You are on page 1of 10

158

Elektrine instalacije i osvetljenje prirunik za laboratorijske vebe

3.3 Prilog: Trajno dozvoljena struja


Trajno dozvoljenu struju izolovanih provodnika i kablova nazivnog napona do 0,6-1 kV definisane su u standardu JUS N.B2.752:1988. Trajno dozvoljenu struju izolovanih provodnika i kablova odreuju: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. najvea dozvoljena temperatura izolacije, temperatura okoline, termika otpornost tla, tip primenjenog elektrinog razvoda, broj optereenih provodnika, broj provodnika postavljenih paralelno, promena instalacijskih uslova du poloenih izolovanih provodnika i kablova.

Prilog 3.3.1 Najvee dozvoljene temperature za razne vrste izolacije.

Tip izolacije PVC-masa i prirodna guma Umreeni polietilen i etilen-propilen Mineralna (sa PVC-omotaem ili metalnim platom kada se kablovi dodiruju) Mineralna (sa metalnim platom i kada se kablovi dodiruju)

Najvea dozvoljena temperatura (C) 70 na provodniku 90 na provodniku 70 na omotau 105 na izolaciji

Najvea vrednost struje kojom moemo opteretiti kabl, da ne doe do prevelikog zagrevanja izraunava se iz izraza: I max = k k k n I tr doz gde je: Itr doz - vrednost struje iz tablica dobijena za referentne uslove (tabele Prilog 3.3.6-9). k - korekcioni faktor uticaj temperature okoline na zagrevanje kabla (tabele Prilog 3.3.23). Referentna temperatura postavljanja kabla iznad zemlje je 30C, odnosno za polaganje kablova u zemlju 20C. kn - korekcioni faktor za grupno poloena strujna kola, odnosno da li ima vie kablova jedan do drugog ili ne (tabele Prilog 3.3.10-12). k- korekcioni faktor koji uzima u obzir termiku otpornost medijuma u kome se kabl nalazi (tabela Prilog 3.3.4). Referentna vrednost je 2,5 Km/W, koja odgovara pesku.

Elektrine instalacije i osvetljenje prirunik za laboratorijske vebe

159

Prilog 3.3.2 Korekcioni faktori za temperature ambijenta (vazduha) razliite od 300C, koji se primenjuju na strujna optereenja provodnika i kablova u vazduhu. Temperatura ambijenta (0C) 10 15 20 25 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 Vrsta izolacije Polivinil hlorid (PVC) Umreeni polietilen 1.22 1.15 1.17 1.12 1.12 1.08 1.06 1.04 0.94 0.96 0.87 0.91 0.79 0.87 0.71 0.82 0.61 0.76 0.50 0.71 / 0.65 / 0.58 / 0.50 / 0.41

Prilog 3.3.3 Korekcioni faktori za temperature ambijenta (zemlje) razliite od 200C, koji se primenjuju na strujna optereenja kablova koji su direktno ukopani u zemlji ili se nalaze u kablovnicama ili zatitnim cevima koje su ukopane u zemlji. Temperatura ambijenta (0C) 10 15 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 Vrsta izolacije Polivinil hlorid (PVC) Umreeni polietilen 1.10 1.07 1.05 1.04 0.95 0.96 0.89 0.93 0.84 0.89 0.77 0.85 0.71 0.80 0.63 0.76 0.55 0.71 0.45 0.65 / 0.60 / 0.53 / 0.46 / 0.38

Prilog 3.3.4 Korekcioni faktori za kablove ukopane u zemlji ija je toplotna otpotnost razliita od 2.5 Km/W. Toplotna otpornost (Km/W) Korekcioni faktor 1.0 1.18 1.5 1.10 2.0 1.05 3.0 0.96

160

Elektrine instalacije i osvetljenje prirunik za laboratorijske vebe

Napomenimo da se korekcioni faktori iz prethodne tabele odnose kako na kablove koji su direktno ukopani u zemlju, tako i na kablove koji su prethodno poloeni u kablovicama ili zatitnim cevima (referentni nain polaganja D). Sledei znaajan uticajni faktor ili nain polaganja provodnika (kablova). Definisano je 15 tipova referentnih naina polaganja. Prilog 3.3.5 Tipovi elektrinog razvoda koji nose slovne oznake od A do Q po abecednom redu. Tip A B C D E F G H J K L M N P Q Opis referentnog elektrinog razvoda Izolovani provodnici u instalacionoj cevi u termiki izolovanom zidu Izolovani provodnici u instalacionoj cevi na zidu Vieilni kabl na zidu Vieilni kabl u kablovicama u zemlji Vieilni kabl u vazduhu Jednoilni kablovi u vazduhu koji se dodiruju pri emu razmak izmeu zida i kablova nije manji od prenika kabla, a toplota se odvodi prirodnom konvekcijom Jednoilni kablovi u vazduhu iji meusobni razmak i razmak od zida nije manji od prenika kabla, a toplota se odvodi prirodnom konvekcijom Vieilni kablovi na neperforiranoj polici (regalu) Vieilni kablovi na perforiranoj polici (regalu) Vieilni kabl na vertikalnoj perforiranoj polici (regalu) Vieilni kabl na reetki (lestvicama ili noseim kukama) Jednoilni kablovi na neperforiranoj polici (regalu) Jednoilni kablovi na perforiranoj polici (regalu) Jednoilni kablovi na vertikalnoj perforiranoj polici (regalu) Jednoilni kabl na reetki (lestvicama ili noseim kukama)

Nain polaganja A1 odnosi se na jednoilne izolovane provodnike ili kablove u instalacionoj cevi, poloenoj u termiki izolovanom zidu, kao i na vieilne provodnike ili kablove direktno poloene u termiki izolovanom zidu. Nain polaganja A2 odnosi se na vieilne provodnike ili kablove u instalacionoj cevi u termiki izolovanom zidu. Nain polaganja B1 odnosi se na jednoilne izolovane provodnike ili kablove u instalacionoj cevi (kanalu) na drvenom zidu ili zidu izraenom od opeka ili betona, nezavisno od toga da li je zid malterisan. Nain polaganja B2 odnosi se na vieilne provodnike ili kablove u instalacionoj cevi (kanalu) na drvenom zidu ili zidu od opeka ili betona, nezavisno od toga da li je zid malterisan. Tabele u Prilogu 3.3.6-9 preuzete iz [3] sadre vrednosti maksimalnih trajno dozvoljenih struja optereenja provodnika i kablova odreenih preseka, datih u zavisnosti od vrste materijala ila, vrste izolacionog materijala, broja optereenih ila i naina polaganja provodnika.

Elektrine instalacije i osvetljenje prirunik za laboratorijske vebe

161

Prilog 3.3.6 Maksimalna trajno dozvoljena struja optereenja (u amperima) za PVC izolaciju i dve optereene ile (temperatura ambijenta 30C za vazduh i 20C za zemlju). Nain polaganja S(mm) 1 1.5 2.5 4 6 10 16 25 35 50 70 95 120 150 185 240 300 2.5 4 6 10 16 25 35 50 70 95 120 150 185 240 300 A1 2 14.5 19.5 26 34 46 61 80 99 119 151 182 210 240 273 321 367 15 20 26 36 48 63 77 93 118 142 164 189 215 252 289 A2 3 14 18.5 25 32 43 57 75 92 110 139 167 192 219 248 291 334 14.5 19.5 25 33 44 58 71 86 108 130 150 172 195 229 263 B1 4 Cu 17.5 24 32 41 57 76 101 125 151 192 232 269 Al 18.5 25 32 44 60 79 97 118 150 181 210 B2 5 16.5 23 30 38 52 69 90 111 133 168 201 232 17.5 24 30 41 54 71 86 104 131 157 181 C 6 19.5 27 36 46 63 85 112 138 168 213 258 299 344 392 461 530 21 28 36 49 66 83 103 125 160 195 226 261 298 352 406 D 7 22 29 38 47 63 81 104 125 148 183 216 246 278 312 361 408 22 29 36 48 62 80 96 113 140 166 189 213 240 277 313

162

Elektrine instalacije i osvetljenje prirunik za laboratorijske vebe

Prilog 3.3.7 Maksimalna trajno dozvoljena struja optereenja (u amperima) za izolaciju od umreenog polietilena i dve optereene ile (temperatura ambijenta 30C za vazduh i 20C za zemlju). Nain polaganja S(mm) 1 1.5 2.5 4 6 10 16 25 35 50 70 95 120 150 185 240 300 2.5 4 6 10 16 25 35 50 70 95 120 150 185 240 300 A1 2 19 26 35 45 61 81 106 131 158 200 241 278 318 362 424 486 20 27 35 48 64 84 103 125 158 191 220 253 288 338 387 A2 3 18.5 25 33 42 57 76 99 121 145 183 220 253 290 329 386 442 19.5 26 33 45 60 78 96 115 145 175 201 230 262 307 352 B1 4 Cu 23 31 42 54 75 100 133 164 198 253 306 354 Al 25 33 43 59 79 105 130 157 200 242 281 B2 5 22 30 40 51 69 91 119 146 175 221 265 305 23 31 40 54 72 94 115 138 175 210 242 C 6 24 33 45 58 80 107 138 171 209 269 328 382 441 506 599 693 26 35 45 62 84 101 126 154 198 241 280 324 371 439 508 D 7 26 34 44 56 73 95 121 146 173 213 252 287 324 363 419 474 26 34 42 56 73 93 112 132 163 193 220 249 279 322 364

Elektrine instalacije i osvetljenje prirunik za laboratorijske vebe

163

Prilog 3.3.8 Maksimalna trajno dozvoljena struja optereenja (u amperima) za PVC izolaciju i tri optereene ile (temperatura ambijenta 30C za vazduh i 20C za zemlju) Nain polaganja S(mm) 1 1.5 2.5 4 16 90 16 25 35 50 70 95 120 150 185 240 300 2.5 4 6 10 16 25 35 50 70 95 120 150 185 240 300 A1 2 13.5 18 24 31 42 56 73 89 108 136 164 188 216 245 286 328 14 18.5 24 32 43 57 70 84 107 129 149 170 194 227 261 A2 3 13 17.5 23 29 39 52 68 83 99 125 150 172 196 223 261 298 13.5 17.5 23 31 41 53 65 78 98 118 135 155 176 207 237 B1 4 Cu 15.5 21 28 36 50 68 89 110 134 171 207 239 Al 16.5 22 28 39 53 70 86 104 133 161 186 B2 5 15 20 27 34 46 62 80 99 118 149 179 206 15.5 21 27 36 48 62 77 92 116 139 160 C 6 17.5 24 32 41 57 76 96 119 144 184 223 259 299 241 403 464 18.5 25 32 44 59 73 90 110 140 170 197 227 259 305 351 D 7 18 24 31 39 52 67 86 103 122 151 179 203 230 258 297 336 18.5 24 30 40 52 66 80 94 117 138 157 178 200 230 260

164

Elektrine instalacije i osvetljenje prirunik za laboratorijske vebe

Prilog 3.3.9 Maksimalna trajno dozvoljena struja optereenja (u amperima) za izolaciju od umreenog polietilena i tri optereene ile (temperatura ambijenta 30C za vazduh i 20C za zemlju). Nain polaganja S(mm) 1 1.5 2.5 4 6 10 16 25 35 50 70 95 120 150 185 240 300 2.5 4 6 10 16 25 35 50 70 95 120 150 185 240 300 A1 2 17 23 31 40 54 73 95 117 141 179 216 249 285 324 380 435 19 25 32 44 58 76 94 113 142 171 197 226 256 300 344 A2 3 16.5 22 30 38 51 68 89 109 130 164 197 227 259 295 346 396 18 24 31 41 55 71 87 104 131 157 180 206 233 273 313 B1 4 Cu 20 28 37 48 66 88 117 144 175 222 269 312 Al 22 29 38 52 71 93 116 140 179 217 251 B2 5 19.5 26 35 44 60 80 105 128 154 194 233 268 21 28 35 48 64 84 103 124 156 188 216 C 6 22 30 40 52 71 96 119 147 179 229 278 322 371 424 500 576 24 32 41 57 76 90 112 136 174 211 245 283 323 382 440 D 7 22 29 37 46 61 79 101 144 178 101 211 240 271 304 351 396 22 29 36 47 61 78 94 112 138 164 186 210 236 272 308

Elektrine instalacije i osvetljenje prirunik za laboratorijske vebe

165

Prilog 3.3.10 Korekcioni faktori za grupu strujnih kola (vieilnih kablova).


Raspored (kablovi se dodiruju) Snop u vazduhu ili na nekoj povrini, snop ukopanih ili zatvorenih provodnika Jedan sloj na zidu ili podu Jedan sloj direktno ispod plafona Broj strujnih kola ili vieilnih kablova 1 2 3 4 5 6 7 8 9 12 16 20 Nain polaganja

1.00

0.80

0.70

0.65

0.60

0.57

0.54

0.52

0.50

0.45

0.41

0.38

A-F

1.00 0.95

0.85 0.81

0.79 0.72

0.75 0.68

0.73 0.66

0.72 0.64

0.72 0.63

0.71 0.62

0.70 0.61

0.70 0.61

0.70 0.61

0.70 0.61

C C

Napomena: ako su rastojanja izmeu susednih kablova vea od njihovog dvostrukog prenika, korekcioni faktor je jednak jedinici.

Strogo gledano, korekcioni faktori iz tabele mogu se primenjivati samo za grupu kablova koji su jednako strujno optereeni.

Strujno kolo obrazuju ili dva jednoilna optereena kabla (monofazno strujno kolo), ili tri jednoilna optereena kabla (dvofazno ili trofazno strujno kolo).

166

Elektrine instalacije i osvetljenje prirunik za laboratorijske vebe

Prilog 3.3.11 Korekcioni faktori za grupu strujnih kola (vieilnih kablova) direktno poloenih u zemlji. Broj stujnih Rastojanje izmeu susednih kablova a (m) kola 0(kablovi se Jednako dodiruju) preniku 0.125 0.250 0.500 kabla 2 0.75 0.80 0.85 0.90 0.90 3 0.65 0.70 0.75 0.80 0.85 4 0.60 0.60 0.70 0.75 0.80 5 0.55 0.55 0.65 0.70 0.80 6 0.50 0.55 0.60 0.70 0.80 Vieilni kablovi

a
Jednoilni kablovi

Prilog 3.3.12 Korekcini faktor za grupu strujnih kola (vieilnih kablova) poloenih u cevima koje su ukopane u zemlju. A. Vieilni kablovi u cevima Broj kablova Rastojanje izmeu susednih cevi a (m) Cevi se dodiruju 0.25 0.5 2 0.85 0.90 0.95 3 0.75 0.85 0.90 4 0.70 0.80 0.85 5 0.65 0.80 0.85 6 0.60 0.80 0.80 Vieilni kablovi

1.0 0.95 0.95 0.90 0.90 0.90

Elektrine instalacije i osvetljenje prirunik za laboratorijske vebe

167

B. Jednoilni kablovi u cevima Broj dvoilnih ili Rastojanje izmedju susednih cevi a (m) troilnih strujnih kola obraovanih Cevi se 0.25 0.5 od jednoilnih dodiruju kablova 2 0.80 0.90 0.90 3 0.70 0.80 0.85 4 0.65 0.75 0.80 5 0.60 0.70 0.80 6 0.60 0.70 0.80 Jednoilni kablovi

1.0 0.95 0.90 0.90 0.90 0.90