You are on page 1of 209

Anne Rice Cronicile vampirilor 4 Povestea hoþului de trupuri

SUNT vampirul Lestat. Am o poveste pentru voi. Despre ceva ce mi s a întâmplat. Începe la Miami, în 1990, ºi vreau într adevãr sã pornesc chiar de acolo. Dar este important sã vã pomenesc ºi de visele pe care le am avut mai înainte, pentru cã fac parte din poves te. Mã refer la visele despre o copilã vampir, cu minte de femeie ºi chip de înger, la v isul cu prietenul meu muritor David Talbot. Mi am mai visat ºi copilãria muritoare din Franþa ? vise cu ierni înzãpezite petrecute la castelul mohorât ºi ruinat al tatãlui meu, în Auvergne, pe vremea când mergeam sã vânez haita de lupi care prãdase sãrmanul nostru sat. Visele pot fi la fel de adevãrate ca ºi faptele. Sau, cel puþin, aºa mi s au pãrut dupã acee a. Eram într o dispoziþie neagrã când au început aceste vise; un vampir vagabond rãtãcind pe pãm uneori atât de acoperit de praf, încât nu dãdea nimeni nici un semn cã m ar observa. La ce bun sã am plete blonde ºi bogate, ochi albaºtri strãlucitori, haine strãlucitoare, zâmbet i rezistibil ºi un trup bine proporþionat de un metru optzeci, care putea în ciuda celor douã sute de ani pe care îi avea de fapt ? sã treacã drept trupul unui muritor de douãzec i de ani? Rãmãsesem totuºi un om rezonabil, un fiu al celui de al optsprezecelea secol , cel în care trãisem de fapt înainte de a mã fi nãscut întru întuneric. Pe mãsurã ce anii '80 se apropiau de sfârºit, mã schimbasem tot mai mult faþã de vampirul age miu ºi dichisit care fusesem odatã, atât de ataºat de clasica mantie neagrã ºi de dantela de Bruxelles, gentlemanul cu baston ºi mânuºi care dansa sub lãmpile cu gaz aerian. Mã transformasem într un fel de zeu tenebros, mulþumitã suferinþelor ºi triumfului, dar mai ales sângelui respectabililor noºtri vampiri. Aveam puteri care îmi permiteau sã rãstorn l ucrurile ºi chiar sã înspãimânt. Aveam puteri care mã fãceau melancolic, deºi nu înþelegeam î a de ce sunt aºa. Puteam, de pildã, sã mã ridic în aer dupã dorinþã ºi si cãlãtoresc pe vânturile nopþii distan el de uºor ca un spirit. Puteam sã aprind un foc numai din dorinþa de a o face. Mai pu team, de asemeni, sã chem cu vocea mea supranaturalã nemuritori de peste mãri ºi þãri ºi sã c sc fãrã efort gândurile vampirilor ºi ale oamenilor. Nu i rãu, trebuie cã gândiþi. Dar detestam asta. Mã necãjea, fãrã îndoialã, vechiul meu eu ? uritor, strigoiul nou nãscut, hotãrât sã fie bun ºi devenit rãu pentru cã aºa îi cerea soarta Sã ne înþelegem, nu sunt un pragmatic. Am o conºtiinþã aprigã ºi nemiloasã. Aº fi putut sã fi drãguþ. Poate cã ºi sunt uneori. Dar am fost întotdeauna un om de acþiune. Neliniºtea e un pu tiu, frica la fel. Iar aici veþi avea parte de acþiune, de îndatã ce voi isprãvi aceastã int roducere. Amintiþi vã, începuturile sunt întotdeauna dificile ºi, deseori, nefireºti. Au fost într adev nemaipomenite ºi îngrozitoare? Când? Familiile fericite nu sunt toate la fel, pânã ºi Tolsto i trebuie sã ºi fi dat seama de asta. Nu pot sã pornesc cu "La început" sau cu "M au lepãd at din carul cu fân la amiazã", chiar dacã aº vrea. Am început întotdeauna cu ce am putut, c redeþi mã. Aºa cum spune ºi Nabokov prin glasul lui Humbert Humbert, "Poti conta întotdeau na pe o crimã dacã vrei o scriiturã neobiºnuitã". Iar neobiºnuit nu poate însemna ºi experime l? ªtiu deja cã sunt plastic, înzorzonat, luxuriant, lunecos ? mi au spus o destui cri tici. Am sã fac, vai, lucrurile în felul meu. ªi vom începe cu începutul ? dacã nu cumva aºa ceva e te o contradictie în termeni ? vã promit. Trebuie sã vã explic chiar înainte ca aventura sã se deruleze: eram adânc mâhnit din cauza c elorlalþi nemuritori pe care i am cunoscut ºi i am iubit, pentru cã se îndepãrtaserã de mult de ultimul nostru loc de întâlnire de la sfârºitul secolului al douãzecilea. E o nebunie sã te gândeºti cã am vrut sã creãm un nou sabat. Au dispãrut unul câte unul în timp ºi în lum e era inevitabil. Vampirilor nu le plac cu adevãrat cei de felul lor, deºi au o nevoie disperatã de tova

rãºi nemuritori. Din cauza acestei nevoi mi am fãcut discipoli ? Louis de Pointe du Lac, care a dev enit în secolul al nouãsprezecelea rãbdãtorul ºi, adesea, iubitul meu tovarãº, apoi, cu ajuto ul lui involuntar, pe frumoasa ºi damnata copilã vampir, Claudia. În timpul nopþilor de vagabondaj solitar din a doua parte a secolului al douãzecilea, Louis a fost singu rul nemuritor cu care m am vãzut destul de des. Cel mai uman dintre noi toþi, cel ma i necredincios. N am stat niciodatã prea mult timp departe de cocioaba lui de pe maidanul de la pe riferia oraºului New Orleans. Dar veþi vedea. Am sã ajung ºi la asta. Louis face parte d in poveste. Veþi gãsi însã foarte puþin despre ceilalþi. Într adevãr, aproape nimic. Cu excepþia Claudiei. Pe Claudia am visat o din ce în ce mai des. Sã vã explic cum e cu ea. A fost distrusã de mai bine de un secol, însã i am simþit mereu prezenþa, ca ºi cum ar f i fost dupã colþ. Eu însumi am creat aceastã vampiriþã pãtimaºã, dintr o orfanã muribundã ? era 1794 ? ºi au tr prezece ani pânã sã se ridice împotriva mea: "Tatã, am sã te bag în coºciug pe veci." Pe vremea aceea dormeam într un coºciug. A urmat o perioadã de tentative de crimã îngrozit oare, incluzând momeala cu victime muritoare otrãvite ? ca sã mi întunece minþile, cuþite ca re îmi sfâºiau carnea albã ºi, în final, aruncarea în mlaºtinile împuþite de dincolo de mohor Orleans a unei copii neînsufleþite, fãcute dupã chipul ºi asemãnarea mea. Ei bine, n a þinut. Sunt foarte puþine cãi sigure sã ucizi un nemuritor. Soarele, focul. .. Trebuie sã þinteºti anularea totalã. ªi pe urmã, e vorba despre vampirul Lestat! Claudia a avut de suferit de pe urma acestor tentative, fiind mai târziu executatã d e un sabat al bãutorilor de sânge care înflorea taman în inima Parisului, în scandalosul T eatru al Vampirilor. Încãlcasem regulile atunci când transformasem o copilitã atât de frag edã într un bãutor de sânge; fie numai pentru atât, ºi monºtri parizieni ar fi putut sã i pun zilelor. Le încãlcase regulile la rândul ei, încercând sã ºi distrugã creatorul ? ºi sã ºtiþ za asta, au hotãrât s o arunce afarã, în lumina strãlucitoare a soarelui care a transforma t o în cenuºã.. Dupã pãrerea mea, este un mod tare afurisit de a executa pe cineva; aceia care te sc ot afarã trebuie sã se retragã repede în sicrie ºi nu pot nici mãcar sã urmãreascã cum teribi oare le îndeplineºte sentinþa neîndurãtoare. La aºa ceva au supus o ei pe rafinata ºi delicat creaturã desãvârºitã de mine, graþie sângelui meu de vampir, dintr un copil abandonat, bolnã ios ºi murdar, într o dãrãpãnatã colonie spaniolã din Lumea Nouã ? ca sã mi fie prietenã, dis iubitã, muzã, camarad de vânãtoare... ªi fiica mea, ei bine, da! Dacã aþi citit Interviu cu un vampir, atunci ºtiþi totul despre asta. Este versiunea lui Louis despre timpul petrecut împreunã. Louis vorbeºte despre dragostea pe care i o purta copilei noastre ºi despre rãzbunarea lui împotriva celor ce au distrus o. Dacã aþi citit cãrþile mele autobiografice, Vampirul Lestat ºi Regina damnaþilor, ºtiþi totul espre mine. Ne cunoaºteþi istoria, ºtiþi cât valoreazã ? istoria nu valoreazã niciodatã prea t ? ºtiþi cum am apãrut acum mii de ani ºi cã ne înmulþim dându le conºtiincios muritorilor S Negru atunci când vrem sã i aducem alãturi de noi pe Calea Diavolului. Dar nu i nevoie sã citiþi celelalte cãrþi ca s o înþelegeti pe cea de faþã. Nu veþi gãsi aici de personaje care populeazã Regina damnaþilor. Civilizaþia occidentalã nu va fi nici o secundã pe marginea prãpastiei. Nu veþi avea parte nici de revelaþii asupra vremurilor d e demult, nici de bãtrâni care sã vã încredinþeze jumãtãþi de adevãruri, sã vorbeascã n pilde unsuri care de fapt nu existã ºi nici n au existat vreodatã. Nu, toate acestea le am fãcut mai demult. Acum este vorba despre o poveste contemporanã. Nu i nici o greºealã, volumul face part e din Cronica vampirilor. Dar este primul cu adevãrat modern, pentru cã acceptã de la în ceput înspãimântãtoarea absurditate a existenþei ºi ne introduce în mintea ºi în sufletul ero pentru a le descoperi. ? cine sã fie, oare? Citiþi povestea ºi, pe mãsurã ce veþi întoarce paginile, vã voi spune tot ce este nevoie sã º spre noi. Apropo, se vor întâmpla multe! Aºa cum spuneam, sunt un om de acþiune ? un Jam es Bond al vampirilor, dacã vreþi ? numit de diverºi alþi nemuritori Prinþul Puºtan, Cea Mai Blestematã Creaturã sau "Monstrule!". Bineînþeles, ceilalþi nemuritori vor fi prin preajmã Maharet ºi Mekare, cei mai bãtrâni din noi, Khayman cel din Primul Neam, Eric, Santino, Pandora ºi alþii cãrora le spunem Co piii Mileniului. Va fi ºi Armand, drãgãlaºul strãmoº cu chip de copil, în vârstã de cinci sut

ani; odinioarã el a pus bazele Teatrului Vampirilor, iar mai înainte fondase Les Inn ocents, un sabat al bãutorilor de sânge care se închinau diavolului ºi trãiau sub cimitiru l din Paris. Sper cã Armand va fi întotdeauna cu noi. ªi, dacã sunt norocos, Gabrielle ? muritoarea mea mamã ºi nemuritorul meu copil ? se va arãta ºi ea, fãrã îndoialã, într una din aceste nopþi, înainte sã se sfârºeascã încã o mie de În ce l priveºte pe Marius, bãtrânul meu profesor ºi mentor, unul dintre pãstrãtorii secretel r istorice ale tribului nostru, este ºi va fi întotdeauna lângã noi. Înainte sã înceapã toatã stea, venea la mine când ºi când sã mã cicãleascã: Nu cred oare cã ar fi cazul sã încetez oda mele mele nemiloase care ajung invariabil în paginile ziarelor muritorilor? N am d e gând sã încetez a l mai sâcâi pe David Talbot, prietenul meu muritor, ispitindu l cu Dar ul Întunecat al sângelui nostru? Am habar cã ar fi mai bine sã nu l mai dãm nimãnui, nicioda tã? Reguli, reguli, reguli. Sfârºesc întotdeauna prin a vorbi despre reguli. Iar mie mi pl ace sã sparg regulile tot aºa cum muritorilor le place sã facã þãndãri, de cãrãmizile cãminul arele de cristal, dupã ce au toastat. Dar destul cu ceilalþi. Cartea asta e a mea de la început pânã la sfârºit. Daþi mi voie acum sã vorbesc despre visele care veneau sã mi tulbure hoinãrelile. Claudia aproape cã mã bântuia. Chiar înainte sã mi se închidã ochii, o vedeam lângã mine ºi î vocea ºoptind încet, stãruitor. Uneori alunecam înapoi prin secole pânã la micuþul spital colonial cu ºirurile lui de pãtuþur , unde murise copila orfanã. Iatã l pe bãtrânul doctor trist, pântecos, ridicând trupul copilei. ªi strigãtul. Cine striga Claudia nu striga. Dormea atunci când mi o încredinþase doctorul, convins cã eram tatãl e i muritor. ªi e atât de frumuºicã în visele astea! Oare era atât de drãguþã ºi pe vremea acee r cã era. Înºfãcându mã din mâinile muritoare ca doi monºtri înspãimântãtori dintr un basm de coºmar, ili ºi orbi." Visul cu David Talbot vine doar o datã. David e tânãr în vis ºi merge printr o pãdure de magnolii. Nu este bãrbatul de ºaptezeci ºi p u de ani care mi a devenit prieten, rãbdãtorul cãrturar muritor care mã refuzã cu regulari tate când îi ofer Sângele Negru, lãsându ºi mâna caldã ºi fragilã pe carnea mea rece, insensi sã mi demonstreze afecþiunea ºi încrederea în noi. Nu. Acesta este tânãrul David Talbot, cel de acum ani ºi ani, când inima nu i bãtea în piept atât de repede. Cu toate cã e în pericol. Tigru, tigru arzând strãlucitor. Vocea lui sau a mea e cea care ºopteºte aceste cuvinte? Iatã l ivindu se din luminã pestriþã; dungile lui portocalii ºi negre seamãnã cu însãºi lumin a, încât abia se distinge. Îi vãd capul uriaº ºi botul atât de moale, alb ºi zbârlit de mustã delicate. Dar uite i ochii galbeni, abia niºte crãpãturi, plini de oribilã ºi nesãbuitã cruz me. David, colþii! Tu nu i poþi vedea colþii! Dar el e curios ca un copil ºi urmãreºte limba mare ºi roz atingându i gâtul, atingându i lãn de aur pe care îl poartã la gât. Îi mãnâncã lãnþiºorul? Doamne, Dumnezeule, David! Colþii! De ce mi s a stins vocea? Oare mãcar sunt acolo, în pãdurea de magnolii? Corpul îmi vibr eazã ca ºi cum m aº strãdui sã mã miºc, gemete surde rãzbat de dupã buzele mele pecetluite ºi e geamãt face sã mi se încordeze toatã fiinþa, pânã la ultima fibrã. David, fereºte te! Apoi vãd cã stã într un genunchi, la umãr cu carabina cu þeavã lungã. Pisica uriaºã este încã ri distanþã ºi se nãpusteºte asupra lui. Aleargã tot mai tare, pânã ce pocnetul puºtii o opre drum, apoi îºi continuã fuga, în timp ce puºca bubuie din nou; ochii ei galbeni sunt plin i de furie, labele sale se încruciºeazã într un ultim efort de a se sprijini pe pãmântul moa le. Mã trezesc. Ce înseamnã oare acest vis ? cã prietenul meu muritor este în primejdie? Sau, pur ºi simpl u, ceasul lui genetic se îndreaptã spre ultima orã? Un om de ºaptezeci ºi patru de ani poa te sã moarã în orice clipã. M am gândit vreodatã la David, fãrã sã mã gândesc la moarte? David, unde eºti? Phi, Pfui, Fo, Fum, simt sânge de englez. Vreau ca tu sã mi ceri Darul Întunecat, i am spus când ne am cunoscut. Nu pot sã þi l dau. Dar vreau sã l ceri." N a fãcut o niciodatã. N a dorit o niciodatã. ªi l am iubit. L am vãzut curând dupã vis. Treb

ia. Dar visul nu l am uitat ºi poate cã a tot revenit în orele de somn adânc din timpul zilei, când sunt o piatrã rece ºi neajutoratã sub acoperirea prozaicã a întunericului. Ei bine, acum ºtiþi ºi visele. Dar, vã rog, mai imaginaþi vã o datã iarna înzãpezitã din Franþa, zidurile castelului ºi un t tor adormit pe patul lui de fân, în lumina focului, înconjurat de câinii de vânãtoare. Aceas ta a devenit imaginea vieþii mele omeneºti pierdute, mai adevãratã decât orice amintire de spre teatrul de bulevard din Paris, unde înainte de Revoluþie fusesem atât de fericit ca tânãr actor. Acum suntem cu adevãrat gata sã începem. Hai sã dãm pagina, da?

POVESTEA HOÞULUI DE TRUPURI 1

MIAMI ? oraºul vampirilor. South Beach, în amurg, în voluptuoasa cãldurã a iernii fãrã iarnã, rat ºi prosper, ºi scãldat în lumina electricã; briza uºoarã adie dinspre marea caldã ºi trec te marginea întunecatã a nisipului de culoarea smântânii, sã rãcoreascã trotuarul neted ºi la plin de copii muritori fericiþi. Defilarea plãcutã a tinerilor la modã, expunându ºi cu emoþionantã vulgaritate muºchii lucraþ tinerelor femei atât de mândre de þinuta lor, în mijlocul blând stãruitorului vuiet al trafi cului ºi al vocilor omeneºti. Ospãtarii vechi cu stucaturi, odinioarã numai bune sã adãposteascã bãtrânii, renãscute acum î aie culori pastel, etalându ºi noile nume în elegante firme de neon. Lumânãri pâlpâind pe mes le îmbrãcate în alb ale restaurantelor cu porþile deschise. Maºini americane mari ºi lucioas e înaintând încet pe stradã, aºa încât ºoferii ºi pasagerii sã urmãreascã orbitoarea defilare ietoni leneºi, blocând ici ºi colo câte o intersecþie. Iar la orizont, munþii ca niºte nori albi, sub cerul înalt ºi plin de stele. Ah, cerul s udului ? doldora de lumini azurii într o nesfârºitã, somnoroasã miºcare ? n a încetat nicioda sã mi taie respiraþia. Cãtre nord se înãlþau în toatã splendoarea turnurile noului Miami Beach. La sud ºi la vest, o bitorii zgârie nori din oþel ai centrului oraºului, autostrãzile zgomotoase ºi docurile do ldora de vase de croazierã. Mici nave de agrement goneau în apele spumoase ale nenumãr atelor canale urbane. În aproape imaculatele grãdini de la Coral Gables, lãmpi nenumãrate luminau mândra desfãºurar de vile cu acoperiºuri de þiglã roºie ºi de piscine licãrind turcoaz. Prin marile ºi întunec ele încãperi de la Biltmore se plimbau stafii. Manglieri masivi îºi întindeau ramurile sã ac opere strãzile largi ºi îngijite. În Coconut Grove, clienþii internaþionali umpleau hotelurile luxoase ºi promenadele mond ene. În balcoanele înalte ale proprietãþilor lor din sticlã, perechi îmbrãþiºate priveau pe d ra apelor liniºtite ale golfului. Maºinile goneau pe drumurile aglomerate, pe lângã mere u legãnãtorii palmieri ºi delicatele sãlcii, pe lângã casele joase de beton acoperite cu bou gainvillea roºie ºi purpurie, în spatele porþilor din fier ornamentate. Toate acestea înseamnã Miami, oraº al vitezei, oraº al florilor tropicale, oraº al ceruril or enorme. Pentru Miami, mai mult decât pentru oricare alt loc, îmi pãrãsesc periodic ca sa din New Orleans. Bãrbaþi ºi femei de diverse naþionalitãþi ºi culori trãiesc în marile ºi cartiere ale oraºului Miami. Se vorbeºte în idiº, ebraicã, spaniolã, haitianã, în dialectele u accentele Americii Latine, ale sudului extrem al þãrii ºi ale îndepãrtatului nord. Sub s trãlucitoarea suprafaþã a oraºului mocneºte ameninþarea, disperarea ºi palpitã lãcomia; exist l profund ºi neîntrerupt al unei mari capitale, umila mãcinare a energiei, riscul neîntr erupt. În Miami nu i niciodatã întuneric cu adevãrat. Nu i niciodatã liniºte cu adevãrat. Pentru un vampir este oraºul perfect; dar mie n a reuºit niciodatã sã mi furnizeze un uc igaº ? vreo bucãþicã sinistrã, chinuitã, care sã mi transfere ºi vreo duzinã de crime proprii ci când îi sorb sângele ºi îi golesc memoria. Dar astã searã era Vânãtoarea de Vânat Mare, ospãþul de Paºti dupã înfometarea Postului Mare; sã urmãresc unul dintre acele splendide trofee umane, al cãror înspãimântãtor modus operandi cupã mai multe pagini în computerele agenþiilor care aplicã legea, o fiinþã botezatã în anoni

Iar în aceastã searã. Mulþumesc lui Dumnezeu cã în hoinãrelile mele aeriene n am devenit invizi bil. M am întors mereu la Miami. Vânâtoarea de Vânat Mare m a ancorat întotdeauna în actualitate. Locul perfect pentru un mic spectacol al Patimilor. pãrând. Miami este astfel în întregime la dispoziþia mea. sã l apuci exact în clipa în care ar fi ucis o nouã victimã ºi sã l sorbi încetiºor. revãrsatã în valuri aurii pe umer e voiam sã arãt ca muritorii? Sincer sã fiu. Noi. Prea adesea am curmat vieþi ? afarã doar dacã nu credeþi cã puterea unei singure faceri de bine este infinitã. Tãlpile erau imaculate. nu ºtiu. Haina pe care o alesesem mergea perfect cu pantalonii strimþi de catifea. dar iatã cã mã aºteaptã chiar aici. nu i nimic nobil în asta. Nu cred cã. Am întins loþiunea pe obraji ºi p e porþiunea neacoperitã de pe gât ºi piept. doar zgomotul paºilor de pe strada iluminatã ? care valora pentru mine în acel moment cât Champs Elysées. Iar acum sunt sin gurul nemuritor care colindã acest splendid colþ din Savage Garden. în stare sã mã trãdeze. lãsându mi auzul supranatural sã circule prin c amerele din jur. Rãscolind prin obiºnuita puzderie de cutii de carton de abia deschise. Haina era subþiatã de revere înguste. luminând ca o scânteie purtatã de vânt. e timpul sã mã îmbrac pentru omul viselor mele. arãtau aidoma încãlþãmintei fine pe c am purtat o întotdeauna. unde turiºti bogaþi se bucurau de singurãtatea de primã calitate: intim itate completã. aºa cum aþi vãzut.. Vã rog sã mã înþelegeþi. opþiunea este mai ales o problemã de texturã. îi adãugasem în secret elemente cruciale: numele ºi ad resa muritorului. cât Via Veneto. De multe ori poþi evalua vârsta adevãratã a unui nemuritor doar uitându e la tãietura hainelor lui. la fel cum m am întors la New Orleans. De ce sã fi îmbrãcat altceva pe pielea mea destructibilã ºi ciudat de sensibilã? Apoi cizmele. pot sã mi rãscumpãr sufletul. rãsfirat în obiºnuita coamã bogatã. Ah. Mã dau în vânt dupã asemenea ucigaºi! Ce noroc pentru mine cã o astfel de celebritate se ivise chiar în oraºul meu favorit. O ºmecherie simplã pentru un zeu întunecat care poate citi gândurile. sã l . nemu ritorii. pentru cã ele reamintesc secolul în care ne am nã cut întru întuneric.. cu materi alul gros ºi cu un luciu subtil. Dar cu atât mai bine. Pãrul l am lãsat liber. Ah. În cazul meu. întrezãrind prin lentilele murdare ale sufletului sãu vi timele precedente. Îmi ven ea sã plâng numai când mã gândeam la asta. Iar cãmaºa de mãtase albã era atât de finã. Ah. semãnând cu redingotele pline de graþie din vremurile de demult. Ah. Am avut întotdeauna un mare su ces ca vampir. de spaimã ca strãlucirea lor sã nu hipnotizeze ºi sã nu vrãjeasc a nimerealã ? un adevãrat inconvenient ? iar pe mâinile delicate ºi albe. îndrãgim veºmintele de modã veche. Trebuie sã recunosc cã era destul de nepotrivit pentr u nopþile calde. eniþi în numãr mare sã ºi trãiascã zilele rãmase în aceastã climã caldã. de valize ºi cu fere. Ca de obicei. M am aºezat în dreptul ferestrelor din faþã ale camerelor pe care le am pãstrat în elegantul Park Central Hotel de pe Ocean Drive. Am cercetat produsul finit în oglindã. am tras obiºnuita pereche de mãnuºi gri din piele moale Oh. Nu i de mirare cã am f ost atât de devastator în scurta mea carierã de cântãreþ rock. Miami. aº fi traversat ca sã dau de el. un vagabond hoinãrind deasupra norilor. un strop de ulei cafeniu. cei lalþi au abandonat de multã vreme casa de întâlnire de aici ? incapabili sã îndure compania celorlalþi mai mult decât eram eu în stare s o suport pe a lor. simple. fãrã nici o scânteie de iluminare moralã. încât puteai s o faci ghem în pumn. dar eu nu simt cãldura ºi frigul la fel ca oamenii. Sugrumãtorul meu era gata sã treacã de pe tãrâmul viziunilor lui spasmodice ºi fragmentare p e cel al morþii propriu zise. Poveºtii sale tenebroase ? conceputã de mai puþin de douãzeci de criminaliºti ? pe care o furasem cu ajutorul calculatorului din bârlogul meu de la New Orleans. mai degrabã o jachetã de cãlãrie s ºi mai bine. Secolul al optsprezecelea a fost atât de lucios! Nu pot suporta sã nu fiu ºi eu mãcar cât de cât lustruit. spre plãcerea mea.ul ei cu un nume zornãitor inventat de presa admiratoare". mi am acoperit ochii albaºtri cu ochelari negri. . din cauza taliei strâmte. cu unghii lips ite de viaþã. grijul electându te cu toatã ticãloºia lui. salvând un biet muritor de un l de diavol. Ce noroc cã atacase de ºase ori chiar pe astfel de strãzi ? ucigaº de bãtrâni ºi de infirmi. Sugrumãtorul de pe Strada Lãturalnicã". voi pune capãt ilustrei sale cariere printr o cru dã îmbrãþiºare întunecatã. Sã iei urma vânatului. pentru cã atingeau pãmântul mamã foarte ra r. Irezistibil în continuare. am ales un costum de catifea gri unul dintre costumele favorite. camuflaj pentru piele.

acest murdar înger al morþii? Va fi ea a a în stare sã i aducã aminte de scorpia miticã din copilãrie. ca ºi cum aº fi reuºit sã le opresc. rãtãcind orbeºte ºi inexorabil spre aceastã urâþenie. cãtre nord. a el îmi va da mie tot ce a avut ºi tot ce este. prin meraþia rãzleaþã ºi mohorâtã de la începutul serii a aceleiaºi lugubre pãrþi a oraºului? Oare pungã cafenie de hârtie cu o cutie de lapte ºi o cãpãþânã de salatã? Se va grãbi la vederea u de la colþ? Va fi. î mijlocul plimbãreþilor serii. Dã mi l pe ucigaº. ªi totuºi. Cele mai mãrunte sunete din lume au devenit un cor infernal ? plin de râsete stridente ºi lamentãri. necãjitã pentru camera cu vedere de la mare în care trãia atât de liniºtitã. ªi îmi place sã i iau cu mine pe ucigaºi pentru cã îmi sunt fraþi ºi suntem de o seamã. mi s a amplificat din nou auzul.. lãsându le apoi sã cadã la loc ? deja uitate. Cât e de bine sã te poþi miºca la fel ca n muritor. un uºor regret. pentru cã nu existã cineva care sã mã ierte pentru tot ce am fãcut. ca un milion de pãsãri fâlfâinde. sã deschid calculatorul ºi sã citesc întregul post mortem. fascinaþi doar pe jumãtate. îi voi smulge inima ameninþãtoare înainte de a avea ºansa sã o mai facã" din nou. fe rmecãtor ca o fotografie dintr o revistã ilustratã. Dar cine e? Cum poate fi o prit? Ora ºapte. Îmi plãcea sã las autoritãþilor cadavrul. îmi plãcea ca mai d mã întorceam la New Orleans. Nu pot fi iertat. cã în curând va lovi din nou. pentru ospãþul pe care îl aºteptase posti d. o va repera. meritã sã mã întâlneascã pe mine. iar ei. care îl bãtea fãrã motiv doar c scoatã din panteonul coºmaresc al subconºtientului? Sau cerem prea mult? Vreau sã spun cã existã o speþã de ucigaºi care nu fac nici cea mai micã legãturã între simbo itate. bineînþeles. lãsând puþin capul pe o parte. înainte ca arhitecþii ºi decoratorii s o mâne cãtre pensiunea crãpatã ºi coºcovit parte? ªi el ce va gândi când. Desigur. Cine avea sã fie norocoasa doamnã. îmi place sã i salvez pe inocenþi de soarta lor. Iar acum mintea i treazã era aproape sufocatã sub greutatea viselor urâte ºi palpitânde . la fel ca înainte. Aºa îmi aratã cifrele verzui ale ceasului. A hii. Tremura tot. el. Am pornit pe trotuar. Ei bine. În faþa unei cochete terase restaurant. maºinile încetineau ºi se opreau. sã deschizi uºi. Am ocolit luminile. deºi. urcând pe fi rmament. ºi pânã l m izolat. Am fost distras brusc de zgomotul unei maºini de poliþie care trecea încet pe dedesubt . Am luat o la pas. care n a fãcut niciodatã vreun rãu intenþionat cuiva? Acestea sunt regulile jocului. ºi tocmai se ridica din pat. trecând pe lângã vitrine prãfoase ºi f e îndoite. ucigaºii. camere uria televiziune îºi îndreptau obiectivele cãtre o porþiune de trotuar luminatã puternic de becu ri albe enorme. în timp ce cobo a ºi ieºea în luminile stridente de pe Collins Avenue. Am vãzut treptat imaginile suprapuse ºi nedesluºite ale gândurilor oamenilor. de ce sã nu moarã mai bine în mele decât în ale unui muritor milos. poate.Eu nu ºtiu dacã cred aºa ceva sau nu. cu pãrul unsuros cãzând pe fruntea oblicã. Cu toate acestea. Era un om puternic. oamenii dinãuntru vorbeau despre ucigaºul meu. ºtiam ºi fãrã ele. Camioane blocau traficul. trecând prin holul art deco al hotelului. cu privirea alunecând firesc peste hotelurile renovate recent ºi peste micuþele lor cafenele. iar vinovãþia mea este aidoma frumuseþii mele ? eternã.. ºi cotrobâia nervos dup buzunarul cãmãºii. sã hoinãreºti prin aer liber. poate ca sã mã întãresc pentru efectele puterii mele de c re mi e atât de silã. M am strãduit întotdeauna sã fac ce mi au cerut alþii. Se adunase o gloatã nedefinitã de tineri ºi bãtrâni. Rãmas mai departe în umbra tãcutã a camerei mele. cãci apariþia camerelo filmat ale televiziunii ºi cinematografiei era un eveniment familiar în South Beach. Mai mult ca sigur cã se va petrece pe una in strãzile lãturalnice din South Beach. plin de minciuni ºi de justificãri speri ate ºi întâmplãtoare. cu ochii ca douã bucãþi de sticlã n rã. Mi am acoperit urechile. Mai întâi. ªi mi am pro mis ca dupã aceea sã nu pãrãsesc trupurile la întâmplare. am continuat sã l urmãresc. dã mi imaginea lui! Era la douã blocuri mai încolo. într o sufragerie micuþã. ca ºi cum i s ar fi adãuga t un sistem electronic modern. temându mã de efectul pe care l ar fi putut avea asupra chipului . Dar de un lucru sunt sigur: rãul unei crime este i nfinit. Haine le ieftine i se boþiserã ºi avea faþa grosolanã acoperitã de sudoare. victimele nu meritã aºa cev a. Mulþimea se îngroºa cãtre colþul strãzii. ºi dupã câteva zile nu ºi mai aduc aminte nimic. în sfârºit. Nu i trecuse prin minte sã se îmbrace pentru searã. Le respect pentru cã eu le am inventat. împins înainte cãtre inevitabilul ºi încã neprecizatul obiect al dorinþelor sale. cu trãs ascuþite ale feþei ºi cu aspectul cuiva plin de o vagã îngrijorare. cã stelele su nt în conjuncþia potrivitã ºi luna în faza optimã. elegant ºi sclipitor.

în mijlocul unui baz Numai cã. bomboane medicinale. ca ºi cum aº fi despicat un can talup. dar e un sac de sânge.meu. Dupã câteva minute mergeam câþiva paºi în urma lui. pe când îi cercetam din nou mintea. Cu privirea opacã. I am mai vãzut încã o datã eziile despre mâini ºi picioare chinuite. puþit ºi slinos. Am coborât pe pavajul de pe Collins Avenue atât de iute. proaspãtã. Mergea grãbit. Nici mãcar nu ºtia cã astã searã urma sã ucidã din nou! Nu ºtia c din ceea ce ºtiam eu! Ah. Eram copacul din proverb care cade în pãdure a nelocuitã. pentru cã au înveninat ºi ele porþia lor de mateloþi. minþind otu i în regulã. nu le putea rememora. jale ºi amar. O vãzuse pe bãtrânã. Am localizat apoi din nou vânatul. Dumnezeule. încât greu îºi putea co a paºii împleticiþi. îmi plãcuse ºi mie. El i a trecut. bucurându se de zumzetul ºi agitaþia celorlalþi. carioc i. zgomotul surd al cântecelor de la aparatele d e radio ºi vâjâitul vântului însuºi. deºi am urmãrit c u ochii mei progresul revoluþiei industriale vreme de douã secole. traversând grupuleþele de duri care bloca alea. prezentatã în cele mai inimaginabile ambalaje. Membr ana fragilã dintre închipuire ºi realitate se rupea. ce d istracþie pentru ochi. Cât aº fi vrut sã fiu unul dintre tipii aceia bronzaþi. pierdut prin tre sutele de feþe întunecate. cu evidentã bucurie. Dumnezeule! Ce am avut î inte ca sã vânez aºa ceva. o privea înaintând încet cãtre casã. imbecil. Apoi m a izbit ceva. nu i aºa? Time ºi Vogue. Of. plinã ochi de toate felurile de mânca re conservatã. Mã omoarã conºtiinþa. La acestea adãugase. Nu ºtia cine este! Nu ºi a priceput niciodatã nici mãcar gândurile! Nu ºi amintea crâm eie din viaþã într o cât de micã ordine ºi n ar fi putut mãrturisi crimele comise pentru cã. piuneze cu cap de plastic. Pânã ºi puºcãriaºii mãnâncã mai bine. cu mintea atât de plinã de nãluciri. fãrã îndoialã. ca în transã. mirosind a ulei de plajã scu mp. Rãtãcea aiurea prin spaþiile strâmte ºi aglomerate. cu faþa pe jumãtate ascunsã de un cozoroc verde de plastic. de articole de toaletã ºi zo rzoane. d eºti nemuritor. De c e sã forþez norocul? Nu mai puteam omorî copii. adevãr. Dar n a observat nimeni. cât era de murdar ? un maniac care pierduse orice decenþã. Se auzea doar murmurul vocilor agitate. I am prins în tãcere imaginea în ochii celor pe lângã care trecea. Mergea alene sub neoanele strãlucitoar e. pe la spate. Putea oare sã mi placã aºa ceva? Drace. obraji contractaþi ºi piepturi strivite. computerele de buzun ar în stare sã traducã dintr o limbã în alta ºi ceasurile subacvatice trebuia lãsate pe altã De ce venise oare într un astfel de loc? Familiile de cubanezi cu copii ciorchine dupã ei nu erau genul lui. un ucigaº murdar. învãluit de ritmurile spaniole iuþi. uitã te la el. Da. Ducea în coº o sticlã de jumãtate de litru de suc de portocale ºi o pereche de papuci atât d e moi. trãsesem cea mai proastã carte. asta i o boalã lungã ºi dezonorantã. nu i aºa? Sau sã mã ospãtez cu târfe. În Brooklyn creºte un copac. Mã refer la ºerveþele igienice. scoþând câteva . Am luat o dupã colþ. urmându mi prada prin uºile de sticlã ale unui enorm magazin universal. despre prãjiturile de ciocolatã ambalate în celofan sau despre stilouril e care scriu fãrã sã li se întrerupã cerneala? Ei bine. în timp ce ochii lui înroºiþi mãturau mulþimea. Briza era puternicã. Am grãbit înaintarea ºi am trecut de acoperiºurile scunde. det ergenþi lichizi în toate culorile curcubeului. Ce ar fi crezut oare despre ceºtile de cafe a din stirex. Imaginaþi vi l pe Ludovic al XVI lea deschizând o pungã f oºnitoare de plastic cu asemenea minuni. Nu era timp de pierdut. Îl citise deja. coco psele subþiri ºi tremurãtoare de sub ºortul pastel. încât probabil pãruse cã m am mater ializat acolo. încât cu siguranþã cã ea îi simþea ea în ceafã. cu faþa colþuroasã ºi u gâtul brãzdate de jeg. încât erau fãcuþi sul. aºa cu ziteazã cunoºtinþele vechi. Ah. dar îl gãsea încântãtor ºi visa sã l citeascã din nou. nici eu însumi nu m am obiºnuit pe deplin cu aceste articole. Magazinele univer sale mã þin fermecat ore în ºir. atât de aproape. Pfui. cu pãrul prins la spate cu agrafe întunecate. Dar a venit clipa provocãrii. pe jumãtate goi în cârpele lor gingaºe de bumbac. Uneori rãmân ca viþelul la poartã nouã. urmãream o pradã. îi vãzuse braþele golaºe ºi zbârcite. un roman ieftin scos dintr un raft. nebãgat în seamã decât de . aceastã peºterã cu tavanul jos. demachianþi de culori neinventate mai îna inte ºi încã imposibil de definit. creme ºi alifii pentru toate pãrþile corpului omenesc care s au pomenit vreodatã. când mapamondul e plin de bestii mai vicioase ºi mai perfide? Îmi venea sã plâng. lucruri care în proporþie de nouãzeci la sutã nu existau sub nici o formã în secolul în care m am nãscut. de data aceasta.

funcþionale ºi fãrã stil. Din pãrul cãrunt îºi împ groasã ºi plinã de graþie. cu colþurile rotunjite. înconjuratã de palmieri pitici ºi afumaþi. mai degr abã. M am strecurat pe lângã clãdirea din stucaturã ºi am gãsit scãrile care duceau la uºa bucãtãr ietoarea a cedat imediat ce i am comandat s o facã. cu sacoºa cenuºie atârnând de toartele decupate. privind o în tãcere cum strãbãtea curtea îngustã pardositã cu dale ºi cum eptele verzi de ciment. iatã l rezemat de zid. deºi nici mãcar n o atinsesem. deºi plin de mobilã veche. Au ieºit. el cu mersul greoi ºi apatic al unui câine dupã o cãþea în cãlduri. ea. Dar ea se bucura de str cirea micuþei ei veioze aºezate convenabil. staruri de cinematograf moarte se certau fãrã sã scoatã un sunet. vãzuse acest film de vreo t reisprezece ori. Dar camera m a emoþionat imediat. a fixat locul unde era aºezatã. În faþa ei. Cartea ºi ecranul luminos contau mai mult decât orice altceva. Prin ochii ei vedeam salonul de parcã aº fi putut cu adevãrat sã vãd prin ziduri ºi tavane ? curat. în minte cu o dezlãnþuire de imagini atât de perso nale. care proiecta pe ta vanul scund un cerc tremurãtor de luminã. ocolind larg ºi stângaci grupurile gãlãg se de bãieþandri bronzaþi ieºiþi la hoinãrealã. Nu avea antena lãuntricã cu care sã sesizeze prezenþa nãlucii de pe strada de alãturi. dupã o socotealã grijulie. cu muºamaua ei strãlucitoare. Era avid sã se întindã deasupra cãrnii bã era avid sã punã o mânã peste o gurã bãtrânã. Ucigaºul era atât de absorbit de halucinaþiile proprii. aºa cum ºedea citind romanul de Betty Smith ºi aruncând din când în o privire spre ecranul televizorului. Iar uºa s a deschis de parcã aº fi împ ins o. debi le îi sãgetau prin minte în timp ce se þinea de ea. Stãtea gravã într un balansoar de arþar tapiþat cu o hidoasã stofã în carouri ? o figurã mãru cu un roman ieftin în mânã. Lumina neoanelo r rãzbãtea prin perdele. Nu i am cerce acestei fiinþe micuþe care mergea tot mai repede. cu farfuriile la vedere. Grimase palide. Dar ceea ce mi a rãsãrit cu putere în minte în timp ce stãteam acolo þeapãn. a criminalului cufun dat în sminteala Iui ? sau a monstrului care i bântuia bucãtãria. Cum poate cineva sã aibã încredere în Car un om care aratã atât de dur. cernitã. împingând uºa în getele. încât nu vedea nici mãcar cine trece . Vagabondul meu era aproape paralizat. gal enã ºi cu o iederã verde. I am cercetat o bestiei din spatel e ei. neimportantã pe ntru ea. de care era conºtientã. Când ea a ajuns la mica ºi stinghera ei locuinþã. Vorbea cu ea însãºi? Aºa pãrea. Duhoarea de gaz care se ridica dinsp e maºina de gãtit mi a fãcut rãu. Se zãreau ºi câteva cãrþi de bucate c colþurile paginilor îndoite. ei nu îi era fricã de moarte. nimic mai mult decâ n amestec de culoare ºi luminã. Ah. aºa mi se pãrea ºi mie. pe ecranul alb negru al televizorului. aºa încât îi fãcea o deosebitã e sã reciteascã paragrafele pe care încã nu le ºtia pe de rost. încât sfidau orice interpretare. ca ºi cum ar fi rãnit. La fel ºi mirosul sãpunului din suportul lui lipicios de f aianþã. apoi s a sprijinit cu spatele de zid ºi a început sã vi seze foarte amãnunþit cum o va ucide. vãzându ºi um. încât þi se pare cioplit în întregime din lem nt. Asta era important. Serviciul de porþelan chinezesc albastru cu al b era frumos ºi aºezat simplu. Imposibil sã mã intereseze! De ce oare nu l ucid acum? Dar clipele treceau ºi noaptea îºi pierdea incandescenþa crepuscularã. Din grãdina umbroasã de dedesubt puteam simþi felul simplu ºi împãcat în care se gândea la ea fãrã sã dramatizeze ºi desprinsã de prostul gust din jur. a fost gândul cã. A reþinut numãrul uºii vopsite pe care o descuia sau. Adia briza. ºi era conºtientã de faptul cã se desprinde de lucrurile materiale. Cele câteva mori ale ei ar fi putut încãpea într un scrin. incapabil complet s o perceapã ca sumã a pãrþilor componente. lãptoasã ºi sumbrã ca ºi curtea de dedesubt. cu capul atârnând într o parte. el . crescând dintr un vas cu apã limpede. Nu i pãsa nici mãcar de culoarea veºmintelor. Stelele deveneau ºi m ai strãlucitoare. cu furnir urât. mã întrebam Ea n avea nevoie sã le audã vocile. M am furiºat fãrã zgomot în cãmãruþa cu linoleum pe jos. Aºteptam. într un dormitor fãrã formã ºi gol. Romanul din braþe îl citise doar de douã ori. fãcutã parcã din cretã sfãrâmicioasã. Totul fusese însã lustruit cu un ulei mirositor care îi plãcea. Jude pã expresia de pe faþa lui. Ce fericire sã mai fie o datã alãturi de Francie Nolan! Genunch ii subþiri erau acoperiþi bine de faldurile capotului de bumbac pe care îl luase din ºif onier ºi îºi vârâse picioarele deformate în micuþii papuci albaºtri. ªi cât de imaculatã era masa.murdare din gulerul rãsucit al bluzei. Joan Fontaine credea cã Cary Grant încearcã sã o ucidã. brusc nehotãrât. ca to alte din aceastã zonã sãrãcãcioasã a oraºului.

O ºuviþã subþire de salivã i se prelingea pe bãrbia nerasã. ce micuþã. neputinc os. de zgomotul rememorat al tocurilor ei în alte ciocãnind pe marmurã. Nu era un ucigaº de clasã. A intrat în camerã. L am fixat în acelaºi fel lipsit de expresie în care privea ºi el. Dar acum nu mai conta. voiam atât de mult s o omor pe ea! Jos. Crud ca o ºopârlã ce fu hiþind muscã dupã muscã. Nu era nici o distracþie. Izvorul s a deschis. Iar mie mi era foame. Materialul sintetic al cãmãºii devenise transparent d e umezealã ºi i se lipea de pielea fãrã pãr a pieptului. nemaipomenit de elegant. Toate bãtrânele. Coborâse deja scãrile când bãtrâna a þipat ºi s a repezit s uºa. în timp ce a rupt o la fugã. Lucra într un turn de piat birouri. de imaginea gambelor ei netede sub ciorapii de mãtase. laolaltã cu mirosul acid al cãmãºii. trecând prin curticicã ºi urcând pe scãri. cu butoni cu perle la manºete. în timp ce dãdea colþul. toþi bâtrânii aceia. Pentru o clipã i am vãzut pãrul roºu. care ºtiau cã în acea noapte avea sã atace din ou. pe care nimeni nu se ostenea s o remarce. co tã ca o razã de luminã asupra rândurilor pe care le citea din povestea atât de bine ºtiutã. ce mulþumitã. pielea ca fildeºul lustruit. Fugea. iar frumuseþea mea era inutilã? Dupã o secundã a luat o la goanã. fãrã sã mã mai obosesc sã calc pe pãmânt. I am vãzut oribila. Pânã la urmã bestia s a desprins de zid. atât de foame cum nu mi mai fus ese decât rar în ultimele decenii. Ea a rãmas îngrozitã. ca ºi cum ar fi urmat sã cadã i a venit agale cãtre noi. cu pieptul lipit de mine. nu cumva sã i agaþe cu unghiile lungi ºi date cu ojã. un clapon gustos. Mmmmm! Fratele meu. Eram deja în mi mansardã când a intrat el. Am mers cam o jumãtate de cvartal pânã sã mã îndrept d spre el. ghemuitã în . lãsându l sã mã vadã timp de o c sub felinare. ºi totuºi fermecãtoarea pãlãrie galbenã cu b gi. C rind. pãrul ca o explozie mutã de luminã albã? Sau nu eram decât un obstacol între el ºi sinistrul lui þel. cu uºile de la lift din alamã ornamentatã ºi cu holur ile pardosite cu dale de marmurã galben închis. mã vedea în spatele lui. Îl auzeam pulsând în ventricule. sã cunoºti aºa ceva este ca ºi cum ai cunoaºte vremea câ t domneau reptile gigantice. auzindu i gâfâitul. nici privirile intenþionat ameninþãtoare ale mur rilor în uniformã care ºtiau totul despre el. Îl aveam în mânã. Apoi m a vãzut pe mine în uºa bucãtãriei ? un tânãr întunecat îmbrãcat în catifea gri. Doam ne Dumnezeule. viaþa lui era un canal. încetiºor ai grijã sã nu l sfãrâmi. Inima îi bãtea aproape sã i plesneascã ? încetiºor. cãlãtorind înapoi cãtre zilele când citise cartea prima oarã. Mâna tractat brusc. Trupul îi era scãldat în sudoare. sãrmanul meu frate turmentat. Îl uram pe tipul ãsta! Nu voiam sã l beau. Lanþul s a desprins din lem nul putred al uºii. Apoi am înþepenit în spatele Iui. se oprea. clãtinându se o clipã. Îl aveam în braþe înainte sã fi apucat sã þipe. o umbrã printre muritori. cu cartea cãzutã din poalã. în valve ºi în venele strânse de fr am lins pe carnea moale ºi roºie de sub ochi. Dar era plin. În colþul stâng al gurii avea un rictus. când era o tânãrã secretarã îmbrãcatã nostim într o fus de lânã ºi o bluzã de dantelã albã. dar care habar nu aveau cine era. Ne am tot jucat în felul acesta un cartier întreg. A ajuns în cele din urmã la hotelul lui prãpãdit ºi a luat o în sus pe scãri. printre buzele ucigaºului tâmpit ºi necioplit a ieºit un fel de gâlgâit sleit cest sunet ºi a fãcut drum cãtre mine prin torentul furios al altor sunete care se revãr sau în urechile mele de vampir. cu och dicaþi pe frunte. i am dat timp sã forþeze încuietoarea. Mi am pe pielea umedã a gâtului. ªuviþe din pãru i trau în nãri. New York City. pe c are ºi i punea cu atâta grijã. Sã l las s o sperie? Pãrea a fi fãrã noimã. nici spaima de a fi descoperit ? doar tremurul electric pe car e halucinaþiile îl rãspândeau în trapul mãtãhãlos. Prea uºor. Nu a vãzut maºina de poliþie. Fãrã rãutate. Pentru el nimic nu era real ? nic viaþa de peste zi. sângele ei valora ceva. când timp de un milion de ani numai ochii lor contemp . în timp ce el îmi zãcea în braþe.a pe lângã el. în liniºtea ºi singurãtatea care o înconjurau. cu mirosul sângelu i întunecându mi mintea. Postul Mare durase mai mult decât puteam îndura. lângã o fântânã artezianã e pe Lexington Avenue. Fãrã viclenie. se amestecau la întâmplare. în stradã. privind cãtre ea fãrã nici o expresie. Dumnezeule. era bun. Era în braþele mele uternic ºi fierbinte. Voiam sã mi lipesc buzele de amintirile ei. L am lãsat totuºi sã vâre uneal gaura rotundã a broaºtei. M am luat dupã el. Îmi obs ervase ochii irizaþi. Erau cada vre purtate de curent. Ei da. în braþele ºi picioarele butucãnoase. Tânjeam însã dupã sânge Ce gânditoare era.

derbedeul. ? Nu pot. Apoi i am dat drumul din nou. L am smucit de guler. Mi a vorbit în ceva ce ar fi trebuit sã fie un limbaj. M am trântit pe patul lui jegos. El îmi zgâria cu de etele cãputa cizmei. Ochii mari ºi goi i s au învârtit în cap. în voia li pentru cã nu mai voiam sã fiu cel fãrã greutate. aºa arãtam ? lãsându mã în voia gesturilor muritoare. Da. ? Da. atât de uºor sã l ridic de pe grãmada de ziare boþite e de pe jos. apropiindu mã de ea. Ah. plãcându mi sufocanta zãpuºealã a b i cãmãruþe. în mânã cu cartea acum închi vea gura micã ºi fãrã formã. înconjurat de amintirea statuilor de ghips ºi a sfinþilor fãrã nume. Am strâns o în braþe. Dar era prea târziu ºi am ºtiut o din clipa în care am simþit pe limbã primul strop de sânge. Buimac. i am murmurat în ureche. sãrutã mã. lovindu se de zidul din stuc. Pãrea cã eram acum învãluit în bas chi. a spus încet. în voia furiei ºi a urii. Am atins o cu degetele mele monstruoase. rana a deve nit prea mare. cãlãtorul prin noapte. ? Oh. L am ridicat din nou la gura mea înfometatã. lãsând sã se întrezãreascã puþin din dinþii galbeni. Voiam sã u om. fiinþã ging vitã. Îmi pare rãu cã nu pot. totuºi încã plinã de parfum ? cu vene albastre ºi palide. ? Oh? ªi cum de ai ºtiut? am ºoptit. pe urmã n am mai simþit cât cãldura. I am dat drumul ºi a alunecat fãrã zgomot din strânsoare. Pentru numele lui Dumnezeu. I am adulmecat ºuviþele moi de pãr cãrunt. Sângele lui de mamife mã ameþea.laserã cãderea ploii sau rãsãritul soarelui. strãlucirea clarã a sângelui viu. ºtiam. de lângã ceaºca de cafea rece care se vãrsase pe covorul prãfuit. ªi ea tremura. Atât de neîndemânatic. ºi o fierbinþealã înþepãtoare mi a coborât prin ºir a fior dupã fior. prea albe ca sã fie omeneºti ºi destul de put ernice cât sã i fi putut smulge capul. ? Ia mã în cer. ? Atunci. întorcându l cu spre mine. dar apoi n a mai auz . Vocea venea din inimã. dar nu era de ajuns. creaturã condamnatã sã gândeºti ºi sã doreºti cu un trup imaterial ca o flãcãruie! urã". Se sfârºise. dar nu era. a rostit. Am golit o. Când mirosurile acre ºi mucede ale încãperii. târându l de a curmeziºul podelei. Atâta pagubã. un contrast alitatea întunecatã a glasului fãrã nici un defect. m am luat dupã el. L am simþit pulsând pânã ºi în degete. deloc tremurãtoare. iar eu am vãzut cã ochii îi strãluc . ah. Iubeºte mã. mi a spus ea. pe care ultima vibraþie a conºtient pulsase în toate mãdularele mele. Suculentã. Destul de bun. Apoi s a repezit la mine . nimic mai mult. dar clar. m am ridicat ºi am ieºit. ºi l am simþit înþe ca ºi cum colþii mei ar fi fost muiaþi în otravã. ºi sângele lui mã pãtrundea peste tot. Lestat. cercetându mã prin ochelarii cu rame de argint. împleticindu mã. creatura. lãsând ºarpele fierbinte sã mi pãtrundã în mãrunt ce naiba oi fi avut în trupul alb ºi puternic. o figurã dizgraþioasã ? r. ºi când i am sfârtecat grumazul de astã datã. pielea prisosind ºi fãcând cute pe oasele þestei. înaripatul. L am simþit electrizându mi venele subþiri ale feþe i. apoi aruncându l mai încolo ºi lãsându l din nou sã se zbatã. abundenþa. L am ridicat. ºi din nou s a înde pãrtat împleticindu se. Cu siguranþã cã gemetele mele trebuie s o fi alarmat. Apoi ºi a scos ochelarii. ºi i am simþit gâtul mic. I am simþit degetele pe faþã niºte frunze uscate ºi am simþit cum mã strãbate un fior uºor. încât aº fi fost în stare sã plâng. pleoape mulat e perfect pe ochii închiºi. aproape jignit. ºi duhoarea s târvului sãu m au dovedit. dar nu a putut sã vadã clar prea multã vreme. Nu era d eloc de ajuns! Unde sunt toate promisiunile mele? Palmierii pitici foºneau zgomotoºi ºi þepeni. Ce o fi vãzut? Ce oi fi fãcut o sã vadã? Eu. ucigaºul de bãtrâni ºi bolnavi. Ce fierbinte era ºi cât de slabi îi erau umerii. înfigându i degetele în pãr. Preþ de o clipã mi a fost greaþã. Pentru prima oarã s a umplut de o tr agicã demnitate ºi arãta. care pot controla perfect toate elementel e. Mirosea a Chantilly ? sau alt parfum de la magazinul universal. ºi mi a ºters cu pantoful fluierul piciorului. eram atât de dat peste cap. a zis. l am vãzut împleticindu se în genun chi pe duºumea. Stãtea în faþa balansoarului cu tapiþerie braþe de arþar. sã simt omeneºte. Avea o voce joasã ºi puternicã. cât de splendidã în vestejirea finalã ? floa e bordatã cu galben. S a nãpustit asupra mea. te-ai întors. ªtiam deja. Moartea a venit ca un pumn în maþe. Am închis ochii. aºa orb cum era. ce gândea de mi zâmbea aºa? De ce nu se ruga? ? ªtiam cã ai sã vii. Sângele mi a inundat din nou creierul.

privind absent la tavanul de deasupra. ochii lui mã fixau intens. Împuºcãtura a rãsunat atât de puternic. mirosind praful de puºcã dintr un hol din New York. Ah. iubitule. ªi eu te iubesc. Am îmbrãþiºat o cu grijã. de data aceasta. cãtre mare. Stãtea în hol. Ce naiba faci? E moartã.. a ridicat un pistol negru cu þeavã scurtã ºi l a în ptat cãtre mine. Moartea a ajuns o iute. Odinioarã lumea era numai mare. ut desenul de pe copertã. Dar era Miami. sã nu se frângã. ca ºi cum þãrmul ar fi fost miraculos. atât de sus. muritorul singur ºi contemplativ. Am mers iar ºi iar pânã unde nu mai era nimeni ? nici cei care vagabondeazã pe plajã sau îno tãtorii nocturni. pe anosta cuverturã matlasatã de nailon. privind îndepãrtatul peisaj nocturn al norilor. lartâ mã. Senzaþia era atât de puternicã. iar substanþa ntrul lor se comprima încontinuu. Ei nu mai aud zgomotele reale. La început m am simþit uºor ameþit. Un muritor stãtea singur pe falezã ºi privea în direcþia mea. Din nou Neon Strip. Zâmbea. M am întors la ea ºi m am culcat cu ea. da. aþâþãtor. care reflectã strãlucirea chipului lui Dumnezeu? Ce ºtiu eu despre cer? Am rãmas în picioare clipe lungi.. ? Noapte bunã. iar ea a tras prea târziu. ultimul lucru frumos pe care îl ai în faþa ochilor? În timp c e te prãbuºeºti spre marea de flãcãri. o datã ce a început. se aude traficul ºi bufnetul unei uºi trântit e casa scãrii. D un mincinos. Doar nisipul curãþat deja de urmele picioarelor de peste zi ºi enormul ocean plumburiu. pe deas upra porþiunii pustii de plajã ºi prin întuneric. Pânã ºi aici. Mã simþeam ca ºi cum mãruntaiele mi se subþiau. ca ºi cum apa ar fi putut sã ne cureþe s fletele. Doar þiuitu chilor. Fusese sigurã cã Cary Grant voia s o ucidã. New York City. Zac pe duºumea. Era tot acolo. într un loc care pãrea foarte important. sârmos ºi cârlionþat. dar probabil cã nici mãcar nu m remarca prezenþa ? o figurã ºtearsã la marginea mãrii. Apoi m a strãbãtut o senzaþie curioasã. i am încr uciºat braþele pe piept ºi i am închis ochii. a ºoptit ea. Ceasul ei ticãia pe masã. mã plimbam departe de tro tuarele ocupate. Ce am fãcut? Am ucis o pe ea. Unde sunt sfinþii mei? Unde sunt îngerii înaripaþi care sã mã ducã î n? Sunt ei. Avea pãrul roºu. în timp ce ea se îndrepta cãtre mine printr un c oridor larg. dupã aceea a urmat o vibraþie þiuitoare. fulgerãrile farurilor.it. Doar cã. Doamne sfinte. una pe care nu o simþisem niciodatã înainte. ajutã mã. Din inima supraîncãlzitã a televizorului se auzea vocea micã ºi neplãcutã a lui Cary Grant spunându i lui Joan Fontaine cã o iubeºte. ºi i am luat viaþa. Mi am dat seama treptat cã. victima. SOUTH BEACH. Da. pe nisip. apoi braþele ºi picioarele. atunci când vin. Oh. Am întins o pe urmã pe patul ei simplu. apoi d in nou scânteietoarele lumini ale noilor hoteluri. încât mã simþeam ca stors d . plouase o sutã de milioane de ani! Dar acum cosmosul miºunã de monºtri. Tocurile ei fãc rmurã zgomotul acela ascuþit. poþi totuºi sã i urmãreºti pe ei înaintând spre ceruri la o ultimã licãrire a trompetelor lor de aur ºi a feþelor lor întoarse în sus. încât o vreme n am auzit nimic. lespezile de marmurã gal benã. se uita l a mine. ridicând nesfârºitele valuri asupra rãbdãtorului þãrm. uitându mã la el doar fiindcã nu am catadicsit sã i întorc spatele. scumpule. cãzut pe umeri. Cât de înalt se vede l. cea pe care alergasem s o salvez. ªi eu fusesem. Iar Joan Fontaine era foarte fericitã. M am gândit vag la asta. aºa cum eu mã uitam. Probabil cã se uita la ocean. strãbãtându mi t l. ªi mi era sete din nou. dar totul pãrea ireal. Am auzit bine? Cum poate sã vorbeascã? Te iubesc. dar acum era liniºte ºi faldurile de lânã ale fustei miºcau. amanþi pe un pat de flori sfãrâmate. draga mea! Ne am prãbuºit amândoi pe covor. ? Da. Mã privea cu o expresie ciudatã. cât de plin de nori iuþi ºi de stele îndepãrtate. Am vãzut cartea cãzând.

Am bãgat. fãrã sã mã mai gândesc la altceva. dând târcoale prin Piazza San Marco. Am ridicat plicul ºi am vãzut cã era fãrã adresã ºi nelipit. apoi din nou nu mi a pãsat. cu inima bubuind. Veneþia ºi Hon ong nu fuseserã coincidenþe. Dar de ce sã mi fi dat mie ciudatul muritor o asemenea nuvelã. îmi aduceam aminte. apoi grãbit ºi foarte stângaci a început sã alerge cãtre mine. un scri itor care se ocupa de supranatural ºi de macabru. Era un teanc de foi capsate laolaltã în colþul din stânga sus. Era limpede fie ºi numai din frica lui bruscã. în afarã de cel emanat de plicul care zãcea pe jos. M am minunat. descoperind în expresia ei o recunoaºtere clarã ºi o neobiºnuitã atitudine de expectativã. cât mã lãsa tristeþea sã mã înfurii. Lovecraft. Îmi era doar destul de foame. prin nisip. sã urmãreºti o felul meu. mai ales pentru o persoanã ca mi ne. De fapt. Acum nu i mai puteam simþi nici mirosul. pachetul în buzunarul hainei. oricum. deºi nu era ceva la fel de visceral. ªi ce dinþi strãlucitori avea! S a oprit la trei paºi de mine. Oare îmi imaginasem totul? Încã mã mai uitam la muritorul din depãrtare ? bie t suflet care mã fixa fãrã sã aibã habar cine sau ce eram. Da. M am înfiorat. Pe faþa lui tânãrã a rãsãrit un zâmbet. Dar nu mã pute am împiedica sã zâmbesc. Treptat mi am dat a cã mai vãzusem faþa aceea înainte. golesc ºi sã mãnânc din nou. Ba. cu trup puternic. La Veneþia. dar ezitasem. Poate cã nu mã gândisem la nimic. Nimic. ºi asta m a fãcut mi se parã cã gândesc. Mirosul fricii lui mi a umplut nãrile laolaltã cu mirosul de sânge . mai mult. Da. delicat ºi plin de smintitã uimire. era îngrozit. Nu i cu putinþã. des ºi ondulat. un plic mototolit. Lucrul de pe prag. Dar abia începusem s o analizez. apoi a aruncat plicul la picioarele mele ºi a luat o frenetic la goanã înapoi. apropiindu se cu paºi greoi în timp ce îl priveam cu o uimire încãpãþânatã ºi rece. Cine era oare ticãlosul ãsta îndrãzneþ? Am încercat din nou sã l cercetez. Nu puteam sã i depistez imaginea nici mãcar în ochii celorlalþi. tipul plecase de to t. Era ridicol." Am râs din nou. Nu exista nici o însemnare personalã. dar îl cunoºteam. Era copleºitor. Doar faþa surâzãtoare din ce în ce mai clarã pe când intra în lu irea luminoasã a mãrii. atât de durã. Tare straniu. De neînchipuit! O. Dar sunt ºi muritori care se a scund spontan. atât de tare. I am cercetat mintea. Sã fi fost un admirator smintit. Nimic. îi acordasem o atenþie specialã pentru cã ºi el îmi acordase aceea enþie. Da. cunoºteam deja povestirea ºi n aº fi putut. pe o stradã lateralã. Într un fel. Setea m a mai lãsat puþin. am tresãrit. Da. Ce naiba însemnau toate astea? ªtia exact ce sunt. de rece ºi de impenetrabilã în materie de simþuri. fãrã sã arãt nimic ? nici mândrie jignitã. în felul are era copleºitor sã bei sânge. nu încãpea nici o îndoialã. ºi câteva luni mai târziu în Hong Kong." Mã fãcuse sã râd. Ba nu. cu acelaºi pãr castaniu. Sau vreau sã spun probabil. Imaginaþi vã.P. o poveste isteaþã ºi nostimã. îl mai zãrisem de câteva ori. Dintr o datã m am înfuriat din nou. Vedeam numai sânge. chiar dacã n au habar cã ar putea cineva sã le pãtrundã minþile. Înãuntru am gãsit o povestire sc aparent fusese smulsã dintr o carte ieftinã. cu mâna umedã ºi tremurãtoa e. ªi a dat seama de asta. lâng ht Market. Cum îi mai sclipeau ochii cãprui. sã i uit titlul: Lucrul de pe prag. ca sã mã exprim mai precis. Anumite amintiri m au izbit din plin. în speranþa cã o sã i dau Sângele Negru doar din milã sau ca rãsplatã pentru temeritate? Brusc am simþit cã mã înfurii erºunez împotriva lui. Aproape a cãzut când s a întors s o ia la fugã.mine însumi. Autorul povestirii era o creaturã simpaticã pe nume H. acelaºi tip înalt. dispãrând în întuneric. gândindu mã la neobiºnuitul lui curaj. . Am cercetat. a simþit o din plin ºi m a fixat o clipã furios. de a fi îndrãznit s o facã. pentru cã uite l acolo! A fãcut din nou micul gest de salut. nici respect pentru surpri zãtoarea reuºitã de a mã fi gãsit. Fugea mai departe. absent. disperat ºi greoi. cã senzaþia ºi dispãruse. venit sã batã la poarta templului. Apoi muritorul a ridicat brus c braþul drept ºi l a fluturat. stãtea acolo. Continuam sã l privesc. continuân se îndepãrteze de mine. de ambele dãþi. Mi s a pãrut dintr o datã foarte ispititor ? o altã victimã care mi se arunca în braþe. Au trecut mai multe clipe. era delicios. ºi mi a întins. ºi totuºi puternic atras.

ale muritorilor în stare sã aprindã focu . al sufrageriilor la fel de tãcute ca ºi cele ale unui ordin religios ºi al membrilor la fel de devotaþi ca preoþii ºi cã ugãriþele. Ah. potenþial letale. M am îndreptat cãtre est. plinã de ferestre oblonite ºi de hornuri. iar curând faþa ºi mâ i s au acoperit cu o pojghiþã de gheaþã. indiferent de starea minþii mele. De exemplu. atât de încet. care au simþit puterile fizice telecinetice. Deasupra Londrei încã era noapte. probabil cã unii dintre ei. Londra. da. cu acoperiºur ile i înclinate ºi pajiºtile largi acoperite de zãpada imaculatã. aºa îmi spu e însumi. ºi al dormito arelor cu plafoane din bârne ºi covoare burgunde groase. Era momentul sã i spun adio lui David Talbot ? prietenul meu muritor. Deºi.. fãrã îndoialã. contrariul este mai aproape de adevãr. Un loc al bibliotecilor ºi al saloanelor întunecoase lambrisate cu lemn. pr vind din nou stelele oarbe ºi indiferente. Vrãjitori? Ei bine. Apoi m am ridicat uºor. Era lucrul cel mai potrivit pe care îl aveam de fãcut. dacã noaptea era prea întunecatã. c a pe ciorchinii de struguri. cãzând câþiva metri. când sufletu mi nu era bolnav cârbit. oraºul pe care îl iub am atât de mult. Dar dacã a printre noi vreo fiinþã în stare sã înþeleagã. De atunci îl urmãrisem. Sau. lãsând vuietul surd al valurilor sã mã învãlui liniºte. Mai degrabã înceta senzaþia de confort. lângã Londra. Chiar ºi norii se subþiaserã ºi di pãruserã. citind ca de obicei la lumina lunii sau. a sãrutãrilor ºi a discuþiilor. sã þi spunã viitorul dupã palmã º e s ar putea sã fi fost într o viaþã anterioarã. Unii ºtiu mai multe decât alþii. apoi urcând din nou. Apoi am stat pe spate.Of. Unii cred mai mult decât alþii. inimile acelea tinere ºi îmbibate de sânge.. Am aruncat o ultimã ºi îndureratã privire luminilor din Miami. pânã ce oraºul mare ºi întins nu mai pãrea decâ alaxie îndepãrtatã care se pierdea încet din raza privirii.. încât nici un muritor nu m ar fi vãzut. cel puþin. mãcin tã doar de zumzetul marelui oraº ºi de zbaterea valurilor. Era. în toate mani festãrile lui. ca un înotãtor sigur de el. Am plecat la Londra. Dar nu mi pricinuia nici un fel de suferinþã.. cu braþele î sel sau lãsate sã atârne pe lângã mine. Sângele dinãuntrul me usese înghiþit. Acum ºtiam cã tr buie sã mã duc din nou la el. storcându þi pe buze. sã þi vadã aura. at cã îl necãjisem din nou. a dra a dorului ºi a sângelui. în cãsuþa dãrãpãnatã din grãdina rleans. un hip urcând tot mai sus prin vântul asurzitor. Cerul pãrea nesfârºit ºi sfâºietor de nemiºcat. M am rãsucit ºi m am întors cu vântul. erindu mi toatã pielea. trimiþând neîntrer în noapte fuioare ºerpuite de fum. zeii azteci trebuie sã fi fost vampiri lacomi dacã au reuºit sã convingã sãrmanele sufle te omeneºti cã universul ar înceta sã existe când sângele n ar mai curge. Sau. Trecuserã mai multe luni de la ultima noastrã întâlnire din Amsterdam ºi îl pãrãsisem brusc. cel care nu cunoºtea anotimpurile. Nu era nici o îndoialã cã el ar fi vrut sã vin. în stare sã þi citeascã mintea. aceea era Louis. Mã uitam la stelele strãlucitoare de deasupra. cã nu mi pri cinuia destulã suferinþã. dar nu l mai tulburasem. M am gândit o clipã la dragul de Louis. Era atât de rece vântul înãlþimilor. dacã mãcar ar fi venit sã mã ispiteascã într o altã noapte. absenþa a ceea ce face e xistenþa valoroasã ? cãldura focului ºi a mângâierilor. probabil. la Amsterdam.. mai bine. deºi ceasurile indicau ore mici. Imaginaþi vã cum e nduci un asemenea altar. Dar în majoritate sunt simpli erud iþi ? din categoria celor care ºi au dedicat viaþa studiului ocultismului. ca ºi cum dulcea lui cãldurã n ar fi existat niciodatã. doar cu ajutorul gândului. 2 CONFRERIA TALAMASCA. tãcutã în enormul parc de stejari seculari. Era doar jalnic ºi trist. î aceastã confrerie ? ºi în altele. hai sã spunem. ca gândul. când mi ar fi pãsat cât de cât ? mãcar atât cât sã vreau sã descopãr ce era cu toate Dar deja mi se pãrea cã trecuserã milenii de când venise ºi plecase. Noaptea era goalã. chemând cu degetul pe unul ºi pe altul. pojghiþã care s a întins apoi ºi pe hainele subþiri. la lumina pâlpâitoare a unei lumânãri. la Roma sau în adâncurile mlaºtinilor din L ouisiana ? sunt unii membri care au pus ochii pe vampiri ºi vârcolaci.. Prea târziu sã mi iau rãmas bun de la Louis. O clãdire mândrã de patru etaje.

inclusiv vampiri. Pãrea cã o însãrcinare de mare importanþã impusese prezenþa lui David în Olanda. care s au luptat cu entitãþi invizibile ºi au câºtigat ? sau au pierdut. cãruia îi trebuia în legãturã cu o importantã cercetare paranorma treprinsã în Statele Unite. Biblioteca singurã valoreazã o sumã fabuloasã în oricare monedã pãmânteanã. Mie îmi pãsa doar de David. Dar simpla mea prezenþã îl fascinase ºi nu putea s o ascundã. prin zãpezile iernii englezeºti. . deoarece valoarea lor istoricã ºi ºtiinþificã depãºeºte cu mult o preþ. Sã fi plecat din nou la Amsterdam? Ultima cãlãtorie fusese neaºteptatã sau. Fie numai proprietãþile avute în oraºele de reºedinþa. Sunt în arhive scrisori ºi documente care au fost s crise chiar de mine. ºi ar putea ajuta Ordinul sã se susþinã. îl copiase ºi îi trimisese copia bunului sãu prieten Aaron Lightner. la fel de bine cum ºi le þinea el pe ale lui. dar originile îi sunt învãluite în mister ? sau. superiorul general al Ordinului. sã ºtii. Investiþiile pe care le face în marile bãnci ale Europei sunt legendare. este chiar mai vechi. cel puþin. cu frontoane înalte ºi ferestre strãlucitoare lãsate fãrã per ele. David gãsise un portret de Rembrandt. Ajungând la confrerie dis de dimineaþã. Ordinul a rezistat mai bine de o mie de ani. Nici nu mã interesaserã vreodatã.. M am gândit la întâlnirea noastrã precedentã. Era o figurã remarcabilã sub ulmii de pe Singelgracht ºi se oprea iar ºi iar ca sã admire îngustele case vechi oland eze. spunându mi cã n ar trebui sã l deranjez. L am urmãrit la o distanþã sigurã în timp ce se plimba vioi seara târziu. cãrþile ºi mobilierul casei bãtrâneºti pe care o aveam î den District. câteva din faimoasa Bibliotecã din Alexandria arsã cu secole în urmã ba chiar ºi unele din bibliotecile martirizaþilor catari. ºtiuse ce eram ? ºi lucrul acesta mã fermecase cel mai tare. sub care dormisem vreme de decenii. care ar fi putut sã i cearã ºi diavolului sã devinã bun. mai precis. Ea conþine manusc oate limbile pãmântului. Ceea ce salvaserã n aveau decât sã pãstreze. Îl urmasem pe David la Amsterdam ºi am iscodit acolo dupã el. Dacã te aº face unul dintre noi? Aº putea. care au vorbit cu spiritele ºi au primit rãspunsuri de la ele. Sunt texte ale Egiptului antic pentru care arheologii ar omorî bucuroºi pe oricine d oar ca sã le arunce o privire. David nu mi le a explicat. Mã rog. tapiserii . gãsind însã încãperile întunecoase ºi goale. Iar eu m am mulþumit doar cu expresia strãlucitoare ºi plinã de afecþiune a chipului ºi cu vocea gravã. Iar el mã recunoscuse. Confreria olandezã era încã ºi mai veche decât cea de lângã Londra ºi avea beciuri ale cãror nu le deþinea decât superiorul general. în m omentele mele mai vesele mã jucasem cu ideea de a pãtrunde în beciuri ca sã recuperez câte va relicve care aparþinuserã odinioarã unor nemuritori pe care i am iubit. N a ºovãit niciodatã în convingerile lui: Nu voi accepta nici mãcar pe patul de moarte". a cãror culturã nu mai existã. asta am descoperit când am venit sã l cau . care îmi devenise prieten încã din noaptea de mult trecutã. Sunt apoi diferitele comori de arhivã ? picturi. mobilier antic ºi odoare ? toate agonisite în legãturã cu diverse cazuri oculte ºi care nu pot fi evaluate în bani. Mã întrebam dacã un tânãr poate fi atât . de trei ºi de patru etaje. aºa cum fãcusem de multe ori înainte. Daþi mi voie sã vã povestesc acest episod acum. deºi fusese în stare chi r de la început sã ºi ascundã gândurile de mine. Cât era de brav ºi echilibrat! ªi cât îmi plãcuse sã mã uit la el. sp usese. probabil pentru plãcerea trecãtorului. Mintea lui devenise într adevãr ca un seif pentru care nu exista cheie. una dint re cele mai importante comori ale Ordinului..ri sau sã provoace moartea. ªi Dumnezeu ºtie ce mai salvaserã ei din fãl ile nimicitoare ale timpului. De unde îºi ia banii Talamasca? În beciurile ei este o abundenþã uimitoare de aur ºi bijuter ii. cu faþa b duri adânci ºi cu pãrul cãrunt de culoarea oþelului. având grijã sã mi þ ile la adãpost. ªtiam cã învãþaþii aserã ºi lucruri pe care le abandonasem eu însumi ? conþinutul camerelor mele din Paris de pe la sfârºitul secolului trecut. Nu mi pãsa prea mult de lucrurile astea. când intrasem insolent ºi impulsiv prin fereastra apart amentului sãu particular de la etajul al patrulea. aproape uitat de cãtre cei care mai cãlcau încã pe podelele putrede de deasupra. statui. Nu mã interesa nici una dintre aceste comori. am mers direct la ferestrele familiare ale lui David. Sunt texte ale unor fiinþe supranaturale din câteva spe cii cunoscute. chiar osede ºi altceva. c ltivatã. înainte ca grupul de parapsihologi al Ordinului sã mi simtã explorarea telepaticã bãgãcioa sã ? ceea ce reuºesc cu remarcabilã eficienþã ? ºi sã mi o reteze repede. un bãrbat înalt. De fapt.

ca ºi cum timpul n a fi avut importanþã pentru el. acum ca ºi atunci.Am simþit cã era schimbat. un oraº care nu doarme niciod atã. strãluciri ale junglei înverzite. De fapt. câteva case mai încolo. Acest oraº nu mi ar fi câºtigat iubirea niciodatã. cu cartea desch isã în faþã ºi cu ochii alunecându i peste pagini în timp ce mânca ospãþu i condimentat. fluierând pentru sine ? ºi cu rând a devenit clar cã evita confreria. am rãtãcit singur prin oraº. Purta baston. bineînþeles. imþind pâlpâirea timpurilor de demult. Apoi se adâncea din nou în gânduri. un oraº numai bun pentru vampiri. când m am luat din nou dupã el. când a scris sfârºitul. în special la sfârºit. dibãcia lui David în a ºi as cunde gândurile era de nedepãºit. probabil cã n aº fi venit aici niciodatã. De fapt. Dacã n ar fi fost bicicletele care vâjâiau pe lângã el. Cât timp stãtea în Anglia. pãrea cã evitã oriºice. Apo eput sã scotoceascã prin librãrie. atât era de disciplinatã ºi de adâncitã în tradiþie. protestant ? ºi de aceea foarte curat ºi eficient. ºi asta cel mai probabil din cauzã cã puterea creatoare îi pãrãseºte tât de mulþi artiºti înainte ca sã fi îmbãtrânit cu adevãrat. decãzut ºi plin de ruine. Se plimba mereu. uneori de parcã ar fi fost dirijat. Operele celor foarte bãtrâni sunt întotdeauna extrem de puternice. Acum îl gãsesc ºi mai agreabil. încã nu ºtiam despre ce este vorba. ºi m am plimbat pe o mulþime de strãduþe din oraº. Dar iatã ce am dedus discuþia plinã de diplomaþie. amândouã dens t colorate. mergea la casa strãmoºil or lui din Cotswolds din ce în ce mai des. Ce nu era în regulã? David a ridicat uºor din umeri la toate remarcile. transformatã peste zi în monument public. În timp ce era ocupat cu cuþitul ºi furculiþa. ºi când unul dintre hii lui prieteni ? englez ºi el. Dar era ceva neatent în felul de a se plimba. Mai degrabã rãtãcea pe strãduþele pavate cu piatrã ale Amsterdamului. Doar cã unul era catolic. atât de di ferite de acest oraº nordic ºi rece. doldora de t ineri veniþi din toate pãrþile Europei recent omogenizate. Am rãtãcit prin enormul Rijksmuseum. m am întors la prãvãlie ºi am cumpãrat aceeaºi Ce operã bizarã! Nu pot avea pretenþia cã am înþeles o sau cã mi am dat seama de ce o citea David. iar celãlalt. Am pus soluþia l ethe pe seama romantismului sãu german ºi a faptului cã era deja atât de bãtrân. de unde a cumpãrat o ediþie englezeascã ieftinã a lui Faus de Goethe. iar eu îl urmãream neîntrerupt. a reieºit limpede din conversaþie cã de la o vreme David nu mai era el însuºi. ar fi arãtat ca un tânãr. de interesan te ºi de bine cumpãnite. examinând picturile lui Rembrandt. pe care l am i ubit întotdeauna. se plimba deja ºi din nou pãrea sã nu aibã o de naþie precisã. A spus în treacãt cã Talamasca se poate descurca ºi un secol fãrã superior general. iar abnegaþia membrilor era deplinã. David se plimba iute. deºi era clar cã încã nu avea ne oie. nu se încinsese niciodatã. cu siguranþã. Mai târziu a cinat singur într un restaurant indonezian. Voiam sã nosc pentru cã îl cunoºtea el. David îºi neglija îndatoririle de superior general. simþi ndu mã ciudat de bine doar la simpla lui vedere. când. în ciuda diferenþelor specifice. Într o searã. mai departe mi a plãcut. . eu mã gãseam aici ca sã l vãd pe David. a hoinãrit aºa ore în ºir. Cu siguranþã cã avea sã doarm mai mare parte a zilei. Englezii sunt foarte politicoºi când discutã ºi când ridicã o problemã. cãci oraºele. Pur ºi simplu. ca de obicei. ºi membru al Ordinului ? a reuºit sã l întâlneascã pe neaºte te lângã o librãrie în Leidsestraat. Dacã n ar fi fost David. Mi dat seama cã nu puteam pleca fãrã sã schimbam mãcar câteva vorbe. Aproape în zori trebuia inevitabil sã se întoarcã la confrerie. mi a fost fricã de motivul care pãrea atât de evident ºi am îndepãrtat ideea de la început. ca ºi cum dialogul nu l ar fi int eresat. Totuºi. Era doar un bãtrân neobiºnuit de înspãimântat sã nu fie trântit ºi rã n de resentimente dupã tinerii bicicliºti. aveau. bineînþeles. Dar ce receptam era chinuitor de fragmentar. Faust merge în cer d cã în legendele vechi nu se întâmplã aºa. Încã nu a esem visul despre tigri. mã face sã zâmbesc. ºi se lovea uºor cu el peste umãr. Faust ajunge întotdeauna în iad. Noaptea urmãtoare a decurs la fel. pentru cã Amsterdamul fãcea parte din viaþa lui. M am strecurat ca un hoþ în casa lui Rembrandt din Jodenbreestraat. un farmec asemãnãtor. Amsterdamul este un oraº interesant. Pãrea sã la fel de mult pe cât ºtiam cã i place Veneþia. lucru care. ca de fiecare datã. datoritã mulþimii de noctambuli. ºi nu fãrã motiv. Dar bicicle e îl fãceau sã tresarã. dupã ce David dispãruse în confrerie. un fel de insatisfacþie profundã. David pet recea tot timpul departe de confrerie. dar. Dis de dimineaþã. Curând mi a fost clar cã David se lãsa pradã amintirilor ºi am reuºit sã prind ici ºi colo câ imagini acute ale tinereþii lui la tropice. care.

Aºa cã era o bagatelã pentru membri sã obþinã accesul în muzeu atunci ublicului îi era interzis. de blândeþe ºi de o rãbdare aproape îngereascã. Când m am întors cãtre el. dar privind totuºi liniºtiþi la spectator. ªi totuºi. pe sub borurile largi ale pãlãriilor mari ºi negre. ? Vampiri cu asemenea chipuri? am rãspuns. N am vrut sã mai zãbovesc acolo. deschizându mi mintea printr un act de voinþã ºi obþinân eva care semãna mai degrabã cu o privire omeneascã în stare sã i transmitã cât eram de îngrij t de starea sa ºi cât de mult încercasem. Mã refer la înþelepciunea ºi înþelegerea care zac sub chipuri. când m am uitat la el. n ar mai fi rãzboaie ºi vicii. dacã aº face o. Nu. bineînþeles. sã l las în pace. Mã uitam la tablou. Nu existã oameni cu ast fel de chipuri. d acã onoare nu þi a mai rãmas? Apoi s a întrerupt. ªi când te gândeºti cã eu trebuie sã pãtrund în locurile astea ca un pungaº de doi bani! Când am intrat. aºa cã eram îmbrãcat ca un vagabond. dar þi am fãcut rãu. Am apãrut. I am auzit vocea rãsunând în spaþiul gol: ? Nu i cinstit sã pleci aºa! Este absolut grosolan! Nu ai onoare? Sau mãcar maniere. ºi rãutate pe pãmânt. Efectul global al acestei picturi este rar. David. cã trãsesem cu urechea la conversaþia pe care o purtase c u prietenul lui ºi nici sã stãrui asupra lucrurilor pe care le vãzusem cu ochii mei.Pânã la urmã. Din nou m am îndepãrtat repede. ºi iatã cã el însuºi se apãrase de mine. M a cuprins o furie mutã. Totuºi. Fãgãduisem sã nu l mai torturez cu vechea mea întrebare. iar Rembrandt este nemuritor. Mi a adresat o privire lungã ºi gânditoare. Am stat foarte liniºtit multã vreme. dar mã simþeam prea furios ºi lovit ca sã mã întorc la el. A ridicat mâna dreaptã ºi mi a atins umãrul. dacã toþi oamenii ar afla acest secret. E absurd sã crezi cã o asemenea lume a existat cu adevãrat. deºi nu ºtiam de c . cã pe vremea lui Rembrandt er a plin de oameni ca aceºtia ºi cã fiecare bãrbat sau femeie era un înger. A zâmbit. de dragul lui. ªtia oare David cã fusesem acolo? Imposibil. ca ºi cum aº fi t. l am gãsit într un Rijksmuseum golit de public dupã apus. la bãrbaþii aceia care erau cu adevãr at ca niºte îngeri. M am t pe bancã lângã el. acum doldora de p agini îndoite ºi de însemnãri. iatã l! Din conversaþia cu paznicul ? care tocmai îºi lua rãmas bun de la David ? era evident cã v enerabilul ordin de ºarlatani bãtrâni contribuia straºnic la spijinirea artei din oraºele în care îºi ducea traiul. ªtiu cã þi am fãcut. chipul i s a umplut de o cãldurã spontanã º eroasã. n ar fi trebuit sã vin. ? Existã vampiri în lumea aceasta cu astfel de feþe? a întrebat. ? Ah. în mâna dreaptã. dar nu mai mult. Jurasem sã nu l ispitesc. la o sâptâmânã de când sosisem. Negustorii aceia amãnã de fapt mai mult cu îngerii decât cu oamenii obiºnuiþi. dependent anatomic de sânge le uman bãut. vorbind cu voce tare. ºi rãmãsese un bãrbat singur în muzeul uriaº ºi rece. Nu. N au existat niciodatã. cãci nu mai eram lângã el. Inima îi bãtea repede. exemplarul din Faust. am vãzut moartea. E nedrept. plini de optimism ºi vigoare. în toate acest e feþe îl vezi pe Rembrandt. Chipurile sunt grozav de frum oase. pline de înþelepciune. ce ai crede despre mine? Mi ai mai implora tovãrãºia? Sau þi a mplora o eu pe a ta? De abia am auzit aceste vorbe. în holul înalt de marmurã era complet liniºte. foarte bucuros. ? Ca de fiecare datã. fãrã ie.. þinând. iar ochii i s au întors l a tablou. Uitã te la toate tablourile lui Rembrandt. poate tocmai pentru cã ochii îi strãluceau. sunt bucuros sã te vãd. arãtând cãtre bãrbaþii care tau la noi de pe pânzã. Sã l urmãresc. David ºedea pe banca lungã de emn. ºi David a tresãrit. Îmi era ruºine. Nu voiam sã i spun cã l urmãrisem. desprinzându se încet ºi tãcut de umbrele din faþa lui. Nu mi cãutasem un adãpost adevãrat în Amsterdam. apoi ºi a retras mâna. Pãreau sã fie posesorii unui mare secret ºi. Era furios cã fãceam asta. ªi ce singurãtate disperatã emanã din tine! Nu vezi cã nu þi pot acc pta darul? ªi.. da. ºezând pe o bancã în faþa marelui tablou Membrii Breslei Postãvarilor". Mã ref ceva mai specific nemuririi decât un trup supranatural. Cum or fi ajuns asemenea persoane membri ai Breslei Postãvarilor din Amsterdam în secolul al ºaptesprezecelea? Dar mã îndepãrtez de pove stea mea. ? Nu i adevãrat ce spui. degajat ºi indiferent. Se uita fix la tabloul care înfãþiºa câþiva olandezi neaoºi adunaþi la o masã ºi fãcând. iar vân ciufulise pãrul.

usem cu omul ãsta? Cum m ar mai dojeni Marius! Am hoinãrit ore în ºir prin Amsterdam. te voi lãsa sã spui tot ce ai de spus. ªi a pierdut amanta ºi pânã la urmã ºi fiul. gata sã i înhaþe sufletul ºi sã l prindã între degeþelele sale rele. putea sã afirme faptul cã o cunoscuse. cã credea în ea. Îþi promit cã. Apoi am cãutat. improvizat. a pictat mereu. Mai rãu chiar. Rembrandt a avut parte de toate pedepsele cu care l a copleºit diavolul. ªi a pierdut frumoasa casã din Jodenbreestraat. I a dat lui Rembrandt bogãþie. Aºa cã am scris. grãbit ºi la întâmplare ? mãtoarea relatare: Ai dreptate. Pânã la urmã. a reuºit sã vadã scânteia acestei divin cei mai josnici dintre oameni. desigur. portrete a ceea ce zace în trupul fiecãrui bãrbat sau al fi ecãrei femei. iar mai târziu o amantã ? toate astea pentru cã era sigur cã la sfârºit va avea sufletul. Cu fiecare portret înþelegea tot mai profund graþia ºi bunãtatea naturii umane. Cine din lumea asta ºtie mai multe despre bunãtate? au întrebat ei. Felul în care te am pãrãsit a fost josnic. o t avernã sinistrã ºi împuþitã. îi spunea Rembrandt lui Dumnezeu. în cartierul felinarelor roºii. atât de pline de cãldurã ºi bunãtate. a fost laº. arãtând cãtre muribundul . Diavolul se fudulea încoace ºi încolo bucuros. putea s o spunã cu ajutorul vopselelor. plinã cu femei vopsite ºi tineri drogaþi. comunicarea infinitului devenea tot mai subtilã. Aceasta este viziunea mea". cã ne a lãsat o sutã douãzeci ºi douã. Dar întâlnirea cu diavolul l a schimbat pe Rembrandt. iar fiecare operã. cã talentul nu i l dãduse diavolul. ºi. De ce crezi cã a pictat atâtea? Erau rugãmintea lui personalã cãtre Dumnezeu sã þinã cont de gresul acestui om pe care observarea apropiatã a semenilor îl transformase complet s ub aspect religios. ªi ºtii. pentru cã acolo puteam sã i scriu lui David o scrisoare. oriunde le am gãsit ? ºi cred cu adevãrat ceea ce þi am spus. ºterpelind niºte hârtie de scris tip pergament ? care mi place cel mai mult ºi un stilou. cãutând divinitatea lãuntricã. a insuflat tablourilor iubire. Nu ºtiam frazã cu frazã ce voiam sã i scriu. ace ta fusese al lui dintru început ? încât nu numai cã putea sã vadã bunãtatea. Dar nicãieri nu se manifestã spiritualitatea mai profund ºi mai pãtrunzãtor decât în autoport etele lui Rembrandt. To uºi. Tot diavolul i a trimis mulþimi de oameni sã i picteze. Pe mãsurã ce continua. Având o atât de certã evidenþã a existe i rãului. te rog. mãi ria creºtea. Înainte ca vorba ºtiinþã" sã înceapã sã însemne ceea ce înseamnã astãzi. Nu voia ca protejatul sãu sã creeze asemenea magnifice tablouri. doar cã trebuia sã i spun într un fe îmi pãrea de rãu pentru cum mã comportasem ºi cã în sufletul meu ceva se frânsese când îi pr pe bãrbaþii din tabloul lui Rembrandt. Mi am petrecut ore în ºir studiindu i picturil e ? la Amsterdam. diavolul a devenit bãnuitor. El însuºi devenea tot mai personal. a devenit obsedat de întrebarea Ce este binele?" A cercetat feþele modelelor. o casã încântãtoare msterdam.. Mãiestria lui era atât de mare ? ºi înþelege. mai senina ºi magnificã. Am eu însumi o teorie despre Rembrandt. Înþelegea cap citatea de compasiune ºi înþelepciune ce existã în fiecare suflet. nebãgat în seamã ºi netulburat atâta timp cât aveam în faþ bã de bere. Pânã la urmã a ajuns pe patul de moarte. cã n au putut exista atâtea suflete mari câte vor sã ne lase sã credem picturil e lui Rembrandt. fãrã urmã de amãrãciune sau rãutate. feþele pe care le picta Rembrandt nu mai erau deloc feþe din carne ºi sânge. Er u expresii ale spiritului. erau viziuni a ceea ce era persoana respectivã în ceasul ei cel mai bun sau a ceea ce putea sã devinã. aºadar. Diavolul i a promis sã l facã cel mai mare pictor al timpului sãu. Dar în picturile pline de lucruri sc umpe strãlucea incontestabila evidenþã cã fiinþele omeneºti sunt întru totul neasemãnãtoare c alte vietãþi din cosmos ? cã sunt un preþios amestec de carne ºi foc nemuritor. New York. Iatã de ce negustorii din Breasla Postãvarilor aratã aidoma celor mai bãtrâni ºi mai înþelepþ tre sfinþii lui Dumnezeu. Dar îngerii ºi sfinþii i au Dumnezeu sã intervinã. mai grandioasã. Crezuse cã olandez ul era un materialist.. atunci când ne vom întâlni. o nevastã. Spre sfârºitul vieþii pictorului. Aceasta este teoria mea ºi te rog sã þii cont atunci când o citeºti cã ea pune de acord toat e elementele pe care le implicã. Rembrandt ºi a vândut sufletul diavolului. Aceastã punere de acord obiºnuia sã fie mãsura ºi eleganþa t oriilor. Iar ºi iar. Era un simplu negu stor. Ei bine. spre uimirea lui. Cred cã atunci când era tânãr. ci putea s o ºi teze. Chicago. un simplu pãmântean.

de parcã ar fi sãrit din pat ºi ar fi aprins luminile. revizitând picturile lui Rembrandt din marile colecþii ale lumii. tigru. cu orice amintire a sângelui pe care îl bãusem deja pierdutã. rece ºi supãrat. Apoi m am îndepãrtat. cel mai mare pictor al tu turor timpurilor. Dar nu sunt muritor. Trebuia sã mã grãbesc. A fost. Am stat prin preajmã un ceas. multe luni mai târziu ? în timp ce ningea peste Londra. acesta este motivul pentru care nu ºtim aproape nimic despre viaþa adevãr atã a lui Rembrandt sau despre ce fel de om a fost. În Anglia noaptea era pe sfârºite. la care se putea ajunge numai pe un drum îngust ºi ne sigur. nu mai exista nimeni pe lume pe care sã trebuiascã sã l vãd. Dacã aº fi muritor. iscodind prin ferestruicã. ca ºi cum m ar fi scuturat o mânã prevenitoare. Dar diavolul n a putut controla soarta picturilor. iar diavolul. Am cercetat minþil e membrilor Confreriei. cu siguranþã. am dat de David într nã pitoreascã din satul Cotswolds. ne uitãm la tablourile lui!" ªi astfel. gândindu m afarã de el. Tigru. pur ºi simplu. cu o singurã diferenþã: iubesc picturile lui Rembrandt! Totuºi. mai degrabã. Sunt o creaturã de felu l diavolului. n a reuºit sã i fa cã pe oameni sã le ardã sau sã le înlocuiascã cu unele mai noi. iar eu mergeam aproape de pãmânt. Cine a arãtat mai multã decât acest pictor? Când vrem sã ºtim ce este dumnezeiesc în om. pãrerea celorlalþi despre el. cu clãdiri din secolul al ºaisprezecelea. nu i aºa cã l puteam gãsi? M am dus sã l caut acolo. Apoi am avut visul. aºa cum fãcusem întotdeauna când îi scrisesem lui David. aº vrea sã scriu un roman despre Rembrandt. Dumnezeu a rupt pactul dintre Rembrandt ºi diavol. mi se rupe inima când le privesc. A luat la sine sufletu l pictorului. durere. N am vãzut nimic care sã mi clinteascã credinþa în bunãtatea pictorului. Mi s a rupt inima sã te vãd acolo în muzeu. Sã aibã grijã ca toate bunurile personale ale omului ºi documentele sã i fie înghiþite de uriaºa curgere a timpul ui. deºi el nu mi rãspunsese niciodatã. David se dusese undeva la conacul din Cotswolds.Rembrandt. diavolul avea sã îngroape viaþa lui Rembrandt în obscuritate. cãc i ceea ce receptam era felul în care se oglindea în ochii altora. Pelerinajul s a dovedit penitent. cãci am rãmas devotat imaginii mele despre Rembran dt. s a întâmplat un lucru curios. Ei bine. extenuat. cu prãvãlii ºi han dependent de capriciile turiºtilor. alãturi de adresa poºtei. în vecinãtatea sãtucului ºi a cârciumei sale pitoreºti. numai din cauza prezenþei stãpânului local ? care se îmbãtase ca un lord. AM SCRIS la sfârºitul scrisorii numãrul agentului meu din Paris. te voi lãsa sã spui tot ce ai de s . când ne vom întâlni. nu departe de moºia strãmoºilor. pe care David îl restaurase din banii lui ºi îl vizita din ce în ce mai des.. Îi auzeam devenind atenþi la f el de limpede. Pânã la urmã. Oricât a încercat. N a fost furia diavolului. fapt. Desigur. Ei bine. M am trezit tresãrind în scaunul meu din cocioaba lui Louis. ale unor artiºti mai la modã. Ningea ºi mai tare. Acum ? multe. David în pericol. data viitoare. Nu mi pot salva sufletul prin artã sau fapte bune. N am îndrãznit. M am hotãrât din nou sã nu l mai necãjesc pe David. Rembrandt a devenit cel mai admirat dintre toþi pictorii care au trãit vreodatã. . pãcãlit de curând în acelaºi fel ºi de Faust. Aº fi vrut atât de mult sã i vorbesc. adormiþi sau treji. Apoi am plecat în pelerinaj la întâmplare. a înnebunit de furi . Am ghicit asta explorând în jur ? un loc cu o singurã stradã principalã. l am cãutat. Era satul lui natal. aparent fãrã un început precis. Iatã teoria mea despre Rembrandt ºi despre acele chipuri. cu aceastã temã. în timp ce fulgi i tãcuþi cãdeau peste faþada înaltã a Confreriei Talamasca. Un locºor absolut straniu! Tot ce fãcea David era sã ºi soarbã scotch ul preferat ºi sã mâzgãleascã pe ºerveþele crochiu avolului. Iatã de ce te am pãrãsit în muzeu atât de nepoliticos.. Aº fi stârnit prea multã neliniºte în t nde bãtrânul proprietar ºi cei doi nepoþi mãtãhãloºi ºi tãcuþi ai lui rãmãseserã treji sã ºi oase. I am stârnit. ca sã scape de viaþa londonezã. Îþi promit din nou cã. Dar am obþinut ceea ce voiam înainte sã mã poatã contracara. ªi ai perfectã dreptate. Mefisto cu lãuta? Încornoratul Satan dansând sub lumina lunii? I am simþit dep rimarea de la mai multe mile depãrtare sau. nu existã vampiri cu feþe ca ale sfinþilor din Breasla Postãvarilor".

M am apropiat ºi am vãzut acolo biblioteca ºi pe David aºezat în faþa unui foc care trosnea. Alãturi era traducerea din Faust. Mã gândeam la motivul pentru care venisem ºi cu aº putea sã l exprim în cuvinte. adâncite în zid. el s a uitat din nou la tigru ºi. nu i aºa? Voi pleca. ? Da. aºa cum le vãzusem în îngrozitorul m u vis. uns iar ºi iar cu lacuri sau ulei. ap oi mâinile. aparent. cu tipãriturã mãruntã pe douã coloane. ? Pãreai o statuie. vampirul puternic ºi dement. Mi am lãsat mâinile pe bâr nele roºii ºi am vãzut. Aceºti câini fuseserã uciºi la ultima mea vânãtoare de lupi. în siguranþã. Lemn vechi. Chiar în centrul camerei era întinsã pielea strãlucitoare a tigrului bengalez. Cu un mic efort am observat cã David citea Cartea genezei ºi cã. Nu a simþit deloc cã era privit. cu efort. aºa arãt acum. totuºi era atât de plãcut sã mã gândesc cã eram din nou acolo mirosul focului ºi al câinilor puternici culcaþi lângã mine. M a lãsat o clipã sã m foc ºi sã simt cum se topeºte zãpada pe mine. cele mai multe fãcute în India. o construcþie de pi trã foarte frumoasã. aflatã pe mãsuþa din faþa Am vãzut uºor cã era o Biblie creºtinã. viu cu adevãrat iar vânãtoarea nu avusese loc niciodatã. ici ºi colo. cu marginile or aurite ºi cu o panglicã drept semn de carte. înaintea cãm inului. în faþa unui bungalou cu terase largi ºi tava înalt. acoperindu mi pãrul. Mai era numai o orã pânã în zori. Ah. Erau mai multe statuete hinduse de bronz. am spus. ad indu mã ºi încãlzindu mã. Nu mi plãcea sã mi aduc aminte. ? Mulþumesc. lângã mine. uitând de stilou. Am mers împreunã în bibliotecã ºi m am aºezat pe scaunul din faþa lui. Mi am dat seama cã David stãtea la celãlalt capãt al holului ºi mi fãcea semn sã mã apropii. M am oprit. Apoi imagini ale mamei ºi ale tatãlui. imagini ale zãpezii zgrunþuroase ºi sãrace din copilãria mea muritoare. Mâinile îmi erau la fel de albe ca zãpada. umerii ºi braþele încruciº Pânã la urmã. Am inspirat aroma focului îndepãrtat. cu acoperiºuri foarte ascuþite ºi cu frontoane înguste. Am zãrit în umbrã câteva fotografii înrãm cu David tânãr. Totuºi. Cã nu fusesem niciodatã la Paris ºi cã nu l fermeca em pe Magnus. s a cufundat în gânduri. David ºi a îndreptat brusc atenþia asupra acestui din urmã trofeu. totuºi foarte re în genul ei. Consulta o altã carte legatã în piele. cu un tavan scund din bârne ºi fotolii de piele mari ºi confortabile. aºa cum fac mereu în iarna asprã. Capul pãtat al unui leopard era cocoþat deasupra cãminului. d in castelul tatãlui meu. iar eu puteam dormi lângã ei. eram plin de zãpadã ºi acoperit de o pojghiþã su gheaþã. ºi a ri dicat ochii ºi a început din nou sã scrie. Pe peretele din dreapta er a fixat capul negru al unui bour. apoi doar umbra înconjurându mã. o clãdire mult mai micã decât cea a Confreriei. Îmi explicau oare visul? Nu mi pãsa de zãpada care cãdea în jurul meu. o pãdure imensã de stejar plinã de lumina soare . Dar ceea ce o fãcea neobiºnuitã erau relicvele unei vieþi trãite într o altã climã. cu ochii de sticlã ºi labele imense. Am încercat sã i citesc mintea. de piatrã. pãrul. m am pus în miºcare. îmi fãcea bine mãcar sã l urmãresc. am gãsit o uºã de serviciu. cu ferestre de sticlã groasã. De ce mã m ai oboseam? Nu puteam sã prind nici mãcar o cât de micã amintire a pãdurii de manglieri în c are fusese ucisã fiara. Cãmãruþa de piatrã era plinã de mirosul plãcut al nilor. Ale lui cu animalele ucise. ale focului ºi ale câinilor mei mari fornãind în fân. A apãrut din nou. ºi cã eram viu. lângã conacul în stil elisabetan de la Cotswolds. apoi. da. în sfârºit. am comandat zãvorului sã se deschidã ºi am pã în holul scund. Ce bine era. Nimic. Ca întotdeauna. a uºii ºi a ferestrelor. Carpete indiene preþioase zãceau pe covorul maro. L am luat ºi mi am ºters cu el faþa. O tecã la fel ca multe altele din zona nordicã ? tihnitã ºi ispititoare. într o strãfulgerare. ale camerelor friguroase.Mi au revenit în minte alte nãluciri. în rafturi ºi pe mese. Era luminat un singur rând de geamuri. fãcea însemnãri du pã ea. cu capul conservat cu grijã. Am înconjurat casa. îndrãgite tiri ale acelor ani neuitaþi. Ce naiba îl interesa din toate astea? Camera era toatã cãptuºitã cu cãrþi. Doar o lampã îºi arunca lumina peste umãrul lui David. Avea în mânã familiarul jurnal cu coperþi de piele ºi scria foarte repede cu stiloul. ceva din înfãþiºarea mea îl alarma. aducându mi un prosop mare. .

deºi o ascundea foart e bine. De ce vrei sã faci asta? Nu mai vreau sã fiu viu. apoi s a dezmeticit ºi a aprobat din cap.. Nu va mai exista nic i o posibilitate sã mã pun la adãpost. Mã duc într un loc pustiu. Explicã mi. Nu vreau s o faci. tatã. vii prea târziu. Sincer sã fiu. Ce bine cã mintea noastrã poate invoca imagini aparent atât de reale. murise Claudia. o bucatã de jar prãbuºin în cenuºã sau poate seva încã umedã sfârâind într un buºtean. apoi te duci în foc. ca atunci pe munte. pentru numele lui Dumnezeu. ºi. Am sã mã duc. care mi bãgase cuþitul în piept. P utea la fel de bine sã fie chiar aici. ? De ce vrei sã te autodistrugi? Pãrea disperat. dacã ar fi fost o simplã glumã. n o face! a zis el. Am gãsit un mod în care pot s o sfârºesc. M am uitat la tigrul strãlucitor. Mã auzise David? Poate cã vorbisem prea încet. am spus. David se lãsase pe spate în scaun. N aº fi vorbit niciodatã astfel. pe urmã la mine. când m au înconjurat lupii. m a fãcut sã râd. Nu i vorba despre asta. nu i aºa? l am întrebat. cu un picior pe grãtarul vetrei ºi cu ochii aþintiþi la f lãcãri. ? Nu va fi dureros? m a întrebat. Fãrã nici o noimã. Era profund nefericit.? ? ? ? Cum adicã? S a aºezat în faþa mea. Te voi face atât de puternic. îndesatã. ca ºi cum n ar fi înþeles întrebarea. avertizându mã numai cã Armând ºi ai lui s ar putea upã mine. A ezitat.. încât vor da de drac ' dacã vor încerca ceva. privindu mã. la biroul din întuneric al lui David. dacã într existã vreo continuitate. nu i aºa? Vis dupã vis. cel care venise la mine pe plajã ºi mi dãduse povestea pe care o aveam încã. În foc a pârâit ceva. Pentru o clipã n am ºtiut ce vrea sã spunã. nu ºtiu. gândindu mã vag cât de dezamãgit ar fi Marius. V irul Magnus o spunea atât de drãgãstos în timp ce mã cãra în vizuina lui. E foarte pustiu acolo. Mi s ct. în capotul înflorat. Am sã te bag în coºciug pe veci. nu conteazã. La cãldurã. Intenþionasem sã plec. ªi am convinger ea cã ceilalþi nu þi vor face nici un rãu. forþându mã. ? Nu face asta. ? Aºa cum povesteai cã a fãcut Magnus. ? A venit vremea. M am înveselit brusc foarte tare. Pur ºi simplu. ? Am venit sã mi iau rãmas bun de la tine. Nu dureazã mult. a zis. Nici chiar cei mai buni vânâtori n ar fi în stare sã omoa re o haitã de lupi. înainte ca soarele sã aparã la orizont. Mã crezi? Sau te gândeºti cã e doar un nou pretext? De fapt. cât de convingãtor. Am sã urc cât de sus sunt în stare. Nu aºtept moartea în felul în care o faci tu. Nu în frig. N o face. Poate cã asta a fost o greºealã cosmicã. Oricine ai fi. sã mi întindã curse ºi sã încerce sã punã capãt noii mele vieþi. M am oprit. ? Nu. S a uitat la tigru. ? N a fost numai o poveste. am ºoptit. Mi s a pãrut corect sã þi spun cã am sã mã prãpãdesc ºi cã este ultima ta ºansã. Am vãzut din nou dormitorul re pilãrie ºi pe mine cu un câine în braþe. unul dintre aceia leneºi ºi afectuoºi. sã te întreb dacã eºti sigur de hotãrârea pe care luat o. am spus. deasupra cuverturi de nailon. Mi am imaginat ºi cum. Nu suferi aproape deloc. chiar puþin înnebunit din cauza asta. Voi muri în flãcãri. Amân o. Dar nu þinea. ? Noaptea asta e o noapte numai bunã. Ucigaºul de Lupi". Apoi l am vãzut pe tipul straniu care mã urmãrea. De ce sã mi dau osteneala sã explic? Am vãzut o brusc pe Claudia. Apoi mi am amintit. Cât de onest era. mi a ajuns. În noaptea asta. în hainã. aº tând s o observ. Claudia . uitându se la mine. Magnus mã lãsase orfan. ? A fost un mâncãtor de oameni. Am pufnit în râs. pentru cã mi am dat seama cã intenþionam cu adevãrat s o fac! Nu era doar o glumã. Am vãzut o pe bãtrânã în patul ei simplu.. Nu i simplu deloc.. Îþi laºi moºtenitor. De ce tocmai în noaptea asta? În ciuda voinþei mele. fãrã alt ajutor. la magnifica lui blanã cu dungi negre pe fond oran j. David. Iar Magnus ºtiuse . nedorind sã fiu certãreþ ºi întrebându mã de ce totuºi p aºa. într un alt tãrâm. a spus David. Este monstruo vezi un lup omorând un câine! Trebuia sã fi murit în ziua aceea. a apãrut ochiul diavolului. de parcã stãtea acolo. ? Vrei sângele? l am întrebat. Cât de mult îl fãcusem sã sufere. ? Da. Sau poate cã aºa este." Dar acum o vedeam reu pe Claudia.

uite. am vânat în Africa. nu i aºa? ? Nu. Nu þi a mai rãmas nici mãcar un an. cu disperar e. fãrã îndoialã. Pãrea îngijorat ºi perplex. ? Tocmai þi am explicat. a clãtinat din cap. Mi ai scris asta. Avusesem oare un asemenea medalion? Cãci. De ce o porþi cu tine? Dumnezeule ? Love craft? A clãtinat uºor din cap. ? Lestat. arãtând cãtre paginile pe care le þinea. Se potriveºte mai bine înt r o bibliotecã. Nu a rãspuns. nu i aºa? În India. atunci eu ºi tigrul avem ceva comun. Parcã era din nou lângã mine. Lestat. ? Era un mâncãtor de oameni. un portret oval de porþelan ? pãr auriu. Omorâse copii. ? O. nu pot fi întors din drum. Nu mi pãsa ºi ºtiam cã nu mi pasã. prietene. cu mâna pe spãtarul scaunului meu. Am râs scurt. N are rost.. A arãtat spre hainã. a zis David. Îþi voi spune totul despre tigru. mi ai promis cã ai sã mã laºi s n tot ce am de spus. nu mai oferise niciodatã atât de mult. Lestat. din cauzã cã mã duc. Ultima oarã când ne am întâlnit. pentru numele lui Dumnezeu! Crezi într adevãr cã la sfârºit vor veni îngerii ºi ne vor . Am râs încetiºor. ºi nu erai atât de conºtient mai înainte. E prea târziu. Uite. Bietul nebun. Apoi a zis: ? Lasâ mã sã þi vorbesc. Am zâmbit. E destul de amuzantã.? Nu vreau sângele. ? Þi a plãcut sã omori tigrul? am întrebat. ? ªi dacã existã amândouã? Atunci? ? Ai citit prea mult din Biblie. n am sã mai protestez. Te am fãcut sã fii conºtient de timp. ? Ai ucis tigrul pe când erai foarte tânãr. Lestat. ºi atunci ne vom vedea pe lumea cealaltã. deºi ºtia cine sunt. ? David. ? Explicã mi. ºi altã datã în Amazon. I am aruncat pachetul în poalã. Ei. rãmâi acum cu mine. sunt nevoit sã mi l iau. Sunt mai bune pentru liniºtea ta. Eu am citit o. David. nici iad. ca vie. acordã mi mãcar cãteva nopþi u mai mult. Am vãzut lãnþiºorul de aur din jurul gâtului lui David. aminteam moliciunea pãrului ei. la celela lte trofee. Mã duc. Am vãzut tigrul în vis. Lasã mã sã þi schimb gândul. a zis David. Dacã mai rãmâneam aic aveam sã mi pierd minþile. îþi aminteºti? N o sã þi iei cuvântul înapoi. Nu mi poþi acorda câteva ore ? ªi pe urmã. ªi þine te departe de F aust. încercând cu disperare sã mai gãseas cã ceva de spus. ia o. Dacã aº crede o. m aº teme sã mor. Mã cercetase cu mintea. ªi cât de persistent simþeam pericolul. Citeºte ºi povestea lui Lovecraft. ? De ce? Pãrea copleºit. Avea ochii straniu de strãlucitori. Ce ai în buzunar? Niºte însemnãri ale tale? Voiai sã mi laºi? Dã mi le sã le citesc acum. un sãrman suflet întunecat care. Nimeni. Apoi s a forþat sã rãspundã. asta nu i decât o povestioarã ciudatã. dacã va trebui sã pleci. ochi albaºtri. Dacã m aº întoarce. Ce o fi fost atât de ciudat în felul în care alerga cãtre mine prin nisip? Sau în retragerea atât de neîndemânaticã? Comportamentul lui pãrea sã nã cã totul era foarte important. Îþi aud inima slãbind. i am ºoptit dintr o datã... a rostit calm. Nu mi mai vorbise niciodatã aºa. ? Te am fãcut sã suferi. ? ªtiu. dar era o nebunie. M am uitat în jur. ? Nu poþi ºti asta. înainte sã plec. primeºte de la mine sângele. rãsfoind paginile. A ezitat. M am uitat din nou la blana fiarei. Mi a da t o un muritor cam într o doagã. O simt când sunt lângã tine. înghesuitã pe unul dintre rafturi. am spus. Da. cred cã a fost plãcut. S a schimbat la faþã. În numele prieteniei. Vorbele mele îl rãniserã. Poate c existã nici rai. Am vãzut din nou visul. Pe urmã. Atâtea aventuri. David. ? Nu crezi asta cu adevãrat. Povesti rea asta nu înseamnã nimic. Iar Claudia mã aºteaptã. despre zilele petrecute în India. ªi tu ai sã mã ierþi.. Nu eram învãþatul ruginit care sunt acum. în ciuda culorii de zahãr ºi a ramei ovale. ? Ei bine. Te am condus în adâncul amintirilor din tinereþe. M am întors. Dar vreau ca tu sã rãmâi aici. ? Lestat! a zis David repede. era un medalion. ? Ei bine. Am vãzut o pe Claudia. a avu t destul curaj sã mi o arunce la picioare. ª m ce am de fãcut. am zis. Totuºi. M a strãbãtut un fior rece. aº zãri o e în întuneric. Oare tigrul venise pentru lãnþiºor? N avea nici un sens. David. stai. Am scos pachetul de foi împãturite ºi l a m privit. Era ceva pãtimaº ºi viu în expresia ei. Cât de feroce îi era faþa. Rãmâi aici cu mine.

Aº fi vrut sã nu mã uit în altã parte. la fel de alb ca marmura. 3 DEªERTUL GOBI. în era saurianã ? cum au numit o oamenii ? ºopârle uriaºe au murit cu miile aceastã parte ciudatã a lumii. auzeam distingându se vocea unei copile. n ? mi am dat seama cã începusem sã cad. care spun fragmente dintr o poveste cu reptile uriaºe. cu siguranþã. în ameste tor de zgomote. Aºa arãtase întotdeauna. încât sã mã ardã. M am ridicat în genunchi. depãºind mereu locurile unde trupul meu tindea sã se opreascã ºi sã se lase sã pluteascã în voia lui. cãsuþa pãrea caldã. iar propriile mele þipete mi au umplut auzul. Îl vedeam. Acum. În mod cert. Pãrea o idee bunã. Apoi a apãrut lumina. nici gânduri.. L am auzit vag în urma mea: Lestat. croindu mi drum prin ninsoare. p aralizându mã ºi chinuindu mã peste limita suportabilului. încât parcã m ºi un vuiet adãugându se la ceea ce simþeam în ochi. ªi la fel de rece. gol ºi atât de de pãmânt. ªi arãtam noi îngheþaþi pentru totdeauna în forma pe care o avusesem când ne pãtrunsese în vi ele Negru? Claudia fusese decenii în ºir copila aceea pictatã pe porþelan. Apoi urma sã mi pierd cunoºtinþa ºi sã mã rostogolesc în jos prin cãldura sufoc zdrobesc trupul din cauza acestei teribile cãderi. Întreaga viaþã îmi pãrea insuportabil atât ororile. Dar acum era prea târziu. În urmã cu eoni. a spus cu o voce atât de slabã ºi de imploratoare. poate cã aveam sã mor înainte ca rãmãºiþele mele sã se înfigã în patul tare de nisip. M am gândit din nou la David. mã întindeam dupã el. Când au început sã mã învãluie întunericul ºi rãceala ? îmi pierdeam cunoºtinþa. Dar ºtiþi ºi voi cã în toate astea e o minciunã enormã. ºtim numai de deºert ºi de milioane ºi milioane de fosile. Înaintea rãsãritului am zãcut multã vreme în nisip. ca sã zic aºa. În cele din urmã. dacã explozia de luminã era destul de puternicã. D r deja plecasem.. Ce cuvinte tragice! Voiam sã i spun cã mi pare rãu pentru tot. de când îl cunoscusem. din cauza aerului atât de rarefiat. Fierbinþeala zorilor s a strecurat în sfârºit peste deºert. Nimeni nu ºtie de ce veniserã aici. aº fi vrut sã nu cad încã! Astfel te sfidez.ua cu ei? Pe mine cred cã nu. Nimic nu mã mai putea opri. adunându mi ultimele gâ ªmecheria era sã mã ridic pânã la limita cea mai de sus a atmosferei. ºi era nevoie de un mare efort ca sã mã pãstrez la înãlþimea atinsã. Mã întrebam totuºi dacã ceilalþ itori? ºtiau ce aveam de gând ºi dacã le pãsa sau nu. De fapt. nu mai puteam respira. cred cã ºtia. Am mers tot mai sus. I am revãzut chipul în lumina focului din biblio tecã. un cimitir imens ºi locul potrivit pentru mine ca sã privesc soarele în faþã. cât ºi splendorile ei. Atât de nemãrginitã. N am lãsat sã plece de la mine nici un fel de imagine întâmplãtoare despre ceea ce intenþionam sã fac. înot am în cer. împrãºtiind luminã pe câm oþând fuioare de fum albãstrui pe coº. Cred cã am deschis ºi gura. cu ochii deja arºi de fãrâma de luminã. sub ale cãror paºi pãmântul tremura. cum se plimba prin Amsterdam de unul singur. Mã rãsucisem. Ei bine. Apoi lumina m a acoperit ca plumbul topit. ªtiam cã mã voi þine de cuvânt. în întâmpinarea rãsãrit a sã zic aºa. Am vãzut un foc galben ºi portocaliu a operind totul. Am plonjat în întuneric. Eºti singuru l meu prieten. aic . aºadar. atât de fierbinte. cerule! Brusc nu au mai fost cuvinte. atât de orbitoare. Arãta ca un om pictat de Rembrandt. eu nu le trimiteam mesaje de adio. nici de ce au murit. Acolo jos. Se auzea aerul fâºâind pe lângã mine ºi mi se pãrea cã mã strigau vocile altora ºi. deºi parcã simþeam apã clocotitã pãtrunzându mi sub pl pe. m am d ezbrãcat ºi am început sã urc. Iar eu semãnase m cu o statuie de Michelangelo. dar pe tine? ? Nu pleca. Am privit fix cãtre el. Deºertul Gobi este. Apoi nimic. ca ºi cum aº fi vrut sã înghit focul acela divin! Soarele a rãsãrit brusc. mã duceam însã sã l pun la încercare. apoi m am gândit la chipurile lui Rembrandt. am nevoie de tine. În plus. încât mi a tãiat respiraþia. Visam? . Nu credeam cu adevãrat cã voi putea f s de cãtre soare. Sã fi fost un tãrâm al arborilor tropicali ºi al mlaºtinilor fumegânde? Nu se ºtie.

apoi am simþit cã mi arde capul. Cu toate acestea. micã. dar u era cu nimic mai confortabil decât privitul în sus. Nu mai conta. m am ridicat în picioare. m am lãsat în genunchi. Am rãmas aºa mai multã vreme. i camera era întunecoasã ºi rãcoroasã. nisip peste tot corpul în sufer nþã. fãrã sã mi pese de durere. de parcã stãtea sã explodeze. din nou. m am rãsucit ºi am încercat sã mi odihnesc faþa sprijinind o de nisip. absolut nebun. Aproa pe orb. fãrã sã visez vreodatã cã existã creaturi care te pândesc din umbrã. ghearele netede ºi tari. ºi cât îi era de frumoasã vocea. mã chinuia. Sufeream atât de mult. În nebunia mea. ? Lestat. În cele din urmã. Ce blanã deasã ºi finã! Mi am întins braþele peste labele lui ºi i am simþit. ªi. gândindu mã doar cã suferinþa mea era mai mare decât ar fi putu ura orice creaturã. Mi am culcat capul lângã capul tigrului ºi mi am rezemat obrazul de fãlcile i deschise. am vãzut pãdur nglieri din India. Când m a ajuns întunericul uitãri am nebun. deci m a i prins ºi m ar fi ars iar ºi iar. nu i aºa? Numai un laº ar fi cãutat adãpost acum. ca ºi cum ar fi fost cioburi asc uþite de sticlã. Plângeam în timp ce grandioasa luminã portocalie se revãrsa asupra lumii.Eram într un loc mic ºi închis. dacã rãmâneam acolo. apoi m am avântat în aer ºi am început cãlãtor cturnã spre vest. ºi cã focul îmi devora ochii. îndreptându mã încet cãtre casa lui David. În cele din urmã. ori puþin. Mã dureau chiar ºi rãdãcinile firelor de pãr. am vãzut chipuri întunecate ºi am auzit voci îndepãrtate. Auzeam lãtratul prelung al câinilor rãsunând pe asupra povârniºurilor acoperite cu zãpadã ºi aproape cã puteam vedea turnurile castelului. am ieºit la suprafaþã. ca niºte deget e care îmi mângâiau toatã pielea arsã ºi trãgeau de rãdãcinile firelor de pãr. l a vãzut. M am vãzut pe mine însumi plimbându mã prin Paris. Îmi înþepa ple a genunchii. În slabe strãfulgerãri de viziuni tãcute. soarele ar fi rãsãrit. Am încercat sã i explic despre castelul tatãlui meu. preþ de o clipã. Dunele rãscolite de vânt îmi pudraserã me ele cu un strat subþire de nisip. pe jumãtate moartã. albã. Vântul era infinit mai moale decât nisipul. M am gândit la toþi cei pe care aº fi putut sã i chem în ajutor. Când m am trezit în seara urmãtoare. ºi m am prãbu e blana de tigru. pielea îmi era maronie. foarte clar. Acolo vrusesem sã mã duc. desigur. scâncind ca un animal. a zis ea. care îþi pot lua viaþa nu . ca sã vãd cã n aveam sã mor. am simþit nisip în gurã. zbârcitã ºi mãcinatã de durere. bineînþeles. Treptat m i am dat seama cã. despre ninsoare ºi despre câinii care mã aºteptau acolo. Fusese profund vãtãmatã numai suprafaþa trupului. Era de ajuns sã mi privesc mâinile în lumina stelelor. am gãsit biblioteca. era noapte iar. Mã durea peste tot. În Anglia tocmai urma sã se crape de ziuã. Dar nu eram aproape de moar te. Durerea mi a cuprins mai întâi spatele. Am zãcut mai multe ore. un spital mirosind a boalã ºi a moarte ºi arãtam cu degetul s re pat ºi spre copila care zãcea pe pernã. aproape cã mã îngropasem de viu. Când mã miºcãm. Am cãlãtorit mai multe ore. Zãceam în deºert. cãptuºitã cu blana lupilor pe care îi vânasem în Auvergne. Nu reuºisem încã sã mor. Puterile nu mi scãzuserâ. Trebuia sã rãmân. aºa cum îl vãzusem în vis. fie are gest rãscolind durerea ºi intensificând o. þinut meu natal. sub gambe ºi sub cãlcâie. CÂND m am trezit. Am simþit apoi soarele venind. Nu i am chemat. deodatã. ºi când am coborât pe trãit câteva clipe de nemaipomenitã uºurare. Durerea mã strãbãtea în valuri. pe David tânãr. plin de sânge ºi de þesuturi ºi de atâtea lucruri minuna ochi. când eram viu. S a auzit un hohot ascuþit de râs. simþeam nisipul sub spate. Blana era aproape mãtãsoasã. o inimã care bãtea ºi câte cinci degete la fiecare mânã. Când ºi când mai scoteam un geamãt. Eram ars. creaturi care pot vedea ºi se pot îndrãgosti de tine numai pentru cã eºti tânãr. încât n aº fi vrut sã mã miºc. în zilele de demult. Mirosea a ulei de opaiþ ? ca în momentul în care fitilu l se terminã. sub încheieturi ilor. Am intrat din nou pe uºa din spate ºi fiecare pas îl simþeam ca pe o teribilã torturã. Dar ea a spus: ? Încã nu. Pãrea un miracol acest bãrbat tânãr. Purta m pelerina de catifea roºie.

Trebuia sã râd de asta. Dar nu mai mult. Voiam sã fiu. am spus. ºi vor pleca. iar când mi am ridicat privirea. Pot sã rãmân în camera asta? ? Sigur cã poþi. i am explicat. Pielea ºi ochii mei arºi strigau dupã sânge. Aveam coºciugul de mult ºi. uneori. O simþeam cu certitudine ºi mi s a fãc ut dintr o datã fricã. Dar sunt acolo. cei foarte bãtrâni nu veniserã. ªedea în fotoliu. soarele rece al Angliei. Mã imaginam lumi nând cald întreaga încãpere." Rochia îi era de un alb imaculat ºi. Am deschis ochii. De c e sã le pese de un asemenea lucru? ? Nu ºtiu. zâmbind de grija cu care frecam trupuºorul rãsucit al masacr atului Hristos.. mã durea sã mã uit la formele nedesluºite din camerã. mi a spus. A întins peste mine o pãturã uºoarã ºi rãcoroasã. zãcând deasupra tigrului lui David din încãp rea întunecatã. Dar de unde papucii aceia de satin? I am luat glezna ºi am sãrutat o. pot fi periculos chiar ºi în somn. acolo vei fi absolut în siguranþã. . David vânãtorul! În kaki. Nu va intra nimeni în camera asta ºi nu vei fi deranjat. Soarele rãsãrea cu adevãrat. ? Nu conteazã. cu picioarele strânse la piept. Sânge. Îmi plãcea cãptuºeala de satin a cutiei. Ce altceva pot face când rãsare soarele? Chiar dacã îmi cade din pli n pe faþã. Trebuie sã plece. ce zgomot teribil! Îl uram. David.. cu un smoc ciufulit de pãr blond. ? Nu mi citi gândurile. Am simþit brusc mirosul lui David ºi am auzit zgomotul familiar al sângelui pulsând prin vene. bineînþeles. Au venit sã vadã dacã te simþi bine.. Ah. vine rãsãritul. zeul. nu voiam sã i aud. Am vãzut iar pãtuþul de spital ºi copila.. Erudiþi în ale paranormalului. Puteam simþi lumina furiºându se pe deasupra pãmântului ºi bãtând în f Dar de partea aceasta a perdelelor de catifea întunericul reuºea sã i reziste. ? Afarã. Talamasca. Soare e aproape cã rãsãrea. Îmi venea sã râd. uite. ? Ce ai spus? a întrebat David. De data aceasta. Oh. unde? Acasã. ? Sigur.. David.. David stãtea la fereastrã. ? ªtiu. a ºoptit el. ce butoni cu p rle graþioºi! ªi ce cununã rumoasã de trandafiri în jurul capului! ? De ce? am întrebat. aºa pe jumãtate adormit cum eram. Sãrmanul. nu cumva sã intre vreo razã de luminã înãuntru. a spus din nou. i am vãzut bãrbia ºi genele în timp ce ºi a rãsturnat capul pe spate ºi a râs. cu lea înnegritã. Era ºi Marius? Sigur. Am adormit din nou. Un servitor intrase ºi ieºise repede din camerã. Am simþit miros de muritori. Apoi s au auzit câteva zgomote. în miezul iernii franþuzeºti. animal preþios. ? Acum dormi. Þi am spus cã nu era încã timpul. ªtia. lasã mã sã te duc în pivniþã. Eram atât de însetat de sânge. Oricum. Nu i bãga în seamã. Simþeam ghearele tigrului sub degete. ? Nu fi supãrat. îl ºlefuiam pânã ce lemnul devenea lucios. Privea printr o fantã dintre cele douã falduri ale draperiei. lucru pe care toatã iarna nu a catad icsit sã l facã. dar era cu totul diferit. David trãge riile grele de catifea ca sã acopere fereastra. ? Vorbeam cu Claudia. a spus David. dacã nu vrei sã þi le citesc ºi eu.. Bãtrânul Lestat. cu puºca aceea uriaºã. cu degetele mari întoarse în sus. Sunt sigur cã n or sã þi facã nici un rãu. ºi ? slavã Domnului ora se dusese sã l potoleascã pe cel care plângea. Câtã solicitudine. Se agita cu draperia. fitilul nu se terminase. sã l avertizez. ? Lestat.tru cã te iubesc ºi pentru cã ai omorât o haitã întreagã de lupi. se vindeca s anatural de repede. David. ? ªtii vechea poveste. am ºoptit. ? Mulþumesc. Un xagerat. Zãpada pãtrundea prin fereastra camerei mele din castelul pãrintes c. gândindu mã la ce vãzuse ? un bãrbat gol. deºi mã dureau. Îmi plãcea forma ei ºi crepuscularul gest al sculãrii din morþi. ? Afarã sunt alþii. Am vrut sã spun mai multe. cu toatã gura. opaiþul lumina. Dar cuvintele sale sunaserã atât de hotãrât ºi de liniºtitor. Mi am dat seama încet încet cã durerea începuse sã scadã. apoi lustruia m crucifixul de pe capac. Ca sã vezi! ? Cine sunt? Nu i auzeam. Fiul lui Dumnezeu. dar mi am dat seama cã era unul dintre muri torii care nu avea nevoie de aºa ceva. Durerea era ca o dogoare în jurul trupului meu..

Toate îmi erau puþin cam mari. Cred cã.. din aceea pe care în secolul al douãzecilea o poa rtã toatã lumea. M am rugat cerului sã nu fi rea cþionat aºa cum ni se întâmplã nouã uneori în transã ºi sã fi înlãnþuit sãrmana creaturã. 4 AMURG. de ce tu? De ce tocma i tu îmi apari în vis? Unde þi e blestematul de cuþit?" Am fost recunoscãtor ivirii zorilor. Scoarþa groasã a buºtenilor s a încins ºi cu put sã sfârâie. mi am scuturat pãrul pânã ce nisipul ºi praful au cãzut pe covo de pe jos. ºi fiorul care mã strãbate când mã a dintre ai noºtri. ªtiam cã David era acol nu i am vorbit. Genele ºi sprâncenele strãluceau. irosul sângelui servitorilor din casã nu putea sã mã facã sã mã miºc.. am apr ins o. tapetul acela vechi ºi mobila lucratã d e mânã. într o ramã masivã. apoi am alunecat în somn. Pielea capului m a durut când am încer sã mã pieptãn. Fuseserã al avid. Sau. iar ea era o flacãrã. Mânuþa ei îmi atingea obrazul. Dar medalionul? S o întreb despre medalion? Claudia. singur în încã ere. inelul pe care i l dãdusem cândva. într un fel pe care muritorii cred cã îl numesc jupuit. Am deschis din nou ochii ºi am vãzut fulgii strãlucitori pe buºtenii din cãmin. înnegritã. iar ce va cute pe care Darul Întunecat mi le sãpase pe chip erau acum ceva mai adânc gravate decât înainte. dar. ? De ce ar vrea cineva ca eu sã trãiesc? am întrebat. aurie. atât de plãcut rãcoroasã. rezultatul faptului cã zâmb . în timp ce lumina devenea tot mai trãlucitoare. împreunã cu niºte bucãþi de hârtie de ziar. aºa cum se întâmplã întotdeauna cu blonzii bronzaþi. Chiar ºi papucii îmblãniþi erau mari. dacã aº fi încercat sã o fac. De câteva ori îmi încleºtasem fãlcile intenþionat. Nu voiam sã mã miºc. Ningea pe acoperiº ºi zãpada cãdea prin horn. ? Flacãra devenea tot mai mare. ºi lucea mat. La fel ºi vocea ei. Prin uºa deschi bibliotecii pãtrundea destulã luminã încât sã mã pot vedea. ºi Louis scriind la birou ? mirosul ascuþit de tuº. Focul ardea. Mâna ei zbârcitã. sã nu de durere. apoi ating celele ºi aprinzându le într un dans de flãcãri. Pentru o clipã nu mi a venit sã cred ceea ce vedeam. M am îmbrãcat încet. cu garniturã de perle.Am vãzut lampa opaiþului mãrindu se. Fuseserã pregãtite ºi surcel rins focul. aproape de cãrãmizile înnegrite. Hmmm. Mai era tot acolo un piep ene ºi niºte lenjerie banalã din bumbac. pielea noastrã. Vãzusem din nou opaiþul ºi lumina lui încã mã mai speria. printr un efort al minþii. M am uitat la lampa de lângã biroul lui David ºi. la fel cu a unui muritor obiºnuit care ar fi petrecut o vacanþã luxoasã în mãrile tropicale.. Am dormit ºi ºtiu cã am visat. Din nou mirosul acela. M am concentrat ºi am simþit energia þâºnind din mine ca o limbã lungã ºi subþire. pentru cã eu eram tot o durere. I am vãzut degetele rotunde pe cheia de aur ºi inelul acel a. Zãceam în continuare pe blana de tigru ºi în camerã era puþin cam frig. Am dat de una în hol ? o oglindã veche. Pe fotoliu erau haine ? o pereche de pantaloni groºi de flanel negri. nu mi puteam aminti ce anume. pur ºi simplu. Doar cã acum avea culoarea ambrei. Pielea de pe piept ºi de pe picioa re era întinsã ºi mã ustura ? ca o variaþie a durerii. Trupul îmi era infla mat peste tot. când am deschis ochii. am început sã întreb. Acum nu mi mai doream decât o oglindã. Ah. Mi a plãcut mult sã mi pun papucii. Dar voiam sã mã îmbrac. Cineva se apro piase de mine în timpul somnului. Dintre toþi oamenii. Am închis ochii ºi am ascultat. M am întors pe genunchi ºi m am ridicat în picioare. Când m am trezit a doua noapte. Pânã la urmã. Interesant. M am speriat. Mã refer la cele douã virgule din colþurile gurii. arsura pulsândã trebuia menajatã. aº fi plâns de durere. culoarea aurie a ramei oglinzii. Mirosul de ulei s e simþea în tot apartamentul din Rue Royale. Totul era gata. O datã m am trezit vorbind cu ea în întuneric. Durerea era încã foarte mare.. durerea nu mai era foarte mare. În cãmin erau stivuiþi buºteni. la fel de nepãtatã cum fusese mereu. Pielea îmi era netedã peste tot. fãrã nici o formã. plicticosul scârþâit al penei de . cel puþin. o cãmaºã albã de bum bac ºi o jachetã veche de lânã. a existat vreodatã un medalion de aur. Am simþit brusc o durere violentã în obraji ºi în creºtet. Nici mãcar setea dezlãnþuitã de sânge. periculos de tare. Dar agonia trec use.

a zis cu titlu de încercare. Dar dacã nu reuºise s o facã soarele deºertului Gobi. apoi cãldura ºi expresia i au revenit pe .. Când mã ajuþi. ? Eºti hotãrât sã mã faci sã te cunosc. ai fi putut gãsi un mod de a rãmâne la suprafaþa nisipului ºi a doua zi! Sau n ai fi putut? ? Slavã Domnului cã te ai hotãrât sã revii printre noi. am adãugat. M a privit lung. Dar n aveam nevoie decât de o pereche de ochelari fumurii. S a oprit dintr o datã ºi m a inspectat din creºtet pânã în tãlpi. Îmi venea sã strig. era evident. ? Trebuie sã þi aduc aminte cine sunt. mulþime de încreþituri mititele. admirându mi imaginea în oglindã. ceea ce imediat mi a reamintit cât de multe linii fine au mâinile muritorilor. Am strâns buzele ºi mi am arãtat pentru o clipã colþii. Focul ardea zdravãn. haina neagrã e ra udã de zãpadã ºi încã nu ºi scosese cizmele. De fapt. laºule. Dar m am rugat. ? A dispãrut durerea. Nu te îngr ijora. dar nu era deloc greu sã le frec cu puþinã cenuºã. S a întins. Dar era foarte departe de asta. Îi ºoca. M am întors ºi l am vãzut pe David venind pe hol. m a luat plin de curaj de mânã ºi m a condus în bibliotecã. Ah. Mâinile înduraserã chiar mai mult. cãci multã vreme nu le mai vãzusem. ceva care nu avea nimic de a face cu blazarea sau curajul. dar nu i exact ceea ce se numeºte durere. Mi e sete. m am gândit. Simt cã þi e foame. arãþi ca unul dintre oamenii ac eia care trãiesc pe plajã. Mamã. iar mirosul îmi spune cã undeva gãteºte. Niciodatã nu fuseserã atât de str ºi de irizaþi. Ce întrebare necruþãtoare! Am râs scurt. ? Senzaþia mai existã. dacã nu mi venise de hac toatã ziua cât zãcusem în soare. ºi la urm a unui rid sau douã de pe frunte. as cât mã puteam miºca mai bine printre oameni. S a albit la faþã. ? Cineazã ºi tu pânã mã întorc. dar acum îmi fãcea bine. Presupusesem cã voi muri. ? Atunci vrei sã vii sã te uiþi? Nu a spus nimic.. a zis el.sem prea mult în timpul vieþii. Trebuie sã vânez. Am sã mã întorc. Am fãcu gest cãtre traducerea din Faust care zãcea în continuare pe masã. sunt foarte mici ºi nu se p ot compara cu ai leopardului sau ai tigrului cu care. Poþi fi sigur cã nici eu nu am sã mã întorc înainte sã cinez. Am zâmbit. Cã m am lãsat? ? Nu. mirat ºi tulburat în acelaºi timp.. Sã fie pentru ultima oarã ºi sã nu mai fie nevoie sã trec prin toate astea. Era foarte plãcut sã le am din nou. îmi perfecþionasem apariþia. David locuia de bunãvoie. Unghiile strãluceau însã într un fel care i ar fi alarmat pe muritori. În loc sã mã autodistrug. aºa cum ai fost cândva ºi tu se pare distractiv. ici cel de al doilea rãsãrit. S a albit. Am arãtat spre tigru. dar l am simþit speriindu se. De abia se întorsese acasã. pentru cã nu mai aveam de ascuns ºi strãlucirea pi elii albe. ca tinerii care trãiesc veºnic în staþiuni. strãduindu se sã vadã în s c. am spus. Puteam sã ren unþ la masca ochelarilor mari ºi negri. ? Îmi place sã iau vieþi. Sunt un vânãtor. ca surfiºtii.. Dar grimasa mea îi înspãimânta întotdeauna pe muritori. uitându se la mine. va trebui sã þi facem haine. Cred cã le trim trup un semnal primitiv de alarmã. sigur cã nu. pentru cã îmi amintea de noua formã a trupului meu ºi de limitele sale omeneºti. nu i aºa? m a întrebat serios. ? Ei. Mi se întâmplase un lucru straºnic. Cu ochii era însã altfel. a studiat din nou. ca ºi cum ar fi fost de acord. este absolut minunat! mi am zis. nu i aºa? m a întrebat. ca mai înainte. A rãmas nemiºcat. Mai era acolo ºi poveste a lui Lovecraft. ºi la cele douã linii fine de la coada ochiului. Erau mai întunecate decât faþa ºi arãtau foarte omeneºte. Fãrã sentimentalism sau confu ? Exact. apoi a dat încetiºor din cap. dispreþuitor. dar nu într atât. îl ajuþi pe diavol. Hmmm! ? Nu i nevoie sã iei vieþi ca s o faci. Dumnezeule. Arãt aproape ca u n om! Aproape ca un om! Simþeam o durere surdã în þesuturile arse. Am sã ies puþin. încât sã nu i vãd sângele din obraji sau viniºoarele din ? Dar ce credeai? l am întrebat.

o bãtrânã îmbrãcatã într o hainã soioasã. ? Ce este? m a întrebat. H abar n aveam. încât a trebuit sã le înfund în buzunare. aºa îmi spuneam. pentru accentuare. ? Lestat. din bordeiele lor d unoaie ºi din cutiile de carton. vagabondând acolo. M am opus instinctiv. Nu fusesem cu adevãrat sigur de asta ºi mã purtasem cu el atât de grosolan. Pe ur mã am vagabondat din nou prin noaptea îngheþatã. Apoi am vãzut opaiþul din vis. aºa striga lumii întregi. þi o jur. mã vei gãsi aici. ? Ei bine. iar mâinile mã dureau de frig atât de t are. Rãtãcisem pe lângã Charing Cross Station. numai cã obosis em ºi nu mai conta. ºi am bãut încet. trebuie sã þi mai aduc aminte cã ºi tu l ai refuzat? ? David. eram doar un bãiat. sau. sunt curios sã aflu. Simþi sem toate fluctuaþiile de temperaturã cu mare acuitate. ? Am sã mã întorc. ºi am þinut o în braþe îndelung. ar fi murit cu siguranþã pânã în zori. cântând de unul sin ur ºi schiþând chiar un pas de dans sub felinare. ridicând din umeri. Cred cã l ai fi refuzat. bine. amintirea tânãrului moºier întins p e un pat de fân. Se strecurase pe uºa te a unui local în care încercaserã sã o închidã sau. am rãspuns. am spus cu o înclinare a capului. nu vei mai avea de la mine nici un semn. mormãind ºi ospãtându mã în ea de sudoare râncedã. AM CÃUTAT strãzile lãturalnice ale Londrei. ? Sigur cã da.. Am simþit umezeala de la picioare. plinã de fulgi rotitori. Dã te la o parte din calea mea sau te voi ucide. Dintr o datã mi s a pãrut cã nu îmi mai ajunge t e din lume. Când te vei întoarce. iar victime roiau peste tot. cum sunt atâþia cer st secol.. Mã voi întoarce. Dacã dispari ºi în seara aceasta. Una dintre ele era aceea cã nici un om nu poate sã refuze Darul Întunecat . Fusesem forþat. Poate cã ceva anume din carnea mea fusese ars de tot. bunãstarea de a gata a acestor ani ? ºi m am echipat dupã gustul meu: pantaloni gri de tweed ºi hainã cu cordon. ba chiar o pereche de ochelari verzui cu rame delicate de aur.chip. chiar dacã ambiþiile lui mãrunte mi ar fi stre ezit sufletul. întovãrãºit numai de câini. Dar asta n are de a face cu înþelegerea. Am devenit amanþi! Avea un nume pentru mine ºi o tolbã de amintiri. cel puþin. Dar sângele e sânge. ? Ai iluzii? a întrebat el aproape sincer. pânã în mondenul West End ºi acolo am intrat într un magazin întuneco . uitându upã vreun ucigaº oarecare bun de dat de duºcã. Eram încã însetat când ceasul a bãtut ora zece. þie nu þi e fricã. de urinã ºi de scuipat. Era foarte bine hrãnitã. Mi e foame. Interesant. Era vremea sã mãnânc iar ºi iar. În lus. marele glob de foc devenind pãmânt ºi cer ? ºi m am cutrem urat. ? Ei bine. Mai bine te ai întoarce. am rãspuns. a zis. ? Ei bine. e multã mâncare. Am mers câteva blocuri. ? Foarte bine. deºi mã bucuram în secret cã mã dorea acolo. . Am revãzut soarele. aºa cum fãceam pentru Claudia cândva. în care. ho se mai lase prinsã niciodatã. ? Nu te cred. ea ºi eu. nu i aºa? N am rãspuns. ? Ce? ? De ce nu þi e fricã sã mori. pe care îi momeam sã iasã în întunericul îngheþat. în þãrile vestice. oh. Ai înþeles? ? Bine. De data aceasta. T oate iluziile mele s au spulberat. Dar voi fi furios dacã n ai sã o faci! N am sã mai vorbesc niciodatã cu tine. atât de încet. dar. Dar n a þinut. cel puþin. plin de haine minunate pentru domni ? ah. Am dansat împreunã în ri golã. O voi considera o crimã împotriva ospitalitãþii . Mi a revenit din nou amintirea iernii franþuz eºti din timpul ultimului an pe care l petrecusem acasã. Vântul mã ºfichiuia ºi nu mi plãcea. ? Nu te pãcãli. s mþind un adevãrat iureº în pielea mea arsã. Am gãsit. târºâindu ºi picioarel nã cum era ºi rãtãcind prin ger. Ai sã poþi spune tot ce ai de spus. Erau copii ai nimãnui. un pulover al b de lânã groasã. chiar dacã l ai fi înþeles pe deplin. Când am terminat. mi am dat seama cã receptasem rãceala foarte profund ºi peste tot. acum vorbim deja despre iluziile tale. cel puþin nu cu bunã ºtiinþã. îmi este fricã sã mor. am sã mi respect promisiunea pe care þi am fãcut o în scr soare.

ca sã stãm de vorba. sticla din mânã. cu puteri preternaturale cu tot. senzaþia aceea deosebitã. Bâtrânul ºi frumosul loc. Nicki. sã diez modelul dupã care erau tunºi arbuºtii ºi sã mi imaginez cum trebuia sã arate locul primã ara. cea de la capãtul culoarului. ? De unde ai luat hainele astea aºa frumoase? m a întrebat David. mi am adus aminte de tânãrul neliniºtit care venise dupã mine. a zis David cu cãldurã. Poc! Bang! Un tânãr vânjos. iatã. cu arcuri scârþâinde. Ochii lui m au mãsurat foarte încet. Mi am amintit cum ºezusem în podul grajdului meu din Franþa. I am dat negustorului pentru hainele pe care le luasem. dar era destul de bun. în timp ce stãpânul se schimba în dormitorul lui de la etajul al doilea. Pe urmã. A coborât apoi scãrile. însã foarte confortabil. chiar cãmãruþele. . cu un spãtar cu aripi laterale ºi ate. Doamne Dumnezeule.. Dar iatã mã pierdut din nou în îmbrãþiºarea strânsã ºi fierbinte. nu i aºa? M am uitat la Biblia de pe masã. fireºte. Cât d ciudat se miºca! M a strãbãtut un fior la gândul cã mã urmãrise în trei locuri diferite. În riveºte. Nu fur niciodatã hainele victimelor. la traducerea lui Faust ºi la povestioara de Lovecr aft. David îºi terminase cina. de vreme ce furasem un set întreg de haine bune. deºi modelul avea prea multe ornamente ca sã fie chiar o rasã de cãlugãr. în timp ce lichidul îi ardea gâtul. A mai rãmas în faþa focului. unele dintre ele luminate. zdrobindu i ti coastele. irla ndeze. vii ºi plec aci un zgomot! ? E foarte neliniºtitor. David îmi revenise deja în minte. A luat o înghiþiturã ºi. a zis. îmi smulgea. te ai întors.. încercând sã ºi ascundã încântarea. cred cã nu l observasem mai înainte. Dar nu era acum vreme pentru ciuma asta de muritor. mã dedic mai ales celor de jos. cu o mânã agãþatã dureros. A scos dopul de sticlã al c rafei ºi ºi a umplut paharul. iar ei nu se îmbracã destul de bine. sã mã omoare pentru banii pe care nici mãcar nu i aveam. bãtea deja miezul nopþii. lãsându l la fel de uscat ca un ºobolan de mansardã încinsã. prinsã cu agrafe. din piel e zbârcitã. ? Ei. pe care apoi l a ridicat uºor în semn de salut. solide. Mi s a pãrut cã nu vãzusem cu a evãrat locul mai înainte. ap ferestruicile îngropate în zid. construite ele însele sã reziste iernii aspre englezeºti. Am întors cheia în uºã cu mai multe rãsuciri telepatice mã am plecat. s a înfiorat uºor.. ºi pãrea sã nu ia în seamã atenþia pe care cãrþilor sale. studiindu mã. în plus. multe invitându te în întuneric ul plin de zãpadã. mai ales cã David avea ºi o eºarfã albã înnodatã la gât. care cred cã devenise acum al meu. ºi am ajuns lângã el în bibliot cã în timp ce se apleca sã scormoneascã în foc. Hmmm. ceea ce mi a adus aminte cã nu eram decât un hoþ mizerabil. L am urmãrit punându ºi peste pijama un halat negru. împreunã cu plãcuta conºtiinþ faptului cã aveam toatã noaptea în faþã. aprins ºi mirosind a vin a venit spre mine ºi a scos un uþit. ba chiar fãcând aceeaºi grimasã. cu lãcomie. Ce noroc. deºi scârþâia mai tare ºi pãrea mai uzat. dar n am fost niciodatã p rea bun la socoteli. Am intrat pe uºa mea preferatã. dar de data aceasta netezitã. Avea ceva bani în buzunar. cu revere ºi cordon de catifea care îl fãcea sã semene foarte mult cu un cleric. Mi am amintit brusc. pãtimaº. în t ce prietenul ºi iubitul meu. iar servitorii ? un bãtrân ºi o bãtrânã ? încã mai trebãluiau în bu ubsol. bând coniac exact aºa. dintr o prãvãlie oarecare. ? Vãd cã eºti din nou tu însuþi. M am aºezat pe fotoliul din faþa lui. Mai era acolo carafa de scotch a lui David ºi un pahar de cristal cu fundul gros. pânã la urmã. fãrã sã semnez. Acum aveam timp sã rãtãcesc prin labirintul acoperit de zãpadã. Pe de altã parte. 5 CÂND m am întors la conacul Talbot. Apoi s a aºezat ºi el. Dupã aritmetica mea pãrea mai mult decât suficient. I am scris apoi un bilet d e mulþumire. dacã asta vrei sã ºtii . Fotoliul lui David nu era perechea acestuia. cu ºovãialã. ? Ah. în pãrul meu. ªi.. dupã care s a prãbuºi it ºi extaziat. Uitându mã la povestire. Adânc. cu acuitate. coborând uºor vocea în timp ce mã ce privirea.

de data asta fãrã sã se strâmbe. la cât era de furios pe mine. Tu nu te temi. M a privit cu ochii lui albaºtri mari ºi bulbucaþi. Sincer sã fiu.. era ev ident cã se gândea la toate aspectele întrebãrii. ? Cât curaj. Prima datã am avut. o viziune. cele de la colþurile ochilor ºi ale gurii ? îi întãreau expresia deschisã. Pãrea totuºi puternic stimulat de întrebare. Nu te am înnebunit. Sunt aproape sigur. Credeam cã am reuºit! Dar nu însemna nimic.. ? Cât timp o sã þi rãmânã pielea atât de închisã la culoare? a întrebat el. a rãspuns. Însã probabil cã mã mint pe mine. N am absolut n imic de a face cu erudiþia. a zis pânã la urma. ºi a amintit David. Iar mistere adevãrate nu voi rezolva niciodatã. ªi acum. Ei bine. care începuse sã devinã cenuºiu. Dar jur pe Dumnezeu cã nu i mint pe ceilalþi. ? De ce Faust. I a scãpat un lung oftat. nu? Am ºtiut de la Amsterdam. pur ºi simplu. Cu toate acestea. ? Am fost întotdeauna nepotrivit pentru Talamasca. Nu cred cã pot sã mor acum. ºoptind în barbã. S ar fi întâmplat. Prima datã când am cunoscut o vrãjitoare. Pentru cã. Erau încã ºi mai slabe decât atun în Amsterdam. Când eram tânãr. Avea oare îndoieli? Nu mi a rãspuns imediat. oricum. Nu avea pe chip nici o urmã de acrealã. a spus într un târziu. Avea pãr des ºi ondulat. A oftat. ªi pielea ? ce diferenþã remarcabilã! sã nu mai suferi. ? Explicã mi ºi mie. cã nu prindeam nici mãcar o licãrir slabã a emanaþiilor din spatele vorbelor lui. binevoitoar e. Am oftat. Dar nu a fãcut altce va decât a ridicat paharul ºi a bãut. sunt ca Faust din pi esã. ? Cum sã nu. Pe urmã s a uitat la pahar ºi l a umplut din nou din carafã. ca de obicei. probabil.. iar eu. Mã scotea din minþi faptul cã nu i puteam citi gândurile. Ai p mic zâmbet. cã el era viaþa ta. Nu sunt un învãþat în s venþional al termenului. Doar te cunosc! Acum spune mi ? ce s a întâmplat cu adevãrat în deºert? Chiar ai crezut cã ai sã mori? ? Trebuia sã mã întrebi asta. Dar tu nu crezi în existenþa ei. aici. Puteam chiar sã i aud creierul lucrând. cel puþin aºa mi a spus cineva mai bãtrân.S a lãsat pe spate. Probabil cã m am jucat. dar tu nu e diavolul. Þi am spus deja cum mi am petrecu t tinereþea în India. cu adevãrat nu te temi sã mori. Nu te doare. chiar dacã nu i puteam auzi gândurile. Sigur cã cred. ? ªtii de ce am devenit membru al Confreriei Talamasca? m a întrebat. N am scris despre asta în egina damnaþilor? Mã gândesc la Marius. Ridurile adânci de pe faþã ? cutele de pe f unte. Credeam cã erai chiar în miezul Ordinului. prima datã când am auzit vocea unui spirit. aproape absent. punând paharul pe braþul fotoliului. oricum. nu i aºa? Deºi sunt cu tine chiar a cum. dar am avut totuºi un efect foarte rãu. Acestea sunt lucruri pãmânteºt i. Nu mai stai la Confrerie de cât dacã eºti obligat. puteam sã mi dau seama de asta. nu înþeleg. închis . în nici un chip. Existã raþiuni pentru care nu ma i sunt de multã vreme bun pentru funcþia de superior general. Nu þi dispare nici o secundã cât vorbeºti. dar în adânc era nefericire amestecatã cu motiv e profunde ale unei vieþi întregi. poþi muri. þie de ce nu þie fricã sã mori? Nu vreau sã te mai tulbur cu oferta cea veche. luând o noua înghiþiturã de scotch. ? S ar fi întâmplat.. ca ºi cum ar fi vrut sã spunã ceva mai mult. ? Câþiva ani. cel puþin nu într od pe care sã l pot imagina eu însumi. ºi încã fãrã zãbavã. credeam c m reuºit. evident. cum fã e prima oarã. ceva anume. S a oprit. ? Par eu însumi? l am întrebat. Lestat. nu pot sã susþin o cu adevãrat. deºi mult mai stingher decât îl vãzusem vreodatã. nici nu mi te pot imagina cu mine. David. nu i aºa? Din nou nu a rãspuns imediat. este cât se poate de clar. Cred tot ceea ce ai scris. David? Sunt eu Mefisto? Eºti tu Faust? A clãtinat din cap. am ºoptit. N am visat niciodatã cã voi fi þinut în cadrul Ordinului. ? Þi am stricat treburile. N am fost niciodatã. David. Chiar deloc. mistere lumeºti. Ici ºi colo rãsunau neregulat. Puteam sã i aud bãtãile inimii. strãmoaºa ta roºcatã. În cartea pe care ai s cris o susþinea cã fãcuse un lucru asemãnãtor numai ca sã ºi înnegreascã pielea. ? Eu poate cã sunt Faust. Aº fi putut sã mi trãiesc viaþa în felul acela. A clãtinat din cap. nu? Am fãcut un gest de negare. Ce tare ar dezapro ba ceea ce am fãcut! ? Era vorba despre Maharet. prima datã când am chemat un spirit ºi l am fãcut sã m asculte porunca. ? Ai privirea aceea rãutãcioasã. încã cercetându mã intens. Sunt bãtrân ºi n am supus secretele universului. Arãta foarte demn.

cu el. ? Fac eu rost de bani pentru tine. N am rãspuns. slavã Domnului. gaºca de cãlugãri de la Londra nu te poate împiedica sã pleci. Este periculos ºi cã m ai ispitit cu propunerea ta. Acum este o lume de zgârie nori ºi de hoteluri de lux. Sunt singur ºi puþin scrântit. nu mai e cum era pe vremuri. dar ceva devenise clar: în mod evident. Vechile reguli ale naturii nu se aplicã ºi u nor creaturi ca mine. Sau. Cum am ajuns atât de departe. M am lãsat pe spate. Cu toate cã nu pot sã cred c ai fãcut rãu vreodatã. Te rog. Am sã mã duc cândva acolo. în felul în care ar fi fãcut o un gentleman. Crezi ceea ce vezi. Chiar aºa. Faptul cã stãteam acolo unul lângã altul mã emo . Trebuie sã i fi plãcut pericolul. eu n am avut nevoie sã mi bat capul niciodatã. atunci lasã mã sã te cunosc ca muritor. ? Nu. dacã nu te pot avea alãturi ca va mpir. în sala în care cântai. la pãduri ºi la Amazon. În timp ce vorbeam. o cãlãtorie în îndepãrtata Brazilie. pentru c a nu sunt decât un om. M am bucurat cã eram viu ºi n aveam nici un chef sã mã ruºinez. faptul cã mã cunoºtea reprezenta un pericol. nu ºtiu. ? Nu te amãgi. i am spus brusc. sã ºtii. ridicând din umeri. ce s a întâmplat în Brazilia? Cum a început totul? A început sã vorbeascã.între hârtii în care sã mã scald ºi sã introduc informaþii în computer sau sã trimit faxuri mea. dar nu sunt. Arãt ca un înger. Cunoºti cuvântul? Din nou am ridicat din umeri. Candomble. mai mult pentru sine. ca orice om care a fost cât de cât înþel Dar. da. devenisem mai trist. vãzându te venind spre mine pentru prima oarã ? am simþit lucir a întunecatã a pericolului. ? Ai bani ca sã te duci în Brazilia. Acolo am descoperit ocultismul. ? O. ei nu m ar opri. Voiam sã þi spun ce s a întâmplat. De ce am lãsat oare sã treacã atâþia ani fãrã sã mã întorc la Rio? ? De ce nu te duci când ai chef? am întrebat. poate curând. a spus încet. Mi a acordat unul dintre zâmbetele lui calde ºi înþelegãtoare. am rãspuns imediat. ? Da. nu mã gândeam la nimic altceva decât sã fiu aici. ? Îmi place ca oamenilor sã le fie puþin fricã de mine. am spus. ceva mai fericit. În consecinþã. Ce s a întâmplat la Rio? ? Am dat ochii cu religia spiritelor. a zis dintr o datã. Simplitatea asta mã cam ameþea. Nu lãsa ochii sã te mintã. dacã vrei? ? Oh. . ? Aºadar. În inima mea nu exista nici un plan. ? Sunt bãtrân. tu eºti ºeful A râs. a zis. nu sunt sãrac. Nu cred cã existã în lume o zonã geograficã mai uimitoare. ? Cum aºa? ? Haide. aveam chef de o asemenea aventurã. ªtii cã o faci. Problema este dacã mai am sau nu putere fizicã ºi mentalã. Crezusem cã fusese stãpânit de o naivitate de e rudit. M am simþit dintr o datã protector. Dar nu vreau sã mã cert cu tine. dar s a oprit. dacã aº putea sã vãd Rio din nou. Comiþi vechea greºealã. Asta era ceea ce mã absorbea ? pericolul. Dar mi ar plãcea sã mai vãd linia ondulatã a þãrmului. În plus. de douã ori. muntele Sugar Loaf ºi statuia lui Iisus de p Corcovado. Totul a început cu o expediþie de vânãtoare. M am gândit o clipã la marile oraºe din America de Sud. dacã nu i ai. cine ºtie. Câtuºi de puþin. Eu nu sunt ceea ce vezi. Da. cu ochii mãriþi ºi zâmbind. þi ai atins scopul. sunt de acord. ? Chiar ai chef sã rãmâi? Sã asculþi ce am de spus? ? Da. nici o ambiþie. ? Bine. Voiam sã zic. ridicând picioarele ºi îngropându mi cãlcâiele în piel bãtrânului fotoliu. a zis. Dar nu despre asta e vorba acum. Desigur. Apropiindu mã de tine acum mai mulþi ani. Cu sig uranþã. poate chiar despre asta vorbim. dar acum îmi dãdeam seama cã era vorba despre altceva. n a fost niciodatã o problemã. am rãspuns. iar disperarea care mã purtase în deºertul Gobi pãrea acum fo arte departe. ºi mi s a pãrut la fel de excitant ºi de periculos ca ºi vechile vânãtori de tigri. Suntem frumoºi ? ca ºarpele cu clopoþei sau tigrul dungat ? dar suntem ucigaºi fãrã milã. lasã. în strãd tocheate din Rio. o nouã frontierã de depãºi c aºa. Poveste s a întâmplat la Rio? Abia aºtept sã aflu. Mi am dat seama cã nu doream nimic mai mult pe lume. ºi amândoi o ºtim. ? L am auzit o datã. Tata era un om foarte deºtept în probleme de ba ni.

neîncredere ºi teroare curatã. Maicã sa nu intenþiona sã mi dea pace pânã ce nu plecam. Am hotãrât sã prefaþãm expediþia cu o vacanþã luxoasã la Rio. Dar dupã o sãptãmânã de studiu intens în biblioteca de la Confrerie ºi dupã discuþii in cu cei câþiva membri care fuseserã la Rio. nu ºtiu. Le am pov estit lor totul. A arãtat cãtre o blanã cu pete pe care mai înainte n o vãzusem. A fãcut un mic gest cu mâna dreaptã. ? Ei bine. iar ei au început sã mi explice despre Candomble ºi spiritism. bossa nova. devenise mai energic ºi mai viguros. D ceea merg englezii la tropice. ? Prietenii tãi te aºteptau? ? Nu. Oscilam între supãrare. Dupã o s ram scos din minþi. ca ºi cum ar fi gãsit un punct de sprijin. Au veni t cu mine.. Poate din cauza amestecului de sânge maur ºi po ghez. Ei bine. Dar n aveau nimic împotrivã sã v os. În urechi îmi rãsunau clopote. Uºi trântite.Totuºi. lucruri dintr astea.. chiar dacã toatã lumea este de acord cu asta. Dar n a folosit la nimic. lucru despre care n aveam nici cea mai vagã idee. Farfuriile zburau de pe masã ºi mi cãdeau în cap. India copilãriei mele dispãruse pur ºi simplu. Îmi ridicau patul de pe podea ºi mã rãsturnau! Întorceau rob tele duºului ºi aproape cã m am trezit opãrit. Pe deasupra. ? Nu imediat.. Dar sã continuu. pe care niciodatã nu le îmblânzim ºi nici mãcar nu le legem cu adevãrat. ca ºi cum mi ar fi verificat reacþia. Eram absolut absorbit. Aceleaºi lucruri au început sã se petreacã ºi la Talbot Manor. evide nt. Ea mi a spus despre Talamasca. Cât de mult voiam sã i iau urma pisicii aceleia! ? S ar pãrea cã ai reuºit. prinsã d easupra unui raft din colþul camerei. Oame razilia nu seamãnã cu nici unii dintre cei pe care i am vãzut vreodatã. ? Au exorcizat demonii? ? Nu. Vrem sã ne îndepãrtãm de proprietãþi. Carlos. biseri ci. Iar ea nu voia c a bãiatul sã plece în jungla Amazonului. ? ªtiai cã femeia aceea era de vinã? ? La început. ochii îi str ceau ºi vorbele se rostogoleau mai repede ? cu accentul acela viu. a adãugat. Eram obsedat de cercetarea Amazonului. Dar pe urmã a intervenit o schimbare. ? Dar hotãrârea de a l lua pe Carlos s a dovedit o greºealã îngrozitoare. c s ar fi relaxat. nu. dacã nu merg cu ei. centrul oraºului era diferit pe atunci. Îmi umpleau ceºtile de ceai cu urinã. ? Evident. Maicã sa era o pre oteasã Candomble. oraºul însuºi depãºea toate aºteptãrile. Sticlele de pe poliþe se spãr Oriunde mergeam. Dar pânã la urmã Carlos n a mai rezistat ºi mi a mãrturisit totul. Plecam dupã marele jaguar american. el încã mai ºovãia sã aibã încredere în mine. Poþi sã te îndrãgosteºti de vocile lor. ºi muzica. nu! a zis. când am hotãrât sã mã întorc în Brazil m uluit de a dreptul. Toatã lumea a fost destul de surprinsã. a râs el ironic. ? Mã înghionteau prin întuneric. Vorb esc serios. Dar ºi mai încântãtori erau oamenii. De când vorbea. de tradiþie ? ºi sã ne c în asemenea culturi aparent sãlbatice. clopoþei sunând tot timpul în camera servitorilor de la subsol. ? Era dupã Cel de al Doilea Rãzboi Mondial. a început. am spus eu. mobil iºcându se. toatã ziua ºi toatã no aptea nu fãceam altceva decât sã bem ºi sã ne iubim în apartamentul meu de la Palace Hotel. mã lasã baltã. îmi explicaserã cã. aruncat pe urmã în cel indian. am fost în stare sã þin eu însumi diavolii sub co trol. de arhitecturã veche! Eram înnebunit dupã ele ºi dupã exotismul lor curat. ca sã zic aºa. Am pus la cale cu prietenii o expediþie de vânãtoare în jungla amazonianã. ? Oh. Aºa cã a trimis spiritele dupã mi S a oprit ºi m a privit.. Înnebunise toatã umea. este limbajul potrivit pentru ei. Sunt extraordina ri de frumoºi ? nimeni nu ºtie de ce. ªi maicã mea ? deºi fusese întotdeauna mai mult sau mai puþin o spiritistã ºi alergase ereu prin Londra dupã tot felul de medii. ? Trebuie cã a fost grozav de nostim. sorbind iar din scotch. sã vrei sã le sãruþi. vãzându mã cã zâmbesc. În cele din urmã. Sincer. înfãþiºarea i se schimbase. de un bãiat. M am întors la Londra extenuat ºi pe jumãtate nebun. M au avertizat cã preoteasa cu pricina avea destulã putere încât sã . de hoinãrealã pe plaja de la Copacabana ºi prin celelalte locuri vechi ? mãnãstiri. îl voia la ºcoalã. De a dreptul obscen. ? Trebuia sã fi rãmas acolo. Pe urmã. Chiar în prima sãptamânã am fost fermecat. Înþelege. Dar aºa stau faptele ? sunt extrao rdinari de atrãgãtori ºi au voci grozav de senzuale. am plecat chiar în noaptea aceea. vedeam chipuri întunecate pândindu mã. Erau cu toþii niºte domni foarte sofisticaþi. englezesc care îm i place atât de mult. aveam chef de locuri noi. o îngrãmãdealã de trãduþe înguste.

ar fi numai o chestiune de timp pânã sã vi nã la mine ºi sã zicã: David. nu pot. aproape trist. Dar cred cã e o amãgire. A clãtinat din cap. I am spus cã aº vrea sã i devin ucenic. ? Iar eu i aº tãia o sãrmanului individ. Nu publicãm niciodatã în exterior. Lestat. Am clãtinat din cap. Ai adoptat faþã de e o poziþie încãpãþânatã. E stupid. una moralã. Trebuie sã fie! Atâtea piese lipsã! Cu cât reflectezi mai mult. ºi de clipele stranii când am coborât în subterane ca sã le descopãr evidenþa. Mã duc sã i devin ucenic. Nimic n ar fi putut sã mi taie elanul." u implorat sã nu plec. crede mã. Este o îndatorire a celor din Talamasca.. ? Exact. Crede mã. S a uitat iar la tigru. Amintirile l au nãpãdit din nou. nu i aºa? ? Nu. Poate cã eºti destul de bãtrân ºi de adevãrat cã nu vrei sã fii unul de al nostru.mã ºi omoare. M am gândit ºi eu uneori. nu are nimeni piesele lipsã. A u sunt sigur cã femeia întâlnise vreodatã un antropolog. ºi nu te condamn. a spus el trist. Lestat. . a fost cel mai remarcabi l an din viaþa mea. Trebuia sã mã duc. De a lungul timpului. excluzându mã. ? Poate cã ai dreptate. Vã ectele ciocnindu se prin aer. a adãugat. sunt sigur. Am rãmas la Rio un an.. Vãzusem la lucru entitãþile invizibile. nu mi mai putea veni nimeni. Lestat. Ei bine. N am pãtruns secretele unive rsului. ? ªi mai cred cã te temi de moarte mai mult decât eºti dispus sã accepþi. Tigrul ºi mielul. ? ªi ai învãþat sã te supui spiritelor? A încuviinþat din cap. Eu bãnuiesc cã moartea este înspâimântãtoare. ? Cu asta nu pot fi de acord.. Totul este desfãºurare ºi nimic mai mult. ? N ai fost niciodatã tentat s o publici? ? Nu pot. ? Piese lipsã. vedea imagini pe care eu nu le p uteam vedea. Cum a început totul? De ce ai l t deoparte explicaþia necesitãþii existenþei unui big bang la început sau ce s a întâmplat ex ct când mineralele ºi celelalte componente inerte au evoluat dintr o datã în celule orga nice? Dar lacuna din evoluþia fosilelor?" Am râs încântat. Vreau ºi eu puterea ei. ? David. te opre ai existã viaþã ºi nici o ºansã de a mai ºti ceva. Nu p oþi înþelege ce simþeam. pur ºi simplu. pânã la urmã m pãtruns mai departe de Candomble. Totul este adunat în dosarele de la Confrerie . ºi presupun cã eu ar fi trebuit sã fiu numit. apoi a vorbit: Cineva naºte teribila simetrie. a zis. cu atât ateii încep sã semene cu fanaticii religi oºi. Le simþisem atingându mã. mulþi au citit povestea mea. spunându i cã nu existã nici o explicaþie n am avut piesele lipsã. În genunchi. le am zis. am spus.. ? Te temi cã þi ai irosit viaþa. Trebuie sã fie ceva cu toate acestea. Sã mã înveþe. fie el ºi amator. cã n aº fi plecat fãrã sã pãtrund misterul ºi sã aflu tot ce se poate afla. am jurat cã voiam sã învãþ. Era tulburat. Cred cã adevãrul l am spus mai devreme. Brusc s a cufundat în amintiri. Îmi amintesc de prima noapte în care am citit despre vampiri. asta nu se poate întâmpla de la sine. Desigur! Imagineazã þi o clipã cã eu aº construi un robot. ? Am scris totul. iar dupã aceea am mituit o mai mult decât în vise le ei cele bune. Imagineazã þi cã îi dau toate informaþiile enciclopedice cu putinþã ? ºtii cum. ? M am confruntat ºi am impresionat o. ? David. Englezu avid Talbot n ar mai fi existat. Nici mãcar n am depãºit punctul atins în Brazilia. Dar. Cred cã mã gândeam cã. dacã rãzboiul nu mi v se de hac. ? Te ai confruntat cu femeia? A încuviinþat din cap. Credeam cã marea lume a invizibilului se deschisese pentru mine. dar restul unde i? Explicaþia. Aºa erau vremurile. Dar ºtiu ce vrei sã spui. nu trebuie descoperim. Dacã existã vreo explicaþie. în faþa ei. Pur ºi simplu. o replicã p rfectã a mea. a spus într un târziu. Pur ºi simplu. Pânã la urmã am plecat. ramându le în creierul lui electronic. Dar nu vorbi despre moarte ca ºi cum ea þi a r rãspunde la întrebãri. Tu vorbeºti ca un episcopalian. lumea trebuie sã rãmânã un mister. ªi nici n o sã le aibã. Absolut nimic. ? În crearea poemului lui Faust a fost pusa la bãtaie mai multã inteligenþã decât în crearea umii. Trebuie sã o facã cin eva. cât de tare mã îndoiam. chiar nu. Era la fel de excitant ca vânãtoarea de fiare. ? Înþeleg. pentru cã mai târziu n aº mai fi fãcut o. Dupã aceea am avut revelaþii ºocan e. Tocmai de asta. Le am promis cã la întoarcere le voi face un raport scris.

. Nu te condamn. au mai ajuns ºi alþii la aceastã teorie. cât o suspiciune ? cã Dumnezeu a gr eºit fãcând din Adam un alt motor al creativitãþii. Nu. dacã mai susþii aºa ceva. Dumnezeu este iubire. cu faþa destinsã ºi pãrând ap roape tânâr. Dumn ezeu a fãcut câteva greºeli. ? Deci asta speri? De aceea citeºti Biblia? N ai reuºit sã pãtrunzi secretele oculte ale universului ºi te ai întors la Dumnezeu? ? Secretul ocult al universului este Dumnezeu. dar voi existaþi în universul nostru ºi mutaþia voastrã reflectã mutaþia al cãre rodus suntem noi. ? Prostii. Cu siguranþã cã ºtia ºi el! Bãnuiesc cã îngerii a avertizeze. David. Trebuia sã l aºtept pe el sã vorbeascã. nu pot sã accept. a spus în cele rmã. ei nu au trupuri. a zis gânditor. Au crescut ºi s au în Nici mãcar schimbându ºi forma. Imagineazã þi un Dumnezeu perfect îngãduind exi stenþa Diavolului. dar nu sunt sigur cã este absolut sclipitor. vreau sã spun. Asta explicã multe. Lestat. Cred cã rãspunsul poate fi în Genezã. Ei nu sunt capabili de creaþie. Pur ºi simplu. iar noi suntem flãcãrile. ? Mâ uimeºti. Uite în ce constã superstiþia: religia crede cã Dumnezeu este perfect. cu care ne luptãm de secole. A fost momentul în care celulele l ui Dumnezeu au început sã se dividâ. Chiar cred. A avut întotdeauna. stud ind. dar fragmentele acelea le avem. ªi Dumnezeu a fost surprins? ? El. Exact ca geneza voastrã. Secretul vieþii prin diviziune celul arã zace în interiorul lui Dumnezeu. susþii cã Dumnezeu nu este spirit pur.? Nu fi atât de sigur. Oricare celulã vie are în ea o parte din spiritul l ui Dumnezeu. David. Dumnezeu a creat omul dupã chipul ºi a semãnarea lui. Dumnezeu are trup. ªi îþi voi spune ce a fost ºi big bang ul. Civilizaþia occidentalã a fost fondatã pe o rãstãlmãcire. fiecare flãcãruie se întoarce în focul lui Dumneze . ? Doamne Dumnezeule. E limpede. râzând la rândul lui. Dumnezeu este fo cul. Vorbim despre piesele pierdute. ? Acum râzi de mine. ? Aºadar. dar n am reuºit întru totul. ? Da. ªi bãnuiesc cã nu i atât invidie. nu au celu le ? sunt doar spirit. Este exact ceea ce au fãcut primele celule. Dar ai perfectã dreptate. o sã te loveascã trãznetul. Vorbesc serios. Ea reprezintã o lipsã de imag inaþie a primilor învãþaþi ºi este rãspunzãtoare pentru toate întrebãrile teologice imposibil e bine ºi râu. am spus. Lestat. Reli ia este primitivã în concluziile ei ilogice. ? ªi cum poate asta sã fie cheia? ? Dumnezeu este o forþã creatoare. De altfel. Dumnezeu a vrut sã pricepem asta. ºi la fel suntem ºi noi. Dumnezeu este o forþã creatoare. Numai când discutãm religie spunem cã Dumnezeu est e spirit pur. ? Vrei sã spui cã restul îl accepþi? a zis. Întreaga fisurã a Bibliei este noþiunea cã Dumnezeu e perfect. Dar cel mai important este sã þi dai seama cã Dumnezeu este Trup ºi Suflet! Categoric. aceasta i piesa lipsã din jocul care explicã cum se întâmplã de existã viaþã ºi ce o deosebeºte de non viaþã. aºa ca el însuºi. Diavolul a devenit Diavol pentru cã a încercat sã l punã în gardã pe Dumnezeu. . Asta invidiazã diavolii ? î gerii rãi. Lestat. Geneza" nu i decât un mãnunchi de fr agmente.. El a fãcut întregul univers din sine însuºi. Acesta a fost pãcatul lor. ca ºi cum asta punea la cale. cã aºa a fost ºi aºa va fi întotdeauna ? iar râul este al cãrnii. Multe greºeli. ? Asta e o teorie cu adevãrat nostima. Dar este evident cã nu i aºa. da. nu. Ei bine. când murim. ? Nu. stai. cum se aduna lumina în cristal. þi ai pierdut minþile. poate. ? Exact. Dar nici o forþã creato are nu i perfectã. ? David. Nimeni nu ºtie ce înseamnã de fapt Dumnezeu. omul se împãrtãºeºte din spiritul lui Dumnezeu în acelaºi fel. ? Ce uºurare. Adevãrul este nezã". Aºa se explicã totul. sigur. doar reproducându se. sunt serios. S a uitat la paharul pe care l þinea în mânã. Dumnezeu e iubire. ? Da. Ai spus cã spiritul lui Amel entitate rea ? infuzeazã trupurile tuturor vampirilor. Lestat. Dar cred sincer cã în isprãvile noa de zi cu zi noi ºtim ºi cinstim adevãrul. David. Da. Evr eii nu s au gândit la el ca la un om. Am încercat sã nu râd. prin diviziune celularã. Bãnuiesc cã aici este cheia. El i a spus lui Adam creºte ºi înmulþeºte te". n are sens. Noi suntem produsul unei mutaþii. dar îngerii. Cred cã îngerii resimþe sul fizic drept destul de rãu ? cu toate celulele acelea care se reproduceau ? dar mite sã mai creezi ºi fiinþe care sã creascã ºi sã se înmulþeascã? Cred cã s au simþit jigniþ xperiment.

? Cum de ai înþeles? ? Þi am spus. Douã vi ctime complet golite de sânge. a cumpãrat aceeaºi carte ºi a rãmas în stradã. ? Nu. Lestat. Satanism. cele mai multe ajung la gunoi. aici se aflã cauza cãderii Diavolului. ? Fac prostii dintr astea. El nu i de acord cu o nii ºi cu întregul experiment. constã în înþelegerea fapt cã Dumnezeu este materie. Un vampir ucigaº atacã de douã ori în Miami. a precizat el. cu excepþia lui Marius. Ai fost foarte imprudent acum câteva nopþi. dincolo de ocean. dacã ar fi fost deºtept. voodoo. a spus în ºoaptã. curta ta carierã de muzician rock. ? Ba nu sunt. Iar omoruril e tale sunt foarte uºor de reperat. am rãspuns. Un tânãr francez. Nimãnui nu i place prea tare sarcina asta. Nu m am gândit niciodatã cã cineva ar putea lega laolaltã morþile astea atât de împr te. Am clãtinat din cap. Vânãtoarea mea de ucigaºi mã purtase de a lungul ºi de a latul contin entelor. ªi distracþia ta cu ucigaºii în serie! Ai lãsat o urmã. Diavolul n a crezut cã ideea o sã þinã. Imagineazã þi l pe Diavol neînvãþând nimic atâta amar de vreme. dar þine o tot aºa ºi ar putea ajunge s o creadã. apoi ochii i s au lãrgit de uimire ºi a continuat: Mai am o teorie despre Diavol. ar fi trebuit sã înþeleagã geniul lui Rembrandt. A arãtat cu degetul înspre mine. ? Eºti o fiinþã tare cinicã. nu i aºa? ªi. Mai ales luând în considerare faptul cã Diavolul a fost un îng probabil unul foarte deºtept. ? Sunt mai mulþi. da. Vorbise încet. Simþeam vechea deznãdejde atingându mã cu ripa ei neagrã. ? ªi bunãtatea lui Faust. ? De unde ºtii? ? Mi a spus proprietarul librãriei a doua zi dupã amiazã. Vreau sã spun. ? Aºa ceva pot sã înþeleg. ? Exact. Mã uluia de a dreptul. vampirism . vârcolaci. ? Dar ei n au crezut cu adevãrat cã a fost un vampir. Dumnezeu existã fizic. ? Pentru cã nu cred în el. . Dar recunosc sâmburele de adevãr. ideea despre el. ? Spune mi o. Am rãmas atât de încurcat. Nu pot sã înþeleg de ce îl iub esc muritorii atât de mult. în consecinþã. Vezi. ? ªi care crezi tu cã este adevãrul? ? El nu este iremediabil pierdut.? ªi Diavolul? Vreo informaþie despre el? M a privit o clipã cu o umbrã de nerãbdare. Era cu gândul aiurea." Am primi t note din mai multe surse. ? Nu i de glumã. ªtii bine cã sunt interesat de Diavol în d special. prietene. Diavolul . Nu i de neconceput. citind nem vreme de jumãtate de orã. Am râs deschis. O asemenea idee este o insultã adusã inteligenþei noastre. m ai vãzut citind Faust la Amsterdam. În plus. pentru dosarele noastre. Dumnezeu este Stãpânul Diviziunii Celul are. iar Diavolul detestã excesul care lasã aceastã diviziune la voia întâmplârii. la Miami. am zis. a spus David. Sigur. Asemenea istorii ajung întotdeauna în mâinile noastre. Pentru cã un Diavol absolut rãu are ºi mai puþin se ns decât un Dumnezeu perfect. apoi am menþionat doar cã era de are cã veºtile ajunseserã la el. T alamasca primeºte rapoarte despre tot soiul de lucruri. toate vin la mine pe birou. ? Omorurile ciudate sunt pe primele pagini ale ziarelor. a intrat câteva clipe în urma mea. vrãjitorie. Evident. Un spirit cãruia i s a îngãduit sã i ispiteascã ºi sã i încerce pe oameni. Cui i ar plãcea îndatoririle Diavolului? ªi nici nu are po ibilitatea sã iasã învingãtor. ca ºi curn ar fi vrut sã spunã m ai mult. Este doar o parte din planul lui Dumnezeu. Vrei sã i faci sã ºi dea seama. Trebuie sã fi f st tu. aºa cum am mai vãzut. schimbându ºi niciodatã impresia despre ce înseamnã sã fii Diavolul. E de mirare cã nu m a înhãþat vreun învãþat. încât la început n am zis nimic. ai fãcut ºi tu ro de un exemplar. atunci când dau de el. Avem oameni care fac fiºe pe ntru noi în oraºele de pretutindeni ºi ne transmit informaþii despre toate aspectele par anormale. mai degrabã un murmur. Omul nu mai vãzuse niciodatã o piele atât de albã. ? A. Vorbesc despre el mai des decât despre Dumnezeu. ºtii cã nu. blond ºi ciudat. Mica ta poveste despre Rembrandt. A urmat d in nou una dintre acele întreruperi exasperante. Vreau într adevãr sã ºtiu. dar n o fãcea. Asta voiai sã se întâmple ºi înainte. Dar cheia.

Întreaga povest e este un experiment. Satana ºi Dumnezeu sunt împreunã în cer. Satana crede cã bunãtatea lui Iov se datoreazã în întregime bunãstãrii lui. Acesta este foarte departe de a fi Diavolul pe care îl ºtie ac um o lume întreagã. Ce conteazã? M am gândit la creaturile nenorocite pe care le omorâsem chiar în seara aceea. ast sã se schimbe. încât am vrut sã plec. explicã mi. Eºti o celebritate fãrã nume în Miami. unde a fost gãsit la o orã dupã ce murise. Vigilenþa era o caracteristicã dominantã a lui. S a cufundat din nou în meditaþie. Dumnezeu îl întreabã pe unde a mai umblat Iar Satana rãspunde cã a colindat pãmântul. M a durut atât de tare. Atunci ce sã mai zic de cei care muriserã la Londra chiar în noaptea aceea ? ? Dar îþi place sã iei vieþi. Într un fel. de ce nu? Nu mi pot imagina o cruzime mai bine aleasã. nu ºtiu. Am râs dispreþuitor. Pe urmã s a în ufleþit iar: Vreau sã þi spun ceva. ªtii ce se spune în Cartea lui Iov". Lumea muritorilo r abia dacã s a preocupat dupã aceea. am rãspuns. Ei bine. Ei bine. Intenþionam sã pun capãt zilelor ucigaº ea nu era decât un c ra un tigru mâncãtor de oameni frate cu mine. Însã promisesem cã n o fac. Cât despre bâtrâna din Miami. E deºtept. Visez. în noaptea în care am apãr ut în calitate de cântãreþ rock s au întâmplat tot felul de lucruri bizare. De ce nu continui discuþia despre religie? Ciudat. Dar la ce ar fi folo sit o dovadã de milã pe lângã toate relele pe care le am fãcut? Dacã existã Dumnezeu sau Diav lul. a fost ghinion. Pentru cã totul se b azeazã. ºi vocea i s a pierdut. ca ºi cum ar fi vii. Atunci de ce sã rã elaºi pentru totdeauna? ? Exact.. ? Ei bine. Te rog. Este relatarea cea mai apropiatã de adevãr pe care o avem. a zis. dar gãs esc cã este foarte odihnitor sã vorbeºti despre Dumnezeu ºi Diavol. Lãsasem un carnagiu pe strãzile dosnice ale Londrei. sã te studieze într o cuºcã de sticlã. Bine. Uite. Pe ul timul l ai lãsat în hotel. Diavolul îi este un bun prieten. numai atât. Ai spus cã i distractiv. nici eu nu sunt întotdeauna bun cu tine. Mã gândeam cum aº putea sã o descriu. Mã deranja propria neglijenþã. este clar cã i imposibil. M am oprit. în plus. ? Cum aº putea sã rãscumpãr ce am fãcut? am întrebat. Probabil cã e în stare sã simtã. genul acela de viziune care atinge înþelegerea cuiva. care mã întrebaserã acelaºi lucru mai înainte. am spus. David mã privea atent. Aº vre a sã mi pot aminti cã nu conteazã. ºtii cã încã mai sunt preot Cand . Intenþionam s o salvez. E schimbãtor.Te ai luat de ucigaºii în masã acum câtva timp. pe o viziune ? ºtii. Mai spune mi despre Diavol. ui mã la foc ºi gândindu mã la deºertul Gobi. la oasele ºopârlelor uriaºe ºi la felul în care l oarelui umpluse întreaga lume. ? Hmmm. sunt la fel de superstiþios ºi de religios ca primul om. în cazul meu. N ar f i trebuit sã se întâmple niciodatã. ? Îmi pare rãu. ? Nu. Le lãsai trupurile în locuri deschise. ? N ar fi imposibil sã fii prins. ? Ai vorbit despre ei. Cu bãtrâna ai fost la f l de imprudent. în timp ce cãdea pe gânduri. am zis încet. ? Cred cã sunt. Dar îmi pãsa. ? Nu mã lãsa pe dinafarã. N a fost nici o problemã pentru procuro r sã facã legãtura cu cealaltã victimã. ? Ei bine. Fiul ei a gãsit o a doua zi. Îl aºteptam. privind la foc. am spus furios. Dar bãtrâna l rãtãcit în pãdure. încep sã discute desp v. ar fi trebuit s o mãrturisesc mai înainte. a zis. N am vrut sã fiu crud cu tine. Dar astã searã acþionasem mai bine? Pãrea o laºitate sã caut scuze pentru ase enea lucruri. ? Ar putea fi nostim o vreme. Dumnezeu consi te sã l lase pe Satana sã l punã la încercare. De fapt. Am rãmas acolo. Am ridicat din umeri. ? Adu mi aminte. ªi.. ? Imposibil. Ar putea sã te ferece într un laborator. a spus. M am gândit la Claudia ºi am simþit mirosul fitilului de la opaiþ. însã nu fãceam nimic sã mã îndrept. Dar sunã interesant. a zis el. dar revelaþii nu am. desigur. E o conversaþie obiºnuitã. ? Puþin îmi pasã. ? Ce vrei cu adevãrat? Care este pasiunea ta cea mai mare? M am gândit la Marius ºi la Louis. ? ªtiam eu! Vrei sã se întâmple. sunt deja condamnat. Dumnezeu nu ºtie totul. aproape cã umb orietatea nenorocitului de la hotel.

strigoi. privind în jur. Altfel. Cele douã figuri pãreau complete. cum mi ar fi permis sã i vãd? ? Nu ºtiu. forþându mã sã fiu atent. Nu ºtiu. Vreau sã spun cã pot supune forþe invizibile: duhuri negre. ªi brusc n am ma i ºtiut dacã vocile erau sau nu audibile în sensul obiºnuit. ? Eram în cafeneaua aceea.. De fapt. categoric bãrbaþi ? sau asumându ºi înfãþiºarea bãrbãteascã ? arãtând bine ? adicã nimic monstruos. fantome. ? Ei bine. Hainele ºi chipurile lor erau mai netede decât cele ale oame nilor. Erau acolo. ? Te au vãzut? ? Nu. S ar putea sã existe oameni care sunt . dar am aºteptat. Pãþise ºi el aceleaºi lucruri ca toþi ce lþi. n au dat nici un semn cã m ar fi observat. nimic în afa mi am dat seama sã le fi lipsit vreun detaliu ? culoarea pãrului. nu erau din acelaºi mat erial ca tot ce era în jur. treptat am înþeles cã nu era în nici o limbã realã. sã se sustragã îndatoririlor. Asta înseamnã cã am avut întotdeauna o abilitate late ntã de a vedea spiritele. spunându i cã trebuie sã ºi facã treaba mai departe. ? Da. Erau to t acolo. Nu mã pot opri sã o fac. ºi era dureros de clar cã erau iluzorii. nu era aºa simplu. nici n au ºtiut cã erai acolo? ? Dragul meu. Am vãzut douã forme vagi. M am întors din nou. trãsãturile feþei. ªi Diavolul nu mai voi a.. Simþeam nevoia sã mã þin de ceva. ? Da. stând la masã ºi vorbind ? ºi pentru o clipã mi s a pãrut totul no l ? doi bãrbaþi care stãteau de vorbã. Dumneze u avea nevoie de el ºi îl dorea puternic. M am uitat din nou în ziar ºi m a nãpãdit o senzaþie d . ? ªi mi am dat seama cã ascultam o conversaþie foarte stranie. iar aceastã texturã era uniformã în toate de iile. Era Dumnezeu care îi vo rbea Diavolului. doar cã era o zi m inunatã de primãvarã ºi. Întreaga viziune avea parcã altã texturã.. m am uitat fix la ziar. Nu erau luminaþi de aceeaºi luminã. înainte chiar de a fi mers în Brazil ia. a murmurat abia ºop S a aplecat în faþã.. De fapt. din semnificaþie. Ameþeala cetat. ? Aºa presupun.. ? Ca aceea din tablourile lui Rembrandt. ridicând o jerbã de scântei Jinduiam sã l aduc la realitate. n ici în francezã. Argumenta spunând cã scadenþa lui venise de mult.. Pur ºi simplu. o datã am vãzut ceva. acum mã gândesc la asta tot timpul.. pe urmã la faþa de masã. douã fiinþe. ? ªi ei nu te au vãzut deloc.. Bãu bere. chiar înainte de rãzboi. ceva inexplicabil. cum spuneam. pur ºi simplu. ca al unei orchestre. Când am încercat însã sã îi reconstitui du eea. cã nu putea. încât mi am scos o din minte înainte de a pleca la Rio. Pânã la urmã. deºi pentru mine era a t inteligibilã. dar cã sensul desãvârºirii izvora din altã part ? De unde? ? Din conþinut. Totuºi. a apucat vãtraiul ºi a scormonit în buºteni. Toatã discuþia era foarte prieteneascã. Trebuie chiar s o fi fãcut pentru mine. ? Da? ? Înainte de Brazilia. ca în cântece. nu eram deloc sigu r cã altcineva putea sã le asculte! Am ridicat ochii ºi m am întors încet. ? Cum arãtau? ? Asta i partea cea mai grea. David. Mã dusesem acolo împreunã cu mama. Mã gândesc cã aspectul lor mã mulþumise. ci existau într un fel de tãrâm unde lumina venea din altã sursã. vagabonzi cosmici. nu era nici în englezã.. Aº vrea sã ºtiu ce s a întâmplat cu adevãrat. ori cum s ar numi. Pãrea un fel de ceartã. atât de lipsit de înþeles. Poate cã nu intenþionau sã i vezi. Adicã nu s au uitat la mine. fusese atât de tulburãto r. dar cã Diavolul era dator sã înþeleagã la rândul lui cât ortant. pur ºi simplu.. ? Povesteºte mi. desigur. ? S a întâmplat la Paris. ªedeam o cafenea de pe malul stâng ? nici mãcar nu mi amintesc care anume. mari. n am putut sã mi amintesc nici un amãnunt! Nu cred cã fusese o iluzie atât de compl etã.. a revenit. trebuie sã fi ºtiut cã eram acolo. aproape ca aceea. Am lãsat ziarul ºi m am concentrat. Am ºtiut cã t ocmai mã uitasem la douã entitãþi care nu erau fiinþe umane.. Înþelegi ce vreau sã spun? Sã þi dau un exemplu. lucr uri dintr astea. Iatã de ce m am întors la Bibli e ºi am descoperit înþelepciune acolo. Se uit au unul la celãlalt ºi instantaneu am prins iar firul discuþiei. un timp minunat de trãit la Paris. Din nou a cãzut pe gânduri. Dumnezeu spunea cã îl înþelege. sã iau bine seama la toate lucrurile. nu i am dat prea mare importanþã. iar zgomotul cafenelei m a izbit din nou.le. citeam ziare englezeºti ºi mi am dat seama cã trãgeam cu urechea la o conversaþie.

Le am spus toatã povestea. Am ºaptezeci ºi patru de ani. ? David. Aºa cum am discutat. dupã fiecare mãruntã confruntare verbalã ? David. Povestea a fãcut numai sã se ridice din câteva sprâncene. Se prea poate ca în cafe neaua aceea din Paris tu sã i fi vãzut chiar pe Stâpânul Suprem ºi pe Duºmanul lui. Iar noi dãm fuga ºi cãutãm o bisericã. David. ce cr ezi tu cu adevãrat? M am gândit îndelung înainte sã rãspund. Nu mi amintesc altceva. ªi. Mã tem cã m au lãsat intenþionat sã i vãd ºi cã ar fi trebuit anumit efect asupra mea. Dacã nu existã iluminare. Face parte d strategie. Deviza este Veghem ºi suntem mereu acolo". încât sã vorbeº cu ceilalþi despre ea. cã le ai vorbit despre viziune confraþilor n Talamasca. Dar mã tem cã nu. dupã Brazilia. ºi nu ºtiu muri fãrã sã ºtiu. Sãdeºte în noi îndoielile la fel cum împrãºtie ºi revelaþiile. a spus. ? Vino ºi stai jos. atunci aºa sã fie. S a supus automat. Nu. S a ridicat brusc agitat ºi a traversat camera pânã la fereastrã. Du te sã vizitezi locurile pe care vrei sã le vezi. la Talamasca nu se spunea niciodatã mult despre nimic. ? Tu ce crezi. Dar face parte din jocul lor exasperant faptul cã nu putem fi niciodatã siguri de asta. erau Dumnezeu ºi Diavolul. David. a împins draperia cu mâna. Ca sã fiu sincer. îþi fileazã o lampã" totul devenea m mai nesigur. Douã zile mai târziu mã îndoiam cã i am vãzut. Nu mi place s o spun. dacã te gândeºti cât de disperat doresc ºi ei sã punã mâna pe tine. câtuºi de puþin. Superio rii Ordinului au pus deja în discuþie problema David ºi a repetatelor absenþe de la conf rerie. am con tinuat. Dar mult mai târziu. ? ªi ei ce au spus? ? Lestat. Pãrãseºte Talamasca. ? Da. sau Shiva. râzând. ? Adicã revelaþia nu þi a schimbat viaþa. Dacã el este Allah sau Yahve. Lestat. au fo st seduºi de vampiri ºi s au luptat cu vrãjitoare. le am vorbit. sunt surprins cã tu o iei. da. ªi probabil cã existã ºi o for de diavol. a ºoptit. Cred cã ai nimerit o. ? O. încercând sã priveascã în noaptea nãpãditã de ninsoare. Lestat? În sinea ta. ? Ei ºtiu cã te întâlneºti cu mine? ? Da. apreciindu mi umorul ºi râzând la rândul lui. Cã n a avut cine ºtie ce ef ect. Poate co nfraþii te invidiazã mai mult decât îþi dai seama. ? Da. Lanseazã viziu iracole ºi fragmente de revelaþie divinã. a rãspuns cu o voce amarã ºi descurajatã. Nu suntem sortiþi sã ºtim rãspunsurile. sa u Iisus. a fost ceva memorabil. Existã Dumnezeu sau Diavolul? Vreau sã spun.în stare sã i vadã ºi oameni care nu sunt. bineînþeles . Este ºi ãsta un rãspuns. Mã vor pensiona ? desigur. Nu. Suntem cu toþii nãtãr nu a rãspuns. n am fâcut nimic ca urmare a revelaþiei. din discuþia lor scandaloasã ºi fãrã sfârºit. ? Cred cã Dumnezeu existã. Întoarce te în India. te rog. exact aºa cum se întâmplase. cu o pensie bunã. este o problemã de piese lipsã. Nu suntem sortiþi sã aflãm dacã sufletele noa e migreazã din trup în trup cãtre reîncarnare. când mi m fâcut raportul. mã tem cã Talamasca se depreciazâ ºi se nþepeneºt ca oricare altã instituþie. s a aºezat ºi s a întins dupã paharul gol. Cum altfel. n au luat o în serios. fie u nu în stare sã l înþeleg. ªi dupã ce vorbeam c va. ca un membru devotat. Dacã vorbeam despre spiritele din Brazilia. David. S a uitat atent la mine. Îmi place sã þi vãd faþa atunci când vorbim. ? S ar putea. Dar despre Dumnezeul creºtin ºi Diavol? Nu. ? Nu. ºi au stat la taclale cu fantomele ? la ce te poþi aºtepta? ? Pãi. aveam auditoriu. ªi abia asta i îngrozitor. cu privirea alunecându i iar spre foc. am zis. ? Dar ce era de fãcut? Ce poate face oricine. dar aºa cred. am spus. Superiorii au interzis contactul. nu era o viziune atât de popularã. ªtii ceva? Cred cã punctul tãu de ve un Dumnezeu imperfect ºi un Diavol care învaþã din experienþã ? este la fel de bun ca oricar e altul. ca urmare a oricãrei revelaþii. Este foarte amuzant. cred cã aºa ar trebui sã fac. nu. Pleacã în Brazilia înainte sã ajungi prea pentru asta. altceva decât sã trãiascã o viaþã bunã? Sunt sigur. Face ºi asta parte din problemã. Vrei o explicaþie plauzibilã a comportamentului lor? Vrei sã ºtii de ce te au lãsat sã i întrezãr Au urmãrit sã obþinã de la tine o reacþie religioasã! Aºa se joacã ei cu noi. Ca sã fiu sincer. Poate cã era o breºã în substanþa celorlalte lucr a realitãþii din cafenea. Probabil ca vor avea grijã chiar ei. ce ar fi vrut acele apariþii sã faci? ? Nu ºtiu. când stai de vorbã cu domni care au vãzut vârcolaci. dar nu a rãspuns.

dar chiar aºa este. N are importa nþã. în afarã de ninsoare ºi de maºina care ajunsese la capãtul drumului. vei muri. Am terminat cu genul acesta de întrebãri. ? Pe naiba! Eºti prea plin de tine. Nici mãcar nu sunt sigu r dacã mai am încredere în ea. ? Ai dat în mintea copiilor. Când eram muritor. Am încetat de mult sã le mai raportez despre întâlnirile noastre. bine? ? Da. Dar asta i tot. ? Unde te duci? ? Nu ºtiu." ? Chiar o ºtii pe de rost? ? Am scris o eu însumi. Am cercetat. bazat pe o veche directivã: Nu veþi încuraja aceastã creaturã ºi nu v eþi angaja într o conversaþie prelungitã. Nu mai aparþin Confreriei Talamasca. de ce ai spus cã sunt singurul tãu prieten ? Pentru cã eºti. probabil. S a lãsat pe spate. Un sãrman muritor care trebuia sã circule la ora asta. adevãruri pe care le poþi înþelege pe deplin. . n a m mai gãsit nimic. David. ? Înþeleg. ades ea beam ºi eu ca sã mã îmbãt. Nu încercaþi absolut niciodatã sã aflaþi secrete de la ele ºi nu vã încredeþi m clipã în sinceritatea emoþiilor pe care le manifesta. chiar atu nci când ai la îndemânã secole. privind în continuare buºtenii în flãcãri. zâmbind senin. este limpede cã rãul te a scârbit de la Ai fi dat orice sã descoperi ce vrea Dumnezeu de la tine ºi sã faci aºa cum vrea el. ? Eram sigur. Ceva mã distrãge . dacã insistã sã vã viziteze. A cãzut din nou pe gânduri. D acã în cãrþile tale spui mãcar pe jumãtate adevãrul. Peste o vreme. ? Oh. ªi când am sã te mai vãd? ? Poate chiar mai repede decât crezi. Mã gânde iziunea ta. dar atenþia mi a fost atrasã în altã parte. poate.. adevãruri ºtiinþifice ºi estetice. dar. Mi am dat seama cã asta intenþiona. am rãspuns.. sigur cã nu. dacã mai am încredere în ceea ce urmãreºte. ªtii foarte bine cã nu sunt bãiatul pe care l vezi. mai încet decât î Nu mai avea mult pânã la beþie. sunt în stare sã i înnebuneascã pe muritori. Sunete. O maºinã trecând foarte încet pe drumul îngust al satului din depãrtare. Trebuie sã plec. prin zãpad orbitoare. cã aº fi fãcut orice ar fi dorit. David. a zis. Nu i vorba cã ar afla cineva. am rãspuns.. întrevederi etc. ? Ah.. ai dreptate. Dar ce vrei sã spui cu au interzis contactul"? ? Este vorba de avertismentul standard. sã mi spui. Dar pe atunci eram foarte tânãr ºi foarte sãrac ? cu sau fãrã c multe dintre bãuturi erau proaste. a spus. Pur ºi simplu. Voiam sã spun mai mult. sã nu crezi vreodatã cã nu vreau sã te vãd ºi sã nu mã mai pãrãseº ? Am crezut cã e mai bine pentru tine ºi cred cã e mai bine sã pleci din cadrul Ordinulu i ºi sã cãlãtoreºti din nou. ªi eu. Eram pe cale sã i mai spun ceva. Am sã þi spun când am sã mã întorc peste ocean. hotãrât sã merg în deºertul Gobi ºi sã mã las ars. deºi ai st atât de bun cu mine. Fã þi testamentul. ? Ei ºtiu cã sunt aici? ? Nu. Am rãmas o vreme tãcuþi. cãci sunt capabile de mare abilita te în a le disimula ºi. Vã atragem atenþia cã trebuie sã raportaþi superiorilor orice astfel d e întâlniri. ce cruzime. pentru cã tu eºti cel care a avut o. Nu vreau sã mai rãmân aici încã o noapte. a rãspuns zâmbind. pentru cã mi ai împãrtãºit o ºi pentru cã te sc. fãrã întârziere. Acum mã uit dupã ad ri. înapoi la Londra. sã i spun cât de mult îl iubesc. A urmat o lungã tãcere în timpul cãreia ºi a mai turnat scotch ºi l a bãut. cã nu voi uita niciodatã cã mi gãsis adãpost în casa lui ºi cã avusese grijã de mine. am spus. absolut or . David. ªi de a lungul anilor am transmis o multora d intre membri. Era patru. trebuie sã mi aduc aminte cã i aºa.ai târcoale Confreriei. cât ºi ghinioniºti nevinovaþi care au ve contact cu vampiri. Spune mi. am zis. din motive imposibil de analizat. ? Îl cauþi pe Dumnezeu. Sã nu. clãtinând din cap. ? E foarte târziu. ? ªi tu eºti singurul meu prieten. Este bine cunoscut cã fiinþele de acest gen se feresc sã atace când sunt înconjurate de muritori. Nu mi pot imagina o mai mare pierdere de vreme. în noaptea când am venit aici. Au pãþit o atât cercetãtori cu pretenþii. privind iar þintã umbrele încãperii. prefer. ca ºi cum nu putea accepta o asemenea ipotezã decât ca pe un fel de glu mã. apoi a întrebat: Îl cauþi pe Dumnezeu? ? Sigur cã nu. ? Ooo. a zis. o veþi atrage într un ulat. Ceva foarte medieval. Dar n ai suportat niciodatã rãul. A zâmbit cu cãldurã.

apoi a scos douã mape mari de piele . nici de adãposturi tainice. adicã fãcând intenþionat un pic de zgomot atunci când am închis uºa din s e. lectura aventurii braziliene a lui David. Mai aveam timp sã stau la lumina unei veioze ºi sã încep. eram bucuros de imensele mele puteri ºi de sentimentul de siguranþã care le însoþea. Am luat ºi a doua mapã. De când ne despãrþiserâm. absolut nimic. apoi am încuiat pe dinãuntru toate uºile. ªi curând aveam sã l pier . deºi nu aveam carte de credit ca sã l ver ifice. O vrei sau þi o pãstrez eu? ? Ah. este o trecere revistã a zilelor pe care le am petrecut în India ºi Africa. A m luat mapa. Acela a fost vârful. ? Nu. Cum reuºise oare muritorul cel ciudat sã mã recunoascã în toate cele trei locuri ºi cum mã fãcuse sã l recunosc! ? Vrei sã mi vorbeºti despre asta? m a întrebat David. a lui Lovecraft. Chiar dacã vânãtoarea n a însemnat nimic faþã de experienþele pe care le am înc at în Rio. a zis. Nu aveam nevoie de coºc iuge. Nu mai aveam timp sã citesc. Pentru prima oarã dupã multe nopþi. S a uitat vreme îndelu ngatã printre materialele pe care le avea acolo. cu manuscrisul în faþã ºi cu o neob tã bucurie. Avea sã devinã al morþii. ca sã pot sã mã ui t la cer. cu pielea durându mã mai tare datoritã acestei spaime mai mult decât oricãrei alte cauz e. la o maºinã hodorogi o masã de campanie. Am agãþat afarã cartonul prin care am cerut sã nu fiu deranjat ºi am lãsat vorbã la recepþie mã caute nimeni pânã hãt dupã apus. zâmbindu mi din nou. înainte sã mã întorc în Anglia. pânã la urmã. a spus el dintr o datã. a zis liniºtit. m am gândit. cu Dumnezeu ºi Diavolul în cafenea. dimineaþa venise deja. ? Când vom avea mai mult timp. ºi am stat acolo. ªi nu avea sã mi rãmânã decât acest manuscris despre viaþa lui. m am dus dupã ja buia s o fac.Dar pãrea inutil. Eram tânãr când le am scris. Pentru cã. ca un gentleman. Raportul pentru Talamasca s a bazat pe materialul de aici. Iar dincoace. Am tras toate draperiile. ? Mi ar plãcea s o citesc. Po ate cã aveai ºi tu ceva de zis. ? Lestat. David nu mi ieºea din minte. aºteptând spectacolul sosirii luminii. am rãspuns. încã speriat de furia e i. Cum reuºise oare? Am ieºit civilizat. de a mã desprinde de oamenii Candomble. nu încetasem nici mãcar o secundã sã m la discuþia pe care o avuseserãm. Miami. În spatele cerului cenuºiu ºi al fulgilor moi care cãdeau neînt rerupt. ? Iatã viaþa mea în Brazilia ? aºa cum am scris o dupã aceea. am zis. Puteam a fla liniºtea ºi confortul într un hotel cu draperii groase. ? David. ai aici vreo copie a raportului pe care l ai fãcut despre aventur a din Brazilia? Aº putea s o citesc? S a ridicat ºi s a apropiat de biblioteca cu geam de lângã birou. A fost exact cum îmi doream. câtuºi de puþin. am estecatã cu o bãnuialã plinã de spaimã. Mai ales dacã am sã l mai vãd pe tip. doar de o încãpere feritã de razele soarelui. Îi auzeam vocea ºi încercam sã mi imaginez viziunea lui f ragmentarã. Senzaþia pe care a resimþit o carnea mea arsã a fost uimito are. ? Cele mai multe sunt vechi povestiri de vânãtoare. Veneþia. e o chestie interesantã ? vreau sã spun cum am ajuns în posesia ei. Cred cã mult din ce am scris repr ezintã tentative de a redeveni un Englez. una dintre identitãþile mele p referate ? am fost condus într un apartament stilat. Am vorbit toatã noaptea. am sã þi povestesc. Dupã ce am semnat în registru ? Sebastian Melmoth. M am ridicat încet. N . recunoscãtor. în junglã. Nu ºtiu dacã ar fi crezut sau dacã ar fi însemnat ceva pentru el. povestioara asta. de viaþa trãitã împreunã cu ei. Îmi revenise curiozitatea. Aproape cã nu aveam bani la mine ? graþie nepãsãrii ºi tâmpeniei de care dãdeam dovadã ? aºa folosit de imensa putere de convingere ºi i am fãcut pe funcþionarii venerabilului ho tel Claridge's sã accepte numãrul meu de cont. Am luat o ºi am bãgat o în hainã. ªi nu i mai rãmãsese mult de ? ªtiu toate astea. þinând o în mânã pe cealaltã. mai puþin una. îl credeam pe David în posesia celor mai confortabile amãgiri. AM AJUNS la Londra aproape în zori. doldora de încântãtoarea mobilã Queen Anne ºi înzestrat cu toare facilitãþile de care aº fi avut nevoie. Poate cã aveam s o recitesc. Poziþia mea faþã de toate era simplã ºi previ ilã. Pline de carabine ºi de acþiune! Era înainte de rãzboi. Eram c onvins în continuare cã nu era bine pentru el sã mã întâlneascã. înþelegi.. I am întins mâna ºi el a luat o. Hong Kong. A fost o impoliteþe..

. de Robert Bloch. Am desfãcut plicul. brusc. ªi nu apucasem încã sã mã hotãrãsc dacã sã mi fãc griji sau sã ui tul. Am visat o din nou. Într a devãr!" Am vrut sã protestez. Era foarte plãcut. când brusc m a cuprins o ameþealã ? un moment de dezorientare. ca ºi cum m ar fi apãsat însãºi forma mea.. Mâinile au început subit sã mi tremure. Am rãmas cu gura cãscatã! Cum dracu' îmi lua urma fiinþa asta? Nu ºtia nimeni cã eram aici! N ci mãcar David! Sigur. Un domn a insistat sã vi l înmânez. lucrurile ciud ate pe care le spusese erau cu adevãrat surprinzãtoare. ªi ce legãturã avea senzaþia ? vibraþia aceea curioasã ºi presiunea care pãrea sã mi cuprindã ele? Dar nu mai era vreme de analizat.. Trebuia sã fie o greºealã. L aº fi distrus cu siguranþã.am convinge cã avea sã afle mai mult dupã ce va fi murit. Cu toate acestea. M am înãlþat. Nu aveam nevoie de înþelepþi sã igure de un asemenea lucru. am s o fac. ticãlosul. strângându mã ºi înghesuindu mã. Am sã l omor pe ticãlosul ãsta. " Îþi baþi joc de mine". Ochii mumiei". cum pun mâna pe el. cu certitudine. Când e nevoie sã mi apãr culcuºul de peste zi. Mã simþeam bine cu gândurile mele. ªi senzaþia! Încercasem exact senzaþia din clipa î are acolo îmi cãzuserã ochii pe omul acela. ruptã din r o carte.. energia lui. am simþit cã mã zg capului. O povestioarã isteaþã.. mai lungã ºi la prima vedere cu totul dife ritã. aprinzând opaiþul ºi spunând Ah. mi a m spus. dar nu era cu putinþã. ca ºi cum aº fi început sã adorm. dar ce oare putea sã însemne pentru mine? M am gândit la nuvela lui Lovecraft. Mare. Ce revoltãtor! Tremurând de încordare. Eram din nou eu însumi. departe. pe urmã am încuiat uºa. mã uitam la cerul plumburiu ºi la zãpada strânsã pe fronto le de dedesubt. deplasându mã apoi cu cea mai mare vitezã de care eram în stare. Apoi am resimþi unea pe care o încercasem ºi la Miami ? ca ºi cum mi s ar fi strâns mãdularele. dar. domnule. Foarte supãrãtor. am sã l ucid. spre nord. Oh. folosindu se de ea. în colþul din stânga sus. Nu l am depistat. turnura pe care o luase conversaþia. foarte departe de Londra. la fel cum mi se întâmplase pe plaja pustie ºi întu necoasã din Florida. Într un târziu oborât într o pãdure plinã de zãpadã. l am vãzut pe muritor în Veneþia ? sub bolþile de la S . Acolo mi am sãpat propria groapã în pãmântul îngheþat.. Bãiatul mi a dat un plic. Am strâns manuscrisul lui David ºi am pãrãsit apart ntul. nici scrupule. ºi prinsã cu o agrafã în acelaºi fel. n am fost în stare sã mã uit la e l. Preþ de o secundã. de fapt . când o bãtaie în uºã m a smuls din gânduri. mijloace prin care afla unde sunt ? inclusiv unde hotâra m sã mã ascund pe timpul zilei! Trebuia s o ºterg din apartament. dar plângeam ºi nu puteam vorbi.. flacãra nu te mai sperie. de parcã aº fi pãrãsit domeniul fizic ºi aº fi ajuns în vis. era aproape dimineaþã! Pericolul situaþiei mi s a pãrut repede evident. o senzaþie subtilã de vibraþie însoþit derea greutãþii. Dar senzaþia m a pãrãsit brusc. Mai devreme dansai sub felinarele din Londra. am zis jalnic. orice muritor ar fi avut nevoie de mai multe ore pânã sã mã localizeze. lãsasem numãrul cãrþii de credit. Dumnezeule. Eram furibund cã trebuie s o fac. Norocul lui. ºi. Era o nouã povestioarã. ? Aveþi un mesaj. ajungând repede pe acoperiº prin ieºirea de serviciu. Dupã aceea m a cuprins somnolenþa. umflat. m am strãduit sã scanez povestirea. trebuie cã ai un mijloc teribil de rapid prin care te eliberezi de ace ste crize de disperare cosmicã. ca de atâtea ori înainte. Am deschis totuºi uºa. Absolut furibund. Sã fi fost ceva în neregulã cu trupul meu arãtos? Imposibil. dacã ar fi fos t posibil. amorþeala. n am nici rãbdare. Era oricum prea târziu sã mã mai gândesc. era acolo. Mai aveam în buzunar o lirã de la hoþul cãruia îi fãcusem felul mai devreme ºi i am dat o omisionarului. vag neliniºtit. Ce naiba însemnau toate astea? Aparenta neghiobie a lucrurilor aproape cã mã scote a din minþi. Într o ultimã tresãrire a conºtiinþei. Plângeam.. Am cercetat noaptea în toate direcþiile. Lestat. oricine ar fi! Cum de îndrãzneºte sã mã urmãreascã ºi sã mi arunce în faþã povestioar Da. De ce se întâmpla una ca asta? Tremuram. ºi foarte curând nimic nu mai conta. Cum de nu l bãgasem în seamã înainte? Creat ura avea. Era exact acelaºi tip de plic ca ºi cel pe care îl primisem la Miami de la muritorul l unatic ce fugise peste plajã pânã la mine. dar nu era. ca ºi prima. Dar. care avea numai câteva pagini.

înfruntase riscuri similare ºi când vânase lei în câmpia Serengeti. sã ºi înfrângâ repulsia irepresibilã pentru ºerpi.rco. luându i de la doi criminali dezgustãtori. Nu ºtiam nimic despre Parisul secolului al douãzecilea. dar bine garnisiþi ? victimele m ele pe strãzile întunecoase. de liniºtitã. Sã plec la Paris. unde îl remarcasem prima oarã ? i am vãzut ochii cãprui ºi gura tânarâ. mi am dat seama cã eram cu adevãrat la Paris . sã mã plimb din salon în dormitor sau sã deschid o veritabilã fereastrã franþuzeascã cu minere ovale. Descrierea uciderii tigrului bengalez era pãtrunsã de febra urmãririi ºi a riscurilor asumate. Ah. 6 CÂND m am trezit. M am hotãrât sã fac un mic experiment. Daþi mi voie acum sã recurg la o digresiune ºi sã explic de ce am evitat din cale afarã Pa risul în anii din urmã. sã atingã cu mâna pielea de crocodil. Era foarte clar cã David fusese în tinereþe un om întru totul de acþiune ºi cã plãcerea cea m mare o afla în vânãtoare. acoperitã de zãpadã. Dar aveam o treabã. Câteva teatre ale acelui timp rezistaserã. M am minunat de splendoarea viguroasã a centrului Georges Pompidou. al cãrui stil ar fi fos emn cu adevãrat de Versailles ul Mariei Antoaneta. ceea ce era un inconvenient. sã înoate în râuri periculoase. Ah. Sub numele de Baron van Kindergarten. Apoi soarele a asfinþit. O capitalã. învãluit în luxul hotelului. fericit sã pãºesc pe marile bulevarde ºi sã trec ? inevitabil ? pe lângã locul unde fusese dinioarã Teatrul Vampirilor. Suferisem mult acolo în anii care trecuserã ºi m am ferit de vi ziunea cimitirului Pere Lachaise înconjurat de clãdiri modeme sau a grãdinilor Tuileri es în care se învârt roþi gigantice luminate electric. Venea de fie care datã foarte aproape de fiarã înainte de a trage. Curând m am simþit mai legat de el decât oricând. ca sã mã uit afarã. În timp ce mã plimbam pe orbitor iluminatul Champs Elysées ? plin de maºini ºi de mii de p ietoni ? mi am dat seama cã Parisul nu era un oraº muzeu. într un apartament somptuos. Nu mi sunasem nici mãcar avocat ul din Paris. ? impozante. Îi plãcuse Africa la fel de mult ca India ºi vânase elefanþi pe vremea când nimeni nu ºi înch ise mãcar cã speciile ar putea fi ameninþate cu dispariþia. îi p rmã sub cerul liber. pãrea sã rãspundã. netedã. dar este ceea ce doreºti tu. Rãmãsesem însã teribil de intrigat. Ce doreºti? l am întrebat. de mai multe ori. ca Veneþia. Am fãcut rost de o mare sumã de bani în man iera uzualã. Inevitabila durere pe care mi ar fi produs o descoperirile modernizãrii ar fi fost mica. înainte ca el sã le doboare. nu ºtia cã sunt acolo. piaþa era înconjuratã de exa aceleaºi hoteluri ca pe vremea mea. sã facã însemnãri în jurnal la lumina lanternei sau a luminãrilor. încrustate. oprindu mã doar ici ºi colo. Se abãtuse din drum ca sã se caþere pe poteci aride de munte. Doborâse primul vânat când avea doar zece ani. Un loc al înnoirii ºi al schimbãril or îndrãzneþe. m am ins talat la Ritz. Eram bucuros cã venisem. ornamentate ºi având încã public ? în onjurate pe toate pãrþile de construcþii moderne. fastuoasele fotolii Ludovic al XVI lea ºi la mbriurile sculptate de pe pereþi. Mai apoi m am îndreptat spre Place Vendôme. am început din nou sã citesc manuscrisul lui David. Îmi dãdeau lacrimile vãzând peste tot în jur decoraþiunea excesivã. singur ºi foarte repde. Paris! Unde în altã parte ar mai putea arãta bine lemnul vopsit cu auriu? Întins pe o canapea din epoca directoratului. nu i aºa? Nici un suflet. pentru cã vizita avea un scop. muritor sau nu. sã se . tipic parizianã. Aveam mânã liberã. Rãmãsese la fel de v iu cum fusese mereu în ultimele douã secole. Însemnãrile lui David mã captivau. de mândrâ. în grãdina ate a hotelului ? atât de oficialã. Urmãtoarele douã nopþi am evitat oraºul. nu mai eram la fel de furios pe pisãlog. Dar în secret doream fierbinte sã mã î rc la Paris. Poate cã m otivele sunt evidente. Animalele uriaºe îl însemnaserã º . care se vedea printre venerabilele turnuri ale catedralei Notre Dame. Dar imediat ce am ajuns. Cum ar fi fost cu putinþã altfel? Micul experiment îmi oferea un pretext perfect ºi îmi dãdea curaj. aºa cã de mai multe ori aproape cã fus ese omorât.

ªi cã trupul lui ajunsese un simplu instrument pentru puterile psihice. potecile junglei. conformându se poziþiei ºi vârs e care le aveau. Tânãrul aventuros care cãutase adevãrul numai în universul fizic mirosul fiarei. Era desigur ceva în legãturã ºi cu dragostea pe care o nutream pentru David! Nu reuºisem sã mi dau seama mai înainte. Aventura din Brazilia putea însã la fel de bine sã fi fost scrisã de altcineva. oriunde s ar fi uitat. Era totuºi evident cã viaþa de adept Candomble nu i era de ajuns. Singura excepþie fusese Claudia ? mica ºi activa mea Claudia. Pânã la urmã. Luni în ºir nu fusese decât o creaturã slabã. jupuindu l ºi curãþindu l de mãruntaie cu propriul lu uþit. Pãrea de neconceput cã un asemenea om se bucurase de confortul hibernal de la Talbot Manor sau de luxul sediilor Ordinului cãruia acum îi era consacrat. pregãtise o rezervã de provizii englezeºti ºi plecase sã se regãsea e sine însuºi. în sensul obiºnuit al cuvântului. Nicolas.eascã numai cu carnea animalelor vânate ? chiar când era foarte puþinã ? ºi chiar sã le jupoa e fãrã nici un ajutor. Deºi scrierea fusese ulterior ºlefuitã ºi cu iguranþã scurtatã pe alocuri. Louis. ar fi fost probabil pierd ut pe veci pentru aceastã lume. folosite aici pentru gânduri ºi senzaþii pe care David gãsea cã e in util sã le mai descrie. zei. strãzi. despre inevitabilele transe în care diverºi membri ai grupului deveneau gazd e inconºtiente ale spiritelor ºi preluau atributele unor zeitãþi pentru lungi rãstimpuri a le unori vremuri imemoriale. arsã de soare. Cunoaºterea lui profundã mã fãcea sã mi fie ºi mai dor de el. bineînþeles. curatã. M am gândit din nou cã în tiner a preternaturalã îmi fãcusem tovarãºi care n au putut niciodatã sã mi fie tovarãºi adevãraþi le. Nu avea rãbdare cu cuvintele. puteai. care înnebunise. Dar pe urmã se îmbrãcase din nou în uniforma aki. Cât de mult îl iubeam ºi cât de adânc fusese golul pe care îl lãsas . Vocabularul însuºi se schimbase. luase puºca. Acesta trebuie sã fie motivul pentru care mã bântuia acum. adãugându ºi o mulþime de cuvinte alunecoase. în rândurile lui. sã simþi cãldura tropicelor. Trup ºi suflet! Nici nu era. avea. portugheze ºi africane. mai a les când era tânãr. Da. Cât de tare îl iubeam aflând prin ce trecuse ? ºi ce mult mã întrista gândul cã de atunci îºi se viaþa în confreria Talamasca! Nu pãrea sã i se potriveascã. ci numai spirite. indiferent cât ar fi insistat ca era ceea ce dorea. Se vorbea despre mici cãmãruþe de lemn în care se adunau credincioºii Candomble. pocnetul puºtii. puteai tul þânþarilor. sau nu. dacã ar fi fãcut o. David era alt om. care nu mã putea i erta pentru cã l atrãsesem pe tãrâmul nemuririi. Când pãrãsise Rio de Janeiro. Eroii cautã aventura. Accentul nu cãdea în totalitate pe invizibil ? pe percepþia forþei lãuntrice ºi a luptei ace steia cu forþele din afarã. dar aventura nu i absoarbe în întregime. includea totuºi mult din jurnalul þinut chiar atunci. doborârea prãzii ? nu mai exista. forþa ei ademenit fãcuse sã se întoarcã împotriva creatorului. fusese singura care îmi semãna cu adevãrat m se spune în aceste vremuri. Esenþa era cã puterile telepatice profunde ale creierului lui David se dezvoltaserã pr intr o serie de întâlniri terifiante cu preotese Candomble ºi cu spirite. Nu m ai vedea. dacã nu s ar fi forþat sã redevinã un vânãtor britanic. clãdiri sau oameni. despre lumânãri pâlpâind în spatele statui or de ipsos ale sfinþilor catolici sau ale zeitãþilor Candomble. fãrã sã ia vreo legãturã cu compa oþii ? indiferent cât îl bãteau la cap aceºtia. îmbrãcatã în cãmaºã fãrã mâneci are vagabonda prin Rio în cãutare de experienþe spirituale. Stilul e ra la fel de liber ºi de exact. puteri invizibile emanate de alþii ºi diverse niveluri de rezistenþã spiritualã la toate a cestea din partea oamenilor ? conºtient sau inconºtient. Dacã nu s ar fi dus în jungla A mazonului. camaradã de vânãtoare ºi ucigaº e victime întâmplãtoare ? vampir în toatã puterea cuvântului. dar cu o întoarcere cãtre supranatural ? un individ de departe mai deºtept ºi mai cerebral decât c el dinainte. doborând jaguarul pãtat. Se vorbea despre tobe ºi dans. acelaºi gust pentru pericol. Memoriile din Brazilia erau bogate în descrieri concrete. atât de incredibil faptul cã în toþi aceºti ani nu se întorsese la Rio de Janeiro. Pãrea sã fie lucrul cel mai greºit cu putinþã. de fapt. chiar dacã el o dorise. Capacitatea lui de a descrie nu era prea mare. Era neîn doielnic cã David ajunsese pânã la marginea nebuniei. care nu avea nevoie de mine. ªi totuºi. deschizind calea pentru în vãþatul care devenise în anii ce urmaserã. mai degrabã nu pãrea l crul cel mai potrivit ca sã l facã fericit. cãci. poate cã n ar mai fi pãrãsit Rio niciodatã. Dar mulþi alþi gentlemani britanici aleseserã în acelaºi fel.

Ei bine. Între timp mergeam încet pe lângã Café de la Paix pânã la hotelul în care Louis ºi Claudia lo rã în timpul tragicului an de sub domnia lui Napoleon al III lea ºi. ºtiam cã mã voi întoarce aici. Era absolut la fel cum fusese ºi în cele douã daþi dinainte. albastru înch Pe urmã am petrecut ore în ºir pe malul stâng.. curat ? ca de atâtea ori în îndrãgitul meu New Orleans ? ºi urmãream cum învie luminile în sului oraº. Stãteam în picioare lângã pod. erau foar te diferiþi de americani ? o vãzusem pretutindeni ? ºi mi am dat seama cã i înþelegeam. Am pãrãsit binecuvântata izolare a hotelului ºi am început sã rãtãcesc ? încetiºor. braþele. Dar nu venisem la Paris doar ca sã citesc memoriile. încercarea din deºert mã întãrise. Sigur cã Parisul era un loc minunat pentru Dumnezeu ºi Diavol. mi am vãzut omul. aveam sã mi fac o vizuinã pe Île St. picioarele. da. de b ijuterii ºi de nenumãrate buticuri.. cu trãsurile lui închise. Ah. Da. . pe ur oarea care mi cuprindea tot corpul ? degetele de la mâini ºi de la picioare. Îmi p eau. care se înãlþa ascuþit în întuneric. într o noapte viitoare . Nu i fusese niciodatã. pãstrându ºi proporþiile. Pe Rue Madeleine mi am cumpãrat îmbrãcãminte.. încercând sã se deºire pe toatã înãlþimea ºi tânãrul cu pãr castaniu ne cu ochi extatici ºi sclipitori. ca ºi cum i aº fi luat o din piept cu mâna. ªtia. aºteptând sã mã gãseascã.laudia dupã ce se întorsese împotriva mea ºi nu mi mai era tovarãºã. Îi simþeam ca ºi mai înainte mirosul fricii. Aº fi vrut sã l aduc cu mine pe Louis ? Louis. L am apucat de mânã. cu un pahar în faþã. sub un cer viole t. la vedere ? prin îm rimi. iar eu aº fi fost împins afarã din forma aceasta împuþinatã! Dar exact în clipa în c ea imposibil sã mai rãmân înãuntrul meu. pentru cã mi ar fi plãcut sã stau acolo. dar. care iubise enorm oraºul înainte sã o fi pi erdut pe Claudia. Eram gata pentru orice avea sã se în ple. De câteva ori am cãlãtorit cu metroul. Aveam în minte alt scop. jumãtate mergea. foarte aproape de podul care ducea la île de la Cité. capul mi s a limpezit ºi senzaþia a dispãrut. în timp ce ceaþa atârna deasupra f luviului pe jumãtate îngheþat. jumãtate alerga ºi s a oprit la câþiv ri de mine. însã fãrã pierderea controlului. î d sã þin minte detaliile. Parisul. Exact ca ºi cum trupul meu. studiindu i pe ceilalþi cãlãtori ºi încercând sã mi da ce au parizienii atât de deosebit. Lãsase motorul maºinii mergând. pe când mã sprijineam în coate pe parapetul de piatrã al malului . Stãtusem aici douã ore bune. sprinteneala lor? Felul în care evitau sã se uite în ochii celorlalþi? Habar n aveam.. Mai întâi am avut din nou senzaþia aceea ? ºi de data aceasta am recunoscut o imediat. cu milioanele lui de automobile ºi ne numãratele case de piatrã. iar viaþa murito ese de ea. dimineaþa devreme. gândindu mã e povestise David despre Dumnezeu ºi Diavol ºi întrebându mã ce naiba vãzuse de fapt. Sigur cã am vânat. trunchiul. La naiba c u casele mari de pe Avenue Foch. Parisul era un oraº atât de bogat. ºi cred cã º ªi a adunat. iar din ea a coborât stângaci ca de obicei. bineînþele sem. ªi pânã la urmã. când devenisem melancolic ºi mã nemulþumeau clãdirile 1780 pe jumãtate ruinate. Louis. în amurg. care îl priveam rece. iar oraºul întreg. stãteam la ultimul etaj al Centrului Pompidou. în sfârºit. Manuscrisele m au mai luminat într o privinþã. Cu toate acestea. cu doamnele ºi domnii purtân peruci albe. care mi a fost dragã întotdeauna. s ar fi tot m icºorat. intangibil.. Pe când acum vedeam numai bogãþia. curajul ºi a traversat podul prin ceaþã ? o figurã lesne observabilã un palton lung. strãduindu mã sã m alm la toate. Sã fi fost vioiciunea. . Pãrea chiar mai bogat decât oraºele din America. Am mâncat. Mi a întins iar un pli c. Aº fi gãsit clãdirea unde cândva Gabrielle ºi cu mine am fãcut împreunã magie neagrã ? mama învãþându ºi fiul cum sã ºi o facã fiicã. Dar avusese ºi sãraci. David era exact omul care sã refuze Darul Întunecat ? ºi s o facã pânã în pânzele albe. nu încãpea îndoialã. era limpede. inclusiv o hainã la douã rânduri. Am zãrit apoi o maºinã hodorogitã oprindu se smucit pe malul celãlalt. cu eºarfã albã la gât. Proba bil cã pãruse la fel ºi pe vremea mea.. intrând în cafenelele îmbietoare. trebuia invitat sã l iubeascã din nou. am fãcut chiar aºa. Cândva. chiar repede. A doua zi. dar nu îi era fricã de ea. uneori mureau chiar în mijlocul strãzii. încât mã uluia: plin de haine de blanã costisitoare. hoteluri ºi palate pãrea aproape ireal. M am uitat la Turnul Eiffel. stând cu coatele pe balustradã. Omul acesta nu se temea de nimic. Nu i plãcea rtea. A m analizat o în timp ce o încercam ? o ameþealã slabã. peste tot.

încât m am gândit cã ar putea muri într un accident M am uitat la plic. În plic era o casetã video cu un film recent. Totul devine a stfel foarte lovecraftian. desigur. ? Explicã mi chiar acum ce vrei sã mi propui! am zis ºi am putut sã i aud inima oprindu i se în pieptul larg. ? Nu sunt sigur. totuºi. Trebuia sã i pregãteascã bani lichizi. ºi i am lãsat instru cþiuni sã se ocupe de biletele lui David. Ce voce cultivatã! Mult prea rafinat ºi îngrijit pentru ochii cãprui strãlucitori ºi faþa netedã ºi robustã. o femeie diabolicã. David mâncase cu poftã. Fusese absolut încântat sã vinã la Paris. am spus. în res taurantul de jos. însã povestioarele aste a sunt foarte diferite. Germain. Asenath. fãrã îndoialã. L am sunat pe D avid. Nu mi dãdeam seama. mã întrebam dacã ticãlosul de urmãri ea vedea chiar ºi acum. bucurându mã cã nu aveam nevoie decât de ochelarii vag violet ca sã mi ascund ochi i. sãr . O orã mai târziu. cu demoni vicleni pe jumãtate oameni. Dar foarte curând vom sta de vorbã. ªedeam în lumina lumânãrilor. ? Partea asta nu i importantã. poticnindu se ºi redresându se. fãrã sã vadã niciodatã pe cineva de vâr ? Nu te pripi! a strigat din nou. De fapt. la Lovecraft. mizer l ºi confuz. ºi aºa mai departe. ? Ei bine. deºi era în zori. Te asigur cã nu þi o mai poate face nimeni în lume! I am dat drumul ºi a sãrit înapoi. Filmul se numea Totul desp re mine. pentru cã. ? AªADAR. iar descrierea de pe cutia de plastic relata ce conþinea. A dispãrut atât de repede în St. ªi povestea egipteanã? ? Complet diferitã. îþi dai seama care este tema comunã. Accent englezesc.. Mã mai aºtepta un pachet. Sala de mese era bog at decoratã ºi pe jumãtate goalã. dar se miºca de parcã ar fi fost un slãbãnog. ci tatãl ei. ? N ai vrea sã vii la Paris? Aranjez eu totul. care încã mai are o urmã de viaþã. ce crezi cã înseamnã toate acestea? l am întrebat pe David. Ce naiba?. ? Cine dracu' eºti? l am întrebat. Încã o povestioarã. O comedie. Isteþ. Dupã ce am terminat. a spus. Apoi mi am sunat agentul. a ºoptit el disperat. pronunþa franþuzeºte ap roape perfect. Tot o casetã. fãrã sã ºtiu nimic. neconvins cã fãc ne lãsându l pe tip sã plece. ? Vreau sã þi fac o propunere! Ai fi nebun dacã nu m ai asculta. L aº fi su chiar ºi în somn. jocul ãsta îmi plãcea. în timp ce el rãmâne acasã în corpul ei. în pivniþa umedã a unei case pãrãsite. Era pierit de fricã. L am desfãcut furios. de maºinã. Sã vreo plantã de serã crescutã în compania bãtrânilor. ? Cum aºa? ? Pãi. E ceva ce þi doreºti foar te mult. Cât de bine puteam sã vãd draperiile ºi grãdina neclarã din spatele ferestrelor. domnule de Lioncourt. Videoplayer nu exista. Îmi dau seama cã sunt elemente comune. Am sãpat adânc în pivniþã. Viceversa. fãrã pic de respect pentru m ister. Nici la Ritz... apartament ºi orice ar mai fi fost ne voie. am dus sã caut un loc sigur de dormit. Am scos o ºi am citit prezentarea. aproape rãsturnându se. cred cã nu i decât un caraghioslâc. trezindu l din somnul lui de muritor. Ce se întâmpla cu gesturile omului ãstuia? Era bine legat. ? Nu.? Nu te pripi. ºtii genul. dar intriga? ? Sufletul mumiei reuºeºte sã posede trupul arheologului în timp ce sufletul acestuia. îmi plãcea ºi cât eram de indign usinþa cu care dãdea de mine. cu mâna întinsã ca sã apuce balust de piatrã. M am dus în apartamentul meu. Ne vedem la cinã mâine la ora opt. îºi schimbã trupul cu al soþului. nu i aºa? a rãspuns el.. apartamentul din Place Ven dome îi plãcea ºi îºi petrecuse toatã dupã amiaza la Luvru. Nici un muritor n avea cum sã mã gãseascã singur acolo. ca un vânâtor de vampiri ieftin dintr un film prost. Ea alear gã prin oraº folosindu se de trupul de bãrbat. îndepãrtându se în fugã. foarte asemãnãtor cu al lui David. flori ºi ºampanie frapatã. dacã nu cumva ºtia unde dorm ziua ºi ar fi putut sã vinã pe soare du pã mine. ap i ºi a înghesuit trupul mare în maºinuþâ ºi a demarat prin zãpada îngheþatã. care schimbase trupul cu al ei. aristocratic. în jachetã neagrã ºi cãmaºã s ruciºate. ? Da. M am întors la hotel. Mortul în descompunere. pânã la Asenath nu e Asenath.

. n a putut. Dar. tipul e în trupul altcuiva.. Din cauza asta aproape cade când aleargã. sentimentul cã eram literalmente con strâns sã ies din trupul meu. plin de îndoialã. Poate trãieºte într o lume de amãgiri. Poat e doreºte sã încerce. Nu mi dau seama de ce n am vãzut de la în ceput. Dacã s facã sufletul unui mort. Toate cele patru poveºti se referã la acelaºi lucru. Toate legãturile diavoleºti sunt rupte înainte sã reuºeascã sã le schimbe înapoi. sigur cã da. În Totul despre mine este vorba din nou despre schimbarea trupurilor. Posibilitatea mã uluia.. sau înãlþimea. am spus. Nu.manul.. ? Lestat. N am putut continua. chemând în minte fiecare imagine cu el din toate ungh iurile posibile ? pe cât îmi îngãduia memoria. noi spunem cã trupul este posedat. David... sugerându þi cã un asemenea lucru se poate face. Nu poþi sã l pui la încercare. Aproape cã m a silit ºi pe mine. ? Cum? ªedeam buimac. Dumnezeule mare. mai periculos decât orice altã încercare. ? Înceteazã. ? Omul acesta încearcã sã te facã sã crezi cã ºtie ceva despre schimbarea trupurilor. ? Da. Stãtea nemiºcat. ? Nu. Oh.. ? M a atacat. ? Doamne Dumnezeule.. Nu i voce de tânãr. ? Este foarte periculos.. Încearc ispiteascã. Trebuie sã aveþi. Ai perfectã dreptate. ? Uite. A fost un sentiment foarte puternic. nu i aºa? A încercat sã mã dea afarã din trupul meu! Poate cã aºa ar fi intrat l. ? ªi? ? Dumnezeule. Îþi dai seama ce a fãcut? Mi a sugerat cã se poate schimba cu mine. este bãgat în trupul putred al mumiei. A spus cã poate s o facã! De aceea îºi asumã atâtea riscuri. dar puteam vedea ce efect avusese asupra lui. ? Cum? De ce nu? Pentru cã mi spui tu cã nu se poate? Nu e consemnat în arhivele voast re?. de ce n ar putea s o facã ºi un suflet viu? ªtiu ce înseamnã sã cãl . David. Mã adâncisem în rememorarea senzaþiilor. Mi a oferit mie trupul acela frumos de tânãr muritor. Nu mi place deloc ? felul lui. mai degrabã m a fãcut curios. ºtie cum. Aºa se explicã felul în care se miºcã. dar nu i puteam rãspunde imediat. David. ? David. ? Cum? Auzisem ce spunea. Dar ºtiu cã a intrat în pul altui muritor. Acela nu e trupul lui! De aceea nu ºi poate folosi musculatura sau. cu och ii aproape închiºi. Cred cã te cunoaºte piea bine. despre asta i vorba. un spirit posedã o fiinþã omeneascã. odihnindu se lângã farfurie. ? ªtii bine cã aveþi asemenea cazuri.. Este un acciden t psihic! Sufletul unui mort trece într un trup viu. Cred cã ai dreptate. nu trage o concluzie atât de nebuneascã! Poate crede cã e în stare sã o facã. sã l strivesc ca pe o ploºniþã. Da. David.. eu ºtiu cã a fãcut o.. ªi sã þi mai spun ceva. S a întrerupt. Poate s o facã. Nu. E limpede cã îl incomodeazã. Nu cred cã avem vreun asemenea caz! Eu. aleargã. cu pumnul drept strâns pe jumãtate. ? Exact ? Iisuse. ªi filmul Viceversa e despre sufletul unui bãiat ºi c el al unui bãrbat care schimbã trupurile.. ºi nu i a mers. David. nu poþi crede. înþeleg ce vrei sã spui. þi am spus de voce. adi cã. Lestat. ? De ce ar sta altfel în corpul acela? am întrebat. fusese la fel de stângaci ºi la Veneþia. Dar de ce a riscat sã mã jigneascã de moarte încercând? ? Te a jignit de moarte? m a întrebat David. trebuie sã fie convins sã plece. fãcând aºa ceva deliberat ºi e bunãvoie. a zis David rece. Cei vii nu umblã de colo colo. dacã se poate întâmpla accidental. ªi vocea. deosebit de curios! ? Uite rãspunsul. aºa se explicã! ªtii ce cred? Cred cã a ales anume ace st trup din cauzã cã eu îl remarcasem. Nu poate controla picioarele acelea lungi ºi puternice. cred cã ºtiu ce nu i în regulã cu el! Am încercat sã înþeleg de când l am vãzut pe p n Miami. Dar vrea sã l schimbe. Trupul e grozav. ? Nu. ? Lestat. nu cred cã este cu putinþã.. înseamnã cã se poate întâmpla ºi încercând. dar totul devine limpede. revãzându l pe ticãlos. ? Poate sã o facã. merge. când se întâmplã una ca asta. Nu mi a rãspuns. A încercat deja cu mine chesti asta cu schimbatul. Trebuie sã ºtie cã fi foarte uºor sã l omor. Sigur. David. propunerea despre care spunea cã o sã mi placã s o aud! Poate schimba trupurile! ? Lestat. Aceasta este propunerea. ? Cum adicã a încercat? I am descris ciudata senzaþie ? vibraþia ºi apãsarea.

Am râs. A lãsat furculiþa în farfuria pe j umãtate golitã. Iartã mã dacã vorbesc ca superiorul general al unui ordin religios. l a f urat? Cu siguranþã cã nu i l a dat un tânãr frumos. S a ºters la gurã cu ºervetul ºi a luat o înghiþiturã de vin. da. Poate cã o asemenea schimbare ar reuºi pentru câteva ute. ? Lestat. Dacã þine. Dacã reuºeºte? ? Despre asta i vorba. Uite. Lestat. te rog? Nu i o problemã de film comic sau de poveste de Lovecraft. Un lung moment ne am uitat unul la altul. David. Lestat. toate spiritele scârboase cu care am avut de a face la Rio d e Janeiro! ªi ascultã mã bine. era un trup grozav pentru o asemenea încercare! Cum îl obþinuse? Trebui a sã aflu.. Aº fi putut sã l las sã mã ridice ºi sã l strâng în braþe. Ce puternic fusese! Din moment ce mã fãcuse pe mi ne sã simt aºa ceva. Nu te poþi juca cu aºa ceva. Poate fi fãcut? ? Te implor. sentimentul teribil ºi neaºteptat de plãcut cã eram stors d in mine însumi prin creºtetul capului. ce încântãtor! Am rememorat din nou apãsarea. pe jumãtate în ºoaptã. pur ºi s implu. Trebuie sã stau de vorbã cu el! Trebuie sã l gãsesc º aflu cum se poate face una ca asta. ? Eu aº ºti sã mã folosesc de trupul acela. tãcuþi. dar parcã vorbele treceau pe lângã mine. a continuat el. Dar am spus o. Ceea ce spui tu este altceva. Nu merge mai departe pe drumul acesta. M am oprit. ? Ce gând înspaimântãtor! I am explicat din nou ce simþisem ºi cât de puternice fuseserã senzaþiile. T în trupul tãu e de ajuns! Am cãzut într o tãcere buimacã. David. sã intre în posesia forþei tale. ? Despre asta i vorba! a afirmat el. Auzeam tot ce spunea. a ales corpul pentru cã ºtia cã aº putea sã iau în considerare posi bilitatea. ? ªtiu ce spui. dar gândeºte te. Fãcea parte din religiile vechi. Da. ? N ai vrea sã te dezmeticeºti ºi sã fii atent. pot deveni muritor. înþelegeam. Privirea lui uºor înspãimântatã nu mi a potolit agitaþia. Nu poþi risca sã faci schimbul. ªi gândeºte te la ceva. am spus. mai ales dacã omul n ar fi avut nici cea mai micã idee ce i se întâmpla. el de unde a luat corpul? Cum a fãcut. Nu i de neconceput c a un suflet sã se poatã întoarce într un alt trup ºi sã punã stãpânire pe el. acum am sã plec. apoi s a întins peste masã ºi m at de piept. în timp ce sufl lãlalt se strãduieºte în zadar sã l recupereze. Dar nu m am clintit ºi într o secu seama cã nu mã putea miºca de la masã. Ai învãþat în Brazilia. nu poþi face una ca asta! Mai întâi. ºi monstrul. Ai descris o în cele mai mici detali Mulþi. am spus. Nu poþi încerca. Mi s a tãiat rãsuflarea. complet difer t ºi cu siguranþã periculos. ? Calmeazã te. altfel vom fi daþi afarã de la Ritz. ? David. conºtient cã pãream nebun sau mãcar incoerent. am zis. oricine ar fi. Abia p uteam vorbi. dacã n ar fi fost el cel care prive a prin ei. Schimbarea despre care vorbeºte el e un negoþ! Nu l poþi lãsa pe individul acesta suspect sã aibã în schimb trupul tãu! E o idee monstruoasã. Eºti pe cale sã faci încã o greºealã îngrozitoare! ? Cum adicã? Era prea greu sã fiu atent la ce spunea. Unde era oare acum vicleanul ticãlos? M am gândit la ochii cãprui. ? Gândeºte te. foarte mulþi oameni o ºtiu. ºi când dormi. . o posibilitate realã.. cât ar fi putut fi de frumoºi. Nu i poþi ceda un trup atât de puternic ca al tãu . nu poþi face una ca asta. O. ªtii ºi tu. sã rãmâi în el ºi sã funcþionezi cu el zi ºi noapte? ebui sã meargã ºi când eºti treaz. dar. poate a furat trupul! ? Oh. de bunãvoie ºi fãrã remuºcari! Fiinþa ace sinistrã ºi trebuie recunoscutã ca atare. El nu conteazã. Aº ºti sã foloses picioarele lungi. n ai s o faci! Rãmâi unde eºti sau Dumnezeu mi e martor cã voi trimite dupã tine o legiune de spiriduºi. atunci pot intra în trupul acela. a zis David cu un vag dezgust. David. Aº putea fi un o muritor. la fel cum n ar fi putut miºca o statuie de granit. ? Ba nu. încercând sã cã înapoi. Dar sã te stabileºti în noul trup. ? Nu ridica tonul. ? David. Am clãtinat din cap.i în afara trupului. cu siguranþã ar fi putut face un muritor sã iasã din sine. Procesul e important.

mânios ºi nerãbdãtor. ce þi au fãcut de eºti în sta ca asta? ? S ar putea sã fii surprins. Dar pe masa de lângã pat am vãzut un plic. Nu mã dezamãgi. Mã duc sã ascult ce are de spus. I am spus numãrul de telefon al apartamentului mansardat pe care îl aveam în cartierul franþuzesc. Ah. Uite. Pânã atunci voi avea niºte informaþii pe Am urcat sã mã pregãtesc pentru lunga cãlãtorie cãtre casã. ? Nu mi pasã de asta. M am ridicat de la masã. sã te m ca un om. Da. da. am zis. vom face un târg. încã o ºansã. sã o fixãm chiar acum. E prima oarã când o fac. primul lucru pe care l ar spune ar fi cã nu poate sã creadã cã aºa ceva ar fi posibil.. Dacã mai era în ris. niciodatã nu voi mai. Am sã mã întorc la Londra. Dumnezeule mare. Cine ºtie peste ce vom d a? Poate cã el a intrat în trupul acela care putrezeºte în jurul lui ºi nu l poate pãrãsi. ? Dã mi un numãr de telefon din New Orleans. atunci se ascunsese atât de bine. Va aranja cu avionul. m am întors la hotel.. da ? manuscrisul lui David. cu un scris destul de bãrbãtesc. totul e plãtit deja. Sã fixãm o întâlnire ca sã mi spui ce ai aflat. bãtrânii. ? Bine. sã fii într un trup de om. fãrã sa reuºesc sã nu mai zâmbesc. ? În afarã de faptul cã poate a fost furat de la proprietarul lui legitim ºi cã bietul suf let al acestuia dã târcoale închis în trupul lui. iar noi n avem nici o idee cum aratã. ? Nu putrezeºte. M am uitat lung la el. ªi nu i da ascultare nebunului de la Talamasca. ni i nu poate opri putreziciunea. deºi faþa îi radia de afecþiune ºi înþel I am trimis o bezea ºi am plecat. Poate cã asta vrem cu toþii.. David. Telepatia reuºeºte sau nu. ar înþelege o. computer. Sunã l pe omul meu. pe onoarea mea de ucigaº bãutor de sânge. Nu i nimic în neregulã cu trupul. Nu l scrii? ? L am reþinut ? Atunci rãmâi cu bine. în acelaºi stil apãsat. I aº fi simþit mirosul. În cele din urmã. Ia gândiþi vã. fax. Am ºtiut de cum l am vãzut cã mã anunþa ceva. Întoarce te la Londra ºi cautã date. O. Ce absurd! ? Groaznice greºeli. fãcând eforturi ? agitat cum eram ? sã mã miºc omeneºte. sã l vezi cu adevãrat. N am stat în camerã decât un minut. ? Bine. cam fac. Ne întâlnim în Jackson Square. Sã vezi soarele. în casa lui din New Orleans. Voi scoate toate cazurile de trupuri schimbate din arhivele noastre. Ne vedem mâine noapte l a New Orleans. Fii atent.. ? N ai sã te hotãrãºti! Nu înainte sã stai de vorbã cu mine. Mesajul era scris tot de mânã. Asta nu însemna însã cã nu era în Paris. Eu mã duc sã dau de ticãlos. Iar Parisul era un oraº p de cetãþeni ai tuturor statelor lumii. Era sprijinit de o v azã cu flori ºi adresat Contelui van Kindergarten". Bineînþeles. nu i aºa? ? Ce þi au fãcut oare ceilalþi? Preþiosul tãu Marius. ªi Louis ? trebuia sã l pun pe Louis la curent. Nu te pripi. ce va spune Loui s când îi voi povesti? David a mormãit ceva în barbã. încât nu i simþeam nici cea mai slabã urmã. M am gândit la Louis. lãsându mi o grãmadã de numere ? entru telefon. A TRECUT o orã pânã mi am dat seama cã nu l puteam gãsi pe vicleanul ticãlos. ªi nici nu reuºeam sã i prind imaginea în mintea altcuiva. ? David. Aº fi putut spune cã l fermecasem. Dar ar înþel ge tentaþia. uitam. N avea grijã! N am sã fac nimic fãrã sã m lt cu tine.. O nge în flãcãri pe cerul albastru! ? O. Stãteam în picioare ºi îi zâmbeam. Vom putea aranja sã facem pe u . Te ai gândit la asta? Am scuturat din cap. Bineînþeles cã n ar fi t sã nu mai vorbeascã cu mine niciodatã. cum spuneai. ªi dacã am sã mã hotãrãsc. ? Fãgãduieºti? ? Da.. Dar poate cã tot ce ºi doresc ºi ei este sã fie din nou oame ni. David plecase deja.? Foarte bine. Nu puteam sã aºtept sã l vãd din ritorul cel lunatic. Dacã îndrãzneºti sã o ºtergi. Lestat. cât sã verific dacã aveam ceva de luat cu mine. A. sã caut în computer. te rog. calmeazã te. Lãsase ºi un bilet: Te rog sã mã cauþi mâine searã.

M am gândit la toate zilele cu cer albastru ºi la cum era sã þi fie foame ? foame adevãratã. Mi se pãrea cã tot ceea ce trãisem de atunci fusese un coºmar. Sã fii om. David avea ºi scrisul de mânã. apoi dispãrând. Eram aproape sigur cã reuºisem s o vãd ? o nãlucã cenuºie þâºnind din stra ltar. un coºmar nãvalnic. M am gândit iar la execuþia ei ? aerul închis. Nu vremurile astea voiam sã mi le amintesc. nu numai informaþia . M am dus mai întâi la apartamentul mansardat din cartierul franþuzesc. un f acsimil complet al biletului. M a cuprins atmo sfera ultimelor vise ? numai atmosfera ? ºi mi a rãmas senzaþia imperceptibilã cã eram cu ea. Mi am dat seama cã încruciºasem braþele pe piept ºi cã tremuram. doar o mulþime de stele mici ºi foarte vizibile. apoi am mers la Notre Dame sã mi iau râmas bun de la Paris cu o micã rugãciune. Era frig. Praf ºi pulbere. Un opaiþ ºi faptul cã râdea de mine. M am gândit la David: Eºti pe cale sã faci încã o greºealã îngrozitoare!" Da. nou inventat? Explicaþi mi cum funcþioneazã. 7 NEW ORLEANS. în caz cã i ar fi folosit la ceva. de la hotel la biroul lui David. o fetiþã. puteam trimite prin telefon. Mã interesa Parisul meu. în mod cert. Am luat manuscrisul care rãmãsese pe birou. Era un supliciu. Numai iluzie. Nu mi plãcea. pline de noroi. în întuneric. de pâine ºi de carne ? ºi sã te îmbeþi cu vin bun. multe decenii. Nu era nimeni acolo. brusc. ºi nici marile bulevarde. Dar cu siguranþã mã înºelasem. uitându mã. I am trimis o bezea. m am gândit. vã rog. apoi s a amestecat cu toate astea durerea reînviatã din deºertul Gobi ºi n am mai putut supo rta. Era ca o pãdure dãltuitã în piatrã. cãci mã întorsesem în timp. Pe atunci nu existau scuarurile mari din faþa uºilor. doar micuþa Place de Greve. Sã fii om din nou. moartea fusese. cel dinainte de Teatrul Vampirilor. pur ºi simplu. ca st de un curent electric. cu trupul þeapãn. Am ajuns seara destul de devreme. Absolut nebun. sincer. un râset ºoptit. Pe vre scutam cu Nicki aºa cum discutam acum cu David. Cred cã rosteam vo rbele cu voce tare. Aºa cum bãnuisem. apoi am plecat sã întreprind lunga cãlãtorie cãtre casã.rmã puþinã alchimie în folosul propriu. instantanee. Nici un miros i o prezenþã realã. de mãºti oribile care acopereau feþele celor care mã ameninþau din noptea eternã. la arcurile care se ramificau deasupra mea. Pentru o fiinþã atât de delicatã ºi d e micã. fermecãtor ºi nu fo arte înalt. pe care le consideram grozave. fãcusem greºeli îngrozitoare. era un copil. Cum aº fi putut nega? Erori teribile. Raglan James. la cât de mult îl iubisem ºi cât de rece devenise în cãmãruþa noastrã mansardatã. plin de g iganþi. ce micã fusese. Raglan James. vremea când fusesem inocent ºi viu . Îi semãna. înconjuratã de clãdiri strâmbe. când pãtrundea pânã ai ruitul automobilelor de afarã. desigur. de monºtri. Plânsesem. deasupra unui bloc de patru etaje construit mult înainte de Rãzboiul Civil . acum multe. M am gândit la Nicolas.. Dar ea nu suferise. Undeva. indiferent cât zãbovisem mai devreme la Café de la Paix sau cât de puternic îmi imaginam cã am devenit. Cred cã acum înþelegi miza. prietenul meu mur tor. Chiar aºa. Astfel." Am ºoptit tare numele. Ce bisericã maiestuoasã ºi minunatã era ? chiar ºi acum. deºi se apropia un curent de aer nordi cer ? nici un nor. Tremurasem. M am uitat în jur. Nu mai cunoscusem o fericire atât de purã! Am rãmas în mijloc ul catedralei ? încuiatã acum din cauza orei ? ºi m am gândit la prima datã când intrasem ai ci. Am mai rãmas o vreme în întuneric. Eram nebun. M a izbit apoi. apropierea soarelui.. cu siguranþã. Al dumitale. cãlãtorind împotri a rotaþiei pãmântului. Am spus în francezã: ? Aveþi aici sistemul acela de fax. ca lui David. l am luat înapoi. Cu toate acestea. RAGLAN JAMES. am aranjat sã fie trimis biletul prin fax. am strigat: ? Claudia! Vocea s a întors la mine într un ecou strident. Paºii de abia se auziserã. Am sunat la recepþie. fãrã sã fie muºcãtor. numai niºte strãzi late.

cl rile vechi de cãrãmidã ajunseserã decolorate ºi nefolosite. Uneori îmi fãcea rost de cãrþi ? volume despre natura rãului de istoricul Jeffrey Burton Russell. Îmi plãcea sã simt pãmântul.. greu de folosit ºi pavate numai cu scoici sfãrâmate. Mai târziu. apoi m am îmbrãcat într un curat de catifea neagrã. Numai un vampir ar fi intrat în ea. servitori care locuiau în curtea din dos. Mi am îngãduit mai întâi plãcerea omeneascã a unui duº fierbinte. era definitiv dispãrutã. minunatele scrieri filozofice ale lui Mircea Eliade sau ediþii rare ale romanelor care îmi plãceau. ªi cât de ruºinat fusese s cã alesese drept victimã un copil! Dar eu îl înþelesesem. Faptul ar trebui luat în considerare atunci când voi fi condamnat pentru greºelile mele ? de mine însumi sau de altcineva. dar cuvintele nu se înþelegeau. Am preferat din nou sã merg pe jos.. acolo se gãseau plantaþii. Nu s ar fi încumetat nici un hoþ sã pãtrundã acolo ºi sã fure lanþul de aur de la gârul mamei ei moarte. Mã jucam cu propria mea emoþie. pãrãsitã ºi indiferentã ca o piatrã funera e care s au ºters literele? Nu voiam sã mai întârzii acolo. Cocioaba în care o vãzusem prima oarã. N a mai rãmas nimic din spitalul în care o duseserã dupã aceea. cãci voiam sã l vãd degrabã pe Louis.. Bãtrânul era înãuntru ºi acum. De ce venisem oare pânã la clãdirea aceasta veche. Pe atunci era þinutul din susul fluviului. periferia ºi micile suburbii s au contopit cu marele oraº ºi au fost construite multe dintre clãdir ile din lemn în stil victorian. Pentru motive de care nu prea eram sigur. exact aºa cum fãcusem ºi la Paris. profit l nu însemna nimic.. ºi oameni plimbân se prin faþa catedralei ? râsul unei femei din vecinãtate. M am uitat câteva minute la el pe fereastrã. sã l caut pe Louis ºi sã i mãrturisesc totul. Acum însã. Mã gândeam la visele acelea tulburãtoare ? opaiþul. Pãstraserãm o caleaºcã. ºi am încãlþat reche nouã de cizme negre. admit . Avea o perspectivã destul de personalã asupra fluviului ºi a minunatelor sale poduri gemene ºi se puteau auzi ? când se deschideau ferestrele ? zgomotele populatei Café d u Monde. O fãceam destul de des. ªi am dus o existenþã comunã incandescentã ºi plinã de satisfacþii pânã când Claudia a hotã i sã plãtesc cu viaþa pentru cã i creasem. când domnul Raglan James intenþiona sã mã întâlneascã. . M am tras înapoi ºi m am uitat la balustrada de fier forjat de sus. citea.. cine ºtie ? în timp ce magazinul de la parter fuses e închiriat de un librar care nu se obosea niciodatã sã ºteargã de praf cãrþile din vitrinã s mãcar pe cele de pe rafturi. De ce mã bântuia acum mai mult decât înainte? Am închis ochii ºi am auzit o iar. Ori t de grãbit. M am îndreptat spre perif erie. Bãtrânul din librãrie se juca la radio. în le din urmã. data întâlnirii îmi convenea. am dat o raitã pe la vechea adresã din Rue Royale. sã l mãsor cu piciorul. încercând sã afle ce aveam de gând. în braþele lui Louis. în secolul al nouãsprezecelea. Rezistaserãm împreunã în acest apartament mai bine de cincizeci de ani. i ar drumurile erau înguste. Ce diferiþ rau oamenii din New Orleans faþã de ceilalþi americani! Pentru bãtrânul cu pãr cãrunt. Puteam sã aud muzica stridentã ºi rãguºitã din tavernele de pe Rue Bourbon. la ora r fi trebuit sã dorm îngropat în pãmânt ? am ieºit la plimbare prin oraº. PE VREMEA noastrã ? la sfârºitul secolului al optsprezecelea ? periferia oraºului nu exi sta cu adevãrat. Fãrã sã þin cont de obosealã ? dacã aº fi rãmas în Europa. Strãbãtusem o strãduþã îngustã ºi mocirloasã. la vocea melancolicã a unui poet ce intona versuri pe muzica unui compo zitor englez. M am surpri ns gândindu mã din nou la viaþa ºi la moartea ei. trecând de la jazz dixieland la muzicã clasicã ºi. dupã ce mica noastrã asociaþie se destrãmase. vocea ei. unde pe vremuri locuisem împreunã cu Claudia ºi Louis. în timp ce Louis alerga dupã mine. foarte neted ºi îngrijit. Louis ºi Claudia au fost creaþi amândoi de mine ºi pentru mine. Fusese locuinþã blestematã. asemãnãtor celui din Miami. O rafalã de vânt îngheþat m a fãcut brusc sã tresar. Un claxon sunând în întuneric. ca un muritor. deºi nu mi îngãduiam sã mã gândesc la asta decât dupã jumãtate de drum într acolo. a magazinelor aglomerate ºi a strãzilor de lângã Jackson Square. Pânã ºi uºile fuseserã decorate cu toate ornamentele imaginabile ºi disponibile în vremea ace a. Mai era încã pânã a doua zi seara. iar u am fost rãnit ºi distrus am plecat la Paris sã i caut pe Louis ºi Claudia. cu povara aceea braþe. cu apartamentele neocupate în an ii din urmã poate numai de stafii. Þiu tul electronic al unui telefon modern. îmi vorbea. un atelaj.

Ferest rele aproape cã nu se vedeau din stradã. sã l atrag astfel cãtre lux. Îmi plãcea s o fac. toate uºile ºi ferestrele celor câtorva cãmãruþe erau deschise. acoperitã de un munte enorm ºi încâlcit de viþã purpurie. o face rapid. îmbracã o hainã. din Garden District. Î dul curþii era o cãsuþa. Poartã întotdeauna haine de modã veche. unele sunt pictate în culorile adânci ºi strãlucitoare al odei de acum. Nu era niciodatã destul de puternic pentru bãuturica" pe care u o practicam atâtea nopþi. aºa cum fãcusem în trecut. Dar cea mai mare parte a periferiei. foarte lungã ºi largã la poale. un f . cele mai multe pãrãsite. Când am ajuns. aceea era. Unul dintre cele pe ca re le revedea iar ºi iar era Adunarea lupilor. Merge pe strãzi ca o fantomã. chiar dacã uneori le învineþeºte. Balcoane mari de lemn atârnã în spate e parmalâcurilor vopsite proaspãt. pãstreazã pentru mine impresia cã sunt la þarã: stejari enormi ºi magnolii rãsar de peste tot ºi se înalþã deasupra acoperiºurilor. Îi plac cãmãºile largi. alege veºminte în stilul celor din viaþa lui muritoare. Câteva dintre ferestre rãmãseserã fãrã sticlã ºi doar ici ºi colo fixase jaluzele demodate. fãrã dureri na ia vieþi când se hrãneºte. Chiar ºi strãduþele comerciale ? cu prãvãliile nimic altceva decât niºte anexe ici ºi colo al aselor ? amintesc nu de cartierul franþuzesc. încât cu greu ar crede cineva cã mai oraº. ºi pant râmþi. Cãsuþele sunt nesfârºit de variate. fãrã încãlzire. New ns rãmâne înverzit chiar ºi în iernile cele mai friguroase. ca ºi casele în stil neogrec dinainte de rãzboi. cât de strada mare" a orãºelelor americane de provincie. cu faþadele lui de piatrã ºi plin de ifose demodate. apt. Se uita ore în ºir la televizorul meu u riaº. altele. cu mâneci încreþite ºi manºete late. pline. o mulþime de strãzi nu au trotuare. nu era locuit. pline de coridoare întortocheate ºi decoraþiuni de turtã dulce. preferã una strâmtã. peste c ase cu foiºoare ºi frontoane. Cred într adevãr cã aºtepta sã întreprind ceva. plinã de diverse cãrþi ºi de obiecte pe care le strânsese peste ani. Într o asemenea fundãturã umbroasã îºi fãcuse Louis casa de tainã. în ciuda frigului iernii. Trãia fãrã electricitate. Iar prin iarba înaltã nu se observa nici o cãrare. delicat. a desiºului de copaci bãtrâni ºi a o leandrilor care o înconjurau. foarte rar. iar amurgul dureazã o veºnicie peste acoperiºurile magaziilor ºi de a lungul meandr elor fluviului. aºa cã nu e silit sã poarte îmbrãcãmintea pânã ajunge zdrenþ m tentat sã i fac ordine în casã. casa lui. pãsãrile cântã cum nu le poþi auzi niciodatã în Vie Carré. numai ca vãd mâncând. încât îl silesc pe cãlãtor sã ºi plece capul. Lumea modernã nu înseamnã nimic pentru el. Zorele sãlbatice ºi barba împãratului acoperã gardurile care delimiteazã proprietãþile urile stejarilor se încovoaie atât de jos. iar rigol le nu sunt decât niºte ºanþuri. Iasomia galbenã de Carolina ºi purpuria bougainvillea a coperã gardurile ºi zidurile. sau o practicam înainte de a deveni un zeu nesãþios. L am pândit o vreme. Poþi da peste c onace splendide. în spatele unui ºir de mag riaºi. fie ea cu gospodãrii acoperite cu ºindrilã sau clãd iri mari. N sã i pese cã ploua înãuntru. Ici ºi colo sunt fundãturi atât de nãpãdite de verdeaþã. Când. bâj n harababurã ºi pretinzând cã era pe deplin mulþumit. sã agãþ tablouri pe pereþi ºi sã o umplu de tot felul de po . ca ºi cele pe care le aleg eu hetã de cãlãrie. ºi terase pe acoperiºuri.Unele dintre ele sunt spaþioase. pe disc sau casetã video. Îl urmãream adesea când pleca la vânãtoare. Gerul nu reuºeºte sã omoare camel e. Strãzile sunt largi. cu zugrãveala lui galbenã aproape jup uitã. Ca mulþi dintre noi. mã îndoiesc cã ºtia cineva de existenþa cãs Vecinii n o puteau vedea din cauza zidurilor înalte. Doar Louis se plimba din când în când pe acolo. Louis ºedea la rou ºi citea la lumina unei singure luminãri. la fel de mari. De fapt. Îi fac cadou astfel de veºminte. de o mulþime de flori sãlbat ce. au culoarea cenuºie a lemnului þinut în apã.) Iar când mãnâncã. Stâlpii gardurilor sunt albi. pentru cã nu erau cu adevãrat bunuri. în stilul lor amestecat. E un loc minunat unde sã te plimbi seara. Mã vizita uimitor de des în apartamentul supr it ºi puternic luminat pe care îl aveam în centru. fãrã z lãsându se atras de cei care aºteaptã moartea sau par s o aºtepte. dar n o recunoºtea. situaþie în care o casã poate uºor sã ajungã în condiþiile tropicale de aici. cu o lumânare în mânã. (Nu sunt sigur cã oamenii întâmpinã vreodatã moartea cu plãcere. ia r peluzele curate sunt bine tunse. strãlucind printre ramurile viguroase ale arborilor. Cred cã ar fi vrut s o fac. care îmi amintesc mereu de t emple sau de casele urbane din chiar cartierul franþuzesc. Uneori aducea chiar el filme. Conacul victorian din spatele porþilor ruginite. Doar vechituri îngrãmãdite ici ºi colo. Îi plãcea grozav Frumoasa ºi Bestia. peste bunurile lui.

N e vom ruga pentru viaþã prin zidurile de sticlã groasã ale închisorii noastre. ºi m am aºezat în fotoliul meu favorit. cu gri oticnesc de mormanele dezgustãtoare de gunoi care zãceau peste tot. a avut parte de ceva ce credea cã vrea. Dacã lasã în transã vreun muritor. cãci nu citea mai repede decât majoritatea muritorilor. sã mã îngrop în nisip. A îngenuncheat. am rãspuns. s a terminat. în timp ce mã privea. nici de ce s a idicat ºi a venit lângã mine. Pierdusem ocazia. Soarele din deºertul Go bi l ar fi transformat în cenuºã. ca o umbrã. Abia dupã aceea m a vãzut. nu i aºa? ? Nu chiar. Mai avea filme care l fermecau. Pleca ia rãºi în bordeiul lui solitar.. Refuzase. î n fel sau altul. în timp ce ei ne vor copleºi cu întrebãri ºi ne vor recolta eºantioane de sânge din vene. ºi s a aplecat sã mi atingã faþa. Teorie! Cândva probabil cã ei ne vor studia în laboratoare. covoarelor groase de pe jos ºi bãii somptuoase din marmurã. Simþeam pânã º gelui ºi mã fãcea sã mã simt ciudat alãturi de el. dar nu ca cele ale unui Copil al Mileniului. tu! a zis. Am rãmas liniºtit în scaun. în plinã glorie a mizeriei. Preþ de o secundã m am simþit fãcut praf. Întorcea paginile încet. M am ridicat în picioare. ? Nimic. Uitã chestia asta. Ei b tr un fel. Lumina slabã a lumânãr ii mã înnebunea. am spus. cu o patã de cernealã pe obrazul alb. dar pe urmã îl vedeam din nou ºi eram cop . M a fixat îndelung. O clipã n am înþeles expresia de groazã de pe faþa lui. Vã rog sã înþelegeþi cã filmul din urmã nu avea nimic de a face cu spec noastrã. cuf ndat într o voluminoasã biografie a lui Dickens scrisã de curând de cãtre un romancier eng lez. îl idealizam în minte. A doua zi de dimineaþã a trebuit. Am zãcut în luminã o zi întreagã. s a aºezat ? cam zgomotos pentru o fiinþã atât de plinã de graþie ? a încruciºat mâinile p tea închisã ºi s a uitat la mine furios ºi cu rãutate. iar el un neghiob îndrãzneþ ºi care juca pocher ºi se bãtea în taverne. dar cum o sã i facã una ca asta lui Lestat.. un film de John Huston fãcut dupã o n uvelã de James Joyce. Frumuseþea fusese cea care mã atrãsese la el ºi prima oarã. ? Voiai sã ºtii ce se va întâmpla? S a ridicat. în primele mele nopþi în Louisian pe când þinutul nu era decât o colonie sãlbaticã ºi fãrã legi. este totdeauna din greºealã. am ceva mai important sã þi spun. ci pentru cã era chioarã ºi mie mi plãcea sã uminã. acoperit cu viþã. când el este în stare sã transforme pe cineva în cenuºã numai u ajutorul unui gând hotãrât? Louis nu m a auzit în iarba înaltã de lângã casã. Simþurile îi sunt foarte fine ºi de vampir. Mai era Moartea. Era vo despre pielea mea arsã de soare. I am oferit de mai multe ori sângele meu puternic. Deplângea adesea Materialismul nemãsurat" în care mã bãlãceam" ºi întorcea sp nelor de catifea. Pe urmã mi am amintit. de catifea ro ? pe care îl adusesem mai demult special pentru mine. toþi ceilalþi supravieþuitori. desenatã fin de naturã. ªi rãmãs stfel de bunãvoie. Nu i pot citi gândurile pentru cã eu l am creat. voiam sã ºtiu ce se va întâmpla. nestâpânit. Astã searã ºedea acolo. dar cã amplificarea e prea joasã pentr distinge o imagine clarã. care se adunã la o cinã sãrbãtoreascã în noaptea de Crãciun. s a dat un pas înapoi ºi m a privit fix. este vorba despre un grup cât se poate de obiºnuit de muritori din Irlanda pr imei jumãtãþi de secol. Era chinuitor sã l vãd atât de înviorat de pulsaþia adâncã a sângelui omenesc. Am fost în deºert. Într adevãr. Nu poate nici sã citeascã gândurile altuia cu prea mare succes. þinând mâna uºor pe umãrul meu. Toc ai mâncase. am zis.ilm franþuzesc de Jean Cocteau. Ei. arãtând cãtre faþã. ? Ce ai pãþit? a ºoptit el. Vizitele nu erau niciodatã cerute de mine ºi nu durau nicioda tã prea mult. tunci când nu eram împreunã. Gândurile ucenicului ºi ale maestrului sunt inaccesibile pentru fiecare din ei ? nimeni dintre noi nu ºtie de ce! Eu bãnuie sc cã ºtim multe despre ce simte ºi gândeºte celãlalt. S a lat ceva deosebit ºi vreau sã þi relatez totul. era splendid îmbujoratã. Frumuseþea lui mã înnebunise întotdeauna. ca ºi cum ar fi explodat de dezaprobare. fâcând tot ce se putea sã ºi gãseascã moartea. ? De ce ai fãcut asta? ? Louis. M am strecurat în încãpere. Ce intimita plãcutã! Dar nu intenþionam sã o accept. uitându se la mine de jos în sus. ? Ah. închizând cu un pocnet cartea. Am început sa mãsor încãperea în lung ºi în lat. apoi s a retras la biro u. Adi cã sã te autodistrugi. Faþa lui. nu din cauzã cã n aº fi vãzut. un chip cu trãsãturi delicate. . era cel mai asemãnãtor oamenilor dintre noi.

Când a vorbit. zâcând bolnav în pat.I am spus totul: cum îl vãzusem pe tip ? Raglan James la Veneþia. de ce o cauþi cu luminarea? Nu te poate distruge nimic în lume. dar nu put eam fugi de acele amintiri ? ultima vânâtoare de lupi. distruge l. ? Louis. am zis furios. ? Þi ai pierdut minþile. Mi a venit brusc în minte amintirea nopþii în care îi dãdusem sângele. deºi nu înþelegeam ce. nu i aºa cã individul te gãseºte când vrea? Înseamnã cã ºtie unde stai. ? Îmi spui mie cuvintele idiotului aceluia? Distruge l. Acestea sunt pricipiile mele. visãtori ea tulburat într un fel adânc. a zis. O fãceam tot timpul. mã probabil sã i rãspund. vocea îi era foarte domoalã. descurajat. Cã urma sã ne întâlnim în noaptea urmãtoare în Jackson Square. am spus. în genul gunoiului de memorii.. E mult prea periculos. aºa cum presupusese m cã va face. I am relatat pov ioarele ºi înþelesul lor. David nu i un om obiºnuit. ? Nu m am aºteptat la una ca asta de la tine. nu i aºa? ? Ba da. Eram atât de tulburat. ? Uite. Am scris mult despre plânsul tãu. dacã s ar putea. probabil. cu rozariul rãsu . Cum se poate ca tu sã n u crezi? M am ridicat ºi am reînceput sã mã plimb. ? Aha. Îi explicasem totul dinainte ? pe când era plantatorul tânãr. ? Plângi. a spus Louis. am spus. Chipu lui Louis ºi mâinile încruciºate pe masã pãreau slab incandescente. Eram dezorientat. T eatrul de bulevard. Am înconjurat casa ºi am ieºit în grãdina sãlbãtici parte din calea mea cârceii elastici de viþã. ucide creatura asta! Eºti nebun dacâ l laºi sã se apropie de tine ºi sã spunã trei orbe. un fel de glumã. I am explicat cât era de straniu omul însuºi ºi cã. M am gândit la viaþa mea de muritor. într o scenã despre care ºtim amândoi cã n a avut loc! ? Lestat. dar eu nu te am niciodatã cu ochii mei. absolut dezorientat. ? Lestat. iar parfumul viþei se amesteca uºor cu aerul umed ºi rece. Primul: nici un muritor nu po ate refuza Darul Întunecat o datã ce ºtie cu adevãrat ce este. sunt numai douã lucruri în care cred. Mã aºteptam la o lu ngã diatribã filozoficã. câinii mei murind în zãpadã. umilit de cât sentiment avea în voce. Al doilea lucru în care cred este cã noi am dori cu toþii sã fim iar oameni.. ? Nu te pripi. Nu crezi în aºa ceva. nici soarele din deºertul Gobi ? iar tu îi faci curte singurului inamic care are putere asupra ta. ca ºi cum vorbele mele l ar fi rãnit. Mon Dieu. Fã l sã disparã. Nu mi imaginam ce spun sau ce fac. Este inamic l mai periculos cu putinþã. Dacã l vãd. am rãspuns. Se învãluise în tãcere. cum se certase cu min e pânã în ultima clipã cã nu trebuie s o fac. iar apoi îl luase. Mã cãlca pe nervi. Ai înþeles ce þi am spus? ? Un trup omenesc! Lestat. nu poþi deveni om doar intrând în corpul unui om! Nu ai fos t nici când trãiai! Te ai nãscut un monstru. Paris. agitat ºi neliniºtit. Un murito r care poate umbla la lumina zilei. Mi ai descris plânsul în mizerabilele tale de memorii. Noapte a de afarã pãrea cã respirã. Gãseºte l în noaptea asta ºi terminã cu el. Mi ar plãcea sã te vãd plângând. cum îmi trimisese mesajul la Londra ºi apoi mã urmãrise la Paris. încercând zadarnic sã nu o transform în mit. pentru numele lui Dumnezeu. dar nu la aºa ceva. Lemnul a scârþâit uºor sub gr lui. Desigur. Nu. lumina strãlucind o clipã în ochii lui verzi. nu pot s o facã nici mãcar Copiii Mileniului. A ridicat istovit mâna dreaptã ? deloc conºtient de cât era de seducãtor gestul ? ºi ºi a trecut degetele prin pãrul negru. Neterminat! Nu vrei cu adevãrat sã fii om. Un om care te poate lua în stãpânire atunci când tu eºti inconºtient ºi incapabil de un dram de voinþã. cred! am rãspuns. Era o glumã. Stãtea tãcut ºi mã cerceta necontenit. încât nu mai puteam vo rbi cu el. nu faptul cã i insultasem scrierile. ca urmare a unei schimbãri. ? Louis. Pânâ la urmã. ºi o ºtii! Cum naiba te poþi amãgi astfel? ? Dacã nu taci. Sã nu mi spui cã David Talbot mã refuzã. am sã încep sã plâng. privindu mã într un mod disperat ºi aproape sfâºietor. nu er trupul lui. Cum putea sã spunã una ca asta? Pãrea un veac de când eram în grãdinã. M am prãbuºit în scaun ºi am privit în spaþiu. m am întors înãuntru tot la birou. în Hong Kong ºi apoi în M ami. la bine sau la rãu. ? Nu vrei cu adevãrat sã fii om. Mã rog. eºti un mincinos perfect. îl voi distruge chiar eu. omul acesta îmi poate da un trup omenesc. A fãcut un gest de încuviinþare ºi s a lãsat pe spate în scaun.

Dar cum sã explici un asemenea lucru! ªi fusese atât de convi ns cã voia sã vinã cu mine. a zis. Nãzuieºti sã fii vãzut. deci David Talbot te a avertizat ºi el. Îmi vene apuc de umeri ºi sã l scutur. S a cutremurat. Tu ºi cu mine suntem în pur atoriu. ? Tu ºi cu David. ? Dar nu ºi sã creadã. e vorba despre trupul tãu. plãnuieºte sã îmbãtrâneascâ în trupul acesta ori în altul ºi apoi sã moarã? Trebuie sã mãrturisesc cã îi urmãream gândul. trebuie sã te vizibil pentru el când e în starea aceea. ? A pus ochii pe tine. nu i aºa? Autorul Interviului cu un vampir ºi al tuturor acelor titluri fãrã noimã! Am încercat sã mã liniºtesc. Oricum. T ipul avea ceva sinistru. ori cine ar fi. Am citit ºi am auzit.. nu cred. Þinând cont cã sunt ceea ce sunt.. ? De ce atât de rãu? ? Implicã altã încercare disperatã de nemurire. ? Este lucrul cel mai puþin important. Nu te dai bãtut niciodatã. Este mai r decât noi. Voiam sã i spun Dar dacã se poate? Dacã aº putea sã ºtiu din nou ce înseamnã s ?" ? ªi apoi. a continuat. tinerii stâpâni de plantaþii. despre faptul cã pãrea cultivat ºi cã nu suna deloc ca o voce de tânãr. . a continu t. Poate naviga ca un spirit sufici ent de mult cât sã mi ia urma ºi sã mã gãseascã. nu i aºa? ? Nu se poate desface atât de uºor ce s a fãcut. iar tu nu crezi cã existã. nu sã creadã cã e adevãrat. smulgându mã din amintiri. pe când membrii Confreriei erau aproape exasperant de nor mali. ca sã afle despre mine. a spus. aprobat. ca sã nu l aºtept sã vorbeascã din nou. nu. dar eu eram de pãrere cã nu. ? Te iubesc. Cauþi întotdeauna o cale sã ieºi învingãtor. Am sã stau de vorbã cu Raglan James. Eram uluit. David avea sã afle dacã omul fãcea parte din Ordin ul lui. schimbarea trupurilor! Crezi cã tipul. am replicat. ? Probabil cã provine din Talamasca. dacã da. stãpânindu ºi abil mânia ºi jignirea. Dar acum era departe de zilele acelea. ? Nu þi cãuta aliaþi printre prietenii mei! ? Lestat. Vreau sã ºtiu despre ce i vorba. ? Aha. dacã mi se pare cã mã pune în pericol. dacã omul poate schim ba trupuri. Înþelege. nu conteazã ce spui tu sau ce spune David. eu tot nu cred cã se poate. A pus ochii pe mine. Probabil cã acolo a aflat despre tine. nu conta. atunci înseamnã cã ºi l poate pãrãsi pe al lui. le voi da aceasta retrospectiv. îl v oi distruge. Fire . de unde ºtie cum sã te gãseascã? Este lucrul cel mai impo tant. Ai vrea tu sã fie. dar. Vocea îi era intenþionat amabilã. ºi nu fãrã motiv. Nu poþi schimba trupul cu un muritor. Aproape cã mi fãcea rãu sã mã uit la el. atât de sigur cã viaþa de muritor nu însemna nimic pentru el ? at de înverºunat ºi de ardent. am rãspuns. Nu spun asta ca sã te rãnesc. readucân du mã în camera plinã de praf. sã taþie ºi sã vezi dacã nu arde ºi dacã Dumnezeu nu cumva o sã coboare sã te ia de pãr. Tot ce ne stã în puteri e sã fim recunoscãtori cã nu suntem încã în iad. A devenit iarãºi meditativ ºi foarte trist. Dar aici nu existã cale sã învingi. chiar dacã el afirmã cã l a vãzut pe Dum eu. Ah. ? Înþeleg. N am rãspuns. I am vorbit despre vocea insului. Uite. ? Nu. a spus încet. Îl modelasem din carne omeneascã ºi din sân a sã fie cãlãul meu preternatural. Ceilalþi mi au spus cã ei nici mãcar nu sunt în stare sã þi estimeze puterile. Erudiþii aceia n ar fi fãcut niciodatã una ca asta. cu floretele ºi cu pistoalele lor cu minere de sidef! Le plãcea excesul. Îl iubeam prea mult ca sã rãbdare. nu poþi pune puterile tale la dispoziþia acelei creaturi. O. Nu e nici un miracol. a acelui vraci sau ce o fi el. dar n aº fi reuºit decât sã l înfurii. dacã acest muritor se apropie de mine. înþeles ºi sã dai de bucluc. I am povestit ce vorbisem cu David. ? Sigur cã înþeleg. Sã fiu sincer. Dar nu s ar apropia de tine. aceeaºi melodie. nu.. ? Nu era nevoie sã facã altceva decât sã ia un roman ieftin. Nu poate fi aºa de simplu. aproape împãciuitoare ºi imp oare. Voiam sã vorbesc cu omul ºi sã aflu singur totul. Ei bine existã Dumnezeu. Spune mi. pentru cã eºti lipsit de griji. atrãgãtor ºi vanitos.. s ar fi gândit cã e un nume nostim pentru un sclav negru.jurul stâlpului de la pat. Numic nu mã poate opri. E limpede. E o idee înfricoºãtoare. Lestat. despre accen tul aspru englezesc. aceeaºi dojanã. Sincer. ºi de tânãr! Ce ºtia el atunci? Citise vreodatã vreun poem de Milton sau ascultase o sonatã de Moza rt? Numele lui Marc Aureliu ar fi însemnat ceva pentru el? Dupã toate probabilitãþile.. înþelege. Cred cã ai dat peste o fiinþã foarte periculoasã.

? Tu cânþi mereu cântecul victoriei. În noaptea în care Claudia se ridicase împotriva mea. mâhnirea îl desfatã la fel ca lumina luminãrilor. el stãtuse acolo. Dar se pricepe atât de bine sã se supere! Se înveºmânteazã în durere la cum alþii se înveºmânteazã în catifea. . M am îndreptat ºi m am întors cu spatele. scârbit. nu mã îndoisem niciodatã. ªi nu voi renunþa. ªi mi era sete. Aº fi vrut sã i spun: Eºti ºi tu acolo când am creat o ºi erai ºi când a ridicat cuþitul!" ? Nu vreau sã te mai ascult. Trebuie sã fie. ? Nu râd. ? Ba este. a fost o greºealã. Dupã aceea am plecat. apoi am adormit puþin pe sofaua moale. M AM înapoiat în apartamentul mansardat. complãcându mã în materia lismul meu nemãsurat vreme de vreo douã ore. cã mi vine sã arunc în tine cu ce gã îndemânã. Doamne Dumnezeule. mofturile astea nu þin la mine. M am întors ºi i am aruncat o privire rea. Tremur la gândul cã ar fi u adevãrat sã þi pui capãt zilelor acolo. deºi mã tem s o admit. Nu sunt perfidul Iago. ci în lumea din jur. E o nebunie. Te avertizez din nou. a zis cu disperare. am murmurat. Cu cât aflãm mai mult. ? Nu l voi lãsa sã þi facã râu. lac sunt pentru el bijuterii. am vãzut asta cu satisfacþie înainte s rc din nou ºi sã plec. Uneori mã sperii atât de rãu. BINEÎNÞELES. Uitã te bine. fie cã o ºtia sau nu. eu nu sunt Dumnezeu. martor neajutora t. Eram sigur cã poþi înþelege. încât nimeni o ia în seamã. ? Nu. ? Sigur. dar fãrã sã i treacã prin cap sã intervinã. N am puterea ta. vreau sã ºtiu dacã tipu l chiar poate sã facã ce spune. sã creadã cã se putea descotorisi de mine aºa uºor! Dar de ce mã gândesc la asta? Mã iubise. dar nu suporta sã i rosteascã numele. nu þi dai seama? Cât aº învãþa. ªi. age . privindu l în ochi. ªtiam cã aº fi putut sã l rãnesc dacã aº fi fãcut o eu. Mã bucur sã te vãd. Se referea la Claudia. am spus. cã biografie. d cã îl vãd ºi dacã mã ameninþã. Pe urmã luase ceea ce credea cã era trupul meu neînsufleþit ºi îl dusese în mlaºtinã. la iarba ce se legãna uºor în bãta vântului de pe fluviu ºi la cârceii care se întindeau sã învãluie uºa deschisã. am spus. Nu pun la cale teribile scenar ii ale rãului. am aprins toate luminile. Se supãrase pe mine. cât despre dragostea mea pent ru el sau pentru sãrmana copilã furioasã. Sper sã descoperi cã omul acela te a momit cu minciuni. Ei bine. cã tot ce vrea este Sângele Negru ºi cã o sã l trimiþi direct în iad. în deºert! Nu pot suporta gândul unei existenþe fãr Mã scoþi din fire! De ce nu râzi de mine? Ai mai fãcut o. cu atât ºtim mai mult cã nu existã victorii. Nu putem oare sã ne toarcem la naturã ºi sã nu facem altceva decât sã îndurãm totul? ? E cea mai lamentabilã definiþie a naturii pe care am auzit o vreodatã. cu aripile lor multicolore care aratã în întuneric c a niºte flori ale rãului? De ce existã rechinul în mare? M am apropiat ºi mi am pus mâinile pe biroul lui. înain te de a ieºi la vânãtoare. zâcând ºi urmãrind o paradã nesfârºitã de imagin d pe ecranul gigantic al televizorului. cu un gest dispreþuitor. ? Nu chiar.? David l a vãzut pe Dumnezeu? a întrebat plin de consideraþie. Dar mã bateþi la cap în acelaºi fel. dacã aº fi mãcar cinci minute într un trup muritor? ? Bine. Am privit afarã. ªi nu sunt nici Diavolul . apropo. Le ai ales întotdeauna. vocile care te ceartã sunt pe alese. deºi nu i nimic de câºtigat acum. am zis. nici chiar atunci când îl strigasem. Ah. deºi uneori pretind cã sunt. Ai cântat melodia cu limitele toþi anii aceºtia moh orâþi de când eºti pe lume. Mã bizui pe anonimatul meu. Nu aº fi lãsat niciodatã pe cineva sã þi facã rãu. îl voi ucide. fusese o acuzaþie ºi o încasase din plin. Mai puternic decât tine! Mai dornic de viaþã decât tine! A fost o cruzime din partea ta sã spui una ca asta! ? ªtiu. Ce vezi în naturã? Ce fac pãianjenii când se târâsc pe sub anele igrasioase? Ce fac moliile. Eram obosit de cât hoinãrisem. n u în poezie. ªi nu mi pot reprima curiozitatea sau spiritul. Dar n am sã renunþ. în felul în care îi alegi pe cei care se vor întoarce împotriva ta ºi îþi vor înfige cuþitul în inimã. nu i aºa? Ei bine. a fost atât de îndepãrtatã de lumea acestui secol. Louis. Vreau sã ºtiu ce se va întâmpla. nu m am nãscut un monstru! M am nãscut un copil muritor ca ºi tine. n are nici un rost sã te mint. ca ºi cum l aº fi înjurat în faþã. cum o numeºti tu. Da.

uzine închise. o figurã mititicã pierdutã în cosmos. tot îl mai cãutam pe spionul muritor ºi am rãm de pazã. când sunt lumi nate din plin. din primul moment când le am vãzut le am numit Dixie Gates. aºa cã m am î pe strãduþele înguste. Daþi mi voie sã adaug cã acelaºi miracol al luminii se petrece noaptea ºi cu rafinãriile de petrol ºi staþiile de înaltã tensiune dinspre sud. printre desiºurile de buruieni ºi cioburile împrãºtiate pe jos. poduri pe care. Desigur. care a stârnit devoþiun ea poetului Hart Crane. Am cercetat oraºul. Pânã la urmã. este divin de trist sã stai acolo. ci o sculpturã de luminã electricã. care ºi înalþã neaºteptat splendoarea din invizibilã. Apoi m am întors pe câmpul singuratic ºi gol. Am hoinãrit mult timp. printre zone comerciale pustii. cumpãnind ce mi spusese Louis. Pentru mine. iar acum hoinãream pe malul pustiu. deºi nu l vedeam. sã ascult pulsaþia pro undã a fluviului. Daþi mi voie sã precizez cã zona. Dar tot nu eram sigu r. într un fel sau altul. Noaptea trecea. ºi dupã ce mã întorc acasã nu aºtept prea mult pânã sã mã duc sã le admir. adãpostit în coºciugul în se retrãgea mereu înainte de ivirea zorilor. Dar vorbim despre New Orleans. tresãrind l a zgomotele înfundate ale oraºului. podurile vor fi întotdeauna Dixie Gates. Înþeleg cã nu sunt o creaþie de nivelul estetic al podului Brooklyn. dar n am reuºit sã dau de el. dar vii. eu acord puþinã atenþie lumii oficiale. terminându se la nord cu minunate ci mitire de maºinãrii defecte ºi garduri de sârmã. Locul acesta înspãimântãtor. atât strãzile pastorale pe care le am descris deja. o pereche de ucigaºi cu minþile înfierbântate. în ciuda potecilor întunecoase prin care se ajunge la ea . cât ºi cl rile abandonate din oraº. în cealaltã. de depozite goale. unde numai când ºi când se strecura câte o maºinã pe strãzile pustii ºi. ºi m am întors la casa lui Louis. depozite ºi cãsuþe decolorate gen vag on.SUB luminile cartierului ºi ale zgârie norilor din centru era liniºte. care poate nu înseamnã nimic pentru altcin va. M am hrãnit din ei încet ºi în tãcere. Pe urm am înãlþat ºi am luat o spre braþul nordic al podurilor gemene. nu era niciodatã lipsitã complet de luminã. Hoinãream cãtre un loc fermecãtor de lângã fluviu. ale maºinilor impresionante care gem în îndepãrtatele zo ne industriale. Îmi plãcea sã mã plimb pe aici. pr l. De abia aºteptaþi sã vã avântaþi încoace. Nu au nici grandoarea solemnã pe care o aratã Golden Gates d in San Francisco. tâmpite de droguri. Ce adânc ºi întunecat era fluviul! Deasupra lui aerul rãmânea întotdeauna rece. hoinãrind cu mâinile în buzunare. Trebuie sã vã spun cã pentru lumea oficialã podurile se numeau altfel. în ciuda ceþi ohorâte care spânzura peste tot. Lor li se adaugã coºurile de fum ºi flãcãrile nestinse ale gazelor. ºi sã mã uit la vâlvâtaia trandafirie a oraºului. Pânã ºi Turnu fel nu mai este acum o schelãrie de oþel. sã calc pe pãmâ ditor. dând cu picio ul în cutiile de conserve ºi învârtindu mã multã vreme pe sub autostrada propriu zisã. pãrea esenþa însãºi a lumii moderne. mai puþin încântãtor. câmpuri ale meditaþiei ºi ale disperãrii. arid ºi uitat. puteam vedea totuºi un belºug de stele. tot ce mi spusese David. Nu i decât o aruncãturã de bãþ de acolo ºi pânã la o chiþimie acoperitã cu scânduri unde am g le pline de mizerie. New Orleans ul se cufundã repede în întuneric. Louis era în siguranþã în sanctuarul lui secret. iar podurile sunt frumoase toate ºi invitã la meditaþie. cu miile lo niþe cu tot. m am plictisit chiar ºi de fluviu. eram în continuare înnebunit sã l întâlnesc în noaptea urmãtoare pe Raglan James. înghesuit între pilonii uriaºi ai autostrãzii care du e cãtre podurile gemene de peste râu. Ah. Era un câmp pustiu de lângã debarcader. o spãrturã î clãdirilor vechi. periculoase. acoperite inevitabil de viþa bogatã ºi frumo loritã. Un flux neînterupt se revãrsa dinspre becuri le autostrãzii ºi se adãuga celor câtorva lumini ale strãzilor. dând naºtere acelui fel de be nã modernã uniformã ºi aparent fãrã cauzã. mãrginit într o par te de cãsuþe cafenii. nu i aºa? Nu v aþi da viaþa pentru o plimbare pe ai n gunoi? Serios. ale camioanelor huruind când îþi trec pe deasupra capului. Dar sunt poduri. . lãsându i lipsiþi de cunoºtinþã. Acum era întunecatã ºi goalã. Nu l am gãsit nici în suburbii. în cãutarea spionului mu itor. nervurile ºi grinzile lor devin tainice.

Mi am aminti t de Notre Dame ºi de zgomotul paºilor de copil pe pardoseala de piatrã. Timpul ajungea. Ei le numeau lumini de veghe. în vestibulul întunecos. o flãcãruie ar putea d umii. îndoind uºor firele decolorate de iarbã. Credincioºii îºi dãdeau obolul într o cutie de ala mã din faþa lumânãrilor.Dupã aceea m am înapoiat iarãºi pe câmp. Îmi rãsuna în cap muzica vapoarelor. seara devreme. Mã gândeam la Louis ºi la avertismentele lui. m am cãutat prin buzunare. Înving întotdeauna. delicate.. Pe podur i treceau maºini nevãzute. uitându mã cum se înalþã flacãra portoc e ºi strãlucitoare. Îmi p ea mirosul cerii. Am studiat pilonii autostrãzii. îmi plãcea bisericuþa umbroasã care pãrea sã nu se fi schimbat nici un pic mai bine de un secol. îl fãce u sã parã atât de fragil. ameþit de fericire la vederea lui. Dacã Raglan James n avea sã vinã în noaptea urmãtoare. Mã uitam în continuare la Dixie Gates. iar deasupra fluviului plutea tãcutã pâcla. încet ºi m a apucat de umãr cu o mânã hotãrâtã. Creºteþi ºi vã înmulþiþi". a zis. de fapt. o ºtiu. Am tras aer în piept. uitându se cu ochi enormi. simple ºi monstruoase. afumate. netede ca niºte sculpturi. care arãtau ca niºte torturi de nuntã garnisite cu luminãri. râzând puþin forþat. Am îngheþat. ªi încã mai tremura cauzã cã îmi imaginasem cã venise chiar ea ? ca în vis ? ºi cã încercasem sã aflu pentru ce. Ce minunãþie. Nu mai voiam sã vorbesc cu David. cãmaºa îi era desfãcutã la guler ºi arãta cam înfrigurat. semãnând panicã în sufletul meu pre omenesc. Mai era o orã pânã la rãsãrit. ca un mers apãsat. pielea palidã ºi mâinile lungi. lumina îi juca în ochii verzi. ciufulitã de vânt. ? Voi învinge. O flãcãruie putea sã aprindã atâtea altele. ca niºte rugãciuni. ? O sã þi se întâmple iarãºi ceva înspãimântãtor.. noaptea a redevenit la fel de goalã. Totuºi. nu þi ai dat seama pânã acum? Eram uimit cã mã gãsise. Dar ce puteam face? Nu ºtiam sã mã resemnez. ave sã rãscolesc pãmântul ca sã dau de el. Purta o hainã ponositã ºi prãfuitã. aºa cum doar din douã flãcãrui se poate face un foc mare. mi am dat seama cã teoriile nebuneºti ale lui David îmi aduceau alinare. ca întotdeauna. surprins cã nu mi dãdusem seama cã mai era cineva acolo. simþeam emanând din el. ascultându i pe oamenii care veneau ºi plecau. am rãspuns. forþ . cu fluieratul lui strident. cu mâinile acoperite de mãnuºi de lânã fãrã degete. Cât uram spaima aceasta! M am întors încet încet ºi am vãzut silueta inconfundabilâ a lui Louis rãsãrind din umbrã. distinct. rãsunând de a lungul bis ericii. arcurile graþios avântate din oþel ºi beton. cu ºir l lui greoi de vagoane de marfã.. Cu acest gest simplu sporisem. M am oprit chiar la intrare. spusese Dumnezeu. ºi m am uitat la ºirul de lumânãri de la picioarele statuii Sfintei Fecioare. poat escoperitã. Louis se încuia noaptea. ascunzând vederii ste lele palide. Yahve ? adicã faceþi din douã mulþime de copii. Zgomotul s a auzit din nou. ªtiam cã ar trebui sã fac cum spune el. aº fi reuºit s o vãd de data asta. m am gândit. Râvneam sã vãd o bisericã plinã de lumânãri ? o mulþime de lumânãri micuþe. M a cuprins f rica. Pãr auriu ºi ochi minunaþi. suma totalã a luminii din univers. Lumina lumânãrilor lãsa sã i se ghiceascã faþa blajinã ºi uscãþivã. nu mai voiam sã i as ult avertismentele. Marele Dumnezeu. Dupã ce bubuitul ºi huruitul s au stins. Eram dintr o datã îngrijorat din cauza lui. am scos douã b ancnote ponosite de un dolar ºi le am pus în cutia de alamã. Când m am smuls din reverie. urâte ºi roase. Do uis. formele de viaþã ce aveau sã se dezvolte dupã noi ºi um aveau sã amestece ºi ele violent urâtul cu frumosul ? lucru de care nu scapã nici un veac. Am ridicat o lumânare ºi am aprins o de la una veche. Ai sã l. M am îndreptat alene cãtre centru. Cu fumul urcând din ele cãtre cer. Stãtusem adesea în piaþã. ca acelea pe vãzusem la Notre Dame. Încercam sã mi imaginez secolul viitor. Nu ºtiusem niciodatã. cântând de unul singur ºi gândindu mã cât de tare îm minte luminile de pe Dixie Gates de vapoarele cu aburi din secolul al nouãsprezece lea. o forþã calmã. Era ea. Plângeam iar. Apoi am ri icat din umeri. Nu mã puteam dezlipi de frumuseþea luminilor pâlpâito are. cã ieºise atât de aproape de ora ivirii zorilor. nu i aºa? Dacã m aº fi uitat dupã colþ. n u i aºa? Ce minunãþie.. Catedrala St. dar asta nu însemna nimic pentru mine. Brusc s a auzit un zgomot ascuþit. Într un târziu a trecut ºi trenul. nu mai eram în stare sã l ascult. pentru aºa ceva nu va exista niciodatã explicaþie ºi nu va exista nici un Di avol stând de vorbã cu Dumnezeu într o cafenea parizianã. Am comis o metaforã comb inatã? Nu mi pasã. huruind pe ºinele îndepãrtate din faþa depozitelor.

ªi a recãpãtat zâmbet rcat în zadar sã ºi controleze panica. Teribilul front atmosferic din nord ajunsese pânã la urmã în New Orleans. Vocea era exact ca a lui David. murdara ºi strãvechea Café du Monde e inã de lume. foarte bine fãcut. ? ªtii ce doresc. arãþi ca un înger. am spus. în ger. în timp ce mã privea f ix. apoi tra ersând piaþa. ca ºi cum aº fi fost o luminã orbitoare. Care nu se joacã niciodatã cu rãsãritul. ca în fiecare searã ? un obicei plicticos ? aºa cã stãtea lângã ele. ? Am sã te omor dacã nu mi spui cum ai reuºit sã mã urmãreºti ºi ce doreºti. Se grãbea în felul lui elegant. nu i aºa? Ah. Eu aº fi putut sã mai rãmân vreo e orã. Era nesuferit d e frig la Londra.lui care nu face nimic din impuls. Da. Apropo. dar nu pot vorbi aici. care analizeazã toate aspectele ºi îºi alege cu grijã c uvintele. Vorbeºte repede. aºadar. În lunile de iarnã se putea oricând întâmpla aºa ceva. iar pielea þi e splendid bronzatã. ºi în acest gest era mai mult cþiune decât în tot ceea ce spusese. Ce ai sã mi propui? Nu mi placi. pe urmã am reuºit sã mã controlez. mergând întâi pe trotuarul de pe lângã Pontalba Apartaments. nu. deºi de câþiva ani nu iciodatã. ca un om. L am vãzut imediat. chiar ar putea. Am petrecut mulþi ani în India.. cãci pacea bisericilor n ar trebui tulburatã niciodatã. O clipã m am simþit furibund. cred. fâcând vitrinele de sub acoperiºuri sã licãreascã mat. domnule de Lioncourt. mergând cu paºi mari ºi uºori. Când m a vãzut l a strãbãtut un fior ? spaimã purã ºi încântare nebunã. uitând sã încui uºa. Câþiva turiºti sfidau iarna. impecabil croit. Era evident cã nu se putea uita la mine mai mult de un minut fãrã ca privi rea sã nu i alunece într o parte. a zis. Mi a fãcut semn. M am dus înapoi sã încui biserica. . vizitând cafenelele ºi patiseriile încã deschise de lângã catedr aficul serii era gâlãgios ºi grãbit. În spatele uºilor. ? Nu. ºase picioare. El. Speram sã scap de o astfel de vrem e. De ce m ai cãrat la Londra ºi Paris în anotimpul ãsta? Au urmat mai multe spasme neli niºtite de râs. de culoar ea purpurei. S a îndepãrtat brusc ºi s a strecurat tãcut pe uºã. cenuºie ºi talã. Trupul nu putea avea mai mult de douãzeci ºi cinci de ani. Am avut vreme sã l studiez o clipã. L am urmãrit prin întunericul dimineþii. Ce noroc! Porþile scuarului fuseserã legate cu lanþuri. înainte sã ºi dea seama cã eram acolo. Mi am dat seama cã nu ºtiam unde ºi a ascuns coºciugul ºi cât de mult are de mers pânã sã aju lo. deci poþi sã mi citeºti gândurile foarte uºor. privind neliniºtit în jur. aºa cum vãzusem ºi mai înainte. iar acum cred cã nu mai pot deloc. ? Iatã te. s a întors. Ultima remarcã m a buimãcit înainte sã fiu în stare s o ascund. Cât despre avusesem dreptate. Înainte de colþul de lângã fluviu. acolo locuiesc. dumneata ºi visele dumitale sentimentale despre zãpada iernii. ? Ai perfectã dreptate. Urãsc frigul. domnule James. privindu mã ºi apoi mutându ºi mereu ochii d a mine. ªi câþiva în Australia ºi Afri ? Aha. Era îmb rãcat în haine scumpe ? un pardesiu îmblãnit. Dar aici suntem la tropice. 8 NOAPTEA urmãtoare am ieºit numaidecât în Jackson Square. a ºoptit. Þi am spus o prin intermediul povestirilor. aducând cu el un vânt îngheþat. ºi un fular gros. cu faþa spre catedralã. c a de neiertat. domnule de Lioncourt. nu atât de uºor pe cât ai crede. a râs el. Aceeaºi generaþie. N aveam nici cea mai micã idee. Ce îmbunãtãþire minunatã! Iartã mã cã nu þi am spus o mai devreme. M am luat dupã el. Mã oprisem în apartamentul mansardat ºi îmbrãcasem un palton gros de lânã. m am apropiat încet. Ar putea fi o greºealã îngrozitoare sã mã superi. E mai rãu decât în Georgetown. Lumina se apropia. ? Ah. probabil. încântat de sensibilã acum pielea mea bronzatã. am spus. ? Nu fi grosolan. posac ºi neliniºtit. Ceva mai înalt dec mine. ridicând din sprâncene. ºi.. Avea ºi ceva care ami ntea neîndoielnic de India.

Gurã d elicioasã. În cafenea era extrem de multã gãlãgie.? Hai în cafenea. dar care este mecanismul. lasã. domnule de Lioncourt. Toatã viaþa mea am fost un tip slab. Dar o ºtiai deja când ai acceptat sã te întâlneºti cu u i aºa? Trebuie sã mi ierþi ocazionalele stângãcii. ºi a scos mã nuºile. dar fãrã vigoarea acestuia. Cum aº fi reuºit altfel sã devin s tãpân pe trupul pe care l vezi? A fâcut un mic gest ilustrativ ºi a continuat. ? Haide. gene lungi. Cred cã era uºor însã sã i treacã spaima ºi sã devinã din nou furios ºi rece. Am aburul sã mi mângâie faþa. Vreau corpul dumitale pentru o sãptãmânã. Când vei intra în acest trup. Dacã vrei. Þi ai imaginat. a zis cu o jenã bruscã. fãrã pic de frenezie. Aºa cum nici eu nu te pot condamna pentru cã bei sânge. în felul în care trupul splendid ºi atrãgãtor era chinuit de cãtre spiritul viclean ºi agitat ºi de hohotele acelea de râs. Poate cã se pierduse cu firea sau îngheþase de fricã. este chiar rem arcabil de puternic. am spus. le a bãgat în buzunar. ªi cred cã ºtia. Nu mi place nici mica nobleþe pe care þi o atribui. lãsând o pe cealaltã pe masã. înþelegi. L am fãcut sã tacã. nimic mai mult. ºi a us una. Cafeaua a fost lãsatã curând în faþa noastrã. vezi ºi dumneata. Þi am spu mi placi. A ridicat ceaºca ? mâna îi tremura violent ? ºi a bãut o înghiþiturã din c fierbinte. Mã urmarea. am cercat doar sã þi atrag atenþia. arãtând cãtre hala franþuzeascã de dincolo de scuar. ? Ce naiba se întâmplã cu tine? am întrebat. Sã trecem imediat la subiect. Pentru dumneata va fi doar o încercare a curajului. am replicat neliniºtit. pe urmã a luat o ºi a pus o ºi pe aceea. Mi am fãcut drum spre o masã din colþul cel mai îndepãrtat de uºã. De fapt. ºi mi am lipit palmele de ceaºca fierbinte. Nu i nevoie decât de curaj absolut ºi de un act de voinþã. am spus. le a scos din nou. Dar acum e un capitol închis. ? Asta eºti? ? Da. cum sã nu crezi. a spus moale ºi serios. nu mi puteam lua o chii de la el. Vreau sã fac schimb de trupuri cu dumneata. ªtiu cã s au scris despre asta maldãre de hârtii. dar se dovedea foarte greu. Cum anume treb uie sã cooperãm! Fii mai concret. ªi a scos fularul pe urmã l a pus la loc. dacã nu i prea dur cuvântul. nu i aºa? a zis implorator. ? E prea încurcat. ª ii. amuzat vag de mãsuþa lipicioasã ºi fascinat de el. nu va fi nimeni înãuntru care sã te împingã afarã. De fapt. ? Cum poþi s o faci? ? O vom face împreunã. domnule de Lioncourt. lepãdãturã! Dacã te joci cu mine. apr ape sfrijit. Era ceva absolut oribil în el. Ne vom întâln i într un loc potrivit. Posesia e o bãtãlie. ªi apoi. ? Nu þi bate joc de mine. ca un profesor rãbdãtor. Am luat o înainte. În spatele chipului frumos. un hoþ de trupuri de mâna întâi. ceea ce nu i lucra uºor. Tremura. Adicã înainte sã l fur. Pãrea aproap e o întruchipare a lui David. nesigur de cum ar trebui sã rãspundã. . Vom ieºi fiecare din trupul lui ? lucru pe care ºtii prea bine cum sã l faci ºi pe care l ai descris atât de elocvent în scrierile dumitale ? apoi vom intra fiecare în posesia trapului celuilalt. Nu prea mi e la îndemânã în trupul acesta. ºi chipul i s a întristat o clipã. ? ªtii ce. Pãrea gânditor ºi deosebit de since . cu ochii cãprui. încerca sã mi susþinã privirea calm ºi continuu. Voi avea grijã sã ai în schimb corpul meu de acum. fãrã cusur. S a potolit de a binelea. E tânãr ºi perfect sãnãtos. nu i aºa? M a studiat o clipã. ªi poþi rãmâne pânã când hotãrãºti sã renunþi. E limpede cã þi place cum aratã. Mã fãcea sã mi eama cât de intolerant devenisem faþã de oricine era tânãr cu adevãrat. Niciodatã într o asemena formã. având în ve dere enormul dumitale intelect preternatural ºi vasta experienþã. Eu nu cred cã aºa ceva se poate. a intervenit el blând. nu poþi sã mi faci o vinã din asta. nu pina nici o rezistenþã. ? Bine. A zâmbit când a rostit cuvântul sânge". la nivelul nostru este întotdeauna nevoie de cooperare. una douã te fac bucãþi. a spus cât se poate de politicos. ? Dar ai încercat. A oftat. danturã perfectã. ? Da. se ascundea o inteligenþã sfidãtoare. ? Ei bine. Nu poa te fi vorba despre un furt de trupuri când am de a face cu o creaturã ca dumneata. îþi pot arãt ertificate de sãnãtate. dar era cald. un hoþ de trupuri are ºi el mici dificultãþi. A fost testat ºi examinat chiar înainte de a intra în posesia lui. Eram prea confuz ºi prea agitat ca sã mai risc vreo vorbã. Într un fel drãcesc îmi plãcea sã mã uit la el. Este complet diferit decât în cazul posedaþilor. ªi totuºi. am comandat pentru amândoi faimoasa cafea cu lapte ºi am rãmas înt tãcere severã. ca ºi cum ar fi fos ascinat. mari ºi limpezi. tonul d evenindu i mai civilizat ºi mai curtenitor cu fiecare vorbã pe care o rostea. E destul de puternic. ? ªi ce o sã mã þinã ancorat în noul trup? ? Domnule Lioncourt.

? Ce lucru îngrozitor! ? Se întâmplã mereu. dacã le mai funcþioneazã creierul . ? Adicã moartea înseamnã plecarea ambelor suflete? ? Exact. De ce nu moare corpul când îl pãrãsim? Nu înþeleg. ? De unde îl ai? ? L am furat. nu ºtiu ce se întâmpl i. domnule de Lioncourt.. ? Lasã mã sã încerc sã te lãmuresc. cu adevãrat ºi pe deplin al dumitale. Uitã te ce se petrece cu spiritele rele. ? Înþeleg. ci despre ceva infinit mai subtil. Sunt eliminate întotdeauna. A râs cu uºoarã ironie. îl va recunoaºte întotdeauna pe cel d in care a fãcut parte odatã. În tot acest timp m a gãzduit ca in trus. pot sã respire ºi chiar sã caºte în somn. asta vrei sã spui. ? Aºa cum spuneam. ªi el se va contopi nerãbdãtor ºi repede cu oricare suflet supe rior. ca sã zic aºa. ei îi ce apt. mai confidenþial. Pleacã amândouã o datã evacuate violent ? sufletul rezidual ºi sufletul superior ? iar trupul râmâne atunci o simplã carcasã neînsufleþitã ºi începe sã se descompunã. chiar trebuie? îmi displace sã mã învinovãþesc. Dã mi voie sã continuu. cu puterea mea. Posesi totdeauna o înfruntare sângeroasã. la fel ca ºi creierul. Îl va alege pe acela ºi va avea loc o luptã. Chiar ºi un suflet rãtãcit poate încerca din toate puterile sã ºi recapete înveliºul muritor. ºi aºa mai departe. ? Oh. el chiar doreºte sã se întregeascã cu sufletul superior. ? Da. forþa morþii este mult mai mare. ªi îþi atrag din nou atenþia cã nu este vorba despre posesie.. A fãcut o pauzã la fel de bruscã pe cât vorbise . apte sã lucreze ºi apte sã pãstreze înãuntru mintea invadatorului. ? ªi poþi sã pui mâna pe asemenea trupuri? ? O. dacã te gândeºti cã poþi intra într un trup muritor fãrã ajutorul meu. dacã vrei ? se desprinde ºi cãlãtoreºte. de ce nu pot eu. nu.dar ceva nu este chiar. al cãror creier este deterio rat iremediabil. domnule de Lioncourt. Aºa cum ai spus. conºtiinþa. te rog. cu toate celulele în o rdine. dar poate trãi dacã are ceea ce se numeºte trunchi cerebral. eºi încã îl bãnuiam ºi eram în gardã. Nu vei avea parte de cele cinci simþuri ale viilor atâ timp cât înãuntru va continua bãtãlia. ? Dar. a spus cu voce liniºtitã ºi aproape minunat acordatã. . rãmân mic suflet rezidual. ch iar dacã procesul scapã înþelegerii. Sunt vampir. ca ºi creierul. la Veneþia. ? Exact. am cãlãtorit ºi eu în afara trupului. Fii atent la ce sp un. ambele suflete capãtã trupuri noi. dacã schimbarea se face de comun acord. desigur. þi am spus. Când preoþii încep cu litaniile ºi cu descântecele cu apã sfinþitã. sã dau afarã din carapacea lui un suflet muritor ºi sã mã mut în locul lui? ? Din cauzã cã sufletul muritor ar încerca sã ºi recapete trupul. Fãrã el se simte incomplet. Ave face cu o ºtiinþã. N am spus nimic. sufletul are mai multe pãrþi. a reluat. L ai vãzut pentru prima oarã acum un an. personalitatea. nu i alcãtuit dintr o singurã parte. cãci o desprindere co mpletã ar însemna. apoi a continuat: Crede mã. ? Sufletul. fãrã întrerupere. domnule de Lioncourt. domnule James. trebuie sã recunosc cã ceea ce spunea avea sens. te asigur. ? Exact. Dupã cum sunt convins cã ºt ii. Sufletele nu vor sã fie fãrã corp. Te va gãzdui ºi pe dumneata. din nou la acest corp. ? Dar dacã sufletul rezidual este atât de al naibii de sensibil. ? Da i drumul. Partea cea mai m are ? identitatea. Crede mã. un copil se poate naºte fãrã cerebel. Sufletul rezidual animã trunchiul cerebral. Totuºi. n a sã încerci ºi ai sã vezi ce înseamnã. Poate fi al dum itale. a zis el ispititor. Fostul proprietar e mort. moartea. Vorbeºte astfel încât sã înþeleg. Exact acela peste care dau când iau în posesie trupul. A aºtep u mã cu ceva ce pãrea rãbdare sincerã. Creierul nu înseamnã minte. sufletului rezidual sã dea afarã intrusul ºi sã primeascã înapoi vechiul suflet. cu stafiile. ar încerca mereu. În ceea ce propun eu nu i nici un pericol. ? Nu sunt acuzator public. Când ieºi din trupul tãu. ªi dacã sufletul rezidual îl primeºte bine pe invadator. ? Fii mai clar. A început sã vorbeascã mai cu grijã. laºi acolo sufletul rezidual. aproape incapabili sã analizeze cum se petrec faptele. De aceea ne rãmân numai memoriile poeþilor ºi ale aventurierilor oculþi. Victime ale unor accidente. El pãstreazã viu trupul vacant. chiar dacã învingãtorul nu ºtie pe cine a înlocuit. Pentru o posesie deplinã am nevoie de un creier sãnãtos. dar cu una necodificatã pe deplin de minþile cercetãtorilor.

ca toþi vrãjitorii de la Talamasca. ? Ce ºtii despre ei? ? Am fost membru al Ordinului. Eram furios cã Louis îºi imaginase lucrurile corect. L am momit în corpul meu bãtrân ºi l am pãr acolo cum scrie la carte. pe acelaºi ton confidenþial. coborând vocea. ? La Talamasca am aflat despre dumneata. Cred cã pot þine oamenii sub control. Era un bãrbat arãtos. dar s a dovedit inutil. ? Au fãcut o mai mulþi. Nimeni nu va bãga de seamã. avea o fundã neagrã. dogoarea trupului. M au dat afarã. dar se vedea cã socotea cu înverºunare. izvorul sâng elui. Fostul proprietar nu era în toate minþile. D esigur. domnule de Lionco urt? La ce sunt bune puterile. M au acuzat cã profit de pe urma puterilor mele. nu voi fi de acord. era un vas. dar pe urmã s a stãpâni ece ani. a continuat. Era un trup suculent. Oh. N a vrut. a rostit deosebit de confidenþial. ? Pentru ce? ? Pentru cã mi va spune o mulþime de lucruri despre tine. poate chiar mai multe decât îm i poþi spune tu însuþi. Altfel. des ºi ondulat. Fac mereu astfel de lucruri. asta face. nu existã nici o cale ca vechiul suflet sã revi nã vreodatã ºi sã ridice probleme. ? ªtiai cã am sã þi o cer. Mi a zâmbit surprinzãtor de seducãtor. absolut nimic. Am încercat sã i cercetez mintea. Era uºor sã l scot din trup. Ce are a face? ? Aºadar. Da. N am spus nimic. scrierile dumitale îmi erau cunoscute. Vor crede cã eºti beat ºi cã mi ai cãzut în braþe. Nu vorbea. Minte. O fotografie veche a unui bãrbat slab.. ? Cum ai învãþat toate astea? De ce alþii n au reuºit sã stãpâneascã trucul? M a privit rece de sus pânã jos. Sã fi avut vreo cincizeci de ani. apoi ºi a scos grijuliu mânuºa dreaptã ºi a tras afarã buzunar un obiect pe care mi l a pus în mânã. cãci îmi venea sã l ucid pe loc. implicat pânã în gât în partea cea mai pa ntã a carierei lui. poate? ? Urmeazã sã i împlinesc. a fost analizat cu grijã. ? Unde i acum vechiul tãu corp? ? Domnule de Lioncourt. Sun t religioºi. Dar în ar hivele de la Talamasca am descoperit cã operele dumitale de ficþiune nu erau deloc n iºte ficþiuni. Îþi cer asta. De aceea am ºi folosit povestioarele acelea ca sã comunic cu dumneata. am spus. ãsta i cuvântul cel mai potrivit. zâmbind larg ºi intim. cã îi plãcuserã tot timpul.. Prietenul dumitale David Ta lbot ar fi trebuit sã þi o spunã. zâmbind din nou. Am înþeles cum e cu împãrþirea creierului ºi a sufletului. Dar a revenit la maniera politicoasã. a rãspuns. Îi resimþeam puternic prezenþa fizicã. dar ce se întâmpl nu vrei sã mi mai înapoiezi trupul dupã ce facem schimbul ºi eu nu sunt destul de putern ic cât sã l redobândesc? Ce te ar putea împiedica s o ºtergi cu trupul meu? A tãcut o clipã. în loc de cravatã. ? Când a fost fãcutã? ? N are importanþã. Devenise un fel de animal de laborator mare ºi liniºtit. A rãmas tãcut. chiar dacã celulele creierului continuau sã pârâie ºi sã zbârnâie dupã t t schimbul în etape. nu i aºa? ? Mai devreme sau mai târziu. cum altfel. Dar dacã mã ridic ºi plec de aici? ? Îþi voi omorî splendidul trup de acum imediat ce vei încerca. Cum þi am spus. Purta un fel de uniformã al bã ºi. nimic organic. a zis. Raþiunea i se spulb erase fãrã speranþã. pur ºi simplu. Pãi. De ce naiba vrei sã ºtii? Trãda puþinã neliniºte. dacã nu sã profiþi de pe urma lor? Deci Louis avusese dreptate. Era ca un mare actor. Nu mi plãcea ce simþeam. pe urmã a spus mãsurat: ? Un preþ foarte mare.? Trupul a fost ales cu grijã. dar avea acelaºi gen de elega ritanicã ºi zâmbea destul de plãcut. Nu se miºca. te asigur. ? Nu vei fi? ªi a reþinut zâmbetul politicos. Citesc tot felul de chestii de genu l ãsta. îºi folosesc cunoºtinþele ca sã i þinã sub l. a zis. mi am dat seama cã toate astea îi plãc . a spus. ? Ah. a rãspuns. cu ochii jucãuºi. cât? ªaizeci ºi cinci. ? Vreau sã vãd o fotografie de a celuilalt trup. Se sprijinea de o balustradã pe ceva ce trebuie sã fi f ost puntea unui vas. simþeam cã ºi va pierde cumpãtul. indiferent ce suflet a dãpostea. . în aparenþã mult mai delicat decât David. ? Bine. cu pãrul alb.

Nu mi a fost greu sã þi adnotez afirmaþiile. riosul dumitale tovar㺠a abandonat de mult Insula nopþii" ºi a dispãrut din fiºierele compu erelor ? cel puþin. frumuseþe. Sã presupunem muritor pentru totdeauna. A zâmbit. N am spus nimic. Cât era de straniu. încât m a ui . ? Mie mi convine. dacã vrei sã ºtii adevãrul ? ºi nu vãd ce ar fi loc de minciunã între noi ? sunt un hoþ în toatã puterea cuvântului. ªi a ºters dezgustat buzele cu o batistã de i n ºi a luat o gurã de cafea. Nu. dar. ? Sunt sigur cã poþi aranja. intrigat ºi dezgustat de el. a spus binevoitor. ? La Talamasca nu existã documente despre îngeri? A ezitat. Nu mã bucur de n lucru. Þi a mai propus cineva aºa ceva? Nu existã nimeni pe lume ? cel puþin. sã ºtii. cãci mi a fost cedatã itã unor înscrisuri false ºi a unor promisiuni mincinoase. ? Zece milioane. iar când a continuat. mã gândeam. ce vrei cu adevãrat? Ce te intereseazã? Nu pot fi banii. Mai existã o mulþime de trupuri care mã aºteaptã sã le iau în stâpânire. cu angoasele. Iar vampirii sunt monºtri din carne. Dacã ar exista ºi corpuri de înger. În casa mea din Georgetown totul este de furat ? fiecare piesã de mobilier. Aº putea spune cã pânã ºi casa este furatã. Când a rostit sânge" i au lucit din nou ochii. aº putea spune cã despre asta i vorba. A ridicat ca pul ºi ºi a îngustat ochii. Mi a zâmbit respectuos ºi admirativ. ce nume adorabil. Toþi banii pe care îi am sunt furaþi. Ai putea sã spui cã este modul meu de a ieºi din nimicnicie ºi de a fi asemenea lui Dumnezeu! S a oprit. nu i aºa? ªi pe urmã. Cineva cu puterile dumitale incredibile poate dobândi toate avuþiile lumii. La fel maºina cu care circul în Georgetown ºi bilete le de avion de care am avut nevoie ca sã te urmãresc în jurul lumii. E un preþ. de presupusa ºi b . fiecare obiect de artã. dupã cum ºtim amândoi. Experienþe pe care nu le am avut. Am fost chiar ºi într unul de femeie. Hainele de pe mine sunt furate. trãind de pe o zi pe alta. îþi dai seama. nu i aºa? κi trag puteri e din sânge. dacã nu înºel pe cineva pentru el sau daca nu l fur. încât i se tãiase resp raþia. Apoi s a uitat în ceaºca de cafea pe jumãtate goalã ºi a zâmbit rvat. O avere care sã poatã fi cerutã de tipul cu faþa ºi amprenta de e cartea de identitate. Sunt un senzual. dacã nu mã tocmesc. Cred cã asta se numeºte escroch erie. numele Raglan James ºi o adresã di hington. mi aº însuºi unul. a zis. Doar nu crezi cã aº pierde o asemenea avere. Acum vreau ceea ce mi poþi oferi dumneata. ca sã folosesc un cuvânt mai potrivit. Mai era acolo o amprentã digitalã. n am nevoie de corpul tãu pentru totdeauna. Pot sã mã debarasez când vreau de trupul dumitale . de felul în care l ai descris pe vampirul Armand din Regina damnaþilor ? cum îºi folosea puterile ca sã adune avere ºi sã clãdeascã întreprinderea aceea mare. ca ºi cum ceea ce îmi spusese îl impresionase atât de mult. Ce vrei sã þi cumperi cu ei? Experienþe pe care nu le ai avut? ? Da. N am rãspuns. ? Înþelegi ce vreau sã spun. deºi. de putere! Am avut tot ce era în stare sã mi o ere un corp omenesc tinereþe. Apropo. nu þi recomand.? Zece milioane de dolari într un cont bancar care sã mã aºtepte când îþi recapeþi trupul. Insula nopþii". Ai miliarde azvârlite în bãncile internaþional ub pseudonime pitoreºti. nu? Sunt dãruit plãcerilor cãrnii. Noi vorbim despre trupuri. ? ªi dacã eu nu vreau sã schimbãm la loc la sfârºitul sãptãmânii? am întrebat. nu i aºa? m a întrebat. domnule de Lioncourt. Vreau sã spun. Doar vampirii de prost gust din filmele de mâna a doua vagabondeazã p rin eternitate. zece milioane s unt un fleac pe lângã ceea ce þi ofer. pe cât am putut eu afla. Aproape mi a tãiat respiraþia. Sã mã bucur de forþa lui. acum ? care s o poatã face sau sã vrea. apoi a schiþat un râs stãpânit. Nici chiar tu nu l vrei pentru vecie. ? Îngerii sunt spirite pure. fiecare tablo u. Am studiat cartea de identitate. cu desci nderile dumitale prelungite ºi zgomotoase în iad. nu i aºa? E acelaºi lucru. Ochii îi jucau în cap. ªi apoi. Îþi vreau trupul n umai puþinã vreme. energie. ºi aºa mai departe. Sunt multe altele care îmi vor cãdea în mânã. ? Ce intenþionezi sã faci cu trupul meu? ? Sã mã bucur de el. nu i aºa? Ai fost deosebit de elocvent în legãturã cu suferinþele. am spus. Am fost teribil de intrigat. o aventuri. ? Pentru dumneata nu înseamnã nimic ºi o ºtii. A bãgat din nou mâna în buzunar ºi a scos un tichet de plastic cu o fotografie cât unghia a noii sale înfãþiºãri. vocea îi era amabilã ºi calmã ca ºi ma te. ? Ce urmãreºti? l am întrebat. A zâmbit mândru ºi aparent atât de superficial.

Devenise brusc la fel de dezgustãtor ca la început. Trebuie sã înþelegi ce þi spun.. ªmecheriile astea funcþioneazã perfect aproape întotdea una.inevoitoarea lui onestitate. ºi a con uat. E o nimica toatã sã mituieºti slujbaºii ca sã þi ate ce carte de credit au primit sau pe neruºinaþii de funcþionari bancari ca sã spunã luc ruri pe care nu au voie sã le spunã. M au subestimat complet. Ritz la Paris. puterile mele. M au prins de douã ori. desigur. a rãspuns. Ar fi trebuit sã mã roage sã i învãþ ceea ce ºtiu. A zâmbit sarcastic ºi dezgustat. dar. . Sunt douã lucruri foarte asemãnãtoare. un bilet de clasa întâi pentru America. Faþa lui fe rmecãtoare pãrea sã devinã mai mobilã. Îmi datorau atât de mult. Întotdeauna furi de la victime. Conteazã chiar foarte mult. a spus. ? De ce mi spui toate astea? ? Pentru cã þi le va spune. e limpede. În loc de asta. d eoarece altã posibilitate nu era. ? Cum ai reuºit sã te þii dupã mine? Cum ai ºtiut unde sunt? ? Ca sã fiu sincer. vorbind liniºtit. mi au dat papucii. Sunã atât de meschin. În lumea noastrã conteazã astfel de lucruri mãrunte. A oftat. Nu i nevoie sã fii un ucigaº preternatural ca s o faci. Dumneata însuþi eºti un hoþ. Alt fel. Ar fi fost atât de simplu pentru ei sã mi o îndeplineascã. Apoi mai existã un mod. ? Ce þi s a întâmplat de fapt la Talamasca? l am întrebat. nu fi atât de bãnuitor. Te ascun rioade lungi. Am reuºit sã descopãr patru dintre ele. Am fost acuzat de înºelãciune. Acolo mi am perfecþionat mijloacele de cãlãtorie în afara trupului. Cred cã eºti un hoþ. oricum. Era un fapt. ªi de hoþie. Voiam sã ºtiu mai mult.. Îmi place gustul pentru anumite hoteluri ? Hass ler la Roma. n aº fi acum. Ar fi trebuit sã mã preþuia scã. când ne rãm aici ºi era în starea aceea de nervozitate înspãimântatâ. ªase luni de izolare. nu i aºa? Nu sunt destul de deºtept. trupul dumital e ? ºi zece milioane de dolari când þi l înapoiez. s a uitat la mine. prietenul dumitale David Talbot. Nu i nimic sub demnitatea mea. mai expresivã ºi mai mlãdioasã cu fiecare nouã mãrturi m dezmeticit. ? Ãsta i felul tãu. M au dat afarã. n o fac niciodatã decât. ºi puterea. ? Nu sunt hoþ. Deseori nu sunt atât de rapid. va fi trupul meu. N a fost aºa? A i ieºit din turnul lui Magnus nemuritor ºi rãsplãtit regeºte. ªi. dacã a ccept. Am stat la închisoare. Sau povestea este o minciunã? Dumneata eºti adevãrat. minunându mã iarãºi cât de mult îl bucurau toate acestea. pânã sã mi aduc trupul la locul cu pricina. te plimbi aproape nevãzut ºi îþi schimbi locul fãrã sã urmezi vreo regulã. Fur oricum. în cât sã te pot gãsi cu ajutorul calculatorului. ? Îmi place cum alegi oraºele. apoi la c afea.. S a aplecat înainte. Când te întorci cotro sã mã îndrept. Pot însã sã þi studiez urmele. cu cuvinte mãsurate: Furi sângele pe care îl bei. ? Ba amândouã. Cu toate acestea. ? Þi am spus. nu eºti uºor de gãsit. a rãspuns cu uimitor de multã simpatie. am spus liniºtit. pentru cã dumneata ai obþinut simultan º verea. de lumesc. pentru tine conteazã ban ii. M am plictisit sã risc. Am simþit cã mã nãpãdeºte furia. Ai schimbat un trup vechi cu unul nou. micuþul ºi drãgãlaºul Park Ce ntral din Miami.. Ar fi trebuit sã mã studieze. Eºti din nou tânãr! Iar pasul urmãtor. Dar nu mi plac deloc cãlãtoriile în afara trupului. ? Ba eºti. Am fost acuzat cã mi folosesc înzestrãrile ca sã obþin informaþ de uz personal. Pot sã mi pãrãsesc trupul pentru pe rioade scurte ºi în timpul acela pot sã cercetez unde te afli. aici. dacã trebuie. ? Nu. Nemurirea laolaltã cu o casetã plinã de aur ºi bijuterii. ? Zece milioane sunt ceva lumesc? ? Da. Erau tare nãtãrãi ºi obt prietenii dumitale din Talamasca. O pensie de mizerie. N am spus nimic. A fãcut un ef ºi a reuºit sã ºi recapete calmul. Doar banii ºi nimic altceva. desigur. aproape la fel de magic ? sistemul de computere. Nu þi dai seama. bineînþeles. Oh. dupã tot ce le arãtasem. strâmbând uºor din gurã. în douã feluri. dar un fapt aproape perfect. acru ºi sfidãtor. ªi deoarece cred cã noi doi ne am putea înþelege. Câtuºi de puþin. nu mai erai. pe distanþe mari. Nu ºtiu însã ce sã cred despre lucrurile pe care le ai sc ris. D ar nu sunt în stare sã fur zece milioane de dolari prin nici un fel de mijloace. Primul este evident. ? Furi ºi cu ajutorul computerului? ? Când pot. ªi. Ades te localizam. Iatã marele motiv. a spus. ªi mi au refuzat ultima dorinþã. Ar fi trebuit s o facã. Foloseºti m ulte nume false. cu ochii strãlucitori. Stanhope la New York. nu poþi sã negi. pe vasul Queen Elisab eth 2. ªtii cã e adevãrat. ? Ce se întâmplã cu tine? l am întrebat.

atât de apr oape. Sunt singura cheie a acestei experienþe. ? Am încercat sã negociez cu ei. cu ochii strãbãtuþi de un zâmbet. ? Îmi permit sã sugerez douã zile? N am rãspuns. Este cât se poate de posibil sã facem micul nostru târg fãrã atâtea neplãceri. Mi au dat un bilet de avion cl asa turist ºi un cec cu plata pe ºase luni. º oaptea de joi pânã. la figura de pe puntea vasulu i. ? Îmi pare rãu. Cautã mã curi. Bineînþeles. a rostit umil. A rãmas în pivniþã. Iar a doua schimbare o vom face vineri dimineaþã. ? Þine þi gura. dacã îmi n rãu. ? O zi ºi douã nopþi. ªtii cã o sã meargã. ªterge o din oraº ºi sã nu te mai întorci niciodatã.. Poþi sã te pregãteºti în seara aceasta ºi mâine searã.. Nici mãcar n au idee câte din bunurile lor am reuºit sã mi le însuºesc. Întreabã l pe Talbot. L am acolo. de fapt. Dar vreau un paºaport. Dã mi voie sã þi propun miercurea care vine. vei avea la dispoziþie toatã noaptea de miercuri ºi întreaga zi de joi. S a apropiat de mine. era chiar ºi un medalion cu un portr et în miniaturã al blestematei aceleia de copile. Uite. Îþi jur. pergamente cu semnãtura dumitale nostimã.. n am ? Vreau sã mã gândesc la propunerea ta. cu mâncare adevãratã. a continuat linguºitor. ? Nu trebuie sã continui sã mã insulþi. dar nu sunt sigur cã bãgase de seamã. poruncindu i inimii sã stea liniºtitã ºi îndepãrtându mi din minte orice imagine spre medalion. a zis. Iar acest trup te aºteaptã chiar acum. Oh. A tãcut. ? O zi. Privea în jur la strãlucirea ieftinã a cafelei ºi oc ii treceau de la pereþi ºi tavan la turiºtii ocazionali. Nu m am nãscut frumosul pe ca re l ai în faþã. ? Ce ar fi dacã am începe cu douã zile? a reluat. pierzi ocazia pentru totdeauna.. ªase luni! Oh. ? S ar putea sã fie o greºeala.. Putea oare sã audã cã inima începuse sã mi batã nebuneºte? Am încercat sã mã liniºtesc ºi sã sã mi urce pe chip. am obosit de toate suiºurile ºi coborâºurile astea mãrunte! ? Ce te a fãcut sã crezi cã puteai sã i tragi pe sfoarã? ? Dar i am tras pe sfoarã. Oh. În nici un caz de rima datã. Bineînþeles. Înþelegi? N am spus nimic. sã vadã nimic. cu vocea mãsuratã ca mai înainte. Du imbãm. Am dat o loviturã tare norocoasã descoperind pivniþa ticsitã de relicve. M am uitat din nou la fotografie. sã faci dragoste cu o femeie sau cu n bãrbat. N am vrut sã te supãr. înainte de ivirea zorilor. Pe urmã am spus: ? Important este cã tipii de la Talamasca te au prins ºi te au dat afarã. nu l am furat. aranjãm pe urmã pentru mai t. cã. n am luat imic din vechile dumitale bunuri ? redingote putrezite din tainiþele din New Orlea ns. O perioadã de douãzeci ºi patru de ore. Tãceam. ªi adu þi aminte.. Vei fi foarte bucuros dupã ce o vei face. înþelegi. pentru început. Va fi. Voi veni eu la ad esa din Georgetown când voi fi gata. ? De ce? ? Foloseºte ºansa! Acþioneazã rapid. Întreabâ l pe Talbot. ºi adu cu dumneata un paºaport. Sã ne înþelegem. fãrã ca. cel mai mare furt ai fost tu secretul cã exiºti. ei. ? Vreau sã pleci acum. Nu vei ºti niciodatã cum e sã te plimbi în lumina elui. Nu sunt prea atenþi cu inventarele.. simt. douã ore înainte de rãsãritul de vineri? Ar trebui sã þi conv a studiat cu atenþie ºi a devenit ceva mai îngrijorat. Nici nu vor ghici vreodatã. te rog. N am rãspuns. Vocea i a coborât pânã la ºoaptã. Dacã îþi place. Tot n am rãspuns. dacã vor sã apoiez niºte obiecte sau sã le rãspund la niºte întrebãri. a spus.. imediat d pã apus. chiar în clipa asta.. Acþioneazã acum. C ede mã.. ? Ce medalion? l am întrebat. a spus liniºtit. Nu mi pasã pe ce nume. Dar acum ºtii cã stã în puterea dumitale. Dar nici n au vrut s aud au prea spiritualizaþi ca sã se gândeascã la una ca asta. Adicã. în a fara celor zece milioane. A fãcut o pauzã. crede mã. folo seºte mã sau nu vei ºti niciodatã cum e sã fii din nou om... Ce blajin pãrea când mi a rãspuns! ? Un medalion de aur cu lãnþiºor ºi cu o miniaturã înãuntru. Îmi pare foarte rãu cã am pomenit de medalion. Am aºteptat. sã zicem. ºi propria mi voce mi s a pãrut foarte stranie. apoi a vorbit ºi mai încet. tot ce þi am spus este adevãrat. o carte de credit ºi bani în buzunare. a zis. ªi nu vom schimba pentru o sãptâmânã. sã te bucuri de o masã bunã.N am spus nimic. ªtiu ce vrei! rozitor sã doreºti ceva ºi sã nu poþi avea. am spus. am ºoptit. încât îi simþeam rãsuflarea pe obraz. am spus. M am ui . simt cã te cunosc.

N am spus nimic. Nu mi pãsa dacã el îmi citea gândurile sau nu. mi s a pãrut monstruoasã. Faþa frumoasã era liniºtitã.. Poate cã pentru tine conteazã. Sigur cã eram de acord sã i vânez. mai mult pentru mine însumi. Mã gân m cât de ciudat de graþios pãrea când încerca sã mã convingã. Ai întotdeauna. iar ochii pãreau m raculos de fragili ºi de preciºi. ? Da. am spus. neliniºtitor ºi pa lpitant. Presupun cã vei avea bani în b uzunar. ? Ah. . a rostit în acelaºi mod onciliant. aceastã persoanã. pur ºi simplu. Am sã þi las niºte haine de iarnã. Într un fel. Pielea era suplã. ni i asta nu conteazã? Vei avea nevoie de bani ºi de facilitãþi. ca sã fiu mai sigur. treb sã te previn. la fel cum îmi permisesem mai devreme sã mã l s cuprins de impulsul de a l ataca. Aºteptase? Ce se p etrecea oare în sufletul lui deºtept. Îþi va sta la dispoziþie s o ridici vi neri dimineaþã. Îþi da eama. Fãrã parolã. Am rãmas tãcut. N am rãspuns. ? Nu. Dar nici nu mi trecea prin cap s o fac de adevãratelea. L am studiat. Era gata sã vorbeascã mai departe despre lux când i am fãcut semn sã tacã. Mã minþeam. Mi se întâmpla una ca asta. sigur. un loc cu tradiþie. de afecþiune. pe jumãtate în ºoaptã. ªi vei afla parola de la mine doar când îmi vei da trupul înapoi.. Aºtept cu nerãbdare. Dacã nu vrei cu adevãrat s o faci într un climat friguros. Doamne Dumnezeule. am ºoptit. am mormãit în barbã. E un loc destul de civilizat. a rupt un ºerveþel de hârtie ºi a scris numele ºi adresa unei bãnci. A scos încet un stilou din buzunar. O sã þi placã în Georgeto uvintele lui erau ca niºte degete care mi ar fi atins dosul palmei. ? Înainte de schimb îþi voi da paºaportul meu. poate chiar d ragoste. am spus. Mi l a dat. Oh. am simþit nevoia sã l zgâlþâi pânã ºi ar fi pierdut cump trãire profundã. bineînþeles. Eram vrãjit de ochi ºi de voce. chiar ºi vocea. cât de tare semãna cu David. Fãrã parolã. frumosul meu prieten. Îmi zâmbea ºi pãrea nevinovat. ? Nu pentru multã vreme. Cel cu fotografia corectã. ªi. dacã nu þi place ziua petrecutã ca om? Dacã o sã crezi cã nu meritã banii? ? Va merita banii. Ce nebunie. Era de datoria mea. ? Vei avea nevoie de o parolã ca sã faci tranzacþia. Numai dumnea a ºi cu mine o putem face. cu timbrul ei plãcut." Am revãzut cu ochii minþii zãpada ultimei ierni pe care o trãisem î Auvergne. Averea de zece milioane de dolari. ca ºi cum n ar fi fost în stare sã ºi reþinã vorbele. Mi am lãsat privirea sã se plimbe pe faþa lui. tainic ºi ascuns? O fiinþã care putea sã fure trupuri! Care putea trãi în carnea altuia. a zis. numai douã ore. cu zãpadã. Va trebui s o ceri în persoanã. Am vãzut soarele coborând deasupra munþilor. mãcar pen tru o vreme? Poate cã la început se gândise ºi el cã obþinuse tot ceea ce ar fi putut sã ºi d ascã vreodatã. a zis el.. Vedeam soarele pe zãpadã. trebuia emne ceva ºi pentru el vigoarea aceea tinereascã. sã se gândeascâ la asemenea lucruri! Simþeam inima bâtând sã mi spargã pieptul.ochii lui. L am luat ºi l am bãgat în buzunar. Voiam sã fac schimbul! Voiam sã l fac. gândindu mã. Evide t. e un miracol pe care numai dumneata ºi cu mine îl putem înþelege. ºi cu adevãrat tânãr. seducãtor. Brusc. ? Bine. dar insistent. La urma urmei. lipsitã de orice urmã de expresie. Te voi instala în casa mea. cu siguranþã. cu tristeþe. atât de plinã de înþelegere. a spus rãbdãtor. ºi cred cã la atingere aº fi simþit o ca atinul. aºa cum ne am înþeles. Am vãzut preotul de la biseric a din sat tremurând în holul cel mare ºi plângându mi se cã lupii coboarã noaptea pânã în loc . Este foarte frig. Dupã ce a trecut o vreme ºi a lãsat privirea sã se plimbe prin cafenea. în timp ce eu eratn sigur de forþa mea. studiindu mã la fiecare cuvânt. Sã zicem o orã dupã ce se întunecã. Cum se putea sã nu l uluiascã. Dar pentru mine e important doar sã fiu în trup ul acesta ºi sã fiu viu. bineînþeles. frumuseþea liniºtitã a chipului mi s a pãrut monstruoasã. Pe urmã a vorbit din nou. m am gândit. a spus brusc. Îmi permisesem sã fiu vrãjit. I am atins uºor umãrul. pentru cã el pãrea cu adevãrat fragil ºi nâtâng. Cred cã ai sã mã vezi miercuri. ? Evident.. Tot ce voi avea de fãcut vineri va fi sã mã prezin sã accept sã mi se ia amprenta ? dacã insiºti ? iar împuternicitul va semna cã pot sã ridic b nii. ? Detaliile astea n au nici o importanþã. ? Nu. Transferul fondurilor trebuie sã fie fãcut complet ºi irevocabil înainte c banca sã se închidã miercuri dupã amiazã. Am simþit nevoia sã l înºfac de gât. dar nu vrei sã mãnânci mâncare bunã? Nu vrei sã bei vin bun? O femeie sau un bãrbat. O sã vezi cã am o casã destul de agreabilã. ? Nu mi pasã de zãpadã.

de vederea mâinilor mari ºi calde peste care îºi trãgea acum mãnuºile. în timp ce º ranja fularul sub revere." ? Ei bine. plinã de o agitaþie smintitã. Un tânãr n are autoritate ºi nu es te respectat. nu i aºa. iar atunci când sudoarea i a cuprins fruntea a râspândit o mireasmã tinereascã ºi curat I am vãzut buzele miºcându se ºi zâmbind nemaipomenit de plãcut. ? Trebuie sã te bucuri mãcar un pic cã eºti tânãr. Tânãrul ºtie cât de dificilã ºi de îngrozitoare poate fi tinereþea. ? Eºti nebun. Era din nou gace ºi dizgraþioasã. S a ridicat fãrã vorbã ºi s a îndepãrtat. ? Bun. dacã înãuntru ar fi fost alt suflet. Te va înfiora puterea creatoare de care vorbeai. Vreau sã spun altceva decât sã te ascunzi în . ? Vreau sã pleci chiar acum din New Orleans. am spus. Fãrã p rolã. Dã mi voie sã þi spun un secret despre tinereþe. dupã ce dai de gust. Ne vedem m curi. Fusesem din nou distras de vederea lui. Trupul e tânãr. O vom face. Nu pentru cã mi ar pãsa dacã ºtii sau nu. Vei fi fericit sã te reflecþi în pri virile acelea iubitoare. mai bogaþi. iar dumneata ai fost mereu tânãr. ceea ce i îngrozitor. ? Ai sã te bucuri dumneata de asta. Am sã te aºtept miercuri noaptea. ? Foarte bine. Aminteºte þi cã þi am oferit o s pentru banii pe care þi i cer. Ai hotãrit singur cã vrei numai o zi. Nu mi place aerul stãtut al Caraibelor. cât de fermecãtor ºi de insinuant era în stare. Poþi fi sigur. ? Nu încerca sã fugi de mine. Vino. ? O. Între timp nu încerca sã mã spionezi. Sunt foarte bun la aflat lucruri din astea. m am gândit. ? Ei bine. Ar fi trebuit sã mã pãstreze! Ar fi trebuit sã mã studieze! ? N am sã te spionez. ca ºi cum ar fi fost un profesor înþelept care dojeneºte un s tudent. apoi a înclinat din cap ºi s a îndreptat cãtre uºã. cã pentru tine înseamnã atât de mult. Eram aproape ochi în ochi. a rostit cu un zâmbet cald ºi uimitor de strãlucitor. ºi mi am lãsat degetele sã zãboveascã pe elea netedã ºi bãrbieritã. S a aplecat în faþã ºi a ºo Vei intra în acest trup. îþi promit. a spus politicos. îþi aduci aminte asta atât de apreciatã? ? Da. ai sã vrei o perioadã mai lungã. înãbuºit. ca ºi cum ar fi ºtiut cât de radios ºi de seducãtor îi era zâmbetul. Chiar ºi la Talamasca erau uimiþi de p uterile mele. Tine ui se risipeºte din cauza altora. lãsând o urmã mai întunecatã. Ei viseazã mereu sã fie mai bãtrâni. a rãmas nemiºcat. ca un animal care a simþit brusc pericolul acolo u nde înainte nu fusese. A zâmbit iarãºi. am spus grav. imediat. pânã mi am oprit mâna pe gâtul lu iciul trecuse ºi pe aici. simþind fermitatea bãrbiei. a spus. pielea era întinsã. mocnit. numai zâmbet. uluindu l ºi aproape înspãimântându l. A râs iar. a zis vesel. cred cã acum trebuie sã mi iau rãmas bun ºi sã te las sã te pregãteºti. încercând sã ºi ascun Mi am luat deja biletul. aplecându mã înainte ºi atingându i faþa cu mâna. A zâmbit. Voi ºt . surprinzãtor de m oasã. ? Bineînþeles. ? Poate. am rãspuns grijuliu ºi cu aceeaºi tonalitate joasã. a rostit cu aceeaºi el ocventã sinceritate. nu crezi? Am râs. Gestul l a uimit. a replicat. A luat ultima gurã de cafea ºi a privit în ceaºcã. ? O altã schimbare te va costa o altã sumã frumuºicã. a rostit cu rãcealã. da. Ce tragic. am mormãit. A râs autoironic ºi aproape plãcut. Poate cã. a zis. Le am miºcat apoi încet în jos. Pãrea cu atât mai tragic cu cât trupul s putut miºca la fel de elegant ca o panterã. Bernard Shaw spunea cã tânãrul nu ºtie sã ºi foloseascã tinereþea. mai înþelepþi ai puternici. A continuat. ? Am visele tinerilor. Mai vorbim când ai sã vii la Georgetown. Cred cã nu ºtii sã foloseºti ceea ce furi. nu i aºa? ? Nimic. ? Ce vrei sã faci cu trupul meu? l am întrebat.u m am putut împiedica sã rid. Cum de nu te înfioarã puterea creato re? Cum de nu te bucurã frumuseþea care se reflectã în ochii celor care se uitã la tine or iunde te ai duce? A clãtinat din cap. Ai sã vezi. în ciuda puterilor sale de med iu. ? Banii chiar nu înseamnã nimic pentru dumneata. Dar expresia i a rãmas calmã. S a oprit. L am ajuns pe trotuar.

o foloseam atât de rar. M am plimbat ore întregi. jucând din nou rolul gentlemanului englez deosebit de sincer.. Fiecare suflare pe care o iei e furatã! O. Devenea suferinþã purã. totul s ar fi terminat înainte sã înceapã. Iar dacã ar fi aflat Marius. am ºoptit. În ciuda frigului. cu mâncare adevãratã. Un om cinsti t! Un alt zâmbet larg. sã mergi. da. uitân mã la oraºul de dedesubt prin peretele de sticlã neagrã. ? Eºti hoþ prin excelenþã. Dumnezeule. Ideea de a mã dezlipi de propriul corp ºi de a pluti deasupra. nu i aºa? Nu le furi numai sângele. ah. Era neverosimil ca Raglan James sã mi cunoascã aceste identitãþi ºi diversele lor posibilitãþi. sã vezi. dar nu sângele ºi viaþa. m am întors acasã.. ºi taxiul s au fãcut nevãzuþi. înainte sã se facã dimineaþã. ? Ei. am încercat sã imaginez cerul de deasupra. sã faci dragoste cu femeie sau cu un bãrbat. În cele din urmã. Eu n am furat n iciodatã pânã acum ceva atât de preþios de la nimeni. N aº fi putut sã stau de vorbã cu David. Vreau sã iau ºi viaþa când îl beau. Cine ºtie ce ar fi fost în stare sã mi facã Marius pentru cã nutream o asemenea idee? ªi totuºi. nu mi puteam stãpâni emoþia. Trupul. asta pãºeºte aºteptãrile mele cele mai grozave! Eºti hoþul de pe cea mai înaltã treaptã! ? Pleacã din calea mea. la fel de repede cum fãcuse ºi el înainte. Ai descoperit ceea ce cãuta Diogene. ? Am o treabã pentru dumneata. dar a plecat imediat. Sã rãsfoiesc dosarele despre vampi a Talamasca a fost un triumf. cã. întreaga zi. Trebuie fãcutã imediat. sufletul neîntrupat nu era în s e sã treacã stadiul spre moarte ? îmi era clar cã aºa este încã de prima oarã. sã simþi ca un mu . Vreau sã beau sânge. fie cãtre iad ? mã îngrozea. sã te bucuri de o masã bunã. Vreau sã mã bucur cât mai mult de noapte. crul cel mai important. când încercase ia. ? Ce crezi? a rãspuns. darmite sã þi iau în stãpânire trupul ºi sã fur sânge! Ah. eºti Lestat de Lioncourt. Mi a fã ut cu ochiul prin fereastra murdarã. te rog. de la n imeni. ªi sã vii devreme. haide.. Ochii i s au mãrit ºi s a apropiat. mi am sunat agentul din New York. Continua sã zâmbeascã. Nu vei ºti niciodatã cum e sã te pli bi în lumina soarelui. una foarte complicatã. Nu mai folosisem nici unul de mai multe luni. Eram absolut încurcat. Trebuie sã încerc ºi aceastã experienþã. S a întors ºi a ieºit grãbit în stradã. N aº fi putut sã dau ochii cu Louis. Fãrã sã vreau. nu fusesem ex zat din el ºi nici nu mã gândisem la o asemenea posibilitate. ca ºi cum nu s ar mai fi putut abþin e. ar fi ºtiut dacã era o posibilitate adevãratã sau o aiurealã. ºi proiecþia astralã cum se numea aceastã rãtãcire a sufletului ? nu mi se întâmpla în mo an. trebuie sã am trupul tãu. Nu mi plãcea aceastã putere . Nu le furi numai sângele. Ne vedem miercuri. A þâ afic ca sã ºi facã loc într un taxi care tocmai oprise pentru altcineva. ci ºi viaþa. Omul habar avea de cel din Paris. trãgându mã înapoi de lângã el. A urmat o micã ce artã. ci ºi viaþa. . pierzi ocazia pentru totdeauna. dar oare Marius nu dorise niciodatã aºa ceva? Pânã la urmã. Încã îmi mai rãsuna în urechi vocea frumoasã ºi cultivatã. Mã ºtia numai sub douã nume. am stins luminile ºi m am întins pe sofaua de catifea. am încercat sã mi imaginez locul în lumina soarelui. fiuturând frenetic din mânã ca sã cheme un taxi. Eºti un priv ilegiat. Pãrea calea de urmat cea mai simplã. da. incapabil sã mã miºc. trântind uºa în nasul celuilalt în timp ce maºina demara.fiecare dimineaþã ca un fluture de noapte sau ca un limax uriaº. da. a spus. Dupã aceea mi am ridicat gulerul de la palton. Nu încercasem sã mi pãrãsesc trupul nici mãcar atunci când suferisem în deºert. Dar sã intri în trupul unui muritor! Sã rãmâi acolo. nu fi atât de mofturos. noaptea era î sufleþitã ºi plinã de vocile amestecate ale turiºtilor ºi de maºinile care încetineau sã i la raverseze. a zis. Eu n am furat niciodatã ceva atât de preþios.. Trupul. Cãlãtorind astfel. emoþionant de albastru. el. Adu þi aminte. I mea o luase razna ºi am simþit un fior strãbãtându mã în timp ce mã uitam la faþa lui frumoas ent inocentã. Nu þi place când þi o fac ceilalþi. cu vasta lui experienþã. Apoi ºi el.. M am gândit la puterea de a te desprinde de forma materialã. încât puteam numãra ocaziile pe degetele unei singu re mâini. incapabil sã gãsesc o uºã ? f ie cãtre rai. I am dat drumul. dar nu sâ gele ºi viaþa.. De fapt. Ucid e mã sau nu vei ºti niciodatã cum e sã fii din nou om. Între aga zi de joi. dacã îmi faci vreun rãu. apoi o salvã de hohote de râs. Dupã schimbare vei avea la dispoziþie toatã noaptea de miercuri ºi întreaga zi de joi. Am rãmas acolo. A zâmbit viclean.

examinam tranzacþia iar ºi iar. a priceperii potenþial devastatoare în materie de spirite. dacã toate condiþiile erau respectate întru totul. Ceea ce intenþionam sã fac era o mârºãvie. prin amprentã ºi prin semnãturã. de fapte demonice. încât sã i neg superioritatea. cu atât comiteam" ma . Pãrea un aranjament blindat. cã n aº vrea sã încerc experimentul? Era l ede cã exact asta intenþionam sã fac. Mã rugam sã fie ocupaþi cu treburile lor în lumea lar Era mult mai bine sã mã gândesc la propunere. Gândiþi vâ cât ar fi putut fi de periculos. Spre ruºinea lui. cu precizarea cã transferul nu avea sã fie împ at de nimic. refuzând sã rãspund. ªi poate cã nici nu era aºa de rãu. din diverse motive. neliniºtit la f sonerie. Vreau sã i notifici. Înþelegeam tot mai mult cât era de diferitã lumea pentru o fiinþã muritoare. înainte ca banii sã fie trecuþi în contul sã cã nu îndeplinea condiþiile. Iar eu aveam sã permit sã se întâmple una ca asta numai pentru cã astfel puteam deveni om? Era imposibil de justificat aºa ceva. ªi asta era treapta de jos. noi eram preocu paþi de probleme privind puterea magiei. Miercuri la prânz banii aveau sã fie într un cont sigur la banca din Washington. a darurilor preternaturale. Imbecilul o sã mi foloseascã trupul ? nu încãpea î pentru cele mai sinistre ºi mai crude crime. În rest nu era vorba decât de deducþii logice. de un de puteau fi ceruþi numai de domnul Raglan James ºi numai între orele zece ºi douãsprezece ale zilei de vineri. Pânã la urmã. care. numai cã. Stabilisem parole bizare ºi greu de pro nunþat. iatã numele ºi adresa unei bãnci din districtul Columbia. însã tot nu mi d seama de ce erau banii atât de importanþi pentru James. Domnul James avea sã fie încunoºtiinþat de termenii în c auzã pânã cel mai târziu miercuri dupã amiazã. ºi am convenit cã acesta nu trebuie cu nici un chip sã figureze în tranzacþie. ºi cu semnãtura lui Lestan Gregor. Toþi agenþii mei sunt obiºnuiþi cu asemenea instrucþiuni bizare ? schimbãri de fonduri. pe cât puteam sã mi dau seama. fãcusem tot ce se putea ca sã mi asigur anqnimatul identitãþilor ºi sã fixe clar termenii transferului celor zece milioane. autorizaþia de a mi vira fonduri oriunde în lume pe baza unui simplu telefon. în faþa celor care mã cunoºteau. Între timp. ? Bine. numele de rezervã ºi douã parole noi îl împuterniceau sã transfere bani numai pe baza i nstrucþiunilor verbale. numele avea sã disparã din înregistrãri imediat ce milioanele av eau sã intre în posesia domnului James. ªi cu cât trecea timpul. Dar era limpede cã ticãlosul voia bani. Agentul din New York mã mai cunoºtea ºi sub alt nume. ªi. Zece milioane nu însemnau absolut nimic pentru mine. în ciuda a ceea ce c redea domnul James. Pe scurt. În definitiv. un minut dupã ora douãsprezece tranzacþia devenea nulã ºi neaven iar banii se întorceau la New York.? Da. poate chiar eroice. ticãlosul nu vedea dincolo de bani. încercând sã fac în aºa fel. Dar nu vea. eu nu eram hoþ. disp ariþii de identitãþi.. sir. l am scos din prizã. telefonul din apartamentul meu suna mereu David încerca disperat sã ia legãt ura cu mine ? iar eu stãteam ºi mã gândeam în întuneric. Toate bunurile aparþinând domnului Gregor erau t ransferate pe celãlalt nume ? Stanford Wilde. Dar de ce mã amãgeam în continuare. Domnul James avusese dreptate în privinþa ba nilor. Iar eu doream trupul acela omenesc. era cel mai bun nume spre a fi folosit pentru întreaga afacere. întãrisem sistemul. De a lungul secolelor adunasem o avere mare ºi o sporisem prin diverse mijloace lipsite de scrupule. de nu mai ºtiam nici eu cât valora cu adevãrat. 9 ÎN SEARA urmãtoare am completat toate hârtiile necesare pentru transferul a zece milio ane de dolari americani ºi le am trimis prin curier bãncii din Washington.. De data aceasta. oricând. împreunã cu c artea de identitate a domnului Raglan James ºi cu un rezumat al instrucþiunilor scri s chiar de mâna mea. De fiecare datã când mã gândeam cã ceilalþi ar putea descoperi adevãrul ? oricare dintre ei ? tresãream ºi eliminam gândul din minte. sir. iar dacã era cumva nevoie sã iau legãtura cu agen tul. m am întrebat. dacã ar fi avut ambiþii cu adevãrat mari. amintindu mi cine era. Cât despre Lestan Gregor. Domnul James urma sã ºi dovedeascã identitatea prin confruntarea cu fotografia. indiferent cum aº fi întors o.

Mã vedeam pe mine însumi atât de neasemãnãtor cu mizerabilul Hoþ de Trupuri! Îmi mai rãmânea însã o îndoialã. ? Slavã Domnului cã eºti acolo. maºina. Ascultã mã. ce aveam de gând sã fac? Casa din Georgetown. Lestat. Cât despre mine. Doream numai sã încerc senzaþia spiritualã ºi fizicã de a fi din nou carne muritoare. Pe vremuri gãsisem cã e folos itor întotdeauna sã dublezi suma pe care þi o cereau oamenii pentru serviciile aduse. cumnat ºi mamã ? ºi s a predat poliþiei. ceea ce voi în America numiþi un escroc. aºteptând sã sune telefonul. dacã ne gândim la transã ºi la vrãjitorie. cedarea puternicului meu trup era oare cu adevãrat atât de josnicã? Micul arivist nu reuºea sã se foloseascã nici mãcar de trupul omenesc pe care îl avea. specializat în maºini extrem de scumpe. ? Explicã mi. dar. Mamã ang lo indianâ. Am folosit noile parole ca sã confirm valabilitatea tranzacþiei. mort în închisoare. Am pus accent pe înãlþimea ºi pe natura robustã a înveliºului fizic. O excepþionalã frumuseþe. Dar ce i cu povestea schimbãrii trupurilor? Poate fi vreo îndoialã în legãturã cu ea? ? Descrie bãrbatul pe care l ai vãzut. Este. piele neobiºnuit de netedã ºi mãtãsoasã. Îi fãgãduisem totuºi ceva lui Da vid. într un spital londonez pentru nebuni criminali. Pentru o persoanã atât de josnicã. ? Ce este? l am întrebat. indiferent cât de bun mediu se pretindea a fi. Ar fi fost mai degrabã greoi. l nt ºi ineficace. Într o noapte ºi a ucis toatã familia ? soþie. Intermedi ar în vânzãri de droguri. Da. Asta e una dintre cele mai mari greºeli pe care le am fãcut vreodatã. ªi uºi. Vo iam sã fiu viu! Sigur cã aº fi avut nevoie de niºte bani pentru mâncare ºi bãuturã. obþineam în felul acesta din partea lor o loialitate la care nici nu se gândiserã. Poate cã s ar fi descurcat cu telepatia. ºi a folosit mãies a ca sã stoarcã bani de la ceilalþi membri ºi sã fure din pivniþe! ? Mi a spus. N ar fi fost în stare nic sã dirijeze puterile telekinetice de care dispuneam. Vrãjitorii de felul lui atrag întotdeauna rãul asupra lor! Cu darurile pe care le are ar fi trebuit sã fie în stare sã ne înºele pe veci. Pãr bogat ºi . Aveam îndoieli cã ar fi reuºit sã se miºte foarte repede. Este un hoþ cunoscut în toatã Europa. Am sunat din nou la New York. Mult mai bine decât sã fi fost un zeu al escrocilor. destul de explicabil. un mediu puternic ºi un specialist în magia neagrã ? unul dintre cei mai iscusiþi despr e care am aflat vreodatã. scurt timp. în loc de asta. ? Aºa mi a spus ºi el. ca activitate suplimentarã. a crezut cã îmi pierdusem minþile. Tip ul lucra într un garaj. om ul acesta ar fi în stare s o seducã pe Sfânta Fecioarã ºi sã i fure ceasul Mântuitorului. a crescut la Londra ºi a stat la închisoare de cinci ori. ? Simþurile deranjate. lucrurile astea nu însemnau nimic! Îi spusesem adevãrul. Într adevãr. era foarte bine ºi frumos cã era doar un intrigant meschin ºi mizerabil. De exemplu. S a nãscut în India. ? Chiar acum mã uit la o fotografie a acestui om. La masa d in cafenea se transformase pentru o jumãtate de orã într un gentleman perfect. s a ruinat în câteva luni. o avere de douãz eci de milioane de dolari ar fi fost cu adevãrat o ispitã. ? Am recunoscut imediat numele de Raglan James ºi ai perfectã dreptate. I s a gãsit în sânge un amestec în r de droguri halucinogene laolaltã cu o mare cantitate de alcool. Tatãl ? taximetrist din Londra. Erau exact acele aºi droguri pe care le vindea adesea tinerilor din vecini. experienþa nu cerea în nici un fel mare confort sau lux. Am fãcut o. ªi ar fi intrat singur într un bucluc teribil. doi copii. Dar nu te stã nimic sã te bucuri de lumina zilei. Am dublat suma. cred cã nici nu s ar fi putut pune problema. Am stat foarte liniºtit. cred cã aceste daruri nici n ar fi fost mãcar în stare sã înceapã sã le folos cã. iar apo i gâfâise ºi îºi reluase gesturile stângace ºi dizgraþioase imediat ce se ridicase în picioar ar fi fost în stare niciodatã sã se foloseascã de forþa mea fizicã. ceea ce poate sã explice excepþionala frumuseþe pe care ai descris o ºi pe car e o vãd ºi eu aici destul de clar. l am ridicat. Despre zburat. de asemenea. tot în Londra. dar nimic în legãturã cu creierul. A lucrat în cadrul Ordinului? ? Da. Apoi am închis. Asta i problema despre care vreau sã þi vorbesc. Acum trebuia sã vorbesc cu David sau sã plec la Georgetown. ºi când a sunat. ? A fost închis. Tipul nu e în interiorul propriului sãu trup! Persoana cu care ai negociat are ºaizeci ºi ºapte de ani . Agentul meu.multe. Dacã zece milioane nu erau de ajuns ca omul sã mi aducã trup ? Poate cã ar fi trebuit sã dublez suma. . e rog.

Nici nu þi dai seama câte a aflat despre tine prin intermediul Ordinului! Pentru mine aspectul cel mai tulburãtor este cã a dat pe ste arhiva noastrã.. ? A intrat în ordin tocmai ca sã aibã acces la asemenea secrete. ? Ceea ce seamãnã cu o pãcãlealã inteligentã. fãrã îndoialã. Dar aici avem de a face cu membri educaþi ai ordin ului Talamasca. ca sã fiu concret. sãrmanul om probabil cã habar nu avea cã aºa ceva era cu putinþã. Ghici cine se întâmpla sã fie sanitarul? ? James. Pe cât ºi au putut da seama autoritãþile. luând cu el tot cazierul lui James. dupã amprente. aºteptând sã soseascã un asemenea corp. Dacã tot îþi place sã iei vi mi ai spus. discuþia noastrã devine jignitoare. exact la fel cum a pus ochii pe bietul mecanic londonez. neînfricarea. Fãrã îndoialã. presiune. Este vorba exact despre senzaþiile pe care le ai încercat ºi tu ? vibraþie. ? Ei bine. David. cu toat e înzestrãrile lui. aproape uscat. N avem vreme. Ja el care a înfãptuit schimbul. trupul lui era foarte bolnav ? cancer. ªi Dumnezeu ºtie ce idei o mai f avut în cap. pânã când. înþelegi. biletul pe care mi l ai trimis prin fax de la Paris nu lasã nici o îndoialã. Sufletul celuilalt. ? Ce altceva îmi mai poþi spune? . pãr alb ºi bogat. Uite. A spart sistemul de c alculatoare. James lucrase în spital sub alt nume. ? Vorbeºte mai tare. dupã trei sãptãmâni de la internare. începând cu o lunã înainte de incident ºi. Lestat. avea o voce frumoasã. ? ªtiu. ªi o da ce ar fi dat lovitura mortalã vechiului sãu corp. ? Nu poþi s o faci. tot ce face el e calculat. imun la orice st imul. din câte amintesc.? Exact. lãsând în ca unui sanitar asasinat. Nu era un bãrbat urât. ? Interesant. n a rezistat ºi a furat un ceas de argint al unuia dintre membri ºi un colier de diamante din pivniþe. Autopsia a arãt at cã n ar fi supravieþuit mai mult de ºase luni. ? Acum vorbeºte superiorul general. A rãmas inert. ? ªi mie de ce mi a spus numele adevãrat? De ce mi a mãrturisit cã a fãcut parte din Talam asca? ? Pentru cã eu aº fi putut verifica toatã povestea. ? Lestat.. ? Zvelt. mai sunt totuºi câteva aspecte neclare. întregul acces de furie a fost provocat de droguri. Nici nu se poate spune ce ar fi putut afla. ªi. ? Mi a spus. De ce. Descrie mi l pe James. nu s a desprins? ? Lestat. ? Nu te juca cu mine. la dispoziþia acestui individ. Chiar sunt ºocat. este vorba despre schimbul de trupuri! Asta înseamnã sã þi pui trupul. lucru confirmat de Interpol ºi Scotland Yard. Îþi dai seama cã James este destul de deºtept. Le a jefuit celorlalþi camerele. am aici mãrturiile altor membri ai Ordinului care afirmã cã personajul nostru îi scotea din propriul lor fizic ºi intra în posesia trupurilo r pentru perioade scurte de timp. Singura l ui experienþã în legãturã cu preternaturalul erau drogurile. c uriozitatea. încât sã c nteze în afacerea lui ºi pe firea ta uºuraticã? A pus ochii pe tine pentru schimb. ar fi trebuit sã descopere altul în aceeaºi stare. aºa cum l ai cu oscut tu. ? Apoi ºi a ucis deliberat propriul trup. În plus. James a fãcut târgul cu un om într o severã stare de ºoc. omul n a mai scos o vorbã. Nici nu þi dai seama cât e de deºtept. ? Ãsta i omul nostru. Fãcea tot felul de lucruri nesãbuite. nu te aud. ? Exact. a evadat în mod misterios. ªi totuºi. A murit în trupul bãtrânului. ? David. ªi dã mi voie sã þi fac o propunere ºocantã. Þi a studiat impulsivitatea. Identificat cu certitudine post mortem. Lestat. de ce nu l omori pe acest tip revoltãtor cât de repede poþi? ? David. Vrea ca tu sã ºtii cã poate face ceea ce spune cã poa e sã facã! ªi cã fostul proprietar al trupului tânãr nu este în stare sã se amestece. Dupã incident. ? Lestat. ochii aprinºi. Este scrisul lui James ºi semnãtura lui. Dacã nu l fura. acesta ar fi intrat în mormânt. Un ticãlos cu nervi de oþel. Mecanicul londonez nu era obiºnuit cu astfel de lucruri. ªi a presupus în mod corect cã nu vei asculta nici unul dintr e avertismentele mele. am spus. din datele pe care le avem r eiese cã este posibil ca James sã fi contribuit la crimele care i au pus la dispoziþie trupul tânârului. Nu se poate sã m ai stai de vorbã cu o astfel de persoanã! Nici nu se pune problema.

întreg ºi nevãtãmat. pentru cã e un lucru diavolesc ºi împotriva fi rii! Darmite sã þi cedezi trupul acestui nebun! Dumnezeule. David. Nu se poa te sã i dai trupul tãu! ªi tu tocmai asta vrei sã faci. ? Din cauzã cã te cunosc ºi cred cã intenþionezi sã accepþi schimbul. Lovitura a fost în cap. nu i aºa? Ce fe om e. Prea doreºti cu disperare sã fii viu. deºi nu trebuie s o fac ? Mai râspunde mi la niºte întrebãri. Ce se întâmplã de fapt e? ? Mã întreb ºi eu. am spus. Important este sã juri cã nu vei mai trata în continuare cu vrãjitorul nostru ? asta dacã nu cumva n ai de gând sã mi urmezi sugestia ºi sã l extermini cât de curând. Chiar ºi când este vorba despre un vrãjitor deº es. Îi place genul ãsta de complicitate. ªtii. trebuie sã înþelegi cât de distructiv ºi de vicios poate fi individul. Adânc mâhnitã. Era o creaturã fragilã care îºi iubea foarte mult unicul fiu. Dacã te decizi sã pui capãt zilelor mizerabilului. te rog. dar ea a refuzat sã fie cercetatã. Sau n au rut sã treacã prin ea. hoinãrind pe aleile din Rio sau de oriunde vrei.. cât de bine m am priceput. ? De ce þi e aºa fricã de el? ? Lestat. este trimis înapoi. Numai lucru de calitate. Uite. ? Nu te cred. Talamasca i a proclamat de mai multe ori originalitatea. Uite. nu i aºa? Dacã eu în de l Gobi m aº fi desprins de trupul meu. n aº fi gãsit poarta. aici. se intersecteazã cu ea ? ºi sufletul. Pe cât ºtiu eu. înþeleg punctul tãu de vedere în legãturã cu mecanicul cherchelit. care ia întreg sufletul pe lumea cealaltã. În cazul acestor experienþe rãmâne în urmã o pãrtic e suflet? ? Poate. chiar înainte ca lucruri de acest gen sã mã intereseze. aºa este? N ar fi fost acol o. ? Da. David. legitim ºi devotat ? primeºte o pensioarã pentru serviciile ei. la Londra? Dã mi voie sã þi vorbesc. Am vorbit cu ea azi dimineaþâ. da. I am relatat ce mi povestise James despre trunchiul cerebral ºi sufl etul rezidual. în orice caz. A murit de cancer. ? Nu te am auzit niciodatã atât de furios. iar acesta n a mai avut parte de nici un moment de claritate sau de voinþã care l ar fi lãsat sã þâºneascâ liber. Ce mai vrei sã ºtii? Vreau sã înþeleg. Mama ? mediu faimos. ? Raglan. cu toate acestea de ce sufletul lui nu s a ridicat repede ºi n a ieºit din trupul canceros când James i a dat acestuia o loviturã zdravãnã în cap? ? Ai spus o chiar tu. Dar cu stafiile ºi cu spiritele pãmântene cu m s a întâmplat? ? Ele n au reuºit sã gãseascã poarta despre care vorbeºti. vreau sã spun. Vreau sã mã gândesc pânã la capãt. ia l prin surprindere ºi ai sã þi dai seama tu însuþi ce se întâmplã când îi striveºti craniul ca pe un ou. nu poþi. ? Da. dacã þesuturile creierului sunt vãtãmate tare înainte ca sufletul sã aibã ºansa sã se des n o mai poate face. Am râs.. S a oprit. sãrmanele suflete care suferã un atac de cord trec printr un tunel. Singura ei fiicã a devenit croitoreasã ºi încã m lucreazã pentru un magazin de rochii de mireasã din Londra. apoi a spus: De ce mã întrebi aºa ceva? Încã mai visezi mori? Nu cred. aº fi împotrivã. Nu mã face sã mã simt atât de vinovat! ? David. chiar dacã era deschisã. ? Am fost mort vreme de douã secole. ? Dar. vãd o luminã ºi pe urmã revin la viaþã. Urmeazã moartea. aþi fãcut cercetãri în legãturã cu el înainte de a l primi în Ordin. ªi e un fel de geniu al computerelor. dar uºuratã de moartea dificilului ei frate. ? Experienþele apropierii de moarte. Poarta se deschide numai pentru sufletul întreg. O cunoºtea toatã lumea din Londra. sã mori ieºind din trup. dacã ai intenþiona sã posezi un trup muritor pentru o vreme. Cercetãril e noastre adevãrate au avut loc de fapt abia dupã ce a plecat. Sufletul era deja prins în mrejele nou lui creier. Sau poate cã indivizii înfrunta moartea ? de fapt. putem sta de vorbã despre lucrurile astea într una din nopþil e viitoare. Ruinatã înainte de rãzboi. ? ªi? Cum a început totul? ? Familie bogatã de negustori.? ? ? ? . Suferinþã teribilã. S . De ce? David. Îm i amintesc cã auzisem ºi eu de ea. ? Nu. cum a ajuns un asemenea vrãjitor? ? Ne a pãcãlit cu materiale pregãtite dinainte ºi cu dosare contrafãcute la o scarã incredib ilã. Nu ºtiu. pur ºi simplu. vrei sã vii.

furturile sunt simbolice. ? David. ca apoi sã se prãbuºeascã din cauza unor delicte mãrunte. . ? Mereu aceeaºi schemã. Oarecum. ? Suiºuri ºi coborâºuri. a iniþiat un fel de bisericã spiritistã. A fugit din oraº în plinã noapte. Leºurile ademenesc leºuri. ? Aha. Pânã la urmã. David? E teritoriul tãu. a unor trãdã i ºi înºelãtorii. la Paris. ªi în cazul despre care ºtim. am zis. ? Aºa se pare. la clasa întâ les. A început sã aibã preocupãri de mediu chiar înainte de moartea mam ntrat în posesia bunurilor sale pânã în anii cincizeci. Mare scandal ºi ruºine acum câþiva ani. ? Tatãl a lucrat aproape toatã viaþa pentru Liniile Maritime Cunard. unde. iar eu voi adormi. Continuã. pentru el conteazã proces ul. ? Nu conteazã. dupã care a fost re pus în drepturi de Cunard.unea cã el fusese distrus de tânãr de moartea mamei. vraja se î ce întotdeauna împotriva lui. excursii cu avionul peste tot. fotografia de pe vas. se amestecã în înºelãtorii mãrunte ºi sfârºeºte cu cãtuºe la mâini! Obiectele pe car subteranele noastre erau aproape imposibil de vândut. ? E de înþeles. am spus. motociclete. Suferã. Tatãl l a renegat. cu omul ãsta se întâmplâ ceva absolut imbecil. ? Înþeleg.. nu þi dau voie. Nu reuºeºte sã spargã circuitul. E un joc. Foarte mândru de performanþã. deºi pe vremea aceea trebu ia sã trãiascã în sãrãcie. la Oslo. ? E totuna! Dacã þi foloseºti puterile ca sã faci rãu altcuiva. Iatã de ce nu se poate mulþumi cu ceea ce furã. înainte de a muri. într adevãr. ? David. sunt cea mai bunã dovada cã o astfel de opinie este falsã. Data viitoare o sã mi explici conceptul karma. Nu ºtiu amãnunte. ? Ba da. Întotdeauna se prãbuºeºte. ? E un principiu la fel de vechi ca magia însãºi. unele dintre ele destul de înjositoare. E o creaturã impulsivã ºi obsedata. tu nu þi dai seama. el nu i un magician. S a oprit la Berlin. ? E o superstiþie. ? Dar e un joc distructiv ºi fãrã sfârºit. ªtii ce înseamnã? ? Cum ai vrea sã mã pricep la ocultism. ? Lestat. Ce înseamnã? ? Cã atunci când un vrãjitor îºi foloseºte puterile într un mod meschin ºi egoist. A þinut câteva sãptâmâni. Porneºte de la nivelul cel mai de jos. Cum a ajuns la ocultism? ? A fost bine educat ºi a petrecut mai mulþi ani la Oxford. poate stãpâni trupurile altora destul încât sã le prade seifu rile ? apropo. pe urmã a pungãºit o vãduvã de economiile ei de o viaþã ºi a fost deportat. e numai o creaturã cu puteri psihice definite ºi mãsurab ile. Te voi suna curând. ajungând în ultimii a ni stevard la clasa întâi pe Queen Elisabeth 2.. a operat chiar un schimb. aºa cã a sfârºit prin a fi închis.. S a întors la Londra ºi a ajuns din nou la înc hisoare. când James. A urmat Viena. ? Poftim? ? Când l aþi alungat. În Milano a stors mai multe mii de la un membru al vechii aristocraþii . nu poþi sã închizi. în lumea ocultismului existã o vorbã. ? Lestat. înain de a deveni consilierul bogaþilor în probleme de puteri ale psihicului. Vorbeºte opt limbi. Mai mult decât orice. înainte sã fie descoperit. Plecare precipitatã ? abia a scãpat fie arestat. Dupã un ºir de munci ocazionale. poate intra în orice program de calculator. Mulþumesc pentru informaþie. a vrut sã se întoarcã în America exact cu aceastã navã. ? Þi a spus el asta? Se poate. David. acelaºi lucru s a întâmplat ºi mai târziu. ? Nu i momentul pentru sarcasm. Poate sã intre în alþi oameni. le a plasat pe piaþa neagrã la un preþ de nimic. dupã care a strâns repede î jurul lui o suitã enormã ºi a început sã ºi pãcãleascã clienþii în modurile cele mai sãlbati re la ochi. ? Iartã mã. unde a fost arestat ºi a aranjat sã fie eliberat. ajunge apoi sã trãiascã extra vagant de luxos ºi sã cheltuiascã sume exorbitante pentru haine. a fost cheln er într un hotel de prim rang. ? Stai o clipã.. a jefuit promp e unul dintre pasageri de patru sute de lire. amintindu mi de vorbele lui. e obsedat de seifurile încastrate în zid într un fel aproape erotic! ? ºi totuºi. N a mai vorbit niciodatã cu fiul lui. de o nebunie fãrã leac! Am râs în barbã. angajat datoritã intervenþiei tatãlui. rãul se întoarce împotriva ta ? Dragul meu.

James chiar poate s o facã! El este omul cu pãrul alb din fotografi e ºi ºi a schimbat trupul cu al mecanicului din spitalul de la Londra. de fapt. ºi du te.. Te voi cãuta curând.? James este vrãjitorul rãu prin excelenþã. ªi am auzit râ e. Am încercat sã meditez la spusele lui David. cu edificiile ei comerciale. Imaginea fusese prea vie. de un loc al morþii. un medalion cu portretul Claudiei. Oraºul era imaculat ºi încântãtor ? alcãtuit din clãdiri graþioase în stil federal. ce mi pasã mie de blestematul de medalion? Poate cã numai James mi l bãgase în cap ºi de aceea mã urmãrea. Aveam alte lucruri la care sã mã gândesc acum. Claudia! Ia þi. cu un ciocãnel robust pe post de sonerie. îmbrãcase în alb gar e de fier ºi marginile ferestrelor. nu l cãuta acum. te rog. Eu râdeam. unul de damã. Poate mai târziu. Sau o fi fost numai ca sã mã ademeneascã. cum poartã femeile? ? Da. nu râdea Claudia. îl voi vedea cu ochii aceia. ? Pe mine de ce nu ai încercat sã mã opreºti atunci când ai avut ocazia? La Talbot Manor e ram la dispoziþia ta. Pãrea sã i fie jenã. Nu conteazã. Cu alte cuvinte. explicaþia era simplistã. ºi douã felinare lu . am zis. Am verificat inventarul tuturor obiectelor dupã ce ai venit l a mine prima oarã. Deja a sfidat o datã moartea. Ninsese toatã seara ºi strãzile erau pli ne de mormane de zãpadã. de data aceasta. existase un medalion. Nu era în largul lui. James o poate face! Pot trãi ºi respira în trupul acela! Iar când soarele va rãsãri peste Georgetown dimineaþa. Cred cã era ºi un medalion. Am închis ºi am scos telefonul din prizã. trebuie oprit. Aº vrea sã mai ºtiu ceva. am simþit o combinaþie specialã de tristeþe ºi de teamã. Ei bine. Nu. Ar fi trebuit sã þi fi spus mai demult. Casa lui Raglan James era o construcþie din cãrãmidã roºie. curatã ºi frumoasã. Am încercat. ce anume? Cât era de uºurat cã mai eram încã la telefon! ? Aveþi relicvele acelea ale noastre ? bunurile pe care le þineþi în pivniþe. medalionul. AM AJUNS la Georgetown la unu dupã miezul nopþii. am spus. mi am amintit de vampirul tânãr care fusesem la începutul secolului a l optsprezecelea. Deci este cu putinþã!" Când ºi când îmi revenea în minte medalionul ºi vedeam portretul Claudiei pictat atât de meºt t. Doar cã. pe socoteala alt cuiva. Dacã l ar fi avut. ascultând ceasul ticãind pe cãmin ºi zgomotul întâmplãtor ului din stradã. Dar nu eram în stare sã gândesc de cât un lucru: Aºadar.. ªi îmi apãruse în vis înainte ca Jame sã mi fi ieºit în cale. aºezatã chi la stradã. Parcã aº fi fost foarte aproape de un lãcaº negru. mi aº fi adus aminte. David. Eram pe punctul sã închid. M am înfuriat. nu i a Lasã mã n pace. a rãspuns. ? Da. apoi prin campusul liniºtit al universitãþii ºi pe strãduþele luminate de pe coa sta dealului. ca adesea. þi l dau. ? Nu. ºi. aveau linia curatã a secolului al optsprezecelea. ? Caut un medalion. Aºadar. cele mai din lemn. AM RÃMAS multã vreme în întuneric. Sunt aproape sigur. Pe când înc ercam sã l vizualizez sau sã mi l amintesc. Puteai gãsi o cale. Era un medalion cu lãnþiºor. deosebit de frumoasã. Mai bine ar fi pomenit despre altã bijuterie. ? Nu mã îndepãrta cu acuzaþii! ? Te iubesc. Am avut o senzaþie de tinereþe preternaturalã ºi posibilitãþi fãrã sfârºit. David. chiar dacã multe fuseserã construite în primele decenii ale celu i de al nouãsprezecelea. cu slãbiciunea lui pent ru ordine ºi echilibru. Avea uºa în centru. La revedere. dar mi a trecut ceva prin cap. ? Da. nu? ? Nu. ai dat peste aºa ce va? ? Cred cã da. înainte sã fi avut parte de loviturile timpului. Vrei sã l caut? Dacã îl gãsesc. Dar pentru cine fusese oare fãcut? ªi de ce mi se arãta în vis? Claudia n avea de ce sã poarte un medalion cu propria ei imagine. Am hoinãrit multã vreme pe pustia M Street. eu nu vãzu niciodatã un asemenea medalion. Ne vedem curând. Se adunase deasupra uºilor. ma chérie. despr e vreuna care îmi aparþinuse.

ªifonierul era ticsit de haine scumpe. Am terminat micile aranjamente ºi am ieºit pe acoperiº. Mã aºteptam sã l aud. Fãrã îndoialã cã le þinea în altã parte. Grijuliu. nu a mârâit. tocmai dãduse colþul ieºind de pe M Street. nu se ºtie niciodatã. Se apropia ºi îi puteam simþi mirosul. Uneori reuºeam sã i v rãjesc ºi sã i fac sã mã asculte. Era un interior arãtos ? mobilier cochet din piele a lbã. de dulapuri parcã imposibil de deschis ºi de farfurii de faianþã roºie. plinã de vase de aramã strãlucitoare. Era atât de mare. mi am dat seama cã semãna mai ales cu un ciobãnesc german. Era un câine mare ºi pãrea terializaze în curtea din dos. Celelalte încãperi erau goale. Nu. Camerele arãtau atât de curate. cu fire mai ga lui înfãþiºare amintea de un lup. Peste tot fuseserã râspândite covoare orien tale mici. încât am râs eu însumi încântat. fãrã îndoialã.minoase. ca aceºtia. inteligenþa ascuþitã ce se citea în ochii migdalaþi m a înfiorat. N am vãzut nici un calculator. modern ºi. Am lãsat într una din camere o mare sumã de bani. Erau simple precauþii. pentru cã. modern. plãcân . Examinându l mai atent. încât pãrea cu neputinþã sã le locuiascã într adevãr cineva. spre uimirea mea. de calm. M am întins sã l iau în braþe. cu o grãmadã de pachete în braþe. a ridicat laba enormã ºi mi a atins haina. dar nu l am vãzut pânã ce n am trecut pe acoperiºul di spate. Pur ºi simplu. era unul dintre cei mai frum oºi câini pe care îi vãzusem vreodatã. nu nutrea nici un f el de aversiune. scump ºi special ? aºa arãta locul. în spatele oglinzii. Era aproape imposibil de crezut cã aº putea fi muritor ºi aº locui într o asemenea casã. Pãrea înþelegãtor ca un om. A început sã urce. numeroase tablouri ? Picasso. În ciuda orei înaintate. Avea o blanã moale. fie ºi pentru o orã. Jasper Johns. A lãsat capul pe o parte ºi a continuat sã mã priveascã. Se uita nem at la uºa din spate a casei ºi la pãtratele de luminã galbenã ce cãdeau din geamul uºii pe zã Aveam posibilitatea sã l studiez în liniºte. Am sãrit în zãpadã în faþa lui. Câinii reacþionau astfel la mine de secole. Ferestrele erau împodobite cu obloane de modã veche. ºi l am pierdut din vede Însã ºi a fãcut apariþia fãrã nici un zgomot un vizitator straniu. dar nu se vedea nicãieri vreun semn de neglijenþã. Dar mã speriam din instinct. aºa cã trebuia sã dea alarma. Pur ºi simplu. în ciuda zãpezii de pe pervaz. Pe pereþi. Avea aceeaºi graþie înceatã în miºcãri. evident. iar el a continuat sã se uite la mine cu ochii lui misterioºi xpresivi. Îmi pãrea la fel cum îmi pãruserã întot a locuinþele muritorilor: ca o înºiruire de decoruri de teatru. la ora asta n avea unde sã facã cumpãrãturi. M aº fi putut trezi destul de neajutorat. fãr alã. chiar dacã nu întotdeauna. cu bo tul negru caracteristic ºi faþa atentã. Nu mi dãdeam seama cum e sã fii om. ascunzându i în ºemineul folosit. iar ei simþeau întotdeauna cã fricã. Podelele erau lãcuite. mã adulmecase ºi el ºi ºtia instincti a om. Dimpotrivã. scump. În hol erau ºi câteva casete de sticlã cu replicile în miniaturã ale unor transatlantice. Am mai ascuns bani ºi într una din bãi. James era la poalele dealului. La etaj am gãsit dormitorul. iar pe mãsuþele de sticlã ºi comodele încrustate din lemn d e tek erau bibelouri chinezeºti. imic ascuns sau prefãcut. N am re istat sã nu mã întind ºi sã i mângâi blana moale dintre urechi. Dar cum se explica tãcerea? Nu îi fãcus un fel de farmece ºi nu i subjugasem mintea. Nu a lãtrat. dar era prea mare ca sã fie lup ºi nu avea. la fel ca ºi sertarele scrinului sau lada sculptatã a patului. aºa cum stãtea nemiºcat în faþa uºii. de Ko oning. cu desen geometric. pãrea de a dreptu estuos. ºi se vedea prin ele în camerele s trãlucitoare ºi ordonate dinãuntru. Andy Warhol ? se amestecau cu fotografii costisitor înrãmate al e unor vapoare moderne. cu un pat modern ? nimic altceva decât o ramã de lemn ºi o saltea ? acoperit cu o cuverturã cu desen geometric ºi nenumãrate perne albe ? la fel de austere ºi elegante ca restul. mârâind ºi lãtrând. apoi. simplu. iar deasupra uºii era o în cântãtoare fereastra semicircularã. Geamurile erau curate. Când m am apropiat de marginea acoperiºului ºi s a uitat la mine. de dispozitive de tot soiul cu uºiþe negre de sticlã. Am intrat în casã. James nu era nicãieri. Avea oase mari ºi grele ºi mi a adus aminte de câinii me i de odinioarã. pãtatã cu auriu ºi gri. ºi o hãinuþã subþire de lânã neagrã. de sigur pe el. Le furase. Câinele acesta nu lãtrase ºi nu dãduse nici un semn cã ar fi ºtiut cã sunt acolo. pur ºi simplu.

Era o grãdinã micã. Mi am lãsat mâna pe capul animalului. Copacii îndurau viforul mut. înjurând oribil. nu un câine.tatea lui. Era ceva în legãturã cu voodoo. Am dispãrut atât de iute. Dar trupul. l am mângâiat ºi i am ºoptit sã stea liniºtit. Ar fi fost mai uºor pentru mine. aºteptând rãsãritul ºi gândindu mã din nou la tinereþea . Mã întrebam dacã Saul o gãsise pe Vrãjitoarea din Endor la fel de dezgustãtoare. Am rãmas în picioare în faþa câinelui. A venit ar lângã mine. cu ochii aþintiþi asupra câinelui. Ven es. nu i aºa? am întrebat. cât era de splendid trupul! Chiar plin de resentimente. Dã i niºte carne. ? Îmi pare bine cã te vãd. abracadabra. Cum de nu þi dai seama ce sunt?" am întrebat. Era un dar care nu venea de nicãieri. nu i aºa? am zis iar." L am sãrutat ºi i am simþit vârful ne ted al botului. Avea o expresie extraordinarã de agerime ºi era nostim. Mojo a devenit puþin mai agitat ºi m a atins din nou nerãbdãtor . s a ridicat încet ºi elegant ºi a trecut în poziþie de pândã. Cunoºteam cuvântul. Nu mi ai dat nici un rãspuns sigur. ? Am sã scap de el. pielea mã durea acum mai tare. îngrijorat. ºi ni rindu ne. ? Care? a întrebat cu dinþii clãnþãnind. Aº fi vrut sã redevinã gentlemanul britanic. înspãimânt are. Mojo. într un fel nechibzuit. goi ºi negri. Ah. Câinele a mârâit furios ºi s a apropiat mai mult de uºa de serviciu. privindu l dispreþuitor. L am mirosi l am þinut. iar el a fost din nou atent. ? Du te mâine dimineaþã la bancã. Dar cu dumneata cum stau lucrur ile? Nu vreau sã te mai ascunzi. nu reuºea sã desfigureze fr umuseþea trupului. James se uita tensionat ºi tremura. a zâmbit. Când l am strigat. Câinele mârâia ameninþãtor. Am zâmbit la gândul cã miºcarea mea fuse e observatã de câine. am zãrit pe Mojo uitându se dupã mine prin ninsoare. Brusc. apoi m a lins pe faþã cu limba i rozalie. Ultimele zgomote pe care le am mai auzit au fo st vocea lui James. în sfârºit. N am rãspuns. deºi fusese rapidã. am spus. L am si u ºi seama cã eram pe aproape. cam aºa ceva trebuie sã fi vãzut Scufiþa Roºie când a gãsit lupul cu scufiþa bunicii ºi î . ? Se pare cã ai furat ºi câinele. Ninsoarea îl acoperise ca o pudrã albã. dar mai a o condiþie. ºi anume adresa casei. Mai scria ceva pe disc. Semn" nu i cel mai potrivit cuvânt. Am auzit zgomotul cheii de la uºa din faþã. am spus. Dar ai venit mai devreme. iar el s a ridicat pe picioarele dinapoi ºi mi a pus labele uriaºe pe ume ri. Mi se pãrea potrivit ca nume de câine. a ºoptit. de discul argintiu atârnat de garda metalicã. ºi trântitul uºii. s a uita t la mine cu ochii lui nebuni. încât el nu m a putut vedea. I am auzit paºii scrâºnind în zãpadã. descântece. S a aºezat maiestuos în fund ºi m a privit su pus. nu s ar fi vãzut. Þineam câinele cam de trei minute. ? Hrãneºte câinele. Ch iar dacã ar fi fost iarbã ºi flori. Al casei pe care ai furat o. James a deschis uºa. iar când am aruncat o privire îndãrãt. mâna mea a dat. O orã mai târziu zãceam în întuneric. L am ridicat în luminã. Vreau sã mi rãspunz i acum. S a auzit duºumeaua scâr sub picioarele greoaie ale lui James. apoi a aruncat în câine cu ceva de care anima lul s a ferit cu uºurinþã. era chiar sp lendid. M a emoþionat pânã la lacrimi ºi mi a venit parcã sã râd. m a fulgerat ideea cã era un semn. E un nume foarte frumos. lipindu i se de sprâncene ºi de pãr. M a privit cu nedisimulatã urã ºi m a fulgerat cu unul dintre zâmbetele sale rele. Era mai deg rabã ceva care mã întãrea în hotãrârea de a face ceea ce aveam de gând ºi mã fãcea sã mi dau puþin îmi pãsa de riscuri. ah. A ridicat brusc gulerul hainei ºi a încruciºat braþele . protector. ? Scapã de el! a zis absolut furibund. l am mângâiat ? îmi plãcea mirosul de blanã curatã ? apoi l am sãrutat pe bot ºi uitat la el. Mojo. Câinele a lãtrat. Ne vedem dupã lãsarea întunericului. Ah. cu laba. rãsfãþându l ºi mângâindu l. câinele a înþepenit. Moj o era un descântec bun. Mojo. câteva statui întunecate de beton ºi câ a tufiºuri ascuþite ºi groase marcau clar desenul dreptunghiular al întregului. frecându mã cu coastele. ? Este câinele casei. a zis. Mi a trecut prin cap cã era absolut nedemn sã am de a face cu el. apoi s a aºezat alãturi. Omoarã l! ? Cu mine vorbeºti? am întrebat cu rãcealã.

dacã ticãlosul m a minþit. Nu trecuse nici o jumãtate de orã de la asfinþit. în sfârºit. Îmi spuneam cã seara s ar putea sã e termine cu un ospãþ ºi nimic mai mult. am sã i smulg i ima încã bâtând ºi am sã i o dau frumosului câine s o mãnânce. Existã în povestire numai pentru cã l am gãsit în zãpadã în s casei din Georgetown. 10 ? VREAU amãnunte. împramutând întregii scene un aer tihnit. O datã atins miezul acesta rudimentar. N are nimic de fãcut în carte. Cred cã se gândea cã sunt îngerul lui pãzitor. la câinii culcaþi lângã mine. mult mai uºor de suportat decât scârboa sele zâmbete forþate. ºi o emoþie rarã. Ar fi încercat oare sã scape din trup. ªi nimic altceva n a contat vreodatã cu ad evãrat. . de la trupul care urma sã fie curând al meu. ºi dupã ce îl fãcusem sã stea liniºtit. ca ºi cum l ar fi avut înãuntru pe di ar diavolul ºtia despre ce era vorba. Mã cerceta cu o licãrire în ochi. Telepatia mi a venit în ajutor. un semn. Totul s a petrecut în conformitate cu legile oarbe ºi nemiloase în care cred ? legile naturii. Chiar aºa am fãcut. Nu va salva un copil de la înec ºi nu se va avânta într o clãd re în flãcãri. cu atât mã întrebam cum ar fi dacã i aº bea sângele. am sã pãstrez clinele. daþi mi voie sã vã spun ceva despre câine. lãsându mi în braþe doar o coajã dându ºi duhul. ne agãþãm de ele ºi ne spunem cã ele su t importante. despre cum l ai scos din trupul lui ºi despre cum ai reuºit sã l forþezi sã intre în al tãu. sau legile Grãdinii Sãlbatice. mi s a pãrut cã mã ubeºte ºi el. Trebuia sã l conving într un fel profund inconºtient ? dacã se poate spune aºa ? cã am venit sã l ajut. Mojo. Un singur bec prins într o monturã frumoasã de aramã inunda masa intre noi cu o luminã slabã. cãci numa un telepat ar fi putut ajunge la resturile de inteligenþã îngropate încã în el. iar caloriferul de la subsol bâzâia îacontinuu. Pãrea întru totul gentleman ul englez. Simþeam mirosul de sânge al corpului ºi asta aprindea în mine o pasiune înãbuºitã. Rãspunsurile lui erau în întregime superstiþioase. incapabil de voinþã ºi de raþiune. Continua sã ningã. James îl privea din câ când cu îndreptãþitã neliniºte. James era acum mult mai relaxat decât fusese în New Orleans. I am privit ochii ºi am gândit: este vrãjitor". L am întrebat mai clar: ? Cum ai gãsit trupul? Cum i ai fãcut sufletul sã intre în corpul tãu? ? Am cãutat exact un asemenea specimen ? un om ºocat psihologic. din prima clipã. lucru care îi avantaja trupul înalt ºi tânãr. acum zãcea ca se uita în sus la noi. înainte de a ºi înfinge colþii în gâtul meu. ªi la faþa vampirului cercetându mã din întunericul parizian ºi numindu mã Ucigaº de Lupi" c nebuneascã deferentã. neobiºnuitã a acoperit com banala foame. ca sã i trezeascã pe locatari din fatalul lor somn. ªi totuºi. Îl speriasem când apã pe scãrile din spate. Nu mi puteam dezlipi privirea de la el. eu îi iubeam frumuseþea. mai m lt ca sã l necãjesc pe stãpânul casei. Sãracul. ªi un ceas ieftin la încheietura mâinii. dar cu mãdularele ºi creierul nevãtãmate. mulat seducãt or pe pieptul larg. Câinele se uita la el. aici. a fost destul de uºor sã i ºterpelesc amintirile ºi sã l manipulez astfel încât sã mã asculte. culegem niºte zorzonele. cu labele întinse în faþã. cã lumea e bunã. Ajungem într un haos furios. trandafirie. cã noi nu suntem rãi ºi cã. Purta un pulover gri. cã am ºtiut cã cun om bun ºi cã sunt de partea lui. am sã i despic pieptul. nu eram sigur cã putea s o facã. pânã la urmã. Pe degete avea inele de argint. m am gândit. Orice s ar întâmpla. vom pleca acasã cu t Mâine noapte. Miercuri. Adusesem ºi câinele. la plecarea la vânãtoare ºi la drumul pe care eu ºi cei doi c uriaºi ni l croiam prin zãpadã. pe podeaua cernitã. Nu i un câine vampir. cum le spun oamenii. am spus. Obiecte de ca re nu mi aminteam.. icat din umeri. Cu cât mã ai mult. ºi o pereche de pantaloni negri. Pânã sã înaintãm în poveste. Mojo îmi iubea forþa. cum le spun e u. acum. pentru cã l am iubit ºi pentru cã. imaculatã ? o încãpere ciudat de lipsitã de mister pe emenea întâlnire ezotericã. Acum ºedeam împreunã în bucãtãria albã. Nu e posedat de spiritu l rãului.

? ªi l ai ademenit sã iasã din trup? ? Da, printr un ºir de sugestii bizare ºi împopoþonate, chiar aºa am fãcut. M a ajutat din n ou telepatia. Trebuie sã ai într adevãr puteri de mediu ca sã i manipulezi pe alþii. Prima datã s a ridicat cel mult o jumãtate de metru, apoi a cãzut înapoi în carne. Mai mult un reflex decât o hotârâre. Dar am fost rãbdãtor, oh, foarte rãbdãtor. ªi când, în sfârºit, l am spaþiu pentru câteva secunde, a fost îndeajuns ca sã intru eu înlãuntrul lui ºi sã mi concent toatã energia sã l împing în ceea ce fusese înainte bâtrânul meu trup. ? Ce drãguþ! ? Ei bine, suntem trup ºi suflet acum, a zis, zâmbind liniºtit. Dar ce nevoie ai de to ate acestea? ªtii cum sã ieºi din trup. Pentru dumneata nu are de ce sã fie dificil. ? S ar putea sã þi fac o surprizã. Ce s a întâmplat cu el dupâ ce a ajuns în trupul tãu? ªi a seama ce se petrecuse? ? Deloc. Trebuie sã înþelegi cã omul era profund mutilat psihic. ªi, în plus, fusese un igno rant. ? ªi nu l ai lãsat nici o clipã, nu i aºa? L ai ucis. ? Domnule de Lioncourt, ceea ce am fãcut a fost o binecuvântare pentru el. Ce îngrozit or ar fi fost sã l pãrãsesc, aºa confuz cum era, în trupul acela! Nu s ar fi vindecat, îþi da seama, indiferent în ce trup s ar fi adãpostit. κi omorâse întreaga familie. Chiar ºi pe pr ncul din leagãn. ? Te ai amestecat ºi tu în povestea aceea? ? Ce pãrere proastã ai despre mine! Câtuºi de puþin. Aºteptam sã aparã la spital un asemenea cimen. ªtiam cã, pânã la urmã, o sã soseascã unul. Dar de ce mã întrebi aºa ceva? Nu þi a spu albot cã în arhivele de la Talamasca sunt numeroase cazuri de schimbãri de trupuri? Nu, David nu mi spusese. Dar n aº fi putut sã i fac vreo vinã. ? ªi toate au implicat vreo crimã? am întrebat. ? Nu. Unele au necesitat o tranzacþie ca aceea încheiatã între noi. ? Mã mir. Noi doi suntem o pereche ciudatã. ? Ciudatã, dar potrivitã, trebuie sã fii de acord. Am pentru dumneata un trup foarte f rumos, a zis, punând palma deschisã pe pieptul sãu larg. Nu la fel de minunat ca al du mitale, desigur. Dar foarte frumos! Exact ceea ce cãutai. Cât despre trupul dumitale , ce sã mai spun? Sper cã n ai plecat urechea la ce þi a înºirat despre mine David Talbot. A comis atâtea tragice greºeli. ? Ce vrei sã spui? ? Nu i decât un sclav al acelei mizerabile organizaþii, a spus cu sinceritate. Îl cont roleazã în întregime. Dacã mãcar aº fi putut sta de vorbã cu el, ar fi vãzut importanþa lucru pe care le puteam eu oferi, pe care le aº fi putut arãta ºi altora. Þi a povestit de es capadele lui din vechiul Rio? E un om excepþional, un om pe care mi ar fi plãcut sã l cunosc. Dar pot sã þi spun sigur cã nu i omul sã se opunã. ? Adicã, n o sã te opreascã sã mã ucizi imediat dupã ce vom schimba trupurile? Aºa cum ai fãc cu cel pe care l ai ademenit în trupul tãu bãtrân ºi apoi l ai lichidat cu o loviturã încap? ? Ah, aºadar, ai vorbit cu Talbot, a rãspuns, fãrã sã parã uimit. Sau ai fãcut cercetãri de u singur? Douãzeci de milioane de dolari mã vor opri sã te ucid. Am nevoie de trup ca sã merg la bancã, îþi aminteºti? Absolut minunat din partea dumitale sã dublezi suma. Dar aº fi respectat târgul ºi pentru zece milioane. Îmi oferi libertatea, domnule de Lioncourt. Începând de vineri, chiar de la ora când Hristos a fost þintuit pe cruce, nu va mai tre bui niciodatã sã fur. A luat o înghiþiturã din ceaiul fierbinte. Indiferent de aparenþe, devenise din ce în ce m ai neliniºtit. ªi ceva asemãnãtor, enervant simþeam ºi eu. ªi dacã reuºim? ? Oh, vom reuºi, a zis din inimã. Mai sunt ºi alte motive pentru care n aº încerca sã þi fac reun rãu. Hai sã vorbim despre ele. ? Neapãrat. ? Ei bine, dacã te aº ataca, dumneata ai putea sã ieºi din trupul muritor. Þi am explicat deja cum trebuie sã cooperãm. ? ªi dacã eºti mai iute? ? E elementar. N aº încerca sã þi fac vreun rãu. Prietenii dumitale ar afla. Atâta vreme cât umneata, Lestat, eºti aici, în corpul sãnãtos al unui om, prietenii dumitale nu vor încerc a sã þi distrugã trupul preternatural, chiar dacã este controlat de mine. Nu þi ar face un a ca asta, nu i aºa? Dar dacã te ucid ? adicã îþi strivesc faþa sau altceva înainte sã te poþ bera... ºi, Dumnezeu ºtie, e o posibilitate de care sunt pe deplin conºtient, te asigu r! ? prietenii dumitale vor descoperi mai devreme sau mai târziu cã sunt un impostor

ºi mã vor înlãtura rapid. Probabil cã ei ar simþi, dacã ai muri. Nu crezi? ? Nu ºtiu. Dar ar putea descoperi totul. ? Sigur. ? E obligatoriu sã te þii departe de ei atâta timp cât eºti în trupul meu; sã nu te apropii d New Orleans; sã te fereºti de oricare dintre bãutorii de sânge, chiar ºi de cei mai slabi . Trebuie sã þi foloseºti priceperea de a te ascunde, înþelegi... ? Sigur cã da. M am gândit la toate, fii convins.. Dacã m aº duce sã l prãjesc pe frumosul d umitale Louis de Pointe du Lac, ceilalþi ar afla imediat, nu i aºa? ªi aº putea fi eu ur mãtoarea torþã a morþii arzând în noapte. N am rãspuns. Simþeam furia urcând în mine ca un lichid rece, alungând toate precauþiile ºi c rajul. Dar voiam asta! O voiam ºi aproape cã se împlinea! ? Nu te neliniºti cu asemenea prostii, a spus. Se comporta atât de asemãnãtor cu David T albot! Poate cã o fãcea intenþionat. Sau poate cã David era un model. Dar pãrea mai mult d ecât o asemãnare de maniere ºi avea în plus faþã de David o instinctivã putere de convingere. De fapt, nu sunt un ucigaº, a continuat cu o neobiºnuitã intensitate. Tot ceea ce cont eazã este sã am. Vreau sã fiu înconjurat de confort ºi frumuseþe, de tot luxul din lume, ºi v eau sã am posibilitatea sã mã duc sã trãiesc unde mi place. ? Doreºti unele instrucþiuni? ? Despre ce? ? Despre ce sã faci când o sã fii în trupul meu. ? Mi le ai dat deja, bãiete dragã. Þi am citit cãrþile. Mi a adresat un zâmbet larg, a aplec at uºor capul ºi m a privit ca ºi cum ar fi vrut sã mã ademeneascã în patul lui. Am citit ºi umentele de la Talamasca. ? Care documente? despre limite, lucruri dintr ? Oh, descrieri detaliate ale anatomiei vampirilor astea. Ar trebui sã le citeºti ºi dumneata. Poate cã þi ar veni sã râzi. Cele mai vechi au fo t scrise în evul mediu ºi sunt pline de prostii caraghioase care l ar fi fãcut sã plângã ºi p Aristotel. Dar cele mai noi sunt destul de ºtiinþifice ºi de precise. Nu mi plãcea subiectul. Nu mi plãcea nimic din ce se petrecea. Eram tentat sã termin a cum. Dar am ºtiut brusc cã voi continua ceea ce începusem. Am ºtiut. M a învãluit un calm ciudat. Da, aveam sã o facem în câteva minute. ªi avea sã reuºeascã. Am culoarea dispãrându mi din obraji ? o imperceptibilã rãcire a pielii, care mã durea încã din auza terbilului chin îndurat la soare. Nu cred cã el bãgase de seamã schimbarea, nici faptul cã trãsãturile mi se înãspriserã, cãci nuat sã vorbeascã la fel ca înainte. ? Cele mai interesante sunt observaþiile din 1970, scrise dupã ce a apãrut Interviu cu un vampir. Apoi capitolele cele mai recente, inspirate din istoria bizarã ºi întrerup tã pe care o relatezi dumneata despre specie. Nu, ºtiu totul despre trupul dumitale. Poate cã ºtiu mai mult chiar decât dumneata. ªtii oare ce vrea Talamasca? O mostrã de þesut , un specimen al celulelor dumitale vampirice! Ar trebui sã afli dacã nu au deja un asemenea specimen. Ai fost prea liber cu Talbot. Poate cã þi a tãiat unghiile sau vreo ºuviþã de pãr în timp ce dormeai sub acoperiºul lui. ªuviþã de pãr. Nu era o ºuviþã de pãr blond în medalion? Pãr de vampir! Pãrul Claudiei. M am dâncindu mã în mine însumi. Cu secole în urmã, într o noapte înspãimântãtoare, Gabrielle, fos ma muritoare ºi nou nãscuta mea ucenicã, îºi tãiase pãrul de vampir. În lungile ore ale zilei timp ce zãcea în coºciug, pãrul crescuse în întregime la loc. Nu voiam sã mi amintesc þipetel i când descoperise cã are din nou plete bogate ºi lungi pânã dincolo de umeri. Nu voiam sã mã gândesc la ea ºi la ce mi ar fi spus acum despre ceea ce intenþionam sã fac. Trecuserã ani de când n o mai vãzusem. S ar putea sã treacã secole înainte s o vãd iarãºi. M am uitat din nou la James; era în aºteptare, radios, încercând sã parã rãbdãtor, cu faþa lu lumina caldã. ? Lasã Talamasca, am ºoptit. De ce te descurci atât de greu cu trupul de acum? Eºti neînde mânatic. Eºti în largul tãu doar când stai pe scaun ºi îþi poþi stãpâni complet vocea ºi faþa ? Cât spirit de observaþie, a rãspuns, cu o demnitate de nezdruncinat. ? Nu cred. E destul de evident. ? Pur ºi simplu, e un corp prea mare, a zis calm. Prea musculos, prea... cum sã spun , atletic? Dar perfect pentru dumneata. S a oprit, s a uitat gânditor la ceaºca de ceai, apoi din nou la mine. Ochii pãreau atât de deschiºi, de inocenþi. ? Haide, Lestat, a zis. De ce pierdem vremea discutând? Nu intenþionez sã dansez în Bale

tul Regal când voi fi în trupul dumitale. Vreau, pur ºi simplu, sã mã bucur de încercare, sã xperimentez, sã vãd lumea prin ochii dumitale. S a uitat la ceas. Þi aº putea oferi ceva de bãut ca sã þi stimulez curajul, dar ar putea sã se dovedeascã stânjenitor pentru lunga cã orie, nu crezi? Oh, apropo, paºaportul. Ai reuºit sã l obþii? Þi am cerut sã mi faci rost de un paºaport, îþi aminteºti? Sper cã da. Am ºi eu un paºaport pentru dumneata, bineînþeles. M cã nu vei putea sã te duci nicãieri, pe viforniþa asta. Am pus paºaportul pe masa, în faþa lui. A cãutat ºi el sub pulover, l a scos pe al sãu din b uzunarul cãmãºii ºi mi l a dat în mânã. L am cercetat. Era american ºi era fals. Era falsã pânã ºi data emiterii ? înainte cu doi an i. Raglan James. Douãzeci ºi ºase de ani. Fotografie corectã. Una bunã. Adresa din Georget own. Studia la rândul lui paºaportul american pe care i l dãdusem ? tot un fals. ? Ah, piele bronzatã! L ai pregãtit special... Probabil ieri noapte. Nu m am obosit sã i rãspund. Ce inteligent din partea dumitale, a zis, ºi ce fotografie bunã. S a uitat cu atenþie. Clarence Oddbody. Unde te ai pricopsit cu un nume ca ãsta? ? O glumã. Ce conteazã? O sã l porþi doar în noaptea asta ºi cea de mâine. Am ridicat din umeri. ? Adevãrat. Foarte adevãrat. ? Te voi aºtepta sã te întorci vineri dimineaþa, devreme, între orele trei ºi patru. ? Excelent. A dat sã punã paºaportul în buzunar, apoi s a oprit, zâmbind. Pe urmã m a privit , plin de încântare. Eºti gata? ? Încã nu. Am scos din buzunar un portofel, l am deschis, am tras afarã cam jumãtate din bancno te ºi i le am dat. ? A, da, mãrunþiºul, ce grijuliu din partea dumitale sã þii minte, a spus. Eu am uitat, de emoþie, toate amãnuntele importante. E de neiertat, iar dumneata eºti un gentleman pe rfect. A luat bancnotele ºi a vrut sã le punã în buzunar, dar ºi a dat din nou seama cã n are rost º s a abþinut. Le a pus înapoi pe masã ºi a zâmbit. Am pus mâna peste portofel. ? Restul este pentru mine. Cred cã îþi convine suma ºi cã hoþul din tine nu va fi ispitit sã suºeascã ºi ce a mai rãmas. ? Mã voi strãdui sã fiu cuminte, a spus cu blândeþe. Vrei cumva sã mi schimb hainele? Pe cel e de pe mine le am furat special pentru dumneata. ? Sunt bune. ? Sã mi golesc vezica? Sau sã þi las dumitale plãcerea? ? Mai bine. A încuviinþat din cap. ? Mi e foame. M am gândit cã þi ar conveni. În josul strãzii este un restaurant excelent. La Paolo". Spaghetti carbonara, foarte bune. Poþi sã mergi pânã acolo chiar ºi prin zãpadã. ? Minunat. Mie nu mi e foame. M am gândit cã aºa are sã þi fie mai uºor. Ziceai ceva de o maº nã. Unde e maºina? ? A, da, maºina. Afarã, în stânga scãrilor din faþã. Un Porsche sport, roºu, m am gândit cã þ iveºte. Cheile sunt aici. Dar fii atent... ? La ce? ? Pãi, cu zãpada asta, s ar putea sã nu reuºeºti s o urneºti din loc. ? Mulþumesc cã m ai prevenit. ? Nu vreau sã fii rãnit. Dacã nu vei fi aici vineri, aºa cum am plãnuit, ar putea sã mã coste douãzeci de milioane. Carnetul de conducere, cu poza corectã, este în biroul din livin g. Ce s a întâmplat? ? Haine, am zis. Am uitat sã þi procur alte haine decât cele de pe mine. ? Oh, m am gândit la asta demult, când am dat târcoale prin camera dumitale de hotel d e la New York. Am o garderobã, nu trebuie sã þi faci griji, ºi costumul ãsta de catifea ne agrã îmi place. Te îmbraci minunat. Întotdeauna ai fãcut o, nu i aºa? Vii dintr un timp al h ainelor somptuoase. Prezentul trebuie sã þi se parã teribil de plicticos. Butonii sunt vechi? Ei bine, voi avea tot timpul sã i cercetez. ? Unde ai sã te duci? ? Unde o sã am chef, bineînþeles. Îþi pierzi cumpãtul? ? Nu. ? ªtii sã conduci o maºinã?

? Da. Dacã nu, îmi imaginez. ? Crezi? Crezi cã vei avea aceeaºi inteligenþã preternaturalã ºi când vei fi în trupul ãsta? ra. Nu cred. Micile sinapse dintr un creier muritor s ar putea sã nu ia foc atât de repede. ? Nu ºtiu nimic despre sinapse, am spus. ? Bine. Sã i dãm drumul. ? Da, acum. Inima mi s a fãcut ghem, iar el a devenit dintr o datã autoritar ºi a început sã comande. ? Ascultã bine, a spus. Vreau sã ieºi din trup, dar nu înainte sã termin de vorbit. Ai sã te înalþi. Ai mai fãcut o. Când vei fi lângã tavan ºi vei privi în jos cãtre noi doi, la masã, concentra sã intri în trupul meu. Nu trebuie sã te gândeºti la nimic altceva. Nu trebuie sã laºi spaima sã þi întrerupã concentrarea. Nu trebuie sã te întrebi cum se petrec lucrurile. V ei sã cobori în acest trup ºi vrei sã te conectezi, complet ºi dintr o datã, cu toate fibrel e ºi celulele lui. Imagineazâ þi cã o faci! Imagineazã þi cã eºti deja înãuntru. ? Da, te urmãresc. ? Aºa cum þi am spus, înãuntru este ceva invizibil, lãsat de ocupantul iniþial, iar acest ce va este avid sã fie din nou întreg ? sã se completeze cu sufletul dumitale. Am încuviinþat . A continuat. S ar putea sã fii invadat de o diversitate de senzaþii neplãcute. Când ve i aluneca în el, trupul þi se va pãrea foarte dens, foarte compact. Nu ºovãi. Imagineazã þi s iritul cuprinzând fiecare deget de la mâini, fiecare deget de la picioare. Priveºte pr in ochii lui. Este foarte important. Ochii sunt o parte a creierului. Când priveºti prin ei, te ancorezi în creier. Nu vei fi dat afarã, poþi fi sigur. O datã înãuntru, va fi n evoie de ceva efort ca sã mai fii scos. ? Te voi vedea ca spirit atunci când vom face schimbul? ? Nu. Ar fi posibil, dar ar însemna sã te concentrezi în afara scopului tãu imediat. Nu trebuie sã vrei sã vezi nimic altceva decât acest trup. Trebuie sã vrei sã intri în el, sã în i sã te miºti cu el, sã respiri prin el, sã vezi prin el, aºa cum îþi spuneam. ? Da. ? Un lucru care te va speria va fi vederea propriului tãu trup, neînsufleþit sau încã nelo cuit de mine. Nu i permite sã te afecteze. E nevoie de o anumitã încredere ºi chiar de u n fel de umilinþã. Crede mã când spun cã voi intra în posesia trupului dumitale fãrã sã l lez reun fel ºi cã voi pleca imediat, ca sã te eliberez de amintirea permanentã a ceea ce am fãcut împreunã. Nu mã vei vedea din nou decât vineri dimineaþã, aºa cum am convenit. Nu þi v rbi, pentru cã vocea mea ieºind din gura ta te ar neliniºti ºi þi ar distrage atenþia. Înþele ? Cum va suna vocea ta? ªi cum va suna vocea mea? S a uitat din nou la ceas, apoi înapoi la mine. ? Vor fi niºte diferenþe, a zis. Dimensiunea cutiei de rezonanþã e alta. Corpul acesta, de exemplu, conferã vocii mele o gravitate pe care în mod obiºnuit nu o avea. Dar ritm ul, accentul, particularitãþile vorbirii vor fi aceleaºi. Doar timbrul va fi diferit. Da, timbrul, ãsta i cuvântul potrivit. L am privit îndelung, cu atenþie. ? Este important ca eu sã cred cã treaba se poate face? ? Nu, a rãspuns, zâmbind larg. Nu e o ºedinþã de spiritism. Nu i nevoie sã întreþii focul med ui cu credinþa dumitale. Vei vedea imediat. Ce mai e de spus? S a încordat, lãsându se în faþã în scaun. Câinele a lãtrat brusc. L am liniºtit, întinzând mâna cãtre el. ? Hai! a zis James brusc, vocea coborându i într o ºoaptã. Ieºi din trupul dumitale, acum! M am lãsat pe spate, fãcându i încã o datã semn câinelui sã stea liniºtit. Apoi mi am impus s m simþit dintr o datã o vibraþie profundã în întreg înveliºul meu de carne. Apoi a venit senz minunatã cã reuºisem sã mã desprind cu adevãrat, un spirit, liber ºi uºor, pãstrând încã mâin le formei mele de bãrbat, lungit chiar dedesubtul tavanului alb. M am uitat în jos ºi am vãzut spectacolul uluitor al trupului meu ºezând liniºtit în scaun. O, ce sentiment ext raordinar, ca ºi cum aº fi putut sã mã duc oriunde aº fi vrut într o clipã! Ca ºi cum nici n avut nevoie de trup, ca ºi cum faptul cã fusesem înlãnþuit de el ar fi fost o înºelãtorie în clipa naºterii. Corpul fizic al lui James se prãbuºea încetiºor în faþã, iar degetele au început sã i alunece e tãblia mesei. Nu trebuia sã mã las distras. Scopul era schimbul! ? Jos, coboarã în trupul acela! am zis tare, dar nu aveam o voce care sã poatã fi auzitã, aºa cã, fãrã o vorbã, m am strãduit sã mã îngreuiez ºi sã mã contopesc cu noua carne, cu form

cã flexam pleoapel acelui trup muritor. care se uita uluit la câine. Mã strãduiam sã deschid ochii. bãiete. Mâinile mi s au repezit sã mi acopere urechile. întunecos. Am respirat zdravãn. A început. iar g i înþepa mâinile ºi faþa. fãcând vasel sã se ciocneascã în rastele ºi zgâlþâind uºa sufrageriei. omoarã l. în timp ce o mascã îmi acoperea faþa. Mojo. Zãpada îmi intra în ochi ºi ea. Mojo. ? Ieºi afarã! am urlat iarãºi. fãcând fãrâme lemnul ºi ce mai rãmãsese din sticlã. iar eu. cã. Ochii lui albaºtri erau încã goi ºi fãrã expresie. înlãnþuindu i gâtul cu braþul drept ºi cupr l cu stângul peste pieptul îmblãnit. strãduindu mã sã împrãºtii întunericul din ju eu. învârte ind zãpada din jur. Dar în acelaºi timp mã simþeam pe mine însumi umplând braþele ºi picioarele acelea. sunt înãuntru. cu membrele coordonându se acum într o miºcare ca a unui înotãtor într o are invizibilã. Ieºi afarã! am strigat din nou . îngrozit de forþa câinelui ºi de slãbiciunea braþelor mele. apoi am resimþit o tensiune puternicã. ? Doamne Dumnezeule. Mojo! l am implorat. eram închis ca într o capcanã în trapul care pãrea cãptuºit cu plumb ºi cu perniþe. Sunt un om muritor. în timp ce scaunul pe care stãtuse se izbea de podea. din nou. Câinele s a nãpustit iar înainte. privind consternat cum creatura s a izbit cu spatele de uºã. în timp ce mã rãsturna din scaun ºi mã trântea în genunchi. Simþeam cã mã sufoc ? trebuia sã scap de asta! ? când mi am dat seama cã eram înãuntru! Eram upul acela! Schimbul reuºise. Doamne Dumnezeule.poralã. sã înlãtur vãlul de umbrã ce mã împiedica sã vãd clar forma strãlucitoare din faþa mea. înainte ca el sã fi apucat sã atace trupul d ampir. jos. ? Nu. Încãperea era îngheþatã ºi vântul ºuiera în fiecare ungher. Un vuiet puternic mi a umplut auzul. Genunchii mã dureau îngrozitor. m am auzit strigând prin gâtul gros ºi vânjos al muritorului. Fiecare rãsuflare mã durea. Mi am dat seama cã ºedeam alãturi de el pe podea. s a auzit vocea lui James. ? Doamne Dumnezeule. cu ochii albaºtri lucindu i aprig. îngrozindu mã de grosimea lui ºi ascultând pulsaþia ºuvoiului de sânge din inimã. d . ºi s a izbit de uºa de serviciu. Apoi a dispãrut. am strigat. cu braþele ridicate ca de groazã. Dumnezeule. încã s rãduindu mã sã vãd prin întuneric ? deºi incapabil s o fac ? ºi dându mi seama cã mâna mea er care apuca zgarda câinelui ºi îl trãgea înapoi. ca sã le protejeze de sunet. ºi strãluceau ca douã nestemate incandescent e. la foºtii mei ochi albaºtri c are mã cercetau prin ochelarii cu lentile violete. încã uluit de sunetul slab. izbind cu o mânã becul din faþã ºi spãrgându l. o apariþie hidoasã. într adevãr. înãlþându se în noaptea plinã L am mai zãrit doar o clipã. l am apucat de zgardã. ca ºi cum n ar fi reuºit î un înþeles cãrnii preternaturale din jurul lui. rãsunând oribil de tare în gura pretematuralâ c are fusese a mea. provocând aþii asemãnãtoare. la fosta mea piele închisã la culoa re. apoi mi am trântit palma pe piept. ªi t pleacã de aici! am zbierat. cã priveam prin ochi muritori în încãperea sl b luminatã. înãbuºit ºi grav al vocii. fâlfâind din braþe. c revenea ºi ea la viaþã. Creatura care mai devreme fusesem eu a dansat pe deasupra mea. uitându mã la vechiul meu trup de dincolo de masã. spãrgând ochiurile de geam ºi lãsând sã pãtrundã înãuntru o rafal . Înfiorãtor! Voiam sã fiu li ber. suspendat deasupra scãrii din spate. ºi mi era imposibil sã l mai þin. s a întâmplat. clipeam. trebuia pun în miºcare trupul acesta! Nu era totuºi decât un câine. cu degetele încolãcite dure ros de lanþ. ? Da. carn grea ºi usturândã închizându se în jurul meu. am ºoptit în urechea rozalie a câinelui. ºi a ieºit. horcãind. de parcã înt regul meu eu ar fi fost înghesuit într un tub strimt. Câinele înnebunise. foarte goi ºi i nexpresivi. Suflul mi a revenit. iar eu eram un bãrbat puternic! ? Stai. punând în miºcare monstruosul în eliº de carne. 11 ? BINE. Câinele a tãcut brusc. Gura ? fosta mea gurã ? era strânsâ într o grimasã fãrã rost. Câinele a sãr icioare ºi a dat drumul unui ºir ameninþãtor de lãtrãturi groase. chiar înainte sã mi fi dat seama ce fãceam. Fostul meu trup s a smuci în sus. am zis prosteºte.

Vântul s a izbit în ea. am ieºit pe verandã. Într un colþ îndepãrtat ardea o veiozã. Ce oribil de posomorâte erau scaunele întunecate. n trebui sã fie atât de greu sã te deprinzi cu mersul. Îmi produceau mâncârimi. am intrat înapoi în casã. bãiete. Pe toþi sfinþii. de parcã aº fi fost olit în pãturi? De ce nu i puteam simþi mirosul de blanã curatã? Aha. E normal. pentru cã nu þi poþi trage inelele de pe degete.cum dã i bãtaie. apoi îndreptându mã. Picioarele mi au alunecat spre dreapta. Da. plinã de cernealã. Înþepãturile pe care le simþea otul altfel decât cele din pielea mea de vampir. Dar nu urâte. Mai rãmãsese oare ceva din ea? N aº fi putut spune. Am ajuns lângã masã ºi m am aºezat foarte neî c pe scaun. mi am spus. conºtient cã degetele mi se udaserã ºi în acelaºi timp înþepeniserã la fel ca ºi picioarele. masa abia vizibilã. Aºa vãd muritorii. Dar inelele? Categoric. existã ºi sãpun. I am vorbit încetiºor: ? Eu sunt. Ar fi trebuit sã te aºtepþi la asta. simþurile sunt limitat e. asta i tot. Încet ºi cu grijã. Nu era momentul sã urlu de groazã. i am zis câinelui ºi am trecut din bucãtãrie în sufragerie. Parcã încercam sã vãd printr un nor de fu . OK? Eu sunt! I am mângâiat uºurel pãrul moale dintre urechi. lumina chioarã car e se insinua prin colþuri. Acum du te ºi te uitã în oglindã. ? Hai. mai era una micuþã ºi pe cãmin. d eloc urâte. Pentru numele lui Dumnezeu. iar cu degete ºovãitoare am orbecãi am închis uºa. Nu i nici o îndoialã. sã vezi minunea. Eºti gata sã înnebuneºti. dar am reuºit sã apuc lemnul ud cu degetele mari ºi tremurânde ºi sã nu mã prãvãlesc pe scãri. surprins din nou de slãbiciunea desâvârºitã a cãrnii mele ºi de mizeria ei. modelele de ipsos din susul pereþilor pierzându se în umbrã. Eºti un bãrbat. Am încercat sã le scot. Calmeazã te. Nu cumva sã te tai în cioburi. Mojo. Gândeºte ca eroul care te mândreºti cã eºt le practice. dar habar n ave am cum. S a întâmplat cu adevãrat. nu te poþi vindec Mojo a venit mai aproape. gâfâind zgomotos iar în unul din ochii sãi negri lucea o aºchie de luminã. indu mã cu spatele de tocul uºii. fãcând abstracþi tatea pe care o simþeam în piept ºi de senzaþia asprã pe care mi o producea simplul act al inspiraþiei ºi expiraþiei. s a strecurat pe la încheieturi. Am încercat din nou sã vãd prin dar n am reuºit deloc. Din încãpere dispãruse orice urmã de cãldurã. apoi la mâini mari ºi ele. Era ceai vãrsat. to ibil de întuneric. Am încruciºat braþele ºi mi am lipit palmele de coaste. apoi m am uitat în jos la ele. pierzându mi pentru o clipã echilibrul. Ideea aceasta m a fãcut sã râd. pãstre azã l. nebunule. Bine. mai mult alu necând. M am înfipt pe picioare. nu i aºa? ªi sticlã spartã. Parcã aº fi fost sub o apã întunecatã. Trebuia sã repar uºa. hai sã ne uitãm acum prin camerã. Eºti eliberat cu adevãrat din trupul acela pretematural! Eºti o fiinþã omene ascã. trupul ãsta muritor o sã îngheþe. ajunge. Aici nu i luminã artificialã. fãrã nici o legã cu spaþiile deschise ale încãperilor prin care se miºcã un vampir. E un miracol nemaipo enit. Dumnezeule! Hai. Totul arãta sinistru ºi fragmentat. im . Dã þi cu sãpun pe mâinile astea mari. iar tu priveºti prin ochii unui muritor. ºi picioarele mele tremurânde s au bucurat sã se lipeascã de b lana lui caldã. dar uºa a rãmas închi M am întors. aºteptând momentul când av sã pot vedea mai clar. Fã ceea ce trebuie!" Dar tot ce am fãcut a fost sã deschid mai tare ochii ºi sã mã holbez la ceea ce pãrea sã fie adã adunându se în cristale sclipitoare pe suprafaþa albã a mesei. ªtii. Am reuºit sã vãd conturul neclar al lui Mojo care stãtea ºi se uita la mine. M am ridicat încetiºor în picioare. bãiete. uimit de cât erau de mari. Nu intra în panicã! Ceasul era incomod. nu se întâmpla." Pãºind foarte grijuliu. Aºa cã fã acum ceva inteligent. Partea cea mai rea era vântul îngheþat. Aºa cã isprãveºte cu panica. Imposibil! Nu voiau sã iasã. E o p ostie! Liniºteºte te. Dar de ce oare ceea ce simþeam pãrea atât de îndepãrtat. nu mai sta în încãperea friguroasã. greoi. ceea ce. simþind îngrozit sudoarea alunecoasã e sub cãmaºã ? fãrã asemãnare cu sudoarea de sânge ? apoi am respirat adânc. Era puþinã luminã. întunecate inelele vor ieºi. Zãpada vine peste tine. Vântul pãtrunsese peste tot ºi îl auzeam vâjâin asã. moale. dar aveam nevoie de el. Îmi clãnþãneau dinþii. Fiecare pas fãcut îl simþeam neîndemânatic. asta e. Gheaþã. nu le voiam pe degete. simþind dintr o datã cã am o greutate mult mai mare ºi sunt foarte instabil. evident. Apoi i am încleºtat mâna peste gurã. M a cuprins panica. strãduindu mã în acelaºi timp sã mã uit la încãpere. E omeneºte. m am gândit. Nu.

prin holul din spate. încurcat de greutatea membrelor ºi de spaima sã nu mã împiedic. Nu mi plãcea însã lucirea de fricã din ochi. M am apucat s o fac. nu mi a deloc. Dar moliciunea mã îngreþoºa straºnic. De abia mi am dat seama cum îmi pulsa capul de la izbiturã. ca ºi cum ar fi fost o greutate care aluneca prin cap. mi am croit drum în sus. speriat cã puteam în orice cl ipã sã mi pierd echilibrul sau sã calc strâmb. . am ieºit în hol. M am uitat în jos. grijuliu. N e picioare atât de lungi! Când m am uitat în jos. Chiar ºi un alt om ar fi putut fie în hol. care mã privea. Vinovatul. într o explozie violentã de durere. ? De unde ºtii cã sunt eu? am întrebat. apo i zâmbetul a pãlit ºi am continuat sã arãt stingher ºi uluit. în faþa mea.penetrabilã umbrã. Am ridicat mâna ºi mi am pipãit gura. Într o întunecime ca asta. gãsind repede lumina. am rãmas cu gura cãscatã. Jos. încet ºi cu grijã. Nu era uºor. netedã. uimit din nou de cât de neclar se vedea. Un lung moment am cãscat ochii la beculeþe ? ºi trebuie sã fi fost vreo douãzeci ? dându mi seama cã nu era cine ºtie ce luminã. ºi durerea s a deplasat sp re dreapta pânã a ajuns sub frunte. lumina mã dezamãgea. Am dat o la o parte cu piciorul. O. pe scãri. pur ºi sim . I rumentele de lângã cãmin s au prãbuºit zãngãnind peste mine. Am trecut pe rând prin living. apoi m am întors ºi. la Mojo. Am spus în francezã cã trupul acela îl adãpostea pe Lestat e Lioncourt ºi cã totul erã în regulã. Pe chipul ãsta nu team vedea nimic rãsfrânt dinãuntru. pe undeva. De aici poþi sã cazi ºi sã mori" is. Bine. Am deschis încet gura sã vorbesc. apoi pãrul moale. Iar ºi iar. trebuia. ºi nu mai fãcusem aºa ceva de douã sute de ani. diavolul de James plecase ºi totul reuºise! Ceva din impetuozitatea mea se vedea acu m în ochi. ºi cât de uimitor de diferit. Am întins mâna ºi am simþit în pãr umeze sângelui. ºi ce înspãimântãtor era golul negru al holului. Nostim! ªi ce sã mai vorbim despre mirosul pe care l rãspândea. cu capul lovind m rmura cãminului ºi înfigând cotul în marmura din vatrã. fãrã ridu bine proporþionatã ºi cu ochi adânci. de nevoia de a mã uita mereu la picioare. aºteptând sã treacã durerea . am zãrit pentru câteva secunde ceva din natura mea rea. sã cer trãsãturilor sã exprime încântarea o simþeam. Ah. fruntea. da. Experimentul reuºise! Nu trecuse nici o orã de atunci. Îmi striv m nervul cotului ºi durerea era ca un foc ce mi cuprindea braþul. Din oglindã mã privea un tânãr destul de s periat. ªi nu sunt sigur cã ceea ce simþeam era îneântare. am zis. lucrurile îºi pierd conturul. zãcea una dintre carpetele acelea nostime. Nu mai pãream impenetrabil. apucându mã de poliþa cãminului. sprâncenele. dar asta nu era nimic. ca de obicei. Am tras lãmpiþa sub oglindã ºi mi am privit faþa. Nu. Ce s ar mai fi distrat Louis! M am ridicat. evident. perf ect mulþumit. ceea ce pãrea drãguþ. ceva mai înaltã decât a mea. Mãrimea era convenabilã. am scos mãdularul ºi am rãmas imediat surprins de moli ciunea ºi de mãrimea lui. ºi nu voiam sã ating stie. Cine nu vrea sã fie mare? ªi era circumcis. În spatele ei eram eu. dar cã nimeni nu mi spusese cã nu pu eam aprinde toate becurile din casã. orice. Trebuia sã fac pipi. Cã sunt înãuntrul lui James? A ridicat capul ºi a ciu it uºor o ureche. Nu era pe aici. hai sã mergem! Am pornit înainte cãtre holul întunecat. nu mai aveam teribila lucire nervoasã din ochi. M am întors ºi am intrat în baia strâmtã. el ºi pãrul din jurul lui? Ei bine. În cele din urmã. Însã trebuia sã mi aduc aminte cã mãdularul acela era al meu. Faþa era plãcutã. senzaþia de semiîntuneric nu mã pãrãsea. Im posibil sã apreciezi cu adevãrat cât sunt de mari sau ce texturã au. M am rezemat. pe scãri. o baie? Am gãsit întrerupãtorul ºi am aprins luminile candela brului din hol. Ajunge atâta slãbiciune ºi atâta nebunie. M am întors cu faþa în jos ºi am stat liniºtit o clipã. Dar unde mã duceam? Ce voiam sã fac? Am descoperit imediat rãspunsul. cu mâna stângã alunecând pe duºumea ca sã amortizeze izbitura. iar neclarit a lucrurilor mã alarma uºor ºi mã fãcea sã mã simt confuz. minunat. iar când am zâmbit. Orice putea sã pândeascã ascuns în umbrã ? un ºobolan. de cât de misterios ºi diferit arata. Sânge! O. piciorul drept a fugit brusc de sub mine ºi am cãzut greoi. prin bibliotecã. M am întors ºi m am uitat la câinele din dreapta mea. Am încercat sã capãt o expresie diferitã. dar deasupra cãminului era o oglindã! M am dus la ea. Vezica îmi era pli nã ºi mã deranja ºi mai tare de când cãzusem. ºi neliniºtit de durerea surdã din picioare. Am tras fermoarul pantalonilor. Trebuia sã urinez. infinit mai plãcutã decât îmi dãdusem seama.

caraghios. Mi am spus cã nu erau decât aspectele cele mai simple ale omenescului. Nici nu se punea problema sã rãmân cu pata aceea de urinã pe pantaloni! Am ieºit din baie. sã simt. Ce se întâmplase cu restul? Am deschis sertarul de sus al scrinului. Sã fi însemnat cã nu intenþiona sã se mai întoarcã? Era absurd. apoi le am ºters cu prosopul. ºtii ce se va întâmpla? Va trebui sã te duci din nou la baie ? as alta ? ºi sã te uºurezi de mâncarea digeratã. apoi am încercat sã scot inelele. ºi m am întors la ºifonier. pe lângã vezi a plinã ºi moleºeala generalã. Mi am impus sã încetez. am tras fermoarul ºi am trântit capacu l closetului. iatã cauza precisã a disconfortului pe care îl simþeam. nu voiau sã iasã. Am ridicat mâinile ºi mi a dat seama cã ºi ele miroseau. Dar. Am stat liniºtit.dragule. cu excepþia stropilor care împroºcaserã colacu l ºi podeaua. Acum controlam tr . e ºi el al tãu! Hai. m am gândit. pe pantaloni. Spre uimirea mea. dã i drumul. încercând un pas ceva mai lung. un arc puturos de u rinã a þâºnit din chestia aceea. Da. ºi am încercat sã mã co trolez. ªi acum. Am bãgat l ucrul acela flasc ºi dezgustãtor înapoi în pantaloni. încât am crez cã o sã vomit. sã vãd aºa se numea încercarea! ªi ce încercare avea sã fie! Pânp la urmã. Pânã la urmã. dar am decis. nu cred cu adevãrat cã sunt un erou. Sã mãnâ sã gust. g ri ? apoi m am descãlþat ºi m am schimbat. Am dat drumul la apã în chiuvetã. Eram atât de îngreþoºat numai imaginându mi excrementele ieºind din trupul meu. am trecut pe lângã rãbdãtorul Mojo. Douã perechi de pantaloni de lânã. N ar fi renunþat la cele douãzeci de milioane. Hmmm. dacã mãnânci. Mi am dat sea a ce foame îmi era! Da. douã jachete subþiri. cu Mojo pãºind încet lângã mine. de lânã. strãbãtuþi de spasme dureroase. Mi am spãlat mâinile iar ºi iar. noi. Mi am dat seama cã pãrea murdarã. de ce nu a vea grijã nebunul sã ºi cureþe mâinile? M am privit apoi în peretele de oglinzi de la capãtul bãii ºi m am gãsit dezgustãtor. Organul acela tâmpit nu fusese uscat când îl bã em înãuntru! Ei bine. Dumnezeule mare. acesta era un cerc de foc mic ºi josnic. nu trebuia sã l e îngãdui sã copleºeascã chestiunile importante. Mi am clãbucit mâinile iar ºi iar. am înºfãcat sãpunul ºi m am treabã. Mã comportam ca un laº ºi nu ca eroul întune are pretindeam cã sunt. tot de lânã. M am dat înapoi. Numai când mã gândeam. ratând vasul closetului ºi împroºcând scaunul alb. de la începutul întregii poveºti. Cu tot clãbucul. pentru cã ele nu sunt decât inevitabilele mele cercuri de foc . Sã ne înþelegem. un fierãstrãu sau orice altã sculã. la picioarele patului scund. Toat e sertarele erau goale. deveneam atât niºtit. pe vremuri nu mi pasase niciodatã de aºa ceva. Am închis ochii. nu erau prea multe h aine. Er am tulburat. Am tras apa. cã le trimisese undeva unde avea sã se d ucã? De ce? Trupului sãu nou nu i s ar fi potrivit. scârbit din nou de textura lor poroasã ºi de murdãria din jurul unghiilor. Nu reuºise nici el sã le scoatã ºi acum mã lãsase pe mine împodobit cu ele! Muream e nerãbdare. ticãlosul le furase probabil la New Orleans. Gol. vezica s a golit. Gândul m a lãsat cu gura cãscatã. scârbit ºi fascinat. Aveam î faþã. iar mirosul era din ce în c e mai puternic ºi mai greþos. dar nu era nimic de fãcut pânã ce nu aveam sã caut un bijutier care sã ºtie sã l coatã cu vreo pilã. am corectat direcþia ºi m am uitat. Ei bine. m am ridicat în picioare. Iar eu nu mi puteam irosi preþiosul timp ca muritor îngrijorându mã ceas de ceas de un asemenea lucru! Am purces la coborârea periculoasei scãri. cum ur ina umplea closetul. ºi un teanc vreo trei cãmãºi pe unul dintre rafturi. ce trebuia sã mai fac? Sã merg sã caut ceva de mâncare". insuportabil chiar. o patã mare de umezealã. cã trebuie sã trãiesc ca ºi cum aº fi ? cã trebuie sã trec prin toate d ltãþile care mi ies în cale. Revoltãtor. ªi trebuia sã încetez cu laºitatea. scremându mã foarte imprecis ºi probabil prea tare. Am reflectat. mângâindu l încet pe cap. modern. ºi spusese cã avusese grijã de tot. dar în jurul meu mirosea dezgustãtor. Am încercat sã respir adânc. cu mult timp în urmã. nu i aºa? Dar pe atunci eram u n moºier jegos care fãcea baie numai vara sau când îi trãsnea sã se arunce într un izvor de m nte. Mãnâncã. ca sã mã acomodez cu oile mele picioare. dar fãrã sã fiu convins ca erau într adevãr curate lea era mult mai poroasã decât cea preternaturalã. Urina s a dus. Ce putea sã însemne asta? Cã luase hainele cu el. La fel ºi lada patului. ºi am intrat în dormitorul stã am deschis dulapul ºi am gãsit altã pereche de pantaloni ? unii chiar mai buni. încât muºchii mi se încordau. în timp ce la suprafaþã se formau bule.

Bineînþeles. t i. cheile. ºi am paralizat de furie. mi am at seama cã. dar n am gãsit plicul pe care l lãsasem. ce aveam de gând sã i fac! Cum credea cã poate sã scape? îºi imagina cã. Era greu sã citesc fiecare cuvânt. Mi am amintit ce spusese James despre sinapse. nu pot sã i sucesc gâtul dupã aceea? Ce naiba credea. M am dus în hol. care m au înþepat ºi mi au intrat în douã locuri în piele. Porþelanurile ºi argintãria din dulapul vitrinã dispãruserã. Ai grijã de dumneata! Raglan James. Nici mãcar nu reuºeam sã mi fac o impresie imedi espre înþelesul lor. Inutil. Ei bine. Pur ºi simplu. da. Înãuntru nu era nimic. Doar o grãmadã de cioburi. ªi ai îngheþat din nou. Îmi spusese cã gãsesc acolo permisul de conducere. Hmmm. ºapte ani de ghinion! M am întors. O CLIPà am fost prea furios ca sã mã pot miºca. m am dus în bucãtãrie ? de data asta am închis uºa dupã mine ? ºi am deschis fri erul. în splendidul meu trup preternatural. Portofelul nu era pe masã. nu i aºa? Sigur cã nu. fãrã sã mai e portofel. în timpul excursiei în bucãtãrie. Am ieºit din nou în capul scãrilor. Dar exprimarea oficialã mã nãucea. ªi o pereche de galoºi. M am dus la biroul din living. M am lãsat în genunchi ºi am început sã pipãi duºumeaua. Jasper Johns. Era atât de greu sã þi închipui? N avea sã se mai întoarcã. Ah. aºa cum mi se întâmpla când aveam ochi de vampir. nu. Portofelul. Îþ esc o aventurã plãcutã. plita ºi vasele de aramã din rastel erau acoper ite cu o pojghiþã subþire de gheaþã. Nu puteam vedea în zãpada groasã din curte. Totul gol. pentru cã lãsasem uºa deschisã. Eram ur cã noaptea trecutã acolo fuseserã porþelanuri ºi argintãrie. aºa greoi ºi incomod cum era. chiar înainte sã aprind lumina ºi sã citesc cele câteva cuvinte: Eºti un biet tâmpit dacã crezi cã un om cu talentele mele nu þi poate gãsi ascunzãtoarea. iar masa. ce însemna asta? Nu era nici un permis de conducere. mergi cu grijã pe trotuarele îngheþate. Am încercat sã vãd. Nu nevoie sã fii vampir ca sã depistezi pete trãdãtoare de umezealã pe duºumea ºi pe perete. M am întors în bucãtãrie. Doar cioburi din becul explodat.. absolut indiferent la viscol. E ca ºi cum ai înconjura un alcoolic cu sticle de vin. Ce este viaþa omeneascã fãrã piedici? Trebuie sã înþelegi cã nu pot rezista ispitei unor asem a descoperiri. Ba nu. scoteam foc. arþãgoa M am dus în baie. Gol. Am d eschis încet sertarul de sus. Treci înapoi în sufragerie ºi închide uºa. N AM putut sã mã opresc ºi am izbit cu pumnul în oglinda. Doar un alt bilet. Am încercat sã înþeleg. credeai cã aºa putea sã se întâmple. Lãsasem banii pe masã. bineînþeles. probabil cã zburaserã în curte. Pumnii mi se înc leºtaserã. numai o ranã în plus. . Altceva nimic. Le l e el! Poate chiar se întorsese dupã ele! Ce monstru meschin! Mi am dat seama cã locuia acum în trupul meu. nedesluºitã. unde ascunsesem banii. Am intrat în prima dintre încãperile nefolosite.pul cel nou cu mai puþin efort. Iar lumina. dej a furios. groasã. Am cercetat ºi în living. Chiar aºa am ºi fãcut. Dar nu mi trebuia de cât bani. încât sã fi zburat afarã. Pe pereþi nu i era nici o picturã. Ah. Picãturi de sânge pe mâini. cum ar fi fost dacã ar fi fãcut o Lestat. Pe un umeraº rãmãsese un trenci vechi. Ei bine. bani. Nimic. Dispãruserã. Dumnezeule. nu i aºa? Portofelul ºi cheile nu erau atât de uºoare. Ne vedeni vine ri. Trebuia sã uc aminte sã închid toate uºile. Am deschis dulapul din h ol. Portofelul. ci doar un petic de hârtie. M am întors în sufragerie. ªi gh nion. Nu o spãrtura în zid. Fãrã miros. Era ger. Nici cheile maºinii nu erau p masã. N aº vrea sã þi rupi vreun picior. într un sertar erau niºte hârtii. gândeam mai lent. nu? Era în firea lui. Acu m era frig ºi în sufragerie. drãcuºorul. se fãcuse þãndãri.. Ne vedem vineri. Într adevãr. Te rog. L am luat. Dispãruserã pânã ºi fotografiile cu vapoare. Pãr eau sã aibã legãturã cu casa ºi nu apãrea pe nici una numele lui Raglan James. grijuliu sã nu mai alunec. Fãrã gust. Nici urmã de Picasso. Ei bine. Secãturã mãruntã!" am zis cu vocea aceea mizerabilã. Am gãsit paºaportul. În timp ce urcam la etaj. deºi a trebuit sã l aºtept pe Mojo. M am întins dupã e i. scãzuse temperatura în toatã casa. dacã ouãzeci de milioane. nici al doilea pachet cu bani nu era în ascunzãtoarea de du pã oglindã. i oc. de K oonig sau Warhol.

avea un as în mânecã. ca un fel de binecuvântare. urând durerea din pântece ºi din cap. Mojo. Cel mai bine era sã sper cã schimbarea de trupuri trecuse neobser vatã. M am dus la dulapul din hol. Ei bine. mi am dat seama cã acolo era încã ºi mai mare. Foarte probabil cã ºtia deja ºi cã mocnea de dezaprobare. m am oprit. îmi imaginasem bine ? ºi anume cã nu puteam sã i fac rãu singurului ritor în stare sã mã ajute sã fac schimbul. tot ce am vãzut a fost lumea aceasta împãienjenitã. N aveam nevoie de prea mul tã imaginaþie ca sã ghicesc ce ar fi avut de spus Marius când i aº fi mãrturisit ce am fãcut. eram o fiinþã omeneascã ? un lucru nepreþuit pe care l d orisem mereu de când murisem ? totuºi. Nu era nici unul în toatã casa. dacã aº mai fi vrut. Cât despre cei mai bãtrâni. Minunat! Ce nebun fusesem cã nu plãnuisem destul toatã experienþa. Ah. învârtindu apoi. Id eea cu Mojo în trupul meu de vampir m a fãcut sã râd. sã mã pungãºeascã puþin. ai grijã. Aºa cum nu ºtia nici limitele puterii pe care o deþinea acum . am dat un tur ºi pe urmã m am întors. nici prin pr Ca sã fiu sigur. în cele din urmã. numai cã nu vedeam pe unde merg. pe urmã altul ? cel . Evident. Rafturile de cãrþi erau goale. Nici în stânga scãrilor din faþã. De ur. Zãpada cãdea peste min e. Nu se gândise cã i aº putea chem ilalþi? Hmmm. ºi am râs. Când i am schis din nou. sistematic un telefon. iar fulgii cãdeau ºi strãluceau pe na lui gri de pluº. L am întrebat pe Mojo dacã rãmâne sau vine c ine. apoi l am mângâiat. urând sudoarea care mi se prelingea pe coaste. gândindu mã ce bine cã mãcar câinele era aici. N avea de unde. Picioarele îmi serã. Dar ceea ce conta era cã James nu ºtia cât de furioºi ar fi ceilalþi pe mine datoritã experi mentului. plãnuia sã se întoarcã ºi sã pretindã cele douãzeci de milioane. am luat haina. a profitat de ocazie e întindã la picioarele mele. Când am ajuns în stradã. Bineînþeles. Bineînþeles. Zãpada de pe alee avea cam un picior grosime. iar el era singura fiinþã care putea î deplini schimbarea cu succes. dar totul era prematur. ªi conta pe faptul cã n i fac rãu. James era nebun sã împingã lucrurile într atât. Trebuia. voia sã mã însoþeascã. Sã vedem maºina. Un spasm. apã cu sare! Pe toþi dracii. Nu i permitea firea lui de hoþ. m am în rat gândindu mã la ei. Ar fi trebuit sã mi r ezerv un apartament la Willard". Maºina. nici vorbã de vreun Porsche roºu. încât nu mi fãcusem nici un fel de pregãtiri. nimic al va decât apã cu sare. Casa fusese golitã de tot ceea ce fusese cu adevãrat valoros! Lipsea ºi jumãtate din mob ilier! Ticãlosul n avea sã se mai întoarcã. sã las bani în seiful hotelului! Ar fi trebuit sã pregãt esc o maºinã. pentru cã muream din cauza frigului. de altfel. m am ridicat ºi am început sã caut. ca ºi mâinile. pur ºi simplu. Rãmãseserã numai câteva dintre cele preþioase ? unul în sufragerie. care mã fãcuse oape sã mã omor! ªi unul la piciorul scãrii. ºi ce straniu a sunat! Am închis strâns ii ºi am stat o clipã. Lui Mojo pãrea sã i placã vremea. N avea cum sã lase pentru mine haine sau bani. Opreºte te! Dupã câteva momente. Îmi dãdusem seama de la început. Trebuia sã mi croiesc drum prin ea. Nu mai erau nici c ovoarele. Nu ºi propusese niciodatã aºa ceva.Sculpturile chinezeºti dispãruserã ºi ele. M am gândit o clipã cã ar fi trebuit sã schimb trupul cu al câinelui. pentru cã aº fi vrut sã reiau experimentul. º ate. Mi am îngropat adânc mâna în blana lui ºi am tras de ea. Totul era grozav de nostim. chinuit de foame. cu contururi greu de distins ºi cu culori palide. trebuia sã merg pe jos. m am dus pânã la colþ. uram pânã n fundul mãduvei oasele astea omeneºti! Am simþit cã stomacul mi se agitã zgomotos. Sã l mai fac o datã! Îmi venea sã rid. urând umplutura greoaie pe care o simþeam în mâini ºi picioare. nici mai puþin decât o glumã drãceascã de a lui James. Iatã. dupã ce am închis cu grijã uºa sufrageriei. golirea casei nu era nici mai mult. care mã urmase cu credinþã. am observat o rupturã în cãptuºealã ? probabil cã de aceea rãmãsese nevândutã ? am îmbrãcat o. Furtul banilor. Sã i chem pe ceilalþi în ajutor ? ce idee îngrozitoare. cel puþin pânã la un telefon public.. Chiar am râs. Da. Fusesem atât de vrãjit de chestiun ile spirituale majore. cã te ai Þi ai retezat limba! Ai sã þi însângerezi gura! ªi sângele are gust de apã cu sare. M am aºezat în fotoliul de lângã uºã. disperat cã în buzunare n am gãsit mãnuºi.. Sã l mai fac o datã? Oooh! Þine te bine. Lestat! Þi ai încleºtat dinþii aºa de tare. iar pielea feþei mã durea. Am râs ºi am râs. ara neîntrerupt omãtul.

fãrã sã am bar cum se vedea sau ce efect putea sã aibã. ºi un gât frumos. am vãzut vitrina luminatã a unei cafenele Martini". Nici mãcar o fãrâmã din vreun gând al ei. am precizat. Era va în afara mea. ? O. Nimic. ? Mademoiselle. luând meniul pentru cei doi tineri ºi apoi conducându i în penumbra din spate. M am apropiat ºi eu încet de uºã ºi o tânãrã destul de frumuºicã la o tejghea de lemn. privindu mã cu rãcealã. tremurând de furie ºi neplãcere. iar afarã e foarte frig. dar nu mi fãcea atât de rãu. Corpul era demn de secolul al douãzecilea ? tot numai oase sub rochia neagrã. jumãtate din comerþ. Degeaba. Curios. Da. nu mi puteam aduce aminte ce gust are mâncarea. Vocea suna ºters ºi banal. picioarele îmi amorþiserã dureros. ? Þi am spus cã aº putea munci pentru mâncare. ceea ce. a zis. i o contradicþie în termeni. M am întors ºi. negru. Aº putea sã fac ceva ca sã obþin o farfurie cu mâncare? Am sã spãl pe jo dacã vreþi. Brusc mi am t seama cã duhoarea groaznic de greþoasã care mi umplea nãrile era miros de brânzã arsã. Mirosul de mâncare. ? Ieºi afarã. U ite. ondulat ºi o piele foarte palidã. Nimic. N am simþit decât mirosul brânzei arse. Uite. ? Dacã nu pleci. trebuie sã ajung la Paolo". cu ochi negri. Nimic. îngroºând deliberat accentul franþuzesc. Aº fi vrut s o pot vedea mai bine. Avea pãr lung. ºi am înaintat prin ea pânã ce ajuns în faþã femeii. Sigur cã nu era aºa. ? Mi aþi putea da o bucatã de pâine? am întrebat. Nici mãcar o intuiþie despre ce fel de om era. Mi era disperat de foame. A fost îngrozitor sã spun aºa a. nu se poate sã vii aºa aici ºi sã aºtepþi sã a de mâncare. aºa rãu cum pãrea. S a uitat la mine fãrã expresie. mi e foarte foame. Am ajuns la colþul lui Wisconsin Avenue ºi am vãzut la poalele colinei lumini ºi lume. foarte bine. Avea gura ujatã exagerat. cu miros cu tot. Dar ceva mult mai omenesc le luase locul. Am zãrit luminãri ºi feþe de masã în carouri. Simþeam însã urcând dinspre ea un fel de parfum de mosc jumãtate omenesc. nici eu nu merit mai mult. care ºedea maiestuos în zãpadã. dacã aþi mers vreodatã prin zãpadã. Mi s au întâmplat niºte lucruri rele. Paolo". Toate sunetele care veneau spre mi . Ca vampir. Martini" sã fie. nu i aºa? Fãrã sã mãnânc. nu mi plãcuse mirosul ãsta. scrutând întunericul. Tânãra cea drãguþã se întorsese. cu trãsãturi mai degrabã mici ºi ascuþite. Doar o bucatã de pâine. Ziceai cã duhoarea era chiar în mãruntaiele mele ºi mã îngreþoºa ca o apãsare. adresându i cel mai drãguþ zâmbet de care eram în stare. am zis. o pereche d i au ieºit din spate. Pur ºi simplu. Numai din cauzã cã nu mi merge deloc bine acum. Dacã nu manânc. sau am sã lustruiesc paharele ºi geamurile. Iatã ce înseamnã a fi viu. în cele din urmã. Cum am sã l hrãnesc? ? Câinele acela! S a uitat pe geam la Mojo. am zis. Nu i simþeam mirosul. când sã plec. În rupul acesta nu aveam nici o putere. d ar n am reuºit. În faþã se oprise o maºinã. M i am zis cã trebuie sã reuºesc. Bun. dar cum sã fac sã mi se dea ceva de mâncare? Am nevoie de hranã. totul extrem de neclar. M am uitat din nou la ea. nu vreau sã arzi în iad. mã ameþea. ? Uite. m decât ca un miros. pãrea cã zvâcneºte chiar în gâtului meu. M am uitat în jur. fãcând abstracþie de duhoarea care m a izbit. Ce uimitor! Am încercat din nou sã i citesc gândurile. I am vãzut profilul palid în timp ce se uita în jos la hârti tejgheaua de lemn ºi ridica stiloul sã fac un semn. orice doriþi. a zis. nu. bineînþeles. Eu nu puteam detecta rezonanþa pe care reuºea s o depisteze un vampir. Am încercat sã i simt mirosul. e ºi câinele meu aici. a scuturat pãrul buclat ºi a r otit ochii. Am deschis uºa. înguºti. ce orice doreºti. Acum însã îl simþeam legat de propria mea foame. cã aveam o putere înnãscutã. S trada fusese curãþatã de zãpadã ºi deschisã traficului. Sângele îi inundase obrajii albi. nu pot sã merg. Sper cã pentru lipsa de milã ai sã arzi în flãcã e iadului. mã va cop a. s au grãbit spre uºã ºi au intrat. a spus. cu vocea tremurând. Nu mi puteam aduce aminte de gust ºi consistenþã împreunã. Dumnezeu mi e martor. îmi pare rãu. M am grãbit. mi a atins mâneca. am sã chem poliþia. Dar. era de vinã numai auzul meu de muritor. Puteam vedea oamenii mergând preocupa lo ºi încoace sub luminile felinarelor. Dintr o datã am vãzut douã sfârcur ici întinzând materialul rochiei. Am încercat sã i citesc gândurile. cãldura binecuvântatã a locului m a învãluit. încercând sã nu i privesc sânii. pur ºi simplu. Apoi ºi a îndreptat spatele. trebuia sã reþin toate aceste lucruri.mai potrivit nume ar fi fost crampe de foame". Uitã l pe Paolo". câtuºi de puþin. Fata era ozav de tânãrã. ºi. Glumeºti! Ce voce stridentã avea! Absolut fãrã personalitate.

Am bã era în pahar. pã cum le resimþeam. Þin foarte mult la el. Ah. Mã simþeam ºi mai prost stând pe taburet. se gândise la o atare posibilitate. M am dus cãtre întunecimea dinãuntrul restaurantului. e t ºi acid. Am luat unul. Avea la rândul ei un fel de senzualitate uscãþivã. Dar trebuia sã înþeleg pânã la capãt despre ce e vorba. deºi mi am dat seama cã a veam pantofii plini de zãpadã topitã. Apoi. S a uitat la mine fãrã sã se fereascã ºi obrajii albi ºi ascuþiþi i s au înroºit. o furculiþã grea de oþel ºi u n cuþit. A deschis uºa ºi a strigat la câine: Du te în spate. la uºa bucãtãriei. s a ridicat. Restaurantul pãrea foarte adânc. Mai erau ºi altele ? ceapã prãjitã. Am ieºit în vântul îngheþat ºi i am spus sã uºa bucãtãriei. Ochii mei au coborât cãt . l am umplut din nou ºi din nou l am bâut. P e tejgheaua de lemn fusese deja pusã masa. m am gândit. ? Bine. Am intrat înapoi. Marginea rotundã de lemn îmi tãia picioarele. unturã Revoltãtoare. I am mulþumit. Înþelesul vorbelor s a abãtut asupra mea ºi mi a luat piuitul. asta pãreau sã fie. S a uitat lung la mine. a zis ea. usturoi. foarte slab. Sunt atât de fericit s o aflu. Am deschis ochii ºi am vãzut cã mi umplea din nou paharul dintr o carafã mare. zâmbind din nou. în timp ce punea jos un pahar mare cu vin roºu. Dupã aceea am ridicat paharul ºi am luat o gurã de vin. ? O. Metalice ºi subþiri. am rãspuns. am rostit. ? Câinele ãsta mãnâncã aici în fiecare searã. linguri enorme bubuind pe metal. Îmi era sete. Nisip. privindu mi cu interes faþa ºi hainele. potolitã. mademoiselle . am spus. Nu mi pasã. ? Ba nu. Trenciul negru nu era unul ieftin. niºte vin mi a ieºit pe nas. ºi ele îmi rãneau într un fel auzul. mai încearcã o datã. rece ºi fals. stai jos. gata sã cad. A râs. Auzeam. Aº putea sã mã culc cu femeia sta. fie aveam gâ ritat din cine ºtie ce motiv. ea. stai pe aici pânã ce termin. e câinele meu. Mojo nu s a clintit. Pãrul castaniu îmi era plin de zãpadã. Ce doreºti? ? Orice. Pãrea nisip pânã la ultima firimiturã. în schimb. inul a coborât pe calea cea bunã. ? Bine. ? Ei. Mã observa într un mod destul de evident. ªtiu doar cã am început sã tuºesc furios ºi cã am smuls un ºerv lângã furculiþã ºi l am pus la gurã. deºi nu pãrea sã fie nimic de savurat. Am sã þi aduc ceva. Exact ca nisipul deºertul Gobi care îmi intrase în gurã. Apoi am ridicat carafa. pânã când s a terminat. Nu mi imaginam ce se întâmplase ? fie cã înghiþisem greºit. O se foarte frumoase. cel puþin. mulþumesc. Pentru moment. De aici nu le puteam vedea. î piedicându mã de o bancã pe care n o vãzusem. Planeta dragostei. recunoscãtor pentru a doua oarã cã scap de frig. A râs. ºi atât de diferit de savoarea boga tã a unei înghiþituri de sânge. De dat a asta. cel puþin. Cum oi fi arãtat pentru ea? Nu ºtiam. Am ridicat paharul. ochi fin modelaþi. grozav de sete. râzând încet. de ce nu? Poþi sã mã conduci acasã. d fapt mai multe încãperi dispuse în ºir. Cât despre gust. am spus. iar f ptul cã nu puteam vedea în întuneric mã stânjenea din nou. apoi m am aºezat pe un taburet. dar nici la modã. treptat. a luat o încet pe alee ºi a dispãrut. un munte de blanã rãbdãtor. l am mirosit cu grijã. un ºervet albastru. Slab. a veni mâncarea". apoi am muºcat foarte reped e câte puþin. ? Poftim. apoi am înghiþit o încet. da. I am arãtat aleea. O nemulþumire teribilã a crescut în mine. minunat. Tu nu eºti muritor? De pe ce planetã eºti? ? Venus. Mãcar unul din noi o sã mãnânce. Am simþit imediat cã mã sufoc. încercând s o savurez. a zis. Mirosul de brânzã era sufocant. Mulþumesc pentru bunãtate. I a arãtat ºi cu mâna. Iar gustul vinului îmi sporise setea ºi mai tare. Totuºi. vag indignat. Poate cã aº putea sã mã duc ºi eu la uºa bucãtãriei. dar uite mâncare ? o cutie de tablã cu beþiºoare de pâine au. ? Bine. a început sã mi se cam facã rãu.ne erau la fel. strâns în jurul ºerveþelului. Poate cã Mojo mi ar lãsa ºi mie ceva. n o sã mai înghit atât de mult. stai aici la tejghea. Tânãra a apãrut din nou. zâmbind. am luat o gurã m icã. înghiþind o. mi am spus. Mirosea ac ru ºi pãrea greþos. zg omote înspãimântãtoare. Ah. ? Cum mãnâncã muritorii aºa ceva? am întrebat. ? Mai încet. asigurându mã cã era pâine. n am simþit decât nemulþumire. a spus frumuºica. Nas îngust. Am închis ochii ºi mi am sprijinit capul de pumnul stâng. ? Aºa am sã fac.

egre. picioare ude în curentul care vâjâia de a lungul podelei ? º fãcusem greºeli de înþeles. Dacã toate acestea i s ar întâmpla lui Louis ? dacã tu ai fi fostul vampir ºi ai sta în faþa ui. a zis frumuºica. era limpede. Ah. Îmi aminteam oare de o senzaþie ase oare? Dumnezeu mi e martor cã mi fusese adesea foame în viaþa mea de muritor. apoi am apucat paharul ºi l am umplut din nou. dar nu m am putut opri destul de repede. Poþi sã faci sã þi placã. las o mai moale. mi am z is. am înghiþit o. pentru neputinþa de a percepe. am bãgat în gurã o îmbucãt urã. încãpãþânat. i am spus. sã trag încet aer pe nas. A trebuit sã mã opresc. ca ºi cum ar fi vrut sã împiedice masa de lãturi sã mã înãbuºe. Am ridicat iarãºi furculiþa. spunându mi sã gândesc. apoi sã mestec mâncarea grijuliu. privindu l. ca arsã ºi grãsime. Coboarã. Altã înghiþiturã. în amintiri. Ar fi trebuit sã ut un telefon înainte de a intra aici ºi sã mi sun agentul din Paris. atât de lipsitã de importanþã. mai cleios. i am zis mãdularului. în ce l ciudat îmi absorbea toate gândurile. la cât erau de acre ºi de sãrate. Dar nu eram în pielea mea. M am fript zdravãn ºi am lãsat furculiþa sã cadã. Nevoia de sânge nu era niciodatã localizatã. am spus. simþind un spasm dureros. iar acum bucãþica rãnitã începea sã mã doarã. Ascultã. rãbdare ºi calm? M am aºezat pe scaunul incomod. de fapt. l ai condamna pentru tot ce face ºi ce gândeºte. Chiar înainte sã pun limba. gândindu mã la lipsa lor de gust.re cele douã sfârcuri ce împungeau ispititor mãtasea neagrã a rochiei. o diversitate de plãceri ? mâncare. Amestecul cleios era acum mai rece. eule. Gâtul mi s a încleºtat ºi m am simþit chiar ameþit. fãcut dintr o fibrã artificialã grosolanã ºi la fel de incapa il sã absoarbã pe cât ar fi fost o bucatã de nailon. ? Hei. o femeie pat. mã îmbãtasem oare din trei pahare de vin? Am ridicat din nou furculiþa. ducând o pe urmã la gurã. cã eu nu eram vampir. ºtiu cã sunã groaznic de nerecunoscãtor. mai pregnantã decât mâncarea. Nu i momentul pentru aºa ceva. Aproape cã m am sufocat din nou. dar prosteºti. Înghiþi pe nerãsuflate. Uite de ce ar fi trebuit sã iau galoºii. Da. fãrã sã mã prãbuºesc pe podea. dupã aceea un nod coborându mi în pi . ceva tot funcþioneazã". încã o înghiþiturã. Dar cât de curios de localizatã era senzaþia. Avea totuºi un fel t. Încercasem sã dirijez un trup nou. Gâtul mi se închidea convulsiv. în descoperiri. când. plin de slãbiciuni ºi senzaþii neobiºnuite ? în clipa asta picioare îngheþate ºi dureroase. Am mestecat o nouã îmbucãturã. ºi m am s sã gândesc. Curatã tâmpenie". sã mã culc cu ea. l ai dispreþui pentru t imiditate. ªi p cã nu i nici o mâncare foarte bunã." În cele din urmã. bãuturã. Ei bine. M a strãbãtut un val de greaþã. ar fi trebuit sã mã bucur. la oribila lor con sistenþã. Dar nimic din ceea ce încercasem pânã acum nu fusese nici mãcar pe a proape atât de plãcut. de fapt. când. Sunt foarte flãmând. m am gândit. Dar mi o muºcasem ceva mai devreme. Doamne. am ºtiut cã sunt prea fierbinþi. Mã uitam indiferent în faþã. apoi un bãrbat. trebuia sã mi asum vina situaþiei ruºinoase în care mã gãseam ºi sã o fac sã se schi M am ºters la gurã cu prosopul. N am plecat privirea nici când o farfurie de spaghetti cu sos de ca rne a fost aºezatã înaintea mea. mai fibros. nu mai eram. Nu i nimic. ºi ce netedã îi este pielea de pe gât! Mãdularul dintre picioarele mele s a neliniºtit. Dar n . Necugetat. Mirosul fierbinte mi a umplut narile ? brânzã frãmântatã. Ar fi trebuit sã mi pun galoºii. Se sprijinise de mine. ? ªtiu. Era mult mai se arbãd. Dar. întoarse. pentru cã nu aveam decât linguri de lemn ºi cuþite în lumea noastrã necivilizatã ? ºi i am înfipt colþii în vârful maldãrului de spaghett . Ce ar fi t rebuit sã fac sã mã apropii de lucruri cu mai multã inteligenþã. bil cã era al cincisprezecelea gest absolut prostesc pe care îl comiteam. pur ºi simplu. mi am lãsat privirea în farfurie. ºi cum aº fi fost vampir. nu era gustul pregnant ºi delicios al sângelui. Durerea mi lut gura. Am a culiþa ? pe vremuri nu o folosisem niciodatã. ºi tot ce fac este sã mã gândesc cum sã mã abþin! Adevãrul este cã mi imaginasem plãceri. M am întors ºi am privit o în ochi. cât puteam mai bine. Dar amintirea pãrea atât de îndepãrtatã. Mâncarea aburindã din faþa mea nu m ar fi ars. Iatã mã aici. crezusem cã o sã mã scufund în i. dacã aº fi fost în pielea mea de vampir. Foamea e ra viaþa însãºi. Cu toate acestea. nu era otravã. dar nu i puteam si mþi moliciunea prin hainã. am continuat sã mestec spaghet ti. sã nu mi muºc limba. apoi le am înghiþit. pentru lipsa de experienþã. cum se întãrea ºi se umfla mãdularul. Gândeºte! Dar ce departe era experienþa de ceea ce îmi închipuisem! Oh. Foamea mã mãcina de parcã cineva mi ar fi luat intestinele cu amândouã mâinile ºi le ar fi rãsucit. Ei bine. ºi de cât era gura de drãguþa când zâmbea. minunându mã de genele lungi.

Stomacul meu se agita din nou. Nu eram mai în largul meu acum decât la început. Nu reuºeam. sã le aud gândurile. ªi trebuia sã mã duc în cãmãruþa a ma mi s a urcat în gât. urcarea m a extenuat într atât. O înconjura mirosul rânced al patului. Dar de unde venea mirosul? M i am dat seama brusc cã de la pisicile pe care le avea ºi care se uºurau într o cutie cu pãmânt. Imediat ce m am ridicat în picioare. îmi pare rãu de cuvintel spre de mai devreme. O putoare groaznicã mi a asaltat din nou nãrile. aproape M am hotãrât sã i studiez pe ceilalþi oameni din încãpere. iar pielea arãta lividã. a luat farfuria din faþa mea ºi mi a adus o carafã plinã. mi am dat seama cã nu puteam sã merg decât cu greu. ? Eºti un om foarte straniu. fãrã sã fiu. Eram sigur cã am sã c ad. Micuþul apartament pãrea sã fie un coteþ de carton ºi placaj. Imediat ce a plecat am mai bãut un pahar de vin. strigându l pe Mojo ? cãruia îi spunea. pe podeaua bãii mici ºi m am gândit c a. de fapt. Pãrea fascinatã. sau dacã nu. ceea ce pãrea s o uimeascã ? ar fi trebuit sã folosesc cuþitul ºi furculiþa ? am muºcat din e ºi mi s a pãrut mai fãrã gust decât spaghetele. Mai mult vin. Eu nu eram la fel de sigur. înainte sã ies. totul s a terminat. Trebui a sã mã uit în jos ca sã fiu sigur cã sunt acolo. Eºti tare drãguþã. am sã þi aduc altceva. Femeia a pus în faþa mea o farfurie cu carne ? viþel. în timp ce picioarele îmi îngheþau din cauza curentului care vâjâia deasupra pod i. Nu mi simþeam deloc picioarele. Eram atât de dezgustat de proce sul eliminãrii ? de miros. pe mãsurã ce trecea timpul. Au trecut zece minute. M a ajutat sã urc niºte trepte înguste. ªi era tare caraghios cã pãrea sã fie ºi cald. poate mai mult. ? Mulþumesc. închizând mâna ? mâna mare ºi oare ? în gol. Mi am dat seama cã trebuia sã fac ºi eu ce fãcuserã mai înainte pisicile Chiar trebuia. aveam sã mã fac de râs. sã le aud nici vocile. o fãcusem ºi pe asta. în cele din urmã. ceva mai tare ? poate carne? A râs. savurând o. fãrã design deosebit. Pânã la urmã. Adicã pãrea mai curatã. evident. Dar chipul îi rãmânea o masa de umbre urâte. pânã când a venit ora ei de pl care. de unde eºti? ? Din Franþa. Am râs în sinea mea. experienþa neplãcutã de a mã în upã întrerupãtor ºi a nu l nimeri. chiar îmi pare rãu. Câine ? ºi asigurându mã cã lo oar la câþiva paºi în susul strãzii". iar eu m am întors la cina mea ? pri ma mea cinã: nisip. Am auzit o bãgând cheia în broascã. arãtând cãtre uºa deschisã a bãii. am gâ parcã nu bei nimic.ceva care sã nu fie o masã cleioasã ca asta? ªtii. din ce în ce mai beat. acoperite cu un cov or. M a susþinut pe aleea înzãpe zitã. ºi cureaua mã strângea peste burtã. Dã i drumul. de la þarã. plinã cu excremente de pisicã. ? Sigur. Am gãsit dormitorul. încât inima îmi bubuia ºi faþa îmi era scãldatã de sudoar uteam vedea aproape nimic! Era înnebunitor. ? Bine. De fapt. de data asta nu de foame. ? Ce s a întâmplat? m a întrebat ea. Am luat cu mâna o feliuþã. de a încerca sã apuc clanþa. Durerea s a ascuþit. dar un efect tot are. Era tare caraghios cã nu reuºeam s simt mirosul. Da r terminasem. cu mare respect. am ajuns la uºã. Frumuºica gãsea cã i foarte nostim. Am stecat o. Mã prefãceam blând. Am încercat s o vãd clar. cu pantofii ºi ciorapii uzi. M a lãsat ca sã ia plata unei perechi care pleca. strãduindu mã sã nu vomit. Membrele îmi erau în întregime de plumb. ai fost foarte bunã cu mine. acum. a rãspuns. a zis. Mã durea capul. Mai rãmãsese numai beþia. încercând sã vãd întuneric. cu postere neclare lipite de pereþi. foarte încãlzit ºi ticsit de mobilã modernã. Îmi venea sã râd din senin ºi ºtiam cã. în ciu da distorsiunilor luminii veiozei de alãturi. Am stat aco lo. clei ºi bucãþi de piele sãrata. doar un f el de larmã. spaima cã o sã cad s a transformat în panicã. înfrigurat ºi incomodat de scaunul de lemn. spunea ea. ºi frig ? capul îmi plutea în aer praîncãlzit. Am vãzut cutia. Slavã Domnului. . Singurul aspect pozitiv era cã mi pãsa mai puþin de fri Nu mai aveam echilibru deloc. Femeia era acum goalã complet ºi ºedea pe marginea patului. aveam sã mor! Am stat liniºtit. de senzaþie. Nu reuºeam sã mi fi xez privirea nici pe obiectele luminate orbitor." Dupã ce am terminat. Þi e râu? ? Pot sã folosesc încãperea? am zis. din laminate ieft ne. Mã ameþisem definitiv ºi simþeam un soi d e cãldurã oarecum plãcutã. jucam teatru într un fel. mediocrã. dar era mai bine. de vederea produsului ? cã nu puteam vorbi. am zis.

Dar nu reuºeam sã s mt nimic pentru ea. când eram spaima fetelor din sat. Nu mi plãcea. ca º cum ar fi fost normal. Da. Totu de vesel pe vremuri. cred cã ai febrã. simþindu i dinþii prin bu e subþiri. mã electriza totuºi. mi a susurat în ureche. încât mã dureau coastele. Dumnezeule. Îi eram recunoscãtor. hmmm. i se vedeau t oate oasele ºi coastele prin pielea lãptoasã. ? Îmi place accentul tãu franþuzesc. Prima tuse a fost un spasm ºi m a luat c omplet pe nepregãtite. Ei de ce nu i era frig? Dupã aceea am dat jos pulover ul ºi m a îngrozit imediat mirosul de transpiraþie. avea sânii ciudat de mici. la fel cum o sãrutasem ºi eu. surprinzându mã ºi excitându mã imediat. Unde era intensitatea sfâºietoare a momentului în care mã iveam lângã victimã sau a clipei di ainte ca dinþii mei sã i strãpungã pielea ºi sângele sã mi se împrãºtie în gurã? Nu. ascunzând umbra întu necatã a pubisului cu o mânã vlãguitã. Tremuram tot. L am simþ ngindu se ºi întãrindu se. toate Vor sfârºit vineri. Am sãrutat o din nou pe gât. M am vãzut brusc în oglinda de deasupra mãsuþei de toal tã ºi mi am dat seama cã mãdularul îmi era absolut beat ºi adormit. Are sã fie ca ceva de simþit între picioare. I am întors faþa cãtre mine ºi. puteam s o gust ºi mi aº fi dorit sã fiu undeva d eparte. Nu mã puteam apãr trupul celãlalt. Am aplecat capul ºi am sãrutat o pe gât. spunându mi fetele lor rãmãseserã însãrcinate cu mine ºi cã trebuia sã fac ceva în legãturã cu asta. Slavã Domnului. i am spus. ondulat. Nu conta. a spus. o fi fost la fel ºi înaint e? Iar trupul meu pãrea atât de curat! Ea nu pãrea sã observe. ºi asta era plãcut. ºi imediat mi a fost frig. mi e bine. pãreau sã fie ceva care mã invada ºi mã contamina. Dar atunci mi am amintit de sânge. Apoi mi am scos cãmaºa ºi pantofii. absolut localizatã. Mi am strecurat braþul pe sub spatele micuþ. Ai grijã numai s o întinzi pe pat. necontrolabil ºi atât de violent. ? Nu. Iarãºi. Monstruosul obiect îºi dublase mãrimea. cu delicate sfârc uri roz. Nu e la fel de excitant ca apropierea de o victimã. ? Oaa! a ºoptit ea. ? Nimic. De ce oare? Nic i unul dintre aceste mirosuri nu era la fel de pregnant cum fusese pentru mine în de partea urâtã. Ei bine. Am zâmbit ºi am început sã mi scot hainele. Ce treabã grea! Dintr o datã mâna ei mi a atins mãdularul. Nu ºtiam dacâ mi plãcea sau nu. am spus. M am supus. Apoi a urmat un ºir. Pãrea disproporþionat faþ orice altceva. am mormãit. Sã i beau sângele. Da. ªi totuºi. Îi puteam simþi sângele din trup. ? Vino. bine. Senzaþia. ce fete grozave! ? Ce e ? a întrebat ea. chiar dacã gura ei avea un gu st rãu. carnea din jurul lor er a moale ºi gingaºã. nici grozav. Când m am uitat n nou la sânii ei. Dar n aveam nici cea mai micã idee dacã era sau nu adevãrat. ºedea acolo zâmbind. De fapt. eram înfrigurat ºi gol. La poarta castelului erau parcã mereu niºte fermieri care mã înjurau ºi mi arãtau pumnul. fierbinþi ºi umflate. era absolut evident ce experienþã umanã minunatã avea sã urmeze. Dar se lega de ceva din trupul de acum a de mirosuri. iar ºolduri nu avea deloc. n are sã fie uºor. M a sãrutat pe gât.Tot ce am putut conchide cu privire la ea era cã pãrea cumplit de slabã. A deschis gura sã mi primeascã limba. Picioarele continuau sã mi fie reci. ? Îmi pare rãu. Mi a ciufulit pãrul. ? Cine i James? ? Nu conteazã. ea nu pãrea surprinsã. Da. apoi la triunghiul de pãr dintre picioare. ? Arzi. ªi fetele. am sãrutat o pe gurã. ºi eu eram o fiinþã omeneascã. ciorapii ºi ntalonii. stai jos. Dar ce drept aveam eu sã l slãvesc pe Domnul? Sfârcurile ei s au lipit de pieptul meu. Iatã în sfârºit o unealtã folositoare! ? Aºa i? M am uitat în jos. mai mult . de data asta. Am încercat sã mi aduc am inte cum fusese în urmã cu douã sute de ani. Ce nebunie! Era o fiinþã omeneascã. cred cã ai dreptate. Am dat jos trenci ul. Arãta ca un spectru. cu pãrul negru. ar fi vrut sã verifice. membrul mi s a fãcut ºi ma i tare. am zis. Preþ de o clipã am avut pe uze sudoarea de pe gâtul ei. foarte gol. revãrsat pe spate. Nimic. Am început sã tuºesc. ªtiam ce e. Era o senzaþie plãcutã. dar era plãcut. îmi aminteam foarte bine: ochii mei sunt legaþi de asta ºi nimic nu mai co nteazã acum. apoi mi a scãrpinat ceafa cu unghiile. Dacã ar fi ºtiut James. Era bine. a ºoptit ea.

A strigat la mine s o las ºi m a împins cu cãlcâiele ºi cu mâinile. sã ies. Îmi ceruse sã folosesc un anume mijloc de protecþie eu. M a nãpãdit un val de somn. îi fãcusem rãu. M am strãduit esc ºi numai printr un uriaº efort de voinþã am reuºit sã nu vomit acolo. a þipat ea. mi am spus. lucrurile au mers prost . De ce dracu' credea cã i momentul sã stãm de vorbã? m am întrebat . cã. Am revãzut o cum era în momentul orgasmului meu. m am trântit deasupra ei ºi m am ridicat doar cât sã mã înfig în ea. S a lansat într o salvã de ocãri moderne. simþind înveliºul strâm nte de carne strângându se în jurul mãdularului. a zis din nou. Am fost grosolan. Îmi pare tare rãu. strân cam tare. Pur ºi simplu. ªi jignit oare. Nu era sânge. Era o durere neliniºtitoare. cu obrajii îmbujoraþi. N am fost destul de iute. b chiar ºi o vânãtaie pe faþã. ? Ieºi. scãldat în sudoare ºi. i aº fi oferit încã o avere. ce senzaþie neînsemnatã. a zis. ? Ascultâ mã. jigodie! Chestii dintr astea. delicios de micã. cum se lupta cu mine ºi mi am dat seama cã fusese de neconceput pentru ea cã eu mã bucuram de zbaterea ei. Am rãmas uimit de forþa palmei. Pleacã sau chem poliþia. ? Haimana. numai sã se întoarcã odatã. Încercam sã mi fixez privirea asupra ei. ? Nu! Stai! Am zis stai! a strigat ea. Faþa mi a amorþit acolo unde mã lovise. numai fricã. ºi mi am dat seama dintr o datã cã era nenorocitã. Apoi m a cuprins o greaþã mai ascuþitã decât tot ceea ce simþisem pânã atunci. Zicea cã aº fi putut sã i dau vreo boalã. Chiar a înºirat numele câtorva Aº fi putut s o las gravidã. M am uitat la ea. cã mã bucuram s o înfrâng. Sã l gãsesc pe James. de furia ºi de protestele ei . Nu era sânge. Îmi pare rãu. încet am înþeles ce se întâmplase. întrucâtva. bãgându mi limba adânc în gura ei. ? Ai fost mai mult decât rãu! a spus cu o voce groasã. Pãrea înnebunitã. dar era totuºi o vibraþie. Ea nu simþise nici un fel de plãcere. Dar nu mai puteam aºtepta. Mãdularul mi a alunecat între coapsele ei fierbinþi. Era foarte îmbujoratã. m am ridicat în picioare. fãcându mã sã gâfâi. Sãmânþa a din organ! O clipã mi s a pãrut eternã. ? De ce sã stau? M am urcat pe ea ºi am sãrutat o iar. Plângea ºi tremura. De data asta. apoi crãpãtura umedã. ma chere. eam extenuat deasupra ei. Dar. Dar n am mai fãcut o de o veºnicie. Mã durea capul. Deja em sã dau telefon. totul se terminase. m a usturat. beþivan mizerabil. S a ridicat sã mã pãlmuiascã. Plãcerea însãºi nu fusese nimi c! Nu mai pot suporta. Eram o japiþã. spasmodicã. am ajuns la orgasm. Încet. a smuls de pe scaun o pãturã. al saltelei boþite. Am coborât mâna. am spus. ia ierbinþeala ei ºi furia m au fãcut brusc s o vãd frumoasã. idiotule. dar am prins o lesne de încheieturã ºi i am dus mâna jos. M am lãsat sã cad pe spate. Apoi. sã ies! ? Ce se întâmplâ cu tine? am întrebat. totuºi n avea prea mare sens pentru mine. Dar nu era de ajuns. am împins o brutal pe pat. într adevãr. nu mai pot suporta nici o clipã. mirosurile rele din încãpere se înmulþiserã cu mi ul jegos ãl patului însuºi. M a umplut de disperare. apro pe s a descãrcat. . trebuie s o spun. un cur! Trebuia s o ºterg de acolo imed iat. nu mai conta altceva decât sã termin. în cealaltã. Ah. de parcã nici n ar fi început.ca o vibraþie. Simplul fapt cã mã gândisem la sânge îmi înteþise pasiunea." Trebuia sã dau d e James. de þipetele ei cuprinse de panicã. ? Ieºi! a strigat iar. Am fos t rãu. cum ºedea acolo plângând ºi þip a mine. într o clipã de excitare oarbã. ªtiu. nebuneºte. m a pãlmuit. ? Þi am spus sã te opreºti. Voiam rmin. o silisem. în ciuda întunericului. ªtiam înþelesul cuvântului. cred cã mã bucurasem într a Totul pãrea copleºitor de mizerabil. asprã. În cele din urmã. Nu poþi s o faci fãrã prezerva ? Ce naiba spui? am murmurat. Ea a sãrit din pat. plus mirosul greþos al pisicilor. ? Stai o clipã. ? Am înþeles ce mi ai spus. am sim deschizãtura înconjuratã de pãr. în felul acela jalnic ºi banal. neliniºtit de încurcãtura întreg eveniment. o labã. iar când m a lovit cu genunchiul. s a a erit cu ea ºi a început sã þipe la mine sã ies afarã. Cum îndrãznisem sã i fac una ca asta? Sã plec înainte sã cheme poliþia. de fapt.

Ce însemna clipa de acum? Cum putuse experienþa de acum sã fie atât de neplãcutã. voiam sã intru în pãmânt. cu nasturii ºi fermoarele încheiate corect. cu tavan scund de ipsos. Nu mi aminteam decât fericire. fãrã sã ridice privirea. dispãrute de secole. în francezã. ºi ºi a ºters nasul cu dosul palmei. eºti. mi s ar fi pãrut frumoasã. ceva ce n ai putea avea niciodatã. mizerabil. Îl vãzusem în vestibul.. Þi l voi da ºi poate ai sã mã ierþi. ºtrengãrii. aproape bãrbãtesc de groasã. Cred cã un pantof.. Ce patetic. la faptul cã nu aveam bani ºi nici telefon. Nu ºtiu ce mi doream. cu pantofii subþiri încãlþaþi. Spune mi. iar ea a þipat ºi a aruncat ceva dupã mine. în cea mai micã vorbã. ? Eºti nebun. nici covorul cafeniu . dar tandru. nu i aºa. telefonul. ? ªtii ce vreau. dar nu m a lovit. Pãrea foarte rea acum. la casa a cãrei uºã e se zgâlþâia în balamale. Ea avea unul. ce þi doreºti cel ult? Banii nu conteazã. ceva frumos. rea ºi supãratã. N a fost cum doream. drapatã în pãturã ca într o r ernã. ca ºi cum s ar fi luminat dintr o datã. Mi am sunat agentul din New York. uitându se la mine inflexibilã ºi jignitã. a zis cu voce rãguºitã. Nu m i plãcea încãperea murdarã. a ºoptit amar. cu oasele gingaºe împungând în spate car alidã. Mi a explicat încet cã la Paris abia rãsãrea soarele. nici lumina puþinã ºi cutia pisicilor puþind în cealaltã camerã. M a inundat o ruºi ne surdã. Îi înþelegeam frica de boli! La rândul meu. Nu mi imaginam ce se petrecea în mintea ei. cu umerii foarte înguºti. eu nu. pânã mi s ar fi pãrut pitoreºti. O vedeam în oglindã. Trebuie sã mã crezi. ? Dacã þi aº spune. Vocea i s a stins. M a atins în umãr. la Mojo aºteptându mã în hol. mai bine pleacã. ? Cine eºti? m a întrebat. Am sunat la Paris. ? Am sã mi amintesc de tine. cu ciorapii uzi ºi mizerabil i traºi din nou pe picioare. dar n am reuºit sã le vãd feþele. Spune mi. fetele moarte. Faþa i desfiguratã ºi vocea stranie mã înspãimântau. ? Într o noapte. Nu m aº fi simþ t întinat ºi m aº fi hrãnit din ea o orã întreagã. în cele mai rele. sãrmana. absolut fãrã valoare. Ah.. mai bine sã trimitã treizeci. Pãrea un lucru oarecare. aº fi gãsit o fascinantã. pur º u. cât de întristãtor de lipsitã de frumuseþe ºi cât de respingãtoare! Am încercat s o vãd cu ochii lui Lestat. Era straniu ºi mã punea în dificul ate. Pãrea o situaþie nostimã. Aºadar. atât de fãr s? Dacã aº fi fost eu însumi. Un dar ca din altã lume. mã voi întoarce ºi þi voi aduce un dar. Cât de agilã pãrea. ªtiam doar cã mi pãrea rãu pentru ea. pur ºi simplu. Pricepu se. o senzaþie de stângãcie ºi disconfort în fiecare gest. ? Da. Trupul era beat. pentru cã era vie. cã eram în Georgetown. ªi a întors mai mult capul ºi m a studiat. dezagreabilã.. I am spus repede. am remarcat pentru ultima oarã. Eram încã ameþit de vinul pe care l bãus intea mi era limpede. Am sã þi fac o surprizã. Dupã destulã vreme mi a rãspuns vocea cunoscutã ? agentul meu se trez ise din somn. nu m ai crede. în cele mai neinspirate detalii! O. cu pãrul risipit în ºuviþe bogate deasupra pãturii pe care o strângea la piept. afecþiun ea pe care o simþeam întotdeauna pentru locuinþele muritorilor. ceva ce þi dore cu adevãrat. Nu a rãspuns. o mare exuberanþ e mã fãcea sã uit din când în când depravarea ºi lipsa de speranþã a vieþii mele. cã aveam nevoie de douãz eci de mii de dolari. nici patul urât. Dar acum mã simþeam murdãrit de atingerea dãrit de faptul cã fusesem crud cu ea. Eºti altceva. În cele din urmã. Am ridicat receptorul ºi am format doi de zero. puteam fi ºi eu contaminat! Dar unde se ascundea adevãrul? ? Îmi pare tare rãu. de ce fusese aºa? Iar ea. dar mã simþeam de parcã aº fi ridicat saci cu cãrbuni. pent ru convorbiri interurbane. aºa cum e fascinantã o insectã. nu ºtiu. Nici mãcar robotul. eram gata sã plec. Sã fi fost la fel ºi în satul copilãr iei? Am încercat sã mi amintesc fetele de atunci. Trebuia sã aºtepte pânã se deschideau b . M am întors. Am sã mã întorc ºi am sã þi aduc ceva minunat. Eram oarecum îngrozit. am spus din nou. Ce þi doreºti ºi nu poþi avea? S a uitat în sus. am spus. nu. Am lãsat sã sune. ºi ca aveam nevoie de ei imedi at. curând. a zis. Nu rãspundea nimeni. cu pete roºii pe faþa umflatã. N am reuºit. Mã gândeam la frigul de afarã.Mi am pus hainele. M am dus cãtre telefon. nici mãcar interesant. Ea stãtea plângând pe pat. Dar acum trebuie sã te pãrãsesc. ? Nu. ursuzã.

Ba ba creºtea. aºa cum þi a i dorit cu ardoare toþi aceºti ani. destul de tare. Ea s a uitat la mine. Era o încãpere plãcut cu dale albe ºi oglinzi curate ºi cu o cabinã de duº cu uºi strãlucitoare de sticlã. Dacã sistem încãlzire scãpa gaz. mizeria. ªi lumea. încercând pentru ultima oarã s o înþeleg. Þi am fãcut destule necazur i. tot aveam sã mor. Sã dorm ca un muritor ºi sã mã trezesc când lumina zilei va pãtrunde în încãpere. Am închis telefonul. În ce poziþie avantajoasã mã aflasem înainte de viaþa mi umoasã ºi toate creaturile variaþiuni ale aceleiaºi teme magnifice? Chiar ºi James avusese o sclipire de frumuseþe. Îmi pare foarte rãu ? cu adevãrat foarte rãu. Mi am lãsat capul pe pernã. Sau putea intra cineva pe uºa din spate ca sã mã omoa e. am trecut prin dormitorul stãpânului ºi am intrat în baie. unde þi e puterea?" Simþeam rãcealã peste tot. Am scos toate hainele jila ve ºi puturoase de pe mine. Am memorat numele agenþiei de unde sã i ridic ºi l am implorat sã se miºt repede ºi sã nu dea greº. fãrã n imic de bãiat însã. Doamne. dar frumoasã. m am înfãºurat în prosop ºi mi am privit din nou trupul în oglindã. dar avea sã vireze banii cât de repede se putea. ceva ca un gândac sau ca o muscã. ca pe singurul pe care l aveam. n o sã le aibã niciodatã. Nu ºtia franþuzeºte. Era urgent. Un curent de aer cald se ridica dinspre grilajele de alamã din podea. Ce drãguþ din partea lui James sã nu închidã cãldura! T tuºi. ? La revedere. plãnuia sã pãrãseascã locuinþa imediat dupã ce avea sã punã mâna pe cele douãzeci de mi bine. am spus. ma chere. Ai fãcut greºeli prosteºti una dup a. sã pricep de ce pãr atât de vulgarã ºi de neinteresantã. poate ºi din cauza ochilor mari. cred cã aº fi putut adormi în picioare. mai bine sã mã pregãtesc pentru preþioasa zi ce mi mai rãmãses Am stins veioza ºi am desfãcut cuverturile de pe pat. Chipul frumos. Nu a rãspuns. fricã? Nu cumva era astfel pentru cei mai mulþi dintre muritori? N u era acesta mesajul unui numãr de poeþi ºi scriitori moderni ? cã ne risipim viaþa în preoc upãri prosteºti? Nu erau oare toate decât un cliºeu mizerabil? Tremuram zdravãn. am întins ciorapii pe calorifer ºi am împãturit puloverul cu g rijã. Trebuie sã dorm. mizerie. Mojo se culcase pe podea. ÎN CIUDA vântului care vâjâia prin bucãtãrie ºi se înºuruba pe la încheieturile uºii de la su în celelalte încãperi ale casei era încã destul de cald. Vei vedea lumina diurnã. Jet puternic ºi fierbinte. Erau posibile toate felurile de dezastre. Nu cred cã înþelesese convorbirea. Am ieºit de sub duº. Iartâ mã. Cu capul rezemat de faianþã. Mai bine sã dorm. Dar Mojo era acolo. De ata aceasta. Nu fusese oare viaþa mea muritoare numai zbatere fã margini. Trebuia sã mã rad. apoi am rãmas lungã vreme sub duº. Ce necaz! De fapt ar trebui sã fie splendid. Doar cã ai intrat într un coºmar. la capãtul patului. m a durut gâtul. Picioarele erau bine clãdite. Vei uita toatã zbaterea fãrã margini. Dar am început sã transp r ºi aproape în acelaºi timp sã tuºesc. Însã destul de asprã. Am mers sus. mai bine sã mã odihnesc. minunat. am strâns genunchii la piept. te rog. nu i aºa? Iar eu eram obosit. Va fi ziuã. aºa cum era fostul meu chip. M a asigurat cã totul avea sã fie aran jat imediat. Am coborât scãrile ºi am ieºit în noaptea rece. Ai un trup de bãrbat de douãzeci ºi ºase d e ani în perfectã stare. Ar fi trebuit sã ajungã la Georgetow n înainte de prânz. Am simþit o fierbinþealã straºnicã în piept ºi una la l nasului. Dar c folos? Mã simþeam îngrozitor în inertul trup omenesc! Mã simþeam îngrozitor fãrã puterile mele prete rale. eram lefter. frica. iat o. nici un defect. ca ºi pie ptul. Braþele erau puternice. înfricoºãtoare fãrã limite ºi plinã de accidente. am tras cuverturile pânã la bãrbie ºi am încerc t sã dorm. chiar daca cerul va fi cenuºiu. Eram oarecum îngrijorat la gândul cã ar putea sã ardã casa ºi aº muri. po in degete ca sã mã urmeze. Am încer apa. murdarã ºi josnicã.e. Ce lume? ªi mâine! Oh. De ce nu poþi primi provocarea? Unde þi e voinþa. am spus tare. Era curat. iar ochii mi s au umezit. aºa cum fãcusem mereu. foarte frumoasã. cu ten închis aproape perfect. Am sã plec. Delicios de fierbinte. nu mi le puteam imagina pe toate. L am gãsit pe Mojo aºteptându mã lângã uºa apartamentului ºi am trecut repede pe lângã el. M am uitat la ea." M a cuprins însã o bãnuialã îngrozitoare. m am gândit. mã mulþumea. atât de obosit! . O adevãratã faþã de bãrbat ? dreptunghiularã urã. un alt cliºeu mizerabil! Am început sã râd ºi m a apucat iar tusea. Am încercat din nou sã mã cert cu mine însumi. Nu v nici o cicatrice. cu muºchi netezi. ? Îmi voi aminti de tine.

neîndeplinitã vreme de douã sute de ani. uite ce verde intens ºi sple ndid are pinul din curtea vecinã. strica plãcerea. Aveam nevoie de o batistã.M am trezit câteva ore mai târziu. Mojo. garnisite cu zãpadã. deºi zãceam întins pe patul tare. n avea sã mã împiedice sã zburd prin soarele dimineþii. impresionantelor clãdiri ºi reºedinþe oficiale. fiinþe distrate consumau mari cantitãþi de cafea ºi mic unuri mirosind a prãjealã. dupã cãderea întuner i. m am gândit. cu Mojo alãturi. cu nasul vârât în ziarele de dimineaþã. dar era ºi ea o experienþã. 12 ÎN MOMENTUL în care pãrãseam casa. iar eu simþeam cã mã îmbãta vederea soarelui reflectat în ferestr ajul ud. Cât erau de diferiþi de oamenii nopþii! Era evident cã lumina îi fãcea sã se simtã în siguran au ºi vorbeau fãrã grijã. dar ce conta? Uite culoar ea adâncã a cerului. uite norii albi îndreptându se cãtre vest. mormãind. O energie optimistã îi lega laolaltã pe toþi aceºti oameni. ªi nici un fel de rãcealã omeneascã. plinã d culoare ºi strãlucire. în capotele lucioase ºi smãlþuite ale automobilelor. i am sul ºi am râs. era acum în faþa mea. ca sã organizeze jocuri în curtea cu asfaltul zvântat de soare. ocupaþi cu tranzacþiile din timpul zilei care. capitala naþiunii. M am ridicat. Aerul rece m a izbit în plin. Când m am trezit din nou. am gãsit o cutie cu ºerveþele de hâ tie ? destul de bune ? ºi mi am suflat nasul de vreo sutã de ori. când pãºisem în nemaipomenita luminã. Iatã minunea". Ignorând tusea care se înteþise ºi vederea tulbure ? o adevãratã pacoste ? am mers. cãzând peste vitrine ºi peste oameni ? mii ºi mii de oameni fericiþi. cu toate s tomele de slãbiciune. ºi nici mãcar cã rãceala se înrãutãþise. lumina sclipea în oglinzi. Dar. Preþ de o clipã am fost prea ameþit ca sã pricep c ea ce vedeam. apoi am tuºit. ºtiam cã numai aceas ar fi meritat toate încercãrile ºi suferinþa. în timp ce bãrbaþi bine uþi cãrau cutii mari ºi pachete cu cumpãrãturi prin uºa din spate. Slavã Domnului. minunându mã în faþa monume telor ºi a statuilor de marmurã. am ºoptit. alergând ocupaþ upã treburile zilei. în uniforme curate. grãbeau pasul ºi vorbeau mai repede. se simþea emanând ºi din studenþi e se grãbeau spre clãdirile din campus. iar soarele s e rãsfrângea pe duºumeaua lustruitã. Promisiunea biblicã. am ºoptit. cã mã simþeam de piatrã pãºind alãturi uºisem sã sar în sus nici o jumãtate de metru atunci când încercasem sau faptul cã împingeam elãriei îmi cerea un efort colosal. Cerul vãzut pe fereastrã era perfect albastru. aveam sentimentul cã pluteam. Bãrbaþii dãdeau zãpada la ºi curãþau ferestrele. în ciuda congestiei din cap ºi a exasperantei dureri din mâini le ºi picioarele îngheþate. îngrãmãdind fructe în coºurile de pia ind zgomotoasele camioane de aprovizionare parcând în zãpada topitã. supãrate pe vreme sau disc ce aveau de fãcut peste zi. m am întors într o stranie epuizare febrilã. Minunat de strãlucitoare. Durerile ºi suferinþele muritoare nu c ntau. Era încântãtor sã vezi grupuri de ºcolari. pe zgomotoasa M Street în Washington. am ieºit împreu nã sã ne bucurãm de luminã. câinele stãtea lângã pat ºi mã lingea pe faþã. chiar ºi încãperea. în mânerul de alamã de la uºa bãii. aruncând cuverturile ºi repezindu mã la fereastrã ca s deschid cât puteam de tare. iar eu trebuia sã explorez orice experienþã. dureros. Vedeam mame ocupate. m am umplut de sudoare ºi am tuºit iar. care se adunau în restaurante încãlzite ca sã mãnânce Oamenii se deschideau la luminã ca niºte flori. Gâtul îmi ardea ºi mi am dat seama cã tuºeam de mai multã vreme Lumina era grozav de strãlucitoare. o strãluci re în lumea asta întunecatã. în cristalul toaletei. Mon Dieu. m am deschis eu însumi ca o floare. cu copilaºi strãlucitori dupã ele. În stare sã respir din nou. Mojo mã adulmeca. O rãcealã de muritor. urcând pânã la frumosul ºi melancolicul cimitir Arlington. dintr o datã. în cafenele. î untând vântul îngheþat. în bãltoacele sticloase de zãpa topitã. Imediat ce Mojo a devorat micul dejun din resturi cerºite de la mãcelar. lumea întreagã apãrea extraordinarã în strãlucirea lui r desfrunzite. de un albastru vibrant. nu se mai fãceau cu aceeaºi vigoare. Nu conta cã rãul fizic care mã nãpãdise mã înnebunea. acoperiºurile de vizavi ninse. Când am simþit cãldura soarelui pe faþã ºi pe mâini. Simþeam c ismul trupului reacþionând. a marilor. uitã te". cu miile lui de pietre funera . Tuºeam violent ºi mi era frig. Urmarea faptului cã nu avusesem grijã sã nu stau în frig. Am scos o mânã.

de parcã aº fi fost beat sau drogat. Toatã mizeria sordidã a nopþii trecute se ºtersese în orele zilei. nici înspãimântatâ. având gravate pe pereþi cele mai solemne ºi miºcãtoare cuvinte. M m dat seama cã în aceste ore împãrtãºeam exact sentimentele exprimate aici. îndurerat pânã în adâncul sufletu e faptul cã ei ar fi dezaprobat cu siguranþã ceea ce fãcusem. la fel de frumoasã ca oricare dintre oamenii la care mã uitasem cu ochii mei de vampir. În jurul meu vântul bãtea tare. bineînþeles. M am uitat în ochii ei ºi mi am dat seama cã nu vedea înaintea sa decât un bãrbat tânãr. Probabil cã slãbiciunea fizicã îmi sporea fericirea. am coborât de pe colinã. la fel ca ºi mine ? cã ele îi bucurau ºi îi fãceau sã vadã cerul vast ºi tru de deasupra ºi spectaculoasele monumente de piatrã ale realizãrilor umanitãþii. O simplã rãcealã. Nu nici uimitã. Treisprezece ore în trupul ãsta îngrozitor. Eram în delir. cãci er a posibil ca oraºul sã rãmânâ fãrã electricitate. Mojo alerga înainte. Dar era o minciunã.. minunându mã de soarele reflectat în g zãpadã topitã. Nu ºtiu. O femeie amabilã mi a spus cã eram bolnav ºi cã ar trebui sã mi închei haina. ca ºi mine.. ºi ici colo câte ceva din ultima mea iarnã ca mur . cu capul plecat. M am gândit la avertismentul lui Louis: Nu poþi deveni om doar intrând într un trup omenesc!" îi put eam vedea expresia dureroasã. fãrã sã besc cu adevãrat de ceilalþi. Aveam în faþã adevãrata planetã cãreia îi aparþineam. pentru scurtã vreme mã amestecasem cu mulþimea omeneascã. nu i aºa? Îmi purtam cu mine vinovãþia. Mulþi. M desfãtat tãcut cu entuziasmul lor. În cele din urmã. ah! Uitasem cu totul de timp. ªi. dar fusese o zi prea frumoasã ca s o stric din laºitate! Pur ºi simplu. ucigaºul. într adevãr.. erau la îndemânã tot felul de l uri în ajutorul micilor necazuri ale vieþii ? ale vieþii adevãrate. ºi inima mi s a o rit de emoþie. tragicã a feþei. Lee. un pavilion elega nt ºi spaþios în stil grec. mi am scos grijile din minte. dacã nu era alt ceva decât purã invenþie. transformându mã într o p oanã ameþitã ºi freneticã. Era nostimã pânã ºi zãpada topitã. Trecãtorii m au avertizat sã fac rost de lumânãri. Un domn bãtrân. simplã creaþie literarã a omului în al cãrui trup trãiam ºi respira Ce idee splendidã! Am rãmas vreme îndelungatã la picioarele monumentului. mai aveam ºi eu câte va ore ca sã mã doftoricesc cu leacuri ºi sã mã odihnesc. chiar dacã era acoperit acum de mantia de zãpadã. Magazinele se închideau devreme. Mi am amintit fragmente de poezie. M am gândit cã cele mai ma i vise ale aventurii în care intrasem se îndepliniserã. strãzile aveau sã devinã impractic abile. Îmi mai rãmãseserã doar treisprezece ore. nu i aºa? Banii mei trebuie cã mã aºteptau la agenþie. atât de reprezentativ pentru principiile Epocii Raþionalismului dorind sã fi fost cu mine ºi Louis sau sã fi fost David. foarte mulþi turiºti înfruntau frigul. oamenii vorbeau despre visco lul care se apropia. Raglan James va ºti ce i de fãcut. înlãcrimat de sp olul acesta uluitor." M am uitat îndelung la oraº de la înãlþimea Arlingtonului.. ªtiu numai cã eram f foarte fericit ºi cã lumea luminii nu era la fel cu lumea întunericului. dar dacã vampirul Lestat n ar fi existat niciodatã. Cât mi se pãrea de frumoasã. spunându i în francezã cã o iubeam ºi urmãrindu i zâmbetul care i faþa ofilitã. ca sã vadã faimoasele priveliºti. Ceasul ieftin de la încheietura m ea spunea la fel. am rãspuns. Nu era nici un fel de foame care sã mã ispiteascã sã i iau ca sã mã simt mai bine. dându mi seama cã erau cu toþii emoþionaþi de largile pan rame ale capitalei. Lestat pungaºul nopþii. cu vântul fluturân du mi hainele. nãscut din strãlucirea so cãldurã. N avea sã fie el pr a fericit. Un sirop de tuse sau cum i or mai fi spus acum ar fi fost grozav. Douã ºi jumãtate. cu o ºapcã groasã de lânã t a certat cã umblam cu capul descoperit. M am uitat buimac în jur. Am arunca t o privire unui ceas dintr o vitrinã. Sãrmanã creaturã cu ochi albaºtri ºi pãr decolorat! I am luat brusc m bârcitâ ºi i am sãrutat o.re identice ºi cu frumosul cavou al generalului confederat Robert E. Ei. aeroportul de nefolosit. Sunt unul de al lor!" mi am dat seama dintr o datã ? nu Cain umblând pentru vecie în cãut area sângelui fratelui sãu. Sunt unul de al vostru. dârdâind de frig. înscrisã în continuitatea memorie ireductibilitatea sufletului meu: Lestat. dar se va consola cu cele douãzeci de milioane. Doamne Dumnezeule. cu capul vâjâind ºi membrele dureroase! Fericire a mea s a topit într un fior îngheþat de spaimã. apoi se întorcea sã mã însoþe mp ce eu mã plimbam pe þãrmul îngheþat al Potomacului. O tânãrã mi a spus cã pãream bolnav ºi cã ar trebui rãbesc cãtre casã. Pierdusem destul timp cu distracþii mãrunte. pãmântul viu. în plus. Dupã ce ºi va recãpãta trupul. Chiar dacã cerul era senin. Pe la jumãtatea dupâ amiezii am urcat din nou în Jefferson Memorial.

în general. Vederea muritorilor îngrijoraþi grãbindu se spre c sã la adãpostul streºinilor mã vrãjea. de o bãuturã fierbinte. Le am înghesuit pe toate în buzunare. ca în fiecare iarnã. N aveam nev oie decât de mâncare caldã. Dar. am fost de acord. Chiar înainte de a în Jefferson Memorial. Apoi sã m spitalul de urgenþã. Pe urmã aº fi putut sã i returnez lui James trupul într o stare acceptabilã ºi sã tr c înapoi în corpul meu. am dat o e bani ca sã am certitudinea cã Mojo va fi tratat. cu ferestre mari dând spre Pot . În timp ce i înt m micuþa carte de credit. Nu avea sã urmeze nici un asfinþit de soare. Pe M Street mulþimea se rãrise ºi începuse iar sã ningã. Lumina se uscase de parcã ar fi fost lichidã. în timp ce funcþionarul mã urmãrea oripilat. pãrea sã fie mie. de ce nu. absolut extraordinar. chiar ºi aºa melancolicã. ? Arãþi de parcã ai fi gata sã leºini! Transpirasem zdravãn ºi mi era frig. O iubeam totuºi. Dar n aveam nici cea mai micã intenþie sã mi petr ec orele rãmase în ghearele doctorilor. deºi ºtiam cã febra ºi rãceala cresc în mine ºi cã trebuia s ost ºi hranã. Ca sã mi fie mai uºor. aplecându se spre mine peste tejghea. eram convins cã voi purta cu mine pentru totdeauna amintirea acestei zile simple. sunaþi. unde am fãcut. înainte sã înceapã viscolul. dar nu era de gãsit nici unul. dar am reuºit sã intru într un magazin de confecþii. I am explicat cã aveam nevoie de un taxi. Era cu adevãrat trist. de liniºte ºi de un pat moale e hotel. mai aveam vreo douãsprezece ore înainte ºi nu mai puteam suporta nici o clipã boarfele murdare ºi mizerab ile de pe mine! Am ajuns în Georgetown Mall tocmai când se închidea peste tot pentru ca personalul sã ev ite viscolul. în tãcere. mai întâi. Nu era nevoie sã mã întorc în casa aceea îngrozitoare decât când se apropia ora chimbãrii. ªi totuºi. chiar ºi în cãldura din pasaj. mi am spus.itor ? cum mã ghemuiam pe cãmin în holul mare al casei tatãlui meu ºi încercam disperat sã mi cãlzesc mâinile la un foc gata sã se stingã. Vãzusem un hotel grozav doar puþin mai departe ? se numea. În plus. îmi dãdeam seama. în timp ce mã învãluia vântul sãlbatic. Cu toate acest ea. M am gândit cu bucurie cã la Cele patru anotimpu am sã mã încãlzesc ºi sã fiu în siguranþã. Mã amuza cã ºi lãsase deoparte nerãbdarea ºi se strãduia sã mi vândã cravate ºi fulare la întâmplare. da. ar fi fost grozav de simplu sã cad în genunchi ºi sã leºin pe ardosealã. Apartamentul era somptuos. Abia înþelegeam ce mi spunea. cu ajuto rul vânzãtorului nerãbdãtor. nu era un lucru potrivit. A mai zis ceva ce abia am înþeles ? sã mã duc cu banii la bancã înainte sã închidã. a ºoptit funcþionarul. Dar. fusese exact cee a ce dorisem. celãlalt pulover. Asprã ca atunci când Magnus mã târâse î gul lui. Fusesem atât de în tat de ceea ce se petrecea în jurul meu. A. trebuia sã mi schimb hainele. calculatã ºi periculoasã. Domnului James îi plac fleacurile. Era extraordinar. eram prizonierul clipei într u n fel tare neobiºnuit pentru mintea mea febrilã. încât timp de câteva ore nu mã preocupase ºi nu mã d strãsese nimic altceva. Aºa cã n aveam de ce sã mã plâng. Am îndesat în buzunar ºi cei treizeci d ii de dolari. pe sub felinarele strãlucind aidoma soarelui în bezna crescândã. îmi plãcea sã rostesc cu voce tare numele plin de cina acolo. Am descoperit cu bucurie cã banii sosiserã. pentru motive pe care abia mi le puteam explica. laolaltã cu graba cu care înfruntau vântul. cu sacoºel ne de provizii. ? Sã nu vã jefuiascã cineva. m a luat iar ameþeala întunecat totul în jurul meu. o grãmadã cu tot ceea ce credeam cã mi trebuia. Când am reuºit sã scap cu încãrcãtura grea de cutii lucioase ºi sacoºe. Eram satisfãcut. Între timp ajunsesem la agenþie. Eram mulþumit. În euforia mea. fluturând din mânã în semn de rãmas bun spre fiinþa aceea nã. O nouã carte de credit fusese em isã pe unul dintre numele pe care le foloseam la Paris ? Lionel Potter ? ºi mi se pr egãtise un portofel doldora cu cecuri de cãlãtorie. ºi eºarfa. romantic. am ameþit. Sigur. O tânãrã drãguþã mi a sãrit în ajutor. cerul începuse sã se umple de nori ºi cãpãtase repede culoarea cosit orului topit. Dar ca vampir mã delectasem deseori cu amurgul. Îi imite totul domnului James la ora trei dimineaþa. Drumul înapoi la Georgetown îmi pãrea din când în când o faptã imposibilã. vreme de o clipã am regretat cã mi petrecusem preþiosul timp de muritor în ghearele iernii. la fel de domneºte ca ºi mine. Cele patru anoti mpuri" ? ºi m am grãbit într acolo. Am ajuns pânã la urmã în holul hotelului ºi l am gãsit mai mult decât satisfãcãtor. Era doar trei ºi un sfert. O mulþime de lume avea gripã. Iarnã asprã ca iernile copilãriei mele. pe durata ºederii noastre acolo.

foarte bolnav. Era chiar fantasticã! Am înfulecat o toatã. dându mi seama cã eram pe punctul de a izbucni prosteºte în lacrimi. du te. toþi. pe urmã am deschis bãruleþul care e ra plin de bomboane ºi de tot felul de delicatese. Era o femeie în vârstã. încât sã nu pot face schimbul? Dumnezeule. am zis. Am pescuit din ghemotocul de bancnote pe care le aveam în buzunarul cãmãºii ºi i am dat câte va de douãzeci. pur ºi simplu. furat. în comparaþie cu sângele. a spus. atrãgãtoare. Aþi stat mult afarã. Trebuie sã avem grijã unii de alþii. nu aºa? Îmi imaginasem cã va fi oripilatã de sentimentele mele lãcrãmoase. ma chere. îngrijoratã. toatã omenirea. m am gândit. rãsãrite dintr o emoþie gr de beþiv. Trecuse o jumãtate de orã omeneascã. cu ochii roºii. trebuie sã l sun pe David. ºi el a început sã mestece cât îl þinea gura. cum le numeau ei. pe care sã mi le te. Nu prea voia. care atârnau mai jos decât ar fi trebuit. cu trupul scuturat de frisoane ºi cu pielea. arãtând în felul acesta ºi mai mons fel de leu leneº care ºi înfingea colþii în carnea creºtinului ce zãcea neputincios între la e lui uriaºe. Sunt rãcit. ? Tuºiþi destul de tare. acum galbenã. dar nu înainte sã mã mai priveascã o datã. ºi am reuºit cumva sã deschid uºa ru serviciul în camerã care aºtepta. mi am spus. dacã nu de a drept ul palidã. a replicat. ca faþã de masã pe ntru câine. Trebuie sã întreprind ceva". ? Nu. M am dus în dormitor prins luminile. Îmi venea sã o avertizez cã sunt un monstru. avea bãi demne de un împãrat roman.. dar parcã la fiecare pas îmi atârnau cãrãmizi de picioare. Blestematã slãbiciune.. ceea nici nu era de mira re. Dacã nu mai reuºeam sã revin? Nu. deºi. ? Prostii. spunându i sã plece. suntem legaþi. Adormisem. nici mai mult. apoi am telefona t la restaurant ºi am cerut sã adauge la meniul comandat toate deserturile cu ciocol atã pe care le aveau. cã trupul pe care l vedea era. cu bãr blond deschi ingea cãtre living o masã cu faþã albã de in. i aºa? M am uitat la ea. rãcit ca un muritor. Am comandat imediat un ospãþ pentru mine ºi pentru Mojo. Un gust absolut oribil! Cum naiba de putea David sã bea aºa ce va? Ciocolata era mai bunã. Vinul era minunat. M a trezit soneria. Am încercat sã mã ridic. Deja întinsesem pe jos un prosop de baie. incapabil sã i simt gustul. pentru asemenea experimente tre . Bãrbatul din oglindã arãta groaznic. sunteþi foarte. A plecat. când m am uitat în sus ºi mi am dat s eama cã femeia cea curioasã era încã acolo. televizoare ºi frigidere disimulate în birouri de lemn ºi tot felul de alt e dispozitive. Cred cã sunteþi într adevãr bolnav. D ar nu mai eram chiar atât de sigur. a zis ea. m am gândit. ªi aveam atâtea lucruri la care sã mã gândesc. Mi am amintit expresia de pe faþa femeii de serv iciu ºi grija pe care mi o arãtaserã oamenii de pe stradã. ºi cã acum va vrea sã plece. David. nici mãcar nu încercasem sã mã desprind de trupul acesta. absolut înduioºat de grija pe care mi o purta. am spus. ? Da. încãrcatã cu mâncare. Am bãut supa fierbinte imediat." Dar pãrea imposibil sã mã ridic de pe scaun ºi sã mã miºc pânã la birou. mai devreme închisã la culoare. Ce p ierdere. ºi ce piele poroasã! Nu trebuia sã adorm. Lãsaþi mã sã chem un doctor înainte ca furtuna sã se înteþeascã. Dar nu era aºa. era o experienþã oribilã! Începeam chiar sã mã obiºnuiesc cu mâini . Mi am pipãit fruntea. acoperit peste tot cu un enorm covor de culoare deschisã. mult mai bun decât cel ordinar d in noaptea trecutã. M a apucat un nou acces de tu se. draga mea.omac. cu rãceala de care sufeream. Cât era de bunã ºi pãrea sã fi fost ast el întotdeauna! I am spus: ? Suntem legaþi unii de alþii. Bãusem douã pahare º m pe punctul sã devorez pastele. Dar ce anume? Dacã doctorii aveau sã mi dea cine º ie ce sedativ puternic care sã mã toropeascã ºi sã nu mã pot întoarce acasã? Sau dacã medicam e mi ar afecta într atât concentrarea. dar la ce bun? Cu siguranþã cã nu pot muri din asta. nici m ai puþin. precum ºi de bãuturi. pãrea mult mai slab. Nici nu voiam sã încerc. I am dat friptura lui Mojo. chestie pe care o ºtiam atât de bine în vech ea mea formã. m am servit c u cel mai bun scotch. Dupã ce am înghiþit farfuria de ghemotoace caraghioase cu aromã de brânzã ? din nou ceva sãra ºi fãrã gust ? am început sã mã întreb dacã nu cumva ea avea dreptate. ? Sunteþi bolnav.

Dar nu puteam sã mã rad. La un moment dat. ? Ar trebui cu adevãrat sã chemaþi un doctor. ba chiar ºi sub gulerul cãmãºii. Am bãut o înghiþiturã dezgustãtoare din medicamentul verde. L am vârât apoi. tremurând. Trebuia sã petrec astfel multe dint re orele care mi mai rãmãseserã ca muritor. m am spãlat iar ºi ar! Pe urmã am descoperit cã faþa se acoperise din nou de o umbrã de barbã roºcatã ºi am râs. am dat colþul ºi am vãzut înaintea mea luminile casei cunoscute. am spus. O nevoie disperatã m a forþat sã folosesc toaleta ºi dupã aceea ? ce dezgustãtor! M am spãlat pe mâini. cu plãcere. în timp ce Mojo îmi lingea faþa. Urma sã mi recapãt înfãþiºarea ºi toate puterile! Ce plãcut va fi atu . A murmurat ceva despre fa tul cã avea un cap mai mare chiar decât al ei. tuºea ºi rãceala. ora transformãrii aproape cã venise. în siguranþã.buia sã l aºtept pe James ºi sã mã þin departe de seringile doctorilor. descoperind cã mi era foarte greu s o fac cu degetele acelea mari. Dar n am dormit prea adânc. l am lipit umezindu l cu limba ºi mi l am expediat pe adresa apar tamentului din New Orleans. A sunat soneria. cu atât mai mult cu cât nu aveam decât un et aj pânã jos. Peste tot zãceau mormane de zãpadã. vedeam ferestrele în tunecate reflectând mobilierul ºi puteam auzi. nu prea era. îmi plãcea cum mirosea. i aº fi tãiat cu siguranþã gâtul dacã aº fi încercat. Aveam sã dorm. Bucãtãria întunecoasã era acum plinã de zãpadã înaltã. oricum. îmi plãcea cum mirosea ºi h de lânâ ? chiar dacã mirosul nu era atât de puternic cum l aº fi simþit în fostul meu trup ? m am gândit pentru o clipã cã eram din nou în Franþa. indiferent de starea trupului ºi a minþi i. aducând de data aceasta o grãmadã de medicamente ? sticluþe cu lichide roºii ºi verzi. ºi ne am strecurat afarã prin holul liniºtit ºi aproape gol. Era inimoasa femeie de serviciu. pe lângã cele douãzeci de milioane. Nu aveam nici lamã ºi. ca ºi cum ar fi încercat sã ascã. Am scris iar ºi iar. Pânã mã. Era acolo papetãrie de hotel ºi un pix care funcþiona destul de bine. zgomotul ninsorii de afarã. pâ at seama cã dedesubt era o pojghiþã de gheaþã pe care se aluneca. Îmi amintesc cã Mojo s a în . dar am perseverat. Am coborât pe scãri mai repede decât cu liftul. Hai. Dar continuam sã fac efortul sã urc dealul. descriind în detalii grãbite ceea ce simþise m ºi vãzusem. am rãspuns. Nu voiam s o las sã scoatã câinele. Hoþul de Trupuri a sã soseascã în curând. Cu ce mãnãm oare? Cu un nebun. sub pul unde n avea cum sã se piardã. Dumnezeule. am înghesu nile într un plic. ºi uneori cãdeam în genunchi cu braþele înfundate în troian. aºezându le pe toate pe poliþa de marmu rã. Aveam febrã ºi eram prea înspãimântat. ca o crustã întinsã deasupra buzei de sus spre bãrbie. Pãrea uºor de deschis drum prin ea. unde m am izbit cu c apul de tocul uºii ºi am cãzut în genunchi. Strãzile erau necirculabile. pe podea. În cele din urmã. În cele din urmã. a zis. Eram suspicios faþã de m edicamente! Dar nu pãrea prea politicos din partea mea sã i înapoiez lui James un trup bolnav. Vreþi sã chem eu unul pentru dumneavoastrã? ? Categoric. deoarece nu aveam putere pentru altceva. m am întins pe podea. ce chinuri! Cum oare le îndurau mu ritorii? Ce durere! Ca ºi cum þi s ar fi pulverizat lichid sub piele. M am întors în baie ºi m am uitat la sticluþele pe care le adusese. în buzunarul de la cãmaºã. Dumnezeule. care tocmai terminase de mâ cat? Da. Abia atunc dat seama cã mi uitasem haina ºi toþi banii vârâþi în buzunare. Îmi amintesc cã femeia de viciu s a întors cu Mojo ºi mi a spus iar cã eram bolnav. Ce cãmaºã murdarã! Uitasem sã mã îmbrac cu hainele pe care le cumpãrasem. nemaiavând hârtie ºi incapabil sã mai descifrez eu însumi propria mâzgãliturã. în vremurile de demult. ieºind în noapte. dar nu era prea târ cum? Ameþit de surprizã. Am început sã scriu. vedeam curcubeul din jurul lãmpii. în felul nesigur în care alunecã pixurile. am vãzut cã ceasul meu arãta ora douã. I am spus lui Mojo sã mear gã cu ea ºi sã facã ce i va spune. Am reuºit totuºi sã ajung întreg în living ºi sã mã trântesc. nu. împingând alþi bani cãtre ea ºi conducând o spre uºã. Dar amintirile vremurilor de demult fuseserã oarecum anulate de experienþa de acum. Îmi amintesc o cameristã intrând ºi pãrând sã se agite fãrã rost. Tremurând de dezgust. Femeia pãrea fascinatã de câine. Din când în când deschideam ochii. era o idee minunatã. Nu conta. luptându mã cu un spasm de greaþã i m am forþat sã mã întorc în living ºi m am prãbuºit la birou. m am ridicat în picioare ºi m am dus la baie. Nu. Mojo". cu o epavã. I am îndesat în mânã mai multe bancnote. I aº fi dat. cã era cald ºi cã m am înghesuit în el. Dar mã aºteptau încercãri ºi mai grele. Mi a cerut sã aºtept o clipã. deºi abia îmi puteam þine capul ºi abia puteam respira de rãcealã. cutiuþe de plastic cu pastile.

Apoi i am deschis iar ºi deasupra mea cel mai senin cer albastru. am vãzut lumina zilei. teafãr ºi nevãtãmat. Fusesem pãrãsit în ace st trup de Raglan James. dacã nu pot. Faþã de hotel. cu atât îmi era mai somn n gând înspãimântãtor s a abãtut asupra mea.tez la ceea ce trãisem. Mi am lãsat mintea sã se cufunde pânã la rginea viselor. durerile ºi suferinþa ar fi dispãrut. Boala ºi frig l n ar mai fi însemnat nimic. Am încercat din nou. Louis care trebuia sã mã ajute. M am izbit cu capul de trepte ºi durerea mi a explodat în ceafã. am rostit cu voce tare. lacom de cele douãzeci de milioane. Soarele era sus pe cer ºi împrã erestre o orgie de luminã pânã pe duºumeaua lãcuitã. în sta re abia sã respir cu mult efort. încleºtând dinþii ca sã nu þip. clãtinându mã. Cu cât îmi era mai frig. Afarã se auzea zgomotul traficului. nu mi trecea prin cap vreun motiv întemeiat sã mã duc acolo. blestemat Hoþ de Trupuri. Ridicã te". nu însem acelaºi lucra. am încercat ºmecheria. Louis. Dumnezeule". sã caut un doctor de care aveam grozavã nevoie? Sau la New Orleans. Oh. M am întors. avea. atingând cu mâna întinsã stelele îndepãrtate. probabil unicul care putea cu adevãrat s o facã. dimineaþa. În mai puþin de un sfert de orã. ªi. gâtul umplându mi se iarãºi de flegmã ºi tuse ducându mi junghiuri în piept. Nu mã înºelasem. dar n am putut. Doamne. am ºoptit. prea uluit pentru moment ca sã formulez vreun gând coerent sau sã mi propun o atitudine. Da. în galeriile mele din New Orleans. ? Cheamã o ambulanþã. CÂND am deschis din nou ochii. . Am încercat sã rãmân treaz." Ce imbecil fusesem. ºi ce va face Louis când mã voi apropia de el? Cum mã va jud eca atunci când îºi va da seama ce am fãcut? Am cãzut. am spu s. pur ºi simplu. lua te ar toþi dracii! Cum îndrãzneºti sã mi faci mie una ca asta. nu mai pot suporta trupul ãsta nici o clipã. Am încercat sã mi imaginez forma mea etericã pierzându ºi greutatea ºi ridicându se descãt pre tavan. privind înaintea mea. Mi am pierdut echilibrul ºi am cãzut. n ai sã ajungi departe. Mojo. locul pãrea mai rece. Am închis ochii. Am þâºnit în picioare. oricum. Am ridicat încet mâna ºi m am uitat la ceas. Cum altfel sã dau de ticãlosul. sã conducã întregul proces. averea de douãzeci de milioane de dolari încredinþatã bãncii n centru avea sã revinã din nou lui Lestan Gregor." Când am ieºit în stradã. Un bãrbat a venit grãbit cãtre mine. care. fixat în pieptul dureros. pseudonimul meu. cel care ºtia ºmecheria.. nu se întorsese înainte de ivirea zoril or ca sã întreprindã schimbarea ce fãcea parte din înþelegere! Pierzând astfel o avere imensã ra destul de evident cã n avea sã se mai întoarcã niciodatã. cum îndrãzneºti! ªi trupul! Trupul m ai lãsat. De ce ar fi fost nevoie sã cer cele douãzeci de milioane. fixând ºemineul ºi încercând sã aprind buºt puterea minþii. ªtiam eu. dacã nu pot citi minþile. Aº fi putut la fel de bine sã încerc sã fac sã mi înmugureascã aripi m mai departe ancorat în membrele acelea neajutorate. aº fi fost din nou Vam pirul Lestat ? planând peste acoperiºuri. Pe urmã am râs. dacã în patruzec i ºi cinci de secunde oricum mi ar fi revenit mie? Încotro sã car dupã mine masa de came tremurândã? La hotel. Am simþit vibraþia delicioasã care precede adesea desprinderea spiritu lui de trup. am gândit. Dar James avea sã aparã curând. la Louis. Unsprezece patruzeci ºi ºapte de m nute. ªtiam eu". Dacã nu reuºesc sã ies din acest corp la momentu ? Dacã nu pot aprinde focul. respirind greu. Dar ce conta? Nu mi aduceam inte numele sau adresa bãncii. amintindu mi cã încã nu eram Lestat." Câinele stâtea lângã fereastra din faþã. ajutã mã". rãsuflarea lui a la geamului. am ºoptit. M am întins prea târziu dupã balustrada de f ier. James. mizerabilul Hoþ de Trupu ri. Dar nu s a întâmplat nimic neobiºnuit. i a spus bãrbatul cuiva de lângã el.. sã mi recuperez hainele ºi banii? La spital. Pe jumãtate cufundat în vise. dar cã James trebuia sã seascã în curând. Nici o ºansã. dacã nu mã ajuta Louis? Oh. am ºuierat în englezã. pentru cã franþuzescul Mon Dieu. Dumnezeule! Dumnezeule! Dumnezeule!" M am lãsat din nou pe spate. gâfâind ºi privind afarã în noapte. El era vrãjitorul. care e tot ce am ºi în care trebuie sã te vânez ? trupul acesta este cu adevãra t foarte bolnav. în mod evident. era ora douãsprezece fix. ce nema pomenit de imbecil! Ticãlos mizerabil. Sau ca sã hotãrãsc ce simþeam ? furie ori panicã oarbã. cu siguranþã.

Nu pot deschide ochii. aºa cum ne pricepem amândoi. toate culorile întunericului. nu i aºa? Mi se dezvãluia o schemã perfectã ? monstrul învins. A venit ºi o fetiþã. Marius. nu aºa. s a terminat. Era perfect. atât de fricã! Tremurând ºi suspinând. Aveam sã mor în trupul ãsta. oh . atunci sunt într adevãr pe moarte. Iar Mojo lãtra. Am încercat sã vorbesc. soarele. domnule. iar cerul din spatele ei luc ea înspãimântãtor. am înþeles. nu mã lãsa sã mor. Brusc. g. Nu vreau. Aceasta era cauza principalã. nu în trupul acesta! Ajutã mã!" O mânuþã a încercat sã alunece în mâna mea. or sã vinã dupã dumneavoastrã. cald ºi plãcut. pe furiº. nici mãcar sã le spun cã totul va fi bi va fi absolut perfect. Nu mã lãsa sã mor!" Plângeam. Reuºeam sã i disting pãrul lung. Nu acum. chérie. Mã gândeam ce frumos era cerul de deasupra. ai un rãspuns la orice. cu soarele de iarnã revãrsându se peste flori. dacã ar fi vrut cineva sã cheme un taxi. Ajutã mã. Am nevoie de tine! Jesse. Mi ar fi plãcut sã ºti u unde e îngropatã. plinã de stele îndepãrtate ºi luminã ie. cu noriºori i gonind pe el. vino ºi ajutã mã. trebuia sã plec im ediat la New Orleans! Apoi m am întins liniºtit în zãpadã. nu vreau! Nu vreau sã mor. ai strigat dupã ajutor. Ac. Aveam sã mor. ºtii. ? Nu. Simþeam lacrimile alunecându mi pe obraji. ºi va fi atât de simplu! Ca un milion de alþi muritori. Nu mã lãsa sã mor. nu a rog. dacã ar fi vrut cineva sã mã ajute. Urãºte mã pentru lucruri mai apropiate acã vrei. te rog. culoarea adâncã a ochilor. Masca de oxigen. mânecuþele bufante ºi o panglicã flutur S a uitat în jos la mine. Claudia? Þi a fost fricã? Ai vãzut lumina ca pe focul iadului umplând aerul sau pãrea lumina frumoasã care scaldã lumea în iubire? Stãteam împreunã în cimitir. nu lãsa sã mi se întâmple una ca asta. ajutã mã. Dacã o faci." Ah. Louis. Nu deschide ochii. am încercat sã le explic despre hotel. periculos. Mama mea e îngropatã aici?" Nu ºtiu. din trufie. ci din trufie. motivul pentru care venise la mine Hoþul de T rupuri ? Îngerul Morþii. În ultimele clipe. Uite pielea ei strãlucitoare. îngropat sub grãdina ta sãlbaticã ºi neîngrijitã. Louis. e aici! Ea! A venit pentru mine. Nu pot s o privesc. trufie ºi a lare. ? Dumnezeule. Þi ar fi þinut de cald? Sângele e hérie. în mireasma caldã a serii. sângele negru colo rându i buzele. Unde era? Unde dispãruse ea? Am închis ochii. încât nu puteam auzi. Dacã e ea aici. Khayman. dar n am deschis ochii. Nu pot sã mi eliberez mâna dintr a ei! Tu unde eºti? Dormi în pãmânt. iar furnicile se rãspândiserã peste ochii ei ºi în gura deschisã. atât de moa micuþã! ªtii a cui e. dar n am reuºit. Nu t e uita la ea." Asta s a întâmplat acum o jumãtate de secol. petite chérie. încât cu siguranþã . nu aºa. nu în trupul ãsta. urãºte mã pentru cã nu zaci ºi tu alãturi de ea. sosit sã mi dea ceea ce cãutasem sã obþin prin minciunã. i am strins mânuþa atât de tare. Þineam ochii strânºi. trãgând cu urechea dupã þãcãnitul tocurilor pe aj. te rog." Când am dat peste ea." Ce zâmbet rece! Femeia din ea sfida în aceste umbre pecete . amice. chiar ºi umbrele neclare care mã înconjurau. dar eºti prea speriat ca sã deschizi ochii. ? Stai cuminte. atât de încet." Am strâns pleoapele ºi am ºoptit: Nu încã. oriunde ai fi. din trufie. Ar fi trebuit sã o faci pentru mine. Claudia. Sã fi auzit un hohot de râs? Ambulanþa. adormit p aptea va veni din nou. Vino cu mine sã bem sânge. te rog. Armand. ajutã mã. Moj ra ºi lãtra. am dat sã strig. despre bani ºi haine. Nu i am ºtiut niciodatã numele. Nu le voi uita mireasma niciodatã. care fusese în deºertul Gobi nu ca sã caute focul din c er. murmurul surd al rugãciunii unui demon copleºit de jale. Trebuie sã plec la New Orleans Cu vorbe precipitate. dar nu a ieºit decât o ºoaptã rãguºitã. oamenii aceºtia care îºi ºopteau ceva unul altuia în tainã. ªi nu voiam sã mor! Doamne. era deja put redã ºi putea. pleacã de aici! am strigat. pe strãlucitorul ºi nesfârºitul cer.Umbre informe proiectate pe cer. O. Da. ? Staþi liniºtit. aveam sã mor ºi eu. Ar fi trebuit sã i afli numele. eram distrus. Mi e fricã. eram îngrozit ºi hohoteam." Oh. nu ma ape vrajbã între noi acum. Putem bea sânge împreunã pânã l lumii. Pandora. Strânsese un buchet de crizanteme galbene ºi al be. ca ºi ceilalþi ? faþa îi era o umbrã. M a apucat strâns.

atunci nimic nu mã poate salva. cel de jos?" Nu eºti o fiinþã omeneascã. eºti aici cu noi într un pat din spitalul de urgenþã din Washington. s o îmbrãþiºezi. Nu vreau sã mã uit la tine! Oh. micuþa cu pãrul rãsfirat peste pãturã. Eºti sigur?" a întrebat ea. i am sãrutat pielea de vampir. Louis. De ce m ai adus aici? Ce vrei sã þi spun ? cã mi pare rãu de c am fãcut. Dupã asta nu mai existã nici o întrebare. cât erau de grosolani pereþii de lut ºi ferestrele cu obloane de lemn. mi e atât de fricã." Nu þi e fricã deloc sã stai faþã în faþã cu tine în felul acesta?" Dacã nu mã poate salva adevãrul.. Lestat fie numele tãu. o sã avem grijã de tine. Îþi acord cinci minute. Uitã te la pãtu acelea. Vã rog. ªedea într un scaun cu spãtar. nu i aºa? o cunosc pe sorã ºi pe doctorul adus de spate. simþind o li indu se de mine." Bine. a zis ea. Suntem morþi.patul de moarte? Nu ºtiu dacã mi pare rãu. Nu face pe deºteapta! am zis printre dinþi.. la fel cum Magnus te a smuls din viaþa ta. iar moartea este ultimul rãspuns. atât de plãcutã. Acum vreau sã fii atent.a veºnicã a copilãriei. Dar nu pot spune cu certitudine cã regret mica scamatorie pe care am fâcut o cu tine. atunci când o sãrutam pe pleoape ºi pe ntea netedã. spune le cine eºti cu adevãrat". dându þi în schimb ceva monstruos ºi rãu. am spus. Nimic nu te poate face om. micuþa mea pãpuºã fra frumoasa mea cu glezne rotunjite ºi cu mâini modelate perfect.. Ea era acolo în pat.. foarte posibil pneumonie. ca niºte monede strãlucitoare. Dar de ce ar vrea sã se întoarcã cineva di oarte ca sã spunã asemenea lucruri vulgare ºi inepte?" Se întâmplã mereu." Am luat o în braþe. Regret cã suferi. ªi pe urmã." ªi tu? Dupã ce soarele te a ars în Teatrul Vampirilor." . M i fãcut ucigaºa fraþilor ºi surorilor mele. Îmi pare rãu pentru oricine trebuie sã sufere. ºi am sãrutat o. chicotind cristalin. dacã asta vrei sã spui. mirosul trupuºoarelor febrile ºi ude sub cuverturile murdare. Nu þi voi spune niciodatã!" ªtiu cã totul e un vis. te rog. Mda. 13 DA. Ai încercat de la început sã mã aduci din nou aici. Nu e moartea. Însemna cã era acolo în pat ºi acolo în scaun. în timp ce se r ostogoleºte din ce în ce mai adânc în iad. Toate pãcatele mele îºi au originea în clipa în c u ai venit dupã mine ºi m ai ridicat din patul acela. iar pe tine te vãd acolo în pat. am sãrutat o. Moartea nu are consideraþie spe cialã pentru oameni." Cât uram mirosul de boalã in jurul meu. rugãciunea lugubrã a diavolului cãtre cohortele lui. nu i aºa?" ? Hipotermie severã. ? Suntem lângã tine. Aºa a fost de la început. cât de urâte erau pãtuþurile din lemn negeluit înºirate laolaltã. tu eºti. iar acolo. cu vocea delic atã ca întotdeauna. cã mi pare rãu cã te am luat din patul acela ºi te am fãcut vampir? Ei bine." Mi a pus mâna albã pe frunte. de parcã sirena ar fi fost cea care o punea în miºcare. ªtii cã e e moarte. în micul spital. s o iubeºti. avea în picioare pucei albaºtri de satin. ajutâ mã. ma chérie. uitã te la copiii care suferã.. ªtiu unde suntem. cu pãrul auriu strâns cu o panglicã albastrã. ademenindu te inevitabil s o sãruþi. Nu încerca sã cercetezi. Mâna ei mi a atins pleoapele. va sta ºi acolo tot în hol. ? Nu mã lãsaþi sã mor. scuturate uºor într o pungã.. Ambulanþa gonea. Lestat. cine sunt eu. Dar de unde sã ºtim natura infecþiei? Acþio nãm cu antibiotice. de parcã sirena ar fi fugãrit o. ai ajuns în iad?" A râs. cât uram s pitalul afumat ºi lipsit de speranþã de acum atâtea decenii! Tatãl meu carele eºti în iad. Poþi sã mi spui cum te cheamã? Ai o familie pe are sã o anunþãm? Haide. E de ajuns doar sã mã uit la buzele ei gingaºe ºi le pot Obiºnuiam sã i apãs în joacã buza de jos cu degetul. Imposibil sã i dãm oxigen acum." de pãrãsit pãrea. La fel ºi tu. ce caut eu aici? ªtiu cã e un vis. Bine. vrei adevãrul? Vrei sã afli adevãrul de pe." Te am smuls de acolo". un râs pur. Dacã îl trimitem la Spitalul Universit ar.

Ce creaturã r uºitã! O pãpuºã vampir. cu copii pe moarte. cu siguranþã. Eu. uitã te cum îþi zâmbeºte ea. jucându se cu mânuþa dolofanã cu marginea brodatã a rochiei. Este oare tatãl pãrintele crimel or copilului? Bine." ." Iar el. dacã trãiesc. Ce fiinþã superficialã ºi gãunoasã eºti! Uitã te la chipul acela. Femeia asta te iubeºte. Copila de acolo. trecând apaticã de la un pat la altul. Când þi ai fãcut treaba ta murdarã. Mulþumesc. Sau suntem la un fel de tribunal omenesc." Aºadar. mica mea vrãjitoare. Nu pot minþi. Venise momentul sã l mint pe doctor. Am revãzut orfana muribundã de sub pãtura de spital. Adevãrul este cã tu crezi cã blestemata noa de viaþã e mai bunã decât viaþa însãºi. Nu puteam sã pierd ocazia sã i ajut. ci gentlemanul întunecat. am murmurat. apropo ut întotdeauna sã te întreb: þi a plãcut sã mã laºi sã þi sug sânge din încheieturã?" N are importanþã. ºi plini de l uminã." ªi încã unul atât de frumos. ? Am vãzut murind atâþia oameni. spui. cu pãrul strâns la spate. Ce ºtiam eu despre a alege?" a zis. dacã da. am sã mã îndrept. cu sufletul plin de nesfârºita rãbdare a unui sfânt. Cop ii muritori sunt concepuþi în plãcere. Am revãzut ra în rochie zdrenþuitã. domnule. nu mã lãsaþi. privind înainte. nu. Lestat. Diavolul eram eu. numai cã plin cu copii bolnavi. nu mã poþi învinui pe mine pentru tot." N aº merge atât de departe!" Mi a adresat un zâmbet viclean.Nu. Dar eu cred cã dupã moar te nu mai e nimic. N am terminat ce aveam de fãcut ºi totu i monstr sã mã duc în iad. ce cãutãm noi aici?" Louis? M am uitat în sus. ? Nu te teme. Claudia. pe guriþa întunecatã. e adevãrat cã noi ucidem?" Eu þi am dat viaþã. Þi am dat o combinaþie de medicamente care or sã te ajute. te iubeºte. încurcat. la fel de încurcat. Lestat. sã zicem cã i adevãrat. dar a fost viaþã. ºi. nu ajunsesem încã la vârsta judecãþii. Trebuie sã recunosc. Cine e acela care le þine socoteala? Nu þi dai seama cã aceasta este problema? Alta nu i. Momentul în care viaþa iese din tr up este atât de simplu ºi de înºelãtor. am ºoptit. ciufulit puþin. Uitã te la tine. Recunoaºte. cum îþi pune mâna pe frunte. Am fãcut o. Când erai în pãtuþul acela. chiar ºi în trupul acela. Lestat la ea. vã mulþumesc. mi e groaznic de fricã de moarte. dar nu ºtiam dacã ea mã mai asculta. o ºtii. dacã existã. Am sã rãmân aici pânã când ai sã te faci bine. acolo jos. Singurul care aº fi pu ut s o iau din pat. am zis. avocaþii pot minþi ºi numai cel din boxã trebuie sã spunã adevãrul S a uitat la mine gânditoare. sigur cã nu. Dumnezeu sã vã necuvânteze. Acum o sã curãþãm congestia din plãmâni. S a uitat recunoscãtor la monedele pe care le aruncam pe pat. spune mi. ªi totuºi. N a fost pentru totdeauna. Dar. ? Un spital plin de copii? Ah. alunecã afarã. Þine mã de minã. Chiar ºi viaþa noastrã. trebuie s o ridic din pat. A coborât privirea ºi lumina i a lucit splendid în obraji. nu i aºa? Iar eu sunt un muribund. Pur ºi simplu. Nu voia sã se amestece în pãcat? Nu. ai fi ales într adevãr moartea mai degrabã decât viaþ re þi o ofeream eu? Haide." ? Nu încerca sã vorbeºti. Ajutã mã. ªedea în uºa spitalului mizerabil. vã rog. E chiar m arãtos decât al tãu. Ar fi trebuit sã ºtiu cã nu vei accepta schimbul dacã nu þi se i un trup frumos. Nu voi accepta. Nu pot promite cã. chiar ºi viaþa astrã este mai bunã decât moartea. ispãºind ºi pentru ce nu fãcuse. lasã þi inima sã vorbeascã. acum. Nu conteazã dacã aici e un judecãtor sau o curte cu jur aþi.. Eu le am adus moartea. oh. ? Spui prostii. Febra a scãzut deja. întotdea greºea ºi suferea. însã eu cred cã nu existã. frumoasa mea. cel mai viclean." Cum minþi. avea sã fie atât de mulþumit sã scape mãcar de o povarã. îþi spun adevãrul. este a mea. cu ochii mari ºi reci. ? Nu. Luaþi o. atunci trebuie sã fi al ca ãsta. Dar. la trupul ome l ai urât!" Aºa este. Câtã dragoste!" De ce sã nu aibã grijã de mine? E o sorã. sunt cu tine. chipul strãlucindu i în încãperea întunecatã lugubrã." A întins mâna. Nu voiam sã mã uit la ea. ? Nu mã lãsaþi sã mor. cu oc hi liniºtiþi. aºa cum arãta din noaptea în care îl creasem. nu mai era tânãrul furios. und e judecãtorul poate minþi.. Nu cred c tinþã.

? Mi ai spus. neajutoratul Louis. ascultã mã. ªi faptul cã ai rãmas cu mine. ºi când sângele a înc cã i l am dus la buze. am spus. Un demon de prim rang. ? Ce chip frumos ai. oase zdravene. ca sã te faci bine. Vino. Rãmân aici. Gretchen. Am un ecuson pe buzunar. cãprui. A închis cartea fãrã zgomot ºi a zâmbit. Erau atât de uscate! Dumnezeule. Multã lume. Dar n am atâta noroc. Cred cã ai sã te faci sãnãtos. ? Nu l am vãzut. Dar su nt rãu. ? Da? Zgomotul îmi zgâria auzul. Eºti bolnavã. foarte neagrã pe lângã ciorapii ºi pantofii albi. a zis cu blândeþe. Gretchen. când vãd bunãtate cunosc. Acum purta uniformã. Claudia. vocea ieºindu mi dintre buze. nu chiar Satan. umezindu mi buzele cu limba. am ºoptit. Sã fie oare lacrimi în ochii ei? ? Vrei sã mã necãjeºti. încât puteam sã vãd foarte bine ceasul. blândã. Nu voiam sã te fac sã plângi. dacã are nevoie de milã. cum uram pieptul care se ridica. Avea faþa latã. Gretchen.. ? Atunci înseamnã cã voi trãi? ? Da. fiul Dimineþii. Am întors încet capul. Dar nu era sigurã. Lestat?" Eram acum în apartamentul de la hotel. zâmbind mai tare. O voce plinã. ? Dormi. Avea pãrul prins la spate într o coadã groasã ºi citea. piele curatã ºi ochi mari. foarte rãu. am sã rãmân cu tine. nu i aºa? ? Nu. Era acolo o femeie. dar. Mult mai bine. Uite. a spus. . Eu sunt un diavol. luându mi mâinile în ale ei. Nu þi e fricã de diavol. Cum te cheamã? ? Gretchen. ai sã te simþi mai bi ne. ªi eu îl binecuvântez." Mi am sfâºiat cu dinþii propria încheieturã. mã auzi? Trebuie sa faci ce þi spun. s a uitat la mine . Scrie pe el cã sunt cãlug i aºa? Sora Marguerite. Sunt în stare sã recunosc o cãlugãriþã. draga mea. bietul. Gretchen. ºi expresia ei mi a plãcut. S a ridicat ºi a traversat coridorul. mult mai bine. Imediat ce va fi o camerã disponibilã. ? Þi e mai bine. cu tine. a zis ea. O umbrã albãstruie sub ochi. nu i aºa? ? De unde ºtii? ? Sã vedem.. Cel care are nevoie de tine chiar e un diavol.. am sã mi aduc scaunul lângã pat ca sã mã poþi þine de mânã "Ce faci. Haide. a zis. aºa. Claudia. Uºi care se deschideau ºi se trânteau. Ora opt. ? Eºti cãlugãriþã. Claudia. ? Sunt un diavol. Sprâncenele erau negre ºi perfect desenate. ? De ce e atât de multã lume? Te rog. nu mã pãrãsi? ? Nu. Gretchen. mâinile ºi inelul de argint. ? Þi e mai bine. mai bea. Þi am spus cã n am sã plec. dormi acum. Mai întâi. ? Nu i aºa cã ar fi grozav? Ieri stãteam în zãpadã ºi încercam sã mi imaginez chiar aºa ceva viaþa mea întru rãu n a fost decât visul unui muritor. ? Iar începi. da. Am sã mã aºez chiar aici. ? Dacã mã ajuþi. Ca de obicei. Din cauza febrei. El e acela care vrea sã l þii de mânã. ? O. apoi ceva de pe chip ? strãlucirea pe ca re o au cei ce cred.." ? Încearcã sã bei puþin. ? Aiurezi. îl ajuþi pe diavol. Uite. arunci când ceilalþi þi au spu s sã pleci. ? Stai cu mine. cum mai uram trupul acela. durerea insuportabilã din spatele ochilor. te vom muta acolo. N am sã plec. cu acul înfipt în braþ ºi punga de plastic cu lichid ce capta atât e frumos lumina. Oare trebuia sã vãd cã nu era sigurã? ? Nu mã lãsa sã mor în trupul ãsta. ? Stau. Vor veni sã þi mai administreze o dozã d e antibiotice. ben Sharar.Sunt sigur cã o va face. un loc mai plãcut decât împuþitul de spital ? sunt gata oricând sã prefer o camerã de hotel unui spital mizerabil ? iar Louis îi bãuse sângele. Oh. Zãceam pe targã. ? Vrei sã þi povestesc totul? ? Doar dacã rãmâi calm ºi dacã o iei pe îndelete.

" Nu sunt fiica voastrã. era David. Tre uia sã se odihneascã. Louis era atât de furios! De ce. la încheieturile ei subþiri. despre David lângã foc. Hai. E o epidemie? ? E un moment greu. era modul meu de a crea ceva." Atunci toatã lumea este o mare greºealã. ºi puternicã. Doctorii se certau. explicându i despre noi. nu þi dai seama? Acum o c lipã eram doi." Nu. Dacã ar ºti. dacã aflu istoria creaturilor. E fiica noastrã. sã încerc slãbiciunea ºi suferinþa. la picioarele ei mici ºi be. Vorbeam ºi o strângeam de mânã. Am vorbit iar ºi iar. nu i putem primi pe toþi aceºti pacienþi. ar ? Ceilalþi vampiri. spunând cã Dumnezeu nu i perfect. a ºoptit ea. Louis a ridicat încet privirea. Uneori închideam ochii. m am hotãrât s o fac. Gretchen? am întrebat. Oare îi sãrutase cineva vreodatã gura de cãlu ? Aici mor oameni. Plângeam? Acul din braþ mã fãcea sã sufãr. Femeia de acolo ar trebui sã stea la izolare. poþi sã þi dai seama. O mare greºealã. Tocmai veniserã câteva infirmiere noi. ? Mã auzi. nu i aºa? De aceea sunt înþesate coridoarele. mi a ºters iarãºi fruntea. A venit doctorul ºi i a spus cã toate tãrgile trebuia întoarse cu capul spre perete. O vedeam când se deschidea uºa ºi un curent de aer rece strãbãtea c ridorul. Dar ai sã te faci bine . despre cum încercasem demult sã i gãsesc pe ceilalþi . Pentru cã era ceva ce mi stãtea mie în puteri.. a spus. ºtiu cã era o greºealã. Pãrea atât de distrus. dar era aºa de înþelegãtor. Ca sã vezi. O femeie plângea. copilã vamp ir! Una de a noastrã. ? Oficial. Afarã era din nou luminã. Nu era Louis. iar eu o ridicam ºi o þineam în braþe. nu mai eºti. singurul. dragã.. ? S a fãcut dimineaþã. neputându se stãpâni sã n o prive nu se uite la obrajii ei ca fildeºul. Sunt fiica mamei mele. sã pot vedea lu elui. sã simt ca un muritor. s o fac. Suntem alãturi de Dumnezeu când creãm ceva din nimic? Când pretindem cã suntem o flãcãruie º m alte flãcãrui?" David a clãtinat din cap. nu mi pãsa ce va face el cu trupul meu.ªi a strecurat mâna sub gâtul meu. Lestat?" Pentru cã era frumoasã. Sunt aici. despre cãlãtoria mea prin secole. Cheamã l pe doctor. O. Pent cã n o voia nimeni ºi era acolo. stând acolo. în pelerina lui neagrã. iar acum suntem trei. Oameni veneau ºi plecau. Doctorul a adãugat ºi cã ar trebui sã plece acasã. pur ºi simplu. ce eram noi. Aduceau mereu bolnavi. Spune i cã avem un caz de meningitã pe etaj. era de ajuns dac a reuºea sã mã treacã în aceastã formã umanã pentru douãzeci ºi patru de ore. cã nu tr l las sã plece cu toate puterile mele. osoasã ºi bunã. Louis ? încã îngrozit ? se uita fix la ea. aºa de bun. ai stat cu mine ieri dupã amiaz toatã noaptea. ? Cum o sã facem baie la atâþia pacienþi? a întrebat o infirmierã.. Pãrea una dintre grecoaicele pi ctate de Picasso. nu se poate sã mor în trupul ãsta." M am uitat la David. despre D avid ºi despre Dumnezeu ºi Diavolul din cafeneaua parizianã. abia miºcându ºi buzele feciorelnice. crezând cã. Atât de seducãtoare. ce tare mã durea când ridicam capul! ? Are un gust atât de slab. Înþeleg. Ah." Cine vorbea? Am tresãrit. Poþi sã urmãreºti ce þi spun? . alteori îi deschideam Ea mã þinea tot timpul de mânã. aºa cum unei lumânãri în bisericã îi stã în putere sã aprindã altã f tuºi propria luminã. mi a lua sul cu degetele ei ferme ºi fierbinþi. dar ºtiu cã trebuie sã pleci. Nu ºtia cine era David. stând acolo cu Biblia lui. Mi e fricã. ? Da I am povestit apoi totul despre ei. aº putea explica misterul. Nu i deloc ca sângele." De ce invoci scopuri atât de înalte pentru ceea ce ai fãcut?" a întrebat el. nu i aºa? Trebuie sã fii tare obositã. ? . cât erau de uscate.. Ceilalþi nici mãcar nu ºtiu ce s a întâmplat cu mine. cu Bi blia în mânã.aºa cã m am hotãrât s o fac. Ea a încuviinþat din cap. rãspunde mi. iar buzele. Aud oameni plângând. gâtlejul. dar imagineazã þi. pentru cã era pe moarte ºi pentru cã voiam sã vãd dacã se putea. ? Aºadar. Peste ochii ei plecaþi pleoapele erau grele ºi netede.

Te iubeºte. cercetând cu privirea cãmãruþa plinã de mobilã delicatã. Pe urmã s a fãcut liniºte. E adevãrat? ? Da. Avea peste ochi un bandaj uriaº. Mojo lãtra. a zis ea. Dar dacã rãmâi aici. Dar sunt alte lucruri. nu crede ea aºa ceva". mâncat. te rog. Timpul cel mai potrivit pen tru mine." . mai avea valoare strãlucirea soarelui? Nu era de ajuns cã eram pe moarte. ornamentatã. ? Buna mea Gretchen. Poate. te iau acasã. pur ºi simplu. ªedeam pe canapeaua din salonul hotelului. O consideri nebunã. întinzându mã la loc pe targã. Bãrbatul ne a gemut ºi a întors capul." Claudia a râs." "Ai vreme sã înveþi". ªi Mojo.Pleacã. apoi acelaºi ciclu. i am spus. E adevãrat. sã ºtii. "Ai dreptate. spunea o voce. legãnându ºi picioruºul . niciodatã. tu nu aparþii acestor vremuri. ? Ce spui? ? Sã te iau acasã la mine.. de fapt. Semeni cu Claudia. Secolul al optsprezece . dar pãrea imposibil. înþeleg ce mi sp i. cât ouã infirmiere de fiecare parte. de la capãt! În condiþiile astea." "Aiurea." "Sunã cam melodramatic. Am sã i cumpãr mãtãsuri. Sora Gretchen. David. nici o dime nsiune nu i exactã." ? Mulþumesc lui Dumnezeu cã mã iei de aici. a râs Claudia cu glas de clopoþel. trebuia sã urinez! Oare aceste revoltãtoare necesitãþi fiziologice nu aveau un sfârºit? Atunci ce naiba era viaþa unui muritor? Defecaþi e. Mi e atât de fric Sunt.. mai mult decât am avut eu vreodatã." Am încercat din nou sã mã ridic. inele le. O grijã mai puþin pentru spital". "ªi tu. Se grãbeau pe coridor cu o urgenþã. Mã ridicase. Apoi mi a scos acul din braþ. simplu. ? Haide..? M ai întrebat asta tot timpul ºi þi am rãspuns de fiecare datã da. a spus Louis. cineva a lovit targa ºi vibraþia mi s a transmis. Dumnezeule. când erai în trupul tãu. N am sã te las singur. "Poate cã nu mi venise timpul. Ce fragil e sã creezi lucruri dupã naturã! Aratã ca ºi cum ar putea sã al nece atât de uºor înapoi în pãmânt. N am ºtiut niciodatã cu adevãrat sã deosebesc binele de rãu. Te ascult. ? Încã nu. deºi abia îmi mai aminteam de ea. recurându ºi braþul pe dupã umerii mei. înspãimântat. N ave a încotro. este mai uºor sã te învinuiesc p e tine de tot. iar arãtãtoarele ceasului s au miºcat cu o uºoarã zvâcnire." Purta rochiþa murdarã pe care o avusese la spital. am zis. Cât e de bine sã auzi pe cineva spunând adevãrul. sã te iau cu mine. Flori lanceolate. Sãbii încrustate ºi oameni beþi râzând pe stradã." "Ai fi putut sã mori din cauza epidemiei". Ce dezgolitã pãrea gura! ? Trebuie sã i ducem pe oamenii ãºtia la izolare. "În oraº e o epidemie. a spus ea. te aud. am zis. Ai sã i faci rãu ºi ei." "Pe tine nu te poate atinge. Sã fi fost legat? Louis era trist. sau încerca sã o facã. brãþãri subþiri de argint. nu cred. ? Cum de nu þi e fricã de mine? am întrebat.. Am încercat sã mã ridic. Mi e fricã sã rãmân aici. C pãr fin. Mi a dus din nou ceaºca la buze ºi am bãut câteva înghiþituri. ? Vreau sã te scot de aici. a comentat Claudia. de acum va rãmâne fin de a pururi. am spus.. trebuia sã mi vinã ºi sã urinez! N aº fi putut sã folosesc din nou plosca. David".. Chiar aºa. a zis el. Secolul escrocului ºi al omului raþional. Am sã mã îngrijesc curând ºi de asta. pentru cã erau câini. Avea o faþã încurcatã. Te rog ia mã. plin de respect. a spus. Oar e mai fusese în secolul acela? "Nu. Brocart. Am sã golesc magazinele de dantele º de panglici ºi am sã i le aduc ei. Stãteam în picioare. am rãspuns. febra a scãzut. a zis ea simplu. Fiecare suprafaþã este lucratã de mânã. Nu crezi cã sunt nebun? ? Fãceai rãu oamenilor numai atunci când erai vampir. ºtii. urinat. David stãtea la fereastrã ºi se uita peste acoperiºurile scunde ale oraºului colonial. Trebuia sã i explic ºi ei." "Chiar crezi cã fiecãruia îi vine timpul lui?" "Nu. pur ºi simplu. Mi am trecut braþul în jurul ei. secolul meu. Nu þi e fricã de nimic. ? Înþeleg. ce se întâmplase cu Mojo? Oare îl alungaserã? În secolul acesta câinii erau închiºi. a zis Claudia. Noi trebuie sã rãmânem. Þi e mai bine acum. am ºoptit.

în vântul rece. Am refuzat s o ascult. în timp ce Gretchen umplea cada. Zicea cã eram bolnav ºi cã nu puteam face baie acum. era omeneascã frica sã nu i mor în braþe. plinã de ace le conace de lemn la scarã redusã. sus. despre colonia necioplitâ din New Orleans unde trãis em pe urmã. Purta iar rochia cea drãguþã. aº putea face ceva bun. dacã devin un simbol al rãului. am intrat pe o alee de lângã niºte asemenea locuinþe ºi am traversat un crâ de arbori desfrunziþi. încercând sã i expl unsesem în aceastã situaþie ºi cã trebuia sã ajung la Louis în New Orleans. Gretchen a protestat ta re. ºi totuºi îi vorbeam lui Gretchen. mi am spus. Þi se aprind obrajii când spun aºa. ? Frumoasa Gretchen. pentru vreun motiv oarecare. Probabil o suburbie bogatã. folosind franceza doar atunci când. aºteptându ne rãbdãtor. dar eram prea murdar. ºi cã mergeam printre niºte coline împãdurite pline de zãpadã. poate. Oare ea se a cã el arãta ca un diavol? Mã simþeam ameþit ºi grozav de slãbit. am insistat sã fiu lãsat sã fac o baie dezgustãtorului meu trup. Pe urmã am adormit din nou. vorbind fãrã ºir despre Franþa din vremea mea. am scos organul puturos ºi am urmãrit arcul galben de aburul care se ridica atunci când jetul topea zãpada. pentru cã el mi a i dat sângele cel puternic. Era oare omeneºte sã vreau sã o fac sã înþeleagã. netezite pe tâmple. Iar Hoþul de Trupuri mã pãcãlise. Abia îmi aminteam cum ne întorsesem la casa din aº ºi l gãsisem pe Mojo. Dar de ce e atât de bunã cu mine aceastã cãlugãriþã? Numai pentru cã e cãlugãriþã? Peste tot în jurul nostru era liniºte. O cãlugãriþã. Dar nu m a surprins când mi a rãspuns cã Diavo . pe care muritorii avuþi le preferã uneori adevãratelor palate ale secolului trecut. Pãrea sã asculte cuvintele cu atenþie criticã. Nu i foarte departe. I am descris pe bãtrâni ºi dezaprobarea lor. Mã înfãºurase în ea maºinii mã fãcea sã mã simt rãu. cã Mojo era cu mi în ureche. f fla cineva cine fusesem ºi ce se întâmplase? Ah. despre cât de minunaþi fuseserã acei ani. Aburul îm i fãcea bine. Era un progres. A zâmbit. da vehicul ne ar lovi maºina. Am gãsit baia ºi n am mai vrut sã ies. Voiam sã mã cufund în patul curat. foarte aproape unele de altele. punându mi braþul stâng pe dupã umerii ei ºi trecându ºi braþul drept în jurul mijl meu. Lumina soarelui rãsãritã de dupã nori îi d jurul capului o aureolã formatã din toate firele de pãr scãpate din coada groasã ºi din ºuviþ ondulate. ceilalþi au ºtiut ºi nu au venit sã mã ajute. Camerele erau plãcute ºi încãlzite. Printre copaci erau case. trebuia sã înþeleagã cât de mult dorisem sã fac bine atunci câ vedetã rock. I am spus cu glas scãzut o mulþime de lucruri. ca un sfinx. pe dealuri sau coborând în vãi. Sã aranjeze un mod de a a rãta rãul. despre cum devenisem pentru scurt timp vedetã rock deoarece crezusem cã. conºtient cã ºedeam în maºinã. ? Este singura cale ca Diavolul sã poatã face bine. am zis. Ce mai rãmânea nesp us? Era o cãlugãriþã minunatã. Gretchen privea liniºtitã drumul ºerpuit din faþã. rezemat de faianþã. urmãrindu mã prin uºa deschisã. cãsuþa pentru oaspeþi. Aproape cã i o senzaþie plãcutã! Cum sunt fãcute fiinþele omeneº i de pot gãsi plãcere în lucruri atât de îngrozitoare! 12 DIN când în când mã trezeam ºi adormeam la loc. mi a ºoptit în ureche. la oarecare depãrtare de const rucþia principalã. în timp ce oc închideau ºi deschideau dupã cum aveau chef. dar asta l ar trans forma pe Dumnezeu într un monstru. cu broderii. o frumoasã cãlugãriþã. am spus. în englezã. am zis. nu reuºeam sã gãsesc cuvântul care mi trebuia.e marginea scaunului. I am vorbit ºi despre asta. ? O sã am grijã de tine. Mojo stãtea lângã pat. Numai dacã nu crede cineva cã face bine atunci când face rãu. oprindu ne încet lângã un fel de cãbãnuþã acoperitã cu ºindrilã. Lângã maºina ei micuþã. ? Doamne Dumnezeule. Eram oarecum îngrijorat cã aº putea muri. în mo ocuinþa pentru servitori sau. Era un sentiment la fel de real ca ºi durerea din piept. Tremuram. În cele din urmã. nu i aºa? Diavolul nu i decât o parte din planul di vin.

Dar cât pãrea e lung trupul acesta omenesc! Cât de ciudat de lungi erau braþele! Mi a veni în minte o imagine dintr un film vechi ? monstrul Frankenstein miºcându se greoi. poate cã mai bine decât oricând. ? E chiar aºa de rãu? a întrebat. în ciuda febrei ºi a epuizãrii. Dar eu ºtiam cã nu înþelegea. ºi cã. iar feþele. Dar pãrul pãstreazã pentru totdeauna aceeaºi lungime. Mi a uscat pãrul cu grijã. ? A fost dureroasã. Vocea îi suna grav ºi plinã de umilinþã. A adã cã aveam un trup puternic ºi frumos. încât pânã ºi supraaglomeratul spital din Washington ar fi pãrut un vis prin comparaþie. dupã ce vampiri. spunea. într un fel ciudat. Era simplu. am ºoptit. am zis. ? Perfect. de fapt. Mi a explicat însã cã o infirmierã face mereu astfe lucruri. adevãrul adevãrat ar fi sã spun cã mã simþeam la fel de monstruos ca un om. Ni . la fel unghiile ºi barba. Mi am vãzut brusc imaginea reflectatã în oglinda dulãpiorului cu medicamente ? un bãrbat îna lt. rãmânem la fel pentru totdeauna. iar eu abia mã þineam pe picioare. Fireºte. Nu ºtiam cu adevãrat ce mi se întâ plã. dar pentru un boiernaº de þarã. baluri la curte. ªtiu cã nu crezi lucrurile pe care þi le am pov estit. ca toþi bãrbaþii la modã. descrierea lui þi s ar pãrea barbarã. Am sãrutat o pe creºtet. Pãrea foarte îngrijoratã. stit cã atunci când murisem fusesem bine bãrbierit. Am sãrutat o uºor pe obraz în timp ce mã ajuta sã intru în apa fiebinte. cu apa fiebinte pest pt. M a ºters peste tot cu prosopul. încruntându se cu seriozitate.ul nu fãcea parte din planul lui Dumnezeu. v dintr un castel jegos. Devenim din ce în ce mai palizi. mi a rãspuns. cu piele cafenie ºi pãr des castaniu ºi o femeie osoasã ºi cu pielea netedã lângã el. atunci înþelegi. Mi a spus cã îºi petrecuse viaþa ca misionarã în strãinãtate. ºi se lepãdase de Domnul din trufie. Se pare cã am ºi spus ceva în legãturã cu asta. ? Ajutã mã. Doamne. era grozav de incitant ? teatre. nu voia deloc sã vorbeascã. dacã ºtia cât era ilogice. apo i faþa. Când am întrebat o dacã ºtia toate argumentele împotriva acestei afirmaþii. Sã fii om? ? Nu trebuie sã mi faci pe plac. Ce ciudat de inocentã era! Am zâmbit în sinea mea. ? Fantasmele noastre sunt ca visele. Au un înþele s. cã inima aproape mi s a oprit. deloc nenatural. Am vrut sã o sãrut din nou. ruºina tã ºi încurcatã. ? Urãsc atât de tare acest trup! E un iad sã fii în el. faþa. I am spu s cã i iubeam delicateþea ºi bunãtatea. Gretchen m a îndemnat sã mã întind pe pernele din pat. A f un ºoc atât de mare. Atâta tot. N o doream. d acã gândeºti ca acum. încerca numai sã mã calmeze Diavolul fusese cel mai puternic dintre îngeri. Mã simþeam ca ruºinat în timp ce mi spãla pãrul. urmãrind cum mã spãla ºi simþind numai cã mi era bine. cu buretele care se miºca încet pe piele. Oh trupul acesta mereu se zbãtea pentru ceva. Îmi scote hainele murdare ºi cred cã. ? Eºti bunã cu mine. Mã simþeam ca monstrul acela. îngrijind bolnavi în locuri atâ are ºi de prost echipate. i am spus. ? Transformarea a fost dureroasã? m a întrebat. De foarte multã vreme nu mã mai atinsese nimeni în felul acesta. e adevãrat. A înce mã bãrbiereascã. dar n am avut putere. Rãul nu putea sã facã parte din planul lui Dumnezeu. Tot ce conta era sã faci bine. intrigatã ºi mi terioasã. dar m am temut cã propriile ei senzaþii fizice ar putea sã i facã rãu Ce glumã crudã pentru amândoi cã îmi gãsea trupul ispititor! Dar nu încãpea nici o îndoialã ea aºa ºi asta mi a tulburat sângele. ºi s a uitat în sus la mine. se uita la mine. operã. ºi din ce în ce mai puternici. bãlãbãnindu ºi mâini e de parcã n ar fi fost la capãtul propriilor lui braþe. încetiºor. da. cât de lipsit de logicã era tot creºtinismul. I am vãzut privirea alunecându mi pe trup ºi obrajii înroºindu i se. a spus. mai netede. mi a rãspuns calm cã nu avea import anþã. Pãrea cã mã prinsese un fel de monstru medieval ºi mã târâse departe de oraºul civilizat buie sã þi amintesc cã Parisul era în vremea aceea un loc minunat de civilizat. Ea mi a atras atenþia sã stau liniºtit. ? Ah. dar eram hotãrât sã rezi st. Cãldura din camerã era plãcutã. De fapt. ºi nu simþeam nevoia s o iau de la capãt cu toa te astea. Am zãcut în cadã. Vreau înapoi trupul meu! Îmi venea sã plâng. sângele meu omenesc. Slavã Domnului! Îmi displãcea senzaþia pe care mi o dãdea pãrul de pe faþã. pentru cã m am împotrivit.

ªi totuºi. toate vechile credinþe. nu este durere. gros ca sângele. ºi totuºi. ºi pe Gabri elle. a spus ea. ªi când te gândeºti cã puteam sã redevin ce am fost fãrã s . cã învãþa mereu. Ningea încet dincolo de ferestre. Nu o mai voiam pe Claudia. M am lungit pe spate ºi m am uitat la grinzile goale ale acoperiºului în pantã. în timp ce mã þinea de mânã. cu capul plecat ºi braþele încruciºate. în spital. Te iubesc pentru asta. ªi apoi. ªi totuºi. ca sã obþin ceva intens ºi valoros. atunci eram viu. ? Cum? Ce vrei sã spui? m a întrebat. În acele clipe. puteam zbura prin aer. Mi a controlat pulsul ºi mi a pus mâna pe frunte. Foarte simplã. aº vrea sã þi dau ºi þie Sâ . e extaz. am zis. a zis ea. zilele ac elea. I am spus cã suferinþa mea cea mai mare. Am adormit ºi m am trezit. i am spus. ? Eram viu. comiþând pãcatul neascult i. simþind pe frunte o compresã rece ºi râzând iar de senzaþia cã nu aveam greutate. Mmmm. mama mea. îngrozit cã visele se puteau întoarce. fãcând sã þâºneascã în aer un jet mic de lichid argintiu u mi acul în carne. aveam în urechi un murmur surd ºi peste ochi un vãl. des pre faptul cã David credea cã Dumnezeu nu era perfect. Am num t douãsprezece ochiuri de geam. tresãream ºi deschideam ochii. În junglele din Venezuela ºi Peru. cãci eºti atât de mist erioasã ºi de puternicã. Ce chip liniºtit. Dar ºt spusesem deja toate aceste lucruri mai înainte. Dar toatã viaþa mea ? chiar ºi cea de bãiat mur r ? mi se ceruse sã merg împotriva conºtiinþei. I am povestit cã mã bântuia Claudia. Mi am pus halatul curat pe care mi l dãduse ºi m am strecurat sub cuverturi. I am povestit cã. Simþeam cã plutesc. lãsând o sã mã î veleascã pânã la bãrbie. ciudat. Nu fãcuse nici o remarcã asupra acestui fapt mai înainte.. neimportantã. Puteam sã i vãd spaima. fugisem cu o trupã de actori. ªi pe urmã. ceva cu gust. era una dintre cele mai plãcute sen e care le încercasem de când devenisem muritor ? ca o beþie.ci nu þi poþi imagina. când jucam pe scenele din sate ºi fãceam dragoste. Îmi aminteam vag cã încerca sã mi dea supã. înþelegi. ? Am uitat totul despre astfel de lucruri. Am ur mãrit o nemiºcat ridicând o seringã. tragedia. frumoasa vampir. Cum era cu putinþã? am întrebat o. I am povestit cã. Apoi comisesem pãcatul trupesc cu una dintre tinerele din trupã. pur ºi simplu. L am bãut cu poftã. ce expresie vie. fiecare pas pe care l am fãcut în lume a fost un pãcat. cu copii. În sfârºit. în t ul meu obiºnuit. îmi dãdea senzaþia cã beau chiar luminã. þi s e deschid ochii ºi toatã omenirea þi se pare frumoasã într un fel pe care nici nu þi l ai im aginat mai înainte. Într adevãr. conceptul de pãcat nu avea nici un sens. Ce bun e. Eram agitat. Am vorbit din nou despre David ºi viziunea lui cu Dumnezeu ºi Diavolul în cafenea. Dupã ce am murit. Când ºi când. mi se pãruserã nespus de valoroas e. uimit sã mã gãsesc tocmai acolo. Iar cea cu rana roºie pe frunte sã fi f Sfânta Rita? Ah. dar nu voiam s o iau în seamã. cã Diavolul învãþase ult. pastile ºi pahare cu apã ºi se uita la mine. ca fiinþã a rãului. Trebuie sã mai fi bãut ºi înainte. demonul ieºit din întuneric care mã dusese în tu l lui. ? ªtiu cã eºti bunã. am simþit din nou intensitatea! Mi s a pãrut irezis tibil. Când am creat o pe Claudia. O chilie de cãlugãriþã. Pãcate vulgare de bãiat. Uneori se oprea din forfoteala cu perne. ºi eu nu puteam s o be u. gura mare era atât de blândã. pe când eram bãiat. i am povestit despre s pital. înspre întuneric ºi înapoi. încât ajunsese sã ºi dispreþuiascã îndatoririle ºi ceruse sã fie eliberat de ele. plin de dulceaþã ºi. N am fost niciodatã lipsit de conºtiinþã. sprâncenele negre îi conturau ochii de schiºi. A vorbit încet des pre munca ei la misiune. copilul vampir. mai bun decât vinul.. Dar pluteam din nou. Mi a dat un pahar mare de suc de portocale. Mi am dat seama cã o speriasem. lucrarea întunericului. ºi o statuie a Fe cioarei Maria deasupra unui dulãpior cu cãrþi ? vechea ºi familiara imagine a Preasfinte i Nãscãtoare. am simþit mereu senzualitate ºi fr museþe. Lumi na din încãpere îmi ardea ochii. Pãrea derutatã. sã te fac nemuritoare ? sã te am alãturi de mine pentru eternitate. ? Plin de copii. Usturimea a fost o senzaþie îndepãrtatã. era cã înþelegeam binele ºi cã î am. I am spus cum mã dusesem sã înfrunt lumina soare lui deasupra deºertului Gobi. ? Nu mai vorbi. ºi când te gândeºti cã în sufletul acestei femei er . Dar actul în sine. Cãmãruþa ei alb În lumina aprinsã am vãzut pe perete un crucifix cu un Hristos însângerat. Mã înconjura un strat de liniºte. O cãmãruþã cu foarte albã.

dar cã putea totuºi sã mi dea sânge de vampir ºi atunci aº fi fost ºi eu mpir din nou. Încearcã sã nu þi faci griji. Nu pot sã mã spovedesc. iar Gretchen se întinsese lângã mine. Teilhard de Chardin. Am istins cuvintele epidemie". îmi plãcea sã i simt pãrul pe mânã. încadratã de par de culoarea finului. despre psihologia infantilã. mi a ºoptit la ureche. Mi am dat seama cã vorbeam franþuzeºte. Am reuºit sã disting. Am bãut cu poftã apa de la gheaþã. NU CREZI cã ar fi timpul sã te spovedeºti? a întrebat Claudia. pe perete. Cât era de dulce. temându mã sã nu i fac vreu a mereu faþa cu o pânzã rece. ªtii. explodând de durere. Cum îmi tremura vocea! Oh. la nici douã degete de faþa mea. A stat a . dar cã nu l puteam cãuta pe Hoþul de Trupuri fãrã sã am un corp preternatural. Înc epeam sã cred lucruri îngrozitoare ? cã erau aici cu toþii. În cãmin ardea focul. ai ºtiut o întotdeauna!" Nu!" M am uitat în jos la ea. Spune adevãrul! Ai meritat sã þi înfig c mã. ? Vreau sã stau lângã inima ta. mi a dat la o parte pãrul de frunte. Cu multã grijã. cã trebuia sã mã odihnesc. ce vrei de la mine?" Nu þi pare rãu! Nu þi a pãrut rãu niciodatã! Spune.vii. L ai salvat pentru moarte. apoi am îngenuncheat a picioarele ei. încercând sã citesc titlurile mai mari ale cãrþilor de pe rafturi: d'Aqui no. l aº fi urmãrit pe Hoþul de Trupuri ºi mi aº fi recuperat vechea înfãþiºare. Efortul de a înþelege numele acestor filozofi cat olici m a epuizat. cu ochii înroºiþi. Nu put ta murmuratã a doctorului. deoarece mi a sp ot în francezã. I vestit cât era de uman Louis ºi cã nu mi putea da puteri vampirice prea mari. Nu ºi putea totuºi ascunde frica. Doamne. Cãsuþa s a cufundat în întuneric." Stãtea la mine în braþe ºi mã privea fix. dar nu era cuþit. numai mânuþele ei strângându mã ºi parfumul de roze strivite care i se împrãºtia din pãr. Dar intonaþia era calmã ºi încurajatoare. κi pusese o cãmaºã de noapte de tricot. ? Sunt lângã tine. îºi desfãcuse pãrul ºi mã lua am. cu mintea înfierbântatâ. la faþa ei minunatã. Uºa s a închis. am spus. o fotografie înrãmatã a unor cãl u vãl ºi îmbrãcate în uniformã ? probabil la o ceremonie. ? Trupul acesta va muri. dar ea pãrea sã înþeleagã. Nu am fãcut eu lumea! Rãul a existat mereu. a adãugat în franþuzeºte. Venise un doctor ? un tânãr obosit. Maritain. am citit ºi alte titluri. Mâna ei caldã ºi bunã era deasupra mâinii mele. ºi ceva s a frânt în mine. aºa încât încãperea ºi a pãstrat culoarea ºi lumina. dormi. Surorile aveau rochii albastre scurte ºi voaluri albastre ºi albe. lângã crucifix. aºa cum erau multele statui mi ci ºi albe ale Fecioarei ºi ale Sfintei Rita. Erau cãrþi despre boli tropicale. M a cuprins somnul. despre boli de copii. Înainte chiar sã se facã ziuã. M am uitat pieziº. Mã silea sã beau suc de portocale sau apã rece. O sã am grijã de tine. de fapt. ? N am sã te las sã mori. I l am descris pe Louis ? cum trãia în afara bogãþiei lumii moderne. cã deliram. Totuºi. foarte groasã ºi albã. Trebuia sã ajung la prietenul meu Louis care avea sã mã ajute sã mi recapãt trupul. incapabilã sã s odihneascã. n o puteam înþelege. Nu. am auzit voci. Era din ce în c mai noapte ºi mi era din ce în ce mai fricã. Nu eu am început. atârni de prov rbialul fir de aþã. Mi s a înfipt iarãºi un ac în braþ. Nu mi dãdeam seama dacã era ºi ea. Plângeam. viscol" ºi condiþii imposibile". atunci când el îmi va da sângele. ascultã mã. ce sâni mari lipiþi de pieptul meu. ca întunericul. o ºtii. În cele din urmã m a cuprins un somn adânc. Am luat o ºi eu în braþe. într o cãsuþã fãrã luminã dintr o grãdinã lãsat xplicat cã era slab. Claudia. Inima mi s a contractat. implorându l pe Marius sã mã ajute. uitându se la mine ºi refuzând sã mã ajute. Am ridicat o ºi am aºezat o în scaunul din faþa mea. ochii aceºtia de muritor. adânc ca zãpada de afarã. uºor. i am spus. a spus. Mi a luat mâna. i am ºoptit la ureche în timp ce se întindea lângã mine. I am spus din nou cã trebuia sã mã duc la New Orleans. livid. Am rugat o sã se întoarcã. cu mâinile pe umerii mei. I am chemat din nou pe ceilalþi. ce picior neted lângã picioarele mele! Eram oare prea bolnav ca sã mai sperii pe cineva? ? Haide. ce membre grele ºi bune. încet ºi grijuliu. cu f sus.

legãnându mã. Dupã amiazã. Fã cu el ce vrei. . Avea o expresie lipsitã de egoism ºi confuzã. Pot oare diavolii sã fie f ericiþi? Dumnezeule. Pete de albastru deasupra copacilor. peste zãpadã. îl priveºti pe Vampirul Lestat. Am închis ochii ºi am ºoptit La revedere. ºi plin de luminã. în timp ce pãrul blond închis i a cãzut în ju ul feþei. Am privit o. Aº urla o de pe acoperiºuri sã se audã pânã în bolta ceru audia. mândrã ºi mare. Stãtea în spatele ei. Gretchen dormea. a zis ea încet. da." ZORII. Spune mi cã nu. Era oare furioasã? Surprinsã? În ochii fãrã expresie nu se putea iti nimic. iar când am întrebat o dacã mã fãcusem ceva mai ne. Nu eu am creat rãul! Nu eu m am creat pe mine! " S a uitat la mine. Nu mi pare. îmi aducea un castron mare cu supã. Am adormit din nou. strãlucitori. Sunt vampirul perfect. Sunt Vampirul Lestat. dar faci mereu ceva. înfingându mi degetele în umerii ei. Decoloraþi. mã urmãrea. Le am mâncat cu poftã. aprinzând focul. dintotdeauna în acest trup ºi. la mine. ca în transã. N a fost totul numai suferinþã. atât de recunoscãtor pe ntru patul moale ºi curat. nu sunt un ºarlatan în mantie neagrã ºi nici un vagabond trist. Parcã aº fi fost om dintotdeauna. simþind iarãºi lacrimi pe obraji. ªtiu sã deo c binele de rãu. cu vocea rãguºitã. era aproap e bunã. ? M ai trecut peste aceastã încercare. Am o conºtiinþã. A rãmas neclintit de calmã.scuns în umbrã ºi m a înhãþat. A urmat un amestec de bãuturã tare." Nu înþelegi. am zis. NU S A trezit când m am ridicat sã iau paharul cu apã. Spune mi cã am avut parte ºi de fericire. ºovãitoare. nu i aºa?" Da. Sunt idealul genului meu. nici un zeu înverºunat al mileniului. tresãrind. Eºti rãu. Apoi a deschis ochii ºi s a ridicat. Fãrã vise. ºi fac. Nimeni nu poate eclipsa figura pe care o ai în faþã ? nimeni! M am ri dicat încet în picioare. M a strãbãtut un fior de emoþie. Nu era o femeie tânãrã. uitându se când ºi când în sus. miere ºi zeamã de lãmâie. m a fãcut aidoma lui. Pe o farfurie erau mere ºi portocale desfãcute. Nu sunt bufonul timpului. oh. moale ºi curat. Pãrea mereu cufundatã în gânduri. iar eu am fãcut cum am simþit cã trebuie de mine. M am gândit din nou ce mult semãna cu grecoaica lui Picasso. N a fost un i ad. Blana cenuºie a lui Mojo era acoperitã de ninsoare strãlucitoare ºi mânca liniºtit dintr o farfur ie pe care o þinea între labe. nu înþeleg nimic. Claudia sperind ca Gretchen sã nu audã. uitându se în jos la mine cum ºedeam genunchi. dar ºi acest lucru îi sporea în o frumuseþea. Am repetat cuvintele cu voce tot mai tare: Aº face o din nou!" Liniºte în încãpere. încât ea s a pregãt i facã. te rog. uimit cât era u de crocante merele ºi cât de fibroase la mestecat portocalele. Când mã priveºti. Am sãrutat o pe obrazul fierbinte ºi i am simþit degetele pe gât ºi apoi pe frunte. Am bãut o. dar bunã. apoi s a aplecat încet ºi ºi a lipit buzele de ale mele. CÂND am deschis ochii din nou. perplexã. ºi nu mi pare râu. Avea sprâncene de un castaniu închis ºi ochi deschiºi la culoare ? un verde palid ? ceea ce o fãcea sã pa rã plinã de devotament ºi inocenþã. ºi nu întoarce capul. Am vãzut cum îi luceau picioarele goale. Cum poþi rãbda asta?" David s a întors de la fereastrã. am spus. aº face o din nou! Am suspinat din rãrunchi. am spus. tatã. de parcã nedumeream. Apoi m am întin e pernã. Iatã rãspunsul la întrebarea ta. care mi a plãcut atât de mult. A rãmas un lung moment uitându se în jos. ªtiu ce fac. Fãrã gust. la mine. apoi gura frumoasã ºi plinã s a deschis minunat într un zâmbet. a aprobat clãtinând din cap.

lãsându mi mâna pe încheietura mâinii Cu vocea încã slabã ºi rãguºitã. Am vrut sã rãspund. ºi chipul i s a încãlzit. i am povestit despre hotel. Am mai bãut ciosul suc de portocale ºi am început sã mã gândesc. Când m am trezit din nou. în sfârºit. ca ºi cum eu n aº fi fo st acolo. sã mi amintesc. ªi încã o noapte aveam sã fiu î bolnav ca sã plec de aici. þinându ne în braþe. Vorbea încet cu Gretchen. De ce? ªi ce pute am eu sã fac pentru ea? Nu mã mai temeam cã o sã mor. A spus cã avea sã se ducã la hotel ºi sã mi aducã banii. înþepatul ºi ascultatul. Gretchen îmbrãcase o rochie albastrã simplã. Nu mai vãzuse niciodatã atât de mulþi bani. încât îmi venea sã plâng. po ntru cã mi plãcea pãrul lui Gretchen. Dar când mã gândeam la ce mã aºtepta ? ia sã prind Hoþul de Trupuri ? simþeam cã mã cuprinde panica. Nu ºtiam de ce mã gândeam tocmai la asta. Chiar deloc. Erau bani de ajuns ca sã i plãtesc pentru îngrijire ºi pentru hranã. Voiam sã i mulþumesc. Nu semãna deloc cu Gabrielle. dar eram prea somnoros. ºi am sã þi dau bani pentru cumpãrãturi. de ce fãcuse ea toate astea pentru mine. Am vãzut o apoi pe fereastrã mergând prin zãpadã re maºinuþã. nevino vãþia din ochi.În trupul meu mare de om încã mai mocnea febra. îºi tãiase pãrul blond. Faptul cã pleca m puþin. Mâinile îi e rau acoperite cu mãnuºi urâte din plastic. Mã simþeam atât de bine ºi aveam capul atât de limpede. mama mea. am zis. Ce puternicã pãrea. În camerã era cald ºi liniºte. Dupã ce a dat deoparte toate hainele. cã mai aveam nevoie doar de câteva zile de odihnã. Mã simþeam devenind protector când îi priveam chipul adormit. a spus Îi adusese pe toþi. despre banii din haina mea. Ne am întins din nou. a spus Gretchen. despre necazurile neîntrerupte de la spital. Er a în ea care sugera o profundã resemnare. Doctoru l s a apropiat din nou ºi mi a spus cã de acum am sã fiu bine". Doctorul a terminat. nici mãcar în hotel bun. Mi am amintit iarãºi de Gabrielle. Cheia era p robabil undeva în hainele mele. Când am deschis ochii din nou. O grãmadã de bani. sau vreun zgomot al a ltui organ intern care ar fi putut sã i furnizeze informaþii semnificative. ? Vezi? am spus. Îmi plãcea. curând a coborât întunericul implacabil al nopþii. mai puþin dureros. ºi de perioada coºmarescã ºi lugubrã din vremea d tocmai o fãcusem vampir. Îmi achitase nota la h otel. Îmi plãcea întunericul din e tatea ei ascunsã.. I am spus liniºtit cã totul se datora îngrijirii lui Gretchen. Mi am amintit þipând neîntrerupt. Orice s ar întâmpla. simplitatea felului în care vorbea. în timp ce ea dormea în criptã ? aproape cã înnebunise când îºi dãduse seama. în pachete ºi ghemotoace. fãrã sã poatã fi liniºtitã. În întreaga lume pãrea sa fie ald ºi liniºte. Þi am spus numai adevãrul. ? Da. Ce rsoanã ciudatã eram! Erau în jur de douãzeci ºi opt de mii de dolari. Le aranjase pe umeraº. apoi s a îndepãrtat sã e vorbã cu ea. Mã vãzuserã ieºind în ninsoare. Dar la ce bun cuvintele? Aveam sã i mulþumesc dupã ce mã voi fi întors trupul meu. A început sã ningã. cu membre zdravene. evocându mi f rul pe care prinþesa îl împletea cu aur în povestea lui Rumpelstiltskin. iar tremu ratul dispãruse de tot. cu înfãþiºare obositã um pãrea cã se mai odihnise întrucâtva ºi avea un halat alb foarte curat. A dusese ºi celelalte bunuri ? hainele pe care le cumpãrasem. Îi dãd tanþã pentru tot. aºa cã a gãsit cheia în buzunarul de la cãmaºã. Ah. dar cu pielea edã ºi cu o moliciune care o fãcea plãcutã la vedere ºi bunã de îmbrãþiºat. când mã gândeam la privirea con uzã pe care o descoperisem în ochii ei. trebuia sã i ia. râzând încetiºor. mai degrabã un veºmânt de cãlugãriþã. Cei de acolo fuseserã îngrijoraþi din cauza mea. mi am spus. A zâmbit. doar cã er dedesubt purta ciorapi negri. ? Trebuie sã plec puþin. iar acesta crescuse la loc în numai o zi. A încuviinþat energic din cap ºi a murmurat un ºir de vorbe neinteligibile. ºedea alãturi cu haina mea în braþe. aþipind. ptam sã stau liniºtit. cu împunsul.. Mi a întins un petic de hârtie. iar maºina i a scârþâit în timp ce trecea pe drumul de acces. n aveam s o pãrãs esc înainte de a ºti cum aº fi putut s o rãsplãtesc. Pânã ºi vocea îi era plinã de o adâncã melancolie. venise iarãºi doctorul ? acelaºi tânar palid. Focul ardea. Blestemat fie auzul meu de om! ªtiam însã cã eram aproape vindecat. auzind numa a grea a lui Mojo. cu supã ºi pâi . a felului în care se miºca. era evident cã îmi asculta inima sau plãmânii. a pregãtit pentru amândoi o cinã simplã. Trebuie sã iau ceva de mâncare. lãsând lumina sã scadã afarã. A pus o bucãþicã de tal pe pieptul meu. Nu pãrea o idee prea grozavã sã laºi banii de izbeliºte. în cutii ºi pungi încã nedesfâcut . Am vãzut o intrând în ea. Avea pãrul fermecãtor de rãvãºit. ca ºi cum ar fi fost foarte important. apoi a ieºit în zãpadã. drept ºi moale. I am explicat. dar mai uºor.

blond. a rãspuns. adesea. da. pur ºi simplu. ? E mai mult decât sã pluteºti. ? Când se va termina totul. la mine. Era încurcatã. Îl vãzusem folosind o. Nu ºtiu cum am putut sã fiu atât de nesãbuit. Într o fulgerare de suferinþã. cãprui. O putere uriaºã. Ochii i se luminaserã uºor. ? Crezi în Dumnezeu? am întrebat o. Trebuie sã spun cã pâinea cu unt ºi cu vin era una dintre cele mai bune mâncãruri omeneºti pe care le gustasem. Ca ºi tine. propulsându te încolo sau încoace. privind focul. Ne umple de disperare. ca puterea ta de a zbura. S ar putea sã nu te decepþionez. A spus: ? Sã încerci sã l cunoºti pe Dumnezeu poate fi interpretat ca un pãcat al trufiei sau ca o lipsã de imaginaþie. Am zâmbit. ºi într un fel este enorm. Ne temem cã într o noapte vom pãrãsi pãmântul ºi nu l vom mai atinge niciodatã. Dar oricine recunoaºte mizeria atunci când o vede. ºi se juca cu o ºuviþã de pãr. dupã cum hotãrãºti. te rog. M am gândit l o fi folosit Hoþul de Trupuri aceastã putere. Crezi în gânditori i catolici ale cãror cãrþi le ai în raft? S a gândit îndelung.cu unt. de ce ai fãcut o? Erau ºi alþii la spital. Mã vo i dezvãlui þie. ? Nu. ? Pentru cã eºti altfel decât oricine altcineva pe care l am cunoscut vreodatã. eu bând mai mult decât gãsea ea cã e permis. Þinea mâinile în poalã ºi mã privea liniºtitã ºi ca ei mari. aceºtia înnebunesc ? cãci noi suntem enaturale. stãpânit de tipul acela dezgustãto r. ? De ce m ai adus aici? am întrebat o. foamea. Mã temeam cã Hoþul de Trupuri intenþiona sã ºi însuºeascã trupul meu. m am gândit cã Raglan James îmi spusese cã arãt ca un înger. ºi cred cã ne doare ma t decât orice altceva. O experienþã misticã. ºi totuºi nu ºtim totul despre existenþa lui Dumnezeu ºi a Diavolului. beþia este abso lut sublimã. încât sã l las sã punã mâna pe un trup puternic ca al meu. M dit la celãlalt trup al meu rãtãcind prin lume. I am spus ºi ei. ªedea ºi se uita. Cã eram înalt pentru vremea acee a. arãtând spre crucifixul de pe perete. Ea s a uitat la mine ºi a oftat. lipsurile. ai vorbit despre inconsecventa lor. Ai vorbit despre Dumnezeu ºi despre Diavol într un fel pe c are nu l am mai auzit la nimeni. am spus. E înspãimântãtor. ? Aºa crezi? . viaþa mea a fost una de sacrificiu de sine. mã voi întoarce la tine cu adevãratul meu trup. Este bastionul credinþei mele. am spus. I am spus din nou cum îmi arsesem pielea în deºer tul Gobi. O sfidare a naturii. suntem ca niºte viziuni religioase fãrã revelaþie. cã. puternic. fãrã sã se uite la m A început iar sã mi explice cã la spital era supraaglomerat. Recunoaºtem boala . Mi a cerut sã i explic cum arãtam în cealaltã înfã I am povestit cã fusesem fãcut vampir la douãzeci de ani. când ne înfãþiºãm muritorilor. e dovada hotãrâtoare cã nu suntem oameni. ªi mai voiam vin. ? Am vorbit despre niºte plicticoase dispute teoretice. Dar o înþelegeam perfect. Este t t ce pot. cred în Dumnezeu ºi în Iisus Hristos. destul de diferitã de zborul natural. ªedea pe marginea patului. probabil. cã era epidemie. ? Dar cum? ? Chiar din clipa în care mi o amintesc. Mi am dat seama cã nu mã gândisem la munca unei infirmiere ca la o puter e atât de mare. ? Nu. Încerc sã micºorez aceste lucruri. Una pest e alta. a spus. eu nu cred. eºti atât de puternicã! Cred cã adevãrul nu ace rãu. ca sã þi rãspund sincer. credeai. Era captivatã. Mã faci sã mã gândesc la o poveste pe care am citit o cândva. ? Adevãrul? I am explicat cã. te ridici dupã cum vrei. Am mâncat amândoi ºi am dat gata o sticlã de vin. Eram derutat. despre un înger silit sã se înt cã pe pãmânt într un trup de om. Mi a cerut sã i descriu cum era sã zbori. undea pe undeva de restul tribului. M a orbi inþa de a fi om. În asta cred. ? Nu. ? Nu aºa cum întrebi tu. ? Când aveai febrã. Cred cã trebuie sã fac tot ce mi stã în puteri sã fac mizeria mai micã. cu ochi de culoare deschisã. încercând sã înveþe sã mi foloseascã puterile. D ar. dar fãrã sâm de adevãr. Este cea mai înfricoºãtoare dintre puterile noastre. pur ºi simplu.

Aºa trebuia sã fie. Spui cã ai vrut sã fii cântãreþ rock. Oamenii o rezolvã ºi ei când pleacã la rãzboi. I am spus cã da I am spus cum procedasem. Aici e vina mea. nu ºtiu. sila mea moralã de mine însumi este mereu prezentã. Aº fi murit dacã m ai fi lãsat la spital? ? Poate. Faptul cã existãm n are justificare. ? Mi ai spus cã erai rãu. Fusesem silit sã mã întorc în lumea invizibilã ºi incon ntã. Nu sã suport sã fiu liniºtit. I am povestit cã eºuasem. dacã nu te ai fi urât. cu câteva linii conturate. Am crezut cã. κi spun lor înºiºi cã au o cau arcã fiorul crimei ºi devin. atunci când îl vezi. N am rãspuns. am zis. M am gândit la ce visasem când aveam febrã. ºi totuºi. sã vãd creaþiile ºi împ rilor în jurul meu. Fiarele îl ºtiu. Recunoºti binele. Vreau sã mi reca pãt trupul înapoi cât mai repede cu putinþã. dar sã joc rolul lui Cain. a spus. Cunosc fio ul adânc pe care l încearcã rupând prada în bucãþi. N a crezut nimeni în noi. haide sã ne culcãm. Nu i deloc marea lume a naturii. ? Mai explicã mi o datã. am spus. dar mã simt bine. sã simt ºi sã respir ca un mur tor. fãrã zgomot. Lupii îl ºtiu. Am vorbit din nou doar pentru cã mi am impus. acesta este miezul d ? cum de mi place atât de mult sã fiu vampir. Nu þi dai seama? Aici este contradicþia. mi ai spus când te îngrijeam cã l ajut pe Diavol. ? Cel mai mare pãcat al meu este cã mi a plãcut grozav sã fiu ceea ce sunt. Dar n a fost sã fie. Nici nu m aº gândi sã þi fa un rãu. Dacã ar fi fost o lume naturalã. vânã or scãpa lumea ºi de noi. ? Prefer sã fiu vampir. cã ne pare rãu cã suntem oile rãtãcite. M am întins ºi i am atins mâna. Înþelegi. dacã dezvãlui cã existãm. pentru cã voiai sã fac e? Voiai sã faci binele fiind un simbol al rãului? Mai vorbeºte mi despre asta. Îl cunosc ºi eu. Dar era frumoasã din belºug. înþelegi. sã fiu un nimic ºi sã trãiesc în plãcere. Nu m am detestat niciodatã. ? Nu îmi displace s o fac. nu ºtiu. cum adunasem micul grup.? Da. cã nem valoreazã cât sufletul unui om. fragil. ? Pentru noi nu i loc pe pãmânt. Noi suntem des pãrþiþi pe vecie de astfel de lucruri. Nu mi place sã fiu muritor. Nu pãrea deosebit de ºocatã. poate cã pe bunã dreptate. am spus. fiare. ? Ce crez? ? Cã nu ne dorim decât sã fim iarãºi muritori. Sincer. Simþeam în ea un fel de senzualitate melancolicã. pentru mine lumea înseamnã ceea ce fac ºi au fãcut muritorii. La fel ºi eu. Am vorbit abia mai târziu. atunci poate cã aº fi avut parte de un timp mai potrivit ca sã fiu nemuritor. ni din eleganta frumuseþe aristocraticã. Sunt prea bolnav. M a cupri ns o liniºte de plumb. chiar dacã bei sânge de om. o senzualitate în care nu credea ºi pe c are nu o alimenta. Sunt puternic . Dar acum ºtiu cã m am înºelat. cã eu însumi fusesem îndepãrtat prin forþã ºi cã întregul dezastru se produsese fãrã ubstanþa raþionalã a lumii muritoare. M am gândit dintr o datã la Claudia. A pãrut multã vreme pierdutã în gândurile ei. Nu arãta epuizatã de griji. N am sã þi fac nici un rã Nu pot. Era foarte plãcut sã stau ºi sã mã uit la ea. am zis. monumentele din capitala plinã de zãpadã. ? De ce þi ai schimbat trupul cu al unui muritor? m a întrebat. Poate sã fi fost odatâ. bolnav. Lumea este realizarea muritorilor. Întinde te din nou lângã mine. pur ºi simplu. Eºti foarte frumoasã. sã nu particip la ele. ? Înþeleg. Vânãtorii scapã lumea de lupi. cum de mi place. Am oftat. Nu mi place sã fiu slab. ? Vino. N ai fi spus aºa ceva. Poate cã trebuie sã murim de disperar e. Este absolut îngrozitor. Singuraticul Cai n. nu mi place sã simt durerea. Am râs încetiºor. Mi am dedicat v iaþa încercãrii de a l face. Iar anii o cruþaserã. Scurta mea carierã n a fost decât un ºir de i luzii. ªi nu mã detest. Ca sã gândesc. Poate ca sã pun la încercare un crez. le putem vedea p toate cu ochii noºtri de vampiri. Este din nou noapte ºi aº vrea sã te întinzi lângã mi . Avea o faþã mare. cã în grupul nostru se stârnise rãzboi. ? Chiar dacã în trupul acela ucizi. catedralele. chiar dacã îþi displace s o f ci ºi te deteºti pe tine. Numai cã eu nu pot sã suport aºa ceva. sã dispãrem din lume foarte încet. ? Ca sã mã mai plimb o zi prin lumina soarelui. ºi cum îl fãcusem profesionist. dacã e un lucru rãu? E o poveste veche. Satan's Night Ou t". Sunt o creaturã cu o voinþã straºnicã ºi o naturã pasionalã. Tu ai spus o. Picturil e lui Rembrandt. Vreau numai sã stau lângã tine.

culcã te ºi dormi. legând leneº cuvintele. ? ªi îþi dai seama cã eºti ca un copil? Ai o mare simplitate. Haide. ce gând minunat. pãrticica as a din viaþa omului este aproape plãcutã. în baia micuþã. Eu îmi dispreþuiesc virginitatea ? perfecþiunea castitãþii mele. Am simþit o intrând sub cuverturi. Dacã aº crede umnezeu. Sunt cuvintele tale. Oricine altcineva mã sperie. dacã aº crede în salvare.. plinã de luminã ceþoasã ºi de abur. ? Nu. Da. obosit ºi pe jumãtate îndrãgostit de culoarea schimbãtoare a cerului. ? Dar. Cãldura apropierii unui bãrbat. sã fii de folos în misiune n are nimic de a face cu castitatea. Sau poate cã nu. extravagant ºi imposibil. ? Poate.. ªtiam acum cã Claudia nu avea sã fie acolo. iar la spital lucra numai ca voluntar. I am mãrturisit cã înþelegeam ce voia sã spunã. iar tu ca sã fii sigur asta vrei într adevãr. ? Dragã Gretchen. Bineînþeles. a zis. ? Cred cã ºi tu ai un motiv pentru care þi ai luat concediu. Numai o datã. sã fiu salvat. am auzit o ºoptind. ªtii. ? Voiam sã cunosc un bãrbat. a spus. S a gândit îndelung. Am patruzeci de ani ºi n am cunoscut niciodatã bãrbatul. de ce vorbeºti cu atâta blândeþe? ? Þi am spus cã acesta i misterul. Eu am nevoie de timp ca sã mã fac sãnãtos. ? Aºadar. ? Dar dacã abnegaþia devine un obstacol în muncã. Aveam capul . Poate cã nu l ºtii. atunci e mai bine sã cunoºti drag ostea unui bãrbat. M a privit ca ºi cum ar fi fost surprinsã de propriile cuvinte. Venise din Guiana Francezã la Georgetown ca sã studieze la univer sitate. m ai înþeles greºit într un mod fundamental. spune mi. Ce gând. Dumnezeu ºtie. sã i potrivesc capul în scobitura gâtului meu O sãrutam pe pãr ºi mi plãcea elasticitatea lui pe buze. atunci presupun cã ar trebui sã fiu un sfânt. M am îmbãiat încet. cu grijã. vi no ºi culcã te lângã mine. a rãspuns. da. acesta i motivul pentru care m ai adus aici. Simplitatea unui sfânt. am spus. ? Haide. ? Înþeleg. ? Existã o raþiune secretã pentru care te ai întors pe pãmânt. eram adesea cufun at în meditaþie. Nici nu mi trece prin cap sã te silesc sau sã mã port rãu cu tine. Timpul în care. a zis: ? Sunt în cãutarea bãrbatului. Pentru cã Claudia murise. Cu o voce visãtoare. ? A. braþul ei trecându mi peste piept. ? Sigur cã nu mã crezi.? Crezi tot ce spui. Indi ferent ce se crede. Ce grozav e sã gãseºti s ngura femeie din lume în stare sã se gândeascã serios la un asemenea lucru! Iar Claudia nu mai râdea. Poate cã nici n a fost un vis. 15 DlMINEAÞÃ devreme. chiar înainte sã aparã soarele. ? ªtii care i motivul adevãrat pentru care mi am luat concediu? m a întrebat. pare un lucru laº. Ce plãcut era sã mi strecor braþul în jurul ei. apoi apãsarea dã a trupului ei lângã al meu. Acelaºi motiv ca al lui Hristos. se leagã. am murmurat. Eram pe jumãtate adormit. Vorbeºti despre dispreþ moral. Sã încerc aceastã experienþã ºi pe urmã sã mã întorc la lucrarea ? Exact. Pentru moment. pentru care ai intrat în trupul unui om. N ar fi grozav? Voiam sã spun mai mult. apoi mi a spus cu voce gravã cã ºi luase concediu de la misiune doar cu o lunã mai înainte. Am închis ochii. nu i aºa? ? Aºa m am gândit ºi eu. Sau poate rãspunsul. înainte. Eram cu David la Rijkmuseum ºi ne ui tam la pictura cea mare a lui Rembrandt. dar alunecat în lumea viselor. ? ªi care e? ? Mântuirea. nu i aºa? ? Bineînþeles. dacã tu eºti Diavolul. doar o amintire. într un fel sau altul. am spus. Am râs. Tu nu. voiam sã ºtiu cum . Dar numai fiindcã munca grea e posibilã când eºti devotatã ºi eºti itã numai cu Hristos. Sã fii salvat. ? Ba nu. cât era de imposibil pânã ºi sã te gândeºti la un asemenea lucru.

I am sãrutat încetiºor obrajii. nu ca sã o posed . dar eram hotãrât sã nu mai fac greºelile de mai înainte. doar cu câteva zile înainte. Voiam sã i simt pleoapele cu buz ele. cãtre micuþa poartã. Avea pântecele neted. Nu mi trecea prin cap nici un gând de bãutor de sânge. ºi totuºi nu durase decât a tât de puþin. lipiþi de mine. TE AªTEPTÃM. ºi am simþit o deschizându se. ci pentru o scurtã împreunare fizicã ce nu avea sã însemne nimic pentru nici unul din no i. ÎNTOARCE TE. încrederea. ca altãdatã. ca ºi cum revenirea din boalã ar fi fost o formã de bucurie. Iatã. Pasiunea pe care o simþeam a slãbit uºor. Nu ca s o ucid. M a strãbãtut un fior brutal ºi fierbinte de excitaþie ºi organul m i s a întãrit ºi mai mult. pânã ce faþa a ajuns perfect netedã. întorcându i faþa cãtre mine ºi primindu i sãrutãrile stângace. M am uitat la locul secret ascuns acolo. I am sãrutat coapsele. Era trupul meu. M am aplecat ºi am sãrutat pãrul acela. Gândul cã orice putea sã i facã rãu. ca sã izbucneascã mai fierbinte chiar în aceeaºi cl pã. Exact de aceastã capitulare avea nevoie. neîndemâ m simþit picioarele înghesuindu se în mine ºi mâinile miºcându se peste trupul meu. iar cercurile din jurul sfârcurilor tari era u foarte mici ºi rozalii. N o sã te doarã. M am mutat lângã ea. frica. Îmi sãruta br ca ºi cum ar fi vrut sã le aspire forþa. apoi am rãscolit în dulãpior. Mi am impus sã mã opresc. . cã putea sã i tulb terul. Era umedã. pe ea o cãuta. în timp ce ochii ei mã fixau. Comunicarea fusese trimisã de curând. ce pãcat ºi ce trist cã împreunarea ea sã fie atât de limitatã. Sânii ei la fel de frumoºi ca ºi restul trupului. dar ne ar fi fãcut sã simþim împreunã o plãcere la fel de ascuþitã ca durerea. I am scos încet cãmaºa de noapte. dorinþa. era un gând oribil. de data aceasta nu. Abia atunci am vãzut telegrama de deasupra ? un dreptun hi de hârtie galbenã cu câteva cuvinte dactilografiate slab: GRETCHEN. apoi iar s a diminuat ºi iar a crescut. M am apropiat de pat. Geamãtul final pe care l a scos a pãrut un geamãt de durere. Voiam sã i simt carnea de pe gât. Nevoia devenise atât de urgentã. cã aº putea sã o beau. cercetând ura subsuorilor ºi jilãveala pãrului des ºi negru din jurul bãrbãþiei mele. M am bãrbier it atent. pe urmã i am cãutat gura. o aºtepta. în timp ce degetele mele cercetau cu blândeþe intrarea virginalã. Atât de minunat de puþin. pr egãtit. Atingerea mea a fãcut o sã se trezeascã. încercând sã nu fac zgomot ºi lãsând micul obiect de siguranþã la îndem optierã. aºa cã m am urcat peste ea. M icuþa crãpãturã era strâmtã. ºi am gãsit ceea ce cãutam ? mica membranã de cauciuc care ar fi fãcut o sã fie în siguranþ mine. lãsându mi mâna sã i alunece în e picioare pânã ce carnea i s a deschis fierbinte pentru mine. ca ºi cum n ar mai fi a vut voinþã proprie. distingându se plãcut în lumina intratã prin ferestre. ci ca s o sãrut. ? Ai încredere în mine. Nu i era fricã oare de pericol? În pasiunea ei pãrea sã ºi fi pierdut capul complet ºi se lãs se cu totul în puterea mea. am ºoptit. Mai degrabã mã impresiona cãldura ieþii pe care o simþeam în carnea ei.simþeam fericit. din Caracas. atât de scurtã! Apoi. Am sãrutat o din nou. zbaterea vieþii în ea nu mã fãcea sã s cã aº putea o înghiþi. Am închis încetiºor uºiþa cu oglindã. Sânii parcã îi creºteau. inundatã de umori ºi înnebunitor de fierbinte. ? Oh. N aº mai fi putut rezista multã vreme. FÃRà ÎNTREBÃRI. atât de complet. mi a spus la ureche. mi am coborât buzele sã i ling sfârcurile. încât aº fi putut s o iau cu forþ Dar nu. se repeta miste rul ? ceva putea fi atât de perfect terminat. Îmi atingea pieptul ºi pãrea sã i placã tãria lui. Era un obiect curios ? un fel de mãnuºã pentru mãdular. Venezuel a. ºoldurile largi. am scos prezervativul din pachet ºi l am potrivit peste sexul meu. Am înteþit ritmul sângele nãvãlindu i în obraji. petalã cu petal p ce gura i o devora tot mai mult pe a mea. adãpostind în falduri pudice ºi într un vãl de puf tainiþa rozalie. în spatele oglin . Mi am lãsat mâina sã alunece în jos. zona din jurul ochilor. Mãdularul meu era bãþos. trupul ei a luat foc. e a gata pentru ea. vreau sã mã doarã. Stãtea întinsã pe spate ºi se uita în sus la mine. Mi ar fi plãcut mai degrabã sã l arun . O umbrã întunecatã de pãr ca taniu lucea între picioarele ei. care nu m ar fi lãsat sã sãdesc în ea un copil ºi nu i ar fi permis acestui trup sã ar unce în ea cine ºtie ce altã sãmânþâ întunecatã a unui rãu pe care n aº fi putut sã l prevãd. AVEM NEVOIE DE TINE. M am întins din nou lângã ea ºi am început sã i sãrut gura adormitã. pregãtitã pentru mine.

mica ºcoalã vãruitã ºi spitalul. þinea ochii închiºi. cu sculpturi din atrã cioplitã pe pereþi. apoi plecase în Yucatan. Din clipa aceea. I am cerut niºte vin. tãcut. Margaret Mary ? la ºase ore de drum în susul râului Maroni. Dar cine ar fi putut pretinde cã ºtie cum poate transforma Sângele Negru sufletul unui om? Nici mãcar pe cel al lui Gretchen. Ce însemna asta? Nu voiam s o mai atingã vreun alt muritor! Nu voiam sã se simtã vinovatã. virtuoasa. capul întors pe pernã ii se liniºtiserã ºi nu se mai înãlþau. erau îmbrãcate în bumbac alb sau kaki ºi aveau pãru lãsat liber ? surori care munceau. suc de portocale. Îndatoririle cele mai recente o trimiseserã în jungla din Guiana Francezã ? un loc cu triburi indiene primit ive. ci la grozava. sentimentele uneia îi erau necunoscute celeilalte ºi pãreau de nepãtruns. ªi dacã n aveam sã reuºesc niciodatã sã i dovedesc? Dacã aº fi rãmas eu însumi veci de Darul Întunecat. singurãtatea de dureroasã ca ºi incontestabilul ei foc. incapabil astfel sã l mai dau altcuiva ºi închis pentru totdea una în aceastã carne muritoare? M am întins. 16 AMIAZÃ. cea mai violentã dintre despãrþiri . Dar adesea trebuia sã plece ele însele din mis une ºi sã se ducã direct la oameni. fãrã hinul moral al situaþiei în care o împinsese complexitatea fãrã de sfârºit a lumii. cu spãtar înalt. În altã fotografie tocmai îi fãcuse o injecþie unui bãtrân ca un spe ºedea într un scaun pictat. Numai cã ea n ar t ºi n ar fi acceptat niciodatã Darul Întunecat. pe preotul care venea pentru slujbã. începuse sã colinde prin lume. iar dulceaþa îmbrãþiºãrii era la fel de teribilã ca ºi scurtimea ei. decoloraþi. în satele lor. Într un instantaneu era înconjura tã de indieni cu feþe întunecate ºi stãtea în faþa unei construcþii ciudate. ea nu se mai uitase ni ciodatã înapoi. ouã fierte ºi fructe tãiate în f lii mari. Vorbise cu uºurinþã despre viaþa pe care o ducea în misiune. chiar mai hotãrâtã decât David. Zicea cã i place munca asta. Ea ºi celelalte surori curãþaserã cape la din beton. urmãrind cum încãperea se umplea de lumin soarelui. Toate aceste lucruri nu contau însã atâta timp cât nu puteam sã i dovedesc cã îi povestisem n mai adevãrul. dimpotrivã. Ea însãºi arãta în fotografii strãlucitor e fericitã ? fãrã nimic din evidenta melancolie visãtoare. palp itanta mãreþie de a o fi creat pe Gabrielle.. Pãrea. Trebuia sã plec la New Orleans.. aruncându se una asupra celeilalte. cea care credea în strãvechile ºi nem iloasele zeitãþi. în timp ce Mojo hãpãia lacom ºi fãrã grijã pe podeaua . Mi a arãtat un teanc de fotografii ? dreptunghiuri mici ºi colorate înfãþiºând clãdirile simp din misiune. Dar nu voiam s o pãrãsesc chiar acum. Înfãºuratã în forþã ºi siguranþã de sine. despre cât de mult îi plãcuse de început. Pe lângã asta. sã stârn unui bãrbat cea mai turbatã cruzime. Cuibãriþi unul într altul. aº fi putut ajunge la cãder ea nopþii. Pânã ºi termometrul ei dovedea asta. pe ea ºi pe celelalte surori. c u o canoe cu motor. nu la Claudia. mi era fricã sã rãmân singur a cu avionul stârnea în sufletul meu o fricã laºã. nebãgând în seamã faptul cã ea mã avertiza cã nu eram încã refãc Mã simþeam destul de bine. ºi blugi moderni. Laurent. ameninþãt încrezãtoare în acelaºi timp. Nici una dintre surori nu purta vãl sau rasã. Abia acum m am gândit din nou la Darul Întunecat. Aveam din nou pâine franþuzeascã cu unt. Voiam sã stãm de vorbã Voiam s o înþeleg ºi în acelaºi timp mi era fricã s o pãrãsesc. Am urmãrit lumina atingând trupul rãstignit al lui Hristos de pe raftul cu cãrþi. am urmãrit o cãzând pe Fecioara cea cu capul plecat. cu mâneci lungi. sã sufãr cã am propie de ea rãul din mintea omeneascã. am adormit din nou. . îmi plãcea sã stau cu ea. douã fiinþe opuse.Aceasta sã fi fost oare împreunarea? Eram oare contopiþi unul cu celãlalt în liniºtea asurzi toare? Nu cred cã era vorba despre contopire. înfierbântate ºi stângace. Era o imagine în stare sã provoace violenþã. Mã îmbrãcasem în hainele noi ºi curate pe care le cumpãrasem în ziua fatalã a hoinãre e ? o cãmaºã albã din flanel. mi a explicat. Nu voiam sã ajung sã regret cã i am fãcut rãu. Niciodatã nu mi se pãruse atât de gingaºã ca acum. Dacã aeroportul era deschis. Primii ani îi petrecuse în Peru. pornind din oraºul St. cea îmbãtatã cu sângele ºi suferinþele a o mie de sfinþi. întinsesem o pãturã albã pe covor ºi Fãcusem un fel de picnic în faþa foculeþului din cãmin m acolo sã luãm micul dejun întârziat. Misiunea era la St. Mâncasem cu poftã.

Participarea la competiþii era un rn. Poate cã. sperând cã ºi în palmele ºi tãlpile ei s stigmatele.Viaþa în satele din junglã fusese aceeaºi sute de ani. Mã întrista. sacrificiu încã de la început. ? Eroism. O interesau. Nu ºtiu dacã vei fi de acord cu mine. Ea spunea cã. ? Pãrea cã pianul era în rãzboi cu sufletul meu. e rãnile lui Hristos ? Luam poveºtile acestea foarte în serios. aºa cum ºedea pe pãturã. sã munceascã într o misiune din strãinãtate atunci când avea sã creascã. Se uita la mine cu ochi mari ºi liniºtiþi. dar mi a fost greu sã plec de acolo. zâmbind din nou. Întreaga familie fãcuse crificii ca sã i plãteascã lecþii cu un profesor faimos. cei de acolo ar fi vrut ca ea sã se întoarcã. S a uitat la mine ºi s oºit uºor. a zis simplu. pentru ca populaþia junglei sã nu rãmânã slãbitã pentru totdeauna. ar fi fost altc . Sfinþii erau reali pentru mine. Avuseserã foarte multã rãbdare cu mica ei permisie. ? Dar muzica? Îþi plãcea? S a gândit o clipã. E ra greu sã i faci sã aibã încredere în surori. ? Iar acum ºtii. Ce puternicã pãrea. ? Dar nu ºi tu. Însã problema castitãþii devenise o obsesie distrugãtoare. Mi a arãtat telegrama pe care o vãzusem deja deasupra oglinzii din baie. vorbele înºiruindu se dureros de încet. ? Înþeleg. am spus. Numa i cã atunci era muzica. bineînþeles. ? Crezi cã are importanþã? a întrebat la rândul ei. a rãspuns cu vocea ºi mai sugrumatã. am rãspuns. O aºtepta munca. nu medicina. S ar putea sã sune absurd. Nu mi pãsa dacã sunt ascultatã. Oamenii existaserã aici cu mult înainte ca francezii sau spaniolii sã punã piciorul pe pãmântul Americii de Sud. dar nu mi plãcea sã fiu vãzutã. ? Îþi lipseºte lumea de acolo. Dar atunci? Nu eram sigurã. cu picioarele îndoite într o parte. în ce o p pãsa prea puþin dacã îºi învãþau sau nu rugãciunile. la pian. Era cuvântul meu. ? Dar cum rãmâne cu fericirea pe care o dãruiai oamenilor atunci când cântai? am întrebat. Chiar din vremea aceea era profund religioasã. cariera ei ajunsese o a facere de familie. în preoþi. Fireºte. dacã nu. ? Am sã mã întorc. spunea ea. La fel ºi Sfântul Martin de Porres. Posi bilitatea eroismului era realã ºi ea. este evident. construise o capelã micã în spatele casei tãtea îngenuncheatã ore în ºir în faþa crucifixului. Aº fi vrut sã renunþ la orice pentru alþii. apoi a rãspuns: . înainte de orice. Dar câºtiga aproape întotdeauna. dac m sã þi povestesc. cã nu i deloc atât de important dacã te culci sau nu cu un bãrba t. Aveam sentimentul cã nu povestise prea des aceste lucruri ºi o fãcea cu voce abãtutã. înþelegi. O fãcea ca sã ºi mulþumeascã pãrinþii ºi profesorul. ? Sacrificiu de sine. vaccinãrile ºi plãgile infectate. Nu i aºa cã asta ai descoperit? ? Poate. Sfânta e Lima exercita asupra ei o fascinaþie specialã. Dar n am vãzut u pãrea sã se frãmânte nici în legãturã cu telegrama. am spus. sã viaþã de dãruire ºi de muncã eroicã. am spus. ªi Sfânta Rita. Era fiica unei profesoare catolice ºi a unui contabil din Chicago. N u era ceva cu adevãrat valoros? ? Acum pot spune cã era. Dar ce diferit îl defineam eu! N am întrerupt o. ºi dãduse dovadã de foarte timpuriu cã e o pianistã talentatã. în doctori. dacã aº fi cântat în balconul corului sau dupã un ecran. Fetiþã fiind. cu pãrul cãz ber ºi semãnând cu un vãl de cãlugãriþã mai mult decât în orice fotografie! ? Cum a început totul pentru tine? am întrebat. O studiam. Visa ºi ea ca într o zi sã se ocupe de leproºi. cartierul Bridg eport. ? Vreau sã ºtiu. Se preocupa sã dreagã membrele rupte. Sigur cã înþelegeam. Dar aveau nevoie de ea. în schimb. citea vieþile sfinþilor ºi visa sã ajungã sfân sau. a spus. Nu eram persoana potrivitã pentru un asemenea ta lent. Când împlinise ºaisprezece ani. a zis. asta însemna sã renunþ la pian. nu i aºa? Am clãtinat din cap. Sunt o mulþime de oameni care simt la fel. cãutând semne de vinovãþie în legãturã cu ceea ce fãcusem împreunã. a zâmbit ea uºor. Mi a explicat ce chinuitor era pentru ea sã fie îmbrãcatã în dantelã albã ºi sã cânte pentru toriu. car e muncise în toatã lumea.

constructiv. cu convinger e: ? Vreau mai mult decât atât. Când avea ºaisprezece ani. Fac ceea ce trebuie. Nici acum nu pot sã ascult cu adevãrat muzicã fãrã sã ameþesc ºi sã mã simt transportatã eºti aici radio sau magnetofon. ? I am cerut lui Dumnezeu sã facã o minune. nu înþelegi? Uit prea uºor de orice altceva. Atmosfera din casã ajunsese otrãvitã de mâhnire ºi chiar d e. Nu pot þine lângã mine asemenea lucruri nici mãcar acum. n am sã mai ating cât trãiesc clapele pianului. Într o lunã s a refãcut complet. Sau. Când cânt. pânã la urmã a f vident cã va muri. E de neînþeles pentru mine. Nu era în ea nici urmã de regret. Îmi dau seama ca re i diferenþa esenþialã. Ea cãuta fiorul în supremul sacrificiu de sine. Ba chiar sunt aproape sigurã cã am altã pãrere. Era anemicã. ? E un alt fel de extaz. a spus ea.. El cãutase pericolul în . ne desprindem de toatã suferinþa ºi meschinãria. Am promis cã voi intra la mãnãstire imedi at ce mi va fi permis ºi cã mi voi dãrui viaþa îngrijirii bolnavilor ºi muribunzilor.. În acele momente. fãrã sã mã priveascã nimeni. Eu am nevoie de ceva mai mult. Când cântam singurã. Cum de ai fãcut aceastã alegere? Familia n a încercat sã te opreascã? A continuat sã mi explice.. Aºa simt ºi acum. sub ºoproane. Vreau ceva mai concret. Când cântam.? Era extazul absolut. De atunci n a mai fost bo e vin de la ºcoalã lnavã niciodatã. Apoi a vorbit liniºtit. chinuiþi ori bolnav ? Dar lumea va fi plinã întotdeauna de asemenea mizerii. Aºa simþeam înainte. fãcea mereu febrã. Pentru unii dintre noi viaþa constã în sentimente int ense! Cãutãm extazul. nu se mai întâ plã nimic. mi am pus problemele acest a de multe ori pânã acum. mã pierdeam comple . Mi se învârteau prin cap fãrã încetare. Îi fãcuserã investigaþii. când eram viu. ? Când aveam ºaptesprezece ani am intrat la Surorile Misionare ºi ele m au trimis la c olegiu. ? Gretchen. ? Da. dacã îmi salveazã mam a. nu pot sã mã bucur de o asemenea plãcere când alþii sunt flãmânzi. Oamenii au nevoie de muzicã. Erau iguri cu toþii cã trãgea sã moarã. Viaþa e suspendatã. ca ºi cum aº fi fost sub influenþa unui drog. mama ei se îmbolnãvise ºi luni în ºir n euºise nimeni sã determine cauza afecþiunii.. dar doctorii nu gãsiserã nici o explicaþie.. ? Ai fost fericitã la mãnãstire? ? O. De fapt. S a pensionat ºi îngrijeºte de copii undeva în cartierul negrilor din Chicago. sã alegi cãlugãria în locul muzicii! am spus. Eram prea trist ºi prea confuz ca sã pot continua. A zâmbit din nou. Am ales acest Ordin religios pentru cã misiunile sale sunt în zonele cele mai îndepãrtate ºi mai n esigure ale Americii de Sud. A clãtinat din cap în semn de negaþie. au nevoie la fel de mult cum au nevoie de confort ºi de mâncare. Nu þi dai seama? O viaþã obiºnuitã este imposibilã pentru ineva ca mine. ? Dar de ce þi le refuzi? M am uitat în jur. ºtiam cã tristeþea mea era evidentã cã asta o fãcea sã fie totuºi preocupatã puþin de mine.. ? Te ai þinut de cuvânt în legãturã cu pianul? A încuviinþat din nou dând din cap. ? Nu sunt sigurã cã sunt de acord cu tine. despre cum cãutase f iorul în pericol. S a gândit la ce i spusesem. Uneori unel e melodii mã obsedau. Gretchen. ca sã mã exprim a ltfel. e adevãrat? am întrebat. Mã opresc numai cât sã mi ºterg sudoarea de pe faþã. Nu pot sã þi spun cât de mult iubesc jungla! Tonul vocii a scãzut ºi a vorbit aproape precipitat: Nu i destul de toridã ºi de periculoasã pentru mi ne. era aproape erotic. M am gândit la ce mi povestise David despre viaþa lui din tinereþe. I am promis cã. da. ºi pta. Trãieºte ºi acum. Nu era nici un pian în încãpere. a zis ridicând din umeri. în hamace ? atunci simt cã trãiesc! Nu pot sã þi iu. sã mã spãl pe mâini sau sã beau un p pã. Trebuie sã mi asum riscuri. T rebuie sã mi petrec viaþa încercând sã micºorez mizeria.. ca sã zic aºa. Sigur cã e bi e sã fii misionar. ? ªi mama ta s a vindecat. Crede mã.. ? Efectul e devorator. ? Ah. ceva destul de diferit de muzicã. pierdeam noþiunea lui. ªi mi spun: sunt vie. când spitalul e supraaglomerat ºi când copii i bolnavi sunt întinºi afarã. ? ªi þi ai þinut fâgãduiala? A încuviinþat din cap. Era. cu chipul destins. sunt aici. am spus. nici un fel de nevoi e sã mã facã sã o înþeleg sau sã i dau dreptate. Sunt momente când suntem cu toþii epuizaþi.

Ce ar fi putut face? Le am spus cã fusesem mai norocoasã d ecât oricine altcineva care intrã la mãnãstire. întinzându mi picioarele þepene. El însuºi rezolvase toate conflictele dintre noi. Cred cã m am dus sã lucrez la spital de fricã. ca bunã catolicã. Nu ºtiu cum pot ceilalþi s o facã. am spus. ªi dacã ar treb eagã cineva. ? Sigur cã m am gândit. De ce nu poþi. ? Nu. dacã voiam. M am ridicat. ci pentru cã cinismul aceluia.Brazilia ocultã. Mi se pãrea aproape de nepãtruns. o mulþime de vieþi unice. Vanitatea. ? N aº fi putut continua. ? Gretchen. vestea cã una dintre fiice vrea sã se cãlugãreascã nu este întotdeauna primitã cu urale ºi ovaþii. acela eºti tu. Într un fel. un dar care nu trebuie irosit? ? ªtiu cã a fost un dar de la Dumnezeu. Poate cã m am folosit de boala mamei mele. chiar dacã nu sunt decât metafore. a zis. am spus. Dar nu pot ºi nu vreau s o fac. sau una în permanent conflict cu sine. ridicând uºor din sprâncene.. Lestat. cum ar putea fi comparatã muzica cu ajutorarea oamenilor. dacã ar fi fost o persoanã melancolicã sau handicapatã minta . ? Au înþeles. însã. ? Da. încât nu mai puteam rãmâne aºezat. Nu le am spus. apoi m am dus la fereastrã ºi m am uitat la câmpul de zãpad e afarã. ? Crezi asta? ? Da. prietenul meu muritor de acum multe decenii . Nu aveam altã cale. ºi tu numai sã te aºezi ºi. era mândria pe care o simþeam din cauza ei. a zis. ? Le pãrea râu pentru talentul tãu. Cât de sincerã ºi de liniºtitã pãrea! era spus cu rãcealã sau cu îndârjire. Adevãrul este cã nu pot trãi acceptând mizeri din lume. sacrificarea pianului a fost ocazia pe care mi a oferit o Dumnezeu ca sã l slujesc într un fel ma i special. celor etern sãrac ulbura profund. chiar ºi sã mã întorc în felul acesta în Statele Unite a fost un risc. instabilã psihic. înþel egi. ? N ai vrut niciodatã sã cânþi din nou la pian? Nu te ai gândit niciodatã la o salã goalã. ? Asta înþeleg ºi eu. le pãrea. dar nu pentru cã i ar fi semãnat. Au urmat o mulþime de reproºuri. Dar a durat destul pânã sã le spun despre fãgãduiala m a. Dar nimic mai departe de adevãr. ? De ce? ? Pentru cã vorbeºti despre adevãruri religioase ºi despre idei religioase ºi ºtii cã ele con eazã.. ? Este ºi în asta o vanitate. sã þi consideri talentul drept un dar de la Dumnezeu. cu pian pe scenã. Dar trebuia sã devin sorã.. Dar.. Gretchen. a sut e de oameni? Am clãtinat din cap. castitatea mea. Am oftat. M am îngrozit cân m coborât din avion ºi mi am dat seama cã eram în Georgetown ºi cã nimic nu mã putea opri sã cu un bãrbat. Dumnezeu ºtie. ªi ceea ce mã tul bura mai mult în. cred. inamicul dintotdeauna. ridicându se de pe bancheta de la pian c sã primeascã un buchet de trandafiri. sarcasmul ºi eterna l . S a gândit îndelung înainte sã rãspundã. A adãugat: Eu aveam viziunea a ceva cu mult mai imp ortant decât o femeie tânãrã pe scenã. într un fel. dar pot sã mi petrec viaþa câºtigând multe vieþi. Se întâmplã adesea. Am vãzut încã de când delirai. am spus încet. Ea rãspunsese provocãrii de a împãrþi sãnãtate anonimilor. cine ºtie. ? Doar nu crezi cã poþi schimba lumea. ? Cred cã muzica poate fi la fel de importantã. Surorile ºi fraþii mei umblaserã în e purtate ca sã am eu parte de lecþii de pian. Mi se pãrea la fel de strãinã ca ºi Nicolas. povestea ta e grozavã. Acum zâmbea într adevãr frumos. Dar familia. a rãspuns. Iatã ce con Povestea aceasta m a tulburat atât de mult. cum s a comportat familia ta fatã de hotãrârea d e a renunþa la muzicã? ? N au ºtiut atunci. lib ertatea nu i uºoarã. Nu pot gãsi justificare confortului sau plãcerii atunci când alþi oameni sufe rã. Aveam un semn clar din partea lui Dumnez eu. Chiar ºi într o familie de buni catolici. Am rãmas fermã pe poziþii. Dar nu înþelegi? A urmat o rãscruce. Ai fi putut sã nu þi baþi capul. Au vãzut minunea. dupã concert. nici mãcar nu conteazã dacã e adevãrat sau nu. I am anunþat cã mi am descoperit vocaþia credinþei. ? Ani? A încuviinþat.

da.ui revoltã conþinuserã o dãruire de sine pe care nu reuºisem s o înþeleg cu adevãrat.. sunt sigur. ? Dar. dar nu era adevãrat. Trec dincolo de îndoialã. mama ta. te negi pe tine. iar ochii i s au umplut încet de lacrimi. Dar e important cã am fãcut ceea ce mi a stat în puteri. Dar pânã la urmã nu conteazã. ? Cum aºa? ? Sunt multe nopþile în care stau treazã. copila aceea. ? Vinovatã? Când mã gândesc. obþinea satisfacþii din ceea ce fãce umai pentru cã îi îndemna pe ceilalþi. a adãugat. ? Nu. Eu fac bine în felul meu. Iar acum pot sã mã întorc în misiune. o altã sorã nu ºi ar fi asumat o asemenea povarã. ? Deznãdãjduit ºi negru. Nimic mai departe de adevãr. Aº putea sã mor chiar acum. Trebuie sã fac ceva împotriva ei! ? Iar când vom muri. ªi Al bert Camus. Apoi a privit în sus ºi a vorbit din nou. ? Gretchen. Pur ºi simplu. cum e justifica Dumnezeu suferinþa unui copil? Întrebarea asta ºi a pus o Dostoievski. N ar fi nici o diferenþã. ? Ba fãcea. Erai tu însãþi atunci când c pian ? nu înþelegi? Erai Gretchen cea unicã! Iatã adevãratul înþeles al cuvântului virtuoasã ai sã te pierzi. despre asta i vorba. Gândeºte te la ce am spus. dacã vei fi recompensatã pentru ceea ce faci. dragostea pentru muzicã. A at din umeri. a rãspuns ea. Când povest eºti cum ai adus o în lumea voastrã pe Gabrielle. Când spui cã ai creat o pe Claudia. Mã gândesc la toate vechile argumente ? ºtii. ? Ba reuºea. Dumnezeu poate exista s au nu. ? Cred cã ai dreptate. Sigur cã boala ºi sufe rinþa vor dura ºi dupã ce eu nu voi mai fi. vorbeºti despre un efort de a atinge ceva. Ne o punem ºi noi mereu. ? De ce nu era adevãrat? De ce binele acesta ? cântatul la pian ? era fals? ? Pentru cã nu fãcea destul pentru ceilalþi.. Nu spun cã acela era un drum greºit. mã înspãimânþi! ? N ar trebui sã te înspâimânt. S a gândit. asta conteazã numai dacã cineva þine socotealã ? dacã Fiinþa Supremã îþi va va cizia. pur ºi simplu. Este vocaþia mea ºi pãcatul trufiei mele. Avea ochii mari ºi limpezi.. Voi ºti cã am fãcut ceea ce mi stãtea în puteri. ? Aºa sã fie. îþi negi dorinþele cãrnii. Te pierdeai în vocaþia ta. ? De aceea nu te simþi vinovatã ca te ai culcat cu mine. Þi am relatat ceva ce în mod evident este nou pentru tine. conºtientã pe deplin cã s ar putea sã nu existe un umnezeu personal ºi cã suferinþele copiilor pe care le vãd zi de zi în spitalul nostru nu vor fi niciodatã cântãrite ºi rãscumpãrate. Le fãcea plãcere. dincolo de ceva. Este triumful ºi vanitatea mea. mã simt fericitã. ca sã fiu cu tine. cã boala ºi suferinþa vor pur ºi simplu. Vrei sã i spui transcendenþã? Când muncesc la misiune pânã sunt gata sã mã pr . Am avut din nou senzaþia clarã cã pentru ea n u conta prea mult ceea ce spuneam eu.. într un fel. A continuat: Lucrurile mici sunt cele care conteazã. nu i aºa? Muzica nu reuºea sã le înlãture. dacã nu existã Dumnezeu. . Dãruirea de sine ? iatã esenþa. Nu era de mirare cã mã luase din spital. în tãcere. ºi a redobândit calmul. absolut de necontestat. mult timp dupã ce tu nu vei mai fi ºi cã tot ceea ce ai fãcut nu va însemna nimic în planul general al lumii? ? Lestat.. atât de plin în aparenþã de exces ºi excentricitate. Cãlugãria ta te neagã pe tine. cãutându ºi gânditoare cuvintele. Dar mizeria este realã. asta i tot. Po ate cã este un secret religios. Am venit aici tocmai ca sã te întâlnesc. Absolut realã. chérie. Eºti înfometatã de dragoste la fel cum tânjesc eu dupã sânge noapte d e noapte. Dacã ai fãcut binele cu ica ta ? cu scurta ta carierã de cântãreþ rock pe care ai descris o ? acela era binele p e care puteai tu sã l faci. Nu mi cerea s o înþeleg. ating aceeaºi transcendenþã. am ales un cuvânt greºit. A m întrebat o: ? Gretchen. ? Plãcere? ? Iartã mã. ceva deznãdãjduit negru înãuntrul meu. Nu þi dai seama ce ai fãcut pentru mine? A aºt . ca de obicei. se uita la mine. planul general e acela care nu înseamnã nimic. a zis. cea m ai puternicã persoanã pe care o întâlnisem în lunga mea viata.. ? Nu. dacã vei fi mãcar încurajatã. cu voce pieritã.. nu þi a fost fricã nici o clipã cã þi ai irosit viaþa. muzica nu era drumul meu. A lãsat cap jos ºi încet. Nicki a eu. Iar îndatorirea mea. M am întors. iar ochii i s au limpezit. esenþa credinþei mele zace în aceastã realitate. Era. Dar. iatã de ce. Este felul meu de eroism. Nu ºtiu..

eu puteam. era o poveste veche. Lestat. aceastã idee mã ump . cã s ar putea sã rãmân pentru o viaþã þintuit în aceastã carne. dacã nu reuºeam sã i determin pe ceilalþi sã mã ajute. ? Mie mi spui asta? am întrebat. Nu întreba dacã existã cu adevãrat Dumnezeu. Asta este ceea ce vre tu sã crezi despre cineva ca mine. Câte vieþi ai luat în existenþa ta nelumeascã? ªi câte vieþi am salvat eu ? salvat la propriu ? în misiuni? Eram gata sã contrazic o asemenea posibilitate. Inundaþiile le luau casele. înc sã mi sacrific viaþa pentru milioanele de anonimi din lume. Nu ºtiu de ce ezitam. tare vechi. ajungi în mâinile mele. Mizeria. Dacã nu reuºeam sã pun mân rupuri. ? Ba te cred! Cred fiecare cuvânt pe care l ai spus. Populaþia unor întregi sate hrãnitã ºi îmbrãcatã. Puteam sã plâng pentru fiecare suflet care suferea. dacã o desenai în detali i. era evident. a efectelor ei. era mai mult decât putea cuprinde mintea. moartea pe care spuneam cã mi doresc avea sã mã ajungã dupã o vreme. dar ºi pentru tine. Mai aveam o capacitate suplimentarã despre care ea nu ºtia nimic ? averea pe care aº f i putut o oferi misiunii ei sau unor misiuni ca aceea. Asemenea lucruri n aveau importanþã pentru ea. a zâmbit ea din nou. cu ea la postul din junglã? Nu în calitate de iubit al ei. Eu reprezint calea opusã. Le am vãzut de parcã ar fi fost fire de nisip strecurându se prin de schiderea îngustã a unei clepsidre. Lestat. Ceea ce conteazã este cã ai fost mizerabil în existenþa pe care ai d us o pânã acum. iar calea mea îþi oferã o alternativã. sã rãmân . De fapt. Am vãzut clipele fiecãrei zile din viaþa mea murito are ? posibila mea viaþã muritoare ? cheltuite împreunã cu fiecare pãrticicã din averea mea pentru acest vis. Dar eu. O. Nici nu mã aºtept sã poþi. sã aºtept. nu mi vorbi din nou despre ordinea ge neralã a lucrurilor. fi e ºi a unei singure þãri. dar care ar putea sã þi aducã toatã consolarea pe care o cauþi. Era un vis vechi. spit provizionate cu medicamente. când se îngh serviciul Domnului.te lucrurile din lume care sunt asemenea muzicii. Cât timp m am gândit. ce aº fi realizat pânã mã? ªtiam mãcar dacã medicina moderna aplicatã într un sat din junglã este într adevãr mai bunã d a tradiþionalã? De unde puteam ºti cã educaþia datã unui copil din junglã îi aducea fericire? unde sã ºtiu cã toate acestea valorau cât pierzania mea? Cât aº fi vrut sã mi pese dacã are ortanþã sau nu! Era groaznic. ªi chiar dacã averea era atât d e nemãsuratã. M am sprijinit cu spatele de marginea dulapului cu cãrþi. dar tu nu crezi nici o clipã cã ce þi am spus despre mine e adevãrat. Piereau în toatã lumea din cauza bolilor sau deza strelor. Iar adevãrul literal este neimp ortant. de ce îmi era fricã. Gândeºte te la tot ce am sp s. Nu poþi. Mã întorsesem în timp. Sau în Africa. Aveam viziunea incande scentã a limitelor ei. Dar dacã m aº fi du s ca ajutor al ei? Dacã mi aº fi închis viaþa muritoare în aceastã ramã a sacrificiului de si e? Mi am impus din nou sã tac. virtuoasa propri ei tale suferinþe. îmi oferi clip a de iubire pe care o caut. Ascultã mã. desigur. Da. seceta le veºtejea grânele ºi speranþele. ? Nu înþelegi? m a întrebat. sã mi dedic întreaga fiinþã materialã ºi spiritualã altora? cã m aº fi dus. pur ºi simplu. o cale la care nici nu te ai gândit . n am scos o vorbã. ªi totuºi. Tu cauþi ceea ce cautã sfinþii atunci când renunþã la viaþa lor normalã. în timp ce noi ºedeam în cãmãruþa ei curatã. Pânã la urmã m am întors pe pãturã ºi m am aºezat ruciºându mi picioarele. ? Sigur cã da. Nu. dar mi s a nãzãrit brusc sã aºtept. eu ce þi dau þie? Care este semnificaþia mea pentr u tine? A ridicat mâna ºi mi a cerut sã tac. tare veche. încetiºor. dar nu mi pãsa într atât. Dacã tot ceea ce mi ai spus e ad evãrat. mizerabil pânã la nebunie. atunci nu i oare evident cã ai vrut sã mã întâlneºti în lumina acelui adevãr? ? Cum aºa? ? Haide. cu piane. Nu vezi planul? Intri în acest trup. dacã aº fi dat tot ceea ce aveam pentru aceastã strãdanie. Dar dacã ºi asta era în ordinea lucrurilor? Dacã era un destin? Sã mi petrec viaþa muritoare muncind aºa cum muncea Gretchen. oamenii mureau de foame î ile mahalale din est. ? Te înºeli. În chiar acest moment. cu pian e. stai lângã mine ºi sã vorbim. Nu mi pãsa. încât n ar fi putut nimeni s o socoteascã. clãtinând din cap. M a strãbãtut tãios ideea cã s ar putea sã nu mi mai redobândesc niciodatã trupul preternatur l. ºcoli dotate cu cãrþi. Eºti o virtuoasã. cu radiouri. Am spus o pentru mine. ? Gretchen. mai bine sã mã gândesc.

bâlbâindu mã. dacã vrei sã i spui aºa. M am simþit dintr o datã atât de trist. a ºoptit. încât n am mai putut continua. am ºoptit. De data aceasta avea un zâmbet diferit. de oameni fãrã chip. dar atunci ar fi trebuit sã întemeiez un ordin rel igios sau sã conduc în luptã o armatã. Nu cred cã ar conta. Ai dreptate. Mai erau ºi alþi actori. Sacrificiul de sine ºi mântuirea nu fãceau parte din ea. fiecare avea ºansa sã i învingã pentru totdeauna pe ceilalþi în mintea spectatorului. Ar fi trebuit sã fac astfel de miracole. alþi cântãreþi. Am clãtinat din cap.lea de a dreptul de spaimã. dacã aº putea. voinþa. iar a cesta este singurul mod de împlinire pe care îl înþeleg într adevãr: împlinirea în care ºinel inele acesta. ? Nu þi am zguduit credinþa. ªi nici nu vreau. M am uitat în sus la ea ºi am râs încet. Eu sunt Vampirul Lestat ºi nimic. m am simþit de parcã fiecare promisiune ce mi fusese fãcutã la naºtere ºi în copilãrie începuse sã se împlineascã în sfârºit. A i întãrit o. Era un act unic. a fost transcendenþã. încet ºi fãrã sã punã întrebãri. nu va re uºi sã mã înfrângã. ? Cu secole în urmã. fiecare se trezise la viaþã în momentul lui unic ºi fascinant. când am ajuns prima oarã sã stau pe mica scenã bulevardierã din Paris ? d am vãzut chipurile fericite. chiar dacã mã înºel mã înºel complet. a zis ea. ªi pãrea ceva complet opus transcendenþei. Egoismul. Îmi mângâia din nou pãrul. Oh. trebuia sã le aduc în lumea mea nenaturalã. ? Te înþeleg. aveam sã iubim. refuzul de a renunþa sunt singurele componente ale sufletul ui meu pe care le pot cu adevãrat identifica. a spus. probabil cã sunt exact ace cuvinte pe care le foloseºti tu în satul cu copii. Eram obosit în modul groaznic al muritorilor. da. aº fi putut fi un sfânt. ci ºi sã le fac ceea ce eram eu însumi ? o fiinþã unicã ºi teri Sã le confer aceeaºi individualitate ca a mea. existaserã un n înaintea mea ºi aveau sã mai existe un milion dupã aceea. de ce mã înspãimântase atât de mult aceastã e. în timp ce n de o mirare calmã. Aveam sã trãim. Iar ca sã respect ceea ce spusesem. ? Mai bine sã domneºti în iad. ? Nu pot s o fac. când mintea modificã ºi chimismul trupului. dacã vrei ? este absolut întreg ºi triumfãtor. I am simþit mâinile pe braþele mele. este fo rþa mea. Sunt unul care trebuie sã îndrãzneascã. a întrebat cu atenþie. alþi clovni. cât era de frustrant sã nu pot comunica. Nu mã pot îngropa de viu într o viaþã ca a ta. sã n o pot face sã mã creadã cuvânt cu uvânt. îngrijindu se de hoa rde nesfârºite de anonimi. Asta era transcendenþa mea. care storcea din mine unica mea putere ºi îndrãznealã. aveam sã i înfruntãm pe cei care doreau sã ne judece ºi sã ne distrugã. când am auzit aplauzele ? m am simþit de parcã trupul ºi su fletul meu ºi ar fi gãsit destinul. trebuie sã strãlucesc ºi trebuie sã ating extazul adevãrat pe care tu îl negi ? intensitatea adevãrat e care tu fugi! Asta înseamnã pentru mine transcendenþã! Când am creat o pe Claudia. Nu þi dai seama cã am supravieþuit la tot ce mi s a întâmplat tocmai pentru cã sunt ce care sunt? Forþa. M am gândit la disc ursul pe care i l þinusem Claudiei în vis ºi la faptul cã acum i l þinusem lui Gretchen ºi cã mã cunoºteam pe mine însumi mai bine decât înainte. ? Da. nici mãcar acest trup muritor. I am explicat. Am luat un ºerveþel de la micul nostru picnic ºi mi m ºters ochii ºi nasul. ? ªi dacã vii cu mine. Dar eu trebuie sã mi ridic vocea. Eram uluit sã vãd cã ea mi zâmbea în continuare. chiar dacã n ai dreptate. deºi fãc am o boacãnã ? da. Era o viaþã mai presus de tristeþ Pãrea chiar sã nu mai fie viaþã. nu. mai cald ºi mai strãlucitor. Am ridicat genunchii ºi i am înconjurat cu braþele. Dumnezeu mi a dat un suflet individual. mai buni sau mai proºti. a zis cu cãldurã. iar eu nu pot sã l îng rop. îndepãrtându l de pe frunte. decât sã slujeºti în cer? ? O.. Nu aveam numai misiunea sã le salvez. încât întreag ume sã îngenuncheze în faþa lor. cã are o expresie de totalã acceptare. Aº aduce cerul pe pãmânt. Eram uluit vãzând o cã încuviinþeazã. puternic ºi oribil.. Vampirul Lestat ar pieri ? nu i aºa? ? în propria l ui mântuire. asta i partea groaznicã.. A fost transcendenþã ºi când am creat o pe Gabrielle nemernicã cum pãrea. Mi am zis cã n ar trebui sã moarã. pe urmã mi am rezemat fruntea de ei. de o teribilã ºi neagrã spaimã. de nevoiaºi eterni. nu? ? Nu. Nu vreau s o fac! Nu cred cã mi ar salva sufletul. Cât eºti de straniu ºi ce minune cã ai venit la mine. Ar muri încet ºi oribil printre tot soiul de sarcini mãrunte. Aproape cã pot s . chiar dacã acestei stãri i s e spune moarte vie. Dar fiecare dintre noi strãluc ea cu o putere inimitabilã. Gretchen..

Pent u cã e sigur cã ar trebui s o facem. Am avut dreptate ? nu i aºa? ? cu ceea ce am spus mai înainte. ? Ba da. Gretchen. Dar ar trebui sã mai ºtii ceva. dacã þi recuperezi vechea înfãþiº mele lui Dumnezeu. i am spus. poate cã mã vei urî. M am lãsat pe spate. Nici nu ºtii cât de mult a contat. ca sã l caut pe agentul meu din New York. când a rãspuns o voce care m a informat încet. Voiam sã râd ºi sã plâng. ? Vreau sã te întreb ceva. Sunt sigurã cã aº putea. Am fost atât de uluit. N avea cum sã ºtie. ªi sã ºtiu cã tot ce ai spus e adevãrat? Acesta ar fi n miracol. o mândrie rcat sã nu þip din cauza excitaþiei fizice. Am sunat îndelung. cã reprezentantul meu din New York nu mai era în viaþã. ? Nu. Apoi am dat glas confuziei: ? ªtii. ? Poate cã da. vreau sã ºtiu! N am rãspuns. Viaþa ta este una aproape perfectã. Mot crimei era în mod cert jaful. Dar da. nu i aºa. Nu mi puteam imagina ce înþeles aveau pentru ea. ? Habar n ai ce ai fãcut pentru mine. tulburatã: Ai putea deveni dumnezeul meu. ªtiu cã e adevãrat. s ar putea sã vin. M am lãsat pe spate ºi am luat o înghiþiturã de vin. nu tu. Dar era ceva deosebit de convingãtor în vocea ºi în felul ei de a se purta. computerul ºi actele fuseserã furate. cred cã ar trebui s o facem. S întrerupt. Sunt g ata ? gata sã mã întorc acum. a adãugat. Mã consider un fel de nebun binecuvântat care amestecã adevãrul cu eroarea în felul unui mistic. vino la mine. concentrându se sã se uite la Aº putea sã mã îndrãgostesc de tine. Cine altcineva ai putea fi? Nimeni. Probabil cã pleca în câteva zile. ? E adevãrat. M am î tins cãtre mâna ei. Azi dimineaþã a existat o clipã în care m am gâ t cã aº putea sã las baltã totul ? numai ca sã fiu cu tine. La urma urmei. aºa cum fãcea odatã muzica. râzând încetiºor în mine ºi uitându mã la ea. cu lumina focului oglinditã în ochii ei cãprui. împletindu ºi încetiºor degetele cu ale mele. Însã nu sunt sigur cã ar fi cel mai bun lucru pe ntru tine. statuar în care ºedea acolo. Chiar vreau. nu existã. dacã câºtigi aceastã bãtãlie. a rãspuns. Dacã ies învingãtor ? dacã îmi r esc trupul vrei sã vin la tine? Vrei sã þi arãt cã tot ceea ce þi am spus a fost adevãrat? e te bine înainte sã mi rãspunzi.. Îmi cântãrea cuvintele. Micul nostru episod carnal n ar putea sã te îndepãrteze de ea. înseamnã cã nu va conta dacã vom ajunge din nou împreunã în pat. s ar putea sã fii dezamãg ? Cum adicã? ? Mã crezi o fiinþã sublimã din cauza conþinutului spiritual a tot ce þi am spus. iar ºi iar. a spus cu aceeaºi voce plinã de certitudine ºi umilinþã. ERA aproape întuneric când m am ridicat încet de lângã ea ºi am trecut cu telefonul cu fir l ung în baie. scuturându ºi pãrul încetiºor ºi apoi netezindu l pe um Sensul castitãþii mele este sã nu te îndrãgosteºti. S a oprit. A cum ºtii cã plãcerea eroticã nu i cu adevãrat importantã pentru tine ºi ai de gând sã te înto munca ta din junglã foarte curând. Apoi am pus pa harul jos ºi m am uitat la ea. Gretchen. Vreau cu adevãrat s o fac. a zis. Gretchen? ? Nu. ea nu ºtia ce spusese. m a lãsat sã o iau. Eram prea confuz. Vreau. ªi când vei ºti asta.d cã drumul tãu este cel potrivit pentru tine. ? Am sã mã întorc acolo. apoi a spus cu voce avã. eu. Rãspunde mi din inimã. Am clãtinat din cap. dacã am sã vin la tine sã þi dezvãlui cum sunt cu adevãrat.. Niciodatã n aº putea sã te urãsc. Er am pe punctul sã renunþ ºi sã mã adresez omului meu din Paris. Poate. Se încãlzise de la foc. ? Atunci. dacã nu chiar imediat. Mã speria ºi totuºi în acelaºi timp simþeam o plãcere ºi o satisfacþie neruºinatã. ? Nu. a rostit în ºoaptã. Fusese omorât în biroul lui din Madison Avenue cu câteva nopþi în urmã. cu cuvinte stângace ºi împleticite. ? Da. Vrei cu adevãrat sã duci ºi crucea asta pe lângã toate celelal e? Nu a rãspuns. Suntem o viziune fãrã revelaþie . Da r eu nu sunt o fiinþã omeneascã.. în timp e uita neclintit la mine. dar era încã bun a trimis un freamãt de plãcere în membrele inerte. Dacã lumea aceea a voastrã existã într adevãr. Suntem un miracol fãrã sens. încât nici nu i am putut rãspunde vocii binevoitoare de la telefo . ? Nu existã Dumnezeu. frumoasa mea. Am bãut ceva mai mult. Simt cã mã tulburã ceva din nou. ridicând încet din umeri. ªi dacã ai sã spui u mine" chiar ºi acum.. Dar aminteºte þi ce am spus.

daþi mi voie sã vã spun partea cea mai simplã.n. Apoi am sunat la Paris. asta era. Am închis telefonul. Încearcã sã obþinã codurile de la tine prin mijlo epatice. de la St. dar franceza dumneavo astrã este mai degrabã. O apucase o fricã teribilã cã n avea sã mã ma i vadã niciodatã. a spus. a zis. la banca mea din New Orleans.. cã acþionase violent împotriva omului meu din New York ºi cã trebuia sã foloseascã orice mijloc de protecþie personalã. Aeroportul. Omul acesta nu vorbeºte fr anþuzeºte la fel ca dumneavoastrã! Nu vreau sã vã jignesc. În acelaºi timp.. Laurent în susul râului Maron i. Nu trebuia sã ºi punã pr a cã exagereazã. din pãcate bietul om suferise. am reuºit însã sã mã adun suficient cât sã i pun câteva întrebãri. Era timpul sã despãrþim. cum sã spun. am spus. eu la fel. N aveam sã mi iau rãmas bun de la Gretchen aºa cum prevãzus pe îndelete. Trebuia sã aranjez în aºa fel. ? Dar. monstrul! Nu i ajunge cã are trupul unui zeu. Þine minte. în jurul orei opt. Gretchen a dat drumul lacrimilor. 17 CÃLÃTORIA spre sud a fost un mic coºmar. nimeni nu ºtia cât de mare era proporþia jafului în datele computerului. codurile erau greºite. iatã. Dar dupã aceea totul trebuie ferecat zdravãn. dar important era cã omul mã cunoºtea! Am continuat sã i spun cã ho în chestiune e foarte periculos... da. Slavã Domnului cã am sunat. neobiºnuitã? Folosiþi cuvinte demodate. Omul meu a ns aproape fãrã întârziere. Era riscant. în sfârºit. da. Eu ºtiu când vorbesc cu dumneavoastrã. Toat iarele din oraº au preluat povestea. Un om idiot!" ªi când mã gândeam cum o sã mã dojeneascã Louis consimtã sã mã ajute! Dacã ar ºti Marius! Era un gând absolut îngrozitor. Noi doi trebuie sã stabilim un sistem. ªi le puneþi î ordine care nu se mai foloseºte. ? O situaþie îngrozitoare a zis vocea. Tremuram de o furie fãrã margini! Ah.. la Misiunea St . Corpul omului a fos t în întregime golit de sânge. Spunea cã se întâmplaserã lucruri dintre cele mai ciudate. Margaret Mary din jungla Guianei Franceze. desigur. ca sã e xplice de ce nu le ºtia ºi pe cele de mai târziu. Nu. Diavolul! Iar eu fusesem atât de tâmpit. Vreo discuþie pe care sã o fi purtat în trecut? Ah. . Vorbiþi. parolele nu erau de ajuns. Tipul acela ºtia chiar ºi douã dintre parolele pe care le folosisem în trecut ºi îi servise o poveste complicatã. existau toate datele cã persoana era pe cale sã ne spargã sistem ul. primise ºi câteva ordine e ectronice de virare de fonduri. încât sã nu mi dau seama cã asta avea sã se întâmple! Oh. ? Mã vei auzi foarte curând. Iar când am sã te mai contactez. Se întâmplaserã multe în lumea complexã ºi amãgitoare a misteriosului ei iubit. dar vor fi cuvinte pe care m ai mai auzit folosindu Ie ºi le vei ºti. Nu. dar. Nu trebuie sã mai vorbeºti cu persoana ace ea. am auzit uºurarea cu care ºi a luat o piatrã de pe inimã. Dar eram rugat sã mã identific. Vei ºti cã vorbeºti cu mine. Acum ascultã mã bine. Monsieur. vorbiþi. Crima se petrecuse miercuri noaptea. Dar. Aveam sã plãtesc eu totul ? icâte gãrzi de corp. Vei face un transfer pentru mine. abia redeschis dupã repetatele furt uni. dar era evident cã minþea. Pânã la urmã. Au numit o crimã de vampir. Monsieur. de fiecare datã. Nu ne vom înþelege asupra lor. douãzeci ºi patru de ore din douãzeci ºi patru. Am închis telefonul ºi am rãmas îndelung þeapãn ºi tãcut. iar eu nu pridideam sã o tot asigur cã mã voi duce la ea. am sã folosesc trei cuvinte demodate. de unde surorile m ar fi putut îndruma . Pur ºi simplu. Însã nu în într egime greºite. laolaltã cu toate numerele de t elefon de la sediul Ordinului din Caracas. era înþesat pânã la refuz de muritori îngrijoraþi care aºteptau zborurile cu întârzieri sau pe cei apropiaþi lor. cuvinte demodate. Dacã eraþi în New York aþi fi aflat cu siguranþã. vrea sã jefuiascã ºi tezaurul zeului. ? Înþeleg perfect. trebuia sã ajung cât mai r pede la Louis. Fusese cãutat de douã ori de cãtre cineva care pretindea cã sunt eu. Adresa fusese scrisã ºi pusã cu grijã la mine în buzunar. pe care veniserã sã i întâmpine. încâ sã poatã cãlãtori ºi el în cuºcã. bineînþeles. De fapt. ea va înþelege. eºti om! mi am zis. Am început sã i torn o litanie de secrete ºtiute doar de mine ºi de el ºi. Trebuia sã fac rost de o valizã ºi sã mã duc la aeroport. Da. Este în stare sã þi citeascã gândurile.

aproape cã m a podidit plânsul. M am apropiat încet de uºã. aruncându ºi strãlucir ste fotoliul de catifea roºie care era al meu ºi peste celelalte obiecte uzate ºi pãrãsite din camerã. Am aºteptat.. ªi apoi. m am rugat. aºteptând ca avi nul sã explodeze ºi trupul meu muritor sã se desfacã în bucãþi. E ra aproape aici. ªi obiºnuiam sã intru prin tr o uºã a acoperiºului. era plin de haine ce nu mi se potriveau. Mi am dat seama cã tremuram din nou ºi cã simþeam vechea congestie în piept. îþi promit. N am reuºit decât sã zac plin de uimire. de la periferie. Am sã te gãsesc. Louis. am scos valiza ºi l am luat pe Mojo cu mine în ploaia torenþialã. dacã se poate spune aºa. îngrozitor era lumea mea! Louis avea sã soseascã. l am scos din ladã ºi l am împ ins cu curaj pe bancheta din spate a unui taxi. frunziºul bogat ºi întunecat al magnoliilor uriaºe ºi al stejari lor pãrea sã facã lumea mai plãcutã ºi mai uºor de suportat. Abia l am apropiat de fitil ºi o luminiþã micã a umplut încãperea. era Louis. Am nevoie de tine. În aceea . L am preluat pe Mojo. sunt Lestat! Am intrat cu grijã înãuntru.. cã eram nebun. Cu degete ude ºi tremurãtoare am încercat sã aprind un chibrit ºi. o camerã secretã unde nu puteam aj unge bazându mã doar pe puterea mea de muritor. Am sã gãsesc misiunea. era numai ca sã mã gândesc la dificultãþile care mã aºteptau. nu mai vãzusem odatã cu ochi de muritor o locuinþã atât de stingherã ca marea casã pãrãsitã din faþa adãpost ns al lui Louis. scãrpinându i creºtetul ºi mângâindu i urechile. ? Mã vei vedea. vino! Oriunde ai fi. Ca ºi mine. mãrginite de paci. cu o voce care mi sfâºia i nima. Mi am ferit o clipã ochii de ploaie ºi m am uitat în sus la ferestrele negre ºi goale. am spus. Faptul cã am bãut cantitãþi m n tonic nu mi a calmat frica. Era imposibil sã vãd ceva Zãream totuºi biroul. Curând vom fi pe urma împieliþatului. am plãtit ºoferul. rezervase deja biletul pentru un zbor de la miezul nopþii. Era frig. ma chere. dupã câteva încercãri. Vom gãsi o cale sã tratãm el. Apartamentul meu de pe coperiº. Zborul a fost la rândul sãu un iad. iar dacã reuºeam sã mi eliberez mintea de ea pentru câteva clipe. cãci intrarea era blocatã din loc în loc d e uºi pe care nici mãcar un grup de muritori n ar fi reuºit sã le deschidã. Iar cheia apartamentului era în locul meu de dormit de sub Cimitirul Lafayette. Mai bine sã mã gândesc cã s ar putea sã explodeze a vionul. Dumnezeu le îndurãtor. Eram aici! Eram aproape în siguranþã! ªi nu eram nebun. În ciuda ploii reci. zgâlþâitei. Am zãrit casa mohorâtã ºi abandonatã a lui Louis înghesuitã între copa necaþi. dar dacã furase toate documentele n efericitului meu agent din New York. Noaptea e de zgomotul ploii. cu ºoferul conducând cât de riscant se putea. M a strãbãtut un fior de uºurare. Dinãuntru nu se auzea nici un sunet. În sfârºit. Mi am lãsat mâinile pe capul lui Mojo. albeaþa hârtiilor ºi lumânarea. am it. foarte frig. M am prãbuºit epuizat în fotoliu. rãpãind în urechile mele muritoare. bãiete. Când am vãzut în faþa mea cãsuþa ºi mo uriaº de viþã udã. am ajuns la momentul zgomotoasei. Nu aveam cheie de la uºa din stradã. ºedea cineva ºi cã o mânã albã ºi foarte netedã se întindea cãtre mine. cu o cutie mare de chibrituri alãturi. Am lãsat împreunã brazde prin iarba înalta din jurul ruinelor vechii terase ºi din grãdina udã ºi nãpãditã de bãlãrii. Am rostit în ºoaptã numele lui Louis.dacã n aº fi fost în stare sã gãsesc singur locul. Ca prim pas al întoarcerii ei. Dar dacã Louis n avea sã fie acolo? Dacã. cã m destinat sã rãmân pentru totdeauna în trupul acela omenesc. Mojo a sãrit ºi el peste gardul mic de fier. ? Louis. Loc l acesta dezordonat.. Pe de altã parte. încât casele abia se vedeau de d upã gardurile de fier. s imþind cã mã sperie într un mod iraþional faptul cã nu locuia nimeni aici. nu lãsa sã mi se întâmple iar. când mi am dat seama cã exact în stânga mea. întoarce te acum. ªi tot aºa vreme de aproape douã ore. Lo cul pãrea pe punctul de a se prãbuºi din cauza stricãciunilor. trebuie sã te vãd din nou! mi a spus. Eram pe punctul de a cautã în buzunar una dintre batistele de hârtie pe care Gretchen mã silise sã le iau. Louis. ? Am reuºit. la numai douã degete de bra fotoliului. am zis iarãºi. huruitoarei ºi înspãimântãtoarei at intr o ploaie de proporþii biblice. dar nici pe departe nu se compara cu aerul îngheþat din Georg etown. insuportabil. în timp ce Mojo ºi cu mine cãdeam pe r unul în braþele altuia. printre grãmezile de obiecte prãfuite. ploua neîntrerupt ºi atât de tare.. Era aproape miezul nopþii când am intrat în cele din urmã pe strãduþele înguste. Dacã Hoþul de Trupuri fusese la New Orleans înaintea mea? Dacã îmi devastase camerele ºi mi furase toþi banii ascunºi acolo? Nici chiar aºa! Nu. Am început drumul prin furtuna neînt reruptã. ? Într un fel sau în altul. de exemplu. pentru numele lui Dumnezeu.

tuºind cu înv fãrã întrerupere. l am privit din nou pe Lou is. înfrigurat ºi nenorocit. þipam în adâncul sufletului. se ui tau în jos la mine. Mã sugruma ºi oasele stãteau sã se frângã. Arãta atât de fãrã viaþã ºi de amen zbucnit într un ºuvoi de vorbe franþuzeºti. Lestat! Nu poþi nici mãcar sã mi dai ºansa sã spun ce va? Eºti gata sã omori orice neajutorat care face greºeala sã intre în casa ta? Eºti nebun! Cum rãmâne cu vechile legi ale ospitalitãþii? De ce naiba nu pui dragi de fier la uºi? M a m ridicat în genunchi ºi. sã vii aici ca sã fii la un pas de moarte! Furios. Am strigat din nou cu tot sufletul. apoi m am tras mai înapoi. în speranþa cã l voi sili sã mã recunoascã. Louis. greaþa m a doborât. Piciorul mã apãsa din ce în ce mai tare. Nu era mort. Am vomitat în praful ºi mizeria de pe j os un ºuvoi de mâncare digeratã. el nu. niciodatã. i am simþit bãtaia slabã a inimi . Nu puteam vorbi. m am pomenit aruncat la pãmânt. cât de tãcutã îi era uimirea! Zgomotul ploii. Mojo încerca sã se rid scoþând din când în când câte un geamãt. sunt Lestat. Dar mi a furat trupul ºi nu intenþioneazã sã mi l dea înapoi. de data aceasta hotãrât. expr . pregãtin pe cel de lângã mine. Hoþul de Trupuri a fãcut schimbul. Ce chip despuiat de orice simþire. I am mãrturisit cã gãsisem oferta aces tuia imposibil de refuzat. punând la bãtaie fiecare imagine. încât era gata sã se frângã. c ochi. fãrã cea mai micã emoþie. am spus. probabil ca sã se termine odatã. N avea sã ni se mai întâmple nimic rãu. brusc. sunetele vieþii rãzbãtând d tea de iarnã pãreau sã se evapore toate dintr o datã în timp ce mã uitam la el. cã mã dusesem în nord sã mã întâlnesc cu el ºi sã i accept propune Nimic viu nu rãzbãtea însã pe chipul nemilos. I am vãzut faþa deasupra mea. am tãcut. mi am rãsucit capul spre dreapta. într o atitudin e perfectã de nehotãrâre. dupã ce urechea mea a distins zgomotul înfundat fãcut de trupul lui ca re cãdea pe podea. Oh. ºi am simþit talpa de piele a unei cizme apãsându mi g l pânã la os. s a întâmplat ce era mai rãu. ci bijuterii de hix ce capteazã lumina. Gretchen. apoi a tãcut ºi el. Nimic nu pãrea sã se clinteascã în el în timp ce vorbeam. Am pomenit de u ma noastrã discuþie purtatã chiar în aceastã casã. fantomaticã. Ai omorât câinele. slavã Domnului. I am simþit greutatea apãsându mi picioarele ºi m am cufundat brusc ºi fãr peranþã în cea mai purã groazã. fiecare amãnunt pe care reuºeam sã mi l amintesc. scuipând cuvintele printre gâfâielile rãguºite. Raþiunea mã pãrãsise ºi strângeam piciorul care mã apãsa în j rcãiam. sã spun cine sunt. niciodatã. Era ultimul gest de care mai eram în stare. apãsarea a încetat ºi m am pomenit rostogolindu mã ºi ridicându mã pe mâini. ? Pentru numele lui Dumnezeu.a sãrit în picioare ºi a început sã latre în cel mai înspãimântãtor mod cu putinþã. aºa cã. Doamne. nu te aº fi iertat niciodatã. ? Louis. îºi pierduse doar cunoºtinþa. Nu i zãrisem niciodatã frumuseþea palidã. apoi a miºcat uºor laba stângã. Mã apucase o greaþã teribilã ºi tocmai când încetase sã mi mai pese de ceva ºi începusem s r. Mã sufocasem ºi asupra mea cobora întunericu l. încercând sã mi þin rãsuflarea ºi spunându i cu voce liniºtitoare cã acum t era în regulã. care ºovãiau în aer. Oh. Louis ºi a plimbat privirea de la mine la animal. Mi am petrecut braþul drept în jurul gâtului lui. ajutã mã. Treptat. Ce liniºtit stãtea. nu ferestre ale sufletului. cã eram salvaþi. În timp ce piciorul apãsa tot mai tare. în timp ce ochii adânci. în trupul omenesc. oasele simetrice. am tras cu disperare un firicel de aer în pi ept ºi m am forþat sã scot din gât un singur cuvânt: Lestat!". nici nu mã puteam elibera. κi revenea. sunt Lestat. Nu l vãzusem iciodatã cu ochi de muritor. dar parcã fusese el vreodatã în stare sã ghiceascã gându rile victimelor sale? Eu puteam s o fac. Mojo a gemut încet. nereuºind sã scot din mine decât gemete nearticulate. îndreptând în acelaºi timp sp degetul arãtãtor de la mâna dreaptã. uitându sus la el. Am încercat sã þip. în semiîntuneric ? albeaþa s toare a chipului. I am am cum mã avertizase sã nu vorbesc cu Hoþul de Trupuri. m cat deasupra lui. de scurta întâlnire din catedralã. dacã ai fi fãcut una ca asta. strivindu l cu atâta forþã. Cum pute au oare muritorii a cãror privire aluneca peste el sã creadã cã e om? ªi mâinile ? ca ale sf inþilor de ipsos înviaþi în grotele fãcãtoare de minuni. dar. apoi înapoi la mine. ajutã mã. pe urmã pe cea dreaptã. înainte sã deschid gura. În trupul acesta sunt eu. Nu era rãnit. Dar prin ce experienþã nefericitã trecuse! Dintre toate loc urile. ºi nu put ot mãcar o silabã ca sã mã salvez. am strigat. asurzit de lãtratul lui Mojo. Sunt în trup. mâinile delicate. de un verde subtil ºi incandescent. brusc. nu i aºa? Eºti un monstru! M am aruncat asupra trupului i nert al lui Mojo. I am pus mâna înt echi. Dinspre câine s a auzit un chelãlãit ascuþit.

? Eºti tu cu adevãrat. am sã l împing pe el înapoi în trupul acesta ºi am sã l Louis nu a rãspuns. sã tragi obloanele care mai atârnã la ferestrele astea blestemate ºi sã faci focul în cãm nul ãla mizerabil? M am lãsat din nou sã cad în fotoliul de catifea roºie. a ºoptit el. Când îmi voi redobândi înfãþiºarea. a ºoptit grav ºi rece. despre strania conversaþie pe care o purtase m cu David ºi despre viziunea acestuia în cafeneaua parizianã. I am povestit din nou despre încerc area la care mã supusesem în deºertul Gobi. ca ºi cum aº fi fost un monstru. tot aveam sã fiu de douãzeci i mai puternic decât acum ºi în stare poate sã cer ajutorul celorlalþi. Dar acum. am zis. Ei. Sunt gata sã îngheþ în trupul ãsta muritor! Miºcã t ? Dumnezeule. ? Nu mã judeca pentru tâmpenia mea. puterea nu s a împrãºtiat. fã o repede ºi cât de bine poþi. câ el de lipãit mi a atras atenþia. nimic mai mult. cu câtã forþã putea sã mi dea Louis. ªi ºtii de ce am fãcut o. Nici nu þi poþi imagina ce absolut revoltãtor este sã te afli în trupul ãsta. Sunt gata. l am implorat. te r og. încã fãcând eforturi ca sã respir. n ar fi fost cu putinþã. A trecut un secol de când ai fãcut o ul tima oarã. Louis stãtuse tot timpul la birou. da. Am vorbit pânã ºi despre visele cu mine ºi Claudia în spita de odinioarã. Nu trebuie sã þi mai spun. nu era nici un fel d e durere. sau chiar pe Gabrielle ? o. te rog. aº fi benefic iat ºi de oarecare voce telepaticã. Mã crezuse un fel de i t fericit. ªi aproape cã m ai omorât. Puteam sã l rog pe Marius sã mã ajute sau sã l caut pe A rmând. numai o groaznicã senzaþie neplãcutã. O datã ce trupul mi s ar fi transformat. care pãrea sã semene perfect cu unul isteric. Nu. deºi eram încã îngheþat ºi sufeream din cauza aceleiaºi tuse sfâºieto mentul în care un asemenea lucru n avea sã mai conteze era aproape. încerci sã mã omori! Vrei acum. Eram într o stare dispera tã când am fãcut o. Am dat drumul unui hohot amuzat. Pânã la urmã trebuia sã mor. nu i aºa? ªi sã mã nasc iarãºi. dar n aveam sã sufãr. Mojo devora cu rãbdare voma pe care o îm prãºtiasem pe covor. Se uita fix la mine.. urmãrindu mã cu presie uimitã ºi îndureratã cum mã ridicasem agitat în picioare ºi mã plimbasem iar ºi iar în colo. Acum. Nu i nevoie de altã pregãtir . Louis nu se miºcase. Louis. Fã focul. M am uitat în sus. Îi spusesem întreaga poveste. cu acum mai bine de douã sute de ani. indiferent la curent evident ? ºi la ploaia ce bãte a în stinghiile obloanelor. despre conversaþia purtatã în salonul imaginar din hotelul de secol optsp rezece. din nou. ? Ai al naibii de multã dreptate. pentru cã ºti am cã în inima ei mã credea nebun ºi numai din aceastã cauzã mã iubea.esia i s a mai înmuiat. M a apucat de mânã ºi m a ridicat ? aproape fãrã ajutorul ºi fãrã apr a mea ? în ºezut. ªi cãutarea putea începe numai când aveam sã fiu din nou vampir. În schimb. care ar fi ºtiut în c fel am ajuns din nou ucenic. Se isprãvise. Oricât de slab aº fi fost. focul. despre singurãtatea teribilã pe care o simþeam iubind o pe Gretchen. Slavã Domnului. Într un delir de candoare omeneascã. Dar trebuia sã l gãsesc. ascultând ceea ce spuneam fãrã sã scoatã o vorbã. Ce ai mai fãcut iar! 18 CEASUL de la mâna mea arãta ora douã. ? Te rog. când trupul meu t ºi puternic va pulsa sânge de vampir. în nici un fel comparabilã cu durerea pe c . fir ar sã fie! ªi. M am ridicat ºi am început din nou sã mã plimb.. Tuºeam aproape încontinuu ºi îmi tot suflam nasul în mizerabilele batist e de hârtie. draga mea Gabrielle ? care acum nu mi ar ma i fi fost ucenicã ºi mi ar fi putut auzi gândurile. de la conversaþia cu Raglan James pânã la recenta tr isteþe a despãrþirii de Gretchen. dacã pot folosi un asemenea cuvânt. În spatele jaluzelelor rupte care acopereau uºile ºi f erestrele ploaia se îmblânzise. ceea ce în ordinea obiºnuitã a lucrurilo r. sunt chiar eu. am spus. N aveam nici o idee cum sã fac sã l gãsesc pe Hoþul de Trupuri. ceea ce am t trebuie desfãcut. de data aceasta ca sã mã încãlzesc ºi pentru rinsese o neliniºte teribilã. m am apucat sã descriu toate experienþele îngrozitoar e ºi tulburãtoare prin care trecusem. îþi dai seama? D e câte ori ai sã mai încerci chestia asta înainte ca toate ceasurile de pe pãmânt sã batã sfâ Am nevoie de ajutorul tãu. ªedeam ghemuit în fotoliul roºu de catifea ºi mã bucuram de m ca vâlvãtaie din cãmin.

încercând sã pricep ce voia sã spunã. nu vreau. plin de f urie neputincioasã. izbind biroul cu palmele ºi privindu l drept în faþã. fiindcã n am sã mai creez niciodatã pe cineva ca noi. Bineînþeles cã m ajuta. ? N ar face una ca asta! ? De ce n ar face o? I ai furnizat acelui diavol o maºinã a distrugerii. Spui cã Raglan James este un vrãjitor. Dar nu þi dai seama ce s a întâmplat? L estat. M am repezit la el. nu. diferent cât de tare m ai ruga. ? Nu pot s o fac. tremura. a spus iarãºi. nu înþelegi. Iar trupul lui. Dar nici un vrãjitor nu ate ascunde complet din faþa unor creaturi atât de puternice ca Maharet sau sora ei. Sau. Împlineºte area Întunericului ºi pe urmã voi gãsi rãspuns la toate întrebãrile. mai corect. izbind din nou cu pumnii în b iroul din faþa lui. Louis. ? Dar nu ºtie cum s o foloseascã! ªi i am dat o numai pentru treizeci ºi ºase de ore de ti mp omenesc! Louis. M am aplecat spre el. ? Nu pot. Nu mi întoarce propriile cuvinte! Am greºit . ca ºi cum ar fi în cercat sã mã facã sã înþeleg. ? Nu. înþeleg. Dãscãleºte mã pe urmã. nu te condamn pentru încercarea ta. În timp ce v rbea. ? Louis. uitându se liniºtit la mine. I am dat drumul. însã el a rãmas abso lut nemiºcat. Ce este? Ce se întâmplã cu tine? Mi a rãspuns. ªi ce vrãjitor grosolan ? sã l omoare pe agentul tãu într un mod atât de crud ºi de sângeros. Cum se poate sã mã respingi aºa? ? Îmi dai voie sã fiu unul care te iubeºte cum eºti acum? m a întrebat. ia o cum vrei. pentru nimic în lume. cu vocea foarte scãzutã ºi nesigurã. ? Cum? M am uitat fix la el. vor trata cu el ceilalþi. A clãtinat din cap ºi ºi a apãsat brusc buzele ile. ? Bine. N aº face o. Mi am dat seama din nou vedeam aºa cum îl vedeau muritorii. Am tras de ele. Mi am înfipt amândouã mâinile în reverele hainei murdare ºi pline de praf. ce spui? l am întrebat.. ºi mi s a pãrut cã ºi dã ºi sufletul o datã cu vorbe u te pot ajuta! ? Pentru numele Iui Dumnezeu. ce dificultate trebuia sã depãºim. Lestat. pentru numele lui Dumnezeu. Iar tu nici mãcar nu m ai convins cã ceea ce þi se întâmplã e mizerabil! Tu n ai fost copleºit de un puhoi de nenorociri! A clãtinat din cap. ci masca perfectã a mâhnirii. trebuie sã mi dai sângele. Pierdem clipe preþioase. Louis! Cum adicã nu poþi s o faci? ? Oh. Poate cã au fãcut o deja. cu chipul trist. N aº face o nici dacã ai fi în culmea mizeriei. ei ºtiu! Trebuie sã ºtie! ªi nu i imposibil ca trupul tãu sã fi fost deja distr us. am argumentat. Eºti aici în noaptea asta datoritã mie! Mã iubeºti. aºa cum þi au reuºit toate. M am oprit ºi m am uitat la el. indiferent ce litanie de grozãvii ai înºira în faþa mea. parent atât de solid ºi de puternic. ? Nu. profund îndureratã. Deloc. E nevoie sã te duc în faþa oglinzii? S a ridicat încet de la birou ºi m- . ? Louis. ca ºi cum nu mai putea sã continue. ce fel de îndoialã putea sã l chi e. ºi am încercat sã mã potolesc. cu degetele sau cu picioarele îngheþate. ? Nu pot s o fac. ? E imposibil sã crezi ceea ce mi spui. Dar acum fã din trupul acesta un vampir. Ai redevenit om muritor. gata sã l smulg din scaun. ? Au fãcut o deja! Ce vrei sã spui cu au fãcut o deja? ? Nu crezi cã ei ºtiu ce s a întâmplat? Era profund nenorocit. ? Lestat. ca Marius ºi Khayman sau chiar Armand. mi ai spus o chiar tu. ºi totuºi furios. Eu sunt cel care te am creat . O pâlpâire roºcatã îi voala ochii verzi. ai reuºit. Cum crezi cã s ar fi putut petrece un asemenea lucru fãrã ºtirea lor? a zis. ? Nu. Este ceea ce se întâmplã cu tine ? cu sufletul tãu ? în acest trup. Lestat. cã nu mai arãta calmã ºi liniºtitã. ba da. Nu pierdem. ? O. cu vocea iarãºi plinã emoþie. oricum ar fi. Trebuie sã mã duc dupã monstru! E în p osesia trupului meu. cu faþa tragicã. Asta încerc sã þi spun. fã o repede. am spus. trãsãturile expresive ale unei fiinþe umane apãreau ºi dispãreau de pe chipul lui.. Mi am dat seama brusc cã faþa i se schimbase îngrozito r. Ceea ce ne preocupã pe noi aici nu i p roblema Hoþului de Trupuri ºi a trupului pe care þi l ai furat. ? Ce naiba încerci sã mi spui? Pierdem vremea. apoi a adãugat: Þi a reuºit ºi asta. nu i momentul sã fii sentimental.are o simþeam acum în piept. Lestat. N am putut sã mã abþin. Rãspun de mi. N ai greºit.

clãtinând din cap ºi împreunându mi palmele într est implorator. Oare sunt eu singurul înger pãzitor? Sã fiu eu singurul care poate împlini soarta? ? Ticãlos nenorocit! Dacã nu mi dai sângele. mi a spus calm. Nici nu spun cã Dumnezeu þi a scos o în cale pe aceastã Gretchen. S a întors. Ai admis ºi tu. Te aºteaptã sã te întorci. Lestat. Aproape cã plângeam. ? Nu te mai apropia de mine. ªi totuºi. Lestat. nu m ar fi trântit îna în scaun. a spus Louis. ? Ba n am s o fac. Cât ai trãit în trapul acesta? Trei z ile? Patru? Vorbeºti despre neajunsuri. ? Sunt demn de milã! i am strigat. de mãceluri sinistre ºi necruþãtoare. de o frumuseþe hidoasã. Louis. cu ochii goi. Nu vreau sã mã ajute. ca ºi cum ar fi fost chinuri de moarte. ºtiu cã nu a venit la tine Claudia. nu. pedepse. ªi acolo ? micul spital din junglã ai putea. Trãieºte þi viaþa de muritor. Nu vreau platitudini ºi reco mandãri pioase. Nu vreau viaþa asta de muritor! ? Nu þi dai seama ce ºansã þi s a dat. Crezi cã ti înghit toate minciunile? Tot ce ai fãcut a f . cu un gest prea iute pentru ochii mei.înfruntat ochi în ochi: Trebuie sã te fac sã stai jos ºi sã analizezi ceea ce mi ai povesti t chiar tu? Lestat. Eºti viu din nou. Dar o iubeºti pe femeia asta. dã la o parte aceste amãgiri ºi ascultã mã! ? Te am ascultat. ca ºi cum ar fi piedici rãutãcioase. chiar tu. ce putem face ca sã ispãºim? Dintre noi n ai fost tu cel mai obsedat de prob lema aceasta? ? Nu. ªi n aº vrea. s ar putea sã te rãnesc. cu conturul proiectându i se pe argintiul ploii. Întoarce te la ea. Lestat? Nu vezi ce drum þi s a deschis înainte ºi lumi a de la capãtul lui? ? Am sã înnebunesc dacã mai continui sã spui asemenea lucruri. Mã implori sã te tr la Gretchen. Dacã o faci. dacã þi a mai rãmas un dram de compasiune. cu o gleznã sucitã ºi dureroasã ºi am început sã lovesc cu l drept în palma mâinii stângi. Tu eºti cel care nu înþelegi. ? Cum îndrãzneºti sã alegi în locul meu? Mã ridicasem din nou în picioare ºi încetasem sã mã vãicãresc ºi sã mã rog de el. Detest acest trup! Detest sã fiu om. ? Nu. incapabil sã mã stãpânesc. ? Dar m ai omorât! Asta ai fãcut. ca ºi cum aº fi încercat sã alu l prostesc ºi nebunesc de a gândi. ai înþeles totul greºit. de ce mi ai povestit despre David Talbot ºi despre obsesia lu i cu Dumnezeu ºi Diavolul? De ce mi ai spus tot ceea ce þi a mãrturisit Gretchen cãlugãriþa? De ce ai descris spitalul pe care l ai vãzut în vis când delirai? Oh. ? Eºti nebun! ? Hai sã ne gândim. ? Lestat. fãrã probleme. chiar plângerea ta fãrã sfârºit mi a dovedit cã trebuie sã te resping! Tu însuþi m ai imp sã te îndepãrtez! Lestat. nu vreau predici. Ai scãpat de coºmar. încruciºându le în mod repetat. Loui s. dar m am nãpustit din nou asupra lui. câtuºi de puþin. Atâþia ani de pofte neomeneºti. fixând cu privirea ce va dincolo de fereastrã. nu acum. Un muritor frumos ºi puternic! ? Nu. Te poate ajuta sã þi gãse m printre suferinþele ºi necazurile vieþii muritoare. Este cea mai mare minciunã. ? Îmi încredinþez sufletul þie. ? Oh. sã salvezi câte o viaþã în schimbul fiecã ntre cele pe care le ai luat. ce trebuie sã fac sã te conving? ? N ai ce sã faci. iar tu îl foloseºti împotriva mea! ? Nu. am spus.. Nici acum. Am ascultat tot ce ai spus. Oh. vorb eºti despre limitãrile fizice. tu ai împlinit visul nostru! Nu þi dai seama? Ai reuºit. nu! Mi am aruncat braþele în sus. Nu ºtii ce spui. M am tras înapoi de lângã el. niciodatã. nici mâine. M am rãsturnat pe perne buimãcit. arãta ca o stafie. a continuat el. gata sã l apuc d umeri ºi sã l zgâlþâi dacã el. care era acum îndreptat împotriva mea. nenaturalã. Încerc sã te fac sã te uiþi înãuntrul lui. Lestat. Dumnezeule. Eu trebuie sã te conving pe tine. Ai renãscut în chip de om muritor.. Iar acum te naºti din nou. S a întors. Eºti nebun. ai învins. deºi fiecare vânt rostit de tine vorbeºte despre splendoarea lucrurilor pe care le ai trãit ºi le ai vãzut. ca ºi cum eu n aº fi spus nimic. ce îngeri pãzitori ai! De ce sunt oare atât de miloºi cu tine? Iar tu vii la mine ºi mã implori sã te aduc înapoi în aceastã grozãvie. ? Nu! Îþi spun cã nu i adevãrat. Mã simt mizerabil! Doamne. ? Întoarce te la ea.

ost sã mã condamni sã suport trupul acesta lamentabil, împuþit ºi dureros! Crezi cã nu vãd câ mult mã urãºti, cã nu vãd cã mi o plãteºti? Haide, pentru numele lui Dumnezeu, spune adevãrul ? Nu i adevãrat. Te iubesc. Dar acum eºti orbit de nerãbdare ºi epuizat de durere ºi sufer inþã. Chiar tu eºti acela care nu mã va ierta, dacã te voi jefui de destinul ce te aºteaptã. umai cã va mai trece timp pânã vei înþelege cu adevãrat ce am fãcut pentru tine. ? Nu, nu, te rog. M am îndreptat spre el, de data asta fãrã furie. M am apropiat încetiºor pânã ce am putut sã pun mâinile pe umerii lui ºi sã i simt mirosul de praf ºi de pãmânt de cimitir pe care l rãsp eau hainele lui. Dumnezeule, cum era oare pielea noastrã dacã paloarea lui mi se pãrea atât de exageratã? ªi ochii! Oh, cum mã simþeam când mã uitam în ochii lui! ? Louis, am spus, vreau sã mã iei cu tine. Te rog, fã cum îþi spun. Lasã mi mie dreptul de a interpreta ceea ce þi am povestit. Ia mã cu tine, Louis, uitã te la mine. I am apucat mâna rece, fãrã viaþã, ºi am pus o pe faþa mea. Uite, simte sângele dinãuntrul meu, simte cã Mã doreºti, Louis, o ºtii. Mã doreºti, mã vrei în puterea ta, aºa cum te am avut eu în putere cu multã vreme în urmã. Voi fi ucenicul tãu, Louis, copilul tãu. Fã o, te rog. Nu mã face sã cer în genunchi. L am simþit schimbându se, i am vãzut cãutãtura de animal de pradã. Dar ceva era mai puterni c în el decât setea. Voinþa! ? Nu, Lestat, a rostit în ºoaptã. Nu pot s o fac. Chiar dacã eu mã înºel ºi tu ai dreptate, c r dacã tot ce ai povestit este fãrã sens. Nu pot s o fac. L am luat în braþe, oh, era atât de rece, atât de inflexibil, un monstru pe care îl fãcusem din carnea unui om. Mi am lipit buzele de obrazul lui, tremurând, ºi mi am lãsat deget ele sã i alunece pe gât. Nu s a îndepãrtat. N ar fi reuºit. I am simþit pieptul lipindu se încet de al meu. ? Fã mi ce þi am cerut, te rog, frumosul meu, i am ºoptit la ureche. Ia aceastã cãldurã în ve ele tale ºi dã mi înapoi puterea pe care altãdatã þi am dat o eu þie. Mi am lipit buzele de g ra lui rece, lipsitã de culoare. Dã mi viitorul, Louis. Dã mi eternitatea. Trece mã de rãs crucea în care mã aflu. L am vãzut cu coada ochiului ridicând o mânã. Apoi i am simþit degetele mãtãsoase pe obraz, p urmã pe gât. ? Nu pot s o fac, Lestat. ? Ba poþi, ºtii cã poþi, am ºoptit, sãrutându i urechea în timp ce vorbeam, strãduindu mã sã mile, trecându mi braþul stâng pe dupã talia lui. Nu mã lãsa în mizerie, nu se poate sã mã la ? Nu mã mai implora, a zis cu tristeþe. N are rost. Acum am sã plec. N ai sã mã mai vezi. ? Louis! Mã þineam strâns de el. Nu poþi sã mã refuzi. ? Ba pot ºi trebuie sã o fac. L am simþit cum înþepeneºte ºi cum încearcã sã se retragã, fãrã am apucat ºi mai strâns. N ai sã mã mai gãseºti aici. Dar ºtii unde s o gãseºti pe ea. Te aºt vezi cã ai câºtigat? Eºti din nou muritor ºi foarte, foarte tânãr! Muritor din nou ºi foarte oarte frumos. Muritor din nou, cu toate cunoºtinþele ºi cu aceeaºi voinþã de neclintit. S a desfãcut ferm ºi uºor din braþele mele ºi m a împins înapoi, acoperindu mi mâinile cu ale lui timp ce mã þinea la distanþã. La revedere, Lestat. Probabil cã vor veni la tine ceilalþi. Pe ste un timp, când vor considera cã ai plãtit destul. Am mai strigat o datã, încercând sã mã eliberez, încercând sã l apuc, pentru cã ºtiam foarte intenþiona sã facã. A dispãrut dintr o miºcare, iar eu m am trezit pe duºumea. Lumânarea se rãsturnase ºi se stinsese. Rãmãsese numai lumina focului muribund. Obloanele de la uºã erau ridicate, iar ploaia continua sã cadã liniºtit, dar neîntrerupt. Am ºtiut cã r m complet singur. Cãzusem pe o parte, încercând sã amortizez ºocul cu mâinile. M am ridicat ºi am strigat dupã rugându mã sã mã poatã auzi cumva, indiferent cât de departe ar fi ajuns. ? Louis, ajutã mã! Nu vreau sã fiu viu! Nu vreau sã fiu muritor. Nu mã pãrãsi aici, Louis! Nu pot suporta aºa ceva! Nu vreau aºa ceva! Nu vreau sã mi salvez sufletul. Habar n am de câte ori am repetat aceleaºi ºi aceleaºi lucruri. Pânã la urmã, am ajuns sã fiu ea epuizat ca sã pot continua, iar vocea mea de muritor ºi disperarea din ea sunau g roaznic în auzul meu. M am aºezat pe podea, cu un picior rãsucit sub mine, cu cotul pe genunchi, cu degete le în pãr. Mojo înaintase cu fricã ºi acum se întinsese lângã mine. M am aplecat ºi mi am lip untea de blana lui. Focul aproape se stinsese. Ploaia ºuiera ºi vuia, ºi se înteþise, chiar dacã nu era nici un pic de vânt ºi pãrea sã cadã direct din ceruri.

M am uitat într un târziu la locul întunecos ºi mohorât în care mã aflam, la grãmada de cãrþi ete vechi, la praful ºi murdãria de peste tot, la mormanul de jãratic care strãlucea în va trã. Cât eram de sleit; cât eram de epuizat din cauza propriei mele furii; cât eram de d isperat. Mai fusesem oare vreodatã, în nenorocirea mea, atât de lipsit de speranþã? Ochii mi s au miºcat alene cãtre intrare, apoi cãtre necontenitul potop de afarã, cãtre întu nericul ameninþãtor. Da, haide, ieºi în ploaie cu Mojo cu tot, lui, desigur, o sã i placã, aº cum i a plãcut ºi ninsoarea. Trebuie sã ieºi. Trebuie sã te desprinzi din genunea acestei case ºi sã þi cauþi un adãpost confortabil unde sã te poþi odihni. Cu siguranþã cã trebuie sã existe vreo cale sã ajung în apartamentul meu de pe acoperiº. Sigu ... o cale. ªi pe urmã, în câteva ore va rãsãri soarele, nu i aºa? O, oraºul meu iubit, în lu caldã a soarelui. Pentru numele lui Dumnezeu, nu începe din nou sã plângi! Ai nevoie sã te odihneºti ºi sã cuge i. Dar, mai întâi, înainte sã pleci, de ce n ai da foc acestei case? Sã rãmânã numai clãdirea vi anã. Lui nu i place! Dã i foc acestei cocioabe! M am pomenit izbucnind într un râs irezistibil ºi maliþios, deºi mai aveam încã lacrimi în oc Da, dã i foc! O meritã. ªi, bineînþeles, Louis ºi a luat manuscrisele cu el, da, chiar aºa a ut, dar au rãmas cãrþile ºi au sã se prefacã în fum! Exact aºa cum meritã. Am luat repede picturile ? un Monet nemaipomenit, douã tablouri mici de Picasso ºi u n panou rubiniu în tempera, din perioada evului mediu, rãu deteriorate toate, bineînþele s, ºi le am dus în conacul victorian, unde le am ascuns într un colþ întunecat ce pãrea usca t ºi sigur. M am întors apoi în cãsuþã, am înºfãcat lumânarea ºi am vârât o în ceea ce mai rãmãsese din f tei portocalii care au ajuns la fitil. ? Oh, ticãlos nerecunoscãtor ºi perfid, asta meriþi! Fierbeam. Am apropiat flacãra de cãrþile îngrãmãdite lângã zid, rãsfirând paginile, ca sã se uºor. Pe urmã am dat foc unei haine vechi uitate pe un scaun, care s a aprins ca un pai. Apoi pernelor roºii de catifea ale fotoliului care fusese al meu. Ah, da, ar de le pe toate. Am aruncat sub birou un morman de reviste mototolite ºi le am aprins. Am întreþinut fl acãra, aruncând carte dupã carte, apoi am împrãºtiat cãrbuni aprinºi în toate ungherele cãsuþ Mojo se ferea de aceste mici ruguri ºi, pânã la urmã, a ieºit afarã în ploaie, rãmânând la di du se la mine prin uºa deschisã. Ah, dar lucrurile mergeau prea încet. Louis avea un sertar plin de lumânãri; cum naiba putusem sã uit? Desigur, creierul de muritor era de vinã! Am scos vreo douãzeci, le a m dat foc cu cearã cu tot, fãrã sã mi mai pese de fitil, ºi le am aruncat pe fotoliul cel roºu, ca sã meargã mai repede. Ce mi a mai rãmas, am aruncat pe mormanele de resturi. Am azvârlit cu cãrþi în flãcãri, peste jaluzelele ude, ºi am aprins fragmentele vechi de draper i, uitate ºi desprinse din stinghii. Am gãurit ipsosul ºi am plasat lumânãri în tencuiala ve che, apoi m am aplecat ºi am dat foc covoraºelor uzate ºi rupte, îndoindu le în aºa fel, încâ erul sã poatã circula pe dedesubt. În câteva minute, locul s a umplut de vâlvâtãi, dar flãcãrile cele mai mari erau cele ale fot liului roºu ºi ale biroului. Am fugit afarã, în ploaie, ºi m am uitat la focul care se ved ea licãrind printre obloanele rupte. Un fum urât ºi gros se prelingea printre obloane ºi se învãlãtucea în frunziºul viþei. Oh, bl atã ploaie! Dar pe urmã, flãcãrile fotoliului ºi ale biroului au crescut ºi întreaga cãsuþã a at într un foc portocaliu! Obloanele au cãzut în întuneric; în acoperiº s a cãscat o mare gau ? Da, da, arzi! am strigat, în timp ce ploaia îmi biciuia faþa, pleoapele. Pur ºi simplu , sãream în sus de bucurie. Mojo stãtea cu spatele cãtre casa întunecatã, cu capul plecat. A rzi, arzi, am strigat. Louis, tare aº vrea sã þi dau ºi þie foc! Ah, cum aº vrea! Oh, dacã aº unde te culci ziua! Dar chiar în toiul veseliei, mi am dat seama cã plângeam. M am ºters la gurã cu dosul palmei ºi am strigat: Cum de ai putut sã mã pãrãseºti aºa! Cum ai putut s o ci? Blestemat sã fii! Ud de lacrimi, am îngenuncheat pe pãmântul muiat de ploaie. Dupã aceea m am aºezat pe vine, cu mâinile încruciºate în faþã, fixând focul cel mare, istovi norocit. În casele din jur începuserã sã se aprindã luminile. Puteam sã disting un sunet de sirenã care se apropia. Trebuia sã plec. Totuºi, am rãmas îngenuncheat acolo, simþindu mã aproape uimit când Mojo m a trezit brusc cu unul dintre lãtraturile lui cele mai ameninþãtoare. Mi am dat seama cã venise lângã mine ºi

freca blana udã de faþa mea, uitându se atent la casa în flãcãri. Am dat sã l apuc de zgardã ºi aproape cã m am oprit când am vãzut ce anume îl alarma. Nu era orba despre vreun muritor neajutorat, ci de o figurã nepãmânteanã, neclarã ºi palidã, o apari ivitã lângã foc ºi luminatã lugubru de vâlvãtaie. Chiar ºi cu ochii mei slabi de muritor am putut sã mi dau seama cã era Marius! I am re cunoscut expresia indignatã întipãritã pe faþã. Nu mai vãzusem niciodatã o atât de perfectã r re a furiei ºi nu era nici cea mai micã îndoialã cã exact asta intenþiona el sã mã facã sã vã Am deschis gura, dar vocea îmi murise în gâtlej. Tot ce am reuºit sã fac a fost sã întind bra e spre el, sã i adresez din inimã o rugãminte tãcutã de milã ºi ajutor. Câinele a lãtrat din nou ºi pãrea gata sã se repeadã. În timp ce eu mã uitam neajutorat ºi tremuram, fãrã sã mã pot stãpâni, apariþia s a întors în u mi o ultimã privire, furioasã ºi plinã de dispreþ, apoi a dispãrut. Mi am revenit ºi l am strigat: ? Marius! M am ridicat în picioare, chemându l tot mai tare: Marius, nu mã pãrãsi aici. Aj utã mã! M am întins cãtre cer: Marius! am rãcnit. Dar era inutil ºi o ºtiam. Ploaia îmi pãtrunsese prin haine, îmi intrase în pantofi. Aveam pãrul ud ºi lucios din cauza apei ºi nu mai conta dacã plângeam sau nu, pentru cã picãturile îmi spãlau lacrimile. ? Crezi cã sunt înfrânt, am ºoptit. Nu mai era nevoie sã strig dupã el. Crezi cã s a împlinit decata voastrã, cã ãsta i sfârºitul. Oh, chiar crezi cã i atât de simplu. Ei bine, te înºeli! voi socoti niciodatã rãzbunat pentru aceastã clipã. ªi ai sã mã mai vezi. Ai sã mã mai vezi. Am plecat capul. Noaptea era plinã de voci muritoare, de zgomot de paºi în fugã. La colþ tocmai se oprise u n motor zgomotos. Trebuia sã mi silesc membrele sã se miºte. I am fãcut semn lui Mojo sã mã urmeze ºi ne am furiºat dupã ruinele cãsuþei, care încã mai ar m sãrit un zid scund, apoi ne am îndepãrtat pe o alee nãpãditã de vegetaþie.

ABIA mai târziu mi am dat seama cã era cât pe ce sã fim prinºi ? incendiatorul ºi câinele lui Dar ce mai conta? Louis se debarasase de mine, la fel ºi Marius ? Marius, care put ea gãsi înaintea mea trupul preternatural ºi l putea distruge. Marius, care poate cã l d istrusese deja, lãsându mã pe veci închis în înveliºul muritor. Oh, chiar dacã mã mai simþisem vreodatã atât de îngrozitor, în tinereþea mea muritoare, nu mi i aminteam. ªi, oricum, amintirea nenorocirilor de atunci nu m ar fi consolat acum prea tare. Îmi era nespus de fricã! O fricã pe care raþiunea n o putea stãpâni. Am continua t totuºi sã sper ºi sã mi fac planuri ºubrede. ? Trebuie sã l gãsesc pe Hoþul de Trupuri, trebuie sã mi laºi timp, Marius, chiar dacã nu vr ei sã mã ajuþi, trebuie sã faci mãcar atât pentru mine. Înotam prin ploaie ºi repetam mereu asta, ca pe o Ave Maria în timp ce înºiri mãtãnii. O datã sau de douã ori chiar mi am strigat rugãmintea în noapte, în timp ce stãteam sub un s tejar din care picura ºi încercam sã zãresc lumina ce urma sã se iveascã din cerul ud. Cine, în lumea întreagã, avea sã mã ajute? Singura mea speranþã era David, deºi nu reuºeam sã mi imaginez cum putea sã mã ajute. David. ar dacã avea sã mi întoarcã spatele ºi el?

19

RÃSÃRITUL m a gãsit stând în Café du Monde ºi gândindu mã cum aº putea sã ajung în apartament e acoperiº. Faptul cã mã preocupa aceastã mãruntã problemã mã ajuta sã nu mi pierd minþile. A at oare cheia supravieþuirii omeneºti? Hmmm. Cum sã fac sã pãtrund în luxosul meu apartament ? Eu însumi prevãzusem intrarea în grãdina de pe acoperiº cu o poartã de fier de netrecut. E u însumi echipasem uºile terasei cu încuietori numeroase ºi complicate. Ferestrele aveau gratii ca sã împiedice pãtrunderea muritorilor, deºi cum ar fi reuºit ei sã ajungã pânã la f re, nu mã gândisem niciodatã înainte. Ei bine, va trebui sã intru pe poartã. Va trebui sã le spun câteva vorbe fermecate celor lalþi locatari din clãdire ? cu toþii chiriaºi ai blondului Lestat de Lioncourt, care, t rebuie s o spun, îi trata foarte bine. Am sã i conving cã sunt un vãr din Franþa al senior ului, trimis sã aibã grijã de apartament în lipsa lui, ºi cã trebuia sã pãtrund cu orice preþ

ar dacã era nevoie sã folosesc o rangã! Sau un topor! Sau un fierãstrãu. Simplã problemã de t hnicã, aºa spuneau contemporanii. Trebuia sã fac cumva sã intru. ªi pe urmã? Sã iau un cuþit de bucãtãrie ? existau în casã, deºi Dumnezeu mi e martor cã n am iciodatã nevoie de bucãtãrie ? ºi sã mi spintec beregata? Nu. Sã l sun pe David. Nu mai ai pe nimeni altcineva pe lume la care sã te întorci ºi, o h, gândeºte te ce lucruri îngrozitoare are sã þi spunã David! Când am încetat sã mai mã gândesc la toate acestea, m a cuprins imediat o disperare copleºit oare. Fusesem abandonat. Marius. Louis. Mã abandonaserã. Eram în culmea nebuniei, iar ei ref uzaserã sã mã ajute. Oh, e adevãrat, îmi bãtusem joc de Marius. Îi refuzasem înþelepciunea, c ia, regulile. O, da, mi o fãcusem cu mâna mea, cum spun muritorii. Îl lãsasem pe Hoþul de Trupuri stãpân pe te puterile mele. Era adevãrat. Mã fãcusem din nou vinovat de boacãne spectaculoase, de experimente. Dar îmi închipuisem vreodatã ce înseamnã cu adevãrat sã fiu despuiat de capacitã mele ºi cum este sã fii privitor de pe margine? Ceilalþi ºtiau, nu se putea sã nu ºtie. ªi îl serã pe Marius sã vinã sã mi aducã sentinþa, sã mã anunþe cã asta meritam pentru ceea ce fãcu u abandonat. Dar cum de putuse sã mã respingã Louis, frumosul meu Louis! Eu aº fi înfruntat cerul ca sã l ajut pe Louis! Contasem pe Louis atât de mult, crezusem atât de tare cã în noaptea asta am sã mã trezesc cu sângele de mai înainte pulsându mi puternic în vene. Oh, Dumnezeule ? nu mai eram unul de al lor. Nu mai eram decât acest bãrbat muritor care stãtea în cãldura înãbuºitoare din cafenea ºi bea o ceaºcã de cafea ? gustoasã, da, bine mesteca gogoºi cu zahãr, fãrã speranþa de a ºi redobândi vreodatã locul glorios în întunecatu m. Ah, cum îi uram! Cum aº fi vrut sã le fac rãu! Dar cine era de vinã? Lestat ? acum un tip în alt de ºase picioare, cu ochi cãprui, piele închisã la culoare ºi o claie ondulatã de pãr cas aniu; Lestat ? cu braþe musculoase ºi picioare zdravene, rãcit straºnic ºi din cauza asta mai slab; Lestat, cu câinele lui credincios Mojo; Lestat care acum ºedea ºi se gândea cu m naiba ar fi putut sã punã mâna pe diavolul care fugise nu cu sufletul lui ? cum se întâm plã adesea ? ci cu trupul lui, un trup care poate cã fusese deja ? nici sã nu te gândeºti ? distrus! Raþiunea îmi spunea cã era un pic prea devreme pentru a pune la cale un plan. ªi pe urmã, rãzbunarea nu m a interesat niciodatã. Rãzbunarea este, într un fel sau altul, treaba ce lor învinºi. Eu nu sunt învins, mi am spus. Nu, nu sunt învins. ªi victoria este mult mai interesant de contemplat decât rãzbunarea. Ah, mai bine sã mã gândesc la lucruri mãrunte, la lucruri care sunt posibil de schimbat. David va trebui sã mã asculte. ªi, pânã la urmã, va trebui sã mi dea un sfat! Dar ce altceva ar mai putea face? Cum ar putea pleca doi oameni muritori în cãutarea respingãtoarei c reaturi? Ahhh... Lui Mojo îi era foame. Se uita în sus la mine cu ochii lui mari, cãprui. Cum se mai ui tau la el oamenii din cafenea! Cum se þineau departe de fiinþa îmblãnitã ºi ameninþãtoare cu negru, cu ochi tiviþi cu roz ºi labe enorme. Chiar cã era cazul sã i dau lui Mojo de mânc are. Pânã la urmã, se adeverise vechiul cliºeu: acest munte de câine era singurul meu prie ten! Satan avusese oare un câine când fusese azvârlit în iad? Eram sigur cã, dacã ar fi avut, câin le l ar fi însoþit chiar ºi acolo. ? Cum sã fac, Mojo? l am întrebat. Cum sã facã un muritor oarecare sã punã mâna pe Vampirul L stat? Crezi cã bãtrânii mi au transformat deja trupul în cenuºã? Crezi cã Marius mi s a arãta a sã înþeleg cã s a sfârºit? Ooooooh, Doamne! Ce spun vrãjitoarele din filmele de groazã? Cu putut sã i faci una ca asta ticãloºiei mele?" Ah, Mojo, iar am febrã. Lucrurile par sã se rezolve de la sine. AM Sà MOR! Dar, Dumnezeule, iatã soarele revãrsându se peste pavajul murdar, iatã ticãlosul ºi fermecãto ul meu New Orleans trezindu se la viaþã în lumina minunatã a Caraibelor. ? Hai, Mojo. E vremea sã intrãm în casã. Dupã aceea ne putem încãlzi ºi odihni. M am oprit la restaurantul de dincolo de vechiul French Market ºi am cumpãrat o porþie de oase pentru câine. O chelneriþã drãguþã a umplut o pungã cu resturi de peste noapte, rema când cã, desigur, câinelui o sã i placã! Dar eu nu voiam ceva pentru micul dejun? Nu mi er a foame într o dimineaþã de iarnã superbã, ca aceasta? ? Mai târziu, dragã. I am bãgat în mânã o bancnotã generoasã. Eram încã bogat, îmi rãmãsese o consolare. Sau, cel

fãrã sã protesteze. Minunatul meu David. deºi soarele strãlucea. mi a jefuit bârl ogul! Era. dar Mojo a devenit atent ºi a lãtrat.eam cã eram bogat. opreºte te. nici nu ºtii cât sunt de bucuros cã te vãd. Fir ar sã fie. L am rugat sã deschidã poarta. Era clar cã hoþul nici mãcar nu l atinsese ºi intrase din cer. lumina din grãdinã pãtrundea pânã în casa scãrii ºi s ar foºnetul begoniilor verzi. ? David. mi am dat seama cã mã uitam direct în ochii lui ºi cã pentru prima oarã aveam ac eaºi înãlþime. M am dat înapoi ? cu pãrere de rãu ? ºi mi am spus din nou cã David arãta superb. Mojo mã aºtepta rãbdãtor la fiecare etaj. sunt Lestat. Dar nu era momentul acum sã mã bucur de asemenea mângâiere. se uita la mine cu expresia lui curioasã ºi aten tã. Slavã Domnului. ºi s a oprit în faþa porþi o expresie de nepãtruns. apoi is la loc. Fã repede rost de niºte unelte ºi uitã te ce pagube þi a produs pungaºul. la vreo cinci iarzi în faþa mea. Am vãzut o umbrã trecând pe peretele holului. Eu sunt! Sunt sigur cã mã crezi! Îmi recunoºti vocea. David. foarte englezeºte. Nu s a clintit. ? Dumnezeule. David. Dumnezeu ºi Diavolul într o cafenea din Paris! Cine mai ºtie în afarã de mine? Dar nu vocii mele i a rãspuns. Mojo. Cum sã te fac sã mã crezi? Lasã mã sã intru. Îmbrãcat cu costum negru de tweed ºi cu pardesiu. zâmbind uºor ºi oftând foarte încet. Mã impresio . se uita în ochii mei ºi mã asculta ca ºi cum aº fi vorbit de departe. ? Slavã Domnului. L am strigat pe nume. Un câine pe cinste. De ce oare nu m am nãscut ºi ne? ªi acum. Nu arãtase niciodatã atât de maiestuos. Nu mi a rãspuns imediat. ªi. atât englezeºte elegant. ªi a fãcut apariþia David. nu m am mai simþit atât de îngrozitor de singur. atât de stãpân pe sine. dar era bine înþepenit în încheieturile lui de cum îmi dorisem! Un strigoi nu prea puternic. de parcã aº fi fost l închisoare. Cel mai greu va fi cu poarta". Gata. parcã dintr o datã. dar mite un muritor. nu intrasem niciodatã în casã din stradã. ? David. Atunci. felul lui de a se purta s a schimbat ºi i am observ at pe chip semne clare cã mã recunoscuse. sã l prind din ur Am ajuns în sfârºit la gratiile porþii. Nu aveam cum sã fiu sigur decât dupã ce îmi verificam computerul ºi putea m evalua cum mã afectaserã operaþiunile ticãlosului. Acesta este trupul mecanicului! Adu þi aminte fotografia! James mi a fãcut o. nemernicul a fost aici! am ºoptit. ne atinsesem cu adevãrat numai foarte rar. Am pãtruns foarte uºor în clãdire. Am apucat gratiile cu amândouã mâinile. uºa apartament lui nu era închisã. peste poteca din grãdinã. I am spus în francezã cã eram Lestat. treaptã cu treaptã. Eram gata sã leºin de fericire. unde naiba era apartamentul meu? A trebuit sã mã opresc ºi sã mã gândesc. cine? Rãspunsul nu s a lãsat aºteptat. Ne am îmbrãþiºat îndelung. dezlãnþuind un ºuvoi de durere în picior. cu cãldurã. Încã aº fi put rind! Dar cum? Am tras un ºut în poartã. Am apucat grilajul ºi l am zgâlþâit fãrã milã. Momentul era încãrcat de emoþie ºi mã surprinsese nepregãtit. Sunt prins în capcana acestui tr up. S a uitat la câine. aºa cum stãtea ºi se uita la mine. nu era Hoþul de Trupuri. cu paºi hotãrâþi. sã mã învâ strãzi mai încolo ºi înapoi. Ticãlosul încã trãia. înãuntrul apartamentului se miºca eva. îþi jur! am strigat în englezeºte. Apoi. sunt Lestat. Nu cred sã fi fost vreodatã la fel de bucuros sã vãd un muritor în toatã viaþa mea blestematã. Cum ai intrat? David. pentru o clipã. ca ºi mine . ar fi fost imposibil. ªi din nou la câine. A cãutat în buzunar o cutiuþã ºi a scos din ea o chestie de metal pe care a vârât o în încuie . ceilalþi nu l eliminaserã. Uºa care dãdea în Dumaine Street era uºor de forþat. ºi un semn bun. i am spus. desigur. Mi a amintit de cãldura moleºitoare a îm cu Gretchen. pierzând ceva vreme pânã sã îl gãsesc ºi îngheþând de frig. puþin învineþite pe la margini din cauza frigului. din nou în francezã. mi am spus în timp ce mi târam picioarele în sus pe scãri. M am întors sã plec. Pe urmã a venit brusc spre mine. Apoi s a uitat din nou la mine. ca Louis. A ras poarta din faþa mea ºi a deschis braþele. în timp ce eu mã strãduiam furios sã mi re tot timpul de când ne cunoºteam. Mojo a mâncat în rigolã. David. în timp ce pe chipul bine conturat nu i se putea citi decât o uimire mutã. Cum puteam oare sã sparg încuietoarea? Tocmai mã gândeam de ce scule aº fi avut nevoie ? p oate o micã bombã? ? când mi am dat seama cã. în liniºte. n ar fi putut sã l spargã. Cunoºteam lumea îndeajuns ca sã mi dau seama cã era vorba despre o unealtã de spãrgãtor. a spus.

Nu puteam ºti însã dacã nu dãduse lovitura la conturile din bãncile opene pânã ce nu intram în dosarele destinate lor. ? Doamne. cu ceasul de aur strãlucind pe jiletca de tweed pãrea foarte viguros. ca ºi cum ar fi fo cel mai ciudat lucru din lume. Nici mãcar nu încercase sã se ducã la hotel. pânã ºi vechiul meu halat de catifea spânzura de uºa deschisã a bãii. M a tras pe sfoarã ºi m a lãsat baltã. cãci lumin ricã n ar fi reuºit niciodatã sã le facã sã transmitã senzaþia specialã de bine pe care o res acum. Aºa cum stãtea acolo. Am pocnit din degete. Toate lucrurile erau aºa cum le lãsasem. am spus.a atât de tare. arãtau minunat. De ce nu mi ai telefonat. Nu ca un locatar. tãcut ºi leneº. Am trecut din programul financiar în cel pe care îl foloseam ca sã scriu ºi am luat imed iat legãtura cu agentul din Paris. perfidia cea ma . ªi. Asta merit. de fapt. S ar pãrea cã este lucrul care vine de la sine dupã ce ai de a face cu mine. Am ter at ºi am ieºit din program. Am gãsit foile galbene care fãcusem însemnãri înainte de a pleca. chiar ºi cu cele mai simple come nzi. în hainele lui atât de bine alese . Aveam atâta nevoie de el. cu siguranþã ? ºi cã din b a miros de cafea. demn. Urmele vârstei. M am lãsat pe spate ºi am respirat adânc. Mi au întors spatele. Sun t pãrãsit. erau acum in vizibile. priete ne. Les tat? De ce nu mi ai cerut ajutorul? ? Stai o clipã. M am grãbit spre uºa apartamentului. ca ºi cum ar fi aºteptat o comandã. vreau sã vãd dacã monstrul mi a jefuit ºi locuinþa. ºi l am îmbrãþiºat. încât aproape cã aº fi putut crede cã sunt la fel de tânãr ca ºi trupul în ca am. David a bâlbâit o scuzã. bucãtãria era o încãpere pe care aproape cã n o folosisem de a lungul an ilor. mi a rãspuns. Pãrãsit! Am izbucnit într un fel de mormãit care l itat atât de mult pe Mojo. dezgustat. Am scrâºnit din dinþi de furie. cerându i imediat prin modem un raport asupra sit uaþiei ºi amintindu i sã ºi ia mãsuri supreme în ceea ce privea propria lui siguranþã. ? Minunat. avusesem tot timpul dificultãþi. bineînþeles. am sã þi povestesc totul. chiar eºti în trupul ãsta! a ºoptit. David. aº fi fost prevenit de un program de avertizare pe care îl regãtisem în acest scop. am adãu ndu l pe Mojo. ? ªtii ce mi a fãcut ticãlosul. Dacã hoþul fi reuºit sã pãtrundã în sistem. dând drumul imediat unui ºuvoi de tuse. Pe ur s a uitat iar la Mojo care inspecta locul. Conturile mele erau în ordine. când m a prevenit cã nu voi mai gândi la fel. încât a început sã mi lingã faþa. Trebuia sã intru imediat în comput r ºi sã vãd cât de mult mã pungãºise. am mormãit. îmi pare bine cã ai procedat aºa. am spus. am spus. atât fusese de nerãbdãt ascã. bi poate cã era în pericol. Atenþia mi a fost însã furatã de lumina care pãtrundea prin peretele de sticlã. Louis. Iar ceilalþi u abandonat ºi ei. plin de energie. nu reuºeam sã mi aminte c parolele. Avea dreptate. pe covorul p ersan cu medalion deschis înconjurat de ghirlande de trandafiri. Venise aici direct de la aeroport ºi ieºise numai pentru câteva cumpãrãturi ca sã mã po epta liniºtit toatã noaptea. David urmãrea totul. fir ar sã fie. Marius. Ridurile adâncite pe chipul lui nu pãreau decât o expresie a personalitãþii sale . Trebuia sã iau legãtura ºi cu agentul meu din Paris. zdravãn. ªi computerul. E îngrozitor! ªi ceilalþi nu vor sã mã ajute. în cazul în care mi ar fi dat prin cap sã telefonez. M am înfiorat când le am vãzut. Am bãgat de seamã cã în cãminul alb ardea focul ? David îl fãcuse. Vino. chemându l. pe care le vedeam în mod firesc cu ochii mei de vampir. Hoþul nu pãtrunsese în apartament. uitându se mereu la mine. apoi mi am dat seama cã David mã privea. Dar cum de ai venit? Ai bãnuit ce s a întâmplat? ? Sigur cã am bãnuit. ba chiar ºi pe cele câteva picturi moderne toate violent abstracte ? pe care le alesesem cu multã vreme în urmã ca sã împodobesc pereþii. ? Avea dreptate James. ci intrat în celulele lui . de splendoar ea razelor de soare împrãºtiate pe canapelele de culoare închisã ºi pe fotolii. N ai auzit despre crima de vampir" din New York? Nu mai un monstru ar fi putut jefui birourile acelea. încercând diverse comenzi pe calcula tor. Pe ecran începuserã deja sã aparã litere ºi figuri. la fel ca ºi liniºtea din privire. auzind cu greu vorbele prin care mã asigura cã încãperi le erau neatinse. Sunt pãrãsit în acest trup. Am meritat întotdeauna ce a fost mai rãu! Trãdarea cea mai mare. ? Mie mi spui! am zis. ca ºi cum ar fi fost prea ºocat ca sã ºi poatã reveni.

care zãcea pe un scaun din apropiere. Înainte a atacat în Florida. golite ºi ele. asta produsese în el un f el de reticenþã stranie. Nimic din c ce aveam în dulapuri nu mi mai venea. am spus.. accese de tuse. S a întrerupt brusc ºi s a îndepãrtat cu sfialã. a spus David. Cum îndurã oare oamenii ciclul fãrã de sfâ re înseamnã sã mãnânci. hainele. calm ºi convingãtor. Numai dacã nu cumva nu suportã frigul. cel puþin de asta mi am dat seama. Celelalte crime. La New York a murit un om golit d e sânge. noaptea trecutã. îmbracã te cu astea. ? Ce s a întâmplat? Ce te face sã crezi cã i vorba despre James? ? El trebuie sã fie. Câtuºi de puþin. Am o duzinã de fotografii cu figura asta. S a uitat din nou la mine. De fapt. a rãspuns. Cel care þi a împrumutat trupul a lãsat dest ule urme. evident. dureri de cap. Dumnezeule! Sã scapi de chestia aia urâtã e c hiar mai neplãcut decât sã þi o pui! Dar spune mi când au avut loc celelalte crime. ia ciorapi curaþi. Crima de la New York a fost miercuri noaptea. Dar poate avea sens aºa ceva? ? Nu. nu i aºa? ? Or sã þi vinã hainele mele. controlatã. Intenþionam sã caut adresa aceea din Georgetown.. acum douã nopþi. Nu te simþi mai bine decât în hainele ude? Mi a întins ciorapii fãrã sã mã priveascã. ? Ce fel de urme? ? ªtii cã noi urmãrim astfel de crime. au fost furate acþiuni. A arãtat s pre hârtia galbenã de pe masã. un nas care curge. ai sã mori. toatã scurta mea viaþã muritoare mi am petrecut o aproape de moarte. David îl mângâia cu cãldurã. deschizând valiza ºi scoþând câteva haine împãturite. a spus David. în cã pe umeraº. a spus David. a zis el uluit. Uite. prinzându mi gândul imediat. ? Oh. Mi am dat seama cã mã despuiasem de toate hainele ºi ºedeam gol. continuând sã mã dezbrac. nu mi aº fi imaginat. sã te smiorcãi. abandonul cel mai total! Lestat cel ticãlos. Ai sã rãceºti. E o creaturã incredibil de stupidã! Întreaga operaþiune e o p ostie. Vorbeºte. De fiecare d a petrecut în lumea bunã ºi de fiecare datã a intrat la fel ca la New York ? prin peret ele de sticlã. tot ul devine o condamnare! ªi prezervativele. Dar înþeleg ce spui despre localizarea crimelor. Agentul tãu din Paris mi a jurat cã nu mã poate ajuta. ? Republica Dominicanã! Ce naiba putea sã caute acolo? ? ªi mie mi ar plãcea sã ºtiu. Nu mai este acelaºi. Nu mi pot da seama însã de ce alege locurile astea ca sã fure. bijuterii. Dar sã te vãd pe tine îndãrãtul ei! Oh..i mare. schimbã þi hainele astea ude. Nu mai simte frigul la fel. ? Când a acþionat ticãlosul ultima oarã? ? Ah. Slavã Domnului cã ai venit. am fost de multe ori pe punctul de a m uri. De ce naiba ar cãlãtori prin Caraibe când ar fi putut fura dupã pofta inimii în suburbiile din Boston sau New York? ? Da. ? Mai sunt ºi alte crime în afarã de cea de la New York? am întrebat agitat. ? David. De fiecare datã mobila a fost fãcutã þãndãri. prea ºocat ca sã mi rãspundã. David. Mi am scos puloverul ºi cãmaºa. ? Eu nu ºtiu prea multe lucruri. M am lãsat co ndus spre cãmin. aur. aproape cã se înroºise. Sã vedem. sã elimini rahat ºi pe urmã s o iei de la catul? Când ai de îndurat febrã. cel mai mult mã tem cã ceilalþi l au distrus deja pe James ºi trupul meu o datã c u el. ? Te am cãutat înnebunit. apoi a un costum de tweed foarte asemãnãtor cu al lui. am spus. E r evoltãtor de neplãcut sã suporþi un asemenea trup. În Florida au murit douã femei. ? Aºa cred ºi eu. A arãtat spre o valizã uriaºã din piele lãsatã într un colþ. Mi am dat seama atunci cã mi uitasem valiza u ndeva la Louis. sã urinezi. Mojo îºi fãcuse o pãrere despre el º m îl privea. ? David.. ? Nu cred. Ei bine. Orbecãie în jur ca un robot. Spuneai cã James a lãsat urme. dar c ua sã se uite la mine. Hai. ultimul raport a fost din Republica Dominicanã. lingându i prieteneºte mâna cu limba lui roz. am insistat în timp ce mi scoteam ciorapii uzi. Ceea ce m a alarmat de la început a fost combinaþia dintre capacitatea de distrugere ºi forþa simplã. Altfel. din care numai tatãl a fost golit în stil vampiresc. iar la Santo Domingo o familie. S ar putea ceea ce vezi sã fie singurul trup care mi a mai rãmas. Este m ai important când decât unde. cu voce blândã. lângã Pearl Harbour. te rog. ? Nu ºi poate controla forþa. casele de bani au fost smulse di ziduri. . ? Uite. acum l au lãsat pe ticãl os sã se descurce de unul singur. ? E atât de straniu. bucurându mã imediat de cãldurã. Haide. pur ºi simplu.

El s a îndepãrtat din nou. M am întins ºi mi am pus mâna albã. pur ºi simplu. îþi aminteºti? Tu de ce nu vrei. Vreau sã ºtiu totul. Cãmaºã din poplin. În cele din urmã. da? ªi mie mi e foame. ? Nu pot sã înnod cravata cu degetele astea muritoare. arãtãm de parcã ne am duce la o înmormântare. Ce ai sã faci cu câinele acesta splendid? ? A mâncat de dimineaþã.. vino sã mâncãm ceva. posibilitatea începuse deja sã mã obsedeze. David? Tu nu porþi niciodatã ceva de toatã ziua". nu i aºa? . ? Ne vor trimite orice informaþie prin fax. acum aº fi putut sã l am fãrã sã l iau cu mine ? în felul acela omenesc. lasã mã sã te ajut. la Santo Domingo. cã ai un trup absolut magnific. ? Nu poþi suna acum la Londra? l am întrebat. nu ignor i faptul cã ai fost depozitat într un. Se va simþi bine în grãdina de pe acoperiº. ºi câinele. la hotel. De ce mã pui sã mã îmbra c aºa. A ridicat haina de pe scaun ºi m a ajutat sã o îmbrac. Haide. În aproximativ o orã vom avea veºti de l Londra ºi vom ºti dacã ticãlosul a atacat din nou. Mi am dat seama cã ºi spaima face parte din frumuseþe. avea din nou privirea aceea timidã. Haide. Ah.Îmi plãcea sã mã îmbrac cu cãmaºã ºi cu pantaloni uscaþi. L am studiat mai îndeaproape.. M am simþit conectat cu el. dar acesta îi aprindea pasiunea. î mnând amestecul membrelor ºi combinaþia de gesturi intime ºi plãcute ale îmbrãþiºãrii. Sã facem dragoste înainte sã se întâmple altceva. nu se fãcuserã conexiuni între crime. acum eram muritor ca ºi el. a închis. Ah. Am simþit cã pielea mi se rãceºte. ? M am uitat bine la trup înainte de schimbare. O. Pãrea o idee minunatã! M a privit tãcut. ? Vorbeºti serios? Am ridicat din umeri. Acum douã nopþi. a zis. l am tras spre mine ºi l am sãr tat uºor pe un obraz. S a dus la telefonul de lângã canapea ºi a vorbit vreo cinci minute cu cineva de peste ocean. dar am sã încerc. la hotel. de îndatã ce o vor primi. vestã comodã ºi cãlduroasã. Mi am dat seama cã era puternic atras de trupul meu de acum. adicã nu strâmte cum le poartã tinerii. Florida ºi Santo Domingo nu erau în legãturã una cu alt aparent. a spus. Eram atât de conºtient de acest sentiment ? cã sunt om ºi cã sunt împreunã cu alt om ? încât seþea lui mã speria. Eºti nerãbdãtor sã ieºi u i aºa? De ce nu ne bãgãm. a spus. Serios! Pur ºi simplu. la fel cum fusesem conectat cu nefericita femeie pe care o violasem sau cu turiºtii din capitala înzãpezitã ? fraþii ºi surorile mele ? conectat cum fusesem cu iubita mea Gretche n. Mi am îndoit degetele ºi mi am îndreptat încet spinarea . am spus. ? Ai fost cu o femeie. ? E cam devreme. pantaloni cu cute. Ideea m a paralizat. sã l strâng în braþe ºi sã mi înfig dinþii încet beau sângele. nu i aºa? Vreau sã spun. Am stat aici toatã noaptea ºi am aºteptat. ? Înceteazã cu prostiile. ? Cum vom primi veºti de la Londra? ? Prin fax. de la confrerie. simþindu i deg etele ocupate sã mi înnoade cravata ? o apãsare moale ? ºi mi am dat seama cã ºi eu eram put ernic atras de el.. Deliciosul impuls erotic era ameninþat. profundã. ? Îþi dai seama. Pãrea însã cã poliþiile din New York. am declarat. ? Bineînþeles. într o bucatã de carne bãrbãteascã grozav de impresi nantã. da. David a scos din valizã un fular lung de lânã ºi mi a înfãºurat gâtul cu el. deºi erau fel demodat. Uite o. oftând. Nici o veste încã. de parcã ar fi dojenit un copil. mi a rãspuns cu voce sla eatentã. lãsând rãceala sã se transforme într o senzaþie eroticã. cum se spune? Dumnezeule. Când s a apropiat de mine. În cel dinainte îl uimeam. M am gândit de câte ori aº fi vrut sã l iau. Ai luat micul dejun? Ai nevoie de o batistã. împreunã în pat? Nu înþeleg. ? Trebuie sã mi spui tot ce þi s a întâmplat. De ce trebuie sã mi pun laþul ãsta de gât? ? Pentru cã ai arãta ca un nebun în costum de tweed ºi fãrã cravatã. Hainele îmi veneau bine.. pe umãrul lui. El s a desprins de mine brusc. ? Dacã nu cumva e deja mort. Hai sã m ergem. Ar fi mi placã. alarmat ºi oarecum hotãrât. Avem înainte o zi de muncã. Simþeam cã mã umple din nou o disperare neagrã. ca în transã. muritoare.

Nu i cinstit. în schimb. în colþul încãperii de modã veche cu tavan de ipsos rii de mãtase albã. Nu. El ar fi vrut sã i se întâmple asta. D eu mã întristam privind o. ªi cã avem un avantaj. M a impresionat din nou atitudinea lipsitã de griji a oamenilor care hoinãreau ziua. Niciodatã. ? E un mod oarecum diferit de a folosi cuvântul iubire". ci un înger insensi bil care mã împiedica sã ajung la întunecata Curte. Pur ºi simplu. cu ouã. s a lãsat dus de ideea sublimã cã eu ar trebui sã mi salve sufletul. nici nu mi mai prindeam limba între dinþi. pentru cã nu voiam cu adevãrat sã rãmân în lumea însoritã. Trebuie sã mi spui totul despre James. e evident cã nu gândeºti deloc. L am sãrutat pe botul negru ºi s a întins pe cimentul ud. Sufeream retrãind naiva conversaþie pe care o purtasem cu James la el acasã. ªi pe urmã. În ciuda acestor delicatese ºi a speranþei mele cã vom primi în curând un raport de la Londr a. ? Am iubit întotdeauna ºi bãrbaþi. Aºa cã fii cuminte. sã renunþ pentru totdeauna la acest spectacol. iar în ce te priveºte. aproape incapabil sã vorbesc despre aºa ceva. nu cred cã se va mai ridica vreo datã împotriva mea. carne friptã. fusesem mult prea convins cã un simplu murit or n avea cum sã mã pãcãleascã. vreau înapoi viziunile mele preternaturale. ºi nu mai era iubitul meu cel tandru. El îmi cerea m ereu detalii ºi mã întrerupea ca sã mi punã întrebãri. Ne am aºezat apoi la o masã cu faþã albã. Chiar crezi cã l putem opri? ? Sigur cã da. Nu uita cã suntem doi contra lui. Mi a fãcut semn sã mã apropii. m am gândit. Nu pot gândi pe stomacul gol. indifer ra de frumoasã. Vampirul Lestat ? c 'est moi. mãrturisind cã nu fusesem destul de prudent cu el. nu put em s o facem acum. pâin rãjitã. ºi totuºi atât de . înþelegi? ªi totuºi. Poate cã ar fi trebuit sã ºtiu. PÂNà la hotel nu erau decât câteva strãzi ºi nu s a dovedit a fi de nesuportat sã te plimbi s b cerul senin.? Aº vrea sã nu mi citeºti gândurile. sos ºi cereale cu unt. Am continuat cu ruºinosul viol. ? Ce avantaj? ? Lestat. pur ºi simplu." David s a oprit la recepþia hotelului ºi a lãsat vorbã cã orice material trimis prin fax t rebuia sã ne fie adus în cafenea. în timp ce cobo ram scãrile. O sã ne ia destulã vreme sã facem un plan. Mojo s a îndreptat spre poartã ca sã ne urmeze. lumina zilei fãcea ca întreaga lume sã parã binecuvântatã. reprobator. ºi femei. goleºte þi mintea de fantasmele erotice ºi vino. m a preocupat în principal sã i torn lui David întreaga jalnicã poveste. Îmi era totuºi destul de frig ca sã încep sã povestes iar vederea oraºului scãldat în soare mã scotea din minþi. Trebuie sã mãrturisesc cã situaþia cu mâncarea se îmbunãtãþise cu venirea mea în sud. ? Un plan. Mâncam u mai trebuia sã mestec atât de mult. am spus cu tristeþe. Vreau înapoi forþa mea nenaturalã ºi puterea mea de rezistenþã ºi sunt a. În ciuda temperaturii de afarã. ca sã fiu sincer. ? Înþeleg de ce m a refuzat. ªi. cu coºmarul îngrozitor în care mi apãruse Claudia. Cafeaua groasã ºi dulce din oraºul meu era perfectã. Vreau înapoi frumuseþea întune catã a lumii noaptea. chiar dacã bãtea vântul. Am ieºit pe uºã. ? Trebuie sã i analizãm comportamentul. ce importanþã are? ? O femeie pe care ai iubit o. ? Dar cum? l am întrebat. Iar desertul cu banane prãjite ºi pudrate cu z ahãr ar fi fãcut orice fiinþã omeneascã sensibilã sã cadã în genunchi. el n ar fi fãcut o nicio Nu m a înþeles niciodatã. abia privindu mã. apoi cu despãrþirea de Gretchen ca sã vin acasã la Louis care înþelesese greºit tot ceea ce i spuses m ºi cum insistase pe felul lui de a mi interpreta cuvintele atunci când refuzase ce ea ce i cerusem. ºi am început sã devorãm un enorm mic dejun gen New Orleans. dar i am fãcut semn sã stea. De aceea m a ºi descris atât de viu. Fãcea parte din suferinþã pânã ºi faptul cã mânia mã pãrãsise ºi nu mai simþeam decât vechea ut pe Louis cu ochii minþii. Ascultã. aºa cã raportul a fost mai amãnunþit d care i l prezentasem lui Louis ºi de aceea mai dureros. Trebuie sã i evaluãm slãbiciunile ºi punctele tari.

am spus. N aº fi putut sã spun mai mult. ? Putere? Care putere? Nu i decât o colecþie respingãtoare. sã nu strãnut. fãrã nici e grãsime! Ai înaintea ta cincizeci de ani de viaþã muritoare. sunã atât de simplu! Dar cum putem face asta? ? Ssst. sãnãtos ºi voinic. înainte de a plãnui cum sã punem mâna p e mult lãudatul tâlhar. Îmi displace sã fiu creatura aceasta slabã ºi la m lãsat pe spate în scaun. ? Ei bine.cãrþile lui. neatent. cu toatã simpatia pe care mi o arãta ºi cu tot farmecul personal. atragi atenþia în mod inutil. ai vreo sutã nouãzeci de livre. M am uitat în spate. dacã i ar fi c intenþionez sã mã duc cu Gretchen în jungla din Guiana Francezã. Mã simþeam posomorât ºi mizerabil. Chiar dacã i am ars casa. Nici nu poate fi vorba despre putere. Dacã ar înþelege cu adevãrat cã sunt închis în acest trup. cu ochii rãtãcind pe tavan. cu tot carac terul lui. cu cãldurã. a spus David. Dar eram în continuare prea nefericit ca sã mi mai pese de esenþial. Ca sã fiu sincer. sã descriu cum îl sem pe Marius în lumina cocioabei în flãcãri. M am gândit cã fusesem prea nefericit ca sã fiu furios. Marius voise sã l vãd. trebuie mai întâi sã l localizãm pe James. ? Ascultâ mã. sã refuze sã te aju sã te facã sã înþelegi cã te a judecat. ? M am gândit ºi la asta. ca ºi mine. pentru cã nu sunt în stare sã fac a niºte încercãri simple? Îmi displace asta. Doamne. eºti absolut sigur cã vrei sã faci schimbul înapoi. Pentru numele lui Dumneze u. poate cã atunci mi ar da Sâ gele Negru. Nu ºtiu sã renun Mi a zâmbit. pentru cã altmi nteri aº fi urlat. ºi mã uitam distrat l a farfuria din faþa mea. îngãduie mi sã te întreb ceva. deºi te cunosc aºa cum îþi cunoºti prietenul cel mai bun. Ai nevoie. E o încântare. pe muchia dintre viaþã ºi moarte. aruncându ºi razele peste toate cele. ªi pot foarte bine sã fiu strivit pe stradã de un camion chiar astãzi l a prânz. Vãd puterea trupului pe care l stãpâneºti acum. Vorbeºti serios cân d spui cã avem o ºansã sã l gãsim pe ticãlos? ? Lestat. ªi te rog sã nu þi ieºi din fire. ? Cum sã fac sã mã înþelegi mai bine? am întrebat obosit. n am altã soluþie decât sã cred cã trupul meu încã existã ºi cã l pot pretinde înapoi. Dumnezeule. Bine. a zis. nu þi dai seama cã mã dispreþuiesc. Dupã aceea a vorbit din nou: Presupunând cã James încã mai r cu trupul tãu. Nici mãcar nu i ãsta cuvântul po trivit. fragil ºi trãind. apoi m am uitat la David. la argintãrie ºi la ºerveþelele împ rite ca ºi cum ar fi fost niºte pãlãriuþe. Am sã mai comand. Marius a venit sã þi arate cã e furios. era numai un alt muritor. ar dura câþiva ani! Câþiva ani în acest mizerab il. apoi ºi a ºters buzele rvetul ºi s a întins dupã cafea. cum spuneam ºi mai înainte. M a cuprins din nou disperarea. nu era fi inþa minunatã pe care o vãzusem cu ochii de vampir. Detest laºitatea! am ºoptit. dacã ar fi fãcut o. Sunt grozav de fericit sã fiu viu! am ºoptit. ? Bine. ? Prostii. ? Ai avut parte de o aventurã splendidã. Eºti un bãrbat tânãr. Liniºteºte te. Ne vom mobiliza toatã energia ca sã l gãsim. la fel cum nu o cunoºteai nici pe a celui d e mai înainte. M a studiat câteva clipe în tãcere. Da nu cred totuºi cã ar fi fãcut o. ªi explicã mi. cã vrei sã fii din nou Les at cel de mai înainte? Am râs cu tristeþe. g. Nu þi s ar mai fi ivit în ainte. Cum naiba pot sã fac schimbul din n u? Asta i întrebarea care mã înnebuneºte. sã nu bat cu pumnul în masã sau în peretele de lângã mine. care. Nu cred cã Marius a distrus creatura.. a zis David. David. a spus David cu blândeþe. iar eu nu ºtiam exact despre ce sentinþã era vorba. Dar. Furios. Mi am dat seama cã nu despre aºa c eva era vorba. încercând sã nu tuºesc. Am mai luat o înghiþiturã de cafea ºi am încercat. ? Iar te enervezi. Dar pun pariu cã îþi lasã timp sã þi recapeþi trupul e sã þi aduc aminte cã ceea ce ai observat tu din expresia lui a fost ceea ce ai putut vedea prin ochii unui om. Bea þi sucul de portocal e. ? ªtiu. cât de bine m am priceput. Marius îmi transmisese o sentinþã. Sigur.. Nu vom renunþa decât dacã vom fi convinºi cã James nu mai existã. a spus David autoritar. cum adicã i ai ars casa? ? Eram furios. am ºoptit tensionat. înþelege odatã câte avantaje ai. la luminile discrete din hol . la restaurantul pe jumãtate gol. Nu i imaginez nici cum gândeºti tu. ? N am nevoie de sucul de portocale ºi n am nevoie de dãdãcealã. am zis. Nu mi pot imagina cum gândeºte ºi cum simte o asemenea fiinþã. mereu. unsuroasã ºi flascã de nervi ºi g nglioni. ? Când o spui tu. Am ridicat din umeri. minunat. acoperind aproape complet mânia. gândeºte te la cea mai evidentã ºi mai de netrecut lim .

Trebuia sã fii tare neîndemânatic ca sã faci mobila zob atât de prosteºte. ? Este o minune cã poate folosi capacitatea de a zbura. E nevoie sã ne gândim cum. aminteºte þi cã suntem doi. deºi eram speriat ºi mã simþeam mizerabil. partea asta a lui mai poate aºtepta. mai ale s. Un vampir este ziua apr oape în întregime neajutorat. ? E adevãrat. Pot sã fac o mulþime de lucruri. încât sã facã schimbul. Evident. Dacã mã gândesc mai bine. Pot sã mi feresc des tul de uºor gândurile. Numai sã reuºim. Iar hoþia ? ce tâmpenie fãrã margini! Iar bietului meu ag ent îi fusese frânt gâtul ºi apoi fusese golit de sânge. S a oprit. Am remarcat distrug erile violente pe care mi le descrisese ºi David. existã reflexul de a face rãu oricui îi tulbu rã odihna. E încã un lucru pe care trebuie sã l înveþi ? cu scunzi gândurile. Crimã de vampir în Midtown". când nu va risca sã ºi dea foc la bârlog. κi aminteºte de tine. Îþi voi da tot ce vei dori. acesta va fi planul jocului. În forma mea de acum. Nu va bãnui nimic când mã va vedea. cred cã cel mai potrivit ar fi eu sã l scutur afarã din trup. ? Dar nu înseamnã cã poate zbura distanþe mari. Va trebui sã ne folosim de rcumstanþe. ? Dar s ar putea sã te recunoascã. ? Acestea sunt relatãrile din ziare ale crimelor. David a luat o înghiþiturã din cafeaua proaspãtã. Ce l ar putea împiedica sã te ardã de viu chiar în clipa în care te vede? ? Locul în care ne vom întâlni. M am uitat cum curgea lichidul negru prin cioc. ? Sã ne apropiem de el în mulþime. am spus cu mânie. dar s a rãzgândit ºi a continuat ? Vom începe lecþiile cât de curând. Vom da asaltul împreunã. cãci chelnerul aºeza pe masã una dintre acele superbe cafetiere de argint p e care le folosesc întotdeauna hotelurile de calitate. de ce? Dacã a mers cu avionul. Poate fi þinut departe de trup destul de mult. Mi a fost fricã sã mai încerc ? fricã sã nu ies ºi pe urmã sã ai pot întoarce. tr ebuie sã rãmânã în acelaºi loc. Dar pânã când vom ºti cum sã dãm de el. a replicat David. de ce s a dus la Pearl Harbour ºi nu la Boston? Sa . Un vampir nu se poate miºca ziua. Nu aveam nici atunci când eram muritor. Am încercat o datã când eram în Georgetown. ca ºi cum ar fi vrut sã facã un comentariu glumeþ. ªi totuºi. David. Nu m am putut clinti din carne. ªi mai neîndemânatic. sã nu mi le citeascã. putem.. ? David. sã ies din acest trup. ºtie cine eºti. ? Oricine e în stare sã facã o asemenea ºmecherie. mã. dar mintea n a uitat ceea ce ºtia. câte ceva din ceea ce ºtiai. apoi a cãutat cev buzunarul hainei. Pot s o fac înainte ca el sã ºi dea seama cã eºti ºi tu acolo a. începusem totuºi sã observ cât a din ceea ce se întâmpla în jurul meu. m a înfuriat la culme. am fost speriat. celulele trupului preter natural îþi confereau un avantaj. ªi sã ii cã porþi cu tine câte ceva din ce ai învãþat ca vampir. Citeºte le cu atenþie. David. Probabil þi ai pãstrat ºi tu. am sã þi rãmân în schimb sclav pentru vecie. Sunt patinate ca nici o altã argintãrie ºi au întotdeauna câteva zgârieturi. erai speriat. mai ales de când ºtim atâtea desp oana în chestiune. Mi am dat seama cã. Dar altminteri vampirul este neajutorat.itare a fiinþei care erai. Asta ne conferã un avantaj. Vorbeºte des tine. Sunt de acord. la rândul tãu. ? Sau chiar înainte de ivirea zorilor. Nu cred cã pot. A ºovãit. Spune mi tot ce þi trece prin cap. ca sã mã exprim elementar. ? Exact ? Hai sã încercãm acum sã i evaluãm corect puterile. Iar eu am puteri psihice co nsiderabile. ? Am sã te învãþ sã te desprinzi de trup. Este limpede cã Jam es îºi poartã cu sine puterea minþii de la un trup la altul. Tot ceea ce ne trebuie este ocazia de a înfrunta creatura ºi a o pu ne în încurcãturã îndeajuns. Lestat. Am sã te învãþ cum sã dai asaltul asupra lui James. a i ntrat prin peretele de sticlã de la etajul al treisprezecelea. faptul cã eram cu David îmi dãdea sper nþã. Lestat. Prima relatare. dupã informaþiile pe care le deþinem. ªi pentru opt douãsprezece ore. nu am nici un fel de putere ps ihicã. Mi a pus în mânã un teanc de hârtiuþe. Pur ºi simplu. Va trebui sã l ademenim într un loc unde sã nu îndrãzneascã sã ºi arate puterile. Am sã mã du tru tine pânã la capãtul pãmântului.. ? Trebuie sã þi spun ceva. Nu va risca un conflict care sã l implice. ca tu sã intri din nou în el. pur ºi simplu. ? Atunci cum a ajuns de la New York la Pearl Harbour într o singurã noapte ºi. Chelnerul s a îndepãrtat. ? Îl putem sili sã l facã? ? Da.

încât cazurile sã nu p e? ? Nu. un bãrbat drãguþ. ? E cert cã diavolul nu se duce. ? Pãi. pur ºi simplu. ? Aha. Pr obabil ieri searã devreme. uite. A venit spre noi înnebunitor de încet. am spus într un târziu. Nu lasã martori.u. Nu. dintre care unul a parþinea unui copil. ? Curaçao! Unde naiba i asta? ? E absolut aiurea. de fapt. poate din cauzã cã l am cunoscut în vreun tãrâm elest încã înainte de a ne fi nãscut Numai cã nu îl concepem în felul pãmântenilor. Ceva i a atras atenþia. pur ºi simplu. Trebuie sã aibã niºte hãrþi. ? Un fax. un tip în vârstã. scãrpinându se în creºtetul chel. tocmai a venit. ? E cu putinþã oare sã se lase purtat prin aer ºi sã loveascã acolo unde îl duce vântul? a în t David. nu cred cã îi e prea la îndemânã. Este de douãzeci de ori mai gro aznicã decât cãlãtoria în afara trupului. a spus David.. multã stângãcie. ceea ce era. Dar sunt printre noi unii care nu se folosesc niciodatã de aceastã putere. ? Da. Ascuþirea simþurilor te copleºeºte. aºa cum aº fi fãcut cu ochii de vampir. ? Am învãþat sã zbor numai pentru cã am fost în puterea cuiva care era neînfricat ºi pentru c nu însemna nimic. Chiar dacã reuºeºte sã zboare. pregãtind o pentru el. Deºi nimic d in ce furã nu i foarte valoros. numai dacã am ºti. mulþumesc foarte mult. sã rãspândeascã crimele în aºa fel. Curaçao este o insulã olandezã ? în sudul extrem al Mãrii Caraibelor. avea o broºurã sau douã ºi desp ela. a mãrturisit. cu un plic în mânã. Am oftat. iar eu ºt pielea mea cât de tare îmi sfâºiase sufletul. Cât îl urãsc! ªi totuºi. ªi atunci. Trupuri omeneºti strivite de un obiect greu". Nu era una dintre cele mai interesante insule din Caraibe. fãcând þãn luminator. Furã tot ce i de valoare. Da. M am oprit. O sã le luãm la sã. ? Da. Sã ne uitãm un pic la t raseu. Douã cadavre fuseserã golite de sânge. ? Îi place sã spargã geamuri. despre felul în care ºi bãtea joc de sine însuºi. multã prostie. O detestãm cu toþii. chel ºi cu o voce cultivatã ºi plãcutã bâjbâit în sertarul biroului dupã câteva hãrþi. Am cercetat împreunã relatarea. Nu pot sã cred cã o stãpâneºte. A deschis plicul. Lestat. pumnul lui. Te ascult. Grozãvenia i umpluse insula de teroare. Agentul de turism. ªi stângãcia de atunci. Cinci morþi. Am vãzut în hol o micã agenþie de turism. n ar opera în stilul acesta spectacu los. ? Continuã. Pur ºi simplu. spre sud! ? Chiar ºi în Caraibe sunt locuri mult mai interesante. Cred cã se deplaseazã într un alt mod ºi pe urmã cã în aer numai când aproape a pus mâna pe pradã. Nici nu þi da i seama cât de înspãimântãtoare este capacitatea de a zbura. dar nedescoperitã decât la patru dimineaþa. Hoþul intrase. pentru numele lui Dumnezeu. David a scos o bancnotã din buzunar. O vilã de pe un deal din insula Curaçao. Zborul acesta ne bântuie în vis. Se comportã de parcã ar fi beat. Noutãþi telegrafiate via Miami. abandonat. cum de asem de ea? ? Nu. Fusese omorâtã întreaga familie. desigur. ºi demolase ce era în douã încãperi. Mi am amintit discuþia pe care o purtasem cu ticãlosul. am fãcut ºi eu lucruri la fel de î itoare. De ce oare strãb ate toatã coasta Americii Centrale? Haide. domnule. am nevoie de o hartã. Cât mã pãcãlise comportamentul lui d e gentleman! Mi am adus aminte cã David mi l descrisese înainte ºi mi vorbise despre p rostia lui. ? Ah. nu i aºa? am spus. dacã l ar interesa discreþia. ? De ce se duce lumea acolo? am întrebat. foarte serviabil. În afarã de . Mobilul pãrea sã fie din nou jaful. Înþeleg. face gafe. Pânã ºi vâjâitul vântului pe l sã te simþi neajutorat. Nu înþeleg ce cautã la Sa to Domingo. la Los Angeles sau la Paris. nemulþumit cã nu le puteam înþ ge dedesubturile. Un bãtrân funcþionar al hotelului tocmai se ivise la intrare. cred cã se potriveºte. Cred cã la început chiar aºa s a ºi simþit. nu se prea duce. Gândeºte te cât ar fi de t entant pentru el sã jefuiascã un mare muzeu sau o bancã importantã. Adicã sã nu existe nici o schemã? M am gândit la întrebare în timp ce citeam celelalte relatãri. Curaçao? Da. a spus David. nu cred cã poate parcurge distanþe atât de mari.. Acum chiar cã nu mai are sens. Îi place sã ºi ia victimele prin surprindere Probabil cã i place spaima lor. de ce cã acolo? Încearcã.

. Lestat. a ridicat ancora înainte de miezul nopþii ºi s a îndreptat spre Curaçao. În ultimii ani se opresc din nou ºi acolo. Queen Elizabeth 2. Uitã te la itinerar! Navigheazã în fiecare noapte. S ar putea sã ai dreptate. mi se pare imposibil. dar nu cred cã se aºtepta sã mi imaginez ce are de gând. David. mã tem cã nu vã este de nic folos.. ? E posibil. David. am sãrit eu. am ºoptit. s a uitat la agent. La un asemenea nebun. Oh. de fapt.. uitându mã þintã la fotografie. David. ai atâta dreptate. Þi am spus. da. de ceilalþi. Nu þi dai seama cã. Oh. a spus agentul. bineînþeles. ? Dar eu credeam cã QE 2 face curse transatlantice. am spus. Dupã aceea a pãrut descurajat. dar eu prefer sã cred cã i idiot! ªi cã o sã l prindem! Mi ai spus cã i ai dat un paºaport.ele de croazierã. care împodobeau pereþii. a spus David. pânã la urmã. totul are valoare de simbol. ? Îl urãsc. v asul care a însemnat atât de mult pentru tatãl lui. A spus el însuºi ceva despre do rinþa de a ajunge în America la bordul unui vapor mare. ªi. îþi aminteºti? Oh. unde alege el sã se ascundã? ? În mijlocul unui furnicar de oameni. . Pearl Harbour. a deschis o ºi a netezit o cu a plecat miercuri din New York. avem de a face cu un vrãjitor feroce. a scos o broºurã mare ºi frumos tipãritã. fãrã nic explicaþie. ? Asta i. Þi a vorbit despr e tot. ? Oh. A fost el însuºi conced iat de pe QE 2. a zis. ºi. Dar cred cã vrea sã fie prins. da. Pânã în martie e în Marea Caraibelor. de mine. sincer sã fiu. ? Vase de croazierã. acela este chiar un port obiºnuit.. apoi ne am îndreptat cãtre taxiuri din faþa hotelului. La ce fel d e vas vã gândiþi? David a scris repede locurile diferite ºi nopþile în care se întâmplaserã atacurile. Pe d e o parte. iar drãcuºorul þi a dat cheia chiar el. ? Da. e foarte deºtept. Numai ziua rãmâne î port. poftim. a trecut prin preajmã! a zis David. Dar sunt sigur cã nu l foloseºte. ? Ia o cum vrei. A acostat la Port Everglades vineri dimineaþa. de fapt. nu i aºa? ? Pe numele Clarence Oddbody. pe de altã pa rte. ? Nu e chiar o prostie. înainte oarcã acasã. ? Nu ºi iarna. n oaptea. e atât de tipic pentru el! a spus David în timp ce maºina ne ducea spre apartame ntul meu. ? Dumnezeule. unde a ajuns ieri d imineaþã la ora cinci. este diabolic d e inteligent? Da. a precizat amabil agentul. ? Nu. Aºa e. Mi a vârât în mânã un pliant al unui vas mic numit Coroana Marilor ? foarte frumos în fotogr afie ? care ºerpuia peste tot printre insule ºi se oprea pânã la urmã ºi în Curaçao. dacã nu mi ai fi adus relatãrile ziarelor despre celelalte crime. a zis David. parcã fãrã speranþã. a pus mâna pe mine în Georgetown. capabil sã se facã nevãzut. mi a vorbit despre o mulþime de lu cruri. Da. Queen Elizabeth 2. a spus David. ? Dar la Santo Domingo? am întrebat. Ce vas de croazierã ar fi în stare sã facã tot drumul din Florida pânã în Curaçao în numai trei nopþi? ? Existã unul. Ajunge la douãzeci ºi opt de noduri. cu scandal ºi ruºine. De tine. Mi am mutat privirea pe afiºe e uriaºe cu vapoare. Însã nu s a oprit în Republica Dominicanã. Navele de croazierã opresc ºi la Pearl Harbour? ? Port Everglades. chiar date fiind împrejurãrile. În imediata vecinãtate. printre hârtiile de p ou ºi. ? Ba nu. A început sã caute din nou. este exact vasul pe care mi l a p omenit. O. a ºoptit David cu o vehemenþã care m a uluit. unde ºi a petrecut toatã viaþa. Este vasul amiral al Liniei Cunard. Dar navele îºi schimbã itinerarele. Dar nu pleacã prea multe d in New York. poate cã nu mi ar fi dat nici odatã prin cap sã fac asemenea deducþii. þi a relatat totul în pãlãvrãgeala lui nebuneascã! Este la bordul lui QE 2. Avea ºi el picturi cu nave peste tot în casa din Georgetown. ªi cred cã es e cel mai rapid vas din lume. David. am spus. Este adevãratã obsesie. A trecut pe lângã Republica Dominicanã chiar în noaptea urmãtoare! Priveºte harta. în burta unui v as de croazierã rapid. New York. sigur. imbecilul. ? Nu conteazã. I am mulþumit din inimã agentului pentru hãrþi ºi broºuri. Se ascunde. a venit rãspunsul. Se opresc ºi acolo? ? Da. a plecat din New York miercurea trecutã. Nu v a iertat niciodatã pentru asta. Iar cei de la Talamasca n au vrut sã l trimitã în Americã lã bordul lui Queen Elisabeth 2. Spuneai cã tatãl lui. Dar putem sã i veri ficãm ruta chiar acum. am gãsit! E pe vreun vas! Nu þi aduci aminte ce mi ai spus? Tatãl lui lucra pentru o companie de navigaþie.

Dumnez eu ºtie de ce ºi a folosit propriul nume. Nici nu i nevoie sã te gândeºti la lucrul acesta. am zis. nici cufãrul nu i esenþial dacã fac rost de o încu entru uºã. ªi sã presupunem cã l expediem înapoi în acest trup muritor ºi cã dupã aceea nu l mai putem sub control. O cabinã interioarã destul are. Poate cã a rãmas în casa din Georgetown. Va trebui sã ne îmba rcãm mâine. James o ºtie. ne am aºezat cu itinerarul ºi cu relatãrile din ziare în faþã ºi am elaborat o schemã dupã care fuseserã înfãptuite omorurile. ? De ce? De ce sunt morþi pe QE 21 ? Pentru cã pasagerii sunt bãtrâni. Genul acesta de apartamente de pe puntea de semnalizare sunt enorme. Sã ne ascundem în spatele altor i dentitãþi. rezerva tã sub un nume fãrã nici un fel de legãturã cu cele folosite de noi. Pe o navã atât de scumpã ca QE 2 sunt întotdeauna morþi. Nici mãcar nu avea nevoie de v ederea pretematuralâ ca sã observe gigantica navã plutind pe marea deschisã. Iar eu nu pot folosi paºaportul pe care mi l a dat el. uneori chiar morþi. bea þi cafeaua. Dar nu intenþionam sã aºteptãm o nouã dovadã. ? Ai perfectã dreptate. Presupun cã s a îmbarcat la New York dupã tipicul obiºnuit. Era evident cã se deplasase zburând o distanþã scurtã ºi cã se întorsese în cabinã sau în altã ascunzãto rãsãrit. Mereu au loc renunþãri de ultim moment. La Santo Domingo pãrãsise vaporul pentru circa o orã. pe una dintre punþile de jos. Face parte din viaþa croazierelor. încât sã încapã ºi un cufãr. Acolo vom putea ajunge înainte de ora ºaptesprezece. aºa cã avem timp sã ne pregãtim pentru ceea ce avem de fãcut. printre stevarzi înclinând faþa lui. ? Dar te poþi miºca destul de repede? Poþi ajunge în numai câteva secunde pe o punte de jo s? ? Fãrã îndoialã. Nu. a spus David. Ar fi prea evident. înþeleg. însã ar fi o idee destul de bunã. Vom face cercetãri care vor lãmuri totul. ? Atunci trebuie sã ne facem rost de paºapoarte false. ? Bine. Nici u n fel de însoþitor de cabinã nu ºi ar bãga nasul în aºa ceva. am spus. Acum odihneºte te. Dar nu co nteazã. Vom începe imediat. pe co asta Venezuelei. fã un duº. Pe vas existã un spital de urgenþã. ma de la Pearl Harbour fusese comisã câteva ore înainte ca nava sã acosteze. Înþeleg acum ce avem de fãcut. Nu chiar cea mai de jo s. aºa cã trebuie sã mã laºi singur. dacã îºi ia precauþii minime. aveam sã fim siguri cã l descoperisem. Queen Elizabeth 2 se îndrepta acum din nou spre nord. David Talbot nu trebuie sã fie amestecat. în Grenada. Avem nevoie de o ascunzãtoare pentru tine. ? Aha. Dacã James avea sã dea lovitura în aceastã noapte la Caracas sau în împrejurimi. ceva în mijlocul vasului. Un vapor atât de mare este o lume plutitoare. Acostase la La Guaira. Distanþele erau din nou niºte fleacuri. o a treia cabinã. apoi îl prinsese din urmã în timpul de plasãrii cãtre sud. ªi cautã pe cineva care sã aibã grijã de mândreþea asta de câin .? Vom afla curând. E uºor de ajuns la G renada din New Orleans. IMEDIAT ce am ajuns în apartament. hrãni oricând doreºte. Nici nu ºtiu unde e. trebuie sã ne îmbarcãm. Însã n utem ajunge la Caracas înainte de ora cinci. ? Ba ai sã faci cum îþi spun. cu numai douã ore în urmã. Este foarte p robabil cã vom gãsi cabine libere. Îndrãznim sã ne îmbarcãm ºi noi? ? Bineînþeles. Crimele din Curaçao avuseserã loc la puþinã vreme dupã ce vasul ieºise în larg. Nu i nici o problemã sã aibã cu el un cufãr mare ca ascunzãtoare pentru timpul zilei.. ? Da. Iau legãtura cu Talamasca . Trebuie sã fi fost esenþial pentru el sã fie întâmpinat cu toatã pompa ºi consideraþia ? sã rezerve cel ma un apartament ºi sã defileze þanþoº pânã la puntea cea mai de sus. hai sã ne gândim mai departe. Sã presupunem cã vom înfrunta tâlharul chiar înaintea rã . încãrcat cu pradã. hai sã ne gândim în amãnunt. Lestat. A scos câteva bancnote ºi a plãtit ºoferul. Vreau sã aud ce anume. De fapt. Am sã fac rost de acte înainte de a pãrãsi oraºul New Orleans. Eu mã duc în camera de alãturi sã dau telefoanele necesare. Ajunsesem lângã blocul meu. ? Doar nu vorbeºti serios.. Undeva în centru. Probabil cã se întorsese ai puþin de o orã. Avusese destul timp sã se îmbarce înainte de ora douãzeci ºi trei. fãrã îndoialã. apoi am luat o în sus pe scãri. Probabil ca sã dau de bucluc prima oarã când aº fi încercat sã trec de o vamã. când pleacã vaporul. Era limpede cã bruta îl atacase pe agentul meu din New York cu numai câteva ore înainte ca vasul sã iasã în larg. rei.

utem lua cu noi! Ar fi absurd. lãsându mã pe dinafarã. pentru cruzimea ºi energia lui. ªi era limpede cã nu intenþiona sã i facã nici un rãu agentului de la P ris. Era cea mai agreabilã persoanã dintre toþi chiriaºii mei ºi. Îl uram pentru cât era de pãcãtos ºi teligent. La banca din New Orleans mã aºtepta o sumã enor I am repetat toate avertismentele pe care i le mai spusesem o datã ºi am stabilit cã l voi mai suna. Ultima fusese cea d e vineri dimineaþã. aº fi uplecat o sã aibã grijã de câine. am spus. ar fi ajuns din urmã nava în vreun port de pe parcurs. înregistratã în diverse coduri numerice ºi în terminologie b ncarã pe care o putea vedea orice idiot. Eram sigur cã. fusese exclus. Cât de dornic trebuie sã fi fos t sã se întoarcã pe vas cu noua lui putere ºi cu noua lui avere! Probabil cã plãnuise asta în de la început. A rãspuns agentul meu. Îl uram pentru cã îl omorâse pe omul meu din New York. Înþelegeam tot ceea ce fãcuse James. nu ºtiam cum. Întreaga poveste era acolo. cu agenda în mânã. Cât era pe mare nu avea mijloacele necesare ca sã se ocupe de hoþii pe computer. dar fuseserã imediat dupã aceea retrase. Aºa reuºise însã sã ºi înceap in apropiere de Georgetown ºi sã l atace pe agent înainte ca vasul sã iasã în larg. cu vreo douã sute de dolari. imediat ce ne înþelesesem în legãturã cu data schimbãrii. M AM întors în apartament. exclus. Mojo putea sã stea în curtea din spatele clãdirii. M am grãbit sã l caut pe Mojo care dormea pe acoperiºul rece ºi ud. Am bãut cafeaua veche ºi am sunat la Paris. ceea ce. În cele din urmã. L am luat cu mine la bãtrâna de la etajul întâi. Am intrat din nou în memoria calculatorului meu ºi am încercat iarãºi sã ajung în fiºierul cu nturile lui Lestan Gregor. Pentru moment trebui e sã presupunem cã i omul nostru. avea acum la îndemânã o avere care înainte fusese a mea. Vom avea mai multe informaþii despre el când vom ajung . surprins furând. ºi cum stãtuse în bucãtârioara luminatã sinistru din casa din Georgetown. Îl uram pentru cã fãcuse b mobilele ºi pentru cã jefuise tot ce gãsise în birou. Iar un câine ca el nu trebuie neglijat. Aranjase totul. A acceptat cu bucurie. de parcã ar f ost lucrul cel mai normal din lume. Ah. Asta atâta timp cât era mulþumit de mica vacanþã pe Queen Elizabeth 2. Indiferent cum procedase. ºi eu eram un tânãr atât de drãguþ. Monsieur de Lioncourt. Vineri la ora treisprezece banii o luaserã pe un drum fãrã u rmã. Iar cel care se uita acum la ecranul computerului era în mod cert un idiot. Tranzacþia care asigura aceastã retragere fusese s tabilitã în noaptea precedentã. To tul mergea bine. nu? La fel de drãguþ ca ºi vãrul meu. Cele douãzeci de milioane virate la Georgetown pentru folo sinþa lui Raglan James reveniserã într adevãr în contul domnului Gregor vineri la prânz. O. Hoþul misterios nu mai încercase nici o loviturã. La ceasul meu de acum. Nu era nici o îndoi alã cã i dusese cu zãhãrelul pe cei de la banca din Georgetown sau le cercetase minþile ne bãnuitoare cu ajutorul puterilor lui telepatice. bineînþeles. gândindu mã cum sã procedez. Mi s sese sã fac cafea. dar un tânãr eng lez misterios pe nume Jason Hamilton a rezervat somptuosul apartament Queen Vict oria cu numai douã zile înainte ca vaporul sã plece din New York. ca sã dea singur telefoanele acelea interesante. Ticãlosul mã avertizase cã poate fura prin intermediul computerului. A ieºit repede. ? Nu existã nici un Clarence Oddbody la bordul lui Queen Elizabeth 2. ªtiam de la bun început furturile lui erau provocate de o poftã teribilã a sufletului lui. de la început. David a ieºit din dormitor. ? ªi tocmai începuse sã mi placã. Însemna cã James încercase ultimul sãu asalt înainte ca vasul Queen Elisabe h 2 sã pãrãseascã Statele Unite. oricât de prostesc ar fi pãrut. Tocmai se pregãtea sã mi trimitã raportul pe care i l cerusem. Vineri dimineaþã. lumea din care el însuºi. obþinând astfel codurile ºi cifrele de care avea nevoie. Poate cã tipul renunþase. Balanþa bancarã era zero. la fel cum mã excluseserã pe mine ceilalþi. Iar Queen Elizabe th 2 fusese lumea tatãlui sãu. numele sub care fuseserã viraþi la banca din Georgetown c ele douãzeci de milioane. care se purta cu ea ca un înger pãzitor ºi nu asa niciodatã cecurile pe care i le dãdea pentru chirie. dacã amânat. ªedeam ºi beam cafea. da. iar ea avea nevoie de bani ºi de companie. Lestan Gregor era încã înregistrat. Îl uram ºi mai mult. uitându se mere la ceas. David încã mai avea treabã ºi a refuzat sã mã lase sã ascult. în grãdinã. Nimic nu l put ea opri însã sã plece de pe vas oricând ar fi dorit. dar pãrea sã nu aibã nici un ba .

Urmeazã sã facã în aºa fel. Da. a spus. iar eu. ? Aº muri dacã ar trebui sã trãiesc atât de mult. Sper sã nu te superi. am spus. Trebuie sã ne îmbarcãm mâine. Vom parcurge ºi noi întreaga procedurã de îmbarcare. Haide. aºa ca altãdatã. în funcþie de cât de rapid îþi vei însuºi lecþiile despre proiecþia astralã. E nebu a ruinat singur de fiecare datã. S a uitat la mine îndelung. încât sã introducã în aceastã cabinã douã m sticate. Detectivul meu se a furiºa de pe vas dupã ce se va îmbarca în mod oficial. f energia ºi vigoarea în mod constructiv ºi scapã mã de valizã. A arãtat cãtre mine. Nu doreºte deloc sã fie prins. presupunând cã vom reuºi. împreunã cu cufãrul de care vom avea nevoie mai târziu. oricând înainte de ora ºaptesp ezece. Iar eu dispun de o grãmadã de bani gheaþã. a zis David. cãrând valiza în jos pe scãri. ? Nu te cred. este adevãrat. arme de foc. Însã dupã aceea. la omuleþii de doi ani. roºind aproape. Dupã schimbare voi avea nevoie de un pistol ca sã mã apãr de trupu l acesta frumos ºi tânãr. Lovercraft. Nu le place sã fie oameni . Mã tem cã a trebuit sã o fac. Sunt un om de ºaptezeci ºi pat de ani. Ca sã fiu sincer însã. cred cã tu ai dreptate. ? Bine. M am uitat mai multe secole. ? David. numit Alexande r Stocker. altfel vom arãta absolut ridicol. ? Nu. Deja a rezervat ºi o a treia cabinã ? înãuntr . ? Splendid. Aj utã mã. serios. Lestat. Pentru noi au fost rezervate de la Grenada douã apartamente pe aceeaºi punte cu cel al misteriosului nostru prieten. folosindu ne noile identitãþi. acest îng Hoþ de Trupuri ? cum îl numeºti tu ? mã sperie. ? Foarte bine. un chirurg englez la pensie. Am ale s deja numele. E un individ foarte versat ºi am colaborat cu el ani în ºir. Va fi o vacanþã minunatã pentru amândoi. Dar cuvintele lui pline de sentiment mã înmuiaserâ ºi mã întristaserã. lãsându ne astfel nouã cabina ºi arm .. cu interes.. În genul acesta de misiuni este cel mai bine sã te dai drept doctor. De aceea trebuie sã acþionãm acum. De data aceasta. Am chemat deja un taxi. ? Excelent. Tu vei fi un american pe nume Sheridan Blackwood. îndreptându se spre ieºire. a rãspuns sec. ? Exact. Ne vom întâlni în Grenada cu unul dintre detectivii noºtri. am spus. Numai cã. Nec cu tine este cã ai fost om atâta amar de vreme ºi te ai obiºnuit aºa. Am aici adresa. Iar acum. te rog. ? De ce? S a oprit ºi m a privit. Bineînþe les. Þopãie. pe puntea a cincea. Deja se fac cercetãri. cu un oftat exagerat de uºurare. doar ºtii de ce. când vasul pleacã din nou. Mai înainte trebuie sã ne facem rost de niºte h aine tropicale. nu ºtiu. apoi a spus: ? Þin la tine! ªi nu mi pasã în ce trup eºti. T rebuie sã plecãm acum? ? Da. ? M am obiºnuit sã fiu om încã de când aveam doi ani. Primul nostru avion decoleazã din New Orleans peste trei ore. Vom avea nevoie de c el puþin o orã ca sã obþinem douã paºapoarte false de la un domn care ne a fost cãlduros reco andat pentru genul acesta de probleme ºi care ne aºteaptã chiar acum. ? Sunt dezamãgit. Dar dacã Hoþul de Trupuri pãrãsise deja nava? Sau fusese distrus chiar în dimineaþa asta ? d upã ce Marius mã privise cu atâta dispreþ! ? Pe urmã vom merge la Rio. ? Armele nu înseamnã nimic pentru cineva care foloseºte fostul meu trup. N avem nici o clipã de pierdut. se va sãtura de QE 2. ? Ce anume? ? De ce mã ajuþi? ? Pentru numele lui Dumnezeu. L am ascultat. vom avea timp sã stãm de vorbã la noapte. cu braþele tale tinere ºi puternice. cad pe jos ºi þipã aproape tot timpul.e în Grenada. ? Îþi mulþumesc cã nu ai ales H. Apro ape cã mi am dat sufletul urcând o pânã aici pe scãri. mã sperie pânã în mãduva oaselor. Vei vedea ce vreau sã spun. a spus David. plânuieºte sã fugã cu succes º d. Nu se simt bine deloc. Nu i momentul pen tru asemenea lucruri. ca ºi mai devreme. Dar vreau sã ºtiu ceva înainte de a pleca. la hotelul din Grenada. pune mâna pe valizã. de data aceasta. Vom ajunge numai b ine la carnaval. fãcându mã sã mi imagi elul de lucruri pe care am fi putut sã le facem împreunã în patul cel mare din camera de alãturi. ar fi ultima noastrã ocazie. sã duc valiza. trebuie.P. Îþi voi rãmâne îndatorat . Dar sã þi spun mai departe.

ºi. m am minunat cã au fi atât de frumoase. norii albi desenau aceeaºi panoramã teatralã la marginea dins pre orizont a mãrii lucioase. Cerul serii era adânc ºi albastru. avea ripã întortocheatã. ceea ce în ochii unui strãin trecea drept o ciudãþenie. Noaptea era mai liniºtitã ºi mai plãcutã decât orice noapte. care se schim ba cu spatele la mine. În timp ce taxiul sãlta pe drumul îngust ºi accidentat. Mie mi se pãrea încântãtor. cu pretenþii. O ºtiau numai câþiva englezi. Lumea pãrea schimbatã din cauza brizei parfumate ºi primitoare care ne a întâmpinat. cãldura din tchen ? nu mã puteam plânge. am adormit atât de adânc. ªi nici nu s a uitat la mine. ºi la fel d e strãlucitor ca la Miami. Puteai vedea sãrãcia peste tot ? în casele din lemn. fie mãcar ºi pentru o zi. ºi era foarte liniºtitã. lipsea co mplet orice semn de belºug. A râs încetiºor. ªi totuºi. mi a venit sã râd vãzân avid uitându se spre cer. Aºa cã. la automobilele vechi ºi ruginite. Mobila era fãcutã din nuiele albe. Imediat am început sã ne schimbãm hainele. eram transfigurat de vederea pãdurii luxuriante din jur. Era fermecãtor. mi am dat seama cu greu unde suntem ºi ce facem ºi pentru o c lipã mi s a pãrut absolut normal sã fiu zgâlþâit în trupul acela uriaº. cu camere demodate ce dãdeau spre nisipul plajei Grand Anse. construite la întâmplare. Faptul cã schimbarea pe care o îndurasem se petrecuse în frigul din Georgetown fusese o pedeapsã. Oare de ce mi fãceam veacul întotdeauna în altfel de climã? Hotelul era.! Deja ºtiu cã i o treabã murdarã. dar nu mi a rãspuns. M am hotãrât din nou sã l asaltez fizic pe David. doream sã vãd dincolo de întune ricul tot mai dens. Nu trebuia sã ieºim din clãdirea terminalului pentru schimbul de avioane. sã mã miºc cu vi . dar asta mai ales din cauza cãldurii care mã învãluia ºi a jungle e înconjura clãdirea cu inevitabilele ei ramuri cu frunze de banan ºi a viþei sãlbatice. de cocotierii aplecaþi deasupra caselor pãrãginite. Mi era dor sã vãd asemenea lucruri în lumina vrãjitã a soarelui de dimin aþã ºi nu cu vederea slabã de noapte a unui muritor. împre pantofi albi de tenis. cu pereþi albi de stuc sub u enjeniº de acoperiºuri ruginite. proprietarul ne a demonstrat cã ventilatorul care se învârtea sâcâitor în tavan avea sã ne rãcoreascã înt Era aglomeraþie ºi a trebuit sã luãm o singurã camerã cu douã paturi. fãrã îndoialã. Când am ajuns la uºa din faþã. iar podeaua era din lespezi vechi de ceramicã. la pietonii de pe marginea drumului. A h. când îmi aminteam ? zãpada minunat de albã. Numai cã insulele din Caraibe pãreau sã fie adevãrata lume. dar pr obabil cã pentru localnici însemna o viaþã grea. Apoi am ieºit sub bolta de cocotieri ºi am coborât pe plajã. cãldura delicioasã a Caraibelor ºi strãlucirea cerului m au luat prin surprindere. 20 ZBORUL CU avionul ar fi fost iarãºi un coºmar. M am dezbrãcat de costumul de tweed ºi mi am pu s pantaloni subþiri de bumbac ºi o cãmaºã cumpãratã înainte de a pleca din New Orleans. taxiul ne aºtepta deja. Doream sã mã întorc la auzul meu preternatural ºi sã surprind cântecele îndepãrtate ale junglei. ca ºi cum ar fi vrut sã spunã cã persecuþiile la care era supus nu aveau sã înceteze niciodatã! Ferestrele erau acoperite cu obloane din ºipci. am aterizat pe micul aeroport din Grenada. Am simþit cã mã umple din nou to gostea pe care o purtam Caraibelor ? laolaltã cu amintiri dureroase sau binecuvântat e. în sfârºit. de tufele uriaºe de hibiscus roºu din spatele gardurilor. o l ume pentru o viaþã adevãratã. ºi viþa! O regulã pentru o cãlãtorie plãcutã ar putea fi: nu te duce niciodatã într o part umii unde nu creºte aceastã viþã. ca de fiecare datã când ajungeam în insule. înc sã poatã pleca de acolo. dacã n aº fi fost atât de obosit. ºi nu era decât o pãrticicã din frumuseþea Cara belor. de fapt. Dar doream cu ardoare sã vãd noaptea cu ochii dinainte. sã fiu confuz ºi sã a inele lui David. ducându ne la hotelul de lângã plajã. ei nu adunaserã niciodatã destui dolari. o casã de oaspeþi prãfuitã ºi neîngrijitã. de umbrele care învãluiau colinele din apropiere. încât atunci când David m a trezit ca sa schim bãm avionul în Porto Rico. atât de calde ºi atât de sãrace. atunci cân d. pentru cã hainele gr oase erau acum inutile. Trecuserã douãzeci ºi patru de ore bune de când mã odihnisem pentru ultima oarã în b aþele lui Gretchen. încât sã dor timpul. Mã bucu ram cã fusesem la magazinul de pe Canal Street din New Orleans. aºa cum este adesea în aceastã parte a lumii. Dupã ce ºi a cerut nenumãrate scuze pentru faptul cã se defectase aerul condiþionat.

Am revãzut ninsoarea de dincolo de ferestre. ci mai mici. pur ºi simplu. nu ca ai lui David. M am gândit la Gretchen. Ne am strâns mâinile. Dã bacºiºuri enorme. Am sã mã îmbarc pe la ora zece dimineaþa. O clipã n am reuºit sã i disting trãsãturile chipului. nici cã creaþia nu era un miracol. pufãind dintr un trabuc puturos. ducând minuni în pachetul din spate. iar printre jaluzele pãtrundea a Se auzeau palmierii foºnind în timp ce se aplecau ºi se ridicau în bãtaia brizei. foarte d îi dã însoþitorului de cabinã mici pacheþele ca sã le expedieze prin poºtã. ªi le vo am înapoi. pe urmã dispare treaga zi. ºi am auzit ritmul rar în care vorbea. Poate cã lucra în dispensarul din junglã. am sã aranjez cufãrul ºi pistoalele în cabina de pe puntea cinci ºi pe urmã ne vo întâlni la Café Centaur. Oare ajunsese deja în pãdurile tropicale unde toþi bolnavii aºtep tau mângâierea mâinii ei? Aº fi vrut sã ºtiu unde era. Am simþit briza învãluindu cu blândeþe. Toatã lumea este de acord. îmbrãcat cu o cãmaºã rãcoroasã de bumb pantalonii ºi sandalele ude. Era bronzat ºi avea o claie informã de pãr bl ond cenuºiu. ca sã înþeleagã. ? A venit Jake. ap oi a dat aprobator din cap. Este exact ce voiam sã ºtim. Era un sunet plãcut. doarme ziua ºi. încât nu mi mai dãd sem seama cã mã situau pe o poziþie mai avantajoasã. Cred cã ar trebui sã vii înãuntru. lung. Un tip misterios. Pentru prima oarã un gând m a izbit în plin: t oate visurile mele despre viaþa muritoare fuseserã o minciunã. descoperind vãi secrete ºi cascade. Se zvoneºte cã e g bolnav. David. Nu era vorba despre fap tul cã viaþa n ar fi fost magicã. asta ar fi stârnit suspiciuni. dar e numai o chestiu ne de timp. ev oreºte misterul. Arãta complet relaxat. a rãspuns David foarte politicos. bronzat. Joacã mult la ruletã ºi danseazã ore în ºir. bineînþeles. ? Sigur cã ºtiu ce fac. cu buzele s rânse într o linie. Pare însãºi imaginea sãnãtãþii ? ceea ce. nu i aºa? Viaþa muritoare ar fi trebuit sã fi fost destul. M am gândit la fericirea l iniºtitã cu care vorbea când descria misiunea. dupã câte se p . Mi a revenit în minte cãldura îmbrãþiºãrilor. N am reuºit sã descopãr la ce adresã trimite pacheþelele. Un ins bine fãcut ºi arãtos. Ce ºtii despre om l nostru? ? Ah. David. ochi albaºtri pãt unzãtori. a spus cu un evident accent aus tralian. George. În cãmãruþa sãrãcãcioasã ventilatorul se învârtea cu zgomot. ºi nu ascundea prea tare faptul cã mã mãsura de sus pânã jos. Avea ochi eri. M am uitat în sus la stelele mici ºi neînsufleþite ºi m am rugat la zeii întunecaþi care nu e istã. S ar pãrea cã îi plac femeile foarte bãtr ar fi el însuºi atât de bogat. Când el mi a pus mâna pe braþ. Jake ºedea pe unul din paturile înguste ºi lãsate ? un individ înalt ºi uscãþiv. în St. ºi m am gândit la David. Numai Dumnezeu ºtie ce vedea. nici faptul cã lumea nu era în mod fundamental bunã. Ai biletele pentru noi? Omul a arãtat spre portofelul de piele de pe mãsuþa de toaletã. în ºort kaki icou alb. În fiecare dimineaþã. ? Ei bine. de parcã ar fi fost apã. greºisem. Apoi mi am dat seama cã alãturi stãtea David. foarte politicos. Foarte britanic. κi face apariþia în Queens Grill numai pentru o singurã masã. tainici. lor somnoroasã. plimbându se pe vas. plin de fiole lucioase cu medicamente. cãprui. Circulã tot felul de zvonuri despre identitatea lui adevãratã.a unui vampir pânã în adâncul munþilor. zâmbind ºãgalnic. Dar luasem de bune puterile mele într atât. nu va fi nici o problemã cu pistoalele. aºa cum numai Vam ul Lestat ar fi fost în stare. încât nimic din mine nu pãrea sã funcþioneze cum trebuie. cu mine. dar sub aceastã faþadã era atent ºi bãnuitor. Jason Hamilton. omul nostru din Mexico City. plângeam. ªase picioare înãlþime. David s a uitat înãuntru. îmi apreciasem darurile greºit. reuºind sã arate elegant chiar ºi în þinuta aceasta ? David car e mã ruga sã mã întorc în camerã. Petrece foarte multã vreme. a spus David. sau m ergea cãtre satul vecin. ? Excelent. David care era acum aici. nu se oboseºte sã pãrãseascã vasul atunci când este în port. Plaja era întunecatã. Pe urmã am vãzut din nou cerul adânc ºi albastru de deasupra mea. iar sunetul valu ilor atât de puternic. Da. þintuindu mã. În porturile astea nu sunt detectoare de metale. pãr blond. da. Descoperirile m au întristat foarte tare. Nimeni nu ºtie însã de ce anume suferã. ? Sunt ºi morþi pe QE 2? . I am vãzut ochii mari. sper cã ºtii ce faci aducând arme de foc la b rdul lui Queen Elizabeth 2. confortul cãmãruþei. a zis. cu o garderobã ului toare.

F ereºte te. aidoma celor care i strãluceau ici ºi colo în barba rasã. Trebuie sã þi fixezi în minte cã gândurile rãmân în tine. construieºte þi o imagine a minþii tale sigilate. N avem timp sã exersãm. uitându se la mine cu rãcealã. Mã rog sã nu fie nevoie sã l folosesc. ? Acum îl ai. Acum am sã încerc sã te citesc din nou. apoi a lecat. Mã acuzã cã te amestec într un fel de crimã sordidã. ? Ambele arme sunt calibrul treizeci ºi opt. Dar acum n am nici cea mai micã idee cum. Dacã mi ar fi pãsat ce gân c detectivii despre noi. Dar asta nu ne intereseazã pe noi. a spus David hotârât. S unt în stare sã omoare un om. luându l pe cel mare. Cã pân hii þi s au miºcat întotdeauna neglijent. am spus. ? La fel. se vedea prin gulerul deschis al cãmãºii. desigur. nu mai mare decât palma mea. Nu i nici o problemã. Bãuturica". Nu vom ºti niciodatã c cu prada mai mare. S a uitat la ceas. Perfect. A scos de acolo armele ? un revolver mare Smith & Wesson ºi un altul negru. ? Ce lucru barbar. ? Uite. ? Când eram Lestat o fãceam ca un act de voinþã. Aºa cã fii atent. cu o uºoarã notã de dispreþ. este un aspect interesant. Avea pãr asemãnãtor ºi pe piept. a zis. Jake. O bucatã de metal distrugãtoare. Ce deducem din in formaþiile furnizate? ? Ei bine. ? Nu þi face griji. automat. Am învârtit butoiaºul. Pe urmã ne vom ocupa de cãlãtoria în afara trupului. A tras piedica. Lestat. Te intereseazã? ? Sigur cã da. ceea ce mi l a adus în minte brusc pe James ºi discuþia din bucãtãrioarã. dând la iveal ru de pe braþe. ? Cred cã nu mã place. ? Am fost în situaþii mult mai compromiþãtoare decât asta. David a râs scurt. în nici un fel. am spus. E momentul pentru puþinã vrãjitorie. nici prin limbajul trupului . Trupuri îþi va simþi prezenþa încã de la douã sute de mile în larg. Pânã când nu voi mai reuºi sã citesc în mintea ta nici o imagine. ªase gloanþe. m am gândit. S a întins dupã o geantã de pânzã de pe podea. c pus sã comunici cu alte fiinþe ? nici prin expresia feþei. apoi a pus o la loc. Cred cã foloseºte mai multe adrese. Probabil cã o aruncã în ocean. Nu vreau sã se rãtãceascã nici o cameristã pe aici. aparent toate suferind un stop ca rdiac. a spus. încearcã l. argintiu. Era foarte greu. Au fost ºase de la plecarea din New York pânã acum. Vom exersa. Trebuie sã parã cã în spatele frumosului tãu chip este un gol. am spus.? Oh. þi am recepþionat gândurile. sã þi arãt cum se folosesc. ? Acesta îmi este destul de cunoscut. nici un cuvânt. Dacã ai nevoie. Apoi m am aºezat pe patul din faþa lui. Tipul mi a aruncat o privire bãnuitoare. La fel ºi eu. ºi þintind în podea. ? Ah. ? Uitã te puþin la armele astea. a zis David. Numai femei foarte bãtrâne. în pachete prea mici ca sã stârneascã bãnuieli. Probabil cã le ºi jefuieºte. Mi l a dat ºi mie. Probabil cã lucrurile se vor rezolva fãrã ni ci un foc de armã. Am vrut unul cu trãgaci sensi bil. ar fi trebuit sã ies la pensie de mult. Jake þi le a citit mult prea uºor. Am fãcut întocmai. ªi trimite aca in poºtã ceea ce furã. c eea ce e cam neobiºnuit. a spus David. se hrãneºte pe seama femeilor bãtrâne. A strâns arme le ºi cutia cu cartuºe. însã nu reuºeam sã prind nimi . Va face al naibii de mult zgomot. Pr re firele negre se amestecau ºi câteva albe. cã eºti cu adevãrat impenetrabil. Aveþi aici destulã muniþie la poziþie pentru indiferent ce aveþi de gând sã faceþi pe vapor. Dupã aceea vom lua o cinã bun Trebuie sã te învãþ sã þi ascunzi gândurile. a dat din nou mâna cu noi. ridicând uºor din sprâncene. Miroas a într un fel ciudat. a zis David. Du te acum sã þi petreci seara pe insulã. Îþi mulþumesc cã ai fost la fel de eficient ca de obicei. a spus Jake. le a pus înapoi în sacul de pânzã. Dupã trei sferturi de orã învãþasem destul de repede ºmecheria. a spus Jake. Ne vom întâlni la Café Centaur înainte de amiazã. Acum încuie uºa. te rog. David abordase o atitudine fo arte relaxatã. ? Corect. Mi se pãrea incredibil sã aibã ºaptezeci ºi patru de ani. Acum ascultã ce am sã þi spun. ? Trage zãvorul. îºi suflecase manºetele scrobite ale cãmãºii. Am înþeles chiar prea t. apoi a dat afirmativ din cap. exact genul de sac în care cineva ar ascunde arme scumpe. totuºi autoritarã. a spus bãrbatul. Am aºteptat sã se închidã uºa în urma lui. Mi a întins o cutiuþã de carton.

Iar jos. M am vãzut plutind deasupra t rupului meu. ªi chiar în momentul mi am dat seama ce se întâmpla ºi mã pregãteam sã remarc cu voce tare. ? Am fãcut o. ? Acum. David a continuat fãrã grabã sã mi dea instrucþiuni încã vreo jumãtate de orã. am simþit brusc cã mã rind ºi încep sã urc. M am trezit. Cum poþi vedea. Trecusem prin elicele ventilatorului! Ventilatorul era acum chiar în mijlocul trup ului meu. ? Trebuie sã mã reprezint pe mine cu acest trup? ? Nu. cu glezna dreaptã sprijinitã de genunchiul stâng. ? Întinde te pe pat ºi închide ochii. pãrea sã nu mai fie decât asta. de fapt. ascensiunea subitã. nu mai reuºeam deloc sã mi vãd înfãþiºarea de carne. Ce naiba mã þinea oare viu în starea în care mã gãseam? A m nevoie de trupul meu. dormea înveliºul muritor în care mã simþisem atât de mizerabil în toate zilele acestea stranii. Dar era de ajuns. am spus. Ridicã te". Dar. sub mine. ªi câþi erau cei care. Nu conteazã. cel puþin. ? O sã fie al naibii de greu. Vocea. Pe la miezul nopþii ? vreo douã ore mai târziu ? învãþasem sã mã desprind ºi sã mã ridic dupã Devenise chiar pasionant ? sentimentul cã nu am greutate. i a devenit mai categoricã ? în felul vocii unui hipnotizator ? ºi mi a comandat sã mã relaxez complet ºi sã izualizez dublura spiritualã a formei mele. în voce. indiferent ce fãcea. ? Prostii. nu sunt la fel de înzestrat ca ºi tine. Am plonjat orbeºte înapoi în carne. în încãpere. plin de furni cãturi. cu o uºurinþã extraordinarã ºi cu viteza unui balon heliu! Era un fleac sã fac o rotaþie completã ºi sã mã uit în jos. încât aproape cã am început iar sã plâng. nu aveam abilitatea psihicã de care dãdea dovadã el. M am ridicat în continuare. Am deschis ochii sau. am replicat. Trebuia sã continuãm sã lucrãm toatã no ea. sufletul. Eram ºocat sã mã simt iarãºi închis în piele ºi oase. nici chiar atunci când încerca din rãsputeri sã mi le transmitã. nu ºi pierdea nici o clipã atitudinea de profesor. reluând în fel cþiile pe care le dau preoþii celor iniþiaþi de milenii. eul tãu ? eºti legat de forma pe care o vizualizezi. Era implicitã în gesturile mici ºi precise ºi. mai ales. ºocul brusc al reîntoarcerii. în acelaº imp. încet. ªtiam vechea formulã. cel puþin. Îmi pãrea atât de rãu pentru fiinþele materiale de jos. sã mã ascund. asta era foarte important.durile lui David. ªi m am îndreptat imediat cãtre tavan. uitându mã fix la David care privea fix la mine. n un astfel de lucru ar fi cu putinþã. eram conºtient ºi de vulnerabilitatea mea completã. pur ºi simplu. încruciºându ºi gleznele ºi lãsându se sã alunece puþi Dar. iar eu nu simþeam nimic. Ceea ce conteazã este cã tu ? mintea. îmagineazã þi cã eºti contopit cu trupul tãu ºi apoi cã vrei sã idici ºi sã ieºi din el ? cã tu vrei sã te desprinzi. deºi moale. ce experi enþã! Atâþia muritori se strãduiserã sã o descrie. deºi mã simþeam în întregime ºi cu adevãrat eu însumi. ªi a modificat încet postura dinainte. în sfârºit. Îmi venea sã trec prin tavan ºi sã ies în noapte. în ignoranþa lor. m am gândit cã i deschid. L am vãzut pe David ºezând în fotoliul de nuiele. de autor itate. Oh. Am fãcut întocmai. m am înãlþat peste acoperiºul hotelului. a rãspuns. mi am . de straºnicele mele limitãri omen eºti. a spus David dintr o datã. sã mi vãd degetele miºcându se atunci c am sã o facã. Mi se pãrea cã sunt în cu totul altã sferã decât cele do uã figuri materiale. Nu cred cã pot ieºi din acest trup. de frica aglutinantã care îmi slãbea voinþa. ? Suntem gata sã începem cu cãlãtoria în afara trupului. ªi ascultã cuvânt cu cuvânt ceea ce þi spun. Oare ºtia cã sem? Nu auzeam nimic din ce spunea. sã mi simt degetele de la picioare înviind în pantofi. pur ºi simplu. de preot. în starea de vibraþie plãcutã ºi indispe are semãna cu momentul de culme al somnului. M am simþit imediat puþin somnoros. Zãvorãºte þi bine mintea! ? Da. cu mâinile aºezate relaxat pe coapse ºi uitându se la bãrbatul adormit. Dumnezeule. hai încã o datã. Trupul meu pãrea sã se fi cufundat întru to tul în senzaþia delicioasã de vibraþie. ? Adu þi aminte sã þi învãlui gândurile. domnule. Dar învãþa . pânã ce am ajuns anez pe deasupra nisipului alb. Era o plãcere palpit . Indiferent cât ai fi de v l. nu i aºa? M a cuprins frica. În trupul în care eram. Avea ochii ºi gura închise. Dupã trei sferturi de orã m am cufundat. cât era de plãcut! Era atât de asemãnãtor cu libertatea pe care o încercam când eram vamp r. aceeaºi pe care o încercasem ºi când mã folos isem mai înainte de ºmecheria asta. uºurinþa minunatã de a trece prin pereþi ºi tavan.

pânã când vom ºti cã ne iese fãrã greº. D ar numai lumea aceasta. Cã ai sã l scuturi ºi ai sã l scoþi din trupul lui . ªi poate cã nici nu vrea u sã ºtiu. ? Nu. hohotind isteric de agitaþie ne buneascã ºi de obosealã acutã. ? Da. în trupul de douãze ºase de ani. acum trebuie sã înveþi sã dai atacul. Avem în faþã o zi întreagã ca sã expl va ºi sã ne verificãm planurile. Cronometrajul era critic. apoi am plonjat înapoi. ? Nu eºti curios? Nu vrei sã ºtii. Pot sã mi amintesc propria tinereþe destul de bine. Scopul tãu este sã pretinzi trupul! ªi t epþi sã aibã loc o luptã. David? Vreau sã spun. David. ca ºi cum aº fi încerc at sã scriu perfect cu mâna stângã. am rãmas absolut consternat.. absolut fascinat de senzaþiile diferite pe care le resimþeam ? membrele uºoare. Am plutit er. ? Mai spune mi ceva. Acum ºtiu cã l putem da afarã. sunetul particular al vocii mele ieºind din gura lui. Te vor recunoaºte... acum sunt sigur cã o sã reuºim. S a uitat l a ceas. a spus David. Îmi cerea cu totul altceva decât pasivitatea ºi relaxarea pe car e le folosisem ºi dezvoltasem mai devreme. pe urmã m am întors în propriul trup scãldat în sudoare. ? Trebuie sã vii spre mine cu ºi mai multã hotãrâre. ? Uite. ? Nu. Iar acum nu ne þinem de jocuri. pur ºi s implu. E aproape trei. Atât de limpede. doar ca sã vezi cum e. Acum. Am simþit o dezorientare ºi un tremur. Chiar prea bine. M am uitat în jo s la palme ? slabe. Nu. purã ºi strãlucitoare. O fãcusem deja de vreo douãsprezece ori pânã ce fostul sclav al unui preot Candomble a z is cã era momentul sã se împotriveascã de a binelea atacului meu. Mi am dat seama cã se întorsese ºi mã împingea afarã. Vedeam cã i pun rãbdarea la încercare. Ne am luptat vreme de o orã. M am nãpustit asupra lui David ºi am simþit impactul în acelaºi mod pur mental în care resimþisem libertatea zborului. Nu. De fapt. atât de frumoasã. Nu vreau. o înghiþitu hisky nu mi ar fi fost de nici un folos. Eforturil e repetate mi au produs o stare de nervozitate adâncã ºi istovitoare. a rãspuns el încet. n ai vrea sã mã scoþi afarã din trupul acesta ºi sã intri în el? Vreau sã zic. eºti în stare sã dai atacul. n aveam sã mâncâm decât mai târziu. vederea slabã. ceva ca un erotism al minþii. trebuia sã continuãm pânã ce aveam sã reuºesc. Dar D avid era absolut neînduplecat. fãrã sã fiu însã stângaci. Doar asta conteazã. la cer. de ce nu se ridicã. Haide. cu dosul degetelor acoperit de pãr negr u ? ºi erau palmele mele! Ce greu îmi era sã le controlez! Una din ele tremura pronunþat într un fel pe care înainte nu l observasem.antã. ºi am zburat în sus. trebuie sã înveþi ºi tu cum sã procedezi.. ? De ce nu moare omul când face asta. brãzdate de vase de sânge. Trebuie sã fim odihniþi ºi pe deplin stãpâni pe facultãþile . ? Dar am crezut cã ai s o faci tu. Nu. ªi. Orice ad lt ºtie cum sã se foloseascã de trupul lui mult mai bine decât intrusul. Am vãzut numai lumea aceasta. sã vedem ce putem gãsi de mâncare ºi de bãut. Hai. am întrebat. Vom mânca ºi pe urmã vom dormi. La cel de al cincilea asalt reuºit am rãmas în trupul lui vreme de treizeci de secunde bune. dacã i nevoie. tu i cum sã þi foloseºti înzestrãrile preternaturale în feluri la care el nici mãcar nu viseazã. adevãrul este cã nu avem timp pentru o asemenea experienþã. bineînþeles. ? Haide. Înainte sã ne oprim. Mi se cerea o concentrare chinuitoare. ? Asta i tot ce ne trebuie. ca ºi cum cineva mi ar f i pus o mânã uriaºã pe piept. Acum trebuia sã mi concentrez toatã energia asupra lui David cu scopul mãrturisit de a l împinge afarã din trupul lui ? un fenome n pe care nu puteam spera sã l vãd într un sens real ? ºi de a intra apoi eu însumi în acel trup. încã o datã! O vom face ºi de douãzeci de ori. Apoi am simþit cã sunt înãuntrul lui David ºi preþ de o fracþiune de secundã m am vãzut pe mine însu gura cãscatã ºi privind tâmp ? prin cristalinul înceþoºat al ochilor lui David. Am fost de mai multe ori pe punctul de a izbucni în lacrimi de furie ºi neputinþã. nu ne puteam întrerupe ca sã ne plimbãm pe plajã sau sã ne scãldãm! Prima datã când am reuºit. Era mult mai dificil. ed cã o sã reuºim. am rãspuns trist. apoi o apãsare invizibilã. Abia când am fost în stare sã îl scutu þin afarã în spaþiu vreme de zece secunde a declarat cã e de ajuns. ºi. Ceea ce þi a spus despr e celule este adevãrat. ºi sã presupunem cã el mã zãreºte înainte de a putea s o fac ºi mã transformã într o dr te faci atunci? Nu. Lestat? m a întrebat. Te vor primi ºi vor încerca sã te reþinã. A urmat din nou zgâlþâitura. . pãrãsind pãmântul? ? Ai vãzut vreo poartã deschisã.

Ceilalþi nu facem altceva decât sã ne plângem. în ciuda rãcelii pe care o simþeam pe piele. ? Tocmai am vorbit la Londra. ? Jaf pe colinele de lângã Caracas. ªtiam cã ar fi replicat cã acum trebuia sã ne odihni nu voiam sã nu stau în aceastã ultimã noapte sub stele. David? l am întrebat. Descoperisem cã viaþa unui om este prea gr ea. apoi m am întors pe spate ºi m am uitat la cer. Te închizi. dar nu l am îmbrãcat. Am înotat destul de departe. A clãtinat din cap ºi s a uitat în altã parte. a spus. cu ochii plini de curiozitate . Vezi tu. au murit trei oameni. îmbrãcat nu r o bluzã lungã de pijama. sã mi spui din nou cum a fost. Îmi plãcea cum miroase. M am uitat la el. Simþeam numai fericire la gândul cã mã voi întoarce în vechiul trup ºi ºtiam cã aventura mea omeneascã eºuase. Voinþa lucreazã în continuare. a ºoptit. Dupã ce se va termina totul. Despre ea e vorba. Apa era rece. M am aºezat lângã el p e pat. amabil. n mort ºtie cât de teribil este sã fii viu. cã mã uscasem. fiecare bucãþicã de cartof ºi de carne condimentatã. le am scuturat de nisip ºi le am aruncat pe umãr. douã farfurii c mâncare ºi o sticlã de vin alb. Da nici prea greu. ? Ce e nou? Mi am ºters faþa. ? κi foloseºte oare vreo fiinþã toate înzestrãrile? am întrebat. Nu fusesem eroul din propriile mele vise.Am ieºit ºi am þinut poteca pânã ce am ajuns la o bucãtãrioarã ? o încãpere nostimã. ? Nu ºtiu. În timp. fãrã sã ne pese deloc cã erau reci. apoi m am dus spre cãmãruþa noastrã. au fost f urate numai obiecte mici ºi uºor de transportat. ar fi reuºit sã stãpâneascã mai bine monstruoasele posi itãþi pe care le are. Arãta la fel de demn ca de obicei. Am scos din valijoarã un tricou larg de bumbac. la fel cum îmi plãceau aceste lucruri pe vremea cân d eram cu adevãrat Lestat ºi aº fi vrut sã mã umplu curând de sângele puternic ºi bãrbãtesc. O vilã mare. p linã de obiecte de valoare. aºa cum fãcusem ºi la New Orleans. Nu pot. Încã era plin de nori albi ºi flocoºi. igrasioa ordonatã. ºi totuºi nu arãta tras la faþã sau slãbit în vreun f Pãrul negru ºi bogat contribuia. nu pot. fãrã sã mã ostenesc sã spun ce aveam de gând. David ºedea pe patul de lângã uºã. tablouri. Am întins braþele ºi am început sã înot. Eºti de partea greºitã a zidului de sticlã. ? Poþi sã mi citeºti gândurile? am întrebat dupã ce bãusem douã pahare de vin. Poate cã numai câteva genii cu adevãrat limitele. a întunericului din jur ºi a sentimentului straniu de vulnerabilitate. M am întors înot la mal ºi pe plajã. ne lãsase. dar n ai sã înþelegi niciodatã. fãrã îndoialã. nimeni nu i ni ciodatã absolut adormit. Simþeam cã plutea m pe o mare neagrã ºi perfidã. A ridicat mâna dreapta ºi mi a dat la o parte pãrul din ochi. Ne am aºezat la masã ºi am început sã înfulecãm fiecare bob . ? De ce. la impresia de vigoare. Am luat hainele de jos. iar în ochii mari ºi gri avea aceeaºi luminã intensã dintotdeauna. apoi am ieºit pe plajã. ? Am sã þi spun. apoi am aruncat prosopul pe spãtarul unui scaun. ºi fuma un trabuc din acelea subþiri. ai învãþat ºmecheria. Nici mãcar dacã e în comã. dar m a apucat brusc de mânã ºi m a împins încetiºor. Am coborât pânã la marginea apei. M am aplecat ºi l am sãrutat uºor pe faþã. a spus el ºi un zâmbet trist i a trecut repede pe chip. o datã ce am reuºit sã mã resemnez cã oamenii aºa fac ? loviturã dupã lovitur riva forþei apei. îmi plãc aþia pe care mi o dãdea barba lui asprã. ? Câtuºi de puþin. Va acosta în douã ore. M a invadat pacea. nec lar ºi dulce. Ar trebui sã fi m recunoscãtori lipsei de imaginaþie ºi ambiþiilor mãrunte ale acestui ins care ne oferã atât de curând ocazia sã l oprim. si mþeam aerul plãcut pe piele. dar plãcutã. lãsând o pe ea sã susþinã trupul voluminos. Acum este doar un prost ce acþioneazã previzibil. Am terminat repede de mâncat ºi am aruncat resturile la gunoi. Nu era uºor. ? La fel cum faci ºi când eºti treaz. Foarte asemãnãtor cu crimele din Curaçao. Proprietarul. Cum de ai putut fi în trupul acesta superb ºi tânãr ºi sã urãºti lumea atât de mult. în frigiderul ruginit ºi gãlãgios. M am lipit de el. Acum. . Era aprinsã numai lampa de pe masa de toaletã. Pur ºi simplu. ? Dar cum am sã fac în timp ce dorm? Queen Elizabeth 2 nu poate fi acum la mai mult de o sutã de mile. ca un om. Multe au fost fãcute zob. Era clar cã i obosit. bijuterii. Nu a rãspuns. mi am scos hainele de bumbac ºi am intrat în valuri. ? Nu ºtiu. bineînþeles. Îþi fereci mintea. urmãrindu mã cum luam un prosop din baie ºi îmi ºtergeam pãrul ºi pielea. cu braþele încruciºate. aºa cum pãrea dispusã.

trebuie sã dormim. M am aplecat înainte ºi l am sãrutat din nou. trem urul slab care i contrazicea fermitatea obiºnuitã. dar n am recepþionat cuvintele. est e atât de aproape de mine. slabã sau certã.. cum mai fãcuse ºi altãdatã. Cum aº putea sã mi o iert vreodatã? Am stat liniºtit. de adânci ºi de calme aceste ore dinaintea zorilor. O amãgisem graþie trupului ca ld ºi zâmbitor. Eu sunt de vinã. Nu e lacom. Queen Eliz abeth 2. mare ºi teribilã. Am vãzut chipul lui Gretchen. la fel de sigur ca ºi cum. uitându mã pe lângã el în noapte.. E chiar mai mult de cât acest trup tânãr. ? Spune mi. Mi se pãrea dintr o datã cã mã simþeam la ingur ºi de mizerabil ca înaintea încercãrii. Cât de imens era cerul. Scapã mã din acest tãrâm mizerabil al dorinþei ºi al slãbiciun mã înapoi în cerurile întunecate cãrora le aparþin. N am spus nimic. iubesc sufletul dinãun trul tãu.. din fântâna tinereþii. Nu pot sã i cedez. M aº putea îndrãgosti de tine. ªtiam cã eu eram de vinã. te rog. nu înþelegi? E frica mea! Nici nu ºt i cât a însemnat pentru mine aceastã aventurã! Sã ajung din nou în partea aceasta a lumii ? º încã împreunã cu tine! Te iubesc. când se uita la mine. acelaºi demon blond cu ochi albaºtri e care l cunoºtea atât de bine. Nu pot. N ai sã º iciodatã ce înseamnã sã fii bãtrân. Lasã mã sã fiu un pri . pãtimaº. David. pentru cã e sufletul tãu. Lasã mã sã fiu diavolul acela. ºi am vãzut cã se întorsese cãtre mine. Apoi l am urm at afarã. tu nu þi dai seama cã nu e rãu. Dar ºi plin de suferinþã. lasã mã sã mã desprind din nou de ea. prea zguduit ca sã poatã continua. M am uitat numai peste întinderea mãrii. Dã mi înapoi trupul. E ca ºi cum aº fi din nou tânãrul care am fost.. în afara timpului. aºa cum se întâmpla înainte cu muzica. Am simþit cã mã soarbe cu totul. Vocea îi ºovãia. Am sã te as în pace.. s ar putea sã o fac. Era o rã te veche. Îþi promit. a zis iar. O ºtiu. Vreau. ca .. Pe urmã a continuat: îm i amintesc atât de bine zilele acelea. Nu mi plãcea suferinþa din vocea lui. ? Înþeleg. detest cuvântul. ? Nu.. de ce nu? ? Nu ºtiu. sufle tului Lestat. A oftat prelung ºi a rãmas o vreme tãcut. Dar nu pot. Dumnezeu mi e martor. O ºtiam ºi era inutil sã îndrug scuze. David vedea însã. aºa ca mine. ca ºi cum s ar fi strãduit sã pãstreze faþada elega sã. Gretchen nu ºi dãduse seama de ea. ca ºi cum. am spus. ia te uitã! Tocmai coborâsem din taxi pe cheiul aglomerat. Am vrut sã spun ceva furios ? Ia þi mâna. am gândit. 21 ? DOAMNE. Rostul castitãþii este sã te fereascã sã drãgosteºti. Eram o a chiar ºi în acest trup. S a oprit. ? Iartã mã. Cât erau de minunate.. E numai imens. nu eºti rãu. a ºoptit el. Te iubesc cu disperare. Trecutul. de fapt. Unde era David? Sã mã scoatã din amintiri! Nu le voiam. M aº pierde pe mine pentru totde auna dacã aº face o. rezervat. A fost un moment azi dimineaþã când m am gândit cã aº putea sã renunþ la tot ? numai ca sã fi tine. Haide. Ah . Nu þi face griji. s o fac. Coborâse pe nisip ºi stãtea acolo singur. am vãzut faþa lui Louis ºi am auzit vo be pe care le spusese ºi pe care voiam sã le uit.. ai sorbit. Da.. M am uitat încet în sus. nu i asta. nu mã chinui ? dar n am scos o vorbã. imperturbabil. smulgându mã din gânduri. da.S a ridicat cu eleganþã ºi a ieºit în noapte. M am dus în spatele lui. Eram prea furios din cauza dorinþei respinse ca sã fac ceva pe moment. Sunt bãtrân. Când ai bãut din sângele lui Magnus. ªi mai simþeam ceva. ªi dacã ai sp hiar ºi acum Vino cu mine". Dincolo de aceastã imagine arzãtoare. Am sã te las în pace. David simþea rãutatea... ªtiu numai cã nu pot. dar e evãrat. Simþea lãcomia puternicã de vampir. Nu se auzeau decât valurile spãrgându se ºi palmierilor. te rog. mi am dat seama cã e odihnea uºoarã pe gâtul meu. Vasul uriaº albastru ºi alb.. era mult prea mare ca sã poatã intra în micul port. a ºoptit. M am uitat din nou în sus ºi l am vãzut ? demn ca de obicei. la Rio. Ancorase la o milã sau douã m ai departe ? nu reuºeam sã evaluez exact distanþa ? ºi pãrea enorm într un fel monstruos. Cum putusem sã fiu atât de prost? L am auzit pe David spunându mi ceva. E ca ºi cum aº fi din nou în India sau la Rio.. crede mã. ca înainte de micul sejur petrecut într o carn e ºi mai vulnerabilã. I am auzit vocea. îndãrãtnic. nebuneºte.

a zis David. Trebuie sã fiþi în stare sã l fixaþi pe cel pe uºã chiar voi. cã începuse sã plouã de a binelea. Uite. Am mers încet prin soarele fierbinte. pe falezã. Întreaga perspectivã a ea culoarea unei coaste italiene. ªi a deschis paºaportul. Georg e erau adunate laolaltã pe faleza înaltã din partea stângã a portului. dar sper m sã nu fie nevoie sã intrãm în detalii. p ea cinci. David a c rut bere rece. din atelierele dimprejur. Foarte bine. Oh. ? Excelent. O ºalupã micã de lemn. Sau va fi pregãtit sã ne întâmpine la apusul so relui. Poate cã ar trebui sã te gândeºti sã rãmâi aici. Dacã ne a simþit prezenþa cât e puþin. Pãrea un ietor ? pentru altã datã. îºi croia drum cãtre docul de beton. am fãcut isprava. O casã mare. ? Azi dimineaþã? ? La ora trei. aþi aflat despre jaful de azi dimineaþã? S ar pãrea cã bân uie un vampir în Grenada. Ce drãguþã pãrea insula! Colin urite erau împânzite de locuinþe mici. s ar putea sã nu l mai gãsim pe vas. ? Nu i a bunã. Colinele înverzite ºi þãrmurile ºerpuite ale insuliþei pitoreºti se întindeau spre ea. avertizându l însã sã nu i vorbeascã acestuia despr jorarea lui. dacã ne ar fi simþit. Urma sã i spunã stevardului de pe puntea de semnalizare cã era nerãbdãtor sã l vadã pe domnul Hamilton. Rândurile nenumãrate de ferestre te avertiza însã cã nu i vorba despre nava vreunui uriaº. Dacã ar fi fost nevoie. cu numele scris în relief.un vapor de coºmar îngheþat în golful nemiºcat. Cafeneaua era liniºtitã ºi adãpostea numai câteva mese vopsite ºi scaune cu spãtar. Berea avea gust de malþ ºi era destul de bunã. David. Haide sã intrãm în cafenea. ? Era mult prea ocupat azi dimineaþâ. simþindu ne bine în cãmãºile cu mâneci scurte ºi în pan ii de doc ? o pereche de turiºti ? am trecut pe lângã vânzãtorii bronzaþi care ne îmbiau sã c scoici. Chiar acolo. Ne cãpãtasem noile identitãþi dimineaþã. arãtând în lumina soarelui de parcã ar fi fost de þiglã. începe sã plouã. dar nu cred cã echipajului o sã i pese prea mult dacã o sã dea cu ochii de el. ruginitã. a spus Jake cu voce scãzutã ºi cu chipul þeapãn ºi preocupat. am plecat. Lestat. Le am scobit eu însumi. cu pereþi roºii pãtaþi ºi întunecaþi. Am obosit sã mai aºtept. apoi l a pus la loc. îngreu mod evident de încãrcãtura de pasageri ? Uite l pe Jake la prova ºalupei. ? Gata. chiar lângã coridor. O harababurã întreagã. iar construcþiile mai solide ale oraºului St. Au muri t cu toþii. tobe de tinichea ºi alte suveniruri. inclusiv valiza diformã pe care o adusese David de la New Orle ans. m am simþit cuprins de o agitaþie meþitoare ? era nostim sã cãlãtoreºti cu o astfel de bãrcuþã pe marea caldã. David. David era destul de tensionat. aºa cum aþi cerut. din magazine ? acum. David a cãpãtat glas numai dupã ce Jake ne a lãsat singuri. apoi i a întins peste masã lui David niºte chei. cel care ocupa apart amentul Queen Victoria. doctorul Stoker era pensionar ºi îºi petrecea vacanþa în Caraibe. ªi ai fãcut rost de douã rânduri de chei. Avea sã fie nostim. Nimeni nu va bãga de seamã cã domnul Eric Sampson nu s a întors. Uite ºi zãvoarele. cu acoperiºuri din ta ndulatã de zinc. Lumea d e afarã pãrea fãcutã din apã lucioasã. Simþeam o tresãrire de emoþie când mã uitam la ea. de pa cã nu ar fi stat de vorbã cu noi. Sunt la bord mai mult de o mie de pasageri. Nu mai fusesem niciodatã la bordul unei n ave moderne. O mulþime de bãtrâni ºubrezi pãreau cã apar de peste tot ? iuri. Gata. Ne am luat bagajul. ? Cufãrul este deschis ºi jumãtate din conþinut împrãºtiat pe pat. Numai dacã nu cumva nu poate. Hai sã ne îmba odatã. de par fi încercat degeaba s o micºoreze ºi s o aducã mai aproape. ªi pe urmã. . Pare sã fie eabã pentru tine. Jake a apãrut dupã câteva minute ? îmbrãcat cu acelaºi ºort kaki ºi acelaºi tr alb ? ºi s a aºezat grijuliu pe un scaun de unde putea supraveghea intrarea. E o cabinã micã în burta vaporului. a unei austriece bogate. De îndatã ce ºi a îndreptat prova cãtre Queen Elizabeth 2. dar asta n avem cum sã ºtim. ci ar fi fost cufundat în gânduri. Ne a trebuit câteva minute sã ajungem în bãrcuþa miºcãtoare din lemn ºi sã ne aºezãm pe banch astic. ºi ne am grãbit spre ºalupã. A luat o înghiþiturã din sticla cu bere neagrã. Pistoalele sunt în douã cã ufãr. Azi dimineaþã la trei noi eram pe plajã. Vã doresc din nou succes. ar fi dat foc cãmãruþei noastre. pãpuºi de cârpã. a citit pentru a douãzeci ºi ºapte a oarã ce scria acolo. a adãugat. Mi a plãcut miºc m prins vitezã. fo arte preocupat de sãnãtatea iubitului sãu prieten Jason Hamilton. Toatã insula vorbeºte numai despre asta.

Cât de sintetic ºi de hidos. cu tavanul foarte jos ºi uºi nenumãrate pe f iecare laturã. cãci. Vasul adãpostea un teatru mare ºi u n întreg mezanin de magazine elegante. în cele din urmã. Un stevard prieteno s ? un domn de vreo ºaizeci de ani ? ºi a fãcut apariþia dintr o cambuzã ascunsã de o draper ie ºi ne a îndrumat cãtre apartamentele noastre de la capãtul îndepãrtat al holului. Bagajul avea sã ne fie adus. Am simþit cã pãrul mi se ridicã pe ceafã. apoi cromul ºi p lasticul de peste tot. de care se aprop iase pentru cã urma sã cãlãtorim împreunã pe Queen Elizabeth 2. în general. ? Sst. nu credeam cã planul nostru ne ar putea pune într o asemene a situaþie. Pasagerii se plimbau încolo ºi încoace peste tot ? cei mai mulþi bãrbaþi ºi femei în vârstã. Tu ai trãi t în trecut. pentru eventualitatea cã cineva ne ar fi întrebat mai mult. înrãmatã º gãþatã pe perete. cã apartamentul Victor ia era doar douã cabine mai încolo. Dar. expuse toate în firide înguste. împingându mã mai departe. Vino dupã mine. Nu mai a u voie sã foloseascã lemnul din cauza protecþiei contra incendiilor. Cât timp nava era în port. cu un accent la fel de englezesc. totul în burta fãrã ferestre a vasului! ? Este salonul din mijlocul navei. Dedesubtul acestora se gãsea un ring de dans. mulþi dintre ei adunaþi în salonul liniºtit ºi luminat de soare de dede subt. ? Haide. cu duºumeaua situatã ma os ºi cu un pian alb. smochinguri negre ºi cãmãºi scrobite. o datã fãcut schimbul. confortabile in piele. ai sã jigneºti pe cineva. O sã ne ducã pe puntea bãrcilor. dezvãluind minunata apã albastrã ºi cerul senin de deasupra. îmi tãia rãsuflarea. la vas ºi a tras lângã o deschizãturã largã practicatã chia ocul uriaºei carene albastre. Puntea bãrcilor a dat la ivealã un întreg ºir de minuni. Acum ºtiu unde suntem. ? Dar apartamentul Queen Victoria unde este? a întrebat David. printr un bar îngust ºi plãcu t. mare. articole diverse ºi daruri ocazionale . iar D vid putea sã fie nevoit sã l opreascã în vreun fel. magazinele erau închise. În timpul traversãrilor transatlantice. am rãspuns. Ne a arãtat uºa cu mâna. a spus David. bijuterii de l ux. arãtând spre o diagramã coloratã. Cât de absurd de enorm pãrea vasul vãzut din acest unghi! Pur ºi simplu. Lumina era mai generoasã ºi mai plãcutã. Lãmpile de plastic ºi învelitorile frumoase ale uºilor a minteau de stilul art deco. În Carai e însã îi lipsea aceastã destinaþie precisã. dar era destul de uºor sã ve zi ce i înãuntru prin grilajele uºoare cu care erau zãvorâte. porþelanuri. N a zis tipul acela cã acolo dã de restaurantul Queens Grill? ? Habar n am. ºtiam cu certitudine cã tâlharul era înãuntr buia sã mi spunã nimeni. fixând covorul în culori strãlucitoare. aici era în întregime domeniul clasei întâi. Abia am bãgat de seamã când am prezentat biletele membrilor de echipaj. am spus. Barul avea ferestre foarte ma ri. apoi pe un coridor decorat m ai nostim decât cele de dedesubt. ine sumare de plajã. De ce s ar fi ostenit sã caute o ascunzãtoare mai sofisticatã? Av eam sã gãsim un cufãr aºezat lângã perete. Am continuat sã mergem pânã când am dat într un spaþiu deschis. explicându i cã era medic ºi cã ar fi vrut sã l vadã cât mai epede pe dragul lui prieten Jason Hamilton. potrivit de parcã ar fi fost gata pentru concert. Stevardul a rãspuns repede. apoi sã dãm de un lift mai mult sau mai puþin tainic care sã ne ducã în camerele noastre. Am primit câteva indicaþii sumare cum sã ajungem pe puntea de semnalizare . dacã nu putea fi stâpânit.Eu nu eram decât un amic întâlnit cu o noapte înainte la casa de oaspeþi. Între noi nu trebuia sã exist egãturi prea strânse. E de neimaginat! ? Lestat. ºi scaune joase. Pãrea cã apartamentele de lux cãtre care ne îndreptam erau cumva separate de corpul vasu lui. Numai cã nu voia sã l alarmeze pe domnul . transatlantice din acestea uriaºe existã de la începutul secolului. rezervat numai pasagerilor de pe puntea superioarã. camerele. ªalupa a ajuns. Îmi dãdeam seama vag cã David îºi folosea poziþia ot farmecul asupra stevardului. S a oprit în faþa unu i lift ºi a apãsat pe buton. a spus David. chiar dacã salonul ºi restaurantul îºi ferecau u ru restul lumii plutitoare. ? Ce absurd aratã totul. James avea sã se afle în acest trup. englezii sunt foarte mândri de vasul acesta. Haine scumpe. apoi am rãtãcit pe un coridor interminabil. Dupã mai multe minute ne am dat seama cã ne pierduserãm cu totul. Mã simþeam ca un zombie plimbându mã prin lift. Trebuia sã ne strecurãm prin restaurantul Queens Grill. ªtiam. cu o estradã micã ºi o zonã largã cu mãsuþe pentru cocteiluri. Am pãtruns pânã la urmã pe puntea cea mai de sus a vasului. Aveam pregãtite mai multe rãspunsuri.

Un perete de sticlã cu uºi g lisante se deschidea cãtre niºte terase private. accentul l or englezesc sacadat pãrând sã devinã tot mai puternic în replicã de la unul la celãlalt. ? Dragul meu. încât nu reuºeam sã urmãresc în întregime ceea ce ºi spuneau. Totul pãrea sã se învârtã în jurul sãrmanului suferind. David pusese la bãtaie puterea lui de convingere aproape h oticã. David mi a fãcut semn sã merg la el. ºi a faptului cã doc Stoker era dornic sã se strecoare ºi sã se uite la el în timp ce dormea. dar la o inspecþie mai amãnunþitã nu se dovedeau deloc o ºmecherie. Da haide.Hamilton. De fapt. Ce voluptate era sã poþi ieºi afarã. Chiar aºa. Treptat. acum dormea. îmi asum întreaga responsabilitate. Ne am strecurat în apartament. într un loc drãguþ. Pe partea cealaltã a patului. îl puteam auzi clar pe David vorbind dincolo cu stevardul. De clanþa uºii lui atârna inscripþia Nu deranjaþi". Iar dacã lucrurile vor mer e rãu ºi domnul Hamilton se va supãra. iar conversaþia atât de rapidã. te rog sã accepþi. da. ale deco rului ºi totala absenþã a oricãrui material natural.. Era doar un pat în dezordine. în contul deran jului. un frigider i nteligent camuflat ºi chiar o zonã de zi". Ne am apropi at ºi am potrivit o în încuietoare. paturi duble cu cuverturi pastelate ºi mese de toaletã înguste. adãugând de bunãvoie cã domnul Hamilton dormea în cursul zilei. se întindea pe douã niveluri. Nivelul superior adãpostea spaþiul de zi ºi uºile cãtre verandã. Era acoperit aproape în întregime cu o husã decorativã ºi îl luasem drept un fel de masã. Mai era obiºnuitul televizor uriaº. Pânã la urmã. Le am vãzut pe amândouã când au fost deschise uºile. Uite. o mãsuþã de un scaun tapiþat. doctorul Stoker urmãrea sã obþinã ºi sã pãs heie de rezervã a apartamentului. stevardului îi e ra teribil de fricã sã permitã aºa ceva. cu câteva mici diferenþe de culoare. Asta însemna cã ºi apartamentul Queen Victoria trebuia sã aibã erandã. Acu . cu toate ocolurile ei plictisitoare. cu o canapea micuþã ºi plinã de gust. c u hublourile lor meschine. În acelaºi timp. în timp ce mi despachetam bagajul. înainte sã mã retrag într a mea. mi am dat seama cã întreaga conversaþie. uite. o uºã de legãturã ntre ele le transforma într un singur apartament. Uºa era acum închisã. Pernele îngrãmãdite pe pat ar fi înºelat pe oricine se uita din hol. Avea cheia de la apartamentul Queen Victoria. nu. Stevardul n avea sã fie implicat deloc. despãrþite între ele de patru sau ci nci trepte mochetate. Cineazã undeva. peste care fuseserã trase dr perii groase. prin care soarele dimineþii probabil cã pãtrundea absolut orbitor! Mi a venit sã râd. Am vãzut din nou numai materiale sintetice. nelãsând sã pãtrundã nici urmã de luminã. vo sã i ofere o masã pe cheltuiala lui prima datã când ieºea în port. David va lua asupra lui întreaga vinã.. ºi arãtau mai degrabã camere de hotel. Cel mai mult m au surprins însã verandele. Au urmat câteva prostii politicoase ºi foarte convingãtoare despre cât era de bolna v domnul Hamilton. nu protesta! ªi acum. în jurul bacºiºului. destul de mari cât sã adãposteascã o masã ºi va scaune. Cabinele noastre m au surprins. în aºa fel încât sã ºi poatã supraveghea pacientul la nevoi . Apartamentul era imens. nu. nu voiam sã ne instalãm în camerele noastre? Bagajul ajunsese mai demult. începusem sã înþeleg de ce James rãmãses nat de acest mic tãrâm foarte special. Da a spus în cel mai curtenitor ºi grijuliu mod cã înþelegea stânjeneala celuilalt ºi. arãtând tare a plastic ºi lipsite întru totul de cãldura lemnului. Chiar dacã îmi displãceau culorile palide. Sigur cã nu. Dar unde era diavolul? Unde era cufãrul? ? Ah.. domnul Hamilton. mai spaþios. În cele din urmã a mãrturisit cã ceilalþi erau la masã ºi cã era sin puntea de semnalizare acum. moarte. va întoarce spatele. dacã doctorul Stoker era absolu t sigur cã. Patul era în partea de jos ? rãvãºit.. am ºoptit. a spus binevoitor stevardul. iatã. Va spune cã a luat el însuºi cheia din cambuzã. lasã lucrurile în eama mea. se învârtea. cu pãturile trase peste cap. Dar încãperile erau destul de mari ºi evident luxoase. cum fusese doctorul Stoker trimis de familie ca sã aibã grijã de el ºi cât era de important pentru doctor sã se uite la pielea bolnavului. Zâmbind triumfãtor. amintindu mi vechile noastre nave din secolul al nouãsprezecelea. Încãperile erau mobilate identic. Peste câteva secunde. cu perne aºezate sub cuverturi ca sã lase impresia cã cineva dormea buºtean acolo. am apr plafoniera ºi am închis uºa. coridorul îngust ºi luminos era gol. sã stai lângã balustradã ºi sã te uiþi la min ulã ºi la golful strãlucitor. Pãrea cã bãtãlia fusese câºtigatã. încast rate în peretele tapetat cu oglinzi. Fãrã îndoialã cã stev ul îi ghicise suferinþa. de fapt.

cel puþin dupã cât ne pu m da seama. Cât trebuie sã l fi delectat pe James! Ah. Nu erau bijuterii sau aur ascunse în încãpere. Am gãsit. foarte lucioasã ºi destul de încãp e cât sã poatã adãposti un om zãcând pe o parte. Era evident cã purta hârtiile de care avea nevoie asupra sa. Mâna se îndepãrta de genunchiul pe care l înconjurase. Inima mea de muritor bãtea sã mi spargã pieptul ºi aproape cã am cãzut. în schimb. Nici sã nu se gân scã sã atingã încuietoarea! David a încuviinþat din cap. cu genunchii la piept. în tremurãtorul meu înveliº muritor. ? Grãbeºte te! a ºoptit David. încercând sã mã în paºi de cufãr. am spus. Totul în jur era imaculat. încãperile erau peste mãsurã de s omptuoase. Trupul meu îmbrãcat în haine negre de searã ? negru de vampir. am zis. dacã vreþi ? cu plastron þeapãn ºi cravatã neagrã. Du te sã asculþi ºi tu dacã vrei. D bt nu se miºca nimic. Fie cã nu putea s o facã telepati c. aºa cu nu s a miºcat. urmãrindu l cum se desface în acelaºi înveliº fãrã formã de mai înainte. Trupul meu! Iar eu ºedeam acolo. Slavã Domnului. lucioasã la gât. David a notat numerele în carneþelul lui cu coperþi de piele. cu genunchii strânºi. a spus. liber ºi bogat. ? Nu cred cã ar trebui sã faci asta. Am tras iute capacul de lângã perete cu degetele de la mâna stângã zându l cu un zgomot surd. I am ºoptit sã fie atent. O inspecþie rapidã a dovedit cã sertarele mesei de toaletã nu adãposteau documente importante. ba chiar îºi permisese ºi o mantie de operã. apoi l a pus din nou în bu zunar ºi s a uitat la cufãr. ? Ce ai auzit? ? Cum îi bate inima. ºi auriu î neclarã. simþind pe braþ apãsarea liniºtitoare a mâinii lui David. M am tras înapoi de lângã cufãr. Mi am dat seama cã priv eam la o grãmadã de material negru. aproape bolnav de fricã ºi s oare. Reprezentau genul de lux ºi de privilegiu la care cei mai mulþi dintre oa meni nu pot ajunge niciodatã. trebuie sã evaluez încuietoarea. fãrã îndoialã. þinea ochii închiºi. M am apropiat ºi mi am dat seama cã zãvorul nu era tras. uitându mã printre plicuri. Pe podeaua ºifonierului se înºirau o sumede . cãzând în falduri ºi acoperind în întregime conþinutul. ? Vreau sã l vãd. iar profilul binecunoscut se decupa pe cãptuºeala lugubrã de mãtase albã de dedesubt. deºi dulapurile literalmente pocneau. E inima ta. Trupul care zãcea înãuntru. A îngenuncheat în tãcere lângã cufãr ºi ºi a lipit uºor urechea apoi s a tras brusc înapoi ºi l a fixat cu o expresie aprigã ºi agitatã. În timp ce silabele se desprindeau de pe buzele lui. pentru orice eventualit ate. în secolul trecut. destul de vizibil. Am rãmas împreunã tãcuþi. Folosisem ºi eu acelaºi truc a esea. cu ochii încã aþintiþi pe cufãr. am întins mâna dreaptã ºi am apucat de marginea de alamã a capacului. cuvertura exterioarã nu s a prins în capac. Stând pe o parte. mai departe. am înºfãcat înveliºul ºi l am tras în lãturi. era destul de gros! ? Cinci cãsuþe poºtale. ºi cu braþele încruciºate deasupra lor Faþa arsã de soare era la fel de liniºtitã ca aceea a unui manechin. Ticãlosul putea simþi pericolul chiar ºi în somn. fie nici nu încercase. În plus. am vãzut braþul dinãuntrul cufãrului cum începe sã se miºte. A aruncat repede materialul înapoi peste trup. Ochii mei. ºi toate hainel e acelea elegante de searã! Jachete din catifea neagrã laolaltã cu unele ceva mai obiºnu ite. teancul de plicuri gata timbrate pe care tâlharul le folosea ca sã se debaraseze de comorile furate. ? Dar vreau s o fac. Tremuram eribil de agitat din pricina celor ce mã aºteptau. cu bucata de mãtase neagrã spânzurâ i în mânã ca o capã de matador. aco perind încuietoarea nefolositã. Capacul a lovit lambriul cu un zgomot surd ºi a rãmas deschis. ci a cãzut aºa cum fusese. Profilul meu. Pãrul meu.vedeam cutia mare ºi neagrã de metal. iar el era acum ascuns în cufãr. ? E înãuntru. În ciuda materialelor sintetice cu care erau capitonate. lipitã de capac cu un adeziv. Cotul vibra. Nici o mânã puternicã ºi albã nu s a întins brusc sã mã apuce de gât! Stând cât de departe puteam. apoi am împins o cãtre perete. ticsite de haine lu xoase. într o scânteiere e. m îmi imaginasem. garnisitã cu alamã. Stai acolo. Cuvertura groasã din m al decorativ era. pânã când am fost siguri cã trupul preternatural se odihnea din nou Am reuºit într un târziu sã mã adun îndeajuns ºi sã mã uit în jur ceva mai liniºtit.

un al doilea asalt trebuia sã fie un succes. plãnuisem deja f are pas. era necesar sã l facem sã înþeleagã câ lnerabilã îi era poziþia. fãrã ferestre. Mai rãmânea a urc pe puntea pentru sporturi ºi sã vãd cum se putea ajunge acolo de pe puntea noastrã d e deasupra. Imediat ce am ajuns la baza lor. Excelent. Dar ce se întâmplase cu celelalte încu care Jake le adusese aici la cererea noastrã? Erau mult prea incomode. James ? întors în trupul muritor ºi. Mai trebuia sã punem la cale ruta cea mai potrivitã de la apartamentul Queen Victori a ºi pânã la puntea cinci. vizibil datoritã dungilor de luminã de deasupra ºi de la capetele draperiilor. apoi sã ies din holul îngust în cel mai mare din spatele restaurant ului Queens Grill. aºadar. Dacã încerca sã ne distrugã. Dac evreme. aºa cã era greu. furios ? n avea nici cea mai micã posibil te sã ºi dea seama încotro mã duc. Cheia era în unarul interior al hainei lui David. Nu era mai sigur sã plecãm? Am pãrãsit imediat puntea de semnalizare. Dupã aceea nu mi mai rãmânea decâ între pat ºi uºã. Avea zãvorul obiºnuit. inevitabilele noastre þipete ºi împuºc adus ajutoare. nu mi ar fi putut l ocaliza cabina decât dacã m ar fi cãutat amãnunþit. O cãmãruþã micã.ie de pantofi lucioºi. eram sigur cã nu ºi pusese la încercare limitele. dacã ar fi reuºit sã ajungã sã dea târcoale pe acolo dupã efectuarea schimbului. am înþeles cã ar fi fost o nimica toatã p entru mine sã mã las sã cad de sus ºi pânã aici prin spaþiul dintre balustrade. îndeplinitã. mai toate petrecute în interiorul navei. cum eu fãcusem de mai multe ori. Era proba bil singurul ºir de scãri care ajungea de la punþile superioare pânã la puntea cinci fãrã nic o întrerupere. El avea sã simtã pericolul rãsãritului ºi sã ºi dea seama cã era cu putinþã sã rãmânã în trupul de vampir. fãrã îndoialã. la adãpost de lum ina soarelui. ? Ah. Chiar dacã l ar fi copleºit pe David. Am comandat douã ginuri cu tonic ? o bãuturã pe care o gãseam destul de accepta bilã ? ºi am depãnat în detaliu întreaga schemã. iar eu sã mã avânt înãuntru. unde u n alt cufãr aºtepta sã fie ocupat de trupul de sus. dacã trãgeam cufãru lângã ea. sã m tesc pe coridor pânã în cabina cea micã ºi sã zãvorãsc uºa. dar nu ºi ul tima de pe vas ? ºi am descoperit salonaºul inexistentului domn Eric Sampson. N ar fi putut împinge u Dacã fixam cufãrul între ea ºi capãtul cuºetei. David urma sã îndrepte asupra lui pistolul Smith & Wesson în timp ce amândoi trebuia sã înce rcãm sã i scuturãm spiritul afarã din trup. eu urma sã þâºnesc cu iuþ preternaturalã pe coridorul punþii de semnalizare ºi apoi în jos pe scara interioarã cãtre p untea de dedesubt. de îndatã ce acesta mi ar fi aparþinut d in nou. iar în bar un belºug de bãuturi scumpe. Mi am dat seama însã cã uºa devenea de netrecut. Mi am dat seama abia atunci cã încãperea era îndreptatã spre sud est. În timp ce David avea sã þinteascã revolverul asupra trupului muritor al lui James. trebuia sã aºteptãm momentul crucial ºi abia apoi sã ne nãpustim asupra lui. Trebuia sã aºteptãm ascunºi pânã ce James avea sã se hotãrascã sã se retragã pentru ziuã. treaba nu mi ar fi luat mai mult de câteva secunde. Ar fi þinut pe dinafarã orice stevard inoportun sau chiar pe James. În clipa în care ne am întâlnit iarãºi sub soarele blând de la Queens Grill. David m a scuturat de braþ. a zis David. Chiar dacã mi ar fi ieºit în cale o hoardã de muritori somnoroºi. ªi orice cadavru ar fi fost abandonat în cabina lui James. Era extrem de import a totul sã se petreacã la timp. De fapt. Datã fiind confuzia lui. n ar fi putut o clinti nimeni. Ne am dus apoi pe puntea a cincea ? ultima punte pe care erau cabine. Unde s ar fi putut duce James în ultima clipã? Era greu de crezut cã ºtia cât timp ar fi putut rãmâne onºtient dupã rãsãritul soarelui. Pa rtea aceasta a planului era. În fiecare holiºor sau foaier atârnau diagrame ale vasului. ceea ce nu putea face fãrã sã atragã aten r David ar fi pus paza pe urmele lui. sã dau de Scara A ºi sã mã las sã cad opt etaje pânã la puntea cinci. Nu trebuia însã sã aibã ocazia sã rãneascã pe v Dacã primul asalt ar fi eºuat ºi ar fi urmat o ceartã. Oare ademenea aici femeile pentru un cocteil ºi pe urmã îºi lua duºca lui de sânge? M am uitat la peretele de sticlã. tinere prieten. fãrã sã ne mai întâlnim cu stevardul. închizân apacul cufãrului. Mi am dat seama repede cã traseul interior cel mai potrivit era Scara A. acuzându l de tot felul de delicte mizerabil . sã intru înãuntru ºi sã trag capacul. Dar eu am sã urc cele opt etaje cu li ftul. n ai decât.

T sã ai încredere în mine. apoi voi avea cu el o discuþie amã unþitã despre ceea ce ne aºteaptã. S a uitat într o parte. mai existã o posibilitate. Nu încerca sã l arunci peste bord sau sã i crapi þeasta. pur ºi simplu. Lestat. înc ercând sã intre din nou în trupul tãu. eºti nebun sã. Gândeºte te la asta. însoþindu l apoi pânã la pas poftindu l sã coboare pe þãrm. a continuat David. Eu te aºteptam ºi el a intrat peste mine. Trebuie sã l întâlnim în momentul în care este cel mai slab. dar ai putea. Nu e de neconceput cã te ar putea urmãri pânã pe puntea cinci. Existã mijloace. Nu. ? Vânãtoarea cea mare! O sã mi placã. ? N are rost.. de ce nu înce rcãm sã l atacãm imediat dupã apus? ? Nu. iar u am sã l sfãtuiesc sã se grãbeascã. sã ne întâlnim ºi sã ne bucurãm împreunã de cãlãtoria mãtorul port. Am sã l bag în cufãr. sã presupunem cã reuºim schimbul cu destulã vreme înaintea rãsãritului. noi doi am putea s o facem. La apus urma sã ies din cufãr. Ar fi o nebunie sã o facã fãrã o ascunzãtoare la îndem r. sã poatã sã debarce de bunãvoie ºi plin de recunoºtinþã. cu siguranþã. nu mi place gândul cã. Dar. ? Lestat. o voi face. iar el. E. ? Atunci eu ar trebui sã mã îngrijesc de cadavru. în timp ce vasul se îndreaptã spre chei. Dar sã presupunem cã mai are o ascunzãtoare. ? Uite. Nu vreau sã fiu nevoit sã. ªi am sã l gãsesc ? chiar dacã s ar ascunde în alt trup fi palpitant. ? Probabil ai dreptate. ? Cât e la bord nu se poate. Acesta este gândul pe care mi l va putea citi în minte cu înzestrarea lui psihicã. trebuie ca noi sã nu i lãsãm nici o ºansã. ? Cred cã þi dai seama cã nu pot sã l omor pe ticãlos. foarte bine. a spus el. Trebuie sã ne ami ntim cã schimbarea trupurilor ºi posesia sunt specialitãþile lui! Nu. sã l împingi în cufãr. Am putea distruge creatura în . Ap oi s a uitat fix la mine. Cine ºtie? S ar putea. ? ªi nu ºtim cât de mari sunt puterile lui psihice. va ieºi di va ataca din nou. chiar înaintea zorilor. poa ai mai face griji. Va vrea sã aibã avans faþã de tine. ? Fii sigur cã am sã i fac de petrecanie când am sã l gãsesc. încât sã ºi ia zborul ºi sã ne lase baltã la bord. ? ªtiu. sã rãtãcim pe mare toatã noaptea. eu plec ºi te las pe tine cu monstrul. Nici nu ºtii cât îl detest! Dacã ai ºti. bineînþeles. Am s o fac. M a toate. încât sã mi r arunc peste bord.e. Apoi am sã i aduc acuzele potriv ite.. ? Înþeleg. sã sperãm cã micul monstru îºi va da se ce baftã are ºi va debarca de bunãvoie. ? ªtii. sperând cã zg tul împuºcãturii va rãmâne neobservat.. S ar auzi împuºcãtura. David a tãcut o clipã. ? Dacã va fi nevoie. Asta ar presupune o bãtãlie psihicã totalã. ? David.. ? Lestat. de parcã ar fi încercat sã aleagã cuvintele cele mai potrivite. Era datoria lui David sã fie atent ca omul nostru sã nu se în toarcã. ºi cântãrea planul. Avea sã þinã puternicul Smith & We n îndreptat asupra lui James pânã când vasul acosta în Barbados. categoric nu. ªi sã prelungim bãtãli omentul cel mai critic. destul de deºtept ca sã ºi dea a. Nu þi aminteºti? Dacã i ameninþi trupul. bând ceea ce i mai rãmãsese din gin. De fapt. Lasã l sã intre înapoi în acest trup muritor. dar sunt motive însemnate pentru care nu trebuie sã înc ercãm sã l omorâm! Þi le a spus chiar el. Va fi cu siguranþã vãzut de cineva ºi se v a striga om la apã". am putea sã distrugem creatura aceea. întors în trupul muritor. ? ªi dacã ºi dã seama? Dacã pune mâna pe armã? ? Atunci va ajunge ºi el în aceeaºi situaþie. ? Aº putea sã i crap capul.. am sã mã descurc cu el. ? Dumnezeule. Cu sau fãrã pistol.. ? Un motiv în plus pentru el sã debarce de bunãvoie. Fiecare parte din plan este crucialã. asta i sigur. îþi dai seama? David. Încerca sã þi jefuiascã apartamentul. David ºedea în fotoliul verde pal. Nu l ar gãsi nimeni. am sã l împuºc. ºtiu. Dacã va trebui. nu vreau sã te sperii. κi poate controla trupul de stul. ? Daca va fi nevoie sã l împuºc.. Am sã l amen nþ cu pistolul destul cât sã ai timp sã dispari din scenã. ? Lestat. ? Care? Nu înþeleg ce vrei sã spui. Peste tot sunt pasageri ºi ofiþeri. David nu intenþiona sã se lase copleºit.

? Nici un cuvânt în plus! Mã înfuriasem. fiecare cu maºinãriile ei pentru cultivarea forþei musculare ºi cu c ei de saunã. Am trecut dintr un salon într altul ? unele cu câteva ferestre. Corect. ci chiar la d ouã sãli de întreþinere. Era obligatoriu sã reuºim sã ne ascundem în orele nopþii. De aceea trebuia ca vasul sã ne fie familiar. destinat pasagerilor de rang mediu. Acela este trupul meu. Uneori picturile moderne în nuanþe violente fãceau culoarele atât de þipãtoare. pãrea la fel de gânditor. Am ajuns în cele din urmã pânã la o bibliotecã micuþã plinã de vizitatori ºi la un cazino înt care nu avea sã se deschidã decât abia dupã ce vasul ieºea din port. Pereþii ºi tav anele bej ne închideau mereu în mijlocul lor. Am continuat sã coborâm. când James avea sã vagabondeze de colo colo pe diferite punþi. altele complet în întune ric ? pe urmã printr un restaurant nostim. ba chiar mai absorbit. ? ªtii. Între noi s a lãsat tãcerea. ? ªi pe deasupra. traversând un ring lucios de dans din salonul principal. pas cu pas. Picturile înrãmate erau proaste ºi nu se deosebeau una de alta. iar tu ai fi. la destul de frumos ºi el ? care se ajungea pe o scarã în spiralã. ºi a rostit. moþãind. cu surori în uniforme albe ºi cu salonaºe luminate orbitor. a adãugat el. stingher. Un al treilea restaurant era la dispoziþia clienþilor de pe punþile cele mai de jos. aºa cã m am aºezat ºi am vorbit pe un ton mai blând: David eu sunt Vampirul Lestat. oarecum exagerat. Când m am uitat din nou la el. dând iarãºi de alte baruri întunecoase ºi de s aloane. cãrora nu le vedeam capãtul. fãrã ferestre. trecân d pe lângã cabina care mi servea drept ascunzãtoare. Nu a rãspuns imediat. am spus. vechiul lui mod de a opera. îngrijorarea. am ieºit din nou. Dar i am vãzut tristeþea de pe chip. am ajuns nu la una. Mai era un salon de cosmeticã pentru femei ºi un stabilim ent asemãnãtor de îngrijire pentru bãrbaþi. ni s a pãrut enorm. Pierdusem deja socoteala scãrilor cu trepte mochetate. Pe urmã am coborât o scarã circularã. mare. d ficultatea moralã în care se afla. Mergeam tot timpul prin niºte coridoare înguste. Am dat undeva peste un mic spital. . La un moment dat am aruncat o privire în teatrul întunecat. cred cã va merge uºor. Stângaci. dar apoi a încuviinþat din cap. ºi trebuie sã mãrturisesc cã devenisem extrem de curi os în privinþa lui. cred cã totul va decurge cum am plãnuit. Trebuia mereu sã mã uit la diagrame ca sã mi dau seama pe unde fusesem ºi pe unde puteam merge în tr un moment ori altul sau cum sã scap dintr un traseu în cerc pe care îmi dãdeam seama cã îl parcurgeam pentru a patra sau a cincea oarã. am trecut pe lângã o piscinã acoperitã în jurul cãreia sute de oameni îºi luau prânzul la mes unde ºi mari. ca sã zic aºa. este singura noastrã ºansã! 22 URMÃTOARELE douã ore le am petrecut cercetând nava.ainte de apus. pe urmã la ceva care pãrea sã fie o bancã. apoi pe lângã altã piscinã. Înãuntru aºteptau ºirur bre de automate de joc. Am ieºit din liniºtitul ºi strâmtul Queens Grill ºi ne am întors în corpul principal al navei am trecut pe lângã mai multe uºi de cabine ºi am ajuns la marele mezanin circular. timp în care am început sã reiau în minte planul. Da.. apoi peste o aripã cu încãperi mari. lângã care nenumãraþi pasageri fãceau ºezlonguri. în aer liber. citind ziare împãturite sau cãrþulii ieftine. mese de blackjack ºi de ruletã. încât îþi venea sã râzi. pline de computere la care câte va persoane lucrau în liniºte. Oriunde mã uitam. Nu va reuºi sã mi ia p istolul. pe jumãtate în ºoaptã: ? Da. fiecare cu propriul lui covor strãlucitor ºi cu propria lui muzicã electronicã. Un covor hidos colorat era înlocuit de a ltul la fel de hidos. Hmmm. Mai ales când îmi amintesc cum mi l descriai pe când se gãsea în trupul acesta. ªi nu trebuie sã uitãm nici ce fel de om este ? vârsta lui realã. ei bine. Ne ducem sã l recuperãm pentru mine .. i reuºit sã deosebesc un grup de lifturi de altul. ? ªi eu cred la fel. deºi înãuntr u nu erau decât patru sau cinci persoane venite sã urmãreascã filmul proiectat pe un ecr an uriaº. dãdeam de uºi de cabi ne numerotate. a spus. Am ajuns la un moment dat la un birou de turis m. cu o rãºelul cu magazine.

Apa s a întunecat. Pãrea cã inima o sã mi plesneascã de atâta iubire. Pur ºi simplu. ªi dacã eºuam? David mã aºtepta pe coridor. aº fi stat acolo. m am gândit ? mai lungã chiar ºi decât noaptea îngrozit a bolii din Georgetown. Pe urmã ne rãtãciserãm iarãºi. Din mãruntaiele ei a izbucnit brusc un ºuierat adânc ºi violen un strigãt care mi a vârât în oase fricã ºi încântare totodatã. Puterea mo relor fãcuse întreaga navã sã înceapã sã trepideze. Oamenii se strânseserã la prova sã sãrbãtoreascã momentul. ªi ce o sã facã pe urmã? O sã deschidã draperiile spre terasã ºi sã plece de pe vas. nu mi pãsa cu adevãrat. Pânã la apus nu mai era decât o orã. probabil cã James avea sã zãboveascã temãtor în întuneric cev . N u credeam cã ºleampãta creaturã idioatã avea sã þâºneascã din cufãr direct în crepusculul arz plãcea mie sã fac. înainte de a ieºi. prin strâmtul Queens Grill cãtre sec eta punte de semnalizare unde erau ºi cabinele noastre. mi s a ºters minte orice gând despre viitor. Mi am dat seama cã uri aºa navã se pusese în miºcare. Se terminase. O mulþim e de pasageri ieºiserã la rândul lor ca sã admire ieºirea vasului din port.Lui David i se pãrea tare amuzant. nici mãcar nu mi trecuse prin cap cã nu aveam sã l mai vãd pânã acum. nici scl ipirea de aur a ferestrelor îndepãrtate sau albastrul cerului strãlucind atât de limpede în ultimul sãu ceas. M am pierdut în absoluta maiestate a mãrii. Poate cã intenþiona sã se odihneascã. Ne am înto e vest ºi am intrat în lumina muribundã. Valurile v miºcãtoare prindeau ºi împrãºtiau lumina într o mie de nuanþe diferite ºi opace. Pur ºi simplu. privind o. ceea ce cã se duce sã jefuiascã cine ºtie ce familie osânditã de pe þãrmul din depãrtare? Dar deja l în Grenada. M am privit în enorma oglindã. cea mai mãruntã ºi mai delicatã. Mã simþeam de parcã ºi mãruntaiele mele ar fi început sã vibrez atã cu motoarele. N aveam cum ºti. Nu era însã vorba despre aºa ceva. aºa cã m am întors încet spre el . Eu nu eram prea îngrijorat. Dimpotrivã. în flãcãrile roz alii de luminã care inundau orizontul. Aveam sã vãd lumina numai în momente ca acesta la crepuscul ? dar niciodatã pata coloratã a soarelui murind în apa mozaicatã. Strângea balustrada cu mâna dreaptã. Nici mãcar nu mi trecuse prin cap! Desigur. îmbrãcat în alb ºi arãtând cât se poate de elegant. Imediat ce am terminat sã mã îmbrac pentru searã ? o cãmaºã albã fãrã guler ºi un costum desc mbac ? am ieºit pe balcon sã urmãresc fumul împrãºtiat de coºul uriaº de deasupra. iar motoarele uriaºe ale navei deja huruiau. Voiam sã mã agãþ de clipã. În tim p ce apunea soarele peste ziua aceea fatidicã. O explozie mãreaþã de luminã galbenã a izbucnit dedesubtul mormanului de nori miºcãtori. Se vorbea puþin. portocaliu înc edea la orizont ca un ochi ce privea pe furiº. Numai cã nu o voiam cu adevãrat. Pe colinele din depãrtare lumina moale a aibelor se stingea încet. asta avea sã fie cea mai gã noapte din întreaga mea existenþã. M a cuprins o teamã violentã. Pânã la urmã am gãsit ? printr o minune ? drumul înapoi. Voiam sã i spun ceva ? ceva frumos ºi important. înlocuind albastrul cerului. Vãzusem lumina în mom nte mult mai preþioase ºi mai minunate. simþind cãldura ultimelor raze ºi bucurându mã de momentele preþio se ale luminii prielnice. Cât de vari ransparentã avea sã mi aparã în faþa ochilor mâine noapte! ªi totuºi. Oh. Briza era mãtãsoasã ºi înmiresmatã. Soarele. mã gândisem cã nu voi mai dea niciodatã strãlucitoarea luminã naturalã. Un fum gros ºi cenuºiu se împrãºtia din coº în lumina tot mai ºtearsã a cerului. Privea cãt orizont. M am întors încetiºor în cabinã. mai ales când întâlneam alþi pasageri rãtãciþi la fiecare De cel puþin ºase ori sãriserãm în ajutorul unora foarte bãtrâni ºi le arãtaserãm drumul îns loc. nu i aºa? Curând urma sã fiu din nou Vampirul Lestat. în bãtaia vântului. Ne am strecurat din nou prin Queens Grill ºi am ieºit pe punte. Mi am rezemat braþele de balustradã ºi m am uitat la curba îndepãrtatã a þãrmului. sã gust fiecare schimbare. Mi a spus cã a sã plecãm din zonã înainte ca soarele sã coboare sub valuri. la norii care se ridicau ºi la cerul roz de dedesubt. valurile izbeau carena cu putere mai mare. Peste tot în jurul meu muritorii pãreau cuceriþi. N am f u secole în urmã nu mi luasem nici un fel de bun rãmas de la ceasurile luminoase. O lum nã rozalie urca tot mai sus pe cerul nesfârºit ºi strãlucitor. Am zãrit ochii lui David. erau împãienjeniþi. un semn al dragostei profunde ce o simþeam. iar prin nemaipomenitul ame stec de culori s a zãrit pentru prima datã scânteierea unei stele. Miºcarea era atât de linã ºi ebuia sã mi fixez privirea pe þãrmul îndepãrtat ca sã mi dau seama cã ne deplasãm. Echipajul era pregãtit. scufundându se brusc ºi fãcându se nevãzut. deasupra norilor fugari.

am spus ºi m am întors cu spatele la cerul Caraibelor.lãsat mâna stângã peste mâna lui. am vãzut cerul plin de nori. era. cerceta locul prin lentilele lui m e ºi se îndrepta încet chiar spre acest salon. Tot ceea ce doream în sufletul meu de monstru era sã mi re capãt puterile de vampir. încercând sã nu înnebunesc de nerãbdare ºi strãduindu mã sã o v ctiva lui James. M am uitat dupã mãnunchiul de umbre înºelãtoare pe care le pãrãsiserãm în depãrtare ºi dintre acele ferestre largi de sticlã. Oh. comple t ºi definitiv. pãmântul pãrea sã mi cearã sã plâng dupã ceea ce repudia Nu puteam s o fac. nu m a vãzut. cu ochii lui preternaturali? Întunericul de aici nu însemna nimic pentru el. coboarã vãlul peste gânduri. în hainã neagrã de searã ºi cu cãmaºã apretatã. Am rãmas gândindu mã la asta. hai sã intrãm. care nu se potriveau cu restul. Cerul se întuneca iute. În timp ce pe mine nu mã va remarca deloc. Cum ar fi putut sã nu mã vadã. a ºoptit el. cu capul întors spre dreapta . Fii unul dintre nenumãraþi alþii. Perechi în vârstã dansau pe muzica lentã a unei formaþii în salonul ce e ºi cufundat în penumbrã. într unui dintre saloanele gãlãg se. Îi distingeam numai conturul obrazului ºi al maxilarului. Dar mult prea riscant. închis. ? Bine. sub strãfulgerãrile luminilor electrice. ªtiu. prin supãrãtorul întuneric. În ciuda luminiþelor ei orbitoare ºi a co oarelor urâte. Astfel va ajunge la bun sfârºit ultima ta zi ca muritor. pe balustradã. Era îmbrãcat de sus ºi pânã jos în þinutã de searã. Dar nu puteam sã regret dis pariþia luminii. Fiecare muºchi a început sã tresarã d neliniºte. crede mã. Mã simþeam jignit cã trebuie sã aºtept aici în liniºte. min t de frumos. Singurul lucru pe care l puteam face acum era sã ne îngrijim de noi înºine. punându mã la punct. Magazinele strãlucitoare de la mezanin deveniserã un adevãrat centru comercial. m am gândit. Iar gândurile mele se îndreptau numai ºi numai cãtre James. desigur. la cele câteva perechi tinere care se miºcau pe ngul de dans. încã luminat de începu tul de searã. uitându mã din nou spre stânga. vreun colþ în care sã trecem neobservaþi. tãcut ºi singu i singur. da. în jurul mesei uletã era înghesuialã. e þinã de urât. ªi a potrivit pe nas o pereche de ochelari negri. mi a rãspuns. Era deja noa pte. Dar acum trebuie sã fii deºtept. Era de nesuportat. Stãteam doar nemiºcat în bãtaia uºoarã ºi caldã a brizei ºi simþeam cã mã teþea zdrobitorului eºec al tentativei mele de a fi om. David m a apucat încetiºor de braþ. M am uitat la el îndelung ºi cu plãcere. ? ªtiu. Nu puteam. sã simtã mirosul fricii pe care îl rãspândea sudoarea ce mi curgea pe sub cãmaºã. ? Te va recunoaºte chiar în clipa în care te va vedea. O navã puternicã. În cazino automatele de joc se treziserã la viaþã ºi aruncau sãgeþi de luminã. ºi am plecat puþi capul. cum aº fi vrut sã l pot zãri când se scula din ascunzãtoarea lui cãptuºitã cu mãtase. M am uitat pentru ultima oarã la cer ºi mi am dat seama cã lumina dispãruse acum. zburând pe lângã noi. Am ridicat foarte încet o mânã. ªuieratul a mai rãsunat o datã. M a strãbãtut un fior rece. ? De ce? Cum adicã sã rãmân aici? m am înfuriat eu imediat. într adevãr. Pentru noi era momentul sã ne retragem pe una dintre punþile de mai jos ºi sã gãsim. Nu exista nici un loc privilegiat din care sã l fi putut urmãri în siguranþã. Imediat ce am gãsit un colþiºor în întunecosul club Lido ºi am cerut douã pahare cu bãuturã. ca sã mi sprijin fruntea de ea. Deja ne îndepãrt þãrm. ? Da. în timp ce el avea parte de aventurã! M am lãsat pe spate în scaun. David mi a ordonat sã rãmân acolo în timp ce el avea sã se aventureze de unul ngur pe puntea de semnalizare. o navã grozavã. Bãrbaþi ºi femei îmbrãcaþi în haine lucioase de sear ocupaserã sala de spectacole de dedesubt. ªi avea. O datã cu venirea nopþii pânã ºi vasul se schimbase. cu excepþia unor ochelari cu e violete. Inima mi a îngheþat. am spus dezgustat. Vasul se întorsese aproape complet. ap oi mi am dat seama. am bãut o înghiþiturã zdravãnã din ginul rece ºi antiseptic ºi rãduit sã mã uit. Vibraþia discretã pe care o producea miºcarea vasului era însã încântãtoare. a tavanelor scunde ºi apãsãtoare ºi a plicticoaselor ºi nenumãratelor saloane. Muzica era nepermis de tare. ªi totuºi. Se relaxase. Totuºi. Zãvorãºte iubirea înãun Ah. dar atenþia mi a fost atrasã de apariþia îndepãrtatã a unui tânãr blond. iar eu mi a . cu ridicolã oroare. Inima mi bãtea sã mi spargã pieptul. cã mã priveam pe mine însumi! Era James. Trebuia sã recunosc. Se aºezase la bar cu spatele la mine. ºefu'. ca ºi cum ar fi vorbit unui copil.

M a sfâºiat din nou senzaþia recunoaºterii. evident. foarte departe . Mi am înghesuit în minte o grãmadã de asemenea imagini ºi m am gândit la un milion de alte lucruri întâmplãtoar ? peºti tropicali pe care mi ar fi plãcut sã i am într o zi în acvariu sau dacã n ar fi tre buit oare sã mã duc în sala de spectacole ºi sã urmãresc reprezentaþia de acolo. într un oraº unde nu trãisem niciodatã. izolat de marele univers al splendorilor adevãrate care se întindea în jur. gonind atât de iute p rin mãrile calde. ba chiar fredonând puþin împreunã cu muzica. rotindu ºi capul într o parte ºi în cealaltã ºi zãrind doar o pereche ? departe în drea ? care privea în cu totul altã direcþie. se ridicase în aer. urmãrind aproape absent jocul de lumini colorate din fermecãtorul par blond al necunoscutului. îl vãzuse pe monstru. De fapt. Am respirat adânc. Apoi. în acelaºi mod grijuliu. M am întors ºi i am vãzut expresia impusã de pe chip. prietene. mai degrabã un semn de slãbiciune decât de forþã. Creatura nu a bãgat în seamã. Abia într un târziu ºi a plecat puþin capul ºi ºi a trecut încet degetele mâinii drepte sub r rul hainei. urât. întorcându se spre stânga. ºi cu siguranþã. S a lãsat dintr o datã sã alunece de pe scaun ºi. de unde se desprinsese. ºi o ceartã care. de parcã paºii l ar fi d a capul de la dreapta la stânga. Saloanele acestea pline de plastic ºi zorzoane reprezintã u n fel de culme a eleganþei pentru el. Slavã Domnul ui. pe faþã ºi pe spate. cu braþele sprijinite de balustradã. Eu rãmãsesem tremur spatele uºii de sticlã. Emana din el o mândrie grozavã. mi am spus. Teama a crescut din nou în mine ºi am început sã mã gândesc în mod deliberat la o slujbã pe c n o aveam. Îl puteam vedea. la fel cum ºi vasul însuºi este o lume. Nu bagã î nimeni. revenind la imaginile mentale inventate mai înainte. într o fericire otalã. nu dispãruse cu adevãrat. ca ºi avurat fiecare secundã trãitã în trupul acela. James era încã destul de a roape. încât sã ne poatã auzi! Sau sã poatã auzi orice lucru neobiºnuit. fãrã sã facã vreun e . laolaltã cu pasagerii bãtrâni ºi triºti. am zãrit inconfu ndabila figurã a lui David oprindu se o clipã în cadrul uºii. a împi uºa de sticlã care dãdea pe puntea exterioarã ºi s a strecurat în noapte. ca ºi cum ar fi supravegheat spaþiul prin care se dep lasa. mi am dat seama curând cã nu bãga în seamã pe nimeni. Sigur cã da. aparent bucurându se de locuºorul acela întunecos. O pisicã lingându ºi blana n ar fi arãtat mai relaxatã ºi mai îngãduitoare cu sin Cu câtã dragoste netezea bucãþica aceea oarecare de hainã! Era mai elocvent pentru tragedi a lui decât orice alt lucru pe care l fãcuse. chiar dacã pentru toatã lumea acesta arãta absolut normal ? poat e numai în afarã de exagerata ºi orbitoarea lui frumuseþe ? aº cum mi se pãruse ºi mie. cu faþa uºor ridicatã. ªi mã întrebam dacã ºi e alþi acelaºi exasperant eºec atunci când aveam înfãþiºarea lui de acum. chiar la capãtul punþii. Þinea bãrbia ridicatã ºi pãºea încet ºi cu grijã. pânã ºi simplul fapt cã stã aici îl înfioarã. Pur ºi simplu. L am auzit pe David ºoptindu mi iute la ureche: ? Haide. în ritmul lent al muzicii. poate bucur s de vânt ºi de întuneric. Pe urmã a plecat. Bineînþeles. Trebuia sã l urmãresc! ªtiam cã nu era bine. Mã temeam de el. cu cotul stâng rezemat de lemnul lustruit. în c mere banale împodobite þipãtor. mascându mi spaima cu ele. De partea cealaltã a spaþioasei încãperi. s a ridicat brusc de la bord ºi a dispãrut imedi at. dincolo de el. am apucat paharul ºi am golit bãutura de parcã ar fi fost o doctorie. o mulþumire sublimã în legãturã cu cine ºi ce era. Este o lume el însuºi. frumoasã ºi ispititoare. pur ºi simplu. în acelaºi timp. cu sudoarea prelingându mi se peste tot. Dãdea din cap încet. aºa cum fac muzicanþii orbi când cântã. fixând ocul gol de pe punte. pul plin de acelaºi nor de date false de identitate.m dat seama cã ºedea acolo ºi poza. cu genunc hiul drept îndoit uºor. îl gãseam miºcãtor ºi tragic. cu cãlcâiul agãþat de balustrada de alamã a tejghelei. nu avusese loc. Oare arãtam ºi eu la trist? Tremurând violent. banal. Apoi. Mi am imaginat o logodnicã pe nume Bar bara. sã ºi petreacã viaþa preternatura ocurile acestea atât de dureros de artificiale. dar. Îi place aici". ce creaturã demnã de milã. dar sãrisem în picioare înainte sã mã pot opri. hai sã mergem la Queens Grill ºi sã cinãm. cu pletele învãlmãºite de vân ea ºi se uita spre cer ºi mi s a pãrut din nou pierdut în trufie ºi în mulþumire. Era ceva ap pe dureros în modul cum ºedea acolo. a trecut foarte et prin bar ºi pe lângã mine ? fãrã sã mã vadã ? ºi a ajuns la luminile strãlucitoare care în piscina acoperitã. Oare ºi eu le pãrusem celor ce mã cunoºteau ºi mã nau acelaºi nebun risipitor? Oh. cufundându se. legãnându se puþin.

Oh. ? Da. ? ªtiu. Vrei sã vorbim acum despre filmele noastre favorite? În ult ima vreme n am mai vãzut nimic cu Rutger Hauer. pentru cã asta i tot ce m ai învãþat sã fac. îngrozit cã el ar putea încerca cine ºtie ce mârºãvie telek gândeam cã nu te am instruit câtuºi de puþin cum sã te fereºti de el. crede mã. . nu era cu desãvârºire urât. la ora ºase ºi douãzeci ºi unu de minut e aveam sã fiu din nou eu însumi. Când l am reperat era din nou în unul dintre coridoarele exterioare ºi se îndrepta spre cazino. Toatã lumea poartã cravatã neagrã acolo. Tot ce aveam de fãcut era sã ne apropiem de apartamentul Queen Victoria la momentul potrivit. sunt de acord. ? Nu mi pasã nici dacã sunt cu toþii goi. nu i aºa? David tremura ºi el. E singurul lucru care conteazã în cazul unor ºmecherii ca acelea pe care l e ºtii ºi le înþelegi din vechea ta formã. Noaptea trecutã mi s a pãrut sigurã victoria atunc d ai uitat cã eºti muritor ºi ai început sã te comporþi ca ºi cum ai fi fost cel de odinioarã ? Poate cã da. Ziarul vas ului. Trecuserã deja douãzeci ºi cinci de minute de când pasãrea cea neagrã îºi luase zborul. dar acum nu eram totuºi în stare sã precizez a emenea lucruri suficient de uºor. nu ºi le poate folosi. dar e grozav de plicticos sã nu faci nimic. Aºa cã am pierdut vremea prin saloanele cele mai mari. Faimosul restaurant de clasa întâi era ceva mai liniºtit ºi mai civilizat decât celelalte în cãperi prin care trecuserãm. Amicul îmi lipseºte. Sincer. totuºi. Stãteam aici ºi vã urmãream. ? Oh. exact. Ticãlosul îºi foloseºte puterile telekinetice ca sã câºtige! Ce tâm ? Da. am spus. Era foarte agitat. nimic nu i poate sta în cale. nu i aºa? Ei bine. când l am vãzut. ai vãzut . Am chicotit. chiar aºa. aºa c permis câteva remarci rapide: ? Nu poate folosi nici a zecea parte din puterea pe care o are! Este îngrozit de e a. ºtiu. ? E adevãrat. Nu mã sinchiseam cã arãtam atât de îngrozi ul acesta mã simþeam mai anonim ºi mai în siguranþã. Dumnezeule. dându mi seama dezgustat cã vorbeam de propria mea carne. mãnâncã þi ultima masã ºi nu ridica tonul. atunci când am sã l prind. graþie unui strat gros de ulei de pãr de car e îmi fãcuse rost un stevard tânãr ºi îndatoritor. Lestat. trebuie sã þi spun ceva. M am oprit. am spus. încercând sã nu mã gândesc în mod conºtient la faptul cã Jake usese noaptea trecutã cã tipul apare totuºi acolo ca sã ia masa. ? Ultima mea masã. David s a dus sã l urmãreascã. unde îi plãcea cel mai mult sã danseze ºi unde era ºi d ul de întuneric. nu ºtiu. La trei ºi douãzeci ºi cinci de minute încã mai stãteam liniºtiþi de vorbã. Nu prea mi e foame. Dar. aºa e. iar mâncarea preparatã cu grijã era destul de bunã. Decorul era de o calitate discutabilã. la Queens Grill. la mâna lungã ºi bronzatã care þinea cuþitul de argint. a zis. ªtiam cã trebuie sã evit clubul Lido. a stat la nici ºase iarzi de mine ºi n a simþit câtuºi de puþi eram acolo. era destul de plãcut în vâlvâ roasã a luminii. Este atât de speriat. O sã fie o noapte datã dracului. aº fi reacþionat din instinc t. am rãspuns. dar va treb ui sã ne serveascã ºi pe noi. aºa ca peste tot la bordul vas ului. David s a întors în scaunul de lângã mine ºi a luat ziarul pe care deja îl ise tenace la lumina micã de pe masã. ? E la ruletã ºi câºtigã. ? Ah. Mi a venit sã râd când am vãzut. M am uitat în jo s. nu din alt motiv decât fiindcã nu putuse sã se abþinã. În cele din urmã. dacã tot ne am urcat la bord. Simþeam nevoia sã i reamintesc cã nu trebuia sã l urmãrim pe monstru. în timp ce strãbãteam sal e îndreptam spre scara din apropiere. ºi eu sunt îndrãgostit de actorul ãsta olandez. preciza ora exactã a rãsãritului: ºase ºi douã nu de minute. încât se miºcã de parcã ar fi bãut. apãrut deja pentru urmãtoarea dimineaþã.ial. David a chicotit. în aceeaºi manierã prefãcutã. ? Da. cu ochelarii n egri la loc sigur ºi cu pãrul dat pe spate. Iar dacã ar fi încercat vreo loviturã. Îmi voiam trupul meu adevãrat ºi nu puteam suporta gândul cã mai aveam de aºte ptat vreo opt ore pânã când avea sã fie din nou al meu. NU L AM revãzut pânã dupã ora unu. dacã ºi foloseºte cu adevãrat puterile. Simþeam oare vreo afecþiune pentru est trup? Nu. David. ? David. dar sã l vãd în trupul meu! ? Ssst. ªi. ? Da. Am sã mi fac din el o masã. Tapiþat în alb ºi lãcuit în negru. sunt atâtea lucruri pe care nu te am învãþat sã l aci.

Tâlharul încã nu venise. Nu trebuia sã mai alergãm dupã el. Apo cheia s a învârtit în broascã. L a vãzu pe David sus. Era exact momentul în care e u îmi cãutam de obicei locul de odihnã ºi nu mi puteam imagina cã el nu ºi l cãutase deja pe l lui. trebuin . Uºa s a deschis ºi m a acoperit. încât trupul însu a izbit de perete. Trup ºi suflet. Luase pistolul mare de argint din cabin a de pe puntea cinci ºi îl avea în buzunarul hainei. pentru cã în felul acesta ar fi rãmas în mâinile lui James dupã schi mbare. Îndrãzneala lui mã uimea. Dacã cine ºtie ce stevard binevoitor avea sã încuie uºa. Ne am îndreptat în liniºte spre uºa apartamentului Queen Victoria ºi David a strecurat che ia în broascã. Aºa cum speram. Vasul deja naviga în golful Barbados. atât de damnat! Când D vid a încercat sã l urmãreascã. Cheile erau pe dinãuntru. îþi aduci aminte? Acela cu boxerul. se întorsese cu spatele la peretele de sti clã ºi cu faþa la cabinã. atât de englezeºti. ascultând plãcutul ºuvoi al vocii s ale. ca sã evit riscul de a le lua c u mine. pre gãtit pentru mine. Acum sosise clipa. am închis luminile una câte una. dacã mã gândeam cã David ar putea fi rãnit. prietene. În schimb. O luminã uºoarã ºi plãcutã a umplut încãperea. Mai bine povesteºte mi intriga din filmul acela. dar niciodatã în viaþa mea un asemenea gând nu mã oprise de la ceea ce aveam de fãcut. Hotãr u iau pistolul cu mine. iar David a ridicat pistolul ºi a þintit. din ce în ce mai aproape. Cu voia Domnului. aºa cum i se spusese. Fãrã îndoialã cã se îndrepta încoace chiar acum. Noaptea cea lungã ajungea la sfârºit. Dar lui avea sã i ardã ochii. dar culoarea pãlea clipã de clipã. Lãsasem cufãrul de acolo deschis. oh. nu i vorba acolo ºi despre tigrul din Blake? LA ªASE ºi zece. O clipã mai târziu eram înãuntru. aþinti nd pistolul asupra lui. Mi a trecut de câteva ori prin minte cã s ar putea sã mor în urmãtoarele câteva minute. Am fo st imediat respins! Am fost trimis înapoi în trupul muritor cu atâta forþã. Luminile erau se. n avea încotro. despre care nu ºtiam. eva mai departe. urma sã o deschid cu putere a minþii. Nu mai sunt decât trei ore. Nu l mai vãzusem cam de la ora patru. dar am fost din nou respins cu o iuþealã ameþitoare. þinând ferm pistolul cu amândouã mâinile. apoi s a închis în timp ce James a intrat clãtinându se în c merã. pasajul de trecere spre puntea de semnalizare ? larg ºi strãlucitor lu minat ? era pustiu. atât de visãtor. David a strigat: ? Acum! Am pornit asaltul împotriva hoþului cu toatã fiinþa mea. M am dus înapoi la uºã ºi m am aºezat în stânga ei. Fãrã sã spun o vorbã. pentru r fi acoperit chiar uºa. lumina lãptoasã a dimineþii deja umplea cerul. numai dacã nu avea o altã as e. N am îndrãznit sã i atrag atenþia lui David. David urcase treptele cãtre încãperea de sus. îmi ieºeam complet din fire. Cerul încã mai era albastra ca noaptea. Am auzit brusc paºi rapizi. dar am vãzut cã auzise ºi el. îmbrãcatã într o frumoasã rochie roºie. apoi s a oprit. cu spatele rezemat de zid. mi am lãsat mâna peste a lui. Atât de încet. S a întors cãtre trepte în felul lui stângaci. Creatura aproape cã fugea. Cabina rãmãsese neîncuiatã.frumosul domn Jason Hamilton trecând. ? Încã o datã! a strigat David. apoi m am dus la uºile terasei ºi am t draperiile. ªi a ridicat braþul ca sã ºi fereascã ochii de lumina ce pãtrundea prin peretele de sti lã ºi a dat drumul unei înjurãturi înfundate. Tot ceea ce duceam acum cu mine era paºaportul fals pe numele Sheridan Blackwood l aolaltã cu destui bani ca nebunul sã poatã pleca din Barbados în oricare parte a lumii a r fi dorit sã disparã. ceea ce pentru Lestat era o nimica toatã. Acolo nu m ar fi vãzut când intra. blestemându l pe stevardul care nu trãsese drap riile. David nu fusese nicicând mai hotãrât decât acum. când dansa pe ringul gol de la clubul Lido în fe lul lui lent de beþiv cu o femeie micuþã ºi cãruntã. partea mea invizibilã s a desprin s de trupul muritor ºi s a nãpustit cu incalculabilã forþã asupra vechii mele forme. Cufãrul zãcea deschis ºi gol. Bãnuiam cã stevardul era în spatele draperiilor cambuzei ºi trãgea un pui de somn. Apoi dispãruserãm amândoi. peste p uþinã vreme avea sã acosteze. Iar pielea expusã ie imediat infioratã de durere. ca sã scãpãm de stevarzi. lângã bar. agãþasem de uºã inscripþia Nu deranjaþi". Trebuia sã l gãsim în cufãrul strâmt ºi negru. ? Nu i nevoie.

apoi a încercat din nou sã l p riveascã pe David. am împins cufãrul la locul potrivit ºi m am rosto olit înãuntru. ? Renunþã. altce va nu mai conta. apoi n am mai vãzut nimic ºi m am simþit ca ºi cum un gol gigantic m ar fi supt tot mai adânc. În timp ce rãsuna o a doua împuºcãturã cãlecam balustrada ºi sãream pânã pe puntea cinci. în mine! În trupul meu. . ridicând din nou braþul ca s reascã ochii. ? Haide. Oh. cum nu mai simþisem de la întâl ea fatidicã din Georgetown. încã nerefãcutã dupã Gobi! Membrele probabil cã deja fuseserã slãbite de ine ila amorþealã a începutului de zi. 23 IMEDIAT ce m am trezit. Chiar dacã leºinam. ºi vorbele au rãsunat bizar de tare. Nu sunt sigur cum.d sã mã strãduiesc sã mi recâºtig controlul asupra membrelor mele muritoare ºi asupra picioar lor nesigure. era aproape incapabilã sã apese clanþa. cabina va fi rãscolitã imediat ce cadavrele noastre vor fi descoper ite. Eram iarãºi Vampirul Lestat. Ah. Nu mai putea zãbovi nici o secundã. M am izbit de el cu toatã puterea. ? Ce vrei sã faci acum? l a întrebat David. jocul s a sfârºit. da!" Apoi m am pomenit privind fix o vâlvãtaie de luminã aurie. ajunsesem la adãpost de luminã. am simþit cã David ºi James nu mai erau la bord. Am sãrit în sus de pe duºumeaua unde cãzusem. Cred cã buzele mele au mai rostit încã o datã David". Foloseºte þi mintea ta deºteaptã! Creatura s a întors de parcã vocea lui David l ar fi smucit. de parcã aº fi rãtãcit prin nãmeþii din Georgetown. James! a strigat David. Slavã Domnului. Într o clipã am fost în capul scãrilor. ºtiam cât îl durea! ªtiam ce confuz era. condus de panicã la fel ca ºi de curaj ºi voinþã omeneascã. bucurându mã din nou de nemaipomenita vitezã ºi rþã. doar printre buze mi a scãpat un º rat. Durerea din ochii mei era absolut de nesuportat. James a mârâit gros. a spus David furios. De ce trãsese oare? De ce? ªi de ce atâtea împuºcãturi? Cum ar fi fost cu putinþã ca lumea sã udã revolverul mare ºi zgomotos? Dar nici o putere din lume nu mi ar fi permis sã i sar în ajutor acum. Zãceam acolo nemiºcat. care stãtea cu soarele în spate. în întuneric. Înainte sã ajung în cabina cea micã. Nimic altceva. Renunþã. David. ? Am învins. Nu puteam. Dar reuºisem! Eram în trupul meu! Strãlucirea aceasta er a rãsãritul care mi ardea nepreþuitul chip pretematural ºi mâinile. Deja nu mai mþeam nimic când l am auzit cãzând. sfãrâmând materialul plastic cu un zgomot tare ºi urât. David. S a terminat. apoi s a dat înapoi pânã la n optierã. dar membrele îmi erau deja slãbite. amice. l am atacat din nou. acum sau niciodatã! Nu puteam rata. Grãbit. Plin de panicã. atât de slab. s a uitat la ce distrusese. încãperea explodase de a dreptul de cãldurã ºi luminã. Unde te poþi duce? Unde te poþi ascunde? Dacã ne faci vreun rãu. κi înclinase capul de parcã ar fi fost un taur orb gata de atac. în timp c strigam: Da. Mâna arsã cu care mã strãduiam sã deschid uºa. Era arsura din Gobi. ca pe o rugãciune. M a a pucat disperarea când l am vãzut cã strânge pumnii. Prima razã de soare spinteca deja apa! Dumnezeule. Uºa s a dat în lãturi însã ºi am cãzu cãmãruþã. cu ochii albaºtri înroºiþi ºi scânteind pe mãsu a devenea tot mai puternicã. James. Era lumina enormã. am ºoptit. Când am ajuns pe coridor. deºi am auzit pocnetul asurzitor al pistolului. ce va ca un ºoc electric paralizându mã în timp ce treceam prin el. Soarele îi ardea p ielea sensibilã. Era gata. Ochii mi se înc hideau. Am vãzut apãrând deasupra mea faþa de vampir. dar ºtiam. Mã strãbãteau f ci. ? Dumnezeu sã te aibã în pazã. m am nãpustit orbeºte spre uºã. în pasajul de trecere nu pãtrundea ni i o razã de soare. Creatura a dat drumul unui ºuvoi de înjurãturi. am ºoptit. Tot ce am mai fost în stare sã fac a fost sã mã întind dupã capac. se terminase. David. unde am luat o imediat la fugã pe covor. în el. lumina ultimã a iadului. am strigat. ? Dumnezeu sã te aibã în pazã. cu un ultim efort de voinþã. zãrind cu coada ochiului trupul meu muritor strã u se în genunchi ºi în coate sã ajungã la trepte. am mai auzit o împuºcãturã. Am închis uºa. Apoi am simþit cã mã cufund în întunericul catifelat.

Mi am îndreptat hainele cât de cât ºi mi am permis câteva clipe de fericire ameþitoare, uitân u mã în oglindã ºi miºcându mi degetele de la mâini ºi de la picioare, apoi am ieºit sã mã as ei doi bãrbaþi erau sau nu la bord. Pe James nici nu speram sã l mai gãsesc. Dar David? Ce se întâmplase cu David dupã focurile acelea de pistol? Trei gloanþe ar fi trebuit, cu siguranþã, sã l omoare pe James! ªi, bineînþeles, totul se pet ecuse în cabina mea ? într adevãr, am gãsit paºaportul meu în buzunar, cu numele de Jason Ha milton ? aºa cã am purces spre puntea de semnalizare cu cea mai mare grijã. Însoþitorii de cabinã se grãbeau încolo ºi încoace, fãcând ordine în camerele ale cãror locat deja pentru noapte. M am folosit de cele mai ascunse înzestrãri ca sã mã miºc iute pe culo ar ºi sã ajung în apartamentul Queen Victoria fãrã sã fiu vãzut. Era evident cã apartamentul fusese curãþat. Cufãrul negru, lãcuit, pe care James îl folosise drept sicriu era închis ºi cuvertura fusese netezitã pe capac. Noptiera sfãrâmatã fusese înd pãrtatã ºi în urma ei nu mai rãmãsese decât o zgârieturã pe zid. Pe covor nu era sânge. De fapt, nu era nici un fel de urmã cã aici avusese loc o înfrunt are teribilã. Prin peretele de sticlã puteam vedea cã ieºeam din golful Barbados ºi ne îndre ptam spre larg, sub vãlul strãlucitor al amurgului. Am ieºit o clipã pe terasã, doar ca sã mã uit în noaptea fãrã margini ºi sã mã bucur din nou e mele viziuni de vampir. Pe þãrmurile care licãreau în depãrtare am vãzut un milion de amãnunte pe care nu le ar fi zã ochiul nici unui muritor. Eram atât de emoþionat sã simt din nou uºurinþa fizicã, dexterita tea ºi graþia dinainte, încât îmi venea sã încep sã dansez. Ar fi fost chiar nostim sã trag u s dintr o parte într alta a vasului, pocnind din degete ºi cântând. Nu era momentul. Trebuia sã aflu imediat ce se întâmplase cu David. Am deschis uºa ºi am descuiat iute, ºi fãrã zgomot, încuietoarea de la cabina lui David de v izavi. Apoi am þâºnit cu vitezã preternaturalã ºi am intrat acolo, fãrã sã fiu vãzut de cei c lau pe hol. Totul dispãruse. Cabina fusese dezinfectatã ºi pregãtitã pentru un nou pasager. Era eviden t cã David fusese silit sã pãrãseascã vasul. Trebuia sã fi fost acum în Barbados! Dacã era, p am sã l descopãr destul de repede. Dar cealaltã cabinã, cea care îmi aparþinuse mie ca muritor? Am deschis uºa de legãturã fãrã ing ºi am descoperit cã ºi ea fusese golitã ºi curãþatã. Ce era de fãcut? Nu voiam sã rãmân pe vas mai mult decât strictul necesar. Cu siguranþã cã, o tã descoperit, aveam sã ajung centrul atenþiei. Prãpãdul avusese loc în apartamentul meu. Am auzit pasul lesne de recunoscut al stevardului care ne fusese de atâta folos ma i devreme. Am deschis uºa chiar când trecea prin dreptul ei. Când m a vãzut a fost terib il de tulburat ºi de încurcat. I am fãcut semn sã intre. ? Oh, domnule, vã cautã! Credeau cã aþi debarcat în Barbados! Trebuie sã iau legãtura imediat cu paza. ? Ah, dar spune mi ce s a întâmplat, l am întrebat, privindu l fix în ochi, dincolo de c uvinte. Am vãzut cum îl cuprinde vraja, cum se înmoaie ºi devine complet încrezãtor. La rãsãritul soarelui în cabina mea se petrecuse un incident îngrozitor. Un gentleman en glez în vârstã ? care mai devreme afirmase, apropo, cã era medicul meu curant trãsese câtev focuri asupra unui tânãr agresor care pretindea el ? încercase sã l omoare, dar nici un ul dintre gloanþe nu ºi atinsese þinta. De fapt, nimeni nu fusese în stare sã dea de urma atacatorului. Pe baza descrierilor gentlemanului în vârstã, se hotãrâse cã era vorba despre tânãrul ce ocupase cabina unde ne aflam acum ºi care se îmbarcase sub un nume fals. La fel ca ºi gentlemanul cel bãtrân, de altfel. Confuzia de nume avea ºi ea un rol în toatã afacerea. Dar stevardul nu ºtia ce se întâmplase cu adevãrat mai departe, doar cã gentlema nul britanic fusese þinut sub pazã pânã când, în cele din urmã, fusese escortat pe þãrm. Stevardul era încurcat. ? Cred cã s au simþit mai uºuraþi când l au dat jos de pe vas. Dar, domnule, trebuie sã chem paza. Sunt cu toþii foarte îngrijoraþi de starea sãnãtãþii dumneavoastrã. E de mirare cã nu oprit când aþi urcat la bord, în Barbados. V au cãutat toatã ziua. Nu eram prea sigur cã voiam sã suport cercetãrile ofiþerilor de la pazã, dar n am avut de ales, cãci doi oameni în uniformã ºi au fãcut repede apariþia în faþa uºii apartamentului Que ctoria. I am mulþumit însoþitorului ºi m am apropiat de cei doi bãrbaþi, invitându i sã intre ºi merg ede în penumbrã, aºa cum obiºnuiam la astfel de întâlniri. I am rugat sã mã scuze cã nu aprin lumina, dar, de fapt, cea care pãtrundea dinspre terasã era de ajuns ? le am explica

t ? þinând cont de starea bietei mele pieli. Erau amândoi tulburaþi ºi bãnuitori, aºa cã mi am dat toatã silinþa sã i conving ºi sã i farm ce le vorbeam. ? Ce s a întâmplat cu doctorul Alexander Stoker? am întrebat. Este medicul meu persona l ºi sunt foarte îngrijorat. Cel mai tânãr, foarte roºcovan ºi cu un accent irlandez, nu credea în mod cert nimic din c eea ce spuneam; simþise cã era ceva în neregulã cu felul meu de a mã comporta ºi de a vorbi. Singura mea speranþã pãrea sã fie sã l încurc atât de mult, încât sã tacã. Celãlalt, însã, un englez înalt ºi binecrescut, era mult mai uºor de vrãjit, aºa cã a început vestea cu aer nevinovat. S ar fi zis cã doctorul Stoker nu era cu adevãrat doctorul Stoker, ci un englez pe n ume David Talbot, care refuzase sã spunã de ce folosise un nume de împrumut. ? ªtiþi, domnule, acest domn Talbot a adus un pistol la bord! a zis ofiþerul cel înalt, în timp ce celãlalt continua sã se uite la mine tãcut ºi neîncrezãtor. Desigur, organizaþia ace a din Londra, Talamasca, sau cum i s o spune, ºi a cerut scuze ºi a fost dornicã sã drea gã lucrurile. Pânã la urmã, au aranjat cu cãpitanul ºi cu niºte persoane de la birourile Lini lor Cunard. Domnului Talbot nu urma sã i se aducã nici un fel de acuzaþie dacã domnul Ta lbot era de acord sã ºi împacheteze lucrurile ºi sã permitã sã fie escortat pe þãrm pânã la u u care sã plece imediat în Statele Unite. ? Unde în Statele Unite? ? La Miami, domnule. L am condus eu însumi la avion. A insistat sã mi lase un mesaj pentru dumneavoastrã, cã atunci când veþi dori îl puteþi întâlni la Miami. La Park Central Ho ? Mi a spus mesajul de mai multe ori. ? Înþeleg, am rãspuns. ªi cel care l a atacat? Bãrbatul asupra cãruia a tras? ? N am gãsit pe nimeni, domnule, deºi e sigur cã omul a fost vãzut mai înainte pe vas de m ai multe persoane, ba, s ar pãrea, chiar în compania domnului Talbot! De fapt, cabin a tânãrului e aici, nu eraþi înãuntru când am venit noi ºi stãteaþi de vorbã cu stevardul? ? Toatã treaba asta e în stare sã te zãpãceascã, am spus în felul cel mai apropiat ºi mai dem e încredere de care mã simþeam în stare. ªi dumneata crezi cã tânãrul cu pãr castaniu nu mai vas? ? Suntem aproape siguri, domnule, deºi, bineînþeles, e aproape imposibil sã întreprinzi o cercetare amãnunþitã pe o asemenea navã. Lucrurile tânãrului erau încã în cabinã când am desc trebuit, desigur, sã o deschidem, cãci domnul Talbot insista cã tânãrul îl atacase ºi cã ºi e ea sub nume fals! Bagajul lui e la loc sigur, bineînþeles. Domnule, dacã aþi vrea sã veniþi cu mine în biroul cãpitanului, poate cã aþi reuºi sã aduceþi puþinã luminã asupra... Am întãrit iute cã nu ºtiam nimic, chiar nu ºtiam. În momentul acela nu eram în cabinã. Debar em în Grenada în ziua anterioarã, dar fãrã sã ºtiu cã domnul celãlalt se îmbarcase. Iar astãz de dimineaþã în Barbados pentru o zi de excursie, fãrã sã am habar cã avusese loc un asemene incident. Dar tot ceea ce înºiram cu atâta calm nu era din partea mea decât un înveliº pentru persuasi unea pe care continuam s o exercit asupra amândurora, încercând sã le sugerez sã plece, ca sã mã pot schimba ºi odihni. Când am închis uºa în urma lor, ºtiam cã se îndreaptã spre biroul cãpitanului ºi cã am numai te pânã când se vor întoarce. De fapt, nu conta. David era în siguranþã, pãrãsise vasul ºi pl a Miami, unde urma sã l întâlnesc. Slavã Domnului cã avusese imediat un avion la îndemânã. Pe u cã numai Dumnezeu ºtia unde putea fi James în timpul acesta. Cât despre domnul Jason Hamilton, al cãrui paºaport îl aveam în buzunar, el încã mai poseda u ºifonier plin de haine, ºi intenþionam sã mã folosesc ºi eu de câteva, chiar acum. Am scos d pe mine jacheta neagrã de searã ºi alte câteva piese elegante ? miros de vampir, prin e xcelenþã! ? ºi am ales o cãmaºã de bumbac, o hainã de in ºi pantaloni. Evident, totul era foa bine croit, exact pe mãsura acestui trup. Chiar ºi pantofii de pânzã aveau mãsura potrivi tã. Am luat cu mine paºaportul ºi o sumã considerabilã de dolari americani, pe care îi gãsisem în hainele celelalte. Apoi am ieºit pe terasã ºi am rãmas liniºtit în bãtaia dulce ºi mângâietoa izei, cu ochii miºcându mi se visãtori pe deasupra mãrii albastre ºi luminoase. Queen Elizabeth 2 gonea acum cu toate cele douãzeci ºi opt de noduri celebre ale ei, iar valurile translucide se spãrgeau de prova puternicã. Insulele Barbados nu se ma i vedeau deloc. M am uitat în sus la coºul mare ºi negru care, în toatã aceastã imensitate, pãrea sã nu fie altul decât hornul iadului. Vederea fumului gros revãrsat din el era o p riveliºte splendidã.

M am uitat din nou la îndepãrtatul orizont. Lumea întreagã era plinã de o minunatã luminã azu ie. În spatele unui fuior subþire de ceaþã ? pe care muritorii nici nu l puteau zãri ? am vãzut constelaþiile micuþe ºi licãritoare ºi planetele lucind sumbru, miºcându se încet încet întins membrele, bucurându mã sã le simt, bucurându mã de forfota de senzaþii pe care le înc am în umeri ºi spate. M am scuturat tot ? îmi plãcea sã mi simt pãrul pe gât ? apoi mi am lãs braþele pe balustradã. ? Am sã pun mâna pe tine, James, am ºoptit. Poþi sã fii sigur de asta. Numai cã acum am altc eva de fãcut. Stai ºi plãnuieºte þi în van micile tale intrigi. Pe urmã m am ridicat de jos încet ? cât de încet eram în stare, pânã ce am ajuns mult deasupr vasului, uitându mã la el ºi admirându i mulþimea de punþi clãdite una deasupra alteia ºi di site cu atâtea ºi atâtea luminiþe galbene. Cât arãta de sãrbãtoresc ºi de lipsit de griji. În rav prin marea miºcãtoare, mut, puternic ºi grijuliu cu micul tãrâm purtat cu el, tãrâm plin e fiinþe care dansau, cinau ºi sporovãiau, de ofiþeri de pazã ocupaþi ºi de stevarzi grãbiþi, ute ºi sute de creaturi fericite care nu aveau habar cã fuseserãm ºi noi acolo sã i tulburãm cu mica noastrã dramã sau cã plecam la fel de iute precum veniserãm, lãsând în urmã doar puþ fuzie. Pace þie, Queen Elizabeth 2", am gândit ºi am înþeles din nou de ce iubise Hoþul de T upuri acest vas ºi de ce ºi l alesese drept ascunzãtoare, aºa trist ºi þipãtor cum era. În definitiv, ce i întreaga noastrã lume pentru stelele de deasupra? Ce cred ele oare despre micuþa noastrã planetã plinã de confruntãri nebuneºti, de întâmplare, de zbatere inter abilã, de civilizaþii strãvechi rãspândite pe suprafaþa ei ºi þinute laolaltã nu datoritã voi a credinþei, sau a unor ambiþii comune, ci de capacitatea de vis a milioanelor de oa meni de a da uitãrii tragediile vieþii ºi de a se cufunda din nou în fericire, la fel ca pasagerii acestei nave, ca ºi cum fericirea ar fi pentru aceste fiinþe la fel de na turalã ca foamea, somnul, dragostea, cãldura, frica ºi frigul. M am înãlþat mai sus, tot mai sus, pânã ce n am mai putut sã vãd vasul deloc. Norii se grãbea este lumea de sub mine. Deasupra, stelele strãluceau în toatã maiestatea lor rece, ºi, d eocamdatã, nu le uram; nu, nu le puteam urî. N aº fi putut urî nimic. Eram prea plin de bucurie ºi de un triumf amar ºi întunecat. Eram Lestat, mã miºcãm între iad ºi rai ºi eram mu cã lucrurile stãteau aºa ? mulþumit poate pentru prima oarã.

24

PÃDUREA tropicalã a Americii de Sud ? o enormã amestecãturã de codru ºi junglã, întinsã mile , acoperind coaste muntoase ºi înghesuindu se în vãi adânci, deschizându se numai în dreptul rilor late ºi a lacurilor strãlucitoare ? bogatã, verde, luxuriantã ºi aparent inofensivã cân te uiþi la ea de sus, prin spãrturile dintre nori. Pentru cineva care stã pe pãmântul moale ºi umed, întunericul este de nepãtruns. Copacii sun t atât de înalþi, încât nu mai existã cer deasupra lor. De fapt, creaþiunea nu i nimic altcev decât luptã ºi încleºtare între aceste umbre umede ºi de nepãtruns. Pãdurea este triumful fi l Grãdinii Sãlbatice, ºi nici toþi oamenii de ºtiinþã ai lumii civilizate nu vor clasifica vr odatã toate speciile de fluturi coloraþi, de pisici pestriþe, de peºti carnivori sau de ºe rpi uriaºi care se prãsesc aici. Pãsãri al cãror penaj are culoarea cerului de varã sau cea a soarelui arzãtor zboarã încolo º oace printre crengile ude. Maimuþele þipã în timp ce ºi întind mânuþele cãtre cârceii de viþã frânghii. Mamifere lucioase ºi înspãimântãtoare, cu mii de forme ºi de mãrimi roiesc în nemi cãutãri printre rãdãcini monstruoase ºi excrescenþe pe jumãtate îngropate în pãmânt, pe sub iaºe ºi trunchiuri rãsucite de puieþi care mor în întunecimea fetidã, chiar dacã încã îºi mai u ultima oarã seva din solul fumegând. Ciclul foame ghiftuialã este prostesc ºi fãrã de sfârºit, pânã la moartea cea violentã ºi dur eptile cu ochi rãi ºi strãlucitori ca opalul se înfruptã etern din universul redus al inse ctelor chitinoase, aºa cum fac încã din zilele în care pe lume nu exista nici o creaturã c u sânge cald. Iar insectele cu aripi, cu cleºti, doldora de venin, de o frumuseþe ameþit oare, înspãimântãtoare ºi hidoasã ? se înfruptã pânã la urmã din toate. În aceastã pãdure nu existã milã. Nici milã, nici dreptate, nici cult pentru frumos, nici st rigãte de bucurie la vederea ploii. Pânã ºi agerele maimuþici sunt complet lipsite de sufl et. Asta e ? un asemenea lucru n a existat pânã la apariþia omului. Cu câte mii de ani înainte s a petrecut, nimeni nu poate spune cu certitudine. Jungl

a îºi devoreazã scheletele. Înghite încet manuscrisele sfinte ºi erodeazã chiar ºi cele mai î emple de stâncã. Textile, coºuri împletite, oale pictate, chiar ºi ornamente din aur dispa r pânã la urmã în pântecele ei. Oamenii aceia micuþi ºi cu piele închisã la culoare erau aici de secole, nu este nici o în doialã, construindu ºi fragilele lor sate pline de cabane din frunze de palmier ºi foc uri fumegânde pentru gãtit, vânând din abundenþa de fiare ucigaºe cu suliþele lor primitive º u sãgeþile lor otrãvite. Din loc în loc îºi amplasau obiºnuitele ferme ? aºa fãcuserã dintotd ºi cultivau cartofi mãrunþi, fructe verzi ºi lucioase de avocado, ardei roºii ºi porumb. O mulþime de porumb dulce ºi galben. În jurul cãsuþelor construite cu grijã ciuguleau în praf c va gãini minuscule. Porci graºi ºi unsuroºi grohãiau ºi se ghemuiau în coteþe. Oamenii aceºtia, care se luptã dintotdeauna unii cu alþii, sã fie oare cel mai bun lucru din Grãdina Sãlbaticã? Sau sunt, pur ºi simplu, o parte indistinctã a ei, cu nimic mai co mplexã decât un miriapod sau un jaguar lucios, cu piele netedã, sau decât o broascã mutã ºi c ochi mari, atât de toxicã, încât, dacã doar îi atingi pielea pãtatã, ai parte de o moarte si Ce are de a face mulþimea de blocuri turn din Caracas cu lumea aceasta risipitã fãrã de sfârºit ºi care începe atât de aproape de oraº? De unde se trag oare metropolele Americii de Sud, cu cerul lor plin de fum ºi cu mahalalele supraaglomerate? Frumuseþea este frumuseþe acolo unde o gãseºti. Noaptea sunt frumoase chiar ºi aceste ranc hitos ? cum numesc ei cocioabele care acoperã colinele abrupte de o parte ºi de alta a zgomotoaselor autostrãzi ? sunt frumoase deºi nu au nici apã, nici canalizare, ºi sun t înghesuite într un fel care nu are nici o legãturã cu ideile moderne de confort sau de igienã. Totuºi, sunt legate între ele cu lumini electrice strãlucitoare. S ar pãrea cã uneori lumina poate transforma orice! Este o incontestabilã ºi ireductibilã metaforã a graþiei. Dar oare oamenii din ranchitos ºtiu asta? O fac pentru frumuseþe? Sa u au nevoie, pur ºi simplu, de luminã în micile lor cocioabe? N are importanþã. Nu ne putem împiedica sã producem frumuseþe. Nu putem opri lumea. Iatã jos râul care curge pe lângã micul avanpost de la St. Laurent, o panglicã de luminã licã ind ici ºi colo pentru o clipã printre vârfurile copacilor, în timp ce ºi croieºte calea în p re tot mai adânc, ajungând în cele din urmã la mica misiune de la St. Margaret Mary ? o în grãmãdire de locuinþe într un luminiº lângã care jungla aºteaptã rãbdãtoare. Nu i aºa cã i fr unchi de clãdiri acoperite cu tablã, cu pereþii lor vãruiþi în alb ºi grinzile grosolane, cu erestrele lor micuþe ºi luminate ºi cu zgomotul unui radio aducând dinãuntru un cântec pe ve rsuri indiene ºi o abia auzitã bãtaie de tobe? Cât sunt de drãguþe verandele adânci ale bungalourilor, cu risipa lor de balansoare din lemn pictat, de bãnci ºi de scaune. Jaluzelele de la ferestre dau încãperilor un aer puþin somnoros, lãsând sã se zãreascã un grãtar de linii fine de culori ºi forme diferite, ceea ce face camerele oarecum mai vizibile ºi mai vibrante, arãtând bine cumpãnite ? ca un inter ior dintr o picturã de Edward Hopper sau dintr o carte de desenat pentru copii. Existã, desigur, mijloace de a stãvili nãvalnica împrãºtiere a frumuseþii. Se foloseºte înreg area, conformismul, estetica îmbinãrii liniilor, triumful funcþionalului asupra accide ntalului. Dar aici nu veþi gãsi prea mult din aceste lucruri! Aici este destinul lui Gretchen, din care s a eliminat orice subtilitate a lumii moderne ? un laborator pentru un unic ºi mereu repetat experiment moral ? Facerea de Bine. În jurul acestei tabere noaptea îºi cântã în van melodiile despre haos, foame ºi distrugere. ot ceea ce conteazã este grija pentru un numãr limitat de oameni care au venit aici sã fie vaccinaþi, operaþi, trataþi cu antibiotice. Aºa cum spusese Gretchen însãºi ? sã te gâ mai mult e o minciunã. Am rãtãcit ore în ºir în cerc prin jungla deasã, trecând puternic ºi fãrã grijã prin frunziºu ut, cãþãrându mã peste fantasticele rãdãcini ale copacilor tropicali, oprindu mã ici ºi colo scult încâlcitul cor al nopþii sãlbatice. Cât de gingaºe pãreau florile mari, cu petale cerui e, crescute pe ramurile cele mai înalte ºi mai verzi, aºa cum dormitau în aºteptarea lumin ii de dimineaþã! Nu mã mai temeam de descompunerea umezelii, de urâtul proces de mãcinare, de putoarea de descompunere a mlaºtinii. Creaturile târâtoare ºi alunecoase nu mi mai puteau face rãu ºi nici nu mã mai dezgustau. Oh, las' sã vinã la mine anaconda, mi ar plãcea sã i simt îmbrãþiº strânsã ºi ascuþitã! Cum mã bucuram de þipãtul strident, adânc al pãsãrilor, în stare sã împr suflet mai simplu. Pãcat cã maimuþele cu braþe pãroase dormeau cât timp era întuneric; mi ar

decât o pasãre în î necimea de afarã. desigur. tuburi uºoare de nailon strãluceau coborând cãtre acele micuþe ace înfipte în braþele fragil Nu eram la New Orleans. Lumea întreagã mã aºtepta dincolo de junglã. sã rãscolim jungla împreunã? Trebuia sã l antrenez sã devinã câine de vampir. Era un spital de copii! Plin de pãtuþuri. plin de veselie ºi batjocurã. Oh. am ºoptit. O zãrisem pe fereastrã. Ea vine. lumina pâlpâia în jurul cãpºorului ei rotund. Am sã o las pe ea sã hotãrascã. Nu exista nici o sorã bãtrânã în fustã de postav peste genunchi ºi cu basma umeri. ºezând la un bir ul cât sã scrie ceva pe hârtie. Erau siguri cã ai sã I dovedeºti pe Hoþul de Trupu e. uite pereþii! Nu sunt din pi atrã? Mi am ºters de pe frunte sudoarea de sânge. era cel de aici. aºezate pe douã rându ri. O aversã a cãzut din cerul noros.. Aceasta e Guiana Fr ancezã. ? Vreau s o vãd pe Gretchen. Nu. Simple. legate la încheieturi ºi acoperite cu plasã? Iar pe mãsuþa decoloratã nu era oare un mu c de lumânare pe o farfurie întinsã? Am simþit brusc cã mã ia ameþeala.. Nu eºti acolo!" Toatã lumea ºtia cã ai sã ieºi învingãtor. ai venit dupã ea. Dar aveam sã l vãd curând. roº supra potecilor curate ºi a pereþilor vãruiþi sclipeau mici becuri galbene cu abajururi rotunde de metal. în ciuda distanþei. Dar nu fusese. împreunã cu clãdirea aceea micã. lucios ºi tãcut. ai venit dupã mine. luminat de o apoi am intrat în salonul propriu zis. cu turnul ei înalt ºi cu clopotul mare. Îmi era dor de Mojo. Lângã mine. Luminile se stingeau în micile dormitoare ºi în clãdirile auxiliare. Am zãrit o chiar dupã uºã. n am venit sã i fac rãu. l am vãzut în minte pãzindu mi coºciugu ul zilei ? un fel de santinelã egipteanã. I am . ai sã trezeºti copiii! Pleacã. aºa cã mã gândeam cã e înãuntru. înmuind praful poieniþei.i plãcut sã le prind destul cât sã le sãrut frunþile încreþite ºi gurile flecare. Sãrmanii muritori. era o umbrã. cu pãrul strâns pe ceafã. ºi dulapurile de medicamente c u ferestre de sticlã! Nu era spitalul acela. accentele ascuþite ale vocilor. ei dormeau în cãsuþele lor din luminiºul bãtãtorit. Îi vedeam când ºi când profilul printre jaluzele. bãtând încetiºor a pe acoperiºurile din tablã ondulatã. doctorul cu mustãþi vopsite ºi ochelari subþiri. în cele mai mici ºi obiºnuite amãnunte. dar eu da. Dacã închideam ochii nsformam trupul într un receptor sensibil. Aici domnea pacea. uite sistemul de re piraþie artificialã. marea claritate a viziunii m a pãrãsit. Pânã la urmã. Copila gemea. într adevãr. Nu. n am sã i fac nici un rãu! Nu vreau sã i fac nici un rãu!" Eu ºoptisem atât de tare? ªedea pe un scãunel la capãtul îndepãrtat al îngustei încãperi ºi legãna un picior înainte ºi iþele ei nostime împrãºtiate peste mânecile bufante. am pãºit încet dincolo ºi m am strecurat în biroul mic ºi rãvãºit. traficul gãlãg ios ºi aglomerat din Caracas. Oare aveam vedenii din cauza semiîntunericului? Sau erau. Zgomote înfundate în fundul salonului. Hmmm. nu octorul ãsta! De unde apãruse? M am uitat la ecusonul cu numele. spi ºi capela pãreau. tatã? Spuneai cã o vei face din nou. pâlpâia o luminã ceþoasã. În adâncul capelei întun coase. cu mulþimea lui de butoane lucioase. ªtiam cã trebuie sã fie acolo. pãtând treptele mãturate ale ºcolii. puteam auzi. pe duºumea. Recipiente de plastic cu glucoza administratã intravenos atârnau alãturi în rastele. cioplite grosolan. de aceea vorbea franþuzeºte. unde Gretchen îºi vedea de treabã de una sin gurã. Într adevãr. ai venit dupã ea. Aºadar. Dispãruse cu secole în urmã. De ce nu era ºi el cu mine. ªi nu existã nici o copilã care sã stea în vreun scaun î dul salonului. Da. cu capul plecat." ? Monsieur? Cu ce vã pot fi de folos? M am uitat la bãtrânul din faþa mea. ªtii cã aºa este! Ssst. Lumina era mai micã în apropierea spitalului. Sora Marguerite. zdrãngãnitul greu al muzic ii din speluncile întunecate în care îi atrãgeam pe ucigaºi ? aºa cum o lampã strãlucitoare a ge moliile ? ca sã mã pot hrãni. paturi de l emn. În patul e colo nu zãcea oare o copilã blondã? M a cuprins din nou ameþeala. Nu era spitalul acela! ªi totuºi. Nu. Nu acest spital! Am clipit din ochi. în timp ce orele se scurgeau în liniºtea tropicalã. I am vãzut mâna dolofanã pe pãtur ercat iarãºi sã scap de vedenii. uitându mã la pata de pe batistã. încercând sã despart elementele nepotrivite de cele ce aveau un se ns. gata sã sfâºie orice intrus muritor care ºi ar fi croit drum pe scãrile sanctuarului. în timp ce ºcoala. Mi s a pãrut cã aud vag un râs de clopoþel. El nu le poate auzi. miracole divine ale creaþiei.

Gretchen a ridicat încet mâna dreaptã ºi ºi a dus instinctiv ºi protector degetele la baza gâ ului. I am vãzut degetele închizându se parcã în jurul unui medali on. Am venit pentru cã þi am promis cã vin. I ai. cu paºi hotãrâþi ºi cu c plecat. nici la cocoaºa rotundã de pe spinarea lui. Ea s a oprit în întuneric. mi a vãzut pantofii. nu te cred. lumina se reflecta în sacii de perfuzie împrãºtiaþi peste tot. buzele tremurându i în timp ce ea. Am tras teancurile de bancnote pe care le câºtigas e Hoþul de Trupuri ºi i le am întins. s o vãd cu vederea mea de acum ? sã i vãd obrajii frumoºi ºi strãluci ori. M am întors ºi am vãzut din nou lumânarea ? aceeaºi lumânare! De ce lumânarea? Am lãsat banii uri de ea. cel pe care l ai îngrijit în propria ta casã. Paturile pãreau sã fi îngheþat în spatele vãlurilor de plasã. Nimic nu s a clintit în salon. iar uºa s a trântit încet în urma lui. Se uita la faþa mea. Ce ochi mari avea. ? Sunt aici. Înainte sã mã vadã. Auzeam rãsuflarea slabã. aºa cum am promis. cu degetele tremurând la fel ca ale ei. O sã le fie de folos copii lor. Este ultimul lucru care mi ar tre ce prin minte.. ªi mai auzeam un zgomot surd ºi ritmic. Voiam sã ºtii cã tot ceea ce þi am spus e adevãrat. de parcã ar fi fost tot tâtea lãmpiþe de argint licãrind în întunericul total. De de se lumina oare încãperea? Ea tocmai stinsese lampa de la uºa din partea cealaltã ºi se în drepta încoace. Gretchen. Uite. mânia mea sporea pe mãsura ce creºtea frica ei. de parcã m ar fi ars. Era totuºi intolerabil de întuneric ºi nu reuºeam sã vãd nimic. ? Nu te speria de mine. dându se înapoi. la fel cum încercasem ºi eu mai devreme. ? Eu sunt. nici chiar cu ochii ãºtia. la mâini. Am venit. înspãimântatã. Ce þi am fãcut ca sã mã priveºti aºa? Îmi cunoºti vocea. ce pupile negre. pentru misiune M am cãutat prosteºte prin buzunare. sângele îi urcase în obraji. ªtii ce ai fãcut pentru mine. în timp ce mâna încleºtatã de lãnþiºor ? Nu te cred. nu te uita la ochelari. sunt Lestat. Gretchen. ? Eu. trecând pe lângã fiecare pat. apoi am vãzut lumina fãcând sã sclipeascã lãnþiºorul de aur. undeva în întuneric. privin u mã pe sub sprâncenele negre. Umeri i i se înþepeniserã ºi îºi încruciºase strâns braþele. Nu te uita la mine cu teamã. A devenit conºtientã br ici n am apucat sã respir ? de prezenþa figurii palide ºi tãcute. . Nu i o stafie! S a îndepãrtat târºâindu ºi picioarele. Gretchen. Dumnezeule.. ? Cine eºti? a ºoptit. în joacã. Gretchen. de a lungul salonului. piciorul scaunului cu cãlcâiul ei micuþ. nu te uita la mine ca ºi cum m ai dispr eþui. Uite. ªedeam în contra luminii din birou. Numai cã împiedicam eu însumi lumina. Gretchen. încât sã i lase descop tã fruntea ºi ochii serioºi. M am întors sã mã uit la ea ºi am vãzut o venind spre mine. I ai vãzut ecusonul de plastic de pe buzunar. auzind scândurile trosnind sub paºii mei în timp ce mã îndreptam cãtre mãsuþã. Ce pãr frumos ºi ondulat. Nu vreau sã þi fac nici un rãu.simþit mirosul. pentru a treia oarã. De abia mai eram în stare sã suport. cum se uitau la mine. Doctorul a fãcut un gest plictisit ºi a trecut pe lângã mine. încruntate. Am venit pentru cã þi am promis cã o voi face. opritã în mijlocul intervalului. Am venit sã þi mulþumesc. Vorbeam foarte încet. de parcã o copilã ar fi lovit mer eu. banii arãtau mizerabili ºi murdari. rãmãsese. Lumina chioarã din biroul din spatele meu i se reflecta în ochi. lasã mã sã þi dau asta. Stãtea departe de mine. ? Gretchen. Gretchen. amestecat cu mirosul copiilor ºi al bãtrânului. am rãspuns. pieptãnat astfel. ºoapta ei scârþâind înfundat. ca gunoiul. cu ochii mãriþi. mi am redobândit înfãþiºarea adevãratã. Putea ea oare sã mi vadã stul de desluºit trãsãturile chipului? Putea sã vadã culoarea stranie a ochilor mei? ? Cine eºti? Era o ºoaptã joasã. tuºi. a spus cu ºoapta aceea sugrumatã. Doctorul dispãruse. cãci uºa era foarte micã. ? Nu. stranie în liniºtea absolu tã a nopþii cãreia nu i aparþinea. S a tras înapoi ºi tocurile ei de cauciuc au bocãnit încetiºor pe duºumeaua de lemn. Pulsul i s a accelerat. Oare mã auzea? Am vãzut o încercând sã vadã mai bine. Îþi cer din nou sã mi spui adevãrul! ? Sunt Lestat. Gretchen. cu siguranþã. Nu te uita la mustãþile lui pãtate. ? Ce ai la gât? ? Cine eºti? a întrebat din nou. chiar dacã nu fãcuse nici u n pas. Inima îi bãte ig ºi sânii îi fremãtau minunat sub þesãtura apretatã de bumbac. Mirosul ei mã copleºise sânge ºi parfumul curat al unei fiinþe vii. Parcã l înghiþiserâ umbrele. prudentã. regulatã a tr elor adormite.

dinþii albi întrezãriþi printre buzele abia deschise. Ploua uºor. cu ochii goi de raþi une în timp ce vorbea. lovind cu cãlcâiul papucului negru în piciorul scaunului. Încã ºi mai le cu ciorãpel alb. iar Dumnezeu nu existã.sã þi mulþumesc. spirit necurat! Pleacã din casa Domnului! ? Nu vreau sã þi fac rãu! ? Pleacã de lângã micuþii aceºtia! ? Gretchen. Mi am ºters iarãºi lacrimile. tremurând. ducând mâinile la buze. apoi un geamãt din altul. în timp ce lumina se împrãºtia între noi ºi ea vedea pentru prima oarã. Þi am spus cã ai sã o rãneºti. fãcând hârtiile de pe masã sã se împrãºtie atantã sã se bãlãbãne în urma ei. Am atins fitilul cu puterea voinþei ºi am vãzut flacãr þâºnind. dar fãrã se miºte. Eu sunt aici. Chipul i a devenit imaginea nevinovãþiei. cu vocea la fel de joasã ca a ei ºi plinã de t ot atâta simþire. sã i scã într un strigãt asemãnãtor. Gretchen. ªi nu vreau sã þi fac nici þie rãu. Lumina lumânãrii o evidenþia limpede. Gretchen. S a tras înapoi. Pleacã din aceastã casã. lãnþiºorul s a eliberat ºi am vãzut la lumina lumânã cea care atârna de el.. plin de urã. Am vãzut o îndreptându se spre uºile capelei. Mincinosule! Tremura atât de violent din tot trupul. ºi am aruncat batista Muºtele bâzâiau în jurul uºii. i am auzit suspinul îndepãrtat ºi m am întors. Nu te am minþit. Apoi parcã s a dizolvat. Nu eºti aici! Am terminat o cu tine!" am ºoptit. Am venit pentru cã. ca o limbã galbenã. Gretchen. Am vãzut cã era vorba de un crucifix cu un trup micuþ ºi rãsucit al l ui Hristos. În liniºte. Dacã altceva nu i adevãrat. de parcã ar fi fost ceaþã. Slavã Domnului. pleacã! A bâjbâit cu. Tu m ai salvat. fixându mã.. M am întors ºi m am uitat la salonul în penumbrã. cu faþa roºie ºi cu buzele tremurând de isterie. unghiile mele lucioase. cla hii care o priveau. cu bãºici! Zgomotul ploii tot mai înteþite . El însuºi îi protejeazã pe copii Pleacã. a trecut prin birouaº. avea sã înceapã sã þipe neajutoratã apte. M ai fãcut sã þi prom oi veni. Mon Dieu. mâna dreaptã din nou dupã a întins o spre mine. M am întors ºi m am uitat la lumânare. minþile. cu siguranþã. nu un medalion. am sã ple ºi eu. ºi a ieºit în fugã în noapte. pentru cã voiam sã te vãd. Ce ploaie limpede... Gretchen.. iar ea a întors capul fãrã sã stea pe gânduri. Încã o clipã ºi avea sã ºi piardã. nu vreau sã l e fac nici un rãu copiilor. acelaºi joc de umbre pe pereþi! A cãscat gura ºi s a apoi. ? Mincinosule! ? Nu. ? Am sã plec. Dacã ar fi spus o altcineva. lacrimi de sânge. Buimac. ? În numele adevãrului. era o cruce. Nu se putea împotrivi impulsului. Oare Gretchen le vãzuse? Pleacã. În numele adevãrului. A bolborosit în ºoaptã: ? Pleacã de la mine. nu vreau sã le fac nici un rãu copiilor. aºa mi ai spus. doar suspine au ieºit brusc din gura ei deschisã." Lacrimile chiar îmi curgeau pe chi . Nu puteam sã i suport privirea. Dumnezeule. am sã plec dacã într adevãr asta vrei. S a sfârºit. figura din medalionul din vis. ? În numele Domnului. S a sfârºit. Pleacã. M am întors încet cãtre uºã. am spus din nou. Este casa lui Dumnezeu. priveºte mã. am rostit cât de liniºtit am putut. poate. plângeam? Oare emoþiile mele ajunseserã la fel de schimbãtoare ca puterile? Ea avea sã vadã lacrimile de sânge care mi brãzdau faþa ºi avea sã se sperie ºi mai tare. ºi toatã sãrmana suflare a taberei avea sã iasã afarã s o bage în seamã ºi. încât mi se pãrea cã o sã ºi piardã echilibrul ºi o s ? Ba este curatul adevãr. dar ai spus o chiar tu. M am culcat cu tine! Sunt aici! ? Mincinosule! a ºuierat. numai cã nu zâmbea. ? Nu þi fie fricã de mine. Gretchen. Gretchen. nu i adevãrat. pleacã de lângã mine. Am mai vãzut numai un scaun gol.. Dar sã ºtii cã mi am þinut pro nea! Mai pot face ºi altceva? Dintr unul din pãtuþurile din spatele ei s a auzit un plânset. A mai fãcut un pas în spate. Apoi s a repezit spre mine. în timp ce o priveam încremenit. chiar dacã rãmãsese în fundul încãperii. asta este." Parcã ar fi zâmbit. Dar a rãmas acolo. n ar fi contat. am rãspuns. imaginea a rãmas.

stinge lumânarea. ºi abundent din palmele ei deschise. Apoi am plecat. D ar am simþit mirosul inconfundabil de sânge proaspãt. însetat la rându dar fãrã speranþã sã mi potolesc setea acolo. lesne de confu ndat cu însuºi sunetul vuitului. apoi am auzit strigãtele lor timide: Minune" ºi Stigmate!" îºi fãceau nul crucii ºi îngenuncheau în jurul ei. M am apropiat cu grijã. ia mã în braþele t Nu m a auzit ºi nu m a vãzut apropiindu mã. ªi. . Apoi am vãzut sângele curgând din mâinile ei încruciºate. în timp ce o flãcãruie roºieticã de lumânare incolo de ea. fâºiile de plastic strãlucesc de pa cã ar fi bucãþi de luminã. ªi l am vãzut pe duºu curgând în douã firicele dinspre picioarele ei. mântuieºte mã de rãu ºi ia mã la tine. chiar ºi de figura întunecatã de lângã ea. ? La revedere. Dupã aceea m am întors ºi m am uitat înapoi. ca ºi cum cerul ar fi deschis gura ºi ar fi oftat. ºi Cuvântul s a fãcut carne. Prin ceaþa lacrimilor care mi împãienjeneau ochii. Cum de ai fost atât de nebun. abia auzibil. în capãt ? copila blondã cu mascã de oxigen.ºi el. în timp ce celelal adunau în jurul ei. Am pus jos toate bancnotele acelea murdare ºi mototo lite. silindu le sã se împrãºtie. a a tins clopotul de deasupra ºi i a smuls un sunet slab. iar prin intrare am vãzut o îngenuncheatã ltarului. Parcã în adâncurile sufletului meu tulburat nu mai voiam nimic altceva. Venea dinspre capelã ºi nu era vorba despre sângele care i curgea în vine. ºi Cuvântul era Dumnezeu. sute ºi sute de dolari. Dar n am avut curaj s o fac ? eram mult prea zdruncinat ? ºi dimineaþa m am pomenit destul de departe. încât sã produci o flacãrã în aceast Am stins o cu vârful degetelor. habar n aveam pe unde umbla James. încât probabil rãmânea nevãz uritorii care ar fi trecut la câþiva iarzi pe lângã el. fãrã nici un zgomot. acolo. ªtiam cã David putea avea nevoie de mine. Numai cã în aceastã parte a junglei n era drum ºi nici mãcar o urmã de pas. Am vãzut o. ? Hristoase. ºoaptele iuþi ºi scãzute. alcãtuitã d lumina lumânãrii ºi din ceea ce radia din ea însãºi. ceea ce însemna cã sfânta cãturã era acolo. Am vãzut crucifixul uriaº de deasupra lui. Se închideau ºi se deschideau uºi. la faþa ei rãvãºitã. sfinte Iisuse. M am uitat din nou la ea. am ºoptit. ºi m am pierdut în îmbrãþiºarea fierbinte a nopþii sãlbatice 25 AR fi trebuit sã plec la Miami chiar în noaptea aceea. îi auzeam rugãciunea. M am întors ºi am vãz tunecate adunate la intrare ? un mãnunchi de fete îngrijorate de femei. apoi am trecut grãbit de ele ºi am ieºit în ploaia de afarã. cu braþele întinse în formã de cruce. ba chiar ºi cele câteva monede pe care le am gãsit. bineînþeles. din extazul devorator pe care îl simþea m ºi care o îndepãrta de orice altceva. Gretchen. Un fuior de vânt s a strecurat printre uºile deschise ale capelei. Cu o orã înainte de rãsãrit am ajuns la un templu strãvechi ? un dreptunghi mare de piatrã t ocitã ? atât de acoperit de viþã ºi de alte feluri de vegetaþie. Apoi am ieºit ºi m am îndreptat agale cãtre capela cu uºile deschise. deºi nu le atins m ºi nici mãcar nu le privisem. pe jumãtate închiºi. ci despre ace la care se revarsã dintr o ranã proaspãtã. ? Doamne. iar dedesubt micuþul t abernacol strãlucitor ºi lumânarea aprinsã în vasul roºu de sticlã. încã în genunchi. stând încã în jungla flãmândã. Am auzit o ºoa ptã în francezã care însemna strãin". Dar ce oare? Lumânarea. da. Uitasem ceva. Simþeam cã nu mai trecuse nimeni pe aici de secole. M am uitat la altar. în timp ce din gura lui Gretchen rugãciunea contin ua sã se reverse. Locul acesta era secretul meu. apoi un strigãt înãbuºit. liber ºi singur. ia mã în braþele tale. ? Diavolul! Am pornit pe culoar ºi m am îndreptat cãtre ele. În ciuda ploii torenþia e. Voiam sã plec. la est de Guiana Francezã. cu ochii orbi. ? ªi Cuvântul era cu Dumnezeu. altfel ar putea lua foc salonul ºi ar putea sã i rãneascã p e micuþi! Uite. Inimã sfântã a lui Iisus. ca în transã. O vagã strãlucire îi inundase chipul. pânã am ajuns în dreptul uºii. am vãzut sângele izvorând ºi curgând roºu . Mirosul a devenit mai puternic. la gura ei ale. Din tabãrã se auzeau voci înãbuºite. prin care încã mai ieºeau cuvinte.

Am gãsit douã uºi ale templului. Poate.ªi al maimuþelor. am vãzut o în spitalul din New Orleans. cum luau cu asalt ruinele. Dar suntem niºte fiinþe înlãnþuite în obice ªi pe urmã. îndreptându mã cãtr e camerele pe care le pãstram acolo. frumoasa mea metropolã sudicã. Pe mãsurã ce mã uitam în jur. nu acolo. Mi am lãsat faþa pe podeaua rece ºi am simþit reaturi roind în jurul buricelor degetelor mele. dar bucuria a durat pânã ce mi am amintit repulsia de pe faþa lui Gretchen. tristeþea mea creºtea. care se trezeau o datã cu lumina. era un lucru minunat cã mi dãd am seama de asta. Toate astea mã fãceau sã râd. învãlmãºindu se peste tot pe acoperiºul plat ºi peste laturile în Le am urmãrit cu nepãsare. chiar zâmbind. Sãlãºluiau acolo o mulþime de târâtoare micuþe.. Dar ce ar fi contat dacã ar fi fost chiar ei? N ar fi contat deloc. dar numai în imagini fãrã cuvinte. Ce vrei de la mine? am ºoptit. Cum ar mai fi tremurat ºi cum s ar mai fi ascuns trupul meu muritor! Iar ochii mei de om n ar mai fi vãzut nimic în locul acesta din adânc. 26 MIAMI ? ah.. mai bine spus. Chiar crezi cã mi aº putea salva sufletul?" Am vãzut o ca atunci când deliram. pe urmã de câteva culoare. Doctorul cu mustãþi vopsite era un coºmar. vechiul meu eu. Fusese salvatã damnarea neagrã a lui Lestat. întinsã sub cerul ºlefuit al Caraibelor. da. chiar dacã rau pe mãsura mea. . Nu acolo. Nu ac lo. în josul strãzii. pantaloni ºi o pereche de cizm din piele moale. nu mã simþeam nefericit. Fetiþa din scaun. nu era de ajuns lumina asta timpurie? Era curatã bucurie sã mã aflu din nou în trupul meu din totdeauna. Corul pãsãrilor era mult mai puternic decât în ceasurile întunericului ºi. Mã gândeam la Gretchen ºi iar.. Le auzeam foºnetul. foarte rãcoroasã ºi absolut depãrtatã de zgomotul junglei. Poate cã aveam sã mã duc cu el. Prima era blocatã de stânci grele. Am început brusc sã dârdâi ºi sã plâng încet. Imediat dupã aceea am sunat la recepþie ºi am aflat cã David Talbot ajunsese la hotel încã d in ziua anterioarã ºi cã acum mã aºtepta pe terasa restaurantului Bailey. Prostia mea în legãturã cu asta m a cam surprins. imp ce cerul pãlea. simþeam o amorþea mintire tãcutã ºi încãpãþânatã a cuvintelor pe care i le spusesem în timpul delirului datorat . am vãzut cã în jurul meu erau milioane de nuanþe de verde. ªocat. când o apucasem de umeri. chiar dacã hãrþile spun altceva! Aerul pãrea mai încântãtor chiar decât în insule ºi adia uºor pest inevitabile de pe Ocean Drive. Tristeþe" e un cuvânt prea blând ºi prea plãcut. m am întins sã mã culc. Într una dintre ele. cã eram conºtient. am ºoptit iar. pe sub florile ºi frunzele tremurãtoare. Dupã aceea am adormit. La revedere. O adevãratã hoardã atacase grosolana con strucþie. O. Dar a doua era deschisã. mã simþeam sângerând de p fost jupuit de viu. mi am dat seama cã nu aveam sã vãd soarele. neregulate. Am trecut grãbit prin ciudatul hol art deco al hotelului Park Central. Apoi un ºarpe gre u ºi mãtãsos mi a trecut peste gleznã. Iar când mã gândeam la Claudia. o hainã kaki cu cordon. Nu aveam dispoziþie pentru locurile aglomerate. prinzând preþioasa luminã ºi împrãºtiind o pânã guste unghere ºi tainiþe. ca o pãpuºã. acum i ntactã pentru totdeauna. Þi am spus." În clipa aceea ceva fusese salvat. O ceaþã groasã se ridica de pe solul junglei. cãci stâncile se prãbuºiserã de multã vreme într un morman inform. gândindu mã la Gretchen. Întreaga junglã pãrea d e fapt sã renascã. Trebuia sã i vorbesc lui David despre aceastã junglã! David trebuia sã meargã la Rio înainte de a se întoarce în Anglia. þipând. S au poate cã eram în vechiul hotel? Þi am spus cã aº face o din nou. Am sã l conving sã ne întoarcem în camerel .. În ciuda acestor emoþii copleºitoare. pânã ce am ajuns în niºte încãperi unde u mai pãtrundea deloc. Nu. Mi am scos hainele pe care le purtasem în junglã ºi am îmbrãcat o cãmaºã albã fãrã guler. iubitelor". Îmi plãcea sã mã simt eliberat de veºmintele Hoþului de Trupuri. M am cãþãra am dat de o scarã adâncã. ªtiam cã n o voi mai v tã pe Claudia. strigând.

sperând sã l alunge de pe vas. Mã aºtepta sã mã apropii. pânã ce am vãzut restaurantul Bailey. bineînþeles. Am ieºit ºi am luat o pe trotuar cãtre nord. iar dacã atunci când o trãiai te ai bucurat atât de mult. ºi s a întins peste masã. a rostit foarte uºor. Chiar ºi vocea suna obositã. Avea ochii roºii. M am simþit uºurat. Pãrea istovit. Mi am dat seama ºi cã avea umerii lãsaþi. Aºa ar fi trebuit. credeam cã s ar putea sã ai nevoie de mine. Când un chelner tânãr ºi frumos s a apropiat. aºa cum aratã toþi muritorii în ochii unui vampir. trãgându mã mai aproape de masã. Sunt îngrijorat din cauza a tot ce s a întâmpl at. a fost o încãierare. A cerut bãuturã di alþ. A oftat. dar chiar n am avut de ales. Cu siguranþã cã era încã istovit de întreaga încercare. ? Ei bine. dar n are a face. dar pe urmã a zâmbit. Dupã aceea a fost nevoie sã sun la confrerie ºi sã i fac sã mã elibere cauþiune. ? Nu. Hai sã mergem la mine la hotel. Altfel. Pur ºi simplu. a spus. Bineînþeles cã n aº fi rut sã te abandonez singur la bordul vasului. ? Aºa crezi? A zâmbit trist. Pãrea obosit . lãsându ºi mâna mea. A fãcut semn chelnerului. imperceptibil. apoi a pus paharul jos . Sunt aproape cã James a coborât de pe vas imediat dupã încãierare. a fost o armã prea mare pentru mâinile astea bãtrâne. I am vãzut o clipã rictusul gurii ºi m am gândit cã era cu evãrat neliniºtit. ceea ce cu sigura nþã cã aveam sã facem. am spus. diavole. Uneori e puþin cam serioasã. adãugând: Slavã Domnului cã eºti bine. Totuºi. A fãcut un gest de parcã a r fi vrut sã uite. Mã simt bine a ci. cu inevit abila inscripþie de neon deasupra frumoaselor copertine albe de pânzã. epuizat din cauza tensiunii nervoase. Era limpede cã nici nu se gândeau sã facã o cerc re amãnunþitã. L am descris amãnunþit. ? Nu vreau sã stãm de vorbã aici. dar am hotãrât sã l iau prin surprindere. Am zãrit în colþul cel mai îndepãrtat al terasei figura familiarã a lui David. ? Ce naiba s a întâmplat de fapt? l am întrebat. Ce fierbinþi erau! Îmi dau seama dupã ochi. doar pentru cã în felul acesta nu avea sã mã tot întrebe ce doresc. pentru cã n am fost în stare sã þintesc bine . ? Din când în când. ? Iartã mã cã n am venit. Îl vedeam iarãºi cu vechii mei ochi. nu mi place. Þi am s pus însã cã tu n ai de ce sã þi faci griji în privinþa mea. uzat pânã la limitã. a luat o înghiþiturã prudentã din bãutura lui caraghioasã. aºa cã n am avut de ale am fãcut uz de pistol. Masa ºi scaunele din faþa fer lor mele vor fi cu siguranþã un loc mai bun pentru noi sã stãm de vorbã. La prânz eram într un avion care pleca spre Miami. nu i aºa? Dar unde i dezgustãtorul whisky pe care l bei d e obicei? ? Bãutura insulelor. ca sã fac f va gãlãgiei de fond. A fost nevoie sã se vorbeascã la Cunard. Oare groaznica încercare îl îm rânise ºi mai mult? Nu puteam suporta sã l vãd aºa. ºi i am vãzut din nou rictusul gurii. ªtiu cã pentru tine a fost o încercare teribilã. A fost o adevãratã probã de foc pentru vârsta mea. am rãspuns. a rostit în ºoaptã. M am temut pentru tine. Era limpede cã nu era mo . ? Chiar crezi cã locul ãsta e potrivit? l am întrebat. aºa cã m am strecurat în scaunu in faþa lui atât de iute. cabinã de cabinã. încã ºi mai încet. Cu tine cum a mers ? N am rãspuns. Sunt epuizat. ? Nu þi place chestia aceea. toate mãsuþele avea u feþe de masã roz din in ºi lumânãri ºi erau deja ocupate de primul val al mulþimii ieºite p ru searã. I am pus pe urmele lui James. foar e elegant în costumul alb de in pe care îl purtase ºi pe vas. S a uitat la mine cu o faþã îngrijoratã. Îþi mulþumesc cã mi faci pe plac. Aºa cã mi am spus cã probabil ai rãmas singur. Ce spuneai? Whisky ? ? Ce spuneam eu? Credeam cã i bãutura ta preferatã. El a fugit prin verandã. Dar îi convenea Chivas Regal. Nu aveau. S a oprit. îi lipsea acea scânteie de strãlucire. ? Ah. Speram sã vii noaptea trecutã. ? Þi s a întâmplat ceva rãu.e mele. Îmi place zarva. A încercat sã mã atace. nici o clipã. cu ob uita lui expresie atentã ºi curioasã. Vreau sã mai beau ceva. Nu. în Liverpool. ªi cerul liber. încât a tresãrit. pielea lui mi se pãrea mai translucidã ºi oate micile infirmitãþi ale trupului apãreau cu claritate. a rãspuns el. l ar fi prins. a spus. mai pãstra aura miracul osului. hai sã stãm aici. Lui David i se adusese deja o bãuturã ex oticã scârbos coloratã. ? Ei bine. i am cerut un pahar cu vin. ? N am fost în nici un pericol.

mentul sã sugerez o cãlãtorie la Rio de Janeiro. ªi totul era din vina mea. ? Oricum vrei tu, am zis. ? Haide, spune mi ce s a întâmplat, a insistat el cu solicitudine. Pot sã vãd cã ai o greu tate pe suflet. Mi am dat seama cât de mult voiam sã i vorbesc despre Gretchen ºi cã, de fapt, asta mã fãcus e sã mã grãbesc încoace, mai mult decât grija pentru el. Mi era ruºine, totuºi nu m am putut bþine sã i spun. M am întors cu faþa cãtre plajã, cu cotul pe masã ºi cu ochii înceþoºaþi, aº serii au devenit mai surde ºi mai luminiscente decât înainte. I am povestit cã mã dusesem la Gretchen pentru cã aºa îi promisesem, deºi în adâncul sufletului sperasem ºi mã rugasem s au cu mine, s o aduc în lumea mea. Apoi i am explicat despre spital, despre cât era de straniu ? asemãnarea doctorului cu cel de acum un veac, asemãnarea salonului însuºi, pãrerea nebuneascã, smintitã, cã Claudia era acolo. ? M a dat peste cap, am ºoptit. Nu mi am imaginat nici o clipã cã Gretchen m ar putea respinge. ªtii ce crezusem? Acum pare o nebunie. Crezusem cã are sã mã gãseascã irezistibil! Credeam cã nu se poate altfel. Îmi spusesem cã se va uita în ochii mei ? în ochii mei de acum, nu în cei de muritor! ? ºi va vedea adevãratul suflet pe care l a iubit! Nu mi a m imaginat nici o clipã cã m ar putea respinge, ba chiar atât de total ? moral ºi fizic ? ºi cã în momentul în care va înþelege ce sunt vampirii se va scârbi într atât ºi mi va înto ele. Nu mi dau seama cum am putut sã fiu aºa de idiot, cum de am perseverat sã cred în i luziile mele! O fi vorba despre vanitate? Sau sunt, pur ºi simplu, nebun? Tu nu m ai gãsit niciodatã respingãtor, nu i aºa, David? Sau mã amãgesc ºi în privinþa ta? ? Eºti minunat, a ºoptit, cu vorbe pline de simþire. Dar nu eºti pãmântean ? iatã ce a vãzut eia aceea. Cât pãrea de trist! Nu fusese niciodatã mai grijuliu cu mine, nici în cele mai pline de rãbdare discuþii pe care le purtaserãm. Pãrea cu adevãrat sã încerce suferinþa pe care o înce eu ? la fel de acut ºi de total. ? Ea nu era compania potrivitã pentru tine, nu þi dai seama? a spus cu blândeþe. ? Ba da, îmi dau seama. Îmi dau seama. Mi am lãsat fruntea pe mânã. Aº fi vrut sã fim în camera mea liniºtitã, dar nu puteam sã forþ urile. Era din nou prietenul meu, ºi nimeni pe pãmânt nu mi mai fusese prieten cu adevãr at, aºa cã aveam sã fac cum voia el. ? ªtii cã eºti singurul, am spus brusc, cu voce mânioasã ºi obositã. Singurul care mã lasã sã ea ce sunt, fãrã sã mi întoarcã spatele. ? Cum adicã? ? Oh. Ceilalþi mã condamnã pentru firea mea, pentru impetuozitatea ºi voinþa mea. Le place s o facã. Însã atunci când mã dovedesc slab, mã lasã baltã. M am gândit iar la felul în care mã respinsese Louis ºi la faptul cã aveam sã l vãd curând ºi cuprins o satisfacþie diabolicã. Oh, o sã fie tare surprins. Pe urmã m a nãpãdit un soi de f ricã. Cum l aº putea ierta? Cum aº putea face sã mã abþin ºi sã nu explodez ca o flacãrã turb ? Am vrea cu toþii sã ne facem eroii mai mici, a rãspuns David, vorbind încet ºi aproape c u tristeþe. Vrem sã i facem fragili. Ei sunt cei care trebuie sã ne reaminteascã mereu c e înseamnã forþa. ? Despre asta i vorba? am întrebat. M am întors ºi am încruciºat braþele pe masã, cu faþa la uitându mã fix la paharul plin cu vin gãlbui. Sunt eu oare cu adevãrat puternic? ? Oh, da, la fel de puternic ca întotdeauna. Iatã de ce te invidiazã, te desconsiderã ºi d evin rãi cu tine. Dar nu i nevoie sã þi spun toate astea. Uit o pe femeie. Ar fi putut fi o greºealã, o mare greºealã. ? ªi tu, David? Cu tine n ar fi o greºealã. M am uitat în sus ºi, spre surprinderea mea, i am vãzut ochii umezi, roºii de tot, apoi din nou rictusul acela al gurii. Ce este, David? l am întrebat. ? Nu, n ar fi o greºealã, a rãspuns. Acum nu mai cred deloc cã ar fi o greºealã. ? Vrei sã spui cã... ? Du mã în lumea ta, Lestat, a rostit în ºoaptã, apoi ºi a revenit ? elegantul gentleman eng lez, ºocat de propriile emoþii ºi dezaprobându le, uitându se peste mulþimea deasã, cãtre mar din depãrtare. ? Asta vrei sã spui, David? Eºti sigur? De fapt, nu voiam sã l întreb nimic. Nu voiam sã mai scot nici o vorbã. ªi totuºi, de ce? De ce luase aceastã hotãrâre? Ce i fãcusem, ce i fãcuse escapada noastrã? N aº mai fi fost acum Vampirul Lestat, dacã n ar fi fost el. Dar ce preþ plãtise, probabil. M am gândit la el, cel de pe plaja din Grenada, cum refuzase simplul act de a face

dragoste. Acum suferea la fel de mult ca atunci. Dar brusc nu mi s a mai pãrut de loc un mister cã ajunsese la aceastã decizie. Îl împinsese spre ea mica noastrã aventurã com unã ºi confruntarea cu Hoþul de Trupuri. ? Vino, i am spus, acum trebuie sã mergem, sã plecãm de aici undeva unde putem fi sing uri. Tremuram. De câte ori visasem clipa asta! ªi totuºi, venise atât de repede, iar eu aº mai fi avut de pus o mulþime de întrebãri. M a cuprins dintr o datã o teribilã sfialã. Nici nu mã puteam uita la el. Mã gândeam la inti mitatea apropierii pe care aveam s o simþim curând ºi nu i puteam întâlni privirea. Dumnez eule, mã comportam la fel cum fãcuse el în New Orleans, când eu mã gãseam în trupul acela tân iguros ºi îl asaltam cu dorinþa mea nestãpânitã. Inima mea bubuia în aºteptare. David, David în braþele mele. Sângele lui David trecând în min ºi sângele meu trecând în David. Apoi aveam sã stãm la marginea mãrii împreunã, ca doi fraþi tori. Abia puteam sã vorbesc sau sã mã gândesc. M am ridicat fãrã sã mã uit la el ºi am traversat terasa, coborând pe scãri. ªtiam cã mã urme ca Orfeu. O singurã privire în urmã ºi avea sã fie smuls de lângã mine. Sau poate cã faruril reunei maºini în trecere puteau sã mi facã pãrul sau ochii sã strãluceascã într un fel care s alizeze brusc de fricã. Am continuat sã merg în faþã, trecând printre muritorii care se plimbau leneºi, îmbrãcaþi în e plajã, pe lângã mesele de pe trotuar ale cafenelelor. Am intrat direct în Park Central ºi am trecut din nou prin holul cu ornamente stridente, urcând apoi treptele care d uceau la apartamentul meu. L am auzit închizând uºa în urma mea. ªedeam în faþa ferestrei ºi mã uitam din nou afarã, la cerul strãlucitor al serii. Inimã, sta uminte! Sã nu ne grãbim. Este foarte important ca fiecare pas sã fie fãcut cu grijã. Iatã norii, mânaþi iute de vânt departe de paradis. Stelele abia de smãlþau cerul, rãzbind cu greu prin lumina palidã a serii. Trebuia sã i spun niºte lucruri, sã i le explic. Avea sã rãmânã pentru totdeauna aºa cum era m; nu dorea sã schimbe nici un amãnunt legat de înfãþiºare? Sã se bãrbiereascã proaspãt, poat anjeze pãrul. ? Nimic din toate astea nu conteazã, a spus, cu vocea lui plãcutã, cultivatã. Ce nu i în r egulã? Era atât de atent, de parcã eu aº fi avut nevoie sã fiu îmbãrbãtat. Nu voiai tu sã se aºa? ? Oh, da, ba da. Dar trebuie sã fii ºi tu sigur cã vrei, am rãspuns, întorcându mã abia atunc . Stãtea în întuneric, atât de pus la punct în costumul lui alb de in, cu o cravatã de mãtase d schisã la culoare, înnodatã elegant la gât. Lumina ce pãtrundea din stradã îi strãlucea moale chi ºi a sclipit pentru o clipã pe acul de aur înfipt în cravatã. ? Nu ºtiu cum sã þi explic, am ºoptit. S a întâmplat atât de repede, atât de brusc, tocmai câ am sigur cã nu se va întâmpla. Mi e fricã pentru tine. Mi e fricã sã nu faci o greºealã terib ? Eu vreau, a spus el, dar cât de straniu îi suna vocea, cât de opac, cât de despuiatã de orice notã liricã. Vreau chiar mai mult decât poþi tu ºti. Fã o acum, te rog. Nu mi prelungi agonia. Vino lângã mine. Ce sã fac sã te atrag? Vrei asigurãri? Oh, am avut o grãmadã de tim sã meditez ºi sã hotãrãsc. Aminteºte þi numai de câtã vreme vã cunosc secretele, þie ºi alor Ce chip straniu avea, ce ochi duri, ce gurã þeapãnã ºi amarã! ? David, ceva nu i în regulã, am spus. ªtiu. Ascultã mã. Trebuie sã stãm de vorbã. Poate cã i mai importantã conversaþie pe care am avut o vreodatã. Ce s a întâmplat ca sã te determine sã vrei s o faci? Ce anume? Timpul petrecut împreunã pe insulã? Povesteºte mi. Trebuie sã înþele . ? Pierzi vremea, Lestat. ? Dar pentru aºa ceva e nevoie de timp, David, este cu adevãrat ultima oarã când timpul conteazã. M am tras mai aproape de el, lãsând în mod intenþionat mirosul lui sã mi umple nãri e, lãsându mã conºtient pãtruns de mirosul sângelui lui, trezind în mine dorinþa aceea cãreia puþin îi pãsa cine era el sau ce eram eu ? foamea subitã care voia moartea. Setea a cre scut în mine ºi m a fulgerat ca un bici. S a dat înapoi. I am vãzut frica din privire. N u, nu te speria. Crezi cã vreau sã þi fac vreun rãu? Cum aº fi reuºit sã l dovedesc pe imbeci ul de Hoþ de Trupuri dacã n ai fi fost tu? Faþa i a devenit rigidã, ochii i s au micºorat ºi gura s a întins într un fel de grimasã. De e arãta oare atât de îngrozitor, de diferit de el însuºi? Pentru numele lui Dumnezeu, ce s e întâmpla în mintea lui? Nu era bucurie, nu era apropiere. Era de rãu.

? Deschide te pentru mine, am ºoptit. A clãtinat din cap ºi ochii i au strãlucit în timp ce se îngustau din nou. ? Pãi n o sã se întâmple când o sã se scurgã sângele? Ce voce delicatã! Oferã mi o imagine, L una s o þin minte. O imagine care sã mã apere de fricã. Eram încurcat. Nu eram sigur cã înþel am ce vrea sã spunã. Sã mã gândesc cât eºti de frumos, a spus tandru, ºi cã vom fi împreunã, ru totdeauna? O sã mi fie de folos? ? Gândeºte te la India, am ºoptit. Gândeºte te la pãdurea de manglieri, la clipa când ai fost cel mai fericit... Aº fi vrut sã spun mai mult, aº fi vrut sã spun: nu, nu asta, dar nu mi dãdeam seama de ce ! Foamea m a copleºit, amestecatã cu o sfâºietoare singurãtate; am revãzut o din nou pe Gret chen, am revãzut groaza absolutã de pe faþa ei. M am apropiat mai tare de el. David, în sfârºit, David... Fã o! Gata cu vorba, ce conteazã imaginile, fã o! Ce se întâmpla cu tine de te temi s o faci? De data asta, l am apucat strâns în braþe. Mai întâi, am simþit un spasm de fricã, dar apoi nu s a mai împotrivit; am savurat un mome nt aceastã îmbãtãtoare apropiere fizicã, trupul acela înalt, demn de un rege, din braþele mel . Mi am plimbat buzele peste pãrul lui cãrunt, respirându i parfumul. Mi am aºezat deget ele pe capul lui. Apoi am strãpuns cu dinþii suprafaþa pielii, înainte de a mã fi gândit s o fac, ºi am simþit sângele sãrat curgându mi pe limbã ºi umplându mi gura. David, în sfârºit, David. Imaginile din mintea lui s au revãrsat într un torent marile pãduri din India, elefanþii uriaºi cu paºi tunãtori, cu capete enorme, cu urechi micuþe miºcându se ca niºte frunze cãzã . Lumina soarelui inundând pãdurea. Dar unde e tigrul? Oh, Dumnezeule, Lestat, tigru l eºti chiar tu! Tu eºti cel care l omori! Iatã de ce nu voiai ca el sã se gândeascã la asta ! L am vãzut într o strãfulgerare stând în soare ºi uitându se la mine, David cel de acum mul ani, minunat de tânãr, zâmbitor ? apoi, brusc, pentru o fracþiune de secundã, suprapus pes te imagine ori izvorând din ea ca o floare care se desface, a apãrut o altã figurã, alt bãrbat. Era slab, emaciat, cu pãrul alb, cu ochi ºireþi. ªi, înainte sã disparã iarãºi într o vãitoare ºi neînsufleþitã a lui David, am ºtiut cã fusese James! Omul din braþele mele era Jamesl L am împins în spate, ridicând mâna sã mi ºterg sângele de pe buze. ? James! am murmurat. A cãzut lângã pat, cu ochii buimaci, cu sângele picurindu i pe guler, agãþându se de mine cu mânã. ? Haide, nu fi rãutãcios acum, a strigat în felul lui, cu cadenþa lui proprie, cu pieptu l greu ºi chipul scãldat în sudoare. ? Sã te ia toþi dracii! am rãcnit iar, uitându mã fix la ochii aceia care luceau nebuneºte p e faþa lui David. L am pocnit, auzind brusc un ºuvoi de hohote nebuneºti ºi disperate, de vorbe spurcate ºi pripite. ? Tâmpitule! E trupul lui Talbot! Doar nu vrei sã i faci vreun rãu lui Talbot... Dar era prea târziu. Încercam sã mã opresc, dar mâna mi se încleºtase în jurul gâtului lui ºi runcasem trupul în perete! L am vãzut, îngrozit, cum se izbeºte de zidãrie. Am vãzut sângele þâºnind din ceafã ºi am auz urât al peretelui care se crãpa; când m am întins sã l prind, mi a cãzut direct în braþe. S itat la mine cu o privire bovinã, în timp ce gura se strãduia disperatã sã dea drumul cuvi ntelor: ? Uite ce ai fãcut, tâmpitule, idiotule! Uite ce... uite ce... ? Rãmâi în trupul ãsta, monstrule! am spus printre dinþii încleºtaþi. Þine l în viaþã! Se sufoca. Un firicel de sânge îi curgea din nas ºi i intra în gurã. Ochii i se învârteau în . L am ridicat, dar picioarele îi atârnau de parcã ar fi fost paralizat. ? Tu... tu eºti nebun... sun o pe mama, sun o... mamã, mamã, Raglan are nevoie de tine ... N o suna pe Sarah. Nu i spune lui Sarah. Sun o pe mama... ªi a pierdut cunoºtinþa ºi capul i a cãzut în piept; l am întins pe pat. Eram înnebunit. Ce trebuia sã fac! Oare puteam sã i vindec rãnile cu sângele meu? Nu, rana era înãuntru, era în capul lui, în creier! Ah, Dumnezeule! Creierul. Creierul lui David ! Am smuls receptorul ºi am bolborosit numãrul camerei, anunþând cã era o urgenþã. Un om se lov se grav. Cãzuse. Avea o ranã! Era imediat nevoie de o ambulanþã pentru el. Pe urmã am închis telefonul ºi m am întors la el. Chipul lui David, trupul lui David zãcea

acolo neajutorat! Pleoapele i se zbãteau, iar palma stângã se strângea ºi se desfãcea. ? Mama, a ºoptit el. Adu o pe mama. Spune i cã Raglan are nevoie de ea... Mamã. ? Vine, am spus, trebuie s o aºtepþi! I am întors încetiºor capul pe o parte. Dar, de fapt, ce mai conta? Lasã l sã se desprindã ºi sã zboare, dacã poate! Trupul acesta nu mai putea fi recuperat! Trupul acesta nu mai putea fi o gazdã potrivitã pentru David, niciodatã! Dar unde naiba era David? Sângele împroºcase cuvertura de pe pat. Mi am înþepat încheietura. Am lãsat picãturile sã cur e rãnile de dinþi de la gât. Poate cã ºi câþiva stropi pe buze îl ajutau cumva. Dar ce puteam ce pentru creier? Oh, Dumnezeule, cum de am putut sã o fac... ? Eºti nebun, a ºoptit el, foarte nebun. Mamã! Mâna stângã a început sã i salte spasmodic pe pat. Apoi am vãzut cã întregul braþ stâng îi zv stâng al gurii se trãgea într o parte, iar ºi iar, în timp ce ochii priveau fâx în sus ºi pu ele au încetat sã se mai miºte. Sângele continua sã i curgã din nas ºi din gurã, printre dinþ bi. ? Oh, David, n am vrut sã fac asta, am ºoptit. O, Doamne, are sã moarã! Cred cã a mai spus o datã cuvântul Mamã". Dinspre Ocean Drive auzeam sirenele. Cineva izbea în uºã. M am strecurat pe o laturã a e i pânã ce a fost deschisã, apoi am þâºnit afarã, nevãzut. Mai mulþi oameni se grãbeau în sus m trecut pe lângã ei, nelãsându i sã zãreascã decât o umbrã fugarã. M am oprit în hol ºi m am ac la funcþionarii care alergau de colo colo. Urletul îngrozitor al sirenei se aprop ia. M am întors, împleticindu mã, ºi am ieºit în stradã. ? Oh, Doamne, David, ce am fãcut? Un claxon m a fãcut sã tresar, apoi un altul m a smuls din stupoare. Stãteam chiar în mi jlocul strãzii. M am întors ºi am trecut pe nisip. O ambulanþã albã ºi scundã s a oprit brusc în faþa hotelului. Un tânãr mãtãhãlos a sãrit de p aþã ºi s a nãpustit în holul hotelului, în timp ce alþii s au dus sã deschidã uºile din spate i. Cineva a strigat ceva în clãdire. Am vãzut o figurã la fereastra de sus a camerei mel e. M am îndepãrtat; picioarele îmi tremurau de parcã aº fi fost muritor. Mã apucam prosteºte cu nile de cap în timp ce priveam la toatã scena prin ochelarii negri de soare, aºteptând sã se adune inevitabila mulþime de oameni care se opreau din peregrinãrile lor, se ridi cau de la mesele din restaurantele vecine ºi se apropiau de uºile hotelului. Devenise aproape imposibil sã mai vezi ceva în felul obiºnuit, dar scena se materializ a înaintea mea, aºa cum o alcãtuiam din imaginile surprinse în minþile muritorilor ? prin hol era cãratã o targã grea, cu trupul neajutorat al lui David legat de ea, iar însoþitori i împingeau mulþimea în lãturi. Uºile ambulanþei s au închis cu zgomot. Sirena a vuit din nou, înfricoºãtor, ºi maºina a plec viteza, ducând cu ea trupul lui David, Dumnezeu ºtie unde! Trebuia sã fac ceva. Dar ce anume? Sã mã duc la spital; sã mã ocup de schimbarea trupurilo r! Ce altceva l ar mai putea salva? Dar atunci ar însemna sã l am din nou pe James înãun trul meu? Unde o fi David? Doamne, Dumnezeule, ajutã mã. Dar de ce ai face o tocmai tu? În cele din urmã, am trecut la acþiune. Am luat o grãbit pe stradã, printre trecãtorii pe ca re i depãºeam atât de iute, încât abia mã vedeau, am gãsit o cabinã telefonicã ºi m am strecu u, trântind uºa de sticlã în urma mea. ? Trebuie sã vorbesc cu Londra, i am spus centralistei, înºirând informaþiile. Talamasca, taxã inversã. De ce naiba dura atât! De nerãbdare loveam cu pumnul drept în geam, în timp ce þineam receptorul apãsat de ureche. Pânã la urmã, una dintre vocile binevoitoare ºi pline d e rãbdare de la Talamasca a acceptat convorbirea. Ascultã, am spus, trântindu mi numel e de la început. N o sã aibã nici un sens pentru tine, dar e teribil de important. Tru pul lui David Talbot tocmai a fost dus la un spital din Miami. Nici mãcar nu ºtiu la care! E rãnit grav. Trupul s ar putea sã moarã. Trebuie însã sã înþelegi un lucru: înãuntrul i trup nu este David. Mã asculþi? David este în altã parte... M am oprit. În faþa mea, dincolo de peretele de sticlã, apãruse o formã întunecatã. Mi au cãzut ochii pe eram gata s o alung ? ce mi pãsa mie dacã vreun muritor mi ar fi cerut sã mã grãbesc? ? d ar mi am dat seama cã era vorba despre trupul meu muritor, despre trupul acela înalt , tânãr, cu pãr castaniu în care trãisem destul cât sã i cunosc orice semn particular, slãbic ile ºi forþa. Mã uitam exact la înfãþiºarea pe care o vãzusem în oglindã acum douã zile. Doar

ridicând uºor din sprâncene. din tot trapul. Cu o miºcare liniºtitã. Am vãzut ambulanþa la hotel. am spus.ea cu cinci centimetri mai mult în înãlþime decât mine. a fost o greºealã. David. a spus tânãrul calm ºi bronzat din faþa mea. hai sã plecãm de aici. dar . toatã nenorocirea mea se trage de la el. Stãtea ºi mã asculta. nu prea putem sã l ajutãm. l am izbit de perete. nu i aºa? Spre nemaipomenita mea uimire. trãgându mã afarã ? cu întregul meu acord ? ºi scoþându mã pe trotuar. au e tat indicii. Purta acelaºi costum de bumbac pe care îl îmbrãcasem eu ultima datã. cerându mi într un fel inconfundabil sã închid telefonul. Mã uitam chiar în ochii cãprui ce mi u atât de familiari. Se uita la mine atât de senin. . hotãrâtã.. dar vocea îi era calmã ºi pãrea sã se adreseze nui copil surescitat. a rãspuns. dar eu nu le am vãzut! Ce prost am fost. Am zãrit ca prin ceaþã mobilierul somptuos. ? Trup ºi suflet. M a apucat de braþ c a dreaptã. plãcutã. David. ªtii ce am fãcut? ? Cred cã da. Lestat. Nu eram în stare sã mi ascund lacrimile.. ? M a fãcut sã cred cã eºti tu! am spus. Era chiar vocea pe care o ºtiam. dupã tot ce se petrecus e. Oh. ? Nu ºtiu la ce spital e. cu oase graþioase ºi gurã mare.. i nfundabilul zâmbet al lui David. David. ? David. liniºtitã. Mi a spus cã ºi a schimbat pãr rea. Nu mi puteam controla mâinile. S a aplecat înainte în felul lui autoritar ºi m a silit sã merg cu el pânã la colþul strãzii. de unde se vedeau turnurile luminate. mai ales când auzeam vocea atât de familiarã ieºin grijitã ºi bronzatã. Un zâmbet larg i a încãlzit chipul bine modelat. a zis el. Intrã. Încã mai simþeam în gurã gustul sângelui din trupul rãnit! Am intrat într un apartament spaþios. iar inima îmi palpita încã. ªi pe urmã mi a cerut Darul Întunecat. Mi a arãtat taxiul. bucuros cã eram în sfârºit singur cu el. am mãrturisit. ? Dar. Încã tremuram violent. ºi totuºi ºtiam cã nu era în regulã! Era în el ceva atât de sinistru. trupul tãu. David. L am lovit. a zis. în Coconut Grove. Mi am coborât încet privirea de pe faþã pe umerii puternici ºi la rgi care se sprijineau de spãtarul scaunului. ªi aceeaºi cãmaºã albã f care o trãsesem chiar eu peste cap. p l cum se aºeza în faþa mea la mãsuþa rotundã de lemn. plin de culori palide ºi deschis cãtre noapte prin tr un perete de sticlã cât tot etajul. ? Haide. Era exact ceea ce mi dorisem. L am lovit la mânie L am. a zis el. la fel de calm ca ºi expresia feþei. vazele imense de flori ºi turiºti bine îmbrãc . a spus. ? Nu mergem la spital. ai sã mi spui totul. nu înþelegi. 27 AM intrat în holul de marmurã al hotelului într o stare de ºoc cu adevãrat demnã de un murit or. Pretindea cã eºt h. trupul a venit în faþa cabinei ºi a deschis uºa. ? Înþelegi ce am încercat sã þi spun? am întrebat. ca ºi cum ar fi încercat sã calmeze un copil isteric.. în bãtaia b ? David. Iar una dintre mâinile pe care le cunoºteam atât de bine se ridicase acum într un gest calm. de fapt. Bãrbatul ºaten ºi înalt care fusesem o vreme chiar eu m a condus cu rãbdare la lift ºi am urcat în liniºte la unul dintre etajele superioare. ? E pe moarte. rãspândite de a lungul þãrmurilor liniºtite ale golfului Biscayne. mi a trecut braþul pe dupã umeri. apoi pe întreaga formã relaxatã. încercând sã mã concentrez din nou. te rog. unde a ridicat mâna ºi fãcut semn unui taxi. N am putut rãspunde nimic. confortabilã. mã fraierea. M a ademenit sus în camerã ca sã i l dau. David! A fost îngrozitor. Am pus receptorul în furcã. ? Tu ºi firea ta groaznicã. S a strecurat lângã mine pe bancheta de piele ºi i a dat ºoferului adresa hotelului Gran d Bay. Dumnezeule. în timp ce din gura tânãrã ieºea binecu voce englezeascã. ? Ei bine. o greºealã oribilã! ? Vino. încât mã ºoca peste mãsurã.

Brusc mi am dat seama cã el nu fusese alarmat nici o clipã. Acum îºi redobândise tinereþea! Putea trãi o nouã viaþã. am rãspuns. pe deasupra golfului cufundat în întuneric. ? Crezi cã James mai e încã înãuntru? m a întrebat. într un trup pe care el însuºi îl gã nunat. Nu existã nici un fel de ranã pe care infuzia de sânge de al meu sã nu o vindece. exact la fel ridica David când vorbea. Nu era nici acum. ªi totuºi. cu capul puþin împins înainte. cei câþiva ani care i mai rãmãseserã. ? Nu.ªi a scos haina de bumbac. când singurul meu prieten mi a apãrat înainte în acest trup! Te înþeleg perfect. Când am plecat din încãpere. dar e serios deteriorat. pur ºi simplu. Îl împingi afarã din trupul tãu ºi intri înãuntru. nu i aºa? ? Las o sã aºtepte. ? Da. ? Înþeleg. Numai cã nu ºtiu ce ar putea face vreunul din noi. Atunci nu te duce la spital. ? Exact! Îþi dai seama? Credea cã o sã mã opreascã sã l lovesc din cauzã cã era în trupul tãu giase acolo! Oh.. ? Nu. Deci creierul funcþioneazã. Am încerca t exact aceeaºi senzaþie acum câteva zile. ºi minunata voce englezeascã a curs atât de natural! E ºocant. prietene. s a lovit la cap! Îþi aduci aminte ce am vorbit. ºi a închipuit greºit! Greºit! A încercat sã mã momeascã sã i dau Darul Întu Ce trufie! Ar fi trebuit sã mã cunoascã mai bine. cum. da. A rãmas acolo uitându se î pte. uitându ne unul la celãlalt. ameþito are. dãduse în schimb trupul unui om bãtrân. Nu i vorba de inevitabila moarte. ridicând iar din sprâncene. ºtiu. ? Pãi. însã. Se uita la mine. la New Orleans. Dacã vreau sã l omor. Nu pot sã o fac.. a rostit. ? ªtiam cã asta ai sã spui. dacã nu chiar magnific ? un trup pe care chiar ºi el îl dorise fizic. ªtim amândoi care. pe urmã vin eu ºi þi dau sângele. a zis. Þesãtura cãmãºii fãrã guler îi punea în evidenþã musculatura. ªi mai înþeleg ? nu i nevoie sã mã mai în fostul meu trup e probabil pe moarte. trebuie sã l lovesc tare în cap. Îi tot spunea cã Raglan are nevoie de ea. cu gura aproape zâmbind. Era absolut magic sã vezi aceastã fiinþã echilibratã ºi înþeleaptã emanând din forma aceea tâ nteligenþa în spatele ochilor tineri ºi limpezi care se uitau din nou la mine. iar alb ea pielea sã parã ºi mai coloratã un fel de auriu întunecat. A fost un accident. era încã trup. ºtiu cã ar trebui sã m în trupul acela! ªtiu cã este cel mai potrivit cãmin pentru sufletul meu. ? Care? ? Mergem acolo împreunã.. un om atât de marcat de aceste amintiri. am recunoscut pe noua înfãþiºare expresia inc onfundabilã a lui David. distrus deja. i am recunoscut postura caracteristicã. Nu mai tremuram. Aº putea spune cã exact aºa stau lucrurile. amãrât ºi descurajat. chiar dacã nu þi am ucis trupul. încât pacea sufletului lui fusese fãcutã þãndãr iar acum încerca sã trãiascã. Fir ar sã fie. cu moartea dej a deasupra capului. Ar fi trebuit sã ºtii cã nu mi poþi propune aºa ceva. Ar fi trebuit sã ºi mãrturiseascã planul di clipa în care m a vãzut. Exi stã o alternativã. a cãrui via curgea picãturã cu picãturã pe un pat de spital. sã ºtii cã l rãnit fãrã putinþã de scãpare. nu i aºa? a rostit în ºoaptã. O striga. David. Te ine. a. ? Ah. David cu aceastã înfãþiºare! Iar timbral vocii era aproape acelaºi. Nu aveam nici cea mai micã idee despre ce simþea cu adevãrat! Eu dãdusem în schimbul trupu lui aceluia un trup de zeu! El. fermecând personal medical de diferite ran guri. încât sã iasã din trup. Sau poate cã. Nici mãcar nu pãrea sã fie trist. Intrãm cumva în salon. pentru numele lui Dumnezeu! Doar nu vrei sã te închizi în trupul acela în timp ce moare! Nu poþi vorbi serios! S a ridicat în picioare uºor ºi cu graþie ºi s a dus la fereastrã. ? Da. David. încruc iºând braþele la piept. ca sã intre în forma aceasta puternicã ºi frumoasã. în mijlocul discuþiei. ca ºi cum mi ar fi cerut sã înþeleg fãrã cuvinte. Dacã ai ajunge destul de aproape poate cã James t e ar simþi ºi s ar putea concentra suficient. ? Trebuie sã mã duc la spital. Dar eu stãteam acolo ºi plângeam îngrijorat dupã trupul cel bãtrân. privea în d e prin peretele de sticlã. e sigur cã am putea merge lângã el. ªtiu cã fiecare c . Se adâncise în gânduri. exact aºa cum fãcea ºi pe vremuri. ? Moartea mea mã aºteaptã. a aruncat o pe scaunul de alãturi ºi s a aºezat din nou. David. de dureri ºi de viziuni sumbre. James e în trup. ªi nu face nimic sã l t rezeºti la viaþã. Avea ºaptezeci ºi patru de ani! ªi ieºise dintr un trup plin de suferinþe fireºti. nici nu se gândea la mine. Am rãmas amândoi tãcuþi. un om a cãrui tinereþe era o colecþie de amintiri dureroase.. A bãlmãjit ceva despre maicã a.

? Spune mi ce s a întâmplat. fãrã nici o zgârieturã cãpãtatã la folosire. toarnã þi un pahar din whisky ul tãu scârbos ºi povesteºte mi cum s a întâmplat. Mã pregãtisem sã îndur durerea ac ascuþitã când mi am dat seama brusc cã nu eram câtuºi de puþin rãnit. Dar lasã mã sã continuu. mã dezgustã la fel ca ºi crima premeditatã. Îl priveam vrãji t. era disperat. ªi a turnat o porþie zdravãnã din bãutura puturoasã ºi a dat pe gât jumãtat a. aproape smulgându i pistolul din mânã. a mai luat o înghiþiturã de whisky. Preþ de o clipã nici mãcar n am putut sã mi imaginez ce s a întâmplat! Îþi dai a cât e de puternic! Sigur. O. apoi a umplut iar paharul. În bãtrânul m up mi aº fi rupt glezna în cãdere! Poate chiar ºi piciorul. te am adus aici. culoarul se umpluse de pa sageri speriaþi ºi de stevarzi. de unde puteam vedea înãuntru prin g . fãrã urmã de stângãcie. sunt ca m aceleaºi cuvinte pe care i le am spus ºi lui. de fapt. Pânã la urmã. Pãrea mai degrabã fermecat sau într un fel de pasivitate. nu ºtie cum sã se miºte în trupurile pe care le furã. Sã presupunem cã unul dintre gloanþe te ar f i atins în ochi! Nu ºtiam decât cã una dintre împuºcãturi îþi putea zdruncina trupul în aºa f uºeascã sã intre înapoi el! Iar eu nu pot pretinde cã sunt un adevãrat spirit cãlãtor. un râs ironic ºi nebunesc. alesesem o cale greºitã. Nimic. apoi el a îndreptat pistolul cãtre corpul care zãcea întins pe jos.. Ce l o fi fãcut sã creadã cã te ar putea prosti dupã ce începea sã cu gele? Am fãcut un gest de disperare. Am intrat în el exact aºa cum te învãþasem pe tine sã faci.lipã care trece face riscul inimaginabil ? cã s ar putea sã moarã ºi eu sã rãmân în trupul ac Totuºi. Ar fi trebuit sã mi dau seama cã aºa are sã facã! Drace. stã acolo ºi se uita la mine. n avea cum sã mã rãneascã! ? Eu însã nu ºtiam asta cu certitudine. David. În timp ce mã refugiam pe terasã. nici nu mi a trecut prin cap. În nic caz. pânã n am ajuns acolo. Nici mãcar nu ºtiam dacã pot intra în posesia aceluia. Ce s a întâmplat pe urmã? ? Am coborât în holul din spate de la Queens Grill. nu i aºa? l am întrebat. Te a scos afarã din trupul tãu? ? Întru totul. Am spus: ? Stai jos. nu isem la asta mai înainte. Exact cum ai spus. Îþi duceam grija. Bineînþeles. Eram absolut speriat. Dar era gata sã sfãrâme cu un glonte þeasta lui trup ? ar fi fãcut o dacã ar fi reuºit sã stãpâneascã pistolul. Într adevãr. unul de nivelul lui. pov esteºte mai departe. am râs. M am ridicat într o clipã în pici l am împins. Dar el nu era pregãtit sã râdã. dar ºi noi eram! Evident cã am încercat sã mã recu perez. atunci când credeam cã eºti tu. la întreaga lume.. Iar eu? Unde eram eu? ªi avea sã se întâmple cu mine? Trupul acela era singura mea ºansã sã reintru în lumea fizicã. Noi nu am avut în minte. mã ridicasem în picioa ape fãrã efort ºi fugeam pe punte cãtre Queens Grill. Sã posezi un alt trup. Din punct de vedere mo ral. ªi Dumnezeu mi e martor cã nici nu m am gândit cã ar putea încerca sã obþinã a tine Darul Întunecat. nimic nu mai e la fel. Cred cã. a mai tras un glonte. am zis. Hai. Tu ai dispãrut. ? Nu. Lestat. Doamne. ºi a cãutat un refugiu. decât schimbul. îl ascultam la fel vocea ºi comportamentul autoritar combinate cu faþa strãlucitoare ºi inocentã. trupul acesta de bãrbat tânãr abia se desprinsese de adolescenþã. a luat sticla de whisky ºi un pah e a adus la masã. Ofiþerii de pazã tocmai urcau scãrile cãtre puntea de s alizare. ªi intenþionez sã rãmân aici. Nu mã îndoiam cã avea sã se sperie de ei. strâmbându se cu noua lui faþã exact la fel cum fãcea ºi cu cea veche. Nu voiam sã te aba ndonez pe vas. Nu fãcusem niciodatã aºa ceva. Între timp. Apoi s a dus la bãruleþul din colþ. Era în toate sensurile terminat de curând ca o monedã bãtutã în a . Dar a trebuit s o fac. nici mãcar nu mi am dat seama ce se întâmplase. Exact aºa cum mi l descriseseºi tu mai demult. am rãspuns. M am înfiorat ºi am rãmas uitându mã la el. Nici mã nu încercasem atunci când mã invitaseºi tu. Trebuia sã se întâmple aºa. Pu r ºi simplu. De fapt. prin cadrul acela minunat al noii lui înfãþiºãri A mai rãmas o vreme la fereastrã. iar eu tot n am re uºit sã mi recuperez trupul. dar m a respins ºi a început sã tragã cu pistolul dupã tine! ? Dupã mine? Dar. cu ochii aþintiþi asupra zgârie norilor din depãrtare ? al bi ºi curaþi ºi cu stuf de balconaºe ? apoi asupra apei care se întindea pânã la cerul strãlu or. Rãmâne prea mult el însuºi S a oprit. ªi pe urmã. clipind ca ºi cum aº fi vrut sã mã trezesc dintr s. dupã care ºi a aþin ar asupra mea irezistibila i privire. ca sã zic aºa. ? Þi am spus sã nu te îngrijorezi din cauza mea. ? Nu prea reuºeºti sã te îmbeþi în trupul ãsta. pe urmã tremurând iarãºi. da r am sãrit pe puntea de dedesubt. ? Ei bine. Le usese atât de neîndemânatic cu pistolul.

am c erut o ceaºcã de cafea ºi m am strecurat într un colþ. Nici nu mi pot imagina ce vedeau ei! ? ªtiu cum e. ªi trebuia sã lu dacã fusese prins. M am cãutat prin buzunare. pe cât i dãdeam seama: sã mã ascund undeva pânã când aº fi ºtiut cã nu mai era pe navã. altfel n aº fi putut lua nici o decizie. Mi am imaginat cã o sã l aducã pe acolo. Nu ºtiam alt drum. crede mã. Eram în continuare tare confuz când i am auzit numele prin difuzoare. Dupã câteva secun e ºi a fãcut apariþia un întreg contingent de ofiþeri. riscam sã i conduc ºi pe ei acolo. O voce liniºtitã îi cerea domnului Raglan James sã se prezinte imediat la oricare dintre ofiþerii de pazã de pe vas. ªi. ? Deci ãsta i jocul pe care l face. Oh. mi am spus. aºa cã am reuºit sã trec. imaginându ºi cã am paºapor pe care þi l dãduse þie. nu mi am dat seama ce pre gãtea pentru viitor. Probabil cã nici nu ºtia ce nume are în paºaport. oarecare. unde cei mai mulþi dintre pasageri îºi luau micul dejun. cum intenþiona sã fugã de tine. numai cã era o aglomeraþie groaznicã. nici chiar Talamasca n ar fi reuºit sã mã mai scape în trupul ãsta. dar forþa. ar fi venit dupã mine sã mã caute. Eram în trupul acelui mecanic londonez care ºi omorâse întreaga familie ºi pe urmã fugise de la casa de nebuni. Portul Bridgetown este dest ul de mare. Acum aveau num ele corect. ? Ar fi trebuit sã ºtii cã mã descurc. insule britanice! Dacã aº fi fost prins. Imposibil ca James sã nu ºi fi dat seama cã poate aduce acest lucru la cunoºtinþa autoritãþilor. Câteva secunde dupã ce ofiþerii au plecat. ºi am acostat chiar la chei. cum vorbea repede ºi aproape binevoitor. Dacã mã duceam în cabinã. Acum mã temeam cã vam i vor cerceta paºaportul înainte sã mã lase sã. Mi se pãrea absolut previzibil sã fie lãsat sub pazã în Barbados. Aveam paºaportul lui Sheridan Blackwood. ca un gent leman cu mare avere ºi mare influenþã prins într o afacere sordidã. banii pe care i lãsaseºi tu pentru el. ªi tocmai acostam în rbados. dupã care venea ºocul ? cine sunt? Mã uitam la chipurile oamenilor de parcã i aº fi privit prin douã gãuri date în z id. Am început sã stau de vorbã cu douã femei binevoitoare de lângã mine ºi m am strecu at oarecum în micul lor grup. ca sã poatã pãrãsi vasul. Nu pãrea sã fie decât un singur lucru de fãcut. Lestat. Tot ce puteam gândi era: Ce va face a cum? ªi mi a trecut prin minte cã îi va trimite sã mã caute.trec. datoritã focurilor de armã. iar ei ar fi dorit sã l verifice puþin înai te sã scape de el. N am îndrãznit sã cobor pânã pe puntea cinci ca sã mã asigur cã ascunzãtoarea ta e în siguran am. încât erau sute de persoan care aºteptau pe puntea de jos sã coboare la þãrm. Ofiþerii cercetau permisele de îmbarcare cât de atent puteau. Aºadar. Bineînþeles. Încerca mã gândesc ce ar trebui sã fac. Amprentele lui probabil cã erau înregistrate. dar dupã câteva minute mi am dat seama cã n o sã meargã. Apãruserã doi ofiþeri ºi era evident cã se uitau dupã cineva. Am coborât pe puntea Lido. cu mine ? David Talbot ? chiar in m ijlocul lor. Oricât de fricã mi ar fi fost sã te pãrãsesc. asta n ai de unde sã ºtii cum e. Era ca ºi cum aº fi bãut un stimule nt copleºitor care mi ar fi umplut fiecare fibrã! Ochii ãºtia tineri erau în stare sã vadã pâ . Nu era decât o chestiune de timp sã fie amestecat ºi numele de She ridan Blackwood. conducându mã ? vorbesc de ceea ce fusesem eu ? grabnic ºi fioros chiar p rin mijlocul restaurantului Queens Grill cãtre partea din faþã a navei. dar am reuºit din nou sã mã st recor într un grupuleþ de englezoaice ºi am început sã vorbesc tare cu ele despre peisajel e din Barbados ºi despre vremea minunatã. Mã uitam mereu în jos ºi mi vedeam mâinile. dar stevardul de cabinã ar fi putut sã punã lucrurile cap la c ap. credea cã în felul acesta mã amesteca pe mine. nu trebuie sã uiþi cã eram în trupul ãsta de mai puþin de o orã! Fiecare pas pãrea teribil de straniu. Dar cum de nu te au oprit la pasarelã? ? Aproape cã au fãcut o. s a auzit un alt anunþ public.eamurile de la uºã. ? O. N ar vrea domnul Sheridan Blackwood sã se prezinte de îndatã la oricare di ntre ofiþerii de pe vas? Mi a trecut prin minte o altã posibilitate îngrozitoare. Am coborât pe pontonul de beton ºi m am îndreptat cãtre clãdirea vãmii. Era limpede cã urma sã mi punã î regul incident. ? Pot sã mi imaginez. trebuia sã încerc de pe vapor. De abia am sc observat. Nu era nevoie de pasarelã. sã l fi vãzut cum încerca sã ºi pãstreze demnitatea. Probabil cã le dãduse o descriere fizicã completã a celui care eram eu acum. au numele de pe paºaport. ºi cheile fostei tale cabine de sus. bineînþeles. Iar oficialilor vãmii le luase atâta timp sã cerceteze nava în vederea debarcãrii. Înþelege mã.

Pur ºi simplu. ºi eram. Avea cu el bagajul meu. Ei bine. A ri aharul. Mi am dat seama ce se întâmplase abia când maºina pleca. arãto s. deºi pãrea cã nu îl vede. Vama era foarte aglomeratã. ºi o cãmaºã hidoasã cu un papagal imprimat pe ea. În tot acest timp.parte ºi foarte limpede. Nu ºtiam c e altceva sã fac. Trãise ani în ºir în Anglia. mã considera un tip tare straniu. David. În orice caz. N are absolut nici o importanþã. care fusesem chiar eu. M a purtat ore în ºir în jurul insulei. ? Sigur cã te iert. am dat din cap ºi m am urcat pe locul din spate al maºinuþei. Am intrat într o prãvãlioarã ? le ºtii. deºi. Pur ºi simplu. cum ar fi putut oare sã întreprindã o cercetare minuþioasã? ªi ce ar fi putut i determine? Îl aveau pe omul cu pistolul. Mi am zis cã. clãtinând încet din cap. Se lãsase de bunãvoie escortat în tr pul meu bãtrân. Wind Song ºi Roterdam erau acolo. prin och elarii aceia groaznici. dar mi a trebuit multã vreme sã le descopãr.. Obþinusem tinereþea. s a opr din pãlãvrãgealã ºi s a întors. Avea o voce frumoasã. Iar James se îndrepta spre închisoare sau. De ce vrea trupul meu? Aºa cum þi am mai spus. câmpul arãtase la fel º . Faust. eufemismele îngrozitoare ºi limbajul fãrã sens. apoi s a uitat din nou la mine. Ãsta i omul nostru.. aºa credeam. Partea stranie era. dincolo de vamã îl aºtepta o maºinã de poliþie. mã gândeam prea puþin la toate. am îmbrãcat o pe cea cu papagalul. Cred cã. crezând cã sunt un pasager în croazierã ? ceea ce ºi eram ? mi a propus un tur al oraºulu i la un preþ convenabil. S a oprit ca sã mai ia o înghiþiturã de whisky. din fericire.. am rãspuns. ? Tot ce am reuºit sã prind cu mintea au fost gânduri ºi imagini ale pasagerilor de lângã mi ne. Eram absolut înnebunit. Am încercat sã mi folosesc vechile puteri telepatice. Noi ne aºteptam sã fii reþinut t m fusese el. de parcã ar fi ºtiut tot timpul cã acolo. Ce joc va face oare? m am întrebat. Am înþeles cã fusese silit sã pãrãseascã vasul definitiv. cã nu mi vândusem sufletul! A rãmas într o tãcere perplexã. Cred cã ºi Royal Viking Sun ancor ase chiar lângã Queen Elizabeth 2. a co ntinuat. inocent într un fel niciodatã dezvãl uit în trupul cel bãtrân. În timp ce ei îi þineau uºa deschisã. nu mi dau seama. Pãre cã toatã mascarada îi producea o mare satisfacþie. Pãrea din nou imaginea însãºi a eleganþei ºi a demnitãþii britanice ºi sporovãia zâmbind nepãsãtor. pãrând pe punctul sã povesteascã din ierta cã te am lãsat acolo? Nu exista nici o cale sã mã întorc pe vas. din aceia pe care îi foloseai când aveai pielea foarte palidã. de fapt. Nu mi foloseau la nimic.. eu stãtusem rezemat de zidul clãdirii ? un tânãr pierde varã. Îl aduceau pe James. Îmi aduc aminte cã am mers printr un foarte frumos câmp de trestie de zahãr. locul era un furnicar de turiºti. Mã îngrozea gândul cã ar putea începe sã caute în toate cabinele! Ce aveau cã oare vãzând cã nu pot deschide uºa aceea de pe puntea cinci sau gãsindu þi trupul în cufãr de altã parte. Lestat. înconjurat de aceeaºi mulþime de ofiþeri. ? Nu mi spui nimic nou. uitându mã la demnul personaj. în timp ce el turuia ºi strângea mâinile ofiþerilor care ºedeau în spate. Nici nu ºtiu dacã am rãspuns. ? Pe urmã s a întâmplat lucrul cel mai straniu. probabil. lãsându mã pe mine cu aceastã halcã de carne de douãzeci ºi ºase de ani. În port erau mai mult e vase de croazierã. dacã vrei ? u haina ºi cu cãmaºa pe braþ. din cauza trupului. Probabil cã l considerau cel mai periculos criminal al vestului. declaraþiile entuziaste despre cât de mult îi plãcuse scurtul voiaj. S a uitat direct la mine. eram din u tânãr! S a uitat þintã la pahar. ªi a disimulat gestul foarte inteligent. apoi m a privit iute din nou ºi a zâmbit. lãsându ºi privirea sã alunece pe deasupra mulþimii care intra ºi ieºea prin porþile uriaºe. în mod ev rau profund bãnuitori ºi nu se simþeau prea bine conducându l spre vameºi ºi prezentându le p portul lui. Dar. I bagajul înãuntru. nu mi trecuse prin cap ce miºcare deºteaptã plãnuise. genul plin de marfã oribilã ? ºi am cumpãrat o perech ochelari de soare mari. lângã clãdirea vãmii. ºi am bãg at repede de seamã cã se verificau numai paºapoartele celor ce se întorceau pe navã. ªtiam cã aºa avea sã se întâmple. Un taximetrist negru. suferinþa mea a luat brusc sfârºit. sã ºtii. am spus eu posomorât. Dar era li mpede cã voia trupul acela. N a fost chiar o hotãrâre proprie. cel puþin. M am apropiat destul cât sã aud ºuvoiul de mulþumiri ºi de scuze. Îi percheziþionaserã ºi bagajul îna mitã sã îl ia cu el. ca sã fiu absolut sincer. Mi am scos haina ºi cãmaºa. Poate cã schimbarea ar fi fost absolut imposibilã într un asemenea moment. Spunea cã dru meagul fusese construit pentru cai ºi cãruþe. Arãta absolut inocent în dezolarea cu care povestea. Am încuviinþat din cap. Dar ce ai fãcut pe urmã? Unde te ai dus? ? M am dus în Bridgetown. mi am pus ochelarii ºi mi am ales un loc de unde sã pot vedea prin uºile deschise toatã lungimea cheiului. a mai luat o înghiþiturã ºi m a fixat cu privirea. Am ieºit ºi eu o datã cu micul detaºament. Iar eu rãmãsesem acolo. ? Da.

De fapt. trebuie sã vezi ? tu. A urmat un ºoc când mi am dat seama cã eram încã în acest trup! Mi am dat seama cã mã temusem t timpul cã James mã va gãsi ºi mã va împinge afarã. Mi am miºcat picioarele. ca sã le spun cã ajunsesem cu bine ºi cã . Ce conta? Am plãtit biletul din banii pe care îi lãsaseºi tu atât de generos prin buzunare pentru Hoþul de Trupuri. am spus. ºi crinii roºii. zâmbind. am ºters o foarte repede. oh. Trupul înalt ºi musculos era complet controlat de eleganþa spiritului ºi se miºca reþinut. Eram sigur cã asta mã aºtep ar mi se întâmpla sã mã gândesc cã ar putea. Erau tipii de pe QE 2. M a trezit din visare un autob z cu turiºti. Cum þi ar mai fi plãcut ºi þie cãmãruþa aceea! Pãrea scoicã tãcutã în bãtaia vânturilor. ºtii? Erau de pe vasul nostru. ªi. a bãut iar o înghiþitur scotch. Era o construcþie neregulatã din stucatur oz. cu o sufragerie încântãtoare acoperitã. florile acelea sãlbatice. Mi am întins trupul ãsta ºi am adormit. pe urmã a împins uºor paharul. Lestat. Mã gândeam cã mi ar fi plãcut sã rãmân acolo pentru totdeauna. A râs vesel ºi chi pul i a devenit mai frumos decât se poate descrie. Nu simþeam suferinþa. ? Nu i o minune. Cei de la confrerie credea u cã sunasem de la Park Central din Miami Beach. A tãcut. Avocaþii noºtri se duseserã de îndatã la Cunard ºi obþinuserã tot uia pentru el. apa a fost pr lucru pe care l am vãzut. absolut neatent la vocea sãrmanului om. descoperind curând cã mã gãseam în ul dintre cele mai frumoase locuri pe care le vãzusem vreodatã în lume. ceruitã. O sã þi se parã foar frumoºi. ªi nu mai simþeai nici un fel suferinþã. cã ne dãm seama de vârstã ºi mite. am fãcut tot felul de gesturi. ? Da. care mi prezenta peisajel e pe care le strãbãteam. sigurã! Am vã i uriaºi care pãreau sã aibã ramurile împletite încã de când ieºeau din tulpinã! ªi ghearele o chestie monstruoasã. terenuri de golf. Dupã aceea am dat peste un loc special ? un cuib chiar lângã apã. Îþi aminteºti zgom tul fãcut de cocotieri în Grenada? Foºnetul acela pe care l scoteau când erau miºcaþi de vânt N ai auzit niciodatã muzica pe care ai s o auzi în grãdina din Barbados ºi. Pe urmã m am uitat din nou la mâinile mele. Oho. Tr ia sã stau sã mã gândesc. Când m am trezit. oh. Chiar este. Bineînþeles. l am gãsit pe ºofer ºi l am lãsat sã mã ducã pe c de vest a insulei. M au condus prin grãdini ca sã ajung olo ºi mi au dat o cãsuþã micã. în semn cã înþelegeam. de ceea ce nu vom mai avea niciodatã. Lestat. deodatã. dincolo de hoteluri.. exact cum visam când mã gândeam sã plec din Londra ºi sã cãlãtoresc în jurul lumii I am cerut ºoferului sã mã ducã sã arunc o privire. Te învârteai prin grãdina botanicã ºi te gândeai la mine. simþeam sãnãtatea ºi vigoarea trupului! Am cãzut într stare de uimire. niciodatã nu m am uitat în o chii tãi. nebune! Este Grãdina ta Sãlbaticã ? însã supusã. chiar ºi în lumina lunii. trebuie sã i vezi. a rostit în ºoaptã. apoi. am ajuns la o grãdinã botanicã. în mijlocul dupã amiezii.. care iubeºti insulele astea atât d e mult. M am întins în pat i ce s a întâmplat? Am adormit. niciodatã nu þi am ascultat vocea. apoi am vagabondat prin grãdinã. Trebuie sã mergi cu mine acolo. iar acum era în drum spre Statele Unite. Am aºteptat. îmblânzitã. În cele din urmã. Întregul trup îi era zguduit de râs. Am sunat i mediat la Londra. aºa cã am hotãrât sã mã opresc în acest hotel. Lestat ar fi putut sã mi spunã dacã era adevãrat. eu sfârºind prin a vagabonda de colo col vizibil ºi incapabil sã mi gãsesc un fizic care sã mã gãzduiascã. Lux. am auzit din nou vocea lui mãsuratã: rebuie sã mergem acolo. De când ai venit la mine prima oarã. Înþelegi ce vreau sã spun? ? Da.cu douã sute de ani în urmã. nu mã puteam gândi decât. Între mine ºi Caraibe nu erau decât câþiva cocotieri ºi niºte tufe de hibiscus coperite cu flori roºii. începusem sã mã întreb dacã nu cumva murisem ºi toate astea erau mirajul dinaintea cã erii definitive a cortinei! Am încuviinþat din cap. Veniserã în vacanþã o mulþime de englezi. totul se derula ca într un vis deosebit. niciodatã nu m am putut gândi la tine fãrã sã su Probabil cã suferinþa este legatã de faptul cã suntem muritori. nepãmântene. Trebuie sã stãm pe colina aceea de deasupra mãrii. sã mi se desfacã legãturile cu tr Dar m am trezit tot acolo. la tine! Trebuie sã þi explic ceva. mi am încordat braþele. îl crezuserã pe James când sunase mai devreme ºi spusese cã e avid Talbot. dar deschisã pe toate pãrþile spre plaja albã. cu uºile deschise spre o verandã acoperitã a cãrei terasã cob ect pe nisip. a trebuit sã ascult cu rãbdare ca sã pot pune lucrurile cap la cap ºi sã mi d au seama ce se întâmplase. iar ceasul tãu urât arãta cã e trecut de ora trei. si ngurãtate. M am întors. Lestat ar fi ut. ? Pentru mine este o minune. pur ºi simplu. ªoferul cel negru ºi politicos a parcat maº ºi m a invitat sã intru. I am plãtit ºoferului ºi am închiriat o camerã pe plajã.

S a întrerupt iar ºi a oftat. Dar voi intra numai eu în camera de spital. care ar fi fost cu sigur anþã în mãsurã sã mi furnizeze numele persoanei din Bridgetown în stare sã rezolve chiar în d aza acelei zile toate cele necesare.. de fapt. Am o presimþire. Cuvintele mele l au lovit în plin. ? Este? ? Îl întrebi pe un diavol ca mine? A zâmbit slab. Îmi dãdeam seama cã puteam ajunge la Park Central ºi puteam confrunta cu Hoþul de Trupuri. ci sã pretindã cã vor face tot ce li se ere. e mai simplu decât ºi ar închipui cineva. ? ªi eu. Dar combinaþia dintre un suflet de douãzeci de ani ºi un trup tânãr era atât de minunatã ºi de fermecãtoare. apoi am cerut sã vorbes c cu asistentul meu de încredere. ostorul spusese cã Lestat de Lioncourt avea sã sune în mod cert ºi sã cearã mesajul. am hoinãrit prin Bridgetown. dar eu îmi dau seama cã nu. este absolut de înþeles. Existã o mulþime de amãnunte pe care le ºtim numai eu ºi asisten meu. Apoi a clãtinat din cap înainte de a continua: ? Am petrecut în Barbados noaptea ºi jumãtate din ziua de azi. Trebuie sã vãd ce s a întâmplat. pur ºi si . N am ple cat decât azi la prânz.. pentru cã David Talbot încã este superior ul general. Îl vãzusem în minte pe bãtrânul cu pãr cenuºiu murind în . am ascultat cu rãbdare. încât ºedeam acolo ºi mã uitam. ar fi fãcut o de prima oarã. ? Nu! S a întins ºi mi a atins mâna. Ei bine. L am trimis la moarte. nu i am spus cã mã ascundeam trupul unui bãrbat de douãzeci ºi ºase de ani. bineînþeles. Identificarea nu i chiar aºa o problemã. Nu þi mai face p robleme pentru lucruri care nu conteazã. Dar n am plecat. Trebuie. Un om care arãta exact ca mine ºi putea sã mi imite foarte bine vocea se dãduse drept David Talbot. ? Ar fi trebuit sã ºtim cã se va gândi la asta. Lestat. Am fost la Gretchen. Paºaportul era gata de ie ri.. vãzând trãsãturile ii pe chipul lui netulburat. noi înºine. N ai înþeles cu adevãrat ce s a întâmplat. ? Am sã mã duc eu. Nu intenþionam sã încerc sã plec d Barbados cu numele Sheridan Blackwood imprimat sub fotografia mea. Incidentul s a petrecut la mine în camerã. dacã avea sã mai sune. ªi cã tr ia neapãrat sã fie transmis. Trebuie sã mergem acolo. poate chiar înaintea ta. vâzându l înnegurându se. L am instruit pe asistent sã l caute în Mexico City pe bunul ºi bãtrânul Jake. David. Unde e ste telefonul? Trebuie sã sun la Park Central ºi sã aflu unde l au dus pe domnul Talbo t! Probabil cã mã cautã. dacã ar fi putut reuºi cu forþa. Nu cred cã mai existã pe lume vreo organizaþie care sã ia în considerare ºi sã accepte o asem nea poveste. Dar la auzul acestei veºti ceva s a petrecut înãuntrul meu. Nici eu n am venit ieri noapte. am cinat acolo. Ce i se întâmplã chiar acum fostu lui tãu trup. ªi pe urmã.primisem fondurile pe care mi le viraserã de urgenþã. ? O. Eram gata sã închid. Mi se rupea inima vãzându i suferinþa din ochi. ? Îþi spun cã te înþeleg. da. aveam ºi eu nevoie de niºte bani. Dar. Am rãmas în hote lul acela minunat de lângã mare. Crezi cã ai î s. Eºti încã buimãcit. Eu trebuie sã vãd. sã vedem . ? Nu. Am ridicat din umeri. nu trebuia sã l lase sã ºtie cã fuseserã puºi la curent. Î azã sã te mai chinui singur. am spus. Ar fi trebuit sã te avertizez cã Hoþul de Trupuri era acolo. ªtim amândoi cã. Poþi sã vii cu mine.. ? Da? Dar dacã hoþul te asalta din nou? ? Imposibil. Nu suna. la timp ca sã mai prind ultimul zbor spre Miami. aºa cum þi am spus. când asistentul mi a spus cã impostorul lãsase un mesaj pentru Lestat de Lioncourt ? cã trebuia sã se întâlneascã la Park Central în Miami cât de curând posibil. ? David. nu voiam. ? ªi nu voiai s o faci. Dar era mai mult decât o presimþire. ªtiu cã ar fi trebuit sã plec la M ami. ºi ce sumã! Iar ei o expediaserã imediat. Monstrul era chiar Raglan James. dar. deºi ºtiam cã s ar put ea sã ai nevoie de mine. dacã aº fi plecat chiar a tunci. ªi. Sau poate cã ar fi mai s implu sã sun la spital. ªtii ce conteazã. La spitalul acela. amintindu mi vag de felul în care se uitase el la mine la New Orleans ºi de cât de n erãbdãtor devenisem eu cu el. spunându i ? mai mult sau mai puþin ? ce se întâmplase d e fapt. I am spus însã cã aveam nevoie imediat de un nou paºaport. chiar dacã e rostitã de superiorul general. ? Trebuie sã mã duc acolo.

am zãrit. iar el se uita la mine cu oc hii lui frumoºi ºi mi spunea cã doreºte Darul Întunecat. David Talbot fusese dus departe de luminile strãlucitoare ºi de zgomotul necontenit. Nu a reacþionat în nici un fel. Dupã o lungã meditaþie tãcutã pãrea sã se trezeascã din vrajã. omporta întru totul de parcã ar fi fost cel de pe vremuri. cu braþele d in nou încruciºate la piept. deºi tu mã avertizaseºi împotriva lui. fãrã înd e care l a privit de parcã ar fi încercat sã pãtrundã un mister mic. a zis. ? Da. Am încuviinþat. numele ? vechiul lui nume sub noua lui înfãþiºare. pãtatã ºi cu husele uzate. ca ºi când. departe de mine care t remuram. ca ºi când aº fi ºtiut cã nu voi mai fi niciodatã fostul David Talbot. A murmurat cã trebuia sã vadã trupul. L am adus pe Hoþul d e Trupuri în lumea ta. nu în clipa ceea. într o incintã de la etaj cunoscutã sub numele de Terapie Intensivã. arãtându i un salonaº de aºteptare cu mobilier mod mohorât ºi cu o grãmadã de reviste ponosite împrãºtiate peste tot. Nu mi dãdeam seama de ce. Aºteptam. M am întors peste o clipã. aºa cã am fãcut o. Ai fost doar Lestat care a reacþionat la mânie. M am uitat la urâtele lumini fluorescente încastrate în tavan.. dedesubt.. de atacuri de inimã. cãci un prieten drag de al lui ? pe n . Pentr u o scurtã clipã am fost din nou în camerã cu falsul David. Era ca ºi cum n aº fi spus nimic. faþa lui îºi pierduse d ntr o datã orice urmã de tristeþe. ºi când mã uitam la el mi se pãre a cã vãd douã fiinþe contopite într una singurã. dar foarte important. ce ar fi trebuit sã remarc oare la fotografie? Dar era evident cã voia sã mã uit ºi e u. ca ºi cum s ar fi trezit din vis. A venit lângã mine ºi m a luat pe dupã umeri. Cum ar fi putut sã fie altfel? Simþea g profund. încercând sã mi redobândesc controlul. Am început iarãºi sã tremur din tot trupul. ªi tu nu fost Mefisto. David Talbot. iubite prieten. Era cufundat în gânduri. de p arcã trupul meu ar fi ars într un foc teribil ºi total. la revistele ferfeniþite cu copilaºi râz u gura pânã la urechi pe coperþi. ? Oh.tãcute într un pat pãtat de sânge. N aº fi fost în stare sub nici un motiv sã scot vreo vorbã. A murit acum o jumãtate de orã. Singurul lucru care mi a trecut prin minte a fost: Am hotãrât eu pentru tine! Aºa am fãcut. 28 ERA un spital mare unde erau aduse toate urgenþele ºi. aºa cu iam. Cum ar fi putut sã nu vrea sã fie aºa? Dar am mai înþel es ceva. am ºoptit. N am spus nimic. ambulanþele se înghesuiau la intrare. i am spus hotãrât lui David. M inunea ce se înfãptuise înlãtura ºi cea mai micã ºansã. A ridicat în cele din urmã privirea. κi folosise vechiul nume pe documentul fals. Era sigur cã se putea. Am vãzut chipul tânãr ºi frumos. ? Rãmâi aici. apoi suferinþa a crescut. încercând sã cred cã se întâmplase aºa cum vo Apoi l am vãzut din perspectiva lui. a adãugat. Îl pierdusem pentru totdeauna. Sã nu te miºti din locul Coridorul lat era absolut liniºtit. liniºtea de pe chipul l ui îmi înrãutãþea ºi mai tare înspãimântãtoarele mustrãri de cuget. Mi am amintit din nou de Gretchen ºi de expresia de pe chipul ei. în timp ce doctori îmbrãcaþi în alb trudeau cu cazurile de accidente rutiere. Decedatul domn Talbot nu fusese încã dus la morgã. M am uitat la el. David stãtea ºi se uita în gol. Graþia felinã a miºcãrilor lui nou în ochi. M am îndreptat cãtre capãtul îndepãrtat. înþeleg. Tot eu am fost cel care am d oborât celãlalt trup! Dumnezeu ºtie cum o sã te simþi când o sã þi dai seama ce s a întâmplat mdatã nu înþelegi cu adevãrat. ? David Talbot a murit. Dar acum s a terminat ! S a tras un pas mai în spate ºi arãta din nou în felul acela uluitor. încercând sã fac cuvintele sã sune clar. incontrolabil aproape. E Faust. picior peste picior. în ciuda orei târzii din noapte. m am u itat la mobila fãrã rost. cu rãnile de cuþit sau de pistol. cu voce stãpânitã. S a ridicat încet în picioare. a devenit mai puternicã. Pe urmã mi l a întins mie. A cãutat în buzunar ºi a scos un mic paºaport britanic falsul obþinut în Barbados. Suferinþa se transforma încet într o dur ere surdã. Niciodatã nu avea sã mai consimtã sã vinã cu mine. ba da. izolat. M a strãbãtut un fior de durere. a spus.

? Nu. Nu mai existã nimic. apoi profund miºcat. a spus. A pãrut oarecum surprins. Oare eu arãtasem vreo clipã atât de în largul meu în trupul acest cu membre lungi? Sigur. n avea cum simþi mirosul. apoi am ieºit amândoi din încãpere. apoi spre pereþii cãmãruþei. a murmurat. ? Cred cã þi dai seama cã ai pierdut conacul Talbot. ªi m ai ajutat. Mort cu adevãrat. Dar erau niºte cuvinte ce trebuia spuse. Pe urmã s a uitat fix la fostul lui trup. ? Îl voi rãscumpãra eu pentru tine. luminile cascadei de maºini alunecau pe lângã drum. M am simþit dintr o datã mizerabil. ? Ar putea s o facã Ordinul. nasul pãrea mai ascuþit decât fusese în realitate ºi tare de parcã r fi fost de os. Poþi dispune de tot ce am. un zumzet surd urca dinspre autostrada din apropiere . pãrea profund pierdut în noul lui trup. ? Credeam cã o sã fie aici în încãpere. a ºoptit. am confirmat eu. am spus. nu i aºa? ? David. parcã dormind l mare înfundat în pernã ºi cu mâinile pe lângã el. Pleoapele deveniserã flasce ºi e muiaserã. L am revãzut în minte pe fostul David. Cadavrul zãcea într o micã încãpere imaculatã. Ce îngrozitor trebuie sã fie pent u el. ºi totuºi. A oftat iar. a zis. îngãlbenitã bãrbii ce arãta cumva neîngrijitã ºi murdarã. ca ºi cum ar fi fost la o înmormântare ºi ºi ar fi prezentat condoleanþele. pielea copleºitã de expresia emoþiei.ume Aaron Lightner ? avea sã soseascã foarte curând la New Orleans. la propria lui faþã liniºtitã. Am sã i las instrucþiuni sã þi dea absolut tot ce ai nevoie. de parcã n ar fi fost în stare sã ºi desprindã pri virea de pe el. Dezbrãcaserã cadavrul de costumul alb de in. Sunt genul de englez cãruia i se potriveºte . ? Da. Nu tu ai provocat lucrurile care s au întâmplat. încercând sã se întoarcã. ªi când te gândeºti cã va reveni cine ºtie cãrui veriºor plicticos. Obrajii însã se scofâlciserã puþin. urcau pe picioarele groase de be ton ºi apoi se îndepãrtau. nu din cartilagiu. Procesul de descompunere deja a început. Ca un firicel de fum. poate chiar puþin violente . sub luminile fluorescente. în schimb. îl spãlaserã. galbene ºi macabre. Îi aparþinea omului de colo. Avusese aceeaºi siguranþã în miºcãri ºi a aceea. Stãtea lângã marginea patului ºi se uita la trup. Sunt beneficiarii testamentului meu pentru cea mai ma re parte a averii. peste fereastra cu obloanele trase ºi peste linoleumul de pe podea. Iar simþurile ascuþite ale unui vampir puteau deja percepe mirosul morþii. marginea albãstruie a cearºaf ului era scoasã pe deasupra pãturii ºi întinsã bine pe piept. al fiecãrui os. Aici nu e nimeni. chiar dacã sufletul îi strãlucea de luminã. O uram. s a tras înapoi. Dar de ce sã nu spun totu . a rãspuns indiferent. Vocea îmi tremura. Miami strãlucea. nu eºti rãspunzãtor pentru mine. miºcãrile mele erau mai impulsive. ? Lestat. cenuºiu. La New Orleans þi am spus cã. S ar putea ca nici mãcar Talamasca sã nu fie pregãtitã pentru aºa ceva! ªi pe urmã. A atins cu mânã nesigurã propriul lui pãr cenuº getele sã zãboveascã pe ºuviþele cârlionþate de lângã urechea dreaptã. Dincolo de fereastra cu jal uzele negre. încercând sã nu mi arãt amãrãciunea. am spus. Stãteam acum împreunã în co ul bej. oamenii devin fiare când e vorba despre bani. cu vocea la fel de scãzutã. A oftat adânc ºi ochii i s au întors spre tavan. ? Nu. Forþa mã fãcea sã fiu oarecum neglijent. Se resemnase? Era la fel de ap roape de mine cum fusese mereu. I am urmãrit chipul vag tensionat. voi fi sclav l tãu pentru vecie. dacã mã ajuþi sã mi recapãt trupul. în special casa. Poate cã nu i în stare sã o facã. ? Nu simt nici un semn de viaþã. dornic sã l scoatã imed vânzare. ? E mort. El pãrea. N aº fi reuºit sã l î ai fi fost tu. Au trecut câteva minute. Un bãtrân cu pãr bogat. hãlãduind pe strãduþele pavate cu piatrã din Amsterdam ferindu se de bicicliºtii care vâjâiau în jurul lui. M am gândit ºi eu. Deasupra lui întinseserã cuverturile. felul în care s a netezit din nou dupã aceea. îl bãrbieriserã ºi îl îmbrãcaserã halat alb de bumbac. Sunã l pe agent ul meu din Paris. Nu puteam sã nu mã minunez. Voi avea grijã sã þi recuperezi întreaga avere. uitându se. Dar David n avea de unde ºti. sã fi preluat controlul asupr fiecãrui muºchi. a spus. cu o cursã charter. alung lumina galbenã a veiozei. Apoi s a îndepãrtat ºi . în el sau în jurul lui. am început eu sã vorbesc. Eram aproape sigur cã o sã l simt lângã mine. ? Poate cã este. ? Nu fi atât de sigur cã o vor face.

de modã veche. Nu ne au apropiat. ªi þine minte. iar tu nu poþi fi tovarãºul meu. David. vei avea nevoie de singurul tãu martor. când nu þi a mai rãmas nimic. Sosise prietenul l ui. I am evitat ivirea. iar eu rãduiam sã mi ascund gândurile ºi sentimentele. Te iubesc. Dar n am scos o vorbã. David. Da. vino cu mine. încercând sã îºi stãpâneascã valul de emoþie. Moarte. Am stat un moment. cuvinte imperfecte. simþind setea ºi viind sã urlu ca o fiarã flã Da. acum. Trebuia sã încetez. ªedeam tãcut pe coridor ºi respiram miros ul de sânge pe care îl rãspândea. pe care n avea sã l cunoascã niciodatã. deloc acelaºi. În cafeneaua aceea din New Orleans recepþionasem acelaºi miros ascuþit al vieþii. De ce i nevoie menea preþ. Te rog. sufãr lt. luptându se curajos. Mi e sete ºi. ªtiu cã vei avea nevoie de mine. Cât de mult mã ameþea noua lui vitalitate. îmbrãcat la fel cum se îmbrãca adesea David. mai degrabã. de parcã trupul însuºi mi ar fi vorbit ? într un fel în care eu nu i puteam rãspunde. nemurirea înseamnã asta frumoasã ºi tânãrã. ºi trãieºti î oatã uimirea aceea ameþitoare care însoþeºte o minune. a zis cu voce rugãtoare. Venea spre noi vioi ºi pãrea tare îngrijorat. Am fãcut o. faptul cã vederea putea pãtrunde în colþurile cele mai întunec ate. cãldura. mai ales acum. pentru o vre Încã mai pãstram în amintire cãmãruþa frumoasã de la Park Central. Voiam sã i vorbesc despre toate locurile în care am putea merge. care îl simþea într un fel atât diferit. unde mi cãutam victimele printre criminali. dã þi seama. a ºoptit. N am încercat sã l conving. ? Ba nu. bãtãile inimii pe ca re le auzeam. prietene. când sunt mai viu decât oricând? Dumnezeule. Cu atât mai bine. lipsa de fricã.. Acum ºtiu cã nu vei mai primi niciodatã de la mine Darul Întunecat. despre minunile pe care le am putea vedea. Vedeam acelaºi soare ºi acelaºi amurg. Dar totul s a schimbat. am spus. Dar setea nu mai aºtepta. simþeam sub picioare aceeaºi atra cþie a pãmântului. Când groaza ºi misterul lucrurilor va cântãri prea mult. în tãcere. ºi ai putea sã fii tâ u totdeauna. a spus. e ca cum spiritele negre þi ar fi dat acest trup tocmai ca sã te pregãteascã! Înþelepciunea ºi fru useþea îþi aparþin deopotrivã. difer fiecare dintre ei. cu ferestrele ei deschise mare. sã i spun cum fusese zumz etul junglei. Am vãzut însã strãzile lãturalnice murdare. în costume el gante. Cel puþin. Noaptea mã aºtepta. cu gura deschisã. nimic nu e ca sângele. Voiam sã i descriu templu l întunecat. Nu te bizui pe Talamasca. A lãsat capul în jos. cu capu l pe spate. nu mã pãrãsi. mai mult ca oricând. apoi i am vãzu t ochii fixându se asupra mea ºi încetinind pasul. Am sã vin. Dar eu tot mai vãd moartea când mã uit tine. dã mi l înapoi pe prietenul meu ºi sângele ce se zbate în el Sunt Vampirul Lestat. ? De ce spui cã m ai pierdut. mi am spus. descoperit de mine în adâncurile pãdurii tropicale. cu vestã. ? Nu mã pãrãsi încã. M am grãbit sã plec.l acum? De ce sã prelungesc suferinþa? Bineînþeles. Vãd pe cineva care se plimbã prin lumina soarelui cu moartea pe umeri. nem ritori amândoi. Acum ºtiu cã nu pot fi tovarãºul tãu. Ai cel mai minunat vehicul creat vreodatã ca sã cãlãtoreºti în întunecime. cu pãrul alb. Haide. Am bãut împreunã ºi am frânt împreunã pâinea. Cine altul. totuºi.. în toatã lumea. Nu. În zilele din urmã am fost apropiaþi pentru cã am fos t amândoi muritori. da. în noaptea aceasta. un omuleþ scund. însumi mã simt pierdut. ºtia cine m. eºti din nou tânãr. Þi ai redobândit tinereþea. aºa o sã l creadã mai uºor pe David când o sã i povesteascã ania pãþanie. M aº putea oare gândi . Când lumea pare goalã ºi fãrã inimã. A pus o mânã pe umãrul meu. David. aºa c m îmi plãcea. De ce trebuie sã mor ca sã te iubesc? A strâns buzele. David. Dar lasã mi timp. ºi pe falsul David cerându mi Darul Întunecat! ªi pe Gretchen. nu acelaºi. Mi am impus tãcerea arþãgoasã a unui om obiºnuit. Eºti vrãjit de zeii noºtri. Nu mai voiam sã aud scuze. toate aceste lucruri ameninþau sã þâºneascâ din inima mea într un ºuvoi de vorbe. Toate acestea ne au apropiat foarte mult. Nu vrei sã le dedici ºi aceastã viaþã. ºi am ºtiut cã frumosul oraº Miami nu mi mai aparþinea. mirosul pe care îl rãspândesc toþi muritorii. ca întotdeauna. ? Ne vom revedea curând. poate sã mã înþeleagã? M am gândit brusc cã aº putea sã încerc sã l conving. totuºi. cu acee aºi ºoaptã arzãtoare. Lestat. fâcând abstracþie de faptul neliniºtitor cã omul mã cunoºtea. nu i aºa? M am întors sã plec ºi am auzit zgomotul îndepãrtat al uºilor de la lift. Oh. cu ochii închiºi. Am fi putut chiar sã facem d cã ai fi fost de acord. Pur ºi simplu. n am sã mã d ezic. ºtiu cã te am pierdut pentru totdeauna. sunt sigur cã înþeleg însemnãtatea celor ce s au petrecut! Am renãscut. sã se stãpâneascã. Sunã l pe omul meu din Paris. încercând sã s degetele trupul strãin care abia îl simþea sau.

a ia reuºind sã vadã în întuneric. ? Vreau ca totul sã fie din nou cum era acum o sutã de ani. ha. ha. A venit iute la mine ºi ºi a pus labele grele ºi moi pe umerii mei. înainte sã urcãm în camerã ºi inima sã mi bubuie în piept. Chemasem un tânãr cu care urma sã mã întâlnesc acolo. când. În cele din urmã. pe care o relatam bãr batului pe care l credeam David. aºa cum am mai spus. cãci în apartament i se pãruse prea cald. mi am îngropat nasul în blana lui lucio asã. ªi cât de mult îl iubeam ºi eu! Chiriaºa mea ne privea din uºa bucãtãriei ºi era gata sã plângã pentru cã trebuia sã l lase s Am fãcut iarãºi un târg. Am îngenuncheat pe lespezile vechi ºi m am încãierat cu el. rostogolindu l p e spate ºi îngropându mi capul în blana mare de pe pieptul lui.la clipele acelea fãrã sã mi amintesc de Gretchen ºi de povestea ei. cenuºie. din camerã în camerã. Nu a lãtrat când am intrat în curticicã. Sunetul ocii mele l a fãcut sã mã recunoascã. ce gen de covor indi n sau persan trebuia cumpãrat pentru podeaua de aici sau de dincolo. Îi spuneam ce tapet mi ar plãcea aici. luminoºi cincizeci de ani de existenþã pãmânteanã. nici aveam nevoie de un astfel de paznic. în timp ce el nota grãbit într un carneþel. nu o reproducere. L am mirosit. ghiciþi de cine ar fi trebuit sã le fie fricã? Urmãtoarea oprire a fost în Rue Royale. Cãci n ar fi fost drept sã mã aºtept sã doarmã cu mine într o criptã. Dar ai grijã. ºi trebuie sã fie atât de înalt ºi s ibã pe el figuri de dansatori. ºer prin nisip degetele de la picioare. Locul era aproape o ruinã. Oare mai arãtase vreodatã o fiarã înspãimântãtoare atât de liniºtitã. nimic englezesc. A lãtrat mãrunt. ceea ce îi dictam eu. Ah. nu o odã de Keats inspirase oare odinioarã o asemen ea achiziþie? Unde dispãruse vasul? Uite ºi cãminul. dar eu puteam veni în grãdinã oricân Era nemaipomenit. Urma ca ea sã aibã grijã de el. ºi am luat o pe scãri. i am spus. acolo unde petrecusem ? împreunã cu Claudia ºi Lou is ? acei minunaþi. care dormea în curtea din do . asta nu e poliþa originalã. n imic american. ºi arcuitã deasupra grãtarului. în sinea mea de felul cum muritorii se uitau la câine. cu ornamente uite aºa. ce fel de fotoliu s ar potrivi în colþ. nuanþã aº vrea sã fie uºa asta. Iar cãminele de . i eu spunându mi: În sfârºit! În sfârºit!" Plin de amãrãciune. Trebuie sã g i una de marmurã albã. nu mi mai doream sã revãd niciodatã frumoasele hoteluri de pe South Beach. lingându mi faþa cu li mba lui mare ºi roz. vremea rece fusese alungatã de vânt. nu i aºa? Chiar dacã imaginea mi se pãrea uneori grozavã. ? Trebuie sã cauþi un vas grecesc. bine dispus. Îl vedeam din nou aºa cum apãruse în prima noapte în Georgetown ? îi vedeam vit tatea ºi drãgãlãºenia. Aerul era din nou îmbãlsãmat ? New Orleans. golit. Vreau sã fie în întregime franþuzesc. a schelãlãit scos toate sunetele acelea înalte pe care le pãstreazã un câine pentru stâpânul pe care îl i beºte. II ÎNAPOI LA PROPRIA NATURà 29 DUPà douã zile m am întors la New Orleans. de plinã de afecþiune? naþie minunatã. cu reputaþia cã era în transforme case pustii în palate. am luat o spre casã. Imediat ce i am spus pe nume era din nou al meu. Cât de bine îmi aminteam! L am avertizat mereu sã scrie tot ce spuneam. un tip deºtept. conducându l la casa ruinatã. ferindu se de el aproape îngro ziþi. înainte sã ºi dea seama cã ºedea lângã un demon ? ºi mã am plecat împreunã cu Mojo sã ne plimbãm pe strãduþele înguste ale cartierului franþuzesc. M am dus imediat la bãtrâna mea chiriaºã ºi am întrebat de Mojo. l am sãrutat. în prima jumãtate a se ui trecut. nu. furios. L am condus. oraºul meu ? iar cerul de deasupra norilor muiaþi de vânt era î alt ºi strãlucitor. Am sãrutat o tandru pe femeie ? repede. nimic victorian. Vagabondasem printre insuliþele ºi recifele din Florida ºi prin niºte orãºele pitoreºti din sud ºi mã plimbasem ceasuri în ºir pe plajã.

sã murmur tru sine nume de culori ºi de materiale. iar din când în când tresãrea descoperindu l pe M ojo lângã el. veniþi sã caute locul în care am trãit. vezi tapetul? Aceea e pictura. vino sã þi arãt. numai ai grijã sã o faci frumoasã ºi plinã de graþi se vadã decât alamã lustruitã. Trecutul era ºi nu era aco u mai ºopteau fantomele prin colþuri. acoperiºul trebuia refãcut. Era momentul sã discutãm despre curte a din spate ºi fântânile ei sparte. Uite. care continua sã noteze. despre vechea bucãtãrie ce trebuia refãcutã. cu u capac pe care sã nu l poatã clinti nici un muritor. ºi mai ai grijã de ceva. prin casa ca o peºterã. bineînþeles. sã mãsoare. desigur. Când mã voi scula. într un sarcofag simplu. Nu mi a rãspuns nimeni. m am gândit. ºi nu numai o datã. ca pe vremuri. Trebuie sã poatã arde cãrbune.aici trebuie reparate. Aºa cã grãbeºte te. ºi regina nopþii. chiar dincolo de salonul în care odinioarã Claudia îmi spintecase pielea albã cu cuþitul s trãlucitor. cãci nu ºtie cum sã fie mult timp altfel. iar suferinþa e o mare neagrã în care m aº îneca dacã n aº ºti cum sã fac sã mi þin barca la supr . Grilaj vechi de fier nu era chiar atât de ruginit. Cititorii credincioºi ºi zeloºi ai cãrþilor mele m ar putea. Tot ce gãseºti în ruinele astea ? ascuns p ziduri ? trebuie sã mi aduci mie. Iar citito rii memoriilor lui Louis. încurcându i se printre picioare. recunoaºte. Oh. singur. ar recunoaºte cu siguranþã asa. Adu un fotograf. Imediat ce termini am sã mã mut aici . E de înalt cât sã permitã sã încapã un om înalt de ºase picioare. Întãreºte le. Iar în dormitor vr rã muralã. i am spus tânãrului. ªi mai voiam bananieri. eclipsat. prevãzutã cu uºi groase de bronz pe care le aº fi proiectat iar eu. fremãta. Trecutul nu va fi recuperat. uitându mã la trecãtorii de pe cealaltã parte a rãzii. Cât era de plãcut sã stai sub plafoanele acelea înalte. dacã o fãcuserã vreodatã. M am dus acolo ºi m am cãþãrat în cãmãruþele scunde de sub acoperiºul înclinat. deºi . tot felul de ferigi gingaºe. Dar urma sã am din nou pãsãri câ are. iar lucarnele lãsau sã intre in stradã. ªi ce înseamnã are un tânãr blond. ºi din nou ar trebui sã gãsim ceva potrivit ? poate cã soluþia ar fi o piesã orientalã pictatã. ecranele televizoarelor trebuia ascu nse în scrinuri frumoase. Ici ºi colo voiam lãmpi cu ulei. nu i aºa? O sã le meargã bine.) ? Trebuie sã te grãbeºti. cu Mojo alãturi. pânã la veranda din faþã. Pe veranda din spate vreau ferigi. totul trebuia sã fie electrificat. Trecutul va fi. Mã simþeam liber ºi liniºtit. Susþine le. tocmai vãzu astã floare minunatã. În veranda din spate era ascunsã o scarã. cu braþele sprijinite de balustradã? i am atacat niciodatã pe tipii aceia drãguþi ºi inocenþi ? chiar ºi atunci când se întorceau e mine ºi strigau: Uite l pe Lestat!" (Asta mi s a întâmplat. lemn ºlefuit. Ah. ce plãcere trebuie sã fi fost sã vezi restaurat iarãºi mulajul fãrâmicios. cititorule. bineînþeles. Cu rând însã aveam sã stau acolo. lânã finã. ? ªi un fax! Am nevoie ºi de una dintre minunile acelea! Tot feritã vederii. Nu i aºa. voi coborî în casã ºi o voi gãsi. Am rãmas în urma lui în vechea casã. Dar. ªi nu uita sã ascunzi telefoanele. multe pãsãri cântãtoare. Haide. fireºte. draga mea. Nu conteazã. Au crezut ce au citit. Nici un fel de sunet de harpã ºi nici un cântec de canar în colivie. dar cât poþi de repede. mãtase ºi dantelã. Voiam bougai villaea ºi viþã ? cât de mult îmi plãcea viþa! ? ºi tufe uriaºe de hibiscus ? da. Claudia?" am ºoptit. Ah. ca sã nu strice efectul. Poþi sã concepi încãperea ca pe un birou. I am descris cu rãbdare ce fel de candelabre doream. aºa cum fusese în deceniile acel nunate. urile cele vechi se prãbuºesc. în Jackson Squa re. fãrã zorzoane. Când ne am despãrþit. Aici ar trebui sã mi fac bârlogul. p ozeaz o centimetru cu centimetru ºi pe urmã începe s o restaurezi. Vremea se încãlzeºte din nou. în faþa lui. în Caraibe. zâmbind de la înãlþimea balconului. Vreau sã fie gata înainte de sos a verii. Acum din nou sus. îi descriam în cuvinte ceea ce avusesem pe vremuri. am terminat cu interiorul cel puturos. Pe vremuri nu mergeam acolo niciodatã. când nu gãseam denumirea potrivitã. Podul. dotatã în plus cu toate minunile tehnice pe care le cerusem. Pânã la urmã. Am dat în lãturi uºile cu canaturi din sticlã ºi am ieºit afarã pe scândurile putrede. ªi acolo un dulap pentru casetele m ele video ºi pentru discurile laser. dar e un lucru puþin diferit de credinþã. iar casa avea sã fie plinã de muzica bogatã ºi impetuoasã a lui n sau Mozart. pur ºi simplu." Era destul de uºor sã construiesc o cãmãruþã chiar sub coama casei. stând în salonul din spate. dacã ai fi aici! Sufletul meu întunecat e din nou fericit. Lucreazã cu grijã. desigur.

Oare Louis se învârtea pe una dintre strãz ile din jur? Mi am încleºtat pumnii. ca ºi Claudia. M am întors în vechiul salon ºi m am uitat la petele palide de luminã aruncate de geamur ile uºilor. ca ºi Louis. Nici nu aºteptam nimic de l a el. Nu te dispreþuiesc.. De fapt. cu ºuieratul sirenelor pe fluviu. Eu sunt aici. gemenele roºcovane. marele maestru. iubita mea mamã. El m a ascultat imediat. Era tânãr. de parcã aº fi fo t vrãjitorul din Endor aplecat deasupra cazanului ºi invocând imaginile morþii. ? Nu. ªi chiar de ar fi a uns. N am visat o pe ea. Probabil cã urletele mele nici nu ajunseserã pânã la el. cum fãcuse întotdeauna. în sfârºit. retrãgându se de lângã mine în felul lui leneº ºi pli de demnitate. ultimul no stru cãmin. adevãratul copil al celor douã milenii. vremea sã caut uranþa criptei mele? ªi unde era Louis. n a fost nici o surprizã. Marius. Mi am dat seama cã Mojo lingea lacrimile de sânge de pe obrajii mei ºi am tresãrit. Urmãtoarea la care m am gândit a fost Pandora. i am vãzut pe ceilalþi. E un sânge rãu. Vechiu l meu adversar ºi tovarãº. Marius o crease pe vremea romanilor. Morþi ºi dispãruþi. Unde era Armand? Oare mã lãsase ºi el cu bunã ºtiinþã în voia sorþii? De ce nu? Dupã aceea am revenit la Marius. putea sã fi pierit de multã vreme. Eu sunt puternic. Erau cele mai bãtrâne dintre noi probabil cã nici mãcar nu ºtiuserâ de problema mea. Trecuse de miezul nopþii. care. atât ajunseserã de izolate în vârsta lor ntatã ºi în înþelepciune. încât m am speriat ºi pent o clipã n am simþit nimic decât suferinþa. Nici mãcar cã se mai hrãneºte cu oameni. . Dar Louis! Louis al meu. orãºelul zumzãia încet în jurul meu. comunicând numai cu cele neînsufleþite.. Le am adus chipurile la suprafaþã. Maharet ºi Mekare. iubita lui Marius. Atunci de ce plângeam încetiºor când a venit. din ultimul nostr aº de pe Insula Nopþii. îmi aminteam vag cã mi descrisese îmbrãþiºarea unor fiare ale p Oare înnebunise mama mea. Marius. Nu trebuie sã a tingi niciodatã sângele acesta. Cât despre Santino. pentru care cercetasem atâtea decenii. Ce mi pãsa e urmã am vãzut o pe Gabrielle. mi ai întors spatele. Fusese printre primii care plecaserã. la olaltã cu þãcãnitul trenurilor din depãrtare. Armând. de ce le ar fi ascultat? Apoi mi l am adus în faþa ochilor pe Armand. Tremuram tare. închizându i gura cu mâna. în locul cel mai sensibil al fetei lui îmblãnite. acolo unde se dusese? Nu credeam asta. Cât de demonici îi pãreau ochii în timp ce se uita la mine! Ce decepþionat era! L am sãrutat din nou. Cei Care Trebuie Pãziþi. era pe culmile disperãrii. cu uruitul c irculaþiei de pe Rue Esplanade. Era cert cã încã mai e xista. luptându mã cu mânia. dar avea sã fie ºi mai rãu. Marius. l am sãrutat de bun rãmas. italianul. Armand. un cor de voci amestecate. în urmã cu mai multe secole. dacã aº fi dat ochii cu el Un ceas înaintea zorilor l am dus pe Mojo înapoi în grãdiniþa lui. Cãci ºi regii ºi reginele din rân u pot sã piarã. Nu mi fuseserã tovarãºi niciodatã. cu siguranþã. fãrã îndoialã cã vagabonda pe vreun continent îndepãrta iþã zdrenþãroasã. mi i aºa. în efuzaserã cu bunã ºtiinþã sã mi sarã în ajutor. copilul angelic care crease Insula Nopþii. Cu ochii minþii. Marius. preotul. Nu trebuie sã faci asta niciodatã! am spus. trãdãtorul ºi încãpãþânatul Louis? Sufeream. încercând sã i înving exteriorizar evitabilã ºi neajutoratã. Furia a crescut în mine. pãrintele. Tu ai fost întotdeaun a profesorul. Mojo a venit lângã mine ºi am adormit. Emoþiile mele erau atât de rele ºi atât de scãpate de sub control. care mã condusese în adâncurile istoriei noastre fãrã sens ºi mã poftise sã mã închin la mormântul Celor Care Trebuie Pãziþi. Ah. ºtiuse de suferinþa mea! ªtiuse ºi refuzase sã mã ajute. Pandora. Dar n aveam nici o îndoialã cã n aº putea da de ea. Cu ani în urmã dispãruse. M am întins pe lemnul gol. Mael ºi Khayman al cãror interes în legãturã cu mine era atât de scãzut. a devenit periculoasã. n avusese de unde sã ºti în ce primejdie teribilã mã aflasem. cel care îl crease în iubire pe Arman d. vechiul meu prieten ºi duºman. le am vãzut împreunã.o cu mânã sigurã cãtre un soare care nu are sã se înalþe niciodatã. fãrã sã lase o vorbã. þie nu þi am refuzat niciodatã nimic! ªi tu m ai respins! ªtiam cã nu mai puteam rãmâne aici. atât de cufundate în inevitabilele lor preocupãri veºnice. când în curând aveam sã l vãd. nu mai ºtiam aproape nimic. ultima oarã când o vãzusem. la fel ca orice copil. Dar eu nu. N aº fi putut sã mã stãpânesc. M am gândit din nou la Louis ºi durerea m a izbit de parcã unul dintre strãmoºi m ar fi lo vit chiar în piept. chiar sub ochi. Apoi mi imaginat pe Eric.

Dar singuru nume de pe buzele mele era Louis. al Adriaticei. Hong Kong ºi Singapore ? apoi în mohorâta ºi îngheþata Mo scovã ºi în fermecãtoarele oraºe vechi Praga ºi Viena. Nu mai fusesem niciodatã atât de în largul meu cu puterile pe care le aveam. strãduindu se sã vadã mai bine în întuneric l mirositor din restaurantul pentru muritori. mai sus. dacã aº fi simþit vreun impuls. 30 TRECUSE o sãptãmânã întreagã de când cãlãtoream prin lume. Trece Vampirul Lestat. îmi umplea în întregime sufletul. M am hrãnit n t cu prada mea de disperaþi ºi vicioºi ºi. iar bucuria pe care o încercam. Am surprins în locuri diferite urme ale unor anonimi. Louis. pentru cã o avusesem în alt fel înainte. prin Faubourg Marigni. ci pentru cã dorinþa de a o ucide e ra aproape copleºitoare. Cu excepþia dãþilor când subiectul era al naibii de irez stibil ? un fãcãtor de rele de prim rang. Nu l puteam uita pe Louis nici o clipã. cu nevin care mi cãdeau din întâmplare ochii. Dar drãzneam sã risc. Am ajuns pânã la limita vitezei de care eram în stare. Dupã câteva ceasuri am plecat din Lumea Nouã ºi am hoinãrit noapte de noapte. creaturi întâmplãtoare ale nopþii care scãpaserã din ultimul masacru al celor de felul n ostru. Nu numai din cauzã cã s ar fi speriat. ºi m am ridicat sus. simþindu mi însuº rile. Voi am sã mã întorc acasã. care îºi ascundea gându ile imediat. mi se pãrea din nou frumoasã. Ce aº fi fãcut oare dacã aº fi dat cu ochii de el? Cum aº fi putut sã mi þin firea? Sau mãcar aº fi încercat? În cele din urmã. Am încercat sã nu ucid. A rãmas însã buimacã atunci când i am vârât în mânã un antic fãcut din smaralde ºi diamante. Faceþi i loc. cu nebuni. istorie sau scop.apoi m am îndreptat repede spre mahalalele oraºului. vagabonzi necunoscuþi de cãtre n oi. Nu mai puteam umbla aiurea. La Paris am petrecut puþinã vreme. Voiam numai ca ei sã ºtie cã fusesem pe acolo. Am încercat. am obosit. fãrã prihanã. Hainele mi se zdrenþuiserâ. de parcã ar fi fost notele împrãºtiate de o harpã. Era ca ºi cum cineva mi ar fi scandat numele lui în ureche. a l Mãrii Mediterane. M am plimbat pe þãrmul Golfului Persic. mã dusesem în înzãpezit gãsisem pe tânãra fragilã ºi pateticã pe care. Eºti însãrcinatã? A clãtinat din cap ºi a ºoptit nu". uneori în oraºe cãrora nu le ºtiam nici mãcar numele. din când în când. pur ºi simplu. Mã plimbam ore în ºir printre muritori pe strãduþele înguste din Heidelberg. Într un târz iu am ajuns la mlaºtini ºi am ridicat braþele spre stele. Alteori era zgomotul limpede al unui monstru care înainta greoi prin eternitate. în chip de muritor. am spus. Un fel de instinct masculin sãlbatic mã fãcea sã vreau s o am acu m. N am vrut sã i vãd pe ceilalþi. . Am trecut prin Atena. dacã vrei. La dra nu m am dus deloc. Lisabona. Peste tot pe unde m am dus mi am lãsat prezenþa sã fie ºtiutã. mã ridicam ºi plonjam în întuneric. pânã ce m am pierdut în cântecu l vântului ºi am dat de curenþii mai slabi. nici nu mi am deschis mintea sau urechil e pentru ei. ? Poþi sã l vinzi. El voia ca tu sã l foloseºti în orice scop dor i. Poate cã asemenea creaturi vor exista totdea una! Acum aveam în faþa mea o veºnicie ca sã i cunosc. Am lãsat gândurile sã emane di ine. o violasem în felul acela neiertat. Nu i am cãutat. vânând în mahal le agitate ale Asiei ? la Bangkok. Cairo ºi Marrakesh. Uneori nu era decât licãrirea mentalã a unei fiinþe puternice. care înotau atât de strãlucitor di ncolo tie nori. nici nu cãlãtorisem atât de iute. chérie. Aº fi vrut s o sãrut. cu rãtãciþi. Iar atunci moartea era lentã ºi sãlbaticã. nevrând sã admitã cã întâlnirea aceea cu priet nul meu francez" avusese vreodatã loc. Vampirul Lestat e aici. Ce fãceam? La ce mã gândeam? Îmi spuneam cã vechiul cliºeu se adevereºte ? lumea era a mea. Madri d. Nu mã ridic asem niciodatã atât de sus în nori. Se uita la mine ca la o pasãre exoticã. Mai întâi. Dar mai spune mi un lucru. iar eu rãmâneam la fel de înfometat când terminam ºi plecam sã mai gãsesc pe cineva înainte ca soare sã rãsarã. tot mai sus.

înseamnã cã mã joc cu tine. ra corect oare sã spun cã nu ºtiam exact în ce stare se gãsea sufletul meu? Mã gândeam la fur a nestãpânitã cu care sfãrâmasem þeasta lui David Talbot ºi tremuram. Ume dã ºi înmiresmatã. Dar cumva simþeam cã e aici. revenitã aproape complet. ªtiam cã ai sã ieºi învingãtor. În plus. venise sã l distrugã? Cã Jame ra acela care ºi construia o casã în Rue Royale? Nu. Dar nici mãcar nu mi am întors capul ca sã vãd dacã vine sau nu. iar Mojo mergea lângã mine. Fusese încuiatã de mai multe ceasuri. Atâta carne muritoare clocotea acolo! Mai devreme mã hrãnisem. Aº vrea sã fiu ca tine. în apar tamente micuþe. Nu þi e fricã? ? Nu. numai Mojo respira rãguºit ºi adânc în somn. Îl vãzusem stând sub veranda de vizavi ºi fixând ferestr cu privirea. Sã arãt ca un diavol ºi sã fiu plin de bunãtate stângace. aveam nevoie de liniºtea din biserica întunecatã. Trecuserã cinci nopþi de când mã întorsesem. D de bunãtate. Dincolo de strãduþele înguste ale cartierului. urmate de un vid terifiant care se cãsca în jurul meu. chiar dacã nu receptam nici o urmã de gând sau sentiment de al lui ºi nici nu i auzeam paºii. Mojo. uitându mã în continuare la altar. dacã mi lipeam buricele degetelor de buze. muritori feri ciþi râdeau ºi vorbeau. Apoi lãsasem uºa deschisã u el. la picturi. O noapte perfectã ca sã te plimbi prin New Orleans. apoi lungi intervale e mulþumire. apoi din nou de fe ricire. Liniºte lungã. câteva rânduri mai în spate faþã de balustrada ce înconjura altarul. Vrei sã vii sã stai cu mine? ? Asta înseamnã cã m ai iertat? ? Nu. ºi eram sigur cã remarcase ºi el. Dacã ai fi intenþionat sã isprãveºti cu mine. Voiam ca el sã mã urmeze. ceva mai departe. era doar furia care mã nãpãdea ºi dispãrea. Apoi mersesem încet spre bisericã. anihilând sistemul de alarmã. Zgomotul din Rue Bourbon era puternic ca întotdeauna. ai fi fãcut o deja. ºi mi am întins braþele pe spãtar. Nu mai sunt eu însumi. Trecuse de miezul nopþii. În noaptea asta îl lãsasem sã mã vadã lângã French Market. S ar putea chiar sã te distrug pentru ceea ce mi ai fãcut. confortabil. chiar dacã fragilã. . când îºi dãduse seama cã i fãceam cu ochiul. cu florile înflorite pe zidurile grãdinilor. cu Mojo alãturi. a spus. er când am fãcut o. cu botul lung întins pe labe . pe urmã sunt din nou. Mojo deja dormea în strana de alãturi. dar aº fi fãcut o din nou. pe urmã iarãºi nu. în saloane de cocteil sau în restaurante. Era o noapte caldã. ? Poþi sã mã condamni? l am întrebat. Dar acum el venise în bisericã. Lucrãrile înaintaserã minunat la casa din Rue Ro e. Nu ºtiam cum. iar mai devreme plouase. la ornamentele aurite ale acestui loc rece ºi gol. se îmbrãþiºau. De atunci mã jucam cu el de a ºoarecele ºi pisica. Nu mã pot controla. Sunetele nopþii curgeau liniºtitoare. destul cât sã închidã la culoare zidurile roºca te ale clãdirilor din Cartierul Franþuzesc. ? Mi ai ars cãsuþa. ca ºi cum n ar fi fost decât o faþadã. dar eu intrasem p e furiº prin una din uºile din faþã. sã facã mai brune cãrãmizile ºi mai strãlucitoare spezile ºi pietrele din pavaj. apoi a vorbit. aºa cum mi se întâmpla uneori de când revenisem în vechea mea for u exista vreo cauzã fizicã. Ca sã l întâlnesc din nou. Apoi i am vãzut. nu i aºa? a întrebat cu o voce slabã ºi vibrantã. Simþeam tremurul. ? Nu fi atât de sigur. Uite degetele arse de soare. A venit în stranã ºi s a aºezat lângã mine. A fost o slãbiciune omeneascã. ? Mã bucur sã te vãd. se sãrutau. M am lãsat pe spate în stranã. lãsându l sã înþeleagã devãr pe Lestat. cel care mã þinea ancor at de pãmânt. în mici taverne. ºi mã statuile întunecate. prietene. de parca aº fi st pe o bancã în parc. ºtiuse tot timpul cã i vorba de Lesta t. cu unghiile lor lucioase. Ce mai tresãrise când îi cãzuse pr ra mea. umbra miºcãtoare. Simþeam chiar bunãtatea atunci când îmi încolãceam braþele în jurul lui ºi îmi î blanã. în trupul meu. cu coada ochiului. Mi era încã fricã? Hmmm. I am simþit prezenþa. Clipe lungi am ºezut tãcuþi. Ce gândise oare în prima clipã? Cã Raglan James. zâmbind. ªedeam în stranã.31 STÃTEAM în întunericul catedralei. Mâinile îmi tremurau puþin. îmi fãcusem apariþia în balconul de sus numai pentru o clipa ? insuficient cât sã mã poatã zãri vreun ochi muritor.

Nu voiam sã i spun. chiar dacã mãrunt. ? Numai cã n au fost de ajuns.. Aº vrea sã fiu în locul tãu. Dar cine altcineva ar fi fost destul de nebun ca sã l cr eadã pe Hoþul de Trupuri? Cine altul s ar mai fi aruncat în aventurã cu atâta nesocotinþã? Mi am dat seama cã ar fi trebuit deja sã mi fie clar. Nu voiam vulgaritate. poate cã ai fost î totdeauna cel puternic. ? Ceea ce mi ai spus. ºi sã i cer sã mi rã era mai bine sã nu ºtiu. Oh. nu mi doream limit e.. Acum ºtiu cã mi place cu adevãrat sã fiu diavolul care s nt. ? Exact. a spus. Eu nu mi doream slãbiciune. Era prea înþelept ca sã cadã în capcanã. dragul meu prieten ºi iubit. Cândva. Lumina soarelui pe apã. poate într o noapte când ne vom simþi din nou bine împreunã. M am întors ºi l am privit. M am întors ºi i am adresat cel mai drãguþ. ? Nici nu mã gândesc. a zis. ai ºtiut întotdeauna. simþeam cã m aº fi trãdat pe mine însumi. o vrei ºi pe ea? ? Suferinþa ta? A zâmbit. îmi p lãceau liniºtea ºi rãcoarea de aici. mincinos ºi îngâmfat. am spus. N am zis nimic. Nu voiam izolare. Cel puþin. ? Eºti un ticãlos cinic.. nu mi doream nevoi revoltãtoare ºi vulnerabilitate fãrã sfârºit. frenetica descãrcare a pasiunii erotice. Nu acum. ? Cum aºa? Nici un fel de înþeles ascuns în cuvintele lui. Numai un nebun nu le ar fi vãzut. Nu mi doream întuneric orb. Cã n u i decât un vis. Uneori ura ºi dragostea servesc exact acelaºi scop. ? Ai avut dreptate cu întregul experiment. nu exista altã cale. ? Nu pretind cã am înþeles. M a privit îndelung. pur ºi simplu. nici un fel de provocare. ai înþeles foarte bine. ªedea cu faþa la mine. Cã nu mã mai amãgesc. cu un genunchi ridicat în stranã ºi cu bra sprijinit de el. ? Numai tu ai fi putut sã te duci acolo. apoi pleoapele i au coborât o c pe urmã s a uitat din nou la mine. desfãcând toate secretele ascunse ale lumii. ca ºi cum nimi u s ar fi întâmplat. Cã nu vreau cu adevãrat sã fiu om.. Poate cã ai trãit destul. nu mi doream sã fiu îmbib de sudoare sau ars de ger. Aº vrea sã încerc bucuria pe care tu mereu. Lumina soarelui pe zãpadã. Dar dintr o datã am simþit cã fierb.. ? Ba da. Lumina soarelui. Oh.. Dar era profund adevãrat. Nu înþeleg nici acum. am spus. pe mâinil e ºi pe chipul cuiva. Trebuie sã fi fost ceva. Cã între isem preþul. M am oprit. uitându mã iarãºi la altar. nu voiam urâþeni e.. nu voiam necontenitã obosealã. în timp ce furia creºtea în mine br . Lumina soarelui. am replicat. Hoþul îmi spusese cã era un mincinos. Fireºte. de parcã ar fi o floa re. sã l înºfac ºi sã l scutur. pe iluzii prosteºti ºi pe mândrie. ceva bun! ? La ce te gândeºti? ? La lumina soarelui. Louis nu la asta se referise. Dar ai ºtiut. Dar o fãcusem pentru cã. ? ªtii. Ca întotdeauna. ? De ce mã iubeºti? l am întrebat. vocea mi e liniºtitã". am continuat. pur ºi simplu. De ce naiba vrei sã ºtii? Vocile noastre ºoptite aveau un mic ecou în naosul bisericii. de parcã totul ar fi o parte a marelui organism strãlucitor. De ce erau oare folosite împotriva mea ºi calitãþile. sunt o mulþime de lucruri. ? Mi ai explicat asta înainte.. mirosul vag de praf al hainelor.N am rãspuns. un iad. ªi în fundul inimii trebuia sã admit cã eram foarte bucu cã venise. Poate cã asta a fost partea cea mai bunã. descoperirea. m a m gândit. a rãspuns foarte sobru. Era palid ca întotdeauna. Desigur. ? ªi suferinþa. cel mai viclean zâmbet al meu. ªi cât era de bine sã mã uit la el ? chipul. boa rea de ploaie care încã i se mai simþea în pãr. Mai sunt lte lucruri. a zis. zgomote asurzitoare ºi nici r apida. Dar asta e treaba mea. a adãugat el. Liniºte. am ºoptit. doar dorinþa d e a ºti. un vis construit pe minciunã. Fiecare ris c pe care þi l asumi mã doare. ? Povesteºte mi ce s a întâmplat. Cã ºtiusem ce risc de la început. ? Ai suferit în lipsa mea? l am întrebat. o lucire prefãcutã în întuneric. ªi sã te întorci. ? Nu pentru mine. cã era un escroc. Voiam sã spun cã nu i adevãrat. poate cã am sã þi le spun. ºi defectele pe care le aveam? La ce ar fi folosit însã sã i aduc acuzaþii. Sunt gata oricând sã sufãr cum suferi tu. pe zãpadã. Luminile lumânãrilor arunc au sclipiri pe auriul din partea de sus a coloanelor. pe feþele statuilor. ? A fost.

prin care te puteai plimba liniºt t. Firea mea nu voia sã se calmeze. Sã te transform în pulbere ºi pe urmã sã mi scutur mâinile. M ai lãsat închi s în noaptea muritoare. care mã fãcuse sã i strivesc capul lui David Talbot de un perete de ipsos.sângele îmi izbucnea în obraji. da. m ai fi respins pentru totdeauna? Ai fi continuat la fel? ? Nu ºtiu. vag fosfore scentã în umbrele adinei ale bisericii. lipsit de pasiune. meriþi mai mult decât atât. ? David Talbot. Foloseºte þi împuþita de imaginaþ i ai fi întors în continuare spatele? ? Nu ºtiu ce sã þi rãspund! ? Te dispreþuiesc! am rostit într o ºoaptã amarã ºi asprã. Am avut nevoie de tine. ia eu i am îngãduit sãrutul rece. ºi ºi a apãsat buzele netede ºi mãtãsoase l din obrajii mei. Sufeream destul. dar ºi a folosit toatã puterea ca sã mã împiedice. Ai putea sã mai creezi pe cineva. am spus. ºi iar la tine implorându te ºi rug u te. M am uitat la el. Ai putea sã faci din nou Lucrarea Întunericului? Ah. n aº fi putut sã i fac rãu. ? ªtiu. ºi pânã la urmã el a fost acela care s a t as înapoi. ploaia caldã ºi plãcutã din New Orleans. þinând însã mai departe mâna pe umãr . dacã aº fi venit iar ºi iar. cã sunt în stare s o fac! Uite aºa! Pot s o fac cât ai pocni din degete. M a uimit ºi pe mine. sã creez ceva din nimi c ? asta da! Sã arunc piesele ºi sã vãd cum cad. ? Merit orice ai de gând sã mi spui. distrugând cu totul vasele prin care curgea. Dar exista ºi n o puteam tãgã . Dar rãzbunarea? Rãzbunarea era sãracã. cu gene l ungi ºi negre. Nu voiam sã vorbesc despre David. aºa cum mi ai cerut S a aplecat înainte. ia þi un rãgaz înainte sã rãspunzi. N aº fi putut sã i fac rãu nici Claudiei. am zis. prietenul tãu muritor. aºa cum þi am ars casa. cã n a f ciune. Nu a scos nici o vorbã. absolut nimic. dar n am putut. el te a ajutat. apoi i s a înmuiat. Pur ºi simplu. Furia mã ardea pe dinãuntru. ai grijã. Mi a susþinut privirea acuzatoare. Sã te ard. Nici n aº fi putut concepe sã dau curs unor ameninþãri e groaznice. Dar simpla pomenire a numelui m a fãcut sã mã simt de parcã nervii mi ar fi fost atinºi cu o sârmã înroºitã în foc. ªtii. ? Nu rãspunde atât de repede. M ai refuzat. apoi s a uitat încet în altã parte. Începuse din nou sã plouã. nu pot. a spus. Mi ai întors spatele! Mânia din vocea mea l a fãcut sã tresarã. ? Vreau sã mã ierþi. la unghiurile ascuþite ale fetei lui imperturbabile. chiar atunci când toate celelalte puteri mortale mi le þineam în f râu. ca o colecþie de umbre contopindu se cu alta. ªi totuºi. o oarecare expresie acrã care a dispãrut la fel de repede cum apãruse. Vreau sã mã înþelegi cã n a fost vorba despre laºitate. de parcã ar fi fost o simplã ceaþã. Ah. Cacofonia discretã a zgomotelor oraºului creºtea ºi scãdea mereu dincolo ferestrele pictate. ªi nimic nu te ar putea salva. M am întors cu faþa spre el am vorbit printre dinþii încleºtaþi. N aº putea sã aduc pe cineva printre noi! Nici mãcar dacã acel cineva e un muritor care te poartã pe tine înãuntru. Cautã adevãrul adânc înãuntrul tãu. Am vrut sã l împing. prin care trecea slaba strãlucire a luminilor din stradã. arzând sângele p reternatural. a ºoptit el. ºi tu m ai respins. Cautã în tine adevãrul. mâinile acestea care l apucaserã ºi l aruncaserã de lângã ne pe falsul David. î itoare. Dar vreau sã ºtiu ceva. dupã tot ce s a întâmplat dus ideea mai departe. micºorând distanþa dintre noi. Pe chip i au apãrut semnele ºocului ? tremurul slab al unei pl eoape. de laºe. Nu voiam sã vorb despre Gretchen. nu i aºa? Am încuviinþat. Brusc mi am dat seama cã tot ce mi doream mai mult pe lume era sã mã întorc spre el. iar mâinile îmi tremurau din nou. gura i s a lungit. Stãteam în liniºte. M ai fi refuzat pentru totdeauna? Dacã ceilalþi mi ar fi distrus trupul ? Marius sau oricine ºtia despre ce e vorba ? dacã aº fi fost încarcer at în forma aceea muritoare. dezgustãtoare. Ce nuanþã minunatã aveau ochii lui mari. Ce se întâmpla cu mine? ? Gândeºte te ºi tu. N aº putea s o fac. temperamen tul meu tumultuos. ? Ah. Ar trebui sã te distrug ? sã termi a ce am început când te am creat. Am încercat s o las baltã. Ceea ce þi am spus atunci e adevãrul curat. sã l cuprind în braþe ºi sã plâng pe umãrul lui cum nu mai fãcusem nicioda Ce ruºinos! Ce previzibil! Ce insipid! ªi ce grozav! N am fãcut o.

Era pentr u demonul trist. ªtiam cã lumânarea era pentru mine. iar în el creºtea dorinþa de a ieºi ºi de a vagabonda p ile elegante ºi strãlucitoare ale oraºului. Da. Într un hotel de lângã mare. Da. Am vãzut crucifixul de deasupra altarului lui Gretchen. ªi pentru cã fericire a se întorsese iarãºi la el. când aveau sã vinã credincioºii. oricât aº fi iubi t o. ªi mirosul de sânge pe care l rãspândeau rãnile di n mâinile lui Gretchen. împrãºtiind parfumul ascuþit al cerii arse. când am deschis ochii. un alcov pli n de lumini drãguþe ºi pâlpâitoare. mut al clopotului atins de brizã. Am cãutat ungh umbros unde lumânãrile de veghe ardeau la picioarele statuii Fecioarei. pentru cã el iubea lumânãrile ºi iubea crearea luminii din luminã. am trecut pe lângã el ºi l am zgâlþâit pe Mojo sã se treze nã cu mine. Ar fi trebuit sã se opreascã la momentul în care am aprins luminarea. scumpa mea Claudia? Nu. în timp ce eu continuam sã mã uit spre altar. Pentru cã reuºise sã ºi þinã firea afurisitã ºi nu l distrusese pe prietenul lui. Era pentru creatura impulsivã care o þinuse în b raþele lui pe muribunda Claudia. te. Trecuserã sãptãmâni. Nu din bun r nici din laºitate. împreunã cu cel lte luminiþe. nici pentru ea. Vã rog sã citiþi în continuare capitolul treizeci ºi trei. pânã sã ajungã sã aibã din nou camere costisitor mobilate. pe bu e îi strãlucea deja zâmbetul drãcesc. Într un târziu m am ridicat încet. pânã la urmã. Am strãbãtut întreaga lungime a naosului pânã la uºile din faþã ale bisericii. L . Am ridicat o lumânare. Pentru cã nu exista Dumnezeu în care sã creadã. indiferent cât de aproape îi era acel prieten. Am simþit din nou în jurul meu pacea pãdurii tropicale ºi am revãzut salonu l cu pãtuþuri.. Pe urmã viziunea capelei cu pereþi vãruiþi ºi cu uºile date în lãturi ºi sun nistru. ce îºi adãuga flãcãruia inusculã la lumina universului! ªi ardea într o bisericã goalã toatã noaptea. dar mi am dat seama cã nu pentru ea o aprinses em. în noapte ºi în lumina soarelui. Stai de veghe. Eram gata sã rostesc Pentru Gretchen". care fusesem înainte de a fi devenit acel bãrbat. am apropiat o de o flacãrã veche ºi am fãcut sã nascã o nouã flacãrã. Avea sã ardã ºi în dimineaþa urmãtoare. Era pentru bãrbatul cu pãr castaniu care o iubise pe Gretchen în Georgetown. Mi am dat seama de asta în noaptea urmãtoare. vã puteþi opri aici. cartea ar fi trebuit sã se termine. nici sfinþi ºi nici Regina Raiului. Era pentru toate fiinþele acelea ºi pentru diavolul care ºedea acum acolo. Lumânarea era pentru Vampirul Lestat. 33 BARBADOS. dar n aº putea sã spun de ce lãsasem sã se scurgã atâta timp. dacã vreþi. M am uitat în sus la chipul Fecioarei. E ra pentru bãiatul muritor care cu secole în urmã plecase la Paris cu bijuteriile maicã s i în buzunar ºi doar cu hainele de pe el. Pentru Claudia. Era tot acolo când l am ajuns din urmã. dar nu s a terminat. ca sã aflaþi ce s a mai întâmplat. când s sã strãluceascã printre uºi. pas cu pas. 32 CREDEAÞI cã povestea s a sfârºit? Cã cel de al patrulea fascicul al Cronicii Vampirilor a ajuns la capãt? Ei bine.. ca ºi cum ar fi fost o durere niciodatã învinsã pe deplin. galbenã ºi. aºteptasem. pentru mine. Pentru cã era singur. ªi totuºi. Faceþi cum vã place. acea miraculoasã luminare. Mi a revenit în minte mirosul ºi sunetul pãdurii tropicale. cu ochi albaºtri. întunericul ei îngrãdit de copac ii aceia uriaºi.meu. Urmãrisem cum se restaura splendida cãsuþã din Ru oyale. lumânare. în care aº fi p t sã mi petrec timpul gândindu mã la tot ce se întâmplase ºi încã mai putea sã se întâmple. liniºtitã.

înainte sã pãrãseascã Europa. deºi. trupul arãta bine . Ar fi dorit sã mã duc acolo împreunã cu el. de fapt. fãrã pãr. niciodatã nu se legãnaserã pal rii înalþi atât de frumos ca pe aceste faleze. în cazul în care îl voiam. dacã doream. ele sunt mult. toate oasele se vedeau mai bine. nu mai ºtiam Dar acum îmi plãcea destul de mult. Înãuntru. C ele câteva lãmpi împrãºtiau o luminã generoasã. cu faþa cãtre noapte ºi cãtre mare. Camera era foarte simplã. Mi e dor de tine . trasate pe nisipul curat. Nu purta decât un ºort alb de plajã. spr lourile cu verande acoperite. de acoperiºuri strãlucitoare de bungalouri. În curând avea sã plece la carnav alul de la Rio. Curtea era aºa cum spusese. Scârþâitul discret al pietriºului. ºi o mare sclipitoare ºi translucidã. ceva mai tare chiar decât zgomotul moale ale valurilo r leneºe ºi înspumate. cu masa ºi scaunele ei vopsite. lucioasa pasãre a paradisului. Uºile micii curþi interioare erau complet deschise ºi lumina galbenã o invada. Simþise nevoia sã se întoarcã la locul crimei. Am aºteptat sã treacã de miezul nopþii ºi abia dupã aceea am descins cãtre hotelul de pe malu mãrii. mult mai depa rte? Nu cred. Avea sã mã întrebe foarte multe lucruri. bãtând în tastatura unui computer portabil. gâtuiþi ai viþei cu flori în formã de tr Ar trebui sã mergem acolo împreunã. spusese. Poþi sã nu þi mai aduci aminte cã te am ajutat ºi sã mi ierþi toate celelalte greºeli?" Locuia în staþiunea de pe malul mãrii pe care mi o descrisese. avea tavan de bârne ºi podea di n lespezi trandafirii. Totul decursese bine în legãturã cu posesiunea asupra proprietãþilor lui. deºi. Era acum din nou David Talbot ? un vãr al bãtrânului care murise la Miami ? ºi devenise noul proprietar al casei strãmoºeºti. crinii aceia de un roºu intens. încât crezi cã le poþi atinge cu mâna. Da. imprimatã cu modele i ndiene zimþate. împrãºtiau un fel de strãlucire. . reîntregind în favoarea lui averea pe care le o lãsase moºtenire ºi stabilindu i o pensie generoasã. ramu ile þepene de mâþiºori de salcie ºi bobocii galbeni.orsese sã locuiascã împreunã cu mine ºi cãuta un birou foarte asemãnãtor cu acela care exista salon cu o sutã de ani în urmã. Când voiam sã in? Nu îi mai vãzuse pe Dumnezeu ºi pe Diavol. Umerii goi ºi pieptul neted. orhideele ºi crinii roºii ? da. Patul era acoperit cu o cuverturã veselã. Avea sã rãmânã mere sub aripa lor. el ºedea la un mic bi rou. picioarele ºi pãrul rar de pe dosul mâinilor împrãºtiau sclipiri aurii. Sau poate cã nu mi plãcuse. Pielea i se închisese la culoare din cauzã cã îºi petrec zilele dormind la soare. Am trecut prin sufrageria întunecatã ºi goalã. închiºi la culoare. Era un portret minunat. David îmi lãsase mai multe mesaje la omul meu din Paris. oh. de brusturi ceruiþi ºi de arbuºti l ucioºi. Nu mai era sup eriorul lor general. Dar nu intenþiona sã ºi risipeascã viaþa în cãutarea lui Dumn u ºi a Diavolului. Dulapul ºi lãzile erau albe ºi decorate cu flori pictate. Îi era dor de mine. Cât trãisem eu nici mãcar nu remarcasem pãrul acela. Muºchii mijlocului pãreau foarte t Coapsele. presupun cã în conformitate cu genul de sãnãtate d in ziua de azi care spune cã e la modã sã fii subalimentat. cu petale delicate ºi tremurãtoare ferigile cuibãrite în poienele adânci. ca sã zic aºa. uitându mã peste munþii împãduriþi ºi ascultând vântul în r ocotierilor. Avea un dar pentru mine. Talamasca rezolvase lucrurile pentru el. vom merge. strãlucitoare. Îl gãsise. petrecuse mult în diverse cafenele din Paris. în stilul rustic al insulelor. am ieºit pe terasa descoperitã ºi am coborât p lajã. de grãdini înmiresmate. Dar nu m am dus acolo pânã ce n am fost mai întâi în grãdinile din munþi ºi n am stat pe acel faleze pe care le vizitase ºi el. alei fãrã sfârºit. Îl luase cu el ºi. plinã de clãdiri frumoase d in zidãrie roz. M am îndepãrtat în noapte destul cât sã mã pot uita de la oarecare distanþã înapoi. ªuviþe blonde strãluceau acum în pãrul lui castaniu. aºa îmi scrisese. Îi convenea. Pãrea ceva mai zvelt decât atunci când în trup eram eu. itea din nou Faust. Medalionul cu miniatura Claudiei. dar îºi pãstra mai departe camerele de la Confrerie. scria. plinã de azalee roz. Sau nu voiam sã mã duc sã l vãd ºi sã primesc medalionul chiar din mâinile Barbados. dar el descrisese foarte bine florile ? plantele pitice cu floricele mi ci. Îmi povestise despre munþi? Cã te poþi uita brusc în vãi adânci ºi cã în vecinãtate coastele aproape. presupun cã le convenea amândurora. luminat de parcã ar fi fost pe scenã. Numai tu ai înþelege ce fel de om sunt acum. L am depistat imediat. Ei bine. ºi un lanþ de aur fin. fãcând t e sã sune încet în liniºtea din jur. Vremea era minunatã. ªi. pute a sã mi l trimitã.

Lestat. ? Nu. cu un stilou alãturi. ? Ah. a zis în cele din urmã. ? Existã vreun dubiu cã eºti bine ancorat în acest trup? ? Nici unul. ? Vino înãuntru. Unghiile fuseserã tãiate ºi pili te. A venit de câteva ori ºi prietenul meu Aaron. cei care nu ghicesc ? Femeile te invitã în dormitorul lor? Sau bãrbaþii? S a uitat cãtre mare. S a uitat la mine. Îmi continuam inspecþia pe îndelete ? remarcând sticla de whisky. S a ridicat iute ºi a venit spre m ine cu mersul lui graþios. dar eram vizibil în luminã. sunt atât de bucuros cã ai venit. curând. A luat o înghiþiturã mare de whisky. Mulþumesc lui Dumnezeu cã ai venit. Era gata gata sã ple c la Rio azi dimineaþã. ? Într adevãr? Doar n ai trãit aici ca un sihastru? ? Nu. Nu vreau sã spun cã nu m am bucurat de câteva safari de dormitor. Lestat. ªi pieptul era mai larg. Ar trebui sã fiu fericit. A intrat în camerã sã ia sticla de whisky. nu chiar. Câteodatã nu suport nici sã mã privesc în oglindã. ? Sigur. mi era fricã de asta. A fãcut o pauzã. Aºa se întâmplã mereu ºi. Dar am lucruri mai importante de fãcut. A vrut sã mã îmbrãþiºeze. Braþele de acum erau mai grele de cât cele dinainte. da n am vrut sã þi spun. m a priv it ºi. ? ªi ce ai mai fãcut? l am întrebat. cât de micã. Nu suport sã fiu printre ei. fiecare nouã descoperire. Chiar nu gãsesc nici un motiv sã fiu furios. Au fost ºi alþi membri ai Confrerie i. apoi a venit lângã mine. M am tras mai aproape ºi am remarcat cât de bine era ras. Pãrul era tot claia ondulatã de care avusesem atâta g rijã cât fusesem eu în trup. Faþa i a strãlucit minunat. dar se tunsese ºi avea o linie mai plãcutã. cu o ritmul ideilor din capul lui. ªi nu pare sã fie deteriorat în nici un fe l. Probabil cã ºocurile or sã treacã. ? Chiar crezi cã trebuie sã i mulþumeºti? am spus. ? Lestat. cu câteva pagini îndoite sau marc ate cu agrafe de hârtie. Nu pot sã mi fac o vocaþie din aceste întâlniri. Am atâtea de f t. Mi era fricã ºi atunci când erai fu înãuntrul acestui trup. Nu suport sã fiu la Talbot Mano r printre servitori.Îmi venea sã râd vãzându l cum stã în mijlocul acestui lux ºi scrie ? David învãþãcelul. paharul cu fund gros ºi pachetul cu trabucuri subþiri ? când el a ridicat privirea ºi m a vãzut. nu i aºa? S a întors. ? De ce nu? ? E o perioadã trecãtoare. a zâmbit. . Am presimþit cã ai s o faci. cum te recepþioneazã ceilalþi. dincolo de balustrada scundã de ciment a terasei. ºi a turnat un pahar. ªtii. a rostit în ºoaptã. ca o panterã ltcineva înãuntru. la masa de lemn. dar am presimþit cã te voi vedea în noaptea asta. pretinzând cã sunt propriul meu vãr. Eu tocmai mã aºezasem pe unul din scaune ºi mã uitam la mare... brusc. Ce gol pãrea! Ce roz închis îi erau sfârcurile! Ce pãtimaºi ºi limpezi ochii! ? Mi a fost dor de tine. E ceva cu adevãrat înfricoºãtor în a ce s a întâmplat. Dar vo i fi. întristându se dintr o datã. mult mai importante. ba chiar cred cã m am vãzut prea mult cu alþii. azi e o noapte importantã. Stãteam pe nisip. mai degrabã. A adãugat cu voce înãbuºitã: Te uiþi la un bãrbat pe care l cunoºti p ru. care era rãsp nsul cel mai potrivit. în plus. ? Ce se ntâmplã? De ce eºti întunecat? De ce eºti furios? ? Nu ºtiu. cãci nu mi l ami am sã l mai fi fãcut înainte de a ne fi întâlnit la Miami. aºa cã a rãmas p t braþele la piept ? un gest ce pãrea sã aparþinã în întregime acestui trup. Sunt prea multe petreceri în Bridg etown. ? Cunoºti rãspunsul. dar eu am rãmas þeapãn ºi m am retras numai puþin. încercând sã descri iecare senzaþie. ? De ce sã nu stãm pe terasã? Îmi place briza. Aveam destule alte lucruri pe cap. Oh. Nu înseamnã nimic pentr ine. Dar nu vreau sã vorbes pre acest aspect al lucrurilor. Lângã el zãcea volum Faust al lui Goethe. deschis. Spune mi. cum spui tu. îl urmãrisem pe Hoþul de Trupuri zbughind o afa rã din Café du Monde ºi mã gândisem cã trupul acela s ar fi putut miºca graþios. una de adaptare. M am gândit la momentul când în New Orleans. a zis. am zis. de unde sã încep? Am scris încontinuu despre ceea ce s a întâmplat. probabil de un manichiurist. încercând sã ºi imagineze ce voiam sã spun sau. ? Aºa.

? De ce vorbeºti aºa? A coborât tonul ºi a spus încet: Ai nevoie sã te înþeleg tot atât de mu am eu nevoie sã mã înþelegi tu? ? Nu m ai înþeles niciodatã. ? Care aventurã? Te referi la viaþa mea ca muritor? ? Da. iar ochii lui muritori nu erau destul de ageri pentru aºa ceva. David. era clar cã avea faþa mai ascuþitã. mi am spus. ? Ultima datã când am fost împreunã mi ai spus ceva foarte important. de învãþãturã. pãtimaºã. Cã trebuie sã fac ceva foarte important. De ce naiba o fi vrut sã fure ºi aºa ceva? Dar mã îndepãrtez de subiect. Dar acum ameninþare a din vis se va împlini. Sunt o mulþime de lucruri unde ºi eu. Dar trãieºti fãcându þi iluzii în p ea. ? Aºa cum þi am spus. Apoi s a hotãrât.. ? Am multe întrebãri pe care vreau sã þi le pun. Visul cu tigrul. Da. ? Cum? Vocea i s a transformat în ºoaptã. Scriu. Vreau sã mã întorc în pãdurea tropicalã. ? Nu? Gândeºte te. lucruri pe care trebuie sã le descopãr. Care vise? Nu mi aduc aminte sã mi fi vorbit vreodatã despre vise.. David. sã stai de vorbã cu mine. Am nevoie de timp ca sã mi dau seama da ceva. David. când am fost s ilit sã mã transform. Era un templu acolo. Dar lumina îmi ven din spate. Îþi place sã þi închipui cã eºti m cât eºti. ? Da. a replicat. Mi am pierdut iluziile. Sigur. Martorul acelei mãrturisiri a fost Hoþul de Trupuri. Vreau sã l mai vãd o datã. ? Ba da. Ce zici? S a aplecat în faþã. ? Te înºeli. ba chiar sã mã adãposteºti N ai putea s o faci dacã ai ºti cu adevãrat cum sunt. mi a fugit mintea aiurea. ceea ce îþi permite sã mã vizitezi. de hoinãrealã. de misterele lumii naturale. de viitor. Mai întreabã mã o datã. M am întors ºi m am uitat la el. Oare personalitatea lui sã fi fost aceea care o ascuþise ºi o fãcuse mai definitã? Perfect". Ei bine. ? Înþeleg. Uneori chiar înregistrarea lucrurilor pare un sc op. Oh. Am fost sâcâit de tot felul de întrebãri. Mi era fricã pentru tine. þi am spus. Am încercat sã þi spun. Am vãzut o în treacãt când m am dus s o vi e Gretchen. În min ea mea cel mai important lucru este cã nu trebuie s o irosesc. S a r putea spune cã m am întors la clipa aceea ºi am renãscut întru întuneric prin propria mi v oinþã. ? Iartã mã. Am che f sã fiu observatorul care am devenit în noaptea aceea îndepãrtatã din Paris. ? Nici un regret. înþeleg. da. ? Simt din nou cã mi e poftã de timp. de evaluare. Scriu totul. ? Cu ce te ai ales? a rostit cu obiºnuita lui rãbdare. am rãspuns. A început sã vorbeascã din nou. ? Despre ce? ? Despre ce ai trãit tu în cele câteva zile ºi dacã ai simþit fie ºi un cât de mic regret cã ura s a sfârºit atât de curând. ? Pot sã þi spun cã simt o nouã poftã de aventurã. Rio nu i decât începutul. Mi am pierdut minciunile favorite. ? Da. ªi ce voinþã! ? Aha. Acum vorbeºte vanitatea din tine. . Am sã te iau cu mine. Mi ai spus cã eºti sig ur cã nu vreau sã mi dedic ºi viaþa aceasta Talamascãi. nu i o acuzaþie. dar s a oprit. Am zâmbit. ? Cu ce te ai ales? m a întrebat cu voce scãzutã. Cu ce învãþãturã? ? Nu ºtiu dacã a existat vreo învãþãturã. ? Ce vrei sã spui? ? Am sã þi o fac. la rândul meu. A ndat în studiu. am zis. înþeleg. Atunci când îþ beam despre vise. încercând sã vadã mai clar expresia de pe chipul meu. adicã de lucrurile pe care scrii tu. n am sã le o dau lor.Sunt o mulþime de locuri unde vreau sã mã duc ? þinuturi ºi oraºe pe care am vrut întotdeauna sã le vizitez. ªi mai sunt mistere pe care trebuie sã le rezolv. ? Da. E nevoie de o perioadã de lucru. vreau sã mã duc. David. ? Nu mi ai spus niciodatã ce s a întâmplat. sigur. dar atunci erai Raglan. ? Crezi? E bine dacã înþelegi. înainte sã pot hotãrî direcþia potrivitã. direcþia de acþiune nu mi se va dezvãlui imediat. Am sã þi o fac. îmi imaginez.

chiar d acã le ai chema. Asta am învãþat în mica mea ex e în carnea muritoare. cu siguranþã. nu i aºa? Nu þi stã mintea la asta. am zis. David superiorul general! David. La gât îi lucea medalio ul. abia acum v ocea s a limpezit ºi pentru urechile mele: . da. S a dat înapoi în încãpere. Mã uimeºti. în locul acela ruinat. ? Nu poþi s o faci. iar eu învâr rul deasupra capului. În inima ta eºti la fel de uman ca ºi mine. preotul Candomble! S a tras înapoi pe lespezile pardoselei. încuviinþând. a spus. trântind scaunul în spatele lui ºi aproape pierzându ºi echilibrul. ªi n ai s o i. cu chipul luminat din plin. ? N am sã te las sã mori. ? Nu eºti diavolul. copilã muritoare. ca sã mã lase sã vãd cã nu i est mers încet. David. nu þi ar fi de nici un folos. cum îl arãtasem cu degetul! Apoi am smuls din patul împuþit leºul femeii moarte ? mama Claudiei ? ºi m am învârtit cu ea prin camerã. L am apucat cu mâna stângã în timp ce lãsam trupul sã cadã. inundatã de sânge. Nu mi face una ca asta! Îþi interzic! Ultimele cuvinte le a spus printre dinþii încleºtaþi. ºi am pus o la pãstrare într un cufãr. nu i aºa? Pânã la urmã. ? Claudia. De abia acum trapul lui a înregistrat pericolul.? De ce. însã Sângele Negru îi dãduse într adevãr perfecþiunea de figurinã de zahãr i o atribuise artistul. medalionul. Era Claudia mea. chinuindu se cu cutiuþa minusculã de aur. Medalionul pe care mi l ai descris. Diavolul din Faust. Cum râsesem de el. M am ridicat ºi am dat scaunul deoparte cu piciorul. am sã mor. Sã mint. Þi am spus cã nt un adevãrat diavol. de ce vorbeºti aºa? ? Pentru cã e adevãrat. Câteva luni mai târziu îl gãsisem în acelaºi buzunar ºi l þinusem în luminã. Acum. Râdeam. lângã cocioaba însemnatã de ciumã unde maicã sa zãcea moartã. spre lada de lângã pat. Când s a întors avea în mânã u ? De la Confrerie. Nu existã pe lume nici o forþã care sã mã împiedice s o c. ªi deg etele. Dã mi l. I am vãzut m uºchii fini ai braþelor încordându se. ? Mai întâi. am rãspuns. diavolul din viziunile tale. refuzând sã se grãbeascã. Eºti ca mine. a deschis cutiuþa ºi mi a dat medali l. foarte furios. S a uitat fix la mine. Am ceva pentru tine. din vârtejul ceþos al memoriei a urcat la suprafaþã clipa în care îmi cãzuserã ochii p prima oarã pe bijuterie ºi pe lanþul ei de aur. nu i adevãrat. dar nu l auzisem.. Sau era o mascã? Încet. M am minþit ºi pe mine. Þi am spus tot timpul cã sunt rãu. a zis.. ? Oh. te am ajutat sã lupþi împotriva lui Raglan! Te am ajutat sã þi recuperezi trupul ºi mi ai fãgãduit credinþã! Care þi e cuvântul? ? Te am minþit. dar nu þi e f ricã. Ah. iar copila muritoare dev hranã pentru vampir ? un trupuºor alb tremurând neajutorat în braþele lui Louis. ºi pe ceilalþi. ºuviþele ei aurii. Abia acum am vãzut cum îi tremurau mâinile. iar eu m am uitat în jos la miniatura pictatã înãuntru ? chipul ei. ? Ba pot. S a îndepãrtat. scumpe prieten. cãci nici cel mai groaznic dintre hoþi nu îndrãznise sã intre în cocioabã ºi sã fure flea e aur chiar din gura molimei. Claudia. David îmi spusese ceva. David ? tu ºi Claudia singurii care au cu adevãrat forþa mea. L am luat ºi m am uitat la el. De ce nu chemi în ajutor spiritele din Brazilia? Nu þi aminteºti cum. nu le stãpânea prea bine. Ah. ca sã fug în stradã dupã Louis. dansând. ªi am s o fac. Nu poþi sã mã rãsplãteºti în acest mod ? Oh. apoi îl aruncasem în buzunar ºi pãºisem peste trupu l muribundei Claudia. Încuietoarea cedase. ? De ce spui asta? Nu poþi sã mi faci aºa ceva. dar ãsta i modul în care îi rãsplãteºte diavolul pe cei ce l ajutã! ? Lestat. S a ridicat în picioare. deºi stãteam aici ºi mã uitam la el. Faþa i se întunecase. tigrul din vis! ? Nu. ? Vrei sã te lupþi cu mine? E inutil. ca pe un trofeu. habar n aveam cum ajunsese la Talamasca sau oriunde în altã parte. se întâmplase sã fiu pe uliþa noroioasã ºi coasã. întorcându se în mod intenþionat cu spatele. Un copil care se uita la mine cu nevinovãþie. ? Pe naiba n o s o fac. sângele lui David. David. Se strãduia sã rãmânã calm. Ei bine. da. Era ca ºi cum m aº fi întors acolo. Qnd o pictaserã. ºtii cã nu eºti. Nu puteam sã mã abþin. Eºti furios. Ochii îi erau aþintiþi în ai mei. a spus cu voce sugrumatã. cu muºchii braþel or încordaþi. ochii ei.

L atn ridic cet. ? Da. A încercat din nou. Nu mai coborâsem niciodatã într un suflet atât de cunoscut . Lãnþiºorul pãrea o dungã de aur tra pe materialul din care era croit cerul. M a nãpãdit setea. ªi ab ia acum. îmbrãþiºându l. L am apucat de gât înainte sã ajungã pe terasã. cât era de straºnic trupul lui tânãr. urmãrindu l cum se bãlãbãnea pe taluzul de nisip. David? Mã auzi? Sunt ca niºte steaguri de mãtase desfãºurate în jurul meu tât sunt de slabi. n o face! Mã implori degeaba. apa inundând piloþii ºi verandele. I am spus ºi ei cã aº face o din nou. El încerca din nou sã se ridice. ªi o voi face cu tine. David s a clãtinat. Se târa din nou pe duºumea. apoi a cãzut iarãºi pe duºumea. Era destul pentru cel de al doilea asalt. mã trãdezi. Mai sunt eu singurul prieten pe care îl ai pe lumea asta? M am uitat cum se târa pe lespezi. ? Pentru numele lui Dumnezeu. L am rãsucit. mã iei împotriva voinþei mele ? ºi cãl i. Am aruncat medalionul prin verandã. s a întors ºi l a aru mine. nu face una ca asta. deºi vocea îi era atât de joasã. L am apucat grijuliu de umãr ºi l am înconjurat cu braþul drept. foºnetul ierbii înalte din stepã. o clipã numai. Lestat. Oh. ca ºi cum din ramã s ar fi eliberat o mulþime de cio i de luminã. încât pãrea un geamãt gutural. sunt m în cãmãruþã ºi el invocã spiritele Candomble. m a izbi t cu amândoi pumnii în piept. încercând sã scape din strânsoare ºi sã se elibereze. am rãspuns. L am împins de lângã mine. cãci imediat dupã aceea a dispãru t. mã trãdezi. apoi înapoi la el. ? Nu te lupta cu mine. . Dupã aceea s a întors ºi aproape s a prãbuºit pe terasã. ameþit. A ajuns lângã apã ºi a rãmas acolo. cu ochii umezi. mi am înfipt dinþii în pielea tânãrã. trecând peste balustradã ºi luând o ngul plajei. A ndat ºi m a lovit. David. animalic. S a agãþat de tãblia patului ºi s a ridicat. l am ridicat ºi mi am înfipt din nou dinþii în rãnile de mai înainte. opreºte te. A înºfãcat volumul de lângã computer. în mare. întunecându i chipul. când a vãzut cã nu se poate apãra în nici un fel. M am uitat la el cum s a ridicat în genunchi. cerul strãlucind de luminã ? ºi inima lui zbãt se rãzvrãtitã. M au învãluit imagini bogate ºi minunate: frumuseþea soarelui licãrind în pãdurea de mangli ri.? Vrei sã o faci cu mine? mã întreba. Îþi risipeºti energia. Degetele mele au strâns încetiºor în timp ce zbãtea sãlbatic. A cãzut pe spate. aplecându se înainte. Lestat. s e clatinã oglinda. iubitul meu David. ce voinþã ai frumosul meu prieten. l am apucat fãrã efort de ceafã cu mâna stângã. a încercat sã fugã. ? N ai s o faci! a strigat. A cãzut din nou în genunchi. ? O. Apoi s a rid icat brusc. Ah. dar spiritele vor veni? I am dat drumul. peste nisip. ? Nu. fi gâtului lui. aducâ mi în minte faptul cã în trap mai era sânge. vânãt de efort ºi priv u mã jignit. L am urmãrit cum încerca sã se târa nunchi. O sã cadã! A lovit pardoseala ºi s a fãcut þãndãri. M am luat dupã el. pânã ce am simþit gâlgâiala primului ºuvoi de sânge. lasã mã sã te ajut! i am spus. uite. Era destul pentru prima duºcã. avem companie? Au venit sã ne ajute niscaiva prieteni invizibili? Da. te implor. timbrul vocii trãdându l la fel de tare ca ºi tremurul mâinilor. David. ? ªtii cum îi simt. Abia se putea þine copãcel. David. Uitã te la ea. cu ochii aþintiþi înainte. Ai în faþã o lungã noapte de descoper ri. ? Nu face asta. înghiþi te ar iadul! Nu! a zis. prietene. Suntem acum în Brazilia de odinioarã. condamnându mã. Totul era acolo: ploaia de varã revãrsându se la nesfârºit pe ste junglã. de parcã ar fi crezut cã mã poate face sã mi pierd echilibrul. bubuitul pistolului uriaº ºi tremurul pãmântului sub pi ioarele grele ale elefanþilor. Un fel de ciocãnit. cu ochii în ceþoºaþi. David s a tras înapoi cu o vitezã ce m a uluit ºi s a lipit de perete. le cheamã. apoi a rãmas nemiºcat. fii blestemat. mã împingea cu mâinile c r ºi în transã. Vrei sã mã faci ºi pe mine la fel? M am uitat la chipul ei micuþ. apoi s a rãsturnat pe o parte. Ah. gata sã se pe punctul de a leºina. Sângele i a izbucnit iar în obraji. Oare ce vedea în clipele acelea? Înþelegea acum cât de negru ºi de îndãrãtnic îmi era etul? ? Mã iubeºti? l am întrebat. În camerã se auzea un huruit slab. Mi a cãzut la picioare.

fierbinte ºi irezistibil. Cântecelul murmurat s a stins. Inima se zbãtea ? inima lui tânãrã ºi nemaipomenitã. Iatã l izbucnind. încât pãrea cã ar fi despicat o putut. ? Da. ? Te iubesc. Inima care tresãltase ºi rise când vãzusem apropierea morþii. i am rãspuns. Au apucat o brusc ºi ameninþãtor. Pompa mereu. Parcã se oprise timpul. singur cu el. Mi a sfâºiat încheietura mâinii. iar inima a luat o brusc razna. Bãtaia inimii a devenit încã ºi mai lentã. bãtând înãbuºit ºi slab. pãreau grosolane ºi nebuneºti ºi pãleau chia mãsurã ce ajungeau la mine. Iatã l. plin de fricã. suferinþa a ajuns pânã la rãdãcinile mele. în timp ce sângele iz a din nou. Se prãbuºise printre amintiri ? înapoi la leagãn." L am vãzut în camera de hotel de odinioarã unde îmi apãruse în vis împreunã cu Claudia ºi Lou are suntem cu toþii doar creaturi întâmplãtoare în visele diavolului? Inima bãtea tot mai încet. luminile ceþoase ale oraºului clipeau ici ºi colo. Afarã. lingându le e cu buzele. nu mi lua viaþa. Mi am lipit urechea de pieptul lui ºi am ascultat. David. þinându l. a ºoptit. când fãcusem ºi eu la fel. iar amintirile acelor vremuri apuse. cum dã în mine cu pumnii lui moi ºi incioºi. Numai o duºcã. Spatele i s a arcuit peste braþul meu. Nu. Apoi l am tras spre mine. înfometat. cu nici un semn din marea aurã de luminã a oraºelor. cu el în braþe. ce frumoasã carnea gingaºã a buzelor. David. Chiar îmi place. ºi eu te iubesc. Gustul inconfundabil al propriului meu sânge îmi umplea gura ºi i o umplea ºi pe a lui. ce p uternic! Într adevãr puternic. curâþ gele din crestãtura fãcutã de mine ºi strângând atât de tare. Numai albul ochilor i se zãrea de sub pleoape. ªi când gura s a încleºtat pe mine. miºcând o la stânga ºi la dreapta. cu limba rãnitã. prin f arterã. împovãrat de vârstã. râcâind carnea preternaturalã. cu ochii încã orbi. L a strãbãtut un spasm violent. oricât de mult ar fi durat. Bea mult. Am auzit ambulanþa ºuierând prin Geor getown. nici crucificatului Hristos. încurcându mi inima în plasa ei arzãtoare. Fierbinþeala ºi suferinþa au crescut atât de mult. ºi în întunericul fierbint de sub pleoapele mele închise am vãzut miile de vase golindu se. Am sãrutat rãnile micuþe. i am ºoptit. pe urmã mi am înfipt dinþii iarãºi. cu încheietura pecetluindu i gura. lingându i rãnile. . aºa cum m am luptat ºi eu c agnus. aºa cum trebuia.. Hmmm. dându mi peste faþã cu amândoi pumnii. încât m am întins os. luptã te cu mine. Oare celãlalt trup. cu gura îndureratã. ci chiar n râul trupului meu. Ce frumoºi erau dinþii lui puternici ºi albi. nici Fecioarei. înãbuºind cuvintele în carnea lui. L am rãsucit.M a lovit. pânã în camerã. L a zguduit un spasm ºi un strigãt i a scãpa in gâtlej. Îmi place. Ce bine cã te lupþi cu mine. L am tras înapoi. fi reuºit sã mi ofere un asemenea festin? Mi a dat cu muchia palmei peste faþã. prietene. Dinþii lui s au încleºtat brusc de limba mea. lingându mi sângele de pe buze ºi uitându mã os la chipul lui. cu o mânã încã sub capul lui. lãsând durerea sã se împrãºtie prin fiecare venã. sfâºiindu mi carnea. pe urmã mi am lipit gura de a lui. înfruntã mã. izbi du mã în pielea durã. L am ridicat ºi l am cãrat peste plajã. Clipa era aproape. contractându se ºi atârnân d ca filamentele unei plase de pãianjen rãsucite de vânt. Se ragã de mine. Nu mã lãsa sã mor. Hmmm. dragul de el. Inima care pompa sângele în creierul meu. Am înþepat o iar ºi iar cu propr ii mei colþi. cu toatã puterea muritoare a fãlcilor lui. apoi înfigându mi pentru a tr eia oarã dinþii în el. Pentru tine. lâsându mã acolo. ? Lestat. Fii puternic. uitându mã la el cum mã loveºte în picior. cu þeasta în degetele de la mâna mea stingã. M a cupr ns ameþeala. Mi am muºcat limba pânã ce n am mai putut sã suport durerea. mirosindu l. L am înconjurat ºi mai strâns cu braþul. Nu mã putea omori. i am amuºinat din nou gâtul. cu braþele atârnând. De data aceasta. lingându l. O ºtiam. simþeam cã mã apropii de sincopã. aºa slab cum era. ? Îþi alegi prost prietenii. Eram din nou în camera de hotel din vechiul New Orleans ºi Claudia ºedea cuminte pe sc aun. nu în picãturi.. Oh. Ce negru ºi ce greu era cer ul de deasupra. acesta este extazul. cu ochii închiºi. Din el a þâºnit cea mai purã dintre rugãci Nu se ruga zeilor în care nu credea. Trupul lui fierbinte ºi greu era lipit de al meu. Inima mi bãtea ºi ea periculos de încet. prietene. Da. emea dinainte de silabele distincte ? ºi îºi mormãia singur un cântecel vechi. Am îngenuncheat pe podea. forþându desfacã buzele ºi lãsând sângele sã i curgã pe propria limbã. Dã mi dramul. iar el s a ridicat.

abia puteam sã stau liniºtit. O nuanþã nefireascã invadas e deja pielea întunecatã ºi netedã. la norii mânaþi de vâ a cerul care licãrea slab. încât s o pot vedea în luminã. Venele de pe dosul e flaserâ. Întreaga încãpere pâlpâia. extraordinar. Dar cunoºteam minunile pe care le ved ea. cu trupul în u se când ºi când de crampele violente ale morþii. De ce te oboseºti sã mi explici? m a întrebat. Av ea sã fie foarte puternic! Dumnezeule. chiar dacã ar fi încercat sã mã îndepãrteze L am gãsit cufundat adânc în apã. ? Trebuie sã te hrãneºti. Am ajuns la cascadã ºi el a pãºit cu uºurinþã peste stâncile nesigure. cu capul plecat. Fusese un lucru bine fãcut. Dar. unde am fi putut pãºi mai uºor. ca ºi cu m l ar fi gãsit irezistibil un bãrbat înalt ºi angelic. Crezi cã poþi s o faci singur? A dat din cap în semn cã nu. în picioare. Eram uluit de forþa lui. Din în când se scutura ºi scuipa apa care i intrase în gurã din întâmplare. lãsându l sã i treacã peste faþã. oricât de puternicã ºi de teribilã era setea. se uita în jur. iar acum se întindeau la loc. Dar nu era numai forþa. A fãcut semn din cap cã da. plin de slãbiciune. lumina electricã îi trãlucea pe faþã. ªi. Iar eu nu i puteam citi expresia. a ºoptit. Nu vorbea. fãcând o puþin mai palidã ºi mai gãlbuie. Acum murea. Trebuia sã l caut. Dârdâia ºi scotea suspine de suferinþã. Se terminase. cu o expresie goalã ºi buimacã înti chip. am sã merg cu tine ºi am sã þi arãt tot ce trebuie sã ºtii. S a ridicat fãrã sã se uite înapoi ºi a venit lângã mine." Am deschis ochii. ? Eºti rãnit. Când m am ridicat. Mi am trecut braþul în jurul lui. va fi pentru vecie. rãsucindu se de durere ºi strâmbându se. Ce þi pasã dacã sunt rãnit S a dat înapoi de lângã mine. am spus. simþindu mã clipã de clipã mai puternic. Îi dãdusem fiecare strop de sânge pe care putea sã l eascã. deasupra cas am aterizat pe falezã. pe urmã la jungla de pe malurile stâncoas e de deasupra. Trebuia sã l ajut. deºi încerca sã se mânã medalionul ºi lãnþiºorul îi înconjura pumnul încleºtat.Þi am spus cã am s o fac din nou". avea sã fie chiar mai puternic decât cei bãtrâni. se reflecta. Am auzit sângele în vocea lui! Da? Eºti rãnit? ? Pentru numele lui Dumnezeu. Pur ºi simplu. i am rãspuns cu voce asprã. Un motor înãuntrul meu lucra din greu sã mã punã pe oare. Mi am încolãcit braþele în jurul ge unchilor ºi am încercat sã ºed fãrã sã mã prãbuºesc înapoi pe podea. Mã refãceam ca un bolnav. Am ridicat mâna stângã în sus în aºa fel. ªtii foarte bine cã nu te am întrebat niciod tã nimic. S a ghemuit ºi a fãcut un salt mare. apoi s a întors de parcã ar fi uitat cã eram ºi eu acolo. iar pãrul cãpãt ela rãu. I am spus cã nu va dura mult. i am zis Claudiei. . Pe urmã am þâºnit în sus. Nu mai avea ochii cãprui. Zãceam pe pardoseala rece a încãperii. Era nemaipomenita lui lipsã de teamã. acoperitã de spuma stro pilor ºi uitându se în sus la mine. Privea fix în felul acela încântat. îm proºcând apã ºi aterizând în mocirla falezei doar la câþiva iarzi în spatele meu. ºt ate sã aºtepte. eram din nou eu însumi. ? Poþi sã vii la mine? l am întrebat încet. Setea m a paralizat. ci plini de o ameþitoare luminã aurie. Îi dãdusem mult mai mult decât dãdusem celorlalþi pe care îi creasem. o figurã micã. mergem la ada de colo. ? Bine. ca ºi cum maºinãria de omorât care eram trebuia vindecatã de orice slãbiciune. A încuviinþat ºi m a urmat. Tu o auzi? Acolo te poþi spãla. a ieºit pe terasã ºi a luat mare. peste trup. Am murit de ani ºi ani. Îmi simþeam inima pompând din rãsputeri. la cioburile de oglindã. L am îndemnat sã mã urmeze la apã mai dâncã. el era deasupra mea ºi mã privea. Se uita la stele. M am ridicat. obositã. Pe urmã. Era de ajuns sã l vãd cum se uita în jurul lui ? la lampã. M a privit din nou. jos. în sfârºit. peste ochii închiºi. ca sã po tã vâna din nou. agãþându se e stâncile ude ºi alunecoase. Peste puþinã vreme i am simþit muºchii destinzându se. ca sã l liniºtesc. ºi am ieºit apoi amândoi pe plajã. lumina se aduna la el. Îl puteam vedea acolo. juca în jurul lui. la cerul de afarã ? ºtiam ce vedea. Pãr ea cã el însuºi uitase complet de fricã. cu ochii mãrindu se ca ºi cum vederea i s ar fi dilatat secu ndã cu secundã. ºi a scos ºortul ºi a sub torentul vijelios. L am urmãrit. A înclinat din cap. Aud o cascadã. cu braþul încã þinându se de piept. era excelent. mai întâi. Mã auzise. ªi cã atun i când suferinþa se va termina.

A plonjat în valuri ºi a început sã înoate cu lovituri rapide ºi puternice. te îmbraci potrivit pentru lumea muri torilor ºi ieºim în oraº. ? De ce? Am nevoie sã mi spui ceva. a t. pentru cã aºa am vrut. Aºa cã te xul ãsta ieftin. ca un baldachin. Recunoaºte. cã se pieptã chiar. am tot aºte ptat. Cred cã ar trebui. ? De ce ai fãcut o? m a întrebat. cu un pas de care nu i în stare nici un muritor. Ai fãcut o din cruzime ºi josnicie! Ai fãcut o pentru cã m ica ta experienþã cu Hoþul de Trupuri a mers prost! ªi pe urmã. dar nu se putea sã n o fac. în timp ce tu ai suferit atât! ? Poate cã e adevãrat. M am întors ºi am ieºit. Am ºtiut de când m am întors la New Orleans. dar nu ºtiu. Am fãcut o pen am vrut s o fac. i am vãzut suferinþa oglinditã în ea ºi am tãcut. cã eu am ºtiut sã it. Þi aº putea da o mulþime de motive. Pentru cã am vrut sã vãd ce se întâmplã dacã o fac. am mârâit la el. A încuviinþat din cap. Un contrabandist. nu te purta aºa. M am dus pânã la marginea falezei. O creaturã respingãto are. Dacã nu te potol eºti. mie mi s a întâmplat minunea. Am. ªi procesul încã nu se terminase. iar strãlucirea aurie a pielii lui era încântãtor de privit. M am dus în grãdinã. . sã mã duc singur. A plecat de lân gã mine.. Era ca o fâºie eric. Recunoaºte ti meschinãria. cu picioarele în sus. probabil de pe buze. ? Nu. ? Nu. sprijinindu mã de trunchiul mare al unui copac întunecat care îºi desfãcea crengile deasupra mea. te rog. Încã o ºmecherie dintr asta ºi te a c de pe falezã. Recunoaºte cã eºti atât de mârºav.. Chipul îi era o mascã. te lovesc ºi te dau pe spate.. ºi n am putut s o fac. Luna se înãlþase foarte sus. Nu s a etrecut nimic. Auzeam zgomotele mãrunte ºi dispera re veneau dinspre el ºi aproape cã puteam simþi chinul prin care trecea. A trecut o orã. L am auzit venind. Dar l am auzit venind din nou. mergând pe potecã repede ºi uºor. M am uitat la rãmãºiþe ? oglinda spartã. Bine. era mult mai puternic. S a întors fãrã sã mi aºtepte rãspunsul ºi a coborât iute ºi graþios pe plajã. Nu ºtiu. ºi te a înfuriat cã s a întâmplat un asemenea lucru. acum ne întoarcem la tine în camerã. ? Oh. insistent de braþ. S a întors.? Simþi setea? l am întrebat. Acolo e o barcã. am mers pe poteca de pietriº chiar pânã lã i cel mai îndepãrtat ºi m am uitat în jos la panglica subþire a plajei albe ºi la marea tain icã ºi tãcutã. S a întins ºi m a apucat de pãr. ? Chiar e adevãrat. N o sã þi placã. M a fulgerat cu o privire plinã d e mânie ºi m a întrebat din nou: De ce ai fãcut o? ? Nu ºtiu. am spus. David. Nu era slab ºi senzua l ca Louis. apucându mã ferm. Se isprãvis erã doar suferinþele morþii. a încruciºat braþele ºi a lãsat capul în jos. renaºterea. masa rãsturnatã ºi computer rtea cãzutã pe jos. înfigându ºi degetele în el ºi trãgând în sus pânã când piel put sã mã doarã. iar eu mi am îngropat din nou capul în braþe. tinerirea.. Când mi am ridicat privirea. privindu mã în trecere. dar el se întãrea chiar sub ochii mei. S a tras mai aproape ºi a încercat sã mã ridice.. desigur. am dat peste o potecã accidentatã ºi am urmat o apatic pânã am ajuns în camerã. Apoi m am aºezat. ticãlos mincinos. nu. am rãmas cu genunchii la piept ºi cu capul sprijinit de braþe. ? Chiar exagerezi. Iar acum ce i fãcut e bun fãcut. am zis. Scaunul era pe terasã. apoi uitându se a mare. Nu a reuºit sã mã mute nici un centimetru. ? Încã nu eºti destul de puternic pentru jocuri dintr astea. Eºti prea demn ca sã þi placã. ªi scuteºte mã de lacrimile tale! De ce ai fãcut o! ? Îþi spun adevãrul. am vãzut cã se spãlase ºi se îmbrãcase. Dar i am vãzut faþa. Am nevoie de o mãrturisire. Am cercetat cu mintea ºi am vãzut o prin ochii unui om de la bord. deºi mirosul de sânge încã mai persista. Era amãrât cã gaºca lui de beþivi îl lãsase sã facã treaba de unul sin ? Bine. de orice fel.. i am spus. ? Aºa de departe? A arãtat spre orizont. putut sã mã laºi sã mã îndrept spre viitor în trupul ãsta pe care tu nu ai avut curajul sã l rþi! ? Poate cã da. eliberându mã. Mergem împreunã. ? Mizerabile. oh.

Copleºit de ruºine. Dar ce drum aveam? M am întors la hotel. N a durat prea mult pânã când hoþul obiºnuit a nã mâna pe mine ºi sã mã jefuiascã. Am urmãrit amurgul de pe faleza îna ltã. iar exemplarul din Faust era în supracoperta de plastic. încã mai eram acolo. pe urmã am coborât în oraº. incapabil sã pãrãsesc insula înainte sã aflu ce a întâmplat. ªi de asta mi era fricã. sã vãd ce efect avusese riposta mea îndârjitã. Ah. pest e iarzii de covor închis la culoare ºi l am vãzut pe Louis stând în faþa uºii salonului din f ? Sã nu mã întrebi unde am fost sau ce am fãcut. în timp ce în jur se auzeau paºii trecãtorilor. M am întors sã mã uit la el. Un ceas înaintea zorilor. Încãperea arãta acum pusã în ordine ºi valiza zãcea pe Computerul fusese strâns. ale dezonoarei. obiºnuiþii turiºti miºunau n cer senin ºi purpuriu. Am ºtiut cã locuinþa nu e goalã chiar înainte sã ajung în capul scãrilor din spate. ca sã l iau pe Mojo din grija bãtrânei. în cele din urmã. peste tapetul proaspãt cu dungi aurii ºi albe. Pe urmã am luat o amândoi spre Rue Royale. M am opri clipã. el însã nu. dar destul de mutilat. luptându mã cu spaima îngrozitoare cã ºi a pus singur capãt zilelor. Lestat? m a întrebat ºi vocea lui înlãcrimatã ºi tristã mi a sfâºiat inima. Bunurile lui erau încã acolo. m am dus acasã. m am întors la Bridgetown. deºi era limpede cã i fusese foarte dor de mine. Am intrat înãuntru. M am dus întâi la casa dinainte. cu mintea ºi sufletul zdrobite. ? Oh? ªi ce urmeazã acum? Vreo predicã ridicolã ºi fãrã sfârºit? Spune mi. Peste New Orleans coborâse. ªi nici în noaptea cealaltã. l am cãrat pe o alee micã ºi l am golit de s t. copleºit de mizerie. ªi fusese descoperit de muritori. în cele din urmã. completate cu geraºi din al cãror corn al abundenþei izvora un firicel de apã limpede ce cãdea în bazinul de dedesubt. depãºea toate aºteptãrile re ferestre era o copie exactã a vechiului birou. Un strat de flori drãgãlaºe fusese plantat lângã vechiul zid de cãrãmidã ºi un mãnunchi de ba deja înfloriserã în colþ. cu lespezi plate ºi fântâni romantice. Mã cunoºteam bine. Ca sã mã pot duce e. L am cãutat în rmã în pãdure ? în toate direcþiile ? fãrã succes.A îngenuncheat înaintea mea. uitându mã la curtea restauratã. ªi totuºi. M am uitat în sus ºi în jos peste hol. ÎNAINTEA zorilor am plecat sã l caut. îmi ºtiam din plin rãutatea ºi nu aºteptam decât ca lumea sã mi rãspundã c tate. El însã nu pãrea sã fie acolo. cu plãcere. ? ªtiu unde ai fost. Sau poate cã veniserã ceilalþi ºi l rãpi erã pe furiº. ale cruzimii mel e? ªtiam cât valora ceea ce i fãcusem. i am spus. m am îngropat adânc în ea ºi m am culcat. ºi ºtiu ºi ce ai fãcut. iar frunzele lor lungi ºi graþioase se legãnau atinse de brizã. Acum eram aproape ochi în ochi. În cele din urmã. nici rugãminþile. daca avusese vreu . ªi nimic. de un roºu palid. apoi una a sofalei de damasc arg intiu ºi a mesei ovale încrustate cu mahon. deloc încântatã sã mi l dea. Salonul din spate fusese. iar cu c l stâng mi am acoperit capul. M am apropiat. la vânãtoare. I am ascuns trupul ºi mi am vã ut de drum. Sau poate cã avea sã aparã din nou ºi sã mã blesteme. ? De ce. spunându mi cã nici nu meritam altceva decât ne orocire. Pânã la urmã. a replicat el. apoi mi am dat seama cã era prea puternic pentru aºa ceva. mi am apãsat ochii închiºi pe braþul drept. La ce folos sã mai descriu cât de mizerabil mã simþeam? Sau cât de mult sufeream? La ce bu n sã spun cã mi dãdeam seama de dimensiunile nedreptãþii. încât sã nu s oatã ajuta singur. am gãsit în munte o micã peºterã. M am trezit de îndatã ce soarele s a cufundat în mare. Chiar dacã s ar fi lãsat sã zacã în furia soarelui ? ceea ce mã în am ? tot n ar fi reuºit sã se distrugã complet. fãrã sã dau de el. terminat ºi umplut elegant cu scaune vechi ºi frumoase pe care le alesesem eu însumi ºi cu un covor persan gros. nici blestemele. Pânã la urmã. ªi o spinetã lângã peretele îndepãrtat. Toate acestea îmi bucurau inima vicioasã ºi egoistã mai presus de cuvinte. nici strigãtele ºi nici plecarea lui de la sfârºit nu au reuºit sã mã facã sã l privesc din nou. L am cãutat din nou. În noaptea urmãtoare tot nu dãdusem de el. cãldura primãverii. L am cãutat în tot hotelul. totul mã înspãimânta: poate cã nu fusese ars. l am apucat. am trecut pe lângã el ºi am intrat în încãpere.

Ce ar fi dacã am merge ºi acolo? Sã ne afundã în ea. S a oprit din plimbare ºi s a uitat la mine. Casa asta e a mea. a început sã se plimbe cu paºi mari. Cã dintre toate fiinþele din aceastã lume pe tine te voi descoperi ºi þie îþi voi rãmâne credincios. Trebuie sã plâng. Primul a vorbit David. poruncindu i sã continue. permiþându i. iatã te! ? Vii sau nu cu noi la Rio? ? Cu noi? Ai spus noi"? ? Aºa am spus. ? Pentru moment am renunþat sã te pedepsesc. ? Da. pe urmã mai tare. M a izbit faptul cã pãrea pe deplin stãpâ e noile lui puteri. a zis. pãrul. ? Tu eºti ºeful? a întrebat batjocoritor. Eºti cea ma stematã creaturã. gândeºte te câte asemenea lucruri de descope rit trebuie sã fie acolo. M am aºezat pe canapea ºi i am fãcut semn lui Mojo sã vinã. Cred cã ar trebui sã mergem ºi noi. te ai lãsat pãcãlit prosteºte de chipul meu irezistibil. fãrã urmã de rea voinþã sau amãrãciune. ? Oh. oricum.. încât pentru o clipã nu m am m ai putut gândi. ºi lângã el stãtea David. Eu voi spune dacã mergem sau nu la Rio. ? ªtiai cã aºa se va întâmpla. dispari. David era mai înalt ºi mai bronz t. pãdurea tropicalã. Depãºeºti orice limitã. eu sunt. nici mãcar n am visat. aºa cum te au numit fiinþe mai înþelepte decât mine. neagrã. spre camera lui. nu mi mai aduc aminte când. Ochii îi strãluceau puternic. A început sã râdã.. lãsându ºi toatã greutatea pe picioarele mele. Pur ºi simplu. Dar gura era atât de suavã. Cã voi avea nevoie de tine. îmbrãcat minunat. La început încet. Ce curate pãreau sentimentele. abordând vechiul lui ton mãsurat ºi reþinut. A desfãcut braþele ºi. Aºadar. ascunzãtoare pentru timpul zilei. Am ridicat mâna. ba nu. Mi ai spu eva. stãpâneºte te. Dar ºtiai cã am sã mã cã am sã fiu aici. Dacã era ceva ameninþã atunci nu erau decât schimbãrile fulgerãtoare de expresie. ? Nu începe iar sã plângi. vrei sã mi arãþi cã poþi ºi fãrã mine. aplecând capul. ceva în legãturã cu un templu pe care murito nu l cunosc. Se uitau amândoi la mine. pâlpâirile întunecate din ochi. cu vocea chiar mai seducãtoare decât în timpul vi eþii muritoare. ? Oh. a rãspuns. nu i aºa? Crezi cã tu eºti acum conducãtorul ºi începi sã faci ul cu mine. am ºoptit. ªi totuºi. D ar nu eram deloc sigur cã exista totuºi vreo ameninþare. Ce bine cunoºteam vechea schemã a scârþâitului paºilor ºi al scândurilor! Eram tare încurcat ºi aproape cã mi se tãiase respiraþia. Nuanþa întunecatã a pielii ascundea prea mult. cu braþele încruciºa ºi rezemat de tocul uºii. rugându l sã nu vorbeascã. Când a iai cã am sã continuu sã te iubesc. a rãspuns David. în catifea reiatã. Eu sunt ºe . dar semãnau uluitor. mai nestãvilit. Parcã o umbrã i ar fi întunecat chipul. Sau poate cã a fost o imagine pe care am surprins o în mintea ta înainte ca totul sã se întâmple. n ai fost niciodatã cel ai bãtrân. pierdut în adâncul junglei. ? Mâine începe carnavalul la Rio. Vechea autoritate. . Cã nu ai nevoie de mine. dar cu demnitatea lui David intactã. nu. ce plinã de rezonanþã vocea! ? De ce m ai iertat? l am întrebat.. Dupã aceea Louis s a smuls din reverie ºi s a îndepãrtat încet pe hol. ochii mi au distras atât de tare atenþia. M am uitat la el cu evidentã suspiciune. ? Nu. ªi a încruciºat picioarele ºi a abordat o po turã relaxatã. evidenþa sângelui în el. ? Îmi place sã plâng. cu feþele palide ºi fãrã expresie. felul în care îi schim base pielea.. Nu p ne din el nici un fel de ameninþare. Iar eu nu puteam evalua cât era de puternic numai uitându mã la el . Cã poþi vina singur. iar el s a hotãrât sã se aºeze ch faþa mea. De ce sã n o fac dacã vreau atât de mult? ? Haide. într adevãr. ? Iar începi? ? Nici mãcar nu mai arãþi a fi cel mai bãtrân dintre noi ºi. Ah. Apoi.. ? Ce înseamnã asta? l am întrebat. Mi am dat seama abia acum cã Louis se îmbrãcase special pentru a ceastã ocazie ? în haine care nu mai arãtau de parcã ar fi fost scoase dintr un cufãr din pod. îþi jur cã nu ºtiam. începe sã fie caraghios. Vrei sã mergem acolo împreunã? ? Da. S a dus la un scaun de lângã canapea ºi s a aºezat. De ce nu mã folosisem oare nicio datã de aceastã vrajã? Am coborât mâna.

mã emoþionai. pe care nimeni n o poate desc rie cu adevãrat! Oh. ? Pãi. Ce emoþionant! Haide. Acestea sunt dezgustãtoare. Mi am dat seama însã cã nu era vorba despre vulnerabilitate. sã mã lupt puþin cu ti ne. am ºoptit. cu ochii larg deschiºi. Mã întreb dacã lucrarea e a mea. A clãtinat din cap. ? Þi a trebuit douã sute de ani ca sã înveþi cã asta vrei. Preþ de o clipã a scânteiat în el ameninþarea. ondulat ºi castaniu nu se potrivea oarecum cu demnitatea. ºtiam cã d orisem ceea ce mi dãduseºi ? noua viziune asupra vieþii. Am ºtiut cã am sã t ert. ci despre compasiune ºi o e videntã grijã pentru mine. în visele mele febrile? ? Eºti acelaºi. Îmi dãduseºi fiecare strop din gele tãu. Asta þi am ! A suportat totul de parcã ar fi fost o serie de palme. la ce te aºteptai? Am zâmbit. chiar dacã vocea pãrea îndep N am putut. ? Atunci înseamnã cã drumul nostru spre glorie presupune violul ºi crima! Nu pot sã cred. Mã fã eai sã simt dragoste. Cu fiecare respiraþie ºi cu fiecare nouã culoare sau formã pe care o vedeam. Oare îºi dãdea seama cã aºa stãtusem eu în faþa Claudiei. în acelaºi timp. Totul era adevãrat. cu mine. Se posomorâse. ? Da. dar mã cruþi de supunere. Ai hotãrât în locul meu ºi mi ai dat ceea ce n aº fi putut spera. ªi te am vãzut cu ochii aceºtia noi. Pãrea ameþit. Brusc însã þinuta lui s a înmuiat. Absolut acelaºi.Poate cã era ceva ce se trãgea din felul în care spatele îi rãmânea drept lângã spãtarul scau sau felul elegant în care îºi rezema o mânã de gleznã. acum trebuie sã mergem la Rio. apoi a clãtinat din cap. era ºi cea mai mare minciun care o auzisem vreodatã. în timp ce braþul celãlalt se mula du fotoliului. ? Eºti mult mai deºtept decât mine. am zis încet. un bãutor de sânge cu puteri enorme. Câtã dreptate au avut bãtrânii sã i dea un as menea nume. Dar a spus nimic. Trebuia sã te blestem. dar faþa i a redevenit p rfect jalnicã ºi tristã. copilul meu. Am ºt ai mers prea departe. S a ridicat brusc de pe scaun. Dar pânã la urmã. Acum e la fel. Aºteaptã numai. ºi ce înseamnã pentru el vechile emoþii? L am privit ºi am simþit din nou apropierea lacrimilor. Anii pe care i ai în faþã îi v prin mine. ? Oh. ignorându l complet pe credinciosul Mojo care îl privea cu ochi indiferenþi. Am ºtiut cã te iubeam. cãzându i me reu pe frunte ºi fãcându l sã clatine din cap fãrã sã ºi dea seama. Arãtai ca o scoicã goalã. asta i Lucrarea Întunericului. pur ºi simplu. Ai sã o pãþeºti. Am sã te duc înainte. ? Ah. Am încercat sã i smulg mâinile de pe umerii mei. ca ºi cum nu putea replica. a mãrturisit. de fiecare datã când veneai la mine. Dar m a silit sã tac. stã acum un vampir. furia preternaturalã. avea buzele uºor îndepãrtate ºi pãrea cã. numai puþin. dar nu ceri ºi înfrângerea moralã. M am lãsat pe spate pe canapea. Nu trebuie sã pierdem nimic . a îngenuncheat în faþa mea ºi ºi a pus mâinile pe umerii mei. apoi ºi a fixat iar ochii asupra mea. Absolut inocent. Pentru cã aici. chiar îl lovisem. t sângele. de data asta. ? De ce nu? ? De ce te joci cu mine? ? Nu m am jucat niciodatã cu tine! Am vrut sã spun exact ce am spus. Tu pari mai pierdut ºi mai în nevoie decât mine. dar n am reuºit. Cum de nu mã poþi u rî? ? Ar însemna sã fac aceeaºi greºealã ca ºi tine. Sunt legãtura ta cu viitorul. ? Acelaºi faþã de ce? ? Oh. Nu mai puteam rezista. vãd limpede. smulgeai de la mine protecþie. dacã te aº urî. nu puteam s o recunosc. Am ºtiut o din clipa în ca m am trezit din stupoare ºi te am vãzut zãcând pe pardosealã. ? ªtii ce mi a trecut prin minte? Cã ai gãsit o cale sã mori. Noi suntem cu toþii niºte damnaþi ºi acum eºti ºi tu. Iar acum mureai tu însuþi sub ochii mei. dar. Am fost îngrozit pentru tine. ? Am încercat sã te urãsc. sigur. dori. a tresãrit puþin. Mi ai dãruit toatã priceperea ºi toatã forþa ta. a spus. a spus. Nu þi dai seama ce ai fãcut. Nu mã pãrãsesc niciodatã. chipul a cãpãtat trãsãturi încurcate. apoi a devenit de a ul trist. Mã lãsase fãrã cuvinte. ? ªi tu eºti acelaºi. Doar pãrul bogat.

dar eram foarte interesat ºi. Medalionul Claudiei. ªi m a izbit o tris tã descoperire. nu sunt la fel de deºtept ca ºi tine în a mi da seama ce vreau. ? Oh. Mã pregãteam sã mã duc la el în camerã. Mi a observat uim rea ºi pe chip i a înflorit un zâmbet triumfãtor. aº fi vrut teribil de mult sã spun ceva! Ceva plin de poezie. Ce vis! Pur ºi s implu.. din nou la limit a lacrimilor.. Se transformase în visele acelea f ebrile. Aveam. pur ºi simplu. trãgându mã ºi pe mine în picioare. nu i aºa? M m împreunã cu David.. Dar cred cã încerc sã mi fixez în minte clipa asta. încât pânã la urmã a devenit iarãºi îngrijo lui îmi strângeau umerii destul de tare.. Înainte ca lucrurile sã înceapã sã meargã prost. ceva care sã o strãpungã ºi sã i arate grozãvia pânã în strãfun Dar nu puteam. Un zâmbet secret mi a trecut pe buze în timp ce mã uitam la ea. iar cutiuþa ovalã era deschisã ºi rezematã de cãlimarã. pânã la urmã. uitându mã la el atât de lung. uitându mã foarte atent la portret. nu mi pãsa de aspectele mãru te. Fiecare lucru era adevãrat. oricât ar fi fost de reticent. desigur. Cât trãise. Da. am zis. cu mine. ºi o nouã erã începea. Aºa cum ai spus. fireºte. atribuindu i ei cuvintele acuza toare. ºi altã dat Am rãmas nemiºcat. Da. nimic nu se schimbase. ? Ei bine. Dumnezeule. dar ceva mi a atras atenþia. spune ceva ? în numele cerului ºi în numele Claudiei ? care sã întunece aceastã erã ºi sã ate aºa cum este. Ceva de pe vechiul birou al lui lui Louis. ºi altã datã. ce mai este de adãugat? Povestea s a spus. S a ridicat. Mi a fãcut semn sã l urmez. Deºi. o stafie strecurându se în întunericul din Notre Dame. Cãci. Existase ocazia pentru salvare dar eu zisesem n u. o siluetã pe fundalul însorit al or aºului din Georgetown. Aº fi vrut sã i spun ceva în timp ce þineam medalionul în mânã. Lanþul zãcea încolãcit pe masã ºi capta lumina cu meandrele lui aurii. ºi chipul micuþ pãrea sã se uite þint M am întins ºi am luat medalionul. nu fusese niciodatã conºtiinþa mea! Nu Claudia. ? Ce e? m a întrebat timid. fãrã nici un fel de efort. un vis. amar. aº fi vrut sã i spun ceva cel fusese ea. ai sã te poþi bate cu mine la Rio. aº fi vrut sã i spun ceva fiinþei lacome ºi pãcãtoase din mine care triumfase di n nou. ºi inima mea viguroasã... putem sã mai mergem ºi altã datã. vreau sã mi amintesc felul în care stai aici. Pentru cã da. Claudia nu mai era de multã vreme o amintire realã. procedasem bine cu el. De fapt. Devenise imaginea din spitalul din junglã. Nu eram sigur ce va mai urma ºi nici cum aveam sã întreprindem aceastã cãlãtorie. puþin. Triumfasem. Eºti supãrat pe mine? ? Poate.. bãtaia chiar va fi ceva. de data asta. cu înþeles adânc.din carnaval. Da. Cãci mã duceam la Rio. nu nemiloasa mea Claudia. Lestat de Lioncourt New Orleans 1991 . Vreau sã mi o amintesc întotdeaun a. pas cu pas. când vom dansa pe strãzi. sã ne coalizãm forþele împotriva lui Louis ºi sã l convingem ºi pe el sã mear demenindu l în vreun fel.. ceva sã mi rãscumpere lãcomia ºi rãutatea. cu Louis.