MARKETING INTERNAŢIONAL

1

CUPRINS

1. CONCEPTUL DE MARKETING ŞI INTERNAŢ IONALIZAREA ÎNTREPRINDERII ............................................................................................................. 9 1.1. CONCEPTUL DE MARKETING INTERNAŢIONAL ............................................................ 9 1.2. TEORIILE FIRMEI ÎN CONTEXT INTERNAŢIONAL ........................................................ 12 1.2.1. Teoriile comerciale ale firmei pe pieţele internaţional e................................. 13 1.2.2. Teoria investiţiilor externe directe ................................................................. 14 1.2.3. Teoria costurilor tranzacţionale ..................................................................... 16 1.2.4. Teoriile marketingului internaţional .............................................................. 16 1.3. PROCESUL DE INTERNAŢIONALIZARE A ÎNTREPRINDERII .......................................... 22 1.3.1. Factori motivatori ai procesului de internaţionaliza re .................................. 22 1.3.2. Factorii care influenţează perfo rmanţele întreprinderii în marketingul internaţional ............................................................................................................. 23 1.3.3. Modele de internaţionalizar e.......................................................................... 30 2. STRATEGIA DE MARKETING INTERNAŢIONAL.............................................. 38 2.1. STRATEGIA ÎNTREPRINDERII ŞI STRATEGIA DE MARKETING INTERNAŢIONAL ........... 38 2.2. FUNDAMENTAREA STRATEGIEI DE MARKETING INTERNAŢIONAL ............................. 41 2.3. ALTERNATIVE STRATEGICE ÎN MARKETINGUL INTERNAŢIONAL ............................... 45 3. MEDIUL INTERNAŢIONAL...................................................................................... 48 3.1. CONCEPTUL DE MEDIU AL ÎNTREPRINDERII .............................................................. 48 3.2. CARACTERISTICI ALE MEDIULUI ECONOMIC INTERNA ŢIONAL................................... 54 3.3. MEDIUL SOCIO-CULTURAL ....................................................................................... 56 3.3.1. Componentele mediului socio-cultural........................................................... 57 3.3.2. Analiza influenţelor culturale ......................................................................... 59 4. CERCETAREA DE MARKETING ÎN CONTEXT INTERNAŢIONAL ............... 64 4.1. INFORMAŢII DE MARKETING NECESARE ÎN PROCESUL DE INTERNAŢIONALIZARE ...... 64 4.2. PROCESUL ANALIZEI ŞI SELECŢIEI PIEŢELOR EXTERNE ............................................. 69 4.2.1. Importanţa analizei şi selecţiei pieţelor externe ............................................. 69 4.2.2. Etapele procesului de analiză a pieţelor externe............................................ 72 4.2.3. Factori care influenţează procesul de selecţie a pieţelor ............................... 77 4.3. SEGMENTAREA PIEŢEI .............................................................................................. 79 4.4. ANALIZA CONCURENŢEI ........................................................................................... 81 4.4.1. Natura concurenţei ......................................................................................... 82 4.4.2. Factori determinanţi ai competitivităţii pe pi eţele externe............................. 85

2

4.4.3. Analiza capacităţii de răspuns a concurenţilor.............................................. 87 5. STRATEGII DE INTERNAŢIONALIZARE........................................................... 90 5.1. STRATEGIA DE EXPORT INDIRECT ............................................................................ 91 5.2. STRATEGIA EXPORTULUI DIRECT ............................................................................. 92 5.3. STRATEGIA DE INTEGRARE ÎN PIAŢA EXTERNĂ ......................................................... 94 5. 4. STRATEGIA MULTINAŢIONALĂ GLOBALĂ ................................................................ 96 5. 5. STRATEGIA DE CONCENTRARE ŞI DE DIVERSIFICARE GEOGRAFICĂ .......................... 97 6. STRATEGIA DE PRODUS ÎN MARKETINGUL INTERNAŢI ONAL ............... 101 6. 1. CERINŢELE UNUI BUN PRODUS ÎN MARKETINGUL INTERNAŢIONAL ....................... 101 6.2. STRATEGII DE PRODUS ........................................................................................... 104 6.2.1. Strategia Alfa ............................................................................................... 105 6.2.2. Strategia Beta............................................................................................... 109 6.2.3. Strategia Gama – un produs pentru piaţa mondială .................................... 110 6.2.4. Strategia Delta ............................................................................................. 115 6.3. MARCAREA PRODUSELOR ...................................................................................... 117 6.4. AMBALAREA, ETICHETAREA, GARANŢII ŞI SERVICII ACORDATE ............................. 119 7. STRATEGIA DE PREŢ ............................................................................................. 122 7.1. PRINCIPIILE ŞI OBIECTIVELE UNEI STRATEGII DE PREŢ............................................ 122 7.2. ANALIZA PRINCIPALELOR VARIABILE CARE ACŢIONEAZĂ ASUPRA NIVELULUI PREŢU RILOR.................................................................................................................. 125 7.3. STABILIREA STRATEGIEI DE PREŢ PENTRU O SINGURĂ PIAŢĂ EXTERNĂ .................. 127 7.4. STABILIREA STRATEGIEI DE PREŢ LA SCARĂ INTERNAŢIONALĂ ............................. 130 7.4.1. Alternative strategice de preţ la scară internaţională .................................. 130 7.4.2. Preţurile de transfer ..................................................................................... 132 8. STRATEGIA DE DISTRIBUŢIE .............................................................................. 134 8.1. STRATEGII DE PĂTRUNDERE PE PIEŢELE EXTERNE .................................................. 135 8.1.1. Canalul indirect ........................................................................................... 135 8.1.2. Canalul direct............................................................................................... 138 8.1.3. Canalul concertat......................................................................................... 141 8.1.4. Criterii de alegere a strategiei de pătrundere pe o piaţă externă ................ 143 8.2. DISTRIBUŢIA PE PIEŢELE EXTERNE ......................................................................... 146 8.2.1. Colaborarea cu distribuitorii în marketingul internaţional ......................... 146 8.2.2. Realizarea activităţilor en-gros.................................................................... 148 8.2.3. Realizarea activităţilor de vânzare en detail................................................ 149 8.3. FUNDAMENTAREA STRATEGIEI DE DISTRIBUŢIE ÎN MARKETINGUL INTERNAŢIONAL ..................................................................................................................................... 150 9. STRATEGIA DE PROMOVARE ÎN MARKETINGUL INTERNAŢIONAL ..... 152

3

............... 169 10..............1..........1...................................1........................................ Stadiul centrului de management regional .......2.... 168 10............. 154 9. 161 9...... 176 REFERINŢE BIBLIOGRAFICE ...........................................9.4................................. 179 4 ................. Stadiul diviziei internaţionale ................................... 165 10....................................... Stadiul diviziei preinternaţionale........................ PROMOVAREA VÂNZĂRILOR ......1....5............. PROMOVAREA PRIN VÂNZAREA PERSONALĂ .2........................................2...................................................3............. MODELE DE ORGANIZARE ALE COMPANIILOR INTERNAŢIONALE ............. 171 10...............................................2......... Stadiul structurii divizionale........................................................2.....2.2... ORGANIZAREA ACTIVITĂŢI LOR DE MARKETING INTERNATIONAL ............................. FORME DE ORGANIZARE A ACTIVITĂŢILOR DE MARKETING INTERNAŢIONAL .................... 163 10...4......................2....... 162 9. 173 10......... Etapele derulării unei campanii publicitare..................2......... 156 9.1................... 165 10.. 154 9..................... PUBLICITATEA................. Particularităţile publicităţii în marketingul internaţional..............................................................1......................... Structura matricială .....3.......... 168 10............. RELAŢIILE PUBLICE .............

 Distribuirea produsului astfel încât să se asigure disponibilitatea în timp şi spaţiu a cestuia. Creşterea gradului de internaţionalizare a întreprinderii a determinat focalizarea atenţiei spre problemele specifice procesului de pătrundere şi extindere a activităţilor de marketing pe pieţele externe.CAPITOLUL I CONCEPTUL DE MARKETING ŞI INTERNAŢIONALIZAREA ÎNTREPRINDERII 1. Necesitatea studiului şi aplicării unui demers coerent de marketing internaţional decurge din: 5 . Integrarea în mod profitabil în mediul în care-şi desfăşoară activitatea necesită realizarea unui ansamblu de activităţi de marketing privind:  Studierea clienţilor potenţiali. Managementul marketingului este procesul prin care se asigură planificarea. organizarea şi coordonarea tuturor acestor activităţi care asigură îndeplinirea obiec tivelor programului de marketing.1.  Stabilirea unui preţ şi a condiţiilor de plată care asigură accesul consumatorului la produs şi un profit pentru întreprindere. Cine sunt? Ce caracteristici au? Ce factori sunt importanţi în luarea deciziei de cumpărare?  Dezvoltarea produselor şi serviciilor care satisfac cerinţele clienţilor.  Comunicarea cu clienţii astfel încât să se asigure formarea unor atitudini favorabile faţă de produs şi sti mularea comportamentului de cumpărare. În consecin ţă s-a conturat o distincţie între demersul de marketing intern şi cel de marketing internaţional. Conceptul de marketing inter naţional Performanţa întreprinderii este legată de eficacitatea rela ţiilor pe care le întreţine cu piaţa.

 necesitatea unei noi mentalităţi şi a unei gestiuni eficiente a marketingului mix pe pieţele externe în vederea ob ţinerii succesului.  Stabilirea portofoliului optim de pieţe externe pe care să se acţioneze. abordând o serie de probleme:  Analiza poziţiei competitive şi a modului de alocare a resurselor la nivel global. producerea bunurilor care asigură un avantaj diferenţial de marketing. Procesul de marketing internaţional implică identificarea nevoilor şi dorinţelor consumatorilor. 6 . dintre care re ţinem următoarele: Marketingul interna ţional reprezintă activităţile prin care se direcţionează fluxul de bunuri şi servicii spre consumatorii/utilizatorii din mai multe ţări (Cateora 1993). Marketingul internaţional asigură identificarea şi satisfacerea nevoilor clienţilor globali la un nivel superior în raport cu concure nţii naţionali şi internaţionali şi coordonarea activităţilor de marketing în vederea valorificării oportunit ăţilor şi evitării situaţiilor nefavorabile care se manifestă în mediul global (Terpstra şi Sarathy1994). Marketingul internaţional este un domeniu aflat în etapa de conceptualizare. necesitatea extinderii prezenţei întreprinderii pe pieţele externe.  dificultatea vânzării în exterior determinată în principal de doi factori: creşterea lentă a cererii la începutul anilor ’90 şi intensificarea concurenţei prin apariţia unor noi concurenţi şi perfecţionarea strategiilor acestora.  Selectarea modului de pătrundere pe o piaţă externă. comunicarea informaţiilor despre acestea. distribuirea şi schimbul internaţional al acestora prin una sau mai multe modalit ăţi de realizare a tranzacţiilor (Bradley 1991). Există o multitudine de definiţii ale marketingului internaţional.  Selectarea segmentelor de piaţă şi construirea programelor de marketing pentru fiecare în parte.  Stabilirea masei critice şi a secvenţei pieţelor externe care urmează a fi penetrate.

1. Coordonarea şi integrarea strategiilor de marketing de pe diverse pieţe naţionale prin:  centralizare. regionale.1.  diferenţelor e conomice şi culturale.  Dezvoltarea unui sistem informaţional global care să asigure monitorizarea pieţei.  oferirea unei game largi de produse. Avantaj concurenţial Coordonarea activităţilor de marketing Valorificarea oportunităţilor şi evitarea situaţiilor nefavorabile care se manifestă în mediul global 7 . p romovare şi service eficace. specifice marketingului Tabelul 1.  Sistem de distribuţie. Analiza:  politicilor industriale şi comerciale naţionale. de o calitate ridicată şi preţuri juste.  adaptare locală.  standardizare.  diferenţelor dintre infrastructurile de marketing.  Asigurarea unui sistem de distribuţie şi logistic care să asigure disponibilitatea produsului.  Localizarea producţiei în ţările în care se poate asigura cel mai redus cost. Monitorizarea concurenţei şi asigurarea superiorităţii prin:  furnizarea unui produs cu o valoare ridicată pentru client.  delegare.  restricţiil or financiare datorate variaţiilor cursurilor de schimb şi ratei i nflaţiei.Principalele obiective şi activităţi internaţional sunt prezentate în tabelul 1. Obiective şi activităţi în marketingul intern aţional OBIECTIV Identificarea nevoilor clienţil or globali Satisfacerea cerinţelor clie nţilor ACTIVITĂŢI CORESPONDENTE Studii de marketing internaţional pentru a identifica asemănările şi deosebirile dintre grupurile de clienţi din diverse ţări.  Adaptarea mixului de marketing la cerinţele specifice ale clienţilor din diverse ţări sau regiuni. globale.  dezvoltarea unei imagini de marcă şi poziţionarea clară a produsului.

Între pieţele naţionale există diferenţe culturale. alocând în mod eficient resursele la nivel global (Teece. 1986). teoria investiţiilor externe directe. sociale. Această complexitate este determinată de doi factori principali: concurenţa globală şi mediul global. realizând un flux de produse şi investiţii între acestea. cultură şi personalitatea acestora. o problemă complexă o reprezintă coordonarea şi integrarea diverselor programe de marketing de pe diverse pieţe într-un program de marketing global coerent şi eficace. Ea exportă capital. Activităţile de marketing în context internaţional implică o diversificare a riscurilor. cumpără şi vinde pe diferite pieţe.2. O serie de teorii au urmărit construirea unor modele de realizare a afacerilor în context internaţional. creându-se şi valorificându-se sinergiile între diverse pieţe. Teoriile firmei în context intern aţional Necesitatea unei abordări coerente a procesului de fundamentare a strategiei şi de organizare în vederea internaţionalizării întreprinderii este larg recunoscută. în nivelul de venit etc. 1. 8 . În marketingul internaţional. Concuren ţii de pe o piaţă sunt atât întreprinderi locale care au avantajul unei bune cunoaşteri a pieţei şi întreprinderi care-şi desfăşoară activitatea la scară globală dispunând de resurse financiare şi competenţe de marketing ridicate. în politicile guvernamentale. teoria costurilor tranzacţionale şi teoria marketingului internaţional. deplasează produse din ţările în care veniturile sunt mai mici în cele care asigură venituri mai mari. necesitând o bună cunoaşt ere a mediilor de marketing de pe diverse pie ţe şi a presiunilor geopolitice. Analizăm în continuare următoarele teorii: teoriile comerciale. dorinţele şi exigenţele acestora diferă de pe o piaţă pe alta fiind influenţate de nivelul de educaţie. O companie internaţională împrumută.Marketingul internaţio nal are un caracter mai complex decât marketingul intern. Dacă se poate vorbi de o universalitate a nevoilor consumatorilor.

Teoriile comerciale ale firmei pe pieţele internaţion ale Aceste teorii asigură o structură pentru înţelegerea şi estimarea modelelor de afaceri internaţionale în condiţiile în care forma predominantă a relaţiilor comerciale între naţiuni este reprezentată de tranzacţiile dintre vânzători şi cumpărători independenţi din ţări diferite.1. Tabelul 1. ea nu este interesată în realizarea unei tranzacţii întrucât nu are nimic de câştigat. Teoria avantajului comparativ Conform teoriei anterioare. Teoria avantajului absolut Fiecare ţară posedă un avantaj absolut în producerea unui bun. B. O explicaţie alternativă o asigură teoria avantajului comparativ (vezi tabelul 1. Avantajul absolut şi a vantajul relativ Produsul Vin Băuturi răcoritoare Producţia pe oră de muncă Ţara A Ţara B 20 16 40 24 9 . Fiecare ţară se specializează în producerea acelor bunuri pentru care posedă un avantaj absolut.2. A. dacă o ţară nu posedă un avantaj absolut. a tehnologiei sau spiritului antreprenorial. avantaj care este asigurat pe baza anumitor condiţii climatice favorizante.). calităţii pământului. de muncă şi capital.2. Mărimea beneficiilor depinde de preţurile la care se realizează tranzacţiile. celelalte fiind obţinute prin comerţul internaţional. disponibilit ăţii resurselor naturale. fiind necesară analiza costurilor de oportunitate (ce şi cât trebuie să ofere dintr-un bun pentru a obţine un alt bun). Relaţiile comerciale au la bază un avantaj absolut sau un avantaj comparativ.2.1.

le poate schimba pe 27 sticle de vin. fiind neglijate situaţiile de oligopol sau monopol. orizontul geografic în care-şi desfăşoară activitatea se extinde.  Informaţia privind oportunit ăţile de comerţ exterior este perfectă.  Importul şi exportul sunt considerate singurele modalităţi de transfer al produselor şi serviciilor de pe o piaţă pe alta. Astfel.5=27). Teoria investiţiilor externe directe Odată cu creşterea dimensiunii întreprinderii.5 sticle de băuturi răcoritoare pentru 1 sticlă de vin (40/1. Acest fapt este determinat de mai multor factori: influenţa conducerii întreprinderii.2.Ţara A are un avantaj absolut în cazul ambelor produse.  Firmele din diferite ţări sunt considerate entităţi independente.2. întreprinderea realizează un câştig de 7 sticle de vin. dezvoltarea unor noi produse sau tehnologii. obţinând un câ ştig aferent celor 8 sticle.  Produsele sunt considerate standardizate şi transferabile. Dacă o întreprindere din ţara B trimite 16 sticle de vin în ţara A. 1. formarea unor blocuri comerciale. dar un avantaj comparativ are în special în producerea băuturilor răcoritoare. 2*16=32).  Piaţa este caracterizată de concurenţa perfectă. O întreprindere din ţara A obţine 20 de sticle de vin în schimbul a 40 de sticle de băuturi răcoritoare. Ţara B are un avantaj comparativ în cazul producerii vinului. deoarece raportul de schimb în B este de 1.  Elementele de know-how tehnologic. Dacă cumpără 40 de sticle de băuturi răcoritoare din ţara B. 10 . Aceste teorii au o serie de limite datorită faptului că ipotezele simplifică realitatea. identificarea unor noi nevoi pe alte pieţe. munca şi pământul) sunt consideraţi ca fiind imobili între ţări. va primi 32 de sticle de băuturi răcoritoare (40/20=2. expansiunea externă a concurenţilor. deschiderea unor noi pieţe. comparativ cu 24 în ţara de origine. managerial şi de marketing nu sunt recunoscute ca fiind baze ale avantajului comparativ.  Factorii de producţie (capitalul.

controlului asupra transportului/distribuţiei şi accesului la resursele de capital. sistemului extins de marketing. evitarea riscurilor de curs valutar). competenţelor de marketing. contractele de franciză) ca modalit ăţi de a pătrunde pe piaţa internaţiona lă. legal şi politic local.Această teorie are la bază ipoteza conform căreia întreprinderea are un orizont global. a numelui de marcă. Investiţiile externe pot fi orizontale (descentralizarea geografică a producţiei aceloraşi bunuri realizate în ţara de origine) sau verticale (producerea în exterior a diverse materii prime. acţiunile guvernamentale şi caracteristicile întreprinderii. 11 . capacităţilor manageriale. cesiunea de licenţe. Modul în care o firmă participă la schimbul internaţional de resurse este determinat de trei mari grupe de factori: disponibilitatea resurselor pe diverse pieţe. inclusiv financiare. fiind neglijate celelalte opţiuni pentru realizarea schimbului în context internaţional. Teoria eclectică a producţiei internaţionale (Dunning şi McQueen 1981) argumentează că propensiunea unei întreprinderi de a se angaja în producţia externă depinde de atractivitatea altei pieţe din punctul de vedere al disponibilităţii resurselor (naturale. valorificării economiilor de scară şi de experien ţă. muncă. capital. social. Raportul dintre cererea şi oferta de resurse de pe diverse pieţe generează fluxul internaţional al resurselor şi creează oportunităţi firmelor internaţionale. Dacă teoriile comerciale se concentrează asupra explicării deplasării produselor nediferenţiate în condiţiile existenţei unui avantaj comparativ. tehnologice şi competenţe manageriale şi antreprenoriale) comparativ cu ţara de origine. teoria investiţiilor directe se găseşte la polul opus. Limita principală a acestei teorii este determinată de neglijarea alianţelor strategice (joint venture. Decizia întreprinderii de a investi în exterior este justificată de valorificarea unui avantaj conferit de anumite capabili tăţi pe care concurenţii de pe o piaţă externă nu le posedă şi care pot neutraliza avantajele firmelor locale (cunoaştere bună a mediului economic. Avantajul concurenţial al unei întreprinderi în marketingul internaţional poate fi obţinut pe baza diferenţierii produsului. fiind constant informată asupra oportunităţilor externe. care sunt furnizate întreprinderii din ţara de origine sau unor subsidiare). componente etc.

managerial. Pieţele au un dezavantaj comparativ atunci când tranzacţiile sunt subiectul unui nivel ridicat de incertitudine şi când constau în schimburi pe termen lung cu bunuri complexe şi eterogene între un număr restrâns de parteneri.4.2. paradigma pieţelor ca reţele şi paradigma sistemelor de schimb. organizaţional. 12 . Ipoteza acestei abordări este că obiectul principal urmărit de întreprindere este reducerea costurilor.2. Teoria marketingului internaţional are la bază diverse paradigme care indică obiectul de studiu. Principalele paradigme dezvoltate sunt: paradigma geoafacerilor. întrebările care se pun şi regulile care sunt urmate în interpretarea răspunsurilor obţinute. Investiţiile externe directe orizontale şi verticale sunt mecanismele recomandate în cazul în care aceste elemente sunt esenţiale în asigurarea succesului procesului de internaţionalizare. paradigma interacţiunilor. Obiectivul îl reprezintă discriminarea între tranzacţiile care este necesar a fi internalizate şi cele care urmează a se realiza pe piaţă. În analiza tranzacţiilor care urmează a fi internalizate.1. Teoria costurilor tran zacţionale Această teorie îşi are originea în teoria internalizării (Hymer 1970) care s-a preocupat de beneficiile şi costurile asociate internalizării unei activităţi. problemele care urmează fi abordate. intermediari). unitatea de analiză este tranzacţia mai mult decât întreprinderea. acordându-se o atenţie crescândă pi eţelor externe. În cazul unor elemente dificil de tranzacţionat (know-how tehnologic. Teoriile marketingului internaţional Sfârşitul anilor ‘80 şi începutul anilor ‘90 au marcat adoptarea unei orientări strategice. 1. furnizori. loialitatea faţă de marcă) piaţa nu este un mecanism eficace de transfer. extinzându-se focalizarea atenţiei întreprinderii de la consumator şi produs şi spre alte componente ale mediului în care aceasta îşi desfăşoară activitatea (concurenţi. Piaţa tinde să fie mai eficientă în realizarea unor tranzacţii între un număr mare de cumpărători şi ofertanţi.3.

) precizează variabilele de condiţionare şi de motivare care intervin şi influenţează evoluţia în diverse etape ale procesului de internaţionalizare (Robock şi Simmonds 1988).1. Această paradigmă (vezi fig. 1. 1. Paradigma geoafacerilor 13 .A. Produse Tehnologii Cererea Disponibilitatea resurselor Particularităţile mediului Politici guvernamentale Proceduri administrative Instituţii i nternaţionale Sisteme financiare Sisteme de transport Sisteme de comunicare Acorduri comerciale şi financiare Reglementări internaţionale Caracteristicile produsului Variabile de condiţionare Caracteristicile ţării Internaţional Caracteristicile firmei Variabile motivaţionale Poziţii c ompetitive Aspiraţii şi aşte ptări manageriale Cote pe piaţă Competitivitate Cerinţele clienţil or Fig.1. Paradigma geoafacerilor Structura şi modelele afacerilor internaţionale sunt influe nţate de ajustările întreprinderilor care operează pe diverse pieţe în scopul supravieţuirii şi dezvoltării.

La baza acesteia se găsesc teoria interorganizaţională (Reve şi Stern 1979. Paradigma interac ţiunilor Sursa: Adaptare după Hakansson 1982 14 . Paradigma interac ţiunilor Această paradigmă (vezi fig.2. Sweeney 1972. 1.) este focalizată asupra interacţiunilor care au loc între două firme angajate într-o tranzacţie. tehnologic. Structura pieţei Poziţia întreprinderii MEDIUL Dinamismul în catena valorii Internaţionalizare Sistemul social CLIMATUL INTERORGANIZAŢIONAL Putere / Dependenţă Cooperare Aşteptări Organizaţia A Tehnologie Structură Strategie Indivizi Obiective Experienţe OrganizaţiaB Tehnologie Structură Strategie Indivizi Obiective Experienţe Termen Tranzacţii scurt Interacţiune Termen lung Relaţii Fig.O atenţie ridicată este acordată diferenţelor existente între diverse ţări în ceea ce priveşte mediul economic. cultural şi politic care impun o adaptare a demersului de marketing astfel încât să se poată valorifica oportunităţile internaţionale.2. Emmitt şi Koenig 1975) şi teoria pieţelor ca ierarhii (Teece 1983. 1. Van de Ven.  Relaţiile dintre aceştia sunt deseori co mplexe şi pe ter men lung. B. Williamson 1975).  Legătu rile tind să se in stituţionalizeze în ti mp. Ipotezele de bază ale paradigmei sunt:  Cumpărătorii şi vâ nzătorii sunt participanţi activi în proces ul de schimb.

menţin şi dezvoltă relaţii care să asigure condiţiile realizării schimbului. Fiecare firmă dintr-un sistem este dependentă de celelalte. Un obiectiv definit prea restrâns poate conduce la optimizarea 15 . Activităţile de marketing în cadrul reţelei stabilesc. Obiectivele sistemului pot suferi modificări pe măsură ce condiţiile de mediu se modifică. Operaţiile de marketing se desfăşoară în contextul unor relaţii de dependenţă şi putere sau al unor relaţii de cooperare. Paradigma pieţelor ca reţe le Interacţ iunile manifestate între firme în cadrul sistemului industrial pot fi examinate ca reţele de relaţii (Johanson şi Mattson 1986). D.Un rol central este acordat punctelor forte şi slabe ale întreprinderii. Un comportament oportunistic poate conduce la obţinerea unor profituri pe termen scurt. dar poate conduce la diminuarea perspectivelor de creştere şi dezvoltare pe termen lung. Activităţile firmelor din reţea sunt coordonate prin intermediul interacţiunilor dintre ele. Sistemul este considerat ca un ansamblu de grupuri coordonate care interacţionează astfel încât să formeze un tot unitar şi organizat pentru a se îndeplini un set de obiective (Car man 1980). În context internaţional. Paradigma sistemelor de schimb Această paradigmă reprezintă o sinteză a celor anterior prezentate din perspectiva teoriei generale a sistemelor. poziţia întreprinderii în catena valorii şi caracteristicile sistemului socio-politic. luându-se în consideraţie informaţiile privind structura. Analiza este focalizată asupra relaţiilor care există între participanţii din cadrul unui sistem de schimb. având relaţii cu clienţi. firmele urmăresc să obţină şi să-şi dezvolte în reţelele externe poziţii mai favorabile comparativ cu concurenţii. C. Procesul tranzacţional este analizat în contextul mediului internaţional. furnizori şi intermediari. precum şi motivaţiilor managerilor şi corpului social în procesul de internaţionalizare. dinamismul şi gradul de internaţionalizare al pieţei. Obiectivele sistemului în care firma internaţională operează sunt multiple şi divergente.

dar poate fi afectat scopul sistemului în ansamblul său (vezi fig.3. structură. Scopul şi obiectivele sistemului Restricţiile sis temului Întrări / ieşiri Guvernarea schimbului Motivaţii Evaluări externe ale obiectului schimbului Sisteme / mediul în care are loc schimbul Guverne. 1. firme Număr. Pe măsura modificării condiţiil or de mediu. Paradigma sistemului de schimb Sursa: Adaptare după Carman (1980) Pătrunderea şi expansiunea pe pieţele externe este dependentă de resursele disponibile şi influenţată de reglementările legale. este necesară modificarea portofoliului de 16 . caracteristici Resurse Dimensiune relativă.3. 1. indivizi.unui sistem (creşterea exporturilor). putere Funcţii îndeplinite Interacţ iuni între participanţi Participanţii sistemului Obiectul schimbului şi modul de transfer Descrierea şi evaluarea obiectului schimbului de către părţile implicate Modalităţile de schimb / de realizare a tranzacţiilor Costurile tranzacţiilor Informaţia disponibilă în sistem Fig.).

compania decide să se implice mai mult în procesul de internaţionalizare. Modalităţile de realizare a tranzacţiilor internaţionale pot fi clasificate funcţie de măsura în care avantajul concurenţial este bazat pe cunoştinţele sau elementele de know-how încorporate în produs (vezi tabelul 1. a modalităţilor de intrare pe o nouă piaţă şi a mixului de marketing.pieţe pe care se acţionează. costurile tranzacţionale mai ridicate şi factorii de marketing strategic mai evidenţi. Pe măsură ce cunoştinţele sunt mai dificil de codificat şi implicite. 1 Levitt (1983) a distins produsele tangibile (cele comune. mature sau inovative) pe care lea denumit “high-touch” de activele intangibile (invenţii tehnice. Sursa avantajului concurenţial şi internaţionalizarea întreprinderii Sursa avantajului concurenţial1 Cunoştinţe explicite concretizate într-un produs “high-touch” Tranzacţia Modalitatea de realizare a tranzacţiei internaţionale Export Cesiune de licenţă Joint venture Cunoştinţe implicite încorporate într-un produs “high-tech” Determinată de firmă Companie internaţională Determinată de piaţă Cu cât mai codificate sau mai explicite sunt cunoştinţele şi elementele de know-how. cu atât mai probabil este a se recurge la export.3. competenţe tehnice şi de marketing strategic) pe care le-a denumit “hightech”. a produselor. 17 . Tabelul 1. competenţe de coordonare a produsului.3).

Abordând un nou domeniu. Acţiunile anterioare ale întreprinderii. Oportunit ăţile oferite de piaţa externă reprezintă un alt factor de o importanţă ridicată.3. sistemul de valori şi experien ţele anterioare ale managerilor influenţează decizia acestora privind modul de internaţionalizare a operaţiilor. Procesul de internaţionali zare a întreprinderii Analizăm în continuare procesul de internaţionalizare a întreprinderii sub următoarele aspecte: factorii care motivează iniţierea acestui proces. 1. Potenţialul ridicat al unor pieţe externe. Existenţa unor resurse subutilizate (capacităţi productive excedentare. Cu cât mai imprevizibile sunt variaţiile în performanţele de vânzări. minimizarea impactului taxelor vamale şi ale cursurilor de schimb. existenţa unui avantaj concurenţial solid şi durabil. posibilitatea utilizării la scară globală a avantajului concurenţial.1. Factori motivatori ai procesului de intern aţionali zare Principalii factori care pot motiva întreprinderea să iniţieze procesul de internaţionalizare sunt: asigurarea stabilităţii vânzărilor. existenţa unor resurse subutilizate. factorii care influenţează comportamentul şi performanţa întreprinderii în acest demers. cunoştinţe şi competenţe particulare. o firmă poate dezvolta noi atuuri şi poate descoperi noi resurse care asigură condiţiile unei expansiuni pe piaţa internă sau internaţiona lă. oportunităţ ile oferite de pieţele externe. Dezvoltarea şi lansarea de noi produse şi extinderea pe pieţele internaţionale sunt două soluţii aplicate de întreprindere în vederea diversificării riscurilor de piaţă. Asigurarea stabilităţii vânzărilor care să asigure supravieţuirea întreprinderii reprezintă scopul de bază. modelele de internaţionalizare adoptate. cu atât mai mult se pune problema identificării altor pieţe şi posibilităţi de creştere.3. Utilizarea excesului de capacitate şi obţinerea unui avantaj de cost redus datorită economiilor de scară şi/sau de experienţă sunt factorii cu cea mai mare influenţă în acest sens. obţinerea controlului asupra unor pieţe. forţă de muncă calificată) reprezintă un factor major care motivează internaţionalizarea întreprinderii. Fluctuaţiile unei pieţe determină întreprinderea să identifice şi să pătrundă pe alte pieţe. diferenţele în 18 .1.

Existenţa unui avantaj concurenţial este un factor care motivează iniţial conducerea întreprinderii să ia în consideraţie posibilitatea internaţionalizării.3. productive şi logistice. Un produs care încorporează o tehnologie modernă.1. Avantajul concurenţial al întreprinderii poate fi derivat din natura produselor realizate.3. localizarea geografi că. Competenţele financiare. accesul la resursele de capital. Caracteristicile întreprinderii Dimensiunea.ciclul de viaţă al produselor pe diverse pieţe. 1. Alţi factori care pot motiva iniţierea acestui proces sunt: posibilitatea obţinerii controlului asupra pieţelor care asigură anumite inputuri sau servicii prin integrare amonte sau aval. posibilitatea generării de idei de produse noi şi lansării acestora sunt ocazii favorabile a căror valorificare este urmărită în procesul de internaţionalizare. orientarea tehnologică. portofoliul de produse.2. natura pieţelor abordate. Factorii care influenţează performa nţele întreprinderii în marketingul internaţional 1. spiritul antreprenorial şi competenţele de marketing sunt surse importante de avantaj concurenţial în marketingul internaţional. minimizarea impactului taxelor vamale şi evit area efectului modificării cursu rilor valutare. Este necesară însă şi disponibilitatea unor cunoştinţe privind caracteristicile pieţei şi performanţele diverselor activităţi şi acumularea experien ţei în timpul unui lung proces de învăţare în legătură cu afacerile curente. Un alt factor care poate motiva acest proces de internaţio nalizare îl reprezintă posibilitatea valorific ării la scară globală a avantajului concurenţial al întreprinderii. Dimensiunea întreprinderii influenţează mărimea oportunit ăţilor de afaceri pe care-şi pune problema să le valorifice. asigurând performanţe tehnice superioare la un preţ competitiv asigură un avantaj pe piaţă. Firmele mici percep riscurile ca fiind prea ridicate şi nu pot susţine din punct de vedere financiar 19 .2. resursele şi cunoştinţele disponibile. structura costurilor sunt principalele caracteristici ale întreprinderii care îşi pun amprenta asupra performanţelor în marketingul internaţional. resursele financiare.

de transport şi de marketing. a competenţelor de cercetare-dezvoltare şi de studiere a pieţei. Este recomandabil să se raţioneze mai curând în termeni de pieţe locale şi distante decât în termeni de pieţe interne şi externe (Wiedersheim. Localizarea activităţilor întreprinderii influenţează nivelul costurilor de producţie. Firmele mari dispun de un bun sistem informaţional şi de un mod de organizare care le permite crearea şi menţinerea unor relaţii cu clienţii de pe diverse pieţe. Cu cât mai restrânsă aria geografică în care operează. Managerii firmelor mici tind să adopte un comportament conservator în afaceri care diminuează eficacitatea operării într -un mediu global. Există o corelaţie între dimensiunea firmei. cunoaşterea restrânsă a pieţei şi inabilitatea percepută de a supravieţui pe pieţele internaţionale. În cazul firmelor mici. termenele de plată acordate clienţilor sunt în general mai lungi decât cele de pe piaţa internă.realizarea unor proiecte de cercetare laborioase. În această situaţie. Dimensiunea redusă a întreprinderii se reflectă în resursele limitate. iar întreprinderea trebuie să dobândească experienţa de a face un marketing la distanţă pentru propriul produs. În marketingul internaţional sunt necesare resurse financiare suplimentare datorită particularităţi ce decurg din actul de vânzare pe o piaţă externă. nu ştiu unde să găsească informaţiile relevante şi au un nivel mai redus de încredere în abilitatea lor de a exporta. Zonele urbane sunt preferate întrucât creează un mediu mai atractiv pentru întreprindere. Olson şi Welch 1978). gradul de concentrare a cererii fiind mai ridicat. Firmele mici sunt mai puţin informate despre potenţialul de export. cu atât mai restrânse sunt cunoştinţele despre piaţă ale întreprinderii. precum şi a resurselor financiare alocate dezvoltării de noi produse. extinderii capacităţilor productive şi pătrunderii pe noi pieţe. comportamentul de export şi calitatea managementului (Bilkey 1978). fapt ce determină resurse 20 . este limitată disponibilitatea know-how-ului managerial şi de marketing internaţional. Pe măsură ce activităţile se desfăşoară mai mult pe pieţe distante. problemele de comunicare devin mai complexe şi costisitoare. Considerarea dimensiunii întreprinderii ca fiind un dezavantaj reprezintă unul dintre factorii care explică reticenţa micilor întreprinderii în faţa exportului.

compatibil cu gradul de dezvoltare al pieţei externe căreia îi este adresat. să fie lansat într-un moment favorabil al ciclului său de viaţă. Multe întreprinderi au internaţionalizat propriile activităţi. Produsul poate fi descris pe baza mai multor dimensiuni: nivel de standardizare. De asemenea. adaptarea modului de ambalare conform exigenţelor diferitelor pieţe. să fie fiabil şi livrat la timp. De -a lungul timpului. este posibil ca întreprinderea să modifice structura portofoliului de produse în direcţia creşterii ponderii celor cu o intensitate ridicată a cunoştinţelor şi un nivel ridicat al elasticităţii 21 . relaţia dintre “hardware” şi “software” în vânzări. Acest sistem logistic trebuie dublat de o forţă de vânzare capabilă de a realiza obiectivele de marketing fixate.financiare ridicate. Cu cât mai ridicat este conţinutul hardware la un nivel dat al complexităţii tehnice. un rol important este acordat marketingului. Pe termen lung. concentrându-se asupra produselor bazate pe cunoştinţe şi a căror cerere este elastică la venit. cu atât mai redus este fluxul informaţional necesar între vânzător şi cumpărător şi mai ridicată probabilitatea de a se realiza o operaţiune de export. gradul de flexibilitate necesar adaptării la condiţiile diferitelor pieţe capacităţile de inovare tehnologică şi de produs necesare obţinerii şi menţinerii poziţiei pe piaţa globală. Disponibilitatea unui sistem logistic este indispensabilă pentru a se asigura alimentarea punctelor de vânzare şi stabilimentelor de producţie din exterior. Strategia de internaţionalizare adoptată în întreprindere trebuie să aibă în vedere capacităţile de producţie necesare onorării comenzilor. Relaţia hardware-software este de o importanţă deosebită întrucât produsul este privit ca un “ansamblu de servicii”. când se discută problema extinderii pe pieţele externe. subestimându-se capacităţile de producţ ie necesare. este necesar ca acesta să prezinte cel puţin un avantaj faţă de produsele concurenţilor care au deja o poziţie consolidată pe piaţă. Pentru ca un produs să fie adoptat de un consumator de pe o piaţă externă. Produsul trebuie să fie inovativ. imaginea favorabilă a întreprinderii se creează şi se menţine prin produsul pe care-l oferă pieţei. De regulă. respectarea regulamentelor vamale ale ţărilor respective. complexitate. riscul financiar este superior celui pe plan naţional.

atitudinile şi stilul cognitiv al acestora (Johanson şi Vahlne 1977). orientării spre segmentele de piaţă cu nivele ridicate care acceptă un preţ mai mare. Comportamentul manage rial Comportamentul managerilor în procesul de internaţionalizare este influenţat de aspiraţiile. În situaţia în care costurile fixe deţin ponderea cea mai mare. să asigure o creştere rapidă şi o stabilitate a volumului de vânzări. 22 . Nivelul aspiraţiilor şi importanţa acordată de către manageri realizării diverselor obiective de creştere şi profit au o influenţă hotărâtoare asupra comportamentului de asumare a riscului în marketingul internaţional. A.2. este importantă în evaluarea flexibilit ăţii întreprinderii şi a capacităţii de a concura pe pie ţele externe. gradul de implicare. Întreprinderea în care costurile fixe deţin o pondere ridicată în totalul costurilor sunt nevoite. raportul cost fix . profiturile sunt sensibile la evoluţia volumului vânzăril or. Acolo unde costurile variabile deţin o pondere ridicată. asupra nivelului de performanţă în marketingul internaţional îşi pune amprenta şi comportamentul acesteia. în acţiunea lor pe piaţa externă. Analizăm acest aspect din perspectiva comportamentului managerial şi al co mportamentului angajaţilor. Dacă nu există posibilitatea reducerii costului se impune necesitatea înnoirii gamei de produse. De aici decurge necesitatea unui grad ridicat de utilizare a capacităţilor de producţie. Structura costurilor. Comportamentul întreprinderii Alături de caracteristicile întreprinderii. obiectiv ce se poate realiza prin intermediul economiilor de scară. Asigurarea competitivităţii pe o piaţă externă necesită reducerea preţului sub nivelul concuren ţei. 1.la venit. De aici decurge necesitatea diferenţierii produselor.3.cost variabil. profiturile sunt sensibile la evoluţia preţului. Această evoluţie s-a înregistrat în anii ‘60 în cazul întreprinderilor japoneze care au abordat sector ul produselor electronice. nivelul aşteptărilor.2.

Nivelul de implicare şi suport este cu atât mai ridicat cu cât resursele necesare operaţiilor de marketing internaţional sunt mai specializate şi mai integrate cu alte părţi componente ale întreprinderii. Nivelul aspiraţiilor managerilor în marketingul internaţional este influenţat de nivelul orientării internaţionale a acestora. Un alt aspect al suportului acordat marketingului internaţional se referă la cantitatea de resurse alocată. cum ar fi comenzile nesolicitate din partea clienţilor externi şi fluctuaţiile cursurilor de schimb joacă un rol important în stabilirea de către manageri a nivelului de implicare în procesul de internaţionalizare. Este vorba de dimensiunea investiţiei în marketing. Dacă managerul are o bună viziune asupra mediului internaţional. stabilirea potenţialului pieţei externe şi formularea politicilor şi strategiilor de marketing internaţional. Bradley şi Keogh (1981) au dezvoltat un model al motivaţiei exportului care are la bază următoarele ip oteze: 23 . Aceste resurse trebuie să asigure culegerea informaţiilor de piaţă. Variabilele de mediu. Organizarea activităţilor de marketing pe produse a stabilit un sistem integrat pentru menţinerea unor bune relaţii cu clienţii. Întreprinderile care încep operaţiunile în context internaţional nu au o experien ţă sau o măsură anterioară a performanţelor pe care să se bazeze nivelul aspiraţiilor privind noua activitate. Aşteptările managerilor în legătură cu efectele operării pe pieţele externe asupra performanţelor întreprinderii reflectă nivelul cunoştinţelor actuale şi percepţia lor asupra evenimentelor viitoare. Dezvoltarea şi asigurarea profitabilităţii întreprinderii pe termen lung este posibilă în cazul în care managerii adoptă o orientare internaţională .Managerii din firmele care nu exportă au tendinţa de a acorda o importanţă ridicată influenţei factorilor externi asupra succesului operaţiunilor de export. Motivarea managerilor de a se comporta într-un anumit mod este influenţată de aşteptările lor privind rezultatele şi atractivitatea acestora. Este necesară însă o bună cunoaştere a punctelor forte şi slabe ale întreprinderii în vederea stabilirii unui nivel realist al acestor aspiraţii. Disponibilitatea managerilor de a aloca resursele financiare şi manageriale necesare activităţilor internaţionale este critică. aspectelor negative ale feedback-ului li se acordă o i mportanţă mai redusă comparativ cu cele pozitive. modul de organizare şi personalul afectat în această direcţie.

 Managerii au anumite preferinţe faţă de rezultatele care ar putea fi obţinute dacă firma se internaţionalizează.  Managerii au anumite aşteptări despre posibilitatea ca un efort de internaţionalizare să conducă la un anumit comportament sau o anumită performanţă.  Deciziile managerilor sunt determinate de aşteptările şi preferinţele lor într-o anumită situaţie. Eforturile conduc la un anumit comportament şi la un anumit rezultat care poate sau nu să fie atractiv pentru creşterea şi dezvoltarea firmei. Cel mai important determinant al aşteptărilor managerilor privind performanţa şi comportamentul firmei la un anumit nivel al efortului alocat în procesul de internaţionalizare este situaţia actuală a afacerii. Cu cât managerii dobândesc mai multă experienţă într-o situaţie dată, cu atât mai mult sunt capabili să-şi formuleze aşteptări mai corecte privind comportamentul şi performanţele firmei în marketingul internaţional. Aşteptările privind consecinţele realizării unei sarcini influenţează de asemenea motivaţia. Realizarea cu succes a unei sarcini poate conduce la anumite rezultate (succes sau faliment). Probabilitatea de obţinere a anumitor rezultate este apreciată subiectiv de către manageri, avându-se în vedere situaţia actuală a întreprinderii şi experie nţa anterioară. Atitudinile faţă de creştere sunt determinate de percepţiile managerilor privind oportunităţile şi barierele în calea expansiunii. Dacă se acceptă că scopul de bază al întreprinderii este supravieţuirea şi siguran ţa activelor sale, atitudinea faţă de creşterea prin expansiune (noi produse sau noi pieţe) este influenţată de nivelul variaţiei percepute de manageri în ceea ce priveşte vânzările şi profiturile. Când nivelul de variaţie este ridicat, atitudinea faţă de creştere este pozitivă. O motivaţie puternică faţă de creşterea prin diversificarea pieţelor există când siguranţa întreprinderii este ameninţată de fluctuaţiile pieţei. Preocupă rile faţă de creşterea întreprinderii pot fi induse de o serie de stimuli externi (creşterea cererii pentru un produs sau serviciu, schimbările în mediu şi în tehnologie care pot fi valorificate, schimbările în mediu legislativ care poate include noi scheme de export asistate de guvern,

24

noi politici menite să încurajeze exporturile) sau de stimuli interni (existenţa unor resurse, cunoş tinţe sau competenţe subutilizate. Atitudinile faţă de creştere sunt influenţate de dinamica învăţării sau experien ţei şi de motivaţia conducerii. Întreprinderea este cea care posedă capacitatea de a iniţia propria sa creştere, angajând în acest sens personal, acţionând în direcţia creşterii cererii pentru propriile sale produse şi asigurând resursele de capital necesare. Cu cât mai ridicată este motivaţia de creştere, cu atât mai intense vor fi activităţile de identificare şi valorificare de noi oportunităţi. Atitudinea faţă de creştere este însă influenţată şi de feedback-ul înregistrat în urma unor experienţe anterioare de expansiune (Wiedersheim-Paul, Olson şi Welch 1978). Timpul managerial şi cheltuielile care trebuie alocate vânzărilor, vizitării pieţelor externe şi colectării informaţiilor de piaţă influenţează atitudinea faţă de internaţionalizare a managerilor. Experienţa dobândită le permite să perceapă problemele ca o serie de aspecte care pot fi gestionate şi uşor rez olvate. Stilul cognitiv influenţează atitudinea, propensiunea managerilor faţă de internaţionalizare, reflectând inovativitatea şi deschiderea managerilor faţă de pieţele externe. Cu cât stilul cognitiv al managerilor este mai deschis (open-minded), cu atât mai mult vor fi tratate cu toleranţă eventualele rezultate negative din export (Welch şi Wiedersheim-Paul 1980). Bradley (1984) denumeşte dogmatic (închis) stilul cognitiv opus în care managerii nu se adaptează mediului internaţional dinamic şi cu un grad redus de structurare. Managerii cu un stil cognitiv dogmatic favorizează afacerile şi sarcinile manageriale care au un grad ridicat de structurare şi care se desfăşoară pe o piaţă internă stabilă, propensiunea lor spre internaţionalizare fiind redusă. Pieţele internaţionale sunt non-structurate, implică un risc considerabil, necesită inovaţie, multă informaţie şi asistenţă în procesul managerial din partea unor birouri externe. B. Comportamentul angajaţilor Pentru a se asigura succesul în marketingul internaţional, comportamentul angajaţilor trebuie să aibă următoarele t răsături:

25

 Capacitatea de interpretare a cerinţelor, exigenţelor şi gusturilor consumatorilor de pe piaţa externă şi a ceea ce întreprinderea trebuie şi poate să ofere în termeni de produs, forme de distribuţie, termene de livrare. Este important a se oferi ceea ce solicită clientela, în caz contrar aceasta va avea tendinţa de a favoriza întreprinderile locale.  În acţiunile pe pieţele externe trebuie să se manifeste tenacitate, perseverenţă, continuitate, răbdare. Cucerirea unei poziţii stabile pe o piaţă externă necesită un raţionament pe termen lung, precum şi acceptarea unor rezultate negative în fazele iniţiale. Insuccesul iniţial nu trebuie să determine oprirea acţiunii, ci să constituie o experienţă ce poate fi utilizată în acţi unile viitoare.  Acceptarea comenzilor de mici dimensiuni . Acestea sunt cele care deschid perspectiva afirmării pe piaţă.  “Agresivitatea” demersului celor implicaţi în operaţiunile de marketing internaţional în vederea obţinerii poziţiei vizate pe piaţă.  Viziune globală. Acţiunea pe o piaţă externă presupune un contact cu alte tradiţii, limbi, culturi, comportamente. Pentru a avea succes este necesară adoptarea unei perspective asupra pieţei mondiale compuse din mai multe zone geografice.  Corectitudine şi seriozitate. Întreprinderea trebuie să respecte acordurile încheiate privitoare la raportul calitate-preţ, termen de livrare, servicii post-vânzare.  Rapiditatea în acţiune. O oportunitate nevalorificată la timp creează posibilitatea îndreptă rii cumpărătorului spre produsele concurenţei. 1.3.3. Modele de internaţionali zare În procesul internaţionalizării, multe întreprinderi întâmpină dificultăţi întrucât adoptă un model de răspuns oportunist la evoluţia pieţei, un demers de tip “încercare şi eroare”. Se realizează schimbări restrânse în activitatea întreprinderii, urmărindu-se obţinerea rezultatelor pe termen scurt, neglijându-se efectele pe termen lung. Pentru a supravieţui şi a se extinde pe piaţa internaţională este necesară adoptarea unei perspective strategice şi implicarea întregii întreprinderi în procesul de internaţionalizare.

26

intermediarii şi efectul reglementărilor internaţionale. Procesul de internaţionalizare este unul de tip incremental. Modele ale procesului de intern aţionalizare Modelul Bilkey Stadiul de iniţializare a exportului Stadiul de experimentare a exportului Stadiul exportatorului experimentat Modelul Cannon şi Dawson Stadiul exportatorului potenţial Stadiul exportatorului pasiv Stadiul exportatorului activ Modelul Keegan şi Leersnyder Întreprinderea naţională Întreprinderea internaţiona lă Întreprinderea multinaţională Întreprinderea globală 27 . O tendinţă înregistrată în practica întreprinderilor o reprezintă atragerea unor manageri cu o viziune internaţiona lă.Adoptarea unei perspective strategice oferă posibilitatea evitării risipirii unor resurse în cazul unui insucces. Tabelul 1.4. comportamentul managementului fiind diferit de la o etapă la alta.4. Are loc un proces de învăţare prin care se obţine o experienţă care afectează percepţiile. clienţii. Esenţială este capacitatea de a înţelege sistemul dinamic în care intervin concurenţii. Întreprinderea trebuie să dispună şi să aloce procesului de internaţionalizare resurse care produc efecte pe termen lung.) au identificat principalele etape parcurse de întreprinderi în procesul de intern aţionalizare. comportamentul şi caracteristicile întreprinderii şi concurenţilor săi. Succesul strategic depinde de cultura. Diverse modele (vezi tabelul 1. cunoştinţele şi disponibilitatea managerilor de a continua pe calea internaţionalizării.

Conform modelului lui Bilkey (1978). resurse umane.  Stadiul exportatorului activ cuprinde acele întreprinderi care depun constant un efort de marketing şi vânzări în vederea extinderii pe pieţele externe. stadiu în care o importanţă ridicată o prezintă existenţa unor comenzi de export. internaţională. 28 . structură. politică financia ră. răspunzând anterior unor comenzi de export nesolicitate.  Stadiul exportatorului pasiv include întreprinderile care au deja o experien ţă în acest sens. aprovizionare şi de dezvoltare de noi produse. nesolicitate de întreprindere. Un exportator potenţial este cel care nu a înregistrat anterior o co mandă de export direct. În acest stadiu este necesară existenţa unor agenţi de schimb care au o orientare internaţională şi care percep atractivitatea realizării unui export. Întreprinderile din diverse stadii diferă în ceea ce priveşte următoarele aspecte: viziune. multinaţională şi globală (vezi tabelul 1. politică de cercetare. care corespunde etapelor de preexport şi inţializare a exportului. de investiţii.  Stadiul de experimentare a exportului . Keegan şi Leersnyder (1994) au identificat patru stadii ale procesului de internaţionalizare: întreprinderea naţională. Acestea însă nu au depus nici un efort direct de marketing şi vânzări în vederea încheierii unor afaceri pe pieţele externe. principalele stadii identificate în procesul de internaţionalizare sunt:  Stadiul de iniţializare a exportului . strategie.5. Cannon şi Dawson (1977) au conceput un model al internaţionalizării care include ur mătoarele eta pe:  Stadiul exportatorului potenţial.). şi creşterii întreprinderii influenţează comportamentul.  Stadiul exportatorului experimentat în care efectul exporturilor asupra profiturilor. orientare. mod de comunicare. Acest stadiu corespunde stadiului de experimentare a exportului din modelul anterior.

îşi pun problema adaptării politicii de marketing pentru a răspunde cerinţelor locale. cu furnizori şi concurenţi locali. obiective. Demersul său are însă în continuare o orientare etnocentrică. având la bază ipoteza că piaţa internă este sigură şi că metodele. Întreprinderile globale iau în consideraţie piaţa mondială în ansamblul ei. Ele suferă de sindromul “Titanic”: credinţa. a sinergiilor între produse. adeseori inconştientă. cât diferenţele cărora se răspunde în măsura în care este rentabil. Produsele care au fost concepute pentru pia ţa naţională sunt orientate spre pi eţele externe. cât şi diferenţe între ele. publicitatea şi promovarea au fost adaptate practicilor şi obişnui nţelor locale. Când întreprinderea se decide să valorifice anumite oportunităţi internaţionale. valorile şi practicile din propria ţară sunt superioare celor din alte părţi ale lumii. o promisiune şi un mesaj identic. că sunt invincibile (Keegan şi Leersnyder 1994). Diferenţa faţă de întreprinderea multinaţională este că se caută să se atace o piaţă esenţial identică existentă în mai multe ţări ale lumii. Ipoteza de bază este că pieţele externe sunt atât de diferite încât pentru a reuşi este necesar a se lua în consideraţie în cadrul demersului de marketing aspectele particulare. Ipoteza de bază a orientării geocentrice este că pieţele externe prezintă atât similitudini. Se constituie un compartiment sau o divizie în care este concentrat personalul care are o experien ţă şi o orientare internaţională. unice ale ace stora.Întreprinderile din primul stadiu au o viziune. Ele evoluează astfel spre stadiul întreprinderii multinaţionale. existând posibilitatea implementării unei strategii globale care să aibă în vedere atât similitudinile care permit valorificarea economiilor de experienţă. concepându-se o strategie globală pentru a se face faţă altor întreprinderi globale. eforturile de cercetare-dezvoltare. chiar dacă produsul. În momentul în care întreprinderile conştientizează diferenţele existente între diversele pieţe externe. Politica de produs a întreprinderilor globale are în vedere atât transferul produsului pe pieţele externe. adoptând o orientare policentrică. o orientare şi o strategie esenţial naţionale. adaptarea acestuia atunci când este 29 . ea evoluează spre stadiul întreprinderii multinaţi onale. O piaţă globală este aceea căreia i se poate adresa un concept de produs.

6. În calea internaţionali zării există o serie de bariere (vezi tabelul 1. Nu au independenţă în alocarea resurselor. dar limitate Întreprinderile mici şi medii Management neperformant Dependenţă de asistenţa guvernamentală Absenţa competenţelor de marketing Absenţa experienţei de export Riscuri percepute ridicate Obiective oportuniste Aşteptări nerealiste Absenţa unor cunoştinţe relevante de marketing internaţional Resurse financiare şi de personal inadecvate Necunoaşterea deficienţelor Indecizia alo cării resurselor necesare atingerii masei critice Miopie de marketing Condiţionate de furnizori Bariere motivaţionale Presiuni pe termen scurt Bariere motivaţionale Realizarea unei afaceri satisfăcătoare Resurse alocate pe termen scurt Resurse strategice reduse Investiţii red use în marketing Resurse alocate Nu se realizează inv estiţii în marketing. dar au acces la competenţe cheie. acordă o atenţie crescută obiectivelor pe termen scurt. nu investesc şi au competenţe reduse 30 .necesar. Bariere în calea internaţionali zării întreprinderilor Întreprinderi locale mari Produse îmbătrâ nite Pieţe locale Tehnologie depăşită Subsidiarele multinaţionalelor Dezavantaje concurenţiale Competenţe de marketing reduse Decizii luate în exterior Experienţă de export redusă Aspiraţii manageriale Miopie funcţională Obiective de profit /creştere fixate Bariere instituţionale Aşteptări manageriale Aşteptări clar definite. managerii lor nu sunt motivaţi. cât şi crearea unor noi produse pentru a răspunde special unor nevoi identice ale consumatorilor care constituie un segment pe pieţele diverselor ţări. Tabelul 1.). Firmele mari care operează pe piaţa locală nu au un avantaj competitiv semnificativ.6.

iar managerii percep circumstanţele de mediu ca fiind prea dificile. fundamentarea bugetelor. Subsidiarele multinaţionalel or îndeplinesc obiectivele sediului central şi servesc alte firme din sistem. 31 .  Construirea unei infrastructuri de marketing. au o structură inadecvată în acest sens. Absenţa cunoştinţelor în legătură cu pieţele şi operaţiile internaţionale este un obstacol important în calea evoluţiei în cadrul acestui proces.  Extensia sistemului informaţional de marketing în context internaţional.  Suport managerial. întreprinderile care sunt decise să se internaţionalizeze prezintă câteva caracteristici:  Alocă res urse financiare şi umane acestui proces.de marketing. Ele sunt de fapt unităţi productive lipsite de autonomie. Întreprinderile mici şi medii nu dispun de resurse suficiente pe care să le aloce procesului de internaţionalizare.  Planificarea activităţilor de marketing internaţional (stabilirea de obiective. Se face o distincţie între cunoştinţele despre piaţă pe baza cărora se pot identifica şi formula oportunităţile de pe pieţele externe şi experienţa care permite managerilor să perceapă oportunit ăţile respective (Johanson şi Vahlne 1977). crearea unei structuri organizatorice adecvate în acest sens). În concluzie.

O structură descentralizată permite realizarea unui echilibru între senzitivitatea la exigenţele locale şi integrarea globală. este necesar a se avea în vedere strategia globală a 32 . din existenţa atât a unor concurenţi globali. Strategia întreprinderii şi strategia de marketing internaţional Scopul marketingului internaţional este de a crea şi menţine relaţii cu clienţii de pe pieţele globale.CAPITOLUL II STRATEGIA DE MARKETING INTERNAŢIONAL Procesul de difuzie a tehnologiei dă posibilitatea multor concurenţi. în special cei din ţările dezvoltate. Transferul de personal experimentat pe noi pieţe permite transferul de know-how. Un sector global este caracterizat de faptul că poziţia competitivă a întreprinderii într-o ţară este afectată de poziţia în alte ţări. Dezvoltarea unui sistem logistic global permite rapiditatea livrărilor şi atragerea clienţilor prin implementarea sistemului just-in-time. În fundamentarea unei strategii de marketing internaţional pentru fiecare linie de produs. într-un timp scurt şi să distribuie produsele la scară globală. Fenomenul de globalizare a pieţelor şi concuren ţei trebuie avut în vedere în procesul fundamentării strategiei de marketing. Astfel. Decentrarea geografică a producţiei permite reducerea costurilor şi preţurilor şi creşterea cotei de piaţă. Complexitatea demersului rezultă din existenţa unor caracteristici identice ale clienţilor la nivel global. 2.1. cesiunea de licenţe permite întreprinderii să se protejeze în faţa imitatorilor care ar produce la un preţ redus. să aibă capacitatea de a produce la un nivel de calitate ridicat. Strategia de marketing trebuie să fie integrată în strategia de ansamblu a întreprinderii. cât şi naţionali. dar şi a unor particularităţi la nivel naţional.

rentabilitate Strategie pentru fiecare linie de produs Tehnologică De producţie Service Concurenţială Logistică Marketing intern şi internaţional Implementare şi feedba ck Fig. a modului în care este posibilă obţinerea profitului în cazul fiecărei linii de produs şi a motivului pentru care clienţii îi preferă produsul comparativ ce cele ale concurenţilor. marketing. Superioritatea 33 . management şi organizare.întreprinderii.2.). Fundamentarea strategiei pentru o linie de produs În urma analizei întreprinderii se stabileşte natura avantajului concurenţial al întreprinderii. precum şi poziţia competitivă actuală (vezi fig. competenţele superioare în producţie. Analiza întreprinderii Analiza mediului global Avantajul concurenţial Concurenţa globală Catena valorii Acţiuni guvernamentale Resurse financiare şi Clienţi manageriale Furnizori Toleranţa faţă de risc Analiza ţării Factori economici politici şi culturali Clienţi Presiuni guvernamentale şi concurenţiale Obiective: Cotă de piaţă. 2.1. caracteristicile sectorului şi ale mediului în care-şi desfăşoară activitatea. Sursele avantajului concurenţial pot fi localizate în tehnologie.1.

După dezvoltarea strategiei pentru o linie de produs. ciclul de vi aţă al produsului î n context interna ţional). marketing. existenţa grupurilor strategice. fabricaţie. se au în vedere următoarele criterii: cost. întreprinderea trebuie să se decidă atât asupra activităţilor pe care urmează să le realizeze (decizii de tip “make or buy”). service). Avantajul concurenţial este obţinut pe baza utilizării capabilităţilor întreprinderii în activităţile din catena valorii (tehnologie. capitalului şi nivelului de competenţă al forţei de muncă. logistică. În alte cazuri. O întreprindere care are un avantaj concurenţial în una sau mai multe activităţi din catena valorii poate obţine profit pe termen lung specializându-se în acele activi tăţi. urmează o particularizare a acesteia pentru fiecare piaţă în care se operează. Modalităţile de coordonare şi configuraţia activităţilor din catena valorii trebuie reconsiderate periodic funcţie de evoluţia avantajului comparativ între ţări şi a avantajului concurenţial. Principiile teoriei avantajului comparativ sunt utilizate în luarea deciziilor privind localizarea geografică a desfăşurării activităţilor din catena valorii. bariere la intrare. calitate. aşteptându -se momentul în care piaţa devine mai atractivă. se urmăreşte stabilirea unei prezenţe restrânse pe piaţă. funcţie de obiectivele stabilite. caracteristicile şi comportamentul clienţilor şi furnizorilor) şi ale sectorului în care-şi desfăşoară activitatea (stadiul de evoluţie. ulterior punându-se problema profiturilor sau provocarea concurenţilor globali puternici ca un mijloc de menţinere a unui echilibru competitiv între ţări. aprovizionare. În cazul în care se decide apelarea la subfurnizori. se urmăreşte creşterea rapidă a cotei de piaţă. În anumite cazuri. În condiţiile globaliz ării. Pe pieţele mature se poate urmări îndeplinirea obiectivelor de profit şi de rentabilitate. raporturi între forţele concurenţiale. 34 . punctualitate şi siguranţă în livrări. luându-se decizia adaptării sau nu a unor variabile ale mixului de marketing pentru fiecare caz în parte. ale concurenţilor globali.întreprinderii faţă de concurenţi în una sau mai multe elemente ale catenei valorii asigură atragerea clie nţilor. cât şi asupra ţărilor în care urmează ca acestea să se desfăşoare. În formularea strategiei pentru o linie de produs se iau în consideraţ ie şi influenţele mediului global (acţiunile guvernamentale. Avantajul comparativ se modifică pe măsură ce ţările evoluează din punctul de vedere al tehnologiei.

Obiectivele liniei de produs şi analiza mediului conduce la strategii specifice în diverse domenii: tehnologie. întreprinderea parcurge trei faze principale (vezi fig. modul de intrare. serviciu clienţi. politică competitivă şi relaţii cu auto rităţile. se selectează pieţele externe. Trei categorii de strategii concure nţiale de bază pot fi adoptate:  Strategia lider de cost.2.Nu toate elementele strategiei este necesar să difere de pe o piaţă pe alta. Este necesar a se lua în consideraţie şi interdependenţa dintre diverse pieţe naţionale întrucât schimbările de pe o piaţă pot implica modificări ale strategiei de marketing pe alte pie ţe. Implementarea strategiei depinde de structura organizatorică şi de personalul care este încadrat pe diverse pi eţe.): pătrunderea iniţială pe o piaţă. Fundamentarea strategiei de marketing intern aţional Strategia adoptată în marketingul internaţio nal diferă funcţie de orientarea întreprinderii pe termen scurt sau lung. alocarea resurselor pentru a echilibra şi a asigura creşterea portofoliului. Raţionalizarea globală necesită coordonarea mixului de marketing între diverse ţări şi regiuni. 35 . În faza iniţială. căutând sprijinul guvernului în a opera pe pieţe protejate. momentul şi secvenţa în care pieţele vor fi abordate.2.2.  Strategia de diferenţiere asigurând clientului un avantaj unic.  Strategia de evitare a concurenţei. În dezvoltarea unei strategii de marketing internaţional. importanţa acordată profiturilor pe termen scurt creşterii a cotei de piaţă şi importanţa poziţiei competitive la nivel global sau naţional. seia decizia internaţionalizării. de distribuţie şi de comunicare. marketing. fabricaţie. ci doar anumite elemente ale mixului de marketing. 2. se iau decizii privind modificarea strategiei de marketing. În vederea extinderii pe pieţele pe care s-a pătruns. extinderea pe pieţele pe care s-a pătruns şi raţionalizarea globală (Douglas şi Craig 1989). dezvoltarea şi achiziţia de noi mărci. stabilirea unei politici de preţ. integrarea aprovizionă rii şi producţiei cu marketingul.

o perspectivă multinaţională sau una globală. Etapele dezvoltării unei strategii de marketing internaţion al Sursa: Adaptare după Douglas şi Craig 1989 Complexitatea pieţelor globale ridică problema configuraţiei şi coordonă rii activităţilor din catena valorii. Aceste decizii se pot încadra într-o perspectivă naţională de extindere a pieţei. Perspectiva multinaţională acordă o atenţie ridicată 36 . distribuţie şi comunicare Raţionalizarea globală Coordonarea mixului de marketing între ţări şi reg iuni Integrarea aprovizionării şi producţiei cu marketingul Alocarea resurselor pentru echilibrarea şi creşterea portofoliului Fig. implică o valorificare neplanificată şi pe termen scurt a oportunităţilor ivite pe pieţele externe.2. adoptată în special de micile firme. Configura ţia catenei valorii rezultă în urma deciziilor privind locul de realizare a activităţilor. ceea ce induce o prezenţă a întreprinderii pe mai multe pieţe.Pătrundere iniţ ială Selecţia pieţei Alegerea modului de intrare Secvenţa de abordare a pieţelor Extinderea pe pieţele pe care s-a pătruns Modificarea strategiei de marketing Dezvoltarea şi achiziţia de noi mărci Stabilirea politicii de preţ. 2. piaţa naţională rămânând însă în centrul preocupărilor. Perspectiva naţională de extindere a pieţei.

Perspectiva globală implică o atenţie ridicată acordată interdependen ţelor dintre pieţele naţionale şi acţiunilor concurenţilor.pieţelor externe. concure nţa şi rapiditatea răspunsului. Această perspectivă este adecvată în cazul sectoarelor industriale în care nivelul economiilor de scară este redus şi în care există diferenţe majore între profilul clienţilor de pe diverse pieţe. Într-o abordare de tip portofoliu . în care există clienţi experimentaţi şi cu un comportament inovativ (lead markets) permite îmbunătăţirea produselor 37 . care sunt însă considerate separat. Într-o abordare globală . clienţii. iar operarea pe aceste pieţe permite creşterea vânzărilor (mai ales dacă produsul a fost lansat înaintea concurenţilor). guvernele. Se înregistrează o convergen ţă a pieţelor naţionale pentru produsele care au caracteristici similare. iar poziţia pe piaţa respectivă este influenţată de nivelul veniturilor prevăzute. impun o adaptare la cerinţele particulare ale fiecărei pieţe. resursele de producţ ie. reducerea costurilor şi creşterea cotei de piaţă. o atenţie mai ridicată este acordată creşterii cotei de piaţă şi a loialităţii clienţil or. Prezenţa pe pieţele mature. Multe întreprinderi care operează la nivel global depind de anumite pieţe critice (de regulă piaţa naţională şi pieţele pe care s-au instalat de mult timp) pentru un profit şi un cash flow stabil. fabricaţie şi marketing. valorificarea economiilor de scară. Este discutabilă oportunitatea unei abordări de tip portofoliu a pieţelor externe şi a produselor care sunt oferite pe acestea. tehnologia. urmărindu-se obţinerea economiilor de scară în cercetaredezvoltare. pieţele naţionale şi liniile de produs sunt analizate pe baza nivelului aşteptat de profitabilitate şi a nivelului concurenţei. În cazul telecomunicaţiilor şi software chiar guvernele. Orientarea globală permite valorificarea pieţelor care devin globale. Concuren ţa poate iniţia acţiuni care să conducă la profituri reduse în speranţa că ceilalţi concuren ţi vor realiza analize de portofoliu şi decid să se retragă de pe pia ţă. nepunându-se problema valorificării interdependenţelor şi sinergiilor între acestea. Profitabilitatea viitoare este utilizată pentru a aprecia atractivitatea unei pieţe şi a unei linii de produse. Orientarea globală implică recunoaşterea necesităţii de a prezenţei pe toate pieţele majore pentru a se putea proteja poziţia fir mei pe pieţele critice. Necesitatea unei abordări globale este determinată de următorii factori: globalizarea pieţelor. prin intermediul reglementărilor.

acceptând un profit mai redus sau chiar înregistrând pierderi într-o primă etapă. Strategia globală permite întreprinderii să planifice configuraţia procesului productiv din diferite ţări astfel încât să se obţină un avantaj din disponibilitatea resurselor de muncă la un cost mai redus sau cu un nivel superior de calificare. de computere şi software. O prezenţă globală permite atât un răspuns strategic ofensiv. Extinderea prezenţei producăto rilor de automobile japoneze pe piaţa americană a atras şi prezenţa producătorilor de piese şi subansamble. Capacitatea de a răspunde rapid unor oportunităţi sau situaţii nefavorabile este posibilă dacă întreprinderea se poate baza pe resurse. unui sistem flexibil de producţie.şi serviciilor şi obţinerea unor experienţe care pot fi transferate pe alte pieţe. Asigurarea resurselor productive de pe piaţa globală trebuie să îndeplinească cerinţele de rapiditate a livrărilor şi de cost redus. Pe măsură ce clienţii devin globali. de asigurări. 38 . Globalizarea întreprinderilor poate fi facilitată de sprijinul acordat de către stat întreprinderilor în primele etape ale procesului de internaţionalizare. cât şi unul defensiv. Honda a introdus 113 noi modele de motociclete în doar 18 luni. În acest mod se asigură un avantaj în raport cu întreprinderile care acţionează local sau regional. func ţie de circumstanţe. de dezvoltare şi lansare de noi produse şi a unui sistem rapid de răspuns la ceri nţele clienţil or. Factorul timp este un factor critic de succes în sectoarele globale. În momentul în care a fost provocată de către Yamaha. unui eficace proces de inovare. idei şi personal dintr-o varietate de pieţe. fapt posibil datorită unei bune gestionări a timpului. Introducerea rapidă de noi produse şi rapiditatea răspunsului la provocările unui concurent sunt esenţiale în vederea menţinerii poziţiei competitive. O întreprindere globală poate obţine rapid o creştere a cotei de piaţă prin nivelul de preţ practicat. ei tind să continue relaţiile de afaceri cu furnizorii.

economiilor de învăţare rezultate din creşterea productivităţii muncii odată cu trecerea timpului. Strategia de focalizare pe pieţe protejate se bazează pe barierele protecţioniste. calitate.2. Strategia de diferenţiere a produsului implică un element distinctiv al propriului produs care este valorizat de către clienţi. Creşterea concurenţei pe pieţele globale este determinată de adoptarea de o serie de întreprinderi a unei strategii de extindere a pieţei. întreprinderea comercializează un produs de o calitate comparabilă cu a concurenţ ilor. O strategie lider de cost conduce la creşterea rolului factorului preţ în cadrul mixului de marketing. reduce costurile fixe. Întreprinderile ce adoptă această strategie trebuie să dispună de o competenţă ridicată de marketing care să-i permită înţelegerea cerinţelor şi exigenţelor specifice ale pieţei şi o capacitate de inovare continuă. diferenţierea produsului şi focalizarea pe pieţele protejate. Pe măsură ce producţia cumulată creşte (denumită experienţă). servicii acordate) sau un element psihologic (valoarea simbolică). precum şi a economiilor de experienţă rezultate din învăţarea de a gestiona mai bine o linie de afaceri. pe facilităţile de producţie sau de vânzări oferite pe piaţa respectivă. caz în care va obţine un profit mai ridicat datorită costului mai redus. întreprinderile care urmează o strategie lider de cost pot o bţine un avantaj. Alternative strategice în marketingul intern aţional În concurenţa globală pot fi adoptate trei strategii concurenţiale de bază: lider de cost. rezultând o anumită reducere a costurilor totale la fiecare dublare a volumului cumulat al producţiei. dar la un preţ mai redus. întreprinderea învaţă să gestioneze mai bine resursele productive. fapt care permite intrarea unor noi concurenţi. În situa ţia în care elementul de diferenţiere a fost generalizat la nivelul concurenţilor. Diferenţierea poate avea la bază un element obiectiv (design.3. fiabilitate. Este posibilă şi practicarea unui preţ comparabil cu al concurenţilor. de 39 . performanţă. Reducerea costurilor este posibilă pe baza valorificării economiilor de scară în cazul producţiei şi comercializ ării unui volum ridicat. Avantajul concurenţial obţinut în acest mod este însă vulnerabil în situaţia în care piaţa respectivă se liberalizează. În cazul adoptării strategiei lider de cost.

serviciile post-vânzare.pătrundere pe noi segmente de piaţă. obiective. Întreprinderea trebuie să răspundă atât exigenţelor integrării globale. Stabilirea nivelului de standardizare / adaptare impune luarea în consideraţie a următorilor factori:  Profilul consumatorilor de pe diverse pieţe: gusturi. integrarea amonte sau aval. economiile de scară. Gestiunea sistemului global de marketing este necesară în vederea controlului cash flow-ului global generat de preţurile practicate pe diverse pieţe. Standardizarea produsului permite obţinerea economiilor de scară în producţie.  Caracteristicile sistemelor de transport şi comunicare. proces decizional. Problema nu se pune dacă este necesară sau nu adaptarea. preţul şi condiţiile de plată. adaptările sunt necesare în ceea ce priveşte ambalajul. cât şi ale senzitivităţii la exigenţele locale. mediile publicitare utilizate. Acest sistem are trei componente principale (Doz şi Prahalad 1987): 40 . sistemului de distribuţie şi structurii concurenţiale este necesară în multe situaţii. Deşi standardizarea mixului de marketing reduce complexitatea problemelor manageriale. Este necesară în consecinţă o monitorizare a concuren ţei. acţiunile promoţionale. cultură. iar standardizarea numelui de marcă şi a reclamei favorizează obţinerea acestor economii în marketing. adaptarea la particularităţile locale privind exigenţele. Procesele politice şi politicile intervenţioniste ale statului impun modificarea politicii de integrare globală şi adaptarea la cerinţele diverselor guverne. Schimbările în produse şi tehnologii. ci care sunt componentele mixului de marketing şi la ce nivel este necesar a fi adaptate.  Structura sistemelor de distribuţie. O decizie fundamentală în marketingul global se referă la nivelul de standardizare sau adaptare a mixului de marketing la exigenţele locale. canalele de distribuţie. analizându-se punctele forte şi slabe ale acesteia.  Infrastructura de marketing: medii publicitare. birouri care oferă servicii de marketing. nivelul venitului. reglementările guvernamentale. strategii şi răspunsuri posibile la acţiunile întreprinderii. venit. avantajele de cost pe diverse pieţe şi distribuţia globală impun o abordare globală. De regulă.

deseori în conjuncţie cu evoluţia ciclului de viaţă al produsului pe pieţele respective. Prezenţa pe multiple pieţe astfel încât să se obţină avantaj din diferenţele existente între acestea. 41 .  Prezenţa la scară globală a mărcii printr -un sistem de distribuţie adecvat.  Integrarea eforturilor de marketing de pe diverse pieţe. astfel încât clienţilor care sunt prezenţi pe mai multe pieţe să li se ofere acelaşi serviciu. Astfel. se urmăreşte practicarea unor preţuri ridicate şi un cash flow ridicat pe pieţele în care întreprinderea este dominantă şi concurenţa slabă astfel încât să se obţină resursele necesare susţinerii unui preţ mai redus pe pieţele care ur mează a fi penetrate.  Desfăşurarea unei linii de produs extinse şi a mai multor familii de produse în diverse ţări pentru a obţine economii de întindere (diversitate) ca bază a unui avantaj concurenţial şi a permite oportunit ăţi pentru susţinerea reciprocă a diversel or arii de afaceri şi pieţe. Coordonarea activităţilor de marketing global se poate realiza în următoarele moduri:  Utilizarea unor metode similare de realizare a activităţilor de marketing pe diverse pieţe în ceea ce priveşte distribuţia produsului.  Stabilirea unei secvenţe a programelor de marketing astfel încât elementele de succes sunt introduse gradual pe diverse pieţe. sistemul de servicii şi garanţii etc.  Transferul experienţei şi elementelor de know-how de marketing de pe o piaţă în alta.

Ph. Coda arată că mediul poate fi gândit ca un “ansamblu de numeroase subsisteme interconectate variat între ele (piaţa muncii. cultural al unei anumite ţări sau al unui sistem mai vast” (Coda 1991.CAPITOLUL III MEDIUL INTERNA ŢIONAL 3.1.. eterogenă.” Toate aceste subsisteme sunt integrate în “macromediul economic. pieţele de cumpărare a factorilor productivi. juridică. respectiv.13).. Trei concluzii putem desprinde din aceste câteva definiţii prezentate: 42 . coordonator. demografic. piaţa monetară.. Este “alcătuit dintr-o reţea de variabile exogene cărora le opune propriile sale resurse umane. p. un set de variabile endogene” (Florescu. materiale şi financiare -. Conceptul de mediu al întreprinderii O analiză a câtorva modalităţi de definire a mediului ne permite să desprindem elementele pe care întreprinderea ar trebui să le ia în consideraţie în vederea adoptării unui comportament adecvat în raport cu mediul său.) acesteia (n. Mediul poate fi considerat un “ansamblu de factori alcătuind o structură complexă.. politică. socială. Kotler şi G. Rugiadini consideră mediul ca “un ansamblu de fenomene externe întreprinderii (n. organiz aţiile sindicale etc. consideră că acesta este constituit din “actori şi forţe externe care afectează abilitatea (.n.35).. V. piaţa financiară.n) de a dezvolta şi menţine tranzacţii de succes cu clienţii vizaţi” (Kotler şi Ar mstrong 1994. demografică. A. p.49).. p. politic. 68). p. culturală.”. definind mediul întreprinderii. pieţele de vânzare a produselor. social.) care au relaţii funcţionale de un anumit nivel cu variabilele interne ale sistemului organizaţional” (Rugiadini 1979. tehnologiile. ecologică etc. reglementările legale. Armstrong. 1992.factori de natură economică..

fiind constituit dintr-un ansamblu de factori de natură diversă. Atenţia trebuie îndreptată spre evenimente şi fenomene care se produc ca urmare a mutaţiilor ce au loc în ansamblul factorilor de mediu în strânsa lor interdependenţă. Astfel putem distinge: micromediul2 (factori care afectează direct abilitatea întreprinderii de aşi realiza activitatea) în care se includ cele cinci forţe care constituie structura sistemului concurenţial (concurenţii actuali. demografic. pp.  Mediul are un caracter de sistem. Se pune problema pe de-o parte a identificării acestora şi a obţinerii informaţiilor privind caracteristicile şi evoluţiile lor. 43 . Între factorii de mediu există numeroase interconexiuni şi intercondiţionări. Care este justificarea acestei abordări? Dacă în primul caz accentul este pus pe cunoaşterea mediului astfel încât întreprinderea să poată construi o ofertă care să satisfacă cerinţele pieţei. fiind necesară a abordare integratoare a acestora. noii concurenţi potenţiali în faţa cărora încearcă ridicarea unor bariere la intrarea pe piaţă şi produsele de substituiţie.13-19). cea 2 Termenul de micromediu este prezent în special în literatura de marketing. furnizorii şi clienţii cu care întreprinderea poate fi în raporturi de forţă contractuală. Sistemul interlocutorilor sociali cuprinde organismele publice. Sistemul concurenţial este constituit din: concurenţii cu care întreprinderea poate fi în relaţii de concurenţă sau colaborare. organizaţii ale consumatorilor etc. sociocultural. politic şi ecologic. (Coda 1991. produsele de substituţie. angajaţii. acţionarii. de integrare sau partenariat. În literatura managementului strategic se utilizează pentru aceiaşi factori termenul de mediu (sau sistem) concurenţial. reprezentanţii organizaţiilor sindicale.  Mediul este constituit din subsisteme care pot fi identificate după nivelul de agregare la care se face analiza. concurenţii potenţiali. macromediul (factori care afectează activitatea tuturor componentelor micromediului) în care se includ mediul economic. tehnologic. Coda propune o grupare a factorilor de mediu cu care întreprinderea vine în contact în două sisteme: sistemul concurenţial şi sistemul interlocutorilor sociali. mondomediul caz în care analiza se realizează la nivel intern aţional/global. Mediul are un caracter complex . furnizorii şi clienţii). băncile şi alte instituţii financiare. V.

Între aceştia se înscriu: ritmul de dezvoltare economică.de-a doua abordare permite conştientizarea necesităţii satisfacerii şi a unor aşteptări de natură socială. resursele financiare ale agenţilor economici influenţate de mărimea veniturilor curente.1. ciclurile economice. optăm pentru comasarea acestora într-o singură grupă. inflaţia. politici şi juridici. determinând necesitatea inovării într-un timp scurt şi uzura morală rapidă a echipamentelor. Pe de-o parte. întreprinderea trebuie să opereze o serie de modificări în modul său de funcţionare odată cu schimbările ce se produc în mediu astfel încât să poată obţine nivelul de performanţă vizat. factorii de management (Dănăiaţă şi Pârjol 1977. În literatură au fost prezentate diverse grupări ale factorilor macromediului care pot exercita influenţe asupra întreprinderii. evol uţia cursului de schimb are influenţă directă asupra întreprinderilor care sunt antrenate în operaţiuni de export sau import de produse sau/şi materii prime. şomajul. factorii de natură economică 44 . tehnologici. naturali. cât şi cei juridici sunt sub incidenţa politicului. de mografici (Kotler 1997). Condiţiile de mediu afectează capacitatea întreprinderii de a obţine resursele necesare în vederea îndeplinirii obiectivelor. nivelul preţurilor etc. De precizat că intensitatea influenţei diverşilor factori se modifică în ti mp. demografici şi socio -culturali (vezi fig. cât şi asupra concurenţilor săi. Aceştia sunt: factorii economici. socio-culturali şi naturali (prezenţi în cea mai mare parte a studiilor). 3. tehnologici. politici. Factorii economici sunt cei care îşi pun a mprenta direct asupra pieţei şi puterii de cumpărare. De exemplu.). tendinţele produsului naţional brut. Relaţia dintre întreprindere şi factorii economici este bidirecţionată. mărimea economiilor. Factorii de mediu care exercită influenţe asupra activităţii întreprinderii au o intensitate diferită. rata dobânzii şi disponibilitatea creditelor. În consecinţă. Evoluţia rapidă a tehnologiilor afectează intens întreprinderile din industriile tehnologiilor de vârf. Întreprinderile de servicii publice sunt influenţate evident de factorii de natură politică care-şi pun amprenta asupra fondurilor alocate din produsul intern brut pentru sectoarele respective. rezultând un număr de 6 grupe de factori: factori economici. Avându-se în vedere faptul că atât factorii de management la nivel macroeconomic. de aceea devine necesară analiza per manentă a acestora.

CACM Piaţa Comună Central-Americană. O tendinţă importantă manifestată în mediul politic atât în ţările occidentale. iar pe de altă parte întreprinderea. NAFTA . cât şi în ţara noastră (în procesul tranziţiei la economia de piaţă şi în perspectiva integrării europene şi euroatlantice) este creşterea numărului reglementărilor din sfera afacerilor. Factori economici Factori politici şi juridici Factori naturali ÎNTREPRINDEREA Factori tehnologici Factori demografici Factori socio-culturali Fig. o importanţă crescândă dobândesc politicile şi reglementările regionale. În contextul globalizării sectoarelor economice şi al proceselor de regionalizare economică (CEE .Comunitatea Economică a Statelor Africii de Vest şi altele). protecţia socială. contribuie la imprimarea unei anumite tendin ţe evoluţiei econo mice. a învăţământului şi ştiinţei. Factorii de mediu şi întreprinderea Factorii politici şi juridici includ politicile macroeconomice şi strategiile sectoriale. prin produsele şi serviciile realizate. ASEAN . organismele administrative şi grupurile de presiune. LAIA . prin nivelul de eficienţă a propriei activităţi şi al părţii din venit vărsat la bugetul statului (impozite şi taxe).Asociaţia Naţiunilor Sud-Est Asiatice. În toate ţările lumii există un cadru juridic amplu care reglementează 45 . 9002).Comunitatea Economică Europeană. ECOWAS . 3. precum şi acordurile. stabilitatea politică şi legislaţia care permite realizarea acestora. normele şi standardele internaţionale (de exemplu sistemele de certificare a calităţii ISSO 9001. politica socială.influenţează capacitatea de absorbţie a pieţei pe care întreprinderea acţionează. politica externă şi ecologică.Asociaţia Integrării Latino-Americane.1. a mediului etc.Acordul Nord-American de Liber Schimb.

nivelul tehnic al produselor.concurenţa. dar cu efecte negative pe plan social (Koltler 1997. 46 . Cunoaşterea efectelor acestor factori este deosebit de importantă datorită impactului lor direct asupra performanţei întreprinderii. existenţa unor posibilităţi de inovare nelimitate în domenii cum ar fi biotehnologia. al costurile şi profiturile. ştiinţa materialelor. creativitatea şi capacitatea de inovare a sistemului de cercetareproiectare. ecologiste. ale diverselor minorităţi. volumul producţiei şi vânzărilor. comerţul internaţional etc. ambalarea şi marcarea produselor. ale femeilor. creşterea considerabilă a stocului de cunoştinţe ştiinţifice şi tehnice (Dănăiaţă 1989). robotica. nivelul tehnic al utilajelor şi calitatea tehnologiilor disponibile pe piaţă.). protecţia consumatorilor în faţa practicilor comerciale incorecte şi protecţia societăţii faţă de practicile comerciale excesive care generează un rezultat economic ridicat. numărul şi nivelul licenţelor şi brevetelor înregistrate. persoanelor în vârstă etc. garantarea produselor. Astfel. Legislaţia din domeniul afacerilor are trei obiective majore: protecţia întreprinderilor una faţă de alta prin reglementarea concurenţei libere. calitatea produselor. accelerarea procesului de dezvoltare de noi produse (vezi tabelul 3. care solicită atât organismelor guvernamentale.226-227). ritmul dezvoltării şi lansării de noi produse influenţează nivelul productivi tăţii muncii. acordarea unei atenţii ridicate problemelor cu care aceste grupuri se confruntă. Dintre factorii tehnologici cu influen ţă ridicată asu pra activităţii întreprinderii se evidenţiază: investiţiile în cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică. imaginea întreprinderii şi a produselor sale etc. publicitatea şi acţiunile promoţionale. ritmul lansării de noi produse şi tehnologii. poziţia pe piaţă. nivelul dotărilor tehnice ale întreprinderii şi al tehnologiilor disponibile. creşterea bugetelor alocate cercetării-dezvoltă rii şi reglementarea crescândă a domeniului tehnologic. standardele de calitate a produselor. O altă tendinţă importantă o reprezintă creşterea numărului şi a influenţei grupurilor de presiune: organizaţii ale consumatorilor. sistemul de impozite şi taxe. pp. electronica. O serie de tendinţe marchează componenta tehnologică a mediului: reducerea ciclului de viaţă al produselor şi tehnologiilor.1. cât şi întreprinderilor. practicile comerciale şi de creditare.

Componenta demografică a mediului este marcată de o serie de tendinţe : creşterea populaţiei la nivel mondial. structura pe vârstă. persoane separate etc. Cazul computerelor Etapele procesului de dezvoltare Cercetare-dezvoltare Studiul pie ţei Durata de via ţă a produsului După Dataquest. nivel de pregătire. Factorii socio-culturali . biserica). influenţând stilul de viaţă al acestora. natalitatea şi mortalitatea. pe când cele secundare sunt 47 . fiind modelate de instituţiile sociale principale (şcoala. durata medie de viaţă etc. Aprilie 1992 Sursa: Lambin 1994. Reducerea duratei procesului de dezvoltare şi a cicl ului de viaţă al noilor produse.Tabelul 3. familii cu un singur părinte. creşterea ponderii situaţiilor familiale neconvenţi onale (celibatari. fenomenul îmbătrânirii populaţiei. mobilitatea geografică.1. Convingerile şi valorile culturale fundamentale sunt cele care rezistă în timp. creşterea nivelului de pregătire a populaţiei şi a ponderii grupurilor cu pregătire superioar ă. cupluri căsătorite fără copii. stadiu în ciclul de viaţă al familiei. valorile culturale şi normele de comportament ale oamenilor sunt modelate de societatea în care aceştia trăiesc. iar pe de altă parte ei definesc caracteristicile resursel or umane disponibile.23 1981 24 9 88 Durata medie în luni 1984 1988 20 18 7 4 48 24 1991 8 2 12 În grupa factorilor demografici se cuprind: dimensiunea populaţiei. pieţele cărora întreprinderea se adresează sunt constituite din oameni ale căror caracteristici demografice trebuie bine cunoscute în vederea adaptării ofertei nevoilor acestora.). creşterea mobilităţii geografice a populaţiei şi altele. Semnificaţia influenţei acestor factori este determinată de două cauze: pe de-o parte. convingerile. p. sex.

creşterea costului energiei.  creşterea interdepende nţelor în econo mia mondială. datorate fluctuaţiil or cursurilor de schimb.asigură atât cadrul existenţei şi desfăşurării acţiunii umane.  dezechilibrele balanţelor de plăţ i.relieful.  intensificarea concurenţei.  adaptarea lentă a structurilor industriale la noile condiţii ale economiei internaţionale. societate. creşterea gradului de poluare şi implicarea crescândă a statului în asigurarea protecţiei mediului înconjur ător. Valorile culturale ale societăţii sunt influenţate de concepţiile pe care oamenii le au despre ei înşişi. aerul. apa. clima.  modifică ri periodice în competitivitatea produselor anumitor ţări. Principalele tendinţe ale mediului natural care afectează activitatea întreprinderii sunt: criza materiilor prime. Caracterul limitat al resurselor naturale. resursele solului şi subsolului . despre cei din jur. fiind supuse schimbărilor. natură şi univers. cât şi creşterea gradului de poluare a mediului.  tensiuni pe pie ţele materiilor prime.  ritmul mai lent de creştere a productivi tăţii muncii. 48 . Caracteristici ale mediului economic internaţional În anii ’90 pe piaţa mondială s-au manifestat o serie de probleme de natură economică şi financiară ce trebuie luate în considerare de întreprinderile care acţionează pe pi eţele externe:  dezvoltarea economică mai lentă faţă de anii anteriori. descoperirea unor surse alternative de energie. despre organiz aţii. Dezvoltarea economică mai lentă faţă de deceniile anterioare este cauzată de o serie de factori:  saturarea anumitor pieţe. cât şi o gamă largă de materii prime şi energia necesară. determină accentuarea restricţiilor pe care acesta le impune activităţii economice. 3.  noile tendinţe protecţioniste.rezultate din experienţa proprie de viaţă a anumitor grupuri de indivizi.2. Elementele mediului natural .

au generat crize în anumite sectoare industriale.  Munca – sectorul textil (confec ţii. AELS). prin deteriorarea competitivităţii produselor pe termen lung. Întreprinderile pot construi scenarii privind evoluţiile mediului funcţie de care se fundamentează strategii alternative. îmbrăcăminte). creşter ea incertitudinii în previziunea evoluţiilor viitoare. şantiere navale.). încetinirea ritmului de creştere a populaţiei. Creşterea interdependenţelor este demonstrată de constituirea unor blocuri economice (CEE. Aceste modificări în competitivitatea produselor au generat dezechilibre ale balanţelor de p lăţi. Pentru a avea succes este necesară disponibilitatea noilor tehnologii şi posibilitatea aplicării la noi produse. Modificările periodice ale competitivităţii produselor datorată fluctuaţiil or monedelor de schimb sunt resimţite de întreprinderile care comercializează produse cu cerere elastică la preţ. 49 .  Capitalul – industria automobilelor. industria oţelului. iar reducerea rentabilităţii a dus la reducerea propensiunii spre investiţii. În aceste sectoare supremaţia este deţinută de ţările industrializate care deţin o piaţă internă de mari dimensiuni pe care pot obţine economii de scară astfel şi practica preţuri competitive. telecomunicaţiilor.2. aeronauticii. NAFTA. creşterea ratei dobânzilor. ţările industrializate şi-au recâştigat poziţiile prin punerea la punct de noi tehnologii şi transfer spre segmente de piaţă cu valoare adăugată ridicată. Creşterea interdependenţelor în economia mondială se manifestă între ţările industrializate şi ţările în curs de dezvoltare datorită devans ării ritmului de creştere a producţiei mondiale de ritmul de creştere în volum al schimburilor internaţionale (vezi tabelul 3. Fluctuaţiile cursurilor de schimb. transferul unei serii de activităţi productive din ţările industrializate în ţările din Asia. În sectoarele industriale mature. Previziunea evoluţiei unui sector industrial necesită ide ntificarea factorilor critici de succes:  Tehnologia – factor cheie în industria computerelor.    capacitatea limitată de a face faţă inflaţiei.

Principalele aspecte avute în vedere sunt limba.199.5 6.0 2.6 1994 3.0 9.2 10.4 9.2 5.7 2.2 5.3 -4.7 6.7 4.7 9.2 1990 2. organizarea socială şi comportamentele indivizilor care aparţin aceleia şi culturi.8 4.5 1996 4. În analiza mediului sociocultural se utilizează aportul ştiinţific al sociologiei.5 5.8 1.2 4.2 3. cât şi asupra comportamentului întreprinderii în procesul de internaţionalizare.1 8.0 4.3 9.8 1. pp.8 6.5 5.9 13.6 Producţia Mondială -Ţări avansate -Ţări în dezvoltare -Ţări în tranziţie Comerţ mondial Export -Ţări avansate -Ţări în dezvoltare Import -Ţări avansate -Ţări în dezvoltare 6.9 7.0 -3.0 3.Tabelul 3.4 7. antropologiei şi psihologiei.8 10.7 7.6 Sursa: International Monetary Fund.1 9. cultura.5 6.2 6.2.1 6. World Economic Outlook.0 6.4 9.7 -7.3 5.3 6.9 3.0 11.5 1.3.0 2.7 5.3 1995 3.1 -1.6 1.1 4.9 6.5 1.6 4.3 9.4 3.6 -0.7 2.3 -0.5 -7.7 5.0 6.5 9.7 1993 2.6 -14.7 4.0 9.2 3.3 3.3 10.7 1998 2. Evoluţia producţiei şi comerţul ui mondial în anii 90 (Creştere procentuală anuală) 1990 1999 3.9 10.0 8.8 2.0 -7. 171.6 -1.7 1999 2.2 6.6 1991 1.5 6.0 2.8 1997 4.5 1.1 3.7 8.3 8.5 5. October 1998.1 5.8 7. 50 . 3.7 9.5 8.9 4.9 3.9 3.6 1992 2. Mediul socio-cultural Factorii socio-culturali au un impact atât asupra comportamentului consumatorilor de pe diverse pieţe.6 3.0 4.

Componentele mediului socio -cultural Limba. 51 . norme morale. cât şi în descurajarea schimbării. În ţările în care religia are o importanţă ridicată în societate. în timp ce există peste 3000 de limbi vorbite în toată lumea.1. credinţe. schimbare şi risc. Valorile şi atitudinile sunt utile în a determina dacă ceea ce gândim este bine sau nu. instituţiile religioase au un rol important atât în promovarea. diferă de la o ţară la alta. tipul şi caracteristicile funcţionale ale produselor solicitate. formele estetice de expresie şi ideile evaluative care ajută în definirea unor standarde şi realizarea unor judecăţi despre sine şi despre alţii. elementul vizibil al diferenţelor culturale. autorealizarea şi succesul personal au o importanţă ridicată. cel social.3. În anumite ţări. realizează traducerea în ambele sensuri. legale şi cutume partajate de o societate care modelează comportamentul uman şi sunt transmise din generaţie în generaţie.  Ideologia care include credinţele. bogăţie. modul de realizare a afacerilor. fapt care generează dificultăţi în traducerile necesare în marketingul internaţional. în sensul că peste 85% din populaţie vorbeşte aceeaşi limbă maternă.  Cultura materială care cuprinde ansamblul elementelor materiale create şi utilizate. Nuanţele în sensul anumitor cuvinte în diverse limbi diferă. Mai puţin de jumătate din ţări sunt omogene din punctul de vedere al limbii vorbite. calitatea. în a stabili ceea ce este i mportant şi ceea ce e ste dezirabil. ideile cognitive şi estetice. Cultura materială afectează nivelul cererii. Credinţele religioase influenţează comportamentul de consum. în vederea menţinerii sensului. precum şi modul de producere şi distribuire a acestora. Şi nivelul uniformităţii lingvistice diferă pe ţări. Cultura este un concept complex care cuprinde un ansamblu de cunoştinţe. constituind o justificare a cre şterii bogăţiei materiale. De aceea se utilizează interpreţi care.3. Elementele de bază ale culturii sunt:  Normele şi regulile care specifică anumite modele de comportament şi de gândire în situaţii variate. atitudinile faţă de timp. În ţările occidentale. cunoştinţele. valorile sociale generale. Există în jur de 100 de limbi oficiale.

poziţia în societate a femeilor şi bărbaţilor. valori. mod de exprimare a ideilor şi emoţiilor. în timp ce în ţările mai puţin dezvoltate cumpărarea acestui produs este considerată o risipă de bani. muzică şi design sunt strâns legate de cultura materială.avantajele oferite de peria de dinţi electrică sunt acceptate. Înţelegerea impactului culturii asupra demersului de marketing al întreprinderii necesită cunoaşterea caracteristicil or principale ale culturii:  Între elementele componente ale culturii există o multitudine de relaţii. sisteme educaţionale).  Caracter adaptiv. religie. obişnuinţe şi forme de comportament partajate de membrii unei societăţi. Subculturile pot fi bazate pe naţionalitate. comportamentele grupurilor şi în grup sunt interpretate diferit funcţie de cultură. Valorile şi preferinţele în artă. modul de funcţionare a sistemelor de transport. tipuri de probleme puse şi rezolvate. Modificarea mediului fizic şi social determină în timp şi modificări de natu ră culturală. vârs tă etc. Consumatorii germani preferă o maşină de spălat de dimensiuni mai mari care să creeze impresia durabilităţii şi a unei tehnologii avansate. mod de mişcare. rasă. 52 . în timp ce consumatorii francezi preferă maşinile de spălat uşoare şi de dimensiuni reduse care să nu ocupe un sp aţiu prea mare în bucătărie. Clasele sociale. dar deviază de la acelea care nu sunt compatibile cu normele subculturii.  Cultura îşi pune amprenta asupra tuturor aspectelor vieţii individului: personalitate. religie. Înţelegerea unei culturi necesită investigarea atât a componentelor acesteia. Organizarea socială se referă la modul în care indivizii se raportează la ceilalţi şi îşi organizează activităţile astfel încât să trăiască în armonie cu ceilalţi. Normele şi valorile culturale se dezvoltă prin două căi principale: socializarea individului care dobândeşte experien ţe de viaţă şi este supus influenţelor unor instituţii sociale (familie.  Existenţa unor subculturi care implică un set de credinţe. atitudini. aculturalizarea care se referă la procesul voluntar de în văţare. modul de funcţionare a sistemelor economice şi de guver nământ. Membrii unei subculturi se conformează unor norme ale culturii dominante. mod de gândire. familia. cât şi a relaţiilor care există între acestea.

propria cultură influenţează modul în care analizăm o altă cultură întrucât căutăm să identi ficăm similarităţile sau diferenţele faţă de propria cultură. Clasele înstărite din diferite ţări au un nivel mai ridicat de similaritate între ele comparativ cu celelalte clase din ţările din care provin.3. Similarităţile c ulturale pot fi analizate pe baza mai multor fenomene culturale considerate universale (vezi tabelul 3. La nivel micro se urmăreşte interpretarea impactului culturii asupra unui grup specific dintr-o ţară. Studiul aspectelor şi fenomenelor culturale în vederea luării deciziilor de marketing internaţional se poate realiza la nivel macro şi la nivel micro. nivel care se reflectă în comportamentul consumatorilor care devin mai exigenţi şi solicită mult mai multe informaţii despre produs pentru a-l cumpăra. În măsura în care se identifică anumite aspecte culturale universale este posibilă standardizarea anumitor aspecte ale programului de marketing de pe diverse pieţe. Rolul important acordat şcolii în formarea individului induce un nivel ridicat de educaţie. atitudinile faţă de străini şi noile produse.Clasele sociale tind să-şi diferenţieze modelele de consum unele faţă de celelalte. clasa medie este mai deschisă valorilor altor culturi. scopul studiului îl reprezintă identificarea climatului sociologic general faţă de afaceri. La nivel macro. Dacă clasa săracă tinde a fi conservatoare în raport cu propriile valori culturale. cu atât piaţa respectivă este mai deschisă unor produse şi servicii care nu ţin de o anumită cult ură. Analiza influenţelor culturale Înţelegerea influenţelor culturale asupra comportamentului unui grup este dificilă. fiind puţin informată despre valorile altor culturi. cum ar fi designul şi comunicarea.3. 3.). Mai mult. În societăţile rurale şi primitive rolul familiei este esenţial în procesul de socializare a individului. în timp ce în societăţile urbane o serie activităţi sunt transferate total sau parţial unor instituţii educaţionale şi diferitelor grupuri în care individul se integrează. Cu cât mai mare este ponderea clasei înstărite şi a celei medii.2. 53 .

G. multe informaţii sunt conţinute în 54 . Dimensiunile analizei similarităţilor culturale Structură pe vârste Sporturi Calendare Bucătărie Comportament cooperativ Dans Arte decorative Educaţie Etică Etichete Familie Folclor Tabu-uri alimentare Rituri funerare Jocuri Gesturi Administraţie Mulţumiri Ospitalitate Glume Limbă Legi Căsătorie Momente de servirea mesei Medicină Modestie Muzică Nume personale Politica de populaţie Drepturi de proprietate Ritualuri religioase Reguli de rezide nţă Status social Comerţ Vizite Sursa: Murdock.P.3. descentraliză rii luării deciziilor şi a unor canale deschise de comunicare ale întreprinderii astfel încât să se asigure capacitatea acesteia de a percepe schimbările şi de a se adapta în conseci nţă. complexităţii. citat în Bradley 1995.145 Macroanaliza mediului cultural include examinarea variabilităţii.Tabelul 3. Variabilitatea cultural ă. interdependenţei şi ostilităţii culturale. Hall (1960) a identificat două tipuri extreme de culturi funcţie de nivelul de complexitate:  culturi cu un nivel redus de complexitate în care o serie de aspecte comportamentale sunt explicite. eterogenit ăţii. Complexitatea culturală se referă la măsura în care regulile neformulate explicit influenţează modul de tratare a informaţiilor şi relaţiile dintre indivizi. măsura în care elementele culturale suferă schimbări în timp. Un ridicat nivel al variabilităţii culturale implică necesitatea predominanţei expertizei locale. p. (1945) “The common denominator of cultures”. influenţează nivelul predictibilităţii rezultatelor acţiunilor întreprinderii.

sunt deschise la schimbare. Elveţia.coduri şi transmise prin mesaje. În cazul unui grad de eterogenitate ridicat. extinderea instituţiilor regionale şi internaţionale şi apariţia grupurilor de interes transculturale. o serie de informaţii fiind implicite în contextul fizic sau internalizate în oameni.  culturi cu un nivel ridicat de complexitate în care aspectele culturale sunt implicite. Exemple în acest sens sunt China. între indivizi existând un nivel redus de implicare. precum şi capacitatea de a-şi distribui produsele şi serviciile. Ostilitatea culturală se referă la măsura în care caracteristicile acesteia reprezintă o constrângere în realizarea obiectivelor întreprinderii. Filozofia economică. favoruri politice. diferenţe reduse între cei din interiorul şi exteriorul culturii. Microanaliza mediului cultural este focalizată asupra modului în care elementele culturale influenţează comportamentul consumatorilor. distincţia dintre cei din interiorul şi exteriorul culturii fiind evidentă. modelele culturale nu sunt deschise schimbării. Eterogenitatea culturală se referă la asemănările şi deosebirile existente între culturile din diverse ţări. de capital. de personal şi informaţionale. îşi pune amprenta asupra nivelului de implicare a statului în afacerile 55 . Aceste interdependenţe sunt amplificate de progresul tehnologiei comunicaţiei şi transporturilor. între indivizi existând un nivel ridicat de implicare. identităţii c ulturale şi atitudinilor. Fran ţa. Interdependenţa culturală exprimă măsura în care caracteristicile unei culturi sunt influenţate de evoluţiile înregistrate în alte culturi. Scandinavia. de intensificarea schimburilor economice internaţionale. element important al ideologiei naţionale. Japonia. Exemple în acest sens sunt Germania. Ideologia naţională (modelul de gândire şi răspuns la diverşi stimuli ai cetăţenilor unei ţări) este investigată din punctul de vedere al filozofiei economice. Un nivel ridicat de ostilitate influe nţează capacitatea întreprinderii de a obţine resursele materiale. Statele Unite. Nivelul ostilităţii este în funcţie de acceptabilitatea şi legitimitatea percepută a întreprinderii şi a produselor sale. este recomandată o descentralizare a luării deciziilor la nivel local sau identificarea unor subculturi existente în mai multe ţări şi tratarea lor ca pe nişte segmente de pi aţă identice.

Funcţie de aceste atitudini.). preţul acceptabil şi compatibilitatea produsului cu valorile culturale şi tradiţiile de pe piaţa res pectivă. Ideologia naţională îşi pune amprenta asupra atitudinilor consumatorilor din ţările respective faţă de produsele de origine străină şi faţă de inovaţii. Hall (1959) a construit o un model care presupune identificarea unor “mesaje primare” şi reguli culturale care au incidenţe asupra activităţii umane (vezi tabelul 3. În unele ţări. este importantă cunoaşterea modelului de adoptare a unei inovaţii. Dacă în ţări ca Suedia sau Franţa statul are un rol important în Economie. Ulterior. Ideologia naţională este puternică în ţările în care există o identitate culturală înrădăcinată într-o lungă i storie. sentimentul unităţii naţionale fiind evident. se supun analizei efectele culturii asupra modelului de cumpărare şi utilizare a produsului. 56 . culturii organiz aţionale şi comportamentului în afaceri etc. în Statele Unite acest rol este foarte limitat. percepţia superiorităţii produsului. stimulii care induc încercarea produsului şi intenţia de cumpărare. întreprinderea trebuie să decidă să-şi construiască o identitate locală sau o i magine de produse de o calitate ridicat. asupra modului de organizare a întreprinderilor.economice. produsele de origine străină sunt percepute pozitiv în măsura în care sunt diferenţiate faţă de cele locale şi oferă clientului.4. În alte ţări. uni că. aceste produse sunt percepute ca având o influenţă negativă asupra modelelor comportamentale existente şi ca o ameninţare al adresa industriei naţionale. Principiile difuziei inovaţiilor se aplică şi în marketingul internaţional. o valoare mai ridicată. Se investighează în acest sens rezistenţa la schimbare. În vederea microanalizei unei culturi. în mod real. În cazul în care pe o piaţă se lansează un nou produs inexistent anterior.

utilizarea şi apărarea spaţiului (teritoriului) Utilizarea. T. recreere.2.154 57 . plăcere Protecţia în f aţa mediului prin medicină. distracţie. Sistemul de mesaje primare şi roluri cultur ale Modelul “Hall” Mesaj primar Interacţ iune Asociere Subzistenţă Bisexualitate Teritorialitate Temporalitate Învăţare Joc Apărare Exploatare Atitudini şi reguli culturale Ordinea interacţiunilor umane prin intermediul comunicării verbale şi nonverbale Organizarea şi structurarea societăţii şi a componentelor sale Ordonarea activităţilor umane în muncă şi viaţă Diferenţierea rolurilor. alocarea şi împărţirea timpului Procesul de adaptare prin învăţare şi i nstrucţie Relaxare. Doubleday. (1959) The Silent Language. p. construcţii şi extragerea resurselor naturale Sursa: Hall. citat în Bradley 1995.Tabelul 3. legi Valorificarea mediului prin tehnologie. Garden City. activităţilor şi funcţiilor sexelor Posesia. E. NY.

mixul de marketing şi performanţele anterioare ale întreprinderii pe alte pieţe externe. medii şi pract ici promoţionale Selecţia pieţelor Strategia de pătrundere pe piaţă Strategia de marketing Informaţiile asigurate de cercetarea de marketing realizată în context internaţional se referă la următoarele aspecte: caracteristicile macromediului de marketing. concurenţa. întreprinderii îi sunt necesare o serie de informaţii în vederea fundamentării principalelor decizii: Ce pieţe sunt atractive pe termen scurt şi lung ? Ce strategie este adecvată pentru a se asigura pătrunderea pe piaţa respectivă ? Ce strategie de marketing să fie adoptată pe pi aţă ? (vezi tabelul 4. Informaţii de marketing necesare în procesul de internaţ ionalizare În diversele etape ale procesului de internaţionalizare.).1. costuri de transport. sistem de distribuţie. Tabelul 4. consumatorii. stabilitate politică Comportamentul consumatorului. practici concurenţiale.1. intensităţii concurenţiale şi cl imatului socio-politic Dimensiunea pieţei. Informa ţii necesare în procesul de interna ţionalizare Decizia de marketing Este oportună internaţionalizarea ? Informaţii neces are Estimarea cererii pieţei globale şi a segmentelor geografice ale acesteia Compararea oportunităţilor de pe piaţa globală cu cele ale pieţei naţionale Ordonarea pieţelor funcţie de atractivitate din punctul de vedere al cererii.1. concurenţă locală. 58 .CAPITOLUL IV CERCETAREA DE MARKETING ÎN CONTEXT INTERNAŢIONAL 4. bariere tarifare şi non-tarifare.

 Productivitate.  Legislaţia privind investiţiile străine.  Legislaţia privind protecţia consu matorilor. taxelor şi impozitelor. politicii de investiţii şi de comerţ internaţional ? Ce politici industriale şi tehnologice sunt adoptate pentru sectoarele emergente şi pentru cele în declin ? Care este politica socială ? Reducerea dependen ţei de importuri este sau nu un obiectiv ? Se urmăreşte susţinerea unor întreprinderi naţionale în anumite sectoare considerate critice ? Dimensiunea economică a macromediului este studiată pe baza următoarel or informaţii:  Produsul naţional brut. costul factorului muncă. sistemul de distribuţie en gros şi en detail.  Disponibilitatea resurselor de capital şi gradul de utilizare a capacităţilor productive. nivelul de educaţie şi de sănătate. sector educaţional.A. distribuţia venitului. 59 . socio-culturale şi legislative din diverse ţări sunt esenţiale în vederea determinării nivelului de atractivitate al pieţei respective.  Situaţia b alanţei comerciale şi de plăţi. monetar. Informa ţii privind macromediul de marketing Informaţiile privind aspectele politice.  Legislaţia privind publicitatea şi acţiunile promoţionale. sistemul logistic. sindicate. rata inflaţiei.  Infrastructura de marketing.  Nivelul economiilor şi investiţiilor. rata şomajului. biserici) în stabilirea obiectivelor n aţionale ?  Obiectivele naţionale. fiscal. aspecte care stabilesc nivelul autonomiei în luarea deciziilor manageriale şi de marketing. În vederea caracterizării climatului politic se analizează în principal:  Structura politică şi ideologică. venitul pe locuitor. Care sunt interesele clasei politice aflate la putere ? Care este rolul instituţiilor majore (întreprinderi. Care sunt obiectivele sistemului de apărare. economice. Principalele aspecte legislative investigate. vizează:  Legislaţia în domeniul preţurilor.  Distribuţia populaţiei pe grupe de vârste.

Mixul de marketing În vederea fundamentării deciziilor de standardizare sau adaptare a mixului de marketing la exigenţele locale. profitabilitate. nivelul loialităţii faţă de marcă. puncte forte şi slabe. Consumatorii Caracteristicile şi comportamentul consumatorilor influenţează strategia de marketing ce urmează a fi adoptată.  Resurse şi capabilit ăţi. stadiu în ciclul de viaţă familial).  Cultură şi comportament în afaceri. modificări de preţ şi acţiuni promoţionale. Informaţiile asigurate de cercetarea de marketing în acest sens privesc: aspectele demografice (număr. sex. vârstă. Legislaţia privind importurile. nivel de educaţie. Concurenţa Analiza concurenţilor de pe pieţele externe trebuie să pună la dispoziţie informaţii privind:  Performanţele acestora pe piaţă: cote de piaţă. B. răspunsul la noi produse.  Legislaţia în domeniul practicilor concurenţiale. Aceste aspecte permit întreprinderii să estimeze reacţiile acestora la pătrunderea pe piaţă a unui nou concurent şi să conceapă o strategie care să permită îndeplinirea obiectivelor. cercetarea de marketing asigură informaţii privind: 60 . evoluţia nevoilor şi exigenţelor. exporturile şi protecţia întreprinderilor naţionale.  Obiective şi strategii de marketing. impactul diferenţelor culturale asupra comportamentului de cumpărare şi de consum. C. puterea şi intenţiile de cumpărare. Aceste informaţii sunt utile în identificarea segmentelor de piaţă în care se reunesc consu matorii. notorietate. imagine de marcă. D.

o utilitate ridicată o prezintă şi datele cuprinse în sistemul informaţional intern privind evoluţia vânzărilor pe produse. strategiile de preţ ale concurenţilor. clienţi. a modului de distribuire şi promovare a acestora.  Publicitatea şi acţiunile promoţionale. Poziţionarea funcţie de preţ a diverselor mărci.  Calitatea serviciilor asigurate clienţilor comparativ cu concurenţii şi răspunsul c onsumatorilor nivelul acestora. Mediile alternative disponibile. mărci. elasticitatea cererii la preţ. strategii publicitare şi promoţionale ale concurenţilor. performanţele întreprinderii şi ale concurenţilor în diverse tipuri de canale de distribuţie?  Strategiile comparative de preţ. circuitelor de distribuţie. în selectarea produselor ce urmează a fi introduse. Acestea pot fi utilizate în analiza contribuţiilor la vânzările şi profiturile totale a produselor. în determinarea şanselor de a atrage noi clienţi. Un plan de cercetare nu poate fi aplicat în fiecare ţară identic. canale de distribuţie şi pieţe. zonelor geografice. Informaţiile obţinute sunt utile în înţelegerea modului în care clienţii evaluează produsul comparativ cu cel al concurenţilor. Numărul ridicat de pieţe pe care urmează a se realiza cercetarea amplifică costurile şi problemele întâlnite în obţinerea datelor. răspunsul consumatorilor la diverse comportamente de preţ. identificarea barierelor în calea pătrunderii şi extinderii pe o piaţă şi a modului de depăşire a acestora. Performanţele anterioare ale întreprinderii În fundamentarea deciziilor de marketing. funcţia de răspuns a cererii la acţiunile publicitar-promoţionale. adoptarea sistemelor just-in-time. Performanţe în punctualitatea şi rapiditatea livrărilor. E. Canalele de distribuţie. livrarea direct la client fără verigi intermediare. fiind necesară o adaptare a anumitor aspecte ale sale pentru a evita o serie de erori: 61 . în analiza răspunsului pieţelor la mixul de marketing şi în analiza tendinţelor înregistrate. Care sunt caracteristicile actuale şi evoluţiile în perspectivă.  Capabilităţi logistice.

Interviul realizat personal necesită operatori cu experienţă. definirea grupurilor nu este aceeaşi (grupele de vârstă de exemplu). utilizarea stimulilor fizici (un produs. controlul modului în care se colectează datele. 62 . calitatea datelor dorite. Fundamentarea unei strategii eficace de marketing necesită utilizarea unor date primare privind caracteristicile şi comportamentul consumatorilor. de la asociaţii profesionale. agenţii publicitare etc. în ambele cazuri fiind necesară verificarea veridicităţii informaţiilor. erori în definirea problemei de cercetare. În ţările mai puţin dezvoltate există un nivel mai redus al disponibilit ăţii datelor statistice. Între datele din diverse ţări există diferenţe. disponibilitatea limitată a datelor provenite din publicaţii comerciale. universităţi. diversitatea întrebărilor. asigurarea anonimatului respondentului.  erori induse de non-răspunsuri. experienţa personalului care realizează studiul. Comparabilitatea datelor de marketing privind diverse pieţe este limitată datorită mai multor cauze: anul de bază nu este acelaşi. Realizarea studiului pe bază de chestionar administrat prin poştă necesită existenţa unei liste complete de adrese şi un nivel ridicat de educaţie.  eroarea de selecţie datorită diferenţelor existente între cadrele de eşantionare utiliz ate în diverse ţări. sensibilitatea informaţiilor solicitate. o imagine). În multe situaţii este necesară traducerea chestionarelor. rapiditatea obţinerii datelor şi costul. Obţinerea datelor printr-un chestionar administrat prin telefon poate determina un nivel redus de reprezentativitate în ţările cu un nivel redus de disponibilitate a posturilor telefonice. Consumatorii pot fi circumspecţi în a furniza răspunsuri sau pot avea un comportament cooperativ. agenţii guvernamentale şi neguvernamentale. Nu sunt disponibile aceleaşi date pe toate pieţele astfel încât să fie posibilă o comparare a acestora.  erori generate de diversele instrumente de cercetare şi a modului de utilizare a lor. verificânduse menţinerea sensului întrebărilor. inexistenţa unor birouri de cercetări de marketing. În alegerea unei tehnici de colectare a datelor trebuie avute în vedere criterii legate de: flexibilitatea tehnicii.

Modul în care se realizează selecţia pieţelor externe şi secvenţa în care sunt abordate influenţează capacitatea întreprinderii de a supravieţui şi a se dezvolta în viitor.4. Sursele de informaţii utilizabile în procesul evaluării şi selecţiei pieţelor externe pot fi interne (cunoştinţele şi experienţele managerilor şi 63 .2. cultură şi politici. Erorile comise în acest proces generează două categorii de costuri: costul actual al pătrunderii pe o piaţă neatractivă. existenţa unei strategii adecvate. Selecţia pieţelor şi a secvenţei în care vor fi abordate reprezintă o componentă esenţială în fundamentarea strategiei de marketing internaţional. Penetrarea pe o piaţă externă implică o serie de costuri. similarităţile între diverse pieţe sunt mai dificil de individualizat datorită diferenţelor de venit. În vederea îndeplinirii acestor condiţii este necesară o anali ză prealabilă a pieţelor externe. neadecvată şi costuri de oportunitate asociate pierderii oportunit ăţilor de pe pieţele pe care produsul ar fi înregistrat un succes. Identificarea similarităţilor între diverse pieţe permit standardizarea strategiilor. În context internaţional. Importanţa analizei şi selec ţiei pieţelor externe Analiza pieţelor externe are două o biective majore:  identificarea. adoptând o politică deliberată de concentrare sau diversificare a eforturilor de marketing. Procesul analizei şi selecţiei pieţel or externe Pentru a vinde cu succes pe pieţele externe sunt necesare mai multe condiţii: existenţa unui produs competitiv.2. individualizarea unor noi pi eţe  monitorizarea. Întreprinderea îşi constituie un portofoliu de pieţe grupând pieţele funcţie de similaritatea lor. o bună organizare a activităţii de marketing pe piaţa externă. o bună gestiune a mixului de marketing. Recuperarea acestor costuri implică o selectare a acelor pieţe care au o cerere superioară unui prag minim acceptabil. reducerea costurilor şi obţinerea economiilor de scară şi de experien ţă.1. studierea continuă a pieţelor pe care întreprinderea şi-a consolidat poziţia. 4.

utilizarea excesului de capacităţi productive. Birourile de consultan ţă şi studii de marketing asigură întreprinderii informaţii cu un grad de detaliere mai ridicat. O serie de publicaţii comerciale şi financiare publică profiluri şi analize ale pieţelor şi sectoarelor industriale care conţin o serie de informa ţii utile în evaluarea şi selecţia pieţelor. standarde locale. alegerea reprezentanţilor. a unor teste de piaţă. Cunoştinţele şi experienţa managerilor şi ale celor angajaţi în procesul de selecţie a pieţelor prezintă o importan ţă ridicată în cazul produselor specializate şi în cazul în care nu sunt disponibile surse externe de informaţii. metode de cumpărare şi distribuţ ie. servicii de asistenţă guvernamentală. birouri de studii de marketing). presa scrisă generală şi de afaceri. perioada de timp în care s-au ocupat cu categoria de produs şi nivelul implicării anterioare în marketingul internaţional. extinderea pe pieţele e xterne a concurenţilor. ambasade. cum ar fi: compensarea posibilităţilor limitate de dezvoltare pe pieţele mature. posibilitatea creşterii volumelor de producţie. valorificarea unei competenţe distinctive a întreprinderii. Organizaţiile guvernamentale şi nonguvernamentale pot furniza o serie de informaţii privind dimensiunea pieţelor. reducerea dependenţei de pieţele naţionale aflate în declin. asociaţii comerciale. strict legate de categoria de produs şi grupul de clienţi vizat. structura concurenţei. nivelul costurilor şi preţurilor. Întreprinderile care au un în cadrul sistemului informaţional un modul privind piaţa internaţională a categoriei de produs şi cele care au realizat anterior studii privind pieţele externe potenţiale dispun de baze de date relevante. Decizia de internaţionalizare poate fi motivată de mai mulţi factori. modelele cererii. implicând obţinerea 64 . Decizia de internaţionalizare a întreprinderii ar trebui fundamentată într-o manieră sistematică mai mult decât oportunistă. camere de comerţ. Ele colaborează cu compartimentul de marketing al întreprinderii în realizarea unor studii pe bază de chestionar asupra clienţilor potenţiali. consultan ţi. cluburi de afaceri. având drept scop măsurarea răspunsului posibil al pieţei la propriul produs.bazele de date ale întreprinderii) şi externe (publicaţii de referinţă. servicii necesar a fi asigurate clienţilor. Aceste cunoştinţe şi experienţe sunt în funcţie de nivelul de educaţie al acestora.

posturi radio şi TV. barierele tarifare şi non-tarifare. programele guvernamentale de promovare a exporturilor (misiuni economice. evaluarea acestora şi selecţia celor care asigură cele mai bune rezultate. reviste. A. Conceptul “distanţă geoculturală” se referă la barierele create de separarea geografică. B. fie sistematic. informaţiile din surse guvernamentale privind oportunităţile de export. ziare.şi analiza unor informaţii privind pieţele externe. Selecţia oportunistă a pieţelor externe Întreprinderea răspunde la anumiţi stimuli care pun în evidenţă oportunităţile existente pe pieţele externe: lansarea unei comenzi din partea unui client extern. determinarea potenţialului pieţelor. Această selecţie se poate realiza fie în mod oportunist. distanţele geoculturale. Selecţia sistematică a pieţelor externe O procedură logică de selecţie a pieţelor externe presupune stabilirea unor criterii utilizabile în acest sens. târguri internaţionale). caracteristicile sistemului distributiv. disparit ăţile culturale şi problemele de comunicare rezultând din diferenţele din perspectivă socială. Răspunsul întreprinderii la aceste oportunităţi este influenţat de reglementările legale din ţările vizate. clasificarea acestora conform criteriilor reţinute. informaţiile obţinute din publicaţii comerciale. Procesul efectiv de internaţi onalizare este însă posibil în măsura în care întreprinderea are capacitatea de a identifica oportunităţ ile de pe pieţele externe şi de a selecta pieţele cele mai atractive. generarea cursurilor alternative de acţiune. presiunea concurenţială. atitudini şi de limbă dintre ţări (Goodnow şi Hansz 1972). selectarea celor care urmează a fi abordate mai întâ i şi a celor adecvate unor dezvol tări ulterioare. necesitatea adaptării produsului la exigenţele locale. 65 .

 Metoda factorilor cheie.). nivel de educaţie. gradul de concentrare geografică.2. 66 . Condiţiile fizico-geografice sunt apreciate pe baza distanţelor dintre pieţele vizate şi ţara de origine. venit pe locuitor. condiţiile de relief şi climatice. Băncii Mondiale. distribuţia pe vârste. profilul demografic şi condiţiile economice locale. număr de gospodării cu telefon.  Stadiul 1 constă în analiza şi filtrarea preliminară a pieţelor externe.  Metoda studiilor de dezvoltare.4. În această primă etapă se vizează selectarea acelor pie ţe care prezintă caracteristici şi un potenţial satisfăcător care justifică eforturile de cercetare ulterioară profundă. analiza în profunzime. Două erori trebuie minimizate în acest stadiu: ignorarea ţărilor în care se găsesc prospecţi pentru produsele întreprinderii şi alocarea unor resurse investigării pieţelor neatractive (Root 1982). Condiţiile economice locale pot fi apreciate cu o serie de indicatori macroeconomici (produsul naţional brut. Criteriile utilizate în această etapă se referă la trei aspecte majore: caracteristicile fizice şi geografice ale pieţei. Etapele procesului de analiză a pieţelor externe Procesul de analiză a pieţelor externe parcurge următoarele stadii: analiza şi filtrarea preliminară a pieţelor.  Metoda imitaţiei acţiunilor altor întreprinderi. sexe.2. analiza de birou. Profilul populaţiei poate fi dezvoltat pe baza unor indicatori demografici: dimensiunea populaţiei. grad de dotare cu bunuri de folosinţă îndelunga tă etc. În vederea selecţionării unui grup mai restrâns de pieţe asupra cărora să se centreze analizele ulterioare se pot utiliza mai multe metode:  Metoda experienţelor precedente. consumul privat) care sunt comparabili între diverse ţări şi care se regăsesc în publicaţiile unor organisme internaţionale (ONU. OECD etc. Scopul îl reprezintă identificarea acelor pieţe a căror dimensiune justifică analize suplimentare. indicatori care pot forma o imagine privind răspunsul actual al pieţei şi potenţialul de creştere în viitor. precum şi alţi indicatori care să pună în evidenţă nivelul bogăţiei şi al puterii de cumpărare (număr de autoturisme.

Se utilizează în acest sens şi produsul naţional brut atât ca mărime.  Stadiul preindustrial cu potenţial de dezvoltare redus caracterizat printr-un nivel de instrucţie redus al populaţiei. Deşi baza ştiinţifică a acestor metode este fragilă ea este utilizată cu succes. tehnicile de distribuţie. de transport şi privind aspectele legale. cantităţile şi tipurile de produse care pot fi cumpărate. Cine a vândut deja pe o piaţă poate stabili dacă aceasta prezintă caracteristicile necesare pentru a fi luată în calcul în ceea ce priveşte comercializarea aceluiaşi produs într-o perioadă viitoare sau a unui produs diferit. În anumite intervale se pot individualiza anumite caracteristici ale cererii. În urma acestui fapt se creează un fond de cunoştinţe despre o anumită piaţă externă privind activităţile industriale. iar produsul naţional brut permite estimarea dimensiunilor pieţei. cât şi ca structură (ponderea industriei. Selecţia pieţelor se poate realiza pe baza experienţelor pe pieţele externe în legătură cu alte produse sau pe baza experienţelor precedente ale unor angajaţi sau ale conducătorilor întreprinderii. 67 . agriculturii şi serviciilor în PNB). ordonarea pieţelor în funcţie de i mportanţă. Primele succese în exportul pe o anumită piaţă atrag şi alte întreprinderi din ţara de origine. bancare.Metoda experienţelor precedente . Se utilizează şi experienţele de pe pieţe cu caracteristici similare. Pe baza unor criterii de natură cantitativă şi calitativă se pot identifica mai multe stadii de dezvoltare în care se găsesc diverse ţări. Metoda imitării acţiunilor concurenţei. Pentru determinarea capacităţii de absorbţie se utilizează ca indicator venitul pe locuitor. preponderenţa agriculturii şi un nivel redus de urbanizare. Venitul pe locuitor este util pentru a ordona ţările în funcţie de puterea de cumpărare medie. De asemenea se creează şi consolidează relaţii economice durabile între cele două state fapt care determină o situaţie favorabilă întreprinderii. În aceste state. modalităţile de promovare se menţin o anumită perioadă de timp. întreprinderile străine sunt prezente în sectorul extractiv. Metoda stadiilor de dezvoltare constă în gruparea pieţelor conform caracteristicilor lor şi stabilirea posibilităţilor de absorbţie a produselor de către fiecare piaţă. Se pot utiliza experienţele anterioare deoarece gusturile consumatorilor. Consumul este orientat spre produse cu grad de tehnicitate redus şi uşor de utilizat.

iar investiţiile sunt axate pe produse care încorporează tehnologii co mplexe. Există centre urbane relativ dezvoltate şi un nivel de educaţie mai ridicat. resurse care se folosesc pentru construirea unei infrastructuri. Resursele materiale sunt exportate în vederea obţinerii resurselor financiare necesare construirii infrastructurii de bază. spre tehnologii medii şi avansate necesare sectoarelor industriale în dezvoltare. Nivelul de educaţie este mai ridicat. dar cu sectoare competitive pe plan internaţional. Dezvoltarea acestora este asigurată de creşterea cererii interne. Industria deţine pondere ridicată în economie. Stadiul în curs de dezvoltare cu resurse naturale şi cu anumite sectoare industriale deja competitive pe pieţele internaţionale. În acest stadiu se vând resurse naturale pentru obţinerea de resurse financiare. Întreprinderile străine sunt prezente în sectorul de exploatare a resurselor şi exportării lor în forma brută. echipamente pentru irigaţii şi echi pamente ieftine pentru activităţile industriale. restul populaţiei având un model de consum identic cu cel din stadiul preindustrial cu potenţial redus de dezvoltare. În aceste ţări există cel puţin un sector industrial bine dezvoltat. Produsele acestor sectoare sunt competitive 68 . Stadiul ţărilor în curs de dezvoltare cu resurse naturale. Stadiul preindustrial cu un bun potenţial de dezvoltare este caracterizat de o pondere a industriei de peste 10% din PNB. dezvoltându-se sectoarele industriale care încorporează multă forţă de muncă. Investiţiile sunt orientate spre infrastructura tehnică şi civilă. existând o parte a populaţiei cu venit mai mare care consumă în stil occidental. dar cu industrie modestă. consumul este diferenţiat. Nivelul de instruire este mai ridicat. Stadiul ţărilor cu industrializare rapidă. Se înregistrează o polarizare a modelelor de consum. Stadiul în curs de dezvoltare fără resurse naturale suficiente .     Investiţiile sunt orientate spre utilaje agricole simple. Consumul în mediul urban este diferenţiat faţă de cel rural. Investiţiile sunt orientate spre echipamente agricole şi industriale. Aceste ţări încep să prelucreze primar resursele şi să exporte semifabricate. Se iniţiază un proces de dezvoltare a unor ramuri industriale care să diminueze dependenţa de cererea mondială de resurse.

citat în Problèmes Économique. serviciilor. 25652566:1998.2. dacă o întreprindere oferă echipamente pentru rafinării. p. nivelul venitului pe locuitor. Agricultura deţine o pondere redusă (35%). Metoda factorilor cheie constă în definirea anumitor factori cheie pentru a realiza o analiză ulterioară a pieţei. iar consumatorii solicită produse de calitate superioa ră. Au un grad ridicat de urbanizare. iar serviciile dobândesc importanţă deosebită.20 69 . Consumatorii adoptă un model de consum apropiat celui occidental. De exemplu. trebuie avut în vedere dacă într-o anumită zonă există resurse şi dacă există înclinaţia spre investiţii. nivelul de dezvoltare al industriei. industria reprezintă 30-35% din PNB. nr. Clasificarea ţă rilor funcţie de PNB pe locuit or Primele 10 ţări Statele Unite Elveţia Kuweit Hong Kong Singapore Japonia Norvegia Belgia Austria Danemarca PNB/locuitor 26 980 25 860 23 790 22 950 22 770 22 110 21 940 21 660 21 250 21 230 Ultimele 10 ţări Malawi Nigeria Ciad Madagascar Tanzania Burundi Sierra Leone Mali Ruanda Etiopia PNB/locuitor 750 750 700 640 640 630 580 550 540 450 Sursa: Raport al Băncii Mondiale 1997. agriculturii. numărul cumpărătoril or potenţiali. Tabelul 4. Se utilizează în acest sens: PNB.pe piaţa mondială.  Stadiul de ţară industrializată. Dacă factorii cheie care sunt luaţi în consideraţie sunt prezenţi se consideră că este oportună o aprofundare ulterioară a analizei pie ţei.

Pieţele care au un potenţial ridicat trebuie analizate însă din punctul de vedere al posibilităţii întreprinderii de a obţine o cotă de piaţă. În cazul strategiilor de integrare în piaţa externă spre deosebire de strategia de export indirect sunt necesare informaţii suplimentare referitoare la constituirea unei întreprinderi şi la consecinţele economice ce decurg din aceasta. Se pun întrebările: Ce se importă în ţara respectiv ă? Cât se importă? Din ce ţară se importă? Care este evoluţia importurilor în ţara respectivă? Ca o consecinţă se studiază măsurile de limitarea a importurilor. raporturile întreprindere-sindicat. contingentarea 70 . gusturile l ocale. Ceea ce este important este că aspectele avute în vedere în cadrul analizei de birou diferă în funcţie de strategia adoptată de întreprindere. În cazul strategiei de export indirect se are în vedere:  studiul situaţiei economice. producţia industrială. consumul aparent (producţia locală + importul – exportul) şi vânzările totale. iar pe de altă parte de importanţa acordată de întreprindere pieţelor externe în propria strategie de dezvoltare. Numărul depinde pe de o parte de natura produsului pe care întreprinderea urmează să-l comercializeze. Este necesară culegerea şi prelucrarea informaţiilor disponibile despre pieţele externe. analiza de birou. venitul pe cap de locuitor. Este dificil a se preciza un număr optimal de pieţe asupra căruia să se realizeze această fază de cercetare. echipa mente etc. politice şi sociale de ansamblu. interzicerea totală a importului unui bun.  analiza situaţiei macroeconomice ce oferă informaţii despre venitul naţional brut. Potenţialul pieţei poate fi apreciat cu următorii indicatori: importurile la categoria de produs.  examinarea raportului cu exteriorul a ţării în care se intenţionează să se vândă. preferinţele şi tendi nţele de consum.Stadiul 2. implică estimarea potenţialului pieţelor atractive pentru categoria de produs pe baza analizei vânzărilor totale anterioare şi a tendinţelor manifestate. precum şi informaţii despre investiţiile private şi publice în bunuri sau produse de durată şi în bunuri industriale. realizându-se un cadru orientativ al atractivităţii pieţei. În previziunea vânzărilor se iau în consideraţie obişnuinţele. sistemul fiscal.  analiza datelor privind consumurile private şi publice pentru a obţine informaţii în ceea ce priveşte cererea potenţială de bunuri de consum. raporturile cu băncile.

reglementările legale. Această etapă implică o cercetare directă pe piaţă realizată de conducătorii întreprinderii sau de consultan ţii locali. ponderea exporturilor.2. taxe vamale). posibilităţile de folosire a speciali ştilor străini în ţara respectivă. sistemul fiscal. strategia întreprinderii şi val oarea informaţiilor de piaţă. privind compoziţia produsului. grad de concentrare a sectorului. politici de preţ. Analiza se aprofundează pentru a înţelege cum şi de ce consumatorii se decid să cumpere. de securitate. legislaţia p rivitoare la siguran ţa în utilizarea produsului. bariere la intrare). costurile logistice. ale opiniei publice. analiza în profunzime. presupune realizarea unor estimări ale vânzărilor potenţiale ale întreprinderii pe pieţele externe în perioada pentru care se realizează planificarea strategică. structura concuren ţială (număr de concuren ţi. necesitatea unei autorizaţii pentru importul unui produs. O serie de factori sunt analizaţi în acest sens: legislaţia locală privind importurile (contingent ări. Strategia de integrare pe piaţă presupune culegerea de informaţii suplimentare care se referă la factorii ce pot influenţa situaţiile de pe piaţă. pentru a vedea cum trebuie distribuit şi cu ce suport promoţional. Se studiază formele juridice ce pot fi adoptate. protecţia mediului.3. datele privind raportul întreprindere-sindicate. 4. Stadiul 3. obiectivele întreprinderii. pentru a vedea dacă produsul trebuie adaptat exigenţelor locale.  studierea evoluţiei cursului de schimb în ţara respectivă.importurilor. cote de piaţă. dimensiune. în speţă 71 . avantaj concurenţial. Întreprinderile de mari dimensiuni dispun de resurse mai însemnate care pot fi utilizate în direcţia unei proceduri sistematice de selecţie a pieţelor. pentru a examina structura concurenţei. Există o serie de întreprinderi mici. Acestea se referă la aşteptările statului. forme de protecţie a brevetelor şi mărcilor. sistemul de creditare. standarde de calitate. resurse. Factori care influenţează procesul de selecţie a pieţelor Procesul de selecţie a pieţelor este influenţat de cinci factori principali: dimensiunea întreprinderii. Managementul de calitate nu este însă un prerogativ general şi exclusiv al întreprinderilor mari. structura sistemului distributiv.

cele de tehnologie înaltă. Acest fapt impune un proces sistematic şi riguros de selecţie a pieţelor. În general. cât şi sistematic de selecţie a pieţelor. În cazul în care exporturile deţin o pondere ridicată în totalul vânzărilor întreprinderii. nivelul de profitabilitate şi stabilitate a acesteia este dependent de pieţele externe. Procesul de selecţie este dependent şi de disponibilitatea şi valoarea informaţiilor asupra pieţelor externe. îndeplinirea unor obiective pe termen scurt favorizează o abordare oportunistă. întreprinderea va analiza cu atenţie costurile de marketing. strategia de regrupare a pieţelor şi strategia de abordare secvenţia lă a pieţelor externe. O întreprindere care selectează pieţele externe pe o bază oportunistă decide să focalizeze propriile eforturi asupra unui număr limitat de oportunităţi care să asigure un nivel minim de penetrare a pieţei. Procesul de selecţie a pieţelor este influen ţat de strategia adoptată de întreprindere în marketingul internaţional: strategia de concentrare (focalizare) a pieţei. În general. ai căror manageri posedă o experienţă internaţiona lă relevantă. precum şi a cotei pe pieţele externe necesită o procedură sistematică de selecţie a pieţelor în vederea identificării oportunităţil or. Strategia de concentrare a pieţei exercită o influenţă atât asupra procesului oportunist. în timp ce realizarea unor obiective pe termen lung favorizează o abordare sistematică de selecţie a pieţelor. Informa ţiile la nivelul 72 . creşterea cifrei de afaceri şi a profiturilor din vânzările internaţionale. Informaţiile privind piaţa constau dintr-un ansamblu de indicatori macroeconomici utilizaţi în selecţia preliminară şi în evaluarea potenţialului pieţelor. disponibilitatea şi profunzimea canalelor de distribuţie pe piaţa vizată. strategia de concentrare impune o evaluare mult mai profundă a pieţelor decât strategia de diversificare a pieţelor. În cazul unei proceduri sistematice de selecţie. Asigurarea unei stabilităţi şi creşteri a vânzărilor. În cazul în care obiectivul îl reprezintă găsirea unor pieţe de desfacere pentru surplusul de producţie. concurenţa. Importanţa acordată de întreprindere diferitelor obiective urmărite în procesul de internaţionali zare influenţea ză procesul de selecţie a pieţelor. mai probabilă este adoptarea unei proceduri oportuniste de selecţie a pieţelor. Aceste informaţii privesc nivelul pieţei (al ţării) şi nivelul produsului (întreprinderii).

Acţionând în acest mod. ci pentru cele care adoptă o strategie a exporturilor directe. preţurile practicate. 4. Segmentarea pieţei Prezentându-se pe piaţă cu mai multe produse.3. care pornesc de la principiul conform căruia cumpărătorii nu au toţi aceleaşi caracteristici. Informaţiile privind produsul. Segmentarea pieţei nu prezintă interes pentru întreprinderile care realizează penetrarea pe pieţele externe printr-o strategie a exporturilor indirecte. orientând-o spre un produs de bună calitate chiar şi fără a studia cu ate nţie pe cel ce cumpără şi cel ce inte nţionează să cumpere. întreprinderile individualizează o exigenţă specifică pieţei potenţi ale şi se concentreaz ă asupra acesteia. pot fi obţinute atât din surse de date secundare (rapoarte ale unor birouri de studii de marketing şi panel). După ce a fost individualizat grupul de cumpărători potenţi ali. marje comerciale. precum şi din surse de date pri mare. strategia integrării pe pi aţa externă şi strategia globală. Pe anumite pieţe această strategie nu este suficientă pentru a asigura succesul vânzărilor. Utilizând în mod corespunzăt or publicitatea este posibilă menţinerea unui control asupra cererii. Consumatorii nu sunt motivaţi în acelaşi mod în actul cumpărării. În acest caz este indispensabilă adaptarea strategiei de marketing pentru fiecare segment în parte. Segmentând piaţa. întreprinderea urmăreşte să se diferenţieze de concurenţi şi să obţină o cotă de piaţă superioară. taxe şi tarife. Identificarea unui segment de piaţă cu caracteristici precise şi oferirea unui produs corespunzător asigură un avantaj în faţa concurenţilor. Segmentarea pieţei este o tehnică mult utilizată de întreprinderi.produsului furnizează un profil detaliat al pieţelor individuale şi sunt necesare în estimarea potenţialului de vânzări al întreprinderii şi în luarea deciziei de a valorifica sau nu o oportunitate de export. nu solicită aceleaşi servicii. după ce a fost 73 . se pleacă de la presupunerea conform căreia cumpărătorii potenţiali au aceleaşi caracteristici şi că obiectivul fundamental pe pieţele externe este acela de a realiza volume de vânzări ridicate diferenţiind propriul produs faţă de cele ale concuren ţilor. Piaţa unui produs este considerată ca un ansamblu de mai multe segmente cu caracteristici distincte.

caz în care se pune problema posibilităţii de a segmenta diferite pieţe pe baza aceloraşi criterii. Segmentarea poate fi abordată şi ca un demers prin intermediul căruia întreprinderea încearcă să realizeze un echilibru între necesitatea de a reduce costurile şi a satisface exigen ţele consumatorului care-şi doreşte un produs personalizat. Dacă segmentarea se face pe mai multe pieţe externe se reuşeşte creşterea volumelor de producţie. individualizarea sau constituirea segmentelor realizându-se cu aceleaşi instrumente utilizate pe piaţa naţională. acelaşi produs fiind vândut prin intermediul unor strategii de marketing similare. Dacă motivaţiilor sunt aceleaşi există posibilitatea identificării unor seg mente similare pe pieţe diferite. Reuşita în acest caz facilitează standardizarea activităţilor de marketing. Care sunt stimulii care pot induce intenţia de cumpărare? Ce tip de suport publicitar-promoţional este mai eficace? Adoptarea unei strategii de segmentare a pieţei de către întreprinderea care acţionează pe piaţa internaţională prezintă două aspecte distincte:  Aplicarea segmentării la o singură piaţă externă. Tehnicile de segmentare sunt diverse şi presupun răspunsul la mai multe întrebări: Ce determină consumatorii să cumpere? În diverse ţări consumatorii pot avea motivaţii asemănătoare. Ce beneficii aşteaptă consumatorii de la produs? Ce caracteristici şi performanţe sunt necesare? De ce canale de distribuţie se serveşte consumatorul? Distribuţia aceluiaşi produs se poate realiza diferit de la ţară la alta. ceea ce facilitează reducerea costurilor şi obţinerea unui avantaj concurenţial. Această situaţie este însă dificil de realizat datorită exigenţelor diverse ale pieţelor. produsul ce le va fi oferit. întreprinderea trebuie să conceapă mixul de marketing care asigură satisfacerea segmentului de piaţă respectiv.  Aplicarea segmentări pieţei la o multitudine de ţări. 74 .stabilit ceea ce ei solicită.

 Concentrarea pe un segment de piaţă identificat pe o multitudine de pieţe externe. Analiza concurenţei Întreprinderile care acţi onează în co ntext internaţional trebuie să facă faţă concurenţilor atât de pe piaţa naţională. decât dacă pot practica preţuri mai reduse decât cele ale concurenţilor sau îşi pot menţine un avantaj concurenţial clădit pe alte baze decât preţul. Ceea ce este important este realizarea unui volum de vânzări suficient de ridicat. Această alternativă este utilizată când vânzările pe segmentul respectiv de piaţă justifică acţiunea de marketing internaţional. Numărul. Concentrarea la început pe un singur segment facilitează construirea unei imagini de marcă. fără a segmenta pi aţa. Această alternativă nu permite menţinerea fidelit ăţii clienţilor. originea şi comportamentul concurenţilor afectează capacitatea întreprinderii de a pătrunde şi de a concura eficace pe o anumită piaţă. 4. Performanţa întreprinderii este afectată atât de cerinţele şi comportamentul clienţilor. În acest caz se pune problema distribuţiei propriilor resurse pe mai multe segmente în scopul obţinerii unui avantaj din oferirea unei game mai largi: economii de scară. dimensiunea. 75 . culegerea informaţiilor despre piaţă. cât şi de pe pieţele externe. întreprinderea vânzând unul sau mai multe produse pe o pia ţă externă. calitatea. facilitează demonstraţia capacităţilor de dezvoltare în faţa distribuitorilor.Deciziile privind diferenţierea produselor şi segmentarea pieţei conduc la trei alternative strategice:  Practicarea unui marketing de masă. Întreprinderile nu reuşesc să-şi asigure o cotă de piaţă stabilă. Intrarea pe un segment de piaţă este de regulă preludiul penetrării pe mai multe segmente.  Aplicarea segmentării se poate realiza prin acţionarea pe mai multe segmente. cât şi de propriile acţiuni şi de cele ale concurenţilor. Această situaţie este dificil de menţinut pe termen lung.4. în comunicaţie. adaptând astfel produsul şi mixul de marketing la exigenţele acestui segment. economiile scară în distribuţie.

). este necesar a se focaliza atenţia mai mult spre pieţele externe.4. produse de substituţie). precum şi de factori concurenţiali (structura concurenţei. cât şi asupra concurenţilor în fundamentarea propriei strategii (vezi fig. este necesară o integrare a strategiilor întrucât acţiunile întreprinse pe o pia ţă poate avea con secinţe pe mai multe pieţe. Ridicată Focalizare spre concurenţi Orientare spre concurenţi Orientare spre piaţă Piaţă internaţiona lă Piaţă internă Redusă Orientare spre produs Redusă Orientare spre client Ridicată Focalizare spre clienţi Fig.3.În situaţia în care întreprinderea se confruntă cu aceiaşi concurenţi pe mai multe pieţe. Orientările întreprinderii în relaţiile de pia ţă 76 . întreprinderea trebuie să adopte prin excelenţă o orientare internaţională de piaţă. în timp ce orientarea spre concurenţi este preferată în situaţia în care este importantă monitorizarea punctelor forte şi a celor slabe ale acestora şi conceperea unui răspuns la acţiunile lor.1. bariere de mobilitate. Orientarea spre client este importantă în cazul în care întreprinderea urmăreşte identificarea de noi oportunităţi. Natura concure nţei Atractivitatea unei pieţe este determinată de factori de piaţă (cum sunt dimensiunea şi evoluţia pieţei şi a puterii de cumpărare). de factori economici şi tehnologici (natura şi intensitatea investiţiilor. 4. În context internaţional. focalizând atenţia atât asupra clienţilor.1. În cazul internaţionalizării întreprinderii. luându-se în consideraţie sinergiile dintre acestea şi propagarea în la nţ a unor fenomene.1. 4. tehnologia utilizată). factori socio-politici şi legali. O firmă este competitivă pe pieţele internaţionale în măsura în care îşi poate vinde produsele în condiţii pr ofitabile.

În vederea identificării concurenţilor se utilizează conceptul de elasticitate încrucişată a cererii. de ameninţările noilor concurenţi şi ale produselor de substituţie. cu cât concurenţii au caracteristici mai apropiate. Un nivel ridicat de elasticitate încrucişată indică un grad ridicat de substituibilitate întâlnit în cazul produselor direct concurente (concurenţii direcţi ai mărcii) care oferă acelaşi beneficiu cu aceeaşi tehnologie şi în aceleaşi condiţii comerciale. cu atât mai intensă este concurenţa dintre aceştia.3. Un grad mediu de substituibilitate caracterizează produsele care oferă un acelaşi serviciu. acorduri internaţionale). economii de scară. inexistenţa unor alternative). M. 77 . restricţii legale. creşte pro babilitatea de succes pe piaţă. Porter a dezvoltat un model al structurii concurenţiale a unui sector. Un grad redus de substituibilitate caracterizează produsele indirect concurente. accesul în sistemul de distribuţie.2. pornind de la teoria evoluţionistă a lui Darwin. comportamentul şi performanţele concurenţilor (vezi fig.  Bariere la intrare în sector (importanţa mărcii. Henderson (1983).Fundamentarea unei strategii eficace şi coerente de marketing este condiţionată de realizarea unei analize a poz iţiei competitive a întreprinderii. Produsele care au o elasticitate încrucişată a cererii ridicată sunt considerate direct substituibile. ajuns la concluzia că. Astfel. cele care satisfac aceeaşi nevoie generică (concuren ţi generici). caracteristicile de bază ale cererii şi ofertei influenţează structura concurenţială. cerinţe de capital. dar cu tehnologii diferite (concurenţii indirecţi pentru clasa de produs). Analiza concurenţilor permite în consecinţă identificarea unui avantaj unic care. precum şi de puterea contractuală a furnizorilor şi clienţilor.  Nivelul de diferenţiere a produsului. Pe lângă conceptul de “produse de substituţie”. Structura concuren ţială se investighează din următoarele puncte de vedere:  Număr de oferta nţi. model în care competitivitatea unei întreprinderi este afectată de acţiunile concurenţilor actuali. în analiza concurenţei este importantă înţelegerea dinamicii concurenţei din cadrul sectorului industrial. dacă este apreciat de consumatori.).  Bariere la ieşirea din sector (obliga ţii faţă de clienţi sau angajaţi.

2. Analiza structurii concurenţiale 78 . posibilitatea de a exercita un control al pieţei şi al catenei valorii.4. aval sau orizontal. Integrarea poate conduce la reducerea costurilor. respectiv cele de distribuţie şi de marketing. OFERTA CEREREA Calitatea produsului Elasticitate la preţ Tehnologii Materii prime Politică publică Atitudini manageriale Creşterea vânzărilor Modele de cumpărare Modele de cumpărare Program de marketing Caracteristicile de bază a le sectorului Structura industriei Număr concurenţi Bariere la intrare şi ieşire din sector Nivel de diferenţiere a produsului Structuri de cost Nivel de integrare orizontală şi verticală Grad de internaţionalizare Comportamentul concurenţilor Strategii de marketing Strategie de produs Strategii de preţ Strategii publicitare Relaţii contractuale Strategii de producţie Cercetare-dezvoltare Investiţii productive Relaţii contractuale Performanţele concurenţilor Profitabilitate Cote de piaţă Eficienţa p roducţiei Progres tehnologic şi social Fig.  Posibilit ăţile de integrare amonte.  Gradul de internaţionalizare al întreprinderilor din sector. Structura costurilor. Comportamentul întreprinderilor diferă funcţie de ponderea deţinută de costurile de producţie.

diferenţe care sunt percepute şi apreciate de consumatori. Un concurent care pune accent pe calitatea produsului. Efectele concurenţei asupra structurii sectorului se concretizează î n:  Contribuţia la creşterea cererii totale. Creşterea competitivităţii întreprinderi se poate realiza prin diferenţierea produsului şi reducerea costurilor. agrementări legale.  Crearea unor noi oportunităţi de pătrundere sau extindere pe piaţă. Factori determinanţi ai competitivităţii pe pieţele externe Competitivitatea unei întreprinderi se referă la capacitatea acesteia de a creşte nivelul său de rentabilitate prin extinderea vânzărilor şi a marjelor beneficiare pe pieţele pe care-şi desfăşoară activitatea.2. tehnice). Clienţii industriali. Diferenţierea produsului este posibil a se realiza în cazul existenţei unui concurent credibil funcţie de care se poate stabili performanţa relativă a propriului produs. o serie de noi concurenţi imitatori pătrund pe piaţă şi fac publicitate. publicitatea imitatorilor atrag o nouă cerere. Prin intermediul strategiei concurenţiale adoptate întreprinderea îşi poate menţine sau extinde poziţia pe care deţine pe pi aţă. Dezvoltarea unei noi pieţe implică susţinerea unor costuri ridicate care de regulă nu pot fi susţinute de o singură întreprindere. sunt tentaţi să identifice mai multe surse de aprovizionare.Prezenţa concurenţei induce trei beneficii majore: stimularea preocupării pentru creşterea competitivit ăţii întreprinderii. reducerea riscurilor percepute de clienţi prin diversificarea surselor de aprovizionare şi standardizarea tehnologiei. a durabilităţii şi a serviciilor acordate contribuie la reducerea elasticităţii cererii la preţ. 4. dar care se poate orienta spre produsul inovatorului. Existenţa unui concurent cu 79 .  Creşterea atractivităţii sectorului.4. În cazul în care inovatorul are o capacitate ridicată de a satisface exigenţele pieţei. în vederea reducerii riscului dependenţei de un singur furnizor. În faza de dezvoltare a pieţei unui nou produs. Existenţa concurenţei pe piaţă asigură o partajare a costurilor de dezvoltare a pieţei (costuri cu testarea pieţei. îmbunătăţirea structurii sectorului şi dezvoltarea pieţei.

de infrastructura existentă şi de politicile naţionale adoptate. designul produsului. Competitivitatea întreprinderii depinde de cantitatea şi calitatea resurselor fizice şi umane de care dispune. calitatea serviciilor oferite etc.costuri ridicate permite unei întreprinderi cu o structură de cost favorabilă să pătrundă pe o piaţă externă şi/sau să-şi crească profiturile. În marketingul internaţional. viteza livrării. de modul în care aceste resurse sunt gestionate. Asigurarea flexibilităţii întreprinderii la cerinţele diverse şi schimbătoare ale clienţilor implică îmbunătăţirea performanţelor procesului de dezvoltare şi lansare de noi produse. existenţa unui sistem de fabricaţie şi de distribuţie flexibil şi adoptarea sistemului “just-in-time” în relaţiile cu clienţii şi furnizorii. definită în condiţiile unei orientări spre client. De o deosebită importan ţă este crearea unor echipe interfuncţionale care implică şi clientul în generarea şi dezvoltarea unor idei de noi produse. Succesul în contextul marketingului internaţional poate fi asigurat prin intermediul calităţii produsului. o calitate ridicată a serviciilor şi un program de marketing adecvat care să asigure o bună poziţionare a mărcii pe piaţă. importanţa acordată costurilor. neglijându-se existenţa şi a unor altor factori care determină o anumită decizie de cu mpărare. flexibilităţii şi inovării continue. de îmbunătăţire a produsului şi al senzitivităţii la schimbările tehnologice. inflaţiei şi cursurilor de schimb decurge din recunoaşterea în special a preţului ca un important factor concurenţial. 80 . implică o bună organizare a procesului de producţie. Diferen ţele de competitivitate între întreprinderi sunt determinate de o serie de factori: preţul. Un concurent viabil este un factor motivator al eforturilor întreprinderii de reducere a costurilor. Inovarea continuă implică crearea unui climat organiz aţional care să stimuleze experimentarea şi asumarea riscurilor în dezvoltarea unor noi idei. Răspunsul la cerinţele pieţei printr-un produs care oferă o valoare ridicată necesită o bună coordonare a tuturor activităţilor din cadrul întreprinderii care trebuie să fie orientate spre satisfacerea clientului. Calitatea produsului.

Factorii care determi nă capacitatea de răspuns a concuren ţilor Obiectivele financiare ale întreprinderii pot fi stabilite pe termen scurt sau lung. capabilităţi. structura şi cultura organizaţiona lă. Analiza capacităţii de răspuns a concurenţilor În analiza capacităţii concurenţilor de a răspunde la acţiunile întreprinderii se au în vedere următoarele aspecte: obiectivele. Studierea 81 . În cazul în care concurentul face parte dintr-un grup strategic. fapt care influenţează obiectivele de cotă de piaţă şi modul în care răspund la pătrunderea pe piaţă a unui nou concurent. structura de cost şi bariere de mobilitate (vezi fig. trebuie monitorizate în vederea conceperii propriei strategii.4. este necesar a se studia obiectivele grupului în ansamblul său.3. precum şi bazele avantajului lor concurenţial. strategiile actuale şi anterioare. Strategiile concurenţilor în ceea ce priveşte dezvoltarea şi lansarea pe piaţă de noi produse.4.). acesta are tendinţa de a ignora reducerile de pr eţ ale concurenţilor. scopurile şi ipotezele care stau la baza demersului lor. În cazul în care un concurent poziţionează produsul pe piaţă ca “produs de calitate superioară”. Obiective. creşterea şi profitabilitatea. scopuri şi presupuneri Creşterea şi profitabilitatea Strategii actuale şi anterioare Capacitatea de răspuns a concurenţilor Capabilităţi Structura şi cultura organizaţiona lă Structura de cost şi bariere de mobilitate Fig.3.3. 4.3.

iar un punct forte trebuie să fie neutralizat. orientată spre un control riguros al costurilor.  Integrarea pe piaţă. este necesar a se identifica cei mai importanţi concurenţi sau grupurile strategice. 82 . Nivelul profitabilităţii creează o imagine privind accesul la resurse de finan ţare a investiţiilor. atât pe o piaţă naţională. În cazul unui sector cu un grad ridicat de fragmentare. se întâmpină dificultăţi în implementarea unui program de control al costurilor. Cunoaş terea structurii costurilor unui concurent dă o imagine privind strategia de preţ prezentă şi viitoare a acestuia. informaţiile privind vânzările. Un concurent poate fi atacat într-un punct slab al său. O structură organizatorică cu un grad ridicat de centralizare şi de control. precum şi cei care au o tendinţă de creştere semnificativă a cotei de piaţă. În cazul unei structuri descentralizate. în care este stimulată inovaţia şi asumarea riscurilor. Cunoaşterea raportului dintre costurile fixe şi cele variabile permite estimarea pragului de rentabilitate. în timp ce un furnizor de componente critice pentru un produs poate fi atras de marjele beneficiare şi controlul pieţei pe care le poate ob ţine în urma integrării în aval.structurii şi culturii organizaţionale urmăreşte obţinerea unor informaţii privind capacitatea concurenţil or de a implementa o anumită strategie. Cunoaş terea punctelor forte şi slabe ale concurenţilor creează o imagine privind capacitatea acestora de a implementa o anumită strategie şi asigură orientarea întreprinderii în identificarea şi selecţia alternativelor strategice. Clienţii şi furnizorii trebuie consideraţi ca şi concurenţi potenţiali. costurile materiale şi salariale permit estimarea economiilor de scară pe care le pot obţine concurenţii. este caracterizată de un nivel redus de flexibilitate şi o capacitate redusă de implementare a unei strategii orientate spre piaţă. Un client care doreşte să se asigure în ceea ce priveşte nivelul de calitate şi punctualitatea livrărilor este tentat să se integreze în amonte. sacrificând profiturile şi dividendele ac ţionarilor pe termen scurt. Întreprinderile lansează noi produse pe diverse pieţe în vederea îndeplinirii unui obiectiv de dezvoltare pe termen lung. Se supun analizei concurenţii cu o cotă de piaţă ridicată. cât şi pe pieţele externe. Pătrunderea unor noi concurenţi pe piaţă poate fi motivată de trei factori principali:  Expansiunea pe piaţă.

canale de distribuţie sau forţa de vânzare. Existenţa unor bariere care limitează ieşirea din sector contribuie la o intensificare a concurenţei. Existenţa unui concurent de dimensiuni reduse care prezintă puncte slabe în puncte critice poate determina preluarea acestuia de către un concurent mai puternic care va remedia situaţia. 83 . Existenţa unor competenţe unice. bariere sociale sau legale. opţiuni manageriale sau factori emoţionali. a unor relaţii cu alte unităţi din cadrul structurii cu care se partajează anumite facilităţi. Aceste bariere se referă la: existenţa unor imobilizări corporale specializate.

Fundamentarea strategiei de marketing internaţional presupune parcurgerea a două faze:  Stabilirea oportunităţ ilor de pe diverse pieţe. financiare şi organizatorice ale întreprinderii necesare în procesul de internaţionalizare. a modului în care să se acţioneze. precum şi a capacităţ ilor productive. Cumpărătorii străini se adresează direct producăt orului care nu întâmpină multe probleme în legătură cu modul în care va exporta. se pune problema conceperii unei strategii coerente de marketing internaţional. se pune problema stabilirii strategiei.  apelarea la intermediari. După obţinerea primelor succese.  intrarea pe un număr cât mai mare posibil de pie ţe. În această etapă se răspunde la mai multe întrebări: Care este situaţia actuală a întreprinderii? Ce oportunit ăţi de piaţă există? Ce acţiuni întreprinde concurenţa? Există posibilitatea de a concura cu succes? 84 . Prezenţa pe pieţele externe se poate realiza în mai multe moduri:  a vinde la extern numai în momentul când se prezintă ocazii favorabile.  a concepe o strategie pe termen lung în ceea ce priveşte acţiunea pe pieţele externe.CAPITOLUL V STRATEGII DE INTERN AŢIONALIZARE După ce a fost luată decizia de pătrundere pe pieţele externe.  concentrarea ac ţiunii pe un număr restrâns de pi eţe.  intrarea directă pe piaţa externă cu filiale proprii de distribuţie şi cu stabilimente proprii de producţie. Pentru întreprinderile care dispun de un produs bun şi operează în arii geografice apropiate de ţări cu un potenţial ridicat există multe posibilităţi pentru a vinde la extern.

 Produsele sunt concepute pe baza cerin ţelor. echipamente de producţie spre pieţele de desfacere străine.  Tehnicile de promovare şi distrib uţie sunt adaptate pieţei i nterne. formele de promovare ce pot fi utilizate. Examinarea strategiilor ce pot fi adoptate. strategia multinaţională globală. strategia de integrare în piaţa externă.  În situaţia în care producţia poate fi concentrată în ţara de origine fără a fi necesar transferul unor instalaţii. rezultând din combinaţia diverselor elemente care privesc: gama de produse. localizarea geografică a producţiei. Principalele strategii adoptate în procesul de internaţionalizare sunt: strategia de export indirect. Dacă decide să exporte. Se caută să se răspundă la două întrebări principale: Cum se poate pătrunde pe piaţă? Cum se poate îmbunătăţi poziţia obţin ută? Strategiile care se pot aplica sunt numeroase. o face cu ajutorul intermediarilor. 85 .1. prin reţelele de distribuţie ale altor întreprinderi sau lăsând cumpărătorului iniţiativa de a cumpăra şi a exporta produsul pe alte pieţe. canalele de intrare şi de distribuţie pe piaţă. Întreprinderea produce în principal în ţara de origine şi încredinţează penetrarea pe alte pieţe iniţiativei altor organiz aţii. în următoarele situaţii:  Întreprinderea are o poziţie de lider într-un segment de piaţă restrâns şi în care concurenţa este limitată. în special de întreprinderile mici şi mijlocii. strategia de export direct. Strategia de export indirect Întreprinderea care adoptă o asemenea strategie nu are o organizare specială pentru vânzarea pe pieţele externe.  Orientarea spre pieţele externe apare în situaţia în care cererea internă nu este capabilă de a absorbi producţia sau în situaţia în care cumpărătorii externi se interesează de produs. 5. politicile de preţ. exigenţelor pieţei interne. Strategia de export indirect este adoptată. Principalele caracteristici ale acestei strategii sunt următoarele:  Piaţa internă rămâne cea mai importantă pentru întreprindere.

Intermediarii sunt determinaţi de consumatori să achiziţioneze marfa care îi interesează. Dacă preţul este redus în raport cu nivelul de calitate. posibilităţile de penetrare pe o piaţă externă sunt ridicate. Pentru a se ajunge la performanţă. 86 .  Calitatea . Dacă cumpărătorul este convins că un produs are calităţi superioare. Acest lucru se poate realiza asumându-şi rolul de protagonist în ceea ce priveşte pătrunderea pe pieţele externe şi chiar în sistemul de distribuţie local. înşişi cumpărătorii fiind cei care contactează direct producăto rii străini. se interesează de oferta acesteia şi individualizează produsele cele mai atractive. Acest mod de a vinde la extern a determinat o serie de evoluţii ale strategiei de marketing internaţional. costurilor.  Tehnologia. Acest avantaj poate avea la bază unul sau mai multe dintre următoarele elemente:  Preţul. dar încearcă să se apropie de cumpărătorul potenţial şi să realizeze o prezentă directă pe pieţele externe. această strategie este recomandată în situaţia în care întreprinderea dispune de un amplu avantaj concurenţial. lăsând în seama acestuia majoritatea riscurilor. întreprinderea va fi contactată. Intermediarii din ţările importatoare au luat iniţiativa de a achiziţiona unele surse de aprovizionare în ţările producătoare. Dacă există o cerere internaţională pentru produse unice. Dacă un produs încorporează o tehnologie înaltă şi dacă alţi concurenţi nu au reuşit să egaleze performanţa sa. 5. Clienţii potenţiali încep să viziteze întreprinderea.  Imaginea produsului.2. implicaţiilor birocratice. Întreprinderile producătoare încredin ţează altor întreprinderi gestiunea procesului de export. iar întreprinderile din ţările producătoare au luat iniţiativa creării unor reţele proprii de distribuţie în ţările în care exportă.  unicitatea produsului. produc ătorul poate adopta strategia exportului indirect. va contacta întreprinderea car e-l realizează. Strategia exportului direct Întreprinderile care adoptă această strategie continuă să-şi menţină baza productivă într-o singură ţară.

p. Anexe Sursa: Adaptare după Terpstra şi Sara thy 1994. Strategia de export direct este adoptată în situaţia în care vânzarea pe pieţele externe dobândeşte o prioritate în obiectivele întreprinderii sau în situaţia în care elementele care au fost la originea avantajelor competitive care au determinat strategia de export indirect au început să se restrângă. evaluarea şi selecţia pi eţelor Secvenţa în care vor fi abordate pieţele Obiective de vânză ri şi profit Gama de produse şi ni velul preţurilor Metoda de distribuţ ie pe piaţa externă Tehnici de promovare Buget total şi pe pieţe Termene de realizare a activităţilor specifice Modalităţi de control al realiză rii obiectivelor Date statistice privind conjunctura pie ţei Caracteristicile pieţelor şi ale mediului concurenţial III. Planul de marketing IV. Structura unui plan de export I. asigurarea distribuţiei fizice.1. a concure nţei şi a cererii Organizarea activităţii de export Resursele întreprinderii Identificarea. dar permite o penetrare progresivă a pieţelor e xterne. Programul de implementare VI. Analiza situaţiei Obiective şi direcţii strategice Produsele întreprinderii Structura sectorului.385 87 .). stabilind contacte directe cu clienţii.Aspectul fundamental al acestei strategii constă în faptul că întreprinderea ia iniţiativa în procesul de internaţionalizare. Bugetul necesar V. întocmirea documentaţiei de export şi fundamentarea unui plan de export (vezi tabelul 4. Tabelul 5. Sinteza managerială II.1. Acest fapt presupune costuri şi riscuri mai ridicate. Compartimentul “exp ort” al î ntreprinderii are o serie de atribuţii privind stabilirea contactelor pe pieţele vizate. realizarea studiilor de piaţă.

Pentru a fi adoptată, este necesar ca diferenţa dintre preţul de vânzare şi costul de producţie să fie suficient de mare încât să permită acoperirea costurilor de distribuţie mai ridicate pe care le implică această strategie. Întreprinderea care adoptă această strategie obţine avantaje suplimentare, cum sunt: obţinerea unor informaţii suplimentare despre piaţă; creşterea sensibilităţii întreprinderii la evoluţiile cererii; posibilitatea de a oferi servicii ante- şi postvânzare.

5.3. Strategia de integrare în piaţa externă În cazul adoptării primelor două strategii, întreprinderea are ca punct de referinţă piaţa internă în politicile sale de expansiune. Sarcina penetrării pe pieţele externe este încredinţată altor organizaţii sau propriei organizaţii în cazul celei de-a doua strategii. Pentru a se asigura o prezenţă stabilă pe pieţele externe, pentru a se putea menţine o anumită cotă de piaţă, întreprinderea trebuie să se integreze în piaţa externă. Integrarea se poate face fie descentrarea geografică a producţiei, fie printr-o prezenţă directă în siste mul de distribuţie. Descentrarea geografică a producţi ei se poate realiza în mai multe moduri, dintre care încheierea unor contracte de producţie şi cesiunea de licenţă. În cazul încheierii unor contracte de producţ ie, întreprinderea care intenţionează să pătrundă pe pieţele altor ţări încredinţează sarcina fabricării produsului unor întreprinderi locale. Întreprinderile în cauză se ocupă în mod direct şi de distribuţia produselor prin aprovizionarea intermediarilor sau prin propria r eţea de pe piaţa re spectivă. Întreprinderea care intenţionează să-şi extindă prezenţa pe pieţele externe poate opta pentru asamblarea locală a părţilor componente exportate sau pentru producerea locală a anumitor componente şi asamblarea lor cu cele exportate. Această alegere poate fi rezultatul fie al unei decizii de marketing, fie rezultatul unei decizii care ţine cont de restricţiile din anumite ţări privind comercializarea produselor din import care încorporează un minimum de muncă locală.

88

Factorii care pot determina întreprinderea să recurgă la această soluţie strategică su nt:  avantajele ce rezultă din prezenţa pe pieţele externe cu producţia proprie;  câştigarea î ncrederii clienţilor;  costurile de transport ridica te pentru anumite componente;  taxe de import mai reduse pentru componente decât pentru produsele finite. Întreprinderile care au un produs ce poate fi comercializat cu succes pe pieţele externe pot opta pentru cesiunea de licenţă, cedând unor întreprinderi locale cunoştinţele necesare pentru a-l realiza şi a-l comercializa în mod direct, obţinând în schimb o sumă denumită "royalty”. Cesiunea de licenţă oferă o serie de avantaje:  Este in anumite situaţii unicul mod de a intra pe o piaţă, în special în ţările ale căror guverne interzic importul anumitor bunuri pentru a proteja produsele autohtone. În unele situaţii, produsele trebuie realizate în întreprinderi mixte, în care majoritatea să fie deţinută de ţara gazdă.  Permite deschiderea unor noi pieţe prin adaptarea produsului, şi îmbunătăţirea tehnologiei.  Permite lansarea de produse pe pieţe externe fără a face investiţii suplimentare şi având posibilitatea urmăririi modului în care consumatorii rea cţionează la lansarea unui nou produs.  Permite întreprinderii să creeze un “cap de pod” pentru penetrarea pe piaţa respectivă.  Descurajează eventualele imitaţii din partea întreprinderilor străine interesate în vinderea produselor respective. Dacă costul licenţei este inferior costului imitaţiei, întreprin derea locală va alege prima variantă.  Întreprinderea care cedează licenţa este stimulată să inoveze continuu în vederea menţinerii unui nivel de depende nţă a cesionarului.  Poate fi aplicată atât unor produse, cât şi componentelor, permiţând obţinerea economiilor de scară.  Aduce venituri întreprinderii.  Permite extinderea prezenţei pe pieţele externe fără a implica resurse financiare şi fără a fi necesară creşterea dimensiunii întreprinderii.

89

Principalele dezavantaje ale cesiunii de licenţă sunt:  Favorizează dezvoltarea întreprinderilor concurente, le permite utilizarea de noi tehnologii, experimentarea unor noi metode de distribuţie, îmbunătăţirea imaginii pe piaţa loca lă.  Constrânge întreprinderea care cedează licenţa să împartă profitul cu întreprinderea care obţine licenţa.  Întreprinderea care cedează licenţa pierde controlul asupra calităţii produselor fabricate. Integrarea în reţeaua de distribu ţie presupune ca întreprinderea să menţină producţia în ţara de origine, dar să constituie propriile reţele de distribuţie în exterior, sau să tra nsfere şi produ cţia şi distrib uţia în exterior. Principalele formele de integrare în sistemul de distribuţie sunt: - deschiderea unor filiale de vânză ri; - contractele de franciz ă; - constituirea de joint-ventures cu întreprinderi locale. Întreprinderile care vând produse instrumentale, bunuri industriale, electronice trebuie să constituie şi centre de a sistenţă ante şi post-vânzare.

5. 4. Strategia multina ţională globa lă Întreprinderile care adoptă această strategie consideră pieţele mai multor ţări ca fiind o singură mare piaţă globală. Principalele caracteristici ale acestei strategii sunt:  Distribuirea stabilimentelor de producţie în funcţie de exigenţele reţelelor de distribuţie şi de diferenţele de co sturi ce există între ţări;  Conceperea unei politici de marketing orientate în funcţie de exigenţele unui consumator “global”;  Obţinerea mijloacelor financiare de unde condiţiile de piaţă sunt cele mai favorabile distribuirea lor între diverse pieţe în funcţie de exigenţele acestora şi posibilităţile de valorificare superioară. Se constituie un grup de întreprinderi în ţări diferite care sunt coordonate de o singură strategie. Casa mamă transferă în afară capitalurile necesare pentru constituirea sau finanţarea acestor întreprinderi. Întreprinderilor din grup le sunt atribuite sarcini diverse, unele ocupându-se

90

astfel încât 91 . condiţiile economice generale. După stabilirea strategiei de internaţionalizare pe pieţele externe. întreprinderea fiind pusă în situaţia revizuirii strategiei. Ele dispun de resurse financiare. întreprinderea oferă produse relativ standardizate şi atunci când este necesar să se realizeze volume ridicate de vânzări în vederea scăderii costurilor de producţie. dobândesc experienţe pe unele pieţe pe care le utilizează pe alte pieţe. Strategia de diversificare este adoptată în situaţia în care există o cerere potenţială pe mai multe pieţe.de produc ţie. Strategia de concentrare geografică se aplică când există pieţe de mari dimensiuni. altele doar de comercializarea produsului.4.). altele de distribuţie. iar când se decide pătrunderea pe un nu măr mare de pieţe se adoptă strategia de diversificare. întreprinderea se decide asupra numărul ui de pieţe pe care intenţionează să pătrundă. pot obţine economii de scară. aceste elemente se modifică. piaţa răspunde în mod pozitiv la introducerea produsului. 5.1. cu o cerere în creştere lentă şi care reprezintă o mare parte din cererea potenţială pentru un bun deter minat. 5. De-a lungul timpului. Pe lângă companiile multinaţionale clasice. De la un anumit punct însă se înregistrează o creştere a rezistenţei pieţei faţă de produs. cumpărând materii prime din ţara producăt oare şi vânzându-le în cea care le consumă. Când se alege varianta pătrunderii pe un număr redus de pieţe se vorbeşte de strategia de concentrare geografică. de condiţiile de fond specifice unei pieţe. Strategia de concentrare şi de diversificare geografi că O anumită strategie este aleasă în funcţie de obiectivele de realizat. funcţie de capacitatea competitivă a întreprinderii. există şi unele care se ocupă numai de comercializare. Alegerea uneia dintre cele două tipuri de strategii are în vedere mai mulţi factori:  Funcţia conform că reia evoluează vânzările Când vânzările evoluează după o curbă concavă (vezi fig. Capacitatea grupurilor multinaţionale de a practica un marketing internaţional este superioară întreprinderilor mici şi medii care operează pe piaţa locală.

vânzările stagnează.1. este necesară implicarea unor resurse importante pe o singu ră piaţă. În acest caz se recomandă o strategie de concentrare deoarece. Obţinerea unei cote ridicate de piaţă implică antrenarea de resurse de marketing considerabile din partea întreprinderii.  Ritmul de creştere a pi eţei În situaţia în care piaţa înregistrează o creştere lentă. pătrunzându -se pe un număr mai ridicat de pie ţe. acţiunea pe mai multe pieţe generând un volum mai mare de vânzări. este recomandată o strategie de diversificare geografică. Vânzări Timp Fig. unui efort de penetrare modest la început îi corespunde o creştere redusă a cererii. se adoptă o strategie de diversificare. 5. 92 . Dacă vânzările înregistrează o asemenea evoluţie. O creştere rapidă cererii adoptă strategia de concentrare. Funcţia de răspuns a cererii la eforturile de marketing Dacă vânzările înregistrează o evoluţie de tip sigmoidal. pentru a avea succes.indiferent de creşterea resurselor utilizate.

Prezenţa pe mai multe pieţe va limita posibilităţile concurenţei de a-şi plasa produsul. 93 . se poate adopta strategia de concentrare. se recomandă strategia de concentrare pe o piaţă pe care să se obţină o poziţie consolidată.  Restricţii interne şi externe. dacă este necesară constituirea unei reţele dense de asistenţă post-vânzare care generează costuri ridicate va trebui adoptată strategia de concentrare. atunci se va adopta strategia de concentrare. Produsele de tehnologie înaltă. Dacă piaţa este stabilă. facilitându-se obţinerea economiile de scară în distribuţie. În momentul apariţiei produselor concurente se recomandă implementarea strategiei de diversificare. Stabilitatea pieţei Dacă cererea este instabilă. se evită strategia de diversificare deoarece întreprinderea ar trebui să cheltuiască resurse enorme în studierea condiţiilor de intrare pe diferite pieţe şi să adapteze producţia şi strategia de distribuţie la condiţii foarte diverse. În alegerea strategiei este important acest amănunt.  Economii de scară în distribuţia produsului. Dacă costul de distribuţie este ridicat. Dacă perioada de imitare de către firmele concurente este scurtă. Acestea sunt mai devreme sau mai târziu imitate de către concurenţii locali sau internaţionali. Întreprinderile care sunt în situaţia să suporte costuri ridicate de adaptare a produsului la exigenţele locale vor adopta strategia de concentrare. atunci se recomandă strategia de diversificare. cele ce necesită service post-vânzare sau care răspund unor exigenţe specifice ale clienţilor necesită un control de marketing riguros din partea întreprinderii. se poate scădea riscul fluctuaţiei vânzărilor printr-o strategie de diversificare. În situaţia în care reglementările legale privind vânzarea produselor străine pe o anumită piaţă sunt multiple.  Necesitatea adaptării produsului la exigenţele locale. se poate adopta strategia de diversificare.  Controlul pieţei. Dacă perioada necesară imitării este îndelungată. De exemplu.  Perioada de timp necesară concuren ţei pentru a imita produsele nou lansate. În cazul existenţei posibilităţii de a oferi un produs standardizat.

Dacă întreprinderea are o experienţă de vânzare pe pieţele externe. Experienţa precedentă . are tendinţa de a adopta strategia de diversificare. Unele întreprinderi decid asupra concent rării pe puţine pieţe care prezintă siguranţă şi care permit obţinerea unor profituri ridicate. Alte întreprinderi pot opta pentru o diversificare a riscurilor pe cât mai multe pieţe posibile în cazul în care oferă produse cu preţ redus şi care nu sunt destinate unui segment de piaţă bine precizat.  Raportul risc-profit. 94 . adoptă strategia de concentrare. În caz contrar.

întreprinderea trebuind să răspundă la mai multe întrebări: Ce produse să vândă la extern? Pe ce pieţe? Cum să conceapă şi realizeze noi produse pentru pi eţele internaţionale? Componenta “produs” este de o importanţă fundamentală în asigurarea succesului pe pieţele externe. Într-o perspectivă de marketing. 1. produsul poate fi considerat ca un ansamblu de caracteristici fizice şi chimice reunite într-o formă funcţională. Dacă nivelul de calitate a produsului este apropiat de calitatea produselor 95 . Pentru a concura cu succes pe pieţele externe este necesar ca întreprinderea să deţină un produs bun.CAPITOLUL VI STRATEGIA DE PRODUS ÎN MARKETINGUL INTERNAŢIONAL 6. Cerin ţele unui bun produs în marketingul interna ţional Într-o viziune tehnică.  Produsul are o importanţă deosebită mai ales în situaţia în care preţul său este ridicat. avantajul pe care-l asigură la nivel de utilizator.  Consumatorul trebuie să poată obţine informaţii privind existenţa produsului şi caracteristicile sale prin intermediul unor forme de promovare adaptate tradiţiilor locale. produsul este considerat ca un mijloc prin care se satisface o anumită nevoie. proces decizional de cumpărare este complex şi în situaţia în care concurenţii prezintă produse de calitate inferioară. care specifică beneficiul. În acest sens. Alegerea produselor oferite pe diverse pieţe este dificilă. dar este necesar să se aibă în vedere şi următoarele aspecte:  Consumatorul trebuie să poată să-l cumpere din canalele de distribuţie existente în ţara respecti vă. prin care se rezolvă o anumită problemă a consumatorului. nivelul de bază al produsului este “conceptul de produs”. stadiului de dezvoltare al pieţei respective şi mijloacelor de comunicaţie disponibile.

de a interpreta evoluţia cerinţelor şi gusturilor consumatorilor pe pieţele internaţionale. În cazul bunurilor instrumentale. dar şi la alte elemente ale mixului de marketing. fapt ce determină exigenţ e diferite pentru acelaşi produs pe diverse pi eţe. Pentru bunurile de consum aceste exigenţe sunt mai dificil de definit în mod obiectiv datorită faptului că piaţa poate da un conţinut socio-economic divers produsului.concurente. care anticipează tendinţele 96 . Întreprinderile care prezintă produse noi şi care sunt capabile a le reînnoi reuşesc să-şi construiască o imagine pozitivă care favorizează expansiunea lor pe pieţele internaţionale. întreprinderile trebuie să dispună de tehnicieni capabili de a inova periodic. destinaţia care îi va fi dată. Inovativitatea se poate referi atât la produs.  Inovativitatea.  Să fie compatibil cu utilizarea. Produsul trebuie să se insereze în cadrul tehnic în care va fi utilizat. Un asemenea produs trebuie să corespundă următoarel or criterii:  Să aibă capacitatea de a satisface o exigenţă obiectivă a cumpărăt orului. Cumpărarea unui produs străin se face în special dacă acesta oferă ceva nou ce nu este oferit de industria naţională sau de alte întreprinderi străine prezente pe piaţă. Datorită faptului că strategia de penetrare pe pieţele externe vizează un orizont de tip mai îndelungat. Produsul bun este acela care se vinde bine la un preţ cât mai remunerativ. înainte de a oferi produsul. Aşadar.  Fiabilitatea este un factor de succes esenţial pentru bunurile de consum de lungă durată şi pentru bunurile instrumentale. Pentru a putea inova. Individualizarea exigenţelor cumpărătorului este facilă în cazul bunurilor industriale şi instrumentale. o importanţă aparte o prezintă celelalte elemente ale mixului de marketing. este necesară cunoaşterea modului de utilizare a acestuia. un produs inovativ e ste cel care reprezintă o avangardă din punct de vedere tehnologic. Calitatea produsului este deosebit de importantă în faza de lansare în care el constituie o inovaţie şi nu este uşor imitabil de concurenţă. este necesară o definire mai precisă a conceptului de “produs bun”. caz în care cumpărătorul şi-a definit bine cerinţele. O atenţie deosebită trebuie acordată rapidităţii şi eficacităţii activităţilor de service şi de reparaţii.

este de preferat să se schi mbe şi marca produsului. menţinerea calităţii produsului este esenţială. produse în cazul cărora au fost recuperate costurile de lansare. Lansarea produsului pe pieţele externe într-un stadiu corespunzător din ciclul de viaţă.şi post -vânzare . 97 . pentru a ridica competitivitatea sa în ceea ce priveşte preţul. După ce a fost atras de calitatea produselor. O serie de întreprinderi nu au avut succes pe pieţele străine deoarece au lansat un produs mult prea repede. Aşadar. Produsul să aibă o calitate constantă. Compatibilitatea produsului cu gradul de dezvoltare a pieţei pe care se oferă. Piaţa reacţionează negativ la politica unei întreprinderi străine care. Rapiditatea lansării unei inovaţii reprezin tă un factor cheie al succesului. firmele preferă să lanseze pe noi pieţe produse aflate în faza de maturitate. Acţiunile concurenţei. decide să modifice raportul calitate/preţ. Cele patru faze ale ciclului de viaţă furnizează informaţii referitoare la tipul de concurenţă şi politicile adoptate pe pieţele internaţionale. este de dorit ca acesta să fie lansat pe pieţele externe înainte de faza de maturitate. reacţia acesteia la introducerea unui nou produs sunt de o importanţă aparte. În general. După ce întreprinderea a obţinut comenzi. modificându-se structura de producţie astfel încât să se asigura flexibilitatea necesară în vederea satisfacerii cerinţelor pieţei. În situaţiile în care propriul produs este uşor de imitat. care reuşeşte să creeze o nouă cerere. insuccesul are probabilitate ridicată. dar care nu se manifestă în momentul lansării produsului. Dacă pe o piaţă există o cerere latentă. Când este necesar să se modifice acest raport. Existenţa unui serviciu post-vânzare eficient şi a unui serviciu de asistenţă ante . este necesar să se rezolve problema punctualit ăţii livrărilor.     cererii. Este necesar să se traseze un ciclu de viaţă al unui produs pe fiecare din pieţele pe care urmează a fi lansat. Punctualitatea livrărilor. consumatorul este înclinat ca la prima deziluzie să-l abandoneze definitiv.

Adaptare Existenţa unor diferenţe în standardele tehnice Producţia de bunuri de consum Variaţii în nevoile şi cerinţele clienţilor Variaţii în condiţiile de utilizare Variaţii în puterea de cumpărare Descentralizarea operaţiunilor de marketing internaţional Strategie de integrare pe piaţă Mobilitate redusă a consumatorilor Diferenţele culturale afectează modul de cumpărare şi consum Condiţiile locale diferite privind disponibilitatea materiilor prime. 98 .6. fapt care dă naştere la o cerere cu caracteristici diferite faţă de alte pieţe. Întreprinderea are la rândul ei propriile exigenţe legate de prezentarea unor produse standardizate astfel încât să reducă costurile de produc ţie prin valorificarea economiilor de scară şi de experienţă. Se pune problema echilibrării exigenţelor consumatorilor pe de-o parte şi a exigenţelor producăt orului pe de altă parte. Obţinerea economiilor de scară în producţie.2. cercetare-dezvoltare şi marketing Concurenţii comercializează produse standardizate. reglementările legale Strategia de adaptare a fost adoptată de concurenţi.1. Principalii factori care favorizează standardizarea sau adaptarea produsului sunt prezenta ţi în tabelul 6. Factori care favorizează standardizarea şi adaptarea produsului Standardizare Costuri ridicate de adaptare Producţia de bunuri industriale Convergenţa cerinţelor clienţilor de pe diferite pieţe Utilizare predominantă în mediu urban Oferirea produsului pe pieţe similare Centralizarea operaţiunilor de marketing internaţional Strategie de export Mobilitatea consumatorilor în spaţiu Originea produsului creează o imagine favorabilă. Tabelul 6. Strategii de produs Fiecare piaţă are propriile exigenţe şi tradiţii.1.

În acest caz întreprinderile consideră piaţa de origine ca fiind de cea mai mare importanţă şi încearcă să vândă pe pieţele externe produse ce nu necesită modificări. încercând să găsească pieţe care pot 99 . marcării şi garanţiilor oferite astfel încât să se răspundă cerinţelor specifice diverselor pie ţe.  au posibilitatea obţinerii unor econo mii de scară.  Strategia Delta.  Strategia Beta presupune adaptarea produsului la exigenţele noilor pieţe pe care va fi lansat.1. întreprinderea îşi pune problema modificării anumitor caracteristici. având un avantaj în faţa concurenţei. un produs ce a fost conceput pentru una sau mai multe pieţe externe. Întreprinderea intră cu un produs nou. Produsul este studiat pe baza cerinţelor cumpărătorilor. fiind realizat la comandă pentru mari cumpărători. Acelaşi produs de pe piaţa de origine este oferit pe pieţele externe. Se pune problema dacă costul adaptării produsului va fi acoperit din vânzările generate. Situaţia acestor întreprinderi ar putea fi sintetizată astfel: dispune de un produs bun care a obţinut deja rezultate pe pi aţa internă. 6. Un produs nou este oferit pe piaţa mondială. neexperimentat pe piaţa de origine. Întreprinderea care adoptă o asemenea strategie nu intenţionează să-şi adapteze produsul.2. pe diverse pieţe este posibil să se înregistreze definiri diferite ale conceptului produsului datorită faptului că beneficiile aşteptate sunt altele. În consecin ţă.  Strategia Gama.În marketingul internaţional. etichetării. a ambalajului.  şi-au consolidat poziţia pe anumite pieţe şi decid să penetreze noi pi eţe. Produs “pe măsură” sau la co mandă. Există patru tipuri de strategii de produs care pot fi adoptate în marketingul internaţional:  Strategia Alfa. Strategia Alfa Această strategie este adoptată de întreprinderile care îndeplinesc următoarele condiţii:  sunt la începutul penetrării lor pe pieţele externe.

vor fi mai uşor acceptate t ocmai datorită acestui fapt. datorită faptului că au fost produse într-un anumit spaţiu. cercetare şi comunicare pot fi repartizate asupra unui volum mai mare de vânzări.absorbi produsele cu caracteristicile actuale sau pieţe care vor utiliza acelaşi produs în mod sensibil diferit faţă de pieţele actuale. De asemenea se pot utiliza aceleaşi tehnici de vânzare. întreprinderea va lansa pe pieţele externe produsele care au înregistrat un succes major pe piaţa internă şi cele pentru care există o cerere potenţială suficientă pe pieţele externe. cu atât mai ridicate sunt producţiile ce se obţin prin standardizare. Întreprinderile care vând produse standardizate pot menţine fidelitatea consumatorilor atunci când acesta este mobil în spaţiu şi găseşte acelaşi produs cu aceleaşi caracteristici în diverse ţări. Este necesară standardizarea pentru a facilita asistenţa post-vânzare şi a reduce costurile de producţie. Produsele care au dobândit o anumită imagine favorabilă. aceleaşi piese de schimb. Cu cât nivelul tehnologic înglobat în produs este mai ridicat. În cazul unui produs standardizat. pentru prelungirea ciclului de viaţă.  Originea produsului. Întreprinderea care adoptă această strategie î şi pune o serie de întrebări:  Ce produse să lanseze pe pieţele e xterne?  Pe ce pieţe să adreseze produsele respective?  Care să fie secvenţa pieţelor pe care va penetra?  Există certitudinea că produsul este adecvat cerinţelor pieţei pe care intenţionează să pătrun dă?  Produsul poate fi destinat altor utilizatori decât celor de pe piaţa de origine? De regulă. să orienteze pe pieţele externe cantitatea de produse neabsorbită pe piaţa internă. Această strategie nu este cea mai adecvată pentru a menţine în timp cotele de piaţă dobândite de întreprinderi. Soluţia standardizării produsului este justifica tă de următorii factori:  Posibilitatea obţinerii economiilor de scară în producţie şi cercetaredezvoltare.  Conţinutul tehnologic.  Fidelitatea consumatorilor. costurile antrenate de fabricaţ ie. Există şi situaţii în care se 10 0 . A fost adoptată de întreprinderile din ţările industrializate care au dispus de mari pieţe interne şi care au decis.

Când distanţele sunt reduse 101 . se pune problema identificării pieţelor pe care să se pătrundă. Anumite ţări ating un anumit venit înaintea altora. În stabilirea acestei secvenţe întreprinderea utilizează mai multe criterii:  Criterii geografice.poate decide să lanseze un produs în vederea construirii unei notorietăţi de marcă chiar dacă produsul respectiv nu aduce profituri ridicate. Întreprinderea va fi înclinată să pătrundă pe pieţele învecinate din punct de vedere geografic. dar care nu au fost luate în consideraţie înainte. Există mai multe alternative în acest sens:  Pătrunderea pe pieţele pe care există deja o cerere potenţială. În industria extractivă şi industria grea sunt necesare din contră investiţii mari pentru realizarea unor mari complexe industriale. este dificilă abordarea mai multor pieţe externe în acelaşi timp.  Luarea în considerare a unei pieţe pe care se creează o nouă cerere datorită ridicării nivelului venitului pe locuitor. Pe fiecare piaţă întreprinderile dezvoltă produse adaptate condiţiil or locale: resursele naturale disponibile. punându-se problema stabilirii secvenţei pieţelor pe care se decide a se intra. dar lansarea produsului permite intrarea pe piaţa respectivă cu produse mai remunerative. Condiţiile de fond ale economiei şi societăţii se modifică în timp. După ce întreprinderea s-a decis asupra produsului ce va fi lansat. O ţară în curs de dezvoltare creează o cerere de produse uşor previzibilă. fapt ce induce un decalaj în manifestarea cererii pentru un anumit produs pe diverse pieţe. Fiecărui stadiu de dezvoltare economică îi corespunde o cerere pentru anumite bunuri instrumentale. Cererea pentru anumite produse se creează pe diferite pieţe în perioade de timp diferite. există o relaţie între nivelul veniturilor pe locuitor şi tipurile de consum. Datorită faptului că resursele întreprinderilor sunt limitate. Pentru industria prelucrătoare sunt necesare utilaje. fapt ce determină crearea unor pieţe pentru produsele existente. echipamente mai simple şi care solicită niveluri modice de investiţii. Aceste condiţii însă se pot modifica în timp deschizând noi oportunităţi produselor de origine stră ină. forţa de muncă şi capitalurile disponibile. În ceea ce priveşte bunurile de consum. În acest caz se face referire la nivelul de dezvoltare economică.

Absenţa unor concurenţi locali puternici favorizează punerea la punct a nor metode de distribuţie. de pro movare. Întreprinderea este înclinată să abordeze pieţe mai mari. Pentru a verifica dacă produsul experimentat deja pe piaţa naţională are caracteristici pentru a fi lansat pe pieţe externe.  Nivelul veniturilor . Se aleg pieţele cu venitul pe locuitor cel mai ridicat.  lansarea de probă pe o piaţă cu caracter asemănător pieţei de origine pe care se intenţionează lansarea definitivă.întreprinderea poate obţine mai uşor informaţii de pe pieţele vecine şi poate contacta intermediarii.  Evoluţia pieţei. întreprinderea are la dispoziţie o serie de tehnici:  studiul preliminar al raportului dintre caracteristicile produsului şi cererea poten ţială. Posibilităţile de penetrare cu un produs sunt mult mai ridicate.  analiza experienţelor deja avute pe pieţe cu caracter asemănător pieţei pe care se vizează lan sarea definitivă.  Similaritatea pieţelor. Cu cât cererea potenţială este mai ridicată. În lansarea unui produs pe piaţă externă se pot întâmpina dificultăţi determinate de o complexitate sau o calitate prea ridicată a produsului în 10 2 .  testarea pieţei. agenţii comerciali. Sunt preferate pieţele pe care intensitatea concurenţială este mai redusă. Întreprinderea îşi pune problema dacă succesul de pe piaţa internă poate fi repetat pe pieţele externe.  Intensitatea concurenţei. Dacă un produs avut un succes pe o piaţă cu anumite caracteristici economice şi sociale. intermediarii. cererea de bunuri de consum este ridicată. Când venitul disponibil este mai ridicat. Întreprinderea poate aborda pieţele cele mai asemănătoare cu cea de origine din punct de vedere al tradiţiilor şi gradului de dezvoltare economică.  Dimensiunea pieţei. Întreprinderea poate fi înclinată să abordeze pieţele care se dezvoltă cel mai rapid. realizându-se o serie de interviuri cu consumatorii. logic ar trebui să aibă succes pe o pi aţă care prezintă caracteristici ase mănătoare. cu atât sunt mai ridicate posibilităţile de penetrare pe piaţa respectivă cu condiţia existenţei unui bun produs. rezultă o creştere a probabilităţii succesului produselor de origine străină. Când ritmul de dezvoltare economică este ridicat.

Adaptarea se poate face la nivelul produsului însuşi. În cazul în care percepe şi o valoare simbolică a produsului.2. Prin urmare o alternativă o constituie adaptarea produsului la exigenţele locale astfel încât să fie cât mai atractiv. fapt care poate conduce la rezultate negative. Strategia Beta Responsabilii din compartimentele de producţie şi cele de cercetaredezvoltare preferă oferirea unui produs standardizat. Utilizatorii produsului de pe pieţele externe pot fi sau nu identici cu cei de pe piaţa de origine. nemodificat pe pieţele externe. întreprinderile trebuie să-şi pună câteva întrebări: Produsul va avea aceeaşi destinaţie în utilizare cu cea proiectată? Produsul va avea aceeaşi destinaţie de utilizare ca şi cea de pe piaţa de origine? Dacă produsului i se va da o altă destinaţie. să ofere un produs standardizat. un efort de vânzare mai ridicat.2. Întreprinderea trebuie să decidă dacă este mai eficient să adapteze produsul. S-a constatat tendinţa cumpărăt orilor de a considera raportul calitate/preţ al unui produs străin de a fi superior aceluiaşi raport al produselor locale. la nivelul ambalajului şi/sau la nivelul mărcii. la nivelul performanţelor sale. sunt necesare campanii preliminare costisitoare. reglementări referitoare la ambalaj. Este posibilă situaţia în care un produs va fi absorbit pe piaţa externă de un segment de piaţă diferit faţă de cel din ţara de origine. Pe o piaţă externă cererea poate proveni din partea utilizatorilor care dau produsului aceeaşi destinaţie ca şi cei de pe piaţa de origine sau îl utilizează în mod divers. cât mai apropiat exigenţelor consumatorilor.raport cu cea solicitată de piaţa vizată. Ca urmare. 6. poate satisface exigenţele? Cu ce produse locale sau alte produse străine va intra în concurenţă? Ce solicită consumatorul? Care sunt exigenţele acestuia? Consumatorul de pe piaţa externă este pregătit să aprecieze pr odusul întreprinderii? Întreprinderea trebuie să cunoască reglementările de pe piaţa externă în legătură cu conţinutul produsului. privind mesajul publicitar. etichetă. În această situaţie. 103 . este dispus să plătească un preţ mai ridicat pentru acesta. chiar dacă nu sunt implicate costuri de adaptare a produsului la exigenţele locale.

Adaptarea produsului se poate realiza prin modificarea caracteristicilor tehnice ale acestuia şi prin adaptarea mixului de marketing (a preţului. modul de întreţinere. Adaptarea produselor este realizată deseori datorită diversităţii tradiţiilor. În spatele unui produs de succes adeseori se găsesc idei geniale. Nivelul redus al venitului pe locuitor a determinat întreprinderea să ofere produse de calitate la preţuri mai reduse. sistemului de distribuţie şi comunicaţiei). Luarea deciziei de adaptare a produsului implică evaluarea avantajelor ce decurg din modificarea produsului. Adaptarea produselor poate fi i mpusă de următorii factori:  Reglement ările legale din anumite ţări impun caracteristici particulare ale produselor. gusturilor. 6. Strategia Gama – un produs pentru pia ţa mondială Când întreprinderea şi-a stabilit drept obiectiv prezenţa stabilă pe piaţa mondială. utilaje. strategia de produs este diferită faţă de abordările precedente. stilurilor de viaţă ale cumpărătorilor pote nţiali.2. utilaje la preţuri mai reduse. De exemplu.adaptând alte elemente ale mixului de marketing sau să renunţe la vânzarea produsului pe pieţele e xterne.  Condiţiile de utilizare a produsului pe o piaţă externă pot fi diferite de cele de pe piaţa de origine. absenţa unor tehnicieni calificaţi a determinat întreprinderea să simplifice modul de utilizare a anumitor maşini.  Cultura şi tradiţiile locale diferite. Printre aceste avantaje se găsesc facilitarea penetrării pe o nouă piaţă şi generarea unor volume suplimentare de vânz ări. Aceste reglementări au drept obiectiv protejarea industriei naţionale şi protejarea consumatorilor. Insuficienţa capitalurilor de pe aceste pieţe a determinat oferirea de maşini. 10 4 .3. oameni şi întreprinderi cu o capacitate ridicată de a realiza soluţii avansate din punct de vedere tehnologic şi o capacitate de a interpreta cerinţele şi gusturile consumatorilor. Întreprinderea consideră în acest caz mai multe ţări ca o singură mare piaţă şi în consecinţă proiectează produsul pentru a răspunde exigenţelor acestei pieţe.

Cea mai mare parte a produselor se nasc dintr-o exigenţă a cumpărătorului care a fost sugerată de 105 . exigenţelor şi gusturilor consumatorilor care sunt în continuă schimbare.  selecţia noilor idei. Acest proces presupune parcurgerea mai multor etape:  generarea ideilor de noi produse. produsul este rezultatul unui proces de cercetare. Procesul de dezvoltare a unui nou produs trebuie să aibă în vedere obiectivele stabilite de către întreprindere în ceea ce priveşte noile produse. proces la care participă specialişti din mai multe compartimente ale întreprinderii. În realitate.Se pune întrebarea dacă întreprinderea trebuie sau nu să aştepte o idee genială pentru a dezvolta un nou produs. procesul de dezvoltare a unui nou produs este realizat de către antreprenor şi de anumiţi angajaţi care au idei bune şi reuşesc să le transpună într-un produs deşi deţin resurse limitate. acest proces este organizat în mod formal.  lansarea pe pi aţă şi comercializarea produsului. În vederea generării ideilor de noi produse sunt necesare răspunsuri la ur mătoarelor întrebări: a) Ce doreşte consumatorul? b) Care sunt tendi nţele pieţei? c) Care sunt tendi nţele noilor tehnologii? Este necesară o distincţie între exigenţele imediate ale consumatorilor şi conceperea unui nou produs. În practică nu există o metodă sigură pentru a da viaţă unui produs de succes pe piaţa mondială. cât şi în scopul obţinerii unor avantaje în faţa concurenţilor. În cadrul întreprinderilor mici. Dezvoltarea şi lansarea de noi produse pe pi aţa mondială este deseori realizată în vederea satisfacerii cerinţelor. resursele alocate fiind considerabile.  verificarea acceptabilităţii produsului de către pi aţă. În întreprinderile de mari dimensiuni. ce îşi propune întreprinderea în viitor şi cum să se realizeze ceea ce şi-a propus. Pentru a dezvolta o nouă idee este necesar să se cunoască situaţia actuală a întreprinderii.  evaluarea globală a oportuni tăţii lansării noului produs.  dezvoltarea produsului.

 fragmentarea cererii în mai multe segmente de piaţă. Aceste informaţii sunt furnizate de filiale şi intermediari. 10 6 . Cu cât mai mult o întreprindere consideră piaţa mondială ca punct de referinţă. cinci. din faptul că alţi concurenţi au obţinut deja succes cu un anumit produs sau pentru că anumiţi clienţi solicită realizarea unui anu mit produs. competenţă şi o cunoaşt ere a posibilităţilor întreprinderii. zece ani. iar sinteza tendinţelor şi selectarea de noi idei este realizată de echipe care au o percepţie nu doar a ceea ce piaţa solicită. Este necesar în acest caz a se lărgi orizontul aşteptărilor consumatorilor şi utilizatorilor finali pentru a putea răspunde la întrebarea ce va solicita piaţa într-o perspectivă de trei. sensibilitate la evoluţia cererii. Cunoştinţele privind evoluţia gusturilor şi exigenţelor consumatorilor vizează diverse pieţe. informaţii ample despre tendinţele manifestate. experţii. cu atât mai mult trebuie să recurgă la sursele externe care pot furniza noi idei. Aceasta rezultă din intuiţie. Întreprinderea care acţionează pe piaţa globală trebuie să identifice cele mai eficace puncte de informare şi să culeagă de la acestea. Principalele tendinţe manifestate pentru bunurile de consum sunt:  existen ţa unor capacităţi de producţie excesive.  veniturile disponibile cresc într-un ritm satisfăcător. În această etapă de identificare a ideilor de noi produse. fapt care conduce la existenţa unei ample oferte de produse.către acesta. fiind necesară apelarea şi la competenţe externe. Este dificil a identifica idei bune pentru noile produse care să fie adresate pieţei mondiale doar recurgând la sursele interne întreprinderii. întreprinderea poate folosi mai multe surse de idei: colaboratorii întreprinderii. pe o bază curentă. ci şi asupra a ceea ce întreprinderea poate face conform resurselor sale.  îmbătrânirea populaţiei care determină o modificare lentă a consu mului. produsele concurenţilor. Dacă întreprinderea îşi pune problema conceperii unui produs absolut nou. distribuitorii. institute de cercetări. Pentru fiecare produs este posibilă trasarea unui cadru al tendinţelor ce acţionează asupra cererii şi individualizarea oportuni tăţilor.  creşterea timpul liber al consu matorilor. situaţia este mai complexă. consumatorii între 30 şi 50 de ani deţinând venituri din ce în ce mai ridicate.

Pentru fiecare produs este necesară individualizarea efectelor unei anumite tendinţe asupra cererii şi precizarea posibilelor răspunsuri ale întreprinderilor la aceste evoluţii.Printre tendinţele manifestate pentru bunurile instrumentale se găsesc:  deschiderea unor noi domenii de aplicaţie ale electronicii.  Reducerea timpului disponibil pentru realizarea cumpărăturilor determină creşterea cererii de congelatoare. Pentru a diferenţia produsul ce urmează a fi lansat este necesară identificarea tendinţelor noilor tehnologii şi concentrarea întreprinderii asupra acelora care pot fi aplicate la noile produse. Este o fază dificilă pentru că pe piaţa externă se întâlneşte concurenţa altor întreprinderi competitive preocupate ele însele de înnoirea producţiei prin valorificarea noilor tehnologii. a găsirii de noi utilizatori pentru produsele existente. există posibilitatea modificării sistemului de distribuţie şi cu ce cost? 107 . modificându-le performanţele cu noi componente şi accesorii. O serie de aspecte sunt analizate în acest sens:  Cât de mare va fi pia ţa pentru produsul ce va fi realizat?  Care va fi reac ţia concuren ţilor?  Există posibilitatea distribuirii noului produs prin actualul sistem de distribuţi e? Dacă nu. Mari volume de vânzare pe pieţele mondiale pot fi realizate prin înnoirea produsului pe baza noilor tehnologii. frigidere. reţinându-se acelea care fac dovada faptului că ar putea fi transpuse în produse acceptate de piaţă. produse condiţionate prin tehnologia vidului datorită faptului că scade ti mpul disponibil pentru prepararea hranei.  creşter ea importanţei serviciilor asigurate care devin o componentă a produsului. Tendinţele de evoluţie a cererii generează oportunităţi de lansare a unor noi produse:  Modificarea stilului de viaţă duce la creşterea cererii pentru produse congelate.  creşter ea importanţei calităţii. Noile idei sunt supuse unei selecţii.  Creşterea timpului liber deschide noi oportunităţi în sectorul îmbrăcăminte sportivă.

noi tehnologii) este dificil de realizat. Un ambalaj trebuie să facă atragă atenţia asupra produsului. să creeze o imagine care să răspundă aşteptărilor consumatorilor. posibilitatea asigurării protecţiei produsului/mărcii pe cât mai multe pieţe. întreprinderea trebuie să aibă în vedere câteva principii:  Existenţa unei distincţii între cererea potenţială şi cea latentă. În decizia sa. etichetării sau caracteristicilor produsului pentru a avea acces pe diverse pieţe. credibile pentru consumator. Cererea latentă este cererea care s-ar manifesta în timp dacă întreprinderea ar lansa un anumit produs. oportunităţi. Dezvoltarea produsului presupune transpunerea ideii într-un produs tangibil. dar volumul vânzărilor ce s-ar înregistra în momentul lansării nu ar fi suficient pentru a justifica o operaţie de lansare.  Pentru bunurile instrumentale este necesară evidenţierea beneficiilor la care consumatorul se poate a ştepta din partea noului produs. Sinteza diferitelor aspecte analizate (tendinţe ale cererii. dar necesară pentru a evalua global oportunitatea lansării unui nou produs. Care este structura actuală a cererii.  Pentru bunurile de consum este important ambalajul. costurilor. În cazul întreprinderilor ce realizează produsele în mai 10 8 .  Produsul nou trebuie să prezinte diferenţe relevante. necesitatea modificării ambalajului. Cererea potenţială este acea cerere care se poate manifesta în cazul în care întreprinderea va lansa un produs adecvat. să-l informeze rapid pe consumator. preţurilor şi profitului şi cum se vor modifica acestea după introducerea noului produs?  Noul produs va avea cel p uţin un punct de superioritate fa ţă de produsele concurente?  Există capacitatea de marketing pentru a impune produsul pe noile pieţe?  Există po sibilitatea de a face faţă reacţiilor concurenţei?  Există perspectiva obţinerii unui profit suficient de remunerativ pentru investiţia făcută şi riscurile asumate? În selectarea ideilor de noi produse se au în vedere şi o serie de criterii de natură legală: protejarea anterioară printr-un patent. faţă de produsele deja existente. existenţa restricţiilor privind importul/exportul produsului respectiv.

Raţiunea principală a acestei diviziuni are un caracter economic. divizibilitatea activităţilor de cercetare pe linii de produse.  bunurile industriale şi instrumentale la comandă.2. se ridică problema locului de desfăşurare a activităţilor legate de dezvoltarea noului produs şi a participanţilor în cadrul procesului. În anumite ţări producerea anumitor componente se poate realiza cu costuri mai reduse (costul forţei de muncă sau accesul la materii prime.4. 6. dar sunt necesare şi informaţii privind caracteristicile pieţelor principale pe care urmează a fi lansat produsul. importanţa ridicată a testării pieţei şi a produsului la utilizator. În cazul marketingului internaţional. Aceste produse pot fi grupate în:  mari opere de construcţii civile şi industriale. Descentralizarea activităţilor de cercetare-dezvoltare este favorizată de următorii factori: importanţa adaptării produsului conform caracteristicilor pieţei locale. De aici decurge necesitatea implicării în primele etape ale procesului a membrilor subsidiarelor din diverse ţări astfel încât conceptul de nou produs să fie acce ptabil pe mai multe pieţe.  bunuri de consum la comandă pentru mari cumpărători (reţele de hypermarket). disponibilitatea dotărilor tehnice şi a personalului competent pe diverse pi eţe. 109 . Strategia Delta Este cazul produselor proiectate şi realizate conform exigenţelor specifice ale unui anumit cumpărător.multe ţări. În situaţia achiziţiei unor companii de pe alte pieţe. este necesar să se adopte o diviziune internaţională în ceea ce priveşte realizarea părţilor componente. activitatea de cercetare este menţinută dacă s-au înregistrat anterior performanţe. Activităţile de cercetare-dezvoltare se pot realiza în sediul central. reglementări şi stimulente legale în acest sens. dar au în vedere din ce în ce mai mult tendinţa descentralizării acestora în măsura în care sunt disponibile pe alte pieţe există personal tehnic cu competenţe de cercetare. semifabricate). Multinaţionalele au realizat o mare parte din activităţile de cercetaredezvoltare în ţara de origine.

executantul are şi obligaţia de a forma personalul necesar funcţionării operelor realizate. la el participând persoane cu diverse specializări din cadrul întreprinderii client. procesul de cumpărare este complex. Aceste proiecte sunt realizate pe baza exigenţelor specifice ale clienţilor. încredinţează sarcina acea sta unei întreprinderi sau unui grup de întreprinderi. realizarea efectivă a operei respective. în acest caz clienţii pot fi lanţuri de mari magazine sau magazine specializate. Marele cumpărător. Prima garanţie vizează caracteristicile constructive ale operei. iar a doua vizează perioada de asistenţă tehnică destinată formării şi perfecţionării personalului necesar func ţionării operei respective. Furnizorul trebuie să cunoască faptul că cererea pentru aceste produse are o elasticitate la preţ destul de redusă. rapiditatea şi siguranţa livrărilor. precum şi pregătirea pentru funcţionare. În această situaţie se dă o dublă garanţie cumpărătorului. ci un complex funcţional. care nu au capacităţile tehnologice necesare pentru realizarea unei mari opere de construcţii civile şi industriale. semifabricate şi uneori chiar în produse finite obţinute cu ajutorul instalaţiilor care au fost realizate. obţinerea finanţării necesare. privată sau un organism guvernamental. va identifica furnizorii externi 11 0 . într-o primă fază în instalaţiile identice celei în curs de realizare şi apoi succesiv în interiorul operei care a fost realizată. În unele cazuri. Titularul contractului se va ocupa de o multitudine de activităţi începând cu proiectarea. Cel care obţine contractul realizării unei mari opere va garanta şi rezultatul final a funcţionării acesteia. Aşadar se va livra nu un ansamblu de bunuri materiale. capacitatea de inovare a furnizorului. achiziţionarea echipamentelor necesare. Antreprenorul are sarcina formării personalului necesar. după ce a individualizat exigenţele clienţilor. Procesul de cumpărare în cazul bunurilor industriale şi instrumentale la comandă este lung şi complex. În cazul producţiei de bunuri de consum la comandă pentru mari cumpărători. distribuţia responsabilităţilor personale şi calificarea necesară. În unele situa ţii. ţările client solicită executantului să accepte plata în materii prime. clientul având în vedere următoarele criterii: capacitatea acestuia de a oferi produse cu caracteristici tehnice adaptate exigenţelor sale. În contract se precizează organigrama necesară funcţionării instalaţiilor respectie.O întreprindere publică.

 contribuie la formarea unei imagini a întreprinderii. aparatelor electronice etc.  asigură protecţie legală caracteristicilor unice ale produsului. au experienţă în domeniu. Fundamentarea unei politici de marcă în marketingul interna ţional ridică ur mătoarele proble me:  Cum să se protejeze mărcile întreprinderii?  Să se utilizeze o marcă internaţională sau mai multe mărci naţionale pentru un anumit produs?  Care este rolul mărcilor distribuitorilor în marketingul internaţional? Opţiunile strategice în domeniul marcării produsului sunt prezentate în figura 6. precum şi practicarea unui 111 .  facilitează procesul de seg mentare a pie ţei. 6. cât şi dezavantaje.1.3. alimentar.  creşterea probabilit ăţii de succes pe piaţă a noilor produse lansate sub aceeaşi marcă. Marcarea produselor Adoptarea unei mărci asigură întreprinderii o serie de avantaje:  facilitează identi ficarea şi recunoaşterea produsului de către consu mator. Se aplică în domeniile confecţiilor. Marcarea produsului permite identificarea şi diferen ţierea acestuia faţă de cele ale concurenţilor. se preocupă atât de calitatea produsului cât şi de controlul procesului de producţie. Ei sunt adesea specializa ţi. de marketing şi de protecţie legală. În multe cazuri marii cumpărători vând produsele sub propria marcă.  facilitează procesul l uării deciziei de cumpărare. fidelizarea consu matorilor. Fiecare alternativă în domeniul marcării prezintă atât avantaje. dar nu permite construirea unei identităţi proprii pe piaţă şi creşte vulnerabilitatea întreprinderii în cazul în care se intensifică concurenţa pe baza preţului.pentru realizarea produselor reapective.  asigură un nivel de încredere într -un anumit nivel de calitate.  contribuie la fidelizarea consumatorilor şi distribuitorilor. Oferirea pe piaţă a unui produs nemarcat permite o reducere a costurilor de producţie.

Utilizarea unei singure mărci pe o piaţă permite o focalizare a eforturilor în direcţia susţinerii acesteia. dar identitatea acestuia pe piaţă se pierde. producăt orul cedează acestuia controlul asupra operaţiunilor de marketing. Utilizarea mărcilor proprii ale producătorului permit practicarea unor preţuri mai ridicate datorită faptului că se înregistrează o inelasticitate la preţ a cererii provenite de la consumatorii fideli. Opţiunile strategice în domeniul marcării produsului În cazul utilizării mărcilor distribuitorului . ceea ce asigură creştere eficienţei şi 11 2 .1. Producătorul poate beneficia de o penetrare rapidă a pieţelor externe la un cost redus. 6. Costurile de producţie. De asemenea. Producător ul trebuie să facă faţă unei intense concurenţe pe bază de preţ întrucât distribuitorul va selecta acei furnizori care oferă cel mai bun raport pre ţ-calitate.preţ mai ridicat care să “premieze” calitatea produsului.sau multimarcă. În acest caz. va înregistra marje mai reduse şi va pierde contactul cu consumatorul final. acesta are o putere de negociere mai ridicată în raport cu distribuitorii şi poate exercita controlul asupra distribuţiei produsului. Oferirea unui produs nemarcat (“No Brand”) Oferirea unui produs sub: Marca distribuitorului Marca producătorului O marcă Mai multe mărci Mărci locale Marcă globală Fig. producătorul trebuie să decidă între o strategie mono. marcă locală sau globală. de marketing şi de prote cţie legală a mărcii sunt mai ridicate.

Se creează condiţiile atragerii clienţilor de pe diverse segmente. Nivelul aşteptărilor consumatorilor în raport cu este mărci este mai ridicat. 113 . Ambalarea. ceea ce implică necesitatea adapt ării ambalajului. cerinţelor şi comportamentelor lor. de transport. se evită efectul conotaţiilor negative ale unei mărci asupra tuturor produselor întreprinderii. în sistemul distributiv se obţine o cotă de linear redusă ceea ce poate diminua şansele vânzării produsului. garanţ ii şi servicii acordate Ambalajul produsului trebuie să răspundă atât cerinţelor legate de protejarea produsului. 6. creşterea loi alităţii acestora faţă de produsele întreprinderii întrucât li se oferă o diversitate de alternative. se obţine o cotă de linear mai ridicată în sistemul distributiv. crearea unei imagini diferite pe diverse pieţe şi chiar o afectare negativă a imaginii de marcă. existenţa unor variaţii în calitate pe diverse pieţe funcţie de nivelul de preţ practicabil. În cazul mărcilor globale. va adopta o strategie multimarcă. De asemenea. distribuţie şi publicitate. ceea ce necesită un nivel mult mai ridicat de calitate. fiind posibilă valorificarea economiilor de scară în producţie. Această strategie este însă riscantă în cazul în care piaţa este fragmentată în segmente eterogene din punctul de vedere al caracteristicilor şi cerinţelor. cât şi celor de promovare a acestuia. penetrarea rapidă a pieţei prin cumpărarea mărcilor locale.4. de manevrare. cercetare-dezvoltare. etichetarea. Se înregistrează însă o creştere a costurilor de marketing. precum şi de utilizare a produsului pot diferi pe diverse pie ţe. Condiţiile climatice. identificabilă la scară globa lă. În cazul în care întreprinderea ia în consideraţie diversitatea consumatorilor din punctul de vedere al nevoilor. Se elimină riscul confuziilor şi a erorilor de poziţionare a mărcii pe piaţă. Utilizarea unor mărci locale pe diverse pieţe permite: evitarea unor taxe suplimentare pentru mărcile internaţionale. se asigură o maximizare a eficienţei activităţilor de marketing. Se creează o imagine uniformă de marcă de prestigiu.eficacităţii activităţilor de marketing.

Garanţiile acordate îndeplinesc pe de-o parte un rol protector al imaginii produselor întreprinderii. dimensiuni. Standardizarea formei. Prin intermediul garanţiei. Prin dimensiunile. Prin design. formatul şi aspectul estetic. 11 4 . coloristică. este recomandat a se asigura acelaşi nivel de garanţii. şi informaţii prezentate. Este necesară existenţa şi a unui program de asistenţă şi service la nivel internaţional. Adaptările privind culorile şi informaţiile transmise pot fi realizate cu costuri destul de reduse. dimensiunii şi materialelor din care este confecţionat permite obţinerea unor economii de scară în producerea acestora şi reducerea costurilor. ambalajul trebuie să permită o bună etalare a produsului în raft. producător ul dă o asigurare consumatorului în legătură cu natura şi nivelul satisfacţiilor pe care le aşteaptă.Aspectele promoţionale ale ambalajului impun includerea unor caracteristici ale acestuia care să permită convingerea consumatorilor şi a distribuitorilor de a accepta produsul. În marketingul internaţional. garanţiile asigurate trebuie să fie şi ele aceleaş i.  În cazul în care produsul este fabricat într-un singur stabiliment şi oferit pe piaţa internaţiona lă. se pun două probleme principale: să se standardizeze nivelul garanţiilor sau să se adapteze cerinţelor locale? să se utilizeze garanţiile ca un element de avantaj concurenţial? Standardizarea garanţiilor la nivel internaţional este favorizată în următoarele situaţii:  Piaţa are un caracterul global. material din care este confecţionat. consumatorii fiind informaţi despre nivelul garanţiilor asigurate pe alte pieţe. iar pe de altă parte un rol pro moţional. O modalitate adoptată o reprezintă prezentarea informaţiilor traduse simultan în limbile ţărilor în care este oferit produsul. Standardizarea designului ambalajului permite prezentarea acestuia în cadrul unor campanii publicitare identice la scară globală.  În situaţia în care nevoile pe care le satisface produsul sunt identice pe diverse pieţe. ambalajul trebuie să asigure un nivel ridicat de atractivitate la nivel de consumator. Întreprinderea trebuie să decidă între standardizarea şi adaptarea ambalajului pe diverse pieţe.  Produsul cumpărat de pe o piaţă necesită garanţii şi servicii şi pe alte pieţe în care urmează a fi utilizat.

Acordarea celui mai bun nivel de servicii ante şi postvânzare este un factor important în asigurarea unui nivel ridicat de satisfacţie şi a fidelităţii consumatorilor.  Sistemul de garanţii poate fi utilizat ca un element de avantaj concurenţial pe o pia ţă în care concurenţa este mai intensă.  Întreprinderea nu dispune de o reţea de service uniformă pe diverse pieţe. 115 . Întreprinderea trebuie să iniţieze programe de pregătire a distribuitorilor în acest sens.Adaptarea garanţiilor conform exigenţelor locale este întâlnită în următoarele situaţii:  Produsul este realizat în mai multe unităţi productive. Satisfacerea exigenţelor pieţei privind nivelul serviciilor furnizate trebuie să aibă în vedere condiţiile de utilizare şi de mentenanţă a produsului. Asigurarea serviciilor la nivel internaţional implică crearea unei reţele de distribuitori care să aibă capacitatea de a asigura un service adecvat. cu standarde de calitate diferite.  Condi ţiile diferite de utilizare a produsului pe diverse pie ţe.

CAPITOLUL VII STRATEGIA DE PREŢ Deciziile privind preţul au un caracter complex datorită faptului că trebuie avut în vedere impactul mai multor variabile cum sunt cele legate de întreprindere. cumpărători potenţiali. reacţiile concurenţilor la deciziile întreprinderii în acest domeniu se pot manifesta instantaneu.  În determinarea preţului întreprinderea poate adopta logica fundamentală a rezolvării oricărei probleme de gestiune. 7. în acelaşi timp. Spre deosebire de alte variabile ale mixului de marketing. dar. 11 6 . parcurgându-se trei faze în acest sens:  analiza principalelor variabile care acţionează asupra pr eţului.  ajustarea soluţiilor adoptate în cazul modificării condiţiilor de mediu în care acţionea ză întreprinderea. concurenţă.  În determinarea preţului este importantă aplicarea principiului diferenţierii preţului pe diferite segmente de piaţă datorită faptului că elasticitatea cererii la preţ diferă de la un seg ment la altul. preţul prezintă avantajul că poate fi modificat rapid şi uşor.1. Principiile şi obiectivele unei strategii de preţ În fundamentarea strategiei de preţ se au în vedere mai multe principii generale:  Preţul de vânzare are o pondere importantă în decizia cumpărătorilor potenţiali în cazul unor produse standardizate şi care implică un proces simplu de cumpărare.  fixarea obiectivelor urmărite a fi realizate şi fixarea criteriilor ce se vor adopta în alegerea dintre diverse alternative. de politica economică a ţărilor în care întreprinderea intenţionează să pătrundă.

 menţinerea poziţiei pe piaţă. Pe termen scurt. În cazul în care obiectivul întreprinderii este 117 . stabilirea politicii şi strategiei de preţ la nivel i nternaţional. În vederea penetrării rapide pe o nouă piaţă sau asigurării stimulării creşterii pieţei prin atragerea de noi clienţi.7. Consumatorul poate percepe diferenţele între preţuri şi nivelul de calitate pentru alternativele între care are posibilitatea de a alege. obiectivul de maximizare a profitului se asociază cu obiectivele de pi aţă. precum şi reglementările legale existente.): analiza principalelor variabile. pentru a stabili preţul este necesar a se lua în calcul beneficiile pe care produsul le asigură clientului. În vederea maximizării profitului.  Tehnicile utilizate pentru fixarea preţului diferă pentru bunurile de consum. Odată însă ce a fost obţinută o poziţie consolidată pe piaţă.  segmentarea pi eţei. Când calitatea produsului este un factor critic de succes pe o piaţă externă. deciziile de preţ trebuie să aibă în vedere orizontul temporal în care se urmăreşte îndeplinirea acestui obiectiv. Principalele obiective ale unei strategii de preţ sunt:  maximizarea profitului. industriale şi instrumentale. obiectivul de maximizarea profitului devine prioritar. în stabilirea preţului optimal se ia în consideraţie ansamblul costurilor aferente perioadei respective. Preţul este utilizat în acest caz ca un mijloc de poziţionare a produsului pe piaţă şi de segmentare a pieţei. trebuie avut în vedere faptul că preţul este elementul mixului de marketing pe care consumatorul îl poate evalua cu o precizie ridicată. reacţiile posibile ale concurenţilor. cu atât importanţa preţului în decizia de cumpărare este mai mare. cu cât venitul pe locuitor este mai redus. În fundamentarea unei strategii de preţ în marketingul internaţional parcurg trei etape (vezi fig. întreprinderea poate practica un preţ mai redus.  penetrarea pieţei. stabilirea politicii şi strategiei de preţ pentru o singură piaţă externă. Pe termen lung. Practicarea unui nivel ridicat de preţ permite pătrunderea pe un segment de piaţă constituit din consumatori care recunosc valoarea produsului şi sunt dispuşi să-l cumpere. În cazul bunurilor instrumentale. cât şi costul iniţial de achiziţie şi de utilizare a produsului respectiv. Pentru bunurile de consum.1.

de marketing. distribuţie. 7. marketing Exploatarea economiilor de scară şi de experienţă Caracteristicile produsului Etapa în ciclul de viaţă Produse de substituţie Caracteristici. de distribuţie Bariere tarifare şi netarifare în calea importurilor Strategia de preţ Pentru o piaţă externă Coerenţa preţurilor practicate pe diverse pieţe Factori de mediu Obiective şi strate gii de preţ ale concurenţilor Efectele pe termen scurt şi lung ale cursurilor de schimb Raportul de forţe producători-intermediari Factori macroeconomici.1.unul defensiv. pr ofit Mixul de marketing: poziţionarea produsului. servicii. de protecţia mediului Fig. de menţinere a cotei de piaţă. condiţii de livrare Loc şi rol în cadrul gamei Caracteristicile pieţei Caracteristicile consumatorilor: putere de cumpărare. comportament de cumpărare şi de consum Intervenţii guvernamentale asupra preţurilor Costuri de adaptare a produsului. Caracteristicile întreprinderii Obiective strategice: cotă de piaţă. Fundamentarea strategiei de preţ în marketingul interna ţional 11 8 . sistemul de distribuţie Structura costurilor de producţie. în stabilirea preţului se iau în consideraţie preţurile concurenţilor.

În cazul unei strategii de export direct pe piaţa externă. alternativele cumpărătorului etc. cererea. se pune problema repartizării asupra costurilor de producţie din diverse stabilimente a unor cote din costurile comune susţinute pentru întreaga reţea de producţie de către casamamă.7.  costuri de comercializare. Întreprinderea vizează să cunoască structura costurilor de producţie şi mai ales modul în care diverse componente ale costului variază în funcţie de modificările volumului de producţie.2. se includ costurile de funcţionare a reţelei de distribuţie sau cheltuielile generate de constituirea unei filiale. costuri antrenate 119 . târguri. de vânzare şi de natură financiară. Aceste costuri pot fi clasificate în:  costuri de produc ţie. În situaţia în care întreprinderea dispune de stabilimente de producţie pe pieţele externe. cheltuielile de participare la expoziţii. Costurile de producţie directe şi indirecte sunt costuri pe care întreprinderea le suportă înainte de a livra produsul în sistemul distributiv. Analiza principalelor variabile care a cţionează asupra nivelului preţurilor În această etapă se realizează o serie de analize privind costurile de producţie. costurile de funcţionare a echipei proprii de vânzare a întreprinderii şi costurile antrenate de activităţile agenţilor comerciali. Pentru stabilirea preţului de vânzare a unui produs pe piaţa externă este necesară cunoaşterea costurilor pe care întreprinderea trebuie să le susţină în vederea punerii consumatorului în contact cu produsul. Dacă întreprinderea furnizează pe piaţa externă produse prin intermediul unei strategii de export. problema analizei costurilor se rezolvă în mod analog cu cazul acţiunii întreprinderii pe piaţa naţională. costurile de comercializare cuprind: costurile de vânzare prin intermediul sistemului distributiv. În cazul strategiei de integrare pe pieţele externe. concuren ţa.  costuri financiare. reglementările legale în domeniul formării preţurilor pe diverse pieţe.

 să estimeze evoluţia viitoare a cererii. pe altele există un număr mare de concurenţi cu putere aproximativ egală. cunoaşterea strategiei lor în domeniul preţului. determinarea cotelor de piaţă ale acestora. Alte întreprinderi reacţionează la aceste variaţii. Aceste întreprinderi nu reacţionează la variaţiile politicilor de preţ ale concurenţilor. determinând modul în care clienţii potenţiali vor reacţiona la preţ. Elasticitatea cererii la preţ este diferită pe produse şi pe pieţe. Această situaţie se explică prin diferen ţele existente între pieţe în ceea ce priveşte numărul cumpărătorilor potenţiali. Strategiile de preţ adoptate de întreprinderi diferă funcţie de structura concurenţia lă. Fiecare piaţă are o structură concurenţială specifică.de gestiunea stocurilor. pe altele cotele de piaţă se împart între câteva întreprinderi. unele întreprinderi practică preţuri ridicate încercând să atragă consumatorii printr-un nivel ridicat de calitate a serviciilor sau prin acordarea unor facilităţi de plată. pe 12 0 . tradiţiile şi comportamentul consumatorilor. fiind necesar a se prevedea. nivelul veniturilor. cu un anumit grad de concentrare sau de fragmentare. costuri antrenate de ambalarea şi etichetarea produselor. Astfel. întreprinderea trebuie să facă două analize:  să eval ueze cererea manifestată în trecut. Aceste costuri derivă din riscul insolvabilităţii clientului. În ceea ce priveşte cererea. costurile antrenate de cheltuielile portuare şi aeroportuare. gusturile. din riscurile devaloriz ării monedei şi eventualele garanţii care trebuie să fie date cumpărătorilor pentru calit atea şi respectarea termenelor de livrare. Pe unele pieţe se întâlneşte o întreprindere dominantă. În analiza concurenţei este necesară identificarea concurenţilor. cunoaşterea aşteptărilor organelor administrative în ceea ce priveşte concurenţa. Cheltuielile financiare sunt cele pe care întreprinderea le suportă în vederea obţinerii disponibilităţilor de capital circulant şi pentru a finanţa implementarea unei strategii de penetrare a pieţelor externe pe termen lung. cultura. precum şi modul în care va reacţiona concurenţa.

unul practicat de o întreprindere naţională. răspunsul pe care l-ar putea da modificăril or strategiei de preţ ale propriei întreprinderi. Stabilirea strategiei de preţ pentru o singură piaţă e xternă Dispunându-se de analizele precedente. Reglement ările în domeniul preţurilor variază funcţie de regimul economic şi politic al ţării în care se intenţionează a se pătrunde. cât şi la utilizarea lui. iar celălalt practicat de o întreprindere străină. Sunt unele ţări care încurajează concurenţa externă în vederea stimulării industriei naţionale în creşterea propriei competitivit ăţi. 7.  caracteristicile şi preţurile produselor din care poate alege. Definirea unei asemenea strategii implică: 121 . Analiza preţurilor practicate de concurenţi este dificil de realizat pentru că preţurile indicate în cataloage nu sunt întotdeauna cele aplicate.  costurile totale pe care cumpărătorul le susţine cu produsul respectiv. servicii post-vânzare). Dacă cumpărătorul percepe o imagine de calitate superioară a produselor de provenienţă externă. Când este posibil. el va reacţiona doar dacă preţul acestor produse este inferior celor practicate de industria n aţională. este necesar să se cunoască:  care sunt alternativele pe care cumpărătorul le are la dispoziţie. atât cele referitoare achiziţia. este dispus să plătească pentru acestea un preţ superior.baza comportamentului lor trecut.  modul în care cumpărătorul percepe produsul (calitatea. în timp ce alte ţări ridică o serie de bariere tarifare şi netarifare pentru protejarea produselor n aţionale. durata de folosinţă.3. este oportună determinarea reacţiei posibile a consumatorilor în confruntare cu două preţuri existente. Presupunând că un client potenţial compară beneficiile pe care le obţine din cumpărarea unui produs cu costurile legate de achiziţia şi utilizarea lui. Dacă cumpărătorul percepe un risc ridicat în cumpărarea unui produs străin. în această etapă este posibilă definirea unei strategii de preţ pentru o singură piaţă.

 definirea criteriului căruia i se acordă prioritate în decizie (costurile şi marja beneficiarului, preţul pieţei, rentabilitatea investiţiei, politica de marketing adoptată pe o anu mită piaţă, condiţiile de plată);  luarea deciziei privind nivelul pr eţului. Întreprinderea întâmpină dificultăţi în determinarea preţului neputând lua în considerare simultan toate variabilele care pot influenţa succesul strategiei de preţ adoptate. De aceea va analiza variabilele care au o importanţă majoră în fundamentarea acestei strategii. Criteriile de decizie avute în vedere sunt selectate în funcţie de obiectivul pe care întreprinderea îl vizează. În determinarea nivelului de pre ţ, principalele criterii utilizate sunt:  costurile plus marja beneficiar ă;  preţul concurenţilor;  rentabilitatea investiţiei;  obiectivele politicii de marketing pe o anumită piaţă. Există situaţii în care întreprinderile sunt înclinate să prefere costurile plus marja beneficiară drept criteriu determinant în fixarea preţului pe piaţa externă şi pentru a stabili dacă este sau nu eficient să vândă pe acea piaţă. Întreprinderea aplică principiul costului complet al produsului în determinarea nivelului de pre ţ. Acest criteriu se adoptă dacă întreprinderea nu cunoaşte concurenţa şi nu are informaţii privind elasticitatea cererii la preţ. În alte situaţii, întreprinderea se poate găsi într-o poziţie dominantă pe piaţă, fixând preţul pornind de la nivelul costurilor la care adaugă o marjă beneficiară. Acest criteriu este mai des utilizat pentru bunurile intermediare şi instrumentale de tehnologie înaltă, mai rar pentru bunurile de consu m. Logica în care întreprinderea acţionează este următoarea: costul de producţie este la nivelul X; cheltuielile de vânzare şi cele financiare sunt Y; se doreşte câştigarea unei sume Z. Dacă preţul ce se poate practica este mai mare decât X+Y+Z, este convenabil să se vândă produsul. Acest criteriu este aplicat şi de întreprinderea ce deţine o poziţie dominantă pe piaţă şi de o întreprindere care are o poziţie modestă şi nu intenţionează să dezvolte o politică agresivă de penetrare pe pieţele externe.

12 2

Eforturile întreprinderii sunt focalizate spre piaţa internă, oferind pe pieţele externe produse doar dacă acest fapt le permite acoperirea costului complet al produsului şi obţinerea unui profit. Întreprinderea preferă alinierea la preţul concurenţei drept criteriu când nu poate acţiona asupra pr eţului pieţei. Se pot adopta două poziţii:  Nu se poate acţiona asupra preţului pieţei şi ca atare trebuie acceptat. Această poziţie se întâlneşte când o întreprindere a adoptat o strategie de export pe pieţe externe în care concurenţii se găsesc pe poziţie de forţă, impunând întreprinderii nivelul de pr eţ.  Se produce la un cost redus, dar se acceptă preţul pieţei. Întreprinderea preferă să se alinieze la conduita concurenţilor în materie de preţ, concentrându-se asupra altor elemente ale mixului de marketing pentru atragerea clienţilor. În această situaţie, întreprinderea are posibilitatea de a folosi resurse suplimentare pentru îmbunătăţirea calităţii, a serviciilor oferite şi în realizarea unei comunicaţii agresive. În situaţia în care exporturile sau integrarea pe pieţele externe cu filiale de producţie sunt considerate ca alternative, se poate folosi drept criteriu determinant rentabilitatea investiţiei. Întreprinderea va vinde pe o piaţă externă doar dacă se obţine un anumit nivel de rentabilitate a capitalului investit. Ea consideră activităţile de penetrare pe piaţa externă ca o investiţ ie. Acest criteriu se adoptă în situaţia în care întreprinderea este la începutul unei politici de expansiune pe pieţele externe şi face un control riguros asupra modului în care sunt folosite propriile resurse sau în situaţia în care întreprinderea are o politică de control riguros asupra costurilor. După ce a analizat costurile, concurenţa şi cererea, decide să vândă pe pieţele externe doar dacă obţine un anumit nivel de rentabilitate al investiţiei făcute. Acest criteriu se aplică şi în situaţia în care întreprinderea adoptă o politică de penetrare pe pieţele externe analizând rentabilitatea investiţiilor care ar fi necesară pe di ferite pieţe. Aplicarea acestui criteriu presupune ca întreprinderea să fie capabilă să facă previziuni în ce priveşte nivelul vânzărilor, al costurilor şi veniturilor viitoare.

123

Există situaţii în care întreprinderea foloseşte preţul ca instrument principal în vederea îndeplinirii obiectivelor politicii de marketing pe o piaţă specifică, creşterii cotelor de piaţă sau menţinerii lor. Această situaţie este întâlnită când:  întreprinderea are un control asupra pieţei, deţinând o cotă importantă de piaţă;  întreprinderea controlează direct canalul de distrib uţie;  întreprinderea lansează noi produse;  întreprinderea are o cotă redusă de piaţă pe care vrea să o menţină prin preţuri reduse;  întreprinderea vrea să -şi mărească cota de piaţă. Iniţial se poate stabili un nivel redus de preţ până când atrage consumatorii, iar apoi va proceda la creşterea preţului. Această opţiune este posibilă dacă produsul este bun, iar consu matorii sunt deja fidelizaţi. În situaţia în care întreprinderea are o cotă ridicată de piaţă şi dacă cererea pieţei este în expansiune, este posibilă construirea unor bariere care să descurajeze pătrunderea unor noi concurenţi. În acest sens se practică un preţ redus, se inovează continuu, se acordă o importanţă ridicată elementelor de diferenţiere a produsului etc.

7.4. Stabilirea strategiei de preţ la scară internaţională După ce a fost stabilită o politică de preţ pe o singură piaţă, se pun două probleme: adecvarea acesteia la strategia generală a întreprinderii pe piaţa internaţională; asigurarea coerenţei strategiei de preţ de pe diverse pieţe. 7.4.1. Alternative strategice de pr eţ la sca ră internaţion ală Trei alternative strategice sunt la dispoziţia întreprinderii: standardizarea etnocentrică; adapt area policentrică; inovarea geocentri că. Standardizarea etnocentrică constă în practicarea unui preţ unic pentru un anumit produs la nivel global, clientul suportând cheltuielile de transport şi taxele vamale. Avantajul acestei soluţii constă în faptul că nu

12 4

sunt necesare analize detaliate ale diverselor pieţe. precum şi o subevaluare a produsului care conduce la o pierdere de profituri. În acest caz. stabilind un nivel de preţ inferior costului complet. dar ridică problema implementării unui sistem de preţuri de transfer în interiorul grupului şi a arbitrajului în cazul în care disparităţile între preţurile de pe diverse pieţe locale depăşesc costurile de transport şi cele ocazionate de trecerea frontierei. 125 . În cazul unei strategii ofensive de creştere a cotei de piaţă care are în vedere o publicitate şi o distribuţie intensivă. În cazul în care produsul este acceptat la nivelul de preţ sau o ulterioară reducere a preţului ar atrage o creştere semnificativă a cererii. concurenţa şi strategia de marketing. Această abordare nu implică necesitatea controlului sau coordonă rii de la o ţară la alta. Preţul trebuie să fie coerent cu strategia de marketing de pe fiecare piaţă. Factorii principali luaţi în calcul sunt: costurile locale. Adaptarea policentrică permite fiecărei filiale să stabilească un nivel de preţ considerat optimal în anumite condiţii de piaţă şi de concurenţă. întreprinderea poate decide implantarea unei unităţi productive. concurenţa. Pe termen scurt. Această strategie nu permite transferul experienţei grupului în materie de preţ pe diverse pieţe locale. Neluarea în consideraţie a concurenţei şi imposibilitatea maximizării profitului la nivelul fiecărei pieţe reprezintă li mitele principale ale acestei abordări. în stabilirea preţului trebuie să se aibă în vedere cererea. anumite întreprinderi pot obţine avantaje cumpărând de pe piaţa pe care produsul este mai ieftin pentru a-l revinde pe pieţele unde pot obţine un preţ mai ridicat. Determinarea unui preţ care ia în consideraţie concurenţa locală este esenţială pentru a evita supraevaluarea produsului care induce un nivel redus de vânzări. Un alt obiectiv posibil pe termen scurt poate fi evaluarea dimensiunii pieţei la un anumit nivel de preţ. costul programelor publicitare şi strategia globală a întreprinderii. întreprinderea poate urmări un obiectiv de penetrare a pieţei. Inovarea geocentrică este o abordare în cadrul căreia întreprinderea determină parametrii comuni tuturor pieţelor care vor fi utilizaţi în fundamentarea strategiei de preţ. nivelul de venit. asigurându-se coordonarea preţurilor la scară internaţională.

cât şi volumele de vânzări ce pot fi obţinute. Centrul de profit este o structură a cărei implementare permite măsurarea şi evaluarea performanţelor şi motivaţiil or unei divizii în realizarea obiectivelor grupului. Stabilirea preţurilor de transfer care să permită minimizarea impozitelor pe care grupul trebuie să le plătească poate induce anumite 12 6 . în negocierea şi determinarea preţurilor de transfer se au în vedere impozitele pe venituri. taxele şi drepturile vamale. solvabilitatea clienţilor.2.  transferul la un preţ de tranzacţie stabilit de p ărţile implicate. În vederea îndeplinirii obiectivelor este necesar un sistem raţionalizat de preţuri de transfer între subuni tăţi.  transferul la nivelul costului co mplet. Preţurile de transfer Descentralizarea structurii pe măsura dezvoltării întreprinderii a condus la apariţia conceptului de “centru de profit”. La scară internaţiona lă.4. Se pot distinge patru alternative strategice în domeniul preţurilor de transfer:  transferul la nivelul costului direct. preţul de transfer are în vedere atât preţul pieţei. condiţiile pieţei.  transferul la un preţ calculat funcţie de preţul pieţei. reglementările în domeniul transferului profiturilor. Se urmăreşte obţinerea profitului în fiecare etapă a procesului desfăşurat în interiorul grupului. În cazul obiectivului de penetrare a unei noi pieţe cu dimensiuni reduse. Întreprinderea trebuie să stabilească o zonă de preţ în care poate negocia. generând economii de scară în cadrul operaţiilor de producţie desfăşurate în ţara de origine. Preţul de transfer determinat funcţie de condiţiile concurenţei de pe piaţă are în vedere atât nivelul costului.7. cât şi costul de aprovizionare. alte constrângeri legale. Utilizarea preţurilor de transfer la nivelul costului direct este adoptată de întreprinderile care consideră că vânzările filialelor din exterior contribuie la rentabilitatea grupului. care nu justifică integrarea în producţie pe piaţa externă. Riscul acestei abordări constă în stabilirea unui nivel de preţ care nu ţine cont de restricţiile de putere de cumpărare şi concurenţă existente pe piaţă. obiectivele partenerilor unui joint-venture.

Economiile fiscale sunt considerate neglijabile comparativ cu avantajele obţinute în urma unei optimizări a modului de alocare a resurselor grupului şi a unui sistem performant de motivare. 127 . Tendinţa de armonizare a sistemelor fiscale. constantă şi transparentă reducând riscurile unui control sistematic din partea organelor administraţiei.distorsiuni indezirabile. Cu cât taxele vamale sunt mai ridicate. determină o unifor mizare a politicii de preţ pe pieţele respective. Cu cât mai redusă este fiscalitatea. Eforturile sistematice de minimizare a constrângerilor fiscale sunt considerate incompatibile cu conduita etică în afaceri. şi în special în ţările industrializate. cu atât mai redus se stabileşte preţul de transfer. cât şi particularităţile sistemului fiscal şi vamal care determină o anumită politică de preţ pe pieţele respective. În stabilirea modului de remunerare a managerilor de pe diverse pieţe trebuie să se aibă în vedere nu doar nivelul profiturilor realizate. cu atât mai ridicat se stabileşte preţul de transfer. Multe întreprinderi sunt înclinate însă să neglijeze impactul presiunilor fiscale şi vamale asupra politicii de preţ. o politică de preţ simplă.

În cazul canalului indirect. În alegerea canalelor de pătrundere pe pieţele externe. canalul direct şi canalul concertat. În selecţia canalelor de intrare şi de distribuţie pe pieţele externe se au în vedere atât strategia adoptată de întreprindere. Utilizarea canalul direct presupune ca întreprinderea să intre în contact direct cu distribuitorii. instrumentul eficace ce se poate utiliza pentru a convinge consumatorii să cumpere un produs străin constă în a asigura disponibilitatea acestuia asemănător unui produs de provenienţă autohtonă. În cazul strategiei de export indirect se utilizează canalul indirect. Canalele de intrare pe pieţele externă diferă funcţie de strategia de marketing internaţional adoptată. întreprinderea încredinţează unui intermediar sarcina de a transfera produsul pe o altă piaţă şi de a întocmi formalităţile vamale. În cazul strategiei de integrare 12 8 . După ce s-a realizat intrarea pe piaţa externă. întreprinderea are la dispoziţie trei alternative: canalul indirect . este necesar să se selecţioneze canalul de distribuţie local care asigură contactul produsului cu cumpărătorul potenţial.CAPITOLUL VIII STRATEGIA DE DISTRIBU ŢIE Dacă produsul şi preţul sunt competitive. Este necesară selectarea canalului cel mai adecvat care să asigure transferarea produsului de pe piaţa naţională pe cea externă. ele pătrund prin propria reţea. Companiile multinaţion ale au mai multe alternative dintre care pot alege. Acesta este canalul de import pentru cel ce cumpără şi de intrare pentru cel ce vinde. cât şi tipul de produs. dar şi cel indirect în cazul pieţelor cu potenţial redus. în timp ce în ţările în curs de dezvoltare în care există o cerere potenţială mai redusă. iar în cazul canalului concertat întreprinderea vinde pe pieţele externe în baza unor acorduri încheiate cu alte întreprinderi. Pe pieţele unde prezenţa lor este masivă. în cazul exportului direct canalul direct. încredinţează produsele unor i mportatori-distribuitori.

pe piaţa externă se apelează atât la canalul direct. întreprinderile constituindu-şi propriile reţele de distribuţie pe pieţele cu cerere potenţială ridicată.  întreprinderi naţionale specializate în export. În cazul produselor complexe acest tip de canal este util atunci când întreprinderea nu dispune de resursele necesare pentru a asigura serviciul post-vânzare şi nici resursele petru a constitui o proprie reţea de distribuţie eficace.  importatori-distribuitori. limitându-se la a ceda produsele altor întreprinderi care se ocupă de exportul şi distribuţia acestora pe pieţele externe. Canalul indirect Întreprinderea care adoptă această strategie nu dispune de o structură proprie de vânzare pe pieţele externe. pentru produsele cu valoarea adăugată redusă. 129 .1. Strategii de pătrundere pe pie ţele externe 8.  consorţii de înt reprinderi.  nu există siguran ţa realizării unui volum ridicat de vânzări pe pieţele externe. acest canal poate fi adoptat doar dacă dispune de un avantaj în comparaţie cu concurenţii.  se acordă o importanţă redusă activi tăţii de marketing internaţional.  întreprinderea nu este interesată în a dobândi o cotă de piaţă ridicată pe pieţele externe.1. cât şi cel concertat. Canalul indirect este constituit din:  cumpărătorii de mari dimensiuni.  birouri de consultanţă.  companii de intermediere internaţională. Acest canal este util pentru produsele cu un nivel tehnologic redus. 8.1. Acest canal este adoptat în ur mătoarele situaţ ii:  întreprinderea nu exportă în mod curent. Când întreprinderea intenţionează să obţină o cotă ridicată pe pieţele externe.

capacitatea de negociere ridicată a importatorului-distribuitorului în confruntarea cu întreprinderea. mijloace de transport. firme de vânzare prin corespondenţă şi întreprinderi de producţie şi distribuţie care achiziţionează produse străine şi le distribuie sub propria marcă. instrumente de măsură). Canalul este unica alternativă când volumele de vânzări înregistrate la un singur punct sunt foarte reduse. poate gestiona volume ridicate de vânzări. având reprezentanţi proprii la locul de producţie. Companiile de intermediere internaţională au dobândit o importanţă crescândă în marketingul internaţional. operând în multe ţări. Importatorul-distribuitorul. O astfel de companie poate 13 0 . are la dispoziţie resurse financiare pentru plăţi rapide. Importatorul-distribuitorul se poate ocupa fie doar de importarea propriu-zisă a produsului. va căuta acele întreprinderi care oferă un bun raport preţ-calitate. Canalul este specific bunurilor instrumentale care necesită servicii post-vânzare (maşini unelte. Importatorii-distribuitori sunt reprezentaţi de întreprinderi specializate în importul şi distribuţia produselor importate pe o anumită piaţă. acest tip de canal este indispensabil când sistemul de distribuţie en-detail este fracţionat şi când existenţa stocurilor este un factor important. Pentru bunurile de consum. echipamente sanitare. dispune de contacte cu en-gros-iştii şi detailiştii. lanţuri voluntare de magazine independente care constituie grupuri de cumpărători. În rândul lor se includ: reţele de hypermarket care solicită întreprinderii producătoare mari volume şi uneori produse cu anumite caracteristici tehnice adaptate pieţelor externe. fiind independenţi de întreprinderea producătoare. Ele se ocupă doar de comercializarea produselor. Dezavantajul principal este legat de puterea contractuală. în fiecare putând cumpăra sau vinde corespunz ător caracteristicilor pieţei. Importatorii-distribuitorii cumpără în numele şi contul propriu. Pot avea sau nu exclusivitatea pentru un anumit produs. fie şi de distribuţia acestuia în reţeaua en-gros şi en-detail. Utilizarea unui importator-distribuitor este justificată de avantajele care decurg din caracteristicile acestuia: deţine cunoştinţe despre piaţă. fiind motivat de posibilitatea obţinerii unui profit ridicat.Cumpărătorii de mari dimensiuni sunt reprezent aţi de întreprinderile străine care achiziţionează volume ridicate de produse.

Întreprinderile naţionale specializate în export au aceeaşi naţionalitate cu întreprinderile producătoare. participarea la târguri şi expoziţ ii şi realizarea altor forme de promovare a exporturilor. Se asigură întreprinderilor consultan ţă. responsabilităţile întreprinderii care produce încetează atunci când ea cedează consorţiului propriile produse. 131 . întreprinderea care-şi propune să verifice reacţia unei pieţe la propriul produs adoptă acest canal înainte de a realiza o penetrare amplă pe pieţele externe. Principalele avantaje ale canalului indirect sunt:  Asigură costuri reduse şi riscuri modeste în ceea ce priveşte intrarea pe pieţele externe. Birourile de consultanţă şi engineering care realizează proiecte mari sau construcţii complexe pe pieţele externe cumpără de pe pieţele de origine echipamentele şi alte produse necesare pe care le cedează clienţilor externi. Diverse întreprinderi multinaţionale au constituit întreprinderi de intermediere internaţională cu obiectivul de a vinde şi produsele altor întreprinderi. Datorită acestui fapt. În practică.  capacitate financiară ridicat ă. vânzările pe pieţele externe realizându-le către un en -gros-ist sau detail-ist sau chiar către clientul final.  posibilitatea operă rii şi în regim de contrapartidă. Aceste întreprinderi au propriile lor birouri de achiziţii a diverselor produse pe care le comercializează prin intermediul propriei reţele de distribuţie. Apelarea la serviciile acestor companii este susţinută de avantajele pe care le posedă:  un nivel ridicat de cunoştinţe privind piaţa externă datorită faptului că comercializează multe produse şi au o varietate de raporturi comerciale cu mai multe ţări.fi independentă sau poate face parte dintr-un grup care cuprinde şi întreprinderi de producţie.  posibilitatea de a oferi asistenţă post-vânzare la un nivel mai ridicat în comparaţie cu întreprinderile care comercializează doar propria ga mă. Consorţiile de întreprinderi sunt constituite din mai multe întreprinderi care se asociază în vederea potenţării exportului.

având capacitatea de a-şi augmenta capacitatea competitivă. există riscul de a fi eliminat rapid de pe piaţă.  Posibilitatea obţinerii într-un timp scurt a unei cote de piaţă ridicate. se poate specializa în produsul pe care-l realizează. fapt ce duce la afectarea negativă a rezultatelor de pi aţă al întreprinderii. fără a recurge la un intermediar. nu spre constituirea unei structuri de vânzare pe pieţele externe. Întreprinderea se concentrează asupra producţiei. intermediarul are resurse financiare limitate sau are o capacitate redusă de a lua contact cu un număr ridicat de clienţi.  prezenţa pe piaţa externă cu propria marcă.1. 8.  penetrarea stabilă a pieţei. Dezavantajele acestui tip de canal se referă la ur mătoarele ele mente:  Întreprinderea nu are un control al pieţei şi nu poate urmări evoluţia gusturilor consumatorilor.  Favorizarea penetrării când cumpărătorul este statul sau o firmă care poate acorda întreprinderii un suport în cazul apariţiei unor probleme de lichiditate.  Intermediarul vizează obţinerea unor rezultate pe termen scurt. Această orientare este opusă orientă rii pe termen lung a întreprinderilor. Acest canal se adoptă în următoarele situaţ ii:  nivelul mai ridicat de costuri poate fi compensat de un avantaj obţinut.  În anumite situaţii.  Dacă întreprinderea producătoare pierde avantajul. Astfel.  indisponibilitatea unor inter mediari eficienţi. Canalul direct Acest tip de canal este întâlnit atunci când întreprinderile vând direct unui operator de pe pieţele externe.  necesitatea asistenţei post-vânzare ce poate fi oferită doar de întreprindere.  Nu se pot oferi servicii şi obţine direct informaţii. 13 2 .2. acceptând să vândă doar produsele cele mai bune.

Formele principale ale canalului direct sunt: forţa de vânzare a producăt orului, agenţii de vânză ri, unitatea operativă externă, clientul final. Întreprinderea trimite periodic propria forţă de vânzare pe pieţele externe în vederea stabilirii contactului cu clienţi potenţiali, obţinerii de comenzi, verificării modului în care produsele corespund exigenţelor cererii, identificării noilor exigenţe ale pieţei. Contactele pot fi stabilite de un birou de reprezentanţă. Această formă este adoptată pentru produsele care nu solicită asistenţă post-vânzare intensă, bunurile industriale şi cele de consum vândute în mari cantităţi. Agenţii de vânzare reprezintă o formă simplă recomandată în prima fază a expansiunii pe pieţele externe. Întreprinderea încheie un contact cu un agent local însărcinat cu vizitarea clienţilor potenţiali şi transmiterea informaţiilor de piaţă. Raportul agentului cu întreprinderea producăt oare este pe o bază continuă şi este plătit cu un comision proporţional volumului de vânzări realizat. Agentul poate dispune de un centru de distribuţie sau poate trimite comenzile întreprinderii producătoare care va livra produsele clienţilor. Agenţii fără exclusivitate urmăresc obţinerea comenzilor în contul întreprinderii care produce, nu-şi asumă riscuri financiare, nu gestionează stocuri şi poate reprezenta şi alte întreprinderi. Utilizarea lor prezintă avantajul că costurile sunt în funcţie de rezultatele obţinute, se poate apela la mai mulţi agenţi care să acţioneze pe aceeaşi piaţă. Dezavantajele sunt generate de faptul că nu gestionează stocuri, nu se ocupă întotdeauna de întreaga gamă de produs, iar penetrarea pie ţei este lentă. Agentul exclusiv prezintă avantajul că este unicul care se ocupă de gama de produse a întreprinderii, dezavantajele referindu-se la costurile şi riscurile mai ridicate. Brokerul pune în contact cumpărătorul şi vânzătorul, facilitând încheierea contractului, nu are în mod necesar un raport continuu cu producătorul, fiind plătit doar atunci când concluzionea ză afacerea. Îndreptându-se spre un control ridicat asupra pieţei, întreprinderea poate constitui o proprie unitate operaţion ală pe piaţa externă cu sarcina de a distribui direct şi a coordona aceste activităţi cu cele ale agenţilor şi distribuitorilor locali. Unitatea operaţională poate îmbrăca două forme juridice: filiala fără personalitate juridică , putând fi supusă legislaţiei

133

fiscale locale, dar implică probleme pentru casa-mamă; consociata cu personalitate juridică proprie, prezentând diverse forme la rândul ei: birouri de reprezentanţă pentru menţinerea raportului cu piaţa, supravegherea reţelei de distribuţie, importul produsului; joint-venture cu o întreprindere locală. Întreprinderea şi clientul final pot stabili un contact direct. Această formă este adoptată pentru vânzarea de bunuri instrumentale şi materii prime. Se asigură costuri reduse şi toate avantajele dintr-un contact direct cu piaţa. Canalul direct prezintă următoarele avantaje:  Întreprinderea poate implementa o strategie de penetrare pe termen lung, fără a fi constrânsă de restricţiile impuse de intermediarii orientaţi spre rezultate pe termen scurt.  Implicarea proprie în distribuţie, personalul propriu cunoscând mai bine produsul, tehnicile de vânzare şi de acordare a garanţiilor în mod eficace.  Permite o reacţie mai eficace a întreprinderii la acţiunile concurenţei datorită posibilităţii de a acţiona asupra tuturor elementelor mixului de marketing.  Prezenţa directă pe piaţă permite culegerea informaţiilor privind caracteristicile acesteia, precum şi adaptarea produselor la reglementările lo cale şi la exigenţele cumpărătorilor.  Constituie în anumite situaţii singura alternativă pentru o penetrare comercială eficace. Clienţii întreprinderilor producătoare de bunuri instrumentale preferă să se aprovizioneze direct de la producătorii care sunt prezenţi cu o reţea de distribuţie proprie, precum şi cu o reţea de a sistenţă post-vânzare. Canalul direct permite adoptarea, în confruntarea cu detailiştii, a unei politici selective, care contribuie la îmbunătăţirea imaginii produsului şi la creşterea eficienţei distribuţiei. Canalul direct este unica formă posibilă în următoarele situaţii:  politicile de distribuţie sunt complexe (în cazul unei game largi de produse comercializate cu tehnici diferite);  în cazul bunurilor instrumentale care solicită o gestionare direc tă;  în situaţia în care distribuitorii locali nu pot adopta noile tehnici de distribuţie;

13 4

 în situaţia în care produsele sunt foarte specializate. Dezavantajele canalului direct se referă la următoarele aspecte:  Construirea unui canal direct constituie o investiţie iniţială ridicată şi implică costuri de funcţionare ridicate ceea ce duce la creşterea necesităţilor financiare ale întreprinderii produc ătoare.  Este necesar un personal de o calificare ridicată atât în ţara de origine, cât şi pe pieţele externe.  Creşte rigiditatea întreprinderii atât în producţie, cât şi în distribuţie, pentru că costurile antrenate de prezenţa directă pe pieţe externe pot fi susţinute doar în situaţia unor volume ridicate de vân zări.  Prezenţa directă deseori generează ostilitatea intermediarilor locali.

8.1.3. Canalul concertat În acest caz, întreprinderea încheie acorduri cu alte întreprinderi sau cu alte organizaţii pentru a gestiona împreună operaţiile de marketing pe piaţa externă. Se recurge astfel la capacităţile organizatorice şi financiare ale altor întreprinderi. Principalele forme ale canalului concertat sunt: acordurile “piggyback”, acordurile de franchising, consorţiile de întreprinderi şi joint-venture. În cazul acordurilor “piggy-back”, exportul şi distribuţia este realizată de o altă întreprindere care operează deja pe piaţa externă cu o reţea proprie de distribuţie. Multe întreprinderi care dispun deja de o reţea de distribuţie au interesul de a adăuga alte linii de produse la cele proprii în scopul reducerii costurilor unitare de distribuţie. Această formă de canal concertat poate fi adoptată în situaţia în care produsele celor două întreprinderi nu sunt în concurenţă directă, de preferat fiind ca cele două produse să aibă funcţiuni complementare şi să atragă simultan cumpărătorul final. În general, acest tip de acord priveşte o singură piaţă, dar, în situaţia în care partenerul este o întreprindere multinaţională, poate viza distribuţia unui produs pe o multitudine de pieţe. Întreprinderea producătoare obţine avantaje din posibilitatea utilizării unei reţele de distribuţie formate, reducând costurile de vânzare şi

135

În cazul acordurilor de “franchising”. dar volumul de vânzări ale unei singure întreprinderi nu este suficient de ridicat pentru a permite recuperarea costurilor antrenate de un canal direct.  Întreprinderea nu intenţionează să-şi asume riscurile şi costurile antrenate intrarea pe mai multe pieţe. Partenerul local cunoaşte bine piaţa. cât şi a tehnicilor de gestiune.  Cumpărătorul trebuie să fie reasigurat asupra cali tăţii produsului. În situaţia în care acordul priveşte atât distribuţia. producţie. În situaţia în care. realizarea activităţilor de marketing şi a contactelor cu sistemul de distribuţie local.accelerând intrarea pe o piaţă externă. Partenerii unui joint-venture pot fi întreprinderi private sau/şi de stat. În situaţia în care acordul între cele două întreprinderi priveşte distribuţia. realizarea unei campanii promoţionale coordonate şi a sigurarea asistenţei post-vânzare. o întreprindere cedează alteia atât dreptul de utilizare a mărcii. prima întreprindere furnizează produsele şi controlează tehnicile de vânzare. Această tehnică poate fi adopta tă în următoarele situaţii:  Produsul este standardizat. cât şi producţia. şi distribuţie a unui produs sau serviciu. are relaţii bune cu 13 6 . controlul privind calitatea produsului este exercitat de către francizor. Joint-venture-ul în marketing poate prezenta avantaje importante pentru întreprinderea exportatoare deoarece permite prezenţa directă pe o piaţă cu costuri reduse. Consorţiul poate avea diverse obiective legate de comercializarea produselor pe o piaţă externă.  Obţinerea unui succes în distribuţie este legată de iniţiativa întreprinzătorilor. Aceste acorduri. de regulă au o durată scurtă datorită faptului că în timpul considerat interesele şi obiectivele partenerilor se schimbă. Prezenţa pe pieţe externe poate fi realizată prin intermediul consorţiilor de întreprinderi de producţie care încheie un acord pentru a implementa o politică comună de penetrare pe pieţele externe. Consorţiile se substituie importatorilor şi en-gros-iştilor în contactarea detailiştilor. pentru a vinde pe o piaţă externă este necesară prezenţa directă a producătorului. consorţiul poate interveni furnizând asistenţa necesară.

precum şi a reglementărilor legale în materie de distribuţie comercială. se adoptă o multitudine de modalit ăţi de pătrundere pe diverse pie ţe funcţie de car acteristicile acestora. 137 . Această formă este adoptată în următoarele situaţii:  Pe pieţele în care se înregistrează riscuri ridicate.  Nivelul vizat de penetrare a pi eţei Se poate urmări pătrunderea pe cât mai multe pieţe simultan în special în marile aglomerări urbane sau concentrarea pe anumite pieţe pe care să se asigure un nivel ridicat de penetrare. 8.  Întreprinderea nu dispune de mijloacele necesare pentru a deschide o proprie reţea de distribuţie sau o filială pe pieţele externe. Dacă întreprinderea distribuie direct detailiştilor prin intermediul unei unităţi operative proprii.  Pe pieţele care prezintă caracteristici particulare necunoscute exportatorului. ea are posibilitatea de a fi în contact direct cu clie nţii.  Numărul şi particularităţile pieţelor În anumite ţări nu este posibilă pătrunderea decât prin crearea unui joint venture. canalul direct asigură atât o eficienţă ridicată.băncile. cu clienţii. În multe cazuri. Criterii de alegere a strategiei de pătrundere pe o piaţă externă Criteriile principale de alegere între diverse canale de intrare pe pieţe externe sunt:  Obiectivele întreprinderii Dacă întreprinderea intenţionează să implementeze o strategie de penetrare stabilă pe pieţele externe şi dacă este dispusă şi capabilă să susţină costurile antrenate.  Stadiul de dezvoltare al pieţ ei Este importantă luarea în consideraţie a caracteristicilor sistemului distributiv. cu administraţia şi cu opinia publică. cât şi posibilitatea realizării acestei strategii cu succes.1.4. în altele nu este posibilă cesiunea de licenţă întrucât nu există un producător local calificat. a nivelului de dezvoltare economică. Întreprinderile de mari dimensiuni care intenţionează să intre pe pieţe cu un potenţial ridicat adoptă acest tip de strategie chiar de la început. În ţările în curs de dezvoltare.

produsele cu un preţ unitar ridicat. distribuţia se realizează în suprafe ţe mari şi medii de comercializare. pentru care concurenţii au nevoie destul de un timp destul de îndelungat pentru a-l 13 8 . luând decizia de a adopta aceleaşi forme sau canale de distribuţie diferenţiate. iar în caz contrar canalul direct sau concertat. bunurile instrumentale care solicită servicii post-vânzare. fapt ce induce posibilitatea prezenţei directe a producătorilor pe piaţa externă. În ţările dezvoltate. În situaţia în care numărul cumpărătorilor este ridicat. În situaţiile în care consumatorii doresc cumpărarea produsului direct din reţeaua distributivă a producător ului. Alegerea canalului de intrare pe o piaţă externă depinde şi de politica de produs adoptată. bunurile industriale care necesită comunicaţii de natură tehnică între producător şi cumpărător.  Cumpărătorii Numărul cumpărăto rilor potenţiali.distribuţia este realizată printr-un număr ridicat de puncte de vânzare în care se comercializează cantităţi reduse de produse. În situaţia în care a fost lansat un nou produs. prezenţa directă este necesară.  Concurenţa Întreprinderile trebuie să ia în considerare formele de distribuţie practicate de concurenţi.  Intermediarii Există pieţe pe care distribuţia este realizată de intermediari care înregistrează un nivel de eficacitate şi de eficienţă ridicat. În aceste situaţii este recomandat a se adopta canalul indirect.  Legislaţia locală Existenţa în anumite ţări a unei legislaţii care limitează posibilităţile de pătrundere pe piaţă a întreprinderilor străine face necesară adoptarea unor canale de distribuţie indirecte sau concertate. este necesară prezenţa directă pe piaţă. produselor vândute în mari cantităţi şi care necesită o livrare rapidă impun utilizarea canalului direct. reacţiile lor faţă de anumite tehnici de distribuţie sunt elementele care pot influenţa decizia privind canalul de pătrundere pe pieţe externe.  Tipul de produs Produsele perisabile. comportamentul de cumpărare a acestora.

procesului de vânzare. În cazul în care se urmăreşte controlul mixului de marketing.imita. cu atât mai mult întreprinderea va opta pentru un mod indirect de de interna ţionalizare. profituri. În general se urmăreşte o implicare mai 139 . acţiunilor de promovarea vânzărilor şi privind marca.  Nivelul de flexibilitate.  Nivelul de control al operaţiunilor de marketing internaţional. întreprinderea urmăreşte modificarea în consecinţă a modului de intrare. distribuţia şi promovarea produsului. cu atât poate acumula mai multă experien ţă. investiţii şi riscuri Ca şi în cazul oricăror investiţii în exterior este necesară evaluarea beneficiilor obţinute dintr-o formă sau alta de penetrare comercială. Cu cât întreprinderea este mai mult implicată în mod direct în operaţiunile internaţionale. Este necesară o estimare pe termen lung a nivelului vânzărilor. Odată cu modificarea condiţiilor de pe diverse pieţe. asupra punctelor de vânzare. întreprinderea trebuie să adopte un mod de pătrundere pe pieţele externe în care să se implice direct.  Factori de marketing În această gru pă de factori se includ:  Nivelul de cunoaştere a pieţei şi obţinerea feedback-ului pieţei.  Criterii ce ţin de costuri. ulterior trecându-se la un canalul direct. În cazul unei strategii de export indirect. se poate temporar adopta un canal indirect. precum şi cu ri scurile asociate. Cu cât riscul economic şi politic perceput este mai ridicat. Întreprinderea poate opta pentru un mod direct de pătrundere sau integrare pe o piaţă externă în situaţia în care dispune de resursele financiare necesare pentru a susţine costurile de marketing ocazionate de pătrunderea pe piaţă. comparând costurile iniţiale şi costurile de funcţionare ale canalului adoptat cu profiturile ce se pot ob ţine. costurilor şi profiturilor generate în cazul diverselor alternative de pătrundere pe diverse pieţe. pierzându-se în acest mod contactul cu piaţa. întreprinderea nu obţine informaţii detaliate privind reacţia pieţei la propriile produse.

8.2. negocierea condiţiilor de preţ şi marje. cât şi în cazul multinaţionalelor care nu au o prezenţă directă în producţie sau marketing pe piaţa gl obală. care dispun de competenţe în marketingul internaţional şi au capacitatea de a gestiona o multitudine de probleme complexe legate de preţuri. iar în cazul unei strategii de integrare pe piaţa externă. Competenţe de marketing internaţional. Natura relaţiilor şi a implicării distribuitorilor afectează în mod considerabil performanţa întreprinderii. 14 0 .1. Colaborarea cu distribuitorii în marketingul inter naţional Recurgerea la serviciile distribuitorilor în marketingul internaţional este frecventă în cazul întreprinderilor mici care nu dispun de resurse suficiente. taxe şi tarife. Alegerea unui mod direct de internaţionali zare implică disponibilitatea unui personal cu o orientare globală. 8. Acest fapt determină necesitatea unei selecţii a intermediarilor. forţa proprie de vânzare a întreprinderii este cea care asigură distribuirea produselor. distribuţie. directă. Distribuţia pe pieţele externe În cazul în care întreprinderea este implicată direct în operaţiunile externe trebuie să se decidă asupra modului în care se asigură distribuirea internaţiona lă a produselor. încheierea unor contracte ale căror clauze să precizeze clar responsabili tăţile şi interesele fiecărei părţi.2. În cazul exportului direct se poate apela la serviciile unor distribuitori de pe pieţele externe. trecându-se de la exportul indirect la cel direct sau la integrarea în sistemul de distribuţie sau de producţie. promovare etc. Procesul de selecţie a distribuitorilor implică:  stabilirea criteriilor de selecţie. precum şi stabilirea suportului de marketing asigurat distribuitorului.

astfel încât să se identifice şi să se răspundă prompt la oportunit ăţile şi situaţiile nefavorabile care se ivesc pe piaţă. Se negociază valuta în care se exprimă preţurile. Un nume de marcă cu o notorietate ridicată şi o imagine favorabilă. Studiul realizat de Rosson şi Ford (1980) a identificat aspectele care caracterizează o bună relaţie între producător şi distribuitor.  analiza performanţelor anterioare ale distribuitorilor. cât şi îndeplinirea obiectivelor de marketing ale producător ului. este necesar a se asigura o comunicare rapidă şi eficace cu acesta. 141 . responsabilităţile şi modul de îndeplinire a lor. stabilirea nivelului minimal de performanţă pentru fiecare criteriu şi global. distribuitorul fiind implicat în proces. Nivelul marjelor sau comisioanelor trebuie astfel negociat încât să permită atât un ridicat nivel de motivare a distribuitorului. O serie de aspecte ale mixului de marketing facilitează obţinerea cooperării distribuitorilor. Interesele. precum şi modalit ăţile şi facilităţile de plată. În cazul în care distribuitorul a fost inclus într-o reţea de distribuţie internaţiona lă. asigurarea unor programe de formare a forţei de vânzare la începutul cooperării sau în cazul introducerii unui nou produs în gamă sunt aspecte atractive care stimulează interesul şi implicarea distribuitorului. precum şi modul de protecţie a fiecărei părţi sunt înscrise în cadrul unui contract ale cărui clauze pot fi modificate odată cu modificarea circumstanţelor. organizarea unor reuniuni de marketing cu distribuitorii dintr-o regiune.  Deciziile de marketing sunt luate în contextul unui stil managerial participativ. un suport publicitar şi promoţional consistent. relaţie care conduce la un nivel ridicat de perfor manţă:  Rolurile şi sarcinile se modifică în timp pe măsură ce condiţiile de mediu evoluează. managerul de produs şi reprezentanţi ai top managementului contribuie la crearea unor relaţii durabile şi a unui spirit de echipă. Preţurile şi condiţiile de plată practicate de către întreprindere afectează capacitatea distribuitorului de a-şi îndeplini obiectivele proprii şi ale întreprinderii. vizitarea periodică a distribuitorilor de către managerul de export. Deschiderea unei reprezentanţe care să asigure coordonarea regională.

 Contactul dintre produc ător şi distribuitor este continuu şi intens. 8.  Angrosiştii de mici dimensiuni gestionează o gamă sortimentală restrânsă. Calitatea serviciilor oferite de angrosişti este. un know-how de marketing adecvat. valorifică economiile de scară ceea ce asigură un nivel ridicat de eficienţă şi eficacitate în operaţiile pe care le desfăşoa ră. În cazul în care sistemul de distribuţie angro are un grad ridicat de fragmentare. Ca regulă generală. iar în ţările în curs de dezvoltare.  Angrosistul nu are resursele financiare pentru a acorda credite membrilor canalului în aval. Există însă şi excepţii. o bună cunoaştere a pieţei şi tendinţelor acesteia.2. ci solicită credit producătorului. stocarea şi distribuţia în reţeaua en detail se realizează în mod diferit pe diverse pieţe. Realizarea activităţilor en -gros Constituirea sortimentelor comerciale. variaţii care sunt induse de nivelul de dezvoltare economică şi de infrastructura de marketing existentă. 14 2 . direct proporţională cu dimensiunea acestora. având incidenţe asupra preţului la nivel de consumator şi asupra capacităţii de penetrare a pi eţei. ceea ce implică multiplicarea numărului de angrosişti în cazul în care întreprinderea oferă o gamă diversifica tă de produse. Marile întreprinderi de distribuţie angro au considerabile resurse de capital. întreprinderea se confruntă cu o serie de proble me:  Numărul şi costurile tranzacţiilor suportate de producător sunt la un nivel mai ridicat. în ţările dezvoltate. caz în care trebuie să evalueze reacţiile acestor intermediari. în general. poate decide să elimine veriga angro. un bun sistem logistic. sistemul de distribuţie angro este fragmentat. gradul de concentrare a sistemului angro este mai ridicat. o reţea densă de detailişti. reacţii care sunt în funcţie de puterea pe care o deţin pe pi aţă. În situaţia în care producător ul consideră că poate realiza distribuţia la un nivel mai ridicat de eficienţă şi eficacitate.2. existând angrosişti de mari dimensiuni care deservesc în mod eficace un număr mare de detailişti. cum ar fi Italia şi Japonia în care sistemul angro este frag mentat.

activităţile de merchandising ale producătorului s-au extins considerabil. asigurarea de service şi colectarea informaţiilor de piaţă.  Nivelul serviciilor de marketing oferit de micii angrosişti este redus. Serviciile solicitate de către producător detailiştilor sunt cele de stocare. În Franţa. în Australia 5. în Marea Britanie 7. Japonia. În ţările dezvoltate se manifestă tendinţa extinderii suprafe ţelor medii şi mari de vânzare (super. Detailistul. Gestiunea stocurilor în punctul de vânzare trebuie să asigure disponibilitatea permanentă a întregii game de produse în raft. 8. au un nivel redus de eficacitate în vânzare. promovare. în Elveţia 8. Există ţări în care însă comerţul tradiţional deţine încă un loc important (Italia. nivelul stocurilor gestionate este redus. etalare. în cazul în care are o atitudine favorabilă faţă de produs / marcă sau acesta deţine o pondere considerabilă în vânzările sale. locul ocupat în raft. în Japonia 3. depun eforturi promoţionale modeste şi nu furnizează producăt orului informaţii despre evolu ţiile pie ţei.) are importanţă ridicată în cazul în care ambalajul are rolul de a convinge consumatorul să cumpere produsul. Franţa).3. acordare de credite clienţilor. Extinderea în aceste ţări a marilor detailişti este împiedicată de legislaţia în domeniu care prevede dreptul de veto al detailiştilor existenţi în aprobarea deschiderii unui nou mare punct de vânzare. cel mult regională. într-un punct de vânzare en detail există în medie 2 angajaţi. Belgia. Modul de etalare a produsului în raft (spaţiul asigurat.şi hypermarket) care deţin o pondere din ce în ce mai ridicată în vânzarea bunurilor de consum. se poate 143 . iluminare etc. În acest sens. Angrosiştii de mici dimensiuni operează doar la scară locală. vânzare. dimensiunea detailiştilor şi nivelul serviciilor oferite.2. iar în Statele Unite 12. evitându-se rupturile de stoc. Realizarea activităţilor de vân zare en detail În realizarea acestor activităţi trebuie avute în vedere difere nţele între diverse pieţe în ceea ce priveşte numărul. modul de aranjare.

 realizarea unei distribuţii selective sau extensive. dimensiunea.3. Modul de realizare a distribuţiei pe pieţele externe este selectat funcţie de nivelul de eficacitate şi de profitabilitate. În asigurarea service-ului. Cooperarea acestora în realizarea testelor de marketing este limitată de faptul că nu percep beneficiile pe care le obţin în viitor. infrastructura logistică disponibilă.  modul de adaptare a strategiei de distribuţie odată cu modificarea condiţiilor de mediu. Alegerea canalului de distribuţie trebuie să aibă la bază o serie de informaţii privind:  obiectivele şi strategia de marketing pe pieţele externe. de posibilitatea transferării experienţei de pe o pia ţă pe alte pi eţe. 8. producătorul trebuie să se implice în mod direct deoarece detailiştii nu dispun de resursele şi competenţele necesare în acest sens. nivelul serviciilor şi puterea contractuală a membrilor sistemului angro şi en detail. precum şi de suspiciunea în faţa celor care ar cunoaşte prea multe despre afacerea lor. utilizând diverse tehnici de vânzare personală. 14 4 . detailiştii se implică în măsura în care producătorul le solicită expres şi îi stimulează în acest sens. În colectarea informaţiilor despre piaţă.  utilizarea unui canal direct sau indirect de distrib uţie. Fundamentarea strategiei de distrib uţie în marketingul internaţional Fundamentarea strategiei de distribuţie în marketingul internaţional implică o serie de decizii privind ur mătoarele a specte:  standardizarea modului de distribuţie sau adaptarea la particulari tăţile fiecărei pi eţe. Opţiunea de standardizare a distribuţiei poate fi justificată de posibilitatea valorificării economiilor de scară.  modul de gestiune a canalului. publi citate sau acţiuni pro moţionale.implica în activităţi de promovare a produsului la locul de vânzare. de condiţiile similare de pe diverse pieţe.  caracteristicile sistemului distributiv: numărul.

asigurarea serviciilor ante şi post-vânzare. întreprinderea trebuie să-şi pună problema cooperării cu aceştia. asigurării suportului de marketing necesar în vederea îndepliniri obiectivelor de marketing. producăt orul are posibilitatea exercitării unui control al programului său de marketing. Principalii factori care impun asemenea adaptări sunt:  consolidarea poziţiei pe piaţă a întreprinderii: creşterea volumului vânzărilor.  schimbările de natură tehnologică în distribuţie. De-a lungul timpului. În relaţia cu intermediarii. 145 . întreprinderea trebuie să ia în consideraţie ajustarea modului de distribuţie conform schimbărilor în mediu şi ale poziţiei acesteia pe piaţă. selectivitatea se poate dovedi ineficace deoarece este dificilă identificarea acelor puncte de vânzare care ar înregistra un nivel mai ridicat de performanţe. extinderea gamei de produse. Recurgerea la o distribuţie selectivă protejează distribuitorii angro în faţa concurenţilor lor şi creează premisele cooperării acestora cu producătorul în asigurarea unui înalt nivel de servicii şi în promovarea produsului. generarea unui volum ridicat de vânzări. a obţinerii informaţiilor despre evoluţia pieţei şi asigurării flexibilităţii în răspunsul la noile tendinţe. extinderea mărcilor distrib uitorilor. caracteristicile pieţei: nivelul veniturilor. Implicarea directă a întreprinderii în distribuţia produsului pe o piaţă externă este recomandată în cazul în care se urmăreşte obţinerea unei poziţii consolidate. La nivelul distribuţiei en detail. dispersia geografică şi obişnuinţele de cu mpărare ale cons umatorilor. modificarea comportamentului de cumpărare şi de consum.  consecinţele tendinţei de regionalizare şi globalizare a pieţelor. În cazul unui canal de distribuţie direct sau cu un nivel intermediar.  modificarea caracteristicilor pieţei: creşterea puterii de cumpărare.  modificările survenite în structura sistemului de distribuţie angro şi en detail: concentrarea distribuţiei. creşterea gradului de implicare în operaţiunile de marketing internaţional. precum şi datorită unui grad relativ redus de mobilitate spaţială a consumatorilor.  modificarea legislaţiei referitoare la distribuţie.

de tehnicile de distribuţie adoptate. ceea ce îi face sensibili la mesajele publicitare. de caracteristicile pieţei. Selectarea formelor adecvate de promovare pe pieţele externe este realizată în funcţie de produsul care face obiectul comercializării. formării unei atitudini favorabile convingerii acestora să achiziţioneze produsul. de strategia pe termen lung pe care întreprinderea a adoptat-o pe pieţele externe şi de mijloacele de comunicare disponibile.CAPITOLUL IX STRATEGIA DE PROMOVARE ÎN MARKETINGUL INTERNA ŢIONAL Promovarea include toate activităţile desfăşurate de întreprindere în vederea informării cumpărăto rilor potenţiali cu privire la existenţa şi performanţele produsului. de resursele financiare destinate activităţii de promovare.  Există tendinţa consumatorilor de a considera că întreprinderea care nu face uz de mijloacele promoţionale nu are resursele financiare necesare. ceea ce face necesară convingerea cu mpărătorului de a achiziţiona produsul. fapt care a modificat raporturile de fo rţe dintre producător şi intermediar. în conceptul de “promovare” se includ toate formele de comunicare ale întreprinderii cu toţi membrii mediului de marketing în vederea informării şi influenţării comportamentului acestora. Necesitatea activităţii de promovare este justificată de următoarele aspecte:  Creşte rea intensităţii concurenţiale pe pieţele externe. 14 6 . ceea ce face ca produsul să nu fie acceptat de consu matorii potenţiali.  Decizia cumpărător ului nu este întotdeauna raţională.  Creşterea gradului de concentrare în sectorul distributiv. În sens larg.  Noii cumpărători ai produsului nu deţin informaţii şi nici nu au experien ţă anterioară. lăsându -se influenţat de mesajele publicitare la care este expus.

În cazul strategiei de export indirect se urmăreşte informarea şi convingerea marilor importatori. distribuitori de a achiziţiona produsul. acţiuni promoţionale de stimularea clienţilor de a cumpăra produsul. În acest scop se utilizează publicitatea care se orientează spre anumiţi clienţi şi este realizată în anumite suporturi publicitare (reviste specializate). forţa de vânzare      147 . avându-se în vedere particularităţile culturale ale acestora. acţiunile de promovare sunt orientate spre cu mpărătorul final. comunicarea directă cu clientul. se practică p articiparea la târguri specializate. se trimit cataloage şi documente clienţilor potenţiali. Se utilizează comunicările directe cu clienţii.  alte elemente ale mix-ului de marketing utilizate ca forme de promovare. Se utilizează publicitatea pentru cumpărătorii finali. participarea la târguri.  Strategia “Pull” care constă în construirea unei bune reţele de distribuţie şi convingerea consumatorilor să solicite produsul în punctele de vânzare. Este necesar ca formele de promovare utilizate să fie adaptate condiţiilor specifice ale diverselor pieţe. comunicarea directă. şi în cazul strategiei de integrare pe pieţele externe. Formele de promovare pot fi orientate spre cumpărătorul final sau spre intermediar. sponsorizarea unor evenimente sportive şi culturale. În cazul celorlalte tipuri de strategii. întreprinderile care acţionează pe pieţele externe trec de la o formă de promovare la alta pe măsură ce îşi extind gradul de penetrare pe pi aţă. În general. întreprinderea se orientează spre intermediari. forţa de vânzare.Principalele forme de promovare ce pot fi adoptate sunt: publicitatea. În cazul strategia de export direct pe pieţele externe obiectivul este convingerea en-gros-iştilor şi a cumpărătoril or finali. Când se adoptă o strategie de export indirect. În activitatea promoţională e xistă două tip uri strategii:  Strategia “Push” prin care se încearcă “împingerea” produsului în interiorul canalului de distribuţie utilizând forţa de vânzare directă în scopul convingerii en-gros-iştilor şi detail-iştilor să propună produsul consumatorului.

Formele de promovare utilizate în acest caz sunt asemănătoare celor practicate de întreprinderile existente pe piaţa res pectivă.1. 9. Strategia globală are ca obiectiv construirea unei imagini internaţionale ”globale” a produsului.  Mesajul transmis să fie capabil de a convinge cum părătorul. obiectivul este de consolidare a imaginii produselor pentru menţinerea controlului asupra cererii. În cazul strategiei de integrare pe piaţa externă.1.  Piaţa pe care se intenţionează a se face publicitate trebuie să permită obţinerea unor volume de vânzări suficiente pentru a recupera cheltuielile de publicitate. Formele de promovare utilizate sunt cele ce se pretează pe piaţa mondială.proprie pentru a contacta clienţii potenţiali şi a negocia cu aceştia în contul producăt orului.1. 14 8 . 9.  Existenţa unei infrastructuri care să permită o activitate de publicitate eficientă. Principalele aspecte pe care întreprinderea trebuie să le aibă în vedere în cazul realizării unei campanii publicitare în marketingul internaţional sunt ur mătoarele:  cunoaşterea pieţei. a aşteptărilor consumatorului şi a modului de utilizare a produsului pe pi aţa respectivă. Particularit ăţile publicităţii în mark etingul interna ţional Pentru a se înregistra un succes în procesul publicitar este necesară îndeplinirea câtorva condi ţii fundamentale:  Existenţa unei strategii de penetrare comercială pe piaţa externă pe termen lung. Publicitatea Publicitatea pe pieţele externe este formă de promovare impersonală care constă în transmiterea unui mesaj spre consumatori prin diverse medii de informare.

segmentele de piaţă.  necesitatea adaptării publicităţii funcţie de motivaţiile în cumpărare ale clienţilor potenţiali din diverse ţări. Adaptarea mesajului la condiţiile de pe diferite pieţe este justificată de următoarele as pecte:  existen ţa unor structuri economice.  combinarea ac ţiunilor publicitare cu alte forme de promovare. În favoarea standardizării mesajului publicitar acţionează următoarele argumente:  posibilitatea obţinerii economiilor de scară în pregătirea mesajului. creşterea ponderii consu murilor din diverse pieţe care au anumite exigen ţe şi aspiraţii i dentice.  tendinţa de reducere a diferenţelor între consumatorii ţărilor industrializate şi celor în curs de dezvoltare. în elaborarea tehnicilor de comunicare.  stabilirea canalelor prin care se transmit mesajele către audie nţa ţintă. Practica generală în domeniul publicităţii o constituie menţinerea constantă a anumitor elemente cu caracter fundamental: audienţa ţintă.  transmiterea unui mesaj identic pentru toate pieţele sau a unor mesaje adaptate diferitelor pieţe. adaptându-se celelalte elemente ale acţiunilor publicitare la exigenţele specifice diverselor pieţe.  intensificarea turismului internaţional.  coordonarea acestor acţiuni cu celelalte elemente ale mixului de marketing. Când se decide a se transmite un mesaj unei anumite pieţe este necesară luarea în consideraţie a caracteristicilor specifice pieţei respective. prescriptorii etc. Standardizarea pe plan internaţional în acţiunea publicitară este justificată de creşterea în anumite sectoare a ponderii consumatorilor cu profil internaţional. sociale şi culturale diferite de la o ţară la alta.  stabilirea audienţei ţintă (intermediarii. canalele prin care se transmite mesajul. stimularea consumatorilor de a solicita produsul. 149 . stabilirea obiectivelor publicitare: construirea unei imagini pentru o marcă sau linie de produse.).

Întreprinderile au la dispoziţie posibilitatea de a centraliza toate deciziile privind acţiunile publicitare sau a descentraliza acţiunile publicitare. existen ţa şi eficacitatea limitată a canalelor de comunicare internaţionale care permit transmiterea unui singur mesaj pe diverse pie ţe. 15 0 .  determinarea bugetului publicitar.  alegerea mesajului.).  diversitatea serviciilor oferite (informaţii de piaţă. să apeleze la serviciile unor agenţii l ocale existente pe diverse pie ţe. relaţii publice etc.  evaluarea eficacităţii publicităţii. acordând putere de decizie subsidiarelor sau de a încredinţa agenţilor sau intermediarilor locali puterea de decizie privind acţiunea publicitară pe plan local. Selecţia agenţiei publicit are Întreprinderea are la dispoziţiei două alternative: să apeleze la o agenţie internaţională prezentă pe mai multe pieţe (şi în speţă cele pe care întreprinderea acţionea ză sau intenţionează să pătrundă). A.2. Etapele derulă rii unei campanii publicitare Derularea unei campanii publicitare în marketingul internaţional parcurge următoarele etape:  selecţia agenţiei publicitare.1. O altă problemă o constituie centralizarea sau descentralizarea acţiunii publicitare.  organizarea activităţii publicitare. În selecţia agenţiei care să asigure condiţiile obţinerii unui nivel ridicat de eficienţă şi eficacitate a campaniei publicitare se au în vedere următoarele criterii:  gradul de acoperire a pieţei/pieţelor vizate de întreprindere. 9.  calitatea serviciilor publicitare asigurate.  selecţia mediului publicitar.  luarea în consideraţie în acţiunea publicitară a efectelor acţiunilor lansate de concurenţi pe diverse pi eţe.

 În cazul în care nu este necesa ră o coordonare a publicit ăţii de pe diverse pieţe. B.  posibilitatea coordonă rii internaţionale a programului publicitar. de diferenţele de limbaj şi culturale. de existenţa unor segmente de pia ţă identice în diferite ţări.  gradul de internaţionali zare al întreprinderii.  Obiectivul este de a crea o imagine locală.  modul de organizare a întreprinderii.  Agenţiile naţionale au un nivel mai ridicat de flexibilitate şi de creativitate în operaţiile pe care le d esfăşoară. Posibilitatea standardizării prin utilizarea unui argument şi mesaj similar pe diverse pie ţe este influenţată de următorii factori:  caracteristicile pieţelor: nivelul de similaritate între modelele de cumpărare şi de consum de pe diverse pieţe. Dacă agenţia internaţională şi managerul publicităţii internaţionale din întreprindere sunt în favoarea unei standardiz ări a mesajului. rolul atribuit biroului publicitate al întreprinderii şi agenţiei în organizarea şi desfăşurarea ca mpaniei publicitare. Selecţia mesajului În selecţia mesajului care urmează a fi prezentat se au în vedere o serie de aspecte care să constituie o bază pentru luarea deciziei de standardizare sau de adaptare a acestuia. Alegerea unor agenţii locale poate fi justificată în următoarele situaţii:  Agenţiile internaţionale nu oferă acelaşi nivel de calitate a serviciilor pe toate pieţele.  posibilitatea de comunicare/cooperare cu agenţia şi de exercitare a controlului campaniei publicitare. 151 . managerii subsidiarelor locale şi ai agenţiilor locale sunt în favoarea unei adaptări datorită specificului pieţei pe care-l percep la un nivel mai ridicat. subsidiarelor naţionale dându-li-se un nivel mai ridicat de autonomie în realizarea propriilor acţiuni promoţionale. caz în care se poate selecta cea mai bună agenţie locală. gradul de descentralizare sau centralizare a operaţiunilor de marketing internaţional.  imaginea na ţională sau intern aţională care se doreşte a fi creată.

influenţele managerilor în cumpărarea bunurilor de utilizare productivă etc. cât şi al caracteristicile socio-demografice (ocupaţie. În prezent se înregistrează o evidentă tendinţă de globalizare a acestor medii. Selecţia mediului publicitar Selecţia mediului publicitar pe fiecare piaţă are în vedere eficacitatea acestuia în transmiterea mesajului către audienţa ţintă. calitatea imprimării. influenţa prescriptorilor în cazul unor produse speciale (medicamente. sunt disponibile date detaliate privind audienţa atât din punct de vedere al dimensiunii. fapt care impune identificarea rolurilor. educaţie). În ţările dezvoltate. Modul de luare a deciziei de cumpărare diferă de pe o piaţă pe alta. computere). este necesar a se lua deciziile pe baza particulari tăţilor locale. C. Mediile locale oferă o varietate ridicată de opţiuni. influenţelor şi momentului în care diverse persoane intervin în procesul decizional. venit. 15 2 .    posibilitatea valorificării econo miilor de scară.  Informaţiile disponibile privind audienţa mediilor publicitare. În cazul în care există diferenţe între pieţe din punctul de vedere al disponibilităţii mediilor publicitare. nivelul de dezvoltare a mediilor publicitare pe diverse pieţe. a ediţiilor internaţionale ale diverselor publicaţii. Deciziile privind mediul publicitar sunt influenţate de:  Diversitatea mediilor publicitare disponibile. De exemplu. Inserarea unor mesaje în cadrul unor reviste internaţionale oferă o serie de avantaje: disponibilitatea unor informaţii detaliate privind zonele geografice acoperite şi audienţa. reglementările le gale privind conţin utul mesajelor. se studiază influenţa fiecărui membru al familiei în cumpărarea anumitor categorii de produse. Întreprinderea trebuie să opteze între a alege un mediu publicitar local sau internaţional. natura şi calitatea relaţiilor cu age nţia publicitară. utilizarea limbii naţionale asigurând o flexibilitate ridicată în testarea şi în segmentarea pieţei. transmiterea prestigiului publicaţiei asupra produselor cărora li se face publicitate. în acest sens fiind elocvente extinderea televiziunii prin cablu şi satelit.

Pieţele externe sunt grupate funcţie de caracteristicile relevante pentru desfăşurarea activităţilor publicitare (dimensiune. dar.D. în stabilirea bugetului publicitar se porneşte de la stabilirea obiectivelor publicitare. sunt necesare mai puţine resurse pentru publicitate. spre vânzarea personală). Utilizarea acestei metode are o serie de limite generate de dificultatea determinării bugetelor alocate de diverşi concurenţi. fiind utilizată de întreprinderile care centralizează controlul publicităţii realizate la scară internaţiona lă. Această metodă prezintă avantajul că asigură o legătură între publicitate şi rezultatul obţinut. Conform acestei metode. ele fiind orientate spre alte forme de promovare (de exemplu. identificarea activităţilor necesar a fi realizate pentru îndeplinirea lor şi estimarea costurilor antrenate de către acestea.  Metoda obiectiv-sarcină. în strategia şi în mixul lor de marketing. conform acestei metode.  Metoda analizei comparative . această metodă nu este recomandată întrucât limitează resursele care ar trebui investite pentru a genera o creştere de vânzări. relaţia stabilită este inversată. rezultatul fiind cel care condiţionează publicitatea. Scopul publicit ăţii îl reprezintă generarea unui anumit nivel de vânzări. Stabilirea bugetului publicit ar Stabilirea bugetului publicitar se poate realiza printr-o diversitate de metode:  Metoda procentajului din vânzări. disponibilitatea şi eficacitatea mediilor publicitare). Situaţia concurenţei şi a disponibilităţii mediilor publicitare diferă de pe o piaţă pe alta. de existenţa unor diferenţe în situaţiile întreprinderilor internaţionale. În perioada în care se pătrunde sau se urmăreşte extinderea pe o anumită piaţă.  Metoda parităţii competitive. 153 . ceea ce induce diferenţe în ceea ce priveşte bugetele necesare. metodele de stabilire a bugetul ui publicitar fiind diferenţiate. Pe pieţele în care disponibilitatea şi eficacitatea mediilor publicitare este redusă.

Internaţionalizarea activităţilor de cercetare de marketing facilitează acest proces de evaluare.E. Posibilitatea valorificării economiilor de scară este un argument în favoarea acestei abordări.  Se colaborează cu o agen ţie publicitară internaţională.  Există probleme în comunicarea dintre sediul central şi subsidiare. descentralizarea acestor decizii. Abordarea mixtă. mesajele utilizate etc. În acest caz. notorietate.  Deciziile subsidiarelor contribuie la crearea unei imagini locale. Competenţele existente la nivel local pot fi valorificate şi permit creşterea perfo rmanţelor de marketing. imagine) este explicată pe baza unor variabile cum ar fi: bugetele alocate totale şi pe medii publicitare. F. caracteristicile pieţelor şi ale mediilor publicitare fiind similare. Evoluţia rezultatele înregistrate (vânzări. dar există riscul rigidităţii. abordarea mixtă. Această abordare este recomandată în ur mătoarele situaţii:  Dimensiunea activităţii internaţionale şi a publicit ăţii este prea redusă pentru a justifica implicarea sediului central. Centralizarea completă a tuturor deciziilor privind publicitatea este recomandată în ur mătoarele situaţii:  Întreprinderea se găseşte în primele etape ale procesului de internaţionalizare. neadapt ării la exigenţele locale şi limitării iniţiativelor şi creativi tăţii subsidiarelor locale. 15 4 . Evaluarea eficacit ăţii publici tăţii internaţionale Evaluarea eficacităţii publicităţii internaţionale este mai dificilă datorită multitudinii şi diversităţii pieţelor. frecvenţa inserţiilor publicitare. apelând la distribuitori pe pi eţele externe. combină avantajele centralizării şi descentralizării acestor decizii.  Publicitatea este standardizată la scară globală. În cazul descentralizării complete. denumită şi descentralizarea coordonată. fiecare subsidiară locală ia deciziile publicitare funcţie de particularit ăţile pieţei. Organizarea activit ăţilor de publicitate În organizarea activităţilor de publicitate la scară internaţională există trei abordări: centralizarea deciziilor privind publicitatea.

 elaborarea unui manual de management al activităţil or publicitare la nivelul subsidiarelor. Promovarea vânzărilor Promovarea vânzărilor cuprinde acele activităţi promoţionale. altele decât publicitatea sau vânzarea personală. loterii şi concursuri. Multe dintre acţiunile cu caracter promoţional solicită o implicare a detailiştilor în procesarea cupoanelor. distribuirea gratuită de eşantioane şi materiale promoţionale în punctul de vânzare. care au drept scop creşterea atractivităţii produsului la nivel de consumator. etalarea unor combinaţii de produse cu caracter promoţional etc. Deciziile privind selecţia temelor publicitare şi creaţia publicitară sunt luate de sediul central. indisponibilitatea spaţiilor suficiente de expunere. Se include în această categorie: reducerile de preţ. organizarea de jocuri. fiecare implicându-se în acele decizii şi activităţi în care deţin un avantaj comparativ. În utilizarea tehnicilor de promovare a vânzărilor trebuie să se ţină seama de anumite reglementări care pot limita valoarea eşantionului distribuit în mod gratuit din valoarea totală a produsului (de exemplu în Franţa este de 5 %).2. bugetele şi formele de raportare. expunerea de materiale promoţionale. reduceri de preţ. Managerul publicităţii la scară internaţională are următoarele sarcini:  fundamentarea unei strategii coerente în do meniu la scară globală.  elaborarea principiilor şi liniilor directoare.  asigurarea transferului experienţelor relevante de pe o piaţă pe alta. incluzând procedurile standard de operare. Subsidiarelor li se alocă un rol important în selecţia mediilor şi în adaptarea mesajelor la exigenţele locale. O serie de probleme se ridică în legătură cu posibilitatea contactă rii acestor detailişti.responsabilităţile sunt divizate între sediul central şi subsidiare. 9. acordarea de premii. facilităţi de plată cumpărătorilor sau i ntermediarilor etc. 155 . utilizarea materialelor promoţionale într-un alt mod decât cel intenţionat de către producător.

15 6 . 9. Este necesară respectarea unor principii fundamentale în cazul participării la târguri şi expoziţ ii:  necesitatea studierii pieţei şi prezentarea produselor ce prezintă interes pentru vizitatori. cunoaşterea posibilităţil or de absorbţie a pieţei. oferind avantajul de a face flexibilă comunicarea.  necesitatea existenţei unui stoc de produse disponibile care să poată fi livrate imediat după încheierea unor contracte. Promovarea prin vân zarea personală Promovarea prin forţa de vânzare constă în comunicarea dintre vânzător şi cumpărătorul potenţial sau dintre vânzător şi intermediar.Participarea la târguri. precum şi de întreprinderile ce vând produse instrumentale sau de consum cumpărate de puţini cumpărători specializaţi.  Oferă întreprinderii oportunitatea de a culege informaţii asupra concurenţilor şi de a contacta posibilii inter mediari. Această formă este recomandată în cazul bunurilor industriale şi instrumentale pentru care sunt necesare instrucţiuni detaliate şi o asistenţă post-vânzare furnizată cumpărătorilor. dar de mari dimensiuni. informarea pieţei privind noile produse. adaptând-o exigenţelor specifice ale consumatorului final.  definirea obiectivelor participării la târguri sau expoziţii: crearea unei bune imagini. expoziţii este o formă de promovare utilizată în speţă de întreprinderile care nu au o dimensiune care să justifice o reţea directă de vânzare.  Permite verificarea posibilităţilor de absorbţie a produselor de către piaţă. performanţelor acestuia. Utilizarea acestei forme de promovare este justificată de două consideraţii majore:  disponibilitatea şi eficacitatea limitată a mediilor publicitare pe anumite pieţe. Principalele avantaje oferite sunt următoarele:  Permite prezentarea produsului şi demonstrarea caracteristicilor.  necesitatea unei prezentări adecvată a produselor.3.

Clienţii. stabilire de itinerarii şi frecvenţe de contactare a clienţilor. furnizorii. seminarii etc. costul redus al forţei de muncă pe anumite pieţe permite crearea unei forţe proprii de vânzare extinse şi eficace. stagii de formare. ci asigurarea unui echilibru între interesele pe termen lung ale întreprinderii şi publicului cu care intră în contact. stabilirea de cote de vânzări. În vederea asigurării unei imagini a întreprinderii şi a unui comportament favorabil din partea publicului. Deciziile necesare în vederea realizării acestei forme de promovare se referă la următoarele aspecte: stabilirea rolului vânzării personale în cadrul mixului de marketing. O serie de informaţii privind aşteptările. Multe întreprinderi au separat din punct de organizatoric marketingul de relaţiile publice. Scopul relaţiilor publice nu este reprezentat de vânzările pe termen scurt. percepţiile şi atitudinile publicului sunt necesare în vederea conceperii unor acţiuni care să prevină situaţiile nefavorabile faţă de întreprindere. Relaţiile publice Bunele relaţii cu diversele categorii de public cu care întreprinderea se confruntă sunt esenţiale în vederea asigurării succesului eforturilor de marketing. Pregătirea reprezentanţilor de vânzări se poate realiza într-o varietate de forme: materiale tehnice de descriere a produsului. în care relaţiile publice sunt considerate cel de-al cincilea element al mixului care se adresează opiniei publice şi puterii politice în 157 . selectarea. întoc mirea rapoartelor de vânz ări etc. comunităţile financiare. recrutarea. guvernul. să conceapă un răspuns la exigenţele acestuia şi săşi creeze o structură organizatorică eficace.). diversele asociaţii (ale consumatorilor. Se cristalizează un nou concept – cel de “megamarketing”. manualul de prezentare a produsului. motivarea. acţionarii. angajaţii. 9. supervizarea şi re munerarea membrilor echipei de vânzare. întreprinderea trebuie să se familiarizeze cu acesta. distribuitorii reprezintă componentele principale ale publicului a căr or importanţă variază de la o ţară la alta. Controlul forţei de vânzare se poate realiza prin stabilirea teritoriilor de vânzare pentru fiecare reprezentant.4. pregătirea. ecologiste etc. mediile publicitare.

15 8 . Prin megamarketing întreprinderea încearcă să inducă anumite schimbări în mediu astfel încât piaţa să devină mai receptivă la propriile produse şi progra me de marketing.special.

strategia de integrare pe piaţă externă sau strategia globală.  natura produsului. se pot distinge patru modele de organizare : modelul multinaţional. 159 . complexitatea tehnică a acestuia şi nivelul serviciului necesar.  numărul de pieţe externe pe care se operează. În alegerea unui anumit tip de structură este necesar a se avea în vedere următorii factori:  obiectivele întreprinderii pe pieţele externe.  dimensiunea întreprinderii.  experien ţa internaţională a întrepri nderii. Întreprinderile care urmează o strategie de internaţionalizare trebuie să adapteze structura sa astfel încât să fie posibilă realizarea obiectivelor şi să se asigure o utilizare eficientă a resurselor disponibile. modelul internaţional.  strategia de internaţionalizare adoptată: strategia de export indirect.  lărgimea şi diversitatea gamei de produse.CAPITOLUL X ORGANIZAREA ACTIVITĂ ŢILOR DE MARKETING INTERNATIONAL Pentru a se înregistra succesul în cazul operării la scară internaţiona lă/globală. este necesar ca între strategia concuren ţială urmată şi structura organizatorică să existe o compatibilitate. modelul global şi modelul transnaţional.1. 10. Modele de organizare ale c ompaniilor internaţionale Funcţie de raporturile dintre sediul central (“casa mamă”) şi unităţile externe. strategia de export direct.

s-au constituit întreprinderi care au capacitatea de a valorifica oportunităţ ile şi de a răspunde nevoilor locale. Datorită barierelor ridicate existente în faţa comerţului internaţional. vor adopta modelul transnaţional în care filialele constituie o reţea astfel încât să fie posibilă valorificarea simultană a avantajelor celor trei modele anterioare: 16 0 . pentru a putea concura cu succes pe piaţa mondială. care datează din anii ‘50-’60. în anii ‘90. Acest model de organizare se caracterizează printr-un ridicat nivel de descentralizare a responsabilit ăţii şi puterii decizionale. un raport informal. responsabilităţi şi decizii. Societăţile multinaţionale se prezintă ca un portofoliu de întreprinderi naţionale integrate în mediul local în care operează. Unităţile externe sunt considerate ca un sistem de distribuţie pe o piaţă globală. unitatea externă fiind considerată ca un apendice al întreprinderii naţio nale. Acest model se caracterizează printr-un ridicat nivel de centralizare a resurselor. apărut în anii 60-70. Acest model se caracterizează printr-o descentralizare a multor resurse. între sediul central şi unităţile externe. bazat pe încredere. reuşindu -se obţinerea economiilor de scară. Un studiu realizat la Harvard Business School şi INSEAD ajunge la concluzia că.Modelul multinaţional european al unei federaţii descentralizate îşi are originea în anii ‘30 când s-au constituit primele unităţi pe pieţele externe. existenţa unui sistem formal de planificare şi control. în special cele coloniale. resurselor şi informaţiilor. responsabilităţilor şi puterii decizionale. întreprinderile. cât şi restricţii ale guvernului cu privire la investiţiile externe. Teoria ciclului internaţional de viaţă al produsului explică expansiunea internaţiona lă a întreprinderii funcţie de capacitatea sa de a transfera produse inovative de pe pieţele avansate pe pieţele mai puţin dezvoltate. Strategia adoptată a fost cea de export. dar aflate în permanenţă sub controlul sediului central. Modelul internaţional american al unei federaţii de unităţi externe coordonate. Modelul global japonez. producându-se bunuri standardizate care erau distribuite pe piaţa modială. îşi are originea în teoria ciclului internaţional de viaţă al produsului şi în sistemul de planificare şi control. sistem de control strict asupra deciziilor. un control financiar simplu şi elastic al ace stora. a fost determinat de faptul că expansiunea pe piaţa mondială a acestor întreprinderi a întâlnit o serie de bariere în calea comerţului internaţional.

În domeniile în care consumatorii de pe diverse pieţe au cerinţe similare în legătură cu produsele (cazul bunurilor electronice. Modelul transnaţional este cel al unei reţele integrate în care resursele şi capacităţile specializate sunt distribuite. În vederea internaţionalizării este necesară adaptarea structurii organizatorice astfel încât să fie posibil a se răspunde la exigenţele specifice ale diverselor pieţe. flexibilitatea în răspunsul la nevoile pieţei locale a societăţilor multinaţion ale. politice. urmărindu-se coordonarea fluxului de produse. deoarece acestea consideră un număr ridicat de pieţe ca o singură mare arie geografică.  capacitatea competitivă a întreprinderii globale care permite valorificarea economiilor de scară. cât şi transferul eficace al cunoştinţelor şi experienţelor obţinute de pe diverse pieţe la nivelul întreprinderii în ansamblul său. Diversificarea din punct de vedere geografic a pieţelor pe care întreprinderea acţionează impune un nivel ridicat de cunoştinţe privind produsul. tehnologia comunicaţiei). centralizarea şi valo rificarea economiilor de scară sunt factori critici de 161 . Pe măsură ce gradul de internaţionalizare este mai ridicat. crescând libertatea de acţiune a filialelor. În structurile întreprinderilor care au adoptat o strategie globală nu sunt constituite subunităţi care se adresează strict pieţei naţionale sau pieţelor externe. problematica organi zării structurale este mai complexă. Problema companiilor internaţionale constă în a decide asupra nivelului de centralizare sau descentralizare a structurii. Pentru a putea răspunde însă exigenţelor locale ale pieţei şi mediului concurenţial ese necesară asigurarea unei descentralizări a deciziei. resurse şi informaţii între diverse unităţi independente. controlul este de tip strategic.  capacitatea de învăţare din contextul internaţional pentru a fi inovativ la nivel mondial. amplasează stabilimentele de producţie în acele pieţe în care costurile sunt cele mai reduse şi adoptă politici de marketing pentru o pluralitate de pi eţe. unităţile externe fiind considerate ca un sistem strategic integrat. economice şi instituţionale specifice fiecărei pieţe. Un nivel ridicat de coordonare din partea sediului central este necesar pentru a fundamenta şi superviza implementarea unei strategii globale. caracteristicile sociale.

Forme de organizare a activi tăţilor de marketing internaţional 10.10. Preşedinte Consiliu director Marketing Producţie Cercetare Finanţe Personal Filiale externe Ţara A Ţara B Ţara C Fig.succes.1.2.). Stadiul diviziei preinternaţionale 16 2 . 10. 10. În domeniile în care consumatorii de pe diverse pieţe au preferinţe distincte (cazul bunurilor de consum ambalate). este necesar a se acorda un nivel mai ridicat de autonomie filialelor. impunându-se o adaptare a produsului la exigenţele locale.1. fără a se beneficia de asistenţa unor cadre specializate (vezi fig.1.2. Stadiul diviziei preinterna ţionale Începutul procesului de internaţionalizare este marcat de deschiderea unor filiale în străinătate care sunt subordonate directorului general sau unui membru din consiliul director.

caracterul complex al conducerii şi coordonării acestor operaţii necesită constituirea unei divizii internaţionale care. divizia internaţională se bazează pe sprijinul diviziilor de produs în realizarea unor activităţi (cercetare de marketing de exemplu). Existenţa acestei divizii permite concentrarea tuturor competenţelor utile în marketingul internaţional. Preşedinte Consiliu director Marketing Producţie Cercetare Finanţe Personal Vicepreşedintele diviziei internaţionale Direcţia diviziei internaţionale Personal Marketing Producţie Cercetare Finanţe Filiale externe Fig. 10. Stadiul diviziei internaţionale Pe măsură ce se înregistrează o extindere a activităţilor internaţionale.2. Stadiul diviziei internaţionale în cadrul unei structuri de tip fun cţional 163 .2. are tendinţa de a acţiona într-o manieră autonomă. În caz contrar. dacă este asigurată cu un personal adecvat.2.10.

Preşedinte Consiliu director Marketing Producţie Cercetare Finanţe Personal Direcţia operaţională Divizia A Divizia B Divizia C Divizia D Divizie internaţională Filiale externe Fig. absenţa unui transfer de expertiză între subunit ăţile care acţionează pe piaţa internă şi divizia internaţională. posibilitatea identificării şi valorificării oportunităţilor de pe pieţele externe. cum ar fi: posibilitatea centralizării competenţelor specializate în marketingul internaţi onal. precum şi anumite dezavantaje : segmentarea resurselor întreprinderii poate conduce la o utilizare suboptimală a acestora. 10. Stadiul diviziei internaţionale în cadrul unei structuri divi zionale 16 4 . conflicte între divizia internaţiona lă şi celelalte divizii.Constituirea unei divizii internaţionale prezintă o serie de avantaje. alocarea resurselor necesare.3.

Stadiul centrului de ma nagement regional în cadrul unei structuri de tip fun cţional 165 .10.2.3. Stadiul centrului de management regional În cazul în care activitatea dintr-o regiune are un volum ridicat şi condiţiile economice. Preşedinte Consiliu director Marketing Producţie Cercetare Finanţe Personal Vicepreşedintele diviziei internaţionale Direcţia diviziei internaţionale Marketing Producţie Cercetare Finanţe Personal Manager regiuneaA Manager regiuneaB Manager regiunea C Filiale locale Filiale locale Filiale locale Fig. politice şi geografice sunt omogene. 10. sociale. se impune constituirea unui centru de management regional ca o verigă intermediară înt re divizia internaţională şi filialele locale.4.

10. de a planifica şi controla activităţile 16 6 . Stadiul centrului de ma nagement regional în cadrul unei structuri divi zionale Acest centru are rolul de a coordona acţiunile filialelor în ceea ce priveşte preţurile.5. aprovizionarea.Preşedinte Consiliu director Marketing Producţie Cercetare Finanţe Personal Direcţia operaţională Divizia A Divizia B Divizia C Divizia D Divizie internaţională Manager regiuneaA Manager regiuneaB Manager regiunea C Filiale locale Filiale locale Filiale locale Fig.

10. caracteristicile regiunii. vamale. Alegerea acestui tip de structură este justificată în cazul în care se acordă o importanţă ridicată cunoştinţelor. funcţional şi cele relative la produs în vederea îndeplinirii obiectiv elor întreprinderii. limbii. fiecare regiune geografică prezentând aceeaşi formă de organizare. Direcţia generală păstrează responsabilitatea planificării şi controlului la scară mondială. Volumul activităţii într-o regiune trebuie să permită acoperirea costurilor de funcţionare ale direcţiei regionale. În cazul structurii geografice. întreprinderile monoprodus adoptă o structură geografică. se înregistrează o creştere a volumului de activitate şi a complexităţii acesteia. Este adoptată în special în cazul în care liniile de produse sunt distribuite pe pieţe cu un nivel ridicat de similitudine. este necesară o coordonare a eforturilor de marketing de pe pieţele regionale respective. se introduce în structură o nouă poziţie – cea de manager regional. politică şi socială. Centrul regional de management poate realiza compromisul între consideraţiile de ordin geografic. cooperare economică. Stadiul structurii divi zionale Pe măsură ce se dezvoltă capacitatea întreprinderii de a opera pe pieţele externe cu o divizie internaţională. Tendinţei de integrare regională întreprinderea trebuie să răspundă cu o strategie şi un plan de marketing integrat. 167 . iar complexitatea activităţii impune un răspuns coerent la nivel regional. fapt care impun operarea unor noi modificări structurale care să permită o mai bună valorificare a oportunităţilor. obişnui nţelor. Necesitatea creării unui astfel de centru a fost determinată de două consideraţii: volumul şi complexitatea operaţiilor întreprinderii în regiune. precum şi similarităţi culturale. În cazul în care regiunea este constituită din ţări între care există acorduri comerciale. reglementărilor şi cerinţelor clienţilor de pe diverse pieţe.filialelor în vederea optimizării utilizării resurselor şi a performanţelor la nivel regional. iar cele diversificate creea ză divizii de produs la scară mondială.2. În acest sens.4.

interna ţionalizarea diviziilor de produs. Stadiul structurii cu divizii geografice Când responsabilitatea produselor la scară mondială revine diviziilor de produs. 10. se pune problema alegerii între adoptarea unei structuri cu divizie internaţională (făcându-se astfel o distincţie între piaţa naţională şi cele externe) sau adoptarea unei sau o structură geografică în care fiecare regiune este organizată în mod identic.6.Preşedinte Consiliu director Marketing Producţie Cercetare Finanţe Personal Manager regiuneaA Manager regiuneaB Manager regiunea C Direcţie Direcţie Direcţie Filiale locale Filiale locale Filiale locale Fig. 16 8 . Trecerea de la divizia internaţională la diviziile mondiale de produs se realizează în două etape: trecerea responsabilităţilor de la divizia internaţiona lă la departamentele internaţionale din cadrul diviziilor de produs.

10. Structură cu divi zii internaţionale de produse 169 .7.Preşedinte Consiliu director Marketing Producţie Cercetare Finanţe Personal Divizie produse Vicepreşedinte divizia A Vicepreşedinte divizia B Vicepreşedinte divizia C Vicepreşedinte divizia D Direcţia d iviziei de produs A Marketing Producţie Cercetare Finanţe Personal Departament internaţional al diviziei de produs Marketing Producţie Cercetare Finanţe Personal Filiale externe Fig.

rolul managementului constă în a realiza un echilibru care reuneşte diversele competenţe şi puncte de vedere în scopul îndeplinirii obiectivelor întreprinderii. Managerii funcţionali la scară mondială contribuie la dezvoltarea internaţională a competenţelor specifice. Filialele locale sunt cele care pot asigura o bună cunoaştere a dimensiunilor economice. În cadrul unei întreprinderi în care responsabilitatea operaţiilor internaţionale este încredinţată diviziilor de produs se încearcă o orientare a competenţelor privind produsul şi pieţele spre pieţele internaţionale. Se ridică problema colaborării între managerii funcţionali de la nivel mondial cu cei de la nivelul filialelor.10.  Crearea unei imagini confuze a întreprinderii ca urmare a publicităţii realizate de diviziile de produs. Structura matricială În cadrul structurilor de tip matricial se internaţionalizează şi se coordonează patru tipuri de competenţe:  Competenţele geografice. Responsabilitatea privind rentabilitatea revine atât structurilor naţionale (pentru profitul la nivel naţional) şi diviziilor de produs (pentru rentabilitatea la nivel mondial şi naţional).  Competenţele funcţionale în domeniul finanţelor.  Competenţele în legătură cu produsul. O asemenea soluţie are o serie de limite referitoare la următoarele aspecte:  Fiecare divizie acţionează pe diverse pieţe pe care însă nu se generează un volum de vânzări suficient pentru o activitate rentabilă. Acestea pot fi obţinute prin intermediul diviziilor internaţionale de produs.  Anumite activităţi ale diviziilor care ar fi putut fi centralizate nu pot fi coordonate.5.2. culturale şi politice ale pieţei şi concurenţei. În marile întreprinderi internaţionale există o echipă responsabilă de un sector la scară mondială care acordă asistenţă responsabililor structurilor naţionale în eforturile lor de a penetra anumite pi eţe. 17 0 . Într-o astfel de structură. sociale.  Competenţe în legătură cu clienţii şi sectorul de activitate. producţiei şi marketingului.

8. Structura matricială tridimensio nală 171 . 10.Resurse Dezvoltare Contabil Umane Figura 10. Aceste probleme pot fi soluţionate în cadrul unei structuri de tip matricial prin crearea unor societăţi “umbrelă” la nivelul cărora se centralizează activităţi specifice cum sunt raportările. Regiunea A Cercetare-Dezvoltare Producţie Financiar-contabil Marketing Resurse umane Regiunea B Regiunea C Fig. Structura matricială de coordonare a funcţiunilor în diverse regiuni Produs 4 Produs 3 Produs 2 Produs 1 Regiunea C Regiunea B Regiunea A Cercetare. servicii comune (de transport de exemplu). coordonarea imaginii.9.Producţie Marketing Financiar. Blocarea fluxului informaţional. gestiunea trezoreriei.

având responsabilitatea strategiilor şi programelor de marketing pe diverse pieţe. Adoptarea acestei forme de organizare necesită o evoluţie fundamentală în cultura. comportamentul şi sistemele tehnice ale întreprinderii. 17 2 . Autoritatea formală (ierarhică) este înlocuită de autoritatea bazată pe competenţă. deciziile sunt luate la un nivel ierarhic inferior (acolo unde fenomenul este mai bine cunoscut).Diviziile de produs sunt centre de profit. Societatea “umbrelă” este un centru de cost ale cărui cheltuieli de funcţionare sunt repartizate între diviziile de produs. Reuşita unei structuri matriciale depinde de capacitatea cadrelor de a rezolva conflictele şi de a realiza integrarea planurilor şi programelor.

Cateora..A. pp. pp.. Chichester. pp. 1988 9. pp. 3.292-295 6. Cătoiu. Research in Marketing. E. Balaure. Bradley. Conducerea unităţilor din industrie. I. (1981) “The eclectic theory of international production: A case study of the international hotel industry”.F. P.33-50 17. UTET. H. Prentice Hall. E. Timişoara: Editura Facla. V. Doz. şi Hansz. şi Dawson. B. T. Şt.29-40 5.K. V. (1982) International Marketing and Purchasing of Industrial Goods. Cannon. Ill. Harvard Business Review. I.C.. Bradley. Y. 1972 “Environmental determinants of overseas market entry strategies”. Boboc. (1959) The Silent Language. Organizarea muncii în condiţiile revoluţiei tehnico-ştiinţifice. Universitatea din Timişoara. 2. (1987) The Multinational Mission. October (2). McQueen. E ditura Marketer. S. (1990) International Marketing. Scope and Synergy”. şi Prahalad. M. Florescu. 1992 15.. Henderson. construcţii şi transporturi. (1983) “The anatomy of competition”. Pop.V. 7th edn. G. F. Bucureşti. Olteanu. (1984) “Effects of cognitive style. Hakansson. Douglas.J. Journal of International Business Studies. Garden City. London 4. Florescu. NY 20. pp. pp. T. W. Bilkey . 1989 10.. (1977) “Developing the export potential of small firms”. Wiley.. pp.:Irwin 8.M.. Carman.1-36 7. Free Press. I. Marketing. Industrial and Commercial Training. J. Pârjol.P. (1980) “Paradigms for marketing theory”. J. Columbia Journal of World Business (Fall 1989) 12. 47. (1978) “An attempted integration of the literature on the export behaviour of firms”. (1960) “The silent language of overseas business”.. Hall. 7.T. May-June.E.33-46 2. Research in Marketing. 1977 11..F.197-210 14. 1987 16. Editura ştiinţifică şi Enciclopedică. N. Goodnow.88-96 19. Journal of Irish Business and Administrative Research.. 3. Homewood. C. S. Dunning.. V. M. M. Dănăiaţă.. C. Doubleday. NY 13. England 18. C. Coda. Ph. (1989) “Evolution of Global Marketing Strategy: Scale. 8 (1). şi Keogh. JAI Press.REFERINŢE BIBLIOGRAFICE 1. Strategii în conducerea activităţii întreprinderii. J. (1991) International Marketing Strategy. (1981) “Export management: Motivated-openminded”. J. pp.711 173 . 8 (7). Journal of International Business Studies. Journal of Marketing. attitude toward and motivation on the internationalization of the firm”. Managerial and Decision Economics. L’Orie ntamento strategico dell’impresa.237-260 3. Hall. Bradley. 2nd edn. N. Dănăiaţă. şi Craig. pp.

.J. J.J. Ph.92-102 33.J. Principles of Marketing. InterEditions. 1994 27. pp. S. Russu. Robock. Inc.E. Englewood Cliffs. 4th ed.. pp. Turnbull and Stanley J.M. 1979 42. NJ: PrenticeHall. pp. 4 (3). 80 (1). technological innovation and strategic management” în Lacy Glen Thomas III (ed. Creating and Sustaining Superior Performance... pp.. pp.W.J. Organizazzione d’i mpresa.21. 441-448 22. Independenţa Economică. Kotler. M. 1985 35. pp. 60. (1972) “Manage ment technology or social process”. Marketing Management. şi Vahlne. Dubois. J. (1979) “Interorganisational relations in marketing channels”.23-32 25. Harward Business Review. Mattson. pp. Marketing Management. Bologna: Edizioni della Tipografia Compositori. Bucureşti 37.E. Croom Helm. 36. Armstrong. Techniques for Analysing Industries and Competition. L. Leersnyder J. Journal of International Business Studies. R. A.Inc. S.. 71-199. Academy of Management Review. T. (1970) “The efficiency (contradictions) of multinational corporations”. 1994 28.. Ph. (1986) “Firm boundaries. Lădar. D.. (1982 ) Foreign Market Entry Strategy. 1980 36.E. Kotler. Sweeney.. Johanson. Levitt. Paris: Publi-Union. Milano: Giuffre Editore. M. Competitive Advantage. World Economic Outlook. Rugiadini. Kotler. Lambin. Th.P. Stern L. J.G. Puiu.) The Economics of Strategic Planning: Essays in honor of Joel Dean. 234-265 24.405-416 38. Le marketing strategique. Tipografia Universităţii din Timişoara 32. Paris 26. MayJune. La strategia competitiva. Rosson. October 1998. Lexington Books.. Ph. (1986) “International marketing and internationalization processes – a network approach” în Peter W. M. Management International Review..3-10 44. Paris: Ediscience International. 20 (4). G. Journal of Marketing. (1980) “Stake conflict and performance in export marketing channels”. Porter. (1983) “The globalization of markets”.. NJ: Prentice-Hall..H. Ph. MA. D. B.D. Englewod Clifs. Kotler. Root. J. C. 1991 29. (1994) Marketing sans frontieres. Management. 1994 31. The Free Press..F. L. pp. Hymer. şi Ford. (1988) International Business and Multinational Enterprises ... Teece. Simmonds. Johanson. I. Porter. Competitive Strategy.. E. Ill:Irwin 39. 1982 34. Bucureşti: Editura Expert. (1979) Marketing. 23. pp.. Reve. Al..) Research in International Marketing. K.Paliwoda (eds. Homewood. W.31-37 41. Keegan. London. The Free Press. Marketing Management. (1992) Management în afacerile economice internaţionale. Ph. American Economic Review . Putz. NY 40. (1977) “The internationalization process of the firm: A model of knowledge development and increasing foreign market commitments”. Porter.197-199 17 4 . Publi-Union 1994 30.. International Monetary Fund. Amacom. 1993 43.

Teece. F. (1994) International Marketing. în A. (1978) “Pre-export activity: The first step in internationalisation”. (1983) “Technological and Organisational factors in the theory of the multinational enterprise”.H. Allen and Unwin.. R. The Free Press. Sarathy. Williamson. A. L. NY 175 . şi Welch.. L. 9 (1).. Journal of Management Studies.51-62 46. October.45. Journal of International Business Studies.333-344 49.E. Emmitt. V.47-58 50.R. D. 6th edn.C.). pp.J. O. Kent State University Press. (1975) Markets and Hierarchies: Analysis and antitrust implications. The Dryden Press. Wiedersheim-Paul.. pp. London. Van de Ven.C. Koenig R. în M. pp. The Growth of International Bussiness. Terpstra. Kent.Casson (ed. Interorganizational Theory. Negandhi (ed. Welch. şi Wiedersheim-Paul. (1980) “Initial exports – A marketing failure”. Ohio 48. D. (1975) “Frameworks for interorganizational analysis”..). Fort Worth 47. F.S. Olson H.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful