Matlamat Seni Dalam Pendidikan Matlamat mata pelajaran ini adalah bertujuan untuk membentuk keperibadian generasi Malaysia

yang celik budaya, mempunyai nilai-nilai estetika yang tinggi, imaginatif, kritis, kreatif, inovatif dan inventif.Selain itu, ia juga bertujuan untuk meningkatkan rasa kesyukuran terhadap Tuhan, menghargai keindahan alam persekitaran, keindahan seni dan warisan bangsa serta dapat menyumbangkan ke arah pembangunan diri, keluarga, masyarakat dan negara.Seni dalam penidikan ini juga mengintegrasikan tiga kompenan yang mampu melengkapkan pembinaan otak kanan dan otak kiri. Ia bertitik tolak daripada pengintergrasian inilah perkembangan menyeuruh dari segi jasmani , emosi, rohani dan intelek akan berlaku

Pengenalan Konsep Seni Dalam Pendidkan Seni dalam pendidikan memainkan peranan penting ke arah perkembangan kanak melalui peningkatan daya persepsi,estetika dan kreativitinya. Matlamatnya ialah untuk melahirkan individu yang berbudaya dengan mengamalkan pertimbangan kesenian, berjiwa kreatif,inovatif,inventif dan mempunyai jati diri yang tinggi. Pengabungan tiga jenis seni yang terdiri seni visual,seni muzik dan seni pergerakan akan membantu pembentukan insan yang holistik. Terdapat beberapa tokoh yang member pandangan yang menyokong bahawa Seni Dalam Pendidikan memberi manfaat dari segi jangka panjang. Berikut merupakan pandangan daripada tokoh-tokoh : Teori konstruktivisme - kanak-kanak membina pengetahuan secara aktif. Seni Dalam Pendidikan boleh dijadikan sebagai wadah untuk membolehkan murid mengekspresikan idea secara bebas dan kreatif. Teori Kecerdasan Manusia (1983) oleh Howard Gardner terdapat tujuh jenis kecerdasan yang seharusnya disuburkan. Pengabungan kesuburan dapat menangani masalah penyuburan kecerdasan minda kanak-kanak dapat menjana kecerdasan minda murid dengan lebih menyeluruh.Howard Gardener (1983) pendekatan yang berintegrasi terhadap pelbagai jenis kecerdasan memudahkan penerimaan pemikiran murid kepada yang lebih kreatif. Hermann (1991) didalam “Quadrant Concept” yang menkaji perkembangan otak kanan dan kiri menyatakan bahawa seni membantu pemikiran rasional dan intuitif seseorang individu. Einstein pula mencadangkan agar bidang sains yang bermatlamatkan untuk memahami deria manusia dimantapkan untuk pendidkan kanak-kanak. Gabungan dari pelbagai penidikan kanakkanak. Gabungan dari pelbagai kecerdasan perlu diamalkan seperti kemahiran muzik,kecerdasan yang berkaitan dengan kecerdasan intutif,personal dan intrapersonal,praktik dan estetika, holistic dan analitik,emosional dan fizikal dan intelektual. Leonardo da Vinci merupakan model manusia dalam kajian Seni Dalam Pendidikan. Beliau adalah seorang seniman, jurutera, anatomis dan saintis. Beliau menggabungkan bidang-bidang ilmu tersebut untuk membentuk keunggulan diri dalam kehidupan. Seni Dalam Pendidikan akan menjadikan mata pelajaran yang dipelajari oleh murid di sekolah menjadi lebih seronok. Selain itu ia membantu guru itu sendiri untuk memahami diri sendiri. Kemudian ia juga membantu perkembangan intelek terutamanya dari aspek menyelesaikan masalah. Selain itu ia juga memotivasikan guru untuk menjadi lebih kreatif, inovatif, peka, berpersonaliti yang seimbang, berketrampilan dan professional. Kemudian ia juga membantu perkembangan insane secara seimbang dan menyeluruh

Selain itu guru juga didedahkan dengan ilmu seni visual.Seni Dalam Pendidikan Pendidikan Seni Visual menjurus kepada seni tampak dan tidak merujuk kepada seni lain seperti seni muzik. seni tari dan seni mempertahankan diri. Dengan ini. Melalui kefahaman aspek guru dapat menerapkan penghayatan dalam proses pengajaran dan pembelajaran. http://zul9990.Seni Dalam Pendidikan merangkumi perkara yang berkaitan dengan seni . muzik dan pergerakan. guru diharapkan dapat mengamalkannya.com/ . Proses ini menyentuh perasaan estetika dan daya kreativiti individu melalui penajaman daya intuisi. Guru dilatih untuk melihat sesuatu dengan perspektif yang lebih luas sama ada daripada aspek estetik mahupun gunaan.Seni Dalam Pendidkan lebih menegaskan kegiatan dalam proses penghasilan dengan melibatkan aspek pemahaman. muzik dan pendidkan jasmani yang berkaitan dengan bidang tertentu dan juga dapat menerapkan budaya menghargai serta dapat mengaplikasikan ilmu yang diperolehi sewaktu proses pengajaran dan pembelajaran dalam kelas. penghayatan dan kritikan. imaginasi dan konsepsi guru.blogspot. persepsi. seni sastera.

Seni Dalam Pendidkan lebih menegaskan kegiatan dalam proses penghasilan dengan melibatkan aspek pemahaman. muzik dan pergerakan. http://notapismp.Seni dalam pendidikan Pendidikan Seni Visual menjurus kepada seni tampak dan tidak merujuk kepada seni lain seperti seni muzik. Selain itu guru juga didedahkan dengan ilmu seni visual.html .blogspot. Guru dilatih untuk melihat sesuatu dengan perspektif yang lebih luas sama ada daripada aspek estetik mahupun gunaan. Seni Dalam Pendidikan merangkumi perkara yang berkaitan dengan seni . seni sastera. guru diharapkan dapat mengamalkannya.com/2010/09/seni-dalam-pendidikan. muzik dan pendidkan jasmani yang berkaitan dengan bidang tertentu dan juga dapat menerapkan budaya menghargai serta dapat mengaplikasikan ilmu yang diperolehi sewaktu proses pengajaran dan pembelajaran dalam kelas. Dengan ini. penghayatan dan kritikan. seni tari dan seni mempertahankan diri. persepsi. imaginasi dan konsepsi guru. Melalui kefahaman aspek guru dapat menerapkan penghayatan dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Proses ini menyentuh perasaan estetika dan daya kreativiti individu melalui penajaman daya intuisi.

Kesenangan estetik di sini adalah merujuk kepada konsep kesenangan yang terhasil kesan oleh penghayatan terhadap keindahan seni visual. Pengajaran memerlukan pemahaman dan pemahaman memerlukan tarikan yang menarik dan kreatif.0 Pengenalan Mengikut Kamus Dewan Edisi baru. Dalam erti kata lain. Kesemua seni yang dinyatakan tadi merupakan seni yang memerlukan pergerakan. 2. ataupun setidaktidaknya akan menghargai keindahan objek serta karya tersebut. Kebolehan adalah sesuatu yang mampu dipelajari dan dibentuk manakala bakat pula adalah sesuatu yang berdiri dengan sendiri hasil daripada kurniaan Ilahi. menjelaskan tentang kesenangan estetik dan konsep keindahan sebagai pertemuan antara seseorang yang mempunyai pengetahuan terhadap mesej atau objek yang ditemui. lukisan.Iman. Imam Muslim melalui penulisan kitabnya. Seni bukan sahaja diaplikasikan dalam satu bidang tetapi dalam beberapa bidang seperti seni suara.0 Aplikasi seni dalam pendidikan Seni merupakan sesuatu yang subjektif untuk digambarkan. seni tari dan seni lakon. Secara tidak langsung mengakui bahawa untuk menghasilkan sesuatu produk seni. . keseronokan dan kesenangan estetik ( Art is Expression ). muzik dan lainlain ) yang diciptakan dengan bakat. Seni itu indah dan halus. sekiranya tidak mampu menghasilkan karya seni. seni didefinisikan sebagai karya ( sajak. kesukaan dan kegembiraan juga termasuk di dalam kesenangan ini. Kitab Al. The Meaning of Arts ) pula seni adalah penghasilan rupa bentuk yang menimbulkan keceriaan. Kedua-dua ini saling berkait rapat di dalam menghasilkan sesuatu produk seni yang mempunyai nilai estetika yang tinggi. dan ekspresi dalam melahirkan sesuatu yang indah dari dalam diri kita. Kepuasan. bakat. suara. Ini adalah kerana seni itu sendiri mempunyai pertalian erat di antara penggiat dan khalayak seni itu sendiri. Muslim menjelaskan seni itu sebagai suatu bentuk ilmu ( pengetahuan ) di mana seseorang yang mempunyai ilmu ataupun pengetahuan seni tersebut akan mencipta serta melahirkan manifestasi pemikiran dan perasaannya terhadap sesuatu objek yang dihayatinya melalui karya-karya seni. kebolehan dan penghayatan serta pemahaman yang jitu amat penting. Seni juga diaplikasikan dalam pengajaran. kenikmatan. Dipandang daripada sudut agama. kebolehan mencipta sesuatu yang indah. Menurut Herbert Read ( buku.SENI DALAM PENDIDIKAN 1. Seni yang disematkan dalam setiap pengajaran haruslah memberi satu nilai dalam jangka masa yang panjang dan memberi impak yang positif untuk seseorang individu.

