Економика на претпријатие- прв колоквиум

I-ва тема!
1.Кои методи спаѓаат на општ научни методи?
Во групата на ОПШТИ научни методи спаѓаат:
-дијалектичкиот метод и методот на општа теорија на системите.
-методот на анализа
-синтеза
Индукција
Дедукција
Компарација
Набљудување
2.Кои методи спаќаат во групата на посебни научни методи?
Во групата на ПОСЕБНИ методи спаѓаат
Калкулативен метод
Организциски метод
Општо стопански метод
Целите на стопанството
3.За што пишубаат Hamurabil?
Хамурабиј пишувал за првите докази за постоењето на одредена организација,исто така и за
минималната надница,контрола на квалитеот на производството ,планирање на задачите и нивно
извршување
4. За што пишуваа КСЕНОФОН?
Ксенофор како свое прво дело го претставува “Hyropedia” каде преку него го објаснува
практичниот систем на поделба на трудот во една работилница и со тоа ги поставува основите на
специјализираната и кооперацијата на трудот.
5.Според кое дело е познат Котирљиќ?
Котирљиќ е познат по делото “Deja meracturae der meraanto
Perfefo-односно за трговијата совршениот трговец во кое се разработува вештината на
организирање и водење на трговко работење
6. Создавањето на науката на економиката и организацијата на ппј е резултат на заостарување
или уште попрецизно на усложување на условите на стопанисување и главно се огледува следново
-високото учество(степен) на фиксни трошоци на организација
-диспропорционалност , т.е наусогласноста на опремата.
-појава на нови сложени производи и нови технологии.
-хиперпродукција и острата
-зголемување на обемот на органицациија
-организирноста на работничката класа.
7,. Во системот на научно раководење основни должности на раководителите се
-развивање на науката за секој елемент на човечкиот труд.
-научно избирање,оспособување и подучување на работникот
-искрено соработување со луѓето
-преземање на одговорностите заедно со работниците.
8. Кои специјалности спагаат во групата на подготовка на производи спред Тејлор.?
-Издавање на работни налози
-издавање на упатство за работата
-утврдување на времето и трошоци на производство
-обезбедување на дисциплина во работата
9.Фајол вкупните работи во ппј ги поделил,според нивната сродност на шест подрачја односно
шест типски функции.

ппј е во сопственост на одредени објекти. 2.Автори кои припаѓаат на модерната теорија на организација се? Честер Барнард Филип Селзник Џорџ Хоманс Талкот Парсонс 15.Кои се битните елементи на ппј? 1.-техничка ф-ја -комерцијална ф-ја -финансиска ф-ја -Безбедност на имототот и персналот на ппј -сметководствена ф-ја -административна ф-ја 10. На ппј претставуваат следниве модели.ппј произведува производи и услуги за потребите на пазарот. 2. 4. Проектна Матрична Слободна форма на организација II ГЛАВА 1. ППЈ е основен облик на организирање на стопанската активност. . кооординирање -контролирање 11.Во неокласичната теорија на организација ги користи сознанијата на следните теории? Елтон Мајо Даглас Мек Грегор Крис Аргирис Фредрик Хербугерг 13.во класичната тепорија на организација спаѓаат? Харингтон Емерсон Муни и Рејли Лутер Галик Лиан Урвик Мери Паркер Фолет 12. 3.ппј претставува самостојна стопанска и техничко-технолошка целина. Изразити примери за динамично организација.Наброј ги најзначајните предности од заедничкиот труд во ппј? -Поделба на трудот и специјализација на вработените Поголемо користење на техника и технологија -управување со надворешното окружување -смалување на трансакциски трошоци -поттикнување и подобра контрола.Модерната теорија на организација ги користи сознанијата на следниве теории? -развој на електротехниката -развој на теоријата на системи Кибернетика -теорија на информации 14.Во административната ф-ја спаѓаат? -предвидување -организирање -командување.Освен Тејлон и Фајол.

Кои се карактеристиките на ппј како систем? -ппј претставува економски ситем -ппј претставува организациски систем -ппј претставува отворен систем -ппј претставува сложен систем Ппј спаѓа во редот на недетерминирани (спохастички)систем III тема!! 1.Најброј ги слаботите на големите ппј? -проблеми со координирање и контрола -сложеност на организациската структура 9. -Посебна прецизност -Производство на поединечни производи или производи во мали серии.во задоволување на специјализираната побарувачка -како и на пазарарите на кои флексибилноста претставува конкурентска предност 7.Кои се основните услови за остваврување на ппј? -Потребите на пазарот -Материјални ресурси -Работна сила -погонска енергија .Наброј ги предностите на средните ппј во однос на малите ппј? -во големината на пазарното учество -расположливи средства -професионализација на управување 6.5.Наброј ги предностите на средните ппј во однос на големите ппј? .Кој се фактори на големите ппј? -карактерот на технолошкиот труд -пзарот на продажба на готовите прозводи -организација на ппј -специфични фактори 10.ппј има за цел остварување на добивка и постигнување на други економски и општествени цели.Наброј ги предностите на големите ппј во однос на другите видови ппј? -економија во обем -оптимални залихи на суровини -економија на управувањето -големо пазарно учество -истражување и развој -обезбедување финнсиски средства. 8.Кои се слабостите на малите ппј? -помала ефикасност -човечки ресурси -не вработуваат специјалисти -висок пазарен ризик -обезбедување на финансиски средства 5. 3. -флексибилност -упраување со човечки ресурси 4. 6.ппј користи ресурси и е носител на деловен ризик.Кои се предностите на малите ппј? -Лични услуги -Ограничени можности за пласман на пазарот.

7. Врз основа на измени или металофази на средства се разликуваат 5 состојби на ангажирани средства? * Почетна парична *почетна стоковна *Преодна технолошка * завршна стоковна *завршна парична 3.Кои се облиците низ кои минуваат ангажираните средства во нивното кружно движење ? *Подготвителна фаза *Фаза на производство *Продажна фаза 2.Кои се фактори што влијаат на структурата на постојаните средства? * Стопанска дејност * технолоски процес *технича определеност на трудот 6.Кои се основните детерминанти на ангажирани средства? *Големина на ангажираните средства *Времето на ангаж.место) 4.-Технолошки процес -Паричен капитал 2. Што претставува сегашната вредност? *Претставува разлика меѓу набавната вредност и бкупно извршената амортизација до одреден момент.Како се делат постојаните средства според состојбата во која се наоѓаат? *Поим *класификација *структура *вредност *ревалоризација * Амортизација и системи на амортизација 5. Средства 4. 8.Што претставува амортизираната вредност? *Ни го покажува износот на извршените отписи на постојаното средство до одреден момент.општина) 3.Кои се неекономски фактори? Одбрана на земјата -здравјето на населението -безбедност на луѓето -заштита и унапредување на животната и работната средина IV ГЛАВА 1. 9. Кои се методи на ревалоризација ? *метод на проценка * метод на коефиценти .Кои се економски фактори? Кон пазарот -Кон суровивински извори -извори на енергија -работна сила -транспортни и комуникациони патишта и врски 5. Што претставува набавната вредност? *Претставува јавување само еднаш при купување на постојано средство. Зошто се користи ревалоризацијата на постојаните средства? *Во суштина значи повторно одредување на вредноста на постојани средства односно нова проценка на нивната вредност.Што претставува микролокацијата? Локација во ПОТЕСНА смисла на зборот прецизно го одредува местото каде ќе се изгради новиот стопански субјект(улица.Што претставува макролокацијата? Локација в ПОШИРОКА смисла на зборот го одредува поширокото стопанско подрачје на кое се предвидува да се изгради новото ппј(град. 10.

Која е онсовата на константната амортизација? *е тоа што вредноста на постојаните средства се амортизира преку еднакви годишни амортизациони квоти за толку години за колку се предвидува дека постојаното средство ќе се користи 16 Која е основата на дегресивната амортизација ? *е најголема во пшочетокот на употребата додека потоа постепено опаѓа во наредните години и најмала е при крај на траењето на постојаните средства. 21Кои се макроекономски методи за мерење на искористување на капацитетот? *метод на максимално месечно производство *метод на распоред на работници по смени 22 Кои се микроекономски методи? *метод на моментални набљудувања *метод на машински часеви *метод на инсталирана погонска сила 23 Како се класифицираат обртните средства појавните облици? **предмети *права *парични средства 24 Како се класифицираат според економската содржина? *стоковен облик *паричен облик *пресметка 25 Наброј ги објективните фактори за определување на големината на обртните средства? **обем на производство *асортиманот и промените во него *квалитетот 26. Што е максимален капацитет? *ја претставува онаа производствена способност на постојаното средство која ја даваат техничките елементи такви какви што се дадени со конструкционото решение. Што опфаќа неноминалниот капитал? *е оној кај кои претпријатието го создава со издвојување на дел од остварената добивка при . 20 Што е реален капацитет? *е оној капацитет на постојани средства кој може да се оствари во дадена ситуација услови реално искористување на вградениот капацитет во одредена временска единица. 17 Која е основата на прогресивната амортизација? *е амортизацијата од година во година се зголемува определување кога се сака да се намалат негативните финансиски резултати од работењето.Кои системи на амортизација постојат? *временска *функционална 14 КОи се методи на временска амортизација? *метод на константна *метод на дегресивна *метод нна прогресивна амортизација 15.11.Од што зависи физичкото трошење на постојаните средства ? * Физичкото трошење настанува поради употребата на постојаните средства поради настанување на разни оштетувања на средствата како последица нестручно ракување со средствата недоволно одржување или поради дејството на природни услови. 18. 13.Наброј ги субјективните фактори на производство? *организацијата на набавката *орг. 12. 19 Што е минимален капацитет? *е оној што ја покажува минималната количина на учинок што ја дава постојаното средство. На продажбата * побрза наплата на побарувачка 27Што опфаќа номиналниот капитал? **акционерски капитал *трајните влогови на заинтересирани домашни и странски фирми и правни лица 28.Од што зависи моралното трошење на постојаните средства? *настанува како последица на научно технолошкиот процес се јавуваат нови поусовршени средства со многу поголема ефикасност.

Што претставува финансиската независност? *претставува однос помеѓу трајниот капитал и вкупните извори на средства. 31.нејзината распределба. Однос помеѓу извори со обврска за враќање и вкупни извори на средства. Однос помеѓу трајниот капитал и постојаните средства. 29. .Што претставува нето обртен фонд? *прет. 30.Што претставува финансиската задолженост? *претст.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful