Opće karakteristike vodovoda općine Konjic

UVOD
Grad Konjic se proteţe duţ obale rijeke Neretve, a okruţuju ga obronci planina Bjelašnice i Prenja. Nadmorska visina se kreće od 270 do 320 m n.m. Konjic ima umjerenu kontinentalnu klimu sa srednjom godišnjom temperaturom od 9,5 oC. Minimalna godišnja temperatura iznosi OoC. Sjeverozapadno, poĉevši od samog grada, nalazi se Jablaniĉko jezero. Uţe gradsko podruĉje ispresjecano je potocima i rijekama, od kojih su najznaĉajnije rijeke Neretva i Trešanica, te potoci Tušĉica, Oraš je, Radava, Drecelj i Suhi Dol koji su većinom regulirani. Kroz Konjic prolazi magistralni put M17 Sarajevo-Mostar, kao i ţeljezniĉka pruga. U gradu ţivi 13 800 stanovnika, a općina broji 33 650 stanovnika.

Opće karakteristike vodovoda općine Konjic

GRADSKI VODOVOD KONJIC
JKP <<Vodovod i Kanalizacija>>Konjic, osnovano je1990.g., kao poduzeće sa punom odgovornosti, u cilju pruţanja usluga vodosnabdjevanja graĊana i drugih potrošaĉa u Općini Konjic. Jezgro poduzeća ĉini gradski vodovod Konjic, u sklopu kojeg se nalazi vodovodni s. Bijela, te sistemski odvojeni vodovodi: Vodovodni s. Ĉelebići, Vodovodni s. Buturović polje i Vodovod Boraĉko jezero. Gradski vodovod Konjic je izgraĊen 1960.g., zahvatom vrela Ljuta od 168 l/s. Sustav je gravitacioni, a rezervoar Klipanovac je zapremine 1 700 m3. Ovaj vodovod snabdjeva 15 500 stanovnika, privredu i ostale potrošaĉe u gradu Konjicu i šire. Duţina magistralnog cjevovoda od vrela do rezervoara je 4 950 m, profila ø 450.Pritisak u gradskoj mreţi se kreće od 1 – 4 bara. U sklopu ovog gradskog vodovoda 1998.g. je izgraĊen i pušten u rad novi vodovod Konjic, tzv. „ Sjeverni Prsten ”. Kapacitet novog rezervoara iznosi 3 400 m3 . Vodovod Bijela je izgraĊen 1983.g. zahvatima „Crnog vrela” i „Ribnjaka” što skupa daje koliĉinu od 46 l/s, koja se gravitacionim sistemom vodi do rezervoara kapaciteta 700 m3 . Duţina cjevovoda ovoga sistema je 10 185 m, a pritisak u mreţi iznosi 3 – 6 bara.Broj korisnika, koji ovaj vodovod snabdjeva, je 3 900 stanovnika i dvije tvornice. Podjela kompletnih vodoopskrbnih mreţa Konjic ili njihovih dijelova moguća je po nekoliko kriterija: 1) Materijalu izvedbe: lijevano ţeljezne, ĉeliĉne, azbest cementne, plastiĉne PEHD,PVC 2) Funkciji: glavne (dovodne, opskrbne, dovodno – opskrbne) i razdjelne, 3) Pogonskom reţimu: gravitacijske, potisne i kombinirane, 4) Naĉinu teĉenja: pod tlakom i kombinirane (pod tlakom i sa slobodnim vodnim licem), 5) Shemi: granate i prstenaste. Mjeraĉ protoka na podruĉju grada Konjica ima 1 mjeraĉ 400 mm, i nalazi se na samom izvorištu. Mjeraĉ je elektro magnetski. Koeficijent ukupne naplate na podrucju grada konjica iznosi 90 % za fiziĉka lica, a za pravna lica 92 %. Gubici na vodovodnom sistemu na podruĉju Konjica iznose oko 60 %.

. Klipanovac i Ĉemer.Opće karakteristike vodovoda općine Konjic Na slici je prikazana shema gradskog vodovoda Konjic dok su postojala dva rezervora.

Ćelebići (novi bazen) VRSTA PEHD CIJEVI PROFILI DN Φ mm 225 160 110 90 75 63 6/4" 5/4" 150 100 80 Nazivni pritisak DUŽINA 1 478 310 308 2 164 1 836 3 354 728 123 10 301 187 222 637 409 10 710 4 246 14 956 200 m3 - Ukupno AC CIJEVI Ukupno Dužina primarna Kaptaža .Bazen ( PEHD 225 ) UKUPNA DUŽINA ZAPREMINA BAZENA .Opće karakteristike vodovoda općine Konjic TEHNIĈKE KARAKTERISTIKE VODOVODNOG SISTEMA KONJIC -Vodovodne cijevi VODODOVNE CIJEVI KONJIC .

Konjic VRSTA LŽ CIJEVI PROFILI DN Φ mm 400 250 200 150 125 100 80 400 225 160 355 315 250 225 180 140 110 63 400 150 80 Nazivni pritisak DUŽINA [m 1 632 180 4 224 1 027 2 384 2 616 877 12 940 1 900 700 1 500 4 100 1 030 1 300 150 2 264 1 113 462 796 1 317 8 432 2 059 1 568 139 3 766 573 726 1 299 30 537 1 700 m3 3 400 m3 Ukupno PVC CIJEVI Ukupno PEHD CIJEVI Ukupno AC CIJEVI Ukupno POCINĆANE Ukupno UKUPNA DUŽINA ZAPREMINA BAZENA Bazen Klipanovac Bazen Ĉemer 2" 6/4" - .Opće karakteristike vodovoda općine Konjic VODODOVNE CIJEVI .

B.Opće karakteristike vodovoda općine Konjic VODODOVNE CIJEVI KONJIC – Boraĉko Jezero VRSTA PEHD CIJEVI PROFILI DN Φ mm 110 90 63 6/4" 80 21/2" Nazivni pritisak DUŽINA [m] 2 801 600 1 071 402 4 874 525 525 940 940 6 339 2 100 8 439 50 m3 Ukupno AC CIJEVI Ukupno POCINĆANE Ukupno Dužina primarna Kaptaža .Polje .Bazen (Bilišina) .PEHD 125 UKUPNA DUŽINA ZAPREMINA BAZENA .Bazen( PEHD 90/75/63) UKUPNA DUŽINA ZAPREMINA BAZENA VODODOVNE CIJEVI KONJIC – Buturović Polje VRSTA PVC CIJEVI Ukupno PEHD CIJEVI PROFILI DN Φ mm 225 140 63 6/4" Nazivni pritisak DUŽINA [m] 2 560 1 052 3 612 200 200 400 1 000 4 012 3 000 10 000 17 012 120 m3 Ukupno AC CIJEVI 150 Dužina primarna Kaptaža ( Krupić) .PVC 140 Kaptaža ( Raotići) .

8 331.Opće karakteristike vodovoda općine Konjic Potrošaći.Grad Konjic Korisnici po Broj ne Broj priklj. Rezervoari vode Konjic Ime Lokacija Gornji nivo Donji nivo Zapremina (m³) Godina izgradnje Stanje Klipanova c Ĉemer Konjic 335. potrošnja . otpadne vode Domaćinstvo 3 658 521 280 3 658 Industrija 11 65 560 145 600 2 Komercijala 430 68 500 37 680 410 Javne 44 23 700 26 750 44 institucije 3 Javno korištenje Total Napomena: Obuhvaćena su sva naselja osim onih koji se napajaju sa izvorišta Ljuta. potr. potrošnja se obraĉunava po vodomjerima osim naselja Glaviĉine( 463 prikljuĉka na vodovodnu mrežu). prikljuĉci.8 1 700 1 965 ok Konjic 329 325 3 400 1 997 ok Pomol Konjic 431 427 150 2 007 ok Repovica Konjic 433 428 100 1 999 ok . za kategoriji obuhv.stan potr. Mjerena Paušala Ukupna Broj priklj. potr.

Hmin = 35 m .Opće karakteristike vodovoda općine Konjic shema Total/Ukupno 5 350 (m³) Prijenos vodovodne linije–Primarna (od izvorišta do rezKlipanovac) Materijal ACC PEHD Promjer 350 560 Godina izgradnje 1 965 1 997 Stanje Dužina 4 950 4 950 Vodovodne pumpe Konjic Lokacija Vrsta pumpe Pumpe God.2001 .9 kw .1 kW Sve pumpe na podrucju Konjica su centrifugalne: ProizvoĊaĉ: elektro kovina mribor Tip: vcv 50/6 .5 Potrošnj a. Hmax = 68 m . izgra dnje Broj pum pi Konjic Drecelj Konjic Varda Konjic Tuleg KonjicPleha Centrifu galna Centrifu galna Centrifu galna Centrifu galna 1 998 2 1 987 1 1 978 1 1 997 2 Protok vode m3/go d 5 913 59 130 19 710 1 971 Procje na crpki l/s 4. 2010 * Pumpna stanica Drecelj i Varda ukupna instalisana snaga 11 kW * Pumpna stanica Tuleg i Pleha ukupna instalisana snaga 1.5 4.5 Tehniĉko Zadnja stanje obnova pumpe Ispravna Ispravna Ispravna Ispravna 2 005 1996. Snaga P= 1 – 1.2003 2008.5 1.5 1. . kWh/ god 4 015 40 150 4 015 401.

5 l/s .1997 1970-1998 1997-2011 1965-1987 1965-1990 Ukupno Stanje dobro dobro dobro dobro dobro Dužina 12 940 3 100 8 322 3 766 1 299 29 427 .400 6/4-2" Godina izgradnje 1965.Opće karakteristike vodovoda općine Konjic Protok 0.400 160 . 6.7 A -Materijali Materijal LŽ PVC PEHD AC POCINĆ. 50 hz .400 80 . Obrtni moment 2830 1/min . 220/380 V .4/3.400 160 . Promjer 80 .5 – 1.

Vodovod „Ĉelebići ” snabdjeva 1 650 stanovnika.Opće karakteristike vodovoda općine Konjic Vodovod Ĉelebići Vodovodni sistem Ĉelebići izgraĊen je 1979.g. zpremine 300 m3. .Kaptaţom „Idbar“zahvata vodu rijeke Baštice u koliĉini od 5 l/s. Ukupna duţina cjevovoda iznosi 16 150 m. Sistem transporta vode je gravitacioni. Magistralni cjevovod je duţine 3 500 m i profila ø150. s rezervoarom „ Ĉelebići “ .

. voda se usmjerava ka tri rezervoara : rezervoar „Trusina” ( zaprmine 100 m 3).koja je izdašnost 15 l/s. Duţina cjevovoda iznosi 9 406 m. Iz razdijelne komore. Voda se obezbjeĊuje iz tri kaptaţe : kaptaţa „ Krupić”.Opće karakteristike vodovoda općine Konjic Vodovod Buturović Polje Vodovod „ Buturović Polje ” izgraĊen je 1982. a pritisak u mreţi 2-5 bara. rezervoar „Seonica” (zapremine100 m3). te rezervoar „Gorica” (zapremine 2x50 m3 ). Iz kaptaţe „ Krupić ”. kaptaţa „Cikuša” i kaptaţa „Skok”.g. Kaptaţa „Cirkuša” i „Skok” su zajedno uvezani u jedan sistem. odakle se dalje snabdjeva naselje Buturović Polje.voda se cjevovodom pod pritiskom od 10 bara vodi do rezervoara „Buturović Polje” zapremine 300 m3. sa magistralnim cjevovodom koji posjeduje devet rasteretnih i jednu razdijelnu komoru. Vodovod „ Buturović Polje”snabdjeva1960 stanovika i dvije tvornice.

.u periodu turistiĉke sezone na Boraĉkom jezeru.što uzrokuje uvoĊenje redukcije vode. Naime. izgraĊen je 1965. broj stanovnika poraste sa 960 na 3 000.5 kW. s pritiskom u mreţi 1-3 bara. Problem ovog vodovoda je njegov kapacitet u ljetnim mjesecima.Opće karakteristike vodovoda općine Konjic Vodovod „Boraĉko jezero” Vodovod Boraĉko jezero.a to je od juna dokraja septembra.. Vodovod snabdjeva 960 stanovnika. cjevovodom duţine 120 m i profila ø80. sa kaptaţnom pumpnom stanicom kapaciteta 5 l/s i agregatom snage 7.Odavde se voda distribuira u mreţu cjevovodom duţine 1 200 m i profila ø100. Ukuna duţina cjvovoda iznosi 4 100 m. diţe do rezervoara zapremine 50 m 3. Voda se pomoću ovog sistema.

Obavljanje zanatsko instalaterskih radova za vlastite potrebe i treća lica. OdvoĊenja i preĉišćavanje otpadnih voda Upravljane javnim vodovodima i javnom kanalizacijom. kanalizacijskih objekata i elektrotehniĉkih postrojenja. ulaznih graĊevina i kanala za atmosfersku vodu. Obavljanje zanatsko instalaterskih radova za vlastite potrebe. Sanitarno – tehniĉke poslove i kontrolu kvaliteta vode. Upravljanje seoskim vodovodima i kanalizacijama Rekonsrukcije i odrţavanje vodovodne mreţe i prikljuĉaka. . VoĊenje tehniĉke dokumentacije i katastra podzemnih instalacija vodovoda i kanalizacije Izdavanje suglasnosti za prikljuĉenje na javnu vodovodnu i kanalizacijsku meţu. Obavljanje projektantskih usluga za vlastite potrebe. Odrţavanje javnih nuţnika. Nadzor nad izgradnjom vodovodne.         Pored osnovne djelatnosti. pouzeće obavlja i sljedeće komparativne sporedne djelatnosti . elektoinstalaterskih postrojenja.Opće karakteristike vodovoda općine Konjic PROGRAM RADA ViK KONJIC Općina Konjic je osnovala poduzeće „Vodovod i Kanalizacija” Konjic sa zadatkom da obavlja sljedeće poslove :       Proizvodnja i distribucija vode. Odrţavanje i ĉišćenje uliĉnih slivnika. vodomjera. IzvoĊenje prikljuĉka na vodovodnu i kanalizacijsku mreţu. Odrţavanje i ureĊenje javnih ĉesmi i fontana. kanalizacijske mreţe i objekata. OdvoĊenje atmosferskih voda sa urbanih površina oborinskom kanalizacijom. Rekonstrukcije i odrţavanje kanalizacijske mreţe i prikljuĉaka. i to :      IzvoĊenje radova na proširenju vodovodne i kanalizacijske mreţe. postrojenja za dezinfekciju vode. vodenih objek ata. odrţavanje mjerne i regulacijske tehnike vodnog sustava.

na glavnom cjevovodu.skog paketa koji sluţi za to. Jedino na taj naĉin moguće je doći do toĉne evidencije koji . veliĉina. te ukoliko je on na strani i na štetu ViK-a što prije otkloniti. kao i vezu izmeĊu potrošaĉa i vodomjernog mjesta. Mogući su znaĉajni administrativni gubici kod domaćinstava zbog nepostojanja toĉnog broja potrošaĉa. Neažurirani spiskovi potrošaĉa Drugi uvjet za pravilno funkcioniranje sustava je raspolaganje toĉnim spiskovima potrošaĉa. Mjerenje potrošnje U cilju odreĊivanja bilansa proizvedene i potrošene vode. datum baţdarenja. a prema dinamici projekta instalirati pokazivaĉ protoka na vodomjer. Baza treba periodiĉno. potrebno je napraviti i bazu podataka na vodomjerima koja bi sadrţavala sljedeće podatke : datum postavljanja vodomjera. biti pregledna kako bi se uoĉile eventualne nekonzistentnosti u podacima. reduceri ili drugi fazonski komadi u blizini vodomjera i koji mogu uzrokovati turbulenciju i na taj naĉin poremetiti toĉnost oĉitanja.od ĉitanja do ĉitanja.Opće karakteristike vodovoda općine Konjic ADMINISTRATIVNI GUBICI Mjerenje proizvodnje vode Na izvorištu Ljute ( ĉije se vode zahvataju za potrebe vodosnabdjevanja Konjica ). Na ovaj naĉin se moţe identificirti uzrok problema. Pored toga potrebno je i za sve potrošaĉe aţurirati podatke o broju ĉlanova domaćinstva. Ukoliko je uoĉena nelogiĉna potrošnja. Preduvjet za poznavane gubitaka u sustavu je poznavanje koliĉina proizvedene i potrošene vode ( u tom cilju ViK Konjic će u narednom periodu. TakoĊer. MeĊutim. TakoĊer u sustavu treba identificirati mjesta na kojima su zatvaraĉi. starost. te vrstu i vrijeme opravki. U tom smislu potrebno je što prije izvršiti potpunu evidenciju svih individualnih potrošaĉa u okviru software . postojeći se vodomjer zamjeni drugim ispravnim do narednog oĉitanja. te zapoĉeti kontinuirano i uĉestalo praćenje proizvodnje kako bi se mogla provesti aktivnost na oĉitanju potrošnje t e odrediti bilans u sustavu. kao i podatke o instaliranim vodomjerima. te identifikacije gubitaka neophodno je sve potrošaĉe opskrbiti s izbaţdarenim vodomjerima. vrsta. oĉitavanje proizvedenih koliĉina vode trenutno nije moguće s obzirom da na mjeraĉu ne postoji pokazivaĉ protoka. postoji instaliran mjeraĉ potoka.

a dio paušalno na osnovu sklopljenih ugovora izmeĊu vodovoda i tih poduzeća. Takvih je u evidenciji 199. Ova analiza se moţe napraviti u suradnji s Općinom i ima za cilj da se prepoznaju socijalno ugroţene kategorije potrošaĉa za koje treba izraditi posebni socijalni program naplate. Situacija sa tzv. koji vodomjeri nisu baţdareni u odgovarajućem periodu ikoji nisu ispravni. kao i pravilnim informiranjem stanara o naĉinu naplate ode i izradom programa naplate. Na osnovu toga mogao bi se uvesti obraĉun na osnovu stvarnih oĉitanja tamo gdje su vodomjeri ispravni i baţdareni i kvalitetna procjena paušalne potrošnje tamo ge još ne postoji vodomjer ili nisu u funkciji.Opće karakteristike vodovoda općine Konjic potrošaĉi nisu pokriveni vodomjerima. Fakturisanje i naplata Fakturisanje usluga se vrši u raĉunovodstvu vodovoda mjeseĉno. a njih je 64. Aţuriranjem spiskova. a za ostalih 108 paušalno. registracijom svih potrošaĉa. odnosno industrijski potrošaĉi imaju instalirane vodomjere koji se redovno oĉitavaju. Za ostale potrošaĉe izradit će se program prisilne naplate izvršenih usluga. meĊutim ne vodi se aţurna evidencija tih oĉitanja jer se utrošak vode za dio tih poduzeća obraĉunava na osnovu oĉitanja. Poznato je da na podruĉju općine Konjic postoji odreĊeni broj nelegalno prikjuĉenih potrošaĉa.te napraviti analizu njihovog socijalnog stanja.malom privredom” je sloţenija. Prema podacima iz raĉunovodstva sva velika poduzeća imaju ugraĊene vodomjere. koji se mogu riješiti jedino ugradnjom vodomjera za sve ove potrošaĉe. .. Potrebno je napraviti i popis potrošaĉa koji ne plaćaju uslugu.ovaj problem bi se postepeno rješavao. uvoĊenjem mjerenja i naplate po potrošenoj vodi. Sva velika poduzeća. . Mala privreda – nepostojanje vodomjera i paušalna naplata je jedan od potencijanih izvora administrativnih gubitaka. od ĉega njih samo 91 ima ugraĊene vodomjere i obraĉun se vrši na osnovu stvarnog oĉ itanja.

kao sto je kategorizacija potrošaĉa po nekim bitnim kriterijima. Radi se o potrošaĉima uze gradske zone dok se podaci iz naselja Ĉelebići. ne postoji mogućnost za sortiranje podataka prema odreĊenim mjerama. koji se vodi na posebnom raĉunaru. što ne predstavlja stvarnu potrošnju. Nakon završetka rata. a uslijed teške ekonomsko-socijalne situacije u Općini. kao i rezultati probnih oĉitanja koji su davali znaĉajno veću potrošnju nego što to pokriva paušalni obraĉun. Glavicine.Opće karakteristike vodovoda općine Konjic Problematika Stanje sa obraĉunom i praćenje individualnih potrošaĉa je nešto teţe i za domaćinstva se takoĊer obraĉun vrši mjeseĉno. ali isto tako u dotrajaloj i neodrţivoj vodovodnoj instalaciji u stambenim objektima. bilo 2 959. meĊutim za najveći broj tih potrošaĉa obraĉun je po paušalnom principu. kao ni definiranje poreskih osnovica. stvarnih oĉitanja. kao i dobijanje potrebnih pregleda i izvještaja. jedini naĉin prikupljanja sredstava od isporuke je paušalno po ĉlanu domaćinstva. Trenutno se paušalnim obraĉunom uzima da je mjeseĉna potrošnja po stanovniku 5 m 3. . Repovica. Podaci nisu najbolje organizirani. Jedna od najznaĉajnijih zamjerki jeste da se bez angaţiranja proizvoĊaĉa softwera ne moţe mijenjati cijena niti koliĉina usluga niti definiranje naĉina obraĉuna za pojedine kategorije potrošaĉa. nalazi samo dio podataka za ovu kategoriju potrošaĉa. Poboljšanje raĉunovodstvenog software-a Uzimajući u obzir sve navedeno treba razmotriti mogućnost da se sa proizvoĊaĉem software-a postigne dogovor o svim potrebnim izmjenama i dopunama na software. Softverski paket koji se koristi za obraĉun i fakturisanje nije bas najbolji. Trenutno se u softverskom paketu . Boraĉko jezero i Drecelj ne nalaze pohranjeni na raĉunaru. Poseban segment na koji se treba obratiti paţnja jeste praćenje i obraĉun usluga za ovu vrstu potrošaĉa.. izvršiti popravke dotrajale mreţe iza vodomjera te otkloniti curenja u cijevima. Dodatni razlog za to je i da ne postoje ugraĊeni vodomjeri kod svih potrošaĉa( instalirano je oko 500 vodomjera). TakoĊer. Razlog za to je dijelom u nebaţdarenim vodomjerima. Ovaj izvor administrativnih gubitaka jedino je moguće izbjeći prelaskom na obraĉun na osnovu stvarne potrošnje tj.skom paktu kako bi on bio spreman za pohranjivanje svih relevantnih informacija. Buturović polje. Ova politika zadrţala se sve do danas i odnosi se na sva domaćinstva kojih je prema podacima iz 2000. procenata poreza i td.

5 tona na mjeseĉnom nivou. 29.Opće karakteristike vodovoda općine Konjic PODACI O DEZINFEKCIJI I KVALITETU VODE KLOR Firma Vodovod i Kanalizacija Konjic gazduje s 10 vodovoda. Dezinfekcija vode svih vodovoda radi se natrijum hipohloritom koji sadrţi 10 do 12% aktivnog klora i u teĉnom je stanju. a gradski vodovod 2 puta mjeseĉno. a bakteriološku kontrolu vode vrši Zavod za javno zdravstvo Mostar jednom mjeseĉno lokalni vodovodi. U lokalnim vodovodima uzorci se uzimaju najĉešće u osnovnim skolama (Ĉelebići. OKTOBRA (ONASA) U cilju trajnog rješavanja problema dezinfekcije vodovoda u vodovodnim sistemima Ĉelebići. Glavaticevo.000 KM..P. . Javno komunalno poduzeća (JKP) Vodovod Konjic instaliralo je ĉetiri klorinatora. koja je za njihovu nabavku izdvojila 12. Analiza vode radi se u u „Zavodu za javno zdrastvo „HNK“. Glavni je gradski vodovod Konjic i još devet lokalnih vodovoda. direktno u cjevovod.. ViK. Ubrizgavanje klora u cjevovod vrši se klorinatorom ( elektro magnetskom pumpom). koje vrše djelatnici firme iz ViK. Seonica i Ljuta. a fiziĉko – kemijska analiza vode svako 3 mjeseca. koje se pored standarnih uzorkavanja vode ovisi i o ukupnom broju stanovnika. KONJIC. odnosno vrši se vizuelna kotrola prisutnosti klora pomoću reagensa.K.Klorinatori su obezbijeĊeni uz pomoć japanske humanitarne organizacije JEN. bakteriološki nalazi za podruĉje grada Konjica uzimaju se 2 puta mjeseĉno. Lisicici i td). Uzorkovanje vode. Utrošak ukupnog klora na podruĉju Konjica za dezinfekciju vode je 1. uz struĉni nadzor osoblja u J. Klorisanje vode vrši se na samom izvorištu odnosno kaptaţi. Boraĉko jezero. Kontrolu prisutnosti rezidualnog klora vrši uposlenik vodovoda Konjic koji je obuĉen za te vrste poslova na nekom od izljevnih mjesta. odnosno koliĉini rezidualonog klora radi se svakodnevno na podruĉju grada Konjica. Na vodovodu Konjic (izvorišteLjuta) ubrizgavanje natrijum. Uzorkovanje vode radi uposlenik higijensko epidemiološke sluţbe Opće bolnice Konjic.hipoklorita u cjevovode vrši se direktno u cijevi pomoću membranskih – elektromagnetnih pumpi u klornoj stanici koja se nalazi 200 m nizvodno od vodozahvata.

ukus) 2. pouzdanu i sigurnosnu alternative postojećim sredstvima za dezinfekciju. Kratko vrijeme djelovanja 4. Kao ostatak se javlja kiseonik Mane 1. veoma dobro dezinfekcijsko sredstvo. . a to su: djelotvornost. . Tako i najĉešće korišteni dezinficijensi klor i klor dioksid uz svoje pozitivno djelovanje imaju i veliki broj nepoţeljnih svojstava. Visoki poĉetni troškovi 3. Utjeĉe na organoleptiĉki kvalitet vode (boja. Jedno od najefikasnijih dezinfekcijskih sredstava 6. Objedinio je najbolje karakteristike klora i klordioksida.Veoma nepovoljno deluje na mikroorganizme. stajanjem gubi moć) „‟‟‟?????Danas se sve više napušta ova naĉin dezonficiranja Ozon kao dezinfekcijsko sredstvo -Sposoban je za dezinfekciju pri malom vremenu kontakta i niskim koncentracijama. Prednosti 1. sigurnosni i finacijski. Zahtjeva mnogo energije koja se mora generisati u postrojenju 6. proizvodnja na mjestu korištenja. magan i sulfide 3. klor – fenolu.u zavisnosti od doze i uvjeta klorisanja. Za kompletnu dezinfekciju sistema mora se koristiti u kombinaciji sa neki drugim dezinfektantom (najĉešće klorom) Ozon je. To saznanje je uvjetovalo razvoj novog postupka kojim se pokušalo dobiti novo sredstvo za dezinfekciju – hipoklorit. Formiraju se jedinjenja broma 2. .Opće karakteristike vodovoda općine Konjic Svako sredstvo za dezinfekciju ima svoje korisniĉke limite koji se mogu grupno nazvati : zdravstveni. tehnološki. Visoka toksiĉnost 5. na izvorištima. Ovo je pouzdan i jeftin postupak. Veţe ţeljezo.u tehnološkim procesima i sl. pojava neprijatnog mirisapo kloru. . . Veoma je korozivan 4.Uklanja obojenost. miris. iako nedovoljno ispitan. Navedeni nedostaci mogu se izbjeći primjenom kloraminiranja – klorisanje vode uz predhodno dodavanje amonijaka odnosno amonijeve soli. Visoka germicidna svojstva 5. predstavlja najeftiniju. Proizvodnja na mjestu korištenja tj.Ozon deluje 10-20 puta brţe i 300-600 puta jaĉe od iste koncentracije klora. koje je u sve većoj primen. (skuplji je. sigurnosne mjere rada i niska cijena proizvodnje.Brzo oksidiše organske materije. ukus i miris void. pa je izraţena potreba za deklorisanjem. te kvaliteta vode ispoljavaju se u manjem ili većem stepenu odreĊeni nedostaci : relativno brz gubitak slobodnog klora. MeĊutim.

Dezinfekcija vode UV . Srce Barrier UV sistema su visoko kvalitetne UV lampe. Ovisno o aplikaciji. UV-C svjetlo koje proizvode Barrier sistemi. miris ili boju. Ozon svoju primjenu nalazi od pripreme. Kako bi iskoristivost UV-a bila što veća. nitriti i sulfidi. TakoĊer oksidira i cikliĉne ugljikovodike. kontrolira kvaliteta vode. pouzdana i jednostavna za rukovanje. U cilju maksimalne preciznosti i zbog optimizacije potrošnje kemikalija. koristi se ozon. parne kotlove ili reverznu osmozu. moţe se odabrati izmeĊu nekoliko tipova UV-lampi niskotlaĉne. Ozon osigurava širok spektar aplikacija. mangan. Nakon oksidacije s ozonom. Prednost ozona je da za razliku od ostalih sredstava za dezinfekciju i oksidaciju ne daje opasne nusprodukte. viruse. Dozirni sustavi su prilagoĊeni doziranju kemikalija potrebnih za tretman vode koja ulazi u rashladne tornjeve. arsen.Opće karakteristike vodovoda općine Konjic Uz klor i klor dioksid kao najjaĉe oksidacijsko sredstvo za tretman vode. U vodi se razgraĊuje u kisik. . UV sistem se moţe montirati horizontalno ili vertikalno. optimalno rasporeĊene unutar kućišta da odgovaraju svakoj aplikaciji.om Dezinfekcija vode UV-om je ekonomski prihvatljiva. Budući da je ozon visoko reaktivan. ţivine ili srednjetlaĉne. Kod dezinfekcije vode uklanja bakterije. jednostavan je za instalaciju i rukovanje te su troškovi rada iznimno niski u usporedbi s konkurentnim ureĊajima. najjednostavnije i najpreciznije se vrši postavljanjem automatskog dozirnog sustava. uništava reprodukcijski mehanizam mikroorganizama. gljivice i parazite. kloramine i ostale derivate klora. tvari i koloidi otopljeni u vodi postaju netopivi i mogu se otfilitrirati. trihalometane. ne zahtijeva kemikalije. ureĊaji su opremljeni mehanizmom za ĉišćenje kvarcnih cijevi. Primjenjuje se i za oksidaciju anorganskih tvari u void kao što je ţeljezo. bez skladištenja. Koriste se i za razliĉite druge procese u kojima se djelovanjem kemikalija. s polu -ţivotom od nekoliko minuta. ili se doziranje vrši na osnovu mjerenja odreĊene tvari u vodi. Oksidira organske tvari i na taj naĉin uklanja neugodan miris. ne mijenja pH vode. okus vode i boju. Prednosti UV-a nad konkurentnim ureĊajima su da ne reproducira okus. proizvodi se na licu mjesta i odmah dozira u vodu. Svaka vrsta doziranja. UreĊaj je standardno opremljen UV senzorom koji nadzire proces dezinfekcije. koji moţe biti manulani ili automatski. ureĊaj se najĉešće povezuje na impulsni vodomjer.

-Redovno ispiranje slivnika oborinske vode kanalizacije (108) .Gradski vodovod Konjic A/Aktivnosti: U protekloj godini pored redovnih aktivnosti na odrţavanju vodovodne i kanalizacijske mreţe izvršeni su i sljedeći znaĉajniji radovi: -Rezervoar Klipanovac-zamjena brojĉanika na vodomjeru na cijevi Φ400 .10. Homolje. Donjeselo. -Postavljanje vreća pijeska na izvorištu Ljuta zbog nedostatka vode (01.godini Javno komunalno poduzeće upravlja sljedećim vodovima: -gradski vodovod i gradska kanalizacija. prespajanje septiĉke jame i uvĊejenje na kanalizacijski syistem. -Ĉišćenje rezervoara Ĉemer i Klipanovac sa popravkom ograde . Lisicici. Cerici.Galjevo i Vinista 1.Konjic -Vodovod Bijela -Vodovod Ĉelebići -Vodovod Buturović Polje -Vodovod Boraĉko jezero -Vodovod Borci -Vodovod Ovĉari -Vodovod Glavatićevo -Desna obala u što spadaju sljedeća naselja: Memidţani.) -Rekonstrukcija kanalizacijske mreţe u ulici Ţeljezniĉka( kod kapije Sipad-a u duţini 60 m ukljuĉujući i izradu kanalizacijskog šahta) sa prethodnim iscrpavanjem septiĉke jame te izvršeno je novo prespajanje sa kanalizacijskim sistemom. -Rekonstrukcija kanalizacijske mreţe u Ulici 4. Pokojiste. Kralupi.2009.Opće karakteristike vodovoda općine Konjic Godišnji izvještaj o radu ViK Izvjestajo provedenim aktivnostima u 2009.Muslimanske.

dolazi do ĉestog izljevanja kanalizacije u podrumske prostorije. odvodnju sanitarnih. Varda-kod vulkanizera ΄΄Pasic΄΄.Tuleg i Glavica B/Problemi: Problemi koji se odnose na vodosnabdjevanje. Konjic su sljedeći: -Pucanje glavnih dovodnih cijevi Φ400 na lokalitetu Klipanovac. te izrada prikljuĉka fontane u UliciM. -U dijelu nasejaTresanicatj . -Ĉišćenje rezervoara Ĉemer i Klipanovac sa popravkom ograde . -Rezervoar Klipanovac-popravka zraĉnog ventila DN80 na cijeviΦ400 .Gradski vodovodKonjic A/Aktivnosti: U protekloj godini pored redovnih aktivnosti na odrţavanju vodovodne i kanalizacijske mreţe izvršeni su i sljedeći znaĉajniji radovi. Luka 9-11.d. .godini 1.Tita -Završeni su komplet prikljuĉci za naselje Pomol. Puhale i Igman -Pucanje glavnih vodovodnih cijevi Φ225 u naselju Glavicine ( loš kvalitet ugraĊenih cijevi i nestruĉno izvedeni radovi). -Potrebno je izvršiti zamjenu dotrajalih ventila na više stambenih zgrada (ventili zbog starosti su neispravni) Godisnji izvjestaj o raduViK Izvjestaj o provedenim aktivnostima u 2010. -Rekonstrukcija kanalizacijske mreţe u ulici Luka 9-11 i 4. Kolonija 22. već duţi period. -Rekonstrukcija slivnika u Starom gradu( zazidani u sljedi zvodjenja radova oko stare ĉuprije) .fekalnih i oborinskih voda u sistemima koje odrţava ViKd. Muslimanske brigade 19-21 .Opće karakteristike vodovoda općine Konjic -Redovno ĉišćenje i puštanje u rad fontane na raskršĉu naTrgu Alije Izetbegovica.lijeva obala. -Postoji problem sa ulicnim slivnicim-zbog nestruĉne izgradnje (viši od nivoa kolovoza) ili su zbog raznih graĊevinskih radova poslije rata zabetonirani i prezidani.

Konjic su sljedeći: -Pucanje glavnih dovodnih cijevi Φ400 na lokalitetuPuhale i Igman -Pucanje glavnih vodovodnih cijevi Φ225 u naselju Glavicine( los kvalitetu graĊenih cijevi i nestruĉno izvedeni radovi). -Postoji problem s uliĉnim slivnicima.Tita B/Problemi: Problemi koji se odnose na vodosnabdjevanje. -U dijelu naseja Tresanica tj .Duranovic (zazidan i usljed renoviranja puta) -Redovno ispiranje slivnika oborinske kanalizacije (108) .fekalnih i oborinskih voda u sistemima koje odrzavaViKd. U prošloj godini su zapoĉeti radovi na rješavanju ovog problema a potrebno je uraditi potpunu zamjenu kanalizacijskih pokleklih cijevi.d. Ţeljezniĉka 8. već duţi period. odvodnju sanitarnih. Varda-kod vulkanizera ΄΄Pasic΄΄. te je potrebno uraditi potpunu rekonstrukciju kanalizacijske mreţe.zbog nesrtuĉne izgradnje (viši od nivoa kolovoza) ili su zbog raznih graĊevinskih radova. -Potrebno je izvršiti zamjenu dotrajalih ventila na više stambenih zgrada (ventili zbog starosti su neispravni) . zabetonirani i prezidani.Opće karakteristike vodovoda općine Konjic -Rekonstrukcija slivnika i oborinske kanalizacije u naselju DonjePolje. Redovno ĉišćenje i puštanje u rad Fontana na raskrćcu( Trg Oslobodjenja Alija Izetbegovic) i u uliciM. poslije rata. Kolonija 22. dolazi do ĉestog izljevanja kanalizacije u podrumske prostorije.lijeva obala.

OpćinaKonjic Propisivanje procedura i uslova za predaju i prijem lokalnih vodovodnih sistema na upravljanje JKP ViK.000. Formiranjestruĉnekomisije 2. Općina – JKP ViK 2008-2009. projektovanje i izgradnja novih vodovodnih sistema sa predajom na upravljanje JKP ViKKonjic A1.00 KM OPĆINA . REALIZACIJA PROJEKTA AKTIVNOSTI 1. Stanovništvo i privreda općineKonjica Jedinstvena kontrola i nadzor nad svim sistemima 10. Rangiranjeprioriteta KORISNICI OĈEKIVANI REZULTATI PROCJENA VRIJEDNOSTI IZVORI FINANSIRANJA NOSIOCI AKTIVNOSTI Općina – JKP ViK Komisija Komisija PERIOD 2008-2009. USPOSTAVLJANJE JEDINSTVENOG UPRAVLJANJA I KONTROLE NAD SVIM VODOVODNIM SISTEMIMA OPĆINE A. gdje se ne vrši kontinuirana dezinfekcija.A. 2009-2009. Rad komisije 3. OBEZBJEĐENJE SVIH KORISNIKA OPĆINE DOVOLJNOM KOLIĈINOM KVALITETNE VODE 1. UnaprjeĊenje vodosnabdijevanja na teritoriji općine. Planiranje. 2008-2009.4. Izrada elaborata o naĉinu i uslovima predaje lokalnih vodovodnih sistema na upravljanje JKP ViKKonjic. Izradaelaborata 4. koji su trenutno u nadleţnosti MZ.4.1.1.Opće karakteristike vodovoda općine Konjic PLANSKI PROGRAM I DALJNI RAZVOJ VODOVODA OPCİNE KONJIC PODRUĈJE STRATEŠKI CILJ OPERATIVNI CILJ PROGRAM PROJEKAT LOKACIJA KRATKI OPIS CILJ OPĆINA KONJIC 1.

1. 250. Izbordobavljaĉa 4. Izgradnja odgovarajuće laboratorije unutar JKP ViKKonjic.2. Dobavljaĉ 2009-2009.2. KORISNICI OĈEKIVANI REZULTATI NOSIOCI AKTIVNOSTI Općina-ViK Općina PERIOD 2008-2009. IzradaElaborata o stalnoj kontroli kvaliteta vode za piće prema vaţećim propisima.2.2. Obzirom da je pitka voda vrhunskog kvaliteta strateški resurs općine Konjic neophodno je hitno poduzeti mjera zaštite izvorišta od mogućeg zagaĊenja kroz formiranje zona zaštite ĉime bi se onemogućilo zagaĊenje slivnih podruĉja izvorišta. GraĊani i privredaopćineKonjic.Opće karakteristike vodovoda općine Konjic PODRUĈJE STRATEŠKI CILJ OPERATIVNI CILJ PROGRAM PROJEKAT OPĆINA KONJIC 1. REALIZACIJA PROJEKTA AKTIVNOSTI 1.C.3. 3. OBEZBJEĐENJE SVIH KORISNIKA OPĆINE DOVOLJNOM KOLIĈINOM KVALITETNE VODE 1. Prikupljanjepotrebnihsagl asnosti.3.3.000. UvoĊenje stalne kontrole kvaliteta vode za piće C. ProvoĊenjemjerazaštiteiz Elaborata 2. C. C. OBEZBJEĐENJE STALNOG KVALITETA VODE ZA PIĆE RAĈUNAJUĆI I PERSPEKTIVNI RAZVOJ OPĆINE C. IzvoĊenjeradova. Uspostavljanje baze podataka o kvalitetu vode za piće OpćinaKonjic UvoĊenje kontinuiranog monitoring kvaliteta vode za piće Zaštita kvalitetnih izvorišta pitke vode na podruĉju općine kao strateškog resursa općine Konjic. LOKACIJA KRATKI OPIS CILJ 2008-2009.3.2.00 KM OPĆINA – KANTON PROCJENA VRIJEDNOSTI IZVORI FINANSIRANJA .3. Općina 2009-2009.

Opće karakteristike vodovoda općine Konjic PRILOZI: Izvoriste Ljuta .

Opće karakteristike vodovoda općine Konjic Rezervoar Klipanovac(poluukopani) .

Opće karakteristike vodovoda općine Konjic Pumpa (centrifugalna) .

Opće karakteristike vodovoda općine Konjic .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful