TAJUK 2: OPERASI DAN PENGIRAAN 2.

1 Sinopsis

Dalam tajuk ini, pelajar akan membina teknik-teknik untuk membuat pengiraan mental dan penganggaran di samping meneroka kaedah kertas dan pensil dalam pengiraan nombor bulat melibatkan empat operasi asas. Pengiraan mental dan penganggaran memerlukan pemahaman yang mantap tentang nombor, penguasaan fakta asas, celik nombor dan keupayaan menakluk matematik. Bab ini juga membincangkan tentang penggunaan kalkulator dan komputer sebagai alat pengiraan dalam matematik. Penggunaan kalkulator dan komputer dapat membantu pelajar menjalani pembelajaran yang lebih berkualiti dengan menyelesaikan masalah matematik yang lebih mencabar.

2.2  

Hasil Pembelajaran: Mengira menggunakan kaedah- kaedah: pensil dan kertas, kalkulator,komputer, secara mental, dan bahan manipulatif. Menyenaraikan dan menerangkan kesesuaian menggunakan kalkulator dan komputer dalam pengajaran dan pembelajaran matematik di sekolah rendah.

2.3     

Ringkasan kandungan Pengiraan dan Operasi Kaedah Pensil dan kertas Penggunaan Kalkulator dan Komputer : kesesuaiannya Pengiraan mental dan penganggaran Penggunaan bahan manipulatif

2.4

Mengajar Tambah dan Tolak

Pelajar sekolah rendah perlu menguasai kemahiran mengira nombor bulat selepas memahami konsep asas nombor. Empat operasi asas untuk mengira ialah tambah, tolak, darab dan bahagi. Dalam tajuk ini kita akan tumpukan kepada dua operasi asas, iaitu tambah dan tolak yang telah mula diperkenalkan semasa pra sekolah dan Tahun Satu. Walaubagaimanapun, operasi tambah dan tolak akan terus diajar setiap tahun dengan melibatkan nilai digit yang lebih besar.

2.4.1 Algoritma Tambah dan Tolak Dalam bahagian ini, kita akan lihat algoritma untuk operasi tambah dan tolak melibatkan nombor bulat. Tumpuan kita menggunakan model dan logik untuk memahami prosedur pengiraan dalam mencari hasil tambah dan tolak. Dalam kajian kecil 2.4.1, perhatikan kaedah pensil dan kertas yang biasa digunakan dalam pengiraan.

4.4.4. Kedua.278 2. pergerakan dalam penggunaan blok asas sepuluh untuk mencari jumlah dua nombor dapat dihubungkaitkan dengan langkah. Akhirnya kita akan menggunakan ciri.Blok Asas-Sepuluh untuk operasi tambah.Kefahaman Utama dalam Bahagian 2. Penyelesaian: Kaedah 1 Langkah 1: Kumpulkan blok dalam kumpulan mengikut nilai. cari jumlahnya dan tuliskan persamaan untuk merekod proses penambahan itu.ciri operasi dalam Nombor Buat untuk membuktikan langkah.1 Terdapat lebih daripada satu algoritma untuk menambah dan menolak nombor bulat. Nombor. Menggunakan Model.ciri dan mencari persamaan untuk mencerakinkan pengiraan kepada yang lebih mudah serta menggunakannya untuk mencari jumlah atuapun hasiltolak yang dikehendaki.ciri nombor bulat boleh digunakan untuk mengesahkan prosedur yang digunakan dalam algoritma tambah dan tolak.Blok Asas Sepuluh sebagai asas untuk Algoritma Penambahan Contoh 2. Kebanyakan algoritma untuk menambah dan menolak nombor bulat mengambilkira nilai tempat. Ciri.4. Terdapat perbezaan terjemahan tentang operasi tambah dan tolak nombor bulat dan sebahagian daripadanya membantu dalam membina algoritma tambah dan tolak KAJIAN KECIL 2.1 menunjukkan bagaimana blok asas sepuluh boleh digunakan untuk menerangkan algoritma operasi tambah.langkah dalam algoritma tambah adalah logik. Contoh 2. ratus. Sebagai contoh. ciri. rekod hasil tambah ini dalam bentuk persamaan seperti berikut: .1.nombor 369 dan 244 diwakilkan menggunakan blok ini dan seterusnya dicantumkan untuk menunjukkan operasi tambah dilakukan dengan mengambilkira konsep nilai tempat.1: Berkomunikasi Bagaimana anda menyelesaikan pengiraan di bawah yang melibatkan operasi tolak dengan menggunakan kaedah kertas-dan-pensil? 2.dua nombor diwakilkan menggunakan blok asas sepuluh: Menggunakan model ini. Langkah 2: Kumpul semula 10 puluh menjadikan 1 ratus: Langkah3: Kumpul semula 10 sa menjadikan 1 puluh: Jumlah ialah 613.1: Menggunakan Model.004 .2 Membina Algoritma untuk Operasi Tambah Penggunaan model dalam pengiraan dapat menunjukkan sesuatu algoritma dengan jelas.langkah dalam algoritma untuk penambahan. Dari sini kita akan membina algoritma menggunakan kaedah kertas dan pensil.4. puluh dan sa.

kumpulkan semula 10 puluh menjadi 1 ratus dan kemudian ditambah kepada ratus. penambahan nombor boleh dilakukan tanpa mengikut tertib kerana setiap kali penambahan dibuat. 500 Tambah puluh: 60 + 40 = 100.4.369 + 244 613 Kaedah 2: Langkah 1: Mulakan dengan mengumpulkan semua blok sa dan kemudian mengumpul semula 10 sa menjadi 1 puluh. Jika ada 10 puluh atau lebih. kumpulkan semula 10 sa sebagai 1 puluh dan kemudian ditambah kepada puluh. contoh 2. puluh.4. Dalam Kaedah 1. sa: 613 Dalam algoritma ini. Dapatan contoh 2.4. Sekarang mari kita lihat dua cara penambahan menggunakan kaedah kertas dan pensil yang berkait terus dengan penggunaan dalam contoh 2. Proses ini diteruskan ke nilai tempat yang lebih besar jika ada. Dalam kaedah 2. Bakinya 1 puluh: Langkah 3: Akhirnya. Bakinya 3 sa: Langkah 2: Kumpulkan semua blok puluh dan kumpul semula10 puluh menjadi 1 ratus. Kita akan menggunakan soalan yang sama. 100 Tambah sa: 9 + 4 = 13. contoh 2.4. + 13 Tambah ratus.4.1 algoritma itu dinamakan the standard algorithm di mana ia bermula dari kanan ke kiri dengan menambah nilai sa dan mengumpul semula.1 dikenali sebagai Expanded Algorithm di mana semua nombor yang mempunyai nilai tempat yang sama ditambah dan kemudian dikumpul semula mengikut mengikut nilai tempat.3 Membina Algoritma untuk Penambahan menggunakan kaedah Kertas-dan-Pensil. dan 3 sa: Jumlahnya ialah 613 dan dicatat dalam bentuk persamaan 369 + 244 = 613 Latihan: Guna blok asas sepuluh untuk menunjukkan proses penambahan 374 + 128. 369 + 244. Expanded Algorithm untuk Penambahan Fikir dan Tulis 369 + 244 ___ Tambah ratus: 300 + 200 = 500. kumpulkan lagi mengikut kumpulan dan ini akan menjadi 6 ratus. hasiltambah separa akan direkodkan. 1 puluh.1 menunjukkan soalan yang rutin juga boleh diselesikan menggunakan lebih dari satu cara. . 2.1. Tuliskan satu persamaan yang berkaitan. Jika nilai sa ialah 10 atau lebih daripada 10.

4 Membina Algoritma untuk Operasi Tolak 2. gunakan penaakulan matematik untuk membuktikan algoritma penolakan. Penggunaan blok asas untuk penambahan menunjukkan prosedur untuk mencari hasiltambah boleh dipelbagai.2: Menggunakan Expanded dan Standard Algorithms Dalam Penambahan. kemudian puluh dan akhirnya ratus dan tuliskan hasiltambah separanya.langkah di bawah menggunakan blok asas sepuluh menunjukkan prosedur penolakan. Akhirnya. 562 + 783 1345 2. gunakan model untuk menggambarkan prosedur untuk operasi tolak.4 Model boleh digunakan bagi menjelaskan algoritma untuk operasi tolak sebagaimana yang telah digunakan dalam algoritma penambahan. Kemudian tambah nilai puluh dan kumpul semula menjadi ratus. Gunakan sama ada expanded algorithm atau standard algorithm untuk mencari hasiltambah. Langkah. tambah ratus dan kumpul semula menjadi 13 ratus iaitu 1 ribu 3 ratus. Akhirnya. Kemudian cari jumlah hasiltambah separa.4. kita applikasikan prosedur tersebut untuk mengembangkan algoritma tolak menggunakan pensil dan kertas.3: Model untuk Prosedur Penolakan 245 18 227 - Angka yang lebih besar dalam pengiraan penolakan diwakilkan dengan model blok asas sepuluh: Cari hasiltolak dengan menggunakan blok asas-sepuluh dan tulis persamaan untuk mencatat penolakan tersebut. menggunakan blok asas-sepuluh untuk mencari hasiltolak menunjukkan wujudnya prosedur yang pelbagai. Penggunakan Model sebagai Asas Algoritma Penolakan. Contoh 2. Kemudian.4. Mula-mul.4.4. Kita juga melihat bahawa proses yang digunakan untuk menggabung dan mengumpul semula blok asas-sepuluh berkait rapat dengan makna penambahan. . Penyelesaian Kaedah 1: Tambahkan sa.Contoh 2. 562 + 783 5 140 1200 1345 Kaedah 2: Pertama sekali tambahkan nilai sa. Demikian juga.

dan ini direkodkan. dan 7 sa: Rekodkan sebagai satu persamaan 245 – 18 = 227 2.4. meninggalkan 2 ratus dan 3 puluh: Kemudian tukarkan 1 puluh dengan 10 sa dan tolakkan 3 sa daripadanya memberi kita 2 ratus. Mulakan penolakkan dengan sa dan teruskan menolak dengan mengumpul semula. Begitu juga jika puluh tidak mencukupi untuk ditolak. Kemudian ambil 8 sa daripada 15 sa dan tinggalkan 7 sa: Selanjutnya. iaitu daripada kanan ke kiri. Dalam expanded algorithm. tolak 1 puluh dari 3 puluh yang tinggal dan sekarang kita ada 2 puluh: Oleh kerana tiada nilai ratus yang perlu ditolak. Model yang digunakan ialah blok asassepuluh dan model gambar untuk mewakilkan pendaraban dalam mencari luas segiempat tepat.4.maka hasiltolaknya ialah 227. di mana penolakan dilakukan dari nilai di sebelah kiri. . 2. Algoritma kedua. Tolak 1 puluh dari 4 puluh menjadi 3 puluh: Sekarang kita hendak tolak 8 sa tetapi hanya ada 5 sa.3 untuk membina algoritma ini. kita kumpul semula 1 puluh sebagai 10 sa dan kemudian tolak sa. kita kumpul semula 1 ratus menjadi10 puluh dan lakukan penolakan. Kaedah 2: Mulakan di nilai tempat ratus dan perhatikan tiada nilai ratus untuk ditolak.Penyelesaian Kaedah 1: Untuk mencukupkan sa bagi menolak 8. Ini dinamakan expanded algorithm. dikenali sebagai standard algorithm. kita gunakan penaakulan matematik bersama dengan ciriciri untuk membuktikan algoritma pendaraban. Algoritma pertama adalah berdasarkan Kaedah 2. Kita mula dengan menggunakan model-model untuk membantu menjelaskan algoritma berkaitan dan kemudian menggunakan ciri.4. penggunaan model akan memberikan asas fizikal untuk menerangkan algoritma untuk pendaraban. Ia dimulakan dengan nilai terbesar dan penolakan dilakukan berulang melibatkan pengiraan mental sebelum dipindahkan dari kiri ke kanan. penolakkan boleh dimulakan dengan sebarang nilai tempat kerana tertib penolakan tidak akan mengubah hasiltolak. kita akan bina algoritma kertas-danpensil untuk pendaraban.5. Akhirnya. Jika sa yang sedia ada tidak mencukupi untuk ditolak. 2.ciri nombor bulat untuk membuktikan algoritma itu. 2 puluh. Menggunakan proses yang dicadangkan oleh model. kita akan melihat algoritma untuk pendaraban dan pembahagian nombor bulat. berdasarkan Kaedah 1 dalam Contoh 2.1 Pembangunan Algoritma untuk Pendaraban Seperti algoritma penambahan dan penolakan.3.5 Mengajar Pendaraban dan Pembahagian Dalam bahagian ini.5 Membina Algoritma Penolakan Menggunakan Kaedah Kertas-Dan-Pensil Sekarang kita lihat dua algoritma penolakan menggunakan kaedah kertas dan pensil. tukarkan 1 puluh untuk 10 sa. Tolak dahulu 5 sa. Gunakan soalan penolakan yang dimodelkan dalam Contoh 2.

4. 345 X 6 2070 2. Dalam hal ini. yang dikenali sebagai standard algorithm.5. faktor pertama didarabkan dengan digit sa faktor kedua dan nombor dikumpulkan semula untuk membentuk hasildarab separa pertama. Akhirnya. Contoh 2.5 memberi penerangan yang lanjut mengenai kedua-dua algoritma. melibatkan hanya dua hasildarab separa.4 Algoritma yang kedua. yang disebut expanded algorithm semua hasil darab separa ditambah untuk mencari jumlah hasil darab. Contoh 2. darab ratus dengan 6 sa dan tambahkan ratus yang lebih dan mendapat jawapan.4 untuk menyemak dua algoritma kertas dan pensil untuk pendaraban. Dalam algoritma ini.4. Darab puluh dengan 6.5: Menggunakan Expanded and Standard Algorithms Untuk Pendaraban Pilih sama ada expanded atau standard algorithm untuk mencari hasil darab 345 x 6 Penyelesaian Pemikiran Caleb: Mula-mula darab sa dengan 6. Algoritma pertama berdasarkan model itu memerlukan kita mencerakinkan nombor mengikut nilai tempat dan darabkan setiap digit mengikut nilai tempat untuk mendapatkan hasildarab separa. . dan tambahkan puluh yang lebih dan kumpul semula. Di sini hasildarab separa memainkan peranan penting. Jumlahkan semua hasil darab separa dan seterusnya mendapat jawapan 345 X 6 30 240 1800 2070 Pemikiran Makenzie : Mula-mula darab sa dengan 6 dan kumpul semula.2 Membina Algorithma untuk Pembahagian Terokai internet dan dapatkan maklumat. Kemudian faktor pertama didarabkan dengan digit puluh faktor kedua. kemudian darabkan puluh dan ratus pula.Membina Algoritma untuk Pendaraban Menggunakan Kaedah Kertas-dan-Pensil. Sekarang kita gunakan pengiraan melibatkan pendaraban yang dimodelkan dalam contoh 2.4. Contoh 2.4.