You are on page 1of 16

BEZPATNY

DWUTYGODNIK
10 kwietnia 2013
iSSn: 2080-3664
nakaD: 10 000 eGZ.
rok Viii, nr 7 (135)
Zobacz w internecie: 80 tys. wywietle gazety na GazetaInformator.pl
wiadomoci s. 3
region gospodarka komunalna
Trudna mio
M. Lenka i A. Hajduka
edukacja s. 4
Darmowe podrczniki
dla uczniw z Rudnika
Racibrz, Kunia Raciborska, Rudy, Pietrowice Wielkie, Krzyanowice, Tworkw, Chaupki, Krzanowice, Wodzisaw lski, Pszw, Rydutowy,
pierwsza bezpatna gazeta w regionie od 2006 r.
s. 7
PLUSY BIZNESU DLA
Komu grozi wymiana
kasy fskalnej?
R E K L A M A
Wydzia Kryminalny Po-
wiatowej Komendy Policji w
Wodzisawiu lskim poszu-
kuje sprawcw marcowych na-
padw na takswkarzy. Ofar
pierwszego rozboju pad 71-let-
ni kierowca takswki, ktry za-
bra dwch mczyzn z dworca
PKS w Wodzisawiu lskim
do Rydutw na ulic Bema.
Po zmianie kursu na ulic Spo-
kojn si i grobami doprowa-
dzili oni takswkarza do stanu
bezbronnoci i zabrali 700 z
oraz warty 100 z telefon ko-
mrkowy.
Kolejnego napadu dokonali
na ulicy Szybowej w Wodzisa-
wiu lskim, a jego ofar pad
64-letni kierowca takswki.
upem sprawcw pado 150 z,
kluczyki do samochodu i do-
kumenty. ledztwo prowadzo-
ne jest pod nadzorem Prokura-
tury Rejonowej w Wodzisawiu
lskim.
wodzisaw lski - przestpstwa
Bandyta napada
na takswkarzy
Policja poszukuje sprawcw rozbojw.
Portret pamiciowy
jednego ze sprawcw
rozbojw.
- Wszystkie osoby posiada-
jce informacje w tej sprawie
proszone s o kontakt z Komen-
d Powiatow Policji w Wodzi-
sawiu lskim pod nr tel. 32
453 72 00 lub 997/112 - infor-
muje wodzisawska policja.
F
o
t
.
w
o
d
z
i
s
l
a
w
.
s
l
a
s
k
a
.
p
o
l
i
c
j
a
.
g
o
v
.
p
l
et
Olszyny zostan wczo-
ne do Katowickiej Specjal-
nej Strefy Ekonomicznej.
Zarzd KSSE uzna, e wo-
dzisawskie Olszyny speniaj
kryteria wczenia ich do spe-
cjalnej strefy ekonomicznej.
Kolejny krok naley do Rady
Miasta (przyjcie stosownej
uchway), a ostatni - do mini-
stra gospodarki, ktry kado-
razowo decyduje o rozszerze-
niu danej strefy.
KSSE jest najpotniejsz
specjaln stref w kraju i jede-
nast na wiecie. Dziki ulgom
udao si przycign wielomi-
liardowe inwestycje i stworzy
dziesitki tysicy miejsc pra-
cy. Jednake istnieje obawa, e
czas stref ekonomicznych ju
min - ministerstwo fnansw
niechtnie patrzy na ich funk-
cjonowanie po 2020 roku.
Pojawia si wic obawa, czy
wczenie wodzisawskich Ol-
szyn do KSSE przyniesie jakie-
kolwiek wymierne korzyci...
wodzisaw lski - gospodarka
SPniOny SuKcES
WODZiaaWia
Czytaj wicej
na s. 10 oraz na
raciborz.com.pl.
et
czesi oskaraj Wodzisaw
o sprzeda skaonej koniny
Polskie suby chc osobicie sprawdzi wiarygodno wynikw czeskich bada.
W jednym ze sklepw w
Ostrawie czeskie suby wete-
rynaryjne odkryy konin z za-
wartoci zakazanego w unii
Europejskiej antybiotyku - feny-
lobutazonu. Jest to lek o bardzo
silnym dziaaniu przeciwzapal-
nym oraz przeciwblowym. Ze
wzgldu na toksyczno i dzia-
ania niepodane jego zastoso-
wanie jest w znacznym stopniu
ograniczane. 2 kwietnia rzecznik
czeskiej Pastwowej inspekcji
Weterynaryjnej Josef Duben
ofcjalnie potwierdzi wszelkie
doniesienia i poinformowa, e
prbka skaonego misa zosta-
a wnikliwie przebadana przez
laboratorium w Jihlavie, a pod-
czas badania jednoznacznie
stwierdzono, e w misie znaj-
dowao si 10,5 mikrogramw
antybiotyku na kilogram. Rzecz-
nik doda take, e miso, ktre
dotaro do sklepu w Ostrawie
pochodzio prawdopodobnie z
ubojni, znajdujcej si na tere-
nie powiatu wodzisawskiego.
Reakcja polskich sub
Polskie Suby bardzo szyb-
ko zareagoway na doniesienia
zza poudniowej granicy. Gw-
ny Lekarz Weterynarii 3 kwiet-
nia zwrci si do strony czeskiej
z prob o pilne przekazanie
wszelkich informacji, celem
przeprowadzenia wnikliwe-
go dochodzenia w tej sprawie.
- Z dokumentw przekazanych
przez stron czesk wynika,
e producentem zakwestiono-
wanego misa jest podmiot z
wojewdztwa lskiego, posia-
dajcy uprawnienia do uboju
koni - potwierdza Jarosaw na-
50 Lat OD aWanSu unii
W czerwcu obchody historycznego awansu...s. 5.
ze, zastpca Gwnego Leka-
rza Weterynarii. Spraw bada
Wojewdzki inspektorat We-
terynarii w Katowicach. Suby
sprawdzaj frm, z ktrej ma
pochodzi miso, a take stara-
j si uzyska prbki przebada-
nego misa, aby przeprowadzi
wasne badania.
Zdaniem specjalistw, wy-
nik badania moe by niemia-
rodajny, gdy wykonano je w
laboratorium, ktrego czesi nie
zgosili do tzw. badania biego-
ci. Szczegowe informacje po-
znamy po zakoczeniu docho-
dzenia. Dopiero wtedy dowiemy
si take czy skaone miso po-
chodzio z terenu powiatu wo-
dzisawskiego i czy nie trafo
ono take do innych sklepw.
Racibrz jest czysty
W zwizku z powtarzajcy-
mi si doniesieniami o niepra-
widowociach przy produkcji
ywnoci Gwny Lekarz Wete-
rynarii zarzdzi krzyowe kon-
trole. - My na razie nie dostali-
my takiej dyspozycji. Powiatu
raciborskiego nie wczono do
ofcjalnych dziaa. nie wyklu-
czam jednak, e w najbliszym
czasie kontrole takie mog si
rozpocz - informuje Karina
talabska, kierownik oddziau
sanitarnego Powiatowej Stacji
Sanitarno Epidemiologicznej w
Raciborzu. W Sanepidzie dowia-
dujemy si take, e w adnym
punkcie produkcji ywnoci na
terenie powiatu raciborskiego
nie stwierdzono w ostatnim cza-
sie adnych nieprawidowoci.
Konsumenci w niebezpie-
czestwie
afera zatacza coraz szer-
sze krgi. Wielu komentato-
rw podkrela, e u jej podoa
tkwi denie czeskich wadz do
ochrony wasnego rynku produ-
centw ywnoci przed konku-
rencj z Polski. By moe jest w
tym sporo prawdy, ale nie nale-
y traci z oczu faktw, a te po-
twierdzaj tez o fatalnej jako-
ci ywnoci, ktr rwnie my
- Polacy, spoywamy.
Przyczyny tego stanu rze-
czy tkwi z jednej strony w zbyt
daleko posunitym deniu
producentw i handlowcw do
maksymalizacji zysku i mini-
malizacji strat, a z drugiej stro-
ny patologiach systemu kontro-
li, ktry bardziej przystaje do
minionej epoki licznych mikro-
wytwrcw, ni aktualnej ery
potnych przedsibiorstw, kt-
re produkuj ywno na skal
przemysow. 1000 z mandatu
za wykryte w procesie produkcji
nieprawidowoci wliczaj oni
w niezbdne koszta, ktre nijak
nie s w stanie odcign ich od
szkodliwego dla zdrowia konsu-
mentw procederu.
paulina krupiska
Wielu producentw wiadomie godzi si na mandaty, ktrych wysoko
nie przystaje do skali zyskw, ktre osigaj szpikujc miso antybiotykami.
F
o
t
.
A
r
c
h
i
w
u
m
p
o
r
t
a
l
u
r
a
c
i
b
o
r
z
.
c
o
m
.
p
l
2
Gazeta Informator
<<
10 kwietnia 2013, nr 7 (135)
Wiadomoci
powiat raciborski sprawy kontrowersyjne
Redakcja:
tel. 32 414 90 30, 519 188 998
Redaktor naczelny:
Ireneusz Burek
Redaktor prowadzcy:
Wojciech oneczko
Zesp redakcyjny:
Paulina Krupiska, Pawe Strzelczyk,
Bartosz Kozina, Krystian Niewrzo,
Patrycja Krupiska, Janusz Nowak,
Martyna Mularczyk, Adrian Behr
Grafka i skad: Bartomiej Mielnik
JERZy BuZEK PRZyJEDZiE DO RaciBORZa
GazetaInformator.pl
Redakcja nie utosamia si z komentarzami, ktre s
zaczerpnite z dyskusji Czytelnikw na forum.raciborz.com.pl
komentarze do artykuu
Dzia marketingu:
Barbara Frydryk: 509 381 263
barbara.frydryk@raciborskiemedia.pl
Marzena Ruczaj: 533 362 362
marzena.ruczaj@raciborskiemedia.pl
Anna Wanglorz: 504 18 18 27
anna.wanglorz@raciborskiemedia.pl
Wszystkie prawa autorskie do opracowa
grafcznych i reklam zastrzeone.
Druk: PolskaPResse.Sp. z o. o.
Sosnowiec
Nakad: 10 000 egz.
Wydawca:
47-400 Racibrz, ul.Klasztorna 12,
tel. 32 414 90 30, 502 21 31 22,
www.raciborskiemedia.pl
biuro@raciborskiemedia.pl
Konferencja Odnawialne rda energii szans
rozwoju gospodarczego polsko-czeskiego pogranicza
bdzie jednym z najwikszych wydarze naukowo-go-
spodarczych w historii Raciborza. Odbdzie si 17 i 18
kwietnia w orodku konferencyjno-szkoleniowym Rafa-
ko. Wrd zaproszonych goci znaleli si m. in. prof. Je-
rzy Buzek, wiceminister adam Zdziebo, a take prezes
WFOiGW w Katowicach Gabriela Lenartowicz.
znalaze si w centrum wydarze?
masz zdjcia lub informacje? zadzwo lub napisz!
502 21 31 22 redakcja@raciborz.com.pl
Wejd na
facebook.com/raciborzcompl
led na bieco nasze
konkursy - bierz udzia
i wygrywaj!
104 tys. komentarzy na raciborz.com.pl
krzyanowice - gospodarka
facebook.com/raciborzcompl
Wasze polubienia pozwalaj nam by w cigym kontakcie
- otrzymujecie na bieco informacje z ycia miasta i powiatu.
Lubi ju nas ponad 1700 uytkownikw!
nagroda w postaci pyty zespou
zakopower z autografami muzykw
trafa do roberta Golika.
F
o
t
.
b
m
i
.
b
u
n
d
.
d
e
Wysoki urzdnik Repub-
liki Federalnej niemiec, Se-
kretarz Stanu w Minister-
stwie Spraw Wewntrznych
RFn dr christoph Bergner
odwiedzi gminne przedszko-
le w tworkowie (28.03.2013),
gdzie w jednym z oddziaw
prowadzi si nauk w formie
dwujzycznej, a we wszyst-
kich pozostaych nauk jzy-
ka niemieckiego (na yczenie
rodzicw). urzdnik zwiedzi
rwnie miejscowy koci
i razem z Martinem Lippa
(Przewodniczcy towarzy-
stwa Spoeczno-Kulturalnego
niemcw w Wojewdztwie
lskim) i Bernardem Gai-
da (Przewodniczcy Zwizku
niemieckich Stowarzysze
Spoeczno-Kulturalnych w
Polsce) zoy kwiaty na gro-
bach onierzy niemieckich
- obrocw Raciborza - pole-
gych w 1945 roku.
Niemcy na lsku godni
podziwu
W spotkaniu z ch. Ber-
gnerem wzi rwnie udzia
Wjt Gminy Krzyanowice
Grzegorz utracki. Sekretarz
Stanu RFn zainteresowa
si kwesti nieudanej prby
wdroenia dwujzycznoci w
miejscowej szkole. Jak infor-
muje Portal niemcw w Pol-
sce vdg.pl, G. utracki wyja-
ni, e prba zakoczya si
niepowodzeniem z powodu
nieprzygotowania mentalnego
starej kadry nauczycielskiej i
niezrozumienia spoecze-
stwa. nie wykluczono kolejnej
prby tworzenia szkoy dwu-
jzycznej.
Minister Bergner kom-
plementowa przybyych na
spotkanie z nim goci - od-
wiedzajc niemcw na lsku
spotyka si z ludmi, ktrzy
odrzucaj wygod pynicia z
prdem i z uporem walcz o
zachowanie swej niemiecko-
ci oraz przywrcenia jzyka
niemieckiego.
Prawa mniejszoci
O prnoci niemieckiej
mniejszoci na lsku i nie-
ustannym deniu do penego
wykorzystania zagwarantowa-
nych w ustawie o mniejszo-
ciach narodowych i etnicznych
oraz o jzyku regionalnym
praw wiadcz, oprcz wizyt
takich jak opisana powyej,
niemieckie MSW patrzy na tworkw
dziaania zmierzajce do edu-
kowania czonkw mniejszo-
ci. Midzy innymi temu maj
suy spotkania eksperckie ze
wsptwrc ustawy, prof. dr
hab. Grzegorzem Janusza.
Spotkania odbd si
17 kwietnia w ubowicach
(godz. 13:00) i w Krzanowi-
cach (godz. 16:00).
Kwestia praw mniejszo-
ci narodowych, etnicznych i
regionalnych budzi w Polsce
wiele kontrowersji, szczegl-
nie w odniesieniu do mniej-
szoci niemieckiej, czego wy-
razem s czasami a nazbyt
gorce dyskusje na ten temat,
czego przykadem moe by ta
pochodzca z...
Dlaczego nie udao si otworzy dwujzycznej szkoy
w Tworkowie - zapytuje Christoph Bergner.
Resort RFn interesuje kwestia dwujzycznej edukacji na terenach zamieszkaych przez mniejszo niemieck.
~demokracja
adnie panie utracki, skoro plebs i gupi nauczyciele nie byli goto-
wi na ten wiaty krok, to naley kroki ponowi...
~aczemu
a czemu nie kadzie si nacisku na nauk jzyka angielskiego?
Przecie teraz ju nigdzie nie jest potrzebny niemiecki - wszyscy
pytaj o znajomo angielskiego. nie rozumiem po co zatem zmu-
sza dzieci do nauki nieprzydatnego jzyka.
~do aczemu
a czemu piszesz takie bzdury? angielskiego ucz si w szkole. nie-
miecki jako nieprzydatny jzyk? akurat tutaj niemiecki by jednym
z jzykw uywanych na codzie. Jak to byo, zabierz kulture i jzyk
narodowi, a bedziesz tu rzadzi! typowo nacjonalistyczne podej-
cie z XiX i XX wieku.
~bez przebaczenia
urzdnik zwiedzi rwnie miejscowy koci i razem z Martinem
Lippa - Przewodniczcym towarzystwa Spoeczno-Kulturalnego
niemcw w Wojewdztwie lskim i Bernardem Gaida - Przedow-
niczcym Zwizku niemieckich Stowarzysze Spoeczno-Kultural-
nych w Polsce i........ zoy kwiaty na grobach onierzy niemieckich
- obrocw Raciborza - polegych w 1945 roku.
czyt. POLEGyM HitLEROWSKiM ZBRODniaRZOM Z
WEcHRMaHtu - no adnie, bardzo adnie!!!!!!!!!!! Gdzie ich gro-
by? te zoe im wieniec z napisem tu le ci, ktrzy na caym ob-
szarze Europy - mordowali, nie szczdzc dzieci, kobiet i starcw,
burzyli, palili, grabili, bombardowali kolumny pieszych uciekinie-
rw i....szpitale - cze ich pamici.
Prace nad projektowaniem
kanalizacji na terenie gminy
Krzyanowice rozpoczy si
w 2002 roku. trzy lata p-
niej gmina podja decyzj
o tym, e nie wystpi z aglo-
meracji Racibrz i wsplnie z
tym miastem bdzie prbowa
rozwiza problem gospodar-
ki wodno - ciekowej na tere-
nie gminy. W 2007 roku po-
woana do ycia zostaa spka
Grna Odra, ktra miaa zaj
si pozyskaniem funduszy ze-
wntrznych i budow kanali-
zacji. W midzyczasie gmin
Krzyanowice podzielono na
dwie czci, a w kadej zapla-
nowano odrbne rozwizanie
gospodarki ciekowej. Spore
problemy pojawiy si w cz-
ci poudniowej gminy, czyli
w miejscowociach chaupki,
Rudyszwad oraz Zabekw.
rodki na budow kana-
lizacji w tych trzech gminach
spka staraa sie pozyska z
Funduszu Spjnoci. - Wnio-
sek zoylimy w 2009 ro-
ku. Od razu traflimy na li-
st rezerwow. Dopiero pod
koniec 2012 roku dostalimy
gwarancj fnansowania - tu-
maczy podczas ostatniej se-
sji rady gminy Krzyanowi-
ce, prezes spki Grna Odra
Krzysztof Baszczak. Wszystko
byoby w porzdku, gdyby nie
fakt, e inwestycja musiaa-
by si zakoczy najpniej
do koca 2015 roku. - nawet
w Ministerstwie rodowiska
usyszelimy, e inwestycja
byaby zagroona czasowo.
Ju same procedury przetar-
gowe trwayby kilka miesicy
- tumaczy prezes Baszczak.
W przypadku gdyby inwesty-
cji nie udao si ukoczy na
czas, gmina musiaaby odda
wszystkie pienidze (26 mln
z), a take zapaci odsetki
karne. Dodatkowo z wasne-
go budetu musiaaby pokry
koszty realizacji inwestycji.
informacja ta wywoaa
burzliw dyskusj wrd rad-
nych. Mieli oni pretensje do
wadz spki o to, e wszyst-
ko trwao tak dugo. - nie
moglimy nic zrobi dop-
ki nasz wniosek by na licie.
Szkoda take, e w 2005 roku
nie wyszlimy z aglomeracji
Racibrz. to take blokowa-
o nam drog do innych roz-
wiza, takich jak np przydo-
mowe oczyszczalnie ciekw
- tumaczy wjt gminy Krzy-
anowice, Grzegorz utracki.
Gmina zostaa przyparta do
muru, gdy do koca 2015
roku kada gmina w Polsce
musi mie rozwizany prob-
lem gospodarki wodno - cie-
kowej. Radni podczas sesji
musieli podj decyzj o tym
czy podejmuj ryzyko czy te
nie. - Zagroenia wynikajce z
opnie w realizacji projek-
tu s o wiele wiksze w skut-
kach ni nie dostosowanie si
do wymogw krajowej pro-
gramu ochrony rodowiska i
nie wybudowania kanalizacji.
takich gmin jak nasza z pew-
noci bdzie wiele - tuma-
czy wjt. Radni zgodzili si z
nim i podjli decyzj o odst-
pieniu od podpisania umowy
fnansowaj na budow kana-
lizacji.
- Wiemy, e w kolejnych
latach programy z Funduszu
Spjnoci bd kontynuo-
wane. Bdziemy dalej stara
si o dofnansowanie - mwi
prezes spki. Wadze gminy
take zapewniaj, e od reali-
zacji inwestycji nie odstpi. -
Kanalizacje wybudujemy. nie
wiemy jeszcze czy w takiej
formie w jakiej istnieje ona
w dotychczasowym projekcie
czy te nie. Wiemy jednak, e
jest to niezbdne i na pewno
nie odstpimy od tego - mwi
wjt utracki.
nie zd z kanalizacj do 2015 roku
Rada gminy Krzyanowice odstpia od podpisania umowy na budow kanalizacji.
p
Prezes spki
Grna Odra,
Krzysztof Baszczak.
F
o
t
.
P
a
u
l
i
n
a
K
r
u
p
i

s
k
a
wojciech oneczko
3 >>
Gazeta Informator 10 kwietnia 2013, nr 7 (135)
Wiadomoci
REgiON
w skrcie
PRzEdSzKOlE
zamiaSt dOmu
NauCzyCiEla
gmina Kornowac szuka frmy,
ktra przebuduje byy dom na-
uczyciela w Pogrzebieniu i dosto-
suje go tak, by mogo tam funk-
cjonowa przedszkole publiczne.
Firma bdzie miaa wykona ro-
boty budowlane, elektryczne oraz
wymian instalacji. Przebudowa
ma si zakoczy w listopadzie
2013 r.
Bd zNiKi dla
ROdziN wiElOdziEt-
NyCh
Radni z Ndzy chc zniek
w opacie za wywz mieci dla ro-
dzin wielodzietnych. Wjt gminy
zapowiedziaa, e zniki takie bd.
Zastrzega jednak, e zniki przy-
sugiwa bd tylko rodzinom wie-
lodzietnym, a nie wieloosobowym.
ci drudzy zapac tak jak wszyscy,
10 z od osoby miesicznie.
wySza SuBwENCja
Na PENSjE
Pod koniec marca radni z gminy
Krzyanowice dowiedzieli si,
e otrzymaj wysz, ni zakada-
no na pocztku subwencj owia-
tow. Gmina dostanie dodatkowo
526 tys. z. Pienidze te przezna-
czone zostan na pensje dla na-
uczycieli oraz na program zapo-
biegania wykluczeniu cyfrowemu
osb starszych.
StaRy SamOChd
dla OChOtNiKw
Zniszczony w wypadku samochd
Pastwowej Stray Poarnej w
Raciborzu nie zostanie zezo-
mowany. Do komendanta Jana
Pawnika zgosi si szereg jedno-
stek OSP, ktre chciay przej sa-
mochd w celu jego naprawienia
i dalszczego uytkowania. Otrzy-
maj go ochotnicy z Roszkowa.
Jak przyzna komendant, naprawa
jest moliwa, ale bdzie ich sporo
kosztowaa.
miESzKaCy NiE
PaC za wOd
Zakad wodocigw i kanalizacji
w Rudniku ujawni ile wynosi
dug mieszkacw gminy wzgl-
dem ich spki. Okazao si e
mieszkacy zalegaj spce pra-
wie 61 tys. z. najwiksz cz
dugu stanowi nieopacony czynsz.
29 tysicy zotych to nieopacone
rachunki za wod i cieki.
wiCEj POliCjaNtw
Na EtataCh
Komendant komisariatu policji
w Krzyanowicach, Mirosaw
Mularski poinformowa, e pla-
nuje zatrudni kilku dodatkowych
policjantw. Obecnie w komisa-
riacie pracuje 17 osb, w tym 14
policjantw. Do koca czerwca w
komisariacie pojawi si ma piciu
nowych funkcjonariuszy. Dopiero
wtedy komisariat bdzie mg pra-
cowa w peni caodobowo.
tRaugutta BdziE
jEdNOKiERuNKOwa
niedugo ruszy przebudowa
ul. traugutta w Pszowie. Plano-
wany termin zakoczenia wartych
1,650 mln z prac to 21 padzier-
nika 2013r. na czas przebudowy
gwna ulica Pszowa stanie si
jednokierunkow (od ul. Pszow-
skiej w kierunku Rydutw).
W przeciwnym kierunku ruch b-
dzie odbywa si po objedzie uli-
cami Krzykowick w Ryduto-
wach i armii Krajowej w Pszowie.
Przykadem spraw wy-
woujcych nieporozumienia
midzy wodarzami moe by
ostatnio choby sprzeciw sta-
rosty wobec planw przenie-
sienia pomnika arki Boka do
parku zamkowego (nie chcia
by monument przymi zamek)
czy cignce si od pewnego
czasu kwestie placu przy ko-
wej obok wizienia i zamiany
drg miejskich na powiatowe.
Obydwaj panowie wypowia-
dali si w tych sprawach pub-
licznie, podczas spotka roz-
maitych gremiw, bd dla
mediw, czy wreszcie wymie-
niali midzy sob pisma. co
ciekawe, podczas gdy starosta
mwi jedno, prezydent czsto
co wrcz przeciwnego.
Zapytany podczas pose-
syjnej konferencji prasowej o
podoe konfiktu prezydent
Lenk nie kry zdziwienia. nie
mg co prawda uwierzy, e
niektre wypowiedzi adama
Hajduka (przytaczane zresz-
t przez rozmaite lokalne me-
dia) mogy rzeczywicie wyj
z jego ust, ale kategorycznie
zaprzeczy, by jakiekolwiek
spory dzieliy samorzdow-
cw. nie wszystkie kwestie s
proste i zaatwiane od rki, ale
ostatecznie panowie dochodz
do porozumienia.
racibrz samorzd
M. Lenk vs a. Hajduk?
M. Lenk: nie ma konfiktu midzy
prezydentem a starost.
Prezydent nie dopuszcza
moliwoci, i niech szefa po-
wiatu moe mie swoje rdo
w niedawnej sprawie ekonomi-
ka (podczas konferencji pada
taka sugestia). Przypomnij-
my, gdy powiat mia na go-
wie trudn spraw likwidacji
jednej ze szk, Mirosaw Lenk
publicznie wypowiedzia si, i
dziaania te s zbyt pochopne.
nie posdza jednak starosty
o tak maostkowo. Prdzej
skonny jest doszukiwa si
rda rzekomych niesnasek w
gonicych za sensacj mediach
i ewentualnych znieksztace-
niach przekazu.
- Zawsze gdy si spotka-
my, umiechamy si do sie-
bie, mio i merytorycznie
rozmawiamy. Gdy pniej
czytam doniesienia medialne,
wyglda to takim jakby jaka
wojna midzy nami bya. Je-
stem tym zaskoczony. chyba
kto niepotrzebnie podkrca
napicie na linii miasto-po-
wiat - skwitowa.
tego samego dnia odbya
si rwnie posesyjna konfe-
rencja prasowa w starostwie.
Starosta odnis si do caej
sytuacji i take zdecydowanie
zaprzeczy pogoskom o ist-
niejcym konfikcie.
pawe strzelczyk
F
o
t
.
P
a
t
r
y
c
j
a
K
r
u
p
i

s
k
a
Przyczyn konfiktu midzy starost a prezydentem
moe by okrelenie przez tego ostatniego planw
likwidacji ekonomika jako zbyt pochopnych.
chodzi o chodnik przy dro-
dze wojewdzkiej w Jankowi-
cach i Kolonii Renerowskiej.
na drodze dochodzi do wielu
wypadkw (zdarzy si nawet
miertelny) i chodnik zwik-
szyby bezpieczestwo. Miesz-
kacy, radni i wadze gminy
Kunia Raciborska wielokrot-
nie prosiy Zarzd Drg Wo-
jewdzkich, bezskutecznie. Za
kadym razem zarzdca po-
wouje si na program WiD
(wspfnansowania inwesty-
cji drogowych), czyli inwestycja
jest moliwa pod warunkiem
wyoenia przez samorzd 50
proc. kosztw.
- cho to pewnie program
przyjty i zatwierdzony przez
wadze wojewdzkie, zastana-
wiam si, czy jest zgodny z pra-
wem? - oburza si Plura. - to
tak jakbym zala ssiadowi na
dole azienk i zaproponowa,
by dooy mi 50 procent do re-
montu, to go nie bd zalewa.
to jest droga wojewdzka, za
bezpieczestwo na niej odpo-
wiada zarzdca. Plura zazna-
czy, i wspfnansowanie by-
oby zasadne, gdyby chodzio o
jak ekstrawagancj ze strony
wadz lokalnych, a nie podsta-
wow spraw jak bezpiecze-
stwo.
- Jakie trzeba speni wa-
runki by ten chodnik powsta?
ile jeszcze wypadkw musi si
zdarzy? danie wspfnan-
sowania jest w tym przypadku
na pograniczu zgodnoci z pra-
wem - zakoczy swe wystpie-
nie podczas marcowej sesji ra-
dy powiatu.
powiat raciborski - bezpieczestwo
Zarzd Drg Wojewdzkich
amie prawo?
Radny adrian Plura uwaa, i ZDW nie ma prawa da dofna-
sowania, jeli chodzi o bezpieczestwo na drodze wojewdzkiej
ps
wadze miasta znajd
pienidze na zaprojekto-
wanie peronu.
PKP PLK planuj wycze-
nie z eksploatacji linii kolejo-
wej nr 158 relacji Wodzisaw
lski - chaupki. Jeszcze w
2012 roku protest w tej spra-
wie wystosowaa Rada Mia-
sta. Jednoczenie ponowiono
starania u Dyrekcji centrum
Rewitalizacji inwestycji PKP
PLK o budow nowego przy-
stanku kolejowego w centrum
miasta.
Kolej pozytywnie ustosun-
kowaa si do zamierze wadz
Wodzisawia i poinformowaa,
e budowa nowego peronu
jednokrawdziowego przy ist-
niejcym torze jest moliwa,
pod warunkiem, e Wodzisaw
sfnansuje opracowanie nie-
zbdnej dokumentacji projek-
towej, a take odzyska wszelkie
niezbdne decyzje administra-
cyjnej dla budowy perony i in-
frastruktury z nim zwizanej.
Wadze Wodzisawia zabezpie-
czyy na ten cel 60 tys. z.
- Dogodny dostp do ko-
munikacji kolejowej jest wiel-
k szans zarwno dla miesz-
kacw, jak i dla samej kolei.
Wierz, e uzasadnione bdzie
stworzenie wikszej iloci kur-
sw. Zrobi wszystko, aby na-
sze Miasto byo bardzo dobrze
skomunikowane - mwi prezy-
dent Mieczysaw Kieca.
wodzisaw lski - komunikacja
Wa Si LOSy Linii
WODZiSaW - cHauPKi
Losy linii kolejowej Wodzisaw lski - Chaupki wisz
na wosku. Tymczasem wadze skutecznie zabiegaj
o budow nowego peronu - Wodzisaw lski Centrum.
O
m
e
n
6
0
0
6
0
6
,
p
l
.
w
i
k
i
p
e
d
i
a
.
o
r
g
Sejm uchwali ustaw,
ktra umoliwi przyst-
powanie do egzaminu na
prawo jazdy w mniejszych
miastach.
5 kwietnia sejm przyj no-
welizacj ustawy, dziki ktrej
marszakowie wojewdztw b-
d mogli tworzy punkty egza-
minacyjne na kategorie aM,
a1, a2, a, B1 oraz B we wszyst-
kich miastach prezydenckich,
rwnie tych, ktre nie posia-
daj praw powiatu. Oznacza
to, e kursanci z powiatw ra-
ciborskiego i wodzisawskiego
bd mogli zdawa egzamin w
Raciborzu lub Wodzisawiu, a
nie - jak dotychczas - w Ryb-
niku, Jastrzbiu-Zdroju, czy
Opolu (itd.).
Zmiana ustawy moe do-
prowadzi do spadku cen kur-
sw nauki jazdy, poniewa
wielokilometrowe jazdy szko-
leniowe stan si niepotrzeb-
ne. ustawa nie zakada two-
rzenia nowych WORD-w - w
miastach bd mogy powsta
jedynie niezbdne do zdawa-
nia egzaminu punkty egzami-
nacyjne.
na razie nie wiadomo od
kiedy zaczn obowizywa
nowe przepisy, ani te kiedy
punkty egzaminacyjne po-
wstan w Raciborzu i Wo-
dzisawiu lskim. Wane, e
pierwszy i najwaniejszy, sej-
mowy krok zosta ju poczy-
niony, co z pewnoci stanowi
dobr wiadomo dla przy-
szych kursantw z Raciborza
i Wodzisawia.
region - motoryzacja
EGZaMin na PRaWO
JaZDy W RaciBORZu
i WODZiSaWiu
marzec i kwiecie to
w Raciborzu pora, kiedy
mieszkacy terenw nad
Odr z obaw spogldaj
na rzek.
- Spogldajc na obszar
skd woda do nas spywa, w
przeliczeniu na litry wody, je-
li mona spodziewa si wez-
bra, to bd one stosunkowo
niewielkie i nie powodujce za-
groenia. Powd roztopowa
nam nie grozi - uspokoi pod-
czas marcowej komisji budetu
rady miasta Stanisaw Mrugaa,
szef Miejskiego centrum Rea-
gowania i Ochrony Ludnoci.
2013 to drugi z kolei rok,
kiedy Odra jest spokojna i
nie powoduje zagroenia. W
caym 2012 roku rzeka ani
razu nie przekroczya stanu
alarmowego, zaledwie kilku-
krotnie zbliajc si do stanu
ostrzegawczego - poinformo-
wa radnych Mrugaa.
tak wygldaa sytuacja
pod koniec marca, a jak jest
dzisiaj? Po kilku dniach in-
tensywnych opadw niegu
wody spywa troch wicej,
ale nie na tyle, eby stworzy
zagroenie. - Pokrywa nie-
na topnieje za dnia kiedy s
dodatnie temperatury, a no-
cami woda spywa do rzek,
ale w sposb nie powodujcy
przyborw. Dorzecze Grnej
Odry jest bezpieczne, rzeka,
jeli przybierze, to nie powin-
na przekroczy stanu ostrze-
gawczego - wyjania kierow-
nik Mrugaa.
czy zatem cakowicie wy-
klucza podtopienia? - Jeli
nastpioby nage ocieplenie,
mniejsze strumyczki mog
lokalnie wyla, ale nie Odra
- uspokaja.
w czerwcu rozpocznie
si budowa kanalizacji w
cigu ulic Bogumiskiej i
hulczyskiej.
O planach poinformowa
radnych prezydent Mirosaw
Lenk podczas marcowej sesji
rady miasta. Drzewa wzdu
DK 45 zostan wycite, racibor-
ski Zakad Wodocigw i Kana-
lizacji wystpi ju do GDDKia
(waciciela drogi) o pozwole-
nie na wycink. Przy okazji po-
wstanie rwnie droga dla ro-
werw. cieka ma by z kostki,
nie asfaltu, gdy jak tumaczy
prezydent, takie s standardy.
Bardzo moliwe, e jeszcze
w tym roku pooona bdzie
nowa nawierzchnia na Bogu-
miskiej, na odcinku od myta
do torw. Prezydent jest dobrej
myli. W 2014 roku to samo
jest planowane na pozostaym
odcinku, cho nie do samego
koca Sudoa, a do remizy. - co
z wymian podbudowy drogi?
- zainteresowa si radny Ry-
szard Frczek. - Generalna Dy-
rekcja Drg Krajowych i auto-
strad nie ma pienidzy na peny
remont - odpar M. Lenk.
racibrz - remonty
WyREMOntuJ DWiE
uLicE, aLE POOWicZniE
racibrz - bezpieczestwo
cZy GROZi naM WiOSEnna POWD?
ps
et
et
ps
4
Gazeta Informator
<<
10 kwietnia 2013, nr 7 (135)
rudnik edukacja
Edukacja
Do 30 kwietnia mona zgasza druyny do konkursu wiedzy
o przygodach Pana Samochodzika. uczestnikiem Konkursu moe
by druyna rodzinna dwu lub trzyosobowa, w ktrej skad wcho-
dzi co najmniej jedno dziecko w wieku do 16 lat. Fina konkursu
odbdzie si 11 maja. Szczegy na www.biblrac.pl.
RODZinny KOnKuRS O PRZyGODacH Pana SaMOcHODZiKa
paulina krupiska
F
o
t
.
P
a
u
l
i
n
a
K
r
u
p
i

s
k
a
R E K L A M A
- Wiemy, e podrczniki
szkolne to dla rodzicw ogrom-
ny wydatek. chcemy uly
mieszkacom w tym zadaniu
- tumaczy wjt gminy Rudnik
alojzy Pieruszka. - Mamy na-
dziej, e stanie si to dodatko-
wym argumentem do zatrzy-
mania modziey w szkoach
na terenie naszej gminy, e
chtniej zostan tutaj i nie wy-
jad gdzie dalej - dodaje wjt.
Rodzice bd musieli zatrosz-
czy si jedynie o zakup pod-
rcznikw do wicze.
Podrczniki zostan zaku-
pione z budetu gminy i udo-
stpnione szkoom. tam b-
dzie mia do nich dostp kady
ucze. Bdzie mg korzysta
z nich na terenie szkoy oraz
w razie potrzeby wypoycza
je do domu. Zakup podrczni-
kw jest moliwy dziki temu,
e gmina Rudnik dostaa wik-
sz, ni zakadano na poczt-
ku, subwencj owiatow. na
ostatniej sesji, skarbnik gminy
poinformowa o tym, e do bu-
detu wpynie dodatkowo 927
tys. z. Z caej tej sumy 400 tys.
z. gmina przeznaczy na szko-
y niepubliczne, 500 tys. z. na
budow sali gimnastycznej w
Grzegorzowicach, a 27 tys. z.
wanie na zakup podrczni-
kw.
Jedn z bolczek rodzicw,
obok wysokich cen podrczni-
kw, jest ich czsta zmiana.
Dawniej starsze rodzestwo
przekazywao ksiki modsze-
mu, dzi zmiany podrcznikw
s czste, a to niejednokrotnie
nadszarpuje domowy budet.
Samorzd si jednak tego nie
boi. - co prawda ustawa o sy-
stemie owiaty daje nauczy-
cielowi woln rk, moe wy-
biera i zmienia podrczniki
kiedy uzna to za stosowne. ale
myl, e nauczyciele naszych
szk wypracowali ju sobie
konkretny program, wiedz na
jakich materiaach chc praco-
wa, wic nie bd zmieniane
co roku - wyjania wjt Pie-
ruszka.
Prawdopodobnie ju od
wrzenia kady ucze uczsz-
czajcy do szkoy prowadzonej
przez gmin (trzy szkoy pod-
stawowe - w Rudniku, Brzeni-
cy i Grzegorzowicach oraz dwa
gimnazja - w Rudniku i Grze-
gorzowicach) bez wzgldu na
wiek i status spoeczny, bdzie
mg korzysta z podrcznikw
zakupionych przez gmin.
W Rudniku kupi dzieciom podrczniki
Wadze gminy chc odciy rodzicw i dlatego kupi wszystkim uczniom podrczniki.
to bdzie jedyna ta-
ka klasa w caym woje-
wdztwie lskim.
Miejski Klub Zapaniczy
przy wsppracy z Zespoem
Szk Oglnoksztaccych
Mistrzostwa Sportowego w
Raciborzu otwiera pierw-
sz w historii miasta klas
o profilu zapaniczym. ucz-
niowie tej klasy bd mie-
li moliwo korzystania z
wikszej iloci zaj spor-
towych, ktre odbywa b-
Do tej pory na bezpatne podrczniki mogli liczy niektrzy uczniowie szkoy
w Szonowicach. Teraz gmina zafunduje podrczniki wszystkim szkoom.
racibrz - edukacja
ZSOMS BDZiE
KSZtaci ZaPaniKW
p
region - edukacja
Gmina Rudnik
przeznaczy
27 tys. z
na zakup szkolnych
podrcznikw.
iii Regionalny Kon-
kurs matematyczno-an-
gielski maths is cool
in English dla uczniw
podstawwek i gimna-
zjw za nami.
W dniach 25 - 26 mar-
ca 2013r. w Zespole Szkol-
no-Gimnazjalnym w ndzy
odbywa si konkurs Maths
is cool in English. Organi-
zatorkami konkursu s an-
na Wojtek (nauczyciel jzyka
angielskiego) oraz Magorza-
ta Mielnik (nauczyciel mate-
matyki).
Konkurs skada si z
trzech etapw. Pierwsze dwa
etapy uczniowie rozwizywali
w domu, a trzeci - fna - od-
bywa si w szkole. W konkur-
sie wzio udzia osiem szk
podstawowych oraz siedem
szk gimnazjalnych z nasze-
go regionu. Do cisego fnau
zakwalifkowao si szesnastu
uczniw ze szk podstawo-
wych oraz pitnastu uczniw
gimnazjw.
W fnale szk podstawo-
wych pierwsze miejsca zaj-
a alicja drabik ze Szkoy
Podstawowej w Wojnowicach.
Miejsce drugie zdoby mak-
symilian waro ze Szkoy
Podstawowej w Rydutowach,
a miejsce trzecie zaj Szy-
mon warwas z Wojnowic.
Wrd szk gimnazjal-
nych pierwsze miejsca otrzy-
maa joanna Chlebus z
Gimnazjum nr 1 w Raciborzu,
drugi by jacek Nitycho-
ruk z Gimnazjum z Oddzia-
ami Dwujzycznymi w Raci-
borzu, a miejsce trzecie zaj
Szymon Krzyanowski z
Gimnazjum w Rudach.
d si na macie zapaniczej,
bieni lekkoatletycznej oraz
na pywalni. uczniowie li-
czy mog na sprzt i stroje
sportowe oraz cykliczne wy-
jazdy na zgrupowania i za-
wody krajowe oraz midzy-
narodowe.
Zajcia prowadzi bdzie
Piotr urawik, trener mo-
dych zapanikw w Miejskim
Klubie Zapaniczym unia.
W ubiegym roku jego za-
wodnicy przywieli wiele
medali z Mistrzostw lska
oraz Mistrzostw Polski. tre-
ner urawik wsppracowa
bdzie z Mistrzem Olimpij-
skim w zapasach Ryszardem
Wolnym ktry systematycz-
nie bdzie zapraszany na za-
jcia i oficjalnie obejmie pa-
tronat nad klas.
MatEMatyKa JESt cOOL!
et
F
o
t
.
M
K
Z
U
n
i
a
S
Gazeta Informator
< <
10 kwietnia 2013, nr 7 (135)
R E K L A M A
racibrz sport
Sylwetki
17 kwietnia w orodku konferencyjno-szkoleniowym Rafako
przy ul. kowej 33 odbdzie si i Midzynarodowa Gala Fila-
ry Ziemi Raciborskiej. Organizatorem gali jest Raciborska iz-
ba Gospodarcza. impreza bdzie zwieczeniem pierwszego dnia
midzynarodowej konferencji Odnawialne rda energii szans
rozwoju gospodarczego polsko-czeskiego pogranicza.
MiDZynaRODOWE FiLaRy ZiEMi RaciBORSKiEJ
Przypomijmy pokrtce jak
to byo. W sezonie 1962/63
unia z 40 punktami upla-
sowaa si na drugiej pozy-
cji w drugoligowej tabeli, tu
za Szombierkami Bytom (44
pkt). te dwie druyny uzy-
skay awans do pierwszej li-
gi (wwczas najwysza klasa
rozgrywkowa w kraju). Raci-
borzanie wyprzedzili tak uzna-
ne frmy jak cracovia Krakw,
lsk Wrocaw (to wanie re-
mis z wrocawianami w ostat-
niej kolejce da unitom uprag-
niony awans), Piast Gliwice
czy Stal Mielec. W skad dru-
yny wchodzili m.in. Ginter
Michalski, Ginter Wiesioek,
Manfred urbas, Helmut Kitel,
Konrad Klimaszka, Joachim
Fink, Rainhold Kitel, Ginter
Lazar, aleksander Zaczyski,
Jerzy Zaczek, Hubert Boczek.
Warto wspomnie, e byli
to gwnie wychowankowie,
wielu z nich wywodzio si ze
zotej druyny juniorw, kt-
ra dwukrotnie, w latach 1954 i
1956, zdobywaa mistrzostwo
Polski juniorw.
unici w pikarskiej eli-
cie wystpowali dwa sezo-
ny, z ktrych lepszy by ten
pierwszy, kiedy to absolutny
beniaminek zaj pod koniec
wysok sm pozycj. Gorzej
wiodo si rok pniej, czter-
naste miejsce oznaczao po-
wrt do drugiej ligi. nie bra-
kuje gosw, e nie tylko saba
dyspozycja sportowa bya tego
przyczyn, a pikarsko unia
nie zasugiwaa na degradacj.
Doszukiwano si pozasporto-
wych przyczyn, m.in. niechci
do lskich klubw, nie zmie-
nia to jednak faktu, e klub z
Raciborza nigdy ju do elity
nie wrci. Kilka lat wystpo-
wa jeszcze na jej zapleczu, a
potem byo ju coraz gorzej.
Obecnie klub od kilku lat wal-
czy o utrzymanie w iV lidze
lskiej.
Spora grupa pierwszo-
ligowego skadu wczesnej
unii wybrao potem Republi-
k Federaln niemiec na miej-
sce zamieszkania, wikszo
nie zerwaa jednak kontaktw
z Raciborzem oraz klubem, i
w miar moliwoci pojawiaj
si na okolicznociowych im-
prezach, takich jak chociaby
mecze oldbojw. Rwnie i
na czerwcow imprez upa-
mitniajc 50 lat awansu do
pierwszej ligi wszyscy yj-
cy pikarze ktrzy si do tego
przyczynili otrzymali zapro-
szenia. Wiadomo ju, e swj
udzia potwierdzili Ginter
Wiesioek, Konrad Klimaszka
oraz Manfred urbas (trzykrot-
ny krl strzelcw ii ligi).
50-lecie awansu unii Racibrz do pierwszej ligi
W 1963 roku pikarze unii Racibrz awansowali do pierwszej ligi. W czerwcu obchodzi bdziemy 50-lecie tego wydarzenia.
Dla byych pikarzy i kibicw przewidziano wiele
niespodzianek i pamitek. Dyrektor OSiR J. Kwany
prezentuje pamitkowe zdjcie dla zawodnikw,
ktrzy przyczynili si do awansu.
pawe strzelczyk
Dyrektor Orodka Sportu
i Rekreacji Jerzy Kwany, or-
ganizator imprezy i pasjonat
historii lokalnego sportu (au-
tor m.in. opracowania doty-
czcego klubw sportowych
raciborszczyzny), ma nadzie-
j, i odezw si do niego inne
osoby, ktre miay wkad w hi-
storyczny awans i tworzyy hi-
stori raciborskiej piki nonej.
Liczy take na kibicw - wiad-
kw wydarze z lat 1954 - 80
do dzi pamitajcych, e Ra-
cibrz liczy si na pikarskiej
mapie Polski. 29 czerwca ma
doj do symbolicznej zmia-
ny pokoleniowej kibicw, dla-
tego dyrektor Kwany prosi o
kontakt wszystkich, ktrzy na
wasne oczy ogldali wystpy
unitw o kontakt z Orodkiem
Sportu i Rekreacji w Racibo-
rzu (tel. 32 415 37 17) lub re-
dakcj portalu raciborz.com.
pl (tel. 32 414 90 30). Kade
wspomnienie jest cenne i po-
zwoli wzbogaci i ocali od za-
pomnienia dni chway racibor-
skiej piki nonej. uwaga: dla
kibicw takich przewidziano
specjalne pamitki!
Obecnie trwaj prace nad
przygotowaniem harmonogra-
mu obchodw jubileuszu. Wia-
domo ju, i impreza odbdzie
si 29 czerwca (dokadnie te-
go dnia miao miejsce to hi-
storyczne wydarzenie) o godz.
17.00 w arenie Rafako przy ul.
kowej. O szczegach poin-
formujemy wkrtce.
patronat
medialny nad
imprez
obchody 50-lecia
awansu unii
racibrz do
pierwszej ligi:
F
o
t
.
P
a
w
e

S
t
r
z
e
l
c
z
y
k
apel dyrektora OSiR
6
Gazeta Informator
<<
10 kwietnia 2013, nr 7 (135)
Zapowiedzi
LSKi SPicHLERZ Z KWiataMi na ZaMKu
W niedziel, 21 kwietnia o godz. 13.00 na Zamku Pia-
stowskim w Raciborzu odbdzie si biesiada kabareto-
wa oraz jarmark kwiatw, rolin ozdobnych oraz ozdb
ogrodowych. impreza odbdzie si pod nazw lski spi-
chlerz. Wystawcy mog rezerwowa miejsca na jarmarku
pod nr telefonu 32 414 02 33.
R E K L A M A
kultura rozrywka
Repertuar imprez
iNtRuz
11-18.04 / GODZ. 17.45
SPRiNg BREaKERS
12-15.04 / GODZ. 20.00
CEzaR muSi umRzE
16.04 / GODZ. 20.00
KRudOwiE 3d
19-25.04 / GODZ. 16.30
wySzam za m, zaRaz
wRaCam
23.04 / GODZ. 20.00
racibrz
Kino
kino batyk
ul. Londzina 13
www.kinobaltyk.pl
wodzisaw
kino pegaz
feniks
rydutowy
BaCzySKi
10-11.04 / GODZ. 17.00
miO
10-11.04 / GODZ. 18.15
POlOwaNiE
12-15.04 / GODZ. 17.00
imagiNE
12-15.04 / GODZ. 19.00
BRaK zaSigu
17.04 / GODZ. 16.00
KRudOwiE 3d
20-22.04 / GODZ. 16.00
ChiCzyK Na wyNOS
24.04 / GODZ. 20.00
iNtRuz
26-27.04 / GODZ. 20.00
taBu
13-14.04, GODZ. 17.00, 19.00
jEgO OCzami
16.04 / GODZ. 20.15
racibrz koniec wiata - 18 kwietnia
24 kwietnia o godz. 19.00
w Raciborskim centrum Kul-
tury przy ul. chopina 21 bdzie
mona obejrze spektakl Do-
bry wieczr kawalerski. akcja
sztuki dzieje si podczas wie-
czoru kawalerskiego Mode-
go w grupie jego najbliszych
przyjaci, ktrymi s alu,
Kuku i Woek. Pojawia si te
omykowo wynajty striptizer
Miki, co powoduje cig wielu
przezabawnych zdarze. Po-
staci wymieniaj pogldy na
temat relacji damsko-mskich,
ktre staj si zadziwiajco
prawdziwe i coraz trafniejsze
im bardziej otwarci staj si
nasi bohaterowie podczas tego
zakrapianego alkoholem wie-
czoru. W Raciborzu na scenie
zobaczymy: Mateusza Dami-
ckiego, Piotra nowaka, toma-
sza Borkowskiego, Mirosawa
Zbrojewicza, andrzeja an-
drzejewskiego. Bilety w cenie
60, 70 i 80 z.
Dikanda zagra w Raciborzu
Jeden z najbardziej zna-
nych w Polsce folkowych ze-
spow wystpi w Racibo-
rzu. Dikanda, bo to wanie
o tym zespole mowa wystpi
na scenie pubu Koniec wiata
18 kwietnia. Dikanda to so-
wo, ktre w jednym z afry-
kaskich dialektw oznacza
rodzin
i ono wanie dokadnie
oddaje ducha zespou - yj i
pracuj jak w maej rodzinie.
Grupa powstaa w 1997 roku
w Szczecinie. Mio do mu-
zyki tradycyjnej i cika praca
pozwoliy im stworzy wasny
styl i oryginalne brzmienie. W
ich w caoci akustycznym re-
pertuarze sycha inspiracj
kultur Orientu, folklorem
bakaskim macedoskim
i cygaskim. cech charak-
terystyczn stylu Dikandy
jest tworzenie nowych sw i
znacze w komponowanych
przez siebie utworach. Wy-
dali 4 pyty, zagrali setki kon-
certw , wystpili na wielu
znaczcych europejskich fe-
stiwalach. Bilety na koncert
w cenie 30 z (w przedsprze-
day, dostpne w pubie) oraz
35 z (w dniu koncertu).
wodzisaw lski - wck - 21 kwietnia
Waldemar Malicki w Wodzisawiu
naga prawda o klasyce
to tytu koncertu z jakim
w Wodzisawskim cen-
trum Kultury wystpi Wal-
demar Malicki. Koncert
odbdzie si 21 kwietnia o
godzinie 18.00 w ramach 8.
Midzynarodowego Festiwalu
im. G.G. Gorczyckiego. Festi-
wal im. Grzegorza Gerwaze-
go Gorczyckiego odbywa si
w kilkunastu miastach wo-
jewdztwa lskiego w kwi-
etniu. nazwa festiwalu wzia
si od nazwiska kompozytora
i dyrygenta przeomu XVii/
XViii Grzegorza Gerwazego
Gorczyckiego urodzonego w
Rozbarku, obecnej dzielnicy
Bytomia. Gorczycki z racji
swoich kocielnych funkcji
tworzy gwnie dziea relig-
ijne i uwaany jest dzisiaj za
jednego z najwikszych kom-
pozytorw polskiego baroku.
Podczas Festiwalu odbywa
si kilkadziesit koncertw
prezentujcych muzyk
dawn. Bilety na koncert w
Wodzisawiu w cenie 50 z.
racibrz - rck - 24 kwietnia
Dobry wieczr kawalerski
w gwiazdorskiej obsadzie
11 kwietnia - biblioteka - racibrz
11 kwietnia o godz. 18.00 w Bibliotece przy ul. Kasprowicza 12
w Raciborzu odbdzie si Spotkanie z poezj henryka
Cierniaka. Opraw muzyczn dla tego wydarzenia przygo-
tuje tadeusz Kolorz. Wstp wolny.
12 kwietnia - wck - wodzisaw lski
W pitek, 12 kwietnia o godz. 19.00 w Wodzisawskim cen-
trum Kultury odbdzie si spektakl komediowy pt. dieta
cud. Bilety w cenie 60 zotych.
12 kwietnia - moksir - kunia raciborska
W pitek, 12 kwietnia o godz. 17.30 w Miejskim Orodku Kul-
tury, Sportu i Rekreacji w Kuni Raciborskiej odbdzie si wy-
stp kabaretu Czwarta fala. Bilety w cenie 10 i 15 z.
12 kwietnia - rck - racibrz
W pitek, 12 kwietnia o godz. 16.30 w Raciborskim centrum
Kultury przy ul. chopina 21 odbdzie si koncert charyta-
tywny Stowarzyszenia Kultury ziemi Raciborskiej
rdo na rzecz operacji seca Ksawiera Peszke. Wstp wol-
ny.
12 kwietnia - muzeum - racibrz
W pitek, 12 kwietnia o godz. 17.00 w Muzeum przy ul. Gimna-
zjalnej 1 w Raciborzu odbdzie si wernisa wystawy Por-
celana i fajans ze zbiorw wasnych. Wstp wolny.
13 kwietnia - media room - racibrz
W sobot, 13 kwietnia w godz. 10.00 - 16.00 w sali MediaRoom
przy ul. Klasztornej 12 (i pitro) w Raciborzu odbd si war-
sztaty publiczne z udziaem mieszkacw. tematem b-
dzie rewitalizacja Placu Dugosza w Raciborzu.
13 kwietnia - arena rafako - racibrz
W sobot, 13 kwietnia o godz. 17.00 w arenie Rafako przy ul.
kowej w Raciborzu odbdzie si i runda play-off ii li-
gi siatkarzy. Zagra: KS aZS Rafako oraz tKS tychy. Wstp
wolny.
14 kwietnia - rck - racibrz
W niedziel, 14 kwietnia o godz. 16.00 w Raciborskim cen-
trum Kultury przy ul. chopina 21 odbdzie si Xi edycja Fe-
stiwalu Pieni Stanisawa moniuszki. Wstp wolny.
18 kwietnia - koniec wiata - racibrz
W czwartek, 18 kwietnia o godz. 19.00 na Przystanku Kultural-
nym Koniec wiata w Raciborzu odbdzie si koncert zespo-
u dikanda. Bilety na koncert w cenie 30 i 35 z.
18 kwietnia - biblioteka - racibrz
W czwartek, 18 kwietnia o godz. 18.00 w bibliotece przy ul.
Kasprowicza 12 w Raciborzu odbdzie si spotkanie autor-
skie z Katarzyn wglick pt. Kresy mao znane.
Wstp wolny.
19 kwietnia - rck - racibrz
W pitek, 19 kwietnia o godz. 17.00 w Raciborskim centrum
Kultury przy ul. chopina 21 wystpi dwie z najlepszych for-
macji kabaretowych w kraju: Kabaret Skeczw mczcych
oraz Formacja Chatelet.Bilety w cenie 40 i 50 z.
20 kwietnia - arena rafako - racibrz
W sobot, 20 kwietnia o godz. 11.00 w arenie Rafako przy ul.
kowej w Raciborzu odbd si Centralne dni Olimpij-
czyka. inauguracja Dni Olimpijczyka miaa miejsce w marcu
w raciborskim Muzeum.
20 kwietnia - media room - racibrz
W sobot, 20 kwietnia w godz. 10.00 - 16.00 w sali MediaRo-
om przy ul. Klasztornej 12 (i pitro) w Raciborzu odbd si
warsztaty publiczne z udziaem mieszkacw. tema-
tem bdzie rewitalizacja dworca PKP w Raciborzu.
20 kwietnia - rynek - wodzisaw
W sobot, 20 kwietnia w godzinach od 11.00 do 16.00 na wo-
PaN lazhaR
23.04 / GODZ. 20.15
miO
26.04 / GODZ. 17.00, 19.15
z dalEKa widOK jESt
PiKNy
30.04 / GODZ. 20.15
dzisawskim rynku odbdzie si akcja charytatywna mo-
toserce. W programie midzy innymi wystp zespou Kwin-
tet, Blend oraz parada motocykli.
20 kwietnia - rck - racibrz
W sobot, 20 kwietnia o godz. 16.00 w Raciborskim centrum
Kultury przy ul. chopina 21 obejrze bdzie mona spektakl
Ropuszy dwr w wykonaniu Opolskiego teatru Lalki i ak-
tora. Bilety w cenie 15 i 25 z.
21 kwietnia - mok - krzanowice
W niedziel, 21 kwietnia o godz. 18.00 w Domu Kultury w
Krzanowicach odbdzie si koncert Damiana Holeckiego. Bi-
lety w cenie 30 zotych.
Gazeta - informator 10 kwietnia 2013 nr 7 (135) Dodatek tematyczny 7/2013
PLUSY BIZNESU DLA
powiat raciborski
LSKi SPicHLERZ Z KWiataMi na ZaMKu
R E K L A M A
finanse
serwis notebookw
obsuga informatyczna rm
oprogramowanie dla rm
materiay eksploatacyjne
kasy skalne, wagi, metkownice
SOFT-ib
47-400 Racibrz, ul. Klasztorna 12
www.softib.pl biuro@softib.pl
tel. fax 32 415 98 18, 32 414 90 30, hotline 504 18 18 27
1 kwietnia 2013 r. weszy w
ycie nowe regulacje dotycz-
ce stosowania kas fskalnych
zawarte w rozporzdzeniu z 14
marca 2013 r. w sprawie kas re-
jestrujcych, niemniej jednak,
przedsibiorcy bd mieli czas
na dostosowanie si do nowych
zasad do 1 padziernika 2013
roku. nowe przepisy zawarte w
rozporzdzeniu wzbudzaj wiele
kontrowersji.
najwicej wtpliwoci wy-
wouje kwestia umieszczenia
na paragonie nazwy usugi, czy
towaru, ktra musi pozwala
na jednoznaczn ich identyf-
kacj. Od 1 padziernika kady
podatnik bdzie musia bez-
wzgldnie spenia ten wymg.
Kolejn wan kwesti jest wy-
mg umieszczania niP nabywcy
(na jego danie) na paragonie.
Obowizek ten dotyczy jednak
tylko kas, ktre umoliwiaj ta-
k funkcj.
Kasy fskalne do wymiany
Ministerstwo Finansw wy-
jania, e do 30 wrzenia 2013 r.
bdzie obowizywa okres przej-
ciowy. Jest to czas na dostoso-
wanie urzdze do nowych wy-
maga. Jeli chodzi o oznaczenia
na paragonie nazwy towaru lub
usugi, to wprowadzenie ma
zapewni odpowiedni identy-
fkowalno danego produktu
(usugi). u wielu podatnikw
podziay produktw s bardzo
oglne, np. w grupie przetwo-
rw owocowo-warzywnych s
setki towarw. Sprzedawcom,
ktrzy bd mieli towar danego
rodzaju od jednego producenta
z jedn stawk Vat, wystarczy
oznaczenie np. jogurt owoco-
wy. Jeli jednak towar bdzie od
rnych producentw z rnymi
stawkami, do spenienia wymo-
gu jednoznacznego oznaczenia
nazwy, konieczne bdzie odrb-
ne ujcie ich na paragonie.
Wymg jednoznacznego
oznaczenia nazwy ostatecznie
od 1 padziernika 2013 r. bdzie
dotyczy take starszych kas, na-
bytych przed 1 kwietnia 2013 r.,
dlatego warto ju teraz spraw-
dzi czy dana kasa fskalna ma
wystarczajc ilo kodw PLu,
ktra zapewni moliwo pra-
widowego zaprogramowa-
nia bazy towarowej i przygoto-
Komu grozi wymiana kas fskalnych?
Obawy przedsibiorcw budzi nowe rozporzdzenie Ministerstwa Finansw.
wa si do tego wczeniej, bo
w wikszoci przypadkw b-
dzie to oznaczao opracowanie
i przeprogramowanie caej bazy
towarowej. Wielu podatnikw
niestety bdzie musiao zmie-
ni urzdzenia, jeli kasa posia-
da zbyt ma pojemno kodw.
na przykad, jedna z najbardziej
popularnych kas maych ELZaB
Mini posiada moliwo zapro-
gramowania 511 kodw, co z
pewnoci nie wystarczy nawet
w maych placwkach spoyw-
czych.
Kontrowersyjny przepis
dziaa niejako wstecz, gdy na-
wet kilka miesicy temu po-
datnik kupujc kas, wyboru
dokonywa biorc pod uwag
wielko obrotw oraz cen ka-
sy. teraz bdzie musia wyda
kolejny raz pienidze na dro-
sz kas. Wtpliwe jest pocie-
szenie, e kas dotychczasow
moe przeznaczy na kas re-
zerwow, gdy i ta dziaajc w
zastpstwie kasy gwnej musi
spenia te same wymogi. War-
to te zaznaczy, e w polskich
warunkach bardzo nieopacalne
jest zbycie kasy uywanej (aby
inny podatnik mg tak kas
uywa trzeba w niej wymie-
ni pami fskaln, co w wie-
lu przypadkach kosztuje ponad
50% nowej kasy).
Przepis zaskoczy te pro-
ducentw
Specjalici nie kryj jednak
oburzenia zrnicowaniem sy-
tuacji, w ktrej ze wzgldw
technicznych kasy nie maj
moliwoci umieszczenia niP
nabywcy na paragonie, od sy-
tuacji, w ktrej take z tych sa-
mych przyczyn nie ma moliwo-
ci zastosowania na paragonie
opisu towaru, czy usugi. Dru-
kowanie numeru niP nabywcy
na paragonach obejmuje tylko
nowe kasy stare bd mo-
gy by uywane bez tej funk-
cji. Dlatego te kasy zakupione
przed dniem 1 kwietnia 2013
roku nie posiadajce moliwo-
ci umieszczania na paragonie
niP nabywcy, bdzie mona
stosowa do ich zuycia. Prob-
lem jednak dotyczy dostpnoci
kas na rynku. Wikszo produ-
centw musi zmieni oprogra-
mowanie kasy, co wymaga cza-
su. tymczasem nowy podatnik
kupujc kas musi od kwietnia
na paragonie mie moliwo
umieszczenia niPu swojego
klienta. Ktra kasa ma tak
moliwo? Obecnie adna.
zmiana Vat od kwietnia
spowoduje wysze ceny
nowelizacja ustawy o Vat,
ktra wesza w ycie rwnie
od 1 kwietnia 2013 r., spowo-
dowaa zmian stawek Vat na
niektre wyroby i usugi. Wik-
szo zmian bdzie polegaa na
podwyszeniu stawki Vat do
23%. Dotyczy to midzy inny-
mi napojw kawowych, rko-
dzie, czy usug zwizanych z
nagraniami wideo, projekcj
flmw itp.
Zmiany przepisw powo-
duj spore zamieszanie oraz
wiele pyta, na ktre odpowia-
daj pracownicy naszej frmy
(softib.pl, rg Klasztornej i
Ogrodowej w Raciborzu).
Sprawdzamy jak pojemno
na towary posiada kasa fskal-
na i jak prawidowo zaprogra-
mowa towary by nie narusza
nowych przepisw.
PROMOCJA: NISZE CENY NA
PROGRAMOWANIE KODW W KASACH
*
*Szczegy w Dziale Handlowym Softib.pl
elzab mini
pojemno 511 kodw
ireneusz Burek
Zmiany przepisw zaskoczyy nie tylko przedsibiorcw,
ale rwnie producentw kas skalnych.
F
o
t
.
s
o
l
a
r
n
e
t
.
t
v
S
10 kwietnia 2013, nr 7 (135)
<<
Gazeta Informator
lubomia gospodarka
PLUSY BIZNESU DLA
racibrz - usugi
R E K L A M A
wojciech oneczko
Raciborska woda dla Lubomi
600 m
3
wody traf kadej doby z raciborskich uj do Lubomi.
Gmina Lubomia i Zakad
Wodocigowo - Kanalizacyjny
w Lubomi zawary z Zakadem
Wodocigw i Kanalizacji Sp.
z o. o. w Raciborzu umow na
dzieraw na dzieraw magi-
strali wodocigowej i dosta-
w wody. Jak informuj obie
strony, raciborska woda jest
bardzo dobrej jakoci.
Pobierana jest ze z
podziemnych, z gbokoci od
50 do 130 m. Jej uzdatnianie
przebiega w dwch stacjach,
gdzie bez uycia rodkw che-
micznych pozbawiana jest
nadmiaru elaza i manganu.
cay proces produkcji nadzo-
ruj: pod wzgldem technicz-
nym - system komputer, pod
wzgldem jakoci - zakadowe
laboratorium.
600 tys.
litrw wody
popynie kadej
doby z Raciborza
do Lubomi.
Raciborska woda bdzie
dostarczana do Lubomi no-
wym, mierzcym ponad 11
km dugoci rurocigiem,
ktry zosta ju wczony do
miejskiej sieci w Brzeziu. W
Lubomi woda gromadzona
jest w dwch zbiornikach
o pojemnoci 600 m3 ka-
dy. umowa na dostaw wo-
dy i dzieraw sieci prze-
syowej zostaa podpisana
27 marca w urzdzie Gminy
Lubomia.
Dziki podpisanej umowie sprzeda wody przez
raciborski Zakad Wodocigw i Kanalizacji
zwikszy si o ok. 10 proc.
F
o
t
.
Z
W
I
K
w
R
a
c
i
b
o
r
z
u
usugowa Spdzielnia
Pracy chemipral zajmuje si
chemicznym, ale jednocze-
nie ekologicznym usuwaniem
plam. - Zabrudzone obrusy,
rczniki, elementy garderoby
usuwamy wszystkie plamy,
gdy wiemy, e tego oczekuje
od nas klient, a kocowy efekt
czystoci daje najwiksz sa-
tysfakcj - mwi zarzdca
spdzielni Henryk Skupie.
chemipral to wicej ni
pralnia - to caa historii. Pral-
nia chemiczna w tym miejscu
istnieje od 1952 roku. W ci-
gu tych wszystkich lat przesza
wiele etapw reorganizacji i
naleaa do rnych podmio-
tw gospodarczych. chemi-
pral jako samodzielna jed-
nostka gospodarcza zaistnia
w 1982 roku.
- wiadczymy kom-
pleksowe usugi w zakresie
czyszczenia garderoby, a
take obrusw, pocieli, czy
nawet dywanw. Jeli klient
mieszka na terenie Racibo-
rza, to w cenie usugi przy-
jedamy po dywan, ktry
ma zosta wyczyszczony.
Wszystkie nasze usugi s
ekologiczne, co oznaczy, e
wprowadzilimy do uytku
maszyny i rodki, ktre s
przyjazne dla rodowiska.
to wane w dzisiejszych
czasach, gdy z jednej stro-
ny jest wiksza wiadomo
koniecznoci dbania o ro-
dowisko naturalne, a z dru-
giej strony panuje moda na
ekologi. W te dwa trendy
staralimy si wpisa, po-
Kompleksowe i ekologiczne
pranie tylko w Chemipral
Chemipral to wicej ni pralnia - to caa historia.
artyku sponsorowany
chemipral
usugowa spdzielnia pracy
47 - 400 racibrz
ul. kozielska 5
tel. 32 415 30 51, kom. 604 517 306
www.chemipral.n93.pl
czynne
pn-pt: 8-18
sobota: 8-13
dejmujc decyzj o prze-
ksztaceniu naszego zaka-
du w przyjazny rodowisku
- informuje H. Skupie.
Dzi spdzielnia konku-
ruje przede wszystkim z hi-
permarketami, ktre wiad-
cz podobne usugi. Walk
z t konkurencj jest o ty-
le trudna, e istniejca od
lat spdzielnia paci pe-
n stawk za cieki i wod,
czego nie mona powiedzie
o cieszcych si ulgami hi-
permarketach. Decydujc
si na wybr tego lub in-
nego usugodawcy warto
pamita o historii che-
mipralu, ktry w cigu lat
istnienia wrs w raciborski
rynek, a dziki zmianom
technologicznym jest ca-
kowicie bezpieczny dla ro-
dowiska.
Usugowa Spdzielnia Pracy Chemipral udowadnia,
e ta forma dziaalnoci gospodarczej nie jest
przeytkiem. Chemiczne i ekologiczne usuwanie
plan gwarantuje satysfakcj kadego klienta.
9 >>
10 kwietnia 2013, nr 7 (135) Gazeta Informator
zapytaj o promocj w dodatku PluSydlaBizNESu biuro@raciborskiemedia.pl
PORADY
DLA
PRZEDSIBIORCW
PLUSY BIZNESU DLA
racibrz rafako racibrz - ochrona przeciwpowodziowa
R E K L A M A
W kolejnym numerze dodat-
ku Plusy dla Biznesu prezen-
tujemy gar porad dotycz-
cych rozlicze podatkowych.
Zwrot podatku a zale-
goci podatkowe podatni-
ka?
Przed wypat nalenoci or-
gan podatkowy zawsze do-
konuje czynnoci sprawdza-
jcych, ktre maj na celu
stwierdzenie, czy dany po-
datnik nie posiada zalego-
ci podatkowych. W zwizku
z tym wystpienie podatnika
z wnioskiem o stwierdzenie
nadpaty i uznanie go przez
organ podatkowy za naleyty
nie zawsze wiadczy o nast-
pujcej w tej chwili wypacie
nalenoci - nadpata podat-
ku stanowi pierwszestwo w
zaleczeniu jej na poczet zale-
goci podatkowych. Dopiero
gdy nie bdzie zalegoci po-
datkowych, nalenoci mog
podlega zwrotowi.
Czym jest decyzja wy-
miarowa dot.podatku VAT?
W Polsce obowizuje zasada,
w myl ktrej wysokoci po-
datku podlegajce przekaza-
niu skusowi s deklarowane
przez podatnikw. Oznacza
to, e wysoko wyznaczo-
nych podatkw na charak-
ter deklaratoryjny. Zasada ta
dotyczy rwnie podatkw
VAT - podatnicy skadajc
deklaracj informuj o kwo-
cie podlegajcej wpacie, czy
te zwrotowi na konto urz-
du. Mimo to organ podatko-
wy ma prawo do sprawdza-
nia podanych przez patnika
danych i dokonywa zmian
w sytuacji zajcia uchybienia.
Decyzja wymiarowa jest wic
niczym innym, jak decyzj za-
wierajc prawidow wyso-
ko podatku podlegajcego
zwrotowi, czy te wypacie
wystawionej przez urzd.
Czy oferowane przez
pracodawc pakiety me-
dyczne dla pracownikw
zwolnione z podatku VAT?
Podpisujc umow z NZOZ
w ramach wiadczenia usugi
opieki medycznej dla swoich
pracownikw oraz czonkw
ich rodzin, pracodawca mo-
e zastosowa zwolnienie od
podatku VAT. Wwczas NZOZ
wystawia patnikowi faktury
za wykonywane usugi me-
dyczne, ktre s zwolnione od
podatku. Nastpnym krokiem
jest ustalenie przez podatni-
ka ze swoimi pracownikami
sposobu obcienia za usugi
medyczne - od podatku zwol-
nione s usugi obejmujce
opiek medyczn, suce
prolaktyce, zachowaniu, ra-
towaniu, przywracaniu i po-
prawie zdrowia, wiadczone
poprzez osoby wykonujce
zawd lekarza i lekarza den-
tysty, pielgniarki i pooonej
oraz psychologia.
niestety, sprawdza si naj-
czarniejszy dla Rafako scena-
riusz. Polska Grupa Energe-
tyczna zrezygnowaa z budowy
blokw energetycznych w Elek-
trowni Opole, ktrych gw-
nym wykonawc, na mocy
podpisanej 15 lutego 2012 ro-
ku umowy, miao by Rafako.
Gigantyczny kontrakt opiewa
na kwot 9,4 mld z (netto).
- Przeprowadzone anali-
zy wskazuj, e ze wzgldu na
portfel wytwrczy PGE, oparty
gwnie na wglu brunatnym,
oraz inne projekty inwestycyj-
ne prowadzone w Grupie PGE,
kontynuowanie Projektu Opo-
le ii nie przyniosoby wzro-
stu wartoci dla akcjonariuszy
PGE - napisano w komunika-
cie PGE.
- W ostatnich miesicach
trway intensywne prace przy-
gotowawcze do wykonania
Projektu Opole ii. Do chwi-
li obecnej do Konsorcjum nie
wpyna z Polskiej Grupy
Energetycznej S.a. adna in-
formacja o zmianie planw
dotyczcych realizacji tej in-
westycji. Bdziemy gotowi sko-
mentowa informacje na ten
temat, po uzyskaniu ofcjalne-
go stanowiska inwestora - ko-
munikat tej treci rozesa do
mediw Zarzd RaFaKO S.a.
Dzie 5 kwietnia 2013 ro-
ku przejdzie do historii Rafako:
nawet jeli decyzja PGE nie po-
gry raciborskiego zakadu, to
i tak bdzie on zapamitany ja-
ko ten, w ktrym wielkie plany
i aspiracje zostay zdruzgotane.
co po nich pozostanie?
Sdny czas dla Rafako
Czy utrata opolskiego kontraktu pogry raciborskiego giganta.
wojciech oneczko Ministerstwo Rozwoju
Regionalnego zaktualizowa-
o list projektw wybranych
do dofnansowania w ramach
Programu Operacyjnego in-
frastruktura i rodowisko, co
doprowadzio do wykrelenia
z niej projektu budowy zbior-
nika przeciwpowodziowego
Racibrz Dolny. - Projekt zo-
sta usunity z listy w zwizku
z negatywnym wynikiem oceny
zgodnoci projektu z kryteria-
mi merytorycznymi ii stopnia
przyjtymi przez Komitet Mo-
nitorujcy POii - informuje
ministerstwo. Gdyby do tego
nie doszo, unia Europejska
dooyaby do budowy zbiorni-
ka 330 mln z (caa inwestycja
ma pochon ok. 1 mld z).
Kwesti otwart pozostaje
fnansowanie zbiornika. MiR
uspokaja. - inwestycja ta b-
dzie realizowana ze rodkw
krajowych (ok. 256 mln z),
poyczki z Banku wiatowego
(ok. 284 mln z) oraz kredytu
z Banku Rozwoju Rady Euro-
py (ok. 490 mln z) - poinfor-
mowa w przesanym Polskiej
agencji Prasowej owiadcze-
niu rzecznik prasowy MRR
Piotr Popa.
Zbiornik bez 330 mln z
Racibrz Dolny zosta wykrelony
z listy unijnego wsparcia.
Do 2018 roku szyb Leon
iV KWK Rydutowy-anna zo-
stanie pogbiony do poziomu
1270 metrw. inwestycj, w
skad ktrej wchodzi rwnie
uzbrojenie szybu i podszybi na
pogbianym odcinku, a take
wyduenie grniczych wyci-
gw szybowych podstawowego
i pomocniczego, zrealizuje Ko-
pex-Przedsibiorstwo Budowy
Szybw S.a.
Warta prawie 88,7 mln z
umowa na pogbienie szybu
zostaa podpisana w marcu
2013 roku.
rydutowy - grnictwo
Kopex pogbi szyb w Rydutowach
Kompania Wglowa podpisaa wart 88,7 mln. z umow.
et
Kompania Wglowa zamierza zainwestowa
88,7 mln z w KWK Rydutowy-Anna.
et
Radliska Strefa ak-
tywnoci gospodarczej
daje moliwoci przed-
sibiorcom prowadz-
cym tzw. uciliw dzia-
alno.
W cigu dziesiciu lat dzia-
alnoci Radliskiej Strefy ak-
tywnoci Gospodarczej zainte-
resowanie inwestycjami na jej
terenach byo niezwykle nike.
Wszystko zmienio si po zbu-
dowaniu wartej 3 mln z drogi
dojazdowej (poow rodkw
na jej sfnansowanie pozyska-
no z budetu pastwa w ra-
mach narodowego Programu
Przebudowy Drg Lokalnych,
czyli tzw. schetynwek).
Pozwolio to wadzom
miasta mie nadziej, na po-
zyskanie specyfcznego rodza-
ju inwestora, tj. takiego, ktry
prowadzi dziaalno ucili-
w dla swoich ssiadw, gdy
radliska strefa daje wanie
takie moliwo. Dodatkowy-
mi jej atutami s sie wodoci-
gowa i kanalizacyjna, a take
dostpno do sieci energe-
tycznej.
Promocja terenw inwe-
stycyjnych odbywa si dziki
rodkom unijnym pozyska-
nym z RPO WSL. czy dziaa te
przynios rezultaty? By mo-
e przekonamy si o tym ju
wkrtce, gdy wadze miasta
wanie ogosiy przetarg na
dziak przy ulicy Rybnickiej.
radlin - inwestycje
RADLIN KUSI UCILIWYCH
et
Rafako
stracio warty
9,4 mld z
kontrakt.
10
Gazeta Informator 10 kwietnia 2013, nr 7 (135)
<<
R E K L A M A
Gazeta Informator
PLUSY BIZNESU DLA
wodzisaw lski gospodarka
P
o
l
i
g
r
a
f
a

i

R
e
k
l
a
m
a
P
i
e
c
z

t
k
i


W
i
z
y
t

w
k
i


U
l
o
t
k
i


P
l
a
k
a
t
y


K
a
t
a
l
o
g
i


K
a
l
e
n
d
a
r
z
e


G
a
d

e
t
y

r
e
k
l
a
m
o
w
e


S
z
y
l
d
y


K
a
s
e
t
o
n
y
B
a
n
e
r
y


S
t
a
n
d
y


R
o
l
l
u
p
y
4
7
-
4
0
0

R
a
c
i
b

r
z
,

u
l
.

K
l
a
s
z
t
o
r
n
a

1
2

(
r

g

K
l
a
s
z
t
o
r
n
e
j

i

O
g
r
o
d
o
w
e
j
)
3
2

4
1
4

9
0

3
0
,

b
i
u
r
o
@
r
a
c
i
b
o
r
s
k
i
e
m
e
d
i
a
.
p
l
nieruchomoci przy ul. Ol-
szyny w Wodzisawiu lskim
wkrtce mog zosta przy-
czone do Katowickiej Spe-
cjalnej Strefy Ekonomicznej.
Zarzd KSSE uzna, e teren
spenia warunki przyczenia
do strefy. Jak bdzie wyglda
dalsza droga wczenia tere-
nw miasta do KSSE?
droga do strefy
Wadze miasta ju sze
lat temu chciay wczy tere-
ny miasta do strefy, jednak-
e wwczas nie speniay one
wymogw KSSE. Po uzbroje-
niu terenu oraz modernizacji
drg dojazdowych, udao si
uzyska niezbdn aprobat
zarzdcy strefy. teraz wodzi-
sawscy radni musz wyrazi
zgod na wczenie terenw
miasta w obrb KSSE (co wy-
daje si jedynie formalnoci).
Wwczas zarzd KSSE bdzie
mg zwrci si do Minister-
stwa Gospodarki z wnioskiem
o zmian granic strefy. Po ak-
ceptacji resortu, teren bdzie
mg kusi inwestorw pomo-
c publiczn - jeli tylko zdecy-
duj si na inwestowa.
inwestycja w strefe po-
paca
Pomoc publiczna jest na-
liczana w oparciu o koszty in-
westycyjne lub w oparciu o
kreacj nowych miejsc pracy.
W pierwszym przypadku cz-
na warto pomocy publicznej
moe wynie 40 proc. ponie-
sionych kosztw inwestycyj-
nych. Dla rednich przedsi-
biorstw zwolnienie podatkowe
wynosi dodatkowo 10 punktw
procentowych, a dla maych -
20 punktw procentowych. W
wariancie drugim (kreacja no-
wych miejsc pracy) czna war-
to pomocy publicznej moe
wynie 40 proc. dwuletnich
kosztw zatrudnienia na nowo
stworzonych miejscach pracy
w strefe. Podobnie jak w przy-
padku kosztw inwestycyjnych,
tak i tutaj rednie przedsibior-
stwa mog liczy na 10 punk-
tw procentowych podatkowej
wolnizny, a mae - 20 punktw
procentowych (w kadym z wy-
mienionych wypadkw zwol-
nienia podatkowego wartoci
zostay podane brutto).
Mae przedsibiorstwo za-
trudnia przynajmniej 10 pra-
cownikw, a jego roczny obrt
lub bilans wynosz przynaj-
mniej 2 mln z.rednie przed-
sibiorstwo to takie, ktre
zatrudnia przynajmniej 50
pracownikw. Jego roczny ob-
rt lub bilans roczny wynosz
przynajmniej 10 mln E. Due
przedsibiorstwo musi zatrud-
nia przynajmniej 250 pra-
cownikw, a jego roczny obrt
musi wynosi przynajmniej 50
mln e (lub w przypadku bilan-
su roczne - 43 mln e).
Wydatkami kwalifkujcy-
mi si do objcia pomoc s
pomniejszone o naliczony po-
datek od towarw i usug oraz
podatek akcyzowy (jeeli mo-
liwo ich odlicze wynika z
odrbnych przepisw) koszty
inwestycji, ktre zostay ponie-
sione na terenie strefy w trak-
cie obowizywania zezwolenia,
bdce:
- cen nabycia gruntw lub
prawa ich uytkowania wie-
czystego,
- cen nabycia albo kosztem
wytworzenia we wasnym za-
kresie rodkw trwaych (pod
warunkiem zaliczenia ich do
skadnikw majtku podat-
nika),
- kosztem rozbudowy lub mo-
dernizacji istniejcych rod-
kw trwaych,
- cen nabycia wartoci niema-
terialnych i prawnych zwiza-
nych z transferem technologii
przez nabycie praw patento-
wych, licencji, know-how lub
nieopatentowanej wiedzy tech-
nicznej,
- kosztem zwizanym z naj-
mem lub dzieraw gruntw,
budynkw i budowli (pod wa-
runkiem, e okres najmu lub
dzierawy trwa co najmniej
5 lat, a w przypadku maych i
rednich przedsibiorstw - co
najmniej 3 lata, liczc od prze-
widywanego terminu zako-
czenia nowej inwestycji),
- cen nabycia aktyww innych
ni grunty, budynki u budowle
objte najmem lub dzieraw
(pod warunkiem, e maj one
posta leasingu fnansowego i
obejmuj zobowizanie do na-
bycia aktyww z dniem upywu
okresu najmu lub dzierawy).
Obowizki inwestora
Przedsibiorcy dziaaj na
terenie strefy na podstawie wy-
danego przez KSSE zezwolenia,
ktre zawiera dwa gwne, wy-
magane od inwestora warun-
ki, tj. utworzenie okrelonej
iloci nowych miejsc pracy na
terenie strefy (w okrelonym
Olszyny w specjalnej strefe ekonomicznej?
Lata zabiegw przynios rezultaty. Czy nie za pno?
terminem) oraz poniesienie
okrelonej kwoty nakadw in-
westycyjnych na terenie strefy
(w okrelonym terminie).
Ponadto otrzymujc ze-
zwolenie przedsibiorca zobo-
wizuje si:
- nie przenosi skadnikw
majtku, z ktrymi zwiza-
ne byy wydatki inwestycyjne
(przez 5 lat do zakoczenia in-
westycji w przypadkw duych
przedsibiorstw i przez trzy la-
ta w przypadku maych i red-
nich przedsibiorstw),
- prowadzi dziaalno go-
spodarcz (warunki j.w.),
- utrzyma deklarowane
zatrudnienie (warunki j.w.),
- skada KSSE S.a. comie-
siczne sprawozdania zawie-
rajce informacje o aktualnym
stanie zatrudnienia oraz wiel-
koci nakadw inwestycyj-
nych.
Stracona szansa?
W obecnych warunkach
nieustannego, spowodowa-
nego krlujc w wikszoci
rozwinitych pastw wiata
postkeynesistowsk flozof
polityki gospodarczej, kryzysu
gospodarczego niezwykle trud-
no przycign inwestycje. Wi-
dz o tym wadze i mieszkacy
Raciborza - cz terenw tego
miasta zostaa wczona do KS-
SE w czerwcu 2012 roku i jak
dotd inwestycje zapowiedzia-
y jedynie dwie lokalne frmy,
co i tak mona uzna za sukces.
Problemem jest rwnie okres
obowizywania rozporzdze-
nia rady ministrw dotyczce-
go dziaania specjalnych stref
ekonomicznych - do 2020 ro-
ku. aktualnie resort fnansw
niechtnym okiem patrzy na
ulgi podatkowe dla przedsi-
biorcw i tym samym dziaa-
nie stref ekonomicznych, kt-
re zdaniem strony rzdowej
speniy ju swoj rol i nie ma
powodw do prolongowania
ich dziaalnoci. te zapowiedzi
rzdu zaniaj atrakcyjno
inwestycyjn terenw stref
ekonomicznych - dla wielkich
frm wystarcz, aby podej do
tematu z rezerw. Ostatecznie
moe si okaza (oby nie!), e
wczenie terenw Wodzisa-
wia lskiego do KSSE bdzie
sukcesem, ktry nie przyniesie
jakichkolwiek proftw.
wojciech oneczko
F
o
t
.
i
n
v
e
s
t
-
i
n
-
s
i
l
e
s
i
a
.
p
l
Wodzisawskie Olszyny czekaj na inwestorw. Sceptyczne podejcie rzdu do proble-
mu przeduenia dziaalnoci specjalnych stref ekonomicznych moe sprawi, e w-
czenie terenw Wodzisawia lskiego do Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej
bdzie sukcesem, ktry nie przyniesie jakichkolwiek wymiernych korzyci.
11
Gazeta Informator
< <
10 kwietnia 2013, nr 7 (135)
R E K L A M A
Zdrowie
SKOntROLuJ ROLniKW POD KtEM GMO
Starostwo Powiatowe w Raciborzu przypomina o nowych
przepisach dotyczcych zakazu uprawy odmian rolin zmo-
dyfkowanych genetycznie. Kontrole w tym zakresie bdzie
prowadzi Pastowa inspekcja Ochrony Rolin i nasien-
nictwa. Starostwo radzi rolnikom, aby przechowywali do-
kumenty zakupu materiau siewnego i etykiet urzdowych
- w ten sposb unikn nieporozumie w czasie kontroli.
lsk finanse
Zarobki
lekarzy
lscy lekarze
zarabiaj najmniej.
Lekarze w innych regio-
nach zarabiaj wicej od swo-
ich kolegw ze lska. Dla
przykadu ordynator oddziau
lub zastpca ordynatora na eta-
cie w Warszawie dostaje 12,6
tys. z, w Kielcach - 12,2 tys.
z, tymczasem w Katowicach,
Sosnowcu czy Gliwicach... 9,3
tys. z.
wojciech oneczko
12
Gazeta Informator 10 kwietnia 2013, nr 7 (135)
<<
Przykadem skutecznoci uzdrawiania jest:
Pan Jzef z Wrocawia - ktremu po dwch wizytach u uzdrowiciela ustpiy ble krgosupa i zakoczy si problem z przerostem gruczou prostaty.
Pani Maria z Krakowa - zapewnia, e dziki wizytom u uzdrowiciela pozbya si miniakw na narzdach rodnych co potwierdziy badania USG. Pan Andrzej z Gdaska
- po trzech wizytach u uzdrowiciela zdjcie USG potwierdzio pozbycie si kamieni w woreczku i nerkach. Pani Janina z Katowic - po wizycie u pana REYNALDO
wchon si guz piersi, ktry by przeznaczony do operacji.
Te przykady to tylko znikomy procent ludzi, ktrym udao si pomc w cofniciu lub cakowitym wyleczeniu. Ciesz si oni dobrym zdrowiem i nie ukrywaj, e
zawdziczaj to skromnej osobie Pana Reynaldo.
Dopki pacjent wierzy w istnienie si ponad ludzkich i jest otwarty na dziaanie uzdrowicieli, zawsze moe osign pomoc.
Wielu z nas boryka si z problemami zdrowotnymi, wobec
ktrych jestemy bezradni. Zmczeni chorob, szukamy
ukojenia, sposobu na uleczenie nie tylko ciaa, ale rwnie
umczonej duszy. Z pomoc poszukujcym przychodz
znane od lat metody stosowane przez flipiskiego uzdro-
wiciela.
Uzdrawianie bez blu, operacje bez uycia skalpela stosow-
ane s przez Filipiczykw, zwanych take wybracami do-
brych duchw, od czasw staroytnych, jednak do tej pory
fenomen i tajemnica wykonywania tych zabiegw pozosta-
je nieodkryta. Haelerzy, bo tak rwnie nazywani s uzdro-
wiciele, podczas swoich praktyk nie uywaj adnych rodkw
znieczulajcych. Zabiegi polegaj na energetycznym wz-
mocnieniu chorych organw i tkanek, wzmocnieniu systemu
odpornociowego, oczyszczeniu organizmu z toksyn. Jed-
nym z najpopularniejszych i najskuteczniejszych haelerw,
znanym w caej Europie jest Filipiczyk Reynaldo Litawen,
ktry posiada wieloletnie dowiadczenie i ogromn wiedz
przekazywan w rodzinie z pokolenia na pokolenie. Filipiczyk
podruje po caej Polsce, by pomaga ludziom szukajcym
pomocy w leczeniu najrniejszych dolegliwoci. Jego me-
tody opieraj si gwnie na intensywnej koncentracji, przez
co wytwarza si ogromna energia eteryczna wok jego rk.
- Chocia medycyna akademicka poczynia wielkie postpy,
to cigle pewne obszary ludzkiego wntrza s niezbadane.
Nie wszystko mona zbada empirycznie. Moje rce podczas
zabiegw zachowuj si jak bieguny elektryczne. Powoduj
kontrolowany przepyw energii przez organizm pacjenta -
podkrela uzdrowiciel. Ogromna charyzma, modlitwa oraz
medytacja sprawiaj, e terapeuta wprowadza si w stan re-
ligijnej arliwoci. Emanuje z niego potna uzdrawiajca sia.
Gboka duchowa postawa pacjenta jest bardzo pomocna w
uzdrawianiu. Dopki pacjent wierzy w istnienie si ponadludz-
kich i jest otwarty na dziaania uzdrowiciela - zawsze moe
osign podany efekt. Filipiski uzdrowiciel dziaa na cay
organizm.
Znajduje zaburzenia energetycznych rnych organw i sku-
tecznie je eliminuje. Wzmacnia naturalne siy obronne pacjen-
ta, udrania kanay energetyczne i je oczyszcza. Niespotykane
umiejtnoci, intuicja i skuteczno uzdrawiania, a take dar
przekazywania cudownej i pozytywnej energii zatrzymay u
tysicy ludzi rozwj najciszych chorb. Efektywno jego
dziaania jest ogromna i pomocna przy rozmaitych chorobach
w szerokim i nieograniczonym zakresie. Uzdrowiciel stosu-
je rwnie zabiegi refeksologiczne, ktre immunologicznie
oddziaywaj na schorowane i wycieczone chorob ciao.
Kady, kto poszukuje ulgi w cierpieniu, moe si do niego
zgosi. Wystarczy zadzwoni i umwi si na wizyt. Kady
pacjent przyjmowany jest indywidualnie, a uzdrawianie jest
dostosowane do potrzeb danej osoby, w zalenoci od tego,
jak wiele czasu trzeba jej powici.
REYNALDO JUN LITAWEN jest jednym z najlepszych flipiskich uzdrowicieli z wieloletnim dowiadczeniem i praktyk uzdrawiania oraz duymi
osigniciami. Wieloletni czonek Christian Spiritual Regeneration Movement i Stowarzyszenia Filipiskich Uzdrowicieli. Wywodzi si ze znanej rodziny
uzdrowicieli na Filipinach. Jego nazwisko i moc uzdrawiania znane si w caej Europie i Polsce. Niespotykane umiejtnoci, intuicja i skuteczno uzdrawiania, a take dar przeka-
zywania cudownej i pozytywnej energii zatrzymay u setek ludzi rozwj najciszych chorb. Efektywno jego dziaania jest ogromna i pomocna przy rozmaitych chorobach w sze-
rokim i nieograniczonym zakresie.
Jego moc uzdrawiania pomaga w leczeniu: chorb nowotworowych, wadach serca, chorobach oczu, nerwicach, deformacji
krgosupa, miadycy, paraliach, kamieniach nerkowych i ciowych, chorobach prostaty, wrzodach odka i dwunastnicy, guzach i cystach,
chorobach kobiecych oraz innych schorzeniach. Jego moc oddziauje na cay schorowany organizm udraniajc kanay energetyczne.
Zapisy i informacje
od poniedziaku do soboty
w godzinach od 8.00 do 13.00
i od 15.00 do 20.00
reynaldo jun litawen
zapisy i informacje
693 788 894, 784 608 979
18 kwiecie - cieszyn
19 kwiecie - racibrz
20 kwiecie - sosnowiec
21 kwiecie - dbrowa grnicza
22 kwiecie - katowice
przyjmujemy:
UZDROWICIEL z FILIPIN
REYNALDO JUN LITAWEN
i jego niezwyky dar uzdrawiania poprzez donie !!!
Reklama
13
Gazeta Informator
< <
10 kwietnia 2013, nr 7 (135)
R E K L A M A
autOmyjNia
SERwiS OPON
StaCja lPg
Zakad Usugowo Handlowy
Franciszek Solich
ul. raciborska 77
47-400 chaupki
Telefon:
505 153 917
502 372 402
Oferujemy usugi z zakresu: mycia, czyszczenia
i prania samochodw osobowych, busw i ciarowych
Ponadto pranie dywanw, kompletw wypoczynkowych, itp.
Sprzeda opon nowych, uywanych i bienikowanych
Motoryzacja
KLaSycZnE VOLKSWaGEny PRZyJaD na ZaMEK
13 i 14 kwietnia dziedziniec Zamku Piastowskie-
go wypeni ryk klasycznych volkswagenw. Wszystko
za spraw Zlotu Mionikw Klasycznych Volkswage-
nw. udzia w imprezie zapowiedziao ju kilkudziesi-
ciu pasjonatw youngtimerw. impreza odbdzie si
pod patronatem posa RP Henryka Siedlaczka. Wkrt-
ce organizatorzy podadz dokadn godzin przyjazdu
garbusw na zamkowy dziedziniec.
Pocztki auto-serwisu
Prusicki sigaj 1996 roku.
Przez lata frma zajmowaa si
gwnie sprzeda i monta-
em opon i felg do samocho-
dw osobowych, dostawczych i
4x4. ciosem bya katastrofalna
powd z 1997 roku, jednake
dziki determinacji wacicie-
lom frmy udao si podnie i
kontynuowa dziaalno.
Zasadniczym przeomem
okaza si rok 2006, kiedy ser-
wis zosta przeniesiony z ulicy
Rybnickiej na Gubczyck - no-
we, charakterystyczne (bezpo-
rednie ssiedztwo szpitala)
miejsce, a take wsppraca z
jedn z najwikszych hurtow-
ni czci samochodowych na
lsku (Grecki ory) pozwo-
liy na rozwinicie dziaalnoci.
Rozszerzono asortyment czci
oraz usug o szybkie naprawy
eksploatacyjne ukadw wy-
dechowych, hamulcowych, za-
wieszenia i wymiany oleju.
Od 2008 roku auto-ser-
wis Prusicki prowadzi rwnie
sklep z szerok gam artyku-
w motoryzacyjnych najlep-
szych frm (tRW, centra, ca-
strol, Kayaby, Mobil, Bosh,
thule, SKF). W sklepie mona
rwnie zakupi kosmetyki i
chemi samochodow zarwno
polskich, jak i zagranicznych
producentw (K2, Liqui Moly,
Formula 1). - Duym atutem
naszej frmy jest to, i jestemy
jedynym w Raciborzu serwi-
sem, w ktrym sklep z cz-
ciami zamiennymi oraz war-
sztat s w jednym miejscu, co
znacznie skraca czas napraw.
Jestemy rwnie w trakcie
prac nad elektronicznym pro-
gramem obsugi klienta, kt-
ry pozwoli znacznie poprawi
jako usug w tym zakresie.
terminowo i dobry kontakt
to cechy bardzo cenione przez
naszych klientw. By moe
dlatego, e to biznes rodzinny,
jest on czsto gwnym tema-
tem naszych rozmw, nawet
poza prac. chcemy by wszyst-
ko funkcjonowao jak najlepiej
- mwi wspwaciciel frmy.
Poczenie pracy i pasji
przynosi wietne rezultaty. W
2011 roku auto-serwis Pru-
sicki doczy do sieci serwi-
sowej FirstStop najwikszego
producenta opon na wiecie -
japoskiej frmy Bridgestone. -
by doczy do tego elitarnego
grona , musielimy wykaza si
zarwno wiedz techniczn z
zakresu wymiany, napraw, pra-
widowej eksploatacji i maga-
zynowania opon, jak i szerok
znajomoci asortymentu, tak
aby jak najlepiej dobra opony
do Pastwa samochodu - wy-
jania andrzej Prusicki. Orga-
nizowane przez specjalistw
Bridgestone cykliczne szkole-
nia i kontrole owocuj coraz
lepszymi kwalifkacjami kadry
serwisu. W tym samym roku
frma staa si rwnie part-
racibrz motoryzacja
auto-serwis Prusicki: jedyny taki w Raciborzu
W kwietniu autoserwis dziaa w wyduonych godzinach pracy.
artyku sponsorowany
prusicki auto-serwis
47-400 racibrz, ul. gubczycka 59
tel. 32 418 15 71
www.prusicki.pl
czynne: pn-pt: 8-18 (w kwietniu do 20)
sobota: 8-13
nerem taurusa - generalnego
importera frmy thule w Pol-
sce, co powala na zaoferowanie
klientom szerokiej dostpnoci
boxw, uchwytw rowerowych
i narciarskich oraz baganikw
bazowych w bardzo konkuren-
cyjnych cenach.
W serwisie czekaj czte-
ry dobrze wyposaone stano-
wiska z wykwalifkowanymi
mechanikami, spawaczami.
nowoci i zarazem mocn
stron auto-serwisu Prusicki
jest wprowadzenie moliwo-
ci umawiania si na konkret-
n godzin. - Jest to nowa ja-
ko usug na naszym rynku.
Poza tym, wychodzc naprze-
ciw oczekiwaniom klientw,
wyduylimy godziny pra-
cy. Przez cay kwiecie serwis
bdzie czynny w tygodniu od
7:00 do 20:00, sobota pozo-
staje bez zmian od 8.00 do
13.00 - mwi wspwaciciel
auto-serwisu.
Racibrz nie jest atwym
rynkiem - w maym miecie
dziaa stosunkowo duo war-
sztatw i sklepw z artykua-
mi motoryzacyjnymi, jednak-
e zdrowa konkurencja nie jest
niczym negatywnym. Wrcz
przeciwnie - peni funkcj sta-
le dziaajcego bodca, ktry
wymusza nieustanne zmiany
na lepsze, na czym zyskuj za-
dowoleni z coraz lepszego po-
ziomu usug klienci.
W kwietniu Auto-serwis Prusicki bdzie funkcjonowa w wyduonych godzinach pracy
- od poniedziaku do pitku w godzinach od 7:00 do 20:00. Sobota pozostaje bez zmian - od 8:00 do 13:00.
14
Gazeta Informator
<<
10 kwietnia 2013, nr 7 (135)
tel. 509 381 263, 32 414 90 30
biuro@raciborskiemedia.pl
motoryzacja
Ogoszenia
Cykl MOTOrady przygotowywany we wsppracy
z Auto Centrum Opolony w Raciborzu
Motorady
krzysztof ksik
Firma
CETUS-Energetyka
Gazowa Sp. z o.o.
44-266 wierklany,
ul. Spacerowa 2
sprzeda
samochody uywane:
Bmw 2,8 benz.
1997:8,000 z
Bmw 2000: 10,000 z
StaR 266 z hdS 1991:
40,000 z
RENault maStER
1998: 4,000 z
Telefon kontaktowy:
694 472 697
zamie ogoszenie drobne
chcesz szybko i bez zbdnych
formalnoci otrzyma kredyt?
u nas jest to moliwe! Oferu-
jemy kredyty bankowe, poza-
bankowe i chwilwki. Zapra-
szamy Strefa Biznes, Racibrz,
ul. Opawska 76. tel. 882-19-34-34,
882-19-33-33
Kredyty i leasingi samochodowe
na owiadczenie, uproszczona
procedura, decyzja tego samego
dnia. Zapraszamy Strefa Biznes,
Racibrz, ul. Opawska 76. tel.
882-19-34-34, 882-19-33-33
Jeste na karcie podatkowej?
Potrzebujesz kredytu? u nas
procedura uproszczona. Kredyt
na owiadczenie do 200.000z.
Zapraszamy Strefa Biznes, Raci-
brz, ul. Opawska 76. tel. 882-
19-34-34, 882-19-33-33
finanse
pomoc
drogowa
Holowanie samochodw
w kraju i z zagranicy
oraz przewz
wzkw widowych
i maszyn rolniczych
Krystian Karcz,
47-400 Racibrz,
ul. Kozielska 9
tel.kom. 0601 516 085;
tel/fax 032 415 32 23
www.karcz.ppsi.pl
AUTO-GARA
MERcEDES-auDi-BMV-VOLVO
amortyzatory, oyska, ukady:
hamulcowe, kierownicze,
napdowe
ul. Klasztorna 9
47-400 Racibrz
tel. 32 419 06 027
mEChaNiKa OPONy
aluFElgi FElgi
Serwis Ogumienia
Demonta i monta opon Run
Flat. Gacka Rajmund
ul.Mariaska 25
Racibrz tel. 504-476-839
Felgi stalowe - duy wybr
autO KaSacJa
ZaWiaDcZEnia
DO WyDZiau
KOMuniKacJi
-Pac naJLEPiEJ-
tel. 692 236 095
StudiO OdNOwy -
sprzedam lub wynajm
tel. 505 153 916,
Stoy samowiczce,
Vacuum Jet
WiOSEnny PRZEGLD
Wiosna jest wietn okazj do wykonania przegldu technicznego
i wizualnego naszego samochodu. Po wyjtkowo dugiej i srogiej zimie
podzespoy naszego auta tym bardziej wymagaj kontroli. tego nie mo-
na zapomnie sprawdzi przed letni wypraw!
Wycieraczki. Sprawdmy stan gumowych pir, metalowych ramion
i zaczepw. Warto przyjrze si take gumowym uszczelkom w drzwiach.
Pyn hamulcowy. Jeeli jest go za mao, trzeba bezwzgldnie uzupeni
braki. uywamy specyfku tylko o takich samych waciwociach, jaki uyty
by wczeniej. Pyn naley rwnie wyminie po jego dwuletniej eksploata-
cji - po tym okresie pyn hamulcowy traci swoje waciwoci.
Pyn chodzcy. Podczas ciepych dni sprawno ukadu chodzenia b-
dzie bardzo istotna. Poziom tego pynu kontrolujemy zawsze przy zimnym
silniku. Sprawdmy te, czy cay ukad chodzenia jest szczelny i nie ma w
nim wyciekw - atwo je pozna po charakterystycznym biaym nalocie.
Zawieszenie. Do kontroli: amortyzatory, kolumny MacPhersona, spr-
yny, silentbloki, wahacze, gumowe osony na toczyskach amortyzatorw
i osony przegubw posi.
Elektryka i elektronika. Poluzowany pasek klinowy trzeba wymieni
lub nacign. Po zimie wymiany/regeneracji moe akumulator. nie zapo-
mnijmy o wentylatorze chodnicy - w upay musi dziaa bez zarzutu!
Olej silnikowy. Zim jego zuycie wzrasta, trzeba wic uzupeni braki
lub go wymieni. Przy okazji sprawdmy fltr powietrza i fltr kabinowy.
ukad wydechowy. Pierwsze oznaki nadchodzcej awarii zwykle mo-
na usysze. Jeeli ukad pracuje goniej, czas na kontrol. By moe b-
dzie trzeba wymieni lub zespawa, ktry z elementw ukadu. Spraw-
dmy te wszystkie mocowania.
Podwozie. Sprawdzamy jego stan pod wzgldem korozji. Dotyczy
to rwnie metalowych przewodw hamulcowych!
Gazeta Informator
< <
10 kwietnia 2013, nr 7 (135)
ramka ogoszenie
graczne - 30z
(ceny netto)
cennik ogosze
usugi
drobne - 5z
drobne w ramce - 9z
na tle kolorowym - 12z
ramka, ogoszenie
tekstowe - 18z
ZOMOwanie wSZeLkiCH
POJaZDw
holowanie gratis,
ul. Rudzka 66,
47-400 Racibrz,
www.hamaro.pl,
hamaro@onet.pl
teL. 32-415-19-91, 691-960-146
PRO-DacH
budujesz, remontujesz - zadzwo
do nas, nie poaujesz. telefon:
795 665 976
FRyZJERStWO
Joanna Swoboda-Matysek
47-400 Racibrz,
ul. Opawska 82a/1B
tel. 32 4179201
Kom. 507061632
Dojazd do osb starszych
Ogoszenia 1S
www.tyija365.pl, Biuro ma-
trymonialne w Raciborzu. By
moe jedno kliknicie wystarczy,
aby pozna swojego partnera.
Sprbuj! tel. 32-414-07-77,
500-776-920
PRaNiE dywaNw
ORaz taPiCERKi mEBlOwEj
Parowe czyszczenie fug, dywanw
oraz tapicerki meblowej i samocho-
dowej. atrakcyjne ceny!!!
tel: 32 763 40 43,
Kom: 504 412 875,
Racibrz ul. Ogrodowa 46
Obok Byej Hurtowni
Stolarskiej GERBUD
www.green-clean.pl
WGiEL BRunatny,
EKOGROSZEK, FLOt, Mu
Od 120 z do 260 z
DREWnO ROZPaKOWE,
OPaOWE, KOMinKOWE.
tRanSPORt
tel. 799 227 061
OPa, WGiEL, FLOt,
Mu, WGiEL
BRunatny,
EKOGROSZEK SZyBKi
tRanSPORt
DREWnO OPaOWE
tel. 694 500 876
Kredyty z przeterminow-
aniem na 10 lat,
Kredyty bez BiK,
chwilwki z komornikiem.
tel. 533-253-653
MaL-REM
malowanie i tapetowanie,
malowanie elewacji,
monta pyt gipsowych,
gadzie, kafelkowanie,
ocieplenie budynkw,
tynkowanie agregatem.
SZyBKO, taniO i SOLiDniE!
tel. 516 024 318
MaL-REM
Przyjm pracownika z dowiad-
czeniem (murarz i docieplenia)
murarz-tynkarz.
tel. 516 024 318
chwilwki szybko i tanio.
Zadzwo do nas i zapytaj
o szczegy.
tel. 32/417-25-06
Poyczka jubileuszowa w
SKOK Ziemi Rybnickiej.
atrakcyjna prowizja
i niskie oprocentowanie.
tel. 32/417-25-06
Malowanie wntrz oraz elewa-
cji, tapetowanie, nakadanie
gadzi, stawianie pyt gipsowo-
kartonowych, mopnta okien,
drzwi oraz paneli. Wykoczenie
wntrz. Kontakt: 606-505-169
Sala SzKOlENiOwa
dO wyNajCia
SZKOLENIA
KURSY
SPOTKANIA BIZNESOWE
SPOTKANIA OKOLICZNOCIOWE
KOREPETYCJE
Kontakt: 502-21-31-22
biuro@raciborskiemedia.pl
- odpatno za godzin
- atrakcyjne ceny
16
Gazeta Informator 10 kwietnia 2013, nr 7 (135)
<< Reklama
SOFT-ib
47-400 Racibrz, ul. Klasztorna 12
www.softib.pl biuro@softib.pl
tel. fax 32 415 98 18, 32 414 90 30, hotline 504 18 18 27
NOW
O INNOVA PRESTO EJ
TYLKO U NAS
praca w temperaturach ujemnych
dugi czas pracy z baterii
dwa due wywietlacze
wsppraca z komputerem
Jedyna kasa skalna
na rynku wyposaona
w specjalizowany
modu kopii
elektronicznej
INNOVA EJ.
Kupujc kas skaln - otrzymujesz
3 miesice kampanii reklamowej GRATIS*)
K
A
S
Y
F
IS
K
A
LN
E
- N
A
JTA
N
IE
J
p
a
k
ie
t u
su
g
za
0
z:
*Szczegy w Dziale Handlowym Softib.pl
*

You might also like