Napisala VESNA BELĈEVIĆ

www.deteplus.rs

obrazovanjeplus@oplus.org.rs

______________________________________________________________________________ “Pesme za decu i odrasle koji čuvaju dete u sebi - 2” Vesna Belčević © Obrazovanje plus, 2013.

MASLAĈAK
Kako se maslaĉak svakog jutra, kroz travu izvije i glavu digne. Ooo..., mali je on, ali, moţda će jednom do sunca da stigne. Skromno se ţuti, tamo u travi, a ta misao mu srce steţe, pa mu se razliva svuda po glavi: Šta ga to za zemlju veţe? On bi da leti svud preko neba, za slobodu beskrajnu je stvoren, njemu plavetno prostranstvo treba, ali ga za zemlju veţe koren. Video je Juţni Vetar ţelju koju maslaĉak u srcu ĉuva, njegovu skromnost, istrajnost i veru i tada je rešio da poĉne da duva. Vetar snaţno i radosno dunu, maslaĉak kao sunce sinu, pa udahnu duboko, od zemlje se ote i polete nebom u visinu.
______________________________________________________________________________ “Pesme za decu i odrasle koji čuvaju dete u sebi - 2” Vesna Belčević © Obrazovanje plus, 2013.

PLAVI CVET I PĈELA

Na najvećem smetlištu sakrio se cvet u najgušćoj travi. Okruţen prljavim, baĉenim stvarima, u gomili Ċubreta, ko nebo se plavi. Kraj stare, iskrivljene cipele bez pertle, on stidljivo viri, proteţe se ispod koţne kopĉe i svoje ljupko, plavo oko širi. Usamljen raste u svom tom lomu, u podnoţju velikog, prljavog brega, a bube i muve što sleću na smeće ni malo baš ne mare za njega. Ĉitav svoj vek on iskreno ţudi za prijateljstvom koje veĉno traje i svakom ţivotu, bilo gde na svetu, ĉudesnu lepotu i smisao daje. I sada, kada već samoća ga steţe, pĉelu jednu u visini vidi, ţarko bi ţeleo da ona na njega obrati paţnju i da joj se svidi.

Al, muĉi ga sumnja zbog okoline u kojoj svoj samotni ţivot vodi: Teško moţe u takvom okruţenju neka lepa, neţna ljubav da se rodi. Ne znajući njegove setne misli, pĉelica je zujeći letela visoko, kada je odjednom, meĊu smećem, ugledala plavo, otvoreno oko. Odmah je osetila slatki miris tog ĉeţnjivog srca što u visinu gleda i u skromnom, plavom, malenom cvetu prepoznala dušu stvorenu od meda. Sletela je neţno, ko svetlosti zrak, do njegove mekane i mirisne glave, pa je sa osmehom zaustavila dah i spustila poljubac na latice plave. Prijateljstvo toplo i slatko ko med tako je poĉelo i još uvek traje, pĉelica svakodnevno doleti svom drugu, a on ljubav cvetnu njoj nesebiĉno daje.

______________________________________________________________________________ “Pesme za decu i odrasle koji čuvaju dete u sebi - 2” Vesna Belčević © Obrazovanje plus, 2013.

PESMA ZA LAKU NOĆ

U sumrak, kad se sve smiri i tama isprati dan, kad veĉe u tvoju sobu proviri traţeći zgodno mesto za san, pomisli samo, kako se tada u nekoj šumi, il negde u travi, u isto vreme kada i ti, za poĉinak spremaju bube i mravi. Uvlaĉe se u malene postelje od lišća i sklapaju svoje savršene oĉi, a noć na njih tamnom rukom san lagan i topao toĉi. Pĉele u košnici tiho dišu, u snove tonu i ribe u moru, zvezde se na nebu pospano njišu i priroda, nalik nevidljivom horu, tiho uspavanku peva u ritmu tvoga srca. A daleko, na istoku, već novo jutro zeva i proteţe se na zracima sunca.
______________________________________________________________________________ “Pesme za decu i odrasle koji čuvaju dete u sebi - 2” Vesna Belčević © Obrazovanje plus, 2013.

POSEBNA PESMA

Na svetu ne postoje dve iste bube, dva kamena, drveta il dva ista cveta. U svemiru nema dve iste planete, ni dva ista ĉoveka širom celog sveta. Svaka je osoba jedinstvena, posebna, neponovljiva i sasvim svoja. Kroz ţivot ideš tako što otkrivaš u ĉemu se sastoji posebnost tvoja. Ma koliko da je neko drugi lep, sposoban, uspešan ili voljen, ne treba da zavidiš niti da se trudiš da isto što i on ti radiš bolje. Svako se meri samo sa sobom, u odnosu na juĉe koliko je bolji. Svakog dana potrudi se, bar za delić više, jer niko kao ti na svetu ne postoji.

______________________________________________________________________________ “Pesme za decu i odrasle koji čuvaju dete u sebi - 2” Vesna Belčević © Obrazovanje plus, 2013.

TUŢNA PESMA

Nekada se javi u srcu tuga pa te stegne kao tesna bluza, a u oĉima tvojim nabujaju dve velike reke suza. Dovoljna je sitnica da reke poteku i ponesu sve ono što te raţalostilo: Neko te malo naljutio ili uvredio, neko tvoju oštru reĉ nije sasvim oprostio… Ili je otišao daleko neko ko te voli, ruţnu reĉ ti je rekao neko do koga ti je stalo... Sve to moţe da boli i nekad je dobro da otplaĉeš malo. Te suze umeju tugu da leĉe pa ona kao rana na kolenu zaraste. Jer, potrebno je i poneko tuţno veĉe da se zdravo i srećno raste.

______________________________________________________________________________ “Pesme za decu i odrasle koji čuvaju dete u sebi - 2” Vesna Belčević © Obrazovanje plus, 2013.

PESMA ZA OZDRAVLJENJE
Svakom se desi da se razboli, kao da te bolest poseĉe maĉem, pa te glava, stomak ili grlo boli i celi dan samo ti se plaĉe. Tada sebi moraš najviše pomoći: svu snagu da skupiš, da stekneš strpljenje, u glavi jednu misao da ĉuvaš: Uskoro će stići ozdravljenje. Nekad mora da se trpi malo, dok telo sa bolešću svoju bitku bije. Uz hrabrost i optimizam ništa na svetu nerešivo nije. Svaka teškoća bude i proĊe, a lepote ima u trenutku svakom, ĉak i bolest, nezvana kad doĊe, uz takvu misao preboli se lako. Sve što se dešava svoj razlog ima, a ti samo imaj poverenje, smireno i strpljivo saĉekaj, evo ga, već stiţe ozdravljenje.

______________________________________________________________________________ “Pesme za decu i odrasle koji čuvaju dete u sebi - 2” Vesna Belčević © Obrazovanje plus, 2013.

IGRA

Igra je jedna ozbiljna stvar i treba da joj priĊeš baš tako. Kroz igru uĉiš kako da saraĊuješ, da ţiviš sa drugima, iskreno i lako. Kad izgubiš u igri, da druge ne kriviš, niti svojom pobedom ostale da muĉiš. Nekada se dobija, a nekada gubi i pobeda i poraz su prilika da uĉiš. Uvek kad se igraš, ti uĉiš o sebi i o ţivotu ponešto saznaješ. Igra sa drugovima prilika je prava da nauĉiš da primaš i daješ. U igri se uţiva, kroz igru se raste, zato je ne kvari ljutnjom il’ inatom, nego se igraj pošteno i vedro i igru radošću ukrasi, ko zlatom.
______________________________________________________________________________ “Pesme za decu i odrasle koji čuvaju dete u sebi - 2” Vesna Belčević © Obrazovanje plus, 2013.

DOSADNA PESMA

Dosada kad uhvati, to je prava muka, ne znaš šta bi sa samim sobom, ništa ti ne valja, sve ti je bezveze, a nije lako ni drugima sa tobom. I sve kao da uporno ĉekaš, da se dogodi zabavno nešto, da neko uradi zanimljivu stvar i dosade oslobodi te vešto.

Dosada napada one što ne ţele da se potrude, da kreativni budu, pa ne umeju da uposle sebe i da uţivaju u svome trudu. Od maštovite osobe sa puno ideja dosada, uplašena beţi, zato maštu razvijaj, crtaj, piši, pevaj, jer u tome lek za dosadu leţi.

______________________________________________________________________________ “Pesme za decu i odrasle koji čuvaju dete u sebi - 2” Vesna Belčević © Obrazovanje plus, 2013.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful