You are on page 1of 8

Politici si optiuni contabile privind instrumentele financiare IAS 32 Instrumentele financiare : prezentare IAS 39 Instrumentele financiare : recunoastere si evaluare

IFRS 7 Instrumentele financiare : informatii de furnizat • Definiţii

Un instrument financiar este orice contract care dă naştere la un activ financiar la o întreprindere şi la un pasiv financiar (datorie) sau la un instrument de capitaluri proprii la o altă întreprindere. Un activ financair este un activ care reprezintă: -trezoreria (lichidităţi); -un drept contractual de primi de la o altă entitate elemente de trezorerie sau un alt activ financiar; -un drept contractual de a schimba instrumente financiare în condiţii potenţial favorabile; sau -un instrumen de capitaluri proprii ale unei alte întreprinderi. Un pasiv financiar (datorie) este o obligaţie contractuală: -de a oferi unei alte entităţi trezorerie sau un activ financiar; sau -de a schimba instrumente financiare în condiţii potenţial defavorabile; Un instrument de capitaluri proprii este orice contract ce constituie un drept rezidual asupra activelor întreprinderii, după deducerea tuturor pasivelor (datoriilor). Instrumentele financiare cuprind instrumente primare precum creanţele, datoriile şi titlurile de capitaluri proprii, cât şi instrumentele derivate, ca de exemplu: opţiunile, contractele la termen, swaps-urile de rată a dobânzii şi de devize. • Elemente ce nu sunt instrumente financiare

Nu sunt incluse în instrumentele financiare: -stocurile, imobilizările corporale, activele închiriate, imobilizările necorporale (controlul acestor feluri de active fizice şi necorporale furnizează o oportunitate de a genera o intrare de trezorerie sau de alte active, dar ele nu generează un drept actual de a primi elemente de trezorerie sau alte active financiare). -cheltuielile plătite în avans pentru care avantajul economic viitor este mai degrabă recepţia de bunuri sau de servicii decât dreptul de a primi elemente de trezorerie sau alte active financiare; -veniturile înregistrate în avans pentru care ieşirea probabilă de avantaje economice este asociată mai degrabă cu furnizarea de bunuri şi servicii decât decontarea prin elemente de trezorerie sau printr-un activ financiar; -pasivele sau activele care nu sunt de natură contractuală, ca de exemplu impozitele asupra rezultatului ce rezultă din obligaţii legale impuse de către puterea publică, nu sunt pasive sau active financiare; -drepturile şi obligaţiile contractuale care nu implică transferul unui activ financiar nu intră în câmpul de aplicare al definiţiei unui instrument financiar. • Distincţia datorii/capitaluri proprii 1

întreprinderea ar fi trebuit să acorde o rată a dobânzii de 8%.000/1. la o rată a unui împrumut ordinar echivalentă cu: 7. atât din punct de vedere economic. 2 9. economic şi juridic. în exerciţiul N. Preţul de emisiune 970 um . Totuşi.capitaluri proprii 370.992 um Prin rotunjirea acestei sume la 9.328.000 um Ca atare.000 um.000. corespund. subscriptorii vor avea posibilitatea să schimbe obligaţiunile lor în acţiuni existente ale întreprinderii emitente.Un instrument financiar trebuie să fie clasificat în capitaluri proprii sau datorii în funcţie de substanţa economică a acordului contractual şi nu de forma sa juridică.000 um = 370. Rambursarea se face la 10 ani după emisiune. Rata dobânzii: 7%. care au caracterizat economiile diferitelor ţări. Înregistrarea contabilă este următoarea: Conturi la bănci = % Împrumuturi din emis de oblig. în condiţiile următoare: Valoare: 10.000 um (10.000 obligaţiuni de 1000 um). În momentul emisiunii. o acţiune sau o obligaţiune ordinară constituie un instrument de capitaluri proprii.000 . instrumentul în cauză va fi descompus în: .700. Începând cu anul al 5-lea. inovaţiile financiare. Cu toate acestea. cele două aspecte.000 um. De exemplu. . Evaluarea componentei de capitaluri proprii se efectuează prin eliminarea componentei de datorie din valoarea justă a instrumentului financiar compus. se deduce că valoarea dreptului de subscriere este de: (1. cursul unei acţiuni este de 400 € şi se estimează că dacă obligaţiunile nu ar fi fost însoţite de un drept de conversie. Exemplul 1 O întreprindere A emite.000 9. Cazurile cele mai tipice sunt cele ce privesc obligaţiunile cu bonuri de subscriere de acţiuni (OBSA) şi obligaţiunile convertibile în acţiuni. Evaluarea componentei datorie se efectuează prin actualizarea plăţilor prevăzute în absenţa conversiei. un împrumut obligatar. cât şi din punct de vedere juridic. IAS 32 impune ca fiecare din aceste elemente să facă obiectul unei evaluări şi al unei clasificări separate în bilanţul emitentului.330. respectiv un pasiv financiar.000/(1.08) 2 + + 107. în raport de două obligaţiuni pentru o acţiune.000.330. Evaluarea componentei datorie se efetuează prin actualizarea fluxurilor monetare ale datoriei la rata dobânzii efectivă a unui împrumut ordinar cu acelaşi risc şi scadenţă (rata efectivă a unui împrumut la emitere este rata de actualizare pentru care valoarea actuală a plăţilor legate de împrumut – dobânzi şi rambursări – este egală cu preţul de emisiune).000. astfel de titluri comportă o componentă datorie (obligaţiunea) şi o componentă (dreptul de subscriere sau de conversie).datorii 9. au generat titluri care combină caracteristicile celor două categorii. în special cele dezvoltate. Întradevăr.000 um.330.08) 10 = 9. de cele mai multe ori.0000 oblig x 970 um/oblig ) – 9.08 + 7.330. Unele instrumente financiare sunt compuse din mai multe elemente.000/(1.000.

80% din aceste acţiuni sunt anulate. revândute su anulate. Exemplul 2 Capitalul societăţii X este format din 100. -împrumuturi acordate şi creanţe.000 (drepturi de conversie a obligaţiunilor) • Acţiunile proprii Pot să apară situaţii când întreprinderle răscumpără propriile acţiuni pentru diminuarea capitalului social. ci deduse din capitalurile prprii. -active financiare disponibile pentru vânzare.Capitaluri proprii 370. cu excepţia celor care servesc operaţiilor de acoperire. eventuala diferenţă constatată între pretul de vânzare sau de conversie şi preţul de cumpărare al acţiunilor nu afectează valoarea întreprinderii în ansamblul său.220. 1000 de acţiuni. Înregistrările contabile sunt următoarele: -cumpărarea propriilor acţiuni: Acţiuni proprii = Conturi curente la bănci 2. -activele şi pasivele financiare destinate să fie vândute sau răscumpărate într-un viitor apropiat. În exerciţiul N.000.000 (5. -activele sau pasivele care fac parte dintr-un portofoliu de instrumente financiare adminstrat cu scopul de a realiza un profit pe termen scurt. Într-adevăr. pentru a le remite salariaţilor sau managerilor în cadrul unui plan de cointeresare sau cu scopul de a asigura conversia obligaţiunilor convertibile. Nici un câştig sau pierdere nu este contabilizat (contabilizată) atunci când ele sunt date în plată.000 x 400) -anularea şi vânzarea acţiunilo proprii: % = Acţiuni proprii 2. societatea a cumpărat de la bursă 5. În exerciţil N+1. sunt vândute la 380 um/acţiune.000 x 400) 400. Aceste caţiuni proprii (treasury shares) nu trebuie să fie prezentate în active.000 • Evaluare iniţială a instrumentelor financiare În momentul contabilizarii iniţiale.000 Capital Coturi la bănci în lei Rezerve 380. la valoarea justa prin intermediul contului de rezultate: Aparţin categoriei de active si pasive financiare evaluate la valoarea justa prin contul de rezultate: -toate derivatele. -activele financiare (plasamentele) deţinute până la scadenţă.000 1. deoarece este vorba de un simplu transfer de bogăţie între vechii şi noii acţionari. b) si pasivele financiare într-una din următoarele categori: -pasive financiare evaluate -celelalte pasive financiare.000 (5. Celelalte.000.000 de acţiuni la cursul de 400 um/acţiune. întreprinderea trebuie să includă: a)activele financiare într-una din următoarele categori: -active sau pasive financiare evaluate la valoarea justă prin intermediul contului de rezultate.000 de acţiuni cu o valoare nominală de 100um/acţiune. 3 .

000 = ∑ 6000 /(1 + k ) t =1 9 t + 106. Activele financiare (plasamentele) deţinute până la scadenţă sunt active care au o scadenţă fixă şi plăţi fixe sau determinabile.+/. şi pe care întreprinderea are intenţia şi capacitatea de a le deţine până la scadenţă (în general. altfel spus. şi care nu sunt cotate pe o piaţă activă. in momentul recunoasterii initiale. aceasta este etalată pe baza ratei efective a dobânzii împrumutului sau. în totalitate.suma contabilizată iniţial 2. sunt acele active financiare care nu sunt încluse în cele trei categorii prezentae mai sus. Indiferent de situaţie.000 de obligaţiuni ale societăţii E. Împrumuturile acordate şi creanţele sunt active financiare care au plăţi fixe sau determinabile. instrumentul financiar este contabilizat. unde rezultă un k = 6.-deprecierea eventuală În cazul primei de emisiune sau de rambursare.amortizarea cumulată a eventualei prime de emisiune sau de ramburasre 4. cu contrapartida plătia sau primia. respectiv 1 ianuarie N. care se determină astfel: 1. cu excepţia instrumentelor de capitaluri proprii care nu sunt cotate pe o piaţă activă şi a căror valoare justă nu poate să fie determinată cu fiabilitate.  Plasamentele deţinute până la scadenţă Aceste active financiare sunt evaluate la costul amortizabil. Aceste obligaţiuni deţinute de X au fost achiziţionate de la data emiterii. Aceste obligaţiuni sunt emise pentru 93 um şi au o valoare nominală de 100 um şi o rată a dobânzii fixă de 6%.Calculul ratei efective a împrumutului 95. Ele vor fi rambursate. de asemenea. • Evaluarea ulterioară a activelor financiare Evaluarea activelor financiare depinde de categoria din care acestea fac parte. Costurile de tranzacţionare au fost de 2 um/obligaţiune. 1. la 10 ani de la data emiterii. care corespunde.-rambursările efectuate 3. În ceea ce priveşte activele financiare disponibile pentru vânzare.Această rată este utilizată pentru calculul costului amortizat al activului: 4 . la valoarea sa justă. în această categorie oricare alte active sau pasive financiare. Scadenţa fixă şi plăţile fixe sau determinabile fac ca instrumentele de capitaluri proprii (acţiuni şi titluri asimilabile) să nu fie incluse în această categorie. Exemplul 3 Întreprinderea X deţine 1. este vorba de obligaţiuni). Eventualele costuri de tranzacţionare sunt încluse în suma contabilizată (cu excepţia instrumentelor financiare care aparţin categoriei activelor şi pasivelor financiare evaluate la valoarea justă prin intermediul contului de rezultate).000/(1+k) 10 . în general.7% 2. pe baza ratei de actualizare pentru care valoarea actuală a tuturor încasărilor şi plăţilor viitoare aferente împrumutului este egală cu valoarea sa contabilă.O societate poate să includă.

Rata dobânzii este de 7%.000um.754 96. vor fi contabilizate la costul amortizat (in situatia in care nu sunt considerate active financiare evaluate la valoarea justa prin contul de rezultate). întreprinderea X a acordat cu împrumt uneia dintre filialele sale suma de 1.000 6.000.000 6.  Împrumuturi acordate şi creanţe Aceste active.000 365 6.Înregistrări contabile -Înregistrare la 1.000 6.12.000 95.389 6.000 6.000 6.000 6.7% Începutul anului N N N+1 N+2 N+3 N+4 N+5 N+6 N+7 N+8 N+9 Dobânzi (II) Amortizarea primei de Costul amortizat emisiune şi a costurilor de (IV) tranzacţie (III) = (I) – (II) 95.086 97.N % = Conturi la bănci Obligaţiuni Conturi la bănci 95.Înregistrare la 31.705 99.170 96.613 97.Venit financiar total (I) = (IV) x 6.000 6. Exemplul 4 Pe data de 1 ianuarie.000 um.Tabloul de rambursare a împrumutului se prezintă astfel: Dobânzi Rambursări 5 Anuităţi Suma rămasă de încasat .365 6.000 6.01.000 um).000 6.000 365 389 416 443 473 505 539 575 613 682 (sumă determinată prin rotunjire) 5.365 6389 6416 6443 6473 6505 6539 6575 6613 6682 6.000 389 Venituri din plasamente Venituri din plasamente Valoarea contabilă a activului financiar va creşte în fiecare an astfel încât la scadenţă va ajunge la valoarea ce va trebui să fie încasată (100.000 6.130 98.000 3.365 95. Contractul prevede rambursarea acestui împrumut în cinci tranşe anuale de 200. 1. de asemenea.000 um (inclusiv cheltuielile cu achizitia obligatiunilor) 6.318 100.N Obligaţiuni = -Înregistrare la 31.12.591 98.N % = Conturi la bănci Obligaţiuni .

decat cele doua categorii prezentate mai sus. valoarea justă trebuie să fie determinată pe baza unei metode recunoscute. Astfel.000 200. se poate utiliza ca bază: -preţul folosit în tranzacţii cu active asemănătoare.000 600. rata efectivă coincide cu rata dobânzii.000 70.000 256. venitul financiar total va fi egal cu dobânzile.000 200.000/(1+k) 5 . iar costul amortizat va fi egal cu suma rămasă de încasat. 3. De asemenea.000 28. -valoarea obţinută din actualizarea fluxurilor de trezorerie aşteptate de la activul respectiv. Pentru instrumentele cotate pe o piaţă activă.000.000 270.000 400. cursul reprezintă valoarea justă.000 256.000 228.000 42.000 200.000 56. variatiile de valoare sunt contabilizate direct în capitalurile proprii. Dacă activul nu este cotat.000 200.000 214. -un model de evaluare a opţiunilor. tratamentul acestora diferă în funcţie de activ: -dacă acesta aparţine categoriei de active financiare evaluate la valoarea justă prin contul de rezultate.000 -Înregistrare la 31.01.000 14.N Conturi la bănci = = Conturi la bănci % Venituri din plasamente Împrumuturi acordate % Venituri din plasamente Împrumuturi acordate 1.Calculul ratei efective a împrumutului (k) 1. sunt evaluate la valoarea justă.000 1.12.000.000 56.000/(1+k) + 256.000= 270.000 800.000 200.Înregistrări contabile -Înregistrare la 1. variaţiile de valoare sunt înregistrate sub formă de cheltuială sau venit. 6 .000 200. -dacă activul este considerat disponibil pentru vânzare .000 /(1+k) 4 + 214.000 1.000.Începutul anului N N N+1 N+2 N+3 N+4 70. În ceea ce priveşte variaţiile valorii.12.000 /(1+k) 3 + 228.000 200.000 200.000.000 270.000 0 2.000 242. unde rezultă un k = 7% Deoarece nu există nici prime de emisiune şi nici costuri de tranzacţie.000 /(1+k) 2 + 242.N: Conturi la bănci =  Alte active financiare (active financiare evaluate la valoarea justa prin contul de rezultate si activele financiare disponibile pentru vanzare) Alte active financiare.N Împrumuturi acordate -Înregistrare la 31. în funcţie de atura activului.

valoarea justă a acestuia poate să fie determinată prin actualizarea fluxurilor aşteptate la rata dobânzii de pe piaţă.08) 2 + 228. X 93.000 /(1.803) valoarea justă (cont de cheltuiala) Există o excepţie pentru instrumentele de capitaluri proprii care nu sunt cotate pe o piaţă activă şi a căror valoare justă nu poate să fie determinată cu fiabilitate.000/(1+k) 10 . 1.um / oblig. X 3 um / oblig.08) 3 + 214. rata dobânzii pe piaţă entru un împrumut de acelaşi risc şi cu aceeaşi scadenţă este de 8%.000 /(1.45% 90.Exemplul 4 (continuare) Presupunem că împrumutul acordat filialei este inclus de întreprinderea X în categoria activelor financiare evaluate la valoarea justă prin contul de rezultate. Celelalte pasive financiare sunt evaluate la costul amortizat.000 oblig. – 1.08) 4 = 782.000/(1.000 – 782. Valoarea justă a împrumutului este următoarea: 256.000 oblig.000 = 9 ∑6000 /(1 + k ) t =1 t + 106.000 70.000 um reprezinta suma incasata din emisiunea imprumutului obligatar diminuata cu cheltuielile generate de emisiunea imprumutului obligatar ( 1. Deoarece împrumutul nu este cotat.000 /(1.08) + 242. care a emis împrumutul obligatar şi presupunem că aceasta efectuează cheltuieli cu emisiunea împrumurului de 3 um/ obligaţiune. la valoarea justă şi variaţiile acesteia fiind contabilizate sub formă de cheltuială sau venit. pasivele financiare ce aparţin categoriei evaluate la valoarea justă prin contul de rezultate sunt.000 17. Presupunem că la sfârşitul anului N.Calculul ratei efective pe baza încasărilor şi plăţilor prevăzute 90.000 200. Aceste active (şi derivatele corespondente) sunt menţinute in contabilitate la costul lor. • Evaluarea ulterioară a pasivelor financiare La închiderea exerciţiului financiar.) 7 . aşa cum denumirea acestora o indică.197 Pierderi din active = Împrumut acordat financiare evaluate la (800. contabilizarea ulterioara a unui pasiv financiar la costul amortizat) Exemplul prezentat îl privim din punctul de vedere al societăţii E. unde rezultă un k = 7. Exemplul 3 (continuare.803 Înregistrările contabile care se vor efectua la sfârşitul anului N sunt următoarele: Conturi la bănci = % Venituri din plasamente Împrumuturi acordate 270.

085 7.102 1.000 758 -Înregistrare la 31.187 1.N (emisiunea imprumutului) Conturi la bănci = Datorie (Imprumut obligatar) 90.N (inregistrarea platii sumei de 6.000 6.875 6.000 6.45% Începutul anului N N+1 N+2 N+3 N+4 N+5 N+6 N+7 N+8 N+9 6.Calculul costului amortizat al împrumutului Cheltuială financiară Dobânzi totală (II) (I) = (IV) x 7.463 814 92.000 6.000 6. contul Conturi ala bănci 666) Datorie (Imprumut obligatar) .705 6.000 um) Cheltuieli cu imprumutul = % obligatar ( de exemplu.085 96.N+1 (inregistrarea platii sumei de 6.394 (sumă determinată prin rotunjire) 6.000 prin rotunjire) 3.606 1.940 7.Înregistrare la 31.Înregistrări contabile -Înregistrare la 1.000 6.253 98.166 7.000 Amortizarea primei de Costul amortizat emisiune şi a costurilor de (IV) tranzacţie (III) = (I) – (II) 90.000 705 90.092 1.010 7.000 6.000 6.253 7.152 940 94.394 (sumă determinată 100.814 6.705 6.000 6.705 758 91.12.166 97.277 875 93.010 95.000 um) Cheltuieli cu = % imprumutul Conturi ala bănci obligatar (de Datorie (Imprumut obligatar) exemplu.2.353 1. contul 666) 8 .01.000 705 6.000 6.758 6.000 6.758 6.12.