De geschiedenis leert ons, dat we nooit iets geleerd hebben van de geschiedenis!!

De Joden in Rome, de Diaspora (Galut) Eerste stukje
De eerste Joodse diaspora begon rond 586 voor Christus met de verwoesting van Jeruzalem door de Babyloniërs. Terwijl een deel van de bevolking van Judea naar Egypte vluchtte, werden er ook veel Joden meegevoerd naar Babylon, en in de daaropvolgende eeuwen in 70 n.Chr. de tweede diaspora, en in 135 bekend als de grote diaspora, migreerden de Joden door het hele Middellandse Zeegebied en het Midden-Oosten, en later door de hele wereld. In het hele Romeinse Rijk waren er vele Joodse gemeenschappen. Wanneer de eerste Joden in Rome arriveerden is onduidelijk en hierover wordt nog veel gedebatteerd. Over het algemeen wordt aangenomen dat de allereerste groep Joodse immigranten in de tweede eeuw voor Christus naar Rome kwamen, wellicht al samen met een Joodse delegatie uit Judea, in 161 v.Chr. gestuurd door Judas Maccabeus na de Joodse overwinning op de Seleudidische generaal Nicanor, om een vriendschapsverdrag te sluiten. De afgevaardigden verschenen in de senaat en kregen officiële bewijzen van vriendschap en bescherming. In een omstreden kopie van een tekst van Valerius Maximus, wordt melding gemaakt van Joden en Chaldeeërs die in 139 voor Christus uit Rome zouden zijn gezet vanwege bekeringsactiviteiten onder Romeinen. De vroegste twee kopieën dateren uit de negende eeuw, in de ene wordt melding gemaakt van Joden, de andere gaat over bekerende aanhangers van de Jupiter Sabaziuscultus, wellicht verward met de term shabbat, die de Romeinen nooit helemaal begrepen hebben. Een andere kopie uit de zestiende eeuw noemt alleen de Chaldeeërs. Daarnaast zagen de Romeinen ook geen verschil tussen Christen Joden en Judaïsme Joden.

De Joodse schrijver Philo van Alexandrië heeft beschreven hoe duizenden Joodse slaven uit Judea naar Rome kwamen nadat Judea veroverd was door Pompius in 63 v. Chr. Deze werden later vrijgelaten, soms vrijgekocht door rijkere, daar al eerder gevestigde landgenoten. Philo‟s bewering staat wel haaks op wat Cicero beweerde in 59 v. Chr., in zijn verdediging van L. Valerius Flaccus, propraetor van Asia, die door een zekere Laelius namens onder andere de Joden en enkele steden in Klein-Azië van corruptie beschuldigd werd.

Het beleid van de Romeinse keizers in de eerste eeuw
De Joden van Rome hadden lange tijd een bijzondere positie die ze te danken hadden aan de Romeinse keizers, beginnend bij Caesar. Tijdens de burgeroorlog tussen Caesar en Pompeius (49-45) kozen de Joden in het hele rijk de kant van Caesar. Niet alleen omdat hij een vooraanstaand figuur was binnen de partij der Populares, een partij die opkwam voor de rechten van de armere burgers en minder gesitueerden maar ook omdat Pompeius de man was die een paar jaar daarvoor vele Joden had laten vermoorden in Jeruzalem en het Heilige der Heilige van de joodse tempel had betreden, daarmee de tempel ontheiligenden. Daarbij benoemde Caesar Aristobulus, een Hasmoneeër, tot bevelhebber van twee legioenen in de Levant, om het tegen Pompeius op te nemen in Syrië. De Joden in Egypte gaven Caesar „material aid in their country. It’s not unlikely that the Jews of Rome itself were active on Caesar’s side, but we have no record of this,‟ zo zegt Harry Leon., The Jews of Ancient Rome (Philadelphia, 1960). In ruil voor deze steun ontvingen de Joden van Caesar, na zijn overwinning in de burgeroorlog, privileges die ze zouden behouden tot er christelijke keizers aan de macht kwamen. De decreten die Caesar uitvaardigde werden door Josephus beschreven. De Joden kregen het recht op ongehinderde uitoefening van hun godsdienst en de strenge regels omtrent collegia werden bij synagogen niet in acht genomen: de Joden mochten vrijelijk bij elkaar komen om hun geloof te belijden en tezamen maaltijden te nuttigen. Verder mochten ze geld inzamelen en dit naar Jeruzalem sturen om zo de tempelbelasting te betalen en, omdat de Joden weigerden wapens te dragen op sabbat en speciale voedseleisen hadden vanwege hun spijswetten, werden ze uitgezonderd van de dienstplicht. Tenslotte werden er speciale Joodse rechtbanken erkend, voor zaken waarbij alleen Joden betrokken waren. Na de dood van Caesar werden deze decreten herbevestigd door de senaat en gezagsdragers in verschillende delen van het Rijk.

Augustus, na de burgeroorlogen waaruit hij als overwinnaar tevoorschijn kwam de opvolger van Caesar en de allereerste keizer, hernieuwde deze decreten en kende nog extra privileges toe. Zo werd bijvoorbeeld, als de „annona‟, de graandistributie aan arme burgers in Rome, op een sabbat viel, het deel van de Joden bewaard tot de volgende dag. Wellicht deed hij dit om de Joden te tonen dat hij een deel van Caesars beleid voort zou zetten, en dat zij van hem niets te vrezen zouden hebben. Onder Tiberius, de stiefzoon en opvolger van Augustus, kregen de Joden het wat moeilijker. Philo suggereert dat dit vooral kwam door Aelius Sejanus, de Praetoriaanse praefect die veel macht kreeg toen Tiberius zich had teruggetrokken op Capri. Philo beschreef hoe Sejanus de Joden wilde vernietigen en een lastercampagne tegen hen begon. Een reden voor de maatregelen die Tiberius tegen de Joden nam was wellicht een schandaal dat is beschreven door Josephus. Rond het jaar 19 werd de tot het jodendom bekeerde Fulvia, vrouw van de senator Saturninus, een vriend van de keizer, het slachtoffer van vier Joodse oplichters. Eén van hen was een vluchteling uit Judea, waar hij bekend stond als misdadiger. De oplichters deden alsof ze Fulvia onderwezen over de Thora en haalden haar over om via hen goud en geld naar de tempel in Jeruzalem te sturen. Deze kostbaarheden hielden ze echter achter voor zichzelf. Toen ze hierachter kwam, vroeg de woedende Fulvia haar man om Tiberius deze zaak te laten regelen. Deze beval de uitzetting van alle Joden uit Rome. R. S. Rogers „Criminal Trials and Criminal Legislation Under Tiberius’ geeft een idee van de drie klassen Joden die er in die tijd in Rome waren: ten eerste, de Joden met volledig burgerschap. Zij konden alleen de stad uitgezet worden na schuldig te zijn bevonden in een formeel proces. Ten tweede waren er vrijgelatenen, die in status beneden de burgers stonden. Deze konden zonder proces en aanleiding verbannen worden uit Rome. Ten derde waren er natuurlijk slaven, die door zowel de autoriteiten als door hun eigenaren gestraft konden worden. De vierduizend mannen die naar Sardinië gestuurd werden waren volgens Tacitus zeker vrijgelatenen, en Suetonius voegt daaraan toe dat de normale dienstplichtuitzondering voor Joden in dit geval niet gold. Het is mogelijk dat Sejanus Tiberius ertoe over gehaald heeft om Joodse vrijgelatenen te verbannen. Over de slaven kunnen we niets met zekerheid zeggen; wellicht werden zij door hun meesters gestraft, wellicht gebeurde er met hen niets. Leonard Rutgers neemt aan dat de Joden in 31, na de executie van Sejanus, weer mochten terugkeren naar Rome, waarna Tiberius blijk gaf van spijt over de gedane zaken. Het is in elk geval zeker dat tien jaar later, in 41, de Joden weer in grote getale in Rome aanwezig waren . Tijdens de regering van Caligula kwamen er uit keizerlijke hoek geen bijzondere maatregelen tegen de Joden. Wel is er het verhaal van Philo over

de Joodse delegatie uit Alexandrië, waarvan hijzelf deel uitmaakte. De Alexandrijnse Joden hadden een delegatie naar Rome gestuurd om te klagen over de behandeling de ze kregen van de Grieken in die stad, maar de Alexandrijnse Grieken hadden zelf ook een delegatie gestuurd. Caligula leidde de Joodse en de Griekse delegatie tezamen door zijn tuinen op de Esquilijn tijdens een „inspectietour,‟ terwijl de Grieken de Joden belachelijk maakten en hen beschuldigden van disloyaliteit aan de keizer. Caligula maakte slechts af en toe kenbaar dat hij zich bewust was van de aanwezigheid van de Joodse afgevaardigden en vroeg hen op een gegeven moment, tot algemene hilariteit onder de Grieken, waarom de Joden niet aan hem offerden (hij was immers god, of althans, zo beschouwde hij zichzelf) en waarom ze geen varkensvlees aten. Uiteindelijk stuurde de keizer de vernederde Joden maar weg, wie immers niet in hem geloofde was „niet zozeer slecht, als wel ongelukkig en dom.‟ Het lijkt me logisch aan te nemen dat deze keizer niet bijster positief tegenover de Joden stond, maar wellicht kan dat ook geweten worden aan de narcistische persoonlijkheid waarom hij bekendstaat. Ondanks dat bleven de Joden ongedeerd tijdens Caligula‟s regeringsperiode. Caligula‟s opvolger, Claudius, had zijn positie op de troon mede te danken aan de Joodse Agrippa, lid van het Herodiaanse koningshuis uit Judea, die hem in de eerste uren van de chaotische machtswisseling (Claudius werd na de moord op Caligula tegen zijn wil door de Praetoriaanse garde tot keizer uitgeroepen) bijstond en hem overhaalde het principaal te accepteren. Claudius beloonde Agrippa door hem koning te maken over een groot deel van Judea. Het is nog steeds niet duidelijk of het in dit geval ook echt over Joden gaat, maar acht jaar later, rond 49 of 50, was er weer ophef. De bronnen spreken over een rellende groep mensen waar Claudius vanaf wil: “ Chrestus Suetonius maakt rond 120 in zijn werk De levens van twaalf keizers (De goddelijke Claudius, H.25, § 4) een vermelding van "Chrestus". Hij schrijft: "Omdat de Joden constant opwinding veroorzaakten op aandrang van Chrestus, verbande hij [= Claudius] hen uit Rome." Deze passage refereert aan rellen in het jaar 50 die ook worden genoemd in Handelingen 18:2. Er kan overigens niet met absolute zekerheid worden gesteld dat dit een verwijzing is naar Christus. De naam Chrestus kwam vaker voor, doorgaans voor slaven als aanduiding voor 'goed' of nuttig'. Nu kan het zo zijn dat dit Joden waren, opgejut door een willekeurige medeJood met de naam Chrestus, een in die tijd niet ongebruikelijke naam. Het kan echter ook zo zijn dat deze groep uit vroege christenen bestond. In de begintijd van het christendom, toen dit nog werd beschouwd als een stroming binnen het Jodendom, maakten de Romeinen geen onderscheid tussen de twee groeperingen. Dat gebeurde voor het eerst pas na de grote brand van

Rome. Volgens Suetonius werden de Joden na het Chrestus-debacle de stad uitgezet, maar volgens Cassius Dio trok Claudius slechts hun recht om te vergaderen in, omdat ze te talrijk waren om de stad uitgezet te worden. Of ze nu wel of niet de stad uitgezet werden, terugkeren dezen ze sowieso na een paar jaar. Claudius‟ opvolger was Nero. Nero‟s tweede vrouw, Poppaea, stond positief tegenover het Jodendom, zo vertelt Josephus ons. Zij werd door Josephus beschreven als een „godvrezende,‟ wat wil zeggen dat ze geen bekeerling was, maar wel bepaalde Joodse gebruiken volgde, wat een soort mode was in die tijd. Vreemd genoeg berokkende Poppaea de bevolking van Judea veel ellende door Gessius Florus, de echtgenoot van een vriendin van haar, te laten benoemen tot procurator van Judea. Josephus noemt hem in weinig vlijende bewoordingen de hoofdoorzaak van de Joodse opstand in Judea van 66-70 n. Christus. We kunnen niets met zekerheid zeggen over hoe de Joodse gemeenschap in Rome de tijd van deze opstand doorstond. In Antiochië en Alexandrië hielden de heidenen, waarschijnlijk opgehitst door de strijd in Judea, pogroms tegen de Joden, maar auteurs zwijgen over eventuele rellen in Rome in die tijd. Ik veronderstel dat, toen het nieuws over de pogroms in deze oostelijke steden Rome bereikte, de Joden zich op zijn minst enigszins bedreigd zullen hebben gevoeld, maar ik neem aan dat er niets gebeurd is; een pogrom in Rome, zo neem ik aan, zou toch beschreven worden. Na de verwoesting van Jeruzalem en de tweede tempel in 70 na Christus door Titus, de zoon van Vespasianus, veranderde er wel iets voor de Joden. Vanuit het hele Romeinse Rijk, namelijk, zonden alle Joodse gemeenschappen geld naar de tempel: een religieuze belasting. Joden waren zelfs uitgezonderd van het betalen aan Romeinse riten en tempels. Nu er geen tempel meer was om belasting aan te betalen, hief Vespasianus de tempelbelasting op. In plaats daarvan stelde hij de Fiscus Judaicus in, (lett. „Joodse belasting‟), die ten goede kwam aan de tempel van Jupiter Capitolinus, de belangrijkste god van de Romeinen, wiens tempel (de naam zegt het al) op het Capitool stond. Deze belasting verplichtte alle Joodse mensen, man en vrouw, boven de drie jaar, in het hele rijk, om jaarlijks twee denarii te betalen, in waarde hetzelfde als de halve shekel die men voor de destructie aan de Jeruzalemse tempel had moeten betalen. M.S. Ginsberg, schreef een het boek “ Fiscus Judaicus” 1931 over dit onderwerp, waarin vermeld wordt dat dit niet een straf speciaal tegen de Joden was opgelegd, maar dat ook gelijktijdig een gelijksoortige belasting was opgelegd in Alexandrië (fiscus Alexandrinus) en voor Asiatics (fiscus asiaticus). Maar de Joden betaalden wel meer als de anderen. Reden daarvoor was dat ze een kostbare opstand tegen het Romeinse Rijk veroorzaakt hadden.

Deze belasting was vernederend voor de Joden, voor wie het een uiting van blasfemie was belasting te betalen aan een andere machthebber of ten behoeve van een andere godheid dan hun eigen. Zeker nu ze aan de Romeinen zelf moesten betalen, juist degenen die hun tempel verwoest hadden. De belasting kon alleen ontweken worden door het opgeven van het joodse geloof. Suetonius vertelt ons dat de Fiscus Judaicus zeer streng werd uitgeoefend onder Domitianus (regeringstijd: 81-96), die deze belasting zelfs instelde voor de „godvrezende‟ die niet eens volledig bekeerd waren en vaak nog offerden aan de Romeinse goden. In zijn jeugd zag Suetonius eens hoe een procurator een negentigjarige man onderzocht, om te controleren of hij besneden was. Domitianus‟ opvolger Nerva maakte tegen het eind van de eerste eeuw aan deze uitwassen een einde.

Het beleid van de Romeinse keizers tot de 3e eeuw n. Chr.
De periode van de Adoptiekeizers, ook Adoptiekeizers genoemd, is een periode tussen 96 en 180 waarin, bij gebrek aan eigen nakomelingen, vijf keizers achter elkaar een of twee zoons als opvolgers adopteerden. Het was een bloeiperiode, ook de Gouden Eeuw van Rome of gouden eeuw van de Antonijnen genoemd, waarin alle keizers het keizerrijk op bekwame wijze regeerden. Deze periode is in het Engels ook bekend als "Five Good Emperors" ("Vijf Goede Keizers"). De Adoptiekeizers overlappen voor een groot gedeelte met de keizers van het Antonijnse huis en deze twee groepen worden vaak gecombineerd tot de groep Adoptiekeizers & Antonijnse huis. Deze groep wordt ook wel aangeduid met de term Nervische & Antonijnse Huis. Het Nervische Huis, waartoe Nerva, Trajanus en Hadrianus worden gerekend, is echter kunstmatig aangezien er tussen Nerva, en de twee volgende keizers geen enkele familieband bestaat (een familieband bestaat echter wel tussen Trajanus en Hadrianus onderling). De bloeiperiode van de Adoptiekeizers eindigde toen Marcus Aurelius een zoon kreeg, Commodus, die hij als zijn opvolger benoemde. Het wanbestuur van Commodus zou de dagen van terreur die het keizerrijk onder Gaius ("Caligula") en Nero gekend had, doen herleven. Keizer Nerva stierf in 98 n.Chr. Trajanus (98-117) volgde hem op. In de regeringsperiode van Trajanus ontstond de Kitosoorlog wegens de antiJoodse tendensen. Trajanus besloot de Joden uit te roeien, wat in ieder geval in Egypte lukte. De Joodse gemeenschap van Edfu bleek na de opstand volledig te zijn weggevaagd. Pas na 151 leefden daar pas weer Joden. In 117 volgde Hadrianus (117-138) Trajanus op. Hadrianus die in 117 aan de macht komt, lijkt tolerant te staan tegenover de Joden. Hij praat er zelfs over om de Joden hun Tempel te laten herbouwen. Maar dit stuit op hevig verzet van de Hellenisten. Plotseling toont Hadrianus

zich vijandig tegen de Joden. Het is onduidelijk waarom. Waarschijnlijk wordt hij beïnvloed door de Romeinse historicus Tacitus. Deze ziet zichzelf als aanhanger van de Griekse cultuur. Hadrianus besluit om van Jeruzalem een heidense stad te maken met een standbeeld van Jupiter op de plek van de Joodse Tempel. Ook wil hij de Shabbat afschaffen, de besnijdenis, de wetten van reinheid en het onderwijs van de Thora. Dit lokt opstanden uit. In 132 breekt de Bar Kochba opstand uit, welke we al besproken hebben. Hadrianus werd in 138 opgevolgd door Antoninus Pius ( 86-161) Ondanks de nederlaag die de Joden geleden hadden, en zo beetje alles wat met het Jodendom te maken had verboden was door Hadrianus, op straffe van de dood, ondanks de gruwelijke vervolgingen, werd het Joods nationale bewustzijn niet gebroken. Men bleef kinderen besnijden en nieuwe rabbijnen opleiden en aanstellen. Spoedig zagen de Romeinen dat zij de maatregelen tegen de Joodse religie niet konden doorvoeren, wilden zij niet de hele Joodse volk uitroeien. Pius trok een deel van de wetten in, maar het verbod op het proselitisme en het betreden van Aelia Capitolina (Jerusalem) werd gehandhaafd. Ook onder de keizers die de Joden gunstig gezind waren, hoewel het niet steeds op de strikte naleving werd toegezien. Marcus Aurelius volgde Pius op in 161 n.Chr.. De laatste keizer uit het zogenoemde tijdperk van de adoptiekeizers. Hij stond bekend als een wijsgeer en een filosofische keizer. Volgens de Rabbijnse geschriften had hij een uitzonderlijke vriendschap met patriarch Juda l. En was hij zeer tolerant tegenover het Joodse volk. Zolang ze niet trachten Romeinen te bekeren en hij was zeer tegen Romeinen die zich bekeerd hadden tot het Jodendom. Marcus Aurelius geldt, naast zijn voorgangers Augustus en Trajanus, als een modelkeizer. Hij zou de laatste 'goede' vorst zijn geweest; met het keizerschap van zijn zoon Commodus brak echter het verval van het Romeinse keizerrijk aan. Marcus Aurelius was echter een man met twee gezichten: behalve nobele vorst was hij ook een pragmatisch heerser die verantwoordelijk was voor brute christenvervolgingen. Ook was hij zeer meedogenloos tegenover de barbaarse opstanden in het Romeinse rijk. In de strijd tegen de Marcomannenen, Quaden, gezamenlijk met andere Germaanse volksstammen werden 2 grote nederzettingen van de Quaden platgebrand en de bewoners volledig uitgemoord door de troepen van Aurelius. Ook in de strijd tegen de Parthen kende zijn vele slachtpartijen. Over de christenvervolging onder Marcus Aurelius schreef Dr. Johan Heinrich Kurtz het volgende: “ Een nieuwe wending namen de Christenvervolgingen onder Marcus Aurelius (161—180), wie in de laatdunkendheid zijner stoïcijnse wijsheid de geestdrift van de Christenen zeer tegen de borst stuitte, en die daarom aan de

volkshaat niet alleen de vrijen loop liet, maar ook het stelsel van de opsporing en van de aanwending van de martelingen, om hen tot afval te dwingen, invoerde, en daardoor aan de Christelijke heldenmoed een tot hiertoe ongehoorde zegepraal bereidde. Te Rome werd (166) de Christelijke wijsgeer en apologeet JUSTINUS MARTYR ter dood gebracht (§ 24). Nadere berichten hebben wij over de vervolging in Smyrna (167) en die te Lugdunum en Vienna in Gallië (177). In Smyrna stierf onder anderen de grijze bisschop POLYCARPUS, omdat hij weigerde, de Heere, die hij 86 jaren gediend had, te vloeken, nog juichende op de brandstapel, omdat hij de martelaarskroon waardig geoordeeld was. De 90 jarige bisschop PONTHINUS stierf ten gevolge van de geleden mishandelingen in een walgelijke gevangenis. De tedere slavin BLANDINA werd op de ontzettende wijze gegeseld, op een gloeiende ijzeren stoel geroosterd, voor de wilde dieren geworpen, en eindelijk ter dood gebracht, maar onder alle martelingen volhardde zij in de blijmoedige belijdenis: „Ik ben een Christin en onder ons geschiedt niets kwaads.” Een gelijke heldenmoed onder gelijke pijnigingen legde een 15 jarige knaap, Ponticus genaamd, aan de dag. De lijken van de martelaars lagen bij hopen op de straten, tot zij eindelijk werden verbrand, en hun as in de Rhône gestrooid werd. “ „citaat uit: Kurtz, kerkgeschiedenis, 1873, Utrecht‟ Als filosoof hield Aurelius een soort filosofisch dagboek(en) bij genaamd; “ Τὰ εἰς ἑαυτόν, Ta eis heauton “. (Welk de tand des tijden overleefd heeft). Beter bekend onder Nederlandse vertaling getiteld; “ Overpeinzingen “. Op 17 maart 180 stierf Marcus Aurelius, op 58-jarige leeftijd, uitgeput door jaren van oorlog, een natuurlijke dood. Hij brak met de traditie van de adoptiekeizers sinds Nerva om een capabele adoptiefzoon als opvolger te benoemen. Zijn zoon Commodus volgde hem op. De klassieke geschiedschrijving, bijvoorbeeld Historia Augusta, moest niets van Commodus hebben. De benoeming van zijn eigen zoon tot zijn opvolger was in die optiek de grootste fout van de anders zo wijze Marcus Aurelius. Zo kwam een eind aan de gouden eeuw van het Imperium, en een eind aan de zogenoemde “ Adoptiekeizers “.

De aanvang ven het verval van het Romeinse Rijk en de Volksverhuizingen in de eerste 2 eeuwen binnen Europa.
We weten dat de Joden al zich verspreid hadden over het Romeinse rijk. Voor en in het begin van de christelijke jaartelling als kooplieden en reizigers. Na 70, 117 en 135 verspreiden de Joden des te meer in het Romeinse Rijk, maar dan als ontheemden in Diaspora. Ook de Joden kregen te maken en werden opgeslokt in de grote volksverhuizingen. Deels werden ze met open armen ontvangen door de diverse volkeren en opgenomen, gezien ze dezelfde vijand hadden. Daarom is het wel belangrijk om de volksverhuizingen te melden

tijdens het Romeinse Rijk in West Europa. We gaan later de Joden in de Oost Europese volksverhuizingen apart vermelden, wanneer in de geschiedenis van de Joden in Polen en Rusland aankomen. “ Al eeuwen lang waren de Germaanse stammen in beweging geweest op zoek naar nieuwe woongebieden. Omstreeks 1400 v. Chr. trokken de eerste stammen vanuit hun oorspronkelijke woongebieden in Zuid-Scandinavië, Denemarken en het gebied rond de Oder en Weser naar het zuiden. Ca. 800 v. Chr. vond er een splitsing plaats in West-Germanen, OostGermanen en Noord-Germanen. Omstreeks 700 v. Chr. trokken de West-Germanen naar het gebied rond de Eems en de Weser in Noord-West Duitsland en tussen 700 en 600 v. Chr. vestigden zij zich in het Noordelijke kustgebied van de Lage Landen. Verdreven door overstromingen, trokken de West-Germaanse Kimberen en Teutonen ca. 120 v. Chr. uit hun woongebieden, in Jutland en Sleeswijk Holstein. Samen met de Ambrones trokken zij dwars door Germanie naar het zuiden en bereikten zij ca. 110 v. Chr. Zuidoost Gallië. Uiteindelijk werden zij door de Romeinen bij Aurasio verslagen en door de Iberiërs van het Iberisch schiereiland verdreven (103 v. Chr.). De Sueben bewoonden in de eerste eeuw voor Chr. een groot gebied in midden Duitsland en breiden hun gebied tussen 71-59 v. Chr. uit naar Oosten Midden Gallië. De komst van duizenden Germanen die zich in Gallië wilden vestigen, was voor Julius Caesar de reden om Gallië binnen te vallen en de Germanen terug te drijven over de Rijn. De Romeinse geschiedschrijver Tacticus schrijft over de Germanen en noemt de bewoners van de Nederlandse kust Frissii. Hiermee krijgen de bewoners in de nieuw veroverde delen voor het eerst een opgetekende naam In de eerste eeuw n. Chr. trokken verschillende Germaanse stammen ten gevolge van overbevolking massaal weg uit hun woongebieden in ZuidScandinavië. De Bourgondiërs vestigden zich in het gebied tussen de Oder en de Weichsel, maar werden uit dit gebied verdreven door de eveneens uit ZuidScandinavië afkomstige Goten. De Bourgondiërs stichten in de tegenwoordige Rijnpalts een nieuw Rijk De Oost-Germaanse Longobarden en Vandalen verlieten hun woongebied aan de Beneden-Elbe om zich te vestigen in Midden-Duitsland. Een deel van de Suebi werd door hen verdreven naar Zuidwest-Duitsland, het gebied tussen de Rijn en de Donau. Zij zouden in het begin van de 3e eeuw bekend worden als de Alamanen.

In Oost-Europa trokken de Sarmaten van de Kaukasussische steppen tot voorbij de Don. Opgejaagd door hun agressieve buren, vestigden de Alanen zich aan de weerszijden van de Daciers. De Lazygen streken neer in de Hongaarse Laagvlakte en de Roxolani in het gebied tussen de Dneistre en de Donau. De Marcomannen en Quadi trokken naar het oosten en vestigden zich in Bohemen. De Cherusken die in het gebied woonden tussen de Weser en de Elbe, in en om de Harz, wisten zich tegen de Marcomannen staande te houden, maar werden door de Chatten onderworpen. De rijke en onmetelijke landen van het grote Romeinse Rijk hadden een grote aantrekkingskracht voor de Germaanse stammen die snel in aantal toenamen en op zoek waren naar nieuw land. In de 2e eeuw vielen zij herhaaldelijk het Romeinse Rijk binnen. Keizer Hadrianus liet tussen de Rijn en de Donau nieuwe versterkingen bouwen om het hoofd te kunnen bieden aan deze aanvallen. Om de druk op de grenzen te verlichten en het door Trajanus veroverde gebied prijs te geven. De Chatten deden tegen het eind van de 2e eeuw herhaaldelijk invallen in Romeins Gallië en Rhaetie. De Macromannen en de Quadi vormden in de tweede helft van de 2e eeuw een grote bedreiging voor het Romeinse Rijk. In 166 n. Chr. deden zij, opgejaagd door hun agressieve buren uit het oosten (de Alanen), een eerste inval in de provincie Pannonie (Hongarije). Het jaar daarop trokken zij andermaal over de grens en slaagden erin door te breken door de Romeinse versterkingen. Uiteindelijk slaagde Marcus Aurelius erin hun verpletterend te verslaan. “ Commmodus volgde Aurelius, zijn vader op. Commodus was al sinds 177 medekeizer van Aurelius. Hij was 19 jaar toen hij de volledige macht als keizer kreeg. Commodus had niets van zijn vaders vechtlust. Volgens de derde- en vierde-eeuwse geschiedschrijvers; Cassius Dio, Herodianus en de anonieme auteur van de Historia Augusta bleek Commodus de kwaliteiten van een leider zoals zijn vader was totaal te ontberen. Vanaf 180 probeerde hij dan ook vrede te sluiten met de Germaanse stammen. Eén van de vredes voorwaarden was, dat hij 13.000 strijders van de Quaden en enkele duizenden Marconnen in dienst moest nemen zodat zij onderricht werden in de Romeinse krijgskunst. Hier ging Commodus mee akkoord. Hij keerde daarna ook zo snel mogelijk terug naar Rome, wat hij beschouwde als zijn persoonlijke eigendom.. Het bestuur liet hij over aan o.a. Cleander die net vrijgelaten was. In 189 leverde hij Cleander aan het volk tijdens een volksopstand. De senatoren die genoeg hadden van Commodus smeden in 183 een complot tegen hem. Zij betrokken zijn vrouw Crispina en zijn zuster Lucilla daar bij in. Het complot mislukte Lucilla werd verbannen en zijn vrouw werd ter dood veroordeeld in hetzelfde jaar op beschuldiging van overspel.

Hij leidde een verkwistend leven, daarnaast was hij zo verzot op spelen, dat hij zelf als gladiator in de arena vocht. Omdat hij zich vereenzelvigde met Hercules, liet hij zich men knots en leeuwenhuid getooid afbeelden. Bij ons is Commodus beter bekend uit de film The Galdiator, waarin hij even anders gekleed was als in een berevel. In 192 brandde een deel van Rome af en hij herbenoemde Rome, Colonia Commodiana. De senaat beraamde een nieuw complot tegen Commodus, ditmaal slaagde men er wel in. Marcia zijn concubine, vergiftigde hem, en om er zeker van te zijn dat hij dood was, wurgde Narcissis een ingehuurde atleet hem, om er zeker van te zijn dat hij dood was. Verder wat we weten van Commodus is dat hij zeer wreed was. Hoe hij tegenover de Joden was, is niets over geschreven. Waarschijnlijk niet goed, maar aan de andere kant denk ik dat hij probeerde rellen met Joden te voorkomen, en volgde hij wat Joden betreft, in de voetsporen van zijn vader. Na Commodus kwam Pertinax Een oude vriend van Marcus Aurelius. Hij heeft maar 87 dagen geregeerd. Hij trachtte de corruptie in te binden wat hem vijanden opleverde. Uiteindelijk heeft de Praetoriaanse garde hem op 28 maart 193 vermoord. De algemene schrik sloeg op het hart van vele Romeinen in Rome toen de Preatorianen het hoofd van Pertinax op een stok door de stad ronddroegen en de macht overnamen. Sulpicianus de schoonvader van Pertinax snelde naar de hoofdkazerne om de gemoederen tot rust te brengen. Hij schrok er niet van terug om te proberen of hij het Romeinse Rijk rechtstreeks van de soldaten kon kopen. Dit gaf aanleiding voor de Preatoriaanse Garde om het Romeinse Rijk aan de hoogste bieder te verkopen. Herodianus en Dio Cassius herhalen diverse keren in hun werken over het te koop aanbieden van het Rijk. Beiden gaven echter te kennen dat de leiding van de Preatoriaanse garde vreesde dat Sulpicianus de dood van Pertinax zou willen wreken, daardoor beantwoorden ze senator Didius Julianus die hun schriftelijk, clementie voor hun oproer had beloofd. Julianus spoedde zich naar de kazerne en hoorde hun eisen aan. Nadat Julianus beloofde om het bod van Sulpicianus met een vierde te verhogen, werd het Rijk aan hem verkocht. In Pannonië werd Septimius, in Britannië Spurius Albinus en in Syrië Pescenninus Niger door het leger aangespoord om naar Rome te trekken om de moord op Pertinax te wreken. Septtimius Severus, generaal over de troepen van de Illyrische provinciën en Pescenninus Niger werden door hun legioenen onafhankelijk tot keizer uitgeroepen. Severus kwam als eerste in Rome aan, nam Julianus gevangen en onthoofde hem in 193. Tevens zette hij de gehele Praetoriaanse garde af, maar liet

alleen de groep soldaten die Pertinax hadden vermoord executeren en spaarde de rest. Nadat Severus met harde hand de controle over Rome en de Senaat zijn tegenstanders (de Senaat had liever Niger als keizer gezien) had neergeslagen trok hij met zijn legers tegen Pescenninus Niger. In 194 werden Nigers troepen verslagen in een veldslag in Zuidoost Cilicia, waarbij 20.000 soldaten sneuvelden. Niger werd zelf later bij Antiochië gevangen genomen en gedood. Eveneens sloot hij vrede met Clodius Abinus door hem de titel van Ceasar aan te bieden. Daardoor kon hij zich concentreren op de oorlog tegen Niger en de Parthen. Tevens annexeerde hij Mesopotamië. Toen Septimius Severus in 195 zijn oudste zoon Caracalla openlijk tot opvolger aanwees door hem tot Caesar te verheffen, werd als reactie daarop Clodius Albinus door zijn troepen in Britannia tot keizer uitgeroepen. Albinus zette vervolgens zijn troepen naar Gallië over om zijn machtsgebied te vergroten. De Senaat riep Albinus tot staatsvijand uit. Na een kort verblijf in Rome trok Severus naar het noorden om Albinus tegemoet te treden. Zijn leger beschikte over ongeveer 75.000 mensen. Het bestond voornamelijk uit legioenen uit Illyria, Moesia en Dacia. op 19 februari 197 troffen beide legers elkaar. In een van de grootste veldslagen uit de Romeinse geschiedenis wist Severus zijn rivaal Albinus in de slag bij Lugdunum te verslaan. Albinus moest vluchten en pleegde kort daarna zelfmoord. Severus had nu de volledige controle over het gehele Romeinse Rijk.

Tweede Parthische veldtocht Nadat Severus de staat intern had hersteld wilde hij deze ook naar buiten toe versterken. De verovering van Mesopotamië was een defensieve maatregel geweest en bedoeld om de welvarende provincie Syria meer veiligheid te bieden. In dat licht moet ook zijn tweede Partische veldtocht worden gezien. In het voorjaar van 197 vertrok hij vanuit Rome naar de havenstad Brundisium. Daar scheepte hij zich in. Hij landde waarschijnlijk in de haven van Aegeae in Cilicië Vervolgens trok hij over land naar Syria. Daar verzamelde hij zijn al eerder vertrokken legers en stak de Eufraat over. Abgar IX, de koning van Osroene, maar sinds de annexatie van zijn koninkrijk als een Romeinse provincie, in wezen alleen nog heerser over Edessa gaf zijn kinderen als gijzelaars en ondersteunde Severus' expeditie door een eenheid gespecialiseerde boogschutters beschikbaar te stellen. Ongeveer tegelijkertijd zond ook koning Khosro I van Armenië gijzelaars, geld en geschenken Severus trok nu op naar Nisibis, welke vestingstad door zijn generaal Julius Laetus werd verdedigd. Daarna keerde Severus enige tijd terug naar Syrië om daar een veel ambitieuzer plan voor te breiden.

Het jaar daarop, in 198, leidde hij een tweede, succesvollere campagne tegen het Parthische Rijk, officieel als vergelding voor de steun die de Parthen aan Pescennius Niger hadden gegeven. De Parthische hoofdstad Ctesiphon werd door de legioenen geplunderd. De stad werd leeggeroofd, alle mannen gedood en de ongeveer honderdduizend overlevende vrouwen en kinderen als slaaf verkocht. Bij deze gelegenheid werd zijn oudste zoon tot Augustus en medekeizer verheven en kreeg zijn jongste zoon de titel Caesar. De noordelijke helft van de Mesopotamië werd door het Romeinse Rijk geannexeerd. Net als Trajanus een eeuw eerder bleek Severus, zelfs na twee langdurige belegeringen, echter niet in staat om het strategisch uiterst belangrijke fort van Hatra in te nemen. Gedurende zijn tijd in het oosten liet hij de Limes Arabicus uitbreiden. In de Arabische Woestijn werden tussen Basie en Dumata nieuwe vestingwerken aangelegd. De veldtochten van Severus tegen o.a. de Parten en de inneming van Mesopotamië worden inhoudelijk behandeld in „De Joden in Klein Azië‟. In 208 vertrok Severus naar Britannië. En in 211 stierf hij in York. Het Romeinse Rijk liet hij na aan zin beide zonen Caracalla en Geta.

Wordt vervolgd

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful