ΑΔΑ: ΒΕΑΘΘ-ΚΗΖ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ
Αθήνα,
10 – 4 – 13
Αριθ. Πρωτ: οικ. 33199

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Ταχ. Δ/νση

Προς: όπως Πίνακας Αποδεκτών

: Αριστοτέλους 17,

Ταχ. Κωδ.

: 10187

Τηλέφωνο

: 210-5201520

Fax

: 210-5202075

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ
Θέμα: « Χορήγηση φαρμάκων από τα κρατικά νοσοκομεία για θεραπεία
σοβαρών παθήσεων »
Σχετικά:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 12 του Ν.3816/10 (ΦΕΚ 6/Α/26-1-2010) όπως
τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 23 του Ν.4052/12 (ΦΕΚ 41/Α/13-12)
2. Την υπ. αριθμ. 7/οικ.1088 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ1290/Β/23-6-99) απόφαση «Χορήγηση
αντιρετροϊκών φαρμάκων σε θετικούς HIV ασθενείς από τα φαρμακεία των
νοσοκομείων».
3. Την υπ. αριθμ. Υ4α/οικ.142867/27-12-11 Υπουργική απόφαση «Τρόπος
έγκρισης και χορήγησης της αυξητικής ορμόνης στα παιδιά».
4. Το υπ αριθμ Γ24/28/14-2-13 έγγραφο του Εθνικού Οργανισμού Παροχής
Υπηρεσιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.)
5. Το υπ αριθμ 28953/9-4-2013 έγγραφο του Εθνικού οργανισμού φαρμάκων
(Ε.Ο.Φ.)
Σύμφωνα με την υπ αριθμ. ΔΥΓ3(α)/οικ. 13833 (ΦΕΚ 235/Β/7-2-13)
απόφαση, αναθεωρήθηκαν και συμπληρώθηκαν οι κατάλογοι φαρμακευτικών
προϊόντων που χορηγούνται για τη θεραπεία σοβαρών ασθενειών από τα Δημόσια
νοσοκομεία και ιδιωτικές κλινικές άνω των 60 κλινών (Παράρτημα 1) και από τα
Νοσοκομεία, φαρμακεία ΕΟΠΥΥ, ιδιωτικά φαρμακεία (Παράρτημα 2).

1

ΑΔΑ: ΒΕΑΘΘ-ΚΗΖ
Στους εν λόγω καταλόγους, δεν έχουν συμπεριληφθεί φαρμακευτικά
προϊόντα, που η χορήγησή τους γίνεται αποκλειστικά από τα φαρμακεία των
νοσοκομείων για τη θεραπεία σοβαρών ασθενειών. Ειδικότερα, τα φαρμακευτικά
αυτά ιδιοσκευάσματα ανήκουν στις κατωτέρω κατηγορίες:

1. Αντιρετροϊκά:
2. Αντιαιμορροφιλικοί Παράγοντες
3. Ανταγωνιστές αυξητικής ορμόνης
4. Αυξητική ορμόνη
5. Παρεντερικά διαλύματα Γλυκόζης 50%

Επισημαίνεται ότι, τα αναφερόμενα φαρμακευτικά προϊόντα, που
προορίζονται μόνο για νοσοκομειακή χρήση, η χορήγησή τους θα
εξακολουθήσει να γίνεται κανονικά όπως μέχρι σήμερα, από τα φαρμακεία
των νοσοκομείων όλης της χώρας.
Οι διοικήσεις των νοσοκομείων, στο πλαίσιο των πραγματικών τους
αναγκών και κατ’ απόλυτη προτεραιότητα, θα προβούν σε όλες τις δέουσες
ενέργειες, για την προμήθεια των ανωτέρω φαρμάκων, προκειμένου να
εξασφαλίσουν τα κρίσιμα αποθέματα και την αναγκαία επάρκεια, με σκοπό να
αποφευχθεί σε κάθε περίπτωση το ενδεχόμενο έλλειψης αυτών ώστε να είναι
δυνατή η απρόσκοπτη και άμεση χορήγηση στους προσερχόμενους πολίτες,
από τα φαρμακεία των νοσοκομείων.
Τέλος, τονίζεται ότι τα διαλαμβανόμενα στην παρούσα εγκύκλιο θα
τηρηθούν απαρέγκλιτα, για την αποφυγή στο εξής, περαιτέρω προβλημάτων
στην ομαλή διάθεση των σκευασμάτων αυτών και την άμεση εξυπηρέτηση
των πολιτών.
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΠΕΛΟΠΙΔΑΣ ΚΑΛΛΙΡΗΣ

2

ΑΔΑ: ΒΕΑΘΘ-ΚΗΖ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ
ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ
Διοικητές όλων των ΔΥΠΕ με την υποχρέωση να
κοινοποιήσουν τη παρούσα εγκύκλιο στους
διοικητές των Νοσοκομείων αρμοδιότητάς τους
Α) 1Η Υγειονομική Περιφέρεια Αττικής, Ζαχάρωφ
3, ΤΚ 115 21, Αθήνα
Β) 2Η Υγειονομική Περιφέρεια Πειραιώς και
Αιγαίου, Θηβών 46-48, ΤΚ 185 43, Πειραιάς
Γ) 3Η Υγειονομική Περιφέρεια Μακεδονίας,
Αριστοτέλους 16, ΤΚ 54 623, Θεσσαλονίκη
Δ) 4Η Υγειονομική Περιφέρεια Μακεδονίας &
Θράκης, Αριστοτέλους 16, ΤΚ 54 623,
Θεσσαλονίκη
Ε) 5Η Υγειονομική Περιφέρεια Θεσσαλίας &
Στερεάς Ελλάδας, Νικηταρά 18, ΤΚ 41 221,
Λάρισα
ΣΤ) 6Η Υγειονομική Περιφέρεια Πελοποννήσου,
Ιονίων Νήσων, Ηπείρου και Δυτικής Ελλάδας,
ΝΕΟ Πατρών – Αθηνών & Υπάτης 1, ΤΚ 26 441,
Πάτρα
Ζ) 7Η Υγειονομικής Περιφέρεια Κρήτης, Σμύρνης
26, ΤΚ 71 201, Ηράκλειο
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ
1. Γραφείο Υπουργού
2. Γραφείο Αναπληρωτή Υπουργού
3. Γραφείο Υφυπουργού Υγείας
4. Γραφείο Γενικού Γραμματέα
5. Γραφείο Γενικής Γραμματέως Δημόσιας
Υγείας
6. Δ/νση Φαρμάκων και φαρμακείων
7. Δ/νση Ανάπτυξης Μονάδων Υγείας
8. Εθνικός Οργανισμός Παροχής Υπηρεσιών
Υγείας, Λεωφόρος Κηφισίας 39, ΤΚ 15123,
Μαρούσι

Συνημμένα:
Το υπ αριθμ. 28953/9-4-2013 έγγραφο του Ε.Ο.Φ.

3