KONSTRUKTIVISME : KONSEP DAN IMPLIKASINYA TERHADAP PEMBELAJARAN SAINS Oleh Embong Bin Omar

KONSTRUKTIVISME : KONSEP DAN IMPLIKASINYA TERHADAP PEMBELAJARAN SAINS Oleh Embong Bin Omar 1.0 Pengenalan Amalan pengajaran pembelajaran dalam bilik darjah amat penting dalam merealisasikan matlamat kurikulum. Kaedah–kaedah alternatif yang selari dan bersesuaian dengan kehendak kurikulum perlu diketahui dan difahami oleh pengamal- pengamal kurikulum. Pemilihan strategi pengajaran yang sesuai untuk sesuatu pelajaran amat dipengaruhi oleh kepercayaannya yang benar tentang sesuatu pelajaran itu. Dalam konteks guru sains, mereka juga mempunyai pandangan mereka yang tersendiri mengenai mata pelajaran sains. Ramai guru mempunyai kepercayaan dan berpandangan bahawa sains adalah ilmu yang hanya boleh dipelajari didalam makmal dengan melakukan ujikaji untuk membuktikan hipotesis, menghafal fakta dan teori semata-mata. Oleh itu dalam menentukan strategi pengajaran pembelajaran, pada keseluruhannya guru-guru sains masih mengamalkan pengajaran berpusatkan guru dengan penglibatan murid yang sangat terbatas dan terhad. Aktiviti-aktiviti pengajaran yang menggalakkan penglibatan murid-murid dalam pembelajaran amat kurang diguna dan diamalkan oleh guru dalam sesi-sesi pengajaran mereka (Jemaah Nazir Sekolah, 1992; PPD Kuala Terengganu, 1994) . Guru-guru menganggap murid-murid yang datang ke situasi pembelajaran sebagai bekas kosong yang perlu diisi penuh oleh guru dengan pelbagai ilmu pengetahuan. Murid-murid dalam bilik darjah hanya menjadi pendengar yang pasif tanpa melakukan apa-apa aktiviti pembelajaran. Mereka hanya bertanggungjawab mengeluarkan semula pelbagai ilmu yang diajar semasa menjawab soalan-soalan ujian atau peperiksaan.

Pandangan-pandangan yang tersebut di atas sudah dianggap sebagai sesuatu yang sudah tidak sesuai lagi dalam amalan pembelajaran masa kini. Guru-guru perlu menukarkan paradigma mereka kepada pengajaran berpusatkan murid dan berpusatkan bahan. Murid-murid disediakan dengan aktivtiaktiviti pembelajaran yang boleh memperkembangkan daya intelek mereka disamping menggalakkan ber-fikir secara kritis dan kreatif. Guru-guru perlu menyediakan alat bantu mengajar yang sesuai dengan pelajaran yang diajar supaya suasana pembelajaran yang menarik, bermakna dan seronok dapat dihasilkan. Pembelajaran bermakna dan menarik dalam sains melibatkan pemahaman idea-idea saintifik seperti menggambarkan, meramal dan menerangkan; digunakan untuk menyampaikan hajat dan tujuan murid-murid dalam pembelajaran. Oleh itu, guru-guru perlu menyediakan aktiviti-aktiviti bilik darjah yang dapat menggalakkan murid-murid menggunakan skema konseptual saintifik tersebut (Smith, Blakslee & Anderson, 1993). Ahli pendidikan masa kini mempunyai keyakinan dan mempercayai bahawa murid-murid yang datang ke suasana pembelajaran membawa bersama segala pengalaman mereka terdahulu yang disusun ke dalam skemata atau teori-teori kecil (Claxton, 1990). Pengalaman terdahulu ini dimiliki oleh muridmurid hasil dari interaksi mereka dengan alam sekeliling. Pengalaman-pengalaman ini terdiri daripada campuran pemikiran, perasaan dan kemahiran; selalunya mungkin menjadi penghalang kepada pengalaman pembelajaran yang bakal mereka lalui. Pengalaman pembelajaran bermula dengan pertembungan perkara baru di mana murid-murid menterjemah dan memberi erti kepada apa yang telah wujud dalam struktur kognitif mereka. Pengalaman pembelajaran mereka di bilik darjah akan mempengaruhi skemata struktur kognitif pelajar yang digunakan untuk menterjemahkan pengalaman bagi membina makna kepada pengalaman tersebut (Osborne & Wittrock, 1983). Dalam lain perkataan, murid-murid perlu menstruktur semula idea mereka supaya sesuai dan selari dengan fakta dan dapatan sains yang

Ini menunjukan bahawa proses pendidikan peringkat rendah menekankan kepada membina kemahiran dan menggunakannya. kurikulum dan juga cara gaya pengajaran guru dan pembelajaran murid. menganalisis. . Perkembangan dunia teknologi telah merubah sistem. Hasrat yang hendak dicapai dalam KBSR dinyatakan secara jelas dalam Falsafah Pendidikan Sekolah Rendah yang berbunyi : “Murid-murid di peringkat sekolah rendah harus mendapat kemahiran dan pengetahuan melalui pengalaman secara langsung. suasana pembelajaran bilik darjah semestinya menyediakan ruang untuk murid-murid menguji. pelajar akan bertindak ke atas “input” melalui kerangka konseptual yang telah wujud (Osborne & Freyberg. menghipotesis dan menstruktur semula idea mereka dengan fakta sebenar. kerangka konseptual boleh diubah suai untuk menempatkan “input” atau “input” tadi ditolak dan kerangka konseptual dibina untuk “input” tersebut. Murid-murid tidak lagi dianggap sebagai bekas kosong yang perlu diisi tetapi adalah individu-individu yang mempunyai kefahaman dan konsepnya sendiri mengenai alam dan fenomena-fenomenanya. Oxford’s & Chamber’s Dictionary). murid-murid mesti menguasai dua kemahiran iaitu kemahiran proses sains dan kemahiran manipulatif. peranan guru-guru dinyatakan dengan jelas iaitu “pada keseluruhannya adalah tanggungjawab guru untuk memberi berbagai pengalaman kepada murid di dalam satu suasana yang kaya dengan beraneka jenis bahan-bahan pembelajaran. Oleh itu. 1982). pengajaran pembelajaran hendaklah berlaku melalui penglibatan muridmurid secara aktif dengan melakukan aktiviti-aktiviti pembelajaran yang menarik. Kemahiran-kemahiran ini akan dapat dikuasai oleh murid-murid melalui aktiviti-aktiviti pembelajaran secara “hands-on” dan “minds-on”. Pengalaman sedia ada murid di gunakan untuk murid-murid mempelajari dan memperolehi pengetahuan dan kemahiran baru. rohani dan jasmani. Pembelajaran juga dapat dilihat sebagai satu proses untuk meletakan idea dan pengalaman baru ke dalam kerangka konseptual. Perkara penting di dalam proses pengajaran dan pembelajaran ialah penglibatan setiap murid yang aktif” (KPM. Dalam semua hal. 1981). Dalam Pendidikan Sains. Penstrukturan semula idea adalah satu peringkat yang mesti dilakukan oleh setiap pelajar untuk mengasingkan atau mengukuhkan pengalaman lalu dengan pengalaman sekarang.0 Amalan Pembelajaran Sains Masa Kini Kepesatan perkembangan dunia teknologi bukan sahaja merubah budaya dan cara penghidupan manusia malah ia juga turut memberi impak yang besar kepada dunia pendidikan. Dalam proses tersebut. Pengalaman yang patut dilalui oleh murid hendaklah sesuai dan relevan dengan matlamat dengan matlamat yang hendak dicapai melalui aktiviti-aktiviti yang menarik. pengetahuan dan nilai serta membentuk sikap yang dikehendaki oleh kurikulum sekolah rendah” (KPM. Pengalamanpengalaman tersebut diterima oleh murid melalui aktiviti-aktiviti yang dirancangkan bagi membolehkan mereka mendapatkan kemahiran. Kenyataan ini sesuai dengan definisi pembelajaran adalah suatu proses memperkembangkan pengetahuan dan kemahiran dalam diri seseorang melalui tunjuk ajar (instructional). Di Malaysia tahun 80-an merupakan dekad reformasi pendidikan yang menghasilkan Kurikulum Baru Sekolah Rendah (KBSR) dan Kurikulum Baru Sekolah Menengah (KBSM) yang merupakan lanjutan kepada KBSR. 1985). Ini kerana salah satu daripada matlamat utama pendidikan sains ialah untuk membantu pelajar membina skemata baru yang bertenaga berhubung dengan dunia nyata. 2. Untuk merealisasikan kenyataan di atas. Pengalaman ini adalah meliputi aspek intelek.sebenarnya . kajian (study) dan pengalaman (Webster’s. Pengalaman lalu yang berbeza dengan fakta dan teori sebenar sains perlu ditinggalkan manakala pengalaman lalu yang betul seperti fakta dan teori sebenar wajar dikukuhkan dengan pengalaman baru murid. Dari pernyataan di atas.

Ini bermakna bahawa ilmu pengetahuan dibina oleh individu-individu melalui pengamatan kepada fenomena alam. Mereka lebih berminat untuk mengkaji aspek-aspek dalaman diri murid-murid seperti pengetahuan sedia ada. dapatan tersebut juga dapat memberi maklumat bagaimana pengetahuan terdahulu mereka dapat menghalang atau menambah kefahaman mereka. Mereka akan menggunakan pengalaman sedia ada mereka untuk membina pengalaman dan pengetahuan baru. Dapatan dari penyelidikan tersebut berguna untuk menimbulkan kefahaman mengenai bagaimana murid-murid memperolehi makna dan memahami konsep sains didalam dan diluar sekolah. Murid-murid akan bertindak kepada pengalamanpengalaman pancaindera dengan cara membina di dalam minda mereka skema atau struktur kognitif yang mana akan membentuk makna dan kefahaman mereka. dapatan adalah rekaan di mana pereka tidak sedar tentang rekaannya dan beranggapan sesuatu wujud bersendirian daripadanya. Pendekatan pembelajaran dimana murid-murid membina pengetahuan dengan pengalaman mereka dipanggil konstruktivisme. Perspektif konstruktivisme menjadi suatu paradigma yang dominan dalam bidang psikologi kognitif. Disamping itu. Ilmu pengetahuan dibina ke. terdapat usaha yang dilakukan untuk menolong guru-guru supaya menjadi biasa dengan idea konstruktivisme. Pembelajaran konstruktivisme dapat memenuhi kehendak dan hasrat Falsafah Pendidikan Sekolah Rendah serta juga peranan yang harus dimainkan oleh seseorang guru sains. Watzlawick (1984). muatan ingatan. pembinaan mental yang percaya mereka sudah menemui dan menyiasat. . 1991). Dari perspektif konstruktivis . dalam dekad ini terjadi anjakan kepada pengkaji pembelajaran manusia dari mengkaji aspek-aspek luaran kepada aspek-aspek dalaman.0 Konsep Konstruktivisme Konstruktivisme boleh diertikan sebagai kedudukan psikologi yang berpegang kepada sebarang kebenaran yang kebanyakannya terjadi serta merta dan konkrit. Menurut Wittrock (1985). Ia menggunakan pengetahuan saintifik dan idea untuk menyelesaikan masalah atau menerangkan pemerhatian (Bell & Pearson. Individu-individu akan memberi makna kepada situasi atau fenomena dan mengakibatkan pembentukan proses yang mengambil tempat dalam mida individu tersebut. mentakrifkan kostruktivisme sebagai kedudukan psikologikal yang percaya apa saja kebenaran adalah paling serta merta dan makna yang konkrit. Struktur pengetahuan ini kadang-kadang menjadi penghalang yang kuat kepada pembelajaran dan perubahan konseptual murid-murid.Pembelajaran dalam sains dicapai melalui pengalaman praktikal dan mencari penerangan mengenainya. Dengan lain perkataan.dalam struktur kognitif kanak-kanak tersebut hasil pengalaman mereka dengan alam. Murid-murid belajar secara pembinaan sendiri ilmu pengetahuan melalui aktiviti-aktiviti pembelajaran yang disediakan oleh guru mereka. 3. pembelajaran bermakna adalah dibina di dalam diri pelajar hasil daripada pengalaman pancainderanya dengan alam. Konstrukitvisme memberi penekanan kepada proses murid-murid membina pengetahuan melalui proses psikologi yang aktif. motivasi dan kognitif mereka. Pembelajaran secara konstruktivisme dalam sains mendapat perhatian ramai pendidik sains untuk membuat penyelidikan mengenai keberkesanannya kepada pembelajaran khususnya dalam sains. rekaan itu kemudian menjadi asas pandangan sejagat dan tindakan. Beberapa tahun terakhir ini. Usaha-usaha dilakukan untuk memahamkan guru-guru dengan idea tersebut dan menggunakannya dalam pengajaran sains.

Oleh itu. Murid-murid membina pengetahuan mereka sendiri dengan menyepadukan maklumat dan idea baru ke. Semasa mengajar guru-guru mempunyai matlamat konseptual yang jelas untuk pelajar-pelajar dan mempunyai kefahaman bagaimana pelajar-pelajar mesti bergerak ke arah mencapainya.Menurut Resnick (1983). Guru-guru juga menyediakan suasana bilik darjah yang menggalakkan murid-murid mengeluarkan pendapat dan membincangkan idea mereka. Konstruktivisme juga adalah satu model pembelajaran yang berasaskan kepada kepercayaan bahawa pemahaman pengetahuan tidak diperolehi secara siap-sedia (ready-mate) tetapi ianya adalah hasil interaksi murid-murid dengan alam keliling. 3. Guru-guru yang mengamalkan pembelajaran konstruktivisme dalam pengajaran mereka mepunyai ciri-ciri tertentu. guru-guru yang mengamalkan pembelajaran secara konstruktivisme mempunyai bilik darjah yang mempunyai kriteria-kriteria seperti berikut : 1. Oleh itu.dalam struktur pengetahuan yang sudah sedia ada. Menyediakan peluang kepada murid-murid untuk menggunakan dengan sebaik-baiknya idea baru yang mereka perolehi. Apabila berlaku pertentangan diantara idea lama dengan idea baru. Kesimpulannya. Sehubungan dengan itu. Keberkesanan pembelajaran dalam bilik darjah banyak bergantung kepada amalan pengajaran guru. Konstruktivisme bukan sahaja mengkaji bagaimana murid membina ilmu pengetahuan tetapi juga melibatkan cara perubahan konseptual berlaku dan dapat dilakukan dalam pembelajaran. konstruktivisme adalah satu teori mengenai pengetahuan yang sangat berhubungkait dengan cara seseorang individu membina pengetahuan. 4. amalan pembelajaran guru-guru dalam bilik perlu berorientasikan kepada pembelajaran melalui pengalaman sedia ada murid berasaskan kepada aktiviti yang menyeronokan. Menurut Ken Appleton dan Hilary Asoko (1996).al (1990) telah menggariskan beberapa implikasi kepada pengajaran berasaskan konstruktivisme. makna adalah diwujudkan dalam minda pelajar sebagai hail ineteraksi pancaindera mereka dengan dunianya. Ahli-ahli konstruktivisme menyatakan bahawa manusia membina sendiri pengetahuannya didalam skemata kognitif masing-masing. Guru tersebut mempunyai kesedaran bahawa murid-murid yang datang ke situasi pembelajaran membawa bersama idea terdahulu yang mereka miliki dan mereka mencuba untuk mengeluarkan idea tersebut. makna adalah dibina oleh alat-alat kognitif pelajar. pelajar-pelajar akan membuat analisis mengenai idea baru mereka. . pengetahuan diperolehi dengan cara dibina oleh kombinasi yang dihasilkan oleh persekitaran dan pelajar sendiri. 2. Tegasnya. ianya bukan dihubungkan oleh guru kepada murid. Usaha untuk mengenalkan guru-guru dengan idea konstruktivisme memerlukan guru-guru berubah bukan sahaja perubahan kepada pandangan mereka mengenai pembelajaran malahan juga amalanamalan mereka dalam bilik darjah. supaya pembelajaran berjaya dan mencapai objektifnya. Dengan kata lain. 5. Dalam konteks pembelajaran. Hari ini konstruktivisme adalah idea yang sangat bertenaga mengenai bagaimana murid-murid belajar dan ianya mempunyai impak yang kuat ke atas pendidikan sains. konstruktivisme mengkaji bagaimana cara dan gaya murid-murid memperolehi ilmu pengetahuan. Tubin et. Guru-guru juga menggunakan strategi-strategi pengajaran yang mencabar pengetahuan sedia ada murid-murid atau memperkembangkan idea awal mereka dan menyediakan cara supaya idea baru senang diterima oleh mereka.

menggalakkan murid-murid membuat penyiasatan dan menilai unutk memandu pembelajaran mereka. Kamii dan de Vries (1978) menyatakan dua sebab mengapa Jean Piaget sebagai seorang konstruktivis iaitu : a) semua pengetahuan dibina dari tindakbalas individu dengan persekitaran dan mereka cuba memberi makna mengenainya. b) semua pengetahuan adalah diperolehi secara pembinaan didalam oleh perwakilan dan penterjamahan bukan secara internalisasi makna dari luar. Oleh itu. Had ciptaan mereka hanya satu set imaginasi individu dan pembinaan secara berterusan yang diuji untuk meramal dan menerangkan kecukupan dalam konteks fizikal dan sosial. 4. Konstruktivis telah menggunakan beberapa postulat mengenai pembelajaran iaitu : a) Idea pelajar yang wujud mempengaruhi apa yag digunakan untuk membuat pendapat dan dalam cara ini otak secara aktif memilih maklumat. 4. konsep asas. Mana-mana yang teruji kebaikan digunakan berkali-kali dan terus menerus. Dalam pembinaan ini. pembelajaran berlaku apabila murid-murid membina kefahamannya sendiri dengan membuat perkaitan antara idea baru dengan pengetahuan sedia ada. dan saling tindakan antara keduanya dinamakan ekuilibrasi. penyusunan kurikulum. Osborne dan Freyberg (1985). pembelajaran konstruktivisme memberi penekanan kepada pembelajaran yang bermakna.3 Konstruktivisme Personel Konstruktivisme personel mengenai pembelajaran muncul daripada psikologi kognitif yang telah diperkatakan secara jelas oleh Osborne dan Wittrock (1985).0 Konstruktivisme dan Mazhabnya Fahaman konstruktivisme mempunyai beberapa mazhab. Jadi mengikut fahaman konstruktivisme. pengalaman lalu dihurai dan diterangkan untuk meramalkan kejadian-kejadian masa hadapan. Menurut Piaget. gambaran mental seseorang dihasilkan semasa interaksi individu dengan objek alam fizikal.Dalam proses ini. kebanyakan idea lama mereka perlu ditukar atau distruktur semula dengan idea baru. menganalisis dan memahami sistem binaan orang lain.2 Pembinaan Psikologi Personel Kelly Kelly mencadangkan iaitu setiap orang membina satu gambaran mengenai dunia dan menjadikan satu siri antara pembina personel atau hipotesis tentatif mengenai dunia.1 Pendekatan Piaget Konstruktivis yang berada dalam mazhab ini menjadikan pandangan Piaget mengenai perkembangan mental sebagai asas pegangan dan rujukan perbincangan mereka. Sumbangan terbesar Kelly kepada konsep konstruktivisme ialah beliau menyatakan tiada had yang ditentukan terlebih dahulu ke atas binaan dan julat aplikasi individu secara semula jadi. antaranya yang utama ialah : 4. Kemahiran berkomunikasi adalah mustahak untuk meluaskan kebolehan seseorang menterjemah. Piaget juga berpendapat bahawa sesuatu maklumat yang diterima oleh seseorang sama ada diassimilasi atau diakomodasi. . 4. b) Idea yang sedia wujud akan mempengaruhi pancaindera yang menerima maklumat sama ada untuk memberi perhatian atau mengabaikan maklumat yang diterima.

d) Pelajar menjana perhubungan antara “input” yang dipilih dan diberi perhatian ke dalam memori.4 Konstruktivisme Radikal Konstruktivisme Radikal yang diperkenalkan oleh von Glaserfeld (1984) yang mempunyai kepercayaan kepada “realisme metafizikal” diasaskan kepada empat petua (von Glaserfeld.5 Konstruktivisme Sosial Konstruktivisme sosial melihat pembelajaran sebagai satu proses penglibatan individu dalam amalan sosial. h) Keperluan untuk menjana hubungan dan mengaktifkan pembinaan.0 Implikasi Fahaman Konstrukvisme Kepada Pembelajaran Sains Fahaman konstruktivisme mempunyai beberapa implikasi kepada pembelajaran khususnya pembelajaran sains. 1991) iaitu : a) Penolakan kepada pendapat bahawa kebenaran diketahui secara mutlak. Pandangan konstruktivis sosial dapat dilihat dari komponen berikut : a) Pengetahuan dibina oleh manusia. b) Pendapat yang menyatakan semua murid meninggalkan bilik darjah dengan maklumat yang sama adalah tidak sah dan tiada isi yang terperinci mengenai idea baru yang dapat dimasukkan kedalam pengetahuan sedia ada murid. e) Pelajar menggunakan perhubungan yang dijana dan “input” pancaindera untuk mengaktifkan pembinaan makna. amalan. g) Pelajar boleh mengumpul pembinaan-pembinaan ke dalam storan memori. pembinaan pengetahuan sosial adalah perantara personal. d) Konsep berkembang sehingga mereka menghasilkan satu gambaran fungsi yang efektif mengenai pengalaman yang subjektif. 1993). 4. menguji dan mengumpul makna-makna memerlukan individu-individu menerima tanggung-jawab utama untuk pembelajaran mereka sendiri. c) Pembinaan pengetahuan personal adalah perantara sosial. d) Pembinaan pengetahuan sosial adalah kesudahan daripada interaksi sosial. 5. dan perbendaharaan kata diperkembangkan. b) Pembinaan dan pembinaan semula pengetahuan kedua-duanya bersifat sosial dan personal.c) “Input” yang terpilih atau diberi perhatian oleh pelajar tidak mempunyai makna yang tetap dan semula jadi. keagamaan. Di antara implikasi-implikasinya ialah : a) Pembelajaran tidak akan berlaku kecuali murid-murid diberi peluang untuk menyelidik sesuatu tugas yang mencabar atau sesuatu yang pelik dengan pengetahuan lama mereka. f) Pelajar boleh menguji makna yang telah dibina melawan aspek-aspek dan makna-makna yang dibina dalam storan memori sebagai keputusan sensori “input” yang lain. melalui mana pengetahuan khusus mengenai tempatan. Asas daripada tindakan dalam interaksi tempatan dengan persekitaran adalah masalah luaran yang tidak lama tetapi resos utama yang menjadikan pengetahuan dan tindakan bermakna (Hennessy. pembinaan sosial dan pembinaan semula pengetahuan. e) Interaksi sosial dengan yang lain adalah sebahagian daripada personal. c) Konsep adalah kesudahan individu percubaaan individu untuk menggambarkan pengalaman yang subjektif. 4. b) Pengetahuan saintifik hanya dapat dipertimbangkan oleh nilai-nilai instrumental. .

Kata-kata “kanak-kanak dilahirkan sebagai saintis”. Osborne.C (1985). Teaching to Learn : A direction for education. The generative learning model and its implication for science education.0 Kesimpulan Fahaman konsruktivisme melihat cara bagaimana seseorang individu belajar dan membina pengetahuan ke dalam kerangka mindanya dengan menggunakan pengalaman dan pengetahuan terdahulu mereka. Kamii. Mathematics and science learning : A new conception.J & Wittrock. memberi peringatan kepada guru-guru khususnya guru-guru sains dalam menentukan strategi pengajaran mereka. H. Bell. G (1990). von (1989). Science Education.F & Pearson. M (1983). J. Osborne. Vol. The Psychology Personel of Constructs. Heinemann. The Educating the Inquiring Mind : Challenge for School Science. Studies in Science Education.J & Freyberg.. M. Vol. G. London. Englewood Cliffs. NZ. 5. Kelly. 10. 11. no. Construction of Knowledge and Teaching Syntheses. 14. C & de Vries. Hamilton. 12. (1992). 8. Aucland. ms 59 .c) Murid-murid perlu berkongsi idea untuk mengesahkan atau menyalahkan kefahaman atau kepercayaan mereka. Better Learning. .F & Pearson. Guru-guru harus berupaya utuk mengubah kerangka konseptul murid-murid supaya berfikir selari dengan fakta saintifik. no.87. 3. Osborne. Learning in Science Project (Teacher Development). 6. (1991). Prentice Hall 9. matematik. 4. R. Cognition. 2. Centre for Science and Mathematics Education Research. New York. G (1991). University of Waikato. 7.B (1983). International Journal of Science Education. Learning in Science : The implication of Children’s Science.A (1955). N.J. Norton. A Case Study of a Teacher’s Progress toward Using a Constructivist View of Learning in Elementary Science. B. Science Education. Learning Science : A generative process. dan disamping itu guru-guru juga perlu berubah paradigma dan konseptual dalam menentukan strategi pembelajaran mereka. RUJUKAN 1. 29 ms 447. Claxton. Claxton. Vol. R. Science Teacher Education. L. 3. Oleh itu. B. Mereka perlu diberi peluanguntuk membincangkan ideanya dan idea kawankawannya. E. dan musik. New York. melalui ruang angkasa. Resnick. d) Guru perlu menyedari dan mesti mengakui bahawa murid-murid menstruktur dan melengkapkan pengetahuan mereka melalui pelbagai modaliti atau cara seperti melalui bahasa. Bell. Physical Knowledge in Pre-school Education. murid-murid mempunyai kekuatan dan keperluan yang berbeza untuk memperolehi pengetahuan. 12. R. Appleton. Harvester Wheatsheaf. (1996). K & Asoko.J & Wittrock. 67. J. Amalan pengajaran konvensional dan tradisional perlu bertukar kepada pengajaran yang melibatkan aktivitiaktiviti “hands-on” dan “minds-on” bagi mengujudkan pembelajaran yang seronok dan bermakna. 6. ms 349 – 361 4. Vol. NZ. Ini bererti pendekatan pengajaran guru perlu bertukar dari seorang guru yang berautoriti kepada guru sebagai fasilitator. Cassell. R (1978). Glasserfeld. ms 489 – 508. R (1985).

ms 409 – 420. L. Science Education. 14. Norton. Vygotsky. 15. The inverted reality. Watzlawick.html .S (1978). P (1984). Mind in Society.blogspot.13. Overcoming constraints to effective elementary science teaching. http://mohdnorizwansulaiman. 74. New York.al (1990). Harvard University Press. Vol. Cambridge. Tobin et.com/2008/10/konstruktivisme-konsep-danimplikasinya.

Namun. Sebagai seorang guru. Oleh itu guruguru harus memahami perkara ini di kalangan murid-murid kerana ia boleh mempengaruhi pembelajaran di dalam kelas. Umumnya. sosioekonomi dan terutama sekali kepada gaya pembelajaran setiap daripada mereka dengan menitikberatkan . etnik. tidak akan mencapai objektif yang telah ditetapkan berikutan terdapat sebilangan pelajar yang ketinggalan.. bangsa. adalah penting untuk mengetahui dan ambil peduli akan siapa sebenarnya pelajar-pelajar atau komuniti didalam sesebuah kelas. Sewajarnya guru perlu mengetahui bahawa setiap individu pelajar adalah berbeza dari aspek budaya. Guru juga perlu meneliti akan pendekatan yang bersesuaian yang dibawa oleh setiap pelajar. fizikal. bakat serta minat mereka ke dalam situasi pembelajaran. para pendidik mempunyai kaedah dan teknik pengajaran dan pembelajaran tersendiri yang akan diaplikasikan ke dalam bilik darjah mengikut subjek atau matapelajaran. sosial atau bakat dan aspek – aspek yang lain mungkin terdapat sesama individu dalam sesuatu kumpulan. berjalan dengan lancar tanpa mengambil kira dari aspek kepelbagaian pelajar.. agama.0 Pengenalan Setiap individu yang lahir adalah berbeza diantara satu sama lain. 2011 | Filed underAll | Posted by sumpit 1. proses P&P. moral. tingkah laku. perbezaan individu bermaksud variasi atau ketidaksamaan individu daripada norma kumpulannya sama ada dari segi sifat kognitif.           Home All» Berita» Blogspot» Download Photo Qalish SMK ZAABA» SMKBBSL» Video KEPELBAGAIAN PELAJAR January 27.Menurut Khairul Yusri (2007). latar belakang keluarga.impaknya pelajar boleh mencapai kejayaan daripada hasil pembelajaran mereka di sekolah. Hal ini jelas kerana setiap individu adalah unik dan tidak ada seratus-peratus sama dengannya meskipun bagi pasangan kembar seiras. emosi. Oleh yang demikian pemahaman yang mendalam akan kepelbagaian pelajar yang wujud sekarang bukan hanya dilihat dari segi tahap pembelajaran mereka bahkan juga pemerhatian yang teliti perlu diberikan kepada budaya. latar belakang keluarga. kebanyakan guru percaya bahawa dengan menggunakan satu kaedah dan teknik sahaja mampu menjadikan proses P&P. RSS for Posts Search in site. dan tahap sosioekonomi yang mana sedikit sebanyak memberi kesan kepada gaya dan corak pembelajaran mereka.Jika hal ini berlarutan golongan berkenaan akan merasa dipinggirkan dan menganggap guru tidak cakna akan persekitaran. Oleh hal demikian.Setelah guru mampu memahami serta mengenali setiap jenis pelajar didalam kelas.

kolaboratif. Demostrasi. 2. 1. simulasi. Huruf atau perkataan 2. pengalaman serta kemahiran yang diperolehi dalam membantu pelajar mencapai hasil pembelajaran. Dunn & Dunn (1978) mengkategori gaya pembelajaran kepada 18 kategori berdasarkan unsur-unsur asas tetapi diklasifikasikan dan diringkaskan kepada empat perkara sahaja berdasarkan rangsangan (stimuli) iaitu: 1. interaksi sosial mampu menangani isu-isu berkaitan dengan cara bagaimana pelajar berinteraksi semasa proses pembelajaran. bercerita atau menghuraikan Pelajar kinestetik: (belajar dengan membuat atau melakukan sesuatu): Menulis atau melukis sesuatu Membuat latihan. 2. visual. Benda. terdapat tiga jenis gaya pembelajaran yang harus diketahui serta difahami iaitu: Pelajar visual: (belajar dengan melihat) 1.0 Analisis artikel Mapping a Route Toward Differentiated Instruction by Carol Ann Tomlinson . panas – sejuk) 2) Emosi ( berstruktur – tidak berstruktur. gambar atau gambar rajah 3. Menurut Reichmann dan Grasha (1974) telah menyarankan beberapa jenis pelajar berasaskan kepada cara yang paling mereka gemari semasa belajar. syarahan. pelajar yang ingin belajar secara bersendirian. berbual. global -analitik).Pada asasnya. Antaranya adalah. bermotivasi tinggi – tidak bermotivasi) 3) Sosiologi ( Ingin belajar bersendirian – dalam pasangan/kumpulan) 4) Fizikal (auditori. memberi pendapatnya. tekstual mobiliti tinggi – kurang bermobiliti) dan Psikologi (impulsif – reflektif. penyertaan dan kompetitif. Mendengar cerita. lakonan. Justeru itu adalah penting guruguru memahami serta mengetahui gaya pembelajaran yang ditonjolkan oleh pelajar. 3. bakat.kepada minat. tindakan atau lakonan b. 2. bunyi seperti muzik – sunyi. Justeru itu adalah penting bagi guru memahami serta mengetahui gaya pembelajaran pelajar yang wujud didalam sesebuah kelas.1 Gaya pembelajaran pelajar yang perlu diketahui oleh guru: Gaya pembelajaran seseorang pelajar dapat mempengaruhi keseluruhan aktiviti dan proses pengajaran dan pembelajaran. Kepelbagaian yang wujud antara pelajar perlu dikaji difahami dengan sebaiknya dalam membantu untuk memahami gaya pembelajaran dan di selitkan dengan latar belakang budaya setiap orang pelajar dalam menentukan strategi pengajaran yang lebih berkesan. formal – tidak formal. eksperimen. huraian olehguru atau pelajar lain Menerangkan. kerja amali. 1) Alam sekitar (cerah -kelab. Guru harus berusaha menghubungkan pelajar dengan ilmu pengetahuan dan bukan mengisi serta menyuap pelajar dengan ilmu. atau projek Selain daripada itu juga. penerangan. 1. Pelajar audio: (belajar dengan mendengar atau bercakap) 1.

kita dapat melihat dengan jelas perbezaan cara P&P. walaupun Mrs Baker menggunakan cara pendekatan pembelajaran yang agak berlainan daripada Mr Appelton. Daripada artikel tersebut.. dapat dilihat bahawa guru yang pertama menjalankan proses P&P. yang dilakukan oleh guru-guru tersebut dan kita dapat membuat perbezaan dan dapat melihat cara pendekatan mana yang dapat menarik perhatian pelajar dan seterusnya perlu ditekankan dalam supaya proses P&P. beliau mengajak pelajar untuk terlibat dalam perbincangan. Beliau menerangkan satu persatu cara P&P. guru ini juga gagal dalam mencapai objektif pembelajaran dan gagal mengaplikasikan konsep kepelbagaian.Artikel yang dipilih ini bertajuk ‘Mapping a Route toward Differentiated Instruction”. beliau lebih menekankan kepada kepelbagaian tugasan yang diberikan kepada pelajar dan bukan kepada penekanan konsep “curriculum differentiated” dan “differentiated instruction”. Daripada artikel tersebut. Daripada senario pembelajaran ini. membuat perbandingan antara satu sama lain. Guru tersebut langsung tidak mengaplikasikan konsep kepelbagaian dalam teknik pengajaran beliau. Beliau juga menekankan perkara apa yang akan disoal semasa peperiksaan. Beliau juga membawa pelajar untuk merasai sendiri bagaimana cara dan gaya hidup orang-orang Rom terdahulu dengan membawa contoh gambar-gambar sastera. Walaupun guru tersebut peka tentang kepentingan pelajar untuk mendapatkan keputusan yang cemerlang dalam peperiksaan tetapi tanpa adanya konsep kepelbagaian samada kepelbagaian cara pengajaran atau kurikulum pembelajaran ataupun arahan. objektif pembelajaran tersebut tidak akan tercapai. Beliau bijak mencari dan mempelbagaikan cara pendekatan pengajaran . mencapai objektif pembelajaran dengan memberikan tiga situasi pembelajaran yang berlainan dengan menggunakan matapelajaran yang sama. guru yang terakhir iaitu Ms Cassel. dapat dilihat bahawa terdapat kepelbagaian cara pendekatan pembelajaran yang dilakukan oleh tiga guru yang berbeza tetapi mengajar matapelajaran yang sama. beliau mempersoalkan cara yang terbaik dalam menjalankan proses pengajaran dan pembelajaran (P&P. kerja kumpulan serta memberikan kebebasan kepada pelajar untuk mengemukakan topik kegemaran tersendiri dalam sesi P&P. beliau dengan mengarahkan perlajar untuk mengambil nota penting tentang isi pelajaran dan di akhir setiap bab. mencapai objektifnya. Kemungkinan besar beliau cuba untuk mengaplikasikan kepelbagain arahan dalam sesi pembelajaran tetapi apa yang kita boleh lihat disini ialah. Dalam senario kelas kedua. kita dapat lihat bahawa. Artikel dalam kajian ini menekankan tentang kepentingan mengaplikasikan kepelbagaian kurikulum (differentiated curriculum) dan kepelbagaian cara atau arahan (differentiated instruction) dalam sesi pengajaran dan pengajaran supaya hasil pembelajaran dapat diperolehi dan prestasi pembelajaran dapat dipertingkatkan. arkitek dan bidang perundangan dalam bilik darjah untuk mendapatkan perhatian pelajar supaya dapat menumpukan perhatian dalam sesi P&P. tetapi konsep kepelbagaian pelajar masih tidak dititik beratkan dalam bilik darjah beliau. Oleh itu. pelajar akan diarahkan untuk menjawab soalan-soalan yang disediakan. Dalam artikel ini. guru pertama ini lebih menekankan tentang keputusan peperiksaan pelajar semata-mata. yang diambil oleh tiga guru tersebut dan kemudiannya. Di sini kita dapat lihat bahawa. Manakala. Charlottsville dan beliau juga merupakan seorang pensyarah dalam bidang pendidikan di universiti tersebut.. Beliau merupakan seorang Professor dari Universiti Virginia. beliau. menekankan konsep kepelbagaian pelajar dalam sesi P&P.) yang perlu diambil oleh setiap guru supaya proses P&P. iaitu dalam kelas Mrs Baker. Artikel ini ditulis oleh Carol Ann Tomlinson dan dihasilkan pada tahun 1999. Hasilnya.

Dalam bab ini. Mr Appleton. Ini bermakna Mr Appleton merupakan guru yang akan menyediakan semua data-data yang akan disampaikan kepada para pelajar menggunakan alat bantu mengajar seperti powerpoint presentation. dan tahap kefahaman pelajar dapat ditingkatkan. yang dijalankan oleh tiga orang guru yang berbeza ditonjolkan dalam artikel yang dipilih serta melihat pro dan kontra setiap corak dan gaya yang digunakan dalam kurikulum atau rangka pengajaran yang disediakan mengikut setiap guru-guru di dalam artikal ini. yang berpusatkan kepada guru atau pun lebih dikenali sebagai ‟teacheroriented‟. mengajak pelajar untuk memberikan respon dan pendapat mereka dengan mengutarakan soalan-soalan. Mrs Baker dan Ms Cassell 3. 3. kami setuju dengan pendapat penulis bahawa konsep kepelbagaian adalah mengenai kebijaksanaan seorang guru untuk mengetahui kelemahan pelajar dan mencari jalan penyelesaiannya dengan menggunakan kepelbagaian cara pengajaran dan kepelbagaian kurikulum pembelajaran. Dalam senario yang diberi. daripada tahap rendah sehingga soalan yang menguji minda pelajar supaya proses P&P. Mr Appleton sedang mengajar tentang sejarah Roma. . terdapat beberapa corak dan gaya Pengajaran & Pembelajaran (P&P. Hal ini supaya. Menurut penulis (Carol Ann) konsep kepelbagaian kurikulum dan kepelbagaian arahan hanya akan tercapai sekiranya penglibatan pelajar dan tahap kefahaman pelajar diberikan penekanan dalam proses pembelajaran. Kita perlu tahu bahawa. berjaya. analisis melihat secara terperinci tentang corak-corak dan juga gayagaya P&P. Kesimpulannya. Beliau juga bijak untuk mengolah isi pelajaran dengan membuat perkaitan sejarah zaman dahulu dengan kehidupan zaman nenek moyang pelajar-pelajar tersebut termasuklah dengan kehidupan seharian pelajar.1 Dari Konteks Mr Appleton Pertama sekali. akan mencapai objektif pembelajarnnya. lebih menarik.) yang berlainan digunakan dalam tiga konteks dalam bilik darjah yang berbeza.supaya semua pelajar yang mempunyai tahap intelek yang berbeza dapat memahami dan seterusnya menguasai isi pelajaran yang diajar. Kepelbagian cara yang diambil oleh Ms Cassel ini menunjukkan beliau memberikan penekanan terhadap konsep kepelbagaian pelajar dalam bilik darjah beliau. Beliau menggunakan pelbagai kaedah seperti perbincangan kumpulan. proses P&P. analisis akan dijalankan kepada kelas Mr Appleton. Situasi atau senario yang diberi dalam artikel ini adalah berkaitan dengan corak dan gaya pengajaran tiga orang guru iaitu. Dengan adanya aplikasi pembelajaran seperti ini. setiap pelajar mempunyai tahap pemikiran dan kefahaman yang berbeza.0 Corak dan Gaya Pengajaran dan Pembelajaran Dalam artikel yang ditulis oleh Carol Ann Tomlinson. pelajar terlibat secara aktif dalam proses P&P. didapati bahawa Mr Appleton menggunakan kaedah P&P. Oleh itu kita sebagai pendidik haruslah sedar akan hakikat tersebut dan berusaha untuk mempel bagaikan cara pengajaran supaya semua individu mendapat manfaat daripadanya. Mr Appleton yang merupakan guru yang mengajar mata pelajaran sejarah dan dalam kes ini. didapati bahawa Mr Appleton mencadangkan kepada para pelajar untuk mencatat nota sementara dia memberi penerangan dan mengarahkan mereka menjawab soalan di akhir bab yang diajar. Kedua-dua elemen ini sangat penting untuk dan saling bergantung antara satu sama lain untuk menjadikan proses P&P. Dalam pemerhatian yang dijalankan. Mr Appleton juga turut memberikan kuiz berdasarkan teks dan nota mereka serta menyediakan senarai tentang apa yang perlu para pelajar baca untuk kuiz tersebut.

sepanjang proses P&P. Set konsep-konsep ini mudah dan membantu para pelajar dalam merancang. Sebagai susulan daripada P&P. 3. masalah utama yang wujud ialah proses P&P. kedua-dua mereka mempunyai pendekatan yang berbeza dalam menyampaikan ilmu dalam kelas mereka. Mrs Baker ialah seorang pendidik yang mahukan pembelajaran menjadi sesuatu yang seronok dan menghiburkan. para pelajar tidak dilibatkan sama sekali. yang disampaikan. yang dijalankan oleh Mr Appleton. menonton filem yang berunsurkan empayar Roma. Pelan perancangan grafik ini adalah untuk para pelajar mengisikan pelan tersebut semasa membaca teks mereka untuk memastikan mereka dapat merekodkan semua isi-isi penting dalam topik yang sedang mereka pelajari. Dalam erti kata lain. mengatur dan menyimpan fakta dalam apa yang telah mereka pelajari. Ms Cassel adalah seorang guru yang mementingkan fakta-fakta dalam pengajarannya dalam bilik darjah. Namun begitu. Dalam setiap topik-topik yang . Sebagai pengetahuan sampingan mungkin ini adalah relevan. secara keseluruhan.2 Dari Konteks Mrs Baker Situasi atau senario kedua akan melihat kepada bilik darjah Mrs Baker. 3. Oleh itu. para pelajar tidak mendapat ilmu itu sepenuhnya dan mereka hanya akan membaca untuk menjawab soalan dan bukan untuk pemahaman mereka. bercerita tentang hiburan orang-orang Roma dan sebagainya. Corak dan gaya P&P.Daripada corak dan gaya P&P. Dalam konteks ini. Untuk projek pula. mengutarakan soalan dan sebagainya. kurang berkesan dari segi fakta atau input utama yang ingin disampaikan. Mr Appleton tidak memberi peluang para pelajar untuk menyuarakan pendapat.Mrs Baker mennyampaikan gambar-gambar tentang sejarah Roma dan menerangkan para pelajar tentang kepentingan Roma dalam membentuk peradaban bahasa. Para pelajar cuma duduk diam dan melihat ke hadapan serta menyalin nota namun sebarang perbincangan atau soalan yang menjana pemikiran tidak berlaku dalam proses P&P. Proses pengajara n haruslah menekan kepada fakta dan bukannya kepada kreativiti para pelajar dalam membuat poster. ianya jelas bahawa pembelajaran yang diterima oleh para pelajar. tidak salah jika seorang guru itu ingin menjadikan proses P&P. yang berbeza. Corak dan gaya penyampaiannya begitu berbeza sekali daripada Mr Appleton dan Mrs Baker. Mr Appleton yang diterangkan di atas. Kemahiran kreativiti dan cakupan topik sepatutnya diseimbangkan dalam bilik darjah untuk menghasilkan pembelajaran bermakna. itu sesuatu yang bersifat mesra dan berpusatkan pada pelajar. Analisis menunjukkan bahawa. Mrs Baker ialah seorang lagi guru yang mempunyai corak dan gaya P&P. kurang berkesan. Mrs Baker mencadangkan agar mereka berpakaian Togas dan membawa makanan Roma. Mr Appleton juga tidak menitik beratkan tentang kepelbagaian pelajar yang mungkin wujud di dalam bilik darjah seakan-akan semua individu di dalam kelas tersebut adalah sama. Mrs Baker menyampaikan maklumat yang ada namun bukan ke tahap yang diharapkan. Mrs Baker menyediakan para pelajarnya dengan pelan perancangan grafik yang akan membantu dalam proses pembelajaran mereka. namun isi utama topik itu tidak disampaikan secara baik kepada pelajar. Ms Cassell menyediakan set konsep-konsep utama dalam topik-topik yang ingin diajar olehnya kepada para pelajarnya. memakai pakaian toga dan merasa makanan orang Roma zaman dahulu. Mrs Bakers menyediakan 10 topik seperti baju atau fesyen orang Roma. menulis puisi tentang Roma serta topik yang dicadangkan oleh para pelajar dan sebagainya. Ada kebaikan tentang cara Mr Appleton dalam memberikan tip atau garis panduan untuk membuat persiapan menjawab soalan kuiz pada masa akan datang. simbol.3 Dari Konteks Ms Cassell Ms Cassell merupakan seorang lagi guru yang dianalisis dalam artikel yang dipilih. Mrs Baker juga ialah seorang guru sejarah yang turut mengajar topik sejarah Roma seperti Mr Appleton. seni dan undang-undang mereka. Namun begitu. Semua fakta-fakta dalam topik tersebut memang disampaikan dalam kelas tapi pembelajaran yang bermakna tidak wujud. berjalan dalam bilik darjah Mr Appleton.

Hal ini kerana beliau lebih gemar memberi penerangan dan memberikan idea-idea dankonsep yang perlu diketahui oleh pelajar bagi menguasai subjek ini. Mereka digalakkan mencari sendiri konsep-konsep tersebut untuk membantu mereka menghafal dan memahami dengan lebih berkesan. lebih bermakna dan diingati. Dalam aspek ini faktor kefahaman pelajar adalah tidak penting melainkan fokus kepada peperiksaan semata-mata dan mengingat fakta. Ms Cassell telah menyenaraikan kesemua konsep-konsep penting dalam topik-topik yang perlu disampaikan kepada para pelajar. Terdahulu telah dinyatakan bahawa setiap guru mempunyai kaedah dan strategi pengajaran dan pembelajaran tersendiri. Mr Cassell juga telah menyediakan set-set soalan yang akan membantu para pelajarnya dalam berfikiran kritikal untuk proses memahami apa yang disampaikan dalam kelas. Appleton Mr. Rangka pengajaran P&P. Sejarah merupakan subjek yang amat mementingkan fakta dan pelajar ditekankan untuk memahami konsep serta penghafalan isi-isi penting. Penegasan terhadap ‟pembelajaran bermakna‟ ditonjolkan dalam rangka pengajaran Ms Cassell.diajar. Hal ini jelas dinyatakan oleh Carol bahawa sepanjang masa Mr. Ini menunjukkan bahawa Ms Cassell sentiasa berinovasi dan merancang selaras dengan kepelbagaian pelajar di dalam kelasnya. Ms Cassell tidak memberikan konsep-konsep itu kepada pelajar secara bulat-bulat. Analisis mendapati bahawa corak dan gaya P&P. Ms Cassell telah menyenaraikan perkara-perkara yang perlu disampaikan kepada para pelajarnya dan juga kemahiran-kemahiran yang perlu dijana oleh dirinya dan juga para pelajar sepanjang proses P&P. Ms Cassell akan mengubahsuai set-set konsep dan fakta serta apa yang ingin disampaikan dalam kelas mengikut kepelbagaian para pelajarnya selaras dengan masa. Appleton lebih banyak berhujah. berusaha untuk menjadikan suasana pembelajaran lebih bermakna seterusnya mencapai objektif yang telah ditetapkan. Carol telah memberikan beberapa cara berbeza yang telah diguna pakai oleh tiga orang guru bagi subjek yang sama iaitu subjek Sejarah. Ms Cassell adalah yang paling berkesan sekali berbanding Mr Appleton dan Mrs Baker. akan membuka ruang untuk para pelajar mengaplikasi dan berpeluang untuk menjana kreativiti sendiri. Ms Cassell. Ms Cassell juga tidak tetap dan boleh berubah-ubah. Berdasarkan artikel Mapping a Route Toward Differentiated Instruction.1 Bilik Darjah Pertama – Mr. 4. 4. Selain daripada itu juga. Kaedah deduktif yang digunakan oleh Mr. untuk membantu dirinya dan juga para pelajarnya membuat persiapan. Appleton akan memberitahu objektif pembelajaran kepada para pelajar pada awal pengajaran.Appleton lebih berorientasikan kepada mengingat fakta dan menghadapi peperiksaan bukan untuk menjadikan P&P. menerang dan . Ms Cassell juga akan bertanya soalan yang menjana pemikiran kreatif. Appleton lebih berorientasikan kepada kaedah deduktif. Ms Cassell mengarahkan mereka untuk mencari konsep-konsep tersebut sendiri untuk membantu mereka menghafal dan pada masa yang sama memahami isi penting dalam konsep-konsep tersebut. jelas dapat diperhatikan Mr.Empayar Rom. Appleton juga jelas berorientasikan kelas dan secara menyeluruh. Pengajaran Mr. contohnya seperti ‟Bagaimana perbezaan hidup dan budaya anda sekiranya anda tinggal di tempat dan zaman lain?‟ dan soalan seperti ini. Selain daripada itu. Tarikh dan konsep fakta mengikut kronologi amat penting dalam mata pelajaran sejarah dan ini merupakan aspek-aspek yang diberi penekanan dalam corak dan gaya P&P. Namun begitu. Masing-masing berusaha untuk menghubungkan pengetahuan kepada pelajar. Perancangan rangka pengajaran yang telah dibuat oleh Ms Cassell mempersiapkan para pelajar untuk memahami konsep-konsep penting dalam sejarah Roma. Para pelajar akan dibimbing supaya mengingati fakta dan ciri-ciri tertentu yang berkaitan.0 Perbezaan Strategi Pengajaran &Pembelajaran.

bercakap dari membiarkan pelajar-pelajar bercakap dan mengutarakan pendapat sendiri. . Malahan penggunaan ABM juga adalah minimum dan interaksi antara pelajar dan bahan juga minimum. bawa makanan.isi pelajaran. Mrs. menyenaraikan kepentingan dewa dewi serta kepentingannya. suasana pembelajaran adalah lebih selesa dan wujud komunikasi dua hala antara pelajar dengan pelajar dan pelajar dengan guru. Antaranya ialah: i) ii) iii) iv) v) Pelajar-pelajar akan membaca buku teks dan mencatat nota Menjawab soalan yang telah disediakan pada akhir bab dalam buku teks Menjawab soalan bersama-sama pada keesokan harinya Mencatit nota yang telah diberikan dan menjawab kuiz Memberikan senarai semak peperiksaan sebelum peperiksaan berlansung Hal ini membataskan interaksi serta potensi pelajar-pelajar didalam kelas dan dilihat bersifat komunikasi sehala iaitu berpusatkan guru. Mr. Hal ini dapat diperhatikan apabila beliau banyak menyusun aktiviti yang membantu para pelajar memahami serta memperkembangkan potensi masing-masing. Ciri-ciri bilik darjah tradisi adalah ketara sewaktu Mr.Membawa tradisi dan kebudayaan Rom dalam kelas .Pelajar mengemukakan pendapat d) Perbincangan . mencipta brochure. Appleton mengendalikan kelas. rekaan pakaian. Appleton lebih banyak menyampaikan isi kandungan pelajaran kepada kelas.binaan model bangunan.2 Bilik Darjah Kedua – Mrs Baker Bagi kelas Mrs Baker.masa dan latihan yang sama.membuat catatan dalam organizer.Membawa minda pelajar ke zaman berkenaan c) Simulasi .Pelajar memberi topik tambahan berkenaan tugasan b) Tugasan/Projek . menulis puisi. berpakaian seperti zaman Rom.Menyediakan 10 jenis projek iaitu mencipta poster. 4. Baker menerapkan 4 teknik atau kaedah pengajaran didalam kelasnya iaitu: Kaedah/ Teknik a) Koperatif dan Kolaboratif Aktiviti . . Dalam kaedah ini. dan melakar peta empayar jajahan Rom.memakaikan anak patung dengan pakaian Rom. Setiap aktiviti dan soal jawab diadakan secara kelas atau menyeluruh menyebabkan aktiviti pengayaan dan pemulihan sukar dijalankan.

Selain itu juga. menaakul dan memahami seterusnya mencapai objektif c) Pembelajaran Masteri memastikan pelajar-pelajar menguasai topik dan percaya dengan kebolehan setiap pelajar..Ms. mentafsir. Selain itu juga. Pelajar digalakkan melibatkan diri secara aktif dalam sesi pembelajaran. Ms. Cassell telah menerapkan tiga teknik dalam aktiviti P&P. 5. Cassell Bilik darjah Ms. Selain itu beliau turut bertindak sebagai pengurus yang bijak mengendali sumber yang ada dalam bilik darjah dan menepati kurikulum yang sedia ada. Secara keseluruhannya Ms. Cassell telah meluangkan masa beliau dengan memahami dan berusaha menghubungkan pelajarpelajar dengan ilmu pengetahuan dan bukannya mengisi tempayan yang kosong. 4.Berdasarkan kaedah dan teknik pendekatan dari Mrs. Pelajar diperuntukkan masa yang banyak untuk meneroka dan menyelesaikan masalah pembelajaran dengan bantuan guru selaku fasilitator. Cassell memusatkan proses P&P. sumber dan penilaian secara analitikal serta memahami kepelbagaian yang wujud dalam kelasnya. Beliau bertindak sebagai perancang yang menggerak dan menghidupkan suasana dalam bilik darjah bagi tujuan P&P. sesuai dan berkesan.3 Bilik Darjah Ketiga – Ms. Baker lebih berorientasikan kepada pemusatan pelajar. Namun begitu aktiviti penerapan P&P. Pembelajaran yang diutarakan juga hanyalah sekadar aktiviti dan tidak menggalakkan pelajar berfikir secara logik berdasarkan realiti kehidupan sebenar. didapati beliau turut mengandaikan bahawa pelajar-pelajarnya adalah sama dari aspek kefahaman dan minat. Selain itu juga. lebih kepada pelajar dan tidak hanya kepada guru. Beliau lebih menekankan kepada pembelajaran yang bermakna disamping aktiviti yang boleh memperkembangkan potensi individu secara menyeluruh. beliau turut berusaha memenuhi keperluan yang mempunyai pelbagai kebolehan yang mampu mempertingkatkan tahap pencapaian mereka. sesuatu yang bermakna. Beliau bijak mengawal situasi serta menjadikan P&P. Cassell dilihat lebih berkesan dan meninggalkan impak yang mendalam kepada pelajar. Beliau membolehkan setiap pelajar mengambil bahagian yang aktif dalam setiap aktiviti yang telah disediakan.mengintegrasikan beberapa kemahiran iaitu menganalisis. bagi subjek Sejarah iaitu: a) Eklektik Menggabungkan pendekatan deduktif dan induktif yang lebih seimbang. Corak komunikasi juga lebih aktif kerana guru mengamalkan kepimpinan demokratik dan pelajar bebas bertanya serta melontarkan pendapat. tidak mempunyai matlamat yang jelas malahan kesuluruhan aktiviti telah ditetapkan dan tidak menjana pemikiran kritis dan kreatif para pelajar.0 Aplikasi dan kesesuaian dalam kontek Malaysia . b) Penyebatian/Infusion . Disamping itu juga beliau bertindak sebagai pengelola yang mengelola aktiviti.

murid sebenarnya tidak memahami dan mengetahui apa sebenarnya yang perlu mereka belajar. Murid perlu berusaha keras untuk mendapat pengetahuan yang diperlukan tanpa mengharapkan kepada guru 100%. Dua syarat yang diperlukan ialah kefahaman murid dan penglibatan murid di dalam aktiviti di dalam kelas.„Mapping a Route Toward Differentiated Intruction‟ oleh Carol Ann Tomlinson menekankan tentang kepentingan mengetahui apa yang ingin dicapai pada akhir pembelajaran sebelum memulakan sesi pembelajaran tersebut. bukan kata kunci. Golongan pelajar yang terdiri daripada pelajar yang bijak. konsep atau perkara lain yang membolehkan pelajar berfikir di luar kotak. berpengetahuan dan berkemahiran tinggi bagi mengisi keperluan negara maju 2020 kerana telah dilatih di dalam sekolah lagi untuk berfikir di luar kotak (think out of the box) dan tidak takut untuk menghadapi cabaran atau kegagalan. Kepelbagaian pelajar di dalam sesebuah kelas juga memberi peranan terhadap jenis aktiviti yang akan dilakukan di dalam kelas. salah satu teras di dalam Pelan Induk Pembangunan Pendidikan (PIPP) adalah membangunkan modal insan. Kaedah pengajaran berasaskan guru akan menyebabkan murid berasa bosan dan tidak begitu mengambil berat akan apa yang diterangkan oleh guru. Walaupun murid telahpun dibahagikan mengikut tahap intelektual mereka berdasarkan keputusan peperiksaan akhir tahun tingkatan sebelumnya tetapi masih juga ada perbezaan di antara murid-murid di dalam kelas. berketrampilan. Appleton menekankan tentang mengingati fakta iaitu „fact-based curriculum’ di mana beliau hanya menekankan tentang fakta. berkeperibadian mulia. Appleton merupakan situasi yang biasa dilihat di sekolah di Malaysia. Namun begitu. Murid akan terlibat secara aktif di dalam sesi pengajaran dan pembelajaran (P&P. berbanding dengan pengajaran yang berasaskan oleh murid di mana murid akan bergerak dan berfikir secara aktif di dalam menyelesaikan sesuatu tugasan. Kepelbagaian kecerdasan (multiple intelligence) sepertimana yang dikemukakan oleh Howard Gardner juga perlu diberi perhatian. Penggunaan „chalk and talk‟ semata-mata tidak lagi sesuai diadakan di dalam kelas kerana pencurahan fakta dan konsep semata-mata kepada murid akan hanya mengganggu proses pembelajaran. Beliau memberikan 3 situasi di mana situasi yang pertama iaitu kelas Mr. Guru pula bertindak sebagai pembimbing. Ini akan dapat mewujudkan generasi yang mempunyai jati diri yang kukuh. Di sinilah pembelajaran secara aktif berlaku. Ini bermakna. Mereka akan bangkit semula dan mencuba lagi sehingga berjaya. pemberi motivasi dan pengawas di dalam kelas iaitu kelas yang tidak lagi berorientasikan guru tetapi berorientasikan murid. pelajar yang sederhana dan pelajar yang lemah perlu diambil kira oleh guru sebelum merancang sesuatu aktiviti. murid tidak lagi wajar diberikan semua maklumat oleh guru tanpa mereka sendiri cari ataupun „spoonfeed’ di dalam kelas. Situasi pembelajaran di Malaysia secara realiti sebenarnya sangat menitikberatkan jumlah „A‟ yang didapati di dalam peperiksaan. Guru tidak hanya . Guru-guru di sekolah berlumba-lumba untuk menghabiskan sukatan matapelajaran dan menekankan aspek latihan (latihtubi) yang banyak supaya murid dapat menjawab dengan baik di dalam peperiksaan. Mr. Lulus dalam peperiksaan menjadi peransang untuk mereka „belajar‟. Disinilah bermulanya episod di mana guru perlu bijak mengaplikasi pengetahuan dan mengapdatasi apa jua yang boleh dimanipulasikan supaya apa yang dirancang sepadan dengan kemahiran dan tahap murid. Murid sekadar mengingati fakta untuk menghadapi peperiksaan kelak tetapi dalam masa yang sama. Ibu bapa di rumah juga sanggup menghabiskan wang supaya anak mereka dihantar ke pusat-pusat tusyen swasta supaya anak mereka akan dapat mencapai keputusan yang cemerlang di dalam peperiksaan peringkat pusat.) iaitu mencapai syarat yang dikemukakan oleh penulis untuk pengajaran yang berkesan.

emosi. bahasa. Perjalanan bagi aktiviti terbabit juga perlulah dirancang dengan teliti kerana kegagalan murid untuk memahami objektif pembelajaran akan memberi kesan kepada kelancaran di dalam kelas. personaliti. jantina. di dalam kelas terdapat pelbagai jenis murid yang memerlukan pendekatan yang berbeza. Kesemua aspek ini mempengaruhi penerimaan serta minat pelajar untuk terus belajar dan diaplikasikan dalam kehidupan sebenar. fizikal. yang sesuai dengan tahap dan kebolehan mereka. bukan sahaja untuk menarik minat murid tetapi juga dapat membuatkan murid lebih memahami isi kandungan yang dipelajari. kaedah pembelajaran yang berbeza sesuai diaplikasikan di dalam kelas di Malaysia. . tanggungjawab seorang guru bukan sahaja mendidik dan menyampaikan ilmu pengetahuan kepada pelajar tetapi turut mempunyai satu tugas yang besar dalam memahami dunia pendidikan yang sebenar terutama pengurusannya di dalam sesebuah bilik darjah. Guru perlu menganggap murid sebagai perseorangan (individual) yang memerlukan perhatian yang sewajarnya. guru perlu bijak mengkategorikan murid berdasarkan kebolehan mereka dan menjalankan aktiviti yang bersesuaian dengan tahap mereka. Dengan kata lain. Bibliografi Kementerian Pelajaran Malaysia (2007) Pelan Induk Pembangunan Pendidikan (PIPP). Tuntasnya. Guru perlulah sentiasa memastikan murid mengetahui dan memahami apa yang perlu dilakukan dan dipelajari. Hal ini kerana realitinya. Maka. kini pelajar yang wujud dalam sesebuah kelas adalah datang dari pelbagai latar belakang yang berbeza antaranya adalah usia. Kepelbagaian kaedah pengajaran dapat juga menarik minat murid untuk belajar dan mengelakkan mereka berasa bosan di dalam kelas dan seterusnya menimbulkan masalah semasa sesi pengajaran dan pembelajaran.menitikberatkan jenis aktiviti yang diadakan tetapi juga perlu memikirkan persoalan adakah aktiviti tersebut memberikan manfaat kepada murid. status ekonomi kelurga. guru-guru di sekolah hendaklah berani menyahut cabaran dengan mengetengahkan pengajaran yang berorientasikan murid. Malaysia Mel Silberman (1996) Active Learning: 101 Strategies to Teach Any Subject. agama. tingkah laku dan sosial. Secara kesimpulannya. Seperti yang ditekankan tadi. ia dapat meningkatkan metodologi pengajaran dan amalan bagi pelajar-pelajar tertentu akan menghasilkan suasana pengajaran dan pembelajaran yang lebih bermakna dan bukan hanya berorientasikan kepada peperiksaan semata-mata. Bryan Coombs (1995) Successful Teaching. Justeru. If the ”stuff” is ill conceived. the “how” is doomed’ perlu diambil kira. Oxford: Heinmann Publisher (Oxford) Ltd. United States of America : Pearson Education Inc. apa yang diperkatakan oleh penulis di akhir penulisan beliau iaitu „Differentiation is not much the “stuff” as the “how”. Demi mencapai cita-cita menjadi negara maju menjelang 2020. bangsa. lokasi tempat tinggal.0 Penutup Pengetahuan mengenai latar belakang pelajar serta budaya dan gaya pembelajaran banyak membantu guru dalam menyediakan proses pengajaran dan pembelajaran yang berkesan kepada setiap pelajar dan menarik kesungguhan serta usaha untuk mencipta pengalaman-pengalaman pembelajaran yang pelbagai. 6. Kepelbagaian pengajaran yang sesuai dengan tahap serta gaya pembelajaran pelajar mampu memberi pulangan yang cukup baik kepada semua pelajar tanpa mengira kepelbagaian yang wujud di dalam sesebuah bilik darjah. kesihatan. etnik.

1996. & Distributors Sdn. Hasan Mohd Ali. pada Disember 17. Kula Lumpur: Utusan Publication & Distrubutors Sdn Bhd Diambil dari http://ms. Pedagogi: Strategi dan teknik mengajar dengan berkesan. pada Disember 17. pada Disember 17. PTS Pub.wikipedia.2009 Diambil dari http://www.com/doc/8004852/Perbezaan-Individu. Bhd.Batu Caves.Rohizani Yaakub.scribd.smkbp. Strategi Belajar Yang Berkesan.pdf. 2009 Diambil dari http://www.com/attachments/Pengurusan%20Bilik%20Darjah. 2008.Cetakan ke 3.org/wiki/Budaya_Malaysia.2009 . Shahabudin Hashim & Mohd Zohir Ahmad.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful