, Γ Ε Ρ Γ Ι Ο Υ Μ Ο Δ Η

Τ Ε Σ Σ Α Ρ Ε Σ Λ Ι Κ Ε Σ
.
Σ Τ Η Θ Ε Σ Σ Α Λ Ο Ν Κ Ι
'" ' Ο Π Λ Α ι , Μ Λ Α Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Η Δ Ι Α Χ Ε Ι Ρ Ι Σ Ι Σ
Υ Π Ο Θ Ε Σ Ι Σ Π ο Λ Κ
\
, ,
---- - '
..
Α Η Ν Α Ι
1959
'.
Π Ρ Ο Λ Ο Γ Ο Σ
Ε Τ ν α ι Ο Ι δ κ ε ς α ύ τ ε ς κ α Ι ί σ τ ο ρ ι κ ά ν τ ο κ ο υ μ έ ν τ α μ ι α ς έ π ο χ η ς
τ ρ ο μ ε ρ ή ι κ α Ι φ ρ ι κ α λ έ α ς π ο ό π έ ρ α σ ε τ ό π ι σ τ ε ύ ο υ μ ε ά ν ε π ι σ τ ρ ε τ τ ε ί
Π ρ έ π ε ι ε ύ θ ό ς ν α τ ο ν ι σ θ Ω δ τ ι ε γ ι ν α ν σ τ ό Ε κ τ α κ τ ο Σ τ ρ α τ ο δ ι κ ε ϊ ο θ ε σ
σ α λ ο ν Ι κ η ς έ κ τ ό ς α π τ η ν ύ π ό θ ε σ ι Π ό λ κ μ ε τ ά ξ ι κ σ ί ε ό π ρ έ π ε ι α μ ε κ ρ υ
σ τ ά λ λ ι ν η δ ι α ύ γ ε ι α π ο ό θ α έ ζ ή λ ε υ α ν κ α Ι τ α κ α λ λ ί τ ε ρ α τ α κ τ ι κ ά δ ι κ α σ τ ή
ρ ι α Κ α ν έ ν α ς κ α τ η γ ο ρ ο ύ μ ε ν ο ς δ ε ν ά π α ρ ν ή θ η κ ε δ σ α ε Τ χ ε ε Ι π σ τ η ν π ρ ο α
ν ά κ ρ ι σ ι ν κ α Ι κ α ν έ ν α ς δ ε ν Ι σ χ υ ρ Ι σ θ η κ ε δ τ ι ε Τ χ ε δ ο κ ι μ ά σ ε ι κ ο Ι τ η ν έ λ α
φ ρ ό τ ε ρ η π ί ε σ ι Ο τ τ ν ή Γ ε ν ι κ ή Ά σ φ ά λ ε ι α τ η ς θ ε σ σ α λ ο ν κ η ς ε Τ χ ε β ά λ ε ι
χ έ ρ ι σ ε π ο λ λ α σ τ ε λ έ χ η τ η ς Ο Π Λ Α μ α ζ Ι μ έ τ ό ν ό π λ ι σ μ ό τ ο υ ς κ α θ ω ς
κ α ι σ τ ό φ ο ν η ά τ ο Ο Μ ο ι ρ ά ρ χ ο υ Κ ο φ ί τ σ α π η Υ α κ α Ι ρ ώ τ η σ α τ ό ν Μ ο Ι ρ α ρ χ ο
τ ό τ ε Μ ο υ σ χ ο υ ν τ η π ς τ α κ α τ ά φ ε ρ α ν κ α Ι α ν χ ρ η σ ι μ ο π ο ί η σ α ν π ι ε σ τ ι κ ά
μ έ τ ρ α Ό μ α κ α ρ τ η ς μ ο Ο ά π ά ν τ η σ ε έ π Ι λ έ ξ ε ι Π ι σ τ ε ύ ο μ ε ν δ τ ι τ α π ι ε
σ τ ι κ ά μ έ τ ρ α σ τ η ν π ρ ο α ν ά κ ρ ι σ ι δ ε ν ε Τ ν α ι μ ό ν ο β ά ρ β α ρ α κ α ί ά ν α χ ρ ο ν ι
σ τ ι κ ά ά λ λ α κ σ ί έ π ι κ Ι ν δ υ ν α γ ι α τ ό ν ί δ ι ο τ ό ν ά ν α κ ρ ι τ ή Κ ά τ ω ά π ό τ ή ν
π ί ε σ ι ό ά ν α κ ρ ι ν ό μ ε ν ο ς λ έ γ ε ι δ υ ό σ ω σ τ ά π ρ ά γ μ α τ ά μ α κ α ί τ έ σ σ α ρ α ό λ ό
τ ε λ σ φ α ν τ α σ τ ι κ ά δ π ο υ μ π λ έ κ ε τ α ι ό Α ν α κ ρ ι τ ή ς μ π ε ρ δ ε ύ ε τ α ι κ α Ι π ε λ α
γ ώ ν ε ι .. . ». Κ α Ι ε Τ χ ε ά π ό λ υ τ ο δ ί κ η ο Σ τ α Ε κ τ α κ τ α Σ τ ρ α τ ο δ ι κ ε ϊ α τ ο Ο έ σ ω τ ε
ρ ι κ ο Ο τ η ς Μ α κ ε δ ο ν Ι α ς τ α π α ρ ά π ο ν α TC>V κ α τ η γ ο ρ ο υ μ έ ν ω ν δ τ ι ε Τ χ α ν σ τ η ν
π ρ ο α ν ά κ ρ ι σ ι β α σ α ν ι σ θ ή τ υ ρ α ν ν η θ ή κ τ λ η τ α ν ά π α ρ ά β α τ ο ς σ χ ε δ ό ν κ α ν ό
ν α τ κ α ι ά ρ χ ι ζ α ν ο Ι δ ί κ ε ς σ κ ο τ ε ι ν έ τ κ α Ι τ ε λ ε Ι ω ν α ν σ κ ο τ ε ι ν ό τ ε ρ ε ς ...
Σ ε μ ι α μ ε γ ά λ η δ Ι κ η σ τ ή Φ λ ώ ρ ι ν α τ ό ν Α ϋ γ ο ο σ τ ο 1949 κ α τ α δ ι κ ά σ θ η
σ α ν ό π ε ρ ε κ α τ ό σ τ Ι ς β α ρ ύ τ ε ρ ε ς π ο ι ν έ ς π ο ύ έ κ η ρ ύ χ θ η σ α ν δ μ ω ς ά π ό τ ό
Ά ν α θ ε ω ρ η τ ι κ ό Δ ι κ α σ τ ή ρ ι ο δ λ ο ι π α μ ψ η φ ε ί ά θ Φ ο ι
Π ε ρ ι τ τ ό ν ά τ ο ν ι ο θ ή δ η ά ν α γ ρ ά φ ο ν τ α ι τ α γ ε γ ο ν ό τ α τ α έ π ε ι σ ό δ ι σ
τ α π ρ α κ τ ι κ ά μ έ α ύ σ τ η ρ ή ά κ ρ Ι β ε ι α κ α ί ά π ό λ υ τ η ά ν τ ι κ ε ι μ ε ν ι κ ό τ η τ α
Τ ό χ α ρ α κ τ η ρ ι σ τ ι κ ό δ π ω ς ά π ο κ α λ ύ φ θ η κ ε σ τ Ι ς δ κ ε ς α ύ τ έ ς ε Τ ν α ι
δ η ο Ι ά ρ χ η γ ο ί έ π ρ ό δ ι ν α ν τ α κ α τ ώ τ ε ρ α δ ρ γ α ν ά τ ο υ ς κ α ί δ λ η τ η ν μ υ σ τ ι κ ή
ό ρ γ ά ν ω σ ι μ ε μ ε γ ά λ η ε ύ κ ο λ Ι α κ α ί έ ν φ Ο Ι μ ε γ ά λ ο ι έ τ σ έ τ ω ν α ν ά π ό τ ό
κ ο μ μ ο υ ν ι σ τ ι κ ό τ α μ ε Τ ο μ ε γ ά λ α π ο σ ά ά κ ό μ η κ α Ι γ ι α λ ο Ο σ α Ο Ι μ ι κ ρ ο π ο ό
ε π α ι ζ α ν κ ά θ ε μ έ ρ α τ ό κ ε φ ά λ ι τ ο υ ς ε π ε ρ ν α ν 120-150 σ η μ ε ρ ι ν έ ς δ ρ α
χ μ έ ς τ ό ν μ η ν α .. . •Α π ο δ ε ί χ θ η κ ε έ π Ι σ η ς σ τ η ν δ ί κ η τ η ς σ τ ρ α τ ο λ ο γ ί α ο κ α Ι
t C>v ο Ι κ ο ν ο μ ι κ ν η δ η τ ό Κ Κ ό μ μ α σ τ Ι ς έ π ι χ ε ι ρ ή σ ε ι ο τ ο υ η τ α ν π ρ ό ς
τ ο ό ς έ ρ γ ά τ ε ς σ κ λ η ρ ό δ σ ο κ α Ι ό σ τ υ γ ν ώ τ ε ρ ο ς Ι δ ι ώ τ η ς έ κ μ ε τ α λ λ ε υ τ ή ο
Ή μ π ο ρ ο Ο ν ν ο μ Ι ζ ώ ν α π ά ρ ο υ ν ά π τ ό β ι β λ Ι ο ο Ι ν έ ο ι Ύ π α ξ ι ω μ α τ ι
κ ο κ α ί "Α ξ ι ω μ α τ ι κ ο Ι τ η ς Χ ω ρ ο φ υ λ α κ ή τ κ α ί τ ς Α σ τ υ ν ο μ Ι α ς μ α θ ή μ α τ α
π ς γ ί ν ε τ α ι μ ι α κ α λ ή κ α ί σ ω σ τ ή π ρ ο α ν ά κ ρ ι σ ι ς θ α ή μ π ο ρ ο ϋ σ α ν ί σ ω ς
κ α Ι μ ε ρ ι κ ο ί ά λ λ ο ι ν ά π ο κ ο μ ί ο ο υ ν τ ό δ ί δ α γ μ α δ η θ ε ρ Ι ζ ε ι θ ύ ε λ λ ε ς δ π ο ι ο ς
σ π έ ρ ν ε ι ά ν έ μ ο υ ι
Γ Μ Ο Δ Η Σ
Ιστορικό Αρχείο Ι.Γ.Π
- 6-
τ α ε Ι χ ε σ τ α η π ρ ω ί π ρ ω ί π ο λ λ η ν ώ ρ α ν Κ α ν έ ν α ς Υ ι α τ Ι δ ι ί ι • τ α τ ή γ ε ι τ ο
ν ι ά Κ ά π ο ι ο ύ π ο π τ ο π ρ ό σ ω π ο π ο υ ε κ α μ ν ε γ ύ ρ ο υ ς τ ζ π λ η σ ί α σ ε ' ''; 0Qi;. ο ι
τ ρ ε ί ς κ α κ ο ϋ ρ γ ο ι μ π η κ α ν σ τ ο α ύ τ ο κ ί ν η τ ο σ α ν ν ο ι κ ο κ ι ρ έ σ ι χ α ί f: π ό σ ω φ έ ρ :
Τ ρ ά β α Μ α α ύ τ ο α π τ η ν τ α ρ α χ ή τ ο υ δ ε ν μ π ό ρ ε σ ε ν α τ ο β ά η Π ά ο υ τ ε
μ ε τ η ν μ ί ζ α ο τ μ ε τ η ν μ α ν ι β έ λ λ α Ο Ι τ ρ ε ί ς κ α κ ο ί ρ γ ο ι ε υ γ α μ έ τ ι α
π η ρ α ν τ ο τ α ξ ί μ ε τ ο ν ό η γ ό τ ο υ σ η Γ ε ν ι κ ή •Α σ φ α λ ε ι α Κ α Ι ί α ί ό Τ ο μ
π ο υ λ ί δ η ς έ ξ α κ ο λ ο υ ο ϋ σ ε τ ο ί δ ι ο τ ρ ο π ά ρ ι ο Φ τ ω χ ο ς ά ν ρ ω π ο ς δ ο μ έ μ ε ο ο
κ ά μ α τ ο σ τ ο ά φ ε ν τ ι ι ό τ ο υ Ε ί χ ε ο Ι κ ο γ έ ν ε ι α Κ α Ι β ά σ α ν α Δ ε ν ε Ι Ι Ε κ α ι ρ ό ν κ ο ι
τ ά ξ η ά λ λ α π ρ ά γ μ α τ π Τ ο ν π η ρ ε ε ν α ς α γ ν ω σ τ ο ς π ε λ ά η ς onro; γ ί ν ε τ α ι τ α κ τ ι κ ά
ά π τ η ν σ τ ά σ ι τ η ς Γ ε ν ι χ η ς Δ ι ο ι κ ή σ ε ω ς π ρ ί σ ε ν α τ ο ϋ ζ η τ ή σ η τ η ν τ α υ τ ό τ η τ α
γ ι ά ν α μ ά η ι ο ν ο μ ά τ ο υ Τ ο ύ ε Π π ω α π ή γ α ι ν α ν ν α π ά ρ ο υ ν γ ι α τ ρ ό Υ ι α μ ι α
β α ρ ι α ά ρ ρ ω σ τ η Ε Ι ν α α λ ή ε ι α δ τ ι μ π η κ α ν σ τ ο α ύ ο κ ί ν η τ ο τ ρ ε ί ς α γ ρ ά ν ρ ω π ο
μ ε τ α π ι σ τ ό λ ι α σ τ ο ρ ι κ α Ι τ ο ϋ ε Ι π α ν Β ά λ ε σ κ ύ λ λ ε γ ο ή Υ ο ρ α μ π ρ ο σ τ ά Ω σ τ ό σ ο
α ύ τ ο ς ά ψ η φ ώ ν τ α ς τ ο ν κ ί ν δ υ ν ο ε κ α ν ε έ π ί τ η δ ε σ Ι ω ι ό α ύ τ ο κ ί ν η τ ο δ ε ν ε π α ι ρ ν Ζ
ε μ π ρ ό ς Τ ό ε χ α μ ε α ύ τ ό Μ ά ρ τ υ τ ο υ ό Θ Ε ό ς Έ τ σ ι ά ν α Υ Χ ά σ η κ α ν ο ί τ ρ ε ί ς κ α
χ ο υ ρ γ ο ι ν α φ ύ γ ο υ ν μ ε τ α π ό δ ι α β ρ ί ζ ο ν τ ά ς τ ο ν
π ο ι α σ ε ω ά ε ί χ ε ς σ τ η σ τ ά σ ι τ ο ν ρ ώ τ η σ ε ό Μ ο ί ρ α ρ χ ο ς Μ ο υ σ χ ο υ ν τ η ς
Ύ π σ δ ι ο ι κ η τ η τ η ς Γ ε ν ι κ η ς Ά σ φ α λ ε ί α ς
Δ ε ν υ μ ο ϋ μ α ι κ α λ ά ψ υ ύ ρ ι σ ε χ λ ω μ ό ς Π ρ ώ τ ο ς γ ι α δ ε ύ ρ ο ς
Π ο λ υ π ε ρ ί ε ρ γ ο .. ., μ ο υ ρ μ ο ύ ρ ι σ ε ό Μ ο υ σ χ ο υ ν τ η ς
Ε φ ε ρ α ν duEaro; σ τ η ν Γ ε ν ι κ •Α σ φ α λ ε ι α ο λ ο υ ς τ ο υ ς δ δ η γ ο υ ς τ α ξ Ι π ο υ
σ τ ά θ μ ε υ α ν έ κ ε ί ν ο τ ό π ρ ω Ι μ π σ ο σ τ ά σ τ η Γ ε ν ι κ ή Δ ι ο ί κ η σ ι Μ ά κ α ν έ ν α ς δ ε ν η ξ ε Ρ Ε
π ο ι α σ ε ι ρ α ε Ι χ ε τ ο τ α ξ Ι τ α ϋ Τ ο μ π ο υ λ ί δ η χ α ί π ο ι ο π ε λ ά ι η ς τ ο π η ρ ε . . . Ό λ ο ι ε ι υ ε
ν α δ ι ο ρ ώ ν ο λ α σ τ ι χ α η ν α π ί ν ο υ ν χ α φ ε μ έ σ α σ τ ο κ α φ ε ν ε ί ο .. •
Β ρ έ θ η κ ε ε ι α ς τ ρ ί τ ο ς κ α Ι ζ έ ν α ς σ τ ο σ υ ν α φ ι τ ω ν α ί τ ο χ ι ν η τ ι σ τ Ο Ο π ο υ Ι γ ι ν β
Θ ε ο ά π ο μ η χ α ν η ο Π λ η σ ί α σ ε μ ε τ ά φ ό β ο υ ε ο τ ο ν Μ ο ί ρ α ρ χ ο κ α Ι ε Ι Ο Τ Ι
τ ο α ύ ι ο κ ί ν η τ ο 1 0 V Τ φ μ π ο υ λ ί δ η ι π έ μ π τ ο σ τ η σ ε ι ρ α κ α Ι τ ό π η Ι Ι Ε κ ά π ο ι ο ς φ ο υ
σ α ς κ α Ι ά ε ρ α τ ο ς π ο υ ε μ ο ι α ζ ε α σ ι ν ο μ ι κ ό Ε κ ε ί ν η τ η σ τ ι γ μ η μ ά λ ι σ α ό
Τ ο μ π ο υ λ ί δ η ι β ρ ι σ κ ό τ α ν σ τ ο σ φ ε ν ε ί ο κ α Ι ό π ρ ω ι ν ο ς π ε λ ά τ η ζ ή ι η σ ε α π ε ε ί α ς
ο τ α ξ ί 20.405. .
ο Τ ω τ μ ο υ λ ί δ η δ μ ω τ έ π α ν ε λ ά μ β α ν ε σ τ ε ρ ε ό τ υ π α
Δ ε ν ι υ μ ά μ α ι .. . δ ε ν ξ έ ρ ω τ ί π ο τ . ...
τ α μ ε σ ώ υ χ τ α ε ν α ς Ά ξ ι ω α τ ι κ ο ς μ ε ρ ί ς Χ ω ρ χ ε ς τ ο ν π η ρ α ν μ ε ν α κ λ ε ι
σ τ ό α ύ τ ο κ ί ν η τ ο σ ε ρ ω μ α ν τ ι κ ό π ε ρ ί π α τ ο π ρ ο ς τ ό α ε ρ ο δ ρ ό μ ι ο τ η ς Μ ί κ ρ α ς Ε Ι χ α ν
ι α ζ ί τ ο υ ς κ α Ι φ ε ι ά ρ ι α π α σ κ α π ά ν ε ς
Ό Τ ο μ π ο υ λ ί δ η φ ο β ή η κ ε κ α ί π ο σ χ έ ι η χ ε ν α μ λ ή σ η Κ α ί μ ι λ η σ ε
Ε ί τ ε γ ι α τ α κ ο μ μ α τ ι κ ά ά γ ώ γ ι α π ο υ ε Ι χ ε κ ά μ ε ι γ ι α τ η φ υ γ ά δ ε υ σ έ ν ο ς
•Α ν θ υ π ο λ ο χ α Υ ο ϋ κ ά π ο ι ο Ι Ι Α λ ο μ ε τ ή ν γ υ ν α ί κ α ο υ Ι τ λ
Σ χ ε τ ι χ α μ ε τ η ν ύ π ε σ ι τ η ς •Α ε ρ ο π ο ρ ί α ς δ ε ν ε ί π ε τ ί π ο τ ε Τ Ο ά γ ώ Υ Ι α ύ τ ο
δ ε ν η α ν κ ο μ μ α τ ι κ ό ε λ ε γ ε
Μ ό λ ι ς γ ύ ρ ι σ α ν σ τ η ν •Α σ φ ά λ ε ι α μ ε τ ά ν ο ι ω σ ε γ ι α δ σ α α φ η σ ε ν α τ ο ϋ ξ ε φ ύ γ ο υ ν
Κ α Ι Κ ά π ο ι α σ Τ Ι Υ μ τ π ο υ ε Ι χ ε ά ο μ α Κ υ η ό σ κ ο ι τ ό ς Χ ω ο λ α ξ χ τ ύ π η σ ε ό κ τ ο φ ο ρ ε ς
μ ο λ η τ ι ν δ ύ ν α μ ι ο κ ε φ ά λ ι Τ Ο σ

ε ν α σ ί δ ε ρ ο τ υ ί τ ο ί χ ο υ Κ α τ α δ ί κ α σ ε ρ ι σ τ ι ι ό
κ α Ι ά μ ε τ ά Χ λ η τ α τ ό ν ε α υ ό τ ο υ γ ι ά τ η ν λ ι π ο ψ υ χ ί α σ τ η Υ υ κ τ ε ρ ι η δ ι α δ ρ ο μ ή
Ω σ τ ό σ ο μ ε τ ά ν ο ι ω σ ε π ά λ ι κ α Ι π α ρ ε κ ά λ ε σ ε τ ο ν κ MO"aXl1J vyii ν α β ά λ η τ α δ υ
ν α ι ά ο ν α φ έ ρ η τ ο υ ς κ α λ λ ί τ ε ρ ο υ Υ ι α τ ρ ο υ ν α τ ο ν σ ώ σ η Α φ η σ ε ν α ε ν ν ο η η
δ τ ι π σ λ λ α ά Χ ό μ η ν ά π ο χ λ ύ ψ η Μ α ε ύ Η ς μ ό λ ι ς ξ έ φ υ γ ε τ ό ν κ ί δ υ ν ο κ α Ι
ε γ ι ν ε κ α λ α ά λ λ α ξ ε π ά λ ι γ ν ώ μ η Δ ε ν Ρ β Υ ο λ ε π ι α μ ι λ ά ... Τ Ο α γ ώ γ ι τ η ς μ έ ρ α ς π ο υ
κ τ ύ π η σ α ν τ ο υ ά ε ρ ο π ό ρ ο δ ε ν η τ α ν ο ι ι μ α τ ι κ ό Ε λ ε γ ε κ α ι ξ α ν ά λ ι γ ε μ ο ν ό τ ο ν α σ α ν
ν α η ε λ ε ν α π ε ί σ η τ ο ν ε α υ τ ό τ ο υ .•Α κ ό μ α κ α ι ota l' ε Ι ε σ τ η ν Α σ φ ά λ ε ι α ι ό ν κ ο μ
μ α ι ι κ ο β α θ μ ο φ ό ρ ο π ο υ τ ο ν π η ρ ε Ι Π Ο τ η ν τ ά σ ι τ η ς Γ Ε ν ι κ η ς Δ ι ο ι κ ή σ ε ω ς ε ξ α κ ο
λ ο ύ θ η σ ε έ π ί μ ο ν α τ η ν α ρ ν η σ ι τ ο υ ε ω σ ε μ ά λ ι σ ι α μ ε ν ο ή μ α τ α ν α κ α ι α λ ά β η Ο Γ Ι δ ε ν
Ιστορικό Αρχείο Ι.Γ.Π
- 8-
φ ο ν σ α τ ο ς Τ α χ ω π ά ρ ε ι ά π ό φ α σ ι ... Ε τ σ ι π ω ς χ α τ ή ν τ η ο α ν χ α ί ι ό Σ ύ ν
τ α γ μ α σ τ η ν Ε λ λ ά δ α
Ό Μ ο υ σ χ σ υ ν τ η ς τ ο ν ξ α ν α χ έ ρ α Ο Ε χ α φ ε Χ α ι τ σ ι γ ά ρ α
Σ ε π ε ί ρ α ξ ε κ α ν έ ν α ς χ ω ρ ο φ ύ λ α κ α ς τ ό ν ρ ώ τ η σ α ν σ ο ρ Υ ι Χ Π ε ρ η ϊ κ α λ ά
Σ ο ύ δ ί δ ο υ ν μ π ό λ χ ο κ α ι χ α λ ο φ α γ ε ϊ χ α φ έ δ ς τ σ ι γ ά ρ α
Ά Ι δ σ ο γ ι α ύ τ ο π α ρ ά π ο ν α δ ε ν χ ω Π Ε ρ ν ώ μ π έ ϊ κ α
Π ο λ ύ χ α λ ά Κ α ι α τ ά λ λ α δ ε ν β ι α ζ ό μ α σ τ Ε α ό λ υ Α ν δ ί λ η μ α τ α
λ ε ς κ α Ι ε σ ύ τ α ξ έ ρ ο υ μ ε Ο λ α Σ κ έ ψ ο υ
Ό Δ ι ο γ έ η ς ε Π Ε φ Ι Ε α π ο α π ο ρ ί α σ ε κ π λ η ξ Τ ο ν ά ρ π α ξ α ν ξ α φ ν ι χ α σ τ ο ν
δ ρ ό μ ο κ α ι ο ϋ τ ε κ α τ α δ έ χ ο ν τ α ν ν α τ ο ν ά ν α κ ρ ν ο υ ν ή κ α Ι ά π λ ώ ς ν α τ ο ν ρ τ ή σ ο υ ν
Π ί σ τ ε υ ε δ τ ι ή π α ν τ ο δ ύ α μ η ό ρ γ ά ν ω σ ι α τ ο ν Ε Ι Χ Ε σ τ ο μ Ε τ α ξ υ ξ Ε Χ ά μ ε ι α τ ο ν τ ο ν
χ ο ν τ ο μ ο ί ρ α ρ χ ο α φ ο ύ τ ό λ μ η σ Ε ν α β ά λ η χ έ ρ ι σ ν α Σ π ύ ρ ο Κ α ι τ Ο ν ε ρ λ Ε Π
ξ έ γ ν ο ι α σ τ ο χ α ι α ά ρ α χ ο
Ε π ε ι τ α ά λ λ α Π Ε ρ μ ε ν ε ά λ λ α ε β λ ε π ε Τ ο ύ ς ε λ ε γ α ν ο η ο π ο ι ο ς ε π ε φ ι ε σ τ ά
χ έ ρ ι α τ η ς Α σ τ υ ν ο μ ί α α δ ο κ ί μ α ζ ε ξ υ λ ο δ α ρ μ ο ύ β α σ α ν ι σ τ ή ρ ι α β α ρ β α ρ ό τ η τ ε ς κ α
α γ ρ ι ό τ η τ ε ς χ ω ρ ι ς α ρ χ η κ α τ έ λ ο ς χ ε ι ρ ό τ ε Ρ Ε ς χ α ι α π τ η ν Ί Ε ρ α ε ξ έ τ α σ Κ α α ν τ ί
xQut E τ ο ν ά ρ χ η γ ο τ η ς φ ο β ρ η ς χ α Ι τ ρ ο μ Ε ρ η ς Ά σ φ ά λ ε ι α ς χ α λ ό β ο λ ο Ε ύ γ Ε ν ι κ ό
φ ι λ ι κ ό ν α τ ο ϋ χ π μ ο γ λ κ α ν α τ ο ϋ π ρ ο σ φ έ ρ η τ σ ι γ ά ρ α κ α ί κ α φ έ δ ε ς Ο Ι μ ο ν ά χ α
δ ε ν τ ο ν χ α χ ο π ο ί α ν α λ λ α χ α ι π ρ ο υ μ ό τ α τ α ο ί Χ α Ρ Κ Ε ς τ ο ν ύ π η Ρ Ε Τ ο ύ σ α ν Θ α
ν ό μ ι ζ Ε χ α ν Ε Ι δ η η σ α ν π α λ η ο κ α λ ο ι φ ί λ ο ι τ ο υ Ό σ ο γ ι α τ ο φ α γ ε ο υ τ Ε τ ο Ι χ
Δ ν ε Ρ Ε ε ί Η τ α ν ε κ λ ε κ τ ό κ α ί μ π ό λ ι κ ο Ε Ι χ ε έ π ί σ η κ α έ δ ε ς κ α Ι τ σ Ι Υ ι ί ρ α ό σ α
Ε λ Ε Δ ε ν α Π Ε ρ ν ο ύ σ Ε χ α λ λ τ Ε ρ α ο ϋ τ ε σ τ ο π λ ο υ σ ι ώ τ ε ρ ο Ξ ε ν ο δ ο χ ε ί ο Π ο λ λ α
Π Ε ρ ί Ε ρ γ α χ α ι α τ α ό η τ α λ ή ε ι α ε β Π Β Ι β α ι ο η α ν Ο μ Ε γ ά λ α κ α π ο λ λ α
ψ έ μ α τ α ο Ι χ α ο δ η γ η τ ε ς τ ο υ ς Ε Ι χ α ν ξ Ε φ ο υ ρ ν ί σ η
Ό π ρ ώ τ ο ς χ λ ο σ μ ο ς σ τ ο ύ π ο σ υ ν Ε ί δ η τ ό τ ο υ Ι χ ε δ η μ ι ο υ Ρ Υ η η Ή τ α ν κ α ι
ι ό π ρ ω τ ο ρ η γ μ α σ τ η ν ι π ί σ τ ι τ ο π ρ ο ς τ ο κ ό μ μ α χ α ί τ ο υ ς ε κ π ρ ο σ ώ π ο υ ς τ ο υ
Σ τ ο μ ε τ α ξ ο ί Α σ τ υ ν ο μ ι κ ο ζ ή τ η σ α ν π λ η ρ ο φ ο ρ ί ε ς γ ι α τ ό ν χ α ρ α χ Τ ρ α τ ο υ
dnb σ υ ν α δ έ λ φ ο υ ς τ ο υ σ τ ο Ι τ α λ κ ο π ό λ Ε μ ο · 01.0' σ υ μ φ ω ν ο ϋ σ α ν δ τ ι ό Δ ι ο γ έ ν η ς
η τ α ν χ α λ ό π ο λ ύ χ α λ ο π α ι δ ί κ α ε ξ α ί ρ ε τ ο ς π α τ ρ ι ώ τ η τ Ε κ λ α Ψ Ε ν δ τ α τ π α ρ α δ ό η
κ α ν τ α τ ι μ η μ έ ν α κ α ν ό ν ι α τ ο υ ς σ ε Γ ε ρ μ α ν ι κ α χ Ι ρ ι α Ε Ι Χ Ε χ α μ Ε γ ά λ η ί δ έ α γ ι α τ ο ν
Π ό ν τ ο Χ α ι τ ο υ ς Π ο ν τ ί ο υ τ Ή τ α ν π ο λ υ υ π ε ρ ή φ α ν ο ς γ ι α τ η ν llOytLaXi] χ α τ α
γ ω γ ή τ ο υ
Α ύ τ η τ η χ ο ρ δ η ε ι ξ α ν ό κ Β α ρ δ ο υ λ ά χ η ς ό Μ ο υ σ χ ο υ ν τ η ς Χ α ι ο Ι λ λ σ ' Α ξ ι ω
μ α τ ι κ ο ί κ α ί Υ π α ξ ι ω μ α τ ι Κ ο ί Τ ο ύ μ ί λ η σ α ν γ ι ά τ η ν Ι σ τ ο ρ ί α τ ο Π ό ν τ ο υ τ ο υ ς ά γ ι Ο
ν ε ς Ι ο ί υ σ ί ε ς τ ω ν Π ο ν τ ί ω ν τ ο ύ ς ή ρ ω ι σ μ ο ύ ι τ ω ν ά κ ρ ι τ ώ ν κ λ π Υ τ τ η ρ ε τ ο σ ε τ ό τ ε
σ τ η Γ Ε ν ι χ η Α σ φ ά λ ε ι α Ά ν σ τ η ς κ α ι ό Χ Θ Ε δ ω ρ ο ς Π α π α δ ό π ο υ λ ο ς Π ό ν τ ι τ κ ε π ί
σ τ κ π ο ύ τ ο υ ύ π ε ν ύ μ ι ζ ε σ τ η ν π ο ν τ ι α κ ή δ ι ά λ ε κ τ ο τ α ε γ κ λ ή μ α τ α τ η ς π α ρ έ α ς τ ο υ
Η σ α ν γ ι α τ ο κ α λ ο τ ο ύ τ ό π ο υ ι ο ϋ λ α ο ϋ κ α ί α ύ ι η ς τ η ς φ τ ω χ ο λ ο γ ι ά ς τ α τ ό σ α
α ϊ μ α τ α τ α Ε ρ ε π ι α ο ί δ μ α δ ι χ ο Ι τ ά φ ο ι Ή π ε ρ ί φ η μ η σ υ μ φ ι λ ί ω σ ι ς μ ε ω ω τ ω
μ ο υ ς κ α Ι π τ ώ μ α τ α ε π ι τ υ γ χ ά ν ε τ α ι Ι Ω σ ά ρ α κ α ς τ η ς ά μ φ ι β ο λ ί α ς ά ρ χ ι σ ε ν α δ ο υ λ ε ύ η
μ έ σ α Τ Ο Ε ν ν ο ι ω θ ε τ η ν ύ χ α κ α Ι τ ύ ψ ε ι ς γ ι ά τ ά κ α κ ο υ ρ γ ή μ α τ α σ π ο υ χ ω ρ ί ς
ν α τ ο ν ο ι ώ σ η Ε Ι Χ Ε χ α Ι ό Τ δ ι ο ς β υ ι σ η
Κ ά π ο ι α σ τ ι γ μ ή :n. oiJ ε β γ α ι ν ε ά π ο τ ο Γ ρ α φ ε ί ο τ ο ύ Μ ο υ σ χ ο ν τ η ε Ι δ ε τ ο Φ ί λ ι π π ο
Κ α μ π ο υ ρ π ο υ λ ο ά μ π α ί η σ ε ν α ά λ λ ο γ ρ α φ ε ί ο γ ε λ α σ τ ο ς κ α ι ξ έ γ ν ο ι α σ τ ο ς μ ε τ ο
τ σ ι γ ά ρ ο σ τ ο σ τ ό μ α Κ α τ ά λ α β Ε OtL Ε Ι Χ Ε τ α κ τ ο π ο ι η η • . Α ν ο ι ξ Ε λ ο ι ο ν χ α ι α ύ τ ο ς
τ ο σ τ ό μ α Ε Ι χ ε ί σ ω ς χ α Ι κ ά π ο ι ο π ρ ο σ ω π ι κ ο λ ό γ ο τ ή ν δ ο υ λ ε ι ά τ ω ν ά ε ρ ο π ό
ρ ω ν δ ε ν ε Ι χ ε ν ε κ τ ε λ έ σ ε ι σ π ω ς ε π ρ ε π ε τ ή ν ά π ο σ τ ο λ ή τ ο υ Έ φ ε Ι χ ε ν ε ν τ ο λ ή ν ά
σ α ί μ ε τ ο α ύ κ ν η τ ο σ τ η ν ό δ ο Έ δ μ ό ν δ ο υ Ρ ο σ τ ά ν ν α σ Κ Ε π ά α η τ ο ν ρ μ ο τ ο ύ
τ α ξ ί κ α Ι ν ά β ρ σ κ ε τ ι ι ι μ έ σ α μ ε ά ν σ ι χ τ ε ς τ Ι ς π ό ρ τ ε ς π η Υ ε κ α Ι σ τ ά θ η κ ε μ α κ ρ ύ τ ε ρ α
σ τ η ν ό δ ό Δ Ε λ φ ω ν φ η σ τ ο ν α ρ ι μ ο ν ι λ χ α ι ε χ ο β Ε α δ ι ά κ ο π α β ό λ τ ε ς
τ ο υ ς γ ύ ρ ω δ ρ ό μ ο υ ς Γ ι α τ η ν π α ρ ά β α σ ι α ύ τ η ό χ α ο δ η γ η τ η ς Χ α Ι α ρ χ η γ ο ς
Τ ά κ η ς τ ο ί ί ε χ α μ ε α ύ σ τ η ρ ε ς π α ρ α τ η ρ ή σ ε ι ς τ ο ύ ά φ α ί ρ ε σ ε τ η ν δ ι ο ί κ σ ι τ ω ν ό μ ά
Ιστορικό Αρχείο Ι.Γ.Π
-10-
τ η ν ζ ω ή τ ο δ ε ν τ ο ε Τ χ ε κ ά ν ε ι Ύ π η ο χ α ν β Ι β α ι α α Ι π ρ ο σ λ α μ β ά ν ο σ α ι π α ρ α
σ τ ά σ ε ι ς α π τ ο α ο ι χ τ ο π η γ ά δ ι τ ο ϋ κ α μ μ έ ο υ σ π ι τ ι ο ύ Μ α γ ι α τ ί ά τ ο ν ε σ π ρ ω
χ ν α ν μ έ σ α σ τ ο ν π υ Ρ Ε Τ Ο τ ω ν α ν α κ ρ ί σ ε ω ν σ τ η ν α π α γ γ ε λ ί α σ τ ί χ ω ν σ α ν ν α η ι α ν
έ κ κ ο λ α π ό μ ε ν ο ς π ο ι η τ η ς σ ε φ λ ο λ ο γ ι κ ο σ α λ ό ν ι
Ο Ι ά σ τ ν ο μ ι κ ο Ι γ ε ν ι κ α κ α Ι Ι δ ι α ί ρ α ό Μ ο σ χ ο ν τ η ς π ο υ ή ι α ν π ο λ υ ρ η σ κ ο ς
π ί σ τ ε υ α ν σ η σ τ η ν ύ π ό ε σ η τ η ς Ο Π Λ Α μ ι α ά ν ώ τ ε ρ η ύ ν α μ ι ς σ υ σ τ η μ α τ ι κ ά
τ ο υ ς β ο η θ ο ύ σ ε
Ό Τ ά κ η ς σ α ν α κ ο υ σ ε TOiJc: σ τ ί χ ο ι κ ε γ ι ν ε σ ο υ δ ά ρ ι
Π ώ ς : .. . τ ά ..ο ι ό ... ξ έ ρ ε τ ε κ ι α ύ τ ε ί π ε μ ε κ α τ ά π λ η ξ ι κ α Ι δ έ ο Τ ό Τ
γ ι α τ ί μ έ ε ρ ω τ α τ ε Κ ά τ ω α π τ ο π ε ρ β ά ι ...
Ο Ι Μ ο ί ρ α ρ χ ο ι Μ ο υ σ χ ο υ ν τ η κ α Ι Π α π α τ σ ώ ο η ά λ λ η λ ο κ ο ι τ ά χ η κ α ν Ε σ τ ε ι -
λ α ν τ ο ν Τ ά κ η σ τ ο κ ε λ λ Ι τ ο
Τ ί ε π α ε ε ί π ε ό Μ ο υ σ χ ο υ ν τ η ς Κ ά τ ι τ ο σ π ο υ δ α ί ο ά κ ρ ύ β ε τ α ι σ τ ο
π α ρ α θ ύ ρ ι κ ά τ ω α π τ ο π ε ρ β ά ζ ι .. . ».
Π ε τ ά χ θ η κ α ν α μ έ σ ω ς σ τ α δ υ ο σ π ί τ ι α π ο υ ε Ι χ ε σ τ η ν κ α ι ο χ ή τ ο υ ό κ α Η ο δ η ο
γ η τ ή ς Κ ι ι τ ο ι κ ο σ α ν δ μ ω ς ε κ ε ί κ α Ι ά λ λ ο ι π ο υ ε Ι χ α ν π λ α γ ι ά σ ε ι κ ε ί ν η τ η ν ω ρ α
σ τ η ν α ι λ ή Ε β α λ α ν τ Ι ς φ ω ν έ ς
Ξ α ν α π ή γ ε τ ό π ρ ω Ι μ ό ν ο ς μ ε δ ι κ ή τ ο υ π ρ ω τ ο β ο υ λ ί α σ τ ό σ π ί τ ι τ η ς ό δ ο ϋ
Ε γ ν α τ Ι α ς ό Α ν θ υ π α σ π ι σ τ ή τ ό τ ε κ Κ ω σ τ ά π ο υ λ ο τ Σ ε μ ι α χ α ρ α μ ά δ α σ τ ο π ε ρ
β ά ζ ι έ ν ο π α ρ α ι ρ ι ϋ β ρ η κ ε χ α ρ τ ι α τ λ ι γ μ έ ν α σ ε ν α ά λ λ ο π ο υ ε Ι χ ε ά π ε ξ ω κ α λ ο
γ ρ α μ μ έ ν ο δ λ ο τ ο π ο ί η μ α τ η ς τ ρ υ γ ό ν π
Σ ε ί ς π ο υ λ ι α π ε τ ο ύ μ ε ν α
π ε τ ά τ ε σ τ ο ν ά έ ρ α τ α ι α ϋ μ έ ν α
ι
τ α π α ρ α π ο ν ε μ έ ν α
Κ ι ε γ ω ή τ ρ γ ό ν α ή π ο ν ε μ έ ν η
π σ υ α χ τ ί σ ω τ η φ ω λ η ά μ ο υ ή κ α ί μ έ ν η
σ τ ο ϋ π η γ α δ ι ο ύ τ η ν α κ ρ η
Κ α θ ε ν α ς α π α Ι Ρ Ε 10 χ α ρ τ Ι aiJtO γ ι α τ ο ά φ Ω τ ε ρ ο τ ω ν π ρ α γ μ ά τ ω ν
Κ ά π ο ι ο ς λ ά τ ρ η ς τ η ς λ α ί η μ ο ύ σ α ς α ε Ι χ ε χ α π ρ ο γ ρ ά ψ ε ι μ ε π ο λ λ η ν π ι μ έ λ ..α
τ ο π ο ί η μ α γ ι α ν α τ ο ε χ η σ τ η σ υ λ λ ο γ ή τ ο .. .
Μ έ σ α ο μ ω ς τ α ν τ υ λ ι γ μ έ ν α μ ε ρ ι χ α α λ λ α χ α ρ τ ά κ ι α π ο υ α π ο τ ε λ ο ύ σ α ν ό ά ε ρ
κ α Ι α ν ε κ τ ί μ η τ ο η σ α υ ρ ό
Ε Ι χ α ν τ α δ ν ά μ α τ α κ α Ι τ η ν δ ι ε ύ υ ν σ ι ν τ ω ν ό μ α δ α ρ χ ί η κ α Ι π ο λ λ ώ ν π α ι
δ ι α ν τ α σ π ί τ ι α δ π ο υ ύ π η ρ χ α ν κ ρ υ μ μ έ ν α σ π λ α κ α Ι τ α σ Χ τ ι χ α σ υ ν θ ή μ α τ α γ ι α
τ η ν σ ύ ν δ ε σ η μ ε τ ο ν κ α έ ν α Ύ π η ρ χ ε κ α Ι δ κ α τ ά λ ο γ ο ς τ ί Ο ν σ τ ό χ ω ν δ η λ α δ η
τ ω ν π ρ ο γ ε γ ρ α μ μ έ ν ω ν μ ε ι η ν κ α τ ο ι κ ί α τ ο υ ς
Σ τ η ν κ ό λ λ α μ ε τ ο δ η ι ι ο τ ι κ ο τ ρ α γ ο ύ δ ι η τ α ν τ υ λ ι γ μ έ ν ο ο λ ο tn α ρ χ ε ί ο τ η ς
Ο Π Λ Α η Σ τ ε ν η ι ι ά μ ν α ς
Τ ό χ τ έ η σ μ ά ι η ς π ι α τ ώ ρ α η τ α ν π α ι χ ν ι δ ά κ ι Ό ρ γ α ν α τ η ς Α σ φ α λ ε ί α ς π ή
γ α ι ν α ν κ α Ι ε π ι α ν α ν α ι ό ρ υ β α ό μ α δ ά ρ χ ε ς κ α Ι π α ι δ ι ά κ α ξ ε τ ρ ύ π ω α ν τ ο ν χ ρ υ μ
μ έ ν ο ό π λ ι σ μ ό Έ π α ι ρ α ν μ ά ρ τ υ Ρ Ε ς μ ε ρ ι κ ο υ ι γ ί ν ε ς γ ι α ν α π α ρ ε υ ρ ε δ ο ί σ η ν
ά π ο κ ά λ υ ψ ι τ ω ν δ π λ ω ν κ α Ι ν α ύ π ο γ ρ ά ψ ο υ ν τ α σ χ ε τ ι κ α π ρ ω τ ό κ ο λ λ α Π ρ ο τ ι μ ο ύ σ α ν
τ ο ύ ς . .. ά ρ ι σ τ ε ρ ο ύ ς Έ τ ρ ι β α ν ά π ο Χ α τ ά π λ ξ η τ α μ ά τ ι α τ ο υ ς Ο Ι dv-8QOO:tOI
I
δ τ α ν
ε β λ ε π α ν τ ο υ ς μ π ο υ ρ α ν τ ά δ ε ς ν α κ α τ ε υ θ ύ ν ω ν τ α ι ί σ ι α σ ε ω ρ ι σ μ έ ν ο σ η μ ε Ι ο κ α Ι ν α
ά ν α σ έ ρ ν ο υ ν ά π τ η ν κ ρ ύ π τ η τ ο υ π ι σ τ ό λ ι α α ϋ τ ό μ α τ α β ό μ β ε ς χ τ λ Κ α ί δ ε ν ή τ α ν
λ ί γ α ... Σ τ ο ν ά χ ρ α ν α π χ τ ο ϋ Ψ λ λ ο ϋ Β ρ έ η κ α ν 12 π ι σ τ ό λ ι α J2 χ ε ι ρ ο β ο μ β ί δ ε ς
π ο λ λ ε ς ό ά δ ε ς δ ν α μ ί τ η Σ τ ο σ π ί τ ι τ ο ϋ Τ σ ε ο ο ύ λ η 6 τ ο υ φ έ κ ι α i α ύ τ ό μ α τ α 5 χ
ρ ο β ο μ β ί δ ε ς κ α Ι φ υ σ ί γ γ ι α δ υ ν α μ ί τ η Σ τ η ν π α ρ ά γ γ α τ ο Α φ ι α ν α υ 6 π ι σ τ ό λ ι α κ α Ι
4 ο ύ τ μ α τ α Σ τ ο π α ρ ά θ υ ρ ο τ ο ύ Π α τ σ ά 7 π ε ρ ί σ τ ρ ο φ α 4 α υ τ ό μ α τ α
ι
χ ε ι ρ ο β ο μ
β Ι δ ε ς κ τ λ
Κ α τ ά λ ο γ ο ς τ ω ν σ τ ό χ ω ν ή τ α ν ε ν α σ ό μ α χ ρ ο κ ο υ ρ ε λ ό χ υ ρ τ ο π ο υ ε Ι χ ε
Ύ ρ α μ μ έ ν α μ ε μ α ύ ρ η κ ό κ κ ι ν η κ α Ι π ρ ά σ ι ν η μ ε λ ά ..η ncUa ό ν ο μ α Τ ώ μ α μ ε τ Ι ς
Ιστορικό Αρχείο Ι.Γ.Π
- 12-
χ ω ς ά ν θ ρ ω π ι ν ώ τ ε ρ α τ α ο ρ γ α ν ά τ ο υ δ τ α ν ά ν τ ί κ ρ υ σ α ν τ ο ν χ ο σ μ ά κ η τ Ι ς γ α ί κ ε ς
τ α μ ι κ ρ ό π α ι δ ι ά π ο ύ θ α κ ο μ ά ι α ζ α ν π ρ ο φ α σ ί σ τ η κ α ν Ο Τ Ι ή χ ε ι ρ ο β ο μ β ί δ α η ι α ν
ξ β ι δ ω μ έ ν η π α δ ε ν τ η ν ε ρ ι ξ α ν
Η Δ Ι Κ Η
Σ τ ι ς 28 Α υ γ ο ύ σ τ ο υ 1947 α ρ χ ι σ ε ή δ ί κ η σ τ ο Ε κ τ ω σ ο Σ τ ρ α τ ο δ ι κ ε ί ο Θ ε σ
σ α λ ο ν ί χ η ς π ο υ σ υ ν ε δ ρ ί α ζ σ τ η μ ε γ ά λ η ι τ η Σ χ ο λ η ς λ α γ ι ά ν η Η ι ι ο τ α ξ ε
18 μ έ ρ ε ς
Ο Ι κ α τ η γ ο ρ ο ύ μ ε ν ο ι η τ α ν 67. Θ α η α ν π λ ι π ε ρ ι σ σ ό τ ε ρ ο ι α ν 11 ά σ φ ά λ ε ι α δ ε ν
ε Ι Χ τ η ν π ρ ό ν ο ι α ν α σ τ ε ί λ σ τ α σ π ί τ ι α τ ο ν ς π ο λ λ ο ύ ς π ο υ ε ί χ α ν μ π λ ε ξ ε ι ο ί •Α ρ χ τ ι
ν ο ι σ ε μ ι κ ρ ο π ρ ά γ μ α τ α μ ό ν ο κ α ι μ ά ο γ ι α ν α τ ο υ ε χ υ έ σ ο υ κ α Ι ν α τ ο ύ ς ε χ ο υ ν
τ ο ύ χ ε ρ ι ο ύ τ ο υ ς α ο λ ο ι τ ο υ ς σ υ η γ ό ρ ο υ ς
Έ δ έ σ π ο ζ α ν ό Κ α Ι ο δ η γ η τ η Τ ά χ η ς η Ά ν δ ρ έ ο ς Π α π α γ ε ω ρ γ ί ο υ χ α ι ό
Ά λ β α ν ο ς Ά χ ί δ υ ν ο ς Ό Σ π ρ ο ς fj Δ ι ο γ έ ν η ς Έ λ ε υ θ ρ ι ά δ η ς ε ρ χ ό τ α ν τ ρ ί τ ο ς σ τ η ν
ί ε ο α ο χ ι α Ο ί τ ρ ε ί ς xa.aro; κ α Ι ο λ ο ι vL Τ ο μ ε ά ρ χ ε ς ι π ο λ λ ο ί ό μ α δ ά ρ χ ι ς κ α ι λ ί Υ Ι Ι π α ι
δ ι α ε Ι χ α ν τ ο ν κ ο μ μ ο ο ν ι σ μ δ ώ ς έ π ά γ γ ε λ μ α Έ π α ι ρ ν α ν μ ι σ θ ό Δ ο ύ λ ε υ α ν γ ι α τ ο
Κ ό μ μ α π α ζ ο ϋ σ α ν α π τ ο Κ ό μ μ α
Η τ α ν ο ί Π Ε ρ ι σ σ ό ι ε ρ ο ι α Ι ξ έ ο ι γ ι α τ η Μ α κ ε δ ο ν ί α
Ό Κ α Ι ο δ η γ η τ η ς Τ ά η ς υ ί ο Κ α λ ο β ρ υ η ς μ η ς σ τ ι ς Σ έ ρ ρ ς ό Ά χ Ι ν
δ υ ο ς α π τ η ν Μ υ τ ι λ ή ν η ό Γ ρ α μ μ α τ έ α τ ο Μ α δ ο ν ι κ ο ϋ Γ ο α φ ε ι σ υ Ά λ έ κ ο ς
ά π τ ο ν Π ε ι ρ α ι α κ α Ι τ ή ν τ ά ξ ι ν τ ω ν β α ρ ά ρ ι δ ω ν ι δ Β α τ ο υ σ ι ά ν ο α π τ η Μ υ τ ι λ ή ν η
ό Κ α τ ρ α ο ζ ο ς α π τ ο Λ ι δ ω ρ ί χ η ό Σ χ ε υ ο φ ύ λ α ξ α π τ η ν ά ξ ό Ά ρ χ ι ν α ύ α ρ χ ο ς
τ ο ϋ α ν υ π ά ρ κ ο υ Ε Λ Α Ν Δ α σ κ α λ ά η ς ά π τ η ν Σ ά μ ο ό Μ α ρ χ ά κ η ς ά π ' τ η ν Α ί γ υ
π τ ο ό Κ α τ σ α μ ά ν η ς α π τ η ν Η π ε ι ρ ο δ Γ ο β α τ ό π ο υ λ ο ς α π τ η ν Κ α λ α μ ά τ α Χ τ λ κ τ λ
Τ Ο Κ ό μ μ α ε φ ε ρ ε σ τ η ν Θ ε σ σ α λ ο ν Ι χ η τ α ώ τ ε ρ α σ τ ε λ έ χ η α π α λ λ ο ϋ γ ι α ν α
ε ί ν α ι α γ ν ι ι σ τ α κ α Ι ν α μ η ν ε χ ο υ ν δ ε σ μ ο ύ μ ε π ρ ό σ ω π α κ α Ι π ρ ά γ μ α τ α κ α Ι η Ί ν κ ο ι ν η
γ ν ώ μ η Ι σ ω τ κ α Ι δ ε ν ε β ρ ι σ ε σ τ ο ν τ ό π ο τ α κ α ά λ λ λ α π ρ ό σ ω π α
Ό Τ ά χ η ς η Π α π α γ ε ω ρ γ ί ο υ ε Ι χ ε ν ύ π η ρ ε τ ή σ ε ι δ ι α φ ω τ ι σ η ς τ η ς Ί η ς Μ ε
ρ α ρ χ ί α ς τ ο Ε Λ Α Σ σ τ η ν Κ α β ι λ α Έ π ε ι τ α α π τ η ν Β ά ρ χ ι ζ α σ π ω ς ε Ι π ε σ τ η ν
α π ο λ ο γ ί α τ ο υ δ ο ύ λ ε ψ Ε π ά λ ι σ η ν Σ ω α τ ι ω τ ι κ ή ό ρ γ ά ν ω σ ι Κ α β ά λ α π α ο α ω λ σ ψ
ω ν ι α ς ώ ρ ι σ μ έ ν α Τ μ ή μ α τ α Σ τ ο α τ ο ϋ Δ ο ύ λ ε ι ε δ η λ ι ι δ η κ α μ ο χ ι ι ί ι σ ε ν α δ η μ ι ο υ ο
γ ή σ η π υ ρ η ν ε ς κ α Ι π υ ρ η ν ι κ ε τ ο ρ π ί λ λ ε ς σ τ ο ν Σ τ ρ α τ ο γ ι α Η Χ τ Ο ν τ ι ν ά ξ η σ τ ό ν
α έ ρ α Τ ο ν Δ ε χ έ μ β ρ η 1946 τ ο ν μ ε τ ά Ι ω α ν σ τ η ν Θ ε σ σ α λ ο ν ί κ η μ ε τ η ν ά π ο
σ τ ο λ ή Ε ί χ ε α Π Ο Κ ή σ ε ι φ α ί ν ε τ α ι τ η ν ί δ ι ό τ η α ν α π α ρ α κ ο λ ο υ η κ α Ι ύ π ο ν ο μ ε ϋ η
τ ο ν Σ τ ο α τ ά Τ έ λ η δ μ ω τ ο ύ Γ ε ν ν α ο η 1947 δ ά γ ρ ά μ μ α τ ο ς Γ ρ α μ μ α τ έ α ί ι Μ α κ ε
δ α ν ι κ ο ύ Γ ρ α φ ε ί ο υ ε τ ο ύ ά ν ά ε ο ε τ η ν κ α δ ή γ η σ ι τ η ς Σ τ ε ν η ς Α ύ Η ι ά μ υ α ς ή
Ο Π λ Α λ σ ε ε π α φ η μ ε τ ο ν Σ π ί ρ ο τ ο ν Σ κ ε υ ο φ ύ λ α κ α τ ό ν Κ α τ ρ α ο ί ζ ο
μ ί λ η σ ε μ ε τ ό ν Ά κ ί ν δ υ ν ο γ ν Ί ρ ι σ ε τ ο ύ ς ό μ α δ ά ρ χ ε ς κ α ι π η ρ ε σ τ ά χ έ ρ ι α τ α υ τ η ν
δ ι φ ί κ η σ ι τ ο ϋ ή μ ι σ ρ α τ ι ω ι χ ο ϋ σ υ γ κ ρ ο τ ή μ α τ ο ς .
Η Θ ε σ σ α λ ο ν ί κ η ι Ί τ α ν δ ι τ ι ρ η μ έ ν η τ ό τ ε σ ε 4 Τ ο μ ε ί ς Π ε ρ ι ω ρ ί σ Ο η χ α ν σ μ ω ς
γ ρ ή γ ο ρ α σ ε 3: τ ο ν Δ υ ι κ ό μ ε .Α ρ χ η γ ο ν Σ π Ό ρ ο τ ο ν Κ ε ν τ ρ ι μ ε ό ι ο ι κ η τ η τ ο ν
Κ α τ ρ α ο ϋ ζ ο κ α Ι τ ο ν Ά ν α τ ο λ ι κ ό π ο υ ε ί χ ε π ά ε ι ό λ ο Χ λ η ρ ω τ ι κ η έ Ε ά ρ ρ ω σ ι α π τ ι ς
σ υ λ λ ή ψ ε κ α Ι τ ο ύ έ κ τ ο π ι σ μ α ϋ τ μ ε ρ χ η γ Ο τ ο ν δ υ ν α μ ι κ ό •Α κ ί ν δ υ ν ο
Ό λ α τ ό μ ο α υ τ ο ς ε Ι χ ε .. . π ρ ώ ι μ η α ν ά π τ υ ξ η σ τ η ν Μ υ τ ι λ ή ν η Κ α ι α δ ι χ ά σ Η η χ ε
δ ύ ο φ ο ρ ε ς σ ε π ο λ ύ μ η ν ο φ υ λ ώ α σ η ά π τ ο Π λ η μ μ ε λ ε ι ο δ Ι Κ Ε ί ο τ η Π α τ ρ ί δ α ς τ ο υ γ ι α
α ί σ α ι κ α τ α τ η Ά ρ χ η ς Η η Λ υ γ π ύ σ τ ο υ τ ο ν ε σ τ ε ι λ ε σ τ η ν Α κ ρ ο ν α ι ι π λ ί α
ο π ο υ σ π ο ύ δ α ζ ε 7 χ ρ ό ν ι α σ τ η ν Κ μ μ ο ν ι σ ι κ ή •Λ χ α δ μ ί α τ η . . . Κ α τ ά φ ε ε \'cJ μ ε τ α
φ ε ρ ϋ σ τ Υ Σ ω τ η ρ ί α τ ψ 1943, ό π ο υ κ α ι γ ρ ι ι γ ο ρ α τ ω σ κ ι ι σ ε μ ε tll β ο ή θ ε ι α τ ο ύ
Γ ο υ σ ό π ο υ λ ο υ ε π ε ι τ α Γ ρ α μ μ α τ έ α τ ο ύ Μ α κ ε δ Γ ρ α φ ε ί ο υ Ε γ ώ τ ρ ά β η ξ α ε ύ υ ς
γ ι α τ η Μ α κ ε δ ο ν ί α ε ι ε σ τ η ν ά π ο λ ο γ ί α τ ο υ κ α ι ω ρ γ ά ν σ α τ ο ν ο σ ο κ ι ι μ ε ί ι α ν
τ α ρ τ ό ν σ τ ο χ ω ρ ι ο Ά β δ έ λ λ α τ ώ ν Γ β ε ν ω ν κ α ι ά π ε κ ε ί π έ ρ α σ α σ τ η ν Β έ ρ ρ ο ι α
Ιστορικό Αρχείο Ι.Γ.Π
- 14-
φ ω ν ά ξ η σ τ ο δ ι χ α σ τ ή ρ ι ο δ η η Γ ν Ά σ φ ά λ α ε τ ρ ο μ ο ρ ά τ .. σ τ ο ν σ υ ν ή γ ο ρ ό τ ο υ
χ Γ Τ ρ ί .....α Ι τ ο ν ν ά γ α σ ν ά μ η ε μ φ α ν ι σ η σ τ η δ Ι χ η τ η ν ι λ λ μ έ ρ α ο μ ω
ν α γ ν ώ σ η κ ε ε ..σ τ ο λ η τ ο υ δ κ η γ ό ρ ο υ α ί ι υ π ρ ο τ ο ν Π ο ό ε δ ο ο τ ο Σ τ ο α τ ο δ ι
π ε ί ο υ π ο ε λ ε γ ε σ η π ρ α γ μ α τ ι κ α τ ο ν ε Τ ι ε ε π ι σ κ ε φ η ή Π Ε ρ α τ ο ύ •Α κ ί ν δ υ ν ο υ
μ ε κ ά π ο ι ο σ υ γ γ ε ν ή τ η ς κ α Ι τ ο ν π α Ρ Ε χ ά λ ε σ α ν ν α ά ν α λ ά β η τ η ν ί ι Π Ε ρ ά σ π ι σ ί τ ο υ
Μ ά δ ε ν ξ α ν α φ ά ν χ α ν σ ι ο γ ρ α φ ε ί ο τ ο .. . Κ α Ι φ υ σ ι κ ά ο ϋ τ ε Χ ρ ή μ α τ α ο υ ε δ ω σ α ν ...
Ό τ α ν ά ο ύ σ τ η κ α ν μ ι α σ η Υ μ η φ ω ν ε ς ά π τ ο ά κ ρ ο α τ ή ρ ι ο γ ι α τ ό Α κ ί ν δ υ
ν ο Ι π δ τ ι Ι ά ε ρ ρ ι χ ν ό Τ δ ι ο ς τ Ι χ ι ρ ο β ο μ β ί δ ε σ τ ό λ ω φ Ο Ρ Ε ί ο τ ω ν Ε ρ ο π ό ρ ω ν
(J, τ ά π α ι δ ι ά δ Ε ι λ ι α ζ α ν ό Π ρ ό Ε δ ρ ο ς CO;; Σ τ ρ α τ ο δ ι κ ε ί ο υ Σ υ ν τ α γ μ α τ ά ρ χ η •.
•Α μ α ν ί τ η ς φ ώ ν α ξ ε α ύ σ τ η ρ ά : Σ ω Π ή ο ί κ α ι η Υ ο ρ ο ύ μ ε ν ο ι ε Τ ν α ι π υ ό σ ω π α ί ε ρ ά
Α ν ξ α ν α β γ ά λ η χ α ν Ι π α ψ ί υ ρ ο ά π ο δ ο κ ι μ α σ ί α τ Ι ά τ ο ν π ρ ά σ ω ά μ έ σ ω ά π τ ο
Σ τ ο α τ ο δ ι ••ί ο
Σ ε ά θ Ε δ ι α χ ο π η τ η ά τ έ λ ω τ η ; δ ί κ κ α π ρ ο ο ά π ο χ ω ρ ή σ ο υ ν ο ί Σ τ ρ α
δ Ι ••;, ό Π ρ ό Ε δ ρ ο ε π α ν α λ ά μ β α .. π α ν τ ο τ ε σ τ ε ρ ε ά τ υ π α : «"Α π α γ ο ρ ε ύ τ α ι ά π ο λ ύ τ ω
τ ο ά π ν ι σ μ α ε ν τ ο τ η α Η ο ύ σ η ς Ε ν τ έ λ λ Ε τ α ι η φ ρ ο υ ρ α ν α σ υ λ λ ά β υ ά μ Ι σ ω π ά ν τ α
δ σ η ς α κ α π ν ί α η ο ί ο σ δ ή π ο τ ε κ α Ι δ ν ε Ι ν α ι Ε π ι τ ρ έ π ε τ α ι ε λ ε υ θ έ ρ ω ς ο κ ά π ν ι σ μ α
έ ν τ ο ς τ η ς α Ι θ ο ύ σ η ς ε Ι ς τ ο υ ς κ α τ η γ ο ρ ο υ μ έ ν ο υ ς κ α Ι μ ό ν ο ν ε Ι ς α ύ ι ο ύ ς
Ο ί π ε ρ ι σ σ ό τ ε ρ ο ι μ ά ρ τ υ ρ ε ς κ α τ η γ ο ρ ί α ς η τ α ν ε ρ γ ά τ ε κ α Ι ε π α γ γ ε λ μ α τ ί ε ς π ο υ
Ι χ α ν π α ρ υ ρ ε θ η σ τ η ν ό ύ ρ ε σ τ ο ρ υ μ έ ν ο υ ό π λ ι σ ο υ Π ρ ι ο ρ Ι ζ ο ν τ α ν σ α ί ι τ ο
α Ι μ ό ν ο ν τ ο γ γ ο ν ό
Λ ι γ ώ ρ ο ή τ α ν ο ί μ ά ρ τ υ Ρ Ε ύ π ρ α σ π Ι σ Ε ω ς Ε λ Ε γ α ν Ο τ ι δ π τ η γ ο ρ ο ύ μ Ε ν Ο
ή τ α ν φ τ ω χ ό φ ι λ ό σ ο ρ γ ο χ α λ ό φ ι λ ό τ ι μ ο π α ι δ ί Τ σ ω π α ρ α σ ύ ρ θ η Ε ά π ο ι ί λ λ ο υ
κ τ λ Σ γ χ ν η σ ι π ρ ο κ ά λ Ε σ α ν ο ί μ ά ρ τ υ ρ ε ς π ο υ ε Ι χ α ν δ ε χ ί ί ε ν ο π λ ο EntflerrL τ ώ ν
κ α ι η γ ο ο ο υ μ έ ν ω ν σ π ω ο Ι α Ε ρ ο π ό ρ ο ι Ζ α β β ε ς Ή λ Ι α ς Σ ι ν ι γ α ρ δ ά κ η Ε μ μ α ν Μ π δ
ρ α ς Ε ί ι ύ μ ι ο Δ ι α μ α ν τ ό π ο υ λ ο ς Α ν τ ώ ν Κ λ α μ ά η Θ ε δ δ Π ά ν τ ο Ί ω ά ν ό Β
Ε π ί τ ρ ο π ο ς κ α μ β ω α δ ά ν ά π η ω ς π ε ρ ι π τ ε ρ ι ο ϋ χ ο ς κ Δ η μ η τ ρ ι ά δ η ς ο Ι κ α τ α σ τ η
μ α τ ά Ρ Χ Ε τ ω ν κ α φ ε ν ε ί ω ν Ε λ λ η ν ι κ ο α Ι Μ π ά ν ο υ δ τ ο υ ρ ί χ η α ν χ ε ι ρ ο β ο μ β Ι δ
χ α Ι σ φ α ί Ρ Ε ς ο ί Τ σ α γ λ η Π α σ ί λ ό χ ω ρ ο φ ύ λ α α ς Μ α ρ η ς α Ι ι λ λ
Δ ι ε ξ ο δ ι κ ώ τ ρ ο ι fiCav ό Μ ο ί ρ α ρ χ ο •. Τ σ ω ν ο ς α Ι ό Ά ν θ σ τ η ς χ Θ ε ό δ
Π α π α δ ό π ο υ λ ο ς Ξ ε σ κ έ π α σ α ν μ ε γ ε γ ο ν ό τ α δ ν ά μ α τ α ά ρ ι θ μ ο ύ ς ή μ ε ρ ο μ η ν ί ε ς κ α Ι
κ ά Β ε λ ε π τ ο μ έ ρ ε ι α τ ο ν μ η χ α ν ι σ μ ό κ α Ι τ η ν δ ι ά ρ ρ ω σ τ ο υ ς σ κ ο π Ο υ ς κ α Ι τ ο υ ς
ι ί θ λ ο υ ς τ η ς Ο Ι Ι Λ Α Τ ι ς α τ α ι ι σ ς τ Ι ς ε π ι β ε β α ί ω σ α ν χ α Ι ο Ι χ α τ η γ ο ρ ο υ μ έ ν ο OCl;
ά π ο λ Ο Υ ί ε ς τ ο υ
Τ Ο σ ύ ν θ η μ α τ ο ε δ ω ο ό ί δ ι ο ό Ά ρ χ η γ ο ς τ ο υ Κ Κ Ε Ν Ζ α χ α ρ ι ά δ η ς oci]
Θ ε σ σ α λ ο ν Ι η σ τ Ι 12 τ ο Ά π ρ ί λ η 1946, σ τ α ν γ ύ ρ ι σ ε ά π τ η ν Π ρ ά γ α Μ έ σ α σ τ Ο
Κ ρ α τ ι κ ο έ α τ ρ ο φ α ν ε ρ α σ ε δ η μ ο σ ί α σ υ γ κ έ ν τ ρ ω σ ι κ ή ρ υ ξ ε κ α Ι λ ά λ η σ ε δ η ε π ρ ε π ε
ν α ogyavro{tii τ ο τ α χ ύ τ ε ρ ο κ α Ι δ ί χ ω ς ά ν α β ο λ η ή α ύ ι ο ά μ ν α τ ο ύ δ η μ ο κ ρ α τ ι κ ο ύ
λ α ο ύ ε ν ά ν ι ι α σ τ ή μ ο ν α ρ χ ο φ α σ ω τ ι κ η τ ρ ο μ ο κ ρ α τ ί α Τ Ο κ ή ρ υ γ μ α ί κ α Ι κ α τ η
Υ ο ρ η μ α κ η π ρ ο σ τ α γ ή
Π ρ ω ο ϊ δ ρ ύ θ η ε ή Μ α ζ ι κ η η Π λ α τ α Λ α ϊ κ η Α ί ι τ ο ά μ υ ν α Μ Λ Α π ο υ
ε Ι χ ε σ κ ο π ο ν α σ ρ γ α ν ώ σ η μ σ τ ι κ ο σ τ ρ α τ ο σ τ Ι ς π ό λ ε ι ς κ α Ι τ α χ ω ρ ι α σ π ω ς
ό Ε φ Ε δ ρ ι Ο ς Ε Λ Α Σ σ τ α χ ρ ό ν ι α τ η α τ ο χ η ς
Ά π α ύ τ ι ξ χ ώ ρ ι σ Ε η Σ ν η Α ύ ο ά μ υ ν α η Ο Π Λ Α π ο υ Ε Ι Χ ά π ο σ ο λ η
ν α σ π ε ί ρ η μ ε δ ο λ ο φ ο ν ί ε ς ε π ι έ σ ε ς ά ν α τ ι ν ά ξ ε ι ς τ ο ν φ ό β ο κ α Ι τ ο ν τ ρ ό μ ο κ α Ι ν α
ε ξ α λ Ι ψ η ά ε ά ν τ Ι δ ρ α σ ι Ά ρ χ ι σ Ε 1j ο ρ γ ά ν ω σ ι τ ω ν Τ ο μ έ ω ν κ α Ι Ο μ ά δ ω
Π ρ ω α λ η τ η ς Μ υ ε ξ ά ρ χ η ή τ α ν ό Ά ί ν δ υ ν ο χ α Ι ά ξ ι ο ς β ο η ό τ ο υ ό Σ π
ρ ο ς η Ε λ ε υ θ Ε ρ ι ά δ η ς
Ή π ρ ώ τ η δ μ ά δ α σ υ γ κ ρ ο τ ή η κ ε σ τ ο Π α ν ε π ι σ τ ή μ ι ο τ η ς Θ ε σ σ α λ ο ν ί κ η ς Ο Ι
μ Ε λ λ ο ν τ ι κ ο Ι ε π ι σ τ ή μ ο ν ε ς Ν ι κ ο λ α ι δ η ς ι Λ ι ά κ ο ς Π α π α ν ι χ ο λ ά ο υ Σ ι δ η ρ ά Κ η ς Ν τ ί ν ο ς
ε χ α μ α ν τ ή ν κ α λ ή ι Ι ρ χ ή . •Α ρ χ η γ ό ς τ η ς ά ν α κ η ρ ύ χ η κ ε ό π ρ ώ τ ο ς σ π ο υ δ α σ τ ή ς . .. τ ο ϋ
δ ι κ α ί ο υ κ α Ι τ ω ν ν ό μ ω ν π ο υ π λ ή ρ ω σ ε μ έ τ ο ν ε α ν ι κ ό κ ε φ ά λ ι τ ο υ τ ο ν l v{}-o"ata-
σ μ ο γ ι ά τ η ν χ α ι ν ο ύ ρ γ ι α α π ο σ ο λ ι χ α ί σ τ α δ ι ο δ ρ ο μ ί α μ ι α β ρ α δ υ α π ο υ π ί γ ν ν α
Ιστορικό Αρχείο Ι.Γ.Π
- 16-
Τ Ο σ π ί τ ι τ ο κ α τ η γ ο ρ ο υ μ έ ν ο υ Β ο ν α π ά ρ τ η Ε Ι χ ε γ ί ν ε ι α π ο κ ε ί ν ο ν κ α ι ρ ό
σ ω σ τ ό ό ι τ λ ο σ τ ά σ ι ο Ε ν α ς φ ί λ ο ς τ ο υ χ ί τ η μ Ε Ύ α α Υ ν ω σ τ ο κ α λ ο ν τ υ μ έ ν ο κ ύ ρ ι ο
τ ο ύ φ ό ο τ ω σ α ν μ ι λ ι π ο σ ό τ η τ α ο π λ ω ν κ α Ι α α γ χ ά σ η Χ Β ν α τ ά δ ε χ η ά π τ ο ν
ό β ο τ ο υ π ο υ δ ε ν ή α ν κ α Ι π σ λ υ ά β ά σ ι μ ο ς
ω τ ί σ τ ε ε Ι π ε σ τ η ν ά ι τ ο λ Ο Υ ί α 10 " 1 τ ο Β •Α σ τ τ ν Τ μ η μ α π ό σ ο υ ς ε χ ο υ ν
σ φ ά ξ ε ι σ τ ί ς γ ε ι τ ο ν ι χ ε ς ρ ε μ μ α τ ι ε ς ε π ί χ α ω χ η ς κ α Ι Ε α μ ο χ ρ α τ ί α ς Φ ο β ώ μ α σ τ ε
κ α ί ι
Τ ό τ σ ο μ π α ν ά π ο υ λ σ δ Σ ω ρ ά η ς Ψ ύ λ λ ο ς π ο ύ Ι χ α ν κ ά μ Ε Ι τ ο ν ά χ υ ω α τ ο υ
ό π λ π π ο ή χ η λ έ γ ε ι ε π σ η ς Ε Ι δ α ν α σ φ ά ζ ο ν π ο λ λ ο ύ π ο ρ ά π ο λ λ ι υ σ ρ ε μ α
τ ι α δ π ο υ έ β ι σ χ α Κ α Ι φ ο β ή Β η χ α Δ ε ν η μ ο ν π ο τ έ σ τ ο Ε Α Μ τ ο Ε Λ Α Σ
ο υ τ ε σ τ η ν Ε Π Ο Ν .••
Ό τ ρ ε Ι χ ε ρ ι ζ ώ σ ε ι σ τ η ν ψ χ ή τ ο ι κ Έ ν α λ ο γ ά χ ε ν α ς μ λ ο Υ ο ς
χ ω ρ ι ς ί σ χ ι ά ά π ε ι Λ η ς ή τ α ν γ ι α ύ τ ο ύ ς lnLt axtlxi) π ρ ο σ τ α Υ η κ α Ι ν μ ο ς Μ η χ α
ν ι κ ά σ α ν ά π α €\ σ τ ι κ τ ό η τ α ν π ρ ό θ υ μ ο ι ν α ύ π α χ ο ν σ ο υ ν τ υ φ λ α χ α ί ν α δ ε χ θ ο υ ν ν α
ρ ύ Ψ υ ν κ α ί τ ό ν ν ο υ ς η Τ Ρ Ο Υ Α ν ε ρ ί ν η ς
Φ Ο Ν Ο Ι Κ Α Ι Α Π Ο Π Ε Ι Ρ Ε Σ Φ Ο Ν Ν
Κ α φ Ι ο α ς Β α δ α τ ι ς
Τ Ο π ρ ώ τ ο σ ν τ α ο α χ τ ι χ ο γ χ λ η μ α η τ δ φ ν ο ς τ ο Μ ο ι ρ ά ρ χ ο Κ ο φ ί τ σ α
Γ ι α τ ί ε Ι ι ε τ η ν μ η ν π ο τ ε λ έ α η τ Ο ν π ρ ώ τ ο α σ τ ά χ ο ε ί ν α ι μ υ σ τ ή ρ ι α Ό μ α τ α
ρ Ι τ η ε Ι χ ε φ ο λ α χ σ Β ή &.0 τ ο υ ς Γ ε ο μ α ν ο ϋ χ α Ι χ ι ν δ ύ ν ε ψ ε ν α τ φ ε χ ι σ Β ή γ ι α τ δ ε ν
τ ο υ π α ρ έ δ ι ν ε τ ο υ ς κ α τ α λ ό γ ο υ κ α Ι φ α κ έ λ λ υ τ ω ν κ ο μ μ ο υ ν ι σ τ ό ν Δ ε ν ε Ι Χ τ ώ ρ α
κ α Ι κ α μ μ ι α σ η Η ι ν τ ι κ η σ τ ρ α τ ι ω τ ι κ η έ σ ι Υ π η ρ ε τ ο ύ σ ε ά π λ ο ι ε ί σ η γ η τ ή σ τ ο
Σ τ ρ α τ ο δ ι κ ε ί ο Ή ξ ε ρ ε δ μ ω ς κ α λ α τ ο ν κ ο μ μ ο υ ν ι σ μ ό κ α Ι π ο λ λ ά σ τ ε λ χ η τ ο υ Π ο ο
π ο λ ε μ ..α ε Ι χ ε ε φ α Ρ σ ε ι τ η ν τ α χ η χ η ν α μ φ α ν ί ζ ε τ α σ ε ε α ρ χ ε ς δ π ω ς ή Φ λ ώ
ρ ι ν α α ά Π Ε σ τ α λ μ έ ν ο τ ο ϋ Κ ό μ μ α τ ο α σ υ ν δ € τ α ι μ έ Π Ι ο ρ γ α ν α α Ι σ τ ε
λ έ χ η χ α Ι σ ι ο τ έ λ ο 1(' ξ ε σ χ ε π ά ζ η δ λ ο τ ο δ ί κ τ τ ο υ τ Ό τ α ν ε ξ α λ λ ο ό Ζ α χ α ρ ι ά
δ η έ κ ή ρ υ ε σ τ ο Κ ρ α τ ι χ ο έ α τ ρ ο τ η ς Θ ε σ β α λ ο ν ί χ η ς τ η ν α ύ τ ο ά μ υ ν α Ε Ι α μ ε τ ο
λ ά θ ο ς ν α π λ η σ ι ά σ η ε ν α π α λ η ο κ ο μ μ ο υ ν ι σ τ η κ α Ι γ ν ώ ρ ι μ ό τ ο τ ο ν Β α τ σ υ σ ι α ν ο π ο υ
Τ Ο ν ε Ι χ π λ η ρ ο φ ο ρ ι ο δ ό τ η κ α Ι π ρ ά χ τ ο ρ α σ τ η ν Ξ ά ν η χ α ι ν α τ Ο ν ρ ω τ ή σ η τ ί γ ύ
ρ ε ε σ τ η ν σ γ χ έ ν τ ρ ω σ η Ό Β α τ ο υ σ ι ώ υ τ β έ β α ι α ε Ι χ ε χ ά ε λ γ ο α ι έ λ η ν α ι τ α λ
λ α γ η π ο ε ν α α ν ω π ο π ο υ η ε ρ ε α λ α τ α α π λ τ ά τ ο Α ν ά λ ο γ η ά φ ο ρ μ η ι α ε Ι
χ α ν κ α ί ά λ λ ο ι β μ ο χ ο ι τ ο ν Κ ό μ μ α τ ο ·0 8 Α ι δ ν ο ς ε ί π ε σ τ η .... ά π ο Α Ο Υ ί α τ ο υ
Ε Υ έ χ ω ι η ν γ ν ώ μ η δ ό Κ ο φ ί τ σ α ς ι ί ν α ι π ρ σ ω π ο τ ο ό π ο ί ο ν ε π ι Μ ε τ α ξ α γ ν ώ ρ ι ζ ε
π ρ ό σ ω π α κ α Ι π ρ ά γ μ α τ α π η ρ ε ε ν α σ ω ρ ό ά γ ω ν ι σ τ έ ς σ τ ο λ α ι μ ό ό ρ γ ά ν ω σ Ε τ Ι ς σ Ι λ λ ή
ψ ε ι ς χ α Ι π η ρ ε β α ρ ύ τ α τ α μ έ τ ρ α β ί α ς ε ά ν α σ τ ο λ α Γ α ι δ έ χ η χ α χ π ι π ρ
τ ε υ α ν α χ τ ι ι π η η Ε Υ ω ε δ ω σ α τ η ν ε ν τ ο λ ή Τ Ο π ι α ν ώ Τ Ο ε Ι ν α ι σ η π η ρ ε κ α Ι
δ έ ν ε δ ω σ ε τ η ν ε ν ι ο λ ή
ο ι φ ρ € λ π δ ε ς ν έ ο ι τ ο Π α ν ε π ι σ τ η μ ο π ο υ ε Ι χ α ν ν α λ ά β ε ι τ η ν ύ ψ η λ ή
ά π ο σ τ ο λ η ν α τ ο ν ε ξ ο ν τ ώ σ ο υ ν δ ι α π ί σ Τ Ι σ α ν γ ρ ή Υ Ο Ρ δ η δ ι α φ έ ρ ε ι χ ά π ω ή π ρ ο
γ ρ α φ ή ά π ο τ η ν χ τ έ λ Ε σ ί τ η ς ... Έ φ α γ α ν δ λ ο τ Ο ν Σ ε ι τ ι έ μ β ρ η τ ο 1946 ν α π α ρ α χ ο
λ ο υ ο ϋ ν τ ο ν Κ ο φ ί τ σ α χ ω ρ Ι ν α β ρ ί σ κ ο υ ν π ο τ ε τ η ν κ α τ ά λ λ η λ η ε ύ χ α ι ρ α α ν κ α Ι
π ή γ α ι ν ε ό λ ό τ ε λ α ά ν ύ π ο π τ ο ς ι α Ι ξ έ γ ν ο ι α σ τ ο ς γ ι α τ ε Ι χ ε π ο λ λ η ε μ π ι σ τ ο σ ύ ν η σ ε μ ε
ρ ι κ ο υ γ ν ω σ τ ο ύ ς τ ο υ μ ε μ ε γ ά λ ο π ό σ τ ο σ τ ο Κ ό μ μ α π ο υ ε Ι χ ε ε ύ ε ρ γ ε τ ή σ ε ι Η τ α ν
χ α π ρ ω τ ά ρ η δ ε ς χ α Ι τ η ν Ε λ λ ε ι ψ ι π ε ί α ς χ α Ι π ρ ο π α ρ α σ χ ε η ς δ ε ν ν α π λ ή ρ ω ν ε ή
υ Ι Ι Ε ρ ι ν η ό ρ χ ο μ ω σ ί α τ ο ύ ν ε κ ρ ο τ α φ ε ί ο ο ύ τ ε ή λ α μ π ρ η δ η μ η γ ο ρ ί α τ ο ύ ι Ί γ ρ ά μ
μ α τ ο ν λ α τ ό μ ο .. . Α ρ γ ό τ ε ρ α σ τ ή ν σ ύ Υ χ ρ ο υ σ ί τ ο υ ς μ ε τ η ν π ε ρ ί π ο λ ο τ ο ύ Υ Π Ε ν ω
μ ο ά Ρ Ί Ο Π α Υ ώ η ά ν α δ ε ί χ η χ α ν ά π ο φ α σ ι σ τ ι χ ι ι τ ε ρ ο ι
Θ ύ μ ω σ ε σ τ ο τ έ λ ο ς ό Α κ ί ν δ υ ν ο ς χ α γ ψ ί ς ί ε ρ ή ά γ α ά κ τ η σ ι γ ι α ι ά σ υ γ
χ ώ ρ η τ η κ α θ υ σ τ έ ρ η σ ι τ ο υ ς Ι Ι Π Ε : Σ ε ί ς ο ί γ ρ α μ μ α τ ι σ μ έ ν ο ι δ ε ν Κ Γ ί ν ε τ ε γ ι ά τ ί π ο τ ε
Ε Ι σ τ ε χ α λ β ά δ Ε ς Θ ά φ έ ρ ω ε ν α α λ λ ο π α ι δ ι χ α Ι α α σ ά ν Ρ ά σ η Κ α Ι ε φ ε ρ ε Τ Ο ν
Γ ε ώ ρ γ ι ο τ α ρ λ ο
Ιστορικό Αρχείο Ι.Γ.Π
- 18-
Υ Ι Ο ϋ π ο π τ ο χ ο μ μ ο υ Η ο τ η κ α Ι τ ό ν Σ τ ο υ ρ π ο ν ο κ ο ί τ Ο ν ε κ τ ό π ι σ ε σ Τ ι ν Σ α μ ο
Ι Ι ρ ί κ η Σ ι ο Κ ρ α τ η τ ή ρ ι ο τ ο ν έ π ε σ έ φ Ι Ι η κ ε δ Ν ι κ ο λ α ί δ η ς δ ύ ο φ ο ρ κ α Ι τ ο ε δ ω σ
σ ε δ ύ ο δ ό σ ε ι ς τ ο γ ε ο ί ο π ο σ ο τ ώ ν 50.000 δ ρ α χ μ ώ ν (50 δ ρ α χ μ ε ς σ η μ ε ρ ε Ω Τ Ο
Κ Κ Ε δ ε ν δ ι α τ ι μ ο ί σ ε π σ λ υ α χ ρ ι β α τ α κ ε ά λ ι α τ ώ ν Έ Ι Ι ν ο π ρ ο δ σ τ ώ ν κ α ι τ Τ Ι ν
π ρ ο σ π ά θ ε ι α τ α ν π α ι δ ι ι ί ι Ό Ν ι χ ο λ ο δ η ς δ έ ν τ ο υ ε δ ω σ ε μ ό ν ο τ ό μ ε γ ά λ ο κ α Ι
π λ ο ύ σ ι ο φ ι λ ο ώ ρ η μ α ά λ λ ά κ α Ι τ η ν σ ύ σ τ α σ ι « O' Q il OU α ν ε ί σ α ι δ π ο υ χ ι α ν β ρ ί
σ κ ε σ α ι π ρ έ Π Ε Ι ά έ ξ α χ ο λ ο υ ή σ η ς dxougaOfQΤ Ο Υ Ι ε ρ ό α γ ώ ν α . . .».
Ό Τ ε ρ ζ ό π ο υ λ ο ς ί π ο κ α λ ύ π τ ε ι ε π ί σ η ς σ τ Τ Ι ν ί π ο λ ο γ ί α ν τ ο υ δ ω ο κ α Ι Ι ο δ η γ η
τ Τ Ι ς Π α π α γ ε ω ρ γ ί ο υ τ ο ε δ ω σ ε π ε ν τ ο ρ ο δ ..ά ρ ε ς ο ί ν α 2.000 κ α Ι 3.000 δ ρ ο χ
κ α Ι σ τ ο τ έ λ ο ς τ ο ν ε β α λ ε ν α π ο γ ρ ά ψ η ί π ό δ ε ι ζ η ς γ ι α 50.000 δ ρ α χ Δ ν ή τ α ν
μ ι κ ρ ο ς κ α Ι ο Τ ε ρ ζ ό π ο υ λ ο ς
Ο ί μ ι κ ρ ο ί κ ι σ τ ο ν ε κ α μ ν α ν μ ε γ ά λ α έ γ κ λ ή μ α τ ο ε π α ι ρ ν α ν ε τ α ρ ο δ ε κ ά ρ ε ς
Ο ί μ ε γ ά λ ο ι σ μ ω ι κ α Ι 1Q8\'OL ε ί χ α ν π λ ο ύ σ ι α τ α έ Λ έ κ α Ι ό ρ ά ν Ο Ι Χ σ τ η ν δ ι ά
ι ε σ ί τ ο ι κ τ ο κ ο μ μ α η ο τ α μ ε ί ο Ό Κ α ά κ α ς ο Φ ά ν η ς ij Μ π α ρ τ ζ ώ τ α ς κ α Ι ο Ι α λ
λ ο ι β α μ ο χ ο ι nijpav έ κ α τ ο μ μ ρ ι α σ π ω ς ά π ο δ ε ί χ Ι Ι η κ ε σ τ η ν δ ί κ η σ τ ρ α τ ο λ ο γ ί α ς
κ α Ι ο Ι κ ο ο μ Ι η δ ι α χ ε ι ρ ί σ ε ω ς γ ι α κ α π έ λ λ α σ κ ο υ λ α ρ ί κ ι α γ ι α μ ε τ α ξ ω τ ά υ π υ κ ά
μ ι σ α κ α Ι γ ι α ε κ ι α κ τ α ε ξ ο δ α ε χ τ α χ τ ε ς α ν ά γ κ ε ς κ τ λ κ τ λ
Σ τ ο ν η σ τ η ς ε ζ ο ρ ί α ς ε Ι χ ε τ η ν ε κ ρ ί α δ Σ τ α υ ρ ό π ο υ λ ο ς ν α ε κ τ ι μ ή ο η κ α Ι
τ η ν φ λ α λ ή Ι Ι ε ι α τ ό Ί ν β α Ι Ι μ ο ύ χ ω ν κ ο Ι ε λ ε χ ω ν τ ο Κ ό μ μ α τ ο τ Μ ι α β ρ α δ ι α ε ί δ ε
μ ε ε κ π λ η ξ ί τ ο υ μ ζ μ έ ν ς σ ν α Ι Ι ά λ ο μ ο τ ο υ ς σ υ ν ε ξ ο ρ ί σ τ ο υ ς τ ο υ α τ τ η ν
Ά ή ν α
ι
θ ε σ σ α λ ο ν ί κ η κ α Ι ά λ λ ε ς π ό λ ε ι ς Π Ο Ι κ α Τ Ε ί χ α ν ύ ψ η λ Ο π ό σ τ α σ τ ή ν κ ο μ
μ α ι ι κ ή Ι Ε ρ α ρ χ ί α
ι
\ 0: χ ά μ ο ο υ ν π ο λ ι η χ ο μ ν η μ ά σ υ ι ο τ ο υ Κ ο φ ί τ σ α ν α Τ Ο ν έ κ Ε ι ά
ζ ο υ ν κ α Ι ε ζ υ μ ο ϋ ν κ α Ι ν ά π ο δ ι δ ο υ ν τ ο ν φ ό ν ο ν τ ο υ σ τ η ν ... Ί ν τ ζ έ λ ι ζ ε ν Σ έ ρ β ι ς ...
Τ ό λ μ η σ ε κ ά π ο ι α σ Η γ μ Τ Ι ν α τ ο υ ς ρ ο τ ή σ η μ ε π ο λ λ η δ ι σ τ ω ι τ ι κ ά τ η τ α : Μ α ε ί σ τ ε β έ
β α ι ο ι π ι ί ς σ κ ό τ ω σ ε ή Ί ν τ ζ έ λ ι ζ ε ν Σ έ ρ β ι ς τ ο ν Κ ο φ ί τ σ α Π ώ ς ο χ ι τ ο ϋ ί π ο κ ρ ί
Ι Ι η κ α ν Χ ω ρ ά ε ι ί μ φ ι β ο λ ί α Π ο ι ό ς α λ λ ο ς ι ι α τ ο ν σ κ ό τ ω ν ε Σ υ δ η λ α δ η δ ε ν τ ο π ι
σ τ ε ύ ε ι ς Α ί .
Τ ό π ι σ τ ε ύ ω κ α τ ο π α ρ α π ι σ τ ε ύ ω .. Π ο ι ο ς ά λ λ ο ς .fld τ ο ν σ κ ό τ ω ν ε ε Τ π Ε Ι
κ α Ι δ Σ τ α υ ρ ό π ο υ λ ο ς Κ ό ν τ ε υ ν ι μ η ν ε χ η κ ι α υ τ ο ς κ α μ μ ι ά ί μ φ ι β ο λ ί α δ τ ι ή
Ί ν τ έ λ ι ζ ε ν Σ έ ρ β ι ς κ α Ι ο χ ι Ο ί δ ι ο ς ε π υ ρ ο λ η σ ε τ ο ν α μ ο ι ρ ο Μ ο ί ρ α ρ χ ο Ι .. .
Κ α Ι ο κ α Ι Ι η Υ η τ η ς Β α σ δ έ κ η ς ε π ί σ η ς λ έ γ ε ι σ τ η ν ί π ο λ ο γ ί α ν τ ο υ :
Ε Ι ς τ ο Κ ο μ μ α υ ν ι σ τ υ ω ν Κ ό μ μ α λ ε γ α ν δ ι α τ ο ν Κ ο φ ί τ σ α δ δ π ο ί σ ς ή τ ο
κ α ο Ι χ ο γ ε ε ι κ ό ς μ ο υ φ ί λ ο ς δ η ύ π ε ο τ ή ρ ι ξ ε κ α Ι έ β ο ή η σ ε τ ο ύ ς χ ο μ μ ο υ ν ι σ τ α ς
τ ο ν κ α ι ρ ό τ η ς κ α τ ο χ η ς τ ο υ ς ε Ι δ ο π ο ί η σ ε ν α φ ύ γ ο υ ν τ ο υ ς ε ν ε ά ρ ρ υ ν ε μ έ σ α σ τ ά
κ ρ α τ η τ ή ρ ι α κ α Ι ε κ ι ν δ ύ ν ε ι ο σ ε π ο ί λ έ ς ο έ ς α τ ο υ φ ε κ ι σ η ά π τ ο υ ς Γ ε ρ μ α ν ο ύ ς
δ ι ό τ ι δ έ ν τ ο υ ς ε δ ι δ ε τ ο υ κ α τ α λ ό γ ο υ ς τ ώ ν κ ο μ μ ο υ ν ι σ τ ώ ν π ω ς ά φ α ν τ α σ ω δ η
δ λ α α ύ τ α ή σ α ν ψ έ μ μ α τ α δ τ ι ε χ α μ α ν VEQd κ α Ι α ύ τ ο ι τ ο ν σ κ ό τ ω σ α ν τ ή ν σ τ ι γ μ η ν
μ ά λ ι σ τ α π ο υ ε φ ώ ν α ζ α ν ν α σ υ λ λ η φ Ι Ι ο ν ο Ι δ ο λ ο φ ό ν ο ι .. .
tO •Α ν υ π α ο π ι σ ι η ς κ Θ Π α π α δ ό π ο υ λ ο ς π η Υ ε ν α τ ο ν φ έ ρ η ά π τ ό ν η σ Ι
σ τ η ν Θ σ σ α λ ο ν ί κ η γ ι α τ η ν ά ά κ ρ ι σ ι Σ ό λ η τ η ν δ ι α δ ρ ο μ ή δ ε ν τ ο ύ ε Ι Τ Ε τ ί π ο τ ε
Μ ο ν ά χ α σ α .... β γ η κ α ν σ τ η ν τ ρ ο κ υ μ α ί α τ η Θ ε σ σ α λ ο ν ί κ η ς τ ο ε Ι τ ε
Κ α λ ο ς α ν Ι Ι ρ ο ο π ο ς ή α ν ο μ α κ α ρ ί τ η ς Γ ι ώ ρ γ ό Ά δ ι κ α ά δ η κ ε
Σ α τ α ε Ι π α Ό λ α ο ί α τ ι μ ο ι φ ώ ν α ξ ε ό Σ τ α υ ρ ό π ο υ λ ο ς α ν ο Ι γ Ο τ α ς δ ι ά
π λ α τ α τ α μ ά τ ι α τ ο υ ε ν ι ρ τ ο α Ι μ α ά ν έ β α ι ν ε γ ο ρ γ ό ά π τ η ν ο ρ γ η σ τ ο Κ ε φ ά λ ι τ ο υ
Μ ε τ ό ν ϋ κ α Ι τ ο σ ί γ μ α •. . » 0'1. α ι μ ο ι Σ ε β ά ζ ο υ ν σ τ η ν φ ω τ ι ι ί κ α ί ε π ε ι τ α σ ε π ρ ο
δ ί δ ο υ ν Θ α τ ο υ δ ε ί ζ ω κ α Ι ε γ ώ ι τ α π ώ δ λ α Κ α Ι τ α ε Ι π ε Π ρ ο σ π ι ί δ η σ ε μ ο ν ά χ α
ν α π ο σ τ η ρ ί ξ η δ τ ι ε φ ύ τ ε ψ ε μ ι α σ φ α ί ρ α σ τ ο κ ε φ ά λ ι τ ο Μ ο ι ρ ά ρ χ ο υ α π τ ο ν φ ό β ο
κ α Ι τ η ν ε π ι β ο λ τ ο Ν ι κ ο λ α ί δ η Σ τ ο δ ι κ α σ τ ή ρ ι ο ε π ί σ η ς ί π ο λ ο γ ή δ η κ ε μ ε ε Ι λ ι κ ρ ί
ν ε ι α «TlQ1941 t ε Ι Π Ε ε μ Ε ι ν α δ ί χ ω ς π α τ έ ρ α κ α Ι π ρ ο σ τ ά τ η ς Ο Ι Κ Ο Ύ ε ν ε ί α ...Α ρ χ ι σ α ν α
δ ο υ λ ε ύ ω σ κ λ η ρ α γ ι α ν α σ υ ν τ η ρ ή σ ω τ η ν ο Ι κ ο γ έ ν ε ι ά ν μ ο υ Ε γ ι ν α σ τ η ν κ α τ ο χ Τ Ι
α κ ό μ α κ α Ι π η ρ έ τ η ς Ε Ι δ α ί ν Ι Ι ρ ώ π ο υ ς ν α π ε Ι Ι α ν ο υ ν σ τ ο ν δ ρ ό μ ο ί π ο τ η ν ν α
Α ν τ ο μ ε κ α μ ε ν α ν ο ι ώ σ ω ε Ύ α μ ε γ ά λ ο μ ί σ ο ς Υ ι ά τ ο ν χ α τ α χ τ η τ ή
Ιστορικό Αρχείο Ι.Γ.Π
- 20-
π ρ ό ς τ η ν Π λ α ι ε ϊ α Ο Ι Χ ω ρ χ ε ς τ ο υ ς α χ ο λ ο ι ο ί ν Ξ ά φ ν ο Ο Ι τ ρ ε ί ς α Υ ν ω σ τ ο ι χ ά
ν ο υ ν ά π ό τ ο μ ο Ι μ τ α β ο λ η XUL ε ι ά ζ ο υ ν ι π ι σ τ ό λ ι α τ ο υ ς Ό α Υ ώ ν η ε π ε σ ε ε ύ
ι υ ς ν ε χ ρ ό ς α π ό σ φ α ϊ ο α σ π ω ς ε Ι π α ν τ ί Ν ι κ ο λ α ϊ ο η Ο ί ι λ λ ι δ ό Χ ω ρ χ ε ς π ρ ο
β ο λ ο ύ ν έ π ί σ η ς μ έ τ α Π ρ ί σ τ ρ φ ά ο υ ς Ι τ α υ κ α ι α δ ώ χ ο υ ν μ ι σ α ε ν α ν ν ε
ρ ο Ή τ α ν δ ό μ α δ ρ ι η ς τ ί Π α ν ε π ι σ τ η μ ί ο υ Ν ..ο λ α Ι ό η ς Ο ί σ ύ ν τ ρ ο φ ο Ι τ ο τ ω
β α λ α ν σ τ α π ό δ ι α μ ε τ η ν ψ ι η σ τ ο σ τ ά μ α
·0 Π α π α ν ι χ ο λ ά ο υ π έ τ α ξ ε τ ο π ι σ τ ό λ ι κ α Ι έ ξ α φ α ν ί σ η χ ε σ τ ο σ κ ο τ ά δ ι Ό
Λ ι ά χ ο ς τ ό π έ τ α ξ ε έ π ί σ η τ η ν σ τ ι γ η ν σ μ ω ς έ χ ί ν η δ σ μ η ν ί τ η Ρ ω σ έ τ η τ π ο
ε β Υ ο ι ν ε ά π ο μ ι α ό π Υ Ε Ι Ο η β έ ρ ν α κ α ί τ ό ν Ε Ι δ ε ν α τ ρ έ χ υ τ ό ν π ι ά ν Ε Ι κ α ι τ ό ν ρ ω τ α τ ί
ο ι ι ι β ν ε ι ο Τ ν ν α ι χ ο χ α υ Υ ι Π Ο ρ ί θ η Ε ό Δ ι ά κ ο ς Α Ι Ι Χ Ο Η ο σ μ έ ν ο ι ά λ λ ά ψ ύ χ ρ α ι μ ο ς
·0 σ μ η ν ί τ η τ ο ύ π α ί ρ ν ε ι τ η ν τ α υ τ ό τ η τ α κ α Ι β λ έ Π Ε Ι δ η ε Ι ν ε φ ι τ η τ ι ι τ η ς Ν ο μ ι
χ η ς • . Φ ο ι ι η τ η ς χ ι ό λ α ε Ι π ε μ ε σ β α σ μ ό δ ν α ρ ό σ μ η ν ί τ η τ Κ α σ ι ε ρ χ ς
Α ν χ υ η Υ ο ϋ α α ν ε τ σ ι κ α Ι σ έ ν υ . . ά π ά ν τ η ο ε Μ ά ο ι ό ς κ α Ι α ύ τ ό τ ο π ι σ τ ό λ ι κ α τ ά
γ η ς π ς β ρ έ ι η χ Π ι α ν ί ε Ι ν ο ι Γ ι α τ ό π ι σ τ ά ι ι δ ε ν ξ έ ρ ω Ι ε χ υ ν η γ ά i\ γ υ ν α ί χ α
μ ο υ ή ε δ ω σ α Ι ν α μ π ά τ σ ο κ α ί μ ο θ ρ ί χ τ η Χ Ε μ Ι ν α ά λ λ ο π ι σ τ ό λ ι Δ έ ξ έ ρ ε ι ς τ ι η ρ ί ο
ε Ι ν α ι Α ν α α τ ο ec" α σ μ ε α τ η ξ φ ύ Υ ω Α ρ κ ε τ ά μ ε χ ι ι β σ α ν ί σ ε ι
π η χ ε σ τ η μ έ σ η χ α Ι δ μ ά γ Ε ι ρ α ς τ η ς α ρ α π ο ρ ί α ς Δ α ρ α β ί γ χ α ς π ο υ η τ α ν π α
Έ α τ ο υ
_. Α ς τ ο ν τ ο ν α θ ι ι π Τ ί ά ν α κ α τ ε ύ ε σ α ι Δ ε ν ε Ι ν α ι δ ο υ λ ε ι ά σ ο υ
Κ α λ ό ψ υ χ ο ς χ α Ι α φ ε λ η ς ό σ μ η ν ί τ η ς τ ό ν α φ η σ α φ ί χ ρ ά τ η σ γ ι α α σ φ ά ε ι α
τ η ν τ α υ τ ό τ η τ α τ ο χ α Ι τ ό ά δ έ σ π ο τ ο π ι σ τ ό λ ι Τ ο ϋ ε ί π ε μ ό ν ο ν α π έ ρ α σ η τ η ν Η λ η
μ έ ρ α ά π τ ό ά Ε ρ ο ν ο μ ε ί ο .. .
Ό Δ α ρ ο β ί γ χ ο ς α ύ τ ο ς η τ α ν ά λ λ η σ κ ο τ ε ι ν ή φ υ σ ι σ γ ν ω μ ί α Δ ο ύ λ ε υ Ε κ α ι ρ σ μ ά
γ ε ι ρ α σ τ η ν ά ε ρ ο π ο ρ ί α Τ ό π ρ α γ μ α τ ι κ ό τ ο υ ο μ ω ς ο ο μ α η α ν Δ η μ ή τ ρ ι ο ς Α γ γ ε λ ό
π ο υ λ ο ι Ι χ κ α τ α δ ι κ α σ θ ή έ ρ ή μ η ν π ο λ λ ε ς φ ο ρ ε ς σ ε ι ά ν α ο ά π ό χ α κ ο ρ γ ι ο δ ι χ ί α
τ η ς γ ε ν έ τ ε ι ρ ά ς τ ο υ Π ε λ ο π ο ν ή σ ο υ γ ι α ε γ χ λ ή μ α τ α τ ο κ α ι ρ ο τ η ς xatox5j; κ α Ι τ η ς
Ε α μ ο κ ρ α τ ί α ς
Η δ ί κ η π α ρ ο υ σ ί α σ ε κ α Ι μ ί α δ ρ α μ α τ ι κ η ε π λ η ξ ι Υ ο τ ε ο α ά π ο α ϊ τ η σ ι τ ω ν
σ ν η γ ι ρ ω ν τ ω ν Ρ ω σ έ τ η π α Δ α ρ α β ί γ χ α ε π ρ ό β α ε μ ά ρ υ ρ α ς σ ό δ ι κ α σ τ ή ρ ι ο δ
Τ δ ι ο ς ό Φ ο ι τ η τ ή Λ ι ά χ ο ς μ ε σ τ ο λ η ε φ έ δ ρ ο Ά ι υ π ο ο χ α γ ο Ι δ ο ύ τ ί Ι Π Ε
Ά π τ η ν π α τ ρ ί δ α μ ο υ τ ό ν Π υ ο γ ω τ ό τ η ς Λ α ρ σ η ς ή ι α έ δ ω γ ι α ν α σ υ ν ε
χ ί σ ω τ α ς έ π ι σ τ η μ ο ν ι κ ά ς μ ο υ σ π α υ δ ά ς β Ι ς τ ο Π α ν ε π ι σ τ ή μ ι ο iJHte μ ι α μ έ ρ α μ ε
β ρ η χ ε δ σ υ μ φ ο ι τ η τ ή μ ο υ Ν ι χ ο λ α ι δ η ς χ α μ ί ι ν dymVI QiliiJ χ ι ε γ ω γ ι α τ η ν
Δ η μ ο κ ρ α τ ί α χ α Ι τ η c'Eil VLxi) Ά ν ι ξ α ρ τ η σ ί α ί ε ί π ε ν α έ γ Υ ρ α φ ω χ ά π ο υ χ ω
ρ Ι ς ν α μ ο ϋ π η Π Ε ρ ι σ σ ό τ ε ρ α Υ σ τ ε ρ α α π ο λ ί γ ε ς μ έ ρ ε ς σ υ ν ε δ έ κ α μ ε κ ά π ο ι ο ν
λ λ α γ ν ω σ τ ο ό ό π ο ί ο μ ο ϋ ε δ ω σ ε ε ν α π ι σ τ ό λ ι Έ τ ε ι τ α μ ά ς ε Ι π α ν v" ά ν α λ ά β φ μ ε
κ α Ι κ ά μ ω μ ε έ χ ι ε λ έ σ ε ι ς Ω ς π ρ ώ τ ο σ τ ό χ ο μ α ω ρ ι σ α ν τ ο ν λ ο ί ρ α ρ χ ο Κ ο φ ί τ σ α κ τ λ ..
Έ ξ ι σ τ ό ρ η σ ε ε π ε ι τ α τ ο ν φ ό ν ο ν τ ο ϋ Κ ο φ ί τ σ α τ η ν έ ν έ δ ρ α τ ο ϋ Β α ρ δ ο υ λ ά κ η
τ ή ν σ υ μ π λ ο κ ή μ ε τ τ ι ν π ε ρ ί π ο λ ο κ α ί τ ο ν φ ό ν ο τ ο ύ Π α γ ώ ν η κ α Ι τ ο ύ Ν ι κ ο λ α ί δ η τ η ν
σ ύ ί λ η ψ ι χ α Ι ά π ό λ σ ί ν τ ο υ α π τ ό ν σ μ η ν ί τ η χ τ λ .
. Α π ο Κ ί η τ η ν μ έ ρ α Ε υ ν έ χ ι σ ε ε μ ε ι ν α 5, ι Ι μ η ν ε κ λ ε ι σ μ έ ν ο ς σ ε ν α δ ω
μ ά τ ι ο χ α Ι δ ε ν β Υ η χ α ο ί ί σ τ η ν π ό ρ τ α Έ ρ χ ό α ν ό Α λ β α ν ό ς χ α ι μ ε Ρ λ π Δ ό
φ ο ρ έ ς ή λ θ ε μ έ τ Ο ν Σ ϋ Ο Π ρ ο σ π ά θ η σ α ν α μ ε σ τ ε ί λ ο υ ν σ τ ο β ο υ ο ά λ λ ά
η τ α ν π ο λ υ δ ύ σ κ ο λ η i\ ε ξ ο δ ο ς .
Ο λ ο ι τ ό τ ό δ ι ά σ τ η μ α δ ε ν Ι χ α έ π ι χ ο ι ν ω ν Ι α ν μ ε , /) σ π ί τ ι μ ο χ α Ι μ ε β ο η
ο ί ί σ α ν α ύ τ ο Ι ο Ι κ ο ν ο μ ι κ ώ ς
Π ό σ α σ ο ϋ ε δ ι ν α ρ ι ό Τ σ ε δ Π ρ ό ε δ ρ ο ς
Έ λ ά χ σ τ α π ρ ά γ μ α τ α Μ ο ν ά χ α γ ι α μ ι α φ α σ ο λ ά δ α
Έ ω ς π ό τ ε σ Ι έ ν ί σ χ υ α ν ο ί κ ο ο μ ι κ ώ ς
Ώ ς τ ο τ έ λ ο φ β ρ α υ α ρ ί ο Μ Ε τ α ε δ α ν η ζ ό μ ο υ ν γ ι α ν α β Υ ά λ ω π έ ρ α
Σ τ ί Μ υ ρ τ ί ο υ ή λ θ ε ό Σ π ϋ ρ ο ς μ ε κ ά ο ι ο Κ α λ λ ί ν ι κ ο ν ό Τ Ο ν π ά ρ η μ
ε ν α τ α ξ ί η τ α ν τ ο ύ Τ ο μ π ο υ λ ί δ η Δ έ ν τ Ο ν δ έ χ τ η κ α ν σ μ ω ς σ τ ό σ π ί τ ι σ Π Ω υ τ ο ν
Ιστορικό Αρχείο Ι.Γ.Π
- 22 -
σ τ ι κ η ά π ό φ α σ ι κ α Ι π ρ ο γ ρ α φ η τ ο ϋ Δ ι ο ι κ η τ η τ ο ύ Ϊ Σ ώ μ α τ ο ς Σ τ ρ α τ ο ύ κ α Ι ε ν α ...
Χ ω ρ ο φ ύ λ α κ α
Τ Ο β ρ α δ ά .. π χ 4 Ο κ τ ω β ρ ί ο υ 1946, ε ι ι θ ά τ α ν σ τ ο Ζ α χ α ο ο π λ α σ τ ε ϊ ο Ά ρ β α
ν ι τ ί δ η τ η ς Ά ν ω Τ ο ύ μ π α ό Χ ω ρ ο φ ύ λ α κ α ς Μ α κ ρ η ς Μ α ζ Ι μ ν α φ ί λ ο τ ο υ ε ρ ω
γ α ν π ά σ τ ε ς κ α ι γ λ υ κ ο μ ι λ ο ύ σ α ν γ ι α κ ο ρ ί τ σ ι α κ α Ι α γ ά π ε ς Tgeic: σ μ ω ς π υ υ ο β ο λ ι σ μ ο
κ α Ι Τ Ρ Ε ι ς σ φ α ί ρ ε ς ε χ η ψ α ν σ τ η μ έ σ η γ λ υ κ α κ α Ι γ λ υ κ ό λ ο γ α ι ά σ φ α ί ρ α μ ά λ ι σ τ α
α ύ λ ώ α ο σ ε τ ο ι ά γ ι υ λ ό τ ο υ Ε Ι χ ε π α ρ δ λ α α ύ τ α τ ο κ ο υ ρ ά γ ι ο ν α κ υ ν η γ ή σ η τ ο υ ς
δ ο λ ο φ ό ν ο υ ς π ο υ π ρ ό λ α β α ν ν α ε ξ α φ α ν Ι Ι Ο Σ τ ο δ ι κ α σ τ ή ρ ι ο ε ξ α κ ρ ι β ώ η κ ε Ο Τ Ι
η σ α ν ο ί Β ρ γ ά η Π α π α δ η μ η τ ρ ί ο υ κ α ι Π α σ χ α λ ί δ η ς μ ι α ς ν ε ο φ ώ τ ι σ τ η ό μ ά δ α ς
Σ ω σ τ ή ε κ σ τ ρ α τ ε ί α σ ρ γ α ν ώ η κ ε γ ι α τ ό ν ά ν ά π η ρ ο κ α Ι φ τ ω χ ό π ε ρ ι π τ ε ρ ι ο ϋ χ ο
Ά ν α σ ά σ ι ο Δ η μ η τ ρ ι ά δ η σ τ η ν σ υ ν ο ι κ ί α Κ α Η έ α ς Ε Χ Ε δ ι α π ρ ά ξ ε ι τ ο α σ υ γ χ ώ ρ η τ ο
ά μ ά ρ τ η μ α ν α ε γ γ ρ α φ η ι ι έ λ ο ς σ έ κ ά π ο ι ο ψ ε υ τ ο σ ϋ λ λ ο γ ο Κ ν ι κ ο φ ρ ό ν ω ν Κ ι ν η τ ό
π ο ι ή η κ α ν τ α δ υ α μ ι χ ώ ε ρ α π ι ι δ ι α ό Σ α π σ υ ν τ ζ ό γ λ ο υ ό Κ ε ρ α μ ι τ σ η ς ό Χ α τ ζ η
Ε μ μ α ν ο υ ή λ Υ σ τ έ ρ α α π ο π ο λ λ α σ υ μ β ο ύ λ ι α δ ι α β ο ύ λ ι α κ α Ι α ν α β ο λ ε ς ξ Ε κ ί ν η σ α ν τ ο
Β ρ ά δ υ 3 Μ α ρ τ ί ο υ 1917 ο ί Σ α π ο υ ν τ ϊ ά γ λ ο υ Χ α ζ η ε μ μ α ν ο υ ή λ Ε ύ α γ γ Ε λ ί δ η ς ν α
τ ι μ ω ρ ή σ ο υ ν τ ό ν Ε ν π ρ ο δ ό η κ α ί ά ν ά π η ρ ο Σ τ ο ν δ ρ ό μ ο ε π ε ι δ ι δ ι α σ τ α υ ο ώ δ η
κ α ν μ ε ά λ λ α ύ π ο π τ α π α ι δ ι α δ ε ν ή σ α ν δ η λ σ σ υ ν α γ ω ν ι σ τ έ τ π η ρ ε ό Σ α π ο υ ν
ι ζ ό γ λ ο υ κ α ί φ ό ρ ε σ ε τ η ν γ κ α μ π α ρ ν τ ί ν α τ ο ί ί Χ α τ ζ η ε μ μ α ν ο υ ή λ
Σ τ ο π ε ρ ί π τ ε ρ ο π λ η σ ί α σ α ν v' ά γ ο ρ ά σ ο υ ν τ α χ α τ σ ι γ ά ρ α ό Σ α π ο υ ν τ ζ ό γ λ ο υ κ α ι
ό Χ α τ ζ η ε μ μ α ν ο υ ή λ π η ρ α ν α π ο δ υ ο π α π έ τ τ α ό κ α έ ν α ς α φ ο υ θ ά τ α π λ ή ρ ω ν α ν μ ε
σ φ α ί ρ ε ς ...
Ο Σ α π ο υ ν τ ζ ά γ λ ο υ Ε π ε τ ό τ ε τ ο υ Χ α τ ζ η ε μ μ α ν ο υ ή λ
Έ λ α π λ έ ρ ω σ Ε
Κ ί ν ς ά Π Ω ρ ί ί Ψ
Π λ ρ ω σ Ε κ α λ λ ί Τ Ε ρ α ε σ ύ Έ Χ Ε Ι Ο χ ρ ή μ α τ α
ε γ ο ε χ ω λ η ρ ώ σ ε ι ί λ λ Τ Ε Ι ν ι ι ι ή σ ε ι ρ ά σ ο υ τ ώ ρ α Τ Ο ε λ α ι τ λ έ ρ ω π ε
η τ α ν τ ο σ ύ η μ α γ ι α ά π υ ρ σ β ο λ ή σ η ό Χ ζ η ε μ μ α ο υ ή λ Μ ε τ ο π λ έ ρ ω σ Ε (it!, σ χ ι
έ γ ι Ο δ μ ω τ α π ρ ά γ μ α τ α μ π ε ρ δ ε ύ τ η κ α ν Ο π ω σ δ ή π ο τ ε ε τ ε σ ε ε ν α ς π υ ο ο β ι λ ι σ μ ό ς
π ο υ ρ ύ π η σ ε χ π ο ν μ Ι Χ ι ρ η σ τ η ν ί λ λ η τ ο σ ι η ο ς κ α ι τ α π ν ε υ μ ό ν ι α τ ο ί φ τ ω
χ ο ύ ά ν α π ή ρ ο υ π ο ι η σ μ ο ο ς Τ Ο ν ε ρ ρ ι ξ ε δ ε ι δ ι α π ι σ τ ώ θ η κ ε α ν κ α Ι π ο λ λ η σ υ ζ ή τ η ο ι
ε Υ ι ν ε γ ι α ύ ι ό τ ο ή η μ α σ τ ο δ ι κ α σ τ ή ρ ι ο
· 0 Δ η μ η τ ρ ι ά δ η ς ε δ ε ι ξ ε Τ Ο ν Χ α τ ζ η ε μ μ α ν ο υ ή λ Μ α ε Ι π δ τ ι Ψ Ω ρ ύ σ ε γ κ α μ π α ο ν
τ ί ν α π ο υ τ η ν ε Ι χ ι π ά ρ ι ό Σ ω ω υ ν τ ζ ά γ λ ο υ "() Χ ο τ ζ η ε μ μ ω ο υ ή λ π ο υ δ ε ν ά ρ ν ή ί η κ ε
Ο Τ Ι ε ρ ρ ι ξ ε χ ε ι ρ ο ρ ο μ β ί δ α σ ε μ ι α α σ τ υ ν ο μ ι χ η π ε ρ ί π ο λ ο ψ ά α ζ ε τ ώ ρ α ))n π υ ρ ο β ό λ η σ ε
τ ο ν Δ η μ η τ ρ ι ά δ η ό Σ ω τ ο υ ν τ ζ ά γ λ ο υ Ο Σ ρ ο η ,Ε λ Ε υ Ε ρ ι ά δ η ς τ ο έ π ι β ε β ο ί ω α ε
Ό Χ α τ ζ η ε μ μ α ν ο υ ή λ π ά Ι Τ ω ς ε β ι λ ε Ε υ υ τ ι ς φ ω έ ς :
Έ ν α χ ω ρ ο φ ύ λ α κ α ς κ τ ύ π η σ ε ε ν α ν π ο λ ί τ η Π ο λ ί τ ε τ π ι ά σ τ ε τ ο ν χ ω ρ ο φ ύ
λ α α ... Π ι ά σ τ ε τ ο ν .. . Π ι ά σ ε ... τ ο ν .. . Χ ω ο ο φ ϋ λ α ω ...
Ε τ σ ι μ ε τ ι ς φ ω ν ε ς κ α ι μ ε τ ή ν σ ύ Υ χ υ σ ι ά ν έ β η κ α ν ο ί τ ρ ε ί ς φ ί λ ο ι μ ε ό λ η τ η ν
ή σ υ χ ί α ν τ ο υ ς σ ε ν α τ ρ α μ κ α ι ε φ υ γ α ν ά ν ε ν ό χ λ η ο ι σ τ ά σ π ί τ ι α τ ο υ ς ...
Λ έ γ ε ι σ τ η ν α π ο λ ο γ ί α ν τ ο υ ό Χ α τ ζ η ε μ μ α ν ο υ ή λ :
ι Ί 1942 π έ α ν ε ό π α έ ρ α ς μ ο υ Ή μ ο υ ν 15 χ ρ ο ν ώ ν Ε μ Ε α π έ ν τ ε α δ έ λ
φ ι α κ α ι μ ι α γ ρ η α μ ά ν ν α Μ ό ν ο ς π ρ α σ τ ά ι η ς ε γ ω κ α ι ό ά δ ε λ φ ς μ ο υ Ό π α τ έ ρ α ς
μ α ς ι φ η α ν α Χ Ε ι ρ ά μ α ξ ο Τ Ο σ π ρ ώ ξ α μ Ε π ο λ λ ε ς φ ο ρ ε ς ω τ α Γ ι α ν ν σ ά Ε τ σ ι
ρ γ α σ ή κ α μ ε Κ Ε ί ν η τ η ν π χ ή ι Ί 1945 Ν ο έ μ β ρ ι ο η Δ Ε κ έ μ β ρ ι ο α έ ν α ν τ ι σ τ ο
σ π ί τ ι μ α ς ά ν ο ι ξ ε λ έ σ χ η τ η Ε Π Ο Ν Ο ϊ φ ί λ ο ι μ ο υ ή σ α ν γ ρ α ι ι μ έ ν ο ι Θ έ λ ν τ α ς ν α
σ τ ο λ ί σ ο υ ν τ η ν λ έ χ η μ ε π α ρ α κ ά λ ε σ α ν ν α τ ο υ ς κ ά μ ω δ ύ ο ε ί κ ό ν ε ς γ ι α τ ί ε ί μ α ι κ α Ι
λ ι γ ά κ ι ζ ω γ ρ ά φ ο ς Α ύ ι ο η ι α ν α ί ι ί α ν α Ο ρ γ α ν ω ώ Μ ε γ ν ώ ρ ι σ α ν ε Π Ε ι τ α σ τ ο ν
Σ π υ ρ ο τ ο ν Τ ο μ Ε ά ρ χ η
Τ ο ζ ω γ ρ α φ ι κ ό τ ο υ τ ά λ α ν τ ο τ ο ν π η ρ ε σ ι ο λ α ι μ ό ...
Ε λ ε υ θ ε ρ ι ά η ς Ellte μ α υ τ ή ι η ν ά φ ο ρ μ η σ ο δ ι κ α σ τ ή ρ ι ο
Γ € ν ι κ α σ τ η ν ά ρ χ η η γ ρ α μ μ η η ι α ν σ π ο υ δ ή π ο ε β ρ ί σ κ ο ν τ α ν σ τ ο ι χ ε α
Ιστορικό Αρχείο Ι.Γ.Π
Π ρ ό ε δ ρ ο Cherchez la femme.
Σ υ ν ή γ ο ρ ο ρ ο τ ο ν Τ ζ ι λ β έ :
- Ό τ α ν σ ο ϋ "ijpe ό ρ υ σ ι ά η τ η ν Ρ σ ο υ ε λ ε γ ε δ η ι
τ ο ϋ δ ε ξ η α Ι τ ο ϋ ρ ά ν η
- Τ ζ ι λ β έ "OXL δ ε ν ε λ ε γ α τ ί π ο τ ε , Π ι α σ ή κ α μ ε σ τ ό ξ ύ λ ο ...
Σ υ ν ή γ ο ρ ο Ο Ι π ο ν Ι τ ε τ ο υ μ α λ ί σ ο υ σ ε δ ε ι ρ α ν δ υ ο φ ε ρ έ ς
Τ ζ ι β έ : Ό χ ι μ ί Β ε ρ α ν μ ι ά ... φ ο ρ ά ...
Ό α τ η γ ρ ύ μ ε ν Φ α Ι δ ω ν Α μ π α τ ζ ό γ λ ο υ β ε β α ί ω σ ε ε π Ι σ η δ τ ι ό Τ ζ ι λ β ε ς
δ ε ν ε ρ χ ό τ α ν σ τ α ρ α ν τ ε β ο ϋ
Γ ρ α φ ι κ η ε Τ ν α ι κ α Ι ή δ ι ή τ ο υ dnoAoyia. Ή τ α ν μ ό λ ι ς 20 χ ρ ο ν ώ ν .•Ά ρ χ ι σ ε
μ ε π α λ λ ό μ ε ν η φ ω ν η κ α Ι π η γ α ί α ε υ γ λ ω τ τ ί α
τ η ν φ τ ώ χ ε ι α τ η ν π ε ί ν α η ν δ ν σ τ χ ί α π ο ύ σ κ ό ρ π ι σ ε ό χ α α χ τ η τ ή ς δ έ ν
μ π ο ρ ο ϋ σ ε .. dvexllij ή ψ υ χ ή μ ο υ Ε β λ ε π α δ η ι έ γ ω κ ά τ ι ε π ρ ε ε ν α κ ά μ ω
Ή ξ ε ρ α δ η ή Π α τ ρ ί δ α κ ά π ο ι α μ έ ρ α Ι α μ ο ζ η τ ο ϋ σ ε τ ο ν λ ό γ ο κ α Ι ι ι α μ ί λ ε γ ε
Φ α Ι δ ω ν ... Φ α Ι δ ω ν .. . Σ ύ τ Ι ε κ α μ ε Υ α μ έ ν α Ή τ α ν τ ό τ ε μ ό λ ι ς 15-16 χ ρ ο ν ώ ν
Ε τ σ ι δ ρ γ α ν ώ η α σ τ η ν Ε Π Ο Ν μ ό ν ο ν δ ι α τ η ν Έ λ λ ά δ α μ ό ν ο ν δ ι α τ η ν σ υ ν έ χ ι
σ ι ν rij; Έ λ λ η ν ι κ Ι σ τ ο ρ ί α ς κ α Ι ε τ σ ι ώ δ η γ ή η κ α σ τ ο .. . ε δ ώ λ ι ο τ ο κ α τ η γ ο ρ ο υ
μ έ ν ο υ
Α π τ ο ν π α τ έ ρ α μ ο υ ε μ α α δ τ ι ή τ α ν σ ε Γ ε ρ μ α ν ι κ η φ υ λ α κ η μ α ζ μ ν α
Α ρ χ ι μ α ν δ ρ ί τ η κ α Ι τ Ο ν Μ ο ρ α ρ χ ο Κ ο φ ί τ σ α Μ ο ε π ε Τ Ι ό Κ ο φ ί τ σ ι κ ε φ κ α
τ ε ί χ ε τ ο ύ ς κ α τ α λ ό γ ο υ ς τ ω ν κ ο μ μ ο υ ν ι σ τ ώ ν δ ε ν τ ο ύ ς π α ρ έ δ ι δ ε κ α Ι τ ο ν ώ δ ή γ η σ α ν
τ ρ ε ί ς φ ο ρ ε ς σ τ ο έ χ τ ε ε σ τ ι ο ν ά π ό σ π α σ μ α .. ,
Μ ο ύ ε Ι π α ν δ η ό Τ ζ ι λ β έ ς ι ό κ τ υ π ο ύ σ ε κ ά π ο ι ο ν χ ι ε Π Ρ Ε π ε έ Υ ω ν α τ ο ν β ο η
ι ή σ ω Μ ο ε Τ π α ν ό Κ α τ ρ α ο υ ζ ο α ό Ή σ α ϊ ά δ η - ο τ ο ε ρ ε π ε ν α κ τ υ η ό
Χ ρ υ σ ι κ ά χ η ς π ο ύ ε Ι χ ε τ ρ α ν μ α τ ι σ η ά π ι ο ύ ς Γ ε ρ μ α ν ο υ ς κ α Ι π ι α σ Τ ί ά π τ ο υ ς
Τ α γ μ α τ α σ φ α λ ί τ α κ α ω κ α ά λ λ ο ι α τ ρ α μ π ο ϋ κ ο ι μ ε ο α ρ δ λ λ ε ς
Π ρ ό ε δ ρ ο Τ ρ α μ π ο ύ κ ο υ μ ε σ α ρ δ έ λ λ ε ς ε ν ν ο ο ύ ο α ν τ ο ν , Α ξ ι ω μ α τ ο κ ο ν κ α Ι
Ύ α ξ ω μ α η κ ο ν rij; Χ ω ο φ υ λ α κ ς
-' μ π α τ ζ ό γ λ υ υ : Μ ά λ ι σ τ α λ λ α κ ύ ρ ι ε Π ρ ό ε δ ρ ε 01'Α ξ ι ω μ α τ ι κ ο τ ο ϋ Ε Λ
Α Σ ε Ι χ α ν λ έ σ χ η χ ω ρ ι ο τ η μ ό ν ο γ ι α ύ τ ο υ ς μ ε λ ε κ τ α φ α τ ά Έ γ ω δ μ ω τ ώ ρ α
π ο υ η μ ο υ ν κ ρ α τ ο ο μ ν ο σ ι η ν •Α σ φ ά λ ε ι α ε Ι δ α Τ Ο ν Μ ο Ι ρ α ρ χ ο Τ σ ώ ν ο ν α τ ρ ώ Υ η ψ ά ρ ι
κ α Ι σ α λ ά τ α κ α Ι τ ο Χ ω ρ ο φ ύ λ α κ α Β α ο Ι λ η ν α τ ρ ώ γ η ψ ά ρ ι κ α Ι σ α λ ά τ α Κ ι ε Υ
Ι φ α γ α τ Ο Ι δ ι ο ψ ά ρ ι α Ι σ α λ ά τ α
Ό τ α ν α ι ι ο υ σ α ν ά μ ο ϋ λ έ ν ν ά σ κ ο τ ώ σ ο υ μ ε τ ο ν Χ ρ υ ο ι κ ά χ η ε Υ ι ν ε π ά λ η μ έ σ α
μ ο υ Δ ε ν μ ι ε π ι α ν Ε ό ϋ π ν ο ς Μ ο ϋ λ έ γ ο υ ν Τ ο ν Τ α μ β α Χ ά π ρ έ Π Ε Ι ν α τ ο π ά ρ ο υ μ ε
ζ ή τ η μ α μ η .•Ά λ λ ο ι ώ ο δ ε ν ι α ε π ι τ ύ χ η ή ο υ μ φ ι λ Ι ω σ η
Π ρ ό ε δ ρ ο Τ ί ε ν ν ο ο ϋ σ α ν μ ε τ η ν λ έ ς ι σ υ μ φ ι λ Ι ω σ η
Ά μ π α τ ζ ό γ λ ο υ Ν α σ κ ο τ ώ ν ο υ ν α ύ τ ο κ α Ι ν α τ ο υ ν έ χ ω ν τ α ι Ο Ι ά λ λ ο ι
Ε λ λ η ν ε ο
Π ρ ό ε δ ρ ο : Ε Ι π ε ς δ τ ι ε ξ ε π λ ά Υ η ο τ α ν σ υ ϋ ε Τ π α ν σ τ ή ν Ά σ φ ά λ ε ι α δ τ ι τ ο υ
ά ε ρ ο π ό ρ ο υ ς ε δ ο λ ο φ ό ν η ο ο ν ο ί χ ο μ μ ο υ ν ι σ τ α ί δ ι ό η π ί σ τ ε ς ο η τ ο υ ς ο χ ό ω σ α ν
ο ρ γ α ν α τ η ς ν τ έ λ ι τ ζ ε ν Σ έ ρ β ι ς Σ υ φ α Ι ν ε σ α ι ε ξ υ π ν ο π α ι δ ί Π ώ ς π ί σ τ ε υ σ ε ε
α ν τ α τ ά τ ε ρ α τ ώ δ η Ψ έ μ α τ α
-'Α μ π α ζ ό Υ λ ο υ Κ α Ι ω ν α μ ή ν π ι σ τ έ ψ ω κ ύ ρ ι ε Π ρ ό ε δ ρ ε Π ώ ς μ π ο ρ ο ϋ σ α
ν α π ι σ τ έ ψ ω Ο .. Ι α β ρ σ κ ω ν α ι Ε λ λ η ν ε α δ ο λ ο φ ο ν ή σ σ ο υ ν τ ο υ ά ε ρ ο π ό ρ ο υ
α ύ τ ο ύ ς Π Ο σ τ ή ν . Α λ β α ν Ι α Ε ξ α ν τ λ ο ί σ α ν τ Τ Ι ν τ ε Ι ε υ τ α Ι α ν σ φ σ ί ρ α κ α ι ε Π Ε τ α μ ε τ ο
φ Τ Ε ρ ό έ χ τ υ π ο ί σ α ν τ ο ύ ς Ι τ α λ ο ύ ς ο ύ τ ο ύ ς π ο ύ π η Υ α ν μ έ β ά Ρ Κ ς σ τ η ν Μ έ σ η •Δ ν ο
τ ο λ η κ α Ι ε χ α μ ν α ν τ η ν ά ν ρ ω π ι Ι τ η τ α μ α μ ι λ ά η Υ ι α τ η Έ λ λ ά δ α θ ά μ η nijre
ί σ ω ς Υ ι α τ δ ε ν τ ο υ π ε κ ή ρ υ ξ α ε ν ω ρ τ ε ρ α Έ σ ε ί δ μ ω δ ε ν ξ έ ρ ε τ ε τ Ι Μ ε π
Κ ο μ μ ο υ ν ι σ τ ι κ ό Κ ό μ μ α Ν α σ α ς π ω π ώ ς σ κ ό τ ω σ α ν τ ο ν κ α π ε τ ά ν •Α ρ ά π η Η ε λ ε
ν α ό Ε Λ Α Σ μ τ ο Ε Δ Ε Σ α lAeye: Α ύ τ ο Ι έ λ ο υ ν α σ ι λ η ί έ μ ε
έ λ ο υ μ ε δ η μ ο κ ρ α τ Ι α Δ ε ν ε χ ε ι σ η μ α σ ί α θ α λ ύ σ ο υ μ ε τ η ν δ ι α φ ο ρ α σ τ Ι ς κ ά λ π ε •.
Ιστορικό Αρχείο Ι.Γ.Π
- 26 -
Ε ί χ α ν κ α Ι χ α ρ α κ τ η ρ ι σ τ ι κ ό σ ύ ν θ η μ α κ α Ι π α ο α σ ύ ν θ η μ α : ο Ή λ ι ο ς κ α Ι Φ ε γ
γ ά ρ ι
π η Υ α ν ν α π α τ ή σ ο υ ν τ ο κ α φ ε ν ε ί ο τ ο Μ π ό ν ο υ σ τ η ν ", Α ν ω Τ ο ύ μ π α Τ ί
ε Ι χ α ν μ ε ι ό φ τ ω χ ό α ρ ω π Υ ι ό ο ξ ε κ ι ν ή σ π υ ν ώ π ι σ μ έ ν Ο σ α ν ά σ τ α χ ο ί t600L
λ α ϊ κ ο ί ά Υ ω η σ τ έ ς ι Ε ί ν α ι υ σ τ ή ρ ι σ Ό Μ π ό ν ο ς δ ε ν π ε ί ρ α ξ ε π ο τ έ κ α ν έ ν α ο ϋ Ι
ε ί χ ε π ε ά ζ ω η ρ ι ά ν ά μ ι ζ ι Κ ο ί τ α ζ ε ά τ ο κ λ ε ι σ τ ι κ ά τ η ν δ ο υ λ ε ι ά κ α ί τ ή ν Ι γ
ν ε ι ά τ ο υ Ο Ε π ι κ ρ ά η σ ι φ α ί ν ε τ α ι ε ί ς β ά ρ ο ς τ ο υ ή ρ χ ή σ ι ς ε ν ε Ι ν α ι μ ε
ή ι ι ώ ν ε Ι α ι κ α η μ ω ν Ο ί σ ύ δ έ Τ Ε Ρ Ο Ι σ ε ν α τ ό σ ο ί ε ρ ο ά γ ω ν α δ ε ν ε π ρ ε π ε ν α ζ ο ϋ ν
Θ έ λ η σ α ν α τ ο ν ξ ε κ ά μ ο υ ν κ ι ι ί τ ι 1944. •Α λ λ κ α τ ά λ ά ο ς σ κ ό τ ω σ α ν ι ό ν .. . Π έ τ ρ ο
Κ ο μ ν η ν ό · 0 υ ί ό ς Τ ο υ τ ώ ρ α ε τ α Ι Ρ Υ Ε μ έ ρ ο ς σ τ η ν έ π ι χ ε ί ρ η σ ι γ ι α ν α ε π α ν ο ρ ώ σ Ό
ί σ ω ς τ ο π α λ η σ λ ά ς ...
Σ τ α μ α τ η σ α ν γ ι α λ ί γ α λ ε φ τ ά σ ε μ ι α Ε ρ η μ ι κ η ρ ε α τ ι ά ν ά σ υ ν τ α χ ϋ ν κ α ί
ν α σ τ ε ί λ ο υ ν δ π ω ο λ ο ι ο Ι σ τ ρ α τ ο ί τ ο υ ς Π Ρ Ο Π Ω μ π ο υ ς ά ν ι χ ε υ τ ά τ ω ν Β ί δ ι σ α ν
ε π ε ι τ α ά π ο φ α σ ι σ τ ι κ ά κ α τ α τ ο ϋ σ τ ό χ ο υ Τ ο ν κ ύ κ λ ω σ α ν κ α ν ο ν ι κ ά ά π σ λ Ε ς τ ί ς
μ ε ρ ι έ ς σ Π α ς γ ί ν ε τ α ι σ τ Ι π ο λ ι ο ρ κ ί ε ς κ α Ι ά φ ο υ β ε β α ι ώ θ η κ α ν δ τ ι κ α ν έ ν δ έ ν μ π ο
ρ ο ϋ σ ε ν α ξ ε φ ύ γ η ο ύ τ ε π ο υ λ Ι ν α π ε τ ά ξ η μ π η κ α ν μ έ σ α ό Α χ ί ν δ ι ι ν ο ς κ α Ι ό lll aQ-
κ ά χ η ς μ έ τ α ύ τ ό μ α τ α τ ο ύ ς μ α ύ ρ ο υ ς σ χ ο ύ φ ο υ ς κ α τ ά σ τ ρ α τ ι ω τ ι χ ά ρ ο ί χ α φ ω ν ά
ζ ο ν τ α : Π ά ν ω τ ά χ έ ρ ι α ..Ά δ ε ι α σ α ν ε ύ ύ ς τ α ί ι τ ό μ α τ α Π ν ο ο β ό λ η σ α ν κ α ι ο ί
α λ λ ο ι α π ε ξ ω ά π τ α π α ρ ά ι υ ρ α Τ Ο α π ο τ έ λ ε σ μ α ή α ν ν α π λ η γ ω θ Τ ί ό Ύ π ε ν ω μ ο
τ ά ο χ η Κ α λ α π ο α ρ ά κ ο ς κ α Ι ν ι ί σ χ ο τ ω η ε ν α ς ι τ ω χ ς ε ρ γ ά τ η ς κ α Ι ο ί κ ο γ ε ν ε ι ά ρ χ η ς
δ ι α ν ν ο υ λ ά χ η ς ά ρ ι σ Τ Ε ρ ώ ν φ ρ ο ν η μ α τ ω ν » σ ύ μ φ ω ν α μ ε τ η ν ε κ ε σ ι τ η ά σ τ υ ν ο
μ ί α ς ι ο ί μ ό ν ο ι
ι
τ η ν ώ ρ α Κ ί ν η ι Π Ε λ ά ε ς τ ο ϋ κ α φ ε ν ε ί ο υ
Ώ δ υ ν ε ν ό ρ ο ς κ α ι ε τ ε κ ε μ ϋ
Ό Π ρ ό ε δ ρ ο ς τ ο Σ τ ο α τ ο δ ι κ ε ί ο υ ρ ώ τ η σ ε μ ε ε π ι μ ο ν η τ ο ύ ο Κ ο μ ν η ν ό Μ α ρ κ ά κ η
Σ ί α γ ι α π ο ι ο σ ο π ό ε Υ ι ν ε ή ε π ι χ ε ί ρ η σ ι ς κ α Ι π ο ι ό τ ο κ έ ρ δ ο ς Π ή ρ ε ο μ ω ς μ α σ η μ έ
ν ε ς ά π α ν τ ή σ ε ι ς
Η τ ρ ο μ η κ ρ α τ ί α ή τ α ν δ σ κ ο π ό ς κ α Ι μ έ σ ο ν Ί Ι λ α ν ν α ι α τ α λ ή ξ ο υ μ
ε ν α μ ε γ ά λ ο κ τ ύ π η μ α τ ή ν Τ ο ύ μ π α ι ί ο λ ο υ τ ύ σ υ ν ο ι χ ι σ μ ο υ ς ά ν μ η κ α Ι τ η ν
π ό λ ι τ η ς Θ ε σ σ α λ ο ν ί κ η ώ σ τ ε ν α μ η β ί σ υ ν κ α Ο ό λ ο ν ά ν τ δ ρ α σ η χ α ί ά ν υ π α κ ο ή
Π ο ι ο ς π ι α α τ ο λ μ ο ύ σ ε ν α φ έ ρ η κ α Ι τ η ν μ ι κ ρ ό τ ε ρ η ά ν τ ί ρ ρ η σ ι σ τ ή ν κ α τ α χ ν ι α
κ α Ι τ ρ ο μ ε ρ η σ ρ Ι ά ν ω ι τ ι ι δ τ α ν t<tO: ε β λ ε π ε β ο υ τ η γ μ έ ν ο σ τ ο α Ι μ α ά π ο π ρ α γ μ α τ ι κ ο
ο π λ ά ό σ π ι ι σ μ ι Ε Ύ α κ α τ ζ α Ι κ α φ ε ν ε ί ο ά ν τ ι μ ι ι ρ α τ ο Π ά σ χ α ύ σ τ ε ρ α μ ά λ ι σ τ α ά π ο
τ ό σ α ι λ λ α ο β ά γ κ λ ή α τ α ,
Ό Α κ ί ν δ ν ν ο π ο ύ σ υ γ κ έ ν τ α ω σ ε τ α π α λ λ η χ ά ρ ι α τ ο υ σ τ ο ύ Π β λ Τ Κ δ ω μ ά
τ ι ο τ ο ϋ Α ύ Υ ι α ν ο ϋ κ α ί τ ο υ ς μ ί λ η σ ε κ ά τ ω π ο τ ο τ ρ ε μ ά μ ε ν ο φ ω ς κ α ν δ ή λ α δ ε ν
μ π ο ρ ο ϋ σ ε ν α γ ρ ί σ η α τ ρ α κ τ ο ς χ ω ρ ι ς ν α τ ο μ α τ ώ σ η ε σ τ ω κ α ι α ν π ο λ λ ο Ι Γ ι α ν
ν υ λ ά η ε π λ ή ρ ω ν α ν τ α σ π α σ μ έ ν α
Η Ί ε λ ε ε Ε ι τ α ν α δ έ σ η γ ε ρ α τ ά ε ς π α ι δ ι α μ α ζ ί τ ο υ μ έ α μ ε γ ά λ ο κ ο ι ν ό
Ε Υ λ η ι ι α •
Ι δ ο ύ π ώ ς τ ι λ έ γ ε ι ό τ ε φ α ν ί δ η σ τ η ν ά π ο λ ο γ ί α ν Τ Ο
τ η ν ή ι ι έ ρ α τ ο ύ Π ά σ χ ή λ θ ε ό Γ ι ω ρ γ ο ς κ α Ι μ α λ έ ε ι π ω ς μ α ς Μ λ ε ι γ ι α
μ ι α δ ο υ λ ε ι ά Ε μ ε ί ς ε ί π α μ ε π ώ ς μ α ς η θ ε λ ε γ ι α κ α ν έ ν α ... τ ρ α π έ ς ι κ α Ι γ λ έ ν τ ι Σ τ ο
μ ε τ α ξ ύ σ υ ζ η τ ο ύ σ α μ ε γ ι α τ ή ν n olLcLK h χ α τ ά σ τ α σ ι Κ α ω Π Ε ρ π α τ ο ύ σ α μ ε μ α
ρ ω τ ά ι ι Α ύ τ ό ε ί ν α ι τ Ω κ φ ε ν ε ί ο τ ο ν Μ π ό ν ο υ Τ ό ν ρ ω τ ά ω Τ ί σ έ ν δ ι α φ ρ ε ι ο ϋ
λ έ ε ι Τ Ο ε χ ω ά κ ο υ σ τ ά Μ α π α ί ρ ν ε ι ε π ε ι τ α κ α Ι π α μ ε σ τ η ν π ο λ υ χ α τ ο ι χ ί α 151 .
Ε χ ε ί ή τ α ν ε ν α ά δ ε ι ο Υ υ μ ν ο δ ω μ ά τ ι ο π ο υ φ ω ι ζ ό τ α ν ά π ο μ ι ά κ α ν δ ή λ α Ε ε ί
β ρ ή κ α μ ε κ α Ι Τ Ο Υ Σ ω ρ ά τ η Ι Γ κ ι ι ν τ ί ν α α ι μ α σ ε κ α Ι ά ν ά β ο ι ι ε ε Υ α τ σ ι γ ά ρ ο Μ α ς
λ έ ε ι τ ό ι ε Σ α ς λ ω α π ι ψ ε Υ ι ά μ ι α μ ε γ ά λ η δ ο υ λ ε ι ά ω σ τ ε κ α Ι α ν π ι α σ ι κ α ν ε ι ς
δ ε ν π ρ έ π ε ι ν α β γ ά λ η μ λ ι ά .
•Α λ λ α ύ ι ο Ι ο Ι μ ε Υ ά λ ο κ α Ι tQavoi ο υ ά ο δ κ α ν ώ ο td ε Τ α ..
ο Ι ο ο μ μ ν ο δ λ α
Τ Ο ρ ώ τ η σ α τ ί ttci χ ά ν ο υ μ ε Μ ί ί ς λ έ ε ι Έ δ ώ π ο ί ε Ι σ ε δ ε ν μ π ο ρ ε ί τ ε ά
Ιστορικό Αρχείο Ι.Γ.Π
- 28 -
δ ρ Ι Ι ι ο ι Ε Ι χ α ν π ο λ λ α Ι Ι έ μ α τ α ν α σ υ ζ η τ ή σ ο υ ν κ α ι ν α λ ύ σ ο υ ν .. . Ά ν α σ τ ά τ ω σ η Ε ξ φ
σ τ η ν ϋ π α ι Ι Ι ρ ο δ ι α δ ο χ ..α ε γ κ λ ή μ α τ α μ έ σ σ τ η ν π ό λ ι
Κ ο ν τ α σ τ ι ς 8 κ ά π ο ι ο σ κ λ η ρ ο π ρ α γ μ α ε χ τ ύ π η σ ε σ τ ό λ ω τ ο υ κ α φ ε ν ε ί ο υ
Ν ό μ ι σ α ν π ω ς χ α μ ί η α {}' ι ρ ρ ι ε α ν κ σ μ μ ι ά π έ τ ρ α γ ι α ν α π α ί ε ο υ ν Ε τ α γ κ α ρ σ ό ν ι
ρ ε ξ ε ε ξ ω ν α τ α κ υ ν η γ ή ο η Μ α ε ϊ ι ι ι υ ς δ ε ύ τ ε ρ η π έ τ ρ α ε σ π α σ ε τ ο τ ζ ά μ ι κ α Ι
Ι π ε σ ε σ τ ο έ ν τ ρ ο τ ο ύ κ α φ ε ν ε ί ο υ κ α Ι χ υ λ ί σ τ η χ ε ά ν ά μ ε σ α ά π τ ο π ό δ ι α τ ω ν π ε λ α τ ι ί ν
Μ ε φ ρ ί κ η ε Ι δ α ν τ ό τ ε δ λ ο ι Ο η α ν χ ε ι ρ α β ο μ β ί δ α Μ λ ς κ α Ι ξ ε χ ύ η κ α ν π α
τ ε ί ς μ ε π α τ ώ σ ε ε ξ ω σ τ ο δ ρ ό μ ο . . .
Ε ύ ι χ ώ δ ε ν ε σ κ α σ ε Ά ν δ ε ν ε χ ε ά π ε ρ γ ή σ η σ π ω ς ή α λ λ η π ο υ Ε π ε σ ε
σ τ ο π ε ζ ο δ ρ ό μ ι ο ι ι α ε Ι χ ε κ ά μ ε ι α λ η Ι Ι ι ν Τ ι ρ α υ σ ι
Ο ρ γ ά ν ω σ ε τ η ν ε π ε σ ι ο Σ π ρ ο ς i\ Δ ι ο γ έ ν η ς Έ λ ε υ ρ ι ά η ς μ ε δ ι α α Υ ή
toV Μ α κ ε δ ο ν ι κ ο υ Γ ο α φ ε ί ο υ Η ε λ α ν ν α ξ ε κ ά μ ο υ ν τ η ν Μ ι χ α η λ Π α π α δ ό π ο υ λ ο
α π τ α χ ω ρ ι α τ η ς Κ ο ζ ά ν η ς π ο υ σ ύ χ ν α ζ ε σ Ο Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο Ν • .
Ή ο μ ά δ α τ ο υ Κ ρ α μ ι τ σ η τ ι μ ή η κ ε μ ε τ η ν μ ε γ ά λ η α π ο σ τ ο λ ή
Ό π ω τ ο λ ο ι ο ί κ α λ ο Ι σ τ ρ α τ η γ ο ί έ ξ ή γ η σ ε δ Σ π ί ρ ο ς σ τ α ρ α ν ι τ ο υ γ ι α
π ο ι ο λ ό γ ο ά Ε ρ ρ ι χ ν α ν ι Ι ς δ υ ο χ ε ι ρ ο β ο μ β ί ο ε ς σ έ α ε ν τ ρ ι ι κ α φ ε ν ε ί ο ι ή ν ω ρ α
μ ά λ ι σ τ α π η ύ ε Ι χ ε τ η ν π ώ τ ρ η π ε λ α τ ε ί α Ή σ υ μ φ ι λ ί ω α η π ι α δ α έ ρ ι ά μ β ε υ ε
τ ο υ ς δ ι α β ε β α ί ω σ ε δ τ ι Ο ί δ ι ο ς Ι α ο υ ς π α ρ α κ ο λ ο υ ο ί σ ε ά π ο κ ο ν τ ά ,
Κ α Ι π ρ α γ μ ο τ ι κ ά ο β ρ ά δ υ σ τ Ι ς 27 ο υ Ο κ τ ώ β ρ η ε σ τ ε χ ε α γ ρ υ π ν ο ς κ α ι
α ϊ ι σ τ η ρ ο ς σ τ ο ά ν τ ι κ ρ υ ν ο π ε ο δ ρ ό μ τ η ς Τ σ ι μ ι σ κ η τ ώ ρ α Μ ε γ ά λ ο υ Ά λ ξ ά ν δ ρ ο υ
μ π ρ ο σ α α π τ ο ν κ ι ν η μ α τ ο γ ρ ά φ ο Τ Ι Τ Α Ν Ι Α δ π ο υ σ υ χ α π ο λ υ ς κ ό σ μ ο ς ε β λ π ε
τ Ι ς ε Ι κ ό ν ε ς Ij π ρ ί μ ε ν τ η ν π α ρ έ α ν τ ο υ
Ό Δ ι α μ α ν τ ί δ η π ο υ Ι χ ι ξ ε τ ι ς χ ε ι ρ ο β ο μ β ί δ ε ς λ έ γ ε ι σ τ η ν α π ο λ ο γ ί α τ ο ι ι
Ε Ι π α τ ο υ Κ ρ α μ ι τ σ η . τ ο υ ο μ α δ ά ρ χ η τ ο υ ν α ρ ί ξ ο υ μ ε δ υ ο β ό μ β ε ς σ ε ν α
γ ε μ α τ ο κ α φ ε ν ε ί ο Δ ε ν σ ο ϋ λ έ ε ι τ ί π ο τ α τ Γ ι α E"av a, {tgwno ά χ α τ α σ τ ρ έ ψ ο υ μ
i Kato Ε έ ν ο υ ς ά Υ ρ ώ π ο υ ς π ο ύ β ρ ί σ κ ο ν τ α ι μ έ σ α
Δ ε ν γ ί ν Ε τ α ι α ύ τ ό
Θ α 10 π ω μ ο υ λ έ ε ι δ Κ ε ρ α μ ι τ σ η ς Ά λ λ α ν α ε ί σ α ι χ α ί σ υ μ Π Ρ Γ σ τ α
Π ρ ά γ μ α τ ι τ ο ε Ι π ε Ό Σ π υ ρ ο ς δ μ ω ε ί π ε τ Ρ ί ξ ε μ η σ ε ν ω ρ ε ί σ Ι Ι ε Π ρ έ π ε ι
δ π ω σ δ ή π ο τ ε ν ά ρ ί ξ ε τ ε
Π έ ρ α σ α ν π ο λ λ ε μ έ ρ ε ς α π α ϊ ι ι η ν τ η ν ό π ό ε σ η Ή λ ε μ ε τ ά ό Κ ρ α μ ι τ σ η ς
χ α Ι μ ο υ ε Ι π ε δ τ ι μ ε θ έ λ ε ι δ Σ π υ ρ ς
Μ ο υ ε Ι π ε δ Σ π υ ρ ο ς
- Α ρ γ ε ί τ ε Ο Ι α λ λ ε ο μ ά δ ε ς ε δ ε ι ξ α ν δ ρ σ ι Π ρ έ π ε ι ν ι ι τ ε λ ε ι ώ σ η ό π ω σ δ ή
Π Ο Τ Ε σ ή μ ε ρ α ι π ό ε σ θ ά σ α π α ρ α χ ο λ ο υ ή σ ω κ α ί έ γ α \(]: ί δ ώ α ν τ η ς ί ξ α ι ε
Ε Ι χ ε π ι σ τ ό λ ι κ α ι χ ε ι ρ ο β ο μ β ί δ ε ς Μ α ε δ ω σ ε τ ί ς χ ε ι ρ ο β ο μ β ί δ ε ς
Τ ρ ά β η ξ α κ α ι ε ρ ρ ι ξ α τ η ν χ ε ι ρ ο β ο μ β ί δ α σ ο Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο Ν κ α Ι ε Κ ν δ ύ ν ε ψ α
κ α Ι έ Υ ώ Α ν ε χ ε σ κ ά σ ε ι ά ε Ι χ α π ά ε ι κ α Ι Ε γ ώ •Α π ο τ ό τ ε δ ε ν ά σ μ ί ι η Κ
π ο υ ε ν ά δ ε ν ε δ ω σ α σ τ ή ν Ε Π σ Ν ε ν ί σ χ υ σ η
Ε Κ Ε ί ν η τ η ν β ρ α δ ι α ό Μ χ α η λ Π α π α δ ό π ο υ λ ο ς δ ε ν β ρ ι σ κ ό τ α ν ο υ ...α ν σ τ η ν
θ ε σ σ α λ ο ν ί κ η Ε Ι χ ε α ν α χ ω ρ ή σ ε ι π ρ ί ν π ο Λ λ ε ς μ έ ρ ε ς σ τ η ν Κ ο ζ ά η ... κ δ μ ω ς γ ι α
χ ά ρ ι τ ο υ ά ε υ σ ί α ζ α ν ά λ λ ο υ ς έ χ α τ ο ξ έ ν ο υ ς κ α Ι ά φ υ
· 0 Δ ι α μ α ν ί δ η ς π η ι ε λ ε Υ ε δ ε ν γ ί ν ε τ α ι α ύ τ ό 10 ε χ α μ ε κ α Ι ε ρ ρ ζ Ε τ ι ς
χ ε ι ρ ο β ο μ β ί δ ε ς γ ι α τ η ν σ υ μ φ ι λ ί ω π ι π ά ν τ ο τ ε . .
Α ν ή π ρ ό η χ ε ι ρ ο β ο μ β ί δ α π ο υ ε χ ύ λ η σ ε ε ξ ω σ τ Ο π ζ ο δ ρ ό μ ι ο ε σ κ α ν ε δ ε ν
ά Π Ε ρ ν ο ύ σ ε κ α θ ό λ ο υ κ α λ ό χ α ί ό Τ δ ι ο ς
Ό Κ ο μ μ ο υ ν ι σ τ χ ο ς τ ύ π ο τ η θ Ε π σ α λ η ν χ η ς έ α π έ λ ν σ ε ε χ χ ω φ α ν τ ι Κ ή ε χ σ τ ρ
τ ε α γ ι α η ν ό π ό σ η τ ο υ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο Υ • . τ η ν ε χ α ρ α ..ή ρ ι σ ε ί σ τ υ ν μ ι κ ι π ρ ο
β ω ι ά ν τ σ ι α χ α θ α ρ η σ κ η ν Ο Ε σ α γ ι ά ν η σ υ χ ο φ α ι η τ ο Κ Κ Ε χ α ί ά έ ν τ α η
ή μ α ύ ρ η τ ρ ο μ ο κ ρ α ί α
Τ Ο κ α φ ε ν ε ί ο δ μ ω ς α ν α γ ά ο η σ ε λ ί γ ο ν α κ λ ί σ η Ε Ι χ ε ρ η μ ω ί Κ α ν έ ν α
δ ε ν τ ο λ μ ο ύ σ ε ν ά α ν α π α τ ή σ η μ έ σ α .. .
Ιστορικό Αρχείο Ι.Γ.Π
- 30-
π ο ι ο ν tlHo κ ύ ρ ι ο τ η ν χ ε ι ρ ο β ο μ β Ι δ α <TJ> κ ρ α τ ο υ σ ε ό Ι ο ρ δ ά ν η ς Σ α π ο υ ν τ ζ ό γ λ ο υ Ό
Τ α μ β α κ α ς π ή γ α π ς τ η ν ό δ Ο Β α σ ι λ έ ω ς Κ ω ν σ τ α ν τ ί ν ο υ Ε Ι π α σ τ ό ν Ι ο ρ δ ά η '"
μ ο υ ι ή ν δ ώ σ η Η τ ν ή ώ ρ α 3,30' λ ε π ά Π α ί ρ ν ε ι δ ο ρ Μ ν η κ α ω Ι χ ε τ η ν χ ε ι
ρ ο β ο μ β ί δ α κ α ι τ η ν ρ ί χ ν ε ι Ε γ ω η μ ο υ ν σ τ ο π α λ ι ο τ α χ υ δ ρ ο μ ε ί ο Ά κ ο υ σ α δ ι α μ ι α ς
τ ο ν κ ρ ό τ ο κ α ι ά μ έ σ ω τ ε ρ χ τ α ό Ι ο ρ δ ά ν η ς κ α ι μ ο λ έ ι : Π ϊ μ ε Έ ν τ ά ξ ε ι Φ ύ γ α μ •.
Μ ο ϋ ε γ ι ν ε ε Ι Τ Ε ι τ α π α ρ α ρ η σ η γ ι α τ Ι ς δ ο υ λ ε ι έ ς π ο υ ε κ α α γ ι α τ δ ε ν σ κ ο τ ώ
θ η κ ε κ α ν έ ν α ς Ύ σ ι ε ρ α μ α ε Ι π ε ι ά ξ α ν α ρ χ ί σ ο υ Ε γ ώ τ ο ύ ε Ι τ α δ τ ι μ α Ύ ώ ρ ι σ ε
δ Τ α μ α α ς κ α ι δ ε ν μ π ο ρ ε ί ν α γ ί ν η τ ί π ο τ ε Σ τ ο τ ε λ ε υ τ α ί ο δ ι ά σ τ η μ α έ π ε ι δ η δ ε ν
ε Ι χ α δ ο υ λ ε ι ε ς ά π ε φ α σ ι σ α ν α π α ρ α τ ή σ ω τ ο κ α ρ ο τ σ ά κ ι - π ο υ λ ο ί σ ε φ ο ο ϋ τ α σ τ ο ύ δ ρ ό
μ ο υ ς κ α Ι ν α π ά ω ν α δ ο υ λ έ ψ ω σ ε μ ι α θ ε ί α μ ο υ Ε ί τ α σ τ ο ν Σ π ύ ρ ο Ο Τ Ι δ ε ν
μ π ο ρ ώ ν α β γ ά λ ω τ ί τ ο τ ε ά π τ ο κ α ρ ο τ σ ά κ ι κ α Ι Β α φ ύ γ ω Κ α λ α μ ο ϋ ε ί π ε ά λ λ ά
ν α π α ρ α δ ό σ η ς τ η ν δ μ α δ α
Γ ε π ι α σ α ν ε Π Ε ι τ α κ α Ι μ ε σ τ ε ι λ α ν έ κ τ ο π ι σ μ σ σ τ η ν Λ ί ι μ ν ο Ά π ε κ ε ί μ Ι
ε φ ε ρ α ν
Ό Κ ε ρ α μ ι τ σ η ς ό π α ί ρ ι ο ς μ ..ρ ο π ω λ η τ η ς π ο υ δ ο ύ λ ε υ ε ι Ι π ο μ ι κ ρ ο ς μ ε τ ό
κ α ρ ο τ σ ά κ ι σ τ ο ύ ς δ ρ ό μ ο υ ς γ ι α α ρ έ Ψ η τ η ν ά π ο ρ φ α ν ι σ μ έ ν η ο Ι κ ο γ έ ν ε ι ά τ ο υ δ π ω ς
λ έ ε ι π ρ ο σ π α θ ε ί ν α π α ρ α σ τ ή σ η δ η ε ρ ρ ι χ ν ε τ Ι ς β ό μ β ε ς σ ε κ ε ν τ ρ ι κ α κ α φ ε ν ε ϊ α
Ά τ υ ο μ ι κ ε ς π ε ρ ι π ό λ ο υ ς Ε π ι τ ρ ό π ο υ ς Σ τ ρ α τ ο δ ι κ ε ί ω ν κ ά τ ω α π τ ή ν π ί ε σ ι τ ο ύ
τ ο μ ε ά ρ χ η τ ο υ Ω σ τ ό σ ο ό μ ο λ ο γ ε ί Ο Τ Ι δ τ α ν α π ε φ ά σ ι σ ε v' ι φ ή σ τ ό κ α ρ ο τ σ ά κ ι κ α Ι
τ η ν ό μ ά δ α τ ο υ ό Σ π υ ρ ο ς δ ε ν ε φ ε ρ ε ι Ι ν τ ι ρ ρ ή σ ε ι ς Ε ί ν α ι π ε ρ ί ε ρ γ ο μ ό ν ο π ώ ς
φ η ν ε ή δ ρ γ ά ν ω σ ι ν α xa{Jij έ ν α ς τ ό σ ο ι π φ α ι σ ι Κ ς β α μ ο φ ό ρ ο ς ο υ γ ι α λ Ι γ ε ς
δ ρ α χ μ έ ς Ά ν ο υ ι Ι ν α π λ ή ρ ω ν ε ο ε λ λ μ μ α π ο υ φ η ν ε σ τ ο φ τ ω χ ο π ρ ο ϋ π ο λ ο γ ι σ μ ό
τ ο υ ή κ ρ ί σ ι ς τ ο ϋ ε π α γ γ λ μ α ό ς τ ο υ ι έ ν σ α β ρ ι σ κ ό τ α ν σ τ η ν α ν ά γ κ η ν α π α ρ α
τ ή σ η τ ό κ α ρ ο τ σ ά κ ι κ α Ι τ η ν ο ρ γ ά ν ω σ η κ α Ι ν α π ά η ν α δ ο υ λ έ ψ η σ τ ή ν ε ί α τ ο υ
Τ Ο Κ Κ Ε ε Ι χ ε μ π ό λ ι κ α χ ρ ή μ α τ α κ α ι μ ά λ ι σ τ α σ ε σ υ ν ά λ λ α γ μ α κ α ι χ ρ υ σ Ο τ α π ρ ο
ώ ρ ι ζ ε ο μ ω ς γ ι α τ Ι ς ν ά γ χ ε ς κ α Ι τ η ν κ α λ ο π έ ρ α σ η τ ώ α ρ χ η γ ώ ν
Ε ύ τ υ χ ώ ς τ ε λ ε ι ώ ν ε ι τ η ν π ο λ ο γ ί α τ ο υ δ ε ν σ κ ό τ ω σ α κ α ν έ ν α κ α Ι ε χ ω τ ή ν
σ υ ν ε ί δ η σ ί μ ο υ η σ υ χ η
Ξ έ ρ ε ι ς π ο ι ο Ι τ α π ε κ ά λ υ ψ α ν ο α τ ο ϋ ε Ι ι ε ό Π ρ ό ε δ ρ ο ς κ α Ι σ ε φ ε ο α ν ά π ο
τ η ν Λ η μ ν ο έ δ ώ
Κ ε ρ α μ ι τ σ ή ς Ο χ ε ν ξ ρ ω
Π ρ ό ε δ ρ ο ς Ο ί Α ρ χ η γ ο Ι σ ο υ
Η χ ε ι ρ ο β ο μ β Ι ς έ ρ ρ ί φ ι έ ν α ν τ ί ο ν μ ο υ ε ί π ε σ τ ο δ ι κ α σ τ ή ρ ι ο ό κ Τ α μ β α
κ α ς μ ε α π ο τ ε λ ε σ μ α ν α τ ρ α υ μ α τ ι σ τ ρ ί τ ο ς ν α ς π τ ω χ ό ς κ α π ν ο π ώ λ η ς ε ν τ λ ή ρ ε ι
μ ε σ η μ β ο ί ε ν φ ε ξ η ρ χ ό η ν ι Ι π ο τ ο έ σ τ ι α τ δ ρ ι ο ν Ό λ υ μ π ο ς Ν ά ο υ σ α μ α ζ μ έ ν α
φ ί λ ο μ ο υ ό ό π ο ί ο ς ι Ι χ ε γ υ ρ ί σ η ά π α τ η ν Α μ ε ρ ι κ ή ε σ π ε υ σ ε ν δ μ ω \,11 ξ α ν α φ ύ γ η
σ τ ή ν •Α μ ε ρ ι κ η δ ι ό τ ι δ ε ν έ ν ν ο ο ί σ ε ν α ζ ή σ η σ ε α ά γ ρ ι ό τ ο π ο Ο ι τ ω κ α τ ή ν τ η σ α ν
τ η ν Έ λ λ ά δ α
Ό ε ξ •Α μ ε ρ η ό μ ο γ ε ν η ς Τ ζ Ι μ Μ π α ρ μ π α ρ ά κ ο ς ε Ι χ ε τ η ν ι Ι ν τ ί λ η ψ ι δ η π ο λ λ α
π α ρ α τ ρ ά γ ο υ δ α γ ί ν ο ν τ α ν σ τ η ν π α τ ρ ί δ α τ ο υ Ε ί ς β ά ρ ο ς τ ς σ δ η ι ω κ ο α τ ί α κ α τ ω ν
δ η μ ο κ ρ α τ ι κ ώ ν π ο λ ι τ ώ ν Μ ε τ ο χ ά ϊ δ ε μ α δ μ ω ς η ς β ό μ β α ς ξ α ν α γ ύ ρ ι σ ε ι Ι μ έ σ ω ς
σ τ ο ν Ν έ ο Κ ό σ μ ο τ ι ν ά ζ ο ν τ α ς ί σ ω ς χ α Ι τ ο ν κ ο ν ι ο ρ τ ο ν ε κ τ ω π ε δ ί λ ω ν τ ο υ
Α λ έ κ ο ς κ α τ ε δ ί κ α σ ε κ α Ι τ η ν τ α β έ ρ ν α Β ά κ χ ο ς Ε π ρ σ τ α ξ ε ν α ρ ι χ η
ό π ω σ δ ή Π Ο Τ Ε β ό μ β α κ α Ι σ

α υ τ ή ν Έ π ι σ ά τ η σ ε μ ά λ ι σ τ α κ α Ι ό ί δ ι ο ς π ρ ο σ ω π ι κ ά
Ί δ ο υ π ώ ς τ α λ έ γ ε ι σ τ η ν ι Ι π ο λ ο γ ί α ο υ ό Τ ο μ ε ά ρ χ η ς Κ α τ ρ α ο ζ ο ς π ρ ώ η ν μ ό
ν ι μ ο ς Ύ π α ξ ι ω μ α τ ι κ ο ς τ ο υ σ τ ρ α τ ο ύ
τ η ν Κ υ ρ ι α κ η τ ο υ Θ ω μ α η λ θ ε ό Ά λ έ κ ο ς ό Γ ρ α μ μ α τ έ α ς τ ο ύ Μ α κ ε δ ο ν ι
κ ο ύ Γ ρ α φ ε ο υ σ π ί τ ι μ ο υ κ α Ι μ ο ϋ ε Ι π ε , & π ά ω ε κ ε ί ν ο τ ο β ρ ά δ υ σ τ η ν τ α β έ ρ ν α
Β ά κ χ ο ς κ α ι ν α π ε τ ά ξ ω μ ι α χ ε ι ρ ο β ο μ β δ α Π ρ ά γ μ α τ ι σ υ ν ή ν τ η σ α τ ο ν Κ α σ α μ ά ν η
κ α Ι τ ό Λ ι λ η κ α Ι π ε ρ Ι ώ ρ α ν 8 σ υ ν ή ν τ η σ α τ ό ν Ά Η κ ο ό ό π ί μ ε π ε ρ ί μ ε ν ε ε κ ε ί
u' έ ν α α ύ τ ο κ Ι ν η ο Μ ο υ έ π α ν έ λ α β ε έ κ ε ί δ τ ι ε π ρ ε π ε δ π ω σ δ ή π ο τ ε ν α ρ ί ξ ω τ η ν χ ε ι
ρ ο β ο μ β ί δ α τ ο ί δ ι ο β ρ ά δ υ σ τ ο κ έ ν τ ρ ο ν Β ά κ χ ο ς • . Τ ό τ ε έ γ ω δ ι έ τ α ξ α τ ο υ ς Κ α τ σ α
Ιστορικό Αρχείο Ι.Γ.Π
- 32 -
α ν &Τ ε ρ ζ ό π ο υ λ ο ς Έ ζ ή η σ ε ν α τ ο δ ν η κ α τ α σ τ α σ ε ι ε τ φ ν α ε ρ ο π ό ρ ω ν Ά ξ ι ω μ α
τ ι χ ώ ν π ε ρ χ ο ν τ α ν κ α Ι ε φ ε υ γ α ν α π η ν Ά σ ό ρ ι α χ α Ι τ Ι λ λ α ξ ε ν ο δ ο χ ε ί α
Ό Ά ν α δ ο λ η ξ έ χ α σ ε δ ι ς α ύ ε ς τ Ι ς λ ε π ο μ έ ρ ε ι ε ς σ τ η ν α π ο λ ο γ ί α τ ο υ Τ ί ς
ύ π ε ν θ ύ μ ι σ ε δ μ ω ς ό Τ ε ρ ζ ό π ο υ λ ο ς χ α Ι ο ί ά λ λ ο ι
Χ ε ι ρ ο β ο μ β ί δ ς st x<lv δ ό ξ α τ φ Θ φ μ π ό λ ι κ ε ς Ό Π α π α γ ε ω ο γ ί ο υ π η ρ ε δ υ ο
ά π ο η ν α π ο Ι Ι ή η ο •Α ν τ ω ν ι ά δ η Γ ι α μ ε γ α λ ύ τ ε ρ η δ ρ α σ τ ι χ ό η α δ Ά Μ χ ο ς
θ έ λ η σ ε ν α Ι ς ε ν ι σ χ ύ σ η π η γ χ α ι β ρ η χ ε δ ί δ ι ο ς τ Ο ν Σ β ν ι ό Υ λ ο υ ε Ι δ ι κ ο σ α μ π ό
Ο σ τ ή Φ α ι ν ε τ α ι σ η έ ω ς τ ό τ ε τ ο ύ λ ά χ ι σ τ ο ν δ Γ ε ν ι κ ο ς • ρ η ό ι χ υ χ Λ ο φ ο ρ ο ί σ ι
ά ρ χ ε τ α ε λ ε ύ ε ρ α σ η ν θ ε σ σ α λ ο ν ί κ η ά φ ο χ α Ι τ η ν Κ υ ρ ι α χ η ο Θ ω μ ά π η γ ε σ ι
σ π ί τ ι τ ο ϋ Κ α τ ρ ο ο ύ ζ ο υ κ α ί π ε ρ ί μ ε ν ε ι ό β ρ ά δ υ μ έ σ α ο ε ν α α ύ τ ο χ ί ν η τ ο ώ ρ α π ο λ λ ή
τ η ν μ ε τ α φ ο ρ α χ α Ι τ η ν ε χ ρ η ξ ι η ς χ ε ι ρ ο β ο μ ί δ α ς ο Β ά χ χ ο υ
Ό Σ ε ν ι ό Υ λ ο υ α π ό φ ο ι τ ο ς η ς Π ο α κ τ ι χ η ς Ά μ ε ρ ι χ α ν ι χ η ς Γ ε ω π ο ν ι κ η ς Σ χ ο λ η ς
θ ε σ σ α λ ο ν ί χ η ς ε Ι χ ε π η ρ ε τ ή σ ε ι σ τ ά χ ο ό α η ς χ α ο χ η ς μ ε Ά γ Υ λ ο υ ς σ α μ π ο τ έ ρ χ α Ι
ε Ι χ ε Ε κ π ι ι ι δ ι υ Υ ι σ τ ή ν τ έ χ ν η τ ο υ τ Δ ε ν ή α ί σ ω ς κ ο μ μ ο υ ν ι ο ή ς Τ ό ν Δ ε κ έ μ β ρ η
μ ά λ ι σ α ο Η α π ε ι λ ή Ι Ι η α π η ν Π ο λ ι τ ο φ υ λ α χ η γ ι α ί δ ε ν Τ χ ε χ ό ψ ε ι
κ ά Β ε δ ε σ μ ό μ ε τ ο ύ '"Α γ γ λ ο υ El l.E σ μ ω ε ν α μ ι κ ρ ό γ ε ω π ο ν ι κ Ο χ λ η ρ ο σ τ ό ν κ ά μ π ο
τ ω ν Γ ι α ν ν ι τ σ ώ ν δ π ο υ δ ε ν μ π ο ο ο ϋ σ ε 11 ν ό μ ι ζ ε δ τ ι δ ε ν μ π ο ρ ο ύ σ ε ν ά π η γ α ί ν η α ν
τ α ε χ ε χ α λ α σ μ έ ν α μ ε τ ό Κ Κ Ε Ό φ ό β ο ς α ύ ο ς ο ν ε χ α μ ε σ Χ λ ά β ο τ ω ν κ ο μ μ ο υ
ι σ τ ώ ν Χ Ε ι ρ ό τ ε ρ ο κ α Ι ά π α Τ Ο ν έ ν υ σ ι ω δ έ σ Τ Ε Ρ Ο δ ι α φ ω τ ι σ τ ή Δ έ χ η χ ε κ α ι έ ν ί σ χ υ σ ι
π ρ ό Ι Ι υ μ α τ ι ς δ υ ο χ ε ι ρ ο β ο μ β ί δ ε ς Π ρ ο Ι Ι υ μ ο π ο ι ή Ι Ι η χ ε α χ ό μ α ν π μ ε τ α λ υ μ π α δ ε ύ σ η
τ α φ ώ τ α τ ο σ έ κ ά π ο ι ο μ α θ η τ ε υ ό μ ε ν ο σ α μ π ο τ α ο ι σ τ ή Λ ε ω ν ί δ α π ο υ ε μ ε ι ν ε ώ
τ ο τ έ λ ο ς α ω σ ω Π ρ ό λ α β ε φ α ί ν ε τ α ι ν φ ύ γ η σ τ ό β ο υ ν ό
Σ δ ι χ α σ ή ρ ι ο δ τ α ν Ι ξ ε τ α ζ ό α ν ω ς π ρ α Υ μ α Υ ν ώ μ ω &Τ α Υ μ α ά ρ χ η ς
τ ο υ Π υ ο ο β ο λ ι κ ο ϋ κ θ α ν α σ ό τ υ λ ς δ Σ ε ν ι ά γ λ ο υ ά π ο σ α φ ή ν ι σ ε ι
--Α φ α ί ρ ε σ α ά π ό ε ν α ν ό λ μ ο τ ό Χ π ν Ο Υ ό ο μ ε ί γ μ α α π ο τ ε λ ο ύ μ ε ν ο ά π ά π ε ν τ ο
ξ ε ί δ ι ο ν τ ο ύ φ ω σ φ ό ο ο υ τ ό ό π ο ί ο ν ά π ο τ ε λ ε ί τ α ι α π ο δ ύ ο π λ ά κ ε ς π ο υ ε Ι χ α ν δ ύ ο
δ ά χ τ υ λ α π ά χ ο ς Ε τ ο π ο θ έ τ η σ α μ ί α π λ ά κ α ε ί ς τ η ν β ά σ ι ε ν ό ς κ ε ν ο υ κ υ τ ί ι κ ο ν σ έ ρ
β α α ί μ ε τ ά έ τ ο π ο θ έ τ η σ α τ η ν χ ε ι ρ ο β ο μ β ί δ α Ι ί ρ ω - γ ύ ρ ω έ τ ο π ο θ έ τ η σ α τ ί ά ι τ ή σ ε ι
τ ο ύ Ά λ έ κ ο υ κ ο μ μ α τ ά κ ι α χ ο ν δ ρ η ς λ α μ α ρ ί ν α τ α ό π ο ί α π ρ ο σ έ δ ω σ α ν κ α Ι β ά ρ ο ς
ε ί ς α ύ ι ή ν δ ι α ν α μ π ο ρ η ν α σ π ά σ η μ ι α β α ρ ε ι ά β ι τ ρ ί ν α Δ ι α ι α μ η π έ φ τ ο υ ν τ α
ι ε μ ά χ ι α α ύ τ α π ρ ο σ ι δ έ θ η σ τ ό σ τ ό μ α μ έ σ ύ ρ μ α έ χ τ ο ς τ ο υ κ ρ ί κ ο υ χ α ί τ ο υ ε
γ ί ο υ τ α ό π ο ί α ά φ έ η σ α ν ε λ ε ύ ε ρ α π ρ ό τ α ε Ε ω
Γ ι ά μ ε γ α λ ύ τ Ε ρ η ν ί σ σ ι ε β α λ α ν μ έ σ α χ α ί κ α ψ ύ λ ι ι ι δ υ ν α μ ί τ ι δ α π ν ά δ υ ο
σ ε χ ά Ι Ι ε χ ε ι ρ ο β ο μ β ί δ α Η τ α ν Ι δ έ α τ ο ϋ μ α θ η τ ε υ ο μ έ ν ο υ Λ ε ω ν ί δ α π ο υ ε λ ε ν α
ξ ε π ε ρ ά σ η τ ο ν δ ά σ χ α λ ό τ ο υ
Φ ο ά ι τ ι σ σ ν ε π ε ι τ α Ι ό ε ξ α σ φ α λ ί σ ο υ ν τ α π α ι δ ι ά π ο υ Β ά ί ρ ρ ι χ ν α ν τ Ι χ ε ι ρ ο
β ο μ β ί δ ε ς ... Π ρ ώ ο ς β ρ έ Ι Ι η χ ε & Ι ο ρ δ ά ν η ς Σ α π ο υ ν ζ ό γ λ ο υ ο δ υ ν μ ι χ ώ ρ ο π ρ α γ μ α
τ ι χ α α τ έ λ ε χ α Ι χ ε τ ό σ ο τ υ φ λ ω η ά π ό τ η ν δ ι α φ ώ τ ι σ η ω σ ι ε ε Ι π ε μ ι α μ έ ρ α
τ ο υ Ε ί ι α γ γ ε λ ί δ η ο π ω ς δ ί δ ι ο ς τ α ώ μ ο λ ό γ η σ β Π ρ τ ι μ ί μ ν α τ α π ά ρ η α ύ ι ά έ δ ώ
τ α μ έ ρ η ή Β ο υ λ γ α ρ ί α π α ρ ά ν α β ρ σ κ ω ν α ι orcJ χ έ ρ ι α τ ω ν μ ο ν α ρ χ ο φ α σ ι σ τ ώ ν
Ό Π α π α γ ε ω ρ γ ί ο υ α π ο ά Ι Ι η χ ε χ α Ι σ ι ν Τ ρ ζ ό π ο υ λ ο υ Ά λ λ σ ι α ν ε χ ε ρ ι
σ ι ι η ν ά ο φ έ ρ η η ν α π ά ν η σ ι α ν ε δ ε χ ό α ν η ο ι ι ό Τ ε ρ ζ ό π ο υ λ ο ς φ ε ρ ε μ α ζ ί τ ο υ
χ α ι τ η ν γ υ ν α ί κ α τ ο υ κ α Ι έ δ ή λ ω σ ε ά δ υ ν α μ ί α Ο Α κ ί ν δ υ ν ο ε ι ί σ η ς Ε υ μ ε τ ή ν
ι ι μ η η κ η π ρ ο σ φ ο ρ ά κ α ι σ τ ο ν Ί Τ ο π ο υ ζ ί δ η α π ά ρ η μ έ ρ τ ή ν έ π ι ι ε ί ρ η σ ι κ α Ι ν α
σ υ μ μ ε ρ σ η τ η ν δ ό ξ α
-Α ρ ν ή η κ ε σ μ ω ς Κ Ι α ύ ί ό ς
Δ ε ύ τ ε ρ ο ς β ρ έ θ η κ ε ό Κ ο σ μ ά Έ ξ ι ζ ί δ η Τ ο ν ο μ ά τ ο υ δ ε ν α ν α φ έ ρ ε τ α ι π ο υ
ε ν α σ μ ε γ ά λ η δ ι κ ο γ ρ α φ ί α Ε Ι χ ε φ α ί ν ε τ α ι κ ά τ σ ι ο λ ο ω ρ ι ο ό π ό σ τ ο Χ ω ρ ί ς
ν α ν ή σ ε μ ά δ α η Τ ο μ έ α ξ ε φ ο ω σ ε β ο μ ρ δ ι σ η .. .
sHra v π α ι δ Ι 45- 50 Χ ό ν ω Ό τ α ν τ α κ ο υ σ ε ε Ί α ς σ τ ρ α ο δ ί κ η ς ε Ι π ε κ α
τ ά π λ η χ τ ο η λ ι κ ι ω μ έ ν ο ς σ χ ε δ ό ν γ έ ς
Ιστορικό Αρχείο Ι.Γ.Π
- 34-
π ε ι ι ι α ν μ ε π λ η σ α σ α ν δ ι ά φ ο ρ ο κ α Ι δ ω κ α Ι σ τ η ν 'Allt\vn κ α Ι μ ο υ η ε γ α ν ο τ ι " ,
π ε σ ι ς Μ ε Ι Ι Ι π ό τ ι ς Ι σ ι ε ι ι ο ς δ ι ι δ έ Υ Ι ι ι ι ι Ι ι ι σ υ μ φ Ι
ο α ι ι ά μ ο υ Ι Δ ι ι ν ό ι ι ι Ά σ ι υ ο μ Ι ι ι δ φ Ι Ι ς φ ό ς ι ι
ι .. ,
Έ λ ε γ α ν δ η λ α δ η ε Ι ς τ ο υ ς ί δ ι ο ς ο υ ς π α ν α ς ε ρ ο π ι ι ο υ ς δ σ α ε χ α ν π η
κ α Ι σ τ ο ν ν ε α ρ ο κ α τ η γ ο ρ ο ύ μ ε ν ο Φ α ί δ ω ν α Α μ π α τ ζ γ λ ο δ τ ι δ η λ α δ η η ν δ ο λ ο φ ο ν Ι α
ω ν ε ρ ο π ρ ω ν ε Ι χ ε ο ρ γ α ν ώ σ ε ι ή ...' 1ν τ έ λ ι τ ζ ε ν Σ έ ρ β ι ς
Ό Κ α Ι η γ η η ς Β α σ δ έ κ η ς om. Ο Π ρ ε δ ρ σ ς τ ο υ η ε γ ε δ ε ν σ κ φ Ι ή κ α τ ε π α
θ ό Λ ο υ π ώ ς ε Ι ν α ι δ υ ν α τ ό ν ν α ο κ ο τ ώ σ ο υ ν τ ο ν Υ π ε ν ω μ ο τ ά ρ χ η ν Π α γ ώ ν η ο Ι σ υ ν α δ ε
λ φ ο ί τ ο υ π ώ ς ε Ι ν α ι δ υ ν α τ ο ν ν α δ ο λ ο φ ο ν ή σ ο υ ν Ε λ λ η Ε ς π α ο ι ω τ α ι τ ο υ ς ά ε ρ ο π
ρ ο υ ς π ώ ς ε Ι ν ο ι δ υ ν α τ ό ν έ ι φ ι ν ε ς ν α χ ά μ ο υ ν τ η ν ε ί Β ε σ ι κ α τ ά τ ο ϋ φ τ ω χ ο υ
ύ Δ η μ η τ ρ ι ά δ η κ α τ τ ω ν κ α φ ε ν ε ί ω ν Ε λ λ η ν ι χ ο ϋ κ α Ι Μ π ό ν ο
Χ τ λ ; ά π ο ρ ί Β η κ ε J
Α σ φ α λ ώ ς δ ε ν μ π ο ρ ο θ σ α ν α φ α ν α σ ώ δ τ ι ε σ τ ρ ά φ η σ α ν έ ν ι χ ό φ ρ ο ν ε ς χ α τ α
ι κ φ ι ι ν ω ν ά λ λ α ε λ γ α δ τ ι ύ π ά ρ χ ο υ ν ξ έ ν ο ι π ρ ά κ τ ο ι ι ε ς ε Ι ο υ ς ο π ο ί ο ή μ π ο
ρ ο ϋ σ α ν v- ά π δ ί ν τ α ε γ κ λ ή μ α τ α .. .
Ο π ' & ' • • .>. , . Σ ζ λ • •
Χ α ν τ ο ν α γ ν ω ο ι σ ε α π τ η ν φ ω τ ο γ ρ α φ ι α τ ο ν α π ο υ ν τ γ σ υ σ η σ υ
τ ο ε ρ ρ ι ε τ η ν π ρ ώ τ η χ ε ι ρ ο β σ μ β Ι δ α
, Ε Ι τ ε μ ά λ ι σ τ α κ α ί χ ά τ ι ι λ λ τ ο υ δ ε ν ε Ι χ ε α ν α φ ε ρ ι ι η α π ο κ α ν έ ν α ν ά λ λ ο Μ α
β δ ό μ ά δ α δ η λ ν ω ρ ί τ ε ρ α α γ ν ω σ τ ο ι π η ρ α ν σ τ ο τ η λ έ φ ω ο τ ή ν Ύ π η ι ι ε σ ί α τ ο κ α ί
ε Ι ν μ έ χ ρ ι τ η ς Π έ μ π τ η ι ι α σ α ξ ε κ ά μ ο ε
- " Σ ε ν α σ η μ ε ί ο τ η ς ά π σ λ ο γ ί α ς τ ο υ ό Π α π α γ ε ω ρ γ ί ο υ ε Ι π ε Κ α α Χ Ρ ω Ο ς
τ ό ν ά υ ό μ ο υ κ α ί τ ο ν χ α ρ α κ τ η Ρ ζ ω σ α ν π ρ α γ μ α η κ ό ε γ κ λ η μ α τ ί α γ ι α τ η ν έ π ί ε σ η
π ο υ ε γ ι ε κ α τ ά τ ο ϋ α ύ τ ο κ ι ν ή τ ο υ τ η ς Α ε ρ ο π ο ρ ί α ς γ ι α τ σ ά ν κ α Β ο δ η γ η τ ή ς τ η ς
ό ρ γ α ν ώ σ ε ω ς μ π ο ρ ο ϋ σ α χ ω ρ Ι ς ζ η μ ι ε ς ν α σ τ α μ α τ ή σ ω η ν ε π ί Β ε σ Δ ε ν ι ό ε κ α μ α
Δ ε ν ε Ι μ α ι δ ι κ α ι ο λ ο γ η μ έ ν ο ς Ε γ κ λ η μ ά Τ σ α ά π έ ν α ν τ ι α ύ τ ι Ο ν τ ι υ ν ά ν ρ ώ π ω ν
Ο ί τ ρ ε ί ς π ύ ν ι ρ ο φ ο ι

Σ α π ο υ ν τ ζ ό γ λ ο υ Ε ξ ι ζ ί δ η ι ί Π α τ σ α ς ι η γ α ν ε ύ υ ς
ν α β ρ σ ί ν τ ο α ύ τ ο χ ί ν η ο τ α κ ο ρ ί τ σ ι α κ α ί π α ι δ ι ά τ ο ύ σ χ ο λ ε ί ο υ π ο υ Σ ο υ ι π λ η
σ ί α σ α ν δ ε ν τ ο ύ ε ι α μ ι ι ν μ ε γ α λ ύ Σ Ε ρ η έ ν ό χ λ η σ ι ά π ο μ ι κ ρ α σ κ υ λ ά χ ι α π ο υ {td η ε λ α ν
ν α π ι ά σ ο υ ν έ Ύ α κ ο π ά δ ι λ ε ο ν τ ά ρ ι α 11 ά κ ρ ι β έ σ τ ε ρ α τ ί γ Ρ Ε ι ς Ε ί χ α ν κ α ί τ α π ι σ τ ό λ ι α
σ τ ά χ έ ρ ι α
Τ Ο α ύ τ ο κ ί ν η τ ο δ ε ν η τ α ν σ τ η ν ώ ρ ι σ μ έ ν η έ σ ι σ ι η ν ό δ ό ν Έ δ μ ό ν δ ο υ Ρ ο σ τ ά ν
Τ Ο β ρ η χ α ν σ τ η ν ό δ Ο ν Δ ε λ φ ώ ν 700· 800 π ε ρ ί π ο υ μ έ τ ρ α ι ι α κ ρ α α π τ η ν σ τ ά σ ι
Μ ι σ Ρ χ η Ό Έ λ ε Ι ε ρ ι ά δ η ς δ ι χ α ι ο λ ο γ ή Ι η δ η δ ε ν η ς ε ρ ε κ α λ α τ ο υ ς δ ρ μ ο
ε χ ε ί ν ο υ ς Φ α ί ν ε τ α ι ο μ ω ς δ τ ι π ρ ο τ ί μ η σ ε ν α β ρ ε η δ σ ο τ ο δ υ ν α τ ό μ α κ ρ ύ Ε ρ α α π
τ ο ν τ ό π ο τ ω ν ε κ ρ ή ξ ε ω ν κ α Ι τ η ς κ ρ ί σ ε ω ς
Δ π η χ α ν κ α Ι ο ί Τ Ρ Ξ ί ς σ τ ό α ύ τ ο κ ί ν η τ ο δ ε ν π η ρ ε ά π τ η ν τ α ρ α χ η τ ο ύ σ ω φ Ε ρ
έ μ π ρ ο ς κ α Ι ά ν α γ χ ά σ η κ α ν \u π ρ ο χ ω ρ ή σ ο υ ν μ ε τ α π ό δ ι α Ί Ό υ ς ε Ι δ ε τ ό τ ε δ Ά κ ί ν
δ υ ν ο ς π ο υ ε γ ρ ι ζ ε ό λ ό γ υ ρ α σ α .. λ ύ κ ο ς τ ο υ ς κ α η σ ύ χ α σ ε κ α Ι τ ο υ ς ε α Τ Ε ι λ ε τ ο ύ ς
δ ι ο μ ε ν α τ ρ α μ τ ο ύ Χ ί ρ ς κ α Ι τ ο α λ λ ο μ ε Λ ε ω φ ο ρ ε ί ο ο α λ λ η δ ι ε ύ υ ν σ η .•.
Τ ό α ύ τ ο κ ί ν η τ ο ε μ ε ι ν ε α τ ά χ ε ρ ι α η ς •Α σ τ υ ν σ μ ί α ι κ α ι ε ι ι ν ε ά φ ο ρ μ η ν α ξ Ε Τ
ALxiJij σ ά ν κ ο υ β α ρ ί σ τ ρ α ο λ η ι ό ρ γ ά ν ω σ η
' 0 Π α π α γ ε ω Ρ Υ ί ο υ ε Ι π ε σ τ η ν α π ο λ ο γ ί α τ ο ν σ η π η ρ α ά π ό φ α σ η ν α σ τ ε ί λ ο υ
τ ο ν Ε λ ε υ ε ρ ι ά δ η γ ι α κ α λ ο κ α Ι γ ι α κ α κ ο σ τ ο β ο υ ν ό γ ι α ν ι λ ε ί ψ η κ ά ε σ ύ ν δ ε σ μ ο ς
ι ο ϋ α ύ τ ο χ ι ν ή τ ο υ μ ε η ν Ο Π Λ Λ ι ε ν β ι ά σ η κ α ν δ μ ω ς ν α τ η ν έ κ τ ε λ έ σ ο υ ν ε ύ τ υ
χ ω ς γ ι α ν Θ ε σ σ α λ ο ν ί κ η Ό ,,' Α λ έ χ ο ς τ η γ ε ό ί δ ι ο ς κ α ί σ τ ά η χ ε π ο λ λ η ώ ρ α
μ έ σ α α ε ν α α ύ η χ ί ν η τ ο γ ι α ν α ρ ι χ ι ι η Χ Ε ι ρ ο β σ μ β ί δ α σ τ η ν τ α β έ ρ α «Β ά χ χ ο • . Σ τ ο
ζ ή η μ α δ μ ω ς τ η ς α π ο μ α χ ρ ύ ν σ ε ω ς τ ο υ Έ λ ε Ι ε ι ι ι ά δ η ν μ ε γ ρ η γ ο ρ ά δ α
χ ε λ ώ ν α Κ α ί τ ο π λ ή ρ ω σ ε π ο λ υ α κ ρ ι β ά
Γ ε κ α η μ π ο ρ ε ί ν α π α ρ α τ η ρ η ι ι η δ τ ι τ η ν σ τ ι γ μ η τ ο υ κ ι ν δ ύ ν ο 11 ή γ ε σ ί α δ ε ν
ε δ ε ι ξ ε κ α ν έ ν α ε ν δ ι α φ έ ρ ο ν γ ι α τ α ό ρ γ α ν α ItOL τ α σ τ ε λ έ χ η τ η ς Δ έ ν ε Ψ ό ν τ ι σ ε ο υ τ ε
ν α τ α φ υ γ α δ έ Ψ ο ί ί τ ε κ ά ν ά τ α κ ρ ύ ψ η η κ α Ι ν α α ε Ι δ ο π ο ι ή σ ι Π ι ά σ Β η κ α ν τ ό ο
Ιστορικό Αρχείο Ι.Γ.Π
- 36 -
έ δ η μ ο σ ί ε ψ ε σ τ ο π ρ ω τ μ α ι ά ι φ ύ λ λ ο τ η ς π ί σ η μ η ά ν ω ω ί ω ο η τ η Ε π ι τ ρ ο π η ς
Π ή λ η Θ ε σ σ ο λ ο ν ί κ η σ nfl" Ε λ ι γ ε '1 1 Έ Τ Η ρ ο π ή Ι Ι ό λ η ς κ α τ α δ ι κ ά ζ Ε Ι 1' 0 σ ι υ
YEQO ε γ ι λ η μ α χ α τ :1 .. ... υ ί τ η ά ρ τ ο ρ ί α ς τ α ι ώ ν τ ο ϋ λ α ο ύ κ ι ι ί ζ η ι ο μ
η ν μ Ε ο η σ ύ λ λ η ψ ι τ φ n QrZYIJatL1l:WV δ ι λ ο ι ι ό ω ν )tai ή Μ ι ώ ν Ι ύ τ ο ρ γ ώ τ ί ς 6
M.JL·JU ή ι η σ ε α λ υ η ή σ ι ω π ή ν ι Ι δ ι α λ Ε ι α ή τ ο ε χ λ η υ α Ή σ ι ω π ή ε Ι α ι
ά π ••ρ ά δ τ η Ν ά φ έ ρ η ν γ ή ρ ε Ι ς φ ώ ι τ ό ά π ο τ ρ ό π ο ι ο ε Υ χ λ η μ α Ν ά δ ώ ο υ ν
σ τ ό λ α ό Ι ξ ή γ η σ η ι Ή Ε ν ό τ η τ α ά ο α σ τ ά τ η τ η ς Έ Ι Ε Ι Ι ε ρ ί α ς μ ε μ ε Υ α λ ύ

τ ε ρ η ά ν υ π υ μ ο ν η σ ί α κ α ί ά Υ ά κ τ η ο ι ε ψ ε τ η ν ά λ λ η μ έ ρ ι ι α τ ί δ ε ν φ ω τ ί ζ ε τ α ι
ι π α ρ ά ξ ι ν η ύ π ό ι σ η Π ο ι ς τ η ν π ι ρ μ τ η ζ ι Π ο ι ο ώ λ ι σ ε τ ο υ ς δ ο Α ο φ ό ν υ ι
Ι Ι ο ι ο τ ο ύ ς π ρ ο ο τ α η

Ι Σ τ η 1Ι Mutov π ά λ ι Ε ι ρ α φ ε Κ α ν έ ν α π ό ρ ι σ μ .. Κ α
έ ν α σ τ ο ι χ ί ο . •. Σ ι ή Ι ι ί ο ς ι ώ ν υ υ Β ύ ω ν Α ρ χ ώ ν •.. Ό λ α ο ς ο μ ω ς π ε ρ ι μ έ ν ε ι τ η ν
Ε σ η ι ν έ ρ γ ε ι α γ ι ά α λ ά μ ψ η ά λ ή ε ι α κ α Ι ν α φ α ν ο Ι ο ί μ ι ι ι ρ ο ι έ γ χ λ η μ α τ ί ε ς
χ λ Ε ξ σ ι ρ ά ψ ε α π Ο ν Ι ι ζ ο σ π ά σ τ η (6 Μ ..Ι ο υ χ ι ό ί ς Ο Σ η ν τ ο ς
ε Χ λ α ψ κ α Ι α υ τ ό ς τ ο ύ ά ε ι π ό ρ υ ς Κ Ι Ι ζ ή η σ β τ η ν σ ύ λ λ η ψ ι ώ ν κ α κ ο ύ ρ γ ω ν
Α Ν Α Τ ι Ν Α Ξ Ε Σ
Ά ν η α ν μ ε γ ά λ α χ α Ι Ι α υ μ α σ α τ α ε ρ γ α τ η Ο Π Λ Λ α ά μ α μ γ σ λ ύ τ ε ο α
κ α Ι π Ι α τ ύ τ ε ρ α η α ν τ α σ χ έ δ ι ά τ η τ Φ ι λ ο δ ό ξ η σ ε ν Ι ι ν α τ ι ι ξ η δ Ι ά κ ε ρ α τ ε τ ρ ά ω α
Ό Ι α π α γ ω ρ γ ι ο υ ώ μ ο λ ό Υ η σ ε σ τ η ν α π ο λ ι γ ί α τ ο υ δ η χ α ν Π Ρ Ο ρ ά ψ τ ή ν Γ ε
ν ι η Α σ φ ά λ α τ ή ν Έ ν ι κ ή Α σ ι ι ά λ α τ ή ν Ε Σ Α τ ο Σ τ ρ α τ ο δ υ α ο Χ τ λ .....
Ε χ α ν δ λ η τ η ν χ α λ η δ ι ά σ ι ν α μ ή ν ά φ ή σ ο υ ν π έ τ ρ ε π ι π έ ρ α •. Ά λ λ α τ ο
ν ε ύ μ α ο ό υ μ ο ν α ί ή ο ά ρ ξ α σ ... ή
Κ α Ι Ι ο δ η γ η τ η . • δ η λ α δ ή α ρ χ η Υ ο ς α ύ τ η ς τ η ε Ι η ς ύ π η ρ σ ί α ς η ι α ν ό Β α
τ ο υ σ ι ά ν ο ς ό σ ω φ έ ρ ά π τ ή υ τ ι λ ή η π ω έ χ ρ η μ ι ί τ ι σ ε π λ η ρ ο φ ο ρ ι ο δ ό τ η ς Ο
έ σ τ ι χ α φ ι Ε ς τ ο ί ι μ α κ α ρ ί τ η Κ ο φ ί τ σ ι σ ι η ν Ξ α ν θ η
Έ χ ρ ε ι ο ζ ό ν α ν β β α ι α δ υ ν α μ ί τ η Ε Ι χ α ν ά π ο η • •ύ σ μ Ρ ς π ο σ ά τ η τ ε τ α π
τ ή ν π ή τ η ς Β ά ρ χ ι α ς Ά γ ό ρ σ α ν κ α λ ί γ α π ρ ά γ μ α τ α α π Τ Ι ν μ α ύ ο η ά γ ο ρ ά
Ό Λ φ ά η ς χ α α ι ρ έ η ε α π ο ο μ α δ ά ρ χ η ς γ ι α τ τ σ ε π ω σ ε 11 3UO.OUO δ ρ α χ
π ο υ τ ί t:Ι χ α ν δ ώ σ ε ι γ ι α ν ά Υ ο ρ ά σ η δ υ ν α μ ί τ η Σ έ φ η α ν ι ο κ ά μ ο υ τ ί ς π ρ ο μ ή
Ι ε ι έ ς τ ω ν α ο μ ι ά ... Ά γ Υ λ ι χ η Ά π σ ή χ η σ τ ο λ ι μ ά ν ι Ο Ά λ έ χ ο ι Ι χ ε σ τ α χ έ
ρ ι α τ ο υ κ α τ α σ τ α σ ι τ ο Π Ε ρ ι ε χ ο μ έ ν ο υ Τ ο ζ ή τ η μ ή α ν π ώ ς ά τ ο ε β α ζ α ν σ τ ό χ έ ι
τ α κ α λ α δ μ ω ς π α λ λ η κ ά ι α ξ έ ρ ο υ ν ώ ς Υ ω σ τ ό π ο λ λ α μ ο ν ο π ά τ ι α Θ ά έ π α ι ρ ν α ν τ η ν
δ υ α μ ί τ η μ ε τ ο onatH δ η λ α δ Ι μ ε δ ι ά ρ ρ η ξ ι . . Έ π ε δ Τ Ι Ι ω ρ ή η κ ε α π α ρ α ί τ η τ ο ν α
ε χ ο υ ν ε α σ χ ε δ ι ά γ ρ α μ μ α τ η ϋ χ ι ρ ί υ υ ξ ε κ ί ν η σ α ν ε ν α ά π ό Υ ε υ μ α σ ε ρ ω μ α τ ι κ η β σ ρ
κ ά δ α ό Π α π α γ ε ω Ρ Υ ί ο υ μ ε τ ή ν υ ύ ρ α ν ί α Α ρ ν υ ρ ο π ο ύ λ ο υ π ύ 'l;EQE ά π ο σ κ ί τ σ α
α Ι σ χ ε δ ι α γ ρ ά μ μ α τ α Δ έ ε γ ι ε Υ ω σ τ ό α ν ό Τ ά κ η ς π η ρ ε φ ω τ ι ά μ έ ι η ν α λ α σ
σ ι ν ή κ δ ρ μ η κ α ί ι ι σ υ ν τ ρ ο φ ι α τ η υ ρ ι ι ί α ς τ ο σ χ ε δ ι ά Υ ρ α μ μ Π τ η ς ο μ ω ς ε μ ε ν ε
ά χ ρ η σ τ ο Δ ε ν π ρ ό λ α β α ν ν α ε Π Χ Ε Ι ρ ή π ο υ ν τ η ν δ ι ά ρ ρ η ξ ι τ η α π ο η ς
Ω ς τ ό σ ο ε χ ν ξ ι μ ή σ η α ρ τ ι δ υ ν α μ ί τ η Ό .Λ ν Α ν τ ω ν ι ά δ η ς ο
τ ρ α ν μ α τ ί α ς 1' 0U • λ β α ι κ ϋ μ ε ώ π ο σ η ν ά π ο λ Ο Υ ί α ν τ ο υ ε τ ε :
Τ ό τ ε π ο ύ τ μ ι ν ν ι δ π ε ύ υ ν ο ς 1'0 \; Δ ι ι κ η τ η ρ ί ο υ τ η ς σ υ ν ο ι κ ί α ς τ ο
Δ ι ο ι χ η η ρ ί ο υ ό Θ ί ο μ ι ο ς η α ε π ι φ α λ η μ ο υ .. Θ α η ι α ν ό Θ ί ο μ ι ο ς Ί ω ν ν ί δ η ς
ij Γ υ α λ ά χ ι α ς π ο ύ α ν α φ έ ρ ι ι σ τ η ν δ ί η τ η ς Μ Λ Α Ι Ι η γ α ί ν ω σ τ ο ν Θ ύ μ ι ό Χ α ι
τ ο λ έ ω δ η τ ό σ π ί ι τ ό β ρ η κ α λ έ ε ι ε Ι ν α ι δ υ ν α μ ί τ ι ς Κ Ι ί δ ε ν π ρ έ Ε Ι ν α
ί ν η σ ι ά σ τ ί τ ι α Κ λ ε ί ν Ο Ι μ ε ρ α ν τ ε β ο ύ κ α Ι t i)v ά λ λ η ι ι έ ρ α Π Ι μ ο ι ί φ ε ρ α ν
τ η ν δ υ ν α μ ί τ η σ ε τ σ ο υ β ά λ ι α τ η ν τ α χ τ ο π ο ι ή σ α λ Ε σ τ ό σ π ί τ ι έ ό ς π α δ ι ο ί Μ ι τ α 4
β δ ο μ ά δ ε ς ά φ ο ϋ μ ε ά ά γ κ α σ α ν κ α Ι μ ε ά π ε ι λ σ ϋ σ α ν τ η ν π α ί ρ ω κ α Ι τ ή ν κ ρ ύ β ω
σ τ ο σ π ί τ ι μ ο υ
10 •Α λ έ κ ο ς δ ή λ ω σ ε σ ε κ ά π ο ι α σ υ ζ ή τ η σ ι σ η f1x.e σ δ ι ά ε σ ί τ ο υ δ υ ν α μ
τ ι δ α ά ω α π ο 300 δ ά δ ε ς
Χ ρ ε ι ά ζ ο ν τ α ν έ π ί σ η ς τ ο σ χ έ δ ι ο τ ώ ν δ π ο ν ό μ ω ν Θ ε σ σ α λ ο ν ί κ η γ ι ά ν α μ π ο ρ ο ϋ ν
ν α μ ε τ α φ έ ρ ο υ ν κ α Ι τ ο π ο ε τ ο ύ ν τ η ν δ υ ν α μ ί τ η κ ά τ ω α π τ α κ τ ί ρ ι α σ τ ό χ ο υ
,
Ιστορικό Αρχείο Ι.Γ.Π
- 38 -
ν ι σ τ η ή γ έ τ η Γ ι α τ η ν φ υ Υ ά δ ε υ σ ί τ ο υ σ τ ο β ο υ ν ο μ α ζ ί μ έ τ η ν γ υ ν α ί κ α τ ο υ κ α Ι Ι ν α
λ ι π ο τ ά κ τ η ά ν υ π ο λ Ο Χ Γ Α γ ό χ ρ η σ ι μ ο π ο ι ή η κ ε τ ο α ύ ι ο ί ν η τ ο τ ο ύ Κ ο υ μ π ο υ ο ο π ο ύ λ ο υ
Ό Σ ε ν ι ό Υ λ υ τ ο ί ς ε ί π ε π ί σ η ς 0 [1 ο ί ό π ν ο μ σ ι τ ο ύ ε Ι ν α ι ά χ ρ η σ ο ι γ ι α τ ί
ε χ ο υ ν φ α ρ μ α κ ε ρ α ά έ ρ ι α π ο ύ Β α η θ ε λ α ν Ε Ι δ ι κ έ ς μ ά σ χ ε κ α Ι δ ε ν φ ά ν ο υ ν κ ά τ ω
ά π τ α ε μ έ λ ι α τ ώ ν κ τ ι ρ ί ω ν σ τ ό χ ω ν θ ά ε Π Ρ Ε π ε ν α σ ά Ψ ν ν έ ο υ δ ι α δ ρ ό μ ο υ ς
ά π τ ο δ ί τ ω ν ύ π ο ό ι ι ω ν σ τ α ε μ έ λ ι α Π ρ ο τ ι μ ή θ η κ ε τ ό τ ε ή Β ο λ γ α ρ ι χ η
μ έ θ ο δ ο ς Ο Ι α Υ ρ ω τ ο ι τ ο υ Β ο υ λ γ α ρ ι κ ο ϋ Κ ο μ ι τ ά τ ο υ ά Υ α τ ί ν α ξ α ν τ φ 1903 σ τ η ν
Θ σ σ α λ Ο κ η τ ή ν Ό ω μ σ ν ι χ η Τ ρ ά π ε ζ α μ Ι ν α ε Ι δ ι κ ό υ π ό ν ο μ ο π ο υ Ι σ χ α ψ ν ά π ο
ε Ύ α γ Ε ι τ ο ν ι κ ο μ π ά ι ο Τ ο ε ν ο ι κ ί α σ α ν τ ό μ π α κ ά λ ι κ ο α ύ ο κ α Ι ο ι π ε Α ά τ ε ς
ί τ α ι ρ ν α ν τ ο χ ο μ α σ ε Χ Ι Ρ Τ ι α χ χ σ ί ί λ ε ς κ α Ι σ α κ χ ι α σ α ν ν α η ι α ν ζ ά χ α ρ ι κ α ί ά λ ά ι ι .. .
Π α ο ο υ σ ι σ σ θ η κ ε λ ο ι π ό ν δ Π ω τ α γ ε ω ο γ ί ο υ σ α ν π λ ο ύ σ ι ο ς κ α Ι ε ρ ω τ ε υ μ έ ν ο ς φ ο ι τ η τ ή
π ο υ β ι α ζ α ν ν α σ τ ή σ η τ η ν φ ω λ η ά τ ο υ κ α Ι β α λ ε έ ν α κ ο μ μ ο υ ν ι σ τ ή κ α π ν ο π ώ λ η
ν α τ ο ύ β Ρ σ π ί τ ι κ ο ν τ ά σ τ η .. Γ β ν ι κ η σ φ ά λ ε ι α Κ ι ν η τ ο π ο ι ή θ η κ α ν μ ε σ ί τ ε τ κ α Ι
π ι ρ ι μ ε σ ί τ ε ς Ό π λ ο ύ σ ι ο ς ο μ ω ς φ ο ι τ η τ η η Β ε λ ε Ι σ ό γ ε ι ο χ ω ρ ι σ τ ο δ ι α μ έ ρ ι σ μ α π ο υ
δ ε ν ύ π η ρ χ ε
Π ί α η ό φ α σ η v" ά ι α τ ι ά ς ο υ ν κ α Ι τ Ι ς β ε ζ ι ν α π ο ί Η ί χ ε ς σ τ ο χ ώ ρ ο τ ο υ
ά λ Ι ο τ ε Σ υ ν τ ά γ μ α τ ς σ ι δ η ρ ο δ ρ ό μ ω ν Ε ζ ή τ η σ α ν π ά λ ι τ α φ ώ τ α ο ϋ Σ ε ν ι ό γ λ ο υ
π ο υ ε Ι χ ε έ κ π α ι δ ε υ η σ α μ π ο ι α ρ ι σ τ ή ά τ ο τ ο υ Ά γ γ λ ο υ ς κ α Ι τ ο ν Λ ε φ ά κ η τ ο υ
Ι ε έ α ι δ υ η α π τ ο ν Ε Λ Α Σ έ ν α ν τ ί ο ν τ ω ν Ά γ γ λ ω ν τ ο υ Ε Ι Ε τ ρ υ π ή σ Ε ι μ ά λ ι
σ τ α ά Ρ α β α ρ έ λ ι α μ ε β ε ν ζ ί ν η κ α Ι π ε τ ρ έ λ α ι ο . •. Έ γ ι ν ε κ α Ι α ύ ι ο ψ α Μ ι α μ έ ρ α
ό Λ ε φ ι η μ ε κ ά π ο ι ο ν Ι δ ι κ ό ά π τ Ο β ο υ ν ό π η γ α ν σ τ ό Χ α ρ μ ά κ ι ο ϊ ν α κ α τ ο π τ ε ύ
σ ο υ ν τ Ι ά ι τ ο η ε ς χ α ί v
O
ά ν α γ ν ο ο ρ ί σ ο υ ν τ ο ε δ α φ ο τ ο υ ς Π ρ ί ι ε ν α ν έ ε ί δ ύ ο
ν ε α ρ έ ς σ υ ν α γ ί σ ρ ι ε ς Π ί ρ ε ό κ α θ έ ν α σ φ ι χ τ ι ι ά π ο μ ι α ά π τ ο μ π ρ ά τ σ ο κ α Ι
ι γ ύ ρ ο ς σ π ω τ ά ρ ω Τ Η μ έ α ζ ε υ γ α ρ ι Ι χ ι α Δ ι α π ί σ ι ω σ α ν δ μ ω δ η ο ί Α π ο
,'tij ,<e.; ι τ υ λ ά Υ ο ν τ α ν κ α λ ά μ έ π ο λ λ α π λ α σ ύ ρ μ α τ σ σ κ ο π ι έ ς σ κ ο π ο ύ Χ τ λ Ό ε ί δ ι κ ο ς
τ ι ί ν β ο υ ν ό ι ν ά π ο φ ι ι ν η κ ε ο η μ ό ν ο μ ε σ φ α ί ρ ε ς έ μ π ρ η σ τ ι ε φ ω σ φ ό ρ ο υ μ π ο ρ ϋ ε
ν ά γ ί ν η ά π Ω μ α ρ υ ι ή α ά φ λ ξ η Έ ω σ τ ο υ ο μ ω ς φ ι σ ο υ ν α π τ ό β ο υ ο τ ά
φ υ π ί γ γ ι α ι ι ύ τ ί , π ρ ό λ ι ι β ε ή Α σ φ ά λ ε ι α
Ό Π ο π ο γ ε ω ο γ ί ο ψ μ ι λ ά ε ι σ τ η ν α π ο λ ο γ ί α τ ο υ κ α Ι γ ι ι μ ι α ν ά λ λ η π ρ ο σ π ά ..
Ε ι α Σ τ ά μ έ σ α τ ο ϋ Α π ρ ί λ η ε φ Ε ρ α Ε Ι Ι Τ Ε Ί τ ο ν Σ π ί ρ ο σ έ π α φ η u' ε ν α
Β α σ ί λ η α π τ η ν Κ Η λ μ η ρ ι α σ τ ο ν ό π ο ί ο ν Ι Μ ε δ Ι Η δ υ ο π α ι δ ι α γ ι ά ι α κ ά μ ο υ ν
μ ι ά σ ι μ π ο τ σ ο ι σ τ ι κ ή π ρ ά ξ ι σ τ Ι ς β ε ν ζ ί ν ε ς Δ ε ν ε γ ι ν ε δ μ ω τ ί π ο τ ε κ α Ι vGt Bga π ο
λ ί γ Ε ς μ ε ζ ξ α ν α π η ρ α τ ο ν Η α σ ί λ η ι
Α α Υ ί σ ι η χ α ν ν ι φ έ ρ ο υ ν α π τ ο β υ Ο ι ό ν Δ ι ο ι χ η τ η τ ο ϋ Λ ό χ ρ υ σ α μ π ό
t FQ τ η Τ α Ε ι ι ι ρ ι ί α ς Δ ι π λ α ρ ά χ ο μ ε δ υ ο ό λ λ ι ι ι Ά ξ ι ω μ α τ ι κ ύ ,.Α ν κ α ί ε π ε σ α ν
σ ε χ ω φ ύ λ ι ι κ ε ς Ω Η ι ν ε μ π α ν α ν α τ τ ή ν Χ α ρ ά δ ρ α Τ ρ ι α ν δ ρ ί α ς χ α ι ε χ α σ α ν τ ο ν
ό δ η ό
ι
α ι κ α Ι δ υ ό Υ ι ά φ ι ε ς δ ε ν τ ο ύ έ Υ η ι ι ι ν μ π η ι ν ο ς τ ό σ ο κ α ι σ Τ Ρ Ο Ύ Ύ υ λ ο
κ ά ί ι σ ν σ τ η ν ό λ ι α ύ τ ι Ι ε ν ω μ ί τ ψ ι ν δ η μ ό ν ο μ ε σ ή ρ ρ α γ ε ά π ό γ ε ι ο η χ ά
σ τ ί τ ι α ή μ ι γ α ζ ι ά η ύ ι ί φ ω ν α μ ε τ ο ι υ λ γ ά Ρ π ρ ό τ υ π ο μ π η ρ ο ϋ σ α ν ν α τ ι α χ δ ο ϋ
σ ό ά ε ρ ι ι τ α κ τ ί ρ ι α σ ό χ ο ι Γ ι α ν ά μ η ά η α μ έ ν ο ό κ ό π ο ς π ο ύ ε κ ι ψ α ν
Ι α κ α τ έ β ο υ ν α π τ ά β υ ά ι τ Τ ι ν π ό λ ι κ ύ τ η σ ι ν μ ε μ π α ζ ο ύ κ α τ ο ν •Α σ ύ ρ μ α τ ο
τ υ ϋ NaUt L1Coil κ α ι τ ι Τ ν Σ τ ι ι μ ό Β ό τ σ η . . •
cH δ η nQoanLi fl taa ι α Ι ε π ι ο ν ή γ ι α τ ι ς ά ν α η ν ά ξ Η ε Ι χ ε τ ο ά Π Τ έ λ μ Π ν ά
φ έ ρ υ α ρ γ ό Τ ι Ξ Ι Ι ι π τ ή ν Ί σ ε χ ο σ λ β ι η ι ί α μ ε ε ι δ ι κ ή π α ρ α γ γ λ ί ι ώ ρ ο λ ο γ ι α ε ς β ό μ
β ι ς Ή Π Ρ Η η χ ρ η σ ι ε Υ Ο Ε σ τ ό ν τ η λ ε φ ω ν ι 1(0 ά λ α μ ο τ η Θ ι σ σ α λ ο ί χ η ς ο π ο υ
σ ί ο τ Ι κ α ν κ α Ι τ λ η γ ι ο η χ α ν π σ Η ε φ τ ι ι χ ε ς γ υ ν α ι ο ϋ λ ε ς π ι υ Ι ρ ρ ί μ ε ν ι ι Τ Ι ν σ ε ι ρ ά
Τ Ο Ι ζ ν ά τ η λ ε φ ω ν ή σ ο υ Ο Ι π λ ο ύ σ ο ι ε Χ Ο

.. τ ό ί δ ι κ ά τ ο υ ς τ η λ φ ω ν ι ι Ξ έ π α σ ε γ ε
ν ι κ ή κ τ α Χ Ρ υ Υ η σ τ ή ν Θ ι σ σ α λ Ο ί κ τ ι π ο ν ε γ ψ α ν ο ί . Α ρ γ η γ η ί τ ο υ Κ ό Ι Ι α τ ο ς
τ ο ύ λ α ο υ σ τ ά π η λ ι ί ο ς τ ω τ ο ύ τ σ ι α Ε ύ τ ι ι ώ έ χ ε ί ι ι π ο ύ ε ψ ε ρ ε Xf1i ε β α ε τ Ι ς
β μ β ι ς γ λ ή γ ο ρ α έ χ β ό μ β α ι ί τ ε τ ε λ ε ι ά ι δ η Μ ι ά ώ ρ ο λ Ο Υ ι ι ι χ ή π ο υ ε κ σ σ π ρ ό ω ρ α
τ ο ν ε κ α μ ε κ ο μ μ ά τ ι α
Ιστορικό Αρχείο Ι.Γ.Π
- 40-
δ έ ν β ρ η κ α π α ι δ ι ά Ο τ α ν ή λ ι ε ό ο Σ π ϊ ρ ο ς η Δ ι ο γ έ ν η ς μ ε ρ ώ τ η σ ε Β ρ η κ ε ς π α ι
δ ι ά Τ ο ύ ε ί π α ι Ό χ ι Ε π ε ι τ α μ ο ϋ λ έ ε ι Θ ά σ ε π ά ω κ ά π ο υ XtJl μ ε π η γ ε σ Τ Ο Υ Τ ά χ η
ό ό π ο ί ο ς ι ι ο ϋ ε Ι Ι Τ Ε ν α π ά ω σ η ν Α λ υ σ σ δ α κ α ι Ο ά Ε λ η κ ά π ο ι ο ς ν α μ ο ϋ δ ώ σ η
λ ε π τ ά π η γ α σ τ η ν Ά λ υ σ σ ί δ α ο ι σ έ λ ί Υ Ο π έ ρ α ο ε ό Τ ά κ η ς κ α ι μ ο ϋ ε Ι π ε ν α φ ύ γ ω
Σ κ έ φ δ η ω ν σ τ ό τ έ λ ο ς ν α ε σ δ Ι α ι ϋ ν μ έ τ α χ ρ ή μ α τ α τ ο έ φ ο δ ι α σ μ σ ϋ
Δ ι α τ ά σ σ ε τ α ι δ Φ ο ύ α ς π ρ ώ η ν ι Γ ρ α μ μ α Τ Ε υ Ε ί ρ η ν ο δ ι κ ε ί σ υ κ α Ι ι έ λ ε χ ς
1'0;; χ ο μ μ ο ι σ μ α ϋ κ α Ι β ρ ί σ Κ Ε Ι Τ Ο ν Κ α η γ η τ η Γ υ μ ν α σ ί ο υ Τ η λ Β α σ δ έ κ η Ό
Β α σ δ έ κ η τ σ υ ν α ν τ ά τ ο ν ά ρ χ λ Ο Υ ι σ τ ή τ ο υ έ φ ο δ ι α σ μ σ ϋ Χ α τ ζ η λ ά ζ α ρ ο ι π ο υ τ ο ν
ώ ρ ι σ ε ά π τ η ν σ υ ν ε τ α ι ρ ι κ ή χ ί η ι τ ω ν Δ η μ Υ π α λ λ ή λ ω ν κ α ι τ ό ν π α ο α χ α λ ε ί ν α
δ ώ α η τ ι ς π λ η ρ ο φ ο ρ ί ε ς π ο υ θ ά τ ο ϋ ζ η τ ή σ η κ ά π ο ι ο ς π ο υ ι α ε λ ι η μ έ τ ο α ύ ν ι η μ α
ο Έ ρ χ ο μ α ι γ ι α τ α δ ε λ ί τ ο Τ η λ ε μ ά χ ο υ • . Ό κ ά π ο ι ο ς ή α ν ό Έ λ ε υ ι ε ρ ι ά δ η ς
Π α ί ο γ ε ι τ ο ν Χ α τ ζ η λ α ζ ά ρ ο υ κ α ι τ ο ν β γ ά ζ ε ι ε ξ ω δ π ο υ π ε ρ ί μ ε ν ε ό Π α π α γ ε ω ρ γ ί ο υ
Ο Τ ώ ι η τ τ ο ν ώ τ η σ Τ ί π ο σ ά ε ρ χ ο ν τ α ι σ τ ο ν Ε φ ο δ ι α σ μ ό γ ι α τ η ν π λ η ρ ω μ ή
τ ω ν π ο λ λ ω ν ύ π α λ λ ή ο ν τ ο υ Π ώ ς π ο ό ς κ α ι π ά τ ε τ α μ ε τ α φ έ ο ν ε ι Ό Χ α τ ζ η λ ζ ά
ρ ο υ δ ε ν ε ι ω σ ά ι β ε ί ς π λ η ρ ο φ ο ρ ί ε ς Τ ά μ ε γ α λ ύ τ ε ρ α π ο σ ά ε Ι π ε η α ν J5 τ ο
π ο λ υ 20 ε κ α τ ο μ μ ύ ρ ι α (20 000 σ η α ε ο ε ς δ ρ α χ μ έ ς τ α ε φ ε ρ ν α ν δ υ ο Ύ π ά λ λ η ο ι
π ο υ τ α ε π α ι ρ ν α ν d:t· τ η ν Τ ρ ά Π Ε ζ α Ω ο ι σ α ν ρ ι ν τ ε β ο ϋ σ τ ο Δ ι ο ι κ η τ ή ρ ι ο Τ ά
χ η ς ξ α ν ρ η σ ε Υ ι ό τ η ν μ ε τ α φ ο ο ά κ α ί τ ά π ο σ ά τ ω χ ρ η ά τ ν Ό XQ1 tIlAatd-
ρ ο υ τ ο υ ε δ ω σ ε ά κ ό μ η π ε ρ ι σ σ ό τ ε ρ ο ψ ε ύ τ ι κ η π λ η ρ π φ ο ρ ί α Ε π α ψ α ν π ι ά ε Ι π ε ν α
φ έ ρ ν ο υ ν χ ρ ή ι ι α τ α γ ι α τ ί ο Ι Υ π ά λ λ η ο ι λ ι ώ ν ο τ α ν τ ώ ρ α ά ί ε ι Ί ε ί α ς ά π τ ο Τ α
μ ε ί ο Ω ρ ι σ α ν xai ά λ λ η σ υ ν ά ν τ η α ι σ τ ή ν ό δ Ο ν Π α ύ λ ο υ Μ ε λ α δ π α υ δ ε ν π η γ ε ό
Π α π α γ ε ω ο γ ί ο υ α π η χ ο λ η μ έ ο ς ά λ λ ο
Ό Χ α τ λ α ά ρ ο υ δ έ ν η α ν κ ο μ μ ο υ ν ι σ τ ή τ δ ε ν ε ω σ ε σ ω σ τ έ π λ η ο ο φ ο ρ ς ε
δ π ω ς τ ο Ι β β α ί ω α f) •Α σ τ υ ν ο μ ί α α τ α β ι β λ ί α τ ο έ φ ο δ ι α σ ι ω ϋ α λ λ α κ α δ ε ν
ε Τ τ ε nouflevd τ ί π ο τ ε Έ φ ρ ό ν τ ι σ ε ν ά ε Ι α ι l v τ ά ζ Ε Ι μ ε τ ή ν π η ε σ ί α κ α Ι ή ν
σ υ ν ε δ η σ ί ν τ ο υ κ α Ι μ ε τ ο ν κ ο μ μ ο υ ν ι σ μ ό
Γ ε ν ι κ ά σ τ ο ζ ή μ α τ ω ν χ ρ η μ ά ι ν ή Σ τ ε ν ή Α ύ τ ο ά μ υ ν α δ ε ν τ ά χ α τ ή ψ ρ ε
Μ π ο ρ ε ί ά δ ω σ ε τ η ν ά δ ε ι ο ν χ α Ι τ ί ς ε ύ λ ο γ ί ε ς τ ο υ δ ά ρ χ γ ό ς • λ έ χ Τ ί ο ρ γ α ά
τ ο υ ά ρ κ ε τ ά κ α λ ά ι τ ο ε ρ γ ο τ ο υ δ ο λ ο φ ό ν ο υ ά π ο δ ε ί χ η χ α ν π ο λ ύ χ α κ ά γ ι α τ ο
έ π ά γ γ λ μ α τ ο γ κ ά γ κ σ τ ε ρ ς
Σ ε ν π σ η μ ε ί ο κ α τ ώ ρ ω σ ε ν α ε π ι Β ά λ η ό .Α λ έ χ ο ς α π ό λ υ τ η π ε ι χ ί α Ό
Π α π α γ ε ω ρ γ ί ο υ ε Ι π ε Ο α ν ή λ θ ε σ τ η ν Θ ε α σ α λ ο ν ί κ η f) Δ ι ε ι ν η ς Έ Π Ι Τ Ρ π η Έ ρ ε ύ
ν η ς ό . Α λ έ κ ο μ ο υ ε Ι π ε Δ ε ν π ρ έ π ε ι ν α π α ρ ο υ σ ι α σ η τ ώ ρ α κ α ν έ ν α κ ρ ο ύ σ μ α γ ι α τ ί
α ή α ν π ρ ο σ β ο λ ή
Τ ο μ ε ά ρ χ ε κ α Ι ό μ α δ ά ρ χ ε ς ε ί δ ο π ο ι ή θ η κ α ν ε ύ ι 'lCai σ υ μ ι ι ο ρ φ ώ η κ α ν Σ δ λ ο
τ ο δ ι ά σ η μ α π ο υ ε μ ε ν ε f) Έ π ι τ ρ ο π η α η ν Θ ε σ σ α λ ο ν ί κ η ή Ο Π Λ Α ο κ ο ι μ ή θ η κ ε .
• Α π ο λ Ο Υ Π π Υ ε ω Υ ι ι Τ ά κ η
Ό Τ ά κ η ς ά ρ χ ι σ ε τ η ν ά π ο λ ο γ ί α τ ο υ σ ύ μ φ ω ν α μ ε τ α σ τ ε ν ο ρ α η μ έ α Π ρ ο
χ τ ι χ α δ ι α Β ά ζ ο ν τ α ς χ ε ι ρ ό γ ρ α φ α ο Ο Η σ η μ ε ρ ι ν η δ ί κ η ά π ο τ ε λ ε ί ε α α κ ι ι η κ ρ ί κ ο
σ ι η ν ά λ σ ί δ α τ ω δ ι κ ώ ν π ο ύ ε χ ο υ ν Υ ί ν η α π ό τ η σ η μ ε ρ ι η έ ξ ο υ σ ί α μ έ τ α Ε τ α χ ι α
Σ τ ρ α τ ο δ ι κ ε ί α τ η ς π ο υ γ ι ά σ χ ο π ο ε χ ο υ ν τ η ν ε ξ ό ν Τ α σ ι τ ω ν ά γ ω ν ι σ τ ώ ν τ ο υ ύ π ε ρ ο
σ π ι ζ μ ε ν ο ι τ ά λ α ί χ α σ υ μ φ έ ρ ο ν τ α μ ά χ ο ν τ α ι σ τ ο π ρ ώ τ ο χ α ρ ά κ ω μ α τ η λ υ ί κ η ς
α ν τ ί σ τ α σ η ς .
Β Έ π ί τ ρ ο π ο Έ π ά ν ω α τ η ν κ α τ η γ ο ρ ί α σ ο υ ν α α τ λ γ η ι η
Π α π α γ ε ω ρ γ ί ο υ : θ ά μ π ω σ ν κ α τ η γ ο ρ ί α μ ο υ ά λ λ ά π ρ ο η Υ ο υ μ έ ω ά π ω
π ο ι ά έ λ α τ ή ρ ι α μ α κ ί ν η σ α ν ν ά Ρ Υ α σ ϋ μ ε Ε τ σ ι Μ ά ς α π α γ γ ε ί λ α τ ε τ ή ν κ α τ η Υ ο ρ ί α ν
δ τ ι έ λ α μ ε ν α π ο α π ά σ ο υ μ ε δ ά φ η τ η ς Π α ρ ί δ α ς μ α ς Γ ι α τ ο π ρ έ π ε ι ν α ξ η γ ή σ ω
π ο ί ο ι λ ό γ ο ι μ α ς α ν ά γ χ α σ α ν ν α μ π ο ϋ μ ε σ τ ο ν α γ ω ν α χ ο ι ή γ ν ώ μ η ε χ ε ι α π α ί
τ η σ η ν α τ ο υ ς μ ά θ η :
Ιστορικό Αρχείο Ι.Γ.Π
- 42-
κ α Ι ο ί δ ι κ α σ τ έ ς ε Ι ν α ι ύ π ο χ ρ ε ω μ έ ν ο ι ν α π ρ ο σ π α ή σ ο υ ν ν α β ρ ο ϋ ν τ α α ί τ ι α τ ο ϋ
ε γ κ λ ή μ α τ ο ς Σ τ ή ν π ρ ο κ ε ι μ έ ν η π ε ρ π τ ω σ η ε χ ω τ τ δ ι κ ή μ ο υ α ν τ ί λ η ψ η
Β Ε π τ ρ ο π ο Τ ά α Ι τ ι α ε ί ν α ι ύ π ό ε σ ι ς Ι δ ι κ ή σ ο υ
- Π ω τ α γ ε ω ρ γ ί ο υ ι Ι γ ω μ ι λ ώ σ ύ μ φ ω ν α μ ε τ ί ς π ε π ο ι Ι ή σ ε ι ς μ ο υ γ ι α τ ί δ κ ό σ μ ο ς
π ε ρ ι μ έ ν ε ι ν α δ η γ ι α τ ί τ α κ ά μ α μ ε ό λ α α ί ι τ ά
- Β Ε π ί τ ρ ο π ο ς Ό σ α ά ν α φ έ ρ ε ι ς ε Τ ν α ι έ κ τ ο ς τ ο ύ έ μ α τ ο ς κ α ί τ ω ν κ α τ η
Υ ο ρ ι ω ν α ί δ τ ο ί α ι σ ο ύ έ π η Υ Υ έ λ Β η σ α ν
τ Π α π α γ ε ω ρ γ ί ο υ : Ε π α μ α ε γ κ λ ή μ α τ α Ώ ρ γ ά ν ω σ α δ ι ά φ ο ρ ε ς π ρ ά ξ ε ι ς ε γ κ λ η
μ α τ ι κ έ ς δ ε ν κ ι ν ή η κ α ά τ ο π ρ ο σ ω π ι κ ά έ λ α τ ή ρ ι α ο ϋ τ ε γ ι α δ ι κ ά μ ο υ σ υ μ φ έ
ρ ο ν τ α Ε π α ι ρ ν α ε ν λ ά π ο τ ο ν Δ ι ο ι κ η τ ή μ ο υ κ α ι ά ν έ λ α β α τ ή ν κ α Ι Ι ο δ ή Υ η σ η
γ ι α τ ί ν ό μ ι ζ δ τ ι έ ξ υ π η Ρ Ε τ ο ϋ σ α τ η ν α ί χ ή α ν τ ί σ τ α ο ι Δ ε ν μ ο ϋ έ π ι τ ρ έ π ε Τ Ε ν α ά ν α
π τ ύ ω τ ι ς α ι τ ί ε ς Ε ν τ ο ι α ύ η π ρ ι π τ ώ σ ε ι Π Ε ρ ι μ έ ν ω ν α μ ο ϋ ε ξ η γ ή σ ε τ ε σ ε ι ί μ π ο ρ ω
ν α μ ι λ ή σ ω
- Β Ε π ί Τ ο π ο ς : Δ ι α ι η ν κ α τ ά ρ τ ι ο ι ν τ ω ν ό μ ά δ ω ν δ ι α τ ή ν ό ρ γ ά ν ω σ ι ν
η ι σ τ ε ν η ς α ύ τ ο ά μ υ ν α ς δ ι α τ α έ γ Χ λ ή μ α τ α π ο υ δ ι ε π ρ ά χ η σ α ν ά π ο π έ ρ υ σ ι τ ο ν
Ι ο υ ν ι ο ν
Σ υ ν ή γ ο ρ ο ς τ ο ϋ Π α π α γ ε ω ο γ ί ο υ : •Ε ά ν ή τ ο δ υ ν α τ ό ν α ά ψ ο ό κ α τ η γ ο
ρ ο ύ μ ε ν ο ς ρ ω ί π α ρ α κ α λ ώ ν ά γ ί ν η ή ά π σ λ Ο Υ ί α δ ι ε ρ ω τ η μ ά τ ω ν ί μ ω ν
Π ρ ό ε δ ρ ο ς Ξ έ Ρ Ε Ι π ο λ ύ κ α λ α τ η ν κ α η γ ο ρ ί α ν τ ο υ ό κ α τ η γ ο ρ ο ύ μ ε ν ο ς
Θ έ λ ε ι ς ν α α π ο λ ο γ η ι ι η ς κ α τ η γ ο ρ ο ύ μ ε ν ε
ι Π α π α γ ε ω ρ γ ί ο υ : Θ ε λ ω Κ α ί σ τ η ν ά ρ χ Τ 11· ά α ν ή σ ω σ τ η ν τ ρ ώ τ η
κ α τ η γ ο ρ ί α δ τ ι ά π β λ ε π α σ τ η ν ά π ό σ π α σ η Ι δ ά φ ο υ ς τ η ς Ε π ι κ ρ α τ ε ί α ς Ό α ν ο ί
ύ λ γ ι ρ ι π ί σ ω ά τ τ ί ς Γ ε ρ μ α ν ι χ ε ς λ ό ε ς ε Ι χ α ν κ α τ α λ ά β ε ι τ ό ε δ α φ ο ς τ η Α ν α
τ ο λ ι κ η ς Μ α κ ε δ ο ν ί α ς κ α θ ρ ι η ς ε γ ω δ ε ν π ρ ο τ ί μ η σ α ν α π ε ρ ι σ ω ari]v Ε λ λ ά δ α
Π ρ ο τ ί μ η σ α ν α χ α ή σ ω έ χ ε ί δ ί π λ α σ τ ό ν σ κ λ α β ω μ έ ν ο α Ο κ α ί ν ά γ ω η σ ώ γ ι α τ ή ν
ά π ε λ ε υ έ ρ ω σ ί τ ο υ χ τ λ Ε ξ ι σ τ ο ρ ε ί ε Π Ε ι τ α τ η ν δ ρ α σ ι τ ο υ μ έ σ α σ τ η Σ έ Ρ Ρ Ε ς έ ν α ν
τ ί ο ν τ ω ν Β η υ λ γ ά ρ ω ν τ η ν φ υ Υ ή ν τ ο υ σ τ ά β ο υ ν ά τ ί ς σ υ μ π λ ο χ έ ς τ ο υ μ ε τ ο ν β ο υ λ
γ α ρ ι κ ο σ τ ρ α τ ό τ η ν α Ι χ μ α λ ω σ ί α κ α ί τ ο υ φ ε κ ι σ μ ο Β ο υ λ γ ά ρ ω ν ά π ο π ρ ό χ ε ι ρ ο Λ α ί χ ο
δ ι κ α σ τ ή ρ ι ο κ τ λ
Ώ μ ί λ η σ ε π ε ρ ή φ α ν α Η ξ ε ρ ε τ ή ν τ ύ χ η π ο υ τ ο ν π ρ ί μ ε ν ε Έ ρ λ ε τ ε 5" τ ο
χ ε φ ά λ ι τ ο υ δ ε ν ε σ Τ Ε χ Ε χ α ό λ ο υ χ α λ ά σ ο υ ς ω ι ο υ τ ο υ Ώ τ ό σ ο δ ε ν ά π ο λ ο γ ή η χ ε
γ ι ά Τ ο ν ε α υ τ ό ν τ ο υ Ο λ η τ ο υ ή π ρ ο σ π ά ε ι α σ υ Υ Χ Ε ν Τ ο η σ τ η ν ι π ε ρ ά σ ι ι σ η τ ο υ
Χ ό μ μ α τ ο σ τ η ν ι ί τ ί α τ ά α σ η κ α ι τ ό ν Ε α Υ ν ι σ μ ό τ ο υ Γ ι α τ ό κ ό μ μ α χ α ι χ ά
ρ ι ν τ ο χ μ Ι σ ς θ έ λ η σ ε ά έ η γ ή σ η σ τ ό π υ η ο ά χ ρ ι ή ρ ι υ γ ι α π ο ι ο ύ ς λ ό γ ο υ ς
EYLvav τ ά φ ι β ρ π κ α Ι φ ρ κ α λ έ α έ χ ε ί ν α π ρ ά γ μ α τ α Σ ε π ο λ λ α σ η μ ε ί α ή τ α ν σ υ γ κ ι
ν η τ ι κ ό . Ο τ α ν ε ί π ε ο Ι ω ν ι σ ι ε ς ι κ α Ο κ α δ ι α φ ι ο κ τ ό ς φ σ ι κ
π ό έ α ε Υ ι ν ε κ α Ι σ τ α ρ τ ι χ τ ρ ι γ ι ό Ό μ ε λ ο ά ν α τ ο ς δ ε ν Ι χ ε χ α ... τ η ν
π α ρ η Υ ο ρ ί α σ η η ί Π λ η ο ί σ ύ ν τ ρ α φ σ ι κ α ί σ υ ν α γ ω ν ι σ τ έ ς τ ο υ 1't O: ε χ υ ν α ν Ε Ύ α
δ ά κ ρ υ σ τ ο ν τ ά φ ο τ ο υ χ α ι ε γ α ν ε ν α χ α λ Ι Ι λ ό γ ο Α τ τ έ ν η σ χ ε ν χ α ι α δ ι χ ο σ μ έ ν ο ς κ α Ι
ά π τ ο Σ τ ρ α τ ο δ Ι Κ ι ί ο κ α Ι ι Ι π τ ο κ ό μ μ α . .. Ι Η λ ι π ο ψ υ χ ί α κ α Ι Τ ι έ λ α φ ρ ό τ η τ ά τ ο υ
σ τ η ν π ρ ο ι ι ά κ ρ ι σ η ι ι τ ό σ ο ν ε υ ο η κ α τ ά σ χ ε σ η τ ο ύ ά ρ χ ε ί ο υ τ ο ν ε Ι χ α ν χ α Τ β ά σ ε ι
σ τ η ν σ υ ν ε ί δ η α ι τ α ι ν σ υ ν ι ρ ό φ ω ν ά π τ ο β ά ρ ο 10\1 η ρ ω α κ α Ι μ ά ρ τ υ ο α σ τ ό ν
β ρ τ ο δ η λ ω σ Ι α κ α ι π ρ ο δ ό τ η Ά γ ω Ι σ Ι Ι η κ ε η ρ ω ι κ α ori]> ά π ο λ ο γ ί α τ ο υ .
•Α λ λ ά ή ά π ο λ ο γ ί α τ ο α π ε υ ύ ν Ε Τ Ο π ε ρ ι σ σ ό Τ Ε Ρ Ο ε ξ ω σ ι ο κ ό μ μ α κ α ί σ τ ο υ σ υ ν
τ ρ ό φ ο υ ς π α ρ ά σ τ ο δ ι κ α σ τ ή ρ ι ο . Η τ α ν μ ι α ε ύ γ λ ω τ τ η ο σ ο ν κ α ί τ ρ α Υ ι η α ί τ η σ ς
σ υ γ Υ ν ώ μ η ς • .
Ε ύ υ ς δ ι ι ω π α ρ α κ ά τ ω γ ν ε τ ο ι κ ά η τ ο π α ά ε ν ι ι κ α ί χ α ι λ η χ τ ι κ ό · 0
ύ Π Ε ρ ή φ α ν ο ς κ α ι ι λ ύ ι σ τ ς ά π λ τ η τ η ς τ ρ ο ι ι ο χ ρ α τ π ς ά π ο χ α λ ύ π ι ε ι 1 ώ ρ α μ ε τ ο
ν ϋ κ α ι μ ε τ ο σ ί γ μ α κ α χ α τ α δ ί δ ε ι Ο Χ Ι μ ό ν ο τ Ι ς π ρ ά ξ ε ι ς κ α ί τ α γ κ λ ή μ α τ τ ο υ ά λ λ α
κ α ι τ ο υ σ υ ν Β Ρ Υ ύ ς κ α Ι τ α ο ρ γ α ν ά Τ Ο τ ο υ ς κ α τ α δ ι κ ά ζ ε ι ό ί δ ι ο ς κ α ι ο δ η Υ η η ς
χ α ί α ρ χ η γ ό ς έ ν φ π ρ ο σ π α ί σ α ν ο ί φ τ ω χ ο ί μ έ ί Η α τ ά δ υ ν α τ ά τ ι υ ς ν ι ά π ο φ ύ γ ο υ ν
τ ο έ χ τ Ε λ ε σ τ ι χ ό α π ό σ π α σ μ α ο δ ο χ ώ Τ ρ η δ ι α γ ω γ η ά Ρ Ί η γ ο ί ί δ ε ν ή τ α δ υ ν α τ ο
Ιστορικό Αρχείο Ι.Γ.Π
- 44 -
ν η ρ ε ύ η χ Ε ο η Ί σ χ ο ο ν α τ ο ν δ ο λ Ο ο ν ή ι ο υ μ χ μ ι α π υ α ε φ ε υ γ ε ό
Τ δ ι ο ς τ ο ϋ Ι τ α ν ι ί ι α ρ α δ η ν δ ο λ Ι ι σ ε μ έ ν α Ά ν λ α α Μ ι α ύ τ η ν τ η ν δ ο υ
λ ..α χ α ί π α ρ Ι λ α β Ο Ο ν Μ ή τ σ ο Ή α σ έ π ο ψ η μ ε ο ν Κ ο ι λ ι α ρ ί δ η χ ί 2- 3
ά λ λ ο υ ς Τ ό ν Σ α π ο υ ν ζ ό γ λ ο υ ι ό ν χ ρ ά τ η σ ι ι έ Υ ώ
"() ε τ ρ ι κ ι Τ ο μ έ α σ ο τ α ν τ ο π α ρ λ α β α Ε ί Χ Ε 3 ό μ ά δ ε ς ς η ο ι ά η α ν ό
Λ ι ι ι α δ Η σ τ η ν ά λ λ η δ •Avrrovtddl1 C κ α Ι ή τ ο ί τ η ε ί Χ Ε μ ά ν ο ε α Γ κ τ σ η Ή
ό μ ά δ α ι ο ί Λ ι ρ δ ι η δ έ ν ξ α α φ ά η ε Ρ ώ τ η σ α τ ο ν ε ψ ί λ α α α ί μ ο ί ε Ι τ ε
δ τ ι τ α π α ι δ ι Ο δ ε ν π α ρ ι ο ι ι ί σ Β τ κ α ν ο έ δ υ Ω τ ρ ί ι ρ α τ ι β ο κ α ί τ ο ύ ε σ ε llf() F-
μ ε ι ν ι ι δ •Α ν τ ω ν ι ά δ η Ε ν τ φ μ ε τ ι ι υ ό Γ κ ό τ σ η τ ' δ ι μ ι ύ γ η σ ε μ ι α ό μ ά δ α ά π ο
π ο ι δ ι α π ο υ 1'(1 δ ι ί λ ε ε α ύ ό Ό Τ ο μ έ α τ δ ε ν Ι € σ υ γ Κ Ε κ ρ ι μ έ ν ο σ τ ό χ ο Π α ο ω ω
λ ο υ ι ο σ α ν τ Ω ν Τ Ι α τ α λ α ν Ε ι ά π α τ ώ μ α ι Η τ α ν ύ π ε ύ υ ν ο κ α ί γ ι α 111\1 π α
ρ α χ ο λ ο ύ Β η σ η ω ν Έ η ρ δ ω ν 1*) . Ε π ε ι τ α ά π α λ ί γ ο δ ι α σ ι η μ α ε γ ο δ ί ι ο ς π ρ ο σ ω
π ι κ ά π α ί ρ ν ω τ ο ν Γ κ ό τ σ η κ α Ι τ ο ν ρ α τ ι ω σ α ή ό δ ε Σ κ ε υ ο φ ύ λ α ξ μ έ ν ε ι μ ε
τ ο ν Ά ν τ ω ν ι ά η Ε ί χ ε π φ α σ ι ο ά κ τ υ π η η ό Χ ω ο φ ύ λ α κ α ς τ η ς
•Α σ φ ί λ ε ι α ς Κ ό τ η Ο Γ κ ά τ σ η δ ε Ι ι Ϊ χ ε π ο Η ι δ ι ά σ ι γ ι α τ η ν π ρ ά Ε η α ύ η κ α Ι
έ Π Ε ί χ α ρ ι σ μ έ ν ε ς π λ η ρ φ ο ρ ί ε ο χ ι κ α Ι τ ό σ ο κ α λ ε ς Υ ι ά τ ό α τ ο μ ό Τ Ο ά Ι
φ η σ α φ ύ Υ η
Σ ί ς ά ε l\I OLou π ή ρ υ μ ε τ η ν ά π ό φ α σ η ν α σ τ ύ ξ ο ι ι μ ε τ ο ύ δ ύ ο Τ ο μ ί ς
π η ρ Ί dlt ' τ ό ν Σ Μ ε υ ο φ ύ λ α ι α ι ό ν Α ν τ ω ά Λ η χ ο ί τ ό ν φ ρ α σ έ Π ι φ ή μ ε r nv Κ α
toa ovtn γ ι Γ ι α τ ο ν π α ρ α Υ ο λ η υ Η ϊ Ε Ι Υ Ε δ ύ ο π α ι δ ι ά Ό Κ α τ ρ α ο ί ζ ο μ ι υ ε Ι ι ε δ τ ι
ε χ ε δ Τ α μ έ ω τ η •Α ω Π ό ί η 3- 4 π α ι δ ι ά Ε χ α ν γ ι α σ ι ό χ ο τ ς ό ν Χ ρ υ σ
ά η χ α ί Χ ά π ο ι α Ε ή η
ι δ η γ η τ ή ς t oi''' Ά ν α τ ο λ ι χ ο ϋ Τ ο μ έ α η τ α ν ό Ά Χ ί ν δ υ ν ο ς Ό α ν η ρ θ α μ ε σ
π α η δ ε ν ύ π η ρ χ α ν ο χ δ ό ν ο υ γ χ ρ ο τ η μ έ ν ε ς μ ι δ ε ς Σ ε δ ι ά σ ι η μ α l \o; μ η ς δ η μ ι
ο υ Υ ή η ι α ν 3-4 ό μ ά ι ε ό ρ ι ι φ έ ν α μ ε μ ο ν ω μ έ ν α μ λ η μ έ ό ι λ ι σ μ ό 0.(\ τ ό σ ο κ α λ ό
γ ι α τ τ ι ί ί π λ α τ ά α ρ ο λ ά ο μ ε ά Ρ Υ ό ε ρ α ά π τ ο ... Ε ρ γ ο σ τ ά σ ι ο
Έ ξ ω r}",o α υ ι ο ύ ft 't(t κ α ί ώ ρ ι σ μ έ ν Ο Ι ς ά θ ρ ώ π ο ι Π Γ ύ π ο ρ ο λ υ ο ί σ α
Π Ρ Ο π ι κ ά Ξ χ ω ο ι σ τ ά ή α σ έ π ο ψ η ι ι Ε σ ύ ν η μ α μ ε τ ο ν Τ ε ρ ζ ό π ο λ ο τ ό ν
ό π ο ί ο ν ftXIl σ τ ό σ π ί τ ι μ ο υ τ η ν Κ Γ ί τ η ο α ε Ι α δ ι ά σ τ η μ α κ α Ι κ α τ ό π ι τ ο ύ α ν ά ε σ α
ν α κ ρ ι τ η ώ Ρ Ι Γ μ έ ν υ ς ά ρ ώ π ο υ Ι Η α ν δ ο υ λ ε ι ε ς γ ι α τ ο υ ύ π ν ό μ ς γ ι α τ α
ξ ε ο δ ο χ ..ί α κ τ λ
Μ ε τ Τ ε ρ ζ ό Π Ο λ ο Ι σ ε τ α ή τ ο ν Β ο σ Ο η ά π τ η ν Κ ι ι λ α μ α ρ ι α
(
:< • >, ' , " > ' " λ ) . •
η τ α ν φ α ι ν ε τ α ι α π ο υ ς μ ε μ ο ν ω μ ε ν ο υ τ κ α ι γ ι υ τ ο κ α ι τ η ν γ υ τ ω σ ε ι γ ι α τ η ν
π α ρ α
κ
ο λ ο ύ η π η Η ο ν XQfJudtmv τ ο ϋ τ ο μ έ α Γ ι δ ί ι ή ν ά ρ π α γ ή δ η λ α δ η ι ώ ν Χ η μ ά ω
η ό π ο ί α δ ε ν ε Υ ι ν ε •
Μ ε ι ό ν Σ ι Ω γ ο υ ή Η α σ π σ φ η τ ο ν ί ρ ν
Κ α τ π μ η ν α Μ ά ί ο ε Τ χ α ό ρ γ α ν ώ σ ε ι τ η ν ά ρ π α γ η τ ώ ν Ρ μ ι Τ α Τ Ο τ Ω ν Τ α
μ ί α τ η Ά λ υ σ ί α Γ ι α Τ Ο ν σ Υ ο π α ν α ί τ ο ν ζ ή Τ σ α ά τ τ ο ν Δ Ο Υ ε η ν α μ ο υ
δ ι ι ο η Ι ν α π α ι δ ί Μ EcreQ8 ο έ π σ φ ή μ ε τ Ο ν Κ ο σ μ α κ α ί τ Τ ϊ ρ α χ ο ί ε ν α Ί λ π α ι δ ί
ά π τ ο ν ά ν α τ Α Ι Κ Ο τ ο μ έ α τ ο ύ ό π ο ί ο υ δ ε ν ι ι μ ο μ α ι τ ο Ο ο μ α
Γ ι α τ η ν ύ π θ ε σ η τ η ς Ά ε ο π ο ρ ί α α ο υ σ ι ι π ρ ώ τ η φ ο ρ α τ ο ν λ έ κ ό
ό π ο ί ο ι ο ϋ ε Ι π ε σ τ ι σ κ έ π τ ε τ α ι 1.0 ά μ η μ ί η σ ο ο ρ η δ ο υ λ ε ι ά χ ω ρ ί κ α ί α μ ο υ
τ η ν ά α ο ι ν ι ί σ η Τ Τ Ι ν δ ε ύ Τ η φ ο ρ ι μ ο ϋ Ι π ε δ τ ι ά κ τ υ τ η Η ι τ ο α ί ι κ ί η τ ο ν π ο ύ
μ ε τ α Φ ρ ε ι τ η υ α ε ρ ο π ό ρ ο υ ς Γ ι α τ η δ ο υ λ ε ι α α ύ τ η θ ά χ ρ ε ι Ί π ι ί ν τ έ σ σ Ε Ο ί dv'fiQm-
π ο ι δ "toiJ ά π ε τ ι υ ν τ ί ς Χ Ε ι ρ ο β ο μ β ί δ Ε δ ε ν α ς Π Ω ,1)'1 π ε ρ ι ρ ο υ ρ ή σ έ χ ε ί
γ ύ ρ ω δ Τ τ ρ τ ο ς Ι η τ α ν σ τ τ α Ε ί π ο ύ ,f} f1 φ Ύ ι δ ε β τ α π α ι δ ι ά Ε Ι χ ι ε τ Τ Ι ν Υ ώ μ η
μ ε Τ Ο ν Γ ι α Ρ Υ Ο τ ο ν Ά κ ί ν δ ο η ε Ι α ι ό Δ ι γ έ η δ α ν Ρ α Π Ο ω υ α
μ ε ί η σ ο α ξ ί •.
(*) Γ Σ η μ ε ί ω μ α •Α π ο κ α λ ύ π τ ε ι έ δ ό δ Π α π α Υ ε α Υ ί ο ν ό τ ι ε Τ χ α ν χ ά μ ε ι ο τ ό χ ς κ α Ι
τ ι ς έ φ η μ ρ ί δ ε ς τ ι ς έ η ί ε τ ε ς ι β έ β α ι ο χ α ί ά ν η χ ο μ μ ο ν η σ η χ έ ς
Ι
Ιστορικό Αρχείο Ι.Γ.Π
- 46 -
Π α π α γ ε ω ρ γ Ι ο υ : Μ ε ί χ α μ ε λ π τ α χ α ί έ λ α μ ε ά τ α π ρ μ •.
Β α σ Έ π Ι τ ρ ο π ο ς Ή λ σ τ ε ί α ή τ α ν ά ρ χ ι χ α σ τ ο π ο ό γ ρ α μ μ σ α ς
- Π α π α γ ε ω ρ γ ί ο υ : Ο χ Π α ρ ο υ σ κ ί σ δ η κ α μ ε τ η ν π ρ ο ό δ ο τ η ς δ ο υ λ ι α ς
Ε ί χ α μ ε τ ο ν Δ ι ο γ έ ν η Έ λ ε υ Ι Ι ε Ρ ι δ η π ο υ δ ε ν ε Τ χ ε δ ο λ ε α χ α ί ε Τ χ ο Ι χ ο γ έ ν ε ι α Τ Ο
ί δ ι ο χ α ί π ο λ λ ο ί α λ λ ο . •Α ν δ ε ν ε ύ ρ ι σ κ α ν λ ε π τ α δ ε ν ι ι α μ π σ ο ο ϋ σ α ν α κ ο ι τ ά ξ α υ ν
τ η ν δ ο υ λ ε ι ά .. .
Ά φ ο ε τ ε ι τ α ι Ί μ ο λ ό γ η σ ε δ τ ι ό Ά λ έ κ ο ς ε Ι π ε δ τ α ν ή Ι Ι ε σ τ η ν Θ ε σ σ α λ ο ν ί κ η
ή Δ ι ε Ι ν η ς Β α λ κ α ν ι κ η Έ π ι τ ρ ο π η Τ ώ ρ α π ο υ ί ι λ Ι Ι ε ή ι π ι τ ρ ο π η δ ε ν π ρ έ π ε ι ν α
π α ρ ο υ σ ι α σ Β η κ α ν έ ν α Κ σ μ α γ ι α τ ί ι η τ α ν π ρ ο σ β ο λ η ε ί π ε κ α ι π ο ϊ λ ά ε ι τ β
τ ι κ α γ ι α π ο λ λ ο ί σ υ Υ χ α τ η Υ ο ρ ο ι ι μ έ ν ο ι ς κ α Ι ύ π ο τ α κ η χ ο ς Τ Ο σ τ ή ν ό Ρ Υ ά ν ω σ η
Α π α ν τ ο ϋ σ ε π ρ ό θ υ μ α σ τ ά Ρ α τ ή μ α τ α ι ο ύ Β Ε π ι τ ρ ό ι τ ο κ α Ι η σ α ν ο Ι ά π α ν ή σ ε ς
τ ο υ π ά ν Τ Ο Ι Ε ε λ ι κ ρ ι ν ε ί ς .
•AnoAoria ' Α λ β α ν ο υ ' ι ..Ι ν δ υ ν ο υ
Ό Ά λ β α Ο Ά χ Ι ν δ υ ν ο ς ύ π η ρ ξ ε ω μ ό τ ε ρ ο ς σ τ η ν ά π ο λ ο γ ί α ν τ ο υ Μ ε τ α χ ο
λ ν β Ο Υ ρ ά μ μ α τ α
ι
π ο ύ ε μ α θ ε σ τ Ι ς φ ν Λ α χ έ τ η ν ε ξ ο ρ ί α κ α Ι σ τ η ν κ ο μ μ ο υ ν ι σ τ ι κ ή
•Α κ α δ η μ ί α η ς •Α κ ρ ο ν α υ π λ ί α ς Exaxono(fjae γ λ ώ σ σ α κ α ι γ ρ α μ μ α τ ι κ ή Σ τ ά η χ
δ μ ω ς ώ ς τ ο τ έ λ ο α δ ι ό ρ Ι ω τ ο ί σ ω ς ε γ κ λ η μ α τ ί α ς ά λ λ α κ α ί π ρ α γ μ α τ ι κ ο ς α ν δ ρ α ς
ό μ ό ν ο ς σ ό π λ η ο ς τ ώ ν ύ π ο δ ί χ ω ν
Ε Ι χ ε ξ ε γ ρ ά ψ ε ι ά π τ η ν ά ρ χ η τ ο ν έ α υ τ ό ν τ ο υ Σ ε κ ά π ο ι ο δ ι ά λ ε ι μ μ α π ο ύ τ ο ν
ε ί χ α μ ε π λ η σ ι ά σ ε ι μ α ς ε Ι Τ Ε χ α μ Ο Ύ ε λ ώ ν τ α ς ε Η Ρ ε κ ά π ν ι ζ € ή σ υ χ ο ς κ α Ι μ α κ ά ρ ι ο ς ι ο
τ σ ι γ ά ρ ο τ ο υ τ
ι Ξ έ ο ω τ ι μ α ς π ε ρ ι μ έ ν Ε Ι Δ ε ν ξ ε γ ε λ ι έ μ α ι σ α ν τ ο ύ τ α έ δ ώ τ α κ ο υ τ α β ι α Έ τ σ ι
ε Ι ν α ι Μ ι α π ο ύ π ι α σ τ ή κ α μ ε .. . Α π ο λ ο γ ή θ η Κ Ε γ ι α τ ο κ ό μ μ α κ α Ι τ ο κ ό μ μ α ύ Π Ε ρ ά
σ π ι σ ε ο χ ι τ ο κ ε φ ά λ ι τ ο υ Ε κ ρ ά τ η ο ε ά π α ρ έ γ χ λ η τ η κ α ί ά ν α υ ο ί ω τ η κ α Ι τ η ν κ α μ
μ α τ ι κ η γ ρ α μ μ ή • . Π α ρ α δ έ χ Ι Ι η κ ε τ α Ε γ κ λ ή μ α τ α χ α ί η ρ ε π τ ί ν ω τ ο υ δ λ η τ η ν ε ύ Ι Ι ύ ν η
Α λ λ α τ ο Κ Κ Ε ο ϋ τ ι Ι δ έ α ε ί Χ Ε .•. Ε φ δ α ο ε μ ά λ ι ο ι α ν α ί ι π ο σ τ η ρ ί ξ η δ η α ύ τ ο ς ό
Λ α τ ό μ ο ς α π η Μ υ τ ι λ ή ν η μ ε τ ό ν λ έ κ τ ό ν Β α ρ ά ρ η α π τ ο ν Π ε ι ρ α ι α ε κ ή ρ υ
ξ α ν μ ε Ι δ ι κ ή τ ο υ π ρ ω τ ο β ο υ λ ί α τ η ν Α ύ τ σ ά υ ν α ώ ι ά ν ω σ α γ τ ή ν Σ τ ε ν η η
Ο Π Λ Α κ α Ι ε ψ ε ρ α ν τ ο ν π ό λ ε μ ο ν μ έ σ α σ τ η ν Θ ε σ σ α λ ο ν ί κ η ..
Η τ α ν α Ι ε π ι ε τ ι κ ώ τ α τ ο κ ά π ο τ ε μ ά λ ι σ τ α κ α Ι α ί ι θ ά δ η ς ... Ε δ π ρ έ π ε ι ν α
τ ο ν ί σ ω π ώ ς σ τ η ν π ε ρ ί ο δ ο τ η ς κ α τ ο χ η ς μ ε τ η ν ε ί σ β ο λ ή τ ώ ν κ α τ α χ τ η τ ώ ν π α ο ο υ
σ ι ά ζ ε τ α ι ι κ α τ ά σ ι α σ η τ ο ύ π ι ν ι κ ί κ α Ι δ ε ν η ς ε ρ ε ό λ α ο ς ά π ο π ο ι ό ν ν Ο ζ η τ ή σ η σ υ μ
β ο υ λ ή τ Ι ε π ρ ε π ε ν α κ ά μ η Ή Κ υ β έ ρ ν η σ η μ ε τ ό ν Β α σ ι λ η α κ α τ η ν α χ ο λ ο ι ί α
τ ο ρ α β α ε γ ι α τ ο Κ ά ϊ ρ ο ά λ λ ο ι π λ ο υ τ ω φ α τ ε ο χ υ ι τ α ν ε ν α γ λ υ τ ώ σ ο υ ν ά λ λ η μ ε
ο ί δ α κ ρ α τ ά ε ι μ ε π α θ η τ ι κ ά τ η τ α κ α ί δ ί ν ε ι μ ι ι ά π ο γ ο ή τ ε ψ η σ τ ο ν α ό ά λ λ η μ ε ρ ί δ α
ή τ α ν φ α σ ι σ τ ι κ ή ή δ η φ ά λ α γ γ α τ ο υ π ρ ό δ ω α Ε κ α Ι τ ό ν σ τ ρ α τ ό .. . Ε τ σ ι π α ρ ο υ σ ι ά
ζ ε τ α ι 1'1 κ α ι ά σ τ α σ η ώ σ τ ε ο ί κ ο μ μ ο υ ν ι σ τ ε ς κ α ί ά λ λ α μ ι κ ρ α κ ό μ μ α τ α γ ν ή σ ι ο ι π α τ ρ ι ώ
τ ε ς ε δ ω σ α ά ρ ρ ς σ τ ό ν λ α ο γ ι α τ η ν ε π Η ε σ η κ α Ι τ ή ν ά π ε λ ε υ έ ρ ω ι η τ ο ύ τ ό π ο υ
Έ χ ο υ μ ε f va σ ω ρ ο α γ ώ ν Ε ς v" α π α ρ ι μ ή σ ω μ ε π ο υ ε δ ώ δ υ σ τ υ χ ώ ς σ τ α α κ ο ύ
σ ο υ ν ε ν α ν σ η ε ί ν α ι Ε α μ ί τ η φ δ ά ν ε ι ν α τ ο ν χ α ρ ι ι κ τ η ρ σ ο ν δ ε ν ξ έ ρ ω τ ί Κ α ί α π
τ ο ύ ς σ υ γ κ α τ η γ ο ρ ο υ μ έ ν ο υ ς μ ο υ π α ρ α τ ή ρ η σ α δ η ν τ ρ έ π ο ν α ι κ α ί φ ο β ϋ ν τ ι ν α
τ ο π ο ϋ ν
Τ Ο Ε Α Μ δ ε ν ή τ α ν κ ό μ μ α ή τ α ν Έ Ι Ι ν ι κ ο ς Σ υ ν α σ π ι σ μ ό Ό Ε Λ Λ Σ τ Ο
μ α χ η τ ι κ ο μ έ ρ ο ς Ε δ ώ χ α ρ α κ τ η ρ ί σ Ι Ι η χ ε δ η δ ε ν π σ έ μ η σ Α ύ τ ο ε Ι ν α ι ν τ ρ π η γ ι α
τ ο κ ί ν η ι ι α Ε ν ι κ η ς Ά ν τ ί ο τ α σ ι ς τ η Ε λ λ ά δ α ς π ο ύ φ η μ ί ζ ε τ α ι σ τ ο ε ξ ω τ ε ρ ι κ ό
Ί ί σ χ έ σ η ε χ ο υ ν uft tO: μ ε τ η ν κ α τ η Υ ο ρ ί α ν σ ο υ λ έ γ ε ι ό Π ρ ό ε δ ρ ο cO
Α χ ί ν δ υ ν ο ς τ ο ν χ α β α τ ο υ Έ ξ α κ ο λ ο ύ Ί η σ ε α Ε κ ά ζ η κ α ί ε ξ υ μ ν η τ Ο Ε Α Μ
Ε Λ Α Σ Κ Κ Ε ά γ ω ν ι σ τ έ ς σ υ ν α γ ω ν ι σ τ ε ς τ ι
Π ρ ό ε δ ρ ο ς Α ύ τ α δ ε ν μ α ε ν δ ι α φ έ ρ ο υ ν
- Ά κ ν δ υ ν ο ς Ω ς τ ό σ ο δ μ ω ς π ρ έ π ε ι ν α ξ έ Ρ τ ε 11.. φ α γ ώ Ι Ι η κ α ν δ λ α τ α
ψ ώ ν ι α σ τ ο Λ ί β α ν ο τ Ο ό π ο ί ο ν κ α ι κ α τ έ β η κ ε ή ά ν τ ι π ρ ο ο ω π ε ί α τ η ς Π Ε Α π ο υ
Ιστορικό Αρχείο Ι.Γ.Π
- 48-
τ α ί δ ι α μ έ σ α κ α Ι ο α ν α υ α δ ε ν μ π ο ρ ε ί \u ε ί ν α ι π α ρ α ε ν α τ μ ή μ α TOU Δ η μ ο κ ρ ο τ ι
κ ο ϋ σ τ ρ α τ ο ύ κ ••1 ά τ έ Π Η ν α ζ η ι σ μ ε ι ή ν γ ώ μ η τ ο ύ Δ η ι ι κ ρ α τ ι κ ο ϋ Γ ι ν ι χ η υ
•Α ρ χ η γ ε ί ο υ Ό Ά λ έ π ο υ ε Ι ι ε έ π ο ψ η ι ι έ ι ό ν Ι Ι ί τ σ ι ή ε σ ε έ π ο ψ η κ α Ι ζ ή
τ η σ ε τ η γ ν ώ μ η τ ο υ Η γ ν ώ μ η η σ η ε ν ι Ι ν Ι Ι Ι σ ε έ σ ι ι ό Δ η μ Σ τ ρ α τ ς ν α
π ε ρ ι φ Ρ Ο ρ ή η ι ι ν Θ ο σ υ λ ο ν ί Χ κ α ί τ ί ς ά λ λ ε Ι ό λ ε ι ς
Ε Ι ι Ι ά ν α λ β τ η Μ υ ζ ι κ η Α ύ τ ο ά μ ν ν α ... έ 3 - 4 π α ό σ ω π α π η γ α ί ν α μ ι ς
σ υ ν ο ι κ ί ε χ ο Κ ι μ ε δ ι α φ ώ τ ι σ η Ε τ ο ε π ε ά β ρ ο κ α ί ώ ι σ μ έ ν α π α ι δ ι ά ά ν ε ξ ά ρ τ η τ α
α ν ε Ι ν α ι ν ί τ ε ς α ύ τ ο Ι Υ ν ω ρ ί σ ι ψ ι ο ν μ έ σ α σ τ η ν π ά λ η τ η ς ά ν η μ ε ι ώ π ι σ η ς α ι τ
Σ ο ύ τ ο ο μ τ ο ύ ι υ ς Ε Υ ω α έ λ ο β α ν α β ρ ώ τ α π ι δ ι ι Τ ο ν Έ λ ε υ Ι Ι ε ρ ι ά δ η τ ο ν γ ν ώ
ρ ι ζ α α π τ η Β έ ρ ο ι α χ ι β η α χ α ά λ α π α ι δ ι ά Τ υ υ έ ξ ή Υ η σ α δ τ ι ά χ ρ η σ ι μ ο
π ο ι ή σ ο υ μ ε ι α μ σ α π ι ο υ χ ρ η σ ι μ ο π ο ι ο ύ ν ο ί ι ν τ ί π ι ι λ ί μ ω κ α Ι μ α κ ι υ π ο ύ ν Γ ι α τ
σ χ η μ α τ ί σ η κ ι ι ν Έ η τ ρ ο π ε Α σ φ ά λ ε ι α ς π ο υ σ τ έ λ ν ο υ ν ξ ρ ί α γ ι α ι β ρ έ η κ α ν τ α
σ ρ α τ ο δ ε ί α π ι ι σ κ ο τ ώ ν ο υ ν ά ρ ά δ α ξ α μ ο λ ύ ι κ ι ι ν Τ ι κ ό Τ α ν α ν τ ο ν λ α ο μ ε σ τ ο
δ ρ ό μ ο κ α Ι '8& π ρ έ ε ι α τ ο υ ά ν τ μ ε τ ω π ί σ ο υ μ ε Π ο ο α δ ε ί γ μ α τ α σ ά ς ε λ ε γ α π ο λ λ ά
κ α Ι ά ρ α δ ε Ι ζ ω Ι τ ώ ρ α ι ί Κ Ο Υ ε ν ε ι α κ ά Qavka. ι μ α ς κ α τ η ρ ί ν δ τ ι ί ι π ο ν ο
μ ι ο υ μ Ι η ν τ ά ξ η κ ι ι Ι τ ο ύ λ α ο υ
ι
tvl"i» α ύ τ ο Ι τ α ε α ν α ν
Ε φ δ σ ο ν β ι η ο α τ ο υ ά ν ρ ώ π ο ς I(Jur; ε ξ ή γ η σ α σ ζ η τ ή σ α μ ε μ ε τ ο ν
, Α λ έ κ ο π ώ ς {)' ά Ρ Ί ί σ ο υ μ ε κ α Ι ά π ο π ο ύ Τ ο ν δ Α ι ο μ Ο τ ο ε χ ι μ ε μ ε ρ ι κ α π ι σ τ ό
λ ι α κ α Ι α υ τ ό μ α τ α π υ υ α ε Ι χ α ν ρ υ μ μ έ α Η ύ π ό Ι Ι ι σ η π Ι ρ α σ ε π ο τ ο υ Τ ρ α μ
π ο ύ Κ υ ς φ ά ν ε ι σ ι α σ τ ο α τ ο δ υ α ϊ α κ α Ι τ Ι ς Έ π ι Ο ε Ά σ φ ά Α ε ι α ς Γ ι α ύ τ ο
ε Ι τ α α π ρ έ π ε ι ν σ τ ν ς ν μ ε τ ω π ί σ ο υ μ χ τ υ π ω ν τ ι ι ς ώ ρ ι σ μ έ ν ο υ ά π α ύ τ ο γ ι α
ν ό φ ρ ε ν ά ρ ο ι μ ε ν α β ά λ ο υ μ ε φ ι ι έ ν ο σ τ η ν δ λ φ ν Ι ι η τ ρ ο μ ι ι κ ρ α τ ί α
Γ ι α Ι ό ν Κ ο φ ί τ σ α Ε Υ ω ε χ ω τ η ν γ ν ώ μ η δ τ ι ό Κ ο φ ί σ α ς ε Ι ν α ι π ο υ ε π ί
Μ ε τ α ξ ά γ ν ώ ρ ι ζ ε κ α Ι YVUJQltEL π ρ ό α ω τ α κ α ι π ρ ά γ μ α τ α χ α ί π η ρ ε έ ν α σ ω ο ο ά ρ ώ
π ο υ ς σ ι ό λ ι ι μ τ ο υ ώ ά ν ω σ τ ι ς σ υ λ ή ψ ε ι ς Ι ώ ν ή γ ε τ ι κ ω ν σ τ ε λ ε χ ώ ν τ η Μ α κ ε
δ ο ν ί α ς κ α ί θ ρ η ς t: l \1aL Ε Ι ο η γ η τ η ς σ τ ό Σ τ ρ α τ ο δ ι κ ε ί ο χ α ί ε α ι δ α Ρ α π ο ς π ο υ
ε Ι χ ε β α ο ύ τ η τ α σ τ ά μ έ ι ρ β ί α ς ε ν ά ν τ ι α σ τ ό λ ι ό Γ ι $ α ύ ι ό δ Ι χ τ η κ α κ α Ι π ρ ό τ ε ι ν α
ν α κ τ υ π η η Ε γ ώ ε δ ω σ α τ η ν ε ν τ ο λ η σ ι ά π α ι δ ι α ν α Ι ό ν κ τ υ ι ή σ ο υ ν σ α ν τ έ τ ο ι ο
Ά λ λ ο ς σ ι ύ χ ο π ο υ ε γ ο π ρ ο σ ω π ι κ α ε Π μ ν α η ι α Ω υ ρ δ υ λ ά ι ι η Ο Β α ο
δ ο υ λ ι ί χ η ς ε κ α μ ε α ύ τ ή ν τ ή ν ε κ σ τ ρ α τ ε ί α σ τ ο λ α Ω τ ο ύ Β ε ρ μ ί α υ Γ α Ι κ τ υ π ή σ η
ε α Μ τ α ο σ ύ τ α τ ο υ ς κ α τ ο ί κ ο υ τ ο ύ ξ σ ι ί τ ω σ ε τ ι υ ς Ρ μ Ι ε ι ε κ α ν Ε τ ό σ α κ α ί τ ό σ α
κ α ι -ttd F.JtQEJtE ν ά ν α χ ο υ φ ι σ η ό λ α ο ς Ι ο ύ Β ε ρ μ ί ο υ Ά Η Ι γ ι α υ τ ό ν χ τ υ π ή θ η κ α ν
τ ά π α ι δ ι ά μ έ τ η ν π ε ρ ί π ο λ ο
Τ α π α ι δ ι ά π ο υ β ρ η χ ο ή α ν π ο λ λ ά Ά λ λ α δ έ χ η α ν ά λ λ α δ ε ν δ έ χ η χ α ν Γ ι α
ν α τ η υ π η γ α σ τ η ν Τ ο μ τ ω ά λ λ ά φ υ σ ο ι α δ ε ν ε Ι χ α σ χ ο π ο ν α χ τ υ π ή σ ω
τ ό ν Μ ό ν ο χ α Ι ι ό κ α φ ε ν ε ί ο τ ο υ ά λ λ ά τ ο υ ς μ ι ρ ο σ κ ο ύ φ η δ Ε ς π ο υ τ ρ μ κ ρ α σ α ν
τ η ν Τ ο ύ μ τ α κ ι ι Ι κ ά τ ι Β ε ί Τ Ε ς π ο υ ά λ ώ ν ι ζ α ν Ι Χ Ε ί Δ ε ν τ ύ β ρ ή κ α μ ε κ α ί π ή γ α μ ε
σ τ ό κ α φ ο ί π ο υ κ ά ν ι α ν ο ί ό ρ γ α ν α τ ε ς α ί ι ι η ς τ η ς δ ο υ λ ε ι α ς Α ύ Τ τ η ν δ Ο λ Ε ι α
ε γ ώ τ η ν ε θ ε ώ ρ η σ α κ α Ι τ η ν ω ρ ώ Ο Ί ι μ ε π ρ ο σ ω π ο ι ό μ ί σ ο ς κ α ί μ ε έ γ Υ λ η μ α τ ι χ α
α σ ή τ α ά λ λ α γ ι α τ ι α ύ τ ο ι η ι ν π ο υ β α σ ά ν ι ζ α ν τ ο ν λ κ α Ι Ι ξ Υ ά Π ς Π δ ς
τ ό λ α ό .. .
Π ρ ό δ ρ λ ε τ ε ρ ι α σ τ ό ν λ α ό
-"Α κ ί ν δ υ ν ο ς Έ τ σ ι π ί σ τ ε υ α κ α Ι π ι σ ε ύ ω
Γ ι ι τ η ν ά ε ρ ο π ο ρ ί α Η •Α ε ρ ο π ο ρ ί α ο υ ι ε κ α ν fl wav μ έ σ α σ τ ί ς Ι δ ι α ί τ ε ρ ε ς
σ υ ν Τ ι Ι Ε ς π ο ύ ζ ο ί σ α μ ε έ δ ώ κ α Ι τ α Ι ό ι α ί Τ Ε ρ α xa 6Ilxovta π ο ύ ε β α α ν σ τ ί ς γ ρ α μ μ ί ς
τ ο υ Δ η μ ο κ ρ α τ ι κ ο υ σ τ ρ α τ ο ύ Δ ί ι τ ο τ ο σ υ ν δ υ ά ι ι ι ι μ ε μ ε τ η ν γ ε ν ι κ ώ τ ι ρ η έ π ί ε σ η
π ο υ γ ι ν ό τ α ν ε κ μ έ ρ ο υ ς τ ο ύ σ τ ρ α τ ο ύ τ η Λ ο ν ι ι ρ ι ο φ α σ ι σ τ ι κ η ς υ β έ ρ ν η σ η ε ν ά ν τ ι α
σ ι ό ν Δ τ ι μ ο κ ρ α τ ι χ ο ρ α τ ό Λ Η 1 ο ν Α Λ έ κ ο σ υ ζ η τ ο ύ σ α μ ε γ ι α τ ι ε π ι χ ε ι ρ ή σ ε ι ς π ο υ
γ ί ν ο ν τ α ν έ π ά ν ω ε ί χ α μ ε σ ύ ν δ σ η κ α Ι ξ έ ρ α μ ε Ι Ι γ ι ν ό τ α ν
ά λ ι σ α δ ώ σ τ ο Δ ι κ α σ τ ρ ι Ε γ ι ν ε π ο λ ύ ς ν ό ρ ο ς ο η σ κ ο τ ώ η χ ε ε ν α ς σ τ ο
κ α φ ε ν ε ί ο τ ο Λ Ι π ό ... ο υ Ι η ν ή μ έ ρ α τ ο ύ Ι Ι Π σ χ α Τ ι ς δ ύ τ ε ρ ε ς ε χ χ ο ι ι ρ ι ο τ ι κ ε ε Π Ι Χ Ε Ι
ρ ή σ ε ι ς τ ι ς Κ Π ν α τ ε τ ό Π ά σ χ α χ α ι σ κ ο τ ώ Η η κ α ν Ι ν α σ ω ρ ο Δ η μ ο κ ρ ά τ ε ς Θ υ μ ά μ α ι
Ιστορικό Αρχείο Ι.Γ.Π
- 50-
Ά χ ί ν δ υ ν ο ς Δ ε ν ξ έ ρ ω
Β α σ Έ π Ι τ ρ ο π ο ς : α γ α ν α δ ώ σ η ς λ ό γ ο
Ά κ ί ν δ υ ν ο ς Ε δ ώ δ ε ν μ π ο ρ ο ϋ ν .. uvaqoeo{laij v ζ η τ ή α τ α κ ο μ μ α τ ι χ ά
Β α σ Έ π ί τ ρ ο π ο ς Ε Ι π ε ς σ τ ι ε δ ω σ ε ς Α ό γ ο ι α π ρ έ π ε ι ν α σ ε χ α τ η γ ό ρ η σ α ν
Ά χ Ι ν δ υ ν ο ς Δ ε ν ξ έ ρ ω Δ ε ν ε ί ν α ι τ ό π ο ς χ α Ι χ ρ ό ν ο ς ν α μ Α ή σ ω γ ι α ε ν α
ζ ή τ η μ α έ σ ω κ ο μ μ α η χ ο π ο α π Α ώ ς α ν έ φ ε ρ α
Ε Ι ξ ε κ α Ι ε ν α ά Η α σ η μ ε ί ο τ η ς χ α τ α έ σ ε ς τ σ Α ν υ π α σ π ι σ ο ϋ χ Θ ε ο δ •.
Π α π α δ ο π ο ύ λ ο υ ό .Α κ ί ν δ υ ν ο ς π ο υ έ τ ρ α υ μ ά τ ι ζ ε τ η ν τ ι μ ή κ α Ι ι ο π ρ έ π ε ι ά τ ο υ
τ η ν χ ο μ μ α τ ι ή
Σ τ ο ζ ή τ η μ α ε κ ρ α ύ γ α σ ε δ τ ι ε α μ α δ ι α π ρ α γ μ α τ ε ύ σ ε ι ς μ ε τ ή ν Α σ φ ά Α ε α
τ ο ύ π ρ ο κ α λ ώ ά ν ο ι κ τ α α μ ι λ ή σ ο υ ν κ α Ι ν α μ ο ϋ π ο ϋ ν τ Ι ά ν τ α λ λ ά Υ μ α τ α τ υ
ζ ή τ η σ α .
. Β α α Ε π ί τ ρ ο π ο ς Δ ε ν ε Ι π ε τ έ τ ο ι α π ρ ά γ μ α τ α Ε ί π ε δ τ ι τ ε κ ι ί λ υ ψ ε ς π ο υ
β ρ ί σ κ ο ν τ α ν ρ υ μ μ έ ν α τ α ο π λ α σ τ ο σ π ί τ ι τ η ς Π α τ σ ά σ τ ή ν κ ρ ύ ι τ τ η ο ϋ π α ρ α δ ύ ρ ο υ
.: Α κ ί ν δ υ ν ο ς Ά φ ο ϋ ε Τ π ε τ έ τ ο ι α π ρ ά γ μ α τ α γ ι α δ ι α π ρ α γ μ α τ ε ύ σ ε ι ς κ α Ι τ α
ε δ η μ ο σ Ι ε ψ α ν !
Β α σ Ε π ί τ ρ ο π ο ς Δ ε ν τ α ε Ι π ε Ε ί π ε μ ό ν ο δ τ ι χ α τ Ε δ ω σ ε ς α Ο π λ α σ τ ό σ π ί τ ι
τ η ς Π α τ σ ά χ α Ι ε ζ ή τ η σ ε ς ν α μ η γ ί ν η t OUt O γ ν ω σ τ ό
.Α κ ί ν δ υ ν ο ς ή σ ύ χ α σ ε . . .
Έ π ι χ ε ί ρ η σ ε ό κ Β α σ Ε π ί τ ρ ο π ο ς α ι ό ν κ ό μ η ν α έ χ έ σ η κ α Ι 10 κ ό μ μ α ι ό
ο ύ δ έ τ ε ρ ο ά ν ε ύ υ ν ο κ α Ι ά Ι Ρ ο κ α τ α ε ω ρ ί α κ α Ι φ α ν τ α σ ί α •Α λ λ ά μ ι α μ ό ν η κ α τ α
φ α τ ι κ ή ά τ ά ν τ η σ ι π ή ρ ε δ τ ι ά π α CtO ί δ ι ο 10 Σ ύ ν τ α γ μ α ε ί χ ε Ι ό δ ι κ α ί ω μ α ό λ α ό ς
ν ά μ υ ν δ η σ η ε Ι χ α ν δ η λ α δ ή τ ο δ ι κ α ί ω μ α &1[' τ ο ν κ α τ α σ τ α τ υ ω χ ά ρ τ η ο ί γ ν ή σ ι ο ι
έ Χ Π ό σ π ο ι κ α ί π λ η ρ ε ξ ο ύ σ ι ο ι τ ο ϋ CAaOU., π ο ύ χ ά ν τ α ν σ τ ό έ δ ώ λ ι ο τ ω ν κ α τ η
Υ ο ρ ο μ έ ν α ν α ρ ί χ ν ο γ χ ε ι ρ ο β ο μ β ί δ ε ς σ ε λ ε ω φ ο ρ ε ί α κ α φ ι ν ε ί α π ε ρ ι π ό λ ο υ ι ..
Ε ρ ώ τ η σ ε ό κ Β α σ Ε π ί τ ρ ο π ο ς
Ή Υ ρ α μ μ η τ η ς μ α ζ ι κ η ς α υ τ ο ά μ υ ν α ς ά π ο π ο ύ τ έ λ ο ς π ά ν τ ω ν π ί ρ η κ ε
Α χ ί ν δ υ ν σ ς Π ά ρ η κ ε ά π τ η ν ά ν ά γ κ η ν ά μ υ ν η ό λ α ο ς χ α Ι ά π ο τ η ν
σ ύ σ κ ε ψ ι π υ έ κ ά ν α μ ε έ γ ω κ α ό ι Α λ έ κ ο ς
Β α σ Έ π τ ρ ο π ο ς Σ ε ί ς Ο Ι δ υ ο δ ώ σ α τ ε τ η ν Υ ρ α μ μ η σ σ λ η τ η ν Έ Η ά δ α
-'Α κ Ι ν δ υ ν ο ς Δ ε ν ξ ρ ω τ Ι ε γ ι ν ε σ ο Α η τ η ν Έ λ ά δ α ...
Ό π ε ρ ί ε ρ γ ς δ ι ά Α ο γ ο ς <ou Α λ β α ν ο μ ε τ ο ν Β α σ Ε π ί τ ο ο π ο τ ε ρ μ α τ ί σ η κ ε
μ α ζ Ι μ τ η ν ά π ο Α ο γ ί α τ ο υ ώ ς έ ξ η ς
Β α σ Έ π ί Τ ι ι ο ς Ά π τ Τ Ι ν ή μ έ ρ α π ο ύ ή λ θ ε ς σ τ η ν Θ ε σ σ α λ ο ν ί χ η ώ ς τ η ν
η μ έ ρ α π ο υ π ά σ η χ ε ς ε π α υ σ ρ ς ν α ε ί σ α ι χ ο μ μ ο υ ν σ τ ή ς
Α χ ί ν δ υ ν ο ς Ω ρ γ α ν ω μ έ ν ο ς ο χ ι δ ε ν η μ ο υ ν
- Β α σ Ε π ί τ ρ ο τ ο ς Ε π α υ σ ε τ ν α ε ί σ α μ έ λ ο ς τ ο υ Κ ο μ μ ο υ ν ι σ τ υ ω ϋ ό μ
μ α τ ο ς
- ' Α χ Ι ν δ υ ν ο Δ ε ν ε Ι χ α σ μ ω τ ο β ι β Α ι ά ρ ι ο <ou Κ ό μ μ α τ ο τ
Β α σ Ε π ί τ ρ ο π ο ς Τ ϊ σ η μ α σ ί α ε χ ε ι α ύ τ ό
- Α χ Ι ν δ υ ν ο ς Π ώ ς δ ε ν ε χ ε ι
Β α σ Ε π ί τ ρ ο π ο ς Δ η Α α δ η δ ι ε γ ρ ά φ η ς ά π ο τ ο Κ ό μ μ α
Α κ ί ν δ υ ν ο ς Δ ε ν ε Ι ν α ι α ύ τ ό Δ ε ν μ π ο ρ ώ ν α τ ο ξ έ ρ ω γ ι α τ Ι γ ω δ ε ν ε Ι χ α
Δ ν ά μ ξ η σ τ α χ ο μ μ α τ ι κ α ζ η τ ή μ α τ α Έ γ ω τ ρ ά β η ξ α Α Α η γ ρ α μ μ ή
Β α σ Έ π ί τ ρ ο π ο ς Τ ό τ ε γ ι α τ σ ε κ α λ ε ί τ ο Κ ό μ μ α κ α Ι σ ο ϋ κ ά ν ε ι έ π ι κ ρ ί σ ε ι ς
Α κ ί ν δ υ ν ο ς Δ έ ν ξ έ ρ ω π ο ύ π ό τ ε
Β α σ Ε π Ι τ ρ ο π ο ς Τ ό τ ε γ ι α τ ο ν π ε ρ ί φ η μ ο τ ο ν μ α ζ ι κ ό ν δ π ω τ ε Ι π ε ς
γ ά μ ο ν σ ο υ
Ά κ ί ν δ υ ν ο ς Τ ό τ ε η τ α ν ά λ Α η ε π ο χ ή Ε π ο χ η Α ε υ τ ε ρ ι ά ς Δ λ ν ε Ι χ α σ υ Α
η φ η τ ό τ ε ..
Ιστορικό Αρχείο Ι.Γ.Π
Μ Λ Α Ή Μ Α Ζ Ι Κ Η Λ Α Τ Κ Η Α Υ Τ Ο Α Μ Υ Ν Α
Ή ε ύ ρ ύ χ ω ρ η ι ι ί θ ο ν σ α τ η ς Ψ χ α γ ω γ ί α τ ο ϋ σ τ ρ α τ ι ώ τ η κ α ι τ η ς ρ α δ ι ο φ ω
ν ί α ς τ ο υ Γ Σ ώ μ α τ ο ς Σ τ ο α τ ο θ ε χ ε σ τ Ι ς 27 Ν ο ε μ β ρ ί ο υ 1947 μ ε γ ά λ η π ι έ ν α Ή τ α ν
ά σ φ τ ι κ α π λ η μ μ ρ ι σ μ έ η ά π ό κ ό σ μ ο Ε Ι χ ε γ Ι ν ε ι δ μ ω ς κ α Ι π λ ο ύ σ ι ο ό π Ι Ι ο τ ά σ ι ο
τ η σ η Τ ι κ ο σ μ α ϋ σ α ν σ υ μ π λ έ γ μ α τ α ά π α π ο λ ό α ύ τ ό μ α τ α κ α Ι τ ο υ φ έ κ ι α κ α Ι σ ω ρ ο ί
ά π ο π ι σ τ ό λ ι α χ ε ι ρ ο β Γ β μ ί δ ε δ υ ν α μ ί τ ε ς χ τ λ
Σ υ δ ρ ί ο ζ ε τ ο Ε κ τ α κ τ ο Σ τ ρ α τ ο δ ι κ ε ί ο χ α Ι έ Χ δ ί χ α ζ ε τ η ν π ό Ε σ τ η ς Μ Λ Α
Ι Μ α ζ ..η Λ α ί χ η Α ί ι ι ο ά μ υ ν α ς θ ε σ σ α λ ο ν ί κ η τ τ ο μ υ ο τ ι χ ο υ δ η λ α δ η σ τ ο α τ ο ϋ π ο υ
δ Ι ά α σ τ ά τ ω ν ε κ α Ι σ τ ό τ έ λ ο ς θ ά κ α τ ε λ ά μ β α ν ε τ ή Θ ε σ σ α λ ο ν ί κ η 73 ή τ α ν ο ί κ α τ η
γ ο ρ ο ύ μ ε ν ο ι Κ ά θ ο ν τ α ν σ τ α κ α ί σ μ α τ ά τ ο υ ς μ έ σ α σ ε ν α π ε ρ ι φ ρ α γ μ έ ν ο μ ε σ ύ ι μ α
χ α ο ο δ π ω τ τ ά η ρ ί α τ ώ ν ζ ψ ο λ ο γ ι Χ ώ ν κ ή π ω ν κ ο Ι τ ω ν τ σ ί ρ κ ω ν Ύ π η ρ χ ε κ α Ι ε ν α
π λ η ο ς σ υ ή γ Ο Ρ Ο δ η μ ο σ ι ο γ ο ο φ ο ι σ Τ Ε ο γ ρ ά φ ο χ τ λ
τ η ν γ ε ι χ η Π Ε ρ ι έ ρ γ ε ι α κ α Ι π ρ ο σ ο χ η σ υ γ κ έ ν τ ρ ω ν ε ό χ α ο δ η Υ η τ ή ς Γ ε ώ ρ
γ ι ο ς Π α π α θ α ν α σ ί ο υ π ρ ώ η ν Τ ρ ι α τ α τ ι χ ο ς ύ ά λ λ η λ ο ς κ α δ ι κ η γ ό ρ ο ς π τ α Κ α λ ά
β ρ υ τ α Ο λ η τ ο υ ή σ ι ά σ ι ς έ π ρ ό δ ι ν ε Ι ο ν γ ε ν ι χ ο ά ι χ η γ Ο π ο υ ε σ ε ρ ν ε μ ά ζ ε ς χ α Ι φ ο υ
σ ά τ α σ α ν κ ο π ά δ ι π ί σ ω τ ο υ X{JL η ί κ α ν ο ς v' ά ν σ τ ι ν ά ξ η ό λ ά χ ε ρ η π ό λ ι γ ι α ν α
έ π ι β ά Λ η τ η ν Ι έ λ η σ ί τ ο υ Ή μ ο ί ρ α ι ο υ ε χ ε π α ί ξ ε ι έ ν α ά σ χ η μ ο π α ι γ ν ί δ χ α Ι τ ο ν
ώ δ ή γ η ο ε σ α ν δ ε μ έ ν ο Α ι ο ν ι ά ρ ι σ τ ό ά δ ο ξ ο έ δ ώ λ ι ο ν ο ϋ ύ π ό δ ι κ ο υ
Ώ τ ό σ ο δ έ ν ε χ ε χ α ό λ ο λ υ γ ί σ ε ι κ α Ι π ή γ α ι ν ε τ ώ ρ α ά φ ο β ο ς ά δ ά μ α σ τ ο ς
α γ ρ ι ο ς ν ί δ ώ σ η ή μ ε γ ά λ η μ ά χ η μ έ σ α σ τ ο δ ι ι ι α Ο ή ρ ι ο Ω χ ι β β ι α γ ι ά τ ο κ ε φ ά λ ι
τ ο υ μ ι γ ι ά τ ο Κ ό μ μ α Χ Ι τ η ν μ ε γ ά λ η Ι δ έ α Τ ο ν Ν ο έ μ β ρ ω κ α Δ ε χ μ β ρ ι ο τ ο υ 1944
η α ν δ χ ύ ρ ι ο ς μ ο χ λ ό ς σ τ ή ν Ο ί χ ο ν ο μ ι κ η Έ π ι τ ρ ο π η π ο ύ ά π ο γ ύ μ ν ω σ ε τ ά μ α Υ α ζ ι α
τ ί ϊ ς Θ ε σ σ ο λ ο ν ϋ ο κ χ α Ι π ο λ λ έ ς δ ε Χ ά δ ε χ ι λ ι ά δ ε ς χ ρ υ σ έ ς λ ί ρ ε μ ά ζ Ψ YL'; ά π λ η ο
ρ ώ σ η τ ο ύ ς δ η μ ο σ ί ο υ υ π α λ λ ή λ ο υ ς ο λ ί γ α ψ ι χ ί α χ α Ι ν ά Ι ξ ο ι χ ο ν ο μ σ η ε ν α σ τ ρ ο γ Υ υ λ ό
ά ό ε μ ι γ ι α ά Η ε ς ά ν ά Υ κ ε ς π ε ρ ι σ σ Ε ρ Ο σ ύ σ ι α ο τ ι κ έ ς τ Ι ς κ ο μ μ α τ ι κ έ σ ι ε μ Ο Ρ Ο Ι nIJir
ε Ι χ α ν ε ρ ι σ τ ό ά Χ Ρ Ο τ ή ρ ι ο γ ι α ν α ί δ ο ϋ ν τ ο η ο ί ο γ ι α ύ ο ς τ η ς Α π ο κ α λ ύ ψ ε ω ς τ ο ν
χ ύ τ τ ο ζ ο ν μ έ φ ρ ί χ η Χ ο Ι δ έ ο Ό χ α ο δ η γ η τ η ς ο μ ω ς χ ά ε ι λ λ π α ρ ά π α ρ ν ή η χ ε
τ ο ε ρ γ ο τ ο υ Α φ η ν ε ν ά χ α ι α λ ά β ο υ ν ο η μ ε τ η ν π ρ ώ τ η ε ί α ι ρ α Ι ά τ ο έ π α ν ε λ ά μ
β α ν ε ά π ο φ α σ ι σ τ ι χ ώ τ ε ο α κ α Ι ο ζ ι κ ώ τ ε ρ α ... Κ ο η ά τ ο υ κ α ό τ α ν δ π α σ π ι σ τ ή ς τ ο υ
Δ ή μ ο υ η Π ρ έ ι η ς Ό σ υ ή Υ ο ρ ό ς τ ο υ γ ι ά ά τ ο ν έ λ α φ ρ υ ν η τ ο ν έ χ α ρ α χ τ ή ρ ι σ ε
ά π λ ο δ π η έ ι η . , Έ χ ε ί ν ο ς σ μ ω ς φ ώ ν ζ ε δ τ ι ε χ ε π ρ ο σ ό ν τ α κ α φ ι λ ο δ ο ξ ί ε ς ν ά γ ί ν η
Γ ε ν ι χ ι ς Ά ρ χ η γ ό ς
Ύ ί ρ χ α ν χ ο Ι Α χ τ ι δ Ι Χ ο Ι κ α Γ ο α μ μ α τ έ ο ι Ά χ τ ί δ ω ν Ο ω δ Μ α λ Ι γ χ α ς
ii Σ τ ρ ά ι ο ς ό ' tJ JOAUyIi; η •AQLorO; χ α Ι Κ ο β Ι τ ε ς Χ α ι γ ο α μ μ α τ υ ω Κ ύ β α ς τ ο μ ε ά ρ
χ ς υ π ο ψ ή φ ο ι δ η Λ α η τ α γ μ α τ ά ρ χ ε ς σ π ω ς δ ν ε α ρ ο ς Ο χ ο ν ο μ Ι δ η ς χ α Ι δ χ α λ ο Χ ά
yo,'lo; λ μ ε ε ρ γ ά ι η Μ ύ λ χ ο ς
Τ ε λ ε υ τ ο ί ι ς μ έ τ ο ύ ς τ ε λ ε υ α ί ο υ ς ή τ α ν δ Π π ά ζ Ο Υ λ ο υ 11 Σ π ύ ρ ο ς ε ν α ς σ ε
μ ό ς δ ι α Κ ι κ ο ς κ ο ί ά γ γ ε λ ι Χ ό ς ι έ Ω ς ά π τ ό ν Π ρ ο β α τ α τ ω ν Σ ε ρ ρ ω ν π ο ύ ε μ ο ι α ζ ε
π ε ρ ι σ σ ό τ ε ρ ο χ α μ η λ β λ ε π ο υ σ α π σ ρ έ ν α π α ρ α τ ρ ο μ ο κ ρ ά τ η Ά π ο ρ ο ί σ ε κ α ε ί ς π ώ ς
β ρ έ η κ ε μ έ σ α oto π λ η ς Ti τ η ν σ υ μ μ ο ρ ί α ω ν ά λ λ α κ α τ η γ ο ρ ο υ μ έ ν ω ν Σ τ ό μ έ σ ο ν
ό Ε ύ υ μ ι ο ς Ί ω α ν ν ί δ η ς Ί Γ υ α λ ά κ ι α ς ό λ ό ξ α ς κ α ί ά δ ύ ν α τ ο ι δ ρ α ς μ ε μ ε
γ ά λ η φ α λ ά χ ρ α χ α Ι γ υ α λ ι ά σ τ ρ ι φ ο γ υ ρ ι ζ ε ζ ω η ρ ο χ α Ι ά ν ή σ υ χ ο ς Ο τ α ν α φ έ ρ η χ ε
σ τ ό δ ι κ α σ τ ή ρ ι ο t ' ο ο μ ά τ ο ι ά χ ο ύ σ η χ ε ό Π α π α α ν α σ ί ν ά μ ο υ ρ μ ο υ ρ ί ζ η Π α
λ ι ο τ ό μ α ρ ο π ρ ο δ ό ι η ά τ ά π λ ε ρ ό σ η ς Ό α σ π ρ ο μ ά λ λ η ς ι ι π ά μ π α - Σ τ α ρ ο ς Β ε ν ι
ζ έ λ ο ς ί α μ ο γ ε λ η ί ο ε ά δ ι ά κ ο π α π α ν α λ ε γ ε σ τ ο ύ ς σ τ ρ α τ ο δ ί κ ε ς Τ ί μ ε χ ρ α τ α τ ε
ά χ ό μ α ;... Γ ι ά δ υ ο π ο τ η ρ ά ι α ο υ ζ ο ε Ι χ ε δ ε χ η ν α κ ρ ύ ψ η σ τ ο σ π ί τ ι τ ο δ υ ο ν ι ο υ
ζ ί Η ς σ π λ α .. . Π λ ά ί τ υ π ρ ο σ 'to{}oi" σ ε ε π ί σ η ς , ci χ α μ ο γ ε λ ά σ η ό λ ί γ ο ν ε ώ ε ρ ς τ ο υ
Κ α ρ α α λ π ά χ η ς Ά Λ λ χ α ό α ν σ α ν α μ μ έ α Χ ά ρ β ο υ ν α Ε χ α ν β ρ ε η έ ν τ ε ι χ ι σ μ έ ν α
σ τ ο σ π ι τ ά κ ι τ ο υ 27 ι λ α κ α ι ν ο ύ ρ γ ι α α υ τ ό μ α τ α
Λ ί γ ο π α ρ α π έ ρ α φ α ι ό τ α σ α ν ν α ε Ι χ ε κ α τ α δ ι κ ά σ ε ι ό ί δ ι ο τ ο ν laut6v τ ο υ ό
Ιστορικό Αρχείο Ι.Γ.Π
- 55 -
Ε π ι κ ρ α τ ε ί α ς σ υ μ μ ε τ ο χ ή ν ε ί ς ό μ ά δ α σ κ ο π ο ϋ σ α ν τ η ν β ί π ρ σ σ β ο λ ή ν τ ω ν Ά ρ χ ω ν
σ υ μ μ ε τ ο χ ή ν ε ί ς ο μ ά δ α δ ι α θ έ τ ο υ σ α ν ο λ α κ α Ι δ ι α π α ρ ά ν ο μ ο ν xal 01r')'\, ο τ λ ω ν χ τ λ
Κ α έ ν α ά π τ α κ ε φ ά λ α ι α α ύ ι ά τ η κ α τ η γ ο ρ ί α έ σ ή μ α ι ν ε κ α ί ε φ α λ ι χ ι κ α τ α
δ ί κ η τ α Ε κ ι α χ τ α Σ τ ρ α τ ο δ ι κ ε ί α η ς Θ ε σ σ ι λ ο ν ί κ η δ ι α τ η ρ ο ύ σ α ν σ ο λ η τ η ν δ ι α
δ ι κ α σ ί α μ ι α ν ά ξ ι ό λ ο γ η ψ υ χ ρ α ι μ ί α σ ο β α ρ ό τ η τ α κ α Ι ε ύ π ρ έ π ε ι α Ο ί μ ά χ ι μ ο ι ά ξ Ι α μ α
τ ι κ ο ί π ρ ό ε δ ρ ο ι χ ο ί σ ρ α ο δ ί κ ε ς α ν κ α Ι ά Υ ρ ι ε μ έ ν ο ι ά π τ ό ν σ υ μ μ ο ρ ι τ ο π ό λ ε μ ο ι δ έ ν
Ε χ ν ε υ ρ ζ ο ν τ α ν κ α Μ λ ο η π ο λ ύ λ Ι Υ ώ τ ε ρ ο ά π Ω ι ι ε ρ ι κ ο ύ ς τ α κ τ ι κ ο ύ τ π ρ ο έ δ ρ ο υ ς τ ω ν
κ α κ ο υ ρ γ ι ο δ ι κ ε ί ω ν κ α Ι η λ η μ μ ε λ ε ι ο δ ι κ ε ί ω ν Η σ α ν σ ε π ο λ λ έ ς π ε ρ ι π τ ώ σ ε υ α ύ σ τ η ρ ο ί
Ε ν α ε Β ε ν ί τ η ς π α ι δ ί τ η ς Β α σ ι Λ ι κ ή ς Ν ε ο λ α ί α ς κ α τ α δ ι κ ά σ θ η κ ε κ α Ι ε κ τ ε λ έ σ η χ ε
Υ ι α τ ι ε Ι χ ε μ ι α χ ε ι ρ ο β ο μ β Ι δ α
Σ ι η ν δ ρ α μ α τ ι κ η α ί υ σ α τ ο ύ δ ι κ α σ τ η ρ ί ο υ δ ά ν α τ ο ς α ι τ λ ω ν ε δ ι ά π λ α τ α τ α
φ τ ε ρ ά τ ο υ Δ ε ν ε ί χ α ν π ε ρ ά σ η π ο λ λ ε ς έ β δ ο μ δ ε ς ά φ σ τ ο υ ό λ ο κ λ η ρ ώ η κ α ν σ ί έ χ τ ε
λ έ σ ι ς τ ω ν κ α τ α δ ί κ ω ν τ η ς Ο Π Λ Α .. . Ό σ ο κ α ι α ν π ά σ χ ι ζ α ν ο Ι κ α τ η γ ο ρ ο ύ
μ ε ν ο ι ν α χ α μ ο γ ε λ ο ύ ν κ ά Π Ο Τ Ε ε ν ο ι ω ε Κ α ν ε ι ς ε ύ κ ο λ α π ο ι ά φ ρ ι κ τ η ά γ ω ί α τ α υ ς β α
σ ά ν ι ζ ε κ α Ι π ό σ η π ί κ ρ α τ α χ α ι ι ό γ ε λ α α ύ τ ά Ε ι ρ υ β α ν τ η ν ο λ η τ ρ α γ ι κ η α τ μ ό σ φ α ι ρ α
έ β ά ρ υ ν ε κ α Ι τ ο π λ η α ο ς τ ί ν μ η τ έ ρ ω ν α δ ε λ φ ώ ν σ υ ζ ύ γ ω ν α ρ ρ α β ω ν ι α σ τ ι κ ώ ν χ τ λ . •
π ο υ ε Ι χ ε χ α τ α χ λ ύ σ ε ι τ η ν α ί ο υ σ α κ α μ ε έ ν τ ο ν ώ τ ε ο η α γ ω ν ί α π α ρ α χ ο λ ο υ θ ο ί ί σ ε τ η
δ ί κ η Ο τ α ν ό Β α σ Ε π ί τ ο ο π ο τ ε ζ ή τ η σ ε τ η ν π ο ι ν η τ ί ι α ν ά τ ο υ Υ ι ά τ ο ν φ ο ι τ η τ ή
Τ ι ά ρ χ ο μ ι α σ π α ρ α κ τ ι χ η κ ρ α υ Ύ η α κ ο ύ σ θ η κ ε κ α Ι μ ι α γ υ ν α ί κ α σ ρ ι ά σ θ η Χ Ε κ α τ α
Υ η ς Η τ α ν ή μ ά ν ν α τ ο υ . . .
· 0 σ υ ν ή γ ο ρ ο ς χ Δ ε ρ α χ ά ν η ς έ ν α ς ύ ψ η λ Ι ς χ π ί τ υ φ λ α ς α σ π ρ ο μ ά λ η π ο υ τ ό ν
ε σ ε ρ ν ε ά π τ ο χ έ ρ ι ή χ α ρ ι τ ω μ έ ν η κ ό ρ η τ ο υ ε ζ ή τ η σ ε ι α π τ η ν α ρ χ η α ν α β ο λ η
τ η ς δ ί κ η ς έ π ά ό ρ ι σ τ ν ι Α φ ο ύ ε ί χ ε δ ο η τ ο δ ι κ α ί ω μ α ν α π ά ρ ο υ ν α φ ε σ ι ά ι ι α ρ τ ι ώ ν
δ σ υ ι ι Ι ν τ ά ρ ι ε ς ί ά μ ε τ α ν ο ο θ σ α ν κ α Ι ά π α ρ α δ ί δ ο ν τ α ν ε π ρ ε π ε ν α χ ο υ ν η ν ε ύ κ α ι ρ ί α ν
η ς μ ε τ α ν ο ί α ς χ α Ι ο Ι Κ α τ η γ ο ρ ο ύ μ ε ν ο ι . .. Ά λ λ ο ε π ε ι τ α σ υ ν ή γ ο ρ ο ς ζ ή τ η σ ε μ ι κ ρ ό
τ ε ρ η α α β ο λ η μ έ τ ο ε π ι χ ε ρ η μ α δ η ε α ς σ μ ρ Ι τ η ς σ φ α γ ε ι κ α Ι έ μ π ρ η σ τ η
ό χ ι μ ό ν ο ν ά φ έ ψ ι ε έ λ ε ύ ε Ο ά λ λ ά κ α Ι π α ο ο υ σ ι α σ θ η κ ε μ ά ρ τ υ ρ α ς κ α τ η γ ο ρ ί α ς σ ε
μ ι α ά λ λ η δ ί κ η Ό Β α σ Ε π ί τ ρ ο π ο ς δ μ ω ς ε ί π ε σ ά π ά ν τ η σ ι ύ τ ό ε π ρ ό δ ω σ ε τ ο ύ ς
π ρ ο δ τ α ς • .
Κ α τ ά τ η ν π ρ ι τ η έ ξ ό ρ μ η σ ι τ η ς Μ α ι κ η ς Λ α ϊ κ ή ς ι τ ά μ ν α ς (1945) ό Π α π α
α ν α σ ί ο ε Ι χ ε π ά λ ι τ η ν ρ χ η γ α Τ ι κ ά π ο ι α α ν ώ τ ε ρ η ά ν ά λ ο γ η θ έ σ ι · 0 Ε ύ Ί ω α ν ν ί δ η ς
ε Τ π ε σ τ η ν ά π α λ Ο Υ ί α τ ο υ δ τ ι μ ε α ύ τ ό ν τ ο ν σ ύ ν δ ε σ ε δ η λ τ ό ν ε β α λ ε ν α σ υ ν α ν τ η η
μ ε σ ύ ν η μ α ό Π α π ά ζ ο γ λ ο υ Τ ό τ ε γ ι α π ρ ώ τ η φ ο ρ α tcij ι ι ί λ η σ ε γ ι ι ι τ η ν Α ύ τ ο ά
μ υ ν α δ Π ω τ α ά α ν α σ ί ο υ Τ Ο π ρ ό σ τ α ξ ε ν α γ υ ρ Ι σ η δ λ ε ς τ Ι ς Κ ό β ε κ α Ι ν α π ά ρ η α π ο
κ ά ε μ ι α α ν ά δ έ α π α ι δ ι ά α κ α λ λ ί τ ε ρ α γ ι α τ η ν ό ρ γ ά ν ω σ ι π ρ ά γ μ α π ο υ δ Ι ω α ν
ν ί δ η ς Ε α μ ε Δ ό ψ ι α ν τ α σ υ ή μ α τ α κ ι ν ή η κ α ν ο ί σ ύ ν δ ε σ μ ο ι Ε ι ν α ν ο Ι σ υ ν δ έ
σ ε ι ς τ α Φ ώ τ α (5 Ι α ν ο α ρ ί ο υ 1940) ό Π α π α θ α ν α σ ί ο υ ε φ υ γ ε Υ α γ ν ω σ τ ο λ Υ Ο
σ τ η ν Α ι ή ν α Π ή γ ε ί σ ω ν α ο ρ γ ρ ν ώ σ η κ α ί τ η ν π ρ ω τ ε ύ ο υ σ α Τ ό ν Ί ω α ν ν Ι δ η τ ο ν
π α ρ έ δ ω σ ε σ τ ο ν έ ο κ α ο η Υ η ή τ ο υ κ α π ε τ ά ν Α χ ρ ί τ α Μ α ζ ί τ ο η τ α ν κ α ί ό Υ ψ η
λ ά ν τ η μ ε Υ ά λ ο ς κ α π ε τ ά ν ι ο τ ί Ε Λ Α Σ κ α Ι α δ ι ό ρ ι σ τ ο κ α η γ η τ η ς τ η φ ι λ ο λ ο
Ι α Ό Ί ω α ν ν ί δ η ς λ έ γ ε ι σ τ η ν ά π ο Ο Υ ί α τ ο υ Έ γ ι ν ε π ρ ώ ι η σ ύ σ κ ε ψ ι ς σ π ο υ π η
ρ ο ν μ έ ρ ο ς ό Κ ι κ Ι τ σ α ς μ ε γ ά λ ο ε π ί σ η ς χ α π ε τ ά ν ι ο ς δ Μ α ρ κ ο Β α φ ε ι ά δ η ς ό α ρ χ ι
σ τ ρ ά τ η γ ο ς EnH'ta κ α Ι π ρ ω υ π ο υ ρ γ ο τ η ς χ υ β ε ρ ν ή σ ε ω ς τ ω ν β υ ν ώ ν ό Μ π ά μ π η ς
ί •Α λ έ κ ο ς η Χ ο ν δ ρ ο η Κ ο υ σ π ο υ λ ο κ α ι α λ λ ο ι σ τ ρ α τ ι ω τ ι κ ο ι α ρ χ η γ ο ί α ς
ε Ι π α ν ο ι ι ή δ ο υ λ ε α ι ρ έ π ε ι ν α γ ί ν η π λ α τ ε ι α α ν α π λ α ι σ ι ω ο ϋ ν τ α 10 π α ι δ ι ά τ η ς
κ ι ι Ι ε Κ β α ς μ ε α λ λ α τ η ς Ε Π Ο Ν τ ί Ε Α Μ τ ω ν σ υ λ λ ό γ ω ν τ ί Ε Λ Α Σ
κ τ λ Ο ϊ Τ ο μ ε ί ς η ρ α ν τ ο ο ν ο μ α Γ ε ν ι κ η Δ ι ο ί κ η σ ι ς
Σ ε σ υ ν ε δ ρ ι ά σ ε ι π ο υ κ ί ν α μ ε ώ ς Μ Λ Α π α ρ ε υ ρ ί σ κ ο ν τ α ν δ "A, 'i. Χ τ ζ η ς
Γ ρ α μ μ α τ έ α ς τ ί α κ ε δ α ν ι κ ί Γ ρ α φ ε ο υ κ α Ι τ ι μ έ λ η ti\, Έ π ι τ ρ ο π η ς Π ό λ η ς
Β α τ ο υ σ ι ά ν ο ι Γ ε ω ρ γ α λ ά ς Β α σ β α ν α κ α Ι ά λ λ ο ι
, Α ν ώ τ ε ρ ο ς σ ρ α τ ι ω κ ο ς ύ π ε ύ ν ο ή α ν n Υ ψ η λ ά ν τ η π ο λ ι τ ι χ ό ό
•Α κ ρ ί τ α ς
Ιστορικό Αρχείο Ι.Γ.Π
- 57 -
ν ώ Ό λ ι μ π Ι α Π σ π α δ ο π ο ϋ λ ο υ α π ο υ σ ί α ζ σ τ Ι Σ ρ ρ ε η Μ σ π ο ι ν α Φ ο ύ κ α π Ι
σ η ς υ π ο π τ η μ ε ά δ ε λ φ ο π ρ ώ η ν Υ ρ α ι ι ι ι α τ έ α τ ο ύ Ε ί ο η ν ο δ ι κ ε ί ο υ Θ ε σ σ α λ ο ν ί κ η ς μ Β
μ ε Υ ι ι λ η δ ρ ι σ ι κ α Ι π ε ρ ι σ σ ό Ι Ε Ρ Ο π α ο ά ϋ π ο π τ ο
ι
ά π ο φ α σ ι σ ε ι ή ν ε ρ ε υ ν α Κ α ι δ ε ν μ ε
τ ά ν ο ι ω σ ε
Ό Δ ι ο κ ψ Τ Ι τ η Έ Ι Ι η κ η Α σ φ α λ ε Ι α σ ο π ό ρ ι σ μ ά ο υ γ ι ά τ Τ Ι ν δ λ ύ π ό
ε σ ι τ η Μ Λ Α χ α ρ α κ τ η ρ ί ζ ε ι τ η ν έ ρ γ ε ι α α ύ ι Τ ι δ ο υ μ α τ ο υ ρ γ ό κ α ί τ ό ά τ ο τ έ
λ ε σ μ ά τ η ς ε ί κ ό α ϋ μ ι • . Μ ό ν ο έ π έ μ β α σ ι ι τ ο ί ι Θ ε ο ύ η τ ο ύ π ρ ο σ ι ά τ η τ η Θ ε σ σ α
λ ο ν χ η ς Ά γ ί ο υ Δ η μ η τ ρ ί ο υ μ π ο ρ ο ϋ σ ε ν α δ ώ σ η τ ό σ ο Ε ύ κ ο λ α κ α ι τ ό σ ο π λ ο ύ σ ι ο κ α ί
π ο λ ύ τ ι μ ο γ ι α τ η ν π ρ σ τ α ι τ ί α τ η ς κ α ρ π ό
Δ υ ο ά σ τ υ ν ο μ ο ω μ ε π λ ι ι κ α κ τ ύ π η σ α ν η ν π ό ρ ι α Ε δ α ν ε ν α ά ν δ ρ ι χ ο κ ε
φ ά λ ι π ί σ ω ά τ ο π α ρ ά ι ρ ο π ο υ έ ξ ο φ α ν ί σ τ η χ ε ά μ € σ ω ς Ξ α ν α χ τ ύ π η σ α ν δ υ ν α τ ώ
τ ε ο α EMtiJ; ε τ ε ι τ α α κ ο υ σ α ν ό ρ υ β ο α π τ η ν ά λ λ η ι ι ε ρ ι α τ ο ύ σ ι Ι Τ Ι ϋ Δ υ ο ά ν δ ρ ε ς
ε χ ι ν ξ ε γ λ υ σ τ ρ ί σ ε ι ά π τ η ν π ι σ ι ν ή π ο ρ τ ο ύ λ α π ο ύ ε β γ ι ι ι ν ε σ έ μ ι α σ κ α τ ε ι ν η α ί λ η
κ α Ι ε π ι κ ο ι ν ω ν ο ύ σ ε μ ε τ η μ ε γ ά λ η π ο λ υ κ α τ ο ι κ ί α . ... Α λ λ ο ι ο μ ω ς κ ρ υ μ ι ι έ ν ο ι ά σ τ υ ν ο μ ι
κ α Ι π ο ύ ε Ι χ α ν π ι ά σ ε ι 10 μ έ ρ ο ς τ ο ύ γ ρ ά π ω σ α ν Ή τ α ν α γ ν ω σ τ α π ρ ό σ ω π α Ό
lva r; κ ά τ ι κ α ά π ι ν ε Έ π ι χ ε ί ρ η σ α ν ν α τ ο ν σ τ α μ α τ ή σ ο υ ν ά λ λ η ι α ν ά ρ γ ά Ε Ι χ ε Ο ι ω ς
χ α Ι ά λ λ α ύ π ο π τ α Π Υ μ α τ α σ τ ι ς τ σ έ π ε σ τ ο υ Ή τ α ν μ ι χ ρ α χ α ρ τ ά κ ι α δ ι π λ ω μ έ ν α
κ υ Ι κ ο λ λ ι ι έ ν α μ ε ν α γ ρ α μ ι ι α ό σ η μ ο Ά ν ο ι α ν γ ρ ή γ ο ρ α τ ο ε α Ε γ ρ α φ ε : Ά ρ
γ ύ ρ η τ α χ ο λ ί ι ε σ α π α ι δ ι ά σ ο \Jti δ ώ σ η ς γ ι α τ η δ ο υ λ ε ι α ι ο ϋ Κ ώ σ τ α Γ ι ά ν ν η ς
τ ο υ ε ι τ ε λ α ν ά μ έ σ ω ς μ ε ν α κ λ ε ι σ τ ο α ύ ο κ ί ν η τ ο σ τ η ν ι χ η Ά σ φ ά λ ε ι α
Π Ο α τ Ι ς δ ι ο μ α τ υ ρ ς α Ι τ η ν ά ν τ ί σ τ α σ ί τ ο υ τ .
• Δ ρ χ ι σ ε η ε ρ υ ν α τ ο σ π ι τ ι ο μ ε π ρ ο σ ο χ ή Ε π ι μ ο ν Τ Ι κ α Ι ύ π ο μ ο ν ή Ή λ α ν
χ ο Ι ά λ λ ο ι ά ξ ι ι μ ι η Ι τ η Χ ω Ρ φ υ λ α κ η ς ε Ι δ ι κ ο ί Δ ε .. β ρ έ θ η Κ Ε τ ί π ο τ ε Σ τ ο σ π ί τ ι
α ν μ ο ν ά χ " Ι α τ η Ό λ υ μ τ Ι α κ Δ α μ ι α ν ώ ω υ Μ ε λ υ γ μ ο υ κ α Ι σ π σ ρ α γ μ ο υ
α δ ι ά κ ο π ι ι Ι λ ε γ Δ ε ν ξ έ ρ ω τ ί π ο τ •.. . Δ ε ν ξ έ ρ ω τ ί π ο τ ε . . .
Ε ν α ς ά σ τ υ ν ο μ ι ο ς τ η ς ε Ι τ ε
Υ π ά ρ χ ο υ ν λ ο ι π ο ν π ρ ά γ ι ι α τ α σ α ι τ τ ο σ π ί τ ι π ο υ ν π μ Τ Ι ά ξ έ ρ ι η
ν Ό Κ Ο ι ά
Ξ α ν ά ρ χ ι σ Β 1) ε ρ ε υ ν α μ ε μ ε γ α λ ύ Τ Ε ρ η ε ν α σ ι Π ά λ ι τ ί π ο τ ε Α ν α π ο δ ο γ ύ ρ ι σ α ν
τ ρ α π έ ζ ι α α ν ο ι α ν τ ο Α ά π ε ς έ ρ ε ύ η σ α ν δ ά π ε δ α α Ι ύ π ό γ ε ι ο

κ τ ύ π η σ α ν ο χ ο ς κ α ι
π α τ ώ μ α τ α γ ι ά ν ά π ρ ο δ ώ σ η δ κ α ν έ ν α κ ε ν ό κ τ λ Τ Ο ά π ο τ έ λ ε σ μ α ε α μ δ ε ν ι κ ό
- Α ρ χ ι σ α ν ν Ι τ τ ε λ π ί ζ ω ν τ α ι ί ι σ σ κ ο ί α ν η ι α ν π α ρ ά ξ ε ν ο ν α μ η ν ε χ η κ α τ α φ ύ γ ι ο
ε ν α τ έ τ ο ι ο urtOJtto σ τ ί τ ι π ο υ ψ ι λ ο ξ ε ν ο ϋ σ ε κ α Ι δ υ ο σ π ο υ δ α ί α δ π ω σ δ π τ ε λ υ ρ ά
χ ι α .•Α λ λ α ν ύ π η Ρ Χ Β γ ι α τ ί δ ε ν κ ρ ύ φ θ η α ν σ a Qt o ο ί δ υ ο ά γ ν ω σ τ ο ι Ε κ ε ί ν ο
π ο ύ δ ι α τ η ο ο ϋ σ α ν ά κ ό μ α έ λ π ί δ ε ς κ α Ι η ί λ α ν ν α σ υ ν ε χ ι σ θ η ή ε ρ ε υ ν α

ε λ γ α ν σ η
ί σ ω ς ο Ι δ υ ό α γ ω σ τ ο ι δ ε ν π ρ ο λ ά β α ι α ν ν ά ν ο ί ξ ο υ ν τ ο κ α ι α φ ύ Υ Ι Ο ν α τ ρ υ π ώ σ ο
μ έ σ α κ α ί ν α τ ό ξ α ν α σ Χ Β π ά σ ο
Ή π ρ ο σ π ά ε ι α σ υ ν ε χ ί σ θ η κ ε χ ω ρ ι ς ν α π ε ρ ι μ έ ν ο υ ν κ α Ι ο ί α Ι σ ι ο δ ο ξ ό τ ε ρ ο ι μ ε
γ ά λ α π ρ ά γ μ α τ α Ω Έ ν α ς έ ω μ τ ί Ρ η ς δ μ ω τ π α ρ α τ ή ρ η σ ε Ο Τ Ι ή ν ι κ ι Ρ ι κ ύ Η ο ζ ε
σ υ χ ν α σ τ α π λ α κ ά κ ι α τ η ς κ ο υ ζ ί ν α ς ο ί σ ε ν α ώ ι ι ι σ μ έ ν ο σ η μ ε ί ο Ε σ τ ρ ε ψ ι ν ε κ ε ί
τ η ν π ρ ο σ ο χ ή τ ο υ ς κ α Ι σ ί ά σ τ υ ν ο μ ι κ ο ί Δ ε ν ύ π ρ χ ε κ α μ μ ι α χ α ρ α μ ά δ α σ χ ι σ μ η η
α λ ο υ π ο π ι ο σ η μ ά δ ι Έ σ π ρ ω ξ α ν δ υ ν α τ ά π ο λ λ ε ς φ ο ο ε ς μ ε χ έ ρ ι α Κ α ί ό τ ο ϋ
α ύ μ α ς σ ε μ ι ά σ ι γ μ ή τ α π λ α χ ά κ ι α ξ α φ ν ι κ α μ ε τ α κ ι ν ή θ η κ α ν κ α Ι χ ώ ρ ι σ α Ι ..
Έ σ π ρ ω ξ α μ ι μ ε γ α λ ύ τ ε ρ η δ ύ α μ ι Π ρ ό β α λ ε μ ι α ο τ α π α κ τ ή π ο υ ώ δ η γ ο σ ε
σ ε κ ρ ύ π τ η Τ Ο σ ι έ π α σ μ α τ η ς κ α ι α π α τ η ς χ ο ν δ ρ ό κ α Ι β α ρ υ γ ι α ν α μ η ν ά φ ή ν η
π ρ ο δ ο τ ι κ ό ή χ ο η τ α ν σ ε ι ρ ο χ α λ ί ε Ό λ α ε Ι χ ι ν γ ί ν η μ ε τ ό σ η τ έ χ ν η ο σ τ ε γ ι α
ν ά ν α κ α λ ύ ψ η κ α ν ε ί ς τ ο κ α τ α φ ύ γ ι ο χ ω ρ Ι ς π ρ ο δ ο σ ί α ε π ρ ε π ε ν α χ η μ ε γ ά λ ε ς μ α ν τ ι κ ε ς
η ρ α β δ ο σ ο π ι κ ε ί κ α ν ό τ η τ ε ι
Σ τ ο κ α τ α φ ύ γ ι ο β ρ έ Τ κ ε ν α ς ή λ ε κ τ ρ ο κ ί ν ψ ο π ο λ υ γ ρ ά φ ο μ ε μ ε ι ι ρ ά ν κ υ ι
κ ό λ λ ε χ α ρ τ ί
Σ ε μ ι α ά λ λ η μ ι χ ρ η κ ρ ύ π τ η μ έ σ α σ τ η ν χ ρ ύ π τ η β ρ έ η χ ι ι ν ά λ λ α χ α ο τ ι α π ο λ υ
τ ι μ ό τ ε ο α κ α Ι ά ν ε κ τ ί μ η τ α Τ ό ά ρ χ ε ί ο τ η ς Ό ρ γ α ν ώ σ ε ω ς cyπ η ρ χ α ν κ α Ι μ ι σ ο δ ο
Ιστορικό Αρχείο Ι.Γ.Π
- 59-
XL · ά π τ ο ύ ς κ α λ λ ί τ ε ρ ο υ ς ο ι κ ο χ υ ρ α ί ο υ ς κ α ί δ τ α ν ά χ ό μ α ή ι α <: ρ π έ ι α ι τ ο ϋ έ κ τ ο π ι
σ μ σ . . . Ή τ α ν Α π ρ ί λ η ς τ ο ϋ 1947 . Δ ι ω ρ ί σ θ η κ ε ά μ έ σ ω ς δ ύ ε ρ ς Γ ο σ μ μ α τ έ α τ τ η ς
Ε τ ι τ ρ ο π η ς Π ό λ η ς σ ά ν τ ι κ α ι ά σ τ α σ ι τ ο ύ Π α π α θ α ν α σ ί ο υ π ο ύ ε Ι χ ε ά ν α λ ό β η τ η ν ό ρ γ ά

ν ω σ ι η ς Μ Λ Α Μ ε τ η ν έ α α ύ τ η Ι δ ό τ η τ α ε ί χ ε τ η ν χ α θ υ δ ή γ η σ ι τ ώ ν Α χ τ ί
δ ω ν κ α Ι τ η ν ο ί κ ο ν ο μ ι κ η δ ι α χ ε ί ρ ι σ ι Γ α ύ τ Ω κ α Ι π έ γ ρ α Ι Τ Ε μ ε 1(1 ψ Ξ υ δ ώ μ ό τ ο υ
Γ ι α ν ν η τ α σ η μ ε ι ώ μ α τ α σ τ ο ί κ Σ τ ρ ά τ ο Ά ι ι γ ί ο ρ η Ά ρ ί σ τ ο π ο υ δ ε ν
ή σ α ν ά λ λ ο ι ά π Ω τ ο ύ γ ρ α μ μ α ι ε ί ς τ ω ν •Α χ τ ί δ α ν Ε ί χ ε φ υ σ ι κ ά ά ά μ ι ξ ι κ α Ι σ τ η ν
Μ Α Α Σ υ ν ε ρ γ α ζ ό τ α ν τ ό σ ο σ τ ε ν ά μ ε Τ Ο Υ Π α π α θ α ν α σ ί ο υ ώ σ τ ε α ί σ υ γ κ α τ ο ι
κ ο ύ σ ε μ α ζ ί τ ο υ σ τ ό μ ο ι ρ α ί ο σ π ί τ ι τ η ς ό δ ο ϋ Σ υ γ γ ρ ο ύ
Δ ι α δ ό ι η κ ε ε ύ ι υ ς σ τ η ν Θ ε σ σ α λ ο ν ί κ η δ η ό Κ ε σ ί δ η ς ε ί χ ε ά π σ κ α λ ύ ψ η φ ο β ε ρ α
κ α Ι τ ρ σ μ Ε ο α π ρ ά γ μ α τ α έ φ ό Π α π α θ α ν α σ ί ο υ ε Ι χ ε μ ε ί ν η π ε ρ ι σ σ ό τ ε ρ ο β υ β ό κ α Ι
ά π σ κ ω φ ά λ α λ ο sHlfte έ π τ η δ ε ς ά π τ η Α ή ν α ό ά δ ε ό τ ο υ ά ξ ι ω μ α η χ ο ς τ η ς
ά ε ρ ο π ο ρ ί α ς τ ο ν ε π ι σ κ έ φ η κ ε μ έ σ α σ τ ο ά π ο μ Ο α τ ή ρ ι ο τ ο ϋ ε ί π ε π ο λ λ ά
ι
δ τ ι ο λ η ή
ο ί κ ο γ έ ν ε ι α ι ά ν ά σ τ α τ η δ η τ η ν ν τ ρ π ι ά ζ ι κ α Ι τ η ν ε κ έ τ ε ι
ι
ε χ α μ ε δ ύ σ κ ο λ η τ η ν
θ έ σ ι τ ο υ κ τ λ κ τ λ
Ό ά ρ χ η γ ο δ μ ω ς σ τ ά θ η κ ε ά γ ύ ρ ι σ τ ο κ α Ι α λ ύ γ ι σ τ ο κ ε φ ά λ ι Μ π ο ρ ε ί α χ α ν δ ί
κ α ι ο ο Ι σ π ι τ ι κ ο ί τ ο υ Δ έ ν τ ο υ ς ά δ ι κ ί σ ε Π α π α ς ό π α τ έ ρ α ς Θ ρ η σ κ ε ί α Ε χ κ λ η
σ ί α Π α τ ρ Ι ς Ο ί κ ο γ έ ν ε ι α ι
ι
Π ί σ τ ε υ ε κ α ί μ ή Ε ρ ε ύ ν α ή Ί ε ρ α Κ ι β ω τ ο ς τ ω ν
Ε ι ν ι κ ω ν Π α ρ α δ ό σ ε ω ν η τ α ν τ ό π ι σ τ ε ύ ω κ α Ι ή ζ ω ή τ ο υ μ α ύ ρ η ο τ ω ς τ ο ρ ά σ ο τ ο •
•Α λ ε Ι ε κ α Ι α ύ τ ο ς τ Ι ς π α ρ α δ ό σ ε ι ς κ α Ι τ ή ν Ι σ τ ο ρ ί α τ ο υ Ι σ τ ο ρ ί α α γ ώ ν ν Ε χ ε
η ι η π α μ ε τ η ν α ρ χ η γ ί α τ η ς Μ ο ζ κ η ς Α ύ τ ο ά υ ν α ς Π ή γ α ι ν ε γ ι ά β έ β α ι ο ς Γ ε ν τ
κ ο Δ ι ο ι κ η τ η ς τ η ς Θ ε σ σ α λ ο ν ί κ η ς η κ α Ι τ η ς Μ α κ ε δ ο ν ί α ς i'iv μ ι α κ α κ η ω ρ α κ α κ α κ η
τ ύ χ η δ Ε ν Τ Ο ν ε φ ε ρ ν ε σ α ν π ι α σ μ έ ν α π ο ν τ ι κ ό σ τ ο α π ο μ ο ν ω τ ή ρ ι ο τ η Ε ν ι κ η ς Α σ φ α
λ ε ί α ς Η μ π ο ρ ο ϋ σ ε ν α τ α π α ρ ν η η σ λ α ι ύ τ σ ε τ σ ι γ ι α τ ο χ α τ η ρ ι τ ω ν σ π ι τ ι κ ω ν τ ο υ
•Α λ α σ ι ω π ή τ ο υ δ ε ν ε σ ω σ ε τ η ν Ό ρ γ ά ν ο ο σ ι Τ ο α ρ χ ε ί ο μ ε τ Ι ς μ ι σ ο δ ο τ ι κ έ ς
κ α τ α σ τ ά σ ε ι ς κ α Ι ο ί σ χ ε τ ι κ έ ς ό π ο κ ο λ ύ ψ ε ι ς τ ο ύ Κ ε σ ί δ η ή σ α ν α Ρ Κ Ε τ ε ς γ ι ο \'(1 τ η ν τ ι ν ά
ς ο υ ν σ τ ο ν ά έ ρ α Π ι α σ θ η κ α ν δ λ σ ι τ σ μ ε ά ρ χ ε δ μ α Μ ρ χ ε ς β ο η θ ο ί π α ι δ ι ά ή τ ο ύ
ά χ ι σ τ ο ν ο Ι ε η ι έ ς Π Ε ρ ι σ σ ό τ ε ρ ο ι κ α Ι ό κ α ο Η έ α ς μ ε τ ή ν σ ε ι ρ ά τ ο υ κ ά τ ι ε ί π ε Ή ρ α ν
σ τ ο φ ω ς κ α ι σ Κ Ο Ι Ε έ ς χ ρ ύ π τ ε ό π λ ο θ η χ ε ς κ α λ α Ό λ η ή Ο ρ γ ά ν ω σ ι ς μ ε τ α
σ τ ε λ έ χ η ι ά ο ς ι γ α ν α κ α Ι τ η ν δ ι ά ρ ρ ο ο σ ί τ η ς ε π ε σ ε σ τ α Χ ρ ι α τ η ς Ε ν ι κ η ς Α σ φ α
λ ε ί ω κ α ι σ ύ ρ ι η κ ε δ ε μ έ ν η χ ε ι ρ ο π ό δ α ρ α σ τ ο δ ι κ α σ τ ή ρ ι ο
Ό Π α π α θ α ν α σ ί ο υ ρ ί χ ι η κ ε μ ε ζ η λ ο κ α Ι ζ έ σ ι σ τ η ν κ α ι ν ο ύ ρ γ ι α τ ο υ δ ο υ λ ε ι ά
ν ά φ τ ι ά ξ η γ ρ ή γ ο ρ Τ Ο ν μ υ σ τ ι κ ο σ τ ρ α τ ο σ τ ή Θ ε σ σ α λ ι ν ί κ κ ά τ ά π ο τ η μ ύ τ η τ η ς
-Α σ τ υ ν ο μ ί α τ τ ο ύ Σ τ ρ α Τ Ι ι ϋ τ ώ ν Σ τ ρ α τ ο δ ι κ ε ί ω ν κ α Ι ι ο υ μ ο ν α ο χ ο φ α σ ι σ τ υ ω ϋ Κ ρ ά τ ο υ ς .
π ι τ ρ ο π η Π ό λ η ς Α χ τ ί δ ε ς Κ ό β ε π α λ ι ά Ε Π Ο Ν κ α ι Ε Α Μ κ ι ν ή ι η κ α ν
α τ ο ϋ δ ώ σ ο υ ν π α ι δ ι ά κ ι ι Ι κ ά θ ε σ υ ν δ ρ ο μ ή Ά κ ό μ η κ α Ι ο Ι Ά χ τ ί δ ε ς γ υ ν α ι κ ώ ν
π η ρ α ν ά π ο t::tdvro» έ ν τ ο λ ή '\' & δ ώ υ ν κ ο ρ ί τ σ ι α σ τ ί τ ι α κ α Ι ν α β η ή σ ο υ ν μ ε ό λ α
τ ά μ έ σ α Π ρ ό χ ε ι ρ ο λ ι κ ε ί χ ε τ ο υ β α θ μ ο φ ό ρ ο υ τ η Σ τ ε ν η η Ο Π Λ Α π ο υ
ε χ ε σ υ γ χ ω ε υ Β η σ τ η ν ί δ ι ή τ ο υ ό ρ γ ά ν ω σ ι Σ ο ν ά ν α τ λ ι π χ α μ έ δ ι ώ ρ ι σ ε
τ ο μ ε ά ρ χ η ! OV Σ α ρ ά φ η π ο υ ε Χ π ά ρ ε ι μ έ ρ ο σ τ η ν Π α σ χ α λ ι ν η ε κ σ τ ρ α τ ε ί α κ α τ α
τ ο ύ κ α φ ε ν ε ί ο υ Μ π ό ν ο υ τ η ς Ά ν ω Τ ο ύ μ π α ς Σ τ ο ν Κ ε Η ρ ι κ σ Ε τ ο π ο δ έ τ η σ ε τ ο ν
Π α α δ ό ο λ ο Τ ο ν ά ν τ ι χ α ι έ σ τ η σ ε ε π ε ι τ α μ ε τ Ά τ ό σ τ ο λ ο Ο Ι κ ο ν ο μ ί δ η π ο ύ τ ο ν
β ρ η κ ε κ α τ α λ λ Ι ό τ ε ρ ο Σ τ ο ν Δ υ τ ι κ ο τ ο μ έ α ε φ ε ρ ε τ ο μ ε ά ρ χ η τ ο ν λ ι μ ε ν ε ρ γ ά τ η Μ π ό κ α
μ έ λ ο ς ι η ι Κ ό β α ς μ ε ι α φ ρ ί
ι
• Τ ο ν σ ύ σ τ η σ ε ό α χ τ ι δ ι ο γ ρ α μ μ α τ έ α Ω ρ ο λ Ο Υ ά
Τ σ ω ς Υ ι α τ Ι ε ί χ ε π ο λ ε μ ή σ ι σ τ η ν Ά λ β α ν ί α δ ε κ α ν έ α κ α ι Π Ρ β ά σ ι η ε δ ι μ ο ι ρ ί τ η ς
σ τ ο ν ε Λ Α Σ Κ ε τ ο μ έ α ς ε Π Ρ Ε Π Ε ν α έ τ ο ι μ ά σ η σ ύ ν τ ο μ α ε ν α ό Α ά Ο χ ρ υ φ ό
τ ά γ μ α Ο Ι τ σ μ ε ά ρ χ ε ς δ η λ η σ α ν ε π ί δ ο ξ ο ι τ α γ μ α τ ά ρ χ ε ς
Ύ π η ρ χ α ν κ α Ι β ο η θ ο Ι τ ι ϊ ν τ ο μ ε α ρ χ ώ ν
Ό Π α π α ι α ν α σ ί υ i\ Κ ώ α τ ι ς δ ι ά λ ε ξ ε χ α Ι τ ο υ ς δ μ α δ ά Ρ ε ς π ο υ ι α Υ ί ν ο ν τ α ν
κ α Ι δ ι μ ο ι ρ τ ε ς
Τ Ο π ε ρ ί ε ρ γ ο ε ί ν α ι δ η σ ε μ ε ρ ι χ ι ι σ ι ι β ύ Α ι α έ μ φ α ν ί ζ ο ν τ κ α Ι α Υ Σ ι π ρ ύ σ ω τ ο
ι ο ϋ Ε Α Μ π ο υ ε μ ε ι ν α ν μ ά λ ι σ τ α χ α ί α σ ι ί λ λ η ο ι Τ ο Κ Κ έ δ η μ ο ύ ρ γ η σ ε φ α ί
Ιστορικό Αρχείο Ι.Γ.Π
- 61 -
Σ ι ό ν dvat r>lL1fQ τ ο μ έ α Ω Ο δ ι α Λ Ε Ζ τ α π α ι δ ι ά ά λ ι γ ν τ α ν π α ι δ ι α τ ο ϋ Ζ ε ύ
γ ο υ Θ ι η ε Ι δ ο ς Ι ο ί Λ ό χ ο Ό χ α λ λ ί ε ρ ο ς ι τ α ι ρ ν ε τ ο ν ο μ α ϋ
γ ι α ν ά ά ν α σ ι ή σ η φ α ί ν ε τ α ι ό ν Ψ Υ ά Α ο ε ρ ό
Κ Α Τ Α Φ Υ Γ Ι Α
Μ α ζ ί μ ε τ ή ν σ τ ρ α τ ο λ ο γ ί α μ ι α α ι τ σ τ Ι ς π ρ ω Τ θ ς φ ρ ο ν τ ί δ ε ς τ ο ϋ Π α π σ θ α ν α
σ ί ο υ Ticav ή χ α Τ Ι Ι Ι Ε ή ι α τ α φ υ ί ω ν σ π ω ς ε χ ε ί ν ο σ τ ό μ ι ρ ι ι ί ο σ τ ί τ ι Σ υ γ γ ρ ο ύ
30. Φ ι ι ά χ ι ε γ ρ ή ο ρ α κ α τ α φ ύ γ ι α Ό σ ο Π Ε ρ ι σ ο ό τ ε ρ ι ι τ ό σ ο κ α λ λ ί Τ Ε α ο η Η ν ι
έ ν τ ο λ η κ α Ι ι ό χ ή υ Υ μ ά τ ο υ Ε χ η σ ί μ ε ί ί α ν Υ ι ό ι η ν ά π ό χ ρ υ ψ ι υ Π Ο Υ ρ α φ ε ί ω ν π ι ε σ τ η
ρ ί ω ν Π Ο Υ ά φ ω σ π λ ω ν ρ ώ π ο ο ν Θ ά ή σ α ν χ ν ρ ί ω π ρ α γ μ
ι
η η α κ α τ α
φ ύ γ ι α γ ι α τ α π α ι δ ι α π ο ύ Β ά ε μ ν α χ ο μ ι α έ Ι σ χ α ί ε τ ρ ε τ ι ι κ ρ υ β ο υ ν .
.Μ π ο ρ υ σ α ν ν α τ ο υ ς κ υ ν η Υ ο ν λ ό χ ο ι κ α τ ά μ α τ α Α ύ τ ο Ι α ι ρ ύ Π α α ν τ ν φ λ ο π ό ν
κ ο ι σ η ,\ij.
Β ρ έ θ η κ α ν 7 κ α τ α φ ύ γ ι α σ ε δ ι ά φ ρ α σ η μ ε ί α Φ ί ν α ι σ η ή •.Δ ι σ τ υ Ι Ω μ ί α η Ε Ρ
κ α Ι ά λ λ α π ο υ δ ε ν τ α φ α έ ρ ω σ ε Υ π η ρ χ α ν κ α ι ά λ λ α π ο υ ό ε ν ά α φ έ ρ η α ν σ τ η ν
δ ί η τ ς Μ Α Α
Κ α ι ι ω μ ο Ε Ι Π κ ά π ο ι ο ς έ μ ε λ έ τ η σ α ν ά χ η γ ι η έ π Ι ε ί ς τ ο Κ Κ τ α
β ι β λ ί α μ ο υ δ π ο υ π ε ο ι γ ρ ά φ τ ι ι χ ρ ύ ι ι τ ε ς τ η έ ο χ η ς τ ο ί ί Μ α χ ε δ ο ι κ ο ϋ •Α γ ώ ν ο ς
κ α ι τ ο ν ί ζ ω τ η ν σ η μ α σ ί α ι ο ν ς Ο ο λ α ά ν τ α ρ τ ι χ α τ ό ι ε σ ώ μ α τ α σ τ α χ ω ρ ι ά Ι δ ω ς
ά ν ά μ ε σ α Φ λ ώ ν α κ α ν α σ ί ε ζ η σ α ν α μ μ έ ν α κ ά ω σ η yij . Ο Α ... τ α σ π ί τ ι α
ε Ι χ α ν μ ι α κ α Ι κ ά Ο Τ Ε Π Ε ρ ι σ σ ό ε ρ ε ς ύ π ό Υ ε ι ε ς ρ ψ ά ν ε
τ α κ α τ α φ ύ γ ι α τ η ς Θ ε σ σ α λ ο ν ί κ η κ α τ α σ κ ε ύ α σ ε ν α ς ε ί δ ι κ ό ς κ α ι ε μ π ι σ ο ς τ ε
χ ν ί τ η ς ό κ τ ί σ τ η Σ τ ε φ α ν ο υ
Ε γ ώ κ ύ ι ε π ό δ ε ε Ι π σ τ ή ν ά π ο λ ο γ ί α τ ο υ ι μ α ι κ τ ί σ η ς Μ ο Ι π α ν
, ν α τ α χ ά μ ω κ ο ί τ α ε α μ ί Ι γ ι α ν α π ά ρ ω π α ρ ά δ ε ς Ε Ι ν α ι δ υ λ ά μ ν
Γ α ί δ ι ά λ ξ α ν Ι σ έ ν α κ α Ι Ο Χ Ι α λ λ ο ν έ ώ η σ ε δ Β α σ ι λ ι κ ό ς Έ π ί π ς
Ί σ ω ς γ ι α ί μ ε β η α ν κ α λ ό τ ε χ ν ί τ η ά π η κ ε
ή τ ω ς Ι σ α ι κ α Ι μ έ λ ο ς τ ο κ ό μ μ α τ ο ς
Ε Ι μ α ι
Α π ό π ό τ ε
Α π ό τ ο ]934.
- τ α α λ λ α τ α κ α τ α φ ύ γ ι α τ α ε α μ ε ς γ ι α π α ά δ ε ς δ π ω ς ε Ι π ς Ί Ό Ι δ ι κ ό σ ο υ
σ τ ο σ π ί τ ι σ ο υ γ ι α τ ί τ ο ε κ α μ ε ς
τ Φ ο β ό μ ο υ ν α
Ι β ό υ ν α Α π ό π ο ι ό ν
- Α π ο τ ο υ Β ε ν Ι τ ε ς
Σ ε π ε ί ρ α ξ α ν κ α μ μ ι α φ ο ρ α κ α Ι π ό τ ε
- ·Oxl •
Θ α κ υ β ό σ υ ν σ τ ό κ α τ α φ ύ γ ι ά σ ο υ σ ύ μ ό ν ο ς
Ό χ ι Κ α μ μ α φ ο ο ά κ α Ι δ Ο Ι κ ο ν σ μ ί δ η ς
- Σ ο ϋ ε δ ω σ ε κ α ν Ι ς χ ρ ή μ α τ α γ ι α ν α φ τ ι ά ξ η ς τ ό Ι δ ι κ ό σ ο υ κ α τ α φ ύ γ ω σ τ ό
Ι δ ι κ ό σ ο υ σ π ί τ ι
ί δ ω σ δ Ο ϊ κ ο ν ο μ ί δ η 450.000.
Γ ι α τ ί σ ι α ε δ ω σ α τ α χ ρ ή μ ε τ α α ύ ά κ α ί π ο ύ τ ά β ρ η κ ε
Ε Ι π α Γ ι α ν α κ υ β ώ μ α σ ι ε κ α μ μ ι ά φ ά
Ο ί δ υ ό σ α ς μ ό ν ο
Ο ί δ υ ό μ α ς
Ό Β α σ Έ π τ π ς γ ύ σ τ ό τ ε σ τ ό ν κ α τ η γ ύ μ ε ν Ο ί κ ο ν ο μ ί δ η χ α Ι τ ό ν
ρ ώ τ η σ ε
Ο κ ο ν ο μ ί δ η γ ι α τ τ ο ά ι ι α τ ε τ ο κ α τ α φ ύ γ ι ο
Γ ι

ν α π υ ν ε δ ρ ι ά ζ η 11 Ά χ τ ι δ ι κ ή Έ π ι τ ρ ο π η κ α Ι ν α Η ρ ύ β ω ν τ Ι ι τ α π α ι
δ ι α σ ε α ι ρ ό ά ν ά Υ κ η
- Έ δ ω σ ε ς κ α ί τ ο σ χ δ ι ο
Ιστορικό Αρχείο Ι.Γ.Π
- 63 -
φ Β ί ο λ ε ι τ ο ρ γ ο ϋ σ ε κ α ι β γ ά ζ α μ ε π α ρ α ν ό μ ο ς ε φ η μ ε ρ ί δ ε ς κ α ι Π χ η ρ ύ ξ ε ι Ε Ι ς τ δ
τ π ο γ ρ α φ ε ί ο ν π η ρ α ν κ α ι δ ο π ο λ γ ρ ά φ ο ι Λ ε ι τ ο υ ρ γ ο ϋ σ α ν χ α ο Ι δ ύ ο μ έ χ ρ ι τ ο
1944, ό τ ό τ ε π η ρ α ν τ ο ν ε ν α
Τ ο ν Ι ο ύ ν ι ο 1946 ό Μ α ρ χ ο ς Β α φ ε ι ά δ η ς μ ε ρ ώ τ η σ ε α ν ε Ι ν α ι χ α λ τ ο α λ λ ο
μ η χ ά ν η μ α χ α ι ο ϋ ά π ή ν τ η σ α ν α Ι Ο Κ ο μ ν η ν ο ε φ ε ρ ε ε ν α ά χ ό μ η μ η χ ά ν η μ α
Κ ά η σ ε λ ί γ ο σ π ί τ ι μ ο υ χ α σ τ ε ρ α ε φ υ γ Ε Ε Ι ς ά ι χ α τ ά σ τ α ί ν τ ο ή λ Ι Ι ε ό Ψ ύ
ρ α ς Ο π ο λ γ ρ ά φ ο ς δ ο ύ λ Ε Ε τ ό τ ε χ α ε β γ α ζ ε χ ά β ι β λ ι ά ρ ι α Τ ά ξ ρ ω γ ι α τ τ ά
ε ί δ α Ε γ δ ε ν ε λ α β α μ ρ ο ς σ η ν έ χ τ ύ π ω σ ι
Μ ε σ ν έ λ α β α ν 20 Ι ο υ ν ί ο υ Χ α μ ί π α ρ ο υ σ ί α σ α ν ό Ί ρ ι σ μ έ ν α δ π λ α Τ Ο τ υ π ο
γ ρ α φ ε ί ο τ ο έ Υ ν ώ ρ ι ζ α ά λ λ α τ α ο π λ α δ ε ν τ α έ Υ ώ ρ ι ζ α Ί σ ω ς ν α τ α έ φ ε ρ α ν ε ν ά π ο υ
σ ί μ ο υ δ ι ό τ ι δ ε ν σ τ α μ ά τ η σ α ν α π η γ α ί ν ω ε Ι ς τ ή ν ι π η ρ ε σ ί α μ ο υ .
•Ε ο ω τ ή σ τ ε μ ε τ ώ ρ α .
.. Β α σ Έ π ί τ ρ ο π ο ς Π ο ι ά Ε Ι ν α ι ό Μ ά ρ κ ο ς Β α φ ε ι τ ί δ η τ
Α ύ τ ο ς π ο υ ε ί ν α ι τ ώ ρ α σ τ δ β α ν ο α ρ χ η γ ό ς
Τ ο ν Ι ο ύ ν ι ο τ ο ϋ 1946 ή τ α ν σ τ η ν Θ ε σ σ α λ ο ν ί κ η
Μ ά λ ι σ τ α κ υ κ λ ο φ Ω ρ α ϋ σ ε έ λ ε ύ ε ρ α
Τ ο ν Κ ο μ ν η Ο ό Μ ά ρ χ ο ς τ ο ν ε σ ε ι λ ε ;
- Ό Μ α ρ ο ς μ ο υ ε Ι π ε α σ ο ϋ σ τ ε ί λ ω ε ν ι π α ι δ ί
Τ ο ν έ δ ή λ ω σ Ε ς σ τ η ν Α σ τ υ ν ο μ ί α σ ύ μ φ ω ν α μ ε τ η ν δ ι ά τ α ξ ι
- Ο χ ι Δ ι ό η ξ Ε Ρ Ο δ η ή ι ο χ α τ α δ ι ω χ ό μ ε ν ο ς Τ ο ν Ψ ύ ρ α τ ο ε δ ή λ ω σ α
Π ό τ ε κ α τ α σ χ ε α σ ι ο ς τ ο π α τ α φ ύ γ ι ο
Τ Ο 19·14.
Έ ρ γ ά ζ ε τ ο χ α Ι ε β γ α ζ ε π α χ α τ Ο 1946 χ α τ ι 1947;
Ν α Ι
Δ ι α τ Ι έ β γ α ζ ε κ ρ υ ι α ε ν τ υ π α ά φ ο υ κ υ κ λ ο φ ο ρ ο ύ σ ε κ α Ι κ υ κ λ ο φ ο ρ ε ί ά κ ό μ α
έ λ ε υ ε ρ ο ς ό κ ο μ μ ο υ ν ι σ τ ι κ ό τ ύ π ο ς
Δ ε ν ξ έ ρ ω
Δ ι α τ ί ό Κ ο μ ν η ο ς α ι ι κ α τ ε σ τ ά η ά π ο τ ο ν Ψ ύ ρ α κ α Ι EnELta ξ α ν α γ ύ ρ ι σ ε
Δ Ε ξ έ ρ ω
Δ ε ν ε γ ν ώ ρ ι ζ ε ς σ υ τ α ο π λ α π ο υ β ρ έ η κ α ν σ τ ο κ α τ α φ ύ γ ι ό σ ο υ κ α Ι τ α έ γ ν ώ
ρ ι ζ ό μ ν η π ο υ ή τ ο φ ι λ ο ξ ε ν ο ύ μ ε ν ό ς σ ο υ
Ό υ Ρ α κ ϋ ε σ ι ώ π η σ ε
Ε δ ε ς τ ι ς ω τ ο β ο λ Ι δ Ε ς
Π ά λ ι έ σ ι ώ π η σ ε
Μ ή π ω ς σ ί α π η γ ό ρ ε υ α ν ν ά μ π η ς μ έ σ α
Κ α Ι α ύ τ ο ά κ ό μ η Δ ε ν ε Ι χ α δ ι κ α ί ω μ α ν ά ε σ έ ρ χ ω μ α ι
Τ ο ν Κ ο μ ν η ν ό χ α Ι τ Ο ν Ψ ύ ρ α π ο ι ό ς τ ο υ ς ε τ ρ ε φ Ε
- Ε χ α ν λ ε π τ ά
Π ί τ ά β ρ η χ α
Δ Ε ν τ Ο ξ έ ρ ω
Ε σ α ι π α λ α ι ο χ ο μ μ ο ν ν ι σ τ η ς δ η λ ω σ ί α ς
Ν α Ι
Ε α ς Σ τ ρ α τ ο δ ί κ η τ τ Κ α δ ε ν ε β ι τ λ ε ς μ υ α λ ό Ε χ ε ι ς χ α ι μ ι χ ρ ά π α ι δ ι ά Ά ν ώ
τ ε ρ ο ς π ά λ η λ ς μ ι ά φ ο ρ π ο υ κ α τ α π ο ο δ ί δ ε ι τ ο Κ ρ ά τ ο ς τ ο π ο υ τ Ο ν π λ η ρ ώ
ν ε ι ά δ ρ ά
Ι Ό χ ά δ ά ρ ι ε Σ τ ρ α τ ο δ ί κ α .. .
Ο Γ Ε ώ ρ γ ι ο ς Κ ο μ η ν Ο ς 20 χ ρ ό ν ω ν π ο υ β ρ έ η χ ε σ τ ο σ Ι τ ι τ ο υ ρ ι α κ ί
ο τ α ν μ π ή κ α ν ο ί ά σ τ υ ν ο μ ι ο Ι κ α Ι ε η ε χ ε ί ρ η σ ε μ ά λ ι σ τ α γ ά ν τ ι σ τ α ί μ ν α π ι σ τ ό λ ι
ά π ο λ ο γ ή η χ ε ό Ί ς έ ξ η ς
Ο π α τ έ ρ α ς μ ο υ ή τ ο Μ ο ί ρ α ρ χ ο ς Μ α ς ε Π Β ν ά μ ι σ ο υ μ ε τ ο υ ς Β ο λ γ ά ρ ο ς
Δ ε ν ε χ ω ν ά π ω τ ί π ο τ ε ι λ λ Δ ε ξ έ ρ ω δ η τ ο χ ο μ μ ο ν ι σ χ ο κ ό μ μ α έ λ ε ι ν ά π ο
σ π ά σ η μ έ ρ ο ς τ η ς Έ π ι χ ρ α ε Ι α ς Τ ο ν Π α π α θ α ν α σ ί ο υ τ Ο ν γ ν ώ ρ ι σ α σ τ η ν χ α τ ο χ ή
Η μ ο ν σ η ν Ε Π Ο Ν δ π ω ς δ λ α τ ά π α ι δ ι ά Τ Ο 1946, έ π ε ι δ η ό ά δ Ε λ φ ό μ ο η τ α
Ιστορικό Αρχείο Ι.Γ.Π
- 65 -
κ α ι π η γ Ε κ α Ι σ τ ο Π α ν ε π ι σ τ ή μ ι ο τ η ς Θ ε σ σ α λ ο ν ί κ η ς γ ι α ν α ύ π ο δ ε ί ξ η ά π τ Ι ς φ ο ..-
τ η τ ι κ έ φ ω τ ο γ ρ α φ ί ε ς τ ο ϋ ι Ι ρ χ β ί ο υ τ ο υ Μ ά τ ο ι ο ν φ ο ι τ η τ ή τ ό ν Χ α ρ ά λ α μ π ο Β ύ λ ι ώ τ η
π ο υ δ ε ν η Ρ τ Ο π ρ α γ μ α τ ι ό τ ο υ ο ν ο μ α Τ ο ύ ε ί π α ν τ ό τ ε ο ί ά σ τ υ ν ο μ ι ω ί ι •Α
σ ά ρ ε ο η μ π ά ρ μ π α Λ ί μ π ρ σ ξ α ν α π έ ρ ν α ά π ι ή ν . .. Σ τ έ λ λ α
Ό σ υ ν δ υ α σ μ ο ς κ α τ α φ υ γ ί ω ν κ α Ι έ ν ό ι λ ω ν τ μ η μ ά τ ω ν η τ α ν π ρ α γ ι ι α τ ι κ ά σ α τ α
ν ι χ ο ς κ α Ι ε π ι κ Ι ν δ υ ν ο ς Λ ί γ ο ι μ ό ν ο ν τ ο λ μ η ο ο κ α Ι α π ο φ α σ ι σ τ ι κ ο ί ι δ ρ ε ς μ π ο ρ ο υ
σ α ν ν α κ ά μ ο υ ν α ν ω κ ά τ ω τ η ν Θ ε σ σ α λ ι ν ο ο ι ε ά ν Π χ μ ι α π ε ρ ί π ο λ ο ς π ο υ β ά ι ζ β
ξ έ γ ν ο ι α σ τ η vvxta ο ε ν α δ ρ ό μ ο δ ε χ ό τ α ν ς ι φ ν ι κ α έ π ί θ ε σ ι μ ε α ύ ι ό μ α τ α κ α Ι ε ι ρ ι
β ι μ ί δ ς ά ο μ ά γ ω ν ι ά ε ν α τ ο ϊ χ f1 α ν ο ι χ ι π ό ρ τ α Δ ε ν θ α π ρ ο λ ά β ι ι ι ν ε ο υ ε
ί .. v' α μ υ ν Η Τ ά ο π λ α τ η ς θ ά ή Ι α ν κ α λ ά μ ό ν ο γ ι α ν α έ ξ ο π λ ι σ η ϋ ν ο ί
Θ α ή τ α ν δ ύ σ ι α λ ο μ Ι α ύ τ ο υ τ ο υ δ ρ ο υ ς ό χ τ υ η ι η α ί φ ν ι δ ι α σ τ ι ε ν α δ η μ ό σ ι ο
κ α τ α σ ι η α α ι χ α ί Ι Α σ τ υ ν ο μ ι κ ό Σ τ α μ ο χ φ ι λ χ ή Ο Ι τ ρ ο μ ο χ ρ ά τ ε Ε Ι ι ι ν σ ί γ ο υ ο α
α σ υ λ α τ ά κ ι ι τ α φ ύ Υ ι α θ Ι ν Ο Ι Υ ε υ Ρ λ ι ι ί ή γ η )(01 fid τ ο ύ κ α τ ά π ι ν ε ι ά
τ ο υ κ υ ν η Υ ο ϊ σ α ν λ ό ι ο ι κ α Ι τ ά γ μ α τ α Δ ε ι Ε Ι χ α ν μ ά ι σ τ α χ ο τ η ν ά ν ά Υ χ η ν ά
τ ο υ π ώ σ ι υ ν σ τ ά χ ι ι τ α φ ύ Υ ι α Ό Λ α τ α σ π ί τ ι α ά η ά ν ο ι κ τ α κ α Ι ό λ α τ ά σ τ ό μ α τ α
κ λ ε ι σ τ ά
Σ τ ο ύ ς σ υ ν Ι Η κ ι σ μ ο υ ο ύ λ ά ι ι σ ο ν κ α Ι τ Ι ς ά τ ό χ ι ν τ ρ ε ς σ υ ν ο ι κ ί ε ς τ ό Κ ρ ά τ ο ς θ α
Χ δ λ ό τ ε λ α κ α τ α λ υ η κ α Ι ή κ υ ρ ι α ρ χ ί α τ ώ ν Π α π α θ α ν α σ ί ο υ κ α Ι Σ ί α ς ι Ι π ό λ υ τ α
ι π ι β λ η
τ η ν ύ χ τ α τ η ς η ς φ β ρ υ α ρ ο υ 1948 μ ι α μ ε γ ά λ η δ ύ ν α μ ι ς σ υ μ μ ο ρ ι τ ώ ν
φ α σ σ τ ο υ λ ό φ υ ο τ η ς Θ ε σ σ α λ ο ί κ η κ α ί ρ ρ ξ σ ι ό κ έ ν τ ρ α τ η σ 9d β λ ή α α
π υ ρ ο β ο λ χ ο ύ Σ κ ο τ ώ η α ν κ α Ι μ ε ρ ι κ ο ί Α Υ Υ λ ο ι σ Τ Ρ ι η ώ τ ε ς Φ α ν τ ά ζ ε τ α ι κ α ν ε ί ς τ ι
ω τ ο ο ο ϋ σ ε τ ό τ ε ν α γ ί ν η έ Ι ν ί ι π η ρ ε κ α Ι μ έ σ α σ τ ή ν Ι ι μ ι ά Μ Λ Α ρ ι ζ ω μ έ ν η κ α Ι
ά ν δ ρ ω μ έ ν η Ά π τ η ν σ γ α υ τ ά λ λ ω σ τ ε τ ο ύ 1941 Ι ι Ι π ρ ν ο ύ σ ε Μ Λ Α σ τ η ν
α μ ε σ η έ ξ ά ρ τ η σ ι χ α Ι δ ι κ α ι ο δ ο σ ί α τ ο ύ ι ρ χ η γ ε ί ο υ ο τ ο ύ Δ η μ ο κ ρ α τ ι κ ο ύ Σ τ ι ι α τ ί
Ι Α π έ ί ι π α ι ρ ν ε τ δ ι α τ α Υ ε ς κ α Ι χ α τ ε ύ σ Ε ι ς Δ ε ν ε Ι α ι δ ύ σ κ ο λ ο ν α μ α ν
τ έ ψ η Κ υ Ε Ι π ο ι ό ά η ι α ν τ ο π ε Ρ Ι χ ό μ ε ν ό τ ο υ ς ...
Μ ε β ρ η .. ι τ α δ Γ ι α ρ έ ν η ς κ α μ α ύ ε Ι ε δ τ ι ό η τ σ ό π λ ς θ έ λ ε ι σ π ί τ ι α
Π ί ι τ α β ρ τ ο ϋ ε ί τ σ Δ ε ν μ Π Ο α Μ ο ϋ ε Ι Π Ε ε Π ι α σ η ό Μ η τ σ ό π ο υ λ ο ς
τ ο ε ί π ε ά μ α σ υ μ π λ η ρ ω ι ι η ή δ μ ά δ α ά τ ο υ δ ώ σ ο υ ν π ι σ τ ό λ ι α κ α Ι χ ε ι ρ α β α μ β ι δ ε ς
κ α {tQ χ ά μ ο υ ν δ ο κ ι μ α σ τ ι κ ή ρ ί σ ι Μ ο ύ τ α ε Ι Π Ε α ι τ α α ν Μ α Ι ε Ι Χ Ε έ ν τ ο λ ή ι δ π ω
λ ε ε α μ η μ ο ύ ε Ι π ο ύ ν τ ί π ο τ ε ε μ έ ν α Δ Ε ν μ ε Ι ε ω ρ ο σ α ν ά ξ ι α
τ α κ α τ α δ ι κ ά ζ ω ο λ α α ύ τ ά κ ύ ι ε Π ρ ό ε δ ρ ε
Ό Κ α ρ α ώ σ τ α ς Σ έ λ ι ο ς π ο λ ο γ ή η ε ι ς έ ξ η ς
Σ ε μ έ ν η ε ό Ά π ο σ λ ί δ η ς κ α Ι μ ο ύ ε Ι π .. θ έ λ ε ι ς ν α δ ο υ λ έ ψ η ς Π ο ύ
τ ο ν ρ ω τ ά ω Σ ε μ ι α δ ο υ λ ε ι ά κ α Ι ό ι ρ ω π ο ς π ο ύ α σ ο ύ δ ώ σ ω ι σ ί π η τ ή ν
δ ο ι λ ε ι ά •• ι μ ε σ υ ν δ έ ε ι μ ε τ ο ν Μ π ό λ χ α Α ί ι ι ο μ ο ϋ ε ί Π Ε Ot1. θ α χ ά ν ο υ μ ε ό μ ά
δ ε ς ά φ ω ν ά ζ ο υ μ ε μ ε χ ω ν ι ά Ι Ε Υ ω ε ύ υ π η Υ α σ τ η ν a Α σ τ υ ν ο μ ί α χ α Ι ε χ α μ α δ ή
λ ω σ ι Υ ι α τ Ι κ α τ ά λ α β Σ τ Ι Ι Τ χ ε ι τ ο ν α Υ ί ν η
Π ρ ό ε δ ρ ο ς Τ ί δ ή λ ω σ α μ ε ς
Ο τ ι α π ο η ρ ύ σ σ ω τ ο ν κ ο μ μ ο υ ν ι σ μ ό Γ ι α α τ ο γ ρ ά ψ ο υ ν ο Ι Ι φ η μ ε ρ ί δ ε ς
κ α Ι ν α μ η μ ο ύ η τ ο κ ό μ μ α έ μ σ τ σ σ ύ ν η Κ α Ι ν α μ α φ ή σ η η υ χ ο ..
Ό Μ π ό λ κ α ς ε π ί σ η ς ε π ε σ τ ο ν β ο η Μ τ ο υ Φ ο ύ α π ο υ τ ο ν ρ ω τ ο ύ σ ε τ ί π α ι δ ι α
κ α Ι δ ύ ν α μ ι ε Ι χ α rH Ί λ ή ε ι α ε Ι ν α ι σ τ ι btv ί ι π ά ρ χ ο υ ν π α ι δ ι ά ro έ ν α ς φ ε ν γ ε ι δ
ά λ λ ο ς Κ ι μ τ α ι ό ι λ λ α ς AiEL ε χ ε ι δ υ ο α λ λ ο υ κ α Ι δ ε ν ε Ι ν α ι κ α Ι ό Ί δ ι ο σ ί γ ο υ ρ ο ς
τ α π α ι δ ι α δ ε ν ε χ ο υ ν σ ρ ε ξ ι
Ο Σ Τ Ό Χ Ο Τ Η Σ Μ Λ Α
CH Ι Λ Α χ ο ν τ ά acTJv ά λ λ η μ Ε γ ι λ η ι π ο σ τ ο λ ή τ η ς ε Ι χ ε κ α Ι μ ε Ρ Ι Χ Ω ύ μ ι κ ρ ο ύ
σ τ ό χ ο υ ς • . Π ή γ α ι ν ε ά π ά ρ η μ ε δ ι μ έ τ ω π η ί ε σ ι τ η Θ σ σ α λ ο ν ί χ η Σ ο μ ε τ ο ξ υ
έ φ ρ ό ν τ ι ζ ε ν ά ι ν ξ ε κ α α ρ ί σ ι ί τ ι χ α ι ι α ζ ζ ά Η α Μ ι κ ρ ο Ι κ α Ι ά σ ή μ α ν τ ο ι η α ν
ο Ι σ τ ό χ ο ι Έ ξ υ τ η Ρ Ε τ ο υ σ ι ι ν σ μ ω ς μ ε γ ά λ α σ χ έ δ ι α κ α Ι τ ρ α ν ο υ σ κ ο π ο ύ ς
5
Ιστορικό Αρχείο Ι.Γ.Π
- 67 -
- Β . •Ε π ί τ ρ ο π ο ς Κ α Ι τ ί σ χ έ σ ι ν ε χ ο υ ν τ α φ ο ι τ η τ ι χ α ζ η τ ή μ α τ α μ ε τ Ι χ ε ι ρ
β ο μ β ί δ ε Π ο ι ό σ ο ύ τ η ν ε δ ω σ ε
Ε Ι χ α σ τ η ν κ α τ ο χ η Ε Ύ α π ι σ τ ό λ ι τ ο π α τ έ ο α μ ο υ τ ο ό π ο ί ο ν η ε λ α ν α τ ο
ρ α τ ή σ ω γ ι α ε ν ύ μ ι ν Ε δ η ε ν ό μ ι ζ α δ τ ι Ε Π Ο Ν /1, 0 ε ν ι χ η ο ρ γ ά ν ω σ ι ς
ε ε ώ ρ η σ α α λ ο ν α τ ο έ σ ω ε Ι ς τ η ν δ ι ά ε σ ί ν τ η ς
Ό τ α ν τ ο ε ω σ α μ ο ϋ ν π ε σ χ έ θ η σ α ν ν α τ ο ε π ι σ τ ρ έ ψ ο υ ν Ε Υ ω γ ι α ν ε Ι μ α ι
Π Ε ρ ι σ σ ό τ ε ρ ο β Ι β α ι τ ο υ ς ε Τ π α ν α μ ο ί ί δ ώ σ ο υ ν ά λ λ ο π ι σ τ ό λ ι Κ α Ι α υ τ ο ι μ ο υ ε δ ω σ α ν
τ η ν χ ε ι ρ ο β ο μ β ί δ α
Σ ρ α τ ο δ ί χ η ς : Ε δ ω σ ε ς τ ο π α τ ρ ο π ι σ τ ό λ ι δ ι α α oxo,ro,'Jij α Ι χ α ν έ ν α ς
λ λ ο ς π α έ ρ α ς
Ό χ ι τ ο ε δ ω σ α γ ι α τ ο ν ά γ ω α
- Β Ε π ί τ ρ ο π ο ς Σ π ο υ δ α σ τ τ τ τ ο ϋ δ ι κ α ί ο υ κ α Ι τ ω ν ν ό μ ω ν δ ε ν η ε ρ ε ς δ τ ι δ ό
ν ό μ ο ε Ι χ ε α ύ σ τ η ρ ό τ α α ά π α γ ο ρ ε η χ α τ ο χ η δ π λ ω ν α Ι μ ά λ σ τ α χ ε ι ρ ο β ο μ β ί δ ω ν
Δ ε ν δ ι ά β α σ ε ς ε Ι ς τ Ι ς ε φ η μ ε ρ ί δ ε ς δ η χ α δ ι χ ά σ η ε Ι ς ά ν α τ ο ν χ α Ι ε ξ ε τ ε λ έ σ Ι Ι η ε ν α ς
β ε ν τ η ς (*) δ ι α χ α τ ο χ η ν χ ε ρ ο β ο μ β ί δ ο ς π ο ύ τ ο ύ ς π α ρ ο υ σ ι ά ζ ε τ α ι σ ε ί ά σ δ τ ω ς
Φ ο β ή η χ α ν α π ά ω ε Ι ς τ α ς Α ρ χ ά ς σ π ω ς ε Ι π α
- Γ ι α τ ί δ ε ν τ η ν π έ τ α ξ ε ς σ η ν ά λ α σ σ α
- Δ ε ν τ ο σ χ έ φ η χ α .. ο μ ο λ ο γ ώ Ε σ φ α λ α
Σ τ ρ α τ ο δ ί κ η ς Γ ι α τ ί σ κ ό τ ω σ α ν Τ ο ν π α τ έ ρ α σ ο υ
Δ ι ά τ ο μ ι κ ο υ λ ό γ ο υ ς
- Τ ί τ ο ύ ς ε Ι χ ε κ ά μ ε ι ό π α τ έ ρ α σ ο υ
- Ε Ι χ α ν ε μ π ο ρ ι κ ε ά ν ι ζ η λ ί ε ς .. .
Μ ε τ ο ύ ς ά ν Ι Ι ο ώ π ο υ ς τ ο Τ ί τ ο ε Ι χ ε ο μ α χ α ρ ί τ η ς ε μ π ο ρ ι χ ε ς ν ι ζ η λ ί ς ...
Ό χ α λ ο ς υ ί ό ς δ ε ν π η ρ ε τ ο ν κ ό π ο ν ά έ ξ ε τ ά σ η έ ά ν ο ί ά ρ χ η γ ο ί έ τ ι μ ώ ρ η σ α ν
α ύ τ ο υ ς π ο ύ έ κ α ν ό ν ι ζ α ν τ ί ς ε μ π ο ρ ι κ ε ς ά ν τ ι ζ η λ ε ς κ α Ι ά ο μ ι κ έ ς δ ι α φ ο ρ ε ι σ τ ή ν
ε π ο χ ή ε ν ό ς έ ν ι κ ο α π ε λ ε υ ε ρ ω η κ ο ϋ ά γ ω α μ ε τ ή ν κ ά μ α . .
ι
Ε Ι χ ε μ ε λ ε τ η ι ι η ά ν α τ Ι ν α ξ ι ς κ α Ι μ ι α ς λ έ σ χ η ς σ τ ο ν σ ν ο ι χ ι σ μ ο Β ό τ σ η
Ε μ ε ι ν ε κ α Ι α ύ τ η ε ύ σ ε β ς π ό ο
Ο π ω τ ε ί π ε σ τ η ν π λ γ Ι α τ ο ό μ ε ά χ η ς χ ο ν ο μ ί δ η ς ο Ι σ κ ο π ο ί τ η ς
Μ Λ Α ή σ α ν μ α ζ ι κ ο ί ν α δ η μ ι ο υ ρ γ ή σ ο υ ν χ α ώ δ η κ α τ α σ τ α σ ι κ α Ι ν ά π ε λ ε υ ε
ρ ω ο ν ο λ ό χ λ η ρ ο ι σ υ ν ο ι κ ι σ μ ο ί Γ ι α ύ ο ο ί σ τ ό χ ο ι δ ε ν ή σ α ν σ κ ο π ό ς ά λ λ α
δ η μ ι ο υ ρ γ ί α τ η ς χ α ώ δ ο υ ς κ α τ α σ τ α σ ε ω τ Ό Π α π α θ α ν α σ ί ο υ μ ο ε Ι π Θ α κ τ υ
π ή σ ο υ μ ε π α ν τ ο ύ
Π ή ν α ι ν α ν ν α έ Υ χ σ ι δ ρ ύ σ ο υ ν τ ή ν κ υ ρ ι α ρ χ ί α κ α Ι έ π ι β ο λ η τ ο υ ς σ ι ί ς σ υ ν ο ι κ ί ε ς
κ α ί τ ο ύ ς σ υ ν ο ι κ ι σ μ ο ύ ο Ο ί σ τ ό χ ο ι η σ α ν τ ά μ έ σ α Ό σ κ ο ω μ ο ς τ ο ύ φ ο ύ ρ ν α ρ η
τ η ς κ ό ρ η ς τ η ς π ε ρ ι π ρ ι ο ύ χ ο υ ά ν α τ ί ν α ξ ι ς τ ο ύ ο ϊ ν ο π ω λ ε ί ο υ χ τ λ ι Ι σ χ ό ρ π ι ζ α ν
τ ό ν τ ρ ό μ ο α Ι τ ο ν φ ό β ο ν Κ α ν έ ν α ς π ι α δ ε ν θ α τ ο λ μ ο ύ σ ε ν Ι α ν τ ι δ ρ ά σ η κ α Ι ο λ ο ι
,')d ε σ κ υ β α ν τ κ ε φ ά λ ι xol ,'J" ε χ λ ο ύ σ α ν τ Ι ς ι ψ η λ ε ς ε ν τ ο λ ε ς σ α ν π ε ι Ι Ι α ρ χ ι κ ο Ι
σ τ ρ α ι ω τ ε ς Ή χ α ώ δ η ς κ α τ ι ί σ τ α σ υ ι ι α ε Ι χ ε δ η μ ι ο ρ γ ή ι ι η
Μ ι α μ έ ρ α ο τ ο μ ά ρ χ η ς Σ α ρ ά φ η ς π η γ ε κ α β ρ η κ ε τ ο ν ο μ α δ ά ρ χ η ν τ ο υ Τ σ ί λ ι α
π ο ύ ε Τ χ ε ε π ί σ η ς ά ά μ ι ξ ι κ α σ τ η ν Ο Π Λ Α δ π ω ς χ α Ι α ύ τ ό ς
Ο μ ά ρ τ ι ρ α ς υ π ε ρ α σ π ί σ ε ω ς τ ο ύ Τ σ ί λ ι α ε Ι π ε σ τ ο δ ι κ α σ τ ή ρ ι ο
Τ ο ν π α τ έ ρ α τ ο υ τ ό ν ζ έ ρ ω κ α λ ά 1\1& γ ι α τ ο π α ι δ ί δ ε ν μ π ο ρ ώ ν α π ω
τ ί π ο τ ε Ε γ ώ γ ε ρ ν ά ω κ α α ύ τ ό μ ε γ α λ ώ ν Ε Ι . ..
Μ ε π α τ ρ ι χ ε ν δ ι α φ έ ρ ο ν ρ ώ η σ ε ο ά ξ ι ω μ α ι κ ς Σ α ρ ά φ η ς τ ο ν ι π α ξ ι ω μ α ι ό
Π ώ ς π α ς ά π α ψ ι λ ά
Δ ε ν ε χ ω ο ύ τ ε τ α τ ρ α μ β α γ ι ά ι κ α ά π κ ρ ί η ε ά ο κ α ρ δ ι ω μ έ ν ο ς ο Τ σ ί λ ι α ς
Π ά ω μ ε τ α π ό δ ι α
'0 Σ β λ " .Q' • δ •
α ρ α φ η ς π α ρ α τ ο ο ο μ α τ ο υ ε γ α ε ε υ υ υ ς κ α ι τ ο υ ε ω σ ε τ α ... Ί ρ α μ
β
" Ι ' δ ' • Τ λ
α γ ι α τ ι κ α ι σ π ω ε π ε σ τ ο ι κ α σ τ η ρ ι ο ο σ ι ω ς
O'YatEpa ά π Ω τ ή ν γ ε ν ν α ι ο δ ω ρ ί α τ ο ύ ε Ι π ε
(*) Β α σ ι λ ι κ ή Ν ε ο λ α ί α
Ιστορικό Αρχείο Ι.Γ.Π
- 69-
χ ο ρ ί τ σ ι α χ α ι τ ο ν Ι ο ύ ν ι ο Τ Ι ο ύ λ ι ο α δ ι ν ε 50. Φ α Ι ν ε τ α ι ο μ ω ς δ τ ι Ι ν σ ι λ ή α
ε κ ε ί ν ο π ο ύ ε Ι Π Ε σ ι η ν ά π ο λ ο γ ί α τ ο υ τ ο ε γ ρ α ί ά λ λ α δ ε ν τ ο ε κ α ν α Δ ε ν μ π ο
ρ ο ύ σ ε ν α τ ο κ ί μ η ν α σ τ ο α τ ο λ ο γ ή σ η δ η λ σ ε δ υ ο μ η ν ε ς ν α λ ό χ ο
Ά λ λ α Χ α ι 01. λ ί γ ς ai!tf; ο μ ά δ ς κ ά ε α λ λ ο π σ ρ α σ υ γ κ ρ ο τ η μ έ ν α μ ά χ ι μ α
τ μ ή μ α τ α ή σ α ν Μ ε ι η ν π ρ ώ τ η ε ύ κ α ι ρ ί α ο ί σ τ ρ α τ ι ώ τ ε ς λ Ι Ι ο τ α κ τ ο ί σ α ν κ α Ι ο ί
ό μ ά ε ς δ ι α λ ύ ο ν τ α ν σ α ν τ α ά ν ο ι ξ ι ά τ ι κ α χ ι ό ν ι α Α Ρ Κ Ε Τ Ω Ι π ρ ο τ ί μ σ ν ν α π α τ α τ α
χ ύ ν σ τ ο ν τ α χ τ ι κ ο σ τ ο α τ δ μ ό λ ι ς η η λ ι χ ί α Τ Ο Ι ς χ λ ή η κ μ ο λ ο ό τ ι ρ η τ η α ν η
Υ ρ α μ μ η κ α Ι κ α ι η γ ο ρ η μ α τ ι χ η ή ι ι α μ η π η γ α ί ι σ υ ν ο ί π ι σ τ ο ί σ υ ν α γ ω ν ι σ τ π
σ τ ο ν μ σ ν α ρ χ ο φ α σ ι σ τ ι κ σ σ τ ρ α τ ό .. Ο Κ α ρ α κ ώ σ ι α ς ε φ υ γ ε σ π ω ς ε Ι π ε ό τ ο μ Ε ι Ι ρ χ η ς
τ ο υ ό λ α ς γ ι α τ ί ή γ υ ν α ί κ α Τ Ω ε φ ε ρ ε ά π σ τ ο χ α Ρ Ι Ο μ ι α ν ... ά γ ε λ ά δ α
Ε ί χ ε κ α τ α ρ τ ι σ η μ ε λ η ς ό μ ά δ α κ α ί σ τ ο Π α ν ε π ι σ τ ή μ ι ο .•Α λ λ ά π έ α ν ε μ ό λ Ι ζ
γ ε ν ν ή Η η κ ε Έ λ ε ι ψ ε ό λ ό ι ε λ α ό έ ν Ω υ σ ι α σ μ ό ί σ ω ς γ ι α τ ί δ ε ν π ρ ο η γ ή θ η κ ε ν υ κ τ ε
ι ν δ η μ η γ ο ρ ί α σ τ ο ν ε κ ρ ο τ α φ ί ο ο π ω ς ε γ ι ν ε μ ε τ η ν Ο Π Λ Α Τ σ ω ς γ ι α τ ε ν ε ρ γ ή
η κ ε ε ρ ε υ α γ ά λ λ ο λ ό γ ο σ τ ο σ π ί τ ι δ π ο υ ο ί π ε ρ ι σ σ ό τ ε ρ ο ι κ α τ ο υ ω ύ σ α ν ό π ω ς
ε Ι π ε Ο Ύ π ο μ ρ χ ο ς Χ Σ κ ο υ λ α ρ κ η
Σ Ο έ λ ο ς κ α Ι ό ί δ ι ο ς ό Μ π ό λ κ α ς τ ο ε σ κ α σ ε κ α Ι π η γ ε \'a ζ η τ ή σ η δ ο υ λ Ε ι ά
σ τ ο Ε Μ Ε τ ο ί ι π ε ρ ε ι ι κ ό φ ρ ο ν μ έ τ ω π ο eQyatGJ\'» κ α Ι κ ό κ κ ι ν ο π α ν ί Υ ι ά τ η ν
κ ο μ μ Ο Η σ τ κ η ή γ ε σ ί α ..
•Α π τ η ν κ α τ α σ τ α σ ι ύ τ η δ ε ν ή ι α ν κ α ό λ ο υ ε ί χ α ρ ι σ τ ι μ έ ν ς ό ϊ ς ό
Π α π α θ α ν α σ ί σ υ κ α Ι α κ μ α λ ι γ ι η ρ ο ο ί α ν ώ τ ε ρ ο ί τ ο υ Κ ύ τ τ α ξ ε ν α ξ υ π ν ή σ η τ α
π α ι δ ι ά ε ί π ε σ τ ο ν Μ π ό λ κ α Ζ η τ ο ϋ σ ε ν α σ π ά σ η δ π ά γ ο ς π ο ύ δ ε ν έ ν σ
ο μ ω ς ι ά π α κ ύ σ η ..
Χ α ρ α κ τ η ρ ι σ τ ι κ ή ε Ι ν α ι κ α Ι i α π ο λ ο γ ί α τ ο υ Π ε λ ο π ί δ α Χ α ρ π ί δ η 28 χ ρ ο ν ω ν
Τ Ο ε π ά γ γ Α μ ά τ ο υ π α ν τ ο φ λ α ς
- Θ ά σ α ς τ α π ώ ο λ α α ρ χ ι σ ε ε Ι λ κ ρ ι ν ω ς κ α Ι μ ε π ά σ α λ ε π τ ο μ έ ρ ε ι α δ ι ό τ ι
δ ε ν μ ε σ υ ι δ έ ε ι τ ί π ο τ ε μ ε τ ο κ ό μ μ α Υ σ τ ε ρ α ά π ο τ ο Α λ β α ν ι ο π ό λ ί μ ο π ο ύ
π ο λ έ μ η σ α κ ι έ γ ω κ α Ι μ τ τ ο ρ ω α π ω π ο λ ι μ η σ α κ α λ ά γ ρ ι σ α σ π ί τ ι μ ο υ κ α Ι σ ο λ η
τ η ν xatoxi] δ ε ν π ή ρ α μ έ ρ ο σ Ε κ υ μ μ ι α ό ρ γ ά ν ω σ ι Τ ο ν Σ ε π τ Ι μ β ρ η 1944, π α ρ ο μ ο
δ η λ tftc α π ε λ υ ε ρ ώ σ ε ω η ε ό γ ε ί τ ο ά ς μ ο υ ό Π έ τ ρ ο ς κ α Ι μ ο ϋ λ έ Ε Ι Α κ ο ι σ ε
Π έ λ ο Ό λ ο ς ό κ ό σ μ ο ς tlvat ώ ο γ α ι ω μ έ ι τ τ Τ ί λ ε ι ς α κ Ω μ ω ί ί Ε Ι α
cNcl μ π ς ι μ α ι λ έ ε ι σ τ ό Ν α μ π ώ τ ο ί ί ι Ι π α κ ι έ Υ ώ Μ π η κ α Μ ο ϋ
φ ε ρ ε δ υ ο φ ο ρ ε ς π ο μ ι α XQuqoi] φ η μ ρ ί δ α Ai!IO η τ α ν Ο λ ο Τ ο ν Ν σ Ι μ β ρ η μ ο ύ
λ έ ε ι Ν ά μ π η ς Π έ λ ο σ τ ο κ ό μ μ α Ν α μ π ω τ ο ϋ λ έ ω κ ι έ γ ώ Ό λ η ι δ α σ ι ς
μ ο υ μ έ χ ρ ι τ ο ν Ο κ τ ώ β ρ ι ο τ ο ϋ 1945 ή τ α ν ν α π η γ α ί ν ω σ τ Ι ς σ υ ν ε δ ρ ι α σ ε κ κ ά
δ έ κ α τ ο ύ μ η ν ο κ α ι ν π δ ί ν ω τ ή ν σ υ ν δ ρ ο μ ή μ ο υ Τ ο ν Ο κ τ ώ β ρ η μ ο ύ ε Ι π α ν
Α ρ κ ε τ α κ ά η σ ς Ν α μ π η ς σ τ η Λ α ί κ Π ρ ό ν ο ι α Ν α μ π ω π α χ ι ε γ ώ
Σ τ Π ρ ό ν ο ι α δ ε ν f Ι δ α τ ί π ο τ α τ ο ϋ π ο π τ ο Δ ι α λ ύ η κ τ ο ν Ο κ τ ώ β ρ η 1946 ά π ο
τ η ν Α σ τ υ ν ο μ ί α Μ ο ϋ Ι τ τ α ν ε Π Ε ι τ α ν α μ π ω σ ι ή ν Κ ο μ μ α τ ι κ ή Έ π ι τ ρ ο π η Σ υ κ ε ω ν
Ν α μ π ω ε Ι π α κ ι έ γ ώ Τ ο ν Μ ά ρ τ ι ο 1947 δ ι α λ ύ η κ ε κ ι α ύ ι η κ α Ι ε γ η Ε γ υ ν α ι
ι ε ί α ό ρ γ ά ω σ ι ς
Τ ο ν Α π ρ ί λ ι ο 1947, ο υ ν έ χ ι σ ε Ο Χ α ρ π ί δ η ς η λ Ο Σ τ Ι λ ι ο ς Ν ά ν τ σ η ς Ο
ό π ο ί ο ς η ξ ε ρ α σ τ ι π α ρ α κ ο λ Ο Ι ο ϋ σ ε τ η ν Κ Ο Β Α Σ υ Κ ω
Π ρ ό ε δ ρ ο ς Γ ι α ν α π α ρ α κ ο λ ο υ ή ε ν α ς μ ι α Κ Ο Β Α ι ί π ρ έ Π Ε Ι ν α ε Ι Ο Ι ί
Χ α ρ π ί δ η ς •Α χ τ ι δ ι κ ό Ή λ ε λ ο ι π ό ν ε ν α β ρ ά δ υ σ τ ο χ α φ ε ο κ α ι μ ο ύ λ έ ε ι
Α ύ ρ ι ο Π έ λ ο ί Μ γ ί ν η σ ύ σ κ ε ψ ι κ α Ι π ρ έ Π Ε Ι ν α ρ η ς κ α Ι σ ύ Τ ί ι κ ά ν ο υ μ ε
ε ρ ώ τ η σ α Θ ι cIvat κ α Ι ά λ λ ο ί Κ β ί ε ς α ι τ ή ν τ η σ ε Ε γ ώ τ ο ύ ε Ι π α δ ε ν Ε ί μ α ι
Κ ο β ί τ η ε Ι μ α ι ά τ λ ό μ έ λ ο ς ς ε Ι ν α ι μ ο ύ ε Ι π ε π ρ έ π ε ι α ρ η γ ι α τ ί δ έ ν ξ έ ρ ω
ά λ λ ο υ δ Θ ά σ ε π ε ρ ι μ έ ν ω σ ό δ ρ α γ ω γ ε ί η Κ α λ λ ι ο ς Ν ά ρ ω λ Ν π ό ν τ ο ύ
ε ί π α κ ι γ ά π η γ η κ α Ι τ η ν β ρ η κ α Μ έ π η γ ε σ ε ν α σ π ί τ ι σ τ ο ν σ υ ν ο ι χ ι σ μ ο Ρ ή γ α
Φ ε ρ α ί ο υ Η σ α ν ε κ ε ί κ α ι δ υ ο α γ ν ω ftQt Κ ο β ί τ ε ς Π ε ρ ι μ έ ν ο υ μ ε μ ο υ ι Ι α ν κ α Ι
ά λ λ ο υ ς Λ ί ε τ α μ ι σ η ώ ρ α ρ ε ό Ώ ρ ο λ ο γ α ς κ α Ι α ύ τ ο ς π ο ύ τ ο ν β λ έ π ω έ δ ι ί ι κ α Ι el'\iaL
ό Π α π α δ α α σ ί ο υ Ο Ι ά λ λ ο ι δ υ ο α ω σ τ ι δ ε ν Ι Π Ι έ ω Μ α ς ε ί π ε δ Π α π α θ α α
Ιστορικό Αρχείο Ι.Γ.Π
- 71 -
Β α σ Έ π ί τ ρ ο π ο ς Ά φ ο ί ί δ ε ν τ ν ο ι ξ ε ς σ υ κ ό λ υ δ υ σ χ ρ ό ν ι α τ ώ ρ α π ω ς
β ρ έ δ η κ α ν τ σ ο κ α λ α λ ι π α σ μ έ ν α
Δ ε ν ξ έ ρ ω κ ε π ί τ ρ ο π ε
ι α γ υ ν α ί κ α π ο ύ ε ί χ ε π α Ρ υ σ ι σ ι η μ ά ρ τ υ ρ α ς ύ π ε ρ α σ π ί σ ε ω ς ε Ι π ε γ ι α υ τ ό ν
Κ α λ σ ς κ α ι φ τ ω χ Ό ς ν δ ρ ω π ο ς ό Κ α ρ α χ α λ π ά χ η ς α λ λ α μ ε δ ύ σ τ α χ α ς
Π ώ ς τ ό τ ε τ ο ϋ ε μ π ι σ Τ ύ η κ α ν τ ό σ α α ύ τ ό μ α ι α έ ρ ώ ι η σ ε ό π ρ ό ε δ ρ ο ς τ α
δ ι ν ε ς ε σ υ ο ε ν α μ ε ύ σ τ α κ α
Μ ή π ω ς κ ι α ύ τ ο Ι ο ί π ρ ο κ ο μ μ έ ν ο ι ά Π Ο Χ ί η κ ε ή γ υ ν α ί κ α ε ί ν α ι χ α λ Ι τ ε
ρ ο ί τ ο υ Σ α ν κ ι α ύ τ ό ν Β ό η σ α ν
ο Α κ ό μ η π ε ρ ι ε ρ γ ό τ ε ρ η κ α ι γ ρ α φ ι κ ώ τ ε ρ η ή τ α ν i\ α π ο λ ο γ Ι α τ ο ί ί μ π ά ρ μ π α
Σ τ α ύ ρ ο υ Β ε ν ι ζ έ λ η 68 χ ρ ο ν ώ ν π ο ύ ε ί χ ε κ ά μ ε ι ε π ί σ η ς τ ό σ π ι τ ά κ ι Τ Ω υ δ π λ α π ο ή χ η
τ α ο π λ α τ ο υ δ μ ω ς ε Τ χ α ν ί δ η δ ι ο χ ε τ ε υ δ η σ τ α χ έ ρ ι α τ ο ύ Α λ β α ν ο ί ί Ά χ ι ν δ ύ ν ο υ κ α Ι
χ ρ η σ ι μ ο ι ο ι η η σ τ η ν ε π ί θ ε σ ι κ α τ ά τ ο ύ κ α φ ε ν ε ί ο υ π Έ ν
Ι ι α μ έ ρ α π ο υ ε φ Β υ ν α ά π ό τ η δ ο υ ι ά ε Ι π ε σ τ α μ ά τ η σ α σ ε μ ι α τ α β έ ρ ν α .
..Α ς π ι ω ε ί π α ε ν α ρ σ κ ά κ ι Ε π ε ι τ α ε Ι π α σ τ ό ν ε α υ τ ό μ ο υ α π ι ω χ ι ά λ λ ο ε Υ α
Έ ι σ ι η ρ θ α σ τ ο κ έ φ ι Ή ρ θ ε τ ό τ ε κ ο ν τ ά μ ο υ ό Σ π ί ρ ς ι π ο ύ τ ο ν λ έ τ ε δ ω Π α π ά ..
ο γ λ ο υ .•Α ρ κ ε τ ά ρ ο ύ φ η ξ ε ς μ ι τ ά ρ μ π α - Σ τ α ύ ρ ο μ ο ν ά χ ο ς σ ο υ μ ο ύ λ έ Ε ι Α ς π ι ο ύ μ ε
κ α ί κ α ν έ ν α π ο τ η ά ι ι ι μ α ζ ί . Α φ ο ύ η π ι α μ ε μ ο ϋ λ έ ε ι Έ χ ω χ ά η π ρ ά γ μ α τ α Ν α τ α
φ έ ρ ω σ π ί τ ι σ ο υ Κ α ι δ ε ν τ α φ έ ρ ν ε ι ς τ ο ύ λ έ ω μ ε θ υ σ μ έ ν ο τ Γ ι α τ ί ο χ ι Ό Σ π ύ ρ ο ς
μ ο ϋ ε ί π ε ά τ α δ ώ σ ω σ τ ο ν Π α π α κ ί τ σ α ν α τ α φ έ ρ η
Π ρ ό ε δ ρ ο ς Π ο ί ο ς π ά λ ι ε Τ ν α ι α ύ τ ο ς δ Π α π α κ ί τ σ ω :
- Ε ν ι ι ς σ τ ρ α τ ι ώ τ η ς κ Π ρ ό ε δ ρ ε Σ τ ρ α τ ι ω τ ι κ ά ρ χ α ε Τ χ ε Ο τ α ν
λ ο ι π σ ν ε φ υ Υ α σ τ η ν τ α β έ ρ ν α τ ο ύ Ζ α ι ι π ο ύ ρ η ή λ δ ε ά π σ π ί σ ω μ ο υ δ κ ρ
Π α π α κ ί τ σ α ς χ α ί α φ η σ ε σ τ ό σ π ί τ ι μ ο υ l va δ έ μ α Τ ό π ρ ω ί σ α ν ξ ύ π ν η σ α ξ ε
ζ α λ ι σ μ έ ν ο ς χ α ί τ ό ε ί δ α ε Ι π α Γ ί δ ι ά β ο λ ο ε ..α ι τ ο ύ τ ο Τ ί θ έ λ ε ι έ δ ω Ε π ε ι τ α
δ υ μ ή Ι Ι η κ α Θ έ λ η σ α ν α β ρ ω τ ό Σ π ύ ρ ο ν α τ ο π ώ ν α τ σ π ά ρ η μ α δ ε ν τ ο ν β ρ η κ α
τ η ν τ ρ ί Τ μ έ ρ α -Ij Qjje π ά λ ι ό Π ω τ ω ί τ σ ω χ α Ι μ ο ί φ ε ρ ε 2 - 3 π ι σ τ ό λ ι α κ α Ι μ ο ί ί
ε Τ π ε Β ά λ τ α σ τ λ λ α Θ ρ δ η μ ε Ι Ι α ύ ρ ι ο δ Σ π ί ί ρ ο ν α τ α π ά ρ η ...
ο Α λ λ α δ Σ π ύ ρ ο ς δ ε ν φ ά ν η χ ε π ο υ ε ν ά Ε ν α μ ε σ η ι ι έ ρ "Ql <tal τ έ λ ο ς δ Σ π ύ
ρ ο ς ό Π α π ά ζ ο γ λ ο υ π ο τ ο ν λ έ τ ε Έ γ ω δ ά Ρ Ρ Ε ψ α π ω ς -IjQjje ν α τ α π ά ρ η χ α ι ν α
.. ' Μ \ ι ι \ tJ ο ι , \, ... Τ Β \ " \
η σ υ χ ά σ ω α α υ τ ο ε μ γ α ε κ α ι ε ν α π Ι ο σ ω ο α κ α ι μ ο υ ε π ε : α ν τ ο κ α ι α υ τ ο
μ α ζ ι μ ε τ ά λ λ α Θ α τ α π ά ρ ο υ μ ε μ ε μ ι α ς δ λ α μ α ζ ι Ε φ υ γ ε κ α ι δ ε τ σ ν μ α τ α ε ϊ δ α
Π ρ Ι ν τ Ι ς Ε κ λ ο γ ε ς π η ρ α ε ν α ρ α μ μ α τ ά κ ι τ ο υ μ ε χ α ι ο ε τ ί σ μ α τ α Ύ σ τ ε ο α ά π ο
λ ί γ ο υ ς μ η ν ε ς π ή ρ α έ ν α IiHo ρ ο β α σ ά χ τ ο υ Ε γ ρ α φ ε Μ π ά ρ μ π α - Σ τ α ύ ρ ο δ ω σ ε τ α
π ρ ά γ μ α τ α σ τ ο ν α ρ ω π ο Τ ά δ ω σ α χ ι έ γ ω τ ά α ύ τ ό μ α τ α π ι σ τ ό λ ι α σ φ α ί ρ ε ς χ
ξ έ γ ν ο ι α σ α
Β Ε π ί τ ο ο π ο τ ι Η π ι α μ ε ρ ο υ φ ή ξ ο μ ε ξ α ν α ή π ι α μ ε ε γ ι ν ε ή δ ο υ λ ε ι ά Π ή ρ α ν
Ι τ ο ι μ α τ α σ π λ α τ α π α ι δ ι ά Έ μ α θ ε ς τ ί τ α χ α ν α ν
Π ο ύ ν α ξ έ ρ ω ό δ ό λ ι ο ς
- Κ τ ύ π η σ α ν α ν Η ρ ώ π ο υ ς . . Κ τ ύ π η σ α ν ε ν α κ α φ ε ν ε ί ο Κ α ι ά λ α β Ε ς τ ώ ρ α
Ξ έ γ ν ο ι α σ ε ς
Ο π λ α μ ε τ σ ϊ δ ι ο τ ρ ό π ο ε Τ χ ε π ά ρ ε ι κ α Ι δ μ α ρ α γ σ ς Ά δ α ν Τ σ α κ ι ρ ό π ο υ λ ο ς
Γ ν ω ρ Ι ζ Τ κ σ τ ρ α τ ο δ ι χ α ι ι Ρ ι σ ε τ η ν ά π ο λ ο γ Ι α τ ο υ δ τ ι ε π ι Ε Α Μ γ ί
ν ο ν Τ α ν σ υ γ κ ε ν τ ρ ώ σ ε ι ς κ ι ε ι ι ε ί μ ι λ ο ύ σ α ν γ ι α δ ι ά φ ο ρ α ζ η τ ή μ α τ α Κ α ί μ έ ν α μ α ρ ε σ ι
ν α π η γ α ί ν ω
Π ρ ό ε δ ρ ο ς Σ α ν τ ί ε λ ε γ α ν ε κ ε ί
Ο η ι β ε λ τ ι ώ σ ο υ ν τ η ζ ω ή Σ ε μ ι α σ υ γ χ έ ν τ ρ ω σ ι α χ ο υ ο α τ ο ν Χ ό σ μ ο ν α
λ έ η Ν α δ Σ π ρ ο ς ό Α χ τ ι δ ι κ ό ς Έ χ ε ί μ ο Τ Ο ν γ ώ ρ ι ο α ν
Υ σ τ ε ρ α ά π ο δ ύ ο μ ρ ε ς ν ά τ ο ς ε ρ χ ε τ α ι σ ι ι ί τ ι μ ο υ κ α Ι μ ο ϋ λ έ ε ι δ ε ί χ ν ο ν τ α

χ ά τ ι α Α ό τ α ν α τ α π ά ρ η Kd\'l: μ ο υ τ η χ ά ρ ι ν α τ α χ ρ α τ ή σ η ς Υ ι α ν α τ α σ τ ε ί
λ ο υ μ ε σ τ η Χ α λ ..δ ι κ ή Ε φ ρ α α ν τ ι ρ ρ ή σ ε ι ς Ti ; μ έ ρ ε ς ε κ ε ί ν ε ς ε Ι χ φ ύ γ ε ι ό Ε Λ Α Σ
Ά π έ δ ώ ά π έ χ ε ί λ ί γ ο μ ε τ ο κ α λ ό λ ί γ ο μ ε τ ο κ ο ο σ τ ο τ λ ο ς μ ε κ α τ ά φ ε ρ ε Φ ε
Ιστορικό Αρχείο Ι.Γ.Π
- 73 -
Π ρ ό ε δ ρ ο ς Π ώ ς σ υ μ β α ί ν ε ι χ α Ι δ ε ν φ η σ ε χ α Ι σ ε μ έ ν α κ α ν έ ν α π α χ έ ο χ α
ί μ ε π ι σ τ ό λ ι α
Δ ε ν ξ έ ρ ω χ π ρ ό ε ρ ε
Π ώ ς λ έ γ ε τ α ι δ φ ο ι τ η τ ή ς Κ ώ σ τ α ς
Δ ε ν ξ έ ρ ω χ π ρ ό ε δ ε
Β α σ Έ π ί τ ρ ο π ο ς Π ώ η ε ρ ε τ ο π ι σ τ ό λ ι δ Ο ί κ ο ν ο μ ί δ η δ τ ο μ ε ά ρ χ η ς χ α Ι
τ ό χ α τ έ δ ω σ ε
- Δ ε ν ξ έ ό ω Χ έ π ί Ι Ρ Ο Π Ε
Δ Ε ν η ε ρ ε ς ο τ ι ά π α γ ο ρ ε ύ ε τ α ι α ι σ τ η ρ ό τ α τ α ά π ό τ ό ν ν ό μ ο ή χ α τ ο χ η ο π λ ω ν
Δ ε ν τ ω ε ρ σ Χ έ π ί Τ ο π ε
τ η ν π ε ρ ι έ ρ γ ε ι α χ α Ι ι ό ε ύ μ ε ε ι ε ν δ ι α φ έ ρ ο ν τ ο ύ ά κ ρ ο α τ η ρ ί ο υ π ρ ο ε κ ά λ ε σ α ν Ο Ι
τ ρ ε ί ς ο ρ ο ί Β η ζ ο υ κ ί δ η ς Ε λ μ ε τ ζ ό γ λ ο υ κ α ι Σ ι ώ π η τ Ό Β α σ Έ π ί τ ρ ο π ο ς τ ο υ ς
ώ ν ό μ α σ ε ν ο ί Τ ρ ε ί ς Σ ω μ α τ ο φ ύ λ α κ ε Ό Β η ζ ο υ κ ί δ η ς μ ε γ ά λ ο ς ά π ο θ η κ ι ρ ι ο ς μ ε
ξ έ ν α κ ό λ ι υ β α π α ρ α λ ά β α ι ν ε κ α ι π α ρ α δ ι ν ε σ λ ά λ λ ά Ι χ ε τ η ν π ρ ό ν ο ι α ά τ ά φ ή ν η
σ τ ο σ π ί τ ι τ ο ϋ γ ε ί τ ο ν α κ α Ι φ ί λ ο υ τ ο υ Ε χ μ ε κ τ ζ ό γ λ ο υ
Ο τ α ν ή Ι Ι ε ό Ε Α Α Σ Ι π ε π η γ α ά γ γ ε λ α φ ό ρ ο ς σ τ η ν Π ο λ ι τ ο φ υ λ α κ ή
Ό τ α ν ε φ υ γ ή ο λ ι τ ο φ υ λ α κ ή ε ρ υ γ α κ ι ε γ ι Ο ο τ η Ν ά ο υ σ α Μ ε τ ά τ η Β ά ρ κ ι ζ α
ξ α ν α η Ι θ ε δ ώ Μ ι ά μ έ ρ α μ ε β ρ η κ ε ό Θ ύ μ ι ο ς Ι ω α ν ν Ι δ η ς ε μ ε ί ς τ ο ν λ έ γ α μ δ
Γ υ α λ ά κ ι α ς κ μ ο ϋ ε Ι π ε θ ά μ α φ έ ο η Jl f QLHiI ο π λ α α τ α κ ρ α τ ή σ ω λ ί γ ε ς μ ό ν ο
ή μ έ ρ ε ς π η ρ α σ ε α δ έ μ α δ υ ο π ι σ τ ό λ ι α Ε π ε ι τ α κ ι λ λ α Μ ο Ι π ε ν ά τ ά β ά
Ι ο υ μ ε σ ε ά σ φ λ ς μ έ ρ ο Ά φ ο μ ο ζ ε ύ η κ α ν δ ν ξ έ ρ ω π ό σ α π ι σ τ ό λ ι α κ α Ι χ ε ι ρ ο
β ο μ β ί δ ε ς κ α ι ε ν σ υ Χ ί ι ι μ ο ε δ ε κ α Ι λ λ α β ρ η κ α τ ο ν Έ χ μ ε κ τ ζ ό γ λ ο υ κ α Ι τ ο ν
π α ρ ε κ ά λ σ α ν α μ ε β ι η ή Ο Α ύ τ ο ς β ρ χ ε κ α Ι τ ο ν Σ Ι π η κ α ί μ ο ζ ί τ α π ή γ α μ ε σ τ ο υ
Έ χ μ Ε ζ ό Υ λ ο Ε Ι π α τ ο ύ θ ί ο μ ι ο υ ν ά τ ι π ά ρ η γ ι α τ ί α ν τ ό μ ά α ι ν ε δ π α τ Ι ρ α ς τ ο ύ
Έ κ μ ε κ τ ζ ό γ λ σ υ Ι ά μ α κ υ ν η γ ο σ ε μ ε τ ο σ κ ο υ π ό ξ ι λ ο Ό Γ υ α λ ά κ ι α ς δ ι α ρ κ ώ ς ά π έ
φ ε υ γ ε Π έ ρ υ σ ι τ ο 1946 ε ρ χ ε τ α ι ό Θ ύ μ ι ο ς σ τ ο • Κ ρ υ σ τ ά μ ο δ ί χ ε ν α ο μ ο
α Υ ν Ι Ι σ τ ο σ ε μ έ ν α χ α ί μ ο ϊ ι λ έ Υ ε ι : Α υ ρ ι ο ι Ι μ ε τ α φ έ ο η τ σ τ ή ν Κ α μ ά ρ α δ υ ό π ι σ τ ό λ ι α
κ α Ι Β α τ α δ ώ σ η ς ο α υ ό ι ό π ρ ό σ ω π ο Λ έ γ ε τ α ι «r IWQYOC». Ε μ α θ α σ τ ή ν Α σ φ ώ
λ ε ι α α λ Β Υ ό τ α ν Ά λ β α ν ό ς Α κ ί ν δ υ ν ο ς Τ Ι Ι έ ρ ο π ρ υ σ ι δ ο ύ λ ψ ο σ ε μ ι ά μ π α τ ό ζ α
Ο α ν γ ύ ι σ α μ ο υ ε ί π ε ό Έ κ α τ ζ ό Υ λ ο υ ο τ ι ε δ ω σ σ τ η ν ι γ γ ε λ ί σ τ ρ μ ε ρ ι κ ά
π ε ο ί σ τ α ο φ α κ α Ι χ ρ ο β ο μ β ί δ Β ς Έ Υ ι Ο δ ν Ι χ α Ι δ έ α Τ ό ν Μ ά ί ο ε φ έ τ ο ς δ υ ο τ ρ ε ί ς
έ β μ ά δ ε ς π ρ Ι ν π ι α σ ώ η ε ό Π α π α δ ά τ ο υ λ ω κ α Ι μ ο ϋ ε Ι ι τ ε π ά μ ε ν α τ ά Ι δ ο ϋ μ ε
τ ά π ρ ί σ τ ρ ο φ ι Έ γ ι Ο τ ό ν η ρ α π ο τ ο • Κ ρ υ σ τ ά λ • . Π ή γ α μ ε σ τ ο Έ κ μ ε χ τ ζ ό γ λ ο υ
κ α ι τ ά Ι Ε ί π ε ά μ α φ ρ η κ α ι λ λ α Ή μ ί ς δ ε ν δ ε χ θ ή κ α μ ε Ώ ς τ ό σ ο μ α ς
ε σ τ ε ι λ ε μ ε Τ Ο Ό ί κ ο ν ο μ ί δ η ε ν α π ι σ τ ό λ ι
Β Ε π ί τ ρ ο π ο ς Σ ο ϋ ε Ι π ε ν ό Ί ω α ν ν Ι δ η ς ν α μ α ζ έ ψ ο υ μ ε α π α fj ν ά β ρ η ς
σ π ί τ ι α
- Μ ο Ι ε ν ά τ ο ν β ο η ή σ σ τ ή ν π ε ρ ι σ υ λ λ Ο Υ ή
- Η ώ ς
Ν ά γ ί ν ω δ η λ α δ τ ι α χ θ ο φ ό ρ ο
- Π ό σ ς φ ο ρ ε ς κ α Ι π ό σ α σ π λ α μ ε τ έ φ ρ ς
- Τ ή ν π ρ ώ τ η φ ο ρ ά δ υ ο π ι σ τ ό λ ι α τ η ν δ ε ύ τ ε ρ η ε ν α ν ο ρ β α δ ά κ ι μ ε π ε ρ Ι
σ τ ρ ο φ α τ η ν τ ρ η ε ν α π ε ρ ί σ τ ρ ο ψ ο τ η ν τ ε τ ά ρ τ η ε ν α ν ρ β ι π ο υ δ ε ν ξ ρ ω τ Ι ε Ι χ
τ η ν π έ μ π τ η φ ο ρ α δ ύ ο α ύ τ ό μ α α Mc,u τ ά ε δ ω σ ε α ι τ ά ε ν α ς τ σ α γ γ ά ρ η ς δ Κ ε λ ά δ η ς
κ α τ ά π α ρ α γ γ ε λ ί α τ ο Γ υ α λ ά κ ι α Έ π ε ι τ α δ ε ν υ μ α μ α ι π ό σ α λ λ α Ε φ έ τ ο ς μ ό ν ο
Τ ο ν Μ ά ϊ ο π η ρ α ε α ο π λ ο σ η ν δ δ ο Κ α σ σ ά ν δ ρ ο υ ά π τ ο ν Κ ω σ τ ό π ο υ λ ο
Β Ε π ί τ ρ ο π ο ς Τ ο ν η ξ ρ ε ς κ ι α υ ό ν ά π ο ο Κ ρ υ σ ά λ
Ο χ ι Ά π ο τ ο ν ε φ ε δ ρ ι κ ο ν Ε Α Α Σ
Ό σ ύ ν τ ρ ο φ ό ς τ ο υ Κ υ ρ Ε κ μ ε ζ ό γ λ ο υ τ ά έ π ε β ε β α ί ω σ ε Σ η δ ι κ ο γ ρ α φ ί α
ά ν α γ ρ ά φ ε τ α ι μ ε ή λ ι Χ ί α 17 ι ρ ο ν ώ ν ι ε π α ι ρ ε τ α ο π λ α έ ε ι κ α ί ι Ε Κ Ρ Ι β ε σ π ί τ ι
τ ο υ ά π ό φ ό β ο Μ ι α μ έ ρ α π ο ύ ε δ ε ι χ ν ε τ ο ύ Π ο ν τ ι χ ά χ η ε ν α α ύ ι ό μ α τ ο π ρ ό β α λ ε ό
Ιστορικό Αρχείο Ι.Γ.Π
- 75-
κ ά Ι κ α ι ν ο ύ ρ γ ι α κ ο μ μ α τ ι α π ο υ τ ά ε Ι χ α μ ά ε ι τ α π α ζ α σ τ ό ά ο ρ ν τ ε ό ν Ε κ ε ί ν η
τ ή ν ω ρ α χ α τ β η κ ε δ π α τ έ ρ α ν ά κ ό ψ η ξ ύ λ α Ό Κ υ ρ ι ά κ ο ς τ ο ϋ ε π ε Μ π α μ π ά
π ή γ α ι ν ε σ υ ά τ α κ ό ψ ω έ γ ώ Γ υ ρ ί ζ ε ι ε Π Ε ι τ α σ ε μ έ τ α χ α ί μ α ί ι Μ Η Κ α τ σ α π ά Ρ
α υ τ ο τ ο δ έ μ α Τ ο ύ λ ω Τ ί ε χ ε ι μ έ σ α Μ α λ έ ε ι Ε ί ν α ι ε ν α α υ τ ό μ α τ ο Ν α τ ο
Ρ ή σ η ς δ ύ ο μ έ ρ ε ς Ε γ ω σ α ν π α ι δ π ο ύ ε ί μ α ι τ ο π η ρ α κ α Ι τ ο π ή γ α μ ε μ α ζ Ι
σ π ί τ ι μ ο υ Μ ε π α ρ ε κ ά λ ε σ ε μ ε τ ά Ο Κ υ ρ ι ά κ ο ς ν α τ ο κ ρ α τ ή σ ω κ ι ί λ λ ε ς μ έ ρ ε ς Έ γ
γ ι α ν α μ η τ ο ϋ χ α λ ά σ ω τ ο χ α τ ί ρ ι γ ι α τ ί ε ϊ μ α σ τ ε φ ί λ ο ι κ α ί γ ε ι τ ά ν ο ι τ ό δ έ χ η κ α
Υ σ τ έ ρ α ε μ α θ α π ώ ς rov ε π ι α σ α ν Μ ο ϋ λ έ ε ι ό Σ ι ώ π η ς Έ χ ω κ ά τ ι π ρ ά γ μ α ι α τ ο ύ
Κ υ ρ ι ά κ ο υ Ε Ι χ ε μ έ σ α σ ε ν α ν τ ο ρ γ α τ ρ ε ί ς χ ε ι ρ ο ο μ β ί δ ε ς κ ό κ κ ι ν ε ς κ α ί ε ν α π ι
σ τ ό λ ι Μ ο ε Ι π ε Κ α τ σ α α τ α π ά μ ε σ π ί τ ι σ ο υ α ύ τ α κ α Ι α υ ρ ι ο ά τ α π ά ρ ω Κ α λ ά
τ ο ε Ι π α Κ α Ι δ ε ν τ ά π η ρ ε
Β Ε π ί τ ρ ο π ο ς Λ ί ρ ε ς κ α ο π λ α τ α ε ί χ α ι ε μ α ζ ί
Έ γ ε μ α Ι α δ τ ι Ο Ι λ ρ ε ς ί λ λ ο ς τ Ι ς ε Χ λ ε ψ ε κ α Ι Ι ς δ ω σ ε ο υ Έ κ μ ε τ ζ ό γ λ ο υ
ν α τ Ι ς φ υ λ ά γ η
π η ρ ε ς ε κ τ ο ς ά π ο τ Ι ς χ ε ι ρ ο β ο μ β ί δ ε ς ε ν α π ι σ τ ό λ ι Μ π ρ ά ο υ ν ι γ χ ε ν α π ι σ τ ό λ ι
Β ά λ τ ε ρ ν α α τ ό μ α τ Μ ά ο υ ζ ε ρ
Δ ε ν ξ έ ρ ω π ω ς τ α λ έ ν ε Χ ε π ί τ ρ ο π ε . • Ε Υ ω ά γ ή μ ε ρ α τ ι ι ϋ Α γ ί ο υ Π έ τ ρ ο υ
π ο ύ η ρ Η ε •Α σ φ ά λ ε ι α σ π ί τ ι μ ο υ π η γ α μ έ τ α κ α ι ν ο ύ ρ γ ι α μ ο υ ρ ο ϋ χ α κ α ί ε σ κ α ψ α
γ ι α ν α μ η ω κ ί ψ η κ α Ι λ ε ρ ώ σ η τ α δ ι κ ά τ ο υ ρ ο ϋ χ α ε ν α ς ε ν ω μ ο τ ά ρ χ η ς .. .
Ό π α έ ρ α τ ο υ Π ο λ ύ β ι ο ς Ι ο ν τ ι κ ά κ η ς δ η λ ω σ ί α τ ο υ 1937 ε χ ε κ ρ ψ ε ι
έ π σ η ς σ τ ο Τ ι σ π ί τ ι δ υ ο τ ο υ φ έ κ ι α δ υ ο π ε ο ί σ τ ρ ο φ α δ υ ο χ ε ι ρ ο β ο μ β Ι δ ε ς χ ω ρ Ι ς
ν α π ά ρ η κ α Μ λ ο υ ε ϊ δ η σ ι ό γ υ ι ό
Μ ο υ τ φ ε ρ ε γ ι α δ υ ο μ έ ρ ε ς ε ί π ε ό Σ τ ρ ά τ ο ο Μ ά λ ν γ κ ι ι ς Κ έ π ε ι δ η δ ε ν
η ρ ε ν ά τ ά π ά ρ η τ α π α ρ ά χ ω σ α σ τ α ύ λ α σ τ ο ύ π ό γ ε ι ο κ α ί τ α φ η σ α
·0 Κ ώ σ τ α ς Δ ι α μ α ν τ ό π ο υ λ ο ς ά Ρ Ι Ε Ρ Υ ά τ η ς ά π ο λ ο γ ή η κ ε μ ε τ η σ ε ι ρ ά τ ο υ
κ α ί ε ί π ε :
Σ τ η ν κ α τ ο χ η έ ρ γ ά σ Ι η κ α τ η ν π ε ρ Ι α λ ψ ι Ά η λ ω ν τ ο υ κ ρ ύ β α μ ε τ ο υ ς
τ ο ο φ ο δ ο ω υ σ α μ ε τ ο υ φ υ γ α δ ε ύ α μ ε Γ ι α τ η τ η δ ο υ λ ε ι α ο ί • Α γ γ λ ο ι μ ί δ ω σ α ν
δ ί π λ ω μ α . "Ά λ λ α γ ώ τ ο υ ς ε ί π α ν α τ ο δ ώ σ ο υ ν σ τ η ν μ η τ έ ρ α μ ο υ γ ι α τ ί α ύ τ η ε Ι ι ε
π ρ ο σ φ έ ρ ε ι π ε ρ ι σ σ ό τ ε ρ ε ς ύ π η ρ ε σ ε ς κ α Ι ε Ι χ ε μ π η φ υ λ α κ η α π ο τ ο υ ς Γ ρ μ α ν ο υ ς γ ι
α ύ ι ή τ η δ ο ι λ ε ι ά
Ώ ρ γ α ν ώ Ι η κ α σ τ ο Ε Α Μ α π ο τ ο Σ α ρ ά φ η γ ι α τ ί τ ο ν ό μ ι ζ α ι
δ ρ γ ά ν ω σ ι
μ ι α μ έ ρ α κ ά π ο ι ο ς π ο υ η τ α ν κ ι α ύ τ ο σ τ ο Ε Α Μ κ α Ι μ ο ί ε τ ε
Π ά ρ ε α ϋ τ ά τ α π ι σ τ ό λ ι α Κ ρ ύ ψ ε τ α Σ ε λ γ ε ς μ έ ρ ε ς Μ ρ ι ώ α τ α ξ α ν α π ά ρ ω
Ε π ε ι δ ή δ έ ν ξ α ν α φ ά ν η Κ Ε ε ί δ ο π ο ί η σ α τ η ν Α χ τ ί δ α ν α ρ ο ι ν ν α α ξ α ν α π ά ρ ο υ ν
Α λ λ η ρ Η ε δ Τ α π ί δ η ς κ α Ι μ ο υ ε Ι π ε ν α π ά ω σ π ί τ ι τ ο υ ά π ά ρ ω μ ε ρ ι κ ά π ρ ά γ μ α τ α
π η γ α κ α Ι π η ρ α 2 α υ τ ό μ α τ α 3 π ι σ τ ό λ ι α 2 χ ε ι ρ ο β ο μ β ί δ ε ς Υ σ τ ε ο α α π ο λ γ ο
ξ α ν α π η ρ α α π ο τ ο ϊ δ ι ο σ π ί τ ι 3 π ι σ τ ό λ ι α ν α ί λ λ ο α ϋ τ ό μ α τ ο σ φ α ί ρ ε ς ι ρ β μ
β δ ε ς κ α Ι δ υ ο φ ω τ ο β δ λ α
Μ ι α μ έ ρ α φ ώ ν α ξ α τ ο ν Σ ε ρ β ί τ η ν α τ ά δ η κ ι α τ ς π η ρ ε 2 π ι σ τ ό λ ι α Έ ν α
ά λ λ ο π η ρ ε ο Ι ω α ν ν δ η τ α λ α μ ί δ ω σ ε ν τ λ η ν α τ α κ ρ ύ ψ ω κ α Ι t d ρ υ ψ α
Ε Ι τ α σ Τ ο ν Ί ω α ν ν ί δ η σ τ ο Σ α ρ ά φ η κ α Ι σ α λ λ ο υ .. τ ο λ ι έ φ ο ρ ε ς ν α λ ι ο υ ν
ν α τ α π ά ρ ο υ ν Δ έ ν έ ρ χ ό ν τ α ν ε Ε Ι π α μ ι α μ έ ρ α τ ο ύ Ί ω α ν ν ί δ η Δ έ ν μ τ ο ρ ω π ι α ν ά
τ α κ ρ α ή σ ω Ό Θ ύ μ ι ο ς ii Γ υ α λ ί κ ι α ς μ ο υ ε ί π ε Θ α τ α κ ρ α τ ή σ η Δ Ε ν Ι χ ε έ δ ο
δ ε ν μ π ο ρ • . Κ α τ ά λ α β α Έ γ τ ο υ ε ί π ι ι Ι υ μ ω μ έ ν ο ς Ε μ α ι Έ λ λ η ν α ς κ α Ι ο χ ι
κ ο μ μ ο υ ν ι σ τ ή Γ ρ ά φ τ η κ α σ τ ο Ε Λ Μ ..ι δ η τ ο ν ό μ ι ζ α Έ Ι ν ι κ η Ό ρ γ ά ν ι ο σ κ α Ι
ο χ ι γ ι ό ν α μ ε τ α φ έ ρ ω σ α χ α μ ά λ η ς π λ α κ α ι ν ά ι κ ρ ύ β ω σ π ί τ ι μ ο υ · 0 Ί ω α ν ν ί δ η ς
τ ό τ ε τ α ρ ά χ η κ ε κ α ί μ ο υ ε Ι τ ε Κ λ ι Ι Α φ ο ϋ έ τ ι μ έ ν ε ι ς ν α t ri ε ι ο ι μ ά σ η ς τ α β ά λ α μ ε
σ έ δ ι Ο β ι λ ί τ σ ε ς κ α Ι ά π η ρ α ν Π ή γ α ε τ ε ι τ α σ τ ή ν Α σ τ υ ν ο μ ί α κ ι ε κ α μ α δ ή λ ω σ ι
μ ε τ α ο ί α γ ι α ν α μ ή μ έ ξ α ν α ε ν ο χ λ ή ο ο υ ν
Ιστορικό Αρχείο Ι.Γ.Π
-77-
μ α τ α Α φ η σ α τ ο ν π α τ έ ρ α μ ο υ σ τ η φ υ λ α κ ή δ π ο υ κ α ι π έ α ν ε Υ π η ρ έ τ η σ α σ τ ο
τ ό γ 10 Ε ύ ζ ώ ν ω ν Η μ σ υ ν ά Ω λ υ ι ς τ ο ύ Κ ο ν δ ύ λ η χ α ι Ε ο χ ρ ό ν ο ά ρ χ ι φ ύ λ α σ τ α
ά ν ά χ τ ο ρ α Σ τ η ν Α λ β α ν ί α π η ρ α 16 τ ρ υ ύ μ ι ι τ α ά π ό δ λ ι ι ο υ Έ χ ω ε γ γ ρ α φ α σ υ Υ χ α
ρ η τ ή ρ ι α ά π Ω τ ο ν τ ό τ ε μ έ ρ α ρ χ ό μ ο υ Μ ε τ ι ξ ί ί
_. Α ύ τ ό ν π ο υ ε σ φ α ξ ν ο ί Ε λ α σ ι τ ε τ ;
Δ έ ν ξ έ ρ ω α ν τ ο ν ε σ φ σ ξ α ν Δ έ ν 10 έ μ α θ α Κ ρ ί μ α Σ τ η ν χ α τ ο χ η η γ α σ τ ο
β ο υ ν ό Ι έ μ ι α μ ά χ η μ έ τ ο υ Γ α ν ο ύ Ο Τ Ο έ χ ά σ α μ ε τ ο ύ ς π ε ρ ι σ σ ο τ έ ρ ο υ ς ά ν δ ρ ε ς
τ ο ύ τ μ ή μ α ι ο ς π η ρ α π ο λ λ ά κ α Ι β ι Ρ Ε ι ά τ ρ α ύ μ α τ α Μ α ς έ λ ε γ α ν 0: " Π λ ε μ ύ σ ι μ β
γ ι α ή ν Ε λ λ ά δ α
Τ Ο 1945- 1946 ό Σ δ η ό π ο λ η ς μ ε π η Υ ε ι ν Ά ι ι ί δ α Έ ..ί γ ν ώ ρ ι σ α ο ν
Ω ο λ ο γ α - Ε ρ χ ε τ α ι μ ι α μ έ α ό Ώ ρ υ λ ο γ α χ α ι μ ί λ έ ε ι Δ ε ν π α α μ ο φ ρ η ς
ε ν α α λ ά ι π ύ γ ά Π ή γ α χ ο ι ί ε φ ρ π Υ σ τ ε ο α ά π ο δ ο μ έ ρ ε ς μ ί ε Ι π ε ό Σ ι δ η
ρ ό ο λ ο Θ ι ι σ ο ύ δ ώ σ ω ε ν α δ έ μ α μ α κ α ρ ό ν ι α '\(1 τ α π α σ τ ο ν Κ ο ύ χ τ η τ α π η ρ
γ ι α μ ω α Γ ρ σ ν ι α •• Α ι τ ο Π ρ ι έ Ρ Υ ε ι σ ι ι ω ς έ π ε ι δ η η ι α ν β Ι Ι τ ό α ν ο ξ α κ α Ι ε Ι δ α μ έ σ α
δ ο α ί ι ι ό μ α τ α Σ ά λ έ ω ε Ι λ ι κ ρ ι ν ά ω ς έ Ε ί ν η τ η σ γ μ η ό ε ν η β ρ α Τ Π Ο Τ Ε γ ι ά
ό π λ α Κ ύ ρ ι ο ι σ τ ρ α ι ο δ ί κ α ι α ύ ί ο ί α ν ρ ω π ο ι δ τ α ν β ρ ε δ ο υ ν σ τ ή ν Ά σ φ ά λ ε ι α
κ υ τ τ ά ζ ο υ ν ν α ρ ί ξ η υ ν τ α σ φ ά λ μ α τ ά τ ο ς σ τ ο ύ ς ά λ λ ο υ ς Γ ι α ύ τ ο κ ι έ γ ώ α σ α
π ω δ λ η ή ν ά λ ή ε ι α
•Α λ λ η μ ι α φ ο ρ α μ ί ε Ι π ε ό Ώ ρ ο λ ο γ α ν α π ά ω χ ά η ψ ω μ ι α otOV Μ α υ
ο ί δ η τ ά ό π ο ί α η σ α ν σ φ α ί ρ ε ς
Ε γ φ α ν ζ ό μ ο υ ν δ η φ ο 10 Κ Κ Ε ά π ε χ ή ρ υ ξ ε τ ο ν - Α ρ η Β ε λ Ο ώ η
έ δ ω σ ε έ ν τ ο λ ή α μ α ζ ε υ θ ο ϋ ν τ α σ π Ι α γ ι α ν α π ε α χ ο ϋ ν Έ φ υ γ α &1'(0 τ ό ν μ ύ λ ο
•Α λ α τ ί ι δ π ο υ δ ο ύ λ ε υ α γ ι α τ μ ο ε Ι τ α ν ν ά μ ε ι α φ έ ρ ο υ μ β ά ι π ο ύ ά σ φ α λ ώ ς Β ά
η σ α ν δ τ λ α π η γ α σ ι Ο ι ω ι ό Π α ρ έ λ ε ι ψ α ν α σ α π ω ο μ ε χ ά λ ε σ α ν ι ε ί ς φ ο ρ ε ς
έ ω ς τ ό τ ε ν α π ά ω σ τ ό β ο υ ν ά Κ α ί γ ι α ύ τ ό μ έ ε Ι χ α ν δ ι α γ ρ ά Ψ Ε Ι ώ π ρ ο δ ό τ η Ό
Ώ ο λ ο γ α ς α ξ έ ρ ε ι ά λ λ α δ ε ν τ ά λ έ γ ε ι Σ ο ι ω ι ο μ π η χ α ν μ ι ά β ρ α δ ι α ο Ι ν ι ά ρ ε ς
χ α ι μ ε π η ρ α ν ι ω ι ν α έ λ ω Τ ή ν ε η μ έ ρ β η α ε ό α ι ρ ί α χ α ι δ α π έ τ ε σ α
Π α ρ ο υ σ ι α σ τ ο ω σ τ ο χ ω ρ ι ο σ τ ή ν Α ρ χ ή Μ Ι farELAav σ έ δ ι ά φ ο ρ α σ τ ρ α τ ό π ε δ α κ α Ι
Ε π ε ι τ α έ ξ ο ρ ί α Ε ί π α δ σ α η ε ρ α γ ι α τ ο ύ ς ά ν τ ά ρ τ ε ς Ά π α τ η ν έ ρ ί α μ ε φ ε ρ α ν
σ τ η ν Ά σ φ ά λ ε ι α Ε γ ώ ά χ α σ α Μ ε β ο ή Β η σ α ν ν α χ α ι α λ ά β ω ι ε α μ α κ α ο ς
β ο ή θ η σ α Ε ι τ ε ι τ α κ ι έ γ ώ
Ό ε λ α η ς τ α ί ς η Κ ε λ α δ ί σ κ ω 24 ι ρ ο ν ω ν δ έ ι η χ ε μ ι α μ έ ρ α
ά π ό τ ο ν φ ί λ ο τ ο υ "Α ν α γ ν ώ σ τ η μ ι α έ π ί σ Κ Ε ψ Ι κ ι Ι ν α ν τ ο ρ β ά ν α τ ο ν κ ρ α ι ή σ η
γ ι α λ ί γ ε ς π τ ί ν τ ο τ ε μ Ο ρ ς Κ α ι ά λ α α ε Ι π ε Ο η Β ε λ α ν ν α μ ε μ π λ έ ξ ο ν
Π ρ ό δ ρ ο ς Γ ι α τ ί δ ε ν π η γ ε ς ν α τ ά π η σ ι η ν Α σ τ υ ν ο μ ί α
Γ ι α τ ί η μ ο υ ν α π ρ ο η γ ο ι μ έ ν ω ς σ ι ή φ υ Ι α χ η κ α ί φ ο β ό μ ο υ ν α
Ό Π α γ ι α β λ α ijAiJ. Ι α ί ω χ α μ ε ε Ι δ ε σ ε ν χ ω ρ η μ έ ν Μ ε ρ ώ η σ ε χ α ι
ε γ ί ε Ι π α ο ν λ ό γ ο ί ε Ι π ε Π έ ι α ξ ο α Τ έ λ ο ς τ α π η ρ ε α ό ι ο χ α ι α β α λ ε
σ ε μ ι α ι ύ π α Ο α ν δ ε ν ij<iJav ν α τ α ζ η ή σ ο ν τ ί ε Ι π α Π ό ι α ξ έ α σ ι ή Ι ά
λ α σ σ α Ι ε τ α δ ε ν ά ν α χ α τ ε ύ η α π υ ι ν ά δ ι ό η τ η ν ή μ έ ρ α π ο υ ε φ ε ρ ι ν τ α σ π λ α
σ χ φ η χ α ο η σ ι η ν ι π ο λ ε μ ο ύ σ α μ ε γ ι α η ν λ ε ε ρ ι α τ ο ε χ ρ ο ύ Τ ώ ρ α
π ο ι ο ν θ α π ο λ ε μ ο ύ σ α Τ ο ύ Ε λ η ν α ς
- Β α σ Ε π ί τ ρ ο π ο Π ό σ α ή σ α ν τ α Π Ε ρ ί σ τ ρ ο φ α σ τ ο ν τ ο ρ β ά
Ή σ α ν ν ν έ α μ ε δ έ χ α
Γ ι α δ ε ν α π έ ξ ε ς μ ό ν ο ς σ ο σ ι η ά λ α σ σ α ά λ λ α ϊ δ ω σ ε ς ν α ά π ά ξ η
ό Π α γ ι α β λ α
Τ Ο σ π ί τ ι μ ο υ ε Ι ν α ι μ έ σ α σ τ η ν π ό λ ι γ ι α ύ τ
Μ έ σ α ά π α τ ο σ π ί τ ι σ ο υ δ ε ν τ α π η ρ ε ό Π α γ ι α β λ ά Π ώ ς α ύ τ ο ς τ ά π έ ρ α σ ε
κ α Ι δ ε ν μ π ό ρ ε σ ε ς σ υ μ ι α ν ύ χ τ α Ι α κ α τ έ β η ς σ ι η ν π α ρ α λ ί α κ α ι α τ α π ε τ ά ξ η ς
Α ύ τ ο ς τ ό π η ρ ε Ε γ ω τ α ξ φ ο ρ τ ώ η κ α
Ό Π α τ σ ά Ζ ή η ς φ ο ι τ η τ ή ς κ α Ι τ α κ τ ι κ ό ς ύ π ά λ λ η λ ο ς τ ο ύ Π α ι ρ ι ω τ ι ο ϋ
δ ρ ύ μ α τ ς ε Ι χ ε π ά ρ ε ι ε ν α π ε ρ ί σ τ ρ ο φ ο κ α ι μ ι α Χ Ε ι ρ ο β ο μ β ί δ α ι ο ν κ α ι ρ ό τ η ς Η α μ ο
Ιστορικό Αρχείο Ι.Γ.Π
- 79-
δ ω σ ε τ η ν π α ρ α κ α τ α ή κ η τ ί ό ν π ε ο ι σ τ ο ό φ ω ν τ ο ν Μ ά ί ο ι α ν α ξ ε φ ύ γ η π ο
τ ή ν δ ι κ α ι ο δ ο σ ί α τ ί έ κ ι ά κ τ ο υ Σ τ ρ α τ ο δ ι κ ε ί ο υ α φ ο ύ τ ο Γ Ψ ή φ ι σ μ α π ο υ τ ο ί δ ρ υ ε ν
Τ σ χ υ ε ν π ο τ ί ς 28 Ι ο υ ν ί ο υ 1946.
Κ α π ο τ ε μ ε ρ ι κ α δ π λ α ε κ α μ ν α ν ά λ η η ν ο τ ο υ ο ι σ τ ι κ σ γ ύ ρ ο χ ω ρ Ι ς κ α ν έ ν α λ ό γ ο
Ή Ο λ υ μ π π χ π η ρ ε ν α π ε ο ί σ τ ρ ο φ ο α π ό τ ο ν Κ ο μ ν η ν σ π ο υ τ ο ε Ι Ί Ε π ά ρ ε ι ά π ό
τ η ν π ο δ ή κ η τ ο ύ Έ κ μ ε κ τ ζ ό γ λ ο υ κ α Ι τ α δ ω σ ε σ τ ο ν Π α π α δ ό π ο υ λ ο Ό Π α π α δ ά π ο υ
10; τ ο ε δ ω σ ε σ τ ο ν Σ ι δ η ο ώ ι η α ύ τ ο ς σ ι ο ν Β ι ζ α κ ί δ η κ α Ι ε ψ α σ ε π ά λ ι σ τ ο σ π ί τ ι
τ ο ύ Έ κ μ ε κ τ ζ ό γ λ ο υ
Μ ε ρ ι χ ε ς φ ο ρ έ ς δ μ ω τ ε δ ι ν α ν σ ε κ ά π ο ι ο ν ε ν α π ε ρ ί σ τ ρ ο φ ο 11 α ύ ι μ α τ ο γ ι α
λ ί γ ε ς π ρ α γ μ α τ ι κ ά ή μ έ ρ ε μ ό ν ο κ α Ι μ ό ν ο γ ι α ο α τ ο ν έ χ έ σ ο υ ν κ α Ι \JO: τ ο ν ε χ ο υ ν
π ι α Β έ λ ο ν τ α ς κ α Ι μ ή δ ι κ ό τ ο υ ς
Α Π Ο Λ Ο Γ Ι Ε Σ
Π ο λ λ ο Ι ά ρ χ ι σ α ν τ Ι ς π ο λ ο γ Ι ε ς τ ο υ ς μ ε τ ο π ρ ώ τ ο σ τ ο ι χ ε ί ο τ η ς κ α τ η γ ο ρ Ι α ς :'.
τ η ν ά π ό σ π α σ ι μ έ ρ ο υ ς τ η Ε π υ φ α τ ε ί σ Ο ύ τ ε κ α ν π έ ρ α σ ε ά π ά τ ο μ υ α λ ό τ ο υ ς
τ έ τ ο ι ο π ρ α γ μ α ε ί π α ν Ε ά ν ό Π Ο ο δ ή Π Ο Τ ε σ τ ω κ α Ι τ ο κ ό μ μ α τ Ο υ ς ε λ ε γ ε ν α
δ ώ σ ο υ ν κ α Ι μ ι α σ π ι α μ η τ η ς Μ α κ ε δ ο ν ι κ η ς γ η ς σ α λ λ ο υ ς δ α τ ο ν χ τ υ π ο ϋ σ α ν Ο Ι
μ ε γ ά λ ο ι ε σ χ ι ζ α ν τ α ρ ο ύ χ α τ ο υ ς δ τ ι δ ε ν ε π α ψ α ν π ο τ έ ν α ε ί ν α ι κ α Ι μ ε γ ά λ ο ι π α τ ρ ι ώ
τ ε ς Ό Π α π ά ζ ο γ λ ο υ ψ ώ ν ν α ς τ η ν η ρ ε μ η λ α σ τ α δ ε ρ η φ ω ν ή τ ο υ έ φ ώ ν α ξ ε :
Ο Ι κ ο μ μ ο υ ν ι σ τ α Ι ε Ι π α ν τ ο σ τ ο π σ τ ο υ ς Β ο υ λ γ ά ρ ο υ ς
Μ ά ρ τ υ ρ ε ς τ ς κ α ι η γ ο ρ ί α ς α σ τ υ ν ο μ ι κ ο ί κ α τ έ θ ε σ α ν σ η c·Α χ τ ι δ ι κ ο Ι κ α Ι π ά ν ω
ε π ρ ε π ε ν α ξ έ ρ ο υ ν τ Ι ς π ρ ο δ ο η κ ε ς ι α έ σ ε ι ς κ α Ι ε ν έ ρ γ ε ι ε ς τ ο ύ κ ά μ μ α τ ο τ Ά ψ α ϋ ό
Δ η μ η τ ρ ώ φ π ρ ω δ υ π ο υ ρ γ ο ς τ η Β ο υ λ γ α ρ Ι α ς μ έ σ α σ τ η Β ο υ λ γ α ρ ι κ η Β ο υ λ η μ ε τ Ι ς
π ρ ο γ ρ α μ μ α κ ε δ η λ ώ σ ε ι ς τ η ς κ υ β ε ρ ν ή σ ε ω ς δ ι ε λ ά λ η σ ε ν ο η ή Β ο υ λ γ α ρ ί α ή κ ο μ
μ ο υ ν ι σ τ ι κ ή δ ε ν ε π α ψ ε π ο τ έ ν α δ ε ω ι ι η τ η Δ υ ι Θ ρ ι χ η μ α ζ Ι μ ε τ η ν Κ α β ά λ λ α β ο υ λ
γ α ρ ι κ ε δ α φ ο ς κ α Ι ν α τ η ν δ ι ε κ δ ι κ η μ ε δ λ α τ α μ έ σ α ε κ ε ί ν Ο π ο υ σ υ ν ε ρ γ α ζ ό ν ι α ν
μ α ζ ί τ ο υ κ α Ι έ δ έ χ ο ν τ α ν τ η ν β ο ή Η ε ι ά τ ο υ ε π ρ ε π ε ν α ο π ι σ Η ο γ Ρ φ ο ϋ ν σ ι ω π η λ ά
τ ο ύ λ ά χ ι σ τ ο ν κ α Ι τ Ι ς ά ξ ι ι ό σ ε ι ς τ ο υ .•Α ν ά λ ο γ ε ς α ν μ η μ ε γ α λ ύ τ ε ρ ε ς ή σ α ν τ ό τ ε κ α Ι ο ί
γ ι ο υ γ κ ο σ λ α β ι κ ε ς ά π α ι τ ή σ ε ι τ Ε ξ α λ λ ο υ τ η ν α π ό σ π α σ ι κ α Ι α ύ τ ο ν ό μ η σ ι τ η ς Μ α κ ε
δ ο ν ί α κ α Ι τ η ς Θ ρ ι κ η ς τ η ν ε Ι χ ε π ο λ λ α χ ρ ό ν ι α τ ο κ ό μ μ α σ τ ο π ρ ό γ ρ α μ μ ά τ ο υ
Φ α ί ν ε τ α ι δ μ ω ς δ η ή δ ι α φ ώ τ ι σ ι fjtav τ ό σ ο έ ν τ α τ ι κ η ώ σ τ ε π ο λ λ ο Ι δ ε ν
π η ρ α ν χ α ό λ ο υ Ε ί δ η σ ι Ε Ι χ α ν α γ ι α α π λ ό τ η τ α
Σ ε κ ά π ο ι α δ ι α κ ο π η τ ο υ δ ι κ α σ τ η ρ ί ο υ δ ι ε τ ώ π ω σ α τ η ν α π ο ρ ί α σ τ ο ν Π α π ο ζ ο
γ λ ο υ π ο υ τ ο ν Ε ί χ α γ ν ω ρ ί σ ε ι π ώ ς α ύ τ ο ς Μ α Κ Ε δ ό ν α ς α π τ η ν Π Ε ρ ι φ έ ρ ε ι α τ ω ν
Σ ι ρ ρ ω ν π ο ύ τ ό σ ε ς φ ο ρ ε ς τ ό σ α μ α ρ τ ύ ρ ι α ε π α ε α π σ τ ο ύ ς υ λ γ ά ρ υ α κ ο λ ο υ
ο ϋ σ ε Ε α κ ό μ μ α π ο υ ε ί χ ε ν έ π ί σ η μ α σ τ ο π ρ ό γ ρ α μ μ ά τ ο υ α π ο τ ο 1924 ε ω ς τ ο
1934 τ η ν α ύ τ ο ν ά μ η σ ι τ η ς Μ α κ ε δ ο ν ί α τ
-'Α σ τ ε ι ε ύ ε σ θ ε : μ ο ύ ά π ο κ ρ η κ ε μ ε μ ε γ α λ ύ τ ε ρ η ά π ο ο ί α
Τ ο ύ ά ν έ φ ε ρ α γ ε γ ο ν ό τ α β ι β λ ί α ο ν ό μ α τ α δ τ ι ό ·100. Π ε τ σ ό π ο υ λ ο ς κ α Ι α Λ λ ο ι
γ ι α ύ τ ο ε φ υ γ α ν ά π ο τ ο κ ό μ μ α
Κ ά π ο ι ο λ ά δ ο ς κ ά μ ν ε τ ε μ ο ϋ ε ί π ε κ α τ η γ ο ρ η μ α τ ι κ ά Θ α ε χ ε τ ε π α ρ ε ξ η γ ή σ η
" ι
τ α π ρ α γ μ α τ α .. . .
Ω ς τ ό σ ο δ ε ν ε λ ε ι ψ α ν ο ί α ν η σ υ χ ί ε ς κ α Ι κ ρ ί σ ε ς μ έ σ α σ τ ο υ ς κ ό λ π ο υ ς τ ο ϋ
κ ό μ μ α τ ο ς
Ό τ ο μ ε α ο χ η •Α π Ο ί κ ο ν ο μ ί δ η ε ί π ε σ τ η ν π ο λ ο γ Ι α τ ο υ ο γ ι α τ ο ζ ή τ η μ α
τ ω ν έ δ α φ ι κ ώ ν ί ξ ι ώ σ ε ω ν τ ο υ Δ η μ η τ ρ ω φ κ α Ι τ ο ύ Τ ί τ ο έ ρ ώ τ η σ μ ι α μ έ ρ α τ ο ν Π α
π α α α σ ο υ Π λ α ί τ ο ς τ ο ν π α ρ έ π ε μ ψ ε σ ι ο ν ά ρ ι σ τ ε ρ ο Τ ύ π ο
Α π ο κ α λ υ π τ ι κ ώ ι ε ρ ο ς κ α Ι δ ρ ι μ ύ τ ε ρ ο ς π ρ ξ ε ν ό Ε ύ υ μ ι ο ς Ί ω α ν ν ί η ς ό
Γ υ α λ ά κ ι α ς •.
- Ε κ ε ί ν ο π ο υ μ ε κ α ν ε ν α φ ύ γ ω α π Τ ν ό ρ γ ά ν ω σ ι ε ί π ε ε ί ν α ι γ ι α τ Ι η ξ ε ρ α
γ ι τ Ι τ ο κ ό μ μ α τ α έ λ ε ι τ α ο π λ α π ο υ έ γ ω έ μ ά ζ ε υ α κ α Ι φ ύ α γ α τ α η θ ε λ ε γ ι α ν α
δ ο λ ο φ ο ν ή σ ο υ ν φ ι λ ή σ υ χ ο ι ς π ο λ ί τ α ς σ π ω ς ό κ Σ π ί θ α ρ η ς κ α Ι ν α κ ά μ ο υ ν έ π α ν ά
σ τ α σ ι μ ε π ο τ έ λ ε σ μ α ν α π α ρ α χ ω ρ η δ η ή Μ α κ ε δ ο ν ί α ε Ι ς τ ο υ ς Β ο ι λ γ ά ρ ο υ ς Α ύ τ α
Ιστορικό Αρχείο Ι.Γ.Π
-81-
τ ύ π ο ς d π ε κ ά λ υ ψ π ο λ λ ά Θ α ή τ ο π ο ε δ υ ν α τ ο ν δ δ ε ύ τ ε ρ ο ς γ ρ α μ μ α τ έ α ς τ η ς Έ π ι
τ ρ ο π η ς Π ό λ η ν α μ ή π ά ρ η α σ τ ο ι χ ε ι ώ δ η π ρ ο φ υ λ α κ τ ι κ α μ έ τ ρ α
»"Α ω υ σ α δ η μ ό ν ο ν ό Κ σ ί δ η ς ε Ι π ε γ ι α μ έ ν α Ά λ λ έ η ο ο ί ί σ ε π ρ α γ μ α τ ι κ α
μ έ ν α ά φ η ϋ δ ε ν μ ε ά έ φ ε Ρ Β δ ν ο μ α σ τ ι κ ά ά λ λ α ε ί π ε ή Κ α η γ ή τ ρ ι α μ ε τ α γ υ α λ ι ά
Μ ά ν η έ γ ω φ ο ρ ώ γ υ α λ ι ά Κ α Ι π ο ί α ν έ μ π ι σ τ ο σ ύ ν ν μ π ο ρ ε ί α δ ώ σ η κ α ν ε ι ς ε Ι ς τ η ν
Κ Η τ ά ε σ ι ν α ρ ώ τ ο υ δ ό ο ί ο ς η ϋ τ ο κ τ ό ν η σ ε κ α ί δ ι ε τ έ λ ε ι ύ π ό τ η ν έ π ή Ρ Η α ν κ α Ι
τ η ν ψ ύ χ ω σ ι ν τ ο ύ α ν ά ω υ Ε ά ν ε Ι χ ε δ ο Ι Η ι τ ό σ η ι ί ξ ί α Ε Ι ς τ η ν α τ ά ε σ ι τ ο Ό
μ α κ α ρ ι τ η Κ ε σ ί δ η γ ι α τ δ ε ν σ ν ε λ ή φ η χ α μ έ σ ω ά λ λ α ο φ η ά ν ε χ Ι η τ η
ε ν α μ ή ν α Δ έ ν ά ν ή ω ο ϋ Τ Ε σ τ ή ν ι Α χ τ ι δ ι χ η Ε π ι ι ρ ο π η Γ υ ν α ι κ ώ ν Ο ί ε π σ τ ή μ Ο Υ Ε ς
ε χ ο υ μ ε χ ρ ι σ ή Κ Ο Β Α σ τ ο υ ο μ ω ς δ έ ν σ υ χ ν α ζ ο μ ε λ ό γ φ τ ώ ν σ ο λ ώ ν μ σ ς
σ Ε π ί τ ο ο π ο τ : Μ π ο ρ ε ί τ ε ν α π η ε γ ι α τ ί τ ο ε κ ά μ α τ ε τ ή ν α ϊ τ η σ ι
ε γ γ ρ α φ η ς σ α ς ε Ι τ ο κ ό μ μ α
- Τ ί μ μ ε ν α ε Υ γ ρ α φ ώ Ή ε ρ ώ τ η σ ί σ α ς μ ε φ ρ ν ε ι σ Τ ο ε ύ ρ ύ τ ε ρ ο π ρ ό
β λ η μ α σ τ ο σ η μ ε ρ ι ν σ τ ο δ ρ ά μ α π ο ύ ζ ο ί μ β κ α Ι δ ε ν ν ο μ ί ζ ω σ τ ι μ ε μ ι α ά π ά ν τ η σ ι
Β ά μ π ο ρ έ σ ω μ ε Ι σ Ε ο η ο μ ε
- Ε ν α Σ ρ α τ σ δ ί κ η ς Ο Κ ε σ ί δ η ς ν έ φ ρ 17 γ γ ο ά τ α ε κ τ ώ ν ο π ο ί ω ν τ α
16 π ε δ ί η σ α ν σ ω σ τ ά κ α Ι λ η Ι ά Γ ι α σ α μ ό ν ο ν Ι α λ ε γ ε ψ έ μ α τ α ά φ ο δ έ ν
η ξ ε ρ ε κ ά τ ο ο ο μ ά σ α ς
- Ο ί δ ι ο ς μ ό ν ο ν Ι α μ π ο ρ ο σ ε ο σ α ς δ ώ σ η μ ι ε ξ ή γ η σ ι
Β ι σ Ε π ί ι ρ ο π ο ς Β ι έ π ε τ ε α ύ ά τ α σ π λ α 11 μ ά Α λ ο ν τ ο ό π λ ο σ τ ά σ ι ο ν π ω ς
λ ο ι π ό ν μ έ ν ε τ ε ά ω μ α τ ό κ ό μ μ α
Κ α τ λ α α ί ν ω τ η ν έ ρ ώ τ τ σ ί σ α τ Μ ο ί ί ζ η τ ε ί τ α ι ν ο σ α ς π ω δ τ ι ό σ η μ ε ρ ι ν ό ς
ε μ φ ύ ί ι ο ς π ό λ ε ο ς ι τ ο ά ν ι α ρ τ ι κ ο κ ί μ α ε ί ν α ι ά π σ τ έ λ ε σ μ α τ η τ α χ τ ι κ η τ ο ϋ
κ ό μ μ α τ ο ς κ α ι δ τ ι μ ό ν ο ς ύ π ε ύ υ ν ο γ ι α υ τ ό ε Ι ν α ι τ ο κ ο μ μ ο υ ν ι σ τ ι ώ κ ό μ μ α Ο μ ο
λ ο γ ώ σ η δ ε ν μ ε π β ί ε ι ή ε ρ μ η ν ε ί α α ύ τ ή δ ι ό ι δ ε ν ε χ ο μ ε ν .•• Ι σ τ ο ρ ι κ ό ν π ρ ο η γ υ ύ
μ ε ν σ ν Κ α τ ά τ η ν γ ν ώ μ η μ ο υ π ρ έ π ι π ο λ ύ β ύ Τ ρ α ά ζ η τ ή σ ω μ ε τ α α ί τ ι α
Β α σ ε π ί τ ρ π ς Δ η λ α δ ή α υ τ ά τ α α ί τ ι α τ α β α ύ τ ε ρ α δ ι κ α ι ο λ ο γ ο ύ ν
τ ό ν c ciyriJ\ae κ α Ι τ η ν ρ ή μ ω σ ι ι ο τ ό π ο υ
Ή Κ λ ε ι ώ έ σ ι ώ π η σ ε
Τ ό ά ι ρ σ α τ ή ρ ι ε Ι χ ε τ ε ν τ ώ σ ε ι α υ τ ι ά κ α Ι μ ά τ ι α Σ τ ο υ ς κ ύ κ λ ο υ ς τ ω ν δ ι κ η
γ ό ρ ω ν α ρ χ ι σ α ν τ ά σ χ ό λ ι α κ α Ι τ ο κ ο υ τ σ ο μ π ο λ ι ό
Β ι ά ζ ε τ α ι φ α ί ν ε τ α ι ν ο σ υ α ν τ ή η τ ό μ α κ α ρ ί η τ ο ν φ λ ν τ η ς Β α σ δ έ κ η
ε Τ π ε κ ά ο ι ο ς κ α Ι τ ρ έ χ ε ι π α ρ ο λ α τ ά π ά χ η τ η τ
Μ π ά ά ν τ έ κ ρ ο υ σ Η λ ο ς Κ ά ν ε ι ν π α λ λ η κ α ρ α έ κ ί ί ά φ α λ ο ί ί Ξ έ ρ ε ι
δ τ ι δ ε ν π ά ρ υ ν σ ο ι χ ε ί α ε Ι ς β ά ρ ο ς τ η ς
Ο π ω σ δ ή π ο τ ε τ ο έ ε ι π ε ρ δ ι κ ο λ α τ η ς σ υ μ φ ώ ν η σ α ν δ λ ο ι Α Ι Ύ ν α ί κ ε ς
γ ε γ ό ν α σ ι ν ά ν δ ρ ε ς δ π ω ς σ τ ή ν ε π ο χ ή τ ο ί ί Ξ έ ρ ξ η
Κ Α Ι Μ Ι Α Γ Ο Η Σ Σ Α
Τ ο ά κ ρ ο α τ ή ρ ι ο ά ν α α ρ ά χ η κ ε κ α Ι σ υ γ κ έ ν τ ρ ω σ ε δ λ η τ η ν π ρ ο σ Ι χ ή τ ο υ
ό τ α ν ά ρ χ ι ε τ η ν π ο λ ο γ ί α τ η Ο λ υ μ π Ι α Π α π α δ ο π ο ύ λ ο υ ω μ ο ρ φ η κ ο π έ λ λ α
κ α Ι σ ύ ν δ ε σ μ ο τ ο ί ί ρ χ η Υ ο ί ί :
Η μ ο υ ν ι ι λ μ έ λ ο ς τ ο ί ί κ ό μ μ α τ ο ς σ τ η σ υ ν ο ι κ ί α μ ο υ Τ ο ν Α ϋ Υ ο υ σ τ ο 1946
έ γ ν ώ ρ ι σ α τ ο ν Π α π α α ν α σ ί ο υ Έ φ υ γ α τ ό τ ε σ τ ο ς Σ έ ρ ρ α ς κ α Ι δ ι α ν γ ύ ρ ι σ α ."
π ρ ο σ έ λ α β ε σ ύ ν δ ε σ μ ό τ ο υ Ή τ α ν τ ό τ ε Γ ρ α μ μ α τ έ α ς τ η ς Μ ε γ ά λ η ς χ τ ί Λ ς Τ ό ν
Ι α ν ο υ ά ρ ι ο 1947 ε Υ ι ν ε σ τ Η χ ο ς τ η ς Έ π ι τ ρ ο π η ς Π ό λ η ς κ α ι π ά λ ι ν έ ώ η μ ο υ ν
σ ύ ν δ ε σ μ ο ς Τ ο μ ε τ έ φ ε ρ α Ι Ι τ λ ώ ς σ η μ ε ι ώ μ α τ α Τ ό ν Μ ά ϊ ο ν έ ξ α α γ ά σ Ι Ι η κ α π ό
ο υ Ι ί ί υ μ α ν ν α φ ύ Υ ω σ ι α ς Σ ρ ρ α ς Κ α ι τ η ν ά τ σ ί μ σ υ ε γ Ι Ε τ ο
Κ α τ α φ ύ γ ι ο Τ ό ε φ τ ι α ξ ε ε ν α ς κ τ ί σ τ η ς κ α ί ε ρ ε ρ ε κ α Ι ι ό ν π ο λ ύ γ ρ α φ ο Μ ε τ ά ή λ θ Β
σ π ί τ ι μ α ς ό Κ σ ί δ η ς Δ ε ν η ξ ε ρ α π ο ι ο ς η π ν Τ ο ν φ ι λ ο ξ Η ή σ η μ ε ε ω ς η ι ο υ ϋ
σ π ί τ ι Μ ά ς τ ο ν Ε ρ ε ρ ε ό Π α π ι α ν α σ ί ο υ Κ α ι έ ν ο λ η ν τ ο ύ Π ι ι π υ α ν α σ ί ο υ π η γ α
ε ν α δ έ μ α σ ε δ υ ό π α ι δ ι ά Δ ε ν η ε ρ α τ ί π ε ί χ ε
6
Ιστορικό Αρχείο Ι.Γ.Π
- 83 -
Δ ι ά β α σ α μ ι α μ ρ α σ ε Α φ η μ ε ρ ί δ ε ς Ο Τ Ι α γ ι ν ό τ α ν ε δ ι ά Α ε ξ ι γ ι α γ υ ν α ί κ κ α Ι
ώ ρ η σ α κ α λ ο ν α π ά ω Έ κ ε ί γ ι ν ό ν τ α ν κ α ε γ γ ρ α φ έ ς Γ ρ ά φ η κ α
Ε χ ε τ ε α ρ χ έ ς κ ο μ μ ο υ ν ι σ τ ι ε έ
Ν α ί Έ χ ω ά ρ χ ε ς κ ο μ μ ο υ ν ι σ τ ι κ έ τ Δ ε ν τ ο ά ρ ν ο υ μ σ ι
Ο τ α ν ό Β Ε π ί τ ο ο π ο τ τ η ν ε ρ ώ τ η σ ε α ν μ π ο ρ η ν α χ α ρ α κ τ η ρ ί σ η τ ο ν Π α
π α θ α ν α σ ί ο υ ε γ κ λ η μ α τ ί α ε ί π ε '1:0 α μ ί μ η τ ο ε κ ε ί ν ο
Ν α σ ά ς π ώ κ Ε π ί τ ρ ο π ε Έ χ ω τ η ν α ρ χ η ν ν α μ η έ λ ω ν α δ η μ ι ο υ ρ γ ώ
ε χ ρ ο υ ς κ α Ι μ ί σ η ...
Ο Ι Ά χ τ ι δ ι κ ο Ι γ ρ α μ μ α τ ε ί ς Ά π Ω ρ ο λ ο γ ά ς κ α Ι Β α σ Μ α λ ί γ κ ο ς - κ ρ ά τ η σ α ν
κ ά π ω ς τ η ν κ ο μ μ α η κ η γ ρ α μ μ η κ α Ι τ η ν π ρ ο σ ω π ι κ ή τ ο υ ς ά ξ ι ο π ρ έ π ε ι α Ό π ρ ώ τ ς
ε ί χ ε ν έ κ π α ι δ ε υ η κ α Ι σ τ η σ χ ο Α η Ε π ι τ ρ ο π ή Π ό λ η ς σ τ η ν π ρ ω τ ε ύ ο υ σ α σ τ η ν έ α
Α κ α δ η μ ί α τ ώ ν •Α η ν ω ν
Π ώ ς ε Υ ι ν ε α ύ τ ό ρ ώ τ η σ ε π ε ρ ί ε ρ γ ο ς ό π ρ ό ε δ ρ ο ς
π η γ α γ ι α α τ ο μ ι κ ή μ ο υ δ ο υ λ ε ι ά τ ο ν Ί ο ύ Α ι ο τ ο ϋ 1945 σ τ η ν Ά ή ν α κ ι
ε τ α ι μ ο ϋ δ ό η κ ε ή ε υ κ α ι ρ ί α ν α π α ρ α κ ο λ ο υ ή σ ω 10 μ α θ ή μ α τ α σ τ η σ χ ο λ ή
- Τ ί σ π ο υ δ α ί α σ π ο υ δ ά γ μ α τ α μ α θ α ί ν α τ ε σ τ η σ χ ο λ ή
Π α ρ η κ ο λ ο ύ η σ α 15 μ α θ ή μ α τ α Ι σ τ ο ρ ί α ς τ ο υ Κ ό μ μ α τ ο ς Έ κ ά ν α μ ε κ α Ι
έ λ λ η η κ ά
Σ τ η σ χ ο λ η π ή γ α ι ν α ν μ ό ν ο α ν ώ τ ε ρ α σ ε λ έ χ η
Η σ α ν κ α Ι κ ο μ μ α τ ι κ ά μ έ λ η .
•Α ν α γ ν ώ ρ ι σ ε 01:1, ε Ί χ ε ύ π ο γ ρ ά ψ ε ι α π ο δ ε ί ξ ε ι ς γ ι α χ ρ ή μ α τ α
Τ ο ν έ ρ ώ Τ η σ ε ό Β Ε π ί τ ρ ο π ο ς
Π ώ ς β ρ έ η κ ε ς τ έ λ ο ς π ά ν τ ω ν α π ο τ η ν Κ α λ α μ α ρ ι ά σ τ η ν λ λ η α κ ρ η
Ε ί σ θ ε δ η μ ό σ ι ο ι υ π ά λ λ η λ ο ι γ ι α ν α μ ε τ α τ ί θ ε σ θ ε
- Η ύ π η ρ ε σ ί α κ Ε π ί τ ρ ο π ε
Ξ έ ρ ε ι ς π ο ι ο ί η σ α ν σ τ η ν Ά χ τ ί δ α Κ α λ α μ α ρ ι ά ς π ρ ο τ ο ϋ α ν α λ ά β η ς ε σ ύ
Δ ε ν ξ έ ρ ω
Δ ν ξ έ Ρ Ε ι ς δ τ ι ο λ ο ι δ ι κ ά σ θ η κ α ν κ α Ι κ α τ ε δ ι κ ά σ θ η κ α ν ά π ό ι ό Σ τ ο α τ ο δ ι
κ ε ί ο Έ χ ω έ δ ώ τ η ν ά π ό φ α σ ι ν
Μ Ε τ α τ Ο ε μ α α
Γ ν ώ ρ ι σ ε ς τ ο ν Α λ έ κ ο Σ ο ύ ε ί π ε γ ι α σ π ί τ ι κ α Ι σ π λ α
Δ ε ν η ξ ε ρ α δ τ ι τ ο δ έ μ α ε Ι χ ε α υ τ ό μ α τ α κ α χ ε ι ρ ό β ο μ β Ι δ ε ς
Σ ο ϋ ε ί π ε ε π ί σ η ς ό .Α λ έ κ ο ς σ η ε π ρ ό κ ε ι τ ο v.-i ά ν α ι ι ν ά ξ ο υ ν ε ν α κ έ ν τ ρ ο
Μ ο ϋ ε ί π ε ό Β α φ ε ι ά δ η ς ό κ α δ η γ η τ ή ς τ ο γ ι α τ η ν α ν α τ Ι ν α ξ ι τ η ς λ έ σ χ η ς
τ ο ϋ Σ υ ν ο ι κ ι σ μ ο ϋ Β ό τ σ η
- Π έ ς μ α ς τ έ λ ο ς α ν έ λ η ς π ο ι ό ς ε δ ω σ ε τ η ν ν τ λ η ν α μ ε τ α φ ε ρ ϋ ν τ α
σ π λ α σ τ η ν Κ α λ α μ α ρ ι ά •Α ν δ έ ν τ ο ξ έ ρ η ς σ ύ ό τ ό τ ε π ρ ώ τ ο ς γ ρ α μ μ α τ έ α ς τ η ς
Ά χ τ ί δ α ς Κ α λ α μ α ρ ι ά ς π ο ι ό ς α τ ο ξ έ ρ η Ό Μ η τ ρ ο π ο λ ί τ η ς
Δ ε ν ξ έ ρ ω
Η Α Π Ο Λ Ο Γ Ι Α Τ Ο Υ Α Ρ Χ Η Γ Ο Υ
Τ ε λ ε υ τ α ί ο ς α π ο λ ο γ ή η κ ε ό α ρ χ η γ ό ς Δ ε ν η τ α ν α π ο λ ο γ α α ύ τ η ι λ λ α κ α τ η
γ ο ρ η τ ή ρ ι ο ε π ί ε σ ι ς ε φ ο δ ο ς κ α Ι ε κ ρ η ξ ι ς Α σ τ ρ α ψ ε κ α Ι ε β ρ ό ν τ η σ ε Τ Ο α κ ρ ο α τ ή
ρ ι ο κ ρ α ι ο ϋ σ ε τ η ν α ν α π ν ο ή τ ο υ Α λ ύ γ ι σ τ ο ς ώ μ ό ς π ρ ο κ λ η τ ι κ ό ς α ρ χ ι σ ε
Θ α μ ι λ ή σ ω κ α Ι σ α ς π α ρ α κ α λ ώ ν α μ η μ ο ϋ κ ά μ ε τ ε ε ρ ω τ ή σ ε ι ς Σ τ ό έ λ ο ς
ρ ω τ η σ τ ε μ ε Ο τ ι έ λ ε τ ε
Ε ί μ α ι υ π ό χ ρ ε ω μ έ ο ς ν α ύ π ε ρ α σ π ι σ ω τ ο κ ό μ μ α μ ο υ Έ γ α ε ί μ α ι σ τ έ λ χ ο ς
τ ο ύ κ ό μ μ α τ ο ς κ α Ι ύ π ε ύ υ ν ο ς τ η ς Α ύ τ ο ί ι ι υ ν α ς Ά ν α λ ο μ β ά ν ω δ λ ς τ Ι ς ε ύ ϋ ν ε ς Υ ι ά
τ α σ π λ α κ α Ι γ ι α tilv κ α ο δ ή γ η σ ι π α γ ι α ι ι ς π ρ ά ξ ε ι ς μ ο υ Έ γ ω π ρ έ π ε ι ν α ά π ο
δ ε ί ξ ω γ ι α τ ε κ ά ν α μ ε α υ τ ε ς τ Ι ς δ ο υ λ ε ι έ ς Θ α π ω π ρ ώ τ α λ ί γ α γ ι α τ η ν Ι σ τ ο ρ ί α μ ο υ
Ά π ο τ η ν Ά λ β α ν Ι α η λ α σ τ η Θ ε σ σ α λ ο ν ί κ η Η μ ο υ ν τ ό τ ε μ έ λ ο ς τ ο ϋ κ ό μ μ α Ο ς
Ιστορικό Αρχείο Ι.Γ.Π
- 85-
σ ε α ι ν δ ρ ε ς Ε Υ ώ ω ς π ε ύ υ ν ς τ η ς Μ Λ Α λ γ ω ι η δ ε ν π ή ο α ε τ ί π ο τ ε
dno τ Ι ς Υ υ ν α ί κ ε ς Ε χ ω ύ π ο χ ρ έ ω σ ν ά τ ο β ε β α ι ώ σ ω α ύ ο τ ε ύ Ι Ι υ ν α
Ό Π α π α θ α ν α σ ί ο υ γ ί ν ε τ α ι Ι π π ο τ ι κ ώ τ α τ ο ς σ τ γ υ ν α ί κ ε ς Π α ί ρ ν ε ι α ύ τ ο ς
ο λ τ Ι ς eiIttijVEt; χ α ί δ ί ν ε ι σ δ λ ε ς σ υ γ χ ω ρ ο χ ά ρ τ ι
τ η ν Φ ο ό κ α σ υ ν ε χ ί ζ Ι δ ε ν τ η ν π ή ρ α μ ε ι π τ η σ τ ρ α τ ο λ ο γ ί α τ ω ν Γ υ ν α ι
ε ω ν Ε π ι τ ρ ο π ω ν Ό χ ι τ η ν Φ ο ύ κ α τ η ν γ ν ώ ρ ζ α ε ι ώ π ρ ο σ ω π ι κ ά κ α Ι έ λ η σ α ν ά
τ η ν σ υ ν δ έ σ ω Α λ λ α ύ ι η δ ε ν δ έ χ η κ ε
Ι Η Ο λ υ μ π ί α Π α π α δ ο π ο ύ λ ο υ ι σ υ ν έ χ ι σ ε ε Ι ν α ι τ ο Π ό σ ω π ο π ο ύ Ε ρ χ ε τ α ι σ έ
ι μ ε σ η ε π α ψ η μ ε μ έ ν α Λ έ τ ε σ η ή τ α ν β ο η ς κ α Ι σ υ ν ε Ρ Υ ά τ η ς μ ο υ Ο χ ι Ή τ ι ι ν
μ ν ο σ ύ ν δ ε σ μ ο ς Ε π α ι ρ ν ε lva σ η μ ε ί ω μ α κ λ ε ι σ τ ο κ α Ι τ ο π ή Υ α ν ε Σ κ ο π ο ς τ η ς
Μ Λ Α δ ε ν ε Υ ν ώ ρ ι ζ ε Δ ε ν ε Ι α λ ο ς τ ο Κ ό μ μ α τ ο ς Γ ι ά τ ά π λ α π ο μ ε τ έ φ ε ρ ε
ε Ι ν α ι σ ω σ τ ό δ τ ι δ ε ν η ξ ε ρ ε τ Ι ε Ι χ α ν μ έ σ α τ ά π α κ έ τ τ α Δ ι ό τ ι ijoav σ φ ο α γ ι σ μ έ α κ α
δ έ ν ε π ρ ε π ε ν ά τ ο ξ έ ρ η θ ά τ η ε π ε φ τ α ν ι π τ ο ·tfo, τ ά π α κ έ τ τ α lJ v η ξ ε ρ ε τ ι ε Ι χ α ν
μ έ σ α ... Ά π ό δ ι ξ ι ς ε Τ ν α ι ο τ ι δ τ α ν π η Υ ε τ ά δ ι ι ό π ι σ ό λ ι α σ τ ο σ π ί τ ι Ί Ο Ι κ ο ν Ο
μ ί δ η τ ι φ η σ ε ε π ά ν ω σ τ τ ρ α π έ ζ ι κ ε φ υ Υ ε Τ ο ε Ι π ε δ ε ν ξ έ ρ ω τ Ι ε χ ο υ ν τ ο
β ρ ά δ υ δ τ α ν π η Υ α ε Υ ώ β ρ η κ α ι κ μ η τ ο π α κ έ τ τ ο π ά ν ω σ τ ο τ ρ α π έ ζ ι Τ ρ ε λ α ή κ α τ ε
tOiI, ε Ι ι τ α Τ ό ε χ ε Τ Ε ε τ σ ι φ α ν ε ρ ά Ε ί ν α ι δ υ ο π ι σ ι ό λ ι α Δ έ ν τ ο ξ ρ α μ ε μ ο ϋ Ε Ι π α ν .
.. Δ ε ν μ α ε ί π ε τ ί π ο τ ε Π α σ ι ι ζ α τ ε ν ά μ ά ε ε τ Ι δ Ι α τ ι κ ε ς σ χ έ σ ε ι ς ε ί χ α μ ε Ν α ί
ε ί χ α μ ε τ ό σ ο σ Τ Ε Ε ς cOa re ν α ι Ι ν α ι Π Ε ι ή ν ι ο ο σ γ α ν ό μ ο υ
Β Ε π τ ρ ο π ο ς Σ ί ς η ν ά Υ α π α τ ε π ρ α γ μ α τ ι κ ά
Α ύ τ ο ς ε Ι ν α Ι δ ι κ ό μ ο υ λ Ο Υ α ρ ι α σ μ ό ς
- Β Ε π ί τ ρ ο π ο ς Ω ς κ ο μ μ ο υ ν ι σ τ ή σ έ π τ ε σ ε ε σ ε ί ς η ώ dvflorono; π ο ύ
ά Υ α π α Κ α Ι έ ν τ ο ι α ύ τ η π ε ρ ι π τ ώ σ Ε Ι π ώ ς ε μ π λ ί ξ α τ ε Of τ ό σ ο έ π ι κ ί ν δ υ ν α π ρ ά γ μ α τ α
ο ν α ν Β ρ ω π ο π ο υ ά Υ ι ι π α τ ε
Γ ι α μ έ ν α ί π ρ ω τ α τ ο Κ ό μ μ α Γ ι α ύ τ ή ν ή κ α ρ δ ι ά
Α γ ω ν ί σ δ η κ ε ε π ε ι τ α ν α Ε λ α φ ρ ύ ν η κ α Ι ά λ λ ο υ ι σ υ γ κ α τ η γ ο ρ ο υ μ έ ν ο υ ο π α ί ρ ν ν
τ α α ύ τ ς ά π ο φ α σ ι σ ι ι κ α σ λ ο τ ο β ί ο ς
Ε γ ω ε Ι μ α ι σ τ έ λ ε χ ο ς τ ο ύ Κ ά μ μ α τ τ κ , έ κ ρ α ύ γ α σ ε τ ε λ ε ι ώ ν ο ν τ α ς χ α Ι θ έ λ ω ν α
σ α ς π ώ έ κ μ έ ο ο υ τ τ ο ύ Κ ό μ μ α τ ο σ τ ή Μ α κ ε δ ο ν ί α κ α ι ή Θ η ε ί ν α ι έ Η η ν ι χ ή κ α
δ ν ι τ ρ ό ι ι ε ι τ α ι ν α τ ι π ά ρ η κ α ν ι ί ς Τ ό δ Η π ο λ ε μ ο ύ μ ε σ ή μ ε ρ α τ ο υ ξ έ ν ο υ ς π ο υ
ή λ α ν έ δ ώ π έ ρ α ε ί ν α ι σ ω σ τ ό Ι ό σ η ε χ ο υ μ ε έ μ ε ί ς Ι ν ί σ χ υ σ ι α π ό τ ο ύ ς γ ε ί τ ο ν ε ς δ ε ν
ε ί ν α ι κ α λ ο υ σ ω σ τ ά Μ α ς ε Ι τ α ν σ τ η ν Ά σ φ ά λ ε ι α δ τ ι ή C Ε λ ϊ ι ά δ α ε ί ν α ι π α ρ ά δ ε ι σ ο ς
ε ν σ υ γ κ ρ ί σ ε ι μ έ τ α Υ ε ι τ ο ν ι ά κ ρ ά η Ο Ι ε φ η μ ε ρ ί δ ς σ μ ω ς γ ρ ά φ ο υ ν δ η σ ύ μ φ ω ν α
μ ε σ τ α τ ι σ τ ι κ έ τ τ ο ύ Ο Η Ε ε ε τ α ι π ρ ώ τ η σ η φ τ ώ χ ε ι α
Π ρ ό ε δ ρ ο ς •Α φ ο ε ν α κ α λ ά σ τ ί ς Λ α ϊ κ ε ς Δ η μ ο κ ρ α τ ε ς γ ι α τ δ ε ν π ά γ α ι ς
ε κ ε ί
- Έ Υ ω μ έ ν ω κ α Ι Β α μ ε ί ν ω σ τ η ν Ε λ λ ά δ α γ ι α ν ά γ ω ν ι σ ώ ώ ς τ ή ν τ ε λ ε υ τ α ί α
μ ο υ σ τ ι γ μ ι , t(] τ η ν φ τ ι ά ω Ε ί ν α ι τ ι μ ή μ ο υ π ο υ ε Ι μ α ι σ τ έ λ ε χ ο ς τ ο ν Κ ο μ μ ο υ ν ι
σ η κ ο ύ Κ ό μ μ α τ ο ς
_. Ε ν α ς Σ τ ρ α τ ο δ ί κ η ς Υ π ά ρ ι ε ι ά ν τ ι π ο λ ι τ ε υ ό μ ε ν ο Τ ύ π ο ς χ α ί ά ν τ ι π ο λ ί τ ε υ σ ι ς
σ τ Β ο υ λ Υ α ρ ί α τ η ν Γ ι ο υ γ κ ο σ λ α β ί α τ η ν Α λ β α ν ί α
Δ ε ν χ ρ ε ι ά ζ ε α ι ε κ ε ί α ν π ο λ ί τ ε υ σ ι ς
Β Ε π ί τ ρ ο π ο ς Π ρ έ ν ά Υ ν η σ λ η ή Ε λ λ ά ς ε ρ ε ί π ι ο μ ε τ η ν ι ν τ α ρ σ α κ α Ι
τ Ι ς κ α τ α σ τ ρ ο φ έ ς σ ο ς δ ά ν ά Ε λ η ε Π Ε Ι τ α ή π α ρ α δ ε ι σ α κ η δ η μ ο κ ρ α τ ί α σ α .
Ή μ ε ί ς π ρ σ τ α ί μ ε ν α χ ά ν ω μ ε δ ι μ π ο ρ ο ί μ ε
Σ ε ί ς κ ά ν Ε Τ ε α ύ η ν τ η ν κ α λ η π ρ σ π ά ε ι α Ή Ε λ λ α ς ε π ε π ε ν ά τ η ν δ ε χ η
Τ ι ε Ι σ ε σ ε ί ς κ α ι π ό σ ο Ι σ Ι ε
Ε ί μ α σ τ ε π ά ω ά ι τ ρ ί α χ α τ ο μ μ ύ ρ ι α
Π ό σ ο ε ϊ μ ε α μ ε ί ς
Δ ε ν ξ έ ρ ω Δ ε ν μ ε ν δ ι α φ έ ρ Δ ε ν μ π ο ρ ε ί τ ε ό π ω σ δ ή π ο τ ε κ α δ ε ν δ ..α ι ο ο
σ ε ν ά μ α ε π ι β ά λ ε τ ε τ ά ς Ι δ ι κ ά ς σ α ς ι π ψ ε ι ς
Π ώ ς έ ξ η γ ε ί ς τ η ν β ο ή ε ι τ ω ν Υ β ι τ ό ν ω ν κ α Ι σ υ μ μ ά χ ω ν σ α ς
Ιστορικό Αρχείο Ι.Γ.Π
- 87 -
τ α ε χ ε ψ ή σ η α π τ η ν π ρ ώ τ η μ έ ρ α μ ε τ η ν Ά σ υ ν ο μ ί α τ α ε Ι χ ε α π α χ α λ ύ ψ η σ λ α
χ α Ι κ α τ α δ ώ σ η σ λ ο υ ς .. . Μ ό ν ο α ν τ ά λ λ α γ μ α ε Ι χ ε ζ η η σ η ν α γ λ υ τ ώ σ η τ ό χ ε φ ά λ ι τ ο υ χ α Ι
ν α χ ρ α τ η σ η τ η ν χ μ μ α τ ι χ η γ ρ α μ μ η σ τ δ α χ ρ ο α τ η ρ ι ο .•. ο υ τ ε ό Β α σ Ε π ί τ ρ ο π ο ς
xliv ο ε ό σ υ ν η γ ο ρ ό ς τ ο υ τ α η ξ ε ρ α ν ... Ο τ α ν ε Χ δ ό η χ ε " α π ό φ α σ ι ς π γ ε ό Δ Ι ν τ η ς
r;j; Α σ τ υ ν ο μ ί α Θ ε σ σ α λ ο ν ί χ η ς Χ Ξ α ν ό π ο υ λ ο ς σ τ ό ν Δ ο ι χ η τ η τ ο Γ Σ ώ μ α τ ο ς
Σ τ ρ α τ ο ύ τ ο ϋ τ α ε ί π ε κ α Ι ζ ή τ η σ ε τ η ν μ α τ α ί ω σ η τ η ς έ κ τ ε λ έ σ ε ω ς
Ο Ι κ ο μ μ ο υ ν ι σ τ ι κ ο κ ύ κ λ ο ι τ η ς Θ ε σ σ α λ ο ν ί κ η δ ι έ δ ω σ α ν σ τ η ν dQl1J ο η ή
Α σ τ υ ν ο μ ί α δ ε ν ε χ τ έ λ σ ε π ρ ο σ ω ρ ι ν α τ ό ν Ά ρ χ η γ ό ς Μ Λ Α γ ι α ν α τ ό ν ε χ έ σ η ..
Ό Π α π α θ α ν α σ ί ο υ ε ξ α κ ο λ ο ύ δ η ο ε κ α Ι α ρ γ ό τ ε ρ α σ τ η φ υ λ α κ Ύ t;j; Κ ε ρ κ ύ ρ α ς ν α
Χ ρ α τ ά η α ύ σ τ η ρ η κ α α π α ρ έ Υ ι ι λ η τ η τ ή ν κ ο μ μ α τ ι κ η γ ρ α μ μ κ α ι ν ά κ ά ν η τ ο ν
ά δ ι ά λ λ α κ τ ο ά δ ι ά ψ θ ο ρ σ ά δ ι ό ρ ω τ ο κ ο μ μ ο υ ν ι σ τ ή Έ ν α ά σ τ υ ν ο μ ι κ ό τ η ς Θ ε σ σ α λ ο ν ί
κ η ς π ο υ τ ο ν ε π ι σ κ έ φ Κ ε κ ε ί τ ο ν δ έ χ η κ ε ά Υ ρ ι ε μ μ έ ν ο ς μ ε ι ό Γ ι α τ ί η ρ Η ε ς Δ έ ν
κ α τ α λ α β α ί ν ε ι ς σ η μ ε ε κ έ τ η ς
Ιστορικό Αρχείο Ι.Γ.Π
- 90 -
Β ρ η κ α ν κ α Ι Ι ν α α π ό μ ε ρ ο δ ω μ ά τ ι ο μ ε κ ρ ε β β ά τ ι μ ε ό λ α τ ά χ ρ ε ι α ζ ό μ ε ν α γ ι ά ν ά μ ε ί ν η
κ α ν ε ς μ έ ρ ε ς μ έ σ α
- Έ χ ε ι ς δ ι κ α Ι ξ ε ν ο δ ο χ ε ϊ ο κ υ ρ Θ ό δ ω ρ ε
Ό ι Γ ά ν α μ έ ν η χ α ν έ ν α ς φ ί λ ο
έ ν ι ε μ ε ν α ν β έ β α ι α ExttQol μ π ο ρ ν τ ά δ ε ς σ α ν κ α ι μ α ς
Σ τ ό Τ μ ή μ α ε ξ α κ ο λ ο ύ Ι Ι η σ ε ν ό Μ ε τ α λ ί δ η ν α φ ω ι ά ζ η γ ι α τ Ι ς π α ν τ ο υ φ λ ε ς τ ο υ ό
Κ α λ ο γ ε ρ ι ν ά μ ι λ ά γ ι α τ ο γ ε ν ι κ ό ε μ π ό Ι κ α ί δ Ξ ω ω υ σ τ ί δ ι κ ν α τ α η χ α μ έ ν α α
χ α σ ε κ α ι ό φ α τ ο ύ μ ε ν ο ς β α ρ κ ά ρ η ς Ο ο έ σ τ η • λ ε ξ ά δ η ς π ο υ ε Ι χ ε δ ώ σ ε ι τ Ι ς π ρ ώ τ ε ς
π λ η ρ ο φ ο ρ ε γ ι α τ η ν γ ι ά φ κ α τ ο ύ Ξ α κ ο υ σ τ ί δ η κ α Ι τ ο ν Ν ί κ ο μ ε τ ο μ α ρ ο μ ο υ
σ τ α κ ώ 10 κ ί ρ ι ν ο π α λ ι ο χ ω τ ό π λ α τ ι ά ρ ι σ Ι Ε Ρ Ο π έ ν ο ς Ε ν ω ά λ λ ο ς ο μ ω ς κ ρ α
τ ο ύ μ ε ν σ ό Χ ρ ί σ τ ο Κ ο λ ο ύ σ ι ω μ ό λ ι ε ί ι π ώ ι ο ι α σ τ ι γ μ η τ ο β ρ ά δ ν ά π ρ η ϊ ό Κ α
λ ο γ ε ρ ά ς ζ ή τ η σ ε ν α π α ρ ο υ σ ι α σ η σ τ ό ν Μ ο ί ρ α ρ χ ο κ α ι ι σ υ ε ί π ε τ α ρ α γ μ € ν ο
Α υ τ ο ς κ ύ ρ ι ε Δ ι ο ι κ η τ ά ε ί ν α ι ό Ν ί κ ο ς δ ρ χ η γ ό μ α τ Κ ρ α τ η σ τ ε τ ο ν κ α λ ά ι
Ξ α ν α κ ά λ ε σ τ ό ν Κ α λ ο γ ε ρ α δ MotQaQlac.
- 8 f1 ε ξ α κ ο λ ο υ ή σ η ς Ν ι ό ν ι ο 11 Ν ί κ ο γ α μ α ς π α ρ ι σ τ ά ν η ς τ ο ν Υ Ι δ ε ο Κ α κ ο
τ ο ϋ κ ε φ α λ ω ί σ ο υ κ ά ε ι τ α ξ έ ρ ο υ μ ε δ λ α κ α τ α λ ε π τ ώ ς
_ ..Α χ Κ ύ ρ ι ε Μ ο ί ρ α ρ χ ε Δ ε ν μ ο ϋ δ ί ν α τ ε τ ο π ρ ω ί δ υ ο μ π α τ σ ο υ τ · 0 Χ Σ α
μ α ρ τ ζ η ς τ ο ν χ ύ τ τ α ξ ε μ ε ά τ ο ρ ί α
ε ν ε ϊ μ α σ τ ε β λ έ π ε ι ε Ι Π Ε τ ό σ ο β ά ρ β α ρ ο ι δ σ ο σ α ς ε λ ε γ ι ι ν "'\
Α ν μ ο ϋ ε Τ χ α τ ε ώ σ ε ι τ ο ύ δ Υ ο μ π α τ σ ο ι κ ι ι ε ί χ α Τ Ε η δ η π ι ι ί σ ε ι Τ ο Γ ε
ν ι κ ά ν Α ρ χ η γ ο κ α Ι υ π ε ύ υ ν ο τ η ς Σ τ ρ α τ ο λ ο γ ί α κ α Ι τ η ς υ ί Χ Ο ο μ ι κ η Δ ι α χ ε ί ρ ι σ ι ς
τ ο ϋ Ι α κ ε δ ο ι κ ο ϋ Γ σ α φ ε ί ο υ Σ α ν \'(1. λ έ μ ε τ ο ν Ύ π ο υ ρ γ ό ν τ ο ν Ο ί ο ν ο μ ι κ ω ν
Η τ α ν ο κ μ έ ρ ε ζ σ τ ο σ π ί τ ι μ ο υ Τ Ο ί Γ ι ω ρ γ ο α ζ ί κ α Δ ε ν τ ο ν ξ ρ ε τ ε Ό Μ ο ί
ρ α ρ χ ο ς π ο υ τ ι η ε ρ ε ό λ α χ α τ α ε π τ ω ς α ν ο ι ξ ε δ ι ά π λ α τ α τ α μ ά τ ι α τ ο υ
Π ώ Ι ς Τ ο ν ξ έ ρ ω ε Ι Π Ε α μ α σ υ ν η λ ε ά π τ η ν π ρ τ η ε κ π λ η ξ η κ α Ι
κ α τ ά π λ η ι Π ρ ώ τ η φ ο ρ ά α κ ο υ ε τ δ ν ο μ α Κ α ζ ά κ α ς κ α Ι τ α ό φ φ ι κ ι ά τ ο υ Κ α ι δ ε ν
π α μ ε ά μ έ σ ω ς ν ά τ ό ν π ι ά σ ο υ μ ε
Ε Ι ν α ι τ ρ ι τ τ ό θ ά χ η φ ύ γ η Ε Ι χ ε κ α ν ο ν ι σ Ι Ι ϊ σ Υ IiQyai'ao π έ ρ α α π ό τ η μ ι α
τ ό μ ε σ η μ έ ρ ι ε π ρ ε π ε η π ά ρ η τ α μ έ τ ρ α τ ο υ Θ α 11 \.1.0\l"\' π ι σ μ έ ν ο ς
Κ α ί π ο υ Μ π η γ ε
Ί σ ω ς σ τ ό σ π ί τ ι τ ο υ Ά λ λ ά δ ε ν τ ό ξ Ρ ρ ω
Δ ε ν τ ο ξ έ ρ ε ι ς Μ ε τ ό σ η σ ω ε ο γ α σ ί α
Γ ι α ν α ο υ ν α ν τ η θ ο ί μ ε σ τ α ρ α ν τ ε β ο ϋ ε Ρ Ε π ε ν α κ ά μ ν ω π ο λ λ η ρ α π ο λ λ ε ς
β ό λ τ ε ς γ ύ ρ ω α π ό Υ Λ ε υ κ ό Π ύ ρ γ ο Κ ά π σ τ ε δ ε Υ π α ρ ο υ σ ι α ζ ό τ α ν κ α Ι Ι ό λ ο υ Κ α Ι
η μ ο υ ν ύ π ο χ Ε ω μ έ ν ο ς τ ή ν ά λ λ η μ έ ρ α τ η ν ί δ ι α ώ ρ α ν α σ υ ν ε ί σ φ τ ί ς β ό λ τ ε ς .•• Ε ί ν α ι
π ο λ υ α τ ι μ ο ς α ν θ ρ ω π ο ς Κ α ι κ λ έ φ τ η ς Ε φ α γ ε τ ό κ α τ α π έ τ α σ μ α ά π τ ν Ο ρ γ ά ν ω σ η
Ε ι ρ ε ξ α ν σ τ ό ά ρ μ ό δ ι ο • σ τ υ ν σ μ Κ ό Τ μ η μ α α λ λ ά α π ό λ ά ς τ ο υ Γ ρ α φ ι ά
Χ ω ρ ο φ ύ λ Ω χ α ε Ι Χ Ε π ε ρ ά σ ε ι ό Κ α ζ ά χ α ς σ ι ο ε ί Ρ Ε τ ή ρ ι ο μ ε Τ ν α λ φ α β η τ ι κ ή σ ε ι ρ ό
Κ α ρ α Ι ο ι ι Κ α ζ •Α ν α Υ κ ά σ τ η κ α ν ν α έ ε τ ά ο ο υ ν μ ι α μ ι α τ ί ς δ η λ ώ σ ε ι ς τ ω ν κ α
τ ο ι κ ι ω ν Κ α Ι τ η ν β ρ η κ α ν Ά λ λ α ι ό π ο υ λ ί ε Ι χ ε π ε τ ά ξ ε ι Π ρ ί ν μ ι σ η ω ρ α ε ί χ ε φ ύ γ ε ι
κ α Ι δ Κ α ζ ά κ α ς ά π τ ό σ τ ι Τ Ο • . • Έ π ι α σ α ν τ η ν γ υ ν α ί κ α Τ Ο τ ή ν Β α σ ι λ ι κ ή
Β ρ η κ α ν σ ε μ ι α β λ τ σ α 3. 760.000 δ ρ α χ μ κ α ι σ η Υ τ ζ έ π η μ ι α ς κ ρ ε μ α σ μ έ η ς α τ ό ν
τ ο ί χ ο ζ α κ έ τ α ς 50 χ ο υ ο α ε Ι κ ο σ ό φ ρ α γ κ α Σ ε δ ε ν τ ε ρ η ε ρ ε υ ν α β ρ η α ν σ τ η ν δ ι α β α
λ ί τ σ α ά λ λ α 4, 112 έ κ α τ ο μ μ ν ρ ι π δ ρ α χ μ έ ς Ύ π η ρ χ α ν κ α Ι π ο λ λ ά α ν δ ρ ι κ α α γ γ λ α
ύ φ ά σ μ α τ α μ ε τ α ξ ω τ ά ί ι π ο χ ά μ ι σ α χ τ Λ Ό ρ ο λ ε τ ά ρ ι ο Υ Π Ε ύ υ ν ο τ η ς σ τ ρ α
τ ο λ ο γ ί α ς κ α Ι Ύ π ο υ ρ γ ό τ ϊ ι ν Ο ί χ ο ν ο μ ι χ α ν Μ α χ ε δ ο ν ί α ς Θ Ρ κ η η ε α ζ η κ α Ι
ν α κ σ λ ο ζ η Τ Ο π ε ρ ί ε ρ γ ο ε Ι ν α ι σ τ ι δ Γ ε ρ γ ι ο ς Κ α ζ ά κ α ς ε Τ χ ε μ ε ί ν ε ι δ λ ο ν α ύ τ ό ν τ ό ν
π ο λ υ τ ά ρ α χ ο χ α ι ρ ο ί γ ω σ ο ς δ λ ό τ ε λ α σ τ η ν ι Α σ τ υ ν ο μ ί α π α ρ α τ ι μ ε γ ά λ α τ ο
π ό σ α Ο ϊ μ α δ ι χ ο ί ι έ ί ι σ μ ί ό μ α δ ι χ ε σ υ λ λ ή ψ ε ι κ τ λ τ ο ν α γ ν ό η σ α ν
Π α λ η ό ς κ ο μ μ ο υ ι σ Γ Ύ ι α π τ ή ν Π ε ο έ α τ η θ ε σ σ α λ ο ν Ι κ η ς ε ί χ ε μ ε ί ν ε ι π ό Η α χ ρ ό ν ι α
σ ι η ν Ά ρ ο ν α υ π ί Π ο λ ύ π ε ι ρ ο χ α ί Π λ ύ Ε ρ ο ς σ ι ο ω μ ι η κ α τ ά φ ε ρ ε ν α έ φ α ρ μ ό σ η
μ ε α π ό λ υ τ η ε π ι τ υ χ ί α τ η ν α ρ χ η λ ά Ι Ι ρ α β ώ σ α ς
Ιστορικό Αρχείο Ι.Γ.Π
- 92-
π α ρ α ν ό μ ο υ τ ύ π ο υ χ τ λ ε Ι χ ε φ ι λ ο ξ ε ν ή σ η σ τ ο δ ω μ ά τ ι ό τ ο υ ό χ τ ω μ έ ρ ε ς Τ Ο Υ
Σ π ύ ρ ο λ γ ρ μ μ α τ έ α τ ο ύ Κ Α Μ κ α α δ ε λ φ ο τ ο ύ Ν ι ά ν ι ο υ δ ό κ α μ ε ς
τ Ο ν Κ ο υ φ α δ ώ ι η η ς Έ π ι τ ρ σ π η ς Π ό λ η ς lro, 0'0" φ ύ γ ο υ ν γ ι α τ ο β ο υ ν ά Ε κ ε ί ν ο ς
π ο υ ά έ Ρ χ ό α ν ν α ζ η ή σ η τ ο τ υ π ο γ ο α φ ε ϊ ο η Τ Ο ν ά σ ύ ρ μ α τ ο ε ι τ ρ ε π ε ν α ε ι τ η
c"EQIOua, γ ι α τ η ν σ ό ι α Κ α Ι 6 Ξ α κ ο υ σ τ ί δ η Μ τ ο ϋ α π α ν ο ύ σ : Τ ί χ ρ ή μ α α
ε χ ς
Ό Ξ ω ω υ σ τ ί δ η π η ρ ε κ α ί τ η ν ύ ψ η λ η π ο σ ο Λ η ν α κ ρ ύ Ψ τ ι κ ά η ί ε ρ ό κ α Ι
π ο λ ύ τ ι μ ο δ σ ο τ α α γ ι α τ ω ν ά Υ ί ω ν
ι
τ η ν κ ο μ μ α Τ κ η τ α υ τ ό τ η τ α τ ο ύ Μ ι ρ κ ο υ Β α φ ε ι ά δ η
π ο ύ ι χ δ π γ ρ ά ψ η «6 Ύ π ο ρ γ ο ς ω α ν ν ί δ η τ κ α Ι τ ο ύ Ά λ έ κ ο Ά δ α μ ί δ η Ti Χ ο ν
δ ρ ο ύ Τ Ι ς ω σ β ω ι σ ε ό ύ ο κ α λ α τ ά δ ι α κ ο Ι τ α ξ α ν ά κ λ ε ι σ ε ξ έ χ α σ ε ό μ ω ς ν α β ά λ η
κ α λ ο σ η μ ά δ ι ... Κ α Ι α ν σ γ κ ά σ η κ α ν Ο Ι α σ τ υ ν ο μ υ ω ν α ν ο ί ξ ο ν 200 κ α λ α π ό δ ι α
γ ι α ν α Ι ς β ρ ο ύ ν ...
Μ ό ν ο ς ό Μ β τ α λ λ ί δ η ς κ ρ ά σ ε χ λ ε ι σ τ σ τ ο σ τ ό μ α κ α Ι γ ι α τ Ι ς π α ν τ ο ί ψ λ ε ς
τ ο υ α δ ι ά κ ο π α μ ι λ ο υ σ ε . •Α λ λ Ο δ ε ν η ι α ν έ π α ν α σ τ α τ η μ ε π α ν τ ο Υ φ λ ε ς δ σ ο έ λ η σ ε
ν α ξ μ φ α Η σ Η η Ό Κ α λ η γ ε ρ α ε ί π ε σ η Τ ο ν ε ί δ ε π λ λ ς φ ο ι ε ν α κ ο υ β ε ν τ ι ά ζ η μ ε
τ ό ν Κ α ζ ά κ α Κ α α δ η γ η τ η ς τ η ς Κ Ο Β ε π α γ γ ε λ μ α τ ι ώ ν κ α Ι β ι ο τ ε χ ώ ν η α ν δ ι ε υ
υ ν τ η ς τ ο ϋ Έ π α γ γ ε λ μ α τ ι κ ο κ α ι Β Ι Ο ε χ ν ι κ ο ϋ β ή μ α τ ο ς κ α ι ύ π ε ύ υ ν ο τ ο ύ
π σ ο α ν ό μ ο υ τ ύ π ο υ χ ε τ η ν ο υ ρ ά τ ο υ κ α Ι σ υ ς ε ρ ά ο υ ς Ε π Ι κ α τ ο χ η ς π ο λ έ μ η σ ε
Ί τ α λ ο ς Γ ε ρ μ α ν ο υ ς μ ε ζ ω γ ρ α φ ι ε ς σ τ ο υ ς τ ο ί χ ο ς .. .
Ή ά σ τ υ ν ο μ ί α έ ν ή ρ γ η σ ε μ ε κ ε ρ α υ ν ο β ό λ ο γ λ η Υ ο ρ ά δ α Τ Ο π ρ ώ τ ο ε Ι κ σ σ ι τ ε ..
τ ρ ά ω ρ ο ε π ι α σ ε τ ο υ ς π ε ο ι σ σ ο τ έ ρ α υ τ Σ ε α μ ό ν ο σ η μ ε ί ο τ η ν ε Π α Β κ α Ι ο χ ι μ ο ν α χ α
6 κ Σ α μ α ρ ζ η ς α λ λ α κ α Ι ο Ι κ Μ ο υ σ χ ο ν τ η ς κ α Ι Π ω τ α σ ώ ρ η τ Ε ί π ε ό Κ α λ ο γ ε
ρ α κ α Ι Ι β γ α ι ν ε χ α Ι α ο τ ο β β λ ι ά ρ ι ο τ ο ύ Κ α ζ ά κ α Ο ί χ α ν δ ώ σ η 800.000 δ ρ α χ
σ ε κ ά π ο ι ο ν ε μ ι ι ο ρ ο Δ ι α μ α ν τ ό π ο υ λ ο η ι τ ο ύ φ έ ρ η π ι ά τ α γ ι α ν α δ ι κ ι ι λ ο γ η η
Χ ά π ω ς τ ο κ α τ ά σ τ η μ α γ ε ν ι κ ο ύ έ μ π ο ρ ί ο υ π ο ύ κ ρ α τ ο ί σ ε σ τ η ν ί ι δ ό Β α λ α ω ρ ί τ η !1
δ Κ α λ ο γ ε ρ ά ς μ ε ε ω ρ η ι Ο σ υ ν έ τ α ι ρ ο Τ Ο Υ Κ α ζ ά κ α Τ ο ν κ ά Ι Ρ σ α ν λ Ο π ο ν μ ι α
μ έ ρ α σ τ ο ο ν Α σ τ υ ν μ μ α κ α ι τ ο ϋ έ ζ ή τ η σ α ν ν ά τ ι υ ς έ π ι σ τ ρ έ ψ η ε Ι δ υ ν α τ ό ν
τ α χ ρ ή α α
ι
ά φ ο ί ή σ α ν τ ο ύ Κ ό μ μ α τ ο Ο Δ ι α μ α ν τ ό π ο υ λ έ ν α ς σ β ι ι ρ ς κ α Ι
ε ύ π ρ ε ι έ σ τ α τ ς κ ύ ρ ι ο ς ά π τ η ν S ABnva φ ώ η κ ε π ρ ό ι μ ο ς Ε β γ α λ ε Ι Ι μ σ ω ς ι 000
δ ρ α χ μ έ ς κ α Ι τ η ν τ α ι ι τ ό τ η τ τ ί τ ο υ κ α Ι τ ο ι ι ς ε ε ε σ ι γ χ ω ρ ι ε Α ύ α μ ό ν ο ε χ ω
ά τ υ χ ώ ς έ π ά ν ω μ ο υ Σ α τ ο ψ ω Ί δ ο υ κ α Ι ή τ α υ τ ό τ η μ ο υ Έ Π Ι Τ Ρ ψ ι τ έ μ ο υ
ν α σ ά σ υ γ χ α ρ ο δ ι α τ η ν δ λ η α υ μ Χ σ ε η π α τ ρ ι ω τ ι κ ή Ι η ς δ ρ α σ ι Ό Μ ο ί ρ α ρ
χ ο Μ ο υ σ χ ο υ ν η α φ ο ύ ε ρ ρ ι ξ ε ω ά μ α τ ι ά σ τ η ν τ α υ τ ό τ η τ α τ ο ϋ π κ ρ ί η κ ε Δ ε ν π ε ι
ρ ά ε ι κ ρ α τ η σ τ ε τ α κ α ι α υ τ ά . Μ α ς Τ Ι σ τ έ λ ν ε τ ε λ λ ο τ ε δ λ α μ ο ζ ί S Α λ λ δ τ α ν τ Ω ν
ξ α ν α ζ ή τ η σ α ν ε ί χ ε γ ί ν ε ι α φ α ν τ ο ς Τ η λ ε γ ρ ά φ η σ α ν σ τ ό Ά σ Ο Η ο μ ι ι Ο Γ μ ή μ α τ ώ ν
•Α η ν ω ν π ο ύ ε ί χ ε ε κ δ ά σ ε ι τ η ν τ α υ τ ό τ η τ α κ α ι n-nga v ι π ά ν τ η σ ι δ η η τ α ν α γ ν ω
σ τ ο τ .. . Τ ό τ ε υ μ ή η κ ε ό σ υ ν ε ρ γ ά τ η ς τ ο υ ι Π Ρ ά ν ά σ η ν ο μ ι κ ό ς σ η
δ ε ν η θ ε λ ε μ ε κ α ν έ ν α τ ρ ό π ο ν α π ε ρ α α π τ η ν ohQ δ Tnu ή Ι Ά σ φ ά λ ι α κ α Ι
η α ν π ά ν τ α κ α χ ύ π ο π τ ο ς κ α Ι ύ ε ρ έ ι σ Τ Ο ζ κ ο Ι ό Κ λ ο γ ρ ο η κ χ η κ α ν
π ε ρ ί ε ρ γ α μ ε Τ ο ν Κ α ζ ά κ α ο τ α ν τ υ χ α ί α σ υ ν α ν τ ή η α ν γ ι α τ η ν π α ρ α γ γ ε ί α τ ω ν
π ι ά τ ω ν Έ μ ε ι ν ε μ υ σ τ ή ρ ι ο π ο ι ο ς ή τ α ν κ α Ι τ Ι π ό σ ι ο ε Ι χ ε
Σ Τ Ρ Α Τ Ο Λ Ο Γ Ι Α
Τ ο •Α ρ χ η γ ε ί ο ε ί χ ε ζ η τ ή σ ε ι 500 α γ ω ν ι σ τ ά ς ά π ό μ έ σ π ο η ν Θ ε σ σ α λ ο ν ί κ η
Τ Ο π λ ά ν ο ή τ α ν γ ι ά 500 Π ό ω π α ε ί π ε κ α Ι ό Κ α λ ο γ ε ρ α ς
Γ ι ν ό τ α ν τ ο π α ρ ά ξ ε ν ο σ

ε ν α π ό λ ε μ ο ι π ο υ ε ί χ ε ε ξ α π ο λ ύ σ ε ι τ ο κ ό μ μ α τ α ν
π ρ ο λ ε τ α ρ ί ω ν ι ά π α ί ρ ν ο υ ν μ έ ρ ο π ο λ ύ λ ί γ ο ι π ρ ο λ ε τ ά ρ ι ο ι τ ω ν π ό λ ε ω ν κ α ί \·Ct ε χ ο υ ν
ο λ ο τ ο β ά ρ ο ς ο ι μ ι κ ρ ο ί δ Ι Ο Χ η τ ε ζ ά γ ρ ό τ ε ς τ ω ν χ ω ρ ι ά ν Α ύ τ ο υ μ π ο ρ ο ϋ σ α ν ε υ κ ο λ α
μ ε 10 ζ ό ρ ι ν α ε π ι σ τ ρ α τ ε ύ ο υ ν α ρ σ ε η κ ο ύ ς κ α Ι η λ υ κ ο ύ ς
Τ ό σ ο μ ε γ ά λ ο ς ή τ α ν δ . t \ υ σ ι α σ μ ο ς γ ι α τ ο ν ά π ε λ ε ρ ω ι κ ο ν ά γ ω ν α
π ο λ λ ώ ν σ υ ν τ ρ φ ω ν
ι
cOcrtE σ η μ α ν τ ι κ ι ι σ τ ε λ έ χ η μ ε β α ρ υ σ ή μ α ν τ α π ό Ο α έ ζ ή τ η σ α ν
ρ ο υ σ φ έ τ ι ά π ν Α σ τ υ ν ο μ ι χ ο ν Δ ι ε υ Β υ ν τ η Θ ε σ σ α λ Ο κ η ς κ Ξ α ό π σ υ λ ο
ι
σ τ α ν
Ιστορικό Αρχείο Ι.Γ.Π
- 94 -
Ό μ ά ρ τ ρ α ς π ά λ ι Γ ε ω ρ γ Μ π ι ζ ό γ λ ο υ ε Ι π ε δ η δ • Μ π α ρ μ π α σ α ρ ο ς Μ π ο
σ ν ι ά κ η ς ε ί χ ε σ κ ο τ ώ σ ε ι π ο λ λ ο υ ς έ π Ι κ α τ ο χ η ς κ α Ι ε ν α Κ ρ η τ ι κ ο χ ω ρ ο φ ύ λ α κ α κ α Ι γ ι
α ύ τ ο δ ε ν τ ο λ μ ο ί σ ε ν α γ υ ρ ί σ υ σ τ ο χ ω ρ ι ό τ ο υ τ ο Ζ ρ β σ χ ω ρ ι τ η ς Ν ι γ ρ Ι τ α ς
Ό ί δ ι ο ς σ τ η ν π ρ ο α ν α Κ ι τ ι χ η ά π ο λ ο γ ί α τ ο λ έ γ ε ι
Ε μ α ι κ ο μ μ ο υ ν ι σ τ ή ά π ο τ ο 1938 Έ π Ι κ α τ ο χ η ς δ ε ν ά ν α μ χ κ α π ο υ ε ν ά
Ε γ ν ώ ρ ι σ α τ ο ν Κ α ζ ά κ α τ ο 1946. Μ ο ύ τ ο ν σ ύ σ τ η σ ε δ ά ν ψ ι ό ς μ ο υ Τ ο ν Μ ά ρ τ ι ο
7 σ υ ν α ν τ ή θ η κ α τ υ χ α ί ω μ έ τ ο ν Κ α ζ ά κ α κ α ι μ α ϋ έ π ρ ό τ Ε ι ν ν α γ ί ν ω σ ύ δ ε σ μ ο ς
Μ ι α Μ α ρ ί κ α μ ο υ ε φ ε ρ ν ε τ α σ η μ ε ι ώ μ α τ α Έ π ε ι τ α α ύ τ η μ ο υ ε φ ε Ρ δ τ η ν Σ π ί ι ρ ο κ α Ι
ο ύ τ ο ς τ η ν Π α ο α σ κ ε υ ο θ α Ή Π α ρ α σ κ ε υ ο θ λ α π ι α ε φ ε ρ ν ε κ α Ι ε π α ι ρ ν ε τ α σ η μ ε ι ώ
μ α τ α Π α ρ ί κ α μ ο υ έ σ ύ σ τ η σ ε τ ο ν Κ ώ σ ι α τ ο ϋ Α Κ Ε π ο υ ε σ Τ Ε Α ν ε έ π ί σ η ς
ά ν ρ ώ π ο υ ς γ ι α ν α σ υ ν ε Ο Υ α ζ ώ μ ε α Α ύ τ ο ς ε Ι χ ε Ι δ ι κ ά Τ ι ρ σ μ ο ί ό Υ ι α κ α Ι Ι δ ι κ ό
τ ο α ν ρ ω τ ο Έ π α ι ρ ν α Ι Η σ υ ό 400.000 δ ρ α χ μ Ι Ο ν μ ή ν α Ε Ι ν α ι σ ω σ τ ά α ύ τ α π ο υ
γ ρ ά φ ε ι τ ο λ ο γ ι σ τ ι κ ό τ ε φ τ ε ρ ά κ ι γ ι ή τ η ν π λ η ρ ω μ ή τ η ν Ι δ ι κ μ ο υ χ α ώ ς κ α Ι τ ο υ
Κ ώ σ τ α τ ο ύ Α Κ Ε Ε ω μ ν α μ ι α δ ο ά ι τ ο σ τ ο λ ε ς xd{J. ε β δ ο μ ά δ α ά π ο 4· 5 α τ ο μ α
Ε σ τ ε ι λ α δ λ ο δ λ ο 60 α τ ο μ α Ε σ τ ε ι λ α κ α ί τ ο ν ά δ ε λ ό ν μ ο υ κ α Ι τ ο ν ά δ ε λ φ ο τ ο
Μ ά ρ κ ο υ Β α φ ε κ ί δ η Π ρ ο τ ο ύ ε μ φ α ν ι σ η α ρ ί κ α σ υ ν ε ρ γ α ζ ό μ ο υ ν μ ε τ ο Χ ά Ρ
Π α π α δ ό π ο υ λ ο Τ η ν Ά Υ Υ ε λ ι κ ή Σ ω τ η ο ο ύ δ η ε δ α σ α γ ι α σ ύ ν δ ε σ μ ο κ α Ι κ α μ ο υ φ λ α ζ
σ τ ο ν Χ α ο η Ε π ε ι τ α τ η ν π η ρ ε ό α γ ε ρ ά ς τ η ν Έ λ ε ν ί τ σ α Ι Έ ω ρ γ ι ά δ δ ε ν π ρ ό
φ θ α σ α ν α τ η ν σ τ ε ί λ ω σ τ ο β ο υ ν ό
Ό Κ ω ν σ τ α ν τ ί ν ο ς Π έ τ ρ ο υ Κ ώ σ τ α ς τ ο ύ Α Κ Ε λ έ γ ε ι σ τ ή ν ά π ο λ ο γ ί α ν τ ο υ
Έ π Ι Κ α τ ο χ η η μ ο υ ν σ τ ο Ε Α Μ Έ π ε ι τ α μ ε τ ά τ ή ν Β ά ρ κ ι ζ α φ υ λ α κ ί
σ θ η κ α Ι τ η γ ο ρ ο ύ μ ε ν ο ς δ ι ά τ ο ν φ ό ν ο ε ν ό ς Υ ι α τ ρ ο ύ χ α ί τ ρ ι ώ ν ά λ λ ω ν π ο ύ ο ύ Τ
τ ο υ η ξ ε ρ α Β γ η κ α μ ε τ ή ν ά π ο σ υ μ φ ά ο η σ ι Α φ ο ύ ε Ι μ α ι ά γ ρ ό τ η ς γ ρ ά φ η κ α κ α ί
μ π ή κ α σ τ ο Α γ ρ ο η κ ο Κ ό μ μ α τ η ς Έ Η ά δ α ς Δ Κ Ε Τ ο ν Σ ε π τ έ μ β ρ ι ο ε φ έ τ ο ς σ υ
ν α ν τ ή θ η κ α τ ι ι χ α ω ς μ ε τ ο ν Κ α ζ ά κ α Μ ο ϋ ε Ι Π Ε Ο Τ Ι ε π ρ ε Π Ε κ α Ι έ γ ώ κ α τ ι ν ό κ ά μ ω
μ ι κ ρ ο π ρ ά γ μ α τ α ν α δ ε ί ξ ω δ λ α δ ή τ Ο ν δ ρ ό μ ο σ ε μ ε ρ ι κ α π α ι δ ι ά π ο υ δ ε ν μ π ο ρ ο ύ
σ α ν ν α ζ ή σ ο υ ν σ τ η ν Θ ε σ σ α λ ο ν ί κ η χ α ι η ε λ α ν ν α φ ύ γ ο υ ν έ ξ ω σ τ ά χ ω ρ ι ά η σ τ α
β ο υ ν α κ α Ι γ ώ δ ε ν ξ έ ρ ω π ο ύ Μ ο υ σ τ ε ι λ ε κ α ί μ ι α γ υ ν α ί κ α σ ύ ν δ ε σ μ ο Ι α ρ ρ ω Μ α
ρ ί κ α τ ο υ μ ε φ ε ρ ε ο έ ι α φ ή μ ε τ ό ν π α ρ μ π π σ τ α ί ρ Α ύ τ ή μ ο ϋ φ ε ρ ε π ρ ώ τ η
φ ο ρ α δ ε π ε ι τ α α Η ο υ ς 5. Ε σ τ ε ί λ α μ ε ζ ω ε ν σ υ ν ό λ ψ 20. Ε π ρ ό κ ε ι τ ο ν α σ τ ε ί λ ο υ μ ε
κ α Ι τ ή ν Δ έ τ α Ν ι κ ο λ έ τ τ α Χ α λ υ β ο π ο ύ λ ο υ π ο υ ε φ υ γ ε ά ρ γ ό τ ε ρ ο ά λ λ α μ ε τ ά ν ο ι ω σ ε
τ η ν τ ε λ ε υ τ α ί α σ τ ι γ μ ή π ε ρ ι μ έ ν ο ν τ α ς ν α ρ η ό α ν δ ρ α ς τ η ς ά π τ ή ν ε ζ ο ρ α Α π
τ ο ν Μ π α ρ μ π α σ τ α ύ ρ ο π η ρ α 800.000 δ ρ α χ μ έ ς Τ ί ς μ ι σ ε ς ε δ ω σ α σ τ ο ν α ν ρ ω π ο π ο υ
ε π α ι ρ ν ε Χ α ι ώ δ η Υ ο υ σ ε τ α π α ι δ ι ά Έ γ ώ δ ε ν ε κ α μ ν α τ ί Π Ο Τ Ε Τ ο ν ε λ ε Υ α ν •Α ρ ι σ τ ε ί δ η
Δ ε ν ξ έ ρ ω τ ί ε γ ι ν ε Ό Δ ι ο ν ύ σ ς α λ ε ά ς λ έ γ ε ι σ τ ή ν κ α τ ά ε σ τ ο υ
Τ ο ν Σ ε π τ έ μ β ρ ι ο μ β α λ ε δ Κ α ζ ά κ α ς κ α ί σ τ ή ν σ τ ρ α τ ο λ ο γ ί α Μ ε σ υ ν έ
δ ε σ ε μ ε τ ο ν Σ π ύ ρ ο Χ ο ι σ τ ο δ ο υ λ ί δ η Η Π α α α σ κ ε υ ο ϋ λ σ ε π α ι ρ ν ε κ α Ι ε φ ε ρ ν ε τ α
σ η μ ε ι ώ μ α τ α Δ ι α τ ο ϊ Μ π α ο μ π ο σ τ α ύ ο ο υ ε φ υ γ α ν δ ά δ ε λ φ ό ς μ ο υ Σ π ύ ρ ο ς Α ι ν α κ α Ι δ
Α λ Κ ς Β ο ρ δ ο υ ν ά δ Π ρ ω τ ο δ Ι Κ ς Μ π α λ ά σ κ α ς κ α ί ά λ λ ο ι ά ρ κ ε τ ο Ι Ή Β α σ ι λ ι κ ή
ε π α Ι Ρ ι Ε ά π τ ή ν Έ π ι τ ρ ο π ή Π ό λ η ς τ ά ό ν μ α τ α δ ι ε υ ύ ν σ ε ι ς χ α Ι σ υ ν ή μ α τ α α ύ τ ω ν
π ο f ng6XELto ν ά φ ύ γ ο υ ν κ α ι ε σ τ έ λ ν α μ ε τ ά κ ο ρ ί τ σ ι α ν ά τ ο ύ ς π ά ρ ο υ ν
Έ σ τ ε ι λ α ν σ υ ν ο λ ι κ ά σ τ ο β ο υ ν ο 100. Τ Ο ε ν π έ μ π τ ο π τ ο π λ ά ν ο τ ω ν
500. Κ α Ι ε ξ ο δ ε ύ κ α ν γ ι α τ ή ν σ τ ρ α τ ο λ ο γ ί α σ ύ μ φ ω ν α μ ε τ ο λ ο γ ι σ τ ι κ ο β ι β λ ι ά ρ ι ο
δ π ω ς λ έ γ ε ι τ ο π ό ρ ι σ μ α τ ο ύ Τ α γ μ α τ ά Ρ Χ κ Π έ τ ρ ο β α Ι δ Ο δ ρ α χ μ π η ρ α ν
δ Μ π ο ρ μ π α σ τ α ύ ρ ο 2.250.000 δ ρ α χ μ δ Χ ά Ρ ς Π α π α δ ό π ο υ λ ο ς 1.460 000 δ ρ α χ
δ Γ α β Ρ Ι Η δ ς κ α ί δ Ό ρ έ σ Τ ς Ά λ ε Ε ι ά δ 1.-1 90.000, δ Κ ώ σ τ ο τ ο Α Κ Ε
1.200.000 δ ρ α χ μ ή Α γ γ ε λ ι κ ή Σ ω Τ ρ ο ύ δ 645. 000 δ ρ α χ κ τ λ Φ α Ι ν ε τ α ι δ η
σ τ ό ν λ ο γ α ρ ι α σ μ τ Τ ι ς σ τ ρ α τ ο λ ο γ ί α ς Π ρ α σ α ν κ α Ι ά λ λ α κ ο ν δ ύ λ ι α ί σ ω ς σ χ ε τ ι κ ά cO
Κ
' - ! δ ' δ - . -" . , " -" β ό Τ ,
ar.OYFQao;; ε Π Ε ο τ ι ε ι ι ν κ ο ι ω ρ α γ ω Κ Ο υ Ε ν α π υ ε φ υ α Η σ τ ο ο υ ι ι ς ε γ
γ ρ α φ ε τ ο ύ β ι β λ ι α ρ ί ο υ ε Ι χ ε έ ξ ε λ έ γ ξ κ α ί δ Φ ά ν ς η Μ π α ρ τ ζ ώ τ α ς
η π ε ρ ι σ σ ό τ ε ρ η δ ο υ λ ε ι ά ε κ α μ ν α ν τ ά κ ο ρ ί τ σ ι α Η α ρ χ α ή Π α ρ α
σ χ ε υ ο ϋ λ α η Ι α ρ ο φ ό ρ α 1'1 Ρ ί α 11 ξ α ή Τ ι «Kat OUQOu::t
t
π ή γ α Ι α ν κ α ί ε φ ε ρ
Ιστορικό Αρχείο Ι.Γ.Π
- 96-
σ μ ο έ ν ά φ τ ι ο ο ϋ ε Μ ο ν α ρ χ ο φ α σ ί σ τ α ii Ε Ο Π Ρ δ ό τ η ο ω ς τ ο ύ Β ρ ο χ τ ο υ λ ο υ
ά β β Κ ι ι π ι τ σ ό Α ο υ χ α ι Ν ά κ ο υ χ ι Λ σ ι ο χ ε μ ε ρ ι ό σ κ ο τ α δ γ λ ι σ ρ η α ν π ά λ ι ν
ε ξ ω α π ο Ι Θ ο σ σ α λ ο ν ί χ η ν Μ α γ ρ η α 80 χ ρ ο ν ώ ή Μ π ό Υ ι α ή ω ν ό χ υ ρ ι ώ ο ς
σ ύ δ σ μ ο τ δ ό η ο ς κ α Ι γ ι α φ κ ι τ ζ η Τ α ν Μ ι ά μ έ ρ α ο μ ω ς ι ι ρ χ ε Ι α ν ο υ α ρ ί ο υ 19,,9
δ ι ί ρ ς ο μ π ρ τ ζ η ς σ ε Ί α π ο γ ε ι ο τ ο ύ Σ υ ν ο ι κ ι σ μ ο ϋ Β σ η σ κ ά τ ω σ ε δ ύ ο
ά π ό δ α ύ υ ς κ ι ι ι ε ι ι ι α σ ε Τ Ο ν ά ρ χ η γ ό τ ο ι κ Β ύ ρ ω ν α Κ ω τ ί δ η η Κ λ ά ρ α Ι Τ Ω υ χ λ ί δ η
ε χ π ω δ Ι Ι Ο σ α ω τ η τ α ο ι σ τ ή ώ ι ο τ ο ν lleLyQ·a ύ τ ά λ λ η λ ά λ λ ο τ ε τ ώ ν λ ι π α σ μ ά
τ ω ν Μ ε τ η ν Ω ι λ ψ ο χ η β ή ι α τ ο .. Α ρ χ η γ ο υ Ι ξ ο ν τ ω η ν α λ ο ι τ έ σ σ α ρ ε ς
κ α π ι α σ θ η ω ν ό α κ α ο ί ά λ λ ο ι σ ύ ν δ ε σ μ ο τ ο υ Ι ..
OIKONOMI KH Δ Ι Α Χ Ε Ρ Ι Σ Ι Σ
Ο Γ Κ ι ζ κ α ς η ι α ν ά τ ο ν Α τ ρ ί λ η τ ο ϋ ι ι 7 κ α Ι Ο χ ο ν ο μ ι χ ο ς υ π ε ύ
υ ν Ο ζ τ ί Ν ι ι ε ο ο ν ι υ υ Γ ρ α φ ε ί ο υ Υ π ο υ ρ γ ο ς δ η λ ι ι δ η τ ω ν Ο Ι κ ο ν ο μ ι κ ω ν Μ α Κ Β
δ ο ί α ς Θ ι ι ο ι η ς
Τ έ σ ο δ Ι τ ο υ ή ι α ν π ο λ λ α :\'0 π ο λ λ ε π η γ έ ς π η ρ ε α π τ ο Π Γ Π ο λ ι Ο
Γ ρ α φ Ε ί ο ν τ ο ϋ Κ Κ ι 34 υ δ ρ α χ μ
Τ ό π ο ρ ά ξ ο ε Ι ν α ι δ η t\i v τ α 1titve μ α ζ ω έ α ά λ λ ά σ ε δ ό ι ς π χ τ ό ν
Α π ρ ί λ η 2 ε χ α μ μ ύ ι α ε τ α 867.000 ρ α χ . . 13 ύ α τ υ 3 250 000 2 Σ β ρ ί ο υ
1 8600uO., I I Σ β ρ ί ο υ ω ο 13 Σ ρ ι υ 17.000 00.) δ ρ α χ ι ι Χ τ λ Π ώ ς χ α Ι
α π ή π ο ύ η λ δ α ν α ύ α τ α π ο σ ά δ ε ν μ τ ό Ρ ε ν α τ ό ε α β ι σ η ή Α σ ω ι ο α ί Τ ά
.. σ η λ φ α ί ν ε τ α ι ή γ ε σ ί α τ ο Κ ό ι ι μ τ ο α π τ η ν •Α ι ή ν α μ έ μ ι ρ έ ς έ π ι τ α γ έ σ
ε ώ ρ ι σ μ έ ν α π ρ ό σ ω π ο γ ι ά ν α μ η π ρ ο χ α Α έ σ ο υ ν ό π ο ψ Ι α
Ι ό ν Α ύ γ ο υ σ τ ο π η ρ ε κ α ι f)UIIU Ο υ λ ά ι α Α ύ τ α {tG ή σ α ν ο ε χ α ο τ ο ν ό μ ι σ μ α κ α Ι
ι τ φ ε ρ ε χ α π ο ι ο ς Π ο ύ β ρ η ε τ ο ό μ μ α τ ό σ α δ ο λ λ ά ρ ι α Ι ν α ι α λ λ ο ζ ή η ι ι α
Ά π τ ή ν Έ π ι τ ρ ο π η Π ό λ η ς Θ σ ο α λ ο ν ί χ η ς π ρ ε ι π ί σ η ς δ Κ υ ζ ά ι ι ς τ ο ν Μ ά ϊ ο
5 ε α τ ο μ μ ύ ρ ι α δ ρ ο χ μ α χ α Ι σ τ ά ς ύ σ τ υ 188.000 δ ρ α χ μ ά ς
Σ ω σ τ ό ς α κ τ ω λ ό ς έ ι ρ ε ξ Ε atb Τ α μ ε ί ο τ ο ί Κ ι ι ζ ά κ α κ α ι α π τ η ς ε π α Ρ Χ ς σ π ω ς
τ ό ν χ α ι ρ σ τ η Ό ω μ α ν ι χ η ς Α ύ τ ο χ ρ α τ ι ρ α ς δ τ α ν ο ί χ ω ρ ι κ ο ί μ ε τ ο χ α ρ ά τ σ ι τ η ν
δ ε κ α τ η τ ο ν ό ρ ο τ ω ν κ τ η μ ά τ ω ν
ι
τ ό ν φ ό ο ο τ ω ν π ρ σ β ί τ ω ν
ι
τ ο ϋ ρ α σ ι ι ϋ τ η ρ α χ η ς
τ ω ν δ ρ μ ω ν Κ Τ λ ε δ ι ν α ν τ η ν μ ε ρ ί δ ι ι τ ο ύ λ έ ο ν τ ι ι ς τ ώ ν φ ά ρ ω ν Ή Φ λ ώ ι ν α π χ
ε σ ε ι λ ε τ ο ν Ά π ρ ί λ η 1 έ α τ ο μ 8 Ι ο υ λ ί ο υ 4,780,000 δ ρ α χ .• 18 Ι ο υ λ ί ο υ 1.250,000
δ ρ α χ τ ο ν Λ ϋ Υ ο υ σ τ ο 7. 130.000 δ ο ο χ σ ύ ν ο λ ο ν 14.151000 δ ρ α χ μ
Ή Ε δ ε σ σ α π λ ή ρ ω σ ε ν έ ο χ α ρ ά τ σ ι 8.040.000 δ χ μ σ ε 7 δ ό σ ε ι ς χ α ι 195
χ ρ υ σ α ε Ι χ ο σ ρ π γ α σ ε 5 δ ό σ ε ι ς ό ε β ρ ο ς 15.C'OO.00U ε α τ ο μ δ ι α μ ι α ς
Β έ ρ ο ι α 3.400.000, ή Κ υ β ί λ λ α 20 χ ρ υ σ έ λ ί ρ ε τ ο Κ ι λ χ ί ς 2.376 000 δ ρ α χ μ χ α ι 12
χ ρ υ σ α Ε Ι ο α ό φ ρ α Υ χ α ο ί Σ ρ ρ ε 366.000 χ α ι 38 χ ρ υ σ α ε Ι χ ο σ ό φ ρ α γ α Δ ρ ά μ α
400,000 δ ρ α χ μ
Τ ϊ ή α ν α τ ά Ι ό χ ρ ή μ α τ α Α π ό π ο ύ Ε β α ι ν α ν Α π ό Ε ρ ά ν ο υ ς ii π ώ λ η σ ι
π ρ α γ μ ά τ ω ν τ η ς Ε Τ Α Κ Ι α ι δ λ ό τ ε λ α ά π ί ν ο Β β α ι ο μ π ο ρ ν α ε ω ρ η η 011
Π Ρ σ π ε υ α ν ι τ λ ι ά τ σ ι κ α τ ι ι ϋ Δ η μ Ο Χ Ρ τ ι κ ο ϋ Σ τ ρ α τ π ί • . Π ι λ λ α χ ο π ά δ ι α Π ό β τ α
χ α Ι ά γ ε λ ά δ ε ς ε Ι χ α ν δ δ η γ η η σ έ Γ ι ο υ γ χ ο σ λ α υ ό Β ο υ λ γ α ρ ι χ ο χ α Ι Ά Ι β α ν ι χ ο
Μ α φ ο ς . ..
Ό χ α τ η γ σ ρ σ ύ μ ε Υ ο ς Θ ό δ Π σ ε ο φ ί δ η ς ά τ η ν Β έ ρ ο ι α λ έ γ ε ι σ τ η ν α ν α
κ ρ ι τ ι χ ή ι τ ο λ Ο Υ α Ι ο υ σ ι ι έ .. ι ι β ά δ υ ι ό ν Α ϋ Υ ο υ σ ο σ ι ή ν Β έ ρ ο ι α π α ρ ο υ σ ι ά σ η Χ
σ α ύ τ ό ν δ σ υ μ μ η ρ ί τ η Ν ά ι ο ς Κ ρ ά σ η π ο ύ τ ο ν ε ρ υ ε δ σ ι τ ο ο ι χ ο χ ύ ο η ς τ ο υ
χ α ί τ ο υ π α ρ Λ ω σ έ α χ ρ η μ α ι ό δ μ κ λ ε ι σ ι ό κ α ί σ φ α γ ι σ μ έ ν ο ά ι τ ο 4 χ ά υ ε ι α τ μ
μ ύ ρ ι μ ε τ η ε Υ τ ο λ η ν α τ ο ώ σ η σ ε Ο ν ο υ γ ο ν ο ο λ η τ η Ά ν Λ ρ έ α Δ η μ ό π ο υ λ ο ν ό δ Ο ς
Λ α γ α δ ά 32. σ ι η ν Θ σ σ α λ ο ν ί χ η Τ Ο σ ύ ν Ο η μ ή τ α ν ε Ι ν α ι τ ο ι μ ο ς ό κ ύ λ ι ν δ ρ ο ς
τ ο υ Κ ώ σ τ ι ά τ ά ν ι η σ ι ς ε π ρ τ ε ν ι ε Ι ν ι ι ι Έ ι τ ό α π ό Υ Η ί μ ι ι σ τ ί 4 ν α τ ό ν
π ά ρ η ς Π η Υ Ι ι β η Ε τ ό ν Δ η μ ό λ ο σ υ ν ε ν ν ή ί η ι ε μ ι α χ ρ ά μ α ζ ί τ ο υ κ α ί τ ο υ
α φ η α ε τ ο χ η μ α τ ό δ μ α
π ο υ ί τ α χ ρ ή μ α τ α δ Κ υ ρ ά τ σ ο Ε Ι χ ε β ι ο μ η χ ί α ε μ π ό ρ ι ο χ α ι ε π α ι ζ ε
Ιστορικό Αρχείο Ι.Γ.Π

- 98 -
τ α λ Ι δ η κ σ Ι ε π ε ι τ α ό Ξ α κ ο τ σ τ ί δ η κ ο υ π ό ν ι α 700 .000 δ ρ α χ μ ω ν Ύ π έ δ ε ι ξ α ε Ι ς τ ο ν
Ί ε σ λ δ η ν ά λ λ ο ν ρ ά π τ η ν γ ι α ν α π α Ι Ρ τ α κ ο υ π ό ν ι α τ ο υ Ε γ ώ ή λ ο ν ε ί δ ο ν τ ο ύ ς
σ υ χ ά Β η κ α κ α ά π η λ Β ο ν
Ό Μ ε τ α λ ί δ η ς β ε β α ι ώ ν ε ι σ τ η ν ά π ο λ ο γ Ι α τ ο υ Ο π ι ρ ε ά π ο σ υ ν δ ρ ο μ έ ς
μ ό ν ο ν 300. 000 δ ρ α χ μ έ ς
Χ α ρ α κ τ η ρ ι σ τ ι κ η ε ί ν α ι ι ι ά π ο λ ο γ ί α τ ο ϋ Η λ ί α Α ν τ ω ν ί ο υ
Τ ο ν Ο κ τ ώ β ρ η 1945 π η γ ε ε α β ρ α δ ά κ ι μ ε τ ο π ο δ ή λ α τ ό τ ο υ ν σ ρ ί ξ η σ τ η ν
ι ά λ α σ σ α δ ύ σ π ε ρ ί σ τ ρ ο φ α π σ ύ τ ά ε ί χ ε ά π ο κ α π σ ι ο Θ ά ν ο τ η ς Έ Β ν ι κ η ς Ά λ λ η
λ ε γ γ ύ η Ά λ λ α σ τ ο δ ρ ό μ ο κ τ ύ π η σ ε ο ε α σ τ ύ λ ο ι ι ε π ε σ ε Ε π ε σ α ν χ α ί τ α π ι
σ τ ό λ ι α τ ο υ Τ ο ν ε Ι δ ε ε ν α ς Χ ω ρ ο φ ύ λ α κ α ς κ α τ ο ν ε π ι α σ ε Ε μ ε ι ν ε Ι Ο μ η ς φ υ λ α κ ή
ι Α λ λ α μ υ α λ ό 01100; κ α Ι δ ί δ ι ο ς ε Ι Π δ ε ν ε β α λ ε
Ή Γ ε ω ρ γ ί α Τ ι μ δ γ λ ο υ κ α Ι ό Ζ ω γ ρ ά φ ο ς ε α λ ί δ η ς τ ο ν ε π ε ι σ α ν v' ά ν α λ ά β η
ο ϊ κ ο ν ο μ ι κ ό τ ύ π ε ύ Β υ ν ο ς ω ν Κ Ο Β ε π α γ γ ε λ μ α τ ι ω ν xui β ι ο τ ε χ ν ώ ν τ ο ν Μ ά ρ η 1947
σ ε π λ ή ρ η ε ι τ ο υ ρ γ ί α τ ω ν ε κ τ ά κ τ ω ν Σ τ ρ α τ ο δ ι κ ε ί ω ν Κ ά π ο ι ο ς α γ ν ω σ τ ο ς τ ο υ ε φ ε ρ ε
κ ο υ π ό ν ι α 7 Ε κ α τ ο μ μ υ ρ ί ω ν Έ δ ω σ α λ έ γ ε ι 4, 1j2 ε κ α τ ο μ μ ύ ρ ι α σ τ ο ν Ξ α κ ο υ σ τ ί δ η
1,112 έ κ α τ ο μ μ ύ ρ ι ο σ τ ό ν μ α ν ά β η Π α ν α γ ι ώ τ η κ α ά λ λ ο 1,1]2 έ α τ ο μ μ ύ ρ ι ο
σ τ ό ν . . . π λ α ν ό δ ι ο τ σ ι γ σ ρ ο π ώ λ η Θ ε ο χ ά ρ η Ό Ξ α κ ο υ σ τ ί δ η ς μ ο ϋ φ ε Ε ε Ύ α ε κ α τ ο μ
μ ύ ρ ι ο κ α Ι δ Θ ε ο χ ά ρ η ς 300 χ ι λ ι ά δ ε ς δ ρ α χ μ έ ς • Α λ λ ο ι ε π Ι σ η ς κ α τ η γ ο ρ ο ύ μ ε ν ο ι
σ π ω ς ό φ ο ύ ρ ν α ρ η ς Κ υ ρ ι ά κ ο ς Β ο γ ι α τ ζ ό π ο υ λ ο ς π ο ύ η σ ν κ α δ η μ ο τ ι κ ο ς Σ ύ μ β ο υ λ ο
σ τ η ν Έ π ο χ η τ η ς Έ α μ ο κ ρ α τ Ι α ς ό κ α ρ ο π ο ι ο Μ π λ α ρ ο τ σ ο ς Α γ γ ε λ ο ς δ έ χ Β η χ α ν
κ ο υ π ό ν ι α 80. 000 δ ρ α χ μ ω ν κ α Ι π λ ή ρ ω σ α ν μ ό ν ο ν γ ι α α μ ι σ ά
Ο Θ ε ο ς κ α Ι ι ψ υ χ ή τ ο υ ξ έ ρ ε ι τ π ρ α γ μ α τ ι κ α 0\ ε ρ α ν ο ι α Ο τ ο Ι ά π έ δ ι δ α ν
Ε ν α μ έ ρ ο ς β έ β α ι σ ι π ή ρ ε κ α τ ύ υ ν σ ι π ρ ο ς τ η ν τ ο έ π ι τ ο υ ς Ο ε γ χ ο ς ή τ α ν
ν ύ π α ρ κ τ ο ς Ε Χ Ρ Ε ι ά ζ ο ν τ α ν π ά ν τ ω ς π ο λ ύ ά ρ ρ ο ε κ ε ί ν ο ι π ο υ ά ν α λ α β ν α ν σ έ μ ι α
τ ό σ ο δ ύ σ κ ο λ η ε π ο χ η ν α μ ο ι ρ ά σ ο υ ν κ ο υ π ό ν ι α Ε π ε ζ α ν τ ο κ ε φ ά λ ι τ ο υ ς
Υ π η χ α ν κ α γ ε ν ν α ί ε ς δ ω ρ ε έ ς Χ ω ρ ί Κ Ο π ό ν ι α
Μ έ γ α Ο ε ρ γ έ τ η ς ή τ α ν δ π λ ο ύ σ ι ο π ο τ ο π ο ι ό ς Δ η μ ή τ ρ ι ο ς Μ α ρ γ α ρ ί η ς Τ Ο
β ι β λ ι ά ρ ι ο ν τ ο ν ε γ ρ α φ γ ι α 15 ε κ α τ ο μ μ ύ ρ ι α (15.000 σ η μ ε ρ ι ν ε ς δ ρ α χ μ έ ς Ο Κ α λ ο
γ ε ρ ι ς ε ί π ε ε Ι χ σ τ ε ν ω τ α τ η ε π α φ μ ε τ ο ν Κ α ζ ά κ α
Ό α λ γ ε ρ ι ς ε ί π ε ε π Ι σ η ς δ τ ι ε δ ω σ ε ά π ο δ ι κ ά τ ο υ 12 ε κ α τ ο μ μ ύ ρ ι α Ο τ α ν
γ ύ ρ ι σ ε ά π ο τ η ν ε ξ ο ρ Ι α λ έ γ ε ι η ε λ ν α Ι δ ή τ ο ν Κ α ζ ά κ α .•Α λ λ ά μ ο ε Ι π ε ν α τ ο ν
Ι δ η ς σ ύ κ α ι ν α τ ο ύ δ ώ σ η ς α ο τ α τ α λ ί γ α χ ρ ή μ α τ α
Μ ό λ ι ς Υ ύ ρ ι σ ά π ό τ ο ν ε κ τ ο π ι σ μ ό τ ο ν Κ α ζ ά κ α σ κ έ φ θ η κ ε κ α ι τ Ι ς ά ν ά γ κ ε ς ο υ
Ο μ ο λ ό γ η σ ε σ τ η ν ά π ο λ ο γ ί α τ ο υ δ η ε Ι χ ε δ ώ σ ε ι δ ύ ο μ ό ν ο ε κ α τ ο μ μ ύ ρ ι α σ τ ο ν Κ α ζ ά κ α
δ α ν ε ι κ ά Υ ι ό τ ο ά ν ύ π α ρ χ τ ο γ ε ν ι χ ό έ μ π ο ρ ι ό Τ Ο
Ε Ι χ ε ύ π Ο ψ ι φ α ί ν ε τ α ι τ ό ρ η τ ο τ ο ν ε ύ α Υ Υ ε λ ο Υ ι ό τ η ν δ υ σ κ ο λ ί α τ ς ε ί σ ό
δ ο υ έ ν ο ς π λ ο υ σ Ι ο υ σ τ η ν β α σ ι λ ε ί α τ ω ν OOQuvrnv κ α Ι έ λ η σ ν α ε ξ α σ φ α λ ί σ η έ σ
σ τ ό ν κ ο μ μ ο υ ν ι σ τ υ ώ τ ο ν λ ά χ ι σ τ ο π α ρ ά δ ε ι σ ο
Ό Κ α ζ ά κ α ς Ρ Ε υ σ τ ο π ο ί η σ ε κ α Ι τ α τ π ο γ ρ α φ ι χ α σ Τ Ο Ι Χ Ε ί α τ α ρ α δ ι ό φ ω ν α
γ ρ α φ ο μ η χ α ν έ ς ε π ι π λ α κ α Ι τ ά λ λ α π ρ ά γ μ α τ α τ ω ν δ ύ ο κ ο μ μ ο υ ν ι σ τ ι κ ω ν ε φ η μ ε ρ ί δ ω ν
τ η ς Θ ε σ σ α λ ο ν Ι κ η ς Λ α ϊ κ η Φ ω ν κ α Ι Έ λ ε υ ε ρ Ι α Π ή ρ ε κ ά π ο υ 8 ε κ α τ ο μ μ ύ ρ ι α
ρ ε ι α ζ ό μ α σ τ χ ρ ή μ α τ α π ο λ λ α χ ρ ή μ α α γ ι α τ ο ν ά γ ω ν α ε γ ε τ ο Κ α λ ο γ ε ρ α
Ό Δ η μ ο σ ι ο γ ρ ά φ ο ς Δ ρ ό σ ο ς έ π ι φ ο ο τ ί σ θ η .. μ ε τ η ν ε κ π ο Ι η σ ι Έ π ε ι δ ι Ε λ ε υ ε
ρ Ι α π α ρ ο υ σ ι α ζ ό τ α ν γ ι α ο ρ γ α ν ο τ ο Ε Α Μ ε τ η λ ε φ ώ ν η σ ε π ο λ λ έ ς φ ο ρ ε ς δ Α ο ς
Γ ρ α μ μ α τ έ α ς τ ο Ε Α Ι Δ η λ α β έ ρ η ς ρ ω τ ώ ν τ α ς τ Ι γ ί ν ο ν τ α ι τ α π ρ ά γ μ α τ ά τ η ς
Ζ η τ ο σ ε φ α ί ν ε τ α ι v' ά ν α γ ν ω ρ ι σ η α Ο τ ο κ λ η ρ ο ν ό μ ο ς τ η ς Τ ο ά π ο κ ρ ί η κ α ν δ μ ω
δ η ά λ λ ο ς ε Ι χ τ ο ν λ ό γ ο Σ τ ο μ ε τ α ξ ύ dvoyxdo{JtjX>ό Δ η λ α β έ ρ η ς ν α π ά η σ τ ό β ο υ ν ο
σ π ο υ μ ι α β ό μ β α ά ε ρ ο π λ ά ν ο υ τ ο ν γ λ ύ ω σ ε ά π ο τ Ι ς κ λ η ρ ο ν ο μ ι κ ε φ Ρ ο ν τ Ι δ ε ς
Ε Π Ι Χ Ε Ι Ρ Η Σ Ε Ι Σ
Τ Ο Κ Κ ό μ μ α δ ι α τ η ρ ο σ ε σ η ν Θ ε σ σ α λ ο ν ί κ η ν κ σ Ι ε μ π ο ρ ι κ ε ς κ α Ι κ α α ρ α
κ ε ρ δ ο σ κ ο π ι κ ε ς ε π ι χ ε ι ρ ή σ ε ι ά λ η ι ν ε μ π ί ζ ν ε ς • .
Ιστορικό Αρχείο Ι.Γ.Π
- ι ο ο
Ό δ ε Ν χ ό λ α ο ς υ π ρ ι σ ύ η ά τ η ν Κ α σ σ ά ν δ ρ α π α λ Ο ς δ η λ ω σ ί ω χ α Ι
σ υ γ γ ε ν ή τ η Κ υ π ρ ο
ι
λ έ γ ε ι σ τ η ν ι π ο λ ο γ ί α ν τ ο υ :
Τ ο ν Φ λ β ρ η τ ο ϋ ι π ή Υ α ι ι μ ε ο ν Κ υ φ ι δ ά η σ η ν Γ ρ α χ ι ν η η ς Χ α λ
χ ι δ ι ι η ς χ α ί φ ι α τ ώ σ α μ ε δ ύ ο ι ι ε Υ ά λ α φ ο ρ τ η γ α α ί ι ω χ ί η τ α σ α π ο ϋ ι ι κ α ί λ ά δ ι τ η ς .. .
Ε Τ Α κ υ Ι τ ά φ ρ α μ ε σ τ η θ σ σ α λ ν ί η
Τ ο ν Μ ά ρ τ η τ ο υ ] 945 π ή Υ Ι Α μ ε μ ε ο ο μ μ Τ Ι Κ Ο xatXL Μ ε τ α μ ό ο φ ω σ ι
κ α Ι Τ Ο ν •Α λ έ κ ρ ι ό ν Χ ο δ ρ ό ν σ τ η ν Α λ ε ξ α ν δ ρ ο π ο λ ι ν κ α ί φ ο ρ τ ώ σ α μ ε σ α π ο ύ ν ι κ α Ι
ύ φ ά σ μ ι ι τ α τ η ς Ε Τ Α Ά π ό τ ο Σ ο υ φ λ ί π ή ρ ι ι μ ε φ α σ λ ι α κ α ι μ ε τ α ξ ω τ ι Ι Τ ο ν
Χ ι ώ β ρ η Ι π ή ν α μ ε σ τ ή ν Κ ι ι β ά Α λ α δ π σ υ τ ο χ ό μ μ α μ ε ω σ δ ύ ο π ι ι ι δ ι δ η
γ ο υ Χ ι Λ π ή γ α μ ε μ ζ ί σ τ η ν Θ ά σ ο Έ ε ί φ ο α ώ σ α μ ε σ τ η ν Λ ε ω μ ι ρ φ ω σ ι 3 β ν ζ Ι
ν α ν τ λ ί ε
ι
χ α ρ ι ι β ό ι ι α Ι Ι
ι
χ ο ι η ά π υ ξ ί δ ε ς )(01 ά λ λ α ν α υ τ ι κ ά ε ί η
Τ ο ν Μ ί ρ η 1946 ξ α ν α π ή μ σ ι η ν Ι α β ά λ λ α κ α φ ο ο τ ώ σ α μ ε σ τ ό κ α Ι .. τ α
π η τ ε ς κ α ί φ α ρ μ ι ι ε υ τ ι χ α ε ί η τ η Ε Τ Α
Κ ά τ ω ά τ ο τ η μ ύ τ η ι ω .. Α σ υ ν ο μ ι ω ν κ α Ι λ ι μ ε ν ι κ ω ν ά ρ ι ώ ν φ ό ρ τ ω ν α ν δ Α ά
Κ Ε ο α χ ι ι ρ ά Ι α μ έ π λ ι ά τ σ ι κ α
Μ ε X"t ι ε α λ ι ί π τ η Θ ε σ σ α λ ο ν χ η 10.000 δ • . δ έ ρ μ α τ α τ ο ϋ β υ ρ σ ο δ ψ ε ί ο υ
π ο ϋ ε Ι ι α ν δ ώ σ ε ι ο ί Γ ε ρ μ ν Ι σ ι ο ν Π α π α ν α ο ύ μ
Α υ δ ι ω ρ σ η ι ι α ν κ λ η ρ ο ν ό μ ο ι τ ω ν Γ ε ο μ α ν ώ ν τ ω ν σ υ ν ε ρ γ α τ ώ ν τ ο υ κ α
τ ο ϋ ά ρ χ ι κ ο ϋ ν Ο ι ο κ ο η ι ι ϋ έ ρ γ ι σ τ α σ ί ο υ -Α ό ι Ι Ι κ α Ι τ ό β ι β λ ι ά ρ ι t oii Κ ι ζ ά κ α
ά ν α ρ ά ι Ι τ ο ν . Α π ρ ί λ ι ο ν 1947 ε σ υ δ ο 420 υ ο ο δ ρ ο χ ά 10 , «π ο ί σ σ α Β ρ ο ί α ς
Π ..ί ά λ λ η π ρ ο λ υ σ ι π α ο ά η Ε Τ Α μ π ο ρ ο σ α έ η η π ο τ α σ σ α ι φ ο ϋ τ ο
κ ό μ μ α ε ν ι Ι ι ε π ρ υ φ ά σ η ν α Ι ι ρ ύ σ η χ η ι ι ι κ η β ω ι ι η Χ ί α π ο τ ά σ σ α ς σ ι η ... B 'Qr)LfI;
Φ α ί ν ε τ σ ι ό τ ι γ λ υ χ ά η κ α ν μ ε η ν ρ ε υ σ ω π ο ί η σ ι ν τ ο ν Ε ο ι ί ω η ς Ε Τ Α
κ α ί σ ε μ ι ά σ υ σ ε ψ ι τ ό ν Μ ά ϊ ο Η Η μ ε π ρ ε δ ρ ο τ ό ν hluQKO Β τ φ ε ι α δ η d JtO(l)(J-
σ σ η Κ Β ά ί ι ρ υ σ υ ν Ι δ ι κ έ ς τ ο υ κ ε ρ δ ο σ χ α π ι ε ς έ Ι Ι ε ι ρ ή σ ι ς γ ά ν ά ε κ ι ι ε α λ λ υ ϋ ν
ο ο τ ι χ ώ ε ρ α τ ά κ ε φ ά λ α ι α π ο υ μ τ ό σ ο ί δ ρ ώ α Γ ι Ι μ ό ί ε ξ ο ι κ ο ό ι ι η σ ι ν ι π τ α
π λ ι ά ι σ ..α τ η Τ Α .
Π ρ ώ ι η έ π ι χ ε ί ρ η σ ι ς η ι α ν ή Σ υ ν ε ρ γ α τ ι κ ή ο δ η ι ι α Ο Ο ί ω ί 9 τ σ α
γ κ ά ρ η δ ε ς κ α Ι τ ο ύ ς β α λ α ν ν α δ ο υ λ έ ψ ο υ ν μ α ζ Ι . 1'0 κ ό μ μ α ε δ ω σ ε τ α κ φ λ α ι α 200
χ ρ υ σ ς λ ί ρ ε κ α Ι τ α ύ λ ι ά τ η Ε Τ Α λ έ γ ε ι δ Ξ χ υ σ τ ί δ η Π ι ί ή ι α ν κ α ί π ρ ό ε δ ρ ο ς
τ ί ς Σ υ Ε ρ γ α χ ϊ ι Σ τ η ν α ρ χ ή λ έ γ ε ι έ π ί σ η ς δ ε ν κ α τ α λ ά β α μ ε ο η ι Ι ι α μ ε α φ ε τ ι ο
10 κ ό μ μ α Τ Ο Υ ο σ τ ά σ ι ο ε γ κ α ι ε σ τ ά η Ε σ τ δ μ α Υ α ι π ο ϋ t: l xe ά Υ ό ι ε ρ ι γ ι ά λ ο
γ α ρ ι α σ μ ό τ ο υ ό Ξ α κ ο υ σ τ ί δ η τ Υ π η ρ χ ε κ α Ι ά λ λ ο κ α η ί σ τ η μ α σ η ν ό '\0 Β ε ι λ ο υ
58, δ π ο υ Ι υ λ ϋ σ ι ι ό π ρ ι ϊ ν τ α ο υ Δ ι ε υ υ ν τ η ς η ι α ν δ Κ ο υ φ ι δ ά χ η ή hl τ α ο
μ π α λ ι ά ς χ α ί Τ ο μ ί α ς ό Δ ι ο ύ σ ι ο α λ ο γ ε ρ α Ο ί I FxvilE; E.t EQvav ι ι ρ ο κ ά ι ι α τ ο
δ ρ α χ η ν η ι ι έ ρ α δ η λ α δ η 8 σ η Ι Ι Ρ ε δ ρ α χ μ ε ι Ε Ι χ α ν χ α Ι μ ρ ί δ ι ο ι π η ι έ ρ δ η 50 '10.
Ά λ λ α χ έ ρ δ η η π ι χ ί ρ η σ δ ε ν π ••ρ ο υ ί α ζ α ν χ α Ι τ ό σ ο χ α μ η ο ή ι α ν τ ι η μ ρ ο
μ ι ο ι ο χ α ί π λ ι ά τ ο ι ο τ α ύ λ ι χ ά Φ α ί ε τ α ι τ ό ύ π ε ό γ ι σ α ν κ α ι ε χ ρ έ ω σ ν π ο λ υ ά χ ρ β
σ α ν Ι ό τ ά ε Ι χ α ν μ ο σ χ α Υ Ο ά σ η ά π ι ή •Α γ Υ λ ί α (11 χ ν ί τ ε α ρ ι ι σ α ν ά δ ι α μ Ο
τ ύ ρ ω ν α ι Τ ό μ ι χ ρ ο ι ί ρ χ ι χ ο η ι ι ρ ο μ ί σ Ι Ι ι ο ι ι ε ί ω Ε δ λ ο έ ν α ο σ α η δ ρ α χ υ η ξ έ π φ
χ α Ι η ζ ω ή ά ρ α ι ν Ά ο φ σ ι σ α ν ν α χ ά μ ο υ ν .. . ά Ρ Υ ί α .. Π ρ ο υ σ ι ά σ Ι Ι η .. δ α ω
δ κ α π ε τ ά ν Μ ά ρ ο ς κ α Ι τ ο ύ σ ύ σ τ η σ ε ύ π ο μ ο ή τ ο υ ς ύ π ο σ χ η Ι Ε μ ε ρ ί δ ι ο ά π τ α
κ έ ρ δ η τ α α ν ύ π α ρ κ τ α .•.
Δ ε ν ε ί ν α ι δ ύ ο ο λ ο ν α χ α τ α λ ά β η χ α ν ε Ι ι π ο ι ά ε ν ν ο ι α ε Ι χ α ν ι ε ι τ μ β α σ ι ς κ α Ι
Ο Ι σ υ σ τ ά σ ε ι ς τ ο υ Μ ί ρ χ ο υ . •.
Μ α ε σ ύ σ τ τ ι σ ε
ι
λ έ γ ε ι ό Ξ ι κ ο υ σ τ ί δ η ί τ ο μ ο ν η κ υ Ι Π Ε ι Η α ρ χ ί α Α λ λ ά δ ε ν
π ή γ α ι ν ε κ α λ ά Τ ι δ ο υ λ ι ι ά Κ α Ι 10 μ ε ρ ο κ ά μ ι ι ο π ά ρ α π ο λ ι ι ι κ ρ
Τ Ο ε ρ γ ο σ ά σ ι ο δ ι α λ ύ Ι Ι η Χ τ ο Ν ο έ μ β ρ ι ο τ ο ϋ 1945 Τ Ο χ α τ ά σ η μ α ς δ δ ο ϋ
Β ε ν ι ζ έ λ ο υ ε ς ω λ ο υ η σ ε ά π ο υ λ ά η τ ά Π Ρ ϊ ό τ α τ ο υ ώ τ ό ν Μ ά η τ ο ϋ Ι ...
Τ Ι ς ε Ι Π ί ξ ε ι ε δ Ι ε ό Κ α λ ο γ ε ρ α ς σ τ ο ν ύ Π Ε ύ υ ν ο ν Ά λ έ Ο ό ν c Χ ο ν δ ρ ό ν
Ά δ α ι ι ί δ ώ τ ο Δ ε Κ μ β η ε Τ Ε ι τ α σ ι ό ν Ά Η ι ν ό δ ω Ρ ν Κ ά π ό τ ό ν Ά π ρ λ η
1947 σ τ ό ν Κ υ ζ ά κ α π ο ύ φ ό ν ι σ ε ν ά π ω λ η ί η γ λ ή γ ο ρ α ο Α τ ό ε μ π ό ρ υ μ α α φ ο ύ
Ιστορικό Αρχείο Ι.Γ.Π
- 102-
Ό Κ α π ρ ά λ ο ς μ ν ε μ έ χ ρ ι τ ο ν Ι α ν ο υ ά ρ ι ο 1947. Μ ε τ α α ν έ λ α β ε δ Μ π ά μ π η ς
κ α Ι ε π ε ι τ α ά π fIUt o \, ό Δ η μ η τ ρ ί ο υ η Δ η μ η τ ρ ι ά δ η ς
ο Δ η μ η τ ρ ί ο υ μ ο ϋ ε φ ε ρ ε ε ν α κ α ι ν ο ύ ρ γ ι ο μ ο ν τ έ λ ο τ υ π ο γ ρ α φ ε ί ο υ ε λ α φ ρ ώ τ ε ρ ο
Τ Ο ε φ ι α ξ α κ α Ι μ ο υ π λ ή ρ ω σ α ν μ ό ν ο τ α ύ λ ι κ ά Γ ι α τ η ν δ ο υ λ ε ι ά μ ο υ κ α Ι η Ί ν τ έ χ ν η
μ ο υ τ ί Π Ο Τ Ε
Ε ν α τ υ π ο ν ο α φ ε ϊ ο ε π ώ λ η σ α ε ί ς τ ό ν Δ η μ ή τ ρ ι ο ν . Α θ α ν σ σ ι α δ η κ ο μ μ α τ ι κ ό
ε π ί σ η ς ώ κ α τ ά λ σ β α ό ό τ ο ί ο ς ε Κ ά τ η σ ε μ ε ρ τ ι Ο δ ι α τ Ο ν .. . ε α υ τ ό τ ο υ ε ν α ν α π ο
λ ε ό ν ι .. .
Τ ο ν Ν ο έ μ β ρ ι ο 1945 π η α π τ ο ν Σ φ ή τ α ά λ λ α 35 Ζ ρ υ σ α ε Ι κ ο σ ό φ ρ α γ κ α γ ι α
ε ρ γ α λ ε ί α Ε π έ σ τ ρ ε ψ α τ ό ν Α ϋ γ ο υ σ τ ο ν Ι 946 3,112 ε κ α τ ο μ μ ύ ρ ι α Τ Ο κ α λ ο κ α ί ρ ι τ ο
1947 μ ο υ ε π ρ ό τ ε ι ν ε ν α κ ά ο υ μ ε κ α Ι γ κ α ζ έ ρ ε ς π ο υ ε Ι χ α ν π έ ρ α σ ι κ α Ι α φ η ν α ν κ έ ρ δ η
δ ι α λ ο γ α ρ ι α σ μ ο τ ο ύ κ ό μ μ α τ ο ς Ά λ λ α ε ι υ ς ε π ε ι τ α δ ι έ τ α ξ ε ν α π ο υ λ η θ ο ύ ν τ α ε ρ γ α
λ ε ί α κ α Ι ο λ α τ α π ρ ά ν μ α τ α τ ο υ μ η χ α ν ο υ ρ γ ε ί ο υ δ ι ό τ ι τ ο κ ό μ μ α ε Χ Ρ Ε ι ά ζ Ε τ Ω χ ρ ή μ α τ α .
•Ά λ λ α π έ ρ α σ α ν π ο λ λ ε μ έ ρ ε ς κ α Ι ε ξ α φ α ν ί σ η κ ε Τ ο ν ά Η ι κ α τ έ σ τ η σ ε ό α δ ε λ φ ό ς ο υ
Χ ο ι σ τ ό δ ο υ λ ο τ
Ε π ώ λ η σ α τ η ν π ε τ ρ ε λ α ι ο μ η χ α ν η 43 ε ί κ ο σ ό φ ρ α Υ κ α τ α ό π ο ί α Ε δ ω σ α Ε ι ς τ ο ν
Κ α π ρ ά λ ο Τ ο ύ ε δ ω σ α Ι π ί σ η κ α ι 3,,0.000 δ α έ κ τ ο ς ά π ο τ α 3,112 ε κ α τ ο μ
μ ύ ρ ι α τ ο υ Σ φ ή κ α
Ο Κ ω ο ύ λ α ς π ο ύ δ ε ν φ α ι ν ό τ α ν π ο λ ύ κ ο υ τ ό τ σ τ ο δ ι κ α σ τ ή ρ ι ο έ χ α ρ α κ ή ρ ι σ ε
τ ο ύ ς σ υ ν ε τ α ί ρ ο υ τ ο υ κ λ έ φ τ ε ς έ χ μ ε τ α λ λ ε υ τ έ ς δ ο λ ο φ ό ν ο υ ς Σ κ έ φ τ η κ ε ε ί π ε
ψ ύ χ ρ α ι μ α ο φ ρ έ σ κ ο τ η ς φ υ λ α κ η ς α ν έ ν η ψ ε κ α ι σ υ ν η λ ε
Ό Α ρ ι σ τ ο τ έ λ η ς Κ α π ρ ά λ ο ς π ο ύ α ν α γ ρ ά φ ε τ α ι σ τ α χ α ρ ι α μ ι κ ρ ο π ω λ η τ η ς
τ α ε π ι β ε β α ί ω ν ε Γ ι α τ η ν α π ο γ ρ α φ η τ ο ύ μ η χ α ν ο υ ρ γ ε ί ο υ ε ζ ή τ η σ ε τ η ν σ υ ν δ ρ ο μ η ν
τ η ς Κ Ο Β Α Β ι ο τ ε χ ν ώ ν π ο υ τ ο ύ ε δ ω σ ε δ ύ ο ε ί δ ι χ ο υ τ ε χ ν ί τ α ς γ ι α ν ά γ ί ν η κ α λ
λ ί τ ε ρ η κ α ι π λ η ρ έ σ τ ε ρ η η κ α α γ ρ α φ ή
Α ν κ α Ι ε Ι χ ε ά ν ά μ ι ξ ι χ α ί σ τ ο π ο ύ λ μ α σ ι τ α ρ ι ω ν τ η ς Ε Τ Α ά ν έ ν η ψ ε κ α Ι
σ υ ν η λ ι ε ε ν ω ρ ί ς Σ τ η ν π ρ ο α ν α κ ρ ι τ ι κ η η δ η α π ο λ ο γ ί α ά π ο κ η ρ ύ τ τ ε ι δ λ ο υ ς π α ό λ α
Κ Ι Ι κ α τ ο ν ο μ ά ζ ε ι 15 μ έ λ η τ η ς Κ Ο Β ε π α γ γ ε λ μ α τ ι ώ ν 8 τ η ς Κ Ο Β Β ι ο τ ε χ ν ώ ν
κ α Ι ά λ λ ο υ ς D τ ώ ν α ύ τ ο κ ι ν η τ ι σ τ ω ν .. " τ ο υ ς ε χ α ψ ε
Τ Υ Π Ο Γ Ρ Α Φ Ε Ι Ο Ν Β Ι Β Λ Ι Ο Π Λ Ε Ι Ο Ν Α Υ Τ Ο Κ Ι Ν Η Τ Α Κ Τ Λ
Τ ο Ι χ ε σ η ν α ρ χ η δ Τ σ α κ ι ρ ά κ η Ε π ε ι τ α τ ο π η ρ ε δ Δ η μ ή τ ρ ι ο ς "Ailava-
σ ι ά δ η ς Ί δ ο υ τ ι λ έ γ ε ι ό τ ε λ ε υ τ α ί ο ς σ τ η ν ά π ο λ ο γ ί α τ ο υ
Δ ε ν ε ί μ ο ι κ ο μ μ ο υ ν ι σ τ ή Δ έ Ζ Η η κ α ν α δ ο υ λ έ ψ ω μ ε τ ο κ ό μ μ α κ α ι γ ι α λ ο γ α
ρ ι α σ μ ό τ ο υ γ ι α ν α β γ ά λ ω τ ο ψ ω μ ί Τ Ο Τ υ π ο γ ρ α φ ε ί ο μ ο υ σ τ η ν Δ ρ ά μ α τ ο π η ρ α ν
ο ί Β ο ύ λ γ α ρ ο ι Τ ο ν Ι ο ύ ν ι ο 1946 μ ε ε π λ η σ ί α σ ε ό δ η μ ο σ ι ο γ ρ ά φ ο ς Δ ρ ό σ ο ς κ α ι μ ο
ε π ρ ό τ ε ι ν ε ν ά ί δ ρ ύ σ μ ε Τ υ π ο γ ρ α φ ε ί ο ι ο ύ κ ό μ μ α τ ο ς Υ π έ γ ρ α ψ α χ α ρ τ ί δ τ ι α γ ό ρ α σ α
δ η ε ν γ ι α 5,1)2 ε κ α τ ο μ μ ύ ρ ι α τ ο Τ υ π ο γ ο α φ ε ί ο α τ ο Τ σ α κ ι ρ ά κ η Ά λ λ ύ π έ
γ ρ α ψ α τ ά λ λ ο χ α ρ τ ι σ τ ι μ ε τ α π ώ λ η σ α τ ο Τ υ π ο γ ρ α φ ε ί ο σ ε ά λ λ ο ά γ ν ω σ τ ο π ρ ό σ ω π ο
τ ο ό π ο ί ο ν κ α Ι α ν θ Υ ν α ρ ι ζ α ν ο ι κ ο κ ύ ρ η ν Π ο α γ μ α τ ο ώ ο μ ω ς ν ο ι κ ο κ ύ ρ η κ α Ι α ν τ ι
π ρ ό σ ω π ο τ ο υ κ ό μ μ α τ ο ς ά ν ε γ ν ώ ρ ι ζ α τ ο ν Δ ο ό σ ο ν
ι τ ς έ π λ ή ρ ω σ ε χ ρ υ σ α ε Ι κ ο σ ό φ ρ α γ κ α γ ι α ε ν ο ί κ ι ο Π ρ ο σ έ λ α β α σ υ ν ε ρ γ ά τ α ς
τ ο ν Κ ο υ λ ά ν δ ρ ο ν ε ί ς τ ο ν δ π ο ϊ ο ν κ α Ι ά ν ε κ ο ί ν ω σ α otL τ ο Ι υ π ο γ ρ α φ ε ϊ ο ν η τ α ν τ ο ύ
κ ό μ μ α τ ο ς Ό Κ ο υ λ ά ν δ ρ ο κ α τ έ ι ε σ ε κ α ι λ ί γ α χ ρ ή μ α τ α 650.000 δ ρ α χ σ τ η ν ρ χ η
κ α ι π ε ι τ α 1.200.000 δ ο α χ Α ύ τ ο ς π η ρ ε π ο ο ν Τ σ α κ ι ρ ά κ η ε ν α έ π ί π ε δ ο Γ υ π ο
γ ρ α φ ε ί ο κ α Ι έ γ ω ά π τ ο ν Κ ω τ ο ύ λ α ε ν α χ ι ρ ο κ ί ν η τ ο π ι ε σ τ ή ρ ι ο χ ω ρ Ι ς ν α π λ η ρ ώ
σ ο υ μ ε δ ε κ ά ρ α Ί Ό π ι ε σ τ ή ρ ι ο τ ο π ο υ λ ή σ α μ ε σ τ ο ν Β ο υ λ ε υ τ ή Κ α σ τ ο ρ ι α Η λ ι α δ η
dvtl 16 χ ρ υ σ ν ε Ι κ ο σ ό φ ρ α γ κ ω ν Π ή ρ α μ ε κ ι ε ν α α λ λ ο ά π τ ο ν Κ ο υ τ ο ύ λ α κ α Ι τ ο
π ο υ λ ή σ α μ ε σ τ ο ν Δ ο ύ κ π ά λ ι ά π τ η ν Κ α σ τ ο ρ ι ά ά ν τ Ι 17 ε Ι κ ο σ ό φ ρ α γ κ ω ν Έ δ ώ σ α μ ε
τ ο ί ί Κ ω τ ο ύ λ α 12. Δ ε ν ε κ τ υ π ώ σ α μ ε π ρ ο κ η ρ ύ ξ ε ι ς
Ό π ω ς β λ έ π ε ι κ α ν ε ι ς δ ε ν ή τ α ν π ε ο ί φ η μ ο ό λ ε γ χ ς κ α ι ή π α ρ α κ ο λ ο ύ η σ ι ς
Π ώ λ η σ α ν ε ν α Τ υ π ο γ ρ α φ ε ί ο κ α Ι κ ρ ά τ η σ α ν τ ο ά ν τ ί τ ι μ ο ν Π ώ λ η σ α ν δ ι ύ τ ε ρ ο κ α Ι
Ιστορικό Αρχείο Ι.Γ.Π
- 104-
011 ή ι α ν σ ω φ έ ο ά π τ ο Κ ι Α κ Ι ς π ο ε Τ χ ε ά ν δ ρ α γ α ή σ η σ τ η ν Ε Τ Α Ο Α ο ι ε Ά γ α ν
π ά ν σ ο Μ Α ε ς δ τ α ν ε φ Ι α σ ε ε χ ε ί δ τ ι ε Ι χ ε κ ά μ η π ο Η ε ς κ α Ι μ ε γ ά λ ε ς Α ο β ο
ρ ε ς Ω ς τ ό σ ο ά α χ ώ ρ η σ ε ε Μ υ ς γ ι α ο Γ ε ν ι κ ο Α ρ χ η γ ε ί ο δ π ο υ π η ρ ε τ η ν γ ε ν ι κ η
δ ι ε ύ υ ν σ ι τ η ς Ε π ι μ ε λ η τ ε ί α
Δ έ ν π ε ρ ι ω ρ ί σ η χ α ν μ ό ν ο σ ε Χ ο ι ν ε τ α π ε ι ε ς ε π ι χ ε ι ρ ή σ ε ι ς Π Ρ Ω χ ώ ρ η σ α 101-
ι ι η ρ α ι α ί ρ ι ζ ο σ ι ι α σ τ ι κ ά κ α Ι σ τ ο ε π ι σ Τ Τ ι μ ο ν ι χ ο π ε δ ί ο Α γ ό ρ α σ α ν λ α Χ Η Ι ο Α ο ι χ ή
ε γ α ά σ ι α σ ι τ η ν ε δ ω σ α ν σ τ ο ν ε ί δ ι κ ο Ι α τ ρ ο Ν ι κ ό Α α ο ν Γ α ρ ά κ η Ε Υ ν α τ Ι α ς 132)
φ α λ α γ Υ ά ρ χ η η ς Ε Ο Ν τ η ν έ π ο χ η τ η ς η ς Α ύ γ ο ύ σ τ ο υ ο π ω ς ε Ι π α ν "dQTu'
ρ έ τ ο κ α ι β α μ ο φ ό ρ ο ι ε π ε α τ ο υ Ε Λ Α Σ κ α Ι τ ο Κ Κ Ε μ ε τ η ν ί ω
ν α έ ξ ε τ ά ζ η δ ω ο ε ά ν τ ο υ ς ά ν ρ ώ π ο υ ς τ ο ί χ ό μ ι α τ ο ς κ α Ι ν α ε Ι σ π ρ ά τ τ η δ σ ο τ ο δ υ ν α τ ό
Π Ε ρ ι σ σ ό τ ε ρ α ά Ι ι ο λ ο υ ς τ ο υ ς ά λ λ ο υ ς γ ι α ν α ζ ί κ α Ι α ύ τ ο ς χ α λ ά κ α Ι τ ο κ ό μ μ α χ α λ
Α Ι ρ α .•.
Τ ο π ο έ τ η σ α ν ε Α ε γ κ τ η κ ο ν τ ά τ ο τ η ν Λ Ι ν α Β ο ρ δ ο ά τ η ν Υ υ α ί κ α τ ο
C' π σ υ σ α ν ί α ε ί σ α Υ Υ ε λ ι χ ο ύ ύ π α λ λ ή λ ο
Ό τ α ν τ ο ν Μ ά η 1947 6 Γ α ρ ά κ η π η γ ε έ ξ ο ρ Ι α σ ε κ ά π ο ι ο ν η σ ί Λ Ι ν α τ ο
ε γ ρ α ψ ν α σ τ ε ι Α η π Α η ρ ε ξ ο ύ σ ι ο γ ι α ν α π ο υ λ η ν τ α μ η χ α ν ή α τ α
Ό γ ι α τ ρ ο ς δ μ ω ς ά π ο κ ρ ω η κ ε δ η α ύ ο Ι α ή τ α ν Ι α ν ά σ ι μ η π ρ ο σ β ο Α ή τ ο υ
χ α Ι π α λ μ α η η κ α τ α σ ρ ο φ ή κ α Ι σ τ ε σ τ ε ι λ ε ά μ έ σ ω ς π α ρ ο γ γ ε Λ ί α σ τ ο υ ς σ υ γ γ ε
ν β ί ς τ ο σ τ η ν Κ ρ ή τ η ν α π ο υ λ ή σ ο υ ν σ π ω ο π ω ς κ τ ή μ α τ α Ι δ ι κ ά τ ο !\ τ η ς γ ν α Ι κ α ς
Τ Ο κ α Ι ν α τ ο σ τ ε ί λ ο υ ν τ ά χ ο ή μ α τ α Φ α ί ν ε τ α ι σ μ ω ς σ τ ι ο Ι σ υ γ γ ε ν Ε ί ς δ ε ν π λ υ β ι ά
σ η κ α ν \Ct π ο υ λ ή σ ο υ ν κ τ ή μ α τ α π ο ύ η σ α ν π ι θ α ν ώ τ α τ α κ α Ι ά ν ύ π α ρ κ τ α
Σ τ η ν ά π ο Α ο γ α τ ο υ ά ρ ν ή η κ ε μ ε ε π μ ο ν η κ ά ε χ ρ η μ α τ ι κ η σ χ έ σ ι μ ε τ ο
ό μ μ α τ α μ η χ α ή μ α τ α τ ά γ ό ρ α σ ε ε Α ε γ ε μ ε χ ρ ή μ α τ α τ ο μ α κ α ρ Ι τ η τ ο κ ο υ ν ι ά
δ ο υ ο υ Ζ ο υ ρ ά φ η τ η ν Λ Ι ν α Β α ρ δ ο υ ν ά τ η ν ε Ι χ ε π ά ρ η ύ π η ρ έ ρ ι α μ ε 100 000·
bQaxu. τ ό ν μ η ν α γ ι α τ ί τ ό ν π α ρ α κ ά λ ε σ ε δ α ν δ ρ α ς τ η Ι Η Λ ί ν α β έ β α ι α χ υ ρ ί α ν ω
τ έ ρ ο ν δ ι χ α σ τ ι κ ο υ υ π α λ λ ή λ ο υ μ ε ά χ ό μ α ά ν ώ Τ Ε ρ η π ρ ο σ ω π ι κ ή φ ι λ ο δ ο ί α {}& η τ α ν
κ α ν η ν α Τ Ο ν ξ σ χ σ η έ τ α ν ύ χ ι α τ η γ ι α ύ τ ο Ilv δ ε ν β ρ σ ό α ν σ τ ό Μ π έ λ ε ς δ π ο υ
δ α ν δ ο α ς τ τ ι ς η τ α ν π ρ ό ε δ ρ σ τ ρ α τ ο δ ι κ ε ί ο υ κ α ί α ύ τ ι δ Ι Ε υ θ ύ ν τ ρ ι α ν ο σ ο κ ο μ ε ί ο υ . . •
Τ ο ν Γ α ρ ά κ η δ ι α ψ ε ύ δ ε ι κ α η γ ο ρ μ α τ ι κ α 6 Κ α Α Ο Υ ε ρ ά ς Ε β ε β α ί ω σ ε 0'1
ω ι ϊ λ Α α 120 χ ρ υ σ ά ε Τ κ ο σ ό φ ρ α Υ χ α σ τ ο κ ό μ μ α Ε π ί σ η κ α Ι δ Δ β ε τ ζ ϊ ϊ
Η τ α ν κ ο ι ν ο μ υ σ τ ι κ ο σ τ ο Μ π Ε λ ε ς ο τ ι τ α ά κ τ ι ν ο λ ο γ ι κ α μ η χ α ν ή α α τ α τ ο ϋ Γ α ρ ά χ η
ή α ν τ ο κ ό μ μ α τ ο ς Ά λ λ ψ ε υ δ έ σ τ ε ρ ο ς μ ά ρ τ υ ρ α ς ή Σ α ν τ ο β β λ ι ά ρ ι σ τ ο ϋ Κ α ζ κ α
Ε τ ί σ τ ω ν ε τ ο ν Υ ι α τ ρ ο Α χ τ ί ν ε μ ε 200.000 δ ρ α χ τ ο ν Ά π ρ ι λ η μ ε 300.000 τ ο ν
Μ ά η ε Ι σ η μ ε 25 χ ρ υ σ ά ε Ι ο σ ό φ ρ α γ α
Κ α ί ά ι ό τ ή ν ά χ τ ι ν ο λ ο γ ί α β γ η χ ε τ ό κ ό μ μ α χ ο υ ρ ε μ μ έ ν ο
Ε γ ι ν α ν κ α ί ε φ ο π λ ι σ τ έ ς Ε Ι χ α ν κ α Ι σ τ ά π σ δ ύ ο χ α ι χ ι α τ ή ν Μ ε τ α μ ό ρ
φ ω σ ι χ α ί τ ή ν c· Α ν ά λ η ψ ι μ ε χ ρ ι σ τ ι α ν ι κ ώ τ α τ α ο ν ό μ α τ α Ό Κ α λ ο γ Ε ρ ά μ ά λ ι σ τ α
ε Ι τ ε O f L Ε Ι χ α ν κ α ί τ ρ ί ι ο
Τ ό κ ι ι λ χ α ί ρ ι τ ο ϋ 1947.,., Ι τ α μ ρ φ ω σ ι ε χ α ι ι ε τ η ν ο υ Υ χ ο ι ω ν ί α ν τ η ς
Θ ε σ σ α Α ο ν ί η μ Ι τ ο ε ξ ο χ ι κ ό τ η ς π ρ ο ά σ τ ε ι ο Μ π ο χ τ σ ί Τ σ ι φ Α ι κ Ο σ ο ι Θ ε σ σ α Α ο
ν ι κ ε ί ς π ϊ ϊ γ α ν τ ό Ι α λ α σ σ ι ν η ε κ δ ρ ο μ η ε δ ω σ α ν τ ο ν ο β ο λ ό τ ο υ ς σ τ ο κ ό μ μ α
ο κ α Π Ε ρ γ ά τ η ς Ν ι χ ό λ α ο ς Μ α ν τ ά ι ζ η ς ε ί Π Ε σ τ ή ν ά π ο λ Ο Υ ί α τ ο υ Ο Τ Ι τ ο
xat .. ά Υ ο ρ ά σ η κ ε τ ο 1943 &. 0 Β ο υ Α Υ α ρ ο κ ρ α τ ο ύ μ β ν α μ έ ρ η μ ε β ο υ λ γ α ρ ι κ α λ έ β α
Ό Μ ά ρ κ ο ς Β α φ ε ι ά δ η ς β Τ χ β τ η ν σ χ ε τ ι κ η π ρ ω ο β ο υ λ ι α γ ν ω σ τ ο ς τ ό τ ε μ ε τ ο ψ ε υ δ ώ
ν υ μ ο Π α ν α Υ η ς Τ Ο Κ α ι χ ι ε κ α μ ε μ Ε ρ ι κ α τ α ξ ί δ ι α σ τ ο ν Π ε ι ρ α ι α μ ε σ ι τ ά ρ ι α ά π
τ η ν α Κ δ ν ί α κ α ί λ ά δ ι α σ α π ο ύ ν ι ά π σ τ ή ν ν ο τ ι ώ τ ε ρ τ ι Ε λ λ ά δ α
Τ Ο Κ Κ Ε ε Τ χ ε β ά Α η ά π ο τ ό τ ε σ ε ν έ ρ γ ε ι α τ Ι ς ε μ π υ ρ ι κ έ ς τ ο υ Ι δ ι ο φ υ ε ς
Ε π σ η ς ό Ν ι κ ό Α α ο ς Κ υ π α ρ ι σ ο ύ δ η ό μ ο Α ο γ ε ί ο τ ι ή Μ α μ ό ρ φ ω σ ι ή τ α ν
τ ί χ ό μ μ α τ ο α ν κ α ί ά Ρ Κ Ε Τ Ο δ ι ά σ τ η μ α η τ α ν Υ ρ α μ μ έ ν η σ τ ο δ ν ο μ ά τ ο υ
Μ ε α ύ τ η κ α Ι Δ ν Ά Α έ κ ο τ ο Χ ο ν δ ρ ο n'λ δ α μ ί δ η ε κ α μ α ν τ Ι δ ι α δ ρ ο μ ε ς
π ι δ ρ μ ε ς σ τ η ν Ά λ Ε ξ α ν δ ρ ο ύ π ο λ ι Κ α β ά Ι λ α χ α ί Θ ά σ ο σ π ο υ τ η ν φ ό ρ τ ω σ α ν μ ε π ο λ ύ
τ ι μ α π λ ι ά τ σ ι κ α τ η ς Ε Τ Α Τ ο ν Ι ο ύ λ ι ο 1947 σ τ α ν Τ Ο ν ε π ι α σ α ν γ ι ά ν α τ ό ν σ τ ε ί
Ιστορικό Αρχείο Ι.Γ.Π
- 106 -
ά ν τ σ ρ τ ό π λ η κ τ ο ς τ ό σ α κ ο κ ο ρ ά κ ι α γ ι α ν α ε ο ι χ ι ά σ η ε ν α τ έ τ ο ι ο μ ε γ ά λ ο σ π ί τ ι κ α Ι
v' ά Υ ο ρ ά σ η β Ε λ ο υ δ έ ν ι ε ς π ο λ υ Β ρ ό Υ Ε ς ι ρ α δ ι ό φ ω ν ο κ α ί ε π ι π λ α π ο λ υ τ ε λ ε ί α ς
Α ύ τ ο δ ε ν τ ό ξ έ ρ ω κ α ι έ γ ω κ ύ ρ ι ε Π ο ό ε δ ο ε κ α ι δ έ ν μ π ο ρ ώ ν α τ ο ε η γ ή ο
ι
α π κ ρ ί η κ δ μ ά ρ τ υ ρ α ς
Σ ε τ α έ π ί σ η χ ω ρ ι κ ο α π ο τ α Φ λ υ ρ α τ η ς Θ ε σ ν κ η ς σ υ γ γ ε ν η τ ο Μ α τ θ α ί ο
ε δ ω σ α ν ε ν α ε κ α τ ο μ μ Ι Ο γ ι α v' ά Υ ο ρ ά σ η τ η ν π α ρ ά γ κ α ε ν ο ς Α ρ μ έ ν η π ί ε φ υ γ
a tfJv •Α ρ μ ε ν ί α κ α Ι ν α ε Υ χ α τ α σ τ ή σ υ ε κ ε ί σ α ν ο π ω λ ε ί ο κ α γ ι ά φ κ α σ η μ ε ι ω μ ά τ ω ν . ..
Σ τ η ν κ ο μ μ ο υ ν ι σ τ ι κ ή ί ε ρ α ρ χ ί α ύ π ά Ρ Χ Ε Ι π ά ν τ ο τ ε ό ά π ό π ά ν ω Τ ο ύ Κ α ζ ά κ α
κ α δ η γ η τ η ς κ α ι ε λ ε γ κ τ η ή τ α ν π λ ι δ ι ά σ τ η μ α δ Φ ά ν η ς η Β α σ ί λ τ ς Μ π α ρ τ ζ ώ τ α ς
ύ π ο υ Ρ Υ ο ς ά ρ γ ό τ ε ρ α σ τ η ν Κ υ β έ ρ ν η σ ι τ ώ ν Β ο υ ν ώ ν ·0 Δ ε β ε τ ζ η ς ε ί π ε Ο Τ Ι ά ν α
χ ώ ρ η σ ε ά μ έ σ ω ς ά π τ ο Μ π έ λ Ε ς μ έ σ φ Γ ι ο υ γ κ ο σ λ α υ ί α ς γ ι α τ ό Γ ε ν ι κ ο Α ρ χ η Υ ε ο
μ ό ι ι ι ς ά χ ο ύ σ η κ ε δ η ι κ υ β έ ρ ν η σ ι ς α ύ τ η η α ν σ τ α σ κ α ρ ι ά
Σ τ η Θ ε σ σ α λ ο ν ί κ η ε μ ε ι ν ε π ί σ η ς α π ο τ ο ν Σ β ρ ι ο ν 1946 κ α Ι ή γ υ ν α ί κ α τ ο ύ
Μ π α ρ τ ζ ώ τ α Ή ρ α μ ε ψ ε ύ τ ι κ η τ α υ τ ό τ η τ α Έ λ € η Π α π π α
Ά γ ν ω σ τ ο γ ι α π ι ο λ ό γ ο κ ο μ α τ ι κ α σ τ Ε λ έ χ η ζ ή τ η σ α ν τ ο ν Δ β ρ ι ο ν 1946
ν α φ ι λ ο Ε ε ν η η ή Ή ρ α σ ι ο σ π ί τ ι τ ο α γ ά μ ο υ γ ε ω π ό ν ο υ Ν ι κ ο λ ά ο υ ι σ τ ρ α τ ι ά δ η
Ρ ή γ α Φ ε ρ α ί ο υ 4) π ο τ ή ν ε ί χ ε φ ι λ ε ν ά δ α π ρ Ι ν π α ν τ ρ ε υ τ ϊ ϊ τ ο 1944 τ ο ν Μ π α ρ τ ζ ώ τ α
Ε μ ε ι ν ε έ κ ε ί ε ω ς ι ο ν Μ ά ρ τ ι ο 1947. Π ή γ α ι ν ε κ α π ο υ κ α π ο υ α ί τ ή ν ε β λ ε π ε κ α Ι δ
ά ν δ ρ α ς τ η τ
Ό Ε ύ σ τ ρ π η ά δ η ς ε ί χ ε μ ε γ ά λ η δ ρ α σ ι τ ο ν ή ρ ω ϊ κ ο Δ ε κ έ μ β ρ η •Α π α λ ύ Ι Ι η Κ
α π ο τ ή ν υ π η ρ ε σ ί α τ ο υ κ α ξ α ν α δ Ι ρ ί σ τ η κ ε σ τ ή ν Θ ε σ σ α λ ο ν ί κ η σ τ ή ν Τ ε χ ν ι κ η
Γ ν ι μ π ί η σ ι
Υ σ τ φ α α π ο 9 μ η ν ε ς ή Ή ρ α γ έ ν ν η σ ε σ τ ή ν Κ λ ι ν ι κ η Π ι τ ο φ ϊ δ η δ π σ υ κ α
έ ά λ ε σ ε μ ε τ ό η λ φ ν ο τ ο ν Γ ο ν μ ο π ο ι δ ν α τ ή ν έ π ι σ κ ε φ Τ ί
Ό τ α ν ά ν α φ έ ρ η χ α ν α ί ι τ α τ α γ ε γ ο ν ό τ α σ τ ο Δ ι κ α σ τ ή ρ ι ο ά ω ύ σ Τ η α ν Ψ ί υ
ρ ο ι κ α ί Υ Ε λ ι α σ τ ο ά Κ ο α τ ή ρ ι ο
Τ Ο β ρ έ φ ο ς κ α Ι π α τ ρ ό τ η ς τ ο υ δ ε ν ν δ ι α φ έ ρ ο υ ν τ ο Δ ι κ α σ τ ή ρ ι ο ν ε ί π ε σ ο β α
ρ ο ς κ α α δ ι α τ ά ρ α κ τ ο ς δ Π ρ ό ε δ ρ ο ς
Σ τ ο σ π ί τ ι τ ο Ε ύ σ τ ρ α τ ι ά δ η ξ α ν α κ α τ ά φ υ γ ε τ ο ν Ν ο έ μ β ρ ι ο 1947 μ ε σ ά ν υ χ τ α
μ ε τ ο μ ω ρ ο σ τ η ν α γ χ α λ ι α κ α Ι τ η ν ψ υ χ η σ τ ο σ τ ό μ α ή Ή ρ α μ ό λ ι ς ε γ ι ν ε ή π ρ ώ τ η
έ ρ ε υ ν α γ ι ά Τ ο ν Κ α ί ά κ α σ τ ο σ τ ί τ ι τ ο υ σ Π Ω κ α Ι ι έ μ ε ν ε Π ή γ ε έ κ ε ί σ ε δ υ ο
.μ έ ρ ε ς δ Ε ι σ τ ρ α τ ι ά δ η ν α π ά ρ η τ α ρ ο χ α τ η κ α Ι Ι Μ α ο ω ρ ο Τ ο ν ε π ι α σ β
δ μ ω ς ε ν α ς Χ ω ρ ο φ ύ λ α κ α ς μ ε τ α Π λ ι ι α π ο ύ λ έ γ ε ι σ τ η ν κ α τ ά ε σ ί τ ο υ σ η ε π ι α σ ε
Ι ν α κ ύ ρ ι ο μ ε τ σ ά ν τ α κ α Ι δ ύ ο β ι β λ ί α π ο ί ι φ ώ ν α ζ ε δ τ ι ή α ν ά ν ώ τ ε ρ ο ς δ η μ ό σ ι ο τ
ύ π ά λ λ η ο ς κ α ί Ε π ι σ τ ρ α ι ε μ έ ν ο ς ε φ ε δ ρ ο ς •Α ξ ι ω μ α τ ι κ ό
Ό Ε ι σ τ ρ α τ ι ά δ η ς τ η ς σ τ α θ η κ ε π ι σ τ ό ς Δ ε ν έ α ρ τ ύ ρ η σ ε Ο Τ Ι τ η ν ε Τ χ ε σ π ί τ ι
τ ο υ π ρ ά γ μ α π ο ϋ ε ξ α γ ρ ί ω σ ε τ ο υ •Α σ ι υ ν ο μ υ ω ύ Μ ό λ ι ς τ ο α ν υ ά ρ ι σ π ω ς ε Ι Π Β
δ Δ ε β ζ ϊ ι ς μ π ό ρ ε σ ε ή Ή ρ α ν ά ξ ε φ ύ γ η α π ο τ ή ν Θ ε σ σ α λ ο ν ί κ η κ α Ι ν α φ ά σ η σ τ ο
•Α ρ χ η γ ε ί ο τ η ς Χ α λ δ ι χ η
Σ ν α σ η μ ε ί ω μ ά τ ο υ α π τ η φ υ λ α κ η γ ι ά τ ο Σ υ μ β ο ύ λ ι ο τ ω ν Χ α ρ ί τ ω ν
γ ρ ά φ ε ι π ι κ ρ α μ έ ν ο ς
Τ ί κ α π η λ ε ί α χ ρ ύ β ε τ α ι σ τ ή ν ό λ η π ρ ο π α γ ά ν δ α τ η ς ά ρ ι σ τ ε ρ ι ς Δ έ ν π ι σ τ ε ύ ω
π λ έ ο ν ε Ι ς τ η ν ά λ ί α ν α ύ τ η ν ύ π ε σ ι ν τ η ς ά φ ι έ ρ ω σ α χ ρ ό ν ι α ύ γ ε ί α ν
ι
σ τ α δ ι ο δ ρ ο
μ ί α ν μ έ λ λ ο ν ο Ι κ ο γ έ ν ε ι α ν Η φ ι λ ο ξ ε ν ί α μ ί ς γ υ ν α ί χ α ς ύ π η ρ ξ ε τ ό ε Υ Χ λ η μ ά μ ο υ
Τ ο ζ ε ύ γ ο ς π α ρ ζ ώ τ α π ή γ α ι ν ε τ α χ τ ι κ ι ί σ τ ο σ π ί τ ι τ ο ϋ Κ α ζ ά κ α δ π ω α τ α
Ι Ι έ ή Β σ λ ι κ ή ε ί χ ε τ ο ψ ε υ δ ώ υ μ ο Γ ε ω ρ γ ο ς • . Μ ι α μ έ ρ α δ μ ω ς ά κ ο υ σ ε ή Β α σ ι
λ ι κ ή τ η ν Ή ρ ω ν ά λ έ Υ η σ τ ο ν α ν δ ρ α τ η ς Β ο σ ί λ η
Τ Ο Β ι β λ ι ά ρ ι ο ε χ ε ι 4 σ η μ ε ι ώ σ ε ι ς ε Υ ν ε ε λ ε γ χ ο 3-5 47, 3 6· 47, 1-7-47,
1-9·47. Α π ο κ ά τ ω ν τ Ι ύ π ο γ ρ α φ η ElEL Δ κ α ί Δ Ε κ α μ α ν δ η λ α δ ή τ ο ν ε λ ε Υ χ Ο
δ Μ π ρ τ ζ ώ τ α ς κ α ό Κ α ζ ά κ ο ς
Π α ρ δ λ ο τ ο ν ε λ ε γ χ ο κ α Ι τ η χ α δ ή γ η σ ι τ ο Φ ά ν η η Μ π ο ρ ζ ώ τ α δ ε ν
έ λ ε ι ψ α ν ο ί δ ι α χ ε ι ρ ι σ τ ι χ ε .. . ά ν ω μ α λ ί ε ς Δ ι α π ί σ τ ω σ ε ή •Α σ τ υ ν ο μ ί α ο η π ο λ λ α π ρ ά
Ιστορικό Αρχείο Ι.Γ.Π
- 108 -
(180.000) κ α Ι ά κ ό μ α κ α Ι γ ι α τ α κ α υ σ ό ξ υ λ α π ο υ ά γ ό ρ α σ ε τ ο ν Ο κ τ ώ β ρ ι ο (250.000
δ ρ α χ Υ ι ό ά Π Ε ρ ά σ Ό τ ο κ α ι ν ο ύ ρ ι ο ζ Ε υ γ ά ρ ι ζ ε σ τ ο τ ο ν χ ε ι μ ω ν α .•.
Γ ι α τ α ε ο Ι κ ι α δ Κ α ζ ά κ α ς Ι φ α Ι ν ε τ α ι Ι δ ι α Ι ε ρ η ά υ ν α μ Ι α Π λ ή ρ ω ν ε ά λ ο
γ ά ρ ι α σ τ α Γ ι α ο ε ν ο Ι χ ι ο π χ τ ο υ Π ε δ ω σ ε 5.200.000. Ε δ ω σ ε 7.UOO.000 ο ν
Ι ί ά ί ο τ ή ν Ο Ε ν ό ι η τ α
Τ ό χ α τ α π λ η Κ Τ Ο κ α Ι ά κ α τ α ν ό η τ ο ε ί ν α ι δ η τ ο Β ι β λ ι ά ρ ι ο ά Υ ν ο ε ί δ λ ό τ ε λ α τ ί ς
δ υ ο μ α χ η τ ι χ ε ς χ α Ι ε ν ο π λ ε ς ό ρ γ α ν ώ σ ε ι ς τ η ς Θ σ σ α λ ο ν Ι η ς τ η ν Ο Π Λ Α . • α Ι τ η ν
Μ Λ Α π ο υ η σ α ν τ ό τ ε η ν Ι ν ο ι ξ ι χ α Ι χ α λ ο χ α ί ρ ι τ ο ύ 1947 σ δ λ η τ ο υ ς τ η ν δ ρ α
χ α Ι ά θ η σ ι
Τ Ο κ ό μ μ α ά π ο δ ε χ η χ ε π λ ο ύ σ ι ο ·0 ο Ι χ ο ν ο μ ι κ ο ς ύ π ε ύ θ υ Υ ο ς ε π λ ε ε σ τ ο ν
χ ρ υ σ ό τ α δ ο λ λ ά ρ ι α χ α Ι Ι ς δ ρ α μ έ ς Σ χ ό ρ π ι ζ ε χ ρ ή μ α τ α ε π ι δ ι χ α ο ι ς χ α Ι ά Μ χ ο ι ς
σ ε γ ε ν ν α ί α τ α χ τ ι κ α κ α Ι ε τ α κ τ α ε ξ ο δ α ο ν β μ ο φ ό ρ ω ν τ ο ϋ κ ό μ μ α τ ο ς τ ω ν γ υ ν α ι
κ ώ ν τ ο υ ς κ α Ι τ ω ν μ ι κ ρ ω ν π α ι δ ι ώ ν τ ο υ ς ,
Έ δ ω σ ε 6 α τ μ μ ύ ρ ι α γ ι α τ ο χ α ι ν ο ύ ρ γ ι ο σ π ί τ ι ο υ Κ α λ ο γ ε ρ α κ α 25 χ ρ υ σ α
ε Ι χ ο σ φ Ρ Υ Κ α έ ρ α γ ι α τ ο π α λ η ό υ σ π ί τ ι Ο Π Ο έ Υ χ α τ σ τ η ι τ ε ο ν Matftaio
Γ ε ω ρ γ ι ά δ η Ά λ λ α 5.200.200 γ ι α ε ν Ο Ι Χ ι α τ ο υ σ π ι τ ι ο υ τ ο υ Π Ε ξ ώ δ υ σ ε π ε ρ ι σ σ ά
τ ε ρ α ά π Ω 100 ε χ α τ ο μ μ ύ ρ α Υ ι α τ η ν σ τ ρ α τ ο λ ο γ ί α 100 α ν θ ρ ώ π ω ν σ Π Ω ά ρ χ ε τ α Ι
η σ α ν γ υ ν α ί κ ε ς κ α Ι ά μ α χ ο ι Ω ς τ ό σ ο γ ι α η ν Σ τ ε ν η κ α Ι τ η ν Μ α ζ ι χ η Α ύ τ ο ή ι ι υ ν α
π ο υ α ε π α ι ρ ν α ν μ ε τ ο δ π λ ο κ α ί τ ο ν δ υ ν α μ ί τ η τ η ν θ ε σ σ α λ ο ν ί κ η δ ε ν Ι ω σ ε
π ε ν τ ά ρ α Ε ϊ δ α μ ε δ τ ι δ Σ π υ ρ ο ς Έ λ ε υ ρ ι ά δ η ς δ υ σ φ ο ο ο θ σ ε δ π ω ς Ι π ε ό Τ ά χ η
Ii Π α π α γ ε ω ρ γ ί ο υ γ ι α ί δ ε ν Ι χ ε ν α π ά η ψ ω μ ί σ τ α π α ι δ ι ά τ ο υ ό ά λ λ ο ς Τ ο μ ά ρ χ η ς
τ η ς Ο Π Λ Α Κ α τ ρ α ο ύ ζ ο ς ά ν γ χ ά σ η χ ε ν α π ά η α δ ο υ λ έ ψ η σ ε α λ ω ν ι σ τ ι χ ό σ υ γ χ ρ ό
τ η α α δ Σ ε υ ο φ ύ λ α ξ α ι Ι φ ρ ω η σ τ α ν α υ ά γ ι ά τ ο υ Έ π ί σ η ς δ Τ ο μ ε ά ρ χ η η
Μ Λ Α Μ π ό λ χ α ς Π Υ ε ν α ζ η τ ή σ η δ ο υ λ ε ι α σ ε μ ι α Έ ι χ η ό ά ω σ η ε ρ γ α ω ν
χ α Ι ο Ι Κ ο μ ν η ο κ α Ι Τ σ ί λ ι α τ Μ Λ Α δ ε ν ε Ι χ α ν ο υ τ ε α τ ρ ο μ β ι γ ι ά τ ι χ α ..•
Ά α γ κ ά σ τ η κ α ν ο ί Α ρ χ η Υ Ο Ι τ ω ν δ ύ ο έ ν ό π λ ω ν ό ρ γ α ..ώ σ ε ω ν '\' d σ Κ Ε φ θ ο ύ ν κ α Ι ν α
π α ρ α σ κ ε υ ι ί σ ο υ ν λ υ σ τ ε ί ς Υ ι α ν α δ ώ σ ο υ ν χ ά η σ τ ο ύ ς α δ ρ ε ς τ ω ν ... Γ ι α τ ί Τ ό π ι δ α
ν ώ Τ Ε Ρ Ο ε ί ν α ι σ η δ έ ν ύ π η ρ χ ε σ υ ν τ ο ν ι σ μ ό ο ••• Ο π ω ς κ α Ι ο Ι Δ η ι ι ό σ ι ε ς ύ η ρ ε σ ί ε ς
έ λ ο υ ν ν α ε Ι ν α ι i\ χ α μ ι α χ ω ρ ι σ τ α κ α π ε τ α ν ά τ ο σ ι χ α Ι ό Κ α ζ ά χ υ ά π ο ε λ ο υ σ ε
Ι δ α Ι ε ρ ο ι Ι ξ ά ρ η ο β α σ ι λ ε ι σ Φ ύ λ α γ ε τ α χ ρ ή μ α α γ ι α ί ς Ι δ ι χ έ ς τ ο υ π η ρ ε σ ί ε ς
κ α Ι γ ι α τ α Ι δ ι κ ά τ ο υ Ο ρ γ α ν α
Η Δ Ι Κ Η
Α ρ χ ι σ ε ή δ ι χ η σ Ε Ι ς 24 Ι ο υ ν ί ο υ 1948 χ α τ ε λ ε ί ω σ ε σ τ ί ς 10 Ι ο υ λ ί σ υ Ή σ α ν
53 ο ι κ α τ η γ ο ρ ο ύ μ ε ν ο ι .
•Α τ υ χ ώ δ έ ν κ ρ α τ ή θ η κ α ν σ τ ε ν ο γ ρ α φ η μ έ ν α π ρ α κ τ ι κ ά Έ γ ι ν α ν ο ί χ ο ν ο μ ς
τ α ngOXTLWQ ά ν α Υ ρ ά φ ο υ ν σ τ ε ρ ε ό τ υ π α σ η ο ί κ α τ η γ ο ρ ο ύ μ ε ν ο ι κ α Ι ο Ι μ ά ρ τ υ ρ ε
τ η ς κ α τ η γ ο ρ ί α ά ν ε φ έ ρ η Χ Ι ν σ τ α έ ν ι Ό π ρ η α ν α ρ ί σ ε ι .
Ο λ ο ι σ χ ε δ ο ν ο Ι κ α τ η γ ο ρ α ύ μ ε ν σ ι ά π σ χ ή ρ υ ξ α ν ε ν τ ο ν α τ ο κ ό μ μ α κ α Ι τ ο π α ρ ε λ
θ ό ν τ ο υ Ό π ά ρ μ π α Σ τ α ρ ο ς Μ ι ο σ ν ι ά κ η ς μ ό ν ο τ α έ μ ά σ η σ ε κ α ί έ ζ ή τ η σ ε τ η ν
έ π ι ε ί Κ Ε Ι Ο τ ο ύ δ ι κ α σ τ η ρ ί ο υ γ ι α τ ε Ι χ ε 9!!! π α ι δ ι α κ α Ι ό Χ ά ρ η ς Π α π α δ ό π ο υ λ ο ς ά ι τ α ρ
ν ή θ η κ ε δ λ α δ σ α σ τ η ν π ρ ο α ν ά κ ρ ι σ η ε Ι χ ε ε ι π η κ α Ι ε λ ε Υ ε δ τ ι δ έ ν η ε υ ρ ε τ ί π ο τ ε α ί δ ε ν
γ ν ώ ρ ι ζ ε χ α ν έ ν α Σ η χ ώ Ι Ι η χ α ν δ μ ω ς ό Κ α λ ο γ ρ α ς ό Χ ρ ι σ ο δ ο υ Η δ η ς i\ Κ α ζ ά χ α i\
Σ ω τ η ρ ο ύ δ η α Ι dUvL κ α Ι ε Τ π α ν σ η τ ο ν η ξ ε υ ρ α ν κ α λ α 1tL· α π τ η ν κ α λ ή Ή ύ τ υ
χ ί α Δ α λ α χ ι ο υ ρ ί δ η έ π ί σ η ς έ ξ η χ ο λ ο ύ η σ ε κ α Ι σ τ ο δ ι κ α σ τ ή ρ ι ο ν α λ έ γ η σ η δ έ ν ε Ι χ ε
Ι δ έ α γ ι ά ο σ α τ η ς κ α τ α μ α ρ τ υ ρ ο ί σ α ν Μ ά τ ρ ε ς ύ π ε ρ α σ π ί σ ε ώ ς τ η ς β ε β α ί ω σ α ν σ η
ή α ν ύ σ Ε ρ ι χ η χ α Ι Τ Χ ρ ε ί ς ά δ λ φ ο υ ς κ α Ι ε ξ α δ έ λ φ ο υ ς Ά ξ ι ω μ α τ ι κ ο υ ς σ ο Σ ρ ο τ ό
Ο Ρ ά π η ς Π ο ρ ο λ η ς ξ α ν α ί π ε ο Η λ ο ν ε Τ δ ο ν ο υ ς σ υ χ Ι Ι η χ α κ α Ι
π η λ ο ν
Γ ι α τ ο ν Π ά ν τ σ ο ε ν α ς μ ά ρ τ υ ρ α ς ε ί π ε σ τ ι ε Ι χ ε γ ί ν ε ι κ α λ ό γ ε ρ ο ά λ λ α μ Ε τ ά ν ο ι ω σ
κ α Ι π έ τ α ξ ε τ α ρ ά σ α κ α Ι γ ι ά τ ό ν Χ ρ ι σ τ ο δ ο λ ί δ η ά λ λ ο ς σ η π η γ ε σ υ μ μ ο ρ ί τ η ς σ τ ο
Β ο υ ν ο ά λ λ ά μ ε τ ά ν ο ι ω σ ε κ α Ι π έ τ α ξ ε τ α σ π λ α
Ιστορικό Αρχείο Ι.Γ.Π
Υ Π Ο Θ Ε Σ Ι Σ Π Ο Λ Κ
Ό Τ ζ ώ ρ τ ζ Π ό λ κ Ά μ ε ρ ι κ α ν ο ς δ η μ ο σ ι ο γ ο ο φ ο κ α Ι α α π ο ρ ι τ σ τ Τ Ι ν Έ λ
λ ά δ α κ α Ι τ η Μ έ σ η ι Α ν α λ η τ ο ύ ρ α δ ο φ ω ν ο ω ϋ σ υ γ κ ο ο τ ή μ α τ α ω Κ ο λ ο ύ μ π ι α
ε φ Ι Ι α σ ε 10 π ρ ω τ η ς Π α ρ α σ κ ε υ η (7 Μ Δ ο υ 1948) o'i]v Θ ε σ σ α λ ο ν Ι κ η μ έ Ί μ ε ρ ι
χ α ν ι Χ Ο ά ε ρ ο π λ ά ο ά π τ η ν Ά ή ν α
Π ο λ ο Ι τ ό τ ε ξ έ ν ο ι δ η μ ο σ ι ο γ ο α φ ο ι ε π ι σ κ έ π τ ο ν τ α ν τ η ν α χ ε δ ο ν ι κ η π ρ ω
τ ε ύ ο υ σ α γ ι α ν α π α ρ α κ ο λ ο υ Β ή σ ο υ ν ά π α κ ο ν τ ά τ ο ν σ υ μ μ ο ρ ι τ ο π ο λ ε μ ο κ α Ι ν α
ψ α ρ έ ψ ο υ ν έ Υ ί υ τ ω σ ι α χ ε ς ε Ι δ ή σ ε ι ς κ α Ι ε Ι κ ό ν ε ς ά λ η ι ν ε ς κ α Ι φ α ν τ α σ τ ι κ έ σ
Ό Π ό λ κ σ υ ν α ν ή ι η κ ε τ ο μ ε σ τ ι έ ρ ι μ έ α λ λ ο υ ς Ά μ ρ ι κ α ν ο υ δ η ι ι ο σ ι σ γ ο τ ί
φ α ι ι ς κ α Ι δ ι π λ ω μ α η κ ο υ ς ϋ π α λ λ ή λ ο υ ς σ τ ο ξ ε ν ο δ ο χ ε ί ο ν η Ι ε ν Τ Ι Τ Ε ρ ά ν ε ι α

ο π ο υ ή τ α ν ή
έ δ ρ α τ η ς Β α λ κ ι ι ν χ η ς Έ π ι τ ρ ο π η ς Ό Ό ρ γ α ν ι σ μ ό ς Η ν ω μ έ ν ω ν Έ ί ν τ η ν ε Χ β
σ τ ε ί λ ε ι γ ι α ν α δ ι α φ υ λ ά ξ η τ ή ν ε Ι ρ ή ν η 11 υ ρ ι λ ε ι τ ι κ ώ τ ρ α γ ι α ν α φ ρ ο ν τ ί σ η ν α μ η
α π λ ω Ι Ι ο ν π έ ρ α α π τ α έ λ λ η ν ι κ α σ ύ ν ο ρ α ο Ι φ λ ό γ ε ς τ ο π ο λ έ μ ο υ π ο υ ρ ή μ α ζ α ν
τ ό τ ε τ η ν Έ λ λ ά δ α
Σ υ ν α ν τ ή η κ α ν κ α ι τ ο β ρ ά δ υ Ε π ε ι τ α ε κ α μ ε ό Π ό λ κ τ ρ α π έ ζ ι σ τ ο γ ε ι τ ο ν ι κ ο
έ σ τ ι α τ ό ρ ι ο ν Ό λ υ μ π ο ς Ν ά ο υ σ α σ τ η ν έ λ λ η ν ο α μ ε ρ ι κ α ν ί δ α δ η μ υ σ ι ο γ ο τ ί φ σ Ε λ ε ν
Μ ά μ α ς κ α ι τ ο υ ς Π ρ ώ μ Κ ρ ό σ μ π υ κ α ι Μ ά α μ Κ ο ν τ ά 10, 00' σ η κ ώ Ι Ι η κ α ν Ό Π ό λ κ
τ ρ ά β η ξ ε μ ό ν ο ς τ ο υ γ ι α τ ο ξ ε ν ο δ ο χ ε ί ο ν τ ο υ Ά σ τ ό ρ ι α
Ti]v ά λ λ η μ έ ρ α π η γ ε σ τ ο α μ ε ρ ι κ α ν ι κ ο Π ρ ο ξ ε ν ε ί ο κ α β ρ έ ι η κ ε π ά λ ι μ α ζ ί τ ο υ ς
τ ο μ ε σ η μ έ ρ ι σ τ ο Μ ε ν τ ι τ ε ρ ά ν β ι α Τ Ο α π ό γ ε υ μ α κ α ι τ ο β ρ ά δ υ Ι Μ ε Ι χ ε τ ο υ ς ε Ι π ε
δ ο υ λ ε ι ά τ η ν ρ ι α χ η 9 Μ α ι υ υ τ ο ν ζ ή τ η σ α ν ο ί φ ί λ ο τ ο υ σ τ ό ξ ε ν ο δ ο χ ε ί ο ι λ λ ά
π η ρ α ν τ ή ν ά π ά ν τ η σ ι 11" ε Ι χ ε β γ η π ρ ω ι π ρ ω ι ε ξ ω Ό Ι Ι υ ρ ω ρ ο τ η ς -Α σ τ ό ρ ι α π ο υ
ή λ Ι Ι ε π ρ ω ι ot i j Ι έ σ ι τ ο υ ε δ ε τ ο κ ρ ε β β ά τ ι τ ο υ ξ έ σ τ ρ ω τ ο κ α φ α ν τ ά σ Ι Ι η κ ε δ τ ι ε Ι χ ε
β γ η ε ν ω ρ ί τ ε ρ α Μ π σ ο ο ϋ σ ε δ μ α κ κ α ι ν α ε ί χ ε κ ο ι μ η ι ι η τ ο α π ό γ Ε υ μ α τ ο Σ α β β ά
τ ο υ κ α ν α μ π ρ ό λ α β ε η ν ά ξ έ χ α σ ε ή κ α μ α ρ ι έ ρ α ν α φ τ ι ά ξ η τ ο κ ρ ε β β ά τ ι τ ο υ
Δ ε ν γ ύ ρ ι σ ε oiJte τ η ν Δ ε υ τ έ ρ α κ α ι ι η ν Τ ρ ί τ η Ο ί φ ί λ ο ι τ ο α ρ χ ι σ α ν γ ά π ο
ρ ο ϋ ν κ α Ι Υ ν η σ χ ο ϋ ν Υ π ο π τ ε ύ ο ν τ α ν μ ό ν ο μ ή π ω ς ε Ι χ ε π ά ε ι σ τ ό β ο υ ν ό ν α σ υ
ν α ν τ ή σ η σ υ μ μ ο ρ ί τ ε τ τ ο υ ς ε Τ χ ε ρ ω τ ή σ ε ι κ ι Ο λ α ς 11. γ ν ώ ρ ι ζ α ν σ τ ή Θ ε σ σ α λ ο ν ί κ η
κ α ν έ ν α κ α λ ο κ ο μ μ ο υ ν ι σ τ ή γ ι α ν α τ ό ν φ έ ρ η σ ε π α φ ή μ ε τ η ν κ ο μ μ ο υ ν ι ο η χ η ό ρ
γ ά ν ω σ ι κ α ι τ ο ν α ρ χ ί σ τ ρ ά τ η γ ο κ α ι π ρ ω Ι Ι υ π ο υ ρ ό τ η Μ ά ρ κ ο Ti]v Τ ε τ ά ρ η 12
Μ α ϊ ο υ η λ ε α π τ η ν ι ή ν α κ α ι ή γ υ ν α ί κ α τ ο Π ό λ κ Ρ έ α μ ι α veagi] κ α Ι ω μ ο ρ φ η
έ λ λ η ν ο π ο ύ λ α π ο υ ε Ι χ γ ε ν ν η η σ τ η ν Α Τ γ υ π τ ο κ α ι ζ ο σ ε σ τ ή ν Ά ή ν α μ έ τ ο ν
π α τ έ ρ α τ η Μ α τ Ι Ι α ί ο Κ ο κ κ ώ ν η Ί Ι μ η τ έ ρ α τ η ς ε Ι χ ε ξ α ν α π α ν δ ρ ε υ η Ε Τ χ β γ ν ω
ρ ί σ ε ι τ ο ν Η ό λ κ σ ε ν α α ε ρ ο π ο ρ ι χ ο τ α ξ Ι δ ι Δ ο ύ λ ε υ ε τ ό τ ε Ι π τ α μ έ ν η ot i]v Τ Α Ε Ή
ύ τ η ρ έ τ ρ ά τ η Δ έ σ π ο ι ν α Β ρ ό τ σ ι ε Ι π ε ν δ τ ι ε Ι χ ε σ χ έ σ ε ι ς μ ε ι λ υ ξ έ ν ο υ ς ε π ε ι τ α
σ υ ν ε δ έ η μ ε ν α Α Υ Υ λ ο α ε ρ ο π ό ρ ο Μ ε τ α τ έ η κ ε δ μ ω σ τ η ν Π α λ α ι σ τ Ι ν η δ π ο υ κ α ι ti]v
κ ά λ ε σ ε ν α π ά η γ ι α ν α π α ν δ ρ ε υ ο ν Ή Ρ έ α π ρ ο τ ί μ η σ ε τ ο ν Π ό λ κ δ ι π λ ά σ ι ό τ η ς
α χ ε δ ο ν σ τ ο α ν ά σ τ η μ α κ α Ι τ α χ ρ ό ν ι α Π α ν τ ρ ε ύ τ η κ α ν τ ο ν Σ ε π τ έ μ β ρ ι ο τ ο 1947,
•Α π ό ρ η σ ε κ α Ι α υ ή π ο ν δ ε ν β ρ η κ ε τ ο υ λ ά χ ι σ τ ο κ α ν έ ν α γ ρ ά μ μ α η τ η λ ε γ ρ ά
φ η μ ά τ ο υ τ η ς ε Ι χ ε τ η λ ε γ ρ α φ ή σ ε ι τ ο Σ ά β β α τ ο ν α π ά η ν α τ ο ν σ υ ν α ν τ ή σ η Τ ε τ ά ρ τ η
1\ Π έ μ π τ η ot i]v Κ α β ά λ λ α Τ Ο α ε ρ ο δ ρ ό μ ι ό τ η Ι μ ω ς ε Ι χ ε α χ ρ η σ τ ε υ ι ι η α π ο β ρ ο χ έ ς
κ α ι π λ ή μ μ υ ρ α κ α ι α ν α γ κ ά σ Ι Ι η κ ε ν α Ε λ η oti]v Θ ε σ σ α λ ο ν ί κ η Π ώ ς ξ έ χ α σ ε ν ά τ η ς
σ τ ε ί λ η ν ε ώ τ ε ρ η Ι δ ο π ο Ι η σ ι Τ Ο δ ω μ ά τ ι ό τ ο υ σ τ ο ξ ε ν α δ σ χ ε ί ο ή τ α ν ά ν ω κ ά τ ω Τ Ο
ξ υ π ν η τ ή ρ ι τ ο υ α κ ό μ η δ ο ύ λ ε υ ε Μ ε κ α τ ά π λ η τ η ς ε Ι δ ε ε κ ε ί ti] β α λ Ι τ σ α τ ο υ κ α ι
α κ ό μ η t i]v φ ω τ ο γ ρ α φ ι κ μ η χ α ν κ α ι ti]v γ ρ α φ ο μ η χ α ν ή τ ο υ Π ώ ς ε κ ί ν η σ ε χ ω ρ ι ς
τ ά π α ρ α ί τ η τ α γ ι α τ Ο έ π ά Υ Υ ε λ μ ά τ ο υ σ ύ ν ε ρ γ α π ο ύ δ τ α χ ω ρ ι ζ ό τ α ν π ο τ έ
Ρ ώ ι η σ Β •Α μ Ε ρ ι κ α ν ο ύ ς κ α ί τ ο υ ς ί ι π α λ ή λ υ ς τ ο ϋ ξ ε ν ο δ ο χ ε ί ο υ Κ α ν έ ο δ ε ν
μ π ό ρ ε σ ε ν α τ η ν δ ι α φ ω τ ί σ η Ό Π ό λ κ ε Ι χ ε ξ α φ ν ι κ α ξ α φ ι σ η χ ω ρ ι ς ν α ε ι π η σ έ
κ α ν έ ν α ι ί π ο τ ε . ..
Κ ά π ο ι α σ τ ι γ μ β ρ η κ ε σ ε ν α σ υ ρ τ ά ρ ι δ ύ ο γ ρ ά μ μ α τ α π ο υ τ α χ ε γ ρ ά ψ ε ι ό
Ιστορικό Αρχείο Ι.Γ.Π
- 113 -
ε σ τ ε ι λ α ν σ τ ο Τ μ η μ α τ ή ν τ α υ τ ό τ η τ α Τ ό σ ο ν π ο λ ύ τ ι μ η ή τ α ν γ ι α ε ν α ξ έ ν ο κ α Ι μ α λ
σ τ α Α μ ρ ι κ α ν ο π ο υ ε Ι χ ε κ α Ι τ ο δ ι α β α ς ή ρ ι ό τ ο υ
Ά λ λ ι τ ί ε χ ε γ ί ν ε ι ό Π ό λ κ Π ο ύ β ρ ι σ κ ό τ α ν Π ο ύ σ τ σ κ λ σ ε Ι ε χ ω ί
Δ ε ν ε ο τ ε λ ε β έ β α ι α α ύ τ ο ι τ α υ τ ό τ η τ ά τ υ υ σ τ ο Τ μ η μ α γ ι α ν α π α ί ξ η ά ν ό η τ ο
π α ι χ ν δ ι ε Ι ς β ά ρ ο ς τ ο υ . . .
Έ γ ι ν ε ε γ κ λ η μ α Ά λ λ ά π ο ϋ ά κ ο ύ σ η κ ε ν α σ τ έ λ ν ο υ ν Ο Ι έ γ Χ λ η μ α τ ί ε ς χ α ρ τ ι α
σ τ η ν ά σ τ υ ν ο μ ί α κ α Ι ν α δ ι α λ α λ ο ύ ν τ η ν π ρ α ξ τ ο υ ς Γ ι α τ ί ή π ρ ω τ ά κ ο υ σ τ η α ύ τ η
έ ν έ ρ γ ε ι α Τ ί ε σ π ρ ω ξ ε τ ο υ ς φ β ε ρ ο υ ς κ α χ ο ύ ρ γ ο υ ς α ν π η ρ χ α ν γ α ε Ι δ ο π ο ι ή σ ο υ ν
μ ε τ η ν τ α υ τ ό τ η τ α τ η ν ά σ τ υ ν ο μ ί α
Κ ι ν η τ ο π ο ι ή θ η κ ε ά ν ή σ υ χ η ή Γ ε ν ι κ η •Α σ φ ά λ ε ι α μ ε τ α κ α λ λ ί Τ Ε ρ α λ α γ ω ν ι κ ά
ό ν ν ξ έ γ ν ο ι α σ τ η κ α ι ά τ ά ρ α χ η η α ν ή Ρ έ α τ η ν Κ υ ρ ι α κ η Ι ή η κ ε ν α κ α τ ε β η
σ τ ο ά ε ρ ο δ ρ ό μ ι ο ι γ ι α ν α σ τ ε λ η τ έ λ ο ς σ τ ο ν π α τ έ ρ α τ η σ τ η ν Α θ ή ν α ν α τ α χ υ δ ρ ο
μ ή σ η τ ά δ ύ ο γ ρ ά μ μ α τ α π ο υ ε Υ ρ α ψ ε π ρ ί ν 9 ό λ ά ι ε ρ ε ς μ έ ι η ς ό ά δ ρ α ς τ η Δ ε ν
τ α δ ω σ ε σ τ ο τ α χ υ δ ρ ο μ ε ί ο θ ε σ σ α λ ο ν ί κ η ς γ ι α τ ί ε Ι χ ε π α ρ α Η ο λ έ σ ε ι ο π ω ς ε ί π ε μ σ φ
τ η ς Ε λ ε ν Μ ά μ α ς τ ή ν •Α σ φ α λ ε α ν α π α ο α κ ο λ ο υ θ ή σ η ε κ ε ί ν ε ς τ ί ς μ έ ρ ε ς τ α γ ρ ά μ
μ α τ α τ ο ύ Π ό λ κ κ α ι φ ο β ή η χ ε σ ύ Υ χ σ ι Έ β α λ ε τ α δ ύ ο γ ο α μ μ α τ α σ ν α φ ά κ ε λ λ ο
χ α ι τ ά ε δ ω σ ε σ ε ν α ν ά π ό τ ο υ α λ η ο υ σ υ ν α δ έ λ φ ο υ ς τ η τ τ η ς Τ Α Ε γ ι α α μ ε
τ α β ι β α σ θ ο ύ ν σ τ ο ν π α τ έ ρ α τ η τ Έ γ ρ α ψ ε ε π ί σ η ς τ ο ϋ γ έ ρ ο υ
Π α τ ε ρ ο ύ λ η ό Ζ ώ ρ ζ ε ί ν α ι π ο Λ υ - π ο λ υ κ α λ ά Έ Χ Ι μ ι α ε ρ γ α σ ί α ν α κ ά μ η YL"
α ύ τ ο α μ ε ί ν η μ ι α έ β δ ο μ ά δ α ά κ μ η σ τ η Θ ε σ σ α λ ο ν ι ο ι Μ η ν π η ς π α τ ε ρ ο ύ λ η τ ί
Π Ο Τ Ε γ ι α τ α ύ ι ε ς ο ι π α λ η ο ε φ η ρ ε ρ ί δ ε ς δ ε ν ά φ ή ν ο υ ν τ ο α ν δ ρ ω π ο ν α κ ά μ η κ α μ μ ι α
δ ο υ λ ε ι α μ ε τ η ν η σ υ χ ί α τ ο υ
Π ο ι ά δ ο υ λ ε ι ε κ α μ ε τ ό τ ε ό Π ό λ κ π ο υ μ π ο ρ ο ύ σ α ν ν ε μ π ο δ ί σ ο υ ν ο ι ε φ η μ ε
ρ ί δ ε δ ε ν λ έ γ Η ;'1 Ρ έ α Ό π α τ έ ρ α ς τ η ς ο μ ω ς κ α τ ά λ α β ε ι ω ς ε Ι Π σ τ ό ν ά ν α Η ρ ι τ ή
δ τ ι ό γ α μ β ρ ό ς τ ο υ α χ ε π ά ε ι ν α σ υ ν α ν τ ή σ η τ ο ν Μ ά ρ κ ο
τ ο Ε Γ Κ Λ Η Μ Α
Ο τ α ν δ μ ω χ α ρ ο ύ μ ε ν η κ α ι π ε τ α χ τ η γ ύ ρ ω ε ή Ρ έ α σ τ ό ξ ε ν α δ ο χ ε ί ο β ρ η κ ε
ν α τ η ν π ε ρ ι μ έ ν ο υ ν δ Γ ε ν ι κ σ Π ρ ό ξ ε ν ο ς τ η ς Ά μ ε ρ ι κ η ς μ ε τ η ν Ε λ ε ν Μ ά μ α ς Μ ε
σ ο β α ρ ό κ α Ι ε π ί σ η μ ο ύ φ ο ς ό Π ρ ό ξ ε ν ο ς τ η α ν α κ ο ί ν ω σ ε τ ό τ ε δ τ ι ε Τ χ ε β ρ ε η ato λ ι
μ ά ν ι τ ό π τ ώ μ α τ ο ύ σ υ ζ ύ γ ο υ τ η ς κ α Ι τ η ς ε δ ω σ ε τ α σ υ λ λ υ π η τ ή ρ ι ά τ ο υ
Η Ρ έ α τ α χ α σ ε Π ρ ο τ ο ύ κ ι δ λ α ς ξ ε σ π ά σ ε ι σ ε δ ά κ ρ υ α κ α Ι λ ι π ο θ υ μ ί ε ς
π ρ Μ ι τ β ε ν ά ω ή σ η τ σ ν Γ ε ν ι κ σ Π ρ ό ξ ε ν ο σ π ω ς ε π ε σ τ η ν κ α ά Ι ε σ ί τ η ς ή ά α ς
Μ π ο ρ ε ί Τ Ε ν α μ ο ϋ π η τ ε ε μ π ι σ Τ υ τ
κ ά
α ν ν ο ε Υ Η λ η μ α τ ο ε κ α μ α ν έ Υ ι κ ι σ τ έ ς Ν ό ο υ
Μ α ν τ ά μ ά ο κ ρ ί Ι η κ ε ξ ε ρ α ό κ Γ κ ί ψ ο ν ν α ς ψ η λ σ χ α ι λ ι γ ό λ ο γ ο ς ά σ π ρ ά λ λ η
ψ ύ χ ρ α ι μ ο ς κ ο ι χ α Ι α ρ ό α ι μ ο ς Ά γ γ λ ο σ ά ξ ω ν ο ς
Ε Κ Ε ί ν ο τ ο π ρ ω ί ό β α ρ κ ά ρ η ς Ά ν τ ω ν ά ρ ο ς ε ι δ ο π ο ί η σ ε ά ν α σ τ α τ ω μ έ ν ο ς τ ο Λ ι
μ ε ν α ρ χ ε ί ο δ τ ι ε Ι δ ε ά ν δ ρ ι κ ο π τ ώ μ α ν α έ π ι π λ έ η σ τ Τ ι ά λ α σ σ α 400 μ έ τ ρ α ά π τ ο
κ α φ ε ν ε ί ο Τ ρ ι α ν ο ν σ τ ή ν κ ρ δ ι α τ η ς θ ε σ σ α λ ο ν ί κ η ς Έ τ ρ ε ξ α ν λ ι μ ε ν ι κ ό κ α Ι ά σ τ υ
ν ο μ ι κ ο Ι κ α Ι ε σ υ ρ α ν τ ό π τ ώ μ α Η τ α ν ε ν α ς μ ε γ α λ ό σ ω μ ο ς κ α ί κ α λ ο ν τ υ μ έ ν ο ς α ν δ ρ α
π ο υ ε ί χ ε π ό δ ι α κ α ί χ έ ρ ι α δ ε μ έ ν α μ ε σ χ ο ι ν ί Τ ο δ έ σ ι μ ο δ ε ν ή τ α ν ν α υ τ ι κ ο ά λ λ α
ε ν τ ε λ ώ ς κ ο ι ν σ Υ Ι π ε σ τ η ν κ α τ ά θ ε σ ί τ ο υ ό λ ι μ ε ν ι κ ό ς ά ξ ι ω μ α τ ι κ ο ς σ ί τ ι ρ ί δ η Μ ί α
μ ε τ α λ λ ι κ η π λ ά κ α σ τ σ ά ρ ι σ ε ρ σ χ έ ρ ι ε φ Ε ρ ε χ α ρ α γ μ έ ν ο τ σ σ ν ο μ α GHORGE POLK.
Δ ε ν φ α ι ν ό α ν κ α ν έ ν α τ ρ α ύ μ κ τ ύ π η μ α 11 ά τ λ η ά μ υ χ ή Κ α Ι η τ α ν ί κ α τ α ν ό η π ώ ς
ε ν α ς τ ό σ ο γ ε ρ ό ά δ ρ α ς π ο υ α μ π ο ρ ο ύ σ ε ο σ κ ο τ ώ σ η μ ε μ α γ ρ ο ι α XI"lL α ϋ ρ ι
σ τ ά η Κ Ε ν α δ ε Β η Χ Ε ι ρ ο π ό δ α ρ χ ω ρ ι ς ν α π α λ α ί ψ η κ α Ι ν α Κ υ π η Η η Π ί σ ω μ ό ο
σ τ ό σ β ι ρ κ ύ π η ρ χ ε μ ι α Ι Α υ η ι κ α Ι δ υ σ δ ι ά κ ρ ι τ η π λ η γ ή ά ρ κ ε τ η Ό μ ω ς γ ι α ν α π ε ρ ά σ η
κ α λ π ά ζ ο ν Τ Ι ζ ό χ ά ρ ο ς Ή κ λ α σ σ ι κ ι κ ο μ μ ο υ ν ι σ τ ι κ η μ έ ο ο μ ο υ ρ μ ο ύ ρ ι σ ε ά ν ά μ ε σ α
σ τ α δ ό ν τ ι α τ ο υ σ α ν ν α μ ο ν η λ ο γ ο ϋ σ ι δ Μ ο ί ρ α ρ ι ι ς τ η ς Γ ε ν ι κ η ς •Α σ φ ι ι λ ε ί α ς Μ ο υ
σ χ ο υ ν τ η π ο υ ε Ι χ ε κ α τ α ψ θ ά σ ε ι
Σ τ σ ν ε κ ρ ο β ρ έ η κ α ν 36 ρ τ ν μ ί σ μ τ α τ ω ν Ο 000 5 Η ν 5.000,
7 τ ο ύ έ ν α ς δ λ λ ι ρ υ

μ ε ρ ι κ α χ ι λ ι ά ρ κ α 14 τ σ έ κ ι α τ ω ν 20 δ ο λ λ α ρ ί ω ν ε ν α κ ρ ι β ό
8
Ιστορικό Αρχείο Ι.Γ.Π
- 115 -
Χ Τ Ι π η μ ε π ι σ τ ό λ ι π ί σ ω σ τ ο σ β έ ρ κ ο α ν ώ τ ε ρ ο τ μ μ α ν ι α κ η ς χ ώ ρ α έ ξ α π ο λ ύ
τ ο υ έ π α φ η ς ξ α φ ν ι κ α κ α Ι π ρ ο δ ο τ ι κ α χ ω ρ Ι ς κ α θ ό λ ο α τ ο ύ π ο ψ ι ά ζ ε τ α ι κ α Ι ν α
π ρ ο λ ά β η v' α ν η δ ρ ά σ η Ή σ φ α ί ρ α β κ ε ά ι τ η μ ύ τ η α φ ο ύ π έ ρ α σ ε κ α Ι κ α τ έ σ τ α ε ψ ε
τ ο ν ε γ κ έ φ α λ ο Ι ω ν τ α ό ς α κ ό μ η ε ί χ ε ρ ι χ η σ τ η ν ί ά α σ σ α Τ ά π η μ ό ν ι α τ ο υ Ε ί χ α ν
ρ ο φ ή ξ ε ι ά Ρ Κ Ε Τ Ο ν Ε ρ ό . Α π τ ί ς τ ρ ί Χ Ι ζ τ ο ϋ π ρ ο σ ώ π ο υ ε β Υ α ι ε ό τ ι ό φ ό ν ο ς ε γ Ι Ε
10- 12 ώ ε α π τ ό π ρ ω ι ν ο ξ ύ ρ ι σ μ α κ α Ι ά φ ο ϋ τ ο σ τ ο μ ά χ ι ή τ α ν γ ε μ ά τ ο ύ σ τ ε ρ α
α π τ ό δ ε ί π ο
Ό κ κ α Ι Ι η γ η τ η ς β γ α λ ε τ ο σ μ π έ ρ α σ μ α σ η σ κ ο τ ώ η κ ε π Ι ν 8 · 9 μ έ ι ε ς
β ι ά δ μ έ σ α σ ε β ά ι ι κ α κ α Ι ο Ι δ σ λ σ φ ό ν σ ι η σ α ν δ τ ί ο ι ι κ α Ι π ε ι ι ι σ σ ό τ τ ι ι σ ι
Σ Ι ε ν α μ ο ν α α σ η μ ε ί ο Ε π ε σ ε ε ξ ω ό κ κ α η γ η τ ή ς Ε γ ο ο ψ ε σ τ η ν ε κ δ ε σ ί τ ο υ δ τ ι
τ α χ € ρ ι α κ α Ι ι ά π ό δ ι α ε ί χ α ν δ ι δ η ύ σ τ ε ρ α α π ό τ ο φ ά ν ο Π ο ύ ν ά φ α ν τ ι σ Τ ί Ο Τ Ι
έ ν α ς α τ ρ α κ λ α ς σ α ν τ ο ν μ α κ α ρ ί τ η π ο υ Β α μ π ο ρ ο ί σ ε μ ε μ ι α σ π ρ ω ξ ι ά γ
Ι
ά ν α π ο δ ο γ υ
ρ ί σ η τ η β ά ρ α ι σ τ ε κ ά τ α ν σ α μ ω ρ ο υ δ ώ α τ ό ν δ έ σ ο υ ν χ ε ρ π ό ρ α ... Σ τ ή ν
Π α λ α ι ο τ ί ν η κ ά π ο ι ο ς . Α ρ ά ι η ς π η Ύ ε α τ ο ν σ κ ο τ ώ σ η Μ ε μ ι α δ μ ω τ γ ρ ο Β ι ά τ ο υ
τ ό ν ε ρ ο ι ξ ε κ ά τ ω ν ε κ ρ ό
Κ ε ρ α υ ν ό ς κ α Ι σ ε ι σ μ ό ς ή τ α ν γ ι α τ η ν θ ε σ σ α λ ο ν ί κ η κ α ί ο λ η τ η ν Ε λ ά δ α τ ο
φ ρ ι κ α λ έ ο ε γ κ λ η μ α Α λ λ ά ν α σ τ α τ ώ δ η κ α ν κ α Ι τ α τ η λ Ε γ ρ α φ ι κ ά σ ύ ρ μ α τ α Ό λ ο υ τ ο υ
χ ό σ μ ο Ε φ η μ ρ ί δ ε ς Υ α Ι ρ α δ σ τ α Ι Ι μ ο Ι γ έ μ ι σ α ν π ε ρ ι γ ρ α ε ς κ α ι κ α α γ γ λ ί ε ς γ ι ά
τ ο μ ε γ ά λ ο έ λ η ν ι κ Ο ε γ κ λ η μ α Ή Ε ν ω σ ι ς τ ώ ν "Α μ ε ρ ι κ α ν ω ν δ η μ ο σ ι ο γ ρ τ ί φ ω ν
κ α Ι ή δ η μ ο σ ο γ ρ α φ ι κ η δ ι ι ή ά ν α τ α ρ ά χ Ι Ι η κ ι ν κ α ι ζ ή τ η σ α ν α μ έ σ ω ς ε π ι π ί ν α κ ι
τ Ι ς κ ε φ α λ έ ς ω ν κ α κ ο ύ ρ γ ω ν
Δ ε ν ε Ι χ α ν π ε ρ ά σ ε ι ο υ ε δ ύ ο κ α ν ή μ έ ρ ε ς κ α Ι ε Ι δ α μ ε κ α ά π λ η ξ ί μ ο υ τ Ι ς
ε φ η μ ε ρ ί δ ε ς τ η ς Θ ε σ σ α λ ο ν ί κ η ς σ η ν α σ ύ λ λ ο γ σ τ ς Ν έ α ς Ύ ό ρ κ η ς γ ι ά τ η ν
π ρ ο σ τ α σ ί α τ η ς δ η μ ο κ ρ α τ ί α ς σ τ η ν Ε λ λ ά δ α ε ί χ ε ά ν α κ α λ ύ ψ ε ι κ ι ό λ α ς α π τ υ
α ν τ ί π ο δ ε ς τ ο ύ ς δ ο λ ο φ ό ν ο υ ς .. . Ε σ κ ά τ ω σ α έ γ ω τ ο ν Π ο λ κ π ο υ κ α τ ο ι κ ο ϋ σ α τ ό τ ε σ τ η
Θ ε σ σ α λ ο κ η κ α Ι δ ε ν η ρ α ο ϋ ς ε τ η ν ϋ π α ρ ξ ί τ ο υ ά π ο κ ο ι ν ο υ κ α Ι έ κ σ υ σ τ ι ί σ ε ω
μ ε τ ό ν "Α σ τ υ ν ο μ ι κ ό Δ ι ε υ θ ν τ η Ά Ι Ι η ν ω ν κ Έ β ε ρ τ κ α Ι τ ο ν α π ό σ τ ρ α τ ο σ τ ρ α τ η γ ο
κ Σ π η λ ι ο τ ό π ο υ λ ο π ο ύ κ α τ ο ι κ ο ϋ σ α ν σ τ η ν π ρ ω τ ε ύ ο υ σ α κ α Ι δ ε ν κ α λ ο γ ν ώ ρ ι ζ α ..
•Α ν α σ κ ο υ μ π ώ θ η κ α ν ά σ ω ν ο μ ι κ ο κ α Ι δ ι κ α σ τ ι κ ό τ η ς Θ ε σ σ α λ ο ν ϊ κ η μ ε ζ έ σ ι
κ α Ι δ ρ α σ τ η ρ ι ό τ η τ α Π ρ ε τ ι κ η Π ρ α ν α π ο τ η ν ά χ η ζ ή τ η μ α φ ι λ Ο μ Ι α ς τ η ν δ ι α
λ ε ύ κ α σ ι τ ο υ έ γ χ λ ή μ α τ ο ς λ λ λ η τ α ν π ρ α γ μ α τ ι κ α π α ρ ά ξ ε ν ο σ κ ο τ ε ι ν ά μ ύ σ τ η
ρ ι ω δ ε ς σ ά ν τ ο π ο λ π λ ο κ ώ τ Ε Ρ Ο α σ τ υ ν ο μ ι κ ο μ υ θ ι σ τ ό ρ η μ α Δ ε ν ε γ ι ν ε γ ι ά λ τ ι σ τ ε Ι α
α φ ο ύ τ ά χ ρ ή μ α τ α β ρ έ Ι Ι η κ α ν σ τ ο π τ ώ μ α μ α ζ Ι μ ε τ ο μ α λ α μ α τ έ ν ι ο δ α κ τ υ λ Ι δ ι τ ο
ρ ο λ ό γ ι τ ο σ τ υ λ κ τ λ Δ Ε ν ε γ ι ν ε γ ι ά έ κ δ ί κ η σ ι α φ ο ύ π ρ ο σ ω π ι κ ο υ ς έ χ ι ι ρ ο υ ς δ ε ν
μ π ο ρ ο ύ σ ε ν ά ε χ η σ τ η ν Θ ε σ σ α λ ο ν ί κ η δ π ο υ λ Ι γ ε ς φ ο ρ ε ς μ ό ν ο ν ε Ι χ ε ε λ Ι Ι κ α Ι Ά μ ε
ρ ι κ α ν ο υ ς α π ο κ λ ε ι σ τ ι κ ά ε Ι χ ε σ υ ν α ν τ ή σ ε ι Σ έ κ ά π ο ο π α λ α ι ό τ ε ρ ο τ α ξ ί δ ι τ ο υ ε Ι χ ε γ ν ω
ρ ί σ ε ι φ α ί ν ε τ α ι μ ι ά φ τ ω χ η Ο Ι Κ Ο Υ έ Ε ι α κ α Ι π α ρ α κ α λ ε σ ε τ η γ υ ν α ί κ α τ ο υ α τ η ς
σ τ ε ί λ η μ ε ρ ι κ ά δ ω ρ α Ε κ ε ί ν η σ μ ω ς τ ο ξ έ χ α σ ε κ α Ι Ι ώ ς ξ έ χ α σ ε κ α ι τ ο ο ν ο μ α κ α Ι τ η ν
δ ι ε ύ Ι Ι ν σ ί τ η ς Ό Π ο λ κ ή λ Ι Ι ε σ τ η Θ ε σ σ α λ ο ν Ι κ η ε Ι δ ε τ ο υ ς •Α μ ρ ι κ α ν ο υ ς σ υ ν α
δ έ λ φ σ υ ς κ α Ι φ ί λ Ο ς τ ο υ .•. κ α Ι α π η λ Ι Ι ε Έ μ ε ι ν ε δ λ ο - δ λ ο τ η ν ύ χ τ α τ ς Π α ρ α
σ χ ε ς κ α Ι ί σ ω ς τ ο ϋ Σ α β β ά τ ο υ Π ό ι ε π ω ς π ο ϋ σ ν ν α ν τ ή η κ ε μ έ ε κ ε ί ν ο υ ς π ο υ τ ο ϋ
ε δ ε σ α ν χ έ ρ ι α π ό δ ι α κ α Ι τ ο φ ύ τ ε ψ α ν τ σ φ α ί ρ α σ τ ο ν τ ρ ά χ η λ ο Ύ π χ ε ε ν α
υ π ο π τ ο χ ρ ο ν ι κ ο σ η μ ε ί ο τ η ν υ χ τ α τ ς Π α ρ α σ κ η ς π ο υ ε φ Ι λ ψ ε σ τ ο Ο λ υ μ
π ο ς Ν ά ο υ σ α τ η ν Ε λ ε ν Μ ά μ α ς κ α Ι τ ο υ ς τ ρ ε ί ς λ λ υ ς Ά μ ρ ι κ α ν ο ύ ς σ η κ ώ Ι Ι η κ ε
Μ τ ά τ Ι ς 10.30· κ α Ι τ ρ ά β η ξ ε γ ι ά τ ο ξ ε ν ο δ ο χ ε ί ο τ ο υ Ε κ ε ί δ μ ω ς ε φ θ α σ ε σ τ η ν μ Ι α
ά π ο τ ά μ ε σ ν υ χ ι α σ π ω ε Ι π ε δ fiuoroQO; τ ο ϋ Ά σ τ ό ρ α Ν ά ν ο ς Π ο ύ κ α Ι μ έ π ο ι ν
Ti rav τ Ι ς δ ύ ο α ύ τ έ ς ώ ρ ε ς Ά τ υ χ ώ μ ό ν ο τ ο ν υ κ τ ε ρ ν ο σ κ ο τ ά δ ι τ ό η ξ ε ρ ε .
. Η ξ C i_Q. " . , "J" Ι Ι ' • ,
π α ρ α ε ν η υ Π Ο ν ε σ ι π α ρ ο υ σ ι α σ ε α π τ η ν α ο ι μ α π ε ρ Ε Ρ Υ η κ α ι α ν η
Κ Ο σ τ η ί δ ι ο τ υ π Ι α Ο Ι ε γ κ λ η μ α τ ί ε ς η θ ε λ α ν ν ά φ α ν ε ρ ω Ι Ι τ ο ε γ κ λ η μ ά τ ο υ ς χ α Ι ο χ ι
ν α γ ν ο η Ι Ι ύ
τ α ν δ ύ σ κ ο λ ο ν ά π α ρ α χ ώ σ ο υ ν τ ό π τ ώ μ α κ ά π ο υ σ τ η ν ε ρ η μ ι κ ή ά χ τ ή σ π ο υ
ν α μ ε ί ν η γ ι ά π ά ν ι α σ α μ μ έ ν ο Ά φ ο ϋ τ ο ύ ε ί χ α ν δ έ σ ε ι χ έ ρ ι α κ α Ι π ό δ ι α δ ε ν μ π ο
Ιστορικό Αρχείο Ι.Γ.Π
·- 117 -
κ α Ι τ η ς π α ρ α ν ο μ ί α τ π α λ α ι ο υ ς ε ο ί ι ς κ α Ι τ ο ν έ α υ τ ό ν τ ο ι κ ο Π σ β ύ σ ο υ ν δ ι α μ ι α ς
τ η ν ά τ ο μ ι κ ή τ ο υ ς Ι σ τ ο ρ ί α χ α Ι ν ά φ έ ρ ο υ ν σ τ η φ ό ρ α δ λ ι κ ι ι σ λ ο υ ς μ έ δ λ ε ς τ ι ς
λ ε π τ ο μ έ ρ ε ι ε ς Χ Ρ Ε ι α ζ ό τ α ν κ α ί κ ά τ ι τ ό π ν ε υ μ α τ ι κ ώ τ ε ο ο Ε κ ε ί Ο Ι π ο υ ο ί α λ ί
σ α ν σ τ ό γ ρ α φ ε ί ο κ α Ι UQlLtav τ η ν ά κ ρ ι σ ι τ ο ύ ς Κ Ε ρ ν ο ϋ σ α ν β β ω α Κ ι ψ δ ε ς κ α Ι
τ σ ι γ ά ρ α τ ο υ "tloioav γ ι α τ Ι ς ο ί Κ Ο Υ έ ν ε ι έ ς τ ο υ ς κ α Ι ytrj τ α π ο δ ή α α τ α τ ο ύ τ ό π ο υ
ά λ λ Ο ε π ρ ε π ε κ ι ί \'(1 τ ο υ ς έ μ π ν ε ύ σ ο υ ν έ μ π ι σ τ ο σ ύ ν η κ α Ι ν α τ ο ύ ς δ ε ί Ε ο κ α τ α ν ό η ο ι
σ υ μ π ό ν ο ι α κ α κ ά π ο ι α ψ υ χ ι κ η ά Υ ν ό τ η τ α κ α ι υ π ε ρ ο χ ή Ε υ τ υ χ ώ ς π ο λ λ ο ί ά ξ ω μ α τ ι κ ο
ε Ι χ α ν τ ο δ ώ ρ ο α ύ τ ό Ή σ α ν α ς μ η λ η σ μ Ο η ά λ η Ι ο ο ί κ α Ι ε ο φ ο β ο ύ μ ε Ο κ α ί
ρ η σ χ ο ι χ ρ ι σ η α ν ο ί Ο κ Μ ο υ ο χ ο ν τ η ς Π Ο Ρ Ε κ ά λ ο ε μ Ι έ π ι μ ο ν η κ α Ι φ ο ο τ ι κ ά ι η τ α
τ ο ν π ο ο ϊ σ τ ά μ ε ν ό τ ο υ ά σ Τ ο μ κ ο Δ ι ε υ υ ν τ ή Ξ ι ό π ο υ λ ο ο τ α ν β ρ έ η Χ Ε τ Ο
π τ ο μ α ι ν α π ά τ ι χ ι α ι ό ς v· ά ν ά ψ η ε ν α XfQi σ τ η ν Π α ν α γ ί α έ ξ α ι η ν π ε α ί φ η μ η
λ η σ ί α τ η ς Θ ι σ σ α λ ο ν ί κ η τ γ ά ά β ο η δ ή σ η ή Π α ο θ έ ν α μ η τ έ ρ α τ η ν α κ ρ ι χ ή
τ ο υ ς π ρ σ σ π ά ε ι α ... Ό Δ Ι Ο Ι Κ τ η ς τ Τ ι ς Γ ε ν ι χ η ς Ά σ φ α λ ί ι ς ή τ α ν ε ε ρ μ ο ς κ α Ι τ α
κ τ ι κ ώ τ α τ ο ι π ρ ο σ υ ν η τ ή ς τ η ς Π ω α γ ί ω Δ έ ξ α ς Ε Ι Χ Ε π ώ τ φ τ ε σ τ ό σ ι ι ς ε ν α ε Ι κ ό ν ι
σ μ α τ η Π α ν α ι α κ α Ι π ί σ τ ε υ ε Ο ra ε π ι κ ο ι ν ω ν ι ύ σ ε μ ε τ ό ν Θ ε ό Ο τ ά φ ο ς τ ο υ
iiOfEQa ά π ό δ ύ ο ο Ι α χ ρ ό ν ι α σ κ ε π ά ε τ α ι μ ε φ ο έ σ κ α λ ο υ λ ο ύ δ ι α π ο ί ά π ό ε τ α ν
α γ ν ω σ τ ο ι Κ α λ ο ί χ ρ ι σ τ ι α ν ο ί κ α Ι π ο λ ύ ρ η σ χ ο ι ή τ α ν κ α Ι π ο λ λ ο ί ά λ λ ο ι • ω μ α τ ι
κ ο Ι κ α ί ύ π α ξ ι ω μ α τ ι κ ο Ι τ η Χ α ρ ς θ ι σ σ α λ ο ν ί κ η ς Π ω ς α ύ ι ο ί Ο Ι ι ν ρ ω π ι ά
Ε β α φ α ν σ τ α κ α λ ά κ α ο ύ Ε ν α τ α χ έ ρ ι α τ ο υ ς σ ι ό ο Ι μ α έ ό ς ξ έ ν ο ι κ α ι μ ά λ ι σ τ α
•Α μ ε ρ ι χ α ο ί π ο ύ ο υ ι ε κ α ν τ ο ν η ζ ε ρ α ν •..
Ε ν ο π ο ο η ν Ω μ ε ν ο ύ π ρ χ ε Ή ά π ό Π Ε ι ρ α κ α τ ά τ ο υ Έ λ ε υ ρ ί ο υ ε ι ζ υ
τ ο 1933, δ π σ υ λ ή σ σ ρ λ α Ι ρ έ μ π ο ρ ο κ α ι σ τ ν ο μ ι κ ο Ι ι δ ω σ α ν τ ά χ έ ρ ι α Ά λ λ Ο
η τ α ν χ ο δ ρ ω ι ο υ μ ε ν η κ α ί β ά ν α υ σ η έ π ί σ ι ς κ α ί γ έ ν ν η μ α τ ο ϋ π α ρ ο ξ ι σ μ ο ϋ ν ο σ η ρ ώ ν
Κ Ο μ μ α Τ Ι ω ν π α ώ ν Κ α Ι τ ά κ α ν α ν ά λ α σ σ α Η ά π ό Π Ε ι ο α η ι α ν κ α τ α σ φ η γ ι ά
τ ο ύ δ ο ώ α τ ε ε κ α ί τ η ν π ι ρ ά τ α ί τ ο υ τ Τ Ι έ χ ώ ρ ι ζ ε τ ο ι ι ς ς ι ω μ α τ ι ο ύ ς τ η ς Θ ε σ σ α λ ό
ν ί κ η ς ά π ό ι ό ν (i,,,x.o Π ό λ κ π η ρ α ν δ ι α τ α γ ή κ α Ι τ ο ί ς κ ε ί ν ω ν μ α σ ι π ι ό μ ε ν ο ι ι
β ο υ τ χ η κ ι ν σ ι ο φ ρ ι τ ό τ ε ρ ο κ ο ύ ρ γ η μ α Α λ λ ά π Ω π ό τ ε ύ π ά ρ χ ε ι τ ό σ ο τ υ ι λ η
κ α ά π ό λ υ τ η Π ι ι ρ α σ τ ή ν Ε λ λ τ ί δ α ώ σ τ Ε ν α έ τ ε λ ο ϋ τ α ι μ ε κ Α ε σ τ ά μ ά τ ι α χ ω ρ Ι ς
κ α μ μ ι α ά ν τ ί ρ ρ η ι Η κ α Ι ο ι π ο ι ο π α ρ ά λ ο γ ε ς κ α ί π α ρ ά ν ο μ Ε ς δ ι α τ α γ έ ς κ α τ ά τ ο π α ρ ά ..
δ ε Ι Υ ι ι α τ ο ύ ρ υ λ ι κ ι ϋ e Xf ( VOU Ρ ώ σ ο υ σ τ ρ α τ ι ώ τ η π ο ύ σ έ ο α ν ε ύ μ α τ ο ί ι Τ σ ι ί α ο υ
ο ί χ η κ ε ά ι τ

τ Ο μ π ι λ Κ Ι Α β α υ λ α α Ι μ η χ α ν ι κ ά ι ύ ι ό μ α τ α η σ α ν ο ί λ α μ π ρ ο ί
Fxeivot ά Ε ι ω μ α τ ι χ ο ί Δ ε ν λ έ γ ε ι κ α ι δ τ ε Α υ τ ο ί ο λ ο χ ί α η δ κ α ν α ς σ η ν δ ε ω ρ ί α
σ η ή π ε ι ρ χ α nf QL OQit et at ο σ ο ν φ ο ρ τ η ν ύ Π Τ Ι Ρ Ε σ ί α Κ υ Ι ί Ft:(av ν ά φ ο β η
ί ν α ν δ ε ν τ η ν ε χ τ ε λ ο σ α ν ξ κ τ ο ς ά ο μ ι α δ υ σ ω η μ ε τ ά η ε π Ά λ λ έ π ε τ ρ έ π ε τ α ι
κ α Ι ν α σ ι ι ε φ η κ α ν ε ί ς ά π λ ώ ς δ η Μ μ π ο ρ ο ύ σ ε έ α ι ύ τ ο υ Ρ Υ ο ς η ε α ς ά ρ χ η γ ό ς τ η ς
Χ ω ρ υ φ ι λ α χ η ν ύ μ ι ά τ ό σ ο Τ Ε ρ α τ ό ι δ η δ ι α τ α γ ή χ ω ρ ι ς α ε Υ η χ ά σ ε ι ό λ ό τ ε λ α
τ α ι ι υ α λ ά τ ο Κ α Ι γ ι α τ ί σ ό τ έ λ ο ς α μ η ά π ε λ ά σ Ι Λ τ ο Π ό λ κ ι π τ η χ ώ ρ α
π ρ α γ μ α π ο • ί ι α ι χ ι Ι ρ ω μ α π τ α δ Ι Ε δ η ν ό μ ι μ α α ν τ ο ν ε ω ρ ο ί σ α ν τ έ λ ο ς
π ά ν τ ω ν έ π ι ή μ ι ο σ τ ά HATj "·t ,l(.J σ υ μ φ έ ρ ο ν τ α Δ ε ν π έ ρ α σ ο ν ι π ό τ η ν Έ λ λ ά δ χ ω ρ Ι ς
κ α Μ λ ο υ α έ ν ο χ λ η Ο Ο δ η μ ο σ ι ο γ ρ π φ ο ι κ α ι δ ι η ν ο ο ύ Ι Ο Ι ά λ η ι ν ο ί α π ό σ τ λ ι τ ο υ
κ ο μ ι ι ν ι σ μ ο Α λ λ ό μ α κ α ρ ί τ η ό Π ό λ χ ω α ρ ό ι ι ι μ ο •Α ι ι ρ ι κ α ν ο ς 100 ι ρ α τ ί ω ν
κ ά ε ά λ λ ο nllQri κ ο μ μ ι ι υ ι σ ι η η α ν Ο λ ο ι ι ί σ υ ά δ λ φ σ ί τ ο Ί μ ε ρ ο ί ό β ε
β α ι ώ ν ο υ σ τ έ ό ρ κ ο υ ς χ α τ έ σ ε ι ς τ ο υ ς · 0 Ν τ ρ ι ο Υ J λ γ δ τ ι σ ε μ Η ο ζ ή η σ ι π ο υ
ε Ι χ α σ τ η θ ε σ σ α λ ο ν ί Χ τ ι τ η ν Π α ρ ο σ Κ Ε η ά ν α γ ώ ο ι σ ε ό Π ό λ κ τ ο Ι Ι Μ υ τ ο δ ι κ α ί ω μ α
τ η ς έ λ λ η ν ι κ η β ρ ν ή Π Ε ω ς ν ά έ κ τ ε λ τ ί ς ά π ο φ ά σ ε ι ς τ ώ ν Σ τ ο τ ο δ ι ί ω ν κ α ι α π ο δ ο
κ ί μ α σ ε μ ε ρ ι κ ο ς σ υ ν α δ έ λ φ ο υ ς τ ο υ π ο υ ε Υ ο α φ α ν ά π ο Κ Ι Τ Ρ Ι Η ο μ ό ψ ε Κ έ υ π ω
σ ι α ι έ ς ε Ι δ ή σ ι ι Η Ρ έ α ι κ α τ ά ι ε σ ι τ η [) Ι ο υ λ ί ο υ ά α έ ρ ε ι Κ π τ ο έ ξ η ς
χ α ρ α κ η ρ ι σ τ ι ι ό Ο ι ν ό σ ί ζ υ Υ ό μ ο υ ε ι Ξ σ Τ Ρ Ψ ά π ό μ ι α π ε ο ι ο δ ε ί α σ υ ε ί ς Θ ρ ι
κ η ν τ ό ν Φ ε β ρ ο υ ί ρ ι ο έ φ έ τ ο ς μ α ς δ ι η γ ε ί ο ι ά δ ι α φ ό ρ υ ς μ ά χ α ς π ο ύ π α ρ η ο
λ ο ύ Β η σ ε κ α ι τ η OXAJl Qi] ζ ω η υ ν σ τ ρ α τ ι ω τ ώ ν τ ο ύ ό π ο ί ο υ ς μ ά λ ι σ τ α τ ό σ ο η γ ά
π η σ ε ω σ ι ε ο ι α ν ε ν α β ρ ά δ υ Π Ι α μ ε σ ε κ ά π ι σ χ ρ ό σ η κ ώ φ ε μ ι α σ τ ι γ μ η μ ε ο γ α
Ιστορικό Αρχείο Ι.Γ.Π
- 119-
λ ύ τ ε ρ η έ π ι τ υ χ ί α τ ς δ η μ ο σ ο γ α φ ι κ ς τ ο υ σ τ α δ ι ο δ ο ο μ ί ο τ Κ α Ι π α γ μ α τ ι κ α δ ε ν
ή τ α ν μ ι κ ρ η κ α Ι ά σ ή μ α ν ι η Φ α ν τ α ζ ε τ α ι κ α ν ε ι ς τ κ ρ ό τ ο α κ α ν ε δ τ α ν γ ύ ρ ι ζ β σ τ ή ν
Ά μ ε ρ ι κ η μ ε τ η ν π λ ά κ α δ π ο υ μ ι λ ο ύ σ ε ό Π Ε ρ ί φ η μ ο ς τ ώ ρ α π α ν τ ο ύ μ ε τ ι ς μ ο υ σ τ ά κ ε ς
τ ο υ Μ ά ρ κ ο Θ ρ α μ β ο ς δ ι κ ό ς τ ο υ κ α Ι τ ς Κ ο λ ο ύ μ π ι α Θ α χ ε κ α Ι α π ε ι ρ ο λ κ ο γ ι α
Ε κ π ο μ π ε ς κ α Ι α ρ ρ α μ ε τ Ι ς ε ν τ υ π ώ σ ε ι ς τ ο υ ά π τ ο •Α ρ χ η γ ε ί ο τ ο ύ Μ ά ρ κ ο υ τ η ν
δ ρ γ ά ν ω σ κ α Ι ζ ω η τ ώ ν σ υ μ μ ο ρ ι τ ώ ν κ τ λ έ μ α τ α ο λ α ζ ω ν τ α ν α κ α Ι έ ξ ω τ κ α γ ι α
τ ο ν τ ό σ ο μ α κ ρ υ ν σ Ν έ ο Κ ό σ μ ο
Γ ι α ύ τ σ δ ε ν ά ν η σ ύ χ η σ ε ή γ υ ν α ί κ α τ ο υ σ τ η Θ ε σ σ α λ ο ν ί κ η κ α Ι ε γ ρ α ψ ε τ α
σ τ ο ρ γ ι κ ά ε κ ε ί ν α σ η μ ε ι ώ μ α τ α ν α ζ η τ ή σ η ά μ έ σ ω ς μ ό λ ι ς γ ύ ρ ι ζ ε ζ ε σ τ ο ν ε ρ Ω γ ι α
ί ο υ τ ρ Ο κ α Ι ξ ο ύ ρ ι σ μ α Δ ε ν ε ί ν α ι μ ό ν ο ε κ ε ί ν ο ι π ο υ ε ρ χ ο ν τ α ι ά π τ α β ο υ ν α κ α Ι μ ά
ltGta ά π Ω ά ν τ ά ρ τ ε ς κ α Ι κ λ έ φ τ ε ς π ο υ χ ρ ε ι ά ζ ο ν τ α ι α μ ε σ ο λ ο ύ σ ι μ ο κ α ί ξ ύ ρ ι σ μ α
•Α ν γ ύ ρ ι ζ ε α π τ η ν Κ α β ά λ Α α ύ π ρ χ ε λ ό γ ο ς ν α φ ο ο ν τ ί σ η μ ε τ ό σ η τ ρ υ φ ε ρ η κ α Ι ε π ι
μ ο ν η σ τ ο ρ γ η γ ι α τ ο ν κ α α ρ ι σ μ ό τ ο υ Έ λ ε ι π α ν (<1 κ ο υ ρ ε ί α κ α Ι τ α λ ο υ τ ρ α α π τ η ν
Κ α β ά λ λ α κ α Ι ο π ο ι α δ ή π ο τ ε κ α τ η ν μ ι κ ρ ό τ ε ρ η π ό λ ι η κ ω ι ι ό π ο λ ι Ξ έ χ α σ ε μ ό ν ο ν α
τ ο υ σ η μ ε ι ώ σ η ν ι λ λ ά ξ η α μ έ σ ω ς έ σ ώ ρ ρ ο υ χ α κ α ι ρ ο ύ χ α Τ σ ω ς γ ι α τ ί δ ε ν ε ί χ ε ί δ έ α
τ ς ψ ρ ρ α ς τ ω ν η ρ ω ι κ ώ ν ε λ λ η ν ι κ ώ ν β ο υ ν ώ ν . . . • .
Γ ι α ύ τ ο κ α Ι ό π α τ έ ρ α ς τ η ς κ α τ ά λ α β ε ε ύ ς α π ο τ ο γ ρ ά μ μ α τ η ς π ο υ π η ρ ε
μ ε τ η ν Τ Α Ε δ τ ι ό γ α μ β ρ ό ς τ ο υ ε χ ε π ά ε ν α π ρ α γ μ α τ ο π ο ι ή σ η π ι α τ ο π α λ η ο
ε ι ρ ό τ ο υ ν α σ υ ν α ν τ ή σ η τ ο Μ ά ρ κ ο κ α Ι τ ά σ κ έ ρ ι α τ ο υ
Ή Ρ έ α σ η ν κ α τ ά ε σ τ η (18 Μ α ϊ ο ύ λ έ γ ε Ο σ ύ ζ υ γ ό ς μ ο υ ο ι τ ω ς ο λ ο ι
ο Ι ξ έ ν ο ι δ η μ ο σ ι ο γ ρ ι ί φ ο ι ε Ι χ ε τ η ν ε π ι υ μ Ι α ν κ α Ι τ ο ε ω ρ ο ϋ σ ο μ ε γ ά λ η δ η μ ό σ ι ο
γ ρ α φ ι κ ή έ π ι τ υ χ ί α ν α σ υ ν α ν τ ή σ η τ ο ν Μ ά ρ κ ο Τ ή ν ε ί χ ε ρ ω τ ή σ ε ι ε π ί σ η ς μ ό λ ι ς π α ν
δ ρ ε ύ η κ α ν α ν ε ί χ ε σ υ Υ γ ε ν η κ α ν έ ν α κ ο μ μ ο υ ν ι σ τ ή γ ι ι ν ά τ Ο ν π α ρ α κ α λ έ σ η ν α δ Ι Ε
κ ο λ ύ ν η τ η ν σ υ ν ά ν τ η σ ί τ ο υ μ ε τ ο ν α ρ χ η γ ο τ ω ν σ τ α σ ι α σ τ ώ ν Π ή γ α ν μ ά λ ι σ τ α ν α
δ ο ϋ ν μ α ζ Ι ε ν α δ ε ύ ε ρ ο ε ξ ά δ ε λ φ ό τ η τ Φ ο ϊ β ο Ά ν ω γ ι α ν ν ά κ η κ ρ α τ ο ύ μ ε ν ο σ τ η ν
Ά σ φ ά λ ε ι α Α η ν ι Ο ν •Α ρ γ ό τ ε ρ α τ η ς ε ί π ε Ά χ κ α Ι ν α μ π ο ρ ο ύ σ α ν α Ι δ ώ τ ο ν
ί ρ κ κ α Ι ν α π ά ρ ω τ η ν σ υ ν έ ν τ ε υ ξ ί τ ο υ .. , Τ ώ χ ε κ α ϋ μ ό
ι Ο λ ο ι έ π ί α η ο ί Α μ ε ρ ι κ α ν ο Ι δ η μ ο σ ι ο γ ρ ά φ ο ι κ α τ α θ έ τ ο υ ν δ η τ α υ ε Ι χ ε μ ι λ ή
σ ε ι ό Π ό λ κ γ ι α τ ο σ χ έ δ ι ό τ ο υ ν α σ υ ν α ν τ ή σ η τ ο ν Μ ά ρ κ ο Ό Μ π έ ρ μ π ε ρ μ ά λ ι σ τ α
λ έ γ ε ι σ τ ι λ ο γ ά ρ ι η ζ α Ύ ν α π α ν ε μ α ζ ί α λ λ α τ δ σ τ ρ ι ψ ε YHcrl Ε ί δ ε δ τ ι π α λ λ ά ε λ ε Υ ε ό
Π ά λ κ ·0 Μ Π ρ μ π ε ρ η ε ρ ε τ α ύ τ α τ ά π ρ ά γ ι ι α τ α Τ ο ν χ ε ι μ ω Υ α τ ο υ 1946 ε Ι χ ε
σ υ ν α ν τ ή σ ε ι ά ν τ ά ρ ε ς σ ε ν α χ ω ρ ι σ τ η ς Φ λ ώ ρ ι ν α ς ι σ ώ Β ί τ σ ι Ό δ η μ ο σ ι ο γ ρ ά φ ο ς
Χ Κ Χ α τ ζ η α Ρ ύ ρ η Ί δ σ τ ε ν ώ ρ ο ς σ υ ν ε ρ γ ά τ η κ α Ι ω ί λ ο ς τ ο υ β ι β α ι ώ ν ε ι σ η δ
Π ό λ κ τ ο ύ ε Ι π ε σ η τ έ λ η Φ ε β ο ο υ α ο ί ο υ τ ο ϋ π α ρ α υ σ ι α σ δ η κ ε ε ν α α γ ν ω σ τ ο ς Α γ γ λ ο
μ α θ η μ υ φ α π ω λ η τ η τ η ψ ε υ τ ο μ ι κ ρ ο π ω λ η τ η ς κ α Ι π σ φ έ ρ ι Κ ά τ ο μ έ ρ ο ς τ ο υ
Κ Κ Ε ν α δ ι ε υ κ ο λ ύ η τ ή ν σ υ ν έ ν τ ε Ι ξ ί ν τ ο υ μ ε τ ο ν l\.fd gxo. Ε Π Ρ π ε ο μ ω ς ν ά π ε
ρ ι μ έ ν η ά Ρ Χ Ε τ σ κ α ι ρ σ γ ι α α π ρ ο ε τ σ ι μ α σ η ά ν α χ ώ ρ η σ ί ς τ ο υ σ τ ό β ο υ ν ό Έ δ ω σ ε
τ ό τ ε ό Π ό λ κ τ ο ϋ Χ α τ ζ η α ρ γ ύ ρ η ν α κ α τ α λ α β η δ τ ι ε ν ή τ α ν α ύ τ η ή π ρ ώ τ η τ ο υ ε π α φ ή
Ό κ α ζ η α ρ γ ύ ρ η ς τ ο ν π α ε κ ά λ ε σ ε τ ό τ ε ν α μ η τ ο ϋ ξ α ν α μ ι λ ή σ η γ ι α τ έ Τ ι α π ρ ά
γ μ α τ α
ι
Ι ι α ι Ι έ κ ε ί ν ο η τ α ν Ε έ ν ο ς δ η μ ο σ ι ο γ ρ ά φ ο ς α ύ τ ο ς ο μ ω ς μ π ο ρ ο ύ σ ε ν α π λ η
ρ ώ σ η τ α σ π α σ μ έ ν α
Κ α τ η γ ο ρ η μ α τ ι κ ή ε Ι ν α ι κ α Ι ή κ α τ ά ε σ ι ς τ ο ά ν τ α π ο κ ρ ι τ ο ϋ η ς Κ ο λ ο ύ μ π ι α
Χ ό χ σ τ ε τ ε ρ (11 Σ ε π ε μ β ρ ί υ μ π ρ ο σ τ ά σ τ Ο ν Ε Η η ν α Γ ε ν ι κ ο Π ρ ό ξ ε ν ο Κ ω ν σ τ α ν τ ι
ν ο υ π ό λ ε ω ς «Elha τ Ο ν Π ό λ κ τ Ο ν Μ ά ρ τ ι ο 1948, π α ρ α μ ο ν η τ η α ν α χ ω ρ ή σ ε ώ ς μ ο υ
σ τ ο Λ δ ί ν Μ ε π α ρ ε Χ ά λ ε σ ε ά μ έ σ ω ς ν α μ ε τ α δ ώ σ ω σ τ ο ν κ Χ ο ύ α ρ τ Σ μ ί ι ά ρ
χ η γ ο τ ω ν α ν τ α π ο κ ρ ι τ ώ ν τ η ς Κ ο λ ο ύ μ π ι α σ η Ί ν κ υ Ρ Ι Ο Π ι τ α έ ξ η ς
Π ρ Ι ν ε ν α μ ή ν α ή α σ έ π α φ ή σ τ η ν Ί ή ν α μ ε α ν η π ρ ό σ ω π ο τ ο ί ί Μ ά ρ κ ο υ
π ο υ ύ π ο σ χ έ η κ ε α μ ε β ο η θ ή σ η σ τ η ν σ υ ν ά ν τ η σ ι κ α Ι σ υ ν έ ν τ ε υ ξ ι ν μ ε τ ο ν Μ ά ρ κ ο
Έ χ ω π ο λ λ ε ς έ λ π ί δ ε ς ν α τ α κ α τ α ω ρ ω Έ ζ ή τ τ ι σ ε ν ά π α ρ α χ α λ έ σ ω τ ο ν Σ μ Ι α τ α
μ ε τ α δ ώ σ η κ α Ι σ τ ο ν κ Τ σ ά ρ λ ς Γ ε ν ι κ ο ν Δ ν τ η ν τ ο υ ε ί δ η σ ε ο γ ρ α φ ι κ ο ϋ τ μ ή μ α ο ς
τ η ς Κ ο λ ο ύ μ π ι α Μ ο ύ ε Ι π ε σ τ ι θ α π ή γ α ι ν ε σ τ ή ν Θ ε σ σ α λ ο ν ί κ η 0';0\1 α ε ρ χ ό τ α ν
Ιστορικό Αρχείο Ι.Γ.Π
- 121 -
β ο λ Ι α δ τ ι ε Ι ι ε κ ά μ ε ι τ ο ε γ κ λ η μ α κ ο μ μ ο υ ν ι σ τ ι κ η ο ρ γ ά ν ω σ ι ς •Α Η α γ ι α π ο ι ό
λ ό γ ο Τ ί ε Ι χ α ν μ ε τ ό ν Π ό λ κ
Ό Ν τ α ν Θ ρ α π ε Ι ε σ τ η ν κ π τ ά θ ε σ Ι τ ο υ δ τ ι δ Π ό λ κ μ π η κ ε σ ι η β ά ρ κ α γ ι α
ν ά π α η σ τ ο ύ ς ά ν τ ά ρ τ ε ά λ λ ά Υ ι ά α γ Η ο σ τ ο λ ό γ ο δ ε ν ε Υ ι ν ε δ ε κ τ ο η δ ε ν μ π ό ρ ε σ ε
v
8
ά ι τ ο β ι β α σ η κ α Ι ο ί ι ν ρ ω π Ι τ η ς β ά ρ κ α ς Υ ι ά Ι δ ι κ ή τ σ υ τ ά σ φ ά λ ε ι α τ ο ν σ κ ά ι ω
σ α ν κ α ι μ ά λ ι σ τ α μ ε ά ν ώ δ υ ν ο τ ρ ό π ο Ά λ λ ά δ ε ν θ ά ή τ α μ ε γ α λ ύ Τ Ε ρ η ή ά σ φ ά
λ ε ι ά τ ο υ ς α ν τ ο ν ε Ι χ α ν π α ρ α χ ώ σ η κ α ί έ ξ α φ α ν ί σ η κ ά δ ε ί χ ν π ς Κ α Ι ,'18 α φ η ν α ν β α ρ
κ ά ρ η δ ε ς 11 ψ α ρ ά δ ε ς σ τ ο Σ τ α μ α ώ ρ σ λ ό Υ Ι δ α χ τ υ λ ί δ ι λ ο κ α Ι μ ε τ ρ η τ ά χ ρ ή μ α τ α
Δ ε ν ά ρ γ η σ α ν ά δ ώ σ ο υ ν τ η ν ε ς ή γ τ ι ο ι ο ί ί δ ι ο ι π ο υ ε ί χ α ν κ ά θ ε λ ό γ ο ν α
Χ ρ α τ Ο υ ν ά π λ α μ έ ν ο 10 σ κ ο τ ε ι ν ό π έ π λ ο Ο π α γ ι ι ό σ μ ι ς κ ο μ μ ο υ η σ μ ο ς κ α ί ή δ ι ε α ν η ς
σ υ ν ο δ ο ι π ο ρ ί α ς π έ λ ο α ν σ υ σ τ η μ α τ ι κ ή κ α Ι τ ρ ο μ α κ τ ι κ ή ά λ λ η ν ι κ η ε κ ο τ ρ α ε ί α
π ο υ δ ε ν ε Ι χ ε ο υ δ ρ ω ο Ι ί τ ε τ α ί ρ ι τ η τ Ή μ ρ ε ς κ α Ι β δ μ ά δ π ο λ λ έ ς έ η μ ρ ί δ ε ς
Π Ε ρ ι ο δ ι κ ά ρ α δ ι φ ω ι κ ι σ τ α θ μ ο ι δ ε ν μ ι λ ο ϋ σ α ν π α ρ α ytr'i τ ο ε γ κ λ η μ α Π ό λ κ
ι
σ α ν
ν α μ η ν ε Ι χ α ν ί ν α λ λ ς δ ο λ ο φ ο ν ί ε ς σ δ λ ο ν τ ο ν κ ό σ μ ο Ε ν α ς σ ύ ν δ ε σ μ ο ς Τ χ ν ω ν
ε π ι σ τ η μ ώ ν κ α Ι ε π α γ γ ε λ μ α τ ι ώ ν τ η ς -Α μ ε ρ ι κ η ε β γ α λ ε τ ο Τ Ι σ υ μ π έ ρ α σ μ α δ τ ι
Έ λ λ η ν ε ς ά σ τ υ ν ο μ υ ω ή σ α ν α ί δ ο λ ο φ ό ν ο ι Α π ό μ ε τ ο ι ο φ ο ο σ ύ ν η ϊ σ ω τ δ ε ν τ ο υ ς
κ α τ ω ν ό μ α σ ε σ π ω ς ε Ι χ ε κ ά μ ε ι ό λ λ ο ς σ ύ λ λ ο γ ο ς π ο υ ε Ι ε μ ο ν ο π ω λ ή σ ε ι τ η ν Π Ρ Ο
σ τ α σ ί α τ η ς δ η μ ο κ ο α τ ί ω σ τ η ν Ε ά δ α
Μ ί α έ φ η μ ρ ί δ α τ η ς Ν έ α ς Ύ ό ρ κ η ς Δ ι α φ η μ ι σ τ ή ς ε γ ρ α ψ ε κ α θ α ρ ά δ η
ε π ρ ε π ε ν ά ν α ε ω ρ η θ η τ ο π ρ ό γ ρ α μ μ α β ο η Ι ε ί α ς σ τ η ν Ε λ λ ά δ α κ α Ι φ υ σ ι κ ά κ α Ι
σ τ η ν Τ ο υ ρ κ ί α Ή Τ δ ι α ii Δ ι ε ύ θ υ ν σ ι ς τ η ς λ μ ι α δ ι ε μ α ρ τ υ ρ ή θ η κ ε σ ε μ ι ά έ κ π ο
μ π ή τ η ς γ ι α τ ii ά ν ά κ ρ ι σ ς Ι χ ε σ τ ρ α φ η μ ο ν ά χ α σ τ ο ί ς ά ρ ι σ τ ε ρ ο υ ς κ α Ι σ τ η ν π α ρ ά
τ α ξ Ι τ ο υ ς ζ η τ ο ύ σ ε τ ο υ ς έ ν ό χ ο υ ς Ά ν α γ κ ά σ Ι Ι η κ α ν τ τ ο Ι ά ν τ ι ρ ό σ ω π ο ί τ η ς Μ π ε ρ
ν τ έ σ τ ι κ α Ι Σ Ι Υ χ ο υ ο τ ρ ι π ο υ ε Ι χ α ν φ Ι Ι ά σ ε ι η δ η σ τ η ν θ ε σ σ α λ ο ν ί κ η ν α τ η λ ε γ ρ α φ ή
σ ο υ ν ν ά μ ή μ ε τ α δ ί δ η τ ί π ο τ ε π ο υ ά μ η π ρ ο έ ρ χ ε τ α ι α π α υ τ ο ύ ς
Α γ ρ Ι ε ψ ε κ α Ι ii π α ν Ι σ χ υ ρ η Ε ν ω σ ς Σ υ ν τ α τ ω ν τ η ς Α μ ε ρ κ η ς Μ ε τ ο δ ί κ η ο
τ ο υ ς φ ώ ν α ζ α ν ο ί έ π α Υ γ ε λ μ α τ ί ε ς δ η μ ο σ ι ο γ ρ ά φ ο ι γ ι α ν ά π ρ ο σ τ α τ ε υ θ η ii ζ ω η τ ω ν
σ υ ν α δ έ λ ω ν τ ο υ ς π ο ύ η σ α Υ σ κ ο ρ π ι σ μ έ ν ο ι σ τ ά τ έ σ σ α ρ α α κ ρ α τ ο ύ χ ό σ μ ο υ κ α Ι ν α
μ η γ ί ν η τ ο π ά θ η μ α τ ο ύ Π ο λ κ π α ρ ά δ ε ι γ μ α π ρ ό ς μ ί μ η σ ι ν Τ ό σ η η τ α ν ii σ υ γ κ Ι
ν η σ ι ς κ α Ι Τ ι κ α τ α κ ρ α υ γ ή ώ σ τ ε ε φ α σ ε σ η θ ε σ σ α λ ο ί ε η ε Ι δ ι χ ο ς α π ε σ τ α λ μ έ ο ς
τ ώ ν δ η μ ο σ ι ο γ ο α φ ι κ ώ ν κ α ά λ λ ω ν δ ο γ α ν ώ σ ε ω ν γ ι α ν ά ί δ η α π ο κ ο ν τ ά τ α π ρ ά γ μ α τ α
κ α ι ν α π α ο ω ω λ ο υ θ ή σ η τ η ν ά ν ά κ ρ ι σ ι ό σ τ ρ α τ η γ ό κ Ν τ ό ν ο β α ν Δ ι ε υ υ ν τ η ς τ η ς
α μ ε ρ ι χ α ν ι κ η ς α ν τ ι κ α τ α σ κ ο π ε ί α ς σ τ ο ν π ό λ ε μ ο Π
Ό π ω ς σ ω σ τ ά γ ρ ά φ ε ι σ τ η ν π ρ ό τ α σ Ι τ ο υ π ρ ο ς τ ο Σ υ μ β ο ύ λ ι ο δ κ Ε ί σ α γ
γ ε λ ε ύ φ ώ ν α ζ α ν ό τ ι ή ά ν ά κ ρ ι σ ι ς υ τ ι γ ά ε ι κ α Ι ε ξ ε τ ά ζ ε ι μ ό ν ο ν α ρ σ τ ε ρ υ ς ε φ δ ε ν
ε ε α κ ό μ η σ υ μ π λ ρ ω η ή έ ξ έ τ α σ ι ς τ η ς Ρ έ α ς ι τ ο ϋ π α τ ε ρ α τ η ς κ α Ι τ ο υ π ρ ο σ ω π ι
κ ο υ τ ο ύ ξ ε ν ο δ ο χ ε ί ο υ .
Λ α λ ί σ τ α τ ο ς η τ α ν κ α Ι δ ρ α δ ι ο φ ω ν ι κ ο ς Σ τ α μ ς τ η ς c' Ε λ ε ύ ρ η Ε λ λ ά δ α
Ή Α σ φ ά λ ε ι α Α θ η ν ώ ν ii Α σ φ ά λ ε ι α Θ ε ο σ α λ ο ν ί κ η ς ii Ί ν τ έ λ ι ζ ν Σ ρ β ι ς ή
ά μ Ε ρ ι κ α ν ι κ η κ α ι α σ κ ο π ε ί α κ τ λ ή σ α ν γ ι α ύ ό ν σ ν λ λ ή β η ν κ α Ι ά ν ι κ α τ ω ί ά ο Ι ..
δ ο λ ο ό ν ο ι Σ τ η ν έ κ π μ ι τ η ς 24 Matou έ χ α ρ α κ τ ή ρ ι σ ε τ ο ν Π ό λ κ δ ο κ ι μ α σ μ ν ο
φ ί λ ο κ α ί α υ μ α σ τ η τ ο ν Μ ά Κ Ο Σ τ ή ν ε κ π ο μ τ η τ η ς 2 1 Μ α ι ο υ ά α κ ο ί ν ω σ ε ό τ ι
ή π ρ ο σ ω ρ ι ν ή δ η μ ο κ ρ α τ ι η κ υ β έ ρ ν η σ η ε ί χ ε σ τ α χ έ ρ ι α τ η ς ά τ ρ ά Υ α χ ι α σ τ ο ι χ ε ί α κ α Ι
κ α τ α μ ά χ η τ ε ς α π ο δ ε ί ξ ε ι ς γ ι α Ο ε γ κ η μ α
ι
π ο ύ τ ί ς κ ρ α ω ϋ σ ε ο μ ω ς ε γ ω ι σ τ ι κ γ ι α
τ ο ν υ τ ό τ η .. . Σ τ Ι ς 29 Mat ou ά π ο κ ά λ υ ψ ε δ τ ι δ Π ό λ κ σ υ ν α ν τ ή θ η κ ε Σ ά β β α τ ο
β ρ ά δ υ μ ε τ ο υ ς δ ο λ ο φ ό ν ο υ ς κ ο ν τ α σ τ ο έ ξ ο χ ι κ ο κ ν τ ρ ο Θ ε σ σ α λ ο ν ί κ η ς τ ο Λ ο υ
ξ ε μ β ο ύ ρ γ ο •.
Β α ρ ύ γ δ ο υ π ο β α ρ υ π υ ρ ο β ο λ ι κ ο έ π ρ ό β α λ ε ή Π ρ ο σ ω ρ ι ν η δ η μ ο κ ρ ο τ ι κ η κ υ β ρ
ν η σ ι Έ π ε ν Β η φ ό ρ ε σ ε σ α ν τ ε σ ι μ μ έ ν ο ς σ υ γ γ ε ν η ς γ ι α τ ί ο ί ε χ ρ ο ι τ η ς δ η μ ο χ ρ α ί α ς
κ α ί τ ο ύ έ λ λ η ν ι κ ο ϋ λ α ο ύ δ ε ν ά φ η σ α ν ε ν α τ μ ι ο Α μ ι κ α ν ο δ η μ ο σ ι ο γ ρ ά φ ο ν α Ι δ η
κ α Ι ν α θ α υ μ ά σ ά π ο κ ο ν τ α τ ο ά ρ χ η γ ε ί ο κ α Ι ν ά κ ο ύ σ η ά π ο τ ό σ ό μ α τ ο υ μ ε γ ά λ ο υ
ά ρ χ η γ ο ϋ τ η ν ά λ ή ε ι α Μ ε ν α φ Ε φ ά δ η λ α δ η μ Ε Ύ α έ π ί σ η μ ο ά ν α κ ο η ω έ ν τ η ς
Ιστορικό Αρχείο Ι.Γ.Π
- 123-
α υ ό τ ο υ δ ε ν α ν η σ υ χ ο ϋ σ ε Φ ο β ό τ α ν μ ή π ω ς ά λ λ ο υ ς σ υ ν α δ λ φ υ ς τ ο υ π α ι ρ ν ε ό
χ ά ρ ο ς .. . Τ ό σ χ έ δ ι ο τ η α τ ι π λ η τ ι χ η ς α ύ τ η ς ά ν τ ω ι ο κ ο ί σ ε ω ι τ ο ε Ι Ε δ ώ σ ε ι ό Π ό λ κ
γ ι α δ ι ό ρ Ι ω μ α κ α σ υ μ π λ ή ρ ω μ α Ά ν δ ε ν ε Ι χ ε ε ξ α φ α ν ι σ η Ι α ι τ α ν ε ύ κ ο λ ο ν α
ε ξ α ρ β ω η π ο ι ό ς ε Ι χ τ σ π ρ ο η τ ι κ σ χ ά ρ ι σ μ α Ό Π ό λ κ ii ο Ι σ υ ν ε ρ γ ά τ ε ς τ ο ;
Έ Ι χ α ν σ υ ν ω μ ά σ η Ι ε ο Ι κ α Ι δ α ί μ ο ν ε ς κ α τ α τ η Ε λ λ ά δ α ς Ε χ ε γ ν η ό δ α κ τ υ λ ο
δ ε ι κ τ ο ύ μ ε ν ο ς δ ι ε η ς ε γ λ η μ α τ α ς
Ε υ Α ο λ α χ α τ α λ η β α Υ Ε Ι κ α ν Ε ί ς π ό σ ο σ κ ο τ ε ι ν ή β α ρ ε ι α κ α Ι π ν ι γ η ρ ή η τ α ν ι ό λ η
ά τ μ ό σ φ α ι ρ α δ τ α ν ά ρ χ ι σ α ν ο ί ά α ί σ ε ι Ή ά σ τ υ ν ο ι ι ί α τ η ς Θ Ε σ σ α λ ο ν ί κ η ς Χ ω
ρ ο φ υ λ α κ η fI1..EV ά π δ ε ί Ι έ ω ι τ ό τ ε μ ε ε Ρ Υ α δ η δ ε ν ή τ α ν κ α τ ώ τ ε ρ η ά π ο κ α μ μ ί α ν
ά λ λ η σ δ λ ο σ ν κ ό σ μ ο Ά π σ ε ν α τ α ξ Ι ξ ε σ κ έ π α σ ε η ν φ ο β ρ η Ο Π Λ Α ii Σ τ ε ν η
Α ύ τ ο ά μ υ ν α ν . •Α π τ ο τ ί π ο τ ε σ χ ε δ ό ν ξ ε κ ί ν η σ ε χ α Ι Ι Ι μ η δ έ ν ι σ ε τ ί ς μ ε γ ά ε κ α Ι κ α τ α
χ ό ν ε ς Ο ρ γ α ν ώ σ ε ι ς τ η ς Θ ε σ σ α λ ο ν ί κ η . •Α λ λ ε δ ώ δ ε ν ε Ι χ ε κ α ν έ ν α ά λ λ ο σ τ ο ι χ ε ί ο
σ τ ά χ έ ρ ι α τ η ς π α ρ α Τ ο ν π ε ρ ί φ η μ ο φ ά κ ε λ λ ο μ ε τ η ν τ α υ τ ό τ η τ α ύ τ υ ώ ς δ ε ν τ ό ν
π έ τ α ξ ε σ σ κ ά λ α τ ω ν α χ ρ ή σ τ ω ν ό γ ρ α φ ι ά ς χ ω ρ κ α ς τ ο ϋ Γ Τ μ ή μ α τ ο τ π ο υ τ ό ν
ά ν ο ι ξ ε Σ α ύ τ ο ν ο δ λ ο ι Ο Ι Ν ό μ ο ι κ α Ι ο ί π ρ φ η τ α ι τ ώ ρ α χ ρ ε μ ά σ η κ α ν Σ σ υ
τ ο ν ξ α ν α ε ί δ α ν ο ί θ ε ο φ ο β ο ύ μ ε ν ο ι ά ξ ι ω μ α τ ι χ ο ι η ς Α σ φ α λ ε ί α ς Τ Ο ν δ ά κ τ υ λ ο τ η ς
Ι ε ί α Π ρ ο ν ο ί α ς ii Δ ί κ η ς π ο υ δ ε ν ά φ η σ ε ν α χ α η ό χ ω ρ Ι ς γ ρ α μ μ α τ ό σ η μ ο κ α Ι
ά π ο σ τ ο λ έ α ά δ έ σ π τ φ ά κ ε λ λ ο ς μ ε ή ν α γ ν ω σ τ η ζ έ ν η τ α υ τ ό τ η τ α ά φ ο ί ι μ ά λ σ τ α
π έ ρ α σ ε κ α Ι α π τ ά χ έ ρ ι α τ ο ύ ά γ γ ε λ ι α φ ό ρ ο υ τ ο υ •.. Κ έ ν τ ρ ο υ •Α λ λ ο δ α π ω ν Τ ο ύ ς
ε κ α μ ε ί δ ι α ί τ ε ρ η ε ν τ ύ π ω σ ι τ ο κ ε φ α λ α ί ο Α τ ο ϋ Α σ τ υ ν ο μ ι κ ό ν Τ μ η μ α Η τ α ν
π α ρ ά ε ν ο κ α Ι ε μ ο ι α ζ ε ο ω σ ι κ
Γ ι α δ α κ τ υ λ ι κ ά α π ο υ π ώ μ α τ α δ ε ν μ ο ρ ο ϋ σ ε β έ β α ι α ν α γ ί ν η λ ό γ ο ς α φ ο ϋ μ ά
λ σ τ α τ σ π τ ω μ α ε Ι χ ε τ α φ ή τ ό σ ε ς μ έ ρ ε ς σ τ η Ι ά λ α σ σ α Ό Π ό λ κ ε ξ Ι ί λ λ ο υ δ ε ν ε Ι χ ε
μ ε ί ν ε ι σ τ ή Θ ε σ σ α λ ο ν ί κ η Π ι ρ ά μ ι α ν ύ χ α κ α ι μ ι ά μ ι ο υ μ έ ρ α κ α Ι δ έ ν ε Ι χ ε σ ι ν α ν τ η η
π α ρ ι μ ε Α μ ε ρ ι κ α ν ο ύ Τ ό β ρ ά δ υ μ ό ν ο τ η Π α ρ α σ κ ε υ η α τ ή σ υ ν ε δ ρ ί α σ ι τ η ς Β α λ κ α
η ς Ε π ο π η ς ε Ι α ν π α ρ ε υ ρ ε Ί κ α Ι 0\ Έ λ λ η ν ε ς δ η μ ο σ ι ο γ ο ώ ρ ο ι Γ ε ώ ρ γ ι ο Σ τ α
χ τ ό ί ο υ λ ο τ η ς Μ α κ ε δ ο ν ί α ς κ α Ι τ ο Ρ ώ υ τ ε ρ κ α Σ τ α ι ρ ί δ η ς τ ο ϋ Ε λ λ η ν ι κ ο ϋ
ρ ρ ι tO τ ε λ ε υ τ α ί ο ς ε ρ ώ τ ι ι σ ε κ ώ τ ο ι α σ Τ Ι Υ μ η τ ο Σ τ α κ τ ό π ο υ λ ο π ο ι ό ς ή τ α ν ό
ύ ψ η λ σ ξ ν ο ς κ ι ε κ ε ί ν ο ς π κ ρ ί η κ ε : Ό Π ό λ χ τ η ς Κ ο λ α ύ μ π ι α
Π ά τ ε π ρ ό λ α β ε κ α ι η ρ ε σ έ π α φ η μ έ τ ο ύ α ν θ ρ ώ π ο υ π ο υ τ ο ν έ φ ε ρ α ν σ τ η
μ α τ ω μ έ ν η β ά Ρ α Α ν ή Α σ φ ά λ ε ι α η ε ρ ε γ ι α π ο ι ο σ κ ο π ό ε Ι χ ε έ Η η σ τ η ν Θ ε σ σ α
λ ο ν ί κ η κ α ι τ ο ν π α ρ α κ ο λ ο υ Η ο ϋ σ ε τ ο π ρ ό β λ η μ α θ α ε Ι χ ε γ ρ ή γ ο ρ α λ υ θ η . "Ά λ λ α τ ό σ ο ι
τ ό τ ε ξ έ ν ο ι ε ρ χ ο ν α ν κ ι ε φ Ε υ γ α ν π ο Τ ν Θ ε σ σ α λ ο ν ί κ η Η Α σ φ α λ ε ι α δ ε ν μ π ο
ρ ο ύ σ ε ο ύ τ ε ilf}t:Ae ν σ χ ο λ η η μ α ζ ί τ α υ τ γ ι α ν α μ Τ Ι π α ρ η γ η υ η Η σ α ν Δ π ε ο β ο
λ ι κ ι ε ύ α ί σ δ η τ ο ι κ α ι ι ι υ γ ι ά γ γ ι τ ο ι Κ ι ε Τ χ ε τ ό σ η ά λ λ τ ι σ ο β α ρ ώ ε ρ η υ λ ι ά Π ο ύ
ν ι ι φ ι ι ι π σ η σ τ ι ό Π ό λ κ ί λ ε σ τ η Θ ε σ σ α λ ο ν ί κ η γ ι α \'(1 π έ σ η ε υ ι σ Ι Ι ν χ η ν ά ρ ι ο
σ τ η ν π α γ ί δ α τ ω Φ ν ι ά δ ω .. . Έ ν α ς μ ο ν ά χ α ι ι π ο ρ ο ύ σ ε ν ά β η ή σ η π ρ α Υ μ α τ ι κ α
κ α ί σ ο
ι
ι ρ α τ ή ν ν ά κ ρ ι σ ι to"Α μ Ε ρ ι κ π ν ο ς Ε π ί σ η ς δ η ι ι ο σ ι ο γ ρ ά φ ο Ν τ α ν Θ ρ ά π
Σ τ ή ν κ ι ί ε σ ί τ ο υ μ π ρ ο σ τ α σ τ ό ν Έ λ λ τ ι α Π Ρ β Ε υ τ ι τ η ς Ρ μ η ς (26 l\l at ou)
λ έ γ ε ι Σ τ Ι ς 6 Matou, κ ο υ β ε ν τ ι ά ζ α μ ε σ τ η ν Α Ι ή α ό Π ό Α ε γ ώ ό Β έ ρ ν ε ρ κ α Ι
ό Σ π ά ρ κ γ ι α τ σ τ α ξ ί δ ι τ ο ϋ Π ό Ι χ σ τ σ ν Μ ά ρ κ ο Ό Π ό λ κ μ ί λ η σ ε κ α Ι γ ι α τ ο υ ς
κ ι ν δ ί
ι
ν Ο Ι

ς π ο ύ ε Ι χ ε Τ ι ε ν έ ρ γ ε ι ά τ ο υ ·0 Σ π ά ρ σ μ ω ι ε Ι π ε σ τ ι δ ε ν {i U: τ ο λ μ ο ί σ α ν
π ο τ έ ο ι σ υ μ μ ο ρ ί τ ε ς ν α Π Ε ι ρ ά ξ ο ι ν Α μ ε ρ ι κ α ν ό δ η ι ι ο σ Ι Ο Υ ρ ά φ ο Κ ι ε γ ο ε Α ί σ τ ε υ α
ο τ ι Ι α μ ε δ ε χ ό τ α ν π ρ ό υ μ α ό Μ ά ρ κ ο ς Μ ό ν ο ς δ ρ ό μ ο ς ε Ι ν α ή Θ ε σ σ α λ ο ν ί χ η ι
ξ ε κ ι ν ο υ σ α α π έ κ ε ί μ ε β ρ κ κ α Ι ά π ό σ υ μ μ ο ρ ί α σ ε σ μ μ ο ρ ί α Μ ε φ α ν α ν σ τ ο
Μ ά ρ κ ο Κ ί ν υ ο ι uJtrloxouv π ά ν τ ο τ ε σ η μ Γ ν Η κ ο ί ά λ λ ά δ ε ν μ π π ί σ α ν ν ι Ί έ π η ρ ε ι ί
σ ο υ ν ε ν α τ ο λ μ η ρ ό κ α Ι α π ο φ α σ ι σ τ ι κ ό χ α ρ α κ τ η ο α ο π ω ς τ ο ύ Π ό ι κ Θ ά π ρ ε π ε ν α
σ υ ν ο δ ε ύ ε τ α ι κ α ε ί ς ή π ι α ί τ η τ α Κ α Ι ά τ η Ε α Ε ι ι π ι σ τ ο π ρ ό σ ω τ ω Ύ π η ε ν α τ ..
τ ο ι ο π ρ σ ω π ο σ τ ή Θ ε σ σ α λ ο Ι η δ Ι ύ ρ ω Ι Ι τ ο ρ ι σ ε δ L16l.. . Δ Ι
Ι ρ ω Ι Ι σ η ς τ ο ο μ ά τ ο υ Ξ ε υ ρ ω μ ω ς noHd "td ο π α ρ ε λ Ο τ ο υ ...
'',0 κ Θ ρ ά π δ ε ν Ι έ λ η σ ε ν α ε π η π ε ρ ι σ σ ό ρ α Ή σ α ν α ρ κ ε τ α δ σ α γ ν ώ ρ ι ζ ε
Ιστορικό Αρχείο Ι.Γ.Π
- 125-
Ι α ε Ι χ α ν χ ε ι Ρ ε ρ έ ψ ε ι Ή φ ω χ η ά σ υ ν ο μ Ι α τ η ς θ ε σ σ α λ ο ν ί κ η ρ Ι χ η κ ε σ η δ ο υ λ ε ι α
μ ε δ λ η τ η ζ ε σ η κ α ί τ ή ν ψ υ χ ή τ η τ Ε ί δ κ α σ υ ν ε ρ γ ε ί α π η ρ α ν σ β ά ρ ν α ο λ α τ α κ έ ν τ ρ α
χ ι ι ί έ σ τ ι α τ ό ρ ι α δ π σ υ μ τ τ ο ρ ο ϋ σ ε ν ά ε ί χ ε φ ά γ ε ι τ ό ν ά σ τ σ κ ό δ Π ό λ κ Κ ι ν η τ ο π ο ι ή
η χ α ν τ α κ α λ λ ί Τ Ε ρ α λ α γ ω ι ι κ α Ι τ α ε ι ι π ι σ τ α γ κ α ρ σ ό ν ι α Έ ε τ ά σ η ι ν κ α Ι τ
ά π ο ρ ί μ μ α τ α ό λ ω ν τ ω ν έ σ τ ι α τ ο ρ ί ω ν γ ι α ν α β Ρ Ε ϋ ν ί χ ν η ά σ τ σ χ ο ϋ Ε φ δ α σ α ν ά
Ι ξ ε τ ά σ ο υ ν μ ε τ η β ο ή Ι Ι ε ι α ο ύ Τ α γ μ α τ ά ρ χ η τ η ς γ γ λ κ ί ς σ τ υ ν μ Ι α ς Μ ά ρ τ ι ν κ α ί
τ ά π ο ρ ρ ί μ μ α τ α τ ω ν ά γ γ λ ι κ ώ ν σ τ ρ α ω τ ι κ α ι ν μ ο ν α δ ω ν . .... Α λ λ α σ υ ν ε ρ γ ε ί α δ ι ε ρ ε ύ
ν η σ α ν τ Ι ς β ά ρ κ ε ς κ α Ι ι α π λ ε ο ύ μ ε ν α τ ο ύ Θ ε ρ μ α ί ι ω ϋ ί σ α μ ε ι ό Λ ι τ ό χ ω ρ ο κ α Ι '11]
Μ η χ α ν ι ώ ν α τ α σ χ ο ι ν ο π ω λ ε ί α τ Ι ς κ α τ α σ τ ά σ ε ι ς ι ώ ν ά ε ρ ο π λ ά ν ω ν κ α Ι ξ ε ν χ ε ί ω ν ι
γ ι α ν ά Ι δ ο ύ ν π ο ί ο ι ε Ι χ α ν ε λ Ε ί έ Κ Ε ί ν ο τ ο ν κ α ι ρ ό σ τ η Θ Ε σ σ α λ ο ν ί κ η κ τ λ Μ ε τ ο υ ς
σ ι δ η ο ο δ ρ ό μ ο υ τ δ ε ν σ χ ο λ ή η α γ ι α τ Ι μ έ ο ν .. έ λ ε υ ε ρ ω τ ι χ Ο ά Υ ώ ν α Ο ε Ι χ α ν κ α τ α
ν ι ή σ ε ι ά Ρ Υ ό μ ι σ ο ι Ε ω μ α ν ε Ρ Ε υ ν α κ α ί α τ ά γ ρ α φ Ε ί α μ ε ρ ι κ ω ν έ ν ι χ ο φ ρ ό ν ω ν
Ο ρ γ α ν ώ σ ε ω ν
Ε π ε σ α ν μ ε ι α μ ο ϋ ι ρ α σ τ ή σ υ λ λ ο γ ή δ ε ι γ μ ά τ ω ν γ ρ α φ ή ς α φ ο ύ ά τ τ ό ν γ ρ α
φ ι χ ο χ α ρ α χ τ η ρ α ι τ ο ϋ φ ο χ έ λ λ ο υ μ ε τ η ν τ α υ τ ό τ η τ α κ ρ έ μ ο ν τ α ν ό λ α Σ υ γ ι ε ρ ώ
{tllXav Ι 7.000! π ο ρ ε ί ν α φ ώ ν α ζ α ν ο ί -Α μ ε ρ ι α ν ο ί κ α Ι ά ι λ ο ι ξ έ ν ο ι σ υ ν ο δ ο ι π ό ρ ο ι
γ ι α τ ί ή ά σ ι ο μ ί α ε Ε σ τ ρ έ Ψ Ε Ι δ λ η τ η ς τ η ν π ρ ο σ ο χ ή μ ο ν α ά σ τ ο υ ά ι σ τ ε ο ύ ς
Τ ά δ ε ί γ μ α τ α σ μ ς γ ρ α φ η ς τ α ν α τ έ λ ε ι ω τ ο μ ω σ α ϊ κ ό Α ν τ ι π ρ ο σ ώ π ε υ α ν ο λ ε ς τ ί ς
τ ά ξ ε ι ς κ α Ό λ ε ς τ ί ς ί δ ε σ λ ο γ ί ε ς Ό λ ο ι δ σ ο ι ε Ι χ α ν ο ί α δ ή π ο τ ε σ υ μ μ ε τ ο χ ή σ τ α λ ε γ ό
μ ε ν α έ ν ι κ φ ρ ο ν α Σ ω μ α τ ε ί α υ π ο χ ρ ε ώ θ η κ α ν γ ρ α μ μ η ν α γ ρ ά ψ ο υ ν α ρ χ ε ε σ ε ι ρ έ ς
Δ ε ν ξ έ φ υ γ α ν ο ϋ τ ε τ α σ ε β α σ μ ι ώ τ ε ο α κ ι ί σ β τ ρ ώ τ ε ρ α π ρ ό σ ω π α Μ ε τ ο ν ε ν α 11 τ ο ν
ά λ λ ο τ ρ ό π ο τ ο υ ς π η ρ α ν έ π ί σ η ί δ ι ό ι ρ α γ ρ α π τ ά
Π α ρ ά λ λ η λ α ι ι ε π υ ρ ε ι κ η δ ρ α σ τ η ρ ι ό η α έ ρ γ ά σ η κ α ν κ α ί Ο Ι δ ι κ α σ τ ι κ ο ί π η
ρ α ν σ ε λ ί γ ο Χ ο ν ι κ ο ν δ ι ά σ τ η μ α ε ν ο ρ ε ι τ α έ σ ε ι ς ά π ο 170 μ ά ρ ι υ ρ ε ά π ο μ ε ρ ι
κ ο ύ ς τ ρ ε ί ς κ α π έ ν τ ε xo1 έ π τ ά φ ο ρ ς Π ό λ α α ν α Χ ό ι ι η ν α έ ξ ι τ α ϋ ν σ τ ή Ρ ώ μ η
κ α ί τ η ν Κ ω ν σ τ α ν τ ι ν ο ύ π ο λ ι ο ί Θ ρ ι ι π κ ι ί Χ ό χ σ τ β ι ε ρ c"H ά ν α Χ ά λ υ ψ ι ς τ ω ν δ ρ α σ τ ω ν
τ ο ϋ σ Τ Υ ε ρ ο έ γ χ λ ή μ α τ ο ς ε Ι ν α ι ζ ή τ η ι ι α τ ι μ η δ ι ό λ ο υ ς τ ο ύ Ε λ λ η ν α Ο ύ δ έ Π Ο Τ Ε
Ε ί τ α ε λ λ η ν ι χ α ρ ι κ α ε σ η μ ι ώ η δ ο λ ο φ ο ν ί α ξ έ ν ο υ χ α ί ι ι ά λ ι σ τ α δ η μ ο σ ι ο γ ρ ά φ ο υ
Ά ν έ κ α ε ν ε Ι ς η ν Ε λ λ ά δ α ή φ ι λ ο ξ ε ν ί α έ λ α ρ Ι Ι η ώ ς ι ε ά γ ρ ά φ ε ι σ η ν π ρ ό τ α
σ ί ν τ ο υ ό κ Ε Ι σ α γ γ ε λ ε ύ ς
Δ ε ν έ δ ί σ τ α ζ α ν ν α κ α τ σ φ ύ ν α υ ν α κ ό μ η κ α ί σ τ ο ν π ν ε υ μ α τ ι σ μ ό Μ ι α γ υ
ν α ί κ α μ έ ν τ ι ο υ μ ε ί π ε . Β Η π ω β λ έ π ω μ ι ά Υ ρ η α μ ε δ ύ ο κ ο ρ ί τ σ ι α Β λ έ π ω ε ν α σ π ί τ ι
μ ε χ ο λ ό ν ε ς ο Δ ε ν ε δ α χ α ν β έ β α ω σ η μ α σ ί α σ τ ά δ ρ ά μ α τ ι - π α ρ ο λ η ή ι ι α τ α τ η ν έ α ς Π υ
ι ί α ς ' Α π ο δ ε Ι χ η κ ε ο μ ω ς α ρ γ ό ε ρ α ο ή γ υ ν α ί κ α ε Ι χ ε Ι δ η ά ρ κ ε τ α κ α λ α π α ρ α τ α
κ λ ε ι σ τ ά τ η ς μ ά τ ι α •••
Σ ο β α ρ ε ς ύ π ό ν ο ι ε ς τ ω ν ά σ ι υ ν ο μ ι κ ω ν κ α Ι δ ι κ α σ τ ι κ ω ν ά ρ χ ω ν σ υ γ κ ε ν τ ρ ώ ν ο ν τ α ν
κ υ ρ ί ω ς σ ε ν α α τ ο μ ο Ο ν δ η μ ο σ ι ο γ ρ α φ ο Γ ρ η γ ό ρ ι ο Σ τ α κ τ ώ τ ο υ ο Ά ν τ α π ο κ ρ ι τ η ς
τ ο ύ Π ρ α κ ι ο ρ ε ο Ρ ώ τ ε ρ κ α Ι σ υ ν ι ά τ η ς τ η ς ι ι κ ε δ ο ν ί α ς Υ ι α τ α ζ η ι ή ι ι α τ α η ς
Β α λ χ α ν ι χ η ς π ι τ ρ π η ς e1xe ό λ η τ η ν ε ύ κ α ι ρ ί α ν α ε ρ χ ε τ α ι σ ε π α φ ή μ ε τ ο υ ς
ξ έ ν ο υ ς δ η σ ι γ ρ ά φ υ ς Μ λ ο ύ σ λ σ μ π ρ α α γ γ λ ι κ ά Ό π ω ς ε Ι π ε σ ε μ ι ά κ α ά Ι Ι ε σ Ι
τ ο υ ό κ Χ α τ ζ η α ρ γ ύ ρ η ς ό φ ω χ ο ς ό Π ό λ κ μ ο ν ά χ α σ ε σ υ ν ά δ ε λ φ ό τ ο υ δ η μ ο σ ι ο γ ρ ά φ ο
ε Ι χ ε μ π ι σ τ ο σ ύ ν η Δ η μ ο σ ι ο γ ρ ά φ ο ς λ ο ι π ο ν ε π ρ ε π ε ν α ε ν α ι έ κ ε ί ν ο ς π ο υ Τ ο ν ώ δ ή γ η σ ε
σ η β ρ κ α π α γ Ι δ α
Ύ π ο π τ ο κ α ί σ Κ Ο Τ Ε ι ν ο η τ α ν κ α Ι τ ο π α Ρ λ ό ν τ ο υ Π ρ ο π ο λ ε μ ι κ ά δ ο ύ λ ε υ Ε σ τ η ν
ά ν τ ι β ε ν ι ζ ε λ ι χ η κ α ί ι ϊ Ι φ μ Ε ρ ί δ α τ ο Φ ι ί ι ς Τ ο ν χ α ι ρ ο τ η ς κ α τ ο χ η ε Ι χ ε τ ο λ ύ ε ι ν
κ α Ι δ ε σ μ ε ί ν ο σ τ η ν έ Ε ύ ρ ώ η π ο υ ε β Υ α ζ σ Τ Ι θ ε σ σ α λ ο ν ί κ η ο ί Γ ε ρ μ α ν ο ί ο Ι
ή τ α ν τ ο χ α ϊ δ ε μ έ ν ο π α ι δ Ι τ ώ ν Γ ε ρ ι ι α ν ω ν Λ ι χ μ ά γ ε ρ χ ι Ι Β έ ρ ν ε ρ Ω ι α ν ε φ υ γ α ν ο ί r fQa
μ α ν ο Ι Ρ Ο Η ά σ η ε Π ρ ό ε ρ ς σ ε μ ι ά Σ υ έ λ ε υ σ ι Σ υ ν τ α κ τ ώ ν κ α ι μ ε τ η ν ά Π Ε ι λ η τ ο ύ
ι ι ν ά τ υ τ ο ύ π ρ έ ω σ ε ν α δ τ ο γ ρ ά ψ ο υ ν δ η Α ώ σ ε ι ς σ η δ ε ν α ξ α α δ ο ύ λ ε υ π ν σ ε
ά σ τ ι κ έ ε φ η ι ι ε ρ ί δ ε ς τ α β ι ι ι ί ω σ α ν α ύ τ α σ τ Ι ς ε ν ο ρ χ ε ς κ α τ α έ σ ε ι ς τ ω ν ο λ ο ι ο ί
δ η μ ο σ ι ο γ ρ ά φ ο ι τ η ς Θ ε σ σ α λ ο ν ί κ η ς Ο κ Κ ο ν τ ο μ η ο ς π ρ σ έ τ ε ι κ α ί ά τ ι α λ η θ ι ν ά
φ ρ ι κ ι α σ τ ι ό Ε Ι π ε μ ι α α π ο κ ε ε ς τ ί ς μ έ ρ ε ς τ ο ύ Σ τ α κ τ ο π ο ύ λ σ υ ο τ ι ε Ι χ ε σ ι ι ν α ν τ η η
Ιστορικό Αρχείο Ι.Γ.Π
- 127-
σ χ ή μ α σ τ ο Ρ α σ ο Π ρ ν σ β ε υ τ η ν α ύ α ρ χ ο Ρ σ ν τ ι ό ν ω φ ν α φ ύ Υ η α π τ η ν Έ λ λ ά δ α κ α ί
ν α δ α ό ψ η ή Ρ ω σ ί α τ ί ς δ ι π λ ω ι ι α τ ι κ ε ς σ χ έ σ ε ι ς μ ε τ η χ ώ ρ μ α ς ..
Ό Κ ω ν σ τ α ν τ ι ν ί δ η λ έ γ ε ι σ τ η ν κ α ι ά ε σ ί τ ο υ (17 Ν ο ε μ β ρ ί ο υ π σ λ λ α π α ρ α
μ ύ ι α Ε κ ε ί π ο ύ π ή γ α ν ε ε κ ε ί ν ο τ ό β ρ ί δ υ (27 Μ α ρ ι ί ο υ σ τ ο σ π ί τ ι τ ο ύ Σ τ α κ τ ό
π ο ύ λ ο υ ν α ς γ ι γ α ν τ ό σ ω μ ο ς ά γ ν ω σ τ ο ς μ ε σ τ ρ ω τ ι Χ μ α λ λ ι Χ α Ι α φ ε ρ ο ύ χ α τ α
σ τ ρ ω τ ά μ α λ λ ι α κ α Ι ά γ μ η κ α ί τ α κ α φ έ ρ ο ί χ α τ α ε Ι δ ε σ έ π ο λ ο υ ι ο ί δ Σ τ α κ τ ό
π ο υ λ ο ς τ ό ν π λ η σ ί α σ ε ξ α φ ν ι κ ά α ύ τ ο σ υ ο τ ή θ η κ ε ο ε χ π ρ ό σ ω π ο ς τ ο ύ Κ Κ Ε κ α Ι
μ Ι ε π ι β λ η τ ι κ η Χ έ Ι Ι Τ η ι χ ή φ ω ν ή τ ο ν ε π ρ ό σ τ α ξ ε \'(1 ύ π α κ ο ύ α η τ υ φ λ ά σ τ α ε λ ε ύ
σ μ α τ ά τ ο υ γ ι α τ ί ά λ λ ο ι ω α τ ρ ω γ ε α ύ τ ο δ υ ο σ φ α ί ρ ε ς κ α ι ό α δ ε λ φ ό ς τ ο υ δ € κ α
τ ρ ε ί ς Λ ι α τ ο ύ ί ό γ υ υ τ ο ά σ φ ο λ έ ς τ ο ύ ε δ ε ι ξ ε ε ν α π ι σ ό λ ι κ α Ι ε α κ ρ η τ ι κ ό μ α
χ α ί ρ ι π ο ύ ε ί χ ε σ τ ή μ έ σ η τ ο υ Τ ρ μ ι ρ α τ η μ έ ς ό Κ ω ν σ τ α ν τ ι ν ί δ η ς Η ί α Τ Ε κ α Ι δ π ο
δ ο λ ό η κ ε σ τ ο ν ά γ ν ω σ τ ο π λ η ρ ε ξ σ σ ι ο τ ο Κ Κ Ε μ ε τ η ν ε π ι β λ η τ ι κ ί φ ω ν ή
Ο τ α ν ε ψ Ο α σ π ν XOv t (l σ τ ό σ π ί τ ι τ ο ϋ Σ τ α κ τ ο π ο ϋ λ ο υ ό α γ ν ω σ τ ο ς ε β γ υ λ ε π τ η ν
τ σ έ π η τ ο υ κ α Ι τ ο ύ ε δ ω σ ε 6 κ α α ρ ο γ ι ι α μ μ έ ν ε ς χ ό λ λ ε κ α Ι τ ο ύ eI ItF: : Α υ τ ά α τ ά
μ ε τ α δ ώ σ η τ ά ι ό ψ ε σ τ ή Ι κ ε δ ο ν ί α Θ ι ε ί π η ς σ η τ α π η ρ ε ς ά π ο ε ν α ρ α δ ι σ τ ι ι
κ ο ν τ α σ τ Ί Μ ό σ χ α Κ α ι Ο ί ι έ π ι έ ν η ς π ά ν τ ο τ ε δ η τ α κ ο υ σ ε Ί δ τ ι δ ή π ο τ ε κ α ι α ι
σ σ ϋ π ο ϋ ν κ ι ί α ν a 01l ε Ι μ ο ψ ν . .. ι ο ι ξ ε τ α μ ά ι α σ ο υ κ α Ι π ρ ό σ ε ξ ε γ ι α τ ε Ι α ι δ υ ο
σ φ α ί Ρ Ε ς γ ι α σ έ ν α χ α δ έ α τ ρ ε ί ς γ ι α τ ο ν ά δ ε λ φ ό σ ο υ •. .
Ο γ ι γ α ν τ ό σ ω μ ο ί Η Ι Π σ ω π ο ς τ ο ύ Κ Κ Ε ε ί χ ε κ α τ ο χ α τ α π λ η κ τ ι κ Ω κ ο υ
ρ ά γ ι ο ν α κ α ι ι σ τ τ ς ε ί ς ό λ ά χ α ι ρ ε ώ ρ ς σ τ ο σ κ ο τ ά δ ι Ε ξ ω α π τ ο σ π ί τ ι τ ο ύ Σ τ ω ι τ ο
π ο ύ λ ο υ γ ι α ν α τ ο ν π α ρ κ Λ ο υ ή σ η α ν ι α Ι ε ί χ ε έ π ά ν ω τ ο υ κ ι ι Ι π ι σ τ ό λ ι κ α Ι μ α
χ α ί ρ ι π ο υ ή σ α ν α ρ κ ε τ α τ ό τ ε α τ ο ν σ τ ε ί λ ο υ ν σ τ ο κ τ ε λ σ κ α τ ό σ π α σ μ η Κ ο ν τ ά
σ τ ί τ δ έ κ α ά λ σ τ α π ρ ό β α λ ε τ ό κ ε φ ά λ ι τ ο υ ά π ό ε ν α ί δ ι α ί Τ Ε Ρ Ο Π Ι α υ ρ ό φ υ λ λ
ι
π ο υ
έ σ ή μ α ι ν ε δ τ ι η ε ρ ε κ α λ ά '((1 κ α τ α τ ό π ι α τ ο ύ σ π ι τ ι ο ύ κ α Ι τ ο ύ ε π ε : Τ ί κ ά θ ε σ α ι
ά χ ό μ η γ ι α τ δ έ ν τ α μ ε τ α δ ί ν ε ι
Ά φ ο ϋ τ ρ α Ύ μ α τ ο π ο ι ή η ε ή μ ε τ α δ ο ο ι τ α ο λ ο ύ η σ ι α Τ Ο Π Ε ρ ι μ έ ν η ε ξ ω
κ α Ι σ τ α ν ϋ σ τ ε ρ α ά π α τ α μ τ σ ί ν υ χ τ α ε φ υ γ τ ό ν δ ι π λ ά ρ ω σ ε π ά λ ι τ ί π ί Ρ τ α χ ε ι ρ ό
γ ρ α φ α κ α Ι τ α κ α ψ ε κ α τ α μ ε σ ή τ nrn δ ρ ό μ ο μ έ σ α σ τ δ σ κ ο τ ά δ ι υ π ε ν υ μ ί ζ ο ν τ α ς γ ι α
λ η μ ι α φ ο ρ α τ Ι ς 2 κ α ί τ Ι ς 13 σ φ α ϊ ο ε τ .
Σ τ η Μ ω ω δ ο ν ί α δ π ο υ τ ο υ ζ ή τ η σ α ν τ ί ς σ η μ ε ι ώ σ ε κ τ η ς έ κ π ο μ π η ς Τ π ε
σ τ ο ν Δ Ι Ε υ υ ν τ η ν κ Ι ω α ν ν ί δ η ν δ τ ι έ τ ύ λ ι ξ ε μ α ύ τ ε ι υ ρ ί ή α δ ε λ φ η τ ο ϋ χ Σ τ α
κ τ ο π ο ύ λ ο υ κ α σ τ ο ν Κ α σ τ ά ν η δ η τ Ι ς ε κ α ψ α ν σ τ ό σ π ί τ ι τ ο ϋ Σ τ ω σ ο π ο ύ λ ο υ γ ι α ν
ά ν ά ψ ο υ ν φ ω τ ι ά
Ό λ α μ π ρ ο ς α ύ τ ο ς Κ ω ν σ τ α ν τ ι ν ί δ η π η γ ε ε π ε ι τ α σ τ ρ α τ ι ώ τ η κ α ί tvq, π ο λ ε
μ ο σ ε τ ο υ ς σ υ μ μ ο ρ ί τ ε ς π η ε σ τ ο Β ί τ σ ι κ α Ι τ ο ά μ μ ο γ ρ ά μ μ α τ α α π τ ο ν α γ ν ω
σ τ ο ά ν τ ι π ρ ό σ ω π ο κ α Ι π λ η ρ ε ξ ο ύ σ ι ο τ ο Κ Κ Ε π ο υ τ ο ε λ ε γ α ν ν α μ η τ υ χ ο ν κ α Ι
Τ ώ ρ α μ ι λ ή σ η γ ι α τ Ι ύ π η ρ χ α ν π ά ν Τ Ο Τ Ε Ι Τ μ ς ο ί 2 κ α Ι ο ί ]3 σ φ α ί ρ ε ς ...
Ό Κ ω .... σ τ α .... τ ι ν ί δ η ς κ ο μ μ ά τ ι α σ ε τ α γ ρ ά μ μ α τ α χ ω ρ ί ς ν α ε ι π η λ έ ξ η ο υ τ ε σ τ ό ν
λ ο χ α γ ό τ ο υ Σ τ Ι 23 Ο κ τ ω β ρ ί ο υ 1948 η λ ε μ ε ά δ ε ι α σ τ η Θ ε σ σ α λ ο ν ί κ η Κ α Ι
τ ό τ ε π ρ ό β α λ ε π ά λ ι ό δ υ ο φ ο ρ ε ς κ α Ι μ έ σ α σ ε γ ε μ α κ α φ ε ν ε ί ο ξ α ν α ε ί π ε
τ Τ Ι ν σ ύ σ τ α σ ι κ α ί α π ε ι λ ή ν χ α ί κ α ν έ ν α ς τ ώ ρ α δ ε ν ε Ι χ ε κ α ι ρ ο ν α σ λ η ι μ ε τ η
λ η σ μ ο ν η μ έ ν η π ι α σ υ ν έ ν τ ε υ ξ η τ ο Σ τ ά λ ι ν
τ η ν λ ο γ ι κ ώ τ ε ρ η έ ξ ή γ η σ ι δ ί ν ε ι σ τ η ν κ α τ ά ε σ ί τ ο υ ό κ Κ α σ τ ά ν η ς Ό Κ ω ν
σ Σ α ν τ ι ν ί δ η ς ν ε α ρ ο ς τ ό τ ε χ ρ ό ν ω ν τ υ χ ά ρ π α σ Σ ο ς δ η μ ο σ ι ο γ ρ ά φ ο ς κ α Ι π ο λ υ έ ξ ο δ ο ς
λ ν τ ζ έ π η ρ ε α π ο κ ά π ο ι ο ν χ ρ ή μ α τ α γ ι α ν α μ β τ α δ ώ σ η ι η ν ψ ε ύ τ ι κ η σ υ ν έ ν τ ε υ ξ ι
Π ο ι ς η τ α ν ό κ ά π ο ι ο ς α ο ς δ ε ν ε γ ι ν ε γ ν ω σ τ ό Δ ε ν ε π ρ ε π ε π ά ν τ ω ς ν α ζ η τ η η
μ α κ ρ υ ά ά φ ο υ α π τ ο σ π ί τ ι κ α Ι τ ό η έ φ ω ν ο τ ο ϋ Σ τ α κ τ ο π ο ύ λ ο υ μ ε τ α δ η ε κ α Ι
έ ξ α κ ο λ ο ύ η σ ε κ α ί ε π ε ι τ α ε ω ς ot ou σ τ ρ α τ ε ύ η κ ε ν α π η γ α ί ν η κ ά ε β ρ ά δ υ σ τ ο
ί δ ι ο σ π ί τ ι κ α Ι ν α μ ε α δ ί δ η ρ α δ ι ο φ ω ν ι κ ά έ α Ε ί χ α ν κ α Ι π α λ ι ο υ ς Ο Ι Κ Ο Υ ε ν ε ι α κ ο υ ς
δ ε σ μ ο υ ς μ ε τ ι ν Σ τ α κ τ ό π ο υ λ ο Ό ά δ ε λ φ ό ς τ ο υ ώ «13 σ φ α ι ρ ω ν η τ α ν μ ε 1"0
Σ τ α κ τ ό π ο υ λ ο σ τ ο ί δ ι ο τ ζ ι π π ο υ α ν α π ο δ η γ ύ ρ ι ο ε τ ο 1945 κ α Ι ά φ η σ ε π α ρ α μ ο ρ φ ω
τ ι κ έ ς ο ύ λ ε ς σ τ ο π ρ ό σ ω π ο τ ο Σ τ α χ τ ο π ο ύ λ ο υ
Ιστορικό Αρχείο Ι.Γ.Π
- 129-
κ α Ι ξ ε κ ά ρ φ ω τ ο ν Π ρ ο ς ν τ ο τ ρ τ ο •Α σ τ υ ν ο μ ι κ ό Τ μ η μ α BvtGiHJa» δ ε ν ή τ α ν
Ι δ ι κ ό τ η ς
Σ ι λ λ η ε κ Ι Ι ε σ ι δ Γ ε ν ι κ ο ς Δ ι Ι Ι ν τ η ς τ ο υ χ η μ ε ί ο κ Π α ν ό π σ υ λ ο μ ε ν α
τ μ η μ α τ ά ρ χ η α ύ τ ο ϋ ε Ι π α ν σ η ι μ Ε λ ά ν η τ ο ύ φ α κ έ λ λ ο υ ή τ α ν τ ο ϋ ϊ δ ι ο υ τ ύ π ο υ κ α Ι
ε ί δ υ ι μ έ κ ε ί ν η π ο υ ε Ι χ ε β ρ ε σ τ ό σ π ί τ ι τ ο ϋ Σ τ σ κ τ ο π ο ύ λ ο υ
Μ ά ν ν α κ α Ι ί ο ώ δ η γ ή η σ α ν τ ώ ρ α σ ι ο ψ ά ν α κ ρ ι τ ή Η Ά ν ν α 67 χ ρ ό ν ω ν
ώ μ ο ί ό Υ η σ ε σ τ ή ν χ α τ ά ε σ ί τ η ς (20 Σ ε π τ ε μ β ρ ί ο υ δ τ ι λ ί ι ε ς μ έ Ρ Ε ς υ σ τ ε ρ α α τ τ ο
Π α σ χ α τ ή ν ε β α λ ε ό γ υ ι ό τ η Γ ρ η γ ρ η ς η ι ρ ά ψ η μ έ η ν π έ ν ν α κ α ι τ ο μ ε λ ά ν ι τ ο ύ
γ ο α φ ε ί ο υ τ ο υ ο ε ν α μ ι κ ρ ό φ ά Ε λ Λ η Π ρ ο τ ό Ί Τ ρ ί τ ο Α σ τ υ ν ο μ υ ό ν Τ μ η μ α
ν α ύ α Α α γ ν ό ρ ι σ ε τ ο ν φ ι ί χ ε λ λ α κ Τ Ο γ ρ ι Ι ψ μ ό τ η . •Α μ φ ι β α λ ί ε ς μ ό ν ο ν
ε Ι χ ε α ν ε Υ ρ α ψ α ύ τ η κ α ί τ ο β α ν Π ο τ έ λ λ ο δ έ ν τ η ε Ι χ ο β ι λ ε ι δ ί ό ς τ η ν ά
κ ό μ η τ έ τ ο ι ο Τ Ρ Γ Ι γ μ α Δ έ ν τ ο υ ζ ή τ η σ ε Ύ ή σ Ι γ α τ Ι η ι ι ν λ ι γ Ί χ υ ρ κ ς κ α ί
β α ρ ύ Ε ί χ α ν π ο λ λ ο ύ κ α ι κ σ Ι σ ι ς σ τ ό σ π ί τ ι ν φ α ύ τ ό τ ο υ τ η ν ε β α Ι β
. • ή • '" , .. .. ,
χ ω ε γ ρ α ψ ι τ α ν φ τ η ν ο τ κ α ι ω ι σ τ υ χ ο α τ ο κ α Π Ι Ο μ ι ρ μ α η π ε ο ι π τ ε ρ ο
Ή τ α ν ε ξ υ ί Ι ν η κ α ι ά ξ ι α γ υ ν α ί κ α 11 Λ .. ν ν α Ε ί χ ε ν Ei.i\EL π ρ ό σ φ υ γ α ς χ ή ρ α μ έ τ ρ ί α
τ έ κ ν α "i<a i μ ..ι ό ρ ε σ ε ν α τ α μ ο ο φ ώ σ η Ο λ α Φ α ί ν ε τ α ι τ η ς ε π ε ό υ ί ό τ η δ τ α ν η ν
ε ρ α λ ε ν ι ι γ ρ ί ψ η δ η ζ η τ ο ί σ ε τ ο ν φ ά ε λ λ 11 ι ι ρ κ α ν ί δ α Έ ί ε ν ι ί μ α ς
Ε Υ λ ή ι ι κ ε σ τ ο ν ά ν α κ ρ ι η κ α ί ό υ ί ό ς
Ο τ ό τ ε ε Ι σ α ε λ έ ι Π ί η μ μ ε λ ε ι ο δ ι κ ώ ν Θ ε σ σ α λ ο ν Ι κ η ς κ Μ ο υ σ ά κ η γ ρ ά φ ε ι
σ τ η ν δ ο π ρ ό τ σ σ ί τ ο π ρ ο ς τ ο Σ υ μ β ο ύ λ ι ο ν Π λ η μ μ ε λ ε ι ο δ ι κ ω ν Ο Γ ο η
ό ρ ς Σ τ ι ι κ τ ό τ ο υ λ ο ς π ο ο σ π σ ι ε ί τ α ι α γ ν ο ι α τ ω ν π ά ν τ ω ν Τ ο ύ τ ο ν ί ζ ε τ α ι έ π α ν Ε ί λ η μ
μ έ ν ω δ ι ι έ α ν κ α τ α θ έ σ η π α ν δ γ ν ω ρ ί ζ ε ι κ α ι δ έ ά π ο κ ρ ύ ψ η τ ή ν ά λ ή ε ι α ν Β α
κ α α δ ε ί ξ η τ τ ν κ α Ι ή ν τ ο υ π ί σ τ ι ν ε Ι ς π α ν δ τ ι ε ν ή ρ γ η σ ε Ό Σ τ α κ τ ό π ο υ λ ο ς ε ί ς
ά π ά ι τ η σ ι ε π ι κ α λ ύ λ ε ν ς τ η ν δ η μ ο σ ι ο γ ο α φ ι κ ή ν τ ο υ ί δ ι ό τ η τ α δ ί τ η ν ί δ ι ό τ η τ α ώ ς
α ν τ α π ο κ ρ ι τ ο ν τ ο ν Ρ ώ υ τ ε ρ δ ι α μ α ρ τ ύ ρ ε τ α ι κ α τ α τ ρ ό π ο ν ί τ α μ ν Ο μ ω τ τ ο ά γ έ ρ ω χ ο ν
κ α ί Ι τ α μ ό ν τ ο υ ϋ φ ο ς ρ υ μ μ α τ ί ζ ε τ α ι δ τ α ν τ ο ύ δ η λ ώ η κ α Ι έ π ε ί σ η δ τ ι ή μ η τ έ ρ α
τ ο υ α π ε κ ά λ υ ψ ε σ τ ι α ύ τ η ε γ ρ α ψ ε τ η ό π ο δ ί ξ ε ι τ ο υ τ ή ν δ ι ε ύ υ σ ι ν τ ο ύ φ α κ έ λ υ
κ α Ι δ τ α ν ε λ α β ε γ ω σ ι ν ί ϊ ς γ ρ α φ ο λ ο γ ι κ η ς π ρ α γ μ α τ ο γ ν ω μ ο σ ύ η ς κ α Ι τ ί ϊ ς χ η μ ι κ η ς
έ ξ Ε ά σ ε ω ς τ ί ϊ ς μ ε λ ά ν η ς .
Τ ο ύ τ η λ ε φ ώ ν η σ ε μ ι α μ έ ρ α σ τ η Μ α κ ε δ ο ν ί α ά ρ χ ι σ ε ν ά λ έ γ η σ η ν κ α τ ά
θ ε σ ί τ ο Ι Ο κ τ ω β ρ ί ο υ κ ά π ο ι ο ς Κ ι σ ς π ο δ ο ύ λ ε υ ε ά λ λ ο τ ε μ α ζ ί τ ο σ τ η
Α α ί κ η Φ ω ν ή κ α Ι τ ο ν κ ά λ ε σ ε ν α π τ ί η ν α τ ό ν β ρ η τ ο μ ε σ η μ έ ρ ι σ τ ό Π ο ν τ ι α κ ό
κ α φ ε ν ε ί ο κ ο ν τ ά σ τ η ν Π α ν α γ ί α τ ω ν ι λ κ έ ω ν π η γ ε Δ ε ν β ρ η κ ε τ ο ν Κ ι σ ό Τ ο ν
σ ί μ ω σ ε κ ά π ο ι ο ς σ ω μ α τ ώ δ η φ μ ε σ τ ρ ω τ ά μ α λ λ ι ά π ο ύ ε ρ χ ό α ν ε π ί σ η ς σ τ η
Α α Τ κ ή Φ ω ν κ α ε β λ ε Π Β τ ό ν δ ι ε υ Β υ ν τ ή τ η τ Μ α υ ρ ο μ μ ά τ η χ α ί τ ο ύ ε Ι ι τ ε Ο Τ Ι τ η ν
ι λ λ η μ έ ρ α Μ ε ρ χ ό τ α ν μ α ζ Ι μ ε ι λ λ ο ς •Α μ ε Ρ Κ ν ο ς δ δ η μ ο ο ι ο γ ρ ά φ ο ς Π ό λ κ γ ι ά
ν α π ά η CJ rb β υ ν Έ π ρ ε π ε ν α τ ο ϋ χ ά μ η τ ο ν δ ι ε ρ μ η ν έ α σ τ α ν ά ε μ π α ι ν ε σ τ η
β ά ρ κ α Ή τ α ν π ρ ο σ τ α γ ή
Σ ο Μ ε ν τ ι τ ε ρ ά ν ε ι α ν τ ο β ρ ά δ υ τ η ς Π α ρ α σ κ ε ί ϊ ς ή ο ε ε ν Μ ά μ α ς τ ο σ ύ
σ τ η σ ε σ τ ο υ ς Α μ ε ρ ι κ α ν ο ύ ς δ η μ ο σ ι ο γ ρ ά φ ο υ κ α ί τ ο ν Π ό λ κ ώ ά ν η π α λ ό τ η ς γ ι α τ ι
α ύ τ ο ς ι ά ν τ α π κ ρ ι τ ή ς τ ο ϋ .. Ρ ί υ τ ε ρ κ α Ι έ κ ε ί ν η τ ο ϋ σ ι σ ι έ ϊ τ ε ν τ Π ρ έ ς Ή
ά μ α ς ι ι ο ύ ε Ι τ δ η ό Π ό λ ή λ ι ε ε ψ ω δ ι α σ μ έ ν ο ς μ ε σ υ σ τ α ι χ α Υ ρ ά μ μ α α γ ι α ν α
σ υ ν α ν τ ή σ η τ ο ν Μ ά ρ κ ο χ α ί ε π ρ ε π ί ν α τ ό ν β σ η ή σ η σ α ν δ ι ε ρ μ η ν έ α ς τ ή ν κ α τ ά λ λ Ι ί λ η
σ ι γ μ ή Δ ε ν τ ο ϋ ε π ε Υ ι ά π ο ι ο ύ ή σ α ν τ α σ υ σ τ α τ ι χ α γ ρ ά ι ι μ α τ π
Ό α ν μ π η κ α ν σ ο έ σ τ ι π τ ρ ι ο λ υ μ π ς ά υ σ α ό Π λ κ μ ε τ ο ύ ς ά λ λ ο υ ς
Ά μ Ι Χ Η ο ύ α ύ τ ο ς σ τ ά η κ ε ά τ ε ξ ω σ τ η ν π α ρ α λ ί α κ α Ι ό λ ι ς β γ η κ ε ό Π ό λ κ γ ι α
ν ά π ά η σ τ ο ξ ε ν χ ε ί τ ο ο ν π η ρ ε κ α τ ά π ό δ ι Σ τ η ν δ ο Κ ι ι ρ ή λ ο υ Ν τ η λ τ ο ν
σ α μ ι ί η σ ε κ α ί τ ο ν ρ ώ τ η σ ε γ ι ά τ ο τ α ξ ί δ ι τ ο υ σ τ ο ν ι α ρ κ ο τ ο υ π π ο κ ρ ί η κ ε ο η
Ε κ α μ ε η η τ ί π ρ ί Τ ζ έ π α φ έ Τ ό ν ρ τ η σ ε έ π ί σ η ς γ ι α π ο ι σ ύ η σ α ν τ ι ί σ υ σ τ α
τ ι κ ά τ ο υ γ ρ ά μ μ α α ά λ λ α τ ο ύ ε Ι π ε τ α ξ έ ρ ε ι ή Μ ά μ α ς π η γ α ν κ α ι κ ά η σ α ν σ ο
κ α φ ε ν ε ί ο Λ σ τ ό ρ ι α
ι
π ο υ ε Ι ν α ι κ ά τ ω ι π τ ό ο μ ώ ν υ μ ο ξ ε ν ο δ ο ι ε ί ο ε ω π ε ρ α σ μ έ ν α μ ε
σ ά ν χ τ α Μ ί λ η σ α ν γ ι ά τ η ν A.M.A.G., τ η ν Β α λ κ α ν ι κ η Έ π ι τ ρ ο ή τ Ι ς κ α τ α σ ρ ο φ ε ς
9
Ιστορικό Αρχείο Ι.Γ.Π
- 131 -
Μ ό λ ι ς ε γ ι ν ε γ ν ω σ τ ό σ τ η ν Ά μ ρ ι κ ή δ η ή μ η τ έ ρ α τ ο ί ο Σ τ ω σ ο π ο ύ λ ο υ ε γ ρ α ψ ε
τ ό ν φ ά κ ε λ λ ο κ α τ ο ε π ε β ε β α ί σ ε )( OL Τ ι Τ δ ι α σ τ ο ν ν α χ ρ ι τ ή 'XQtiqrDoae ε η ο υ ο ι α
σ μ έ ν ο ς δ σ τ ρ α τ η γ ο ς Ν τ ό ν ο β α ν Ε σ ψ ι ξ ε Ι Ι ρ μ ό τ α τ ι τ α χ έ ρ ι α τ α κ Μ ο σ χ ο ν τ η
κ α ι Ξ α ν θ ο π ο ύ ι ο υ Ό τ α γ μ α τ ά ρ χ η ς • . Μ ά ρ τ ι ν έ ξ ά λ λ ο ε γ ρ α ψ π ο λ σ έ λ ι δ η ε κ Ι Ι ε σ ι
γ ι α τ η ν ύ π Μ ε σ ι Π ό λ κ κ α Ι τ η ν έ ξ έ λ ι ξ ί τ η τ π ο ύ τ η ν ε σ η ι λ ε σ τ η ν •Α σ τ υ ν ο μ ι κ ή
λ η Λ ο ν δ ί ν ο υ Π ί σ Τ Ε υ Ε δ η η τ α ν ε ν α χ α λ ό ά σ τ υ ν σ μ ι κ ό μ ά θ μ α κ α Ι ύ π ό δ ε ι γ μ α
Ό Σ τ α κ τ ό π ο υ λ ο τ μ ί λ η σ IJAAO: μ ε μ ι σ ό κ λ ε ι σ τ ο σ τ ό μ α Ό λ η τ ο υ ή π ρ ο σ π ά
ε ι α η τ α ν Η Ι ξ ε φ ύ γ η τ η ν κ α τ η γ ο ρ ί α Ο Τ Ι α ύ τ ο ς Μ ή Υ η σ ε τ ο ν Π ό λ κ σ τ η μ ο ι ρ α ί α
β ά ρ κ α ϋ σ τ α ά π α σ υ ν ε ν ν ό η ο ι μ ε σ τ ε λ έ χ η τ ο ύ Κ Κ Ε Μ ε π ο λ ύ λ ί γ ο Ι π π ο τ ι σ μ ό
π ά σ χ ι σ ε ν α ρ ί ξ ι ο λ ο τ β ά ρ ο ς σ ε μ ι α ξ έ ν η γ υ ν α ί κ α τ ή ν σ ε ν Μ ά μ α ς . ..Α φ η ο ε α Ι
π ο λ λ α Κ Ε σ τ η ν έ ξ ι σ τ ό ρ η σ ί τ ο υ κ α Ι ά λ λ α σ κ ο τ ε ι ν α κ α Ι ά π α ρ ά δ ε κ τ α Ή τ α ν π ο τ έ
δ υ ν α τ ό \'(1 ξ ε κ ι ή σ η γ ι α μ Η Ι π ε ρ ι π έ Τ Ε ι α

π ο υ ό τ ο υ δ η μ ι ο υ ο γ ο θ σ ε ά σ χ η μ α ξ ε μ π ε ρ
δ έ μ α τ α μ έ τ Τ ι φ ο β ε ρ ή α σ τ υ ν ο μ ί α τ η ς Θ ε σ σ α λ ο ν ί κ η ς κ α Ι τ ο ε χ τ α κ Σ τ ρ α τ ο δ ι χ ε Ι ο
μ ε δ ύ ο τ η λ ε φ ω ν ή μ α τ α τ ο ύ α γ ν ω σ τ ο υ μ έ τ π σ τ ρ ω τ ά μ α λ ι ά Κ α Ι μ ά λ ι σ τ α ν ι μ π η σ τ η
β ά ρ κ α μ ε τ ο ν υ ψ η λ ό σ ω μ ο ξ έ ν ο μ έ σ α σ ε ν α μ ε γ ά λ ο κ α Ι π ο λ υ σ ύ χ ν α σ τ ο κ ρ ν τ ρ σ ο π ω ς
τ ο Λ ο ν ξ ε μ β ο ί Ρ Ύ Ο δ π ο υ μ ά λ ι σ τ α κ α Ι ε ε ί τ η σ α κ ά τ ω α π τ α μ ά τ ι α δ λ ω ν Η τ α ν
έ ξ α λ λ ο έ ν τ ά ξ ε ι κ α Ι α π έ α ν τ ι τ ο Κ ό μ μ α τ ο τ Δ ε ν φ α ν έ ρ ω σ ε π α ρ ά μ ό ν ο
τ ο υ λ υ ζ ε ν ί δ η Ι ο ί Β α σ β α Η ί π ο υ η σ α ν δ η μ ω φ υ ά σ τ ο β ο υ ν ό
Σ τ Ι 3 Ο κ τ ω β ρ ί ο υ έ ξ € ά σ η α ν κ α τ ά ν τ ι π α ά σ τ α σ η Σ τ α χ τ ό π ο ν λ ο ς κ ο Ι
Μ ά μ α ς Ή ψ τ ω χ η Έ λ ε ν β ρ έ η κ ε σ ε δ ύ σ κ ο λ η έ σ ι Ε χ ε π έ σ ε ι κ δ λ α ς κ α ν ω ρ ί
τ ε ρ α σ έ ά ν τ ι ά σ ε ι ς κ α ί π α ρ ε ξ η γ ι σ ε ι ς ν α γ χ ά σ ι α ν ν α τ η ν φ έ ρ ο υ ν (16 Λ ύ γ ο ύ
σ τ ο υ σ ε ά ν τ ι π α ρ ά σ τ α σ ι μ ε τ ό ν σ υ ν τ α γ μ α τ ά ρ χ η Κ α λ λ ι γ έ ρ η μ έ λ ο ς τ η ς έ λ λ η ν ι κ η ς
α ν τ ι ι τ ρ ο σ ω π ε ί α ς σ τ η Β α λ κ α ν ι κ ή Ε π ι τ ο ο π ή Υ ι α τ Ι σ τ ο ά ε ρ ο π λ ά ν ο π ο υ τ α ξ ί δ ε ψ α ν
μ α ζ ί τ ο ύ ε Ι π ε .. Δ ε ν ξ έ ο α τ ί ε π α ε ό π ρ ο ί σ τ ά μ ε ν ό ς μ ο υ κ Τ σ ά κ α λ ς κ α Ι μ ε σ τ έ λ ν ε ι
σ ή μ ε ρ α ά ρ ο ν ά ρ ο ν σ τ η Θ ε σ σ α λ ο ν ί κ η κ α Ι σ τ ό γ ρ α φ ε ί ο τ ο υ δ η σ α π ή γ α ι ν ε ν α ί δ η
ά ν ά ε ς σ τ ο Χ ω ρ τ ι ά τ η
Σ τ η ν έ α ά ν τ ι π α ρ ά σ τ α σ ι τ ό π ρ ά γ μ α τ α η σ α ν π ο λ ύ σ ο β ο ρ ώ ρ α ·0 Σ τ α κ τ ό
π ο υ λ ο ς τ η ν κ α τ η γ ο ρ ο ϋ σ ε σ η η ξ Ε Ρ Ε τ ά π ρ ό σ ω π α τ η ς Θ ε σ ν ί κ η ς π ο ύ τ ο ύ ς ε φ ε ρ ε σ υ
σ τ α τ ι κ ά Ύ ά μ μ τ α α π τ η ν Ά ι ή α δ μ α κ α ρ ί τ η ς δ Π ό λ κ Α ύ τ η δ η λ α δ ή μ ε ά λ λ α λ ό
γ ι α μ ε σ ο λ α β η σ ε μ ε τ ο υ ς δ ο λ ο φ ό ν ο ι κ τ ο υ Τ Ο κ α τ ά λ α β ε κ α Ι ή ί δ ι α Γ .. α ύ τ ο π α ο ο υ
σ ι α σ θ η κ ε τ ώ ρ α σ τ ό ν ά ν α κ ρ ι τ η μ ε δ ι ε ρ μ η ν έ α . "Α ρ ν ή η κ ε ε ύ υ ς κ α τ η γ ο ρ η μ α τ ι κ ά δ τ ι
ό τ α χ τ ό π υ λ ς ι τ η ς κ α τ α μ ο ρ τ υ ρ ο ί σ Ε Ή έ τ α ι ρ ε ί α τ η τ τ η ν ε Τ χ ε δ ι α τ ά ξ ε ι ν α π ά η γ ι α
σ υ ν ά ν τ η σ η τ ο υ Μ ά ρ κ ο υ κ α Ι α ύ τ η δ ε ν τ δ κ α μ ε γ ι α τ δ σ τ ρ α τ η γ ό ς Π α π α γ ε ω ρ γ ί ο υ τ η
σ μ β ο ύ λ ψ ε ν α μ η π ά η Π ώ ς μ π ο ρ ο σ ε ν α β ο η θ ή σ η ε ν α ν ά ν τ ί π α λ ο Ά λ λ α κ α τ η γ ο
ρ η μ α τ ι κ ρ ο ς κ ι δ ρ ι μ ύ τ ε ρ ο ς τ η ς ρ χ η Κ ε κ ε ί ν ο ς Ε ί π ε κ α Ι λ ε π τ ο μ έ ρ ε ι ε ς γ ε γ ο ν ό τ α
ή μ ε ρ ο μ η ν ί ε τ η ν Κ ρ ι α κ ή ί σ τ ε ρ α α π τ η ι ρ ι κ τ η τ ρ α γ φ δ ί α τ η ς β ά ρ κ α ς δ τ α ν τ η ς
π α ρ α π ο ν έ η κ ε γ ι α τ τ ο ν ε μ π λ ε ε σ τ η ν ύ π ό ε σ ι κ α Ι έ κ ε ί η γ ά ν ό τ ό ν κ α η σ υ χ ά σ η τ ο υ
ε π ε Ο λ α Ι Μ δ ι ο ρ ω Ι Ι ο ν μ η ξ έ ρ ο ν τ α ς τ ο ν Ι Ι ά ν α τ ο τ ο Π ό λ κ δ Σ τ α κ τ ό
π ο υ ς ξ έ σ π α σ ε Ξ έ ρ ε ι ς Τ Ο σ π ί τ ι μ ο υ τ ι ν ά χ η κ ε σ τ ο ν ά έ ρ α Κ ε χ ω χ ή ρ α Υ ρ η α
μ η τ έ ο α κ α Ι δ ύ ο ά ν ύ π α ν τ ρ ε ι ά δ ι ι λ φ έ ς . .. ».
Σ έ ν σ σ τ ο ή λ Ι Ι ε κ α Ι δ δ η μ ο σ ι ο γ ρ ά φ ο ς Σ α υ ρ ί δ η ς τ ο Έ λ λ η ν ι κ ο
Β ο ρ ρ ά Έ π β β α ί ω σ ε δ τ ι π ρ α γ μ α τ ι κ α σ τ ο Μ ε ν τ ι τ ε ρ ά ν Ε ι α τ η ν Π α ρ α σ κ ε η ή
Μ ά μ α ς τ ο ί ο ε π ε π ε ς τ ο Γ ρ η γ ό ρ η ν α ν ε β η έ π ά ν ω Τ ο ν π ε ρ ι μ έ ν ε ι δ Π ό λ κ
π ρ ά γ μ α π ο υ έ κ ε ί ν η τ Ο ε χ ε ά ρ ν η ι ι η
Α λ λ ο ι π ά λ ι ν τ ρ ε ί ς δ η μ ο σ ι ο γ ρ ά φ ο ι Β ο γ ι α τ ζ η ς Ι α ν ν ί δ η ς Β ο υ ρ ά ς
δ τ ε λ ε υ τ α ί ο ς τ η ς Λ α ί κ η ς Φ ω ν η ς τ η ν β ο ή Ι Ι η σ α ν Δ ι α ψ ε ύ δ ο ν τ α λ ε γ ό μ ε ν α τ ο
Σ ..α κ τ ο π ο ύ λ ο ν σ η π έ ρ α σ α ν κ α Ι τ ο υ ς χ α ι ρ έ τ η σ α ν κ α ί Μ ά μ α ς τ ο υ ς α ν ι χ α ι ρ έ τ η σ ε
ο τ ι δ Β ο υ ρ α ς τ ο ν ρ ώ τ η σ ε ί ν γ ύ ρ ι σ ε ή Μ ά μ α ς π ο υ ο ύ τ ε κ ί ν τ η ν ξ ε ρ ε κ τ λ
Έ δ η μ ι ο υ ρ γ ή η κ ε δ η λ α δ η κ α Ι μ ε τ η ν κ α τ α ν π α ρ ά σ τ α σ ι ν έ ξ έ τ α σ ν ,j ά κ ρ ι β έ σ ε ρ α
. έ ξ ε τ ά σ ε ι ς σ κ τ ο κ υ κ ε ώ ν α ς κ α Ι π ε ρ ι σ σ ό τ ε ρ η σ ύ γ χ υ σ ι ς
Ε ύ τ υ χ ω ά ν α κ ρ ι τ η ς κ ι Ι ε ί σ α γ γ ε λ έ α ς δ ε ν τ η ν π ρ ο φ υ λ ά κ ι σ α Δ ε ν ε δ ω σ α ν
π ί σ ι σ σ λ ε ς τ ί ς γ α Ρ ν τ ϋ ρ ε ς τ η ς ί σ τ ο ρ ί α ς τ ο ύ Σ τ α κ τ ο π ο ύ
Ιστορικό Αρχείο Ι.Γ.Π
- 133 -
τ ο υ κ ά η σ α ν μ α ζ ί α ρ κ ε τ η ώ ρ α σ τ ο κ α φ ε ν ε ί ο c"Α σ τ ό ρ ι α ε κ α μ α ι π ε ρ ί π α τ ο γ ύ ρ ω
ά π τ ο Λ ι υ κ ο Π ύ ρ γ ο κ α Ι σ τ η μ ι α β ρ έ δ η κ α ν σ τ η δ ι α σ τ α ύ ρ ω σ ι λ Ι η ρ σ π ό λ Ό ς
Α γ ί α ς Σ ο φ ί α ο Κ α ι έ ν α ς β έ β α ι α δ ε ν τ ο υ ς π ε ρ ί μ ε ν ε Π ρ ο χ ώ ρ η σ α ν ο μ ω ς σ τ η ν ο δ ό ν
Μ η ο ι τ ό λ ε ω κ α ι δ τ α ν π λ ί α ζ α ν σ τ η ν π λ α τ ε ί α Α ρ ι σ τ ο τ έ λ η π ρ ό β α λ ε ά π τ ο σ κ ο
τ α δ ι α φ ν ι κ α ό Β α σ β α ι α ς Η ξ ε ρ ε τ ο ο ν ο μ ά τ ο υ ό Π ό λ τ ο υ ς ε ί π ε σ τ ι τ η ν α λ λ η
μ έ ρ α τ ο β ρ ά δ υ Η α ε ψ ε υ γ ε μ ε β ά ρ κ α θ α τ η λ ε φ ω ν ο ϋ σ ε σ τ ο Σ τ α κ τ ά π ο υ λ ο α π σ π ο ύ
δ α ξ ε χ ο ί σ ε Ρ ώ τ η σ ε ό Π ό λ κ α ν μ π ο ρ ο ϋ σ ε ν ι ί ρ η μ ί ι ζ ί τ ο υ t11 φ ω τ ο γ ο α φ ι κ ή
μ η χ α ν ή τ ο υ κ α ι τ η ν γ ο α φ ο μ η χ α ν ή Ό Β α σ β α ν ώ τ ο α π α γ ό ρ ε ψ ε Ε Ί ά β ρ ι σ κ ε σ τ ο
Σ τ ρ α τ η γ ε ί ο Ο Τ Ι ζ ο υ χ ρ ε ι α ζ ό α ν . .Μ π ο ρ υ ί σ ε ν α π ά ο τ ι μ ο ν ά χ α Π ί ζ ά μ ε ς
Κ α τ ά τ ά ά λ λ α ή ν έ α κ α τ ά ε σ ι ς δ ε ν π α ρ ο υ σ ί α ζ ε κ α μ μ ι α μ ε τ α β ο λ ή Έ π ρ ό
σ θ ε σ ε τ ι ί ρ ι ι ό Σ ω κ τ ό π ο υ λ ο ς σ η σ τ ο Λ ο υ ξ ε μ β α ϋ ρ γ ο δ ε ν ύ π η ρ χ ε ί ί λ λ β ά ρ κ α έ κ τ ο ς
α π τ ο ν ι Ά γ ι ο Ν ι κ ό λ α ο κ α Ι σ η κ ά θ η σ α ν κ α ι δ ε ί π ν η σ α ν κ ο ν τ ά σ τ η Ώ ά λ α σ σ α
σ τ ο ι π α ι ρ α ν κ α Ι ψ ι χ ά λ ι ζ ε ...
Ό Μ ο υ ζ ε ν ί δ η ς τ ό ν ε π ρ ό σ τ α ξ ε ν α β ά λ η t'l μ η τ έ ρ α τ ο υ ν α γ ρ ά ψ η τ η δ ι ε ύ
θ υ ν σ ι σ τ ο φ ά Κ Ε λ λ ο γ ι α τ ο Τ ρ ί τ ο Α σ τ υ ν α μ υ ω Τ μ ή μ α
Π ι σ τ ε ύ ε ι έ δ ή λ ω σ ε δ τ ι τ ό ν φ ό ν ο ε σ Ζ ε δ ί α σ ε ή Κ ό μ ι ν φ ο ρ μ κ α ί τ ο ν έ π ρ α γ μ α
τ ο π υ ί η σ ε τ ο Κ Κ Ε γ ι α ν ι δ υ σ φ η μ ή σ α υ ν τ η ν Ι Ε λ λ ά δ α κ α Ι Ι α ν α κ ό ψ ο υ ν τ η ν
ά μ ε ρ ι κ α ν ι κ η β ο ή θ ε ι α Α ν η ξ ε δ τ ι ό Π ό λ Χ Ι Μ π ή γ α ι ν ε σ ε σ φ α γ ε ί ο δ ε ν ά τ ο ν
ά φ η ν ε ο π ω σ δ ή π ο τ ε ν α π α τ ή σ η σ τ η ν β ά ρ κ α . •Α ν ο μ ο λ ο γ ε Ο Τ Ι ή Ι Ο Ρ Ι β ώ δ η ς δ ι α
γ ρ α φ ή τ ο υ α π ο τ ο Κ ό μ μ α τ ο Ι Ρ ή τ α ν ε ι κ ο ν ι κ ή Δ ε ν π η γ ε ε ύ Η ς ν α τ α ε ί π η
ο λ α σ τ η ν Α σ ι υ ν ο μ ί α γ ι α τ ί ε Ι χ ε τ ρ ο μ ο κ ρ α τ η Κ α ί κ ά Π Ο ς Β ύ ρ ω ν τ ο ν Ε π α ι ρ ν ε
τ α κ τ ι κ ά σ τ ο τ η λ έ φ ω ν ο κ α ι τ ο ύ ε λ ε γ ε δ τ ι α ν ε β Υ α ζ ε μ ι λ ι ά Ι Μ τ ί ν α ζ α ν σ τ ο ν ά έ ρ α
τ ό σ π ί τ ι τ ο υ μ α ζ ί μ ε Τ μ η τ έ ρ α κ α ί τ ί ς α δ ε λ φ έ ς τ ο υ ..•
Ή ά κ ρ ι σ ι ς έ ξ α κ ρ ί β ω σ ε δ τ ι π ρ α γ μ α τ ι κ ά ό Σ τ α κ τ ό Π Ο Α α ς ε ί χ ε τ α ξ ι δ έ ψ ε ι
σ τ η ν Ά ή ν α μ ε α ε ρ ο π λ ι ν ο τ η ς Ι λ α ζ 26-30 Μ α ρ τ ί ο υ ξ α ρ ί ω σ ε δ μ ω έ π ί σ η ς
δ τ ι δ λ η ε κ ε ί ν η τ η ν ε π ο χ ή (16 Μ α ρ τ ί ο υ ε ω ς 17 Α π ρ ι λ ί ο υ ο Π ό λ κ ώ ι ο υ σ ί ο ζ ε
σ τ η Μ έ σ η Α ν α τ ο λ ή
Ι Η φ ί λ η τ ο υ κ υ ρ ί α έ ξ λ λ υ σ τ η ν ε ν ο ρ κ σ κ α τ ά θ ε σ Ι τ η ς ε ί π ε δ τ ι τ η ν Κ
ρ α κ η π ο ύ π η γ α ν σ τ η ν Κ α ο λ ι χ η Ε κ κ λ η σ ί α ά π τ ο π ρ ω ί ώ ς ι α μ ε σ ώ υ χ τ α δ ε ν
χ ώ ρ ι σ α ν α ό λ ο υ ο ϋ ε σ τ ι γ μ ή Ό Σ τ ω σ ώ τ ο υ λ ο τ ε ί χ ε σ υ ν δ υ ά σ ε ι σ τ ο τ α ξ ί δ ι τ ο
τ ε ρ π ο ν μ ε τ ά τ ο ύ ώ φ ε λ ί μ ο υ .. .»,
Γ ι α τ η ν Λ γ Ι ό κ Κ ο ν τ σ μ η τ ρ ο δ η ε Ί ν α ι ί τ α λ ι κ η ς κ α τ α γ ω γ η ς Χ ί χ α ρ σ
κ τ η ρ ί σ η κ ε ϋ π ο ε τ η γ ι α κ α τ α ω ω π ε ί α σ ι ο ν λ β α ν ι κ ο π ό λ ε μ ο Ξ α ν α κ α λ ε λ ο ι π ό ν ό
ά ν α χ ρ ι τ η τ ο ν Σ τ ω α ά π ο ι λ ο (2 1 Ω Ο κ τ ο β ρ ί ο υ Ά ρ χ ί ζ ε ι ν έ α π ά λ ι κ α ε ά σ ι
Έ δ υ μ ε ί τ α ι τ ώ ρ α δ η σ τ η σ υ ν ά .. τ η σ ί τ ο υ μ ε Τ Ο ν Β α σ β ω α η τ α ν κ α ί ό :Mf) u-
ζ ν ί δ η ς Λ ύ τ ο ς ί χ ε κ α Ι τ ό ν λ ό γ ο .. . Ι Ι ρ α Υ μ α η κ α δ ε ν σ υ ν α ν τ ή θ η κ ε σ τ η ν Ά ή ν α
μ ε τ ο ν Π ό λ Υ Ω · 0 Γ ι ώ ν η δ τ α ν τ η λ ε φ ώ ν η σ ε α π τ ο ν δ ά λ α μ ο tj}; Π λ α τ ε ί α τ ο ϋ
Σ υ ν τ ά γ μ ω ο ς Ε ί τ ε Ο Τ ι ά Π υ σ ί ζ € ό Π ό λ κ Γ ι α τ ί ι ί τ ε σ τ η ν ά λ λ η α τ ά ε σ ί τ ο υ
Ο Τ Ι τ ο ν σ υ ν τ ί ν τ η σ ε δ ε ν μ π ο ρ ο σ ε ν α τ ο ε ξ η γ ή σ η κ σ ι Ι ί δ ι ο ς Δ ε ν μ π σ ί ν α
ε ξ η γ ή σ ω - λ έ γ ε ι γ ι α τ Ι π α δ τ ι σ υ ν α ν τ ή θ η ν Ό δ τ ε α λ ο ν κ α ν έ ν α ε Ι δ ε J 'to τ α ξ ί δ ι
ο υ ο ύ τ ο σ τ η ν Ά θ ή ν α Γ ι α τ ί τ ό τ ε π η γ ε σ τ η ν Ω ι ή ν α Ι Ό ί ε δ ω σ α ν τ α Χ ή μ α α ο ί
Μ ο υ ζ ί δ η ς κ α ι Β α σ β α ν α ς γ ι α ν α γ λ ε ν τ ή σ η μ ε τ η φ ί λ η τ Η γ ι α α π α α δ ώ σ η
σ τ ο Γ ι ά ν η τ ο ν α χ ρ η σ τ ο φ ά χ ε λ λ ο Λ έ ε ι κ α Ι ξ ε λ έ ε ι ό Σ τ α χ τ ό π ο υ λ ο ς σ Ι ί α τ α έ σ ε ι ς
τ ο υ Φ ά σ κ ε ι κ α ι ά ν ι φ ά σ κ ε ι π ρ ο χ ω ρ ί κ α ι ύ π ο χ ω ρ ε ί Ω Ε ί ν α ι γ ε μ ά ι ο ς χ ά σ μ α τ α
π α ρ α λ ε ί ψ ε ι ς α δ ι έ ξ ο δ α Δ ε ν λ ι σ μ ο ν ά η ν ά ν α φ έ ρ η σ ε κ ά δ ε π ε ρ ί π τ ω σ ι κ α Ι ε ι δ ι κ ε ς
λ ε π τ ο μ έ ρ ε ι ε ς ο π ω ς μ ε τ ο π α ρ α μ ύ θ ι τ η ς Μ ά μ α ς τ η ν σ υ ά ν τ η σ ι μ ε τ ο ν Π ό λ κ σ τ ο ύ
α ρ ί τ η Κ Ω τ λ Έ χ ε ι ε υ κ ο λ ε τ Ι ς λ ο ξ ο δ ρ ο μ ί ε ς Π α ρ α μ έ ν ε ι Ο μ ω ς π ι σ τ ο σ τ η
γ ρ α μ μ η nci! χ ά ρ α ξ ε ά π t11V π ρ ώ τ η σ τ ι γ μ ή ν α μ η φ α ν ε ρ ά ϊ σ η π ρ ό τ α π α π ο υ μ π ο
ρ ο ύ σ ε Ί ' Α ρ χ η ν α π ι ά σ η Ι Ό ν Μ ο υ ζ ε ν ί δ η κ α Ι τ ο ν Β α σ β Ι α α ς π ή γ α Ι Ε σ τ ο β ο υ ν ο
ν α τ ο υ ς β ρ η .. . Κ α ι α κ ο λ σ ύ η σ ε τ η γ ρ α μ μ η α η μ ε σ τ α ε ρ τ η α α λ ύ γ ι σ τ η κ α Ι
ά σ ά λ ε υ τ η ώ ς τ ο τ έ Λ ο ς Ε Ι α ι μ ο ρ φ ω μ έ ν ο ς κ α Ι ε ξ υ π ν ο ς Ε χ ε ι ν ε ί τ ρ α α σ λ έ ν ι α
Υ σ τ ε ρ α α π τ η φ ρ ι κ α λ έ α τ ρ α γ φ ί α τ η ς β ά ρ κ α ς π η γ ε κ α ι δ ο ύ λ ε ψ ε 6 ώ ρ ε ς α τ ά ρ α χ ο ς
Ιστορικό Αρχείο Ι.Γ.Π
-- 135 -
π ο υ γ ρ α φ α ν κ α α ρ δ τ ι Ι χ ε σ υ ν α ν τ η η λ ί γ ε ς μ έ ρ ε ς ε ν ω ρ ί τ ε ρ α μ ε τ ο ν Ε Μ γ Υ ε λ ο
Β α σ β α ν α σ η ν Έ λ α φ ί ν α τ η ς Κ α ο ί ν η ς
Ε ν α ς ι λ ς σ ϋ ν δ ε σ μ ο τ ε Ι π ε ε π ί σ η ς δ ι λ ί γ ο π ρ Ι ν τ ο Π ά σ χ σ ό Π ό λ χ
σ κ ο τ ώ θ η κ ε Σ σ β β α τ ο β ρ ά δ υ π α ρ α μ ο ν η τ η Κ υ ρ ι α κ η ς τ ο θ ω μ α δ ή γ η σ ε τ ο ν
Β α σ β α ν ά &'1. ι Ε λ α φ ί ν α σ τ ο ν .Α λ ι ά κ μ ο ν α π ο ύ Τ Ο ν π έ ρ α σ ε μ έ μ ι ό λ α σ τ ι χ έ ν ι α
β ά ρ κ α μ ε κ α τ ε ύ υ ν σ ι π ρ ο ς τ η Θ ε σ σ α λ ο ν ί κ η τ η β ά ρ κ α τ η ξ ε τ ρ ύ π ω σ ε ii Χ ω ο ο
φ υ λ α κ η μ ό λ ι ς τ ο 1950.
Έ χ ε ί π ο υ τ α χ α μ ε ό Ρ α δ Σ τ α μ ο ς κ υ ρ ι λ ε κ ι κ α Ι ά λ α σ σ α ε Ι α ι ό Μ ο υ ζ ε
ν δ η ς Έ Π Ε σ ε σ τ ό π ε δ ί ο τ η ς μ ά χ η ς τ ο ν Α τ ρ ί λ η σ τ α ν ψ υ ι ρ ί σ τ η Χ Ε τ ο ο ν ο μ ά τ ο υ
ε π ε ι τ α τ ο ν σ κ ό τ ω σ ε έ λ η Μ α ϊ ο υ ε π ε ι τ α 7 Μ α ϊ ο ύ σ τ Κ ρ ο ύ σ ι α . .
Σ τ Ι 19 Ο κ τ ω β ρ ί ο υ ε π ι σ τ ρ α τ ε ύ η κ ε χ α Ι τ ο Τ σ ε χ ο σ λ ο β ω ω ό Υ π ο υ ρ γ ε ί ο Δ ι κ α ι
ο σ ύ ν η τ Μ ε π ί σ η μ η ά ν α κ ο ί ν ω σ ι β ε β α ί ω σ ε ό Ύ ο υ ρ γ ο ς δ η ό Α δ ά μ Μ ο υ ζ ε ν ί δ η ς
ν α μ ή ν α π ρ ο τ ο δ ο λ ο φ ο ν η η ό Π ό λ κ β ρ ι σ κ ό τ α ν σ τ η ν Π ρ ά γ α τ η ν Τ δ ι α μ έ ρ α
ό Ύ ο υ ρ γ ο τ η ς Δ ι κ α ι ο σ ύ ν η τ η ς Ι ρ ο σ ω ρ ι ν ϊ ι Δ η μ ο ρ α τ ι κ η ς Κ υ β Ι ρ ν η σ η ς μ ε
ε δ ρ α τ η ν .. . π ρ ω τ ε ύ ο υ σ α -cil ; Τ σ ε χ ο σ λ ο β α κ ί α σ υ ν α γ ω ν ι σ τ ή Π ο ο φ υ α ο γ έ ν η τ κ ά λ ε σ ε
ι ο ύ ς δ η μ ο σ ι ο γ ρ α φ ο ι κ σ τ η ν Π ρ ά γ α κ α Ι τ σ υ ς ά ν α χ ο ί ω σ δ τ ι ό ρ α δ σ τ α μ ό ς τ α ν
δ ε ν δ ι α λ ά λ η σ ε ε ν ω ρ Ι ς τ Ω ν ά ν α τ ο τ ο Ό Μ ο υ ζ ε ν ί δ η τ ό σ ο μ ε γ ά λ ο υ σ η λ έ χ ο υ ς γ ι α τ ί
δ ε ν -Ijrav ε ο η ή ν ε κ ο λ ο γ ί α τ ο υ τ η ν π ρ ο η γ ο ύ μ ε ν η δ μ ω ς ή α έ ρ α (18 Ο κ τ ω β ρ ί ο υ
ό ρ α δ ι ο σ τ α μ ο ς ε ί π ε δ τ ι ή ν ε κ ρ ο λ ο γ ί α τ ο ύ Μ ο υ ζ ε ν ί δ η ε χ ε γ ί ν ε ι σ τ ί τ ]7 Μ α ϊ ο υ .. .
Φ α ί ν ε τ α ι σ η δ φ ε ρ έ ο ι κ ο ς κ α ί ά ν έ σ τ ι ο Υ π ο υ ρ γ ό ς τ η ς Δ ι κ α ι ο σ ύ ν η ς δ ε ν ε ί Χ
κ α ι ρ ο Τ ή ν Π ρ ά Υ α ν α π α Ρ κ σ λ ο υ

τ α κ τ ι κ α τ δ ν ί ε ύ τ ε ρ ο ρ α δ ι ο σ τ α θ μ ό ...
Ο Ι Ί γ έ τ ε ι τ ο ϋ Κ Κ Ε ε λ ε Υ α ν γ ε ν ι κ ά σ τ ί ς ε κ π ο μ π ε ς κ α ί τ ί ά ν α ι ι ν ώ σ ε ι ς
τ ο υ μ ε τ η μ ε Υ α λ ύ τ ε ρ ε ύ κ ο λ ί α 0,11 τ ο ύ κ α τ έ β α ι ν ε σ α ν ν α β ρ ί σ κ ο ν τ α ν ο Ε ό λ ο μ έ
λ ε ι α ώ τ ο ι ο υ ά τ ο μ ε μ ο ν ω μ έ ο υ ό Ρ Ε ι ο ϋ χ ω ρ ι ο ύ χ α ί σ α ν ν α μ ή ε ί ι α ν ο Ι ά λ λ ο ι α ύ ι α
γ ι α ν ά τ ο υ ς ά χ ο ύ ο ν
Ό Ν ι κ ό λ α ο ς Α σ τ ε ο ί ο υ ε α ε ρ ι ι ο ς κ ο μ μ ο υ ν ι σ τ ή τ ο υ έ ι ι τ α ι δ ε ύ Ι Ι η κ ε π ο λ λ ι Ι
χ ρ ό α σ τ η Ρ ω σ ί α κ α ι η ε τ ο Ο κ τ ώ β ρ ι ο τ ο ϋ Η μ έ σ φ Η ε λ γ ρ α δ ί ο υ μ ε ά λ λ ο υ ς
IQct ; γ ι α v- ά γ ω ν ι σ η α λ λ ι ... μ ε τ η ν π ρ ώ τ τ ε ύ Κ Η ί α π α ρ α δ ό η χ Ε σ τ ο ν π ο ο δ ο τ ι
κ ο μ ο ν α ο χ ο φ α σ ι σ μ ά λ έ γ ε ι σ τ η ν ε ν ο ρ κ η κ α τ ά ε σ ί τ ο υ σ η σ τ ο Σ τ ρ α τ η γ ε ί ο γ ν ω ρ ί
σ θ η κ ε κ α Ι σ υ ν δ έ η Κ Ε σ τ ε ν ά μ ε ο ν ' Α δ ά μ Λ ζ ί δ η π ο ύ ε φ σ ε έ κ ε ί τ έ λ η
Ι α ν ο υ α ρ ί ο υ Ό -Α δ ά μ μ ά λ σ τ α τ ο ε μ η σ τ ω ι ε η Κ π α ρ ά τ ο ύ τ α ί Ι ι η ρ ο υ ς κ α ν ο
ν ι σ μ ο ύ δ τ ι ε χ ρ η μ ά τ ι σ ε π ρ ω τ ο ς Γ ο α μ μ ο τ έ ω τ ο ϋ Μ α κ ε δ ο ν ι χ ο ϋ Γ ρ α φ ε ί ο υ σ τ η ν
θ ε σ σ ι ι λ Ω ί χ τ ι σ η ε ί χ ε ά σ ύ ρ μ α τ ο δ τ ι ι φ υ ά δ ε ψ τ η ν Ύ π η υ ρ γ ο Μ Π Η ρ τ ζ ώ τ α τ η ν σ ύ ζ υ
γ ό τ ο υ χ τ λ Ε ί δ ε τ ο ν Α δ ά μ π ο λ υ σ τ ε ν ο χ ω ρ η μ έ ν ο ϋ σ ρ α Ι Ι Τ Ο έ π α Η λ η μ έ ν ε
σ υ ν ε ρ γ α σ ί ε τ ο ν μ ε τ ο ν ύ π α Χ Υ Ο τ η Π ρ σ σ ω ι ν η ς Κ ι β έ ρ ν η σ η ς Ι ω α ν ν ί δ η ν ι α τ
τ ο ϋ ε Ι Χ Ε ά ν α έ σ Ε Ι ο τ ω ς τ ο ύ ε ί τ ε μ ι α ά η υ ή ι σ τ η δ ύ σ κ ο λ η κ α Ι π λ ι ε π ι κ ί ν δ υ ν η
ά Ι Τ Ο τ ο λ ή Ό τ α ν ε φ υ Υ ε τ τ ή ν Π ύ λ η η ς Π ρ έ σ π α ι τ η ν κ α ι ν σ ύ ο γ ι α π ο ω τ ε ό α υ σ α
τ η ς Λ ε ύ Τ η Ε λ λ ά δ α κ α Ι ι ο ύ Ζ α Χ Ι Ι Ρ Ι Γ Ι δ η ι σ τ Ι ς 15 Φ β ρ ο ρ ί ο γ ι ά τ ο έ σ ω τ ε
Ρ Ι Κ Ο κ α Ι ο χ ι τ ο ς ω τ ε ι κ ο ά λ λ ο ι ώ ς δ ε ν α ή τ α ν ε κ ί δ υ ν η ή ά ο σ Τ Ι λ ή τ ο
π α ρ α κ ά λ ε τ ή σ ύ ζ υ γ ο ι ο ύ Ί ω α ν ν ί δ η Δ ό μ ν α ν ά ύ π ε ν Ι μ ί ζ η σ τ ο Μ π α ρ μ τ α γ ι ά ν η
τ ο ν ω α ν ί δ η - ν α μ η ξ ε χ ά σ η τ η Υ ι η α ί κ α κ η ί τ ά π α ι δ ι ά τ ο υ Σ ε λ ί γ ο 11 Δ ό μ ν α
τ ο ϋ FI1tf Ι ό ν ι ε ν Ι δ η ς σ κ ο τ ώ η χ ε Α λ λ ά τ α ρ α ξ ε ν ε ύ η κ ε κ α Ι δ έ ν τ ο τ σ ε ψ ε
γ ι α τ ί ό Ρ α δ Ι Ο Ι ί Σ ϋ ε ά λ λ ο ε ί ς δ έ ν ε ί ε τ ί τ ο τ ε γ ι α ε Ύ α τ ό σ ο σ η μ α ν τ ι χ ο
γ ε γ ο ν ό Δ ε ν μ φ έ ι λ ι κ α ό λ η υ σ τ ι ή μ ε γ ά ι η ε π ι ί ν υ ν η κ α Ι ά σ υ ή ι σ τ η ά π ο
σ τ ο λ η π ο υ χ ε ά ν α ά β ό Μ ο υ ζ ε ν ί δ η η τ α ν ή π α γ ί δ ε υ σ ι ς κ α ι ό σ κ ο τ ω μ ό ς τ ο
Π ό λ κ
eo Φ α ρ μ α κ ο π ι ο ς Λ ο υ τ ρ α κ ί ο κ Β λ ά σ σ η λ έ γ ε ι έ π ί σ η ς σ η ν l VOQ1to κ α τ ά
ί ε σ ί τ ο υ ο η ε ν α μ ε σ η μ έ ρ ι ε Ι δ ε σ τ η ν Π λ α τ ε ί α Κ ά ν ι γ γ ο ς σ τ η ν Ά ι ή α α π σ π ο λ
κ ν τ ι ν Γ ι π α ί ρ ν η σ ε ι ρ α v- ά ν ε β η σ τ ο λ ε ω φ ο ρ ε ί ο τ ο Ό Γ κ ύ ζ η π ρ ο ς τ α ε κ ε ί τ α τ ο
σ π ί τ ι t OlJ -TO
v
Α δ α Μ ο υ ζ ε ν ί δ η Τ ο ν γ ν ί ρ ι ζ ε κ α λ α γ ι α τ ί ί χ α ν κ ά μ ε ι Π Ω λ λ ο υ ς μ η
ν ε ς μ α ζ ί σ ό ί '((1;'1,κ ο σ τ ρ τ ό π ε δ τ ο ν Τ ρ ι κ ή λ ω ν σ τ α χ ό ι α τ η κ α Τ Ω χ η ς Τ Ι ν ν ε Υ
ρ ι σ ε ε ο υ ς κ α ι ό Μ ο υ ζ ε ν ί δ η κ α ι χ η κ ε β ι α σ τ ι κ ο σ τ ο π λ σ Τ ή ν α λ λ η μ έ ρ α (16
Ιστορικό Αρχείο Ι.Γ.Π
- 137 -
α ν έ ν α λ ό γ ο ν α μ ο υ τ ο κ ρ ύ ψ η . •Α λ λ ω σ τ ε δ ε ν ε Ι χ ε κ α Ι Ι ό λ ο υ κ φ ρ α σ ι ν α ι ε μ φ ά ν ι σ ι ν
χ ή ρ α ς Ti]v α ν ο ι ξ ι ή λ θ ε ν ε Ι ς Α Ι Ι ή ν α ς κ α ι Ο ά δ ε λ ς τ ο υ Σ υ λ ι α ν ό ς Ο ο π ο ί ο ς α φ η σ ε
<i]v Θ ε σ σ α λ ο ν ί κ η γ ι α ν μ ε χ η μ π ε λ ά δ ε ς ε ξ α Ι τ ί α ς τ ο υ ά δ ε λ φ ο υ τ ο υ . •Α ν ε Ι χ ε
ο κ ο τ ω δ η δ ε ν ύ π η ρ χ ε λ ό γ ο ς ν α φ ύ τ ι α π τ η ν Θ ε σ σ α λ ο ν ί ν η
Ό Σ ω τ ή ρ ι ο ς Ί μ ρ ρ η σ ι μ ί ζ η ς π ά λ ι π α τ α δ έ τ ε ι ό τ ι π η γ ε σ τ ό ν ό δ ν γ ι α ρ
Μ ο υ ζ ε ν ί δ η ν α τ ο υ ό ρ ί σ η π ο ι α μ έ ρ α ι π ή γ α ι ν ε ί γ υ ν α ί κ α τ ο γ ι α τ α δ ό ν τ ι α τ η τ
Ά λ λ ά ό ί υ ζ ε ν ί δ η ο ν ε σ τ ε ι λ ε σ ε α λ λ ο ο δ ο ν τ ο γ ι α τ ρ ό Σ υ μ π ε ρ α ί ν ε ι Ο Ι μ β ο η σ ι
μ τ ζ η ς δ τ ι ή κ υ ρ ί α τ ο υ υ ά ε Ι δ ε σ ε κ α ν έ ν α σ υ γ γ ε ν ι κ ό σ π ί τ ι τ ο ν Α δ ά μ μ ε ά λ λ ο
β β Ι δ ν ο μ α κ α Ι α ά ν ι ί Χ ί υ ζ ε τ ό Σ τ υ λ ι α ο α κ α τ α λ ά β α ι ν ε Ι ι ό π ρ α Υ μ α τ ι κ α
η τ α ν Ο ί . Α δ ά μ κ α Ι Σ τ υ λ ι α ν ό ς μ ο ι ά ζ ο υ ν κ α τ α π λ η κ τ ι κ ά σ π ν δ ί δ υ μ ο ι Ο τ ς ά π
χ α λ ύ π τ η δ Σ τ υ Λ ι α ν ό Α Ι ο υ ζ ε ν ί δ η ς ό μ β ρ η σ ι μ ί τ ζ τ ι α ύ τ ό ς δ έ ν ή ι α ν τ ό σ ο ά σ π ι λ ο
κ α Ι ά μ ό λ υ ν τ ο ς δ σ ο π α ο ο υ σ κ ί σ σ η κ ε σ τ ο ν α ν α κ ρ ι τ ή ...
Ό Σ τ υ ί ι α ν Ο ς Μ ο υ ζ ε ν ί δ η ς τ ε ς κ σ τ α δ έ τ ε ι 0« 10 Ά π ρ ι Η ο υ ο υ τ η λ ε φ ώ ν η σ ε
α τ ή θ ε σ σ α λ ο ν ί κ η ό ά δ ε λ φ ό ς 10 \1, Τ Ο Υ ρ ώ τ η σ ε γ ι ά γ υ ν α ί κ α κ α Ι π α ι δ ι ά τ ο ύ ε ί π ε ά
μ η π η σ ε κ α ν έ ν α ά π ο λ ύ τ ω ς τ ί π ο τ ε κ τ λ ·0 δ δ ο ν τ ο γ ι α Τ ο ς έ ε ώ ρ η σ ε τ ό τ ε κ α λ ο
ν ά λ λ ά Ε η κ λ ί μ α X fi! ν α φ ύ γ η σ τ ή ν Α δ ή ν α .. .
Δ ε ν χ ω ρ ά ε ι ά μ φ ι β ο λ ί α ό τ ι ζ η κ α Ι β α σ ι λ ε ύ ε ι ό Ά δ α μ Μ ο υ ζ ε ν ί δ η ς
Ό σ ο κ ι α ν τ ό ν σ κ ό ω σ α ν Τ Ο ν ε κ λ α ψ α ν tov ν ε χ ρ ο λ ό γ η σ Γ λ κ α Ι μ ο ι ρ ο λ ό γ η
σ α ν ο ί κ ο μ μ ο υ ν ι α τ υ ω ο α δ ι ο σ τ α θ μ ο ί ό Ά δ α μ Ι ο υ ζ ε ν ί δ η ς ζ η χ ω ρ Ι ς ν α
ν ε χ ρ α ν α σ τ η δ η Τ Ο β ε β α ι ώ υ ν κ α ί ο ί σ ε ν ώ Τ Ε Ο σ υ Υ γ ε ν ε ί τ ο υ ό α δ ε λ φ ό ς τ ο υ
χ α Ι ή γ υ ν α ι κ α δ ε λ φ ή τ ο υ Ό χ ι μ ό ν ο ν ε β α λ α ν τ Ο ν δ ά κ ι υ λ ο ν ε π ι τ ω ν τ ύ π ω ν τ ω ν
η λ ω ν ά λ λ ά χ α Ι τ δ ν .. . κ ρ υ ψ α ν μ ε ά γ α σ τ η σ υ ν ε ρ γ α σ ί α μ ε 01.0 τ ο σ υ γ γ ε ν ο λ ό γ ι τ ο ι κ . .•
Ό ό δ ν γ ι α τ ρ ς Σ τ υ λ ι α ν ό ς Μ Ο ζ ε ν ί δ η ς α π t i]v Τ ρ α π ε ζ ο υ ν τ α 46 τ ό τ ε χ ρ ο
ν ω ν λ έ γ ε ι σ τ η ν α ν α χ ρ ι τ ι χ Υ ι χ α ε σ ί τ ο υ κ α Ι σ τ ό χ ρ σ α ή ρ ι ο
Ή μ η τ ρ χ μ α ς π η γ ε τ ο ν ι ε κ έ μ β ρ ι ο 1945 σ τ η ν Ά δ ή ν α ν α Ι δ η τ Ο ν Ά δ α μ
π ο υ Ο ν ε Ι χ ε χ ά σ η ά π τ ό 1936. Γ ύ ρ ι σ ε σ τ η ν Θ ε σ ν ί χ η α ρ ρ ω σ τ η Β ρ η χ ε τ Ο ν υ ί ό
τ η ς ά μ ε τ α ν η ο κ ι 1 ά π τ ο ν κ α ϋ μ ό τ η ς π έ α ε
Τ ο ν Α ύ γ ο υ σ τ ο 1947 μ ι α μ έ ρ α τ ο υ τ η λ ε φ ώ ν η σ ε ε ν α ς α γ ν ω σ τ ο ς ν α π ά η ν α
τ ο ν σ υ ν α ν τ ή σ η σ τ ο σ π ί τ ι τ ο υ Μ ο λ υ Ρ δ ά Π ο ι ό ς ε ί σ α ι ε ρ ώ τ η σ ε λ α ν ι μ ε Ι δ η ς
ε Ι ν ε α ν ά γ κ η η τ α ν η α π ά ν τ η σ ι ς II jl YE χ α Ι β ρ έ η κ ε ε κ ε ί μ π ρ ο σ τ α σ τ ο ν δ ε λ φ ό
τ ο υ τ ο υ ε ί π α δ ε ν χ α μ ε ς κ λ α ν α λ η ς σ τ η ν Θ ε σ ν ί κ η Έ π ρ ε π ε ν ά σ κ ε φ η ς
τ ο υ ς σ υ γ γ ε ν ε ί τ Trn' α κ ο υ σ ε ό ά δ ε λ φ ό τ ο υ ε φ υ Υ ά λ λ α .. . π η γ ε σ τ ο σ π ί τ ι ά λ λ ο υ
λ υ β δ μ έ σ α σ τ ο Μ έ γ α ρ ο τ η ς Χ Α Ν δ π ο υ ή τ α ν ύ π ά λ λ η ί ο ς Τ ο ν ξ α ν α κ ά λ ε σ ε
σ ε λ ί γ ο κ α ί έ κ ε ί Τ ο ύ ε ί π ε δ τ ι ή ο κ ο ν ο μ ι κ ι ι τ ο υ κ α τ ά σ τ α σ η η τ α ν δ ύ σ κ ο λ η κ α Ι
ε π ρ ε π ε ν α φ ύ γ η η ν ι π α ρ α δ η Τ ο ν π α ρ α κ ά λ ε σ ε ν α φ υ ο ν τ ί σ η γ ι α τ α π α ι δ ι ά
τ ο υ Δ ε τ ο ν φ α ν έ ο ω σ ε φ α ί ν ε τ α ι δ η i]rav τ ώ ρ α π ρ ώ τ ο ς Γ ο α μ μ α τ ε ύ τ ο ϋ Μ α ε ε
δ ο ν υ ω θ Γ ρ α φ ε ί ο υ κ α Ι ύ π α τ ο ς Ά ρ μ ο σ τ η ς Μ α κ ε δ ο ν ί α κ α Ι Θ ρ χ η ς
Σ dJ.lo σ υ Υ Υ ε ν ι κ ο σ π ί τ ι τ ο υ Μ ι χ α η λ ί δ η ε μ ε ι ν ε π ε ρ ι σ σ ό τ ε ρ ο ά π Ο Τ Ι ε ί χ ε
ύ π ο σ χ ε ι ι η
Τ έ λ η Δ ε χ ε μ β ρ ί ο υ τ ο ν ξ α ν α Χ ά λ ε σ ε γ ι α τ ε λ ε υ ι α ί α φ ο ρ ά σ Ι ε ν α σ π ί τ ι ε ξ ω σ τ ο
Ν τ ε π ό Ζ ή τ η σ ε ν α τ ο ϋ π ά η κ α Ι ε ν α π α λ τ ό Τ ο ύ ε Ι π ε σ η Τ σ ω ς δ ε ν θ α ξ α ν α σ ι ν α ν
τ ι ό τ α ν κ α Ι τ ο υ α φ η σ ε τ ε λ ε υ τ α ί α έ ν τ ο λ η ν ά φ ρ ο ν τ ί ζ η γ ι α τ ά π α ι δ ι ά τ ο ά φ ο ϋ α υ
τ ο ς δ ε ν μ π ό ρ ε σ ε ν α φ α ν η σ υ ν ε π η ς σ τ α ς ύ π ο χ ρ ε ώ σ ε ι ς τ ο υ ά π έ ν α ν τ ί τ ο υ .
•Α π ο Τ Ο ν π ε ρ ί φ η μ ο Ι μ β ρ η σ ι μ ι τ ζ η τ ο ν Ι α ν ο υ ά ρ ι ο ν 1948 ε μ α δ ε δ Η ε φ υ γ ε
Ε Ι χ ε α ν α χ ω ρ ή σ η π ρ α γ μ α τ ι κ α τ ό τ ε γ ι α τ ο Γ ε ν ι κ ο Α ρ χ η γ ε ί ο
Ά ρ χ ε Ά π ρ ι λ ί ο υ 1948 η ε ξ α δ έ λ φ η τ ο υ κ α ι γ υ ν α ι κ α δ φ η τ ο υ α δ ε λ φ ο υ τ ο υ
Ά ν ν ο ί λ α λ υ β δ ι ο ν ρ ώ τ η σ ε π ο υ μ έ ν ε ι η ε ξ α δ έ λ φ η τ ο υ ς Π α π α δ ο π ο ύ λ ο υ γ ι ά
ν α φ ι λ ο ξ ε ν ή σ η κ ά π ο ι ο ν κ α τ α δ ω Χ ό μ ε ν ο ·0 ό δ ο ν τ ο γ ι α τ ρ ο ς τ η ς ε χ α μ δ ρ ι μ τ ά
τ α ς π α ρ α τ η ρ ή σ ε ι ς ν α μ η ά ν α α Τ ύ ε Τ α σ τ ο έ ξ η ς σ ε τ έ τ ο ι ο ε ί δ ο υ ς ύ π ο έ σ ε ι ς
Μ έ σ α Α π ρ ι λ ί ο υ 1948 , λ έ γ ε ι ε λ α β α ε ν α τ η λ ε φ ώ ν η μ α ά π ο τ Ο ν ά δ ε λ φ ό μ ο υ
δ ο π ο ί ο μ ε π α ρ ε κ ά λ Β ο ε ν ά μ ή ε ί π ώ τ ί π ο τ ε γ ύ ρ ω ά τ ο τ ο τ η λ ε φ ώ ν η μ α κ α Ι OfLδ ε ν
ύ π ά ρ χ ε ι λ ό γ ο ς ν α ν η σ υ χ ώ δ ι ό τ ι η λ Ι Ι ε α Ι Μ φ ύ γ η
Ιστορικό Αρχείο Ι.Γ.Π
- 139-
ή τ ο lxsivo; π ο ύ σ υ ν α ν τ ή σ α μ ε ν ε Ι ς τ ο ρ α ν τ ε β ο ύ ο ύ Φ α λ ή ρ ο υ Τ ή ν Δ ε υ τ έ ρ α μ έ ρ α τ ο ύ
Π ά σ χ α t ov π η γ α σ τ ό σ π ί τ ι τ ο υ ά δ ε λ φ ο ϋ τ ο υ τ ο υ α τ ρ ϋ G "lOU η α ν μ ό ν η ή κ ο υ
ν ι ά δ α τ ο υ Τ ή ν 5 Μ α ί ο υ Τ ε τ ά ρ η ν τ ο ύ Π ά σ χ α π ή γ α μ ε ε Ι ς ρ α ν η β ο ύ ε Ι ς τ ή ν π λ α
τ ε ί α ν Δ ι κ α σ τ η ρ ί ω ν Ε κ ε ί σ ή ν τ η σ ε τ ό ν π ρ ώ τ ο ν τ ο ί ί Φ α λ ή ρ ο υ κ α Ι α κ ο υ σ α ν ά λ έ η
Τ Ο ζ ή τ η μ α τ η ς β ά ρ κ α ς τ α κ τ ο π ο ι ή Ι Ι η χ ε χ α Ι ο ν Σ τ α κ τ ό π ο υ λ ο ν τ ο ν ε Ι δ α κ α Ι ι ι α
τ ο ν ξ α ν α ϊ δ ώ Τ σ ω ς Ι δ ώ κ α Ι τ ο ν Π ό λ χ
Τ Ο Σ ά β β α τ ο β ρ ά δ υ χ α τ α τ α ς 7 μ μ π η γ α κ α Ι τ ο ν π η ρ α χ α Ι σ υ ν α ν τ η Ι Ι ή κ α μ ε
ε Ι ς τ ή ν Σ α λ α μ ί α μ Ι τ ο υ ς δ υ α ύ τ ο υ π ο υ ε Τ χ α μ ε σ ν α ν τ ή σ η σ τ ή ν Έ κ Ι Ι ε σ ι Ε γ
ε φ υ γ α Σ τ α ν δ ρ ό μ ο μ α ύ ε Ι π ε Ο Τ Ι ε Ι χ ε δ ο λ ε ι α κ α Ι ι ι α φ ύ Υ η
•Α π ό φ ω τ ο γ ρ α φ ί α ε π ε ι τ α ά ν α γ ι ώ ρ ι σ ε δ τ ι δ ά γ ν ω σ τ ο ς ϋ ε Τ χ α ν σ υ ν α ν τ ή σ η
σ τ ο Φ ά λ η ρ ο σ τ η ν π α λ α ι α Έ κ Ι Ι ε σ ι κ α Ι τ η ν Π λ α τ ε ί α Δ ι κ α σ τ η ρ ί ω ν ή τ α ν ό
Ε ύ ά γ γ ε λ ο ς Β α σ β α ν ά
Ή Σ α λ α μ ί ν α δ π ο υ π η γ ε τ ο ν Μ ο υ ζ ε ν ί δ η Σ ά β β α τ ο β ρ ά δ υ τ ή ν β ρ α δ υ α τ ο ύ
έ γ χ λ ή μ ι τ ο ς μ ά λ ι σ τ α μ ε β ρ Χ ι δ π ω ς ε ί π ε τ ο ϋ κ Μ ο υ σ χ ο υ ν τ ή ε Ι ν ε κ ά τ ω σ τ η ν π α
ρ α λ ί α ...
Τ ι ν π α ρ α μ ο ν ή τ η ς δ ί χ η ς δ σ τ ρ α τ η γ ο ς Ν τ ά ν ο β α ν σ υ ν ω μ ί λ η σ ε 2,30 ώ ρ ε ς
Ι δ ψ ί τ ε ρ α μ ε τ ή ν Α ν ν α Μ ο λ υ β δ α κ α Ι Τ Ο ν Σ υ λ ι α ν ο Μ ο υ ζ ε ν ί δ η
Ό χ ο μ μ σ ι ι σ Τ ι ς ρ α δ ι ο σ τ α μ ο ε κ α μ ε κ α ι μ ι ά ά λ λ η σ π ο υ δ α ί α ά π ο χ ά λ υ ψ η
Ή π ρ ο σ ω ρ ι η Δ ι μ ο κ ρ α τ ι κ ή Κ υ β έ ρ ν η σ η ε ί π ε σ τ Ι ς Κ π ο μ π έ ς τ ο υ ( 19,20 κ α Ι 30 '
Ο κ τ ω β ρ ί ο υ ε χ ε α π ό λ υ τ α έ ξ α κ ρ ι β ω μ έ ν ε ς π λ η ρ σ φ ρ ί ε Ο Τ Ι δ Μ ο υ σ χ ο υ ν τ ή β α λ ε
τ η ν μ η τ έ ρ α τ ο ϋ Σ τ α κ τ ο π ο ύ λ ο υ ν ά γ ρ ά ψ η σ ε ν α φ ά ι ε λ λ ο τ η δ Ι ύ σ ι τ ο ύ Γ
Α σ τ υ ν ο μ ι κ ο ύ Τ μ ή μ α τ ο τ τ ο ν σ φ ρ ά γ ι σ ε τ ο ν ε σ τ ε ι λ ε σ τ ο Τ α χ υ δ ρ ο μ ε ί ο κ α ί α ν η
κ α τ έ σ τ η σ ε ε ί ι τ α μ ε α ύ ι σ ι ό ν τ ρ α γ μ α τ ι ι ο ά Κ λ λ ο Α λ λ ό π ρ α γ μ α τ ι κ ό ς φ ά κ ε λ
λ ο ς ε Ι χ ε φ ω τ ο τ υ π η β ή ε ί ι υ ά ι τ τ η ν π ο ώ ι η μ έ ρ α Δ η ι ω σ ί ε ψ α ν τ η ν φ ω τ ο τ υ π ί α
τ ο υ δ λ ε ς ο ί έ φ η μ ε ρ ί δ ε ς τ σ ύ λ ά χ ι σ τ ο ν τ η Θ ω σ α λ ο ν ί κ η μ ε ξ ι ί ρ σ ι ι ι ό ν η ς τ η ε Μ α
κ ε δ ο ν ί α ς Υ ι ά ι ο ν γ ν ω σ τ ό λ Υ Ο τ ό δ ε ύ τ ε ρ ο μ ό λ ι ς ε Ι χ ο σ ι τ ε τ ρ ά ο ο ά φ ο ϋ β έ Β η χ ε τ ο
π τ ω μ α π η ρ α ν ά ν τ ί ι υ π α ο Ι •Α μ ε ρ ι κ α ο Ι κ α Ι π ο λ λ ο Ι ι Ι λ λ σ ι Η ο α ν ι υ φ λ ο ί ο λ ο ι
Υ α ν α μ ή ί δ η κ α ν ε ί ς τ η ν δ ι α φ ο ρ ά Η γ ρ η ά Σ τ α κ τ ο π ο ύ λ ο υ ή τ α ν μ ι τ ω ς ά ρ ι σ τ ο
τ έ χ ν η π λ α σ ι ο γ ρ ά φ ο ς Κ α ί π ο ί α μ η έ Ρ Μ δ ε χ ό τ α ν π ο τ έ ν α χ ά μ η π λ α σ Τ Ο Υ ρ α φ ί α
γ ι α ν α χ α ν τ α κ ώ σ η τ Ω ν υ ί ό ν τ η τ
Ό φ ά χ λ ς έ κ τ ο ά π τ ί ς σ φ ρ α γ ί δ ε ς ε Ι χ ε χ ι ι ί τ ο π ε ρ ί φ η ο Ε κ ε ί ν ο Ε β ρ η
έ ν τ ο τ ο ϋ γ ρ α μ μ α τ ο κ ι β ω τ ί ο υ τ ο υ λ ο γ ι ω τ ι ί τ α υ δ ι α ν ο μ έ α Τ ό σ ο ό Δ η μ ό τ ο υ λ ο τ δ σ ο
π α ό π ρ ο ί σ ι ά μ ε ό ς τ ο υ Τ ζ ί μ α ς α γ ν ώ ρ ι σ α ν τ ο γ ρ ι ψ ι μ ό τ ο υ κ ι ί ε π ι σ τ ο π ο ί η σ α ν
δ ύ ο φ ο ρ ε ς ι η ν γ ν η σ ι ό τ η τ ά τ ο υ π η ρ α ν κ α Ι α ύ ι ο ί μ έ ρ ο ς σ τ η ν σ υ μ τ α ι γ ν ί α
Τ ο ν φ ε λ λ ο δ ε ν τ ο ν ε Ι χ Ι Ξ κ α ό κ Μ ο υ σ χ ο υ ν τ ή τ Τ ο ν π η ρ α ν ά μ έ σ ω ς ο Ι
δ ι κ α σ τ ι κ ο ί ί σ α γ γ ε λ υ κ α Ι α ν τ ι σ α γ γ ε λ ε ύ Π λ η μ μ ε λ ε ι ο δ ι κ ώ ν κ α Ι Έ ι τ ω ν ά ν α
κ ρ ι τ έ ε φ έ τ ε χ α ί π ρ ω τ ο δ ί χ ε ς Υ ρ α μ μ α τ ι κ ο ί κ τ Ι Έ γ ι ν α ν ο λ ο ι π λ α σ τ ο γ Η φ ο ι κ α Ι
τ α χ υ δ ι ι χ ι υ λ ο υ Ρ Υ ο ί
· 0 ύ π ο φ α ι ν ό Ε Ο ε ί χ ε π α ρ α χ α ο ε ι ά ν ω τ έ ρ ο υ ς χ α α τ ω τ έ ρ δ ι χ α σ τ ι κ ο ύ ς
ν ά φ α ν ο υ ν κ ά π ω ς ε λ α σ τ ι ω ί σ ε ν α ζ ή τ η μ α χ α α ρ δ ι ο ι κ η τ ι κ ό π ο υ ε Ι χ ε Ο ι ι ω
σ ο β ο ρ ή ν κ ή σ η μ σ Ι α κ α Ι δ ε ν φ ο β ό τ ι ν κ α μ μ ι α π α ρ ε ξ ή γ η σ ι Β ο η κ ε δ μ ω ς χ α τ η
γ ο ρ η μ α τ ι κ η π α ν τ ο υ ι ί ρ η σ ι Ζ ή τ η ι α δ λ ο ι τ η ν ψ ή φ ι σ ι ε ί δ ι κ ο ϋ Ν ό μ ο
Έ φ ώ ν α ξ Ι α ι ά ρ α ς φ ρ έ σ κ ο 00(1 δ Σ τ α ι τ ό π ο υ λ ο ς ε Ι π ε Έ ζ α ν α γ χ ά σ η χ ε
, , , Α λ Α • Ί Ι ' β • ,
α π τ η ν σ φ α ε ι α κ α ι ο υ Ύ Ί Λ ο υ α φ ε ν τ ι η υ τ ο υ α ε τ ε σ τ υ ρ ο ν τ ο κ α ι
σ τ ά κ ο υ τ ο υ ρ ι ι ί ί Έ ρ χ ε τ α ι ο μ ω ς ή δ ι κ ο γ ρ α φ ί α δ υ σ η η κ α Ι σ τ η ρ ί ζ ε ι κ α Ι ε μ ε
λ ε ι ώ ν ε ι τ ί ς κ ο υ τ ο υ ρ ά δ ε ς τ ο υ
Ε Ι π ε ό Σ τ α χ τ ό ι τ ο υ λ ο ς δ η δ Π ό λ χ τ η γ ε τ ν ύ κ τ α τ η Ι Ι α ρ α σ κ ε υ η ς σ τ ο
ξ ε ν ο δ ο χ ε ί ο tO " σ τ η μ ι ά ά π τ α μ ε σ ά ν υ χ τ α Ι α ί '1 0 ε π ι β ε β Η σ ο Ί Ε ο ρ κ ο κ α τ ά
σ τ ο υ ό ί υ ρ ω ρ ς τ π Α σ τ ό ρ ι α Ε Ι τ ε ο η τ υ γ ε δ Π ό λ κ σ τ ο Λ ο υ ξ ε μ β ϋ ρ γ ο
ά π τ ό ξ χ ε ί ι ς 9 τ ο β ρ υ Τ ό ε π ι κ υ δ ν Ε Ι ό υ ρ ι ρ ό El JtE δ η ό Π ό λ κ
κ ρ α τ ο ϋ σ σ ι α χ έ ρ ι α ο υ μ ο ν ά χ α ε ν α μ ι κ ρ ο κ α ί έ λ α φ ρ ο δ έ ι ι α τ υ λ ι γ μ έ ν ο σ ε σ κ ο ύ ρ ο
χ α ρ τ Ι Τ ά ί δ ι α λ έ γ ε ι χ α ι τ ά ί δ ι α λ ι γ ι α χ ρ η σ ι μ ο π ο ι ε ί χ α ι ό υ ρ ω ρ ό ς Ε δ ε ι ξ ε τ ο ν
Ιστορικό Αρχείο Ι.Γ.Π
- Ι Ι -
σ α ν ο ί EVOQ)(OL:t . Σ α ύ τ η ν ε ι α μ α ν τ Ι ς κ α τ α έ σ ι ς ω ν ό δ ε Α φ ό ι Ά ν ν α κ α Ι ο ί
ι λ λ ι σ υ γ γ Ε ε ί ς ί Μ ο υ ζ ε ν ί δ η
*
* *
Π ο λ ύ ς ό ρ υ β ο ε γ ι ν ε γ ι α ν π ε σ ι Π ό λ κ ο Υ π ά ρ χ ο υ κ ό μ η ά ρ χ ε τ α Ι π ο υ
β λ έ π ο υ ν σ α ύ η μ ε γ ά λ α έ ρ ω ι η μ ι κ ι ι σ ι έ π α γ ί δ ε τ Σ υ ν α γ ω ν ί σ θ η κ α ν κ α ι Ε φ η
μ ε ρ ί δ ς Ylft ϊ ι α σ ω ο τ ί σ ο υ ν τ η δ υ σ π ι σ τ ί α χ α ί α μ φ ι Ρ ο λ ί α Ε Ι ν α ι ί α π ι σ τ ο ι θ ω μ α
δ ε ς Σ ο υ π ι σ τ ε ύ ο υ ν μ ι ν ο ν Ο Ι ι Η β ί υ ι ό ν δ ά ι τ υ λ ο ε τ ι τ ω ν τ ύ π ω ν τ ώ ν η λ ω ν
Θ α η λ α ν ά κ λ η ϋ ν rr t-Yj β Γ ί ρ κ ι ί ν α Π ρ ι σ ο ύ σ τ ό λ η μ α •. . Ε δ ι ω τ ώ
θ η κ ε ά λ η μ ι ά φ ά ή Γ ι ι Η Ι Ω Ι Ρ ι μ ί σ ω ω φ υ τ ε ί τ ε σ υ κ ο φ α ν τ ε ϊ τ ε χ ά η π ά ν
τ ο τ ε itd. μ ε ί ν η
Ι ί ε χ ο υ ν σ ι έ ι ω ι σ κ ο τ ά δ ι σ τ η ν ψ υ ο υ ς ι λ λ λ ο ι π ι ί σ χ ο υ ν ά π ο
Ο κ ν η ρ ί σ ψ ω Δ ε ..· έ λ Ε Ι Ψ ι ν κ α Ι ε Ι Υ ε λ μ Η τ ι κ ε κ α Ι ύ π η Ρ Ε σ ι α κ ε ς ά τ ι ζ η λ ί ε ς
Υ π ο π τ ο κ α Ι φ ο β ε ρ γ ι α ί ί Ο ί ι σ χ ά δ α λ α ε Ι ω τ ο σ η κ ρ α τ ή ί κ ε ό τ α κ τ ό τ ο ι ι λ ο ς
κ α Ι ϋ τ ε ρ χ Τ Κ Η α δ ί κ η σ τ α ρ α τ η ή ρ ι α τ η ς Γ ε ν ι κ η Α σ ψ ι λ Ε ί ι ι ς κ α Ι ο χ
σ τ η ν Τ Ι Ι Κ Τ Ι Κ λ ε ι α ι δ μ ω α ύ τ α π α λ υ χ ε ι ρ ό τ ε ρ α κ μ ί κ α ι ι σ λ Ι Τ Τ Ι ώ τ ε ρ α Υ ι ά
τ ο υ ς κ ρ α τ ο υ ω ο υ ς .•
Έ ι ρ ε φ α ά π λ ο σ τ α τ α τ η ν ε λ π ί δ ο ί ά ρ μ ό ι ι δ ι κ α σ τ υ ω ί κ α Ι ά τ υ ο μ ι κ ο ί σ η
α π ο μ ο ν ω μ έ ο ς σ τ α Ι Ρ ί υ μ ι ι κ ρ υ α ά ι τ τ η ν ε π ι ρ ρ ο ή τ ω ν κ ο μ μ ο υ ν ι σ τ ι κ ώ ν π
Ρ ν ω ν ι τ ω ν φ υ λ α ι ν ·tM α ν ο ι γ ε ε π ί έ λ ο υ ς τ ό σ τ ό μ α τ ο υ κ α Ι Β α φ ν έ ρ ν ε τ ο ύ
ά λ λ ο υ ς σ υ ν ε ν ό χ ο υ Γ ι α τ Ι Ε ι σ α γ γ ε λ ί ε ς Π λ η μ μ ε λ ε ι ο δ ι κ ώ ν κ α Ι Ε φ ε τ ώ ν δ ε ν Ε χ λ ε ι σ
π ο τ έ ή δ ι χ ο γ ρ α φ Ι α
τ η ν ά μ φ ι β ο λ ί α ε ε χ ν α κ α λ λ ι ε ρ γ ε ί ά π τ η ν φ υ λ α κ η κ α δ .. , Σ τ α κ τ ό π ο υ λ ο τ
Ν ε ρ ι κ ό τ σ ο α γ μ έ ν ο τ ά δ υ ν α τ ι σ μ έ ν ο κ λ α ί ε ι γ ι α τ α π ά η τ ο υ τ α Ι δ ι κ ά τ ο υ κ α Ι
τ η ς ο Ι κ ο γ ε ν ε ί α ς τ ο υ κ α Ι ά π ρ ί γ ι α τ ί β ρ ί σ κ ε τ α ι ά κ ό μ η σ τ η φ υ λ α κ ή Π α ρ ο υ σ ι ά
ζ ε τ α ι ε ρ μ ο ς π α τ ρ ι ώ τ η κ α ι ttQijaxo; ι α ι ά φ ή ν ε ι ν α έ ν ν ο η Β η σ Η ε ν α ι ϋ μ α τ ο
π α ι ρ ι ω τ ι σ μ ο ϋ τ ο υ Ό τ α ν τ ο ϋ λ έ γ ε ν α ε ξ η γ Τ η κ α α ρ α π α ξ ά σ τ ε ρ α σ α ς π α ρ α
π έ μ π ε ι σ τ ό ν σ υ ν ή γ ο ρ ό ο υ . .. Ε κ ε ί ν ο ς γ ε λ ά Π ά ρ α π ο λ λ ε ς φ ο ρ ε ς τ α ε χ ε ι ά κ ο ύ σ ε
κ α ί π ε ρ ι σ σ ό τ ε ρ ε ς τ ο ϋ ε χ ε ι σ υ σ τ ή σ ε ι ν α μ ι λ ή σ η α ν ο ι κ τ α α ν ε Ι χ ε ν α ε ι π η κ ά τ ι
Ή κ α ι ν ο ύ ρ γ ι α ε κ δ ο χ η ε Ι ν α ι δ τ ι δ ε ν σ κ ό τ ω σ ε β έ β α ι α τ α ν π α λ κ η Έ λ λ η
ν ι κ η κ υ β Ι ι ν η σ ι ς η δ ε ξ ι ά η Α σ φ ά λ ε ι α τ ω ν Ά ι η ν ω ν κ α Ι η ς Θ ε σ σ α λ ο ν ί κ η κ τ λ
ά λ λ α .. . η σ α τ α ν ι κ η κ α Ι φ ο β ε ρ η Ί ν έ λ ι τ ζ ι ν Σ έ β ι ς γ ι α ν α δ ι α τ σ ρ ά ξ ς Έ λ λ η ν ο
α μ ρ ι κ α ι κ ε ς σ χ έ σ ε υ Κ α Ι ν α κ λ ο ν ί σ τ ι τ η ν σ έ σ ι κ α Ι έ π ι ρ ρ ο η τ η ς Ά μ ε ρ κ η ς σ τ η ν
Έ λ λ ά δ α . . . π ό ε ι ξ ι ς ά α α μ ά Χ Η η η ά ν α χ ώ ρ η σ ι ς ε κ ε ί ν ε ς ι ς μ έ ρ ε ς ά π τ η ν
Θ ε σ σ α λ ο ν ί κ η κ ά π ο ι ο υ κ Κ ό τ ύ π α λ λ ή λ ο υ ι ο ύ ά γ γ λ Ι ο ϋ Π ρ ξ ε ε υ Θ α ε π ρ ε π ε ν ά
ε ί π η α ν ε Ι ς ο π ω ς δ Τ ε ρ τ υ λ ι α ν ό τ α π ι σ τ ε ύ ω γ ι α τ π α ά λ ο γ α κ α ί α π ί σ τ ε υ τ α ε ί ν α ι
Ή Β ε α ν ι κ η κ υ β έ ρ ν η σ ι ς ε ζ ή τ η σ ε κ α Ι π α ρ α κ ά λ ε σ Ε τ η ν ά μ ε ρ ι κ α ν ι κ η ν α ά α λ ά β η
α ο Ι κ ο ν ο μ ι κ α φ ο ρ τ ί ο τ η ρ ι ι μ α γ μ έ ν η ς λ λ ά δ α ς π ο υ β ρ ι σ κ ό τ α ν ό τ ε σ σ λ η τ η ν
ά κ μ ή τ ο ύ σ υ μ μ ο ρ ι τ ο π ο λ έ μ ο υ Ε ί χ α ν φ ω ν ά ξ ε ι κ α Ι ά λ λ ο ι έ ν ω ρ ί Ε ρ α δ τ ι Τ ι Ί ν τ έ λ ι τ ζ ε ν
Σ έ ρ β ς ε σ κ ό τ ω σ ε χ α Ι τ ο ύ ς α ε ρ ο π ό ρ ο ι ο ν Μ ο ί ρ α ρ χ ο Κ ω φ ί τ σ α κ τ λ
Ιστορικό Αρχείο Ι.Γ.Π

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful