AMBALAŢA OD PAPIRA, KARTONA, RAVNE I TALASASTE LEPENKE

Dipl. ing Stanojković SrĎan

SADRŢAJ

1. UVOD U AMBALAŢU
2. PODELA AMBALAŢE 3. FUNKCIJA AMBALAŢE 4. GRAFIĈKA INDUSTRIJA 5. AMBALAŢNI OBLICI OD PAPIRA, KARTONA, RAVNE I TALASASTE LEPENKE.

6. POSTUPCI ZA IZRADU AMBALAŢE OD PAPIRA, KARTONA, RAVNE I TALASASTE LEPENKE
7. MAŠINE ZA IZREZIVANJE AMBALAŢE OD PAPIRA, KARTONA, RAVNE I TALASASTE LEPENKE 8. RADIONIĈKI CRTEŢ 9. LITERATURA

ŠTA JE AMBALAŢA?

a sluţe za zamatanje roba. Vereš) ―Ambalaţa su svi proizvodi bez obzira na materijal od kojeg su izraĊeni ili su korišteni za sadrţavanje. u kojima se roba drţi prilikom transporta) i tanji fleksibilni materijali koji su izrezani na odgovarajuće dimenzije i eventualno grafiĉki obraĊeni. od sirovina do gotovih proizvoda. Striĉević). uvija i pakuje roba.‖ (N. . Baković) ―AMBALAŢA predstavlja materijal ali i stvari koje sluţe za pakovanje proizvoda radi oĉuvanja njihovog kvaliteta i kvantiteta kako pri skladištenju tako i pri transportu‖ (N.‖ (M. od proizvoĊaĉa do korisnika ili potrošaĉa. rukovanje. Vuković) ―Ambalaţa je zajedniĉki naziv za raznovrsne materijale u koje se smješta.‖ (I. ĉuva proizvod od rasipanja i spoljašnjeg uticaja. ĉuvanje. Matović) .. ―Ambalaţu ĉine posude razliĉitog oblika (naĉinjene od razliĉitih materijala.‖ (T.. isporuku i predstavljanje robe. Stipanelov Vrandeĉić) ―Ambalaţa je sredstvo koje zajedno s proizvodom predstavlja celinu. V.‖ (M.AMBALAŢA JE… ―Ambalaţa predstavlja materijal koji štiti proizvode pri transportu i skladištenju i omogućuje njihovu uspešniju prodaju.

) daju potpuno novu dimenziju ambalaţi. dobija funkciju čuvanja robe i njenog transporta (baĉve. . koţne vreće.  Prva veza sa proizvodom bilo da je taktilna ili optiĉka.. Evolucijom. Prvi oblici ambalaţe su imali funkciju prihvatanja. sigurno transportovala i njome se lakše rukovalo.‖ (D. Polimerni materijali (1910.).e. “Ambalaţa je neoblikovan ili oblikovan materijal u kome se roba pakuje i drţi da bi se zaštitila. omotanja proizvoda (otvorene amfore 3400... tikve..  Savremeni proces proizvodnje završava se pakovanjem. Marković) . jeste kontakt sa ambalaţom. ―rimsko staklo‖. papir... Ona štiti proizvod.  Danas preko 90% proizvedene robe biva upakovano. Konstantinović) “Ambalaţa je poslednja i najbolja šansa da se proda proizvod.p.n. zaĉepljene amfore. štiti okolinu.).” (V.

 sa osobinama materijala robe.  završne radne operacije.  Treba razlikovati pakovanje kao tehnološki proces od elementa pakovanja – ambalaţe.  odmeravanje robe i punjenje ambalaţe.  sa pojavnim oblicima robe.  zatvaranje ambalaţe. OBLIK I PAKOVANJE ROBE  Oblik robe:  Roba bez oblika. .  Pastozna roba.  Roba stabilnog oblika.  Praškasta roba.  Pakovanje robe:  priprema ambalaţe za pakovanje.1.  Ambalaţa mora biti usklaĊena:  sa vrstom robe..

2. PODELA AMBALAŢE .

 biološki osetljive robe. izgled. . Od ambalaţnog materijala zavise:  izbor tehnologije za proizvodnju ambalaţe.  robe opasne za okolinu.  kvalitet.  optiĉki uticaj. .  Ambalaţni materijal mora biti otporan na:  mehaniĉka naprezanja.  na delovanje vazduha. PODELA AMBALAŢE Podela ambalaţe prema materijalu  Ambalažni materijal je najvaţniji element u kreiranju ambalaţe.2. oblik i namena ambalaţe.  promenu mirisa.  na promenu vlaţnosti. .  naĉin upotrebe i cena same ambalaţe.  termiĉke varijacije.  koroziju.

polipropilen (PP). inicijatori). biološki neaktivno.   . hrom. Opšti ambalaţni materijali  Drvo  transportna ambalaţa.  dobra toplotna provodljivost. acetat celuloye  polietilen (PE). olovo.osnove (metal. aluminijum.  tehniĉko staklo. polietilenteraftalat (PET).  ojačivač .  celulozna vlakanca.olovno staklo – aluminijumsko staklo. poliuretani (PUR).).    Staklo  prozirno.  velika mehaniĉka ĉvrstoća.  Laminati (višeslojni materijali)  kombinovani materijali od folija.  Kompozitni materijali  Strukturu kompozita ĉine:  matrica . katalizatori.  korozivnost. biorazgradljivi polimeri. hemijske otporno. polivinilhlorid (PVC)..2.(ĉestice. cink. Papir. polikarbonati (PC).2. Polimerni materijali  materijali na bazi celuloze. Metalni ambalaţni materijali  gvoţĊe. toksiĉnost. polistiren (PS). kalaj. zbirna i transportna ambalaţa  od vlaknastih materijala.  velike prostorne mase. polimer. vlakna)..  vezujuća sredstva (adhezivi. PODELA AMBALAŢE 2.  higroskopnosti. ravna i talasasta lepenka  prodajna.  natrijumsko staklo. karton.

Od navedenih opštih ambalažnih materijala za izradu ambalaže od papira, kartona, ravne i talasaste lepenke najviše se koriste:  celulozni vlaknasti materijali; (papir, karton, lepenka, talasasta lepenka);  polimerni materijali;  laminati. Ovi materijali su dovoljno stabilni, pogodni za grafičku obradu, ne zagađuju životnu sredinu i mogu se reciklurati

Uporedni pregled osobina nekih materijala
Osobina
Mogućnost grafičke obrade Vlaknasti mat.
odliĉna dobra osrednja mala velika velika velika rel. mala osrednja

pl. mase
osrednja dobra mala osrednja nepropustlj. selektivna razliĉita mala slaba

metali
osrednja mala mala osrednja nepropustlj. nepropustlj. mala razliĉita velika

staklo
osrednja odliĉna jako izraţena velika nepropustlj. nepropustlj. velika velika velika

Hemijska otpornost
Krtost (lomljivost)

Tvrdoća
Propustljivost za teĉnosti Propustljivost za gasove i pare, mikroorganizme Propustljivost za sunĉ. svetlost Gustina Otpornost na povišenim temperaturama

3. FUNKCIJA AMBALAŢE

 Dobro realizovana ambalaža zaštitnom funkcijom štiti robu od bilo kojeg spoljašnjeg uticaja koji bi mogao uzrokovati fiziĉke. Zaštita od mehaničkih naprezanja Mehaniĉka naprezanja rezultat su delovanja mehaniĉkih sila kojima su roba i ambalaţa izloţene. hemijske ili mikrobiološke promene robe. FUNKCIJA AMBALAŢE  Zaštitna funkcija ambalaţe Procesima distribucije i manipulacije. delovanju klimatskih elemenata.3. . Elementima unutrašnje zašite smanjujemo ovaj rizik. mikroorganizama. insektima i glodarima. ambalaţa i roba su izloţeni mehaniĉkim naprezanjima.

Poseduju ulegnuće-šupljinu u koju se predmet stavlja. . FUNKCIJA AMBALAŢE  Elementi unutrašnje zaštite od talasastog kartona  Sastavljeni elementi za zaštitu.  Šuplji elementi. Šuplji elastiĉni elementi za dno ambalaţe.3.

Oblika slova ―L‖.  Savijeni (naborani ) elementi). FUNKCIJA AMBALAŢE  Puni elementi. Koriste se za pakovanje teških ili osetljivih predmeta.3. dobijeni elementi poseduje veliki otpor na pritisak slaganja i postavljaju se u ćoškove.  Elementi za zaštitu ćoškova. Funkcija nabora je boĉna zaštita robe. . Elemente koristimo za pakovanje lakših predmeta.

 Užljebljene pregrade. Postavljaju se horizontalno: na dno ambalaže ili između redova. . FUNKCIJA AMBALAŢE  Podmetači. Koriste se za odvajanje i uĉvršćivanje robe. Ublaţavaju boĉni pritisak i trenje robe u ambalaţi. Sadrţe u sebi udubljenja u kojima se smeštaju predmeti.  Predlošci. odvajaju proizvode i smanjuju trenje.3. Odvajaju proizvode i smanjuju trenje.

3. FUNKCIJA AMBALAŢE  Elementi unutrašnje zaštite od talasastog kartona  Poliuretani (PUR). Upotrebljava se za pakovanje robe osjetljive na mehaniĉka naprezanja (penasti PUR ĉvrsto obuhvata predmet ĉime ga povezuje ga sa samom ambalaţom).

 Polistiren (PS). — Polistiren (stiropol) u penastom ekspandiranom tipu koristi se za izradu zaštitnih uložaka .

Oblik ambalaže - mora biti usklađen sa osobinama robe, njenim oblikom i ambalažnim materijalom (tehnološkim karakteristikama materijala).

4. GRAFIČKA INDUSTRIJA
Grafiĉka industrija se bavi izradom grafiĉkih proizvoda.

.

 ― Talasasta lepenka je ambalaţni materijal sastavljen od više slojeva meĊusobno slepljenog talasastog papira sa ravnim papirom‖.  ―Ravna (puna) lepenka je višeslojni proizvod papirne industrije.. sivulepemku.  Prema sirovinskom sastavu razlikujemo: belu. tvrda lepenka. smeĊu.  Osnovna sirovina za izradu papira (kartona. .  Prema naĉinu izrade mogu biti ruĉne ili mašinske izrade.  Papir se ne izraĎuje direktno iz jedne sirovine.  ―Kartoni su proizvodi industrije papira ĉija je površinska teţina150-600g/m² ‖ (gramature150-200 g/m² zovemo polukartonima)‖. koji nastaje sjedinjavanjem više vlaţnih slojeva / traka.GRAFIĈKA INDUSTRIJA  “ Papir je sloţeni materijal sastavljen od mehaniĉki ili hemijski dobijenih biljnih vlakana (koja su meĊusobno isprepletena) uz dodatak pomoćnih sirovina i vode”. ĉija je gramatura veća od 600g/m² ―. lepenke) jeste celulozno drvo. specijalne lepenke. izraĊena od sirovina slabijeg kvaliteta.  Proizvodi se jednoslojni ili višeslojni.  Sirovine za izradu kartona su iste kao i sirovine za izradu papira. samo je karton deblji (veće gramature). lepenku od slame.

Sirovine za izradu papira. kartona. ravne i talasaste lepenke .

kartona. ravne i talasaste lepenke .Tehnološki prikaz operacija proizvodnje papira .

Uopšteni prikaz delova papir-mašine i kretanja sadrţaja vode u papirnoj traci tokom njenog formiranja .

poseduje veliku ĉvrstoću i otpor na pritisak.TALASASTA LEPENKA  Zavisno od namene ambalaže. Za slepljivanje ravnih i talasastih slojeva koriste se vodno staklo. Šrenc papir. Kraft papir. • Srednji talas ―C‖. — Kvalitetan papir dugih vlakanaca sa dobrim mehaniĉkim osobinama. poseduje najveću ĉvrstoću na pritisak. talasasti karton se može proizvesti od različitih vrsta papira. dajući veliku ĉvrstinu ―talasu‖. po osobinama izmeĊu A i B talasa. Koristi se kao ravni sloj u talasastoj lepenci kada se izraĊuje ambalaţa velike ĉvrstoće. Korisna gramatura mu je (110-180g/m²). — Koristi se za izradu ravnih unutrašnjih slojeva talasaste lepenke. skrobno lepilo i sintetiĉka lepila. Mehaniĉke osobine su mu loše (90-230g/m²).  Vrste talasa: • Veliki talas ―A‖. Koristi se za izradu ravnih i pokrivnih slojeva talasaste lepenke (150-400g/m²). • Mali talas ―B‖. — Koristi se za izradu talasastog sloja talasaste lepenke. • Mikrotalas ―E ‖. Flutin papir. — Dobrih je mehaniĉkih osobina. najbolje ublaţava dinamiĉka opterećenja (normalna na površinu). .      Natron papir.

TALASASTA LEPENKA  VRSTE TALASASTE LEPENKE  Dvoslojna talasasta lepenka (slepljene ravan i talasast sloj) koristi se za zaštitu robe. . B sloj za teţe predmete.  Troslojna talasasta lepenka (slepljene 2 ravana i 1 talas. najviše se koristi.sloj) kombinuju se A sloj za lakše predmete.  Petoslojna lepenka (2 talasa i tri ravna sloja) kod izrade prodajnih i transportnih kutija.  Sedmoslojna lepenka (3 talasa i 4 ravna sloja) za transport većih i teţih predmeta.

4. 3.Izrada troslojnog talasastog kartona (dva ravna i jedan taalasasti sloj): 1. 8. naslaga izrezane troslojne lepenke . ureĊaj za rezanje troslojne lepenke. 5. valjci sa žlebovima za izradu talasa. nalepljivanje donje take-sloja. gornja traka-sloj. 2. donja traka-sloj. ureĊaj za kaširanje lepenke. 7. srednja traka-sloj za izradu talasa. 6.

KARTONA. AMBALAŢNI OBLICI OD PAPIRA. ambalaţi od papira. kutije su zastupljene sa 20% zastupljenosti. . RAVNE I TALASASTE LEPENKE  Od celokupne ambalaţe. kartona. U okviru napomenutih 30%. ravne i talasaste lepenke pripada 30%.5.

metalne folije i folije od polimernih materijala. Omoti “Omoti su jeftina i jednostavna prostorno neoblikovana ambalaža u koju se roba zamota”.  Poželjne osobine omota: dovoljna krutost.  Postoje i dodatni omoti za pakovanje već spakovanih predmeta. glatka površina. fleksibilni ambalaţni materijali: papiri razliĉite gramature i kvaliteta. . laminati i tkanine.  Prema obliku omoti mogu biti zatvoreni. otvoreni ili kombinovani (ĉokolada).OMOTI 5.  Materijali za izradu omota su tanki. malu sklonost za stvaranje statiĉkog elektriciteta i dobru sposobnost zatvaranja omota.1. Otvoreni omot ima oblik creva i navlaĉi se na robu.

Koriste se za pakovanje manjih koliĉina robe od nekoliko grama do nekoliko kilograma (uglavnom prehranbenih namirnica). Natron papir od beljene celioze je vrlo ĉest materijala u njihovoj izradi.2. IzraĊuju se ruĉno ili industrijski. Kese i kesice  Tipiĉna su prodajna ambalaţa. razliĉite namene i kvaliteta.KESE I KESICE 5. celofana.  Obiĉno su jednoslojne konstrukcije (postoji i dvoslojna izrada). Opšti tok izrade papirnih kesa .  IzraĊuju se od papira. plastiĉnih masa i laminata.

1.1. Fišeci Predstavljaju najjednostavnije kese sa jednim šavom.2. .1 Papirne kese Uglavnom su od od beljene celuloze i po naĉinu izrade mogu biti razliĉitih oblika.2. Prazni imaju oblik trougla a puni su u obliku kupe. 5. Mašinska izada fišeka.KESE I KESICE – Papirne kese 5.

1.3.1. Pljosnate kese Nastaju slepljivanjem dva šava: jedan šav se prostire uzduţno. 5.2. drugi šav je normalan na prvi i nalazi se na dnu kese. 5.2.4. Ako su većih dimenzija ugraĊuju im se ruĉke. Kese bez boĉnih nabora Koriste se za industrijska pakovanja zbog velike površine oslonca (šećer. Kese sa boĉnim naborima Imaju ĉetvrtasto dno i boĉne nabore. .2.2. Ispunjene su oblika kvadra . Koriste se i za pakovanje proizvoda osetljivih na atmosferske prilike. brašno) Karakteristika im je šestougaono dno.KESE I KESICE – Papirne kese 5. i veliku dodirne površine oslonca. ali su onda višeslojne.1.

PVC-folija i laminata Ove kese i kesice su meĊusobno sliĉnog oblika i naĉina spajanja.2.2. Kese i kesice od celofana. poliprpilen. Izrada kesice i njeno pakovanje se ostvaruju u jednom radnom procesu. polivinilhlorid.2. PVC-folija i laminata 5. Kesice sa jednim uzduţnim šavom Prave se od celofana. Najĉešće se izraĊuju na samoj mašini za pakovanje u toku procesa pakovanja.  Razlikuju se po sadrţaju koji je u njima i po svojoj konstrukciji. 5. poliamid). . plastiĉnih masa i laminata. Tetrapak ne realizuje dobro skladišteno transportnu funkciju ambalaţe.KESE I KESICE – od celofana.2. Brik ambalaţa zauzima manje prostora.2. 5.2.1. Pojavljaju u više oblika. Kesice bez uzduţnih šavova Proizvode se samo od plastiĉnih folija (poietilen.2. brik pakovanja). na automatskim mašinama (tetrapak.

PVC-folija i laminata 5. Kese za nošenje kupljene robe Nazivamo ih i ―tregerice‖.2. — Predstavlja specijalni oblik kesice sa ugraĊenim dnom. plastiĉnih folija ili laminata. .  Doj-pak..2.KESE I KESICE – od celofana.4.2. Proizvode se od plastiĉnih masa (polietilen. Kada je nepunjena ova kesica je vrlo stabilna. Kesice sa dva uzduţna šava IzraĊuju se od jedne ili dve trake celofana.. Radi se od laminata. 5.3. Boljih su mehaniĉkih karakteristika od papirnih kesa.2.).

polivinil hlorida). polietilena. polimerni materijali i laminati (celofan. transportuje u matrice gde proizvod kontinuirano oĉvršćava i zadrţavajući dati oblik (polistirena.3.. Sirovina se neprekidno dovodi iz rezervoara i omekšava se u zagrejanom cilindru.METODE PRERADE PLASTIĈNIH MASA 5.2. U materijale grafiĉke dorade spadaju pored celuliznih derivata.). 5.2.1. PVC folija. Ekstrudiranje Predstavlja proces kontinualnog istiskivanja (brizganja). ..3. Metode prerade plastiĉnih masa Ambalaţa je deo grafiĉke dorade.

METODE PRERADE PLASTIĈNIH MASA 5.  Laminat koji se izraĊuje je razliĉite strukture:  celofan – celofan.3.2.polietilen.  papir – polietilen. Kalandiranje Ovo je osnovna metoda za izradu folija.  celofan – polietilen. Zazor valjaka odredjuje debljinu folije (0. Ovako se spajaju folije od termoplastiĉnih masa meĊusobno ili sa drugim materijalima. HlaĊenjem postaju laminat (celina). Granule dovedene u zagrejani rezervoar postaju mekane i tako dospevaju u prostor izmedju obrtnih valjaka.2. Ekstruziono laminiranje Predstavlja postupak spajanja folija bez primene aditiva za povezivanje.  Odmah posle izlaska iz mlaznica još. . tople folije se spajaju primenom pritiska.  celofan – aluminijumska folija .6 mm).08-0.

3.2.  Slojevi laminata su fleksibilni materijali: razne vrste papira.  Prema broju slojeva laminati su uglavnom dvoslojni ili troslojni (retki su laminati sa više od tri sloja). Laminati (višeslojni materijali) ―Laminati su kombinovani materijali sastavljeni su od više meĊusobno ĉvrsto spojenih ambalaţnih materijala u obliku folija‖.METODE PRERADE PLASTIĈNIH MASA 5. tanji kartoni. .3. aluminijske folije i folije polimernih materijala.  Pozitivna svojstva jedne folije umanjuju negativna svojstva druge (prvo se odabere ona folija koja laminatu daje osnovna mehaniĉka svojstva).

. Suvo kaširanje. Kaširanje Kaširanje folija je postupak spajanja dve ili više folija uz upotrebu lepila.4. gde je lepilo rastvoreno u organskom rastvaraĉu (bez vode).5. Postupak kaširanja se javlja kao: • suvo kaširanje. • termokaširanje gde dolazi do spajanja vrućim lepilom. • mokro kaširanje. pri ĉemu je lepilo vosak. gde je lepilo rastvoreno u organskom rastvaraĉu (bez vode). • kaširanje voskovima. gde je ljepilo rastvoreno u vodi.2. • suvo kaširanje bez rastvarača. lepilo je bez rastvaraĉa (bez vode).3.

Vreće i kese Spadaju među najstarije vrste ambalaže.3. • niska cena. ambalaţa preko 5 kg se svrstava u vreće. . bez jasno definisane graniĉne veliĉine.  Jedan od parametara diferencijacije je zapremina: ambalaţa do 5kg zapremine spada u kese. • lakoća punjenja i manipulisanja.  Vreće se od kesa razlikuju po dimenzijama. Vreće se koriste kao transportna ambalaţa.  Njihove glavne karakteristike su: • fleksibilnost. • prazne zauzimaju malo prostora.VREĆE I KESE 5. • manja teţina od teţine sadrţaja.

šećer. Papirne (natron) vreće Papirne vreće su višeslojni materijali.. treba voditi raĉuna da se slepljenja mesta ne nalaze jedno iznad drugog (da ne doĊe do pucanja zida transportne vreće)  U papirne vreće se pakuju: poljoprivredni proizvodi i njihove preraĊevine.. mineralno Ċubrivo). mineralne boje.cement. kreĉ. . IzraĊuju se od nebeljene sulfatna celuloze.  Veći broj slojeva manje gramature daje bolje mehaniĉke karakteristike od manjeg broja slojeva veće gramature..VREĆE I KESE 5.. gips.Hemijski proizvodi (soda. od tri ili više slojeva u sebi. Pakuju se graĊevinski materijali.  Pri lepljenju natron creva.3. izraĊenu od jednog ili dva sloja.  višeslojnu vreću. kaširanih ili impregniranih materijala. . brašno.1. ţitarice. Slojevi koji ĉine zid vreće mogu biti i od oplemenjenih.  Po konstrukciji razlikujemo dva tipa vreća:  laku vreću.  Papirne vreće se proizvode šivenjem ili lepljenjem traka od natron-papira. polubeljene ili beljene celuloze.

Tok izrade papirne (natron) vreće .

. .3.VREĆE I KESE 5.  Otvorena šivena vreća .proizvodi se šivenjem dna na spljoštenom crevu. Otvorena šivena vreća Ventil vreća šivena .1. Šivena vreća Ove vreće od natrona se javlja u više oblika.drugo dno formira ventil koji sluţi za mašinsko punjenje vreće.proizvodi se sa dva dna.jedno dno se šije na papirnom crevu sa boĉnim naborima.  Otvorena šivena vreća sa boĉnim naborima -izraĊuje se šivenjem dna na crevu sa boĉnim naborima.  Ventil vreća šivena .1.

 Ventil vreća lepljena .2. . (lepljenjem ĉetvorougaonog dna na crevu).3. Kada se mašinski vreća napuni. rukavac se savije i ugura u punu vreću i tako je zatvori. Vreća sa rukavcem Proizvodi se i kao šivena i kao lepljena. Lepljena natron vreća Razlikujemo tri tipa kao i kod šivenih natron vreća.3.  Otvorena lepljena vreća sa boĉnim naborima. Oba dna su šestougaona (kvadarskog oblika).1.1.3.  Otvorena lepljena vreća (šestougaonog dna).VREĆE I KESE 5.proizvodi se sa dva dna. 5. Za vreme oblikovanja dna rukavac se ugradi u obliku tankog papirnog creva.

Transportne vreće od plastike Pri izradi vreća od plastike najpre se grafiĉki obradi bešavno plastiĉno crevo. (boljih su mehaniĉkih osobina).  Transportne vreće od plastiĉnih folija.3.VREĆE I KESE 5.  Plastiĉne vreće sa boĉnim naborima. Svrstavamo ih u tri oblika:  Otvorene plastiĉne vreće. Crevo se seĉe na odgovarajuću duţinu. Proizvode se od više razliĉitih materijala i u više oblika:  Transportne vreće od plastiĉnih masa.2. Rade se boĉni nabori i dvostruki popreĉni šavovi termo zavarivanjem.  Zatvorene plastiĉne ventil vreće .

Preporuka za korišćenje natron vreća .

Linija za pakovanje vreća .

pune lepenke i talasaste lepenke prema njihovoj konstrukciji .Klasifikacija kutija od kartona.

izraĊene su od talasaste lepe-nke i kartona a oblik im je spljošten i takve se isporuĉuju kupcu. Prema obliku kutije mogu biti:  Sloţive kutije.4.  šivenjem (upotreba specijalme pljosnate ţice). pune lepenke i talasaste lepenke. Delovi kutija se spajaju:  lepljenjem.KUTIJE 5. .  Ili su samosloţivog oblika. Sastoje se od jednog ili više delova zavisno od upotrebne namene i prema tome i funkcionalne izrade. valjak). metala. one imaju konstantni oblik. mada mogu biti i drugih oblika (kupa. izraĊene su od punijeg kartona ili lepenke. Kutije Kutije se prave od drveta. Kao ambalažni materijal kutije se najčešće izrađuju od kartona. kombinovanih materijala i od kartona.  Nesloţove kutije. Obiĉno su oblika kvadra. plastike.

katranom. . • telo kutije.  visinu (H) izraţenu u mm (odnosI se na unutrašnje mere).  Na svakoj kutiji (ili njenom elementu) razlikujemo:  duţinu kutije (L).1. Na kutiji razlikujemo.4.  širinu kutije(B). zbirne i transportne kutije.KUTIJE Kutije se prema funkciji se dele na prodajne. Transportne kutije od talasaste lepenke Sastavljene su od troslojne. • spoljne i unutrašnje poklopce.).. Lepenka je higroskopan i porozan materijal pa se zbog zaštite robe od vlage kutije izlaţu raznim postupcima obrade (impregniranje voskom.  definisani pravcem pruţanja talasa (T).. 5.  dno i poklopac kutije. petoslojne ili sedmoslojne lepenke.

3. Plašt kutije poseduje jeziĉak koji sluţi za spajanje kutije. Kod formiranja dna i poklopca kutije. Kutija je sloţiva. Unutrašnji poklopci se ne dodiruju. a zatim se formiraju spoljašni dodirni poklopci.KUTIJE . Plašt kutije sa dodirnim spoljnim poklopcima: 1. 4.1. mesta savijanja.1. Sloţive transportne kutije  Kutija sa dodirnim spoljnim poklopcima Ove kutije se naviše koriste a poznate su i pod imenom ―amerikanke‖. Njena širina sadţi dve širine spoljnih poklopaca i oni se pri zatvaranju dodiruju. prvo se formira kraći unjutrašnji poklopci. spoljašni dodirni pokopac.sloţive transportne kutije 5. 2.4. jeziĉak za spajanje. unutrašnji poklopac. . lepljenjem ili šivenjem.

4. 3. Plašt kutije sa dodirnim spoljnim i unutrašnjim poklopcima: 1. Kod ove kutije se dodiruju i svi poklopci (pri izradi dna i gornjeg dela). Kutija je sloţiva. mesta savijanja.KUTIJE . . Izuzetno jaka zbog dvostrukog dna i dvostrukog gornjeg dela. unutrašnji poklopac. spoljašni dodirni pokopac. 2.sloţive transportne kutije  Kutija sa dodirnim spoljnim i unutrašnjim poklopcima. jeziĉak za spajanje.

Sloţiva je. Širina svakog spoljašnjeg poklopca je je jednaka širini kutije.  Kutija sa potpunim preklapanjem spoljnih poklopaca. gornji spoljašni pokopaci. . Ova sloţiva kutija predstavlja posebni oblik kutija. 3. Spoljni poklopci ove kutije su duţi za 5cm od polovine širine kutije. Poklopci potpuno preklapaju kutiju i na dnu i na vrhu. Spoljni poklopci preklapaju jedan drugog. 2 1 3 Plašt kutije sa potpunim preklapanjem spoljnih poklopaca: 1. Ove su kutije izuzetno ĉvrste. Stvaraju se dva dupla i vrlo jaka sloja. telo kutije 2.KUTIJE . donji spoljašni poklopci.sloţive transportne kutije  Kutuja sa preklopnim spoljnim poklopcem.

ĉime se uzbegava potreba za njihovim dodatnim spajanjem (lepilom. Kutija ―amerikanka‖.2) zajedno ĉine kutiju sa navlakom. 2. .  unutrašnji deo je kutija ―amerikanka‖ sa dodirnim spoljnim poklopcima. Omot se navuĉe na kutiju povezujući poklopce.  spoljašni deo je omot od talasaste lepenke. ţicom). Ovakve kutije se sastoje iz dva dela i sliĉne su provlaĉnim kutijama.sloţive transportne kutije  Kutija sa navlakom (plaštom). plašt od talasaste lepenke. (1. Kutija sa navlakom: 1.KUTIJE .

spoljašni deo koji se navlaĉi . Dvodelna provlaĉna kutija sa nesastavljenim unutrašnjim delom: 1.KUTIJE . Provlaĉne transportne kutije Ovakva kartonska ambalaţa se koristi za pakovanje teških ili osetljivih redmeta.1. Takva kutija imaju dvostruki zid od talasaste lepenke samo sa dve (suprotne) strane. Isporuĉuje se u sloţivom obliku.sloţive transportne kutije 5. 2. Javlja se u dva tipa: kao kutija sa nesastavljenim unutrašnjim delom (nezalaepljena) i kao kutija sa sastavljenim unutrašnjim delom.2. Uglavnom su kutije manjeg formata. Upotrebljavaju se kao zbirna ili transportna ambalaţa.  Dvodelna provlačna kutija.4. Unutrašnji ne sastavljeni deo. Razlikujemo dva oblika ovih kutija: dvodelne i trodelne provlaĉne kutija.

3. Unutrašnji ne sastavljeni element. kompletna trodelna kutija sa tri elementa (dela). Koristi se za pakovanje teških predmeta i predmeta osetljivih na naprezanje. Sastoji se iz:  unutrašnjeg ne satavljenog elementa. Izuzetno čvrsta kutija jer sa svh šest strana sadrţi duple zidove lepenke. • dole i duţim stranama trostruke zidova.sloţive transportne kutije  Trodelna provlačna kutija.  srednjeg sastavljenog elementa. Ovi elementi idu jedan u drugi i tako prave jake zidove: • gore i po kraćim stranama dvostruke zidove. Trodelna provlaĉna kutija: 1. srednji satavljeni element.  spoljašnjeg sastavljenog elementa. . 2.KUTIJE .

visina kutije. 2.  Teleskopska kutija sa niskim poklopcem Karakteristika ove kutije je dimenzija poklopaca. Elementi kutuje se spajaju lepiljenjem ili šivenjem ţicom.1. h > h1 . Visina poklopca kutije je znatno manja nego visina same kutije. Poklopac se formira jeziĉcima koji se nalaze na kraćim stranama poklopca. Teleskopske kutije Ovaj ambalaţni oblik se koristi kao zbirna ili transportna ambalaţa.4.KUTIJE . Prema konstrikciji kutija razlikujemo više tipova. Isporuĉuje kao sloţiva i kao ne sloţiva kutija. Teleskopska kutija sa niskim poklopcem: 1. h .visina poklopca.sloţive transportne kutije 5. Kutija podnosi velika naprezanja. h1 . Poklopac kutije. .odnos visine tela kutije i visine poklopca kutije. Telo kutije se izraĊuje spajanjem dugih boĉnih strana kutije.3. Sastoji se iz tela kutije i poklopca koji se navlaĉi na telo kutije. Telo kutije.

Spajanjem sastavnih elemenata poklopca i tela kutije ovaj ambalaţni materijal formira dvostruke zidove. h = h1 . a poklopac se formira jeziĉcima.visina poklopca. h1 . Telo kutije. 2.visina kutije. Poklopac kutije. Kutija je vrlo otporna na boĉna naprezanja. Teleskopska kutija sa dubokim poklopcem: 1.sloţive transportne kutije  Teleskopska kutija sa dubokim poklopcem.KUTIJE . Telo kutije se izraĊuje spajanjem boĉnih strana kutije. . h . Osobina ove kutije su iste visine tela kutije i visine poklopca kutije.odnos visine tela kutije i visine poklopca kutije.

na kome kutija stoji. h1 . h . Ova kutija se isporuĉuje nesloţiva.sloţive transportne kutije  Teleskopska kutija sa vratom. h2 .Dno kutija.  uloška (kao srednjeg nosećeg elementa)  i dna (donjeg temeljnog elementa). Dimenzije uloška (širina. 2. Ovakvu kutiju koristimo kada oblik robe iziskuje veću visinu kutije. h1 + h2. duţina i visina) su manje od dimenzija poklopca i dna. Teleskopska kutija sa dubokim poklopcem: 1.visina poklopca. 3.visina kutije.visina dna. Poklopac kutije. Uloţak kutije. . Sastoji se iz tri dela:  poklopca (gornjrg elementa).odnos visina polopca. dna i uloška kutije. Poklopac i dno se tačno navuku na uloţak i formiraju kompaktnu kutiju.KUTIJE .

Sklopiva teleskopska kutija: 1. h . B . Poklopac kutije. Koriste se kada je zbog oblika robe potrebna veća visina kutije od njene širine. Sastoji se od dve kutije “amerikanke” (sloţive kutija sa dodirnim poklopcem). Manja kutija ĉini telo cele forme.odnos visine i širine kutije.sloţive transportne kutije  Sklopiva teleskopska kutija. 2. Manja kutija nema poklopce za formiranje gornjeg dela (poklopca). Ova kutija se isporuĉuje u sloţivom obliku.KUTIJE . Jedna od njih je toliko većih dimenzija da moţe da se navuĉe na manju ―amerikanku‖. h >B . telo kutije.širina kutije. . Veća kutija nema poklopce za formiranje dna i navlaĉi se na manju kutiju.visina kutije.

Kutija sa odvojenim dnom i poklopcem Izgled kutije je uglavnom u obliku kvadrata. Na omot se poklopac i dno navlaĉe ili se u omot uvlaĉe. 3.  i dna (trećeg elementa). .  omota (drugog elementa).KUTIJE .sloţive transportne kutije 5.1. Poklopac i dno su plitki (male visine) dimenzija većih ili manjih od omota. zavisno od tipa kutije. Sastoje se iz tri elementa:  poklopca (prvog elementa). omot. Osnova kutije je omot.4. Kutija sa odvojenim dnom i poklopcem: 1. poklopac: 2. dno.4.

 Dvodelne skrojene kutije (sadrţe elemenat dno i elemenat poklopac od dvostruke talasaste lepenke).1. mehaniĉki su slabije od predhodna dva tipa skrojenih kutija.  Trodelne skrojene kutije (bez obzira na sadrţaj od tri elemenata.KUTIJE .5.sloţive transportne kutije 5. Po konstrukciji mogu biti u tri tipa:  Jednodelne skrojene kutije (poklopci im se oblikuju kao kod kutija sa dodirnim oiklopcima). .4. Skrojene kutije Prostorno se oblikuju za vreme pakovanja robe i po tome su sliĉne omotima.

pune lepenke. galanterijska roba. U nesloţive kutije pakuje se luksuzna roba: nakit. Komercijalne (prodajne) kutije Komercijalne kutije izraĊene su od kartona. Presvlače se papirom. platnom. 5. Konstantnog su oblika (sloţive i nesloţive forme). Troškovi izrade ovih kutija su znatno viši u odnosu na ostale kutije. Sastavljanje i spajanje nesloţivih prodajnih kutija i njihovo oblaganje obavlja se procesom lepljenja.KUTIJE – komercijalne (prodajne) kutije 5. . Po potrebi se ugrađuju razne pregrade i odgovarajuća leţišta.1. poboljšavaju i mehaniĉke osobine. kozmetika. Nesloţive prodajne kutije Nesloţive prodajne kutije proizvode se od lepenke i kartona veće gramature kako bi kutija imala veću ĉvrstoću i stabilnost. Ove kutije ĉesto su presvuĉene spolja i iznutra raznim materijalima. od mikrotalasne lepenke.4.2.4. unutra ili kombinovano). ili su ukrašene estetskim elementima. raznim polusintetiĉkim i sintetiĉkim materijalima (presvlaĉenja moţe biti spolja. Ovim dodatim elementima se pored estetskih.2.

KUTIJE – nesloţive prodajne kutije  Teleskopske nesložive kutije Ove kutije se najviše koriste uobliku kvadra i konstrukcijski se dele u grupre.sa plitkim poklopcem (2).  Teleskopska nesloţiva kutija . .sa dubokim poklopcem (1).sa vratom (3).sa proširenim dnom (4).  Teleskopska nesloţiva kutija .  Teleskopska nesloţiva kutija .  Teleskopska nesloţiva kutija .

telo kutije.pantljika i traka platna. Rasklopne nesloţive kutije: 1. 4. . poklopac. presvuĉeno leţište  Kombi kutija Kombi kutja predstavljaju oblik kutije koja zbirno koristi neke od osobina navedenih kutija.KUTIJE – nesloţive prodajne kutije  Provlačne nesložive prodajne kutije Sastoje se od omota (plašta) i tela. Ova dva elementa povezuju platno i / ili pantljika. U telo kutije se pakuje roba a zatim se uvuku u plašt. 2. 3. Pantljike definiše ugao otvaranje kutije. Po potrebi se u kutije ugraĊuju pregrade ili leţišta presvuĉena platnom ili nekim drugim presvlaĉnim materiajlom.  Rasklopne nesložive kutije Sastoje se od dva osnovna elementa: poklopaca i tela kutije. Telo kutuje moţe imati prošireno dno.

ušima). Naĉini zatvaranja sloţivih prodajnih kutija: 1. Ova talasasta lepenka kao površinski sloj koristi kvalitetniji papir pogodan za štampu. zatvaranje kutije sa ĉetri preklopa. Sloţive kutije se sastavljaju i zatvaraju lepljenjem specijalnih delova (klapnice. urezi za umetanje ušiju. Sloţive prodajne kutije IzraĊuju se od kvalitetnog kartona ili posebne talasaste lepenke. 4. a.2.4. U odnosu na konstrukciju razlikujemo više oblika ovih kutija. uši za zatvaranje .KUTIJE – sloţive prodajne kutije 5. a´ –preklop sa jezičkom. 2. jeziĉcima. a´ – naspramni preklopi. 3.2. zatvaranje kutije sa ušima za zatvaranje.

Kutije sa ušima za zatvaranje (imaju uši i zareze).KUTIJE – sloţive prodajne kutije  Složive prodajne kutije IzraĊuju se od hromo kartona ili premaznog kartona. Kutije sa jeziĉkom za zatvaranje (jeziĉak na srednjem preklopu). Kutije sa ĉetiri preklopa za zatvaranje. . Najĉešće su oblika kvadra. klapnica za zatvaranje na preklopu. Spajanje se izvodi lepljenjem i u sloţenom stanju se isporuĉuju kupcu. 3. zatvaranje kutije sa tri preklopa.      Kutije zatvorene lepljenjem. Kutije sa kombinovanim zatvaranjem. Prema naĉinu spajanja preklopa svrstavamo ih u više grupa. specijalni oblik jeziĉaka. 2. Dno i poklopac oblikuje se preklapanjem preklopa. 1 Kutije sa kombinovanim zatvaranjem: 1.

rasklopna prodajna kutija formirana ušima. Omot je otvoren sa dve strane i formira lepljenjem. Rasklopna prodajna kutija od kartona: 1. Kutija se formira neposredno pre pakovanja. omot kutije. formirana kutija. 2.  Rasklopne prodajne kutije Kod ovih kutija poklopac i telo ĉine celinu.KUTIJE – sloţive prodajne kutije  Provlačne prodajne kutije Ovaj oblik kutija se stoji se od omota i tela. . Zatvaranje kutija se vrši jeziĉcima na poklopcu. rasklopna prodajna kutija formirana lepljenjem. Telo je samo je skrojeno. Spajaju se lepljenjem jeziĉaka ili ušima za sastavljanje (koji su na telu kutije). b – uši za sastavljanje kutije.klapnica za spajanje omota lepljenjem. Provlaĉna prodajna kutija od kartona: 1. a – zalepljeni jeziĉci za sastavljanje. 2. a. 3. Poklopac je jednom svojom stranom povezan sa telom kutije. iskrojeno telo kutije. Ove kutije se isporuĉuju u sloţivom stanju.

lepljena teleskopska kutija.  Teleskopske kutija sastavljena ušima. teleskopske kutija sastavljena ušima. jeziĉcima i ušima za sastavljanje. Sastavljaju se lepljenjem.  Lepljena teleskopska kutija. teleskopska kutija sastavljena jeziĉcima. 2. Poklopac moţe biti dubok ili plitak. Prema naĉinu formiranja razlikujemo tri tipa teleskopskih kutija od kartona. . (jeziĉci za lepljenje nalaze sa unutar kutije po duţoj strani lepe na kraće strane).  Teleskopska kutija sastavljena jeziĉcima. (formira se provlaĉenjem ušiju kroz izrezane proreze. (imaju dvostruke stranice na telu kutuje a poklopac se oblikuje lepljenjem ili jeziĉcima). 3. od spolja ka unutrašnjisti kutije). Teleskopske prodajne sloţive kutije: 1.KUTIJE – sloţive prodajne kutije  Teleskopske prodajne složive kutije Ovi oblici kutija sastoje se iz tela kutije i poklopca.

2. medalja. koţom.3. Njena izrada je na nivou umetnosti. IzraĊuje se u malim tiraţima. presvlaĉi se platnom. Dno kutije je izraĊeno prema predmetu koji će biti u nju smešten (sat. Luksuzno su izraĊena. Galanterijska kutija pored zaštitne funkcije ima i dekorativnu funkciju. papirom i ukrašava utiskivanjem.4.KUTIJE – komercijalne (prodajne) kutije 5. štampom. . od pune lepenke. nakit). Galanterijske kutije Galanterijske kutije predstavljaju nesloţive kutije koje sluţe za ĉuvanje skupocenih predmeta.

pune lepenke i talasaste lepenke prema njihovoj konstrukciji .Klasifikacija kutija od kartona.

Specijalni oblik ambalaže (SRP) (”Shelf Ready Packaging”)*  Predstavlja komercijalno-transportno pakovanje. SRP u trgovinu dolazi kao gotova prodajna jedinica. U potpunosti je prilagođena polici.SPECIJALNI OBLIK AMBALAŽE (SRP) 5.  SRP je savremen i aktuelan pristup prodajnoj funkciji ambalaže. U većini slučajeva se grafički obradi radi informativnih i estetskih zahteva.  Neke od osobina ovog oblika ambalaže: • jednostavan je za identifikaciju. Izrađuje se od talasaste uglavnom petoslojne talasaste lepenke. Spoljni sloj talasaste lepenke se impregnira ili laminira radi po poboljšanja mehaničkih karakteristike ovog posebnog oblika ambalaže. • lako se otvara. • lako se stavlja na policu. • lako se odlaže otpadna ambalaža.5. .

KARTONA. RAVNE I TALASASTE LEPENKE . POSTUPCI ZA IZRADU AMBALAŢE OD PAPIRA.6.

KARTONA.POSTUPCI ZA IZRADU AMBALAŢE OD PAPIRA. RAVNE I TALASASTE LEPENKE .

 mašina za seĉenje papira. presvlaĉnog materijla.1. 2. gornji noţ.1. . Princip rada na ovom ureĊaju je ―seĉivo prema seĉivu ravnim noţevim‖. kod ruĉnih makaza za seĉenje: 1. donji noţ. Poseduje graniĉnike.  kruţne makaze za seĉenje (krajšer).POSTUPCI IZRADE AMBALAŢE – seĉenje 6. lepenke. 6. Posle svakog seĉenja oni sami sebe oštre. Priprema formata (oblika ambalaţe) Priprema formata (oblika ambalaţe) u izradi papirne ambalaţe se radi seĉenjem ili izrezivanjem (štancovanjem). Seĉenje U operaciji seĉenja pri izradi papirne ambalaţe koriste se:  ruĉne makaze za seĉenje (deklišer).1.  i segmentni noţevi za seĉenje. rade se na deklišeru. 3. materijal za seĉenje.  Ručne makaze za sečenje (deklišer) Pojedinaĉna i seĉenja manjih tiraţa kartona. pritisnu gredicu i radni sto. Princip seĉenja seĉivo prema seĉivu.

kartona. nosaĉ noţa. 5. pokretni graniĉnik. poluautomatski i automatski) što zavisi od naĉina pokretanja. 6.POSTUPCI IZRADE AMBALAŢE – seĉenje  Mašina za sečenje papira Ova mašine se koristi za rezanje većih koliĉina materijala. seĉivo (noţ). naslaga papira. lepenke presvlaĉnog materijala i plastike koristi se univerzalna mašina za seĉenje tabaka. radni sto. 2. pritisna greda. pritisne grede. 7. 3. Za sva ravna sečenja papira. plastiĉna lajsnica . Princip seĉenja ove mašine je ―seĉivo prema podlozi‖ i izvodi se jednim noţem. 4. Mašina za ravno seĉenje papira: 1. graniĉnika i seĉiva. Razliĉitih je reznih duţina (do 260cm) i stepena automatizacije (ruĉni.

tabla lepenke na ulazu. otpadak od lepenke. za seĉenje i bigovanje talasaste i ravne lepenke. Princip rada ove mašine je ―rezanje seĉiva prema seĉivu‖. Princip seĉenja seĉivo prema seĉivu kod krajšera: 1. lepenku). . 4. donji kruţni noţ. 2. valjci za izlaganje.  robusni višenamenski krajšeri. osovina nosaĉ kruţnih niţeva. izrezana lepenka.POSTUPCI IZRADE AMBALAŢE – seĉenje  Kružne makaze za sečenje lepenke (krajšer) Za seĉenje veće koliĉine ravne i talasaste lepenke na brz i racionalan naĉin primenjuju se kruţne makaze za seĉenje lepenke (krajšer). 5. 8. koriste se za izradu amabalaţe gde u jednom ―prolazu‖ obave pripremu formata (240cm). valjci za ulaganje materijala. gornji kruţni noţ. 7. pri ĉemu se koriste okrugli rotirajući noţevi (prostorno smešteni) jedan iznad drugog. Krajšeri se izraĊuju u dva tipa:  krajšeri manjeg formata (koji seku i urezuju kruţim noţevima karton. 6. 3.

POSTUPCI IZRADE AMBALAŢE – seĉenje  Kružne makaze za sečenje materijala iz rolne (rolenšnajder) Sečenje i krojenje velikih količina presvlačnog materijala (kod izrade kutija ili knjiga) rešavaju se korišćenjem kružnih makaza za sečenje materijala iz rolne (rolenšnajdera). Princip rada je seĉivo prema seĉivu. Time dobijamo istovetne pravougaone oblike iseĉenog materijala. Rotirajući noţevi se postavljaju na vratilu u potrebnom broju.  popreĉno isecanje ravnim noţevima (u odnosu na prvo seĉenje). . I kod ove mašine se koriste kruţni noţevi usmereni jedan na drugi. Ne postoji zajedniĉko vratilo nego svaki noţ ima svoj nosaĉ. Mašina kombinuje dva naĉina rada: seĉenje kruţnim i seĉenje ravnim noţevima.Kruţne makaze za seĉenje lepenke (krajšer)  Specijalne mašine za uzdužno sečenje materijala iz rolne Navedene mašine se koriste kada postoje tehnološke potrebe da se odreĊeni materijali seku iz rolne na uske trake i ponovo budu namotani na rolnice. Rad ove mašine je sadrţan u dve faze:  uzduţno seĉenje materijala rotirajućim noţevima.

UgraĊeni su u posebne mašine za izradu kutija od talasaste lepenke . Princip zupĉastog seĉenja: 1. Ovim se dobijaju estetska i funkcionalna pobljšanja kvaliteta proizvoda.sloteru ili na mašinama za prorezivanje (šlic mašinama).POSTUPCI IZRADE AMBALAŢE – seĉenje  Sečenje segmentnim noževima Suština aktivnosti je prorezivanje ili izrada ureza (izmeĊu preklopa kutije). Skošivanje Skošivenje (šregovanje) predstavlja postupak kojim ivice debljih materijala bivaju seĉene Ukoso. nepokretni noţ sa donje strane papirne trake. Veliĉina ureza mora biti jednaka veliĉini dve debljine materijala od koga se radi ambalaţa. rotirajući noţ sa gornje strane trake papira. Rade se zbog obezbeĊivanja mogućnosti za nesmetano savijanje preklopa.1.2. Izvodi se ravnim i rotirajućim noţevima. pokretna traka papira koja se zubĉasto iseĉena 6.3. Zupĉasto seĉenje Kod izrade papirne ambalaţe dosta je zastupljen ovaj oblik seĉenja. Njime se razdvajaju ambalaţni oblici u toku procesa izrada kesa ili kod nekih novina.1. Postupak se radi u abalaţi u izradi specijalnih kutija i u izradi korica za knjige.  Specijalne mašine za sečenje klapni Za prorezivanje preklopa (klapnica) koriste se specijalne mašine koje ‖u jednom prolazu‖ izrezuju klapne (kraće ili duţe). 3. 6. . 2.

. Postoje tri vrste alata koi se koristi za izrezivanje:  izrezivanje nepokretnim alatom (kada se kreće materijal koga izrezujujemo). . o Podešavajući alat za izrezivanje. o Sloţeni alati za izrezivanje..POSTUPCI IZRADE AMBALAŢE – seĉenje 6. (saĉinjeni su iz jednog dela. kao što su zumbe. a koje se inaĉe ne mogu izrezati u mašini za seĉenje papira (sloţive kutije.)‖. o Jednostavni alati za izrezivanje. izrezuju u pravilne ili nepravilne geometrijske forme. kojim se razni proizvodi grafiĉke industrije. papirne vrećice.4. Alati za izrezivanje javljaju se u više oblika. (izraĊeni su iz više delova i prvenstveno se koriste za izradu sloţivih kutija).  izrezivanje oscilirajućim alatom (kada je materijal koji se izrezuje nepokretan). kovane štancne).1. (napravljen je od pokretnih noţeva na fleksibilnim šinama). Izrezivanje (štancovanje) ―Izrezivanje je specijalni postupak. prirezi.

te se mogu mašinski lepiti. gumeni izbacivaĉi). kod kojih je nosaĉ ĉeliĉnih linija poliuretana ili pertinaksa.. štancovani prirezi su netaĉni. nosaĉ ĉeliĉnih linija je okvir za zatvaranje formi i bezliĉni slagaći materijal. Štancne od brušenih čeličnih blokova. Štancne od plastične mase. . gde su nosaĉi ĉeliĉnih linija višeslojne šper ploĉe i dovoljne su taĉnosti izrezivanja. štancovani prirezi su velike taĉnosti.. velike je taĉnosti izrezanih prireza. o i kontraforme (protiv ploĉe. Sve sloţene štancne za štancovanje se sastoje od: o forme za štancovanje (ĉine je drţaĉ ĉeliĉnih linija. curihtunga). Drvene štancne. ĉeĉiĉne linije.POSTUPCI IZRADE AMBALAŢE – seĉenje  Složeni alati za izrezivanje Zavisno od vrste materijala drţaĉa (nosaĉa) ĉeliĉnih linija.sloţene štancne se javljaju kao:     Tipografske štancne (forme).

.Drvene štancne za izrezezivanje ravne i talasaste lepenke.

.  repetirno kopiranje. Postupci prenošenja crteţa na šper ploĉu:  direktno kontaktno kopiranje.  kaširanje fotoosetljvog papira. o Crtanje: (nakon definisanja oblika i veliĉine kutije. o Prenošenje na šperploĉu: (nacrtani crteţ se prenosi na šperploĉu. pristupamo njenom crtanju pojedinaĉno u srazmeri 1:1 na celom tabaku).POSTUPCI IZRADE AMBALAŢE – seĉenje  Izrada forme od šper ploče Izrada nosača od šper ploče 1. (najkvaliteniji naĉin). indigom.  direktno crtanje na šperploĉu. preko milimetarske hartije (dosta je neprecizno). Crtanje i prenošenje lika kontura prireza.  šablonom.

Rezanje šperploĉe. 5. okretanje zajedniĉke glave i ubacivanje u rupu uţeg dela testerice. 3. Nacrtan je plašt kutije i prenešen na šperploĉu. pogled sa strane na širi deo dvolisne testerice. 4. već samo malo isparavanja usled ugljenisanja).POSTUPCI IZRADE AMBALAŢE – seĉenje 2.  Rezanje SERVO-HIT testerom (ureĊaj sa testericom koja ima 2 širine gde je donja strana je uţa od gornje strane). bigovanje ili perforisanje.bušenje rupa u šper ploĉi. 2. Sledeći korak je da se na definisanim mestima šperploĉe naprave prorezi.  Ruĉno rezanje. Rezanje šper ploĉe se radi na više naĉina. . rezanje širim delom testerice. pogled sa strane na dvolisnu testeru. U tim prorezima će se smestiti ĉeliĉne linije za izrezivanje. Principijelna šema rada SERVO-HIT mašine: 1.  Rezanje pomoću laserskih zraka (predstavlja termiĉki postupak rezanja gde nema strugotina.

– dvostruko simetriĉne sa dvostrukim uglom brušenja. Prema obliku dela linije koji seĉe (brušenju) ĉeliĉne linije svrstavamo u ĉetiri grupe: – dvostruko simetriĉno brušene. – dvostruko asimetriĉne gde je jedna strana sa dvostrukim uglom brušenja.  linije za urezivanje (ricovanje). Prema naĉinu upotrebe ĉeliĉne linije svrstavamo u dve grupe: o skroz tvrde linije ĉiji su vrh i osnovno telo od ĉelika velike tvrdoće. .POSTUPCI IZRADE AMBALAŢE – seĉenje Čelične linije za izrezivanje. perforisanje i bigovanje U izrezanim prorezima šper ploĉe postavljaju se ĉeliĉne linije koje mogu biti:  linije za izrezivanje (seĉenje). – dvostruko asimetriĉno brušene.  linije za perforisanje. o linije sa ekstra tvrdim vrhom (delom kojim seĉe).

zaobljeni oblik. 3.5mm od debljine materijala.POSTUPCI IZRADE AMBALAŢE – seĉenje Specijalne čelične linije Ove linije spadaju u posebnu grupu ĉeliĉnih linija i koriste se za posebne zahteve: specijalne linije sa talasastim izgledom. prošireni ravni oblik.. 4. . Oblici (profili) ĉeliĉnih linija: 1 ravni oblik. prošireni zaobljani oblik.. Visina linije je jednaka je veliĉini visini linije za izrezivanje umanjene za 0. linije za štancovanje razglednica i poslovnih karata. Čelične linije za bigovanje Funkcija ovakvih linija je definisanje mesta za lakše savijanje tvrdih i krutih materijala. kombinovane za seĉenje i urezivanje. 2. Sve ĉeliĉne linije se seku i oblikuju na zadatu veliĉinu i oblik na specijalnim mašinama i alatima.

Postoji više naĉina za pripremu kontraforme:  lepljenjem prešpan kartona uz konture linija za bigovanje. (njihovim nalepljivanjem). ţljebljenje). . curihtunga) Kontraforma se nalazi sa suprotne strane forme i prvenstveno se koristi kod operacije bigovanja.  uz pomoć SERVO-FORM‖ mašine za izradu kanala.  pomoću ―Cito‖ traka.  nalepljivanjem prešpan kartona na temeljnu ploĉu. (radi se otiskivanje na zalepljeni prešpan.  ‖Nyloprint‖ ploĉama. (na zalepljen natron se preko indiga izvrši otiskivanje a zatim uz ivice kontura lepi prešpan traka). obeleţavanje indigom.POSTUPCI IZRADE AMBALAŢE – seĉenje  Izrada kontraforme (protiv ploče.

bigovani materijal. Bigovanje prema ĉeliĉnoj ploĉi: 1. Ove pojave se najĉešće dešavaju kod rada sa materijalima ĉiji smer vlakanaca nije pralelan sa ţeljenim pravcem savijanja ambalaţnog materijala. Zbog toga se rade postupci  bigovanja. previjanja ili pripreme za raskidanje.  perforisanja.  urezivanja  i utorivanja.POSTUPCI IZRADE AMBALAŢE – priprema formata 6. 2. kojima se ambalaţa formira i priprema za svoju upotrebnu funkciju. ĉeliĉna linija. udubljana ĉeliĉna ploĉa. 3.2. Piprema formata za oblikovanje (isečenih plaštova ambalaţe) Priprema formata za oblikovanje ambalaţe podrazumeva razne postupke. . savijanja. Kada se radi debljim materijalima ukoliko se mesta navedenih operacija ne definišu dolazio do pucanja i oštećenja ambalaţnog materijala ili nepravilnog savijanja.

talasastoj lepenci). • Rotirajući alati za bigovanje (B).POSTUPCI IZRADE AMBALAŢE – priprema formata  Bigovanje ―Bigovanje ili ţljebljenje je tehnika kojom se definiše mesto savijanja na debljim materijaliima.  na sloteru. • Specijalni postupak bigovanja (C). (C) . noţni ili elektriĉni pogon. (bigovanja prema ĉeliĉnoj ploĉi ili matrici Ili podlozi sa više utora). • Ravni alati za bigovanje (A).  na krajšer. ravnoj lepenci. (B) (uz pomoć rotirajuće patrice i rotirajuće matrice). Alati za bigivanje mogu biti postavljeni:  na mašinu za savijanje.‖ Proces se sastoji u izradi ţljeba na debljem materijalu (A) (kartonu. (radi se sabijanjem materijala). Alati za bigovanje mogu biti raznih formi i naĉina rada.  u formI za štancovanje. U odnosu na stepen automatizacije mašine mogu biti na ruĉni.

.  u formI za štancovanje Prema stepenu automatizacije mašine se dele na mašine na ruĉni. Razlikujemo sledeće oblike perforacije: • rupiĉastu perforaciju (A). noţni ili elektriĉni pogon. (kretanje alata je rotirajuće).POSTUPCI IZRADE AMBALAŢE – priprema formata  Perforacija ―Perforacija (prorezivanje) je postupak koji se primenjuje radi lakšeg definisanja mesta razdvajanje materijala (papira. Alati za perforisanje mogu biti razliĉitih oblika: • Ravni alati za perforisanje. (translatornim kretanjem). • specijalnu štanc-perforaciju. kartona.  na sloteru. • crtiĉastu perforaciju razliĉitog koraka (B). Alati za bigivanje mogu biti postavljeni:  na mašinu za savijanje. (B)  na krajšer. ravne ili talasaste lepenke)‖. (A) • Rotirajući alati za perforisanje.

Postupkom se reducira debljina materijala na mestu gde će doći do njegovog prelamanja. Najĉešće se primenjuje kao delimiĉno urezivanje kartona i lepenke. Razlikujemo više vrsta urezivanja:  ruĉno urezivanje (noţem). . u obliku kvadrata ili u obliku pravougaonika. Alat za utorivanje su rotirajući noţevi i rotirajuća podloga. Noţevi mogu rotirati u obliku slova ―V‖ ili paralelno.  Utorivanje ―Utorivanje (urezivanje reduciranjem) je specijalna tehnika koja se koristi za obradu punijiih voluminoznijih materijala‖. Na taj naĉin se izbegava oštećenje materijala. Utur moţe biti trouglast.  urezivanje ĉeliĉnim linijama.  urezivanje rotirajućim noţem.POSTUPCI IZRADE AMBALAŢE – priprema formata  Urezivanje ―Urezivanje (ricovanje) je tehnika koja definiše mesto prelamanja debljih materijala‖.

 Savijanje Pre bilo kakvog savijanja materijali (karton. kartona. . paralelno ili kombinovano na mašinama za savijanje tabaka koje se proizvode:  kao M-mašine (noţevima). ravna lepenka i talasasta lepenka) prolaze fazu pripreme formata u kojoj se definišu mesta za savijanje i prelamanje. Oblikovanje materijala Kod ambalaţe od papira. ravne i talasaste lepenke. motanjem i vuĉenjem.  Savijanje papira i kartona radi se unakrsno.  K.POSTUPCI IZRADE AMBALAŢE – oblikovanje materijala 6. radi se savijanjem. oblikovanje formatiranjih plaštova i definisanih mesta savijanja. prelamanja i raskidanja.mašine.3.  T-mašine (dţepovima).

.  Savijanje kartona. 3. rolne za savijanje. šipke za kontinualno savijanje materijala. ravne i talasaste lepenke radi se preklopnim ploĉama. šipkama i kaiševima.POSTUPCI IZRADE AMBALAŢE – oblikovanje materijala  Kod proizvodnje ambalaţe od papira koriste se i savijanje levkom i savijanje valjcima. Savijanje šipkama i kaiševima: 1. 4. 2. kaiševi za kontinualno savijanje materijala. Kod specijalnih poslova radi se savijanje plisiranjem. savijeni materijal.

Najĉešći oblik koji se dobija motanjem je cilindriĉni oblik. izvlačenje ―Tehnikom vuĉenja se ravne površine kartona i lepenke oblikuju u šuplja tela‖.  Motanje ―Motanje je postupak kojim se ravna površina papira pretvara u prostorni oblik‖. Alati za vuĉenje se izraĊuju kao matrica i patrica i kao deo za presovanje. Postoje tri osnovna naĉina namotavanja: • paralelno (normalno) namotavanje. • koso namotavanje. U ovom postupku dolazi do nabiranja tela. Izrada ovih oblika se sastoji u namotavanju papirne trake na kalup. . • spiralno namotavanje.POSTUPCI IZRADE AMBALAŢE – oblikovanje materijala  Vučenje. Namotani slojevi papira se mogu lepiti. te se ona presuju (peglaju). Ivice ambalaţe dobijene vuĉenjem su blago zaobljene.

 Utiskivanje Utiskivanje predstavlja obradu materijala formom za pregovanje. lepljenjem.  Kaširanje Predstavlja postupak kojim se meĊusobno spajaju dva ili više materijala (istog ili razliĉitog sastava). a materijali mogu biti od papira. do metalnih i plastiĉnih folija. Utiskivanje moţe biti pregovanjem (slepo) bez folije.POSTUPCI IZRADE AMBALAŢE – priprema materijala 6. ravne i talasaste lepenke. kartona. temperature i odreĊenog kontaktnog vremena rade se razna ukrašava.  Oslojavanje Oslojavanje je oplemenjivanje papira plastiĉnim masama. utiskivanje folijom ili reljefno utiskivanje.  Štampanje Ambalaţne spoljne površine štampamo razliĉitim tehnikama štampe. tehnikom duboke štampe. Kaširanjem se materijal oplemenjuje. • tehnikom ravne štampe.4. Priprema materijala Priprema materijala kod izrade ambalaţe od papira. tehnikom propusne štampe. folijama.  Laminiranje Laminati su kombinovani materijali sastavljeni od više meĊusobno ĉvrsto spojenih materijala u obliku folija. . kartona lepenke. Primenu pritiska. podrazumeva razliĉite postupke i zahvate kojima se funkcionalno i estetski poboljšava kvalitet materijala (a time i celokuone ambalaţe). Ambalaţa se štampa sledećim tehnikama štampe: tehnikom visoke štampe.

šivenjem ţicom i lepljenjem trakama.5. U izradi ambalaţe od papira.POSTUPCI IZRADE AMBALAŢE – spajanje materijala 6. Proces lepljenja obuhvata sledeće operacije: • dovoĊenje lepila u prikladno stanje da se moţe nanositi.‖ Da bi veza bila ĉvrsta lepilo mora da poseduje dobru adheziju i zadovoljavajuću koheziju. .  Spajanje lepljenjem ―Lepljenje je ĉvrsto povezivanje predmeta od istih ili razliĉitih materijala. Nakon spajanja formirana ambalaţa moţe se prostorno oblikovati i koristiti. • spajanje predmeta koji se lepe. ravne i talasaste lepenke. tankim slojem lepila. • priprema površine predmeta koji će se lepiti. Spajanje materijala Spajanjem se plano skrojeni i pripremljeni oblici ambalaţe uĉvršćuju tako da ambalaţa postaje finalni proizvod. kartona. spajanje se obavlja lepljenjem. • nanošenje lepila.

 lepljenje uronjavanjem. .  lepljenje valjcima.  lepljenje segmentnim valjcima.  lepljenje tufniranjem.Najzastupljeniji naĉini mašinskog nanošenja lepila su:  lepljenje diskovima. Primeri lepljenja sloţivih kutija na BOBST lepilicama.  lepljenje trakama.

dijagonalni šav. 2. ugaona spojnica. izgled sašivenih kutija . a duţina kraka do 20mm.  Mašine za ravno spajanje. Raspon meĊu krakovima je do 40mm. Šivenje se vrši pljosnatom ţicom ĉija je spojnica u obliku slova ―П‖. vertikalni šav. Ravni šav: 1. 3.POSTUPCI IZRADE AMBALAŢE – spajanje materijala  Spajanje šivenjem žicom Ovakav naĉin spajanja je zastupljen kod povezivanja i formiranja transportnih kutija od talasaste lepenke. 2. korizontalni šav. (imaju dugaĉak vrat radi pokrivanja površina za šivenje).  Mašine za ugaono šivenje ţicom (koriste se za spajanje uglova kutija). Ugaoni šav: 1. Za šivenje se koriste specijalne mašine koje su svrstane u dve grupe.

. nekoliko sekundi).  Visokofrekventno zavarivanje (zavarivanje se ostvaruje uz dve zagrejane elektrode pod pritiskim). U odnosu na naĉin dovoĊenja toplote razlikujemo:  Impulsivno zavarivanje (delovanje toplote je kratkotrajno. od dve nastaje jedna).  Kontaktno zavarivanje (mogućnist produţivanja vreme zagrejavanja). Širina trake za lepljenje je 50-60mm.  Zavarivanje grejnim klinom (spajanje dve termoplastiĉne folije ĉitavim površinama. plastiĉnih masa. Moţe se nanositi mašinski ruĉno. Zavarivanjem se plastiĉne mase prevode u plastiĉno stanje a zatim se sjedinjuju pod povišenim pritiskom. Traka mora da poseduje dobre mehaniĉke osobine.POSTUPCI IZRADE AMBALAŢE – spajanje materijala  Spajanje lepljivim trakama Traka se direktno lepe na stranice kutija i zato nisu potrebne klapnice na kutijama (kao mesta lepljenja kutija). tekstila.  Spajanje termozavarivanjem ―Termozavarivanje prestavlja postupak spajanja termoplastiĉnih oslojenih materijala dejstvom temperature i pritiska‖. Struktura trake moţe biti od natrona.

KARTONA. RAVNE I TALASASTE LEPENKE . MAŠINE ZA IZREZIVANJE AMBALAŢE OD PAPIRA.7.

U odnosu na oblik ulaznog materijala mašine za izrezivanje delimo na grupu mašina koje koje izrezuju iz tabaka i grupu mašina koje izrezuju iz rolne.  Specijalizovanje mašine.7.  poluautomatske. Prema principu ostvarivanja pritiska ove mašine se mogu podeliti na:  zaklopne (ploĉa o ploĉu).  rotacione (valjak o valjak). KARTONA.  Automatske Prema vrsti materijala i sloţenosti postupaka mašine delimo na:  Mašine za izradu sloţivih kutija od kartona ravne i talasaste lepenke. RAVNE I TALASASTE LEPENKE Postoje razne klasifikacije i kriterijumi podela mašina za izrezivanje. Stepen automatizacije mašine za izrezivanje razvrtava na:  kao ruĉne. MAŠINE ZA IZREZIVANJE AMBALAŢE OD PAPIRA.  specijalizovane mašine (sloteri).  cilindriĉne (cilindar o ploĉu). .  Mašine za izradu sloţivih kutija od talasaste lepenke.

kvadratne i etikete nepravilnog oblika.  Etikete Etikete se izrezuju se pomiĉnim i nepomiĉnim štancnama dok prema obliku mogu biti pravougaone. Materijali po kvalitetu mogu biti raznoliki veće ili manje gramature ili specijalizovani Štancne za izradu koverata ili imaju zatvorenu liniju rezanja (kovane štancne) ili su podešavajuće.7. KARTONA. Seku se na mašini za seĉenje papira. RAVNE I TALASASTE LEPENKE  Koverte Koverte se mogu raditi iz tabaka ili iz rolne kao plaznog oblika ulaznog materijala. . MAŠINE ZA IZREZIVANJE AMBALAŢE OD PAPIRA. univerzalnoj mašini za izrezivanje ili na specijalizovanoj mašini za seĉenje pravougaonih etiketa. Ove mašine mogu biti razliĉitog stepena automatizacije Specijalizovana mašina za seĉenje i šlajfiranje paravougaonih etiketa.

 odvajanje izrezanog prireza od osnovnog tabaka. . ravne i talasaste lepenke Tok izrade sloţivih kutija:  izrada forme za izrezivanje.  izrada podloge (matrice) na ploĉi.  postavljanje forme u mašinu.  automatsko lepljenje na mašini za lepljenje prireza sloţivih kutija. MAŠINE ZA IZREZIVANJE AMBALAŢE OD PAPIRA. cilindriĉne i rotacione.  Rotacione mašine za izrezivanje. Mašine za izrezivanje ovakvih kutija se proizvode kao zaklopne. KARTONA.  pakovanje gotovih prireza.7.  HEIDELBERG cilindriĉna mašina.  ulaganje materijala za izrezivanje. Glavni predstavnici ovih mašina su:  Bobst SP102. RAVNE I TALASASTE LEPENKE  Mašine za izradu složivih kutija od kartona.

Kapaciteta je do 7500 tabaka na sat. utorivanja i pregovanja .  ureĊaj za štancovanje sa pomoćnim izbacivaĉima otpada. Štancuje papir od 90g/m².5mm debljine i talasastu lepenku do 4mm debljine.  ureĊaj za transport tabaka do štancne. pritiska za izrezivanje 250t. KARTONA.  HEIDELBERG cilindriĉna mašina Predstavlja najpoznatiju štanc mašinu sa cilindriĉnim automatima za štancovanje formata 57x82cm i 64x90cm. Osnovni delovi ove mašine su:  aparat za ulaganje tabaka. Mašina je zaklopna sa horizintalnom formom za izrezivanje. To su mašine visoke štampe prilagoĊene procesu izrezivanja. bigovanja. RAVNE I TALASASTE LEPENKE  Bobst SP102 Polazni materijal za ovu mašinu je tabak.7. Mogu štampati gramature do 600g/m².  ureĊaj za izlaganje izrezanog materijala. karton i ravnu lepenku do 1. Pored izrezivanja mogu raditi operacije perforisanja. MAŠINE ZA IZREZIVANJE AMBALAŢE OD PAPIRA.

RAVNE I TALASASTE LEPENKE  Rotacione mašine za izrezivanje Ove mašine mogu izrezivati i tabake i materijal iz rolne (traku).  ureĊaj za savijanje i lepljenje kutija. KARTONA. Mogu se povezivati ―in line‖. Rotacione mašine su velikog kapaciteta do 300. .  ureĊaj za izrezivanje (šlicovanjem).  brojanje i izlaganje gotovih kutija. MAŠINE ZA IZREZIVANJE AMBALAŢE OD PAPIRA.7. Sloter moţe da sadrţi:  mehaniĉki ili pneumatski ulagajući aparat.  ureĊaj za štampanje. Poseduju i fleksografske ureĊaje. Sloter Specijalizovana mašina za izradu sloţivih kutija zahteva predhodnu pripremu talasaste lepenke kroz prve dve faze rada: priprema formata (seĉenjem) na odreĊenu veliĉinu i pripremu formata za oblikovanje (bigovanjem na dva biga). PreraĊuju ravnu lepenku do 1mm debljine i talasastu lepenku do 9mm debljine Mašine za izradu složivih kutija od talasaste lepenke  Mašine iz ove grupe se dele na zaklopne mašine sa vertikalnom i horizontalnom formom za izrezivanje i na specijalizovanje mašine (sloter).000 prireza sloţivih kutija na ĉas.

ureĊaj za ulaganje. izrezivanje šlicovanjem. 3. 6. 2. bigovi dobijeni šlicovanjem. klapne za slepljivanje. 2. bojanici. . ureĊaz za izlaganje. Izrada sloţive kutije na sloteru: 1. 3.ureĊaj za bigovanje.ureĊaj za segmentno seĉenje. ureĊaj za štampanje. 4.Šema dvobojnog slotera: 1. 4. 5. dva biga uraĊena u fazi pripreme formata za oblikovanje na krajšeru.

RADIONIĈKI CRTEŢ .8.

8. RADIONIĈKI CRTEŢ .

Ima li pitanja? .Hvala na paţnji.

ing Vladimir Konstantinović.. Ivan Vujković. 2007. Martin Vereš.com/ • http://ocw. Dr Dragan Adamovic. Zagreb. N. dr Dragan Marković. Grupa autora. Školska knjiga.9. Korisni sajtovi • http://www. 2009.com/ • http://www. 2010. dr. .aspx • http://adage. Zagreb. i 2004. 2010. Striĉević.mit. Tectus. Nataša Stipanelov Vrandeĉić. izv. 1997. predavanja.tetrapak. Ambalaţa. Mašinski materijali-kompoziti. Special Packaging. 1993.com/about_tetra_pak/pages/default. Osnovi grafiĉkog dizajna. Univerzitet Singidunum. Dizajn Pakovanja.packagedesignmag. Tehnologija grafiĉke dorade I i II. Kata Galić. Univerzitet Singidunum. 2007. Ambalaţa. Ambalaţa za pakiranje namirnica. Suvremena ambalaţa 1 i 2.com/article/cmo-strategy/weak-package-design-a-costlier-problem/139824 . sc. dr Dragan Marković. dipl. LITERATIRA [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [11] [12] dr Dragan Cvetković. Mr.htm • http://bestinpackaging.wordpress. The Pepin Press/Agile Rabbit Editions. 2010. 1983.edu/index. dr Dragan Cvetković. Zavod za udţbenike i nastavna sredsva. Sveuĉilište u Splitu Kemijsko tehnološki fakultet. prof. prezentacija. sc. Beograd. 2009. Tomislav Baković.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful