You are on page 1of 2

Höjd skatt bara i sista hand (Publicerad i Kvp 4 april 2013) Ytterligare höjningar av världens näst högsta skatter

är inte den givna lösningen på vårdens utmaningar. Bilden av vården i Sverige präglas av stora kontraster. I Region Skåne pågår ett förbättringsarbete i vården som är och har varit i huvudsak väldigt framgångsrikt. Samtidigt som köerna till vården är kortare än på många år och både patienter och personal i undersökningar uppvisar stor nöjdhet beskrivs vården i kvällstidningsrubriker. Situationen på de skånska sjukhusen beskrivs ofta som problematisk samtidigt som det är just där som flest och störst förbättringar har skett de senaste åren. Det är tydligt hur utförandet av vård har ökat dramatiskt vilket har lett till kortare köer för patienterna. Generellt har vården hanterat våra utvecklingskrav väldigt väl. Vårdpersonalens arbete har varit ännu mer fantastisk än i vanliga fall. Bilden av att det sparas på vården är felaktig. Vårdens resurser har ökat med 13 procent de senaste tio åren, utöver uppräkningar för pris- och löneutveckling. Trots detta upplevs ofta att resurserna inte är tillräckliga för att leverera en vård av yttersta klass, vilket såväl patienter som politiker efterfrågar. Hårda, politiska krav kräver bra ledarskap på både sjukhus- och kliniknivå. Samtidigt måste vården präglas av hög takhöjd och öppna diskussioner. Det finns behov av fortsatta resursökningar till vården. Den tekniska och medicinska utvecklingen gör att vi kan hjälpa fler och fler människor med fler och fler diagnoser. Denna stegrande utveckling, och högre andel äldre, gör att vården kostar mer varje år. Ibland följer inte intäkterna med i samma utsträckning, särskilt i lågkonjunkturer. Dessa utmaningar är enorma för Region Skåne och för hela den svenska välfärden. Lösningen kan inte vara att Region Skåne belastar skåningarna med skattehöjningar varje gång det uppstår ett underskott. Då når vi snabbt punkten där konjunkturen tar mer skada och arbetslösheten breder ut sig. Vi ser redan hur svag den skånska skattekraften är på grund av den höga arbetslösheten och det stora utanförskapet, inte minst i Malmö. Om Skånes produktivitet och arbetsmarknad skulle komma upp till en genomsnittlig svensk nivå skulle Sveriges BNP öka med 40 miljarder kronor per år. För att sätta den siffran i ett sammanhang kan man jämföra med att Region Skånes kostnader för hälso- och sjukvården 2012 var ungefär 26 miljarder. Samtidigt som detta är en moderat grundinställning samarbetar vi med fyra andra partier. Regionfullmäktige fastställer skattesatsen en gång varje år och när femklöverförhandlingarna inför 2014 års budget snart inleds kommer frågan, som vanligt, att diskuteras. Vår inställning kommer vara att höjd skatt är det verktyg som tas till allra sist i men vi följer den ekonomiska utvecklingen noga. Skribenterna är regionråd för Moderaterna i Region Skåne Pia Kinhult Carl Johan Sonesson

Pontus Lindberg Michael Sandin .