TIO - plan svih časova 2010/11

V razred
Ivanča

Požarevac

Čas

1-2
3-4

Nastavna tema

-Prirodni resursi na zemlji,Tehnika i Tehnologija

1-UVOD

5-6
7-8
9- 10

2-SAOBRAĆAJ

11-12
13-14
15-16
17-18
19-20
22-22
23-24
25-26
27-28
29-30
31-32
33-34
35-36

3-GRAFIČKE
KOMUNIKACIJE

-Predmet i značaj-TO, Organizacija radnog mesta, Zaštita na radu
-Pojam i vrste saobraćaja,strukture,funkcija,regulisanje bezbednosti
drumskog saobraćaja
Pešak u saobraćaju, Bicikl u saobraćaju
Horizontalna,vertikalna i svetlosna signalizacija
Obaveze i odgovornosti učesnika u saobraćaju,uticaj saobraćaja na
zaštitu životne sredine
-Model-od-ideje do realizacije, Teh-Crt kao osnov komuniciranja
-Osnovni pribor za TC,vrste linija, Formati papira
-Tehničko pismo, Označavanje mera na TC, Razmera
-Prostorno prikazivanje predmeta, modeli i makete
-Uvod u informatiku i računarstvo
-Primena Računara
-Računarski sistemi

4-INFORMATIČKE
TEHNOLOGIJE

-Povezivanje računara
-Uključivanje i isključivanje Računara
-Rad sa operativnim sistemom Windows
-Program za unos i obradu teksta
-Program za crtanje

37-38

39-40
41-42
43-44
45-46
47-48
49-50
51-52
53-54
55-56
57-58
59-60
61-62
63-64
65-66
67-68
69-70
71-72

Nastavna jedinica

-Od ideje do realizacije
5-OD IDEJE DO
REALIZACIJE

-Šta treba znati o Konstruktorskim Kompletima
-Šta je Algoritam
-Izrada Algoritam (Radna sveska)
-Pojam i podela tehničkih materijala,vrste i svojstva materijala
-Način obrade materijala, vrste i svojstva materijala

6-MATERIJALI I
TEHNOLOGIJA

Pravilno korišćenje pribora i alata pri ručnoj obradi materijala
-Završna obrada, Ostali alati i pribori
-Zaštita materijala,izbor materijla i alata pri ručnoj obradi mater.
-Reciklaža materijala i zaštita životne sredine

7-ENERGETIKA

-Pojam i značaj energije, Izvori energije
-En-sunca, en-vetra, en-vode
-Uvod i Izrada modela od papira
-Izrada modela od tekstila

8-KONSTRUKTORSKO
MODELOVANJE
(MODULI)

-Izrada modela od tekstila
-Izrada modela od kože i skaja
-Izrada modela od plastičnih materijala
-Tehnička kontrola i zaključivanje ocena

TIO - plan svih časova 2010/11

materijali za oblaganje -Energija u građ.TEHNIČKA SREDSTVA U GRAĐEVINARSTVU 7.KULTURA STANOVANJA -Etika stanovanja.Envisioneer Express 3.ENERGETIKA -Keramički materijali -Vezivni marerijali. podova.VI razred Ivanča Požarevac Čas Nastavna tema Nastavna jedinica 1-2 3-4 5-6 7-8 9.u građ. Konstruktivni elementi građevinskih objekata -Grafičko predstavljanje objekata 2-TEHNIČKO CRTANJE U GRAĐEVINARSTVU -Preseci -Razmera.en. prozora.m -Izolacija krova i tavana.Internet -Internet -Elektronska pošta -Virusi 4-GRAĐEVINSKI MATERIJALI 5. mere za racion. kotiranje Simboli i oznake u građevinarstvu.0 3-INFORMATIČKE TEHNOLOGIJE . Izbor materijala -Prenošenje veličina sa crteža na materijal -Izrada predmeta po crtežu -Izrada crteža -Prenošenje veličina sa crteža na materijal -Izrada i montaža 10-TEHNIČKA SREDSTVA U POLJOPRIVREDI -Poljoprivredna proizvodnja-kulture -Poljoprivredne mašine TIO .plan svih časova 2010/11 VII razred .Google sketchUp . Izrada plana stana i njegovo uređenje 39-40 41-42 43-44 45-46 47-48 49-50 51-52 53-54 55-56 57-58 59-60 61-62 63-64 65-66 67-68 69-70 71-72 .ALGORITAM -Izrada građevinskih-mašina iz Knst-kompleta .SAOBRAĆAJNI SISTEMI -Mašine za zemljane radove 8.Vrste građevinskih objekata -Sistemi gradnje. izol.10 11-12 13-14 15-16 17-18 19-20 22-22 23-24 25-26 27-28 29-30 31-32 33-34 35-36 1-UVOD U ARHITEKTURU I GRAĐEVINARSTVO 37-38 6.0 . i vazdušnog saobraćaja -Uređenje eksterijera -od ideje do realizacije.Izrada građevinskih-mašina iz Knst-kompleta -Modelovanje mašina i uređaja u poljoprivredi 9-KONSTRUKTORSKO MODELOVANJE i MODULI -Izrada crteža po sopstvenom izboru -Završetak crteža. mere HTZ u građ -Saobraćaj-objekti kopnenog. vodenog.Istorija arhitekture i Građevinatstva.grafičko predstavljanje predme -Microsoft Visio 2003 -Envisioneer Express 3.korišćenje topl. položaj zgrade -Mašine i uređaji za dizanje i prenošenje tereta.

Mere zaštite na radu.prostorno prikazivanje Od ideje do realizacije Crtanje korišćenjem računara i izrada prezentacije Crtanje korišćenjem računara i izrada prezentacije Crtanje korišćenjem računara i izrada prezentacije Interfejs-sistem veza sa računarom Upravljanje modelima pomoću računara Rad sa konstruktorima na bazi interfejs tehnologija Rad sa konstruktorima na bazi interfejs tehnologija Mašinski materijali-metali.Modeliranje robota iz KK i korišćenje interfejsa Izvori.konstrkucija(mehanika.dizel i ostali motori) Generisanje algoritma za izradu modela mašina Izrada crteža za izradu modela iz KK pomoću računara Izrada crteža za izradu modela iz KK pomoću računara Izrada modela proizvodnih mašina pomoću elemenata iz KK Izrada modela transportnih mašina pomoću elemenata iz KK Izrada modela transportnih mašina pomoću elemenata iz KK Izrada modela pogonskih mašina pomoću elemenata iz KK -Tehnička kontrola i zaključivanje ocena TIO .korišćenje Mašine spoljašnjeg transporta (bicikl.. brodovi. Osnovni pojmovi i principi rada mašina i mehanizama. Pogonske mašine i motori-hidraulični. Principi obrade metala sa i bez skidanja strugotine. Elementi mašina i mehanizama-elementi za vezu. četvorotaktni benzinski motori.za prenos snage i kretanja.kompoziti. avioni i dr) Mašine unutrašnjeg transporta(transporteri.vrste.korišćenje.Pojam kontrole.pogon i upravljanje).sastav.specijalni elementi.korišćenje i transformacija energije. Proizvodne mašine-princip rada.nemetali.dizalice i dr.železnička vozila.legure.sastav.) Merenje i merna sredstva-dužine.preseci i uprošćavanje. Transportne mašine-princip rada.parne mašine i turbine.za prenos snage i kretanja. turbine.prenos i transformacija opterećenja i kretanja Tehnička dokumentacija u mašinstvu Ortogonalna projekcija Kotiranje.10 11-12 13-14 15-16 17-18 19-20 22-22 23-24 2-TEHNIČKO CRTANJE U MAŠINSTU 3-INFORMATIČKE TEHNOLOGIJE 25-26 4-MATERIJALI 27-28 5-MERENJE I KONTROLA 29-30 31-32 33-34 6-TEHNOLOGIJA OBRADE MATERIJALA 35-36 37-38 39-40 41-42 43-44 7-MAŠINE I MEHANIZMI 45-46 47-48 49-50 8-ROBOTIKA 51-52 53-54 9-ENERGETIKA 55-56 57-58 59-60 61-62 63-64 65-66 67-68 69-70 71-72 10KONSTRUKTORSKO MODELOVANJEMODULI Spajanje metalnih delova.Svojstva metala i legura(ispitivanje čvrstoće.toplotni (cilindri. Elementi mašina i mehanizama-elementi za vezu.transformacija materije i energije.sastav.mase i momenta sile.ugla.namena.automobil.plan svih časova 2010/11 VIII razred .Ivanča Požarevac Čas Nastavna tema Nastavna jedinica 1-2 1-UVOD U MAŠINSKU TEHNIKU Pojam i zadaci mašina i mehanizama.) Pojam robota.specijalni elementi. 3-4 5-6 7-8 9.Razmeravanje i obeležavanje na metalu.pneumatski.pogonski matrerijali. Pogonske mašine i motori-dvotaktni benzinski motori. Proizvodne mašine-princip rada.tvrdoće..korišćenje.

10 -Praktična primena računara. tabela. sijalična grla. superprovodnici. .Alternativni izvori električne energije. modem. elektronska pošta. . transformacija i prenos električne energije. . .Proizvodnja. Internet. .план свих часова 2010/11 V разред Иванча Пожаревац Час Наставна тема Наставна јединица . 3-ELEKTRIČNE MAŠINE I UREĐAJI . internet i kablovska televizija. pripremati prezentacije u različitim oblastima. .pristup svetskoj računarskoj mreži (www).Izrada tehničke dokumentacija u elektrotehnici korišćenjem odabranih programa. osigurači. sijalična grla. modem.Osnovni elektronski elementi. grafika. . transformacija i prenos električne energije. tabela.Rad na računaru. procesor.Elektrotehnički aparati i uređaji u domaćinstvu. memorija. -Izrada elektronskih i električnih sklopova -Rasklapanje i sklapanje uređaja u domaćinstvu -Rad na konstrukciji elemenata iz elektronike 5-MODULI -Rad na računaru. termostati). Računarske mreže. . . memorija.Korišćenje interneta . Internet.upravljanje modelima. izolatori. 1-INFORMATIČKE TEHNOLOGIJE 11-12 13-14 15-16 17-18 19-20 22-22 23-24 25-26 27-28 29-30 31-32 33-34 35-36 37-38 39-40 41-42 43-44 45-46 2-ELEKTROTEHNIČKI MATERIJALI I INSTALACIJE . . superprovodnici. -Izrada crteža za izradu El. termostati). .Elektronski uređaji u domaćinstvu. interfejs. utikači.tehničkih sklopova 51-52 53-54 55-56 57-58 59-60 61-62 63-64 65-66 67-68 . . podataka.pristup svetskoj računarskoj mreži (www). Struktura računara: matična ploča. utikači.Ivanča Požarevac Čas Nastavna tema Nastavna jedinica 1-2 3-4 -Uvod i obnova gradiva iz VII razreda 5-6 . prekidači. 7-8 9.Opasnosti i zaštita od strujnog udara.Elektroinstalacioni materijali i pribor . Internet.Kućne električne instalacije. izolatori.Korišćenje interneta . prekidači. GPS sistemi. .Elektroinstalacioni materijali i pribor . grejna tela. .Korišćenje prethodno savladanih programa za obradu teksta. Primena računara korišćenjem interfejs tehnologije .Elektrotehnički aparati i uređaji u domaćinstvu. . interfejs. 4-DIGITALNA ELEKTRONIKA 47-48 49-50 . podataka.Korišćenje prethodno savladanih programa za obradu teksta. E-mail .Struktura računara: matična ploča. grejna tela. elektronska pošta. . transformacija i prenos električne energije.svojstva i primena (provodnici. E-mail . osigurači. .Kućne električne instalacije.Upravljanje pomoću personalnih računara sa okruženjem. procesor. pripremati prezentacije u različitim oblastima.Proizvodnja.Rad na računaru.Osnovi analogne i digitalne tehnologije.Proizvodnja. E-mail -Tehnička kontrola i zaključivanje ocena ИиР . .svojstva i primena (provodnici. grafika.Elektrotehnički aparati i uređaji u domaćinstvu.Telekomunikacije i audiovizuelna sredstva: mobilna telefonija.

8. 4. 17 . . 20 . 3. 9. 7. 16 . 21 . 11 . 15 . 10 . 12 .1. 19 . 22 . 13 . 5. 14 . 6. 18 . 2.

33 . 29 . 27 . 35 . 26 .план свих часова 2010/11 VI разред Иванча Пожаревац Час 1. 36 . 28 . 2. 24 . Наставна тема РАД СА ТЕКСТОМ (10) Наставна јединица Рад са табелама (креирање табела. 25 . 31 . унос текста) Рад са табелама(форматирање. рад са текстом у табели) .23 . 32 . 30 . 34 . ИиР .

15 . Повезивање на Инет 12 . Позадина стране 10 . ИНТЕРНЕТ (4) Сигурност на Интернету 14 . сликање екрана. Извори дигиталних слика (фотографисање. Обрада слика 21 . преузимање са Интернета) 19 . Подешавање формата папира и маргина Преглед пре штампања . Извори дигиталних слика (фотографисање. Претраживање Инета 7. сликање екрана. Конверзија између формата 23 . 8. Извори дигиталних слика (цртање. Типови записа дигиталних слика 22 . Рад са основним услугама Интернета.спајање и дељење ћелија) 5. Обрада слика 20 . Рад са табелама(брисање редова и колона. Рад са табелама(ширина и висина редова и колона) 6. 13 . броја стране. преузимање са Интернета) 18 . скенирање) 17 . Оквири и сенчење табеле. датума и времена Прелом стране 9. скенирање) 16 . уметање редова и колона) 4. Припрема слика за штампу. Понашање на мрежи и заштита личних података ГРАФИКА (10) Извори дигиталних слика (цртање.3. Уметање табела у стране са текстом и сликама Уметање заглавља и подножја стране. Појам глобалне и локалне рачунарске мреже.Штампање 11 . Преузимање текста и слика са Интернета. екрански приказ и објављивање на Интернет странама . Рад са табелама(кретање по табели.

Наставна тема ИНТЕРНЕТ (6) Наставна јединица Појам електронске комуникације и препоруке за безбедно понашање на Интернету Појам електронске комуникације и препоруке за безбедно понашање на Интернету Електронска пошта Појам дискусије и коментара на Интернету. електронског учења и учења на даљину . Израда једноставне анимације 28 . 3. Програми за рад са графиком (Google SketchUp) 29 . Програми за рад са графиком(GeoGebra) 35 . 5. видео-конференције.план свих часова 2010/11 VII разред Иванча Пожаревац Час 1. екрански приказ и објављивање на Интернет странама 25 . АНИМАЦИЈА (3) Израда једноставне анимације 27 . форума. инстант порука. блога. 4. Основе анимације 26 . електронског учења и учења на даљину Појам дискусије и коментара на Интернету. Програми за рад са графиком (Google SketchUp) 34 . видео-конференције. Програми за рад са графиком(GeoGebra) 36 . Припрема слика за штампу. блога. форума. Програми за рад са графиком(GeoGebra) ИиР . Програми за рад са графиком (Google SketchUp) 31 . Програми за рад са графиком (Google SketchUp) 32 . 2.24 . Програми за рад са графиком (Google SketchUp) 30 . ИЗБОРНИ МОДУЛИ (9) Програми за рад са графиком (Google SketchUp) 33 . инстант порука.

Конверзија између различитих формата 8. Самостална израда филма 16 . Снимање и обрада гласа и других звукова 9. . Постављање ефеката 22 . Повезивање са спољним садржајима и веб страницама 24 . графичких и текстуалних материјала у целину 15 . Самостална израда презентације. сликама и објектима 21 . Рад са текстом. 11 . 10 . Формати звучних записа. Примена визуелних ефеката 14 . звучних. Обрада видео секвенци 13 . Практичан рад на снимању и обради звука. Повезивање слајдова унутар презентације 23 . Дизајн и готови шаблони 20 . ОБРАДА ЗВУКА (4) Практичан рад на снимању и обради звука. ИЗРАДА ПРЕЗЕНТАЦИЈА (10) Појам и структура презентације 18 . Дигитална библиотека 7.6. Формати и конверзија 17 . Препоруке за успешну презентацију 25 . ОБРАДА ВИДЕО ЗАПИСА (6) Монтажа видео. Рад са слајдовима 19 . Самостална израда презентације. Снимање видео записа 12 .

Преглед пре штампања 31 . 2. Прилагођавање цртежа за екрански приказ. 3. Наставна тема ТАБЕЛАРНИ ПРОРАЧУНИ (10) Наставна јединица Увод Радна свеска и радни лист.план свих часова 2010/11 VIII разред Иванча Пожаревац Час 1. Коришћење уграђених функција 8. Коришћење уграђених функција . 27 . Практичан рад ИиР . Самостална израда презентације. Практичан рад 34 .26 . Практичан рад 36 . Практичан рад 35 . Специјални ефекти 30 . Форматирање ћелија 6. Унос података 4. ИЗБОРНИ МОДУЛИ (10) Практичан рад 33 . Рад са формулама 7. Рад са алатима за цртање 28 . Унос података 5. штампу и објављивање на Интернету 32 . Рад са бојама и текстурама 29 .

Основни елементи језика HTML 13 . Боја и слика за позадину 14 . ИЗБОРНИ МОДУЛИ (10) Хиперлинк 17 . Избор средстава за реализацију пројекта 24 . Основни елементи језика HTML 12 . Рад са текстом. Рад са сликом 16 .9. Специјализовани програми за израду веб страница 19 . ИЗРАДА САМОСТАЛНОГ ПРОЈЕКТА(14) Избор теме 22 . штампање 11 . Израда пројекта 26 . Рад са сликом 15 . Израда плана рада на пројекту 23 . Израда пројекта 25 . Израда графикона. Специјализовани програми за израду веб страница 20 . Рад са графичким објектима 10 . Рад са табелама 18 . Рад са текстом. Специјализовани програми за израду веб страница 21 . Израда пројекта 27 Израда пројекта .

Израда пројекта 32 . Израда пројекта 31 .28 . Израда пројекта 33 . Вредновање пројекта 34 . Вредновање пројекта . Израда пројекта 30 . Израда пројекта 29 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful