SMS TOWER PRO1ECT

TECHNICAL SPECIFICATIONS
FOR
ELECTRICAL WORKS
ÑAËC TÍNH KYÕ THUAÄT ÑIEÄN

PREPARED BY:
BIEN SOAN

HONG MA CONSTRUCTION JSC


1UNE 26 ,2008

 
 
SMS TOWER PROJECT
ELECTRICAL-Specifications

HONG MA CONSTRUCTION JSC   
Page 1 of 214

 
 
 
 
TABLE OF CONTENTS
MUÏC LUÏC


INTRODUCTION SCOPE OF WORK
KHÁI QUÁT PHẠM VI CÔNG VIỆC

SECTION E1 ELECTRICAL GENERAL
PHAÀN E1 TOÅNG QUAÙT VEÀ ÑIEÄN

SECTION E2 SHORT CIRCUIT AND COORDINATION STUDY
PHAÀN E2 NGAÉN MAÏCH VAØ NGHIEÂN CÖÙU PHOÁI HÔÏP

SECTION E3 MAINTENANCE
PHAÀN E3 BAÛO TRÌ

SECTION E4 CONDUIT, CABLE TRAY AND TRUNKING
PHAÀN E4 OÁNG LUOÀN DAÂY, MAÙNG CAÙP VAØ HOÄP ÑI DAÂY

SECTION E5 WIRE AND CABLES
PHAÀN E5 DAÂY ÑIEÄN VAØ CAÙP

SECTION E6 MAINS AND SUB-MAINS DISTRIBUTION
PHAÀN E6 PHAÂN PHOÁI MAÏCH ÑIEÄN CHÍNH VAØ PHUÏ

SECTION E7 UNDERGROUND CABLE INSTALLATIONS
PHAÀN E7 LAÉP DAÂY CAÙP NGAÀM

SECTION E8 WIRING DEVICES
PHAÀN E8 THIEÁT BÒ ÑI DAÂY

SECTION E9 SUPPORTING DEVICES
PHAÀM E9 THIEÁT BÒ GIAÙ ÑÔÕ

SECTION E10 ELECTRICAL IDENTIFICATION
PHAÀN E10 ÑAØNH DAÁU ÑIEÄN

SECTION E11 POWER FACTOR CORRECTION EQUIPMENT
PHAÀN E11 THIEÁT BÒ ÑIEÀU CHÆNH HEÄ SOÁ COÂNG SUAÁT

SECTION E12 SERVICE ENTRANCE
PHAÀN E12 LOÁI VAØO

SECTION E13 BUSDUCTS
PHAÀN E13 THANH CAÙI DAÃN ÑIEÄN

SMS TOWER PROJECT
ELECTRICAL-Specifications

HONG MA CONSTRUCTION JSC   
Page 2 of 214

SECTION E14 LOW VOLTAGE SWITCHBOARDS
PHAÀN E 14 BAÛNG CHUYEÅN MAÏCH HAÏ THEÁ (LVSB)

SECTION E 15 LUMINARIES AND ACCESSORIES
PHAÀN E 15 ÑEØN VAØ CAÙC PHUÏ KIEÄN


SECTION E 16 EARTHING SYSTEM
PHAÀN E 16 HEÄ THOÁNG TIEÁP ÑAÁT

SECTION E 17 LIGHTNING PROTECTION SYSTEM
PHAÀN E 17 HEÄ THOÁNG CHOÁNG SEÙT

SECTION E 18 PA SYSTEM
PHẦN 18 HỆ THỐNG PHÁT THANH CÔNG CỘNG

APPENDIX
SMS TOWER PROJECT
ELECTRICAL-Specifications

HONG MA CONSTRUCTION JSC   
Page 3 of 214


INTRODUCTION/SCOPE OF WORKS
KHÁI QUÁT/ PHẠM VI CÔNG VIỆC

A. LV SYSTEM
 To run underground cable from the transformer to LV room (by Robot)
 To run cable from Genset (after being synchronized) to LV room
 To carry out connection of Main LV cables to Transformer from QTSC and from
Gensets in the Gen room
 To design and install ATS (Auto Transfer System)
 To provide and install all DBs, MDBs, Capcitor bank, including switches, circuit
breakers ... in the LV room as indicated in the drawings
 ATS, MBD1, MDB2 and Capacitor are to be intergratedin one Mian Switchboard
and interconnected by busbars. Seperate boards are not acceptable
 To provide and run Fire resistance cable from the main Switchboard in the LV
room to Water pumps, Fire pumps, Lift No.1 (in the level 7).
 To run cables from the main Switchboard in the LV room to level 7 for Lift 2&3.
 MSB1, MSB2, MSB3 & MSB*are to be intergrated in MDB1 & MBD2 as indicated
in the drawings. Whereas, the MSB* is for Essential Areas.
 To provide and install all floor DBs and run cables to connect them to the main
Switchboard in the LV room
 To provide and install all trunkings, cable ladders, cable trays, conduits. Contractor
to co-ordinate with all services and the Construction Manager to work out the
appropriate cabling routes before installation.
 To run cables to all outdoor lightings and equipments
B. LIGHTING AND SOCKETS
 To provide and run all cables to all lighting (internal and external) and sockets as
indicated in the drawings
 To provide and install all lighings fittings (internal and external), switches and
sockets as indicated in the drawings
 Emergency and Exit lights to be in separate circuits.
C. DATA SYSTEM
 To provide and run underground PVC pipes from Outside Pit to the IT room on the
ground floor for installation of data cables (data cables to be installed by QTSC).
 Toprovide and run Optic cables from IT room to Server room and from Server
room to Hub rooms on each floor
 To provide and install all data cables as specified in the BQ list, from hub rooms to
all work stations, and connect to the data sockets.
 Contractor to supply telephone Cables, MDFs and telephone socket outlets. Install
all telephone cables from PABX room (PABX will be supplied by others) to all
MDFs to each floors, and then from MDFs to all telephone Outlets
D. SERVICE INDICATION PANEL
 To run all signal cables from pumps... to Security room to indicate the status of the
pump: RUN, TRIP...
 To run signal cables to the Security room to indicate the water levels from top as
well as from underground water tank: low level, high level...
 To run signal cables to the Security room to SWITCH ON or OFF all fans in case of
Fire
 To run signal cables to the Security room to indicate the status of power from
Genset and from QTSC
E. PA SYSTEM
 To provide and install all Fire resistance cables to all speakers as indicated in the
drawings
SMS TOWER PROJECT
ELECTRICAL-Specifications

HONG MA CONSTRUCTION JSC   
Page 4 of 214

 To provide and install all PA equipments accordingly
F. LIGHTNING AND EARTHING
 To provide and install the lightning system as indicated in the drawings
 To provide and install Earthing system, processing the Earth pit, install all earth
cables in the earth pits and all earth copper bars for all DBs
G. MISCELLANOUS:
 Coordination with all services
 Shop drawings and As-built drawings
 Testing and Commisioning
 Licence, permission certificate
 Interfacing with all Services
 Operation and maintenance Instruction manuals
 Warranty
 Training
 Cleaning

SMS TOWER PROJECT
ELECTRICAL-Specifications

HONG MA CONSTRUCTION JSC   
Page 5 of 214


SECTION E1
CHƯƠNG E1

ELECTRICAL GENERAL PROVISIONS
CÁC ĐIỀU KHOẢN CHUNG VỀ ĐIỆN


PART 1 – GENERAL
PHẦN 1 – ĐẠI CƯƠNG

1.01 DESCRIPTION
MÔ TẢ

A. The scope of works for all mechanical and electrical works and systems comprises
engineering, supply, delivery, installation, testing and commissioning, handover, training,
maintenance and warranty all as described or reasonably implied in the Contract . The
Contractor is obliged to provide fully functioning works and systems in conformance with
the requirements of the Contract .
Phạm vi công việc của toàn bộ các công tác và hệ thống cơ điện bao gồm phần công
nghệ, cung ứng, giao hàng, lắp đặt, thử nghiệm và vận hành thử, bàn giao, huấn luyện,
day tu và bảo hành toàn bộ như được mô tả hoặc ngụ ý một cách hợp lý trong Hợp đồng
phụ. Nhà thầu phụ phải cung cấp các công trình và hệ thống hoạt động tốt theo đúng các
yêu cầu trong hợp đồng.

B. The Contractor shall be responsible to co-ordinate the equipment and services and shall
produce properly co-ordinated shop drawings to demonstrate the installation complies
with the contract detail design drawings and technical specifications.
Nhà thầu phụ phải chịu trách nhiệm sắp xếp và phối hợp phần thiết bị và các hệ thống kỹ
thuật, đồng thời phải thực hiện các bản vẽ thi công kết hợp nhằm chứng minh công tác
lắp đặt phù hợp với hôïp ñoàng caùc baûn veõ thieát keá chi tieát vaø ñaëc tính kyõ thuaät.

C. Shop drawings shall take into account actual measurement and setting out dimensions /
levels obtained and determined by the Contractor on site, actual equipment / material
used, actual routing of services, co-ordination with all installation, and site conditions /
constraints.
Các bản vẽ thi công cần lưu ý về các số đo thực tế, các kích thước /cao trình bố trí do
Nhà thầu phụ thu thập và xác định ở hiện trường, thiết bị/vật tư sử dụng trong thực tế,
tuyến lắp đặt các hệ thống thực tế, sự phối hợp với các hệ thống lắp đặt khác, tình
trạng/các hạn chế ở công trường.

D. The electrical equipment and material shall be suitable for operation at the guaranteed
maximum sustained site rating. The following system conditions shall be considered for
all the equipment and material being used:
Các thiết bị và vật tư phần điện phải thích hợp để vận hành với công suất tối đa đã bảo
đảm. Cần lưu ý các điều kiện sau đối với thiết bị và vật tư sử dụng:

1. LOW VOLTAGE SYSTEM (LV)
HỆ THỐNG HẠ THẾ (LV)

System: TN-S Earthing System – 3 Phase – 4 Wire (Separate Neutral and
protective conductor through out the L.V. System)
Hệ thống: Hệ thống tiếp đất TN-S – 3 pha – 4 dây (dây trung tính và dây bảo vệ
tách riêng qua hệ thống hạ thế)

SMS TOWER PROJECT
ELECTRICAL-Specifications

HONG MA CONSTRUCTION JSC   
Page 6 of 214

a. System Voltage and Frequency:
Tần suất và điện áp của hệ thống:

Nominal (danh định) 380/220 Volts ± 5%
Lowest (thấp nhất) 360/207 Volts
Highest (cao nhất) 400/231 Volts
Frequency: (tần suất) 50Hz ± 0.5%

b. Symmetrical Fault Level: To be fully coordinated with MV.
Mức độ khiếm khuyết đối xứng

To be fully coordinated with MV equipment so that proper cascading is
achieved.
Cần kết hợp toàn diện với thiết bị trung thế nhằm đạt được độ phân tầng
thích hợp (?)

c. System Earthing:
Phần tiếp đất của hệ thống

System Solid
Resistance 2 ohm or less
Negative Phase Sequence within 2%
Voltage Fluctuation Limits less than 5% for 400 volts
Hệ thống chất rắn
Điện trở 2 ohm hoặc thấp hơn
Trình tự pha âm trong phạm vi 2%
Giới hạn dao động điện áp dưới 5% đối với (dòng điện) 400 V

1.02 QUALITY ASSURANCE
BẢO ĐẢM CHẤT LƯỢNG

A. Standards and Guidelines for Installations, Materials and Equipment
Caùc tieâu chuaån vaø höôùng daãn laép ñaët, vaät lieäu vaø thieát bò
The installations, materials and equipment shall comply with the latest requirements
of the standard codes, guides and other documents issued by the Authorities,
Institutions and Organisation referred to in various sections including the following:
Vieäc laép ñaët, vaät lieäu vaø thieát bò phaûi phuø hôïp vôùi caùc yeâu caàu môùi nhaát cuûa caùc maõ
tieâu chuaån, höôùng daãn vaø caùc taøi lieäu khaùc ñöôïc ban haønh bôûi caùc cô quan chöùc
naêng vaø ñoaøn theå ñöôïc chia ra laøm nhieàu kyù hieäu sau:

 NFPA National Fire Protection Association
(NEC- National Electric Code)
 ICCEC International Code Council Electric Code
(Administrative Provisions)
 IEC International Electrotechnical Commission
 IECEE IEC Standards for Conformity Testing and Certification of
Electrical Equipment
 SS Singapore Standards
 BS British Standards

B. Statutory Regulations and Codes of Practice
Caùc qui ñònh vaø caùc maõ hieäu öùng duïng

SMS TOWER PROJECT
ELECTRICAL-Specifications

HONG MA CONSTRUCTION JSC   
Page 7 of 214

All works shall comply in all respects with the requirements of the rules and
regulations established by the following authorities and utility companies:
Taát caû coâng vieäc phaûi tuaân theo caùc qui ñònh yeâu caàu vaø caùc qui taéc ñöôïc thaønh laäp
döïa theo caùc cô quan chöùc naêng nhö sau:

TCXD - 25 Installation of Electrical Wiring in Dwellings and Public Bldgs.
TCXD - 27 Installation of Electrical Wiring in Dwelling and Public Bldgs.
TCXD - 46 Lightning Protection for Buildings
EVN - Local Electric Utility Requirements
TCXD - 150 Sound Isolation For Dwellings
TCXD - 175 Permissible Noise Levels for Public Buildings

A. Drawings, specifications, codes and standards are minimum requirements. Where
requirements differ, the more stringent apply.
Các bản vẽ, tiêu chí kỹ thuật, quy định và tiêu chuẩn chỉ là các yêu cầu tối thiểu. Khi có
sự khác biệt giữa các yêu cầu, yêu cầu nào nghêm ngặt hơn sẽ được áp dụng.

B. Execute work in strict accordance with the best practices of the trades in a thorough,
(substantial, workmanlike manner by competent workmen. Provide a competence,
experienced, full-time Superintendent who is authorized to make decisions.
Sử dụng công nhân có khả năng và tay nghề cao để tiến hành công việc theo các thông lệ
tốt nhất của ngành. Cung ứng một giám sát viên có nhiều kinh nghiệm và khả năng làm
việc toàn thời gian và được ủy quyền để quyết định.

C. All equipment, materials and installation method shall comply with the General
Specification and the current standards and regulations as described in the Contract
Documents.
Tất cả các thiết bị, vật tư và phương pháp lắp đặt đều phải tuân thủ Tiêu chí kỹ thuật
chung và các tiêu chuẩn cũng như quy định hiện hành như đề ra trong Hồ sơ hợp đồng
phụ.

D. The Construction Manager reserves the right to inspect and reject any part of the Works
not complying. The Contractor shall replace such rejected works without cost variation
and delay to the Contract .
Giaùm ñoác döï aùn có quyền kiểm tra và loại bỏ bất cứ phần việc nào không đạt yêu cầu.
Nhà thầu phụ phải thay thế phần công trình đó mà không được tính thêm chi phí phát
sinh cũng như gây chậm trễ cho Hợp đồng phụ.

E. Approval or acceptance by the Construction Manager shall not relieve the Contractor of
his responsibilities under the Contract for the quality of materials and the standard of
workmanship in the Works.
Việc Giaùm ñoác döï aùn phê duyệt hay chấp thuận không làm giảm bớt nghĩa vụ của Nhà
thầu phụ theo Hợp đồng về chất lượng vật tư và tiêu chuẩn tay nghề trong Công trình.

F. No work shall be covered up or put or view without the agreement of the Construction
Manager. The Contractor shall provide/allow the Construction Manager full opportunity
for the examination and measurement of any work, which is about to be covered or put
out of view. Upon request by the Construction Manager, the Contractor shall expose their
Works and allow/provide access to the Construction Manager to inspect any part of the
Works during the course of the manufacturing or site installation / erection.
Không được che đậy công trình nếu không có sự đồng ý của Giaùm ñoác döï aùn. Nhà thầu
phụ cần cung cấp/ tạo điều kiện để Giaùm ñoác döï aùn kiểm tra và đo lường bất cứ phần
việc nào sắp bị che đậy hoặc để ngoài tầm mắt. Khi có yêu cầu của Tư vấn giám sát, Nhà
thầu phụ phải để lộ/phơi bày công trình ra đồng thời tạo điều kiện thuận lợi để Giaùm ñoác
SMS TOWER PROJECT
ELECTRICAL-Specifications

HONG MA CONSTRUCTION JSC   
Page 8 of 214

döï aùn kiểm tra bất cứ phần việc nào trong quá trình gia công hoặc lắp đặt/lắp dựng ở
công trường.

G. When requested by the Construction Manager, the Contractor shall submit evidence
including written certificates and full testing reports from approved/ recognized testing
organization certifying that his proposed equipment or materials have been tested and
conform to the specified standard.
Khi có yêu cầu của Giaùm ñoác döï aùn, Nhà thầu phụ cần đệ trình các bằng chứng kể cả
các văn bản chứng nhận cũng như toàn bộ các báo cáo thử nghiệm của các đơn vị thử
nghiệm được công nhận/chấp thuận xác nhận rằng thiết bị hoặc vật tư đề xuất của Nhà
thầu đã được thử nghiệm và đáp ứng đúng tiêu chuẩn đề ra.

1.03 ABBREVIATIONS AND DEFINITIONS
CÁC TỪ VIẾT TẮT VÀ ĐNNH NGHĨA

A. Abbreviations:
Các từ viết tắt

1. ACMV Air Conditioning and Mechanical Ventilation
Hệ thống điều hòa không khí và thông gió cơ học

2. ANSI American National Standard Institute
Viện tiêu chuẩn quốc gia Mỹ

3. ARI American Refrigeration Institute
Viện nghiên cứu về hệ thống làm lạnh Mỹ

4. ASHRAE American Society of Heating, Refrigerating and Air-
Conditioning Engineers (USA)
Hiệp hội các kỹ sư chuyên về hệ thống sưởi, làm lạnh và điều
hòa không khí Hoa kỳ

5. ASTA Association of Short-circuit Testing Authorities
Hiệp hội các đơn vị thử nghiệm đoản mạch

6. ASTM American Society for Testing and Materials (USA)
Hội thử nghiệm và vật tư Hoa Kỳ

7. BMS Building Management System
Hệ thống quản lý năng lượng

8. BS/BSS British Standard or British Standard Specification
Tiêu chuẩn Anh hoặc Tiêu chí kỹ thuật theo tiêu chuẩn Anh

9. CAD Computer Aided Drafting
Thiết kế qua sự hỗ trợ của máy tính

10. ELV Extra Low Voltage
Điện hạ thế bổ sung

11. ETL Electrical Testing Laboratories
Phòng thí nghiệm chuyên về thử nghiệm điện

12. LPC Lost Prevention Council (UK)
Hội đồng chống thất thoát (Anh)

13. HVCA Heating and Ventilation Contractor s Association (UK)
SMS TOWER PROJECT
ELECTRICAL-Specifications

HONG MA CONSTRUCTION JSC   
Page 9 of 214

Hiệp hội các nhà thầu phụ chuyên về hệ thống sưởi và thông
gió

14. ICAO International Civil Aviation Organization
Tổ chức hàng không dân dụng quốc tế

15. IEC International Electronic Committee
Ủy ban điện lực quốc tế

16. IEE Institute of Electrical Engineers (UK)
Học viện các kỹ sư ngành điện (Anh)

17. IEEE Institute of Electrical and Electronic Engineers
Học viện các kỹ sư ngành điện và điện tử (Anh)

18. IES Illuminating Engineering Society
Hiệp hội ngành chiếu sáng

19. IP Index of Protection
Chỉ số bảo vệ

20. IPCEA International Power Cable Engineers Association
Hiệp hội các kỹ sư cáp điện quốc tế

21. ISO International Standardization Organization
Tổ chức tiêu chuẩn hóa quốc tế

22. M & E Mechanical and Electrical
Cơ & điện

23. NC Noise Criteria
Tiêu chí về tiếng ồn

24. NEC National Electrical Code
Quy định quốc gia về điện

25. NR Noise Rating
Xếp loại tiếng ồn
26. NEMA National Electrical Manufacturer’s Association (USA)
Hiệp hội các nhà sản xuất ngành điện quốc gia (Mỹ)

27. NFPA National Fire Protection Association (USA)
Hiệp hội PCCC quốc gia (Mỹ)

28. SPL Sound Pressure Level
Mức áp lực hợp lý

29. SPW Sound Power Level
Mức điện hợp lý

All other notations and symbols used shall have their internally/normally accepted/used
meaning.
Tất cả các ký hiệu và chú thích khác được sử dụng phải mang ý nghĩa thông dụng /được
chấp thuận.

1.04 CLIMATE CONDITIONS
ĐIỀU KIỆN KHÍ HẬU

SMS TOWER PROJECT
ELECTRICAL-Specifications

HONG MA CONSTRUCTION JSC   
Page 10 of 214

A. The Contractor shall warrant that all materials and equipment are suitable for continuous
use and operation in the climatic conditions encountered on site.
Nhà thầu phụ phải bảo đảm rằng toàn bộ các vật tư và thiết bị là phù hợp cho việc sử
dụng và vận hành liên tục trong điều kiện khí hậu ở hiện trường.

B. All equipment and materials shall be fully tropicalized and suitable for use in the peculiar
local climate and operating conditions. All equipment/system shall be suitable for
operation with outdoor dry bulb temperature of at least up to 35ºC and relative humidity
of up to 100%.
Tất cả vật tư và thiết bị phải được hoàn toàn “nhiệt đới hóa” và thích hợp để sử dụng
trong điều kiện vận hành và khí hậu khác thường với nhiệt độ bên ngoài tối thiểu lên tới
35
o
C và độ ẩm tương đối lên tới 100%.

PART 2 – PRODUCTS
PHẦN 2 - SẢN PHẨM

2.01 EQUIPMENT AND MATERIALS
THIẾT BN VÀ VẬT TƯ

A. Provide products and materials that are new, clean, free of defects, and free of damage and
corrosion.
Cung cấp sản phẩm và vật tư mới, sạch sẽ, không có khiếm khuyết, không bị tổn hại và rỉ sét

B. Products and materials shall not contain asbestos, PCB, or any other material, which is
considered hazardous by the authority having jurisdiction.
Các sản phẩm và vật tư không được chứa amiăng, PCB hoặc bất kỳ chất nào khác được cơ
quan chức năng cho là có tính chất nguy hiểm.

C. Replace materials of less than specified quality and relocate work incorrectly installed as
directed by the Construction Manager.
Thay thế các vật tư có chất lượng không đạt yêu cầu đề ra đồng thời di dời phần lắp đặt
không đúng theo chỉ thị của Giaùm ñoác döï aùn.

D. Provide name/data plates on major components of equipment with manufacturer’s name.
Model name, serial number, capacity data and electrical characteristics attached in a
conspicuous place.
Cung cấp các bảng tên/dữ liệu trên các bộ phận thiết bị trên đó ghi tên của nhà sản xuất,
mô-đen, số sê-ri, dữ liệu về công suất và các đặc điểm về phần điện và gắn vào một vị trí dễ
thấy.

E. Install materials and equipment with qualified trade people.
Công tác lắp đặt vật tư và thiết bị phải do những người có trình độ chuyên môn đảm nhận.

F. Maintain uniformity of manufacturer for equipment used in similar application and sizes.
Duy trì tính đồng bộ của nhà sản xuất đối với các thiết bị sử dụng cho cùng ứng dụng và
kích cỡ.

G. Follow manufacturer’s instruction for installing, connecting, and adjusting equipment.
Provide a copy of such instructions at the equipment during installation.
Theo đúng hướng dẫn của nhà sản xuất trong công tác lắp đặt, kết nối và điều chỉnh thiết
bị. Cung cấp một bản sao các hướng dẫn tại vị trí thiết bị trong quá trình lắp đặt.

H. Equipment capacities, ratings, etc, are scheduled or specified for job site operating
conditions. Equipment sensitive to altitude shall be de-rated with the method of de-rating
identified on the submittals.
SMS TOWER PROJECT
ELECTRICAL-Specifications

HONG MA CONSTRUCTION JSC   
Page 11 of 214

Công suất, chủng loại thiết bị, vv được liệt kê hoặc nêu rõ đối với các điều kiện vận hành ở
công trường. Các thiết bị nhạy cảm với khí hậu phải được giảm tải theo phương pháp giảm
tải xác định trong hồ sơ đệ trình.

I. Energy consuming equipment shall meet local energy ordinances and by-laws.
Thiết bị tiêu thụ điện năng phải đáp ứng các quy định về điện trong nước.

2.02 EQUIPMENT INSTALLED AT OUTDOOR LOCATION
THIẾT BN LẮP ĐẶT TẠI CÁC VN TRÍ NGOÀI TRỜI

A. For equipment and services intended to be installed at outdoor locations or exposed to
external weather conditions, the Contractor shall ensure that these equipment and services
are properly protected by weatherproof external casing or cladding. All associated motors,
terminal, and electrical components shall be weatherproof type and suitable for outdoor
installation, IP 55 or greater. Weather protection shield shall also be provided for all moving
parts of the equipment and associated accessories external to the weatherproof equipment
casing.
Đối với các thiết bị và hệ thống kỹ thuật được lắp đặt tại các vị trí ngoài trời hoặc phơi ra
thời tiết bên ngoài, Nhà thầu phụ cần bảo đảm rằng số thiết bị và các hệ thống kỹ thuật này
được bảo vệ thích đáng bằng các lớp vỏ bọc hoặc sơn phủ chịu được khí hậu. Tất cả các
mô-tơ, đầu nối và các bộ phận điện có liên quan phải thuộc lọai chịu được mưa nắng và
thích hợp cho việc lắp đặt ngoài trời, IP 55 hoặc lớn hơn. Cần cung ứng các vỏ bọc chịu
được khí hậu đối với các bộ phận chuyển động của thiết bị và các phụ tùng liên quan bên
ngoài lớp vỏ bọc chịu được mưa nắng.

B. All external equipment included Panels on Roof, etc… shall be specially graded against
corrosive environment.
Toàn bộ các thiết bị bên ngoài kể cả các tấm pa-nô trên mái, vv đều phải có tính chất đặc
biệt chịu được môi trường ăn mòn.

C. This outdoor weatherproof requirement shall also apply to services installed in close
proximity of external openings and louvers.
Yêu cầu chịu được thời tiết bên ngoài cũng được áp dụng cho các hệ thống kỹ thuật lắp đặt
gần các lỗ hở và mái hắt bên ngoài.

2.03 PANEL AT EXPOSED LOCATIONS
BẢNG ĐẶT TẠI CÁC VN TRÍ LỘ RA BÊN NGOÀI

A. For all Mechanical and Electrical panels outside plant rooms and at exposed locations such
as carpark, services area, public space, etc. shall be provided with a lockable front door with
viewing glass panel.
Đối với các bảng điều khiển cơ điện bên ngoài phòng máy và tại các vị trí lộ ra ngoài trời
chẳng hạn như bãi đậu xe, khu kỹ thuật, khu công cộng, vv cần phải có cửa trước khóa được
và kính thăm để nhìn vào kiểm tra.

2.04 EQUIPMENT SELECTION
VIỆC TUYỂN CHỌN THIẾT BN

A. The capacities of all plant and equipment described in the Contract are minimum capacities
and the Contractor shall take into account of the offered equipment capacities to meet the
performance requirement in the Contract and actual installation requirements.
Công suất của tất cả máy móc thiết bị thể hiện trong Hợp đồng phụ là công suất tối thiểu.
Nhà thầu phụ cần lưu ý đến công công suất thiết bị đề xuất nhằm đáp ứng yêu cầu hoạt
động trong Hợp đồng và các yêu cầu lắp đặt trong thực tế.

SMS TOWER PROJECT
ELECTRICAL-Specifications

HONG MA CONSTRUCTION JSC   
Page 12 of 214

B. Physical sizes of all plant and equipment shall suit the space allocated, taking into account
the requirement for access and proper maintenance.
Các kích cỡ vật lý của tất cả máy móc thiết bị phải phù hợp vớ không gian dự trù, có lưu ý
đến các yêu cầu về lối tiếp cận và không gian để duy tu bảo dưỡng.

C. Any proposal to deviate from the Specification and Drawings is subject to the Building
Owner’s approval at his sole discretion. Upon approval, any necessary engineering to and
installation as a result of these deviations shall be the responsibility of the Contractor .
Bất cứ đề xuất nào khác với Tiêu chí kỹ thuật và các Bản vẽ đều phải có sự chấp thuận của
Chủ đầu tư. Sau khi được chấp thuận, bất cứ biện pháp công nghệ và công tác lắp đặt cần
thiết nào phát sinh do việc thay đổi này cũng đều thuộc trách nhiệm của Nhà thầu phụ.

D. Proposed equipment shall be submitted for approval by the Building Owner before ordering
is placed. All necessary information requested by the Building Owner for the review of the
proposal shall be submitted.
Các thiết bị đề xuất phải được trình lên để được Chủ đầu tư phê duyệt trước khi đặt hàng.
Toàn bộ các thông tin cần thiết do Chủ đầu tư yêu cầu nhằm xem xét đề xuất cần được Nhà
thầu đệ trình.

PART 3 – EXECUTION
PHẦN 3 - THỰC HIỆN

3.01 COORDINATION OF WORK
SỰ ĐIỀU PHỐI CÔNG VIỆC

A. Contract documents establish scope, materials and quality but are not detailed installation
instruction.
Các hồ sơ hợp đồng (phụ) thể hiện phạm vi công việc, vật tư và chất lượng nhưng không thể
hiện các hướng dẫn chi tiết về công tác lắp đặt.

B. Coordinate work with related trades and furnish, in writing, any information necessary to
permit the work of related trades to be installed satisfactory and with the least possible
conflict or delay.
Cần phối hợp công việc với các ngành liên quan, đồng thời cung cấp, bằng văn bản, bất cứ
thông tin nào cần thiết nhằm cho phép công trình của các ngành liên quan được lắp đặt đạt
yêu cầu, gây trở ngại hoặc chậm trễ ở mức độ ít nhất.

C. The drawings show the general arrangement of equipment and appurtenances. Follow these
drawings as closely as the actual construction and the work of other divisions will permit.
Provide off-sets, fittings, and accessories which may be required but not shown on the
drawings. Investigate the site, and review drawings of other divisions to determine
conditions affecting the work, and provide such work and accessories as may be required to
accommodate such conditions.
Các bản vẽ thể hiện sự sắp đăt tổng quát các thiết bị và phụ tùng. Khi thi công lắp đặt thực
tế cần theo thật sát các bản vẽ. Cung cấp các ống khuỷu, phụ kiện nối và phụ tùng cần thiết
dù không thấy thể hiện trên các bản vẽ. Kiểm tra khu vực thi công và xem xét các bản vẽ của
các phần khác nhằm xác định các điều kiện có thể ảnh hưởng đến công việc, đồng thời tiến
hành các công việc và cung ứng các phụ tùng có thể cần thiết nhằm khắc phục các điều kiện
đó.

D. The locations of lighting fixtures, outlets, switches, panels and other equipment indicated on
the drawings are approximately correct. Exercise particular caution with reference to the
location of lighting fixtures, outlets, panels, switches, etc. and have the precise and definite
locations accepted by the Construction Manager before proceeding with the installation.
SMS TOWER PROJECT
ELECTRICAL-Specifications

HONG MA CONSTRUCTION JSC   
Page 13 of 214

Vị trí của chỗ gắn đèn, ổ cắm, công tắc, bảng điện và các thiết bị khác thể hiện trên các bản
vẽ là tương đối chính xác. Cần cẩn thận khi tham khảo vị trí gắn đèn, ổ cắm, công tắc, bảng
điện, vv để có được vị trí chính xác tuyệt đối với sự đồng ý của Giám đốc xây dựng trước khi
tiến hành công tác lắp đặt.

E. The drawings show only the general run of services and approximate location of equipment,
outlets, panels, etc. Any significant changes in location of equipment, outlets, panels, etc.,
necessary in order to meet field conditions shall be brought to the attention of the
Construction Manager for review before such alterations are made. Modifications shall be
made at no additional cost to the Contract .
Các bản vẽ chỉ thể hiện hướng tổng quát của các hệ thống kỹ thuật và vị trí tương đối cua
thiết bị, đầu ra, bảng đều khiển, vv.. Bất cứ thay đổi quan trọng nào về vị trí của thiết bị,
dầu ra bảng điều khiển, vv cần thiết nhằm đáp ứng các điều kiện ở hiện trường cần được
thông báo cho Giaùm ñoác döï aùn ñeå xem xét trước khi thực hiện sự thay đổi đó. Việc điều
chỉnh hoặc thay đổi không được tính thêm chi phí đối vớiHợp đồng phụ.

F. Carefully check space requirements with other division works to ensure that equipment can
be installed in the space allotted.
Cần kiểm tra cẩn thận các yêu cầu về không gian so với các bộ phận khác nhằm bảo đảm có
thể lắp đặt thiết bị vào đúng vị trí và không gian quy định.

G. Wherever work interconnects with work amongst different installation, coordinate with
other trades to ensure that they have the information necessary so that the Contractor may
properly install the necessary connections and equipment. Identify items (remote ballast,
pull boxes, etc.) requiring access in order that Ceiling Trade will know where to install
access doors and panels.
Ở những vị trí mà việc lắp đặt phải kết nối với công trình khác, Nhà thầu cần phối hợp với
các đơn vị nhà thầu khác nhằm bảo đảm có đầy đủ các thông tin cần thiết để tiến hành lắp
đặt và kết nối thiết bị một cách phù hợp. Phải xác định các hạng mục (ballast tầm xa, hộp
kéo, vv) cần lối tiếp cận phục vụ sửa chữa để Nhà thầu phụ trách phần trần nhà biết được vị
trí phải lắp đặt cửa thăm trần

H. Consult amongst installation Contractors so that, wherever possible, motor controls and
distribution equipment are of the same manufacturer.
Cần hội ý trong quá trình lắp đặt để, nếu có thể, các bộ điều khiển mô-tơ và thiết bị phân
phối là cùng hãng sản xuất.

I. Furnish and set sleeves for passage of risers through structural masonry and concrete walls
and floors and elsewhere as required for the proper protection of each riser passing through
building surfaces.
Cung ứng và bố trí các ống măng sông để chuyển các đường ống đứng qua phần xây gạch
của cấu trúc, các tường và sàn bê tông và ở các vị trí cần thiết để bảo vệ thích đáng từng
đường ống đứng đi qua các bề mặt công trình.

J. Provide fire stopping around all trunkings, conduits, busducts, sleeves, etc. which pass
through fire compartments which defined in Architectural Drawing.
Phải có chất trám chống cháy xung quanh tất cả các máng điện, dây dẫn, thanh cái, măng
sông, vv…khi xuyên qua các vách chống cháy được nêu trong Bản vẽ kiến trúc.

K. Provide required supports and hangers for equipment suitably so as not to exceed allowable
loading of structures.
Cung cấp các giá đỡ, móc treo cần thiết cho các thiết bị một các thích hợp sao cho không
vượt quá tải trọng cho phép của kết cấu.

SMS TOWER PROJECT
ELECTRICAL-Specifications

HONG MA CONSTRUCTION JSC   
Page 14 of 214

L. Wherever the work is of sufficient complexity, prepare additional detail drawings to scale to
coordinate the work with the work of other trades. Detailed work shall be clearly identified
on the drawings as to the area to which it applies. Submit these drawings to the Construction
Manager for review. When finishing, include a set of these drawings with each set of
recorded drawings.
Ở những vị trí mà công trình có độ phức tạp, cần chuẩn bị các bản vẽ chi tiết bổ sung nhằm
phối hợp tốt với công việc của các nhà thầu khác. Chi tiết về công việc cần được thể hiện rõ
ràng trong phạm vi khu vực mà nó tác động . Đệ trình các bản vẽ này cho Giám đốc Xây
dựng để được xem xét. Vào thời điểm hoàn thành cần bao gồm một bộ các bản vẽ này vào
từng bộ bản vẽ lưu.

M. Coordinate with the local utility companies/authorities for their requirements for service
connections and provide all necessary provisions, grounding, materials, equipment, labor,
testing and appurtenances.
Cần phối hợp với các cơ quan/công ty phụ trách công trình tiện ích trong nước để biết các
yêu cầu của họ trong việc kết nối vào hệ thống chung, đồng thời cung cấp toàn bộ các vật
dụng, hệ thống tiếp đất, vật tư, thiết bị, lao động, thử nghiệm và phụ tùng cấn thiết.

N. Before commencing works, examine adjoining works on which this work is in any way
affected and report conditions, which prevent performance of the works. Become thoroughly
familiar with actual exiting conditions to which connections must be made or which must be
changed or altered.
Trước khi khởi công, cần khảo sát các công trình lân cận mà công việc lắp đặt này có thể bị
ảnh hưởng, đồng thời báo cáo về các trở ngại trong việc thực hiện công việc. Cần làm quen
với môi trường thực tế để có thể thích ứng hoặc thay đổi hay cải biến nếu cần.

O. The Contractor is responsible to any modifications required due to service not properly
coordinated.
Nhà thầu phụ phải chịu trách nhiệm về bất cứ chỉnh sửa nào cần thiết do việc kết nối vào hệ
thống kỹ thuật không đúng.
P. Circuit tags in the form of numbers are used where shown to indicate the circuit designation
numbers in electrical panels. Show the actual circuit numbers on the as built Record
Drawings and on the associated typed panelboard directory card. Where circuiting is not
indicated, provide required circuiting in accordance with the loading indicated on the
drawings and / or as indicated.
Dùng các tấm nhãn ghi lại số mạch tương ứng trên các bảng điều khiển. Phải ghi lại số
thực tế của mạch điện vào các bản vẽ lưu và trên các bảng điện tương ứng. Ở những vị trí
không chỉ ra mạch điện, cần cung cấp mạch điện theo yêu cầu theo tải trọng chỉ ra trên bản
vẽ và/hoặc được quy định.

Q. If the drawings do not indicate the number of wires in conduit for the branch circuit wiring
of fixtures and outlets, or the actual circuiting, provide the correct wire size and quantity as
required by the indicated circuiting and /or circuit numbers indicated, the control intent,
referenced wiring diagrams, the specified voltage drop or maximum distance limitations,
and 5% maximum for feeders and branches (3% maximum on either feeder or
branch).
Nếu các bản vẽ khộng thể hiện số lượng dây dẫn điện đối với dây mạch nhánh của các thiết
bị và các đầu ra hoặc mạch điện thực tế. Cần cung cấp cỡ dây chính xác và khối lượng theo
yêu cầu về mạch điện được thể hiện và/hoặc số của mạch điện thể hiện, mục đích điều
khiển, sơ đồ đường dây tham khảo, độ sụt điện áp quy định hoặc giới hạn khoảng cách tối
đa và tối đa 5% đối với các đường truyền và nhánh (3% tối đa trên đường truyền hoặc
nhánh) (?)

SMS TOWER PROJECT
ELECTRICAL-Specifications

HONG MA CONSTRUCTION JSC   
Page 15 of 214

R. Coordinate with the local utility company (QTSC) and their requirements for service
connections and provide all necessary metering provisions, grounding, materials, equipment,
labor, testing, and appurtenances.
Phối hợp với công ty địa phương (QTSC) phụ trách hệ thống tiện ích để nắm được yêu cầu
của họ đối với việc kết nối vào hệ thống chung, đồng thời cung cấp toàn bộ các dụng cụ đo,
hệ thống tiếp đất, vật tư, thiết bị , lao động, thử nghiệm và phụ tùng cần thiết.

S. Adjust location of conduits, panels, equipment, etc., to accommodate the work to prevent
interferences, both anticipated and encountered. Determine the exact route and location of
each conduit prior to fabrication.
Điều chỉnh vị trí các dây dẫn, bảng điều khiển, thiết bị, vv …phù hợp với công trình, tránh
gây nhiễu, dù có dự kiến trước hay đã xảy ra. Xác định rõ đường đi và vị trí chính xác của
từng máng trước khi lắp đặt.

1. Right-of-way: Lines which slope have the right-of-way over those which do not
slope. For example: plumbing drains normally have right-of-way. Lines whose
elevations cannot be changed have right-of-way over lines whose elevations can be
changed.
Quyền ưu tiên: Các tuyến dốc có quyền ưu tiên hơn các tuyến không có dốc. Ví dụ các
đường ống thoát nước thường được ưu tiên. Các tuyến có cao trình không thể thay đổi
có quyền ưu tiên hơn các tuyến có cao trình có thể thay đổi.

2. Provide offsets, transitions and changes in direction of conduit as required to maintain
proper headroom and pitch on sloping lines.
Cung ứng các ống khuỷu, ống chuyển tiếp và chuyển hướng dây dẫn khi cần thiết nhằm
duy trì khoảng trống và cao độ trên các tuyến dốc. (?)

3.02 EXAMINATION OF SITE
KIỂM TRA HIỆN TRƯỜNG

A. Prior to the submitting of bids, visit the project site and become familiar with all conditions
affecting the proposed installation and make provisions as to the cost thereof.
Trước khi đấu thầu, cần tham quan công trường và làm quen với các điều kiện ảnh hưởng
đến công tác lắp đặt đề xuất và lập dự phòng trong phần chi phí liên quan.

B. The Contract Documents do not make representations regarding the character or extent of
the sub-soils, water levels, existing structural, mechanical and electrical installations, above
or below ground, or other sub-surface conditions which may be encountered during the
work based on examination of the site or other information. Failure to examine the drawings
or other information does not relieve the Contractor of responsibility for satisfactory
completion of the work.
Hồ sơ thầu không trình bày cụ thể về tính chất hoặc phạm vi của tầng đất cái, cao trình
mực nước, các công trình cơ, điện và kết cấu hiện hữu nằm trên hoặc dưới mặt đất, hoặc
các điều kiện/tình trạng của lớp dưới bề mặt khác có thể gặp phải trong quá trình thi công
dựa trên việc khảo sát hiện trường hoặc các thông tin khác. Việc không xem xét các bản vẽ
hoặc các thông tin cung cấp sẽ không làm giảm bớt trách nhiệm của Nhà thầu phụ trong
việc hoàn thành công trình đạt yêu cầu.

3.03 EXCAVATION AND BACKFILL
CÔNG TÁC ĐÀO VÀ LẤP LẠI

A. Provide excavation for the work of the specified installation, if required or necessary.
Excavate all material encountered, to the depths indicated on the drawings or as required.
Remove from the site excavated materials not required or suitable for backfill. Provide
grading as may be necessary to prevent surface water from flowing trenches or other
SMS TOWER PROJECT
ELECTRICAL-Specifications

HONG MA CONSTRUCTION JSC   
Page 16 of 214

excavations. Remove any water, which accumulates. Provide sheeting and shoring as may
be necessary for the protection of the work and for the safety of personnel.
Phải tiến hành đào nếu công việc yêu cầu. Đào xới toàn bộ vật liệu đến độ sâu đề ra trên
bản vẽ hoặc theo yêu cầu. Mang ra khỏi công trường các vật liệu đã đào mà không cần
dùng để lấp lại. Tạo độ dốc đ6ẻ nước không chảy lan ra các khu vực khác. Không để xảy ra
tình trạng đọng nước. Phải có cột chống hoặc tấm phủ để bảo vệ công trình và tạo an toàn
cho công nhân.

B. Provide trenches of widths necessary for the proper execution of the work. Grade bottom of
the trenches accurately to provide uniform bearing and support the work on undisturbed soil
at every point along its entire length. Except where rock is encountered, do not excavate
below the depths indicated. Where rock excavations are required, excavate rock to a
minimum over depth of four inches below the trench depths indicated on the drawings or
required. Backfill over depths n the rock excavation and unauthorized over depths with
loose, granular, moist earth, thoroughly machine tamped to a compaction level of at least
95% to standard proctor density or 75% relative density or as specified by the Construction
Manager. Wherever unstable soil that is incapable of properly supporting the work is
encountered in the bottom of the trench, remove soil to a depth required and backfill the
trench to the proper grade with coarse sand, find gravel or other suitable material.
Đào mương với bề rộng cần thiết đủ cho việc thi công công trình. San phẳng phần đáy
mương một cách chính xác nhằm tạo phần chống đỡ đồng bộ cho công trình tại các điểm
không ổn định dọc theo toàn bộ chiều dài. Ngoại trừ những vị trí gặp phải đá tảng, không
được đào sâu hơn mức quy định. Khi bắt buộc phải đào phần đá, cần đào tối thiểu là 4 inch
dưới độ sâu của mương thể hiện trên các bản vẽ hoặc được quy định. Lấp ngược phần đào
dưới đá hoặc đào lố bằng đất ẩm, rời và có hạt. Đầm toàn bộ bằng máy đạt độ chặt tối
thiểu là 95% theo tiêu chuẩn hoặc 75% tỷ trọng tương đối hoặc theo yêu cầu của Giám đốc
Xây dựng. Khi gặp phải đất không ổn định ở đáy mương và không thể chống đỡ thích đáng,
cần lấy đất đến độ sâu quy định và lấp ngược bằng cát thô, sỏi nhỏ hoặc vật tư phù hợp
đồng thời san phẳng.

C. Excavate trenches for utilities that will provide the following minimum depths of cover from
existing grade or from indicated finished grade as required by local authorities.
Đào mương cho các hệ thống tiện ích cần đạt độ sâu tối thiểu như đề ra dưới đây tính từ
cao trình hiện hữu hoặc từ lớp san phẳng đã hoàn tất theo quy định của cơ quan chức năng

1. Electric Service: 70cm minimum
Hệ thống điện : tối thiểu là 70cm

2. Telephone service: 70cm minimum
Hệ thống điện thoại: tối thiểu là 70cm

D. Do not backfill until all required tests have been performed and installation observed and
signed off by the Construction Manager. Comply with the requirements of other sections of
the specifications. Backfill shall consist of non-expansive soil with limited porosity. Deposit
in 15cm layers and thoroughly and carefully tamp until the work has a cover of not less than
30cm. Backfill and tamp remainder of trench at 30cm intervals until complete. Uniformly
grade the finished surface.
Không được lấp trước khi thực hiện xong các thử nghiệm theo yêu cầu và trước khi Giaùm
ñoác döï aùn kiểm tra phần lắp đặt và ký xác nhận. Cần tuân thủ các yêu cầu thuộc các
chương khác trong Tiêu chí kỹ thuật. Phần lấp lại bao gồm đất không dãn nở với độ xốp
giới hạn. Phần lắng được làm thành từng lớp dày 15cm và được đầm thật kỹ cho tới khi
công trình có một lớp phủ dày không dưới 30cm. Lấp và đầm phần còn lại của mương ở
từng khoảng cách nhau 30cm cho tới khi hoàn tất. San phẳng bề mặt hoàn tất một cách
đồng bộ.

SMS TOWER PROJECT
ELECTRICAL-Specifications

HONG MA CONSTRUCTION JSC   
Page 17 of 214

3.04 CUTTING AND PATCHING
ĐỤC CẮT VÀ DẶM VÁ

A. Where cutting, channeling, chasing or drilling of floors, walls, partitions, ceilings or other
surfaces are necessary for the proper installation, support or anchorage of conduit or other
equipment, layout the work carefully in advance. Repair any damage to the building, piping,
equipment or defaced finish plaster, woodwork, metalwork, etc., using skilled trade people
of the trades required at no additional cost to the Contract .
Khi cần thiết phải đục, cắt, đào rãnh hoặc khoan nền, tường, vách ngăn, trần hoặc các bề
mặt khác để lắp đặt, nâng dỡ hoặc neo giữ các dây dẫn hoặc thiết bị khác, cần lập sơ đồ bố
trí trước. Sửa chữa các hư hỏng đối với phần công trình, đường ống, thiết bị hoặc phần vữa
trát, gỗ hoặc kim loại vv bị hư hại bề mặt bằng cách sử dụng công nhân có tay nghề chuyên
môn mà không được tính thêm chi phí vào hợp đồng.

B. Provide slots, chases, openings and recesses through floors, walls, ceiling, and roofs as
required. Where these openings are not provided, provide cutting and patching to
accommodate penetrations at no additional cost to the Contract .
Cung cấp các khe rãnh, lỗ hở và các chỗ thụt vào trên phần nền, tường, trần và mái nhà khi
cần thiết. Ở những vị trí không có lỗ hở, cần tiến hành công tác đục, cắt và dặm vá nhằm
tạo ra các lỗ chờ mà không được tính thêm chi phí vào hợp đồng.

3.05 SEALING OF PENETRATIONS
TRÁM TRÉT CÁC LỖ CHỜ

A. Air Tight Seals
Trám kín hơi
1. All penetrations through the building fabric subject to suction or pressurization shall be
sealed airtight.
Tất cả các lỗ chờ xuyên qua phần xây của công trình chịu ảnh hưởng của việt hút hoặc
điều áp đều cần được trám trét cho kín hơi (không cho không khí lọt vào)

B. Holes in Roof
Lỗ trên mái nhà

1. Roof penetrations for passage of conduits or circular PVC and PVC Cables shall sealed
watertight using a flexible polypropylene conical sleeve manufacture to seal the cable
to the roof structure, regardless of the roof profile.
Các lỗ chờ trên phần mái để đưa các dây dẫn hoặc ống PVC và cáp bọc PVC qua cần
được trám kín không cho nước thấm qua bằng cách sử dụng một ống măng sông hình
nón mềm làm bằng chất polypropylene để trám kín phần cáp đi qua kết cấu mái, bất
luận hình dạng mái như thế nào

2. All sharp metal edges, which may come in contact with the cable, shall be suitably
bushed.
Tất cả các cạnh kim loại sắc có thể tiếp xúc với cáp cần phải được bọc lại một cách
thích hợp.

C. Fire Rated Penetrations
Lỗ chờ chịu lửa

1. Where services penetrate any fire rated barrier, the Contractor shall seal the penetration
with the use of an appropriate material to ensure the integrity of the fire barrier
Khi hệ thống kỹ thuật đi qua bất cứ vật cản/vách ngăn chịu lửa nào, Nhà thầu phụ cần
trám kín các lỗ chờ bằng cách sử dụng một loại vật liệu phù hợp để bảo đảm tính
nguyên vẹn của vật cản/vách ngăn chịu lửa đó.
SMS TOWER PROJECT
ELECTRICAL-Specifications

HONG MA CONSTRUCTION JSC   
Page 18 of 214


2. The Contractor shall seal the cable enclosures through fire rated barriers to ensure the
integrity and rating of the fire barrier.
Nhà thầu phụ cần trám kín phần chung quanh đường cáp đi qua vách ngăn/vật cản
chịu lửa nhằm bảo đảm tính nguyên vẹn và mức chịu lửa của vật cản.vách ngăn đó.

D. Acoustic Penetrations
Lỗ chờ xuyên qua vật cách âm

1. Where services penetrate acoustic barriers, sealant shall be supplied and installed to
maintain the acoustic separation at least equal to the barrier penetration.
Khi hệ thống kỹ thuật đi xuyên qua các vật cản/vách ngăn cách âm, cần cung cấp và sử
dụng chất trám trét nhằm duy trì tính cách âm ít nhất tương đương với lỗ chờ ở vật
cản/vách ngăn đó.

3.06 MOUNTING HEIGHTS
ĐỘ CAO LẮP ĐẶT

A. Verify exact locations and mounting heights with Construction Manager before installation.
Cần xác minh vị trí và độ cao lắp đặt với Giaùm ñoác döï aùn trước khi lắp đặt

3.07 MOUNTING HEIGHTS
ĐỘ CAO LẮP ĐẶT

Avoid, if possible, the penetration of any waterproof membranes such as roofs, machine room
floors, basement walls, and the like. If such penetration is necessary, make penetration prior to
the waterproofing and furnish all sleeves or pitch-pockets required. Advise the Construction
Manager and obtain written permission before penetrating any waterproof membrane, even
where such penetration is shown on the drawings.
Tránh làm các lỗ chờ đi qua các màng chống thấm chẳng hạn như mái nhà, sàn phòng máy,
tường tầng hầm và các vị trí tương tự. Nếu việc lập các lỗ chờ đó cần thiết thì cần làm trước khi
làm công tác chống thấmđồng thời cung ứng tất cả các ống măng sông hoặc các pitch-pocket
cần thiết. Báo cáo cho Giaùm ñoác döï aùn và xin văn bản phê duyệt trước khi tiến hành công tác
xuyên qua các màng chống thấm, ngay cả khi lỗ chờ đó được thể hiện trên các bản vẽ.

Restore waterproof integrity of walls or surfaces after they have been penetrated without
additional cost to the Contract .
Phục hồi nguyên vẹn lớp chống thấm của các bức tường hoặc bề mặt sau khi xuyên thủng mà
không được tính thêm chi phí vào hợp đồng.

3.08 SUPPORTS
GIÁ ĐỠ

Support work in accordance with the best industry practice. Provide supports, hangers, auxiliary
structural members and supplemental hardware required for support of the work.
Các khung, giá đỡ phải được làm theo thông lệ công nghiệp tốt nhất. Nhà thầu phụ cần cung
ứng các khung, giá đỡ, móc treo, bộ phận kết cấu phụ cũng như các phần cứng bổ sung để nâng
đỡ công trình.

Provide supporting frames or racks extending from floor slab to ceiling slab for work indicated
as being supported from walls where the walls are incapable of supporting the weight. In
particular, provide such frames or racks in electric closets and equipment room.
Cung cấp các khung, giá đỡ nối từ phiến sàn đến phiến trần cho các công trình được nêu trong
bản vẽ cũng như Tiêu chí kỹ thuật là cần được nâng đỡ từ các bức tường, tại các vị trí mà tường
không có khả năng chịu được trọng lượng. Đặc biệt là cần bố trí các khung, giá đỡ đó tại các
hộp điện và phòng thiết bị.
SMS TOWER PROJECT
ELECTRICAL-Specifications

HONG MA CONSTRUCTION JSC   
Page 19 of 214


Provide supporting frames or racks for equipment, which is installed in a free standing position.
Cung cấp các khung, giá đỡ cho thiết bị được lắp đặt tại vị trí chơ vơ không có giá đỡ.

Supporting frames or racks shall be of standard angle, standard channel or specialty support
system steel members, rigidly bolted or welded together and adequately braced to from a
substantial structure. Racks shall be of ample size to assure a workmanlife arrangement of all
equipment mounted on them.
Các khung, giá đỡ phải được làm theo V, thép U đúng tiêu chuẩn hoặc các bộ phận kết cấu bằng
thép đặc biệt, được bắt bu lông chắc chắn hoặc hàn vào nhau và được giằng chống cẩn thận từ
một kết cấu chắc chắn. Các giá đỡ phải có kích thước đầy đủ để bảo đảm chịu được các thiết bị
đặt lên đó một cách lâu dài.

Adequate support of equipment (including outlet, pull junction boxes and fittings) shall not
depend on ducts, pipe, electric conduits, raceways, or cables for support.
Các khung đỡ thiết bị (kể cả các đầu ra, hộp kết nối và đồ gá lắp) không được tựa lên các ống
dẫn, dây dẫn, rãnh dẫn nước hoặc cáp điện.

Equipment shall not rest on or depend for support on suspended ceiling media (tiles, lath, plaster,
as well as spines, runners, bards and the like in the plane of the ceiling).
Thiết bị không được đặc hoặc tựa lên các khung, giá đỡ đặt trên các bộ phận trần được treo
(gạch ngói, lati, thạch cao cũng như các đường xương sống (spine), đường rãnh (runner) và các
vị trí tương tự trên mặt bằng của trần nhà)
Provide independent support of equipment. Do not attach to supports provided for ductwork,
piping or work of other trades.
Cung cấp các khung, giá đỡ độc lập cho thiết bị. Không được gắn chung vào các khung giá đỡ
dành cho các đường ống dẫn, đường ống nước hoặc các công trình khác.

Provide required supports and hangers for equipment so that loading will not exceed allowable
loading of structure. Equipment and supports shall not come in contact with work of other trades.
Cung cấp các khung giá đỡ và móc treo cho thiết bị sao cho tải trọng không vượt quá tải trọng
cho phép của kết cấu. Thiết bị và khung, giá đỡ không được tiếp xúc, tựa vào công trình của các
nhà thầu khác.
3.08 FASTENINGS
KẸP, MÓC, GÁ
Fasten equipment to building in accordance with the best industry practice.
Việc gắn chặt hay kẹp chặt thiết bị vào công trình phải tuân thủ các thông lệ công nghiệp tốt
nhất.

A. Where weight applied to the attachment points is 45 kg or less, conform to the following as
a minimum:
Ở các vị trí mà trọng lượng đặt lên các điểm gắn là 45 kg hoặc ít hơn, tối thiểu cần tuân
theo điều kiện dưới đây:

1. Wood : Wood screws
Gỗ : Vít dùng cho gỗ

2. Concrete and solid masonry : Bolts and expansion shields
Bê tông hoặc công trình xây gạch : Bu lông và tấm chắn dãn nở.

3. Solid Metal : Machine screws in tapped holes or with
welded studs.
Kim loại cứng : Vít máy bắt vào lỗ đươc ren răng hoặc đinh
tán ri-vê được hàn.

SMS TOWER PROJECT
ELECTRICAL-Specifications

HONG MA CONSTRUCTION JSC   
Page 20 of 214

B. Where weight applied to the building attachment points exceeds 45kg, but is 135kg or less,
conform to the following as a minimum:
Ở các vị trí mà trọng lượng đặt lên các điểm gắn trên 45 kg nhưng dưới 135 kg, tối thiểu
cần tuân theo điều kiện dưới đây:

1. At concrete slabs provide 60 cm x 60 cm x 13 cm steel fishplates on top with
through bolts. Fishplate assemblies shall be chased in and grouted flush with the top
slabs screed line, where no fill is to be applied.
Tại các phiến bê tông cần cung cấp các thanh nối ray bằng thép có kích thước 60 x
60 x 13 cm đặt trên điểm cao nhất có bu lông xuyên qua. Các bộ phận thanh nối
phải được khóet rãnh và phụt vữa với các phiến trên chỉ lót qua, không cần lấp đầy.

2. At steel decking or sub-floor for all fastenings, provide through bolts and threaded
rods. The tops of bolts and rods shall be set at least one inch below the top fill
screed line and grouted in. Suitable washers shall be used under bolt heads or nuts.
In case where the decking or sub-floor manufacturer produces specialty hangers to
work with his decking or sub-floor such hangers shall be provided.
Tại sàn thép hay sàn phụ có đồ kẹp, cần bô trí các bu lông xuyên thủng và thanh có
ren. Phần trện của bu lông và thanh ren phải được đặt tối thiểu là 1 inch bên dưới
đường rãnh lót trên đỉnh rồi phụt vữa vào. Cần sử dụng các lông đền thích hợp để
đặt dưới đầu bu lông hoặc con tán. Trong trường hợp nhà sản xuất nền phụ hoặc
sàn thép sản xuất các móc treo đặc biệt để sử dụng cho sản phẩm của họ thì cần
cung cấp các móc treo đó.
C. Where weight applied to building attachment points exceeds 135kg, coordinate with and
obtain the approval of Construction Manager and conform to the following as a minimum:
Ở các vị trí mà trọng lượng đặt lên các điểm gắn vượt quá 135 kg, cần phối hợp và có được
sự chấp thuận của Giaùm ñoác döï aùn và tối thiểu cần tuân theo điều kiện dưới đây:

1. Provide suitable auxiliary channel or angle iron bridging between building structural
steel elements to establish fastening points. Bridging members shall suitably welded
or clamped to building steel. Provide threaded rods or bolts to attach to bridging
members.
Cung cấp máng treo phụ hoặc thép góchay thép U kết nối giữa các bộ phận bằng
thép kết cấu để thiết lập các điểm kẹp. Các bộ phận kết nối cần được hàn hoặc kẹp
chặt một cách thích hợp vào phần thép của công trình. Cung cấp các thanh ren
hoặc bu lông để bắt chặt vào các bộ phận kết nối.

D. For items which are shown as being ceiling mounted at locations where fastening to the
building construction element above is not possible, provide suitable auxiliary channel or
angle iron bridging tying to the building structural elements.
Đối với các hạng mục được thể hiện là được treo trên trần tại các vị trí mà việc kết nối vào
các bộ phận công trình không khả thi, cần cung cấp thép U hoặc thép góc để nối vào các bộ
phận kết cấu của công trình.

E. Wall mounted equipment may be directly secured to wall by means of steel bolts. Groups or
arrays of equipment may be mounted on adequately sized steel angles, channels, or bars.
Các thiết bị gắn lên tường có thể bắt trực tiếp vào tường bằng bu lông thép. Một nhóm hoặc
một dãy thiết bị có thể được gắn lên tường trên các thanh thép góc, máng treo hoặc thanh
ngang có kích thước thỏa đáng.

3.10 IDENTIFICATION
NHÃN NHẬN DẠNG

A. Identify equipment with permanently attached black phenolic nameplates with 13mm high
(20mm high for major equipment) with (Red for 22 kV equipment) engraved lettering.
SMS TOWER PROJECT
ELECTRICAL-Specifications

HONG MA CONSTRUCTION JSC   
Page 21 of 214

Identification shall include equipment name or load served as appropriate, year of
manufacture, type and any other information that required by the manufacturer. Nameplates
shall be attached with cadmium plated screws; peel and stick tape or glue on type
nameplates are unacceptable.
Nhận dạng các thiết bị bằng các biển tên làm bằng chất phenolic màu đen gắn cố định trên
đó với chiều cao 13mm (cao 20mm đối với các thiết bị lớn, màu đỏ đối với thiết bị điện
22kV) với chữ nổi được dập trên biển. Việc nhận dạng cần bao gồm tên thiết bị hoặc tải
trọng phục vụ thích hợp, năm sản xuất, chủng loại thiết bị hoặc các thông tin cần thiết khác.
Các biển tên cần được bắt chặt vào thiết bị bằng vít mạ cadmium. Không chấp nhận loại
biển tên gắn hoặc dán bằng keo hoặc băng keo dễ tróc.

B. Services runs shall be properly identified as per the requirements in the Contract .
Thời gian vận hành của thiết bị cần được ghi rõ theo yêu cầu trong hợp đồng phụ.

C. Cable tags shall be flameproof secured with flameproof non metallic cord.
Nhãn/thẻ gắn trên cáp phải được làm bằng vật liệu chịu lửa gắn chặt vào bằng dây làm
bằng á kim chịu được cháy.

D. Provide an engraved nameplate for each switch controlling loads which are not local to the
switch.
Cần cung cấp biển tên chạm chữ cho từng công tắc điều khiển tải trọng không nằm gần
công tắc
E. See individual section for additional identification requirements.
Xem thêm phần bổ sung riêng dành cho các yêu cầu về nhận dạng

3.11 PROHIBITED LABELS AND IDENTIFICATIONS
NHÃN VÀ CÁC NHẬN DẠNG KHÔNG ĐƯỢC CHẤP THUẬN

A. In all public areas, tenant areas, and similar locations within the project, the inclusion or
installation of any equipment or assembly which bears on any surface any name, trademark,
or other insignia which is intended to identify the manufacturer, the vendor, or other
source(s) from which such object has been obtained, is prohibited.
Tại các khu vực công cộng, khu vực có người thuê và các khu vực tương tự trong phạm vi
công trình, việc đưa vào hoặc lắp đặt bất cứ thiết bị hoặc vật dụng nào có mang trên bề mặt
tên, nhãn hiệu hoặc các dấu hiệu khác có mục đích cung cấp thông tin nhận dạng về nhà
sản xuất, người bán hoặc nguồn gốc của vật tư hoặc thiết bị đó tuyệt đối không được chấp
thuận.

B. Required test lab certification labels shall not be removed nor shall identification
specifically required under the various technical sections of the Specifications be removed.
Không được lột bỏ nhãn chứng nhận của phòng thí nghiệm cũng như không được lột bỏ
nhãn nhận dạng được nêu cụ thể trong các phần của Tiêu chí kỹ thuật.

3.12 EQUIPMENT PADS AND ANCHOR BOLTS
ĐỆM LÓT THIẾT BN VÀ BU LÔNG NEO

A. Provide concrete pads under all floor mounted electrical equipment. Equipment pads shall
conform to the shape of the piece of equipment it serves with a minimum 25mm margin
around the equipment 28 day, 175 kgs / square cm concrete reinforced with 15cm x 15cm
welded wire- mesh. Trowel tops and sides of pad smooth finishes, equal to those of the
floors, with all external corners bullnose to a 20mm radius. Shop drawings stamped
APPROVED shall be used for dimensional in sizing pads.
Phải đổ bê tông lót cho các thiết bị lắp đặt trên sàn. Bê tông lót thiết bị cần phải theo đúng
hình dạng của phần thiết bị được lắp với đường biên tối thiểu là 25mm chung quanh thiết
bị, bằng bê tông cốt thép 28 ngày tuổi, 175 kg/cm
2
có lưới thép hàn kích thước 15 x 15cm.
SMS TOWER PROJECT
ELECTRICAL-Specifications

HONG MA CONSTRUCTION JSC   
Page 22 of 214

Dùng bay để trát phần trên cùng và các cạnh của tấm đệm cho trơn láng tương đương với
phần sàn, bo tròn các góc bên ngoài với bán kính 20mm. Cần sử dụng các bản vẽ gia công
có đóng dấu CHẤP THUẬN đối với kích thước của các tấm đệm này.

B. Provide galvanized anchor bolts for all equipment placed on concrete equipment pads,
inertia blocks, or on concrete slabs. Provide bolts of the size and number recommended by
the manufacturer of the equipment and locate by means of suitable templates. Equipment
installed on vibration isolators shall be secured to the isolator. Secure the isolator to the
floor, pad, or support as recommended by the vibration isolation manufacturer.
Cung cấp các bu lông neo mạ kẽm cho các thiết bị đặt trên các tấm đệm, khối hoặc phiến bê
tông. Cung cấp các bu lông với kích thước và số lượng theo chỉ dẫn của nhà sản xuất thiết
bị rồi đặt vào vị trí bằng các khuôn phù hợp. Thiết bị lắp đặt trên các bộ cách điện/chống
rung cần được bắt chặt vào bộ cách ly đó. Gắn chặt bộ cách ly xuống sàn nhà, tấm đệm
hoặc giá đỡ túy theo chỉ dẫn của nhà sản xuất bộ cách điện/chống rung đó.

C. Where equipment is mounted on gypsum board partitions, the mounting screws shall pass
through the gypsum board and securely attach to the partition studs. As an attached to
15cm square, galvanized metal backplates which are attached to the gypsum board
with an approved non-flammable adhesive. Toggle bolts installed in gypsum board
partitions are not acceptable.
Khi gắn thiết bị trên các tấm vách thạch cao, vít treo phải xuyên thủng tấm thạch cao và bắt
chặt vào phần xương của tấm vách. Có tấm lót mặt sau khoảng 15 mm
2
được dán vàolớp
thạch cao bằng keo chống cháy. Không chấp thuận sử dụng loại bu lông tai (tắc kê bướm)
để lắp đặt vào các tấm thạch cao.

3.13 DELIVERY, DRYAGE AND HAULING
VIỆC GIAO HÀNG, DRYAGE VÀ VẬN CHUYỂN

A. Provide drayage, hauling, hoisting, shoring and placement in the building of equipment
specified and be responsible for the timely delivery and installation of equipment as
required by the construction schedule. If any item of equipment is received prior to the
time it is required, the Contractor shall be responsible for its proper storage and
protection until the time it is required. Pay for all costs of demurrage or storage.
Cung ứng việc darayage, vận chuyển, cẩu trục, chống đỡ và đặt các thiết bị vào vị trí
trong công trình đồng thời chịu trách nhiệm về việc giao hàng và lắp đặt thiết đúng thời
hạn quy định trong kế hoạch tiến độ thi công. Nếu nhận được hạng mục thiết bị nào
trước thời hạn cần thiết, Nhà thầu phụ phải chịu trách nhiệm về việc lưu kho và bảo vệ
thích hợp cho tới khi cần sử dụng. Nhà thầu phụ cần phải đài thọ các chi phí cho việc
lưu tàu quá hạn hoặc lưu kho

B. If equipment is not delivered or installed at the project site in a timely manner as
required by the project construction schedule, the Contractor shall be responsible for
resulting disassembly, re-assembly, manufacturer’s supervision, shoring, general
construction modification, delays, overtime cost, etc., at no additional cost to the
Contract .
Nếu thiết bị không được giao tới hoặc lắp đặt tại công trình đúng thời hạn đề ra trong
bảng tiến độ thi công, Nhà thầu phụ phải chịu trách nhiệm về công tác tháo ra, lắp lại,
giám sát của nhà sản xuất, chống đỡ, chỉnh sửa kế họach thi công chung, chậm trễ, các
chi phí ngoài giờ, vv mà không được tính thêm vào chi phí hợp đồng.

3.14 TESTING OF SYSTEMS
THỬ NGHIỆM HỆ THỐNG

A. Comply with the project construction schedule for the date of final performance and
acceptance testing, and complete work sufficiently in advance of the Contract completion
SMS TOWER PROJECT
ELECTRICAL-Specifications

HONG MA CONSTRUCTION JSC   
Page 23 of 214

date to permit the execution of the testing prior to occupancy and Contract closeout.
Complete any adjustments and/or alterations which the final acceptance tests indicate as
necessary for the proper functioning of all equipment prior to the completion date. See
individual sections for extend of testing required.
Cần theo đúng kế hoạch tiến độ thi công đối với ngày hoàn thành cuối cùng và các công tác
thử nghiệm để nghiệm thu, đồng thời hoàn tất công việc một cách đầy đủ trước ngày hoàn
thành hợp đồng phụ để cho phép tiến hành công tác thử nghiệm trước khi bàn giao và kết
thúc hợp đồng. Hoàn tất các việc điểu chỉnh và/hoặc thay đổi mà các thử nghiệm để nghiệm
thu cho thấy cần thiết phải thực hiện để vận hành tốt mọi thiết bị trước ngày hoàn thành
công trình. Xem từng chương riêng về phạm vi/mức độ thử nghiệm cần thiết.

B. Provide detailed schedule of completion indicating when each system is to be completed and
outlining when field testing will be performed. Submit completion schedule for review
within six months (or for 6 months?) after the notice to proceed by Construction Manager
or Employer’s Representative has been given. Update this schedule periodically as the
project progresses. Testing procedure to be submitted for Construction Manager approval in
90 days in advance of testing.
Cung cấp kế hoạch chi tiết về việc hoàn thành công trình, trong đó nêu rõ khi nào hoàn tất
từng hệ thống và khi nào thực hiện công tác thử nghiệm ở hiện trường. Đệ trình kế hoạch
hoàn thành trong vòng sáu tháng để xem xét sau khi nhận được thông báo khởi công của
Giám đốc Xây dựnghoặc Đại diện Chủ đầu tư. Thường xuyên cập nhật bản kế hoạch này
theo tiến độ thực tế của công trình. Quy trình thử nghiệm cần được đệ trình để được Giám
đốc Xây dựng phê duyệt 90 ngày trước khi tiến hành thử nghiệm.

C. Meet all requirements listed in Testing, Commissioning, Inspection and Certifications
sections of each individual divisions of this Specification.
Đáp ứng toàn bộ các yêu cầu được liệt kê trong các chương Thử Nghiệm, Vận Hành Thử
Nghiệm Thu và Chứng Nhận của từng phần riêng trong Tiêu chí kỹ thuật này


3.15 SAMPLES
MẪU MÃ

A. Samples showing fabrication techniques, quality and workmanship of component parts,
compatibility of accessories shall be submitted for approval, upon request by the
Construction Manager.
Các mẫu mã thể hiện kỹ thuật sản xuất, chất lượng và tay nghề của các bộ phận, tính tương
thích của các phụ tùng cần được đệ trình để phê duyệt khi có yêu cầu của Giám đốc Xây
dựng.

3.16 WARRANTIES
BẢO HÀNH

A. The Contractor shall warrant that the capacity, rating or duty of all equipment used in the
installation shall not be less than the performance specified on the Drawing or in the
Specification when operating under the specified conditions and in accordance with the
equipment manufacturer’s instructions. Any equipment/system not meeting this requirement
shall be rejected.
Nhà thầu phụ cần bảo hành công suất, đặc tính thết kế hoặc chế độ làm việc của các thiết bị
sử dụng trong việc lắp đặt trong một thời hạn không ít hơn tính năng hoạt động thể hiện
trên các bản vẽ hoăc trong Tiêu chí kỹ thuật khi vận hành trong các điều kiện được nêu và
theo đúng các chỉ dẫn của nhà sản xuất. Bất cứ thiết bị/hệ thống nào không đáp ứng yêu
cầu này sẽ bị loại bỏ.

3.17 PROTECTION OF MATERIALS, PERSONNEL AND PROPERTY
SMS TOWER PROJECT
ELECTRICAL-Specifications

HONG MA CONSTRUCTION JSC   
Page 24 of 214

BẢO VỆ VẬT TƯ, CON NGƯỜI VÀ TÀI SẢN

A. All material and goods shall be delivered to the site in new condition, properly packed and
protected against damage due to handling, adverse weather or other circumstances, and be
kept in packing case or under protective covering until required for use.
Toàn bộ các hàng hóa và vật tư phải được giao đến công trường trong tình trạng mới
nguyên, được đóng gói đúng quy cách và bảo vệ không bị tổn hại do quá trình vận chuyển,
thời tiết xấu hoặc các tình huống bất lợi khác, đồng thời được để nguyên trong bao bì đóng
gói hoặc bao kín cho tới khi có yêu cầu sử dụng.

B. Any items suffering damage in transit or on site shall be rejected and replaced without extra
cost and time to the Contract .
Bất cứ hạng mục thiết bị nào bị hư hỏng trong quá trình vận chuyển hoặc khi đưa tới cvông
trường đều không được chấp thuận và phải được thay thế mà không được tính thêm chi phí
hoặc thời gian vào hợp đồng.

C. In the case of the equipment and materials, which originate from other countries and/or
different climatic conditions, all such equipment and materials shall be adequately and
securely packed for.
Trong trường hợp thiết bị và vật tư có xuất xứ từ quốc gia khác và/hoặc từ nơi có điều kiện
khí hậu thời tiết khác biệt thì thiết bị và vật tư đó phải được đóng gói thật kín và đầy đủ.

D. The Contractor shall be entirely responsible for all apparatus, equipment and materials
furnished by him in connection with his works, and special care shall be taken to protect all
parts thereof in such a manner as may be necessary or as directed.
Nhà thầu phụ phải chịu hoàn toàn trách nhiệm về các máy móc, thiết bị và vật tư mà họ
cung cấp liên quan đến công việc của Nhà thầu phụ, đồng thời cần quan tâm đặc biệt đến
việc bảo vệ tất cả các bộ phận máy móc thiết bị một cách phù hợp hoặc theo chỉ thị.

E. Protection shall include covers, crating, sheds, stores or other means to protect the
apparatus, equipment and materials from the weather, water damage, corrosion and to
prevent dirt, grit, plaster or other foreign substances from entering the working parts of
machinery or equipment. Special care shall be taken to keep all opening of pipes, ducts, etc.
closed while in storage or during the course of delivery and erection / installation.
Công tác bảo vệ cần bao gồm vật che phủ, thùng gỗ thưa, nhà kho hoặc các phương tiện
khác nhằm bảo vệ máy móc, thiết bị và vật tư không bị ảnh hưởng của thời tiết, nước và sự
rỉ sét và nhằm tránh bụi đất, ba dớ, mảnh vụn hoặc các vật lạ khác chui vào các bộ phận
của máy móc thiết bị. Cần lưu ý đặc biệt đến việc đóng chặt các lỗ hở của đường ống, ống
dẫn, vv trong thời gian lưu kho hoặc trong quá trình vận chuyển và lắp dựng/lắp đặt.

F. The Contractor shall take precautions to avoid unnecessary damage among the M&E
installation.
Nhà thầu phụ cần lưu ý tránh gây ra những thiệt hại không cần thiết triong quá trình lắp
đặt hệ thống cơ & điện.

G. All precautions shall be taken for the safety of personnel on site. The Contractor shall also
conform with general regulations governing personnel on the site and must keep to the
working space allocated for their use.
Mọi biện pháp phòng ngừa đều cần được áp dụng đối với vấn đề an toàn lao động ở công
trường. Nhà thầu phụ còn phải tuân thủ các quy định chung trong việc quản lý nhân sự ở
công trường đồng thời phải bố trí đủ không gian làm việc để họ sử dụng.

H. Lighting fixture troffers with parabolic reflectors shall be installed with factory mounted
plastic protective bags around parabolic reflector assembly. Remove protective bags just
prior to occupancy.
SMS TOWER PROJECT
ELECTRICAL-Specifications

HONG MA CONSTRUCTION JSC   
Page 25 of 214

Phải giữ nguyên các túi nylon bao chóa đèn parabol và chỉ được tháo bỏ ngay trước khi lắp
ráp bàn giao.

3.18 INTERFACING WITH ALL SERVICES AND SYSTEMS
PHẦN VIỆC CHUNG VỚI CÁC HỆ THỐNG KỸ THUẬT KHÁC

A. General
Đại cương
1. The Contractor shall provide all necessary provisions for interfacing amongst
installation, trades, services, and equipment. All necessary sensors, current/voltage
transformers, voltage-free contacts, relays, auxiliary contacts, terminals,
transducers, etc. for interfacing works shall be provided by the Contractor .
Nhà thầu phụ cần cung cấp tất cả các vật tư cần thiết cho các phần việc chung như
lắp đặt, phần việc của các nhà thầu khác, các hệ thống kỹ thuật và thiết bị. Nhà
thầu phụ cung ứng toàn bộ các bộ cảm ứng, bộ biến thế/biến dòng, công tắc không
có điện áp, rơ-le, công tắc phụ, đầu nối, cảm biến, vv…
2. All control/monitoring wiring from sensors, equipment, and components for the
interfacing shall be terminated at a separate interfacing compartment located at the
respective equipment/system’s switchboard or control panel. The interfacing
compartment shall be completed with all necessary connectors, terminals, and with
proper identifications to allow interfacing works to be easily carried out. The
compartments shall clearly indicate “Extra Low Voltage Cable Only, No Power
Cable Connection”. Where there is not equipment / system panels with provisions
same as the interfacing compartment as described above. The locations of the
switchboard/control panels and the interfacing panels shall be properly coordinated.
Toàn bộ các đường dây điều khiển/giám sát đi từ bộ cảm ứng, thiết bị và các bộ
phận cho phần giao cắt phải được đấu nối tại một ngăn giao diện riêng đặt tại bảng
điều khiển hoặc bảng công tắc của hệ thống/thiết bị tương ứng. Ngăn giao diện cần
được hoàn thành với đầy đủ các bộ phận kết nối, hộp nối cần thiết với các thông tin
nhận dạng nhằm tạo thuận lợi cho việc điều khiển các công trình giao cắt. Các
ngăn này cần ghi rõ “Chỉ sử dụng cho cáo hạ thế bổ sung. Không được kết nối cáp
điện”. Khi không có bảng thiết bị/hệ thống với các điều kiện như trên, các vị trí
của bảng điều khiển/bảng công tắc và các bảng giao diện cần phải được phối hợp
đúng cách.

3. For every control panel and each module of the switchboard, at least five (5) spare
terminals shall be provided for future interfacing works.
Đối với mỗi bảng điều khiển và từng mô-đun của bảng công tắc, cần cung cấp ít
nhất năm (5) hộp đấu nối để dự phòng cho các công trình giao diện trong tương lai.

4. Wiring and cables for interfacing with the fire alarm system and other fire
protection and life safety systems shall be fire rated to comply with Civil Defence’s
requirements.
Dây và cáp cho phần giao cắt với hệ thống báo cháy cũng như các hệ thống phòng
cháy và cứu sinh khác phải có độ chịu lửa theo các yêu cầu của Luật phòng vệ dân
sự. (quy định PCCC?)

5. Unless otherwise specified or shown on the Drawings, interfacing wiring from Fire
Alarm and Building Management system and the chiller plant master controller
shall be provided and terminated at the terminals of the System installation
respectively. The Contractor shall co-ordinate the current and interfacing signals so
that the interconnection of systems, as indicated on the Contract Drawings, meets all
the mandatory levels of completion to satisfy final handover to the Building Owner.
SMS TOWER PROJECT
ELECTRICAL-Specifications

HONG MA CONSTRUCTION JSC   
Page 26 of 214

Trừ phi được quy định hoặc thể hiện khác trên các Bản vẽ, dây của phần giao cắt đi
từ hệ thống báo cháy và hệ thống điều khiển năng lượng của tòa nhà cũng như từ
bộ điều khiển chính của máy làm lạnh cần được cung cấp và đấu nối tại hộp đấu
nối của hệ thống lắp đặt tương ứng. Nhà thầu phụ cần phải phối hợp dòng điện và
các tín hiệu giao cắt sao cho sự hợp mạng của các hệ thống, như thể hiện trên Bản
vẽ hợp đồng, đáp ứng được các mức độ hoàn thành theo quy định nhằm thỏa mãn
việc bàn giao cuối cùng cho Chủ đầu tư.

6. Digital inputs and outputs : voltage-free dry contact
Đầu ra và đầu vào kỹ thuật số : công tắc khô không điện áp

7. Analog inputs and outputs : 4 – 20 mA or 0 – 10 mV
Đầu ra và đầu vào tương tự : từ 4-20 mA hoặc 0-10 mV

8. All the interface provisions shall be DC operated and rated not more than 50 mA.
Toàn bộ các vật dụng cung cấp cho giao diện phải thuộc loại vận hành bằng điện
một chiều và có công suất không lớn hơn 50mA

B. Electrical Installation
Công tác lắp đặt phần điện

1. The Electrical Installation shall provide the following:
Nhà thầu phụ trách công tác lắp đặt phần điện cần cung cấp các thứ sau:

 Isolators and power points (fused spur units) for all mechanical equipment and
systems. Where shown on the Drawings, the Electrical installation shall include
direct power cable connections to the mechanical system’s main motor control
centers.
Các bộ cách ly và điểm nối điện (các đơn vị fused spur) cho tòan bộ các thiết
bị và hệ thống cơ khí. Khi được thể hiện trên các Bản vẽ, công tác lắp đặt phần
điện sẽ bao gồm cả các điểm kết nối cáp điện trưc tiếp vào trung tâm điều
khiển mô-tơ chính của hệ thống cơ.

 Earthing terminal in the Fire Command Center and all other plantrooms for
supplementary equipotential bonding of mechanical equipment and systems.
Hộp nối đất trong Trung tâm điều hành công tác PCCC và các phòng máy
khác đối với việc kết nối đẳng thế bổ sung của các thiết bị và hệ thống cơ khí.

 Power failure signal to the Lift System (including wiring terminations into the
Lift interfacing panel in the Lift Motor Room), Fire Alarm System and the
Building Management System.
Tín hiệu báo mất điện cho hệ thống thang máy (kể cả các hộp nối dây vào bảng
giao diện của thang máy trong phòng mô-tơ thang máy), hệ thống báo cháy và
hệ thống điều hành của tòa nhà

 Electrical bonding of all roof equipment and external metal cladding including
provisions and connection of bonding cables.
Liên kết phần điện của tất cả các thiết bị trên mái và lớp bọc kim loai bên
ngoài kể cả các vật dụng và phần kết nối của cáp liên kết.

 Fuel day tank High/Low level alarm signals to the Building Management
System.
Tín hiệu báo động về mức cao/thấp của bể chứa nhiên liệu cho hệ thống điều
hành của tòa nhà.

SMS TOWER PROJECT
ELECTRICAL-Specifications

HONG MA CONSTRUCTION JSC   
Page 27 of 214

 Power point in each toilet for the plumbing installation (for connection to
automatic sanitary sensors and flush valve under the Plumbing and Sanitary
installation.
Điểm nối điện trong từng nhà vệ sinh đối với hệ thống đường ống lắp đặt (để
kết nối vào các bộ cảm ứng vệ sinh tự động và van xả nước theo hệ thống
đường ống nước và vệ sinh lắp đặt)

C. Service Indication Panel Installation (SIP)
Công tác lắp đặt hệ thống bảng hiển thị cho tòa nhà)

1. The SIP Installation shall provide the following:
Nhà thầu phụ phụ trách công tác lắp đặt hệ thống SIP cần cung cấp:

 All control and monitoring modules for interfacing with other mechanical and
electrical systems (with the exception of those for interfacing with the Fire
Alarm system).
Tất cả các mô-đun điều khiển và theo dõi để giao tiếp với các hệ thống cơ &
điện (ngoài các mô-đun cho phần giao tiấp với hệ thống báo cháy)

 High level interface with the Fire Alarm system and the Aircon control panels.
Giao tiếp ở mức cao với hệ thống báo cháy và các bảng điều khiển hệ thống
làm lạnh chiller.

3.19 STRUCTURAL EXPANSION JOINTS AND SETTLEMENT JOINTS
CÁC MỐI NỐI DÃN NỞ VÀ MỐI NỐI CỐ ĐNNH CHO KẾT CẤU

A. The Contractor shall make adequate provisions of flexible joints/connectors and/or
expansion loops where services pass through structural expansion joints. The locations of
these expansion joints are shown on the Architectural/structural drawings. The provisions of
flexible joints/connections shall take into account the movement allowance. Detailed
calculations shall be submitted by the Contractor to justify the selection of these flexible
joints/connectors.
Nhà thầu phụ cần cung cấp đầy đủ các mối nối/bộ phận nối co dãn và/hoặc các vòng dãn
nở tại các vị trí hệ thống đi qua các mối nối dãn nở kết cấu. Vị trí của các mối nối co dãn
này được thể hiện trên các bản vẽ kiến trúc/kết cấu. Khi cung cấp các mối nối/bộ phận nối
dãn nở cần lưu ý đến dung sai chuyển động. Nhà thầu phụ cấn đệ trình các tính toán chi
tiết nhằm chứng minh việc tuyển chọn các mối nối/bộ phận nối co dãn này.

B. For settlement joints shown on the structural drawings or required by the construction of
structural works, the Contractor shall co-ordinate that any installation which passes
through settlement joints shall be executed after the complete casting of both side of the
joint.
Đối với các nối nối cố định thể hiện trên các bản vẽ kết cấu hoặc cần thiết cho việc thi công
các công tác kết cấu, Nhà thầu phụ cần lưu ý rằng bất cứ hệ thống lắp đặt nào đi qua các
mối nối cố định đều phải được thực hiện sau khi đã đúc xong hai mặt của mối nối (?)

C. The Contractor shall co-ordinate to ensure that all services installed under metal roof and
Skylight shall have adequate provisions to take into account the movement and deflection
of the roof structure and the cladding.
Nhà thầu phụ cần phối hợp để bảo đảm rằng tất cả các hệ thống kỹ thuật lắp đặt dưới phần
mái kim loại (mái tôn) và mái lấy ánh sáng (tôn nhựa hay vật liệu trong suốt đề lấy ánh
sáng) đều phải được dự phòng đầy đủ, lưu ý đến chuyển động và sự biến dạng(võng) của
kết cấu mái và lớp tôn phủ.

3.20 PAINTING
SMS TOWER PROJECT
ELECTRICAL-Specifications

HONG MA CONSTRUCTION JSC   
Page 28 of 214

CÔNG TÁC SƠN

A. All equipment, enclosures, housings, air ducts, piping, trunking, cable trays, conduits, etc.
which are exposed to view (including those in plant rooms) shall be provided with colour
paint finishes.
Toàn bộ các thiết bị, hàng rào bao quanh,vỏ bọc, ống dẫn khí, đường ống, hộp nối, khay
cáp, dây dẫn, vv để lộ ra ngòai (kể cả các thứ trong phòng máy) đều phải có lớp hoàn thiện
bằng sơn màu.

B. Generally, all metal surfaces requiring painting shall be provided with two (2) coats of
asphalt aluminum paint, primer coated, and two (2) coats of finished paint.
Nói chung, tất cả các bề mặt kim loại cần sơn đều phải được cung cấp hai (2) lớp sơn nhôm
asphalt, (2 lớp lót) và hai (2) lớp sơn hoàn thiện.

C. No painting shall be done on damp surfaces.
Không được sơn trên bề mặt ẩm.

D. The Contractor shall submit color scheme for the entire Works to the General Contractor for
co-ordination ad submission for approval by the Construction Manager.
Nhà thầu phụ cần đệ trình bảng liệt kê màu sơn cho toàn bộ các công trình cho Nhà thầu
chính để phối hợp và đệ trình cho Giaùm ñoác döï aùn để được phê duyệt.

E. Painting requirements as stated in codes and regulation or generally required by local
authorities shall also be provided.
Các yêu cầu về công tác sơn theo các quy định chung của các cơ quan chức năng trong
nước cũng cần được cung cấp.

3.21 SAFETY EQUIPMENT AND NOTICES
THIẾT BN AN TOÀN VÀ CÁC BẢNG THÔNG BÁO

A. The Contractor shall supply and install the following safety equipment and notices for each
switchboard/control panel in the respective switchrooms and plant rooms:-
Nhà thầu phụ cần cung cấp và lắp đặt các thiết bị an toàn và các bảng thông báo sau đây
cho từng bảng công tắc/bảng điều khiển trong các phòng công tắc và phòng máy:

 Solid rubber insulated mats complying with BS 921 in front and extending the full
length of the Medium Voltage Switchboard.
Các tấm cách điện bằng cao su cứng theo tiêu chuẩn BS 921 ờ phía trước và trên
toàn bộ chiều dài của bảng điều khiển/bảng công tắc.

 Copies of all statutory safety notices, regulations and instructions for resuscitation
and treatment after electrical shock.
Bản sao của các thông báo, quy định và hướng dẫn về an toàn theo luật định đối
với việc làm hồi tỉnh và xử lý sau khi bị điện giật.

 Danger signs on the switchboards/control panels, the doors of sub-station,
switchrooms and electrical riser duct rooms and elsewhere to the requirements of
the Power Supply Authority.
Các biển báo nguy hiểm gắn trên bảng điều khiển/bảng công tắc, cửa ra vào trạm
biến thế, phòng công tắc, phòng đặt đường ống đứng dẫn điện và tại các vị trí theo
yêu cầu của cơ quan chức năng phụ trách về điện.

 A copy of the main single line diagram, varnished and mounted on suitable hard
backing and framed (in glass panel), showing clearly the full details of the electrical
and mechanical systems as supplied and installed.
SMS TOWER PROJECT
ELECTRICAL-Specifications

HONG MA CONSTRUCTION JSC   
Page 29 of 214

Một bản sơ đồ đường dây đơn chính, quét vécni và gắn lên một nền cứng được
đóng khung (có kính), thể hiện rõ ràng toàn bộ chi tiết về hệ thống cơ & điện được
cung ứng và lắp đặt.

 Any other Notices as required by all local Authorities.
Bất cứ thông báo nào theo yêu cầu của các cơ quan chức năng trong nước.

3.22 QUALITY ASSURANCE/QUALITY CONTROL (QA/QC)
QUẢN LÝ VÀ BẢO ĐẢM CHẤT LƯỢNG (QA/QC)

A. The Contractor , prior to the commencement of the Works, shall submit for the
Construction Manager approval comprehensive QA/QC programme for the installation
which shall include but not be limited to the following:
Trước khi khởi công, Nhà thầu phụ cần đệ trình cho Giaùm ñoác döï aùn để được phê duyệt
toàn bộ kế hoạch quản lý và bảo đảm chất lượng đối với công tác lắp đặt, bao gồm nhưng
không giới hạn các điểm sau:

 QA/QC programme of the manufacturing process of equipment;
Kế hoạch quản lý/bảo đảm chất lượng của quy trình sản xuất thiết bị

 Method statement of all site erection/installation works;
Biện pháp thi công cho toàn bộ các công tác lắp đặt ở hiện trường.

 Method of protection for material/equipment during delivery, and stored on and off
the site; and
Phương pháp bảo vệ vật tư/thiết bị trong quá trình giao nhận và lưu kho bên trong
và bên ngoài công truờng, và

 Testing and commissioning programmes, procedures, etc.
Kế hoạch, quy trình thử nghiệm và vận hành thử, vv

B. The QA/QC programme and procedures shall generally be in conformance with the
guidelines of ISO 9000.
Kế hoạch và quy trình công tác quản lý/bảo đam chất lượng nói chung cần tuân thủ các
hướng dẫn trong ISO 9000.

C. All equipment, material and items incorporated in the Works under this Contract are to be
new and of top class quality.
Tất cả các thiết bị, vật tư và hạng mục đưa vào trong Công trình theo Hợp đồng phụ này
phải còn mới nguyên và thuộc loại có chất lượng tốt nhất.

D. The use of electrically dissimilar metals in contact with each other shall be avoided. If this
is not possible, the contact surfaces of the two (2) metals shall be insulated from each other
by an approved method.
Cần tránh việc sử dụng các kim loại không đồng dạng về mặt điện tiếp xúc với nhau. Nếu
điều này là bắt buộc thì các bề mặt tiếp xúccủa hai (2) kim loại phải được cách ly với nhau
bằng một biện pháp được chấp thuận.

E. All work under this Contract shall be performed in a skillful and workmanlike manner and
in accordance with best workshop practice.
Tất cả các công việc theo Hợp đồng phụ này phải được thực hiện một cách khéo léo và do
người có tay nghề cao, đồng thời cần theo đúng thông lệ công nghiệp tốt nhất.

F. All components shall be easily accessible for maintenance/replacement.
Tất các các bộ phận lắp đặt cần phải dễ dàng tiếp cận để bảo dưỡng/thay thế.
SMS TOWER PROJECT
ELECTRICAL-Specifications

HONG MA CONSTRUCTION JSC   
Page 30 of 214


G. All instrumentation and equipment required for inspection, testing and commissioning shall
be calibrated and maintained by the Contractor. The Contractor shall submit all valid
calibration records from manufacturer and/or recognized laboratories and testing authorities
before the use of such instrumentation and equipment.
Toàn bộ các thiết bị và dụng cụ đo lường cần thiết cho công tác kiểm tra, thử nghiệm và
vận hành thử cần được Nhà thầu phụ kiểm định và bảo dưỡng. Nhà thầu phụ cần đệ trình
tất cả các biên bản kiểm định còn giá trị của nhà sản xuất và/hoặc các phòng thí nghiệm
được công nhận và của các cơ quan có chức năng thử nghiệm trước sử dụng các thiết bị và
dụng cụ đo lường đó.

3.23 PROGRESSIVE RECORDS/AS-BUILT DRAWINGS
HỒ SƠ TIẾN ĐỘ /BẢN VẼ HOÀN CÔNG

A. During the course of the Contract , the Contractor shall keep progressive record drawings of
all installation works.
Trong quá trình thực hiện hợp đồng, Nhà thầu phụ cần lưu giữ các bản vẽ cũng như hồ sơ
về tiến độ của tòan bộ công tác lắp đặt.

B. As-built drawings shall be developed and produced during the course of the installation
and, when requested by the Construction Manager, for substantiating of monthly progress
claims.
Các bản vẽ hoàn công cần được triển khai và thực hiện trong quá trình lắp đặt, và khi được
Giaùm ñoác döï aùn yêu cầu, nhằm chứng minh cho các hồ sơ xin thanh toán theo tiến độ hàng
tháng.

C. As-fitted schematic system diagrams, properly framed, shall also be provided and mounted
on the wall inside each plant room.
Cần cung cấp các sơ đồ hệ thống hoàn công được đóng khung cẩn thận và treo trên tường
bên trong phòng máy.

D. Submission of approved “as-built” or “as manufactured” drawings shall be in the following
manner:
Việc đệ trình các bản vẽ hoàn công được phê duyệt phải được thực hiện như sau:


 Two (2) sets of computer soft copy in CD ROM of format to Auto CAD 2003 or newer
version;
Hai (2) bộ đĩa mềm CD ROM dưới dạng Auto CAD 2003 hoặc dạng mới hơn

 Five (5) bound sets of paper prints for all drawings; and
Năm (5) bộ bản in ra của tất cả các bản vẽ được đóng thành tập, và

E. Additional set of as-built drawings in addition to the above as specified in the Contract
Preliminaries and reasonably requested by the Construction Manager shall also be provided.
Ngoài số lượng nêu trên, cần cung cấp thêm một bộ bổ sung của các bản vẽ hoàn công như
quy định trong Các điều khoản sơ bộ của Hợp đồng phụ và theo yêu cầu hợp lý của Giám
đốc Xây dựng.

3.24 AS-BUILT DRAWINGS SUBMISSIONS
VIỆC ĐỆ TRÌNH CÁC BẢN VẼ HOÀN CÔNG

A. As-built drawings shall be provided as required by the Construction Manager.
Các bản vẽ hoàn công cần được cung cấp theo yêu cầu của Giaùm ñoác döï aùn.

SMS TOWER PROJECT
ELECTRICAL-Specifications

HONG MA CONSTRUCTION JSC   
Page 31 of 214

B. The Contractor shall ensure that the submissions are made properly and in a timely fashion
and will not delay the inspections and testings by the authorities. All as-built drawings shall
be produced based on the latest architectural plans.
Nhà thầu phụ cần bảo đảm rằng các hồ sơ đệ trình được thực hiện một cách chính xác và
đúng thời hạn đề ra, đồng thời không được gây chậm trễ cho việc kiểm tra và thử nghiệm
của các cơ quan chức năng. Tất cả các bản vẽ hoàn công phải được lập trên cơ sở các bản
vẽ kiến trúc mới nhất.

3.25 TESTING AND COMMISSIONING
CÔNG TÁC THỬ NGHIỆM VÀ VẬN HÀNH THỬ

A. The Contractor shall be responsible for obtaining all necessary licences as required by all
relevant authorities before operation of any equipment/system.
Nhà thầu phụ phải chịu trách nhiệm về việc xin tất cả các loại giấy phép theo yêu cầu của
các cơ quan chức năng liên quan trước khi vận hành bất cứ thiết bị/hệ thống nào.

B. All testing and commissioning to enable proper operation of the Works shall be completed
to the satisfaction of the Construction Manager in accordance with the construction
programme or before the issuance of Taking Over Certificate, whichever is earlier.
Toàn bộ các công tác thử nghiệm và vận hành thử để tạo điều kiện cho việc vận hành tốt
các công trình lắp đặt phải hoàn thành đạt sự hài lòng của Giaùm ñoác döï aùn và theo đúng
tiến độ thi công hoặc trước khi phát hành Chứng Chỉ nghiệm thu công trình, tùy theo thời
điểm nào sớm hơn.
C. All final adjustments and final balancing of the equipment/system operation shall be
completed before the Date of Taking Over Certificate.
Mọi sự hiệu chỉnh và cân chỉnh cuối cùng đối với hoạt động của thiết bị/hệ thống phải được
hoàn tất trước ngày phát hành Chứng chỉ nghiệm thu công trình.

D. The complete testing and commissioning are deemed to be concluded successfully only
when the installation operated properly within the specified limits of its rating continuously
without failure of any kind.
Toàn bộ công tác thử nghiệm và vận hành thử chỉ được xem như hoàn thành tốt đẹp sau
khi hệ thống lắp đặt vận hành tốt trong phạm vi các giới hạn công suất đề ra một cách liên
tục không xảy ra bất cứ sự cố nào.

E. The Contractor shall establish the dates by which permanent utilities shall be available for
testing and commissioning of equipment and take this into account in his programme, or
make suitable arrangements to test and commission with temporary power based on
programme.
Nhà thầu phụ cần thiết lập các mốc ngày tháng mà các hệ thống tiện ích thường xuyên
(điện nước) phải có sẵn cho công tác thử nghiệm và vận hành thử, đồng thời lưu ý điều này
trong kế hoạch của mình, hoặc cần phải bố trí để thử nghiệm và vận hành thử với nguồn
điện tạm thời dựa trên kế hoạch của mình.

F. The Contractor shall arrange for all submissions to authorities and pay the cost of statutory
inspections and certificates.
Nhà thầu phụ cần chuẩn bị các hồ sơ để đệ trình cho cơ quan chức năng đồng thời đài thọ
các chi phí cho việc kiểm tra và cấp giấy chứng nhận theo luật định.

3.26 ATTENDANCE TO OCCUPATION PERMIT APPLICATION
THAM GIA VÀO VIỆC XIN CẤP GIẤY PHÉP HÀNH NGHỀ (?)

A. The Contractor shall provide all necessary attendance to inspection by the Construction
Manager and authorities for the purpose of Occupation Permit application.
SMS TOWER PROJECT
ELECTRICAL-Specifications

HONG MA CONSTRUCTION JSC   
Page 32 of 214

Nhà thầu phụ cần tham gia vào việc kiểm tra của Giaùm ñoác döï aùn và các cơ quan chức
năng để phục vụ cho mục đích xin cấp giấy phép hành nghề (?).

3.27 OPERATION AND MAINTENANCE INSTRUCTIONS MANUAL
TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN CÔNG TÁC BẢO DƯỠNG VÀ VẬN HÀNH

A. The operation and Maintenance Instruction manual shall be in A4 size paper and be bound
in rigid covers covered and engraved with lettering giving the Employer’s name, project
name, Construction Manager’s name.
Tài liệu hướng dẫn công tác bảo dưỡng và vận hành phải được thực hiện trên khổ giấy A4,
được đóng thành tập có bìa cứng, ngoài bìa có ghi tên Chủ đầu tư, tên dự án và tên của
Giám đốc Xây dựng.

B. Draft of manuals shall be submitted for Construction Manager review in advance of testing
to allow the Construction Manager to familiarized with the equipment manufacturer’s
recommendation. Final draft manuals must be submitted for the Construction Manager
review before Taking Over Certificate is prepared. After acceptance by the Construction
Manager, the Contractor shall submit five (5) sets and a soft copy of this manual for record
before Taking Over certificate is issued.
Bản dự thảo tài liệu cần được đệ trình để Giaùm ñoác döï aùn xem xét trước khi thử nghiệm
nhằm tạo điều kiện cho Giaùm ñoác döï aùn quán triệt được các đề xuất của nhà sản xuất thiết
bị. Tài liệu dự thảo cuối cùng phải đệ trình cho Giám đốc Xây dựngđể được xem xét trước
khi chuẩn bị Chứng chỉ nghiệm thu công trình. Sau khi được Giaùm ñoác döï aùn chấp thuận,
Nhà thầu phụ cần đệ trình năm (5) bộ và một dĩa mềm (vi tính) của tài liệu này để lưu trứoc
khi Chứng chỉ nghiệm thu công trình được phát hành .

C. In general, each manual shall consist, but not limited to the following section:
Nói chung, mỗi bộ tài liệu cần bao gồm nhưng không giới hạn các chương sau:
1. General
Đại cương

a. This section shall include the purpose of the manual and brief description of the
manual directory.
Chương này cần bao gồm mục đích của tài liệu và phần mô tả tóm tắt nội dung tài
liệu.

2. System Description
Mô tả hệ thống

a. This section shall include the following as a minimum:
Chương này cân bao gồm tối thiểu là những phần sau

1) Description of the overall system
Mô tả toàn bộ hệ thống

2) General operation of plant., starting up and shutting down procedures,
location of each equipment, normal and emergency operation of
systems/equipment, control settings and tolerances
Cách vận hành chung máy móc thiết bị, quy trình khởi động và tắt máy, vị trí
của từng thiết bị, cách vận hành bình thường và khẩn cấp thiết bị/hệ thống,
cài đặt điều khiển và các dung sai

3) Size and capacity of all the major equipment and components of the system
Kích thước và công suất của tất cả các thiết bị và bộ phận của hệ thống

SMS TOWER PROJECT
ELECTRICAL-Specifications

HONG MA CONSTRUCTION JSC   
Page 33 of 214

4) The proposed initial setting of protective devices and other adjustable
components of the system. Space shall be reserved for the insertion of final
commissioned and accepted settings
Việc cài đặt ban đầu được đề xuất của các bộ phận bảo vệ và các bộ phận có
thể điều chỉnh khác của hệ thống. Cần dự trì không gian để đưa vào các cài
đặt sau khi vận hành thử lần cuối và được chấp thuận

5) Normal sequence of equipment and plant operation and alternative sequence
to maintain operation of part of the total facilities during abnormal
circumstances.
Trình tự hoạt động bình thường của máy móc và thiết bị và trình tự thay đổi
nhằm duy trì họat động của một bộ phận trong toàn bộ hệ thống trong tình
huống bất thường.

3. Technical Specification
Tiêu chí kỹ thuật

a. This section shall include the technical descriptions and functions of all equipment
and components and shall generally include:
Chương này cần bao gồm các mô tả kỹ thuật và chức năng của tất cả các thiết bị
và các bộ phận, đồng thời nói chung bao gồm:

1) Schedules of equipment showing quantities, locations, types, operating
duties.
Bảng liệt kê thiết bị trong đó thể hiện số lượng, vị trí, chủng loại và công suất
hoạt động

2) Technical description of all systems and equipment, including circuit
diagrams of each printed circuit board and component layout diagram for
each printed circuit board installed for this project.
Phần mô tả kỹ thuật của toàn bộ hệ thống và thiết bị, kể cả các sơ đồ mạch
của từng bảng mạch in (printed circuit) và sơ đồ bố trí các bộ phận đối với
từng bảng mạch in được lắp đặt cho công trình.

3) Wiring diagrams.
Sơ đồ đường dây

4) Manufacturer’s drawings.
Các bản vẽ của nhà sản xuất

5) Equipment list, stating the make, model, serial number, accepted settings
(after commissioning).
Danh mục thiết bị, nêu rõ nhãn hiệu, mô-đen, số sê-ri, việc cài đặt được
duyệt (sau khi vận hành thử)

6) Catalogues, certificates and performance data sheets for all equipments.
Các catalogues, chứng chỉ và phiếu dữ liệu vận hành của tất cả các thiết bị

4 Maintenance
Công tác bảo dưỡng

a. This section shall include the required operating and maintenance procedures of all
the equipment. This shall include the following as a minimum:
Chương này bao gồm các quy trình vận hành và bảo dưỡng cần thiết của tòan bộ
các thiết bị. Chương này tối thiểu cần có các thông tin dưới đây:

SMS TOWER PROJECT
ELECTRICAL-Specifications

HONG MA CONSTRUCTION JSC   
Page 34 of 214

1) Inspection manual for all system/equipment;
Tài liệu hướng dẫn công tác kiểm tra đối với toàn bộ hệ thống/thiết bị

2) Operation manual for all system/equipment;
Tài liệu hướng dẫn công tácvận hành đối với toàn bộ hệ thống/thiết bị

3) Procedure of changing components of equipment requiring regular
replacement;
Quy trình thay đổi các bộ phận của các thiết bị cần thay thế thường xuyên

4) Maintenance instructions, calibration procedures and fault finding
instructions for all systems;
Hướng dẫn công tác bảo dưỡng, quy trình kiểm định và hướng dẫn về cách
phát hiện khiếm khuyết đối với tất cả các hệ thống.

5) Precautions when carrying out operation and maintenance procedures;
Các biện pháp đề phòng khi thực hiện quy trình vận hành và bảo dưỡng;

6) Storage and inventory systems; and
Công tác lưu kho và hệ thống kiểm kê, và

7) Procedures for system fault finding.
Quy trình phát hiện khiếm khuyết của hệ thống.

5. Safety
Công tác an toàn

a. This section shall include the following as a minimum:
Chương này tối thiểu cần bao gồm các điểm sau:

1) Proper procedure of equipment operation;
Quy trình vận hành thiết bị đúng cách

2) General description of plant hazards, where appropriate, including the
following:
Mô tả khái quát các nguy cơ về máy móc thiết bị và nếu có thể, cần bao gồm
các điểm sau:

 Protection against electrical hazards;
Bảo vệ phòng chống các nguy cơ về điện

 Protection against mechanical and physical hazards;
Bảo vệ phòng chống các nguy cơ về phần cơ & lý

 Protection against fire and explosion hazards;
Bảo vệ phòng chống các nguy cơ về cháy, nổ

 Protection against chemical hazards;
Bảo vệ phòng chống các nguy cơ về hóa chất

 Protection during fuel and chemical handling; and
Bảo vệ phòng chống các nguy cơ trong quá trình vận chuyển nhiên liệu,
hóa chất, và

 First aid and accident reporting.
Sơ cứu và hệ thống báo cáo khi có tai nạn xảy ra.

SMS TOWER PROJECT
ELECTRICAL-Specifications

HONG MA CONSTRUCTION JSC   
Page 35 of 214

6. Directory of Suppliers
Danh sách các nhà cung cấp

a. This section shall list the name of suppliers and agents of each type of equipment,
materials and accessories. Correspondence address, telephone number, fax
number, page number and E-mail address shall be included.
Chương này liệt kê danh sách các nhà cung cấp và các đại lý của từng loại thiết
bị, vật tư và phụ tùng, bao gồm địa chỉ liên lạc, số điện thoại, số máy nhắn tin và
địa chỉ e-mail.

7. List of Spares
Danh muc phụ tùng

a. This section shall list all the spares, consumable materials, and maintenance tools
that will be maintained and kept to ensure continued satisfactory operation of the
equipment and systems.
Chương này liệtlê toàn bộ các phụ tùng, vật tư sử dụng và dụng cụ bảo dưỡng
cần được lưu kho và bảo quản nhằm bảo đảm sự vận hành liên tục và đạt yêu cấu
của thiết bị và hệ thống.

8. Organization of Maintenance Team
Việc tổ chức nhóm bảo dưỡng

a. This section shall include detailed organization of the Maintenance team
deployed for the Defect Notification Period with names and CV’s, of all key
staff. Contact telephone or pager numbers for emergency and/or twenty-four (24)
hour call shall also be included.
Chương này bao gồm chi tiết việc tổ chức nhóm phụ trách công tác bảo dưỡng
trong thời gian bảo hành với tên và sơ yêu lý lịch của các cán bộ chủ chốt. Cần
bao gồm cả số điện thoại liên lạc hoăc số máy nhắn tin trong trường hợp khẩn
cấp và/hoặc trong vòng 24 giờ.

9. List of As-Built Drawings
Danh mục bản vẽ hoàn công

a. This section shall contain a full list of all “as-built” and “as-manufactured”
drawings.
Chương này gồm một danh mục toàn bộ các bản vẽ hoàn công

3.28 TAKING OVER PROCEDURE
QUY TRÌNH NGHIỆM THU

A. The Contractor shall adhere to the sequence of handover described below:
Nhà thầu phụ cần theo sát trình tự bàn giao mô tả dưới đây

1. The Contractor shall submit the arrangement of the commissioning to the satisfaction of
the Construction Manager. The Construction Manager reserves the right to reject any
person
Nhà thầu phụ cần đệ trình việc bố trí nhân sự cho công tác vận hành thử đạt mức độ
hài lòng của Giaùm ñoác döï aùn. Giaùm ñoác döï aùn có quyền loại bỏ bất cứ người nào
trong số đó

2. The installation shall be ‘practically complete’ following satisfactory commissioning
and the submission of final commissioning data prior to the issuance of Taking Over
Certificate by the Construction Manager. It is solely the Contractor ’s responsibility to
SMS TOWER PROJECT
ELECTRICAL-Specifications

HONG MA CONSTRUCTION JSC   
Page 36 of 214

ensure that all plant/equipment shall have their respective warranty by the respective
warranty by the respective equipment/plant supplier directly
Công tác lắp đặt phải “hoàn thành thực tế” theo sau đó là công tác vận hành thử đạt
yêu cầu và việc đệ trình hồ sơ dữ liệu về công tác vận hành thử sau cùng trước khi
Giaùm ñoác döï aùn phát hành Chứng chỉ nghiệm thu công trình. Trách nhiệm của Nhà
thầu phụ là bảo đảm rằng toàn bộ các máy móc thiết bị đều có chế độ bảo hành tương
ứng của nhà sản xuất một cách trực tiếp

3. A joint inspection shall be held among the Employer, Construction Manager and Sub-
contractor to establish an outstanding works and defects list. All outstanding
works/defects, shall be completed within one month from the date when the Taking
Over Certificate was issued
Cần tổ chức một buổi kiểm tra phối hợp với sự tham dự của Chủ đầu tư, Giám đốc Xây
dựngvà Nhà thầu phụ nhằm lập ra một danh mục các công việc còn tồn đọng và các
khiếm khuyết cần sửa chữa. Tất cả các khiếm khuyết/công việc tồn đọng phải đươc
hoàn thành trong vòng một tháng kể từ ngày phát hành Chứng chỉ nghiệm thu công
trình

4. If, at the end of the one month’s period from the date of issuing the Taking Over
Certificate, any defects/outstanding works mentioned in the list still exist, the
Construction Manager is empowered to appoint a body to rectify all defects/outstanding
works and deduct the cost involved from the Contract sum.
Vào cuối thời hạn một tháng kể từ ngày phát hành Chứng chỉ nghiệm thu công trình,
nếu như có bất cứ công việc/khiếm khuyết tồn đọng nào được nêu trong danh mục vẫn
còn tồn tại thì Giaùm ñoác döï aùn có quyền chỉ định một đơn vị nào đó tiến hành sửa chữa
công việc/khiếm khuyết tồn đọng đó, đồng thời khấu trừ chi phí có liên quan vào số tiền
thanh toán hợp đồng.

B. The Contractor shall also refer to other requirements in the relevant clauses of the Contract .
Nhà thầu phụ cũng cần phải tham khảo các yêu cầu khác trong các điều khoản có liên quan
của Hợp đồng phụ.

C. Before the Taking Over Certificate is issued, the following must be completed:
Trước khi phát hành Chứng chỉ nghiệm thu công trình, các công việc sau đây cần được
hoàn thành:

1. Operation and Maintenance Instructions Manual, test data and “as-built” drawings must
be submitted. Computer “soft” copies of these manuals and drawings shall also be
submitted
Cần đệ trình tài liệu hướng dẫn công tác bảo dưỡng & vận hành, dữ liệu thử nghiệm và
các bản vẽ hoàn công. Ngoài ra còn phải đệ trình cả dĩa mềm vi tính chứa đựng các tài
liệu và bản vẽ này

2. The employer or his representative must be fully instructed in the operation of the
system. A written acknowledgement from the Employer shall be required
Chủ đầu tư hoặc đại diện của ông ta cần được hướng dẫn đầy đủ về việc vận hành hệ
thống. Cần phải có văn bản xác nhận của Chủ đầu tư về việc này

3. All tools and spares shall be handed over. A written acknowledgement from the
Employer shall be required
Cần bàn giao tất cả các dụng cụ và đồ phụ tùng. Cần có văn bản xác nhận của Chủ
đầu tư về việc nà.

4. Written confirmation from the Contractor to indicate the installation is completed
according to Performance Requirement
SMS TOWER PROJECT
ELECTRICAL-Specifications

HONG MA CONSTRUCTION JSC   
Page 37 of 214

Giấy xác nhận của Nhà thầu phụ nêu rõ là việc lắp đặt đã hoàn tất theo Yêu cầu hoạt
động

5. Submit and obtain approval by the Construction Manager. Maintenance schedule for
the installation during the Maintenance and Defect Notification Period.
Đệ trình và tranh thủ sự chấp thuận của Giaùm ñoác döï aùn đối với Bản kế hoạch bảo
dưỡng cho hệ thống lắp đặt trong giai đoạn bảo hành.

3.29 AS-NEW CONDITIONS
TÌNH TRẠNG “MỚI NGUYÊN”

A. At the time of handover of the Works after the Taking Over Certificate, the whole
installation shall be in ‘as-new’ conditions. The Contractor shall, during the course of the
Contract , protect all plant and equipment and shall restore/repaint as necessary before
handover of the installation.
Vào thời điểm bàn giao công trình sau khi có được Chứng chỉ nghiệm thu công trình, toàn
bộ phần lắp đặt phải trong tình trạng“mới nguyên”. Nhà thầu phụ, trong thời gian hợp
đồng, cần bảo vệ tất cả máy móc thiết bị đồng thời khôi phục/sơn lại nếu cần thiết trước
khi bàn giao công trình lắp đặt.

3.30 DEFECT LIABILITY PERIOD
GIAI ĐOẠN BẢO HÀNH

A. The Defect Liability Period for Mechanical & Electrical systems shall be as defined in the
Main Contact document. During the Defect Notification Period, the Contractor shall
provide a 24-hour ‘call-out’ service to repair any equipment that has broken down.
Giai đoạn bảo hành của các hệ thống cơ & điện sẽ theo như được nêu trong Hợp đồng
chính. Trong giai đoạn bảo hành này, Nhà thầu phụ phải cung ứng dịch vụ “đáp ứng cuộc
gọi 24/24” để sửa chữa bất cứ thiết bị nào bị hư hỏng.

B. Immediately answering the breakdown calls, the Contractor shall attend to such calls within
a maximum time limit of 2 hours during night and 1 hour during daytime of receiving such
calls.
Ngay sau khi trả lời cuộc gọi báo hư hỏng, Nhà thầu phụ cần có mặt tại hiện trường trong
vòng tối đa là 2 giờ vào ban đêm và 1 giờ vào ban ngày kể từ lúc nhận được cuộc gọi báo.

C. During the Defect Liability Period, the Contractor shall at his own cost remedy and make
good with all faults or defects in the Works, which in the opinion of Construction Manager,
is due to faulty materials, workmanship. The Contractor shall indemnify the employer
and/or the General Contractor against any damage or injury to the Building contents and/or
occupants arising from such faults or defects.
Trong giai đoạn bảo hành, Nhà thầu phụ cần tiến hành sửa chữa và hoàn thiện bằng chi
phí của mình tất cả các khiếm khuyết hoặc hỏng hóc mà theo ý của Giám đốc Xây dựnglà
do nguyên nhân của vật tư hoặc tay nghề thi công không đạt yêu cầu. Nhà thầu phụ cần
phải bồi thường cho Chủ đầu tư và/hoặc Nhà thầu chính về các thiệt hại hoặc tổn thất đối
với công trình và/hoặc người sử dụng tòa nhà phát sinh do các khiếm khuyết hoặc hỏng hóc
đó.

D. If the Contractor fails to remedy such faults or defects within a reasonable time, the
Employer may proceed to do so at the expense of the Contractor and without prejudice to
such other rights as the Employer may have under the Contract .
Nếu Nhà thầu phụ không chịu sửa chữa các khiếm khuyết hoặc hỏng hóc đó trong một thời
hạn hợp lý thì Chủ đầu tư có quyền tiến hành công việc đó với chi phí do Nhà thầu phụ
chịu. Điều này sẽ không ảnh hưởng đến các quyền hạn khác của Chủ đầu tư theo Hợp đồng
phụ.
SMS TOWER PROJECT
ELECTRICAL-Specifications

HONG MA CONSTRUCTION JSC   
Page 38 of 214


E. The Contractor shall also refer to other requirements in the relevant clauses of the Contract .
Nhà thầu phụ còn cần phải tham khảo các yêu cầu khác trong các điều khoản có liên quan
trong Hợp đồng phụ.

3.31 TUITION/TRAINING
CÔNG TÁC HUẤN LUYỆN/ĐÀO TẠO

A. The Tenderer shall submit a schedule in the Tender submission list all works and systems
for which the Contractor has to provide training. The Schedule should have information
include list of recommended training courses within each works/systems, location of the
training courses. Trainers details (from the manufacturers premises where applicable),
Courses duration, unit rate of the training in per head basis.
Nhà thầu cần đệ trình trong hồ sơ dự thầu một bản kế hoạch liệt kê toàn bộ các công việc
và hệ thống mà Nhà thầu phụ cần cung cấp việc đào tạo. Bản kế hoạch này cần có các
thông tin bao gồ danh sách các khóa huấn luyện đề xuất trong phạm vi từng công trình/hệ
thống, địa điểm huấn luyện, thông tin về chuyên gia phụ trách (thuộc nhà sản xuất nếu
được), thời gian khóa học, đơn giá đào tạo tính trên đầu người.

B. The Contractor shall provide sufficient and proper instructions to the trainees nominated by
Employer in the commissioning, operation, maintenance, servicing and trouble-shooting of
the various plant and systems.
Nhà thầu phụ cần cung cấp các hướng dẫn chính xác và đầy đủ cho học viên do Chủ đầu tư
chỉ định đối với công tác vận hành thử, vận hành, duy tu bảo dưỡng, bảo quản và giải
quyết sự cố của cácmáy móc thiết bị và hệ thống khác nhau.

C. The Contractor shall provide training facilities and training courses and ensure that the
trainees nominated by Employer will acquire full knowledge and appreciation of all aspects
of the day to day operation, breakdown and routine maintenance, and fault diagnosis of all
plant, equipment, and system installed under this Contract . Detailed syllabus and the
timing of the training courses shall be submitted.
Nhà thầu phụ cần cung cấp cơ sở vật chất và nội dung các khóa đào tạo để bảo đảm rằng
học viên do Chủ đầu tư chỉ định sẽ tiếp thu đầy đủ các kiến thức và hiểu biết về mọi mặt đối
với công tác vận hành, sự cố hỏng hóc và việc duy tu bảo dưỡng hàng ngày, chẩn đoán các
khiếm khuyết của tất cả các máy móc, thiết bị và hệ thống được lắp đặt theo hợp đồng này.
Cần đệ trình chương trình chi tiết và thời gian của khóa học.

D. Trainees nominated by Employer will attend the training courses, and the Contractor shall
allow them reasonable access to technical information and documentation required for
proper operation and maintenance. The Contractor shall also explain this information and
documentation to allow the trainees to become fully conversant with all aspects of the
systems.
Các học viên do Chủ đầu tư chỉ định sẽ tham gia các khóa học. Nhà thầu phụ cần tạo điều
kiện thuận lợi để học viên tiếp cận các thông tin và tài liệu kỹ thuật cần thiết cho việc vận
hành và bảo dưỡng đúng cách. Ngoài ra, Nhà thầu phụ còn cần phải giải thích các thông
tin và tài liệu này nhằm để học viên thông thạo mọi mặt của hệ thống.

3.32 VERMIN PROOFING AND CLEANING
CÔNG TÁC VỆ SINH VÀ CHỐNG MỐI MỌT

A. On completion of the installation, the Contractor shall check and ensure that all cable
entries, openings, coreholes, etc. are properly sealed with fire rated material and rendered
vermin proof and water tight. The floors, trenches and surroundings shall be cleaned,
mopped, and left in a clean, dust free state on completion. Building works and paint work
SMS TOWER PROJECT
ELECTRICAL-Specifications

HONG MA CONSTRUCTION JSC   
Page 39 of 214

of equipment damaged during the installation works shall be made good to the satisfaction
of the Supervision.
Khi hoàn thành công tác lắp đặt, Nhà thầu phụ cần kiểm tra và bảo đảm rằng tòan bộ các
đầu cáp vào, các lỗ hở, lỗ lõi, vv đều được trám kín bằng các vật liệu chịu lửa, chống được
mối mọt và kín nước. Sàn nhà, mương dẫn và các phần chung quanh phải được làm vệ sinh,
chùi rửa để có một trạng thái sạch sẽ khi hoàn tất. Các công trình xây dựng và phần sơn
lên thiết bị bị hư hại trong quá trình lắp đặt cầnphải được hoàn thiện đạt mức độ hài lòng
của Giám đốc Xây dựng.

B. All costs involved in the above shall be deemed to included in each installation.
Tất cả mọi chi phí liên quan đến phần việc nêu trên được xem như đã bao gồm trong từng
hạng mục lắp đặt.

3.33 POWER SYSTEM HARMONICS
SÓNG HÀI CỦA HỆ THỐNG ĐIỆN

A. For the purpose of this provision, “PCC” means the point of common coupling being the
terminals of the mechanical equipment power interfacing units at the point where they
connect to the electrical distribution system. The Contractor shall demonstrate the
installation will be carry out to complying with current international and European
Community electrical immunity and emission standards. In order to continue an
interference free service to others’ installation, the Contractor must comply with each of the
following:
Đối với mục đích của điều khoản này, “PCC” có nghĩa là điểm của khớp nối chung làm
hộp đấu nối của các bộ phận giao cắt phần điện của các thiết bị cơ khí tại điểm nối vào hệ
thống phân phối điện. Nhà thầu phụ cần chứng minh rằng việc lắp đặt sẽ được tiến hành
theo đúng các tiêu chuẩn quốc tế và tiêu chuẩn của Cộng đồng Âu châu về hiện tượng
phóng và miễn nhiễm điện. Để có thể tiếp tục hệ thống không gây nhiễu cho việc lắp đặt
của các nhà thầu khác, Nhà thầu phụ cần tuân thủmột trong số các điểm sau đây:


1. The Contractor shall ensure that the power factor at the PCC is equal to or better than
0.9 lagging.
Nhà thầu phụ cần bảo đảm rằng hệ số cos phi tại PCC tương đương hoặc cao hơn 0,9
lagging.

2. The Contractor shall complete the installation to meet all current international and
European Community emission standards for electrical interference for light
commercial buildings, including without limitation EN50082, IEC1547, CISPR11,
CISPR15, CISPR16, EN55015, EN55015, EN50081, EN60555, EN61000, IEC1000
and EN61800.
Nhà thầu phụ phải hoàn tất việc lắp đặt theo các tiêu chuẩn quốc tế và Công Đồng
Châu Âu hiện hành đối với hiện tượng nhiễu điện cho các tòa nhà thương mại, bao gồm
nhưng không giới hạn các tiêu chuẩn EN50082, IEC1547, CISPR11, CISPR15,
CISPR16, EN55015, EN55015, EN50081, EN60555, EN61000, IEC1000 và EN61800.

3.34 ELECTROMAGNETIC COMPATIBILITY (EMC)
TÍNH TƯƠNG THÍCH VỀ MẶT ĐIỆN TỪ (EMC)

A. The Contractor shall demonstrate the installation will be carry out in the way to ensuring
that all equipment supplied conforms with the requirements of relevant international
standards in terms of their electromagnetic compatibility with the environment and with all
equipment to be installed in the Project. All equipment used shall comply with the
prevailing generic EMC requirements and EMC requirements applicable to general,
SMS TOWER PROJECT
ELECTRICAL-Specifications

HONG MA CONSTRUCTION JSC   
Page 40 of 214

scientific and industrial equipment specified but not limited to the following standards, or
their equivalents:
Nhà thầu phụ cần chứng minh rằng việc lắp đặt sẽ được tiến hành theo một cách thức nhằm
bảo đảm là toàn bộ các thiết bị cung cấp đều tuân thủ các yêu cầu của các tiêu chuẩn quốc
tế liên quan về mặt tương thích điện từ đối với môi trường và đối với tất cả các thiết bị sẽ
được lắp đặt trong Dự án. Tất cả các thiết bị sử dụng phải theo đúng các yêu cầu chung
trội hơn của EMC và các yêu cầu EMC áp dụng chung cho các thiết bị công nghiệp và
khoa học được nêu nhưng không giới hạn các tiêu chuẩn dưới đây hoặc các tiêu chuẩn
tương đương

1. IEC - International Electrotechnical Commission standards
- Tiêu chuẩn của Ủy Ban kỹ thuật điện quốc tế

2. CISPR - International Special Committee on Radio Interference Document
- Đặc ủy quốc tế phụ trách tài liệu về hiện tượng nhiễu sóng vô tuyến

3. EN - European Standard
- Tiêu chuẩn Âu Châu

4. BSI - British Standard Institution
- Viện nghiên cứu tiêu chuẩn Anh

5. VDE - Verband Deutshcer Electrotechniker

B. All signal and control cabling installed shall be correctly screened and earth to prevent
noise and electric shock. Operation of all equipment shall not be adversely affected by
radiated energy from hand held communication equipment.
Toàn bộ đường cáp tín hiệu và điều khiển được lắp đặt phải được che chắn và tiếp đất
nhằm ngăn chặn tiếng ồn và tình trạng bị điện giật. Việc vận hành các thiết bị không bị tác
động bởi năng lượng bức xạ từ các thiết bị truyền tin cầm tay.

C. All equipment that is likely to be touched by personnel and contains sensitive electronic
equipment shall be protected against electrostatic discharge.
Tất cả các thiết bị có khả năng bị người chạm vào và có chứa thiết bị điệ tử nhạy cảm (?)
cần được bảo vệ phòng chống hiện tượng phóng tĩnh điện.

D. The Contractor shall ensure that any static or alternating magnetic fields, generated in the
environment, do not adversely affect the operation of the equipment.
Nhà thầu phụ cần bảo đảm rằng bất cứ từ trường tĩnh hoặc thay đổi nào, phát sinh từ môi
trường, đều không tác động xấu đến việc vận hành thiết bị.

E. Bonding shall be provided for all exposed metallic parts of the equipment and connecting
them to the earthing network for meeting safety requirements and minimize noise voltage
due to potential differences.
Cần cung cấp hệ thống nối đất cho tất cả các bộ phận kim loại lô ra ngoài của thiết bị,
đồng thời nối chúng vào hệ thống tiếp đất nhằm đáp ứng các yêu cầu về an toàn và giảm
thiểu điện áp gây ồn do khác biệt về điện thế.

F. Equipment provided by the Contractor shall have minimum radio interference in the
frequency range 0.15 MHz to 30 MHz by means of suppression at source.
Các thiết bị do Nhà thầu phụ cung cấp phải có độ nhiễu sóng vô tuyến tối thiểu trong tần số
từ 0.15 MHz tới 30 MHz bằng cách triệt ngay tại nguồn.

G. All equipment supplied to the site shall either electromagnetically benign or carry the “EC”
mark and be provided with copies of the relevant test certificates.
SMS TOWER PROJECT
ELECTRICAL-Specifications

HONG MA CONSTRUCTION JSC   
Page 41 of 214

Tất cả các thiết bị cung cấp đến công trường phải có tính chất không độc hại về mặt điện từ
hoặc phải mang dấu “EC” và được cung cấp cùng với bản sao giấy chứng nhận thử
nghiệm liên quan.

3.35 CONTRACTOR ’S OBLIGATIONS FOR THE PRODUCTION OF SHOP
DRAWINGS
TRÁCH NHIỆM CỦA NHÀ THẦU PHỤ TRONG VIỆC LẬP BẢN VẼ THI CÔNG

A. The Contractor ’s obligations for the product of Shop Drawing shall, in addition to other
requirements specified elsewhere in the Contract Documents, include the following:
Ngoài các yêu cầu đề ra trong hồ sơ thầu, trách nhiệm của Nhà thầu phụ trong việc lập các
bản vẽ thi công còn bao gồm các điểm sau:

1. Adjustments and enhancement of services as a result of space co-ordination to
provide sufficient installation and maintenance access to facilitate easy future
operation and maintenance
Hiệu chỉnh và cải thiện các hệ thống lắp đặt từ việc điều phối không gian nhằm cung
cấp đầy đủ lối đi lại để lắp đặt và bảo dưỡng cũng như tạo thuận lợi cho việc vận
hành và duy tu trong tương lai

2. Re-routing and re-organization of services to achieve the clear headroom/ceiling
height required by the architectural works
Vạch lại hướng tuyến và tổ chức lại các hệ thống lặp đặt nhằm đạt được khoảng
trống phiá trên/độ cao trần nhà cần thiết theo yêu cầu của công tác kiến trúc

3. Adjustments and enhancements to suit the construction works on site
Điều chỉnh và cải thiện nhằm phù hợp với các công tác xây dựng ở công trường

4. Adjustments and enhancements to suit equipment/systems offered
Điều chỉnh và cải thiện nhằm phù hợp với các thiết bị/hệ thống đề xuất

5. Adjustments and enhancements to suit public utility connections
Điều chỉnh và cải thiện nhằm phù hợp với việc kết pối vào hệ thống tiện ích công
cộng
6. Adjustments and enhancements to suit existing public utilities locations for avoiding
diversions of these existing utilities
Điều chỉnh và cải thiện nhằm phù hợp với vị trí của các hệ thống tiện ích hiện hữu
nhằm tránh gây ra tình trạng lệch hướng của các hệ thống này

7. Adjustments and enhancements due to coordination and interfacing with other trades
(e.g. power supply, water supply, electro-magnetic compatibility, etc.)
Điều chỉnh và cải thiện do việc kết hợp và giao tiếp với các hệ thống khác (ví dụ như
nguồn cấp điện, cấp nước, sự tương thích điện-từ, vv)

8. Changes required as a result of certain construction sequence and methods
Các thay đổi cần thiết do trình tự và biện pháp thi công

9. Adjustments and modifications of the installation arrangement to suit the specified
phased completion and early hand-over areas.
Hiệu chỉnh và thay đổi cách bố trí công tác lắp đặt để phù hợp với ngày hòan thành
từng giai đoạn đã đề ra và các khu vực cần bàn giao sớm.

B. The Contractor shall be responsible and liable for the preparation of all Shop Drawings
necessary or required under the Specifications and/or for the construction of the Works.
The Shop Drawings prepared by the Contractor shall be based on the Contract Document.
SMS TOWER PROJECT
ELECTRICAL-Specifications

HONG MA CONSTRUCTION JSC   
Page 42 of 214

These Shop Drawings shall be subject to the approval of the Construction Manager. Nhà
thầu phụ phải chịu trách nhiệm về việc chuẩn bị tất cả các bản vẽ thi công cần thiết hoặc
theo yêu cầu của Tiêu chí kỹ thuật và/hoặc chio việc thi công Công trình. Các bản vẽ thi
công do Nhà thầu phụ lập ra phải dựa trên cơ sở tài liệu Hợp đồng. Các bản vẽ thi công
này phải được Giám đốc Xây dựngphê duyệt.

C. During the course of the Contract , the Contractor shall produce and commence submission
of detailed shop drawings sufficiently early for the Construction Manager review. These
shop drawings shall be submitted progressively in accordance with the construction
programme. Clearance or approval of any such drawings by the Construction Manager
shall not relieve the Contractor from any specified performance or material requirements,
nor nullify the Construction Manager right to reject unsatisfactory works on the site. The
Construction Manager shall generally allow a minimum period of twenty-one (21) days for
the review of each shop drawing submission. The Contractor is deemed to have allowed for
this 21day review period for each submittal in his Construction Schedule.
Trong quá trình thực hiện Hợp đồng, Nhà thầu phụ cần lập và bắt đầu việc đệ trình các
bản vẽ thi công chi tiết đủ thời gian để Giaùm ñoác döï aùn xem xét. Các bản vẽ thi công này
phải được đệ trình liên tục theo tiến độ thi công. Việc Giaùm ñoác döï aùn cho phép sử dụng
hoặc chấp thuận các bản vẽ đó sẽ không làm giảm bớt trách nhiệm của Nhà thầu phụ đối
với việc thực hiện công việc hoặc các yêu cầu về vật tư đã đề ra, cũng như không làm mất
quyền hạn của Giaùm ñoác döï aùn trong việc loại bỏ các công trình không đạt yêu cầu ở hiện
trường. Thông thường thì Giaùm ñoác döï aùn cần tối thiểu là 21 ngày cho việc xem xét mỗi
bản vẽ thi công đệ trình. Nhà thầu được xem như đã dự phòng khoảng thời gian 21 ngày để
xem xét từng bản vẽ thi công đệ trình này trong bảng kế hoạch tiến độ của mình.

D. Installation works carried out by the Contractor before the relevant shop drawings
submitted and approved by the Construction Manager are at the Contractor ’s own risk.
Các công trình lắp đặt của Nhà thầu phụ trước khi đệ trình bản vẽ thi công liên quan được
Giaùm ñoác döï aùn phê duyệt sẽ thuộc về rủi ro của Nhà thầu phụ.

E. Shop drawings shall show at least the following general categories of information:
Các bản vẽ thi công phải thể hiện ít nhất các loại thông tin chung như dưới đây:

1. Penetrations through floors, walls, and other structural members;
Các lỗ chờ qua sàn, tường và các bộ phận kết cấu khác;

2. Plinth details;
Các chi tiết phần bệ đỡ/chân cột;

3. Equipment positions and operating weights;
Vị trí thiết bị và trọng lượng khi vận hành

4. Entry positions, access routes, weight of equipment or components during delivery to
site;
Vị trí đường vào, các tuyến tiếp cận, trọng lượng thiết bị hoặc của các bộ phận trong
qua trình giao tới công trường;

5. Services access openings;
Các lỗ hở để tiếp cận hệ thống;

6. Location, details of concealed/buried conduits, inserts, and pipes;
Vị trí, các chi tiết ống dẫn, vật đưa vào, đường ống chôn ngầm/dấu kín;

7. Temporary openings in floors/walls;
Các lỗ hở tạm thời trong sàn/tường;
SMS TOWER PROJECT
ELECTRICAL-Specifications

HONG MA CONSTRUCTION JSC   
Page 43 of 214


8. Detailed workshop and manufacturing drawings;
Các bản vẽ gia công chi tiết;

9. Equipment schedules;
Bảng liệt kê thiết bị;

10. Electrical wiring and control diagram;
Sơ đồ điều khiển và đường dây điện;

11. Generally layout plans and sections (1:50 scale for plans and 1:20 scale for sections);
Sơ đồ bố trí chung và các mặt cắt ngang (tỷ lệ 1:50 đối với sơ đồ và 1:20 đối với mặt
cắt);

12. Schematic diagram;
Biểu đồ;

13. Support and mounting details;
Các chi tiết khung, giá đỡ;

14. Material/Component specifications;
Tiêu chí kỹ thuật của vật tư/các bộ phận;

15. Setting out dimensions and level; and
Cao trình và kích thước bố trí, và

16. Interfacing details and co-ordination with Architectural, structural and all installation
Works.
Chi tiết về giao tiếp và phối hợp với các công trình kiến trúc, kết cấu cũng như các
công tác lắp đặt khác.

F. In preparing the Shop Drawings, the Contractor shall provide all construction-related
engineering input and undertake construction co-ordination, inter-facing, cross-checking,
sequencing and construction detailing subject to the absolute approval of the Construction
Manager.
Trong việc lập các bản vẽ thi công, Nhà thầu phụ cần cung cấp toàn bộ các dữ liệu
kỹ thuật liên quan đến việc thi công, đảm nhận việc điếu phối thi công, các giao diện tiếp
xúc, kiểm tra chéo, sắp xếp trình tự và lập các chi tiết thi công nhằm đạt được sự chấp
thuận tuyệt đối của Giaùm ñoác döï aùn.

G. Shop drawings shall be constantly updated to reflect modifications and changes
agree/accepted by the Construction Manager and to reflect design changes issued by
Construction Manager’s instructions.
Các bản vẽ thi công cần được liên tục cập nhật để phản ánh các thay đổi và hiệu chỉnh
được Giaùm ñoác döï aùn chấp thuận cũng như phản ánh các thay đổi về mặt thiết kế theo chỉ
thị của Giám đốc Xây dựng.

H. Shop drawings produced shall be properly co-ordinated with the works of all installation.
Where required for proper co-ordination and to achieve required headroom, the Contractor
shall make modification of services layout/routing, duct aspect ratios, pipework gradient,
etc. (From those shown on the Contract Drawings) and reflect all these on the shop
drawings for the Construction Manager’s approval.
Các bản vẽ thi công được lập phải phối hợp hài hòa với các công trình lắp đặt khác. Khi
cần thiết để phối hợp tốt hoặc để đạt khoảng trống phía trên theo yêu cầu, Nhà thầu phụ
cần phải hiệu chỉnh sơ đồ /hướng tuyến hệ thống, hệ số ống dẫn, độ dốc dường ống, vv (so
SMS TOWER PROJECT
ELECTRICAL-Specifications

HONG MA CONSTRUCTION JSC   
Page 44 of 214

với thể hiện trên các bản vẽ hợp đồng) đồng thời phản ánh các điểm này trên bản vẽ thi
công để được Giaùm ñoác döï aùn phê duyệt.

I. The Contractor shall co-ordinate and provide on time the details of builders works required
to be incorporated into the construction works. For builder’s work information has already
been given on the Drawings or the Contract drawings, such information has already been
given on the Drawings or the Contract drawings, such information is to be checked by the
Contractor to ensure suitability and sufficiency for his works.
Nhà thầu phụ cần phối hợp và cung cấp đúng hạn chi tiết của các công trình xây dựng cần
thiết để đưa vào các công trình thi công. Đối với các thông tin về công việc xây dựng đã có
trong các Bản vẽ hoặc Bản vẽ hợp đồng, các thông tin đó cần được Nhà thầu phụ kiểm tra
để bảo đảm sự phù hợp và đầy đủ đối với công việc của Nhà thầu (phụ).

J. Construction Manager’s comments and corrections made on shop drawings shall not relieve
the Contractor of his Contract ual responsibilities to comply with requirements of the
Specification and Drawings.
Ý kiến nhận xét và các điểm chỉnh sửa của Giaùm ñoác döï aùn trên các bản vẽ thi công sẽ
không làm giảm bớt trách nhiệm của Nhà thầu phụ trong việc tuân thủ các yêu cầu trong
Tiêu chí kỹ thuật và các Bản vẽ.

K. Shop drawings shall be updated progressively to reflect “as-built” conditions.
Các bản vẽ thi công cần được thường xuyên cập nhật nhằm phản ánh tình trạng “hoàn
công”
.
L. In preparing the Shop Drawings, the Contractor shall co-ordinate the information in the
Contract , engineering the installation and demonstrates the installation adequacy,
practicality, suitability, and compliance of any statutory requirements and integrity of other
information in the Contract Documents. The Contract shall not be entitled to any increase
whatsoever to the Contract Sum for the Works or any extension of time to complete the
works.
Trong việc lập bản vẽ thi công, Nhà thầu phụ cần phối hợp các thông tin trong Hợp đồng
phụ, kỹ thuật lắp đặt đồng thời minh họa tính đầy đủ, thực tiễn, phù hợp, tuân thủ các quy
định của công tác lắp đặt cũng như các thông tin trong tài liệu Hợp đồng phụ. Không được
quyền tăng bất cứ giá trị các công trình nào hoặc gia hạn bất cứ thời gian nào để hoàn
thành công việc theo Hợp đồng phụ.


SMS TOWER PROJECT
ELECTRICAL-Specifications

HONG MA CONSTRUCTION JSC   
Page 45 of 214

SECTION E2

SHORT CIRCUIT & COORDINATION STUDY
NGẮN MẠCH VA NGHIEN CUU PHOI HOP

PART 1 - GENERAL
PHẦN 1 - TỔNG QUÁT

1.01 SCOPE
PHẠM VI

A. This study is required to verify that all the equipment is installed per manufacturers
requirements, and that the equipment is performing according to manufacturer’s data
and according to contract Specifications.
Nghiên cứu này yêu cầu làm rõ tất cả thiết bị được lắp đặt theo yeâu caàu Nhà sản xuất
vận hành theo dữ liệu của Nhà sản xuất và đặc tính kỹ thuật trong hợp đồng.

B. Power system co-ordination study to be performed by an independent third party
Consultant firm engage by the Contractor .
Nghieân cứu phoái hôïp hệ thống ñiện ñược thực hiện bởi beân thứ ba ñoäc laäp, Thầu phụ
chỉ ñịnh coâng ty Tư vấn Giaùm saùt..

C. The studies shall be submitted to the Construction Manager prior to receiving final
approval of the distribution equipment for manufacture. If formal completion of the
studies may cause delay in equipment manufacture, approval from the Construction
Manager may be obtained for a preliminary submittal of sufficient study data to
ensure that the selection of device ratings and characteristics will be satisfactory.
Caùc nghieân cứu sẽ ñược ñệ trình ñến Tư vấn Giaùm saùt trước khi nhận ñược chấp
thuận sau cuøng thiết bị phaân phối ñeå Nhaø sản xuất . Neáu việc hoaøn taát nghieân cứu
chính thức coù theå laø nguyeân nhaân gaây chaäm treã cho sản xuất thieát bò, coø theå xin chaáp
thuaän cuûa Giam Doc Xay dung ñeä tình sô boä vaø döõ lieäu nghieân cöùu thích ñaùng ñaëc
tính vaø ñònh möùc cho thieát bò.

D. The studies shall include all portions of the electrical distribution system from the
normal power source or sources down to and including the smallest adjustable trip
circuit breaker in the distribution system. Normal system connections and those,
which result in maximum fault conditions, shall be adequately covered in the study.
Việc nghieân cứu bao gồm toaøn bộ caùc phần trong hệ thống phaân phối ñiện từ nguồn
ñiện chính thoâng dụng hoặc maát nguồn bao gồm chænh ñöôïc ngaét maïch nhoû nhaát.
trong hệ thống phaân phối. Việc nối hệ thống bình thường chænh ñöôïc ngaét maïch nhoû
nhaát seõ ñöôïc bao goàm thích ñaùng trong nghieân cöùu.

E. The firm should be currently involved in medium and low-voltage power system
evaluation. The study shall be performed, stamped and signed by a registered local
professional Engineer. Credentials of the individual(s) performing the study and
background of the firm shall be submitted to the Supervision Consultant for approval
prior to start of the work. A minimum of five (5) years experience in power system
analysis is required for the individual in charge of the project.
Coâng ty Giam Doc Xay dung neân luoân ñeå yù coâng vieäc ñaùnh giaù heä thoáng ñieän haï theá
vaø trung theá. Vieäc nghieân cöùu seõ ñöôïc thöïc hieän, ñoùng daáu vaø kyù nhaän bôûi Kyõ sö
chuyeân nghaønh trong nöôùc ñöôïc chöùng nhaän. Giaáy uûy nhieäm cuûa moãi caù nhaân thöïc
hieän nghieân cöùu vaø kinh nghieäm cuûa coâng ty seõ ñöôïc trình ñeán Giam Doc Xay dung
xin chaáp thuaän tröôùc khi baét ñaàu coâng vieäc. Toái thieåu 05 naêm kinh nghieäm trong
SMS TOWER PROJECT
ELECTRICAL-Specifications

HONG MA CONSTRUCTION JSC   
Page 46 of 214

vieäc phaân tích heä thoáng ñieän yeâu caàu caù nhaân phuï traùch döï aùn coù toái thieåu 05 naêm
kinh nghieäm trong vieäc phaân tích heä thoáng ñieän.

F. The firm performing the study should demonstrate capability and experience to
provide assistance during start up as required.
Công ty thực hiện nghieân cứu phải chứng minh khả năng vaøkinh nghiệm hỗ trợ trong
thời gian chuẩn bị bắt tay vaøo theo yeâu cầu.

1.02 DATA COLLECTION FOR THE STUDY
THU THẬP DỮ LIỆU ĐỂ NGHIÊN CỨU

A. The Contractor shall provide the required data for preparation of the studies. The
Consultant performing the system studies shall furnish the Contractor with a listing of
the required data immediately after award of the Contract .
Thầu phụ sẽ cung cấp dữ liệu theo yeâu cầu ñể chuẩn bị nghiên cứu. Tư vấn Giaùm saùt
thực hiện nghiên cứu hệ thống sẽ cung cấp cho Thầu phụ một danh saùch dữ liệu yeâu
cầu ngay sau khi truùng hợp ñồng thầu phụ.

B. The Contractor shall expedite collection of the data to assure completion of the
studies as required for final approval of the distribution equipment shop drawings
and/or prior to release of the equipment for manufacture.
Thầu phụ sẽ xuùc tiến thu thập dữ liệu ñể ñảm bảo caùc nghieân cöùu hoaøn tất theo yeâu
cầu ñể xin duyệt caùc bản vẽ thi coâng thiết bị phaân phoái vaø/ hoặc trước khi chuyển
giao thiết bị cho Nhaø sản xuất.


PART 2 – PRODUCTS
PHẦN 2 - SẢN PHẨM

2.01 SHORT CIRCUIT AND PROTECTIVE DEVICE EVALUATION AND COORDINATION
STUDY
NGAÉN MẠCH NGẮN VAØ ÑAÙNH GIAÙ THIẾT BN BẢO VỆ VAØ NGHIEÂN CỨU PHOÁI HỢP

A. The short circuit study shall be performed with the aid of a digital computer program
and shall be in accordance with the latest applicable IEEE and ANSI standards.
Nghieân cöùu ngaén maïch seõ ñöôïc thöïc hieän vôùi söï trôï giuùp cuûa chöông trình maùy tính
soá vaø seõ tuaân theo nhöõng tieâu chuaån IEEE vaø ANSI aùp duïng ñöôïc môùi nhaát.

B. In the short circuit study, provide calculation methods and assumptions, the base per
unit quantities selected, one-line diagrams, source impedance data including power
company system characteristics, typical calculations, tabulations of calculation
quantities and results, conclusions, and recommendations. Calculate short circuit
interrupting and momentary (when applicable) duties for an assumed 3-phase bolted
fault at each supply switchgear line up, unit substation primary and secondary
terminals, low-voltage switchgear line-up, switchboard, motor control center,
distribution panelboard, pertinent branch circuit panelboard, and other significant
locations throughout the system. Provide a ground fault current study for the same
system areas, including the associated zero sequence impedance data. Include a
tabulations fault impedance, X to R ratios, asymmetry factors, motor contribution,
short circuit kVA, and symmetrical and asymmetrical fault currents.
Trong nghieân cöùu ngaén maïch, caàn cung caáp phöông phaùp tính toaùn vaø giaû thieát, cô
soá ñôn vò khoái löôïng ñöôïc choïn löïa, sô ñoà moät sôïi, thoâng soá toång trôû nguoàn bao
goàm ñaëc tính heä thoáng ñieän coâng ty, tính toaùn ñieån hình, caùc baûng tính toaùn, soá
SMS TOWER PROJECT
ELECTRICAL-Specifications

HONG MA CONSTRUCTION JSC   
Page 47 of 214

löôïng vaø keát quaû, keát luaän vaø nhöõng khuyeán caùo. Tính toaùn ngaén maïch giaùn ñoaïn vaø
taïm thôøi (neáu caàn) ñoái vôùi söï coá 3 pha giaû ñònh taïi moãi tuyeán caàu dao töï ñoäng
nguoàn caáp, taïi ñaàu sô caáp vaø thöù caáp cuûa traïm ñieän phuï, taïi tuyeán caàu dao töï ñoäng
haï theá, tuû ñieän, trung taâm ñieàu khieån ñoäng cô, baûng ñieän phaân phoái, baûng maïch ñieän
nhaùnh vaø nhöõng vò trí quan troïng khaùc trong toaøn heä thoáng ñieän. Caàn nghieân cöùu veà
ngaén maïch chaïm ñaát cho cuøng moät khu vöïc heä thoáng, bao goàm caû thoâng soá toång trôû
thöù töï khoâng keát hôïp. Bao goàm caû tính toaùn toång trôû ngaén maïch, tæ soá trôû khaùng
ñieän khaùng, heä soá baát ñoái xöùng, phaân phoái taûi ñoäng cô, tính doøng ngaén maïch kVA
cuõng nhö doøng ngaén maïch ñoái xöùng vaø baát ñoái xöùng.

C. In the protective device coordination study, provide time-current curves graphically
indicating the coordination proposed for the system, centered on conventional, full-
size, log-log forms. Include with each curve sheet a complete title and one-line
diagram with legend identifying the specific portion of the system covered by that
particular curve sheet. Include a detailed description of each protective device
identifying its type, function, manufacturer, and time-current characteristics. Tabulate
recommended device tap, time dial, pickup, instantaneous, and time delay settings.
Trong nghieân cöùu veà phoái hôïp thieát bò baûo veä, caàn cung caáp ñoà thò ñöôøng cong doøng
ñieän theo thôøi gian chæ roõ söï phoái hôïp ñeà xuaát cho heä thoáng, theo bieåu maãu logarit,
kích thöôùc lôùn theo qui öôùc. Moãi ñoà thò ñöôøng cong caàn bao goàm tieâu ñeà vaø sô ñoà
moät sôïi hoaøn chænh coù chuù thích chæ roõ phaàn naøo cuûa heä thoáng seõ ñöôïc baûo veä theo
ñoà thò ñöôøng cong ñoù. Caàn bao goàm caû vieäc moâ taû chi tieát moãi thieát bò baûo veä nhaän
daïng theo chuûng loaïi, chöùc naêng, nhaø saûn xuaát vaø ñöôøng cong ñaëc tính doøng ñieän
theo thôøi gian. Laäp thaønh baûng caùc caøi ñaët veà thieát bò maéc reõ, ñoàng hoà ñònh thì, boä
caûm bieán, ñònh thì töùc thôøi vaø trì hoaõn theo khuyeán caùo
.
D. Include on the curve sheets Electric Utility relay and fuse characteristics, system
medium-voltage equipment relay and fuse characteristics, low-voltage equipment
circuit beaker trip device characteristics, pertinent transformer characteristics,
pertinent motor and generator characteristics, and characteristics of other system load
protective devices. Include at least all devices down to largest branch circuit and
largest feeder circuit breaker in each motor control center, and main breaker in branch
panelboards.
Caàn bao goàm trong baûng ñoà thò ñöôøng cong caùc ñaëc tính cuûa caàu chì vaø rô le cuûa
coâng ty ñieän löïc, caùc ñaëc tính cuûa caàu chì vaø rô le cuûa heä thoáng thieát bò haï theá,
ñöôøng ñaëc tính ngaét maïch cuûa caàu dao töï ñoäng thieát bò haï aùp, ñaëc tính maùy bieán theá
taïi choã, ñaëc tính ñoäng cô vaø maùy phaùt taïi choã vaø ñaëc tính cuûa thieát bò baûo veä phuï taûi
heä thoáng khaùc. Bao goàm taát caû caùc thieát bò xuoáng ñeán maïch ñieän nhaùnh lôùn nhaát vaø
caàu dao töï ñoäng thanh daãn ñieän lôùn nhaát trong moãi trung taâm ñieàu khieån ñoäng cô vaø
caàu dao töï ñoäng chính treân baûng ñieän nhaùnh.

E. Include all adjustable settings for ground fault protective devices. Include
manufacturing tolerance and damage bands in plotted fuse characteristics. Show
transformer full load and 150, 400, or 600 percent currents, transformer magnetizing
inrush, transformer withstand parameters, and significant symmetrical and
asymmetrical fault currents. Terminate device characteristic curves at a point
reflecting the maximum symmetrical or asymmetrical fault current to which the
device is exposed.
Caàn bao goàm taát caû nhöõng caøi ñaët coù theå ñieàu chænh ñöôïc cho thieát bò baûo veä chaïm
ñaát. Bao goàm daûi döõ lieäu veà dung sai vaø hö hoûng theo saûn xuaát trong ñaëc tính caàu
chì. Caàn theå hieän cho thaáy veà maùy bieán theá chòu ñaày taûi vaø doøng ñieän taïi möùc 150,
400 vaø 600%, veà coâng suaát khôûi ñoäng töø hoùa cuûa maùy bieán aùp, veà nhöõng thoâng soá
SMS TOWER PROJECT
ELECTRICAL-Specifications

HONG MA CONSTRUCTION JSC   
Page 48 of 214

chòu taûi cuûa maùy bieán aùp vaø veà doøng ñieän chaïm ñaát ñoái xöùng vaø khoâng ñoái xöùng.
Vaïch giôùi haïn treân ñöôøng cong ñaëc tính taïi ñieåm phaûn aùnh doøng ngaén maïch ñoái
xöùng vaø baát ñoái xöùng toái ña maø thieát bò phaûi chòu ñöïng.

F. Select each primary protective device required for a delta-wye connected transformer
so that its characteristic or operating band is within the transformer characteristics,
including a point equal to 58 percent of the ANSI withstand point to provide
secondary line-to-ground fault protection. Where the primary device characteristic is
not within the transformer characteristics, show a transformer damage curve. Separate
transformer primary protective device characteristic curves from associated secondary
device characteristics by a 16 percent current margin to provide proper coordination
and protection in the event of secondary line-to line faults. Separate medium-voltage
Choïn löïa moãi thieát bò baûo veä sô caáp cho maùy bieán theá maéc noái daïng sao - tam giaùc
sao cho ñaëc tính hoaëc daûi hoaït ñoäng cuûa chuùng naèm trong ñaëc tính cuûa maùy bieán
theá, bao goàm caû ñieåm chòu taûi baèng 58% coâng suaát ñeå baûo veä ngaén maïch chaïm ñaát
phía thöù caáp. Taïi nôi maø ñaëc tính thieát bò baûo veä sô caáp khoâng naèm ngoaøi ñaëc tính
maùy bieán aùp, caàn theå hieän ñöôøng cong vuøng söï coá maùy bieán theá.

G. Include complete fault calculations as specified herein for each proposed and ultimate
source combination. Note that source combinations may include present and future
supply circuits, large motors, or generators as noted on drawing on-lines.
Caàn bao goàm nhöõng tính toaùn ngaén maïch hoaøn chænh nhö chæ roõ theo ñaây cho moãi
söï keát hôïp nguoàn sau cuøng ñöôïc ñeà xuaát. Löu yù raèng vieäc keát hôïp nguoàn cung caáp
coù theå bao goàm caû maïch ñieän cung caáp hieän taïi vaø töông lai, ñoäng cô côõ lôùn hoaëc laø
maùy phaùt ñieän nhö ñaõ ghi chuù treân baûn veõ veà ñöôøng daây.

H. Submit qualifications of individual (s) who will perform the work for approval prior
to commencement of the studies. Provide studies in conjunction with equipment
submittals to verify equipment ratings required. Submit a draft of the study to
Supervision Consultant for review prior to delivery of the study to the Owner. Make
all additions or changes as required by the reviewer.
Ñeä trình naêng löïc cuûa caù nhaân seõ thöïc hieän coâng vieäc ñeå chaáp thuaän tröôùc khi baét
ñaàu coâng taùc nghieân cöùu. Cung caáp nhöõng nghieân cöùu cuøng vôùi vieäc ñeä trình thieát bò
ñeå xaùc minh ñöôïc ñònh möùc coâng suaát thieát bò theo yeâu caàu. Ñeä trình baûn thaûo vieäc
nghieân cöùu cho Giam Doc Xay dung xem xeùt laïi tröôùc khi giao noù cho Chuû ñaàu tö.
Caàn theâm vaøo hoaëc thay ñoåi taát caû nhöõng gì theo söï xem xeùt laïi cuûa Giam Doc Xay
dung.
I. Utilize equipment load data for the study obtained by the Contractor from Contract
Documents, including Contract Addendums issued prior to bid openings.
Duøng nhöõng döõ lieäu phuï taûi thieát bò cho nghieân cöùu do nhaø Nha thaucung caáp trong
hoà sô nhaø thaàu phuï, bao goàm caû nhöõng Phuï luïc Nha thauñaõ ban haønh tröôùc khi môû
thaàu.
J. Include fault contribution of all motors in the study. Notify the Supervision
Consultant in writing of circuit protective devices not properly rated for fault
conditions.
Bao goàm caû nhöõng nghieân cöùu veà baûo veä ngaén maïch cho taát caû nhöõng ñoäng cô. Caàn
baùo cho Giam Doc Xay dung bieát baèng vaên baûn veà nhöõng thieát bò baûo veä maïch ñieän
khoâng ñöôïc choïn ñuùng ñaén trong tröôøng hôïp ngaén maïch.

K. Provide settings for the chiller motor starters or obtain from the mechanical
Contractor , include in the study package, and comment.
Laäp thoâng soá caøi ñaët cho boä khôûi ñoäng ñoäng cô maùy laøm laïnh hoaëc laáy thoâng soá caøi
SMS TOWER PROJECT
ELECTRICAL-Specifications

HONG MA CONSTRUCTION JSC   
Page 49 of 214

ñaët töø nhaø Nha thauveà cô, caàn bao goàm taát caû trong taøi lieäu nghieân cöùu, vaø khuyeán
caùo.

L. When emergency generator is provided, include phase and ground coordination of the
generator protective devices. Show the generator decrement curve and damage curve
along with the operating characteristic of the protective devices. Obtain the
information from the generator manufacturer and include the generator actual
impedance value, time constants and current boost data in the study. Do not use
typical values for the generator.
Khi boá trí maùy phaùt ñieän khaån caáp, caàn bao goàm vieäc phoái hôïp thieát bò baûo veä giöõa
daây pha vaø daây ñaát. Bieåu dieãn ñöôøng cong giaûm taûi vaø ñöôøng cong gaây taùc haïi cho
maùy phaùt cuøng vôùi ñaëc tính hoaït ñoäng cuûa thieát bò baûo veä. Thaâu thaäp thoâng tin töø
nhaø saûn xuaát maùy phaùt vaø bao goàm trong nghieân cöùu veà trò soá toång trôû maùy phaùt,
haèng soá thôøi gian, vaø trò soá gia taêng doøng ñieän. Khoâng ñöôïc duøng nhöõng trò soá ñieån
hình cho maùy phaùt ñieän.

M. Evaluate proper operation of the ground relays in 4-wire distributions with more than
one main service circuit breaker, or when generators are provided, and discuss the
neutral grounds and ground fault current flows during a neutral to ground fault.
Ñaùnh giaù vieäc taùc ñoäng ñuùng ñaén cuûa rô le baûo veä chaïm ñaát trong heä thoáng phaân
phoái ñieän 4 daây coù söû duïng hôn moät caàu dao töï ñoäng maïch chính, hoaëc khi boá trí
maùy phaùt ñieän, caàn thaûo luaän vaán ñeà chaïm ñaát daây trung tính vaø doøng ñieän ngaén
maïch chaïm ñaát trong tröôøng hôïp naøy.
N. For motor control circuits, show the MCC full-load current plus symmetrical and
asymmetrical of the largest motor starting current and time to ensure protective
devices will not trip during major or group start operation.
Ñoái vôùi maïch ñieàu khieån ñoäng cô, bieåu dieãn ñoà thò thôøi gian vaø doøng ñieän ñaày taûi
coäng vôùi doøng ñieän khôûi ñoäng ñoái xöùng vaø baát ñoái xöùng cuûa ñoäng cô lôùn nhaát ñeå
ñaûm baûo thieát bò baûo veä seõ khoâng taùc ñoäng trong khi phaàn lôùn hoaëc moät nhoùm ñoäng
cô khôûi ñoäng vaän haønh.

2.02 STUDY REPORT
BÁO CÁO NGHIÊN CỨU


A. The results of the power system study shall be summarized in a final report. Four (4)
bound copies of the final report shall be submitted.
Kết quả nghieân cứu hệ thống ñiện sẽ ñược toùm lại trong baùo caùo cuoái cuøng . 04 baûn
baùo caùo sau cuøng seõ ñöôïc trình.

B. Include the following sections in the report:
Bao gồm những phần sau trong baùo caùo:

1. Description, purpose, basis and scope of study and single line diagram of that
portion of power system, which is included within scope of study.
Moâ taû, muïc ñích, cô baûn vaø phaïm vi nghieân cöùu vaø sô ñoà moät sôïi veà phaàn cuûa
heä thoáng ñieän naèm trong phaïm vi nghieân cöùu.

2. Tabulations of circuit breaker, fuse and other protective device ratings versus
calculated short circuit duties and commentary regarding same.
Bảng cầu dao tự ñộng cầu chì vaø ñònh möùc thiết bị bảo vệ khaùc ñaõ tính toaùn so
vôùi cheá ñoä ngaén maïch ñaõ tính toaùn vaø chuù giaûi veà möùc ñoä töông ñoàng.
SMS TOWER PROJECT
ELECTRICAL-Specifications

HONG MA CONSTRUCTION JSC   
Page 50 of 214


3. Protective device time versus current coordination curves, tabulations or relay
and circuit breaker trip settings, fuse selection and commentary regarding same.
Ñoà thò bieåu dieãn quan heä doøng ñieän theo thôøi gian cuûa thieát bò baûo veä, baûng
tính hoaëc nhöõng caøi ñaët rôø le baûo veä cuûa caàu dao, choïn löïa caàu chì....

4. Fault current calculations including a definition of terms and guide for
interpretation of computer printout.
Tính toaùn doøng ñieän bò cuùp bao goàm ñònh nghóa nhöõng ñieàu khoaûn vaøhöôùng
daãn söû duïng taøi lieäu dòch thuaät.

C. Protective Device Testing, Calibration and Adjustment: Equipment manufacturer
shall provide the services of a qualified field Consultant and necessary tools and
equipment to test, calibrate and adjust the protective relays and circuit breaker trip
devices as recommended in the power system study.
Kieåm tra thieát bò baûo veä, caân chænh vaø ñieàu chænh: Nhaø saûn xuaát thieát bò seõ cung caáp
dòch vuï veà chaát löôïng coâng trình phuø hôïp vôùi yeâu caàu cuûa Giam Doc Xay dung vaø
coâng cuï coäng vôùi theáit bò caàn thieát ñeå kieåm tra, caân chænh vaø ñieàu chænh rôø le baûo veä
vaø thieát bò ngaét maïch caàu dao töï ñoäng theo khuyeán caùo trong nghieân cöùu heä thoáng
ñieän.

PART 3 – EXECUTION
PHẦN 3 - THỰC HIỆN

3.01 ELECTRIC UTILITY APPROVAL
CHẤP THUẬN CUÛA COÂNG TY ÑIEÄN LÖÏC

A. Where required, copies of the final report shall be submitted to the Electric Utility for
their review and approval. Approved copies of the report shall be submitted to the
Supervision Consultant.
Nôi naøo yeâu caàu, baûn sao baùo caùo sau cuøng seõ ñöôïc trình ñeán coâng tyñieän löïc ñeå hoï
xem xeùt vaø chaáp thuaän. Caùc baûn sao baùo caùo ñaõ ñöôïc chaáp thuaän seõ ñöôïc trình ñeán
Giam Doc Xay dung.

3.02 FIELD SETTINGS
LẮP ĐAËT COÂNG TRÖÔØNG

A. The Contractor shall perform field adjustments of the protective devices as required
to place the equipment in final operating condition. The settings shall be in
accordance with the approved short circuit study, protective device evaluation study,
and protective device coordination study.
Thầu phụ ñảm nhận ñiều chỉnh thiết bị taïi coâng tröôøng bảo vệ công trình theo yeâu
cầu ñaët thiết bị trong ñieàu kieän vaän haønh sau cuøng. Caøi ñaët/ ñieàu chænh seõ döïa vaøo
nghieân cöùu maïhc ñieän ngaén ñaõ ñöôïc chaáp thuaän, nghieân cöùu ñaùnh giaù thieát bò baûo
veä, vaø nghieân cöùu phoái hôïp thieát bò baûo veä.

B. Necessary field settings of devices and adjustments and minor modifications to
equipment to accomplish conformance with the approve short circuit and protective
device coordination study shall be carried out by the Contractor at no additional
cost to the owner.
Vieäc caøi ñaët thieát bò taïi hieän tröôøng, vieäc ñieàu chænh vaø söûa ñoåi nhoû cho thieát bò caàn
thieát ñeå hoaøn thaønh ñuùng theo nghieân cöùu phoái hôïp thieát bò baûo veä vaø ngaén maïch ñaõ
ñöôïc chaáp thuaän seõ ñöôïc thöïc hieän bôûi Nha thaukhoâng tính chi phí theâm cho Chuû
SMS TOWER PROJECT
ELECTRICAL-Specifications

HONG MA CONSTRUCTION JSC   
Page 51 of 214

ñaàu tö.

SECTION E3

MAINTENANCE
BẢO TRÌ

PART 1 - GENERAL
PHẦN 1 - TỔNG QUÁT

1.01 DESCRIPTION
MÔ TẢ

G. The Contractor shall guarantee against fault or defect all materials and works under
this Contract for a period of 24 months from the date of issue of the Taking Over
Certificate or for a period as defined in the Contract Conditions, whichever is longer.
All replacement of defective components and equipment shall be included in the
Contract price.
Thầu phụ phải đảm bảo về lỗi hoặc khuyết điểm của tất cả vật liệu và thi công nằm
trong hợp đồng phụ với thời gian 24 tháng từ ngày cấp giấy báo giao hoặc thời gian
đã được khẳng định trong điều kiện hợp đồng phụ, thời gian nào lâu hơn thì áp dụng.
Thay thế toàn bộ linh kiện và thiết bị lỗi phải gộp trong giá hợp đồng phụ.

H. The Contractor shall at his own expense pay for spare parts, tools and other items
necessary for the proper operation of the system during the Defect Notification
Period.
Thầu phụ tự bỏ tiền mua phụ tùng, dụng cụ, và những vật dùng cần thiết khác cho hệ
thống vận hành đúng qui tắc trong thời gian thông báo sự cố.

I. A maintenance schedule setting out the proposed programme of maintenance,
inspection and servicing together with advice of arrangement of prompt attention to
emergency call shall be submitted to and approved by the Construction Manager
before issue of Taking Over Certificate.
Kế hoặc bảo trì lập dự kiến cho lịch bảo trì, kiểm tra, và dịch vụ trọn gói khi nhận cú
gọi khẩn phải được trình lên và chấp thuận của Giám đốc Xây dựngtrước khi cấp
giấy bàn giao.1.03 ATTENDANCE TO BREAKDOWN
CHỨNG KIẾN SỰ CỐ

C. The Contractor shall undertake to provide a comprehensive breakdown service
whereby technicians shall attend to breakdowns as soon as practicable after a
breakdown is reported and carried out immediate remedial works.
Thầu phụ sẽ đảm nhiệm dịch vụ sự cố nhanh chóng với sự hiện diện của nhân viện kỹ
thuật để đưa dịch vụ sửa chữa nhanh chóng càng thực thi sớm được càng tốt sau khi
dịch vụ sửa chữa nhanh chóng được báo cáo và thể hiện công tác sửa chữa ngay.
D. Where the Contractor fails to attend remedial work within the specified period of
notification of a breakdown, the Construction Manager reserves the right to order
appropriate action as may necessary to expedite completion of remedial work at the
Contractor’s expense without abrogation of the Contractor’s responsibilities.
Những chỗ Thầu phụ không tiến hành sửa chữa hư hỏng trong thời gian quy định,
Giám đốc Xây dựng có quyền có biện pháp thích hợp để tiến hành sửa chữa và Nhà
thầu phụ sẽ chịu chi phí này, việc này cũng không loại bỏ hay chấm dứt trách nhiệm
SMS TOWER PROJECT
ELECTRICAL-Specifications

HONG MA CONSTRUCTION JSC   
Page 52 of 214

của nhà thầu phụ đối với phần việc đã sửa chữa.


1.04 MAINTENANCE AND SERVICING REQUIREMENTS
YÊU CẦU DNCH VỤ VÀ BẢO TRÌ

A. During the warranty period, the Contractor shall be responsible for the complete
comprehensive maintenance (spare parts to be free of charge) of the entire installation
under the Contract .
Trong thời gian bảo hành, thầu phụ sẽ chịu trách nhiệm bảo trì có bao luôn vật tư
thay thế cho toàn bộ công việc lắp đặt của mình theo như hợp đồng.
B. Regular maintenance shall be carried out and emergency service shall be carried out
on a 24 hour call out basis.
Bảo trì thường xuyên sẽ được thực hiện và sửa chữa khẩn cấp sẽ được thực hiện
trong vòng 24 giờ.

C. Maintenance procedures shall be as appropriate to ensure the safe and proper
operation of all systems. Maintenance works shall not affect the operation of the
occupants within the building /development.
Các qui trình bảo trì thích đáng để bảo đảm an toàn vận hành. Công việc bảo trì
không làm ảnh hưởng đến hoạt động của tòa nhà.

D. Routine maintenance shall be deemed to be the regular maintenance of equipment and
shall include not less than:
Bảo trì hàng ngày được xem là việc bảo trì thiết bị đều đặn và sẽ bao gồm như sau:

1. LV Main Switchboard inspection on tripping and Temperature, Quarterly
Hàng Quý: Kiểm tra tủ điện hạ thế chính về cầu dao tự động và nhiệt độ.ù

2. Batteries and Charger Inspection on Current and Voltage Record, Monthly
Hang tháng: Kiểm tra pin và sạc pin về dòng điện và điện áp

3. Busbar Trunking Inspection on Temperature, Quarterly
Hàng Quý: Kiểm tra thanh cái dẫn điện.

4. Standby generator Inspection on Test Run, Monthly and changeover
Hang tháng: Kiểm tra máy phát điện dự phòng và chạy thử, chuyển đổi điện

5. Fuel storage and Fuel Distribution system inspection on Fuel storage record and
Test Run of pump, Monthly
Hàng tháng: Kiểm tra hệ thống dự trữ và phân phối nhiên liệu về số ghi dự trữ
nhiên liệu và kiểm tra chạy bơm.

6. Sub-board/Distribution Inspection on Tripping record and function of
instrument, Quarterly
Hàng Quý: Kiểm tra tủ điện phân phối, tủ điện phụ trên số lần ngắt mạch và
dụng cụ đo

7. LV main and sub-main System Inspection on Tripping record and function of
instrument, Quarterly
Hằng quý: Kiểm tra hệ thống mạch điện Hạ thế, khảo sát các ghi nhận về Cắt
điện và hoạt động của các dụng cụ đo

8. Final sub-circuit Distribution System Inspection on Tripping record, test trip of
RCB and function Instrument, Quarterly
SMS TOWER PROJECT
ELECTRICAL-Specifications

HONG MA CONSTRUCTION JSC   
Page 53 of 214

Hằng quý: Kiểm tra các ngắt mạch (CBs) ở cuối nguồn, thử vận hành của bộ
ngắt chống dòng rò và của các dụng cụ đo.

9. Wiring Accessories / Luminaries inspection and lamp blow record... Quarterly
Hàng quý: kiểm tra dây điện các phụ kiện / độ sáng đèn/ ghi nhận số đèn bể...

10. Lit-on test of Emergency battery Luminaries, Monthly
Hàng tháng: Kiểm tra bật/ tắt đèn của đèn chiếu sáng khẩn cấp.

11. Lightning Protection System Inspection on no loose connection, Quarterly
Hàng Quý: Kiểm tra hệ thống chống sét xem mối nối có lỏng không.

12. Lightning Protection System Resistance Testing, Yearly
Hàng Quý: Kiểm tra điện trở đất của hệ thống chống sét.

13. Earthing System Inspection on no loose connection, Quarterly
Hang quý: Kiểm tra hệ thống nối đất còn nối kết chắt không.

14. Earthing System Resistance Testing, Yearly
Hàng năm:Kiểm tra điện trở hệ thống nối đất.

J. The last maintenance visit prior to the end of the Guaranty Period shall be a
major visit for complete service and shall include the following:
Lần bảo trì cuối cùng trước khi chấm dứt thời hạn bảo trì sẽ là Công việc Bảo trì lớn
bao gồm các công việc:

1. All the test in Routine Maintenance
Toàn bô các công việc bảo trì định kỳ

2. Infrared thermoelectric Detection for all LV Main Switchboard, Busbar
Trunking and Generator, UPS with specialist report
Phát hiện nhiệt điện bằng tia hồng ngoại cho tủ điện hạ thế chính, hộ đi dây,
thanh cái dẫn điện và máy phát điện, UPS với báo cáo của chuyên gia

3. Tripping Test to all circuit breaker and relay
Kiểm tra ngắt mạch tất cả cầu dao tự động và rơ le

4. Full service to all the equipment to manufacturer’s recommendation.
Thực hiện đầy đủ các dịch vụ Bảo trỉ theo như khuyến cáo của Nhà chế tạo.

K. At the conclusion of each maintenance visit, check list of items serviced shall be
recorded, the service book shall be signed and check list shall be submitted to a
responsible person on site. Within 7 days of the date of service visit, a report shall be
forwarded together with a copy of the check list.
Kết thúc mỗi chuyến bảo trì, danh sách hạng mục đã kiểm tra sẽ được ký và được gửi
đến người chịu trách nhiệm tại hiện trường. Trong vòng 07 ngày từ khi bảo trì, báo
cáo sẽ được chuyển đi cùng với danh sách kiểm tra.

G. The Employer shall be advised of the proposed service programme for the last major
visit not less than 7 days prior to the date of the proposed last visit so that a
representative may be present to inspect and witness the maintenance works.
Khách hàng sẽ được thông báo chương trình bảo trì dự định cho buổi tham quan bảo
trì chính lần cuối không dưới 7 ngày trước ngày dự định bảo trì lần cuối sao cho
người đại diện có thể hiện diện để chứng kiến và kiểm tra

SMS TOWER PROJECT
ELECTRICAL-Specifications

HONG MA CONSTRUCTION JSC   
Page 54 of 214

1.05 LAMP REPLACEMENT
THAY THẾ ĐÈN

Any lamp replacement shall be included in the Contract during the Waranty Period.
Việc thay thế đèn cũng sẽ gộp trong hợp đồng phụ trong thời hạn bảo hành.


1.06 INSTRUCTION IN SWITCH ROOMS PLANT ROOMS
HƯỚNG DẪN PHÓNG ĐÓNG CẮT/ VÀ PHÒNG MÁY

Copies of the single line diagram endorsed by the Contractor ’s qualify personnel in Vietnam,
Operating instructions, concerning plant start up and shut down, shall be framed behind glass
or transparent plastic and mounted in a prominent position in the corresponding
switch rooms and plant rooms.
Nhân viên chuyên môn của Thầu phụ tại Việt Nam ký hậu bản sao sơ đồ đơn tuyến (một sợi),
hướng dẫn vận hành, liên quan thiết bị khởi động và dập tắt, đóng khung đằng sau tấm kiếng
hoặc miếng nhựa trong suốt và gắn trên vị trí dễ thấy trong tương quan phòng đóng cắt và
phòng máy.

1.07 SPARE PARTS
PHỤ TÙNG

The Contractor shall keep sufficient spare parts during the Waranty Period to ensure that
replacement work for faulty parts or components can be carried out immediately.
Thầu phụ có đầy đủ phụ tùng dùng để thay thế những phần hoặc linh kiện bị hư cần phải thay
ngay trong thời gian bảo hành.

1.08 SERVICE MAINTENACE AGREEMENT
HỢP ĐỒNG BẢO TRÌ SỬA CHỮA

A. The Employer shall have the option (up to the expiry of the Waranty Period) to
enter into an annual service maintenance agreement after the Contractor has fulfilled
the Contract maintenance and guarantee obligation.
Khách hàng có thể (đến khi hết hạn bảo hành) ký hợp đồng bảo trì dịch vụ hàng năm
sau khi Thầu phụ hoàn thành nghĩa vụ bảo trì và bảo hành..

B. The annual service maintenance cost which shall include emergency service and regular
maintenance and shall be quoted together with the tender submission and shall be valid
until the expiry of the Waranty Period.
Chi phí dịch vụ bảo trì hàng năm bao gồm sửa chữa khẩn cấp và bảo trì thường xuyên
được tính chào giá trong hồ sơ thầu và sẽ có hiệu lực cho đến khi chấm dứt thời gian
hoàn thành nghĩa vụ bảo trì và bảo hành.

SMS TOWER PROJECT
ELECTRICAL-Specifications

HONG MA CONSTRUCTION JSC   
Page 55 of 214

SECTION 3

CONDUIT SYSTEM, CABLE TRAY, CABLE LADDER AND TRUNKING
INSTALLATION
LAP DAT HE THONG ONG LUON DAY, MANG CAP, THANG CAP VA HOP DI DAY


PART 1 - GENERAL
PHAN 1 - TONG QUAT

1.01 WORK DESCRIPTION
MOÂ TAÛ COÂNG VIEÄC

L. This section describes the supply and installation of wiring facilities systems include
conduits, cable trays, cable ladder and trunking system, c/w associated fittings and
accessories.
Phaàn naøy moâ taû cung caáp vaø laép ñaët heä thoáng thieát bò ñi daây bao goàm heä thoáng oáng
luoàn daây, maùng caùp, thang caùp vaø heä thoáng hoäp ñi daây, coù keøm caùc phuï tuøng vaø phuï
kieän lieân quan.

M. All cables run above the suspended false ceiling, concealed in walls, columns, or on
surface shall be supported by conduits, cable tray, trunking or cable ladder system.
No free slinging cable is allowed.
Toaøn boä caùp ñi beân treân traàn giaû treo, ñi ngaàm trong töôøng, coät hoaëc ñi noåi treân beà
maët seõ ñöôïc giaù ñôõ baèng oáng luoàn daây, maùng caùp, hoäp ñi daây hoaëc heä thoáng thang
caùp. Khoâng cho pheùp laøm xoaén caùp.

N. The cable routes as shown in the drawings, shall be used as a guide only. Prior to the
installation, the cable routes shall be coordinated with other services. Uncoordinated
and un-accessible routes after other services are installed, shall be relocated at the
expense of the Contractor .
Tuyeán caùp nhö hieån thò treân baûn veõ chæ ñöôïc duøng nhö höôùng daãn. Tröôùc khi laép
ñaët, việc đi dây caàn keát hôïp vôùi caùc coâng vieäc khaùc. Khi công việc đi dây mà thiếu sự
phối hợp với các công việc của các nhà thầu khác mà cần phải đi lại thì nhà thầu đi
dây phải chịu toàn bộ chi phí.

O. All conduits, trunkings, cable trays and cable ladders shall be earthed in accordance
to BS7671 & BS7430.
Toaøn boä oáng luoàn daây, hoäp ñi daây, maùng caùp vaø thang caùp ñöôïc noái ñaát döïa theo
tieâu chuaån BS7671 vaø BS7430.

1.02 STANDARDS
TIEÂU CHUAÅN

A. The complete wiring facilities system shall be manufactured, supplied, installed and
tested in accordance with the latest revision of the Vietnam standards and the
appropriate BS/IEC include:
Heä thoáng thieát bò ñi daây ñaày ñuû ñöôïc saûn xuaát, cung caáp, laép ñaët vaø kieåm tra döïa
theo phieân baûn môùi nhaát cuûa tieâu chuaån Vieät Nam vaø tieâu chuaån BS/IEC thích hôïp
bao goàm:
1. Steel Conduit and Fitting Accessories BS4568 & BS731
OÁng luoàn daây baèng theùp vaø phuï tuøng laép raùp
SMS TOWER PROJECT
ELECTRICAL-Specifications

HONG MA CONSTRUCTION JSC   
Page 56 of 214


2. PVC Conduit and Fitting Accessories BS6099 & BS4607
OÁng luoàn daây baèng nhöïa PVC vaø phuïï tuøng laép raùp

3. Cable Tray BS729
Maùng caùp

4. Cable Ladder BS729
Thang caùp

5. Cable Trunking BS4678
Hoäp ñi daây caùp

B. The complete wiring facilities system shall also conform to the requirements of all
relevant local codes, as applicable, together with the additional requirements referred
to in this Specification and Drawings, whichever is the more stringent and acceptable
to the Construction Manager.
Heä thoáng thieát bò ñi daây ñaày ñuû cuõng phaûi phuø hôïp vôùi caùc yeâu caàu cuûa caùc tieâu
chuaån trong nöôùc, nhö coù theå aùp duïng, cuøng vôùi caùc yeâu caàu boå sung ñöôïc tham
khaûo trong phaàn ñaëc tính kyõ thuaät naøy vaø baûn veõ, moïi thöù ñeàu phaûi caân nhaéc kyõ vaø
coù chaáp nhaän cuûa Giám đốc xây dựng.

C. In the adoption of standards and requirements, the Contractor shall take the
following precedence:
Choïn löïa tieâu chuaån vaø yeâu caàu, Nha thauseõ thöïc hieän theo trình töï sau:

1. Construction Manager’s decision;
Quyeát ñònh cuûa Giám đốc xây dựng;

2. Local codes of practice;
Caùc qui ñònh thöïc haønh trong nöôùc;

3. Drawings;
Baûn veõ

4. Specification;
Ñaëc tính kyõ thuaät;

5. International standards and requirements.
Tieâu chuaån vaø yeâu caàu quoác teá.

1.03 SUBMISSIONS
ÑEÄ TRÌNH

A. All technical submission shall be approved by the Construction Manager prior to the
respective stages of construction.
Toaøn boä ñeä trình kyõ thuaät phaûi ñöôïc chaáp thuaän bôûi Giám đốc xây dựng tröôùc khi ñi
vaøo giai ñoaïn thi coâng töøng phaàn.

1. Routing of installation
Vaïch tuyeán laép ñaët

2. Sample with proprietary factory-made accessories, elbows, risers, reduces, tees,
SMS TOWER PROJECT
ELECTRICAL-Specifications

HONG MA CONSTRUCTION JSC   
Page 57 of 214

crosses, etc.
Maãu ñi cuøng vôùi caùc phuï tuøng ñöôïc saûn xuaát taïi nhaø maùy, khuûy, oáng ñöùng,
chuyeån tieáp, chöõ T, choã giao nhau....

PART 2 – PRODUCTS
PHAN 2 - SAN PHAM


2.01 PVC CONDUIT AND ACCESSORIES
ONG LUON PVC VA PHU TUNG

A. PVC Conduit
OÁng luoàn PVC

1. Conduits shall conform to BS 6099:Part 1 and shall be heavy gauge of wall
thickness of 1.9 mm rigid tubes which are unscrewed without coupling and with
plain ends. All conduits used shall not be less than 25 mm diameter.
OÁng luoàn daây phaûi thích hôïp tieâu chuaån BS 6099: Phaàn 1 vaø laø loaïi oáng tuyùp
chaéc coù thaønh daøy 1.9mm oáng tuyùp chaéc khoâng caàn gheùp vaø coù ñaàu khoâng ren
raêng. Taát caû oáng luoàn daây coù ñöôøng kính khoâng döôùi 25mm.

2. PVC conduit mounted outside building will not be accepted. PVC conduits shall
not be used where liable to mechanical damage.
Gaén oáng luoàn daây PVC beân ngoaøi toøa nhaø khoâng ñöôïc chaáp nhaän. OÁng luoàn
daây PVC khoâng ñöôïc ñaët ôû vò trí coù theå bò hö haïi veà cô.

3. PVC conduit shall be used for all concealed installation.
OÁng luoàn daây PVC ñöôïc duøng cho taát caû vieäc laép ngaàm.

B. PVC Conduit Accessories
Phuï tuøng oáng luoàn daây PVC

1. Accessories used for conduit wiring shall be of an approved type complying to
BS 4607.
Phuï tuøng duøng cho daây ñi trong oáng luoàn daây phaûi theo maãu ñaõ ñöôïc chaáp
thuaän phuø hôïp vôùi tieâu chuaån BS 4607.

2. All accessories used shall be of standard white or black colour, identical to
conduit used.
Taát caû phuï tuøng ñöôïc duøng phaûi sôn maøu traéng hoaëc maøu ñen ñuùng chuaån
ñaùnh daáu oáng luoàn ñaây ñöôïc duøng.

3. Plain conduits should be jointed by slip type of couplers with manufacturer’s
standard sealing cement.
OÁng luoàn daây baèng phaúng ñöôïc noái loaïi noái gheùp trôn theo tieâu chuaån xi maêng
haøn kín cuûa Nhaø saûn xuaát.

4. All conduit entries to outlet boxes, trunking and switchgear are to be made with
adaptors female thread and male bushes screwed.
Taát caû ñaàu vaøo cuûa oáng luoàn daây ñeán hoäp ngoõ ra, hoäp ñi daây vaø tuû ñoùng caét
ñöôïc laøm baèng ren raêng caùi vaø xieát ñai oác ñöïc.

5. PVC-switch and socket boxes with round knockouts are to be used. The colours
of these boxes and the conduits shall be the same.
Coâng taéc vaø oå caém ñieän PVC coù saün loã hình troøn. Maøu saéc cuûa nhöõng hoäp naøy
SMS TOWER PROJECT
ELECTRICAL-Specifications

HONG MA CONSTRUCTION JSC   
Page 58 of 214

vaø oáng luoàn daây gioáng nhau.

6. Standard PVC circular junction boxes are to be used with conduits for
intersection, Tee-junction, angle-junction and terminal. For the drawing-in of
cables, standard circular through boxes shall be used.
Hoäp noái daây hình oáng ñöôïc laøm baèng nhöïa PVC vôùi oáng daây duøng cho choã
giao nhau, maéc nhaùnh T, duøng noái xieân vaø ñaàu. Ñeå keùo caùp, duøng daây troøn
chuaån keùo xuyeân caùp.

7. Samples of accessories shall be submitted for Owner approval prior to
installation.
Maãu phuï tuøng phaûi ñöôïc ñeä trình ñeå xin chaáp thuaän tröôùc khi laép ñaët.

8. All jointing of PVC conduits shall be by means of adhesive jointing. Adequate
expansion joints shall be allowed to take up the expansion of PVC conduits.
Vieäc noái oáng luoàn daây PVC baèng keo daùn oáng. Choã noái giaõn nôû thích hôïp cho
pheùp thöïc hieän noái daøi cuûa oáng daây PVC.


2.02 CONDUIT INSTALLATION
LAÉP OÁNG DAÂY

The whole conduit system shall be installed to comply fully with BS 7671.
Toaøn boä heä thoáng oáng luoàn daây phaûi ñöôïc laép ñaët phuø hôïp vôùi tieâu chuaån BS 7671.

A. Layout
Maët baèng

1. The conduit layout and conduit routes shall be submitted for approval.
Allowance adjustments due to site conditions shall be provided with no extra
cost.
Boá trí oáng luoàn daây vaø tuyeán oáng luoàn daây phaûi ñöôïc ñeä trình ñeå xin chaáp
thuaän. Không được tính thêm phí khi phải điều chỉnh theo thực tế công trường.


2. Conduit routes shall be chosen for easy, straight runs with a minimum of bends
and crossings. Generally they shall follow the structure of building, running at
right angles or in parallel to floors and ceilings. Conduits shall be kept within
300 mm of floors and ceilings when running parallel to them.
Choïn tuyeán oáng luoàn daây ñeå ñi oáng deã daøng, thaúng haøng vaø coù choã cong vaø
choã giao nhau ít nhaát. Noùi chung, tuyeán oáng luoàn daây phaûi ñi theo keát caáu toøa
nhaø, chaïy theo höôùng xieâng goùc ñuùng hoaëc song song vôùi taàng vaø saøn. OÁng
luoàn daây phaûi ñöôïc giöõ caùvh saøn vaø traàn 300m khi chaïy song song vôùi traàn vaø
saøn.

3. All conduits shall be kept clear of gas and water pipes. In particular, conduits
shall be at least 150 mm away from gas pipes. Where proximity to these pipes is
unavoidable, they shall be effectually segregated e.g. using rubber or other
insulating material to prevent appreciable voltage differences at possible points
of contact. Segregation from extra low voltage circuits and telecommunication
circuits shall also apply.
Taát caû oáng luoàn daây khoâng ñöôïc ñaët gaàn oáng gaz vaø oáng nöôùc. Cuï theå, oáng
luoàn daây phaûi traùnh xa oáng daãn ga ít nhaát 150mm. Vò trí naèm gaàn oáng daãn ga
thì khoâng traùnh ñöôïc. Duøng cao su hoaëc vaät lieäu coù tính caùch ñieän nhaèm ngaên
SMS TOWER PROJECT
ELECTRICAL-Specifications

HONG MA CONSTRUCTION JSC   
Page 59 of 214

söï cheânh leäch ñieän aùp ñaùng keå taïi caùc ñieåm coù theå tieáp xuùc. Söï caùch ly naøy
cuõng aùp duïng cho day di6eïn aùp thaáp vaø day döõ lieäu.

4. Conduits from different distribution boards shall not be connected to the same
junction box.
OÁng luoàn daây ñeán töø nhieàu baûng phaân phoái khaùc nhau khoâng noái cuøng hoäp noái
daây noái ñieän.

B. Bends
Choã cong

1. Conduits shall only be bent cold with an approved type of bending block or
bending machine, without altering the dimensions of their sections.
OÁng luoàn daây ñöôïc uoán cong nguoäi vôùi loaïi ñoà uoán oáng cho pheùp ñöôïc pheùp
hoaëc maùy uoán, maø khoâng thay ñoåi kích thöôùc tieát dieän oáng.

2. All conduit bends shall be such as to permit compliance to the requirements for
bends in cables to as stated in the BS 7671.
Taát caû choã cong cuûa oáng luoàn daây cho pheùp ñaùp öùng caùc yeâu caàu uoán cong
trong caùp, nhö ñeà caäp ôû chuaån BS 7671.

3. Bends shall be made with as large a radius as the position of the conduit within
the building permits. Where the bend is more than 90 degree, circular or
rectangular junction boxes are to be used for connecting conduits.
Caùc choã cong phaûi coù ñöôøng kính lôùn theo vò trí cuûa oáng luoàn daây ñi trong
phaïm vi toøa nhaø. Choã naøo cong hôn 90 ñoä, thì duøng hoäp hình troøn hoaëc hình
chöõ nhaät ñeå noái oáng luoàn daây.

C. Cabling
Caùp

1. The conduit system must be completely installed and free of obstructions and
sharp corners before any cables are drawn in. Conduits shall be thoroughly
swabbed to remove moisture and dirt immediately prior to the drawing in of
cables.
Heä thoáng oáng luoàn daây phaûi ñöôïc laép hoaøn taát vaø khoâng bò caûn trôû vaø goùc caïnh
saéc tröôùc khi caùp ñöôïc keùo vaøo. OÁng luoàn daây phaûi lau saïch loaïi boû aåm moác
vaø buïi baån ngay laäp töùc tröôùc khi luoàn caùp vaøo.

2. Cables shall be drawn without crossing each other and shall not be pulled
against the walls of the draw boxes. Slack cables shall left in all draw boxes.
Keùo caùp khoâng choàng cheùo nhau vaø khoâng ñöôïc ñuïng thaønh cuûa hoäp keùo. Caùp
chuøng thì ñeå naèm trong hoäp keùo caùp.

3. Cables shall be continuous throughout conduit lengths and no joints are
permitted. There shall be no kink in cables, neither any cut, abrasion or chink in
the cable insulation.
Sôïi caùp chaïy lieân tuïc theo chieàu daøi oáng luoàn daây vaø khoâng ñöôïc pheùp noái caùp.
Khoâng thaét sôïi caùp, khoâng veát caét, khoâng veát moøn, khoâng veát hôû trong caùch
ñieän caùp.

4. The same conduit shall carry the lead and return conductors bunched together.
However, the same conduit shall not house cables from different distribution
boards.
SMS TOWER PROJECT
ELECTRICAL-Specifications

HONG MA CONSTRUCTION JSC   
Page 60 of 214

Cuøng moät oáng luoàn daây seõ mang daây ñi daây veà vaø laøm thaønh boù daây. Tuy nhieân,
cuøng oáng luoàn daây seõ khoâng chöùa caùp töø baûng phaân phoái khaùc.
5. Cables for power and lighting circuits and extra low voltage systems shall not be
drawn into the same conduit. Lighting and power final circuits shall be run in
separate conduits except, where an adaptable box is employed as final
distribution point, a number of final circuits may be grouped together in larger
conduits between the distribution board and the adaptable box provided that all
final circuits in one conduit are of the same phase. In the case of three phase
circuits, all three phases including neutral, if any, shall be drawn into the same
conduit.
Caùp duøng cho maïch ñieän vaø maïch chieáu saùng vaø heä thoáng ñieän aùp hoã trôï thaáp
khoâng ñöôïc duøng chung oáng luoàn daây. Maïch chieáu saùng vaø maïch ñieän ñöôïc
chaïy trong hai oáng luoàn daây rieâng, ngoaïi tröø choã naøo hoäp chuyeån tieáp ñöôïc
duøng nhö ñieåm phaân phoái cuoái cuøng, soá maïch ñieän cuoái cuøng coù theå taïo thaønh
nhoùm chung trong oáng luoàn daây lôùn hôn giöõa baûng phaân phoái ñieän vaø hoäp
chuyeån tieáp vôùi ñieàu kieän laø ñöôïc cung caáp, ñieàu naøy muoán noùi raèng taát caû
maïch ñieän cuoái naèm trong moät oáng luoàn daây duøng cuøng pha. Trong tröôøng hôïp
maïch ñieän 03 pha, taát caû 03 pha bao goàm caû daây trung tín, neáu coù, seõ keùo vaøo
cuøng oàng luoàn daây.

6. Conduits shall not constitute the earth continuity path for the electrical circuit. A
separate circuit protective conductor shall be installed within the conduit. The
whole conduit system shall be effectively earthed.
Khoâng duøng oáng daây laøm maïch daây ñaát. Phaûi coù day ñaát baûo veä ri6ng name
trong oáng day. Toaaøn doä heä thoáng oáng day phaûi ñöôïc noái ñaát moät caùch hieäu
quaû.

7. Flexible conduits shall also have a separate earthing conductor installed within
the tubing and connected at conduit ends. Flexible conduits in general shall not
be used for more than 3m lengths.
OÁng luoàn daây meàm cuõng coù daây noái ñaát rieâng ñöôïc laép trong heä thoáng oáng vaø
ñöôïc noái cuoái oáng luoàn daây. Noùi chung, oáng luoàn daây meàm seõ khoâng ñöôïc söû
duïng nhieàu hôn 3 m chieàu daøi.

D. Access and Drainage
Ñöôøng vaøo vaø Thoaùt nöôùc

1. The conduit system shall be rewirable, that is, draw boxes must be accessible for
the purpose. Where boxes are concealed, their covers shall be flushed with the
finished surface.
Heä thoáng oáng luoàn daây laø loaïi coù theå ñi laïi day ñöôïc, hoäp noái phaûi thích hôïp
ñöôïc cho muïc ñích naøy. Choã hoä pnoái bò choân kín, naép hoäp ñöôïc laøm baèng
phaúng vôùi beà maët hoaøn thieän.

2. The need for accessibility notwithstanding, the conduit system shall be protected
against the ingress of water and impurities. When installed, conduits shall be
kept dry and free of debris and approved pipe plugs or caps. Such plugging is
especially essential prior to pouring concrete for concealed installation. As for
boxes, they shall be covered by steel plates prior to concreting.
Heä thoáng oáng luoàn daây ñöôïc baûo veä khoâng cho dính nöôùc vaø caùc chaát baån. Khi
laép oáng luoàn phaûi giöõ khoâ vaø traùnh caùc maûnh vôõ vaø duøng ñuùng choát hoaëc ñaàu
naép ñaäy oáng nhö theá. Nuùt ñaäy ñaëc bieät caàn thieát tröôùc khi ñoå beâ toâng ñeå laép
SMS TOWER PROJECT
ELECTRICAL-Specifications

HONG MA CONSTRUCTION JSC   
Page 61 of 214

giaáu. Ñoái vôùi hoäp, chuùng caàn ñöôïc ñaäy baèng mieáng theùp tröôùc khi ñoå beâ toâng.
3. When installed outdoor, and in situations liable to condensation of moisture,
conduits shall be arranged to be self draining, so that water may drain to low
points which are fitted with a drain plug. Conduits laid under concrete floors
shall have watertight floor-traps of approved detail for access of these drainage
points.
Khi laép beân ngoaøi, trong nhöõng tröôøng hôïp, hôi aåm bò ngöng tuï, oáng luoàn daây
ñöôïc saép xeáp ñeå nöôùc töï thoaùt sap cho nöôùc thoaùt xuoáng choã thaáp coù gaén nuùt
thaùo nöôùc. OÁng luoàn daây ñöôïc ñaët döôùi saøn beâ toâng seõ coù baãy thu saøn kín nöôùc
theo chi tieát chaáp thuaän ñeå daãn ñeán caùc ñieåm thaùo nöôùc.

4. Conduits run on surfaces other than structural steel members shall be secured
using galvanised space bar saddles and brass fixing screws. Spacing of saddles
shall not exceed 1.2 m for conduit sizes up to and including 25 mm and 1.8 m
for sizes 32 mm and above.
OÁng luoàn daây ñi treân beà maët khaùc hôn chi tieát theùp keát caáu ñöôïc xieát chaët duøng
quai keïp thanh maï keõm vaø baét oác baèng ñoàng thau. Khoaûng caùch quai keïp
khoâng hôn 1.2m ñoái vôùi oáng luoàn daây coù kích thöôùc ñeán 25mm vaø 1.8mm cho
kích thöôùc 32mm vaø lôùn hôn.

5. Conduits run on structural steel shall be secured using girder clips or an
approved clamp. These conduits and those run in the vicinity of structural steel
shall be bonded to the steelwork using an efficient and permanent metallic
connection. The conduits shall not in anyway be under mechanical stress.
OÁng luoàn daây ñöôïc ñi beân trong theùp keát caáu ñöôïc xieát baèng quai keïp hoaëc keïp
ñaõ ñöôïc chaáp thuaän. Nhöõng oáng luoàn daây naøy vaø nhöõng oáng luoàn daây ñöôïc ñi
goàm baèng keát caáu theùp ñöôïc noái vôùi khung theùp baèng moái noái kim loaïi vónh cöõu
vaø hieäu quaû.. OÁng luoàn daây khoâng bò caêng cô hoïc.

6. All conduit boxes except loop-in patterns shall be fixed direct to the building
structure in addition to the support provided by the conduits.
Taát caû hoäp ñöïng oáng luoàn daây ngoaïi tröø loaïi loop-in ñöôïc gaén coá ñònh tröïc
tieáp vaøo keát caáu toøa nhaø beân caïnh giaù ñôõ bôûi oáng luoàn daây.

7. Conduits terminating into surface boxes shall be secured by a minimum of 3
saddles at not less than 32mm, 150 mm and 300 mm respectively from the box.
Ñaàu oáng luoàn daây trong hoäp beà maët ñöôïc xieát toái thieåu khoâng döôùi 3 voøng keïp
khoâng döôùi 32mm, 150mm vaø 300mmtheo laàn löôït tính töø hoäp.

8. Conduits shall be painted with an approved paint to blend with visual
environment. A zinc rich undercoat shall be provided before painting the final
coat.
OÁng luoàn daây ñöôïc sôn baèng loaïi sôn ñaõ ñöôïc chæ ñònh phuø hôïp vôùi moâi
tröôøng thò giaùc. Traùng moät lôùp keõm beân döôùi tröôùc khi cho moät lôùp sôn chính
thöùc.

2.03 CABLE TRAY
MAÙNG CAÙP

A. Cable tray shall be of perforated type and constructed a minimum 1.6 mm hot dipped
galvanised mild steel for outdoor damp condition, and epoxy coated electro-
galvanised mild steel for indoor installation. All cable trays shall be installed in a
straight run parallel to walls where possible.
SMS TOWER PROJECT
ELECTRICAL-Specifications

HONG MA CONSTRUCTION JSC   
Page 62 of 214

Maùng caùp laø loaïi ñuïc loã vaø laøm baèng theùp meàm maï keõm toái thieåu 1.6mm duøng cho
ñieàu kieän aåm thaáp ngoaøi trôøi. Theùp meàm maï keõm coù traùng lôùp epoxy duøng ñeå laép
trong nhaø. Toaøn boä maùng caùp ñöôïc laép chaïy thaúng song song vôùi töôøng ôû choã coù
theå.

B. Cable trays shall be supported by electro-galvanised ‘U’ channel with galvanised
threaded rod for indoor suspended tray and hot-dipped galvanised for area subject to
weather.
Maùng caùp ñöôïc giaù ñôõ baèng thanh hình chöõ U loaïi maï ñieän caây ti-ren maï keõm duøng
cho maùng treo beân trong nhaø vaø loaïi maï keõm ñoái vôùi khu vöïc chòu aûnh höôûng thôøi
tieát.

C. All hangers shall be installed at 1meter intervals and shall be painted to match with
the surrounding building finish approved by the Construction Manager.
Taát caû giaù treo ñöôïc laép trong khoaûng 1 meùt vaø sôn theo söï chaáp thuaän cuûa Giám
đốc xây dựng cho phuø hôïp vôùi toøa nhaø chung quanh.

D. For cable tray that are exposed to the weather, a hot-dip galvanised covers of 1.5 mm
gauge steel, flush fixing type with gasket, shall be installed on top of the tray.
Ñoái vôùi maùng caùp chòu thôøi tieát, naép maï keõm daøy 1.5mm, loaïi gaén coá ñònh phaúng coù
mieáng ñeäm trôn coá gaït ñöôïc laép treân maùng.

E. Copper earth link bar shall be fixed at every joint of the cable tray run.
Thanh noái ñaát baèng ñoàng ñöôïc gaén coá ñònh taïi moãi moái noái cuûa maùng caùp.


2.05 CABLE LADDER
THANG CAÙP

A. All cable ladders and accessories installed indoors shall be heavy-duty epoxy coated
electro-galvanised mild steel type. All cable ladders installed outdoors shall be heavy-
duty hot dipped galvanised hot rolled mild steel to BS 729. Thickness of the mild
steel shall not be less than 2 mm.
Taát caû thang caùp vaø phuï tuøng laép ñaët beân trong nhaø ñöôïc laøm baèng loaïi theùp meàm
maï keõm coù phuû lôùp epoxy. Toaøn boä thang caùp ñöôïc laép beân ngoaøi ñöôïc laøm baèng
theùp meàm maï keõm theo tieâu chuaån BS 729. Ñoä daøy cuûa theùp meàm khoâng döôùi 2mm.

B. Cable ladder shall have a 150 mm high longitudinal side member for ladder width of
800 mm or above and 120 mm high longitudinal side member for ladder width less
than 800 mm.
Thang caùp coù chieàu roäng 800mm hoaëc nhieàu hôn coù thaønh hai beân cao 150mm,
thang caùp coù chieàu roäng ít hôn 800mm, coù thaønh hai beân cao 120mm.

C. The rungs shall be at least 50 mm wide, with slots of 25 mm x 10 mm at 25 mm
intervals covering the length of the rungs. The rungs shall be space at 300 mm apart
along straight lengths of the ladder.
Thanh ngang coù chieàu ngang ít nhaát 50mm, chieàu daøi 25mm x chieàu ngang 10mm
caùch khoaûng 25mm bao truøm chieàu daøi thanh ngang. Thanh ngang 300mm theo
chieàu doïc cuûa thang caùp.

D. The complete cable ladder installation shall be provided with all necessary
proprietary factory-made elbows, risers, reducers, tees, crosses, drop-outs, etc. and
any site fabricated items will not be permitted.
SMS TOWER PROJECT
ELECTRICAL-Specifications

HONG MA CONSTRUCTION JSC   
Page 63 of 214

Laép ñaët thang caùp hoaøn taát caàn ñöôïc trang bò bao goàm taát caû thieát bò caàn thieát saûn
xuaát taïi nhaø maùy nhö phaàn khuyûu, phaàn ñöùng, phaàn chuyeån tieáp maéc nhaùnh T,
ñöôøng cheùo, drop-outs,... khoâng ñöôïc pheùp cheá taïo thieát bò taïi coâng tröôøng.

E. Separate flexible earth continuity connectors of at least 16mm² copper jumpers shall
be installed between the ladder sections.
Rieâng boä noái ñaát meàm ít nhaát coù tieát ñieän daây noái 16mm² baèng ñoàng ñöôïc laép giöõa
caáu kieän cuûa thang.

F. All cables ladders shall be supported from the ceiling concrete slab, steel structures or
sidewalls using a frame system similar to UNISTRUT, with overhead hangers,
support channels, hanger rods or angle brackets, beam clams and ceiling brackets.
Taát caû thang caùp ñeàu ñöôïc giaù ñôõ töø ñaù beâ toâng traàn, caáu truùc theùp hoaëc töôøng chòu
löïc söû duïng heä thoáng khung töông töï UNISTRUST coù moùc beân treân, maùng hoã trôï,
daây treo hoaëc ke neïp goùc, traàn vaø daàm.

G. Fixings and supports shall be installed at regular intervals not exceeding 1000 mm
and 150 mm from all bends, tees, inter-sections and risers.
Laép ñaët vaø giaù ñôõ phaûi ñöôïc ñaët ôû khoaûng caùch thoâng thöôøng khoâng vöôït quaù
1000mm vaø 150mm töø choã cong, laøm toát ñeå chöõ T, phaàn giao nhau vaø phaàn ñöùng
(thang).

H. When cable ladder is refined to install across structure expansion joints, the ladder
shall be in two sections between supports installed on either side of the expansion
joint.
Khi noái thang caùp xuyeân qua caáu truùc khe noái, thang caùp ñöôïc chia laøm 02 phaàn
chính giöõa coù giaù ñôõ ñöôïc laép ñeå noái khe.

I. The ladder sections shall then be jointed with jointed with expansion joint fishplates,
bolts, nuts and washers installed in elongated holes permitting a lengthwise
movement of 25 mm from the initial fastening position.
Caùc phaàn thang caùp ñöôïc noái tieáp nhau vôùi khe noái taám oáp, buø loong, ñai oác vaø
voøng ñeäm ñöôïc laép trong loã daøi ñöôïc pheùp di chuyeån theo chieàu daøi 25mm töø vò trí
caøi chaët ban ñaàu.

J. For cable ladder that are exposed to the weather, hot-dip galvanised covers of 1.5 mm
gauge steel, flush fixing type with gasket, shall be installed on top of the ladder.
Ñoái vôùi thang caùp chòu aûnh höôûng thôøi tieát thôøi tieát, naép maï keõm 1.5mm, loaïi gaén
coá ñònh phaúng coù gaït ñöôïc laép treân ñænh thang.

K. Copper earth link bar shall be fixed at every joint of the cable ladder run.
Thanh noái ñaát baèng ñoàng ñöôïc gaén taïi moãi moái noái cuûa thang caùp.


2.06 CABLE TRUNKING
HOÄP ÑI DAÂY CAÙP

A. Cable trunking shall be manufactured from 1.6 mm minimum electro-galvanised mild
sheet steel to BS4678 finished in oven-baked electrostatically coated epoxy power
coating with colour to the Construction Manager’s choice.
Hoäp ñi daây caùp ñöôïc saûn xuaát töø theùp taám meàm maï keõm toái thieåu daøy 1.6mm theo
tieâu chuaån BS 4678 hoaøn thieän trong coù maøu theo söï löïa choïn cuûa Giám đốc xây
dựng.
B. All trunking shall have removable lids extending over their entire lengths. Lids shall
be fixed at interval not exceeding 1 metre by means of brass steel screws which and
SMS TOWER PROJECT
ELECTRICAL-Specifications

HONG MA CONSTRUCTION JSC   
Page 64 of 214

protected against crrosion by a finish of zinc coating or equivalent to zinc coating.
Taát caû hoäp ñi daây coù naép keùo ra hôn chieàu daøi hieän coù cuûa naép. Naép ñöôïc coá ñònh ôû
khoaûng caùch khoâng döôùi 1 meùt baèng ñinh oác thauvaø baûo veä aên moøn baèng vieäc traùng
keõm hoaëc töông ñöông vôùi vieäc traùng keõm.

C. Proprietary factory-made bends, joints, elbows, risers, tees, reducers and accessories
with same material shall be provided throughout the installation for trunking. Any
site- fabricated items will not be permitted.
Toaøn boä phuï kieän laép ñaët trunk phaûi ñöôïc cheá taïo taïi nhaø maùy vaø cuøng loaïi vaät
lieäu. Nhöõng vaät duïng naøo cheá taïo taïi coâng tröôøng seõ khoâng ñöôïc chaáp nhaän.

D. Trunking space factor shall be in compliance with BS7671.
Heä soá khoâng gian trong hoäp ñi daây caùp phaûi phuø hôïp vôùi tieâu chuaån BS7671.

E. Copper earth link bar shall be fixed at every joint of the cable trunking run.
Thanh noái ñaát baèng ñoàng ñöôïc gaén coá ñònh taïi moãi moái noái cuûa hoäp ñi daây caùp.
SMS TOWER PROJECT
ELECTRICAL-Specifications

HONG MA CONSTRUCTION JSC   
Page 65 of 214

SECTION E5
PHẦN 5

WIRE AND CABLE
DÂY ĐIỆN VÀ CÁP


PART 1 - GENERAL
PHẦN 1 - TỔNG QUÁT

1.01 WORK DESCRIPTION
MÔ TẢ CÔNG VIỆC

P. This section specifies the supply and installation of LV power cables. Each type of
cables specified shall have been certified by BASEC that it has been manufactured to
the appropriate BS.
Phần này ghi rõ cung cấp và lắp đặt cáp điện hạ thế. Mỗi loại cáp đưa ra phải có
giấy chứng nhận của Cục phê chuẩn Anh quốc về cáp điện được sản xuất theo tiêu
chuẩn BS thích đáng.

Q. The routing and the minimum rated current carrying capacity of the LV power cables
shall be as indicated on the Drawings. The Contractor shall consider the manufacturer
data and engineering the cable sizing to ensure it suit the conditions, viz grouping,
ambient temperature etc., and for making any necessary adjustment to the
Construction Manager’s approval.
Tuyến dây cáp và dòng tải định mức tối thiểu của dây cáp điện hạ thế sẽ được chỉ
dẫn trên bản vẽ. Thầu phụ sẽ xem dữ liệu của nhà chế tạo và kích thước của cáp để
đảm bảo cáp thích hợp trong mọi điều kiện, bọc cáp, và nhiệt độ chung quanh...và
nếu cảm thấy cần phải điều chỉnh theo đồng ý Giaùm ñoác döï aùn.

R. The current carrying capacities and voltage drop of cables shall be in accordance with
the latest edition of BS7671.
Cường độ dòng điện và độ sụt áp phải phù hợp với phiên bản mới nhất BS7671.

S. All LV cables for normal power/control circuitries within buildings shall be copper
conductor with XLPE insulated steel wire armour and PVC sheathed, denoted as
XLPE/SWA/PVC cable or copper conductor with PVC insulated, denoted as PVC
cable as specified.
Tất cả cáp điện hạ thế dùng cho mạch điện thông thường/ mạch điều khiển trong tòa
nhà sẽ là dây dẫn bằng bọc giáp cách điện XLPE và vỏ bọc nhựa PVC, ghi rõ là cáp
XLPE/SWA/PVC hoặc dây đồng cách điện PVC, ghi rõ là cáp điện PVC.

T. Cablings in service ducts, open trenches, direct-laid underground in soil shall be by
means of armoured cables. Non-armoured cables shall be laid in conduits, trunkings
or tray/ladder for mechanical protection unless otherwise stated.
Cáp trong ống dẫn, rãnh lộ thiên, chôn trực tiếp trong đất phải dùng cáp bọc giáp..
Cáp bọc giáp sẽ được đặt trong ống luồn dây, hộp đi dây hoặc/máng cáp / thang cáp
để bảo vệ bằng cơ ngoại trừ có chú thích khác.

1.02 STANDARDS
TIÊU CHUẨN

D. Complete cabling shall be manufactured and constructed in accordance with the latest
revision of the following standards and the appropriate BS/IEC:
Cáp hoàn chỉnh được chế tạo và thi công theo đúng phiên bản mới nhất của các tiêu
chuẩn và BS/IEC thích hợp:
SMS TOWER PROJECT
ELECTRICAL-Specifications

HONG MA CONSTRUCTION JSC   
Page 66 of 214


1. BS1442 - Galvanised mild steel wire for armouring cables
Dây thép mềm mạ kẽm dành cho cáp điện bọc giáp

2. BS4066 - Test on electric cables under fire conditions
Kiểm tra cáp điện dựa trong các điều kiện chống cháy

3. BS4109 - Copper for electrical purposes and insulated cables and
flexible cords
Đồng dùng cho sử dụng điện, cáp cách điện và dây mềm

4. BS4579 - Performance of mechanical and compression joints in electric
cable and wire connectors
Đặc tính mối nối về cơ và nén trong cáp điện và đầu nối dây

5. BS5467 - Technical Specification for armoured cables with
thermosetting insulation for electricity supply
Đặc tính kỹ thuật cho cáp điện bọc giáp có cách nhiệt dùng
cung cấp điện

6. BS5468 - Technical Specification for XLPE insulation of electric
cables
Đặc tính kỹ thuật cho dây cáp điện có bọc lớp cách điện
XLPE

7. BS6004 - Technical Specification for PVC insulated cables (non-
armoured) for electric power and lighting
Đặc tính kỹ thuật cho dây cáp điện có bọc lớp cách điện
PVC (không bọc giáp) đối với điện thông thường và điện
chiếu sáng

8. BS6081 - Technical Specification for termination for mineral insulated
cables
Đặc tính kỹ thuật làm đầu cáp cho cáp bọc cách điện

9. BS6121 - Mechanical cable and gland for elastomer and plastic
insulated cables
Cáp cơ và vòng đệm cáp cho cáp có bọc lớp cách điện dẻo
và giãn
10. BS6141 - Technical specification for insulated cables and flexible
cords for use in high temperature zones
Đặc tính kỹ thuật cho cáp có bọc lớp cách điện và dây mềm
dùng cho các khu vực có nhiệt độ cao

11. BS6207 - Mineral-insulated cables
Cáp dẫn điệncó bọc lớp cách điện

12. BS6346 - Technical Specification for PVC insulated cables for
electricity supply
Đặc tính kỹ thuật cho cáp dẫn điện có bọc nhựa PVC dùng
cung cấp điện

13. BS6387 - Technical Specification for performance requirements for
cables required to maintain circuit integrity under fire
conditions
SMS TOWER PROJECT
ELECTRICAL-Specifications

HONG MA CONSTRUCTION JSC   
Page 67 of 214

Đặc tính kỹ thuật yêu cầu chức năng cáp vẫn duy trì nguyên
vẹn trong mạch điện trong các tình huống hỏa hoạn

14. BS6425 - Test methods for gases evolved during combustion of electric
cables
Phương pháp thử nghiệm phát sinh khí có liên quan đến quá
trình cháy cáp điện

15. BS6724 - Technical specification for armoured cables for electricity
supply having thermosetting insulation with low emission of
smoke and corrosive gases when affected by fire
Đặc tính kỹ thuật cáp điện bọc dùng để cung cấp điện có lớp
cách nhiệt ít phát sinh khói và khí gây ăn mòn

16. BS6746 - PVC insulation and sheath of electric cables
Ống cách điện bằng nhựa PVC và bọc cáp điện

17. BS7211 - Specification for thermosetting insulated cable (non-
armoured) for electric power and lighting with low emission
of smoke and corrosive gases when affected by fire
Đặc tính kỹ thuật bọc lớp cách nhiệt (không bọc giáp) cho
điện lực và chiếu sáng ít phát sinh khói và khí gây ăn mòn.

E. The manufacturing of the cable shall also conform to the requirements of all relevant
local codes, as applicable, together with the additional requirements referred to in this
Specification and Drawings, whichever is the more stringent and acceptable to the
Construction Manager.
Chế tạo cáp cũng phải phù hợp với yêu cầu liên quan đến qui định/ luật a phương,
như đang áp dụng, cùng với các yêu cầu bổ sung đề cập đến trong đặc tính kỹ thuật
và các bản vẽ này, cái nào quan trọng hơn và chấp nhận đối với Giaùm ñoác döï aùn.

F. In the adoption of standards and requirements, the Contractor shall take the
following precedence:
Khi làm theo các tiêu chuẩn và các yêu cầu, Thầu phụ sẽ sắp theo ưu tiên sau:

1. Construction Manager’s decision;
Quyết định của Giaùm ñoác döï aùn;
2. Local codes of practice;
Qui tắc thực hànhg địa phương;

3. Drawings;
Bản vẽ;

4. Specification;
Đặc tính kỹ thuật;

5. International standards and requirements.
Các yêu cầu và các tiêu chuẩn quốc tế.

1.03 SUBMISSION
ĐỆ TRÌNH

F. All technical submissions shall be approved by the Construction Manager prior to the
respective stages of construction.
Tất cả đệ trình kỹ thuật sẽ được chấp nhận bởi Giaùm ñoác döï aùn trước khi đi vào giai
đoạn thi công chi tiết
SMS TOWER PROJECT
ELECTRICAL-Specifications

HONG MA CONSTRUCTION JSC   
Page 68 of 214


G. As a minimum requirement, the submission shall include the following:
Yêu cầu tối thiểu, đệ trình sẽ bao gồm những phần sau:

1. Equipment submission with manufacturer’s data;
Đệ trình thiết bị với dữ liệu của Nhà sản xuất

2. Sample submission
Đệ trình mẫu

3. Shop Drawings of the cable routings showing the co-ordinated routing of
cables, arrangement on cable trays, methods of fixing of cable trays and
cables, etc. All conduits including concealed conduit routing drawing shall
also be included
Bản vẽ thi công tuyến cáp hiển thị tuyến cáp phối hợp, sắp xếp trên máng
cáp, phương pháp cố định máng cáp và dây cáp... Tất cả các ống luồn dây kể
cả tuyến dây nằm trong ống luồn dây trên bản vẽ đều chỉ rõ

4. Builder’s works requirement
Các yêu cầu của Nhà thầu

5. Cable schedule indicate the following data include:
Danh mục cáp diễn giải theo dữ liệu sau:

a. Cable code and type and installation method
Mã cáp và loại và phương pháp lắp đặt

b. Cable feed from and serve to
Cáp kéo đến từ đâu và đi đến đâu

c. Cable route length and voltage drop
Chiều dài tuyến cáp và độ sụt áp

d. Cable capacity and
Dòng điện tải cáp
e. Upstream protection breaker rating
Định mức cầu dao tự động của mạch đầu nguồn

The cable schedule shall be prepared in according to the cable manufacturer’s
data.
Danh mục cáp sẽ được biên soạn theo dữ liệu của Nhà sản xuất cáp.

PART 2 - product
PHẦN 1 - SẢN PHẨM

2.01 LV CABLES
CÁP HẠ THẾ

A. PVC Cables
Cáp PVC

1. PVC cables shall be of 450/750V grade complying with BS 6004, copper core
and PVC insulated.
Cáp PVC là loại 450/750V theo tiêu chuẩn BS 6004, lõi đồng cách điện PVC.

2. Conductors shall be plain annealed copper conductors complying with BS6360.
Dây dẫn là loại dây đồng trần theo tiêu chuẩn BS6360.

SMS TOWER PROJECT
ELECTRICAL-Specifications

HONG MA CONSTRUCTION JSC   
Page 69 of 214

3. PVC cables shall only be used for final power circuits and control circuits,
installed in conduits or trunkings, unless otherwise specified.
Cáp PVC chỉ dùng cho mạch điện và mạch điều khiển sau cùng lắp đặt trong ống
dẫn hoặc hộp đi dây, trừ khi có ghi chú khác.

4. The insulation shall be PVC type T11 complying with BS 6746, and flame
retardant complying with BS 4066.
Cách điện sẽ bằng nhựa PVC loại T11 phù hợp tiêu chuẩn BS 6746 độ chống
cháy phù hợp với tiêu chuẩn BS 4066.

5. Colour coding of the insulation shall be as follows:
Mã màu dây cách điện sẽ như sau:

a. Phase : red, yellow, blue
Dây pha : Đỏ, vàng, xanh biển

b. Neutral : black
Dây trung tín: Đen

c. Earth : green and yellow
Dây đất : Xanh lá cây và vàng


d. Control : white
Dây điều khiển: trắng

B. PVC/SWA/PVC Cable
CÁP PVC/SWA/PVC

1. Cables shall be 600/100V grade complying with BS 6346, copper core, PVC
insulated, extruded PVC bedded, steel wire armoured and PVC sheathed
Cáp là loại 600/100V phù hợp với tiêu chuẩn BS 6346, lõi đồng, có bọc lớp cách
điện bằng nhựa PVC, bọc ngoài bằng nhựa PVC, bọc giáp và vỏ nhựa PVC.

2. Conductors shall be high conductivity stranded copper conductors complying
with BS 6360, each conductor core shall be of the same cross-sectional area
Dây dẫn điện sẽ là dây đồng có tính dẫn điện cao phù hợp với tiêu chuẩn BS
6360 có cùng tiết diện ngang

3. The insulation of cores shall be PVC type T11 complying with BS 6746
Lõi dây cách điện sẽ bằng nhựa PVC loại T11 phù hợp với tiêu chuẩn BS 6746.

4. The bedding shall be an extruded layer of type TM1 compound complying with
the requirements of BS 6746
Lóp phủ/ lớp bao sẽ là lớp nhựa đùn loại TM1 tổng hợp theo phù hợp với các yêu
cầu BS 6746.

5. Each core of the cable shall be identified by the appropriate colour as specified in
BS 6346 throughout the whole of the insulation
Mỗi lõi cáp được đánh dấu bằng một màu thích hợp đã ghi trong BS 6346 cho
toàn bộ dây cách điện

6. Wire armour shall consist of a single layer of galvanized steel wire of sizes as
shown in the appropriate table in BS 6346 and comply with BS 1442
Dây bọc chứa một lớp mạ kẽm đơn, kích cỡ dây được hiển thị trên bảng (thích
SMS TOWER PROJECT
ELECTRICAL-Specifications

HONG MA CONSTRUCTION JSC   
Page 70 of 214

hợp) BS 6346 và phù hợp tiêu chuẩn BS 1442

7. The over sheath of the cables shall be an extruded layer of black PVC complying
with the requirements of BS 6746 type TM1 compound and shall comply with the
requirements of BS 4066 for flame retardance. The PVC material shall contain
approved anti-termite additives
Vỏ phủ ngoài của cáp sẽ là lớp nhựa đùn PVC đen phù hợp với các yêu cầu của
tiêu chuẩn BS 6746 lớp nhựa đùn loại TM1 và phù hợp với các yêu cầu BS 4066
về nhựa chống cháy . Vật liệu PVC sẽ chứa chất phụ gia chống mối mọt đã chấp
thuận.

C. XLPE/PVC CABLE
CÁP XLPE/ PVC

1. Cable shall be 600/100V grade complying with IEC 502, copper core, cross-
linked polyethylene (XLPE) insulated and PVC sheathed.
Cáp là loại 600/100V phù hợp với IEC 502, lõi đồng, bọc lớp cách điện XLPE và
vỏ bọc PVC.

2. The XLPE insulation shall comply with BS 5467 and IEC 502.
Dây cách điện XLPE phải phù hợp với tiêu chuẩn BS 5467 và IEC 502.

D. XLPE/SWA/PVC Cable
CÁP XLPE/SWA/PVC

1. Cables shall be 600/1000V grade complying with BS 5467, copper core, cross-
linked polyethylene insulated, extruded PVC bedded, steel wire armoured and
PVC sheathed
Cáp là loại 600/1000V phù hợp với tiêu chuẩn BS 5467, lõi đồng, có bọc lớp
cách điện polyethylene, vỏ nhựa PVC đùn, vỏ bọc giáp và vỏ bọc PVC

2. Conductors shall be single core high conductivity, stranded conductors
complying
with BS 6360. for Multi-core cables
Dây dẫn điện là loại lõi điện đơn tính dẫn điện cao, dây dẫn điện được bọc phù
hợp với tiêu chuẩn BS 6360 nhiều lõi trong dây cáp

3. Each conductor core shall be of the same cross-sectional area
Mỗi lõi dây dẫn điện có cùng tiết diện ngang.

4. The insulation of cores shall be cross-linked polyethylene complying with
relevant BS 5467
Cách điện cho lõi sẽ được dùng nhựa polyethylene phù hợp với tiêu chuẩn BS
5467

5. The other specifications on bedding, colouring, armouring and oversheathing
shall be the same as those for PVC/SWA/PVC cable.
Đặc tính kỹ thuật trên lớp bọc ngoài, màu, bọc giáp, lớp vỏ cùng giống nhau như
đối với cáp PVC/SWA/PVC.

E. FIRE RESISTANT (FR) CABLE
CÁP CHỐNG CHÁY

1. Fire resistant cables shall be provided for essential circuits, especially for fire
protection system and lift installation
SMS TOWER PROJECT
ELECTRICAL-Specifications

HONG MA CONSTRUCTION JSC   
Page 71 of 214

Cáp chống cháy sẽ được cung cấp cho mạch điện cần thiết, đặc biệt cho hệ thống
chống PCCC cháy và lắp đặt thang máy

2. The insulating thermal barrier must be able to provide electrical integrity prior,
during and after exposure to fires with intensities of up to 1100ºC. The FR Cables
shall be of low smoke, non-toxic gas emission with flame retardant and halogen
free. It shall be manufactured to IEC 331, BS 6287 and BS 4066
Chịu được cách nhiệt nóng có thể cung cấp liên tục dẫn điện trước khi hoặc
trong quá trình hoặc sau khi bị cháy với nhiệt độ cực cao lên đến 1100ºC. Cáp
FR sẽ cho ít khói, không bay gaz độc chống cháy và không tỏa halogen. Nó sẽ
được sản xuất theo tiêu chuẩn IEC 331, BS 6287, và BS 4066

3. Fire resistant, low smoke zero halogen materials shall meet the following
requirement:-
Chống cháy, vật liệu ít khói, không sinh halogen phải đáp ứng các yêu cầu sau:

a. IEC 1034 and BS 7622 – Three Metre Cube Smoke Obscuration Test.
Tiêu chuẩn IEC 1034 và BS 7622 - Kiểm tra độ mờ do khói sinh 03 mét
khối.

b. Limiting Oxygen Index of at least 30, to ASYM D-2863.
Giới hạn Oxygenít nhất 30, ASYMD-2863
A temperature index (TI) of 260ºC to ASTM D-2863.
Chỉ số nhiệt độ (TI) của 260ºC, ASTM D-2863.

c. Insulation is to be moisture and heat resistant, with temperature ratings
appropriate to the application conditions and in no case lower than 90ºC.
Cách điện là chống ẩm và chống hơi nóng, định mức nhiệt độ phù hợp với
các điều kiện áp dụng và không có trường hợp thấp hơn 90ºC.

4. Fire Retardant, low smoke zero halogen sheathed cable shall be used for all
cables in open tray/ladder inside false ceiling and as required by Civil Defence Code for
the location of installation.
Cáp chống cháy và cáp LSZH sẽ dùng cho tất cả thang/ máng cáp lộ thiên bên
trong trần giả theo yêu cầu Luật Xây Dựng cho vị trí lắp đặt.

5. In addition, fire resistant cables shall also comply with the following
requirements:
Thêm vào đó, cáp chống cháy phải phù hợp với các yêu cầu sau:

a. IEC 331 : Fire Resisting Characteristics of Electric Cables.
Đặc tính chống cháy của cáp điện
b. BS 6387 : Fire and Mechanical Tests categories C, W and Z.
Kiểm tra loại C, W và Z về cơ và cháy.

F. FIRE RETARDANT (FRT) CABLE
CÁP CHNU CHÁY (CHÁY CHẬM)

1. Fire retardant, low smoke zero halogen materials shall have a similar
specification as the FR cable above
Cáp chống cháy và cáp LSZH sẽ có đặc tính kỹ thuật tương tự như cáp FR trên

2. In addition, FRT cables shall also comply with the following requirements:-
Thêm vào đó, cáp FRT cũng phải phù hợp với các yêu cầu sau:

a. IEC 332 Parts 1 & 3, BS 4066, CEI 20-22, tests on single and bunched
cables under fire conditions.
SMS TOWER PROJECT
ELECTRICAL-Specifications

HONG MA CONSTRUCTION JSC   
Page 72 of 214

Các phần IEC 332 và 3, BS 4066, CEI 20-22, kiểm tra trên bó cáp và cáp
đơn khi bị cháy.

b. The flame propagating criteria of US IEEE Standard 383, with a minimum
test short circuit time of five minutes, in the IEEE Standard 383 test.
Tiêu chí về cháy lan theo tiêu chuẩn IEEE 383, kiểm tra ngắn mạch trong
thời gian 05 phút tối thiểu, tiêu chuẩn IEEE kiểm tra 383.

c. Fire retardant low smoke zero halogen sheathed cable shall be used for all
cables in open tray/ladder inside false ceiling and as required by Civil
Defence Code for the location of installation.
Cáp chống cháy và cáp LSZH sẽ dùng cho tất cả thang/ máng cáp lộ thiên
bên trong trần giả theo yêu cầu Luật Xây Dựng cho vị trí lắp đặt.

G. FELXIBLE CORD
DÂY MỀM

1. Flexible cord shall comply with BS6007, PVC insulated with flame retardant white
circular PVC oversheath to BS 6500 at 450/750V grade
2. Dây mềm sẽ phải phù hợp với tiêu chuNn BS6007, cách điện có bọc lớp nhựa chịu
cháy PVC, bọc ngoài nhựa PVC trắng, theo tiêu chuNn BS 6500 loại 450/750 V
3.
4. Flexible cord shall be multi-strand copper conductor insulated by vulcanised rubber,
PVC, butyl rubber, ethylene propylene rubber (epv), silicon rubber or glass fibre. Cord
shall be twin or three core with colour code brown for line, blue for neutral and
green/yellow for earth complete with PVC or CSP (chlorosulphorated polythene) shealth
5. Dây mềm sẽ là dây dẫn điện đồng có nhiều sợi được cách điện bởi cao su lưu hóa,
nhựa PVC, cao su butyl, cao su ethylene propylene, cao su làm silicon hoặc sợi thủy tinh.
Lõi dây sẽ có hai hoặc ba lõi với mã màu nâu cho dây nóng, xanh biển cho dây trung tính
và xanh lá cây/ vàng cho dây đất có bọc nhựa PVC hoặc CSP (chlorosulphorated
polythene)
6. Cord shall have cross-section area of not less than 0.75 sq.mm and shall be held
7. firmly by cord grips provided in plugs
8. Dây mềm có tiết diện không dưới 0.75 mét vuông và được kẹp giữ chắc chắn cùng
với đầu cắm
9.
10. Cords shall be used for pendant fixtures, portable lamps, portable appliances and
stationary equipment. Cord shall not be permanently fastened to building surfaces and
shall not pass through holes in wall, ceiling, floor, door-way and window.
Dây mềm được dùng đấu nối với chụp đèn, đèn xách tay, thiết bị xách tay và thiết bị văn
phòng. Dây sẽ không dung để gắn cố định trên bề mặt công trình và sẽ không đi xuyên
qua lỗ hổng trên tường, trần, sàn, hướng cửa và cửa sổ.

H. CABLE GLAN DS AN D ACCESSORIES
VÒNG ĐỆM CÁP VÀ PHỤ KIỆN

1. For armoured and N on-Armoured Cables
Cáp bọc và cáp không bọc (giáp)

a. All cable glands shall be manufactured and tested to the requirements of BS 6121 and
the relevant standard requirements.
Vòng đệm cáp sẽ được sản xuất và kiểm tra các yêu cầu BS 3121 và các yêu cầu tiêu
chuẩn có liên quan
b. All cable glands shall be manufactured from unplated brass complying with the
requirements of BS 2874 and the relevant standard requirements.
Toàn bộ vòng đệm cáp sẽ được sản xuất từ đồng thau không mạ phù hợp với các yêu cầu
BS 2874 và các yêu cầu tiêu chuẩn liên quan.
SMS TOWER PROJECT
ELECTRICAL-Specifications

HONG MA CONSTRUCTION JSC   
Page 73 of 214

c. Cable glands for armoured cables shall be accurately machined and have water-tights
seals between outer sheath and gland, and between inner sheaths and thread component,
with electric bond for metallic inner sheath. The brass gland nut shall incorporate a cone-
grip armour clamp, which shall be manufactured to ensure that each armour wire
contributes equally to the conductance of the bonding connection. Cable glands for non-
armoured cables shall be accurately machined and have water-tight seals on outer and
inner sheath.
Vòng đệm cáp đối với cáp điện bọc giáp được gia công chính xác và có niêm kín nước
giữa vỏ bọc ngoài và vòng đệm cáp, và giữa vỏ bọc trong và ren răng, với việc nối điện vỏ
bọc kim loại bên trong. Đai ốc vòng đệm cáp mạ thau sẽ kết hợp kẹp bọc kẹp dạng côn, sẽ
được chế tạo để đảm bảo mỗi dây điện bọc giáp góp phần tương đương với dòng điện của
dây nối đất. Vòng đệm cáp không bọc giáp bảo vệ được gia công chính xác và có niêm kín
nước trên vỏ bọc trong và ngoài.

d. Each cable gland shall be supplied with a brass gland locknut, plain brass slip-on earth
tag and flame retardant and termite repellent PVC outer gland shroud. The earth tag shall
be flat circular ring type and placed between the gland and the apparatus into which it is
screwed to ensure metal to metal contact between equipment/earth tag and gland. The
thread engagement shall not be reduced to below the limits as specified in BS 4683 or BS
5501: Part 5 where appropriate. The PVC shroud shall totally enclose the gland body and
form an effective seal down onto the cable’s sheathing overall.
Mỗi vòng đệm cáp sẽ được cung cấp đai ốc hãm vòng đệm cáp mạ thau, vỏ bọc ngoài đầu
cáp bằng nhựa PVC chống mối mọt và chống cháy. Dây nối đất sẽ là loại tròn dẹp và đặt
giữa vòng đệm và thiết bị nơi mà sẽ siết ốc chặt bảo đảm tiếp xúc tốt giữa kim loại với
nhau. Độ khít ren răng không được trùng xuống theo tiêu chuẩn BS 4683 hoặc BS 5501:
Phần 5 dùng cho nơi thích hợp. Miếng bọc PVC hoàn toàn đính liền với thân vòng đệm
cáp và tạo thành nhãn niêm phong hữu hiệu cho vỏ bọc cáp điện.

e. The body of cable glands shall be stamped with identification for the size, type and
manufacturer.
Thân vòng đệm cáp sẽ được niêm phong bằng cách đánh dấu kích cỡ, loại và tên Nhà sản
xuất.
f.
g. For cables which are protected by ACB’s or MCCBs, an integrally cast earth lug shall be
provided at the entry portion of cable gland for armour clamp. The lug shall be complete
with zinc-passivated bolt for earthing the armour to the main earth system at the supply
end.
Đối với cáp được bảo vệ bằng cầu dao tự động loại khì (ACB) hoặc cầu dao tự động loại
đúc (MCCBs), đầu nối đất cáp sẽ được gắn mảng vào của vòng đệm cáp cho kẹp giáp bọc
cáp, đầu cáp có bu lông đai ốc kẽm để nối phần bọc giáp với hệ thống nối đất chính tại
đầu cung cấp.
h. All cable glands shall have the same IP rating as that of the switchboard or equipment to
ensure the water proof integrity of the switchboard and equipment enclosure.
Tất cả vòng đệm cáp đều có cùng mức chống hút ẩm như mức của tủ đóng ngắt điện hoặc
thiết bị để đảm bảo kín nước/ không thấm nước nguyên vẹn trong tủ điện và vỏ thiết bị.


SMS TOWER PROJECT
ELECTRICAL-Specifications

HONG MA CONSTRUCTION JSC   
Page 74 of 214

SECTION E6

MAINS & SUB-MAINS DISTRIBUTION
PHÂN PHỐI MẠCH ĐIỆN CHÍNH VÀ PHỤ

PART 1 - GENERAL
PHẦN 1 - TỔNG QUÁT

1.01 WORK DESCRIPTION
MÔ TẢ CÔNG VIỆC

A. Mains and sub-circuit distribution cablings of the LV System shall be as shown on the Drawings and as
specified hereinafter.
Việc đi dây cáp phân phối mạch điện chính và phụ của hệ thống điện hạ thế được thể hiện
trên bản vẽ và được ghi rõ trong đặc tính kỹ thuật.

B. All mains and sub-circuit cables shall be in conduits, trunking, cable trays and ladders as
appropriate. Armoured cables shall be used for all circuits in open ground in trenches or on
open trays and ladders. All the mains, sub-mains and final sub-circuits shall include insulated
earthing conductor sized in accordance with BS7671.
Tất cả các cáp điện chính và phụ phải nằm trong ống luồn dây, hộp đi dây, thang cáp và
máng cáp như đã chỉ định. Cáp điện bọc giáp bảo vệ sẽ được dùng cho tất cả mạch điện
trong các rãnh để hở hoặc thang và máng cáp để hở. Tất cả mạch điện chính và phụ đều có
dây nối đất theo tiêu chuẩn BS7671.

C. The current carrying capacities and voltage drops of cables shall be in accordance with
BS7671, with ratings adjusted to suit local conditions.
Cường độ dòng điện và độ sụt áp phải phù hợp với BS7671 với định mức điều chỉnh cho phù
hợp với điều kiện địa phương.

D. Cable joint is not acceptable for all cable installation.
Không chấp nhận việc nối cáp trong việc lắp đặt dây cáp.

1.02 SUBMISSIONS
ĐỆ TRÌNH

A. All technical submissions shall be approved by the Construction Manager prior to the
respective stages of construction.
Tất cả đệ trình kỹ thuật phải được chấp nhận của Giaùm ñoác döï aùn trước khi đưa vào thi
công.

1. Detailed schedule of cables and manufacturer’s data, Manufacturer’s type test certificates
and testing documents shall be submitted for inspection. Detail requirement of cable
schedule as specified in Section 16120, Wire and cables;
Danh mục chi tiết cáp và dữ liệu của Nhà sản xuất, giấy chứng nhận kiểm tra mẫu của
Nhà sản xuất và tài liệu thử nghiệm cần phải đệ trình khi nghiệm thu. Yêu cầu chi tiết
danh mục cáp được ghi rõ trong phần 16120, dây dẫn và cáp;

2. Calculations of voltage drop of cables;
Tính tóan độ sụt áp của cáp;

3. Calculations of the prospective short circuit current;
Tính tóan dòng ngắn mạch;

4. Co-ordinated drawings showing all cable routings;
Các bản vẽ vị trí thể hiện hướng đi cáp;

SMS TOWER PROJECT
ELECTRICAL-Specifications

HONG MA CONSTRUCTION JSC   
Page 75 of 214

5. Builder’s work requirement;
Yêu cầu công việc cho Nhà thầu;

6. Detailed control wiring diagram.
Sơ đồ mạch điều khiển chi tiết

PART 2 – CABLE INSTALLATION
PHẦN 2 - LẮP ĐẶT CÁP

2.01 GEN ERAL
TỔNG QUÁT

A. Cables shall be delivered on robust cable drums with cable ends treated to form as effective seal. When
a cable is cut from a drum, the cable and the end left on the drum shall be immediately sealed in
approved manner to prevent the ingress of moisture.
Cáp được giao phải còn nằm trong cuộn và đầu của cuộn cáp phải có dấu niêm phong được
thể hiện bằng một vật dụng cụ thể. Khi cắt cáp ra khỏi cuộn, sợi cáp và đầu cáp ở cuộn cáp
cần niêm lại ngay theo cách đã chấp thuận để tránh ẩm ướt.

B. Cable shall be installed along the routes as indicated on the Specification and Drawings and
shall be agreed in detail with the Construction Manager before any work is commenced.
There is no cost adjustment to any routing of the cables as required to suit the installation and
subject to site co-ordination.
Cáp phải được lắp đặt dọc theo tuyến như chỉ rõ trong tiêu chí kỹ thuật và bản vẽ, đồng thời
cần có sự đồng ý chi tiết của Giaùm ñoác döï aùn trước khi công việc được tiến hành. Không điều
chỉnh chi phí cho việc đi cáp theo yêu cầu để phù hợp việc lắp đặt và dựa theo phối hợp tại
hiện trường.

C. All necessary precautions shall be taken to prevent damage to cables during installation.
Cần có tất cả các biển báo cần thiết để ngăn ngừa thiệt hại cho cáp trong quá trình lắp đặt.

D. Where cables are installed in situations where works by other trades are still incomplete, all
reasonable precautions shall be taken to protect the cables against damages arising from the
execution of such other works.
Cáp được lắp đặt ở những nơi mà công việc còn đang dang dở , thì cần phải làm biển báo
hợp lý để bảo vệ cáp khỏi bị hư hỏng trong khi tiến hành các công việc như vậy.

E. Cable lying shall be carried out by means of normal hand running off the cable drum. Roller
guides shall be used all through and be drawn through by hands. N o cable winches shall be
employed.
Dây cáp được kéo ra từ cuộn cáp bằng tay. Dùng trục lăn để xả cáp và kéo cáp bằng tay.
Không sử dụng tời kéo cáp.

F. Cable entries into buildings shall be hermetically sealed with an appropriate fire, heat and
water-resistant, non-ageing, flexible material.
Ngõ vào cáp của tòa nhà cần phải bọc kín bằng các vật liệu chống cháy, chịu nhiệt, không
thấm nước, bền và vật liệu mềm.
G. Cables shall be adequately protected against all risk of mechanical damage to which they may
be liable in normal conditions of services.
Cáp cần được bảo vệ thích đáng đối với mọi rủi ro thiệt hại về cơ (khí) có thể xảy ra trong
điều kiện làm việc.

H. Cables shall be installed in accordance with BS7671. In particular, the internal radius of
every bend in a cable shall be such that as not to cause damage to the cable and not less than
the appropriate value stated in BS7671.
Cáp được lắp đặt theo tiểu chuẩn BS7671. Nói riêng, đường kính bên trong chỗ uốn của cáp
SMS TOWER PROJECT
ELECTRICAL-Specifications

HONG MA CONSTRUCTION JSC   
Page 76 of 214

không làm thiệt hại/ hư hỏng đến cáp và không nhỏ hơn trị số phù hợp với tiêu chuẩn
BS7671.

I. Except for cables laid in ducts, all cables as specified herein shall run on cable trays/cable
ladder, vertically and horizontally, and properly fixed in the prescribed manner. Where
cables are laid on cable trays/cable ladder in the horizontal directions, nylon cable ties shall
be used. Where cables are installed in the vertical direction, approved clips and saddles shall
be used. The spacing of cable fixings shall be in accordance with BS7671.
Ngọai trừ cáp đi trong ống, tòan bộ cáp ghi rõ trong tiêu chí kỹ thuật phải đi trong máng cáp
và thang cáp, theo chiều dọc và chiều ngang, được lắp đặt theo cách qui định. Khi cáp đi
trong máng cáp / thang cáp cheo chiều ngang, cần phải cột/ buộc cáp bằng ny lông. Nơi cáp
được đưa vào lắp đặt theo chiều dọc, cần dùng kẹp và quai kẹp. Vị trí lắp đặt cáp phải theo
tiêu chuẩn BS7671.

J. Where three-phase power is run in single core cables, the cables shall be grouped in a trefoil
formation and spaced from other cables. The relative position of the single-core cables of the
trefoil group shall be changed through 120º at approximately one-third and again at two-thirds
point of the entire cable route.
Nơi nguồn điện 03 pha chạy qua tải trọng cáp một lõi, thì các sợi cáp sẽ nhóm lại có dạng 03
lá và cách khỏang các sợi cáp khác. Vị trí tương đối của cáp một lõi trong nhóm hình 3 lá sẽ
thay đổi theo góc 120º tại điểm 1/3 và rồi 2/3 còn lại của tòan bộ đường cáp.

K. N ot more than one circuit of single core cables or one multi-core cable shall be grouped
together. The spacing between groups of single core cables or multi-core cables shall not be
less than twice the diameter of the largest cable in the adjacent group of cables.
Chỉ nhóm lại thành một mạch điện của các cáp một lõi hoặc một cáp nhiều lõi . Khỏang cách
giữa các nhóm của cáp lõi đơn hoặc cáp nhiều lõi nhỏ hơn 02 lần đường kính của cáp có kích
cỡ to nhất trong nhóm cáp kế cận.

L. Where cables pass through structural elements such as floors and walls, the opening made
shall be sealed with approved fire-resistant material of not less than two (2) hours fire rating
or not less than the fire rating of the slab/wall to prevent the spread of fire.
Nơi cáp đi xuyên qua phần kết cấu như sàn, tường, thì phần ống chờ cần phải niêm phong
bằng vật liệu chống cháy mà vật liệu này chịu cháy không dưới 02 tiếng hoặc không dưới
mức chịu cháy của tường/ tấm để ngăn lan truyền hỏa họan (cháy)

M. Where cables pass through expansion joints, the cables shall be formed into a loop, which
shall be formed into a loop, which shall be of such size that any movement in the joint shall
not stress the cables.
Nơi cáp đi qua các mối nối co giãn, các sợi cáp sẽ cột lại thành cuộn có kích thước sao cho
bất kỳ di động nào của mối nối sẽ không ép lên cáp.

2.02 FIN AL SUB-CIRCUIT PVC CABLE IN STALLATION
LẮP ĐẶT CÁP PVC CHO MẠCH ĐIỆN CUỐI

A. In general, cables are to be run in zinc-coated trunking to BS 467: Part 1 or galvanised steel conduit.
Nói chung, cáp đặt trong hộp đi dây được mạ bằng kẽm theo tiêu chuẩn BS 467: Phần 1 hoặc
ống dẫn làm bằng thép mạ kẽm.

B. Unless otherwise in plant rooms, within false ceiling and boxed up riser, all final circuit
wiring shall be in concealed conduit in concrete slab, wall, column, etc.
Ngọai trừ phòng máy, trần giả và hộp ống đứng, tòan bộ việc đi dây mạch điện sau cùng cần
phải đi luổn trong ống đặt âm tường, cột........

C. Cables in trunking shall be bunched in approved cable tie.
SMS TOWER PROJECT
ELECTRICAL-Specifications

HONG MA CONSTRUCTION JSC   
Page 77 of 214

Cáp trong hộp đi dây cần làm thành bó theo cách cột cáp đã chấp thuận (phê duyệt).

D. Trunking shall be properly sized to conform to IEE Regulations with minimum space factor
of 45%.
Hộp đi dây phải đúng kích thước theo qui định IEE có hệ số trống tối thiểu 45%.

E. BS Standard or relevant other Standards, name of the manufacturer, the voltage grade and the
relevant BS number shall be printed on the outer sheathed insulation of the cables.
Tiêu chuẩn BS hoặc các tiêu chuẩn thích hợp khác, tên Nhà sản xuất, cấp dòng điện và chỉ số
BS thích ứng cần phải in rõ bên ngòai lớp bọc cách điện của cáp.

F. Cables for 3 phase, 4 wire system shall be colour coded – red, yellow, blue for phases, black
for neutral and green/yellow for earth.
Cáp cho hệ thống 3 pha, 4 dây cần định rõ màu sắc như màu đỏ, vàng, xanh biển dùng cho
dây pha, màu đen dùng cho dây trung tính và màu xanh lá cây/ màu vàng dùng cho dây nối
đất.

G. Minimum size of cable shall be 1.5mm² for lighting, 2.5mm² for power and 2.5mm² for earth
continuity subject to a maximum volt drop of 2.5% of the nominal voltage.
Kích cỡ tối thiểu của cáp là 1.5mm² dùng cho chiếu sáng, 2.5mm² dùng cho nguồn và 2.5mm²
dùng cho dây đất với điều kiện độ sụt áp tối đa là 2,5% điện áp danh định.

H. The cable size shall be selected to ensure that is has adequate current carrying capacity and
that the voltage drop at the apparatus supplied does not exceed the approved limit. Derating
of cables shall also be taken into account for adverse conditions.
Kích cỡ cáp phải được chọn sao cho đảm bảo công suất chịu dòng tải hiện có tình trạng có
hại và sao cho độ sụt áp tại thiết bị được cấp điện không vượt quá giới hạn được chấp thuận.
Giảm định mức cáp cần áp dụng để chi vào những việc khác.

I. Connection of fixtures shall be by the “loop-in” method.
Việc đấu nốo dây cho các chụp đèn sẽ theo phương phái “loop-in””.

2.03 N ON -ARMOURED MAIN S & SUB-MAIN S CABLE IN STALLATION
LẮP ĐẶT CÁP MẠCH ĐIỆN CHÍNH VÀ PHỤ KHÔNG BỌC GIÁP

A. In general, the cables shall be installed on cable trays or ladders. They shall be installed to an
acceptable way conforming to IEE Regulations to prevent losses in cables and performance of the
current carrying capacity.
Nói chung, cáp được lắp đặt trên máng cáp và thang cáp. Cáp được lắp đặt đúng cách chấp
nhận được phù hợp với qui định IEE nhằm tránh tổn thất cho cáp cũng như công suất dòng
tải dòng điện hiện có.
B. Proper labelling shall be installed at every 6 m interval.
Gắn nhãn phù hợp cho mỗi đọan 6 m.

C. Avoiding of overlapping of cable is necessary.
Cần tránh chồng chéo cáp lên nhau.

D. A three phase circuit cable shall be installed on the same tray.
Cáp dùng cho mạch điện 03 pha cần lắp đặt trong cùng một máng.

E. The cables shall be terminated in suitably tinned copper compression connectors.
Cáp được làm đầu bằng đầu ép đồng mạ thiếc bằng một khớp nối được đệm kín bằng thiếc
tốt.

F. Cables shall be routed at high level on proprietary make horizontal cable trays or cable
ladders (for large cables) and support systems similar to UN ISTRUT or other approved
SMS TOWER PROJECT
ELECTRICAL-Specifications

HONG MA CONSTRUCTION JSC   
Page 78 of 214

equivalent system. All vertical run including cabling to switchboards, etc. shall be secured
neatly on the cable trays or ladders at close intervals by means of moulded polythene cleats
similar to BICC “Telecleat” or other approved equal whereas claw cleats shall be used for
securing vertical cables. Fixing shall be made with raw bolts or other patented fixing devices
of manufacturer details to the Construction Manager’s approval. Details of cable routes,
terminations and support system shall be forwarded to the Supervision Consultant for review
prior to installation.
Cáp được đi theo cao trình hình ngang được biểu hiện theo dạng máng cáp hoặc thang cáp
(đối với lọai cáp lớn) và hệ thống giàn đỡ tương tự UNITRUST hoặc hệ thống đã được duyệt
tương đương. Khi vận hành dọc tính từ dây cáp cho đến tổng đài...cần kết hợp chặt chẽ với
máng cáp hoặc thang cáp ở khỏang cách gần bản giằng được đúc bằng polythene cùng hình
dáng BICC như “bản giằng điện thọai” hoặc bản giằng vấu lưỡi dùng để buộc chặt cáp dọc.
Ráp vào nên dùng ốc thô hoặc thiết bị gắn cố định dựa theo chi tiết của Nhà sản xuất dưới
sự chấp thuận củaGiaùm ñoác döï aùn. Chi tiết quấn cáp, mấu chốt cáp và hệ thống hỗ trợ phải
gửi về Tư vấn Giám sát thẩm định trước khi lắp đặt.

G. Armoured Cable Installation
Lắp đặt cáp điện có bọc giáp bảo vệ

1. Armoured cables shall be laid and secured on approved type cable ladder system similar
to BICC VAN TRUN K or other approved equivalent system. The cable ladder shall be
supported on proprietary make support system similar to UN ISTRUT or other approved
system. For horizontal runs, the cables shall be secured neatly on the ladder at close
intervals by means of moulded polythene cleats similar to BICC “Telecleat” or other
approved equal whereas claw cleats shall be used for securing vertical cables. Fixing
shall be made with raw bolts or other patented fixing services of manufacturer detail
approved by the Construction Manager. Details of cable routes, terminations and support
system shall be forwarded to the Supervision Consultant for review prior to installation.
Cáp điện bọc giáp bảo vệ được sắp đặt và bó chặt theo mẫu đã duyệt của hệ thống thang
cáp tương tự như BICC VANTRUNK hoặc hệ thống tương đượng đã duyệt. Thang cáp
dùng để đỡ cho hệ thống giá đỡ tương tự như UNISTRUT hoặc hệ thống đã được duyệt.
Đối với cáp đi ngang,dây cáp cần bó chặt trên thang cáp ở khỏang cách gần bản giằng
bằng polythene đúc tương tự như là BICC “Telecleat” hoặc bản giằng kẹp móc dùng để
buộc chặt cáp dọc dùng. Ráp vào nên dùng ốc thô hoặc thiết bị gắn cố định dựa theo chi
tiết của Nhà sản xuất dưới sự chấp thuận của Giaùm ñoác döï aùn. Chi tiết lộ đi cáp, đầu
cáp và hệ thống giàn đỡ phải gửi về Tư vấn Giám sát thẩm định trước khi lắp đặt..

2. Compression type glands for the termination of armoured cables shall be included with
the terminating boxes supplied under the Contract . Marshalling and other terminating
boxes supplied under the Contract , however, are to include the cable terminating glands.
Vòng đệm ép dùng để làm đầu điện bọc giáp bảo vệ phải bao gồm hộp đầu cáp được
cung cấp theo hợp đồng phụ. Hộp nối điện và hộp đầu cáp điện được cung cấp theo hợp
đồng thầu phụ, tuy nhiên, bao gồm luôn cả vòng đệm làm đầu cáp.

3. The manufacturer detail of compression glands is to be such that the cable is not twisted
when the gland is tightened. They are to provide facilities for the efficient bonding and
termination of the armour wires and are to project at least 20mm into the terminating box
so that any condensation collected on the inner surfaces of the boxes cannot flow down
between the cable cores. Where anti-condensation heaters are not fitted, drain holes are
to be provided. It is to be possible to erect and dismantle any cable compression gland
without the use of special tools. Termination shall have IP rating the same as that of the
switchboard or equipment where the cables are connected.
Nhà sản xuất chi tiết vòng đệm kín ép của Nhà sản xuất phải ra sao cho khi vòng đệm kín
được ép chặt thì cáp không bị xoắn lại. Họ cung cấp phương tiện cho buộc nối tốt và
phần cuối dây dẫn điện được bọc giáp bảo vệ đồng thời đề xuất ít nhất 20mm dẫn vào
SMS TOWER PROJECT
ELECTRICAL-Specifications

HONG MA CONSTRUCTION JSC   
Page 79 of 214

hộp ngắt điện cho nên bất kỳ nối chặt bên trong bề mặt hộp không thể chảy xuống giữa
các lõi dây điện. Máy nhiệt Anti-condensation không được lắp, thì cần bổ sung lỗ thóat.
Có thể điều chỉnh và tháo dỡ bất kỳ vòng đệm kín trong cáp mà không cần dùng bất kỳ
dụng cụ đặc biệt nào. Làm đầu cáp cần theo chuẩn IP(chống hút ẩm) giống như cho tủ
đóng cắt hay thiết bị nối có nối đấu cáp.

2.04 FIRE RESISTAN T (FR) CABLE IN STALLATION
LẮP ĐẶT CÁP CHỐNG CHÁY

A Fire Resistant cables shall be installed on a separate cable tray without sharing with other sub-
main/control cables.
Cáp chống cháy được lắp đặt trên máng cáp riêng rẽ mà không chia xẻ vời cáp điều khiển
chính/ phụ khác.

B. Fire Resistant cables shall be installed in accordance with the maker’s recommendations and
instructions. Fire Resistant cables shall be run on proprietary make horizontal cable trays,
vertical cable ladders, trunkings or conduits depending on the sizes. For horizontal runs, Fire
Resistant cables of larger sizes shall be secured neatly on the cable trays or ladders at close
intervals by means of moulded polythene cleats similar to BICC “Telecast” or other approved
equal whereas fire resistant claw cleats shall be used for securing vertical runs.
Cáp chống cháy được lắp đặt theo ý kiến và hướng dẫn của Nhà sản xuất. Cáp chống cháy
được đi trên máng cáp ngang, thang cáp đứng, hộp đi dây hoặc ống dẫn điện tùy theo kich
cỡ. Đối với cáp rải theo phương ngang, cáp chống cháy có kích cỡ lớn cần buộc chặt vào
máng cáp hoặc thang cáp ở khỏang cách gần bản giằng được đúc bằng kẹp polythene tương
tự như BICC như “Telecast”, giống như 2,03/G/1.

C. All installation accessories shall be of manufacturer’s standard products. Cable glands shall
be of fire rating equal to the cable the bending radius of the cables measured from the inside
of the bend shall be not less than eight times the diameter of the cable or to manufacturer’s
recommendation, whichever is more.
Tòan bộ phụ kiện dùng để lắp đặt phải đúng tiêu chuẩn của Nhà sản xuất. Vòng đệm kín đầu
cáp phải có độ chống cháy giống như cáp bán kính cong của cáp, đo từ bên trong chỗ uốn
không dưới tám lần đường kính cáp hoặc theo ý kiến của Nhà sản xuất tùy theo bán kính cong
nào lớn hơn.
D. For emergency final circuit, the FR cables shall be installed in GI conduit in concealed slab,
wall, etc. unless otherwise approved by the Construction Manager.
Đối với mạch điện phụ trong trường hợp khẩn cấp, cáp chống chịu/ chịu cháy được cài đặt
trong ống thép mạ kẽm đi âm tường, gạch ...trừ phi trường hợp khác cần có sự chấp thuận
của Giaùm ñoác döï aùn.

2.05 EARTH CON TIN UITY CON DUCTOR IN STALLATION
LẮP ĐẶT DÂY NỐI ĐẤT

A. Each circuit wire shall have its own protective conductor with adequately sized in accordance with
BS7671 using stranded copper cable with green/yellow PVC insulation.
Mỗi mạch điện sẽ có dây nối bảo vệ riêng với kích cỡ phù hợp với tiêu chuẩn BS7671 là cáp
đồng bện xoắn có vỏ cách điện bằng nhựa PVC màu vàng/ màu xanh lá cây được bọc nhựa
PVC.

2.06 CABLE TERMIN ATION
LÀM ĐẦU CÁP

A. Tee-off
Mắt nhánh chữ T

SMS TOWER PROJECT
ELECTRICAL-Specifications

HONG MA CONSTRUCTION JSC   
Page 80 of 214

1. Tee-off required for tapping of power supply from main riser cables to individual circuits
shall be suitable for such purposes. Installation method must be submitted for approval
prior to commencement of works. Under all circumstances, the conductors to be tee-off
shall be secured by means of proprietary made compression type mechanical connectors,
enclosed in plastic protective shell and filled with acrylic resin. N o strand of a stranded
conductor shall be cut away in making the tee-off.
Dùng cách mắc nhánh chữ T để lấy điện từ ống đứng điện chính cho các mạch điện phụ
là phù hợp. Phương pháp lắp đặt cần phải đệ trình xin ý kiến trước khi bắt đầu thi công.
Trong mọi trường hợp, dây dẫn để mắc nhánh sẽ thực hiện bằng cách dùng đầu nối cơ
lọai ép, bọc trong lớp bảo vệ bằng plastic và đầu nhựa acrylic. Khi mắc nhánh thì không
cắt đi một sợi dây đồng bện nào.

2. In the case of armoured cables, the earth continuity for the main cable and tee-off cable
shall be maintained.
Trong trường hợp cáp điện có bọc giáp, việc nối đất đối với cáp chính và cáp rẽ nhánh
cần được duy trì.

B. Cable Termination
Làm đầu cáp

1. Cable shall be terminated using suitably chosen cable glands as specified.
Cáp được làm đầu bằng cách dùng vòng đệm đầu áp một cách phù hợp như chỉ định.

2. A PVC shroud as specified shall be fitted to cover the gland body.
Miếng lót APVC như đã nêu cần phải bao phủ khít thân vòng đệm kín.

3. In the case of armoured cables, all armour and all faces of armour clamps of connectors
making contact with them shall be thoroughly cleaned before termination and the clamps
shall be adequately tightened to ensure good electrical contact.
Trong trường hợp cáp điện bọc giáp bảo vệ, tất cả giáp bảo vệ và tất cả các mặt của kẹp
đàn hồi bọc giáp bảo vệ của khâu nối tiếp giáp với nhau thì phải hết làm sạch trước khi
làm đầu và kẹp cần phải xiết chặt để bảo đảm tiếp xúc điện tốt.

4. Cable conductor terminations shall be by means of heavy duty solderless cable lugs. The
lugs shall be of high conductivity copper electro-tinned and applied to the conductor by
means of a hydraulic crimping tool unless otherwise specified. Heat shrinkable tapes
shall be used for insulating the termination whenever possible.
Làm đầu cáp bằng lọai đầu cáp bền chắc không cần hàn. Đầu cáp là lọai bằng đồng có
độ dẫn điện cao và gắn chặt vào cáp bằng kẹp thủy lực hoặc nếu khác đi thì sẽ chỉ rõ.
Băng co nhiệt dùng để cách điện tại đầu cáp nơi gần đến.

C. Armour Earthing
Nối đất vỏ giáp bọc cáp

1. Metallic sheaths and/or armour of all cables in the same circuit shall be solidly bonded
together at both ends of their runs. The bonding shall extend from the earth lug or earth
lug attached to the cable glands to the main earth system
Vỏ bọc bằng kim lọai /và hoặc vỏ bọc giáp bảo vệ cho tòan bộ cáp trong cùng mạch điện
cần phải hàn chặt/ gắn chặt ở hai đầu. Việc nối đất sẽ kéo từ chấu nối đất hoặc chấu nối
đất đính vào đầu cáp dẫn đến hệ thống nối đất chính

2. The cross-sectional area of the bonding conductor shall be selected in accordance to
BS7671
Mặt cắt ngang của dây nối đất được chọn theo tiêu chuẩn BS7671

SMS TOWER PROJECT
ELECTRICAL-Specifications

HONG MA CONSTRUCTION JSC   
Page 81 of 214

Vỏ bọc bằng metan và/hoặc bọc giáp bảo vệ cho tòan bộ cáp điện trong cùng mạch điện
3. The bonding conductor shall be as short and straight as possible.
Dây nối đất phải ngắn và thẳng nếu có thể.

2.07 CABLE IDEN TIFICATION
NHẬN DẠNG CÁP

A. Cables shall be provided with identification markers, at each end of the cable, at entry and
exit points of buried ducts, and in such other positions as are necessary to identify and trace
the route at any cable. Where cables are not enclosed in ducts and are of multiple runs,
markers shall be provided at 10 metre intervals.
Cáp được đánh dấu bằng nhãn, được đặt ở cuối cáp và ở ngõ vào và ngõ ra của ống dẫn
chôn và ở những điểm cần phải nhận dạng và dò tìm ở bất kỳ lọai cáp nào. Khi cáp không
nằm trong ống dẫn và rải nhiều, thì cần gắn nhãn cho mỗi đọan cáp cách khỏang 10m.

B. Cable identification shall be assembled from elliptical profiled plasticised PVC markers,
carrier strip and nylon ties, the complete assembly shall be suitable for a maximum service
temperature at 70ºC.
Nhận dạng cáp bằng miếng nhựa PVC có độ mềm và hình Ê líp, có sọc và được buộc bằng ny
lông, nhãn phải chịu được nhiệt độ tới 70ºC.

C. Every single core cable and every core of a multicore cable shall be provided with
identification at its termination in the form of tapes, sleeves or discs of appropriate colours.
Cáp có lõi dính dây điện đơn và cáp có nhiều lõi dây điện đơn cần đánh dấu cụ thể phần
đầu cáp bằng băng, ống bọc ngòai, hoặc vật dẹt có màu sắc thích hợp.

SMS TOWER PROJECT
ELECTRICAL-Specifications

HONG MA CONSTRUCTION JSC   
Page 82 of 214

SECTION E7

UNDERGROUND CABLE INSTALLATION
LẮP DÂY CÁP NGẦM


PART 1 - GENERAL
PHẦN 1 - TỔNG QUÁT

1.1 WORK DESCRIPTION
MÔ TẢ CÔNG VIỆC

A. The work to be carried out includes the supply of all the necessary labour, equipment
and materials for the laying, joining, termination, testing and commissioning of all the
underground cables indicated on the drawings and as specified herein. The single
line wiring diagrams indicates the type and sizes of reticulation mains required for the
various services.
Công việc thực hiện bao gồm cung cấp nhân công cần thiết, vật tư và thiết bị để lắp
đặt cáp, nối cáp, gắn đầu cáp, kiểm tra và nghiệm thu cáp ngầm đã chỉ rõ trên bản vẽ
và chú thích hướng dẫn theo đây.

1.2 STANDARDS
TIÊU CHUẨN

A. Works shall comply fully with the relevant local electrical codes and standards, as
well as conforming to all requirements of the local utility providers.
Công việc phù hợp với tiêu chuẩn và qui định về điện thuộc địa phương có liên quan
cũng như phù hợp với tất cả yêu cầu của nhà cung cấp điện.

1.3 SUBMISSION
ĐỆ TRÌNH

H. All technical submissions shall be approved by the Construction Manager prior to the
respective stages of construction.
Tất cả đệ trình kỹ thuật phải được chấp thuận bởi Giaùm ñoác döï aùn trước khi đi vào
giai đọan thi công.

I. As a minimum requirements, the submission shall include the following:
Dựa theo các yêu cầu, đệ trình sẽ bao gồm như sau:

1. Shop drawings of the complete cable routes (including the pipe works,
protective cover, trenching, manholes, etc.) Cable routes as shown on the
Drawings are subject to co-ordination, no variation will be entertained;
Bản vẽ thi công tuyến đi dây cáp hòan chỉnh (bao gồm đi ống dây, tấm che
bảo vệ,mượng/ rãnh,miệng cống...);

2. Equipment submission and sample submission;
Đệ trình thiết bị và đệ trình mẫu;

3. Cable termination details for cable manufacturer; Cable test reports for
routine test, type test and site acceptance test;
Chi tiết đầu cáp gửi Nhà sản xuất cáp, các báo cáo thử nghiệm về kiểm tra
thông lệ của cáp, kiểm tra lọai và những lần thử nghiệm tốt ở công trường;

4. Testing and commissioning procedure;
SMS TOWER PROJECT
ELECTRICAL-Specifications

HONG MA CONSTRUCTION JSC   
Page 83 of 214

Quá trình kiểm tra và nghiệm thu

5. Builders work requirement.
Yêu cầu của Nhà thầu.

1.4 QUALITY CONNTROL
KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG

A. The Contractor shall use a digital camera (at the Contractor cost) which allows to
download the images from the camera to the computer, to take the process from
opening the trenches, laying of cables, backfilling and reinstatement. The photo
record shall be complied in report format and submitted for Construction Manager
record..
Thầu phụ sẽ dùng máy chụp hình kỹ thuật số (Thầu phụ chịu phí) để tải những hình
ảnh chụp vào máy vi tính, xử lý các hình ảnh đã chụp từ việc đào xới mương/rãnh,
lắp đặt cáp, san lấp và tráng vữa. Ảnh chụp sẽ kèm theo mẫu báo cáo và đệ trình để
lưu giữ trong hồ sơ Giaùm ñoác döï aùn.

PART 2 - PRODUCT
PHẦN 2 - SẢN PHẨM

2.1 cable ducts
ỐNG DẪN CÁP

A. At road crossings, the cables shall be protected with 150mm diameter heavy duty
uPVC pipes encased in concrete and buried to a depth of 900mm below road level or
as indicated in the drawings. Cable crossings at drains or entry into buildings shall
also be protected by means of pipes up to a height of 2500mm. Such pipes shall be
painted as directed.
Ở chỗ băng qua đường, cáp sẽ được bảo vệ bằng ống nhựa PVC dày có đường kính
150mm đặt trong bê tông và chôn xuống đất với độ sâu 900mm thấp hơn mặt đường
hoặc như chỉ rõ trên bản vẽ. Khi xuyên qua mương thoát hay tại ngõ vào của tòa nhà,
cáp phải được bảo vệ bằng ống uPVC dài tối đa 2500 mm. Những ống như thế sẽ
được sơn theo hướng dẫn.

2.2 BACKFILLING AND REINSTATEMENT
SAN LẤP VÀ TRÁNG VỮA

A. After all protective covers have been laid, the trenches shall be refilled in 150mm
layers, each layer being well rammed and consolidated. The finished surface shall be
left proud by 50mm to allow for subsidence. All surplus soil or debris shall be
removed from site. The surface of refilled trenches shall be temporarily reinstated
and maintained in a thoroughly safe condition until complete consolidation of the soil
is achieved.
Sau khi tsấm che bảo vệ đã được đặt, mương/rãnh được lấp lại trong 150mm lớp
đất, mỗi lớp đất cần phải nện thiệt chắc. Bề mặt hoàn thiện cần chừa nhô lên 50mm
cho phép độ lún xuống. Đất dư hoặc xà bần sẽ được dọn sạch khỏi hiện trường. Bề
mặt rãnh/mương đã được san lấp sẽ khô lại từ từ trong điều kiện an tòan cho đến khi
đất đong cứng lại là hòan tất.
2.3 CABLE MARKERS
VẬT/ MIẾNG ĐÁNH DẤU CÁP

A. Cable markers shall be provided and installed with the top surface flushed with the
ground level to identify cable routes for cables laid direct in the ground. Markers
shall be inscribed with identified lettering reading “MV Cable”, “LV Cable” as
appropriate and shall be installed at every 30 meters along the route and at any
SMS TOWER PROJECT
ELECTRICAL-Specifications

HONG MA CONSTRUCTION JSC   
Page 84 of 214

changes in direction.
Vật/ miếng đánh dấu cáp được gắn và lắp đặt mặt trên ngang bằng mặt đất dùng để
nhận dạng lộ/ tuyến cáp được đặt trực tiếp trong đất. Việc đánh dấu sẽ khắc dòng
chữ nổi “cáp trung thế”, “cáp hạ thế” hay là “cáp LV” và cách khoảng 30 mét dọc
theo tuyến và tại những vị trí thay đổi hướng cáp.

2.4 TEST DURING LAYING
KIỂM TRA QUÁ TRÌNH ĐẶT CÁP

A. Where required by the Specification, and as required from time to time by the
Construction Manager, completed portions of the cable installation shall be subjected
to voltage tests to prove the soundness of the conductor insulation and the soundness
of the protective servings, and continuity tests to prove the soundness of the wiring
armouring.
Chỗ nào mà đặc tính kỹ thuật yêu cầu và theo yêu cầu ở từng thời điểm bởi Giám
đốc dự án, những phần lắp đặt cáp hòan tất sẽ cho kiểm tra điện áp thử, kiểm tra độ
cách điện dây dẫn điện, dây dẫn cách nhiệt và kiểm tra thông mạch thử dây dẫn điện
có bọc giáp bảo vệ.

2.5 CABLE HANDLING GUIDLINE
HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CÁP

A. The most important point to observe in handling cables is that great CARE must be
exercised at all times.
Điều quan trọng nhất là đọc kỹ hướng dẫn sử dụng cáp, điều này tối quan trọng cần
phải thực tập luôn.

B. Every precaution should be taken to avoid dropping a drum of cable. Dropping, even
from a small height will flatten the layers of cable nearest to the barrel of the drum
due to the weight of the outer layers. Similar distortion will also occur if the drum
falls on to its side.
Cẩn trọng luôn đặt ra hàng đầu nhằm tránh làm rơi cuộn dây cáp. Làm rơi cuộn dây
cáp, ngay cả ở độ cao nhỏ sẽ làm dẹp lớp cáp bung luôn mặt cuộn do trọng lượng
của lớp vỏ ngòai. Việc tương tự như thế cũng sẽ xảy ra nếu do cuộn dây cáp đỗ
nghiêng.

C. When rolling the drum into position, it is essential that the drum rolls smoothly in the
direction of the arrow painted on the side of the drum. If this instruction is not
observed, slack cable will tend to accumulate towards the inner turns and may
possible results in damage to the cable.
Khi lăn cuộn dây cáp vào đúng vị trí, nhớ lăn cuộn dây cáp nhẹ nhàng theo hướng
mũi tên trên cuộn dây cáp. Nếu hướng dẫn này không đọc kỹ, có khunh hướng tụ lại
trong những vòng trong của cuộn dây cáp và có thể gây thiệt hại cho cáp.

D. When the drum is in position, it should be mounted on jacks and disposed so that the
cable is pulled off from the bottom and not over the top. It is preferable to mount the
drum at one end of the cable run as close as possible to the edge of trench so that the
cable can be pulled off in a continuous manner on rollers in the trench and is in its
final position when the last turn leaves the drum. This procedure is not always
possible because of excessive length and weight of cable running or because of
obstructions or pipes under which the cable has to be thread. In such cases, it may be
necessary to position the drum at some other point along the cable run and lay-off the
cables on the ground near the drum in a series of loops, one above and the other in the
form of a figure eight, crossing the cable back and forth on itself. When the whole
length has thus been removed from the drum the inside and of the cable will be on top
SMS TOWER PROJECT
ELECTRICAL-Specifications

HONG MA CONSTRUCTION JSC   
Page 85 of 214

and can be pulled along towards its final position on rollers in the same manner as if
the cable was coming off the drum itself. Whichever procedure is adopted, great care
must be taken at all times to ensure that the cable is not twisted and that the turns are
well above the minimum bending radii of the cable. As a general rule, the absolute
minimum bending radii of cables is as follows:
Khi cho cuộn dây cáp vào vị trí, cần đặt cuộn dây cáp trên giá đỡ và sắp đặt sao cho
sợi cáp sẽ được kéo khỏi cuộn dây cáp từ phía dưới, không phải phía trên. Thường
thì đặt cuộn dây cáp tại một đầu của lộ cáp càng gần với cạnh của rãnh cáp càng tốt
sao cho có thể xả cáp ra liên tục từ cuộn dây cáp nằm trong mương. Qui trình này
thường ít khi áp dụng vì chiều dài và trọng lượng cáp quá lớn hay còn bị vật cản hay
đường ống mà cáp phải kéo qua bên dưới. Trong những trường hợp như vậy, cần đặt
cuộn dây cáp vào những vị trí dọc theo hướng xê dịch cáp và để cáp xuống đất gần
cuộn trong một dãy vòng, một ở trên và những cái khác nằm trong vòng số 8, kéo
cáp về sau và đẩy lên phía trước. Khi tòan bộ chiều dài được tách rời khỏi cuộn dây
cáp, cáp sẽ nhô ra và có thể tuột về phía dưới cuộn tại chỗ như thể tự chính bản thân
cáp bị bung ra khỏi trống. Cho dù áp dụng qui trình nào, thì lúc nào cũng phải quan
tâm chú ý để đảm bảo cáp không bị xoắn lại và đoạn bẻ cong có bán kính lớn hơn
bán kính uốn cong tồi thiểu của cáp. Nhìn chung, bán kính cuốn cong tối thiểu của
cáp cho như sau:

Type of Cable
Lọai cáp
Overall
Diameter D
Tòan bộ đường
kính
Minimum Bending Radius
Bán kính cong tối thiểu
During
Installation
Quá trình lắp
đặt
Adjacent to
and
terminations
Gần kề đẩu
và cuối
BS5467, BS6724 & BS6346
Circular Copper Conductor N on-
Armoured
Thanh dẫn đồng tròn không bọc
giáp
10mm – 25mm
above 25mm
4D
6D
4D
6D
Circular Copper Conductor
Armoured
Thanh dẫn đồng tròn bọc giáp
Any
Nếu có
6D 6D
Solid Aluminum or Shaped
Copper Conducts Armoured or
N on-Armoured
Thanh nhôm đặc hoặc thanh
đồng định hình có bọc giáp hoặc
không
Any
Nếu có
8D 8D
IEC 502
Tiêu chuẩn IEC 502

Single Core (Lõi đơn)
- Unarmored (Không bọc
giáp bảo vệ)
- Armoured (Bọc giáp bảo
vệ)
Any (Nếu có)
Any (Nếu có)

20D
15D
15D
12D
Three Core (03 lõi)
- Unarmored (Không bọc
giáp bảo vệ)
- Armoured (Bọc giáp bảo
vệ)
Any (Nếu có)
Any (Nếu có)

15D
12D
12D
10D
BS 6480
Tiêu chuẩn BS 6480

SMS TOWER PROJECT
ELECTRICAL-Specifications

HONG MA CONSTRUCTION JSC   
Page 86 of 214

Dòng điện lên đến 6350/11000V
- Single Core (Lõi đơn)
- Multicore (Nhiều lõi)
Any (Nếu có)
Any (Nếu có)
18D
15D
18D
15D

2.6 CABLE INSTALATION
LẮP ĐẶT CÁP

A. All cables laid shall be in full length unless otherwise are buried minimum 750mm
below the finished ground level. All cable terminating materials and tools required to
complete the above shall be of the type recommended or manufactured by the cable
manufacturer.
Tất cả các lọai cáp phải đủ dài ngọai trừ đã được chôn dưới mặt đất với độ sâu
750mm. Tất cả các vật tư thiết bị làm đầu cáp được yêu cầu như trên cần có khuyến
cáo ý về mẫu hoặc sản xuất theoNhà sản xuất cáp.

B. Cables shall not cross in straight runs in trenches or in any other positions, except
where a cross is impracticable to avoid, by advance planning of the laying of cables.
Cáp không đặt cắt ngang trong muơng/rãnh hoặc ở bất kỳ vị trí nào,trừ phi việc đặt
cáp cắt ngang là không tránh được trên thực tế do kế hoạch rải cáp đã đặt ra trước
đây.

C. Space factor for installation of cables in cable ducts or covered trenches shall follow
the requirements of the relevant BS and IEE Regulations.
Hệ số khỏang không để lắp đặt cáp vào ống luồn cáp hoặc rãnh cáp có che chở phải
theo các yêu cầu của tiêu chuẩn Anh (BS) và qui định IEE có liên quan.

2.7 TESTING AND COMMISIONING
KIỂM TRA VÀ VẬN HÀNH

A. All cables shall be tested and certified that they safe before supply is switched on.
Tất cả các cáp cần được kiểm tra và chứng nhận độ an tòan trước khi đóng nguồn
điện.
B. Tests shall include continuity test, phasing out test and insulation resistance test.
Việc kiểm tra bao gồm kiểm tra tính thông suốt, kiểm tra đường dây pha và kiểm tra
điện trở cách điện.

C. Copies of all results shall be submitted before the cables are energised.
Ghi chép tất cả các kết quả sẽ đệ trình khi cáp đóng điện.

2.8 INDEMNIFY AGAINST DAMAGES
BỒI THƯỜNG THIỆT HẠI

A. The Owner shall be indemnified of any claims arising from damage to property (e.g.
Telecom cables, water mains, sewage pipes, etc.) or injury caused during the
underground cable installation work.
Chủ đầu tư cần đảm bảo bất kỳ khiếu nại nào làm thiệt hại về tài sản (thí dụ: cáp
điện thọai, mạch nước, ống xã nước thải,.... hoặc tai nạn xảy ra trong quá trình lắp
đặt cáp ngầm.

B. An experienced and competent supervisor shall be on site at all times on site while
this work is in progress.
Một nhân viên giám sát giàu kinh nghiệm và thạo việc phải luôn có mặt tại công
trường trong khi công việc đang tiến hành.

SMS TOWER PROJECT
ELECTRICAL-Specifications

HONG MA CONSTRUCTION JSC   
Page 87 of 214

2.9 EARTHING AND BONDING
NỐI ĐẤT

A. All the non-current carrying metal parts in the system shall be adequately bonded to
each other for earthing.
Tất cả các phần kim lọai không có mang dòng điện trong hệ thống cần phải kết nối
với nhau để nối đất.

B. For PVC armoured cable, the wire armour shall be used as the sole means for earth
continuity. A separate copper conductor or copper tape of sectional area in
accordance with the IEE Wiring Regulation shall be provided.
Cáp PVC có bọc giáp bảo vệ, phần bọc giáp bảo vệ sẽ được dùng để nối đất. Dây
dẫn đồng riêng rẽ hoặc dải bằng đồng theo từng khu vực cần theo qui tắc dây dẫn
điện IEE sẽ cung cấp.


PART 3 – EXECUTION
PHẦN 3 - THỰC HIỆN

3.1 INTRODUCTION
GIỚI THIỆU

A. The intent of this specification is to define the technical and installation requirements
for LV cable installation.
N ội dung của đặc tính kỹ thuật này là để khẳng định các yêu cầu về lắp đặt kỹ thuật
cho việc lắp đặt cáp hạ thế.

3.2 SCOPE OF WORK
PHẠM VI LÀM VIỆC

A. The works shall comprise the supply of necessary labour, supervision staff, plants,
materials, transport and tools for the installation of underground low tension electric
cables and all ancillary works.
Các công việc bao gồm cung cấp nhân công cần thiết, nhân viên giám sát,thiết bị, vật
tư, vận chuyển và công cụ lắp đặt dây cáp điện ngầm và các công việc phụ thuộc
khác.

3.3 DEPTH OF CABLES
CHIỀU SÂU CỦA CÁP

A. Cables shall be laid direct in the ground to a depth between 0.9 – 1.3 meter below the
level of the road at the kerb edge except at those places indicated by the Construction
Manager and specified cable spacings shall be strictly observed.
Cáp được đặt trực tiếp dưới đất ở độ sâu khỏang giữa 0.9-1.3 mét thấp hơn mặt
đường ngay tại lề đường ngọai trừ những vị trí khác được hướng dẫn bởi Giám đốc
dự ánGiám sát và ghi rõ khỏang cách cáp cần phải quan sát chặt chẽ.

3.4 CABLE TRENCH DIMENSIONS AND CABLE SPACING
KÍCH THƯỚC MƯƠNG/ RÃNH ĐẶT CÁP VÀ KHOẢNG CÁCH CÁP

A. Standard cable trench dimensions for excavations and cable spacing shall follow the
recommendations in BS7671. Kích thước mương cáp tiêu chuNn để đặt cáp cho công
việc đào xới và khỏang cách cáp phải tuân theo các khuyến cáo có trong BS7671.

SMS TOWER PROJECT
ELECTRICAL-Specifications

HONG MA CONSTRUCTION JSC   
Page 88 of 214

3.5 FENCING. LIGHTING AND GUARDING
HÀNG RÀO, CHIẾU SÁNG VÀ BẢO VỆ

A. The Contractor shall take every reasonable precaution to safeguard the public from
being involved in any accident attributable either directly or indirectly to the works
involve.
Thầu phụ sẽ có nhiều lý do cẩn trọng để bảo vệ an tòan cho công chúng nhằm tránh
tại nạn trực tiếp hoặc gián tiếp liên quan đến công việc.

B. The Contractor shall rope off and clearly define with red flags by day and flashing
lights by night the full length and width of all excavations, piles of earth, cable
drums, pumps, etc.
Thầu phụ sẽ chăng dây thừng làm hàng rào và cắm biển báo bằng những cây cờ đỏ
ban ngày và mở đèn chiếu sáng ban đêm tòan bộ các khu vực đào bới, đóng cọc, nối
đất, cuộn cáp, bơm....

3.6 TEMPORARY TIMBERING
VÁN CỐP PHA

A. The Contractor shall provide all necessary temporary timbering for trenches where
necessary during the progress of the work for upholding and maintaining excavations
in a good and safe condition.
Thầu phụ sẽ cung cấp các lọai gỗ tạm thời cần thiết cho mương/ rãnh trong quá trình
thi công đào bới và bảo trì trong điều kiện an tòan.


3.7 SUMP HOLES
HỐ THU

A. Sump-holes shall whenever possible be cut to one side of a trench to avoid creating
irregularities and possible subsidence spots beneath cables.
Sẽ có những hố thu bên cạnh rãnh cápđể tránh những cáp không đều cũng như những
lỗ bên dưới dây cáp.

3.8 MAINS, SEWERS, DRAINS, CONDUITS AND THE LIKE
ĐƯỜNG ỐNG, CỐNG RÃNH, ỐNG DẪN NƯỚC VÀ TƯƠNG TỰ

A. Cable shall normally go under all obstructions such as mains, sewers, drains,
conduits and the like which cross the trench. The trench bottom shall be carefully
ramped.
Thông thường cáp đi dưới những vật cản chẳng hạn cống rãnh, ống dẫn điện và
tương tự băng qua mương/ rãnh. Dưới mương/ rãnh cần cẩn thận tạo độ dốc để
không bị sụt.

The removal, alteration, or diversion of mains, sewers, drains, conduits and the like
shall be avoided.
Di dời, thay đổi hoặc làm trệch cống, cống rãnh, dây cống rãnh và tương tự cần
tránh.

3.9 INSTALLATION
LẮP ĐẶT

SMS TOWER PROJECT
ELECTRICAL-Specifications

HONG MA CONSTRUCTION JSC   
Page 89 of 214

A. Cable pipes, conduits or ducts shall be installed at locations where cable trench
intersects private access road, entrances, etc. and at other locations as indicated by
the Construction Manager.
Ống, dây dẫn hoặc ống dẫn cáp cần được lắp đặt tại nơi mà rãnh cáp giao nhau dẫn
vào lối đi riêng, lối ra vào cũng như tất cả vị trí cần được hướng dẫn bởi Giám đốc dự
ánGiám sát.

3.10 INSTALLATION OF CABLE-PVC/SWA/PVC
LẮP ĐẶT CÁP - PVC/SWA/PVC

A. PVC/SWA/PVC cable shall terminate in cable glands, incorporation a rubber
compression ring and armour clamp. The cable gland shall be covered with PVC
shroud.
Cáp PVC/SWA/PVC sẽ bọc đầu cáp, vòng ép cao su không dính, và kẹp bảo vệ. Vòng
bọc đầu cáp sẽ được bọc bằng màn PVC.

B. If the space for wiring inside the switch is restricted, a galvanized metal extension
box shall be fitted to the switch and the gland shall be screwed to the box.
Nếu khoảng không bên trong hộp công tắc bị hạn chế, hộp nối thêm bằng kim loại mạ
kẽm sẽ được gắn cho vừa với công tắc và bọc đầu cáp sẽ vặn với hộp.

C. A separate earth tape for the earth continuity of the armour, shall be incorporated to
improve the equivalent resistance of cast iron box to within the limit as recommended
by the manufacturer.
Dải băng nối đất riêng dùng nối đất của phần bọc giáp, sẽ được gắn vào để cải thiện
tương đương của hộp sắt đúc trong giới hạn như khuyến cáo của Nhà sản xuất.
D. The cable shall be supported in such a way that it is not exposed to undue mechanical
strain and such that there is no appreciable mechanical strain on the terminations of
the conductor. Cable shall be supported at spacing not exceeding the appropriate
value stated in IEE Wiring Regulation, latest Edition.
Cáp sẽ dùng giá đỡ sao chịu sức căng về cơ học và sao cho sức căng cơ họckhông
đáng kể trên đầu cáp. Cáp được giá đỡ về khỏang cách không vượt quá giá trị thích
hợp ghi trong qui tắc đi dây dẫn điện IEE, phiên bản mới nhất.

3.11 SEALING OFF OF CABLE ENTRY INTO TELECOM/ELECTRICAL ROOM
NIÊM PHONG CÁP DẪN VÀO PHÒNG ĐIỆN THỌAI/ PHÒNG ĐIỆN

A. All cable entries into the TELECOM/ELECTRICAL ROOM shall be completed with
watertight multi-cable transit (MCT) by the Contractor immediately upon completion
of laying of the cable/cables through the cable entries to prevent ingress of water into
the substation.
N gõ vào của cáp vào phòng điện thọai/ phòng điện cần được hoàn bị bằng, Thầu phụ
cần phải hòan thành việc cửa dẫn cáp (MCT) ngay lập tức khi hoàn thành đặt một cáp
hoặc nhiều cáp qua cửa dẫn cáp vào nhằm ngăn không cho nước thấm vào trạm phụ.

B. In the case where the cable laying could not be completed on the same day of had to
be stopped due to rain, the cable entries should be temporarily but effectively sealed
to prevent entry of water.
Trong trường hợp, đặt cáp không làm xong trong cùng một ngày, hoặc ngừng lại vì
trời mưa, lối dẫn cáp vào tạm thời ngừng lại, chắc chắn nên niêm lại nhưng không
cho nước vào.
3.12 ROAD CROSSING MARKERS
ĐÁNH DẤU NỐI CÁP BĂNG ĐƯỜNG

SMS TOWER PROJECT
ELECTRICAL-Specifications

HONG MA CONSTRUCTION JSC   
Page 90 of 214

A. Position Markers for cable pipes, ducts or conduits shall be fixed at each end of a
Road Crossing position in a manner directed by the Construction Manager.
Vật đánh đánh dấu về vị trí ống cáp, ống dẫn hoặc dây dẫn cần phải cố định ở mỗi
nơi cáp băng đường theo cách được hướng dẫn bởi Giaùm ñoác döï aùn.

3.13 CABLE PULLING
KÉO CÁP

A. Bottom of cable trench shall be level and smooth without stones or hard lumps. In
rough ground a smooth 75mm thick layer or riddled solid or sand shall be laid along
the trench bottom, or as directed by the Construction Manager.
Đáy rãnh cáp sẽ được làm bằng phẳng và nhẵn không có đá hoặc miếng cứng. Trong
rãnh cáp sẽ rải lớp đất, đá hay cát dày 75mm sẽ được đặt dọc theo dưới rãnh, hoặc
sẽ được trực tiếp chỉ đạo bởi Giám đốc dự ánGiám sát.

B. Cables shall be normally be pulled into place along rollers placed at intervals of 4m
along the bottom of the trench.
Thông thường cáp sẽ kéo vào vị trí dọc theo cuộn cáp từng quảng 4m dọc theo dưới
đáy mương/ rãnh.

C. The minimum bending radii of the cables as specified by the cable manufacturers
shall be strictly observed. The cable shall be bent as little as possible preferable
always in the same plane to avoid twisting the cable.
Bán kính uống cong của cáp theo qui trình bởi Nhà sản xuất cáp cần phải quan sát
kỹ. Cáp sẽ càng ít bị uốn cong lại càng tốt khi trên cùng một mặt phẳng nhằm tránh
xoắn cáp.

D. Unless with the consent of the Construction Manager, there should no “figure
eighting” of cables.
Trừ khi có sự cho phép của Giám đốc dự ánGiám sát , ở đây không có bị cuốn lại
nhưg số 8.

E. Pulling ropes shall be attached to the free end of low-tension cables by means of a
cable stocking. The stocking shall grip directly upon the armour.
Kéo cáp bằng cách nắm một đầu cáp bằng dụng cụ kẹp cáp. Kẹp cáp sẽ kẹp ngang
vào phần bọc giáp của cáp.

F. Mechanical pulling of cable is permissible provided that pull is applied gradually and
provided that the pulling mechanism has an automatic slipping clutch set to limit the
pull to a maximum of 1500 kg.
Cho phép kéo cáp bằng cơ học với điều kiện là kép từ từ chậm rãi bộ kéo cơ khí có bộ
ly hợp tự động giới hạn lực kéo tối đa chỉ 1500kg.

3.14 FIRST EARTH FILLING
LẤP ĐẤT LẦN MOÄT

A. First earth filling shall be selected from earth free from stones or sharp objects and
riddle if necessary. The filling shall be compacted around the cables and finished off
level 150mm above the largest cable.
Lấp đất lần một cần chọn đất không có đá hoặc những vật nhọn và sàng lọc nếu cần
thiết. Lấp đất cần phải nện chặt chung quanh cáp và hoàn thành với mức hơn 150mm
đối với cáp lớn nhất.

B. The removal of surplus earth and the cost of transporting such material shall be at the
Contractor ’s own expense.
SMS TOWER PROJECT
ELECTRICAL-Specifications

HONG MA CONSTRUCTION JSC   
Page 91 of 214

Di dời đất dư thừa và chi phí vận chuyển vật liệu thừa như thế sẽ do Thầu phụ chịu
phí.

3.15 SECOND EARTH FILLING
LẤP ĐẤT LẦN HAI

A. The second earth filling shall extent to 330mm above PVC plates and shall not
contain stones having a dimension exceeding 75mm. The filling shall be compacted
in layers of 300mm in depth by means of hand rammers.
Lấp đất lần hai khoảng 330mm trên tấm che PVC và không có đá lớn quá 75mm, kích
thước không quá 75mm. Lớp đất sâu 300mm cần nện chặt bằng máy đầm tay.

3.16 PVC PLATES
TẤM PVC

A. PVC plates shall be laid end to end on top of the first earth filling and directly over
the cables as required.
Tấm PVC được đặt từ đầu đến cuối bên trên lớp đất lần 1 và ngay trên cáp theo yêu
cầu.

3.17 BACKFILLING
SAN LẤP

A. Backfilling shall be in layers of 300mm in thickness. Each layer shall be well
consolidated by means of mechanical rammers before the next layer is added.
San lấp thành lớp dày 300mm. Mỗi lớp đất được làm chắc bằng đầm cơ khí trước
khi lớp đất kế tiếp được cho vào.

3.18 CABLE ROUTE RECORD DRAWINGS
BẢN VẼ GHI LẠI TUYẾN CÁP

A. The Contractor shall at their own expense prepare cable route record drawings.
Thầu phụ chịu chi phí chuNn bị những bản vẽ ghi lại tuyến đi cáp.

B. The Contractor shall record the Manufacturer’s Order number and drum number of
each length of cable in the order of laying.
Thầu phụ sẽ ghi nhận con số đặt hàng của Nhà sản xuất và số cuộn cáp của mỗi
chiều dài cáp đã rải theo tuyến theo đơn đặt hàng.

C. The records of cable lengths and cable drums details shall be submitted to the Main-
Contractor weekly during the progress of the Contract and the full records in the as-
built maintenance manuals.
Ghi nhận chiều dài cáp và chi tiết cuộn cáp sẽ được đệ trình Thầu chính và Thầu phụ
hằng tuần trong quá trình thực hiện hợp đồng phụ và báo cáo đầy đủ trong cẩm nang
bảo trì hoàn công.

3.19 CUTTING AND SEALING CABLE
CẮT VÀ NIÊM CÁP

A. Work entails cutting the cable, capping the two cable ends by heat-shrinkable
materials using blow-lamp, followed by PVC tapping. The Contractor shall provide
all materials and equipment necessary for the cut-and-seal. All low-tension cable
ends shall be shorted core-to-core by means of earthing wires prior to sealing.
SMS TOWER PROJECT
ELECTRICAL-Specifications

HONG MA CONSTRUCTION JSC   
Page 92 of 214

Công việc còn lại là cắt cáp, hai đầu cáp được làm đầu bằng vật liệu có thể co lại do
nhiệt do nung nóng, dùng đèn xì, sau đó quấn băng PVC. Thầu phụ sẽ cung cấp thiết
bị vật tư cần thiết cho việc cắt và niêm phong. Đầu cáp căng ít sẽ rút ngắn lõi dây
điện điều này cũng ảnh hưởng đến dây nối đất trước khi niêm phong. Tất cả đầu cáp
sẽ được xếp lõi theo lõi bằng dây đốt trước khi niêm kín.

3.20 INSULATION TEST TO BE CARRIED OUT BY CONTRACTOR PRIOR TO AND
AFTER PULLING
KIỂM TRA CÁCH ĐIỆN ĐƯỢC THỰC HIỆN BỞI THẦU PHỤ TRƯỚC VÀ SAU KHI KÉO
CÁP
A. The Contractor shall test the insulation of the cables prior to and after pulling and
record the readings for submission to the Construction Manager. The Contractor
shall possess his insulation testers (up to 2.5 kV).
Thầu phụ sẽ kiểm tra cách điện trong cáp trước và sau khi kéo cáp đồng thời ghi các
chỉ số để nộp cho Giaùm ñoác döï aùn. Thầu phụ phải có dụng cụ kiểm tra cách điện (lên
đến 2.5KV).

part 4 – protective covers
PHẦN 4 - NẮP BẢO VỆ

4.1 MATERIALS AND CONSTRUCTION
VẬT TƯ VÀ THI CÔNG

A. The make of the cable cover plates shall be high impact resistant polyvinyl/chloride
without plasticiter (uPVC). Use of regenerated PVC or PE or PP is strictly
forbidden. Each cable cover plate shall be linked to the adjacent cover plates at both
ends to form a continuous chain.
Vật liệu làm tấm che cáp là loại PVC chịu lực cao có tác động không thấm
polyvinyl/chloride cao mà không cần plasticiter (uPVC). Dùng nhựa PVC tái chế hoặc
PP tái chế là điều cấm kỵ. Mỗi tấm che cáp sẽ nối sát nhau ở hai đầu tạo thành một
đường liên tục.

4.2 PROPERTIES
TÍNH CHẤT/ ĐẶC TÍNH

The PVC cover plates must have the following properties:
Màn chắn PVC phải có những tính chất sau:

A. Three fully processed specimens tested for their impact strength should not have more
than 3 cracks respectively (5 drop hammer tests per specimen). And the drop
hammer should not penetrate the specimens more than 100mm for more than 3 times
in a series of 15-drop hammer tests. If these requirements are not met, the same test
series are repeated on the specimens from the same lot. Should the specimens tested
in the second series of tests also fail to meet the requirements, the whole test is
considered to fail.
03 mẫu thành phNm gửi đi xét nghiệm độ bền không được có hơn 03 vết nứt (đập búa
05 lần ở mỗi mẫu xét nghiệm). N hát búa không hằn sâu vào mẫu hơn 100mm sau hơn
03 lần đập búa liên tục 15 cái. Nếu các yêu cầu không đáp ứng được, chuỗi thử
nghiệm tương tự sẽ được lập lại. N ếu mẫu đưa đi kiểm tra lần 2 cũng không đáp ứng
được yêu cầu, xem như tòan bộ mẫu bị bỏ hết.

B. The longitudinal connections (linking mechanism) of the fully processed specimens
shall withstand a tensile strength of minimum 100N. The sample shall show no. of
distortion, crack, frature or warpage before and after the test.
SMS TOWER PROJECT
ELECTRICAL-Specifications

HONG MA CONSTRUCTION JSC   
Page 93 of 214

Mối nối dài (nối cơ học) của mẫu thành phNm gửi đi xét nghiệm phải có độ bền kéo
tối thiểu 100N . Mẫu sẽ không bị móp, gãy, biến dạng trước và sau khi kiểm tra.

C. The Vicat softening temperature of the fully processed samples must not be less than
72ºC (Rate A at 50ºC, 5ºC per hour).
N hiệt độ làm mềm Vicat của mẫu thành phNm không dưới 72ºC (Mức A ở 50ºC, 5ºC
mỗi giờ).

D. The fully processed specimens shall be aged at 70ºC for 168 hours. Aged specimen
shall also be tested for their tensile strength in the longitudinal connections. The
change in properties must be less that 20% of the original value. There shall be no
change in colour before and after the test.
MNu xét nghiệm hòan chỉnh phải ở độ tuổi 70ºC trong 168 giờ. Đạt độ tuổi xét
nghiệm cần phải kiểm tra sức bền trong mối nối dài. Sự thay đổi về tính chất/ đặc tính
phải thấp hơn 20% so với giá trị ban đầu. Không thay đổi màu sắc trước và sau khi
kiểm tra.

4.3 TESTING
KIỂM TRA

A. A Contractor shall submit the test report in English from the recognized laboratory.
The material and the colour of the cable cover plates shall be resistance to chemical
influences when buried in the ground. The recognized laboratory shall be the
authorized one recognized by the electric utility company.
Thầu phụ sẽ nộp bản báo cáo bằng tiếng Anh lấy từ phòng thí nghiệm được công
nhận. Vật tư và màu của tấm che cáp chưa được tác động hóa học khi chôn trong đất
được chỉ định bởi công ty điện lực.

4.4 COLOURS, DEMENSION AND LETTERINGS
MÀU SẮC, KÍCH THƯỚC VÀ GHI CHỮ

A. Colour
Màu sắc

1. The colour of the plates shall remain permanent and non-fading. The colour
code is to be in accordance to BS 381C or its equivalent.
Màu sắc của tấm bảng sẽ giữ màu lâu dài và không phai mờ. Mã màu phải
phù hợp với BS 381C hoặc tương đương.

B. Dimensions
Kích thước

1. The LV cable cover plates shall have the following dimensions:
Tấm che cáp hạ thế phải có các kích thước sau

a. Length 1000mm
Chiều dài

b. Breadth 172.4mm
Bề ngang

c. Thickness 2mm (minimum)
Độ dày

d. Tolerance allowed for 15mm
SMS TOWER PROJECT
ELECTRICAL-Specifications

HONG MA CONSTRUCTION JSC   
Page 94 of 214

Length and Breadth
Dung sai cho phép cho
Chiều dài và bề ngang

C. Lettering
GHI CHỮ

1. The English words or with another national language if it is required by the
electric utility of the followings shall be printed on the centre of the cable
cover. “DAN GER, Voltage of Cables” continuous on the plate.
Nếu yêu cầu cảnh báo cho thiết bị điện, cần phải ghi dòng chữ “NGUY
HIỂM, CÁP CÓ ĐIỆN” chữ tiếng Anh hoặc tiếng nước khác nếu như yêu cầu
bởi công ty điện lực.SMS TOWER PROJECT
ELECTRICAL-Specifications

HONG MA CONSTRUCTION JSC   
Page 95 of 214

SECTION E8

WIRING DEVICES
THIẾT BN ĐI DÂY


PART 1 - GENERAL
PHẦN 1 - TỔNG QUÁT

1.1 WORK DESCRIPTION
MÔ TẢ CÔNG VIỆC

A. The drawings for the lighting and power points indicate approximate positions of all
lighting fittings, switches, power outlet points, isolating switch points and the like. The
actual positions of all fittings, switches, the wiring details and cable routes shall be co-
ordinated with other trades on site and submitted for the approval of the Supervision
Consultant. All time and cost required to adjust the layout or adjust the completed
installation to Construction Manager satisfaction and to suit site co-ordination is included
in the Contract .
Bản vẽ chỉ vị trí đèn và ổ cắm chỉ vị trí gần đúng lắp đặt đèn, công tắc, điểm ổ cắm
điện, điểm để công tắc và những điểm tương tự. Vị trí thực tế của việc lắp ráp, công
tắc, chi tiết dây dẫn điện và tuyến cáp sẽ cùng phối hợp với những việc lặt vặt khác
tại công trường và gửi xin chấp thuận từ Giám đốc xây dựng. Tòan bộ thời gian và
chi phí yêu cầu dùng để điều chỉnh mặt bằng hoặc điều chỉnh lắp đặt hòan thiện để
Giaùm ñoác döï aùn hài lòng và phù hợp công việc tại hiện trường đã được bao gồm
trong hợp đồng.

B. During the exact positioning of lighting and power points, due consideration shall be
given to the operational requirements of the installation, the selection of the most
accessible routes for wiring and convenience of switching.
Trong quá trình đặt các ổ cắm chiếu sáng và ổ cắm điện điện một cách chính xác,sẽ
đưa ra các xem xét đúng đắn cho yêu cầu thao tác lắp đặt cho việc chọn tuyến đi dây
được và tiện đóng ngắt.

C. N o additional cost will be entertained should the final positions be relocated within the
same room or not more than five (5) metres away from the original locations due to
any requirement.
Không xem xét cộng thêm phí nếu như vị trí sau cùng được định vị trong cùng một
phòng hoặc không cách xa hơn 5m vì bất kỳ yêu cầu nào.

D. For the purpose of this Specification and related Drawings, each lighting and small power
point circuits shall in general be coded with a prefix to indicate the corresponding
distribution board number; details on the circuit way and phase shall be submitted for
the approval of Construction Manager.
Đối với mục đích của qui cách kỹ thuật này và các bản vẽ liên quan, những mạch ổ
cắm nhỏ và chiếu sáng đánh số tổng quát bằng ký tự đầu để chỉ số tủ phân phối điện,
chi tiết mạch điện và pha sẽ đệ trình để Giaùm ñoác döï aùn chấp thuận.

E. Certain types of electrical equipment or systems involving sudden changes, or low
frequency or of direct electric current such as fluorescent lamps, contractors, etc. shall
be fitted with radio and television interference suppression components suitable to
meet the levels specified in BS 800 “Limits of Radio Interference”.
Những loại thiết bị hay hệ thống điện nào đó có gây sự đột biến, hoặc gây tần số thấp
hoặc dùng dòng điện một chiều như đèn huỳnh quang, công tắc tơ... sẽ được gắn bộ
phận giảm nhiễu sóng ti vi và sóng radio phù hợp với mức chỉ rõ trong BS800” Giới
SMS TOWER PROJECT
ELECTRICAL-Specifications

HONG MA CONSTRUCTION JSC   
Page 96 of 214

giạn về nhiễu sóng radio”.

F. This section included the specification of the following:
Phần này gồm đặc tính kỹ thuật sau đây:

1. 13A Switched Socket Outlet
Ổ cắm có công tắc loại 13 ampe

2. Fused Connection Unit
Bộ cầu chì

3. Lighting Switches
Công tắc đèn

4. 15A & 30A Switched Socket Outlets
Ổ cắm có công tắc loại 15A và 30A

5. TV & Radio Frequency Interference (not applicable)
Nhiễu sóng truyền hình và truyền thanh (Không áp dụng)

6. 13A Cartridge Fuse-Link for Fused Connection Units
Bộ nối cầu chì có hộc cầu chì 13A

7. Shaver Outlets (not applicable)
Ổ cắm máy dao cạo râu (Không áp dụng)

8. Isolating Switches
Công tắc cách ly

9. Conduit Boxes
Hộp ống dẫn điện

10. Contactors
Công-tắc-tơ (tiếp điểm tự động)

11. Dimmers Switch
Công tắc chỉnh đèn mờ

12. Time Switch
Công tắc định thời

13. Cooler Control Units
Bộ điều khiển máy lạnh

14. Water Heater Switches
Công tắc máy nóng

15. Bell Push Switches.
Công tắc nhấn chuoâng.
1.2 STANDARDS
TIÊU CHUẨN

G. The complete wiring installation shall be engineered according to manufacturer data
and constructed in accordance with the latest revision of the following standards and
the appropriate BS/IEC:
SMS TOWER PROJECT
ELECTRICAL-Specifications

HONG MA CONSTRUCTION JSC   
Page 97 of 214

Lắp đặt dây điện hòan chỉnh cần sắp đặt theo dữ liệu của Nhà sản xuất và thi công
theo phiên bản mới nhất của tiêu chuẩn anh và IEC.

1. BS 7671 : Electrical Installation
Lắp đặt điện

2. BS 1363 : 13A Switched Socket Outlet
Ổ cắm điện có công tắc 13A

3. BS 3676 : Lighting Switches
Công tắc chiếu sáng

4. BS 546 : 15A & 30A Switched socket Outlets
Ổ cắm điện có công tắc 15A và 30A

5. BS 800 : TV & Radio Frequency Interference
Nhiều tầng số sóng radio và ti vi

6. BS 1362 : 13A Cartridge Fuse-Link for Fused Connection Units
Hộp nối cầu chì 13A cho bộ nối cắm dù 13A

7. BS 3052 : Shaver Outlets (not applicable)
Ổ cắm dao cạo râu (Không áp dụng)

8. BS 3676 : Isolating Switches
Công tắc cách ly

9. BS 4662 : Conduit Boxes
Hộp ống dây

10. BS 5424 : Contactors
Công-tắc-tơ

H. In the adoption of standards and requirements, the Contractor shall take the following
precedence:
Việc áp dụng các tiêu chuẩn và các yêu cầu, Thầu phụ sẽ đặt những việc sau đây lên
hàng đầu:

1. Supervision Consultant’s decision;
Quyết định của Giám đốc xây dựng;

2. Local codes of practice;
Qui tắc thực hành địa phương;

3. Drawings;
Bản vẽ;

4. Specification;
Đặc tính kỹ thuật;

5. International standards and requirements.
Các tiêu chuẩn và các yêu cầu quốc tế.


1.3 SUBMISSION
SMS TOWER PROJECT
ELECTRICAL-Specifications

HONG MA CONSTRUCTION JSC   
Page 98 of 214

ĐỆ TRÌNH

J. All technical submissions shall be approved by the Construction Manager prior to the
respective stages of construction.
Tất cả đệ trình kỹ thuật phải có chấp thuận của Giaùm ñoác döï aùn trước khi đi vào
từng giai đọan thi công.

K. As a minimum requirements, the submission shall include the following:
Như yêu cầu tối thiểu, đệ trình cần bao gồm những việc sau đây:

1. Equipment catalogues submission with manufacturer’s data;
Đệ trình các tài liệu giới thiệu thiết bị có dữ liệu của Nhà sản xuất;

2. Sample submission include all wiring accessories;
Đệ trình mẫu bao gồm phụ kiện dây điện;

3. Shop Drawings of the lighting and power positions, circuit numbers, cable
routings, switching arrangement, mounting height, etc. The position and
mounting heights shall be co-ordinated with other services. Fixing details of
all wiring accessories shall also be included;
Bản vẽ thi công của vị trí đèn điện,ổ cắm số mạch điện, tuyến cáp, bố trí
công tắc, chiều cao giá đỡ..... Vị trí và chiều cao giá đỡ. Phải được phối họp
cùng với các dịch vụ khác;

4. Drawings showing the installation details;
Bản vẽ thể hiện chi tiết lắp đặt;

5. labelling system;
Hệ thống nhãn tên;

6. Builders work requirement.
Yêu cầu công việc của Nhà thầu.

PART 2 PRODUCT
PHẦN 2 - SẢN PHẨM

2.1 LIGHTING POINT INSTALLATION
LẮP ĐẶT ĐIỂN CHIẾU SÁNG

I. The various types of light fittings to be supplied and installed are described in the
drawings and the Schedule of Lighting Fittings of Drawing.
Có nhiều kiểu lắp đặt chiếu sáng được cung cấp và lắp đặt mà được ghi trên bản vẽ
và danh mục lắp đặt chiếu sáng trên bản vẽ.

J. At every light fitting an approved type earthing terminal shall be provided for connection
of the circuit protective conductor of the final circuit.
Tại mỗi chỗ lắp đặt đèn chiếu sáng, lọai đầu dây đất đã được chấp thuận phải được
cấp để nối với dây dẫn bảo vệ mạch điện của mạch điện sau cùng.

K. Ferrous metalwork shall be of minimum thickness of 1mm. Treated against corrosion by
galvanising after welding or be lead primer or other approved process. Metalwork
shall be painted with one priming coat, one under-coat and two top coats finished
stove-enamelled matt white, unless otherwise specified.
Phần kim lọai có độ dày tối thiểu 1mm. Chống ăn mòn bằng mạ kẽm sau khi hàn
hoặc là phủ lớp dung môi hoặc các qui trình đã chấp thuận khác . Phần kim lọai sẽ
SMS TOWER PROJECT
ELECTRICAL-Specifications

HONG MA CONSTRUCTION JSC   
Page 99 of 214

được phủ một lớp sơn lót, một lớp lót mỏng cộng thêm 02 lớp bên trên được sơn bằng
màu trắng men trừ khi có ghi chú khác.

L. Cables used for internal wiring of the lighting fittings shall be of appropriate type and
size and number. Conductor shall be of size not less than 1.5mm²/1C or the
equivalent. The insulation of the cables shall be able to withstand throughout the life
of the fitting the maximum temperature of which it will be subject in normal use
without deterioration which could affect the safety of the fitting.
Cáp điện dùng đi dây bên trong đèn chiếu sáng là loại cỡ, số phù hợp. Dây dẫn cỡ
không nhỏ hơn 1.5mm²/lõi hoặc tương đương. Độ cách điện của áp điện có thể chịu
suốt tuổi thọ của đèn ở nhiệt độ tối đa thường được sử dụng mà không làm giảm giá
trị có thể ảnh hưởng đến an toàn cho đèn.

M. Cables within the lighting fittings shall be neatly bundled by nylon self locking cable
ties; wiring shall be properly routed and secured away from control gear etc.
wherever possible.
Dây cáp trong thiết bị chiếu sáng sẽ được bó lại thiệt chặt bằng ny lông buộc dây
điện sẽ rải và buộc cách xa hộp điều khiển ở bất kỳ nơi đâu có thể.

N . All cable terminations within the light fittings shall be suitably shrouted to the approval
of the Supervision Consultant.
Tất cả đầu cáp trong thiết bị chiếu sáng sẽ có giá treo phù hợp theo đồng ý của Giám
đốc xây dựng.

O. All lighting fittings shall be self-supporting complete with the appropriate fixing
accessories such as clips, supporting brackets, suspension sets, nuts, washers, screws
etc. for the proper installation of the fittings on different types of ceiling panels.
Suspension sets shall be of adjustable type suitable to carry the weight of the lighting
fittings and unless otherwise stated or indicated on Drawings, the suspension sets
shall be generally 900mm in length; exact lengths required shall suit site situations.
Tất cả thiết bị chiếu sáng phải tự đỡ hoàn bị với phụ kiện lắp đặt chẳng hạn kẹp, hỗ
trợ rầm chìa, giá treo, đinh, gioăng, ốc...để lắp đặt các thiết bị khác nhau thích hợp
trên nhiều trần panô. Giá treo cần điều chỉnh lọai cho phù hợp với trọng lượng thiết
bị chiếu sáng trừ khi có những để xuất khác hoặc chỉ dẩn trên bản vẽ, giá treo có
chiều dài tòan bộ 900mm, chiều dài được yêu cầu chính xác phù hợp với từng tình
huống công trường/ thực tế.

P. All lamps complete with control gear necessary in operation condition shall be provided
together with the lighting fittings as specified.
Tất cả đèn với hộp điều khiển cần thiết trong điều kiện vận hành phải được cung cấp
cùng với thiết bị chiếu sáng như đã đề cập.

2.2 SWITCHES
CÔNG TẮC

A. Lighting switches, unless otherwise specified, shall be single pole, quick make and
slow-break, silent switch action type with solid silver alloy contacts and totally
enclosed switch action for flush or surface mounting as required.
Công tắc đèn chiếu sáng là loại một cực (đơn cực), dễ gắn, ít vỡ, tiếp điểm hợp kim
bằng bạc đúc và hoàn toàn nằm trong công tắc để gắn bề mặt theo yêu cầu.

B. Lighting switches shall be suitable for indoor or outdoor service according to
location, housed in standardised purpose manufactured galvanized steel boxes completed
with conduit knockouts made up into single or multi-gang units employing a grid switch
system of fully interchangeable components at standardised fixing centres of matching
SMS TOWER PROJECT
ELECTRICAL-Specifications

HONG MA CONSTRUCTION JSC   
Page 100 of 214

switches of different types and ratings but of identical dimensions, push buttons, neon
indicator lamps, blanking units, grids, steel boxes and plates all capable of integration
into standard composite assemblies in any combination as required.
Công tắc điện phải phù hợp sử dụng ngòai trời và trong nhà tùy theo vị trí lắp đặt. Đặt
trong hộp thép mạ kẽm được sản xuất theo tiêu chuNn hoàn bị chỗ gắn ống luồn dây dùng
làm một hệ thống công tắc mạng đèn có bộ phận có thể đổi lẫn nhau tại những trạm công
tắc đã chuNn hóa để phù hợp cho những loại và cỡ công tắc khác nhauu nhưng tương
đồng về kích cỡ, nút nhấn, đèn chỉ thị, chỗ trống, mạng chiếu sáng, hộp thép, bản thép, tất
cả đều có khả năng hợp nhất trong bộ lắp ghép tiêu chuNn theo bất kỳ cáhc kếp hợp nào
theo yêu cầu.

L. Grids shall be adjustable for variation in depth of plaster and for squaring errors and
of the same type for surface or flush mounting.
Mạng chiếu sáng sẽ được điều chỉnh phát sinh theo độ dày của lờp vữa và lỗi cự cắt
hình vuông và cùng một loại cho lắp đặt bề mặt.

M. Switches in mechanical and electrical plant rooms shall be of the metal clad type
approved by the Construction Manager, mounted in flush or surface conduit boxes as
specified elsewhere.
Công tắc trong phòng máy điện cơ được làm bằng tấm kim loại được chấp thuận bởi
Giaùm ñoác döï aùn, gắn trong hộp luồn dây tường vay trần như đã ghi rõ.

N . Switches located on brick or concrete walls shall be mounted in horizontal
arrangement in plaster depth steel boxes or in galvanized steel boxes using box
suspension straps and cover plates. Countersunk screws shall be provided for fixing
to the conduit boxes.
Công tắc được gắn trên tường gạch hoặc tường làm bằng bê tông sẽ được đặt nằm
ngang trong hộp sắt chôn trong vữa (xi măng) hoặc trong hộp thép mạ kẽm, dùng
bản giằng neo hộp và có miếng cheo. Dùng đinh vít chìm để gắn chặt ống luồn dây.

O. Switches for external use shall be of weatherproof construction with IP65 rating,
unless otherwise specified.
Công tắc dùng bên ngoài có cấu trúc chịu được thời tiết ở mức độ IP65, trừ khi có
ghi nhận khác.

P. Samples of all switches, conduit boxes and plaster depth boxes shall be submitted to
the Construction Manager for approval prior to installation.
Mẫu của công tắc, hộp điện và hộp chôn trong vữa sẽ đệ trình Giaùm ñoác döï aùn để
chấp thuận trước khi lắp đặt.

Q. Samples shall be rated for 10 Amps (minimum light switch rating 10A), 15 Amps or
20 Amps as determined by circuit load which for inductive lighting circuit shall be
assessed at twice the steady state connected load current, one way or two ways as
indicated on the drawings and fixed generally at a height of 1400mm from floor level
and where located in rooms the switch shall, where possible be located on the inside
of the room on the handle side of the door as close to the door as is practicable.
Mẫu sẽ ở mức 10 am pe (định mức cho công tắc đèn tối thểiu ở mức 10A), 15 am pe
hoặc 20 am pe được xác định tải của mạch đèn chiếu sáng tính bằng 02 lần dòng tải
cố định, một chiều hoặc hai chiều như chỉ trên bản vẽ và nói chung công tắc gắn ở độ
cao 1400mm từ sàn. Công tắc đèn trong phòng sẽ gắn cửa càng tốt (thực tế).

R. An earthing terminal, connected to the earth continuity terminal shall be provided and
connected to the circuit protective conductor at every lighting switch positions.
Nối với đầu tiếp đất sẽ được bố trí/ cung cấp và nối tới dây đất an toàn tại vị trí công
tắc đèn.
SMS TOWER PROJECT
ELECTRICAL-Specifications

HONG MA CONSTRUCTION JSC   
Page 101 of 214


S. Single pole switches shall be connected to break the phase wire of the supply; the
neutral wire shall not be routed through switch boxes.
Công tắc đơn cực sẽ được nối để ngắt dây pha bị đứt , dây trung tính của nguồn điện
sẽ không luồn qua hộp công tắc.

T. Switches which are mounted in the same location shall be of multi-gang type, of the
maximum number of gangs available.
Công tắc được gắn trong cùng một vị trí thuộc loại đa bộ, có số bộ gắn tối đa, đa số
các mẫu đều được sử dụng.

U. All switches used shall be of an approved or prescribed items as required by local
authorities.
Tất cả công tắc được dùng sẽ theo một hạng mục qui định hoặc đã được chấp thuận
theo yêu cầu của chính quyền địa phương.

V. Circuit from different phase and circuit from emergency power should have separate
switch plate.
Mạch điện đến từ các pha và mạch điện đến từ nguồn cấp điện trở cần có công tắc
riêng rẽ.

2.3 SWITHCED SOCKET OUTLETS
Ổ CẮM ĐIỆN CÓ CÔNG TẮC
A. Switched socket shall be to BS1363 single pole 13 Amp 3 rectangular pin switch
shuttered outlets, one or two gang for indoor service except otherwise specified and
either surface or flush mounting according to location.
Ổ cắm điện có công tắc sẽ theo tiêu chuẩn BS1363 đơn cực 13 am pe pin 03 chiều có
cửa đóng vào, một ổ cắm hoặc hai ổ cắm dùng cho các thiết bị trong nhà ngoại trừ
ghi nhận khác, gắn tuỳ theo vị trí.

B. Switches shall be of the quick-make slow break type with silent, totally enclosed
switch action and solid silver alloy contacts. Switched socket outlets for indoor use
shall be housed in suitable galvanized steel boxes to BS 4662 with conduit knockouts.
Types and finishes of socket plates shall match those for the lighting switches.
Công tắc dễ gắn, ít vỡ, tiếp điểm hợp kim bằng bạc đúc Đầu ra ổ cắm điện có công
tắc được dùng trong nhà sẽ được làm bằng hộp thép có mạ kẽm theo tiêu chuẩn BS
4662 có lỗ gắn ồng luồn dây. Chủng loại và hình dáng hợp với công tắc đèn.

C. Generally switched socket outlets shall be positioned 300mm above floor level except
in plant rooms, kitchen, etc. where they shall be positioned 1400mm above floor
level or 150mm above counters or benches whichever is suitable.
Nói chung, ổ cắm công tắc phải ở vị trí 300mm so với tầng sàn ngoại trừ phòng máy,
bếp... nơi mà cắm công tắc được định vị trí 1400mm so với tầng sàn hoặc 150mm so
với quầy hoặc băng ghế bất kỳ nơi nào phù hợp.

D. Switch socket in all mechanical plant rooms, electrical switch rooms shall be of the
metal clad type, with recessed or protected switch, mounted in flush or surface
conduit boxes as specified elsewhere.
Ổ cắm công tắc trong phòng máy cơ, công tắc trong phòng điện vỏ bọc kim loại gắn
trong tường hoặc sàn hộp luồn dây như đã đề cập.

E. All switched socket outlets used shall be of an approved or prescribed items as
required by the local authorities.
Tất cả ổ cắm công tắc dùng sẽ theo một hạng mục qui định hoặc đã được chấp thuận
theo yêu cầu của chính quyền địa phương.
SMS TOWER PROJECT
ELECTRICAL-Specifications

HONG MA CONSTRUCTION JSC   
Page 102 of 214


2.4 FUSED CONNECTION UNIT
BỘ CẦU CHÌ

A. All fused connection units shall be double pole switched, rated at 13 Amp unless
otherwise specified, with fuse-links to BS 1362.
Tất cả bộ cầu chì có loại công tắc 02 cực, dòng định mức 13 am pe trừ khi có chi tiết
khác, cầu chì có nối cầu chì theo tiêu chuẩn BS 1362.

B. Units shall be of moulded ivory plastic, flush mounted, suitable for housing into
galvanized steel boxes to BS 4662 with conduit knockouts unless otherwise stated.
Bộ cầu chì loại nhựa ngà đúc, gắn ngang, phù hợp thép tráng kẽm theo tiêu chuẩn BS
4662 trừ khi có những ghi chép khác.

C. Fused connection units shall be of the same manufacture as 13 Amp socket outlets
and of matching appearance.
Bộ cầu chì được sản xuất giống như ổ cắm 13 am pe và đúng mẫu mã.

D. Fused connection units provide supply to gas ignition of home appliance shall not be
located in gas pipe compartment.
Bộ cầu chì được gắn để cấp điện cho đánh lửa ga của các thiết bị gia dụng không
được đặt trong gian có ống ga bếp.

2.5 ISOLATION SWITCH
CẦU DAO CÁCH LY

A. Isolating switches shall be of the current ratings and number of poles (generally
double pole for single phase and 4-pole three phases) as indicated on the Drawings.
Công tắc cách ly sẽ dùg định mức và số cực ( tổng hợp 02 cực cho đơn pha và 04
cực cho 03 pha) nhữ thể hiện trên bản vẽ.

B. Isolating switches shall be of the totally enclosed pattern, metal-clad or polycarbonate
with positive quick-make and quick-break action.
Công tắc cách ly loại kín hoàn toàn dễ thao tác lắp ráp và tháo gỡ..

C. Switches shall be capable of passing and also interrupting their full rated current
safety and without damage.
Công tắc có khả năng lưu thông và cũng tự ngắt để bảo đảm mức độ an toàn hiện có
không làm tổn hại,

D. Ferrous materials shall be galvanized, switch handles shall be interlocked to prevent
opening the cover with the switch “ON ”.
Vật tư kim loại là loại mạ kẽm, cần công tắc loại liên động ngăn mở nắp khi công tắc
đang có điện “ON”.

2.6 13 AMP SWITHCED SOCKET OUTLETS
Ổ CẮM ĐIỆN CÓ CÔN G TẮC DÒNG ĐIỆN 13 AM PE

A. 13 Amp switched socket outlets shall be 3 in round type to BS 546 shuttered, of a
finished similar to 13 Amp switched socket outlets and flush mounted in galvanized
steel conduit boxes to BS 4662 requirements.
Ổ cắm điện có công tắc dòng điện 15 am pe sẽ có 03 ổ cắm theo hình tròn tiêu chuẩn
có miếng đóng BS 546 , trường hợp tương tự ổ cắm điện có công tắc dòng điện gắn
trong Trường hộp thép luồn dây mạ kẽm theo tiêu chuẩn BS 4662.
SMS TOWER PROJECT
ELECTRICAL-Specifications

HONG MA CONSTRUCTION JSC   
Page 103 of 214


2.7 WEATHER ISOLATOR
CẦU DAO CÁCH LY CHNU ĐƯỢC THỜI TIẾT

A. Weatherproof enclosure shall be of the high impact, water resistant to IP65. The
isolator provided shall complete with lockable device. Isolators shall be double-pole,
4-pole as specified.
Phần vỏ chịu thời tiết biệt lập sẽ là loại chịu lực cao, không thấm nước theo IP65. Sẽ
hoàn bị khít với thiết bị có thể khóa được. Cầu dao cách ly sẽ có 02 cực, 04 cực như
đã đề cập.

2.8 TIME SWITCHES
CÔNG DAO ĐNNH GIỜ

A. Time switches shall be self-contained units suitable for mains operation. All units
shall have a self-starting synchronous motor with a single-pole fuse in the motor
circuit, a 3-way terminal block and a thirty-six (36) hours spring reserve complete
with an automatic solar dial.
Công dao định giờ sẽ có những bộ phận điều khiển tự động điều chỉnh thời gian cho
cấp điện chính. Bộ phận điều khiển bao gồm máy điện đồng bộ tự khởi động có cầu
chì một cực trong mạch máy điện, 03 đầu cực ra và bộ định thì 36 giờ từ đồng hồ mặt
trời.

I. When fitted, the solar dial shall be capable of switching ON at sunset and OFF at
sunrise throughout the year by control of a secondary calendar dial with month and
day settings, and the automatic switching time shall be adjustable.
Khi lắp, đồng hồ có khả năng tự “BẬT” khi mặt trời lặn và “TẮT” khi mặt trời mọc
trong năm và tự điều chỉnh tháng,ngày cho phù hợp lịch của năm kế tiếp, thời gian
đóng ngắt tự động có thể chỉnh được.

J. Time switches shall be encased in a dust-tight metal casing have a hinged front cover
with a clear Perspex window. The casing shall be effectively earthed.
Công dao định giờ sẽ được bọc trong vỏ kim loại chống bụi có nắp kính Perspex
trong.. Vỏ sẽ nối dây đất.

K. A manual bypass switch shall be incorporated with the time switch to facilitate
maintenance of the latter.
Bảo trì về sau công tắc rẽ bằng tay ngắt định thì gắn trong bộ định thì tạo thuận lợi.

2.9 CONTACTORS
CÔNG-TẮC-TƠ (Tiếp điểm tự động)

C. Contactors for lighting control, whether locally, remotely or through timer, shall
comply with BS 5424: Part 1, utilization category AC-2, Class 3 intermittent duty,
and shall have a current rating of not less than that of the outgoing switchgear to
which they are connected, and in any case not less than 20A.
Công-tắc-tơ dùng để điều khiển đèn chiếu sáng theo khu vực, từ xa, hoặc qua bộ định
thì sẽ phải phù hợpvới tiêu chuẩn BS 5424: Phần 1, mục sử dụng AC-2, loại 3 có
chức năng gián đoạn, có dòng định mức không bé hơn dòng điện qua cầu dao tự
động ngõ ra dòng điện chạy qua trong bất kỳ trường hợp nào cũng không dưới 20A.

2.10 TELEPHONE OUTLETS
Ổ CẰM ĐIỆN THỌAI

SMS TOWER PROJECT
ELECTRICAL-Specifications

HONG MA CONSTRUCTION JSC   
Page 104 of 214

A. Telephone outlets where called for shall be single or twin of the flush mounted type
suitable to receive the plug-in telephone cable lead to the approval of the Telecom
Provider. The finishes of the telephone outlet plates at various areas shall be as
specified for lighting switches.
Ổ cắm điện thọai là nơi cần dùng là loại đơn hoặc đôi thích hợp để tiếp nhận với dây
điện thọai theo sự chấp thuận của công ty điện thọai. Tại những khu khác nhau sẽ
theo tiêu chí kỹ thuật cho công tắc đèn chiếu sáng.

2.11 WATER COOLER DRINKING FOUNTAIN SWITCHES (not applicable)
CÔNG TẮC VÒI NƯỚC LẠNH ĐỂ UỐNG (KHÔNG ÁP DỤNG)

A. Water cooler switches shall be flush-mounted conforming to BS 3676 having double
pole AC switch rated at 20 amps and marked “water cooler”.
Công tắc máy nước lạnh gắn ngang phải theo tiêu chuNn BS 3676 có công tắc xoay
chiều 02 cực loại 20 am pe và đánh dấu “ máy nước lạnh”.
B. Associated connector units shall be provided next to the water cooler.
Bộ nối mạch điện sẽ được gắn kế máy nước lạnh.

C. The switches and the connector shall be IP65 waterproof rating.
Công tắc và bộ nối mạch điện là loại chống thấm theo mức IP65.

2.12 BELL PUSH SWITCHES (not applicable)
CÔNG TẮC NHẤN CHUÔNG (KHÔNG ÁP DỤNG)

A. Bell push switches shall be flush-mounted conforming to BS 3676 having a single-
pole AC switch rated at 5 amps and marked with bell symbol.
Công tắc nhấn chuông là loại gắn tường phù hợp với tiêu chuẩn BS 3676 có công
tắc xoay chiều đơn cực loại 5 am pe và đánh dấu ký hiệu chuông.

2.13 SHAVER OUTLETS (not applicable)
Ổ CẮM DAO CẠO RÂU (KHÔNG ÁP DỤNG)

A. Shaver outlets shall comply with BS 3052 and shall comprise a 20VA continuously
rated double wound isolating transformer to provide an earth-free AC supply at mains
frequency, complete with self resetting thermal overload device filled in the primary
circuit an insulated voltage selector switch to provide either 115 or 230 volt output,
one On-OFF switch and one universal socket outlet suitable for British, American,
Continental and Australian razor plugs, all contained in a recessed sheet steel box
with insulated moulded front plate suitable for flush, mounting suitably inscribed to
give a clear indication of the voltages available at the outlet and the service of the
outlet.
Ổ cắm dao cạo điện phải theo tiêu chuẩn BS 3052 và có biến thế cách ly 02 cuộn dây
định mức 20VA liên tục để cầp nguồn AC (xoay chiều) không nối đất tại tần số người
cấp chính, có nút reset phần bảo vệ quá tải tốc độ ở mạch sơ cấp, có công tắc chọn
mức điện áp ngõ ra là 115 V hay 230V, công tắc có nút BẬT/ TẮT và ổ cắm nhiều
đầu vào phải phù hợp đầu cắm dao cạo của Anh, Mỹ, lục địa và Úc, tất cả đều được
đựng trong hộp thép gắn chìm có nắp cách điện loại khuôn có ghi rõ cấp điện áp và
dùng cho loại dao cạo nào.

2.14 COOKER CONTROL UNITS (not applicable)
BỘ ĐIỀU KHIỂN BẾP ĐIỆN (KHÔNG ÁP DỤNG)

SMS TOWER PROJECT
ELECTRICAL-Specifications

HONG MA CONSTRUCTION JSC   
Page 105 of 214

A. Cooker Control Units shall be flush mounted conforming to BS 3676 having a double
pole AC switch rated at 30 amps complete with pilot indicating lamps and a self
adhesive plastic identification label mounted on a removable chassis contained within
a steel box finished aluminium stoved enamel provided with conduit knockouts and
earthing terminals. The cover plates shall be of the same finish as those specified for
the lighting switches.
Bộ điều khiển bếp định gắn ngang phải theo tiêu chuẩn BS 3676 có công tắc xoay
chiều 02 cực loại 30 am pe và đánh dấu “ máy nước lạnh” có đèn báo hiệu và có dán
nhãn bằng nhựa gắn trên khung dễ tháo trong hộp thép bằng nhôm có tráng men lỗ
mở cho hộp ống luồn dây và nối tới dây đất. Tấm che có mẫu mã như đã đề cập
trong đặc tính kỹ thuật cho những công tắc chiếu sáng.

B. Associated connector units shall be provided adjacent to the cooker units.
Các bộ cảm điện sẽ gắn kế cận bộ bếp.

C. Wirings between the cooker control units and associated connector units shall be
provided in concealed conduits.
Hệ thống dây điện giữa bộ điều khiển bếp và bộ cảm ứng điện sẽ nằm trong hộp điện.

2.15 WATER HEATER SWITCHES (not applicable)
CÔN G TẮC MÁY N ƯỚC N ÓN G (KHÔNG ÁP DỤNG)

A. Water heater switches shall be flush mounted conforming to BS 3676 having double
pole AC switch rated at 20 amps fitted with pilot lamp and marked “water heater”.
The cover plates shall be of the same finish as those specified for the other switches.
Associated connector units shall be provided next to the water heater units.
Công tắc máy nước nóng phải theo tiêu chuẩn BS 3676 có công tắc xoay chiều 02
cực loại 20 am pe và đánh dấu “ máy nước nóng”. Tấm che có mẫu mã như đã đề
cập trong đặc tính kỹ thuật cho những công tắc khác. Bộ nối mạch điện sẽ được gắn
kế máy nước lạnh.

2.16 POWER SUPPLY FOR LIGHTING AT WET CONDITION
CUNG CẤP ĐIỆN CHIẾU SÁNG TRONG ĐIỀU KIỆN ẨM ƯỚT

A. Residual Current Circuit Breakers shall be provided individually for each circuits
serving lighting subject to wet condition.
Bố trí cầu dao chống dòng điện võ riêng cho từng mạch điện chiếu sáng trong điều
kiện ẩm ướt.

SMS TOWER PROJECT
ELECTRICAL-Specifications

HONG MA CONSTRUCTION JSC   
Page 106 of 214

SECTION E9

SUPPORTING DEVICES
THIẾT BN GIÁ ĐỠ


PART 1 - GENERAL
PHẦN 1 - TỔNG QUÁT

1.1 SECTION INCLUDES
BAO GỒM NHỮNG PHẦN

G. Conduit supports
Giá đỡ ống luồn dây

H. Equipment supports
Giá đỡ thiết bị

I. Equipment anchoring and supports
Thiết bị neo và giá đỡ

J. Fastening hardware
Dụng cụ để cài chặt

1.2 QUALITY ASSURANCE
BẢO HIỂM CHẤT LƯỢNG

L. Support systems shall be adequate for weight of equipment and conduit, including
wiring, which they carry. Support materials shall be heavy duty malleable iron or
steel, and in damp or moist locations corrosion resistant steel.
Hệ thống giá đỡ phải tương ứng, thích đáng trọng lượng thiết bị và ống luồn dây,
bao gồm cả dây điện là một trong những thiết bị mà nó phải mang đỡ. Thiết bị giá đỡ
sẽ là sắt hoặc thép chịu lực dễ dát mỏng hoặc thép chống ăn mòn trong môi trường
ẩm ướt.

1.3 MAN UFACTURER RECOMMEN DATION
Ý KIẾN NHÀ SẢN XUẤT

W. Support and bracing of installation shall be per specified in this specification and to
manufacturer’s recommendation subject to Project Manager approval.
Việc lắp cột chống và thanh giằng phải theo từng chi tiết trong tiêu chí kỹ thuật đồng
thời theo khuyến cáo của Nhà sản xuất tùy thuộc vào chấp thuận của Giaùm ñoác döï
aùn.

1.4 SUBMITTALS
ĐỆ TRÌNH
A. Submit product data, manufacturer’s recommendation data and detail.
Đệ trình dữ liệu sản phNm, chi tiết và dữ liệu theo khuyến cáo của N hà sản xuất.

B. Submit layout drawings, details, locations and structural calculations for support
systems. Calculations shall be prepared in according to manufacturer’s data and
recommendation.
Đệ trình bản vẽ mặt bằng, chi tiết, vị trí, và tính toán kết cấu cho hệ thống giá đỡ.
Tính toán sẽ được chuẩn bị dựa theo dữ liệu và khuyến cáo của Nhà sản xuất.
SMS TOWER PROJECT
ELECTRICAL-Specifications

HONG MA CONSTRUCTION JSC   
Page 107 of 214


PART 2 - PRODUCT
PHẦN 2 - SẢN PHẨM
2.1 CONCRETE FASTENERS
CHÔN BÊ TÔNG

Q. Drilled wedge expansion type concrete anchors or
Thép neo chữ V loại giãn nở khoan chôn trong bê tông

R. Provide powder driven concrete fasteners with washers, or
Thép neo bê tông có vòng đệm dùng bột kết dính

S. Drilled sleeve type expansion anchors shall be selected according to manufacturer’s
recommendation.
Thép neo giãn nở loại ống khoan chôn trong bê tông dựa theo khuyến cáo của Nhà
sản xuất.

2.2 CONDUIT STRAPS
ĐAI ỐNG LUỒN DÂY

A. Hot-dip galvanized, cast malleable iron, one hole type strap with cast clamp-backs
and spacers as required shall be provided according to manufacturer’s
recommendation.
Đai nẹp loại một lỗ bằng sắt dẻo đúc, gang đúc có miếng kẹp theo yêu cầu sẽ được
cung cấp dựa theo khuyến cáo của Nhà sản xuất.

2.3 CONCRETE INSERTS
CHÈN BÊ TÔNG

F. Pressed galvanized steel, spot insert, with oval slot capable of accepting support nuts
of 6 to 12mm diameter thread shall be provided according to manufacturer’s
recommendation.
Cán thép mạ điện, đánh dấu chấm, dấu chấm hình oval có khả năng khít được đai ốc
cỡ 6 - 12mm bằng thép mạ kẽm ép có rãnh khoan sẽ được xiết dựa theo khuyến cáo
của Nhà sản xuất.

2.4 CONSTRUCTION CHANNEL
MÁNG THI CÔNG

E. 38mm by 38mm, 2.5mm thick galvanized steel channel with 14mm diameter bolt
holes, 50mm on center, in the base of the channel shall be provided according to
manufacturer’s recommendation.
Kích thước 38mm x 38mm, dày 2.5mm thanh thép mạ điện có lỗ cho bu lông đường
kính 14mm, 50mm nằm giữa thanh, căn cứ vào thanh được gắn mà Nhà sản xuất đưa
ra ý kiến.,

2.5 Thread Rod
TI-REN

A. Galvanized rod, sized for the load unless otherwise shown or specified shall be
provided according to manufacturer’s recommendation.
Ti-ren mạ kẽm, đúng cỡ chịu tải nặng nếu có khác sẽ cho thấy hay định rõ theo
khuyến cáo của Nhà sản xuất.

SMS TOWER PROJECT
ELECTRICAL-Specifications

HONG MA CONSTRUCTION JSC   
Page 108 of 214

2.6 CABLE TIES AND CLAMPS
BUỘC CÁP VÀ KẸP CÁP

A. One piece, nylon, reusable tape lashing ties shall be provided according to
manufacturer’s recommendation.
Dây buộc có thể dùng loại bằng nylon sẽ được cấp theo khuyến cáo của Nhà sản
xuất.


PART 3 – EXECUTION
PHẦN 3 - THỰC HIỆN

3.1 INSTALLATION
LẮP ĐẶT

A. Provide supporting devices as noted in other Sections of Electrical Specifications.
Cung cấp thiết bị giá đỡ như đã ghi trong các phần của đặc tính kỹ thuật điện .

B. Fasten hanger rods, conduit clamps, outlet and junction boxes to building structure
using pre-cast inserts, expansion anchors, preset inserts or beam clamps.
Dây đai buộc, kẹp ống luồn dây, ổ cắm và hộp nối dây dùng cho công trình dùng loại
chôn đúc sẵn, miếng neo giãn nở, chôn sẵn hoặc nẹp neo.

C. Use hollow wall fasteners in hollow masonry walls.
Bơm silicon ở những chỗ tường bị lỗi.

D. Use expansion anchors or preset inserts in solid masonry walls.
Dùng neo co giản hoặc neo đúc sẵn.

E. Use self-drilling anchors or expansion anchors on concrete surfaces.
Dùng neo tự khoan hoặc neo co giản cho bề mặt bê tông.

F. Powder activated anchors may only be used if first approved in writing by the
Supervision Consultant.
Neo bằng bột kết dính thì trước hết phải được chấp thuận bằng văn bản bởi Tư vấn
Giám sát.

G. Use sheet metal screws in sheet metal studs and wood screws in wood construction.
Dùng đinh ốc bằng kim loại trong bản ri-vê, đinh tán, và đinh gỗ dùng cho kết cấu
gỗ.

H. Do not fasten supports to piping, ductwork, mechanical equipment, or conduit.
Đừng buộc chặt giá đỡ vào ống, đường ống dẫn, thiết bị cơ, hoặc ống luồn dây.

I. Do not drill structural steel members without written approval by the Supervision
Consultant.
Đừng khoan thép kết cấu mà không có văn bản chấp thuận của Tư vấn Giám sát.

J. Fabricate supports from structural steel or steel channel. Rigidly welded or bolted to
present a neat appearance. Use hexagon head bolts with spring lock washers under
all nuts.
Cột đúc sẵn từ thép kết cấu hoặc máng thép. Hàn chắc hoặc xiếc đai ốc trông dễ
nhìn. Dùng bu lông đầu bát giác có miếng đệm khác nằm dưới đai ốc.

SMS TOWER PROJECT
ELECTRICAL-Specifications

HONG MA CONSTRUCTION JSC   
Page 109 of 214

K. Install surface-mounted cabinets and panelboards with a minimum of four anchors.
Provide additional support backing in stud walls prior to sheet rocking as required to
adequately support cabinets and panels.
Lắp đặt tủ gắn bề mặt để đỡ thêm cho tủ và bảng điện bằng 04 mấu neo tối thiểu.
Xây thêm cột chịu tường trước khi ốp gạch theo yêu cầu cho tủ điện.

L. Bridge studs top and bottom with channels to support flush-mounted cabinets and
panelboards in stud walls.
Trên cầu và dưới cầu có thanh đỡ để đỡ tủ và bảng điện gắn trên tường ngang.

M. Anchor free-standing equipment on concrete pads where indicated.
Neo thiết bị đứng một mình trên đế bê tông nơi chỉ định.

N . Surface outlet junction and pull boxes shall be fastened to building structure and
independent of conduit supports.
Hộp nối ổ cắm và hộp kéo dày sẽ gắn vào cấu trúc xây dựng và không dính vào giá
đỡ ống luồn dây.

O. Conduits above suspended ceiling shall be supported by straps or hangers attached to
the building structure and independent of the ceiling suspension system.
Ống luồn dây bên trên trần treo sẽ được hỗ trợ bằng bằng dây đai hoặc móc đi treo
gắn với kết cấu tòa nhà và không dính với hệ thống trần treo.

3.2 LAYOUT
BỐ TRÍ

A. Layout support devices to maintain headroom, neat mechanical appearance and to
support equipment loads.
Bố trí giá đỡ để giữ khoảng trống trên đầu, vẻ dáng cơ khi gọn gàng và chịu tải nặng
của thiết bị.
SMS TOWER PROJECT
ELECTRICAL-Specifications

HONG MA CONSTRUCTION JSC   
Page 110 of 214

SECTION E10

ELECTRICAL IDENTIFICATION
ĐÁNH DẤU ĐIỆN


PART 1 - GENERAL
PHẦN 1 - TỔNG QUÁT

1.1 SECTION INCLUDES
BAO GỒM NHỮNG PHẦN

K. N ameplates and labels
Nhãn và biển báo

L. Wire and cable markers
Dây điện và khắc chữ trên cáp

M. Conduit colour coding
Mã màu ống luồn dây

N . Conduit markers
Nhà sản xuất ống luồn dây

O. Panelboard Directories.
Danh bạ bảng điện

1.2 SUBMITTALS
ĐỆ TRÌNH

M. Submit shop drawings
Nộp bản vẽ thi công

N . Include data sheets for identification materials furnished
Bao gồm các bản dữ liệu chứng nhận vật liệu đã hoàn thành

O. Include schedule for nameplates and labels
Bao gồm danh mục làm nhãn và biển báo

P. Include sample engraved nameplate of each type and size
Bao gồm mẫu biển báo ghi chữ tuỳ theo từng loại và từng kích cỡ.

PART 2 - PRODUCT
PHẦN 2 - SẢN PHẨM

2.1 exposed metalwork
PHẦN VIỆC KIM LOẠI LỘ THIÊN

T. All exposed metalwork (including those inside plantroom) shall be wire-brushed and
cleaned from rust, scale, dirt and grease, and shall then be given one priming coat,
one undercoat and one finishing coat of full gloss enamel.
Tất cả phần việc kim loại lộ ra ngoài (bao gồm những phần bên trong phòng máy) sẽ
được mài dũa thật sạch tránh bụi, lớp gỉ, mỡ và sẽ được tráng một lớp lót ban đầu,
lớp lót thứ hai và lớp men bóng hoàn thiện.

SMS TOWER PROJECT
ELECTRICAL-Specifications

HONG MA CONSTRUCTION JSC   
Page 111 of 214

U. The priming coat for exposed galvanized iron shall be an approved galvanized iron
primer.
Lớp phủ dung môi cho sắt mạ kẽm lộ thiên sẽ là loại dung môi đã chấp thuận.dùng
cho sắt mạ kẽm.

V. The priming coat for exposed non-ferrous metalwork shall be approved as suitable for
the metal to which it will be applied.
Lớp phủ dung môi cho phần việc kim loại không nhiễm từ lộ thiên sẽ được áp dụng
thích hợp đối với những kim loại theo đó có áp dụng được.

2.2 CONCEALLED METALWORK
PHẦN KIM LOẠI ĐI CHÌM

A. All galvanized iron surface concealed in roof spaces, false ceilings, building ducts
etc. need not be painted.
Tất cả sắt mạ điện chìm dưới mái, trần giả, ống dẫn thi công... không cần sơn.

B. All black iron and steel surface shall be wire brushed and given one coat of zinc
chromate or red lead.
Tất cả mặt thép và sắt đen sẽ được chà bên phải và phủ một lớp kẽm Crôm hay chì
đỏ.

C. Colour banding for identification shall be provided as described elsewhere in this
specification.
Vòng đai màu dùng để nhận dạng sẽ được cung cấp theo mô tả trong đặc tính kỹ
thuật.

D. Colour-paint finish for concealed services, if required by Local Authorities, shall
however be provided.
Màu sơn hoàn thiện những việc đi ngầm, nếu yêu cầu bởi Chính quyền địa phương,
thì sẽ cung cấp.

2.3 CONDUIT/TRUNKING/TRAY/LADDER/IDENTIFICATION
ỐNG LUỒN DÂY/ HỘP ĐI DÂY/ KHAY/ THANG/ NHẬN DẠNG

G. All exposed pass through public area shall be finishes with colour matching
surrounding with colour band identification as in Table 1.
Tất cả phần lộ thiên xuyên qua khu vực công cộng sẽ được sơn hoàn thiện với màu
sắc hợp xung quanh có dải băng màu nhận dạng như bảng 1.

H. All colour identification shall comply with Local Authority code requirement.
Nhận dạng màu sắc phải phù hợp với yêu cầu mã Chính quyền địa phương.

2.4 COLOUR SCHEMES
BẢNG MÀU

F. The whole of the installation shall be painted in accordance with the requirements
indicated in Table 1, unless otherwise agreed by the Construction Manager.
Toàn bộ lắp đặt sẽ được sơn theo yêu cầu ghi trong Bảng 1. Ngoại trừ có những ý
kiến khác đã được đồng ý bởi Giaùm ñoác döï aùn.

2.5 LABELLING
NHÃN

A. All plant and equipment provided under this Contractor shall be labelled in English
SMS TOWER PROJECT
ELECTRICAL-Specifications

HONG MA CONSTRUCTION JSC   
Page 112 of 214

and other languages as selected by the Construction Manager. All warning signs
shall be English and one more languages as to duty or services, all such labelling to
correspond to schedules, diagrams, etc. shall be provided as part of the as-built
drawings. Labels shall be of white Traffolyte with black engraved lettering not less
that 20mm high or as otherwise required and approved.
Tất cả máy móc và thiết bị được ký với dạng Thầu phụ sẽ phải gắn nhãn bằng itếng
Anh và tiếng nước ngoài nào khác được chọn bởi Giaùm ñoác döï aùn, tất cả các nhãn
đều ghi rõ thời gian, biểu đồ....sẽ được cung cấp như một phần của bản vẽ hoàn
công. Nhãn màu trắng Traffolyte khắc chữ đen không dưới 20mm chiều cao hoặc
theo yêu ý kiến đã được yêu cầu và chấp thuận.

B. Manufacturer’s nameplates shall be provided for all plant and equipment and shall
show serial and model numbers and date of manufacture.
Tên biển báo của Nhà sản xuất sẽ được gắn trên tất cả các máy móc và thiết bị và sẽ
cho thấy số hiệu, số mẫu (mô đen) và ngày sản xuất.

C. Label shall be provided for all sub-board, distribution boards, Circuit Breaker of
Switchboard, Termination Board, etc as required or directed on site.
Nhãn sẽ được gắn trên tất cả bảng điện phụ, bản phân phối mạch điện, cầu dao tự
động, tổng đài, hộp nối ổ cắm..... theo yêu cầu hoặc chỉ đạo tại hiện trường.

D. Every indicating light, switch, terminal and breaker in the control and electrical board
shall be labelled so as to provide ready identification of each and all circuits and
operational light and switch. A schedule of circuits shall be mounted in a metal frame
complete with plastic protective cover and hung in the vicinity of the switchboard.
The designation of the boards shall be labelled.
Mỗi đèn chỉ thị, công tắc, đầu dây, cầu dao nằm theo trật tự và bảng điện tất cả sẽ
được gắn nhãn đánh dấu từng thiết bị ,từng mạch điện, đèn và công tắc. Danh mục
mạch điện sẽ được đặt trong khung kim loại bọc nhựa và treo kề tổng đài.. Chọn
bảng điện phải có nhãn.

E. Labels shall be screwed or riveted to sheet metal. Adhesive fixing is not acceptable.
Nhãn cần xiết ốc hoặc đóng đinh tán trên tấm kim loại. Không chấp thuận dùng keo
dán.

F. Details of exact lettering shall be agreed with the Supervision Consultant prior to
manufacture.
Chi tiết phong chữ chính xác sẽ được đồng ý cùng Tư vấn Giám sát trước khi sản
xuất


PART 3 – EXECUTIVE
PHẦN 3 - THỰC HIỆN

3.3 APPLICATION OF PAINTING
MÀU SƠN ÁP DỤNG

P. All paints shall be prepared and applied in accordance with the manufacturer’s
recommendations.
Tất cả màu sơn được pha ra và sơn theo ý kiến của N hà sản xuất.

Q. All galvanized metal surfaces shall be properly etch-primed to ensure correct
adhesion of the paint of the surface. Materials for etch-priming shall be as
recommended by the paint manufacturer’s subsequent painting of galvanized surfaces
shall comply with this Specification.
SMS TOWER PROJECT
ELECTRICAL-Specifications

HONG MA CONSTRUCTION JSC   
Page 113 of 214

Tất cả bề mặt kim loại mạ điện đều xi một lớp ăn mòn dung môi trên bề mặt. Nguyên
liệu dùng để xi trước khi sơn bề mặt mạ điện cần có ý kiến của Nhà sản xuất cho phù
hợp với đặc tính kỹ thuật này.

R. Prior to painting, all metallic surfaces except galvanized surfaces shall be thoroughly
scraped and wire brushed as necessary to remove scale, rust and swarf. Surfaces shall
then be solvent cleaned to remove all oil, grease and dirt.
Trước khi sơn, tất cả bề mặt kim loại ngoại trừ bề mặt mạ điện cần cạo và chà sạch
lớp gỉ, mạt giũ. Bề mặt sẽ được hòa tan làm sạch lớp dầu, mỡ, và bụi bẩn.

S. When the surfaces to be painted are clean and dry, one coat of an approved primer
shall be evenly applied over the entire area. When the priming coat is completely
dry, one coat of an approved paint flat undercoat shall be applied. Before applying
the finishing coats, the Contractor shall ensure that the undercoated surface is rubbed
flat and smooth. Finally, an approved high gloss finishing paint shall be applied
when all dust has been removed.
Khi bề mặt sơn khô và sạch, lớp lót đầu tiên đã chấp thuận sẽ được phủ lên toàn bộ.
Khi lớp lót đầu tiên hoàn toàn khô, lớp lót thứ hai sẽ tiếp tục. Trước khi các lớp lót
hoàn thiện, Nhà Thầu thầu lại công việc này của Thầu phụ phải bảo đảm bề mặt láng
mịn. Sau cùng, cho một lớp sơn bóng cao cấp khi bụi bẩn đã được phủi sạch..

T. Each successive coating shall be completely dry prior to the application of the next
coat. The minimum thickness of each layer of paint shall be 50 microns.
Mỗi lớp sơn đều phải để cho thiệt khô trước khi sơn một lớp kế tiếp. Độ dày tối thiểu
của mỗi lớp sơn 50 micrômet


Table 1
MỤC LỤC 1

PAINTING, LABELLING AND FINISHING
SƠN, NHÃN VÀ HOÀN THIỆN

Equipment colours and codes
Mã và màu thiết bị

Item Colour
Vật dụng Màu

Switchboards Grey
Tủ điện chính Xám

Control Panels Grey
Bảng điều khiển Xám

Electrical Motors In accordance with equipment colour and as
per Supervision Consultant’s approval
Bộ phận điều khiển bằng điện Phù hợp với màu thiết bị và chấp thuận của
Tư vấn Giám sát

Electrical Conduits Orange (Tango)
(Power and Lighting Points)
Ống dẫn điện Cam
(Đèn và điểm chiếu sáng)

SMS TOWER PROJECT
ELECTRICAL-Specifications

HONG MA CONSTRUCTION JSC   
Page 114 of 214

Automatic Control / BMS installation Yellow (Canary Yellow)
Điều khiển tự động/ Lắp đặt hệ thống Vàng (Canary Vàng)
quản lý toà nhà

Fire Protection System Dark Red (Matador)
Hệ thống phòng cháy Đỏ đậm (Matador)

Telecommunication System White
Hệ thống điện thoại Trắng

Hệ thống ăng ten chính Light Blue (Lobelia)
Hệ thống phát thanh công công Xanh biển sáng (Lobelia)

Security, CCTV Light Blue with Red band
An ninh, Camera quan sát Xanh biển sáng đi cùng băng rôn đỏ

N ote:
Ghi chú:

1. Colour scheme proposed by the Contractor shall be made reference to
recognized international standard acceptable to the Supervision
Consultant
Thầu phụ đưa ra ý kiến pha màu sao cho đúng tiêu chuẩn quốc tế công
nhận gửi đến Tư vấn Giám sát

2. All expose series pass through public access area shall be finishes with
colour matching surrounding with colour Band Identification as above
Tất cả phần lộ thiên xuyên qua khu vực công cộng sẽ được sơn hoàn
thiện với màu sắc hợp xung quanh có dải băng màu nhận dạng như
trên

3. All Colour Identification shall comply with local authority.
Đánh dấu màu sắc phù hợp với chính quyền địa phương.


SMS TOWER PROJECT
ELECTRICAL-Specifications

HONG MA CONSTRUCTION JSC   
Page 115 of 214

SECTION E11

POWER FACTOR CORRECTION EQUIPMENT
THIẾT BN ĐIỀU CHỈNH HỆ SỐ CONG SUAT


PART 1 - GENERAL
PHẦN 1 - TỔNG QUÁT

1.1 DESCRIPTION
MÔ TẢ

P. Provide power factor correction equipment in accordance with the Contract Documents.
Cung cấp thiết bị ñiều chỉnh hệ số coâng suaát dựa vaøo taøi lieäu hôïp ñoàng phuï.

1.2 STANDARDS
TIÊU CHUẨN

Q. The installation shall comply with IEC 70
Lắp đặt phải phù hợp với IEC 70.

1.3 SUBMITTALS
ĐỆ TRÌNH

A. Manufacturers product data sheets for Capacitor Banks, overcurrent protection
devices, automatic power factor regulators, harmonic filters, etc.
Bảng dữ liệu sản phẩm cuûa Nhaø saûn xuaát duøng cho tụ ñiện buø thiết bị bảo vệ quaù
doøng ñieän, boä ñieàu chænh heä soá coâng suaát töï ñoäng, boä loïc soùng haøi.....

B. Dimensioned layout and elevation drawings showing the capacitor banks,
housekeeping pads, and support locations and types.
Baûn veõ maët baèng theo kích thöôùc vaø bản vẽ mặt ñứng thể hiện tụ ñieän buø, taám ñeäm
ñôõ, loaïi vaø vò trí giaù ñôõ.

C. One line diagram showing capacitor ratings, overcurrent protection device ratings,
cable lugs, metering displays, identification nameplate, and fuse clip sizes.
Sô ñoà moät sôïi theå hieän ñònh möùc tuï ñieän, ñònh möùc ñoä thieát bò baûo veä doøng ñieän quaù
taûi, ñaàu caùp, ñoàng hoà ño, baûng teân nhaän bieát, kích thöôùc caàu chì.

D. Wiring diagrams.
Sơ ñồ ñi daây

E. Installation instructions.
Hướng dẫn lắp đặt

F. Certified test reports.
Chứng nhận baùo caùo kieåm tra

PART 2 - PRODUCTS
PHẦN 2 - SẢN PHẨM

2.1 POWER FACTOR CORRECTION/HARMONIC FILTERING EQUIPMENT
THIEÁT BÒ BUØ HEÄ SOÁ COÂNG SUAÁT, LOÏC SOÙNG HAØI
SMS TOWER PROJECT
ELECTRICAL-Specifications

HONG MA CONSTRUCTION JSC   
Page 116 of 214


W. Voltage: 380 volts ± 10% three phase, 50 HZ.
Ñieän aùp: 380 volts ± 10%, 03 pha, 50 HZ.

X. Operating Temperature Limits: manufacture detail to operate at 100 percent rated
voltage in ambient air temperature up to 50ºC.
Giới hạn nhiệt ñộ hoaït ñoäng: Chi tiết sản xuất ñể hoaït ñoäng tại mức ñộ ñieän aùp
100% trong nhiệt ñộ khoâng khí xung quanh leân ñeán 50ºC.

Y. Indicators: Include LED indicating light for each step of capacity.
Ñeøn chæ thò: Bao gồm ñeøn baùo hieäu LED cho moãi naác coâng suaát.

Z. Basic Impulse Level : 30kV
Mức xung aùp caên baûn: 30kV

AA. Integrated Equipment Short-Circuit Rating : 65,000 rms amperes symmetrical.
Ñònh möùc ngaén maïch thieát bò ñieän töû: Caân ñoái 65,000 rms am pe doøng ñoái xöùng.

BB. Power Factor Sensing and Control : Utilize reactive current sensing and solid state
electronic controller to automatically connect appropriate correction capacitors and
detuned reactors to line through contactors. Include time delay to accommodate
capacitor resistor discharge and prevent hunting.
Doø tìm vaø ñieàu khieån heä soá coâng suaát: Duøng doøng ñieän trôû khaùng vaø boä ñieàu khieån
maïch ñieän töû töï ñoäng noái soá tuï buø vaø ñieàu chænh ñieän khaùng daây qua coâng taéc tô.
Tính luoân thôøi gian treã thích hôïp vaø ñeå ñieàu tieát söï phoùng ñieän cuûa tuï ñieän vaø ngaên
söï dao ñoäng.

CC. Contactors: electrically held, three-pole, 600 volt, general-purpose magnetic
contactors sized in accordance with IEC Standard. Contacts shall be silver plated.
Allow 50 kVAR steps.
Coâng taéc tô: Gaøi baèng ñieän, 3 cực, 600 volt, choïn theo tieâu chuaån IEC. Tieáp ñieåm
maï baïc. Coù naác nhaûy caáp laø 50 kVAR.

DD. Power Bus: tin-plated copper sized to handle rated current without abnormal
temperature rise.
Thanh daãn ñieän: Saéc taây ñoàng maï thieác coù kích côõ ñuû ñeå mang doøng ñieän ñònh möùc
maø khoâng laøm taêng nhieät ñoä baát thöôøng.

EE. Undervoltage Relay: Controller shall incorporate an undervoltage relay to interrupt
control relays for power failures longer than 15 milliseconds.
Rô le baûo veä aùp thaáp: Boä ñieàu khieån coù Rôle baûo veä aùp thaáp ñeå ngaét Rôle ñieàu khieån
khi maát nguoàn trong voøng laâu hôn 15 mili giaây.

FF. Fuses each individual capacitor branch circuit on the line side of the contactor. Fuses
shall be current-limiting type with 100,000-ampere symmetrical interrupting capacity.
Gaén/ ñaët caàu chì moãi maïch nhaùnh tuï ñieän rieâng phía daây noùng cuûa coâng taéc tô. Caàu
chì laø loaïi haïn doøng coâng suaát giaùn ñoaïn ñoái xöùng 100kA

GG. Blown Fuse Indicator: Each capacitor and harmonic filter fuse circuit shall provided
with a blown fuse indicator consisting of a fused neon lamp which illuminates
without requiring removal of covers.
Hieån thò caàu chì noå: Moãi tuï ñieän vaø maïch ñieän caàu chì boä loïc soùng haøi seõ boá trí goàm
coù ñeøn neon coù taùc duïng baät saùng leân maø khoâng caàn môû naép.

HH. Transient Suppresors: Each capacitor and harmonic filter fuse circuit shall provide
SMS TOWER PROJECT
ELECTRICAL-Specifications

HONG MA CONSTRUCTION JSC   
Page 117 of 214

with a blown fuse indicator consisting of a fused neon lamp which illuminates
without requiring removal of covers.
Boä suy giaûm quaù ñoä: Moãi tuï ñieän vaø maïch ñieän caàu chì boä loïc soùng haøi seõ boá trí
goàm coù ñeøn neon coù taùc duïng baät saùng leân maø khoâng caàn môû naép.

II. Blocking Reactor; A harmonic current suppression (Blocking Reactor – 7%) shall be
provided for each step.
Boä giaûm soùng haøi: Boá trí boä giaûm doøng ñieän soùng haøi 7% taïi moãi naác.

JJ. Power Factor Meter: switchboard-type power factor meter with display range of 0.5
lagging accuracy, plus or minus 1 percent to 0.5 leading. Meter shall be located in
the door of the controller enclosure.
Ñoàng hoà ño heä soá coâng suaát:Loaïi gaén tuû ñieän coù taàm chæ thò chính xaùc ñeán 0.5 ±1%.
Ñoàng hoà ñieän ñaët taïi cöûa cuûa boä phaän ñieàu khieån.

KK. Current Transformer: Provide a current transformer with turns ratio as required.
Extend control conductors to controller.
Maùy bieán doøng ñieän: Boá trí maùy bieán doøng coù tæ leä bieán doøng theo yeâu caàu. Keùo/ ñi
daây daãn ñieàu khieån tôùi boä ñieàu khieån.

LL. Dielectric Impregnant: non-PCB, non combustible liquid.
Chaát thaám ñieän moâi: Khoâng laø loaïi PCB, khoâng laø chaát loûng deã chaùy.

MM. Enclosure: Complete with enclosure and located in switchroom outside switchboard.
Voû che/ Phaàn che: Beä buø heä soá coâng suaát coù voû che vaø ñaët trong phoøng ñoùng caét
ñieän.

N N . Construction: internally fused, replaceable capacitor cells factory assembled and
bussed and together in protective enclosure; include internal discharge resistor.
Keát caáu: Coù tuï buø deã thay theá gaén taïi xöôûng saûn xuaát vaø thanh daãn ñaët trong voû
che, bao goàm ñieän trôû phoùng ñieän beân trong.

OO. Cooling: naturally ventilated.
Laøm maùt: Thoâng gioù töï nhieân.

PP. Access: enclosure access through a removable capacitor door located on top of
enclosure; access door shall be interlocked to de-energised contactor)s) when the door
is opened.
Loái vaøo: môû tuû qua cöûa môû tuû ñieän thaùo rôøi ñöôïc ñaët treân noùc phaàn che, cöûa naøy
khoùa lieânï ñoäng ñeå ngaét ñieän coâng taéc tô khi môû cöûa.
QQ. Finish: manufacturer’s standard gray enamel.
Hoaøn thieän: Traùng men theo tieâu chuaån cuûa Nhaø saûn xuaát.

PART 3 – EXECUTION
PHẦN 3 - THỰC HIỆN

3.4 EXAMINATION
KIEÅM TRA

U. Install in accordance with manufacturer’s instructions.
Lắp đặt dựa vào hướng dẫn của N hà sản xuất.

SMS TOWER PROJECT
ELECTRICAL-Specifications

HONG MA CONSTRUCTION JSC   
Page 118 of 214

V. Locate capacitors and harmonic filters to allow adequate ventilation around
enclosure.
Ñaët tuï ñieän vaø boä loïc soùng haøi cho pheùp söï thoâng gioù thích ñaùng trong voû che.

W. Provide disconnecting switch to remove capacitors and detuned reactors.
Boá trí dao caùch ly ñeå thaùo dôõ tuï ñieän vaø ñieän khaùng.

3.4.1 DEMONSTRATION
MINH HOA

A. Provide a factory trained field representative to instruct the Employer’s personnel for
a period of no less than 2 days in maintenance and operation of the equipment.
Boá trí ñaïi dieän coâng tröôøng ñaõ ñöôïc huaán luyeän taïi xöôûng ñeå höôùng daãn nhaân söï
cuûa Chuû ñaàu tö veà baûo trì vaø vaän haønh thieát bò trong thôøi haïn khoâng döôùi 02 ngaøy.

3.5 FIELD QUALITY CONTROL
QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG

A. Test the Capacitor Banks in accordance with the requirements and methods
recommended by the manufacturer and as referenced in Section 30 of these
specifications.
Kiểm tra boä tụ ñiện dựa vaøo caùc yeâu cầu kieåm tra khôûi ñoäng vaø vaän haønh.

SMS TOWER PROJECT
ELECTRICAL-Specifications

HONG MA CONSTRUCTION JSC   
Page 119 of 214

SECTION E12

SERVICE ENTRANCE
LỐI VÀO


PART 1 - GENERAL
PHẦN 1 - TỔNG QUÁT

1.01 DESCRIPTION OF WORK
MÔ TẢ CÔNG VIỆC

A. Work Included
Công việc bao gồm

1. Provide all power service from the Electric Service Provider existing service to the
project’s service and boxes and extending them to the service entrance equipment as
indicated on the drawings and herein specified. The work includes installation of
service cable from service end box to the CT compartment.
Boá trí taát caû caùc dòch vuï veà ñieän töø dòch vuï hieän höõu cuûa coâng ty ñieän löïc ñeán dòch
vuï cuûa döï aùn vaø môû roäng chuùng ñeán ngoõ vaøo thieát bò khaùc nhö chæ daãn treân baûn veõ
vaø chuù thích. Coâng vieäc bao goàm laép ñaët caùp töø ñaàu hoäp ñieän ñeán maùy bieán doøng
ñieän vaø phuû beâ toâng caùp töø ñaàu hoäp ñieän ñeán maùy bieán doøng ñieän.

2. Provide all Telecom and Cable TV service conduits from the Service Provider’s
existing services sleeves to the project’s service end boxes and extending them to the
MDF and other service entrance equipment as indicated on the drawings and herein
specified. The work includes the as required manholes for the Telecom Service
Provider cables entrance.
OÁng luoàn daây dòch vuï vieãn thoâng gaén töø oáng boïc ngoaøi hieän höõu cuûa coâng ty ñieän
thoaïi ñeán hôïp ñaàu cuoái dòch vuï cuûa döï aùn vaø môû roäng chuùng ñeán tuû phaân phoái chính
MDF vaø ngoõ vaøo thieát bò khaùc nhö chæ daãn treân baûn veõ vaø chuù thích. Vieäc thi coâng
bao goàm ñaøo hoá theo yeâu caàu cho loái vaøo caùp cuûa coâng ty ñieän thoaïi.1.02 PERFORMAN CE REQUIREMEN TS
YÊU CÂU THỰC HIỆN

Comply with the requirements of local authority and utility having jurisdiction
Phuø hợp với caùc yeâu caàu của chính quyền ñịa phương vaø cô quan chöùc naêng.

A. Provide metering equipment approved by the Electric Service Provider. A watt-hour
meter with demand register shall be provided for building serviced.
Boá trí thieát bò ño chaáp thuaän bôûi coâng ty ñieän löïc. Boá trí ñoàng hoà ño ñieän naêng theo nhu
caàu ñaêng kyù cho dòch vuï toøa nhaø.

B. Provide system short circuit study based on 2000 KVA bus on primary side of the service
transformer. The local Electric Utility Company shall be requested to provide the
available fault current at the service point. The fault current withstand ratings of all
equipment and its components shall be higher by at least 10% than the calculated fault
level.
Xem xeùt ngaén maïch heä thoáng ñieän döïa vaøo thanh caùi sô caáp cuûa maùy bieán aùp dòch vuï
coâng suaát 2000 KVA. Yeâu caàu coâng ty ñieän löïa doøng ñieän ngaén maïch taïi ñieåm cung caáp
SMS TOWER PROJECT
ELECTRICAL-Specifications

HONG MA CONSTRUCTION JSC   
Page 120 of 214

dòch vuï. Möùc chòu ñöïng doøng ngaén maïch cuûa taát caû thieát bò vaø thaønh phaàn cuûa noù caàn
cao hôn ít nhaát 10% doøng ngaén maïch tính toaùn.
1.03 SUBMITTALS
ĐỆ TRÌNH

A. Conduit route for all exterior conduits related to service.
Tuyến ống luồn daây cho toaøn boä oáng luoàn daây beân ngoaøi lieân quan ñeán dòch vuï ñieän.

B. Metering equipment showing facility. The Contractor shall submit all the stop drawings
showing the main switchboard details, associate builders’ work including pull box, trench
details, to approval and coordination.
Trình baøy nhöõng phöông tieän vaø thieát bò ño löôøng. Nha thauseõ ñeä trình toaøn boä baûn veõ
thi coâng theå hieän chi tieát tuû ñoùng caét chính vaø coâng vieäc cuûa Nhaø thaàu khaùc coù lieân
quan goàm hoäp keùo, chi tieát maùng.


PART 2 – EXECUTION
PHẦN 2 - THỰC HIỆN

2.01 MATERIALS
VẬT LIỆU

A. Service Conduits: Provide service conduits and connection space in accordance with the
local utility requirements and as shown on the Drawings.
Ống luoàn daây: Cung caáp oáng luoàn daây vaø choã noái döïa theo caùc yeâu caàu cuûa coâng ty cung caáp
dòch vuï ñòa phöông vaø nhö chæ ra treân baûn veõ.


PART 3 – EXECUTION
PHẦN 3 - THỰC HIỆN


3.01 IN STALLATION
LẮP ĐẶT

A. The service conduits shall terminate at the point of connection and shall extend
underground to the main service terminating pull section. All bends in the conduits shall
be long radius type and all sweeps shall have a radius of not less than ten times the
conduit size. Underground conduits spaced not less than 50mm apart, or unless noted
otherwise.
Ống luồn daây sẽ ñöôïc laøm ñaàu tại ñiểm nối vaø ñi ngaàm ñeán phaàn keùo daây dòch vuï
chính. Tất cả chỗ cong trong ống luồn daây phaûi coù baùn kính daøi vaø baùn kính cong
khoâng dưới 10 lần kích thước ống luồn daây. OÁng luoàn daây choân ñaát ñaët caùch nhau
khoâng dưới 50mm ngoại trừ coù chuù thích khaùc.

B. The service cable shall be connected to the metering compartment of the service
entrance equipment.
Caùp dòch vuï sẽ nối với phoøng ño ñieän keá cuûa thieát bò ngoõ vaøo.

C. The Contractor shall be responsible and coordinate with others to ensure that the
installation of the service end box compiles with local utility requirements.
Thầu phụ sẽ chịu traùch nhiệm vaø phối hợp với những người khaùc ñeå baûo ñaûm việc lắp
ñặt ñầu hộp ñiện phuø hợp với yeâu cầu thiết thực của nhaø cung caáp dòch vuï ñòa phöông.

3.02 CON DUITS CROSSIN G PUBLIC DEDICATED PROPERTY
SMS TOWER PROJECT
ELECTRICAL-Specifications

HONG MA CONSTRUCTION JSC   
Page 121 of 214

ỐNG LUỒN DÂY BĂNG QUA CÔ SÔÛ VAÄT CHAÁT

Where service or other conduits cross a street, alley, highway or any other public
dedicated
property, the Contractor shall make the necessary arrangements to open and close the
public property. The building Owner shall pay all costs in connection with the
required licenses, permits, fees and deposits. The conduits shall be installed in a
manner required by the authorities having jurisdiction.
Nơi coù coâng trình hoặc những nơi coù ống luồn daây băng qua ñường, hẻm, xa loä hoặc bất
kỳ khu vực thuộc cô sôû vaät chaát, thì Thầu phụ sẽ phải làm một số thủ tục cần thiết xin
pheùp ñaøo . Chủ đầu tư sẽ nộp lệ phí sẽ nộp lệ phí coù lieân quan ñến vấn ñề cấp pheùp, xin
pheùp ñaët cọc. Ống luồn daây sẽ ñặt theo quy caùch yeâu caàu bôûi cô quan chöùc naêng.

3.03 STRUCTURAL CON DITION S
ĐIỀU KIỆN KẾT CẤU

A. Where conduits are to pass through or interfere with any structural member, or where
notching boring or cutting of the structure is necessary, or where special openings are
required through walls, floors, footings, or other building elements, to accommodate the
electrical work, all such work shall be done as directed and approved by the Project
Manager.
Nơi naøo maø ống luồn daây ñi qua hoặc dính vaøo phần kết cấu, hoặc ñụng vaøo nấc hoặc
cần caét bớt kết cấu, hoặc nơi naøo cần phải triển khai ñặc biệt ñi qua tường, saøn, chaân
cột, hoặc caùc thaønh phaàn coâng trình khaùc, tất cả coâng việc sẽ ñược thực hiện theo sự chỉ
ñạo trực tiếp vaø ñoàng yù bởi người ñại diện của Chủ dầu tư.

B. The placement of conduits in concrete slabs structural members shall comply with the
requirements of the applicable city code and shall be approved by the Employer’s
Representative.
Vieäc ñaët oáng luoàn daây trong tấm beâ toâng, ,kết cấu beân trong phải phuø hợp với
caùc yeâu cầu của luaät thöïc thi vaø phải ñược ñồng yù bởi người ñại diện của Chủ
dầu tư.

C. Where a concrete encasement (duct bank) for underground conduits
penetrates a foundation wall, the underground structure which the conduits enter,
the encasement shall, except where another means for maintaining its position in
relation to the structure, rest on a haunch integral with the wall or structure, or
shall extend down to the footing projection, if any, or shall be doweled into the
structure. Underground structures shall include manholes, pull boxes, vaults and
buildings.
Nơi naøo coáp pha duøng cho ống luồn daây dưới ñất tiếp giaùp nền tường theo kết
cấu dưới ñất maø ống luồn daây vaøo, coáp pha sẽ, ngoại trừ coù yù ñeå cũng cố vị trí
trong kết cấu, döïa treân voøm lieân keát noái töôøng hoaëc keùo daøi xuoáng chaân moùng,
neáu coù, hoaëc keát caáu hoaëc ñoùng ñinh vaøo keát caáu.

D. All cutting and patching of the rough and finish construction work shall be done as
required for installation of work under this Section. Patching shall be of the
same materials, workmanship and finish as, and shall accurately match the
surrounding work. The work shall be done under the instruction of the Project
Manager.
Cắt bỏ, laøm laùng mặt vaø hoaøn thieän thi coâng phải ñược thực hiện theo yeâu cầu
lắp ñặt trong phần naøy. Traùng vữa cuøng loaïi vật liệu, cuøng tay nghề vaø cuøng
SMS TOWER PROJECT
ELECTRICAL-Specifications

HONG MA CONSTRUCTION JSC   
Page 122 of 214

hoaøn chỉnh vaø phuø hôïp chính xaùc với coâng việc xung quanh. Coâng việc ñược
thực hiện dưới sự hướng dẫn của người ñại diện Chủ ñầu tư.
SMS TOWER PROJECT
ELECTRICAL-Specifications

HONG MA CONSTRUCTION JSC   
Page 123 of 214

SECTION E13

BUSBAR
THANH DAÃN ÑIEÄN

A. Busbar shall be of hard drawn high conductivity copper of adequate area complying IEC
Publication 439. The maximum hotspot temperature rise at any point in the bus duct at
continuous rated load shall not exceed 45ºC above a maximum ambient temperature of 50ºC
in any position.
Thanh daãn ñieän laøm baèng ñoàng coù tính daãn ñieän cao cuûa khu vöïc phuø hôïp vôùi tieâu chuaån
IEC xuaát baûn 439. Söï gia taêng nhieät ñoä cöïc ñaïi taïi ñieåm baát kyø trong thanh caùi daãn ñieän ôû
taûi ñònh möùc lieân tuïc khoâng quaù 45ºC hôn nhieät ñoä xung quanh toái ña 50ºC ôû baát kyø vò trí
naøo.

B. Busbar shall be suitably plated at all joints and contact surfaces
Thanh daãn ñieän seõ ñöôïc maï phuû phuø hôïp taïi taát caû caùc moái noái vaø beà maët tieáp ñieåm.

C. Busbar shall be tinned plated for low contact resistance.
Thanh daãn ñieän seõ ñöôïc maï thieác ñeå coù ñieän trôû tieáp xuùc thaáp.

D. Bus duct system shall be terminated by end closure
Heä thoáng thanh caùi daãn ñieän seõ ñöôïc keát thuùc baèng taám chaën cuoái.

E. Unless otherwise highlighted, full size neutral of the same cross-sectional area as the phase
conductor shall be provided for all rating of the busbar system.
Tröø phi coù ñaùnh daáu khoái khaùc, toaøn boä kích thöôùc daây trung tính coù cuøng moät maët caét ñoùng
vai troø nhö daây pha daãn ñieän ñöôïc cung caáp duøng cho toaøn boä ñònh möùc cuûa heä thoáng thanh
daãn ñieän.

HOUSING
VOÛ CHE

A. The housing shall be of extruded aluminium with epoxy painted to provide maximum
protection against corrosion from water and other contaminants. All hardware shall be plated
to prevent corrosion.
Voû che ñöôïc laøm baèng nhoâm coù sôn epoxy baûo veä toái ña choáng bò aên moøn töø nöôùc vaø caùc
chaát gaây oâ nhieãm khaùc. Toaøn boä phaàn cöùng ñeàu ñöôïc maï phuû choáng aên moøn.

A. When the busbar cover is opened, no live part can be accessed and the degree of protection
provided shall have the same IP rating as specified for the bus duct.
Khi naép thanh daãn ñieän ñöôïc môû, khoâng coù sinh vaät naøo coù theå chui vaøo vaø möùc baûo veä
phaûi cuøng möùc IP nhö chæ roõ cho thanh caùi daãn ñieän.

PLUG-IN UNIT (TAP-OFF UNITS)
THIEÁT BÒ ÑAÀU CAÉM (THIEÁT BÒ MAÉC REÕ)

A. Housing shall completely enclose the moulded case circuit breaker with rating as indicated in
the Drawings. Enclosure shall be of galvanised sheet steel furnished in epoxy baked enamel
paint over a rust inhibitor.
Voû che seõ bao heát, caàu dao töï ñoäng vôùi möùc nhö chæ daãn treân baûn veõ. Voû che ñöôïc laøm baèng
theùp maï keõm coù traùng lôùp epoxy treân gaïch men nung loùt sôn choáng ræ.

SMS TOWER PROJECT
ELECTRICAL-Specifications

HONG MA CONSTRUCTION JSC   
Page 124 of 214

B. Stable shields shall be provided to protect stabs and ground plug body to bus duct housing
before stabs make power contact. Earth terminal shall be provided inside plug body, adequate
shielding shall be provided to prevent access to live parts when cover is open. An earth stab
shall be manufactured to engage grounding tab on bus duct and internal earthing bus shall be
provided.
Maøn che oån ñònh duøng ñeå baûo veä thanh caém vaø ñaàu noái ñaát ñeán voû thanh caùi daãn ñieän tröôùc
khi thanh caém coù ñieän. Daây noái ñaát ñöôïc gaén beân trong thaân choát caém, cung caáp che chaén
thích hôïp ñeå ngaên baát kyø sinh vaät naøo ñi vaøo beân trong khi môû naép. Thanh caém tieáp ñaát
ñöôïc saûn xuaát ñeå gaén baêng noái ñaát treân thanh caùi daãn ñieän vaø thanh caùi tieáp ñaát noäi boä seõ
ñöôïc cung caáp.

C. A releasable cover interlock shall be manufactured to prevent opening cover except when
breaker is in “OFF” position. This interlock shall be convertible to non-releasable interlock
preventing closing switch with cover open shall also be included, as well as an interlock to
prevent insertion or removal from bus duct when in “ON ” position.
Naép ñaäy thaùo ra ñöôïc saûn xuaát ñeå ngaên khoâng cho naép môû ngoaïi tröø khi boä ngaét ñieän ñang
trong traïng thaùi “Taét”. Khoùa lieân ñoäng naøy ñöôïc hoaùn ñoåi thaønh khoùa lieân ñoäng khoâng môû
ñöôïc nhaèm ngaên chaën ñoùng coâng taéc khi môû naép cuõng seõ ñöôïc bao goàm, cuõng nhö khoùa lieân
ñoäng ngaên khoâng cho theâm vaøo hoaëc gôõ ra töø thanh daãn khi ñang ôû vò trí “Môû”.

D. Circuit breaker type plugs shall have an interrupting rating of not less than 36kA rms
symmetrical and not less than the type tested short-circuit capacity of the designated bus duct.
Ñaàu caém duøng cho caàu dao töï ñoäng phaûi coù möùc ngaét khoâng döôùi 36kA rms vaø khoâng döôùi
loaïi coâng suaát maïch ngaén maïch ñaõ ñöôïc thöû nghieäm cuûa thanh caùi daãn ñieän ñaõ ñöôïc thieát
keá.

E. Plug assists shall be furnished on all plugs over 100A that will mechanically engage or
disengage the plug from the bus duct, but only when the plug is in the “OFF” position.
Hoã trôï ñaàu caém phaûi ñöôïc trang bò treân toaøn boä ñaàu caém hôn 100A seõ baèng cô hoïc gaén vaøo
hoaëc thaùo ra ñaàu caém töø thanh caùi daãn ñieän, chæ khi naøo ñaàu caém ñang trong traïng thaùi
“Taét”.


SMS TOWER PROJECT
ELECTRICAL-Specifications

HONG MA CONSTRUCTION JSC   
Page 125 of 214

SECTION E14

LOW VOLTAGE SWITCHBOARDS (LVSB)
BẢNG CHUYỂN MẠCH HẠ THẾ (LVSB)

PART 1 – GENERAL
PHẦN 1 - ĐẠI CƯƠNG

1.01 WORK DESCRIPTION
MÔ TẢ CÔNG VIỆC

A. The switchboards, distribution boards and control panels shall be built in accordance with
IEC 439 “Factory Built Assemblies for Low Voltage” or BS 5486 “Factory-built Assemblies
of Switchgear and Control Gear for Voltage up to and including 1000 AC and 1200V DC”.
Các bảng chuyển mạch, bảng phân phối và bảng điều khiển cần được gia công theo tiêu
chuẩn IEC 439 “Các bộ phận lắp ráp do nhà máy gia công dùng cho điện hạ thế” hoặc BS
5486 “Các bộ phận lắp ráp cho cơ cấu chuyển mạch và cơ cầu điều khiển do nhà máy gia
công dùng cho điện áp tới 1000 AC và 1200 V DC”

B. Switchboards shall be of type tested conforming to tests conducted by ASTA or other
recognised testing authority. Type test certificates obtained form the testing authority
together with the construction details of the switchboards on which the approval was obtained
shall be submitted at the time of technical submission.
Các bảng chuyển mạch phải thuộc loại được thử nghiệm theo các thử nghiệm do ASTA hoặc
các đơn vị thử nghiệm được công nhận thực hiện. Các chứng chỉ thử nghiệm do các d09ơn vị
thử nghiệm cấp kèm theo các chi tiết gia công bảng chuyển mạch đã được phê duyệt cần
được đệ trình vào thời điểm đệ trình hồ sơ kỹ thuật.

C. All factory built assemblies shall be capable of withstanding the electrical, mechanical and
thermal stresses of the prospective fault level experience. The prospective fault levels of the
various factory built assemblies shall be as indicated in the Drawings.
Toàn bộ các bộ phận do nhà máy gia công phải có khả năng chịu được các ứng suất nhiệt,
điện và cơ của các mức độ sự cố có thể xảy ra trong tương lai. Mức độ sự cố dự kiến đối với
các bộ phận lắp ráp do nhà máy gia công cần theo như mức độ thể hiện trên các bản vẽ.

D. All equipment used in the factory built shall have been type tested. Type set certificates
shall be submitted for all major equipment at the time of technical submission.
Toàn bộ các thiết bị do nhà máy gia công được sử dụng cần được thử nghiệm chủng loại
trước đó. Các giấy chứng nhận phải được đệ trình đối với các thiết bị quan trọng vào thời
điểm đệ trình hồ sơ kỹ thuật.

E. All factory built assemblies, as complete unit shall have a rating equal to or greater than the
integrated equipment rating as indicated in the Drawing.
Toàn bộ các thiết bị do nhà máy gia công được giao thành bộ hoàn chỉnh cần có công suất
bằng hoặc cao hơn mức công suất đề ra trên Bản vẽ.

F. All factory built assemblies subject to rain or wet conditions of located outside electrical
switch room shall be weatherproof constructed to IP 65, able to withstand high impact
strength of 60 KN /m
2
(min), temperature resistant with consideration of Ambient temper 40ºC
and average switchboard room temperature 40ºC. Flame retardant and corrosion resistant.
Tất cả các bộ phận do nhà máy chế tạo phải chịu tình trạng mưa hoăc ẩm ướt hoặc được bố
trí lắp đặt bên ngoài phòng điện phải được che mưa nắng theo tiêu chuẩn IP 65, có khả năng
chịu được lực tác động cao đến mức 60 KN/m² (min.), chịu được nhiệt độ chung quanh lên tới
40
o
C và nhiệt độ trung bình trong phòng máy là 40ºC , chịu lửa và được chống rỉ sét.

SMS TOWER PROJECT
ELECTRICAL-Specifications

HONG MA CONSTRUCTION JSC   
Page 126 of 214

1.02 STANDARDS
CÁC TIÊU CHUẨN

A. The LV switchboards and distribution boards shall be constructed in accordance with the
latest revision of the following standards:
Các bảng chuyển mạch và bảng phân phối phải được gia công theo ấn bản mới nhất của các
tiêu chuẩn sau đây:

1. BS 88 : Cartridge fuses for voltages up to and including 1000V
AC and 1500V DC.
Cầu chì hộp dùng cho điện áp lên tới 1000V AC và
1500 V DC.
2. BS 89 : Direct acting electrical indicating analogue electrical
measuring instruments and their accessories.
Thiết bị đo lường điện hoạt động trực tiếp thể hiện
trên màn hình tương tự và các phụ kiện.
3. BS 142 : Electrical protective relays
Rơ-le bảo vệ điện
4. BS 159 : Busbars and busbar connection
Thanh cái và mối nối thanh cái
5. BS 1433 : Copper for electrical purposes. Rods and bars.
Đồng dùng cho điện. Thanh dẫn và thanh ngang.
6. BS EN 60898 : Circuit-breakers for over current protection for
household and similar installations.
Các bộ ngắt mạch dùng cho mục đích bảo vệ quá dòng
cho các hê thống lắp đặt trong nhà và tương tự
7. BS 3938 : Current transformers
Máy biến dòng
8. BS EN 60947-2 : Low-voltage switchgear and control gear, Part 2
circuit-breakers.
Cơ cấu chuyển mạch và cơ cấu điều khiển hạ thế. Bộ
ngắt mạch Phần 2.
9. BS 4794 : Control switches (switching devices, Part 1 including
contactor relays, for control and auxiliary circuits, for
voltages up to and including 1000V AC and 1200V
DC). General requirements.
Công tắc điều khiển (các bộ phận chuyển mạch, Phần
1 bao gồm các rơ-le bộ đóng ngắt cho các mạch điều
khiển và mạch phụ đối với điện áp lên tới 1000V AC
và 1200 V DC. Các yêu cầu chung.
10
.
BS 5419 : Air break switches, air-break disconnectors, and fuse
combination units for voltages up to and including
1000V AC and 1200V DC.
Cầu dao không khí, bộ phận ngắt không khí và các tổ
hợp cầu chì cho điện thế lên tới 1000V AC và 1200 V
DC.
11
.
BS 5420 : Degrees of protection of enclosures of switch Part I
great Part I and control gear for voltages up to and
including 1000V AC and 1200V DC.
Các cấp độ bảo vệ phần bao quanh công tắc. Phần 1
và cơ cấu điều khiển cho điện áp lên tới 1000V AC và
1200 V DC.
12
.
BS 5424 : Control gear for voltages up to and including 1000V
and 1200V DC-Part 1 Contactors.
Cơ cấu điều khiển cho điện áp lên tới 1000V AC và
SMS TOWER PROJECT
ELECTRICAL-Specifications

HONG MA CONSTRUCTION JSC   
Page 127 of 214

1200 V DC - Phần 1 Các bộ đóng ngắt
13
.
BS 5486 : Low-voltage switchgear and control gear Part 1
assemblies. Part 1: Requirements for type tested and
partially type tested assemblies.
Cơ cấu chuyển mạch và cơ cấu điều khiển hạ thế - Phần 1:
các bộ phận lắp ráp. Phần 1: các yêu cầu đối với các bộ phận
lắp ráp được thử nghiệm chủng loại và thử nghiệm chủng
loại một phần.
14
.
BS 5685 : Electricity meters – Part 1: Class 0.5, 1 and 2 single
phase and polybase, single-rate, phase and polyphase,
single-rated and multi-rate watt-hour meters.
Các đồng hồ đo điện - Phần 1: đồng hồ đo watt-giờ
Loại 0,5, 1 và 2 một pha và nhiều pha, công suất đơn,
một pha và nhiều pha,định mức đơn và đa định mức.
15
.
BS 5992 : Electrical relays
Rơ-le điện
16
.
BS 6004 : PVC insulated cables, (non-armoured), for electrical
power and lighting.
Cáp bọc PVC cách điện (không bọc sắt) cho điện
nguồn và hệ thống chiếu sáng
17
.
BS 6231 : PVC insulated cables for switchgear and control gear
wiring.
Cáp bọc PVC cách điện cho đường dây của cơ cấu
điều khiển và cơ cấu chuyển mạch
18
.
BS 7430 : Earthing.
Phần tiếp đất


B. BS/IEC or other N ational standards not mentioned above but are applicable to this installation
shall also apply.
Tiêu chuẩn BS/IEC hoặc các tiêu chuẩn quốc tế khác không đề cập ở phần trên nhưng có thể
áp dụng cho công tác lắp đặt này cũng được áp dụng.

1.03 SUBMISSION
HỒ SƠ ĐỆ TRÌNH

A. Please refer to submittal requirement in General specification.
Vui lòng xem yêu cầu về hồ sơ đệ trình trong Tiêu chí kỹ thuật Phần 1

B. A component list and catalogues.
Danh mục các bộ phận và catalogue

C. Detailed construction drawings of all factory built assemblies shall be submitted for approval
before construction commences.
Bản vẽ gia công chi tiết của tất cả các bộ phận lắp ráp do nhà máy chế tạo cần được đệ trình
để phê duyệt trước khi khởi công.

D. Such drawings shall show the proposed method of construction of the cubicles, method of
supporting equipment and busbars, full details of busbar layout, method of support, electrical
control wiring diagrams, equipment weight, colours, surface treatment.
SMS TOWER PROJECT
ELECTRICAL-Specifications

HONG MA CONSTRUCTION JSC   
Page 128 of 214

Các bản vẽ đó cần thể hiện phương pháp thi công đề xuất các phòng máy, biện pháp nâng đỡ
thiết bị và thanh cái, toàn bộ các chi tiết về sơ đồ bố trí thanh cái, biện pháp nâng đỡ, sơ đồ
đường dây điều khiển, trọng lượng, màu sắc, xử lý bề mặt thiết bị.

E. The drawing shall also incorporate a full list of proposed materials. The construction shall
not commence until the drawings are approved for construction.
Ngoài ra, bản vẽ còn phải kết hợp với một danh mục đầy đủ các loại vật tư đề xuất. Không
được khởi công trước khi các bản vẽ được phê duyệt.

F. Factory and site testing procedures and report formats shall also be included.
Quy trình thử nghiệm ở nhà máy và ở hiện trường và biểu mẫu báo cáo cũng cần được bao
gồm trong hồ sơ.


PART 2 – PRODUCTS
PHẦN 2 - SẢN PHAM

2.01 GEN ERAL
ĐẠI CƯƠNG

A. The factory built assemblies shall be of the totally enclosed, modular cubicle type, which are
extensible and suitable for floor mounting as indicated in the drawings.
Các bộ phận lắp ráp do nhà máy sản xuất cần được bao bọc chung quanh toàn bộ, dạng mô-
đun, có thể nối dài và phù hợp cho việc đặt trên sàn nhà như thể hiên trên bản vẽ.

B. The factory built assemblies shall be compartmented and utilise sheet steel plates of thickness
as detailed below. The panels shall be vermin proof and constructed to minimum degree of
protection of IP ratings to BS 5420. The IP ratings indicated below shall be applicable unless
otherwise indicated in the drawing.
Các bộ phận lắp ráp do nhà máy sản xuất phải được chia thành từng ngăn, sử dụng các tấm
thép có chiều dày như được nêu chi tiết dưới đây. Các tấm ngăn cần được ngăn mối mọt xâm
nhập và gia công với mức bảo vệ tối thiểu là theo định mức IP hoặc tiêu chuẩn BS 5420.
Định mức IP nêu dưới đây cần được áp dụng trừ phi được nêu khác đi trong bản vẽ.

C. Main and Sub-Switchboards
Các bảng chuyển mạch chính và phụ

1. 2mm thick sheet steel
Tấm thép dày 2mm
2. Form 4 for Main Board and Emergency Board unless otherwise specified to BS 5486
with separation of busbars from the functional units and separation of all functional
units from one another.
Dạng 4 đối với Bảng chính và Bảng khẩn cấp trừ phi được quy định khác theo tiêu
chuẩn BS 5486 với việc ngăn các thanh cái khỏi các bộ phận chức năng và ngăn cách
giữa các bộ phận chức năng với nhau.

3. Minimum IP 42 and IP 2X after opening of doors & panels (of external covers) unless
otherwise specified.
Tối thiểu là IP 42 và IP 2X sau khi mở cửa & tấm ngăn (phần bao bên ngoài) trừ hi
được quy định khác

4. IP 65 for location subject to rain wet conditions of located outside electrical switch
room.
IP 65 đối với vị trí phải chịu tình trạng mưa hoặc ẩm ướt chẳng hạn như khi phòng
điện được bố trí ngoài trời.
SMS TOWER PROJECT
ELECTRICAL-Specifications

HONG MA CONSTRUCTION JSC   
Page 129 of 214


5. Switchboard frame shall be of modular detail and extensible.
Khung bảng chuyển mạch phải có chi tiết mô-đun và có thề nối dài

6. The interior of each cubicle shall be dust inert and vermin resistant.
Phần bên trong của từng buồng nhỏ phải sạch bụi và ngăn được mối mọt

D. Switchboard frames shall be fabrication of 2.0mm thick electro-galvanised steel. All joints
shall be neatly formed and finished flush with the adjacent surfaces by grinding and/or
machining. N o joints shall be located on a corner and all bare edges shall be lipped.
Các khung bảng chuyển mạch cần được gia công bằng thép mạ điện dày 2mm. Tất cả các mối
nối phải gọn gàng và hoàn thiện láng và bằng phẳng các bể mặt liền nhau bằng cách mài
và/hoặc gia công bằng máy. Không được bố trí mối nối tại góc. Các cạnh trần phải được uốn
mép.

E. Structural members and bracing, where necessary, shall be welded or bolted to the frame.
Các bộ phận kết cấu và thanh giằng, khi cần thiết, phải được hàn hoặc gắn bằng bu lông vào
khung.

2.02 DOORS AN D PAN ELS
CỬA RA VÀO VÀ CÁC TẤM PA-NEN

A. Full access shall be provided to service and maintain all equipment inside each cubicle by
means of a suitable hinged door that shall open a minimum of 120 degrees. All hinged doors
shall have an earth braid connected to the cubicle.
Phải có lối tiếp cận để sửa chữa và bảo dưỡng toàn bộ các thiết bị trong trong từng phòng
điện qua một cửa ra vào có gắn bản lề phù hợp có thể mở ra một góc tối thiểu là 120 độ.
Toàn bộ các cửa ra vào bằng bản lề phải có một dây tiếp đất nối vào phòng.

B. Doors and panels shall be constructed of 2 mm electro-galvanised sheet steel, pressed or
rolled so that edges are given a neat round finish and shall reinforced with a suitable frame
welded to the inside folded edge of the door. An approved stiffener shall be welded to the
inside of each door and/or panel.
Cửa ra vào và các tấm pa-nen phải được gia công bằng thép tấm mạ điện dày 2mm, ép hoặc
cán sao cho các cạnh có bề mặt hoàn thiện gọn gàng và tròn trịa, đồng thời được gia cố bằng
khung phù hợp được hàn vào cạnh gấp bên trong cửa. Một thanh nẹp được chấp thuận sẽ
được hàn vào bên trong từng cánh cửa và/hoặc từng tấm pa-nen.

C. Door shall hang on substantially concealed non-corrosive hinges and shall be fitted with good
quality door handles to Project Manager’s approval which shall be lockable and operable by
the same key. The door handles shall be fitted with toggles to operate rods to latch with
suitable slots in both the top and bottom of the switchboards. Latching rods shall be guided
by brackets. The latching rods and associated brackets shall be cadmium plated.
Cửa ra vào cần được đặt trên các bản lề không rỉ đặt ở chỗ khuất và được lắp các tay nắm có
chất lượng tốt được Giám đốc xây dựng chấp thuận, có thể khóa và mở bằng cùng một chìa.
Các tay nắm cửa cần được lắp vào với các chốt để cài then với các rãnh thích hợp ở cả phía
trên và dưới bảng chuyển mạch. Các then cài cần được định vị bằng móc. Cả then và móc cài
liên quan đều được mạ cadmium.

D. All front, side and top panels shall be constructed in a manner similar to that specified for
doors above. They shall be fitted to the frame from the outside with captive, hand tightened
screw. Panels longer than 1.2 metres shall be provided with 3 point locking system.
Các tấm pa-nen phía trước, bên cạnh và bên trên phải được thi công theo một cách thức
tương tự như pa-nen quy định cho cửa ra vào ở phần trên. Chúng phải được lắp vào khung từ
SMS TOWER PROJECT
ELECTRICAL-Specifications

HONG MA CONSTRUCTION JSC   
Page 130 of 214

bên ngoài bằng đinh ốc siết chặt bằng tay. Các pa-nen có chiều dài trên 1,2 m phải có ba
điểm để làm khoá.

2.03 BASEPLATE AN D IN SULATIN G PAN ELS
TẤM BỆ VÀ CÁC PA-NEN CÁCH ĐIỆN

A. The switchboards shall be mounted on 50mm X 50mm C-channel. Wherever insulating
panels are required to mount special equipment, they shall be of high quality black bakelite,
polished on the front.
Các bảng chuyển mạch cần được lắp trên thép U có kích thước 50mm x 50mm. Khi cần lắp
các pa-nen cách điện cho các thiết bị đặc biệt, các pa-nen này phải được làm bằng bakelite
chất lượng cao, đánh bóng phía trước.

B. All edges must be straight and square and shall be chamfered on the front edge with a 3mm
chamfer.
Toàn bộ các cạnh phải thẳng, vuông góc và được vạt phẳng cạnh phía trước với mặt vạt
3mm.

2.04 FIN ISHIN G OF METAL WORK
VIỆC HOÀN THIỆN CÁC BỘ PHẬN KIM LOẠI

A. Panel work of the switchboards shall be finished with electrostatic epoxy power coating of
minimum 50 microns all treated with 180ºC 12 minute oven baking. All metal work shall be
rust inhibited and sprayed with two coats of primer. The painting shall be of best quality
oven-baked epoxy power coated, of Grey colour.
Các tấm pa-nen của các bảng chuyển mạch phải được hoàn thiện bằng một lớp sơn phủ
epoxy tĩnh điện có bề dày tối thiểu là 50 microns và toàn bộ được xử lý bằng cách nung ở
nhiệt độ 180
o
C trong 12 phút. Tất cả các bộ phận kim loại được xử lý chống rỉ sét và được
phun 2 lớp sơn lót. Sơn phải thuộc loại tốt nhất, nung nhiệt và có màu xám.

B. After erection on site and after all inspection and tests have been carried out, the Sub-
contactor shall thoroughly clean all painted parts, touch-up with application of an additional
coat of anti-corrosive structural priming paint to any part of the originally painted surfaces
that have been scratched or otherwise marked and at least one additional touch-up finishing
coat of Grey colour.
Sau khi lắp đặt ở hiện trường và thực hiện xong toàn bộ công tác kiểm tra và thử nghiệm,
Nhà thầu phụ cần làm vệ sinh sạch sẽ tất cả các phần được sơn, dặm thêm một lớp sơn lót
chống rỉ bổ sung lên bất cứ bộ phận nào có bề mặt bị trầy xước hoặc bị đánh dấu và ít nhất
một lớp sơn hoàn thiện màu xám lên đó.

2.05 BUSBARS AN D CURREN T CARRYIN G PARTS
THANH CÁI VÀ CÁC BỘ PHẬN CHUYỂN TẢI DÒNG ĐIỆN

A. The manufacturing of the busbar system shall comply to the latest edition of BS 158 and BS
159. All busbars and current carrying parts shall be manufactured to carry a current density
of not more than 1.55 A/mm
2
and shall be capable of carrying normal current continuously
without the temperature rise of any part exceeding 30ºC. Their location shall be such as to
ensure adequate spacing between conductors and they shall be securely fastened and braced to
withstand all stress set up during transportation, erection and normal operation, and under
short circuit conditions. The busbars shall not be damaged in any way under a fault of short
circuit experience with minimum 35 MVA for 3 seconds. Where two or more conductors are
used to form a phase, it shall be separated with an air gap sufficient to allow for the
ventilation of the individual conductors all round. Busbar supports shall be made of slotted
first grade “Bakelite” or glass fibre reinforced polymer able to withstand minimum operating
temperature of 110ºC.
SMS TOWER PROJECT
ELECTRICAL-Specifications

HONG MA CONSTRUCTION JSC   
Page 131 of 214

Việc sản xuất hệ thống thanh cái cần tuân thủ các ấn bản mới nhất của tiêu chuẩn BS 158 và
BS 159. Tất cả các thanh cái và các bộ phận chuyển tải dòng điện phải được gia công để
có thể chuyển tải một mật độ dòng không quá 1,55 A/mm
2
đồng thời phải có khả năng
tải dòng điện bình thường một cách liên tục mà không làm tăng nhiệt độ của bất cứ bộ phận
nào lên quá 30
o
C. Vị trí của chúng cần được bố trí sao cho có thể bảo đảm khoảng cách thích
hợp giữa các dây dẫn, đồng thời cần buộc và giằng thật chặt để có thể chịu được các ứng
suất/va đập trong quá trình vận chuyển, lắp đặt và vận hành bình thường cũng như khi xảy ra
tình trạng đoản mạch. Không được gây tổn hại cho các thanh cái dưới bất cứ hình thức nào
do trải qua sự cố đoản mạch tối thiểu là 35 MVA trong vòng 3 giây. Khi sử dụng 2 hoặc
nhiều hơn hai dây dẫn để lập thành một pha, cần ngăn cách bằng một khoảng không khí đủ
để thông gió từng dây dẫn. Các giá đỡ thanh cái cần được làm bằng “bakelite” hạng nhất
được khoét rãnh hoặc polymer gia cố bằng sợi thủy tinh để có thể chịu được nhiệt độ vận
hành tối thiểu là 110
o
C.

B. All connections in current carrying parts shall be made by means of bolts with lock nuts. The
use of tapped holes and studs or any other alternative method of connection in current
carrying parts shall not be employed without the express approval of the Project Manager
prior to manufacture.
Toàn bộ các mối nối trong các bộ phận chuyển tải dòng điện cần được thực hiện bằng bu
lông hoặc đinh ốc. Không được phép sử dụng các lỗ ren và đinh tán (rivê) hay bất cứ phương
pháp nào khác trừ phi có sự chấp thuận rõ ràng của Giám đốc xây dựngtrước khi tiến hành.

C. Busbars shall be provided with approved shrinkable tube of adhesive stickers of appropriate
phase colour to indicate phases.
Cần cung cấp các thanh cái đặt trong ống có thể co rút được và băng keo dán có màu sắc
phù hợp để chỉ pha.

D. All connections, tapping and clamping shall be made in an approved manner to ensure
minimum contact resistance. All connections in the busbars shall be firmly bolted and
clamped with even tension. Before assembly, all busbar joint surfaces shall be filed or
finished to remove burrs, dents and oxides and silvered to maintain good continuity at all
joints.
Tất cả các mối nối, băng dán và kẹp cần được thực hiện sao cho có thể bảo đảm điện trở tiếp
xúc. Tất cả các mối nối trên thanh cái cần được bắt bu lông hoặc kẹp chặt với độ căng bằng
nhau. Trước khi lắp đặt, tất cả các bề mặt của mối nối thanh cái cần được giũa kỹ hoặc hoàn
thiện nhằm loại bỏ các gờ ráp, dấu răng, chỗ bị ăn mòn đồng thời mạ bạc để duy trì tính chất
liên tục của các mối nối.

E. All intermediate conducting material shall be used when there is a possibility of electrolytic
action when contact of the copper busbars with dissimilar metals are made.
Cần sử dụng các loại vật liệu dẫn điện trung gian khi có khả năng xảy ra hiện tượng điện
phân khi cho các thanh cái bằng đồng tiếp xúc với các kim loại không đồng dạng.

F. An earth bar minimum size comply with BS7671 and BS7430 with minimum 50mm x 6mm
to each vertical section of the cubicle units and shall be run the full length at the bottom of
each switchboards. All metal parts of the switchboards and associated equipment shall be
bonded and connected to this earth bar. Minimum 2 connections to main earthing system shall
be provided.
Một thanh tiếp đất có kích cỡ tối thiểu là 50mm x 6 mm theo tiêu chuẩn BS 7671 và BS 7430
cho mỗi phần thẳng đứng của các phòng điện và phải chạy hết chiều dài ở đáy của từng bảng
chuyển mạch. tất cả các bộ phận kim loại của bảng chuyển mạch và các thiết bị liên quan
phải được kết nối vào thanh tiếp đất này. Cần cung cấp ít nhất là hai mối nối vào hệ thống
tiếp đất chính.

SMS TOWER PROJECT
ELECTRICAL-Specifications

HONG MA CONSTRUCTION JSC   
Page 132 of 214

G. The neutral busbar shall be the same size of that of the phase bars and shall be provided with
an adequate number of terminals including cable lugs, bolts, etc. to suit the installation.
Thanh cái trung tính phải có cùng kích thước với thanh cái pha và được cung cấp một số
lượng bằng số lượng các đầu nối kể cả các vấu cáp, bu lông, vv để phù hợp cho việc lắp đặt.

H. For circuits not less than 200A, busbar drops to moulded case circuit breakers or other
apparatus shall be made of circular of rectangular busbar covered with N ylex tubing of
appropriate colour and terminated in adequately sized concentric lug, of lug type, cone grip
cable sockets or approved equal. Cables may be used for circuits less than 200A to type test
configuration.
Đối với các mạch điện dưới 200 A, thanh cái đặt vào các bộ ngắt mạch bằng khuôn đúc hoặc
các bộ phận khác phải là các thanh cái dạng tròn hoặc vuông được bao bọc bằng ống Nylex
có màu sắc phù hợp và được bó đầu trong vấu đồng tâm có kích cỡ phù hợp, hoặc đế cáp có
chóp kẹp hoặc vật liệu tương đương được chấp thuận. Có thể sử dụng cáp cho các mạch điện
dưới 200A cho cấu hình thử nghiệm (?)

I. All visible rectangular busbars shall be bare tinned type size 1.55/mm² based on current
density.
Tất cả các thanh cái vuông phải thuộc loại bọc thiếc đon thuần có kích thước 1,55/mm
2
dựa
trên mật độ dòng.

J. All screws, bolts, washers used for the busbars shall be cadmium plated. All contact parts of
the busbars and connections shall be sanded and coated with a thin coat of chemical inert
petroleum jelly. All bolts shall be tightened with an even tension. Approved spring washers
shall be used at all joints complete with cadmium plated high tensile steel bolts.
Tất cả các con ốc, bu lông, lông đền sử dụng cho thanh cái đều phải được mạ cadmium..
Toàn bộ các phần tiếp xúc của thanh cái và các mối nối cần được phun cát làm sạch và sơn
một lớp mỏng chất keo hoá chất. Tất cả các bu lông phải được siết với một độ căng bằng
nhau. Các lông đen lò xo được chấp thuận cần được sử dụng tại các mối nối cùng với bu lông
bằng thép có độ căng cao được mạ cadmium.

K. All busbars and switchgear terminals to which outgoing or incoming cables are terminated
shall be manufactured for a maximum temperature of 40ºC above ambient.
Tất cả các thanh cái và đầu nối của cơ cấu chuyển mạch nơi tập trung đường cáp ra và vào
phải được gia công ở nhiệt độ tối đa là 40
o
C trên nhiệt độ chung quanh.

2.06 IN STALLATION
VIỆC LẮP ĐẶT

A. The clearances and insulation shall be such as to withstand the standard 3 kV dielectric tests
on the switchboard.
Khoảng hở và độ cách điện phải sao cho có thể chịu được các thử nghiệm điện môi tiêu
chuẩn 3kV đối với bảng chuyển mạch.

B. All insulation used shall be of the best quality and sufficiently strong to withstand all stresses
which may be imposed on it in the ordinary erection and operation of the switchboards.
Toàn bộ phần cách điện sử dụng phải thuộc loại tốt nhất và đủ cường độ để chịu được các
ứng suất có thể đặt lên đó trong khi lắp đặt và vận hành các bảng chuyển mạch.

C. Where insulators are cemented or jointed to metal parts, such jointing shall be of such a
nature that no dangerous stresses are set up in the insulators by the unequal expansions or
contraction of the insulation and the metal through the range of temperatures stated in Clauses
above.
Khi các bộ cách điện được trát xi măng hoặc kết nối vào các bộ phận kim loại thì việc kết nối
đó phải được thực hiện sao chokhông gây ra các ứng suất nguy hiểm tác động lên các bộ
SMS TOWER PROJECT
ELECTRICAL-Specifications

HONG MA CONSTRUCTION JSC   
Page 133 of 214

cách điện do việc dẵn nở hoặc co lại của bộ phận cách điện và phần kim loại do nhiệt độ thay
đổi như đề cập trong Điều khoản trên.

2.07 CABLE OF BUSDUCT EN TRIES
CÁP CỦA ĐẦU VÀO THANH DẪN

A. Provisions shall be made within the factory built assemblies for the proper support and
bracing of outgoing and incoming cables or busducts.
Trong số các bộ phận do nhà máy gia công, cần cung cấp cả các giá đỡ và thanh giằng cho
cáp hoặc thanh dẫn ở đầu ra và đầu vào.

B. Weatherproof cable glands and all necessary non-ferrous gland plates, etc. shall be provided
for all cables entering of leaving the switchboards. Cable terminating end boxes shall be
mounted from top of the switchgear in the cubicles. Cable supports shall be provided for the
termination boxes.
Cần cung cấp các miếng đệm cáp chịu được mưa nắng và tất cả các tấm đệm (kim loại) màu
cần thiết, vv cho toàn bộ cáp đi vào và ra khỏi bảng chuyển mạch. Các hộp đầu cáp phải
được lắp từ phía trên của cơ cấu chuyển mạch trong các phòng điện. Cần cung cấp các giá
đỡ cáp cho hộp nối cáp.

C. Busduct entries to the switchboard shall be liased with busduct vendor for the exact position
and phasing.
Đối với đầu vào thanh dẫn của bảng chuyển mạch cần liên hệ với người bán thanh dẫn để
biết được vị trí chính xác và pha của thanh dẫn.

D. Detail of cable of busduct in and out of the switchboard shall take into the IP rating
requirement as specified for the switchboard.
Chi tiết về cáp của thanh dẫn vào và ra khỏi bảng chuyển mạch phải theo yêu cầu về định
mức IP như quy định đối với bảng chuyển mạch.

2.08 PHASIN G
PHA

A. Phase rotation shall be strictly maintained throughout the project, and shall comply with the
requirements BS 258. Phase distinguishing colours shall be RED, YELLOW and BLUE.
Vòng quay pha phải được giữ nguyên trong suốt dự án và phải tuân thủ tiêu chuẩn BS 258.
Các màu sắc để phân biệt pha phải là ĐỎ, VÀNG và XANH DA TRỜI.

2.09 LABELS
NHÃN

A. All factory built assemblies and equipment shall be clearly labelled in accordance with
DEWA regulations and to indicate its functions by means of engraved ‘Traffolite’ labels.
Plastic labels are not acceptable. Emergency Main Switch Board shall be “red-on-white”
others shall be “black-on-white”. Engraved lettering not less than 20mm high or as otherwise
required and approved.
Tất cả các bộ phận lắp ráp và thiết bị do nhà máy gia công phải có nhãn rõ ràng theo các
quy định DEWA và chỉ ra các chức năng bằng các nhãn “Trafflolite” đưọc dập nổi chữ.
Không chấp nhận các nhãn bằng plastic. Bảng chuyển mạch chính dùng trogn trường hợp
khẩn cấp phải có chữ đỏ trên nền trắng, còn các bảng khác thì chữ đen trên nền trắng. Các
chữ dập nổi phải có chiều cao không dưới 20 mm hoặc theo yêu cầu hoặc được chấp thuận
khác.

B. Labels shall be attached by means of chrome finished countersunk screws and nuts.
Nhãn phải được gắn vào bằng ốc hoặc vít bắt vào lỗ khoét loe miệng với lớp hoàn thiện bằng
crôm.
SMS TOWER PROJECT
ELECTRICAL-Specifications

HONG MA CONSTRUCTION JSC   
Page 134 of 214


C. Prior to engraving the labels, a label schedule shall be submitted for approval. Cost for two
sets of labels shall be included in the Contract to cater for any amendment to the label as
directed by the Project Manager.
Trước khi dập chữ lên nhãn cần đệ trình một danh mục liệt kê nội dung để được phê duyệt.
Chi phí hai bộ nhãn cần được bao gồm trong hợp đồng phụ để đài thọ cho bất kỳ sự chỉnh
sửa nào đối với phần nhãn theo chỉ thị của Giám đốc xây dựng.

2.10 SPECIFICATION FOR SPARES
TIÊU CHÍ KỸ THUẬT CHO PHẦN DỰ PHÒNG

A. The switchboards shall incorporate a rack for mounting spares, moulded case circuit breakers
and a minimum 25 percent space capacities shall be provided for future installation of circuit
breakers.
Các bảng chuyển mạch cần bao gồm cả một cái giá để treo đồ dự phòng, các bộ ngắt mạch
đúc khuôn và tối thiểu là 25% không gian để lắp đặt các bộ ngắt mạch sau này.

B. End covers and pre-drilled holes at main busbars shall be manufactured for future extension
of the switchboards at both ends.
Phần bao bọc ở đầu và các lỗ khoan sẵn trên thanh cái chính cần được gia công để trong
tương lai có thể nối dài các bảng chuyển mạch ở cả hai đầu.

C. Spare shall be provided according to Section 16010.
Cần cung cấp phụ tùng dự phòng theo Chương 16010

2.11 BASE SUPPORTS
BỆ ĐỠ

A. The base support shall be fabricated from 50mm x 50mm C-channel base sufficiently
stiffened to adequately support the switchboard. The base shall be hot dip galvanised after
fabrication. The base may be made as part of the switchboard.
Bệ đỡ cần được gia công từ bệ thep U có kích thước 50mm x 50mm đủ cứng để nâng đỡ được
bảng chuyển mạch. Bệ phải được mạ kẽm nhúng nóng sau khi gia công. Bệ này có thể được
chế tạo như một bộ phận của bảng chuyển mạch.

2.12 VEN TILATION
THÔNG GIÓ

A. All switchboards shall be properly natural ventilated.
Tất cả các bảng chuyển mạch phải được thông gió tự nhiên.

B. Vents shall be provided with the consideration of IP rating as specified.
Cần cung cấp các ống thông gió với định mực IP theo quy định.

C. Detailed calculation shall be submitted to verify the total heat from the switchgear and
switchboard and the amount of vents and ventilation fans size.
Cần đệ trình các tính toán để chứng minh tổng số sức nóng từ cơ cấu chuyển mạch và bảng
chuyển mạch cũng như số lượng ống thông gió và kích thước quạt thông gió.
2.13 IN DICATIN G IN STRUMEN TS
CÁC THIẾT BN CHỈ BÁO

A. Indicating instruments shall comply with BS 89. Meters for external panel mounting shall be
of the flush pattern type with square escutcheon plate’s finished matt black and polycarbonate
cases.
SMS TOWER PROJECT
ELECTRICAL-Specifications

HONG MA CONSTRUCTION JSC   
Page 135 of 214

Các thiết bị chỉ báo phải theo tiêu chuẩn BS 89. Đồng hồ đo để lắp đặt bên ngoài phải thuộc
loại phẳng có nắp vuông gắn trên nền đen và vỏ bọc bằng polycarbonate.

B. The reading shall include but not limit to current (per phase, neutral and earth), voltage (L-L,
L-N ), real power, reactive power, apparent power, power factor, frequency, energy, power
quality readings such as voltage and current THD, demand, date/time stamping, on-board
memory for alarms/relay functions such as under/over conditions, phase unbalance
conditions, data log, event log, etc.
Các số đo cần bao gồm nhưng không giới hạn dòng điện (pha, trung tính và tiếp đất), điện áp
(L-L, L-N), điện năng thực tế, điện trở kháng, điện năng biểu kiến, hệ số điện, tần số, năng
lượng, các số đo về chất lượng điện chẳng hạn như điện thế và THD của dòng điện, nhu cầu,
ngày/giờ, bộ nhớ trên mạch cho các chức năng báo động/rơ-le như tình trạng quá/chưa đạt
áp, tình trạng mất cân đối pha, ghi nhận dữ liệu, sự cố, vv.

C. The meter power shall accept inputs from standard 5A current transformers and has full-scale
input of 10A. The voltage inputs shall be directly connected to 3 phase circuits of 600V and
below without the need for Potential or current transformer. All reading shall be scaled to
their actual values without the need for a multiplier.
Đồng hồ đo điện phải chấp nhận dòng điện truyền vào từ các máy biến dòng 5A theo tiêu
chuẩn và có đủ vạch cho dòng điện truyền vào 10A. Các dòng điện thế truyền vào cần được
kết nối trực tiếp vào mạch 3 pha 600V hoặc thấp hơn mà không cần đến máy biến thế hoặc
biến dòng. Tất cả các số đo phải được chia vạch đối với các trị số thực tế mà không cần đến
máy nhân (multiplier).

D. The power meter set up and resets shall be password protected and easily done via the meter
display or via network software.
Cần lập và cài đặt lại đồng hồ đo điện có password bảo vệ và thực hiện dễ dàng qua màn
hình hoặc qua phần mềm mạng lưới máy tính.

E. In addition, unless otherwise specified, following analogue indicating instrument shall be
installed for sub-bard and distribution boards above 100A incoming or as specified on the
drawings.
Ngoài ra, trừ phi có quy định khác, thiết bị chỉ báo qua màn hình tương tự như sau cần được
lắp đặt cho bảng phân phối và các bảng phụ trên 100A ở đầu vào hoặc theo như thể hiện trên
bản vẽ.

F. Ammeter and voltmeters shall be of moving coil spring controlled type with 96mm square
dials, accuracy Class 1.5 with external zero adjustment screw that is accessible from the front.
Đồng hồ đo ăm-pe và vôn kế phải thuộc loại điều khiển bằng cuộn dây lò xo chuyển động có
mặt số vuông 96mm, độ chính xác cấp độ 1,5 với ốc vặn điều chỉnh về zê-rô bên ngoài có thể
tiếp cận từ phía trước.

G. Ammeters shall be selected such that full load current indications are not less than the two
thirds of linear scale of the meter and have a suppressed upper scale.
Đồng hồ đo ăm pe cần được tuyển chọn sao cho các chỉ báo dòng điện đầy tải không dưới
hai phần ba vạch tuyến của đồng hồ, đồng thời phải có vạch trên bị triệt (?)

H. Ammeters shall be capable of taking overloads of 2 times continuously and voltmeter 1.2
times continuously.
Đồng hồ đo ăm pe phải có khả năng chịu được sự quá tải gấp hai lần một cách liên tục, còn
vôn kế thì 1,2 lần liên tục.

I. Ammeters at the main incoming feeders shall in addition to the moving iron mechanism be
provided with thermal bimetal indicators with draw pointers to record maximum demands.
The mechanism shall not respond to short current peaks and shall be manually re-settable.
SMS TOWER PROJECT
ELECTRICAL-Specifications

HONG MA CONSTRUCTION JSC   
Page 136 of 214

Ăm-pe kế ở bộ nạp chính đầu vào bên cạnh việc là cơ cấu chuyển động còn phải được cung
cấp bộ phận chỉ báo nhiệt lưỡng kim với kim chỉ ghi nhận các nhu cầu tối đa. Cơ cấu này sẽ
không đáp ứng các cao điểm dòng đoản mạch và có thể chỉnh lại bằng tay.

J. Frequency indicators shall of the vibrating reed type. The meter shall be capable of proper
operation for voltage variation of ±20% rated voltage.
Bộ phận chỉ báo tần số phải thuộc loại có lưỡi gà rung. Đồng hồ phải có khả năng vận hành
đúng đối với điện áp biến thiên ±20% so với điện áp định mức.

K. Power factor meters shall be of the electrodynamics crossed coil mechanism suitable for
balance load, three phase four-wire system. The accuracy class shall be 1.5 and range 0.5 lag
to 0.5 lead.
Đồng hồ đo hệ số điện năng phải có cơ cấu crossed coil điện động lực thích hợp cho hệ thống
bốn dây ba pha, tải trọng quân bình. Cấp độ chính xác phải là 1,5 và dao động từ 0,5 lag đến
0,5 lead.

L. Monitoring Kilowatt-Hour Meters and current transformers where specified shall be provided.
The kilowatt-hour meter shall have a digital display reading up to 100 million Kilowatt-Hours
and to the nearest 100 KW-Hr. The overall accuracy shall be better than ±2.0%.
Cần cung cấp đồng hồ theo dõi kilowatt -giờ và các bộ biến dòng tại những vị trí được nêu.
Đồng hồ đo kilowatt -giờ phải có màn hình kỹ thuật số có thể đọc tới 100 triệu kilowatt-giờ
và cấp độ gần nhất là 100 kilwatt-giờ. Độ chính xác tổng thể phải cao hơn ±2.0%.

M. The KWh meters shall be of flush mounting, rear connection type, current transformer
operated and suitable for three phase balanced and unbalanced loads. The meter shall be
complete with the three metering elements and shall be complete with the three metering
elements and shall have cyclometer register with six rollers.
Đồng hồ đo KW giờ phải thuộc loại lắp trên mặt phẳng, kết nối phía sau, vận hành theo máy
biến dòng và thích hợp với các tải trọng cân đối và không cân đối ba pha. Đồng hồ cần được
cung cấp đủ bộ với ba yếu tố đo, có đồng hồ đo hành trình với sáu trục lăn.

N . Instrument dials shall be white with black markings, and scales shall be of such material that
ageing, peeling or discoloration will not take place under tropical conditions.
Mặt số của thiết bị đo phải có nền trắng với chữ số màu đen, các vạch phải được làm bằng
chất liệu không bị tróc, lão hoá hoặc phai màu trong điều kiện thời tiết nhiệt đới.

O. All instruments, when mounted on the switchboard, wired and ready for service, shall be in
good order and condition in every way. The measuring elements shall be completely free
from any discernible stickiness either at zero or upscale, and they shall be capable of attaining
the performance guaranteed by the manufacturers of the respective instruments.
Toàn bộ các thiết bị đo lường, khi được gắn trên bảng chuyển mạch, đấu dây và chuẩn bị
hoạt động, phải ở trong tình trạng tốt nhất. Các kim đo không bị dính khi ở vị trí số không
hoặc ở vạch trên cùng, đồng thời phải có được chế độ bảo hành của nhà sản xuất thiết bị đó.

P. All terminals shall be completely insulated and potential circuits shall be suitable fused.
Tất cả các đầu nối cáp phải được cách điện hoàn toàn, và các mạch điện phải có cầu chì phù
hợp.

2.14 SELECTOR SWITCHES
CÔNG TẮC CHỌN

A. The switches shall be of the panel mounting type with totally enclosed contacts and stud
connection. Ammeter selector switches shall have make before break contacts to ensure that
the current transformers are never open circuited.
SMS TOWER PROJECT
ELECTRICAL-Specifications

HONG MA CONSTRUCTION JSC   
Page 137 of 214

Các công tắc này phải thuộc loại gắn trên pa-nen với bộ công tắc được bao bọc toàn bộ và
kết nối bằng đinh tán. Công tắc chọn ămpe kế phải có công tắc “nối trước khi ngắt” để bảo
đảm là các máy biến dòng không bao giờ bị hở mạch.

B. The ammeter selector switch shall be suitable for measuring the current in each phase
independently.
Công tắc chọn ăm-pe kế phải thích hợp để đo dòng điện trong từng pha một cách độc lập.

C. The voltmeter selector switcher shall be 7-way type. Voltmeter selector switches shall have
break before make contacts.
Công tắc chọn vôn kế phải thuộc loại 7 chiều. Công tắc chọn vôn kế phải có các công
tắc“ngắt trước khi làm”.

2.15 CURREN T TRAN SFORMERS
MÁY BIẾN DÒNG

A. Current transformers (CT) necessary for the operation of instruments and meters shall comply
with BS 3938 and of the ‘straight through’ epoxy-resin type. Measuring current transformer
shall be of accuracy class 1 and for metering of accuracy Class 0.2 for energy metering.
Các máy biến dòng (CT) cần thiết cho hoạt động của các thiết bị đo lường và đồng hồ đo
phải tuân thủ tiêu chuẩn BS 3938 và thuộc loại đúc nhựa epoxy“xuyên thẳng”. Máy biến
dòng đo lường cần có độ chính xác Cấp 1 khi đo lường và độ chính xác Cấp 0,2 khi đo năng
lượng.

B. They shall be adequately rated in V.A. to carry the summation of all V.A. burdens of
connected loads, and shall be capable of carrying current of the corresponding circuit breakers
and fuses. The output secondary current shall be 5 amperes.
Các thiết bị này phải có đầy đủ công suất trong V.A. để mang toàn bộ phụ tải V.A của các tải
trọng được kết nối, đồng thời phải có khả năng chuyển tải dòng điện của các bộ ngắt mạch
và cầu chì tương ứng. Dòng thứ cấp đầu ra phải là 5 ăm-pe.

C. The CT shall be capable of operation, without damage, with open circuited secondary and full
load current flowing in the primary.
Máy biến dòng phải có khả năng vận hành, không gây tổn hại, với dòng tải trọng toàn bộ và
dòng thứ cấp mạch hở chảy trong dòng sơ cấp (?)

D. Current transformers shall be adequately supported and installed as to permit easy access and
to readily replaceable, if necessary, without dismantling of adjacent equipment.
Các máy biến dòng phải có đầy đủ giá đỡ và được lắp đặt sao cho có thê tiếp cận và thay thế
dễ dàng, khi cần thiết, mà không phải tháo gỡ các thiết bị bên cạnh.

E. All current transformers shall be provided with an identifying label giving type, ratio, class,
output and serial number.
Cần cung cấp toàn bộ các máy biến dòng với nhãn nhận dạng ghi rõ chủng loại, tỷ lệ, cấp
độ, đầu ra và số sê-ri.

F. Current transformers provided for protective gear purposes shall have overcurrent and
accuracy limit factors not less than those corresponding to the short circuit level of the
system. The output of each current transformer shall be not less than that specified and the
capacity of the current transformers provided shall be adequate for operation of the associated
protective devices and instruments. Where double ratio secondary windings are specified, a
label shall be provided at the secondary terminals of the current transformer indicating clearly
the connection required for either ratio. These connections and the ratio in use shall be shown
on the required for either ratio. These connections and the ration in use shall be shown on the
SMS TOWER PROJECT
ELECTRICAL-Specifications

HONG MA CONSTRUCTION JSC   
Page 138 of 214

appropriate schematic and connection diagrams. Protection current transformer shall be of a
accuracy Class 5P 10 and the burden in no case shall be less than 15VA.
Các máy biến dòng cung cấp cho mục đích bảo vệ cơ cấu cần có các hệ số quá dòng và giới
hạn chính xác không thấp hơn các hệ số tương ứng với mức độ đoản mạch của hệ thống.
Công suất của từng máy biến dòng không được thấp hơn công suất quy định và dung lượng
của các máy biến dòng được cung cấp phải đủ cho hoạt động của các bộ phận và thiết bị bảo
vệ đi kèm. Khi các cuộn thứ cấp hệ số đôi được đề ra, cần cung cấp nhãn ở các đầu nối thứ
cấp của máy biến dòng, trên đó ghi rõ mối nối cần thiết cho từng hệ số. Các mối nối này và
hệ số sử dụng cần được thể hiện trên các biểu đồ và sơ đồ mối nối phù hợp. Máy biến dòng
bảo vệ phải có cấp độ chính xác 5P 10 đồng thời trong bất cứ trường hợp nào cũng không
được thấp hơn 15 VA.

G. Magnetisation curves shall be submitted at the time of shop drawing submission.
Cần đệ trình đường cong biểu thị độ từ hóa vào thời điểm đệ trình bản vẽ thi công.

2.16 CON TACTORS
NHÀ THẦU (or contactor: bộ đóng ngắt ?)

A. Contactors shall be fully tropicalised and robust construction and shall comply with relevant
parts of BS 5424 and be rated for the following duties.
Các bộ đóng ngắt cần được nhiệt đới hóa hoàn toàn, gia công chắc chắn và tuân thủ các
phần liên quan trong tiêu chuẩn BS – 5424 và có đủ công suất cho các chế độ sau:

B. Contactor for voltages up to and including 1000 volts A.C. and 1200 volts D.C. (BS 5424
Part 1).
Bộ đóng ngắt cho các điện thế lên tới 1000 Volts A.C và 1200 Volts D.C. (BS 5424, Phần 1)

1. Rated duty - Uninterrupted
Chế độ định mức - Không gián đoạn

2. Mechanical duty - Class 1
Chế độ cơ khí - Loại 1

3. Making and Breaking - AC4 Category
Làm xong rồi ngắt - Cấp AC 4

C. Contactors shall be selected to suit the load such that a minimum electrical life of one million
operations is ensured. The mechanical life shall be at least 5 million operations.
Các bộ đóng ngắt cần được tuyển chọn để phù hợp với tải trọng sao cho có thể bảo đảm tối
thiểu một triệu lần vận hành. Tuổi thọ cơ khí tối thiều là 5 triệu lần vận hành.

D. Contactors shall have at least 15 times making capacity and 10 times breaking capacity for
Contactors less than 100 amps and 10 times and 8 times respectively for contactors above 100
amps. The selection of contactors shall be coordinated with the prospective fault levels
suitable at that point of installation.
Các bộ đóng ngắt phải có dung lượng ít nhất là 15 lần đóng và 10 lần ngắt đối với các bộ
đóng ngắt dưới 100 ăm-pe và và 10 lần đóng, 8 lần ngắt đối với các bộ đóng ngắt trên 100
ăm-pe. Việ ctuyển chọn các bộ đóng ngắt cần được kết hợp với mức độ khiếm khuyết dự kiến
phù hợp tại điểm lắp đặt.

E. Contactors shall generally be suitable for rail mounting and be of modular detail. The coil
shall be suitable for +10% and –15% of nominal main voltage. Provision shall be made on
the contactors for affixing of termination and contactor identification labels.
SMS TOWER PROJECT
ELECTRICAL-Specifications

HONG MA CONSTRUCTION JSC   
Page 139 of 214

Nói chung các bộ đóng ngắt cần phải thích hợp cho việc lắp trên thanh vịn (?) và có chi tiết
mô-đun. Cuộn dây phải thích hợp với điện áp chính danh định là +10% và –15%. Cần cung
cấp các bộ đóng ngắt để gắn vào đầu nối và nhãn định dạng cho bộ đóng ngắt.

F. Contactors shall be provided in sheet steel enclosure of a tropical finish and vermin proof.
Adequate ventilation shall be accordance with BS 5424, category IP 42 for indoor service and
IP 65 for outdoor service.
Các bộ đóng ngắt cần đựơc cung cấp với phần bao ngoài bằng tấm thép có bề mặt hoàn thiện
phù hợp với khí hậu nhiệt đới và được bảo quản tránh mối mọt. Cần được thông gió đầy đủ
theo tiêu chuẩn BS 5424, cấp độ IP 42 đố với hệ thống trong nhà và IP 65 đối với hệ thống
ngoài trời.

G. The contactor shall be located within the enclosure so that upon making or opening of the
contactor under normal or fault conditions, damage will not be caused to other equipment and
wiring within the enclosure.
Các bộ đóng ngắt cần được bố trí bên trong phần bao quanh để khi đóng hoặc mở bộ đóng
ngắt trong điều kiện bình thường hoặc khi có sự cố không gây tổn hại cho các thiết bị và
đường dây khác trong phạm vi phần bao quanh.

H. An isolating switch shall be provided for each contactor circuit except that if there is more
than one contactor and they are grouped together, one incoming supply isolating switch shall
be provided to isolate all contactor circuits. A mechanical interlocking device between the
isolating switch and panel cover shall be provided to prevent access to parts within the panel
when the isolating switch is in the “ON ” position.
Cần cung cấp một công tắc cách điện cho từng mạch của bộ đóng ngắt trừ trường hợp có hơn
một bộ đóng ngắt và chúng được kết nối với nhau thành một nhóm. Cần cung cấp một công
tắc cách ly đường điện vào để cách ly toàn bộ các mạch của bộ đóng ngắt. Một bộ khóa liên
động cơ khí nằm giữa công tắc cách ly và phần bao bằng pa-nen cần được cung cấp nhằm
tránh việc tiếp cận các bộ phận bên trong khi công tắc cách ly nằm ờ vị trí “ON”

I. Contactors equipped with both local and remote control shall have local/remote changeover
switches capable of being locked by padlock in the either position.
Các bộ đóng ngắt được trang bị bộ điều khiện tại chỗ và từ xa phải có các công tắc chuyển
đổi tại chỗ/từ xa có thể khóa được bằng ổ khóa tại bất cứ vị trí nào.

J. Sub-contactor shall be provided with spare auxiliary (2 N O + 2 N C) in addition to other
required auxiliary contacts specified in the Contract .
Cần cung cấp các bộ đóng ngắt phụ với phụ kiện (2 NO + 2 NC) bên cạnh các công tắc phụ
cần thiết khác như quy định trong Hợp đồng phụ.

PART 3 – RELAYS
PHẦN 3 – RƠ-LE

3.01 CON TROL RELAYS
RƠ-LE ĐIỀU KHIỂN

A. All control and indication relays shall be of the electronic type with heavy-duty pattern fully
tropicalised type.
Toàn bộ các rơ-le điều khiển và chỉ báo phải thuộc loại điện tử có công suất lớn và được
nhiệt đới hóa.

B. Relays shall be grouped conveniently in dust proof cases with removable covers given access
for adjustment, cleaning, etc., without dismantling the relay.
SMS TOWER PROJECT
ELECTRICAL-Specifications

HONG MA CONSTRUCTION JSC   
Page 140 of 214

Các rơ-le phải được kết thành nhóm một cách thuận tiện trong các hộp ngăn bụi với nắp đậy
có thể lấy ra để tạo chỗ tiếp cận cho việc điều chỉnh, làm vê sinh, vv mà không phải tháo rơ-
le ra.

3.02 PROTECTION RELAYS
RƠ-LE BẢO VỆ

A. Protection relays shall be approved types complying with BS 142 or equal and shall have
approved characteristics and be flush mounted in dust proof cases. Relay cases shall
generally be finished in black enamel.
Các rơ-le bảo vệ phải thuộc chủng loại được chấp thuận, theo đúng tiêu chuẩn BS 142 hoặc
tiêu chuẩn tương đương và phải có các đặc tính được phê duyệt, được lắp phẳng trong các
hộp ngăn bụi.Các hộp chứa rơ-le nói chung cần có mặt hoàn thiện bằng men màu đen.

B. Relays shall be of construction detail arranged so that adjustments, testing and replacements
can be effected with the minimum of time and labour. Relays of the hand reset type shall be
capable of being reset without opening the case.
Rơ-le phải có chi tiết gia công được sắp xếp sao cho việ cđiều chỉnh, thử nghiệm và thay thế
có thể thục hiện dễ dàng và nhanh chóng nhất. Các rơ-le loại cài đặt bằng tay phải có thể cài
đặt mà không cần mở hộp ra.

C. Relay contacts shall make firmly without bounce and the whole of the relay mechanisms shall
be as far as possible unaffected by vibration or external magnetic fields.
Các công tắc rơ-le cần được gắn thật chắc để không bị nảy lên, đống thời toàn bộ cơ cấu của
rơ-le phải được bố trí càng xa càng tốt để không bị tác động bởi sự chấn động hoặc từ trường
bên ngoài.

D. Relays, where appropriate shall be provided with flag indicators of approved type, phase
coloured where applicable. Flag indicators shall be of the hand-reset pattern and shall be
capable of being reset without opening the case. Where two or more phase elements are
included in one cases separate indicator shall be provided for each element.
Các rơ-le, khi thích hợp cần được cung cấp với các bộ phận chỉ báo bằng cờ loại được chấp
thuận, tô màu pha nếu thích hợp. Các chỉ báo bằng cờ phải thuộc loại điều chỉnh bằng tay và
phải có khả năng được cài đặt lại mà không cần phải mở hộp ra. Khi có hai phần tử pha
hoặc nhiều hơn nằm trong một hộp, cần cung cấp bộ phận chỉ báo riêng cho từng phần tử.

E. Relays with provision for manual operation from outside the case, other than resetting will
not be accepted, and time delay relays shall not be of the dashpot type.
Các rơ-le có thể vận hành bằng tay từ bên ngoài hộp khác với loại cài đặt lại sẽ không được
chấp thuận, đồng thời các rơ-le làm chậm thời gian không được thuộc loại giảm chấn

F. Relays shall be provided with clearly inscribed labels describing their application and rating
in addition to the general-purpose labels.
Cần cung cấp các rơ-le có nhãn in chữ rõ mô tả ứng dụng và công suất bên cạnh các nhãn
chỉ nêu mục đích tổng quát.

G. Approved means shall be provided on the relay panels for the testing of protective relays and
associated circuits. Withdrawable type cases and plug-in type test facilities being preferred.
Cần cung cấp các phương tiện được chấp thuận trên các bảng rơ-le để thử nghiệm các rơ-le
bảo vệ và các mạch liên quan. Các hộp loại kéo ra được và phương tiện thử nghiệm loại cắm
vào được ưu tiên.

H. Full discrimination relay curves indicate relay setting shall be co-ordinate by the Sub-
contactor and submit for approval. The submission shall cover both O/C & E/F protection up
SMS TOWER PROJECT
ELECTRICAL-Specifications

HONG MA CONSTRUCTION JSC   
Page 141 of 214

to final circuit and shall be endorsed by the Sub-contactor’s Installation Supervision
Consultant.
Các đường cong biểu thị rơ-le chọn lọc chỉ ra việc cài đặt rơ-le cần đựoc Nhà thầu phụ phối
họp và đệ trình để được phê duyệt. Hồ sơ đệ trình cần bao gồm cả việc bảo vệ O/C & E/F lên
tới mạch cuối cùng và được Giám đốc xây dựngcông tăc lắp đặt của nhà thầu phụ ký xác
nhận.
3.03 OVERCURREN T PROTECTION
BẢO VỆ QUÁ DÒNG

A. Overcurrent protection shall be of the current transformers operated direct acting type.
Where instantaneous trip is specified, the relay shall incorporate on electronic timer with
adjustable time delay setting.
Bộ phận bảo vệ quá dòng của máy biến dòng phải thuộc loại vận hành trực tiếp. Khi yêu cầu
nhả ngay lập tức được đề ra , rơ-le phải được gắn vào thiết bị hẹn giờ điện tử với việc cài đặt
chậm thời gian có thể điều chỉnh (?)

B. Where IDMT characteristic is required the time/current characteristic shall comply with BS
142. IDMT type relay shall consist of an electromagnet with shading rings on the pole pieces
driving an induction disc. Current setting shall be of a plug and bridging socket
arrangement and time lag setting shall be by setting screw located above the time scale.
Khi đặc tính IDMT được yêu cầu thì tính chất thời gian/dòng điện cần tuân thủ tiêu chuẩn BS
142. Rơ-le loại IDMT cần bao gồm một nam châm điện có vành che mờ trên các bộ phận đầu
cực truyền động tới một đĩa cảm ứng. ..còn việc cài đặt thời gian trễ phải thực hiện bằng
cách siết con ốc nằm trên bảng chia vạch thời gian.

C. Overload phase indicator shall be provided to show the phase overload condition.
Cần cung cấp bộ phận chỉ báo pha quá tải để thể hiện tình trạng quá tải của pha.
D. The range of current setting adjustment for phase faults shall be 50% of 200% of rated full
load with tapping at 25% intervals and the time setting adjustment shall be 0 to 3 seconds at
10 times the normal operating current. The current/time characteristics of the relays shall be
in accordance with the British Standard Curve and shall be provided during the technical
submission.
Mức độ điều chỉnh sự cài đặt dòng điện đối với các khiếm khuyết ở pha phải là 50% của
200% đầy tải với điểm nối dây tại các khoảng cách 25% và sự điều chỉnh thời gian cài đặt
phải từ 0 đến 3 giây tại 10 lần dòng điện vận hành bình thường. Các đặc tính dòng điện/thời
gian của rơ-le phải theo đúng đường cong biểu diễn trong tiêu chuẩn Anh và cần đươc cung
cấp trong thời gian đệ trình hồ sơ kỹ thuật.

E. Both electromechanical and electronic type protective relays may be considered. Submission
of full technical detail and approval shall be obtained prior to installation.
Cả hai loại rơ-le bảo vệ loại cơ điện và điện tử có thể được xem xét. Cần đệ trình hồ sơ với
đầy đủ chi tiết kỹ thuật và phải được phê duyệt trước khi tiến hành công tác lắp đặt..

3.04 EARTH LEAKAGE PROTECTION
BẢO VỆ CHỐNG RÒ ĐẤT

A. The earth leakage relays shall be of the instantaneous type with adjustable current settings
form 5% to 40% in 5% steps.
Các rơ-le chống hiện tượng rò rỉ điện ra đất phải thuộc loại phản ứng ngay với bộ phận cài
đặt dòng có thể điều chỉnh từ 5% đến 40% trong 5% các bước (?).

B. The operating coils and contacts shall be adequately rated to carry the necessary load.
Operating indicator and reset facilities shall be provided.
SMS TOWER PROJECT
ELECTRICAL-Specifications

HONG MA CONSTRUCTION JSC   
Page 142 of 214

Các cuộn dây vận hành và công tắc phải có đủ công suất để có thể chuyển tải trọng cần thiết.
Cần cung cấp bộ phận chỉ báo tình trạng vận hành và các thiết bị trả về trạng thái ban
đầu.(?)

C. The relays shall house in dust proof sheet metal casings, provided with viewing glass.
Các rơ-le cần được đặt trong các hộp bằng tấm kim loại chống bụi bặm có kính để nhìn từ
bên ngoài vào.

D. Both electromechanical and electronic type protective relays may be considered. Submission
of full technical detail and approval shall be obtained prior to installation.
Cả hai loại rơ-le bảo vệ loại cơ điện và điện tử có thể được xem xét. Cần đệ trình hồ sơ với
đầy đủ chi tiết kỹ thuật và phải có được sự phê duyệt trước khi tiến hành công tác lắp đặt.


PART 4 – CONTROL CIRCUIT WIRING AND AUXILIARY
PHẦN BỐN – ĐƯỜNG DÂY MẠCH ĐIỀU KHIỂN VÀ PHỤ KIỆN

4.01 CON TROL CIRCUIT WIRIN G
ĐƯỜNG DÂY MẠCH ĐIỀU KHIỂN

A. All wiring shall be arranged in a regular manner with bends set at 90 degree and securely held
in position with suitable clips and where convenient shall be installed in the uprights and/or
back-stays insulating bushes being used where necessary.
Toàn bộ đường dây cần được bố trí một cách đều đặn với các đoạn cong được làm thành góc
90
o
và được cố định chặt vào vị trí bằng các kẹp thích hợp và ở các vị trí thuận tiện cần được
lắp đặt trong các ống lót cách điện đặt thẳng đứng và/hoặc có thanh chống ở lưng được sử
dụng khi cần thiết.

B. Control wiring of the switchboard shall be carried out in PVC insulated switchboard cable of
size not less than 1.5mm² and those for current measurement shall be minimum 2.5mm². All
meter wiring shall be of similar colours to those of the respective busbars, etc., to which
connections are made. The cable termination shall be made with cable lugs.
Đường dây điều khiển của bảng chuyển mạch cần được thực hiện bằng cáp của bảng chuyển
mạch bọc ngoài bằng PVC có kích thước không dưới 1,5 mm
2
và các đường dây để đo dòng
điện phải có kích thước tối thiểu là 2,5mm
2
. Toàn bộ các dây đo phải có màu sắc giống như
màu của các thanh cái liên quan, vv mà dây nối vào. Các đầu nối cáp phải được làm bằng
vấu cáp.

C. N o wires/cables shall be tee-off or jointed between terminal points.
Không được đấu hoặc nối dây/cáp giữa các điểm đầu cáp.

D. Wiring shall be carried out in such a manner as to make circuits and connections easily
traceable. Cable marking ferrules or similar shall be used at each termination. Termination
shall be designated in an approved manner.
Việc đi dây cần được thực hiện theo một cách thức sao cho dễ theo dõi các mạch điện và mối
nối. Vòng bịt đánh dấu cáp hoặc vật dụng tương tự cần được sử dụng tại mỗi đầu nối cáp.
Phần kết thúc cần được chỉ định theo một cách thức được chấp thuận.

E. All terminals shall be fitted with brass washers and securely fixed with lock nuts.
Tất cả các đầu cuối cáp cần được lắp các vóng đệm bằng đồng thau và siết chặt bằng đai ốc.

F. Displacement Insulation push-in type termination for cable up to 2.5mm², tunnel type
terminals shall be provided for cables up to and below 6mm². Cables larger than 6mm² shall
be terminated with compression cable lugs or proprietary makes of termination approved by
the Project Manager.
SMS TOWER PROJECT
ELECTRICAL-Specifications

HONG MA CONSTRUCTION JSC   
Page 143 of 214

Cac điểm kết thúc loại push-in cách điện dịch chuyển (?) đối với cáp có kích thước lên tới
2,5mm
2
, các đầu cáp loại “đường hầm” cần được cung cấp cho cáp có kích thước tới 6mm
2

hoặc nhỏ hơn. Cáp lớn hơn 6mm
2
phải có đầu cuối làm bằng vấu kẹp cáp ép vào hoặc các
loại đầu cáp được Giám đốc xây dựngchấp thuận.

4.02 TERMIN AL BOARDS
BẢNG ĐẤU NỐI

A. All terminal boards shall be mounted in accessible positions and, when in enclosed cubicles
shall be inclined downwards towards the door. Spacing of adjacent terminal boards shall not
be less than 100 mm and the bottom of each board shall not be less than 200 mm above the
incoming cable gland plate. Separate studs shall be provided on each terminal strip for the
cores of incoming and outgoing cables including all spare cores.
Tất cả các bảng đấu nối phải được gắn tại các vị trí dễ tiếp cận và khi được bố trí trong các
phòng điện cần phải nghiêng về phía cửa ra vào. Khoảng cách giữa các bảng đấu nối không
được thấp hơn 100mm và phần đáy của mỗi bảng không đuợc ít hơn 200mm trên tấm đệm
cáp đầu vào. Cần cung cấp các đinh tán riêng trên từng thanh nối đầu dây cho các lõi cáp
vào và cáp ra kể cả các lõi dự phòng.

B. Brass bolts and studs shall be of not less than 6mm diameter size but stainless steel and
bronze down to 4.5 mm diameter may be used provided that the current carrying capacity is
adequate. All studs shall be provided with nuts, washers and lock nuts or lock washers.
Where pinch type terminations shall be provided. They shall have adequate current
carrying capacity and shall be provided with locking devices. Insulated barriers shall be fitted
between adjacent terminals.
Các bu lông và đinh tán bằng đồng phải có đường kính không nhỏ hơn 6mm, tuy nhiên có thê
sử dụng loại làm bằng thép không rỉ hoặc đồng đỏ có đường kính 4,5m với điều kiện là công
suất tải dòng điện đầy đủ. Tất cả các đinh tán cần được cung cấp với đai ốc, lông đền,ốc hãm
hoặc lông đền hãm. Cần cung cấp các đầu nối loại kẹp. Chúng phải có công suất chuyển tải
dòng đầy đủ đồng thời được cung cấp với các bộ phận khóa. Các thanh cách điện cần được
lắp vào giữa các đầu nối gần nhau.

C. 400/230 volt and higher voltage circuit terminals shall be segregated from other terminals and
shall be fitted with non-flammable transparent plastic covers to prevent contact with any live
parts. They shall have warning labels with red lettering, mounted thereof in a conspicuous
position.
Các đầu nối mạch có điện áp 400/230 volt hoặc cao hơn cần được tách riêng khỏi các đầu
nối khác và được lắp đặt với lớp vỏ bọc bằng plastic trong không bắt lửa nhằm tránh tiếo xúc
với các bộ phận có điện. Chúng phải có nhãn cảnh báo với chữ màu đỏ được gắn lên đó tại vị
trí dễ thấy.

D. All connections shall be made at the front of the terminal boards and no live metal shall be
exposed at the back.
Tất cả các mối nối cần được thực hiện ở phía trước các bảng chuyển mạch. Không được để lộ
bất cứ bộ phận kim loại mang điện nào ở phía sau.

4.03 FUSES AN D DISCON N ECTIN G LIN KS
CẦU CHÌ VÀ CÁC MỐI NỐI NGẮT DÒNG

A. All fuse link and disconnecting link assemblies associated with electrical installation,
instrument, protection and control circuits shall be of approved type and grouped as far as
possible according to their functions. They shall be clearly labelled, both on the panels and
the associated wiring diagrams.
Tất cả các mối liên kết cầu chì và các bộ phận dây đôi liên quan đến công tác lắp đặt,các
thiết bị đo lường, bộ phận bảo vệ và các mạch điều khiển phần điện phải thuộc loại được
SMS TOWER PROJECT
ELECTRICAL-Specifications

HONG MA CONSTRUCTION JSC   
Page 144 of 214

chấp thuận và được phân thành nhóm càng nhiều càng tốt tùy theo chức năng. Các bộ phận
này cần được gắn nhãn rõ ràng, cả ở trên bảng lẫn trên các sơ đồ đường dây có liên quan.

B. Fuse link and disconnecting link assemblies associated with tripping circuits shall preferably
be mounted on the outside of control. All others shall be mounted internally.
Tất cả các mối liên kết cầu chì và các bộ phận dây đôi liên quan đến các mạch nhả cần được
lắp bên ngoài bộ phận điều khiển. Toàn bộ các bộ phận khác phải được gắn bên trong.
C. Carriers and base for flush links shall be black. Disconnecting link carriers and bases shall be
white.
Các bộ phận chuyển tải và phần bệ của các mối nối bằng phẳng phải có màu đen. Các bộ
phận chuyển tải dây đôi và phần bệ sẽ có màu trắng.

D. All fuse links shall be High Rupturing Capacity (HRC) cartridge type and all fuse switches
and distribution boards and the like shall be suitable for the accommodation of these fuses.
Tất cả các mối liên kết cầu chì phải thuộc loại High Rupturing Capacity (HRC), đồng thời
toàn bộ các công tắc cầu chì và các bảng phân phối cũng như các bộ phận tương tự phải
thích hợp cho việc bố trí các cầu chì này (?)

E. Each cartridge shall be incorporate a fuse element of appropriate current rating and fusing
factor in order that adequate protection and discrimination is provided to the circuit.
Mỗi ngăn cần đưa vào một phần tử cầu chì có định mức dòng điện và hệ số cầu chì phù hợp
đủ để bảo vệ và phân biệt mạch điện.

F. The high rupturing capacity (HRC) cartridge fuses of rating shown shall conform to BS 88
Part 2 Class Q1 with minimum breaking capacity of 80 KA. When fuses are used for motor
protection they shall have Class R rating. Fuse bases and carriers shall be made of high-grade
phenolic moulding.
Các cầu chì thuộc loại high rupturing capacity (HRC) có định mức công suất thể hiện cần
tuân thủ tiêu chuẩn BS 88, Cấp Q1 với công suất gián đoạn tối thiểu là 80 KA. Khi sử dụng
cầu chì để bảo vệ mô-tơ, cầu chì phải thuộc Loại R.. Các bệ cầu chì và thiết bị chuyển tải
phải được làm bằng khuôn fenola bậc cao.

4.04 PUSH BUTTON
NÚT ẤN

A. All push buttons shall be made of non-hygroscopic material, non-swelling and fitted to avoid
any possibility of sticking. Unless otherwise specified, they shall be of the non-retaining
type. All push buttons shall have minimum IP54 ingress protection rating.
Tất cả các nút ấn phải được làm bằng vật liệu chống ẩm, khôn gphồng lên và vừa khít đề
tránh tình trạng bị kẹt. Trừ phi được quy định khác,các nút ấn phải thuộc loại không giữ lại.
Toàn bộ các nút ấn phải có cấp độ bảo vệ tối thiểu là IP 54.

B. The contacts of all push buttons shall be of adequate strength and have a positive wiping
action when in operation.
Công tắc của tất cả các nút ấn phải có đủ lực và phải có tính chất positive wiping action khi
vận hành.

4.05 IN DICATIN G LAMPS AN D FITTIN GS
ĐỀN CHỈ BÁO VÀ CÁC BỘ PHẬN ĐI KÈM

A. Indicating lamps fitted to the fascias of switch and instrument cubicles or panels shall be
adequately ventilated.
Các đèn chỉ báo lắp trên mặt của công tắc và thiết bị đo lường hoặc tấm pa-nen cần được
thông gió đầy đủ.

SMS TOWER PROJECT
ELECTRICAL-Specifications

HONG MA CONSTRUCTION JSC   
Page 145 of 214

B. Lamps shall be easily removed and replaced from the front of the panel by manual means not
requiring the use of extractors.
Đèn phải được lắp sao cho có thể lấy ra và thay thế dễ dàng từ mặt trước của pa-nen bằng
tay mà không cần đến kìm hay dụng cụ nhổ.

C. The bezel of metal holding the lamp glass shall be easily removable from the body of the
fitting.
Phần gờ kim loại giữ bóng đèn phải có thể lấy ra dễ dàng từ thân đèn.

D. The lamps shall be clear and shall fit into an accepted standard form of lamp holder. The
rated lamp voltage shall be 4% in excess of the auxiliary supply voltage AC230V and DC
48V.
Bóng đèn phải trong, rõ và được lắp vừa vào chân đèn. Định mức điện áp của bóng đèn phải
là 4% cao hơn nguồn điện áp phụ tải AC230V và DC 48V.

E. The lamp glasses/lens shall be in the standard colours, red, yellow, blue and amber. The
colour shall be in the glass/lens and not an applied coating and the different colored
glasses/lens shall be interchangeable.
Phần kính của bóng đèn phải theo các màu sắc tiêu chuẩn, đỏ, vàng, xanh và hổ ohách. Màu
sắc phải nằm trong phần kính và không được sơn lên và các phần kính của bóng đèn có màu
sắc khác nhau có thể hoán đổi cho nhau (?).

F. N eon indicating lamps shall not be used with coloured lens.
Các đèn chỉ báo nê-ông không được sử dụng kính màu.

G. Unless otherwise indicated or agreed with the Project Manager, all lamp colours shall
conform to the following practice:
Trừ phi được quy định khác đi hoặc Giám đốc xây dựngđồng ý khác, toàn bộ màu sắc của
đèn báo phải tuân theo thông lệ như sau:

1. Red - red phase; Đỏ - Pha đỏ

2. Yellow - yellow phase; vàng - pha vàng

3. Blue - blue phase; xanh – pha xanh

4. White - supply available Trắng – có nguồn điện

5. Red - fault Đỏ - có sự cố

4.06 RADIO IN TERFEREN CE SUPPRESSION
TRIỆT BỎ HIỆN TƯỢNG NHIỄU SÓNG RADIO

A. All Plant and apparatus, including such items as contactors, starters, relays and the like where
the normal operation is such that interruption of low frequency of direct current occur, shall
be fitted with means of suppressing all interference frequencies caused.
Tất cả các máy móc thiết bị, kể cả các hạng mục như bộ ngắt mở, bộ khởi động,rơ-le và các
bộ phận tương tự nơi mà hoạt động bình thường có sự gián đoạn do tần số thấp của dòng
điện trực tiếp xảy ra cần được lắp các phương tiện triệt bỏ sự nhiễu tần số.

B. The standard of interference suppression shall be in accordance with the current edition of BS
800 incorporating all amendments but extended to include the frequency ranges 300 to 360
MHz and 1.000 to 3400 MHz.
SMS TOWER PROJECT
ELECTRICAL-Specifications

HONG MA CONSTRUCTION JSC   
Page 146 of 214

Tiêu chuẩn triệt nhiễu phải theo đúng ấn bản hiện hành của tiêu chuẩn BS 800 kết hợp với
các điểm chỉnh sửa nhưng được mở rộng để bao gồm các cấp độ tần số từ 300 đến 360 MHz
và từ 1000 đến 3400 MHz.

C. Details of the equipment and methods to used in quantitative assessment of the level of radio
interference shall be as specified in BS 727.
Các chi tiết của thiết bị và các phương pháp sử dụng để đánh giá khối lượng mức độ nhiễu
sóng radio phải theo như quy định trong tiêu chuẩn BS 727.

D. For guidance in the installation of electrical equipment to meet the foregoing standards,
reference shall be made to BS Code of Practice CP:1006 “General Aspects of Radio
Interference Suppression: which deals with interference caused by electrical apparatus and
installations.
Đối với việc hướng dẫn công tác lắp đặt các thiết bị điện nhằm đáp ứng các tiêu chuẩn ở
phần trên, cần tham khảo Quy định thực hành của tiêu chuẩn BS 1006 “Các điểm chung về
việc triệt tiêu hiện tượng nhiễu sóng radio” liên quan đến việc nhiễu sóng do các máy móc và
hệ thống lắp đặt phần điện gây ra.

PART 5 –EXECUTION
PHẦN 5 - THỰC HIỆN

5.01 TESTIN G AN D COMMISSION IN G
THỬ NGHIỆM VÀ VẬN HÀNH THỬ

A. All switchboards shall be tested and certified by the installation Supervision Consultant that it
is safe before supply is energised, and that all the equipment comply with the requirements of
the Specification.
Toàn bộ các bảng chuyển mạch phải được thử nghiệm và được Giám đốc xây dựng công tác
lắp đặt xác nhận là an toàn trước khi tiếp điện và tất cả các thiết bị đều tuân thủ các yêu cầu
trong Tiêu chí kỹ thuật.

B. Generally such tests in the factory and repeated at site are as follows:
Nói chung các thử nghiệm tại nhà máy và được làm lại tại công trường bao gồm:

1. Insulation resistance tests;
Thử nghiệm điện trở cách điện

2. Earth continuity tests;
Thử nghiệm tiếp đất

3. Dielectric test – 3 kV DC for 1 minute;
Thử nghiệm điện môi – 3 kV DC trong 1 phút

4. Check of clearance and creepage distances;
Kiểm tra độ hở và khoảng cách hao hụt trên bề mặt (điện môi)

5. Tests to prove correct operation of controls, interlocks, tripping and closing circuits,
indications, etc.;
Thử nghiệm để chứng minh tính năng vận hành đúng của các bộ điều khiển, khóa liên
động, mạch đóng và nhả, bộ phận chỉ báo, vv

6. Phasing tests;
Thử nghiệm pha
7. Operation of all protective gear circuits by primary injection and system fault tests to
check sensitivity and stability;
Tính năng hoạt động của tất cả các mạch cơ cấu bảo vệ bằng các thử nghiệm bơm sơ
cấp và khiếm khuyết hệ thống để kiểm tra độ nhạy và độ ổn định.
SMS TOWER PROJECT
ELECTRICAL-Specifications

HONG MA CONSTRUCTION JSC   
Page 147 of 214


8. Test of accuracy of all measuring instruments;
Thử nghiệm về độ chính xác của tất cả các thiết bị đo lường

9. Test operation of alarm devices;
Thử nghiệm hoạt động của các bộ phận báo động

10. Interfacing test with BMS
Thử nghiệm giao diện với BMS

11. Checking of all internal cabling and function operation;
Kiểm tra tòan bộ các sợi cáp bên trong và hoạt động chức năng

12. Above tests are minimum requirement and shall include all other tests required by the
Supervision Consultant to verify compliance with the Specification.
Các thử nghiệm ở trên chỉ là yêu cầu tối thiểu, cần bao gồm cả các thử nghiệm khác
theo yêu cầu của Giám đốc xây dựng nhằm chứng minh sự tuân thủ các Tiêu chí kỹ
thuật.

C. Triplicate sets of all principal test records and test certificates are to be supplied for all the
tests carried out in accordance with the Specification to the Project Manager for approval
before dispatch from the switchboard factory.
Ba bộ hồ sơ của tất cả các thử nghiệm chính và giấy chứng nhận thử nghiệm cần được cung
cấp đối với toàn bộ các công tác thử nghiệm được tiến hành theo Tiêu chí kỹ thuật cần đệ
trình cho Giám đốc xây dựngđể được phê duyệt trước khi chuyển đi từ nhà máy gia công bộ
chuyển mạch.

D. All costs, materials, equipment, labour, etc. necessary for the execution of the testing shall be
included in this portion of work.
Toàn bộ chi phí, vật tư, thiết bị, lao động, vv cần thiết để tiến hành công tác thử nghiệm cần
được bao gồm trong phần việc này.

E. The Sub-contactor shall refer to Section E30 for other testing requirements.
Nhà thầu phụ cần tham khảo Chương E30 về các yêu cầu thử nghiệm khác.

F. The Sub-contactor shall include the cost for the requirement for witness at Manufacturer for
Factory Test, the Supervision Consultant and Employer representative – 2 persons for tests.
Nhà thầu phụ cần bao gồm chi phí cho việc bố trí cho Giám đốc xây dựngvà đại diện của Chủ
đầu tư chứng kiến thử nghiệm tại nhà máy của nhà sản xuất – 2 người mỗi lần thử nghiệm.

5.02 TRAN SPORTATION
VẬN CHUYỂN

A. Switchboard is not allowed to be delivered at site until the electrical room or switchboard
room is in a clean and acceptable condition with lockable doors.
Không được giao bảng chuyển mạch đến hiện trường trước khi phòng điện hoặc phòng đặt
bảng chuyển mạch có tình trạng vệ sinh chấp nhận được và cửa có thể khóa được.

B. Switchboards transported to site shall be fully covered with weatherproof covers and
transportation eye bolts shall be provided for handling at site.
Các bảng chuyển mạch vận chuyển đến hiện trường phải được bao bọc kín bằng các tấm che
mưa gió, đồng thời bu lông vòng cần được cung cấp để vận chuyển tại công trường.

C. Switchboards which are poorly packed and result in signs of corrosion will be rejected.
Các bảng chuyển mạch được đóng gói không cẩn thận và có dấu hiệu bị rỉ sét sẽ bị loại bỏ.

SMS TOWER PROJECT
ELECTRICAL-Specifications

HONG MA CONSTRUCTION JSC   
Page 148 of 214

D. All necessary measures to cover and protect the switchboards at site shall be provided. Such
measures shall include a complete PVC blanket over the whole switchboard or distribution
board.
Cần cung cấp tất cả các biện pháp cần thiết để bao bọc và bảo vệ các bảng chuyển mạch ở
công trường. Các biện pháp này cần bao gồm một tấm bạt bằng PVC phủ trùm lên toàn bộ
bảng chuyển mạch hoặc bảng phân phối.


5.03 REJECTION OF SWITCHBOARD
VIỆC KHÔNG CHẤP NHẬN BẢNG CHUYỂN MẠCH

A. If any of the above tests fail to comply with the requirements of this Specification in any
respect whatsoever at any stage of manufacture, test, erection or on completion at site, the
Project Manager may reject the item of defective component thereof, whichever is considered
necessary, and after adjustment or modification as directed by the Project Manager, the Sub-
contactor shall submit that item for further inspection and/or test. In the event of the defective
item being of such nature that the requirements of this Specification cannot be fulfilled by
adjustment or modification, such item is to be replaced by Sub-contactor at his own expense,
to the entire satisfaction of the Project Manager. Delivery of switchboard on site without
significant cable connection (Say 80%) shall not entitle progress payment certified for
material delivery on site.
Nếu có bất cứ thử nghiệm nào không đạt yêu cầu trong Tiêu chí kỹ thuật này về bất cứ mặt
nào và bất cứ giai đoạn nào trong quá trình gia công, thử nghiệm, lắp đặt hoặc vào thời điểm
hoàn thành ở công trường, Giám đốc xây dựngcó quyền khước từ hạng mục có bộ phận
khiếm khuyết, bất cứ phần nào xét thấy cần thiết, đồng thời sau khi chỉnh sửa theo yêu cầu
của Giám đốc xây dựng, Nhà thầu phụ cần đệ trình hạng mục đó để kiểm tra và/hoặc thử
nghiệm lại. Trong trường hợp hạng mục khiếm khuyết đó có tính chất không thể đáp ứng các
yêu cầu trong Tiêu chí kỹ thuật qua việc chỉnh sửa, Nhà thầu phụ phải thay thế bằng chi phí
của mình đạt mức độ hoàn toàn hài lòng của Giám đốc xây dựng. Bảng chuyển mạch giao
đến công trường không có cáp nối đi kèm (ví dụ 80%) sẽ không được xác nhận để thanh toán
cho phần vật tư giao đến công trường.


5.04 EARTHIN G
HỆ THỐNG TIẾP ĐẤT

A. Suitable earthing terminals or studs shall be provided on the frame for the connection to the
main earthing bar in the switchboard room
Cần cung cấp các đầu nối hoặc đinh tán trên khung để kết nối vào thanh tiếp đất chính trong
phòng để bảng chuyển mạch.

B. A main earthing bar of HDHC copper with cross-sectional area in compliance with BS7671
and BS7430 50 mm x 6 mm shall be provided in the switchboard room and to which all
earthing connections shall be made. This earthing bar shall run along the wall adjacent to the
full length of the main switchboard. Two connection to main earthing system shall be
provided.
Cần cung cấp một thanh tiếp đất chính bằng đồng HDHC với diện tích cắt ngang theo tiêu
chuẩn BS 7671 có kích thước 50mm x 6 mm đặt trong phòng có bảng chuyển mạch để kết nối
toàn bộ hệ thống tiếp đất vào đó. Thanh tiếp đất này phải chạy dọc theo phần tường gần hết
chiều dài của bảng chuyển mạch chính.Cần cung cấp hai mối nối vào hệ thống tiếp đất.

5.05 PROVISION OF ELECTRICAL SERVICES AN D EQUIPMEN T TO MEET LOCAL
AUTHORITIES’ REQUIREMEN T
ĐIỀU KHOẢN VỀ VIỆC CÁC HỆ THỐNG ĐIỆN VÀ THIẾT BN CẦN ĐÁP ỨNG CÁC
QUY ĐNNH TRONG NƯỚC

SMS TOWER PROJECT
ELECTRICAL-Specifications

HONG MA CONSTRUCTION JSC   
Page 149 of 214

A. All other requirements by the Electric Utility Company (if any) that are imposed in the course
of execution of the work, particularly those listed below shall be provided.
Cần đáp ứng toàn bộ các yêu cầu của Công ty điện lực (nếu có) áp dụng trong quá trình thực
hiện công việc này, nhất là các yêu cầu được liệt kê dưới đây:

1. Danger signs;
Biển báo nguy hiểm

2. Rubber floor mat of 6m thickness and 1 meter width provided for the full length of
the switchboard;
Thảm cao su dày 6mm, rộng 1m cho toàn bộ chiu dài của bảng chuyển mạch

3. A dry chemical type fire extinguisher of 9 kg capacity with approved label;
Bình chữa lửa bằng bột hoá chất khô có dung lượng 9 kg vi nhãn hiệu được chấp
thuận

4. Framed single line diagram with minimum A1 size endorsed by Sub-contactor’s
Qualified personnel;
Sơ đồ dây đơn được đóng khung tối thiểu bằng khổ A 1 có chữ ký xác nhận của nhân
sự của Nhà thầu phụ

5. ‘First-Aid’ Demonstration sign;
Biển chỉ cách thức “sơ cứu”

6. Sand for cable trenches after completion of all cable installation work, if applicable.
Cát cho mương cáp sau khi hoàn thành toàn bộ công tác lắp đặt cáp, nếu có thểSMS TOWER PROJECT
ELECTRICAL-Specifications

HONG MA CONSTRUCTION JSC   
Page 150 of 214

SECTION E15

LIGHTING FIXTURE AND ACCESSORIES

PART 1 - GENERAL
PHẦN 1 - ĐẠI CƯƠNG

1.1 WORK DESCRIPTION
MÔ TẢ CÔNG VIỆC

A. The Lighting fixtures schedule indicate the detail requirement of the lighting fixtures
selection. The exact lighting fixtures are subject to Client approval on the sample.
The Contractor shall be responsible to ensure the selected lighting fixture suit the
location of installation. N o time and cost adjustment for the Contractor to provide the
approved selected lighting fixture.
Bảng liệt kê phần đèn chiếu sáng thể hiện các yêu cầu chi tiết của việc chọn đèn. Bộ
đèn chính xác dành cho việc lắp đặt sẽ do Chủ đầu tư phê duyệt dựa theo mẫu. Nhà
thầu phụ chịu trách nhệm bảo đảm các bộ đén được chọn phù hợp với vị trí lắp đặt.
Nhà thầu phụ không được điều chỉnh thời gian và chi phí đối với việc cung cấp các
bộ đèn tuyển chọn được phê duyệt.

B. The Contractor shall co-ordinate the fixing detail of the lighting fixture, any
accessories, brackets, waterproof termination box etc., required to complete the
installation shall be included in the Contract .
Nhà thầu phụ cần kết hợp các chi tiết lắp đặt đèn, bất cứ phụ kiện, móc treo, hộp đấu
nối không bị thấm nước, vv nào cần thiết để hoàn thành việc lắp đặt và đưa vào trong
Hợp đồng phụ.

C. Certain types of electrical equipment or systems involving sudden changes, or low
frequency or of direct electric current such as fluorescent lamps, contactors, etc., shall
be fitted with radio and television interference suppression components suitable to
meet the levels specified in BS 800 “Limits of Radio Interference”.
Một số thiết bị hoặc hệ thống điện liên quan đến các thay đổi bất ngờ, hoặc tần số
thấp hoặc thuộc dòng điện trực tiếp như các bộ đèn nê-ông, bộ đóng ngắt, vv cần
được lắp đặt cùng với các bộ phận chống nhiễu sóng radio và tivi phù hợp nhằm đáp
ứng các cấp độ đề ra trong tiêu chuẩn BS 800 “Giới hạn nhiễu sóng radio”

1.2 STANDARDS
TIÊU CHUẨN

A. The manufacturing of the lighting fixture shall also conform to the requirements of all
relevant local codes, as applicable, together with the additional requirements referred
to in this specification and drawings, whichever is the more stringent and acceptable
to the Building Owner.
Việc sản xuất các bộ đèn chiếu sáng cũng cần phải tuân thủ các yêu cầu của tất cả
các quy định trong nước có liên quan hiện đang được áp dụng, cùng với các yêu cầu
bổ sung được tham chiếu trong Tiêu chí kỹ thuật này và các bản vẽ, tùy theo điều kiện
nào chặt chẽ hơn với sự chấp thuận của Chủ đầu tư .


B. In the adoption of standards and requirements, the following shall be the order of
precedence:
Dưới đây là thứ tự ưu tiên trong việc áp dụng các tiêu chuẩn và quy định:
a. Local codes of practice;
Các quy định trong nước
SMS TOWER PROJECT
ELECTRICAL-Specifications

HONG MA CONSTRUCTION JSC   
Page 151 of 214

b. International standards and requirements;
Các tiêu chuẩn & quy định quốc tế
c. Drawings;
Các bản vẽ
d. Specifications.
Tiêu chí kỹ thuật.

1.3 SUBMISSIONS

A. All technical submissions shall be approved by the Client prior to the respective
stages of construction.
Tất cả các hồ sơ kỹ thuật đệ trình phải được Chủ đầu tư phê duyệt trước các giai
đoạn thi công tương ứng.

B. As a minimum requirement, the submission shall include the following:
Theo yêu cầu tối thiểu, hồ sơ đệ trình cần bao gồm các thứ sau:

a. Lighting fixtures colour cut sheet submission with manufacturer’s data, lamp
date, IP rating, location of installation, quantity;
Hồ sơ về đèn chiếu sáng với các dữ liệu của nhà sản xuất, ngày sản xuất đèn,
định mực IP, vị trí lắp đặt, số lượng.
b. Sample submission;
Đệ trình mẫu
c. Lit-up sample submission as required by Construction Manager;
Đệ trình mẫu đèn đang sáng theo yêu cầu của Giám đốc xây dựng
d. Lit-up sample for all lamp with indication of location of installation and
manufacturer recommended lamp life span.;
Mẫu đang cháy sáng của tất cả các bóng đèn với chỉ báo về vị trí lắp đặt và tuổi
thọ của bóng đèn theo khuyến cáo của nhà sản xuất.
e. Illumination computer print out for area as required by Construction Manager;
Dữ liệu in ra từ máy tính về độ sáng trong phu vực theo yêu cầu của Giám đốc
xây dựng
f. Shop Drawings of the fixing details showing the coordinated installation details;
Bản vẽ thi công thể hiện các chi tiết lắp đặt được sắp xếp
g. Test reports for all emergency use lighting fixture;
Báo cáo thử nghiệm của tất cả các bộ đèn chiếu sáng sử dụng trong trường hợp
khẩn cấp.
h. Builder’s works requirements.
Các yêu cầu về công việc của đơn vị thi công.

PART 2 – PRODUCTS
PHẦN 2 - SẢN PHẨM

2.1 INTERNAL WIRING WITHIN LIGHTING FIXTURES
ĐUỜNG DÂY ĐIỆN BÊN TRONG CÁC BỘ ĐÈN

A. Cables interconnecting components shall be heat resisting cables and shall be neatly
bundled by nylon self-locking cable ties and shall be properly routed and secured
away from heat generating accessories like control gear, etc.
Các đường cáp kết nối các bộ phận phải là cáp chịu nhiệt, được bó lại bằng các dây
buộc cáp tự khóa, đặt đúng tuyến và cách xa các phụ kiện pohát nhiệt như cơ cấu
điều khiển, vv

B. Cables used for internal wiring of the lighting fixture shall be of appropriate type and
size. The insulation of the cables shall be able to withstand throughout the life of the
SMS TOWER PROJECT
ELECTRICAL-Specifications

HONG MA CONSTRUCTION JSC   
Page 152 of 214

lighting fixture the maximum temperature of not less than 105ºC.
Cáp dùng cho việc đi dây bên trong các bộ đèn chiếu sáng phải thuộc chủng loại và
có kích cỡ phù hợp. Phần vỏ bọc cách điện của cáp phải có khả năng chịu được
trong suốt tuổi thọ của bóng đèn nhiệt độ tối đa không dưới 105
o
C.

C. Where wiring passes through the edge of any metal section of the fitting, it shall be
protected by an approved grommet. All connections of wires to terminals shall be of
approved types. All wirings shall be concealed from view with the lighting fixture
installed.
Khi đường dây đi qua canh của bất cứ bộ phận kim loại nào của bộ đèn lắp đặt, nó
cần được bảo vệ bằng một vòng đệm được chấp thuận. Tất cả các mối nối dây đi vào
đầu nối phải thuộc chủng loại được chấp thuận. Toàn bộ các đường dây phải được
dấu kín trong các bộ đèn được lắp đặt.

D. All cable terminations within the lighting fixture shall be suitably shrouded. At every
lighting fixture, an earthing terminal shall be provided for connection to the circuit
protective conductor.
Toàn bộ các đầu nối cáp bên trong các bộ đèn cần được bao bọc thích hợp. Tại mỗi
bộ đèn, cần cung cấp một đầu nối tiếp đất để kết nối vào thanh dẫn bảo vệ mạch.

2.2 FLUORESCENT TUBES AND PL LAMPS
ĐÈN NÊ-ÔNG VÀ ĐÈN PL

A. Fluorescent tubes shall be energy saving type and shall comply with BS1853 and
shall be as indicated on the lighting fixture Schedule. Fluorescent tubes shall be
triphosphorus coated type having an efficacy of not less than 96 lumen per lamp
watt for standard fluorescent tubes and 104 lumen per lamp watt for T5 slim
fluorescent tubes, and eighty-five (85) colours rendering index.
Đèn nê-ông phải thuộc loại tiết kiệm điện năng và phải tuân thủ tiêu chuẩn BS 1853
và theo đúng như trong Bảng liệt kê bóng đèn. Các bóng đèn nê-ông phải thuộc loại
bọc triphosphorous có hiệu suất phát sáng không dưới 96 lumen trên mỗi watt đèn
đối với đèn nê-ông đúng tiêu chuẩn và 104 lumen trên mỗi watt đèn đối với đèn nê-
ông mỏng T5 với chỉ số truyền màu là 85.

B. PL lamps shall be shall be of single-ended miniature fluorescent lamps consisting of
two narrow glass tubes welded together with a bi-pin cap and housing for starter and
capacitor at one end.
Các bóng đèn PL phải là các bóng nê-ông loại nhỏ một cực bao gồm hai bóng thủy
tinh loại hẹp được hàn với nhau bằng một mũ kẹp đôi và có phần vỏ bọc cho bộ khởi
động và tụ điện ở một đầu.

C. Lampholders for PL shall be of type G23 suitable to receive the bi-pin cap of the PL
lamps. Power factor correction capacitors shall be provided to correct the power
factor to better than 0.9 lagging.
Phần đế giữ cho lọai đèn PL phải thuộc loại G23 thích hợp với đầu nối 2 cọc của
đèn PL. Cần cung cấp các tụ điện điều chỉnh hệ số điện năng để hiệu chỉnh hệ số
điện cho cao hơn 0,9 lagging.

2.3 FLUORESCENT FITTINGS
CÁC BỘ ĐÈN NÊ-ÔNG

A. Except where specified or shown as being aluminium, metalware for fluorescent
fittings, reflectors, channels, etc., shall be constructed from mild steel or zinc anneal
SMS TOWER PROJECT
ELECTRICAL-Specifications

HONG MA CONSTRUCTION JSC   
Page 153 of 214

sheet not less than 1 mm thickness. All corners and joints exposed to normal view
shall be welded, ground smooth and filled where necessary before painting.
Ngoại trừ các vị trí được quy định hoặc thể hiện là bằng nhôm hoặc kim loại đối với
các bộ đèn nê-ông, các vật phản chiếu và kênh, vv phải được gia công từ các tấm
thép mềm hoặc kẽm được tôi luyện có bề dày không dưới 1mm. Tất cả các góc và mối
nối lộ ra cần được hàn, mài láng và lấp đầy nếu cần trước khi sơn lên.

B. Fittings shall have closed ends unless otherwise specified or detailed. Where a
diffuser is specified the diffuser shall be for the full length and width of the fitting
with a surrounding flange where applicable. Diffusers shall be arranged so that they
are hinged frame supported, or where specified to the contrary, hinged or removable
and held by chains for maintenance.
Các bộ đèn lắp đặt phải có đầu cạnh bịt kín trừ phi được quy định khác. Khi cần có
một bộ khuếch tán thì bộ này phải che phủ toàn bộ chiều dài và chiều rộng của bộ
đèn lắp đặt với phần mặt bích chung quanh nếu có thể. Các bộ khuyếch tán cần được
bố trí sao cho chúng được nâng đỡ bằng khung có bản lề, hoặc ở các vị trí có quy
định ngược lại, có bản lề, có thể di chuyển và được neo giữ bằng dây xích để bảo
dưỡng.

C. After fabrication, metal surfaces shall be thoroughly cleaned back to the parent metal
and all dust, moisture grease or oil shall be removed.
Sau khi gia công, các bề mặt kim loại cần được làm vệ sinh cẩn thận để trở lại bề mặt
ban đầu, đồng thời không còn bụi bặm, dầu, mỡ hoặc vết ẩm..

D. All scale corrosion products shall be removed after which the finished article shall
cleaned with trichlorethane.
Tất cả các sản phẩm bị rỉ sét hoặc có vảy phải được lấy ra và sau đó vật phẩm hoàn
thiện cần được làm sạch bằng trichlorethane.

E. The metalware shall be spray painted with high grade polyester powder coat on both
sides and stoved. Total thickness of paint build up shall be not less than 50 micron.
Finished colour shall be to approval on all surfaces.
Các bộ phận kim loại phải được phun sơn với một lớp sơn phủ làm bằng bột
polyester cao cấp lên cả hai mặt và được nung nhiệt. Tổng bề dày của các lớp sơn
không được ít hơn 50 micron. Màu sơn hoàn thiện trên các bề mặt phải được chấp
thuận.

F. All fittings shall be adequately ventilated to maintain the tube wall operating
temperature below 65ºC (50ºC ambient).
Toàn bộ các bộ đèn lắp đặt phải được thông gió đầy đủ để duy trì nhiệt độ hoạt động
ở thành bóng đèn không thấp hơn 65
o
C (50
o
C chung quanh)

G. All plastic diffuser shall be of non-deteriorating, colour stable material and of acrylic
material.
Tất cả các bộ khuếch tán bằng plastic phải được làm bằng vật liệu không xuống cấp,
có màu sắc ổn định và thuộc nhóm vật liệu acrylic

H. Recessed lighting fittings shall be supported from RC ceiling slabs using appropriate
fixing accessories such as steel rod, spring clips, ceiling brackets, suspension hooks,
profile brackets, etc. to ensure proper installation of the fittings on different types of
ceiling panels. Where light fittings are installed directly below large ductworks etc.,
the Contractor shall install suitable brackets, channels, etc. to facilitate
suspension/support of the light fittings from the ceiling slabs. An adjustable resilient
spring-clip shall be provided to enable the suspension length to be adjusted to fine
tolerances. Suspension sets shall be adjustable proprietary make type manufactured to
SMS TOWER PROJECT
ELECTRICAL-Specifications

HONG MA CONSTRUCTION JSC   
Page 154 of 214

carry the weight of the lighting fittings and shall be of adequate lengths for
installation on the false ceiling panels concerned. Suspension rods shall be of least 5
mm diameter and shall fixed at positions recommended by the lighting fitting
manufacturers.
Các bộ đèn âm trần phải được neo vào bê tông cốt thép ở trần nhà bằng cách sử
dụng các phụ kiện để lắp chẳng hạn như thanh thép, kẹp lò xo, móc ở trần, móc treo,
gía đỡ dọc, vv để bảo đảm việc lắp đặt các bộ phận này phù hợp đối với tất cả các
loại pa-nen trần nhà khác nhau.. Ở các vị trí bóng đèn được lắp đặt trực tiếp bên
dưới các đường ống lớn, vv, Nhà thầu phụ phải lắp đặt các móc đỡ, kênh, vv phù hợp
để tạo thuận lợi cho việc treo/đỡ các bộ bóng đèn từ bê tông trần. Cần cung cấp một
kẹp lò-xo đàn hồi có thể điều chỉnh được để cho phép điều chỉnh chiếu dài treo đạt
dung sai chính xác. Các phụ kiện treo cần thuộc loại có nhãn hiệu độc quyền được
gia công để chịu được trọng lượng của các bộ đèn, đồng thời phải có đủ chiều dài để
lắp đặt trên các tấm pa-nen trần giả có liên quan. Các thanh treo phải đường kính tối
thiểu là 5mm và được gắn vào các vị trí được nhà sản xuất bộ đèn đề xuất..

I. At least four (4) suspension rods shall be provided for each fitting. Lighting fittings
shall be supported in a manner that will ensure that the weight of each fitting is
equally distributed to all supporting rods with the fitting remaining in level position.
Suspension sets where exposed to sight shall be of adjustable rod type of minimum
diameter 20mm with all necessary accessories.
Cần cung cấp ít nhất là bốn (4) thanh treo cho mỗi bộ đèn. Các bộ đèn phải được
nâng đỡ theo một cách thức sao cho có thể bảo đảm trọng lượng của từng bộ đèn
được phân bổ đều trên toàn bộ các thanh đỡ với bộ đèn nằm tại đúng vị trí cao trình.
Các dụng cụ treo ở những vị trí lộ ra ngoài phải là thanh điều chỉnh được có đướng
kính tối thiểu là 20mm cùng với tất cả các phụ kiện cần thiết.

J. Louvered mirror reflectors of the fluorescent lighting fittings where called for shall be
manufactured for low brightness performance with double parabolic faceted, pre-
anodised high purity aluminium of 88% reflectance, with minimum of glare to
comply with Category 2 of CIBSE Lighting Guide LG3:1989. The louver reflectors
shall have a light output ratio of at least 70%.
Các bộ phản chiếu bằng gương có mái hắt của các bộ đèn nê-ông khi cần thiết phải
được gia công cho tính năng hoạt động có độ sáng thấp bằng nhôm nhiều mặt
parabôn kép, được xử lý anốt trước, có độ thuần khiết cao với 80% hệ số phản xạ và
độ lóa tối thiểu theo đúng Cấp độ 2 của tài liệu hướng dẫn về hệ thống chiếu sáng
CIBSE Lighting Guide LG3:1989. Các bộ phản chiếu có mái phải có hệ số ánh sáng
đầu ra tối thiểu là 70%.

K. All diffusers shall be hinged at one side of the fitting for maintenance purposes and
snap fit back into position.
Toàn bộ các bộ khuyếch tán phải có bản lề ở một bên bộ phận lắp đặt để dùng cho
mục đích bảo dưỡng và lắp lại thật nhanh vào vị trí

L. All lighting fittings used as emergency lights including exit shall be constructed and
installed in accordance with the current edition of ZBS5266 Code of Practice for the
installation and Maintenance of Emergency Evacuation Lighting and Power Supply
Systems in Buildings. Exit signs shall be complied with local government authority
requirements.
Tất cả các bộ đèn được sử dụng như đèn chiếu sáng khẩn cấp kể cả đèn chỉ lối thoát
cần được gia công và lắp đặt theo ấn bản hiện nay của quy định thực hành ZBS5266
cho công tác lắp đặt và bảo dưỡng Hệ thống chiếu sáng sơ tán khẩn cấp và nguồn
cung cấp điện năng trong các tòa nhà. Các đèn hiệu chỉ lối thoát phải tuân thủ các
quy định về luật phòng vệ dân sự.

SMS TOWER PROJECT
ELECTRICAL-Specifications

HONG MA CONSTRUCTION JSC   
Page 155 of 214

M. Identification system in accordance with BS5266 shall be displayed on or adjacent to
each emergency lighting fitting. The symbol shall not be fixed to the diffuser of an
emergency lighting fitting or to removable ceiling tiles.
Hệ thống nhận dạng theo tiêu chuẩn BS 5266 cần được dán ngay trên hoặc gần từng
bộ đèn chiếu sáng khẩn cấp. Không được gắn ký hiệu vào bộ khuếch tán của một bộ
đèn chiếu sáng khẩn cấp hoặc vào phần ngói trần có thể di chuyển.

2.4 CONTROL GEARS FOR FLUORESCENT LIGHTING FIXTURES
CƠ CẤU ĐIỀU KHIỂN CHO BỘ ĐÈN NÊ-ÔNG

A. All electrical control gears shall be totally built into the fitting assembly. Separate
ballast, starter and power factor correction capacitor shall be provided for individual
lamp. All control gears shall be rated for 230V AC voltage supply.
Tất cả các cơ cấu điều khiển phải được gắn vào từng bộ đèn. Cấn cung cấp ballast
(cuộn cảm của tắc te), bộ khởi động và tụ điện điều chỉnh hệ số điện năng riêng cho
từng bóng đèn. Tòan bộ các cơ cấu điều khiển phai có công suất định mức để dùng
cho nguồn điện cung cấp 230V AC.

B. Ballasts shall be low loss type with a maximum of 6 watts loss at rated voltage and
wattage comply with BS 2818.
Các ballast phải thuộc loại có mức tổn thất thấp, tối đa là 6watt ở điện áp định mức
và công suất tính bằng watt theo tiêu chuẩn BS 2818.

C. Power factor correction capacitors complying to BS 4017 shall be provided to correct
the power factor for each lamp to not less than 0.9 lagging two (2) hours after
continuous operation of the lamp. Al capacitors shall be fitted with suitable internal
discharge resistor. Power factor capacitors shall be of a type manufactured for
continuous operation in an ambient temperature of 50ºC. Capacitors shall be fitted
with leads in lieu of terminals so that the component is not exposed when fitting is
opened.
Cần cung cấp các tụ điện điều chỉnh hệ số điện năng theo tiêu chuẩn BS 4017 nhằm
điều chỉnh hệ số điện năng cho từng bóng đèn không được thấp hơn mức 0,9 lagging
trong hai (2) giờ sau khi bóng đèn hoạt động liên tục. Tầt cả các tụ điện phải được
lắp đặt với một điện trở phóng điện bên trong phù hợp. Các tụ điện điều chỉnh hệ số
điện năng phải thuộc loại được gia công để hoạt động liên tục trong mức nhiệt độ
chung quanh là 50
o
C. Tụ điện cần được lắp đặt với dây dẫn thay cho các đầu nối để
cho bộ phận không bị lộ khi mở bộ phận lắp đặt ra. (?)

D. Starters shall be complete with bases and shall be of the glow type with bi-pin to
comply with BS 3772. A radio interference suppression capacitor shall be fitted
internally within the starter.
Bộ khởi động cần đầy đủ với phần bệ và thuộc lọai phát sáng với hai cực theo đúng
tiêu chuẩn BS 3772. Một bộ tụ điện triệt nhiễu sóng radio cần được lắp vào bên trong
bộ khởi động.

E. Control gear shall be suitable selected to suit the requirements of switching and/or
dimming control as specified on the Specification Drawings.
Cơ cấu điều khiển phải được tuyển chọn phù hợp để đáp ứng các yêu cầu của việc
chuyển mạch và/hoặc điều khiển độ sáng theo như đế ra trong Tiêu chí kỹ thuật và
Bản vẽ.

F. Electronic ballasts shall be of high frequency fixed output type, low loss of less than
6 watts suitable for T5 slim fluorescent tubes. All electronic ballasts shall comply
with 1EC928, 1EC929 and EN 55015.
SMS TOWER PROJECT
ELECTRICAL-Specifications

HONG MA CONSTRUCTION JSC   
Page 156 of 214

Các ballast điện tử phải thuộc loại có đầu ra cố định tần số cao, mức tổn thất thấp
hơn 6 watt phù hợp với bóng đèn nê-ông mỏng loại T5. Tất cả các ballast điện tử
phải tuân thủ tiêu chuẩn 1EC928, 1EC929 và EN55015.

2.5 TUNGSTEN LAMPS
ĐÈN TUNGSTEN

A. Tungsten filament lamps shall be of the general lighting services pattern or otherwise
of the coiled coil type in applicable sizes. Clear lamps shall be utilized in all fittings
with the exception of open base glassware in which case lamps shall be of the silica
coated type. Lamps shall be manufactured to BS 161 for general service type, and BS
1522 for projector lamps class B.1 and B.2.
Bóng đèn có sợi tungsten phải thuộc loại hệ thống chiếu sáng chung hoặc thuộc lọai
lõi cuộn có kích cỡ thông dụng. Cần sử dụng bóng sáng rõ trong toàn bộ các đèn lắp
ngoại trừ phần đế hở băng thủy tinh (?) trong đó các bóng đèn thuộc loại bọc silica.
Bóng đèn cần được gia công theo tiêu chuẩn BS 161 cho loại chung và BS 1522 đối
với các bóng đèn chiếu loại B.1 và B.2.

B. Lamps up to and including 150 watts shall have bayonet cap and larger sizes shall be
provided with Edison Screw (ES). Holders as appropriate.
Các bóng đèn có công suất lên tới 150 watt phải có mũ chụp dạng lưỡi lê (?), đồng
thời cần cung cấp kích cỡ lớn hơn với ốc vặn Edison (ES) và các đế giữ nếu cần thiết.

2.6 HIGH DEN SITY DISCHARGE (HID) LAMPS AND CONTROL GEARS
ĐÈN PHÓNG ĐIỆN CƯỜNG ĐỘ CAO (HID) VÀ CÁC CƠ CẤU ĐIỀU KHIỂN

A. High Intensity Discharge (HID) lamps where called for shall be manufactured to BS
3677 as appropriate.
Đèn phóng điện cường độ cao (HID) khi cần thiết phải được gia công theo tiêu chuẩn
BS 3677

B. Appropriate inductive ballasts for limiting the current shall be used in conjunction
with the HID lamps and that the control gears installed shall be suitable for the lamps
used. The control gears (ballasts, ignitors, capacity or etc.) for each lamp shall be
suitable for enclosing in a weatherproof compartment where used external areas or
integrated with the lighting fixtures. Ballasts shall be the low loss type manufactured
to BS EN 60922 and rated for operation at 230V 50 Hz single phase AC supply.
Ballasts shall be vacuum impregnated or polyester filled to ensure good heat
dissipation and maximum protection from moisture and corrosion. The fitting. No
one component of the lighting fittings hall be loose and badly fastened which might
become resonant. Power factor of each lamp circuit shall be maintained at better than
0.9 lagging.
Các ballast cảm ứng thích hợp để giới hạn dòng điện cần được sử dụng kết hợp với
các bóng đèn phóng điện cường độ cao (HID) và các cơ cấu điều khiển được lắp đặt
phải phù hợp với các bóng đèn sử dụng. Các bộ phận điều khiển (ballast, bộ kích
hoạt, tụ điện (?), vv) cho từng bóng đèn cần phải thích hợp để đưa vào một ngăn
riêng chống mưa gió khi sử dụng trong các khu vực ngoài trời hoặc đưa vào bộ đèn
chiếu sáng. Ballast phải thuộc loại có mức tổn thất thấp, được gia công theo tiêu
chuẩn BS EN 60922 và được định mức công suất để hoạt động ở nguồn điện 230V 50
Hz AC một pha. Các ballast phải thuộc loại tẩm trong chân không hoặc lấp đầy bằng
polyester để bảo đảm tản nhiệt tốt và mức bảo vệ tối đa đối với sự ẩm ướt hoặc ăn
mòn. Không bộ phận nào của bộ đèn được phép lỏng lẻo hoặc siết không chắc để có
thể gây ra tình trạng cộng hưởng. Hệ số điện năng của từng mạch điện bóng đèn cần
được duy trì ở mức cao hơn 0.9 lagging.
SMS TOWER PROJECT
ELECTRICAL-Specifications

HONG MA CONSTRUCTION JSC   
Page 157 of 214


2.7 EMERGENCY LIGHT FITTINGS
BỘ ĐÈN CHIẾU SÁNG KHẨN CẤP

A. Emergency fluorescent light fitting shall comply to BS5266 and IEC598-2 and shall
be individually equipped with battery pack to provide illumination upon sensing of
power failure. The emergency fluorescent fittings are required to be type tested by
approved testing laboratory to meet BS5266 and IEC598-2.
Bộ đèn nê-ông chiếu sáng khẩn cấp cần tuân thủ tiêu chuẩn BS5266 và IEC598-2,
đồng thời cần được trang bị riêng với một bộ pin để cung cấp nguồnsáng ngay khi
cảm nhận được sự mất điện Bộ đèn nê-ông khẩn cấp cần thiết phải qua thử nghioệm
của một đơn vị thử nghiệm được chấp thuận đạt yêu cầu trong tiêu chuẩn BS5266 và
IEC598-2.

B. Individual control unit and battery pack shall be integrated within the light fittings.
Bộ điều khiển và bộ pin riêng cần được lắp đặt vào bộ đèn.

C. Batteries shall be sealed nickel-cadmium re-chargeable type to IEC 285 and shall be
capable of continuous operation at cell wall temperature of 70ºC.
Bộ pin phải thuộc loại có thể sạc lại, hàn kín bằng nickel- cadmium theo tiêu chuẩn
IEC 285, đồng thời phải có khả năng hoạt động liên tục ở nhiệt độ 70ºC.

D. The batteries shall be capable to maintain the fluorescent lamp for up to two (2) hours
after the main supply fails. The lumen output of the light fittings shall not be less than
50% of those under main supply conditions throughout the two (2) hours of discharge
period.
Bộ pin phải có khả năng duy trì bóng đèn nê-ông cháy sáng trong thời gian hai (2)
giờ sau khi mất điện nguồn chính. Công suất chiếu sáng của bộ đèn khộng được thấp
hơn 50% công suất các bóng đèn trong điều kiện có điện nguồn bình thường trong
suốt thời gian hai (2) giờ phóng điện

E. The charger shall be fully automatic, solid state constant voltage type, with electronic
circuitry to protect the batteries against over-charge. The charging system shall be
capable of re-charging the battery to full capacity in not more than sixteen (16) hours
after a total discharge of the battery.
Bộ sạc phải thuộc loại hoàn toàn tự động, có kết cấ vững chắc và điện áp liên tục vớ
sơ đồ mạch điện tử để bảo vệ pin chống lại tình trạng quá tải. hệ thống sạc phải có
khả năng sạc lại pin đến mức công suất tối đa trong vòng không quá mười sáu (16 )
giờ sau khi pin phóng hết điện.

F. The control circuits shall be suitable for 220 volt mains operation and shall be
manufactured to enable the lighting fixture to operate exactly like normal
conventional light fittings. An unswitched live wire shall be connected to each and
every lighting fixture with emergency pack so that the lighting fixture can be
switched off from the associated lighting switches, timers, contactors, etc., However,
irrespective of the status of the light switch or the controlling contactor, the light
fitting shall automatically illuminate or remain illuminated upon mains failure. Upon
restoration of the mains supply, the lamp shall be switched back to mains supply
operation and the batteries shall be re-charged again automatically.
Các mạch điều khiển phải thích hợp với để hoạt động với nguồn điện 220V và phải
được chế tạo để làm cho các bộ đèn chiếu sáng hoạt động giống hệt như các bộ đèn
bình thường. Cần kết nối một đường dây có điện không bị ngắt vào mỗi bộ đèn với
nguồn khẩn cấp để có thể tắt các bộ đèn từ công tắc đèn, bộ hẹn giờ, bộ đóng ngắt,
vv có liên quan. Tuy nhiên, không kể tình trạng của công tắc đèn hoặc bộ đóng ngắt
điều khiển, bộ đèn phải tự động phát sáng hoặc vẫn tiếp tục chiếu sáng khi mất điện
SMS TOWER PROJECT
ELECTRICAL-Specifications

HONG MA CONSTRUCTION JSC   
Page 158 of 214

nguồn. Khi nguồn điện chính phục hồi, bóng đèn cần được chuyển sang chế độ hoạt
động theo nguồn điện chính đồng thời các bộ pin sẽ tự động sạc lại.

G. A circuit switch shall be incorporated in the control circuit to enable testing of the
circuit to be carried out. A red neon light shall be provided to show ‘mains supply
healthy’.
Cần đưa một bộ chuyển mạch vào trong mạch điều khiển để việc thử nghiệm mạch có
thê tiến hành. Cần cung cấp một bóng nê-ông màu đỏ để chỉ ra “nguồn điện chính
đang hoạt động tốt”

H. A fused terminal block fitted with cartridge fuses of appropriate rating shall be
provided separately for both the charge and the maintained circuit.
Cần cung cấp một khối đấu dây cầy chì có cầu chì lắp với cầu chì ống (kín) có công
suất phù hợp cho cả bộ sạc lẫn mạch duy trì (?)

2.8 EXIT SIGN
ĐÈN CHỈ LỐI THOÁT

A. Exit sign shall be surface or recess mount to suit the Architectural detail.
Đèn chỉ lối thoát cần được lắp đặt trên bề mặt hoặc chìm để phù hợp với các chi tiết
kiến trúc.

B. The exit sign shall be complete with battery pack of specification refer to Emergency
Light Fittings under this Section.
Đèn chỉ lối thoát phải đủ bộ với bộ pin theo Tiêu chí kỹ thuật trong phần Lắp đặt đèn
khẩn cấp trong Chương này.

C. The exit sign shall be constructed from mild steel zinc anneal sheet not less than 1
mm thickness. All corners and joints exposed to normal view shall be welded,,
ground smooth and filled where necessary before painting).
Đèn chỉ lối thoát phải đươc chế tạo từ tấm thép mềm hoặc kẽm được tôi kỹ có bề dày
không dưới 1mm. Toàn bộ các góc và mối nối lộ ra ngoài cần được hàn, mài nhẵn và
lấp đầy nếu cần trước khi sơn lên.

D. All fittings shall be adequately ventilated to maintain the tube wall operating
temperature below 65ºC (50ºC ambient).
Tất cả các bộ đèn lắp đặt phải được thông gió để duy trì nhiệt độ ở thành bóng đèn
đang cháy sáng ở mức dưới 65
o
C (50
o
C chung quanh)

E. The metal shall be spray painted with high grade polyester powder coat on both sides
and stored. Total thickness of paint build up shall not be less than 50 micron.
Finished colour shall be applied on all surfaces.
Phần kim loại cần được phun lên một lớp sơn phủ làm bằng bộ tpolyester cao cấp
trên cả hai mặt. Tổng bề dày của các lớp sơn không được dưới 50 micron. Cần quét
lớp màu hoàn thiện lên tất cả các bề mặt.

F. The fluorescent lamps and control gears shall comply with specification in this
specification.
Các đèn nê-ông và cơ cấu điều khiển cần tuân thủ các Tiêu chí kỹ thuật trong tài liệu
này.

2.9 LAMP LIFE SPAN
TUỔI THỌ CỦA BÓNG ĐÈN

SMS TOWER PROJECT
ELECTRICAL-Specifications

HONG MA CONSTRUCTION JSC   
Page 159 of 214

A. All lighting fixture manufacturing shall be considered the heat dissipation
requirement, waterproof, insect proof, vibration requirement at the location of
installation. Any lighting fixtures installation installed on site should have minimum
lamp operation life not less than 80% of the average lamp life according to the lamp
manufacturer recommended. Any installation have shorter lamp life should consider
as the lighting fixture are not manufacturing to suit the location of installation. The
Contract should be responsible to replace all the lighting fixture to acceptable
selection at Contractor own cost. Any related cost to other parties to carry out the
replacement should also be responsible by the Contractor .
Toàn bộ việc sản xuất bóng đèn cần phải lưu ý đến yêu cầu tản nhiệt, chống thấm,
ngăn chặn côn trùng xâm nhập, độ chấn động tại vị trí lắp đặt. Bất cứ phần lắp đặt
bòng đèn nào được thực hiện ở công trình phải có tuổi thọ bóng đèn tối thiểu không
thấp hơn 80% tuổi thọ trung bình của bóng đèn theo đề xuất của nhà sản xuất. Bất cứ
phần lắp đặt nào có tuổi thọ bóng đèn ngắn hơn cần được xem như là bóng đèn
không được sản xuất phù hợp với vị trí lắp đặt. Nhà thầu phụ phải chịu trách nhiệm
thay thế toàn bộ các bộ đèn không đạt yêu cầu bằng chi phí của mình. Bất cứ chi phí
nào liên quan đến các bên khác khi tiến hành việc thay thế cũng phải do Nhà thầu
phụ chịu trách nhiệm.


SMS TOWER PROJECT
ELECTRICAL-Specifications

HONG MA CONSTRUCTION JSC   
Page 160 of 214

SECTION E16

EARTHING SYSTEM


PART 1 - GENERAL
PHẦN 1 - ĐẠI CƯƠNG

1.1 WORK description
MÔ TẢ CÔNG VIỆC

A. This section specifies the engineering, supply, installation, testing, commissioning
and setting to work of the complete earthing network for individual earthing systems,
circuit protective conductors and bonding conductors. A complete earthing network
comprising cables, copper tapes, electrodes and earth bonding of all relevant
necessary non-current carrying metal shall be supplied, erected and connected as
required.
Chương này đề ra công nghệ, việc cung cấp, lắp đặt, thử nghiệm, vận hành thử và
đưa vào hoạt động toàn bộ mạng lưới tiếp đất cho từng hệ thống tiếp đất, các thanh
dẫn bảo vệ mạch và các thanh kết nối. Một mạng lưới tiếp đất hoàn chỉnh bao gồm
cáp, dây đồng, điện cực và các mối nối đất của tất cả các bộ phận chuyển tải không
mang điện cần thiết có liên quan cần được cung cấp, lắp dựng và kết nối theo yêu
cầu.

B. The system shall be a common earthing system as described in the Specification and
as shown on the Drawings. Earth main MV/LV/Generator Electrical Earthing shall
have 2 connections to the earth bars located inside each switch room. Individual
earthing systems shall be provided as follows:
Hệ thống này phải là một hệ thống tiếp đất chung như mô tả trong phần Tiêu chí kỹ
thuật và theo như thể hiện trên các Bản vẽ. Các dây tiếp đất chính của máy phát điện/
trung thế/hạ thế phải có hai đầu nối vào thanh tiếp đất đặt trong từng phòng chuyển
mạch. Các hệ thống tiếp đất riêng cần được cung cấp như sau:

1. MV Electrical Earthing;
Hệ thống tiếp đất máy phát điện

2. LV Electrical Earthing;
Ñiện trung thế

3. Generator Earthing;
Ñiện hạ thế

4. Data Earthing, Telecom Earthing.
Hệ thống tiếp đất cho bộ phận dữ liệu, bộ phận thông tin liên lạc.

C. Sufficient numbers of electrodes interconnect by conductors as shown on contract
drawings to form earthing mat so that the overall earth resistance shall be less than 1
ohm for each individual earthing mat.
Số lượng điện cực đầy đủ được kết nối với nhau bằng các thanh dẫn như thể hiện
trên các bản vẽ hợp đồng để cấu thành lưới nối đất sao cho tòan bộ điện trở đất phải
ít hơn 1 ohm đối với từng bộ lưới tiếp đất.
D. The number of earth electrodes of the earthing mat are indicated on the drawings as
minimum. The Contractor shall test the resistivity of soil at site. Exact number of
earth electrodes shall be determined by the Contractor to achieve the earth resistance
value. The complete earthing installation include earthplate, earth mat detail to
SMS TOWER PROJECT
ELECTRICAL-Specifications

HONG MA CONSTRUCTION JSC   
Page 161 of 214

achieve the earth resistance value shall be included in the Contract .
Số lượng điện cực tiếp đất của lưới nối đất được thể hiện trên các bản vẽ là số tối
thiểu. Nhà thầu phụ cần thử nghiệm điện trở suất của đất ở khu vực thi công. Số
lượng điện cực chính xác sẽ do Nhà thầu phụ quyết định nhằm đạt được trị số điện
trở đất. Toàn bộ phần lắp đặt cho hệ thống tiếp đất bao gồm bản tiếp đất,chi tiết tiếp
đất để đạt được trị số điện trở đất phải được đưa vào Hợp đồng phụ.

E. The Contractor shall inform the Project Manager or his representative before driving
earthing rods into the ground so that he may supervising the operation. Driving shall
be carried out only in the presence of the Supervising Consultant or the representative
and all rods shall be submitted for the examination before use.
Nhà thầu phụ phải thông báo cho Giám đốc xây dựng hoặc đại diện Giám đốc xây
dựng trước khi chôn các thanh tiếp đất xuống đất để Giaùm ñoác döï aùn có thê theo
dõi/giám sát hoạt động này. Công tác chôn chỉ được thực hiện khi có mặt Giám đốc
xây dựng hoặc người đại diện, đồng thời tất cả các thanh dẫn phải trình lên để kiểm
tra trước khi sử dụng.

1.2 STANDARDS
TIÊU CHUẨN

A. Complete earthing system shall be engineering and constructed in accordance with
the latest revision of the following standards and the appropriate BS/IEC/N FPA.
Toàn bộ hệ thống tiếp đất phải có công nghệ và được thi công theo ấn bản mới nhất
của các tiêu chuẩn sau và các quy định thích hợp của BS/IEC/NFPA

1. TCVN 4756 : Grounding of Electrical Equipment
Quy phaïm noái ñaát vaø noái khoâng caùc thieát bò ñieän

2. BS 7430 : Earthing
Hệ thống tiếp đất


B. The detail of the Earthing System shall also conform to the requirements of all
relevant local codes, as applicable, together with the additional requirements referred
to in this Specification and Drawings, whichever is the more stringent and acceptable
to the Project Manager.
Các chi tiết của hệ thống tiếp đất còn phải tuân thủ toàn bộ các quy định hiện hành
trong nước, cùng với các yêu cầu bổ sung được tham khảo trong Tiêu chí kỹ thuật
này và các Bản vẽ, tùy theo điểm nào chặt chẽ hơn và được Giaùm ñoác döï aùn chấp
thuận.

C. In the adoption of standards and requirements, the Contractor shall take the following
precedence:
Trong việc áp dụng các tiêu chuẩn và quy định trong nước, Nhà thầu phụ cần theo
thứ tự ưu tiên như sau:

1. Local codes of practice;
Quy định thực hành trong nước

2. International standards and requirements;
Các tiêu chuẩn và quy định quốc tế

3. Specifications;
Tiêu chí kỹ thuật

SMS TOWER PROJECT
ELECTRICAL-Specifications

HONG MA CONSTRUCTION JSC   
Page 162 of 214

4. Drawings.
Các bản vẽ.

1.3 SUBMISSION
ÑEÄ TRÌNH

A. All technical submissions shall be approved by the Project Manager prior to the
respective stages of construction.
Tất cả các hồ sơ kỹ thuật đệ trình phải được Giaùm ñoác döï aùn phê duyệt trước các
giai đoạn thi công tương ứng.

B. As a minimum requirement, the submission shall include the following:
Theo yêu cầu tối thiểu, hồ sơ đệ trình cần bao gồm các thứ sau:

1. Equipment submittal with manufacturer’s data;
Hồ sơ về thiết bị với các dữ liệu của nhà sản xuất

2. Shop Drawings and Sample Submittal;
Các bản vẽ gia công và hồ sơ đệ trình về mẫu mã

3. Builder’s works requirements;
Các yêu cầu về công việc của đơn vị thi công

4. Testing procedures and report format for testing of the earth electrodes and/or
earth strips;
Quy trình thử nghiệm và biểu mẫu báo cáo việc thử nghiệm của các điện cựa
tiếp đất và/hoặc dải tiếp đất

5. Soil resisting test report with calculation report for the details of the earthing
system detail including quantity and layout of earth electrodes and/or earth
strips to achieve the required earth resistance. The report shall be endorsed by
the Contractor ’s Installation Supervising Consultant who supervise and
endorse the installation upon completion
Báo cáo thử nghiệm điện trở đất cùng với báo cáo tính toán đối với các chi
tiết của hệ thống tiếp đất bao gồm số lượng và sơ đồ bố trí các điện cực tiếp
đất và/hoặc dải tiếp đất nhằm đạt được điện trở đất cần thiết. Báo cáo này
phải có chữ ký xác nhận của Giám đốc xây dựng công tác lắp đặt của Nhà
thầu phụ, người theo dõi và ký xác nhận công tá clắp đặt khi hoàn thành

6. Proposed details of earthing system including quantity and layout of the earth
electrodes and/or earth strips according to the calculation result.
Các chi tiết đề xuất về hệ thống tiếp đất bao gồm số lượng và sơ đồ bố trí các
điện cực tiếp đất và/hoặc các dải tiếp đất dựa trên kết quả tính toán.


Part 2 – PRODUCT
PHẦN 2 - SẢN PHẨM

2.1 GENERAL
ĐẠI CƯƠNG

A. Common earth rods of resistivity of less than one (1) ohm, shall be constructed below
the lowest floor structure prior to any ground work construction. The system shall
comprise of copper clad earth rods as earth electrodes, earth strips/grids, earth
inspection chambers, earth leads, main earth terminals, earth test link boxes at ground
SMS TOWER PROJECT
ELECTRICAL-Specifications

HONG MA CONSTRUCTION JSC   
Page 163 of 214

level, etc. Under this circumstance, each individual earthing system shall have earth
leads connecting its main earth terminal directly to an earth electrode underground as
specified.
Các thanh tiếp đất có điện trở suất nhỏ hơn một (1) ohm cần được đặt bên dưới cấu
trúc sàn thấp nhất trước khi thi công công bất cứ công trình ngầm nào. hệ thống nay
cần bao gồm các thanh tiếp đất bọc đồng như các điện cực tiếp đất, dải/lưới tiếp đất,
phòng kiểm tra hệ thống tiếp đất, dây dẫn tiếp đất, các đầu nối đất chính, các hộp nối
thử nghiệm đất tại cao trình mặt đất, vv. Trong tình huống này, từng hệ thống tiếp
đất phải có dây dẫn tiếp đất để kết nối đầu nối tiếp đất chính trực tiếp vào một điện
cực tiếp đất chôn ngầm như được nêu.

B. In the case where drilling is required to take the earth rods or steel tapes below ground level, a
specified earth resistance enhancement compound shall be added into the bored holes and a
mixture at 60% bentonite and 40% of gypsum to 125% of water mixed to give a thick slurry. It
shall be grouted into the holes prior to inserting of rods of tapes, and be allowed to solidity.
The hiring of machine drilling equipment and the grouting as described above shall be
provided by the Contractor .
Trường hợp cần khoan để lấy các thanh tiếp đất hoặc các dây đồng ở dưới cao trình
mặt đất, cần thêm một hợp chất tăng cường điện trở đất vào các lỗ khoan và một hỗn
hợp gồm 60% bentonite và 40% thạch cao vào 125% nước trộn đều để có một loại
vữa cô đặc. Chất này sẽ được bơm vào các lỗ khoan trước khi đặt vào đó các thanh
dẫn/dây dẫn tiếp đất để có độ vững chắc. Việc thuê thiết bị khoan và công tác phụt
vữa theo như mô tả ở phần trên sẽ do Nhà thầu phụ thực hiện.

C. The earthing system shall be formed from steel tapes.
Hệ thống tiếp đất làm bắng các thanh thép

D. All steel tape clips, holdfasts, clamps, earth rod clamps, etc. shall be supplied by the
same manufacturer of the steel tapes and rods. All steel material used shall be type
316 or better.
Tất cả các vòng kẹp, kim kẹp, bộ phận kẹp dây dẫn, thanh tiếp đất, vv phải do cùng
một nhà sản xuất dấy dẫn, thanh dẫn tiếp đất cung cấp. Toàn bộ các vật liệu bằng
thép được sử dụng phải thuộc loại thép 316 hoặc tốt hơn.

E. All earthing products/accessories shall be electric utility company approved type.
Toàn bộ các sản phẩm/phụ kiên nối đất phải thuộc loại được công ty điện lực chấp
thuận.

F. The mating surface of all tapes and joints etc shall be cleaned before clamping and all
joints shall be riveted, joint with proper connector or exothermic welded. All
connectors to electrical apparatus shall be made by a bolted connection in a visible
and accessible position.
Bề mặt tiếp xúc của tất cả các dây và mối nối , vv phải được làm sạch trước khi kẹp,
đồng thời tất cả các mối nối đều cần được tán ri-vê, nối bằng các mối nối đạt yêu cầu
hoặc hàn nhiệt. Tất cả các bộ phận nối vào các máy móc thiết bị điện cần được thực
hiện bằng mối nối bu-lông tại vị trí dễ thấy và có thể tiếp cận được.
G. Steel tapes shall be secured with appropriate size saddles at intervals and exceeding
600mm and the tapes shall be supplied in long unbroken lengths to avoid unnecessary
jointing.
SMS TOWER PROJECT
ELECTRICAL-Specifications

HONG MA CONSTRUCTION JSC   
Page 164 of 214

Các dây dẫn bằng thép phải được gắn chặt bằng các vòng kẹp có kích thước phù hợp
tại các khoảng cách bằng nhau và trên 600mm, đồng thời dây dẫn cần được cung cấp
dưới dạng có độ dài liên tục không đứt gẫy nhằm tránh tình trạng phải kết nối không
cần thiết.

2.2 EARTHING ELECTRODE
ĐIỆN CỰC TIẾP ĐẤT

A. Each electrode rods shall be 16mm diameter galvanized steel type with internal screw and
socket joints, driving head and connection clamp.
Mỗi thanh điện cực tiếp đất phải thuộc loại thép mạ kẽm có đường kính 16mm với ốc vít bên
trong và các khớp nối lồng ống, đầu ống dẫn và kẹp mối nối.

B. Steel rods shall have tensile strength of approximately 600N /m
2
.
Các thanh dẫn bằng thép phải có lực căng vào khoảng 600 N/m
2
.

C. Couplings for each section of the rod shall be of same material of the rod, threaded to
fit the rod sections. Driving studs shall be used when driving the electrode into the
ground. Earth values shall be measured and recorded before coupling and driving in
the next section. Additional earth rods shall be driven in if necessary to attain the
required effective earth values.
Các khớp nối của từng phần của thanh dẫn phải cùng loại vật tư với thanh dẫn, được
ren răng để khớp với các bộ phận của thanh dẫn. cần sử dụng chốt đẩy khi cắm điện
cực vào đất. Các trị số đất phải được đo lường và ghi lại trước khi kết nối và dẫn độg
vào bộ phận kế tiếp. Nếu cấn thiết, phải bổ sung thêm các thanh tiếp đất nhằm đạt
được các trị số đất thực tế theo yêu cầu.

D. Clamping of the earth leads to the earth rod shall be made by earth clamp. The clamps
shall be capable of providing a high pressure contract between the earth rod and the
earth leads to achieve a low contact resistance.
Việc kẹp các dây dẫn tiếp đất vào thanh tiếp đất cần được thực hiện bằng loại kẹp
tiếp đất. Các kẹp này phải cò khả năng cung cấp một sự tiếp xúc áp lực cao giữa than
tiếp đất và các dây dẫn nhằm đạt được điện trở tiếp xúc thấp.

E. All earth electrode penetrations through basement water proofing membranes shall be
provided with manufacturer’s recommended water seal insert sleeve approved by
Project Manager. The installation of the water seal insert sleeve shall be under the
supervision and endorsed by the manufacturer’s representative to ensure the
installation comply with the manufacturer installation detail.
Toàn bộ các lỗ chờ điện cực tiếp đất xuyên qua các màng ngăn nước ở tầng hầm cần
được cung cấp cùng với các ống măng sông kín nước được nhà sản xuất đề xuất và
được sự chấp thuận của Giaùm ñoác döï aùn. Việc lắp đặt các ống măng sông phải có sự
giám sát và ký xác nhận của đại diện nhà sản xuất để bảo đảm rằng việc lắp đặt theo
đúng các chi tiết hướng dẫn lắp đặt của nhà sản xuất.

2.3 EARTH INSPECTION CHAMBER
BUỒNG KIỂM TRA VIỆC TIẾP ĐẤT

A. Each electrode shall be fitted with a heavy-duty pre-cast concrete inspection
chamber/pit complete with heavy-duty cover as specified on drawings.
Mỗi điện cực cần được lắp đặt với một buồng/hố kiểm tra làm bằng bê tông đúc sẵn
cường độ cao trọng bộ có nắp đậy như đề ra trong các bản vẽ.

SMS TOWER PROJECT
ELECTRICAL-Specifications

HONG MA CONSTRUCTION JSC   
Page 165 of 214

B. For earth electrodes located outside or on the apron of the building, earth inspection
chambers shall extend to a depth of not less than 300 mm below finished ground level
and kept free of soil. For earth electrodes located inside building, earth electrodes
shall be buried not less than 100 m below the floor slab structure. Each earth
electrode shall be clearly marked by an engraved brass nameplate with the wording:
‘SAFETY ELECTRICAL EARTH CON N ECTION – DO N OT REMOVE’.
Đối với từng điện cực đặt ở bên ngoài hoặc thềm tòa nhà, các buồng kiểm tra tiếp đất
phải đạt đến một độ sâu không dưới 300mm bên dưới cao trình mặt đất hoàn thiện và
không bị dính đất. Đối với các điện cực tiếp đất đặt bên trong tòa nhà , mỗi điện cực
cần được chôn không thấp hơn 100mm dưới cấu trúc phiến sàn. Mỗi điện cực tiếp đất
phải được đánh dấu rõ ràng bă92ng một tấm biển bằng đồng thau trên đó ghi chữ
“MỐI NỐI TIẾP ĐẤT AN TOÀN – KHÔNG ĐƯỢC THÁO”.

C. The chamber and cover shall be heavy duty detail to consider the traffic load at the
location of installation. The cover shall be recessed cover to receive the Architectural
floor finish at the location of installation.
Hố kiểm tra và nắp phải có chi tiết cấu trúc vững chắc đề có thể chịu được trọng tải
của xe cộ lưu thông tại vị trí lắp đặt. Phần nắp cần được đặt lõm để tiếp nhận phần
hoàn thiện sàn theo kiến trúc tại vị trí lắp đặt.

2.4 EARTH LEAD
DÂY DẪN TIẾP ĐẤT

A. Earth leads, also commonly known as earth conductors, shall be used for the final
connection between the earth electrodes and the main earth terminals.
Dây dẫn tiếp đất, còn được gọi là thanh dẫn tiếp đất, cần được sử dụng cho mối nối
cuối cùng giữa điện cực tiếp đất và các đầu nối đất chính.

B. Unless otherwise specified, earth leads shall be of 25mm x 3mm steel tape.
Trừ phi có quy định khác, các dây dẫn tiếp đất phải là dây thép có kích thước 25mm x
3mm.

2.5 EARTH STRIP
DẢI TIẾP ĐẤT

A. Earth strips/grids shall be of bare steel tapes of 25mm x 3mm as specified.
Mỗi dải/lưới tiếp đất phải được làm bằng dây thép nguyên chất có kích thướng 25mm
x 3mm theo quy định.

B. Earth strips shall be riveted or joint with proper connector to earth electrodes
underground below the floor slab structure, and shall be buried not less than 300 mm
below the floor slab structure.
Mỗi dải tiếp đất phải được tán ri-vê hoặc nối bằng mối nối thích hợp vào các điện
cực tiếp đất chôn ngầm bên dưới cấu trúc phiến sàn, đồng thời được chôn không ít
hơn 300mm dưới cấu trúc phiến sàn.

C. In order to minimize the mutual inductance between strips, earth strips shall be
positioned at a distance not less than 6m apart unless otherwise specified.
Để giảm thiểu độ hỗ cảm giữa các dải tiếp đất, các dải tiếp đất phải được định vị
cách nhau không dưới 6m trừ phi có quy định khác.

2.6 MAIN EARTH TERMINAL
ĐẦU NỐI TIẾP ĐẤT CHÍNH

SMS TOWER PROJECT
ELECTRICAL-Specifications

HONG MA CONSTRUCTION JSC   
Page 166 of 214

A. Main earth terminals shall be provided for the termination of each earthing system.
50mm x 6mm tinned HDHC copper earth bars of not less than 1000mm in length
shall be installed in the respective plant rooms/switch rooms at a height of 300 mm
above finished floor level. The insulators shall be the approved type. Interconnection
between plant rooms/switch rooms and connection to earth electrodes shall be
minimum 2 direct connection and as per the Drawings and/or as required to complete
the installation.
Cần cung cấp các đầu nối tiếp đất chính cho dầu cuối của mỗi hệ thống tiếp đất.
Các thanh tiếp đất bằng đồng bọc thiếc HDHC kích thước 50mm x 6mm có chiều dài
không dưới 1000mm cần được lắp đặt trong các phòng máy/phòng công tắc tương
ứng tại độ cao 300mm trên cao trình sàn hoàn thiện. Các bộ phận cách điện phải
thuộc chủng loại được chấp thuận. Việc kết nối giữa các phòng máy/phòng công tắc
và mối nối vào các điện cực tiếp đất phải có ít nhất là 2 mối nối trực tiếp và theo các
Bản vẽ và/hoặc theo yêu cầu để hoàn tất việc lắp đặt.

B. Suitable earthing terminals shall be provided in all the equipment housings,
switchgear enclosure, relayed and instrument casings and all other electrical
metalwork for bonding to earth.
Cần cung cấp các đầu nối tiếp đất trong tất cả các hộc chức thiết bị, phần bao quanh
cơ cấu chuyển mạch, hộp đựng rơ-le và thiết bị đo lường và toàn bộ các công trình
điện bằng kim loại để kết nối xuống đất.

C. The earth connections for all sections of the installation shall be electrically
continuous throughout back to the corresponding main earth terminals.
Các mối nối đất đối với tất cả các phần lắp đặt cần tiếp điện liên tục vào các đầu nối
tiếp đất chính tương ứng.(?)

2.7 CONNECTIONS
CÁC MỐI NỐI

A. Joints in the earth bars, copper tapes and earth mats shall be exothermatically or butt
weld or brazed such that the resistance of the section containing the joint shall not
exceed that of an equivalent length at unjointed conductor. Any joint so made may be
required to be tested to prove compliance with the requirement.
Các mối nối trên các thanh tiếp đất, dây đồng và lưới tiếp đất cần được hàn nhiệt
hoặc đối đầu hoặc hàn bằng đồng thau sao cho điện trở của phần có chứa mối nối
không được vượt quá điện trở của một độ dài tương đương ở thanh dẫn không có mối
nối. Bất cứ mối nối nào được thực hiện như vậy cũng cần được thử nghiệm để chứng
minh là theo đúng các yêu cầu.

B. The contact faces of all protect conductors shall be cleaned and tinned before
connections are made.
Các mặt tiếp xúc của tòan bộ các thanh dẫn bảo vệ phải được làm vệ sinh sạch sẽ và
tráng thiếc trước khi kết nối.

C. N o drilling of the earth bar shall be permitted except in terminations.
Ngoại trừ các đầu nối, không được phép cắm bất cứ thanh tiếp đất nào xuống đất.

Part 3 – EARTH BONDING
PHẦN 3 – KẾT NỐI XUỐNG ĐẤT

3.1 CIRCUIT PROTECTIVE CONDUCTOR
THANH DẪN BẢO VỆ MẠCH
SMS TOWER PROJECT
ELECTRICAL-Specifications

HONG MA CONSTRUCTION JSC   
Page 167 of 214


A. Circuit Protective Conductor (CPC) is a system of conductors joining together all exposed
conductive parts and connecting them to the main earth terminal.
Thanh dẫn bảo vệ mạch (CPC) là một hệ thống các thanh dẫn kết nối toàn bộ các bộ phận dẫn
điện lộ ra với nhau, đồng thời nối chúng vào đầu nối tiếp đất chính.

B. The purpose of circuit protective conductor is to provide a path for earth fault circuit so that
the protective device will operate to remove dangerous potential differences during a fault
condition.
Mục đích của thanh dẫn bảo vệ mạch là cung cấp một lộ trình cho mạch gặp sự cố tiếp đất để
bộ phận bảo vệ hoạt động nhằm loại bỏ các sai biệt có thể gây nguy hiểm trong điều kiện xảy
ra sự cố.

C. The circuit protective conductors shall take the form of separate cable with a sheath in
green/yellow colour or copper tape of minimum size 25mm x 3mm.
Các thanh dẫn bảo vệ mạch cần có dạng cáp rời có vỏ bọc màu xanh lá cây/vàng hoặc dây
đồng với kích thước tối thiểu là 25mm x 3mm.

D. All exposed non-current carrying metal parts of light fittings, switchgears, motors, enclosures,
etc. shall be effectively earthed by circuit protective conductors for earth continuity protection.
Toàn bộ các phần kim loại không mang điện lộ ra ngòai của các bộ đèn, cơ cấu chuyển mạch,
mô-tơ, vỏ bọc ngoài, vv cần được tiếp đất thực tế bằng các thanh dẫn bảo vệ mạch nhằm bảo
vệ tính liên tục của hệ thống tiếp đất.

E. For equipment where an earth terminal is provided, the earth continuity wire shall be firmly
clamped. Where no earth terminal is provided, the exposed metal part shall be cleaned of paint
and surface rust before welding the earth continuity lead.
Đối với thiết bị nơi có đầu nối tiếp đất, dây tiếp đất liên tục cần được kẹp thật chặt. Ở vị trí
không có đầu nối tiếp đất, phần kim loại lộ ra phải được làm sạch sơn và chà sạch rỉ sét trên
bề mặt trước khi hàn dây tiếp đất liên tục vào.

F. The minimum size of the principal protective conductors shall be as indicated below, Kích
thước tối thiểu cha các thanh dẫn bảo vệ mạch cần theo như bảng dưới đây.
Description
Mô tả
Min. Conductor Size
Kích thước thanh dẫn tối thiểu
1. Earthing conductor between the earth
electrode and the MV switch room main
earth terminal.
Thanh dẫn giữa điện cực tiếp đất và đầu nối
tiếp đất chính trong phòng công tắc điện
trung thế.
120 sq. mm

2. Earthing conductor between the earth
electrodes and the main earth terminal at LV
switchroom.
Thanh dẫn giữa điện cực tiếp đất và đầu nối
tiếp đất chính trong phòng công tắc điện hạ
120 sq. mm

SMS TOWER PROJECT
ELECTRICAL-Specifications

HONG MA CONSTRUCTION JSC   
Page 168 of 214

thế.
3. Circuit protective conductor between the
earth electrode and the Generator room main
earth terminal.
Thanh dẫn bảo vệ mạch giữa điện cực tiếp
đất và đầu nối tiếp đất chính của phòng máy
phát điện.

120 sq. mm

4. Circuit protective conductor between Control
Rooms, MDF room main earth terminals and
their corresponding earth electrodes.
Thanh dẫn bảo vệ mạch giữa điện cực tiếp
đất và đầu nối tiếp đất chính của Phòng điều
khiển/ phòng MDF và các điện cực tiếp đất
tương ứng.
120 sq. mm


G. The external earth terminal on the outside of the end panel of any switchboard shall be
connected to the main earth bar provided in two independent points.
Đầu nối tiếp đất bên ngoài ở phía ngoài của bảng điều khiển cuối của bất cứ bảng công tắc
nào phải được kết nối vào thanh tiếp đất chính được bố trí giữa hai điểm độc lập.

H. Circuit protective conductors shall be provided in electrical and mechanical rooms and along
the routes for the bonding of all exposed conductive parts and extraneous conductive parts. A
suitably sized each terminal shall be provided at each zone of the building for this purpose.
Cần cung cấp các thanh dẫn bảo vệ mạch trong các phòng máy, phòng điện và dọc theo các
tuyến để kết nối toàn bộ các bộ phận dẫn điện lộ ra ngoài cũng như các bộ phận dẫn điện
ngoại vi. Cần bố trí một đầu nối có kích thước phù hợp tại từng khu vực của tòa nhà cho mục
đích này.

I. All exposed conductive parts shall be effectively connected in an approved manner to the
principal protective conductors. The circuit protective conductors shall be single core copper
cables or high conductivity annealed copper tapes specified. Unless otherwise specified, the
minimum cross-sectional area of the circuit protective conductors shall be selected in
accordance with BS7671:
Tất cả các bộ phận dẫn điện lộ ra ngoài cần được kết nối thực tế theo một cách thức được
chấp thuận vào các thanh dẫn bảo vệ chính. Các thanh dẫn bảo vệ mạch phải là cáp đồng lõi
đơn hoặc dây đồng có tính dẫn điện cao. Trừ phi có quy định khác, diện tích mặt cắt ngang tối
thiểu của các thanh dẫn bảo vệ mạch cần được tuyển chọn theo tiêu chuẩn BS 7671.

Cross Section Area (mm
2
) of
Phase Conductors (S)
Cross Sectional Area of Earthing or
Protective Conductor (mm
2
)
Tiết diện (mm
2
) của các thanh
dẫn pha (S)
Tiết diện của các thanh dẫn bảo vệ hoặc tiếp
đất (mm
2
)

S < 16 S and > 4mm
2
, if no mechanical
protection.
S và > 4mm
2
, nếu không có bảo vệ cơ khí
16 < S < 35 16

S > 35 S/2
SMS TOWER PROJECT
ELECTRICAL-Specifications

HONG MA CONSTRUCTION JSC   
Page 169 of 214


A Earthing or Protective conductor size beyond 185mm
2
is considered not
necessary.
Thanh dẫn bảo vệ hoặc tiếp đất có kích thước lớn hơn 186mm
2
được xem là
không cần thiết.

3.2 MAIN EQUIPOTENTIAL BONDING CONDUCTOR
THANH DẪN KẾT NỐI ĐẲNG THẾ CHÍNH

A. This is referred to the conductor for the equipotential earth bondings of the metalwork
of other services such as gas and water to the earthing system. This bonding of
service pipes shall be made as close as possible to their point of entry to a building.
Phần này liên quan đến thanh dẫn cho việc nối đất đẳng thế của công trình kim loại
của các hệ thống kỹ thuật khác chẳng hạn như đường ống khí đốt và nước vào hệ
thống tiếp đất. Việc nối đất của các đường ống này cần được thực hiện càng gần
càng tốt điểm vào tòa nhà.

B. All extraneous conductive parts of the following services shall be connected to the
main earth terminal by means of main equipotential bonding conductors:
Tất cả các bộ phận dẫn điện ngoại vi của các hệ thống kỹ thuật dưới đây cần được
kết nối vào đầu nối tiếp đất chính bằng các thanh dẫn kết nối đẳng thế chính.

1. Main water pipes;
Các đường ống cấp nước chính

2. Main gas pipes;
Các đường ống cấp ga chính

3. Other service pipes and ducting;
Các đường ống dẫn khác

4. Risers of central heating and air conditioning system;
Các đường ống đứng của hệ thống sưởi và điều hòa không khí chính

5. Exposed metallic parts of the building structure and as required by the
Supervising Consultant;
Các bộ phận kim loại lộ ra ngoài của cấu tríuc tòa nhà và theo yêu cầu của
Giám đốc xây dựng

6. Breeching inlets;
Các đầu vào của đường ống dẫn khói

7. Fuel inlets.
Các đầu vào của đường ống tiếp nhiêu liệu.

C. The metalwork of public gas and water service shall not be used as a sole protective
earth electrode.
Phần kim loại của hệ thống cấp nước và khí đốt không đươc sử dụng như một điện
cực đơn bảo vệ.

D. Main equipotential bonding conductors shall have cross-sectional areas not less than
half of the cross sectional area of the earth conductor of the installation, subject to a
minimum of 6mm
2
for copper cables. A conductor size beyond 25mm
2
for copper
cables, theoretically, is considered not necessary.
Các thanh dẫn kết nối đẳng thế phải có tiết diện không được nhỏ hơn một nửa tiết
diện của thanh dẫn tiếp đất của công trình lắp đặt, với giả thuyết là tiết diện cáp
đồng tối thiểu là 6mm
2
. Kích thước thanh dẫn trên 25mm
2
đối với cáp đồng, trên lý
thuyết, được xem là không cần thiết.
SMS TOWER PROJECT
ELECTRICAL-Specifications

HONG MA CONSTRUCTION JSC   
Page 170 of 214


E. Location of all incoming pipes and ductings shown on the Drawings are indicative
only and are to be coordinated on site.
Vị trí của các đường ống vào và đường ống dẫn thể hiện trên các bản vẽ chỉ mang
mục đích biểu thị, cần được điều chỉnh theo thực tế ở hiện trường.

3.3 SUPPLEMENTARY EQUIPOTENTIAL BONDING CONDUCTOR
THANH DẪN KẾT NỐI ĐẲNG THẾ PHỤ

A. This is referred to the conductor for the equipotential earth bonding of the metalwork
which is not associated with the electrical installation but which may provide a
conducting path giving rise to shock.
Phần này liên quan đến thanh dẫn cho việc nối đất đẳng thế của công trình kim loại
không liên quan đến công tác lắp đặt phần điện nhưng có thể cung cấp một đường
dẫn…

B. All extraneous conductive parts of the following shall be connected to the earthing
system by means of supplementary equipotential bonding conductors:
Tất cả các bộ phận dẫn điện ngoại vi như sau cần được kết nối vào hệ thống tiếp đất
bằng các thanh dẫn kết nối đẳng thế phụ

1. Metal tanks
Các bể chứa bằng kim loại

2. All metallic cat-walks, platforms, handrails, staircases, ladders within 2m
each of pipes, tanks, cable trays cable ladders, trunking etc which have
equipotential bonding
Toàn bộ các lối đi hẹp, bệ, tay vịn (lan can), cầu thang, thang leo trong phạm
vi 2m của đường ống, bể chứa, khay cáp, thang cáp, hộp nối cáp, vv có kết
nối đẳng thế

3. Any metallic cat-walks, platforms, handrails, staircases, ladders etc with
attached electrical cabling or fittings.
Bất cứ lối đi hẹp nào có kết cấu bằng kim loại, bệ, tay vịn, cầu thang, thang
leo, vv nào có cáp điện hoặc các bộ phận nối điện

4. Metallic door frames/doors controlled by electromechanical locking
mechanism with an operating voltage or supply voltage exceeding 50V
Các khung cửa/cửa ra vào bằng kim loại được điều khiển bằng cơ cấu khóa
cơ điện với điện áp vận hành hoặc nguồn điện áp cung cấp trên 50V

5. Metallic support to electrically operated equipment without direct electrical
contact with the equipment
Khung đỡ bằng kim loại cho thiết bị vận hành bằng điện không tiếp xúc điện
trực tiếp với thiết bị

6. Electrically operated roller shutters
Các cửa chớp có bánh xe lăn vận hành bằng điện

7. Metallic wall cladding containing, or immediately adjacent to, electrical
socket outlet or other sources of electricity
Phần sơn phủ tường/vách bằng kim loại có chứa, hoặc nằm sát, các ổ cắm
hoặc nguồn điện

8. Cable ladder, tray and trunking
Thang cáp, khay cáp và hộp nối cáp

9. Raised floor system
SMS TOWER PROJECT
ELECTRICAL-Specifications

HONG MA CONSTRUCTION JSC   
Page 171 of 214

Hệ thống sàn nâng

10. Electrical facilities in toilets and shower rooms
Các tiên nghị dùng điện trong nhà vệ sinh và phòng tắm

11. Exposed metallic parts of building structure, including roof trusses. (if roof
connect to lightning conductor earth, no further equipotential bonding is
required).
Các phần kim loại lộ ra của cấu trúc tòa nhà, kể cả phần kèo/đà mái (nếu
mái nhà được nối vào phần tiếp đất của thanh dẫn sét thì không cần kết nối
đẳng thế).

C. The requirement does not apply in the following instances:
Các yêu cấu trên không áp dụng cho các trường hợp dưới đây:

1. Steel reinforced concrete poles in which the steel reinforcement is not
accessible
Các cột bê tông cốt thép mà trong đó phần bê tông cốt thép không thể tiếp
cận

2. Fixing screws for non-metallic accessories provided that there is no
appreciable risk of the screws coming into contact with live parts
Các đinh ốc để định vị các phụ kiện kim loại với điều kiện là không có nguy
cơ đáng kể nào để đinh ốc tiếp xúc với các bộ phận có điện

3. Short lengths of metal conduit for mechanical protection of cables having a
non-metallic sheath.
Các đoạn ngắn của ống dẫn bằng kim loại dành cho phần bảo vệ bằng cơ khí
đối với cáp có vỏ bọc không kim loại.

D. Local supplementary bonding conductors shall be provided between simultaneously
accessible (i.e within 2m) exposed conductive parts of equipment, between exposed
conductive parts and simultaneously accessible extraneous conductive parts, and
between simultaneously accessible extraneous conductive parts. The bonding
conductors shall be single core copper cables with oversheath in green/yellow colour.
Cần cung cấp các thanh dẫn kết nối đẳng thế phụ tại chỗ giữa các bộ phận dẫn điệ
của thiết bị lộ ra có thể tiếp cận đồng thời (nghĩa là trong phạm vi 2m), giữa các bộ
phận dẫn điện lộ ra và các bộ phận dẫn điện ngoại vi có thể tiếp cận đồng thời, và
giữa các bộ phận dẫn điện ngoại vi có thể tiếp cận đồng thời với nhau. Các thanh
dẫn kết nối phải là cáp đồng có lõi đơn có vỏ bọc màu xanh lá cây/vàng.

E. Supplementary bonding, conductors shall be sized in accordance with BS7671 which
can be summarized as follows:
Thanh dẫn kết nối phụ phải có kích thước theo tiêu chuẩn BS 7671 có thể tóm lược
như sau:

1. For conductors connecting two exposed conductive parts, the conductor sizes
shall not be less than smaller protective conductor connected to the exposed
conductive parts, subject to a minimum of 4mm
2
if the cables are not
mechanically protected
Đối với các thanh dẫn kết nối hai bộ phận dẫn điện lộ ra, kích thước thanh
dẫn không được nhỏ hơn thanh dẫn bảo vệ được nối vào bộ phận dẫn điện lộ
ra,, với điều kiện tiết diện tối thiểu là 4mm
2
nếu như cáp không có phần bảo
vệ cơ khí

2. For conductors connecting exposed conductive parts to extraneous
conductive parts, the conductor sizes shall not be less than half that of the
SMS TOWER PROJECT
ELECTRICAL-Specifications

HONG MA CONSTRUCTION JSC   
Page 172 of 214

protective conductor connected to the exposed conductor parts, subject to a
minimum of 4mm
2
of the cables are not mechanically protected
Đối với các thanh dẫn kết nối các bộ phận dẫn điện lộ ra ngoài vào các bộ
phận dẫn ngoại vi, kích thước của thanh dẫn không được thấp hơn một nửa
kích thước thanh bảo vệ kết nối vào các bộ phận của thanh dẫn lộ ra, với giả
thuyết là ít nhất 4mm
2
của cáp không được bảo vệ về mặt cơ khí

3. For conductors connecting two extraneous conductive parts, the conductor
sizes shall not be less than 4mm
2
, or even 2.5mm
2
if mechanically protected,
for copper conductors.
Đối với các thanh dẫn kết nối hai bộ phận dẫn điện ngoại vi, kích thước của
thanh dẫn không được dưới 4mm
2
, hoặc thậm chí 2,5mm
2
nếu được bảo vệ về
mặt cơ khí, cho các thanh dẫn bằng đồng.

F. All equipment equipotential bondings in area other than plant rooms and within false
ceiling shall be concealed. Any remedial work required due to bad connection, open
circuit, etc. shall be borne by the Contractor .
Toàn bộ các mối nối thiết bị đẳng thế trong các khu vực ngoài phòng máy và trong
phạm vi trần giả phải được dấu kín. Bất cứ công việc sửa chữa nào cấn thiết do mối
nối không đạt, hở mạch, vv đều phải do Nhà thầu phụ đài thọ chi phí.

G. All earth conductors and earth terminals shall be manufactured to carry the maximum
short circuit current at the point of the installation.
Toàn bộ các thanh dẫn và đầu nối tiếp đất phải được chế tạo/gia công để có thể chịu
được dòng đoản mạch tối đa tại điểm lắp đặt.

SMS TOWER PROJECT
ELECTRICAL-Specifications

HONG MA CONSTRUCTION JSC   
Page 173 of 214

SECTION E17

LIGHTNING PROTECTION SYTEM
HE THONG CHONG SET

PART 1 – GENERAL
PHAN 1 - TONG HOP

1.1 DESCRIPTION
MOÂ TAÛ

A. Provide lightning protection system in accordance with the Contract Drawings.
Cung caáp heä thoáng choáng seùt döïa vaøo taøi lieäu hôïp ñoàng.

1.2 STANDARDS
TIEÂU CHUAÅN

A. All material and workmanship shall conform to the specifications and to the
following:
Toaøn boä vaät lieäu vaø tay ngheà phaûi ñuùng tieâu chuaån kyõ thuaät vaø phaûi theo trình töï
sau:

Unless expressly stated to the contract, all installation, materials and equipment
provided shall comply with the applicable standards and codes referenced below. Where
a standard is referred to, that standard shall be the latest published edition thereof,
unless otherwise stated.
Ngoaïi nhöõng ñieàu ñaõ nhaán maïnh trong hôïp ñoàng, toaøn boäï laép ñaët, vaät lieäu vaø thieát
bò ñöôïc cung caáp phaûi phuø hôïp vôùi caùc tieâu chuaån vaø caùc qui ñònh öùng duïng ñöôïc nhö
tham khaûo döôùi ñaây. Tieâu chuaån ñöôïc tham khaûo ôû choã naøo thì tieâu chuaån ñoù phaûi laø
phieân baûn ñöôïc phaùt haønh môùi nhaát tröø khi coù yù kieán khaùc.

B. Standards and Guidelines for Installations, Materials and Equipment
Tieâu chuaån vaø höôùng daãn laép ñaët, vaät lieäu vaø thieát bò

The installations, materials and equipment shall comply with the latest requirements of
the standard codes, guides and other documents issued by the Authorities, Institutions
and Organisation referred to in various sections including the following:
Laép ñaët, vaät lieäu vaø thieát bò phaûi phuø hôïp vôùi caùc yeâu caàu môùi nhaát cuûa kyù hieäu tieâu
chuaån, höôùng daãn vaø taøi lieäu khaùc ñöôïc ban haønh bôûi Chính quyeàn, Phaân vieän, Toå
chöùc ñöôïc tham khaûo trong nhieàu lónh vöïc keå caû döôùi ñaây:

N FPA 780 : Lightning Protection System
Hệ thống bảo vệ chống sét

ASTM - G57-95a: Guideline for the methods of collecting soil resistivity Data
Höôùng daãn phöông phaùp thu thaäp döõ lieäu ñieän trôû suaát cuûa
ñaát

IEEE 81 : Measuring Earth Resistivity, Ground Impedance, and
Earth Surface Potentials of a Ground System
Ño suaát ñieän trôû ñaát, trôû khaùng ñaát vaø theá naêng beà maët ñaát
cuûa heä thoáng noái ñaát.
SMS TOWER PROJECT
ELECTRICAL-Specifications

HONG MA CONSTRUCTION JSC   
Page 174 of 214


NFC17-102 : French Standard-Lightning Protection Systems
Tieâu chuaån Phaùp - Heä thoáng baûo veä choáng seùt

C. Local Regulations and Codes of Practice
Tieâu chuaån thöïc haønh vaø qui ñònh trong nöôùc

All works shall comply in all respects with the requirements of the rules and regulations
established by the following authorities and utility companies:
Toaøn boä coâng vieäc phaûi phuø hôïp vôùi yeâu caàu cuûa luaät vaø qui taéc treân moïi lónh vöïc
ñöôïc laäp ra theo cô quan chöùc naêng vaø chính quyeàn nhö sau:

TCXD 46 - Lightning Protection for Buildings
Baûo veä choáng seùt cho toøa nhaø

EVN - Local Electric Utility Requirements
EVN - Yeâu caàu thieát bò ñieän trong nöôùc.

1.3 QUALITY ASSURANCE
BAÛO ÑAÛM CHAÁT LÖÔÏNG

A. The system to be provided shall be the standard product of a manufacturer regularly
engaged in the production of lightning protection systems and shall be the manufacturer's
latest approved design.
Heä Thoáng ñöôïc cung caáp laø loaïi saûn phaåm tieâu chuaån cuûa Nhaø saûn xuaát luoân thuoäc
trong saûn xuaát heä thoáng baûo veä choáng seùt kim phoùng ñieän sôùm vaø laø thieát keá ñöôïc chaáp
thuaän môùi nhaát cuûa Nhaø saûn xuaát.

1.4 SUBMITTALS
ÑEÄ TRÌNH

A. Manufacturer’s data sheets showing dimensions and materials of each equipment.
Döõ lieäu cuûa Nhaø saûn xuaát theå hieän kích thöôùc vaø vaät tö cuûa moãi thieát bò.

B. Shop drawings showing layout of air terminals, grounding electrodes and bonding
connections to structure and other metal objects. Include terminal, electrode and
conductor sizes, and connection and termination details.
Baûn veõ thi coâng theå hieän maët baèng cuûa kim thu seùt, ñieän cöïc ñaát vaø vieäc noái ñaát ñeán caùc
vaät kim loaïi vaø keát caáu. Keå caû ñaàu, ñieän cöïc vaø kích thöôùc daây daãn vaø chi tieát noái vaø chi
tieát laøm ñaàu noái.

PART 2 – PRODUCTS
PHAN 2 - SAN PHAM

2.1 ACCEPTABLE MANUFACTURERS
NHAØ SAÛN XUAÁT ÑÖÔÏC CHAÁP THUAÄN

A. ERICO, Indelec, or Approved Equal
2.2 DOWN CONDUCTOR
DAÂY DAÃN THOAÙT SEÙT

A. Conductors shall be commercially pure copper cable complying with the weight and
construction requirements of the lightning protection codes and shall be coursed to
SMS TOWER PROJECT
ELECTRICAL-Specifications

HONG MA CONSTRUCTION JSC   
Page 175 of 214

interconnect with air terminals and provide a two-way to ground. The angle of any turn
shall not exceed 90 degrees and a horizontal or downward course shall be maintained.
Caùp thoaùt seùt laø loaïi caùp ñoàng phuø hôïp vôùi troïng löôïng vaø caùc yeâu caàu laép ñaët cuûa caùc
kyù hieäu choáng seùt vaø ñöôïc noái beân trong ñöôøng baêng vaø gaén 02 chieàu noái ñaát. Ñoä xieâng
cuûa baát kyø cua queïo naøo khoâng quaù 90 ñoä vaø chieàu ngang hoaëc höôùng ñi xuoáng vaãn giöõ
nguyeân.

B. Provide the required number of down conductors evenly distributed on the outer walls of
building. Install in a concealed manner and inside uPVC conduit of appropriate size as
shown in plan.
Cung caáp soá caùp thoaùt seùt theo yeâu caàu phaân boå ñoàng ñeàu beân ngoaøi töôøng cuûa toøa nhaø.
Laép theo caùch giaáu kín ñivaø beân trong oáng luoàn daây uPVC ñuùng kích côõ nhö hieån thò
trong baûn veõ.

C. Conductors shall be a minimum of 95 mm
2
copper cables consisting of multiple strands
of braided conductors in a round cross section. Roof conductors may be tinned copper for
compatibility with roof material.
Caùp thoaùt seùt phaûi ôû möùc toái thieåu 95 mm
2
caùp ñoàng bao goàm nhieàu sôïi beän troøn. Caùp
thoaùt seùt coù theå baèng ñoàng thieác ñeå thích hôïp vaät lieäu maùi.


2.4 FASTENERS
DAÂY BUỘC

A. Conductor fasteners shall be of non-corrosive metal having ample strength to support the
conductor.
Caøi chaët caùp thoaùt seùt laø loaïi kim loaïi khoâng bò aên moøn coù söùc beàn ñeå gaù ñôõ caùp thoaùt
seùt.

B. Fasteners shall be spaced on not more than 1.2 meters centers for horizontal and 1 meter
for vertical runs.
Keïp chaët phaûi caùch khoaûng khoâng nhieàu hôn 1.2 meùt theo chieàu ngang vaø 1 meùt chieàu
doïc.

C. The fastening mechanism shall be compatible with the roof construction and materials.
The method of fastening shall be submitted with the shop drawings and shall be subject
to the approval of Architect.
Cô caáu caøi chaët phaûi töông hôïp vôùi laép maùi vaø vaät lieäu. Phöông phaùp caøi chaët phaûi
ñöôïc ñeä trình theo baûn veõ thi coâng vaø tuøy theo pheâ chuaån cuûa Kieán truùc sö.

PART 3 – EXECUTION
PHAÀN 3 - THÖÏC HIEÄN

3.1 General
TOÅNG QUAÙT

A. Ground connections shall be made in accordance with requirements of the lightning
protections codes. Soil conditions shall determine the type of ground to be used.
Vieäc noái ñaát ñöôïc thöïc hieän döïa theo caùc yeâu caàu cuûa caùc qui ñònh choáng seùt. Ñieàu kieän
tình traïng maãu ñaát seõ xaùc ñònh loaïi noái ñaát caàn laøm.

B. The lightning protection system shall not be connected to the building electrical
grounding system.
SMS TOWER PROJECT
ELECTRICAL-Specifications

HONG MA CONSTRUCTION JSC   
Page 176 of 214

Heä thoáng choáng seùt khoâng ñöôïc noái ñeán heä thoáng noái ñaát (veà) ñieän cuûa toøa nhaø.

C. The installation shall be made in a neat inconspicuous manner with all conductors
coursed conceal the equipment as much as possible.
VIEC LAP DAT SE DUOC THUC HIEN MOT CACH KÍN DAO GON GANG
VOI TOAN BO THANH DAN DIEN DAY KÍN THIET BI CANG NHIEU CANG
TOT.

D. All metallic bodies of conductance on the roof shall be bonded to the lightning protection
system. At least two paths of grounding shall be provided for all equipment. One
connection to piping vents is satisfactory. Bonding shall be with copper braided straps.
Taát caû thaân kim loaïi daãn treân maùi ñöôïc noái vôùi heä thoáng choáng seùt toøa nhaø. Ít nhaát 02
ñöôøng noái ñaát phaûi ñöôïc cung caáp cho toaøn boäï thieát bò. Moät noái vôùi caùc oáng thoâng hôi
ñöôïc chaáp nhaän. Vieäc keát noái laøm baèng daûi daây ñoàng.

E. The lift steelwork shall be bonded to the earthing system.
Khung theùp thang maùy theùp seõ noái tôùi heä thoáng noái ñaát.

F. Air terminals shall be provided on aviation obstruction lights
Gaén kim thu seùt cho ñeøn baùo hieäu chöôùng ngaïi vaät haøng khoâng.

G. The building frame shall be connected to the earth mat by 120 mm
2
stranded copper
conductor.
Phaàn khung toøa nhaø seõ ñöôïc noái ñeán heä thoáng ñaát baèng daây ñoàng beän tieát dieän 120 mm
2
.

3.2 Grounding Rods
THANH/ CÖÏC NOÁI ÑAÁT

Grounding Rods shall be of copper clad steel, minimum 20mm diameter, minimum 3 meters long,
driven full length into the earth.
Thanh noái ñaát ñöôïc laøm baèngloõi saét boïc ñoàng, ñöôøng kính 20mm, chieàu daøi toái thieåu 3m.

3.3 Test and Certification
KIEÅM TRA VAØ CHÖÙNG NHAÄN

A. Grounding System test shall be conducted 48 hours after rainfall when ground soil are adequately dry to
ensure a reliable and absolute over-all impedance value of the system.
Kieåm tra heä thoáng noái ñaát ñöôïc thöïc hieän 48 tieáng sau khi möa khi ñaát ôû döôùi maët ñaát ñuû khoâ ñeå
ñaûm baûo trò soá toång trôû cuûa heä thoáng tin caäy vaø tuyeät ñoái.

B. After completion, the system shall be tested for compliance with the Specifications, complete
system continuity and certification by the installing Contractor shall be provided.
Sau khi hoaøn taát, heä thoáng seõ ñöôïc kieåm tra cho phuø hôïp vôùi ñaëc tính kyõ thuaät, Nhaø thaàu laép raùp
hoaøn taát tính lieân tuïc cuûa heä thoáng vaø cung caáp giaáy chöùng nhaän

D. Provide system certification by local testing authority indicating installation is in full conformance with
applicable codes.
Caáp giaáy chöùng nhaän heä thoáng do cô quan kieåm tra taïi ñòa phöông ghi ro õ laép ñaët laø hoaøn toaøn
thích hôïp vôùi caùc qui ñònh öùng duïng ñöôïc.
SMS TOWER PROJECT
ELECTRICAL-Specifications

HONG MA CONSTRUCTION JSC   
Page 177 of 214


SECTION E18
PHAN E 18

PUBLIC ADDRESS
PHATHANH CONG CONG


PART 1 - GENERAL
PHAN 1 - TONG QUAT

1.1 WORK description
MOÂ TAÛ COÂNG VIEÄC

A. This Section specifies the minimum acceptable requirements on the quality,
performance and standard of the Public Address system.
Phaàn naøy ghi caùc yeâu caàu chaáp nhaän toái thieåu veà chaát löôïng, thao taùc vaø tieâu chuaån
cuûa heä thoáng phaùt thanh coâng coäng.

B. The work shall include all engineering, supply, installation, testing and
commissioning of the Public Address to the satisfaction of the Construction manager.
Coâng vieäc seõ bao goàm cô ñieän, cung caáp, laép ñaët, kieåm tra vaø vaän haønh phat thanh
coâng coäng cho heä thoáng theo yù kieán taùn thaønh cuûa Giam Doc Xay dung.

C. Exact locations, quantities and types of loudspeakers shall be as indicated on the
Drawings.
Xaùc ñònh vò trí, soá löôïng vaø loaïi loa ñöôïc hieån thò treân baûn veõ.

D. Power supply to the control equipment inside the control rooms shall be back up by
emergency power with battery banks for 4 hours.
Thieát bò kieåm soaùt beân trong phoøng kieåm soaùt seõ ñöôïc hoã trôï tuû ñieän duøng ñeå cung
caáp ñieän khaån caáp trong voøng 04 tieáng.

E. The System shall comply to all relevant local authority’s requirements for emergency
announcement.
Ñoái vôùi caùc tröôøng hôïp khaån caáp, heä thoáng seõ phaûi tuaân theo caùc yeâu caàu cuûa Chính
quyeàn ñòa phöông.

F. All equipment and control accessories shall be current model for which replacement
parts shall be available for at least five (5) years after completion of Defects Liability
Period.
Taát caû thieát bò vaø phuï kieän duøng ñeå kieåm soaùt phaûi coù kieåu daùng hôïp thôøi ñeå luoân coù
phuï tuøng thay theá ít nhaát 05 naêm sau khi heát haïn gia coá.

1.2 Submission
ÑEÄ TRÌNH

A. All technical submissions shall be approved by the Construction Manager prior to the
respective stages of construction.
Taát caû ñeä trình kyõ thuaät phaûi coù chaáp thuaän cuûa Giaùm ñoác döï aùn tröôùc khi ñi vaøo
giai ñoaïn thi coâng chi tieát.
B. As a minimum requirement, the submission shall include the following:
SMS TOWER PROJECT
ELECTRICAL-Specifications

HONG MA CONSTRUCTION JSC   
Page 178 of 214

Theoyeâu caàu toái thieåu, ñeä trình phaûi bao goàm döôùi ñaây:

1. Equipment submission with manufacturer’s data
Ñeä trình thieát bò keøm döõ lieäu cuûa Nhaø saûn xuaát

2. Sample submission including loudspeakers, volume control switches, speakers
and microphone cables, etc.
Ñeä trình maãu bao goàm loa, nuùt ñieàu chænh aâm thanh, daây noùi micro....

3. Drawing for field equipment showing the co-ordinate routing of cable routings
and details on the selection of loudspeakers
Baûn veõ thieát bò hieän tröôøng hieån thò tuyeán ñi daây caùp vaø chi tieát löïa choïn loa

4. Builder’s works requirements.
Caùc yeâu caàu thi coâng cuûa Nhaø thaàu.

Part 2 – SYSTEM DESCRIPTION
PHAN 2 - MO TA HE THONG

2.1 SOUND MANAGEMENT SYSTEM
HEÄ THOÁNG QUAÛN LYÙ AÂM THANH

F. GEN ERAL
TOÅNG QUAÙT

1. The system shall be a highly sophisticated, microprocessor controlled and modular unit.
Heä thoáng coù chaát löôïng tuyeät haûo, thieát bò kieåm soaùt boä vi xöû lyù vaø module.

2. It shall be built around 19 inch rack mounted Euro card circuit boards where the
configuration can be tailored and expanded to meet every need precisely.
Khoaûng 19 inch rack ñöôïc gaén treân baûng maïch ñieän töø cuûa Chaâu aâu nhôø vaøo ñoù maø coù
theå söû duïng vaø môû roäng ñaùp öùng nhu caàu moät caùch chính xaùc.

3. All routing, switching and priority functions shall be easily programmed and changed by
non technical personnel.
Moät ngöôøi khoâng am hieåu veà kyõ thuaät cuõng bieát caøi ñaët chöông trình vaø thay ñoåi taát caû
caùc vieäc ñi daây, ñoùng ngaét ñieän vaø caùc thieát bò ñöôïc xeáp theo thöù töï öu tieân.

4. It shall accept input signals from call stations, microphones, music sources, pre-recorded
message source, etc.
Seõ chaáp nhaän kyù hieäu ñaàu vaøo töø caùc traïm goïi, microphones, nôi cung caáp nhaïc, noâi thu
thaäp tin nhaén....

5. When a call is made to a particular zone or combinations of zones, music playing in
remaining zones shall not be interrupted.
Khi moät cuù ñieän thoaïi ñöôïc goïi ñeán moät khu vöïc cuï theå naøo ñoù hoaëc nhieàu khu vöïc keát
hôïp vôùi nhau, nhaïc seõ lieân tuïc chôi trong nhöõng khu vöïc coøn lai.

6. The configuration of the sound management system shall basically consist of a sound
distribution system and a surveillance system.
SMS TOWER PROJECT
ELECTRICAL-Specifications

HONG MA CONSTRUCTION JSC   
Page 179 of 214

Heä soá heä thoáng quaûn lyù aâm thanh cô baûn seõ bao goàm heâ thoáng phaân phoái aâm thanh vaø
heä thoáng giaùm saùt.

G. SOUN D DISTRIBUTION SYSTEM
HEÄ THOÁNG PHAÂN PHOÁI AÂM THANH

1. The call station is primary input to the sound distribution system.
Böôùc ñaàu traïm goïi ñi vaøo heä thoáng phaân phoái aâm thanh.

2. When the desired zones are selected by pushing the numeric keypad or zone
selector switch the microprocessor shall detect which keys are pressed and, if
another call is being handled at that moment, it shall check the priority of the new
call.
Khi caùc khu vöïc ñöôïc thieát keá ñöôïc choïn baèng caùch nhaán phím soá hoaëc nhaán
nuùt choïn khu vöïc, boä vi xöû lyù seõ phaùt hieän ra nhöõng phím naøo ñang nhaán, neáu
ñang coù cuoäc goïi vaøo giaây phuùt ñoù, noù seõ kieåm tra cuoäc goïi môùi.

3. If the new call has a lower priority, it shall be ignored. If the new call has a higher
priority, the original caller shall be overridden.
Neáu cuù ñieän thoaïi môùi coù tính öu tieân thaáp, thì boû qua. Neáu cuù ñieän thoaïi môùi coù
noäi dung ñaëc bieät, thì cuù ñieän thoaïi goác bò cho qua.

4. After this, the microprocessor checks which tone and/or pre-recorded message
has been programmed to precede the call.
Sau ñoù, boä vi xöû lyù phaùt hieän ra gioïng noùi naøo vaø/ hoaëc tin nhaén ñaõ thu tröôùc
ñaây ñaõ ñöôïc caøi ñaët theo trình töï cuoäc goïi.

5. Music is muted in the selected loudspeaker zones, the programmed
announcement tone or message will be transmitted, the microphone is switch\ed
on and the call is transmitting.
Chaên tieáng nhaïc ôû nhöõng khu gaén loa, gaén loa, coù nghóa laø moät gioïng noùi thoâng
baùo chöông trình hoaëc tin nhaén seõ ñöôïc truyeàn ñi, baät Microphone vaø cuoäc goïi
ñöôïc turyeàn ñi.

6. At the end of the call, PRESS-TO-TALK key is released and the music shall
return to its original volume level.
Keát thuùc cuoäc goïi, nhaán nuùt PRESS-TO-TALK vaø nhaïc seõ quay trôû veà möùc ñoä
aâm thanh ban ñaàu.

7. Function keys shall be provided on the call station to route a call to a pre-
programmed selection of zones.
Cuoäc goïi ñöôïc caøi ñaët cho moät soá vuøng tröôùc ñaây seõ ñöôïc cung caáp treân traïm
goïi.

8. The call shall be programmed with functions such as priority, attention signal,
message zone combination and control relay operation.
Cuoäc goïi ñöôïc caøi ñaët vôùi nhieàu chöùc naêng chaúng haïn saép xeáp thöù töï öu tieân, kyù
hieäu chuù yù, keát hôïp tin nhaén vaø kieåm soaùt vaän haønh rôø le.

9. Alternative functions shall be given to a function key, such as music source
select, volume up , down and mute, control relay switching or toggling.
SMS TOWER PROJECT
ELECTRICAL-Specifications

HONG MA CONSTRUCTION JSC   
Page 180 of 214

Ñöôïc pheùp thay taùc duïng phím chöùc naêng, chaúng haïn choïn nguoàn nhaïc, taêng
volume, giaûm volume vaø ñieàu chænh volume vöøa phaûi, coâng taéc kieåm soaùt rôø le
hoaëc toggling.

10. A separate direct routing control input to the sound distribution system complete
with RS232 interface shall be provided.
Kieåm soaùt tröïc tuyeán ñaàu vaøo heä thoáng phaân phoái aâm thanh ñoàng boä tieâu chuaån
giao dieän RS232.

11. The control input shall be fed by an addressable fire alarm signal from the main
fire indication board.
Döïa vaøo baûng ñaùnh daáu ñieåm deã phaùt chaùy maø vieäc kieåm soaùt ñaàu vaøo seõ ñöôïc
nhaän bieát qua kyù hieäu baùo chaùy.


12. The Contractorshall coordinate with the Fire Services work on the interfacing of
the addressable fire alarm signal to the sound distribution system.
Thaàu seõ keát hôïp coâng taùc phoøng chaùy döïa treân caùc ñieåm baùo chaùy ñeán heä thoáng
phaân phoái aâm thanh.

H. SURVEILLAN CE SYSTEM
HEÄ THOÁNG GIAÙM SAÙT

1. The surveillance system shall be engineering to monitor the status of
loudspeakers, amplifiers and cables in the sound distribution system by scanning
the presence of a 20kHz pilot tone signal in monitoring devices located at
amplifier outputs, loudspeaker cabling junction boxes and inside loudspeaker
enclosures throughout the distribution system.
Heä thoáng giaùm saùt seõ chaïy ñieän ñeå ñieàu khieån coâng duïng cuûa loa, caùc Am-li vaø
sôïi caùp trong heä thoáng phaân phoái aâm thanh baèng caùch queùt thöïc traïng kyù hieäu
gioïng noùi pilot 20kHz trong thieát bò ñieàu khieån ñöôïc ñaët taïi ñaàu ra Am-pli, hoäp
noái maïch ñieän sôïi caùp cuûa loa vaø beân trong voõ boïc cuûa loa xuyeân qua heä thoáng
phaân phoái.

2. On detection of a malfunction, error message shall be generated automatically,
giving the precise time, location and nature of the fault.
Phaùt hieän sai, tín nhaén loãi seõ töï ñoäng baät, ñöa thôøi gian chính xaùc, vò trí vaø tính
chaát bò loãi.

3. If the system becomes faulty itself, an “internal error” message shall be
generated.
Neáu thoáng töï noù bò loãi, seõ baät tín nhaén baùo “loãi beân trong”.
4. The error message shall be relayed to a LCD display of the system.
Tín nhaén loãi seõ ñöôïc caøi rôø le treân maøn hình LCD cuûa heä thoáng.

5. Provision shall also be made to send the error message to either a personal
computer or an external printer through RS 232 interface for a permanent hard
copy record of the malfunction.
Vieäc döï tröõ cuõng seõ ñöôïc thöïc hieän baèng caùch göûi tin nhaén baùo loãi ñeán maùy tính
xaùch tay hoaëc maùy in beân ngoaøi thoâng qua tieâu chuaån giao dieän RS 232 ñeå lu6u
hoà sô sai thieát bòtaïm thôøi.

SMS TOWER PROJECT
ELECTRICAL-Specifications

HONG MA CONSTRUCTION JSC   
Page 181 of 214

6. An external warning light shall also be provided for monitoring any malfunction
of the sound management system.
Gaén ñeøn caûnh baùo beân ngoaøi cuõng seõ ñöôïc cung caáp duøng ñeå ñieàu khieån baát kyø
söï coá naøo xaûy ra cho heä thoáng quaûn lyù aâm thanh.

7. The Contractorshall provide and install pilot monitoring devices at all power
amplifiers 100 V outputs, loudspeaker cabling junction and inside all loudspeaker
enclosures.
Nha thauseõ cung caáp vaø laép ñaët thieát bò ñieàu khieån hoa tieâu ôû taát caû am-pli coù
coâng suaát 100 V, noái sôïi caùp loa vaø boïc beân trong loa.

2.2 ZONING OF LOUDSPEAKERS
PHAÂN BOÅ LOA

D. Zoning of loudspeaker shall be basically for background music (BGM) and non-
background music (non-BGM) broadcastings.
Phaân boå loa caên baûn döïa vaøo nhaïc neàn (BGM) vaø chöông trình truyeàn thanh maø
khoâng coù nhaïc neàn.

E. BGM speakers shall be for public and common areas including public corridors.
Lobbies, lifts, toilets, retail areas, etc.
Loa duøng ñeå phoùng nhaïc neàn seõ ñöôïc duøng cho nhöõng nôi coâng coäng bao goàm ôû daõy
haønh lang, tieàn saûnh, caàu thang, phoøng veä sinh vaø nhöõng khu vöïc phuï caän.

F. N on-BGM speakers shall be for staircases, car parks, staff areas, office spaces,
tenanted areas, etc.
Loa khoâng duøng ñeå phoùng nhaïc neàn seõ ñöôïc duøng cho caàu thang, baõi ñaäu xe, khu
vöïc vaên phoøng vaø khu vöïc thueâ...

G. Unless otherwise specified, zoning of loudspeakers for each PA sub-systems shall be
generally be as follows:
Ngoaïi tröø coù ghi chuù khaùc, vieäc phaân boå loa cho töøng heä thoáng phuï PA ôû moãi khu
vöïc seõ ñöôïc toång hôïp nhö sau:

1. Per floor for BGM loudspeakers
Loa duøng cho nhaïc neàn ôû moãi taàng

2. Per floor for non-BGM loudspeakers
Loa khoâng duøng cho nhaïc neàn ôû moãi taàng

3. Per staircase
Moãi caàu thang
4. Pre lift
Moãi thang maùy

H. All call buttons shall at least be provided for ach PA sub-system as follows:
Taát caû caùc phím goïi sau cuøng phaûi ñöôïc cung caáp cho moãi heä thoáng phuï PA theo
sau:

1. All BGM loudspeakers
Taát caû loa duøng cho nhaïc neàn

SMS TOWER PROJECT
ELECTRICAL-Specifications

HONG MA CONSTRUCTION JSC   
Page 182 of 214

2. All non-BGM loudspeakers
Taát caû loa khoâng duøng cho nhaïc neàn

3. All lifts
Taár caû thang maùy

I. For the entire PA system, all-call buttons shall also be engineered for each PA sub-
system and entire PA system.
DOI VOI TOAN BO HE THONG PA, TAT CA CAC CUOC GOI SE TAC
DONG CHO TUNG HE THONG PA VA TOAN BO HE THONG PA.

2.3 BACKGROUND MUSIC SYSTEM
CHOÏN NHAÏC NEÀN CHO HEÄ THOÁNG

A. During normal operation background music (BGM) shall be broadcasted to specific
areas.
Trong thôøi gian hoaït ñoäng bình thöôøng, nhaïc neàn seõ ñöôïc phaùt ñeán nhöõng khu vöïc
chæ ñònh.

B. The background music shall be individually adjusted to a comfortable level for all the
zones. The distribution of the sound energy in each zone shall be as evenly
distributed as possible so that there is no audible difference in loudness when walking
within the zone. The difference in sound pressure of 1.5m height shall be less than ±3
dB. Loudspeaker positions proposed shall take into consideration the aesthetic
appearance of the ceiling. The Contractorshall check and ensure that beating of low
music frequencies will not occur and shall advise the Construction Manager if in his
opinion it may occur.
Nhaïc neàn seõ ñöôïc ñieàu chænh cho thích hôïp vôùi toaøn boä khu vöïc. AÂm thanh noåi
khoâng thích hôïp söû duïng cho nhöõng khu vöïc oàn aøo. Chieàu cao 1.5m, thì aùp löïc aâm
thanh seõ nhoû nhieàu hôn ±3 dB. Ñeà xuaát caùc vò trí ñaët loa phaûi caàn phaûi coù caùi nhìn
thaåm myõ sao cho phuø hôïp vôùi traàn. Nha thauseõ kieåm tra vaø ñaûm baûo khoâng coù duøng
aâm thanh noåi cho loaïi nhaïc coù taàn soá thaáp vaø seõ thoâng baùo Giaùm ñoác döï aùn neáu oâng
ta caûm thaáy noù xaûy ra.

C. The Contractorshall be responsible to adjust the speaker output to meet the required
sound level. The minimum sound pressure at the hearing level shall not be less than
15dB above the ambient noise level which is generally indicted as follows:
Nha thauseõ chòu traùch nhieäm ñieàu chænh coâng suaát loa ñaùp öùng möùc ñoä aâm thanh.
AÙp löïc aâm thanh toái thieåu ñeå nghe ñöôïc khoâng döôùi 15dB, nhöng treân möùc oàn aøo
xung quanh, ñeàiu naøy ñöôïc toång hôïp nhö sau:

Area
Khu vuc
Ambient Noise Level (dB)
Muc on xung quanh (dB)

1. General public area
Khu vöïc coâng coäng
70
2. Carpark
Baõi ñaäu xe
75-80
3. Office, Control room
Vaên phoøng, Phoøng ñieàu
khieån
60-65
4. Toilet
Phoøng veä sinh
50
SMS TOWER PROJECT
ELECTRICAL-Specifications

HONG MA CONSTRUCTION JSC   
Page 183 of 214


5.

Staircase
Caàu thang

50
6. Plantroom, service area
Phoøng maùy, Khu vöïc
phuïc vuï
80-90


D. The overall frequency response of the system shall be better than 200 Hz to 9000 Hz.
The uniformity of sound coverage at 1.5m shall not be more than ±2dB for frequency
up to 4000Hz and not more than ±8dB for frequency up to 8000Hz for each of the
above areas.
Toaøn boä taàn soá phaùt ra cuûa heä thoáng seõ nhieàu hôn 200 Hz ñeán 9000 Hz. Tính chaát
aâm thanh bao phuû ôû ñoä cao 1.5m seõ khoâng nhieàu hôn ±2dB cho taàn soá leân ñeán
4000Hz vaø khoâng nhieàu hôn ±8dB cho taàn soá leân ñeán 8000Hz cho moãi khu vöïc treân.

2.4 SOUND REINFORCEMENT SYSTEM
HEÄ THOÁNG GIA TAÊNG AÂM THANH

A. The system shall provided sound reinforcement or amplification within designated
areas from a local source.
Heä thoáng seõ ñöôïc cung caáp boä phaän gia taêng aâm thanh hoaëc Am-pli söû duïng cho
nhöõng vò trí ñaõ ñöôïc thieát keá laáy töø nguoàn trong nöôùc.

B. Microphone receptacles shall be standardised to a 3-pin female connector and shall
be appropriately connected to a single channel of a microphone preamplifier. Sound
reinforcement shall override the general background music within the designated
areas.
Hoäp ñöïng Microphone phaûi theo tieâu chuaån ñuùng vôùi khôùp noái baèng 3-pin cöïc aâm
vaø seõ thích hôïp.

C. Microphone preamplifiers shall be installed in each area at appropriate location to
service the above receptacles, one channel of preamplification for each receptacle.
Preamplifiers shall be easily accessible to the users of the system.
Am-pli ñaây duøng cho microphone seõ ñöôïc laép cho moãi khu vöïc ôû vò trí thích hôïp ñeå
hoã trôï hoäp ñöïng ôû treân, moät keânh cuûa Am-pli cho moãi hoäp ñöïng ôû treân. Am-pli deã
söû duïng ñoái vôùi nhöõngngöôøi söû duïng heä thoáng

I. Local power amplifiers shall be integral with or located adjacent to the preamplifiers
serving hat particular area.
Am-pli tieâu thuï trong nöôùc coù ñaày ñuû thieát bòwith or located adjacent to the
preamplifiers serving hat particular area.

J. This unit shall be permanently connected to the speaker of the area without switches.
Thieát bò naøy ñöôïc noái taïm thôøi ñeán loa cuûa khu vöïc maø khoâng caàn coâng taéc.

K. Power amplifiers and preamplifiers shall be provided with easily separated plugs and
sockets for quick circuit access, testing and emergency replacement.
Am-pli cho chaïy ñieän vaø khoâng cho chaïy ñieän ñöôïc cung caáp choát rieâng vaø caùc oå
caém ñieän duøng cho maïch ñieän ñi qua nhanh, kieåm tra vaø thay theá khaån caáp.

SMS TOWER PROJECT
ELECTRICAL-Specifications

HONG MA CONSTRUCTION JSC   
Page 184 of 214

L. Speakers shall be installed flush in the ceiling of each area in a pattern which will
deliver to a plane 1200mm above the floor a sound level uniform within ± 2 dB at
2000 Hz.
M. Loa seõ ñöôïc laép thaúng treân traàn cuûa moãi khu vöïc theo moät khuoâng coù chieàu cao hôn
maët saøn 1200mm, ñoàng loaït möùc aâm thanh trong voøng ± 2 dB ôû 2000 Hz.

N. Provision shall be made for the injection into the amplification signals from
projectors, recorders and other audio source which produce level from 0 dBm to
40dBm.
Söï döï phoøng seõ ñöôïc thöïc hieän ñeå thoåi caùc kyù hieäu Am-pli töø caùc maùy chieáu, thu
thaäp vaø nguoàn audio khaùc saûn xuaát möùc töø 0 dBm ñeán 40 dBm.

O. For areas which are divisible, the sound system shall allow the rooms to be operated
in all possible combinations, either individually or collectively, by patching. No
switching to achieve combinations shall be permitted.
Ñoái vôùi nhöõng khu vöïc coù theå chia ñöôïc, heä thoáng aâm thanh seõ cho pheùp caùc phoøng
hoaït ñoäng trong söï keát hôïp coùtheå, caù theå hay taäp theå, soá ñeå ñaït ñöôïc söï keát hôïp seõ
khoâng cho pheùp chuyeån maïch.

2.5 FIREMAN EMERGENCY OPERATION
HOAÏT ÑOÄNG CÖÙU HOÛA KHAÅN CAÁP

A. The control rooms shall be provided with an emergency paging facility. During a fire
emergency, the fire officer shall have priority to make announcement to any one floor
and any number of floors or to the whole building.
Phoøng kieåm soaùt seõ cung caáp thieát bò Thoâng baùo khaån caáp. Trong thôøi gian chaùy
khaån, nhaân vieân cöùu hoûa coù theå thoâng baùo ñeán moät taàng vaø nhieàu taàng baát kyø hoaëc
caû toøa nhaø.

B. An emergency 3-sound one-tone chime shall precede the announcement. The
loudness of the announcement shall be set at maximum un-distorted level by-passing
the local volume control.
Trong tröôøng hôïp khaån caáp, thoâng baùo seõ ñöôïc tieán haønh baèng 03 hoài chuoâng vaø
moät gioïng noùi. Thoâng baùo nhöõng choã ñoâng ngöôøi phaûi môû heát toác ñoä baèng caùch
ñieàu chænh aâm löôïng.

2.6 RECORDING OF FIRE EMERGENCY ANNOUNCEMENT
THU THOÂNG BAÙO CHAÙY KHAÅN

A. A digital Audio Recorder shall be provided at the Fire Command Centre with 12
houres duration to record simultaneously all alarm signals and voice traffic over the
loudspeakers on one track and voice traffic over the two-way fireman intercoms on
the other rack.

2.7 AUTOMATIC MESSAGE ANNOUNCEMENT
THOÂNG BAÙO TIN NHAÉN TÖÏ ÑOÄNG

A. Pre-recorded message shall be sent through an automatic CD player repeatedly when
the fire signal has been triggered. A continuous visual shall be actuated when the
pre-recorded message player is operating.
Tin nhaén thu tröôùc ñaây seõ ñöôïc göûi thoâng qua CD töï ñoäng, laäp laïi tin nhaén khi kyù
hieäu baùo chaùy ñaõ ñöôïc baät. Khoâng ngöøng quan saùt khi tin nhaén thu ñöôïc ñang chaïy.
SMS TOWER PROJECT
ELECTRICAL-Specifications

HONG MA CONSTRUCTION JSC   
Page 185 of 214


B. A flashing light shall be provided when the CD is not in the player. The
Contractorshall provide minimum two nos. of recorded message CD for each public
address system.
Ñeøn chôùp baùo hieäu khi CD khoâng hoaït ñoäng. Nha thauseõ cung caáp toái thieåu 2 tin
nhaén thu ñöôïc treân CD cho moãi heä thoáng coâng coäng.

C. The voice message shall comply with the local fire department authority requirement
and subject to Construction Manager’s approval.
Tin nhaén coù tieáng phuø hôïp vôùi yeâu caàu cuûa cô quan thieát bò phoøng chaùy vaø ñeä trình
xin chaáp thuaän cuûa Giaùm ñoác döï aùn.

2.8 INTERFACING BETWEEN CONTROL ROOMS
GIAO DIEÄN GIÖÕA CAÙC PHOØNG KIEÅM SOAÙT

A. It is Contractor responsibility to provide the interconnection transmission cables to
enable the Central control room to monitor and overall control of the entire PA
system and all PA sub-systems.
Traùch nhieäm cuûa cung caáp sôïi caùp duøng laøm ñöôøng truyeàn lieân laïc nhaèm giuùp ñieàu
khieån caùc phoøng keåim soaùt trung taâm vaø kieåm soaùt toaøn boä heä thoáng PA vaø heä
thoáng phuï PA.

Part 3 – CENTRAL CONTROL EQUIPMENT
PHAN 3 - THIET BI DIEU KHIEN TRUNG TAM

3.1 CENTRAL MICROPROCESSOR UNIT
BOÄ VI XÖÛ LYÙ TRUNG TAÂM

A. The Central Microprocessor shall control the following:
Boä vi xöû lyù trung taâm seõ kieåm soaùt sau ñaây:

1. Up to 4 calls stations
Leân ñeán 04 traïm goïi

2. Up to 64 loudspeaker circuits
Leân ñeán 64 maïch ñieän trong loa.

B. The Central Processor module shall communicate and address all function modules
and interface circuitry. The Microprocessor shall continuously check and guard the
system hardware for errors. Malfunctions and disconnections. If a malfunction is
detected, a message shall be displayed on the display and keyboard card.
Module cuûa boä vi xöû lyù trung taâm seõ thoâng tin lieân laïc vaø ñaùnh daáu caùc modules
chöùc naêng vaø maïch giao dieän. Boä vi xöû lyù seõ lieân tuïc kieåm tra vaø khoâng ñeå loãi xaûy ra
trong phaàn cöùng heä thoáng. Khoâng ñuùng thieát bò vaø bò giaùn ñoaïn. Neáu phaùt hieän sai
chöùc naêng, moät tin nhaén xuaát hieän treân maøn hình vaø theû ñieän töø.

C. The system shall be engineered to handle different commands at the same time.
Heä thoáng seõ ñöôïc chaïy ñieän ñeå kieåm soaùt caùc leänh khaùc nhau trong cuøng moät thôøi
ñieåm.

D. A display and keyboard module shall be provided to perform the programming of the
system for user, installer and maintenance/servicing purposes. The displaying shall
SMS TOWER PROJECT
ELECTRICAL-Specifications

HONG MA CONSTRUCTION JSC   
Page 186 of 214

show the sequence of programming and store the system configuration details; during
programming, it shall also display any system errors or faults.
Maøn hình vaø module baøn phím phaûi ñöôïc cung caáp ñeå thöïc hieän caøi ñaët chöông
trình heä thoáng cho ngöôøi söû duïng, ngöôøi laép ñaët vaø muïc ñích baûo trì vaø cung caáp
dòch vuï. Maøn hình seõ hieån thò chuoãi chöông trình vaø löu tröõ chi tieát caáu hình heä
thoáng; trong quaù trình caøi ñaët, noù cuõng seõ baùo loãi heä thoáng hoaëc heä thoáng ñang bò
truïc traëc.

3.2 AUDIO MIXER
MAY LONG TIENG

A. Technical Specification shall be as follows:
Ñaëc tính kyõ thuaät seõ nhö sau:

1. Frequency : 20Hz to 20 kHz
Taàn soá : 20Hz ñeán 20 kHz

2. Total harmonic distortion : Less than 0.5%
Toång coäng hoïa aâm daây noùi : Ít hôn 0.5%

3. Inputs : 6 Mic/line selector switch
Ñaàu vaøo : 6 Mic/ boä chuyeån maïch
4. Input sensitivity : a. Microphone: 1.5 mV to 180mV low
impedance
Ñoä nhaïy caûm ñaàu vaøo : a. Microphone: 1.5 mV ñeán 180mV ñieän trôû
thaáp

b. Line:50mV to6V 50K ohm input
impedance
b. Doøng ñieän: 50mV ñeán 6V 50K ohm ñieän
trôû ñaàu vaøo

5. Output level : 0.775V into 600 ohms
Möùc ñoä ñaàu ra : 0.775V vaøo 600 ohms

6. N oise level : 85 dBm
Ñoä oàn : 85 dBm

3.3 LIMITED AMPLIFIER
GIÔÙI HAÏN AM-PLI

A. Technical Specifications shall be as follows:
Ñaëc tính kyõ thuaät ñöôïc lieät keâ nhö sau:


1. Frequency response
Taàn soá phaùt ra
: 20Hz to 20 KHz
20Hz ñeán 20 KHz
2. Threshold
Ñieåm ñi vaøo
: +4 dBm to +12dBm by 2 dB steps
+4 dBm to +12dBm by 2 dB caùc böôùc
3. Attack
Doàn daäp

: Auto-nominal 5m-sec at 12 dB of control
Auto-giaù trò khoâng ñaùng keå 5m-giaây at
kieåm soaùt 12 dB
SMS TOWER PROJECT
ELECTRICAL-Specifications

HONG MA CONSTRUCTION JSC   
Page 187 of 214

4. Release
Nhaû
: 0.1, 0.2, 0.5, 1.2 sec and auto
0.1, 0.2, 0.5, 1.2 giaây vaø töï ñoäng
5. N oise
OÀn
: 85 dBm
85 dBm
6. Output
Coâng suaát
: Adjustable up to +20dBm into 600 ohm
Chænh leân ñeán +20dBm vaøo 600 ohm

3.4 1/3 –OCTAVE GRAPHIC EQUALIZER
1/3 - CAÂN BAÈNG ÑOÀ HOÏA ÔÛ QUAÕNG TAÙM

A. Technical Specifications shall be as follows:
Ñaëc tính kyõ thuaät ñöôïc lieät keâ nhö sau:

1. N o. of filters
Khoâng loïc
: 27
27
2. Centre of Frequency
Taàn soá trung taâm
: 40Hz –16,000 Hz
40Hz –16,000 Hz

3.
Input impedance
Ñaàu vaøo ñieän trôû
: Unbalanced 10ohms, short circuit protected
Khoâng caân ñoái 10ohms, maïch ñieän ngaén
ñöôïc baûo veä
4. Operating level
Möùc ñoä vaän haønh
: -20dBm to +24 dBm
-20dBm to +24 dBm
5. Input protection
Baûo veä ñaàu vaøo
: -60V ms
-60V ms
6. Centre frequency
Taàn soá trung taâm
: ±2% accuracy
Chính xaùc
7. Calibration accuracy
Ñoä chính xaùc dao
ñoäng

: ±0.5%
±0.5%
8. Frequency response
Taàn soá phaùt ra
: 20-20,000 Hz 0.5dBm
20-20,000 Hz 0.5dBm
9. Output clipping
Caét giaûm naêng suaát
: +22 dBm into 600 ohms point
+22 dBm vaøo 600 ohms ñieåm
10. Distortion
Daây noùi
: a. Less than 0.01%, 1kHz at +4dBm into 600
ohms.
a. Ít hôn 0.01%, 1kHz at +4dBm vaøo 600
ohms.
b. Less than 0.05%, 20 kHz-20,000 Hz at 18
dBm into 600 ohms.
b. Ít hôn 0.05%, 20 kHz-20,000 Hz taïi vò trí
18 dBm vaøo 600 ohms
11. Equivalent input
Ñaàu vaøo töông ñöông
: 2-20,000 Hz unweight –90 dBm
2-20,000 Hz khoâng troïng löôïng –90 dBm

3.7 AUTOMATIC DIGITAL COMPACT DISC PLAYER
ÑÓA COMPACT DISC KYÕ THUAÄT SOÁ TÖÏ ÑOÄNG

A. This unit shall be rack mountable and engineered for continuous operation and
capable of pre loading 5 discs. All controls should be front accessible.
Thieát bò ñöôïc gaén rack vaø chaïy ñieän lieân tuïc vaø coù khaû naêng taûi tröôùc 05 discs. Taát
caû boä phaän kieåm soaùt phaûi ñöôïc ñaët ñaèng tröôùc ñeå deã thao taùc
SMS TOWER PROJECT
ELECTRICAL-Specifications

HONG MA CONSTRUCTION JSC   
Page 188 of 214


B. The CD player shall be equipped with the following features:
Ñóa CD phaûi ñöôïc trang bò vôùi nhöõng ñaëc tính sau:

1. Automatic and continuous play of up to 5 nos. VCD discs,
Chôi lieân tuïc vaø töï ñoäng cho ñeán 05 soá ñóa VCD,

2. Direct programming of 30 tracks from up to 5 discs,
Tröïc tieáp caøi ñaët chöông trình 30 tracks cho ñeán 05ñóa,

3. Four times over sampling digital filter,
04 laàn nhieàu hôn söï laáy maãu maùy loïc baèng kyõ thuaät soá,

4. Full 16-bit dual D.A converter,
Maùy ñoåi ñieän toaøn dieän 16-bit D.A,

5. Multi-function player status display,
Maøn hình chöùa nhieàu chöùc naêng,

6. Volume control.
Ñieàu chænh aâm löôïng

C. Technical Specifications shall be as follows:
Ñaëc tính kyõ thuaät seõ ñöôïc lieät keâ nhö sau:

1. Frequency range
Boá trí taàn soá
: 2 Hz to 20 kHz
2 Hz ñeán 20 kHz
2. S/N ratio
Ñöôøng truyeàn Nam/ Baéc
: Better than 100 dB
Nhieàu hôn 100 dB
3. Dynamic range
Boá trí ñieåm noåi baäc
: Better than 96 dB
Nhieàu hôn 96 dB
4. Channel separation
Taùch keânh
: Better than 96 dB at 1 kHz
Nhieàu hôn 96 dB taïi vò trí 1 kHz
5. Total Harmonic Distortion
Toång coäng daây noùi hoïa
aâm
: Less than 0.0025% at 1 kHz
Ít hôn 0.0025% taïi vò trí 1 kHz
6. Max. output level
Möùc ñoä coâng suaát cöïc ñaïi
: 2V rms
2V rms
7. Min. load impedance
Ñieän trôû taûi toái thieåu
: 10 kohm
10 kohm

3.5 PRE-AMP MODULES
PRE-AMP MODULES

A. The pre-amp shall be fully solid state of modular detail with volume and separate
bass/treble control and accepts input from microphone, tuner or CD player and chime
inputs.
Pre-amp coù ñaày ñuû chi tieát module ôû traïng thaùi raén ñi keøm boä ñieàu chænh aâm löôïng
vaø phaân loaïi ñieäu nhaïc bass hoaëc treble vaø chaáp nhaän taát caû ñaàu vaøo töø
microphone, nuùt vaën hoaëc CD vaø tieáng chuoâng.

B. Electronic switching for line remote control to be incorporated. Built-in priority
SMS TOWER PROJECT
ELECTRICAL-Specifications

HONG MA CONSTRUCTION JSC   
Page 189 of 214

circuit for microphone circuits shall be avoided.
Söï chuyeån maïch ñieän töû keát hôïp vôùi thieát bò ñieàu khieån töø xa. Khoâng neân gaén maïch
ñieän töû cho maïch ñieän töû microphone

C. Technical Specifications shall be as follows:
Ñaëc tính kyõ thuaät seõ ñöôïc lieät keâ nhö sau:

1. Frequency Response
Taàn soá phaùt ra
: 50Hz to 15 KHz +/- 2 dB
50Hz ñeán 15 KHz +/- 2 dB
2. Distortion
Daây noùi
: Less than 1 %
Ít hôn 1%
3. S/N ratio
Ñöôøng truyeàn Nam/ Baéc
: Better than 60 dB
Nhieàu hôn 60dB
4. Output impedance
Ñieän trôû ñaàu ra
: 600 ohm balanced
Caân ñoái 600 ohm

D. A test tone generator module shall be incorporated to provide test zone to power
amplifier for calibration purpose.
Kieåm tra aâm thanh phaùt ra töø module cuûa maùy phaùt keát hôïp kieåm tra doøng ñieän
trong Am-pli ôû khu vöïc ñeå xaùc ñònh côõ.

3.9 POWER AMPLIFIER
AM-PLI COÂNG SUAÁT

A. The unit shall be fully solid state, professional, monaural audio amplifier of rugged
construction detailed for 24 hours continuous duty at rated output and with audio
output quality.
Thieát bò ôû theå raén toaøn phaàn, chuyeân duïng, audio Am-pli moät cuïc chi tieát laép ñaët
phöùc taïp cho möùc coâng suaát söû duïng 24 giôø lieân tuïc vaø chaát löôïng coâng suaát audio.

B. The unit shall have presettable input level and with output via transformer shall be
selectable by voltage tapping. All controls shall be front accessible with ON /OFF
switch an output level indication by VU-meter.
Laép ñaàu vaøo taïm thôøi, coøn ñaàu ra thoâng qua maùy bieán theá coù baêng taûi doøng ñieän aùp
thích hôïp. Nuùt baät/ taét duøng ñeå kieåm soaùt ñöôïc ñaët ñaèng tröôùc, chæ soá möùc coâng
suaát thoâng qua ñoàng hoà ño VU.

C. The unit shall be suitable for standard equipment rack mounting and complete with
drawer handle.
Thieát bò phuø hôïp vôùi tieâu chuaån rack mounting cuûa thieát bò vaø hoaøn chænh quai keùo.

D. The amplifier shall protected from misleading, short-circulation of output or
grounding by thermal protection and electronic means.
Am-pli khoâng ñi leäch höôùng, coâng suaát maïch ñieän ngaén hoaëc choân xuoáng ñaát baèng
caùc baûo veä nhieät ñieän vaø phöông tieän ñieän töû.

E. The amplifier shall withstand adverse overload conditions without major distortion.
Am-pli chòu ñöôïc taûi troïng quaù möùc maø khoâng caàn daây noùi chính.

F. Ample thermal capacity heat sink shall be employed for heat dissipation of output
stage transistor.
SMS TOWER PROJECT
ELECTRICAL-Specifications

HONG MA CONSTRUCTION JSC   
Page 190 of 214

Ample thermal capacity heat sink ñöôïc choïn ñeå toûa söùc noùng cuûa coâng suaát baùn
daãn.

G. Technical Specifications shall be as follows:
Ñaëc tính kyõ thuaät seõ ñöôïc lieät keâ nhö sau:

1. Input

Ñaàu vaøo
: 500 mV to 10V adjustable at 10K ohm with
input transformer
Ñieàu chænh 500 mV ñeán 10V ôû 10K ohm
cuøng vôùi ñaàu vaøo cuûa maùy bieán theá
2. Output

Ñaàu ra
: Rated output nominal to IEC 268-3 as per
drawings
Möùc coâng suaát chæ ñònh theo tieâu chuaån IEC
268-3 nhö moãi baûn veõ
3. Output voltage
Coâng suaát ñieän aùp
: 100V/70V/50V through transformer
100V/70V/50V thoâng qua maùy bieán theá
4. Frequency response
Taàn soá phaùt ra
: 50 to 10,000 kHz _+/- 3 dB
50 ñeán 10,000 kHz _+/- 3 dB
5. Distortion
Daây noùi
: Less than 1% at rated power at 1 kHz
Ít hôn 1% ôû möùc doøng ñieän 1 kHz
6. S/N Ratio
Ñöôøng truyeàn Nam/
Baéc
: Better than 85 dB preset control flat from
20-20 kHz
Nhieàu hôn 85 dB khôûi ñoäng kieåm soaùt maët
phaèng töø 20-20 kHz
3.10 AUTOMATIC MESSAGE ANNOUNCIATOR
THIEÁT BÒ THOÂNG BAÙO TIN NHAÉN TÖÏ ÑOÄNG

A. The system shall be fully automatic unit which repeats recorder at predetermined
interval during background music broadcast and emergency. The unit shall accept
CD and shall be front loading. All controls shall be front accessible including power
ON/OFF, CD loading, track selection and , message selection buttons and indication
etc. The unit shall have automatic gain control (AGC) circuit , message skipping,
built in timer, announcement priority and live announcement features. Interval timer
shall be switch selectable including OFF.
Heä thoáng laø thieát bò töï ñoäng toaøn phaàn laäp laïi caùc tin ñaõ thu theo trình töï thôøi gian
trong luùc phaùt nhaïc neàn vaø thoâng baùo tröôøng hôïp khaån caáp. Thieát bò chaáp nhaän ñóa
CD vaø söùc chòu taûi naèm ôû phía tröôùc. Taát caû boä phaän kieåm soaùt naèm ôû phía tröôùc deã
söû duïng bao goàm vaät/ taét doøng ñieän, taûi ñóa CD, choïn track vaø choïn nuùt nhaén tin vaø
daáu hieäu... Coù chöùc naêng töï ñoäng kieåm soaùt (AGC) maïch ñieän, löôùt tin nhaén, caøi
ñaët maùy baám giôø, thoâng baùo theo thöù töï öu tieân vaø phaùt thoâng baùo. Khoaûng caùch
baám giôø seõ ñöôïc choïn löïa keå caû thôøi gian nghæ.

B. Technical Specifications shall be as follows:
Ñaëc tính kyõ thuaät seõ ñöôïc lieät keâ nhö sau:

1. Frequency Response
Taàn soá phaùt ra
: 100- 7kHz ± 3dB (CD)

: 100-15kHz ± 3dB (Mic)
2. Wow and Flutter
AÁn töôïng vaø kích
ñoäng
: Less than 0.1% WRMS
Ít hôn 0.1% WRMS
SMS TOWER PROJECT
ELECTRICAL-Specifications

HONG MA CONSTRUCTION JSC   
Page 191 of 214

3. Distortion
Daây noùi
: Less than 3% at 1 kHz (CD)
Ít hôn 3%ôû möùc 1 kHz (CD)
: Less than 2% at 1 kHz (Mic)
Ít hôn ôû möùc 1 kHz (Mic)
4. S/N Ratio
Ñöôøng truyeàn Nam/
Baéc
: Better than 50dB (CD)
Nhieàu hôn 50 dB (CD)
Better than 55dB(Mic)
Nhieàu hôn 55 dB (Mic)

3.11 CHIME/TONE SIGNAL GENERATOR
MAÙY PHAÙT TÍN HIEÄU GIOÏNG NOÙI VAØ TIEÁNG CHUOÂNG

A. The unit shall be modular type and suitable for rack mounting.
Thieát bò loaïi module vaø phuø hôïp vôùi gaén rack.

B. Two chime modules and two alarms signal modules shall be provided.
02 modules duøng cho tieáng chuoâng vaø 02 modules kyù hieäu tieáng chuoâng seõ ñöôïc
cung caáp.

C. Signal shall be programmed to precede an announcement from a call station or either
used as an independently alarm for hazardous events.
Kyù hieäu seõ ñöôïc caøi ñaët ñeå thoâng baùo töø traïm goïi hoaëc baùo ñoäng cho nhöõng tröôøng
hôïp maïo hieåm.

D. Adjustable output level and sounding time features shall be provided for the chime
and alarm signal modules.
Ñieàu chænh möùc coâng suaát vaø thôøi ñieåm aâm thanh ñöôïc phaùt ra cho chuoâng vaø caùc
modules kyù hieäu chuoâng baùo ñoäng.

3.12 MONITORING UNIT
THIEÁT BÒ ÑIEÀU KHIEÅN

A. A monitoring unit shall be provided to monitor the output of various input sources by
push-button type selector.
Thieát bò ñieàu khieån seõ ñöôïc cung caáp cho boä ñieàu khieån, coâng suaát cuûa caùc nguoàn
vaøo thoâng qua boä choïn loïc coù nuùt ñaåy.

B. A VU meter with adjustable sensitivity shall be incorporated.
Ñoàng hoà ño VU seõ keát hôïp vôùi thieát bò ñieàu chænh ñoä nhaïy caûm.

C. The output shall be connected to a 1W speaker with volume control.
Ñaàu ra ñöôïc noái vaøo loa coù coâng suaát 1W ñi keøm thieát bò ñieàu chænh aâm löôïng.

D. Headphone jack with speaker mute function and headphone shall be provided.
Ñoøn baåy tai nghe coù chöùc naêng taét loa vaø tai nghe seõ ñöôïc cung caáp.

3.13 DC POWER SUPPLY
CUNG CAÁP ÑIEÄN DC

SMS TOWER PROJECT
ELECTRICAL-Specifications

HONG MA CONSTRUCTION JSC   
Page 192 of 214

A. A regulated CD power supply for the pre-amplifiers, DC relays and chimes shall be
provided. It shall be not greater than 50V DC and of sufficient current capacity to
operate simultaneously all the pre-amplifiers, relays and chimes. The ripple factor
shall be less than 1% at rated DC current.
Chænh söûa vieäc cung caáp ñieän CD cho caùc Am-pli, rôø le DC vaø tieáng chuoâng seõ
ñöôïc cung caáp. Khoâng lôùn hôn 50V DC vaø coâng suaát doøng ñieän ñaày ñuû ñeå vaän haønh
cuøng luùc vôùi taát caû Am-Pli, rôø le vaø tieáng chuoâng. Heä soá gôïn soùng phaûi ít hôn 1%
möùc doøng ñieän DC.

B. The step-down transformer shall be protected at input and output by fuses. It shall
also at the same time provide alternating current to light up the bulbs of the buttons.
Maùy bieán theá giaûm ñieän aùp ñöôïc baûo veä baèng caàu chì ñaàu vaøo vaø caàu chì ñaàu ra.
Cuõng cuøng moät tôøi ñieåm doøng ñieän thay ñoåi laøm saùng nuùt baät boùng ñeøn.

C. Unless otherwise specified, a four hour battery (maintenance free totally sealed off
lead acidic type) backup power shall also be provided with automatic changeover
Contractorto back-up the whole PA system during the mains failure. Specification
according Section 16615.
Tröø khi coù ghi chuù khaùc, trong thôøi gian maát ñieän, Nha thausöû duïng pin löu 04 tieáng
(loaïi pin naøy ñöôïc baûo trì baèng caùch gôõ heát nieâm phong coù ghi chöõ coù chaát acidic)
ñeå hoã trôï chuyeån giao doøng ñieän moät caùch töï ñoäng cho toaøn boä heä thoáng PA.

3.14 EQUIPMENT RACK
KHUNG THIEÁT BÒ

A. Floor mounted central equipment racks shall be provided by this Contractorfor
housing the power amplifiers, pre-amp mixers, CD player, microphone, and zone
selector panel etc. of the system as mentioned above.
Nha thau seõ cung caáp tuû giaøn khung ñöôïc gaén ôû chính giöõa saøn duøng laøm voû boïc
Am-pli coù ñieän, pre-amp mixers, ñóa CD, microphone vaø tuû ñieän duøng cho khu vöïc
cuûa heä thoáng nhö ñeà caäp beân treân.

B. All amplifiers shall be rack-mounted, and all heat sinks for transistors and circuitry
shall be arranged such that amplifiers can be mounted one on top of the other without
incurring ventilation problems. All amplifying components shall be a modular
constructions to permit easy removal and replacement of faulty circuits.
Taát caû am-pli ñeàu ñöôïc gaén vaøo giaøn khung, vaø all heat sinks for transistors vaø caàn
boá trí maïch ñieän nhôø vaäy am-pli coù theå gaén choàng leân ñænh cuûa nhau maø khoâng heà
coù baát cöù vaán ñeà loå hôõ naøo xaûy ra. Taát caû nhöõng boä phaän caáu thaønh am-pli phaûi
ñöôïc thieát laäp module cho pheùp di chuyeån deã daøng vaø thay theá taát caû maïch ñieän bò
hö.

C. The equipment rack shall be filed and sanded to smooth surface, sprayed with a final
coat of duly grey lacquer as approved by the Construction Manager.
Tuû giaøn khung seõ ñöôïc laép vaø ñaùnh boùng beà maët baèng caùt, xòt moät lôùp sôn baïc sau
cuøng nhö yù chaáp thuaän cuûa Giaùm ñoác döï aùn.

D. All equipment shall be mounted and arranged in a manner so that easy access can be
achieved by the operator.
Taát caû thieát bò ñöôïc gaén vaø saép theo thöùc töï ñieàu naøy giuùp ngöôøi ñieàu haønh coù theå
truy caäp moät caùch deã daøng.

SMS TOWER PROJECT
ELECTRICAL-Specifications

HONG MA CONSTRUCTION JSC   
Page 193 of 214

PART 4 – FIELD EQUIPMENT
PHAN 4 - THIET BI TAI HIEN TRUONG

4.1 CEILING AND SUFACE MOUNTING SPEAKERS
LOA GAÉN TREÂN TRAÀN VAØ LOA GAÉN TÖÔØNG

A. All speakers shall be recess mounted with metal grille in the false ceiling. Where
there is no false ceiling, panel type with surface mounting box shall be provided.
Each type shall refer to the drawings. The speakers shall be 200mm diameter high
quality type of-white finish. The speakers shall have a frequency response of 200 to
1,400 Hz ± 3 dB and a sound pressure level of at least 90 dB at 1 kHz octave, 1 m,
1W input according to IEC standard. Voice coil shall be 25mm diameter with an 8
ohm impedance.
Taát caû loa ñeàu ñöôïc boïc khung löôùi baèng kim loaïi gaén treân traàn giaû. Choã naøo khoâng
duøng traàn giaû, thì seõ cung caáp loaïi baûng coù hoäp gaén treân beà maët. Moãi loaïi seõ tham
khaûo treân caùc baûn veõ. Caùc loa coù ñöôøng kính 200mm, chaát löôïng cao, traùng lôùp sôn
maøu traéng. Caùc loa phaûi coù taàn soá phaùt ra 200 to 1,400 Hz ± 3 dB vaø möùc ñoä aùp löïc
aâm thanh ít nhaát 90 dB at 1 kHz quaõng taùm, 1m, ñaàu vaøo 1W döïa theo tieâu chuaån
IEC. Boä bieán ñieän gioïng noùi coù ñöôøng kính 25mm vôùi ñieän trôû 8 ohm.

B. Each speaker shall be equipped with a line matching transformer. Transformer shall
be provided for each speaker with power tap settings of 1 and 2 watts for 100V lines.
Insertion loss of the transformer shall not exceed 1 dB. Metal cover with self support
shall be provided for all ceiling speakers to prevent acoustic transmission.
Moãi loa ñöôïc trang bò moät doøng ñieän phuø hôïp vôùi maùy bieán theá. Maùy bieán theá cung
caáp cho moãi loa baêng taûi ñieän coù coâng suaát 1 watt vaø 2watt vôùi doøng ñieän 100 V.
Ñeàn buø toån thaát cho maùy bieán theá khoâng vöôït quaù 1 dB. Naép kim loaïi töï baûo veä ñöôïc
cung caáp cho taát caû loa traàn nhaèm ngaên ñöôøng truyeàn ñieän hoïc.

4.2 HORN SPEAKERS
LOA NOÅI

A. The horn speakers shall be splash-proof, light weight and made from drawn in
aluminum sheet. Adjustable rigid bracket and clamps shall be provided to fix the
speaker firmly. Each horn speaker shall be equipped with a 100V line matching
transformer. Tapping for full, half and quarter power selection shall be provided.
Loa noåi phaûi coù maùi choùi, troïng löôïng nheï vaø ñöôïc keùo baèng nhoâm. Moùc cöùng vaø
keïp ñieàu chænh ñöôïc gaén coá ñònh treân loa. Moãi loa noåi ñöôïc trang bò doøng ñieän
100V töông xöùng vôùi maùy ñieän theá. Caàn cung caáp baêng taûi ñieän theo côõ moät phaàn
ba phaàn, nöõa phaàn vaø nguyeân phaàn

B. The horn speakers shall be 150mm diameter with at least 10W power handling
capacity. The speaker shall have a frequency response of 250 to 10000 Hz ± 10dB
and a sound pressure level of 104 dB at 1 kHz octave 1 m, 1 w input according to IEC
standard.
Loa noåi coù ñöôøng kính 150mm vôùi coâng suaát kieåm soaùt doøng ñieän ít nhaát 10W. Loa
seõ coù taàn soá phaùt ra töø 250 ñeán 10000 Hz ± 10dB vaø möùc ñoä aùp löïc aâm thanh 104
dB taïi vò trí 1 kHz quaõng taùm 1 m, 1 w ñaàu vaøo theo tieâu chuaån IEC.

C. Lightning arrestors shall be provide for the circuit serving any outdoor speakers prior
to connection back to the system.
SMS TOWER PROJECT
ELECTRICAL-Specifications

HONG MA CONSTRUCTION JSC   
Page 194 of 214

Boä choáng seùt phaûi ñöôïc cung caáp ñeå baûo veä maïch ñieän cuûa caùc loa ñöôïc duøng
ngoaøi trôøi tröôùc khi noái trôû laïi heä thoáng.

4.3 LOCAL VOLUME CONTROL UNIT
THIEÁT BÒ KIEÅM SOAÙT AÂM THANH NOÄI BOÄ

A. The local volume control unit shall consists of:
Thieát bò kieåm soaùt aâm thanh seõ bao goàm:

1. Auto-transformer type for power rating above 10W,
Loaïi maùy bieán theá töï ñoäng cho doøng ñieän treân 10W,

2. Inductor type for power rating between 3W an d10 W,
Loaïi oáng daãn ñieän cho möùc doøng ñieän giöõa 3W vaø d10W,

3. Potentionmeter type for power rating below 3W,
Loaïi ño ñieän theá cho doøng ñieän döôùi 3W,

4. Remote-controlled by-pass switch for emergency announcement.
Ñieàu khieån töø xa baèng coâng taéc cho tröôøng hôïp thoâng baùo khaån caáp.

B. Appropriate type shall be selected to match system requirement. All volume control
shall have stainless steel face plate with stamped and filled dial scale and matching
dial knob.
Loaïi thích hôïp seõ ñöôïc choïn xöùng vôùi yeâu caàu heä thoáng. Taát caû thieát bò ñieàu khieån
aâm thanh phaûi ñöôïc laøm baèng theùp taám khoâng ræ coù ñoùng daáu vaø tyû leä ñaày ñuû vaø
khôùp nuùt baám.

C. The units shall have not less than 6 positions including off position and with 3 dB
attenuation per step. All switch contacts shall be silver plated for noise free
operation. The unit shall be suitable for flush wall mount or surface mount junction
box. Samples shall be submitted for approval.
Caùc thieát bòkieåm soaùt aâm thanh noäi boä khoâng döôùi 06 vò trí keå caû vò trí bò boû vaø
giaûm 3 dB cho moãi böôùc. Taát caø vaät tieáp xuùc coâng taéc phaûi ñöôïc maï baïc ñeå khoâng
bò va chaïm. Thieát bòkieåm soaùt aâm thanh noäi boäñöôïc gaén treân töôøng hoaëc hoäp noái
ñieän ñöôïc gaén treân beà maët. Maãu seõ ñöôïc ñeä trình ñeå xin chaáp thuaän.

4.4 TERMINATION AND CONTROL UNIT
THIEÁT BÒ ÑIEÀU KHIEÅN VAØ THIEÁT BÒNGAÉT

A. This unit shall be provided at all floors. It serves for audio cable tee-off and control
cable termination. Cable termination blocks, fuse unit in appropriate rating for audio
cables and emergency announcement control relay shall be housed inside this unit.
Metallic box shall be provided equip the unit components.
Thieát bò naøy seõ ñöôïc cung caáp taïi taát caû caùc taàng. Noù hoã trôï audio caùp maéc nhaùnh
chöõ T vaø kieåm soaùt ñaàu caùp. Boïc ñaàu caùp, duøng caàu chì coù ñoä thích hôïp cho caùp
audio vaø rôø le duøng ñeå kieåm soaùt trong tröôøng hôïp thoâng baùo khaån caáp seõ ñöôïc boïc
trong thieát bò naøy.

B. Each tenant retail shop unit and all the location specified with future sound
reinforcement system shall be provided with one Termination and Control unit to
cater for tenant fitting out connection. The termination and control unit shall cut-off
SMS TOWER PROJECT
ELECTRICAL-Specifications

HONG MA CONSTRUCTION JSC   
Page 195 of 214

the tenant sound system and allow emergency announcement audio signal to be
delivered.
Moãi cöûa haøng baùn leû vaø taát caû vò trí ñaõ ñöôïc chæ ñònh boå sung heä thoáng aâm thanh veà
sau seõ ñöôïc cung caáp moät Termination and Control unit ñeå ngöôøi thueâ coù theå noái
vaøo. Termination and Control unit seõ boû heä thoáng aâm thanh cuûa ngöôøi thueâ thay vaøo
ñoù laø kyù hieäu thoâng baùo khaån caáp baèng tieáng.

PART 5 – CABLING
PHAN 5 - SOI CAP

5.1 THE SPEAKER WIRES FROM THE AMPLIFIERS SHALL FUN IN ZONES IN
CONDUITS/TRUNKINGS AND TERMINATED IN THE TERMINATION BOXES
ON EACH FLOOR. MEASURES SHOULD BE TAKEN TO AVOID ANY SIGNAL
BE PICKED UP ALONG THE COMMUNICATION ROUTE. THE
CONTRACTORSHALL PROVIDE ALL CONNECTION BOXES COMPLETE WITH
NECESSARY TERMINATION BLOCK FOR THE SYSTEM, SUCH CONNECTION
BOXES SHOULD HAVE A FIRE RESISTANCE RATING NOT LESS THAN ONE
HOUR.
Daây daãn ñieän duøng cho loa töø caùc Am-Pli trong nhöõng khu vöïc khaùc nhau seõ beän trong oáng
luoàn daây hoaëc hoäp ñi daây vaø ngaét phaàn ñaàu hoäp ñaët treân moãi taàng. Caàn phaûi tính toaùn nhaèm
traùnh caùc kyù hieäu ñöôïc gaén suoát tuyeán thoâng tin lieân laïc bò ñaùnh caép. Nha thauseõ cung caáp
caùc hoäp laøm khaâu noái baèng ñaàu puli cho heä thoáng, caùc hoäp laøm khaâu noái naøy phaûi coù möùc
choáng chaùy khoâng döôùi moät giôø.
5.2 PIGTAIL LEADS ON SPEAKERS, ETC, SHALL BE CONNECTED TO CABLES BY
MEANS OF CONNECTORS WITH BACKING SCREWS, OR SOLDERED AND
TAPED. WIRE NITS ARE NOT ACCEPTABLE.
Chì quaán vaøo loa seõ ñöôïc noái vôùi sôõi caùp thoâng qua khaâu noái baèng oác inox hoaëc haøn hoaëc
daùn baêng. Khoâng söû duïng nhöõng thöù linh tinh cuûa daây daãn ñieän
5.3 ALL WIRING SHALL BE NUMBERED FOR IDENTIFICATION AT EACH OF
CABLE RUN, USING PRINTED OR EMBOSSED SYMBOLS PERMANENTLY
ATTACHED TO THE CABLE. EACH TERMINAL SHALL \BE NUMBERED IN A
SIMILAR FASHION, AND EACH TERMINAL OF THE STRIP LABELLED. ALL
CONDUCTORS WHICH CARRY SUPPLY ENERGY SHALL BE LABELLED AS TO
VOLTAGE AND POLARITY. THE WIRING DIAGRAM AND THE NUMBERING
SYSTEM SHALL BE SUBMITTED FOR APPROVAL BEFORE INSTALLATION.
Taát caû daây daãn ñieän phaûi ñöôïc ñaùnh soá ñeå nhaän bieát ôû moãi laàn keùo caùp, baèng caùch in hoaëc
taïm tôøi duøng nhöõng bieåu töôïng ñöôïc traïm noåi ñính vaøo sôïi caùp. Moãi ñaàu seõ ñöôïc ñaùnh soá
theo kieåu töông töï, vaø moãi ñaàu sôïi ñöôïc gaén nhaõn. Taát caû oáng daãn ñieän phaûi gaén nhaõn khi
thöïc hieän vieäc cung caáp naêng löôïng lieân quan ñeán ñieän aùp vaù phaân cöïc. Sô ñoà ñi daây vaø heä
thoáng soá seõ ñöôïc ñeä trình ñeå xin chaáp thuaän tröôùc khi laép ñaët.
5.4 MULTI-PIN PLUG AND SOCKET CONNECTORS SHALL BE USED FOR FAST
CONNECTION AND DISCONNECTION. ALL LOW VOLTAGE WIRES SHALL BE
CONTINUOUS, NO SPLICE AND SHALL TERMINATE AT CONNECTORS OR
TERMINATES ONLY.
Choát pin ña naêng vaø oå caém ñieän cuûa ñuoâi ñeøn seõ ñöôïc duøng ñeå noái nhanh vaø khoâng noái.
Taát caû daây daãn ñieän aùp thaáp phaûi lieân tuïc, khoâng noái beän vaø seõ ngaét taïi khôùp noái hoaëc chæ
ngaét khoâng thoâi.

5.5 ALL SPEAKER CABLES SHALL BE MONITORED BY MEANS OF IMPEDANCE
MEASUREMENT METHOD FOR OPEN CIRCUIT FAULT, SHORT CIRCUIT
FAULT AND GROUND FAULT.
Taát caû caùp duøng cho loa seõ ñöôïc ñieàu khieån baèng phöông phaùp ñònh löôïng ñieän trôû ñeå môû
SMS TOWER PROJECT
ELECTRICAL-Specifications

HONG MA CONSTRUCTION JSC   
Page 196 of 214

maïch ñieän bò hö, maïch ñieän ngaén bò hö vaø maïch ñieän choân döôùi ñaát bò hö.

5.6 COAXIAL CABLE
TRUÏC CAÙP

A. Coaxial Cable shall include:
Truïc caùp seõ bao goàm:

1. Feeder distribution coaxial cable,
Phaân phoái ñöôøng daây cho truïc caùp,

2. Final distribution coaxial cable.
Phaân phoái truïc caùp sau cuøng.

B. Feeder distribution coaxial cable shall be:
Phaân phoái ñöôøng daây ra cho truïc caùp nhö sau:

1. low loss type,
Loaïi thaát thoaùt thaáp,

2. inner conductor of plain annealed copper wire,
Daây daãn ñieän ñöôïc laøm baèng ñoàng nung traùn boùng beân trong oáng daãn ñieän,

3. outer conductor of plain annealed copper wire,
Daây daãn ñieän ñöôïc laøm baèng ñoàng nung traùn boùng beân ngoaøi oáng daãn ñieän,

4. outer conductor of copper wave wire screened over plain annealed copper type,
outer conductor of copper wave wire screened over plain annealed copper type,

5. a layer of dielectric insulation between conductor of polyethylene thread and tube
arrangements,
Lôùp caùch nhieät coù chaát ñieän moâi giöõa oáng daãn ñieän cuûa oáng tube coù chöùa
cellular polyethylene, caùch boá trí oáng tube,

6. outer sheath of black polyethylene,
Characteristics Impedance : 75 ohm
Voû boïc beân ngoaøi ñöôïc laøm baèng
nhöïa deûo PVC. Coù tính ñieän trôû

Return Loss : Better than 30dB at 20 – 400 Mhz
Maát höôùng quay Nhieàu hôn 30 dB taïi vò trí 20 – 400
MHz

Maximum attenuation : Less than 10 dB/100 m at 400 MHz
Giaûm toái ña Ít hôn 14 dB/100 m taïi vò trí 400
MHz.
C. Final distribution coaxial cable shall be:
Phaân phoái truïc caùp sau cuøng nhö sau:

1. inner conductor of plain annealed copper wire,
Oáng daãn ñieän beân trong cuûa daây ñieän ñöôïc laøm baèng ñoàng nung,

SMS TOWER PROJECT
ELECTRICAL-Specifications

HONG MA CONSTRUCTION JSC   
Page 197 of 214

2. outer conductor of plain annealed copper wave wire screened over plain annealed
copper tape,
outer conductor of plain annealed copper wave wire screened over plain annealed
copper tape,

3. a layer of dielectric insulation between conductor of cellular polyethylene of tube
arrangement,
Lôùp caùch nhieät ñöôïc laøm baèng chaát ñieän moâi giöõa oáng daãn ñieän cuûa oáng tube coù
chöùa cellular polyethylene,

4. outer sheath of cream PVC.
Characteristic Impedance : 75ohm
Voû boïc beân ngoaøi ñöôïc laøm baèng :
nhöïa deûo PVC. Coù tính ñieän trôû
Return Loss : Better than 30 dB at 20 – 400 MHz
Maát höôùng quay : Nhieàu hôn 30 dB taïi vò trí 20 – 400
MHz

Maximum Attenuation : Less than 14 dB/100 m at 400 MHz
Giaûm toái ña : Ít hôn 14 dB/100 m taïi vò trí 400
MHz.
5.7 CABLE – PVC INSULATED
CAÙP - PVC COÙ LÔÙP CAÙCH NIHIEÄT

A. Polyvinyl Chloride Insulated Cables:
Sôïi caùp ñöôïc laøm baèng Polyvinyl Chloride coù lôùp caùch nhieät:

1. Conform to B.S. 6004 450/750V grade,
Phuø hôïp vôùi tieâu chuaån B.S. 6004 450/750V,

2. Conductor – Single or stranded annealed copper,
Oáng daãn ñieän - Ñôn laäp hoaëc Ñoàng nung,

3. Insulation – Polyvinyl Chloride,
Lôùp caùch nhieät - Polyvinyl Chloride,

4. Minimum size of cables shall be 1.5 sq. mm copper,
Kích thöôùc sôïi caùp toái thieåu seõ laø 1.5 sq. mm ñoàng.

5. Cables shall be coloured coded and ferruled at both ends.
Sôïi caùp seõ ñöôïc kyù hieäu baèng nhieàu maøu saéc vaø bòt saét ôû caû hai ñaàu.

5.8 CABLE – AUDIO DISTRIBUTION
CAÙP - PHAÂN PHOÁI AUDIO

A. Audio distribution cable shall be multicore fire resistant cable with twisted pair
conductors:
Caùp phaân phoái cho audio seõ coù nhieàu loõi, caùp choáng chaùy ñi keøm vôùi oáng daãn ñieän
coù hai ñoâi xoaén:

1. UL listed or equivalent with working voltage to 300V,
SMS TOWER PROJECT
ELECTRICAL-Specifications

HONG MA CONSTRUCTION JSC   
Page 198 of 214

Lieät keâ UL hoaëc töông ñöông vôùi ñieän aùp 300V,

2. Conductor – tinned annealed copper, stranded with minimum conductor arranged
OÁng daãn ñieän - laøm baèng ñoàng nung moûng, stranded with minimum conductor
arranged

3. In twisted pair, 1.5 sq. mm for main feeder riser and 0.75 sq. mm for others,
Trong ñoâi xoaén, 1.5 sq.mm cho main feeder riser vaø 0.75 meùt vuoâng cho caùc
phaàn khaùc,

4. Insulation – Polyvinyl Chloride,
Caùch ñieän - Polyvinyl Chloride,

5. Cables shall be colour coded and ferruled at both ends,
Sôïi caùp seõ ñöôïc kyù hieäu maøu vaø saét bòt ôû caû hai ñaàu,

6. Engineered for audio sound broadcast use.
Laép maùy ñeå phaùt aâm thanh audio.

5.9 CABLE – MULTICORE
CAÙP - NHIEÀU LOÕI

1. Engineered for communication and instrumentation use,
Laép maùy cho thoâng tin lieân laïc vaø söû duïng nhaïc cuï,

2. Conductor – Single annealed copper,
Boät phaän daãn ñieän - Ñoàng nung ñôn laäp,

3. Insulation – Polyvinyl Chloride to B.S. 6746, Multi core, with PVC insulation for
individual core, with PETP tape laminate and rip cord,
Caùch nhieät - Polyvinyl Chloride theo tieâu chuaån B.S. 6746, nhieàu loõi, caùch nhieät
PVC cho töøng loõi, baêng daùt moûng PETP vaø rip cord,

4. Outer overall sheathe shall be PVC,
Toaøn boä voû boïc ngoaøi ñöôïc laøm baèng nhöïa PVC,

5. Cable core shall be colour coded to IEC Publication 189,
Loõi caùp seõ ñöôïc ñaùnh kyù hieäu maøu theo tieâu chuaån IEC Publication 189,

6. Minimum conductor size shall be 0.5 mm (diameter),
Kích thöôùc oáng daãn ñieän toái thieåu laø 0.5mm (ñöôøng kính),

7. Identification numeral or ferrule at both ends of individual core for identification.
Ñeå nhaän bieát thì nhìn vaøo soá hoaëc nhìn vaøo saét bòt ôû caû hai ñaàu cuûa töøng loõi.

5.10 FIRE RESISTANT CABLE
CAÙP CHOÁNG CHAÙY

A. All cable as specified above required to maintain the emergency announcement shall
be fire resistant to rating as per Civil Defence requirement.
Taát caû caùp ñöôïc ñeà caäp beân treân caàn giöõ nguyeân, möùc ñoä choáng chaùy seõ ñöôïc thoâng
baùo khaån caáp theo yeâu caàu cuûa ñoäi daân phoøng.
SMS TOWER PROJECT
ELECTRICAL-Specifications

HONG MA CONSTRUCTION JSC   
Page 199 of 214


PART 6 – TESTING
PHAN 6 - KIEM TRA

6.1 SETTING
CAØI ÑAËT

A. The Contractorshall make all the necessary setting of the equipment after
installation. The volume o each zone shall adjusted to suit the usage of the zone. The
loudspeaker line transformers shall also be set to give an appropriate loudness inn
that zone taking into consideration the ambient noise level.
Nha thauseõ thöïc hieän taát caû vieäc caøi ñaët caàn thieát cuûa nhaïc cuï sau khi laép ñaët. Ñieàu
chænh aâm löôïng cuûa moãi khu vöïc seõ ñöôïc chænh söûa cho phuø hôïp vôùi thoùi quen cuûa
khu vöïc. Maùy bieán theá duøng ñeå truyeàn aâm thanh cuûa loa cuõng seõ ñöôïc caøi ñaët nhaèm
ñöa ra möùc ñoä oàn thích hôïp vôùi khu vöïc xung quanh.

B. The pre-amplifiers shall also be present to give a clear pleasant loudness for
emergency announcement. All automatic background music players, CD player.
AM.FM turner, audio mixer and limiter amplifiers shall be adjusted to give optimum
output to the graphic equalizer. The equalizer shall be adjusted so that the output
frequency response from the loudspeakers are as “flat “ as possible.
Am-pli cuõng seõ ñöôïc giôùi thieäu nhöõng coâng duïng laøm dòu tieáng oàn trong tröôøng hôïp
coù thoâng baùo khaån caáp. Taát caû chôi nhaïc neàn töï ñoäng, ñóa CD. Vaën ñaøi AM-FM,
maùy loàng tieángaudio-mixer vaø boä phaän giôùi haïn Am-pli seõ ñöôïc ñieàu chænh ñeå cho
coâng suaát toái öu nhaát ñeán caân baèng hình aûnh. Taàn soá phaùt ra töø loa ñöôïc eâm hay
khoâng laø nhôø vaøo söï caân ñoái seõ ñöôïc chænh söûa.

C. The power amplifier shall be set so that a maximum power may be delivered to the
system.
Ñieän tieâu thuï cho Am-pli seõ ñöôïc caøi ñaët, do vaäy doøng ñieän cöïc ñaïi coù theå aûnh
höôûng ñeán heä thoáng.

6.2 TESTING
KIEÅM TRA

A. The Contractorshall before handling over the installed PA system, conduct
performance tests in the presence of the Construction Manager.
Tröôùc khi baøn giao vieäc laép ñaët heä thoáng PA, Nha thauseõ tieán haønh kieåm tra coâng
duïng trong söï hieän dieän cuûa Giaùm ñoác döï aùn.

B. All mode of operations and ache microphone lines and amplifiers shall be tested and
ascertained to be functioning. Every floor shall be checked to ascertain that all
loudspeakers polarities are connected correctly so that there is no cancellation low
frequencies sound. Also all wattage shall be correctly set. Sample measurements of
loudness, distribution of energy and frequency response shall be made randomly.
Taát caû caùc hình thöùc hoaït ñoäng, ñöôøng ache cuûa microphone vaø Am-pli seõ ñöôïc
kieåm tra vaø hieåu roõ chöùc naêng . Moãi taàng seõ ñöôïc kieåm tra nhaèm xaùc ñònh taát caû caùc
phaân cöïc cuûa loa ñöôïc noái chính xaùc maø khoâng laøm hoûng aâm thanh ôû taàn soá thaáp.
Taát caû oaùt ñöôïc caøi ñaët chính xaùc. Ño tieáng oàn, phaân phoái naêng löôïng vaø phaûn xaï
taàn soá seõ ñöôïc thöïc hieän moät caùch ngaãu nhieân.

SMS TOWER PROJECT
ELECTRICAL-Specifications

HONG MA CONSTRUCTION JSC   
Page 200 of 214

C. The Contractorshall submit test reports prior to conducting acceptance test in the
presence of the Construction Manager. All volume controls shall be checked. The
performance of all music equipment shall also be tested to ascertain they meet the
Specifications.
Nha thauseõ ñeä trình caùc baùo caùo kieåm tra tröôùc khi vieäc kieåm tra ñöôïc chaáp nhaän
cho tieán haønh trong söï hieän dieän cuûa Giaùm ñoác döï aùn. Taát caû vieäc ñieàu chænh aâm
löôïng phaûi ñöôïc kieåm tra. Coâng duïng cuûa taát caû nhaïc cuï cuõng seõ ñöôïc kieåm tra ñeå
chöùng minh taát caû nhaïc cuï ñeàu ñaùp öùng tieâu chuaån kyõ thuaät.

D. The calibration test of equipment shall also be carried out before testing on the PA
system.
Vieäc kieåm tra côõ nhaïc cuï cuõng seõ ñöôïc thöïc hieän tröôùc khi tieán haønh kieåm tra heä
thoáng PA.

E. An overall system test equipment shall also be carried out during commissioning.
Toaøn boä nhaïc cuï trong heä thoáng cuõng seõ mang ñi kieåm tra trong quaù trình söû duïng

1. A pink N oise generator shall be used as sound source and the output level of all
equipment shall be brought up to OVU. The output volume control of every
speaker shall be adjusted as to give 90 dB SPL at 1 meter from the speaker. The
frequency response of every speaker measured shall not be worse than that
specified in the Specification and this shall apply to all types speakers.
Maùy phaùt tieáng oàn seõ ñöôïc söû duïng nhö nguoàn aâm thanh vaø möùc ñoä coâng suaát
cuûa taát caû nhaïc cuï seõ ñaït ñeán OVU. Coâng suaát ñieàu chænh aâm löôïng cuûa moãi
loa seõ theo tieâu chuaån 90 dB SPL ôû cöï ly 1 meùt tính töø loa. Phaûn xaï taàn soá cuûa
moãi loa ñöôïc tính khoâng teä hôn ghi cheùp trong ñaëc tính kyõ thuaät vaø ñieàu naøy seõ
aùp duïng cho taát caû caùc loaïi loa.

2. With the main fader of the mixer off, the noise level measured at the output of all
power amplifier shall not be worse that that stated in the specification.
Vôùi söï khoâng chuaån xaùc cuûa maùy loàng tieáng, möùc ñoä oàn ñöôïc tính ôû coâng suaát
tieâu thuï doøng ñieän cho am-pli khoâng teä hôn ghi cheùp trong ñaëc tính kyõ thuaät.

3. Standard test CD of the following frequencies shall be used to measure all CD
machines and the level output variation measured at the output stage of the mixer
shall be small than ± 4 dB.
Frequency: 31.5, 63, 125, 250, 500, 1K, 2K, 4K, 8K, 16K
Tieâu chuaån kieåm tra taàn soá CD ñöôïc lieät keâ döôùi ñaây ñöôïc duøng ñeå tính taát caû
caùc maùy CD vaø coâng suaát dao ñoäng ñöôïc tính ôû möùc coâng suaát cuûa maùy loàng
tieáng seõ nhoû hôn ± 4 dB.
Taàn soá: 31.5, 63, 125, 250, 500, 1K, 2K, 4K, 8K, 16K.

6.3 MAINTENANCE
BAÛO TRÌ

During the Defect Notification Period, comprehensive maintenance shall be
provided. The maintenance services to be carried out shall be, but not limited, to
the following:
Thôøi haïn thoâng baùo nhöôïc ñieåm, tính luoân vieäc baûo trì. Dòch vuï baûo trì seõ ñöôïc thöïc hieän,
nhöng khoâng giôùi haïn, theo sau:

A. Monthly Services
SMS TOWER PROJECT
ELECTRICAL-Specifications

HONG MA CONSTRUCTION JSC   
Page 201 of 214

Dòch vuï haèng thaùng

1. Dust and polish all PA equipment in the control rooms,
Buïi baån vaø ñaùnh boùng taát caû thieát bò PA trong phoøng kieåm soaùt,

2. Clean all heads of CD player, automatic background music players,
Lau chuøi ñaàu ñóa CD, chôi nhaïc neàn töï ñoäng,

3. Check, oil, automatic background music players and CD player are functioning.
All faulty sliding control, push button, rubber belts, etc. shall be replaced,
Kieåm tra, voâ daàu, chôi nhaïc neàn töï ñoäng vaø ñóa CD chôi ñuùng chöùc naêng. Bò loãi
veà tröôït, nhaán nuùt, daây cu-roa... seõ ñöôïc thay theá,

4. Check volume control of all zones.
Kieåm tra ñieàu chænh aâm löôïng taát caû khu vöïc.

B. Three-Monthly Services
Dòch vuï moät quyù (03 thaùng)

1. Check and measures all musical equipment performances,
Kieåm tra vaø ño löôøng taát caû coâng duïng cuûa nhaïc cuï,

2. Test all modes of operation of the PA system,
Kieåm tra taát caû hình thöùc hoaït ñoäng cuûa heä thoáng PA,

3. Check all loudspeakers to ensure they are functioning. Faulty loudspeakers shall
be replaced.
Kieåm tra taát caû caùc loa ñeå ñaûm baûo ch1ng ñang ñöôïc söû duïng ñuùng chöùc naêng.
Caùc loa bò hö seõ ñöôïc thay theá.

C. Yearly Services
Dòch vuï haèng naêm

1. Replace all rubber belts used in the CD player, automatic background music
players,
Thay theá taát caû daây cu roa trong ñóa CD, chôi nhaïc neàn töï ñoäng,

i. Check conditioning of all interconnecting cables of the musical
equipment,
Kieåm tra ñieàu kieän caùc sôïi caùp noái beân trong nhaïc cuï,

4. To calibrate all necessary equipment.
Xaùc ñònh côõ thieát bò caàn thieát.

D. Call-Service
Dòch vuï goïi

The Contractorshall also provide call services within one day from the time of call.
Any sudden breakdown shall be attended and all faulty equipment or components
shall be quickly replaced. Competent Construction Manager shall be provided to
detect the fundamental cause of a fault. Temporary quick fix will not be accepted and
similar fault shall b\not re-occur.
SMS TOWER PROJECT
ELECTRICAL-Specifications

HONG MA CONSTRUCTION JSC   
Page 202 of 214

Nha thaucuõng seõ cung caáp dòch vuï goïi trong voøng 01 ngaøy tính töø thôøi gian goïi. Baát
kyø cuoäc goïi naøo bò giaùn ñoaïn baát ngôø vaø taát caû caùc thieát bò hoaëc caáu taïo cuûa caùc boä
phaän bò hö seõ ñöôïc thay nhanh choùng. Giaùm ñoác döï aùn gioûi phaûi tìm ra nguyeân
nhaân cô baûn bò loãi. Laép ñaët taïm thôøi seõ khoâng ñöôïc chaáp nhaän vaø loãi töông töï seõ
khoâng ñöôïc xaûy ra laïi.


SMS TOWER PROJECT
ELECTRICAL-Specifications

HONG MA CONSTRUCTION JSC   
Page 203 of 214APPENDIX

A. GENERAL (KHÁI QUÁT)
 To supply materials and install all equipments regarding to power supply. All works
must secure most safety. Cung cấp vật tư và thiết bị liên quan đến việc cung cấp điện.
Toàn bộ các công việc phải được thực hiện với múc an toàn tối đa
 To prepare shop drawings based on the design drawings.Thực hiện các bản vẽ thi
công dựa trên bản vẽ thiết kế
 In coordinating with the construction process, organize labors to carry out and
complete the project as per scheduled. Phối hợp với tiến độ xây dựng, tổ chức lao động
thực hiện và hoàn tất công trình đúng tiến độ
 Perform all necessary tests in order to secure the quality of the finished work. Thực
hiện các phép thử để bảo đãm chất lượng công việc
 To submit written certificates, full tesing reports from approved organisations
certifying that his supplied equipments or materials have been tested and conform to the
standard. - Giao nộp các giấy chứng nhận, các báo cáo thử nghiệm từ các cơ quan chức
năng, xác nhận các thiết bị và vật tư đã được thử và hợp chuNn
 Obtain required licenses . - Phải đạt được các giấy phép
B. TECHNICAL REQUIREMENT – YÊU CẦU KỸ THUẬT
All equipments and materials shall comply with the Specifications and the current standard
and regulations as mentioned in the contract.- Toàn bộ thiết bị và vật tư phải tuân thủ các yêu
cầu đề ra trong bản vẽ, các tiêu chuNn và quy định gần nhất và như chỉ ra trong bản vẽ

Low Voltage system:- Hệ thống điện hạ áp

System: TN -S Earthing system – 3 Phases – 4 Wires (Separate N eutral and
protective conductor throughout the L.V System.)- Hệ thống: TN -S Earthing – 3 pha
– 4 dây. Dây đất và nguội tách biệt nhau trong toàn hệ thống

a. System Voltage and frequency: Điện áp và tần số
N ominal: 380/220 Volts (Điện áp danh định)
Lowest: 380/220 Volts – 10% (Điện áp thấp nhất)
Highest: 380/220 Volts +5% (Điện áp cao nhất)
Frequency: 50 Hz + 0.5% (Tần số)
b. System Earthing: Hê thống nối đất
System (hệ thống): Solid (rắn)
Resistance (Điện trở): 2 ohm or
less
N egative phase sequence (Trình tự pha âm): within 2%
Voltage fluctuation Limit (Giới hạn dao động điện áp) less than
5% for 380 Volts

c. Color codes: Mã màu:
SMS TOWER PROJECT
ELECTRICAL-Specifications

HONG MA CONSTRUCTION JSC   
Page 204 of 214

 Phases: red, yellow, blue. Dây pha: Đỏ, vàng, xanh dương
 N eutral: black. Trung tính: đen
 Earth: yellow and green. Đất: xanh lá cây/ vàng
 Control: white. Dây điều khiển: trắng

Absolutely do not mix neutral cables with earth cables throughout the
buildings .
Tuyệt đôi không được đấu nối lẫn lộn giữa các dây trung tính và dây đất
d. UVR to protect the system from Overvoltage, UnderVoltagre, loss in phase
and adverse phase rotation. - Bộ bảo vệ quá áp, thấp áp, mất pha và ngược pha
Swichboard: Intergrated assembly of metal enclosed switch gear consisting of load
interrupter, switches, metering and instrumentation.
Tủ kim loại, bao gồm bộ chuyển mạch, công tắc ngắt tải, đồng hồ đo…
1. Factory built assemblies shall be of the totally enclosed, modular cubicle type which
are extensible and suitable for floor mounting . Lắp ráp tại nhà máy dạng kín, từng
moduyn lắp ghép và có thể nối dài, phù hợp cho việc lắp đặt trên sàn nhà
2. Frames to be of 2 mm thick electro-galvanised steel. Khung phải dầy 2 mm bằng
thép tráng kẽm tĩnh điện
3. Full access shall be provided to service and maintain all equipments inside each
cubicle by means of suitable hinged door that shall open a minimum of 120
0
. All
hinged door shall be earth connected to the cubicle. Phải có lối tiếp cận để bảo trì và
sửa chữa, bằng cửa mở được 120
o
. Toàn bộ cửa phải được nối đất chung với tủ
4. An earth bar minimum size of 50 mm and 6 mm to each vertical section of the cubicle
units and shall run the full length at the bottom of the switch board. Minimum 2
connections to main earthing system shall be provided. Thanh tiếp đất có kích cỡ
50mm x 6 mm cho mỗi phần đứng của tủ điện và phải chạy hết chiều dài của tủ điện.
tối thiểu phải có 2 mối nối vào hệ thốmg tiếp đất chính
5. The neutral busbar shall be the same size of that of the phase bars. Thanh cái trung
ting phải có cùng kích thước thanh cái pha.
6. The clearance and insulation shall be such as to withstand the standard 3 kV dialectric
test on the switch board/ Khoảng hở và cách điện phải chịu được các phép thử điện
môi tiêu chuNn 3 kV trên tủ điện.
7. All switch boards shall be naturally ventilated. Các tủ điện phải được thông gió tự
nhiên.
8. Detailed calculation shall be submitted to verify total heat from the switchgear and
switchboard and the amounts of vents and ventilation fan size. Phải có tính toán cụ
thể kượng nhiệt phát sinh từ tủ điện để kiểm chứng luợong thông gió và kích vỡ quạt
thông gió.
9. The switch board to be provided with Volmeter, Ammeter, Power meter…Phải có
trang bị các đồng hồ Ampere, Volt kế, đồng hồ đo điện năng
10. ACB shall be of suitable and equipped with built-in RCB. If not, the switchboard
must be equipped with separate RCB. Máy cắt chính phải có trang bị bảo vệ sự cố
chạm đất. N ếu không, tủ điện phải có trang bị bô bảo vệ sự cố chạm đất riêng.
11. The ammeter shall be suitable for measuring the current in each phase independently.
Công tắc chọn ampere kế phải thích hợp để đo dòng điện trong từng pha một cách
độc lập
SMS TOWER PROJECT
ELECTRICAL-Specifications

HONG MA CONSTRUCTION JSC   
Page 205 of 214

12. The voltmeter selector switcher shall be 7-way type. Voltmeter selector switches shall
have break before make contacts.Công tắc chọn volt kế thuộc loại 7 chiều, ngắt trước
khi tiếp xúc

ATS with generators: Bộ chuyển điện tự động và máy phát
1. The system shall be equipped with 2 generators. When there is one of the
events listed hereunder that occurs longer than 15 seconds:Hệ thống được
trang bị 2 máy phát. Khi một trong các sự cố sau đây xảy ra sau 15 giây:
o The Voltage is under the set value (10%). Điện áp thấp quá mức 10%
o The Voltage is higher than the set value (5%) Điện áp vượt quá mức
5%
2. The ACB of the main will be open, a signal will be sent to activate the
generators. Máy cắt chính sẽ cắt điện, tín hiệu gửi đi để khởi động máy phát
3. In case of Power failure or Loss in phases, the ACB of the main will open
immedialy, the Gensets will be activated immedialtely. Trường hợp mất điện
đột xuất hay mất pha: máy cắt chính sẽ cắt tức thì, máy phát sẽ khởi đông tức
thì
4. The ACB of the 1
st
Genset will close to supply immediately the load of basic
areas. The ACB of the non-basic area still remained open. Máy cắt chính của
máy phát thứ nhất sẽ đóng để cấp tải tức thì cho các khu vực chính. Máy cắt
của các khu vực phụ vẫn đang trạng thái cắt
5. Two gensets start to synchronized. After synchronized, the ACB of the 2
nd

genset closes and the ACB of the non-basic area will also close, ready for
service. Hai máy phát bắt đầu hòa đồng bộ. Sau khi đã hoà đồng bộ, máy cắt
của máy phát thứ hai sẽ đóng và máy cắt của các khu vực phụ cũng sẽ đóng,
săn sang để cấp tải cho toàn toà nhà
6. When either of the genset fails to start and going to shutdown, the ACB of
the non-basic areas will also open immediately. Avoiding overload to the
running genset that would result in trip and black out for the whole building.-
Khi một trong 2 máy phát không khởi động được hay chuNn bị tắt, máy cắt
của các khu vực không cơ bản sẽ ngắt tức thì, tránh tình trạng quá tải và mất
điện cho toàn bộ toà nhà
7. Total time from the black-out time till the gensets supply power for the Basic
areas of the building is set at 15 seconds. - Tổng thời gian từ khi mất điện đến
khi có điện của máy phát cấp cho các khu vực cơ bản được chỉnh là 15 giây
8. When power supply is back and after a set delay timer (from 10 to 15
minutes), the system will automatically return to the City power Supply.Khi
có điện trở lại và sau một khoảng thời gian trễ (được chỉnh từ 10 tới 15 phút),
hệ thống sẽ tự động chuyển sang điện lưới
Servive Indication Panel to Security office: - Bảng báo tại phòng Bảo vệ: To send all
signals from equipments to Guard and CCTV monitor room at ground floor: - Gửi toàn bộ các
tín hiệu từ các thiết bị về phòng CCTV Bảo vệ ở tầng trệt
1. Low level, Over flow of the water tanks and from fuel tanks– Mức nước
thấp, chảy tràn từ các hồ nước; các thùng trữ nhiên liệu
2. Run, Stop, Trip Status of pumps, fans. Tình trạng Chạy, Tắt, Sự cố trip của
các bơm, quạt
3. Manual switches to switch on and off all Fans in case of fire. Công tắt đóng
mở bằng tay cho các quạt khi có cháy
SMS TOWER PROJECT
ELECTRICAL-Specifications

HONG MA CONSTRUCTION JSC   
Page 206 of 214

4. Power status from City supply and from Genset. Tình trạng điện cung cấp
của thành phố cũng như của Genset
5. Lift controllers. Bộ điều khiển thang máy

Capacitor Bank - Tủ điện bù Công suất: To secure Power factor to be > 0.9. Bảo đãm sao
cho hệ số cos phi là > 0.9

Lightings, sockets, wirings – Đèn, ổ cắm, dây dẫn:
1. At every light fitting, an approved type earthing terminal shall be provided. Metal
works shall be of at least 1 mm thick. Phải có dây nối đất cho đèn. Phần bằng kim
loại trên đèn phải dày tối thiểu 1 mm
2. Cables within the lighting fittings shall be bundles by nylon self-locking cable ties, all
cable terminations within the light fittings shall be suitably shrouted. – Dây điện
trong đèn phải được bó lại thật chặt bằng dây buộc nylon. Tất cả các đầu cáp sẽ có giá
treo phù hợp

3. All lamps complete with control gear necessary in operation condition shall be
provided together with the lighting fittings as specified. – Toàn bộ đèn và các cơ cấu
điều khiển phải được cung cấp cùng với các bộ gá phụ kiện đi kèm nhu đã chỉ định
4. Sockets and Plugs: 3-pin type throughout the building. 13 Amp. Socket to be located
at 300 mm above the floor. In kitchen, plant room: 1400 mm above the floor or 150
mm above the counters or benches whichever is suitable.- Ổ cắm và chấu cắm phải
thuộc loại 3- chấu cho toàn building. loại 13 Amp. Ổ cắm phải để cách sàn 300 mm.
Trong bếp và phòng máy: cách sàn 1400 mm hoặc cao hơn bàn làm việc 150 mm tuỳ
theo cái nào tiện hơn
5. Isolator for cookers shall be of 30 A, for water heaters is 20 A fitted with pilot lamp
and marked “water heater’. Công tắc ngắt điện cho bếp phải thuộc loại 30A, cho máy
nuớc nóng là 20A, phải có đèn báo và dán nhãn “máy nước nóng”
6. All sockets shall be supplied through 30mA ELCB. Toàn bộ ổ cắm phải qua cầu dao
chống giật 30 mA
7. . The minimum size will be 1.5 mm
2
… - Kich cỡ dây tối thiểu phải là 1.5 mm
2

8. Wire sizes shall be as indicated in the drawings. Minimum cable size shall be 1.5
mm
2
for lighting, 2.5 mm
2
for power and 2.5 mm
2
for earth continuity (subject to a
maximum volt drop of 2.5% of the nominal voltage. - Cỡ dây được thể hiện trong
bản vẽ. Dây nhỏ nhất cho đèn là 1.5 mm2, 2.5 mm2 cho dây nguồn v à 2.5 mm2 cho
dây đất ( chịu sự sụt áp 2.5% so với điện áp danh định)
9. Distinguish very clearly phase wires: red, yellow, blue. N eutral wire shall be black
and Earth wire shall be green and yellow. Phải phân biệt rõ màu dây: dây phà: đỏ
vàng, xanh dương. Trung tính màu đen, dây đất màu xanh lá cây và vàng
10. Absolutely defense on using black wires for phases and mixing between neutral and
earth wire. Cấm tuyệt đối sử dụng dây đen cho dây phases và đấu nối lẫn lộn giữa
dây trung tính và đất
11. Wire shall be chosen among reputable brand names. The contractor will propose the
brand name and must have approval from the Construction Manager and the M&E
Manager before buying. Dây phải được chọn từ các nhãn hiệu nổi tiếng. N hà thầu sẽ đề
nghị nhãn hiệu và phải đươc sự chấp thuận của Giám đốc xây dưng và của trưởng bộ
phận Cơ Điện.
SMS TOWER PROJECT
ELECTRICAL-Specifications

HONG MA CONSTRUCTION JSC   
Page 207 of 214

12. Wires for PA system are fire resistant. Run in separate fire resistant conduit. Dây
cho hệ thống loa phát thanh công công là lọai chống cháy đi trong ông chống cháy
13. All emergency lights and exit light shall be in separate circuits from separate CB.
When we switch off this CB for testing, no other electrical appliances will be
influenced
Các đèn emergency và exit phải đưọc cấp điện bằng mạch độc lập có CB riêng. Khi
tắt CB này để test thì sẽ không ảnh hưởng đến bất kỳ thiết bị điện nào khác
14. Cables for telepphone shall be in independent trunk case or compartment. Dây điện
thọai đi trong trunk riêng hoặc ngăn riêng trong trunk.
15. Fiber optic shall be marked clearly for identification and for better care during
maintenance. Dây cáp quang phải đánh dấu kỹ lưỡng để dễ nhận dạng và chú ý trong
quá trình bảo trỉ sau này

Drawings - Bản vẽ
1. Drawings, specifications, codes and standards are minimum requirements. Where
requirements differ, the more stringent will apply. - Các bản vẽ, đặc tính kỹ thuật,
Quy định và tiêu chuNn là yêu cầu tối thiểu, khi có sự khác biệt, cái nào nghiêm ngặt
hơn sẽ được chọn
2. Drawings show general arrangement of equipments and accessories. Follow the
drawings as closely as possible. - Bản vẽ thể hiện sự bố trí các thiết bị và phụ kiện.
Phải theo càng sát bản vẽ càng tốt.
3. Drawings only show the approximate location of devices to be installed. If there is
significant change of location, then these modification need to be approved by the
Construction Manager. - Bản vẽ chỉ thể hiện vị trí tương đối của các thiết bị và phụ
kiện. N ếu cần có sự thay đổi lớn thì phải có sự chấp thuận của Giám đốc xây dựng
4. Comments and corrections from the Construction Manager and the M&E manager
shall not relieve the contractor responsibilities to comply with the requirements of
the Specifications and Drawings. - Lời bình và các sửa chữa của Giám đốc xây
dưng và của Trưởng bộ phận Cơ Điện không làm giảm trách nhiệm của nhà thầu
trong việc tuân thủ các yêu cầu về đặc tính kỹ thuật và của các bản vẽ
5. Shop drawings to be updated progressively to reflect the “as-built” condition. - Bản
vẽ thi công phải được cập nhật liên tục để thể hiện tiến trình của dự án
6. As-built drawings shall be developed and produced during the course of the
installation and when requested by the Construction Manager in order to show the
monthly progress - Bản vẽ hoàn công sẽ được phát triển và vẽ ra trong tiến trình
thực hiện và khi có sự yêu cầu của Giám đốc xây dưng để chỉ ra cho thấy tiến độ
thực hiện
Cables – Cáp điện:
1. Cables shall be delivered on robust cable drums and brand new with seal. – Cáp điện
phải còn mới trong cuộn và còn seal
2. Cable joint is not acceptable for all cable installation.- Không cho phép nối cáp trong
quá trình thi công
3. Cable lying shall be by hands, rollers shall be used. N o cable winches shall be
employed. - Rải cáp bằng tay, ru lô. Không dùng tời kéo căng cáp
4. Cables entry into the building shall be hermetically sealed with an appropriate fire,
heat and water resistant, non-ageing and flexible materials. – N gõ vào của cáp phải
làm kín bằng hợp chất chống cháy, chịu nhiệt, chống Nm, không lão hoá và bằng vật
liệu mềm
SMS TOWER PROJECT
ELECTRICAL-Specifications

HONG MA CONSTRUCTION JSC   
Page 208 of 214

5. All signals and control cabling installed shall be screened and earthed to prevent
noise and electric shock. Operation of all equipments shall not be adversely affected
by radiated energy from hand held communication equipment or others... – Các dây
tín hiệu và dây điều khiển phải có vỏ bọc giáp và nối đất để chống nhiễu và tác dụng
ngược từ các thiết bị truyền tin cầm tay
6. Cables in trunk shall be bunched in appropriate cable tie. Các dây trong cáp phải
được bó thành từng bó trong trunk
7. Proper labelling for every 10 m intervals. Proper identification markers at each end, at
entries and exit points of the concealed conduits or ducts. - Phải đánh dấu cho dây
trong từng khoảng 10 m. Đánh dấu ở mỗi đầu, ỵai ngõ vào và tại ngõ ra của ống dẫn
hay máng dẫn
8. PVC cables shall terminate in cable gland, in cooperation a rubber compression ring
and armor clamp. The cable gland shall be covered with PVC shroud.
Cáp PVC sẽ bọc đầu cáp, vòng ép cao su và kẹp bảo vệ.. Đầu kẹp cáp sẽ được bảo vệ
bằng màn PVC
9. The Sub contractor shall possess his insulation tester (up to 2.5 KV) - N hà thầu phải
có máy đo cách điện 2.5 kV
10. Avoiding of overlapping of cables. - Tránh không để cáp dây chồng chéo lên nhau
Underground cables – Cáp ngầm
1. Cables shall be 600/1000 V grade complying with IEC 502, copper core, creoo-linked
polyethylene (XLPE) insulated and PVC sheated. XLE Insulation shall comply with
BS 5467 and IEC 502
Cáp là loại 600/1000 V phù hợp với IEC 502, lõi đồng, bọc lớp cách điệnXPLE và
bọc PVC. Lớp cách điện XLPE phải phù hợp với tiêi chuNn BS 5467 và IEC 502
2. Cables shall be laid direct in the ground to a depth between 0.9 to 1.3 m below the
level of the road. Cáp được đặt trực tiếp dưới đất từ 0.9 m đến 1,3 m dưới mặt đường
3. Cables shall not straight run in trenches- . Cáp không được chạy trực tiếp trong
muơng
4. Cables shall be supported in such a way that is not exposed to undue mechanical
strain and in such that there is no appreciable mechanical strain on the terminations of
the conductor - Cáp sẽ được dùng giá đỡ sao cho không chịu sức căng cơ học hoặc
sức căng cơ học là không đáng kể trên đầu cáp
5. At road crossings, the cables shall be protected with 150 mm diameter heavy duty
uPVC encased in concrete and buried to a depth of 900 mm below road level or as
indicated in the drawings. Cable crossings at drains or entry into buildings shall also
be protected by means of pipes up to a height of 2500mm. Such pipes shall be painted
as directed.. Khi băng qua đường, cáp sẽ được bảo vệ trong ống uPVC dày 1150 mm,
phủ bêtông và chôn sâu 900 mm dưới mặt đường. Cáp băng qua mương thóat nước
hay ngõ vào building sẽ được chôn bảo vệ ở độ sâu 2500 mm. N hững ống như vậy sẽ
được sơn như chỉ dẫn
6. Do not backfill until all required test have been done, observed and signed off by
The Construction Manager. – Không được lấp lại khi chua thực hiện xong các phép
thử, chua được chứng kiến và ký xác nhận bởi Giám đốc xây dưng
7. Deposit in 15 cm layers and carefully tamp until the backfill reaches a cover layer of
30 cm minimum, throughout the work - Đặt từng lớp 150 mm, đầm kỹ rồi lấp lại cho
đến khi đạt tối thiểu 300 mm, cho suốt cà công trình
8. Bottom of cable trench shall be level and smooth without stones or hard lumps. In
rough ground, a smooth 75 mm thick layer or riddled solid or sand shall be laid along
SMS TOWER PROJECT
ELECTRICAL-Specifications

HONG MA CONSTRUCTION JSC   
Page 209 of 214

the trench bottom. Đáy mương phải bằng phẳng, không có đá. Khi đặt trong đất thô
phải có lớp cát mịn dày 75 mm, hoặc cát đá đã sang lọc và đặt dưới đáy mương
9. The minimum radius of the cables as specified shall be strictly observed. The cable
shall be bent as little as possible preferably always in the same plane to avoid twisting
of the cable and no “figure eight” of cables. -Bán kính tối thiểu pảhi được tuân thủ
nghiêm ngặt. Đặt trong cùng mặt phẳng để tránh bị xoắn và làm thành hình số 8
10. Mechanically pulling of cable is permissible provided that pull is applied gradually
and the pulling mechanism has an automatic slipping clutch set to limit of 1500 KG
max. - Cho phép dung máy kéo miễn là phải kéo từ từ và phải có cơ cấy trượt được
chỉnh giới hạn là 1500 KG
11. The contractor shall test the insulation of the cables prior to and after pulling the
cables. Record all readings and submit to the Construction Manager and M&E
Manager. – N hà thầu phải đo thử độ cách điện trước khi và sau khi kéo dây. Ghi
nhận kết quả và nộp cho Giám đốc xây dưng và cho Trưởng bộ phận Cơ Điện
12. The contractor shall rope off and clearly define with red flags by days and flashing
lights by night the full length and width of all excavation areas. – nhà thầu phải chăng
dây với cờ đỏ cho ban ngày và đèn chớp vào ban đêm dọc suốt chiều dài và chiều
ngang của khu vực đào xới
13. All cables entries to telephone room or electrical room shall be with water tight multi
cable transit (MCT) to prevent ingress of water into the substation. – Toàn bộ các ngõ
vào phòng điện thoại và phòng điện phài có lớp trét kín nước ngăn không cho nước
vào phòng điện hay điện thoại
14. In the case the cable laying could not be completed on the same day and had to be
stopped due to rain, the cable entries shall be temporarily but effectively sealed to
prevent entry of water. - Khi không thể kéo cáp hoàn tất vào ban ngày, ngõ cáp vào
phải được bít tạm thời nhưng hiệu quả và tuyệt đối kín nước
15. All cables shall be tested and certified for safety before power supply is switch on.
Test to include continuity test, phasing out test and insulation resistant test. – Toàn bộ
cáp phải được thửvà xác nhận an toàn trước khi cấp điện

Protective Covers - Nắp chắn bảo vệ:
1. Cover plates to be uPVC along full length of the underground cables, regenerated
PVC or PE or PP is strictly forbidden. - Phải có nắp phủ bảo vệ bằng uPVC suốt
chiều dài cáp ngầm. Tuyệt đối không dung PVC hay PE hay PP tái chế
2. After all protective covers have been laid; the trenches shall be refilled in 150 mm
layers. The finish surface shall be proud of 50mm to allow for subsidence. - Sau khi
đặt các tấm phủ bảo vệ, lắp mương tàhnh từng lớp 150 mm. Lóp trên cùng có thể cao
hơn 50 mm để đầm chặt
3. The contractor shall submit the test report by Englishn and Vietnamese. The materials
and the color of the cable cover plates shall be resistant to chemical influences when
buried in to the ground. – N hà thầu phải gửi báo cáo bằng tíâng Anh và tíêng Việt.
Vât liệu và màu sắt tấm phủ phải bền và chống được hoá chất khi chôn vào lòng đất
4. The LV cable cover plates shall remain permanent and non-fading color with
dimensions: (1000 x 175 x 2) mm (L x W x Thickness) mm. The English words and
Vietnamese words shall be printed in the central of the cable cover DAN GER,
VOLTAGE OF CABLES BELOW” continuous on the plates – Các tấm phủ phải bền
không phai màu, kích thước (1000 x 175 x 2) mm (dài x rộng x dày) mm. Có in chữ
SMS TOWER PROJECT
ELECTRICAL-Specifications

HONG MA CONSTRUCTION JSC   
Page 210 of 214

tiếng Anh và tiếng Việt ở chính giữa và suốt chiều dài tấm phủ: N GUY HIỂM, CÁP
ĐIỆN BÊN DƯỚI

Fire Resistant (FR) Cables – Dây chống cháy:
1. Fire resistant cables shall be installed on separate cable tray without sharing with
others. – Dây chống cháy sẽ được đặt trong máng riêng không đi cùng các hệ thống
khác
2. For emergency final circuit, the FR cables shall be installed in the GI conduit in
conceal slab, wall…unless otherwise approved by the Construction Manager and the
M&E Manager - Đối với mạch khNn cấp cuối cùng, cáp chống cháy sẽ đi trong ống
tráng kẽm và âm tường.. nếu khác đi thì phải có sự đồng ý của Giám đốc xây dưng

Earthing- Tiếp đất
1. All equipments to be likely touched by personnel and contains sensitive electronic
equipment shall be protected against electrostatic discharge
Các thiết bị có thể có người chạm vào và chứa các thành phần điện tử nhạy cảm sẽ
được bảo vệ tránh hiện tượng phóng tĩnh điện
2. Ensure that any static or alternating magnetic fields, generated in the environment, do
not adversely affect the operation of the equipment. Phải bảo đãm sao cho bất kỳ
trường điện từ nào sinh ra bởi môi trường sẽ không có tác động ngược đến hoạt động
các thiết bị
3. Bonding shall be provided by the contractor for all exposed metallic parts of the
equipments, connecting them to the earthing network for meeting safety requirements
and minimize noise voltage due to potential differences. – N hà thầu phải tiếp đất toàn
bộ các cơ phận bằng kim loại của thiết bị, đấu vào với hệ thống tiếp địa của toà nhà
4. All the non-current metal parts in the system shall be adequately bonded to each other
for earthing. – Toàn bộ các phần kim loại nhung không mang điện cũng phải được
tiếp đất
5. For PVC armored cables, the wire armor shall be used as the sole means for earth
continuity. - Đối với dây có vỏ PVC và bọc giáp thì phần bọc giáp sẽ là phương tiện
duy nhất đấu nối mass
Air-tight – Kín hơi
1. Air tight seal: All penetration through walls, floors…shall be sealed airtight with fire
resistant materials and ensure the same fire rated as the fire wall, floors…- Khi phải
xuyên qua tường, sàn… các lổ hở phải bịt kín bằng vật liệu chống cháy, cùng tính
chất chống cháy với tường, sàn…
2. For penetration of acoustic barriers, sealant must be applied and maintained the
acoustic separation at least equal to the barrier penetration. Khi xuyên qua tường cách
âm thì cũng phải làm kín sao cho bảo đãm duy trì có cùng mức cách âm
Conduits - Ống dẫn
1. All cables shall be in conduits, cable trays, trunking or cable ladder system. All
conduits to be of fire resistant PVC of steel. Flexible conduits for motors (subject to
vibration) shall be of mild steel, PVC covered. – Toàn bộ dây dẫn phải đặt trong ống
hay máng. Ống dẫn phải là thép hoặc nhựa không cháy.
2. Do not allow for flexible conduit if the distance from the object till the hard conduit is
> 1 meter – Không cho phep sử dụng ống mềm nếu khoảng cách từ vật đấu nối đến
ống cứng dài hơn 1 mét
SMS TOWER PROJECT
ELECTRICAL-Specifications

HONG MA CONSTRUCTION JSC   
Page 211 of 214

3. PVC shall be at least 1.9 mm thick and not less than 20 mm Dia. - Ống PVD dày tối
thiểu 1.9 mm và 20 mm đường kính
4. PVC conduit shall not be accepted for outdoor or where liable to mechanical damage.
PVC conduits shall be used for all concealed installation - Ống PVC không được
phép lắp đặt ở ngoài trời nơi có thể bị hư hỏng cơ khí
5. Conduits shall be bent cold with an approved tool or machine. Avoid changing the
dimension of their sections – Ông dẫn được uốn nguội bằng dụng cụ hay thiết bị được
phép
6. Bend shall be made with large radius. Where the bend is more than 90
0
, use
conjunction box - Phải uốn với bán kính lớn. N ếu chỗ uốn lớn hơn 90
0
thì phải dung
hộp nối
7. The conduit system shall be re-wirable (can withdraw the old wires and install new
wires) - Hệ thống luồn ống phải cho phéo đi dây lại (có thể kéo dây cũ ra và luồn dây
mới vào)
8. When installed outdoor, that may have moisture or condensation, conduit shall be
arranged to be self-draining. Conduits laid under concrete floors shall have water
tight floor traps. - Khi lắp đặt ngoài trời, nơicó thể có Nm và đọng sương, ống dẫn
phải bố tri sao cho có thể tự tháo nước. Ống dẫn dưới sàn bê tông phải có bẫy tháo
nước
9. Cable tray shall be perorated type with minimum 1.6 mm hot dipped galvanized mild
steel. To be parallel to the wall. Supported by electro-galvanized U channel with
galvanized threaded rods. All hangers shall be at 1 meter intervals. Copper earth link
bar shall be fixed at every joint of the cable tray run. – Máng điện là loại có lỗ, thép
nhúng tráng kẽm. Đỡ lên trần bằng các cây răng mạ kẽm, đặt cách khoảng 1m. Phải
có thanh đồng nối đất ở các đầy máng
Supports – Giá đỡ
1. Provide independent support. Do not attach to supports of ductworks, piping or
others. Phải có giá đỡ riêng, không dung giá đỡ với các hệ thống khác, không dỡ tr6n
ống dẫn, ống nước và các hệ thống khác
2. The use of electrically dissimilar metals in contact with each other shall be avoided. If
this is not possible, the contacts of the 2 surfaces shall be insulated from each other –
Khi dùng các loại kim loại dẫn điện khác nhau, tránh đặt tiếp xúc trực tiếp với nhau.
N êu thật sự cần thiết thì phải có lớp cách điện cách ly 2 bề mặt

Labelling – Dán nhãn:
1. Label shall be provided for all sub-board, distribution boards, Circuit breakers, switch
boards, termination boards…Phải có nhãn cho các tủ điện chính, tủ điện phụ, bảng
đấu nối điện
2. Every indicating light switch, terminal and circuit breaker in the control and electrical
board shall be labeled so as to provide ready identification. - Phải có nhãn cho các
đèn chỉ thị, các điểm nối điện, các ngắt điện để dễ nhận dạng
3. Label shall be screwed or riveted to sheet metal. Adhesive fixing is not acceptable –
N hãn phải bắt vít hoạc tán rive, không cho dán


C. INSTALLATION - LẮP ĐẶT:
1. The installations, materials and equipments shall comply with specifications as
indicated in the drawings and as mentioned hereunder, and with the latest
SMS TOWER PROJECT
ELECTRICAL-Specifications

HONG MA CONSTRUCTION JSC   
Page 212 of 214

requirements of the standard codes, guides and other documents issued by the
Authorities. Công việc lắp đặt, vật tư và thiết bị phải tuân thủ các yêu cầu trong đặc
tính kỹ thuật nêu trong bản vẽ và như liệt kê dưới đây, và với yêi cầu mới nhất của
cac quy định tiêu chuNn và hướng dẫn bơi các cơ quan có thNm quyền
2. Before commencing the installation, examine the adjacent works. Trước khi khởi
công phải kiểm tra ky hiện trường lân cận
3. Execute the work with competent workmen. Provide an experienced, qualified and
full time supervisor that is authorized to make decisions. - Phải tiến hành công việc
với cac công nhân lành nghề. Phải có giám sát có kinh nghiệm và có thNm quyền
quyết định
4. The Construction Manager reserves the right to inspect and reject any part of the
works not complying. The contractor shall replace such reject works without cost
variation and delay to the contract. – Giám đốc xây dưng có quyền khảo sát và từ
chối bất kỳ công việc nào không tuân thủ đúng. N hà thầu phải làm lại mà không có
chi phí phát sinh hay trì trệ công việc.
5. The contactor shall allow the Construction Manager full opportunity for the
examination and measurement of any work which is about to be covered or put out of
view. – N hà thầu cho phép Giam đốc dự án toàn quyền khảo sát và đo đạc bât kỳ
công việc nào bị che phủ hay bị khuất tầm nhìn
6. Upon the request of the Construction Manager, the contractor shall expose their
works and allow the Construction Manager to inspect any part of the works during
the course of installation. - N ếu Giám đốc xây dưng yêu cầu, nhà thầu phải phơi bày
toàn bọ các công việc và cho phép gíam đốc dự án khảo sát bất kỳ phần nào của công
việc trong quá trình thi công
7. Consider carefully all equipments to be installed in place. There must be appropriate
access for convenience maintenance. In case insufficient space due to the design,
adjustment of the drawings will be necessary upon discussion with the Construction
Manager for solution. Phải cân nhắc kỹ lưỡng các thiết bị sắp được lắp đặt. Phải có
lối tiếp cận để dễ dàng sửa chữa. N ếu không đủ chỗ do thiết kế, cần thiết thì có thể
hiệu chỉnh lại bản vẽ nhưng phải bàn bạc thảo luận với Giam đốc dự án
8. Well- coordinate with other relevant contractors for proper information and
installation wherever the works interconnects with other works from other contractors
- Phối hợp tốt với các nhà thầu liên quan khác để có thông tin và lắp ráp cho những
công việc có lien đới với các bộ phận khác
9. All proposals to deviate from specification and drawings are subject to the
Construction Manager approval. Upon approval, the contractor will be responsible for
all measures to carry out the alternate task resulted from this deviation. N ếu có đề
nghị làm giảm đặc tính kỹ thuật thì phải được Giám đốc xây dưng chấp thuận
10. All proposed equipments shall be submitted for approval by The Construction
Manager before buying...Toàn bộ các thiết bị đề nghị phải đề trình lên Giám đốc xây
dưng và phải được chấp thuận trước khi mua
D. TESTING - THỬ NGHIỆM:
1. The contractor shall submit all valid calibration records from manufacturer
and/or recognized laboratories and testing authorities before the use of such
instruments and equipments. - N hà thầu phài nộp các biên bản đo lường kiểm tra
của nhà chế tạo trước khi sử dụng các thiết bị đó
SMS TOWER PROJECT
ELECTRICAL-Specifications

HONG MA CONSTRUCTION JSC   
Page 213 of 214

2. The contractor shall be responsible for obtaining all necessary licenses as
required by all relevant authorities. – N hà thầu phải chịu trách nhiệm đạt được
các giấy phép, giấy chứng nhận do các cơ quan có thNm quyền yêu cầu
3. All testing and commissioning to enable proper operation shall be completed
to the satisfaction of the Construction Manager in accordance with the
construction program or before issuance of Taking Over Certificate, whichever is
earlier. - Toàn bộ các phép thử nghiệm và đưa vào sử dụng phải được hoàn tất với
sự đồng ý hoàn toàn của Giám đốc xây dưng theo tiến trình xây dựng hoặc trước
khi bah hành chứng chỉ bàn giao, tùy theo cái nào sớm hơn
4. All final adjustments shall be completed before the date of Taking Over
Certificate. – các công việc hiệu chỉnh cuối cùng phải được hoàn tất trước ngày
Bàn giao
5. The contractor shall establish the dates by which permanent utilities shall be
available for testing and commissioning. Or make suitable arrangement to test
and commission with temporary utilities (power, water…) – N hà thầu phải thiết
lập mọi tiện ích sẵn sang cho ngày thử và bàn giao cùng với các tiện nghi tạm
thời (như điện nước…)
6. The contractor shall arrange for all submissions to authorities and pay the
cost of statutory inspections and certificates - N hà thầu chịu trách nhiệm đệ trình
các hồ sơ cho các cơ quan chức năng và chịu các chi phí cho việc kiểm tra và cấp
giấy chứng nhận

END