Γ, μεταφοαζομένη ε Ις δολλάρια , ανηλθεν εΙς το ποσό ν των δολ. 3.13•. 644,
11 δ έ μεγ ίστ η ή μ ε ρη σία καταν άλω σις κατα πυ ροβόλον υπηρ ξεν 11 ακό λου θ ο; :

i
ΕΠΙ ΧΕ ΙΡΗΙΙΣ ιι Π ΥΡ ΙΟΣ Α π Υ Ρ τ Ο Σ Γ ·.
!

~I εy ίστ/
Κα'tανά λωσ~ ' Η μ ε ρομηνία
κα τά Π υι.ι /λον

25 λιβρών 341 10-8-49 374 25-8-49

11-8-49 223 25-8-49

5,5 Ιντσώ ν 10-8-49 166 25-8-49

206
Ιστορικό αρχείο Ι.Γ.Π
-'Αξιόλογο; καΙ άποτελεσματική ύπηρξε ή δρασις του Ούλαμοϋ &ρμά­
των εΙς την περιοχην ΑΓ. ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ. 'Επίση; σημαντική ή συμ­
βολη έτέρου Οι,λαμού αρμάτων κατά την καταληψιν τού όψο ψQΡΙΑΡΙΚΑ.
Γενικώς το δπλον τών Τε{}ωρακισμένων-ςΑρμάτων άπέδωσεν δτι .ητο
αν{}ρωτιίνως δυνατόν να αποδ<[,ση είς τον σκληοόν -κα] ίδιότυπον αγωνα
κατά του ξενοκινήτου Συμμοοιτισμοϋ, κα] προσέφερεν πολυτίμου; ύπηρεσίας
είς την Διοίκησιν .

117. Μ Η Χ Α Η Ι Κ Ο Η

α) Μάχη ΒΙΤΣΙ.
Κατανομή.

'Επιχείρησις «ΙΙΥΡΣΟΣ»-Διεύθυνσις 'Επιχειρήσεων: ~H Δι.ΟΙΗ71­


aι~ Mηxαvικo;; ΒΌ Σ.Σ.
i. ΣυΥκl/ότημα Φλωl/Ινη~.
- Διοίκησις Μηχανικού ΙΙ Μεραρχίας
» » ΧΙ »
-701 Λόχος Μηχανικού
- 707» »
ίί. ΣυΥκl/ότημα Kαaτol/ια~.
- Διοίκησις Μηχανικού Χ Μεραρχία;
- 713 Λόχο; Μηχανικού
- 7]6» »
-719» »
- 728 Όρχο; »
ίίί. ΔιoΙκηaι~ Mηxαvικo;; ΙΧ Mεl/αl/xΙα~.
- 70! Λόχο: Μηχανικού
- ϊ2! 'Όρχος »
ι ν . El~ xείl/α~ Διoικήaεω~ Mηxαvικo;; ΒΌ Σ.Σ.
-'Απόσπασμα πλωτών μέσων
- ϊ23 'Όρχο; Μηχανικοί'

Άποστολσί.

ί. ΣυjιΚI/Oτήματo~ ΦΛΩΡΙΝΗΣ.

-'Ά ρ σ ις ύ;το αποσπασμάτων Μηχανικού ναρκων κα] έμποδίων δια.


την κίνησιν τών άρμάτων μάχης.
- 'Επέκτασι; της οδού ΔΕΡΒΕΝ - κον ΛκονΘΟΥΡΙΑ μέχρι
ΚΟΡΥΦΕΣ (Ν. 505615) δι' δλων τών μέσων, ώστε την νύκτα τή; Χ προς
Χ +1 να είναι βατή εΙς πυροβολικόν.
Έν συνεχεία διάνοιξις της οδού ΚΟΡΥΦΗΣ -'ΙΑΚΡΟΧΩΡΙ δια
(Ν. 49R5 87), ευ{Η,,; ώ; ή τωσιεή κατάστασις το έπιτρέΨl1 '

208
Ιστορικό αρχείο Ι.Γ.Π
β) Μάχη ΓΡΑΜΜΟΥ.

Κ α τ α v ο μ ή.

('Ε π ιχε ίρησ ις . Π Υ Ρ ΣΟ Σ Γ " »-Δ ιεύ ilυ νσις ΈΠΙΧΈιρήσε ων Μηχανικοϋ :
Ή ΔιοΙ"ησις Mηxαvι"oϊί ΑΌ Σ. Σ.

i. 749 ΔιοΙ"ησις Μονάδων Mηxαvι"oϊί.

- ϊ 11 Λόχος Μ ηχανικοϋ .
- 713 » » ( μείον 2 Δ ι μοιο ία ι] ,

ίί. ΔιοΙ"ησις Μηχανι"οϊί Ι ΜειιαιιχΙας.


- 718 Λόχος Μ η χανικοϋ.
-ϊ19» »
- 720 " Ο οχο; »

ί ίί. ΔιοΙ"ησις Μηχανι"οϊί ΥΠΙ ΜειιαιιχΙας.


- 714 Λόχο; Μ ηχανικο ϋ.
- ϊ22 "Οοχο; »

ί ν . ΔιοΙ"ησις MηXαvι"oϊί ΙΧ ΜειιαιιχΙας.


- ϊ 04 Λόχο ; Μ ηχανικοϋ .
- ϊ24 ·Ο ρχος »

ν . ΔιοΙ"ησις Μηχανι"οϊί ΧΥ ΜειιαιιχΙας.


- Δ ιμο ιρία ϊ 1 3 Λόχου Μ ηχ]κοϋ .
- ϊ 29 'Ό ρχο ; Μη χΙ κοϋ.

ν ί. Δ ιμο ιιιΙα 713 Λόχου Mηxαvι"oϊί εΙς ΠΙ Μ. Κα,αδιιομών.

"A n o o T o l a i.
i. 749 Διοι"ήσεως Μονάδων Μηχ}"οϊί.

- Δ ιάνοιξις κοίτ ης ΑΛ ΙΑ Κ ΜΟΝΟΣ άπό ΝΕ Στορ ιο ν μέχρι ΓΛ V·


Κ Ο Ν Ε Ρ ΙΟΥ.
-'Ομο ίως διάνο ιξις , ης κοί της ΑΛ ΙΑ Κ ΜΟΝΟ Σ άπό Λ Ι Β ΑΔΟΤΟ·
πον πρας ΓΙΑ Ν Ν Ο Χ Ω ΡΙ - Φ ΟΥΣΙΑ - ΕΡ. ΒΕΡΤΕΝΙΚ καΙ lxet ilev
δ ιάνοιξις μέχρ ι χωρίου ΓΡ ΑΜΜ ΟΣ .
- Δ ιάνοιξις άμαξ ιtη ς δδ οϋ άπα ΠΥΡΓ ο ν μέχρι ΤΡΙ Α Σ Υ Ν ΟΡΑ.
- Ναρκαλ ιεία των δδών αίιτων.

ίί. Διοι"ήσεως Μηχανι"οϊί Ι ΜειιαιιχΙας.

- Λιάνο ιξις δδοϋ άπα ΓΚΡΟΥΣΙΑ μ έχρι ΙΙΥΡΓΟΥ .


- Συμμετοχή εΙς ε,τί 6εσ ιν κατά το ϋ όψ. 1425, δια μ ιάς Διμο ιρ ίας
Μηχανικοϋ.
- Δ ιευi!έτη σ ις ,ης κο ίτης Α Λ ΙΑ Κ Μ ΟΝΟ Σ ά π α ΓΑ VKON EPIO V
μέχρι ΛΙΒΑΔ ΟΊΌΠ ΟΥ . ΈπΙ πλέον δι άνοιξις δ δοϋ άπα (Ν. 202314) μέχρι

210
Ιστορικό αρχείο Ι.Γ.Π
'Εκτυ.. σο; - 'Α ιιΜοσις.
"Απασαι αί άνατε3είσαι εί; το Μ ηχανικο\' ώ; ανω άποστολαί έξε τελέ·
σθη σαν πλήρως καΙ εγκαίρως.
"11 απόδοσ ις άπασών των Μονάδων Μ ηχ.ανικοϋ ύπηρξεν ακρω; Ικανό ­
ποι ητικη καΙ σύμφωνο; πρός τα; απα ιτήσει; ιών έ:ηΧ,ε ιρήσεων.
ΤΟ πλείσ τον τών Λόχ ων Μηχ ανι κοϊ; εΙργάσθ η "πο σφοδοά εχθρ ικα
πυρά, μέ έν'30υσ ιασμσν καΙ η3 ικοv αρ ισ τον .
"Η προσπά8Βα τω ν άποσπασμά των l\Ιηχ.αv ικου , αnνα δ ιε τέθησαν εΙς
τά; Μονάδας Κατ αδρομώ ν καΙ "Α ρμάτ ων Μ άχη ς, δ ια την εκκα8άρισ ιν άπα
ι ών ναρκών των δρομολογίων κιν ήσεώς των , ύπ , ηρξε συ ν εχής, ~.π ί μoνoς , παρά
τα; άΠα/λείας καΙ λίαν αποτελεσμαηκή δια τήν εκπλήρωσ ιν τω ν ά:τοσ τολών
των Μονάδ ων τούτων.
Χ αρακτ η ρι στι κόν της άποδάσεω; τού Μ η χα νι κοϋ εί; τ ο ν τομ έα το υ
ναρκοπολέμου είνα ι ή άλ ιεία μόνο ν εΙς την κοί την τoiί ΑΛ ΙΑ Κ ΜΟΝΟ Σ
ύπερ τριακοσLων Α ]Τ ναρκών καΙ έτέρων ύπερδιακοσίων είς την κοί τη ν τού
ΣΑ ΡΑ ΝΤΑ Π ΟΡ Ο Υ .
Ή ταχεί α δι άνοι ξ ις τών ό δών:
- Α,};tήν Πllεσ/.χα (Ν. 488520) ΆΥ. Άν.ώ",ος-Χdλαllα.
- Α,};tήν Μ.πdIlΟ .πllό ς Έ"'ν,χήν 6c!όν Κα".οll,ίiς -Βα.ο;tωIlΙοv
Κllον".αλλο.πηΥης .
- Δεllβεν-Κονλχον"'Ο,}Il,α-ΚΟllνφης.
- Λειβαc!6'0.πος - Καλοβ6ζ, - Ταμ.ποϋll,-Ι.α"'μός XωIlOΨV-
λαχης, ή δ ιευθέτησ«; της κο ίτη ς τών ποταμών ΑΛ ΙΑ Κ ΜΟΝΟΣ και Σ Α·
ΡΑ ΝΤΑΠ Ο ΡΟΥ, ώς καΙ ή επ ιτυχιις άποβατικη επ ιχείρησ ις εις την Χ ΕΡ·
ΣΟ Ν Η ΣΟ Ν Π ΥΞΟΥ , συνέβαλον τα μέγ ιστα εΙς την αΙσίαν εκβασ ,ν τώ ν
επιχε ιρήσει.ι))' , διότι οϋτω κατέστ η ά:ιρόσκο:ι:το.; ή κί\'ησ ις τών Άρμάτων
μ r-ίχης άφ~ Ε\'ό; κα Ι ό ταχυ; έφοδιασμός κα] αΙ δυωμ ιδα] άφ~ Ετέρο υ.
ΑΙ l<:t έσεις τού Πυροβολικού , τΌ βοηθείq. κυρίως τών Χ ωματουογ ικώ«
Μ ηχανημάτων, δ ιευθετο ϋντο δλοκλήρου; ό)ρ α; :ι:ρο τ ης χρησ ιμο :ι:οιήσεως
α υτώ ν.
ΑΙ άπώλε ι α ι τού Μηχα ν ικού κα.Ι ή νυχ 8η μερον κοπ ιώδ ης εργασία τού­
του προ κ' ιΙ κατα τα; επ ιχε ιρ ήσεις , δεν κατέστησαν ΙκαναΙ να μειώσουν την
ά:ι:όδοσLν του , διό τι αΠα\'Τες οί 'Αξιωματικοί καΙ ό;τλίται τοϋ Μηχανικοϋ
είχον επί γνωσ η' της λεπτης κα] ση μαντική; άποστολης τω ν. 'Αι~ όρυ βον σπω;
πάντο τε συνέβαλεν τ α μέγισ τα εις την Ν Ι Κ ΗΝ .
ΑΙ άΠQJλε ια ι τού Μ ηχ] κοϋ εΙς τα; επ ιχειρήσεις ησαν :

α) ΒΙΤΙΙ

Νεκρο ί : Ά ξ] κοι 2 ητο ι 2,30/.


CΟ:rλίτα ι 6 » ο.ι %
Τραυματί αι : ' Α ξ] κοΙ 4 » 4,6%
cOJTl i r a t 17 » 2,0 %

212
Ιστορικό αρχείο Ι.Γ.Π
Βορείου Συγκροτήματο; (2 Συντάγματα Π . Π. , μία Μοί ρα Μ. Π . καΙ δύο
Μοίραι Ο . Π .).
την δημ ιουργίαν νέων Δ ιο ικήσεων (Συγκρότη μα Μ εσσηνοπούλου] καΙ
Συγκροτη μάτων Πυροβολικού (Δ ύο Συγκροτήματα) .
την έξυ πη ρέτη σ ιν δ ια τη; αυτης Τηλεφω νικης αρτη ρ ίας ΚΟΖΑ ΝΗ Σ
- Κ Α ΣΊΌ ΡΙ Λ Σ δύο Τ.Σ . Ι Σ . Σ . (1\" καΙ Β ..) του Σ . Η . Δ .Μ . , της Α εοοπο­
ρ ία; καΙ την άπ' ε ύ θ είας τηλεφ ων ικη« έπ ικο ινων ίαν Τ .Σ . ] Β ' . Σ .Σ . μ.ετά των
Τ . Σ . ΙΙ καΙ Χ Ι Μ εραρχιων καΙ τού Βορ είου Συγκροτήματο; Π υ ροβολικού
(Φλό,ρι να) .
Ά \·άγκας της Άεροπορίας δ ια τό ν άπ' είr8ε ίας τηλεφ ων ικόν Σύνδε­
σμον Τ .Σ . ] Β '. Σ. Σ . μετά των αερo ~ ρoμ ί ω ν ΑΡ ΓΟΥ Σ Ο Ρ Ε ΣΤΙ Κ Ο Υ καΙ
ΚΟΖ ΑΝΗΣ .
Δη μ ιουργίαν πολλαπλών καλω διακών άρτη ρι ών πρός άΠOφUΓην των
επί πε ρ ι ω ρισμ ένου χιδρου κατ αστοοφών εκ τ ων κινουμέν ων φαλάγγων, άρμά"
τω ν , μεταγω γ ικών καΙ κυρ ίω; εκ τών βομβαρδ ι σ μών τού έχ3 ροϋ.

'Ανεφο δι ασμ δν των Μ ονάδ ων Π εζ ικού, Π υροβολικού δ ι' ύλικού,


κυρ ί ως καλωδ ίου , ύπέ ρ τη ν σύ νθε σ ίν τ ων, δ ια τας άνάγκας προελάσεώς τ ων.
Ά νεπrίρκε ιπν ύλικων Δ ιαβιβάσεων , κ υρί ως καλωδί ου WllO καΙ Σ ΙΑ
Νο 22 δ ια τας ανάγκα; Π υ ροβολικού.
"Ανε π(ίρ κε ιαν προσ ωπ ικο ύ κυ ρ ίως χειρ ιστιον ά συ ρ μάτου , Κ ρυ πτογ ρά­
φων καΙ 'Εγκαταστατών προς άντιμετ(όπισι ν τών π ολ/απλών dvayxitlv καΙ
άναπλήρ ω σιν τών απωλειών.
"' Αμ εσ ον άν ηκα τάσ τασ ιν τών έκ 56 διαβ ιβαστών απωλε ιών δημ ιουογη ­
δε ισων την παοαμονήν τη; έπ ιχε ιρήσεω; εις το Τάγμ α Διαβ ι βάσεων Il Με'
ραρχίας συνεπεία βομβαρδισμού τού έχδρικού Π υ οο βολι κοϋ,

ii . Μάχη ΓΡΑΜΜΟΥ (ΠΥΡΣΟΣ Γ'.).

Κατά ταύτη ν, ώ; καΙ κατά τα; προ ηγηθε ίσα; έπ ιχε ιρήσεις « ΧΑ Λ ΚΟ Σ»
καΙ .Α ΡΓ Υ ΡΟ Σ. αί Δ ιαβ ιβτίσει; έκλή 3 ησαν να άντ ι μετωπ ίσωσ ι τα κάτωδι
εκτακτα προ βλήματα :

- Δη μιουργ ίαν ΤΣ]Α .Σ .Σ . ε ις ΑΡ ΓΟΣ ΟΡΕΣΤΙ ΚΟΝ καΙ Κ . Σ.]


Λ ΣΣ εΙς ΙΩΑΝΝ ΙΝΑ , το δεύτερον με Δ ιαβ ιβάσε ις εξ 'ίσο υ Ισχυράς συγκρο­
τή σεωτ , κα θ " δσον π ροεβλέπετο δ ιεύ3υνσ ις έν ίοτε τ ών επ ιχε ιρήσεων κα Ι εκ τη;
π ερ ιοχης ΙΩΑ Ν Ν ΙΝ Ω Ν . Ή μεγάλη απόστασις των δύο Στ ρατηγε ί ων καΙΗ·
στα το εργον τών Δ ιαβ ιβασ εω ν δυσχεοέστατον, χαλ" όσον δέν ήτο εύχερής ή
άμεσο; έν ίσχυ σ «; το υ ένος εκ τ ο υ άλλου .

- την ελλειψ ιν έπαρκου; χρόνου πρό; προπαρασκευη ν κα{) ' δσον δέν
ήτο γνωστόν εκ τ ών προτέρων πότε ή Επιχείρησ ι; -Βα ηρχιζε καΙ ύπο ποία;
προϋποiJέσεις (δυνάμ εις, σχέδ ιον ενεργείας κ .λ .π . ) .
τα πάντα έξηρτώντο εκ τ ης πορε ίας τώ ν επιχε ιρήσεων «Β ΙΤΣ Ι » . " Ε πΙ
πλέον καΙ τα ύλικα δεν ήτο δυνατόν να προετο ιμ ασθ ώσ ι κα-Β' δσον άνηκο ν

214
Ιστορικό αρχείο Ι.Γ.Π
νων ία δλων των Δ ιο ική σεων πρό; πάσαν κατcύθυνσιν. 'Ιδιαιτέρα μέριμνα
κατεβλήθη δ ια την δη μιου ργίαν και λε ι τουργίαν ένός εΙδικευμένου μον ίμου
κυκλι:,ματο; μεταξiι 'Επιτελούς 'Α έρος εν NE~TOPH) καΙ 'Αεροδρομ ίου
Κ ΟΙΑ ΝΗΣ, εΙ; τρό πον .,σΤΕ ή 'Α ε ροπορικη Ύ ποστήριξι; να μη σΤΕρη8Ό
ο ί'δέ επι σΤΙΥμ;lν τη ς τηλεφωνική; επικοινωνίας μετά τού "Α ερο δρο μ ίου
Κ ΟΖΑΝΗΣ.
Αί δ ι' άσ υοu.άτο υ καΙ τηλετύπου έπυωινω νίαι, εν συνδυασμώ με τ.ην
ύπεράν Ορω ;ων πυοσ παθει αν τού κρυπτογραφ ικοί' τμήματοτ, κατώρ'8 ωσαν να
δ ιεκ πεοαιώσου ν απε ιρ ίαν Σημάτων κατα μέγα μέρος κλειστά)ν κα] άνερχο·
μένων, μό νον δ ια τό Τ.Σ. / ΛΣΣ είς τό" ανευ π ροηγουμένο υ κατα πληκτικόν
άρι {)μ ον τών 1.210.000 ομάδ ων ε ντος μη νός.
Γεν ικώ; αί Δ ιαβιβτίσε«, χάρ ις είς τας γε νο μένα; π ροβλέψεις , την αρτ ίαν
όργάνωσ ιν , την εγκα ιρο ν συγκέντοωσ ι ν τω ν μ έσων καΙ ιή ν πλήρη κατανόη­
σ ι" τη; αναληφ θεί ση ς αποστολή; εκ μέρους τού εϋσυνειδήτωτ και ύ.τεραν{)ρ(:)·
πω; έργασ-θ έντο; π ρoσωπ ικσ ίi , έλειτούργησ αν λίαν Ικ ανο πο ιη τικώ; καΙ κατά
τοόπο ν ('όστε τα έπ ιτελεϊα καΙ αί δ ιο ικ ήσε ι; να μ η αντιμετωπίσουν δυσχε­
ρεί αζ άπο τη; πλευριίς Δ ιαβ ιβασεω ν,
ι ο Δ ιο ικητ η ; το ύ Β ' Σ .Σ . <ο; ώωλούθω; ε ν τίί Η . Δ . αύτοϋ χα οωση ­

ρίζει το έπιτελεσο εν εργον παρυ. τών Διαβιβάσεων κ ατά την επ ιχ εί ρησ ι ν


ΒΙΤΣΙ:

Παρακο).ουθήσας ιδιαιτέρως τη" λειτουΡΥΙα" τώ ... Διαβιβάσεω" κ«τα τη" διάρ ­


κε ια" της ληξάσης έπ ι χ ε ι ρ ή σ εως « Π ΥΡΖ ΟΣ» διεπ Ιστωσα 8η αΙ Διοικήσεις,
'EΠ Ι l;€ λ ε ία κα ι 8π λα ύπ ο σ τ η ρ Ι ξεως έξvπηρετή{JoησαΥ κατά τό" καλιίτερο" τρ6­
πο" και Ιπετwχ{Joη Νριστος συ"το"ισμός πρ οσπαθειών .
Τό έΡ ΥΟ" τoiίτo τώΥ Λιαβιβάσεω" ~τo βα ρνταΤΟΥ λαμβα"oμ.i"ης {ιπ · όψει τής
έξα ιρετικής συσσωρεύσεως Μο"άδω1', δημΙΟVΡΥlας "έω" συΥκeοτημάΤα/Υ τώ"
άπειραeΙθμω" ά"αΥκώ ... καΙ τώr καταχeήσεaw α1"τι"ες ΥΙ"Ο1' ται εΙς τη" άπ ο ­
στολή1' σημάτω" μη άπαραιτήτωΥ .

Δια τό ποΗτιμΟΥ συ"τελεαι'Μ" 2ΡΥΟ"

ΕΚΦΡΑΖΩ

τα {J-εeμότατα ΟVΥχαρητήeιά μου κα Ι τηΥ πλήρη ευαρέσκειά" μου εΙς τας Λιοι ·
κήσεις Δ ιαβιβάσεως Σ.Στeατοiί και Μεραρχιών κα, δι' αύτώ" εΙς aπα1'τας τους
•Αξιωματ ικους κα ι όπλ{ τας Τα/Υ, οϊτι"ες δια -ι-ής ευσυΥειδήτου ieyaolaS" ΤωΥ
συ.,έβαλο" τά μέΥιστα ε Ις η}" πεel'λ.αμπρο" " Ικη" του ΒΙΤΖΙ.
ΤΟ 1'eaeO" δπΑο ... τών Διαβιβάαεω" δύ"αται "α εl"αι ύπερήφα"ο" δια το έΡΥΟ"
του διότι κατ ώρθωσε " α έμ ΠΥ εύ σ Υ ά φ " έ"ος μέ" τη" έμπιστοσν/'1" τών Διοική­
αεω" πeός το υτο, άφ' Ιτέρου δέ εΙς τό προοωπικό ... του τη,. μετ' αυταπαρ"ή ·
αεως, εύ o ιw ε ι δ '1 σ Ια ς καΙ καταΥοήσ εως της άποατολής του έκτέλεσι" τoiί
έρ γ ο υ του .

ο υδ είς περισσότερο,. έμ oiί γιιωρ lζει τονς κόπους, τη" αυπ "Ια" , τη" έπιμοΥή"
καί ευαυ"ειδησlα " , η" έπέδ ειξε σπα" το nροσω.πικΟ" τώ" Διαβιβάσεω" δια "α
έ χ τ ε λ έ α Υ τη" άnοστολή" του τ όσο,. ,πλ ήρως .

ΜΑΝΙΑΑΚΗ:ε :εΤΥΛΙΑΝο:ε
• ΥποστράτηΥος

216
Ιστορικό αρχείο Ι.Γ.Π
μονάδες π α ντού είχον τα έφόδ ιά των, τα πυρομαχικά καί το ύλικον ανευ
καθυστερήσεων. " Η "Υγειονομική ύπηρεσία προσωπ ικοϋ καΙ κτηνών , αΙ
μεταφο ρα ί , το ταχυδ ρ ομείον έλε ιτούργησαν ίκανοπο ιη τικως . Α ϊ κινήσεις καΙ
αί ένέργε ια ι των Μονάδων ούδαμοϋ προσέκρουσαν εΙς ελλε ιψ ιν η άνεπάρ­
κειαν των μέσων j,ιο ικητικης μερ ί μνης. Αί άξιώσε ις τω ν )Ι ονάδων Ικανο­
πο ιήθησαν πλήρω;:. Δ ιεπ ιστώ θη κατα τρόπον άδιαφ ιλονίκητον πόσον αΙ
ύ πηρεσ ία ι τω ν Σω μάτων 'Εφοδιασ μοϋ καΙ Μεταφοοώ ν , Τεχνικών ' Υπηοε­
σ ιών, Ύλικου Πολέμου, Κτην ιατοικοϋ , Ύγειονομυωϋ καΙ Τ αχυδρο με ίου
είναι απα ραίτητοι καΙ ποίαν κεφαλα ιώδη σημασίαν t-.(EL 'Ιό εργον των.
Γεν ικώς ή συμβολή των ύπηρξεν πολύτιμος. ΤΟ :ι:αQ~ αι,των έπ ιτελε­
σθέν εργον τε οαστιο ν, Κ αι κατά την φάσ ι ν της προπαρασ κευης, σ πω; έπ ί σης
καΙ κατά την φάσ ιν της εκτελέσεως έλειτούργησαν, παρα τας παρουσιασθεί­
σας άντ ιξοότ ητας , κατά τρόπ ον άμ εμπτον. με σχέδ ιον καλώ; μελετημένον καΙ
εύκαμπτον ι προσαρμοζόμενο ν ταχέω; καΙ άποδο τιεώ; προ; τα; εΙδικας εκά­
στοτε καταστάσεις.
Δ ικαίως απέσπασαν τά συγχαρητήρ ια καΙ την (lπόλυτον Ικανοποίησ ιν
τών μαχομένων τμη μ άτων ώς καΙ τον δί κα ιον επαινον τοϋ Σ .Η. Δ .Μ . δια της
κατωτέρω κο ινοποιουμένης ' Η μερ ησ ία; Δ ιαταγής του .

31 ΑύΥούστοu 1949

K αδ~ Ii... σ τι γμή ... x lelec ή φάαις- 'l"ώ't' lπ ι x ε ιρ ι1 α εω't' Μκ αι α ς- lπα ι1' Ο$ εΙς- :
- Τή1' ~ Yyε ι o 'll oμ ι κ ή" Ύπηeεσlα'll μας- ο
- Τ ό 2ώμα ~Εφοδ ια σμ ον - Μ ε'l"αφ οe ώ't' .
- Τό Σώμα ~ Yl ι κoiί Πο 'Uμο v.
- Τό Σώμα Τε χ1'ΙΚώ1ι Ύπ ηρε α ιώ't'.
- T cW Γ ' . ΚΙ ά δο1' Γ.Ε .Σ_
'ΈΥ ι 'll α 'll καΤΙ χημα λει 'l" ο υΡ ΥΙ ας , &Ρ Υα 'llώ σεω ς- . dρμ ο 'll lας- . Μ ό" ο1' 8 σ ο ι δε ... lζησ α ...
κατα το υς- πολέμ ο υς- 191 2 κα ί Ιφεξης- δέ" δΤΙΥα'll 'l"αι 1'(1 /κ τιμήσο υ 1' τό ιdyε ­
"ος- 'ι" η ς- ά π oδ ό σ ε ώs" τ ω 1'. Πe ω 'l" α e χικ οί αυ 'll'l"ε"σταί της- Ν Ικης-. EI~ 81 'η? ατί 'l"ή ...
'ι"ή'll x l'llrJac'll τώ1ι ιΙπό 19 4 6 ιdxρι σήμερο1' δΈΥ έσημει ώt'Jη π ο'l" i μlα x a8-v -
σ 'l"έρησ ι ~ . 11'α π αριlπo1' OY , μ lα έπ ι βάρυΥσι ς- . μ lα lατω anΥμιαlα άδιαφορlα­
2'1"ΟΡ Υι1 , lnlHove la τα κ ύρι α χαρακτηρ ιστικ ά.
"λ ς- 'l" oiι~ βοη θήσωμ 1' 810Ι δπως- dnopovy -πeαΥμα τι κ ή ΙΥΥύ η σ ις- δ ι α τ ο ίις- ιd λ­
λο 'll 'l"ας- ιI yώ1ι α~ μας- .

218
Ιστορικό αρχείο Ι.Γ.Π
ΠΡΟΕκλή.Βη σ υγ κέντρωσις των Δ ιο ικητων των ΜΕραρχιων καθ' ην ό Α .Δ.Α .
ανέπτυξε τα κάτωB~ :
α) Κ απ' ποίον τρόπον δέο ν νι, χρησιμοποιι"νται τα Μέσα ΆΕροπορίας
δ ια την έπίτευξ ιν των καλυτέρων άποτελεσμάτων.
β) Ποία ι α1 βασικαι αρχαι βάσει τω ν δπο ίων {Ια χρησιμoπoιωvται τα
Μέσα. .
γ) Ποίοι αί δυνατότητες των Μ έσων τούτων.
δ) Ποία ή αποστολη των Διοικήσεων ΆΕροπο ρ ί ας ΕΙς τι, Σώματα
Στρατού καί των ποοωθουμένων ·Αξ]κ<ί)ν εις τας Μ εραρχίας ώς Έλεγκτών.
Ε) Ποίος ό ΡόΙ.ο; και αί δυνατότητετ των ΆΕροπλάνων H E L L D I -
VERS αηνα κατά την μάχην τοϋ ΓPAlΊIMOν Μ έτ ί{)Εντο ΕΙ; χρησ ιν.
"Όμο ια ι συγKεντρι;>σeις επραγματοποιή8ησαν ποωτοβουλία της "Αερο­
πορία; και μετά των Άξιωματικων Δ.Α . Υ, - Α .Σ .Α .Σ - ΈΠΙΤΕλων Άέρος
μετά των όποίων έξητάσι} ησαν αί άριοΙ χρησ ιμο ποιήσεως των Μέσων και ηΊ.
εκάσΤΟΤΕ παοατηοούμενα σφάλμ ατα.
Π ροώ θησε καταλλήλους - πεπε ιραμένους καί δ ιεπομένους από πνεύ μα
συνεργασία; Άξιω ματικου ; εις τα ' Ε π ιτελε ία τών Σωμάτων Στρατού καΙ
Μ ε ρ αρχι ών δ ι α τη ν παρακολούδησ ι ν της Τακτικης καταστάσεως καΙ την
δη μ ιουργία ν τω ν π ροϋπο ι1έσΕων της καλης και έγκαίρο υ χρησιμοποιήσεως
τώ ν Μέσω ν,
- Π ροέβη Ε1; τήν έν ίσχυσ ι ν των 'Αεροδρομίων Έ :τιχειρήσεων δια
τώ ν ά παοα ιτήτω ν Μ έσων καΙ οργάνωσ ιν τούτων.
- '1" Άεροδ ρόμια ΚΟΖΑΝΗΣ - ΑΡΓΟΥΣ και ΙΩΑΝΝ ΙΝΩΝ Μ
έχρησιμo ;τo ι(ίJντo ώ; 'Α εοοδοόμ ια ~E π ι.χειρήσεων κατά τά.; ~ E;( ι.ΧEιρήσEΙ;
Β ΙΤΣΙ - ΓPA~IMOY .
Ίδ ίι,t εΙ; το 'Α εροδ ρόμιον ΚΟΖΑΝΗΣ {Ι α συνεκεντοοϋτο το μέγιστον
τ ων Μέσων 'Α εοο πο ρ ί α«,
Π ρος τοθτο έλήφθ ησαν τα κάτω θ ι μέτρ α .
α) 'Εδη μιουογή θη εΙ; το ' Α εροδρόμ ιο ν ΑΡΓΟΥΣ μόν ιμο ν Ά πό ­
σπασμα και έφωδ ιάσ 8 η διά των άπ αρα ι τ ήτων Μ έσων ~Eξυπηρετήσεως μιας
Μοίρας Διιόξεως καΙ ενος Σμή νου; Ά ναγνωοίσεωτ.
'Εγένετο έγκατάστασ ι.; των άπαραιτήτων Μ έσων Δ ιαβιβασεων,
β) Έ ν ι σχύθη το 'A ερo~ρόμιoν ΚΟΖΑΝΗΣ δ ια των αναγκα ιούντων
Μ έσ ω ν προ; έξυπηρέτησ ιν.
- 2 Μοιρων Δ ιώξε ως.
- 2 Σμηνών Συνεργ ασίας.
- 1 Σμήνσυ; ΝΤΑ ΚΟΊΆ Β ομβαοδιστικών.
- 1 Σμήνου; Μεταφο οών (Α Ν ΣΟΝ - L 17).
- 1 Φ ωτογρ. ' Ο μαδο; 'Α εροπλάνων.
γ) 'Ενισχύθησαν τα 'Αεροδρόμ ια Έπιχειρήσεων δια τοϋ αναγκαιοϋντος
Π οο σ ω π υωϋ δια τη ν έξασφάλισιν της φ οουοήσεω; τω ν Ά εροδρομίω ν.

120
Ιστορικό αρχείο Ι.Γ.Π
Ή μελέτη, η π ροπαρασκευή, η είσοδος εν δράσει , αί μετατοπίσε ι; καΙ
εν γένει ή συμβολή του εις τα; επιχειρήσεις ταύτα; ύπηρξαν πλήρεις, μεθο­
δικαί , (ϊνετοΙ. και Ικανοποίη σαν δλοΧΛηρωηκώ; τα; ώταιτήσει; των Σ . Σ. καΙ
των Μ . Μ. ιιύtών.
Σχέδια πυρbς επιμ ελ(tl; καταρτισθέντα , σΧfδια ύποστηρ ίξεω; καΙ προ­
παρασκευης πλήρως προσηρμοσμένα εν τόπ φ καί χρόνι!), δράσις άντιβομβαο­
δισμοίί πλήρη; καΙ αποδοτική , δεδομένου στ ι απο της Χ+Ι ημέρας επαυσε
σχεδΟν να ϋφίστστα ι εχι~ρικoν πυρ]κον καΙ βαρείς σλμο ι καΙ τέλος ή Ικανό ­
τη; εκείνων οϊη.νες διηύθυναν τας τροχι ας κα ί εκείνων οϊnνες εχειρ ίσθησαν
ταύτα.;, άΠΕτέλεσαν σοβαοόν παράγοντα της έπαινετης άποδόσεως τοϋ δπλου ,
Τό Π υρΙ κον παρουσίασεν εΙ; χείρα; τοίί Δ ιοικητοϋ το υ Σ . Σ. μίαν
ίσχυράν , κατα 3λι;ττική ν, συ ντονισμένην μάζαν π υρό;, ταχέω; , εγκαίρως καΙ
έ π ιδεξίω; έλισσομένη ν, δ ι' -ης ό Δ ιο ιχη τη; 10ϋ Σ.Σ . έξεδήλο)νε τη ν έπέμβασ ίν
το υ καί ύλοποίε ι τον Μ ιγμόν των πυρών ι βάσει ιώ ν άναγκών καί της έ~ελί ·
ξεως το ύ αγώνο ;.
~ Η παρατήρησις, αί έπ ικοι νω νία ι , το βλημα καί ή σΚΕυή, (στο ιχεία
ατιν α συνθέτουν τι, Πυρ]κον) ελειτούργησαν πoλiι καλω; καΙ απέδωσαν πλή­
ρω; τα παρ ' α υτών άναμενόμF.να .
Βεβαίω; ύ ,τηρξαν μ ικροσφάλματα καί παοατ ηοήσει; έπ Ι τεχν ικών λεπτό­
μ ε ρειηκα)\· ζητ η μάτω ν -α να πόφ ευκτα είς κά 3 ε αγώνα-ατι να όμως δεν εΙνα ι
δ υνατόν να μειώσουν την κατα κο ινη ν δμολογ ίαν εξαίρετον ά;ιόδοσ ιν τού
σ πλο υ. Td μΙ "Q OC1φάλματα τ αυτα "ατέδειξα~ τή~ ά~άy"η~ τής έ"παι·
δεύσεως ε/ς δλα <d "λ ιμάκια, ώ στε τι\ EIlYO~ "ατd τdς "Qι σΙμοvς πεQΙ·
στ άσεις ~d άποδΙδετα, δμαλώ ς, ά,,6πως "αl άσφαλώς. .
Δ ια να κιιταδε ιχ3 ϋ , εστω καί αμυδρώ; το ΕJtLτελεσfl εν εργον καί ή
καταβλ ηθεί σ α ύφ ' σ λων φ ιλότ ιμο; προσπα θ εια, άρκεί να λεχΙΙϋ δτι ή αξία
των συ νoλ ικιίJς βλη ι~έντ ω ν β λη μάτ ων κατά τη ν επ ιχε ί ρη σ ιν ΠΥΡΣΟΣ Β ' καΙ
Γ, μεταφοαζομένη ε Ις δολλάρια , ανηλθεν εΙς το ποσό ν των δολ. 3.13•. 644,
11 δ έ μεγ ίστ η ή μ ε ρη σία καταν άλω σις κατα πυ ροβόλον υπηρ ξεν 11 ακό λου θ ο; :

i
ΕΠΙ ΧΕ ΙΡΗΙΙΣ ιι Π ΥΡ ΙΟΣ Α π Υ Ρ τ Ο Σ Γ ·.
!

~I εy ίστ/
Κα'tανά λωσ~ ' Η μ ε ρομηνία
κα τά Π υι.ι /λον

25 λιβρών 341 10-8-49 374 25-8-49

11-8-49 223 25-8-49

5,5 Ιντσώ ν 10-8-49 166 25-8-49

206
Ιστορικό αρχείο Ι.Γ.Π
-'Αξιόλογο; καΙ άποτελεσματική ύπηρξε ή δρασις του Ούλαμοϋ &ρμά­
των εΙς την περιοχην ΑΓ. ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ. 'Επίση; σημαντική ή συμ­
βολη έτέρου Οι,λαμού άρμάτων κατά την καταληψιν τού όψο ψQΡΙΑΡΙΚΑ.
Γενικώς το δπλον τών Τε{}ωρακισμένων-ςΑρμάτων άπέδωσεν δτι .ητο
αν{}ρωτιίνως δυνατόν να αποδ<[,ση είς τον σκληοόν -κα] ίδιότυπον αγωνα
κατά του ξενοκινήτου Συμμοοιτισμοϋ, καί προσέφερεν πολυτίμου; ύπηρεσίας
είς την Διοίκησιν .

117. Μ Η Χ Α Η Ι Κ Ο Η

α) Μάχη ΒΙΤΣΙ.
Κατανομή.

'Επιχείρησις «ΙΙΥΡΣΟΣ»-Διεύθυνσις 'Επιχειρήσεων: ~H Δι.ΟΙΗ71­


aι~ Mηxαvικo;; ΒΌ Σ.Σ.
i. ΣυΥκl/ότημα Φλωl/Ινη~.
- Διοίκησις Μηχανικού ΙΙ Μεραρχίας
» » ΧΙ »
-701 Λόχος Μηχανικού
- 707» »
ίί. ΣυΥκl/ότημα Kαaτol/ια~.
- Διοίκησις Μηχανικού Χ Μεραρχία;
- 713 Λόχο; Μηχανικού
- 7]6» »
-719» »
- 728 Όρχο; »
ίίί. ΔιoΙκηaι~ Mηxαvικo;; ΙΧ Mεl/αl/xΙα~.
- 70! Λόχο: Μηχανικού
- ϊ2! 'Όρχος »
ι ν . El~ xείl/α~ Διoικήaεω~ Mηxαvικo;; ΒΌ Σ.Σ.
-'Απόσπασμα πλωτών μέσων
- ϊ23 'Όρχο; Μηχανικοί'

Άποστολσί.

ί. ΣυjιΚI/Oτήματo~ ΦΛΩΡΙΝΗΣ.

-'Ά ρ σ ις ύ;το αποσπασμάτων Μηχανικού ναρκων καί έμποδίων δια.


την κίνησιν τών άρμάτων μάχης.
- 'Επέκτασι; της οδού ΔΕΡΒΕΝ - κον ΛκονΘΟΥΡΙΑ μέχρι
ΚΟΡΥΦΕΣ (Ν. 505615) δι' δλων τών μέσων, ώστε την νύκτα τή; Χ προς
Χ +1 να είναι βατή εΙς πυροβολικόν.
Έν συνεχεία διάνοιξις της οδού ΚΟΡΥΦΗΣ -'ΙΑΚΡΟΧΩΡΙ δια
(Ν. 49R5 87), ευ{Η,,; ώ; ή τωσιεή κατάστασις το έπιτρέΨl1 '

208
Ιστορικό αρχείο Ι.Γ.Π
β) Μάχη ΓΡΑΜΜΟΥ.

Κ α τ α v ο μ ή.

('Ε π ιχε ίρησ ις . Π Υ Ρ ΣΟ Σ Γ " »-Δ ιεύ ilυ νσις ΈΠΙΧΈιρήσε ων Μηχανικοϋ :
Ή ΔιοΙ"ησις Mηxαvι"oϊί ΑΌ Σ. Σ.

i. 749 ΔιοΙ"ησις Μονάδων Mηxαvι"oϊί.

- ϊ 11 Λόχος Μ ηχανικοϋ .
- 713 » » ( μείον 2 Δ ι μοιο ία ι] ,

ίί. ΔιοΙ"ησις Μηχανι"οϊί Ι ΜειιαιιχΙας.


- 718 Λόχος Μ η χανικοϋ.
-ϊ19» »
- 720 " Ο οχο; »

ί ίί. ΔιοΙ"ησις Μηχανι"οϊί ΥΠΙ ΜειιαιιχΙας.


- 714 Λόχο; Μ ηχανικο ϋ.
- ϊ22 "Οοχο; »

ί ν . ΔιοΙ"ησις MηXαvι"oϊί ΙΧ ΜειιαιιχΙας.


- ϊ 04 Λόχο ; Μ ηχανικοϋ .
- ϊ24 ·Ο ρχος »

ν . ΔιοΙ"ησις ΜηχανΙ"Οϊί ΧΥ ΜειιαιιχΙας.


- Δ ιμο ιρία ϊ 1 3 Λόχου Μ ηχ]κοϋ .
- ϊ 29 'Ό ρχο ; Μη χΙ κοϋ.

ν ί. Δ ιμο ιιιΙα 713 Λόχου Mηxαvι"oϊί εΙς ΠΙ Μ. Κα,αδιιομών.

"A n o o T o l a i.
i. 749 Διοι"ήσεως Μονάδων Μηχ}"οϊί.

- Δ ιάνοιξις κοίτ ης ΑΛ ΙΑ Κ ΜΟΝΟΣ άπό ΝΕ Στορ ιο ν μέχρι ΓΛ V·


Κ Ο Ν Ε Ρ ΙΟΥ.
-'Ομο ίως διάνο ιξις , ης κοί της ΑΛ ΙΑ Κ ΜΟΝΟ Σ άπό Λ Ι Β ΑΔΟΤΟ·
πον πρας ΓΙΑ Ν Ν Ο Χ Ω ΡΙ - Φ ΟΥΣΙΑ - ΕΡ. ΒΕΡΤΕΝΙΚ καΙ lxet ilev
δ ιάνοιξις μέχρ ι χωρίου ΓΡ ΑΜΜ ΟΣ .
- Δ ιάνοιξις άμαξ ιtη ς δδ οϋ άπα ΠΥΡΓ ο ν μέχρι ΤΡΙ Α Σ Υ Ν ΟΡΑ.
- Ναρκαλ ιεία τα/ν δδών αίιτων.

ίί. Διοι"ήσεως ΜηχανΙ"Οϊί Ι ΜειιαιιχΙας.

- Διάνο ιξις δδοϋ άπα ΓΚΡΟΥΣΙΑ μ έχρι ΙΙΥΡΓΟΥ .


- Συμμετοχή εΙς ε,τί 6εσ ιν κατά το ϋ όψ. 1425, δια μ ιάς Διμο ιρ ίας
Μηχανικοϋ.
- Δ ιευi!έτη σ ις ,ης κο ίτης Α Λ ΙΑ Κ Μ ΟΝΟ Σ ά π α ΓΑ VKON EPIO V
μέχρι ΛΙΒΑΔ ΟΊΌΠ ΟΥ . ΈπΙ πλέον δι άνοιξις δ δοϋ άπα (Ν. 202314) μέχρι

210
Ιστορικό αρχείο Ι.Γ.Π
'Εκτυ.. σο; - 'Α ιιΜοσις.
"Απασαι αί άνατε3είσαι εί; το Μ ηχανικο\' ώ; ανω άποστολαί έξε τελέ·
σθη σαν πλήρως καΙ εγκαίρως.
"11 απόδοσ ις άπασών των Μονάδων Μ ηχ.ανικοϋ ύπηρξεν ακρω; Ικανό ­
ποι ητικη καΙ σύμφωνο; πρός τα; απα ιτήσει; ιών έ:ηΧ,ε ιρήσεων.
ΤΟ πλείσ τον τών Λόχ ων Μηχ ανι κοϊ; εΙργάσθ η "πο σφοδοά εχθρ ικα
πυρά, μέ έν'30υσ ιασμσν καΙ η3 ικοv αρ ισ τον .
"Η προσπά8Βα τω ν άποσπασμά των l\Ιηχ.αv ικου , αnνα δ ιε τέθησαν εΙς
τά; Μονάδας Κατ αδρομώ ν καΙ "Α ρμάτ ων Μ άχη ς, δ ια την εκκα8άρισ ιν άπα
ι ών ναρκών των δρομολογίων κιν ήσεώς των , ύπ , ηρξε συ ν εχής, ~.π ί μoνoς , παρά
τα; άΠα/λείας καΙ λίαν αποτελεσμαηκή δια τήν εκπλήρωσ ιν τω ν ά:τοσ τολών
των Μονάδ ων τούτων.
Χ αρακτ η ρι στι κόν της άποδάσεω; τού Μ η χα νι κοϋ εί; τ ο ν τομ έα το υ
ναρκοπολέμου είνα ι ή άλ ιεία μόνο ν εΙς την κοί την τoiί ΑΛ ΙΑ Κ ΜΟΝΟ Σ
ύπερ τριακοσLων Α ]Τ ναρκών καΙ έτέρων ύπερδιακοσίων είς την κοί τη ν τού
ΣΑ ΡΑ ΝΤΑ Π ΟΡ Ο Υ .
Ή ταχεί α δι άνοι ξ ις τών ό δών:
- Α,};tήν Πllεσ/.χα (Ν. 488520) ΆΥ. Άν.ώ",ος-Χdλαllα.
- Α,};tήν Μ.πdIlΟ .πllό ς Έ"'ν,χήν 6c!όν Κα".οll,ίiς -Βα.ο;tωIlΙοv
Κllον".αλλο.πηΥης .
- Δεllβεν-Κονλχον"'Ο,}Il,α-ΚΟllνφης.
- Λειβαc!6'0.πος - Καλοβ6ζ, - Ταμ.ποϋll,-Ι.α"'μός XωIlOΨV-
λαχης, ή δ ιευθέτησ«; της κο ίτη ς τών ποταμών ΑΛ ΙΑ Κ ΜΟΝΟΣ και Σ Α·
ΡΑ ΝΤΑΠ Ο ΡΟΥ, ώς καΙ ή επ ιτυχιις άποβατικη επ ιχείρησ ις εις την Χ ΕΡ·
ΣΟ Ν Η ΣΟ Ν Π ΥΞΟΥ , συνέβαλον τα μέγ ιστα εΙς την αΙσίαν εκβασ ,ν τώ ν
επιχε ιρήσει.ι))' , διότι οϋτω κατέστ η ά:ιρόσκο:ι:το.; ή κί\'ησ ις τών Άρμάτων
μ r-ίχης άφ~ Ε\'ό; κα Ι ό ταχυ; έφοδιασμός κα] αΙ δυωμ ιδα] άφ~ Ετέρο υ.
ΑΙ l<:t έσεις τού Πυροβολικού , τΌ βοηθείq. κυρίως τών Χ ωματουογ ικώ«
Μ ηχανημάτων, δ ιευθετο ϋντο δλοκλήρου; ό)ρ α; :ι:ρο τ ης χρησ ιμο :ι:οιήσεως
α υτώ ν.
ΑΙ άπώλε ι α ι τού Μηχα ν ικού κα.Ι ή νυχ 8η μερον κοπ ιώδ ης εργασία τού­
του προ κ' ιΙ κατα τα; επ ιχε ιρ ήσεις , δεν κατέστησαν ΙκαναΙ να μειώσουν την
ά:ι:όδοσLν του , διό τι αΠα\'Τες οί 'Αξιωματικοί καΙ ό;τλίται τοϋ Μηχανικοϋ
είχον επί γνωσ η' της λεπτης κα] ση μαντική; άποστολης τω ν. 'Αι~ όρυ βον σπω;
πάντο τε συνέβαλεν τ α μέγισ τα εις την Ν Ι Κ ΗΝ .
ΑΙ άΠQJλε ια ι τού Μ ηχ] κοϋ εΙς τα; επ ιχειρήσεις ησαν :

α) ΒΙΤΙΙ

Νεκρο ί : Ά ξ] κοι 2 ητο ι 2,30/.


CΟ:rλίτα ι 6 » ο.ι %
Τραυματί αι : ' Α ξ] κοΙ 4 » 4,6%
cOJTl i r a t 17 » 2,0 %

212
Ιστορικό αρχείο Ι.Γ.Π
Βορείου Συγκροτήματο; (2 Συντάγματα Π . Π. , μία Μοί ρα Μ. Π . καΙ δύο
Μοίραι Ο . Π .).
την δημ ιουργίαν νέων Δ ιο ικήσεων (Συγκρότη μα Μ εσσηνοπούλου] καΙ
Συγκροτη μάτων Πυροβολικού (Δ ύο Συγκροτήματα) .
την έξυ πη ρέτη σ ιν δ ια τη; αυτης Τηλεφω νικης αρτη ρ ίας ΚΟΖΑ ΝΗ Σ
- Κ Α ΣΊΌ ΡΙ Λ Σ δύο Τ.Σ . Ι Σ . Σ . (1\" καΙ Β ..) του Σ . Η . Δ .Μ . , της Α εοοπο­
ρ ία; καΙ την άπ' ε ύ θ είας τηλεφ ων ικη« έπ ικο ινων ίαν Τ .Σ . ] Β ' . Σ .Σ . μ.ετά των
Τ . Σ . ΙΙ καΙ Χ Ι Μ εραρχιων καΙ τού Βορ είου Συγκροτήματο; Π υ ροβολικού
(Φλό,ρι να) .
Ά \·άγκας της Άεροπορίας δ ια τό ν άπ' είr8ε ίας τηλεφ ων ικόν Σύνδε­
σμον Τ .Σ . ] Β '. Σ. Σ . μετά των αερo ~ ρoμ ί ω ν ΑΡ ΓΟΥ Σ Ο Ρ Ε ΣΤΙ Κ Ο Υ καΙ
ΚΟΖ ΑΝΗΣ .
Δη μ ιουργίαν πολλαπλών καλω διακών άρτη ρι ών πρός άΠOφUΓην των
επί πε ρ ι ω ρισμ ένου χιδρου κατ αστοοφών εκ τ ων κινουμέν ων φαλάγγων, άρμά"
τω ν , μεταγω γ ικών καΙ κυρ ίω; εκ τών βομβαρδ ι σ μών τού έχ3 ροϋ.

'Ανεφο δι ασμ δν των Μ ονάδ ων Π εζ ικού, Π υροβολικού δ ι' ύλικού,


κυρ ί ως καλωδ ίου , ύπέ ρ τη ν σύ νθε σ ίν τ ων, δ ια τας άνάγκας προελάσεώς τ ων.
Ά νεπrίρκε ιπν ύλικων Δ ιαβιβάσεων , κ υρί ως καλωδί ου WllO καΙ Σ ΙΑ
Νο 22 δ ια τας ανάγκα; Π υ ροβολικού.
"Ανε π(ίρ κε ιαν προσ ωπ ικο ύ κυ ρ ίως χειρ ιστιον ά συ ρ μάτου , Κ ρυ πτογ ρά­
φων καΙ 'Εγκαταστατών προς άντιμετ(όπισι ν τών π ολ/απλών dvayxitlv καΙ
άναπλήρ ω σιν τών απωλειών.
"' Αμ εσ ον άν ηκα τάσ τασ ιν τών έκ 56 διαβ ιβαστών απωλε ιών δημ ιουογη ­
δε ισων την παοαμονήν τη; έπ ιχε ιρήσεω; εις το Τάγμ α Διαβ ι βάσεων Il Με'
ραρχίας συνεπεία βομβαρδισμού τού έχδρικού Π υ οο βολι κοϋ,

ii . Μάχη ΓΡΑΜΜΟΥ (ΠΥΡΣΟΣ Γ'.).

Κατά ταύτη ν, ώ; καΙ κατά τα; προ ηγηθε ίσα; έπ ιχε ιρήσεις « ΧΑ Λ ΚΟ Σ»
καΙ .Α ΡΓ Υ ΡΟ Σ. αί Δ ιαβ ιβτίσει; έκλή 3 ησαν να άντ ι μετωπ ίσωσ ι τα κάτωδι
εκτακτα προ βλήματα :

- Δη μιουργ ίαν ΤΣ]Α .Σ .Σ . ε ις ΑΡ ΓΟΣ ΟΡΕΣΤΙ ΚΟΝ καΙ Κ . Σ.]


Λ ΣΣ εΙς ΙΩΑΝΝ ΙΝΑ , το δεύτερον με Δ ιαβ ιβάσε ις εξ 'ίσο υ Ισχυράς συγκρο­
τή σεωτ , κα θ " δσον π ροεβλέπετο δ ιεύ3υνσ ις έν ίοτε τ ών επ ιχε ιρήσεων κα Ι εκ τη;
π ερ ιοχης ΙΩΑ Ν Ν ΙΝ Ω Ν . Ή μεγάλη απόστασις των δύο Στ ρατηγε ί ων καΙΗ·
στα το εργον τών Δ ιαβ ιβασ εω ν δυσχεοέστατον, χαλ" όσον δέν ήτο εύχερής ή
άμεσο; έν ίσχυ σ «; το υ ένος εκ τ ο υ άλλου .

- την ελλειψ ιν έπαρκου; χρόνου πρό; προπαρασκευη ν κα{) ' δσον δέν
ήτο γνωστόν εκ τ ών προτέρων πότε ή Επιχείρησ ι; -Βα ηρχιζε καΙ ύπο ποία;
προϋποiJέσεις (δυνάμ εις, σχέδ ιον ενεργείας κ .λ .π . ) .
τα πάντα έξηρτώντο εκ τ ης πορε ίας τώ ν επιχε ιρήσεων «Β ΙΤΣ Ι » . " Ε πΙ
πλέον καΙ τα ύλικα δεν ήτο δυνατόν να προετο ιμ ασθ ώσ ι κα-Β' δσον άνηκο ν

214
Ιστορικό αρχείο Ι.Γ.Π
νων ία δλων των Δ ιο ική σεων πρό; πάσαν κατcύθυνσιν. 'Ιδιαιτέρα μέριμνα
κατεβλήθη δ ια την δη μιου ργίαν και λε ι τουργίαν ένός εΙδικευμένου μον ίμου
κυκλι:,ματο; μεταξiι 'Επιτελούς 'Α έρος εν NE~TOPH) καΙ 'Αεροδρομ ίου
Κ ΟΙΑ ΝΗΣ, εΙ; τρό πον .,σΤΕ ή 'Α ε ροπορικη Ύ ποστήριξι; να μη σΤΕρη8Ό
ο ί'δέ επι σΤΙΥμ;lν τη ς τηλεφωνική; επικοινωνίας μετά τού "Α ερο δρο μ ίου
Κ ΟΖΑΝΗΣ.
Αί δ ι' άσ υοu.άτο υ καΙ τηλετύπου έπυωινω νίαι, εν συνδυασμώ με τ.ην
ύπεράν Ορω ;ων πυοσ παθει αν τού κρυπτογραφ ικοί' τμήματοτ, κατώρ'8 ωσαν να
δ ιεκ πεοαιώσου ν απε ιρ ίαν Σημάτων κατα μέγα μέρος κλειστά)ν κα] άνερχο·
μένων, μό νον δ ια τό Τ.Σ. / ΛΣΣ είς τό" ανευ π ροηγουμένο υ κατα πληκτικόν
άρι {)μ ον τών 1.210.000 ομάδ ων ε ντος μη νός.
Γεν ικώ; αί Δ ιαβιβτίσε«, χάρ ις είς τας γε νο μένα; π ροβλέψεις , την αρτ ίαν
όργάνωσ ιν , την εγκα ιρο ν συγκέντοωσ ι ν τω ν μ έσων καΙ ιή ν πλήρη κατανόη­
σ ι" τη; αναληφ θεί ση ς αποστολή; εκ μέρους τού εϋσυνειδήτωτ και ύ.τεραν{)ρ(:)·
πω; έργασ-θ έντο; π ρoσωπ ικσ ίi , έλειτούργησ αν λίαν Ικ ανο πο ιη τικώ; καΙ κατά
τοόπο ν ('όστε τα έπ ιτελεϊα καΙ αί δ ιο ικ ήσε ι; να μ η αντιμετωπίσουν δυσχε­
ρεί αζ άπο τη; πλευριίς Δ ιαβ ιβασεω ν,
ι ο Δ ιο ικητ η ; το ύ Β ' Σ .Σ . <ο; ώωλούθω; ε ν τίί Η . Δ . αύτοϋ χα οωση ­

ρίζει το έπιτελεσο εν εργον παρυ. τών Διαβιβάσεων κ ατά την επ ιχ εί ρησ ι ν


ΒΙΤΣΙ:

Παρακο).ουθήσας ιδιαιτέρως τη" λειτουΡΥΙα" τώ ... Διαβιβάσεω" κ«τα τη" διάρ ­


κε ια" της ληξάσης έπ ι χ ε ι ρ ή σ εως « Π ΥΡΖ ΟΣ» διεπ Ιστωσα 8η αΙ Διοικήσεις,
'EΠ Ι l;€ λ ε ία κα ι 8π λα ύπ ο σ τ η ρ Ι ξεως έξvπηρετή{JoησαΥ κατά τό" καλιίτερο" τρ6­
πο" και Ιπετwχ{Joη Νριστος συ"το"ισμός πρ οσπαθειών .
Τό έΡ ΥΟ" τoiίτo τώΥ Λιαβιβάσεω" ~τo βα ρνταΤΟΥ λαμβα"oμ.i"ης {ιπ · όψει τής
έξα ιρετικής συσσωρεύσεως Μο"άδω1', δημΙΟVΡΥlας "έω" συΥκeοτημάΤα/Υ τώ"
άπειραeΙθμω" ά"αΥκώ ... καΙ τώr καταχeήσεaw α1"τι"ες ΥΙ"Ο1' ται εΙς τη" άπ ο ­
στολή1' σημάτω" μη άπαραιτήτωΥ .

Δια τό ποΗτιμΟΥ συ"τελεαι'Μ" 2ΡΥΟ"

ΕΚΦΡΑΖΩ

τα {J-εeμότατα ΟVΥχαρητήeιά μου κα Ι τηΥ πλήρη ευαρέσκειά" μου εΙς τας Λιοι ·
κήσεις Δ ιαβιβάσεως Σ.Στeατοiί και Μεραρχιών κα, δι' αύτώ" εΙς aπα1'τας τους
•Αξιωματ ικους κα ι όπλ{ τας Τα/Υ, οϊτι"ες δια -ι-ής ευσυΥειδήτου ieyaolaS" ΤωΥ
συ.,έβαλο" τά μέΥιστα ε Ις η}" πεel'λ.αμπρο" " Ικη" του ΒΙΤΖΙ.
ΤΟ 1'eaeO" δπΑο ... τών Διαβιβάαεω" δύ"αται "α εl"αι ύπερήφα"ο" δια το έΡΥΟ"
του διότι κατ ώρθωσε " α έμ ΠΥ εύ σ Υ ά φ " έ"ος μέ" τη" έμπιστοσν/'1" τών Διοική­
αεω" πeός το υτο, άφ' Ιτέρου δέ εΙς τό προοωπικό ... του τη,. μετ' αυταπαρ"ή ·
αεως, εύ o ιw ε ι δ '1 σ Ια ς καΙ καταΥοήσ εως της άποατολής του έκτέλεσι" τoiί
έρ γ ο υ του .

ο υδ είς περισσότερο,. έμ oiί γιιωρ lζει τονς κόπους, τη" αυπ "Ια" , τη" έπιμοΥή"
καί ευαυ"ειδησlα " , η" έπέδ ειξε σπα" το nροσω.πικΟ" τώ" Διαβιβάσεω" δια "α
έ χ τ ε λ έ α Υ τη" άnοστολή" του τ όσο,. ,πλ ήρως .

ΜΑΝΙΑΑΚΗ:ε :εΤΥΛΙΑΝο:ε
• ΥποστράτηΥος

216
Ιστορικό αρχείο Ι.Γ.Π
μονάδες π α ντού είχον τα έφόδ ιά των, τα πυρομαχικά καΙ το ύλικον ανευ
καθυστερήσεων. " Η "Υγειονομική ύπηρεσία προσωπ ικοϋ καΙ κτηνών , αΙ
μεταφο ρα ί , το ταχυδ ρ ομείον έλε ιτούργησαν ίκανοπο ιη τικως . Α ϊ κινήσεις καΙ
αί ένέργε ια ι των Μονάδων ούδαμοϋ προσέκρουσαν εΙς ελλε ιψ ιν η άνεπάρ­
κειαν των μέσων j,ιο ικητικης μερ ί μνης. Αί άξιώσε ις τω ν )Ι ονάδων Ικανο­
πο ιήθησαν πλήρω;:. Δ ιεπ ιστώ θη κατα τρόπον άδιαφ ιλονίκητον πόσον αΙ
ύ πηρεσ ία ι τω ν Σω μάτων 'Εφοδιασ μοϋ καΙ Μεταφοοώ ν , Τεχνικών ' Υπηοε­
σ ιών, Ύλικου Πολέμου, Κτην ιατοικοϋ , Ύγειονομυωϋ καΙ Τ αχυδρο με ίου
είναι απα ραίτητοι καΙ ποίαν κεφαλα ιώδη σημασίαν t-.(EL 'Ιό εργον των.
Γεν ικώς ή συμβολή των ύπηρξεν πολύτιμος. ΤΟ :ι:αQ~ αι,των έπ ιτελε­
σθέν εργον τε οαστιο ν, Κ αι κατά την φάσ ι ν της προπαρασ κευης, σ πω; έπ ί σης
καΙ κατά την φάσ ιν της εκτελέσεως έλειτούργησαν, παρα τας παρουσιασθεί­
σας άντ ιξοότ ητας , κατά τρόπ ον άμ εμπτον. με σχέδ ιον καλώ; μελετημένον καΙ
εύκαμπτον ι προσαρμοζόμενο ν ταχέω; καΙ άποδο τιεώ; προ; τα; εΙδικας εκά­
στοτε καταστάσεις.
Δ ικαίως απέσπασαν τά συγχαρητήρ ια καΙ την (lπόλυτον Ικανοποίησ ιν
τών μαχομένων τμη μ άτων ώς καΙ τον δί κα ιον επαινον τοϋ Σ .Η. Δ .Μ . δια της
κατωτέρω κο ινοποιουμένης ' Η μερ ησ ία; Δ ιαταγής του .

31 ΑύΥούστοu 1949

K αδ~ Ii" σ τι γμή" x lelec ή φάαις- 'l"ώ't' lπ ι x ε ιρ ι1 α εω't' Μκ αι α ς- lπα ι1' Ο$ εΙς- :
- Τή1' ~ Yyε ι o 'll oμ ι κ ή" Ύπηeεσlα'll μας- ο
- Τ ό 2ώμα ~Εφοδ ια σμ ον - Μ ε'l"αφ οe ώ't' .
- Τό Σώμα ~ Yl ι κoiί Πο 'Uμο v.
- Τό Σώμα Τε χ1'ΙΚώ1ι Ύπ ηρε α ιώ't'.
- T cW Γ ' . ΚΙ ά δο1' Γ.Ε .Σ_
'ΈΥ ι 'll α 'll καΤΙ χημα λει 'l" ο υΡ ΥΙ ας , &Ρ Υα ,llώ σεω ς- . dρμ ο 'll lας- . Μ ό" ο1' 8 σ ο ι δε" lζησ α"
κατ α το υς- πολέμ ο υς- 1 91 2 κα ί Ιφεξης- δέ" δΤΙΥα'll 'l"αι 1'(1 ;κ τιμήσο υ 1' τό ιdyε ­
"ος- 'ι" η ς- ά π oδ ό σ ε ώs" τ ω 1'. Πe ω 'l" α e χικ οί αυ 'll'l"ε"σταί της- Ν Ικης-. EI~ 81 'η? ατί 'l"ή ...
'ι"ή'll x l'llrJac'll τώ1ι ιΙπό 19 4 6 ιdxρι σήμερο1' δΈΥ έσημει ώt'Jη π ο'l" i μlα x a8-v -
σ 'l"έρησ ι ~ . 11'α π αριlπo1' OY , μ lα έπ ι βάρυΥσι ς- . μ lα lατω anΥμιαlα άδιαφορlα­
2'1"ΟΡ Υι1 , lnlHove la τα κ ύρι α χαρακτηρ ιστικ ά.
"λ ς- 'l" oiι~ βοη θήσωμ 1' 810Ι δπως- dnopovy -πeαΥμα τι κ ή ΙΥΥύ η σ ις- δ ι α τ ο ίις- ιd l­
10 'll 'l"ας- ιI yώ1ι α~ μας- .

218
Ιστορικό αρχείο Ι.Γ.Π
ΠΡΟΕκλή.Βη σ υγ κέντρωσις των Δ ιο ικητων των ΜΕραρχιων καθ' ην ό Α .Δ.Α .
ανέπτυξε τα κάτωB~ :
α) Κ απ' ποίον τρόπον δέο ν νι, χρησιμοποιι"νται τα Μέσα ΆΕροπορίας
δ ια την έπίτευξ ιν των καλυτέρων άποτελεσμάτων.
β) Ποία ι α1 βασικαι αρχαι βάσει τω ν δπο ίων {Ια χρησιμoπoιωvται τα
Μέσα. .
γ) Ποίοι αί δυνατότητες των Μ έσων τούτων.
δ) Ποία ή αποστολη των Διοικήσεων ΆΕροπο ρ ί ας ΕΙς τι, Σώματα
Στρατού καί των ποοωθουμένων ·Αξ]κ<ί)ν εις τας Μ εραρχίας ώς Έλεγκτών.
Ε) Ποίος ό ΡόΙ.ο; και αί δυνατότητετ των ΆΕροπλάνων H E L L D I -
VERS αηνα κατά την μάχην τοϋ ΓPAlΊIMOν Μ έτ ί{)Εντο ΕΙ; χρησ ιν.
"Όμο ια ι συγKεντρι;>σeις επραγματοποιή8ησαν ποωτοβουλία της "Αερο­
πορία; και μετά των Άξιωματικων Δ.Α . Υ, - Α .Σ .Α .Σ - ΈΠΙΤΕλων Άέρος
μετά των όποίων έξητάσι} ησαν αί άριοΙ χρησ ιμο ποιήσεως των Μέσων και ηΊ.
εκάσΤΟΤΕ παοατηοούμενα σφάλμ ατα.
Π ροώ θησε καταλλήλους - πεπε ιραμένους καί δ ιεπομένους από πνεύ μα
συνεργασία; Άξιω ματικου ; εις τα ' Ε π ιτελε ία τών Σωμάτων Στρατού καΙ
Μ ε ρ αρχι ών δ ι α τη ν παρακολούδησ ι ν της Τακτικης καταστάσεως καΙ την
δη μ ιουργία ν τω ν π ροϋπο ι1έσΕων της καλης και έγκαίρο υ χρησιμοποιήσεως
τώ ν Μέσω ν,
- Π ροέβη Ε1; τήν έν ίσχυσ ι ν των 'Αεροδρομίων Έ :τιχειρήσεων δια
τώ ν ά παοα ιτήτω ν Μ έσων καΙ οργάνωσ ιν τούτων.
- '1" Άεροδ ρόμια ΚΟΖΑΝΗΣ - ΑΡΓΟΥΣ και ΙΩΑΝΝ ΙΝΩΝ Μ
έχρησιμo ;τo ι(ίJντo ώ; 'Α εοοδοόμ ια ~E π ι.χειρήσεων κατά τά.; ~ E;( ι.ΧEιρήσEΙ;
Β ΙΤΣΙ - ΓPA~IMOY .
Ίδ ίι,t εΙ; το 'Α εροδ ρόμιον ΚΟΖΑΝΗΣ {Ι α συνεκεντοοϋτο το μέγιστον
τ ων Μέσων 'Α εοο πο ρ ί α«,
Π ρος τοθτο έλήφθ ησαν τα κάτω θ ι μέτρ α .
α) 'Εδη μιουογή θη εΙ; το ' Α εροδρόμ ιο ν ΑΡΓΟΥΣ μόν ιμο ν Ά πό ­
σπασμα και έφωδ ιάσ 8 η διά των άπ αρα ι τ ήτων Μ έσων ~Eξυπηρετήσεως μιας
Μοίρας Διιόξεως καΙ ενος Σμή νου; Ά ναγνωοίσεωτ.
'Εγένετο έγκατάστασ ι.; των άπαραιτήτων Μ έσων Δ ιαβιβασεων,
β) Έ ν ι σχύθη το 'A ερo~ρόμιoν ΚΟΖΑΝΗΣ δ ια των αναγκα ιούντων
Μ έσ ω ν προ; έξυπηρέτησ ιν.
- 2 Μοιρων Δ ιώξε ως.
- 2 Σμηνών Συνεργ ασίας.
- 1 Σμήνσυ; ΝΤΑ ΚΟΊΆ Β ομβαοδιστικών.
- 1 Σμήνου; Μεταφο οών (Α Ν ΣΟΝ - L 17).
- 1 Φ ωτογρ. ' Ο μαδο; 'Α εροπλάνων.
γ) 'Ενισχύθησαν τα 'Αεροδρόμ ια Έπιχειρήσεων δια τοϋ αναγκαιοϋντος
Π οο σ ω π υωϋ δια τη ν έξασφάλισιν της φ οουοήσεω; τω ν Ά εροδρομίω ν.

120
Ιστορικό αρχείο Ι.Γ.Π
τα δύο πρώτα Μ έσα {}α χρησ ι μοπο ιώνται άπο τη; ά ποστασεωτ τών
500 μέτρ ων καΙ μέχρ ις στου τα τμή ματα πλησ ιάσουν εΙς την άπόστασιν των
- 100 μέτρων άπο το υ ά ντικει μεν ικού σκοποϋ.
Κατά τη ν τελικην εψοδον, η τις {} α ενεργη τα ι ε υι'3 υς ('Ος ό στόχος ηι'3ελε
βληilη δ ια τών εμπρησ τικών βομβών, {}α ύποστ η ρίζωνται τα τμή ματα δια τω ν
πυροβόλων - πολυβόλων , δα συνεχίζετα ι δε ή κάλυψις τών τμη μάτων μέχρ ι
έδραιώσεω; τούτω ,' lnl τ η ; καταληφflείσης τοπσ θ εσί ατ.
β) " Η ύπο στήριξις των τμημάτων άπ ο τ ης άπο σ τάσεως τω ν [")00 μέτρων
μέχρ ι κα ταλήψε ω; τοϋ (1.ν τικε ιμ ε ν ικαϋ σκοποϋ δέο ν να παρέ χυ συνέχειαν καΙ
πυκνό τη τα πυρός δ ια να δ ιευκολυνft η ά φ 9 ενός ή κίνησις των φιλίων καί να
εμ ποδ ισθ ίί άφ' ετέρου δ εχ8ρος να ενεργή ση άντεπ ιθέσε «; η να π ροτάξη σοβα οάν
άντ ίσ τασιν.

γ) Μ ετ ά την κατάλ ηψι ν του αντι κε ιμε ν ικου σκο ποϋ δα συνεχί ζεται ή
κάλυψ ις καΙ δα επ ιζητη τα ι ή εκ μετάλλευσ ις τη ς επ ιτυχίας .
δ) Ή άπο τελεσμα τ ιεη ύποσ τή ριξ ις εξ αρ τάτα ι κατά το πλείσ τον εκ της
καλης λε ιτουργί ας τών 'Ομάδων 'Επαφή; ητις πρέ πει δπωσδήπο τε να εξα'
σφαλίζεται .

ε) Ή μαζ ικη χρ ησ ιμο ποί ησ ις τών Μ έσων 'Α εροπο ρ ί ας επ ιβάλλ ετα ι επ ι
τη; κατευltύνσεως της κυρίας ποοσπαθε ία; τόσον κατά το προπαρασ κευασ τικΌν
στάδ ιον, εκ περι τροπη; με τά το υ πυροβολ ιχοίί προς άποφυγ ήν άτυχημά των ,
δσον καΙ κατά την τελι κή ν φάσ ιν τ ης μάχη ς καί τη ν εφοδο ν προ; κατάλη ψ ιν
το υ άνηκειμ f νι κοίl σκο π ού .

στ) Βα σι κή αρχη δέον να τη οήτ αι Ινα τ' αεροσκ άφη ύπ οσ τ ηρ ίξ εως


επε μβα ίνουν τη ν κατ άλλη λο ν στιγμήν ητο ι δταν τα τμή ματ α · έκκι, vοϋ ν l x της
άποστασεω; τώ ν 500 η 400 μέτρων προς καταλη ψ ιν τ ης εχθρ ικης τοπο δ εσ ί α;
κα] είνα ι είς 8έσ ιν να εκμεταλλευ{}οϋ \' τη ν επέμβασ ιν τη; Άεροπορ ί α;.

Σ αφο,ς καδ ωρίσδ η έπομένω; ό τρόπ ος χρησ ιμοποιήσεως τ ών Μ έσω ν


ύποστηρ ίξεως τών τμημάτων προς έξουδετέρωσιν μιάς ώργανωμένη; το ποθ ε­
σ ί ας εξεδόθησαν δε πρΟ; τούτο αί ύπο στο ιχεία ΑΔΑ ]ΚΙ ] 32] ΕΠΙΤ ]Α .
1813-8· 49 .ΣΥΝΔΕΔ V ΑΣΜΕ ΝΑΙ ΕΠΙΧΕΙ ΡΗΣΕΙΣ ΣΤΡΑΤΟΥ ­
ΑΕΡΟΠΟΡ Ι ΑΣ . όδ η γ ί α ι, κσ ι νοπο ιη δεϊσαι ε!; ά"άσας τας Μ εραρχ ίας ,
Τ αξιαρχί ας καΙ Τ άγμ ατα τούτω ν.

,22. λΠΟΙΤΟλλl ΤΗΙ AEPOnOPlAI


ΑΙ δια τών Δ ιαταγών έπ ιχε ιρήσεων καθοοισ θ εί σαι. Ε Ιδ ικ{:ηερον έπε ­
ζη τή ιtη :
σΙ Πρό τίi~ Ι νάρξEω~ τών ΈΙΙIΧΕlρήσΕων.

ί . -Ή δ ια Φ ωτογραφικών αναγνωρίσεων :
-'Ε ξακρί βωσ ις τών όρ γανώσεων του εχδρου.
- l1 αρακολού δησις καδ ' έκάστην τών εκτελουμέν ων νέων εργων καΙ
- 'Ε ξακρί βωσ ις τών δέσεων τώ ν εχδρ ικών Πυροβολαρχιών.

222
Ιστορικό αρχείο Ι.Γ.Π
ΆεQοdQόμια.

'Ως 'Α ερο δ ρόμ ια ·ΕΠΙΧ.Ε'ρήσεων έχρησιμοπο ιήiJησαν τα 'Αεροδρόμια :


- Κ ΟΙ Α Ν ΗΣ.
- Α ΡΙΌΥ Σ.
- Ι Ω Α Ν Ν Ι Ν ΩΝ .

'Ως " Αεροδρόμ ια Βάσεων τά :


- Λ Α ΡΙ ΣΗ Σ .
- ΣΕΔΕΣ .
- ΕΛΕΥΣ ΙΝΟΣ .

Κ α τα ν ομ ή τ ών Μ i αω v.
ΕΙς 'ΑεQοd Q όμι ο" ΚΟΖΑΝΗΣ.

- Δύο Μ οί ραι Δ"ίJξεως.


- 2 Σμήνη 'Αναγνωρίσεως ήλαττωμένης δυναμεωτ,
- Σμηνος Βομβαοδ ισμοϋ ΝΤΑ ΚΟΤΑ .
- Με ταφοουιά 'Αεροπλάνα ΑΝΣΟΝ καΙ L Ι ί .
- Ό μας Φωτ. 'Αεροπλάνων (2 ΧΑΡ ΒΑΡΤ- Ι ΟΞΦΟΡΝΤ).
ΕΙς 'Λειιοdιι6μιο" ΑΡΓΟΥΣ.

- Τ ο Σ μήνο; Π υρ]κοϋ
- " Ε ν Σμήνο; δι ώ;εω ; καί ,
- 2 ' Αεροπλάνα 'Α ναγνωρ ίσεως .
- Ι 'Αε ροπλάνον L Ι ί .
ΕΙς Άειιοdιι6μιο" ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ.

- " Ε ν Σ μήνσ ; Δ ιό,ξεως.


- "Εν Σμηνος 'Αναγνωρίσεως ήλαττωμένης δυνάμεως.

ΕΙς •Αειιοδιι6μιο" ΔΑΡΙΣΣΗΣ.

- 3-4 'Αεροπλάνα ΝΤΑΚΟΤΑ Μεταφορών.


- 2 'Αεροπλάνα ΑΝΣΟΝ ' Υγειονομ ικά.
- Μεταφορ ικον 'Α ε ρο.τ λάνον ΑΝ ΣΟΝ .

ΕΙς •Αειιοδιιόμιο" ΣΕΔΕΣ.

- 2- 3 Άεροπλάνα ΝΤΑΚΟΤΑ Μεταφο ρών.


- 1- 2 'Αεροπλάνα 'Αναγνωριστικά.
-Μεταφορ ικον 'Α εροπλάνον ΑΝ ΣΟΝ.

ΕΙς Άειιοδιι6μιο" ΕΔΕΥΣΙΝΟΣ.

- 4 - '; Μεταφο οικά ΝΤΑΚΟΤΑ .


-1-2 L Ι ί.

224
Ιστορικό αρχείο Ι.Γ.Π
Π αοετηοήθ η κατόπ ιν των γενσμένων συγκρίσεων μέ τα καταληφθέντα
εδάφη, δ τ ι έρμηνευταΙ αεροφωτογραφ ιών ήδύ ναντο απολύτως ν.α προσδιορ('
σουν την δέσ ιν καΙ το ε{δος τώ ν Οχυρ(όσεων.
ΕΙ; λί αν κεκαλυμμένα εδάφη μόνον δρομ(σκοι. συγκλίνοντες παρείχον
την ε\'δε ιξιν της ύπάρξεως εργου , το είδο; δμως τού όποίου δέν ήδύνατο να
εξακριβωΟΌ ,
Κατά το προπαοασκευαστικόν στάδιον , αί άεροφω τογραφ ία ι άπετέλεσαν
το μόνον άπο πλευράς Ά Εροπορίας {}ετικον μέσον πληροφορ ιών, άλλά καΙ
d:cO πλευρά; Στρατού τό μέσον έπιβεβαιώσεω; καΙ συμπλη οώσεω; των έπ ι·
γείων πληροφορ ιών .
Συνδυασμό; αεροφωτογραφιών μετά πληροφορ ιών εδάφους, παρέχει αρ ι­
στα άποτελέσματα δταν μάλιστα το ύτο πραγματοποιεί τα ι είς τα Στρατηγεία
τών Μ.Μ ο νάδ ω ν ενΟα ύφ(σταντα ι τμήμ ατα έρ μ ηνε (ας αεροφωτογραφ ιών.

Ή καιρικη κατάστασ ις περ ιό)ριζε πολλάκις την ληψ ιν των άεροφ ω·


TOγρrιφιων , κα3όσον καΙ ή ϋ;ταρξις ααχίστη; νεφώσεω; εδυσχέραινε την
επιτυχη ληψ ιν.
Π οοώ θ η σ ι; αεροφω τογραφιών εΙς τα ενεργουντα κατώτερα κλιμάκ ια
δεν επραγμα τοπο ιήΟ η λόγφ στενότητο; φωτογραφ ικοϋ χάρτου .
Άπόδοσις συνεργείων έρμηνε(α; αεροφωτογραφιών παρα τιμ Β '. Σ . Σ ,
καΙ άερο δρομ (φ ΚΟΖΑΝΗΣ άρ Ι στη .
ΑΙ μανάδες τα υ Β' Σ . Σ . ήρύσ ιJη σαν πλε(στας δσας πλη ροφορ(ας εκ
των dεροφωτογραφιωv δσον άφoρ~ τα άκολου8 η τέα ύπ
9

αύτων δρομολόγ ια
προς καταληψιν τών άΥτικειμενικων των σκοπώ,', τ ην ίσχυν καΙ εκτασιν των
οχυρ(δσ εων καί ώργανωμένω ν τοποθ ε σι ών, καΙ τη ν φύσ ιν καΙ βατότητα
τοϋ εδάφους.
ΤΟ Α ' Σ . Σ. δεν εκαμε ευρείαν χρησ ιν τώ ν φω τογοαφ ιών,
Μ ετα το σύνηΟες b riefing δ ιήοχοντο τα πληρώματα προ της τοποθε­
του μένη ; ύπο το σ τερεοσκόπιον φ ωτο γραφί α; τ η; περιοχης τοϋ στόχου.
Έλάμβανον γνώσιν της έρ μη νε ( ας καΙ απ έκτων πλήρη είκόνα της μο ρ­
φης του έδαφου; καΙ τω ν όχυψ~σε(l)ν το ϋ σ τόχου.
' Ε π ι στασ ί α φ ωτογο αφ ί α; δε" ύπηρχε εΙς ΚΟΖΑΝΗΝ καΙ ή εμφάνισΙς
καΙ ή εκτύπωσις τώ ν πλακών ει; Σ Ε ΔΕΣ επέφ ερε μικράν τινα κα 3υστέρησιν.

Έnl8cτικσΙ άvaΥvωρίσcις..

Αί προσβολαΙ των άεροσκαφών ύπηρξαν άκρ ιβείς καΙ εϋστοχο«


Έχρησιμοποιή{}ησαν ει; μεγάλην κλίμακα πύραυλοι προς εξουδετέρωση'
πολυβολείω ν, βόμβα ι με. επ ιβραδύνσ εως προς επ(τευξιν διεισδύσεως δ ια τήν
εξάριJρωσιν τώ ν Οχυ ρr.Οσ ε ων του εχο ρου, έμ πρησ τι κα] βόμ βα ι ε Ις μ εγάλην
πυκνότητα κατα την τελευταίον φάσιν της έφόδου προ; έμποησμδν τών έκ
κορμών δένδ ρων πολυβολείων καΙ τήν δ ημιουργίαν άσφυκrικης άτμοσφαίοα;
καΙ παραιτετάσματο; καπνοϋ.

226
Ιστορικό αρχείο Ι.Γ.Π
PΙΨEΙC; ΠροκηρύξΕων.
Έγένοντο απασαι αί αίτη θ εϊσαι ρίψεις προκηρύξεων.
Πλην των άερ]φων ΝΤΑΚΟΤΑ , έχρησι μοποιή3ησαν καΙ άερ! φη
ΧΑΡΒΑ Τ , τω ν δπο ί ων ή "πό δοσις ήτο μ ικρα λόΥφ περ ιωρ ισ μένου χώ ρου .

'Εχθρικη άντlδρooιc;.

Ή δλη επ ιχε ίρησ ις « Π Υ Ρ Σ Ο Σ» , παρουσ ιάζει τα χαρακτηρισ τικά εν"ς


κανον ικού άγ ωνο; προς δ ιάσπ ασιν ίσχυ ρίί)ς (ο ργανω μένης τοπο θ εσίατ , μ ε παν­
τ ελη ελλειψ ιν άντι π άλου 'Α ε ροπορ ί ας.
"Υπαρξις Ισχυρού η π ερ ι ωρ ισ μέ"ου EXll}QLxoij άντιαε ροπορικοϋ πυ ρ ό;
κατά πεο ιοχά; με βάσ ιν πι άντιαεροπορικά τώ ν 3ίΊ25 καΙ 20 χ.ιλ.
ΕΙς τα έλάχιστα ά νnαερο πορικα των 8 1 δεν ά\'ευρέ{Ιησαν κατευ{}υντηρες.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΘΕΗΤΑ ΣφΑλΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΗ


ΣΤΗΕΡΓΑΣ'ΑΗ ΣΤ ΡΑ ΤΟ Τ • ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ

125. 'Γαϋτα επαρκω; αναφέρονται εΙς την κατωτέρω ύπ ' άρ ι 3. Α . 11 . 281


ΑΔΑ ] Κ Ζ ]34] Ε I1ΙΤ] 19-8 -1949 εκ 3 εσ ιν :

1. Α Ι τεθείσαι &ρ χα ί δια τή-ν χρη σιμοποlηοι 'l' της "Ateonoe lαs κατά τη" έπ ι ·
χε leησ Ι'ν ΠΥ ΡΣΟΣ ήσσον :
i. Ή δ ι' 8λω1l τώ" μέσ ω." έπέμβα σ ι s της " Α ερ οπ ο ρ ία ς κα τ α τη .. l nl6aOL1JI
Ι" αν τ ίο'ν ώρy α"ωμέ", η ~ τ oπo{) εσ ί α ~ ,
ίί. cH κατ ά τήν φά οι ", τή ς Ιπ ιδέοεως έπέμβα οι ς τής " Αεροπορίας δι α ",α έξα·
οφ αλ ίζl1 σ υ ",έxε l α~ κ α ί πυιιcνό τ η τ α πυ ρό ς dπό τα 500 μέτρα μ έχρ ι κ α τ α '
λήψε ω~ τ ον d",τ ικε ι μ εν ι κ οv σ :ιιοπον .
ίίΙ cH 'ύπo o τήρ ιξι ~ θά περ ιε λάμβανε" ύπ ο σ τ ή ρ ι ξι ν διά τ ή" κατάλη ψ ιν τον
d " τικε ιμε"ικοv σκ οπ ο ϊί (lπ ί 30 λεπτά) κα ί κάλυ ψ ι " δια τή" έδρα ίωσι", τώ"
τμημάτω" .
ί ,'. cH 'ύπο στήρ ι ξ ις δα έλ άμβα " ε " χώρ α" βάσ ει Σχ ε δ Ιον κ αδορΙζο "το ς μΙ
dKfllpeaa'l' τα~ ωρ α ς έπ εμβάoεω~ Άερ οπορίας καί πυρ /κο υ.
ν. EI~ περίπτω ο l 'Υ dνάΥκης {,π ο σ r ηρ ίξ εω ς πεeισσοτ έρ ω'l' τ ή ς μιά~ κατευ­
lJ.v vo e w~ . d Δ / rής rov Σ . Στρ ατον θα κ αlJ.ώριζε" τή" κ ατεVθV'J'σι'J' . η τις IJ.Q
{ιπεσ-.: ηρίζ ιr o . Ή κλιμάκωσις εΙ δ υ να τό " Ιν χρ ό "ιρ -.:ών neo o na{}e tώY έπ ι ·
βάλλετ αι δ ιά ν" d.n:οφεVy η ται ή δ ι ασπορά τών μέσωΥ ,

2. Πα ρ ετηρ ήθησ α " τ α κ ά -.:ωθι σφάλμαrα :


α) K ara r fJ" Ιπ ι χε ίρ η σ ι " ΠΟΑΕΝΑΤλΣ κα ί Vψ , 16 8 5 rijs 10-8-49 Ιτη ­
ρ ή lJ.η ή ιΙρχή -.:ής μαζική~ χρη σ ι μ οπ ο ι ή σ εω ς, -.:ό σ Ο1' κατά τή" φάσ ι')' T ή ~ πρ ο ­
παρασΚΕ υ ης , ο σ ο ')' κα ί Η α τά -.:ή " φάσ ι" τής Ιπ ι θέο εως κ α ί dnidwoe lί α" Ικα"ο ,
n O'fl -': I Hd άπο τ ελiσμα rα.
Παeετηeή{)η ομως r ό κά τω{J.ι σφάλμα , 8π ερ ήδv"ατο "α /X rJ d,s σν " έπ ει α" ,
eire rήv έπ Ι ματα ίφ έπέμβασ ιν τής"Αεροπορ ίας , ε ίτε τήν μή έ" ε ύiJέrιρ χe ό"ιρ
έπαΥάληψιν τής"Αεροπορl)ιής ύποστηρΙξεως .
'Ήτοι οτα'Υ d σχηματισμ ός τ ώ" 32 Άερσσκαφώ" άπεΥειώθη, lλήφlJoη σήμα
τής ΙΙας m _e aexlas περί α" α βο λ ή ς επ ί διωρο " τής α ί τ ο υμέ"ης " Α ερ οπορ ικής
νπ ο σ τ ηρίξ εως . ΔΙ " ήτο δν"ατό" τ ~" Αεροσ κάφη "ά προσΥε ιωθώσι μΗά -rov
φ ορ τ ίου -.:ών β ομβών Ηα ί αφίχ θη οαν l1." w {Jev τής περιοχής , οτ ε ή l"eeyovoa Τα ­
ξιαρχ Ια έζή τ ησε" d ν αμο ,,-ην 40 λεπ τ ών , 1""α δ ν"ηθiί "α ln t onev ol1 τ α ς π ρο'
Ηοι μαοίας τ ης κα ί εξ ορμή σl1 .

228
Ιστορικό αρχείο Ι.Γ.Π
b) Ti10i εΙς oύdεμlα.., περΙπτωσι" d...,εφέe6ησα.,. {,πό τω,.. Ο.Ε. τoW Tαξ]xιώtι
ά.πο τε1έσμ.ατα lκ τής In eμopd d EOOi τής 'λ εe οπ ο ρ[α ς .

3. ' Εκ fOie oui τής dEeonoela, παeεrηρήfJ.ηοα" rιI. κάrωθι οφά1ματα:


α} Π αeετηeήiJησαΥ ;."ι οι nEe InrώoEI i HaiJuareeTιaeOOi της άπoyειώσcωs- τoW
ά ερ ]φiiYtι κατό τ ο πρ ώτο ." ~ . Τούτο ~τo ε Ις βάρος της άπoδόoεωs- τής άερο­
noelai Ιδ[~ κατα. η)Υ πριι;ία" της 14·8·1949 δτε ό έχ6ρ ό ς IJnεχώeει κατά
φά1απας δ ιά: τον ΑΑΙΜΟΥ .
Τά α ερ ο οκ ά φ η έφΙJα σ α., ii"oo{Je" της iJiotωs- τ αντ η ς τή" 0 5 .50' l"φ ήδν"α"το
"ά: eve[oWUJYτa a άπό της 05 .30'
β} Έκ μέeοuς τώ" πΑηρωμάτω" έΥΙνετο {,neep01IH;' και ασκοπος xeiioaS'
ρ αδιοτη1 εφώ"ου.

r} Παρεrηρήθη σπατά1η π υe ομαχι κ ών lκ μieους τών xeaeaorm δια. στόχους


μoIHeQS' ά."τοχης (αύτοκ["ητα-κτή"η-1έμβοι).
δ} Ο Ι χε ιριοταί δε" έξετΙμου" μετά ψυχραιμlας πά" τ ο τ ε τή" τακτική" κατά­
οτασιν. Εί, τι "α, π ε ρ ιπτ ώσ εις παρεσVe {J.ησα ν έκ τής κυρ ίας dnoOTo1iji Τω't'
ε Ις δl:VτερενΟ"τιις σ τόχους.
ε} Έ" συμπεράσματι δύο κυρΙω, 1:1"αι τα. α ίτ ι α τιΟ" παeατηeηfJ.έ"τω" σφα1­
μάτων.

Κακή κ αι 11Α ε ιπή ς l"'1ιdeoooa, τον λ.Σ.Α. τον Άεeodρομlοu κατ' &κο­
ΑουθΙα" και τ ώ" n .1ηeωμάτων έκ μέeοv' λΕΑ/ Β '. ΣΣ~ Κ αί ό τεΑεvταίΌς
pepalωi δεν έν ημεeοv r ο n ae ci τώ" Tafaaexa ιZ" και Μ εραeχιών.

Αϊ Ο .Ε . κα ί οΙ Α .Σ.λ. το ύτω" δε" έκπ1ηeοiiιιι τ ό" πρ ο οe ι σμ ό " ήτοι "ε"


Υ"ωe lζο vv τη ν τα Κ ΤΙΗ ή " Η ατάστ ασι " τοii τομέως 'tow, δέ" έ"'ημ.ερώtιo υ", τΙ»­
ΑΕλΙΣώματος η τα. πΑηρώματα τ ιΟ" ύπεριπταμΙΥω" άεe]φώ" 11 όμιΑο υ" 810Ι
μαζ iι Ηαι δέ" το,πο{Jετοii" ται ,πά"τοτε εΙς θέσεις ωσ τ ε ,,0. pAinov" τό πεδlιw
της μάχης κ α ι "ο. έχ ο υ" ακουστικότητα.

ΚΕΑΑ·Ι·ΔΗΣ ΕΜΜ.
Σμήναρχος

ΑΠΟΔΟΣΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

126. " Α παν το Ιπταμ ε νον π οοσ ωπ ικόν κατέβαλεν ύ;τε ράν{} ρωπον προ­
σπα θε ι αν και αντε:τεκρί3η ;τλ11 gω; ;τ ρο; τα; παοο υ σ ιασθείσα; άπα ιτ ήσεκ τών
έπ ιχειρ ήσεω \',
Κ ατείχετο ύ;τ{) ένλ ο υσ ι ασμοϋ , δ ι ε ίπετο υπο πνεύματο; α ϋτο 8υσί α.;
καΙ fζετέλι: σε v μετα πείσματα; τα; άνατε θ ε ίσα; ά:τοστολάς.

' Ιδ ι α ι τέο ω; [Ι;τεΚΩ ρυφ<ο8 η ό έν8 0 υσ ιασμό; δ ταν τι συ γκροτή ματα τώ ν


Κ Σ ηρ;ι ισ αν να κrιταρρέoυ \'.

Π αοουσι ασ δ ησαν πε ρ ιπ τώσε ι; φ ιλον ικί α; τών χε ιοι στώ ν, προσπαθούν­


τ ω ν να συμμ ετάσχουν εΙ; Όλα; τ α; έξό δ πυ ; .

Ε Ι; ήμέ ρα; έ ντ ατ ικών έπιχε ιρήσε ων οί πλείσ το ι των χειριστών έξετέλε·


σα ν καΙ τέσσα ρα; έζόδ ου ; Ε ντΟ.; τη; α υ ι η; ή μέ ρα; ύπ ερβά ντε; τα Ό ρ ια χρησ ι·
μο πο ιή σεω ; τ ώ ν κ ινη τ ήρω ν.

Π αοαδ ειγμ α α υτοθ υσία; καΙ αύταπαονήσεω; {}2 ά:τοτελΊί δ Άν8 ] γο;
ΠαπαδημητρΙσυ "'O {Jιων , Όσ η; πολυβολώ " άνακαλυφ8είσ πν ύπ" α ύτοϋ φά-

230
Ιστορικό αρχείο Ι.Γ.Π
ΚΕΦΑ Λ ΑΙΟΝ νιιι

ΟΥΣΙΩΔΗ ΔΙΔΑΓΜ ΑΤΑ


Ε Κ ΤΗΣ

ΔΙ ΕΞΑ ΓΩΓΗ Σ ΤΗΣ ΌΛΗ Σ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩ Σ


" ΠΥ ΡΣ Ό!"

128. 'Εκ τώ ν έκτε 3 εισ ιtl v έ.τιχε ι ρι1σεω" ι Τιι) " όπο ιων τα έπ ιτυχη U:rOt EM-
σματα ιtίtΩτι:;λοij ",. μ έγαν σ ταθμόν εΙ ; το ν ά ντ ισυ μ μοοιακόν (Ιγωνα , δυνιίμε 8α
\'(ι σ υ ναγαγωμε « ;τλείστα δσ α δ ιδ αγματα , μ Hαξiι των όπο ί ων τα οϋσ ιωδέ-
σ τευ α

ε ι να ι :
α) Ή σταθερά έ:πιδ ίωξ ιι; έ ν ός κ α λ ώς μελετηθέντ oc; σκοποϋ .

ΆπΩ το υ ' Γ ανουαοίου lf)49 ε Ιχε τ ε ΙΗϊ είς γενι κό ; σκο π ό; ύΙτ(, της
'Αν ωτάτ η; ΊI γε σ ί rι ;. Π Η!) ι} τά; άντι δ !] (ίσ ει; τού εχ θ ρο ί' , οUδ ε μ ί ιι παρέ κκλισ ις
εγένετο Εκ το υ σκο.τοϋ το ύτο υ . ΙΙ 90 έντιιτωσ ιακών καταστιίσεων πυλλι.ίκι; ή
•ι\ νω τατη ς Η γεσ ί α εΙlρε {} είσα δεν έκιί μφΟ η, Jλλ(ι α,'τ ιΟ έτω; άνΤΕ\'ή ΡΥ ησε κο ταλ­
λήλω ; μετ« τ η; έπ ιβίι λλο μέ \'η; σ ταl1ερότ η το ; κα Ι ψυχψί; εκτιιη1σ εως τη; έχά­
σ ΙΟ Τ Ε κατα σ τιίσεω ; καΙ ο ϋτω τελ ι κ ω; έ.ι έ τ υ χε τ ο ν έπ ιδ ιωκόμ ενο ν σ κο π ό ν '{η ς.

β l Ή άξί α Tαiί ή θ' K aiί.

~ Η άξία τώ ν ηf} ικαη' δυν.Ιμεων ιί); γνωσ τόν παίζε ι ;τρωταρχικσν ρόλον
εΙ; π ώ' τ« :τό λε μ ον καΙ ίδι αιτ έρ ω ; εί; το ν Ιδ ιά τυ πον συμμο ο ιακόν τοιούτον.
' Εκείνο () μω; το ό ,τοΤον κατεδε ί χδη ε ίν α ι δ τ ι ή σταθ εράτη ; το υ ήοικου τ ω ν
σ τελεχών το υ Έ λλη ν ι κο ύ ~τoατη ί! ύ,τ η ρ;ε ό κύρ ιο; .τ α οαγ ων τη ; διατη ο ήσε ω;
'{ ης μ αχητικότητα; το ίί Στρατo ίi μα; εΙ; κρισί.μου; περ ισ τάσε ι ς.
Κατεδε ίχ θη ε:τίση; δ τ ι τό ηΒ ικόν δέν δ ιατ ηρεί τα ι μόνον με. παοα ινετ ι­
κού; λόγους η δ ιδασκαλία; ή ψ uχαyωγί α;, άJJ.it δ Η'! τώ ν άκαμάτων προσπα­
Ω ε ι ων , αί τ ινες στέφο ντα ι ύ:το Ιτιτ υχί ας .

Υl ·0 α fφν'διααμό<; κα Ι ή παραπλά νηα ις .

' Α πεδείχ θη δ ι(Ί :τολλοστην φο ,)ά ν πο ίαν μεγ(ίλην άξίαν εχει ό αίφν ι­
δ ιuσ μό; . •Α π εδείχθ η επ ίσ ης δτ ι οίαδήτοτε Ω υσί α ποός έτ ιτυχίαν το ύτου δεν
άπ οβ α ί ν ε ι έ πΙ ματαί ω.
Ί δου τ ] Υοάφε ι ό έχ Ορπς δ ια τον αίφνιδ ιασμον :

233
Ιστορικό αρχείο Ι.Γ.Π
'Οσονδήτοτε αχαρ ι κ(ιίlί..· εΙ ναι τό EJYOV τού ~E;τ ~τεl.o ϋ; , ή εύ 8 ύνη
καΙ ή συμβολ ή του εΙ; riJv άγώνα ε Ινα ι μεγάλα ι.
Έ π ρόκειτο πε ? ι έπ ιχειο ήσεω; εΙ; μ ίαν πεο ιοχή« έ;υπηρετο υ μένην μό νον
ύπσ μ ια; άδ ικη; άρτηρίας μή κους πολύ μεγcίλου, δ ια της δποία; εδ ε ι να κινη­
δα/ση' αϊ μοvάhε; έν ισχύσεω; καΙ αϊ όγκο ι τω ν άπα ιτουμένων ύλ ι κω ν .
Τά 'Ε π ιτελεία έπετέλεσαν σοβαοόν εργον καΙ κατι~ρθωσαν υ;τω; απασαι
αΙ κιτ/σε ι; και μεταφοραΙ έκτελεσθωσ ι ν έγκαίρω; καΙ άπροσκόπτως.
'Αλλ(Ί. καΙ αΙ ποο.ταοασκευ α ί των άποφάσεων τω ν ~Α ρχηγ ιj')ν ε ν ολ11 τη
[ε ρ αρχί~ , ή π αριtκoλoύ 3 η σ ις τη ; ε κ τ ελέσεω ; τ ών διαταγών καΙ οδηγιών των,
αί έπ ιτελ ικ α] άναγνωρ ίσ ε ις, ή εκ το ύ εγγύ; παρακολού3 ησι;, συμφώνω; με το
;τνευμα τω ν δ ιοικήσεων, τη; έκ;τληρό}σεω; τιϊ, ν ά ποστολ(iJν των .Μονάδων
καΙ τμημ άτων , πάντα ταϋτα συνέτε ιναν εΙ; τ ην έ;nτυχίαν έ\·Ο; έκάστου
κλιμακίου .
Έ ν τούτο ι; ύπηρξαν κα] πε ρ ιπτώσε ι; Α λημμελοίος λει τουργ ία; τινών
Ιπιτελε ίων.
'Ι διαιτέ ρως δεν κατενοήθ η ;τλήρω; ή καλ1'ι χρη σι; τ ώ ν δ ιαβ ι βάσεων, ή
άξ ία τη; εγκαί ρου πλη ρο φορ ί α ;, 11 π αρακuλού3 ησ ις τη; εκτελέσ εως τώ ν δ ι α­
ταγών, ό συντονισ μό; τού εργου τω ν fnLTεlLXfiJ V γραφείω ν. "Α ς μείνυ εν συμ­
περάσματι δτ ι δ Σ τρατό; Εχε ι ανάγκ ην πεπε ιοαμένων επ ιτελιϊΗ' κα] πάσα μέ­
ρ ιμνα δέον να καταβληιΙ Ό δια την εκ;τα ίδευσ ιν το ύτων.

ς> Αιοίκηοιι; κα; H.ylo<;.

Κατεδε ίχ 8 η ή ανάγκη τη ; ενημερώσεω; εκ μέρου; των άνα/τέρων Δ ιο ι ­


κητων επί το υ !π ιδ ιωκομέ\'ου σκοπού καΙ τω ν σχεδίων προ; έ;τίτευ;ιν το ύ­
του, τω ν ύ:τευθύνων επ ιτελών άξ ιωμαηκών ~}; καΙ των άρχηγ(ον οπλων καΙ
ύ,τ ηρεσ ΙΟJν , ίνα ούτο ι είνα ι πλήρω; ενημερωμένοι έ πΙ τώ ν μελλοντικιον προ­
1~ έσε ων της Δι οι κή σεω.;, xafi ' δλη ν την διάρ κει αν τών επ ιχε ιρήσε ω ν καΙ δυ­
νη θο ϋν ν" άναπτύ;ουν τη ν άπαιτουμένη ν π ρωτοβουλίαν καΙ να προαγάγου ν
το προπαρασκευαστικόν εργο\' εν τιί) κύκλφ τη ; άρμοδιότη τό; των.
Κ ατέστη έπίση; προφανέ;, δ ια πολλοστήν ίσ ω; φοράν, δτι αί εκδ ιδό·
μενα ι διαταγα] ;τρέ:τε ι να εΙ ναι άπλαί ι κατηγο ο ηματικαΙ καΙ σαφείς. Να κα­
τ ατο π ίζωνται έγχαίρω; αϊ Μο νάδ ε; επιθέσε ω ; επι τη ; μελλο νηκη; άποστολής
τω ν καί να παοέχηται πάντο τε ό /ί;ται τούμενο; χρόνο; δ ια τήν εκτέλεσιν άνα·
γνωρί σεων καΙ κίνησ ιν τώ ν Μο νάδω ν, ινα εΙσέρχωντα ι εΙ; την μάχη ν άνέτως
καί ούχ] βεβ ιασμέ ,'ω;. "Η εκδοσι; π οο ει δο ποιητιπώ ν Δ ιαταγώ ν ο ύδέποτε
πρέπει να πα ρο ραται, διότι ή άξί α τούτων εΙνα ι ανι:κτίμητο ;. Δι" αύτ ων κερ"
δίζετα ι κόπο; καΙ χρ ό \'Ο; . Τέλο; ή μελέτη τού προβλήματο; της Δ ιοικήσεω;
καΙ το ϋ ελέγχου δεν {}u ήτο πλήρη; , έαν δεν λεχθ ϋ δη : ~H Ικδοσις μιας
Δ,αταΥης dπο [να Δ,ο,,,,1την καΙ το Έπιτελείον του dποτελεί μ6νον
το 1] 1 Ο τοϋ 8λου προβλήματος. Td [τερα 9]1 Ο εΙναι 7} παρα"ολον­
"',1ιι,ς της Ι"τελΙιιεως της ΔιαταΥης.

235
Ιστορικό αρχείο Ι.Γ.Π
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΙΧ

ΚΡΙΤΙΚΗ ΕΠΙ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΣ

129. ~AντΙ παση; άλλης κριτικη;, παρ ατ ίθ ετα ι κατωτέρω ή ύπ' άριδμ.
2453 2Ω] Φ . 4009) 19-10-1949 Διαταγή 'Αρχιστρατήγου προς τά; Μ . Μ., εΙς
τ11" όποίαν ,C)ίγονται δλα τα σοβαρά έκε ίνα ζη τή ματα τα εχον τα άνάγκην
κριτική ς .

1. <Η NlHf'} τού Στeατοv μας εΙς ΒΙΤΣΙ xp.l ΓΡΑΜΜΟΝ , dnorelovaa μέγα...
σταθμό ... εΙς το" άl'τισυμμ οριακόον dycdva, v πηeξεν dναμφισβήτητος καΙ έδό{).η
δια ταvτηι; έ'" στοιχείον oopaeov εΙς χείρας τής Κνβερ"ήσεώς μας δια την
έπl'λ.υα,." του 810υ συμμοριακοϋ προβλήματος.

·0 HQ{Joeto{Jelr; ιΙ ... τικεψενικΟς σκοπός τ ον Στρατοϊί έπετεVχlJ.η κα Ι ή σημα ­


σία τήςlnHvxlat; εΙ"αι μεγάλη, α'Υ ληφfJ.fj υπ' όψι,. ή 81'1 έξέλιξις τού d",τι­
συμμοριακου άΥώ'νος έπι. τριει; lαv, ή εΙδικη μορψη τον άΥώ"ος, σΙ δημιοve­
γηθείσαι από τω,. τε λευταίων μη'Vω'V το υ 1948 δυσμε"είς συ1'1Ι}ήκαι δια τας
~E{ί'Vικάς δυvάμεις, αΙ lnIτvXlat του συμμοριτισμου κατά τό τέλος 1948 και
άρχας 1949 και ή λυσσώδης άnlδρασίς του μixρι .Μαίον 1949 δια τη" μα­
τα lωσι'V τω" σχεδlω'V μας.

2. Μία δμως κριτικη ά'Vτικειμενική επι τ ου ;Ρ Υ ο υ του Στρατου μας, dσο'Vδή­


ποτε πικρας άληfJεlας κα Ι &" περιέΧΊ1, {ία ;ΧΊ1 τούτο τ ο ευεργετικό" πλεο"έ ­
κτημα, δτι (ίά διαλύσΥ μερικάς nAd'Vas, αϊτι'Vες el'Vat δυ'Vατό'V "ά εδημιουρ­
Υήθ-ησα" εκ τω-ν άποτελεσμάτω" του άΥωvος και "ά μας προσΥειώσΥ επι της
Εκτιμήσεως του Υε"ικου Επιπέδου του δυ"αμικου τον Στρατου μας και επι
τω" άδυ'Vαμιω:ν αύτοϊϊ διά "ά δυ"ηl}fj "α ά'Vαμετρηθ-fj εΙς Kva μελλο-ντικό" πό ­
λεμο" με a'VT lnalov δια-θέτο"τα, &" δ'χι ά"ώτερα, Ισα τουλάχιστο" πρός
τοϊίτον μέσα .

Αύ το')' τον σκοπό" ;χει ή δια τής παρούσης έπισήμα'Vσις 6Jρισμέvω'V παρατη­
ρήσεων καΙ παραλεlψεων.

3, ''Ας έξετάσωμε')' τaς Υε"ικάς Υραμμάς τής δλης επιχειρήσεως και ας προσπα­
θήσωμε" 'VIι σv'Vάrωμε" τα προσήκο"τα συμπεράσματα και νά άvτλήσωμ" τά
ούσιώδη διδάΥματα:

Ω) ΣύΥκρισις άνΤΙΩάλων δυνάμεων.


Δέ" εΙναι δυνατον "ά rl'Vy σύΥκρισις εΙς τη" τεχvικ7ι'V άξίαν τω:ν δύο ά"τιπά ­
λων Στρατών . διότι αύτοσχέδιοι ΣτρατηΥΟΙ καΙ Στελέχη μέ εφόδια τόν φα-να­
τισμο" καΙ τη" τρομοκρατlαv δέ" εΙναι δυ"ατο" "ι1 προπαρασκευάζου1' καΙ
διευ{}ύ1'ου" σίίΥχρονο1' ιΙΥω"α, ώs οΙ άξιωματικοΙ έ"ος τακτικοϊί Στρατoiί καΙ

237
Ιστορικό αρχείο Ι.Γ.Π
σεω; και ή Ιλλειψι; πλήρου; Ιπαγγελματικη; καταρτΙσεω; τώ7 στελεχώ7 σν'Υέ ­
rEoI1'ΙX'Y εΙ; τή'Υ μή ιΙπόδοσι1' εΙ; ΤΟ'Υ ιΙγώνι:ι ιΙπο ιΙπόψεω; τεχ'ΥΙΚ;;;, έκ μέρου;
του Στρατεύματο; , ιδιαιτέρως του Πεζικοϊί.
< Ο σ Ο'Υ δ ήπ ο τ ε δΕ Κ !1.Ι αν ή ιΙπόδοσι; τών λοιπω)' όπλω'Υ ήτο καλή, δΕ)' πρέπει
'νά Υε1'ηfJ.fj ή πλάνηστι και τά όπλα ταίίτα el1'aI καηιρτισμέΥα δια μελλο1'ΤΙ­
κον άΥωνα, διότι δεν πρέπει να παροραται 8τι d ixfJ.eo; δεν διέθετεν άντΙ­
στοιχα μέσα με τα Ιδικά μα;, και άεροπορΙαν, τη; όποΙα; ή δρασι; τα μέΥιστα
θα έπέδρα έπΙ του όλου ΙΡΥου του Στρατού μα; (μεταφορω1'ι λειτουΡΥlα;
έπιτελεlω1', δράσεως πνρ!κουι μηΧα1'ΙΚοv, /1ωρακισμέΥων, άλλα και αlιτή;
ταυτη; τής ψιλΙα; άεροπορΙα;).

•) Αί ήθ,κσΙ δυνάμ.,~ των άνTlηάλων.

ΟύδεμΙα άμφιβολΙα, δτι εΙς τας σνμμοριακας όρδαςο τα φανατισμένα στελέχη


και μΕ έπιβολήν τυραννικήν εΙχον έμπνεύσrι εΙς τονς όπαδούςο τω1' Π1'εvμα
καρτερικ~" και μαχητικό1' , ή έξασκουμέ1'η δΕ ύΠ~ avrώoν τρομοκρατΙα ov'l'e-
τεΙ1'ε ε Ις τό να συγκρατοϋ1' διά τής βΙας και avrov; rov; βιαΙως στρατολο­
γονμέ1'ΟVS'.
ΕΙς ΒΙΤΣΙ και ΓΡΑΜΜΟΝ κατά το μείζον μέρος ή av1'OX" τω" διετηρήθη
εΙς μέγαν βα{}μο1' κα ι εΙς τοίίτο άφεlλεται, δτι δΕν έσημειώ{}η, μετά τ όσας
συντριπτικας l 1'ee r el a; των ~Eθvικων δυ1'άμεω1', τάσις ά-θρόας παραδόσεως,
έκτος έλαχ Ιστων έξαιρέσεω1'.

'Αλλα και ή πίστις προς τον άγω"α τοίί <Ελ'λ ηvι κ ο v Ααοίί, ή έμμο"ή και στα­
-θερότης τω" < Ελ λ ή νω" Άξιωματικω1', ~πλισαν ταςο ένόπλονς δΙΙ1'άμεις μαςο με
ηθικον ακμαίο1' και παρα τι!ς δυοχερ εΙας, τάς δποίας παρουσιάζει ή μορφη
τοίί όλον άγω1'Ο; δΙΙ1'άμε-θα να δεχ{}ωμεν, δτι άποτεΑεί εξαιρετικό1' Ιστορικόν
γεγο1'Ο; ή διατήρηοις τοίί ηθικου τούτον, εΙς ε-να xe01'loa1'ra ιΙγω1'α, κατα το1'
όποίον έζητήθησαν μεγάλαι δυο Ιαι διά δειιτέραν η τρΙτη1' φορα" προς έκκα­
1Μρισιν τήςο ιδίας περιοχής.

τουτο το οημ εΙΟVμε1' Ιδιαιτ έ ρως.

στ) Ή προπαρασκευή καί διεύθυνσl; τοϋ άΥώνος.

<Η προπαρασκευη τοίί αγώ1'ος άπα ήδικής και νλικής πλευρας εΙναι κατά
πά1'τα άξιέπαΙ1'ος.
< Η άπόκρυψις των προθέοεώ1' μας , ή παραπλάνησις εΙς δΑα τα κλιμάκια
lyt1'Ero μεrα της δεούοης μεδοδικότηrος και έπιδεξιόrητος. < ο αΙφνιδιασμός
του έχθρου έπέτιιχε πλήρως.
Αί άναΥνωρΙσεις, ή xarardntOl; τω1' μονάδων και τμημάτωΥ εΙς τα; ιΙποστο­
λας των έΥέ-νετο μεrα μεγάλης ιΙκριβείας.
Κατά τη1' διεξαγωΥηΥ τον ιΙΥωνο; έχομεΥ 1'α οημειώσωμεν τα έξης χαρακτη­
ριστικά:

i. Ε Ι ς τ η l' μάΧη l' Β Ι Τ Σ Ι.


<Η δ~είoδυσι; κατα την 'νύκτα δια μέσου έχ{}ρικώ7 δν1'άμεω1' Ισχιιρώ" μονά­
δω-ν ιΙποτελεϊ σπαηωτάτη1' έΥέΡΥεια" εΙς τη" στρατιωτική" μας Ιστορία".
<Η έκμετάλλευσις της lnIrVXla; δε1' εΙναι .πλήρης, καίτοι προεβΑέπετο αϋτη
και ε Ιχε ρητώς δια τώ1' δδηΥιών μον κα-θορισδη, τα ιΙποτελέσματα τής έκμε­
ταλ'λεύσεω; δά έπρεπε "α δσα" πΑέΟΥ καρποφόρα.
Δε" νΑοποιή-θη έπαρκώς και ώς ιΙ"εμένετο ή Ιδέα τον έλΙΥμον, καθ~ η" , eviJov;
ώ; δα έπραγμαrοποιείτο ρηΥμα εΙς τη1' έχ-θρικη,. τοποθεσlαΥ, Ισχνραι δυ"ά ­
μεις δα ώ{}ουντο &νειι ΧΡΟΥοτριβης δια τη,. ιΙποτεΑεσματικη" έκμετάλ'λενσιν .
ΔΕν εΙχε lnlarj) όΡΥα"ωδΥ χα.1ώς ή προπαρασκευη της έvεργεlας έπι της χα -

239
Ιστορικό αρχείο Ι.Γ.Π
ΕΙς τή" Ιπ ι χε ίρ η σ ι " Π ΥΡΣΟ2 κα:rε βΑήlJ.η πράγματι άξιέπαι "ος neoondlJtta
π ρ ό ς τ ο υ τ ο. ~ AHti δέ" nelnEt "α μα> ίκα"οποιήσπ τοϊίτο. ΕΙς με.1.10"ΤΙΚΟ" πό ­
.1εμο" τά: ~EπιτελEϊα {Jά: εύρεlJ.οv" εΙς δ v σ χ ε eεσ τ έρ α "lJ.iot" , άπο .iκ ε l" " ν τής
t'.π Ι Χ Ε ι ρ ή σ εως Π Υ ΡΣ ΟΣ . Θ ά: ϋπάρχπ ή ΙχΟρ ική deeonoe1a κα~ &1.1αι μεΥα.1-ύ ­
τεραι ά "τ ιδράσεις τον Ιχ θρον.
ΑΙ προβλ έψεις τ ώ1ι ~Eπ ι τε.1εlω" {Jά: άπαιτηlJ.fj "ά εΙ" α ι πολύ μελετημέ ,, ;;ι.ι κα~
"α. Ιξασ φaλΙζο υ " τή" l nl.1v cJI" δvσχερώ" προβ.1ημάτω" .
Κατα. κ α" ό "a παρετηρήθη εΙς τή" έπιχεΙρηιιι" « Π ΥΡΣ ΟΣ» dvoxleIca
ε Ι ς τ ο" σ ιι"το" ισμό" του σ υ"ό Αοιι τ ώ" έπ ι τ ε .1 ι κών IΡ Υ aσ ι ώ" υπ ό τώ1ιι lπιτι­
λ α ρχώ", Τοίίτο προήλθε" έ κ τής κ ε κ τ ημέ" η ς Ο v."η{JεΙaς η." lxov o c .,," άπα ο χο ­
λώντ ιlι σχεδΟ." ά π οκλε ιστι κ ώς με τάς Μον άδας , IΥκαταλε Ιπονrες τή." δ ρασ ιν
τών • Υπηρεσ ιών εΙς riJ" μέρ ψ. ναν τ ο ίί "ΑρχηΥοίί r '. Κλάδ ου. Προέ κιιψε .1οι ­
π ο" άποχωρισμοςο τοϋ Ιπιτε .1ικ ο υ ;ΡΥ Ο ΙΙ τής Διοικητικής μερΙμνης κα~ έ'Η ει ­
ψις σνντονισμοϋ αύτ οϋ πρ ος τας τακτικας άνάγκας . Α Ι ov"intIaι ήοα" α Ι lξης:

- Σύγκροιισις άρμοδιοτήτω" τώ" γ ρ α φ ε ίων Α 1 καΙ r1 ώς προς χρήσιν τ ώ"


πυρομαχικών καΙ τών με ταφορ ικώ" μέ σω" .
- Σ vσσώρεvσ ι ς Σχ ημ α τι σμώ" , Ύπ ηρ εσ ιcυ" κ.αΙ άπο{J εμάτω" εΙς .1ίαν προω{}- η­
μέ"οvς χώρονςο. πολλάκις l1."ευ τάξεως, ΙΙαν έ κ τ ε {Jε ιμέ" ο v ς.
- Σπ ατάλη μεταφορι κών μ έσων κ α ~ l1.γνοια τ ή ι; λε ιτουργίας κ α ι τ ών δυνατ ο-
Tιjroo" τ ώ" μετόπισθε" νπ ο τών Δι ο ι κ ή σ εω" ,
Δ έ" Ιπέ δρασε δυσμε,,~ Ιπ~ τής έξελΙξεως τώιι έπ ιχειρή σ εωΥ ή τοια ύτη άνω ­
μ α λΙα δι ότι d 'χθρ ός δέν Jjdv"Tί{JtJ "ά δράσπ κα τα τώ" μετόπισθε", έΗ εΙ ψ ε ι
άεροπορ lας καί loxveov n vqopo J. IXov, Ιπι π.1έιw δε τ ο μiτωπo" δι" ιιπέστη
δι ακνμά "σεc ς π ρ ό ς τ α dnlOOO I Α όγ φ τής μεγάλης νπεροχης τών μ έσ ων μας .
"ΑΗά ε Ις κανονικόν πόλε μ ο" α Ι συνέπειαι {Jd ήοα,. σοβαραl .
Δέν νοε ίτ αι λειτουργ ία rov Έπιτ εΑε Ιου , ο τ α ν ό Διο ικητής τής Μ.Μ . ά π α σ χ ο ­
λείτ αι μ ό "οι; του άπό r "λεφώνο v να σ χημ ατΙο'Π εΙκ ό να τής τακτικής rov κατα '
στ άσ εως κα ι τ ό Έπιτελείον τ ον εΙ ιι α ι έ" άyt'ο lff τής καταστάσεως , o ra" δι"
ά νακρ ι βώ" ά"αφορών δημιοιιρ γεϊται πεπλανημέ"η lκτΙμησις καταστάσεως , η τις
&γ ε ι ε Ις dποφάσε ις άνrι{Jiτοvς π ρ ο ς τάς έπιβαlAομi1iας_
'Έ χ ο υ ν σημειωfJ-f! πλείσται ασα ι ά ." α κρΙβ ε ι α ι εΙς τά ς &ιιαφορας έπΙ τ ώιι γεγο ­
νότω" και πληροφοριών α λ ων τ ώ" Μο ν ά δ ω ν.
Μ ία ΙΙπΑή dvdr" roocso τών έ κfJ-έσεω" π επραγμένων έκ άστης Μο" ά δ ο ς δημιοvργεί
τήν έν τύπωσ ,,, έλΑείψεως άντικειμε1ilκότητο) ε Ι) τήν έργασίο." τών π ερ ι σ σ ο ­
τ έρων Έ1ιιτεΙε ίω" ι εΙς τρ όπον &σ τε 1ici dπαιτήτ αι εΙδική d1idxecocs π ρ ό ς δι α ­
π /στωσι" τώ" πραγματικώ1i γεγονότω" lν ός πολεμ ικοϋ έπε ισοδίου.
Θ Iγ oμ~" τ ά ζη τήματα ταϋτα δ ιά νά καταδεΙξωμε", 8n πρέπει "ά έξιιψώσωμεν
τά Έπ ιτελ εία μας . κα ί νά δ'1μιουρΥήσωμεν Ιμπε Ιρους καΙ κ α τ ά πά ιιτα & ξ ί οιι ς
της υψ ηλ'ίι; ά ποσ τ ο λ 'ί ς τω" ΈπιτεJ.είς ,

~) Ή Ι KTίμ~σ ι<; της άξΙας των ήY~Tόρ .. ν .

Ή clela τώ." ήΥητό ρωιι εΙναι Ικε Ινη ητι ς προσδ l δε ι το μ ε γα J.ύ τ ερ ιnι ποσοστον
eli τ ο δvναμικό" έκάστης μονάδος.
Το ϋ τ ο άποτελεί δόΥμα κα Ι Ιχει τήν έφαρμΟΥή." του και εΙς τήν έπ ι χ εΙρ η σ Ι Υ
Π ΥΡΣΟΣ.
Έσημε ίωσα σμως μεrά Ιύπης μου τάσιν x a(J." η" προ ίοτάμ ε"α ι τι"ές διοική­
σειS' . ε Ι ν α ι &ληθές έλά χ ιστα ι , άνευρΙσκουν έΙα ττ ώμα:rα εΙς ήΥήτ ορας ιιφι στα '
μέ" οιις σταν olir o t άτυχήσονν. ι"φ μ έχρι τή ς σ τιγμης της dvaiJioeoo) μιας σοβα­
ρας άποοτολης εΙς τούτους δlδoιιν rJj1i έν τύπωσιν ε Ι ς rti προ;'"ο τάμενα Κ Αιμ ά­
κ ια στι rovs περιβά'Αλοιι " με lμπισ το σύ ν ην . Το v τ ο μαρ τνρ ε ί ~Hε ιψ ιν δικαι ο -

ΑΙ Μά χα ι τον ΒΙ τσ ι κ α Ι τον Γρά μμοv 1949 16 24 1


Ιστορικό αρχείο Ι.Γ.Π
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Χ

ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΗΣ ΤΡΙΕΤΟΥΣ

ΞΕΝΟΚΙΝΗΤΟΥ ΑΝΤΑΡΣΙΑΣ

131. Ό Έλληνικος Σεραεος ~πανεύρε εην παλαιαν Υνώριμον δι αυεον


όδον εής ΝΙΚΗΣ καΙ εού ΘΡΙΑΜΒΟΥ καΙ ~νεoς εού μηνος ΑυΥου­
στου, εΙς μάκας διαρκεΙας έκάστης 5 ήμερών , συνέτριψεν τας ~πl τού
ΒΙΤΣΙ καΙ ΓΡΑΜΜΟΥ Κομμουνισεοσυμμοριακας όρδας καΙ απήλ­
λαξε όρισει"ως εην χώραν απο εον βραχναν εού Συμμοριεισμού. Ό
Συμμοριεισμος παρεδέχ{}η εην ή"αν ταυ καΙ απέσυρε τά λείψανά εου
~νεoς εης αΥ"άλης εων ~χ{}ρών εής ΕΑΑΑΛΟΣ, εων όποίων ευφλον
σργaνον εΙvαι.
ΕΙς εας απροσΙεους καΙ αΙμαεοβαμμένας κορυφας εού ΒΙΤΣΙ
καΙ εού ΓΡΑΜΜΟΥ, σπου ~πΙ εριεεΙαν περΙπου ~βασΙλευ ε εο εΥκλημα,
ή 7;υρaννΙα, ή βία και ή καταισχύνη, tκεί δπαυ lξvφάν1Jη ή πρωτο­
φανούς μορφής συνωμοσία κατΙΙ της Πατρίδος άπα έλληνόφωνa μεν
τέκνα της, μΙσ{J.aρνα δμως και άρνησιπάτριδα ξ ενοκίνητα στοιχεία Υ;ης
ΚΟΜΙΝΦΟΡΜ. εο "Ε{}νος δια εσύ Υενναίου Έ{}νικού Σεραεού ~πέ­
βαλεν -την {}έλησίν του, άφύπνισε τον vπνώΤ1:0vτα μέχρι -r;ijr; Ιπσχης
Ικε{νης ύπόλοιπον πολιτισμένΟΥ κόσμον και Ιπεσήμανεν τον Ιπερχό­
μενον κΙνδυνον, τον Ιπαπειλοϋν1:α να κατασΤΩέψυ δ,τι δ liv1J.eronor;
~πΙ χιλιεεηρΙδας όλοκλήρους ~δημιoύρyησεν.
Ό αΥων υπήρξεν σκληρός, ή {}έλησις σμως εού ''Ε{}νους να νι­
κήσ!1 καΙ να ~ πι ζή σ!1 υπήρξεν ακαεανίκηεσς . ΆΠ!1εή{}ησαν {}υσΙαι,
μόχ1Jοι, άγωνίαι, δσκιμασΙαι και τιτάνειος άγών . Δ εν {ιπάρχει βράχος
εΙς τον δποίον στρατιώτης νά μη ~ση1ριξε το ταλαιπωρημένον του
σωμα, ofJτε δένδρον εού όποιου , εα φύλλα να μη ~σκΙρεησαν απο άΥω­
νιώδη απο{}νησκόνεων ψυχορραΥήμαεα. Έκεί ό ΙΙΥνωσεος 'Έλλ ην
Σεραειώεης ~{}υσΙασε εην ΙΙλκιμον νεόεηεά εου εΙς εον Βωμον εής
Έ{}νικής 'Ιδέας, δια να κληροδοεήσπ καΙ να διδάξπ εΙς εους ~πιyιyνo­
μένους, διά μΙαν εΙσέτι φοράν, το διά μέσου τής εύκλεοϋς μακραΙωνος
lσεορΙας εής Φυλής. σφυρηλαεη{}εν υπερκόσμιον καΙ {}είον σάλπισμα
εό : «αμύνεσ{}αι πεl1Ι Πάε(Jης» .

243
Ιστορικό αρχείο Ι.Γ.Π
Ούδtπο ττ -D-d λησμονήσουν οΙ 'Έλλη νες συνάδελφοΙ ,ων, ,ο 8..
tσκtπ,ον<ο καΙ εΙΙΙΥάζον,ο πειιισσ6τειιον ώς 'Έλληνες καΙ 6λΙΥώ..ιιον
ώς ~tvoo.
ed ,ους συνοδεύ17 πάν,ο τε ή σvμπά-D-εια, ή άΥάπη, ή tκ,Ιμησις
καΙ ή εύΥνωμοσύνη των Έλληvικων Έν6πλων Δυνάμεων.
ΑΙ αύταΙ Άποσ,ολαΙ με Άιι;ιηΥους ,ον Άμειιικανον Στιια,ηΥον
R. JENKIN5 καΙ τον Βιιετ. Στιια,ηΥον
PACKARD, μετd την Νικηφ6­
ιιον Ι!κβασιν ,ού 1949, t~ακολοv-D-ούν vd συμπαιιΙσ,ανται καΙ vd tπι­
δΙδων,αι μετ' dσvνή-D-οvς διιαστηιιι6,ητος, εΙς ,ην άναδΙΟΙΙΥάνωσιν καΙ
συμπλήιιωσιν της συΥκιιοτήσεως ,ων Έλληvικων Έν6πλων Δυνάμεων,
ιOa-rt vd κα-rαΙΙ'Ζ'ώαι αυι;αι ΙκaναΙ vd άντιμετωπΙαωσι dποτελεαμα-rικώς-,
πάσαν νέαν τυ;ιον tπιβοvλην tκ μέιιους ,ων tλλο;ιεv6ντων tx-D-gQjv
,ης 'Ελληνικης Φυλης.

245
Ιστορικό αρχείο Ι.Γ.Π
Ιστορικό αρχείο Ι.Γ.Π
Ιστορικό αρχείο Ι.Γ.Π
Ιστορικό αρχείο Ι.Γ.Π
Ιστορικό αρχείο Ι.Γ.Π