Hubungan etnik nota

Tajuk-tajuk
y y y y

ctu 553 (1) how to (1) Modenisasi (1) Sejarah (1)

Tuesday, April 6, 2010

Nota CTU 553
KURSUS CTU 553; HUBUNGAN ETNIK TAJUK 1 KONSEP- KONSEP ASAS HUBUNGAN ETNIK KONSEP ETNIK ‡ Istilah etnik berasal daripada perkataan Yunani iaitu ethnos yang bermakna o rang. Satu kumpulan etnik ditafsirkan secara sosial atas dasar ciri -ciri budayanya. Etnisiti ialah rasa kekitaan sesuatu kumpulan etnik tertentu. Ini bererti wujudnya satu kebudayaan atau sub -budaya yang jelas di mana anggotanya merasa disatukan dengan satu sejarah, nilai, sikap dan tingkahlaku yang sama. ‡ Etnik sering berbeza dalam ciri-ciri budaya seperti adat resam, pola keluarga, pakaian, pandnagan mengenai kecantikan, oreintasi politik, kegiatan ekonomi dan hibuuran. Di Malaysia, orang Melayu, Cina, India, Kadazan, Melanau, dan pelbagai lagi boleh dianggap sebagai etnik. Etnik pada daasarnya bersikap etnosentrik iaitu menganggap ciri -ciri budayanya sebagai wajar, betul dan lebih utama daripada budaya etnik lain yang dipandang rendah dan anggil ganjil, berada ditahap rendah atau tidak bermoral. ‡ Penggunaan istilah ras dan etnik sering kali digunakan secara berulangan walaupun ia membawa makna yang berbeza. Di Malaysia, kedua -dua istilah ras dan etnik sering kali dicampuradukkan dan digunakan secara be rtukar-tukar sehingga maknanya menjadi lebih kurang sama. Orang Melayu, Cinaa dan India sepatutnya dikenali sebagai etnik juga dipanggil ras dalam kehidupan seharian. ‡ Ras ialah perbezaan dari segi ciri -ciri fizikal dalam kelompok manusia dan ciri yang paling ketara serta sering digunakan untuk membezakan kumpulan manusia ialah warna kulit. Etnik pula dari segi bahasa boleh didefinasikan sebagai kaum atau bangsa. Dari segi istilah pula etnik boleh didefinasikan sebagai kelompok manusia yang ditentukan melalui perbezaan ciri -ciri budaya seperti adat resam, pakaian, bahasa, kegiatan ekonomi dan sebagainya. ‡ Menurut Kamus Dewan, etnik ialah berkenaan bangsa manusia: ia juga tidak

memaksa perubahan terhadap kepercayaan agama atau membuang unsur sesuatu kaum. Kumpulan etnik lazimnya bermula daripada satu konsep keterunan, iaitu sesuatu generasi kumpulan etnik hari ini mempunyai nenek moyang yang sama, dan turun-temurun daripada nenek moyang itu. ‡ Etnik dapat dikelaskan melalui perbezaan budaya. Selain itu, e tnik juga dapat dikelaskan mengikut demografi iaitu mengikut kedudukan geografi dan sempadan negeri. Contohnya di Sabah dan Sarawak terdapat pelbagai kumpulan etnik pada kedudukan geografi yang berbeza. Konsep Negara Bangsa ‡ Melalui konsep negara bangsa ini, semua masyarakat mendukung satu bangsa dan satu negara yang tegak di atas satu identiti negara yang sama yang di menifestasikan oleh pemikiran, nilai -nilai sosio -budaya, lambang -lambang dan sentiasa berpegang kepada jiwa kemanusiaan dan kerohanian ya ng tinggi. Bangsa yang bertamadun mempunyai identiti peradabannya yang tersendiri. ‡ CIRI-CIRI NEGARA BANGSA: Pembentukan bangsa Malaysia boleh diukur dari tiga perspektif utama iaitu, pertama melalui aspek kenegaraan, kedua adalah aspek kewarganegaraan d an yang ketiga adalah aspek kebangsaan ‡ Konsep kenegaraan perlu ditanam dan dipupuk dalam diri setiap rakyat negara itu demi keutuhan negara sebagai kumpulan sosial. Semangat kenegaraan ini boleh ditanam melalui simbol -simbol yang mewakili keutuhan negara seperti bendera Malaysia, lagu kebangsaan, Rukun Negara, dan sebagainya. ‡ Konsep kewarganegaraan pula dapat diperjelaskan bahawa bangsa Melayu, Cina, India dan lain -lain dapat disatukan melalui kewarganegaraan yang sama iaitu warganegara Malaysia. KONSEP MASYARAKAT ‡ Masyarakat boleh juga didefinisikan sebagai kumpulan manusia yang hidup bersama-sama di sesuatu tempat dengan aturan dan cara tertentu. Keperluan Mengkaji Masyarakat 1. Manusia Hidup Bermasyarakat Perlakuan seseorang itu adalah berkaitan dengan masyarakatnya. Oleh itu, seseorang yang menghormati orang laian atau rajin bekerja dicermin dan mencerminkan masyarakatnya. Kegigihan individu Jepun dikaitkan dengan kegigihan masyarakatnya. Maka, kajian terhadap masyarakat itu menjadi penting kerana melaluinya, kita dapat memahami manusia secara keseluruhan. 2. Memahami Cara Hidup Bermasyarakat Pemahaman yang tepat terhadap masyarakat membolehkan individu itu bertingkahlaku dan menyesuaikan diri mengikut kehendak masyarakat setempat. Iini akan mewuju dkan keharmonian dalam masyarakat dan sukar untuk melanggar peraturan yang wujud di dalam lingkungan sosialnya. 3. Memahami Budaya dan Masyarakat Lain Individu yang telah mengkaji masyarakat lain tidak akan mengalami satu kejutan budaya, tetapi lebih bersedia menghadapi perbezaan yang wujud.seseorang yang

mengkaji masyarakat industri tidak akan terkejut jika pergi ke negara tersebut. 4. Memupuk Kerjasama di Antara Masyarakat Perhubungan masa kini bukan hanya terbatas di kalangan satu masyarakat sahaja tetapi merangkumi masyarakat dunia keseluruhannya. Bagi mengatasi isu -isu global seperti pencemaran, teknologi, perlumbaan senjata dan sebagainya, memerlukan kerjasama antara masyarakat. Maka, kajian terhadap masyarakat akan membolehkan kita memahami dan memu puk kerjasama dengan sesuatu masyarakat. Ciri-Ciri Masyarakat 1.Manusia Yang Hidup Berkelompok Manusia ialah mereka hidup bersama dan membentuk kelompok. Kelompok ini lah yang membentuk masyarakat. Mereka mengenali antara satu sama lain dan saling bergantungan. Kesatuan sosial wujud dalam perhubungan sesama manusia ini. Seseorang manusia tidak mungkin dapat meneruskan hidupnya tanpa bergantung kepada manusia lain. 2.Melahirkan Kebudayaan Tiada masyarakat, tiadalah budaya dan sebaliknya. Masyarakat akan me lahirkan kebudayaan, sama ada kebendaan atau bukan kebendaan. Budaya itu pula diwarisi dari generasi ke generassi berikutnya dnegan proses penyesuaian. 3.Mengalami Perubahan Sebagaimana budaya, masyarakat juga turut mengalami perubahan. Suatu perubahan terjadi kerana faktor-faktor yang berasal dari masyarakat itu snediri. Sebagai contoh, suatu penemuan baru mungkin akan mengakibatkan perubahan kepada masyarakat itu. 4.Berinteraksi Salah satu syarat kewujudan massyarakat ialaah terdapatnya perlakuan berhub ung dan bekerjasama di antara ahli dan ini akan mencetuskan interaksi. Interaksi ini boleh berlaku secara lisan atau tidak lisan.komunikasi berlaku apabila masyarakat bertemu di antara satu sama lain. 5,Terdapat Kepimpinan Pemimpin adalah terdiri daripada ketua keluarga, ketua kampung, ketua negara dan sebagainya. Dalam masyarakat Melayu awal, kepimpinan adalah bercorak tertutup kerana pemilihan berdasarkan keturunan. 6.Stratifikasi Sosial Stratifikasi sosial meletakkan seseorang pada kedudukan dan peranan yang harus dimainkannya atau merujuk kepada susunlapis masyarakat. Stratifikasi sosial boleh dibahagikan kepada tiga bahagian iaitu kelas, status dan kasta. Kelas ialah kedudukan seseorang dalam masyarakat berdasaarkan pemilikan harta atau kekayaan seper ti orang kaya kelas atasan dan orang miskin, kelas bawahan Status ialah jangkaan peranan yang dimainkan oleh individu dalam masyarakat seperti penerimaan gelaran iaitu haji, lebai, dato' dan sebagainya. Kasta ialah kelas sosial yang keahlinya ditentukan hanya melalui kelahiran dan dalam hidupnya tidak berlaku mobiliti sosial. Ini dapat dilihat dalam zaman tradisional India yang

memecahkan kasta kepada Brahmin, Ksyatria, Vaisya dan Sundra KONSEP BUDAYA Definisi: Budaya biasanya dikaitkan dengan aktiviti -aktiviti yang ada dalam persekitaran manusia seperti kesenian, barangan, makanan, tarian dan sebagainya. Budaya boleh dibahagikan kepada dua lapangan besar iaitu ‡ Budaya kebendaan ‡ Budaya bukan kebendaan Budaya kebendaan ialah peralatan dan kelengkapan hi dup seperti rumah, kereta, perahu, senjata dan sebagainya, Contohnya, orang Melayu mempunyai rumah yang berbeza dengan orang Inggeris atau orang Eskimo Budaya bukan kebendaan ialah kepercayaan, adat istiadat dan undang -undang. Contohnya, setiap masyarakat mempunyai adat istiadat yang berbeza -beza dalam menjalani kehidupan seperti perkahwinan masyarakat Melayu yang mana pihak lelaki yang memberi hantaran kepada pihak perempuan manakala, bagi masyarakat India, hantaran(dowri) perkahwinan diberi oleh pihak per empuan kepada pihak lelaki. Dalam budaya Melayu, faktor agama paling penting kerana agamalah dasar tanggapan terhadap alam sekitar dari segi sosial dan fizikal. Bahasa juga penting sebagai alat komunikasi dan adat resam juga mustahak sebagai petunjuk jalan bagi seseorang dalam mengendalikan hidupnya bermasyarakat dan berbudaya. Dua peranan utama bagi pembentukan sesuatu budaya ‡ Pertama, membina imej negara ke arah mewujudkan keperibadian dan identiti ‡ Kedua ialah pemupukan kesedaran kebangsaan dan kenega raan berasaskan ciri-ciri kerohanian, kemanusiaan, spiritual dan mental.( Tamadun Melayu Dan Pembinaan Bangsa Melayu, 1992). Kalau sesuatu kelompok manusia hidup dalam lingkungan yang dikenali sebagai µbudaya¶ dan budaya ini memberikan identiti kepada kel ompok itu dari segi cara ia mengendalikan hidupnya. Budaya turut diwarisi dari satu keturunan kepada satu keturunan yang lain. Dari itu, budaya boleh dikatakan sebagai satu himpunan kelengkapan intelektual dan kebendaan yang dapat memenuhi kehendak biologi dan kemasyarakatan serta dapat menyesuaikannya dengan keadaan sekeliling. Ciri-Ciri Budaya ‡ Kebudayaan mempunyai ciri -ciri tertentu yang menggambarkan budaya itu terbit daripada tingkahlaku dan akal manusia : *Dipelajari Dalam proses mempelajari, banyak unsur terlibat seperti proses asimilasi, adaptasi, Budaya tidak lahir secara langsung tetapi perlu dipelajari. Manusia perlu belajar untuk menguasai ilmu. Untuk mencipta sesuatu, manusia perlu belajar. Sebagai contoh menunjukkan budaya itu dipelajari, ka nak-kanak perlu diajar oleh ibu bapanya untuk berbahasa dan berhubung. Apakah bentuk dan jenis pembelajaran anggota masyarakat bergantung kepada beberapa faktor iaitu: a. Apakah agen -agen sosialisasi seperti keluarga, jiran, sekolah, institusi latihan dan sebagainya.

‡ ii. Namun.) *Diwarisi Budaya itu diwarisi dari satu generasi ke satu generasi berikutnya. Kesejagatan budaya ialah kebudayaan itu wujud dalam semua kelompok manusia.rumah beratap genting telah digantik an dengan rumah beratap rumbia. Budaya itu juga diwarisi juga membawa maksud bersambung. Apakah nilai yang mendapat keutamaan dalam sesebuah masyarakat itu. pengaruh luar dan tahap penyesuaian anggota Clyde Kluckhohn mengesan tujuh unsur yang terdapat dalam semua budaya iaitu: i. *Berubah Budaya sentiasa berubah dan tidak ada budaya yang wujud dari dahulu hingga sekarang tidak mengamali perubahan. perubahan budaya kebendaan lebih cepat berubah. Perubahan ini dikaji daripada perubahan bentuk. ciri dan proses yang berlaku. sistem pengetahuan.b. iv. Dalam sejarah tamadun manusia. cina dan India yang diamalkan hari ini adalaah lanjutan daripada budaya terdahulu. Situasi sesuatu peristiwa itu berlaku. vii. Hutington etc. Ini bermakna bahawa budaya Melayu. . c. budaya yang sejagat itu berbeza antara masyarakat kerana faktor pengaruh alam. d. Nasi lemak dan roti canai menjadi budaya keranan masyaarakat menggemarinyabahasa Melayu adalah kebudayaan rakyat Malaysia kerana dituturkan oleh mereka dalam kehidupan seharian. Perkongsian ini bermaksud yang setiap perlakuan itu diramal dan didokong oleh sekumpulan mansuia. penemuan dan penciptaan teknologi baru. sistem sosial. ‡Perubahan ini disebabkan beberapa faktor seperti: ‡ i. ‡ iii. Tahap pendidikan e. Tanpa perkongsian. Umur seseorang. *Sejagat Budaya itu bersifat sejagat. perubahan budaya bukan kebendaan dapat dilihat dengan jelas seperti perubahan sistem ekonomi sara diri kepada ekonomi kapitalis. eg. peralatan dan kelengkapan hidup manusia. Peristiwa yang telah berlaku akan memberi kesan kepada hari ini. *Dikongsi Budaya itu dikongsi oleh manusia yang menjadi anggota masyarakat. Perlakuan yang tidak dikongsi oleh sekumpulan manusia tidak termasuk dalam budaya seperti perlakuan mencuri walaupun ia wujud dalam masyarakat. agama dan kepercayaan. kesenian vi. ia hanya menjadi perlakuan individu dan bukannya perlakuan masyarakat. Teknologi yang dihasilkan hari ini adalah hasil teknologi awal manusia masa lampau. iii. mata pencarian hidup dan sistem ekonomi. ii. (Budaya dan tamadun sinonim terutama dalam tradisi keilmuan Barat. pertambahan bilangan anggota masyarakat. bahasa v. Walaubagaimanapun. Tidaak ada masyarakat yang tidak memiliki kebudayaan. pertambahan keperluan dan keinginan manusia.

‡ v. Pandnagan semesta ini timbul kerana manusia mempuny ai pertalian yang rapat dengan alam sekitarnya. dengan adanya budaya ini. Sebagai contoh. Manusia memperolehi keperluannya hasil dari tuntutan daripada agama.Mengatur Hubungan Sesama Manusia Dalam masyarakat Malaysia. Orang Eskimo memerlukan baju tebal. ‡ vi. *Perlambanggan Perlambangan ini ialah sebagai satu lambang dalam budaya yang memberikan makna tertentu kepada pendokongnya seperti bendera. perubahan alam sekitar. 4. maka budaya itu diperlu dan dihasilkan oleh manusia itu sendiri bagi keperluan hidup. 1. kayu -kayan untuk pembinaan rumah dan sebagainya. Oleh yang demikian. tetamu dan sahabat. meliputi: ‡i. Keutamaan pengeluaran produk bergantung kepada keutamaan keperluan dan aktiviti oleh masyarakat. konflik yang berlaku. Maka. Dalam masa yang sama kita dilarang menyakitkan hati rakan sesuai dengan ajaran Islam. Budaya mempunyai peranan memberikan panduan kepada anggota masyarakat dalam bertingkahlaku dalam memberikan panduan. pertembungan budaya. perlakuan yang digalakkan dan tidak digalakkan. . ‡iii. warna. perlakuan yang diboleh dan tidak dib olehkan. sepelaung). jika masyarakat itu mewrisi ilmu pelayaran. Ini bermakna dalam menjalani kehidupan seharian. perlakuan yang patut dan tidak patut. tempoh masa (setanak nasi) dan sebagainya. Fungsi Budaya D alam Kehidupan Budaya dalam pengertian biasa ialah satu cara hidup manusia dan membawa makna yang sangat luas. maka akan dibina kapal 2. *Pandangan Semesta Pandangan semesta ialah bagaimana manusia memberikan tafsiran terhadap keadaan alam sekeliling ke dalam kehidupan seharian. logo.Sebagai Penggalak Kepada Manusia Untuk Mencipta Alam fizikal yang berbeza menghasilkan keperluan manusia yang berbeza.Memenuhi dan Menyediakan Keperluan Semua manusia memerlukan keperluan asasi untuk terus hidup. ‡ii.Sebagai Panduan kepada Anggota Masyarakat dalam Bertingkahlaku Kepercayaan adalah unsur sejagat budaya yang sebati dengan kehidupan manusia. lambaian tangan dan sebagainya.‡ iv. 3. kebudayaan memainkan peranan mengatur hubungan sesama manusia. ia sebagai pendorong kepada penciptaan bagi memenuhi keperluan harian dan memudahkan segala urusan. manusia menggunakan air untuk kegunaan pertanian. Perlambangan yang wujud turut membantu manusia berhubung dan berkomunikasi sesama mereka seperti isyarat memanggil. ukuran (sehasta. Pertalian yang erat ini pula diterjemahkan dalam kehidupan seharian seperti simpulan bahasa (seperti aur dengan tebing. Dengan prinsip bahawa budaya itu dicipta manusia. budaya mendidik kita agar menghormati jiran.

(A. Sesuatu bangsa dikenali bukan sahaja dari segi fizikalnya. ³Pluraliti budaya menerapkan pencapaian keseragaman dalam hal -hal yang penting kepada negara seluruhnya tetapi dalam masa yang sama setiap kaum dibenarkan mengekalkan ciri-ciri kebudayaannya tersendiri. tetapi mereka adalah bangsa yang berjaya dalam ekonomi dan perindustrian. namun mereka tetap mempertahankan budaya hidup masing -masing. pengangkutan dan kemudahan awam. Unsur-unsur kebudayaan asing yang mudah diterima seperti budaya kebendaan seperti pakaian dan kebudayaan tersebut memberi manfaa t yang besar. Namun. Pemisahan berlaku dalam beberapa keadaan di antaranya dari segi kawasan tempat tinggal. Berbeza dengan proses asimilasi. Konsep ini diwakili oleh formula A + B + C = A + B + C. proses ak ulturasi tidak menyebabkan kehilangan identiti asal masyarakat yang menerima. lebih lagi dari budayanya. Kita mengenali Jepun bukan sahaja dari segi fizikalnya. Negara Swtzerland adalah negara yang mempunyai hubungan etnik bersifat akomodasi kerana etnik -etnik Jerman. . ‡ Akomodasi Ia merupakan proses di mana etnik menyedari norma dan nilai mereka antara satu sama lain. mereka hidup secara harmoni dan menghormati antara satu sama lain.ia wujud sama ada didasari oleh undang -undang atau tidak seperti Dasar Apatheid di Afrika Selatan. Perancis dan Itali. ‡ 2. sistem persekolahan. Namun kejayaan akulturasi bergantung kepada: ‡ 1. PLURALITI BUDAYA Di Malaysia.akulturasi terjadi apabila satu kelompok manusia dengan suatu kebudayaan yang tertentu dihadapkan unsur unsur dari suatu kebudayaan asing yang berbeza sehingga unsur -unsur kebudayaan asing itu akahirnya diterima dan dioleh ke dalam kebudayaan sendiri. setiap etnik mempunyai wakil dan dalam bidang ekonomi dan pendidikan.B dan C merujuk kepada budaya) ³ TEORI-TEORI HUBUNGAN ETNIK ‡ Segregasi Ia merupakan hubungan yang bersifat pemisahan di antara etnik -etnik dalam sesebuah negara. Unsur kebudayaan asing berbentuk bukan kebendaan sukar diterima seperti ideologi.5. Di peringkat pemerintahan pusat. pemikiran dan sebagainya. pendekatan konsep pluraliti budaya digunakan sebagai satu penyelesaian masalah hubungan ras. Sebagai Alat Penyatuan dan Pengenalan Iden titi Budaya berperanan sebagai alat penyatuan dan pengenaalan identiti.manusia juga akan bersatu apabila anggota masyarakat mengamalkan semangat kekitaan dan saling bekerja sama bagi mencapai sesuatu. saling membuat penyesuaian antara mereka. mereka saling bergantungan. . ‡ Akulturasi Ia merupakan satu proses penerimaan unsur kebudayaan di kalangan individu atau kelompok dari sesuatu kebudayaan lain yang berlainan. setelah wujudnya perjanjian di antara kaum Melayu dengan wakil -wakil kaum bukan Melayu di dalam Kontrak Sosial.

Ia berkaitan dengan penyerapan sehala individu ke dalam etnik yang lain. Kejayaan asimilasi bergantung kepada: 1. Asimilasi yang sempurna menyebabkan berlakunya penghapusan penuh perbezaan dari segi kebudayaan dan identiti.‡ Asimilasi Ia merupakan satu proses percantuman dan penyatuan di antara etnik yang berlainan budaya sehingga membentuk satu kel ompok dengan kebudayaan dan identiti yang sama. Faktor penghalang asimilasi ialah: 1.Amalgamasi Ia merupakan satu proses yang terjadi apabila budaya atau ras bercampur untuk membentuk jenis -jenis budaya dan ras yang baru.Furnivall (1948): ± Di Burma . Etnik yang berbeza budaya. 5. Adanya perbezaan kepentingan antara etnik yang terlibat. Kurangnya pengetahuan kebudayaan sehingga menimbulkan perasaan takut terhadap budaya lain. C ina. Dalam ertikata yang lebih tepat. barangkali perkara yang awal menarik hati seorang pelawat ialah campuran kumpulan manusia ± orang Eropah. Terdapat banyak persamaan budaya antara etnik. Cara utama dalam menentukan proses amalgamasi terjadi ialah perkahwinan campur antara etnik. bahasa. Sebagai individu mereka bergaul tetapi hanya di pasar iaitu semasa berjual beli. 2. antara contoh berlakunya proses asimilasi Proses asimilasi berlaku apabila terdapatnya: 1. 2. apa yang bee rlaku ke atas masyarakat Jawa. masyarakat Cina Kelantan. 3. mereka bergaul tetapi tidak bersatupadu. 3. 2. Baba dan Nyonya. 3. Penguasaan dalam sesuatu bidang khususnya oleh etnik minoriti akan menyukarkan proses asimilasi. pemikiran dan cara hidup masing -masing. Malahan dalam bidnag ekonomi wujud pembahagian . Setiap kumpulan mempunyai agama. seperti juga di Jawa. Individu di dalam atau di antara etnik sering berinteraksi. Interaksi berlaku dalam tempoh yang lama. Perbezaan saiz kelompok majoriti dan minoriti tidak besar atau kelompok minoriti adalah kecil. 4.S. Timbul perasaan bahawa budaya etnik lebih tinggi dari etnik lain. TAJUK 2 PLURALITI DAN MASYARAKAT PLURALISTIK DI MALAYSIA Definisi ‡ Pluraliti bermaksud kemajmukan ataupun kepelbagaian ‡ Masyarakat Plural dari J. kebudayaan. Kesanggupan etnik majoriti menerima etnik lain. . India dan bumiputera. Wujudnya satu masyarakat majmuk yang terdiri daripada kumpulan manusia yang hidup berdampingan tetapi berasingan dalam setiap unit politik yang sama. Kesanggupan etnik minoriti menghilangkan identiti mereka dan menerima identiti etnik lain. Di Malaysia.

Idiom2 yg wujud di kalangan kehidupan seharian masyarakat Asia Tenggara HURAIAN : Pluraliti Mereka kekayaan Edatang berdagang secara sukarela utk cari kehidupan dan mereka dtg tinggal terus/menetap -Ebersama ahli keluarga. dan perkenalkan sistem2 kerajaan mereka serta pecah/bahagikan wilayah ini kpd satu komuniti masyarakat plural.Perbendaharaan kata. alam sekitar dan di tempat baru itu dgn masyarakat tempatan Emereka sanggup juga berkahwin (asimilasi) ± seperti masyarakat Cina baba dan adat resam ygEamalan diamalkan oleh pendatang juga diterima pakai oleh penduduk tempatan seperti adat bersanding. Hasil asimilasi dgn pendtg India Huraian: masyarakat Plural . Idiom ± Institusi spt peta.tugas mengikut garis perkauman ‡ Ciri dari segi politik Masyarakat plural pula ialah terbentuk akibat penjajhan dan tiada azam sosial bersama Prulraliti di Alam Melayu ‡ Masyarakat Asia Tenggara secara semula jadinya hidup dlm kepluralitian . bunga te lor. ‡ Masyarakat migran itu pula dtg dr pelbagai tamadun (China & India) yg dibawa masuk utk jadi buruh ‡ Masyarakat Plural juga perkenalkan: ± Ilmu. Perbendaharaan kata. ‡ Pembentukan masyarakat berubah kpd bercirikan pemaksaan dan perbezaan. tetapi juga satu konstruk (gagasan) sosial yg sebenar yg direstui dan dilengkapi dgn gugusan: ‡ Idea-idea.Konstruk social. ekonomi kapitalis dan birokrasi politik (yg tidak diketahui oleh masyarakat peribumi pd masa itu) ‡ Wujud ³METODOLOGIKAL NASIONALISME´ ± Iaitu satu cara membina dan menggunakan ilmu berasaskan kewilayahan negara bangsa. banci.Metod ini ketepikan konsep yg mengatakan kehidupan sosial adalah bersifat sejagat dan tanpa sempadan ± Hasilnya: wujudlah Kajian Malaysia. muzium & kategori etnik. . maggar. Kajian Indonesia dll PLURALITI ± MASYARAKAT PLURAL ‡ bukan semata2 satu ilmu yg menjadi titik permulaan. tanpa paksaan oleh mana2 pihak / kuasa ‡ Asia Tenggara menjadi tempat pertemuan pelbagai tamadun dan budaya utama dunia ‡ Ciri pluraliti ini (yg fleksibel sifatnya) kemudian musnah dgn kedatangan kuasa kolonial dan imperial Eropah ‡ Mereka bongkar -musnah. kadangkala mereka bersepakat utk keputusan scr bersama ini menyebabkan hidup mereka tenang KESANNYA: wujud sistem sosial -politik -agama Einteraksi yg harmoni dgn penduduk. ‡ Masyarakat Plural memperkenalkan masyarakat migran yg dipaksa datang dan dipaksa bergaul dgn masyarakat & sistem yg sedia ada dlm masyarakat peribumi.

& institusi yg tidak diketahui oleh msrkt peribumi spt peta. gagal berasimilasi dgn penduduk tempatan. wujud kelompok2 masyarakat yg hidup dgn dunia mrk sendiri . ilmu pengetahuan di alam melayu lebih byk berasaskan epistemologi yg bercorak metafizik (org Melayu memahaminya sbg ilmu yg bersumberkan alam ghaib). kontrak sosial. fizik dsbgnya berasaskan Hindu & Buddha di alam Melayu kecuali kitab2 keseniaan ‡ Hindu & Buddha diterima baik di kalngan pemerintah alam melayu sebelum kedatangan Islam.‡ Pendatang asing dari China dan India di bawa masuk demi kepentingan ekonomi politik Inggeris ‡ Mereka didatangkan khas utk kerja sbg buruh ‡ Buruh2 Cina: di lombong2 bijih timah dan emas ‡ Buruh India: diladang getah ‡ Mereka dtg tanpa keluarga bersama ‡ KESANNYA: hasrat utk pulang ke negara asal tidak pernah padam dr jiwa mereka. ada 1000 penuntut B) Zaman hinduisme dan Buddhisme ‡ Hinduisme & Buddhisme sebenarnya tidak memberi kesan besar dlm kehidupan rakyat biasa di alam Melayu ‡ Sbb itu jarang terdapat nama2 yg bercorak hindu dan buddha di kalangan anak2 rakyat biasa. akhirnya mereka wujudkan kelompok masyarakat dgn sistem sosio -politik-agama mereka sendiri. ± Tanpa sedar sebenarnya wujud sebuah institusi pengajian tinggi agama di alam melayu (Sri Vijaya) y g menjd tumpuan cerdik pandai agama. ‡ Tapi niat nak kembali tidak tercapai. ‡ Akibatnya. rakyat perlu taat dan patuh ‡ Kebesaran raja2 ini digambarkan melalui candi2 C) Penjelmaan dari segi material dan non -material ‡ Perubahan bersifat EPISTEMOLOGI (asal mula sesuatu ilmu pengetahuan) ‡ Iaitu perubahan dr segi ilmu pengetahuan yg melibatkan cara berfik ir dan cara kita melihat sesuatu. perbendaharaan kata. ‡ Ini berbeza dgn Islam. ‡ Asas ilmu epistemologi fizikal ialah pembuktian sesuatu material menerusi pancaindera & kemudian diperkukuhkan dgn alat2 saintifik spt mikroskop ‡ Epistemologi inilah yg kemud iannya memperkenalkan ilmu. Ia wujud abd ke 7M.terasing dr kelompok yg lain walau di tempat yg sama PLURALITI BUDAYA DI ALAM MELAYU A) Hubungan dgn China dan India ± Hubungan telah lama wujud melalui perdagangan dan alam Melayu jd tempat persinggahan pedagang drpd 2 negara ini. . seterusnya perubahan cara kita memahami sesuatu ‡ Sebelum kedtgn Inggeris. ‡ Ia ada impak politik kerana mitos hinduisme mengatakan raja adalah anak tuhan yg diutus ke bumi. ketuhanan. ‡ Alam ghaib ialah alam non -material yg wujud di luar pengalaman pancaindera manusia (con: amalan perubatan dukun/bomoh yg menggunakan jampi serapah dlm berinteraksi utk ubati penyakit) ‡ Selepas kdtgn Inggeris: BERUBAH dr epistemologi metafizik yg bersifat nonmaterial kepada epistemologi Fizikal yg bersifat rasional saintifik. alam sekitar sistem politik -sosial-agama. hampir kesemua nama2 diberikan berdasarkan nama2 Islam ‡ Juga tidak ada kitab2 besar spt falsafah. khususnya Hinduisme utk dalami pengajian mereka.

3) KEPENDUDUKAN Zaman pluraliti ± proses penghijrahan berlaku secara alamiah. 120. mamak Interaksi aktif di kalangan pelbagai bangsa dan kaum 4) KEBUDAYAAN ‡ Keterbukaan pemerintah empayar Melaka (terima pedagang luar). birokrasi politik dll ‡ Semua ini kemudiannya dikenali µILMU KOLONIAL¶.banci.000 org Inggeris berjaya memerintah 600 juta org India Bukan shj membentuk«. keselamatan Selat Melaka PEMBENTUKAN MASYARAKAT PLURAISTIK OLEH PENJAJAHAN EROPAH ‡ Titik pemisah antara pluraliti dan masyarakat plural ialah dgn ketibaan penjajah Inggeris ke Asia Tenggara (khususnya Tanah Melayu) ‡ Kedatangan kuasa Eropah spt Portugis. Ertinya.Tidak wujud unsur2 terorisme dlm pemerintahan kerajaan Melaka 2) PERDAGANGAN Hasil pentadbiran yg cekap dan pemerintahan terbuka. perdagangan dapat berjalan dgn lancar dan maju Keselamatan laut drpd ancaman perompak dan lanun dpt dikawal. bukan paksaan Tidak perlu pasport & visa utk masuk sesuatu kawasan Mereka berasimilasi dgn penduduk tempatan Wujud masyarakat Baba. Melaka maju sbg pelabuhan utama dunia. KEMUNCAK PLURALITI = ZAMAN KESULTANAN MELAKA PEMERINTAHAN Kehebatan Empayar Melaka (yg menjadi pusat pertemuan pedagang seluruh dunia) diakui sehingga digelar ³The Venice of the East¶ Pegawai istananya terdiri dr pelbagai bangsa (dtg berdagang & menetap). ekonomi kapitalis. ini menjamin sussana yg aman dan selamat kpd pedagang Kepulauan Melayu terkenal dgn rempah ratus yg dianggap mewah ketika itu Sbb itulah pedagang seluruh pelusok dunia dtg ke Melaka utk mendapatkannya . muzium.. ‡ Mereka berjaya kawal masyarakat peribumi yg ramai sedangkan mereka sedikit shj ‡ Begitu juga di India. Belanda dan Sepanyol berbeza dgn kedatangan Inggeris ‡ Eropah :lebih menekankan imperialisme dlm misi kedatangan mereka ‡ Inggeris: serampang dua mata iaitu imperialisme dan kolonialisme. menjajah fizikal (kaut segala sumber alam yg ada spt bijih. Perlembagaan melaka berdasarkan ajaran Islam ± Hukum Kanun Melaka & Undang undang Laut Melaka. getah utk kepentingan ekonomi mereka hingga terpaksa bawa masuk buruh Cina da n India) dan mental (perkenalkan sistem sosio-politik-agama mereka kpd penduduk tempatan). Pluraliti sosial« tetapi juga Pluraliti Alam Sekitar ‡ Tidak ramai yg sedar bhw pohon2 yg tumbuh di sekeliling kita sebenarnya byk di bawa masuk drpd pelbagai kawasan lain di dunia ‡ Bunga Raya (Bunga Kebangsaan):dr Kepulau an Pasifik ‡ Getah: drpd Brazil . Hasilnya«. hasil rempah ratus sebagai daya tarikan.

Gould ‡ Masyarakat juga terpisah dua iaitu yg menyokong agama & yg menyokon g sains moden ‡ Ilmu yg berasaskan sains moden akhirnya mendpt sokongan majoriti ‡ Agama kemudiannya dijadikan anutan individu shj ‡ Ilmu sains moden dijadikan ilmu asas utk memerintah negara ‡ Dasar ini diteruskan oleh Inggeris di neg jajahannya termasuk Tanah Melayu ‡ Oleh itu. sistem kerajaan yg ada di alam Melayu ialah kerajaan yg mencantumkan kedua2 aspek agama dan negara ‡ Raja akan merujuk kpd penasihat agama utk buat sesuau keputusan penting ‡ Golongan agama dan raja saling berperanan dlm sistem kerajaan Sambungan« ‡ EKONOMI: daripada hanya b erasaskan pertanian sara diri kpd sistem ekonomi perindustrian dan perdagangan yg mana kedua -duanya sangat bergantung kpd . agama dan saintis di Eropah semenj ak abad ke 16 -18M. ‡ Sebelum kedatangan Inggeris. ilmu pengetahuan akhirnya terpisah kpd agama dan sains moden ‡ Ia dinamakan sbg µRocks of The Ages: Science and religion in the fullness of life¶ oleh Stephen J. kemanusiaan dan sains tulen ‡ Mereka telah memisahkan antara agama dan sains moden. KAEDAH DAN PRINSIP PENTADBIRAN PENJAJAH ‡ Pemisahan negara dr Agama (Pecah Perintah) ‡ Agihan Kuasa (kehakiman.‡ Ini menunjukkan bukan manusia shj yg membentuk sistem sosial di Asia Tenggara bahkan muka bumi dan alam sekitar juga mudah berinteraksi dgn tumbuhan drpd kawasan lain di dunia.ada bidang kuasa masing2 ‡ Ini berbeza dgn sebelum zmn Inggeris di mana tiada agihan kuasa berlaku kerana raja dan sultan ada kuasa mutlak SISTEM DAN STRUKTUR ‡ EKONOMI KAPITALIS ‡ PEMERINTAHAN MODEN ‡ PENDIDIKAN PEMERINTAHAN MODEN ‡ Hasil pemisahan antara negara dan agama. sistem. Penjajahan British: Prinsip. dasar yg diterapkan ialah pentadbiran negara dikawal oleh mereka manakala hal ehwal agama (Islam) dan adat istiadat Melayu diletakkan di bawah pengawasan sultan -sultan ‡ Inggeris turut perkenalkan sistem pentadbiran berdasarkan agihan kuasa iaitu: ‡ KEHAKIMAN ‡ EKSEKUTIF ‡ PERUNDANGAN ‡ Ketiga2nya tidak boleh bercampur aduk . bila mereka dtg. struktur dan dasar ‡ Penjajahan British ± Asas kpd pembentukan masyarakat plural ‡ Kedatangan Inggeris ke Alam Melayu di waktu mereka telah maju dgn ilmu pengetahuan mereka terutama dlm bidang sosial. perundangan) ‡ Federalisme Sambungan« ‡ Akibat pertelingkahan antara gol. terbentuklah sistem pemerintahan moden berasaskan ilmu saintifik moden. eksekutif.

kita boleh memahami dgn mudah mengapa org melayu sangat taat setia kpd pemerint ah mereka dari kalangan sultan dan raja KEDUA: berlaku di zaman masyarakat plural hasil drpd syarat yg dikenakan oleh Inggeris utk memberikan kemerdekaan kpd Malaysia . ‡Walaupun terdpt federalisme berlapis tetapi Perlembagaan Persekutuan Malaysia merupakan undang2 tertinggi negara dan rujukan kpd segala un dang2 yg akan dibuat dan dilaksanakan selepasnya Perlembagaan jd panduan asas kepada perlaksanaan sistem politik di negara ini ‡ Terdapat 2 peringkat kontrak sosial di Alam Melayu PERTAMA: berlaku pd zaman pluraliti iaitu janji taat setia dan saling mengh ormati antara rakyat dan raja. Barisan Nasional. Barisan Alternatif) Sambungan. Perkara ini berlaku antara Demang Lebar Daun yg mewakili rakyat dan Sang Sapurba yg mewakili raja/pemerintah Oleh itu. ‡ Ertinya. ekonomi ditentukan oleh mod al (ini merupakan sistem ekonomi kapitalis) ‡ PENDIDIKAN: diwujudkan dlm bentuk dwi -sistem iaitu pendidikan agama dan pendidikan sekular. kemerdekaan 31/8/1957 hanyalah kemerdekaan Persekutuan Tanah Melayu bukannya kemerdekaan Malaysia. MASYARAKAT PLURALSITIK SELEPAS MERDEKA Masyarakat Malaysia sekali lagi alami perubahan setelah merdeka & penjajahan berakhir iaitu kewujudan: PLURALITI BARU dalam MASYARAKAT PLURAL 1. Perlembagaan & pembangunan politik Kontrak sosial sbg satu kesepakatan yg telah dirunding Pembentukan parti2 politik etnik sbg m odel permuafakatan politik (spt Parti Perikatan.keaktifan pasaran ‡ Kecairan modal merupakan faktor penting bg menentukan pasang surut pasaran. 2. Federalisme Berlapis: Persekutuan Tanah Melayu dan Persekutuan Malaysia ‡ Aspek penting dlm masyarakat pluraliti baru ialah Federalisme Berlapis ‡ Iaitu wujudnya 2 jenis persekutuan dlm masa yg sama iaitu Persekutuan Tanah Melayu dan Persekutuan Malaysia ‡ Anggota bg kedua2 persekutuan ini telah mengalami perubahan dr segi bilangan anggota semenjak kemerdekaan 31 Pgos 1957 Sambungan« ‡ Anggota Persekutuan Tanah Melayu yg merdeka pd 31/8/ 1957 hanyalah negeri2 yg ada di Tanah Melayu shj.. Ia diistilahkan sbg wa¶ad. Barisan sosialis. ‡ Persekutuan Malaysia hanya terbentuk pd 16 September 1963 dgn anggotanya terdiri daripada : ‡ Persekutuan Tanah Melayu ‡ Singapura ‡ Sabah dan Sarawak ‡ (Brunei pada mulanya ingin menyertai tapi kemudiann ya menarik diri) ‡ Jadi.

Kewarganegaraan ‡ Bahagian IV .Peruntukan Kewangan ‡ Bahagian VIII . Keganasan Terancang. dengan persetujuan Yang di -Pertuan Agong.Prosiding Terhadap Yang di -Pertuan Agong dan Raja -Raja ‡ Jadual -Jadual ‡ Senarai Pindaan ‡ Senarai Perkara yang Dipinda DEFINISI :PERLEMBAGAAN (1).Badan Kehakiman ‡ Bahagian X .Kebebasan Asasi ‡ Bahagian III .Setiap etnik mestilah mempunyai wakil mereka dlm bentuk parti politik dan setiap mereka mestilah mencapai persetujuan tuk hidup bersama secara aman damai 1948.Negeri-Negeri. membenarkan pencetakan salinan Perlembagaan ini. dsb.Kecualian bagi Kedaulatan. ‡ Pihak berkuasa yang dilantik di bawah undang -undang persekutuan bagi maksud menyemak undang-undang boleh.Kuasa Khas Menentang Perbuatan Subversif. Raja -Raja ‡ Bahagian XV . termasuk segala pindaan yang . terbentuk Communities Liason Committee (CLC) Setiap kaum yg terbesar di T/Melayu iaitu Melayu.Perlindungan Tamb ahan bagi Negeri Sabah dan Sarawak ‡ Bahagian XIII .Pilihan Raya ‡ Bahagian IX .. CLC merupakan acuan/model kpd penggabungan parti2 politik seterusnya sama ada yg mewakili pemerintah @ pembangkang Jadi.Persekutuan ‡ Bahagian V . Agama dan Undang -Undang bagi Persekutuan ‡ Bahagian II . dan juga antara autoriti dgn raky at awam. Cina & India hantar wakil masing2 utk bincang kontrak sosial yg hendak dipersetujui Sambungan. Satu dasar atau formula yg menyatakan tugasan kuasa2 awam di dlm sesebuah negara dibahagikan dan digunakan.Negeri-Negeri ‡ Bahagian VI .. (2).Perkhidmatan-Perkhidmatan Awam ‡ Bahagian XI . kuasa. Cetakan semula Perlembagaan. Perlembagaan: Naskah sahih ‡ Perkara 160A. dan prosedur serta tanggung jawab pihak yg mengawal dan memandu hubungan di antara satu autoriti dgn autoriti yg lain. Satu set peraturan tentang hak.Am dan Pelbagai ‡ Bahagian XIIA .Perhubungan Antara Persekutuan dengan Negeri -Negeri ‡ Bahagian VII .Peruntukan Sementara dan Peralihan ‡ Bahagian XIV . scr naturalnya kelansungan hidup parti2 politik di Malaysia ialah secara pakatan dgn parti2 lain Ini bererti parti2 politik di M alaysia tidak mampu hidup secara individu TAJUK 3: PERLEMBAGAAN MALAYSIA DALAM KONTEKS HE DI MALAYSIA Kandungan Perlembagaan ‡ Bahagian I . dan Perbuatan dan Jenayah yang Memudaratkan Orang Awam dan Kuasa Darurat ‡ Bahagian XII .

kedudukan istimewa org Melayu & bumiputera sabah/sarawak dll ‡ Di Malaysia. teks bahasa kebangsaan itu hendaklah mengatasi teks bahasa Ingger is itu. ‡ Perkara 160B. bahasa kebangsaan. kehakiman. ‡ Malah ketiga2 badan kerajaan (perundangan. ‡ Ini yg disebut sbg: ketinggian perlembagaan SEJARAH PENGGUBALAN PERLEMBAGAAN MALAYSIA . dan selepas itu. kehakiman. dan mana -mana salinan Perlembagaan ini yang dicetak sedemikian hendaklah disifatkan bagi segala maksud sebagai salinan yang benar dan betul bagi Perlembagaan Persekutuan. kedudukan agama Islam. ‡ Jika Perlembagaan ini telah diterjemahkan ke dalam bahasa kebangsaan. perlembagaan memperuntukan dgn nyata dlm Perkara 4(1): Perlembagaan Malaysia adalah undang2 utama persekutuan dan apa2 undang2 yg diluluskan yg berlawanan dgn perlembagaan adalah setakat mana yg berlawanan itu terbatal. Yang di Pertuan Agong boleh mene tapkan teks bahasa kebangsaan itu sebagai teks sahih. kewarganegaraan. kehakiman dan eksekutif mendapat kuasa drpd perlembagaan ‡ Perlembagaan Malaysia mengandungi a) Teks ± 15 Bahagian ± 183 Perkara dan fasal-fasal b) Jadual -jadual -13 Jadual ‡ Ia menyentuh bidang kuasa eksekutif. jika ada percanggahan atau perselisihan antara teks bahasa kebangsaan itu dengan teks bahasa Inggeris Perlembagaan ini. KONSEP PERLEMBAGAAN ‡ Perlembagaan adalah sumber undang2 tertinggi sesebuah negara ‡ Berperanan sbg panduan bg pembentukan undang2 samada di pihak kerajaan @ rakyat ‡ Umumnya ia terbahagi 2 jenis: ‡ Pertama: perlembagaan bertulis . Teks sahih.Perlembagaan bertulis: perlembagaan yg dikumpul & disusun dlm satu dokumen ‡ Kedua: perlembagaan tidak bertulis (dalam satu naskhah yang khusus) Perlembagaan tidak bertulis: semua prinsip perlembgn yg tidak terkumpul dlm satu dokumen spt undang2 yg diluluskan oleh parli men & keputusan2 mahkamah ‡ Malaysia amalkan Perlembagaan Bertulis. eksekutif) & Yang di Pertuan Agong juga tertakluk kpd Perlembagaan Malaysia ‡ Contoh: kuasa perundangan dan kehakiman (mahkamah) dijalankan tertakluk kpd sekatan2 yg dikenakan oleh Perlembagaan ‡ Undang2 persekutuan @ negeri mengenai sesuatu perkara boleh diisytiharka TIDAK SAH oleh mahkamah jika undang2 itu bercanggah dgn Perlmbgn M¶sia ‡ Ini kerana. legislatif. tidak ada institusi yg boleh mengatasi keti nggian Perlembagaan Malaysia.berkuat kuasa pada tarikh kebenaran itu. di mana badan perundangan.

‡ Sepanjang tempoh era penjajahan. Kesatuan Melayu Perak dll) ‡ Juga media massa sbg medium perjuangan spt Utusan Melayu. spt Sultan Kedah yg telah diberi kata dua iaitu menandatangani persetujuan MU @ dilucutkan dari takhta pemerintahan. Pak Sako dll MALAYAN UNION (MU) ‡ Selepas Jepun menyerah kalah dan British datang semula ke Tanah Melayu. utk menyatukan negeri2 & meningkatkan kecekapan pengurusan pentadbiran. Parlimen British telah meluluskan MU pd 10 Oktober 1945 ‡ Sir Harold Mac Michael dilantik wakil British utk dptkan t/tangan Raja2 Melayu. muncul pertubuhan2 spt Kesatuan Melayu Singapura.Johor. lebih 150. ‡ Singapura dipisahkan dr MU & ia kekal sbg tanah jajahan Inggeris ‡ Hak kerakyatan diberikan berdasarkan prinsip Jus Soli iaitu penduduk asing yg telah bermastautin lebih 10 tahun & lahir selepas MU.000 adakan demontrasi ‡ Tapi MU tetap diisytiharkan pd 11 April 1946 & Sir Edward Gent sbg gabenor . SEBAB-SEBAB PENENTANGAN ORANG MELAYU ‡ Kuasa Raja2 Melayu dilenyapkan dlm urusan pentadbiran negeri & hanya berkuasa dlm soal agama Islam. Majlis.000 org di Kelantan ‡ 10 Februari 1946. Penentangan MU ‡ Januari 1946-Alor Setar. Bg yg telah menetap di Tanah Melayu sblm MU. adat istiadat Melayu & mengetuai Majlis Penasihat Melayu. automatik jd w/negara ‡ Hak sama rata kpd semua w/negara tanpa mengira bangsa iaitu penduduk peribumi tidak memiliki apa2 keistimewaan ‡ Cara Sir Harold Mc Michael mendptkan t/tangan raja2 Melayu yg menggunakan cara paksaan & ugutan. boleh jadi warga negara secara automatik jika berumur 18 tahun ke atas & telah menetap 10 tahun. Ibrahim Yaakob. Menjadi asas kepada British utk masyarakat tempatan memerintah negara sendiri CIRI-CIRI MALAYAN UNION Semua negeri Melayu kecuali Singapura pemerintahan Gabenor British. SEBAB PENUBUHAN MALAYAN UNION 1. o/Melayu sentiasa bangkit menentang ‡ Selain perjuangan berdarah. Negeri2 spt Negeri-negeri Melayu Bersekutu. perjuangan juga digerakkan melalui semangat kebangsaan ‡ Menjelang abad ke 20. Gabenor ini pula dibantu oleh P disatukan di bwh Majlis Mesyuarat Persekutuan dan Majlis Undangan Singapura dijadikan tanah berasingan Pjajahan Kedaulatan raja2 Melayu dihapuskan. Negeri-negeri Selat dan Negeri-negeri Melayu Tidak Bersekutu memerlukan perbelanjaan yg besar dan sistem pentadbirannya adalah terpisah 2. British menyimpan perasaan anti -Melayu kerana orang Melayu berkerjasama dgn Jepun sebelum ini dan pengenalan MU dpt melemahk an kuasa org Melayu terutamanya Raja-raja Melayu 3. 50.000 org Melayu mengadakan demontrasi ‡ 10. Al -Imam) ‡ Muncul tokoh2 spt Rahim Kajai. Sultan hanya Pberkuasa & boleh bersuara dlm soal yg menyentuh agama Islam dan adat istiadat Melayau shj Hak kerakyatan yg sama bg semua org tanpa mengira Pbangsa & keturunan.

3 IMP & calon bebas 1953: Perikatan cdgkan British buat p/raya utk seluruh T/Melayu 1955: PILIHAN RAYA UMUM 1 (52 kerusi) 8 parti bertanding . Cina dan India. 7 ahli tidak rasmi dan 3 ahli ex -officio. Singapura kekal menjd t anah jajahan yg berasingan. ‡ Majlis Undangan Persekutuan dipengerusikan oleh Pesuruhjaya Tinggi yg terdiri drpd: ‡ 14 ahli rasmi ‡ 9 org Yang Dipertua Majlis Undangan Negeri ‡ 2 wakil Majlis Mesyuarat Negeri Melaka & PPinang ‡ 50 ahli tidak rasmi yg mewakili kaum2 asing ‡ Sultan2 diberi semula hak & kuasa memerintah tetapi dgn nasihat Majlis Mesyuarat Negeri dan Majlis Undangan Negeri ‡ Syarat kewarganegaraan diketatkan iaitu seseorg pemohon mestilah lahir di T/Melayu & tlh bermastautin selama 8 ± 12 tahun. tujuannya utk dptkan pdgn org bukan Melayu mengenai perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu. ‡ British sedar tanpa sokongan org Melayu MU akan gagal. Seorg pemohon asing mestilah bermastautin selama 15 tahun . PENUBUHAN PERSEKUTUAN TANAH MELAYU ‡ British tubuhkan j/kuasa Kerja pd Julai 1946 yg terdiri drpd 4 wakil raja2 Melayu. ‡ Org Melayu diberi hak keistimewaan sbg kaum bumiputera dan mempunyai perwakilan terbesar dlm Kerajaan Persekutuan dan Negeri. Merintis kemerdekaan Pilihan raya 1: 1 Disember 1951. 2 wakil UMNO dan 6 pegawai British ‡ j/kuasa ini bertanggung jawab merangka sebuah perlembagaan baru yg boleh diterima oleh org Melayu ‡ Kemudian. ‡ Kerajaan Persekutuan T/Melayu akan diketuai oleh Pesuruhjaya Tinggi British & dibantu oleh Majlis Undangan Persekutuan dan Majlis Mesyuarat Kerajaan Persekutuan. Umur minimum bg kedua2 situasi tersebut adalah 18 tahun & mempunyai pengetahuan BMelayu yg baik. British tubuhkan pula Jawatankuasa Perundingan pd Disember 1947 terdiri drpd org Wropah. utk pilih wakil2 dlm Majlis Perbandaran PPinang UMNO & MCA bergabung membentuk PERIKATAN menang semua kerusi yg dipertandingkan (9) Pilihan raya 2: Februari 1952. ‡ Persekutuan T/Melayu diisytihatkan pd 1 Februari 1948 CIRI-CIRI PERLEMBAGAAN PERSEKUTUAN TANAH MELAYU ‡ 9 neg Melayu terlibat dlm persekutuan termasuk PP & Melaka. ‡ Majlis Mesyuarat Persekutuan akan dianggotai oleh 17 ahli iait u 7 ahli majlis rasmi. pemilihan utk Majlis Perbandaran Kuala Lumpur kerusiU12 dipertandingkan Perikatan menang 9.pertama ‡ Org Melayu pulaukan majlis pengisytiharan itu dan akhirnya British men galah dgn menggantikan MU kpd Persekutuan Tanah Melayu.

‡ Januari 1956: rombongan 8 org wakil berangkat ke London. MCA & MIC bukanlah parti politik tapi lebih bermotifkan menjaga kebajikan & kepentingan kaum masing2. 4 wakil Raja Melayu & 4 wakil Perikatan. Tetapi hal ini tidak dilakukan. & dipegang oleh rakyat tempatan.H. ‡ Pelawaan org Melayu menggambarkan sifat keterbukaan mereka & sedia berkorban.Lee (Menteri Pengangkutan) ‡ Dr. ‡ Melalui p/raya umum 1 (1955) pengorbanan & kompromi UMNO cukup besar.Tan ‡ Rundingan berlangsung mulai 18 Januari ± 8 Februari 1956 (3 minggu) ‡ Hasilnya: 8 Feb 1956 t/tangan Perjanjian London: ‡ British berikan kemerdekaan Tanah Melayu pd 31 Ogos 1957 ‡ T/Melayu berada dlm lingkungan Komanwel & menjlnkan pemerintahan scr demokrasi ‡ British mendpt hak menempatkan tenteranya di Tanah Melayu ‡ Sebuah badan bebas ditubuhkan bg menggubal Perlembagaan T/Melayu iaitu Suruhanjaya Reid ‡ Jawatan S/usaha Kewangan & Pengarah Gerakan akan diganti dgn Me nteri Kewangan & Menteri Pertahanan.Abdul Aziz Hj Abdul Majid (MB Selangor) ‡ Datuk Mohammad Seth Mohammad Said (MB Johor) ‡ Datuk Nik Ahmad Kamil Hj Mahmood (bekas MB Kelantan) ‡ Wakil Perikatan: ‡ Tunku Abdul Rahman Putra AlHaj (Ketua Menteri & Menteri Hal Ehwal Dlm Negeri) selaku KETUA ‡ Datuk Abdul Razak Hussain (Menteri Pelajaran) ‡ Kol.Malik (India) ‡ Hakim Abdul Hamid (Pakistan) .H. Perak) ‡ Kemenangan PERIKATAN menjadi bukti kpd Inggeris bhw org Melayu & bukan Melayu boleh berkerjasama. ‡ Keahliannya: ‡ Lord Reid (British) ‡ Sir Ivor Jennings (British) ‡ Sir William Mckell (Australia) ‡ Hakim B. ‡ Inggeris pula mensyaratkan bhw kemerdekaan akan hanya diberikan sekiranya rakyat negara ini bersatu padu & berkerjasama ‡ Sebelum p/raya.S.Perikatan menang 51 PAS menang 1 (di Kerian.Ismail Datuk Abdul Rahman (Menter i Hasil Bumi) SETIAUSAHA: T. rela kongsi kuasa & toleransi demi perpaduan. ‡ Perlembagaan Persekutuan T/Melayu tlh digubal oleh Suruhanjaya Reid yg ditubuhkan 1956. Perikatan yg didominasikan oleh UMNO sepatutnya boleh membentuk kerajaan tanpa perlu bergabung dgn MCA&MIC. ‡ Wakil Raja2 Melayu: ‡ En. ‡ Diketuai Tunku Abdul Rahman.

pendidikan. kedudukan istimewa org Melayu & bumiputera Sabah Sarawak & pemerintahan beraja ‡ Ia berperanan menstabilkan sistem politik negara. diperbaharui a/bila Singapura. Lain-lain peruntukan dalam perlembagaan Malaysia tentang hak -hak keistimewaan orang Melayu ‡ Perkara 90 ‡ Perkara 8(5) 3. Bahasa Melayu dan kedudukan istimewa org Melayu serta kedudukan Raja -raja Melayu. Kedudukan Istimewa Orang Melayu dan Bumiputera Sabah dan Sarawak (Perkara 153) ‡ Hak ini meliputi jawatan dlm perkhidmatan awam. ‡ Perkara 153: kedudukan istimewa orang2 Melayu tanpa menafikan kedudukan yg sah kaum lain. Perlembagaan Malaysia sekarang tlh mendpt persetujuan &pdgn semua rakyat. perniagaan dan kemudahan khas lain yg diberikan. ‡ Melalui Kontrak Sosial ini. ‡ Perkara 10(4): batasan hak kebebasan bersuara drpd menyentuh kedudukan Raja raja. ‡ Perkara 38: kuasa Majlis Raja2 menghalang parlimen membuat undang2 yg menyentuh kedudukan Raja2 Melayu. org bukan Melayu tlh diberikan hak kewarganegaraan yg longgar berasaskan prinsip Jus Soli (pengecualian tentang perlunya mengetahui bahasa Melayu bg bukan Melayu) ‡ Org Melayu pula diperuntukkan dlm perlembagaan mengenai agama Islam. kedudukan istimewa org Melayu dan seumpamanya. ‡ Jadi. ‡ Tp perkara ini juga melindungi kaum2 lain iaitu yang DiPertuan Agong bertanggung jawab melindungi hak2 mereka yg sah menurut peruntukan lain . org Melayu. ‡ Perlembagaan Malaya ini diisytihatkan pd 31 Ogos 1957. individu2 & Raja2 Melayu. org ramai. Sabah & Sarawak bergabung membentuk Malaysia pd 16 September 1963 UNSUR-UNSUR TRADISI PERLEMBAGAAN& KONTRAK SOSIAL ‡ Unsur2 tradisi adalah faktor penting utk mewujudkan identiti Malaysia & memupuk persefahaman ke arah perpaduan. Islam. kewarganegaraan meskipun dlm keadaan darurat. Islam & bahasa Melayu ‡ Perkara 150 (6) : kedudukan agama Islam. adat istiadat Melayu dan bumiputera Sabah Sarawak. Inilah adalah sebahagian daripada KONTRAK SOSIAL KONTRAK SOSIAL ‡ Persefahaman semua kaum Melayu dan bukan Melayu bersetuju atas beberapa perkara yg sangat penting kpd kestabilan negara. biasiswa. org Melayu. ‡ Ia juga kontrak sosial yg tlh disepakati ‡ Unsur2 tradisi ini meliputi bahasa. kewarganegaraan & seumpamanya.‡ s/jaya ini tlh meminta cdgn & pdgn parti2 politik. ‡ Perkara 152 : kedudukan bahasa Melayu sbg bahasa kebangsaan tanpa menafikan hak2 bangsa lain menggunakan bahasa mereka. agama. ‡ Dilindungi di bawah Akta Hasutan ‡ Dianggap sbg isu sensitif yg dilarang dijadikan isu perbincangan awam PERLEMBAGAAN MALAYSIA: perkara-perkara yg menyentuh Hubungan Etnik ‡ Perkara 3 (1) Islam sbg ugama bagi Persekutuan ‡ Perkara 8: persamaan & hak sama rata & pengecualian peruntukan ini dlm soal agama.

Dayak Laut. Lugat. Kelabit. Melanau. adalah rasional bg merezabkan utk org Melayu dan bumiputera suatu kadar bilangan dlm perkhidmatan persekutuan kerana semasa zmn penjajah & di awal kemerdekaan. Ekonomi ‡ Rata2 org Melayu yg terdiri golongan pesawah. Kajang. sedikit sangat bilangan org Melayu yg bekerja dgn kerajaan.8% berbanding bukan Melayu iaitu 26% pd 1970. ‡ Tp YDPA tidak boleh melucutkan sesiapa juga apa2 jawatan awam yg disandang olehnya. ‡ Org Melayu masih kurg menceburi perniagaan (lihat k/kerja) ‡ Org Melayu masih perlu dibantu dan dibimbing. Sian. penoreh getah dan nelayan berada dlm kemiskinan iaitu 64. Murut. Kedayan. JUSTIFIKASI/RASIONAL RASIONAL PERKARA 153 ‡ Kontrak sosial berjaya atas dasar toleransi yg tinggi antara org Melayu dan bukan Melayu. Penan. 3 perkara dlm Perkara 153 ‡ Perkhidmatan Awam ‡ Tanggung jawab YDPA utk menentukan rezab org melayu dan bumiputera SS dgn memperuntukkan satu kadar bilangan jawatan dlm perkhidmatan awam persekutuan yg baginda fikirkan perlu. atau dia berketurunan campuran dr kaum tersebut. ‡ Maka Perkara 153 wajar diguna utk mencapai tujuan ini iaitu dgn memberi lesen perniagaan dan premis perniagaan yg strategik 3. Tabun dan Ukit. Dayak Darat. Dusun. ‡ Org Melayu terima prinsip Jus Soli dan bukan Melayu menerima hakikat hak keistimewaan org Melayu. ‡ Ini adalah kesan penjajahan Inggeris .org Melayu hanya jd pemerhati kpd kepesatan ekonomi di Tanah Melayu/Malaysia. Melayu. MELAYU ditakrifkan sebagai: ‡ Lazimnya bertutur dlm Bahasa Melayu ‡ Beragama Islam ‡ Mengamalkan adat istiadat Melayu ‡ Manakala BUMIPUTERA Sabah & Sarawak ialah: ‡ Sarawak: terdiri dr mana2 satu kaum asli iaitu Bukitan. ‡ Ini menunjukan majoriti org Melayu adalah miskin terutama di luar bandar. ‡ Justeru. ‡ Hasil prinsip ini 800. ‡ Matlamat utk mencapai 30% pemilikan kekayaan neg (di kalangan org Melayu) belum tercapai. Pendidikan ‡ Penjajah tlh meninggalkan sistem pendidikan yg terus mengekalkan org Melayu . ‡ Sabah: anak atau cucu kpd seorang dari suatu kaum asli Sabah da n dia telah dilahirkan di Sabah. ‡ Hal yg sama juga. Tagal. Kayan Kenyah. Bisayu h. semua org tidak kira bangsa yg menyandg jawatan dlm perkhidmatan awam mestilah diberi layanan yg adil & baik dr segi kenaikan pangkat. 2.Siapakah MELAYU dan BUMIPUTERA Sabah & Sarawak? ‡ Dlm Perlembagaan Malaysia ±Perkara 160. gaji dan kebajikan yg lain.000 org Cina tlh diberi hak kerakyatan ‡ w/pun pd ketika itu kesetiaan sebilangan besar org bukan Melayu terhadap Persekutuan Tanah Melayu boleh dianggap meragukan disebabkan dasar pecah dan perintah oleh Inggeris.

ambil ujian BMelayu dan perlu lulus. ‡ Keadaan sekolah org Melayu juga begitu teruk. tanpa perabot yg cukup. ‡ Bahasa Melayu (Perkara 152) ‡ Bahasa kebangsaan ialah Bahasa Melayu (yg mengikut implikasi yg diperlukan mestilah digunakan utk maksud2 rasmi) ‡ Tiada siapa yg dilarang daripada menggunakan (selain drpd maksud rasmi) atau mengajar atau belajar apa2 bahasa lain. ‡ Islam juga diterima sbg agama persekutuan sesuai dgn takrif Melayu dlm Perkara 60 . Barulah boleh ditempatk an di Tanah Melayu. Sultan Johor pernah mengutus surat kpd Gabenor Singapura dlm bahasa Melayu. ‡ 1970: bilangan pelajarbumiputera di IPTA (ijazah pertama) dlm negara adalah 40. doktor. ‡ Jelas BMelayu telah diterima sbg bhs rasmi sejak sebelum dan semasa zmn penjajah. akauntan.dlm kemiskinan.9% atau 225 org.contoh. kedudukan agama Islam langsung tidak diganggu dan Inggeris menyerahkan urusan agama Islam kpd Raja2 Melayu. di UM ‡ Peratusan pelajar Melayu dlm bidg sains juga rendah Sambungan«.4% ) ‡ Akhir 2002 jumlah profesional b/putera meningkat scr pu rata sbyk 39%.2% . ‡ Pd 1914. namun ia masih lagi tertinggal jika dibandingkan non -bumi. ‡ Pengekalan ini seolah bercanggah dgn Penyata Razak 1956 yg mahu mewujudkan sistem penddk kebangsaan ± Pengekalan sekolah ini t/bgt menyumbang ke arah integrasi nasional demi mengukuhkan perpaduan kaum Sambungan« ‡ Toleransi dlm pendidikan juga berlaku di peringkat menengah dan tinggi RASIONAL PERKARA 152 ‡ Rasional pemilihan bahaa Melayu sbg bahasa kebangsaan ialah Bahasa Melayu telah menjd lingua franca di Nusantara sejak berabad lamanya. kekurangan buku teks dan bahan bacaan serta i/bapa Melayu sudah hilang kepercayaan terhadap sekolah Melayu. ‡ Kerajaan berhak mengekalkan penggunaan & pembelajaran bahasa lain dlm persekutuan. RASIONAL PERKARA 3 ‡ Islam dipilih sbg agama rasmi kerana ia telah bertapak lebih 500 tahun ‡ Semasa penjajahan Inggeris.1% berbanding Cina 52. juruukur.3% dan sehingga kini bumiputera masih kekal ketinggalan (tahun 1995: 33. jurutera. ‡ Sistem pendidikan Inggeris pd masa itu sekadar utk menjdkan petani Melayu yg lebih baik drpd i/bapa mereka. peguam) pd 1970 hanya 4. apabila neg merdeka hingga sekarang. ‡ w/pun termaktub hak keistimewaan b/putera dlm pendidikan tetapi kerajaan tidak menghapuskan sekolaj jenis kebangsaan Cina dan Tamil. perlu pelajari BMelayu. ‡ Berbanding non -bumi iaitu 84. ‡ Golongan profesional b/putera (arkitek. lebih mudah dipelajari dan bersifat lebih tekal dr segi istilah dan sebutan berbanding bahasa lain. ‡ Pegawai2 Eropah yg memegang lebih 95% jawatan Kumpulan 1.2% berbanding non -bumi 56.

METOD: Perubahan Aspek struktural dan budaya Sekularisasi budaya politik Partisipasi politik yang lebih besar dalam kalangan rakyat pembentukan dan perlaksanaan dasar awam seperti Dasar Pendidikan Kebangsaan.maka isu pembinaan negara -bangsa ini adalah sangat penting. ‡ Con: kes Ramah lawan Laton. peperangan @ penjajahan. kekerapan konflik.Suatu bangsa harus membentuk suatu negara tetapi disebabkan berlakunya migrasi. ukuran perbandingan dgn negara lain dan kebebasan bersuara. Kebudayaan Kebangsaan dan Rukun Negara. UKURAN PENCAPAIAN Berdasarkan tahap integrasi nasional yg dpt diukur secara kualitatif atau kuantitatif. atau negara yg tidak berbangsa. Sejak p/raya 1994 dan 2004 DRakyat ada 219 wakil Dominan Melayu dlm politik negara jelas & nyata . Bahasa Kebangsaan. Malaysia. negeri2 Melayu tlh menggunakan undang2 Islam. gabungan µkerajaan¶ yg berbeza . Ini termasuklah kejayaan dasar2 nasional. Hak penganut agama lain ialah: ‡ Menguruskan hal ehwal agamanya sendiri ‡ Menubuh dan menyelenggara institusi bg maksud agama atau khairat ‡ Memperolehi dan memiliki harta benda serta memegang dan mentadbirnya mengikut undang2 TAJUK 4 PEMBANGUNAN POLITIK DALAM KONTEKS HE DI MALAYSIA MATLAMAT: pembinaan negara -bangsa (DEFINISI NEGARA-BANGSA): bermaksud suatu wilayah yg mempunyai sempadan.‡ Sebelum penjajahan Inggeris. ‡ Agama lain boleh diamalkan dgn aman & damai di mana2 bahagian persekutuan. pemerintahan atau kerajaan dan warganegara atau bangsa. REALITI MALAYSIA: KERENCAMAN DEMOGRAFI POLITIK Dewan Rakyat adalah kuasa tertinggi di parlimen. ‡ Kebebasan beragama dijamin dlm perlembagaan terhadap semua agama iaitu setiap org berhak utk menganut & mengamalkannya. terdapat bangsa yg tidak bernegara. kuasa dan keistimewaan utk menubuhkan /menyelenggara/membantu penubuhan institusi Islam & melaksanakan ajaran Islam serta mengeluarkan perbelanjaan yg diperlukan utk tujuan itu. sbg sebuah negara -bangsa yg sempadan wilayahnya terdiri drpd gabungan daerah yg berbeza. Mahkamah Rayuan Selangor memutuskan undang2 Islam ialah undang2 negeri dan mahkamah hendaklah mengiktiraf dan menggunakan undang2 tersebut. Akibat proses migrasi dan penjajahan. 2) Agama Islam ( Perkara 3(1) ) ‡ Agama Islam adalah agama persekutuan ‡ Pihak kerajaan (persekutuan @ negeri) mempunyai kebebasan. gabungan µbangsa¶ yg berbeza. kekerapan pilihan raya.

Antaranya SNAP. MCA. pd peringkat awal cadagan penubuhan Malaysia. Pesaingnya kemudiannya adalah dari dlm BN & luar BN. hingga sekarang tapi tidak pernah berjaya. 30 kerusi Cina dan 33 kerusi plural (bukan majoriti)=219 Kerajaan yang stabil memerlukan semua kaum berkerjasama dan berkongsi kuasa kerana tiada kaum akan dapat memerintah tanpa sokongan kaum yang lain. Sarawak.Mengandungi semua tuntutan Sabah. Percubaan menubuhkan parti berdasarkan p elbagai etnik tlh berlaku bermula dgn Dato¶ Onn Ja¶afar. membawa kepada pembentukan parti PERIKATAN. Singapura. IPF sentiasa memberi sokongan/kerjasama kpd BN pada setiap pilihanra ya tetapi masih belum diterima masuk ke BN kerana bantahan MIC. parti2 berdasarkan etnik ditubuhkan. Cadangan pembentukan Malaysia 1960 meny ebabkan etnik2 lain menubuhkan partinya sendiri kerana menganggap parti yg ada tidak mewakilinya. Pesaka. SCA. CINA ± pesaing MCA terhadap sokongan Cina adalah beberapa parti dlm BN (s eperti GERAKAN) dan juga di luar BN (seperti DAP). Sejak menyertai Malaysia. Penentangan terhadap Malayan Union ± penubuhan UMNO. Lain2: USNO. Keadilan.Kerusi majoriti sebanyak 186: iaitu Melayu Semenanjung ada 125 kerusi & 31 kerusi Bumiputera Sabah Sarawak (kesemuanya 156). SARAWAK Parti terawal ditubuhkan ialah Sarawak United Peoples Party ± SUPP Berasaskan berbilang etnik tapi kemudian kaum Cina mendominasikan parti ini. INDIA ± MIC tiada pesaing yg signifikan sehingga pertengahan 1990an. PDS. PERJANJIAN MALAYSIA 1963 Perjanjian bagi kemasukan Sabah. SAP P ASAS -ASAS PENTING PROSES POLITIK MALAYSIA 1.parti yg ada ialah UNKO (United Kadazan National Organization) ± menjadi gabungan UMNO. Singapura yg dipersetujui & dimaktubkan dlm Perlembagaan Persekutuan Malaysia 1963 TAJUK 5: .G Pandithan (bekas pemimpin MIC yg disingkirkan). PANAS. Kejatuhan PBS membawa kpd penubuhan parti2 baru spt PBRS. Tetapi ia berubah selepas itu dgn penubuhan PPP (People¶s Progressive Party) yg mendpt sokongan padu/majoriti di Perak. BERJAYA. Sarawak. PBB.KONTRAK SOSIAL 1948 dan 1957 2. MCA & MIC. MIC sbg model. KEMUNCULAN PROSES POLITIK BERPARTI SEMENANJUNG MALAYSIA Bermula Selepas Jepun menyerah kalah & Inggeris kembali ke Tanah Melayu. PBS (PBS jatuh & UMNO ambil alih). MIC ± pesaing dari luar prti adalah IPF (All Malaysian Indian progressive Front) di bawah pimpinan M.Pesaing UMNO terhadap sokongan Melayu adalah PAS. MELAYU . PBDS SABAH Seperti juga Sarawak. Semangat 46. Semua parti2 ini ditubuhkan berdasarkan perkauman tapi kerjasama etnik dapat dicapai dlm gabungan yg besar ini.

yg mana kegiatan pertanian subsisten diubah kpd pertanian komersial. metod dan ukuran pencapaian ditentukan terlebih dahulu sebelum sesuatu perubahan dilaksanakan. Inilah yg disebut modenisasi (mengandungi 2 aspek utama iaitu pembangunan ekonomi dan pembangunan politik.) Perubahan Tidak Berencana: suatu proses peniruan gaya hidup barat yang tidak disertai oleh suatu usaha perubahan secara berencana. sektor tradisional masih wujud di luar bandar ASAL MULA MODENISASI Bermula melalui 2 revolusi besar iaitu Revolusi P erancis (yg merubah sistem politik feudal Eropah) dan Revolusi Industri (yang merubah sistem ekonomi eropah). Pembangunan pertanian. Semasa Penjajahan Bersifat dwi ekonomi. METOD. Industrialisasi. yg mana pengetahuan dan teknik tradisional dikesampingkan untuk memberi laluan kpd penerapan ilmu saintifik dan teknik2 canggih. Ia dianggap sbg sesuatu yg harus ditempuh ole h semua bangsa atau negara terutama yang baru merdeka. Berencana 2. UKURAN PENCAPAIAN: Pertumbuhan yang lazimnya diukur dgn ukuran seperti KNK (Keluaran Negara Kasar)=GNP (Gross National Product) SEJARAH STRUKTUR EKONOMI MALAYSIA 1. Tidak berencana Perubahan Berencana: suatu proses di mana matlamat.PEMBANGUNAN EKONOMI DALAM KONTEKS HUBUNGAN ETNIK DI MALAYSIA KONSEP µMODENISASI¶ Modenisasi : satu proses transformasi atau perubahan dlm segala aspek kehidupan masyarakat. Ini diistilahkan juga sebagaiµPEMBARATAN¶ PEMBANGUNAN EKONOMI: MATLAMAT. iaitu proses produksi yg dilakukan secara besar -besaran dgn menggunakan teknologi canggih. Tradisional + kapitalis 3. Perubahan berlaku samada: 1.Sebelum Penjajahan Mengamalkan sistem ekonomi tradisional iaitu bersifat sara diri 2. METODE yg digunakan: Pembangunan teknologi. . UKURAN PENCAPAIAN MATLAMAT pembangunan ekonomi adalah untuk mewujudkan sebuah masyarakat industri. Selepas Penjajahan Sistem Ekonomi moden.

MATLAMAT: Peringkat awal. pembangunan ekonomi di Malaysia telah mencapai kejayaan. . buruh dan pengawalan pasaran secara berterusan. kerana terdapat µdivision of labour¶ mengikut kelompok etnik. ekonomi. sistem ekonomi sara hidup dan keupayaan teknologi/kraf tempatan pupus Kelompok yang paling kehilangan ialah masyarakat pribumi atau masyarakat tradisional yang berada di luar daripada sistem kapitalis. Begitu juga dgn industri bijih timah. amat penting utk pembangunan infrastruktur sebagai sokongan kpd indus tri asas. perlunya landasan keretapi. Kualiti hidup masyarakat secara amnya adalah baik berdasarkan penurunan kadar kemiskinan dan kadar inflasi yang rendah. Penjajahan telah mengubah landskap sosial. Akhir 1960-an. ilmu & alam sekitar wilayah bukan eropah. pembangunan pertanian dan industri gantian -import. HUBUNGAN KAUM DAN HUBUNGAN ETNIK MALAYSIA Melalui proses penjajahan. pembangunan ekonomi mula berteraskan kpd pembangunan teknologi dan peralihan dr industri gantian -import kpd industri berorientasikan eksport Akhir 2000. Akibatnya sistem kepemimpinan tradisional. ekonomi berteraskan K -ekonomi Secara keseluruhan. Penjajahan dilakukan ke atas wilayah yg terpilih utk memast ikan perlanjutan pembekalan barang mentah. alam sekitaran Malaysia telah diubah untuk membolehkan tanaman seperti getah dan kelapa sawit ditanam untuk kepentingan bekalan industri di eropah. budaya. *Kritik terhadap gagasan Modenisasi Banyak kritik telah dikemukakan terhadap gagasan modernisasi yang diwar -warkan sangat mulia dan positif tetapi sebenarnya membawa kepada keterbelakangan atau kemunduran terutama kepada golongan minoriti dan tradisional Modenisasi juga adalah anti tradisi. jalan raya dan pelabuhan yg boleh menampung keperluan eksport dan import Tenaga buruh di Malaysia juga unik. PROJEK MODENISASI MALAYSIA Diasaskan sejak zaman kolonial inggeris Diteruskan dengan melakukan pelbagai perubahan dan penyesuaian. yang dapat diukur dengan Kadar Keluaran Negara Kasar (KDNK) yang baik iaitu sekitar 8 hingga 9% terutama pada tahun 1980-an dan 1990-an. UKURAN PENCAPAIAN bg pembangunan ekonomi di Malaysia tidak hanya diukur dengan ukuran sepert i KDNK tetapi juga dengan ukuran peningkatan indeks kualiti hidup. Politik: etnik Melayu membentuk majoriti.Imperialisme dilaksanakan melalui perdagangan spt syarikat British East India Company. Cina dan India minoriti. pembangunan ekonomi lebih ditumpukan kpd peningkatan infrastruktur ekonomi. Contohnya. Ciri-ciri etnik dalam struktur ekonomi di Malaysia Demografi: Melayu adalah majoriti. pendidikan.

PERINDUSTRIAN dan K -EKONOMI . RMK-3 (1976-80): melanjutkan dasar industri yg dirangka pd RMK -2. Ketika ini terdapat peralihan dr industri gantian -import kpd industri berorientasikan eksport. dgn tumpuan memajukan infrastruktur ekonomi. iaitu kerja yang memerlukan banyak tenaga manusia dan berteknologi rendah. Inilah yg menjd isu dlm pertumbuhan ekonomi dan agihan ekonomi berdasarkan kumpulan etnik. dapat dikurangkan dan seterusnya dihapuskan. 2 rancangan pembangunan yg awal: Draf Rancangan Pembangunan (1950 -55) dan Rancangan Lima Tahun Malaya Pertama (1956-60) telah digubal oleh Inggeris. RMK-4 (1981-85). RMK-1 (1966-70): beri tumpuan kepada perindustrian gantian -import. Dasar Ekonomi baru. Rancangan Lima Tahun Malaya Kedua (1961 -65) telah digubal oleh pemerintah Malaya sendiri. Etnik Cina adalah majoriti dlm ekonomi. RMK-5 (1986-90) dan RMK-6 (1991-95) adalah rancangan pembangunan yg menitik beratkan industri berasaskan teknologi yg lebih maju dan dasar pengswastaan.Tetapi majoriti dlm demografi dan politik bukan bermakna majoriti juga dlm ekonomi. Rasional Modenisasi Perlu demi integrasi ekonomi! Ini dilakukan melalui dasar -dasar pembangunan seperti Rancangan Pembangunan Lima Tahun. RMK-2 (1971-75): menitik beratkan usaha untuk menyelesaikan perbezaan ekonomi antara sektor dan kaum agar kestabilan ekonomi dan politik dapat dicapai. Pulangan dan gajinya juga rendah. Orang Melayu lebih menguasai sektor tradisi sementara orang Cina menguasai sektor yg lebih maju dan berteknologi tinggi. Rancangan Pembangunan Lima Tahun Telah mula dirangka dan dilaksanakan sejak 1950. Ia bertujuan utk perbaiki kedudukan ekonomi me reka yg terjejas akibat Perang Dunia Kedua.7(1996-2000) dan RMK -8 (2001-2006): memberi perhatian kpd industri berasaskan K-ekonomi. Orang Melayu cemburukan kemewahan dan kejayaan orang Cina sementara orang Cina & India pula cemburukan kelebihan orang Melayu yg mendpt peluang perkhidmatan dlm sektor2 pentadbiran. Dasar2 ini penting bagi memastikan pengasingan ekonomi yg wujud sejak zaman penjajahan dapat dimansuhkan. dll. Ini berlaku akibat dasar¶pecah & perintah¶ British. DASAR-DASAR AWAM: PERTANIAN. Ini menyebabkan ketidakseimbangan pendapatan yg menyebabkan setiap kaum saling mencemburui satu sama lain. Orang melayu dan penduduk orang Asli lain menguasai ekonomi yang mundur. RMK. Dasar2 ekonomi juga boleh memastikan pengagihan ekonomi yg tidak seimbang selama ini sehingga mewujudkan perasaan cemburu antara satu sama lain. yg hampir tidak memungkinkan setiap kaum bertemu/bergaul > Plural society.

beberapa badan yg bertanggung jawab utk memajukan sektor pertanian dan menghapuskan kemiskinan luar bandar tlh diwujudkan spt FELDA. 1980an dan 1990an. beberapa strategi tlh disusun utk meningkatkan pembangunan ekonomi yg berteraskan kpd teknologi ICT dan K ekonomi. Jabatan Perikanan & Haiwan: memberi nasihat & tunjuk ajar ternakan dan perikanan. Ekonomi dan etnisiti: Bahasa. Ini telah digunakan oleh sesetengah pihak utk berhujah bahawa keadilan dan kesamarataan harus diperjuangkan & dicapai di Ma laysia. sains dan ekonomi Kedudukan bahasa sebagai bahasa penyatuan . menengah dan bawah Berbeza antara kelompok etnik . Cina. µkecuali sebagaimana dibenarkan dgn nyatanya oleh perlembagaan ini. memproses dll FAMA (Lembaga Pemasaran Pertanian Persekutuan): mengelolakan pemasaran hasil2 yg dikeluarkan. sektor perdustrian lebih diberi perhatian & beberapa dasar tlh digubal spt Dasar Pandang Ke Timur dan Dasar Penswastaan. keturunan atau tempat lahir atau jantina dlm mana2 undang2 atau dlm pekerjaan DEB dan hubungan kaum Ada 2 matlamat. tidaklah boleh ada perbezaan terhadap w/neg ara semata2 oleh sebab agama. pembangunan teknologi baru.1960an dan 1970an. meskipun pembangunan berubah kpd perindustrian tetapi sektor pertanian masih diutamakan. Lembaga Pertubuhan Peladang: mengadakan kem udahan perolehi bahan2 baja. antaranya: MARDI (Institut Penyelidikan & Kemajuan Pertanian M¶sia) Jabatan Pertanian: mengeluarkan benih & penentuan jenis tanah. ISU-ISU UTAMA EKONOMI Antara agihan dan pertumbuhan Berbeza antara kelas sosial iaitu kelas atas. DASAR PERTANIAN Kerajaan telah mengadakan beberapa agensi pembangunan utk memberi kemudahan kpd petani. Tetapi Perkara 8(2) telah menyatakan. jentera kenderaan. India Antara Hak samarata (Perkara 8) dan Hak Istimewa (Perkara 153) Perlembagaan Malaysia Perkara 8(1) menegaskan semua org adalah sama rata di sisi undang2. Seseuai dgn dasar pembangunan pert anian. iaitu membasmi kemiskinan tanpa mengira kaum dan menyusun semula masyarakat 1971-1990 Usaha utk meningkatkan pemilikan saham bumiputera sehingga sekurangnya2 30% Punca rusuhan kaum 13 Mei 1969 adalah disebabkan ketidakseimbangan ekonomi antara kaum Pendidikan. FELCRA dan MARA. mereka berpendapat Perkara 153 (hak istimewa Melayu & Bumiputera) harus diteliti semula. kaum. Oleh itu. Sesuai dgn perkembangan ekonomi dunia masa kini. racun.Melayu. Bank Pertanian: mengelolakan kemudahan kredit utk rancangan projek pertanian.

5. Sekarang sistem perbankan Islam semakin meluas yg tlh ditawarkan oleh bank2 konvensional 8. Sejarah dan pengalaman pluraliti yang telah wujud sejak zaman awal persejarahan iaitu dengan kedatangan orang -orang Cina dan India juga meletakan asas yang . mengurangkan beban kewangan & pentadbiran kerajaan. Pertengahan 1998. 2.membantu mencapai matlamat DEB 9. 191 syarikat majoriti sahamnya milik bumiputera telah muflis. meningkatkan persaingan. mengurangkan bilangan & saiz sektor awam. 25. Tajuk 6: HUBUNGAN ETNIK KE ARAH MASYARAKAT BERINTEGRASI PROGRAM INTEGRASI DI MALAYSIA 1. 2.Kejayaan Malaysia stabil sebagai sebagai sebuah negara pelbagai etnik ada kaitannya dengan kejayaan program permodenan politik dan ekonomi yang digerakkan oleh kerajaan sejak awal zaman kemerdekaanya. Industri Automobil Nasional & penglibatan etnik Selaras dgn Dasar Pandang ke Timur Usahasama dgn syarikat Mitsubishi Jepun Dgn harapan pemindahan teknologi dan kepakaran serta penglibatan org melayu dlm bidang ini akan tercapai. 4. Akibat aliran keluar masuk modal asing itu juga telah menyebabkan negara2 Asia termasuk Malaysia mengalami krisis ekonomi 1985 -86 dan 1997-98 Krisis ekonomi 1985-86 & 1997-98 Dan Implikasinya Meninggalkan kesan kpd syarikat2 besar.000 syarikat IKS alami masalah Ekonomi Islam dlm ekonomi arus perdana Malaysia 1970an kesedaran tentg perlunya sistem ekonomi Islam bg masyarakat Islam mula wujud Kerajaan kemudiannya menubuhkan Bank Islam dan takaful. 3. Dasar Penswastaan dlm konteks HE (1983) 5 alasan dasar ini diperkenalkan 1.Sikap skeptik terhadap kemampuan bahasa kebangsaan masih ada Selepas hampir 50 thn merdeka peranan dan penguasaan bahasa Malaysia telah meningkat Wujud dualisme kini dalam perlaksanaan bahasa malaysia sbg bahasa kebangsaan GLOBALISASI. yg mana banyak aliran masuk modal asing dan pelaksanaan dasar liberalisasi kewangan. EKONOMI MALAYSIA DAN HUBUNGAN ETNIK Kejayaan ekonomi Asia pd 1980an & 1990an adalah dipengaruhi oleh proses globalisasi. merangsang pelaburan & keusahawanan persendirian. perbaiki kecekapan & menambah produktiviti. kecil dan sederhana samada yg dimiliki oleh usahawan Melayu dan bukan Melayu Syarikat bukan Melayu dpt bertahan kerana lebih byk pengalaman Tetapi syarikat Melayu/bumiputera yg kebanyakannya lahir dr DEB dan Dasar Penswastaan berhempas pulas utk bertahan.

Mengukuhkan solidariti r akyat dari bebagai etnik . RUKUN NEGARA Diperkenalkan 31 Ogos 1970 Utk memupuk integrasi nasional ekoran peristiwa hitam 13 Mei 1969 yg berpunca dari jurang sosio -ekonomi yg jauh antara Bumiputera dgn bukan bumiputera 5 PRINSIP RUKUN NEGARA: Kepercayaan kepada Tuhan Kesetiaan kepada Raja dan Negara Keluhuran Perlembagaan Kedaulatan Undang -undang Kesopanan dan Kesusilaan Kejayaan Dasar ini . nilai -nilai sosial dan kerohanian.Berjaya mewujudkan perkongsian wawasan . Kejayaan Program Ekonomi & DEB . DASAR-DASAR PEMBANGUNAN NEGARA dan DEB Dasar pemulihan dan langkah memperbetulkan ketidakseimbangan antara kaum dlm pelbagai sektor Mewujudkan masyarakat bumiputera yg aktif dlm perniagaan dan industri. keadilan sosial.Meningkatkan kualiti hidup rakyat 3.Menjadi Ideologi Negara dan identiti negara bangsa . selain mempunyai rasa bangga dan keyakinan terhadap bangsa sendiri (Tun Mahathir) Untuk merealisasi wawasan 2020 ini 9 cabaran untuk diharungi telah dikenal pasti.Mewujudkan wawasan atau cita -cita yang dikongsi bersama 2.Satu pelan tindakan nasional .Berjaya menyusun semula struktur ekonomi Malaysia. DASAR DAN PELAN TINDAKAN UNTUK PERPADUAN: Ada dasar dari atas ke bawah seperti. Perspektif Wawasan 2020 Wawasan 2020 juga adalah respons kepada pembangunan ekonomi .Mewujudkan nilai -nilai sepunya bagi semua etnik .kukuh untuk berlakunya integrasi yang lebih tulin. mutu kehidupan. sistem pemerintahan.Menyiapkan masyarakat dalam menghadapi masa depan . Kejayaan Wawasan 2020 . ekonomi.. sosial dan politik yang berlaku pada peringkat nasional dan antarabangsa Wawasan ini menitikberatkan pembangunan menyeluruh dan bukan sahaja pembangunan ekonomi Dari segi ideanya ia bertujuan mencapai kemajuan sepenuhnya dari segi perpaduan negara dan kesepaduan sosial. 1. Cth dari agrarian kepada industri dan seterusnya pertanian industri .Menghilangkan monopoli ekonomi oleh sesuatu etnik sahaja . kestabilan politik.Berjaya mengurangkan kadar kemiskinan antara kaum dan antar a bandar dengan luar bandar . Komuniti perniagaan Malaysia.

Cabaran Ekonomi 3. Rukun Tertangga dan aktiviti belia Tajuk 7 CABARAN HUBUNGAN ETNIK DI MALAYSIA SENARIO HUBUNGAN ETNIK DI MALAYSIA Bentuk HE mengalami turun naik dan ada sejarah konflik antara kaum: Selepas pendudukan Jepun Bukit Mertajam.CABARAN DALAM HUBUNGAN ETNIK DI MALAYSIA 1. Budaya kaum lain yang tidak betentangan dengan prinsip awal di atas adalah pelengkap Impak/Kejayaan . Islam sebagai teras utama 2. Antaranya ialah rumah terbuka. Budaya asal Malaysia sebagai rujukan utama 3.Cabaran Sosial 2. dan Jawatankuasa Kabinet yang mengkaji Dasar Pendidikan ditubuhkan pd 1974 bertujuan memperbaiki sistem pendidikan negara dgn matlamat supaya berjaya lahir satu masyarakat yang bersatu padu dan berdisi plin serta memenuhi keperluan tenaga rakyat terlatih bagi pembangunan negara. 1964 Kuala Lumpur. Laporan Rahman Talib (1960) > Akta Pelajaran 1961. 1965 Pulau Pinang.Cabaran politik .Menekankan pembinaan daya rohani dan jasmani .Integrasi yang berkesan untuk generasi muda .Memperkasakan bahasa kebangsaan .Prasangka Dasar dari bawah ke atas lebih melibatkan partisipasi masyarakat dan NGO. gorong royong. 1967 Peristiwa 13 Mei 1969 Iktibar Peristiwa 13 Mei: Kerosakan harta benda & nyawa Darurat & perintah berkurung Mencabar kedudukan orang Melayu 1.Kurang berjaya kerana perspektif yang sempit terhadap budaya .Projek deperti sekolah wawasan dan RIMUP Dasar Kebudayaan Kebangsaan Dasar pepaduan melalui kebudyaan berdasarkan 3 prinsip utama 1. DASAR PENDIDIKAN KEBANGSAAN Dasar Pendidikan Kebangsaan secara jelas mengarah kepada pembinaan masyarakat yang harmonis Perkembangan dasar pendidikan dari Penyata Razak (1956) >Ordinan Pelajaran 1957. Ada Falsafah dan matlamat pendidikan negara dan ada Strategi pelaksanaan Kejayaan Dasar Pendidikan Nasional .4.

Cabaran sosial Wujud kerana perbezaan seperti: Pemisahan Fizikal Sistem Pendidikan yang Berasingan Polarisasi dalam kalangan Pelajar Kontrak sosial yang didefinisikan mengikut kepentingan etnik masing -masing 2 Cabaran dari aspek ekonomi Penguasaan Ekonomi yang berbeza Perbezaan Pekerjaan Berdasarkan sektor Ekonomi 3 Cabaran dari aspek politik Politik perkauman yang kuat dan sempit akan meyuk arkan cabaran HE yang sedia ada. . tekad & visi bangsa. 2. 4. begitu juga dgn sistem politik (demokrasi) yg mereka canangkan sbg yg terbaik. Samada tentang semangat. bahasa dan kebudayaan.pendirian.4. jatidiri adalah sesuatu yg kita miliki bersama. Era kini. adalah antara cabaran yg terpaksa dihadapi oleh rakyat M¶sia. semangat kebangsaan. dihayati secara kolektif & dominan sifatnya yg dapat mencirikan rupa & peribadi bangsa. Kini mereka memperjuangkan pula hak asasi manusia. Semua itu memusnahkan. Oleh itu. eksploitasi sumber manusia & bahan mentah. Semua aspek ini mewujudkan nilai yang tersendiri dalam sesebuah etnik itu. gambaran atau keadaan khusus seseorang Identiti bangsa. sikap. ekonomi bebas. Barat membawa masuk pengaruh dari segi ideologi. mempunyai nilai sendiri. Cabaran Nilai antara Etnik Perbezaan nilai wujud kerana adanya perbezaan hasil kepelbagaian agama. patriotisme & kewarganegaraan yg semuanya menjurus kpd ketahanan & kemurnian nilai sesuatu bangsa. Mereka export segala macam keburukan yg merosakkan negara & alam sekitar. PEMBINAAN JATIDIRI ACUAN MALAYSIA Apakah jatidiri? ciri2.adat istiadat. Globalisasi dlm bentuknya yg terselindung adalah lanjutan proses penjajahan budaya yg berupaya melemahkan tradisi sendiri serta menjadi pengha lang kpd pembinaan jatidiri & tamadun Malaysia. S&T.Cabaran Nilai antara etnik. penjajahan tidak lagi boleh diterima. dan 5. budaya hiburan.Cabaran Globalisasi dan Teknologi 1. kepercayaan. 5. Cabaran Globalisasi & Teknologi Proses globalisasi @ pembaratan corak hidup berasaskan gagasan ekonomi & politik barat sejagat. keperibadian nasional. budaya hedonisme & nilai2 negatif.

mereka berharap boleh menghasilkan generasi baru yg lebih µSingaporean¶ drpd sebelumnya.Khalayak Kritikal Ada 2 aspek. Niat ini dicetuskan oleh kesedaran pentingnya hubungan etnik yang harmonis 2. 3. Tidak ada rakyatnya yg tidak fasih berbahasa Indonesia.Kedudukan Agama Islam dan menerima perbezaan agama Sesuai dengan pengaruh dan fungsi signifikan Islam dalam masy arakat Malaysia dan . 2. yg berlaku akiba t adanya niat itu tadi. Ia menjadi falsafah hidup yg lebih penting drpd Syariah. Agama tidak begitu diambilkira sbg faktor terpenting & yg menjd pegangan adalah ajaran Confucius sbg nilai etika sejagat utk penduduknya.Semua mereka berbeza & itulah kesamaan yg mereka war2kan Di Indonesia pula Menggunakan pendekatan pancasila. 4. bahasa dan semangat k eIndonesiaan yg diasaskan oleh Soekarno. jika seseorg itu beragama Islam.Kekukuhan Ekonomi Faktor ekonomi sanga t memainkan peranan dlm menentukan kejayaan & keberkesanan hubungan etnik yg wujud di M¶sia. Singapura pula melaksanakan Program µsocio -engineering¶. Pancasila pula lebih penting daripada agama dlm kehidupan harian. dan. Dari sini tercetus kemahuan & kesukaan serta aktiviti yg disengajakan dlm bentuk pelan tindakan yg berkesan. Dgn cara itu.Adanya satu badan induk yg menjadi pemangkin kpd semua program hu bungan etnik & integrasi. 3. Pengajaran telah terpahat dlm peristiwa 13 Mei. 1.Keazaman Politik Pemimpin mempunyai niat yang ikhlas utk menginstitusikan hubungan etnik. Con: Kebanyakan org Melayu tidak dikelompo kkan bersama2. Adanya Kumpulan sasar terutama generasi mudan. dgn taburan demografi penduduk yg khusus & penulisan semula sejarahnya Setiap kawasan perumahan merangkumi kumpulan yg dominan & pemecahan kumpulan2 minoriti.FAKTOR PENENTU KEJAYAAN INTEGRASI 1.Beberapa Pendekatan Pendekatan pembinaan jati diri cara Malaysia berbeza dari pendekatan yang digunakan oleh negara lain Misalnya di Amerika Syarikat mereka membawa pendekatan salad bowl¶ dgn segala kumpulan e tnik yg mempunyai identiti sendiri iaitu hampir semua penduduk dunia ada wakilnya di US Mereka juga bangga dgn perbezaan ini.Iaitu Jabatan Perpaduan Negara & Integrasi Nasional (JPNIN) Dan Institut Kajian & Latihan Integrasi Nasional (IKLIN) yg dlm proses mengeluarkan agen2 integrasi nasional dan hubungan etnik.

dan Kami telah menjadikan kamu berbagai bangsa dan bersuku puak. interaksi virtual. pandangan terhadap alam.sebagaimana termaktub dalam PP perkara 3(1) 5. supaya kamu berkenal -kenalan (dan beramah mesra antara satu Dengan Yang lain). lagi Maha mendalam pengetahuannya (akan keadaan dan amalan kamu). 3G. penggunaan Mykad. Prinsip ISLAM Menerima dgn positif kemajumukan etnik/ manusia : i al-Hujurat :13 Wahai umat manusia! Sesungguhnya Kami telah menciptakan kamu dari lelaki dan perempuan.Penggunaan sains dan teknologi Di Malaysia. Contohnya wawasan 2020 yang dikongsi bersama untuk membawa masyarakat Malaysia maju ke hadapan 6. nilai -nilai kemanusiaan dll. Sesungguhnya semulia -mulia kamu di sisi Allah ialah orang Yang lebih taqwanya di antara kamu. (bukan Yang lebih k eturunan atau bangsanya). Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui. penerbangan tambang murah dpt meningkatkan integrasi & eratkan hubungan etnik tanpa melibatkan perundangan.Berkongsi Wawasan. Ajaran KRISTIAN Jesus : ³Love thy neighbor as thyself´ BUDDHISME Gautama Buddha menekankan belas kasihan sebagai salah satu ja lan 8 lapis 4. perkongsian portal. HINDUISME Konsep bakhti dan Karma adalah penekanan tentang berbuat baik sesama makhluk ASAS -ASAS HUBUNGAN ETNIK DALAM KONTEKS AGAMA Berkenal-kenalan (al-Ta¶aruf)P Faham-memahamiP (al-Tafahum) Bekerjasama (al-Ta¶awun)P Persaudaraan (al -Ukhuwwah)P P Berkasih sayang (al-Mahabbah) Jamin menjamin (al -P Tadhamun) BERKENAL-KENALAN Manusia dijadikan paras rupa dan warna ^ kulit yang berlainan supaya mereka berbaik antara satu dengan lain agar mereka dapat hidup bersama dalam keadaan . TAJUK 8 ISLAM DAN HUBUNGAN ETNIK ISLAM DAN AGAMA -AGAMA LAIN DI MALAYSIA Terdapat nilai -nilai sepunya seperti pandangan tentang kekeluargaan.

Ditinjau dari sudut Islam. JAMIN MENJAMIN Rukun kehidupan bermasyarakat ^ juga ialah saling bersedia untuk saling melindungi antara satu dengan yang lain. Apabila hati dengan hati bertaut erat. pertalian darah. utara dan selatan di sekeliling rumah anda´. ^ Ini disebabkan hubungan berasaskan unsur -unsur tersebut lebih bernilai daripada hubungan yang berdasarkan kebendaan. iaitu bilangan rumah sebanyak 40 rumah dari penjuru timur. hilanglah sifat ber musuhan. Bermusuhan antara satu dengan lain tidak akan ^ mendatangkan keuntungan kepada mana-mana pihak. Bekerjasama^ bukan hanya di kalangan sesama agama tetapi melampau batas sempadan agama. jiran itu ialah orang yang ada hubungan dengan anda dalam sesuatu kawasan. bukan untuk bermusuh -musuhan. Masyarakat pelbagai etnik ^ amat perlu mengamalkan asas ini supaya tidak wujud prasangka perkauman yang boleh membawa kepada perasaan tidak puas hati dan permusuhan. PERSAUDARAAN Pendekatan Islam Hadhari menganjurkan konsep ^ hidup bersandarkan kepada persaudaraan atas dasar beriman dan bertaqwa. barat.aman dan sejahtera. Sifat kasih sayang mampu mengikat hubungan ^ kemesraan di kalangan masyarakat pelbagai etnik. APLIKASI HUBUNGAN ETNIK DALAM KEHIDUPAN MASYARAKAT MALAYSIA Kemesraan komunikasi ” Budaya ziarah ” menziarah Mengambil berat” Hormat. Keadaan ini melahirkan rasa tanggungjawab dalam diri set iap anggota^ masyarakat untuk membantu ahli masyarakat yang lain ketika mereka menghadapi kesusahan atau memerlukan pertolongan. benci membenci dan dengki mendengki antara satu sama lain. .menghormati ” Menghormati ” jiran Bersama dalam membuat keputusan” KEJIRANAN DAN HUBUNGAN ETNIK KONSEP JIRAN :^ Mengikut Kamus Dewan. kesukuan atau yang lebih bersifat keduniaan. jiran ialah orang yang tinggal berhampiran dengan rumah sendiri yang dikenali sebagai ³orang sebelah´ atau tetangga. tinggal berdekatan. BERKASIH SAYANG Berkasih sayang merupakan salah ^ satu sifat kemanusiaan yang sewajarnya disemai dan dipupuk dalam sanubari setiap anggota masyarakat.

¶ Memberi kefahaman berkenaan permuafakan sosial di Malaysia dan asas -asas keharmonian h ubungan etnik. ¶ Meningkatkan kefahaman pelajar terhadap cabaran pluraliti budaya dan hubungan etnik di Malaysia ¶ Memberi kefahaman dan kesedaran tentang konsep Islam Hadhari dan hubungan etnik. masyarakat dan kumpulan etnik. Penduduk bermuafakat untuk i menjalankan satu-satu tindakan bagi faedah bersama. HUBUNGAN SOSIAL Hubungan sosial dalam kehidupan kini banyak terjalin melalui berikut: Hubungan menerusi tempat kerjai Hubungan menerusii institusi Hubungan menerusi adat istiadat i Hubungan menerusi aktivitii politik Hubungan menerusi aktiviti kebajikani Hubungan menerusii aktiviti sosial Hubungan menerusi aktiviti rekreasi i KEPERLUAN MEWUJUDKAN HUBUNGAN ETNIK Fitrah kemanusiaan ^ Tuntutan keagamaan ^ ^ Memenuhi keperluan hidup Elak dari bergantung dengan kuasa luar ^ Posted by imfisol at 6:11 PM Sunday. semangat kejiranan boleh dipupuk disebabkan unsur -unsur seperti berikut: Seseorang itu berasa megah dan sayang kepada i kawasan atau tempat tinggal. Penduduk menganggap mereka sebagai i satu masyarakat. ¶ Melibatkan pelajar-pelajar dalam pengalaman pembelajaran y ang kreatif tentang sosial dan kehidupan budaya masyarakat Malaysia . February 15. kerap bertemu dan saling i tolong-menolong antara jiran tetangga. Kenal-mengenal. Penduduk bertanggungjawab terhadap keharmonian dan i keamanan dalam kawasan sejiran mereka.PEMANGKIN SEMANGAT KEJIRANAN Mengikut ^ Jabatan Perpaduan Negara. 2009 Silibus CTU 553 KANDUNGAN KURSUS HUBUNGAN ETNIK (CTU 553) SEMESTER DISEMBER 2008 ± APRIL 2009 Objektif Kursus : Hubungan Etnik / CTU 553 ¶ Mendedahkan pelajar terhadap pluraliti budaya.

PEMBANGUNAN POLITIK DALAM KONTEKS HUBUNGAN ETNIK DI MALAYSIA 4.1 Konsep dan Proses penggubalan perlembagaan di Malaysia.1.4 Persepakatan politik dalam konteks hubungan etnik di Malaysia 5.1.2 Cabaran Inter -Intra Hubungan Etnik .1.4 Masyarakat pl uraliti pasca merdeka 3.2 Pembangunan ekonomi Mal aysia sebelum dan selepas merdeka 5.2 Perlembagaan Malaysia sebagai suatu ¶kontrak sosial¶ 3. 3.1 Pelan tindakan dan strategi ke arah masyarakat berintegrasi 6. 2.3 Isu-isu berkaitan dengan pembangunan ekonomi di Malaysia 6. CABARAN TERHADAP HUBUNGAN ETNIK DI MALAYSIA 7. PEMBANGUNAN EKONOMI DALAM KONTEKS HUBUNGAN ETNIK DI MALAYSIA 5.1.3 Latar belakang politik Malaysia sebelum dan selepas merdeka 4.3 Masyarakat Pluraliti zaman penjajahan 2.3 Kepelbagaian Etnik dan budaya di Malaysia 2. PLURALITI MASYARAKAT ALAM MELAYU DALAM SEJARAH 2.3 Peruntukan -peruntukan.4 Perlembagaan Islam Madinah dan hubungan etnik 4.2 konsep Perpaduan dan integrasi 1.1.2 Peranan Masyarakat 6.1 Konsep Etnik Masyarakat dan budaya 1.1 Konsep modenisasi dalam pembangunan politik 4.Tajuk 1.1 Pluraliti sebelum kerajaan Melayu Melaka 2.2.1.2 Konsep pembangunan politik dan pembinaan negara -bangsa 4.1 Senario hubungan etnik di Malaysia 7.3 Peranan NGO 7. HUBUNGAN ETNIK KE ARAH MASYARAKAT BERINTEGRASI 6.1. rasional dan isu mengenai perlembagaan 3.1 Sejarah Masyarakat plural dan pluraliti di Malaysia. PERLEMBAGAAN MALAYSIA DALAM KONTEKS HUBUNGAN ETNIK DI MALAYSIA 3.1 Dasar -dasar kerajaan tentang integrasi 6.1 Konsep modenisasi dalam pembangunan ekonomi 5. KONSEP-KONSEP ASAS HUBUNGAN ETNIK 1. Pluraliti zaman kegemilangan kerajaan Melayu Melaka 2.

7. Namun kini ia diterima sebagai satu medium untuk .3 Prinsip Islam dan hubungan Kemanusiaan 8. 2008 Cara membuat poster ilmiah Dulu "poster exhibition" lebih popular untuk bidang perubatan. farmasi dan sains gunaan yang lain.3 Faktor penentu kejayaan pembinaan Masyarakat Malaysia yang berinteraksi 8.1 Islam dan keharmonian hubungan etnik 8.4 Aplikasi Islam dalam hubungan etnik Penilaian Kerja Kursus HUBUNGAN ETNIK (CTU 553) Penilaian Penilaian Semester :40 % Plan A Ujian Mid-Term : 15 % Esei : 15% Pembentangan : 10% Plan B (Sekiranya pelajar ramai) Ujian Mid-Term : 15% Ujian 2 : 10 % Kertas kerja Tanpa Pembentangan : 15% Peperiksaan Akhir :60 % Bahagian A:Soalan Objektif : 30% (60 soalan) Bahagian B:Soalan Esei : 30% (Jawab 1 soalan sahaja) Posted by imfisol at 6:31 PM 0 comments Labels: ctu 553 Wednesday. July 9.2 Asas hubungan etnik menurut perspektif Islam 8. ISLAM DAN HUBUNGAN ETNIK 8.

amalan pemakanan.2007. Malaya sebelum pendudukan Jepun. zaman pendudukan Jepun dan pra merdeka. Insyaalah review nya akan menyusul Posted by imfisol at 7:51 AM 0 comments Labels: Sejarah Modenisasi Satu Pandangan Teoritis tentang Modenisasi dan Kesannya Terhadap Dunia Ketiga Pengenalan PEMODENAN baik pemodenan ekonomi ataupun pemodenan politik akan memberi impak besar terutama pada negara yang baru merdeka. Ini termasuklah tentang tempat tinggal. Dari River Kwai ke Sunga i Temboh adalah antara karya menarik yang ditulis oleh orang kecil. Menarik. 2008 Falsafah Sejarah Sejarah secara konvensionalnya ialah sejarah politik. Sejarawan besar seperti K. antara penulis yang menghasilkan sejarah total yang lebih menarik untuk dibaca.N Chaudhuri yang menulis tentang sejarah India dan Anthony Reid yang menulis tentang sejarah negeri di bawah angin. Halimi Ibrahim tentang sejarah yang sangat besar. March 31. tempat tinggal hatta cara gaya kehidupan seksual. Pemodenan dapat menstruktur semula negara yang baru merdeka berkenaan dan akan dirubah mengikut gaya baru yang sesuai dengan pihak/p emikir yang mempromosi pemodenan berkenaan. Pendekatan yang lebih menarik kini ialah aliran Fernand Braudel yang menjadikan semua aspek budaya dan cara hidup manusia sebagai sejarah. Sejarawan biasanya orang-orang yang bernama besar. Semua kita ialah pelaku atau pencipta sejarah. Salah satu definisi yang agak semasa dan sederhana ialah modenisasi adalah pembangunan berencana yang distrukturkan dengan pendekatan ekonomi tertentu dan ia dibezakan dengan pembangunan yang tidak berencana yang selalu disinonimkan dengan pembaratan (Shamsul Amri Baharuddin. iaitu sejarah tentang jatuh bangunnya sesebuah kerajaan. tetapi sebuah buku baru yang diselenggra oleh Daruis Lidin.menyampaikan maklumat ilmiah secara ringkas dan berkesan. Bagaimana membuat poster yang berkesan. Pengertian tentang modenisasi agak pelbagai dan bergantung juga kepada zaman atau era -era tertentu dan pendekatan yang digunapakai oleh pemikirnya. Baca di sini &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& Posted by imfisol at 6:16 AM 0 comments Labels: how to Monday. Namun modenisasi bukanlah satu gagasan yang bebas nilai dan boleh berdiri sendiri . Menariknya sejarah bukan lagi sejarah golongan elit dan dicipta oleh orang besar -besar.

berintensifkan tenagan empat kerat selain daripada menggunakan teknologi simple. Dasar asas teori diakotomi ialah menerapkan idea bahawa masyarakat Barat dan masyarakat bukan Barat (atau dikenali sebagai Dunia Ketiga). sikap dan motif sebagai sifat -sifat dalaman sesebuah masyarakat dan faktor inilah yang akan menentukan atau menggalakkan berlakunya perubahan dalam masyarakat berkenaan. maka gagasan ini perlu diteliti asal -usulnya terutama dari segi epistimologi dan konteks penggunaannya. Sebaliknya ia adalah satu kritik yang sah dan dilakukan oleh ahli -ahli sosiologi pembangunan dalam negeri seperti Shamsul Amri Baharuddin (1977) dan juga ahli ahli sosiologi pembangunan antarabangsa seperti A.Faktor -faktor dari luar seperti perubahan diperingkat antarabangsa ataupun negara jiran tidak akan membawa perubahan signifikan kepada masyarakat berkenaan. berteknologi tinggi dan lain-lain manakala tradisi pula mempunyai ciri yang bertentangan dengan ciri moden. Kritik terhadap modenisasi pula tidak boleh dilihat sebagai kritikan golongan kiri ataupun sebagai anti Barat. Untuk bersikap objektif terhadap gagasan ini dan kesannya. Kaitan Modenisasi dengan Teori Dalaman.tradisional. yang juga bekas koloni kepada masyarakat Barat adalah dua bahagia n yang terpisah. Satu dimensi lain yang penting dalam teori dalaman ini ialah rangka kerjanya berdasarkan belahan atau diakotomi yang akan mewujudkan dua kategori atau dua kelompok idea yang bertentangan. berintensifkan modal. Walaupun konsep ini digunakan dengan definisi baru tetapi ia tidak dapat lari dari konotasi asal sebagaimana yang pernah digunakan oleh keba nyakan ahli -ahli sosiologi atau lebih khusus lagi ahli -ahli ekonomi pembangunan. Mereka mengambil sikap kaedah yang boleh digunapakai untuk mencapai permodenan di negara timur yang mereka jajah ialah melalui memajukan . Teori Dalaman menumpukan penelitian kepada nilai. Masyarakat Barat dikelaskan sebagai masyarakat moden dan mereka telah mengalami perubahan daripada zaman tradisionalnya melalui proses modenisasi. Moden dan tradisi dalam teori dalaman ini di pe rtentangkan sehingga ia tidak dapat wujud serentak.Moden mempunyai ciri ciri tertentu seperti berdasarkan kehendak pasaran. Penelitian ke atas masyarakat di luar daripada tamadun Barat pada umumnya didominasi oleh Teori Dalaman[1].kedua-duanya adalah berbeza. seperti sikap. Antara jenis -jenis idea yang saling bertentangan ini ialah diakotomi antara moden . Oleh itu asas teoritis konsep ini seperti yang lazim dipakai dalam ilmu sosiologi perlu difahami. Setiap kelompok itu terletak bersebelahan tetapi terpisah . Ciri -ciri terasnya ialah bersifat cukup hidup. Pendekatan dualisme yang dibayangi oleh faham etnosentrisme seperti ini sememang telah menjadi satu cara gaya sarjana barat dahulu melihat perubahan yang berlaku di luar wilayah mereka. Malah sarjana Islam juga menyuarakan kritik yang tajam terhadap modenisasi kerana sifatnya yang anti tradisi itu (Wan Muhammad Ali 1977).tanpa dikaitkan dengan latar sejarah gagasan itu dan juga aplikasinya. Manakala masyarakat bukan-barat pula masih lagi berada pada peringkat tradisionalnya dan per ubahan serta modenisasi boleh dicapai dengan berlakunya perubahan dalaman.G Frank (1967 ). Mengikut teori ini halangan pembangunan dalam sesebuah negara ialah halangan dalaman. Teori ini menganggap bahawa sesebuah bentuk masyarakat adalah ditentukan oleh sifat -sifat tertentu yang berupa ciri dalaman kepada masyarakat berkenaan dan terasing daripada pengaruh yang datang daripada lingk ungan masyarakat antarabangsa. adat dan lain -lain.

teknologi dan pengetahuan tempatan sehinggalah kepada identiti mereka sendiri. Matalamat dalam pembangunan ekonomi ialah membawa kemajuan ekonomi. membangunan pertanian supaya ala -ala industri. Baik kepada masyarakat orang asli maupun pada peringkat negara -negara yang telah merdeka. kaedah dan ukuran pencapaian. Semua perubahan dalaman ini dianggap kunci perubahan yang penting kerana masyarakat tradisional disaluti oleh ciri-ciri keusangan dan lapuk dalam nilai. Pembangunan ekonomui seperti juga pemodenan politik telah menetapkan matlamat. Jikapun tiada pertentangan terbuka dari masyarakat awam. Oleh itu tiada nilai nilai tradisi yang dapa t wujud bersama dengan nilai moden. kepercayaan. Kemunculan golongan militan dan radikal yang menentang pemerintah pusat seperti di beberapa buah negara Amerika Latin adalah contoh himpitan permodenan ini. Contoh yang paling ketara ialah kesan yang menimpa masyarakat arang asli di Malaysia. proses modenisasi yang berteraskan kapitalisme barat akan menyebabkan negara -negara yang mulanya mengamalkan sistem ekonomi tradisional terpaksa mengorbankan beberapa budaya material seperti kraf tradisi mereka. Mengikut Hagen (1962) ketaksuban terhadap nilai -nilai tradisi oleh sesetengah kelompok masyarakat adalah tindakbalas mereka terhadap pemodenan yang telah menghimpit jiwa dan raga mereka. Satu -satunya pilihan yang ada untuk memodenkan sesebuah masyarkat mengikut skima permodenan barat ialah meninggalkan sama sekali unsur -unsur tradisional. sikap dan perwatakan anggota -anggotanya. Keadaan dalam tradisional diangga p statik atau jumud dan dikunci oleh adat resam yang dikeramatkan dan diperkukuhkan oleh sistem politik yang bercorak autoritarianisme. Sasaran awal yang cuba diruntuhkan oleh pemuka pemodenan ialah nilai -nilai atau sahaja yang berkaitan dengan sifat tradisional. kerana terlalu bergantung kepada bantuan -bantuan kerajaan ataupun . Modenisasi yang dipaksakan ke atas mereka menyebabkan mereka tidak lagi berkebolehan mempraktikan sains (ilmu) dan teknologi (peralatan tradisional) yang pernah mereka warisi dari luluhur mereka. Mereka akan terperangkap dan tidak dapat keluar daripada pusingan ganas sistem kapitalis moden yang mereka tidak biasa lalui. Ini berlaku kerana penempatan baru mereka dan cara hidup baru yang diperkenalkan kepada mereka menjauhkan mereka dari segi bathin dan fizikal dengan ilm u-ilmu tradisional ini. Di sebalik imej muluk yang dibawanya ia juga boleh diibaratkan duri dalam daging yang akan membawa masyarakat yang ghairah untuk berubah kepada kemunduran ekonomi dan kehilangan jatidiri. melemahkan kuasa kepemimpinan tradisional seperti sistem politik feudal dan mengantikannya deng an politik demokratik dan juga memodenkan sistem komunikasi. Manakala modenisasi pula selalu dianggap sebagai antitesis (lawan) tradisi. Syarat ketat dan melampau seperti ini yang dituntut ke atas masyarakat dunia ketiga menyebabkan berlakunya tindakba las yang juga keterlaluan. Malah pengetahuan tentang herba dan tumbuhan hutan yang dulunya menjadi sebahagian daripada habitat mereka juga turut hilang. urbanisasi dan industrialisasi. kaedah yang digun akan dalam pemodenan ialah dengan memajukan teknologi.sistem pendidikan. Kesan Modenisasi ke Atas Dunia Ketiga Modenisasi selalu dipandang sebagai sebagai kaedah terunggul dan penyelamat kepada negara yang baru maju dan merdeka.

yang dikendung keciciran. pengangguran. µglobal village¶ ataupun µthe boderless world¶. maka negara sedang membangun perlu melalui proses dan pengalaman pembangunan yang sama.negara pemberi bantuan yang tak pernah putus -putus maka wujud pengantungan yang berterusan dan hal ini dikonsepsikan oleh A. apa yang dianggap baik untuk negara -negara maju adalah juga dianggap baik untuk semua negara sedang membangun. Ia satu fenomena yang cukup berpengaruh dekad ini yang mampu memberi suatu cabaran dan berperanan untuk menwujudkan hambatan dal am pembangunan sesebuah negara.html) Keadaan ini menunjukkan bahawa proses pembangunan sebenarnya belum sepenuhnya berjaya untuk memenuhi matlamatnya untuk menghasilkan pertumbuhan dan membawa kesejahteraan hidup kepada seluruh penduduk dunia amnya. Ahli-ahli sains sosial di Malaysia juga mengkritik pemodenan yang berat sebelah ini.Atas talian. Walaupun atas alasan masyarakat yang masih ketinggalan juga berhak menikmati kemajuan yang dibawa oleh pemodenan dan pembuanaan tetapi mereka selalunya adalah dipihak yang kecundang. keperluan asas untuk kehidupan yang relatifnya memuaskan dan produktif masih belum diperolehi. Selain itu. Boleh dikatakan masalah kemiskinan semakin meningkat di banyak negara. antara yang kaya dan yang miskin. terdapatnya anggapan bahawa untuk mengalami keadaan pembangunan seperti yang dinikmati negara maju. Justeru.G. Sebenarnya di banyak negara. Begitu juga jurang antara golongan berada dan golongan termiskin dalam sesebuah negara (Ketua Editor Jurnal Akademika 64 . Pendekatan dan pemikiran asas pembangunan ini menganggap negara -negara Dunia Ketiga atau n egara kurang membangun sebagai satu kumpulan negara yang bersifat homogen. Faedah pembangunan yang telah terhasil kini telah tidak diagihkan secara sama rata sama ada antara negara ataupun di dalam negara.my/jademik. telah dikategorikan sebagai µmundur¶ dan µtradisional¶ dan kemudian dihulurkan µbantuan¶ yang dianggap µsesuai¶ untuk menghapuskan keadaan µmundur¶ dan µtradisional¶ yang telah dikenal pasti itu supaya jurang pembangunan dapat dihapuskan. Boleh dikatakan jurang ini merupakan antara ciri utama pertumbuhan pada abad ke -20 yang lepas. dari segi realitinya jurang antara negara kaya dan negara miskin s emakin melebar. Modenisasi dan Globalisasi Globalisasi seperti juga modenisasi digandingkan dengan konsep yang muluk -muluk seperti µparadigm shift¶. Dalam hal ini banyak kajian telah men unjukkan masalah asas kegagalan itu adalah berkaitan dengan andaian yang mendasari pemikiran kenapa negara -negara kurang membangun itu berada dalam keadaan tersebut. Sebaliknya globalisasi boleh meninggalkan kesan yang positif dan tidak . juga social dislocation. Mengikut mereka walaupun terdapat beberapa perubahan yang nampaknya seperti kejayaan-kejayaan.Frank (1971) sebagai Teori Pengantungan atau Dependency Theory. namun masih terdapat banyak isu dan masalah berkaitan pembangunan yang perlu ditangani dan diselesaikan. Yang dikejar tak dapat.ukm. Dengan demikian. Tamadun yang cergas dan dinamik boleh mencetuskan serta mencorakkan globalisasi.penerbit. negara sedang membangun telah ternafi sejarah mereka sendiri. Bahkan. Antara masalah yang masih belum terselesai sungguhpun terdapat pertumbuhan ekonomi dalam negara -negara tertentu ialah masalah kemiskinan dan ketaksamaan. www.

mereka menggangap ubat yang paling mujarab ialah melalui modenisasi dan menerima secara total faham globalisme. 1967. RMK Tujuan dan Perlaksanaanya: Satu Penilaian Teoritis . UPENA: Shah Alam 5. mempelajari ilmu dan bahasa orang Islam dan men terjemahkannya ke bahasa mereka.Kuala Lumpur 6. H . ketenteraan dan dominasi secara paksa atas orang lain.). Angkatan Belia Islam . Modul Hubungan Etnik .kurang juga negatif ke atas sesebuah tamadun.2008. Pendorong utama ialah kemajuan telekomunikasi yang menprojeksikan keunggulan tamadun Barat sebagai model unggul tamadun dunia. Globalisasi Islam sebenarnya masih berjalan dan mempunyai impak serta implikasi besar misalnya melalui aktiviti Haji yang telah berjaya menghimpun seluruh umat Islam dari seluruh dunia di Mekkah di bawah gagasan idea Tauhid . 1962. Pendefinisian yang jelas dan penilaian semula perlu dilakukan secara objektif terhadap sejauh mana wajarnya modenisasi dan globalisasi dalam pembinaan masyarakat Malaysia yang maju. Osman Bakar (2008). Shamsul Amri. Senarai Rujukan 1. "Pengaruh Globalisasi Terhadap Peradaban" dalam Jurnal Peradaban. Dengan kemajuan sains dan teknologi Islam dahulu semua masyarakat dunia mengunjungi universiti -universiti Islam. Mengikut Prof. 3. Islam dan Modenisma . 1975. 2007. Catalyst (3):20-73. Namun globalisasi bawaan Islam tidaklah sekejam globalisasi Barat yang bersifat memaksa kerana Barat mempunyai unsur kekuasaan. fenomena globalisasi telah wujud dalam tamadun-tamadun lampau termasuk tamadun Islam. Sociology of Under-development and Under-development of Sociology. E. Namun dalam masyarakat yang b aru merdeka dan ingin membentuk kemandirian ekonomi dan budaya. 2. Globalisasi dalam bentuk yang terselindung dan tersirat adalah lanjuta n daripada proses imperialisme budaya dan bahasa yang berkembang sejak zaman penjajah pada abad ke-19. Kesimpulan Kekurangan dan kelemahan teori diakotomi menyebabkan ia dikritik dan ditolak oleh banyak pihak. G. Frank. 1977. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. 1. On The Teory of social Change . Hagen. A. Wan Muhammad Ali. University of New York: Buffalo. Globalisasi dan modenisasi adalah ibarat dua muka pada wang siling yang sama. Shamsul Amri Baharu ddin (ed. (an adaptation) Feffer & Simons Inc: New York. 4. Osman Bakar. walaupun namanya berbeza tetapi nilai dan impaknya adalah serupa.

Ogos 2007 [1] Teori Dalaman ini juga dikenali sebagai Teori Konvensional Posted by imfisol at 7:46 AM 0 comments Labels: Modenisasi Home Subscribe to: Posts (Atom) . 7.ukm.html . www.penerbit.Malaysia: Kuala Lumpur.my/jademik. Di lawati pada 9 hb.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful