You are on page 1of 21

UGDYMAS KARJERAI.

INTEGRUOTOS PAMOKOS, PROJEKTAI

„Šiandien karjera suvokiama kaip visą gyvenimą trunkantis asmens mokymosi, saviraiškos ir darbo kelias…”

2013

JONAVOS ,,NERIES” PAGRINDINĖ MOKYKLA

Puslapis 2

Šiame rinkinyje:
Įvadas 1. D. Černiauskienė. Mano svajonių profesija 2. D. Eimontienė. Veikiamųjų ir neveikiamųjų dalyvių vartojimas apibūdinant profesijas 3. D. Ratautienė. Ateities profesijos. Biochemikas 4. N. Urbonavičienė. Socialinis tinklas 5. N. Urbonavičienė. Savęs pažinimas ir teigiamas vertinimas 6. R. Žižienė. Svečiuose pas medikus 7. E. Miliukienė. Pažintis su finansininko, buhalterio profesijomis 8. V. Knygauskienė. Auksinė mechanikos taisyklė. Paprastųjų mechanizmų panaudojimas buityje ir technikoje. Profesijos Šaltiniai
Anglų kalba 5 klasė 3 psl. 5 psl. 7 psl.

Lietuvių kalba 7 klasė

Chemija

10 klasė 9 psl.

IT IT

6 klasė 6 klasė

11 psl. 13 psl.

Gamta Ekonomika

5 klasė 8 klasė

15 psl. 17 psl.

Fizika

8 klasė

19 psl.

21 psl.

Puslapis 3

UGDYMAS KARJERAI.

Įvadas
,,Šiandien

karjera suvokiama kaip visą gyvenimą trunkantis asmens mokymosi, saviraiškos ir darbo kelias, o sėkminga karjera – tai dar ir gebėjimas derinti darbą, laisvalaikį, gyvenimą šeimoje ir jausti pasitenkinimą savo gyvenimo kelio pasirinkimu. Sėkmingam karjeros keliui mokinys turėtų pradėti ruoštis dar mokykloje. Jam turi padėti mokytojai, karjeros veiklų koordinatoriai, tėvai. Padedamas jų, mokinys turi išmokti konstruktyviai žvelgti į ateitį: išmokti sistemingai kaupti žinias, lavinti gebėjimus, ugdytis kompetencijas, padėsiančias rinktis studijų kryptį, profesinę veiklą, bei planuoti savo vietą darbo rinkoje.” Ugdymo karjerai tikslas - sudaryti sąlygas mokiniams pažinti save ir kuo įvairesnes profesijas, kad sėkmingi sprendimai lydėtų tolimesnę karjerą ir nuolatinį tobulėjimą. Mokykloje turi būti ugdomos šios mokinių karjeros kompetencijos: savęs pažinimo, karjeros galimybių pažinimo, karjeros planavimo, karjeros įgyvendinimo.

JONAVOS ,,NERIES” PAGRINDINĖ MOKYKLA

Puslapis 4

Vienas iš būdų organizuoti ugdymą karjerai mokykloje — integruoti į visą ugdymo turinį — dalykų pamokas, popamokinę veiklą, klasės auklėtojų veiklą, pagalbos mokiniui specialistų veiklą, kultūrinę-pažintinę veiklą.

Karjeros koordinatorė N. Urbonavičienė

Puslapis 5

UGDYMAS KARJERAI.

1. My dream profession. Mano svajonių profesija

Pamokos tema — My dream profession. Mano svajonių profesija

Klasė – 5 klasė.

Mokytojas – anglų kalbos mokytoja metodininkė Danguolė Černiauskienė.

Integracija - anglų kalba, ugdymas karjerai.

Pasiekimai iš bendrujų programų — Stengtis ugdyti sėkmingai komunikacijai būtinas normas.

Ugdoma karjeros kompetencija – rasti ir efektyviai naudoti karjeros informaciją.

Mokymosi uždaviniai — naudodamiesi vadovėliais ir iš anksto parengtais klausimais, atlikdami įvairias užduotis, dirbdami poromis ir individualiai, mokiniai parengs ir pristatys plakatą apie savo svajonių profesiją.

Priemonės

  

Challenges 1.Student‘s book.Michael Harris. David Mower Padalomoji medžiaga Video www.youtube.com/watch?v=JBXaupIJHr8. Daina ,,People song”, www.youtube.com/watch?v=OnEssfNVqIQ ,,Learn about all jobs and occupation”

Veiklos Mokinių veikla Pasisveikinimas. Pasiruošimas darbui. Mokytojo veikla Pasisveikinimas. Mokinių nuteikimas darbui Laikas 3 min.

Mokiniai apibūdina tai, ką jie mato paveiks- Organizuoja veiklą. Pateikia paveikslėlius su 5 min. lėliuose. įvairių profesijų atstovais. Mokiniai spėja pamokos temą. Mokytoja skelbia pamokos temą ir uždavi- 2 min. nius.

Mokiniai atlieka užduotį.

Mokytoja suskirsto mokinius poromis ir pa- 5 min. teikia užduotį surasti apibūdinimą kiekvienai profesijai (10 žodžių porų).

JONAVOS ,,NERIES” PAGRINDINĖ MOKYKLA

Puslapis 6

Mokinių veikla Mokiniai (kiekvienas individualiai) pagal duotus klausimus parengia plakatą apie savo svajonių profesiją. Mokiniai pristato savo plakatus.

Mokytojo veikla

Laikas

Mokytoja konsultuoja mokinius užduoties 15 min. atlikimo metu.

Mokytoja komentuoja darbus

5 min.

Įsivertinimas. Refleksija

Vertinimas. Refleksija

Mokiniai aptaria, ką sužinojo pamokos Pateikia mokiniams klausimus apie pamoką, 5 min. metu, kas jiems patiko ar nepatiko, įvertina aptaria darbus ir kaupiamaisiais balais įvertilabiausiai patikusius darbus ir pristatymus. na geriausius darbus. Mokiniai užsirašo užduotį į sąsiuvinius. Užduoda ir paaiškina namų darbų užduotį 3 min. (5 sakiniais papasakoti apie savo mamos arba tėčio profesiją.) Pamokos pabaigoje ną ,,People song“ dainuojame dai- 2 min.

Dainuoja dainą,,People song“

Puslapis 7

UGDYMAS KARJERAI.

2. Veikiamųjų ir neveikiamųjų dalyvių vartojimas apibūdinant profesijas
Pamokos tema - Veikiamųjų ir neveikiamųjų dalyvių vartojimas apibūdinant profesijas

Klasė – 7 klasė.

Mokytojas – lietuvių k. mokytoja metodininkė Daiva Eimontienė.

Integracija - lietuvių kalba, ugdymas karjerai. Pasiekimai iš bendrųjų programų – asižvelgiant į mokymosi tikslą dirbti su skirtingo pobūdžio tekstais, susirasti kelis šaltinius ir informaciją nurodyta tema. Tinkamai ją atsirinkti, klasifikuoti. Vertinti šaltinius informatyvumo požiūriu.

Ugdoma karjeros kompetencija – rasti ir efektyviai naudoti karjeros informaciją. Mokymosi uždaviniai - mokiniai, išsprendę profesijų kryžiažodį ir naudodamiesi vadovėlio lentelėmis, padarys nurodytų požymių veikiamuosius ir neveikiamuosius dalyvius.

Priemonės -

 

kryžiažodis, užduočių lapas, vadovėlis Palubinskienė E., Čepaitienė G. Lietuvių kalba 7 kl. Antroji knyga.p. 22, 31 p.

Veiklos Mokinių veikla Mokytojo veikla Laikas

Supažindina su pamokos tikslais ir uždavi- 5 min. niais, vertinimu, paaiškina mokinių veiklos etapus Sprendžia profesijų kryžiažodį (darbas poromis), užpildo dalyvių lentelę (su mokytojo pagalba), sudaro profesijų reitingo sąrašą ir jį pristato. Konsultuoja atliekant užduotis 30 min.

Užduoda ir paaiškina namų darbų užduotį

5 min.

Apibendrinimas. Vertinimas pamokos metu formuojamasis, užduočių lapo su klasės ir namų darbais – kaupiamasis. Aptariama profesijų įvairovė bei išsilavinimo svarba, planuojant karjerą. 5 min.

JONAVOS ,,NERIES” PAGRINDINĖ MOKYKLA

Puslapis 8

Puslapis 9

UGDYMAS KARJERAI.

3. Ateities profesijos. Biochemikas
Pamokos tema - Ateities profesijos. Biochemikas

Klasė - 10 klasė.

Mokytojas - chemijos mokytoja metodininkė Dalia Ratautienė.

Integracija – chemija, ugdymas karjerai .

Ugdoma karjeros kompetencija – rasti ir efektyviai naudoti karjeros informaciją. Mokymosi uždaviniai - naudodamiesi filmuko pateikta informacija ir remdamiesi mokytojo duotais pavyzdžiais, mokiniai, dirbdami grupėse, analizuos ateities profesijas, nurodys biochemiko profesijos pliusus ir minusus, išreikš savo nuomonę, diskutuos su draugais apie šias profesijas, jų reikalingumą Lietuvai, ateities perspektyvas.

Priemonės –


 

kompiuteris ir multimedija, SMART lenta, Stanišauskienė V., A. Neseckienė A. (2012). Karjeros vadovas. Mokinio knyga. Stanišauskienė V., A. Neseckienė A. (2012) Ugdymas karjerai. Mokytojo knyga. Video http://www.aikos.smm.lt/aikos/profesijos_pagal_abecele.htm?a=displayItem&id=221202 Video ,,Karjeros planavimo žingsniai (1)”

 

http://www.youtube.com/watch?v=a5n8y2HicsY&feature=player_embedded Veiklos Mokinių veikla Atidžiai išklauso pamokos uždavinius. Mokytojo veikla Pristato pamokos temą ir uždavinius. Laikas 2 min.

Išklauso mokytojo aiškinimus, užduoda klau- Supažindina mokinius su perspektyviomis 15 min. simus pamąstymui ir stengiasi susieti gautas profesijomis, darbo ypatumais, profesijų žinias. kasdienybe, studijomis, mokyklomis, kuriose galima šias profesijas įsigyti ir ateities perspektyvas; Stebi filmuką, dirba grupėse ir pateikia pasiū- Demonstruoja video ,,Biochemikas“. lymus , kaip geriau realizuoti save pasirinktose profesijose, kaip tapti geru savo srities žinovu.

20 min.

JONAVOS ,,NERIES” PAGRINDINĖ MOKYKLA

Puslapis 10

Mokinių veikla

Mokytojo veikla Vertinimas.

Laikas

Mokiniai vertinami kaupiamaisiais balais už 5 min. aktyvius ir įdomius pasisakymus bei pasiūlymus. Mokiniai taip pat vertina vieni kitų pasisakymus bei pasiūlymus. Refleksija. Su mokiniais aptariami įdomūs epizodai, 3 min. svarbūs pavykę momentai, iškilę sunkumai, pataisomos draugų klaidos.

Puslapis 11

UGDYMAS KARJERAI.

4. Grafinių objektų įterpimas. Socialinis tinklas
Pamokos tema - Grafinių objektų įterpimas. Socialinis tinklas

Klasė – 6 klasė

Mokytojas – IT mokytoja ekspertė Nomeda Urbonavičienė

Integracija – IT, ugdymas karjerai.

Pasiekimai iš bendrųjų programų – Nuostatos. Puoselėti kalbos tradicijas ir kultūrą. Mokantis ir kitoje veikloje kūrybiškai taikyti teksto tvarkymo kompiuteriu privalumus. Gebėjimai. Žinios ir supratimas. Rengti tekstinį dokumentą kompiuteriu. Įterpti į tekstą grafinius objektus.

Ugdoma karjeros kompetencija – pažinti socialinius vaidmenis ir socialinę aplinką.

Mokymosi uždaviniai – savarankiškai dirbdami kompiuteriu, naudodami MS Word piešimo įrankius ir remdamiesi instrukcijomis mokiniai nupieš savo socialinį tinklą, darbą išsaugos savo aplanke ir pademonstruos klasės draugams.

Priemonės –

   

Stanišauskienė V., A. Neseckienė A. (2012). Karjeros vadovas. Mokinio knyga. p.41 Sąsiuvinis Urbonavičienė N. Kompiuterių ABC 5-6 klasei. p.36 Virtuali mokymosi aplinka http://www.infveikla.puslapiai.lt/pamokos.htm Padalomoji medžiaga.

Veiklos Mokinių veikla Mokytojo veikla Laikas

Supažindina su pamokos tema, pamokos 2 min. uždaviniais. Mokiniai prisimena „Artimoji socialinė aplinka“ (Karjeros vadovas. Mokinio knyga. p. 4) Kas yra artimoji socialinė aplinka? Kodėl artimoji socialinė aplinka yra svarbi žmogaus karjeros raidai? Kaip galima keisti savo socialinį tinklą? Aktualizuojamos mokinių turimos žinios. 8 min.

JONAVOS ,,NERIES” PAGRINDINĖ MOKYKLA

Puslapis 12

Mokinių veikla

Mokytojo veikla

Laikas

Demonstruoja ir aiškina, kaip į dokumentą 10 min. įterpti grafinius objektus ir, naudojant MS Word piešimo įrankius, juos redaguoti. Mokiniai pratybų sąsiuviniuose pasižymi Fiksuojami namų darbai. namų darbus. Pateikia ir paaiškina praktinę užduotį. Mokiniai savarankiškai dirba kompiuteriu ir pagal pateiktą užduotį, naudodami MS Word piešimo įrankius, piešia savo socialinį tinklą. Mokytoja stebi, konsultuoja, padeda. Skati- 20 min. namas mokinių bendradarbiavimas ir pagalba vienas kitam. Mokytoja patikrina ir pakomentuoja kiekvieno mokinio darbą.

Mokiniai išsaugo darbus savo aplankuose ir demonstruoja klasės draugams.

Apibendrinimas. Aptariama, ko naujo mokiniai išmoko pamokos metu, aptariami darbai. Išdalinami kaupiamieji taškai už aktyvų dalyvavimą pamokoje, pagalbą draugui, gebėjimą mokytis savarankiškai.

5 min.

Puslapis 13

UGDYMAS KARJERAI.

5. Žodžių menas. Savęs pažinimas ir teigiamas vertinimas
Pamokos tema — Žodžių menas. Savęs pažinimas ir teigiamas vertinimas

Klasė – 6 klasė

Mokytojas – IT mokytoja ekspertė Nomeda Urbonavičienė

Integracija – IT, ugdymas karjerai. Pasiekimai iš bendrųjų programų – Nuostatos. Puoselėti kalbos tradicijas ir kultūrą. Mokantis ir kitoje veikloje kūrybiškai taikyti teksto tvarkymo kompiuteriu privalumus. Gebėjimai. Žinios ir supratimas. Rengti tekstinį dokumentą kompiuteriu. Įterpti į tekstą grafinius objektus.

Ugdoma karjeros kompetencija – pažinti karjerai svarbias asmenybės charakteristikas.

Mokymosi uždaviniai – savarankiškai dirbdami kompiuteriu, naudodami MS Word WordArt įrankius ir remdamiesi instrukcijomis, kurs savo asmenybės savybių žemėlapį, darbą išsaugos savo aplanke ir pademonstruos klasės draugams.

Priemonės –

   

Stanišauskienė V., A. Neseckienė A. (2012). Karjeros vadovas. Mokinio knyga. p.13, 15 Sąsiuvinis Urbonavičienė N. Kompiuterių ABC 5-6 klasei. p.33 Virtuali mokymosi aplinka http://www.infveikla.puslapiai.lt/pamokos.htm Padalomoji medžiaga.

Veiklos Mokinių veikla Mokytojo veikla Laikas

Supažindina su pamokos tema, pamokos 2 min. uždaviniais. Mokiniai prisimena „Savęs pažinimas ir teigiamas vertinimas“ (Karjeros vadovas. Mokinio knyga. p. 13) Kodėl svarbu save pažinti ir teigiamai vertinti, leidžiantis į karjeros kelią? Kokia yra savęs pažinimo aspektų įvairovė? Mokiniai pratybų sąsiuviniuose pasižymi namų darbus. Aktualizuojamos mokinių turimos žinios. ~10 min.

Demonstruoja ir aiškina, kaip į dokumentą įterpti WordArt objektus ir juos redaguoti. Fiksuojami namų darbai. Pateikia ir paaiškina praktinę užduotį.

10 min.

JONAVOS ,,NERIES” PAGRINDINĖ MOKYKLA

Puslapis 14

Mokinių veikla Mokiniai savarankiškai dirba kompiuteriu ir pagal pateiktą užduotį, naudodami MS Word WordArt įrankius, kuria savo asmenybės savybių žemėlapį.

Mokytojo veikla

Laikas

Mokytoja stebi, konsultuoja, padeda. Skati- ~15 min. namas mokinių bendradarbiavimas ir pagalba vienas kitam.

Mokytoja patikrina ir pakomentuoja kiekvieno mokinio darbą. Mokiniai išsaugo darbus savo aplankuose ir demonstruoja klasės draugams. 5 min.

Apibendrinimas. Aptariama, ko naujo mokiniai išmoko pamokos metu, aptariami darbai. Išdalinami kaupiamieji taškai už aktyvų dalyvavimą pamokoje, pagalbą draugui, gebėjimą mokytis savarankiškai.

Puslapis 15

UGDYMAS KARJERAI.

6. Svečiuose pas medikus
Pamokos tema - Svečiuose pas medikus

Klasė – 5 klasė.

Mokytojas - biologijos mokytoja metodininkė R. Žižienė

Integracija - gamta, ugdymas karjerai.

Pasiekimai iš bendrųjų programų— Nuostatos. Domėtis gamtos mokslų įtaka visuomenei ir gamtai . Gebėjimai. Klausti, išsakyti savo idėjas, savarankiškai rasti reikiamą informaciją apie gamtą savo amžiaus mokiniams skirtuos šaltiniuose, ją apibendrinti ir perteikti kitiems. Diskutuoti apie artimiausios aplinkos gyvenimo sąlygų gerinimo būdus taikant gamtos mokslų laimėjimus. Žinios ir supratimas. Mokėti naudotis mokyklos bibliotekos paslaugomis. Pagal duotą tinklapio adresą rasti nurodytą gamtamokslinę informaciją internete. Pateikti mokslo atradimų, kurie pakeitė žmonių pasaulėvoką ir buitį, pavyzdžių.

Ugdoma karjeros kompetencija – rasti ir efektyviai naudoti karjeros informaciją.

Mokymosi uždaviniai -

 

Aptarę pateiktą tekstą apie Hipokratą mokiniai diskutuos, kokių savybių reikia turėti medikui.

Remdamiesi savo patirtimi, skaidrėse pateikta medžiaga mokiniai paaiškins, ką dirba medikai, susipažins su dar nežinomomis medicinos profesijomis. Priemonės –

   

Geleževičiūtė L., Juknienė V. ir kt. (2007). Mokslininkų pėdomis 5 kl., 2 dalis. Mokslininkų pėdomis. Mokytojo knyga 5 kl, 2 dalis.

http://library.kmu.lt/sveikata/pagalb/hipokrat.htm#Lietuv
Pateiktys „Medikų profesijos”

http://www.mukis.lt/lt/profesiju_nuotraukos.html

JONAVOS ,,NERIES” PAGRINDINĖ MOKYKLA

Puslapis 16

Veiklos Mokinių veikla Mokytojo veikla Laikas

Supažindina su pamokos tema, pamokos 3 min. uždaviniais. Primena temą „Iš mokslo istorijos. Medicinos tėvas“. Mokiniai diskutuoja apie savybes, kurio- Diskutuoja. mis turi pasižymėti medikai, kas juos liūdina, džiugina nuvykus pas juos. Demonstruoja pateiktį „Medikų profesijos“, 22 min. aiškina apie jų įvairovę, nagrinėta, kas yra Hipokrato priesaika. Mokiniai kalba apie tai, kokių savybių turi turėti gydytojai, formuluoja klausimus, ko jie norėtų paklausti, jei susitikime dalyvautų gydytojas. Refleksija. Ką naujo sužinojome apie medikų darbą, profesijas? Kas yra aktualu šiandien? 5 min. 15 min.

Puslapis 17

UGDYMAS KARJERAI.

7. Palūkanų skaičiavimas. Pažintis su finansininko, buhalterio profesijomis
Pamokos tema – Palūkanų skaičiavimas. Pažintis su finansininko, buhalterio profesijomis.

Klasė – 8 klasė.

Mokytojas - matematikos mokytoja metodininkė Edita Miliukienė.

Integracija – ekonomika, ugdymas karjerai. Pasiekimai iš bendrųjų programų – gebėti apskaičiuoti paprastąsias palūkanas, suprasti kuo skiriasi paprastosios palūkanos nuo sudėtinių, gebėti skaičių (dydį) padidinti (sumažinti) tam tikru procentų skaičiumi.

Ugdoma karjeros kompetencija – rasti ir efektyviai naudoti karjeros informaciją. Mokymosi uždaviniai – pagal pateiktus tris pavyzdžius, mokiniai išspręs nuo trijų iki penkių palūkanų skaičiavimo uždavinių.

Priemonės –

 

sąsiuviniai, skaičiuotuvai, dalomoji medžiaga, rašymo reikmenys. Informacinė svetainė www.mukis.lt, http://www.euroguidance.lt

Veiklos Mokinių veikla Mokytojo veikla Laikas

Mintinai skaičiuoja nesudėtingus procentų uždaviniu Užduoda klausimus, diskutuoja su mokytoja pagal pateiktą informaciją apie palūkanas.

Supažindina su pamokos tema, pamokos 5 min. uždaviniu, vertinimu. Primena kas yra procentas

Paaiškina kas yra palūkanos, kokios jos yra, 10 min. kaip galima taikyti praktiškai. Pateikia skaidrėse paruoštus tris 8 min. pavyzdžius, kaip skaičiuojamos paprastosios palūkanos. Išdalina paruoštą diferencijuotą dalomąją medžiagą mokiniams pagal jų gebėjimus.

Remdamiesi pateiktais pavyzdžiais, mokiniai sprendžia nuo trijų iki penkių palūkanų skaičiavimo uždavinių.

Mokytoja konsultuoja, aiškina.

10 min.

Vertinimas. Įsivertinimas. Mokiniai įsivertina savo atliktą darbą. Mokytoja pateikia skaidrėse paruoštus 5 min. uždavinių sprendimo atsakymus, mokiniai pasitikrina. Mokiniai vertinami kaupiamuoju pažymiu.

JONAVOS ,,NERIES” PAGRINDINĖ MOKYKLA

Puslapis 18

Apibendrinimas ( 7 min.) - aptariama pamokos veikla, ką naujo sužinojo, kaip galima pritaikyti praktiškai palūkanų skaičiavimą. Mokiniai supažindinami su buhalterio, finansininko specialybėmis:

http://www.mukis.lt/lt/profesiju_nuotraukos/alb_27.html http://www.euroguidance.lt/profesijosvadovas/content.php?content=profesijos/74 http://www.euroguidance.lt/profesijosvadovas/print.php?content=data/profesijos/76.htm&k=6d30a

Puslapis 19

UGDYMAS KARJERAI.

8. Auksinė mechanikos taisyklė. Paprastųjų mechanizmų panaudojimas buityje ir technikoje
Pamokos tema – Auksinė mechanikos taisyklė. Paprastųjų mechanizmų panaudojimas buityje ir technikoje

Klasė – 8 klasė.

Mokytojas - fizikos mokytoja metodininkė Violeta Knygauskienė.

Integracija – fizika, ugdymas karjerai.

Ugdoma karjeros kompetencija – rasti ir efektyviai naudoti karjeros informaciją. Mokymosi uždaviniai – mokiniai, naudodamiesi vadovėlio medžiaga, panaudodami namuose pasiruoštą medžiagą apie paprastuosius mechanizmus, stebėdami video filmus, suformuluos auksinę mechanikos taisyklę ir dirbdami grupėse, atliks kūrybinę užduotį , pateikdami 2-3 pavyzdžius apie paprastųjų mechanizmų panaudojimą, ją pristatys draugams, įvertins kitų ir įsivertins savo darbą.

Priemonės –

    

kompiuteris, multimedija,ekranas; Valentinavičius V. Fizika, vadovėlis 8 klasei; pateiktys, video filmai, demonstracinės priemonės, rašymo reikmenys.

Veiklos Mokinių veikla Mokiniai pagal ištrauktus numeriukus susėda po keturis į penkias grupes. Pasiruošia pamokai. Mokiniai žiūri tris video filmus, juos komentuoja ir aptaria, suformuluoja auksinę mechanikos taisyklę. Grupės išsitraukia užduotis. Mokiniai, panaudodami savo žinias ir namuose pasiruoštą medžiagą apie mechanizmų panaudojimą kasdieninėje veikloje, buityje, technikoje ,atlieka užduotis dideliuose lapuose. Mokytojo veikla Įvadinė dalis, pamokos uždavinio, vertinimo ir įsivertinimo kriterijų aptarimas Primenamos veiklos pamokoje taisyklės. Demonstruoja tris video filmus. Vyksta jų aptarimas, suformuluojama auksinės mechanikos taisyklė. . Laikas 4 min.

10 min.

Mokytoja konsultuoja mokinius, pataria kaip 15 min. atlikti užduotį.

JONAVOS ,,NERIES” PAGRINDINĖ MOKYKLA

Puslapis 20

Mokinių veikla Per 2 min mokiniai pristato atliktas kūrybines užduotis. Kitos grupės lentelėse įvertina draugų darbą. Kiekviena grupė lentelėse įsivertina savo darbą.

Mokytojo veikla

Laikas 10 min.

Apibendrinimas 6 min.

Mokiniai savo darbą įsivertina individua- Pamokos aptarimas, kaip mums sekėsi įgyliai lapuose, nusako kokias patyrė sėk- vendinti pamokos uždavinį. mes ir nesėkmes, ką naujo sužinojo, Refleksija: nusakoma kokias patyrėme sėkmes ir nesėkmes, ką naujo sužinojome. vardija profesijas, kur naudojami paNamų darbų skyrimas. prastieji mechanizmai. Vertinimas kaupiamasis.

ŠALTINIAI

     

Foto http://gyvenimas.delfi.lt/ Bendrojo ugdymo mokyklų ir profesinio mokymo įstaigų mokinių ugdymo karjerai modelis Stanišauskienė V., A. Neseckienė A. (2012). Karjeros vadovas. Mokinio knyga. Stanišauskienė V., A. Neseckienė A. (2012) Ugdymas karjerai. Mokytojo knyga. www.mukis.lt, http://www.euroguidance.lt