7

Cuprins

CUPRINS
Titlul preliminar
Domeniul de reglementare al Codului
de procedură civilă şi principiile
fundamentale ale procesului civil ......................(art. 1-28) ....................... 17
Capitolul I - Domeniul de reglementare
al Codului de procedură civilă ...........................(art. 1-4) ......................... 17
Capitolul II - Principiile fundamentale ale
procesului civil ....................................................(art. 5-23) ....................... 18
Capitolul III - Aplicarea legii de
procedură civilă ...................................................(art. 24-28) ..................... 24
CARTEA I
DISPOZIŢII GENERALE .......................................(art. 29-191)................... 26
TITLUL I. Acţiunea civilă .....................................(art. 29-40) ..................... 26
TITLUL II. Participanţii la procesul civil ............(art. 41-93) ..................... 31
Capitolul I - Judecătorul. Incompatibilitatea ....(art. 41-54) ..................... 31
Capitolul II - Părţile ..............................................(art. 55-91) ..................... 35
Secţiunea 1 - Folosinţa şi exerciţiul drepturilor
procedurale ........................................................(art. 56-58) ..................... 35
Secţiunea a 2-a - Persoanele care sunt
împreună reclamante sau pârâte .....................(art. 59-60) ..................... 37
Secţiunea a 3-a - Alte persoane care pot lua
parte la judecată ...............................................(art. 61-79) ..................... 38
§ 1. Intervenţia voluntară ................................(art. 61-67) ..................... 38
§ 2. Intervenţia forţată ....................................(art. 68-79) ..................... 40
I. Chemarea în judecată a altei persoane ......(art. 68-71) ..................... 40
II. Chemarea în garanţie .................................(art. 72-74) ..................... 41
III. Arătarea titularului dreptului ......................(art. 75-77) ..................... 42
IV. Introducerea forţată în cauză, din oficiu,
a altor persoane .............................................(art. 78-79) ..................... 43

...... 138-139)................ Termenele procedurale ...................................(art...............(art........ 129-137)........... 52 Capitolul II ......................(art.Competenţa teritorială .....(art.............................. Delegarea instanţei ......... 153-173)..........................179)....... 174...........................................(art................................... 82 TITLUL V..(art. 192-526). 68 Capitolul I ......................................(art............. 63 Secţiunea a 3-a . 94-106).................Forma cererilor ..................... 98-106)............................................................................................Nulitatea actelor de procedură ...........................................Incidente procedurale privitoare la competenţa instanţei ......(art... 80-89) ...... 180-186)..... 94-97) .. Actele de procedură ...........(art..................Reprezentarea părţilor în judecată ...Participarea Ministerului Public în procesul civil ............Cuprins 8 Secţiunea a 4-a ........... 50 Secţiunea a 2-a ........ 44 § 1.......... 91 . 107-121).....Citarea şi comunicarea actelor de procedură ....... 80-82) ...Determinarea competenţei după valoarea obiectului cererii introductive de instanţă ....................... 187-191).......... 148-152)..................(art........................(art. 94-147).....(art......... Amenzi judiciare şi despăgubiri ......................................(art....... 68 Capitolul II ........ Competenţa instanţelor judecătoreşti .......... Dispoziţii generale ......................(art. 48 TITLUL III.................... 50 Capitolul I ....(art...(art..... Dispoziţii speciale privind reprezentarea convenţională .........Dispoziţii speciale ....... 83-89) ...... 54 Capitolul III ......... 50 Secţiunea 1 ..Asistenţa judiciară ...............(art.Competenţa materială ............. 148-179)...... 45 Secţiunea a 5-a ...... 60 Secţiunea a 2-a ............ 140-147).Necompetenţa şi conflictele de competenţă .................................... 92-93) ..................................................... 47 Capitolul III ..........................Competenţa după materie şi valoare ........(art................ 65 TITLUL IV.(art...... 122-128)..... 88 CARTEA A II-A Procedura contencioasă ..................(art..... 44 § 2...................... 85 TITLUL VI........ 90-91) ................(art. 60 Secţiunea 1 .Litispendenţa şi conexitatea . 70 Capitolul III .................Strămutarea proceselor.......(art.... 59 Capitolul IV ....................................... 129-147)..............

......................(art................ Cercetarea la faţa locului .......(art........................(art...... 120 IV.(art............... 146 ...... 265-308).... 341-344)....... Proba cu martori ..... Regimul altor înscrisuri ............. 125 VII....... 194-204). 237-388)..... 126 VIII... 92 Secţiunea a 3-a .... 119 I. 124 VI....Dispoziţii generale .... Administrarea probei cu înscrisuri ..Cererea reconvenţională ...... 351-358).................... 91 Capitolul I ...(art............................ Expertiza . 119 III..(art.. Înscrisurile pe suport informatic ...........Dispoziţii comune .......... 139 § 6..(art.(art................ 237-244).. 309-310)... Dispoziţii generale .... 209-210)... 249-388)... 330-340).........(art............Cererea de chemare în judecată .......(art....................................................Judecata ......(art............ Verificarea înscrisurilor .....Dispoziţii generale ............... 292-300).. 211-236).Cercetarea procesului ........ 145 II. 288) .............. 132 I............... 91 Secţiunea 1 ..(art............... 301-308)...(art.....Întâmpinarea .... 192-193)..(art....... 282-284)..... Duplicatele şi copiile de pe înscrisurile autentice sau sub semnătură privată ............ 348-358)... Mărturisirea .(art..... 143 § 7... 265-268).....(art................................... 112 Subsecţiunea a 3-a ..............(art... Admisibilitatea probei cu martori .............. 99 Secţiunea a 2-a ........ 91 Secţiunea a 2-a ..................................9 Cuprins TITLUL I.............. Prezumţiile ................... 113 § 1......... 113 § 2.................................. Procedura în faţa primei instanţe .. Dovada cu înscrisuri ..(art.... 145 I.......(art................. 309-326)............. 97 Secţiunea a 4-a ... 124 V........ 192-210)........ 192-455).............. Admisibilitatea probei ... 345-347)........... 98 Capitolul II ................ 205-208).................. Înscrisul sub semnătură privată . 126 IX..... 269-271)....(art........... 109 Subsecţiunea a 2-a ........... 138 § 5............ 245-248)......... 211-405). 130 § 3.. Înscrisul autentic .........(art.........(art............ Administrarea probei cu martori ................... 119 II...Sesizarea instanţei de judecată ....Excepţiile procesuale ...... 327-329)................................. 99 Secţiunea 1 ........ 348-350)...............(art.................. 285-287).......... 272-281).............(art.......................... 249-264)............................................. Dispoziţii generale ............... Înscrisurile recognitive sau reînnoitoare (art.(art.....(art..(art. Interogatoriul ... 311-326)......................................................Probele ....... Mijloacele materiale de probă ........ 109 Subsecţiunea 1 ...................(art................................. 144 § 8..........(art... 132 II......(art.........(art............. 133 § 4....(art...... 289-291).......

.....Căile extraordinare de atac ................. Denumirea. 172 Secţiunea a 4-a ............Executarea provizorie ......... 359-365)...................................... 174 Secţiunea a 6-a ......................... 196 Secţiunea a 3-a . 424-435)............. 163 Secţiunea a 4-a ...Cuprins 10 § 9.........................................Renunţarea la dreptul pretins .Revizuirea ...(art.............. 466-482). 389-394)......................... 436-437)........... 509-513). 161 Secţiunea 1 ........(art.......(art. 416-423)..........Deliberarea şi pronunţarea hotărârii ........... 173 Secţiunea a 5-a .Unele incidente procedurale ................... 165 Capitolul IV ... 406-407)...........Recursul ...........(art........Hotărârile date în baza recunoaşterii pretenţiilor .. 483-502). 424-428)....... 176 TITLUL II..... 161 Secţiunea a 3-a .. 456-465)......................(art...(art...(art.... Asigurarea probelor ................... 150 Secţiunea a 3-a ....................(art....... 411-415).... 172 Secţiunea a 3-a ..............(art........ 438-441)........... 456-513)................................... 448-450)...........Perimarea cererii ..... întocmirea şi comunicarea hotărârii .... 167 § 1..(art... 178 Capitolul II ........ 424-455)........... 406-423).........Hotărârea prin care se încuviinţează învoiala părţilor ..............(art........Dezbaterea în fond a procesului ... 366-388)...... Efectele hotărârii judecătoreşti ......... 429-435)....Contestaţia în anulare ............(art..................................... lămurirea şi completarea hotărârii ...... 188 Secţiunea a 2-a ........................... 198 ............................Apelul ...... 156 Secţiunea a 4-a ...Administrarea probelor de către avocaţi sau consilieri juridici .. 408-410)...............(art...............Îndreptarea..................(art....... 161 Secţiunea a 2-a ...............Suspendarea procesului ....(art.......Dispoziţii generale ......... 188 Secţiunea 1 ........ 170 Secţiunea a 2-a ..(art........Cheltuielile de judecată ....... 395-405).....................................................(art....... 483-513). 503-508).....(art..(art...................Hotărârile judecătoreşti ............................. 442-447)............... 158 Capitolul III .......... 167 § 2.....(art.(art. 181 Capitolul III ........(art.....(art....(art................... Căile de atac ..................................... 451-455)....... 148 Subsecţiunea a 4-a .....Dispoziţii generale ..............................Renunţarea la judecată ..(art................. 167 Secţiunea 1 ........... 178 Capitolul I ........

............. 538-540)......... Dispoziţii generale ...... 571-607).................................... 571-574).... 608-613).................... 228 Capitolul I... 595-600)........ 237 TITLUL V.............................. Dispoziţii generale ...... Contestaţia privind tergiversarea procesului ............................. 220 TITLUL III.............................Cheltuielile arbitrale ...................................... 243 TITLUL VII.........(art......... 244 . 555-570)..... 548-554)....(art..........................11 Cuprins TITLUL III................... 203 Capitolul I . 240 TITLUL VI.....(art... 616-621).. 541-621).............(art.................................. 212 TITLUL I................ Procedura arbitrală ......................................... 217 TITLUL I.. 601-607).(art...(art............................Recursul în interesul legii ............ 223 TITLUL IV.(art. Arbitrajul instituţionalizat ...(art..............(art........... 514-521)............(art.. 514-518)......(art.. 206 TITLUL IV......................(art................ 575-594).(art..... Dispoziţii speciale .......... 217 TITLUL II. 527-537).. Tribunalul arbitral ..............(art...Sesizarea Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie în vederea pronunţării unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea unor chestiuni de drept ....Judecata . 228 Capitolul II .......... Executarea hotărârii arbitrale ... 212 TITLUL II.... Dispoziţii privind asigurarea unei practici judiciare unitare ..... 614-615)........................... 209 CARTEA A III-A Procedura necontencioasă judiciară .(art..... Convenţia arbitrală ....................(art............................................... 235 Capitolul IV .................... 230 Capitolul III ... 519-521)....(art. Desfiinţarea hotărârii arbitrale . 522-526)....... 203 Capitolul II ......(art......................... 541-547)............... 527-540).......(art...... 215 CARTEA A IV-A Despre arbitraj ...Sesizarea tribunalului arbitral .......Hotărârea arbitrală .

......... 292 § 1.... 720-721).............. Urmărirea silită asupra bunurilor debitorului ...........Depunerea cu afectaţiune specială .............................Procedura urmăririi mobiliare (art.................................(art..............(art.....Perimarea executării silite ........ 277 Secţiunea a 7-a .............................Scopul şi obiectul executării silite .... 290 Secţiunea 1 .............................. 696-698).... Sechestrarea bunurilor mobile ......................... 643-661)... 632-642)..... 260 Secţiunea 1 ........ Valorificarea bunurilor sechestrate .......... 279 Capitolul VI .......................... 699-701).....(art............... 730-751)......... 270 Secţiunea a 4-a ..........................(art.........(art...Amânarea...........................(art..Încetarea executării silite ...........(art..Întoarcerea executării ..... 780-793).........Intervenţia altor creditori . 686-688)....... 278 Capitolul V .....Cuprins 12 CARTEA A V-A Despre executarea silită ..... 266 Secţiunea a 3-a .... 302 § 3..............Sesizarea organului de executare ....... 290 Capitolul I ........ 752-756).Contestaţia la executare .... Dispoziţii speciale ...... 246 Capitolul I ...(art..... 711-719).. 316 ... 662-671).. 726-811)....................................... 722-725).................................. 622-631). 292 § 2..........Bunurile mobile care nu se pot urmări .................(art....... 288 TITLUL II. 252 Capitolul IV ...(art..................... Dispoziţii generale .Efectuarea actelor de executare silită ......(art................. 778-779).................. 315 Secţiunea a 3-a ...............(art...(art...................(art..............................Participanţii la executarea silită ................(art......Prescripţia dreptului de a obţine executarea silită .. 757-777).........Poprirea ...Titlul executoriu .. 672-685)... suspendarea şi restrângerea executării .......(art. 622-913)........ 246 TITLUL I.........Executarea împotriva moştenitorilor .................... 281 Capitolul VII .... 272 Secţiunea a 5-a ...... 249 Capitolul III ....................... 287 Capitolul VIII ............................. 246 Capitolul II ........................ 705-710). 622-725)......(art... 260 Secţiunea a 2-a .. Vânzarea la licitaţie publică ..............Efectuarea executării silite .......... 305 § 4............................ 276 Secţiunea a 6-a ............... 730-779)..... 726-729)........................ 702-704)......(art............. 726-886)...........................(art.......(art.......................Urmărirea mobiliară ................................... 689-695).......................(art................(art.................................................. 290 Secţiunea a 2-a ...(art.(art.(art. 662-704)...................

..(art.........Urmărirea imobiliară . 794-811)..........Urmărirea fructelor şi a veniturilor imobilelor ...................(art............ 812-817). 338 Secţiunea a 4-a .......... 346 Secţiunea a 5-a ............................................. Formalităţile premergătoare vânzării . Licitaţia şi adjudecarea imobilului ...... 818-825).........Executarea silită a altor obligaţii de a face sau a obligaţiilor de a nu face .Distribuirea sumei rezultate din vânzarea bunurilor urmărite . 341 § 3.. 878-886)................... 354 Capitolul III ... 353 Secţiunea a 6-a ......(art. 859-862)........(art................. 794-798)........ Urmărirea silită a fructelor neculese şi a recoltelor prinse de rădăcini ........................ 339 § 2........... 339 §1.......... 377 ........ 914-1.................. 366 Capitolul I .... Scoaterea în vânzare a imobilului ....(art......................Predarea silită a bunurilor mobile ....Dispoziţii speciale ..................(art......... 828-855)................ 863-886)................ 868-877)..(art................. 371 Secţiunea 1 .........(art.............. 356 Secţiunea 1 .(art.Dispoziţii generale .......... 895-901) .................. 325 § 2......... (art................. 856-858)........Plata sumei rezultate din urmărirea silită ............(art..............Dispoziţii generale ....Bunurile imobile care pot fi urmărite . 887-891) .(art........Vânzarea la licitaţie publică (art......Încuviinţarea urmăririi imobiliare ..... 902-913).... 332 Secţiunea a 2-a ...........Dispoziţii comune ....(art.......................... 828-833).. Urmărirea veniturilor generale ale imobilelor .....13 Cuprins Secţiunea a 4-a ............... 812-862).........Efectele adjudecării ............. 335 Secţiunea a 3-a ....................(art..368 Capitolul IV ................... 841-855)...........................(art....366 Capitolul II .................................................. 826-827)..... 374 CARTEA A VI-A Proceduri speciale ............(art...... 892-894) .Eliberarea şi distribuirea sumelor realizate prin urmărirea silită .......367 Capitolul III ....... 358 Secţiunea a 3-a ...Executarea hotărârilor judecătoreşti referitoare la minori ................... 325 § 1............................................. 834-840)............. 902-908).............Executarea silită directă ....... 371 Secţiunea a 2-a ........Predarea silită a bunurilor imobile (art... 863-867)........(art................... (art....063).........(art... 327 Capitolul II ..... 909-913).(art......(art... 799-811)....................................................... 887-913)..(art.. 332 Secţiunea 1 ........Efectele urmăririi ....... 356 Secţiunea a 2-a . 363 TITLUL III ............(art.

...................... Procedura ofertei de plată şi consemnaţiunii ... 1...(art...................... 390 Secţiunea 1 .. Procedura divorţului ....... 390 Capitolul I ............... 381 Secţiunea a 2-a ....... 928-932)............... 951-958).....001).................. 396 Capitolul IV ...004)...... 398 TITLUL V....... 412 TITLUL X........................Divorţul remediu ........................024)......... 943-950)...........(art.....033-1.. 1.....032).. 1......... 951-978)..025-1.................(art............ 409 TITLUL IX... 381 Secţiunea 1 ...... 1......013-1. 935-942)...(art.. 377 Capitolul I .Sechestrul judiciar ...Divorţul prin acordul soţilor ....Dispoziţii generale ...........(art.........(art......012)..............048)..(art..... 390 Secţiunea a 2-a ..................................... 384 TITLUL III.....Divorţul din motive de sănătate .......... Procedura de declarare a morţii ...(art............... Evacuarea din imobilele folosite sau ocupate fără drept ...(art..........(art.............Dispoziţii comune ....Măsuri provizorii în materia drepturilor de proprietate intelectuală .................................. 400 TITLUL VI.. 393 Capitolul II .Cuprins 14 TITLUL I...........(art.... 979-995).....................(art.. Procedura partajului judiciar ...............(art.........Dispoziţii speciale privind sechestrul asigurător al navelor civile ..................... 933-934).............(art.............Divorţul din culpa soţilor ..(art............ 928-931)............ 969-970)..Poprirea asigurătorie ................... Măsuri asigurătorii şi provizorii . 996-1...... 395 Capitolul III ........005-1... 408 TITLUL VIII.......002-1... 914-927)................ 1.......... 977-978)........Sechestrul asigurător ........... 423 ...(art...................(art.................. Procedura punerii sub interdicţie judecătorească ..... 383 TITLUL II....... 959-968).........(art...(art..... Procedura cu privire la cererile de valoare redusă .... 419 TITLUL XI........ 951-968).... 406 TITLUL VII............ 383 Capitolul III .(art. 932) ....... 971-976).(art...... 377 Capitolul II ..... 914-942)................ 387 TITLUL IV.....(art........ Procedura ordonanţei de plată ............... Procedura ordonanţei preşedinţiale ............... Cererile posesorii .........

... 1.......(art....... Procedura refacerii înscrisurilor şi hotărârilor dispărute ...................Dispoziţii generale ........... 1....(art.... 1..............(art....... 462 ........(art...... 1................082-1.........038)....056-1..(art.....039-1..........(art...........(art.........048)......... 1...................082-1..... 427 TITLUL XII.....053-1....065-1......... Legea aplicabilă în procesul civil internaţional ...064-1....................(art................078-1..... 423 Capitolul II ................ 446 Capitolul I . 1..... 1...................... 1.(art. Procedura privitoare la înscrierea drepturilor dobândite în temeiul uzucapiunii .(art... 452 TITLUL IV......Procedura de evacuare ........(art............... 435 CARTEA A VII-A Procesul civil internaţional ..........063).101).....086)..052).....033-1.081)......Recunoaşterea hotărârilor străine (art....(art.........Procesul arbitral internaţional ...045-1..123-1..... 429 TITLUL XIII.....122). 1...................102-1... 447 TITLUL III..... Cauţiunea judiciară ..............................094-1.. 449 Capitolul I ....... 442 TITLUL II............109)...15 Cuprins Capitolul I ... 1........044).............. Arbitrajul internaţional şi efectele hotărârilor arbitrale străine ....109)...........Efectele hotărârilor arbitrale străine .....049-1......092)........ 455 Capitolul I .............. 1..............(art...110-1....Executarea hotărârilor străine .(art......... 455 Capitolul II ........ 438 TITLUL I.................(art...Capacitatea şi drepturile părţilor în proces ...... 1.... 438 Capitolul II ...081)...........(art........ Eficacitatea hotărârilor străine ......... 1.........(art.Dispoziţii speciale ........... 1...... 459 DISPOZIŢII FINALE .....092).....055).. 1.. 433 TITLUL XIV........................(art.............087-1..........133) ....... 438 Capitolul I . Competenţa internaţională a instanţelor române .............133).......... 1....... 1.132)......132)....093-1.... 446 Capitolul II ..065-1..... 449 Capitolul II ..........Legea aplicabilă în materie procedurală .... 1....Dispoziţii generale ..........(art..110-1...... 1....... 1................Dispoziţii speciale de competenţă internaţională a instanţelor române .........077)... 425 Capitolul III ..

.. 134/2010 privind Codul de procedură civilă ............U........................................ 76/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr.......Cuprins 16 INDEX ALFABETIC . 134/2010 privind Codul de procedură civilă (extras) ............................ 76/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr...... 2/2013 privind unele măsuri pentru degrevarea instanţelor judecătoreşti... 463 Legea nr............ nr.. precum şi pentru pregătirea punerii în aplicare a Legii nr...................... 134/2010 privind Codul de procedură civilă..... 491 O.......................................... 4/2013 privind modificarea Legii nr.......... 560 Legea nr... 565 ................ precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative conexe ................G......................................

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful