You are on page 1of 50

HI DROSTATI KA - ZADACI

1. ZADATAK U cijev prema slici ispunjena je vodom gustoce ρ
o
=1000 kg/m
3
. U jedan krak
cijevi konstantnog promjera d÷50 mm ulito je 5 dl ulja. Treba odrediti gustocu ρ
ulja
, ako je
izmjerena razlika visina fluida u krakovima cijevi h=60 mm.
Uradak
Ako se sa x oznaci razlika visina razina Iluida ρ
o
u krakovima U-cijevi, onda je iz skice vidljivo
da je x+h visina stupca ulja. Obujam V ulja je zadan (V =5 dl =0,5 l =0,0005 m
3
), te slijedi:
4
* ) (
2
π d
h x V + = ⇒ m h
d
V
x 1946 , 0 06 , 0 2546 , 0 06 , 0
05 , 0
0005 , 0 * 4 * 4
2 2
= − = − = − =
π π
Jednadzba manometra od tocke 1 do tocke
2 glasi:
p
a

o
*g*x - ρ*g*(x+h) =p
a
iz koje slijedi:
3
/ 3 , 764
06 , 0 1946 , 0
1946 , 0
* 1000 *
m kg
h x
x
o
=
+
=
+
=ρ ρ
2. ZADATAK Treba izracunati razliku tlakova ∆p=p
1
-p
2
u posudama spojenim cijevima
prema skici, a ispunjenim vodom ρ
v
=1000 kg/m
3
, živom ρ
žive
=13600 kg/m
3
i ugljik-
tetraklorom (CCl
4
) gustoce ρ
c
=1600 kg/m
3
. Pojedine visine iznose: h
1
=350 mm, h
2
=250 mm,
h
3
=400 mm, h
4
=500 mm, h
5
=2000 mm.
Uradak
Putujuci s desna ulijevo po cijevima redaju se tlakovi:
p
1
+g(h
1
ρ
v
+h
2
ρ
C
+h
3
ρ
v
+h
4
ρ
ž
-h
5
ρ
v
) =p
2
∆p =p
1
- p
2
=g((h
5
– h
1
-h
3

v
- h
2
ρ
C
- h
4
ρ
ž
)
=9,81*((2-0,35-0,4)*1000- 0,25*1600– 0,5*13600) =-58,37 kPa
3. ZADATAK Koliki je relativni tlak u tockama: A, B, C i D ako je u posudi ulje, a visine sa
slike su: h
1
=2,0 m, h
2
=1,3 m, h
3
=2,7 m, h
4
÷1,2 m. Gustoca ulja iznosi ρ
ulja
=850 kg/m
3
. Nactaj
dijagram hidrostatskog tlaka na stijenke posude.
Uradak
Tlakovi u tockama A, B, C i D su redom:
p
A

ulja
*g*(h
3
+h
4
) =850*9,81*(2,7+1,2) =32,52 kPa
Zbog ravnoteze unutarnjeg sustava posude tlakovi u tockama B i C moraju biti jednaki:
p
B
=p
C
=p
A
- ρ
ulja
*g*( h
2
+h
3
+h
4
) =32520-850*9,81*(1,3+2,7+1,2) =-10,84 kPa
p
D
=p
C
- ρ
ulja
*g*( h
1
+h
2
+h
3
) =-10840-850*9,81*(2+1,3+2,7) =-60,871 kPa
Dijagram hidrostatskog tlaka na unutarnje i vanjske stijenke posude ima sljedeci oblik:
4. ZADATAK Koji je pritisak na otvoru M spremnika po skici, ako je on djelomicno
napunjen vodom povrh koje vlada pretlak ∆p? Prikljuceni U-cijevni manometar pokazuje
otklon ∆h÷2500 mm stupca zive. Gustoca vode iznosi ρ
vode
=1000 kg/m
3
, dok je gustoca zive
ρ
žive
=13600 kg/m
3
. Koliko bi iznosio pritisak na otvoru M spremnika pri istim vrijednostima
sa slike ako bi umjesto zive u manometru bila morska voda gustoce ρ
m.vode
=1025 kg/m
3
?
Uradak
Ravnoteža za ravninu 0-0 iznosi:
∆p =(ρ
žive
*∆h - 8,5*ρ
vode
)*g =(13600*2,5 - 8,5*1000)*9,81 =250,155 kPa
p
M
=∆p +5*ρ
vode
*g =250155 +5*1000*9,81 =299,205 kPa
Brzina na izlazu iz spremnika u tocki M, prema znanstveniku Toricelliju (ne uzimajuci
kontrakciju i izlazne gubitke u obzir) iznosi:
s m
g
p
g gh v
v
/ 46 , 24 41 , 598 5
9810
250155
* 81 , 9 * 2 5
*
* 2 2 = =
_
_
_
_
_
_
+ =
_
_
_
_
_
_
_
_
+

= =
ρ
(izraz za brzinu cestice vode koja slobodno pada – po Toricelliju; ovisi o visini stupca vode, u
ovom slucaju je vrijednost brzine velika, jer imamo veliku visinu od 5 m i veliki natpritisak u
spremniku)
Ukoliko bi umjesto zive u manometru bila morska voda gustoce ρ
m.vode
=1025 kg/m
3
pritisak
na otvoru M spremnika bi iznosio:
∆p =(ρ
m.vode
*∆h - 8,5*ρ
vode
)*g =(1025*2,5 - 8,5*1000)*9,81 =-58,246 kPa
(u gornjem dijelu spremnika bi vladao potlak – sisanje, usis!)
p
M
=∆p +5*ρ
vode
*g =-58246 +5*1000*9,81 =-9,196 kPa
(voda ne bi izlazila iz spremnika, vec bi zbog djelovanja potlaka ∆p ulazila u spremnik,
potlak bi je sisao!)
5. ZADATAK Koliki su tlak, gustoca i temperatura zraka na visini H=10 km, ako
predpostavljamo da se te velicine mjenjaju u skladu s internacionalnom ICAO-atmosferom, tj.
da je pad temperature dT/dH=-6,5°K/km, uz koeficijent politrope n ≅1,235. Na površini
Zemlje su izmjereni atmosferski tlak b
o
=750 mm stupca žive i temperatura t
o
=30°C (ljetni
period u godini!). Koeficijent R (individualna plinska konstanta) iznosi R=288 J /kg°K.
Uradak
Na površini Zemlje tlak u SI jedinicama iznosi:
p
o
=b
o

žive
*g =0,75*13600*9,81 =100,062 kPa
dok je gustoca:
3
/ 146 , 1
) 30 15 , 273 ( * 288
100062
*
m kg
T R
p
o
o
o
=
° + °
= = ρ
Na visini od 10 km tlak iznosi:
kPa
T
H
dH
dT
p p
n
o
o H
835 , 35
15 , 303
10
* 5 , 6 1 * 100062 * 1 *
255 , 4
1
1
= _
_
_
_
_
_
°
− =
_
_
_
_
_
_
_
_
+ =

(tlak se smanjio u odnosu na tlak na površini Zemlje!)
dok je gustoca na visini od 10 km:
3
255 , 4
1
1
/ 410 , 0
15 , 303
10
* 5 , 6 1 * 146 , 1 * 1 * m kg
T
H
dH
dT
n
o
o H
= _
_
_
_
_
_
°
− =
_
_
_
_
_
_
_
_
+ =

ρ ρ
(gustoca se smanjila u odnosu na gustocu na povrsini Zemlje, rjedi zrak!)
Temperatura na visini od 10 km:
C K H T T
o H
° − = ° = − ° = − = 35 15 , 238 10 * 5 , 6 15 , 303 * 5 , 6
(temperatura se smanjila u odnosu na temperaturu na površini Zemlje!)
Aproksimativni proracun za tlak i gustocu iznosi:
kPa
H
H
p p
o H
25 , 26
10 31
10 31
* 100062
31
31
*
2 2
=
_
_
_
_
_
_
+

=
_
_
_
_
_
_
+

=
3
2 2
/ 1273 , 0
10 20
10 20
* 146 , 1
20
20
* m kg
H
H
o H
=
_
_
_
_
_
_
+

=
_
_
_
_
_
_
+

=ρ ρ
ZAKLJUCAK:
Iz aproksimativnog proracuna se vidi da tlak dosta odstupa u odnosu na internacionalne ICAO
standarde i kriterije, dok su vrijednosti za gustocu priblizno jednake.
7. ZADATAK Potrebno je odrediti ukupnu hidrostatsku silu na zatvarac iza kojega je voda
visine h=4,0 m prema slici. Nacrtati dijagram hidrostatskog opterecenja zatvaraca.
h=4,0 m
b=5,0 m
θ=60
0
ρ
v
=1000 kg/m
3
Dijagram hidrostatskog tlaka:
D
C
B
h

=

4
.
0

(
m
)
l
z
p
a
b

=

5
.
0

(
m
)
y
x
z
Θ =60 (°)
D
B
p
a
T
F
Θ
p


=

3
9
.
2
4

(
k
N

m


)
o
-
2
Θ
1
/
3

l
z
F
F
F
x
z
Θ
h
I z geometrije sustava proizlazi:
m
h
l
z
619 , 4
60 sin
4
sin
0
= = =
θ
Iz dijagrama hidrostatskog opterecenja slijedi da je tlak u tocki D jednak:
2 3
/ 24 , 39 0 , 4 * 81 , 9 * 10 m kN gh p
D
= = =ρ
Vrijednost ukupne sile tlaka jednaka je:
kN
h
b p bl p F ldA g F
D z D
A
1 , 453
866 , 0
4
* 5 * 24 , 39 *
2
1
sin 2
1
2
1
= = = = ⇒ =

θ
ρ
Vrijednost ukupne sile tlaka se mogla odrediti i na slijedeci nacin:
m
h
l
l
h
x
x
31 , 2
60 tan
4
60 tan
60 tan
1
1
=
°
=
°
= ⇒ = °
KN
b h h g
F
H
4 , 392
2
5 * 16 * 9810
2
* * * *
= = =
ρ
KN
b l h g
F
x
V
63 , 225
2
5 * 3 , 2 * 4 * 9810
2
* * * *
1
= = =
ρ
KN F F F
y x
453
2 2
≅ + =
8. ZADATAK Celicno uže BC drži pravokutni zatvarac sirine b=1,2 m (masa zatvaraca se
zanemaruje). Visina vode ispred ustave je H=2,3 m. Odredite silu u užetu ako je položaj
zatvaracaodredenkutomα=45
0
. Nacrtajtedijagramodhidrostatskogtlaka.
p
H
a
α
A
B
C
p
a
A
B
H
/
s
i
n
α
S
F
Dijagram ukupnog hidrostatskog tlaka izgleda:
p
H
a
α
A
B
C
p
a
A
B
H
/
s
i
n
α
S
F
Uzimamo specificnu težinu vode sa vrijednosti:
3
/ 10 m kN g ≅ =γ ρ , pa slijedi:
;
sin 3
1
89 , 44 2 , 1 *
707 , 0
3 , 2
* 5 , 0 * 3 , 2 * 10
sin 2
1
*
α
α
ρ
H
y
kN b
H
gH F
F
=
= = =
Buduci da je: 0 = Σ
A
M , slijedi:
KN S S F
H
S
H
F
y S y F
S F
96 , 14
3
1
0
sin
*
sin 3
1
*
0 * *
= ⇒ = ⇒ = −
= −
α α
9. ZADATAK Automatskaregulacijskazapornicaimahorizontalnu osovinu A, oko kojese
može okretati. Pri kojoj visini h ce se zapornica otvoriti. Nacrtajte dijagram hidrostatskog
tlaka. Zadano je b=1,70 m.
h
b
A
b
h
ρ g h
y
ρ g h ρ g b
F2 x
F1
y
F
2
F
y
1
Okomitost zapornice sugerira da vertikalna sila tlaka ne postoji, dok je dijagram
hidrostatskog tlaka sljedeci:
h
b
A
b
h
ρ g h
y
ρ g h ρ g b
F2 x
F1
y
F
2
F
y
1
Uzimamo specificnu težinu vode sa vrijednosti:
3
/ 10 m kN g ≅ =γ ρ , pa slijedi:
45 , 14 17
37 , 16 45 , 14
2
1
3
2
*
2 2
45 , 14 17
2
1
3
1
5
2
1
2
2
2
2
1
2 2
1
+
+
− =
+
+
− = + = + =
=
= =
h
h
gb ghb
b
b
gb
b
ghb
y h gb ghb F
h y
h gh F
F
F
ρ ρ
ρ ρ
ρ ρ
ρ
Buduci da je: 0 = Σ
A
M , slijedi:
( ) m h h h
h
h
h h h
h
h
F h F y F y F
F F
4 , 3 826 , 9 67 , 8 0
45 , 14 17
37 , 16 45 , 14
45 , 14 17
3
1
* 5
0
45 , 14 17
37 , 16 45 , 14
*
3
1
* 0 * *
3 2
2 1 2 2 1 1
= ⇒ = − ⇒ =
+
+
+ −
=
+
+
− ⇒ = −
Zapornica ce se otvoriti pri visini h vecoj od 3,4 m.
10. ZADATAK Potrebno jeodrediti ukupnuhidrostatskusilunazatvarac izai ispredkojega
jevodavisinepremaskici. Nacrtati dijagramhidrostatskogopterecenjazatvaraca. Zadanoje:
h
1
=5,0 m
h
2
=2,0 m
b=4,0 m
θ=60
0
ρ
v
=1000 kg/m
3
Dijagram hidrostatskog tlaka:
I z geometrije sustava proizlazi:
m
h h
l
m
h
l
m
h
l
z
z
z
464 , 3
866 , 0
2 5
sin
309 , 2
866 , 0
2
sin
774 , 5
866 , 0
5
sin
2 1
2
2
1
=

=

=
= = =
= = =
θ
θ
θ
Iz dijagrama hidrostatskog opterecenja slijedi da je tlak u tocki D jednak:
2 3
2 2
2 3
1 1
/ 62 , 19 0 , 2 * 81 , 9 * 10
/ 05 , 49 0 , 5 * 81 , 9 * 10
m kN gh p
m kN gh p
D
D
= = =
= = =
ρ
ρ
Buduci da su tlakovi suprotnog smjera rezultantni tlak u tocki D biti ce:
2
2 1
/ 43 , 29 62 , 19 05 , 49 m kN p p p p
D D C RD
= − = − = =
Vrijednost ukupne sile hidrostatskog tlaka jednaka je:
kN
h
b p
h
b p bl p bl p F F F ldA g F
D D z D z D
A
8 , 475 62 , 90 39 , 566
866 , 0
2
* 4 * 62 , 19 *
2
1
866 , 0
5
* 4 * 05 , 49 *
2
1
sin 2
1
sin 2
1
2
1
2
1
2
2
1
1 1 2 1 2 1
= − = − =
= − = − = − = ⇒ =

θ θ
ρ
11. ZADATAK Analiticki odreditesiluhidrostatskogtlakai nacrtajtedijagramepritisaka (H i
V) zazatvarac premaskici izakojegjevoda. Zadano je: h
1
=2,0 m, h
2
=5,0 m, r=1,5 m.
p
h
a
1
h
2
r
F
H
y
T
T
x
F
H
α
Uzimamo specificnu težinu vode sa vrijednosti:
3
/ 10 m kN g ≅ =γ ρ .
Dijagrami komponenti hidrostatskog tlaka:
F
H
y
T
T
x
F
V
Horizontalna komponenta hidrostatske sile iznosi:
' / 125
2
5
* 10
2
2 2
2
m kN
h
g F
H
= = =ρ
Vertikalna komponenta hidrostatske sile iznosi:
' / 33 , 35
2
14 , 3 * 5 , 1
* 10
2
2 2
m kN
r
g F
V
= = =
π
ρ
Rezultanta sila (ukupna hidrostatska sila) je stoga jednaka:
' / 89 , 129 33 , 35 125
2 2 2 2
m kN F F F
V H R
= + = + =
Položaj rezultante sile:
m r
r
x m h y
T T
637 , 0 5 , 1 * 425 , 0 * 425 , 0
3
4
665 , 1 5
3
1
3
1
2
= = = = = = =
π
Smjer rezultante sile iznosi:
0
78 , 15 2826 , 0
125
33 , 35
= ⇒ = = = α α
H
V
F
F
tg
α
F
H
F
V
F
R
12. ZADATAK Potrebno jeodrediti ukupnuhidrostatskusilunazatvarac izakojegasudvije
razlicitetekucinevisinapremaskici. Nacrtati dijagramhidrostatskog opterecenjazatvaracai
dijagramekomponenti hidrostatskogtlaka. Zadano je: h
1
=3,0 m, h
2
=2,0 m, ρ
1
=850 kg/m
3
,
ρ
2
=1000 kg/m
3
, B÷1 m (sirina zatvaraca).
p
45°
h
a
1
2
h
1
ρ
ρ
2
135°
45°
H1
g h g h ρ ρ
H2 F
F
1 2 1 2
h
2
h
1 1 1
ρ g h
ρ
2
g h
2
FV1
V2 F
Dijagrami horizontalne i vertikalne komponente hidrostatskog tlaka izgleda:
p
45°
h
a
1
2
h
1
ρ
ρ
2
135°
45°
H1
g h g h ρ ρ
H2 F
F
1 2 1 2
h
2
h
1 1 1
ρ g h
ρ
2
g h
2
FV1
V2 F
Uzimamo da su specificne težine:
3
2 2
3
1 1
/ 0 , 10
; / 5 , 8
m kN g
m kN g
≅ =
≅ =
γ ρ
γ ρ
Vrijednosti horizontalne i vertikalne komponenata sile hidrostatskog tlaka iznose:
dok je ukupna sila hidrostatskog tlaka jednaka:
kN F F F
V H
2 , 100 25 , 18 25 , 109
2 2 2 2
= + = + =
kN B
gh gh
F F F
kN
B
gh
h gh
gh
F F F
V V V
H H H
25 , 18 20 25 , 38 1 *
2
2 * 10
2
3 * 5 , 8
*
2 2
25 , 109 20 51 25 , 38
1 *
2
2 * 10
2 * 3 * 5 , 8
2
3 * 5 , 8
*
2 2
2 2 2
2 2
2
1 1
2 1
2 2 2
2 2
2 1 1
2
1 1
2 1
= − =
_
_
_
_
_
_
_
_
− =
_
_
_
_
_
_
_
_
− = − =
= + + =
_
_
_
_
_
_
_
_
+ + =
_
_
_
_
_
_
_
_
+ + = + =
ρ ρ
ρ
ρ
ρ
13. ZADATAK Odredite rezultantu tlaka, hvatište i njezin smjer na segmentnu ustavu
(zatvarac) dimenzija prema slici. Nacrtati dijagrame hidrostatskog tlaka (horizontalnu i
vertikalnu komponentu). Zadano je: H=4 m, R=6 m, B=1m (širina ustave), ρ=1000 kg/m
3
.
p
B
H
a
C
A
R
H
H F
FV
AH
h
H
a
p
B
C
A
FU
AH
h
α
D
x
y
h'
AX
Dijagrami hidrostatskog tlaka i položaj rezultantne sile:
I z geometrije sustava slijedi:
m h m h m R CD x
R
H
AV AH
619 , 0 667 , 2 472 , 4 * cos
81 , 41 666 , 0 arcsin
6
4
sin
'
0
= = = = =
= = ⇒ = =
α
α α
Horizontalna komponenta sile hidrostatskog tlaka iznosi:
kN B
H
g F
H
80 1 *
2
16
* 10
2
2
= = =ρ
Vertikalnu komponentu sile hidrostatskog tlaka dobili smo tako da smo od kružnog
isjecka oduzeli trokut ∆BCD:
kN F F F
kN B
H
x
R
g F
V H U
V
31 , 90 91 , 41 80
91 , 41 1 *
2
4
* 472 , 4
360
81 , 41 * 6
* 10 *
2
*
360
2 2 2 2
2
0
2
= + = + =
=
_
_
_
_
_
_
_
_

°
°
=
_
_
_
_
_
_
_
_
− =
π πα
ρ
m arctg
F
F
arctg R h
m arctg
F
F
arctg R h
H
V
Ax
H
V
Ay
315 , 5
80
9 , 41
cos * 6 cos *
784 , 2
80
9 , 41
sin * 6 sin *
=
_
_
_
_
_
_
=
_
_
_
_
_
_
_
_
=
=
_
_
_
_
_
_
=
_
_
_
_
_
_
_
_
=
m x h h
Ax Ax
843 , 0 472 , 4 315 , 5
'
= − = − =
Vrijednost horizontanog i vertikalnog hvatišta hidrostatske sile možemo odrediti i
geometrijski:
m
F
R F
h
F
F
R
h
U
V
AY
U
V AY
784 , 2
90310
6 * 41910 *
= = = ⇒ =
m x
F
R F
h
F
F
R
x h
U
H
AX
U
H AX
843 , 0 472 , 4 315 , 5
*
'
'
= − = − = ⇒ =
+
14. ZADATAK Potrebno je odrediti ukupnu hidrostatsku silu na dijelu zatvaraca od tocke A
do tocke B iza kojega je voda visine prema skici. Nacrtati dijagram hidrostatskog opterecenja
zatvaraca i dijagrame komponenti hidrostatskog tlaka. Zadanao je: h
B
=4,0 m, h
A
=1,0m, r=3,0
m, b=1,0 m(sirina zatvaraca), ρ
v
=1000 kg/m
3
.
Dijagram horizontalne i vertikalne komponente hidrostatskih tlakova izgledaju:
Iz dijagrama hidrostatskog opterecenja slijedi da je tlak u tockama A i B jednak:
2 3
2 3
/ 24 , 39 0 , 4 * 81 , 9 * 10
/ 81 , 9 0 , 1 * 81 , 9 * 10
m kN gh p
m kN gh p
B B
A A
= = =
= = =
ρ
ρ
Vrijednost komponenata i ukupne sile hidrostatskog tlaka jednaka je:
( )
kN F F F
kN
r
r
r
r
r
gb F
kN rb
p p
b h h
p p
F
z x
z
B A
A B
B A
x
2 , 100 0 , 68 6 , 73
0 , 68
4
14 , 3 * 3
3
3
3
* 3
3
3 * 2
0 , 1 * 81 , 9 * 10
4 3
*
3
2
6 , 73 1 * 3 *
2
24 , 39 81 , 9
2 2
2 2 2 2
2
2 3
2
2
= + = + =
=
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
− +
_
_
_
_
_
_
+ =
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
− +
_
_
_
_
_
_
+ =
=
+
=
+
= −
+
=
π
ρ
15. ZADATAK PlocastazapornicatežineGdrži svojomtežinomravnotežusvodomvisineh
izanje. Odredi ovisnost izmedu visine h i kuta α izmedu horizontale i zapornice. Zadano je:
G=10 kN/m, l=4 m, ρ=1000 kg/m
3
.
p
α
A
h
a
l
α
p
a
α
A
h
F
H
G
b/2
b
A
a
p
FV
-2
Uzimamo da jespecificna tezina vode:
3
/ 10 m KN g ≅ ρ
α α α α cos * 4 cos * sin * 4 sin * ⇒ = ⇒ = l b l h
Dijagrami horizontalne i vertikalne komponente hidrostatskog tlaka izgleda:
( )
α
α ρ
2
2 2
sin * 80
2
sin * 4 * 10
2
= = =
gh
F
H
α α
α α ρ
cos sin * 80
2
cos sin 16 * 1 * 10
2
= = =
gbh
F
V V
F G =
Iz jednadzbe sume momenata oko tocke A slijedi:
0 ≥ ∑
A
M
0 sin 32 cos sin 32 cos 6
10 : / 0 sin 320 cos sin * 320 cos 60
3 /* 0
3
sin 4
* sin * 80
3
cos 4 * 1
* cos sin * 80
2
cos 4
* 10
0
3
1
3
1
*
2
*
3 2
3 2
2
≥ + + −
≥ + + −
≥ + + −
≥ + + −
α α α α
α α α α
α
α
α
α α
α
h F b F
b
G
H V
Za α=0 do 2π zadovoljava jednadžba: 0 sin 32 cos sin 32 cos 6
3 2
≥ + + − α α α α
i zapornica se nece otvoriti, a h je ovisan o ~α” po jednadžbi: α α sin * 4 sin * ⇒ =l h
16. ZADATAK Potrebno je izracunati ukupni pritisak na zadanu stijenku sirine 1,0 m, iza
koje su dvije tekucine razlicite gustoce i ne mijesaju se. Nacrtaj dijagrame horizontalne i
vertikalne komponente hidrostatskog tlaka (H i V). Zadano je: TEKUCINA 1 - h
1
=3,0 m,
ρ
1
=850 kg/m
3
, TEKUCINA 2 - h
2
=2,0 m, ρ
2
=1000 kg/m
3
.
45°
p
a
45°
h
1
2
h
TEKUCINA 1
TEKUCINA 2
45°
45°
F
H2
H1
F
1
g h +
1
ρ
2 2
ρ g h
45°
45°
V1
F
45°
V2
F
45°
+ +
45°
45°
V3
F =
45°
V1
F
45°
FV
Uzimamo specif. težine ulja i vode sa vrijednostima:
3
1
/ 5 , 8 m kN g≅ ρ ,
3
2
/ 10 m kN g≅ ρ
Dijagrami horizontalne i vertikalne komponente hidrostatskog pritiska izgledaju:
45°
p
a
45°
h
1
2
h
TEKUCINA 1
TEKUCINA 2
45°
45°
F
H2
H1
F
1
g h +
1
ρ
2 2
ρ g h
45°
45°
V1
F
45°
V2
F
45°
+ +
45°
45°
V3
F =
45°
V1
F
45°
FV
kN
h gh
h gh gh
F F F
H H H
25 , 109 71 25 , 38 ) 2 * 3 * 5 , 8
2
2 * 2 * 10
(
2
3 * 5 , 8
1 * )
2
(
2
2
2 1 1
2 2 2
2
1 1
2 1
= + = + + =
=
_
_
_
_
_
_
_
_
+ + = + = ρ
ρ ρ
kN g g h gh g F F F F
V V V V
25 , 58 51 25 , 38 71 1 * 2 * 3 *
2
3 * 3
)
2
2 * 2
(
1 1 2 1 1 2 3 2 1
= − + =
_
_
_
_
_
_
− + + ⇒ − + = ρ ρ ρ ρ
Ukupna sila hidrostatskog tlaka iznosi:
kN F F F
V H U
81 , 123 25 , 58 25 , 109
2 2 2 2
= + = + =
17 ZADATAK Odredi rezultantu tlacnih (hidrostatskih) sila i nacrtaj dijagrame tlakova
(horizontalnu i vertikalnu komponentu hidrostatskih sila) za sustav prema slici. Zadano je:
ρ
vode
=1000 kg/m
3
, ρ
ulja
=860 kg/m
3
, h
1
=6,0 m, h
2
=2,0 m, α=45
0
, B=1m (širina).
α
h
2
ulje
a
p
1
h
voda
p
a
FH1
H2 F
FV1
FV1
Uzimamo da su specificne tezine jednake :
3
/ 10 m kN g
v
≅ ρ ,
3
/ 6 , 8 m kN g
u
≅ ρ
Dijagrami horizontalne i vertikalne komponente hidrostatskog tlaka izgledaju:
kN B
gh
F
u
H
8 , 154 1 *
2
6 * 6 , 8
*
2
2 2
1
1
=
_
_
_
_
_
_
_
_
=
_
_
_
_
_
_
_
_
=
ρ
kN B
gh
F
v
H
20 1 *
2
2 * 10
*
2
2 2
2
2
=
_
_
_
_
_
_
_
_
=
_
_
_
_
_
_
_
_
=
ρ
( )
kN B
h h h
g F
u V
86 1 * 10 * 6 , 8 * 2 *
2
2 1 1
1
= =
_
_
_
_
_
_ − +

kN B
h
g F
v V
20 *
2
* 2
2
2
= _
_
_
_
_
_
= ρ
kN F
H
8 , 134 20 8 , 154 = − =
kN F
V
66 20 86 = − =
kN F F F
V H U
09 , 150 66 8 , 134
2 2 2 2
= + = + =
18. ZADATAK Kvadratni otvor u vertikalnoj stijenki zatvara zaklopka prema slici.
Izracunajte moment okretanja oko tocke A i odredite da li zaklopka za zadane parametre
zatvara ili otvara otvor. Zadano je: a=1,0 m, α=60
0
, G=4,67 kN, ρ
vode
=1000 kg/m
3
.
30°
F
H
a
p
a
A
a
a/2
a
60°
60° a/2
x
G
e
G
a
G
G
e
60°
a
a/2
A
p
a
a
e
G
V1
F
F
V2
F
V
I z geometrije sa slike slijedi da je vrijednost x jednaka:
m
tg
a
x 866 , 0
30
2
0
= =
m
a a
a a h
e e m
x
e
H V G
555 , 0
3
5
*
3
1
2
4
*
3
a h 433 , 0
2
= =
+
+
= = = = =
Dijagrami horizontalne i vertikalne komponente hidrostatskog tlaka izgledaju:
Uzimamo da jespecificna tezina vode:
3
/ 10 m kN g
v
≅ ρ
kN a
a a
g F
H
15 1 *
2
2 1
* 10 *
2
2
*
2
=
+
=
+

kN a x g F
V
66 , 8 1 * 866 , 0 * 10 * *
2 2
= = =ρ
kNm e F e G e F M
V V G H H A
597 , 6 433 , 0 * 66 , 8 433 , 0 * 67 , 4 555 , 0 * 15 * *
*
= − + = − + = Σ
Moment je pozitivan i zatvara zaklopku.
19. ZADATAK Odredite visinu vode H kod koje ce se poceti otvarati automatski zatvarac na
slici. Velicina zatvaraca je 60x40 cm. Tezina utega je G=3,8 kN, a gustoca vode ρ=1000
kg/m
3
, h÷4 m. Uzimati speciIicnu tezinu vode . / 10
3
m kN g
v v
≅ =γ ρ
a
p
0,40
h
H
p
a
T
G
2h/3
p
T h
2h/3
p
a
G
H
a
F
H
0,20
(h-0,4) γ (H-h) γ
h γ γ(H-0,4)
H γ
Dijagrami horizontalne i vertikalne komponente hidrostatskog tlaka izgledaju:
a
p
0,40
h
H
p
a
T
G
2h/3
p
T h
2h/3
p
a
G
H
a
F
H
0,20
(h-0,4) γ (H-h) γ
h γ γ(H-0,4)
H γ
I z dijagrama je vidljivo da jeukupna sila hidrostatskog tlaka jednaka:
( ) slijedi m A A h H g F
H
2
24 , 0 6 , 0 * 4 , 0 je kako * = = − =ρ
( ) ( ) 4 4 , 2 24 , 0 * − = − = H h H g F
H
ρ
( ) m H H h G F M
H T
1 , 25 0 4
3
2
* 8 , 3 2 , 0 * 4 4 , 2 0
3
2
* 2 , 0 * 0 = ⇒ = + − ⇒ = + ⇒ = Σ
20. ZADATAK Potrebno je izracunati ukupni pritisak na zadanu stijenku sirine 1,0 m, iza
koje je voda (
3
/ 1000 m kg
vode
= ρ ). Nacrtati dijagrame pritiska (horizontalnu i vertikalnu
komponentu hidrostatskog tlaka).
3,0
r

=

3
,
0
p
a
6,0
3,0
4,0
m
m
m
m
m
Dijagrami horizontalne i vertikalne komponente hidrostatskog tlaka izgleda:
a
p
r
=
3
,0
4,0
F
H
ρg 12
p
a
g 9 ρ
g 6 ρ
+
ρ
g 3 ρ
a
p
g 6
=
a
p
F
V
m
m
kN
gh
F
H
32 , 706
2
12 * 1 * 81 , 9
1 *
2
2 2
= =
_
_
_
_
_
_
_
_
=
ρ
( ) kN g g
r
F
V
46 , 494 16 , 353 3 , 141 1 * 81 , 9 * 4 * 9 1 * 81 , 9 *
2
* 0 , 3
1 * * 4 * 3 6 *
2
2 2
= + = + =
_
_
_
_
_
_
_
_
+ + =
π
ρ ρ
π
kN F F F
V H U
19 , 862 46 , 494 32 , 706
2 2 2 2
= + = + =
Napomena: Buduci da je zadana sirina stijene hidrostatska je sila u ukupnom iznosu a
ne po m’.
21. ZADATAK Odrediti polozaj, velicinu i smjer rezultante hidrostatskog pritiska na plohu
ABC, za opterecenje prema slici. Nacrtati dijagrame pritiska na plohu (horizontalna i
vertikalna komponenta hidrostatskog tlaka). Zadano je: h
1
=5,50 m, h
2
=2,20 m, r=2,0 m,
3
/ 1000 m kg
vode
= ρ .
a) horizontalna komponenta rezultante sile hidrostatskog tlaka
2,20
a
p
r

=

2
,
0
0
5,50
p
a
B
A
C
O
2,20
5,50
O
FHL
F
HD
0,73
2,20 5,50
1,83
=
O
2,04
3,30
H
F
5,50
2,20
m kN F F F
m
F F
Y F Y F
Y
M
m kN g F m kN g F
m Y m Y
L H D H x
D H L H
d x D H L x L H
D H L H
d x L x
′ = − = − =
=
+ −
⋅ + ⋅ −
=
+ −
⋅ + ⋅ −
=
= Σ
′ = ⋅

= ′ = ⋅

=
= = = =
/ 05 , 127 2 , 24 25 , 151
04 , 2
25 , 151 2 , 24
83 , 1 25 , 151 73 , 0 2 , 24
0
/ 25 , 151
2
50 , 5 50 , 5
/ 2 , 24
2
20 , 2 20 , 2
83 , 1
3
50 , 5
73 , 0
3
20 , 2
, ,
, ,
, , , ,
0
, ,
, ,
ρ ρ
b) vertikalna komponenta rezultantne sile hidostatskog tlaka
2,00
2,20
O
5,50
VG
F
1,37
+
1,06
O
2,00
VU
F
=
1,00
5,50
V
F
O
2,00
F
O
V
F
H
F
α
) ! ! ( / 0 , 66 58 , 78 58 , 12
0 , 1
58 , 78 58 , 12
06 , 1 58 , 78 37 , 1 58 , 12
0
/ 58 , 78
4
0 , 2
0 , 2 50 , 5
/ 58 , 12
4
0 , 2
0 , 2 20 , 2
06 , 1
4
0 , 2
0 , 2 50 , 5
0 , 2
3
4
4
0 , 2
0 , 1 50 , 5 0 , 2
37 , 1
4
0 , 2
0 , 2 20 , 2
0 , 2
3
4
4
0 , 2
0 , 1 20 , 2 0 , 2
, ,
0
2
2
2
2
,
2
2
,
gore prema djeluje sila m kN F F F
m
F F
X F X F
X
M
m kN g F
m kN g F
m X
m X
VU VG V
VU VG
u y VU p y VG
VU
VG
u y
p y
′ − = − = − =


⋅ − ⋅
=

⋅ − ⋅
=
= Σ
′ = ⋅
_
_
_
_
_
_
− ⋅ =
′ = ⋅
_
_
_
_
_
_
− ⋅ =
=
− ⋅
⋅ ⋅ − ⋅ ⋅
=
=
− ⋅
⋅ ⋅ − ⋅ ⋅
=
ρ π
ρ π
π
π
π
π
π
π
c) velicina rezultantne sile hidrostatskog tlaka
d) položaj rezultantne sile hidrostatskog tlaka
X=1,0 m Y=2,04 m S(1,00 , 2,04 )
e) smjer rezultantne sile
f) graficki prikaz rezultata
m kN F
F F F
m kN F m kN F
V H
V H
′ = = + =
+ =
′ = ′ =
/ 17 , 143 7 , 20497 0 , 66 05 , 127
/ 0 , 66 / 05 , 127
2 2
2 2
' ' 04 ' 27 27 51948 , 0
05 , 127
0 , 66
o
H
V
H
V
tg arc tg arc
F
F
tg arc
F
F
tg = = = = ⇒ = α α
22. ZADATAK Automatska ustava okrece se oko osi O. Tezina ustave iznosi q, a teziste je
odredeno velicinama a i b. Odrediti visinu vode H pri kojoj ce ustava imati polozaj prema
slici. Zanemariti ekscentricitet osi. Nacrtati diagram horizontalne i vertikalne komponente
hidrostatskog tlaka. Zadano je:
3
/ 1000 m kg
vode
= ρ , q=4,5kN/m’, a=0,5m, b=0,7m, c=2,1m.
Dijagrami horizontalne i vertikalne komponente hidrostatskog tlaka izgledaju:
p
a
H
P
2H/3
a
G
T
b
U
x
c
P
U
O
O
ili
0 05 , 22 25 , 2
3
5
0 05 , 1 0 , 21 5 , 0 5 , 4
3
1
5
0
3
1
0
] [ 5 0 , 1
2
10
0 , 1
2
05 , 1
2
1 , 2
] [ 21 10 1 , 2 0 , 1 1 , 2
5 , 4 0 , 1 5 , 4 0 , 1
3
2
0
2
2 2
= ⋅ − + ⋅
= ⋅ ⋅ − ⋅ + ⋅ ⋅ ⋅
= ⋅ − ⋅ + ⋅ ⋅ ⇒ = Σ
⋅ = ⋅

= ⋅

=
= =
⋅ = ⋅ ⋅ = ⋅ ⋅ ⋅ =
= ⋅ = ⋅ =
H H
H H H
x U a G H P M
kN H
H H g
P
m x
kN H H H g U
kN q G
ρ
ρ
kN H
H H g
P
kN H U
m H H H
261 , 64 585 , 3 5 5 0 , 1
2
10
0 , 1
2
285 , 75 585 , 3 0 , 21 0 , 21
585 , 3 25 , 2 05 , 22
3
5
2 2
2 2
3
= ⋅ = ⋅ = ⋅

= ⋅

=
= ⋅ = ⋅ =
= ⇒ − = ⋅ − ⋅
ρ
KONTROLA:
0 0
0 049 , 79 25 , 2 792 , 76
0 05 , 1 285 , 75 5 , 0 5 , 4 585 , 3
3
1
261 , 64
0
3
1
=
= − +
= ⋅ − ⋅ + ⋅ ⋅
= ⋅ − ⋅ + ⋅ ⋅ x U a G H P
23. ZADATAK Potrebno je izracunati ukupnu hidrostatsku silu na zadanu stijenku širine 1,0
m iza koje je slatka i slana voda. Nacrtati diagrame horizontalne i vertikalne komponente
hidrostatskog tlaka. Zadano je: ρ
1
g=9,0 kN/m
3
, ρ
2
g=10,0 kN/m
3
.
45°
a
p
ρ
1
2
ρ
2,0
2,0
3,0 3,0
4,0m
m
m
m
m
Horizontalna komponenta sile hidrostatskog tlaka:
45°
3,0
2,0
2,0
G
U
g 3,0
2
ρ
1
ρ g 4,0
H
2
H
3
1
H
H
α
V
R
y
x
y~2,31
x~1,6
m
m
m
m
m
( ) ( ) m H H H
H
y
y H H H y H
kN H H
kN g H
kN g H kN g H
i
31 , 2 45 108 5 , 1 72 333 , 4
225
1
5 , 1 333 , 4
1
? 3
3
1
3
2
1
4
3
1
3 *
225 45 108 72
45 5 , 0 9 10
2
1
0 , 1 0 , 3 0 , 3
108 12 9 0 , 1 0 , 3 0 , 4 72 16 5 , 0 9
2
1
0 , 1 0 , 4 0 , 4
3 2 1
3 2 1
3
1
2 3
1 2 1 1
≅ + ⋅ + ⋅ = + ⋅ + ⋅ =
= ⇒ ⋅ + ⋅ +
_
_
_
_
_
_
⋅ + =
= + + = =
= ⋅ ⋅ = ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ =
= ⋅ = ⋅ ⋅ ⋅ = = ⋅ ⋅ = ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ =

ρ
ρ ρ
Vertikalna komponenta sile hidrostatskog tlaka:
kN G G
kN g kN g
U kN g kN g
i
207 45 18 36 08 1
45 5 , 0 10 9
2
1
0 , 1 * 0 , 3 0 , 3 G 18
2
1
0 , 1 0 , 2 0 , 2 G
36 9 4 0 , 1 0 , 2 0 , 2 G 108 9 12 0 , 1 0 , 4 0 , 3 G
4
1
2 4 1 3
1 2 1 1
= + + + = =
= ⋅ ⋅ = ⋅ ⋅ = = ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ =
= = ⋅ = ⋅ ⋅ ⋅ = = ⋅ = ⋅ ⋅ ⋅ =

ρ ρ
ρ ρ
45°
3,0
2,0
2,0
G
G
1
G
4
3
G
2
G
U
2,0
m
m
m
m
2,0m 3,0m
2,0m
( )
( ) ( )
( )
'
2 2 2 2
V
1
4 3 2 1
4 3 2 1
O
23 37
225
171
tg
H
V
tg
61 , 282 171 225 H
SILA UKUPNA
m 6 , 1 4 36 01 , 2 207 1 3 x V
171 36 - 207 U - G
36 9 4 0 , 1 0 , 2 0 , 2
01 , 2 45 18 667 , 3 36 4 108 5 , 1
207
1
667 , 3 4 3 5 , 0
1
? 3
3
1
2
3
1
3 1 3 3 5 , 0 G G
0 M
° = = =
= + = + =
= ⇒ ⋅ − ⋅ = + ⋅ − ⋅ = ⋅
= = =
= ⋅ = ⋅ ⋅ ⋅ =
≅ + ⋅ + ⋅ + ⋅ = + + ⋅ + ⋅ ⋅ =
= ⇒ ⋅ +
_
_
_
_
_
_
⋅ + + + + ⋅ ⋅ = ⋅
=

arc arc
kN V R
x U x G
kN V
kN g U
m G G G G
G
x
x G G G x
V
α
ρ
24. ZADATAK Potrebno jeodrediti ukupnuhidrostatskusilui njezinsmjer nazatvarac izai
ispredkojegasudvijetekucinerazlicitespecificnegustoceρ
1
i ρ
2
visinapremaslici. Nacrtati
dijagramekomponenti hidrostatskogtlakanazatvarac. Zadanoje: h
1
=4,0 m, h
2
=5,5 m, b=1,0
m (širinazatvaraca), ρ
1
=850 kg/m
3
, ρ
2
=1010 kg/m
3
.
F
a
p
FH4
H2
2
45°
45°
2
ρ
h
1
ρ
1
h
ρ
1
a
p
h
2
F
H1 H3 F
g h
1
ρ g h ρ
1
ρ g h
1 2
1 2
g h ρ
1 2
1
ρ
1
g h
2 2
ρ g h
g h
1
ρ
1
+ =
V
F
V
F
H
F
F
α
Dijagrami horizontalne i vertikalne komponente hidrostatskog tlaka izgleda:
F
FH4
H2
2
h
h
2
h
1
F
H1 H3 F
g h
1
ρ g h ρ
2
ρ g h
1 2 1 2
Pri crtanju i racunanju vertikalne komponenete hidrostatskog tlaka (pogledati gornju
sliku) ne možemo ponistavati naznacene povrsine, jer se radi o kapljevinama razlicitih
gustoca. Kako je ρ
2

1
uzeti cemo ρ
2
kao jedinicnu vrijednost pri crtanju vertikalne
komponenete hidrostatskog tlaka, pa dijagam izgleda slijedece:
Uzimamo da su specificne tezine jednake:
3
2
3
1
/ 908 , 9
/ 338 , 8
m kN g
m kN g


ρ
ρ
Vrijednost komponenata i ukupne sile tlaka jednaka je:
1 *
2
338 , 8 * 5 , 5
2
908 , 9 * 5 , 5
338 , 8 * 5 , 5 * 4
2
338 , 8 * 4
*
2 2 2
2 2 2
1
2
2 2
2
2
1 2 1
1
2
1
1 4 3 2
_
_
_
_
_
_
_
_
− + + =
_
_
_
_
_
_
_
_
− + + = − + + =
H
H H H H H
F
b
g h g h
g h h
g h
F F F F F
ρ ρ
ρ
ρ
( )
5 , 5 * 4 * 338 , 8
2
908 , 9 * 25 , 30
2
338 , 8 * 25 , 30
2
338 , 8 * 16
*
2 2 2
*
2 2 2
88 , 273 112 , 126 85 , 149 44 , 183 704 , 66
1 2 1
2
2
2 1
2
2 1
2
1
1
2
2 2
2
2 1
2
1
1 1 1 2
− − + =
_
_
_
_
_
_
_
_
− − + =
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
− + + − =
= − + + =
b g h h
g h g h g h
F
ili b
g h g h g h
g h h h F
kN F
V
V
H
ρ
ρ ρ ρ
ρ ρ ρ
ρ
) ! ! ( 47 , 140 44 , 183 85 , 149 112 , 126 704 , 66 gore prema djeluje kN F
V
− = − − + =
kN F F F
V H
8 , 307 47 , 140 88 , 273
2 2 2 2
= + = + =
Smjer rezultirajuce sile hidrostatskog tlaka iznosi:
' ' 10 ' 9 27
88 , 273
47 , 140
0
= ⇒ = = α α
H
V
F
F
tg
F
a
p
FH4
H2
2
45°
45°
2
ρ
h
1
ρ
1
h
ρ
1
a
p
h
2
F
H1 H3 F
g h
1
ρ g h ρ
1
ρ g h
1 2
1 2
g h ρ
1 2
1
ρ
1
g h
2 2
ρ g h
g h
1
ρ
1
+ =
V
F
V
F
H
F
F
α
25. ZADATAK Na pregradi je postavljen kružni otvor promjera d=1m. Zatvoren je sa
poklopcemL-profila, koji ima mogucnost vrtnje oko tocke M. Os rotacije (tocka M) leži
s=0,2 mod vrha otvora. Na udaljenosti od L
1
=0,7 mnalazi se uteg težine G. Potrebno je
odrediti težinu utega G za koji ce pri razini vode h
1
=3 m (iznad središta otvora) doci do
otvaranjaotvora, tezakolikojepotrebnopomaknuti utegtežineGkakobi došlodootvaranja
otvora, akoserazinavodeispredpregradepovecanah
2
=4 m.
Dijagrami hidrostatskog tlaka i hidrostatska sila iznose:
kN N
d
gh A gh F 1 , 23 23102
4
14 , 3 * 1
* 3 * 81 , 9 * 1000
4
2 2
1 1
= = = = =
π
ρ ρ
Iz jednadzbe momenta oko tocke M dobijemo:
m m
h
d
d h
d
A h
I
e
L
e
d
s F
G e
d
s F GL M
M
022 , 0 0208 , 0
3 * 16
1
16
4
64
2
0
2
2
1
2
2
1
4
1
1
1
≅ = = = = =
_
_
_
_
_
_
+ +
= ⇒ =
_
_
_
_
_
_
+ + − = Σ
π
π
( )
kN
L
e
d
s F
G 8 , 23
7 , 0
022 , 0 5 , 0 2 , 0 * 1 , 23 2
1
=
+ +
=
_
_
_
_
_
_
+ +
=
Koliko je potrebno pomaknuti uteg?
( )
m L L L
m L
m m
h
d
d h
d
A h
I
e
G
e
d
s F
L
kN N
d
gh A gh F
L
G
e
d
s F
L L L
227 , 0 7 , 0 927 , 0
: uteg pomaknuti koju treba za Udaljenost
927 , 0
8 , 23
016 , 0 5 , 0 2 , 0 8 , 30
: iznosi uteg pomaknuti koju treba na Udaljenost
016 , 0 0156 , 0
4 * 16
1
16
4
64
2
8 , 30 30803
4
14 , 3 * 1
* 4 * 81 , 9 * 1000
4
: 2 slucaj za sila ka Hidrostats
2
1 2
2
2
2
2
2
2
4
2
2
2
2 2
2
2 2
2 2 2
1
2 2
1 2
= − = − = ∆
=
+ +
=
≅ = = = = = ⇒
_
_
_
_
_
_
+ +
=
⇒ = = = = =

_
_
_
_
_
_
+ +
= − = ∆
π
π
π
ρ ρ
26. ZADATAK Odrediti komponentesilehidrostatskog tlaka, rezultantu i njezin položaj na
jedinicnu sirinu stijene prema slici iza koje je voda. Nacrtati dijagrame tlaka. Zadano je:
h
1
=2,0 m, h
2
=2,0 m, h
3
=3,0 m, H=7,0 m, ρ=1000 kg/m
3
, B=1 m (širina stijene).
45°
H
h
3
a
p
45°
h
2
h
1
b
b
1
45°
45°
H
F
x
y
y
T
+ + =
x
y
V F
T
x
T
y
Uzimamo da jespecificna tezina vode :
3
/ 10 m kN g≅ ρ
I z geometrije sustava proizlazi da je: b =3,0 m b
1
=2,0 m
Dijagrami horizontalne i vertikalne komponente hidrostatskog tlaka izgledaju:
45°
45°
H
F
x
y
y
T
+ + =
x
y
V F
T
x
T
y
kN B
gH
F
H
0 , 245 1 *
2
7 * 10
*
2
2
2
=
_
_
_
_
_
_
_
_
=
_
_
_
_
_
_
_
_
=
ρ
( ) kN B
b h
g b h h g
b h
g F
V
145 1 *
2
2 * 2 * 10
3 * 4 * 10
2
3 * 3 * 10
*
2
*
*
2
*
1 2
2 1
3
=
_
_
_
_
_
_
− + = _
_
_
_
_
_
− + + = ρ ρ ρ
kN F F R
V H
69 , 284 145 245
2 2 2 2
= + = + =
Položaj težišta horizontalne sile hidrostatskog tlaka: m H y
T
66 , 4 7 *
3
2
3
2
= = =
položaj težišta vertikalne komponente sile:
m
A
A x
x
i
i i
T
769 , 1
5 , 14
66 , 25
2
2 * 2
2
3 * 3
3 * 4
2 *
3
1
*
2
2 * 2
3 *
3
2
*
2
3 * 3
5 , 1 * 3 * 4
= =
− +
− +
=
Σ
=
m
A
A y
y
i
i i
T
839 , 2
5 , 14
66 , 41
2
2 * 2
2
3 * 3
3 * 4
) 2 2
3
1
( *
2
2 * 2
) 4 3 *
3
1
( *
2
3 * 3
2 * 3 * 4
= =
− +
+ − + +
=
Σ
=
Smjer rezultantne sile hidrostatskog tlaka:
0
62 , 30
245
145
= = =
H
V
F
F
tgα
H
F
V
F
α
R
27. ZADATAK Tablasta zapornica duljine s÷4 m i mase m÷800 kg/m (po tekucem metru i s
težištem na udaljenosti u s/2) moze se okretati oko stozera O. Treba ispitati staticku stabilnost
u ovisnosti o kutu ϕ, ako zapornica lezi na ulju gustoce ρ
ulja
=850 kg/m
3
.
Uradak
Ukupna hidrostatska sila na tablastu zapornicu iznosi:
ϕ
ρ
ϕ
ρ
sin * 2
* *
2
sin
* 1 * * *
2
h g
h
h g
F
ulja
ulja
= =
Moment zatvaranja ploce iznosi:
Nm
s
g m M
z
ϕ ϕ ϕ cos 15696 cos * 2 * 81 , 9 * 800 cos *
2
* * = = =
2
* cos
2
cos
s
x
s
x
ϕ ϕ = ⇒ =
Moment otvaranja ploce iznosi:
x
h g
x F M
ulja
o
*
sin * 2
* *
*
2
ϕ
ρ
= =
ϕ
ϕ
sin
sin
h
y
y
h
= ⇒ =
Uz uvrštenje: e
h
x − =
ϕ sin * 2
m
s
s
s
s
y A
I
e
s
s
666 , 0
6
4
6
) 1 * *
2
(
12
* 1
*
3
= = = = = (s =h/sinϕ)
dobivamo da je vrijednost za moment otvaranja ploce jednak:
_
_
_
_
_
_
_
_
− =
_
_
_
_
_
_
_
_
− = =
ϕ ϕ ϕ
ρ
ϕ ϕ ϕ
ρ
ϕ
ρ
sin * 3
1
sin
1
*
2
*
sin * 2
* *
sin * 6 sin * 2
*
sin * 2
* *
*
sin * 2
* *
2 2 2
h
h g
h h
h g
x
h g
M
ulja ulja ulja
o
ϕ
ρ
ϕ ϕ
ρ
ϕ ϕ
ρ
2
3 2 2
sin * 6
* *
sin * 3
*
sin * 2
* *
3
1
1 *
sin * 2
*
sin * 2
* * h g
h
h g
h
h g
M
ulja ulja ulja
o
= =
_
_
_
_
_
_
− =
ϕ ϕ
2
3
2
3
sin
* 75 , 1389
sin * 6
* 81 , 9 * 850 h h
M
o
= =
Iz uvjeta ravnoteže M
o
=M
z
dobivamo ovisnost visine h o kutu ϕ:
75 , 1389
sin
/* cos * 15696
sin
* 75 , 1389
2
2
3
ϕ
ϕ
ϕ
=
h
ϕ ϕ
ϕ ϕ
2
2
3
sin * cos * 294 , 11
75 , 1389
sin * cos * 15696
= = h
3
2
3
2
sin * cos * 243 , 2 sin * cos * 294 , 11 ϕ ϕ ϕ ϕ = = h
Stabilnost zapornice je pri povecanju kuta ϕ ogranicena maksimalnom visinom h
max
do koje
ce se popeti Iluid u uvjetima ravnoteze, a ta je visina dana maksimumom Iunkcije za h, dakle
pri dh/dϕ=0. Derivacija daje:
max
3
2
0 sin * cos * 294 , 11 ϕ ϕ ϕ ϕ
ϕ
⇒ = = d
d
dh
Donja granica stabilnosti dana je kutem ϕ kod kojega postoji još ravnoteža, dakle pri visini
h
min
koja je odredena duljinom table zapornice ϕ sin * s h= :
3
2
sin * cos * 243 , 2 sin * ϕ ϕ ϕ= s
3
2
sin * cos * 243 , 2 sin * 4 ϕ ϕ ϕ=
. min
3
2
56 , 0
4
243 , 2
sin * cos
sin
ϕ
ϕ ϕ
ϕ
⇒ = =
ZAKLJUCAK:
Popne li se ulje iznad h
max
.=
max
sin * 4 ϕ ravnoteza ce se poremetiti, jer moment M
z
stalno pada
s povecanjem ϕ. Zbog M
o
>M
z
brana ce se otvoriti.
U protivnom, kada ulje padne ispod h
min
.=
min
sin * 4 ϕ biti ce M
z
>M
o
, pa ce se brana sklopiti,
odnosno takoder ce se otvoriti, ali u suprotnom smislu nego kod h
max
.
28. ZADATAK U zatvorenom spremniku prema slici, vlada manometarski tlak p
MO
. Treba
odrediti silu F na kvadraticnu povrsinu a*a ÷ 2*2 m, cije se teziste nalazi na dubini H ÷ 3,7 m,
ρ
ulja
=850 kg/m
3
, za slucaj da je: a) p
MO
=-13000 Pa
b) p
MO
=-18000 Pa
c) p
MO
=-45000 Pa
Uradak
Zadatak se moze rjesiti na dva nacina. Prvi je nacin racunajuci posebno silu konstantnog tlaka
p
MO
, a posebno silu hidrostatskog tlaka, te trazenjem njihove rezultante. Drugi nacin, s
pomocu Iiktivne slobodne povrsine, gdje se direktno odreduje rezultantna sila F. U prvom ce
nacinu sila hidrostatskog tlaka F
h
biti jednaka za sva tri slucaja (koja se razlikuju za po
velicini potlaka u spremniku!) i iznositi ce:
kN a H g F
ulja h
409 , 123 2 * 7 , 3 * 81 , 9 * 850 * * *
2 2
= = =ρ
Udaljenost hvatišta sile F
h
od težišta C iznosi:
m
a H
a
A y
I
y
c
09 , 0
8 , 14
33 , 1
2 * 7 , 3
12
2
*
12
*
2
4
2
4
= = = = = ∆
ξξ
slucaj a) p
MO
=-13000 Pa
I nacin II nacin
Sila F
o
=p
MO
*a
2
=13000*2
2
=52000 N
Rezultantna sila
F =F
h
– F
o
=123,409 - 52,0 =71,409 kN
Hvatiste sile F (preko momenta oko tocke
C):
m
F
F
y y
h
R
155 , 0
409 , 71
409 , 123
* 09 , 0 * = = ∆ = ∆
R
y ∆ se nalazi ispod tocke C (jer je F
h
>F
o
)
Sila: F =ρ
ulja
*g*h*a
2
=850*9,81*2,14*2
2
F =71,409 kN
Hvatište sile F:
m
a h
a
A y
I
y
c
R
155 , 0
2 * 14 , 2
12
2
*
12
*
2
4
2
4
= = = = ∆
ξξ
slucaj b) p
MO
=-18000 Pa
I nacin II nacin
Sila F
o
=p
MO
*a
2
=18000*2
2
=72000 N
Rezultantna sila
F =F
h
– F
o
=123,409 - 72,0 =51,409 kN
Hvatište sile F (preko momenta oko tocke
C):
m
F
F
y y
h
R
216 , 0
409 , 51
409 , 123
* 09 , 0 * = = ∆ = ∆
R
y ∆ se nalazi ispod tocke C (jer je F
h
>F
o
)
Sila: F =ρ
ulja
*g*h*a
2
=850*9,81*1,542*2
2
=51,409 kN
Hvatište sile F:
m
a h
a
A y
I
y
c
R
216 , 0
2 * 542 , 1
12
2
*
12
*
2
4
2
4
= = = = ∆
ξξ
slucaj c) p
MO
=-45000 Pa
I nacin II nacin
Sila F
o
=p
MO
*a
2
=45000*2
2
=180000 N
Rezultantna sila
F =F
o
- F
h
=180,0 – 123,409 =56,59 kN
Hvatiste sile F (preko momenta oko tocke
C):
m
F
F
y y
h
R
197 , 0
59 , 56
409 , 123
* 09 , 0 * − =

= ∆ = ∆
R
y ∆ se nalazi iznad tocke C (jer je F
h
<F
o
)
Fiktivna slobodna površina je ispod težišta,
te je h <0 i sila F <0, tj. gleda od površine
Sila: F =ρ
ulja
*g*h*a
2
=
=850*9,81*(-1,69)*2
2
=-56,36 kN
Hvatište sile F:
m
a h
a
A y
I
y
c
R
197 , 0
2 * ) 69 , 1 (
12
2
*
12
*
2
4
2
4
− =

= = = ∆
ξξ
S obzirom da je h <0 i
R
y ∆ je negativno,
sila F ima hvatište iznad težišta C!
29. ZADATAK Treba odrediti silu F, koja drzi u ravnotezi poklopac AB jedinicne sirine (1m),
zglobno vezan u tocki A, u položaju prema slici. Zadano je: a=1,2 m, H=0,8 m, h=0,65 m, ρ
v
=
1000 kg/m
3
.
Uradak
U ovom primjeru nije pogodno uvoditi fiktivnu slobodnu površinu, jer površina AB nije cijela
uronjena u fluid. Na dio površine poklopca koji se nalazi iznad fluida, djeluje samo sila
konstantnog tlaka p
O
, a na potopljeni dio povrsine zajednicka sila tlaka p
O
i hidrostatska sila F
h
.
Zbog toga je u ovom slucaju jednostavnije racunati silu F
o
(uslijed konstantnog tlaka p
O
) na
citavu povrsinu, koja djeluje u tezistu poklopca AB i silu hidrostatskog tlaka F
h
, na dio poklopca
ispod stvarne slobodne površine, kao što je prikazano na slici (a).
Sila tezine poklopca prolazi tockom A, te u ravnotezi momenata nije bitna (nema kraka!). S
obzirom da fluid u spremniku miruje, tlak p
o
ce se odrediti iz jednadzbe manometra od tocke 1 u
piezometarskoj cijevi do tocke 2 na slobodnoj povrsini, koja glasi:
O v v a
p H g h g p = − + * * * * ρ ρ
iz koje je manometarski tlak jednak:
p
MO
=p
aps
. – p
a

v
*g*(h-H) =1000*9,81*(0,65-0,8) =-1471,5 Pa
(sisat ce poklopac!)
Negativni predznak ukazuje da se radi o podtlaku, te ce sila F
o
:
F
o
=p
MO
*a*1 =-1471,5*1,2*1 =-1765,8 N
biti negativna, odnosno usmjerena suprotno od predpostavljenog smjera sa slike (a). Sila F
h
je:
F
h
= N H
H
g
v
2 , 3139 1 *
2
8 , 0
* 81 , 9 * 1000 1 * *
2
* *
2
= = ρ
a pomak hvatišta sile F
h
je:
m
H
H
H
H
A y
I
y
c
133 , 0
6
8 , 0
6
1 * *
2
12
* 1
*
3
= = = = = ∆
ξξ
Sila F se odreduje iz uvjeta ravnoteze momenata u odnosu na tocku A, koja glasi:
36 , 222 )
6
8 , 0
2
8 , 0
( * 2 , 3139 )
2
2 , 1
* 8 , 1765 ( )
6 2
( *
2
* * − = − + − = − + =
H H
F
a
F a F
h o
N F 3 , 185
2 , 1
36 , 222
− = − =
U gornjoj se jednadžbi sila F
o
uvrštava sa negativnim predzankom, te slijedi sila F=-185,3 N, što
znaci da na poklopac treba djelovati silom F u suprotnom smjeru od smjera na slici (a). S
obzirom da se poklopac naslanja na stjenku u tocki B, sila F ce biti sila reakcije izmedu poklopca
i stijenke, te za drzanje poklopca u ravnotezi nece trebati djelovati silom izvana.
30. ZADATAK Treba odrediti visinu H razine Iluida u spremniku, kod koje ce sila, kojom
zatvarac pritisce stijenku u tocki A, biti jednaka nuli. Zatvarac je jedinicne sirine B÷1m,
zanemarive tezine i zglobno vezan u tocki O. Zadano je: a÷1,0 m, p
MO
=-7500 Pa, α=60°,
ρ
ulja
=850 kg/m
3
, p
a
=0 Pa.
Uradak
U ovom je primjeru zatvarac potpuno potopljen u Iluid, te je pogodno uvesti Iiktivnu slobodnu
površinu da seizbjegne posebno racunanje sila uslijed manometarskog tlaka p
MO.
S obzirom da u
spremniku vlada potlak, Iiktivna slobodna povrsina ce biti ispod stvarne slobodne povrsine, na
visini h, prema slici (a).
899 , 0
81 , 9 * 850
7500
*
− = − = − = H H
g
p
H h
ulja
MO
ρ
(a)
gdje je p
MO
negativna velicina, tako da je h · H.
Iz zadanih podataka se vidi da je poprecni presjek zatvaraca oblika jednakostranicnog trokuta, a
gornja ploha je horizontalna i na nju djeluje sila F
v
koja je jednaka:
F
v

ulja
*g*h*a*1=850*9,81*h*1*1 =8338,5*h (b)
Slika (a) Sile na zatvarac
i u odnosu na tocku O cini krak duljine a/2. Teziste C bocne plohe se nalazi na udaljenosti y
c
od
fiktivne slobodne površine, koja je prema slici (a) jednaka:
2 sin
a h
y
c
+ =
α
(c)
a dubina težišta h
c
je jednaka:
h
c
=y
c
*sinα =h + α sin *
2
a
=h + ° 60 sin * 5 , 0 =h +0,433 (d)
te je sila F
h
jednaka:
F
h

ulja
*g*h
C
*a*1 =ρ
ulja
*g*( h + α sin *
2
a
)*a*1 =8338,5*( h + α sin *
2
a
) (e)
a pomak njena hvatišta od težišta C iznosi: izraz (f)
( ) 196 , 5 * 12
866 , 0
60 sin * 5 , 0 h * 12
60 sin * 1
sin *
2
a
h * 12
sin *
1 * *
sin *
12
* 1
*
2
3
+
=
° +
°
=
_
_
_
_
_
_
+
= = = ∆
h
a
a h
a
A y
I
y
C c
α
α
α
ξξ
Iz slike (a) je vidljivo da je velicina y ∆ ujedno i krak sile F
h
u odnosu na tocku O. Sila tezine
zatvaraca se zanemaruje, a sila F u tocki A mora biti jednaka nuli, te iz ravnoteže momenata oko
tocke O slijedi:
0 *
2
* = ∆ + y F
a
F
h v
(g)
uvršatavanjem izraza (b), (e) i (f) u (g) slijedi izraz za visinu h:
0
60 sin *
2
a
h * 12
60 sin *
* ) 60 sin *
2
( * 5 , 8338
2
* * 5 , 8338
2
=
_
_
_
_
_
_
° +
°
° + +
a a
h
a
h
te nakon skracivanja clana ) 60 sin *
2
( ° +
a
h u brojniku i nazivniku vrijedi:
0
12
60 sin *
* 5 , 8338
2
* * 5 , 8338
2
=
°
+
a a
h
0
12
60 sin * 1
* 5 , 8338
2
1
* * 5 , 8338
2
=
°
+ h
m h h 144 , 0
25 , 4169
779 , 601
0 779 , 601 * 25 , 4169 − =

= ⇒ = +
Izraz za traženu visinu H je jednak:
m
g
p
h H
ulja
MO
755 , 0 899 , 0 144 , 0
81 , 9 * 850
7500
144 , 0
*
= + − = + − = + =
ρ
Na temelju izracunatih vrijednosti visina h i H mozemo nacrtati dijagram opterecenja (u
odredenom mjerilu!) na stjenke zatvaraca:
pMO
fiktivna slobodna površina
O
ρ
u
lja
*
g
ρulja
g
Vratimo li se sada u formule (b), (c), (d), (e) i (f) tražene vrijednosti iznose:
F
v
=8338,5*h =8338,5*(-0,144) =-1200,74 N
m
a h
y
c
333 , 0
2
1
60 sin
144 , 0
2 sin
= +
°

= + =
α
h
c
=h +0,433 =-0,144 +0,433 =0,289 m
F
h
=8338,5*( h + α sin *
2
a
)*a*1 =8338,5*( -0,144 + ° 60 sin *
2
1
)*1=2409,93 N
( )
m
h
y 249 , 0
196 , 5 0144 , * 12
866 , 0
196 , 5 * 12
866 , 0
=
+ −
=
+
= ∆
Iz ravnoteze momenata oko tocke O (izraz (g)) mora biti zadovoljeno:
0 *
2
* = ∆ + y F
a
F
h v
0 249 , 0 * 93 , 2409
2
1
* 94 , 1200 = + −
-600,37+600,37 =0 ⇒ 0 =0
Moment koji stvara vertikalna sila F
v
i njen krak (gledano iz tocke O) vrte suprotno od kazaljke
na satu, dok sila F
h
i njen krak vrte u smjeru kazaljke na satu (momenti su suprotni!). Ovakav tip
zadatka se može rješavati samo ukoliko je tlak p
MO
unutar spremnika negativan, odnosno ukoliko
iznad slobodne povrsine u spremniku vlada podtlak. U suprotnom (kod nadtlaka) stvoriti ce se u
odnosu na tocku O takvi momenti koji ce vrtjeti u istim smjerovima, te se u tom slucaju nece
moci zadovoljiti uvjet da je 0 *
2
* = ∆ + y F
a
F
h v
. Na studentima je da se uvjere u gore navedenu
konstataciju, zadavanjem nekog pozitivnog manometarskog tlaka.
31. ZADATAK Treba odrediti visinu h razine vode iznad koje ce valjkasto-konicni cep, okretljiv
oko tocke O, mase m÷20 kg, zatvarati kruzni otvor na stjenci spremnika, prema slici. Zadano je:
x
T
=55 mm, D=200 mm, L=100 mm, s=40 mm, ρ
v
=1000 kg/m
3
.
Uradak
Na slici (a) su prikazane sile koje djeluju na cep. Osim sile tezine na cep djeluje sila
hidrostatskog tlaka, koja je razložena na horizontalnu F
x
i vertikalnu F
z
komponentu, a sile
atmosferskog tlaka se poništavaju. Komponenta F
z
je jednaka težini fluida od površine cepa do
slobodne povrsine, sto je u biti jednako sili uzgona racunatoj na temelju volumena valjkastog
dijela cepa koji je u Iluidu, to jest:
N L
D
g V g F
v v Z
819 , 30 1 , 0 *
4
* 2 , 0
* 9810 *
4
* * * *
2 2
= = = =
π π
ρ ρ (a)
Horizontalna i vertikalna komponenta
sile tlaka
Hvatište sile uzgona je u težištu volumena valjka te sila F
z
ima krak jednak polovini duljine L
valjkastog dijela cepa, kao sto je oznaceno na slici (a). Horizontalna sila F
x
djeluje na kružnu
povrsinu cepa prema slici (a) i jednaka je:
h h
D
h g F
v x
* 19 , 308 *
4
* 2 , 0
* 81 , 9 * 1000
4
* * *
2 2
= = =
π π
ρ (b)
a pomak njena hvatišta od težišta C kružne površine je:
h h h
D
D
h
D
A h
I
h
0025 , 0
* 16
2 , 0
* 16
4
*
64
*
*
2 2
2
4
= = = = = ∆
π
π
ξξ
(c)
Gledajuci sliku (a) moze se zakljuciti da ce cep zatvarati otvor ako je suma momenata sila F
x
i
F
z
u odnosu na tocku O, veca od momenta sile tezine, to jest ako vrijedi:
T Z x
x g m
L
F h
D
F * *
2
* )
2
( * ≥ + ∆ − (d)
Povecanjem visine h, povecava se i moment horizontalne sile F
x
u odnosu na tocku O, dok
momenti sile težine i sile F
z
ostaju nepromjenjeni. Uvrštavanjem izraza (a) do (c) u izraz (d)
slijedi uvjet za visinu h, oblika:
055 , 0 * 81 , 9 * 20
2
1 , 0
* 819 , 30 )
0025 , 0
2
2 , 0
( * * 19 , 308 ≥ + −
h
h (e)
791 , 10 54095 , 1 7704 , 0 * 819 , 30 ≥ + − h
819 , 30
1
/* 02045 , 10 * 819 , 30 ≥ h
m h 325 , 0 ≥
NAPOMENA: Ukoliko je h · D/2 treba ponovno proracunati horizontalnu i vertikalnu
komponentu sile tlaka, jer u tom slucaju valjak nije u potpunosti uronjen u vodu. Pritom, se
dakako, mjenja i horizontalna i vertikalna sila tlaka (u ovisnosti o visini h).
32. ZADATAK Dva cilindricna spremnika prema slici, povezana su cjevovodom s ugradenim
ventilom. U prikazanoj situaciji ventil je zatvoren, a spremnik 2 je potpuno ispunjen zrakom
pod apsolutnim tlakom p
o
=0,8 bara, a spremnik 1 je ispunjen uljem. Treba odrediti visinu h
2
do koje ce se spremnik 2 ispuniti uljem ako se ventil otvori. Predpostaviti izotermicko
stlacivanje zraka u spremniku (p*V =const.). Zadano je: H
1
=3,0 m, H
2
=1,7 m, D
1
=1,5 m,
D
2
=2,0 m, p
a
=1010 mbar, ρ
ulja
=850 kg/m
3
.
Uradak
Nakon sto se ventil otvori doci ce do strujanja vode iz spremnika 1 u spremnik 2. Punjenjem
spremnika 2 uljem smanjuje se obujam zraka, a tlak raste, te ce se u odredenom trenutku
postici ravnoteza, to jest prestati ce strujanje i Iluid ce mirovati.
Slika (a)
Nakon uspostave ravnoteznog stanja ce razina ulja u spremniku 2 narasti do visine h
2
, a u
spremniku 1 ce pasti na visinu h
1
. U spremniku 2 ce vladati nepoznati tlak p
2
, kao što
prikazuje slika (a). Ako fluid (ulje) miruje, vrijedi jednadžba manometra, koja postavljena od
tocke 1 do tocke 2 glasi:
p
a

ulja
*g*h
1
=p
2

ulja
*g*h
2
(a)
Obujam (volumen) ulja u drugom spremniku jednak je smanjenju obujma u prvom spremniku,
tj.:
4
: /
4
*
* ) (
4
*
*
2
1
1 1
2
2
2
π π π D
h H
D
h − = (b)
2
1 1 1
2
2 2
* ) ( * D h H D h − = ⇒
2
1
2
2 1 1 2
1
2
2 2
1
) (
*
D
D
h H H
D
D h
h − = +

=
Izotermicku promjenu stanja zraka u drugom spremniku (p*V ÷ const.) izrazavamo
jednadžbom:
2 2
*V p V p
o o
= ⇒ svese to dogada u spremniku 2! (c)
4
*
: /
4
*
* ) ( * *
4
*
*
2
2
2
2
2 2 2 2
2
2
π π π D D
h H p H
D
p
o
− =
) ( * *
2 2 2 2
h H p H p
o
− =
Sustav triju jednadžbi (a), (b) i (c) sadrži tri nepoznanice: h
1
, h
2
i p
2
. Iz jednadžbe (c) slijedi:
2 2
2
2
*
h H
H
p p
o

= (d)
što uvršteno u (a) daje:
p
a

ulja
*g*h
1
=
2 2
2
*
h H
H
p
o


ulja
*g*h
2
(e)
Ako se iz jednadžbe (b) izrazi visina h
1
s pomocu visine h
2
, te uvrsti u izraz (e) dobivamo
kvadratnu jednadžbu za visinu h
2
u obliku:
p
a

ulja
*g*h
1
=
2 2
2
*
h H
H
p
o


ulja
*g*h
2
101000 +850*9,81* ) ) ( (
2
1
2
2 1
D
D
h H − -
2
7 , 1
7 , 1
* 80000
h −
- 850*9,81*h
2
=0
101000 +8338,5* ) )
5 , 1
2
( 3 (
2
2
h − -
2
7 , 1
136000
h −
- 8338,5*h
2
=0
101000 +25015,5 – 14824h
2
-
2
7 , 1
136000
h −
- 8338,5*h
2
=0 / *(1,7 – h
2
)
101000*(1,7- h
2
) +25015,5*(1,7- h
2
) – 14824h
2
*(1,7- h
2
) - 136000- 8338,5h
2
*(1,7-
h
2
)=0
171700 - 101000h
2
+42526,35 – 25015,5h
2
- 25200,8h
2
+14824h
2
2
– 136000
- 14175,45h
2
+8338,5h
2
2
=0
23162,5h
2
2
– 165391,75h
2
+78226,35 =0
46325
31 , 141798 75 , 165391
5 , 23162 * 2
10 * 0106 , 2 75 , 165391
2
* * 4
10 2
2 , 1
±
=
±
=
− ± −
=
a
c a b b
h
m h 509 , 0
46325
31 , 141798 75 , 165391
) (
1 2
=

= (realno, h
2
<H
2
, usvajamo!!!)
m h 63 , 6
46325
31 , 141798 75 , 165391
) (
2 2
=
+
= (nerealno, ne usvajamo!!!)
Drugo rješenje je fizikalno nerealno, jer ne može biti h
2
>H
2
, pa je rješenje zadatka h
2
=0,509
m. Iz izraza (d) i (b) slijedi tlak p
2
i visina h
1
:
bar
h H
H
p p
o
141 , 1
509 , 0 7 , 1
7 , 1
* 80000 *
2 2
2
2
=

=

=
m
D
D
h H h 095 , 2 )
5 , 1
2
( * 509 , 0 0 , 3 ) (
2 2
1
2
2 1 1
= − = − =