Elemen-elemen tersebut ialah seni visual. moral. Mei 2007). bergerak ke kiri dan ke kanan. kita semestinya akan menemui pelbagai irama. Tanpa warna kehidupan akan menjadi tidak bermakna. irama digambarkan sebagai sesuatu susunan corak yang berulang dan susunan sekata yang mewujudkan pergerakan. kehidupan akan menjadi bosan dan tidak menarik. Semestinya. Dalam kehidupan kita seharian.“Seni adalah hasil daripada kreatif dan kritis dari pemikiran seseorang manusia yang diolah secara halus dan sederhana”. Sebagai contoh bunyi tapak kaki. elemen yang ketiga dipenuhi. . bunyi degupan jantung. Seni juga merupakan satu disiplin ilmu yang bersama-sama terbentuk dalam mencapai kedewasaan akhlak dan tabiat seseorang muslimseperti jujur. Irama yang menarik dalam sesuatu muzik akan mempengaruhi seseorang untuk mendengar muzik tersebut berulang kali. Dalam pendidikan seni. emosi. Selain itu. Elemen-elemen seni dalam pengajaran ini menjadi satu hubung kait yang kukuh dalam menjadikan pengajaran lebih efektif dan kreatif.. (Pahlawi Web Al. Irama merupakan elemen yang terdapat dalam seni muzik. Irama yang diaplikasikan dalam pengajaran akan menjadikan pelajar banyak melakukan pergerakan dan secara tidak langsung. Sebenarnya irama dapat meransang minda kanak-kanak untuk memberikan tumpuan apa yang sedang dilakukan. menari. Apabila dasar pembelajaran seni ini diterapkan. melukis corak dan sebagainya. dan ketakwaan manusia terhadap sang pencipta. pembelajaran menjadi lebih lengkap dari pelbagai aspek. rajin . sudah semestinya sesuatu aktiviti itu menjadi hambar dan murid akan merasa cepat bosan. Warna memainkan peranan yang penting dalam menggambarkan sesebuah kebudayaan. Kanakkanak akan menjadi lebih terdorong untuk memahami sesuatu perkara secara seronok. Kanak-kanak akan merasa lebih seronok melakukan aktviti seperti melompat sambil mengikut irama muzik. bunyi titisan air di sinki dan sebagainya. Seni dalam pendidikan merupakan sesuatu yang baru dan ianya menggabungkan tiga elemen penting. seni pergerakan dan juga seni muzik. Semua ini merupakan irama yang wujud disekeliling kita tanpa kita sedari dan kebanyakan ianya berlaku setiap masa. manakala seni pergerakan melibatkan penggunaan ruang dalam sesuatu aktiviti dan seni muzik pula lebih kepada interpretasi seseorang terhadap muzik yang didengari. Dalam seni visual ianya lebih melibatkan lukisan. taqwa serta sabar. Irama dapat dinyatakan sebagai rentak yang berlaku secara berulang. Warna merupakan elemen yang penting dalam kehidupan. kehadiran Irama dalam aktiviti yang dilakukan secara tidak langsung menarik minat kanak-kanak untuk menyertai sesuatu aktviti dengan lebih seronok dan bersemangat. Kanak-kanak akan mula memahami sesuatu kemahiran yang berbentuk irama sewaktu mereka melakukan aktiviti seperti melompat. Tanpa kehadiran muzik. Kenyataan tadi mendefinisikan seni sebagai satu pergerakan yang dinamik dan pemikiran logik manusia yang diwujudkan melalui ketekunan dan kehalusan budi yang ditentukan oleh ilmu. Sesuatu irama itu boleh dinikmati sewaktu kita mendengar muzik. dan maksud dalam karya seni visual. Warna juga turut digunakan dalam seni dalam pendidikan iaitu dalam komponen Pendidikan Seni Visual.

sentuh. ekspresi.berpesonaliti yang seimbang. eksperesi. peka. inovatif. pemikiran. Di antara faedah dan kepentingan seni kepada seorang pendidik seperti: 1) Melahirkan guru yang kreatif. secara tidak langsung. peka. inkuiri dan kecerdasan pelbagai. Integrasi seni dalam pendidikan akan mambantu dan memudahkan lagi guru dalam melaksanakan proses pengajaran dan pembelajaran dengan mengaplikasikan teori-teori pembelajaran dalam proses tersebut terutama di sekolah rendah. Kebolehan guru dalam menyampaikan pengajaran dan menggunakan kaedah yang betul akan dapat memenuhi keperluan. Artist dan Art Education menyatakan bahawa aktviti pendidikan seni yang wujud boleh berfungsi sebagai satu cabang komunikasi. yakni apa yang mereka lihat.bergerak dan berfikir dalam setiap aktviti pembelajaran yang mereka lakukan.Kesimpulannya. rohani. inovatif. . ia mengajar murid untuk menguruskan sumber imaginasi. 3. Guru yang kreatif dan inovatif mampu menarik perhatian atau tumpuan pelajar untuk belajar dengan lebih yakin dan berkesan. Menurut Leonardo da Vinci iaitu seorang seniman. Melalui aktiviti ini.Lansing ( 1973 ) dalam bukunya Art. guru perlu mengambil langkah dalam memanipulasikan elemen seni dalam pengajaran supaya pengajaran mereka akan menjadi lebih berkesan. guru dapat membantu murid-muridnya melibatkan diri secara aktif dalam pembelajaran dan mendorong kanakkanak menggunakan imaginasi. emosi dan jasmani selari denganFalsafah Pendidikan Negara. anatomis dan saintis menyatakan bahawa dengan penghayatan seni yang betul. Menurut Kenneth M. ianya akan dapat mendorong kanak-kanak menggunakan imaginasi. kreativiti. inkuiri dan kecerdasan kepada murid-murid dan ini akan lebih menyeronokkan murid-murid tersebut. Seni Dalam Pendidikan sebenarnya memberi peluang kepada kanak-kanak untuk meneroka alam sekeliling mereka. serta emosi dengan lebih efektif dan proaktif. Melalui cara ini. Seni dalam pendidikan bermatlamat untuk menyediakan guru permulaan sekolah rendah dengan pengetahuan dan kemahiran untuk mengintergrasikan aktiviti Seni Visual. Muzik dan Pergerakan dalam proses pengajaran dan pembelajaran pelbagai bidang matapelajaran lain. ianya akan memotivasikan kita untuk menjadi seorang guru yang kreatif. berpesonalti yang berketrampilan dan professional.0 Kepentingan seni dalam pendidikan kepada pendidik Seni dalam pendidikan adalah untuk membantu perkembangan menyeluruh danseimbang setiap insan dari segi intelek. Selain itu. Kemahiran guru dalam mengolah sukatan pelajaran dengan menumpukan kepada perkembangan pengetahuan dan peningkatan kemahiran tertentu dengan menggunakan pelbagai pendekatan dan teknik yang sesuai. muzik dan pergerakan. Contohnya melalui aktiviti seni visual. berketrampilan dan professional. jurutera. guru perlulah memahami dan menghayati kurikulum dan menguasai Sukatan Pelajaran Pendidikan Seni Visual.

Kecergasan lain mungkin akan hilang. Cara bekerja yang teratur. ianya dapat member ikeyakinan dalam diri kita. Seni membantu para guru dalam memahami diri dan persekitaran. Gardner (1983) mengesyorkan bahawa terdapat tujuh jenis kecergasan tetapi kebanyakkan sekolah memberi penekanan kecergasan linguistik dan matematik sahaja. Seni Dalam Pendidikan dapat membantu membina keupayaan bagi menangani perubahan pesat yang sedang berlaku pada hari ini.Teori ini menyokong seni perlu diberi peranan yang penting dalam kurikulum. muzik dan pergerakan dengan pelajaran yang lain membantu dalam mengimbangkan perkembangan otak kiri dan kanan. Dengan demikian. seni dapat membantu untuk mengaktifkan proses pembelajaran dan perpindahan pembelajaran. Integrasi seni visual. muzik dan pergerakan memudahkan proses menghubungkait semua benda dalam alam ini. . 3) Guru senang mencapai objektif atau matlamat. guru senang mencapai objektif dan matlamat dalam pengajaran dan pembelajaran.0 Faedah yang diperolehi melalui pembelajaran Seni Dalam Pendidikan ialah:- 1) Pengalaman optima melalui seni membawa kepada keyakinan diri dan kemahiran belajar. Apabila kita menggunakan pilihan warna yang lembut. dengan pengetahuan tentang keistimewaan seni. Dalam setiap kegiatan seni perkara seperti pemupukan nilai dan pemahaman unsur seni dihubungkaitkan dengan kemahiran asas seni. dari segi warna yang kita suka dan warna baju yang kita pakai. Warna yang lembut. Pendidikan Seni menyarankan strategi pembelajaran yang bersepadu. Aktiviti seni visual. QuadrantConcept (1991) oleh Hermann menunjukkan perkembangan otak kiri dan kanan. terang ataupun gelap dapat mempengaruhi emosi dan tindakan kita terhadap sesuatu perkara atau tindakan. Justeru itu. cermat dan selamat dalam proses membuat sentiasa ditegaskan 3. Keyakinan akan membuka minda untuk mendapatkan kemahiran yang kita pelajari. Dalam Teori Kecergasan Manusia. Pengalaman yang diperolehi melalui seni sememangnya dapat mempengaruhi kehidupan kita. guru hendaklah menggunakan pelbagai teknik dan strategi serta kelebihan diri untuk menggalakkan murid mencapai objektif kendiri dalam melancarkan lagi proses pengajaran dan pembelajaran.menyatakan bahawa seni membantu pemikiran yang rasional dan intuitif seseorang terutama untuk guru agar mereka dapat menjalankan proses pengajaran dan pembelajaran dengan berkesan. Selaras dengan sains dan teknologi. Oleh itu.2) Membantu guru melaksanakan dengan mudah proses pengajaran dan pembelajaran. ini kerana manusia memperolehi pengetahuan melalui pelbagai kecergasan dan juga melalui perbagai teknik pengajaran. Contohnya. 4) Guru dapat mempelbagaikan teknik dan strategi dalam pangajaran dan pembelajaran.

Oleh itu. Inilah yang dikatakan seni yang dapat menggalakan pembelajaran seumur hidup secara menyeluruh. pengalaman dan ekspresi.berimaginasi dan kepantasan dalam membentuk ekspresi dan komunikasi. seni mampu mempengaruhi kita dalam membina sikap.mengukuhkan ‘esteem’ kendiri dan menggalakkan kemahiran berfikir dalam proses pengajaran dan pembelajaran dengan lebih berkesan dan berterusan dan menyeluruh. 5) Penghubungkait. 3) Menggalakkan pembelajaran seumur hidup secara menyeluruh. Pengaplikasian teori dalam pembelajaran dapat membantu kita memudahkan lagi proses pengajaran dan pembelajaran. . 4) Belajar cara belajar-aplikasi informasi secara berkesan. guru harus mengaplikasikan seni dalam pengajaran untuk memastikan penyampaian pengajaran guru tersebut dapat merangsang kearah pembelajaran yang berkesan.Justeru itu. ekonomi dan kebudayaan. seni dapat mempengaruhi kita untuk membuat keputusan dalam pelbagai situasi.Seni banyak dihubungkaitkan dengan personaliti. Pemerolehan ilmu seni dapat mambantu kita belajar dengan lebih menyeronokkan dan mampu mengembangkan potensi individu dalam meneroka. Hal ini kerana. pada masa yang sama kanak-kanak belajar secara aktif dan menyeronokkan. Seni dapat memupuk displin diri.0 Kesimpulan Secara kesimpulannya. Seni juga adalah penghubungkait anatara kecergasan otak dan kesan tindakan seseorang. pengajaran seni dalam pendidikan dapat memupuk minat pelajar serta menjadikan proses pengajaran dan pembelajaran menyeronokkan dan tidak lagi membosankan. Justeru itu. sosial. Pengetahuan tentang teori-teori kesenian dapat membantu kita mengembangkan lagi tahap kemahiran yang sedia ada. seni dalam pendidikan adalah sangat penting dalam proses pengajaran dan pembelajaran. hubungkait idea dengan objek dan di antara pemikiran dengan perlakuan kita. Contohnya.2) Memperkembangkan kemahiran meneroka. keperibadian dan kemahiran intelektual mengikut kesesuaian masyarakat masa kini. celik akal dan kecergasan “Lateral Leaps” Bidang seni pendidikan menjurus kepada pengetahuan yang berupaya meningkatkan kebolehan dalam memahami dengan gerak hati. warna boleh menggambarkan peribadi dan tingkah laku seseorang individu. Oleh itu. kita dapat mempelajari cara orang lain berfikir. Integrasi seni dengan pelajaran lain melengkapkan lagi perkembangan otak kiri dan otak kanan. membuat analisis. Ianya memberi keupayaan dalam kemahiran berfikir seperti menyelesaikan masalah. Melalui seni. gerak hati. membuat taakulan. Kreativiti semulajadi akan meransang proses pembelajaran. Ini menjurus kepada keperluan masyarakat yang kompleks dan kompetitif. bekerja dan mengekspresi kendiri. Di samping dapat mengalakkan pelajar bergerak aktif ketika proses P&P ini berlangsung kerana tertarik dengan kaedah yang digunakan ini. ekspresi dan imaginasi 5. sintaksis dan penilaian melalui perasaan. kemahiran meramal tingkah laku akan dapat dikenalpasti.

menulis dan mengira. asas pendidikan dirujuk sebagai ‘3 R’ iaitu membaca.Terdapat 3 bidang utama dalam mata pelajaran ini iaitu Seni Visual. tujuannya tetap sama: seni perlu dijadikan ‘R’ keempat atau literasi asas selain membaca. Seni Muzik dan Seni Pergerakan. Aksi-aksi yang terdapat dalam Seni Dalam Pendidikan merangkumi aktiviti seni visual. murid akan berasa lebih selesa dan lebih mudah untuk memahami sesuatu tajuk yang diajar.Artikel-artikel Seni Artikel 1 Kesan-Kesan Positif Semasa Mengikuti Mata Pelajaran Seni Dalam Pendidikan Mengikut Dr. (ii) Memupuk Nilai Kerjasama Secara semulajadi. Namun begitu. Aktiviti berkelompok menuntut setiap individu bergerak dan berinteraksi secara bekerjasama untuk mencapai kejayaan bersama . Contohnya. Selain itu. Selain itu. perhubungan sesama murid juga dapat bertambah mesra dan dapat bekerjasama melalui aktiviti-aktiviti permainan secara kumpulan. Ini turut membantu dalam penyemaian nilai-nilai murni didalam diri dan meningkatkan motivasi untuk mengikuti proses pembelajaran.muzik dan pergerakan mempunyai titik tolak interaksi sosial yang terjalin melalui deria sentuh. menulis dan mengira. Sharifah Norul Akmar Syed Zamri (2006).Penggunaan huruf ‘R’adalah satu kata yang sesuai digunakan dalam Bahasa Inggeris tetapi mungkin tidak dalam Bahasa Melayu. Seni Dalam Pendidikan memainkan peranan yang penting dalam proses pembelajaran dan pengajaran. Antara kesan-kesan positif semasa mengikuti Mata Pelajaran Seni Dalam Pendidikan ialah: (i) Proses Pengajaran Dan Pembelajaran Menjadi Lebih Seronok. kebanyakan aktiviti Seni Dalam Pendidikan tidak dapat mengelakkan murid-murid daripada terlibat dalam kegiatan yang berunsur kerjasama. sama ada kata-kata itu sesuai atau tidak. Ini kerana. Komunikasi deria sentuh ini mempunyai asas yang boleh menjalin perhubungan sesama manusia yang membawa kepada konsep perpaduan. Pengajaran yang dilaksanakan dengan menggabungjalin pelbagai unsur seni dan berbeza dari kaedah pengajaran tradisional yang hanya menggunakan kapur dan papan tulis sebagai media dalam penyampaian maklumat murid berasa lebih seronok.kaedah belajar secara bermain dapat membina dan menjalinkan perhubungansosial sesama murid. .

Individu yang mempunyai keyakinan diri yang tinggi dapat melakukan aktiviti tanpa rasa segan atau bimbang mengenai pandangan orang lain terhadap dirinya. maka akan terbentuk satu situasi ideal yang dapat memenuhi kedua-dua matlamat sosial iaitu rasa ketermilikan dan keinginan diterima sebagai anggota kelompok. Menurut Kamus Dewan Edisi Ketiga (1996). Oleh itu. Perhubungan mesra antara murid dengan murid dapat mewujudkan suasana yang harmonis dan menyebabkan murid merasakan bahawa guru dan rakan-rakan prihatin terhadap dirinya dan menghargai bakat yang dimiliki. keperluan untuk belaian sekurang-kurangnya dipenuhi melalui pujian dan galakan yang diberi sebaik sahaja mereka memersembahkan aktiviti yang menarik.(iii) Memenuhi Keperluan Sosial Yang Asas Apabila semua murid berpeluang menyertai aktiviti-aktiviti yang sesuai dengan minat dan kebolehan mereka. penerokaan dapat ditakrifkan sebagai penyelidikan yang bertujuan untuk mengetahui sesuatu yang belum diketahui. (v) Luahan Perasaan Dan Aras Keyakinan Yang Tinggi. Di samping itu. Meneroka dijalankan dengan membuat eksperimen. bebas daripada tekanan emosi dan membina kecekalan dalam menghadapi persaingan dan cabaran. Penerokaan terbahagi kepada tiga kategori iaitu alat dan bahan. menyelidik dan mencipta menggunakan pelbagai idea dan bahan. (iv) Murid berpeluang untuk menjalani proses penerokaan semasa dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Guru boleh mengagak perasaan sebenar murid melalui tingkah laku yang dipamerkan. Pengalaman meneroka juga merupakan sesuatu situasi pembelajaran. proses ini memerlukan pelbagai bahan dan kaedah. Penerokaan dapat dilaksanakan dengan cara menjelajah. Murid yang menyertai aktiviti-aktiviti seperti permainan boleh mewujudkan suasana keriangan. Dalam kegiatan Seni Dalam Pendidikan. Murid-murid mahukan dirinya diterima sebagai anggota sebuah kelompok dan pada masa yang sama memerlukan kasih sayang. perasaan juga mungkin dapat memberikan sumber manfaat dan kerugian kepada seseorang. Perasaan merupakan reaksi badan terhadap rangsangan yang diterima sama ada ia bersedia atau tidak. Namun begitu. cara pengolahan dan manipulasi serta idea dan isi kandungan. setiap aktiviti yang dilakukan perlulah ada keyakinan supaya dapat menjamin keberkesanannya. Kesimpulan .

Penggunaan seni dalam pendidikan ini menyentuh perasaan estetika dan daya kreativiti individu melalui penajaman intuisi. seni muzik dan seni pergerakan dalam meningkatkan lagi kepekaan. Ia boleh dilakukan dengan beberapa cara seperti menghubungkait pengetahuan dalam berbagai mata pelajaran. Dalam pengajaran guru. imaginasi dan konsepsi murid. Cara dan peranan guru dan murid dalam melaksanakan penghububungkaitan tersebut dalam pengajaran dan pembelajaran. kreativiti.Kesimpulannya. daya imaginasi untuk mencapai pembelajaran optimum. mengalami dan mengekspresi citarasa pancaindera. pemilihan warna harmoni. Selain itu ialah menghubungkait . menyeluruh dan menyeronokkan. Artikel 2 Aplikasi Seni Dalam Pendidikan Seni Dalam Pendidikan (SDP) menjurus kepada seni visual. Proses penghubungkaitan pengetahuan dalam berbagai mata pelajaran adalah brfokuskan kepada matlamat terakhirnya. kesemua bidang Seni Dalam Pendidikan iaitu seni visual. Penghubungkaitan dan pautan di dalam mata pelajaran ini boleh disamakan dengan programprogram antara disiplin-disiplin yang terdapat di dalam mata pelajaran yang lain. Pendidikan Seni Visual menjadi asas alat bantu mengajar yang baik melalui penampilan grafik yang efisyen. Pendidikan Seni Visual menjadi subjek penting untuk berkreativiti bagi melahirkan insanyang celik seni dan berbudaya. Pada masa ini Pendidikan Seni Visual telah dimartabatkan sepenuhnya sebagai subjek yang berperanan besar dalam pengajaran dan pembelajaran kerana subjek ini merentasi kurikulum dalam subjek-subjek lain. Selain itu. Pengintegrasian ini akan memperkukuhkan dan memantapkan lagi kefahaman pelajar tentang tajuk-tajuk yang diajar. seni muzik dan seni pergerakan.muzik dan pergerakan perlu diintegrasikan kerana ketiga-tiga subjek ini mempunyai motif dan tujuan yang sama. Untuk itu proses ini akan berbentuk satu lingkaran atau bulatan dan antara setiap mata pelajaran itu saling berkait untuk mencapai satu matlamat. persepsi.dan reka bentuk maujud yang cantik. murid juga diharapkan dapat mengamalkan pertimbangan seni visual. Di kalangan pelajar. Guru akan memberi peluang kepada murid untuk menjalankan aktiviti seperti meneroka.

kemahiran dalam berbagai mata pelajaran. menggalakkan sikap kepimpinan yang terpuji. Untuk itu seni visual memainkan peranan yang penting dalam pendidikan keseluruhan dan pembangunan minda pelajar. guru perlulah merancang topik. isi. Penyampaian pengukuhan ini juga dapat membentuk pelajar memperolehi pelbagai pengalaman serta pengetahuan berdasarkan aktiviti-aktiviti yang dirancangkan itu menarik dan mencabar mereka. meletakkan keseluruhan kurikulum kedalam konteks kehidupan yang sebenar. Ia secara tidak langsung akan mengaitkan mata pelajaran seperti sejarah. Penghubungkaitan ini berperanan sebagai satu strategi dan kaedah pendidikan untuk membantu melahirkan pembelajaran dan persekitaran yang menyelitkan unsur-unsur sosial agar dapat membentuk nilai murni sepeti menghormati. sains dan teknologi. pandangan. bahasa dan fizikal dan pembangunan sosial. Pengukuhan merupakan satu cara guru untuk merangsang minda pelajar supaya akan menyebabkan pembelajaran pelajar meningkat maju atau terdapat peningkatan dalam tingkahlaku yang positif. cara penyampaian dan penilaian yang bersesuaian dengan kebolehan sedia ada serta minat pelajar. Motivasi bermakna seni praktik menggunakan insentif dan membangkitkan minat untuk tujuan membuatkan pelajar menunjukkan prestasi dalam cara yang diingini. berinisiatif dalam menjalankan tugasan yang diberi oleh guru dan bersikap inovasi dalam melaksanakan satu-satu aktiviti dan kemahiran serta dapat merangsang setiap pelajar untuk mencapai kecemerlangan dari segala sudut baik akademik mahu pun kokurikulum. kajian sosial. Sebagai seorang guru peranan yang perlu dilaksanakan dalam pengajaran dan pembelajaran adalah untuk merancang sesuatu pengajaran dan pembelajaran menjadi lebih sistematik. Untuk mencapai matlamat ini. Pelajar adalah digalakkan untuk melibatkan diri dengan sepenuhnya dalam segala aktiviti yang diadakan di sekolah tanpa ada sebarang pengecualian. Dengan melibatkan diri secara aktif ianya secara tidak langsung dpat mempertingkatkan konsep kendiri iaitu dapat membuat penilaian. objektif. Setiap pelajar berhak memperolehi pengalaman berasaskan pendidikan yang pelbagai bentuk walau pun mereka datang dari pelbagai latar belakang dan taraf sosio ekonomi yang berbeza dan mempunyai sebarang kekurangan.Dengan adanya penghubungkaitan kemahiran dalam berbagai mata pelajaran akan dapat mengubung kait sesuatu yang dipelajari dengan keadaan kehidupan yang sebenar. . tanggapan dan kepercayaan termasuk kekuatan dan kelemahan diri sendiri. Selain itu guru berperanan memberi motivasi kepada pelajar.

pelajar boleh menggunakan aktiviti . Selepas itu. berterbangan. Kesimpulan dari aktiviti-aktiviti itu secara tidak langsung akan dapat membantu untuk mengesan bahagian-bahagian pokok (Sains).pokok tumbang (b) Bunyi yang lembut --. Pelajaran diteruskan dengan aktiviti-aktiviti lain seperti penerangan dalam kumpulan. mengeluarkan sati urutan bunyi berkaitan dengan persekitaran (muzik). sumbangsaran tentang aktiviti yang telah dibuat.angin bertiup Seni Visual : (a) Mewarna dan menggambarkan perasaan seperti gembira. Dalam mata pelajaran matematik.daun gugur. murid diminta melakukan pergerakan berkaitan dengan pokok diiringi muzik yang dihasilkan dengan pelbagai alat muzik. Jadi murid akan diperkenalkan tentang pokok-pokok yang terdapat dalam kawasan sekolah dengan cara membawa murid-murid melawat kawasan sekolah dan sebagainya.1 Basic needs of Plants Tema : Persekitaran pokok. Tema Persekitaran : Pokok yang dipilih selain daripada mata pelajaran Sains. Muzik : (a) Bunyi yang kuat --. menunjukkan perasaan melalui sapuan berus dengan warna yang berbeza-beza (seni visual) dan melakukan pergerakan lokomotor (pendidikan jasmani) Perkara penting yang terdapat pada tema yang dipilih. rendah. Pergerakan : (a) Cara dahan-dahan bergerak semasa angin bertiup. (b) Memungut daun-daun yang gugur pada aras yang berbeza tinggi.Salah satu contoh bidang mata pelajaran di sekolah rendah untuk digunakan dalam pengajaran yang menggunakan pendekatan bertema ialah : Mata Pelajaran : Sains Tahun Empat Tajuk : 3. ia juga boleh digunakan kepada semua matapelajaran.marah dengan menggunakan sapuan berus dengan pelbagai warna.

Contohnya. Secara tidak langsung dapat memudahkan pelajar membuat perkaitan antara perkara yang diajar dengan kedaan situasi yang sebenar. Penggunaan strategi ini membolehkan pelajar berpeluang menguasai beberapa kemahiran yang berkaitan dengan cara bersepadu. Tema Pokok ini juga berkaitan dengan pengalaman dengan kehidupan diri pelajar. Penyediaan kemudahan untuk memperolehi bahan dan sumber yang akan digunakan dalam proses pengajaran dan pembelajaran mudah didapati di persekitaran sekolah. Tema Pokok juga bersesuaian dengan keadaan situasi. Proses penyerapan lebih kepada unsure pengetahuan. Manakala dalam matapelajaran muzik. sama ada dalam satu mata pelajaran atau beberapa mata pelajaran. pelajar akan menyanyikan lagu pokok dan membuat pergerakan seperti pokok bergoyang. pokok tumbang dan sebagainya. Aktiviti pengintegrasian mata pelajaran yang boleh dijalankan dalam P&P a)Penggabungjalinan Bermaksud sebagai proses mengintegrasikan pelbagai bidang kemahiran bagi mewujudkan suatu pelajaran yang integratif dan menyeluruh. masa dan peristiwa yang berlaku pada masa kini. Tema yang dipilih dapat disampaikan dalam pengajaran dan pembelajaran mempunyai aktiviti dan langkah-langkah pengajaran dari yang mudah kepada yang lebih mencabar. Penyerapan merupakan proses mengintegrasikan unsur-unsur isi kandungan daripada dua atau lebih mata pelajaran dalam sesuatu pelajaran. Dengan ini pelajar akan memperolehi ilmu pengetahuan sains semasa mempelajari kemahiran mata pelajaran Bahasa Melayu. Strategi penggabungjalinan kemahiran ini akan melahirkan aktiviti pengajaran dan pembelajaran yang menarik dan bermakna serta menimbulkan suasana proses pengajaran dan pembelajaran yang lebih berkesan. Melalui strategi penggabungjalinan ini berbagai-bagai kemahiran dalam sesuatu pelajaran disampaikan secara harmonidan bersepadu. 2)Penyerapan Penyerapan ialah proses menyebati dan menyatupadukan pengetahuan atau unsure isi pengetahuan daripada suatu mata pelajaran ain ke dalam isi pelajaran bagi sesuatu mata pelajaran yang diajar. daripada mata pelajaran sains guru akan mengambil petikan atau artikel sains bagi aktiviti bacaan dan kefahaman dalam mata pelajaran Bahasa Melayu. 3)Penerapan .mengira beberapa batang pokok dalam satu-satu tempat. Ini akan memudahkan guru untuk membuat interaksi dan aktiviti seni dalam pendidikan dapat dijalankan dengan berkesan.

ketuhanan dan sebagainya. maka bertambahlah peluang pelajar untuk menceburi aktiviti-aktiviti pembelajaran. secara tidak langsung akan dapat mewujudkan peluang yang baik bagi menerap dan melaksanakan aktiviti seni visual. Antaranya : (a)Mempunyai kepelbagaian dan keseragaman aktiviti dalam bentuk unti-unit kerja. muzik dan pergerakan. Aktiviti pemulihan pula merupakan aktiviti yang dirancangkan untuk membantu murid mengatasi masalah pembelajaran dari segi pengetahuan dan kemahiran. nilai kewarganegaraan. Apabila Seni dalam pendidikan diintegrasikan dengan bidang kurikulum yang lain. Apabila setiap aspek kurikulum dimanfaatkan dengan sebaik mungkin untuk tujuan meleraikan proses penyelesaian masalah. oleh itu pengayaan adalah untuk pelajar yang pencapaiannya melebihi Kebaikan dan kelebihan. 5)Pengayaan Aktiviti pemulihan adalah difokuskan kepada pelajar yang berpencapaian rendah atau lambat kadar penerimaannya.Konsep penerapan membawa maksud sebagai satu proses menerapkan nilai-nilai dalam pelaksanaan kurikulum dan gerak kerja kokurikulum. Dengan ini tahap kebolehan mereka untuk menyelesaikan sesuatu masalah dalam sesuatu unit kerja akan meningkat kerana mereka telah mempunyai kelebihan media yang boleh dijadikan sebagai alat bantu dalam menyelesaikan maslah Secara tidak langsung aktiviti seperti ini akan memperkayakan dan menambahkan lagi kefahaman pelajar terhadap pelajaran yang disampaikan. baik di kalangan guru mahupun pelajar. Nilai-nilai yang dimaksudkan ialah nilai-nilai murni. akan terbit suatu tanggapan. nilai alam sekitar. Apabila seni dalam pendidikan diintegrasikan di dalam unit-unit kerja. nilai kemasyarakatan. nilai kemanusiaan. 4)Pemulihan Pemulihan merupakan satu aktiviti yang secara khusus bertujuan untuk membantu pelajar yang mengalami masalah pembelajaran yang tertentu khususnya dalam kemahiran asas 3M. (b) Mempunyai ruang untuk menampung kepelbagaian akitiviti seni dalam pendidikan. c) Mempunyai ruang untuk menampung skop perpaduan yang luas. bahawa integrasi itu merupakan sebahagian daripada program aktiviti sekolah dan bukannya sesuatu yang bersifat terasing dan terpisah .

Apakah alat/bahan yang sesuai dengan aktiviti tersebut untuk murid meneroka. pergerakan dan visual mereka. memperolehi pengalaman dan mengalami ekspresi? Apakah kesan penggunaan alat/bahan ini kepada proses pengajaran dan pembelajaran? Seni dalam Pendidikan memberi peluang kepada kanak-kanak dan remaja untuk meneroka pelbagai sudut yang mereka lihat. meneroka. mencipta secara kreatif. Pengalaman yang diperolehi dalam seni dalam pendidikan boleh melibatkan kesedaran kinestetik yang mendalam. bergerak dan berfikir dengan setiap aktiviti pembelajaran. Bukan itu sahaja. mendengar dan melihat secara langsung dunia mereka dengan cara tersendiri. Bahasa-bahasa simbol yang digunakan untuk membuat ekspresi dalamaktiviti-aktiviti seni. bahkan Seni dalam Pendidikan dapat memberikan kanak-kanak keseronokkan dan kegirangan di dalam bilik darjah. Penerokaan. sentuh. mengambil risiko. Di samping itu juga pelajar telah diberi pendedahan mengenai dengan unsur-unsur perasaan dan emosi pelajar dan tahu bagaimana untuk menguruskan emosi supaya boleh meluhan perasaan terhadap ekspresi diri. Tujuannya adalah untuk menjadikan pelajar menjadi seorang yang benar-benar lebih berimaginatif. merasai dan menjiwai keindahan pokok-pokok di kawasan sekolah. menyelidik dan mencipta menggunakan pelbagai idea dan bahan. kepintaran mengunakan tubuh badan dan pengalaman ini akan memberi peluang kepada kanakkanak dan remaja untuk menyelesaikan masalah. Ini akan membatu para pelajar untuk merasa. Ini adalah disebabkan pada topik ini pelajar diberi peluang pendedahan mengenai cara-cara untuk penerokaan dan cara-cara untuk pengolahan dan memanipulasi sesuatu aktiviti. Dalam pengajaran dan pembelajaran bertema persekitaran pokok ini pelajar menggunakan persekitaran sebenar iaitu melihat. Seni dalam pendidikan menyediakan matlamat yang menarik dengan memberi peluang kepada pelajar untuk menemui potensi ekspresif diri melalui pekataan. .Pelajar digalakkan untuk meneroka dengan membuat ekperimen. membuat eksperimentasi. Ini dapat menyediakan cara tambahan untuk belajar membaca. Pelajar akan meluahkan pandangan mereka dengan cara yang seakan-akan sama dengan apa yang dialami dan difahami oleh orang lain. membuat penilaian dan bijak membuat pilihan. imaginative dan kritis. menulis dan mengira bahkan menggalakkan mereka dengan memberi pelbagai pandangan dan bahasa untuk mereka berfikir secara kreatif. memperolehi pengalaman dan luahah ekspresi merupakan satu aktiviti yang penting pada seni dalam pendidikan. dengar. menyentuh. bunyi.

Kerana sehingga kini dari pengamatan dan kajian saya masih terdapat berbagai-bagai tanggapan dan tafsiran tentang pendidikan seni (visual) ini. Dalam usaha ke arah itu beberapa isu yang bersangkutan dengan keberkesanan pedagogi mata pelajaran ini perlu dijelaskan. Pertukaran nama daripada Seni Lukis dan Pertukangan Tangan kepada Pendidikan Seni pada awal tahun 1980an apabila KBSR diperkenalkan dan seterusnya akan bertukar semula namanya kepada Pendidikan Seni Visual pada 2002 tentulah berlatar belakangkan rasional yang amat signifikan. kerajaan dan badan bukan kerajaan berusaha dengan berbagai-bagai pendekatan dan kaedah untuk meletakkan mata pelajaran pendidikan seni (visual) ini ke atas landasan yang benar agar martabatnya selari dengan mata pelajaran sekolah yang lain. Kerana apabila . Kita perlu menjelaskan apakah yang dimaksudkan dengan mata pelajaran ini. Madya Hj. Pendekatan pengajaran dan pembelajaran juga akan berubah mengikut keperluan seterusnya akan mempengaruhi strategi dan kaedah pengajaran dan pembelajaran di bilik darjah juga. Pada hari ini dan beberapa tahun kebelakangan berbagai-bagai pihak yang bergiat dalam pendidikan seni visual sama ada secara individu maupun oleh institusi.ARTIKEL 3 PENDIDIKAN SENI DI MALAYSIA ANTARA HARAPAN DAN REALITI artikel dari: Prof. Ianya memberi kesan yang jelas kepada matlamat dan objektif keseluruhan mata pelajaran ini. Iberahim Dekan Fakulti Sains Sosial dan Kesenian Universiti Pendidikan Sultan Idris. kepercayaan dan amalan guru-guru yang mengajar mata pelajaran ini perlu selari dengan falsafah dan matlamat mata pelajaran ini. Yang tidak kurang pentingnya ialah falsafah. Pendidikan Seni Visual-Seni Halus-Seni Kraf : Kecelaruan Konsep “Art Education” kini kita panggil Pendidikan Seni (Visual) sebagai satu mata pelajaran. Kandungan mata pelajaran pun akan berubah atau bertambah.

. Ini selari dengan pendapat para akademik seperti Ralph Tyler yang membahaskan bahawa semua teori-teori dan program pendidikan mesti berfokus kepada tiga komponen tersebut. Ada yang beranggapan pendidikan seni visual kini lebih berbentuk akademik dengan mengajukan bidang sejarah dan apresiasi seni . Mengapa kita mengajar: Jawapan persoalan ini merujuk kepada apalah matlamat dan objektif khusus yang jelas ialah untuk membantu memperbaiki masyarakat supaya kehidupannya lebih selesa. Kesamaran ini perlulah dijelaskan. berpusatkan pelajar. Bidang-bidang ilmu itu mempunyai falsafah dan struktur ilmu yang khusus masing-masing menjurus kepada matlamat yang berlainan. Jikalau diteliti kesemua peringkat sukatan pelajaran pendidikan seni yang disediakan sudah jelas pengertian dan matlamatnya. Adakah seni halus itu serupa dengan pendidikan seni visual? Ada setengah pihak pula beranggapan Pendidikan Seni menjurus kepada kerja-kerja menghasilkan produk kraf. Untuk menjelaskan lagi konsep Pendidikan Seni itu. Tetapi kecelaruan itu masih berlaku dalam kepercayaan dan amalan di bilik darjah atau ketika proses pengoprasian dilakukan . menurut Eisner (1972) terdapat tiga komponen dalam P&P yang saling berkait iaitu. Membantu pelajar kita agar kehidupan masa hadapannya lebih sempurna. Apa yang kita ajar: Yang kita ajar adalah proses mengurus dan mempermudahkan struktur ilmu Pendidikan Seni agar domain kognitif pelajar berkembang. Usaha telah dilakukan oleh pihak Kementerian Pendidikan melalui Pusat Perkembangan Kurikulum untuk menjelaskan konsep pendidikan seni ini. subjek dan masyarakat. Akhirnya mata pelajaran ini seperti ayam kehilangan ibu dan seperti layang-layang putus tali. Nilai-nilai pendidikan tidak berjaya diamalkan dalam proses P&P Pendidikan Seni di bilik darjah tumpuan lebih kepada matlamat menghasilkan produk semata-mata.disebut pelajaran pendidikan seni ada yang beranggapan sebagai suatu aktiviti seni yang merangkumi kegiatan melukis dan membuat gambar atau lebih kepada bidang seni halus. Pendidik mata pelajaran ini harus jelas akan 3 persoalan di bawah ini: • Siapa yang kita ajar • Mengapa kita mengajar • Apa yang kita ajar (Laura Chapman 1978) Siapa yang kita ajar: Merujuk kepada kanak-kanak di sekolah bermula di peringkat tadika hinggalah remaja di sekolah menengah malah hingga orang dewasa yang mengikuti pendidikan sepanjang hayat (life long education). menerapkan nilai-nilai dalam pembentukan sahsiah pelajar agar domain efektifnya terbentuk dan meningkatkan kemahiran psikomotor mereka. Sekiranya pemikiran dan kepercayaan yang masih bercelaru ini tidak dijelaskan bagaimana seorang guru itu dapat mendukung falsafah dan matlamat matapelajaran yang diajar. Kesannya ialah akan berlaku penyempangan dan mengawal proses pendidikan yang mengikut selera yang tidak tentu arah dan matlamatnya.

Latihan yang didapati di maktab atau universiti belum menjamin keberkesanan guru dalam menyediakan pelajaran pendidikan seni ini kerana guru perlu mengemasakinikan dirinya dengan pengetahuan-pengetahuan dan kemahiran baru yang boleh mempengaruhi tingkah laku guru untuk bertindak secara lebih positif dalam mentafsir kandungan pelajaran ini sesuai dengan keperluan dan perubahan semasa. Proses pembelajaran tidak mungkin boleh diselesaikan dalam masa satu sesi pelajaran sahaja. Sukatan pelajaran pendidikan seni (visual) terpengaruh dengan perubahan ini. pertamanya sejauh mana penguasaan ilmu dikalangan kita yang berkaitan dengan kandungan mata pelajaran ini. Keduanya setakat mana keupayaan kita berupaya mengurus unsur-unsur dalam kurikulum pendidikan seni. adakah kita mengamalkan kepercayaan “selesaikan semua isi kandungan yang dirancang. Seharusnya pelajar didedahkan dahulu dengan konsep gubahan dalam sebuah catan dengan merujuk beberapa contoh seniman tempatan atau antarabangsa. Hanya dengan ilmu dan kemahiran yang ada berserta dengan jelas falsafah. sosial. Oleh itu perlulah diusahakan suatu makanisma bagaimana maklumat seperti ini sampai kepada para guru. emosi dan sebagainya. Sebagai contoh suatu proses pelajaran yeng berkaitan dengan komposisi dalam membuat gambar. Setiap tajuk pelajaran dapat dikembangkan kepada pelajar secara bersepadu dengan menitikberatkan kepada memperkayakan pengalaman pelajar menerusi proses pembelajaran bersepadu. matlamat dan objektif barulah seseorang guru pendidikan seni itu dapat merancang pelajaran dengan berkesan. Tetapi konsep atau struktur kurikulum berdasarkan empat disiplin ilmu pendidikan seni ini merupakan amalan terkini di peringkat antarabangsa.Masalah Mentafsir Kandungan Pendidikan Seni Visual ke dalam bentuk Operasi di bilik darjah: Beberapa unsur terlibat dalam proses ini. pelajar boleh membuat perbandingan. Keenam kretiviti guru mengatasi masalah “kekurangan”. Suatu cara lain ialah melalui jurnal yang diterbitkan oleh pihak-pihak tertentu. “buat sahaja perancangan pelajaran tahun lalu” atau sikap ambil mudah dalam merancang rancangan pelajaran pendidikan seni. Suatu cara lagi adalah melalui kursus-kursus pendek dalam pendidikan seni perlu selalu diadakan oleh pihak tertentu sama ada dianjur oleh pihak kementerian atau institusi pengajian tinggi yang lain. fizikal. Yang jelas ialah perlunya memiliki pengetahuan yang mencukupi dan sikap yang positif terhadap tugas sebagai guru pendidikan seni. Keempatnya setakat mana kita mampu menguruskan masa berbanding dengan jumlah kandungan yang hendak diajar dan dengan kemudahan yang ada. seterusnya membuat rumusan. Kepada yang menguasai ICT mereka mampu mendapatkan maklumat terkini dengan melayari internet. Sesi berikut pelajar boleh menggunakan kriteria. Persoalannya adakah guru-guru di sekolah rendah atau menengah sedar tentang keadaan ini. Kandungan sukatan pelajaran boleh ditafsir dengan tepat seperti yang dikehandaki. Sesuatu perubahan baru tentangnya perlu disampaikan kepada guru-guru di sekolah. Konsep DBAE umpamanya tidak pernah dipelajari ketika berkursus dalam tahun 70an atau 80an. Yang pentingnya ada pihak yang bertanggungjawab untuk menulis menerbit dan mengedarkannya. Kelimanya apakah kepercayaan kita kepada konsep perancangan. secara tidak langsung sesi kritikan berlaku. . Sesi ini pelajar bersama-sama meneroka dan mencari maklumat yang dirangsang oleh guru. Ketiga setakat mana kita jelas tentang keperluan murid-murid atau pelajarnya ketika belajar pendidikan seni. Keperluan dari segi psikologi.

mengenali tokoh seni • peningkatan ilmu dalam kritikan dan laras bahasa seni Latihan dan Kursus Pendidikan Seni di peringkat Maktab Perguruan dan Institusi Pengajian Tinggi: Apabila seseorang graduan atau guru awalan yang berkelulusan seni. Seperkara lagi corak latihan yang diterima oleh bakal-bakal guru di maktab perguruan. Sedangkan ruanglingkup isi kandungan dalam sukatan pelajaran pendidikan seni sekolah menengah dan sukatan pelajaran baru pendidikan seni STPM begitu luas sekali. Pendidikan seni di peringkat sekolah rendah merupakan tahap pembentukan konsep yang amat penting. Untuk menjadi sebagai seorang guru pendidikan seni yang berkesan latihan yang didapati di institusi pengajian tinggi itu masih tidak mencukupi. Dalam proses ini yang penting adalah : • peningkatan ilmu dalam membuat gubahan • peningkatan ilmu dalam sejarah seni. Melalui proses di atas pelajar diberi ilmu bagaimana untuk membuat sebuah gubahan yang baik (merujuk kepada data-data dari guru dan seniman terpilih) dengan ilmu itu pelajar menggunakan sebagai latihan. Pelajaran pendidikan seni di peringkat ini lebih merupakan suatu proses untuk membantu perkembangan dan pertumbuhan menyeluruh kanak-kanak. Jikalau sebaliknya apabila guru golongan ini diminta mengajar keseluruhan tajuk-tajuk pelajaran ini bagi satu-satu tingkatan sedangkan beliau mahir dalam suatu bidang pengkhususan sahaja maka beberapa tajuk lain akan tertinggal. kerana kurang mahir dan tidak berkeyakinan untuk mengajar. kecuali pengajaran pendidikan seni disekolah menengah dilakukan berdasarkan pengkhususan bidang masing-masing. Setiap institusi membekalkan pengalaman pelajarnya berdasarkan matlamat dan objektif latihan masing-masing. Dan pendidikan seni kepada kanak-kanak adalah lebih kepada keperluan eksprasif. di .gubahan dari mana-mana seniman yang dipilih kemudian membuat gambar. mungkin menggunakan kaedah peniruan itu tidak salah kerana ia merupakan suatu proses belajar. kamahiran juga bertambah melalui latihan. proses pengamatan semakin matang maka pelajar semakin yakin kepada keupayaan dirinya untuk terus berkreatif. Sesi berikutnya disusuli dengan sesi kritikan tentang kerja-kerja mereka pula. Setelah mereka faham dan mengenalpasti konsep gubahan dalam catan mereka perlu membuat sebuah cipataan berdasarkan kefahaman mereka sendiri dengan mengambil kira peraturan. Ratarata bakal guru ini akan mengajar di sekolah rendah. pendidikan seni atau yang berkaitan dengan seni visual melangkah kakinya ke sekolah mereka akan membawa bersama pengalaman semasa latihannya ke sekolah. Hubungan antara pelajaran pendidikan seni dan kanak-kanak sekolah rendah khususnya di tahap satu amatlah signifikan. konsep dalam gubahan bertambah. Sekira ini yang berlaku maka konsep pendidikan seni akan menjadi lebih terkeliru di peringkat ini.peraturan dalam membuat sebuah gubahan yang telah mereka temui. Landasan pelajaran ini adalah berlandaskan teori perkembangan. Latar belakang pengalaman graduan itu bergantung kepada bidang kepakaran (pengkhususannya) ditambah dengan kursus diploma pendidikan selama setahun atau seumpamanya.

Kerana tanggapan inilah menjadikan pelajaran ini semakin sehari semakin dipinggirkan oleh masyarakat. tenaga dan masa. “masa rehat” . pendidikan seni merupakan waktu untuk guru-guru “berehat” setelah penat mengajar mata pelajaran lain yang “lebih berat”. dan tiada nilai masa depan serta tiada yang baru. Selagi pelajaran ini diajar oleh mereka yang tidak terlatih dan tidak inovatif serta kreatif dalam menyediakan pelajaran maka selagi itulah konsep dan roh pelajaran pendidikan seni itu tidak akan hidup di dalam semangat pelajar. belajar dari sekolah rendah hingga ketingkatan lima benda yang sama saja . Selagi tanggapan ini tidak dibetulkan selagi itulah mata pelajaran ini beransur-ansur lenyap dari pandangan positif masyarakat sekolah. mereka lebih rela mengajar pendidikan jasmani. Pendidikan Seni “pelajaran yang tidak ada potensi” Seperkara lagi yang menjadi isu dalam pengajaran dan pembelajaran pendidikan seni adalah tanggapan masyarakat sekolah yang sering beranggapan bahawa : sesiapa sahaja boleh mengajar pendidikan seni. Guru perlu menguasai keperluan sebenar pelajar mempelajari pelajaran ini. . Ianya banyak menyentuh tentang aspek psikologi perkembangan. Mereka sanggup melaluinya sekiranya pendidikan seni itu menarik. Adakah hal tersebut merupakan fokus latihan bagi kursus pendidikan seni untuk bakal guru sekolah rendah ? “Siapa saja boleh mengajar Pendidikan Seni”. perlu memiliki motivasi yang tinggi. Persoalannya sejauh manakah latihan yang mereka lalui.samping perlu untuk meningkat domain kognitif. (Respon pelajar terhadap soal selidik persepsi pelajar terhadap pandidikan seni. Oleh itu guru-guru pendidikan seni perlulah benar-benar terlatih dalam bidang ini. 1999 di kawasan Batang Padang) Untuk merubah persepsi pelajar ini memerlukan pengorbanan yang besar. dan pelajaran lain yang lebih “glamour”. kosong. Selama itulah pelajar juga akan memandang sepi mata pelajaran ini. Tahap awal guru perlulah menanamkan keyakinan kepada pelajarnya bahawa pelajaran ini “berbaloi untuk belajar” Pelajaran perlulah memiliki unsur istimewa yang mendorong pelajar untuk terlibat sama walaupun terpaksa mengeluarkan wang. berbaloi untuk belajar. hambar. Untuk ini guru terpaksalah menggunakan berbagai kaedah untuk memotivasikan pelajarnya melalui berbagai strategi pengajaran dan pembelajaran. Kesannya akan menimbulkan masalah kepada guru-guru pendidikan seni yang bersemangat untuk mengajar kerana pelajar-pelajarnya menolak untuk belajar pendidikan seni. Pelajar juga perlu didedahkan kepada berbagai bidang dan jenis kerajaya yang boleh membuka mata mereka bahawa mempelajari pelajaran pendidikan seni ada potensi dalam kerjaya jikalau diberi tumpuan bersungguh-sungguh. afaktif dan psikomotor mereka. ada nilai keilmuannya. berpotensi. Malahan ada kalangan guru yang pernah terlatih dalam pendidikan seni merasa malu mengajar pelajaran ini. Ini berlaku kerana berdasarkan pengalaman mereka pelajaran pendidikan seni adalah pelajaran untuk berseronok kosong. Guru perlu gigih dan sabar.

Adakah mereka memiliki tahap ilmu seni setara dengan peringkat SPM seperti mata pelajaran yang lain ? Adakah mereka memiliki daya kreativiti yang tinggi. mungkinkah Seni memiliki sekolah menengah khasnya seperti juga sekolah sukan ? seperti ura-ura jabatan Pendidikan Johor ? . Pada dasaranya matapelajaran pendidikan seni adalah tergolong dalam kumpulan matapelajaran asas dari sekolah randah hingga tingkatan tiga. Soalannya berbalik semula kepada isu yang di atas iaitu bergantung kepada keupayaan guru menterjemah isi kandungan ke dalam bentuk operasi dalam P&P di bilik darjah. Adakah kita sudah merasa puas tentang tahap pendidikan seni sekarang ? Untuk menjawab persoalan-persoalan di atas kita boleh jadikan objektif-objektif pelajaran pendidikan seni sebagai landasan ukuran. setara dengan SPM. Keempatnya sebagai mata pelajaran sekolah . Saya percaya guru-guru yang mencintai bidang ini sentiasa memperjuangkannya. Pelajar dari bidang vokesional dan teknikal pula mampu memperlihatkan kemahiran-kemahiran mereka.Memertabatkan pelajaran Pendidikan Seni Selari dengan matapelajaran yang lain: Isu untuk memertabatkan matapelajaran pendidikan seni seiring dengan mata pelajaran yang lain bukanlah suatu isu yang baru. Sama tarafnya dengan mata pelajaran sejarah. Sudah sampai masanya setiap sekolah memiliki sekurangkurangnya satu bilik seni yang lengkap sama seperti pelajaran Kemahiran Hidup. PPK telah berjaya memperlihatkan suatu tahap mutu kandungan yang setara dengan kedudukannya. Keenamnya. Adakah kemahiran mereka dalam penciptaan dan penghasilan karya seni setara dengan kemahiran-kemahiran mata pelajaran lain di peringkat SPM. pendidikan jasmani dan kesihatan dan sebagainya. Persoalan dan kerisauan saya adalah mereka yang mendapat kepujian dalam pendidikan seni di peringkat SPM. Begitu juga mereka yang lulus dalam matematik mampu menyelsaikan masalah matematik berdasarkan ilmu pengetahuan yang mereka kuasai. Agihan jam interaksinya dalam seminggu pun sama iaitu tiga waktu seminggu. Apabila seseorang pelajar sekolah menengah tamat peperikasaan SPM mereka yang mendapat kepujian dalam Bahasa Malaysia boleh menunjukkan keupayaannya dalam berbahasa samaada dalam bentuk tulisan ataupun lisan. kemahiran hidup. sudah sampai masanya mata pelajaran ini memiliki buku rujukan atau sekurang-kurangnya ada buku panduan. walaupun masih di peringkat permulaan tetapi jauh lebih bermutu berbanding dengan kandungan sukatan pelajaran lama. sesetengahnya menguasai kemahiran asas sebagai persediaan untuk peringkat pengajian lebih tinggi atau menceburi di bidang pekerjaan. geografi. Sains Rumahtangga atau matapelajaran Sains. apakah istimewanya mereka. Ketiga . Ini adalah kemahiran membuat perancangan tahunan bagi setiap tahap Peringkat STPM. keperluan asasnya dari segi infrastruktur perlulah diberi perhatian. Kelima: Hanya guru yang layak sahaja mengajar waktu pelajaran ini. Keduanya kita perlu menilai semula bagaimana usaha kita menyusun atur isi kandungan mata pelajaran ini secara berperingkat-peringkat mulai daripada tahun satu sekolah rendah hinggalah ke tahap SPM.

Amalannya adalah mengikut tahap keupayaan pelajar. mengsintesis dan menilai. Sebagai contohnya guru bolah menggunakan: Pendekatan Kemanusiaan dalam Pengajaran Pendidikan Seni: Menurut Michael (1983) dan Feldman (1970) mencadangkan agar guru menggunakan pendekatan kemanusiaan dalam pengajaran dan pembelajaran. mengenali seni dan kelompok-kelompok masyarakat kecil di persekitaran mereka.Pendekatan Pengajaran dan Pembelajaran Pendidikan Seni: Apakah pendekatan yang digunakan oleh guru untuk mengajar Pendidikan Seni? Adakah kita henya menggunakan pendekatan p&p yang steriotaip sahaja? Sebenarnya terdapat berbagai pendekatan yang bolah kita amaklan agar proses pengajaran dan pembelajaran mata pelajaran ini lebih menarik. Apakah tingkah laku yang relevan untuk Pendidikan Seni? Bagaimana seseorang itu boleh mencapai perubahan tingkah laku ketika belajar Pendidikan Seni? Sampai ke tahap manakah sesuatu perubahan itu dinilai ? Matlamat dan objektif manakah yang digunakan sebagai ukuran untuk sesuatu penilaian. Masalah utama yang mungkin dihadapi oleh guru adalah untuk menentukan tingkahlaku berasaskan objektif kurikulum pendidikan seni. Keadaan ini akan membantu proses perkembangan mereka dari peringkat paling asas iaitu mengenali diri sendiri. Bolehkah dikenalpasti apa yang boleh dipelajari. menganalisis. Ianya adalah tingkah laku asas dalam proses seseorang melengkapkan ilmu pengetahuan melalui penerokaan alam persekitrannya. Perancangan Pendidikan Seni yang berkaitan dengan situasi kehidupan sebenar adalah penting untuk memastikan kejayaan yang lebih berkesan bagi mencapai objektif pembelajaran. salah satu tujuan pembelajaran Pendidikan Seni adalah untuk menajamkan persepsi pelajar. mengaplikasi kaedahkaedah penyelidikan terhadap tugas-tugas pengajaran dari semasa ke semasa dan bersedia untuk mereka bentuk alat-alat untuk pengujian dan penilaian dalam pembelajaran dan pengajaran seni. Merujuk kepada objektif pelajaran Pendidikan Seni sama ada untuk sekolah menengah atau rendah. Menerusi proses pembelajaran yang berlandaskan pendekatan kemanusiaan itu pelajar akan mengenali dirinya dan hubungan dengan masyarakat dan kehidupannya. Semua pembelajaran Pendidikan Seni menitikberatkan kepada persepsi (pengamatan) proses mendapat pengetahuan. Ia merupakan suatu proses mengurus maklumat yang memerlukan tindakan integrasi secara kreatif. Dalam kurikulum Pendidikan Seni aktiivti pengamatan ini telah ditetapkan supaya dilaksanakan mulai dari awal persekolahan hinggalah ke tingkatan menengah atas. Pendekatan Behaviorisme Ahli behaviorisme mempercayai tingkah laku pelajar boleh dibentuk melalui pengalaman-pengalaman pendidikan yang disediakan. Seterusnya mengenali nilai-nilai kemanusiaaan yang boleh digarap maklumatnya daripada karya atau pernyataan seni yang boleh dikesan pada mana-mana bentuk seni atau mana-mana karya seni. peka tentang perasaan mereka . melayani perasaan dan pernyataan semuanya berlaku menersui deria kita. Sesetengah berpendapat pengamatan melalui deria itu adalah kunci kepada segala ilmu dan pengetahuan. memiliki konsepsi diri yang jelas dan boleh menyatakan pernyataan diri mereka secara kreatif melalui media. Proses ini juga memerlukan seseorang itu berfikir secara terbuka dan lebih bersifat luwes. Aspek asas kepada pendekatan ini adalah guru-guru perlu mematuhi disiplin untuk pencapaian sesuatu matlamat yang telah ditentukan dengan mengenalpasti keutamaan. Proses pengamatan melibatkan seseorang itu membuat penelitian. Guru-guru perlu menguasai dan . apa yang akan diajar dan tingkah laku pelajar yang macam mana yang perlu dibentuk? Pengamatan sebagai pendekatan Pengajaran dan Pembelajaran Pendidikan Seni.

Domain Psikomotor: iaitu menumpukan kepada pertumbuhan kemahiran dalam pergerakan atau gerak balas yang boleh terbentuk melalui aktiviti pengajaran dan pembelajaran. Realitinya diminta kita sama-sama membuat renungan. estetika serta seni dalam kehidupan. dalam usaha untuk memberi persediaan kepada generasi muda dengan ilmu. Usaha ini dilakukan dengan melibatkan wakilwakil dari semua peringkat sistem pendidikan Negara kita. matlamat dan objektifnya telah jelas. Domain Kognitif : iaitu ilmu yang berkaitan dengan gubahan. Pernyataan falsafah. Pendekatan Perkembangan Menyeluruh Pendidikan seni adalah merupakan bidang ilmu yang menjelaskan konsep pendidikan menyeluruh. Lancing (1971). afektif dan psikomotor. Dengan harapan agar mata pelajaran pendidikan seni dapat memenuhi harsat wawasan dan falsafah pendidkan kebangsaan.mengenalpasti tahap keupayaan pengamatan pelajarnya dan menggunakannya untuk tujuan perancnagan pengajaran dan pembelajaran.blogspot. Semuga dengan itu dapat memartabatkan pelajaran pendidikan seni ini ke tempat yang sewajarnya. mungkin kita perlu mengambil langkah untuk memperbaiki bersama-sama dengan memberi pandangan dan idea dalam seminar atau perbincangan yang amat perlu diadakan dengan lebih kerap lagi. nilai dan kemahiran kepada generasi muda dengan personality sebagai rakyat Malaysia yang cemerlang untuk generasi akan dating. menghargai warisan dan mempunyai sahsiah yang baik. yang memenuhi tuntutan domain kognitif. mempunyai pertimbangan. Sejauhmanakan kita telah meletakkan kualiti pengajaran kita dengan menguasai dan mengamalkan beberapa pendekatan sesuai untuk sesuatu matlamat pengajaran. pada dasarnya manyatakan bahawa pendidikan seni perlu memfokuskan perhatian kepada tiga domain utama tersebut. Domain Afektif : iaitu suatu aspek yang berkaitan dengan nilai. otot dan mental. Kneeth M. Aktiviti-aktiviti yang sesuai untuk mengembangkan keupayaan pengamatan ini perlu dikenalpasti. Program-program perlu disediakan sehingga berjaya membawa perubahan secara mampan terhadap aras kepekaan pengamatan pelajar. Antara kandungan yang ada di dalam ketiga-tiga domain tersebut adalah. mungkin melalui kelompok perbincangan yang lebih kecil . tangan. Walau bagaimanapun tahniah diucapkan kepada Kementerian Pendidikan di bawah urusetia Pusat Perkembangan Kurikulum dan unit-unit lain yang telah berusaha untuk meletakkan matapelajaran pendidikan seni ini ke tahap yang sewajarnya. Kesimpulannya banyak isu-isu lain yang tidak diutarakan di sini umpamanya isu yang berkait dengan pendidikan merangkupi era ICT dan seumpamanya. Seterusnya pelajar yang berbakat akan menjadi penggiat seni dan yang kurang berbakat atau berkemahiran akan menjadi penggemar atau pengkritik seni yang mahir serta berilmu pengetahuan hasil dari proses pengajaran dan pembelajaran Pendidikan seni. sikap. http://shydatulhushna. Aktiviti yang boleh membantu pelajar untuk memajukan pengamatan. prosedur. minat. dan meningkatkan proses kematangan deria perlu disediakan.com/ . Usaha untuk mengemaskini kualiti sukatan pelajaran dari peringkat sekolah rendah hingga ke peringkat SPM dan STPM telah dan sedang dilakukan. sejarah dan apresiasi. Ini sejajar dengan Falsafah PendidikanNegara. Sejauh manakah kita telah melaksanakan peranan kita untuk merealisasikan harapan itu. keperihatinan. meningkatkan kualiti koordinasi antara mata . supaya pelajaran pendidikan seni itu benar-benar berkualiti. menarik dan bermakna dari perspektif pelajar Daripada isu-isu yang telah diketengahkan di atas. Isi kandung pelajaran dan ruang lingkupnya telah dinyatakan selaras dengan tahap sukatan pelajaran. Ini adalah harapannya.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful