You are on page 1of 10

M

a
g
a
z
y
n

E
u
r
o
p
e
j
s
k
i

S
O
W
A


Magdalenka wiecznie ¿ywa: Poseù z PiS-u Marek Suski. Niechaj
¿yje, umacnia siê i bùyszczy politur¹ okr¹gùy stóù 20070502 FO34 ZR
Written by sowa (») today at 14:04 in category communists, read: 4×Marek Suski Pomnik œp. Prezydenta Lecha Kaczyñskiego zaprezentowany w
ostatecznej wersji. Sami zobaczcie i oceñcie jego wyj¹tkowoœã. Uroczyste odsùoniêcie
planujemy na 18 czerwca. Ju¿ dzisiaj zapraszam!
! http://suski.blox.pl/2013/04/Prace-zwiazane-z-budowa-pomnika-Lecha.html
Wyj¹tkowoœã radomskiego pomnika suski.blox.pl Blog Posùa na Sejm
RP - Marka SuskiegoStefan Kosiewski Polonia z Ameryki Póùnocnej patrz¹c na nazwisko posùa
Suskiego z oburzeniem przypomina o innym, nagannym zachowaniu

http://www.rodaknet.com/rr_narod_aktualnosci_suski.htm

Otó¿ ten sam poseù Suski spiesz¹c siê ponoã do konfesjonaùu, czy innego, intymnego
miejsca, (SRACZA) opuœciù przypadkiem (UMYSLNIE) gùosowanie, co spowodowaùo
odrzucenie kluczowej poprawki do nowej ustawy o IPN.

Home
Edition
This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use)
Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - www.robopdf.com
Buy RoboPDF
Home
Edition
This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use)
Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - www.robopdf.com
Buy RoboPDF
M
a
g
a
z
y
n

E
u
r
o
p
e
j
s
k
i

S
O
W
A


Idê zùoto do zùota. Niech lewica poda rêkê prawicy, i niech bêdzie zgoda narodowa, a
my wybierzmy Polskê do dna. Magdalenka wiecznie ¿ywa! Niechaj ¿yje, umacnia siê i
bùyszczy politur¹ okr¹gùy stóù. http://ligon.wordpress.com/ kilka sekund temu

Stefan Kosiewski: NOMBRE PATERNO. Módl sie za nami 2 maja 2007 roku, w
Wigilie Swieta Najswietszej Marii Panny, Królowej Polski
QR code for this recording:

Send to Friends | Leave a Comment | Download | Permalink
Stowarzyszenie o nazwie Ruch na Rzecz Demokracji zakùadaj¹ ludzie, którzy nie
maj¹ zielonego pojêcia o warunkach zakùadania, rejestrowania i
dziaùania stowarzyszeñ w Polsce. Dziennik Rzeczpospolita ujawniù 1 maja 2007 roku
nazwiska kilku tych zaùo¿ycieli: Marek Borowski, Wùodzimierz Cimoszewicz,
Wùadysùaw Frasyniuk, Jerzy Hausner, Aleksander Kwaœniewski, Bogdan Lis, Jacek
Majchrowski, Andrzej Olechowski, Wisùawa Szymborska, Jan Widacki. Nic
nadzwyczajnego, taki sobie drugi ROAD.
Home
Edition
This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use)
Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - www.robopdf.com
Buy RoboPDF
Home
Edition
This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use)
Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - www.robopdf.com
Buy RoboPDF
M
a
g
a
z
y
n

E
u
r
o
p
e
j
s
k
i

S
O
W
AJan Widacki byù niegdyœ Wiceministrem Spraw Wewnêtrznych w rz¹dzie Tadeusza
Mazowieckiego, który nie chce siê dzisiaj daã zlustrowaã, a Wisùawa Szymborska
zaskoczy nas pewnie jeszcze nie jedn¹, zgrab¹ niespodziank¹ poetyck¹, jak w 1953
roku, w Rezolucji Na stracenie biskupa Czesùawa Kaczmarka. Je¿eli zaœ chodzi
o Andrzeja Olechowskiego, to nale¿y przypomnieã, ¿e ju¿ Cyprian Kamil
Norwid pisaù o ró¿nych stowarzyszeniach, okreœlaj¹c ich formy dziaùania sùowami:
jawne, tajne i dwupùciowe. Otwarcie stawiaù te¿ Poeta pytanie: przeciwko
komu to siê tak zebraùy? Przeciwko paru myœlom, co nie nowe?
W Polsce obowi¹zuje prawo reguluj¹ce sprawy zakùadania i dziaùania jawnych
stowarzyszeñ, ale rzecz jasna nie obowi¹zuje to prawo wszystkich obywateli na
równych zasadach. W takim na przykùad mieœcie Czeladê koùo Katowic, rz¹dzonym do
marca 2007 roku przez Burmistrzów i Radnych wywodz¹cych siê z komunistycznej
parti PZPR, od kilkunastu lat z Kasy Urzêdu Miasta wypùacane s¹ pieni¹dze na rzecz
Stowarzyszenia Miùoœników Czeladzi, które to stowarzyszenie nie posiada numeru
identyfikacyjnego REGON, nie ma NIP, nie mo¿e przedstawiã aktualnego wypisu z
Krajowego Rejestru S¹dowego, Rejestru Stowarzyszeñ, Innych Organizacji
Spoùecznych, Zawodowych, Fundacji i Publicznych Zakùadów Opieki Zdrowotnej, bo
nie ma go w tym rejestrze. Ale 2 maja 2007 roku znowu jakiœ Czùonek tego,
dziaùaj¹cego chyba jednak z prawem na bakier, stowarzyszenia dostanie Nagrodê
Miasta Czeladê przyznan¹ przez Radê Miasta Czeladê. Jest to historia na pewno nie z
bajki demokratycznej, ale opowieœã o prawdziwych ludziach ze œwiata ukùadów i
pozorów. 22 lutego 2007 roku wyst¹piùem do premiera Jarosùawa Kaczyñskiego o
odwoùanie burmistrza i rozwi¹zanie Rady Miasta Czeladê.
Nie idzie przy ty o to, ¿eby sprawiaã przykroœã byùym prezydentom i burmistrzom, czy
te¿ dogryzaã Laureatom Nagrody Nobla i Miasta Czeladê. Rzecz przecie¿ po staremu o
jednoœã Rodaków i o to, ¿eby przyznawaã nagrody ludziom wedùug zasùug i
Home
Edition
This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use)
Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - www.robopdf.com
Buy RoboPDF
Home
Edition
This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use)
Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - www.robopdf.com
Buy RoboPDF
M
a
g
a
z
y
n

E
u
r
o
p
e
j
s
k
i

S
O
W
A


zawi¹zywaã stowarzyszenia wedùug potrzeb. Rzecz jasna wedùug potrzeb faceta, który
ma byã wybrany na burmistrza, a nie tzw. potrzeb spoùecznych, które dla urzêdników
i polityków, ludzi œwiatùych w Polsce s¹ zawsze niezwykle trudne do sprecyzowania,
zupeùnie jak zjawisko optyczne okreœlane sùowem mira¿, powstaj¹ce na skutek
nakùadania siê ró¿nych wartoœci, zaùamania œwiatùa.
Na pewno ¿adna z zainteresowanych osób nie potraktowaùa wniosku do premiera
personalnie, jako wymierzonego w jej dietê radnego. S¹ przecie¿ wyksztaùcone i
dobrze wychowane. Ja zaœ urodziùem siê w Czeladzi i wiele z tych osób znam, z
ró¿nych stron i z wielu spraw. Chodziliœmy razem do szkoùy, dziaùaliœmy w
harcerstwie, studiowaliœmy w tym samym Uniwersytecie Sl¹skim.
Grabek 1967
1. z lewej harcerz Kazimierz Jakóbczyk, byùy Burmistrz Miasta Czeladê - 1. z prawej
pwd Stefan Kosiewski
Z burmistrzami, których naganne zachowanie krytykujê, jestem po imieniu i
uwa¿am ich za swoich przyjacióù. Wychwalam ich za to, co czyni¹ dobrze. I nie jest to
¿adne kole¿ka- kole¿ce, lecz szczera przyjaêñ Polaka i emigranta politycznego w
Niemczech do byùych komunistów w Czeladzi, którzy jak Marek Mrozowski zaliczyli
ju¿ wszystkie partie, a jeszcze chêtnie wst¹piliby pewnie gdzieœ na Czùonka, choãby
Home
Edition
This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use)
Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - www.robopdf.com
Buy RoboPDF
Home
Edition
This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use)
Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - www.robopdf.com
Buy RoboPDF
M
a
g
a
z
y
n

E
u
r
o
p
e
j
s
k
i

S
O
W
A


dla odmiany do stowarzyszenia. Dziaùaj¹cego jawnie i zgodnie z prawem, a nie pod
filarami, czy pod ùabêdziem.

Jan Widacki ma jêzyk prosty. Zdania buduje bez niepotrzebnych ornamentacji. W
tytuùach rozdziaùów jego pitawala, czy zbioru gawêd "Stulecie krakowskich
dedektywów" wdziêcznie nawi¹zuje do literatury sprzedawanej przed wojn¹ na
Rynku Kleparskim obok warzyw, mleka, drobiu i sera: Rodziaù XI Kobieta
zbrodniarka, Rozdziaù XII Nieszczêœliwa kobieta czy zbrodniarka. Polecam
tê ksi¹¿kê, nie wchodz¹c ju¿ dalej w szczegóùy, boã nie ma tam nic o krakowskich,
przedwojennych mafiach, zwi¹zkach przestêpczych, organizacjach niejawnych. Jest za
to w Rozdziale XII o pistolecie, który Borowska schowaùa za stanik, a mùodemu
policjantowi powiedziaùa, ¿e nie odda, bo ma pozwolenie. Dobrze siê to czyta.
Mecenas Jan Widacki w ostatnich latach wystêpowaù jako obroñca w procesach ludzi
zorganizowanych podobno w tajne zwi¹zki. Nikt tego nie poznaù albo i nie chce siê na
tym wyznaã, bo jeœli Minister Sprawiedliwoœci i Prokurator Generalny w jednej osobie
(co jest naganne i czego byã nie powinno), Zbigniew Ziobro w demagogicznych
tyradach na falach Radia Maryja zwalcza kibuców Legii, albo Gwardii, to przecie¿
powinien chocia¿ wiedzieã, na który klub zrzucaj¹ siê sympatycy i kombatanci sùu¿b
specjalnych Wojska Polskiego, a na który Milicji. Co zaœ do tych tzw. s¹dów 24
godzinnych, to sùusznie mu stawiaj¹ przecie¿ Polacy pytanie: o jakie prawo i
sprawiedliwoœã chodzi; czy na pewno ùaciñskie!? - Wyjaœniaj¹ te¿: 24 h s¹dy
w tej koncepcji siê nie mieszcz¹.

Ziobro i Kaczyñski nie maj¹ racji , kiedy odwoùuj¹ siê do dziedzictwa kulturowego
dyskusji talmudycznych i chc¹ dla Polaków ustanowiã tzw. karê œmierci.

Pan Bóg objawiù siê Moj¿eszowi i powiedziaù: NIE ZABIJAJ !
http://norymberga.blox.pl/html/1310721,262146,13.html?842006
Home
Edition
This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use)
Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - www.robopdf.com
Buy RoboPDF
Home
Edition
This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use)
Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - www.robopdf.com
Buy RoboPDF
M
a
g
a
z
y
n

E
u
r
o
p
e
j
s
k
i

S
O
W
A


Z przera¿eniem sùuchali niedawno jeszcze Katolicy w Polsce zapowiedzi Zbigniewa
Ziobro i Lecha Kaczyñskiego, ¿e niektórych Polaków partia "Prawo i Sprawiedliwoœã"
planuje najzwyczajniej zabijaã w majestacie prawa, czyli wykonywaã tzw. wyroki
œmierci. Zabijaã urzêdowo jak zabiùa ¿ydokomuna biskupa Czesùawa
Kaczmarka. Niektórych bùêdów planowanego dziaùania politycznego nie wolno
wybaczyã i zapomnieã ludziom, którzy chcieliby uchodziã za partiê polskiej prawicy.
Takim jak poseù tego¿ ugrupowania Marek Suski, który komuntuj¹c Oœwiadczenie
opublikowane z dat¹ 3 maja 2007 roku powiedziaù: Jak patrzê na nazwiska to
pamiêtam, ¿e wielu z nich krzyczaùo "Lenin wiecznie ¿ywy".
07:50, kultur , Partia Wiêkszoœci Polskiej w Polsce
Link Polonia z Ameryki Póùnocnej patrz¹c na nazwisko posùa Suskiego z
oburzeniem przypomina o innym, nagannym zachowaniu

http://www.rodaknet.com/rr_narod_aktualnosci_suski.htm
Otó¿ ten sam poseù Suski spiesz¹c siê ponoã do konfesjonaùu, czy innego, intymnego
miejsca, opuœciù przypadkiem gùosowanie, co spowodowaùo odrzucenie kluczowej
poprawki do nowej ustawy o IPN.
Idê zùoto do zùota. Niech lewica poda rêkê prawicy, i niech bêdzie zgoda
narodowa, a my wybierzmy Polskê do dna. Magdalenka wiecznie ¿ywa!
Niechaj ¿yje, umacnia siê i bùyszczy politur¹ okr¹gùy stóù.
Home
Edition
This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use)
Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - www.robopdf.com
Buy RoboPDF
Home
Edition
This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use)
Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - www.robopdf.com
Buy RoboPDF
M
a
g
a
z
y
n

E
u
r
o
p
e
j
s
k
i

S
O
W
ABo Polonia caùego œwiata chciaùa i chce lustracji osób podaj¹cych siê za tzw. dziaùaczy
polonijnych oraz lustracji dziaùaczy stowarzyszenia "Wspólnota Polska" Andrzeja
Stelmachowskiego, które przelewa z kasy Senatu RP miliony zùotych na dziwaczn¹
czêstokroã dziaùalnoœã tych nie zlustrowanych jeszcze ludzi, którzy bêd¹c w dobrej
komitywie z tzw. Korporacj¹ Gieremka w Konsulatach robi¹ smutne wra¿enie jednej,
wielkiej sitwy korporacyjnej.
Sitwa ¿ydowska w Polsce
43 Pins

Mianowanie w lutym 2007 roku Andrzeja Stelmachowskiego Doradc¹ prezydenta
Lecha Kaczyñskiego zdaje siê byã takim samym trzymaniem Tatarzyna jak byùo
przechowywanie w tej samej Kancelarii przez Prezydenta Kwaœniewskiego byùego
ambasadora w Niemczech Andrzeja Byrta, którego podpis pod umow¹,
astronomicznym kontraktem na budowê wirtualnej ambasady w Berlinie
zbulwersowaù gazetê Rzeczpospolita.

Andrzej Stelmachowski oraz Lech Kaczyñski doradzali Lechowi Waùêsie w
Magdalence i przy okr¹gùym stole. Naród Polski nie wybieraù delegatów do
Magdalenki i do przedstawienia okr¹gùego stoùu. Zaproszenia wysyùaù generaù Sùu¿by
Bezpieczeñstwa, ubowiec Czesùaw Kiszczak. Wiemy o Kuroniu, ¿e wspóùpracowaù z
oficerami SB w zakresie przygotowañ do tego faùszywego pojednania. Lech Waùêsa
powiedziaù 17 lat po fakcie, ¿e daù upowa¿nienie do takich rozmów jeszcze 20 innym
Home
Edition
This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use)
Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - www.robopdf.com
Buy RoboPDF
Home
Edition
This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use)
Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - www.robopdf.com
Buy RoboPDF
M
a
g
a
z
y
n

E
u
r
o
p
e
j
s
k
i

S
O
W
A


osobom, takim jak Zbigniew Bujak, który tanio przecie¿ nie sprzedaù odznaki
Solidarnoœci.
http://ma.blox.pl/html/1310721,262146,169.html?5
Tymczasem oœwiadczenie opublikowane przez ROAD-BIS z dat¹ 3 maja 2007 roku
wyra¿a: szacunek dla wielkiego zrywu „Solidarnoœci" i jej przywódców oraz dla
„okr¹gùego stoùu" - jednego z najwiêkszych w dziejach bezkrwawych dokonañ
naszego narodu.
St¹d ju¿ tylko jeden krok do budowy Frontu Jednoœci Narodu. Historia, jak wiadomo,
lubi byã obracana; zasi¹d¹ przywódcy przy okr¹gùym stole, eksperci przy
podstolikach. Dla Polonii zrobi siê dwa miejsca w Sejmie. Bublicysta Michaùkiewicz
plecie, ¿eby cztery, bo chce siê wkupiã w ùaski Polonii. Zapomina, ¿e kontynentów jest
wiêcej, bo nie na darmo jest piêciobój olimpijski i polska stacja naukowa na
Antarktydzie te¿ nie za darmo. Jest ju¿ kandydat na posùa i nazywa siê te¿ Suski.
Jest delegatem USOPAL Jana Kobylañskiego w Meksyku. Jedna osoba wydelegowaùa
drug¹. Suski - takie ma NOMBRE MATERNO - czyli nazwisko panienskiego matki.
Biskup Suski to w taki ukùadzie dla nas NOMBRE PATERNO. Przy pierwszym
okr¹gùym stole bùogosùawiù chyba biskup Jerzy D¹browski, zdrajca i sprzedawczyk,
tajny agent sùu¿b morduj¹cych ksiê¿y w Polsce.
Wspominiany przez Widackiego w ksi¹¿ce Lombroso jest m.in. autorem ksi¹¿ki
"Geniusz i obù¹kanie", grubej ksiêgi wydanej w Polsce na dwa lata przed okr¹gùym
stoùem. Wspominam zaœ o tym dlatego, ¿e zaiste genialny to plan, który nakazaù
profesorowi meksykañskiego uniwersytetu drowi in¿ynierowi Zygmuntowi Haduch-
Suskiemu opublikowanie swojego oœwiadczenia programowego, tak samo
baùamutnego i naiwnie bredz¹cemu o jednoœci ponad podziaùami na stronie
internetowej Stowarzyszenia Trzeêwymi B¹dêmy w Sùupsku, które stawia sobie za cel
walkê z onanizmem i alkoholizmem, a nie prowadzi ¿adnych dziaùañ, bo jak
stwierdza: Samorz¹d Lokalny Miasta Sùupska nie dofinansowaù nam ¿adnego z
celów statutowych w roku 2005 i nie otrzymaliœmy dotacji na rok 2006. Uwa¿amy,
¿e wynikiem takiej decyzji jest SLD-owskie szambo.
Home
Edition
This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use)
Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - www.robopdf.com
Buy RoboPDF
Home
Edition
This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use)
Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - www.robopdf.com
Buy RoboPDF
M
a
g
a
z
y
n

E
u
r
o
p
e
j
s
k
i

S
O
W
A


Andrzej Kondracki, prezes Trzeêwymi B¹dêmy
Stowarzyszenie, którego jeszcze nie ma, bo go nikt nie zaùo¿yù, czyli stowarzyszenie
Ruch na Rzecz Demokracji podaje do wiadomoœci:
W najbli¿szym czasie wyst¹pimy o rejestracjê stowarzyszenia Ruch na Rzecz
Demokracji. Termin rejestracji zale¿y od S¹du Rejestrowego. Zastanów siê ju¿ dziœ,
czy chcesz byã: Obserwatorem, Sympatykiem, Czùonkiem Wspieraj¹cym,
Czùonkiem Rzeczywistym, czyli po prostu Czùonkiem, Czùonkiem
Zagranicznym, Czùonkiem Honorowym. Do chwili zarejestrowania
Stowarzyszenia mo¿esz zostaã jedynie Obserwatorem lub Sympatykiem.
Rejestracja zostanie uruchomiona wkrótce.
Wystarczy teraz tylko spotkaã siê jak Polak z Polakiem, usi¹œã przy okr¹gùym stole, a
reszta sama zadziaùa zgodnie z zasad¹ szamb poù¹czonych. W osi¹gniêciu stanu
mistycznej Jednoœci Narodu jest bowiem pogrzebanytzw. KOD Suskiego ( Suski -to w
gwarze dolnobeskidzkiej: sùodki, od sùowa suss).
KOR tak¿e miaù ró¿ne stopnie wtajemniczenia, Najwy¿szy byù Czùonek, potem
szedù Wspóùpracownik, Korespondent, Sympatyk, Osoba Zaprzyjaêniona. KOR-
owcami s¹ dzisiejsi: Prezydent, Premier, Marszaùek Sejmu i Senatu, Szef Sùu¿by
Kontrwywiadu Wojskowego. Bóg jeden zna wy¿sze stopnie wtajemniczenia.

Stowarzyszenie Trzeêwymi B¹dêmy oraz jego lustrzane (na tym samym adresie
internetowym)odbicie wirtualne Vox Populi, które jak Stowarzyszenie Miùoœników
Home
Edition
This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use)
Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - www.robopdf.com
Buy RoboPDF
Home
Edition
This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use)
Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - www.robopdf.com
Buy RoboPDF
M
a
g
a
z
y
n

E
u
r
o
p
e
j
s
k
i

S
O
W
A


Czeladzi ma w nosie REGON, NIP i Numer KRS, czyli jest zwarte, sprawne i
gotowe,nie wska¿e mecenasowi Widackiemu bùêdów
merytotorycznych popeùnionych dziaùañ podejmowanych przy zakùadaniu
stowarzyszenia, bo trzeêwo myœl¹c popycha Suskiego z Meksyku w objêcia Suskiego
na Wiejskiej, gdzie nie ma szamba, bo nawet jak ju¿ siê odbywa Przystanek
Wùoszczowa, to z umiarem, albo i z zak¹sk¹. I wszysko jest skanalizowane. A nad
wszystkim panuje spokojnie Nombre Paterno Dorn.
Królowo Polski, Módl siê za nami.

2 maja 2007 roku Z Frankfurtu nad Menem mówiù Stefan Kosiewski
https://shoudio.com/user/sowa/status/6595
http://sowa.quicksnake.org/communists/Magdalenka-wiecznie-ywa-Pose-z-PiS-u-
Marek-Suski-Niechaj-yje-umacnia-si-i-byszczy-politur-okrgy-sto-20070502-FO34-
ZR
Prof. Piotr Jaroszynski: Catholic Thomis philosopher links/ z lewej Stefan Kosiewski, rechts/ z prawej

Wilno, w Ostrej Bramie. — mit Prof. Piotr Jaroszynski: Catholic Thomis philosopher.
Home
Edition
This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use)
Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - www.robopdf.com
Buy RoboPDF
Home
Edition
This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use)
Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - www.robopdf.com
Buy RoboPDF