Brodsky Uskov Looper Reed & Partners Companie Juridica in Moldova

Republica Moldova GUVERNUL HOTĂRÎRE Nr. 260 din 25.04.2012 cu privire la modificarea şi completarea unor hotărîri ale Guvernului Publicat : 11.05.2012 în Monitorul Oficial Nr. 88-91 art Nr : 308

În conformitate cu prevederile articolului 12 din Legea salarizării nr.847-XV din 14 februarie 2002 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr.50-52, art.336), cu modificările şi completările ulterioare, Guvernul HOTĂRĂŞTE: 1. Hotărîrea Guvernului nr.743 din 11 iunie 2002 „Cu privire la salarizarea angajaţilor din unităţile cu autonomie financiară” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr.79-81, art.841), cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează: punctul 3 alineatul unu: cuvintele „cuantumul minim garantat al salariului în sectorul real sau la un nivel nu mai mic decît” se exclud; alineatul în final se completează cu propoziţia: „Totodată, cuantumul lunar total al salariului unui angajat, calculat în baza sistemului tarifar de salarizare, nu poate fi mai mic decît cuantumul minim garantat al salariului în sectorul real, stabilit de Guvern, după consultarea cu partenerii sociali.”; la anexa nr.1 punctul 4 din Note, cuvintele „sau decît cuantumul minim garantat al salariului în sectorul real, stabilit prin hotărîre de Guvern” se exclud. 2. Hotărîrea Guvernului nr.165 din 9 martie 2010 „Cu privire la cuantumul minim garantat al salariului în sectorul real” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2010, nr. 35, art. 219), cu completările ulterioare, se modifică după cum urmează: la punctul 1, sintagma „1 februarie 2010” se substituie cu sintagma „1 mai 2012”, iar cifrele „6,51” şi

„1100” se substituie, respectiv, prin cifrele „7,70” şi „1300”; punctul 2 se exclude; punctul 3 va avea următorul cuprins: „3. În cazul aplicării de către unităţi a sistemului tarifar de salarizare sau în cazul aplicării sistemului netarifar de salarizare cuantumul lunar total al salariului unui angajat nu poate fi mai mic decît cuantumul minim garantat al salariului în sectorul real, stabilit de Guvern, după consultarea cu partenerii sociali.”; punctele 4 şi 5 se exclud.
PRIM-MINISTRU Contrasemnează: Viceprim-ministru, ministrul economiei Ministrul muncii, protecţiei sociale şi familiei Nr. 260. Chişinău, 25 aprilie 2012. Vladimir FILAT

Valeriu Lazăr Valentina Buliga

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful