Soalan 1 Kemahiran bahasa mendengar dan bertutur, membaca dan menulis dalam Sukatan Bahasa Melayu KBSR

MENULIS Kemahiran Menulis merujuk kepada keupayaan murid menulis perkataan dan ayat dan mengeluarkan idea melalui pelbagai jenis penulisan yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan dan pengalaman peribadi yang telah dilalui dengan menggunakan ayat yang gramatis, tanda baca dan ejaan yang betul, serta tulisan yang jelas dan cantik. Murid juga digalakkan menggunakan kreativiti mereka untuk menghasilkan penulisan bahan berunsurkan pengetahuan dan penulisan imaginatif.

MENDENGAR Kemahiran Mendengar merujuk kepada keupayaan murid mendengar dengan teliti, memahami perkara yang didengar dalam pelbagai situasi pengucapan, serta dapat memberikan maklum balas.

KEMAHIRAN MENDENGAR & BERTUTUR, MEMBACA DAN MENULIS DALAM HSP BAHASA MELAYU KBSR

MEMBACA Kemahiran Membaca merupakan keupayaan murid membaca ayat dengan lancar serta sebutan, intonasi, jeda yang betul. Penekanan perlu diberikan kepada aspek pemahaman dan penaakulan pelbagai bahan secara kritis dengan menggunakan pelbagai teknik membaca.

BERTUTUR Kemahiran Bertutur merujuk keupayaan murid berbual untuk menjalin hubungan dan menyampaikan maklumat, pendapat, perasaan, serta idea yang kritis dan kreatif dengan sebutan dan intonasi yang betul secara sopan. Penekanan diberikan kepada penggunaan pengucapan yang menggunakan tatabahasa yang sesuai.

Rajah 1 : Lakaran Grafik Bagi Kemahiran Mendengar, Bertutur, Membaca dan Menulis Dalam HSP Bahasa Melayu KBSR

Kemahiran menulis
Kematangan Urat Saraf Perlu Bagi Menghasilkan Penyelarasan Antara Mata dan Tangan

Kemahiran Mekanis

Dikuasai Pada Peringkat Awal Supaya Tulisan Cantik dan Kemas

Contengan Merupakan Asas Menulis

KEMAHIRAN MENULIS
Dijalankan Selepas Kanak-Kanak Menguasai Kemahiran Mekanis

Kematangan Urat Saraf Perlu Agar Kanak-Kanak Dapat Memegang Pensel Dengan Betul

Pelahiran (Mental )

Rajah 2 : Lakaran Grafik Bagi Kemahiran Menulis

Kemahiran generik

Memahami Budaya

Berkomunikasi

Mengurus / Memilih dan Menganalisis Maklumat

Kemahiran Generik (Kemahiran Kecekapan dan Ketrampilan)
Menyelesaikan Masalah

Menggunakan Teknologi

Merancang dan Mengelola Aktiviti

Bekerja Dengan Orang Lain dan Dalam Kumpulan

Rajah 1 : Lakaran Grafik Bagi Kemahiran Generik

Kecerdasan Pelbagai Teori kecerdasan pelbagai (TKP) menurut Howard Gardner adalah: “ An intellingence is the ability to solve problems, or to create products that are valued withn one or more cultural settings.” (Frames of Mind, 1983) TKP bukan sahaja memperluas keluarga kecerdasan, malah menjana definisi dan konsep kecerdasan yang relevan dalam pendidikan hari ini. Linda Campbell, Bruce Campbell dan Dee Dicknison merumuskan TKP sebagai kebolehan menyelesaikan masalah yang dihadapi dalam kehidupan sebenar, kebolehan menjana masalah baru untuk diselesaikan dan kebolehan membuat sesuatu atau menawarkan perkhidmatan yang bernilai dalam lingkungan budaya.
Kecerdasan Naturalis

Kecerdasan Verbal-Linguistik

Kecerdasan Intrapersonal

Kecerdasan Logik-Matematik

Kecerdasan Interpersonal

Kecerdasan Visual-Ruang

Kemahiran Muzik

Kecerdesan Kinestetik

Rajah 4 : 8 Jenis Kecerdasan Dalam Kecerdasan Pelbagai (TKP)

Strategi pengajaran dan pembelajaran bestari Bagi melaksanakan kurikulum dengan ciri-ciri bestari mengikut visi KPM, guru-guru dikehendaki memahami dan seterusnya mengaplikasikan semua elemen bestari dalam pengajaran dan pembelajaran. Pedagogi bestari menggunakan pelbagai strategi pengajaran dan pembelajaran supaya pembelajaran lebih menarik dan bermakna kepada murid. Penekanan diberikan kepada pengintegrasian pengetahuan, kemahiran asas serta memupuk nilai murni dan sikap bagi perkembangan yang menyeluruh,dan mengambil kira pelbagai keperluan dan kepelbagaian kebolehan murid. Pelbagai strategi pembelajaran digunakan untukmemastikan pembelejaran yang boleh digunakan seperti berikut: penguasaan (masteri)

kemahiran asas dan perkembangan murid secara menyeluruh. Strategi pengajaran dan

Direktif / Arahan Kajian masa depan

Pemerhatian

Kontekstual
Strategi pengajaran dan pembelajaran bestari

Mediatif

Metakognitif Generatif Konteks luar Koperatif / Kolaboratif

Rajah 5 : Strategi Pengajaran Dan Pembelajaran Bestari

Dengan menggunakan strategi pengajaran dan

pembelajaran di atas, pendekatan

pembelajaran berpusatkan pelajar dapat dilaksanakan. Guru dapat memainkan peranan sebagai fasilitator dan kecenderungan guru untuk mengajar secara chalk and talk dapat diata

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful