USLOVI UGOVORA ZA IZGRADNJU ZA GRADJEVINSKE I INENJERSKE RADOVE KOJE PROJEKTUJE INVESTITOR OPŠTI USLOVI SMERNICE ZA PRIPREMU ODREDJENIH USLOVA

FORME TENDERSKOG PISMA, SPORAZUMA O UGOVORU I SPORAZUMA ZA REŠAVANJE SPOROVA

GREŠKE u Prvom izdanju, 1999
1

Sledeće značajnije greške se ispravljaju u ovom reprintu Prvog izdanja Ugovora o izgradnjui. Nekoliko manjih tipografskih grešaka ispravljeno je i nekoliko manjih tipografskih grešaka i šematskih nepreavilnosti. OPŠTE ODREDBE: Uvod Na ilustr. "Tipičan redosled plaćanja predvidjenih u Klauzuli 14", promena je sa "14.11 Izvodjač izdaje konačnu situaciju..." na "Izvodjač dostavlja konačnu siutuaciju..." strana 2 Stana 26 Stana 56 Stana 60 Strana 68 U sredini trećeg reda pod-klauzule 1.1.2.9. izbrisati "pod" U naslovu pod-klauzule 8.1., zameniti "Radovi" sa "Rad". U pretposlednjem redu, izrisati zagrade "(" i ")". Pod-klauzula 20.3, u sledećem pod-pasusu (d), izbrisati "Posebni uslovi" i zameniti ih sa "Dodatak uz Tender". U trećem redu klauzule 9, izbbrisati dve rei "pisano obaveštenje o otkazu".?

SMERNICE ZA PRIPREMU ODREDJENIH USLOVA Strana 14 Pod pod-klauzulom 14.9, izrisati "IZUZIMANJE" i zameniti ga sa "ZADRAVANJE". Aneksi Izbrisati "C FIDIC"

ZAHVALNOST ... (1 strana) PREDGOVOR Medjunarodni savez inzenjera-konsultanata (FIDIC) štampalo je 1999. godine, Prva izdanja šetiri nove standardne forme ugovora:
2

Uslovi ugovora za gradjenje/izgradnju, koji se preporučuju za gradjevinske ili inzenjerske radove projektovane od strane Investitora ili predsavnika Investitora. Pod uobičajenim aranzmanima za ovaj tip ugovora, Izvodjač izvršava radove u skladu sa projektom koji obezbedjuje Investitor. Medjutim, ti radovi mogu da uključuju neke elemente gradjevniskih, mašinskih, elektro i/ili konstrukcionih? radova koje projektuje Izvodjač. Uslovi ugovora za pogone i projektovanje-izgadnju, koji se preporučuju za pribavljanje elektro i/ili mašinskih pogona, i za projektovanje i izgradnju objekata ili inzenjerskih radova. Pod uobičajenim aranzmanima za ovaj tip ugovora, Izvodjač projektuje i obezbedjuje, u skladu sa zahevima Investitora, pogon druge radove, koji mogu da obuhvate kominaciju gradjevinskih, mašinskih, elektro i/ili gradjevinskih radova.

i/ili

Uslovi ugovora za projekte EPC/ključ u ruke, koji mogu iti pogodni za obezedjivanje, po principu ključ-u-ruke, nekog preradjivačkog pogona ili elektrane, ili fabrike ili sličnog postrojenja, ili nekog infrastrukturnog projekta ili drugog tipa razvojnih? projekta gde je (i) potreban viši stepen izvesnosti konačne cene i vremena, i (ii) gde Izvodjač preuzima potpunu odgovornost za projektovanje i izvodjenje projekta, uz malo uključivanje od strane Investitora. Pod uoičajenim aranzmanima za projekte "ključ-u-ruke", Izvodjač izvodi sve inzenjerijske, nabavljačke i izvodjačke radove (EPC), obezbedjujući potpuno opremljeno postrojenje, spremno za rad (na "okretanje ključa"). Kratki oblik ugovora, koji se preporučuje za gradjevinske ili inzenjerske radove relativno male vrednosti kapitala. U zavisnosti od tipa rada i uslova, ovaj olik takodje moze da bude pogodan za ugovore veće vrednosti, posebno za relativno jednostavne radove ili ponavljajuće radove kratnog trajanja. Pod uobičajenim aranzmanima za ovaj tip ugovora, Izvodjač izvodi radove u skladu sa projektom koji obezbedjuje Investitor ili njegov predstavnik (ako postoji), ali ovaj oblik moze da bude pogodan i za ugovor koji obuhvata ili se u potpunosti sastoji od gradjevinskih, mašinskih, elektro i/ili konstrukcionih radova koje projektuje Izvodjač. Ovi oblici se preporučuju za opšte korišćenje, tamo gde se raspisuju tenderi na medjunarodnoj osnovi. mogu biti potrebne izmene u nekim zakonodavstvima, pogotovu ukoliko Izvodjači treba da se koriste na na domaćim ugovorima. FIDIK razmatra zvanične i autentične tekstove da udu verzije na engleskom jeziku. U pripremi ovih Uslova ugovora za izgradnju, došlo se do saznanja da, iako? postoji mnogo podklauzula koje će uopšte uzevši moći da se primene, postoje i neke pod-klauzule koje obavezno moraju da variraju da bbi se uzele u obzir uslovi koji se odnose na odredjeni gugovor. Pod-klauzule za koje se smatralo da su primenjive na mnoge (ali ne na sve) ugovore, uključene su u Opšte uslove, kako bi se olakšala njihova primena u svaki ugovor. Opšti uslovi i Posebni uslovi će zajedno sačinjavati Uslove ugovora koji odredjuju? prava i obaveze ugovornih strana. Biće neophodno pripremiti Posebne uslove za svaki pojedinačni ugovor i uzeti u obzir one pod-lauzule u Opštim uslovima u kojima se spominju Posebni uslovi.
3

Za svrhu ove publikacije, Opšti uslovi su pripremljeni na sledećoj osnovi: (i) privremena? i konačna plaćanja će se utvrditi putem merenja, primenom stopa i cena Predmeru radova;

(ii) Ukoliko formulisanje teksta Opštih uslova zahteva dalje podatke, onda (osim kada je ono toliko opisno da mora da se detaljno prikaze u Specifikaciji) se u pod-klauzuli upućuje na to da se ovaj podatak nalazi u Dodatku uz Tender, gde su ti podaci ili propisani od strane Investitora ili su uneti od strane Ponudjača; (iii) tamo gde se pod-klauzula u Opštim uslovima bavi pitanjem za koje je verovatno da se na njega mogu primeniti različiti ugovorni uslovi za različite ugovore, principi koji primenjivani u pisanju takve pod klauzule su bili: su

(a) korisnici bi smatrali da je pogodnije da ako bilo koja odredba koju oni ne zele da primene moz jednostavno da se izbriše ili da se ne stavi na snagu, megp da se mora pisati dodatni tekst (u Posebnim uslovima) zato što Opšti uslovi ne pokrivaju njihove zahteve; ili (b) u drugim slučajevima, gde se smatralo da primena (a) nije prikladna, podklauzula sadrzi odredbe za koje se smatralo da su primenjive na većinu ugovora. Na primer, Pod-klauzula 14.2 (Avansno plaćanje) je uključena po izboru, a ne zbog neke politike FIDIK-a prema avansnim plaćanjima. Ova pod-klauzula postaje neprimenjiva (iako nije izbrisana) ukoliko se prenebregne tako što se ne navede iznos avansa. Zato treba da se ima u vidu da neke ododredbi koje se nalaze u Opštim uslovima mozda nisu primenjive za neki očigledno tipičan ugovor. Dalje informacije o ovim aspektima, primeri formulacija za druge aranzmane i drugi materijal za objašnjenja i formulacije primera koji treba da pomognu u pripremi Poslebnih uslova i druge tenderske dokumentacije, uključeni su u ovo izdanje kao Smernice za pripremu Posebnih uslova. Pre nego što se usvoji formulacija bilo kog primera, mora se proveriti da se osigura da ona bude u potpunosti prikladna za odredjene uslove; ukoliko nije, mora se izmeniti. Tamo gde se vrši izmena formulacije, i u svim slučajevima gde se vrše druge izmene ili dodavanja, mora se povesti računa da se osigura da se ne stvori nejasnost, bilo kod Opštih uslova ili izmedju klauzula u Posebnim uslovima. Od osnovne je vaznosti da se svi ovi zadaci pravljenja nacrta i celokupna priprema tenderske dokumentacije povere osoblju sa odgovarajućom stručnošću, uključujući i aspekte stručnosti u oblastima ugovora, tehnike i nabavke. Ova publikacija se završava primerima formi Tenderskog pisma, Dodatka uz tender (sa spiskom? podklauzula koje se odnose na njega), Ugovorom za izvodjenje radova? i varijantama za Sporazum o rešavanju sporova. Sporazum za rešavanje sporova daje tekst za sporazum izmedju Investitora, Izvodjača i osobe koja je naimenovana da deluje ili kao jedini aritar ili kao član tročlanog odbora za rešavanje sporova, a sadrzi (kroz reference) termine?/uslove? za Dodatak uz Opšte uslove. FIDIK namerava da izda smernice za korišćenje Uslova ugovora za izgradnju, za Pogone i projektovanje-gradnju, i za Projekte EPC/ključ-u-ruke. Još jedna relevantna FIDIK-ova publikacija je "Procedura za ponude" koja daje sistematski pristup odairu ponudjača i pribavljanju i proceni ponuda.
4

Da bi se razjasnio redosled ugovornih aktivnosti, moze se dati upućivanje na taele na sledeće dve stranice i na pod-klauzule koje su u donjem tekstu navedene (brojevi nekih pod-klauzula se navode i u taelama). Tabele su date radi ilustracije i ne smeju se razmatrati u interpretiranju Uslova ugovora. 1.1.3.1. i 13.7 Osnovni datum 1.1.3.2. i 8.1 Datum početka 1.1.6.6. i 4.2 ^inidbena garancija 1.1.4.7. i 14.3 Situacija za privremeno? plaćanje 1.1.3.3. i 8.2 Vreme završetka (kada je produzeno pod 8.4) 1.1.3.4. i 9.1 Ispitivanja po završetku 1.1.3.5. i 10.l Sertifikat? o preuzimanju 1.1.3.7. i 11.1 Period za obaveštavanje o defektima? (kada je produzen pod 11.3) 1.1.3.8. i 11.9 Sertifikat o izvršenju posla?o izvodjenju? 1.1.4.4. i 14.13 Sertifikat o konačnom plaćanju?

Izdavanje Dostava Izdavanje 8.1. 10.1 Izdav. 11.9 Izdav. tenderske tenderapisma o Datum sertifikata Sertifikata dokumentacije (ponude) prihvatanju započinjanja o preuzim. o izvršenju Osnovni datum

8.2 Vreme završetka1 <28d

Period obaveštavanja o defektima <21d

28.d

Kašnjenje koje se 11 Obavešt. moze pripisati o defektima Izvodjaču2
5

Vreme završetka treba da se navede (u dodatku uz ponudu) kao broj dana. Izvodjač dostavlja informacije 28d tor vrši 56d 14. inzenjer 14. na koji se dodaju svi produzeci vremena prema pod-klauzuli 8.1 Ispitivanj Popravka činidbene garanc.3 Izvodjač 14.4 Strama A 6 20.Period nudjenja 4.6 Stana .6. izdaje završni nadzornom inzenjeru situaciju i izvrsertifikat za šenje? 14.2 Izddavanje9. koji dana 2. 3.2.4.1 Izvodjač dostavlja 14.3.inzenjer nacrt završne situacije dostavlja završ.2 Ugovorne 20.3 Nadz. gornji dijagram se zasniva na primeru Izvodjača ne uspeva da ispuni uslove pod-klauzule 8.1 20.7 Investitor dostavlja izjavu izdaje privremeni vrši plaćanje Nadzornom sertifikat o plaćanju prema sertifikatu inzenjeru Svaka od mesečnih (ili drugih) medju plaćanja Završno plaćanje 56d 28d Nadz.inzenjer overava situaciju. Nadz.4 Strana A 20.12 plaćanje Tipični redosled slučajeva plaćanja predvidjenih Klauzulom 14 8. ---14. po završetku2 defekata 4.7 Investiplaćanje 14.Vraćanje činidbene garancije Tipičan redosled osnovnih dogadjaja tokom Ugovora o izgradnji 1.11 Izvodjač14.2. Period obavešavanja o defektima treba da se navede (u Dodatku uz Ponudu) kao broj na koji se dodaju svi produzeci prema pod-klauzuli 11. Da bi se naznačio redosled dogadjaja.

USLOVI UGOVORA ZA IZGRADNJU ZA GRADJEVINE I INENJERSKE RADOVE KOJE PROJEKTUJE INVESTITOR Opšti uslovi OPŠTI USLOVI SMERNICE ZA PRIPREMU ODREDJENIH USLOVA FORME TENDERSKOG PISMA. strane dostavljaju predmet DABu 28d 84d Naimenovanje arbitratora Tipičan redosled slučajeva sa sporovima predvidjen klauzulom 20.A moze da štenje o nezadovoljstvu" Razrešenje na prijateljski način 28d DAB daje svoju odluku 56d pokrene arbitrazu Ugov. SPORAZUMA O UGOVORU I SPORAZUMA ZA REŠAVANJE SPOROVA 7 .Datum strane imenujuupućuje spor početka DAB na DAB izdaje "obave.

Ukoliko ne postoji takvo Pismo o prihvatanju. "Pismo o prihvatanju" znači pismo potpisano od strane Investitora. OPŠTE ODREDBE Definicije U Uslovima Ugovora ("ovi Uslovi"). "Ugovor" znači Sporazum o izvodjenju radova?/Sporazum o ugovoru? Pismo o prihvatanju. . 1. "Pismo Tendera" znači dokument pod naslovom pismo tendera.1. Specifikacija.1. Reči koje označavaju osoe ili ugovorne strane obuhvataju korporacijei druga pravna tela. "Sporazum o Ugovoru" znači ugovorni sporazum (ako ga ima) koji se spominje u pod-klauzuli 1.1. Vremenski plan i dalji dokumenti (ako ih ima). ovi Uslovi. koje je popunio 8 1.1.3.4. Crtezi.1. izraz "Pismo o prihvatanju zna. Ugovor 1.1. a datum izdavanja ili prihvatanja Pisma o prihvatanju znači datum potpisivanja Sporazuma o Ugovoru. uključujući sve pridodate memorandume koji sačinjavaju sporazume izmedju obe Ugovorne strane i potpisane od njih. koji ouhvataju Posene uslove i ove OpŠte Uslove.1.6 /Sporazum o Ugovoru/.i Sporazum o Ugovoru.2.----OPŠTI USLOVI SADRAJ ------Definicije poredjane alfabetski … (1 strana) OPŠTI USLOVI 1 1. 1.1. 1. koji se navode u Sporazumu o ugovoru ili u Pismu o prihvatanju.1.1.1. sledeće reči i izrazi će imati navedena značenja.1. Pismo Tendera. osim kada kontekst zahteva drugačije. o zvaničnom prihvatanju Pisma Tendera.

kakav je uključen u Ugovor. 1. spiskove i planove količina i/ili cena.2.5.1. 9 .2.1.2. "Izvodjač" znači lice(a) nazvano izvodjač u Pismu tendera. 1.1. 1.7.1. "Ugovorna strana" znači Investitor ili Izvodjač.1. Takav dokumenat moze da ouhvati Predmer radvoda. 1. 1.1.2.1.1. kakav je uključen u Ugovor.1.1. kakvi su uključeni u Ugovor.1.2.2.2.1. "Tender" znači Pismo tendera i sva druga dokumenta koja Izvodjač dostavlja uz Pismo tendera. podatke. "Specifikacija" znači dokument nazvan specifikacija. i dodatni i izmenjeni crtezi koje je izdao Investitor (ili su uradjeni u njegovo ime). kakvo je uključeno u Ugovor. 1. Takav dokument daje specifikaciju Radova.3.5.1. "Predmer radova" i "Spisak rezijskih cena" znače dokumenta tako nazvana (ukoliko ih ima) koja se nalaze u Planovima. 1. 1.1.1. a koje obuhvata potpisanu ponudu Investitoru za Radove. "Dodatak uz Tender" znači popunjene stranice nazvane dodatak uz tender koje se dodaju uz i čine deo Pisma tendera. koje je Investitor prihvatio i pravni naslednici po nazivu? ovog pravnog lica.8. "Investitor" znači pravno lice nazvano investitor u Dodatku tendera i pravni naslednici po tituli ovog pravnog lica.10. "Spiskovi" znači dokumenat (dokumenta) nazvana spiskovi. u skladu sa Ugovorom.Izvodjač. 1. "Predstavnik Izvodjača" znači osoba koju je naimenovao Izvodjač u Ugovoru ili koga s vremena na vreme naimenuje Izvodjač “Osoblje Investitora” 1. Ugovorne strane i lica 1. 1.9. "Inzenjer" znači osoba koju je naimenovao Investitor da deluje kao nadzorni Inzenjer za svrhe Ugovora i čije je ime navedeno u Dodatku uz tender.6.1.3. i svi dodaci i izmene u specifikaciji u skladu sa Ugovorom. koja je popunio Izvodjač i dostavio sa Pismom Tendera.1.4. "Crtezi" znači crtezi Radova. 1. prema tome kako kontekst zahteva.6. /Zamenjivanje Inzenjera/. ili druga osoba koju Investitor naimenuje s vremena na vreme i o tome obavesti Izvodjača prema pod-klauzuli 3.1.1.1.2.

1. saglasnosti i utvrdjivanja neđe biti nerazumno zadržana niti će kasniti. osim tamo gde kontekst zahteva drugačije. obaveštavanja i zahteva. štampan ili urdjen elektronski. i “pisani” ili “u pisnom obliku” znači pisan rukom. Zakon i jezik 10 .2. ono se može poslati na adresu sa koje je zahtev izdat. 1. a za rezultat ima trajnu belešku. od strane druge Ugovorne strane ili Inženjera. otkucan. reči koje pokazuju jedninu takodje uključuju množinu. poslata poštom ili po kuriru.1.3. i isporučena. Komuniciranje Uvek kada Uslovi imaju odredbu za davanje ili izdavanje odobrenja. poslata ili preneta na primaočevu adresu za komuniciranje kao Što je navedeno u Dodatku uz Tender.4. Kada se izdaje obaveštenje Ugovornoj strani. Medjutim: (i) (ii) ukoliko primalac izda obaveštenje o još jednoj adresi. a reči koje pokazuju množinu takodje uključuju jedninu. Kada se izdaje neka potvrda Ugovornoj strani. potvrde. Marginalne reči i druga zaglavlja neće se uzimati u obzir u tumačenju ovih Uslova. : (a) (b) (c) (d) reči koje pokazuju jedan rod podrazumevaju rodove. “dogovoreno” ili “dogovor” zahtevaju da se taj dogovor zabeleži pisanim putem. onaj koji potvrdjuje treba da pošalje primerak drugoj Ugovornoj strani. ove komunikacije će biti: (a) (b) u pisanom obliku i predata rukom (uz priznanicu). Odobrenja. Tumačenje U ovom Ugovoru. ili preneta korišćenjem bilo kog dogovorenog sistema elektronskog slanja kao što je navedeno u Dodatku uz Tender. saglasnosti. već prema datoj situaciji. i ukoliko primalac nije drugačije naveo pri traženju odobrenja ili saglasnosti. utvrdjivanja. odredbe koje uključuju reč “dogovoriti”. komuniciranje đe posle toga da se šalje u skladu sa tim. jedan primerak će se poslati Inženjeru ili drugoj Ugovornoj strani. potvrda.

Dodeljivanje Ni jedna Ugovorna strana neće dodeljivati ceo Ugovor ili bilo koji njegov deo niti bilo koju zaradu ili kamatu na ili prema Ugovoru. Inženjer će izdati bilo koje potrebno razjašnjenje ili uputstvo. Ukoliko tamo nije naveden ni jedan jezik. može da dodeli celinu ili bilo koji deo uz prethodnu saglasnost druge Ugovorne strane. 1. jezik za komuniciranje će biti jezik na kome je napisan Ugovor (ili veći deo Ugovora). osim ako se drugačije ne dogovore. prioritet dokumenata će biti u skladu sa sledećim redosledom: (a) (b) (c) (d) (e) (f) (g) (h) Sporazum o Ugovoru (ako postoji) Pismo o prihvatanju Pismo ponude Posebni uslovi ovi Opšti uslovi Specifikacija Crteži. snosiće Investitor. Medjutim. Staranje o dokumentima i nmjihovo dostavljanje 11 . ili onaj koji će dospeti. Sporazum o Ugovoru će se zasnivati na formularu priloženom uz Posebne uslove. 1. verzija koja je na glavnom jeziku navedenom u Dodatku uz Tender će imati prvenstvo. i može. Ukoliko postoje verzije bilo kog dela Ugovora koje su napisane na više jezika. prema Ugovoru. i Planovi I bilo koja druga dokumenta koja sačinjavaju Ugovor. svaka Ugovorna strana: (a) (b) 1.6. Za svrhu tumačenja. dodeli svoja prava na bilo koji dospeli novac.Ugovorom će upravljati zakon zemlje (ili drugo zakonodavstvo) koje je navedeno u Dodatku uz Tender. Prioritet dokumenata Dokumenta koja sačinjavaju Ugovor treba da se shvate kao dokumenta koja uzajamno objašnjavaju jedna druge. 1. Jezik za komuniciranje će biti onaj koji je naveden u Dodatku uz Tender. što je potpuno prema nahodjenju te druge Ugovorne strane.8. Sporazum o Ugovoru Ugovorne strane će ući u Sporazum o Ugovoru u roku od 28 dana pošto Izvodjač dobije Pismo o prihvatanju.7. Troškove za takse i slična plađanja (ako ih ima) koje nameće zakon u vezi sa ulaskom u Sporazum o ugovoru. Ukoliko se pronadje nejasnost ili neslaganje u dokumentima. kao obezbedjenje da u korist banke ili finansijske institucije.5.

dva primerka Ugovora i svakog naknadnog Crteža. i u meri u kojoj je. ili kašnjenje u dostvi.4. trošak ili profit. 12 . Inženjer treba da postupi u skladu sa pod-klauzulom 3. osim kada i dok ih ne preuzme Investitor. Medjutim. prema pod-klauzuli 8. na Gradilištu. u roku koje je razuman i koji je naznačen u obaveštenju i dopunskim detaljima. Izvodjač treba da dostavlja Inženjeru šest primeraka svakog od Izvodjačevih dokumentata. bilo kog od Izvodjačevih dokumenata. i detalje o prirodi i dužini kašnjenja ili prekida za koje je verovatno da će se pretrpeti ukoliko on zakasni. /Potraživanja Izvodjača/ na: (a) (b) produžetak vremena za bilo koje takvo kašnjenje. ta Ugovorna strana treba odmah da izda obaveštenje drugoj Ugovornoj strani o takvoj grešci ili nedostatku.5. ukoliko je. primerak Ugovora. Izvodjačeva dokumenta (ako postoje). detalje o tome zašto i kada on treba da se izda. 1.1. koji će biti uključen u Ugovornu cenu. Izvodjač neće imati pravo na takvo produženje vremena. Inženjerevo neizvršenje izazvano nekom greškom ili kašnjenjem Izvodjača. Izvodjač treba da drži. Izvodjač će izdati dalje obaveštenje Inženjeru i imaće pravo prema pod-klauzuli 20. Osoblje Investitora treba da ima pravo pristupa svim ovim dokumentima u svako razumno vreme. /Produženje vremena za završetak/. i plaćanje bilo kog takvog troška plus razuman profit. Po prijemu ovog daljeg obaveštenja. koji će biti razuman. Ukoliko Izvodjač pretrpi kašnjenje i/ili napravi troškove kao rezultat Inženjerovog neizdavanja crteža ili uputstva o kome je obavešten. treba da se dostave Izvodjaču. Ako drugačije nije navedeno u Ugovoru. publikacije navedene u Specifikaciji. Investitorovo korišćenje Izvodjačeve dokumentacije Medju Ugovornim stranama. Svaki od Izvodjačevih dokumenata treba da čuva i o njima se stara Izvodjač. Izvodjač će zadržati autorsko pravo i druga prava na intelektualnu svojinu nad Izvodjačevom dokumentacijom i drugom projektnom dokumentacijom koju je izradio Izvodjač (ili je izradjena u njegovo ime). /Utvrdjivanja/ i da se saglasi ili d utvrdi ova pitanja.10.9. ukoliko završetak kasni ili će zakasniti. Kašnjenje Crteža ili uputstava Izvodjač treba da izda obaveštenje Inženjeru uvek kada je verovatno da će radovi kasniti ili biti prekinuti ako neki potreban crtež ili uputstvo nije izdato Izvodjaču u okviru odredjenog vremenskog perioda. 1. Ukoliko neka Ugovorna strana postane svesna neke greške ili nedostatka tehničke prirode u nekom dokumentu koji je bio pripremljen da se koristi u izvodjenju Radova. Ovo obaveštenje će obuhvatiti detlje o potrebnom crtežu ili uputstvu. uključujući i grešku u.Specifikacija i Crteži treba da se drže kod Investitora koji se stara o njima. Ukoliko drugačije nije navedeno u Ugovoru. Crteže i Izmene i druge vidove komuniciranja koji su dati po Ugovoru. koji može da zahteva dodatne kopije o trošku Izvodjača.

Ona se neće. dati pravo bilo kom licu u ispravnom posedu relevantnog dela Radova da kopira. i Izvodjač će izdati sva obaveštenja. i u slučaju Izvodjačeve dokumentacije koja je u obliku kompjuterskih programa i drugog softvera. licence i odobrenja. 1. koristiti i dobijati saoppštenja o ovoj dokumentaciji za svrhu Ugovora. prenosivu. uključujući i vršenje i korišćenje modifikacija na njoj. osim koliko je neophodno za svrhe Ugovora. kopirati. neće se. da dozvoli njihovo korišćenje na bilo kom kompjuteru na Gradilištu i na drugim mestima kako je predvidjeno Ugovorom. (b) 1. neekskluzivnu dozvolu bez plaćanja rojaltija da kopira. dažbine i honorare. bez saglasnosti Investitora. Crteže i drugu dokumentaciju koju je Investitor izradio (ili je izradjena u njegovo ime). koristiti. Izvodjačeva dokumenta i druga projektan dokumentacija koju je izradio Izvodjač (ili je uradjenja u njegovo ime. Solidarna odgovornost 13 . Investitor će zadržati autorsko pravo i druga prava na intelektualnu svojinu n Specifikcije. kopirati.14. kopirati ili saopštavati trećim licima od strane Investitora (ili u njegovo ime) za druge svrhe osim onih koje su dozvoljena prema ovoj podklauzuli. Poverljivi detalji Izvodjač će otkrivati sve takve poverljive i druge informacije kakve Inženjer može razumno zahtevati kako bi verifikovao Izvodjačevu usaglašenost sa Ugovorom.12. u izvršenju Ugovora. koristi i saopštava o Izvodjačevoj dokumentaciji.13. menjanja. podešavanja. o svom trošku. i Investitor će nadoknaditi Izvodjaču i neće ga smatrati obaveznim u odnosu na i zbog posledica bilo kakvog neuspeha da to obavi. a Izvodjač će nadoknaditi Investitoru i neće ga smatrati obaveznim u odnosu na i zbog posledica bilo kakvog neuspeha da to obavi.11. Ukoliko nije drugačije navedenu u Posebnim uslovima: (a) Investitor će pribaviti dozvole za planiranje. koristi i saopštava Izvodjačevu dokumentaciju za svrhe završavanja. 1. platiti sve poreze.Smatraće se da Izvodjač (potpisivanjem Ugovora) daje Investitoru neraskidivu. i pribaviti sve dozvole. kako se zahteva Zakonima u odnosu na izvodjenje i završavanje Radova i popravke bilo kojih defekata. održavanja. uključujući zamene bilo kojih kompjutera koje je dostavio Izvodjač. pogonjenja. koristiti niti saopštavati trećim licima od strane Izvodjača. Saglasnost sa zakonima Izvodjač će. Izvodjačevo korišćenje Investitorove dokumentacije Medju ugovornim stranama. za zone ili slične dozvole za Stalne radove. biti u saglasnosti sa primenjivim zakonim. Ova dozvola će: (a) (b) (c) se primenjivati tokom stvarnog ili nameravanog veka trjanja (već prema tome šta je duže) relevantnih delova Radova. popravke i rušenja Radova. bez saglasnosti Izvodjača. a bilo koje druge dozvole opisane u Specifikaciji kao dozvole koje je pribavio (ili se pribavljaju) od strane Investitora. Izvodjač može. 1.

/Potraživanja Izvodjača/ na: (a) (b) produžetak vremena za bilo kakvo takvo kašnjenje. pgoon ili sredstvo pristupa.1. Posle prijema ovog obaveštenja. 2. Investitor će dati Izvodjaču pravo pristupa na Gradilište i zaposedanje Gradilišta u onim vremenskim periodima koji mogu biti potrebni da se omogući Izvodjaču da postupi u skladu sa programom dostavljenim prema pod-klauzuli 8. (tamo gde je u prilici da to učini) obezbediti razumnu pomoć Izvodjaču n zahtev Izvodjača: (a) (b) pribavljajući primerke zakona Zemlje koji su relevantni za Ugovor ali nisu lako dostupni. /Program/. Ukoliko takvo veme nije navedeno u Dodatku uz Tender. trošak ili profit.2. prema pod-klauzuli 8. od Investitora traži da zauzme neki temelj. INVESTITOR Pravo pristupa na Gradilište Investitor će dati Izvodjaču pravo pristupa na sve delove Gradilišta i poseda na njima u okviru vremena (ili vrmenskih perioda) navedenih u Prilogu uz tender. konstrukciju. Pravo i zaposedanje mogu da ne budu ekskluzivni za Izvodjača. i Izvodjač neće menjati njegov sastav niti pravni status bez prethodne saglasnosti Investitora. Ukliko Izvodjač pretrpi kšnjenje i/ili napravi trošak kao rezultat neizvršenja od strane Investitora da dozvoli bilo koje takvo pravo na zauzimanje u takvom vremenskom peirodu.3. 2 2. ili kšnjenje u dostvi bilo koje Izvodjačeve dokumentacije. Medjutim. i za Izvodjačeve prijave za bilo koje dozvole. Inženjer će postupiti u skladu sa pod-klauzulom 3.Ukoliko Izvodjač osnuje (prema primenjivim zakonima) zajedničko ulaganje. licence ili odobrenja koja su potrebna prema Zakonima Zemlje: 14 . Investitor će tako i uraditi u vreme i na način koji je naveden u Specifikaciji. Izvodjač će izdati obaveštenje Inženjeru i imaće pravo prema pod-klauzuli 20. i u meri u kojoj jeste. što će biti uključeno u Ugovornu cenu. /Produžetak vremena za završetak/.4. Investitor može da povuče bilo koje takvo pravo na zauzimanje dok ne primi Činidbenu garanciju. uključujući grešku u. prema Ugovoru. ukoliko završetak kasni ili će zakasniti. ukoliko je. ovo Inženjerovo neizvršenje bilo izazvano bilo kakvom greškom ili kašnjenjem Izvodjača. ova lica će obavestiti Investitor o svom vodji koji će imati ovlašćenje da obaveže Izvodjača i svako od ovih lica. /Utvrdjivanja/ da se saglasi ili utvrdi ova pitanja. Medjutim. Dozvole. Izvodjač neće imati pravo na takav produžetak vremena. licence i odobrenja Investitor će.5. Ukoliko se.1. i plaćanje bilo kog takvog troška plus razuman profit. konzorcijum ili drug nekorporacijsko grupisanje dvaju ili više lica: (a) (b) (c) smatraće se da su ova lica solidarno odgovorna prema Investitoru za izvršenje Ugovoa.

i/ili (ii) produžetak (ako postoji) Perioda za obaveštavanje o defektima u skladu sa pod-klauzulom 11.3. /Utvrdjivanja/ da bi se saglasio ili utvrdio (i) iznos (ako postoji) na koji Investitor ima pravo da mu se plati od strane Izvodjača.20 /Investitorova oprema i materijal koji se slobodno izdaje/. i za izvoz Izvodjačeve opreme kada se ona uklanja sa Gradilišta. Ukoliko Investitor namerava da izvrŠi neke značajne promene u svojim finansijskim aranžmanima. voda i gas/. U pojedinostima će se navoditi klauzula ili neka druga osnova za potraživanje.19 /Struja. u skladu sa ovom pod-klauzulom. obaveštaenje nije potrebno za plaćanja koja dospevaju prema pod-klauzuli 4. Investitorovi finansijski aranžmani Investitor će dostaviti.3. /Produžetak Perioda obaveštavanja o defektima/. Investitor ili Inženjer treba da daju obaveštenje i pojedinosti Izvodjaču. saradjuju u Izvodjačevim naporima pema pod-klauzuli 4.(i) (ii) (iii) 2.6.5. uključujući carinjenje. i preuzimaju mere slične onima za koje se od Izvodjača zahteva da preduzme prema pod-klauzuli 4. Ovaj iznos može da se uključi kao oduzimanje u Ugovornoj ceni i situacijama. prema pod-klauzuli 4. Obaveštenje treba da se izda što je pre moguće pošto Investitor postane svestan slučaja ili okolnosti koje daju podstrek za potraživanje. Osoblje Investitora Investitor će biti odgovoran da osigua da Osoblje Investitora i Investitorovi drugi izvodjači na Gradilištu: (a) (b) 2.13 /Usaglašenost sa Zakonima/. /Saradnja/. i/ili na bilo koje produženje perioda obaveštavanja o defektima.5. u roku od 28 dana po prijemu bilo kog zahteva od Izvodjača. za koje se od Izvodjača zahteva da ih pribavi prema pod-klauizuli 1. 3 NADZORNI INŽENJER 15 . ili da na drugi način potražuje od Izvodjača. Investitor će jedino imati pravo na kompenzovanje iznosa ili na oduzimanje od iznosa overenih u Situaciji. Potraživanja Investitora Ukolik Investitor smatra da ima pravo na bilo koje plaćanje prema nekoj klauzuli ovih Uslova ili drugojačije u vezi sa Ugovorom. Investitor će dati obaveštenje Izvodjaču sa detaljnim pojedinostima.4. i u njih treba da se uključi dokaz o iznosu i/ili produžetku na koje Investitor smatra da ima pravo u vezi sa UgovoromInženjer će onda postupiti u skladu sa pod-kluzulom 3. ili za druge usluge koje zahteva Izvodjač. Obveštenje koje se odnosi na bilo koje produženje Perioda za obaveštavanje o defektima će se izdavati pre isteka takvog perioda. 2. Medjutim. što će omogućiti Investitoru da plati Ugovornu cenu (kakva je procenjena u to vreme) u skladu sa klauzulom 14 /Ugovorna cena i plaćanje/. za isporuku Robe.18 /Zštita životne sredine/. razuman dokaz o tome da su finnsijski aranžmani napravljeni i da se održavaju.

Pogon ili Materijali neće predstavljati odobrenje. U ove pomoćnik mogu da spadaju predstavnik šefa nadzora na gradilištu. Medjutim: (a) bilo koji neuspeh da se ne odobri neki rad. u skladu sa ovim prenosom ovlašćenja. potvrda. ispitivanje ili slična mera od strane pomoćnika. Investitor preuzima obavezu da ne postavlja dalja ograničenja ovlašćenju Inženjera. /Utvrdjivanja/. uključujući i odgovornost za greške. i stoga neće ugroziti pravo Inženjera da odbije taj rad. osim kao što je dogovoreno sa Izvodjačem. i/ili nezavisni inspektori naimenovani da izvrše inspekciju i/ili ispitaju pozicije Pogona i/ili Mateijala. inspekcija. Punomoćje od strane Inženjera Inženjer može s vremena na vreme da dodeljuje dužnosti i prenese ovlašćenje na pomoćnike. Inženjer može da praktično sprovodi ovlašćenje koje se pripisuje Inženjeru kako je precizirano u Ugovoru ili sae Ugovorom obavezno podrazumeva. kome su dodeljene dužnosti ili preneto ovlašćenje. Svako odobrenje.1. Medjutim.3. osim ako su se Ugovorne strane drugačije dogovorile. 3. prover. zahtev. zahtev. saglasnost. a može isto tko da opozove takva dodeljivanja ili punomoćja. predlog.5. 16 . uputstvo. Inženjer neće prenositi ovlašćenje da bi utvrdio neko pitanje u skladu sa pod-klauzulom 3. onda će se (za svrhz Ugovora) smatrti da je Investitor dao odobrenje: Osim kao što je drugačije navedeno u ovim Uslovima: (a) (b) (c) uvek kada izvršava dužnosti ili primenjuje ovlašćenje. Ukoliko se od Inženjera traži da pribavi odobrenje od Investitor pre nego što praktično primeni naznačeno ovlašćenje.2. potvrda. i bilo koje odobrenje. provera. Pomoćnici treba d budu odgovrajuće kvalifikovana lica koja su sposobna da izvršavaju ove dužnosti i prktično primenjuju ovlšćenja. uvek kada Inženjer praktično primenjuje naznačeno ovlašćenje za koje je potrebno odobrenje od Investitora. /Zakon i jezik/. obaveza ili odgovornosti prema Ugovoru. jedino će biti ovlašćen d izdaje uputstva Izvodjču u meri koja je definisana tim prenosom ovlašćenja. pregled. Svaki pomoćnik.4. Dužnosti i ovlašćenje Inženjera Investitor će naimenovati nadzornog Inženjera koji će izvršavati dužnosti koje su mu dodeljene Ugovorom. predlog. Pogon ili Materijale. inspekcija. obaveštenje. pregled. ovlaŠććivanje i opozivanje treba da bude izvršeno pisanim putem i neće stupiti na snagu dok te primerke ne prime obe Ugovorne strane. izostavljanja. koje je navedeno u Ugovoru ili se implicitno podrazumeva Ugovorom. saglasnost. Inženjer nema ovlašćenje da oslobodi bilo koju Ugovornu stranu bilo kojih dužnosti. ti zahtevi će biti kao što je navedeno u Posebnim uslovima. uputstvo. Medjutim. i koja tečno govore jezik komuniciranja koji je definisan u pod-kluzuli 1. smatraće se da Inženjer deluje za Investitora. imaće isti efekat ko da je ta mera bila mera Inženjera. ispitivanje i sličan postupak Inženjera (uključujući odsustvo ili neodobravanje) neće osloboditi Izvodjača od bilo koje odgovornosti koju ima prema Ugovoru. Inženjer neće imati nikakvo ovlašćenje da menja Ugovor. Ovo dodeljivanje. obaveštenje. odstupanja i neusaglašenosti. Osoblje Inženjera će uključivati odgovarajuće kvalifikovane inženjere i druge profesionalce koji su sposobni da izvršavaju ove dužnosti.

(b) ukoliko Izvodjač dovodi u pitnje bilo koje opredeljenje ili uputstvo nekog pomoćnika. Svaka Ugovorna strana će staviti na snagu svaku saglasnost ili utvrdjivanje.5. Zamena Inženjera Ukoliko Investitor namerava da zamenji Inženjera. Uvek kada je to moguće. i dok. Investitor neće zameniti Inženjera osobom protiv koje Izvodjač izda razumne primedbe obaveštvajući Investitora. o bilo kom pitanju koje je vezano za Ugovor. Izvodjač će jedino primati uputstva od Inženjera ili od pomoćnika na koga je preneto odgovarajuće ovlašćenje prema ovoj klauzuli. Investitor će. dati obaveštenje Izvodjaču o imenu.4. 3. 17 . da bi se složio ili utvrdio neko pitanje.3. Inženjer će se konsultovati sa svakom Ugovornom stranom u pokušaju da se postigne sporazum. i ne odgovore izdavanjem pisanog odbijanja i/ili uputstva u roku od dva radna dana posle prijema potvrde. Ukoliko se sporazum ne postigne. primenjivaće se klauzula 13 /Izmene i uskladjivanja/ Izvodjač će se povinovati uputstvima koja je dao Inženjer ili delegirani pomoćnik. najmanje 42 dana pre nameravanog datuma zamene. Utvrdjivanja (Opredeljivanja) Uvek kad ovi Ulsovi propisuju da Inženjer treba da postupi u skladu sa pod-klauzulom 3. 3. sporovi i arbitraža/. Ukoliko neko uputstvo sačinjava Izmenu. Izvodjač može da prenese to pitanje na Inženjer koji će odmah da potvrdi. Uputstva Inženjera Inženjer može da izda Izvodjaču (u bilo koje vreme) uputstva i dodatne ili izmenjene Crteže koji mog biti neophodni za izvodjenje Radvoa i popravku bilo kojih defekata.5. Ukoliko Inženjer ili njegov delegirani pomoćnik: (a) (b) (c) daju usmeno uputstvo. blokira ili izmeni tu odluku ili uputstvo. 3. pravilno uzimjući u obzir sve relevntne okolnosti. adresi i odgovarajućem iskustvu osobe kojom namerava da zameni Inženjera. Inženjer će izdati obaveštenje obema Ugovornim stranama o svakoj saglasnosti ili utvrdjivanju opredeljenja. njihova uputstva treba da se izdaju u piaanom obliku. onda će ta potvrda predstavljati pisano uputstvo Inženjera ili delegiranog pomoćnika (već preme tome koji je slučaj u pitanju). uz pojedinosti koje to potkrepljuju. osim ako. ne bude revidirno prema klauzuli 20 /Odštetni zahtevi. prime pisanu potvrdu o tom uputstvu. sve u skladu sa Ugovorom. Inženjer će izvršiti fer opredeljivanje u skladu sa Ugovorom. uz pojedinosti koje to potvrdjuju. u roku od 2 dana po izdavanju uputstva. od Izvodjača (ili u njegovo ime).

Izvodjač treba da bude odgovoran za adekvatnost. izvrši i dovrši Radove u skladu sa Ugovorom i uz Instrukcije nadzornog Inženjera. i (d) Pre otpočinjanja Ispitivanja po završetku. i za svaku stavku Pogona i materijala kao što se i zahteva za tu stavku da bude u skladu sa Uogovorm. Nikakve značajne izmene ovih aranžmana i metoda se neće vršiti a da prethodno ne bude obavešten Inženjer. Ukoliko je u Ugovoru naznačeno da Izvodjač treba da projektuje neko deo Stalnih radova. izvršenje.4. robu. : (a) Izvodjač treba da dostavi Inženjeru Izvodjačevu dokumentaciju za ovaj deo u skladu sa procedurama propisanim u Ugovoru. Izvodjač treba da dostavi Inženjeru dokumentaciju »ugradjenog stanja« i materijale za rad i održavanje u skladu sa Specifikacijom. Izvodjač (i) treba da bude odgovoran za Izvodjačevu dokumentaciju. i (ii) u drugom smislu ne treba da bude odgovoran za projektovanje ili specifikaciju stalnih radova. kada Radovi budu završeni. da bude spreman za one svrhe za koje je taj deo namenjen. bilo privremenog ili trajnog karaktera. Izvodjač treba da obezbedi dokumentaciju za Pogon i svoju dokumentaciju navedenu u Ugovoru. (b) Ova Izvodjačeva dokumentacija treba da bude u skladu sa Specifikacijom i Crtežima. IZVODJAČ Opšte obaveze Izvodjača Izvodjač treba da projektuje (u onoj meri koliko je to specificirano u Ugovoru). Za takav deo ne treba da se smatra da je završen za svrhe preuzimanja prema pod-klauzuli 10. i treba da popravi bilo koje defekte na Radovima. podesi i popravi ovaj deo Radova. (c) Izvodjač treba da bude odgovoran za ovaj deo i on treba. stabilnost i bezbednost svih radova na Gradilištu i za sve metode ili okolnosti. privremene radove. održava.4. Činidbena garancija 18 . osim kada je druga¨ije navedeno u Posebnim uslovima. svo osoblje Izvodjača. treba da bude napisana na jeziku komuniciranja koji je definisan u pod-klauzuli 1. ponovo sklopi. dostavljati detalje aranžmana i metoda koje Izvodjač predlaže da usvoji za izvodjenje Radova. Osim u meri koja je navedena u Ugovoru. i treba da obuhvata dodatne informacije za koje Inženjer traži traži da se dodaju u Crteže radi koordiniranja projekata svake od ugovornih strana. kao što je naznačeno u Ugovoru. završetak i popravku defekata. demontira. potrošni materijal i druge stvari i usluge. (Zakon i jezik). Izvodjač treba.1 (Preuzimanje Radova i odeljaka) sve dok se ova dokumentacija i priručnici ne dostave Inženjeru. i to dovoljno detaljno za Inženjera da pokrene. koje su potrebne u ovom projektovanju ili za njega. onda. kadgod to zahteva Inženjer.

Izvodjač će predati ovu Činidbenu garanciju Izvodjaču u roku od 28 dana po dobijanju Pisma o prihvatanju. Osim ako je Predstavnik Izvodjača naveden u Ugovoru. Izvodjač treba na sličan način da dostavi ime i podatke za drugu osobu pogodnu za takvo naimenovanje. Izvodjač treba da osigura da Činidbena garancija bude važeća i da može da stupi na snagu sve dok Izvodajč ne izvede i završi Radove i popravi bilo koje defekte. Investitor ne trea da podnosi zahtev za Činidbenu garanciju. b) neizvršenja od strane Izvodjača plaćanja Investitoru dospelog iznosa. na iznos i u valuti koja je navedena u Dodatku uz Tender. u kom slučaju Investitor može da zahteva pun iznos Činidbene garancije. ili d) okolnosti koje daju Investitoru pravo na prekid prema pod-klauzuli 15. Ukoliko se ne dobije saglasnost ili ako ona bude naknadno otkazana?. sporovi i arbitraža/. osim za iznose na koje Investitor ima pravo prema Ugovoru. u onoj meri u kojoj Investitor nije imao pravo da podnese odštetni zahtev. Izvodjač treba. Predstavnik Izvodjača Izvodjač treba da imanuje Predstavnika Izvodjača i treba da mu da sva ovlašćenja neophodna da bi delovao u ime Izvodjača po Ugovoru. Ukoliko je u uslovima Činidbene garancije naveden datum njenog isteka. Izvodjač treba da produži važnost Činidbene garancije dve dok se Radovi ne završe i dok se bilo koji defekti ne poprave. Investitor treba da vrati Činidbenu garanciju Izvodjaču u roku od 21 dan po prijemu primerka Sertifikata o izvršenju (radova?). da dostavi Inženjeru na saglasnost ime i podatke o osobi koju Izvodjač predlaže da imenuje kao Predstavnika Izvodjača. i ukoliko Izvodjač ne stekne pravo da primi Sertifikat o izvršenju do datuma koji nastaje 28 dana pre datuma isteka. pre Datuma započinjanja radova?.5 /Zahtevi Investitora/ ili klauzulom 20 /Zahtevi. Investitor treba da obešteti i da smatra da je Izvodjač neobavezan u odnosu na i prema svim štetama. c) neizvršenja od strane Izvodjaća popravke neizvršenja? u roku od 42 dana po prijemu Investitorovog pisanog obaveštenja kojim zahteva da se to neizvršenje? otkloni.2 /Prekid od strane Investitora/.Izvodjač treba da pribavi (o svom trošku) Činidbenu garanciju. za pravilno izvršenje. u roku od 42 dana po saglašavanju ili utvrdjivanju. bez obzira na to da li je dato pisano? obaveštenje o prekidu. gubicima i izdacima (uključujući i pravne dažbine i izdatke) koji nastaju usled potraživanja pod Činidbenom garancijom. u slučaju: a) neizvršenja od strane Izvodjača produžavanja važnosti Činidbene garancije. 19 . sa kojim se ili Izvodjač saglasio ili je on utvrdjen pod-klauzulom 2. Činidbenu garanciju treba da izda neka ustanova sa teritorije zemlje (ili druge jurisdikcije) odobrenu od strane Investitora i ona treba da bude u formi pridodata Posebnim uslovima ili u nekoj drugoj formi koju je Investitor odobrio. kao što je opisano u prethodnom pasusu. i treba da pošalje jedan primerak Inženjeru. ova se pod-klauzula neće primenjivati. ili ako naimenovana osoba ne uspe da deluje kao Predstavnik Izvodjača. Ukoliko nije naveden iznos u Dodatku uz Tender.

Izvodjač će biti odgovoran za dela ili neizvršenje bilo kog Podizvodjača.5. Izvodjač neće imati odgovornost prema Investitoru za rad koji je izvršio taj Podizvodjač pošto dodela postane važeća. (b) Prethodna saglasnost Inženjera treba da se pribavi za druge predložene Podizvodjače. Ukoliko Predstavnik Izvodjača treba da bude privremeno odsutan sa gradilišta tokom izvodjenja radova. da otkaže naimenovanje Predstavnika Izvodjača. Predstavnik Izvodjača i sve ove osobe tečno će govoriti jezik komuniciranja koji je definisan podklauzulom 1. i o započinjanju takvog posla na Gradilištu. što podleže prethodnom odobrenju od strane Inženjera. niti naimenovati zamenu. bez prethodne saglasnosti Inženjera. Predstavnik Izvodjača treba. pre ovog datuma. u kome se daje ime te osobe i navode prava. treba da se naimenuje osoba koja je odgovarajuća zamena. ili u slučaju raskida prema pod-klauzuli 15. instruira Izvodjača da dodeli zaradu od takvih obaveza Investitoru. onda Izvodjač treba tako da učini. i može u bilo koje vreme da otkaže ta preneta prava. (c) Izvodjač treba da dozvoli Inženjeru obaveštenje najmanje 28 dana unapred od nameravanog datuma započinjanja posla svakog Podizvodjača. a Inženjer. Ukoliko drugačije nije navedeno u Posebnim uslovima: (a) Od Izvodjača se neće tražiti da pribavlja saglasnost za isporučioce Materijala. funkcije i ovlašćenja na drugu kompetentnu osobu. Dodeljivanje koristi/zarade od Podugovora Ukoliko obaveze Podugovrarača prelaze preko datuma isteka odgovarajućeg obaveštenja o defektima. Podugovarači (Kooperanti) Izvodjač ne treba da podugovara celinu Radova.3 /Uputstva Inženjera/. funkcije i ovlašćenja koja se prenose ili otkazuju.Izvodjač ne treba. ili za podugovor za koji je Podugovarač imenovan u Ugovoru. 20 .2 /Prekid od strane Investitora/. a Inženjer treba da bude na odgovarajući način obavešten. da prima uputstva prema pod-klauzuli 3. Ukoliko drugačije nije navedenu u tom dodeljivanju. njegovih agenata ili zaposlenih. kao da su to dela ili neizvršenja samog Izvodjača.4 /Zakon i jezik/. /Dodeljivanje koristi od podugovora/ (ukoliko je i kada je primenjivo). Predstavnik Izvodjača može da prenese? bilo koja prava. i (d) Svaki podugovor treba da obuhvati odredbe koje bi ovlastile Investitora da zahteva da se taj podugovor dodeli Investitoru prema pod-klauzuli 4. Sve vreme Predstavnika Izvodjača treba da bude posvećeno ka usmeravanju Izvodjača ka izvršenju Ugovora. u ime Izvodjača. Ni jedno ovlašćivanje ili otkazivanje ovlašćenja neće stupiti na snagu dok Inženjer ne dobije prethodno pisano obaveštenje potpisano od strane Predstavnika Izvodjača.

kao što je navedeno u Ugovoru. Usluge za ovo osoblje i druge izvodjače mogu da obuhvataju korišćenje Izvodjačeve opreme. Svako takvo uputstvo treba da sačinjava Varijaciju ukoliko. ili o kojima je obaveštenje dostavio Inženjer. ivičnjake i ograde) koje mogu biti neophodne zbog izbodjenja Radova. čuvanje i nadziranje Radova do završetka i preuzimanja prema klauzuli 10 /Preuzimanje od strane Investitiora) i obezbedi sve Privremene radove(uključujući puteve. (b) bilo kojim drugim izvodjačima koje je zaposlio Investitor. Ukoliko se. i (c) osoblju bilo kojih pravno zasnovanih javnih organa. koji se mogu zaposliti u izvodjenju na Gradilištu ili blizu njega za bilo koji posao koji nije unet u Ugovor. privremenih radova ili pristupnih aranžmana koji su odgovornost Izvodjača. i u meri u kojoj. konstrukciju.Saradnja Iyvodjač treba da. prema Ugovoru. staze. nivoima. 21 . obezbedi ogradu. Započinjanje radova Izvodjač treba da započne Radove u odnosu na originalne? Referentne tačke. linije i nivoe koji su navedeni u Ugovoru. uloži razumne napore da na Gradilištu i Radovim ne bude nepotrebnih smetnji kako bi se izbegla opasnost za ove osobe. od Investitora zahteva da preda Izvodjaču u posed bilo koji temelj. 4. pogon ili sredstvo pristupa u skladu sa Izvodjačkom dokumentacijom?. Investitor treba da bude odgovoran za sve greške u ovim specificiranim stavkama ili o stavkama ili referencama za koje je dostavljeno obaveštenje. osvetljenje. ali Izvodjač treba da uloži razuman napor da proveri njihovu tačnost pre njihovog korišćenja. dozvoli odgovarajuće prilike za izvršenje radova: (a) osoblju Investitora. dimenzijama ili podešavanju? Radova. ono izaziva da Izvodjač napravi Nepredvidjene troškove. Izvodjač treba da dostavi takvu dokumentaciju Inženjeru u vreme i na način koji su navedeni u Specifikaciji. ili kao Što je to naložio Inženjer. Izvodjač treba da bude odgovoran za ispravno postavljanje delova Radova i treba da ispravi bilo koju grešku u pozicijama.8. za korišćenje i zaštitu ljudi i vlasnika i susednog zemljišta i onih koji se na njemu nalaze. Bezbednosne procedure Izvodjač treba da: (a) (b) (c) (d) (e) poštuje sve primenjive bezbednosne propise vodi računa o bezbednosti svih osoba koje imaju pravo da budu na GradiliŠtu.

4.10. na samom tom dokumentu će biti vidljiv dokaz o prethodnom odobrenju od samog Izvodajča. 4. osobljem. uključujući i uslove podloge. vodom i drugim uslugama. ispitivanjima i time što je zadovoljan svim odgovarajućim pitanjima na koja se upućuje u pod'klauzuli 4. njegovu okolinu. dovodom struje. 22 . neophodnim informacijama.9. smeštajem. Zakona. gore navedene podatke i druge raspoložive informacije. smatraće se da je Izvdjač pribavio sve potrebne informacije u pogledu rizika. Dovoljnost prihvaćene ugovorne cene Smatraće se da je Izvodjač: (a) (b) zadovoljan korektnošću i dovoljnošću Prihvaćenog ugovornog iznosa. hidrološke i klimatske uslove. U meri koja je praktične prirode. tumačenjima. radi njegovog informisanja. Inženjer treba da bude nadležan za kontrolu bilo kog aspekta tog sistema. i odgovornosti prema Ugovoru. i da je bio zadovoljan pre dostavljanja Tendera svim relevantnim pitnjima. obaveza. pre Datuma početka. i da je bazirao Prihvađeni ugovorni izos na podacima. transportom. i Izvodjačevih potreba za pristupom. sve relevantne podatke koje Investitor ima o podlozi? i hidrološkim uslovima na Gradilištu. obima i prirode radova i Robe neophodne za izvodjenje i završavanje Radova i popravljanje defekata. Uskladjenost sa sistemom osiguranja kvaliteta neće oslobadjati Izvodjača bilo kojih njegoih dužnosti. Investitor treba da sličan način da stavi na raspolaganje Izvodjaču sve takve podatke koje Investitor pribavi posle Datuma početka radova. uredjajima. (vodeći računa o troškovima i vremenu).10 /Podaci o gradilištu/. uključujući (bez ograničenja): (a) (b) (c) (d) (e) oblik i prirodu Gradilišta. 4.11. Osiguranje kvaliteta Izvodjač treba da uvede sistem osiguranja kvaliteta kko bi demonstrirao uskladjenost sa zatevima Ugovora. pregledima. U istoj toj meri će se smatrati da je Izvodjač pregledao i ispitao Gradilište. procedura i prakse vezane za radnu snagu Zemlje. uključujući i elemente životne sredine. Podaci o gradilištu investitor đe staviti na raspolaganje Izvodjaču. Detalji procedura i dokumenti o uskladjenosti treba da se dostave In\enjeru radi informisanja pre početka bilo koje faze projektovanja i izvodjenjaKada se bilo koji dokument tehničke prirode izda Inženjeru. Taj sistem treba da bude u skladu sa detaljima koji su navedeni u Ugovoru. nepredvidjenih i drugih okolnosti koje mogu da utiču na Tender ili Radove ili da ih poremete. Izvodjač treba da bude dogovoran za tumačenje svih takvih podataka.

5 /Utvrdjivanje/Odlučivanje?/ da se dogovori ili utvrdi (i) da li su (i ukoliko jesu) u kojoj meru su ovi fizički uslovi bili nepredvidjivi. Ukoliko su i u meri u kojoj su ovi povoljniji uslovi postojali. i povinovaće se bilo kojim uputstvima koja Inženjer može dati. neće dovesti do neto umanjenja Ugovorne cene. ali izuzimajući klimatske uslove. i (b) plaćanje bilo kog takvog Troška. Ukoliko Izvodjač naidje na nepovoljne fizičke uslove za koje on smatra da su bili Nepredvidivi.Ukoliko nije drugačije navedeno u Ugovoru. i u njemu treba da se izlože razlozi zbog kojih Izvodjač smatra da su Nepredvidjeni. Izvodjač treba da pisanim putem obavesti Inženjera što je pre moguće. Inženjer takodje može da pregleda da li su drugi fizički uslovi na sličnim delovima Radova (ukoliko ih ima) bili povoljniji nego što se u u razumnoj meri moglo predvideti kada je Izvodjač dostavio Tender.13.12. koristeći takve prave i razumne mere kakve su prikladne za te fizičke uslove. za sve fizičke uslove na koje se naidje na sličnim delovima Radova. Ukoliko neka instrukcija predstavlja Varijaciju. primeniće se Klauzula 13 /Varijacije i uskladjivanja/. ukoliko završetak kasni ili će kasniti. pre nego što se konačno postigne saglasnost ili se utvrde dodatni Troškovi prema pod'pasusu (ii).1 /Potraživanja Izvodjača/. 4. Inženjer može uzeti u obzir bilo koji dokaz o fizičkim uslovima predvidjenim od strane Izvodjača kada je dostavljao Tender. Medjutim. i (ii) pitanja opisana u prethodnom tekstu u pod-pasusima (a) i (b) vezana za meru nepredvidivosti. izda takvo obaveštenje i pretrpi kašnjenje i/ili napravi troškove zbog ovih uslova.5. Ukoliko i u onoj meri u kojoj Izvodajč naidje na fizičke uslove koji su Nepredvidjeni. Izvodajč treba da nastavi da izvodi Radove. na: (a) produžetak vremena za bilo koje takvo kašnjenje. Ekspropriacioni pojeasevi i postrojenja 23 . prema pod-klauzuli 20. neto efekat svih uslkladjivanja prema pod-pasusu (b) i svih ovih umanjenja. uključujući uslove podloge i hidrološke uslove. U ovom obaveštenju treba da se opišu fizički uslovi tako da se oni mogu pregledati od strane Inženjera. Izvodjač će imati pravo. koji će biti uključen u Ugovornu cenu. što se može uključiti (kao umanjenja) u Ugovornu cenu i mesečne situacije?. /Produžetak vemena za završetak/. Prihvaćeni ugovorni iznos pokriva sve obaveze Izvodajča prema Ugovoru (uključujuđi i Privremene iznose ako ih ima) i sve stvari potrebne za pravilno izvodjenje i završavanje Radova i popravku defekata. Inženjer može da postupi u skladu sa pod'klauzulom 3. Medjutim. Po prijemu takvog obaveštenja i pregledu? I istraživanju ovih fizičkih uslova. 4. Nepredvidivi fizički uslovi U ovoj pod-klauzuli «fizički uslovi» znači prirodni fizički uslovi i proizvedeni i drugi fizičke poteškoće i zagadjivači. koji se mogu dati na raspolaganje od strane Izvodjača. /Odlučivanje?/ da se saglasi ili da odredi smanjenje u Troškovima koji su nastali zbog ovih uslova. prema pod-klauzuli 8. na koje Izvodjač naidje na Gradilištu pri izvodjenju Radova. Inžemker treba da postupi u skladu sa pod-klauzulom 3.4. ali ga bilo koji takvi dokazi neće obavezivati.

Investitor neće biti odgovoran za bilo koje odštetne zahteve koji mogu da nastanu iz korišćenja ili drugog. znakova i pokazivača pravca. Ovi napori treba da obuhvataju pravilno korišćenje odgovarajućih vozila i putanja. prijem. bez obzira na to da li su oni javni ili u vlasništvu Investitora ili drugih. Izvodjač treba da nadoknadi i da sačuva Investitora od i u odnosu na sve štete.14.15. i Troškove koji nastaju usled nepogodnosti ili neraspoloživosti pristupnih putanja. transportovanje. na svoj rizik i o svom trošku. Osim kada je drugačije navedeno u ovim Uslovima: (a) (b) (c) Izvodjač treba (kao izmedju Ugovornih strana) da bude odgovoran za svako održavanje koje može biti potrebno njemu za korišćenje pristupnih putanja. uključujuđi one za pristup Gradilištu. Transport robe Ukoliko nije drugačije naznačeno u Posebnim uslovima: (a) (b) (c) Izvodjač teba da obavesti Inženjera pisanim putem najmanje 21 dan unapred o datumu na koji će bilo koji deo Pogona. Investitor ne garantuje pogodnost ili raspoloživost odredjene pristupne putanje. gubitke i troškove (uključujući i honorare i izdatke) koji nastaju od bilo kakvih takvih nepotrebnih ili neprikladnih ometanja. ili veće stavke druge Robe. i teba da pregovara i plati sve odštetne zahteve koji nastaju od njenog transporta. biti isporučen na Gradilište. za korišćenje koje je potrebno Izvodjaču. Izvodjač treba da bude odgovoran za pakovanje. gubitaka i troškova (uključujući zakonske honorare i izdatke) koji nastaju na osnovu transport Robe. Pristupna putanja Smatraće se da je Izvodjač zadovoljan prikladnošću i raspoloživošću pristupnih putanja do Gradilišta. utovarivanje.Izvodjač treba da snosi sve troškove i dažbine za poseban i/ili privremeni ekspropriacioni pojas koji mu može biti potreban. Izbegavanje ometanja Izvodjač neće nepotrebno ometati ili na neodgovarajući način: (a) (b) komfor gradjana. istovar. 4. Izvodjač treba da uloži razumne napore da spreči da se bilo koji put ili most ošteti Izvodjačevim saobraćajem ili od strane Izvodjačevog osoblja. i treba da pribavi svaku dozvolu koja može da bude tražena od strane nadležnih organa za korišćenje ovih puteva. i Izvodjač treba da nadoknadi i da ne ošteti Investitora u pogledu svih oštećenja. 24 . Izvodjač treba takodje da pribavi.16. razvrstavanje i zaštitu sve Robe i drugih stvari potrebnih za Radove. ili pristup putevima pešačkim stazama i njihovo korišćenje i zauzimanje. 4. bilo koje pristupne putanje. (d) (e) 4. sva dodatna postrojenja izvan Gradilišta koja mu mogu biti potrebna za svrhu Radova. snosiće Izvodjač. Izvodjač treba da obezbedi sve potrebne znake ili pokazivače pravca duž pristupnih putanja.

Izvojdač neće uklanjati sa Gradilišta veće pozicije Izvodjačeve opreme bez saglasnosti Inženjera. osim u slučajevima koji su navedeni u donjem tekstu. Oprema Izvodjača Izvodjač će biti odgovoran za opremu Izvodjača. 4. vode. smatraće se da je ona isključivo namenjena za izvodjenje Radova. buke i drugih rezultata njegovih operacija. bilo koje aparate koji su mu potrebni za korišćenje ovih servisnih dovoda i za merenje potrošenih količina. aranžmanima i cenama koje su navedene u Specifikaciji. : (a) Investitor će biti odgovoran za Investitorovu opremu. saglasnost neće biti potrebna za vozila koja prevoze Robu iili osoblje Izvodjača sa Gradilišta. Oprema Investitora i materijal koji se slobodno izdaje? Investitor treba da stavi svoju opremu (ukoliko ona postoji) na raspolaganje za korišćenje Izvodjaču u izvodjenju Radova u skladu sa detaljima. Ako u Specifikaciji nije drugačije navedeno.20.4. vode i drugih usluga koje mu mogu biti potrebne.5 /Zahtevi Investitora/? I pod-kaluzulom 3. Izvodjač treba da osigura da emisije gasova.5 /Odlučivanja?/. Izvodjač treba da plati ove iznose Investitoru. gasa i drugih servisnih linija koje mogu biti na raspolaganju na Gradilištui i za koje se detalji i cene daju u Specifikaciji. na svoj rizik i o svom trošku. (b) Odgovarajuće količine i iznosi zahvaljujući korišćenje (po takvim navedenim cenama) zakorišćenje Investitorove opreme. Zaštita životne sredine Izvodjač će preduzeti sve razumne korake da zaštiti životnu sredinu (i na Gradilištu i van njega) i da ograniči štetu i nelagodnost za ljude i imovinu koja nastaje usled zagadjenja. 4. izbacivanja na površinu i zagadjivanje na osnovu Izvodjačevih aktivnosti.17. osim što će Izvodjač biti odgovoran za svaku stavku Investitorove opreme dok bilo ko od (c) Izvodjačevog osoblja radi na njoj. odgovoran za obezbedjivanje svih usluga dovoda struje. usmeravajući je ili poseduje kontrolu nad njom.19. Izvodjač će imati pravo da koristi za svrhu Radova takve dovode struje. vozeći je. neće prelaziti vrednosti naznačene u Specifikaciji. Izvodjač treba da obezbedi. Kada se Oprema donese na Gradilište.18. Medjutim. Potrošene količine i iznosi koji dospevaju za plaćanje (po ovim cenama) za takve servisne linije treba da se dogovore sa ili utvrde od strane Investitora u skladu sa pod'klauzulom 2. voda i gas Izvodjač će biti. treba da se dogovore ili utvrde od strane Inženjera u skladu sa pod-klauzulom 25 . Struja. 4. i neće ići preko vrednosti koje su propisane relevantnim zakonima.

besplatno. Investitor treba odmah da ispravi nedostatak.2. Izveštaji treba da se dostavljaju posle toga svakog meseca. da obezbedi ove materijale u vreme i na mestu koje je naznačeno u Ugovoru. Izvodjač treba da plati ove iznose Investitoru. Izvodjačeve obaveze pregleda. Svaki izveštaj teba da obuhvati: (a) tabele i detaljne opise napredovanja. čuvanja i kontrole ne oslobadjaju Investitora odgovornosti za bilo kakvu nestašicu. /Utvrdjivanja?/. montaža i ispitivanje.5. i stvarni ili očekivani datumi: (i) (ii) (iii) (iv) (d) (e) (f) (g) (h) (b) (c) započinjanja izrade. na svoj rizik i o svom trošku. Dokumentacija Izvodjača. Ukoliko se obe Ugovorne strane ne dogovore drugačije. sa detaljima svih dogadjaja ili okolnosti koje bi mogle da ugroze završetak u skladu sa Ugovorom. materijali koji se slobodno? izdaju treba da dodju pod staranje. Izvodjač će pripremati mesečne izveštaje o napredovanju i dostavljati ih Inženjeru u šest primeraka. defekt ili nepostojanje? Koje nije očigledno na osnovu vizuelnog pregleda. defekt ili nepostojanje o kome je obavešten. Spisak obaveštenja datih priema pod-kluzuli 2. i Uporedjenja stvarnog i planiranog napredovanja.1 /Potraživanja Izvodjača/. i da odmah da obaveštenje Inženjeru o bilo kakvoj nedovoljnoj količini. Detalje opisane u pod-klauzuli 6. Investitor treba. Prvi izveštaj treba da pokriva period do kraja prvog kalendarskog meseca posle Datuma započinajnja. uključujući svaku fazu projekta (ako ga ima). isporuka na Gradilište. 26 .21. »materijal koji se slobodno izdaje?« (ukoliko takav postoji) u skladu sa detaljima koji su navedeni u Specifikaciji. Posle ovog vizuelnog pregleda. svaki u roku od 7 dana posle poslednjeg dana perioda na koji se odnosi. Investitor treba da dostavi. i mere koje se usvajaju (ili treba da se usvoje) da bi se prevazišla kašnjenja. defektu ili nepostojanju? ovih materijala. uključujući detalje o bilo kojim opasnim incidentima i aktivnostima koje se odnose na aspekte životne sredine i odnosa sa javnošću. rezultate ispitivanja i potvrde o Materijalu. za izradu svake glavne stavke Pogona i Materijala. ispitivanja.5. i isporuke i stizanja na Gradilište. fotografije koje pokazuju stanje izrade i napredovanja na Gradilištu. Izveštavanje će se nastaviti sve dok Izvodjač ne završi sav posao za koji se zna da je preostao na datum završetka koji je naveden u Potvrdi o preuzimanju za Radove. staranja o.5 /Potraživanja Investitora/ i obaveštenja data prema pod-klauzuli 20. /Potraživanja Investitora?/ i pod-klauzulom 3. lokaciju proizvodjača. Izvodjač treba onda da ga vizuelno pregleda. inspekcija od strane Izvodjača. izrada. i da obuhvati ove faze za rad od strane svakog naimenovanog Podizvodjača (kao što je definisano u klauzuli 5 /Naimenovani Podizvodjači/. procenat napretka. 4. gradnja. Statističke podatke o bezbednosti. Primerke dokumenata o osiguranju kvaliteta. nabavka.10 /Beleške o Izvodjačevom osoblju i opremi/. Izveštaji o napredovanju Ukoliko u Posebnim uslovima nije drugačije naznačeno. naziv proizvodjača. čuvanje i kontrolu Izvodjača.

Posle prijema ovog daljeg obaveštenja. ukoliko završetak kasni ili će zakasniti. Inženjer treba da postupi u skladu sa pod-klauzulom 3. 4. Izvodjač treba da da dalje obaveštenje Inženjeru i imaće pravo prema podklauzuli 20. predmeti od vrednosti ili antikviteti. Izvodjač treba. Izvodjač treba da uloži razumnu meru predostrožnosti da spreči Osoblje Izvodjača ili druge osobe da uklanjaju ili oštećuju bilo koje od ovih nalaza. svu Opremu Izvodjača. Tokom izvodjenja Radova. Izvodjačeve operacije na Gradilištu Izvodjač treba da ograniči svoje operacije na Gradilište.23.4. i na bilo koja dodatna područja koja Izvodajč može pribaviti. a sa kojima se Investitor saglasio.22.4 /Produžavanje vremena za završavanje/. i da ih odvoji od sustednog zemljišta. takvu Robu koja je potrebna Izvodjaču da ispuni obaveze prema Ugovoru. odmah da izda obaveštenje Inženjeru. Izvodjač može da zadrži na Gradilištu. Po izdavanju Potvrde o preuzimanju. i Ovlašćene osobe će biti ograničene na Osoblje Izvodjača i na Osoblje Investitora i na bilo koje drugo osoblje za koje je Izvodjač obavešten od strane Investitora ili Inženjera. Fosili Svi fosili. Izvodjač će rašćistiti i ukloniti sa Gradilišta sve olupine.5 /Utvrdjivanja/ da bi se saglasio sa. NAIMENOVANI PODIZVODJAČI 27 . i plaćanje bilo kojih takvih Troškova. 4. Izvodjač treba da ostavi taj deo Gradilišta i Radova u čistom i bezbednom stanju. koji će izdati uputstva za postupanje sa njim. djubre i Privremene radove. Bezbednost Gradilišta Ukoliko nije drugačije navedeno u Posebnim uslovima: (a) (b) Izvodajč će biti odgovoran da drži neovlašćene osobe izvan Gradilišta. prema pod-klauzuli 8. Izvodjač treba da drži Gradilište tako da na njemu nema nepotrebnih prepreka i skladištiće ili bacati svu Opremu Izvodjača ili višak materijala. koji će biti uključeni u Ugovornu cenu. novčići. Izvodjač treba da preduzme sve potrebne mere opreza da drži Opremu Izvodjača i Osoblje Izvodjača u okviru Gradilišta i ovih dodatnih površina. tokoom Perioda obaveštavanja o defektima. po otkrivanju bilo kog takvog nalaza. Medjutim. i konstrukcije i drugi ostaci ili stavke od geološkog ili arheološkog interesa koje se pronadju na Gradilištu. Izvodjač treba da raščisti i ukloni sa tog dela Gradilišta i Radova na koje se Potvrda o preuzimanju odnosi.24. djubre i Privremene radove koji više nisu potrebni. kao radne površine. kao ovlašćeno osoblje Investitorovih drugih izvodjača na Gradilištu. Ukoliko Izvodjač pretrpi kašnjenje i/ili ostvari Troškove zbog pridržavanja ovih uputstava. olupine. višak materijala. treba da se stave pod staranje i ovlašćenje Investitora.1 /Potraživanja Izvodjača/ na: (a) (b) produžetak vremena za bilo kakvo takvo kašnjenje. 5. i odredio ova ptianja.

1 Definicija »naimenovanog Podizvodjača« U Ugovoru. što je pre moguće.4. 5.5. Primedba će se smatrati razumnom ukoliko ona nastaje usled (medju ostalim stvarima) zbog bilo koje od sledećih pitanja. njegovih agenata i zaposlenih. prema klauzuli 13 /Izmene i uskladjivanja/ da uputstva Izvodjaču da ga zaposli kao Podizvodjača. sredstava ili finansijske snage. i obešteti Izvodjača protiv i od svih obaveza i odgovornosti koje nastaju prema ili u vezi sa ugovorom i od posledica bilo kakvog neuspeha od strane Podizvodjača d izvrši ove obaveze ili da ispuni ove odgovornosti. ili 28 . kada se u podugovoru ne navodi da će naimenovani Podizvodjač obeštetiti Izvodajča protiv i od bilo koje nebrige ili pogrešnog korišćenja Robe od strane naimenovanog Podizvodjača.2. Osim ako Izvodjač: (a) dostavi ovaj razumni dokaz Inženjeru. o praktičnim razlozima u prilog svoje tvrdnje.3. osim kada se Inženjer saglasi da obešteti Izvodjača u odnosu na i od posledica tog pitanja: (a) (b) (c) kada postoje razlozi da se veruje da Podizvodjač nema dovoljno sposobnosti.5 /Privremeni iznosi/. ili kada se u podugovoru ne precizira da. Ovi iznosi plus drugi troškovi će biti uključeni u Ugovornu cenu u skladu sa podpasusom (b) pod-klauzule 13. Plaćanja naimenovanim Podizvodjačima Izvodjač će platiti naimenovanom Podizvodjaču iznose koje Inženjer potvrdi da dospevaju u skladu sa podugovorom. bez odgovarajućih umanjenja za zadržavanje ili drugih. Inženjer može da zahteva da Izvodjač dostavi razuman dokaz da je naimenovani Podizvodjač primio sve iznose koji treba da se plate u skladu sa prethodnim Potvrdama o plaćanju. Primedbe na naimenovanje Izvodjač neće biti ni pod kakvom obavezom da zaposli naimenovanog Podizvodjača protiv kog Izvodjač uputi razumne primedbe obaveštavajući Inženjera. za rad prema podugovoru )uključujući i projektovanje ako ga ima) naimenovani Podizvodjač treba da: (i) (ii) preduzme za Izvodjača takve obaveze i odgovornosti. kakve će preduzeti Izvodjač da izvrši svoje obaveze i odgovornosti prema Ugovoru. »naimenovani Podizvodjač« znači Podizvodjač: (a) (b) 5. osim za ono što je navedeno u pod-klauzuli 5.4 /Dokazi o plaćanjima/. Dokazi o plaćanjima Pre izdavnja Potvrde o plaćanjima koja obuhvata iznos plativ naimenovanom Podizvodjaču. koji je naveden u Ugovoru kao naimenovani Podizvodjač. ili za koga Investitor. 5.

6. OSOBLJE I RADNA SNAGA Angažovanje osoblja i radne snage Osim kada je drugačije navedeno u Specifikaciji. iseljavanje i treba da im dozvoli sva njihova legalna prava. useljavanje. Zakoni o radnoj snazi Izvodjač treba da se uskladi sa odgovorajućim zakonima o radnoj snazi koji se mogu primeniti na Osoblje Izvodjača. koji ne treba da budu niži od onih utvrdjenih za tu granu trgovine ili industrije gde se rad obavlja. uključujući one koji se tiču bezbednosti na poslu. i da poštuje uslove rada. socijalno osiguranje. Inženjer da saglasnost. ili 29 . Izvodjač treba onda da izvrši ponovno plaćanje Investitoru iznosa koji naimenovanom Podizvodjaču direktno platio Investitor. Ukoliko se ne mogu primeniti nikakvi utvrdjeni iznosi ili uslovi. ili pokušavati da regrutuje. zdravlje. bezbednost.(b) (i) zadovolji Inženjera pisanim putem da Izvodjač ima razumno pravo da zadrži ili odbije da plati ove iznose.2.4. smeštaj. usmeri ka naimenovanom Podizvodjaču. ili izvan normalnih radnih sati navedenih u Dodatku uz Tender.5. Izvodjač treba da izvrši pripreme za angažovanje svog osoblja i radne snage. Izvodjač treba da plati iznose nadnica i da poštuje uslove koji nisu niži od opšteg nivoa nadnic il ulsova kakvi se poštuju na lokalnom nivou od strane investitora čija je tgovina ili industrija slična kao kod Izvodjača. 6. deo ili sve takve iznose koji su prethodno potvrdjeni (manje odgovarajuća umanjenja) i kao što treba da se plate naimenovanog Podizvodjaču a za koje Izvodjač nije dostavio dokaz opisan u pod-pasusima (a) ili (b) u gornjem tekstu. Iznosi nadnica i uslovi rada Izvodjač treba da plati iznose nadnica. onda Investitor može (samo po svom nahodjenju) da plati. 6. 6 6. lokalnog ili drugog.3. Osobe u službi Investitora Izvodjač neće regrutovati. osim ako: (c) (d) je u Ugovoru drugačije naznačeno. Radno vreme Nikakvi radovi se neće obavljati na Gradilištu na dane koji se priznaju kao lokalni dani odmora. osoblje i radnu snagu medju osobljem Investitora. Izvodjač treba da zahteva od svojih zaposlenih da poštuju sve primenjive Zakone. i pripreme za njihovo plaćanje. ishranu i transport.1. i (ii) dostavi Inženjeru razuman dokaz da je naimenovani Podizvodjač obavešten o ovom pravu Izvodjača. 6. uključujući Zakone koji se odnose na njihovo zapošljavanje.

potebštine za prvu pomoć. 6. Izvodjač treba da obezbedjuje sve što je potrebno za ovu osobu da obavlja ovu odgovornost i ovlašćenje. Nadzor od strane Izvodjača Kroz celokupno izvodjenje Radova. radi zadovoljavajućeg i bezbednog izvodjenja Radova. Izvodjač treba da naimenuje službenika za sprečavanje nesreća na Gradilištu.9. i operacija koje treba da se izvrše (uključujući metode i tehnike koje su potrebne. pripremu. onako kako to Inženjer može zahtevati u razumnoj meri.8. 30 . je bezbednost Radova u pitanju. opasnosti na koje se verovatno može naići i metode za sprečavanje nezgoda).6. usmeravanje.4 /Zakon i jezik/. u kom slučaju Izvodjač treby odmah da obavesti Inženjera. Ova će osoba biti kvalifikovana za ovu odgovornost.7. Nadziranje treba da se vrši preko dovoljnog broja osoba koje imaju odgovarajuće poznavanje jezika za komuniciranje (definisano u pod-klauzuli 1. Izvodjač treba da obezbedi svo potrebno nadziranje za planiranje.(e) 6. Osoblje Izvodjača Osoblje Izvodjača treba da bude na odgovarajući način kvlifikovano. bezbednosti i dobrobiti osoba. vodjenje. obavlaj dužnosti nestručno ili nemarno. i onoliko dugo posle toga koliko je potebno da se ispune obaveze Izvodjača. Izvodjač treba da obezbedi i održava sav potrebni smeštaj i pogodnosti za dobrobit Izvodjačevog osoblja. i treba da ima ovlašćenje da izdaje uputstva i preduzima zaštitne mere da spreči nezgode. U saradnji sa lokalnim zdravstvenim organima. Izvojdač treba da pošalje Inženjeru detalje bilo koje nezgode što je pre moguće posle njenog dešavanja. i štete po imovinu. Izvodjač će osigurati da medicinsko osoblje. izolaciju i ambulantna služba budu na raspolaganju u svako vreme na Gradilištu i tamo gde je smešteno Osoblje Izvodjača i Investitora. Izvodjač takodje treba da obezbedi pogodnosti za Osoblje Investitora kao što je navedeno u Specifikaciji. koji će biti odgovoran za održavanje bezbednosti i zaštite od nesreća. ako je to primenjivo. pregled i ispitivanje rada. Zdravlje i bezbednost Izvodjač treba u svako vreme da preduzme sve razumne mere predostrožnosti da održava zdravlje i bezbednost Izvodjačevog Osoblja. Inženjer može da zahteva od Inženjera da ukloni (ili da pokrene pitanje uklanjanja) bilo koje osobe zapslene na Gradilištu ili Radovima. uključujući Predstavnika Izvodjača. Pogodnosti za osoblje i radnu snagu Osim ako je drugačije navedeno u specifikaciji. i da se izvrše odgovarajuše pripreme za svaku potebnu dobrobit i higijenske potrebe i za sprečavanje epidemija. Izvodjač treba da održava arhivu i da pravi izveštaje koji se tiču zdravlja. 6. 6. Tokom celog izvodjenja Radova. koji: (a) (b) istrajava u lošem ponašanju ili nedostatku brige. stručno i iskusno svako u svojoj oblasti ili zanimanju.

1.11. Neobuzdano ponašanje Izvodjač treba u svako doba da preduzim razmne mere predostrožnosti da spreči bilo koje nezakonito. osim tamo gde je drugačije naznačeno u Ugovoru. o trošku Izvodjača. i sa pravilno opremljenim postrojenjima i bezopasnim Materijalima. i odgovarajuće informacije Inženjeru na saglasnost pre korišćenja tih Materijala u Radovima ili za njih: (a) (b) proizvodjačke standardne uzorke Materijala i uzorke koji su naznačeni u Ugovoru. ili zaštitu životne sredine. 7 7. zdravlje. u skladu sa priznatom dobrom praksom. Vodjenje podataka o osoblju i opremi Izvodjača Izvodjač treba da dostavi Inženjeru detaljne podatke koji pokazuju broj svake klase osoblja Izvodjača i svaki tip opreme Izvodjača na Gradilištu. 7. na odgovarajući izvodjački i pažljiv način. Uzorci Izvodjač treba da dostavi sledeće uzorke Materijala. Svaki uzorak treba da bude obeležen nalepnicom po pitanju porekla i nameravanog korišđenja u Radovima. 6. i dodatne uzorke prema uputstvima Inženjera kao Izmenu. i svako drugo izvodjenje Radova: (a) (b) (c) 7.(c) (d) ne pridržava se bilo koje odredbe Ugovora. u obliku koji je odobrio Inženjer. POGON. Ako je prikladno. pobunjeničko ili neobuzdano ponašanje od strane ili medju Osobljem Izvodjača. MATERIALI I KVALITET IZRADE Način izvodjenja Izvodjač treba da izvrši izradu Pogona. 6. Detaljni podaci treba da se dostavljaju svakog kalendarskog meseca. Izvodjač treba onda da naimenuje (ili navede na postavljanje) odgovarajuće osobe za zamenu.2. ili istrajava u bilo kom ponašanju koje je štetno za bezbednost. Inspekcija Osoblje Investitora treba u svako razumno vreme: 31 . sve dok Izvodjač ne dovrši sav posao za koji se zna da je preostao na datum završetka koji je naveden u Potvrdi o preuzimanju za Radove. i da očuva mir i zaštitu osoba i imovine na i u blizini Gradilišta.10. na način (ako je naveden) u Ugovoru.3. proizvodnju i izradu Materijala.

(a) (b) da ima potpun pristup svim delovima Gradilišta i svim mestima sa kojih se prirodni materijali pribavljaju. opremu. struju. troškove izvodjenja ove izmene rada teba da snosi Izvodjač. ima pravo da pregleda. potrošni materijal. i onda će se smatati da su ispitivanja izvršena u prisustvu Inženjera. Izvodjač treba da da osoblju Investitora potpunu priliku da izvrši ove radnje. materijala i drugih delova Radova. Izvodjač može da nastavi sa isptivanjima. Ukoliko Inženjer ne bude prisutan u vreme i na mestu koje je dogovoremo. Izvodjač treba da da pisano obaveštenje Inženjeru uvek kada je neki posao spreman i pre nego što bude pokriven. osim Ipitivanja posle završetka (ako postoji). pogodnosti. Ukoliko ova izmenjena ili dodatn ispitivanja pokažu da isptivani pogon. izrade i izgradnje (na Gradilištu i na drugim mestima). pomoć. dozvola i bezbednosne opreme. radnu snagu. prem pod-klauzuli 8. ili upakovan radi skladištenja ili trnsporta.4. vrši inspekciju. uklonjen sa vidika. i (b) plaćanje bilo kog takvog Troška plus rzuman profit. otkrije taj rad i posle toga vrati u prvobitno i dobro stanje. Inženjer treba da da Izvodaču obaveštenje najmanje 24 sata unapred o Inženjerovoj nameri da prisustvuje ispitivanjima. Ni jedna takva radnja ne oslobadja Izvodjača bilo koje obaveze ili odgovornosti. što će biti uključeno u Ugovornu cenu. ili da naloži Izvodjaču da izvrši dodatna ispitivanja. Ukoliko Izvodjač ne izda takvo obaveštenje. on treba. Inženjer onda treba da ili izvrši pregled. sve o trošku Izvodjača. 32 . /Produžavanje Vremena za završetak/. ili da odmah da obaveštenje Izvodjaču da Inženjer ne zahteva da to uradi. dokumentaciju i druge informcije. Ukoliko Izvodjač pretrpi kašnjenje i/ili ostvari Trošak usled povinovanja ovim uputstvima ili kao rezultat kašnjenja za koje je odgovoran Investitor. bez obzira na druge odredbe Ugovora. Ispitivanje Ova pod-klauzula treba da se odnosi na sve ispitivanje koje je naznačeno u Ugovoru. da menja lokaciju ili detalje naznačenih ispitivanja. koje je potrebno da bi se naznačena isptivnja izvršila efikasno. Izvodjač treba da dogovori sa Inženjerom vreme i mesto za naznačeno ispitivanje bilo kog Pogona. inspekciju. Izvodjač će izdati obaveštenje Inženjeru i imaće pravo prema pod-klauzuli 20. Inženjer može prema klauzuli 13 /Izmene i uskladjivanja/. ukoliko završetak kasni ili će kasniti. merenje ili ispitivanje bez nerazumnog kašnjenja. materijale i na odgovarajući način kvalifikovano i iskusno osoblje.1 /Potraživanja Izvodjača/ na: (a) produžetak vremena za bilo koje takvo kašnjenje.4. gorivo. ukoliko i kada to zahteva Inženjer. meri i ispituje materijale i kvalitet izrade i da proverava napredovanje izrade Pogona i proivodnje i izrade Materijala. 7. materijali ili kvalitet izrade nije u skladu sa Ugovorom. uključujući obezbedjivanje pristupa. i tokom proizvodnje. ukoliko ne dobije drugačija uputstva od Inženjera. Izvodjač treba da obezbedi sve aparate. instrumente.

7. Ukoliko odbijanje i ponovno ispitivanje izazovu da Investitor ostvari dodatne troškove. Osim u meri u kojoj bi Izvodjač imao pravo na plaćanje za ovaj rad. ta ispitivanja će se ponavljati pod istim uslovima. Ukoliko se Izvodjač ne povinuje uputstvu. Odbijanje Ukoliko se. prema pod-klauzuli 2. kada Izvodjač ima pravo na plaćanje vrednosti Pogona i Materijala pram pod-klauzuli 8.5. Kada se prodju naznačena ispitivanja. postati vlasništvo Investitora već prema tome šta je ranije od sledećih vremena.10.6. bez prava zadržavanja ili drugih ometanja: (a) (b) kada se isporuči na Gradilište.5. bilo zbog neke nezgode. ili da mu izda potvrdu. Izvodjač će onda odmah popraviti taj defekt i osigurati da odbijena pozicija bude u skladu sa Ugovorom. ukloni i ponovo izvede bilo koji drugi rad koji nije u skladu sa Ugovorom. smataće se da je on prihvatio očitaanja kao tačna. Materijala ili kvaliteta izrade. Inženjer treba da overi Izvodjačevu potvrdu sa ispitivanja. Izvodjač treba. Izvodjač treba odmah da dostavi Inženjeru odgovarajuće overene izveštaje o ispitivanjima. u meri koja je dosledna Zakonima Zemlje. a to će biti vreme (ako postoji) navedeno u uputstvu. Materijale ili kvalitet izrade izdajući obaveštenje Izvodjaču. utvrdi da je on defektan ili da na neki drugi način nije u skladu sa Ugovorom. Vlasništvo Pogona ili Materijala Svaka pozicija Pogona i Materijala će. Izvodjač će. ili odmah ukoliko je hitnost navedena prema pod-pasusu (c). /Potraživanja Investitora/ platiti Intestitoru sve troškove koji nastanu iz ovog neizvršenja. nepredvidjenog dogadjaja ili zbog nečeg drugog. Inženjer treba da postupi u skladu sa pod-klauzulom 3.5. /Potraživanja Investitora/ plati ove treoškove Investitoru. prema pod-klauzuli 2. Inženjer može da odbaci taj Pogon. u tu svrhu. /Plaćanje za Pogon i Materijale u slučaju obustave/. Sanacioni rad Bez obzira na bilo koje prethodno ispitivanje ili potvrdu. Ukoliko inženjer nije prisustvovao tim ispitivanjima.7. Investitor će imati pravo da zaposli druga lica i da im plati da izvrše taj posao. bilo kog Pogona. Izvodjač treba da se povinuje uputstvu u razumno vreme. 7.5.Po prijemu ovog obaveštenja. inspekcije. kao rezultat pregleda. merenja ili ispitivanja. 7. i izvede bilo koji rad koji je hitno potreban za bezbednost Radva. 33 . Materijali ili kvalitet izrade ponovo ispitaju. Ukoliko Inženjer zahteva da se ovaj Pogon. Inženjer može da naloži Izvodjaču da: (a) (b) (c) ukloni sa Gradilišta i premesti bilo koji Pogon ili Materijale koje nije u skladu sa Ugovorom. /Utvrdjivanja/ da se saglasi ili da utvrdi ova pitanja. dajući razloge.

1. (c) redosled i vreme za ispekcije i ispitivanja naznačena u Ugovoru. Program Izvodjač treba da dostavi detaljan vremenski program Inzenjeru u roku od 28 dana po prijemu pisanog obaveštenja prema pod-klauzuli 8. Datum započinjanja radova treba da bude 42 dana pošto Izvodjač primi Pismo o prihvatanju. postizanje prolaska na Ispitivanjima pri završetku. (b) svaku od ovih faza za rad od strane svakog nominovanog Podizvodjača (kao što je definisano u klauzuli 5 /Naimenovani Podizvodjači/. Plaćanja na pravo korišćenja svojine Ukoliko nije drugačije navedeno u Specifikaciji. 8. KAŠNJENJA I OBUSTAVLJANJE Započinjanje Radova Inzenjer trea da da Izvodjaču pisano obaveštenje najmanje 7 dana unapred o Datumu započinjanja radova. Svai program treba da obuhvati: (a) redosled po kome Izvodjač namerava da izvede Radove. Izvodjačevu dokumentaciju. izgradnju. isporuku na Gradilište. i raspolaganje materijalom sa ruševina i iskopavanja i viška materijala (bilo prirodnog ili veštačog). izradu pogona. osim u onoj meri u kojoj su površine za raspolaganje u okviru Gradilišta naznačene u Ugovoru. i svaki Odeljak (ako postoji) u toko Vremena za završavanje za Radove ili Odeljak (već prema tome koji je slučaj u pitanju).1 /Preuzimanje Radovi i Odeljaka/. i onda treba da nastavi sa Radovima potrebnom brzinom i bez kašnjenja. uključujući predvodjeno vreme za svaku fazu projektovanja (ako ga ima). uključujući: (a) (b) 8. i završavanje svih radova navedenih u Ugovoru kako je trezeno za Radove ili Odeljak da bi se smatrao završenim za svrhe preuzimanja prema pod-klauzuli 10. Izvodjač trea da započne izvodjenje radova što je pre praktično moguće.7. ZAPO^INJANJE.2. Vreme za završetak Izvodjač treba da završi celokupne Radove. Izvodjač će platiti sva prava na korišćenje svojine. /Započinjanje Radova/. Ako drugačije nije naznačeno u Posebnim uslovima. Izvodjač takodje treba da dostavi revidirani program kadgod prethodni program nije dosledan stvarnom napredovanju radove ili nije u skladu sa obavezama Izvodjača. i (d) dopuski izveštaj koji obuhvata: 34 . zakupnine i druga plaćanja za: (a) (b) prirodne Materijale dobijene izvan Gradilišta. 8 8. posle Datuma započinjanja. nabavku.1. montazu i ispitivanje.8.3.

8. ovi organi usporavaju ili prekidaju rad Izvodjača. ugrozavanja ili sprečenosti nastalog zbog Investitora. (a) (b) (c) Ukoliko vaze sledeći uslovi. u roku od 21 dan po prijemu programa. Izvodjač treba da nastavi u skladu sa tim programom. Inzenjer moze da zahteva od Izvodjača da dostavi procenu očekivanog efekta budućeg dogadjaja ili uslova. i detalje koji pokazuju Izvodjačevu razumnu procenu broja svake klase Izvodjačevog osoblja i svakog tipa Izvodjačeve opreme. i/ili predlog prema pod-klauzuli 13. uzimajući u obzir njegove druge obaveze prema Ugovoru. Osoblje Investitora će imati pravo da se oslanja na ovaj program pri planiranju svojih aktivnosti. ne da obaveštenje Izvodjaču u kome navodi u kojoj meri program nije uskladjen sa Ugovorom.3. 20.1. 35 . Preduzenje vremena za završetak Izvodjač će imati pravo prema pod-klauzuli 20.(i) (ii) opšti opis metoda koje Izvodjač namerava da usvoji. naime: Ivestitor je vredno poštovao procedure postavljene od strane nadleznih legalno osnovanih javnih organa u Zemlji. uzroka kašnjenja koji podleze produzetku vremena prema pod-klauzuli ovih Uslova. Izvodjač treba da dostavi revidiran program Inzenjeru u skladu sa ovom podklauzulom. Izvodjač trebba da da pisano obaveštenje Inzenjeru u skladu sa pod-klauzulom 20.5.3 /Procedura za izmene/?.1 /Preuzimanje Radova i delova/ kasni ili će kasniti iz nekog od sledećih razloga: (a) (b) (c) (d) (e) Izmena (osim ako nije dogovoreno uskladjenje Vrmena završetka prema podklauzuli 13. 8. ili se njemu moze pripisati.1 /Potrazivanja Izvodjača/ na produzetak Vremena za završetak ukoliko. ili bilo kog kašnjenja. taj završetak za svrhe pod-klauzule 10. Inzenjer treba da pregleda prethodne odluke i moze da poveća ali ne treba da smanjuje ukupno vreme produzetka. /Procedura izmene?/ ili drugih značajnih promena u kvalitetu neke pozicije radova koja je uključena u Ugovor. nepredvidivih nestašica u raspolozivosti osolja ili Robe koje je izazvano epidemijom ili merama vlade. i to kašnjenje ili prekid nije bilo predvidivo. Ukoliko u bilo koje vreme Inzenjer da pisano obbaveštenje Izvodjaču da neki program (u meri koja je navedena) nije u skladu sa Ugovorom ili da nije uskladjen sa stvarnim napredovanjem i Izvodjačevim iznetim namerama. i u onoj meri u kojoj. Izvodjač treba da odmah obavesti Inzenjera pisanim putem o specifičnim verovatnim budućim dogadjajima ili okolnostima koje mogu negativno uticati na rad. Ukoliko Inzenjer. Ukoliko Investitor smatra da ima pravo na produzetak Vremena za završetak. i glavne faze. povećanje Ugovorne cene ili na kašnjenje u izvodjenju Radova. i zbog osoblja Investitora ili Investitorovih drugih izvodjača na Gradilištu. Prilikom utvrdjivanja svakog produzetka vremena prema pod-klauz. izuzetno nepovoljnih klimatskih uslova. u izvodjenju Radova.4.1 /Potrezivanja Izvodjača/. koja je potrebna na Gradilištu za svaku glavnu fazu.

3. niti bilo kojih drugih duznosti. Obustavljanje radova Inzenjer moze u bilo koje vreme da nalozi Izvodjaču da obustavi napredovanje dela radova ili celokupnih Radova.7. Izvodjač trea da usvoji ove revidirane metode koji mogu zahtevati povećanje radnih sati i/ili broja osoblja i/ili robe Izvodjača.11. i 8. gubitka ili oštećenja. /Progam/ .4 /Produzetak vremena za završetak/.5. osim onih u slučaju raskida prema pod-klauzuli 15. obaveza ili odgovornosti koje on moze imati prema Ugovoru. 8. Ukoliko Inzenjer ne izda drugačije obaveštenje.5. pre završetka Radova. onda Inzenjer moze da da uputstva Izvodjaču da dostavi. i/ili napredovanje kasni (ili će kasniti) iza tekućeg programa prema pod-klauzuli 8. revidirani program i dodatni izveštaj u kome se opisuju revidirani metodi koje Izvodjač predlaze da primeni kako bi ubbrzao napredovanje i završio radove u okviru Vremena za završetak. u bilo koje vreme: (a) (a) stvarno napredovanje radova bude suviše sporo da bi se radovi završili u okviru Vremena za završetak. Tokom takve obustave. primenjivaće se sledeće pod-klauzule: 8. /Produzetak vremena za završetak/.9. ?Potrazivanja Investitora/ da plati ove troškove Investitoru.2 /Raskid od strane Investitora/. Ove štete za kašnjenje treba da bbudu iznosi navedeni u Dodatku uz Tender. 8. 8. Medjutim.9. Brzina napredovanja Ukoliko. Izvodjač trebba. a nije posledica uzroka navedenih u pod-klauzuli 8. Izvodjač treba. a treba da se plate za svaki dan koji protekne izmedju odgovarajućeg Vremena za završetak i datuma navedenog u Potvrdi o preuzimanju. uz plaćanje Štete za kašnjenje (ukoliko postoji) prema pod-klauzuli 8. izda obaveštenje o uzroku a on je odgovornost Izvodjača. ukupan iznos koji treba da se plati prema ovoj pod-klauzuli neće prelaziti maksimalni iznos šteta za kašnjenje (ako postoji) koji je naveden u Prilogu uz Tender. Ove odštete ne oslobadjaju Izvodjača njegove obaveze da dovrši Radove.2 /Vreme za završetak/. i u onoj meri u kojoj se. Šete od kašnjenja Ukoliko Izvodjač ne uspe da se pridrzava pod-klauzule 8. Ove odštete za kašnjenje će bbiti jedine odštete koje Izvodjač treba da plati za takvo neizvršenje.10. Inzenjer takodje moze da izda pisano obaveštenje o uzroku obustave. u daljem tekstu. prema pod-klauzuli 8./Potrezivanja Investitora/ da plati štete zbog kašnjenja Investitoru za ovo neizvršenje. Ukoliko ovi revidirani metodi izazovu da Investitor napravi dodatne troškove.6.7. na rizik i o trošku Izvodjača. prema pod-klauzuli 2. Izvodjač treba da zaštiti.onda će se ovo kašnjenje ili prekid smatrati kao uzrok kašnjenja prema pod-pasusu (b) pod-klauzule 8. Posledice obustave 36 .3 /Program/. 8. uskladišti i obezbedi takav deo radova ili Radove od razgradnje. prema pod-klauzuli 2.8.4. Ukoliko se. 8.

Izvodjač moze da zahteva dozvolu od Inzenjera da nastavi rad. Plaćanje za pogon i materijale u slučaju obustave Izvodjač će imati pravo na plaćanje vrednosti (od datuma obustave) pogona ili materijala koji nisu isporučeni na Gradilište.11.2. Izvodjač moze.12. 8.4.4. 8. 37 .1. Ukoliko drugačije nije dogovoreno. /Potrazivanja Izvodjača/.1. UkolikoInzenjer ne da dozvolu u roku od 28 dana pošto bude zamoljen da to učini. uskladišti ili obezedi radove u skladu sa pod-klauzulom 8. izvodjač moze da izda obaveštenje o raskidu prema pod-klauzuli 16. popravci posledica Izvodjačevog pogrešnog projektovanja./Produzetak vremena za završetak/. Izvodjač trea da izda obaveštenje Inzenjeru i imaće pravo. Izvodjač treba da popravi kvar ili defekt ili gubitak radova ili pogona ili materijala./Obustava rada/. 9 9. /Opšte obaveze Izvodjača/. Ponovno započinjanje radova Posle dozvola ili uputstvo da nastavi bude data. ISPITIVANJA PO ZAVRŠETKU Obaveze Izvodjača Izvodjač treba da izvede Ispitivanja po završetku. izrade ili materijala.5. Izvodjač i Inzenjer treba zajednički da pregledaju Radove i pogon i materijale na koje je obustava imala uticaja. ukoliko je: (a) (b) rad na pogonu ili isporuka pogona i/ili materijala oustavljena na više od 28 dana. Izvodjač neće imati pravo na produzetak vremena za. /Obustava rada/.Ukoliko Izvodjač pretrpi kašnjenje i/ili ostvari troškove zbog toga što se povinovao uputstvima In=enjera prema pod-klauzuli 8. Izvodjač treba da da Inzenjeru obavešttenje najmanje 21 dan unapred o datumu posle koga će Izvodjač bbiti spreman da izvrši svako od Ispitivanja po završetku radova. i/ili usled ponovnog nastavljanja rada. ili na plaćanje troškova ostvarenik pri. Produzena obustava Ukoliko obbustava prema pod-klauzuli 8. Inzenjer će postupiti u skladu sa pod-klauzulom 3.8 /Obustava rada/ traje duze od 84 dana. /Odlučivanje? Utvrdjivanje?/ da bi se saglasio ili utvrdio ova pitanja. i Izvodjač označio pogon i/ili materijal kao Investitorovu svojinu u skladu sa uputstvima Inzenjera.8. /Raskid od strane Izvodjača/. Ukoliko obustava utiče na celinu Radova. tretirati tu obustavu kao omašku prema klauzuli 13 /Izmene i uskladjivanja/ za deo radova na koji to utiče. u skladu sa ovom klauzulom i pod-klauzulom 7. Po prijemu ovog obaveštenja. dajući pisano obaveštenje Inzenjeru. na: (a) (b) produzetak vremena za bilo kakvo takvo kašnjenje.10.8. do koga je došlo tokom obustave. ukoliko završetak kasni ili će zakasniti prema pod-klauzuli 8. i plaćanje bilo kojeg takvog troška koji će biti uključen u Ugovornu cenu. prema pod-klauzuli 20. 8. ili neuspeha Izvodjača da zaštiti.

a Ugovorna cena će biti umanjena za takav iznos kao što je odgovarajuće da se pokrije umanjena vrednost za Investitora kao rezultat ovog neuspeha. ?Odbijanje/. ili izda Potvrdu o preuzimanju. Izvodjač trea da nastavi u skladu sa drugim oavezama prema Ugovoru. Neuspeh da se prodje Ispitivanje po završetku Ukoliko Radovi. Urazmatranju rezultata Ispitivanja po završetku. ne prodju Ispitivanje po završetku. primenjivaće se pod-klauzula 7.5.4 /Neuspeh da se poprave defekti/.4. (c) U slučaju pod-pasusa (c).2. na performanse ili druge karakteristike Radova. Izvodjač treba da dostavi Inzenjeru overeni izveštaj o rezultatima ovih Ispitivanja. /Ispitivanje/ (peti pasus) i/ili pod-klauzula 10.Ispitivanja po završetku treba da se izvrše u roku od 14 dana posle ovog datuma. Inzenjer treba da uzme u obzir efekte bilo kog korišćenja Radova od strane Investitora. 9. 9. Inzenjer moze pisanim oaveštenjem da zahteva od Izvodjača da izvrši Ispitivanja u roku od 21 dan po prijemu tog obaveštenja.5. ^im Radovi. /Ometanje Ispitivanja po završetku/. onoga dana ili onih dana kako Inzenjer bude nalozio. ili Deo radova. Inzenjer će imati pravo da: (a) (b) naredi dalje ponavljanje Ispitivanja po završetku prema pod-klauzuli 9. 38 . Ispitivanja koja kasne Ukoliko Ispitivanja po završetko kasne zbog Investitora bez opravdanih razloga?. ili (ii) da se ono utvrdi i plati prema pod-klauzuli 2. Osolje Investitora moze da nastavi sa Ispitivanjima na rizik i o trošku Izvodjača.4. /Odlučivanja?Utvrdjivanja/.3. Ukoliko Ispitivanja po završetku neopravdano? kasne zbog Izvodjača. u kom slučaju će Investitor imati isti pravi lek kao što se propisuje u pod-pasusu (c) pod-klauzule 11. i o kome će dati pisano obbaveštenje Inzenjeru. ponove pod istim uslovima. Izvodjač treba da izvrši Ispitivanja onog dana ili onih dana u okviru tog perioda kako Izvodjač bude utvrdio. biće primenjiva podklauzula 7. Ispitivanja po završetku treba onda da se smatraju kao izvršena u prisustvu Izvodjača i rezultati tih Ispitivanja će se prihvatiti kao tačni. Ponovno ispitivanje Ukoliko Radovi. Ukoliko Izvodjač ne izvrši Ispitivanja po završetku u okviru perioda od 21 dan. i Ispitivanja po završetku bilo kog vezanog rada. /Potrazivanja Investitora/ i pod-klauzuli 3. ne prodju Ispitivanja po završetku ponovljena prema podklauzuli 9.3. /Ponovno ispitivanje/. 9. odbijanja Radova ili dela (već prema tome koji je slučaj u pitanju). ukoliko ovaj neuspeh liši Investitora suštinski celokupne koristi od Radova ili Dela radova.3. Ukoliko nije navedenoodgovarajuće umanjenje za ovaj neuspeh (ili metod za njegovo izračunavanje nije definisan) u Ugovoru. ili neki Deo radova.5. ukoliko Investitor tako zahteva.3. Investitor moze da zahteva da se umanjenje (i) dogovori izmedju obeju Ugovornih strana (za potpuno zadovoljenje samo ovog neuspeha) i da se plati pre izdavanja Potvrde o preuzimanju. a Inzenjer ili Izvodjač mogu da zahtevaju da se neuspela Ispitivanja. ili Deo radova prodju bilo koja Ispitivanja po završetku.

i (ii) kada se izda Potvrda o preuzimanju za radove. (b) Ukoliko Inzenjer ne uspe da izda Potvrdu o preuzimanju ili da odbije Izvodjačevu prijavu tokom perioda od 28 dana. /Neuspeh da se prodju Ispitivanja po završetku/.Ukoliko su Radovi podeljenji na Delove. Radove će preuzeti Investitor kada (i) Radovi budu završeni u skladu sa Ugovorom. medjutim. Pošto je Inzenjer izdao Potvrdu o preuzimanju za neki deo Radova. Ivodjač treba onda da dovrši ovaj posao pre izdavanja daljeg obaveštenja prema ovoj pod-klauzuli. Inzenjer treba da izda Potvrdu o preuzimanju za ovaj deo. Preuzimanje delova radova Inzenjer moze. Investitor neće koristiti nijedan deo Radova (osim privremene mere koja je ili navedena u Ugovoru ili prema dogovoru obeju Ugovornih strana) osim ako i dok Inzenjer ne izda Potvrdu o preuzimanju za ovaj deo. i ukoliko se tako zahteva od strane Izvodjača. /Vreme za zavrćetal/ i osim onoga što je dozvoljeno u pod-pasusu (a) u daljem tekstu. Izvodjaču će dati najranija prilika da preduzme takve korake koji su potrebni da izvrši preostala Ispitivanja po završetku. Izvodjač moze da se prijavi za Potvrdu opreuzimanju obaveštavajući Inzenjera makramoke 14 dama pre nego što će. ukoliko Investitor zaista koristi neki deo Radova pre izdavanja Potvrde o preuzimanju: (a) (b) (c) taj deo koji se koristi će se smatrati da je preuzet i to od datuma od koga se koristi.4. ili odbaciti tu prijavu. Izvodjač treba da prestane da ude odgovoran za bbrigu o takvom delu od ovog datuma. 10. dajući razloge i navodeći koji je rad potrabno da Izvodjač obavi da bi omogućio da se izda Potvrda o preuzimanju. u roku od 28 dana po prijemu Izvodjačeve prijave: (a) da izda Potvrdu o preuzimanju Izvodjaču navodeći datum na koji su Radovi ili Deo radova završeni u skladu sa Ugovorom. po nahodjenju? samog Investitora. da izda Potvrdu o preuzimanju za bilo koji deo Stalnih radova. Inzenjer treba. Izvodjač trea da 39 .2.1. po mišljenju Izvodjača. osim za neke manje preostale radove ili defekte koji neće u znatnoj meri uticati na korišćenje Radova ili Dela radova za njihovu predvidjenu namenu (bbilo do završetka ili dok se ovaj posao završi i ovi defekti poprave). Preuzimanje Radova i Delova Osim onoga što je navedeno u pod-klauzuli 9. uključujući pitanja opisana u pod-klauzuli 8. Izvodjač moze na sličan način da se prijavi za Potvrdu o preuzimanju za svaki Deo. ili se smatra da je ona izdata u skladu sa ovom pod-klauzulom. od kada odgovornost prelazi na Investitora. i ako su Radovi ili Deo (već prema tome šta je u pitanju) suštinski u skladu sa Ugovorom.2.10 PREUZIMANJE OD STRANE INVESTITORA 10. Radovi biti završeni i spremni za preuzimanje. smatraće se da je Potvrda o preuzimanju izdata poslednjeg dana tog perioda.

Izvodjač trea da (i) izda oaveštenje Inzenjeru i (ii) da ima pravo prema pod-klauzuli 20. što |e se uključiti u Ugovornu cenu. Ukoliko je Potvrda o preuzimanju izdata za neki deo Radova (koji nije Odeljak).izvrši ova Isptivanja po završetku što je pre moguće pre roka isteka odgovarajućeg Perioda za obaveštavanje o defektima. i to će se uključiti u Ugovornu cenu. Inzenjer trebba onda da izda Potvrdu o preuzimanju u skladu sa tim. Ukoliko Izvodjač napravi troškova kao rezultat Investitorovog preuzimanja i/ili korišćenja nekog dela Radova. Za bilo koji period kašnjenja posle datuma navedenog u ovoj Potvrdi o preuzimanju. Odredbbe ovog pasusa će se primenjivati jedino na dnevne stope otšteta za kašnjenje prema pod-klauzuli 8. smatraće se da je Investitior preuzeo Radove ili Odeljak (već prema tome šta je u ptianju) na datum kada bi Ispitivanje po završetku inače bilo završeno. razlogom za koji je odgovoran Investitor. čim je to praktično moguće. Inzenjer će zahtevati da se Ispitivanja po završetku izvrše tako što će dati obaveštenje 14 dana unapred i u skladu sa odgovarajućim odredbama Ugovora. /Utvrdjivanja/ da bi se slozio ili utvrdio ove proporcije. 10. Posle prijema ovog obaveštenja. 40 . da izvrši Ispitivanja po završetku. /Utvrdjivanja/ da sesaglasi ili utvrdi ovaj trošak i profit. /Produzetak vremena za završetak/.7 /Dnevne otštete/. a Izvodjač treba da izvrši Ispitivanja po završetku. Inzenjer treba da postupi u skladu sa pod-klauzulom 3. Inzenjer trea da postupi u skladu sa pod-klauzulom 3. ukoliko završetak kasni ili će kasniti. otšteta za kašnjenje posle toga za dovršetak ostatka Radova će biti umanjena. Površine koje zahtevaju dovodjenje u prvobitno stanje Osim kada je drugačije navedeno u Potvrdi o preuzimanju. i neće uticati na maksimalni iznos ovih otšteta.3. prema pod-klauzuli 8.5. proporcionalno umanjenje u ovim otštetama za kašnjenje će se izračunati kao odgovarajuća proporcija vrednosti koju tako potvrdjeni deo nosi prema vrednosti Radova ili Odeljka (već prema tome šta je u pitanju) kao celine. pre datuma isteka Perioda obaveštavanja o defaktima.4. /Utvrdjivanja/. i plaćanje bilo kog takvog Troška plus razuman profit.5. otšteta za ostatak Odeljka (ako postoji) u koji je ovaj deo uključen ]e takodje biti umanjena. osim onog korišćenja koje je navedeno u Ugovoru ili sa kojim se saglasio Izvodjač.1 /Potrazivanja Izvodjača/.4. tokom više od 14 dana. 10. na plaćanje bilo kojih takvih troškova plus razuman profit. Slično tome. Inzenjer treba da postupi u skladu sa pod-klauzulom 3. Izvodajč treba da da obaveštenje Inzenjeru i imaće pravo prema podkjlauzuli 20.5. posle primanja ovog obaveštenja. Ometanje Ispitivanja po završetku Ukoliko Izvodjač bude sprečen.1 /Potrazivanja Izvodjača/ na: (a) (b) produzetak vremena za bilo koje takvo kašnjenje. neće se smatrati da potvrda za Odeljak ili deo Radova potvrdjuje zavšetak bilo kog zemljišta ili druge površine koja zahteva dovodjenje u prvobitno stanje. Ukoliko Izvodjač pretrpi kašnjenje i/ili ostvari trošak kao rezultat ovog kašnjenja u izvršavanju Ispitivanja po završetku radova. da se saglasi ili utvrdi ova pitanja.

Završetak preostalog posla i popravka defekata Da bi Radovi i Izvodjačka dokumentacija.8. Period obaveštavanja o defektima se neće produzavati za više od dve godine. i svaki Odljak bbili u stanju koje se zahteva Ugovorom (gde se normalno haanje očekuje) do datuma isteka odgovarajućeg Perioda za obaveštavanje o defektima ili što je pre moguće posle toga. ukoliko.1 Pravo Izvodjača da obustavi posao/. 11.4. 11. 11. i u meri u kojoj. Odeljak ili veća pozicija Pogona (već prema tome šta je u pitanju. Izvodjač će: (a) (b) dovršiti svaki posao koji je preostao na datum naveden u Potvrdi o preuzimanju. i u meri u kojoj se. u tako razumnom vremenu kakvo je uputstvo dao Inzenjer.5. Produzetak Perioda za obaveštavanje o defektima Investitor će imati pravo prema pod-klauzuli 2. Troškovi popravke defekata Sav posao koji se spominje u pod-pasusu (bb) pod-klauzule 11. Radovi. taj posao moze pripisati: (a) (b) (c) bilo kom projektovanju za koje je odgovoran Izvodjač. /Završavanje preostalog posla i popravka defekata/ treba da se izvrši na rizik i o trošku Izvodjača.11 ODGOVORNOST ZA DEFEKTE 11. takav posao moz pripisati nekom drugom uzroku. kao što moze stajati u obaveštenju od strane Investitora (ili u njegovo ime) na datum ili pre isteka datuma Perioda za obaveštavanje o defektima za Radove ili Odeljak (već prema tome šta je u pitanju).1. Medjutim. i u meri u kojoj se.1. Izvodjač će odmah biti obavešten od strane Investitora (ili u njegovo ime) i primeniće se pod-klauzula /Procedura izmene/. ukoliko se. Ukoliko se pojavi defekt ili se desi šteta. i izvršiti sav posao potreban da se poprave defekti ili štete.2. /Potrazivanja Investitora/ na produzetak Perioda za obaveštavanje od defektima za Radova ili Odeljak. zbog defekta ili oštećenja. Izvodjačeve obaveze prema ovoj klauzuli se neće primenjivati na bilo koje defekte ili štetu koja se dogodi više od dve godine pošto bi Period za obaveštavanje o defektima za Pogon i/ili Materijale i inače istekao.3. a posle preuzimanja) ne moze da se koristi za svrhu za koju je namenjena. Neuspeh da se poprave defekti 41 . ili neuspehom Izvodjača da bude u skladu sa nekom drugom obavezom. /Obustava rada/ ili pod-klauzuli 16. Izvodjač će biti na odgovarajući način obavešten od strane Investitora (ili u njegovo ime). Pgonu. Ukoliko je isporuka i/ili montaza Pogona i/ili Materijala obustavljena prema pod-klauzuli 8. materijalima ili kvalitetu izrade koji nisu u skladu sa Ugovorom. Ukoliko se.

11. Izvodjačeva pretraga Izvodjač treba. kada taj defekt ili šteta treba da se popravi. a Izvodajč će prema pod-klauzuli 2. 11. 11. Izvodjač će imati takvo pravo pristupa Radovima kakvo je u razumnoj meri potreno da bi bilo u skladu sa ovom klauzulom. Izvodjač moze da ukloni sa Gradilišta za svrhu popravke te pozicije Pogona koje su defektne ili oštećene. plus troškove finansiranja i trošak za demontazu istog.8. /Potrazivanja Investitora/ platiti Investitoru te troškove koje je Investitor razumno pretrpeo popravljajući taj defekt ili štetu. /Troškovi 42 . moze se fiksirati datum od strane Investitora (ili u njegovo ime).6. prema uputstvima Inzenjera.5. ?Utvrdjivanja/. prema ugovoru ili drugih prava. ili da obezedi drugu odgovarajuću garanciju. Ukoliko Izvodjač ne uspe da popravi taj defekt ili štetu do datuma o kome je obavešten a taj posao popravke je trebalo da se izvrši o trošku Izvodjača prema pod-klauzuli 11. osim ako nije u skladu sa razumnim Investitorovim merama bezbednosti. (b) traziti od Investitora da se saglasi ili da utvrdi razumno smanjenje u Ugovornoj ceni u skldadu sa pod-klauzulom 3. raščišćavanje Gradilišta i vraćanja Pogona i Mateijala Izvodjaču. Investitor moze (po svom mišljenju): (a) da sam izvrši taj posao ili pomoću drugih.2 /Trošak za popravku defekata/. ako to zahteva Inzenjer.2. ali Izvodjač neće imati odgovornost za ovaj rad.5.Ukoliko Izvodjač ne uspe da popravi ilo koji defekt ili štetu u razumnom vremenskom roku.5. Uklanjanje defektnog rada Ukoliko taj defekt ili šteta ne mogu da se ekspeditivno poprave na Gradilištu. Ovaj zahtev će se izdati putem obaveštavanja u roku od 28 dana pošto taj defekt ili šteta budu poptavljeni. Ovom saglasnošću se moze zahevati od Izvodjača da poveća iznos ^inidbene garancije za potpuni trošak zamene ovih pozicija. Izvojdač će u razumnom raoku biti unapred obavešten o ovom datumu.7 Pravo pristupa Dok se ne izda Potvrda o izvršenju ne bude izdata. 11. na razuman način i o trošku Izvodjača. da istrazi uzrok ilo kog defekta. da raskine Ugovor kao celinu. ili (c) ukoliko taj defekt ili šteta lišava Investitora u suštini cele koristi od Radova ili bilo kog vaznijeg dela Radova. Osim u slučaju da taj defekt treba da se popravi o trošku Izvodjača prema pod-klauzuli 11. Investitor će onda imati pravo da povrati sve iznose koji su plaćeni za Radove ili takav deo (već prema tome šta je u ptianju). Bez ugrozavanja bilo kojih drugih prava. Dalja ispitivanja Ukoliko posao popravke bilo kog defekta ili štete moze da utiče na izvršenje Radova. Investitor moze da trazi ponavljanje bilo kog od ispitivanja koja su opisana u Ugovoru. a Investitor da pristanak. ili u odnosu na takav veći deo koji ne moze da se stavi u nameravano korišćenje.

u kojoj navodi datum kada je Izvodjač završio svoje oaveze prema Ugovoru. Bilo koji ostatak novca od prodaje će se platiti Izvodjaču. Ukoliko se sve ove stavke ne uklone u roku od 28 dana pošto Investitor primi primerak Potvrde o izvršenju.11. smataće se da Ugovor ostaje na snazi. 12 MERENJE I PROCENA 12. Potvrda o izvršenju Smatraće se da izvršenje Izvodjačevih obaveza nije završeno sve dok Inzenjer ne izda Potvrdu o izvršenju Izvodjaču. ?Utvrdjivanja/ i da se uključe u Ugovornu cenu. Neispunjene obaveze Pošto se izda Potvrda o izvršenju. u skladu sa ovom klauzulom. koji će: 43 . Smatraće se da jedino Potvrda o izvršenju sačinjava prihvatanje Radova. ili što je pre moguće posle toga kada je Izvodjač već predao svu Izvodjačevu dokumentaciju i završio i ispitao sve Radove. Radovi koji treba da se mere Radovi treba da se mere i vrednuju za plaćanje. Izvodjač će platiti taj ostatak duga Investitoru. Inzenjer treba da izda Potvrdu o izvršenju u roku od 28 dana posle poslednjeg datuma isteka Perioda za obaveštavanje o defektima. ili zbog.5. olupine. Investitor ima pravo da mu se plati za troškove koje ostvari u vezi sa. Uvek kada Inzenjer zahteva da se neki deo Radova meri.1. taj trošak za pretragu plus razuman profit treba da se dogovore ili utvrde od strane Inzenjera u skladu sa pod-klauzulom 3. Ivestitor moze da proda ili na neki drugi način raspolaze preostalim stavkama. Izvodjač treba da ukloni svu preostalu Opremu Izvodjača. Raščišćavanje Gradilišta Po prijemu Potvrde o izvršenju. Jedan primerak Potvrde o izvršenju treba da se izda Investitoru.9. 11. višak materijala. 11. uključujući i popravku svih defekata. takve prodaje ili uklanjanja i doterivanja Gradilišta. 11. svaka Ugovorna strana treba da ostane obavezna za ispunjavanje bilo koje oaveze koja ostane neizvršena u to vreme. Za svrhu utvrdjivanja prirode i oima neizvršenih obaveza. obaveštenje će biti dato Predstavniku Izvodjača u razumnom roku unapred.za popravku defekata/. Ukoliko je ovaj novac manji od Investitorovih troškova. otpatke i privremene radove sa Gradilišta.10.

5. Medjutim. (iii) ova promena u količini direktno menja Trošak po jedinici količine ove pozicije za više od 1%. prema zahtevu i kada to bude zahtevano. i dostaviti bilo koje pojedinosti koje zahteva Inzenjer. Ukoliko Izvodjač tako ne izda obaveštenje Inzenjeru u roku od 14 dana pošto je od njega zatrazeno da pregleda podatke. i (iv) ova pozicija nije naznačena u Ugovoru kao "pozicija sa fiksnom stopom". ili. Ukoliko Izvodjač propusti da prisustvuje ili da pošalje predstavnika. i nikakva naznačena stopa ili cena nije prikladna zato što ta pozicija rada nije 44 ili (b) .2 i odgovarajućim cenovnim stopama za njih.2. ti podaci treba da se prihvate kao tačni. onda Izvodjač trea da izda obaveštenje Inzenjeru po pitanju aspekata po kojima se tvrdi da ti podaci nisu tačni. Ukoliko Izvojdač pregleda i ne slozi se sa tim podacima. odgovarajuća stopa cene za njih treba da ude stopa cena navedena za takvu poziciju u Ugovoru. Po prijemu ovog obaveštenja. 12. i metod merenja trea da bude u skladu sa predmerom radova ili drugim primenjivim spiskovima. Inzenjer će pregledati podatke pa će ih ili potvrditi ili promeniti. nikakva stopa ili cena nije naznačena u Ugovoru za ovu poziciju. i treba da potpiše iste kada se usaglase. Inzenjer treba da postupi u skladu sa pod-klauzulom 3. Procena Osim gde je drugačije navedeno u Ugovoru. prisustvovati da pregleda i usaglasi te podatke sa Inzenjerom. nova obračunska cena će biti prikladna a neku poziciju radova ukoliko: (a) (i) izmerena količina te pozicije se menja za više od 10% od količine ove pozicije u Predmeru ili drugom spisku. /Utvrdjivanja/ da bi se dogovorila ili utvrdila Ugovorna cena putem procene svake pozicije rada. uvek kada neki Stalni Radovi treba da se izmere iz arhivskih podataka.(a) (b) odmah prisustvovati ili poslati nekog drugog kvalifikovanog prestavnika da pomogne Inzenjeru u izvršavanju merenja. Izvodjač će.01% od Prihvaćenog ugovornog iznosa. primenom merenja koje je dogovoreno ili utvrdjeno u skladu sa prethodnim pod-klauzulama 12. 12. Osim ako je drugačije navedeno u Ugovoru.1 i 12. onda prema naznaci za sličan rad. Metod merenja Osim gde je drugačije navedeno u Ugovoru i bez ozira na lokalnu praksu: (a) (b) izvršiće se merenja neto stvarne količine svake pozicije Stalnih Radova. ako tu nema takve pozicije. to merenje koje izvrši Inzenjer (ili se ono izvrši u njegovo ime) biće prihvaćeno kao tačno. Ukoliko Izvodjač ne prisustvuje. oni će iti prihvaćeni kao tačni.3. njih će pripremiti Inzenjer. i/ili ih ne potpiše kao što je usaglašeno. Za svaku poziciju radova. (ii) promena u količini pomnozena takvom naznačenom stopom za ovu poziciju prelazi 0. (i) (ii) (iii) uputstvo za taj rad je dato pod klauzulom 13 /Izmene i uskladjivanja/.

Ukoliko nikakve stope ili cene nisu relevantne za izvodjenje nove stope ili cene. Izvodjač treba da izvede i da bude obavezan po svakoj Izmeni. onda Izvodjač treba da izda obaveštenje Inzenjeru u skladu sa tim. koji će biti uključen u Ugovornu cenu.ili cena u Ugovoru. ako: (a) će Izvodjač napraviti (ili je napravio) trošak za koji bi se smatralo. uzimajući u obzir bilo koja druga relevantna pitanja.4. Svaka Izmena moze da obuhvati: 45 . Svaka nova stopa ili cena treba da se izvede iz ilo kojih relevantnih stopa . i (c) se ne smatra da je trošak uključen u procenu bilo kog supstituisanog rada. potvrdi ili izmeni to uputstvo. uz razumna uskladjivanja kako i se uzela u obzir pitanja opisana u pod0-pasusu (a) i/ili (b).sličnog karaktera. 12. Po prijemu ovog obaveštenja. ona će se izvesti iz razumnih troškova za izvodjenje tog rada. da je pokriven iznosom koji sačinjava deo Prihvaćenog ugovornog iznosa. Izostavljanja Uvek kada izostavljanje bilo kog rada sačinjava deo (ili celinu) Izmene. (b) će izostavljanje tog rada rezultovati (ili je rezultovalo) u ovom iznosu koji ne sačinjava deo Ugovorne cene. 13 13. Do vremena dok se odgovarajuća stopa ili cena dogovori ili utvrdi. zajedno sa razumnim profitom. već prema tome šta je primenjivo. osim ako Izvodjač odmah izda obaveštenje Inzenjeru u kome navodi (uz potporne detalje) da Izvodjač ne moze odmah da dobbije Robu potrebnu za Izmene. da taj rad nije bio izostavljen. Po prijemu ovog obaveštenje. ili nije izvedena pod sličnim uslovima kao bilo koja pozicija u Ugovoru.5 /Utvrdjivanja/ da bi dogovorio ili utvrdio ovaj trošak. Inzenjer će utvrditi privremenu stopu ili cenu za svrhu privremene situacije. čija vrednost nije dogovorena. Inzenjer treba da postupi u skladu sa pod-klauzulom 3. ili preko uputstva ili putem zahteva za Izvodjača da dostavi predlog. uz prilaganje detalja o tome.1 IZMENE I USKLADJIVANJA Pravo na izmene Inzenjer moze da inicira izmene u ilo koje vreme pre izdavanja Potvrde o preuzimanju za Radove. Inzenjer treba da otkaze.

i (ii) umanjenje (ako postoji) u vrednosti za Investitora a izmenjene radove. ili izmene u redosledu ili vremenskom planu izvodjenja Radova. koji će biti uključen u Ugovornu cenu.5 /Utvrdjivanja/ da bi se dogovorilo ili utvrdio honorar. ili dajući razloge zašto on ne moze da se slozi (ukoliko je to slučaj). onda. uzimajući u obzir bbilo koja umanjenja u kvalitetu. Ovaj predlog trebba da se pripremi o trošku Izvodjača i treba da obuhvati pozicije navedene u podklauzuli 13. predvidjenom veku trajanja ili u operativnim efikasnostima. uključujući sva sa tim vezano Ispitivanje po završetku. izostavljanje bilo kog rada osim ako on treba da se izvede od strane drugih. 13.3 /Procedura Izmene/.: (a) (b) (c) Izvodjač treba da projektuje ovaj deo. onda tuneće biti honorara. (i) ubrzati završetak. ako bude usvojen. Inzenjering vrednosti Izvodjač moze. /Uskladjivanja za izmene u zakonodavstvu/ i pod-klauzuli 13. Ukoliko neki predlog koji je odobrio Inzenjer uključuje izmenu u projektovanju dela Stalnih Radova. pozicijama i/ili dimenzijama bilo kog dela Radova.in biti od koristi za Investitora. Procedura Izmena Ukoliko Inzenjer zahteva neki predlog. pre nego što da uputstvo za Izmenu. izvodjanja uskladjivanja prema pod-klauzuli 13. Izvodjač neće vršiti nikakve izmene i/ili modifikacije Stalnih Radova. Medjutim.(a) (b) (c) (d) (e) (f) izmene za količine bilo koje pozicije rada uključenog u Ugovor (medjutim. pod-pasusi od (a) do (d) pod-klauzule 4. u bilo koje vreme.8 /Uskladjivanja za izmene u Troškovima/. da dostavi Inzenjeru pisani predlog koji će (po mišljenju Izvodjača). Pogon. bilo koji dodatni rad. izmene u nivoima. 13. koja nastaje usled te izmene. ukoliko je iznos (i) manji od iznosa (ii). izmene kvaliteta i drugih karakteristika bilo koje pozicije rada. ili dostavljanjem: 46 .2.7.3. sondiranja i druga ispitivanja i istrazni rad. ili (iv) na drugi na. Materijale ili usluge neophodne za Stalne Radove. osim i dok Inzenjer ne izda uputsva ili odobri nalog za Izmene. Izvodjač će odgovoriti pisanim putem što pre. (ii) smanjiti trošak za Investitora za izvodjenje.1. i ukoliko ova izmena dovodi do smanjenja u ugovornoj vrednosti ovog dela. /Opšte obaveze Izvodjača/ treba da se primeni. Ovaj honorar treba da iznosi pola (50%) razlike izmedju sledećih iznosa: (i) takva redukcija u ugovornoj vrednosti. odrzavanje ili pogonjenje Radova. Inzenjer treba da postupi u skladu sa pod-klauzulom 3. osim ako je drugačije dogovoreno od strane obeju Ugovornih strana. takve promene ne sačinjavaju obavezno Izmenu). (iii) pobboljšati efikasnost ili vrednost za Investitora za završene Radove.

3. i 47 . Svako uputstvo da izvrši Izmenu. fakture. 13. koji treba da potvrdi prijem. /Inzenjering vrednosti/ ili na neki drugi način).(a) (b) opisa predlozenog rada koji treba da se izvrši i progam za njegovo izvodjenje. predloga Izvodjača za bilo koje potrebne modifikacije programa u skladu sa podklauzulom 8. i iznos za rezijske troškove i profit. Rezijski rad? Za rad manjeg obima ili slučajne prirode. iznos koji treba da se plati u svakoj od primenjivih valuta treba da se naznači. i (c) Izvodjačevog predloga za procenju Izmene. kao što Inzenjer bude dao uputstvo.3 /Procedura Izmene/. vaučere i račune ili priznanice kao dokaz. isporuke ili usluge na koje se Privremeni iznos odnosi. Ukupan iznos plaćen Izvodjaču treba da uključi samo takve iznose. Izvodjač će. Inzenjer treba. onda uvek kada se neko uskladjivanje dogovori. treba da bude izdato od strane Inzenjera Investitoru. Inzenjer moze da nalozi da se izvrši Izmena na rezijskoj osnovi. Svaka Izmena treba da se proceni u skladu sa Klauzulom 12 /Merenje i procena/. i/ili (b) Pogon. sa svim zahtevima za belezenje Troškova. a Ugovorna cena treba da se podesi u skladu sa tim. i za koje će se u Ugovornu cenu uključiti: (i) (ii) stvarni plaćeni iznosi (ili oni koje trebba da plati) Izvodjač. biće dato upućivanje na stvarne ili očekivane odnose valuta za Trošak izmenjenog rada.4. što je pre moguće po prijemu tog predloga (prema pod-klauzuli 13. ili na drugi način. Za ovu svrhu. u skladu sa Uputstvima Inzenjera. 13. Za svaki Privremeni iznos. da odgovori odobrenjem. Privremeni iznosi Svaki Privremeni iznos treba da se koristi jedino u celini ili u delu. i na odnose različitih valuta naznačenih za plaćanje Ugovorne cene.6. materijale ili usluge koje trebba da kupi Izvodjač od naimenovanog Podizvodjača (kao što se definiše u klauzuli 5 /Naimenovani Podizvodjači/). prikazati ponude.5. Plaćanje u primenjivim valutama Ukoliko Ugovor ima odredbu za plaćanje Ugovorne u veše od jedne valute. /Program/ i sa Vremenom za završetak. Inzenjer moze da nalozi: (a) rad koji treba da se izvrši (uključujući Pogon. primenjivaće se procentualna stopa navedena u Prilogu uz Tender . kada to zatrazi Inzenjer. osim ako Inzenjer ne izda drugačije uputsvo ili odobbri drugačije u skladu sa ovom klauzulom. Taj rad će onda bbiti vrednovan u skladu sa Planom za rezijski rad koji je uključen u Ugovor. Izvodjač neće odocnjavati sa bilo kojim radom dok čeka odgovor. ra rad. Materijale ili usluge koje treba da se dostave od strane Izvodjača i vrednuju prema pod-klauzuli 13.2. izračunate kao procenat ovih stvarnih iznosa. odobri ili utvrdi kao što je navedeno u prethodnom tekstu. Ukoliko ne postoji takva stopa. 13. neodobavanjem ili komentarima. primenom odgovarajuće procentne stope (ako postoji) koja je navedena u odgovarajućem Spisku.

prema prema pod-klauzuli 20. i količine i tipove za Pogon i materijale koji su korišćeni. U onoj meri u kojoj puna kompenzacija za bilo koje povećanje ili smanjenje Troškova nije pokriveno odredbama ove ili 48 . Uskladjivanja za promene u zakonodavstvu Ugovorna cena će se uskladjivati da bi se uzela u obzir bilo koja povećanja ili umanjenja u Troškovima koja nastaju usled promena u Zakonima Zemlje (uključujući i uvodjenje novih Zakona. koje se dogode posle Osnovnog datuma. i povlačenje ili modifikovanje postojećih Zakona).4. Ukoliko se ova pod-klauzula primenjuje. Osim za pozicije za koje se u Programu za rezijski rad navodi da plaćanje ne dospeva. Izvodjač treba da dostavi ponude sa cenama Inzenjeru. i imaće pravo. Ukoliko ne postoji takva tabela podataka za uskladjivanje. /Utvrdjivanja/ da se saglasi ili da utvrdi ova pitanja. Po prijemu obaveštenja. zanimanja i vreme za Osoblje Izvodjača.8. iznosi koji treba da se plate Izvodjaču uskladiće se za povećanja ili umanjenja u trošku radne snage. koji će biti uključen u Ugovornu cenu. pre njihovog uključivanja u sledeću Izjavu? prema pod-klauzuli 14. Jedan primerak svake izjave će. vaučere i račune ili priznanice za bilo koju Robu. i plaćanje bilo kog takvog Troška. Uskladjivanja za izmene u trošku U ovoj pod-klauzuli. Ukoliko Plan za rezijski rad nije uključen u Ugovor.3 /Prijava za privremeno plaćanje situacije/.7. /Produzetak Vremena za završetak/.primenjivaće se sledeća procedura. Robe i drugih inputa u Radove. prema pod-klauzuli 8. ili kod sudske ili zvanične vladine interpretacije takvih Zakona. 13. 13. Izvodjač treba da dostavi svakog dana Inzenjeru tačne izjave> u duplikatu koje će ouhvatati sledeće detalje za sredstva koja su korišćena u izvodjenju prethodnog rezijskog rada: (a) (b) (c) imena. Kada se prijavljuje za plaćanje. Inzenjer će postupiti u skladu sa pod-klauzulom 3. putem dodavanja ili oduzimanja iznosa koji su utvrdjeni formulama propisanim u ovoj pod-klauzuli. ako je ispravna.5. "tabela podataka za uskladjivanje"znači tabela popunjena podacima za uskladjivanje koja je uključena u Dodatak uz Tender. ova pod-klauzula se ne primenjuje. Izvodjač će onda dostaviti cenama popunjenje izjave za ova sredstva Inzenjeru. ili kada ude dogovorena. biti potpisan od strane Inzenjera i vraćen Izvodjaču.1 /Potrazivanja Izvodjača/ na: (a) (b) produžetak vremena za ilo kakvo takvo kašnjenje ukoliko završetak kasni ili će kasniti. identifikaciju. primenjivaće se ova pod-klauzula: Pre naručivanja robe za taj rad. tip i vreme Izvodjačeve opreme i privremenih radova. Izvodjač treba da dostavi fakture.

mada ovi datume (a samim timove vrednosti). "c". "Eo". gde je: “Pn” = mnozilac za uskladjivanje koji treba da se primeni na procenjenu ugovornu vrednost relevantne valute rada izvršenog u periodu "n". Do vremena kada svaki indeks tekućih troškova bude raspolozziv. kao što je naznačeno u dgovarajućoj tableli podataka za uskladjivanje. takvi tabulirani elementi troška mogu a budu indikativni za resurse kao što je radna snaga. ove relevantne valute na gore navedeni datum za koji je taj indeks potrebno da se primeni.. Kada indeks tekućih troškova bude na raspolaganjua. smatraće se da je Prihvaćeni ugovorni iznos uključio iznose za pokrivanje tog nepredvidjenog rashoda za druga povećanja i smanjenja u troškovima.. "Mn". "Ln".. Nikakva uskladjivanja ne treba da se primene na rad vrednovan na osnovu Troška ili tekućih cena. "a" je fiksni koeficijent naveden u relevantnoj tabeli podataka za uskladjivanja koji predstavlja neuskladivi deo u ugovornim plaćanjima. . su tekući indeksi troškova ili referentnih cena za period "n". Formule će biti sledećeg opšteg tipa: Pn = a + b Ln/Lo + cEn/Eo + dMn/Mo + . utvrdiće se iz formula za svaku od okolnosti u kojoj Ugovorna cena trebba da se plati. su koeficijenti koji predstavljaju procenjenu proporciju svakog elementa troška koji se odnose na izvodjenje Radova. od kojih je svaka primenjiva na odgovarajući tabulirani element troška na datum 49 dana pre poslednjeg dana perioda (na koji se odredjena situacija odnosi). .. Ukoliko se sumnja u njihov izvor. .drugih klauzula. Ukoliko Izvodjač ne uspe da dovrši Radove u okviru Vrmena za završetak. "d". Indeksi troškova ili referentnih cena navedenih u tabeli podataka za uskladjivanje treba da se koriste. "En". uskladjenja cena posle toga će se vršiti korišćenjem ili (i) svakog indeksa ili cene primenjive na datum 49 dana pre isteka Vremena 49 . oprema i materijali. uskladjivanje će se ponovo izračunati u skladu sa njim. su osnovni indeksi troška referentih cena izrazeni u odgovarajućoj valuti plaćanja. utvrdjenoj od strane centralne banke Zemlje. koji se vrednuje u skladu sa odgovarajućim Spiskom i potvrdjuje plaćanjem Situacija. utvrdiće se od strane Inzenjea.. od kojih je svaka primenjiva na odgovarajući tabulirani element troška na dan Osnovnog datuma.. mozda ne odgovaraju indeksima osnovnih troškova.. pri čemu je ovaj period mesec dana osim ako je drugačije naznačenu u Prilogu uz Tender. Za ovu svrhu. i "Lo". izrazeni u odgovarajućoj valuti plaćanja.. Inzenjer će utvrditi privremeni indeks za izdavanje privremenih situacija. upućivanje će se dati na vrednosti indeksa na navedene datume (navedene u četvrtoj i petoj koloni tabele) za svrhu razjašnjavanja izvora. "Mo". U slučaju gde "valuta indeksa" (navedena u tabeli) nije relevantna valuta plaćanja. Uskladjivanje koje treba da se primeni na iznosi koji inače treba da se plati Izvodjaču. "b". svaki indeks će biti pretvoren u relevantnu valutu plaćanja po prodajnoj stopi.

ili (ii) tekućeg indeksa ili cene.za završavanje Radova. kao rezultat Izmena. Odmeravanja (koeficijenti) za svaki od faktoa troška navedenog u tabeli(tabelama) podataka za uskladjivanje uskladjivaće se jedino ukoliko su date kao nerazumne. već prema tome šta je povoljnije za Investitora. neuravnotezene ili neprimenjive. 50 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful