You are on page 1of 76

REFERAT

Jakuba Bermana, podsekretarza stanu Prezydium Rady Ministrw, sekretarza Biura Politycznego PPR, czonka Tymczasowego Rzdu Jednoci Narodowej oraz sekretarza Poale Sion - wygoszony w kwietniu 1946 r. na posiedzeniu Egzekutywy Komitetu ydowskiego wg stenogramu (fragmenty) ydzi maj okazj do ujcia w swe rce caoci ycia pastwowego w Polsce i do roztoczenia nad nim swojej kontroli. Nie pcha si na stanowiska reprezentacyjne. W ministerstwach i urzdach tworzy tzw. drugi garnitur. Przyjmowa polskie nazwiska. Zataja swoje ydowskie pochodzenie. Wytwarza i szerzy wrd spoeczestwa polskiego opinie i utwierdza je w przekonaniu, e rzdz wysunici na czoo Polacy, a ydzi nie odgrywaj w pastwie adnej roli. Celem urobienia opinii i wiatopogldu narodu polskiego w podanym dla nas kierunku, w rkach naszych musi znale si w pierwszym rzdzie propaganda z jej najwaniejszymi dziaami: pras, filmem, radiem. W wojsku obsadza funkcje polityczne, gospodarcze i wywiad. Mocno utwierdza si w gospodarce narodowej. W ministerstwach na plan pierwszy przy obsadzaniu ich ydami wysuwa naley Ministerstwa: Spraw Zagranicznych, Skarbu, Przemysu, Handlu Zagranicznego, Sprawiedliwoci. Z instytucji centralnych: zjednoczenia, banki pastwowe, centrale handlowe, spdzielczo, w ramach inicjatywy prywatnej w okresie przejciowym utrzyma siln pozycj w dziedzinie handlu. W partii zastosowa podobn metod, siedzie za plecami Polakw, lecz wszystkim kierowa. (...) Uzna antysemityzm za zdrad gwn i tpi go na kadym kroku. Jeli si stwierdzi, e jaki Polak jest antysemit, natychmiast go likwidowa przy pomocy wadz bezpieczestwa lub bojwek PPR jako faszyst, nie wyjaniajc organom wykonawczym sedna sprawy. ydzi musz pracowa nad zwycistwem i ugruntowaniem komunizmu w wiecie, bo tylko wtedy i przy takim ustroju nard ydowski osignie najwiksz pomylno i zabezpieczy sobie najsilniejsz pozycj. S mae widoki, aby do wojny doszo, jeli Ameryka nie zacznie szybko specjalizowa - to drog wikszych lub mniejszych wstrzsw wewntrznych i tam musi zapanowa komunizm. Wtedy reakcja ydowska, ktra dzi trzyma z reakcj midzynarodow zdradzi j i uzna, e racj mieli ydzi stojcy po drugiej stronie barykady. Podobny wypadek wspdziaania ydw caego wiata, wyznajcych dwie rne koncepcje ustrojowe - komunizm i kapitalizm - zaistnia w ostatniej wojnie. Dwa

Czy Kwaniewski to Stolzman?


Ksika zawiera wybr najciekawszych artykuw z gazety "TYLKO POLSKA", dotyczcych yciorysu synnego Stozlmana, ktry w tajemniczych okolicznociach, zacierajc lady swoich zbrodni, przemieni si w Zdzisawa Kwaniewskiego. Zawiera reportae z wielu wizyt na srodkowym Pomorzu, gdzie szukaem miejsc, w ktrych dziaa i ludzi, ktrzy go znali. Spor czc ksiki stanowi pisma, wrcz dokumenty kilku osb, ktre nadal usiuj zainteresowa Stolzmanem prokuratury i Instytut Pamici Narodowej, bowiem to, e Stolzman nie jest postaci fikcyjn, jest bezsporne. Podobnie jak jego zbrodnie, ktrych skal moe okreli jedynie IPN, majcy dostp do archiww. Tu przed wyborami prezydenckimi w 2000 r. Sd Lustracyjny uzna, e Aleksander Kwaniewski zosta w aktach SB w sposb nie budzacy wtpliwoci odnotowany jako tajny wsppracownik. Jednoczenie jednak nie uznano go za kamc lustracyjnego, poniewa nie "znaleziono" adnych materiaw, ktre pozwoliyby stwierdzi, dlaczego zosta on zapisany jako agent. Wiadomo, e wikszo akt zniszczono lub wyparoway w rny sposb. To znana wersja, ale nie bdmy naiwni, bowiem te najwaniejsze s w posiadaniu wiadomego wywiadu, ktry zawsze dba o ich kompletowanie, majc wszdzie swoich ludzi. Rzetelnej lustracji Kwaniewskiego ukrcono eb w zarodku, bo mogoby si take okaza, e natrafi si wwczas na lad jego pochodzenia. Taka sytuacja wyjania jego cakowite i bezkrytyczne oddanie syjonistycznym celom. Dlatego ksika zawiera wiele tekstw i reportay dokumentujcych jego dziaalno, sprzeczn z polskimi interesami narodowymi. To pierwsza tego typu ksika i mam nadziej, e nie ostatnia, bowiem cigle pojawiaj si nowe informacje z ycia Stolzmana i jego zwizkw z obecnym prezydentem RP - Aleksandrem Kwaniewskim.
Leszek Bubel

najwiksze mocarstwa wiatowe, kontrolowane przez ydw i bdce pod ich wielkim wpywem poday sobie rce. Doprowadzi do tego rd ydowski pracujcy wok Roosevelta. USA wsplnie z ZSRR wystpiy do walki przeciw Europie rodkowej, gdzie bya kolebka nowej idei, opartej na nienawici do ydw. Zrobili to ydzi, gdy wiedzieli, e w wypadku zwycistwa osi, a gwnie Niemiec, ktrzy doskonale przejrzeli plany polityki ydowskiej - niebezpieczestwo rasizmu stanie si w USA faktem i ydzi sowieccy dla tego samego celu powicili krew narodu rosyjskiego, a ydzi amerykascy zaangaowali swe kapitay. Naley si liczy z dalszym napywem ydw do Polski, poniewa na terenie Rosji jest jeszcze duy procent ydw. Przed wkroczeniem Niemcw w poszczeglnych miastach ZSRR byo kilka skupisk ydw polskich: Charkw 36.200, Kijw - 17.500, Moskwa - 53.000. ydzi skupieni w tych orodkach to przewanie inteligencja ydowska i dawne kupiectwo ydowskie. Element ten jest szkolony obecnie w ZSRR. S to kadry budownictwa nowej Polski demokratycznej. Zgodnie z zaoeniami polityki sowieckiej wobec Polski, ich projektom Polit-Biura fachowcy bd obsadza rne najwaniejsze dziedziny ycia polskiego, a ydw bdzie rozlokowanych w gwnych centralach kraju. Stara polityka og ydowski zawioda. Obecnie przyjlimy now, zespalajc cele narodu ydowskiego z polityk ZSRR. Podstawow zasad tej nowej polityki jest stworzenie aparatu rzdzcego, zoonego z przedstawicieli ludnoci ydowskiej w Polsce. Kady yd musi mie wiadomo, e ZSRR jest wielkim przyjacielem i protektorem narodu ydowskiego, e jakkolwiek liczba ydw w stosunku do stanu przedwojennego ulega olbrzymiemu spadkowi - to jednak dzisiejsi ydzi wykazuj wiksz solidarno. Kady yd musi mie wpojone to przekonanie, e obok niego dziaaj inni owiani tym samym duchem prowadzcym do wsplnego celu. Kwestia ydowska jaki czas bdzie jeszcze zajmowaa umysy Polakw, lecz to ulegnie zmianie na nasz korzy, gdy zdoamy wychowa chocia jedno polskie pokolenie.

Towarzysz Stolzman?
Omal z krzesa nie spadem, kiedy przeczytaem w Gwiedzie Polarnej z 17 lutego artyku pod tytuem Dziecko Ziem Odzyskanych. Jeli dziecko, to PRL lub PZPR, ale nie Ziem Odzyskanych! Po pierwsze: Andrzej Krajewski pomija dziaalno Aleksandra Kwaniewskiego jako czonka Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, nie podaje nawet najmniejszej wzmianki o jego przynalenoci do organizacji, ktra suya interesom nie polskim, ale Zwizku Radzieckiego. Po drugie: Andrzej Krajewski daje jak najlepsz opini ojcu Aleksandra Kwaniewskiego, Zdzisawowi, natomiast nic nie wspomina o polskiej atmosferze w ich domu rodzinnym i o dziaalnoci Zdzisawa Kwaniewskiego w Urzdzie Bezpieczestwa PRL. Nie nic wspomina rwnie Andrzej Krajewski o wsppracy Zdzisawa Kwaniewskiego z placwkami NKWD, ktre znajdoway si w Gross-Born (Borne Sulinowo), Biaogardzie i Ragiczu, jaka bya jego rola w wyapywaniu onierzy AK, NSZ i innych organizacji, ukrywajcych si na terenie Pomorza Zachodniego. Zanim przedarem si, z naraeniem ycia, do Niemiec Zachodnich, przez wiele lat yem w Biaogardzie. Pamitam dobrze, kto z ramienia NKWD kierowa dziaalnoci miejscowego Urzdu Bezpieczestwa. By nim Zdzisaw Kwaniewski, ojciec Aleksandra Kwaniewskiego, cho wtedy nazywano go towarzyszem Stolzmanem. Tyle ju czasu mino od tych strasznych wydarze. Pamitam tylko trzy nazwiska zamordowanych onierzy AK. Najduej ich przesuchiwano i zrobiono im proces pokazowy, w ktrym wszyscy przyznali si do popenionych win. Byli to: Jerzy oziski, Stanisaw Subortowicz i Witold Milwid. Rozstrzelano ich w obecnoci towarzysza Stolzmana - Zdzisawa Kwaniewskiego. Towarzysz Stolzman z ramienia NKWD opiekowa si rwnie procesami politycznymi modziey szkolnej. W Waczu odby si proces uczniw: Bogdana Szczuckiego, Mariana Baladyskiego i Feliksa Stanisawskiego, w Biaogardzie za proces Pszczkowskiego i Tracza. Skazano ich na dugoletnie wizienie i prac w kopalniach wgla. Obawy na grupy onierzy wileskiego oddziau AK majora Zygmunta Szyndzielerza ps. upaszka, ktre po cikich walkach i duych stratach w ludziach przedostay si w lasy Pomorza Zachodniego, byy rwnie nadzorowane przez towarzysza Stolzmana. Obz koncentracyjny NKWD w Barkenbrucke (Barkniewo) koo GrossBorn (Borne Sulinowo) by obozem przejciowym. Z tego obozu albo wywo-

ono do Rosji, albo rozstrzeliwano. Andrzej Krajewski zdoby si na okrelenie miasta Borne Sulinowo jako: miasto ponad 20-tysiczne, cakowicie tajne. Tylko tyle, nic wicej. Egzekucji dokonywano okoo 5 km na pnoc od Nadarzyc, we wsi Doderlage. Miejscowo ta ju nie istnieje. Istniej tylko resztki murw i fundamenty budynkw. Ciaa zakopywano w okolicznych lasach, przykrywajc je niewypaami,a nawet minami, nastpnie zasypano groby ziemi. Towarzysza Stolzmana miaem przyjemno spotka w urzdzie bezpieczestwa w Biaogardzie, a po kilku latach powtrnie w tym samym urzdzie, ale nazywa si on ju inaczej. Nowe nazwisko Stolzmana brzmiao: Zdzisaw Kwaniewski. Jako lekarz mieszka w Biaogardzie przy ul. Bohaterw Stalingradu nr 10 (obecnie ul. Dworcowa). To tylko par zda dla uzupenienia historyjek pana Andrzeja Krajewskiego o redaktorze Saapatku i targach, na ktre przyjedali ludzie nawet z Bornego Sulinowa.
Jan Krawiec (autor nie jest byym redaktorem naczelnym Dziennika Zwizkowego). Przedruk za Gwiazd Polarn z 9 marca 1996 r.

LASY PENE ZBRODNI


Skd maj zote zby onierze Armii Czerwonej?
Ostatnie jednostki bojowe byej Pnocnej Grupy Wojsk Armii Radzieckiej opuciy Polsk w poowie 1992 r. Ostatni sowiecki sodat wyjecha z naszego kraju w poowie 1993 r. Wtedy naprawd zakoczy si czterdziestoomioletni okres okupacji ziem polskich przez radzieckie wojska. Przeraajc pamitk po okupacjI s

KOCI OFIAR SOWIECKIEGO LUDOBJSTWA


Najwikszym cmentarzem jest wojewdztwo koszaliskie. Na mapach tysice anonimowych grobw pokrywa si z byymi bazami wojsk Armii Czerwonej: Bagicz, Biaogard, Szczecinek, Borne Sulinowo... - Tak... W tym miejscu wykonywano egzekucje - mwi Jzef Bczkowski wskazujc zalesione miejsce. - Radzieccy mordercy na rozkaz NKWD bestialsko zabijali onierzy Armii Krajowej... Wie Dudelany lub Doderlage w wersji niemieckiej, ju nie istnieje. Osada bya pooona 5 km na pnoc od Nadarzyc i jeszcze w latach pidziesitych znikna z powierzchni ziemi. Wiosk podpalono i zrwnano z ziemi, eby zatrze stalinowskie zbrodnie. Dzi pozostay resztki murw, gnijce fundamenty budynkw i koci. Ludzkie koci! Dawne miejsce kani trudno znale, bo zaroso dzikim lasem. W okresie PRL-u by to teren wojskowych baz radzieckich. Dzisiaj jest to od piciu lat nasz poligon, na ktrym szkol si polscy onierze. Na lenej cice s jeszcze wyrane lady gsienic po czogach. Polskie czogi rozjechay polskie groby, mogiy nieznanych onierzy. I rozjedaj podczas kadych wicze. Gdyby kopa w dowolnym miejscu, zawsze si znajdzie ludzkie koci i polskie odznaczenia wojskowe. Jzef Bczkowski, rocznik 1926, te by onierzem Armii Krajowej w zgrupowaniu Czerwony br. Z rodzinnego Wyszkowa trafi do Warszawy, a po upadku powstania szuka schronienia w spalskich lasach. - Zapali mnie w Szczecinku - wspomina Jzef Bczkowski - zatrzymujc na ulicy. Podeszli do mnie ubecy, przystawili bro do klatki piersiowej i aresztowali. W 1948 r. za dziaalno w AK zostaem skazany na 7 lat wizienia. Cztery lata odsiedziaem w karnym obozie pracy w Witkowie. Z okresu ledztwa pamitam kade uderzenie, wybity zb, zamane ebro, wyrwany paznokie. Moim katem by szef Urzdu Bezpieczestwa w Koszalinie. Pukownik Izaak Stolzman...

Niedorzecznik
Niedorzecznik praw diabelskich antypolskich i antyobywatelskich: Obroca zodziei, kryminalistw, obroca zbrodniczych komunistw, Jadowity wrg Kocioa-polskoci, jak diabe rzuca si i zoci, i byska zymi lepiami potwora, i czerwieni si jak korale indora. I ta wredna antypolska mta ubiega si o urzd prezydenta. Prawnicy wiernie suyli wrogowi sowieckiemu zaborczemu imperializmowi. Wizili patriotw, na mier skazywali, i razem z ubowcami Polakw mordowali. A dzi ta paragrafowa poczwara nadta, wyciga wroga ap po urzd prezydenta. Boe, bro Polsk od politycznych baranw, od otrw, antypolskich szatanw, od tych, ktrzy walcz z polskoci, z katolick narodow - tosamoci.
Patrioci

yd, stalinowski oprawca, majcy na sumieniu setki ofiar. To nazwisko bdzie si przewija we wszystkich wspomnieniach jak miertelne echo. Ten okrutny

STOLZMAN TO OWCA AKOWSKICH GW,


ktre dziurawiono kulami. Jak w Katyniu czy Miednoje. Bohaterscy onierze Armii Krajowej z caej Polski schronienia szukali w lasach Pomorza Zachodniego. Lata 1945-1954 to okres polowania z nagonk na akowcw. W setkach egzekucji najwicej zgino modych Polakw. Ginli onierze oddziaw upaszki, Ponurego i innych. Edward Kaczorowski mia 13 lat, kiedy zosta onierzem Armii Krajowej. - Do AK zostaem przyjty po znajomoci, bo przed wojn Ponury by moim ssiadem - wyjania Edward Kaczorowski. - Dziki Bogu przeyem wojn i nie mogem si pogodzi z radzieck okupacj. Czsto si modliem: Boe, dlaczego nas pokarae Ruskami?! Chopak mundur akowca zamieni na wojskowy uniform. Z ukochanych Gr witokrzyskich trafi do Dblina. Speniy si jego dziecice marzenia i zosta lotnikiem. Edziowi dugo udawao si ukry witokrzyskie, wojenne korzenie. Dopiero, kiedy na naramiennikach pojawia si pierwsza P. Wincenty Szydowski z bratem: gwiazdka, kto uprzejmie do- Nie wiadomo, ktry okupant by nis o jego akowskiej przeszoci. Na szczcie by ju okrutniejszy: niemiecki czy radziecki?

po przysidze i mia dyplom pilota. - W 1953 roku zostaem zdjty z latania - tumaczy swoje samolotowe losy pilot - gdy podejrzewano, e uciekn na Zachd. To by okres zimnej wojny i czasy wzmoonych ucieczek polskich pilotw. Dlatego zostaem skierowany do Nadarzyc, gdzie miaem nadzorowa budow lotniska. Byy onierz Armii Krajowej w mundurze majora Ludowego Wojska Polskiego w latach pidziesitych trafi do wojewdztwa koszaliskiego. Z rozkazu zosta ssiadem Bornego Sulimowa. Wtedy ju nie byo ladu po obozie przejciowym NKWD. Zostay po nim tylko studzienki, ktre wyryy si w pamici pilota, ktremu zabroniono lata. Starsi koledzy Edwarda z AK, ktrzy trafili do tego obozu, mieli tylko dwa wyjcia: mier przez rozstrzelanie lub zesanie do Rosji. Edward Kaczorowski przez 30 lat toczy prywatn wojn z radzieckim okupantem. Pilot 21. Centralnego Poligonu Lotniczego w Nadarzycach

Z PRZYJEMNOCI POLOWA NA CZERWONOARMISTW


W stanie wojennym zapa trzech oficerw Armii Czerwonej z jednostki w Bornym Sulinowie, ktrzy kusowali. Pod broni ich aresztowa i zamkn w polskim areszcie. Prokurator, ktry prowadzi spraw nie mg si nadziwi: Jak pan major mg pod bro bra oficerw radziecP. Henryk Mordasewicz: kich, jak hitlerowcw?! Edward Kaczorowski do Stolzman to by ydowski diabe jednostki w Nadarzycach przy- w ludzkiej skrze

szed jako major i po trzydziestu latach suby odszed na emerytur jako... major! Czy jest drugi oficer Ludowego Wojska Polskiego, ktry przez 30 lat suby nie awansowa nawet o jeden stopie? Dzi pan major w stanie spoczynku jest oddanym pszczelarzem. Najchtniej wyprowadziby si z tych terenw, ktre nazywa czerwonymi poligonami. Dlaczego? - To jest jedna wielka mogia - tumaczy pan major. - Tutaj wok wszystko ronie na ludzkim nawozie. Nawet w miodzie moich pszcz czuj zapach polskiego onierza... Borne Sulinowo lub po niemiecku Gross-Born w czasach PRL-u byo tajnym miastem. To miasto z rozkazu marszaka Konstantego Rokossowskiego stao si, obok Legnicy, gwn baz Pnocnej Grupy wojsk Armii Radzieckiej. Przez 48 lat ogromny obszar w okolicach Bornego Sulinowa, nazywany sowieckim imperium, by niedostpny dla Polakw. Wszyscy miejscowi pamitaj, e ostatni napis w jzyku polskim na drodze do Bornego Sulinowa gosi: Uwaga! Przebywanie grozi mierci!. Dalej zaczynaa si enklawa spod znaku mota i sierpa - najwiksza baza wojsk radzieckich w Polsce. W Bornym Sulinowie telewizory nie odbieray polskich programw, w sklepach pacono rublami, a w szkoach nie uczono jzyka polskiego. P. Jzef Bczkowski: Czy byo takie drugie miej- Tu wszdzie s groby anonimowych sce na ziemi?

Z Bornego Sulinowa w 1991 r. odjecha pierwszy oficjalny transport onierzy z brygady rakietowej i siedem Scudw 7B. To w Bornym spoczyway

ADUNKI JDROWE, KTRE MIAY ROZPOCZ III WOJN WIATOW


Radziecka bro jdrowa opucia hermetyczne bunkry, ktre jak gosia oficjalna propaganda, zostay wybudowane na yczenie rzdu polskiego i przez polsk stron. Rakiety taktyczne uzbrojone w gowice konwencjonalne z Bornego Sulinowa odjechay w dwudziestu wagonach. Nikt z Polakw nie egna sowieckiego okupanta. Trudno te zapomnie posta generaa-pukownika Wiktora Dubynina, ktry porwna nas Polakw do map, ktre yy pod okupacj radzieckiego lwa. Sowiecki lew wyzion ducha i zdech na polskiej ziemi, podobnie jak genera Dubynin. Kiedy dowdca Pnocnej Grupy Wojsk Armii Radzieckiej opuszcza Polsk, grzmia:

onierzy

P. Edward Kaczorowski: - Przez 30 lat toczyem prywatn wojn z radzieckim okupantem 11

Poligon wojskowy w Bornym Sulinowie - Bartniewko


- Polacy usiuj pokaza Armi Czerwon jako okupanta i midzynarodowych przestpcw. Polacy chc nas wyprowadzi ze swojego terytorium niczym jecw wojennych! Wiktor Dubynin chocia raz w swojej wojskowej karierze powiedzia prawd. Przecie Armia Czerwona bya naszym andarmem, naszym katem i nigdy tego nie zapomnimy! Genera Wiktor Dubynin le czu si po opuszczeniu Polski i wkrtce zmar w Moskwie na raka. - Genera

WIKTOR DUBYNIN BY NAPROMIENIOWANY JAK STODOA W CZARNOBYLU


Dlatego mia luzy w mzgu - powiedzia prywatnie jeden z lekarzy po jego mierci. mier radzieckiego generaa, ktry na si chcia czy proletariuszy wszystkich krajw, to symbol tego, co pozostawia po sobie Armia Czerwona w Bornym Sulinowie. Polscy naukowcy twierdz, e okolice tej miejscowoci przypominaj may Czarnobyl. Skutki ekologiczne bdziemy odczuwa przez wieki. Zniszczone, cudowne lasy nigdy nie zapomn onierzy spod znaku czerwonej gwiazdy. Dlatego trudno zrozumie decyzj podjt w czerwcu 1992 r. Rozmodlony Wasa z pijanym

Jelcynem podpisali protok zwizany z wycofywaniem wojsk byego ZSRR z Polski. Obaj prezydenci zgodzili si, e Rosjanie zostawi Polsce majtek bezpatnie, a Polska nie bdzie si domaga rekompensat za ekologiczne szkody. - W Bornym Sulinowie po Rosjanach - opowiada Adam S. - pozosta smrd, gd i ubstwo! Rozjedone czogami lene trakty, skaona chemi ziemia, portrety wojskowych internacjonalistw garnizonu i hasa przybite gwodziami do drzew! Za okupacji sowieckiej caa okolica Bornego jedzia na radzieckiej ropie. Kaasznikowa mona byo kupi za ptora miliona starych zotych. A czog mona byo dosta za darmo. Do dzi wiele zepsutego sprztu wojskowego jako zom zalega lasy. - Nawet my pijacy nie tsknimy za kacapami - mwi anonimowy miejscowy. - Mimo e za jedn polsk szmink mona byo dosta dwie flaszki spirytusu! Ten czterdziestoletni gospodarz prowadzi na miejsce byego obozu koncentracyjnego III B Gross-Born. W czasie okupacji hitlerowskiej Niemcy mordowali w nim jecw wojennych z caej Europy. Po wojnie mordercy z NKWD zabijali Polakw. W latach pidziesitych ubecy z MBP ydowskimi rkami wykonywali kary mierci na polskich patriotach. - Pamitam nazwiska moich kolegw z konspiracji - wspomina Jan M. - ktrzy zostali zamordowani: Jerzy oziski, Stanisaw Subortowicz, Witold Milwid. Rozstrzelano ich w obecnoci pukownika Stolzmana! onierze radzieccy przebywajcy w Bornym Sulinowie czsto odkopywali groby porozrzucane po lasach. Czerwonoarmici zachowywali si jak cmentarne hieny. Po co rozkopywali mogiy? - Jak to po co?! - denerwuje si rolnik. - Sk....syny szukali zota, skarbw i piorun wie, czego jeszcze?! Pamitam, mog powiedzie, jak za chopaka krowy pasem. Na wasne oczy widziaem, jak Ruscy rozkopali grb i w szczce trupa znaleli 2 zote zby. Jeden z onierzy przypasowa sobie do ust zoty zb i powiedzia: Wania! Pasmatrij, pasuje?! Najstarsi miejscowi gospodarze pamitaj, e w borno-sulinowskich lasach, w latach pidziesitych byy groby z krzyami. Setki duych i maych krzyy. Potem do tych krzyy strzelali pijani onierze lub stratoway je czogi. - My yjemy na cmentarzu - kontynuuje anonimowy rolnik, ktry boi si, e Armia Czerwona jeszcze moe wrci. - Tu w pobliu mam pole. Jak orz, to odkrywam ludzkie koci zmieszane z bydlcymi...

12

13

Miejscowi Polacy z okolic Bornego pamitaj, co powiedzia major Prydzki, komendant garnizonu, gdy wyjeda do Zwizku Radzieckiego w 1993 r. - Ja tu jeszcze wrc! Tu w ziemi ley ogromna gra pienidzy! I rzeczywicie, obywatele ze Wschodu przyjedaj do Bornego Sulinowa jak pielgrzymki. Jedni szukaj tego, co pozostawili jako onierze. Inni szukaj tego, o czym syszeli od byych czerwonoarmistw. Mona chodzi po lesie i szuka, nie mona tylko wchodzi w drog rosyjskiej mafii, ktra szuka broni, zota i czerwonej rtci. W polskiej ziemi spoczywaj radzieckie skarby. W Bornym Sulinowie

HITLER I STALIN TO NAJWIKSI MORDERCY XX WIEKU


ktrzy zabrali mu modo. - Z okresu 1939-1956 zapamitaem okrutne mordy na Polakach Wincenty Szydowski nie moe ukry wzruszenia - w okolicznych lasach. Najpierw mordowali ludzie komendanta Mllera, a potem pukownika Stolzmana. W latach szedziesitych pukownik Antonow z Armii Czerwonej ali mi si przy wdeczce, e nie ma gdzie kopa dziur na stanowiska dla rakiet, bo wszdzie s ludzkie koci! Pan Wincenty dobrze zapamita teren obozu i miejsca egzekucji. Dlatego czsto pomaga ludziom, ktrzy przyjedaj z caej Polski w poszukiwaniu miejsc wiecznego spoczynku swoich krewnych. - Setki Polakw tu przyjedaj - wyjania stay przewodnik - grzebi w ziemi, zbieraj koci w foliowe woreczki i wyjedaj. Wincenty Szydowski pochodzi ze wschodnich terenw Polski. Po wojnie szukali go wasowcy i NKWD. W najlepszym przypadku grozi mu pobyt na Syberii. Mody onierz AK schronienia szuka w spalskich lasach. Potem osiedli si w Barkniewie. Za wiersz, ktry powiedzia w gospodzie, aresztowao go UB. Dodatkowo oskarono go o pisanie ludziom poda i o niewywizywanie si z obowizkowych dostaw zboa. Sd w Waczu skaza go na 8 lat. Bezpieka setki godzin przesuchiwaa Szydowskiego. Jeszcze dzi, gdy mwi o tym, podnosi gos. Tak si nauczy wwczas yciorysu w wersji przeznaczonej dla przesuchujcych ubekw, e nadal po pidziesiciu latach potrafi go powtarza z przecinkami w tych samych miejscach. Czy pamita wierszyk? - Ten wiersz wasnego autorstwa bd pamita do mierci - opowiada Wincenty Szydowski - a brzmia on: Stalin zjad koguta i wysra Bieruta, a Bierut zar buk i wysra Gomuk! Najbliej radzieckiej bazy wojskowej w Bornym Sulinowie mieszka Henryk Mordasewicz. Dzi ju nie ma onierzy radzieckich, ale nadal jest pan Henryk, ktry ma 88 lat i yciorys czowieka, o ktrym zapomnia Pan Bg. Kiedy

ROSYJSKA MAFIA ZOSTAWIA SWOJE TRUPY


na tym tajemniczym cmentarzu. - Widziaem... Na wasne oczy - opowiada anonimowy rolnik. - Jeden z rosyjskich poszukiwaczy skarbw znalaz dwie baki czerwonej rtci. Nie zdy biedak nacieszy si swoim skarbem. Mczyzna by obserwowany. Podeszo do niego kilku mafiosw i dosta kulk w eb. Cz lasw po Armii Czerwonej podlega pod nadlenictwo Okonek. Wacaw Bartkowiak, leniczy z Ciosaca twierdzi, e jeszcze nie widzia tak zniszczonego i zaniedbanego lasu. W okolicach Bornego Sulinowa od pidziesiciu lat nie zasadzono nawet jednego drzewa. W tym dzikim lesie co roku jest wielki urodzaj grzybw. Jakby im suyy ludzkie prochy. Nikt z miejscowych nie zbiera grzybw, ktre rosn na ludzkich kociach. - Drzewostan jest zniszczony - ali si leniczy Bartkowiak. - Rosjanie przyjedaj i kopi doy jak dziki. Jed samochodami jak wariaci i szukaj. Czsto przez nasz central telefoniczn nie mona si porozumie, bo Ruscy po swojemu gadaj na naszych czstotliwociach. Obz koncentracyjny NKWD w Barkniewie pamita Wincenty Szydowski. Obz na niemieckich mapach zachowa si pod nazw Berkenbrucke. Dzi ten teren zarasta las. - Tu bya wartownia, a obok brama wjazdowa - pokazuje i mwi Wincenty Szydowski. - Obz NKWD cign si a po tamte drzewa. W tym obozie siedzia mj ssiad Zadorony, ktry pisa pamitniki. Te pamitniki potem przechowywa ksidz Wrbel, miejscowy proboszcz. Niestety, po jego mierci kto przej wszystkie dokumenty. Kto? Wincenty Szydowski w Barkniewie przey lata okupacji hitlerowskiej i pniejsz okupacj radzieck. Uczciwie nie moe stwierdzi, ktry okupant by okrutniejszy. Dla niego

STALIN ZJAD KOGUTA I WYSRA BIERUTA


to Henryk Mordasiewicz walczy w witokrzyskim Zgrupowaniu Partyzanckim u Ponurego. Potem Henryk bra udzia w Powstaniu Warszawskim, z ktrego kul do dzi nosi w stawie biodrowym. Kiedy wyszed z lasu, przyjecha do Ciosaca, graniczcego z Bornym Sulinowem. - Ubecja szybko mnie znalaza - opowiada Henryk Mordasewicz. Moim domem stao si wizienie.

14

15

Odwil po mierci Stalina przyniosa mu wolno. Ale ju w 1959 r. znw trafi za kraty, tym razem do zakadu dla psychicznie chorych. Ten wrg ludu pracujcego cigle by zagroeniem dla wadz. Na jego papierach kierujcych do szpitala psychiatrycznego, jaka tajemnicza rka ubeka napisaa jedno sowo - wykoczy! - Najpierw gnbi mnie taki ubek - Henryk Mordasewicz szuka nazwiska w swojej pamici - o niemieckim nazwisku. Stol...Man...Stolzman? Tak, Stolzman! Tak przypominam sobie tego ydowskiego diaba w ludzkiej skrze. Stolzman... Pan Henryk zna jzyk rosyjski, jego ona bya otyszk, handlowa z onierzami Armii Radzieckiej, dlatego przey stalinizm. W latach siedemdziesitych Henryk Mordasewicz rozpocz zbirk pienidzy na obelisk powicony pamici pomordowanych przez NKWD i MBP. Pomnik ofiar Stolzmana stan na pocztku lat siedemdziesitych, ale szybko zosta zniszczony przez Rosjan. Za postawienie pomnika ofiar bezpieki spotkaa go surowa kara. - Ubecy zabili w 1974 roku mojego syna - po policzkach starca pyn zy. - Syn mia 24 lata... To zrobili nastpcy Stolzmana...

Niech bdzie pochwalona... aborcja


Kim by doktor Zdzisaw Kwaniewski?
Nie wiadomo, kiedy dokadnie pojawi si w Biaogardzie ojciec przyszego prezydenta RP. Biaogard ley na poudnie od Koszalina. Miasto ma okoo 25 tysicy mieszkacw i uchodzi za jedno z najbiedniejszych w Polsce. Najwiksz chorob rodzinnego miasta prezydenta Aleksandra Kwaniewskiego jest bezrobocie. Kilkaset metrw od dworca, przy ulicy Dworcowej 10, stoi poniemiecka kamienica, w ktrej mieszkali pastwo Kwaniewscy. Mieszkanie numer 6 zajmuje Ryszard Sk z rodzin. Ale

OCHOT NA ROZMOW MA TYLKO PIES


ktry stara si by rzecznikiem pastwa Skw. Naprzeciw, w mieszkaniu numer 5 zajmowanym przez Helen Chrenowsk trwa alkoholowa libacja. Kobieta, ktra ledwo stoi na nogach ma kopoty z wymow: - No i co?! Czego chcecie? Stary, goci mamy! No i co? Pijana gospodyni zaprasza do rodka. Z ka wygrzebuje si okoo pidziesicioletni mczyzna, ktry przerwa alkoholowy sen. - Olek Kwaniewski? - bekocze pani Helena. - Znam od takiego! Razem emy do szkoy chodzili. No i co?! - Nas interesuje ojciec pana Olka, pan Zdzisaw Kwaniewski - prbuj nawiza rozmow. - Doktor Kwaniewski? powtarza chwiejca si gospodyni. - No i co?! To ju osoba witej pamici. Dlatego nie chc nic zego i nic dobrego powiedzie. Idcie ju! Bardziej rozmowny jest jej towarzysz. Nie zwaajc na dyktafon mwi szybko i dosadnie. - Zdzisaw Kwaniewski to by yd! Jako ssiadowi Rodzinne miasto prezydenta RP

Tak wyglda na pocztku lat siedemdziesitych dzisiejszy prezydent wszystkich ubekw.Co wtedy robi jego ojciec? Przeczytasz w artykule pt. Niech bdzie pochwalona... aborcja. 16

17

Rodzinny dom Aleksandra Kwaniewskiego w Biaogardzie nic mu nie mona zarzuci, ale to by dziwny czowiek. W domu zachowywa si jak despota, ca rodzin trzyma krtko za mord. Jego ona, pani Aleksandra bya porzdn kobiet, tylko za krtko ya. Dalszy monolog zostaje przerwany przez jego partnerk, ktra wciga za rk mczyzn do mieszkania. Zamiast do widzenia, sysz: Od... si od Kwaniewskiego! Ssiadka Kwaniewskich z parteru nie chce rozmawia o p. Zdzisawie Kwaniewskim, bo

Dokument stwierdzajcy zawarcie maestwa przez rodzicw Aleksandra Kwaniewskiego - To wielki wstyd dla naszego kraju i dla Biaogardu - koczy Anna Stapa. - Ale podobno u koryta wszyscy gupiej! Inni ssiedzi chc pozosta anonimowi. W ogle wszyscy maj do dziennikarzy i nie maj do nich zaufania. W Biaogardzie prasa nie ma dobrej opinii, telewizja kamie i dlatego ju nikt nikomu nie wierzy. W kampanii prezydenckiej po Biaogardzie kryy ulotki - wspomina jeden z mieszkacw domu przy ulicy Dworcowej 10. - Pisano, e Zdzisaw Kwaniewski to Stolzman! Wszyscy w nim widzieli yda, ale ta sprawa nie zostaa wyjaniona. Dlaczego? W Biaogardzie po okupantach w Armii Czerwonej pozosta szpital. To budowla niemiecka jeszcze sprzed wojny, a sowieccy onierze przejli poniemieckie mienie. Miejscowi lekarze artuj, e Biaogard odzyska szpital, bo krasnoarmiejcom nie udao si zdewastowa porzdnej niemieckiej roboty i dzi jest to najlepszy szpital w wojewdztwie. Przed wielu laty z tego szpitala wyrzucono doktora Zdzisawa Kwaniewskiego. Z jakiej przyczyny? - Doktor Kwaniewski by partaczem - szepcze anonimowy lekarz. Z niego by medyk, jak z koziej d... trbka! Prawda jest taka, e

TRUP NIE MOE SI BRONI


Pani Anna Stapa w samych superlatywach wypowiada si o p. Aleksandrze Kwaniewskiej. Matka Aleksandra Kwaniewskiego bya uosobieniem wszelkich cnt. Ssiadka pamita te Olka i jego siostr Magosi. - Oni nie grali w pik - mwi Anna Stapa - nie biegali po podwrkach. Caymi dniami si uczyli. Olek zawsze by grzeczny, a do przesady. Dlatego pani Anna nie moe zrozumie, e prezydentura Kwaniewskiego to plaga afer. Z pamici cytuje hasa: Magister, Aganow, Whisky, Moskiewskie pienidze, Mebelgate. I przeprasza, e nie wymienia wszystkich grzechw swojego sisiada, ktry teraz mieszka w paacu prezydenckim.

18

19

Po okupantach z Armii Czerwonej pozosta szpital

CHORZY ZE STRACHU ZDROWIELI


na widok doktora Kwaniewskiego! Doktor Zdzisaw Kwaniewski na pocztku lat pidziesitych podobno ukoczy poznask Akademi Medyczn. Czy to prawda? To okae si, kiedy odwiedzimy poznask akademi, zapoznamy si z dokumentacj i porozmawiamy z osobami, ktre studioway ze Zdzisawem Kwaniewskim. Dzi fachow ocen wystawiaj mu koledzy po fachu. - On nie powinien by nawet felczerem - ocenia lekarz, ktry prosi o zachowanie anonimowoci. - Gdybym dzi spotka lekarza z tak wiedz i umiejtnociami, to powiedziabym, e ten delikwent kupi dyplom lekarski na bazarze! Nie wiem, skd mia dyplom Zdzisaw Kwaniewski?! Faktem jest, e Zdzisaw Kwaniewski, urodzony 23 lutego 1921 r. w Warszawie z nakazem pracy trafi do Biaogardu. Jako chirurg podj prac w szpitalu, gdzie przepracowa kilka lat. Potem przenis si do przychodni kolejowej i dodatkowo prowadzi domowe praktyki. W caym wojewdztwie koszaliskim zasyn jako specjalista od aborcji. - Doktor Zdzisaw Kwaniewski przez wiele lat przeprowadza aborcje- mwi Wincenty Zaleski, lekarz-ginekolog. - Wiem, co mwi, bo wie-

Stefan Dudzik, jego ojciec zosta zamordowany w Miednoje

Sdzia Andrzej Jawacz zna nazwisko pukownika Stozmana

le jego pacjentek z powikaniami trafiao do mnie. Wiele kobiet trwale uszkodzi. Zreszt on wcale nie ukrywa, e skrobanki to wietny interes. Ludzie znajcy doktora Kwaniewskiego zgodnie twierdz, e by to czowiek interesu. Dla pienidzy potrafi zrobi wszystko, co byo w zasigu jego moliwoci. Chtnie przyjmowa apwki, lekk rk dawa zwolnienia lekarskie, czy wypisywa recepty na dane lekarstwa. W Biaogardzie zasyn z interesw przeprowadzanych z Rosjanami. Doktor Kwaniewski chtnie skupowa wszelkie dobra materialne, ktre nastpnie sprzedawa z nadwyk. Najchtniej ten

CHIRURG HANDLOWA ZOTEM


i dolarami. W rodowisku lekarskim uchodzi za dziwaka. Doktor Kwaniewski z nikim nie utrzymywa kontaktw towarzyskich. Nikt si z nim nie kolegowa. Nikt nie bywa w domu Kwaniewskich. Rodzina Kwaniewskich ya w penej izolacji, jak radziecka jednostka wojskowa w Biaogardzie...

20

21

- Zdzisaw nawet swoj on trzyma w zamkniciu zeznaje jeden z ssiadw. Pani Aleksandrze nie wolno byo wychodzi z domu. Dopiero po jego mierci, mona j byo spotka na ulicy. To by prawdziwy domowy tyran! Osoby z otoczenia Zdzisawa Kwaniewskiego uwaaj, e prowadzi on podwjne ycie. Doktor zachowywa si, jakby chcia ukry co ze swojego yciorysu. Nigdy nic nie mwi o sobie, zawsze by podejrzliwy i nieufny. - To by czowiek nieprzychylny ludziom - wspomina pielgniarka. - Przed laty pochwaliam si doktorowi Kwaniewskiemu, e zaoono mi telefon. Pan doktor Adres: Biaogard, ul. Dworcowa 10, spojrza na mnie gronie i pomieszkanie nr 6 wiedzia: Po co tobie telefon? Komu bdziesz na mnie donosi?! Byam wiadkiem wielu jego dziwnych zachowa, czy szokujcych wypowiedzi. Pielgniarka jeszcze dzi bardzo wspczuje pani Aleksandrze Kwaniewskiej. Pamita pewne zdarzenie sprzed ponad trzydziestu lat. Z okazji imienin, po godzinach pracy zorganizowaa przyjcie w szpitalu dla personelu. Po godzinie do pokoju pielgniarek wpad wcieky doktor Kwaniewski, zrobi onie karczemn awantur, zapa za rk i zabra j do domu. Od tego czasu pani Aleksandra Kwaniewska ani minuty duej nie przebywaa poza miejscem pracy. Doktor Zdzisaw Kwaniewski by niewierzcy, nie wychowywa dzieci w tradycji katolickiej i nie chodzi do kocioa. Ksidz Roj, proboszcz parafii Najwitszej Maryji Panny w Biaogardzie twierdzi, e nie wolno mu udziela wywiadw bez zgody biskupa. Ale skoro nawet

PREZYDENT RZECZPOSPOLITEJ JEST OSZUSTEM


to musi popeni grzech, eby pomc przewietli Aleksandra Kwaniewskiego. Proboszcz krelc znak krzya przyznaje, e mia osobisty kontakt z Aleksandrem Kwaniewskim, ale mu rki nie poda! Przyszy prezydent w jego biurze parafialnym zaatwia sprawy pogrzebowe swojej matki, ktra zmara w 1995 r. tu przed wyborami prezydenckimi. - witej pamici Aleksandrze Kwaniewskiej - podkrela ksidz Roj - wydaem jak najlepsz opini. Parafianka chodzia do kocioa, przystpowaa do sakramentw witych i po mierci ma przyjmowaa ksidza chodzcego po koldzie. Dziki mojemu pismu i opinii p. Aleksandra Kwaniewska miaa w Warszawie katolicki pogrzeb. Ten fakt wykorzysta w swoich programach wyborczych Aleksander Kwaniewski. Ujcia z pogrzebu matki, z podkreleniem roli ksidza moga zobaczy caa Polska! Kandydat na prezydenta nie pochwali si przed rodakami, e jego ojciec, Zdzisaw Kwaniewski zmary w 1992 r. zosta pochowany na cmentarzu ydowskim w Warszawie. W archiwach parafii NMP w Biaogardzie nie ma metryki chrztu Aleksandra Kwaniewskiego, ani jego siostry Magorzaty Sylwii. Natomiast z ksigi maestw wynika, e Zdzisaw Kwaniewski i Aleksandra Paasz zawarli lub w parafii rzymsko-katolickiej w Biaogardzie w dniu 6 lutego 1954 r. Czy Aleksander Kwaniewski urodzony 15 listopada 1954 r. zosta ochrzczony? - Nie wiem. Ale znam wersj jego matki - mwi ssiadka - pani Aleksandry, ktra mi kiedy powiedziaa, e Olek urodzi si bardzo saby. Dlatego mia zosta ochrzczony w kaplicy szpitalnej z wody, jak mawiaj ksia. Podobno kapan zapomnia ten chrzest wpisa w akta kocielne. Dlaczego jednak nie ma ladu o chrzcie Magosi? Pani Aleksandra Kwaniewska urodzona 28 grudnia 1929 r. w Wilnie bya pielgniark. Zmara w wieku 66 lat i ten fakt rwnie wykorzysta Aleksander Kwaniewski w swojej kampanii wyborczej. Wielokrotnie twierdzi, e jego

MATK ZABILI BEZWZGLDNI DZIENNIKARZE


ktrzy grzebali w yciorysach. Faktem jest, e pani Aleksandra Kwaniewska bardzo przeywaa prasow nagonk na syna. - Moim zdaniem p. Aleksandra Kwaniewska baa si czego - twierdzi proboszcz Roj. - Moe si baa, e dziennikarze ujawni jak rodzinn tajemnic? Czy zabiy j plotki o jej byym mu? Ja te z ulotek dowiedziaem si, e prawdziwe nazwisko Zdzisawa Kwaniewskiego brzmi Stolzman!

22

23

Nikt nie podwaa zasug Zdzisawa Kwaniewskiego w wychowywaniu syna. Ojciec interesowa si jego nauk, czsto chodzi do szkoy, a nawet sugerowa dyrekcji, ktry nauczyciel powinien uczy jego syna. Gdy Olek dosta sabsz ocen, natychmiast pojawia si w szkole i rozpoczyna prywatne ledztwo. Zawsze winy szuka u nauczycieli, a rozgrzesza syna. Zdzisaw Kwaniewski marzy, eby jego syn Aleksander by kim i wierzy w swojego potomka. - Pan doktor czsto, gdy wypisywa zwolnienia - przypomina sobie pielgniarka dzieciom lub modziey lubi powtarza: niech choruj i nie chodz do szkoy, przynajmniej dla mojego synka Na bagnetach przyniesiono do Polski komu- bdzie mniejsza konkurencja!. nizm Stefan Dudzik, nauczyciel mieszkajcy w Biaogardzie zna ca rodzin Kwaniewskich. Ten nauczyciel jzyka rosyjskiego lubi mwi i kademu chce opowiedzie swj yciorys. Jego ojciec zgin na Wschodzie i Dudzik cigle marzy, e jeszcze zobaczy to miejsce, gdzie spoczywaj czstki ojca. To Stefanowi Dudzikowi dzisiejszy prezydent Rzeczpospolitej zawdzicza dobr znajomo jzyka rosyjskiego. W liceum w Biaogardzie uczy Olka jzyka rosyjskiego, ale nie udao mu si zaszczepi antyrosyjskoci. - Mnie w 1952 r. usunito z pracy - wspomina Stefan Dudzik - za wrogo do ZSRR. Dlatego, e

OPOWIADAEM DOWCIPY O STALINIE


swoim uczniom. Po latach znowu pracowaem jako nauczyciel i pamitam, e Olek Kwaniewski nie lubi, kiedy kto omiesza Zwizek Radziecki i jego przywdcw. Zaraz stawa si adwokatem komunistw! Stefan Dudzik mia czste kontakty ze Zdzisawem Kwaniewskim. Ich spotkania odbyway si przemiennie: raz on przychodzi do jego gabinetu lekarskiego, nastpnie doktor odwiedza jego sal lekcyjn. On sucha, co dolega jego dzieciom, a Zdzisaw Kwaniewski wysuchiwa, jakie bdy jzykowe popenia jego syn. - Zdzisaw Kwaniewski by niskim, krpym mczyzn - mwi Stefan Dudzik. - Nigdy nie wzbudza sympatii, by maomwny, ale roztropny. Co Olek odziedziczy po ojcu? Skonno do tycia! Nauczyciel zainteresowa si Zdzisawem Kwaniewskim w okresie Solidarnoci. Dzi jest dumny, e zakada Solidarno i by w zarzdzie regionu koszaliskiego. W tym czasie zaczy si pojawia informacje, e wielu mieszkacw Biaogardu pochodzenia ydowskiego zmienio nazwiska. Jednym ze spolonizowanych ydw mia by Zdzisaw Kwaniewski. - W stanie wojennym kolportowaem - wspomina Stefan Dudzik podziemn pras, ktra pisaa, e prawdziwe nazwisko Kwaniewskiego brzmi Stolzman. Wtedy jeszcze nie wiedziaem, kim by ten tajemniczy Izzak Stolzman? Dzi gono wszdzie powtarzam, e Stolzman ma na rkach polsk krew. Stefan Dudzik kilkakrotnie podkrela, e nie jest antysemit. Czsto nawet przypomina, e gdy jego rodzin wywoono na Sybir, to ywno na ca drog otrzymali od ssiada narodowoci ydowskiej. Moe wanie dziki temu przey deportacj? - Skd wiem, e Stolzman to Kwaniewski? - powtarza pytanie Stefan Dudzik. - Nie mam dowodu, ale tu w Biaogardzie wszyscy o tym wiedz! Syn Stefana Dudzika chodzi z Aleksandrem Kwaniewskim do jednej klasy w liceum oglnoksztaccym. Dzi Zbigniew Dudzik jest bezrobotny i ma trudn sytuacj rodzinn. ona zgina w wypadku samochodowym i musi sam wychowywa dzieci. Dzi

BEZROBOTNY KOLEGA PREZYDENTA


przeywa ciki okres. On nie ma z czego y, a jego kolega ze szkolnej awki jest prezydentem kraju. A przecie w liceum wcale nie by gorszym uczniem od Olka. Nawet czsto wykazywa si wiksz wiedz ni obecna gowa pastwa. Jako dowd rzeczowy pokazuje zdjcie. To

24

25

Zbigniew Dudzik wygra szkolny konkurs wiedzy obywatelskiej, a jednym z pokonanych by szesnastoletni Aleksander Kwaniewski! - Pewnie Olek ju o tym zapomnia - mwi Zbigniew Dudzik. - Moe to zdjcie co mu przypomni? Kolega szkolny nie chce wicej mwi o prezydencie z Biaogardu. Chocia przyznaje, e czasami si mieje jak czyta wywiady, ktrych udziela Kwaniewski. Przykady? - Kiedy w czasie kampanii wyborczej - wspomina Zbigniew Dudzik przeczytaem w Gazecie Wyborczej, e win za swoj pezetpeerowsk przeszo obarcza ojca. Olek opowiada, e jego ojciec codziennie sucha Radia Wolna Europa i to go tak denerwowao, e zarazi si lewicowymi pogldami. Kamstwo! Wiem, czego sucha i jak pilnie czyta Trybun Ludu! Doktor Wincenty Zaleski widzia, co czytywa Zdzisaw Kwaniewski. Zawsze go dziwio, dlaczego tak lubi czyta po rosyjsku. Odpowied znalaz w czasie wyborw prezydenckich, kiedy dotara do niego przeszo Zdzisawa Kwaniewskiego. - Wtedy si dowiedziaem, e Kwaniewski to dawny Stolzman - dzieli si swoimi wtpliwociami doktor Wincenty Zaleski. - Czy on mg by ewentualnie pukownikiem NKWD? Nie wiem. Chocia bardzo chciabym pozna prawd. Kiedy si wjeda do Biaogardu, trzeba przejecha obok cmentarza onierzy Armii Radzieckiej. To oni na swoich bagnetach przynieli do Polski komunizm. Chyba nie ma drugiego miasta w naszym kraju, eby tak eksponowano sierp i mot! - To teren pukownika Stolzmana - denerwuje si przypadkowy przechodzie. - Nie rozumiem, bo

Swojej sprawy nie zdya zoy w sdzie pani Ewa S. Oskaronym mia by Zdzisaw Kwaniewski. Kobieta zamierzaa oskary lekarza o nieudany zabieg aborcyjny. Przez doktora Kwaniewskiego Ewa S. nigdy nie bdzie zdrow kobiet. - Nigdy nie zapomn tego dziada! - krzyczy kobieta. - Gdy pacjentka pojawiaa si w drzwiach gabinetu, ten Stolzman w lekarskim fartuchu uwielbia artobliwie powiedzie: Niech bdzie pochwalona... aborcja...

OWCA AKOWSKICH GW Zbrodnicza morda Stolzmana ni si mi do dzisiaj...


Ksidz Marian Wojnicki dzikuje Bogu, e w swoim yciu nie spotka Stolzmana. Proboszcz z Drawska Pomorskiego, kiedy podczas kaza mwi o diable, zawsze przed oczami mia tego potwora, o ktrym opowiadali jego parafianie. - Na pocztku lat pidziesitych w czasie Zaduszek - wspomina ksidz Marian Wojnicki - odwayem si pomodli za ofiary NKWD i zabitych na Wschodzie. Po naboestwie wierni prosili mnie: Niech ksidz tego nie mwi, bo

STOLZMAN KSIDZA ZABIJE


jak zabija akowcw! Taki by wtedy zamordyzm, tak Polacy byli zastraszeni! W stanie wojennym w okolicach Drawska Pomorskiego by internowany Tadeusz Mazowiecki. Ludzie Solidarnoci dziaajcy w podziemiu zgosili si do ksidza Wojnickiego. Wiedzieli, e jest on wrogiem komunizmu i nie ba si swoich pogldw gosi z ambony. Wtedy jed e n z dziaaczy Solidarnoci powiedzia na plebanii: - Ksidz proboszcz nie ba si Stolzmana, to tym bardziej nie boi si Jaruzelskiego... W 1982 r. ksidz Marian Wojnicki zorganizowa w swoim kociele zebranie najwaniejszych ludzi Solidarnoci. Pretekstem by lub jednego z synw Tadeusza Mazowieckiego. Ojciec pana modego przepustk z internowania na 48 godzin otrzyma od samego Czesawa Kiszczaka, szefa MSW. lubu ksidz Wojnicki udziela osobicie, a potem na plebani odbyo si przyjcie weselne, na ktrym dyskutowano: Jak w przyszoci rzdzi Polsk?.

KOMUNA ZDECHA JAK PIES


a mordercw z NKWD i UB si nie karze. Dlaczego? Sdzia Andrzej Jaracz w koszaliskim sdzie zajmuje si zbrodniami popenionymi na polskim narodzie. Opieszao wymiaru sprawiedliwoci tumaczy, e od tych zdarze mino p wieku, e coraz mniej yje winnych, e wiadkowie si nie zgaszaj na apele prokuratury, e zniszczone s dokumenty. Sdzia Andrzej Jaracz zna wersj czc Stolzmana ze Zdzisawem Kwaniewskim, ale nie chce si w tej sprawie wypowiada. - Mog tylko oficjalnie powiedzie, - owiadcza sdzia Andrzej Jaracz - e nazwisko pukownika Stolzmana przewija si w kilku sprawach, ktre ju trafiy, bd w najbliszym czasie trafi do sdu.

26

27

Dzi ksidz Wojnicki jest rozczarowany tym, co dzieje si w naszym kraju. Nie o tak Polsk walczy sowem. Nie o takiej ojczynie marzy przez p wieku swojego kapastwa. Ksidz Wojnicki wycza telewizor, kiedy na ekranie pojawia si Aleksander Kwaniewski. - Moi parafianie Kwaniewskiego nazywaj Stolzmanem - denerwuje si ksidz proboszcz. - Mwi, e ojciec prezydenta to stalinowski zbrodniarz, ktry ma na rkach krew onierzy Armii Krajowej... Od ksidza Wojnickiego otrzymujemy poufny adres. Z plebanii w Drawsku Pomorskim trafiamy do chaty pod lasem w miejscowoci BroPk. Wasyl Klimienko kcino. W tej wiosce yje jeszcze kilku wiadkw okrutnych zbrodni dokonywanych na Polakach, gwnie na AK-owcach. Nie wszyscy chc mwi, gdy sysz nazwisko Stolzman... - To jest

trafi do obozu w Barkniewie w 1941 r. W obozie niemieckim siedzia do roku 1945, pracujc ciko fizycznie na poligonie. Gdy w styczniu 1945 r. zbliaa si ofensywa radziecka, obz zosta zbombardowany przez sowieckie lotnictwo. - W czasie tego nalotu, wykorzystujc zamieszanie - opowiada Franciszek Bk - ucieklimy do lasu. Tam ukrywalimy si do czasu przyjcia czerwonoarmistw. Gdy ujawnilimy si, Rosjanie zamknli nas w tym samym obozie. Franciszek Bk by dumny ze swojego polskiego munduru, rogatywki i guzikw z orem w koronie. W obozie Rosjanie zabrali mu buty, mundur i rogatywk. W ostatniej chwili udao mu si ukry jeden guzik, ktry traktowa jak talizman. - Sowieci rzucili nam niemieckie czapki - wspomina Franciszek Bk - kufajki i walonki. Wygldaem jak hitlerowiec... W obozie polscy onierze siedzieli wsplnie z Anglikami, Francuzami, Jugosowianami i wasowcami. Pniej do tego midzynarodowego towarzystwa zaczli trafia onierze z Armii Krajowej i wojskowi z armii generaa Andersa. Wkrtce Polacy stanowili wikszo w obozie w Barkniewie i nasi rodacy byli najgorzej traktowani przez sowieckiego okupanta.

ROSJANIE PLULI POLAKOM W TWARZ


i straszyli ich Stalinem. - Wtedy znienawidzilimy tego Stalina, ale przeklina moglimy go tylko w mylach. Za kpin ze Stalina grozia kara mierci. Obz w Barkniewie podlega i by nadzorowany przez podpukownika NKWD. W obozie rzdzi kapitan NKWD Zakalapin, ktry by Ukraicem. W latach 1945-1948 przez obz przewino si ponad 800 osb i tylko nieliczni przeyli. - To by drugi czy trzeci dzie pobytu w obozie - kontynuuje Franciszek Bk - kiedy usyszaem, jak NKWD-ici mwili midzy sob: nada zdziea paradok, zawtra pryjeda pakownik Stolzman!. I rzeczywicie na drugi dzie zajeda gazik, a z niego wychodzi ten tajemniczy podpukownik. - Jak wyglda podpukownik Izaak Stolzman? - pytam, nie mogc opanowa ciekawoci. - By to mczyzna okoo czterdziestki - odpowiada Franciszek Bk redniego wzrostu, krpy, przypominajcy troch Mongoa. - Co to znaczy?

CZERWONY ZBRODNIARZ NKWD


- mwi anonimowo zastraszeni mieszkacy. - Ich nastpcy s dzi szefami firm ochroniarskich, maj bro, rozlege stosunki. Nie chcemy zosta zabici przez anonimowych sprawcw. Czesaw Superson ma 78 lat i od 1946 r. mieszka na tym terenie. Przez wiele lat pracowa w lesie jako robotnik. Zna dokadnie cay poligon w Bornym Sulinowie, zdepta cae Barkniewo i dawny obz. - W tym obozie po wojnie sowieci przetrzymywali Polakw - wspomina Czesaw Superson - gwnie AK-owcw i Andersowcw. Mordowali ich, zabijali, a ciaa zakopywali w doach rozsianych po tych rozlegych terenach. Obz w Barkniewie zniszczyli Rosjanie w latach 1947-48. Cz wizionych w roku 1948 bya ewakuowana, ale gdzie, tego nie wiem. Niedaleko mnie mieszka czowiek, ktry w tym obozie siedzia za hitlerowcw i za stalinowcw. Idcie do niego, on na pewno powie wam wicej. Idziemy... I w domu zastajemy 84-letniego staruszka, ktry nie narzeka na swoj pami. Franciszek Bk, jako onierz Wojska Polskiego,

28

29

Jerzy Stankowski

- Wtedy mi si wydawao, e ma azjatyckie rysy twarzy. Oczy mia gboko osadzone, ciemne wosy, twarz oty. Najbardziej zapamitaem jego przenikliwy wzrok, lodowaty, nieufny, bezwzgldny... - Jakie mia oczy? - Niebieskie. Te jego dwa niebieskie guziki byy osadzone blisko nosa. - Dlaczego tak dobrze zapamita pan t twarz, chocia mino ju ponad 40 lat? - Ta mordercza morda Stolzmana ni mi si do dzisiaj. Tego ba nie zapomn do koca swoich dni. Stolzman to bya wyjtkowo okrutna bestia. Ta

zman przyjedza do obozu w Barkenbrucke, czyli naszego Barkniewa, dwa razy w tygodnu. Najpierw schwytanym robi apel, przesuchiwa, a potem kaza wrzuca do samochodw i wywozi. Polakw roztrzeliwano bez wyrokw. Gdy NKWD-zici po egzekucji wracali do obozu, pili do pnych godzin nocnych.

SOWIECI OPIJALI POLSKIE TRUPY


ryczeli, piewali piosenki jak Czornyje gaza, Katiusza, czy pieni o wielkim Stalinie. Czasem syszaem jak pijani enkawudzici mwili o komendancie Stolzmanie, nazywajc go wrednyj iwrej - kat. Dalsze lady podpukownika Stolzmana znw prowadz do Drawska Pomorskiego. Walerian Pytel, pseudonim Walentino by podchorym w Armii Krajowej. Z Dbicy przez Warszaw trafi do Drawska Pomorskiego. Tu zacz organizowa ycie sportowe i na stadionie skutecznie ukry swoje akowskie korzenie. - Nie spotkaem Stolzmana - odpowiada Walerian Pytel - bo jego sport nie interesowa i dlatego nie przychodzi na stadion. Ale syszaem o tym zbrodniarzu. Ostatnio czytaem o nim w ulotkach, ktre rozpowszechniano w czasie wyborw prezydenckich. Z nich si dowiedziaem, e ojcem Aleksandra Kwaniewskiego jest Izaak Stolzman... Jerzy Stankowski opuci Warszaw po upadku powstania. Dugo leczy powstacze rany i szuka swojego miejsca w yciu. W 1947 r. przyjecha do Drawska i nikomu si nie przyzna, e jest onierzem AK. Kilka razy na ulicy otar si o Stolzmana... - On po Drawsku Pomorskim chodzi po cywilnemu - wspomina Jerzy Stankowski. - Stolzman mia siatk agentw wrd Polakw. Pamitam pewne zdarzenie z 1948 r., ktrego byem wiadkiem. Pod Urzd Bezpieczestwa w Drawsku przyjechay dwie czarne limuzyny, z ktrych wysiedli wysocy oficerowie radzieccy. W ich towarzystwie Stolzman wyszed z urzdu i nie byo go okoo dwch tygodni. Potem znw wrci i mona go byo spotka na ulicy. Pan Stankowski zapamita Stolzmana jako mczyzn okoo czterdziestki, redniego wzrostu, dobrze zbudowanego. Jego cech charakterystyczn bya saba znajomo jzyka polskiego. W kontaktach z Polakami by arogancki, butny i pewny siebie. Jerzy Stankowski jest przekonany, e i dzi poznaby na ulicy Stolzmana. - Znam plotki mwice, e Stolzman jest ojcem Aleksandra Kwaniewskiego - mwi Jerzy Stankowski. - Zreszt cae Drawsko Pomorskie uwaa, e naszym

BESTIA W LUDZKIEJ SKRZE


przynosia ze sob mier. Gdy do obozu zostali przywiezieni schwytani przez NKWD i UB polskie bandyty, zawsze na drugi dzie pojawia si podpukownik Stolzman. - Lubi zabija? - Nie! On nie mordowa, ale uwielbia oglda jak zabijano bezbronnych ludzi. Najpierw z jego udziaem odbywao si ledztwo, w trakcie ktrego schwytanych Polakw bito, amano koci ng, rk, palcw, wyrywano paznokcie. Po kilku dniach tak grup, ktra przeya tortury wywoono do lasu i rozstrzeliwano. Czsto syszaem strzay w lesie. Przed tymi egzekucjami onierze sowieccy wkadali do gazikw szpadle i saperki. Jesieni 1948 r. Franciszek Bk podczas przewoenia do innego obozu, uciek z transportu. Wraz z koleg ukrywali si w lasach i bunkrach. Po roku wyszli z lasu i osiedlili si w Brokcinie, gdzie zajli si rolnictwem. Towarzyszem niedoli Franciszka Bka by osiemdziesicioletni mczyzna, ktry boi si ujawni swoje personalia. Anonimowo moe powiedzie: - Nigdy nie zapomn obdnego wzroku Stolzmana - mwi starzec wyszukujcego wrd zapanych Polakw onierzy Armii Krajowej. Stol-

30

31

PREZYDENTEM JEST SOBOWTR STOLZMANA.


Nie sdz, eby bya to prawda. Nie wierz, eby Izaak Stolzman przemieni si w Zdzisawa Kwaniewskiego. Chocia musz doda, e nigdy nie widziaem doktora Kwaniewskiego. Wiem jednak, e ojciec Aleksandra Kwaniewskiego siedzia w Biaogardzie i robi pienidze. Dla Zdzisawa Kwaniewskiego bogiem bya forsa! Wadysawa Zarba cae ycie przepracowaa jako bibliotekarka w Drawsku Pomorskim. Prac rozpocza w lipcu 1946 r. i wielokrotnie miaa osobisty kontakt z oficerami NKWD. Nie wie, czy wrd nich by Izaak Stolzman, ale to nazwisko nie jest jej obce. - Moim ssiadem by Jan Preisner, ktry pracowa w UB jako kierowca - mwi Wadysawa Zarba. - Czasami, gdy by pijany, opowiada mi, e wozi generalicj na egzekucje Polakw. Wiem, e mj ssiad czsto wyjeda w nocy. Jego organizm nie wytrzyma tego napicia nerwowego. Jan Preisner przey wstrzs i zwariowa. Dugo leczy si w zakadach psychiatrycznych. Ale jego choroba pogbiaa si. Pan Janek chodzi po Drawsku i opowiada, e jest Bogiem. Ten czowiek, ktrego te trzeba nazwa ofiar NKWD, ju nie yje. Pani Wadysawa ma 75 lat, przeya pobyt na Syberii i wiele w swoim yciu widziaa, ale prawdziwy szok przeya na fotelu dentystycznym. Po wyborach prezydenckich wybraa si do miejscowej dentystki. Pani doktor Osiecka w czasie borowania zba zagadna pani Wadysaw: I co pani powie o tym Stolzmanie, ktry zosta prezydentem Polski? Jan Fiedorowicz nie ma ju z czym chodzi do dentysty, ale jako stary myliwy ju dawno trafi na trop Stolzmana. Pierwszy raz o nim usysza, kiedy na pocztku lat pidziesitych Rosjanie zastrzelili w Drawsku Pomorskim polskiego ubowca o nazwisku Owczarek. Ubek podpad Stolzmanowi - usysza od przyjaciela. Potem o tajemniczym pukowniku Stolzmanie czsto rozmawiali myliwi w czasie polowa. Im wicej przy tych pogaduchach byo wdki, tym opowieci byy barwniejsze. Jedni pili ze Stolzmanem, inni

- Potem z ulotek dowiedziaem si - przyznaje Jan Fiedorowicz - e Stolzman zmieni nazwisko na Kwaniewski, e adoptowa chopca o imieniu Aleksander, e zosta lekarzem w Biaogardzie. Koniec wiata! Myliwym zakochanym w lasach koszaliskich jest te T.S., on ma odwag przyzna si, e polowa z pukownikiem Izaakiem Stolzmanem. - Polowanie odbywao si w sierpniu lub wrzeniu 1954 r. - mwi T.S. - Wtedy po raz pierwszy zobaczyem tego zbrodniarza. Zapamitaem to spotkanie, bowiem doszo wtedy do pewnego incydentu. Jeden z oficerw strzeli do miotu. Leniczy zwrcili uwag ich przeoonemu, generaowi, ktrego nazwiska nie pamitam. Genera zaj si spraw. Okazao si, e strzelajcym by podpukownik Stolzman. T scen mam przed oczami do dzi. Genera zdecydowanym gosem przywoa Stolzmana, rykn: ruki po szwam!. I ostrzeg go, e jeeli bdzie strzela do miotu, to ju nigdy nie zobaczy polowania. T.S. przez ponad 20 lat by czowiekiem zwizanym z koszaliskimi lasami, penic rne funkcje w miejscowym lenictwie. Pan T.S. jest czowiekiem wyksztaconym, ma dwa fakultety: magister inynier lenictwa i magister prawa i administracji. Ale jego najwiksz pasj yciow jest mylistwo... - Chocia teraz moim marzeniem jest - wtrca T.S. - upolowanie Stolzmana! W przeszoci miaem z nim kilka razy kontakt. W latach pidziesitych mia on ok. 40 lat, ok. 170 cm wzrostu, duy nos, owaln twarz. Jeszcze dzi mgby stworzy jego portret pamiciowy. Ten

PORTRET PAMICIOWY UBEKA


w sowieckim mundurze mona zobaczy na zdjciach z lat pidziesitych. Jednak ubecy nie chc wydawa kolegw po fachu. Ostatnio zreszt czuj si coraz silniejsi. Przecie prezydentem wszystkich ubekw jest Aleksander Kwaniewski! - Czy Izaak Stolzman w mundurze i Zdzisaw Kwaniewski w fartuchu lekarskim to ta sama osoba? - powtarza pytanie T.S. - Faktem jest, e widziaem obu mczyzn. Oni byli do siebie bardzo podobni, niemal identyczni! To moga by ta sama osoba... Od dawna T.S. z uwag przypatruje si prezydentowi Aleksandrowi Kwaniewskiemu, ktry z upywem lat i przybieraniem na wadze staje si coraz bardziej kopi pukownika. - Pamitam dokadnie mj ostatni kontakt ze Stolzmanem - mwi T.S. - To byo w poowie lat pidziesitych. onierze radzieccy kusowali

PILI BRUDERSZAFT ZE STALINEM


a najbardziej odwani przyznawali, e w koszaliskich lasach jest wicej ludzkich koci ni dzikw. Jednak dopiero w 1990 r. na amach Gosu Koszaliskiego ukazaa si Spowied ubowca. Ten tajemniczy, anonimowy ubek opowiedzia swj yciorys. Jan Fiedorowicz rozpozna w nim jednego z myliwych. W tej ubeckiej spowiedzi te pado nazwisko Stolzmana...

32

33

i niszczyli lasy. Interweniowaem w Bornym Sulinowie u pukownika Wasilija Klimienki, ktry skierowa mnie do podpukownika Stolzmana. Zostaem przyjty przez Stolzmana, ktry zapewni mnie, e ukrci kusownictwo. Oczywicie nie zaatwi sprawy. Jeszcze gorzej wspomina kontakt ze Stolzmanem Mieczysaw Borkowski, byy leniczy z Wilczych Lasek. - Nie mogem si pogodzi z kusownictwem - wspomina Mieczysaw Borkowski - dlatego pojechaem na skarg do Bornego Sulinowa. Rozmawia ze mn podpukownik Stolzman. Kilka dni pniej sowieccy sodaty ostrzelali mi leniczwk z broni maszynowej. Stolzman chcia mnie zastraszy. Chyba razio go godo polskie, jakie nosiem na czapce, przypominajce ora biaego z czasw midzywojennych. Do dzi ni mi si zbrodnicza twarz Stolzmana... Ksidz Marian Wojnicki koniecznie prosi, eby w Waczu odwiedzi proboszcza Kunickiego. Ksidza z Wacza wszyscy znaj, bo jest bratem znanej piosenkarki Haliny Kunickiej. - Co was do mnie sprowadza? - zapyta w drzwiach ksidz Kunicki. - Stolzman? Ten owca akowskich gw?

KTO ZDRADZI TEN ZGINIE


W Waczu po tych samych ulicach chodz kaci i ofiary. Ludzie Stolzmana dzi mog liczy na wszystkich: od prezydenta Kwaniewskiego po lekarzy, ktrzy wydaj zawiadczenia o niemoliwoci stanicia przed sdem ze wzgldu na stan zdrowia. - To cigle bolesny i draliwy dla nas temat - mwi Jzef Hoowski. Dzi oglnie szanowani ludzie przed laty byli szmatami... Ten

UBECKI SMRD W WACZU


siga roku 1947. Wtedy modzie na terenie Gimnazjum Oglnoksztaccego zaoya nielegaln organizacj. Przywdc konspiracyjnej grupy zosta Bogdan Szczucki. - Nie mielimy adnej nazwy - wspomina Jzef Hoowski. - Naszym celem byo zbieranie broni, amunicji i dokonywanie oficjalnych form protestu. Gimnazjalna modzie dorysowywaa uszy i brody na portretach dostojnikw pastwowych wiszcych w szkole. Zdejmowaa flagi wiszce z okazji komunistycznych rocznic. Najodwaniejsi chopcy rozrzucali ulotki i gono skandowali: Precz z komun! lub Pachoki Rosji!. - Ju wtedy wiedzielimy, co robio NKWD w Polsce - wspomina Marian Baladyski. - Chcielimy zwrci uwag na stalinowskie zbrodnie. W tym czasie po raz pierwszy usyszelimy o podpukowniku Izaaku Stolzmanie... Dzi ju mona przytoczy t wypowied. Marian Baladyski od kilku miesicy nie yje. On i jego koledzy bali si i boj wymieni to straszne nazwisko. - Stolzman? Nie chc mwi na ten temat - mwi Jzef Hoowski. Marian mia odwag mwi o nim i ju nie ma go wrd ywych! Wiosn 1947 r. funkcjonariusze Powiatowego Urzdu Bezpieczestwa w Waczu aresztowali kilku gimnazjalistw. Tam ich bito i kopano. Jeden z oficerw ledczych zaatakowa szesnastoletniego Bogdana Szczuckiego. W czasie szamotaniny

UBEK ODGRYZ CHOPCU UCHO


Uchoerc okaza si Wadysaw urek. - Bicie trwao okoo 30 minut - zezna w ledztwie Waldemar R. - Miaem poamane ebra, pknity nos i wybite 2 zby. Nie byem w stanie o wasnych siach opuci pokoju przesucha.

34

35

Pobitych chopcw zawieziono do szpitala na opatrunek. Ubecy tumaczyli lekarzom, e to s chuligani, ktrzy brali udzia w bjce. Przesuchania trway sze dni. - Ostatniego dnia przyszed oficer ledczy urek - zeznawa Waldemar R. - Kaza mi usi na nodze odwrconego taboretu i uderzy kilka razy rk w twarz. Potem kaza mi podpisa owiadczenie, e nie byem bity i e jak bd co wiedzia o organizacji, to mu powiem. Wtedy te syszaem jak Wadysaw urek przez telefon rozmawia z jakim Stolzmanem. Jesieni 1947 r. do gimnazjum w Waczu przyjecha z referatem pewien dziaacz Zwizku Modziey Polskiej. Kiedy mwca zacz opowiada, e papie popiera hitlerowskie zbrodnie, wtedy jako pierwszy sal opuci ksidz Hieronim. Za duchownym posza wikszo uczniw. Krtko po tym incydencie ksidz musia opuci Wacz, a jego miejsce zaj ksidz Eustachy Rzepka. Nowy kapan oficjalnie zaoy Koo Ministrantw, a nieoficjalnie by opiekunem modych i gniewnych gimnazjalistw. Na plebanii uczniowie suchali w radio Gosu Ameryki i Wolnej Europy, poznawali tajn histori Polski i przygotowywali si do III wojny wiatowej. W marcu 1949 r. miay miejsce kolejne aresztowania. Oficjalnie Powiatowy Urzd Bezpieczestwa Publicznego w Waczu rozpocz ledztwo 12 lutego 1949 r. Z zachowanych dokumentw wynika, e podstaw stanowi donos Czesawa Krumplewicza, ucznia gimnazjum. W aktach zachoway si dwie kartki zapisane odrcznie. Z pierwszego donosu: ...2.02.1949 r. W mieszkaniu byli: Leon Gajewski, Bogdan Szczucki, Mieczysaw Rg i ja. Bogdan Szczucki zacz si ohydnie wyraa, zwracajc si do Mietka: Ty skur... komunisto, suysz Sowietom i Bierutowi! Skur..., BIERUT SPRZEDA POLSK STALINOWI. Tych skurwysynw, ktrzy im su zapier... na mier! mier komunistom! Po tych wypowiedziach Szczucki wzi lece na stole noyce i rzuci si z nimi na koleg Roga ze sowami: Ty komunisto sowiecki, ja ciebie zap... . Gdy Sowieci bd ucieka z Polski, my ich bdziemy zap... . Przyjdzie czas, e wszyscy, ktrzy su Sowietom, pjd na szubienic!. Z drugiego donosu: ...16.02.1949 r. Bogdan Szczucki powiedzia, a ma mauzera, ktrym zap... jednego NKWD-zist!. Na tych dwch donosach oparto akt oskarenia przeciwko Bogdanowi. Ucznia gimnazjum oskarono o przygotowanie do zmiany si

ustroju Polski Ludowej i podwaanie sojuszu ze Zwizkiem Radzieckim. Pierwszego marca 1949 r. Bogdan Szczucki zosta zatrzymany przez funkcjonariuszy PUBP. - Bogdan by strasznie torturowany - wspomina Krystyna L., siostra. Brat mia zerwane paznokcie, opuchnit twarz. W czasie przesucha by bity gumowym kablem, zgniatano mu palce drzwiami, sadzano na nodze taboretu. Bogdan by przetrzymywany w tzw. ledziu, dugiej, niskiej celi, gdzie z sufitu leciaa woda. W czasie dugich zezna Bogdan Szczucki przyzna, e kupi pistolet od Leona Gajewskiego i wkrtce jego kolega zosta aresztowany. Potem przyzna si, e pistolet przechowywa u Mariana Baladyskiego i niebawem w celi siedzia kolejny kolega. Z czasem w areszcie przybywao uczniw: Jzef Hoowski, Tadeusz Zubowicz, Feliks Stanisawski i inni... - Po przyjciu do szkoy sprawdzao si kto jest, a kogo nie ma. Jeli kogo nie byo, to byo wiadomo, e na pewno zosta wezwany przez PUBP - mwi Jerzy N. Wszyscy aresztowani gimnazjalici przechodzili przez gabinet Wadysawa urka. Ten

UBOWIEC O ZWIERZCYCH INSTYNKTACH


na cae ycie zapisa si w pamici przesuchiwanych. - Podczas pierwszego przesuchania urek grozi mi, - zezna Jerzy B. - e zgin w wizieniu, jeli nie przyznam si do przynalenoci do nielegalnej organizacji i posiadania broni. Oficer ledczy kad pistolet na biurku i przeadowywa. Mwi, e mnie zabije i bardzo baem si tych grb. - Do dzi mam lady po metodach urka - wspomina Jzef Hoowski. - On uderza rk w ty gowy tak, e gowa odskakiwaa mi jak pika i walia w cian. Jego koledzy bili pejczem po pitach, kazali robi abki, czy wybijali zby. Najgorsze byo siadanie na nodze od stoka. To by straszny bl, gdy pka mi kiszka stolcowa. - W czasie przesuchania, nawet nie wiem kiedy - opowiada Tadeusz Zubowicz - urek cikim bibularzem uderzy mnie z caej siy w rk i poama mi dwa palce. Innym razem kopa mnie w podbrzusze. 27 lipca 1949 r. zakoczono ledztwo, a 19 wrzenia gimnazjalici stanli przed sdem. Rozprawa bya jawna i odbywaa si w Waczu przed Rejonowym Sdem Wojskowym ze Szczecina. Na rozpraw cignito modzie z gimnazjum. Sdziowie, prokurator i obroca wystpowali w mundurach.

36

37

- Na rozprawie by obecny pukownik Izaak Stolzman - wspomina anonimowy informator. - Podobno to on nadzorowa ledztwo i przebieg procesu. Proces trwa kilka godzin i jeszcze tego samego dnia ogoszono wyrok. Siedmiu gimnazjalistw zostao skazanych na mocy dekretu z 13 czerwca 1946 r. o przestpstwach szczeglnie niebezpiecznych w okresie odbudowy pastwa polskiego. Bogdana Szczuckiego sd skaza na kar piciu lat pozbawienia wolnoci za przygotowania do zmiany przemoc ustroju pastwa i za przechowywanie bez zezwolenia broni palnej. Mariana Baladyskiego skazano na 2 lata i 6 miesicy wizenia za przechowywanie broni. Reszta: Jzef Hoowski, Feliks Stanisawski, Zbigniew Malinowski, Tadeusz ubowicz i Jerzy B. dostali wyroki w zawieszeniu. Wszyscy

skonno do posiadania broni. By prowodyrem, z ktrego brali przykad inni uczniowie. Ten

MINISTRANT, KTRY CHCIA OBALI STALINA


nikogo nie prosi o ask. Bogdan Szczucki wierzy, e mona w Polsce obali komunistyczne rzdy PZPR. - Kiedy w 1949 r. zabierali go z domu ubecy - wspomina Krystyna L., siostra - matka pakaa, a Bogdan si mia. Brat powtarza: Kochani nie paczcie, ja wrc!. Wtedy jeden z ubekw krzykn: miej si, miej, u nas bdziesz paka krwawymi zami. Brat mia nawet pretensje do ojca, e stawia Wadysawowi urkowi wdk i jedzenie w swojej restauracji, eby go uwolni. Matka krzyem leaa przed cudownym obrazem Matki Boskiej w Czstochowie w intencji uwolnienia syna. Bogdan Szczucki najpierw siedzia w Szczecinie, potem w Goleniowie. Od wrzenia 1950 r. przebywa w Orodku Pracy przy kopalni Artur w wojewdztwie krakowskim. Wszystkie wnioski o warunkowe zawieszenie sprawy Najwyszy Sd Wojskowy zaatwia odmownie ze wzgldu ...na charakter popenionych przestpstw. O desperacji Jana Szczuckiego, ojca Bogdana, wiadczy list do prezydenta Bolesawa Bieruta, w ktrym pisa: Zwracam si do Prezydenta, aeby sw ask zwrci mi syna, ktrego bd si stara dalej wychowywa dla dobra naszej Polski Ludowej. Za brak opieki nad synem gotw jestem ponie konsekwencje osobicie, byle mj syn mg ksztaci si wzgldnie pracowa przy odbudowie Polski Ludowej, kierujc si wytycznymi geniuszw ludzkoci, jakimi dla niej s Marks - Lenin - Stalin. Prosz o uwzgldnienie proby inwalidy, onierza i ojca. Bolesaw Bierut pozosta niewzruszony, moe dlatego, e pan

SZKOLNI DYSYDENCI, WROGOWIE KOMUNIZMU


przyznali si do winy. O ich winie wiadczyli te Czesaw Krumplewicz, Leon Gajewski i Waldemar R. W kocowym przemwieniu prokurator, podwadny Stolzmana podkreli: - Rodzicie i nauczycielstwo winni zwikszy sw trosk o modzie, otoczy opiek i zapewni naleyte wychowanie. W Gosie Szczeciskim z 24 wrzenia 1949 r. na pierwszej stronie ukazaa si relacja z procesu. Ju sam tytu mwi wszystko: Jeszcze jedno ostrzeenie dla uczniw i nauczycieli. Otoczy modzie szczegln opiek, odci j od wrogw Polski Ludowej. Proces 7 uczniw z Wacza. Bogdan Szczucki nie yje od 16 lat. Pidziesiciojednoletni mczyzna zgin na budowie. Rodzina nie wierzy, e by to wypadek przy pracy. - To dalszy cig wydarze z 1949 r. Stolzman ma dugie apy. Nawet po kilkudziesiciu latach spenia swoj przestrog, ktra brzmiaa: Kto zdradzi, ten zginie! - Bogdan ju za Solidarnoci za duo mwi - podpowiada anonimowy czonek rodziny. W aktach bezpieki zachowaa si charakterystyka Bogdana Szczuckiego z poowy lat czterdziestych: ... Urodzony w 1931 r. w Grodnie. Pochodzenie mieszczaskie. Rodzice posiadaj restauracj Zacisze. Ojciec figurant nalea do PPS-u, lecz za obcoklasowo i wrogi stosunek zosta usunity. Ojciec w czasach okupacji nalea do AK na terenie Grodna i zosta skierowany na tutejszy teren. Bogdan ministrant. Jako ucze leniwy i zdemoralizowany przez uywanie alkoholu. Posiada

PREZYDENT NIE ZOSTA ZALICZONY DO GENIUSZW LUDZKOCI


Bierut pod listem napisa adnotacj: Nie zasuguje na uaskawienie!. Amnestia obja Bogdana Szczuckiego 26 lutego 1953 r. - Bogdan zgin tragicznie na budowie - mwi Krysytna L. - Sekcja wykazaa, e brat mia dwukrotnie zaman podstaw czaszki. Prokurator ustali, e sam upad. Wedug mnie i lekarza, brat upadajc nie mog dozna tak cikich obrae. Jzef Hoowski nadal mieszka w Waczu. Mczyzna nie chce rozmawia o sprawie z 1949 r., a gdy syszy nazwisko Stolzman mwi:

38

39

- Czy wy wiecie, co dzi znaczy Stolzman w Polsce?! - i odkada sluchawk telefonu. Z kartoteki bezpieki mona si dowiedzie, e Jzef Hoowski urodzi si w 1931 r. i wczenie straci rodzicw. Z tego te powodu sd uzna ten fakt za okoliczno agodzc w procesie w 1949 r. Sd stwierdzi, e chopiec pozostawa pod zgubnym wpywem ksidza! Jzef Hoowski kupi bro, eby na wypadek III wojny wiatowej mg strzela do onierzy Armii Czerwonej. Po pierwszych aresztowaniach wrzuci bro do jeziora, eby nie spotka go los kolegw. Prokurator omawiajc spraw Jzefa Hoowskiego pyta: - Dlaczego ten ministrant chcia wywoa III wojn wiatow? Marian Baladyski zmar z nieznanych powodw na pocztku 1998 r. Dzi za niego mwi dokumenty: ...urodzony w 1931 r. Z powodu niemoralnego prowadzenia usunity z ZMP. Jako ucze by leniwy, dumny, zarozumiay. Wrogo ustosunkowany do ustroju!. Marian Baladyski siedzia kolejno w zakadach karnych w Szczecinie i w Warszawie. W wizieniach warunki byy makabryczne. - W pojedynczej celi o szerokoci 1,8 m byo nas 15-17 osb - zezna przed sdem. - Spalimy na cementowej posadzce na jednym boku i na komend zmienialimy pooenie ciaa. Chopak opuci wizienie 11 listopada 1951 r. i zosta wcielony do wojska. Pobyt w wizieniu bardzo odbi si na jego zdrowiu. - W Szczecinie w ssiedniej celi, w czasie mojego pobytu, wykonywano wyroki mierci... - opowiada Marian Baladyski. Feliks Stanisawski zosta w 1949 r. aresztowany jako ostatni. Gdy by bity, wtedy Wadysaw urek wcza radio, eby zaguszy krzyk. - Ubecy amali mi rce, palce - wspomina Feliks Stanisawski. - Nade mn si najbardziej zncali, bo nikogo nie wydaem. Grozili mi wizieniem i zsyk na Sybir na biae niedwiedzie, jeli pisn swko. Dlatego te on przez p wieku y w strachu. Feliks Stanisawski

ledztwo przeciwko funkcjonariuszom Urzdu Bezpieczestwa wszcza i prowadzia Okrgowa Komisja Badania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Koszalinie. Na trop sprawy z Wacza naprowadzi przypadek. 12 stycznia 1997 r. czterotomowe akta dotary do Wacza z wnioskiem o postawienie w stan oskarenia Wadysawa urka, jednego z funkcjonariuszy Powiatowego Urzdu Bezpieczestwa Publicznego w Waczu. - Zgromadzone materiay daj dostateczne podstawy do postawienia zarzutu Wadysawowi urkowi, e wiosn 1947 r. i w okresie do wrzenia 1949 r. penic obowizki oficera ledczego dopuci si popenienia zbrodni przeciwko ludzkoci - powiedzia Tadeusz Mikucki, prokurator rejonowy w Waczu. 13 stycznia 1997 r. Wadysaw urek, emerytowany oficer milicji w stopniu majora zapozna si z aktami sprawy. Dzi byy ubek ma 74 lata i mieszka w Supsku. Ten

STALINOWSKI KAT JEST ZADOWOLONY Z YCIA


i nie ma zamiaru czeka na mier w wizieniu. Z jego ubeckiej teczki osobowej mona pozna yciorys: ...rocznik 1926, pochodzenie robotnicze. Zawd: instalator i blacharz. Wyksztacenie: 7 klas szkoy podstawowej i kurs polityczny. Po wyzwoleniu czonek PPR, a potem PZPR. Do organw Suby Bezpeczestwa wstpi w lutym 1945 r. z wasnych chci i zapatrywa. Z innych dokumentw mona si dowiedzie, e Wadysaw urek ma zalety i wady. Czytamy: ...Znajduje si na przecitnym poziomie intelektualnym, ale wykazuje do ideowoci. W yciu prywatnym posiada skonnoci do alkoholu i kobiet. Jednak te skonnoci ubeka nie byy przeszkod, bo by on politycznie wyrobiony i przychylnie ustosunkowany do demokracji ludowej. Wadysaw urek 4 miesice po rozprawie w 1949 r. zosta przeniesiony do PUBP w Lipianach. Trzy lata pniej awansowa na kierownika POBP w Supsku. A od 1964 r. by majorem Milicji Obywatelskiej w Supsku. W 1968 r. ze wzgldu na stan zdrowia odszed na emerytur odznaczony Krzyem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski! - Nie przyznaj si do winy - powiedzia Wadysaw urek prokuratorowi. - Byem referentem, a nie oficerem ledczym. Oskaronych tylko doprowadzaem na przesuchania. Nazwisk nie pamitam. Nie zncaem si nad nimi. Sdz, e mnie z kim pomylili. To wszystko! Po opuszczeniu prokuratury w Waczu Wadysaw urek zapowiedzia, e jego noga nie stanie w sdzie. Przyzna, e udaje si na dugo-

MILCZA PRZEZ 48 LAT O SWOIM YCIOWYM DRAMACIE


i nawet onie i dzieciom nie opowiedzia, co przey w areszcie. - Dzisiaj pierwszy raz zeznaj przed prokuratorem - powiedzia w padzierniku 1997 r. - Podpisaem druk zobowizujcy do milczenia i nic nie powiedziaem przez p wieku. Feliks Stanisawski przez 50 lat nie zapomnia o Izaaku Stolzmanie i Wadysawie urku. Ale o swoich katach nie chce rozmawia z dziennikarzami do czasu zakoczenia procesu sdowego.

40

41

trwae zwolnienie lekarskie. I sowa ubek dotrzyma. Wadysaw urek nie stawi si na adn rozpraw! 5 czerwca 1998 r. do sdu przysa orzeczenie Wojewdzkiej Komisji Lekarskiej MSW w Koszalinie. Z pisma wynika, e

MIERDZCY CIE KWANIEWSKIEGO


Tajemnice umieraj wraz z ludmi. Po przybyciu do Miska, szukalimy dwch generaw Armii Czerwonej. W latach pidziesitych byli oni dowdcami Pnocnej Grupy Wojsk Armii Radzieckiej. Ich dywizje stacjonoway w wojewdztwie koszaliskim. Dwaj

PODWADNY STOLZMANA CIERPI NA MIADYC


uoglnion mzgu, uszkodzenia minia sercowego i zwyrodnienia krgosupa. Z tego powodu proces odroczono na p roku. - Jak ycie uczy to urek nie stanie przed sdem - ocenia prokurator Tadeusz Mikucki. - Autorytet lekarzy przesdzi o wszystkim! W Waczu wszyscy milcz wok sprawy sprzed pidziesiciu lat. Gdy po p wieku ukaza si cie Stolzmana wszyscy zachorowali na amnezj. - Stolzman? Ten ubecki morderca?! - powtarza anonimowy onierz Armii Krajowej, mieszkaniec Wacza. - Nic nie powiem! Jeszcze w uszach brzmi mi sowa, ktre wypowiedzia na pocztku lat pidziesitych. Co powiedzia? e ten, kto zdradzi, ten zginie...

GENERAOWIE ZE ZOTYMI ZBAMI


mieli zna Izaaka Stolzmana. Genera Aleksiej ukaszyn ju nic nie powie. Od kilku lat nie yje. Archiwum ojca przej syn Aleksander, ktry mieszka gdzie w Moskwie. Genera ukaszyn nawet gdyby jeszcze y - mwi mieszkacy - to ju by nic nie pamita. Skleroza zara wszystkie jego wojskowe tajemnice. Genera Wasyl Klimienko mieszka w Misku przy ulicy Rokossowskiego. Kiedy sucha rozkazw marszaka Rokossowskiego, a dzi chodzi ulic jego imienia. Wasyl Klimienko jest powanie chory i od kilku tygodni przebywa w szpitalu. Dziki apwkom moemy stan przy jego ku i zada kilka pyta. - Czy zna pan pukownika Izaaka Stolzmana? - pytamy. - Tak - odpowiada genera Wasyl Klimienko. - Kiedy go pan pozna? - Gdzie pod koniec II wojny wiatowej. On by wtedy w NKWD. Czsto spotykalimy si w Koszalinie. Potem, gdzie okoo roku 1950 zosta przeniesiony do polskiego Urzdu Bezpieczestwa Publicznego. Stolzman zmieni tylko mundur, ale zajmowa si tym samym. - Czym?! - On ubija swoocz z Armii Krajowej! - Kiedy widzia go pan po raz ostatni? - Chyba w 1954 lub 1955 roku. - Co moe pan o nim powiedzie? - Z pochodzenia by ydowskim Ukraicem. Dobrze zna jzyk polski i dlatego oddelegowano go do Polski. Wiem, e

STOLZMAN CHCIA ZOSTA POLAKIEM


i swoj przyszo wiza z waszym krajem. Kiedy jednak upad stalinizm, zdawa sobie spraw, e prdzej czy pniej, zostanie oskarony o zbrodnie. Dlatego znikn...

42

43

- Gdzie?! - Wyjecha do Izraela... ladw po Stolzmanie szukamy w Gwnej Komisji Badania Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu i Instytucie Pamici Narodowej. W odpowiedzi otrzymujemy pismo, podpisane przez prokurator Wand Gazk, w ktrym czytamy: ... W Gwnej Komisji jak i Okrgowych Komisjach w Koszalinie i w Szczecinie nie byo i nie jest prowadzone postpowanie wyjaniajce lub ledztwo w sprawie zbrodniczej dziaalnoci pukownika NKWD Izaaka Stolzmana, rzekomo dziaajcego na terenie Pomorza Zachodniego. Komisji nie s znane losy pk. Izaaka Stolzmana. Okrgowa Komisja w Koszalinie badaa

DZWONY BIJ NA RAKOWIECKIEJ W GMACHU MSW


ale ubeckie metody zacierania ladw nadal obowizuj. Potem

W POGONI ZA STOLZMANEM
udalimy si do Izraela. W samym Tel Awiwie yje kilkudziesiciu Stolzmanw. - Nie liczcie, e kto z nich przyzna si do dziaalnoci w NKWD przestrzegali nas informatorzy. Dzwonilimy do kilkunastu Stolzmanw. Jednak aden z nich nie zna polskiego jzyka i nie przyzna si do ukraiskich korzeni. Na cmentarzu rwnie nie znalelimy grobu Izaaka Stolzmana. - Sprbujcie skorzysta z wywiadu palestyskiego - podpowiedzia nam jeden z polskich ydw. W Warszawie zoylimy wizyt w ambasadzie Palestyny. Osobicie przyj nas Hafez al Nimer, charge daffaires. Przy herbatce sondowalimy, czy wywiad palestyski interesuj ydowscy zbrodniarze? - Stolzman? Kwaniewski? Izaak czy Zdzisaw? - gono myla Hafez al Nimer. - Czy

DZIAALNO NKWD NA TERENIE POMORZA


rodkowego w ramach ledztwa S. 1/91NK i S. 5/91/NK dotyczcych represjonowania na tym terenie polskiej ludnoci autochtonicznej w 1945 r. Zebrany materia ledczy zosta oparty gwnie na zeznaniach wiadkw i wynikach kwerend archiwalnych w sdowych aktach. Prowadzonych byo take kilka pojedynczych ledztw w sprawach zabjstw dokonanych przez onierzy radzieckich na polskich obywatelach. Brak dokumentacji archiwalnej uniemoliwia zbadanie dziaalnoci NKWD na tamtym terenie. Pukownik Leon Andrzejewski vel Ajzef Leon by funkcjonariuszem UB. W latach pidziesitych peni funkcj dyrektora departamentu III Ministerstwa Bezpieczestwa Publicznego. Pukownika przekonujemy do rozmowy na temat tajemnic V Komendy WiN-u. Czy powoanie przez bezpiek Wolnoci i Niezawisoci byo prowokacj stulecia? - To by pomys Moskwy - mwi pukownik Andrzejewski i nastpnie dugo uzasadnia swoj tez. Potem delikatnie wypytujemy o Humera, Rokossowskiego i na kocu wymieniamy nazwisko Izaaka Stolzmana... - Izaak Stolzman? Pukownik Stolzman?! - dugo zastanawia si pk Leon Andrzejewski. - To nazwisko nie jest mi obce. Wiem, e dzwoni, ale nie wiem, w ktrym kociele! Pukownik Andrzejewski z udawan grzecznoci twierdzi, e nic wicej nie moe powiedzie na ten temat. Nawet po kilku tygodniach nie ma dodatkowych informacji o pukowniku Izaaku Stolzmanie. - Ten wasz Stolzman to jaka tajemnicza osoba - mwi przez telefon. - Nikt o nim nie sysza. Moe to jest fikcyjna posta? Stary ubek na pewno ju wie, e

PALESTYNA MA OBALI KWANIEWSKIEGO


na zamwienie polskiej prawicy? Dyplomata Hafez al Nimer dobrze zna jzyk polski. Nie byo wic trudnoci w wytumaczeniu mu, e sprawa Stolzmana powinna by wyjaniona w imi prawdy! Charge daffaires Palestyny w Polsce nie chcia rozmawia na temat Aleksandra Kwaniewskiego. Faktem jest, e palestyczycy zainteresowali si bliej Kwaniewskim w czasie kampanii prezydenckiej. I co?! - Nieoficjalnie mog powiedzie... Prosz tego nie nagrywa! - odpowiedzia Hafez al Nimer. - Z naszych informacji wynika, e w latach siedemdziesitych po raz pierwszy Zdzisaw Kwaniewski przebywa ze swoj rodzin w Izraelu! Zdzisaw Kwaniewski by studentem Akademii Medycznej im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu. Jakim by studentem? Odpowiedzi na to pytanie szukalimy w dziekanacie Wydziau Lekarskiego poznaskiej Akademii Medycznej w Poznaniu, przy ulicy Fredry 10. Chcielimy zapozna si z dokumentami dotyczcymi studenta Zdzisawa Kwaniewskiego. - Prosz wystpi z oficjalnym pismem do pana dziekana - usyszelimy w sekretariacie.

44

45

Dwa tygodnie po wysaniu pism, otrzymalimy pisemn odpowied. Profesor, doktor habilitowany Andrzej Obrbowski, dziekan Wydziau Lekarskiego I napisa: ... W nawizaniu do pisma (...) w sprawie udostpnienia dziennikarzom akt osobowych absolwenta wydziau lekarskiego Akademii Medycznej w Poznaniu Zdzisawa Kwaniewskiego z roku 1952 - wyjaniam e

WADZE UCZELNI NIE UDOSTPNIAJ AKT STUDENTW


osobom postronnym. Dlatego te my, osoby postronne nie dowiemy si, jakim studentem by Zdzisaw Kwaniewski. Czy jednak z dobrego studenta moe by zy lekarz?! - To by okres powojenny, czas odbudowy - mwi Teofil R., absolwent poznaskiej Akademii Medycznej z 1953 r. - Wwczas wszystko odbywao si w przyspieszonym tempie. Zdarzao si, e szecioletnie studia lekarskie trway 3 lata. Wtedy chodzio o ilo absolwentw, a nie o jako i fachowo lekarzy. Zdzisaw Kwaniewski, koczc w 1952 r. poznask Akademi Medyczn, mia 31 lat. Z nakazem pracy wyjecha z Poznania do Biaogardu. Tam jako kawaler zamieszka w kawalerce przy ulicy Lwowskiej 3. Jako staysta rozpocz prac w szpitalu miejskim w Biaogardzie. Zdzisaw Kwaniewski oficjalnie zosta zatrudniony 1 stycznia 1953 r. Czy trzydziestodwuletni lekarz mg by pukownikiem NKWD? - Po II wojnie wiatowej w Armii Czerwonej - odpowiada Stanisaw Krzyanowski, mieszkaniec Szczecinka - byo bardzo wielu modych pukownikw. Osobicie spotkaem pukownikw, ktrzy mieli niewiele ponad 20 lat! Stanisaw Krzyanowski, rocznik 1928, w 1946 r. wrci z Syberii. W poszukiwaniu ojca trafi do Koszalina. Wtedy zosta aresztowany przez UB i by przesuchiwany przez oficerw NKWD. - Pukownik Stolzman? Izaak Stolzman? - powtarza Stanisaw Krzyanowski. - Znane mi jest to nazwisko. W domu nawet mam ulotki kolportowane w czasie wyborw prezydenckich przez Konfederacj Polski niepodlegej. Te ulotki gosiy, e Izaak Stolzman to Zdzisaw Kwaniewski. Uwierzyem... Pan Stanisaw przez rok wierzy. Zna kilkudziesiciu ydw, ktrzy w latach pidziesitych zmienili nazwiska. Wanie

W Tel Awiwie spotkalimy czowieka, ktry z Polski wyjecha w 1968 r. Ten mczyzna, rocznik 1918, od urodzenia do wyjazdu z Polski, mieszka w Szczecinie. Polski yd chciaby pozosta anonimowy. Oto, co od niego usyszelimy: - O Izaaku Stolzmanie usyszaem od ojca pod koniec lat czterdziestych. Ojciec opowiada, e to jest ydowski Ukrainiec, ktry mci si na polskich patriotach. Zapamitaem to nazwisko... Nasz rozmwca pokaza nam poky maszynopis. Tytu: Likwidacja czonkw Armii krajowej przez PPR i wywiad sowiecki. Oto tre: ... Gwn rol w likwidacji czonkw polskiego ruchu podziemnego odgryway tzw. sowieckie grupy operacyjne wkraczajce na ziemie polskie wraz z Armi Sowieck. Byy to grupy kontrwywiadu sowieckiego, dziaajce na terenie Polski zawsze i przede wszystkim przez przydzielonych specjalnie agentw bezpieczestwa polskiego. Grupy te rozpoczy masowe aresztowania i masow likwidacj Armii Krajowej tym atwiej, e zastay ju teren czciowo rozpracowany i przygotowany. W czasie okupacji bowiem wywiad sowiecki rzuci na teren Polski powan ilo swoich agentw. Zadaniem ich byo tylko i wycznie ustali skad i dane polskiego ruchu podziemnego po to, aby mie gotowe nazwiska i adresy do likwidacji w chwili, kiedy wkroczy Armia Czerwona. Wiem o tym doskonale, bo sam byem przydzielony do takiej sowieckiej grupy operacyjnej, ktra dziaaa na Pomorzu Zachodnim. Pamitam, e natychmiast po wkroczeniu wojsk sowieckich

MOIM PRZEOONYM ZOSTA PODPUKOWNIK IZAAK STOLZMAN


To on by tym sowieckim agentem rzuconym do Polski przez NKWD. Sowiecka grupa operacyjna przystpia natychmiast do masowych aresztowa. Wiem take, e konfiskowane przy tej okazji fundusze operacyjne AK w zocie i walucie - wadze sowieckie wywoziy natychmiast do Rosji. Aresztowanych onierzy AK kierowano naprzd od obozu przejciowego w Rembertowie pod Warszaw, a potem do obozu w Dodelanach w koszaliskim. - Kto jest autorem tego zeznania? - zapytalimy. - Nie wiem - odpowiedzia polski yd. - Jak pan wszed w posiadanie tego dokumentu? - Ten maszynopis znalazem w papierach ojca, ktry zmar w 1974 roku. - Ojciec nic panu o tym nie mwi? - Nie. - Nie rozmawialicie o Stolzmanie?

JEDEN ZE SPOLONIZOWANYCH YDW


powiedzia mu, e Izaak Stolzman w 1954 r. uciek do Izraela. Kto? - On ju nie yje... - odpowiada Stanisaw Krzyanowski.

46

47

- Tak, ale jeszcze w Polsce w latach pidziesitych. Pamitam, e w roku 1954 lub 1955 suchalimy Wolnej Europy. Wtedy Jzef wiato wspomina Izaaka Stolzmana... Kim by Jzef wiato? To podpukownik bezpieki, zastpca dyrektora X Departamentu w ministerstwie Bezpieczestwa Publicznego. Synna dziesitka MBP bya kontrwywiadem partii i dbaa o czysto szeregw PZPR. Zwalczaa rwnie wrogw komunizmu. Na czele X Departamentu sta pukownik Anatol Fejgin. W grudniu 1953 r. Jzef wiato

rodzina Kwaniewskich ma nieczyste sumienie. I Zdzisaw Kwaniewski co ukrywa i Aleksander

KWANIEWSKI MA CIEMN KART W SWOIM YCIORYSIE


Nie mam adnych wtpliwoci. Po co obaj przyjedali do Izraela? Z kim si spotka Aleksander Kwaniewski w Calgary w 1988 r.?! - Z kim?! - Z bardzo wanym ydem! Nic wicej nie mog powiedzie... Koniec rozmowy. W tym momencie pojawi si kolejny lad. Wiadomo, e w lutym 1988 r. Aleksander Kwaniewski zosta przewodniczcym Polskiego Komitetu Olimpijskiego (PKOL). Jako szef PKOL-u pojecha na zimowe igrzyska olimpijskie do Calgary. W Kanadzie przebywa przez 3 tygodnie. Jako szef olimpijskiej reprezentacji Polski spotyka si z wieloma osobami. Kim by ten bardzo wany yd? - Moe Izaak Stolzman? - podpowiedzia pewien anonimowy pukownik MSW. I tak koo si zamyka. Prezydent

PODPUKOWNIK BEZPIEKI UCIEK NA ZACHD


Odnalaz si w Nowym Jorku i zaoferowa swoje usugi radiu Wolna Europa. Od wrzenia 1954 r., na falach radiowych opowiada o swoich dowiadczeniach z pracy w bezpiece. Dzi wiemy, e Jzef wiato by agentem NKWD i by wykorzystywany przez wywiad radziecki w grze z wywiadem amerykaskim. - Co mwi Jzef wiato o Stolzmanie? - kontynuowalimy rozmow. - To byo tak dawno, prawie p wieku - odpowiedzia polski yd. Ju nie pamitam dokadnie. Na pewno nazwisko Stolzmana pado kilka razy w tych pogadankach wiaty. - W jakim kontekcie? - Chyba... Chodzio o to, e krwawym katem onierzy Armii Krajowej by zbrodniarz w mundurze NKWD, pochodzenia ukraiskiego. - Co si stao z Izaakiem Stolzmanem? - Podobno gdzie w poowie lat pidziesitych uciek do Izraela. Pewnie zmieni nazwisko. Nigdy ju wicej o nim nie syszaem. - Kto w Polsce mgby najwicej powiedzie o Stolzmanie? - Nie wiem, czy ten czowiek jeszcze yje. - Kto?! - Pukownik Leon Andrzejewski, dyrektor Departamentu III MBP. Nazwisko Andrzejewski przybra on dopiero, gdy zosta szefem departamentu. Wczeniej nazywa si Leon Ajzef... - yje! - Ten yd wie wszystko o ydach dziaajcych w bezpiece. - Rozmawialimy o nim. Pukownik Andrzejewski twierdzi, e Stolzman to jaka tajemnicza posta, a moe nawet fikcyjna... - Kamie! - Czy wie pan, e w Polsce wielu ludzi twierdzi, e Izaak Stolzman to pniejszy Zdzisaw Kwaniewski? - Syszaem te plotki. To prowokacja! Chocia jestem przekonany, e

KWANIEWSKI ZAPLTA SI W OSZUSTWACH JAK W PAJCZYNIE


Czy takiemu czowiekowi mona wierzy? - Ciekawe, co dzi o swoim synu powiedziaby Zdzisaw Kwaniewski? - zastanawia si mieszkaniec Biaogardu. - Chocia wiadomo, e niedaleko pada jabko od jaboni! Ludzie lewicy z Biaogardu chcieli ufundowa tablic pamitkow, powicon Zdzisawowi Kwaniewskiemu. Tablica miaa by umieszczona na domu rodzinnym Kwaniewskich w Biaogardzie, przy ulicy Dworcowej 10. Na tablicy mia by napis: W tym domu mieszka i pracowa doktor Zdzisaw Kwaniewski (1921-1992), ojciec prezydenta III RP Aleksandra Kwaniewskiego. - W tej sprawie pojechalimy do Warszawy - mwi jeden z inicjatorw tego przedsiwzicia. - Osobicie przyj nas Aleksander Kwaniewski, ktry pozytywnie odnis si do naszego pomysu. Jednak pomys nie zosta zrealizowany. Przeciwko pamitkowej tablicy zaprotestowali mieszkacy domu, ktrym mieszkali Kwaniewscy oraz prawicowcy z Biaogardu. - Tablica pamitkowa powicona Stolzmanowi?! - protestowali. Czy mona sobie wyobrazi wiksze upokorzenie dla Biaogardu?! Czy chcemy upamitnia mierdzcy cie Aleksandra Kwaniewskiego?

48

49

CZY IZAAK STOLZMAN TO PNIEJSZY ZDZISAW KWANIEWSKI, OJCIEC OBECNEGO PREZYDENTA RP?
Gdzie w poowie 1945 r. wraz z rodzicami przyjechaem do Gdaska, w domu rodzicw miecia si komrka kontrwywiadu AK w dzielnicy Gdaska Wrzeszcz ul. K. Wallenroda 4, ktrej zadaniem midzy innymi byo zbieranie wiadomoci o aresztowanych onierzach AK, NSZ itd. Do komrki przychodziy wiadomoci, e w stron Gdaska s kierowani winiowie, ktrzy nie docieraj do miejsca przeznaczenia tzn. do wizienia celem odbycia dalszej kary, a praktycznie nie byli skazani prawomocnym wyrokiem Sdu. Ojciec mj postanowi pj do pracy w Urzdzie Bezpieczestwa Publicznego Gdask jako kierownik warsztatu krawieckiego, a mnie wzi jako ucznia. Podjto szczegow penetracje UBP w Gdasku. Rzeczywisto okazaa si koszmarem. Do gdaskiego Urzdu Bezpieczestwa Publicznego przywoono tygodniowo od jednej do dwch grup onierzy AK. Przesuchania prowadzili NKWD-zici - w formie amania rk, ng, wyrywania paznokci itd. Przesuchania byy nadzorowane przez oficerw NKWD, ktrych nie znano, ale podlegali Stolzmanowi. Nastpnie przesuchanych AK wysano transportem samochodowym do Barkenbrucke - Barkuniewo, gdzie byli rozstrzeliwani od rki. Moje spotkanie z Albertem Forsterem byo zaplanowane. Chciaem zobaczy wielokrotnego morderc Polakw z bliska. Po przyjciu do wizienia znajomy stranik p. aniewski zamieszkay Wrzeszcz ul. Wajdeloty ostrzeg mnie eby zachowa cisz, poniewa w celi Forstera znajduje si Komisja, ktra prowadzi przesuchanie. Stanem pod drzwiami, eby podsucha czego dotyczy przesuchanie Forstera. Usyszaem - ty durak, mw gdzie zoto, jak nie powiesz to zabijemy, gdzie dolary itd. Sycha byo krzyk ratunku, ratunku i znowu pytania jak poprzednio. Gdy oprawcy wyszli z celi Forstera, mao nie zemdlaem z przeraenia - byli to Izaak Stolzman, Bartkowski oraz nieznany mi osobnik. Gdy Forster pozosta sam w celi, nie wiem co we mnie wlazo, do tej pory nie mog zrozumie. Byskawicznie podszedem do drzwi celi, otworzyem je, Forster lea skatowany na pododze, zamknem za sob drzwi i odezwaem si do Forstera tymi sowami: Niech bdzie pochwalony Jezus Chrystus. Forster spojrza na mnie i zdziwionym gosem odpowiedzia

po polsku: chopcze, daj mi wody, ale niestety, nie mg utrzyma w rku kubka z wod, tak by skatowany. Poprosiem stranika p. aniewskiego, ktry pomg zanie Forstera na ko. O dziwo Albert Forster Gauleiter N.S.D.A.P. podzikowa po polsku. Nazajutrz przyniosem octu i zrobiem Niemcowi okady na rce i nogi, bo mia bardzo spuchnite od bicia. Co kilka dni przychodziem do Forstera, prowadzilimy lune rozmowy. W pewnym momencie Albert Forster zapyta mnie co mnie skonio, e ja przychodz do niego, opatruj go, karmi itd. Moja odpowied bya krtka: zobaczy jak wyglda morderca Polakw. Odpowiedzia mi, e i tak w tej chwili tego nie zrozumiem i bezstronnego osdu nie wydam. Po pewnym okresie czasu zawoa ojca i mnie dyrektor Konsumu Urzdu Bezpieczestwa w Gdasku. Pan Kamiski Icek ostrzeg ojca i mnie abym nie odwiedza Forstera, bo to moe le si dla nas skoczy. Po kilku dniach bdc w magazynie z dodatkami krawieckimi, ktry znajdowa si na terenie wizienia, poszedem do Alberta Forstera i powiedziaem, e ostatni raz przychodz do niego, bo zostaem ostrzeony, e mog mie kopoty, gdy bd dalej si z nim kontaktowa. Forster poprosi mnie, aby dostarczy list do jego znajomego, ktry mieszka w Wrzeszczu przy Morskiej. Ju w tym momencie Forster nie ukrywa, e chodzi o pienidze, due pienidze. Po otrzymaniu listu od Forstera natychmiast zaniosem go do szefa placwki Wadysawa Dzimitrowicz, aby odczyta pismo. Okazao si, e w tym licie Forster nakazywa przygotowanie dwch milionw dolarw oraz przekazanie agentom NKWD tych pienidzy, wymieniajc ich nazwiska: 1) Izaak Stolzman; 2) Leeibo Bartkowski, oraz sposb i miejsce ich przekazania. Po oddaniu listu spotkaem si znowu z Forsterem. Powiedziaem mu, e list oddaem i zapytaem go wprost, czy on nie boi si, e go zdradz. Krtka bya odpowied Alberta Forstera: nienawidzisz Niemcw, tak samo nienawidzisz komunistw, dlatego mnie nie zdradzisz. Nastpnie zapyta mnie, dlaczego tak panicznie boj si spotkana z Izaakiem Stolzmanem. Przecie to sojusznik, stwierdzi ironicznym gosem. Riposta moja bya natychmiastowa natychmiast wa trafi w rce arcyzbrodniarza i mordercy. Forster poprosi, abym opowiedzia histori poznania Izaaka Stolzmana, ktry w okresie midzywojennym zosta przerzucony z terenw Rosji Sowieckiej na tereny wojewdztwa lwowskiego, gdzie prowadzi dziaalno szpiegowsk na korzy Rosji Sowieckiej. Gdy polski kontrwywiad zacz depta mu po pitach, zmuszony by ucieka do Sowietw, gdzie zosta skierowany na przeszkolenie do NKWD. Po ukoczeniu szkoy NKWD staje si zawodowym zabjc i bierze czynny udzia w grupie Katw, ktrzy wymordowali polskich oficerw w Katyniu. Po dokadnym wykonaniu dziea zniszczenia polskiej in-

50

51

teligencji, oprawca zosta skierowany na Wileszczyzn. Sowieci zaczli wprowadza nowe porzdki: zakadano Kochozy, Sowchozy, spdzielnie rzemielnicze. Artel, do ktrego ojciec musia si zapisa. Gdy ojciec przyszed do pracy, w kancelarii Dyrektora Spdzielni siedzia cywil, ktry przedstawi si jako Izaak Stolzman, i e ojciec bdzie mu szy mundur i ubranie cywilne. Wybucha wojna sowiecko-niemiecka. Ubranie i mundur nie zostay uszyte. Izaak Stolzman znikn, ale pozosta na Wileszczynie. Wywiad i kontrwywiad sowiecki posiada szereg punktw kontaktowych na Wileszczynie przed zajciem polskich terenw, jak i po zajciu. Jednym z takich punktw kontaktowych bya stacja kolejowa Gawia na trasie Lida-Baranowicze. Wanie na tej stacji pojawi si Stolzman, tam znalaz go p. Borysewicz. Stolzman wyglda na biednego, nieszczliwego. Po krtkiej rozmowie z nim p. Borysewicz postanowi go zabra uznajc, e to jest bardzo porzdny i uczciwy czowiek. By tylko jeden bardzo powany kopot. Izaak Stolzman nie mia przy sobie adnych dokumentw mogcych stwierdzi jego tosamo. Przywiz Izaaka Stolzmana do Gminy Lepniszki, ktre znajdoway si w powiecie Lida. P. Borysewicz zaproponowa mu mieszkanie u p. Marczyk. By jeden pokj wolny, tam te zamieszka za niedu odpatnoci, natomiast dostawa wikt, opierunek itd. za darmo z dobrego serca gospodyni - wacicielki. P. Borysewicz, przy pomocy Dulko Albina, zaatwili Stolzmanowi dokument tosamoci. Auswajs na nazwisko Zdzisaw Kwaniewski. Wszystkie dane w dokumencie byy faszywe za wyjtkiem blankietu oraz piecztek i podpisw stwierdzajcych tosamo. Ju teraz Izaak Stolzman z now twarz i danymi zostaje zatrudniony jako tumacz z pomoc p. Borysewicza w komendanturze u Niemcw w Lepniszkach, albowiem Zdzisaw Kwaniewski wada perfekt jzykiem niemieckim. Wykona dwa zdjcia: do akt personalnych, ktre prowadzili Niemcy oraz do Auswajsu - zdjcie nr 1 na pierwszej stronie. Izaak Stolzman vel Z. Kwaniewski natychmiast zaoy w domu Marczkw punkt kontaktowy dla agentw sowieckich i wchodzi w ukady z Niemcami. Trzeba przyzna, e Stolzman-Kwaniewski zorganizowa odpowiedni siatk agentw na terenie Wileszczyzny. Zacz wspprac z Niemcami, wykonywa specjalne listy nazwisk adresw tych ludzi, ktrzy udali si do partyzantki. W zalenoci od sytuacji przekazywa je Niemcom lub partyzantce sowieckiej. Zbiera dokadne wiadomoci o stanie oddziaw AK, iloci ludzi, uzbrojenia itd. Zwerbowa dwch Niemcw, z ktrymi rabowa ydw w Wilnie, rwnie rabowa okoliczne rodziny ydowskie do 1944 r. Sta si bardzo bogatym czowiekiem. Wszyscy uwaali, e Z. Kwa-

niewski jest Polakiem, rwnie w AK wanie za zdrad ojczyzny zosta skazany na kar mierci. Waciwie Zdzisaw Kwaniewski by ruskim, a dokadnie sowieckim ydem. Ojczyzn jego by Zwizek Radziecki, poniewa by urodzony w Rosji, a dziadkw mia we Lwowie i by obywatelem ZSRR. Zapytuj, kim jest Aleksander Kwaniewski, nasz prezydent. Niemcy do ochrony Z. Kwaniewskiego przeznaczyli 2 agentw niemieckich, wida ich na zdjciu nr 4. Pytanie do Lucjana Marczyka: Panie Lucjanie, Rosjanie zbliali si do Wilna i pana okolicy, co pan wtedy robi? Odpowiada Lucjan Marczyk: W 1944 r. na wiosn udaem si do partyzantki (AK) uprzednio namawiajc Zdzisawa Kwaniewskiego, aby razem ze mn uda si do AK. Natomiast razem ze mn po wejciu wojsk sowieckich ukrywa si przed Sowietami. Praktycznie to byo pozorowane ukrywanie si Kwaniewskiego przed Sowietami. W nocy przyby do naszego domu d-ca druyny o ps. WIATR. Zawiadomi mnie, e w domu ukrywamy zdrajc NKWD, ktry wydaje dla NKWD AK-owcw, e na niego zosta wydany wyrok mierci, e tego gnoja mam zlikwidowa. Gdy d-ca dr WIATR odszed, zawoaem Zdzisawa Kwaniewskiego, ktry ukrywa si w stodole. Powiedziaem mu, e dostaem rozkaz zabi go, bo jest zdrajc i NKWD-zist. Powiedziaem mu, e adnej krzywdy mi nie zrobi i e go nie zabij. Za dwa dni przyjechali do mnie do domu NKWD-zici Gusiew Paszkow oraz Anasimow. Zostaem aresztowany, podczas przesuchania NKWD-zista Gusiew powiedzia mi, e wyda mnie najlepszy przyjaciel Izaak Stolzman - Zdzisaw Kwaniewski. Dostaem wyrok zaoczny 10 lat agrw. Wrciem do Polski dopiero w 1956 r. Izaak Stolzman - Zdzisaw Kwaniewski wyda dla NKWD swoich najlepszych przyjaci, ktrzy z nim pracowali w gminie Lepniszki - p. Borysewicza oraz Dulko Albina, ktrzy dostali wyroki po 10 lat wiezienia. Izaak Stolzman zaatwi sobie w centrali NKWD pobyt w Polsce oraz nadzr: 1) Nad obozem w Borne Sulinowo, gdzie jednorazowo mogo mieci si 800-1.000 winiw. 2) Organizacja Powiatowego Urzdu Bezpieczestwa w miecie Drawsko Pomorskie. 3) Organizacja Powiatowego Urzdu Bezpieczestwa w Biaogardzie. W zwizku z powyszym Z. Kwaniewski postanowi wraz z rodzin Marczykw uda si do Polski. Po przyjedzie do Polski do miasta Sulecino Kwaniewski owiadczy p. Krystynie Marczyk, e jedzie studiowa na wydzia lekarski do Poznania. Wynaj prywatne mieszkanie i zacz studiowa.

52

53

1) Pytanie do Krystyny Marczyk: Pani Krysiu, w jaki sposb odbyo si rozstanie-zerwanie znajomoci z Kwaniewskim? Odpowied: W pewnym momencie Kwaniewski powiedzia mi, e nie jest godzien patrze mi w oczy i rozmawia ze mn, poniewa on jest NKWD-zist, a Lucjan mj brat AK-owcem. On jego wysa na Sybir. 2) Pytanie do Krystyny Marczyk: Pani Krysiu, czy Zdzisaw Kwaniewski posiada jakie wyksztacenie? Odpowied: Tak, wiem na pewno, e mia ukoczon matur i wysze studia. 3) Pytanie do Krystyny Marczyk: Pani Krysiu, czy Izaak Stolzman Z. Kwaniewski ukoczy studia medyczne w Poznaniu? Odpowied: Jednoznacznie NIE. 4) Pytanie do Krystyny Marczyk: Czy pani wie, e Izaak Stolzman Z. Kwaniewski ma lub mia rodzin w Wilnie lub w okolicach Wilna? Odpowied: W Wilnie ani pod Wilnem, ani w okolicach Wilna nie mia Z. Kwaniewski adnej rodziny. 5) Pytanie do Lucjana Marczyka: Czy pan wie, e Izaak Stolzman Z. Kwaniewski ma lub mia rodzin w Wilnie lub okolicach Wilna? Odpowied: W Wilnie ani pod Wilnem, ani w okolicach Wilna nie mia Z. Kwaniewski adnej rodziny. Natomiast o ile mi wiadomo, to mia dziadka lekarza we Lwowie, o tym wiem od lekarza p. Hirsza, ktry mieszka w Supsku. 6) Pytanie do Krystyny Marczyk: Czy pani Krystynie wiadomo, e Z. Kwaniewski mia rodzin we Lwowie? Odpowied: Izaak Stolzman mia dziadka, ktry by lekarzem. Wiem od lekarza p. Hirsza, ktry dziadka zna osobicie. 7) Pytanie do Krystyny Marczyk: Pani Krystyno, czy pani wie, e Izaak Stolzman ma jak rodzin na zachodzie? Odpowied: Tak, ma starsz crk od syna. Mieszka w Szwajcarii w Miecie Davos. Jest bardzo bogat osob. Posiada 2 banki i nie kryje si, e jest rodowit ydwk. Na pogrzebie ojca nie bya, nie wiadomo z jakich powodw. 8) Pytanie do Krystyny Marczyk: Pani Krysiu, czy Stolzman utrzymywa stosunki koleeskie z osobami z Lepniszek? Odpowied: NIE. Gdy powrcili z zesania Dulko Albin oraz Borysewicz nie wiedzieli o tym, e za przyczyn Stolzmana zostali zesani na Sybir. W tym czasie Stolzman mieszka w Biaogardzie, wic postanowili go odwiedzi,

przecie to by najlepszy przyjaciel. Gdy podeszli pod drzwi i zapukali, Stolzman otworzy i gdy ich zobaczy, zblad, rce zaczy mu dre, zacz si jka, nie mg wypowiedzie sowa. Po kilku minutach zaprosi ich do pokoju, poprosi ich, aby zrobili sobie herbaty, wypili po kielichu, a on zaraz przyjdzie. Uciek przez okno i tyle go widzieli. Jak wynika z opowiada autentycznych wiadkw, Izaak Stolzman pochodzi rodem z ZSRR i jest rosyjskim ydem. Zapytuj: a kim jest nasz Prezydent? Jak wynika z opowiadania autentycznych wiadkw, prezydent nie ma adnej rodziny na Wileszczynie, natomiast Aleksander Kwaniewski chwali si publicznie, e ma tam jak rodzin lub miejscowoci, gdzie tu rodzina mieszkaa. Przecie nosi faszywe nazwisko, ktre zostao zmylone przez p. Borysewicza oraz Dulko Albina. Proces Karny w S.W. w Supsku II Wydzia Karny O odszkodowanie za 10 lat zesania do ktrego przyczyni si Zdzisaw Kwaniewski ojciec obecnego Prezydenta Lucjan Marczyk poda do Sdu Wojewdzkiego, e na jego osobie dokonano przestpstwa oskarajc go, e jest zdrajc ojczyzny. Zosta skazany na 10 lat agrw. Sd uzna dania i racj p. Marczyka i przyzna mu odszkodowanie 50 tys. zotych. W moim przekonaniu i odczuciu przyznanie odszkodowania w wysokoci 50 tys. z jest zamkniciem ust p. Marczyka, aby dalej nie rozrabia, bo ojcem prezydenta jest arcyzbrodniarz i morderca. Podaj sygn. Akt II KO. 111/98 Mord nad jeziorem Narocz Izaak Stolzman-Kwaniewski dysponowa wrd miejscowej ludnoci biaoruskiej i rosyjskiej dobr agenturaln siatk. Napa sowieckiej brygady im. Woroszyowa w dn. 26 VIII 1943 r. na Polski Oddzia Partyzancki Armii Krajowej i zamordowanie ppor. ps. Kmicic i jego 80 onierzy byo z inicjatywy Izaaka Stolzmana. Na miejsce Kmicica przyszed rtm. Szendzielarz ps. upaszko, z grup rozbitkw podj dziaalno partyzanck jako 5 Brygada mierci. upaszko przeorganizowa brygad. ***

54

55

21.02.2001 r. Dominik Dzimitrowicz ul. XX-lecia 1/50 76-270 Ustka Sygn. akt 2DS. - 1705/96 2DS. - 2606/99

Pan Prokurator Generalny Warszawa

ZAALENIE
W zwizku z postanowieniem o umorzeniu dochodzenia 2DS. 1705/96 oraz 2DS. - 2606/99 p/w Komornikowi Rew. I Sawomir Bartkowski oskaram prokurator Jagieo o brak profesjonalizmu i celowe zaniechanie, jest prokuratorem dyspozycyjnym! Wnosz o uchylenie postanowienia wydanego przez prokurator Jagieo i zatwierdzonego przez prokuratora okrgowego i oddanie celem przeprowadzenia rozprawy. Swoje zaalenie motywuj w nastpujcy sposb. Pani prokurator postanowia umorzy dochodzenie. Jak rwnie w tym kierunku poszy Prokuratura Rejonowa i Okrgowa.Cytuj: W sprawie niedopenienia przez komornika Rew. I przy Sdzie Rejonowym w Supsku obowizkw w zakresie sposobu zbycia zajtego mienia dokonanego w trakcie egzekucji prowadzone p/w Dominikowi Dzimitrowicz w 1992 r. Zbycia go celem osignicia korzyci materialnych tj. o czyn z art. 231 paragraf 2 kk. Wobec braku danych dostatecznie uzasadniajcych podejrzenie jego popenienia art. 17 paragraf 1 kk. Powysze twierdzenie pani prokurator Jagieo oraz Prokuratury Rejonowej i Okrgowej jest kamstwem, matactwem i krtactwem. Stosuj totaln obron Komornika Rew. I S. Bartkowskiego, ktry jest synem okrutnego i ohydnego zbrodniarza. Przed ujawnieniem, e Prokuratura Supska w latach 1947-52 braa udzia w okrutnych i ohydnych zbrodniach, jakie dokonywali NKWD-zici, Izaak Stolzman oraz jego pomocnik Bartkowski, przyszy sdzia PRL. Co najmniej jeeli prokuratura supska nie braa udziau podkrelam w okrutnych i ohydnych zbrodniach w podziemiach przy ul. Jaracza to tolerowaa i aprobowaa zamordowanie okoo 50 mar. obywateli szwedzkich, zbrodnie na onierzach AK, powstacach Warszawy 1944 r., na ofiarach Wehrmachtu, ktrzy nie chcieli suy w NRD itd.

Gdzie w poowie 1945 r. wraz z rodzicami przyjechaem do Gdaska. W domu rodzicw miecia si Komrka Kontrwywiadu w dzielnicy Gdask-Wrzeszcz ul. K. Wallenroda 4. Do Komrki przychodziy wiadomoci, e w stron Gdaska s kierowani winiowie, ktrzy nie docieraj do miejsca przeznaczenia, tzn. do wizienia. Aby rozpozna spraw ojciec mj postanowi pj do pracy UBP Gdask jako kierownik warsztatu krawieckiego, a mnie wzi jako ucznia. Podjto szczegow penetracj UBP w Gdasku. Rzeczywisto okazaa si koszmarem. Do gdaskiego UB przywoono tygodniowo od jednej do dwch grup onierzy AK. Przesuchiwania prowadzili NKWD-zici w formie amania rk, ng, wyrywania paznokci itd. Ww. przesuchania byy nadzorowane przez Stolzmana. Nastpnie przesuchanych winiw wysyano transportem samochodowym w kierunku Supska. Od 1947 r. zaczto stopniowo likwidowa obz Barkniewo, gdzie byli rozstrzeliwani onierze Armii Krajowej. W zwizku z tym cz winiw bya kierowana do podziemi przy ulicy Jaracza w Supsku, gdzie bya mordowana, nastpnie zasypywana wapnem, gdzie do tej pory le ich prochy. ***

Przedsionek Pieka
W zwizku z tym, e Stolzman zna mego ojca, z ktrym uzgodni, e w rezerwie zawsze bdzie wyprasowany mundur. Gdy by w Gdasku, dzwoni do Konsumu eby przysa mundur, wtedy ojciec posya mnie z mundurem do Stolzmana. Wziem mundur i poszedem do Urzdu Bezpieczestwa w Gdasku. Niosc mundur dla Stolzmana nie spodziewaem si, e w przecigu 48 godzin znajd si w Przedsionku pieka. Gdy wszedem do pomieszczenia, gdzie znajdowa si Leebe Bartkowski, ktry przygotowywa narzdzia do torturowania ludzi, zamiast zameldowa swoje przybycie, stanem i przygldaem si, co Bartkowski robi. Tene nie zastanawiajc si uderzy mnie w twarz. Natychmiast odwzajemniem Bartkowskiemu. Z opresji wybawi mnie Stolzman, ktry wszed prowadzc dwie kobiety, jedn modsz, drug starsz. Okazao si, e byy to ona i crka jednego z uciekinierw, ktry przyzna si, e u niego w domu przechowywana jest cz narkotykw - zabrano narkotyki i obie panie. Przez p dnia Szwedzi i Polacy byli przesuchiwani przez Stolzmana i Bartkowskiego. Interesowao ich kto i skd dostarczy opium na statki, gdzie znajduje si miejsce skadowania na terenie Trjmiasta, Ustki, Supska. Gdy skoczono ustne przesuchiwanie i Stolzman nie dowiedzia si skd brano tak due iloci narkotykw, wtedy przystpiono do fizycznego przesuchiwania.

56

57

Na tapet wzito winia, ktry na piersi mia zawieszony Krzy. Bartkowski kaza zdj krzy, lecz przesuchiwany odmwi. Stolzman kaza Bartkowskiemu powiesi go na haku na acuszku od krzya. Postawiono delikwenta na taborecie i rce i nogi mia zwizane, gow przeoono za acuszek powieszony na haku. Nastpnie Bartkowski raptownie wyrwa awk spod ng. acuszek pk pod napreniem, i jednoczenie przeci prawdopodobnie ttnic. Krew zacza la si jak z kranu. Po kilku minutach czowiek nie y. Kazano mi pomc wynie zwoki oraz zmy podog. Krew z krzya zmywa NKWD-zista. Osobicie syszaem jak Stolzman mwi do Bartkowskiego, e krzy ten wemie na pamitk do domu. Nastpnym do przesuchania by mody Polak. Zwizano mu rce i nogi oraz powieszono jak winiaka na haku. Obnaono doln cz ciaa i Bartkowski szczypcami zacz ciska przyrodzenie. Nastpi niesamowity krzyk blu torturowanego czowieka. Stolzman kaza przerwa tortury i zapyta czy ju sobie przypomnia skd mieli na statku narkotyki. Mody czowiek wskaza na maestwo z crk, ktre prawdopodobnie miao si zajmowa transportem narkotykw na statki. W pierwszej kolejnoci wzito seniora rodu, on i crk ze zwizanymi rkoma i posadzono w bliskiej odlegoci od ojca i ma. Zaczto mu zrywa paznokcie z rk i ng, eby nie krzycza - zaplombowano usta. Torturowany czowiek kilkakrotnie mdla. amano mu palce u rk i ng, i rce. Gdy zdjto opask z ust, Bartkowski zapyta go, czy bdzie zeznawa, odpowiedzia e tak. Narkotyk opium zosta przywieziony do miasta Ustka samochodem MO, a eskort stanowili milicjanci. Gdy samochd pojecha pod statki, onierze ktrzy plonowali statki szwedzkie zniknli na czas rozadunku towaru. Izaak Stolzman zagrozi, e jeeli nie bdzie mwi prawdy, to ona i crka zostan zgwacone a pniej zastrzelone. Torturowany mczyzna przypomnia sobie, e narkotyk by przywieziony z Urzdu Bezpieczestwa Publicznego w Szczecinie. Stolzman jak to usysza to si wciek, zawoa dwch NKWD-zistw, te ydw, ktrzy zgwacili 15letni crk oraz on. Po zgwaceniu kobiet Stolzman wzi ze stou aparat, rozwar pochw a Bartkowski wepchn nagrzany prt do czerwonoci w skrwawion pochw dziewczyny. Nastpi niesamowity krzyk blu. Tak samo postpiono z matk dziewczyny. Nieprzytomne kobiety wyniesiono do nastpnego pomieszczenia, gdzie zostay zastrzelone. Stolzman Izaak w dalszym cigu prowadzi ledztwo w stosunku do torturowanego mczyzny, nie wierzy jego zeznaniom, a ten z uporem maniaka powtarza, e narkotyki zostay przywiezione z Urzdu Bezpieczestwa w Szczecinie. W pewnym momencie kaza nagrza prt, a Bartkowski z ca si-

wepchn w obytnic, powtrzy si ten sam scenariusz - ryk czowieka mordowanego. Po zakoczeniu eksperymentu zosta zastrzelony strzaem w ty gowy. Wykonawc by Leebe Bartkowski. Izaak Stolzman zarzdzi przerw na obiad. Gdy chciaem opuci przybytek zbrodni zapytaem czy mog pj do domu. Stolzman powiedzia, e zostan i pjd, gdy przyjdzie czas. Po jakim czasie powrci z obiadu Leebe Bartkowski, stan w rozkroku i powiedzia do mnie: Nu ty Goj, czy wiesz, e nasze kamienice a wasze szubienice, za chwil zawiniesz na tym haku!!!. Po chwili przyszed Izaak Stolzman i zarzdzi przesuchanie pozostaych Polakw przez Bartkowskiego, a mnie kaza pozostawi w pokoju. Natomiast Stolzman wzi dwch pomocnikw i rozpocz przesuchania marynarzy szwedzkich, zastosowa stopniow metod torturowania, zaczto od zdzierania paznokci z rk i ng oraz amania palcw. Nastpnie rozgrzanym prtem-prtami cignito po caym ciele, plecach, nogach, brzuchu, piersiach itd. Krzyk blu, rozpaczy mczonych marynarzy szwedzkich. Gdy torturowano Szwedw i Polakw, Izaak Stolzman sta i przyglda si, jak torturowani ludzie krzycz. On umiechn si, wydawao si, e Stolzman znajduje si w jakiej ekstazie, ktra dawaa mu niesamowit przyjemno. Leebe Bartkowski podczas przesuchania uciekinierw polskich nie uzyska adnych dodatkowych wiadomoci. Stolzman kaza odprowadzi i rozstrzela. Dla mnie dano siennik i koc do spania i tak przesiedziaem ca noc do nastpnego ranka. Rano nastpnego dnia Stolzman kaza Bartkowskiemu zaadowa do samochodu rozstrzelanych Polakw, zawie do Brzena i zakopa. Sam natomiast przy pomocy dwch NKWD-zistw rozpocz kontynuacj wczorajszych przesucha marynarzy szwedzkich, dochodzenie prowadzone byo w jzyku niemieckim tak, e nic nie rozumiaem. Tyle mogem zrozumie, e gdy nie byo po myli Stolzmana, to wzmagao si zncanie. amanie rk, palcw, bicie prtem po caym ciele itd. Gdy przyjecha Bartkowski, poleci, aby przygotowa do drogi samochd, jeeli bd pyta dokd zabiera - powiedzie, e Szwedzi s wiezieni na statek, ktry ich zawiezie do Krlewca - Kalingradu. Byo to kamstwem i wyprowadzeniem wszystkich zainteresowanych w pole. Nastpnie wszystkich porwanych Szwedw wsadzono do samochodu uprzednio wic rce i nogi. Konwojenci siedli razem z winiami. Natomiast Naczelstwo w Gaziku, a ja z nimi. Ruszylimy w stron Gdynia - Lbork - Supsk. W Supsku po kilku minutach podjechalimy pod budynek. Na zewntrz budynku byy

58

59

ksztaty p okrge, od podwrka wklse. Po chwili stania na zewntrz wyszo kilku ludzi. Bartkowski na czele ze swoimi ludmi zacz wyadowywa Szwedw. Po wyadowaniu ustawiono ich gsiego i poprowadzono do budynku. Gdy ostatni znikn w drzwiach, Stolzman kaza mi przej na siedzenie obok niego. Dominik zwrci si do mnie: przekroczye prg swego bezpieczestwa. Zobaczye i usyszae to, czego nie powiniene widzie i usysze. W zwizku z tym musiabym ciebie zabi, ale tego nie zrobi. Zawdziczasz swoje ycie Dyrektorowi Konsumu, panu Kamiskiemu, ktry wstawi si za tob. Jeeli zaczniesz rozpowiada co syszae i widziae, to zginie caa twoja rodzina i ty w tych podziemiach. Teraz zejdziemy na d do podziemi to zobaczysz, e ja ciebie nie okamuj. Rozkaza abym szed za nim, tak mnie sprowadzi do podziemia. W pierwszej kolejnoci poczuem niesamowity zapach rozkadajcych si ludzkich cia oraz zobaczyem lecych pokotem marynarzy szwedzkich, ktrzy przed kilkoma minutami zeszli do podziemi. Dobijano z pistoletw tych, ktrzy dawali oznaki ycia.Gdy chciaem opuci przedsionek pieka, Stolzman zapa mnie za rami, mwic mi, e musz jeszcze zobaczy krematorium i zwoki, ktre s zasypywane wapnem: Jak ty nie bdziesz posuszny to spotka ciebie to samo co tamtych. Podszedem bliej zwok zasypanych wapnem. Widok by straszny, usta otwarte, powieki nie zamknite, wyraz twarzy wykazywa grymas - obraz twarzy by niesamowity. Do tej pory mam obraz tego nieboszczyka. Gdy tak przygldaem si twarzy nieboszczyka ktra mnie zafascynowaa, do Stolzmana podeszo dwch ludzi, ktrzy okazali si prokuratorami prokuratury powiatowej w Supsku. Przyszli do Stolzmana uzgodni, ilu maj przysa winiw do zamordowania, spalenia lub zasypania wapnem. Po uzgodnieniu z nimi, ilu ludzi-winiw maj dostarczy, pocign mnie za NKWD-zistami, ktrzy cignli zwoki szwedzkiego marynarza. Raptownie trafilimy na kotownie, piece krematoryjne. Widok wkadanego do pieca ciaa oraz drugiego, palcego si ciaa marynarza szwedzkiego. W pewnym momencie straciem przytomno, dopiero odzyskaem j w samochodzie, w drodze powrotnej do Gdaska.

Zbrodnie Izaaka Stolzmana wracaj jak bumerang


Rok 1957 - mj przyjaciel Kazimierz Walczak otrzyma stanowisko dowdcy okrtu demagnetyzacyjnego, w zwizku z tym zoyem wizyt na okrcie. By to szkuner. Kadub o budowie drewnianej. Przed dostaniem si w polskie wadanie wacicielem by armator szwedzki. Polscy marynarze nazwali go wity Jerzy. Wrd marynarzy - zaogi, sza szeptana z ucha do ucha wie, e wity Jerzy zosta w piracki sposb obrabowany przez Sowietw, natomiast zaoga statku zostaa uprowadzona do Sup-

ska i tam zamordowana oraz w podziemiach byego Arbeitsamtu w Krematorium spalona. Natomiast oficjalna wersja brzmiaa, e jednostka utona na terenie wd wewntrznych lub przylegych do obszaru polskiego, e armator szwedzki zrezygnowa z wydobycia nieopacalnej sprawy! Na szkunerze byem kilkanacie dni. Z powodu, e przyjaniem si z dowdc, por. Walczak Kazimierz przymkn oko na moj penetracj kadubu okrtu. Chciaem znale miejsce w poszyciu kaduba, ktre byoby kiedy uszkodzone. Takiego miejsca nie znalazem. Kazimierz Walczak nie doczeka si lepszych czasw, odmwi wsppracy z KGB, zosta zamordowany latem 1967 r. Prolog Rok 1968, wiosna. Apel szkoy jak w kady poniedziaek. Z-ca komendanta SSMWOP Kmdr por. Nowosielecki zawiadamia kadr oraz mar., e niedawno zosta odkryty grb zbiorowy onierzy z czasw II wojny wiatowej, ktry zosta przez odpowiednie suby przeniesiony na cmentarz wojskowy. Rok 1966 Wielka Sobota. Koczy si mj urlop, id do pracy. Na kilkanacie metrw przed bram wejciow do koszar spotykam mego przyjaciela z pracy. By bardzo przygnbiony, po prostu w pierwszym momencie nie poznaem Ptlickiego. Na zawoanie co si z Tob dzieje?, Ptlicki odpowiedzia mi, e rozwizuj jednostk. Poszlimy na niadanie do kasyna. Ptlicki wzi dwie setki wdki, wypilimy te setki, ktre Ptlickiemu nie pomogy, rce trzsy si jak w jakiej chorobie, tego u niego nigdy nie widziaem. Daem mu na p litra wdki oraz zaksk. Nastpnie poszlimy do pomieszczenia szefa Kompanii, gdzie mielimy zamiar wypi i porozmawia. Ptlicki rozpocz opowiadanie: W zeszym roku, tj. w 1965 w plutonie mar., poszedem na zajcia z taktyki oraz saperskiego i strzelectwa. Taktyk przeprowadziem w trakcie domarszu, nastpnie po przejciach w teren naszych wicze tu koo cmentarzyska nie byo sensu kopa okopw, tak by tam zryty teren. Postanowiem przesun pluton o kilkanacie metrw w stron rowu p/w czogowego. Rozstawiem marynarzy na kopanie okopu do pozycji strzeleckiej stojc. W pewnym momencie mar, ktry kopa okop do pozycji strzeleckiej stojc, przerwa kopanie. Podszed do mnie i zameldowa mi, e dokopa si do zwok, a byo ich kilka a moe kilkanacie. Przerwaem zajcia, posaem pluton, aby wiczy musztr. Mar, ktry dokopa si do zwok, jakim sposobem wycign z kieszeni dokument, ktry by napisany w jzyku nie polskim. Kazaem przysypa zwoki a pluton zabraem do koszar. Po przyjciu do koszar zameldowaem z-cy ds. szkolenia Kmdr. Nowosielskiemu o zakopanych zwokach, o ktrych zakaza rozgaszania

60

61

i opowiadania. Powiedzia mi, e zgosi to do odpowiednich wadz. W miesicu lipcu lub sierpniu 1965 r. zgin mar., ktry odkopa zwoki, zostaje powieszony w zagajniku, niedaleko miejsca znalezienia zwok. Urzd Bezpieczestwa zaczyna przesuchiwanie mojej osoby na temat znaleziska zakopanych zwok i kto zezwoli w tym miejscu wiczy wojsko. Czy ja wiedziaem, e tam s zwoki i szereg dziwnych pyta, np. czy ja zgodz si na wspprac ze Sub Bezpieczestwa itd. Odmwiem. Wzywano mnie kilkakrotnie na przesuchanie, nie wiem co myle na temat tych przesucha. Miaem by w wielki czwartek na przesuchaniu, jednak nie poszedem, mam po dziurki w nosie tych przesucha. Gdy skoczylimy picie zaproponowaem Ptlickiemu, e mam pienidze, pjdziemy do kasyna, wypijemy po kielichu. Ptlicki odmwi, powiedzia mi, e on nie ma pienidzy i e jest wielka sobota, musi pj do mar oraz pomc w domu onie, a byo ju po godzinie 15.00. Poegnalimy si, a ja poszedem na peron kolejki elektrycznej, gdzie czekaem na pocig elektryczny. Z peronu byo dokadnie wida cz ulicy, po ktrej szo si w kierunku Brzena. Okoo 15-20 minut po moim przyjciu na peron zobaczyem por. Ptlickiego jak szed w kierunku ulicy skrcajcej do Brzena, gdzie mieszka wraz z rodzin. W pewnym momencie z kierunku nabrzea portowego podjechaa Warszawa Garbus, z niej wyskoczyo dwch ludzi, zapali por. Ptlickiego za rce, wykrcili do tyu, zaoyli kajdanki i wrzucili go do samochodu jak worek zboa, nastpnie pojechali w stron Brzena. Za chwil przyjecha pocig elektryczny, pojechaem do domu. Poniedziaek. Drugi dzie Wielkanocy, mam kontrolnego w jednostce. Przychodz do pracy i dowiaduj si, e por. Ptlicki nie yje, rozjecha go pocig w Nowym Porcie podczas przetaczania skadu przez miasto. Bardzo dziwna sprawa, nie byo wiadkw picia wdki w knajpie, bufetowy nie widzia w restauracji por. Ptlickiego, z kim przyszed, z kim wyszed z restauracji, nikt nic nie wiedzia. Przesuchiwano mnie kilkakrotnie, suba bezpieczestwa oraz rezydent z KGB. Koniecznie chcia si dowiedzie, co por. Ptlicki mi powiedzia w toku rozmowy ze mn itd. Kilka dni po pogrzebie por. Ptlickiego miaem sub oficera dyurnego jednostki, ktra bya w stanie likwidacji. Penicy obowizki komendanta SSMWOP Kmdr por. Nowosielecki wezwa mnie do siebie i zacz dyktowa zadania, ktre miaem wykona podczas penienia suby. Po zakoczeniu pisania zlece z gupia frant zapytaem znienacka tak, e nie mia czasu na zastanowienie si z odpowiedzi. Panie komandorze mar, ktry znalaz dokument przy zwokach, w jakim by pisany jzyku. Nastpia konsternacja ze strony Nowosieleckiego. Nastpuje odpowied po szwedzku.

NU Dominik, ty pilnuj swojej d bo Urzd Bezpieczestwa zaczyna tob si interesowa. W miesicu czerwcu 1966 w tajemniczych okolicznociach umiera p.o. komendant szkoy Specjalistw Morskich WOP. Kmdr por. Nowosielski w trakcie zdawania egzaminw w WSMW. Rok 1967 Nadszed okres, kiedy ja zostaem przydzielony do CSSMW do Ustki. Z tym przyniesieniem nie mogem pogodzi si i zaczem stara si o przeniesienie do Gdyni. Midzy innymi w zaatwianiu przeniesienia do Trjmiasta bardzo mi pomoga poprzez swych znajomych pani Leokadia Kordel, zam. w miecie Oliwa - Przymorze. Gdy ju omwiem z przyszym przeoonym warunki pracy itd., zjawili si w Ustce admira Rudomino oraz Stolzman, ktry zaprosi mnie do kasyna, oczywicie osobne pomieszczenie itd. Po grzecznociowych wymianach zda Stolzman przystpi do meritum sprawy. Kpt. Dzimitrowicz, wycie napisali raport o przeniesienie do Gdyni. Raport wasz bdzie zaatwiony pozytywnie pod warunkiem, e rozpoczniecie wspprac z nami. Zostaniecie wysani na przeszkolenie do Moskwy, zostaniecie awansowani itd. Nigdy przedtem ani potem nie byem tak wyprowadzony z rwnowagi i zdenerwowany, e byo mi obojtne jak Izaak Stolzman odbierze moj odmow pjcia na wspprac z GRU. Zapytaem wprost, czy ja te po tym szkoleniu zostan zabjc i morderc i bd mordowa tak jak Izaak Stolzman oficerw polskich w Katyniu, czy bd musia zabija onierzy AK tak jak Izaak Stolzman. W Borne Sulinowo torturowanie w UB Gdask ob. szwedzkich celem zdobycia korzyci materialnych. Nastpnie zamordowanie ich w podziemiach Arbeisamtu w Supsku. Aby nigdy na wiat nie wyszo co si stao z ob. szwedzkimi. Po pewnym okresie czasu zostaem wezwany do raportu karnego do komendanta CSSMW Kmdr Tadeusza Makarewicza i w obecnoci zcy kmdt. ds. szkolenia Kmdr por. Stefana wierczewskiego oraz kadrowego Kmdr ppor. Borowski owiadczy mi, e za duo gadam - mwi, ale co nie powiedzia, nie wiedzia. Sam chcia abym mu powiedzia co jest grane. W zwizku z powyszym komendant owiadczy, e jest przygotowany wniosek na lekarsk komisj oraz koperta, ktr chcia mi wrczy, ale jej nie przyjem. Owiadczyem komendantowi, e na komisj nie pojad bo jestem zdrowy i to jest oszustwo. Wtedy komendant przedstawi nastpn alternatyw, zostan aresztowany, osadzony w wizieniu i zdegradowany. Zapytaem komendanta jaka jest nastpna alternatywa; odpowied krtka: bdziesz wcha kwiatki od korzeni. Do wiadomoci: 1. Ambasada Krlestwa Szwecji, ul. Bagatela 3, 00-585 Warszawa.

62

63

1
Zdjcia nr 1 i 5 Orygina zdj 1 i 5 znajduje si w IPN Komisja Badania Zbrodni Sowieckich, Gdask ul. Nowe Ogrody 30, poniewa na odwrocie tych zdj znajduje si dedykacja z oryginalnym, autentycznym pismem i podpisem Zdzisawa Kwaniewskiego. Zdjcie nr 1 wykonane zostao w 1945 r. w Poznaniu. Zostao ono wykorzystane do akt personalnych na Uniwersytecie Poznaskim, celem otrzymania dyplomu lekarskiego. Po przedstawieniu faszywych dowodw ukoczenia studiw lekarskich, odbycia praktyk i zdania egzaminw. Wszystkie dowody ukoczenia studiw byy i s faszywe, wydane przez NKWD. Zdjcie nr 5 Zostao wykonane w Polsce w 1947 r. Zdjcia te zostay wykorzystane do wszystkich dokumentw UB, do wniosku o przyznanie ob. polskiego, do legitymacji UB, e Stolzman jest szefem UD w Biaogardzie, Drawsku Pomorskim oraz do specjalnej przepustki, pozwalajcej na wstp do Urzdw BP na caym Pomorzu.

5
65

64

2
Zdjcia nr 2, 3 i 4 Zostay wykonane w jednym czasie. Gdy Izaak Stolzman otrzyma prac u Niemcw, wykona zdjcie nr 2 do akt personalnych, do listy narodowociowej, poniewa zgosi akces, e jest z pochodzenia Niemcem. Zgosi ch wstpienia do NSDAP.

3
67

66

Pytania o Stolzmana?
Gdzie Pan zamieszkiwa? - Okolice Okonka w pobliu Poligonu Sowieckiego cigncego si od torw kolejowych Pia Szczecinek a do Gross-Born (Borne Sulinowo). Czym Pan si zajmowa? - Jestem osadnikiem z okolic Tomaszowa. Przyjechaem jako mody czowiek. Ukoczyem najpierw kursy dla lenikw, a nastpnie Technikum Lene. Przez wiele lat byem lenikiem. Czy s Panu znane takie miejscowoci jak np. Barkniewko (Barkienbryge), pooone na terenie tego poligonu? - Tak, znam te tereny, gdy moje tereny lene to poligony dawnej Armii Czerwonej. Barkniewko to miejscowo pooona na prawo od drogi brukowej z Marianowa do duych kompleksw lenych. Marianowo to duy poniemiecki majtek z wieloma budynkami i przepiknym jak pamitam paacem junkierskim. W latach 1947-48 mieszkao tam bardzo wiele rodzin z Polski Centralnej. Jeszcze do roku 1957-59 bya to dua osada robotnikw lenych, wrd ktrych ukrywali si onierze Polski Podziemnej i oficerowie WP. W tych latach wszyscy zostali wysiedleni, a ich domy i budynki gospodarcze cakowicie zniszczone. ciany paacy stay si cianami ognia artylerii sowieckiej. Dotd strzelali, dokd nie pozostaa z paacu kupa gruzu. Wstp na te tereny by zakazany i grozio due niebezpieczestwo, do zabicia lub zaginicia wcznie. Ruscy sodaci stali przy szlabanach czarno-biaych w odrnieniu od polskich czerwono-biaych i mwili: nie lizia, budu strela. Barkniewko (Barkienbryge) to dawne koszary niemieckie, cignce si w kierunku Bornego Sulinowa. Stay do roku 1953-57. Tam byli przetrzymywani onierze i oficerowie Polski Podziemnej wyapywani na olbrzymich terenach lenych tych okolic. onierze ci ukrywali si wszdzie. Pochodzili z kresw wschodnich, okolic Warszawy, Kielecczyzny, Biaostocczyzny i Wileszczyzny. cigali ich i wyapywali onierze ubrani w mundury LWP, jak i Armii Czerwonej (NKWD). Osobicie widziaem te obozy, gdy znaem dobrze zastpc Dowdcy NKWD pukownika Izaaka Stolzmana - kapitana Zakalapina. Zakalapin (z pochodzenia Ukrainiec) dwa lub trzy razy obwozi mnie swoim gazikiem po tych terenach. Widziaem duo wyndzniaych twarzy winiw tych barakw. Barakw strzegli wycznie Rosjanie uzbrojeni w KBK i pepesze. Zakalapin przedstawi mi pewnego razu pukownika Stolzmana i mwi:

4
NA zdjciu nr 4 w 1942 r. na jesieni zostaa Izaakowi Stolzmanowi - Zdzisawowi Kwaniewskiemu wrczona legitymacja partyjna NSDAP. W gbi zdjcia stoj dwaj gestapowcy, ktrzy brali udzia wraz ze Zdzisawem Kwaniewskim w rabunku ydw. Podczas okupacji przez Sowietw Wilna w 1941 r. ojciec mj pracowa w spdzielni krawieckiej przy ulicy Koskiej. Gdy ojciec przyszed do pracy, zosta wezwany do Kancelarii Dyrektora Spdzielni, gdzie siedzia cywil, ktry przedstawi si jako Izaak Stolzman i powiedzia, e mj ojciec bdzie mu szy mundur i ubranie cywilne. Wybucha wojna sowiecko-niemiecka. Ubranie oraz mundur nie zostay uszyte. Stolzman nie znikn, ale pozosta na Wileszczynie i okazao si, e jest tumaczem w Komendanturze Niemieckiej. wietnie zna jzyk niemiecki. W czasie swej dziaalnoci w Komendanturze Niemieckiej Izaak Stolzman - Zdzisaw Kwaniewski wsplnie w dwoma Niemcami na zdjciu nr 4 (w gbi zdjcia) tworz grup rabujc ydw w Getcie Wileskim. Rabowali zoto, biuteri, dolary itd. Cytuj owiadczenie naocznego wiadka zamieszkaego w chwili wypdzenia do Getta w Wilnie ul. Trocka 17. Zamieszkiwa na parterze z matk, zamn siostr i szwagrem. Mia 14 lat, nazywa si Boruch, by moim przyjacielem. Cytuj: Starszy wiekiem yd zwrci si do Izaaka Stolzmana mwic mu: Ty jeste ydem i nazywasz si Izaak Stolzman, e zabijae polskich oficerw w Katyniu. e podpisae list narodowociow i jeste teraz Niemcem oraz naleysz do partii hitlerowskiej NSDAP to nas nic nie obchodzi, ale dlaczego nas - ydw mordujesz i zabijasz? W odpowiedzi Izaak Stolzman - Zdzisaw Kwaniewski wyj z kabury pistolet, zastrzeli yda, moj matk, ciarn siostr i szwagra. W jakim jzyku rozmawia Stolzman z tym ydem? Odpowied Borucha: po ydowsku!. A gdzie ty bye, e wszystko syszae, a ciebie nie zastrzeli? Odpowied chopca: w tym momencie znajdowaem si w piwnicy i wszystko widziaem i syszaem przez bardzo mae okienko.

68

69

eto mj szef, bardzo gronyj. Stolzmana widziaem wiele razy zarwno w okolicach tego obozu, jak i w UBP w Szczecinku - w budynku Komendy Powiatowej MO. Tereny te ju nie istniej. Fragmentami mona ujrze w trawie i drzewach tylko fundamenty z betonu. Ilu, zdaniem Pana, mogo tam przebywa winiw? - Myl, e jednorazowo od 600 do 1.000. Liczby te zmieniay si, bo jednych wywoono na Syberi, a innych rozstrzeliwano na miejscu i zakopywano w zbiorowych mogiach. Mogi tych byo kilkanacie i w kadej leao od 3 do kilkunastu Polakw. Byli tam te rozstrzeliwani niewolnicy niemieccy przetrzymywani w jednym lub dwu barakach, tego dokadnie nie wiem. A take dezerterzy z Armii Czerwonej. Trzeba pamita, a ja to wiem, e duo onierzy i oficerw Armii Czerwonej dezerterowao i ukrywao si na tych terenach. Oni po dostaniu si w rce NKWD lub Powiatowych UBP byli katowani, a nastpnie wysyani do Zw. Radzieckiego lub rozstrzeliwani w Barkniewku. Po roku 1956 ku czci pomordowanych by postawiony obelisk, ale w niedugim czasie zosta wysadzony w powietrze i cakowicie zniszczony. Syszaem od kolegw lenikw na rnych naradach, e podobne apanki NKWD i UBP robiy w lasach pomidzy Szczecinkiem, Czuchowem i Miastkiem. Na tych terenach ukrywali si onierze AK z Wileszczyzny i Biaostocczyzny z oddziaw AK upaszki. Ale szczegw nie znam. Stolzmana nie widziaem po roku 1956 lub 1955. Zakalapin wyjecha gdzie na Ukrain lub na Biaoru. Opowiada mi o tym dowdca Wojsk Sowieckich z Bornego Sulinowa o nazwisku Bohatyrw - bardzo przystojny Gruzin. Oficerowie Armii Czerwonej, z ktrymi si od czasu do czasu spotykaem na poligonie lub w lesie, mwili mi, e Izaak Stolzman jest ydem - wrednym jewrejem, bym nic do niego nie mwi, bo zgin. Antoni Janiak, Henryk Kuba, Jzef Jaworski, Jzef Wodarczyk nazwiska lenikw, ktrzy mieli wstp na poligon i znali te tereny, obozy Zakalapina i Stolzmana.

Towarzysz Stolzman - cig dalszy


Jest niezaprzeczalnym faktem, e Aleksander Kwaniewski urodzi si w Biaogardzie a wic na Ziemiach Odzyskanych, ale jest rwnie niezaprzeczalnym faktem, e Stolzman, ojciec Aleksandra Kwaniewskiego, by zbrodniarzem jako pukownik NKWD na terenie Polski pnocno-zachodniej. ciga, mordowa i nadzorowa mordowanie Polakw ze szczegln okrutnoci. Nadzorowa procesy modziey szkolnej (gimnazjalnej i licealnej) w Waczu, Zotowie i Czuchowie. ciga i przeladowa autochtoniczn ludno polsk. W Zakrzewie k/Zotowa - kolebka polskoci utrzymujca swoje wizi nawet w okresie hitleryzmu. Jest to faktem bezspornym jak rwnie jest bezspornym faktem, e na polecenie sowieckich wadz okupacyjnych zosta wysadzony obelisk na poligonie w okolicach Barkniewka (Barkenbryge) wzniesiony rkoma Polakw w latach pidziesitych dla uczczenia pomordowanych. Jest to faktem bezspornym przynajmniej dla tych, ktrzy w tych latach tam yli, cierpieli i byli przeladowani. Fakty te zna bardzo niewielu Polakw, a bdzie ich coraz mniej, o ile nie zostan one ujawnione i przedstawione w sposb obiektywny, jak to rozpoczli ludzie z gazety Tylko Polska. Chwaa im za to. Niektre z tych faktw znam osobicie, a niektre z opowiada ludzi zajmujcych powane stanowiska w aparacie przemocy, ktry by nadzorowany przez Towarzysza Stolzmana. Po okruciestwach wojny i zniszczeniach w czasie Powstania Warszawskiego w Warszawie doczekaem si tzw. wyzwolenia kraju w dniu 17 stycznia 1945 r. W poszukiwaniu znonych warunkw ycia (bytowania) w grudniu 1946 r. wyjechaem z Dworca Wschodniego w Warszawie na Ziemie Zachodnie. Do Czuchowa. Zaprosi mnie tam mj kuzyn, ktry by onierzem AK i na tamtych terenach ukrywa si przed przeladowaniami ze strony UBP. By przeladowany wycznie za to, e w szeregach AK walczy o wolno Polski i Narodu Polskiego. Tam te po raz pierwszy miaem do czynienia z oprawcami z UBP, ktrych prac nadzorowa tow. Stolzman. Byem jednak w tym czasie 15-letnim dzieckiem, ale ju na wasnym ciele i w psychice doznaem czym byli i jakie metody stosowali funkcjonariusze UBP w Czuchowie. Metody jakie stosowa szef tego urzdu tow. Strzaka niczym nie rniy si od metod stosowanych przez gestapo w Alei Szucha. Po raz dru-

70

71

gi spotkaem si z tymi oprawcami w 1955 roku, kiedy z nakazu pracy byem zmuszony podj prac na tym terenie. Jak ju wspomniaem, w tym czasie szefem powiatowym UBP by Strzaka lub Strzakowski. Nazwiska dokadnie nie pamitam. Pamitam jednak, e mieszka niedaleko Czuchowa, na skraju wsi Kadowo, w okazaym domu jednorodzinnym. W Zotowie za jego odpowiednikiem by tow. Mazurkiewicz, pniejszy szef Pow. UBP w Czuchowie, a ostatnio dla zatarcia ladw swojej bandyckiej przeszoci by komendantem Powiatowym MO w Szczecinku. Prac tych zbirw nadzorowa tow. Stolzman lub jego zastpca, wwczas jeszcze kapitan NKWD Zakalapin. Stolzman by ydem a Zakalapin Ukraicem. A oto szczegy i fakty: Ojciec Aleksandra Kwaniewskiego do 1956 roku nie pracowa z UBP, lecz jako szef NKWD w Bornem Sulinowie (Gross Born), nadzorowa prac tego aparatu na terenie Polski pnocno-zachodniej. Informacjami tymi podzielili si ze mn: 1. Gen. ukszym z Bornego Sulinowa, szef kontrwywiadu na terenie Pnocnej Grupy Wojsk Radzieckich w Polsce. 2. Pukownik Armii Radzieckiej, szef sztabu w Bornem Sulinowie Klimienko Wasyl Porfirowicz. 3. Pukownik UBP w Koszalinie Andrzej Sokoowski. Przy czym miejsca dokonanych zbrodni na onierzach i oficerach AK, zwaszcza ze zgrupowania Wileskiego Oddziau AK majora Zygmunta Szendzielerza ps. upaszka, wskaza mi osobicie pukownik Armii Radzieckiej Klimienko Basyl Porfirowicz i gen. ukszym. Porfirowicz by rwnie pochodzenia ukraiskiego, ostatnio zamieszkay w Misku przy Prospekcie Rokosowskiego 103. Fakty te oraz yczliwo i bezinteresowno przekonay mnie, e wielu, bardzo wielu ludzi penicych rne funkcje w Armii i aparacie bezpieczestwa Rosji (ZSRR) nie zgadzao si z tym, co wyprawiali ich przeladowcy z NKWD na czele z tow. Stolzmanem. Oficerowie ci w licznych rozmowach ze mn nie wyraali si inaczej o tow. Stolzmanie jak wrednyj iwrej. W poowie lat 50-tych, w czasie tzw. odwily gomukowskiej, SB czciowo rozwizano, ograniczajc ich bezprawie. Pozbawiono rwnie NKWD sprawowania wadzy nad tym aparatem przemocy. Kapitana Zakalapina odesano do Zw. Radzieckiego (na Ukrain) za

tow. Stolzman jako przebiegy yd zosta lekarzem w Biaogardzie. W bazie wojsk radzieckich leczy oficerw tej jednostki i czonkw ich rodzin. Zamieszkiwa w ich dzielnicy przy ul. Bohaterw Stalingradu 10. Tam te urodzi si Aleksander Kwaniewski. Wystpowa ju pod nazwiskiem Zdzisawa Kwaniewskiego. W tych latach Biaogard by ma miecin, zamieszkan w wikszoci przez onierzy i oficerw AR i ich rodziny. Wszyscy si znali i spotykali. Znali drogi, chodniki i cieki, ktrymi si poruszali. Towarzysz Stolzman (ju jako Zdzisaw Kwaniewski) poza tzw. Izb Chorych najwicej czasu spdza w Powiatowym Urzdzie BP. Wtajemniczeni twierdzili i nie bez podstaw, e w dalszym cigu sprawuje nadzr nad miejscowym UBP i za jego porednictwem kontroluje Wojewdzki UBP w Koszalinie. Tak przynajmniej twierdzi pukownik Andrzej Sokoowski, z-ca Wojewdzkiego Szefa UBP w Koszalinie. Ju nie jako Stolzmann lecz jako Zdzisaw Kwaniewski (lekarz) zaprzyjani si z miejscowymi lenikami. (Stolzman namitnie polowa, raczej kusowa). Zaprzyjani si z in. Dbkowskim z nadlenictwa Biaogard. Towarzysz Stolzman by przyzwyczajony do zabijania i zabijania tego pragn. Okazji do tego dostarczyy mu rozlege i bogate w zwierzyn tereny lene. Nadleniczy Dbkowski zna wiele szczegw z ycia Towarzysza Stolzmana, gdy ten lubicy naduywa alkoholu po kadym polowaniu, w czasie tzw. ostatniego miotu wiele opowiada o sobie i swoich bohaterstwach, gdy pracowa w Bornem Sulinowie. Zdzisaw Kwaniewski pi tylko szklankami. Kieliszkw nie uznawa twierdzc, e Bolszyje sztakany su do picia wdki, a mae sztakaczyki do picia piwa. Opowiada, e by lekarzem w Bornem Sulinowie, nigdy nie przyznajc si do tego, e by pukownikiem NKWD. Nadleniczy Dbkowski wiele razy opowiada jak to zamroczony alkoholem Zdzisaw Kwaniewski mamrota co o zbrodniach dokonywanych na Polakach. Mordowanych i rozstrzeliwanych w lasach na poligonie Armii Radzieckiej. Gdy dla wycignicia wiadomoci biesiadnicy ostatniego miotu po polowaniu (Polacy) usiujc wycign wicej wiadomoci od Z. Kwaniewskiego pozorowali przywizanie do socjalizmu i komunizmu oraz wadzy ludowej, ganili onierzy AK, ten w zadumie wspomina znajecie towaryszczy, my was wyzwolili i my mnogo tych swooczy, bandytw AK ubili. ***

72

73

atwiej zidentyfikowa wroga narodu, gdy w czasie pokoju znienacka napada na cudzy kraj z zewntrz i gdy po zwycistwie ustanawia w tym kraju swoje prawa, czsto krwawe, wymierzone przeciwko podbitemu narodowi. Znacznie trudniej dostrzec agresora, gdy przyodziany odpowiedni ideologi w imi wolnoci wypiera pierwszego i zajmuje jego miejsce w sposb braterski, ale podstpny. Gdy obwieszcza si wybawc tego narodu. Tak byo z agresj ydostwa w latach 194445 na nasz kraj, gdy wyzwoliciele, przyodziani w radzieckie a czsto i polskie mundury, wyposaeni w odpowiednie dokumenty, legitymacje partyjne oraz ideologi marksistowsko-leninowsk, pozornie wyzwalali nasz kraj spod okupacji hitlerowskiej. Pozory byy tym wiksze, bo przywrcono w Polsce polskie nazwy, a rzdy i urzdy przeszy w rce ludzi mwicych po polsku, noszcych polskie nazwiska, posiadajcych polskie obywatelstwa (ktre sami sobie nadawali). Rzeczywisto bya jednak inna. Trafnie okreli je yd Jakub Berman w przemwieniu do ydowskiego aktywu PPR w 1946 roku.

Powiedzia: Towarzysze, przed nami idzie 100-tysiczna armia Polakw, oczyszczajc nam teren (nie uy okrelenia Armia Polska). Za nami idzie 170-tysiczna armia ocalaych cudem na wschodzie ydw, aby obj wadz i zbudowa w Polsce socjalizm. Teren oczyszczaa nie tylko armia polska. Bya take armia radziecka, ktrej onierze przelewali krew. ydzi cudem ocaleni na Wschodzie nie szli niezorganizowani. To oni powoali rzd dla Polski w dawnym Zwizku Radzieckim. Ich ramieniem zbrojnym, podtrzymujcym ich wadz w Polsce, nie bya Armia Polska, ale Armia Radziecka, formacje NKWD i utworzone przez nich takie formacje jak Urzd Bezpieczestwa Publicznego, Milicja Obywatelska, Korpus Bezpieczestwa Publicznego i Informacja Wojskowa. Organizacjami politycznymi byy za PPR i PPS, a od 1948 roku PZPR, ktrej kierownictwo znajdowao si niezmiennie w rkach ydw. ydzi,majc takie oparcie i wadz, opanowali administracj we wadzach i urzdach pastwowych, w instytucjach gospodarczych, w przedsibiorstwach, w instytucjach informacji i propagandy, w organizacjach spoecznych i stowarzyszeniach, w szkoach i na uczelniach, w Polskiej Akademii Nauk i instytutach naukowych, a naley przyzna, e bya to wyjtkowa miernota. Tak te pozostaje do dnia dzisiejszego. Dlatego nie mona ruszy ze stokw tzw. starej nomenklatury, bo to oni gwnie j tworz, a samych siebie sdzi i zwalnia nie bd, bo to nie ley w ich narodowo-ydowskim interesie. Aby ich ruszy, musi szybko rosn wiadomo Polakw, zwaszcza w dziedzinie zagroenia dla Polski i Polakw ze strony midzynarodowego syjonizmu. Z ich agreywn kampani kamstw i oszczerstw zderzylimy si niedawno podczas wydarze na wirowisku i w Jedwabnem. Aktualnie chc ograniczy do minimum i tak uomn ustaw lustracyjn. Wrd 170-tysicznej rzeszy ocalaych na wschodzie ydw znajdowa si wwczas kapitan tow. STOLZMAN. Towarzysz Stolzman pod koniec lat 40-tych i na pocztku lat 50-tych by ju pukownikiem NKWD. To wanie on nadzorowa i koordynowa z ramienia NKWD prac Urzdu Bezpieczestwa Publicznego terenw Pomorza Zachodniego, cile dawne powiaty: Drawsko, Biaogard, Szczecinek, Koobrzeg oraz miejscowoci: Poczyn, Jastrowie, Okonek. Placwka NKWD, ktr kierowa pukownik STOLZMAN znajdowaa si w GROSS-BORN, obecnie Borne Sulinowo. Zadaniem suby bezpieczestwa, ktr kierowa z ramienia NKWD tow. STOLZMAN, byo wyapywanie onierzy AK, NSZ i innych organizacji walczcych

74

75

o wolno Polski, a ukrywajcych si na terenie Pomorza Zachodniego. Wyapanych odstawiano do obozu koncentracyjnego NKWD w Barkenbryge (Barkniewko) pooonego w lasach k/Bornego Sulinowa. Obz ten by przejciowy i w 1956 roku, tj. po tzw. odwily gomukowskiej zrwnano go z ziemi. Schwytanych onierzy AK, NSZ i innych rozstrzeliwano lub wywoono w gb Zwizku Radzieckiego. Egzekucji dokonywano w odlegym o kilkanacie kilometrw od Barkenbryge obozie Doderlage. Miejscowo ta rwnie ju nie istnieje. Istniej tylko resztki fundamentw. Ciaa rozstrzeliwanych zakopywano w okolicznych lasach - na poligonie Armii Radzieckiej. Midzy innymi zostali tam schwytani i zamordowani oficerowie AK: Jerzy oziski, Witold Milwid, Wawrzyniec Olczak, Stanisaw Subortowicz i wielu, wielu innych, ktrych nazwisk nikt ju nie jest w stanie ustali. Groby tych ludzi, ich ciaa, zostay przykryte warstw niewypaw i minami, a nastpnie zasypane grub warstw ziemi. Na tych terenach posadzono drzewa, jak w Kozielsku i Katyniu. Towarzysz pukownik STOLZMAN, jako szef NKWD w Bornem Sulinowie mia cise kontakty z Wojewdzkim Urzdem Bezpieczestwa Publicznego w Szczecinie i Koszalinie, a szczeglnie bliskie z pukownikiem Bronisawem Szymaskim, jego zastpc podpukownikiem Andrzejem Sokoowskim i Bronisawem Gelentem (kierowca wymienionych). Towarzysz STOLZMAN - jako szef NKWD na terenie Pomorza Zachodniego - nadzorowa osobicie procesy polityczne modziey szkolnej sympatyzujcej z deniami wolnociowymi Polakw. Nadzorowa procesy modziey: w Waczu - m.in. Bogdana Szczuckiego, Mariana Baladyskiego i Feliksa Stanisawskiego; w Biaogardzie - proces Pszczkowskiego, Tracza, Czopka i innych. Skazywano ich na pobyt w wizieniach i prac w kopalniach wgla kamiennego. Po 1956 roku, tj. po tzw. odwily gomukowskiej, tow. Stolzman zagin wraz ze swoim zastpc, kapitanem NKWD Zakalapinem. Ale obaj zostali odnalezieni, kapitan Zakalapin we Lwowie, a pukownik Stolzman w pobliskim Biaogardzie, ale ju jako lekarz lub felczer w jednostce radzieckiej stacjonujcej w tej miejscowoci. Zakalapin pod przybranym nazwiskiem Aleksander Bohatyrow, a pukownik STOLZMAN pod przybranym nazwiskiem ZDZISAW KWANIEWSKI. Jako lekarz mieszka w Biaogardzie przy ul. Bohaterw Stalingradu 10. Utrzymywa bliskie kontakty z nadleniczym z Biaogardu, Dbkiem. U niego polowa. Jemu te zwierzy si z wielu swoich tajemnic i zbrodni dokonanych na polskich patriotach.

Kiedy syn Izaaka Stolzmana przeprosi za dokonanie ludobjstwa na narodzie polskim?


Po dokadnym wykonaniu dziea zniszczenia polskiej inteligencji w Katyniu, oprawcy ydowscy zostali skierowani do Wilna, gdzie otrzymali zadanie przesuchiwania zatrzymanych Polakw w wizieniu na ukiszkach. Stosowali mordercze sposoby tortur, zmuszali aresztowanych godem, biciem, amaniem rk, ng, zrywaniem paznokci itd. Nastpnie strzaem w ty gowy w piwnicach wizienia koczyli przesuchanie. Natomiast Izaak Stolzman za dokonanie czynw otrzyma penomocnictwo nadzoru nad garnizonami NKWD oraz nad wizieniami. Mia nieograniczon wadz nad: Wilnem, Oszmian, Wilejk, Lid, Berezweczem.

Potwierdzenie nadania - dokument pocztowy wysania do Prokuratury Generalnej (wczeniej do Instytutu Pamici Narodowej) czyli waciwych organw wymiaru sprawiedliwoci III RP, ktre jednak milcz lub odmawiaj zajcia si zbrodniarzem Stolzmanem podobnie jak ptora roku temu Sd Lustracyjny w wyborach prezydenckich, ktry nie dopuci do grzebania w yciorysie Kwaniewskiego-Stolzmana.

76

77

Na pocztku miesica czerwca mj tatu otrzymuje wiadomo, e mj starszy brat Zenon ur. w 1924 r. zosta aresztowany w miejscowoci Berezwecz przez NKWD. Ojciec mj podj decyzj jecha i szuka syna, ale najpierw poszed do dyr. artelu, gdzie pracowa, wzi kilkudniowy urlop oraz poprosi dyrektora, aby on si dowiedzia, gdzie znajduje si Izaak Stolzman. Jednake jego w Wilnie nie byo. Jak si dowiedzia, dyrektor Izaak Stolzman wyjecha do jednostek NKWD, ktre mu podlegay. W zwizku z tym, e szwagier mego ojca Piskunowicz Henryk mia rodzin w miejscowoci Gbokie, poprosi aby on razem jecha na poszukiwanie syna. Na wypadek zatrzymania przez NKWD itp., e jad do rodziny, a e miejscowo Gbokie bya bardzo blisko Berezwecza, mona byo usprawiedliwi swoj obecno w miejscowoci Berezwecz. Przez znajomych szwagra Henryka dotarlimy do NKWD-zisty, ktry zna Stolzmana i bra udzia w przygotowaniu do wymarszu grupy 600 ludzi. Wymarsz nastpi w dniu 23 czerwca o godz. 4.00 rano w kierunku Gbokiego. Nie mielimy adnego rodka lokomocji, poszlimy w kierunku Gbokiego na piechot. Po przejciu kilku kilometrw napotkalimy grup miejscowej ludnoci - Biaorusinw, ktra staa nad dymicymi zgliszczami stodoy. Podeszlimy bliej, zajecha straszny smrd swd spalonych cia. Gdy podeszlimy jeszcze bliej, zobaczylimy okropny widok. Na klepisku byej stodoy znajdowa si prostokt skadajcy si ze szcztek ludzkich cia. Ciaa ludzkie byy uoone na przemian, tzn. wzdu i w poprzek. Wszystkie rce i nogi zwok byy zwizane drutem kolczastym i zwykym. Wszystkie zwoki byy poukadane twarzami do ziemi. Pierwsza warstwa zwok bya cakowicie zwglona. Zaczlimy si pyta, co tu si stao, miejscowi nie chcieli w ogle na ten temat rozmawia, ale znalazo si midzy nimi kilku miejscowych Polakw, ktrzy zaczli opowiada, e to jest robota NKWD pod nadzorem mjr. NKWD Izaaka Stolzmana, ktrego miejscowi Polacy znali, poniewa bardzo czsto przyjeda na przesuchania aresztowanych Polakw w Berezweczu. Stwierdzili jednoznacznie, e to co my widzimy, to jest robota Stolzmana, e oni zostali ywcem spaleni na jego rozkaz. Wycignlimy kilka butelek samogonu i wtedy im jzyki rozwizay si na caego. Zaczli opowiada, e to byli oficerowie KOP, lekarze, adwokaci, policjanci, inaczej mwic, caa inteligencja. Opowiadali, e po uoeniu cia i zwizaniu rk i ng drutami, na rozkaz Izaaka Stolzmana oblano rop ludzi, ktrzy leeli na ziemi, nastpnie Izaak Stolzman osobicie ich podpali.

Gdy podpalono nastpi niesamowity krzyk palcych si ludzi. Niektrzy winiowie uwolnili si z wizw oraz starali si ucieka. Nic to nie pomogo. Izaak Stolzman rozstawi z wszystkich stron stodoy posterunki NKWD, onierze strzelali do uciekajcych, a nastpnie bagnetami dobijali tych, ktrzy nie zginli od kul. Nastpnie Izaak Stolzman po dokonaniu straszliwego mordu nakazuje swoim podwadnym NKWD-zistom jecha do domw po przebranie si w cywilne ubrania. Sam natomiast ucieka na melin wskazan przez jego przeoonych. Reszta w iloci kilkunastu NKWD-dzistw pochodzenia ydowskiego, doczya do konwojentw, ktrzy konwojowali aresztowanych Polakw z Berezwecza w gb Rosji. Gdy obudziem si z zemdlenia, bylimy ju w drodze do Gdaska. Stolzman nie interesowa si mn i nie przejmowa. Usyszaem rozmow midzy Stolzmanem-Kwaniewskim a Bartkowskim, e w Lborku znajduje si 90 niemieckich onierzy i oficerw przeznaczonych na rozstrzelanie, poniewa ci oficerowie Wehrmachtu odmwili wsppracy z przyszym rzdem Niemiec Wschodnich. Zawiadomiono ich, e s przewoeni do innego obozu, e obz, w ktrym si znajduj, zostanie zlikwidowany. W sumie nie zgodzio si na wspprac okoo 1.000 oficerw i podoficerw, ktrych wadze sowieckie postanowiy zlikwidowa, jako e byli wrogami socjalizmu, komunizmu oraz zwizku sowieckiego. Gdy zajechalimy do Lborka, byo jeszcze ciemno, noc bya w peni. Samochd, ktry wiz Szwedw, sta ju w gotowoci wraz z onierzami NKWD. Ze zmczenia usypiaem mylc, dlaczego tym mordercom nie chce si i spa. Po chwili zaczto wyprowadza onierzy niemieckich, ustawiono ich w jednym szeregu, nastpnie zaczto im wiza rce. Po zwizaniu rk zaadowano do samochodu, na kocu wsiedli konwojenci. Ruszylimy z powrotem do Supska. Po przyjedzie na miejsce wysadzono niemieckich onierzy z samochodu, ustawiono w szyku i poprowadzono do budynku. Pomylaem, e zrobi z tymi Niemcami to samo, co zrobili ze Szwedami. Po chwili przyszed Bartkowski i Stolzman. Kaza mu mnie zabra i zaprowadzi do stowki na niadanie. Po niadaniu NKWD-zista zaprowadzi mnie do Stolzmana. Gdy weszlimy do pomieszczenia, o may wos nie zawoaem, dlaczego pukownik zaoy kitel lekarski. W biay fartuch by ubrany rwnie Bartkowski, natomiast st by nakryty biaym materiaem. Na nim leay suchawki, strzykawka, lekarstwa w butelkach itd. Stolzman zwrci si do mnie: Dominik, jeste sprytnym chopcem, bdziesz zasypywa wapnem nieboszczykw. Dyurny NKWD-zista zaprowadzi mnie do magazynu mundurowego, gdzie wyfasowaem kombinezon i rkawiczki gumowe oraz oson na twarz przed pyem.

78

79

Zaprowadzono mnie do lochw, gdzie miaem zasypywa nieboszczykw. Okazao si, e miaem by pomocnikiem NKWD-zisty, ktry jest Biaorusinem z mieszanej rodziny. Matka jego bya Polk, do nawet poprawnie mwi po polsku, ale o tym dowiedziaem si po pewnym czasie. Jeeli si nie myl, to nazwisko jego byo Krawczenka Igor, a panicznie ba si Izaaka Stolzmana oraz Leebe Bartkowskiego. Na korytarzu, gdzie miay by skadane zwoki, stay beczki oraz worki. Nie interesowao mnie to, wiedziaem tylko tyle, e znajduje si tam niegaszone wapno. Zawiadomiono nas, e mamy si przygotowa do przyjmowania zamordowanych ludzi. NKWD-zista Igor wycign ze swojej torby butelk, jak si okazao, bya to gorzaka. Igor zaproponowa, abym napi si dla kurau. Gdy napi si wdki, sta si rozmowny, zacz opowiada o sobie i swojej rodzinie. W pewnym momencie zapytaem go od niechcenia: A gdzie ten loch prowadzi?. Odpowied bya zdumiewajca - do Ratusza. Nasz rozmow przerwali onierze, ktrzy zaczli znosi do lochu martwych Niemcw. Ciaa byy jeszcze mikkie, nie zdyy zesztywnie. Zaczlimy sypa wapno niegaszone na podoe, nastpnie uoylimy ciaa i zasypalimy wapnem tak, aby nie byo wida, e tam le. Gdy zakoczylimy zasypywanie cia onierzy niemieckich, zapytaem Igora, skd si wzio jeszcze 10 ludzi, Niemcw. Byo 30 - sam ich policzyem - a raptem jest 40 cia. Odpowied Igora bya taka: Suchaj, Dominik. Ciszej budziesz, dalsza jedziesz - paniemajesz. Gdy zakoczylimy zasypywanie cia ludzi - ktrzy zostali zamordowani osobicie przez Izaaka Stolzmana przy pomocy Leebe Bartkowskiego, ktry nabiera trucizn z butelki do strzykawek - na d do lochu grnego zszed Izaak Stolzman na kontrol. Mymy z Igorem zasypywali zwoki w dolnym lochu, ktry by bardzo dobrze owietlony. Natomiast Stolzman by w grnym lochu, ktry mia okna w bocznej cianie w ksztacie U - z tych okien doskonale byo wida ca nasz robot. Bardzo mu si podobaa. Kaza nam i na gr umy si, zje obiad i nastpnie przyj do niego na rozmow. Nie mogem pozby si trupiego zapachu. Gdy wszedem do gabinetu Stolzmana, tene morderca a si cofn, gdy podszed bliej mnie. Posuchaj, Dominik. Jeste sprytny, posuszny, prawie e jeste krawcem, w zwizku z tym zostaniesz u mnie i bdziesz moim ordynansem, a oprcz tego - jak trzeba bdzie - bdziesz wykonywa inne rzeczy, obowizki - paniemajesz?. Moja odpowied nie moga by inna: TAK JEST.W ten sposb zostaem ordynansem Izaaka Stolzmana. Zapyta mnie, czy ja mam jakie ubrania, bielizn na zymian, powiedziaem, e tak. W zwizku z tym zapowiedzia, e niedugo pojedziemy do Gdaska po bandytw polskich. Tak nazywa polskich onierzy AK. Kaza mi pj do domu i zabra zapasowe ubranie i bielizn.

Gdy przyjechaem do domu, rado bya niesamowita. Zgasa, gdy opowiedziaem swoje przygody ze Stolzmanem i powiedziaem, e za 24 godziny przyjedzie po mnie samochd, ktry mnie zabierze z powrotem do Supska. Opowiedziaem o sposobie zamordowania Szwedw i miejscu, gdzie to si stao, o ich mczarniach podczas przesucha. Jak si dowiedziaem od dowdcy placwki, Wadysawa Dzimitrowicza, za porednictwem p. Ireny Stpie zosta nawizany kontakt z przedstawicielem szwedzkim. Powiadomiono go, e NKWD-zista Izaak Stolzman trzyma zaog szwedzk w Gdasku. Drugi meldunek ojciec wysa przy mnie i informowa, e Izaak Stolzman wywiz w kierunku Supska i wymordowa wszystkich Szwedw. Na pierwszy ani drugi meldunek Szwedzi nie odpowiedzieli. Bez komentarzy. Skoczy si mj pobyt w domu, musiaem wraca do Supska. Podjecha samochd, ktrym musiaem jecha. Uprzednio ojciec obieca, e zrobi wszystko, aby Stolzman mnie wypuci. Zamiast polskich bandytw, do Supska zostali przywiezieni oficerowie niemieccy i podoficerowie z Wehrmachtu w iloci 60 onierzy niemieckich oraz 40 onierzy Armii Krajowej. Cz onierzy zaprowadzono do grnego lochu, okoo 30 onierzy zaprowadzono do pomieszcze obok laboratorium Stolzmana. Jego decyzj 30 onierzy zostao zaadowanych do samochodu, ich rce zostay uprzednio powizane drutem kolczastym. Przed wyjazdem Stolzman zawoa mnie i powiedzia mi, e mam za nim chodzi wszdzie jak sabaka. Wsiadem do gazika i razem z nim pojechaem do miejscowoci Borne Sulinowo. Gdy przyjechalimy na poligon, ju czekali na nas onierze NKWD, ktrzy razem z nami pojechali do wsi Doderlage, gdzie onierze NKWD dokonali strzaami w ty gowy mordu na onierzach niemieckich we wntrzu jednego z budynkw. Nastpnie zawieli ciaa wszystkich zamordowanych jecw do lasu, gdzie zostay zakopane. Po wielu latach orientacyjnie stwierdziem, e egzekucji dokonano 5-8 km na pnoc od Nadarzyc. Wioska Doderlage przestaa istnie, byy tam tylko jakie zgliszcza. Po powrocie z Bornego Sulinowa Izaak Stolzman rozkaza zabra onierzy znajdujcych si w pomieszczeniu obok laboratorium i zagazowa razem z tymi, ktrzy znajdowali si w grnym lochu. Wyprowadzanym z lochu do komory gazowej wizano rce i nogi. NKWD-zici, ktrzy obsugiwali komor gazow, wcale nie kryli, e bd tych onierzy gazowali - jeli ktry si opiera, otrzymywa porzdne uderzenie kolb, jeli to nie pomogo - zostawa pchnity kilka razy bagnetem.

80

81

Po kilku dniach spokoju, grabiami i widami zbieralimy ludzkie koci, ktre zalegay w podziemiach byego Urzdu Pracy przy ulicy Jaracza. Dwch NKWD-zistw stao przy piecach (obsugiwali piece krematoryjne), spalali koci, popi zabieralimy taczkami, zwalalimy na kup i zasypywalimy niegaszonym wapnem, nastpnie mieszajc tak, jak si miesza zapraw. Gdy ju mielimy robot na ukoczeniu, Stolzman przerwa wszystkie prace i szkolenia onierzy NKWD i zarzdzi wyjazd do Bornego Sulinowa. Na bocznicy stay dwa wagony towarowe. Po otwarciu drzwi zobaczylimy makabryczny widok. W obydwu wagonach byo po kilkadziesit osb w mundurach niemieckich. Stay, leay, klczay, obejmoway si. Byo to kbowisko zmarznitych cia. W adnym z wagonw nie byo ogrzewania, WC ani miejsc do spania - goa podoga nawet bez adnej somy. Niektre ciaa byy zwizane w ucisku tak, e nie mona byo ich rozdzieli. Zostay zakopane razem Izaak Stolzman vel Zdzisaw Kwaniewski by bardzo efektywnym i wydajnym morderc - sam osobicie nie strzela do winiw ani nie wiesza ich, ale mordowa wstrzykujc trucizn - do tego stopnia, e onierze NKWD nazywali go w przetumaczeniu na jzyk polski wredny yd Kat Mengele. A e Stolzman by bardzo wydajnym morderc, jego przeoeni w Centrali NKWD przesyali mu przeciwnikw politycznych do zlikwidowania. Dowiedziaem si tego od NKWD-zistw, midzy ktrymi byli i uczciwi ludzie i z ktrymi przy wdce mona byo o wszystkim porozmawia. W podziemiach mordowano i likwidowano ciaa tych ludzi, ktrzy nie mieli prawa, aby ludno polska co o tym wiedziaa. Najpierw uywano broni palnej do zabijania, nastpnie Izaak Stolzman korzysta z szubienicy, ktra znajdowaa si na strychu budynku wiziennego. Szubienica bya zrobiona profesjonalnie, miaa zapadni. Ale wydajno szubienicy bya bardzo maa. By to chyba koniec padziernika lub pocztek listopada, gdy przysano 50 ludzi skazanych wyrokiem Sdu Wojskowego na kar mierci. W zwizku z tym, e Izaakowi Stolzmanowi zabrako trucizny na wszystkich 50 AKowcw, tylko dziesiciu ludzi zamordowa wstrzykujc trucizn. Nastpnie, gdy ci umierali w strasznych mkach, Izaak Stolzman-Kwaniewski sta i przyglda si im. Wida byo na jego twarzy niesamowit przyjemno i satysfakcj - wida byo, e jest sadyst. Gdy w komorze gazowej byli gazowani onierze, Stolzman do czsto przyglda si poprzez wizjery. Dziesiciu ludzi Stolzman zamordowa wstrzykujc im trucizn, natomiast dziesiciu ludzi zawieziono do wizienia. Gdy winiowie ju spali, zamordowano ich - po czym okazao si, e byli to AK-owcy. Ich ciaa przetransportowano do podziemi, gdzie je spalono, a prochy zmieszano z wapnem

niegaszonym. Stolzman otacza cis tajemnic informacje, skd ci ludzie byli i za co zostali skazani. Wikszo winiw, ktrych przepuci przez swoje rce, bya bez wyroku sdowego. Wspomniaem na pocztku, e Stolzman bdc w Lepniszkach zorganizowa siatk wywiadowcz, ktra dziaaa bardzo sprawnie. Bdc na Pomorzu, w bardzo szybkim tempie zorganizowa wywiad, ktry mia rozpracowa organizacj niepodlegociow. Pomagay mu Urzdy Bezpieczestwa, Milicja oraz KBW. Stolzman by skazany wyrokiem Sdu Wojennego za zdrad ojczyzny na kar mierci, lecz w jego pojciu najlepsz obron by atak. Aresztowa onierzy AK i rozstrzeliwa ich nie tylko w jednym miejscu - takich miejsc mia kilka. 1) Borne Sulinowo - tam ju byo niebezpiecznie zakopywa w jednym miejscu wiksz ilo zwok, naleao zakopywa bardzo gboko, poniewa w tych okolicach byo bardzo duo dzikw, ktre erujc wykopyway zwoki. 2) Drugim miejscem likwidowania onierzy AK byy podziemia poniemieckiego Arbeitsamtu (Urzdu Pracy) przy ulicy Jaracza, gdzie Stolzman stopniowo przenosi mordowanie AK, poniewa likwidowano obz w Bornym - Sulinowie. W budynku Stolzman urzdzi gabinet lekarski na pokaz, w ktrym mordowa jecw niemieckich oraz AK-owcw, wstrzykujc im trucizn. Natomiast w podziemiach pod duym cinieniem gazu wytwarza si pomie, ktry zwgla zwoki. W gazowni Izaak Stolzman mia swojego czowieka, ktr nadzorowa, aby NKWD-zici z ul. Jaracza mieli stae cinienie gazu. Natomiast kilku onierzy i ja bylimy wyznaczeni do mieszania spalonych zwok - prochw z wapnem niegaszonym. Oprcz tego miaem wyznaczone obowizki, jak czyszczenie butw, prasowanie munduru oraz inne drobne sprawy. Gdy przysyano nadmiar jecw niemieckich oraz Polakw do zamordowania, nie zawsze Izaak Stolzman vel Z. Kwaniewski mia wystarczajc ilo trucizny do wstrzykiwania jecom. Wtedy dzieli ich na grupy: jedn grup kierowa do podziemi, dajc im najpierw poow miertelnego zastrzyku. Ci ludzie nie padali, sprowadzano ich do podziemi gdzie wizano im drutem rce i nogi, i dopiero w strasznych mkach umierali. Kolejn grup wysano do Urzdu Bezpieczestwa nad rzek Supi, gdzie w piwnicy strzaem w ty gowy pozbawiano ich ycia. Skazacw wysano w iloci nie wikszej ni 10-20 ludzi, a jednak w sumie zamordowano okoo 300 ludzi - zasypano wapnem lub spalono w podziemiach na ul.Jaracza.

82

83

Mord Powstacw Warszawy w Supskiej Szkole M.O.


Dokadnej daty przysania transportu do Gdaska i dalej do Supska nie pamitam, na pewno byy dwa samochody ciarowe. Nie ulega wtpliwoci, e to byli powstacy warszawscy od stopnia szeregowca do stopnia oficerskiego. Ktry z konwojentw powiedzia im, e s przeznaczeni na rozstrzelanie. Adolf aniecki potwierdzi, e to jest prawda. Niedaleko Supska onierze zorganizowali ucieczk, ktra nie powioda si, zostali wyapani przy pomocy kursantw ze szkoy M.O. w Supsku. Cz onierzy AK skierowano do UB nad rzek Supi, gdzie zostali rozstrzelani na polecenie NKWD-zisty Leebe Bartkowskiego, ktry odpowiada za ten transport AK-owcw. Drugi samochd zosta skierowany do szkoy M.O., gdzie na strzelnicy Bartkowski chcia, aby kursanci M.O. rozstrzelali onierzy Powstania Warszawskiego. Jednak kursanci szkoy M.O. odmwili strzelania do onierzy Powstania Warszawskiego. Wtedy NKWD-zista Leebe Bartkowski wraz z pomocnikiem rozstrzela onierzy Powstania Warszawskiego. Gdy Bartkowski zapyta komendanta szkoy M.O., dlaczego on nie wyrazi zgody, aby jego ludzie rozstrzelali AK-owcw tene odpowiedzia, aby on zapyta si Izaaka Stolzmana vel Kwaniewskiego, to on mu wszystko wytumaczy. Jak si okazao, Stolzman co jaki czas podsya winiw AK-owcw i Niemcw w iloci 2-3 osb tygodniowo, aby wyznaczeni kursanci mogli trenowa celno strzaw oraz przyzwyczajali si do zabijania ludzi, inaczej mwic byli przygotowywani na zabjcw. Przykad: W 1970 r., miesic grudzie, pracownicy Stoczni Gdaskiej zastrajkowali oraz wyszli na ulic Gdaska w zwizku z podwyk ywnoci i innych artykuw. Strajk robotnikw Stoczni Gdaskiej poparli robotnicy Stoczni Gdaskiej. Wadze komunistyczne postanowiy, e uyj broni celem stumienia strajku. O tym, e ma by uyta bro, doskonale widzia I Sekretarz PZPR w Gdasku Stanisaw Kocioek, ktry zacz wzywa robotnikw przez radio i telewizj, aby pracownicy powrcili do pracy. Dokadnie pamitam. Gdy robotnicy rano wysiedli z pocigu elektrycznego na przystanku Gdynia-Stocznia, komunici otworzyli ogie z broni maszynowej. Na przyjazd pocigu czeka w powietrzu helikopter Wojsk Ochrony Pogranicza, helikopter pilotowa por. Bagniewski Stanisaw. W rodku znajdowali si kursanci ze szkoy M.O. w Supsku z broni maszynow, ktrzy na rozkaz swego przeoonego otworzyli ogie do robotnikw. Byli zabici i ranni.

Izaak Stolzman vel Kwaniewski nie tylko mordowa ludzi w Supsku, ale rwnie w Gdasku, gdzie te byli zakopywani. Pewnego zimowego poranka, bodaje by to grudzie 1949 r. dokadnie nie pamitam, wszake mino 52 lata, Stolzman zarzdzi zbirk swoich zbirw z NKWD i natychmiastowy wyjazd do Gdaska. Okazao si, e naley jecha do wizienia do Sztumu, jeeli si nie myl cz grupy pojechaa i przywieli okoo 20 ludzi, w tym rwnie dziewczta. NKWD-zici mieli radoch, e si z nimi zabawi i tak si stao. Izaak wybra sobie najadniejsz i najzgrabniejsz, a reszt - kilka dziewczt - rzuci na poarcie swoim zbjcom. Ja natomiast poprosiem Izaaka Stolzmana, aby on mnie zwolni do domu, e chc wymieni ubranie i e wyprasuj jemu mundur itd. Miaem szczcie, bo na 24 godziny zostaem zwolniony, powiedzia, e mam si stawi jutro o godz. 22.00. Gdy zjawiem si, pod UB od strony zaplecza-podwrka, ktre byo ogrodzone potem z cegie, stawiano samochd, na ktry adowano zwoki itd. Gdy podszedem do samochodu widok by straszny w wietle reflektora, ktry owietla wntrze samochodu. Skadano zmasakrowane i zakrwawione zwoki, niektre twarze byy tak zmasakrowane od uderze, e bya to nie twarz, a miazga rozbitej twarzy. Po zaadowaniu kolumna ruszya w stron Wrzeszcza. Gdy minlimy most przy Bramie Oliwskiej, kolumna skrcia w lewo. Okazao si, e mielimy zamordowanych onierzy AK pochowa przy cmentarzu wojskowym, doy mierci byy ju wykopane. Po wrzuceniu cia do dou zostay one zakopane, zrwnane itd. Stra ani opiekuna na tym cmentarzu nie byo. O ironio losu, po 17 latach w 1964 roku, gdy suyem jako oficer w Szkole Specjalistw Morskich Wojsk Ochrony Pogranicza, w przededniu wita Wszystkich witych szkoa nasza otrzymaa opiek nad tym cmentarzem. Opieka polegaa na tym, aby doprowadzi do porzdku cmentarz Po powrocie z Gdaska w Supsku nic si nie zmienio. Co jaki czas Izaak Stolzman wyjeda, wtedy wszyscy mieli spokj. NKWD-zici jak sobie popili, to opowiadali jak to byo w Bornym Sulinowie, w jaki sposb mordowali AK, onierzy Armii Andersa, onierzy rnej narodowoci. Ju wspomniaem, e Izaak mordowa wstrzykujc trucizn, ale tylko tym ofiarom, ktre miay by spalone w podziemiach na Jaracza albo te zasypane wapnem niegaszonym W szponach Stolzmana byem do 1949 r., do koca stycznia. Zostaa nasilona akcja mordowania onierzy niemieckich, ktrzy odmwili wsppracy - o tym ju mwiem. W samym miesicu styczniu zamordowano

84

85

i spalono okoo 450 onierzy niemieckich i innych narodowoci. Nadmiar obowizkw i spanie po 4-5 godzin na dob day zna o sobie. Zachorowaem na taczk. Stolzman da samochd i zawieziono mnie do Polikliniki MSW na ulic Kartusk, obecnie Nowe Ogrody. Po przeprowadzeniu bada okazao si, e jestem chory na taczk mechaniczn tak, e nie musiaem i do szpitala. Ojciec mj by w dobrej komitywie z lekarzem, w zwizku z tym wydano zawiadczenie i zawiadomiono Izaaka Stolzmana, e jestem chory na zaraliw taczk. W ten sposb pozbyem si supermordercy, ktry chcia mnie wykierowa na morderc i NKWD-zist. Po wykurowaniu si zastanawiaem si, co z sob zrobi. Staraem si dosta do Oficerskiej Szkoy Mar. Wojennej, ale si nie udao. Pocztek roku 1949, marzec, dostaj wiadomo od p. aniewskiego, e Forster prosi mnie o kontakt. Zeznanie - owiadczenie Wie pan, jestem zadowolona, ponownie te prochy zmarych upominaj si o ujawnienie kto ich zamordowa, zobaczyam w telewizji, e doszo do rozebrania ciany i znowu dyrektor biblioteki pedagogicznej odkrya lochy. Ja tu byam 26 lat wstecz w 1973-74 r. i odkryam te lochy. Przyjam obowizki dyrektora szkoy w sierpniu 1973 r. Przede mn by dyrektor p. Sobe. Szkoa liczebnie bya maa, omioklasowa, tote nie miaam zastpcy ani kierownika administracyjnego. Wszystkie sprawy pedagogiczne, administracyjne byy na mojej gowie, z owiaty nie miaam adnej pomocy. W szkole cay czas by wyczuwalny gaz. Na dole, w podziemiach - piwnicy mieli swoje pomieszczenia: bya kotownia oddzielona cian od gwnej piwnicy (komory gazowej), ktrej NKWD nie uywao. W magazynie miecia si te szatnia, sprztaczki miay tam swoje pomieszczenia gospodarcze. Intensywny gaz wydobywa si z podziemia, trudno byo ustali skd idzie. Nieyjcy ju pan Syso Jzef na polecenie pana dyrektora zalepia glin studzienki, ktre byy usytuowane na dole. Najpierw wic skoncentrowaam uwag na tych studzienkach. Zaczam dziaa - adnego zalepienia nie bdzie, powiadomiam wadze owiatowe, urzd miejski, interweniowaam do dyrekcji gazowni. Pisaam wszdzie. Bya komisja, badali, udawali, e to nie jest gaz!!! Ale w sumie stwierdzili, e to gaz, pochodzi z ssiedztwa, oczywicie na te studzienki naoono hermetyczne uszczelki. Dzieci podtruway si, pracujca szatniarka p. Krystyna Chojnacka wielokrotnie spuchnita bya od gazu, z tego powodu przebywaa na

zwolnieniu lekarskim. Spowodowaam, e doszo do powanej przerbki kanalizacyjnej. Mino troch czasu i nadal stwierdziam, e gaz jest. Pewnego dnia przyjecha na wizyt inspektor pracy o nazwisku Goronka oraz inspektor Kaczor. Wtedy podlegalimy pod kuratorium w Koszalinie. Obejrzeli oni budynek szkolny od gry do dou, przeszli do kotowni i usyszaam rozmow. - Jaki ciekawy piec - mwi. - Wiesz, takiego pieca jeszcze nie widziaam, co za dziwne dysze!!! Ja si nie znam na tych piecach, szkoa jest po kapitalnym remoncie i ladw piecw nie ma. Ja penetrowaam dalej przy tym w piwnicy duej. Zainteresowao mnie pomieszczenie, ktre miao metalowe drzwi. By kwadratowy otwr, z zewntrz budynku byy due, kwadratowe, hermetycznie zamykane drzwi od strony gazowni i w tym pomieszczeniu drugie, takie same drzwi od wewntrz. Za tymi drzwiami bya zdemontowana wownica. Wownica bya pod metalowymi pytami w posadzce w pomieszczeniu betonowym. Waz zamurowany, pod wazem rura gruboci muru, natomiast due, hermetyczne do tej pory byy dwa wzierniki, jeden w rogu. Jak bya telewizja z Gdaska, kamera uja ten wziernik. Penetrowaam nadal, dziwiam si po co s te 4 studzienki. Pani Sobe mwia, e bya tylko jedna ubikacja turecka, w ogle nie byo sanitariatu. Wracajc jeszcze do tych studzienek, zauwayam, e jak deszcze padaj, to nasila si natenie gazu. Przez te studzienki. Obok na cianie 30x30 cm bya drobna siatka ponad moj gow, na cianie w piwnicy pomieszczenia obok tej komory. Z tej siatki wydobywa si gaz. Kazaam palaczowi rozwali t siatk. Ten otwr wysoko do dou zosta rozwalony. Po rozwaleniu tej ciany moim oczom ukaza si dugo korytarz - grny. Gdy weszam do lochu, patrzyam na dolny loch. Prosz pana, zanim weszlimy powiadomiam ma, by oficerem informacji w JW. W stopniu mjr., Berety Wadysaw. Wtedy m da mi sapera. Zanim weszam jeszcze do korytarza, pozwoliam sobie zmierzy loch. Zdziwiona byam tak rzecz, na zewntrz byy due wycieraczki, byy widoczne wykopy. Przed kad wycieraczk bya para drzwi. W sumie byy trzy wejcia do piwnicy. Wymierzyam obwd zewntrznej ciany po owalu i ciany wewntrznej. W nastpnym dniu przyjecha saper oraz syn pana Suso. Wtedy by on w szkole pdf. w Przasznyszu. I co si ukazao moim oczom: troszeczk gruzu, bardzo duo kartek A4 i tu i wdzie bielejca ko ludzka. Jak szlimy korytarzem, po prawej stronie byy hylogryfy - znaki pisane ludzk rk, ktrych teraz nie byo. Natomiast midzy grnym korytarzem a dolnym s 4 okna w ksztacie litery U. ad-

86

87

nych krat i byo bardzo duo wapna, cay korytarz by zasypany wapnem. Mwiam panu, e odmierzyam odcinki dugoci muru na zewntrz i wewntrz. Idziemy we troje, nagle stwierdzam, e powinien by korytarz, mamy nadmiar sznurka, a korytarza nie ma, na dole jest mur. Posaam po pana Syso, zosta przyniesiony mot, kilof i rozbilimy, ale prosz pana, byam ostrona i kazaam wybi od gry 4-5 cegie i nagle zobaczylimy, e jest komora wypeniona grafitowym dziwnym proszkiem. Komora 2x2 m, by szalunek, zmierzyam gb: 1,2 m. Od ma Wadysawa otrzymaam telefonicznie wiadomo do prokuratora Wolskiego. Mia on prowadzi dochodzenie w sprawie morderstw. Moja sekretarka zadzwonia do prokuratora pana Wolskiego, ktry przyszed do szkoy, obejrza przyniesione przeze mnie koci, prochy, kartki napisane w jzyku niemieckim. Nawet nie zszed na d do lochu, nie by w ogle zainteresowany spraw. Powiedzia, e sprawa jest oczywista, takich miejsc w Supsku jest wicej!!! I e to mona powiedzie dzieciom i pracownikom szkoy!!!, e byli tu przewoeni jecy oraz przymusowi robotnicy. 26 lat pniej w styczniu 2001 r. Gdy do Supska przyjecha prokurator z IPN Koszalin poprosiam, abymy przeszli cay loch, chciaam przemierzy w jego obecnoci w dobrym owietleniu. By tylko on i ja, tam adnego owietlenia nie ma i kiedy przyszam do koca lochu i przede mn znowu bya ciana, byam ogromnie zdumiona. Ju wczeniej moje zdumienie byo ogromne, poniewa od wewntrz te cztery wazy (owietlenia) zostay precyzyjnie zamurowane. Do tego zamurowania musia by zajty (zatrudniony) mistrz sztukatorski o najwyszej umiejtnoci. Wewntrz dolnego lochu 4 wazy na p/w drzwi wejciowych do okrglaka doprowadzajce wiato do dolnego lochu. Zauwayam, e w lochu byo naniesione duo gruzu i mieci. ciana nona, na ktrej 26 lat temu widziaam rnego rodzaju napisy winiw, ktrzy zostali zamordowani w podziemiach, wygldaa jak gdyby dopiero bya wybudowana, czyciutka, lepikiem piknie odwieona. Te zdumiewajce lochy byy zamurowane. W jaki sposb nastpiy zmiany??? Dolny loch jest nieczytelny. Te cztery wazy, ktre owietlay dolny loch, zostay precyzyjnie od wewntrz zamurowane. Kto nie wie i nie by, nie rozpozna, poniewa precyzyjnie dobrana kolorystyka cegy i zcza cementowe to jest mistrzowska robota. Gdy doszam do koca grnego lochu nie znalazam komory. Te otwory, ktre wybiam, byy precyzyjnie zamurowane.

lady zbrodni popenionych w podziemiach okrglaka na ulicy Jaracza zaciera grupa ludzi oraz dobrani fachowcy. Jeszcze w zeszym roku sycha byo odgosy dochodzce z podziemi okrglaka - stwierdzia jedna z pracownic biblioteki pedagogicznej.
Danuta Supsk

Od tygodni polskojzyczne media promuj Borowskiego-Bermana, ktry jako marszaek Kne-Sejmu ma komfortow pozycj do walki o prezydencki stoek po Kwaniewskim-Stolzmanie, cho ten majc 600-osobow ekip w kancelarii i praktycznie nieograniczone fundusze oraz dostp do ydomediw, ju niemal otwarcie forsuje kontrkandydatur swojej lalki Jolki Kwaniewskiej z ydowskiego domu Kontw.

88

89

KWANIEWSKI SKOCZY STUDIA!


Oszczercw w Polsce nie brakuje. Twierdz tacy np. e Pan Prezydent nie ma wyszego wyksztacenia. I my zadajemy kam tym wszystkim, ktrzy opluwaj pierwsz osob w pastwie. Bo Pan Prezydent zdoby porzdny dyplom i to nie byle gdzie. Co tam jaki Uniwersytet Gdaski, Jagielloski czy inny -ski. Prezentowana poniej cenzurkalaurka zawiera oceny pana K., ktre uzyska robic fakutieta w Moskwie, na wydziale midzynarodowego dziennikarstwa w Pastwowym Instytucie Stosunkw Midzynarodowych przy MSZ sowietskowo sojuza. Oceny na wiadectwie ksztatuj si nastpujco: Historia Komunistycznej Partii Zwizku Radzieckiego - celujco; Komunizm naukowy (co za diabe?) - celujco; Ateizm naukowy - celujco; Ekonomia polityczna - celujco; Stosunki midzynarodowe - dobry; Ekonomika radziecka (co to?) - celujco; Prawo radzieckie (???) - celujco; Logika - dobry (ocena chyba zawyona); Podstawy dziennikarstwa: dostatecznie... . Gratulujemy serdecznie.

90

91

MGIMO - wylgarnia wiatowej agentury

PUSZYSTY OLO TE TAM BY


Jest rzecz powszechnie znan czym byy i jak rol speniay w tzw. estbloku (w byym bloku sowieckim) uczelnie typu wojskowych akademii Woroszyowa czy Frunzego w Moskwie. Obie wspomniane sowieckie uczelnie wojskowe ksztaciy - co powszechnie wiadomo - dla potrzeb tzw. bratnich pastw socjalistycznych - wyszych oficerw i sztabowcw - tak politycznych jak i liniowych, ktrzy mieli dowodzi wojskami bratnich pastw obronnego Ukadu Warszawskiego w razie konfrontacji z Zachodem i koniecznoci obrony zdobyczy socjalizmu. Wojskowe nauki pobieray tam takie autorytety jak: Jaruzelski, Siwicki, Kiszczak, Wilecki, Szumski. Niewiele jednak osb, poza wskim krgiem dobrze zorientowanych specjalistw, politologw oraz dziennikarzy wie, czym bya w wczesnym bloku sowieckim i jak speniaa w nim rol szkoa, znana w ZSRR pod nazw MGIMO - Moskowskij Gosudarswiennyj Institut Miedunarodnych Otnoszennij, co po polsku oznacza - Moskiewski Pastwowy Instytut Stosunkw Midzynarodowych. Ot przez cae lata komunistycznej dominacji w Europie wschodniej w tej specyficznej szkole ksztacone byy mocno wyselekcjonowane (wedug ideologicznego i politycznego klucza) - nie tylko przysze kadry dyplomatyczne i dziennikarskie dla biecych potrzeb komunistycznych partii i reimw w tych pastwach - ale take agenturalne ekspozytury za granic, wystpujce pod szyldem dyplomatw bd korespondentw zagranicznych agencji rzdowych tych pastw i ich partyjnych gazet oraz czasopism. MGIMO byo elitarn wysz szko w Moskwie, do ktrej mogli trafi absolwenci szk rednich z komunistycznej Polski, NRD, Czechosowacji, Wgier, Rumunii i Bugarii. Najbardziej sprawdzeni i oddani ideologii komunistycznej, dyspozycyjni i usuni wobec reimw komunistycznych sprawujcych wadz w tych pastwach. Z reguy ci modzi ludzie musieli wywodzi si z tzw. komunistycznych modziewek partii typu PZPR albo z organizacji i stronnictw satelickich (w symbolicznym stopniu), takich na przykad jak polskie ZSL i SD. Nauka w tym na wp tajnym instytucie, bdcym w istocie prawdziw socjalistyczn wylgarni szpiegw, trwaa w zalenoci od specjalnoci od 5 do 6 lat.

Pi lat dla tych komunistycznych janczarw, ktrzy w ramach nauki uczyli si jzykw zachodnich, a o rok duej dla takich, ktrzy podejmowali si trudu nauki jzykw bardzo egzotycznych. Na przykad hindi, uradu, suahili, farsi lub japoskiego albo chiskiego. Ta specyficzna uczelnia posiadaa 4 wydziay - stosunkw midzynarodowych, prawa midzynarodowego, midzynarodowego dziennikarstwa oraz midzynarodowych stosunkw ekonomicznych. W cigu blisko 50-letniego istnienia i dziaalnoci przez mury MGIMO przewino si kilkanacie tysicy abiturientw pretendujcych do roli dyplomatw, nastpnie wysyanych do pracy w placwkach zagranicznych bratnich pastw i ZSRR, w agentach midzynarodowych tych pastw oraz na placwki korespondentw zagranicznych. W ramach tej bliniaczej do woroszywki czy Frunzego sowieckiej szkoy dziaaa te 3-letnia Akademia Dyplomatyczna, gdzie z reguy trafiali najbardziej ambitni wyznawcy marksizmu-leninizmu, wykazujcy si osigami za granic. Mogli oni tam zdoby tzw. dysertacj, czyli co zblionego do naszego doktoratu. Tajemnic poliszynela jest fakt, i w ramach zaj i programu dydaktycznego tej dyplomatycznej uczelni sowieccy wykadowcy (a byo wrd nich wielu wyszych funkcjonariuszy GRU i KGB, jak chociaby byy oficer KGB i byy premier J. Primakow) szkolili przyszych dyplomatw i korespondentw rnorodnych technik i operacji szpiegowskich na mniejsz lub wiksz skal. Inn form doskonalenia i doksztacania w MGIMO niezbdnych komunistom, oddanych kadr w dyplomacji i midzynarodowej urnalistyce byy tzw. jednoroczne kursy doponitielnyje, na ktre kierowano z reguy (nie tak zwanych miernych, biernych, ale wiernych) modych, zdolnych, wyrniajcych si w pracy ideologicznej towarzyszy, ktrym co tam ze studiami w rodzimych krajach nie wyszo. Co zawalili na krajowych uczelniach, wykazywali si jednak ambicjami i rokowali due nadzieje w pracy dla partii. Brakowao im tylko upragnionego dyplomu i absolutorium. Jest tajemnic poliszynela, skrztnie ukrywan przez Paac Namiestnikowski oraz dwr tego paacu, i jednym z takich doponitielnych kursantw sowieckiego MGIMO i jego absolwentw by na przeomie lat 1979/80 mody 25-letni, ambitny dziaacz Socjalistycznego Zwizku Studentw Polskich z Gdaska, ktry potem zosta ministrem w rzdzie junty Jaruzelskiego i czoowym dziaaczem Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej (bdcej, jak wiadomo ju, w przedmiertnych konwulsjach), ktry po jej niechlubnym zgonie reanimowa w roku 1990 nieboszczk

92

93

wsplnie z kolesiami z PZPR - Millerem, Oleksym, Borowskim, tyle, e pod inn, oszukacz zmylajc nazw - SDRP (PSL). Nazywa si on Aleksander Kwaniewski, a w Moskwie nazywano go pieszczotliwie Saszk. Zawali on studia na Uniwersytecie Gdaskim (z natoku zaj i partyjnych zada w Zarzdzie Wojewdzkim SZSP) tote nic dziwnego, e trzeba mu byo jako pomc, aby ukoczy studia uznali towarzysze. Wysano wic obecnego prezydenta na renomowane w tamtym okresie studia dajce glejt do dalszej kariery w tamtym systemie i pastwie budujcym socjalizm. Trafi do moskiewskiego MGIMO, po ktrego ukoczeniu szo si ju tylko w dyplomaty albo robio kariery na szczytach socjalistycznej wadzy. Skwapliwie i tak wytrwale ubiegajcy si o reelekcj typ Millera i SLD-owskiej paczki ukrywa ten wstydliwy fakt wiedzc doskonale jak Polacy podchodz i traktuj takich absolwentw (czyt. sowieckich kursantw). Jako szczwany lis i obryty komunistyczny aparatczyk socjotechnik Kwaniewski wie dobrze, i legitymowanie si i chepienie studiami i dyplomem w sowieckim MGIMO przyniosoby mu wicej szkody anieli poytku. Mogoby te znacznie uszczupli grono jego wielbicieli. Std zapewne bierze si zaenowanie i szczelna kurtyna milczenia jaka zapada w sztabach komunistw jak tylko mowa jest o formalnym, rzeczywistym wyksztaceniu i kwalifikacjach edukacyjnych kandydata SLD. Miller i jego giermkowie oraz sam magister wiedz doskonale, co to mogoby oznacza. Lepiej wic nie przyznawa si i milcze. Inna sprawa, e w Zwizku Sowieckim, w przeciwiestwie do Polski i innych krajw europejskich, nie jest przyznawany po ukoczeniu studiw tytu magistra. W Polsce i na Zachodzie nieobronienie pracy magisterskiej oznacza nieukoczenie studiw wyszych i brak dyplomu wyszej uczelni. W ZSRR (i dotd w Rosji Putina) po ukoczeniu jakichkolwiek studiw otrzymuje si jedynie dyplom danej szkoy wyszej. Nie ma tam tytuu magistra. I taki dyplom (patrz fot.) posiada towarzysz Olo, ktry wielokrotnie kamliwie obnosi si, i magistrem jest. Nie przeszkodzio mu to wcale w zrobieniu byskawicznej kariery politycznej w latach 80tych, kiedy najpierw zosta naczelnym studenckiego tygodnika ITD a nastpnie szefem organu prasowego ZSMP - komunistycznej modziewki Sztandaru Modych, by w kocu zosta ministrem w wojskowej ekipie towarzyszy Jaruzelskiego i Kiszczaka. Sasza pobiera nauki na MGIMO na trwajcym 12 miesicy Wydziale Dziennikarstwa Midzynarodowego w takich specjalnociach jak: naukowy komunizm, historia KPZR (partii sowieckiej), naukowy ateizm, eko-

nomia polityczna socjalizmu, sowiecka ekonomia, technika przemwie, podstawy dziennikarstwa. W pierwszych z tych naukowych dyscyplin wiedzy by bardzo dobry (otlicznyj), gorzej byo z ostatnim przedmiotem podstawami dziennikarstwa, z ktrego dosta zaledwie udowolitwiernoje czyli zadowalajco (trjk). Podobnie byo z logik, za ktr dosta od sowieckich naukowcw zaledwie horoszo. Takie przygotowanie naukowe i wiedza formalna pozwoliy Saszy zosta nie tylko ministrem, ale nawet w 1995 roku prezydentem 40-milionowego pastwa w rodku Europy. Dla wieku politologw, zwaszcza na Zachodzie, ju dawno byo wiadomym, i Moskiewskij Institut by przez cae lata rzdw komunistycznych w Europie Wschodniej elitarn kuni kadr szpiegowskich dla wybranych i dla pastw miujcych pokj, czyli dla Ukadu Warszawskiego i RWPG. Przewaajca wikszo z nich majc znakomite sowieckie przygotowanie do dziaalnoci szpiegowskiej w wiecie bya zaraz po ukoczeniu politycznego odpowiednika woroszywki delegowana do zada specjalnych w wielu krajach Europy, Afryki i Azji a take do Ameryki aciskiej i Pnocnej oraz Australii. Std tak intensywna nauka tylu egzotycznych jzykw i narzeczy. Pomylne ukoczenie takowo ucziliszcza dawao od zaraz przepustk do byskotliwych karier w MSZ, MHZ, MSW albo do wielu placwek zagranicznych i obronnego Ukadu Warszawskiego. Jakie zadania oni tam wykonywali, mona si tylko domyla. W cigu caego okresu swego istnienia i dziaalnoci edukacyjnej MGIMO ukoczyo wielu Polakw legitymujcych si ZMS-owsk bd PZPR-owsk legitymacj i dobrymi notowaniami w naszej SB. Wcale nie bagatelna ilo z nich jest do dzisiaj usadowiona (dziki grubej kiesze Mazowieckiego i polityce kadrowej kwartetu - Skubiszewski, Olechowski, Bartoszewski, Geremek) w wielu placwkach dyplomatycznych niepodlegej RP i innych midzynarodowych agendach Polski w wiecie. Dla przykadu wymieni tu tylko Kolumbi, gdzie ambasadorem Polski jest byy PZPR-owiec i kursant sowieckiej MGIMO - P. Kulka oraz Tanzani, gdzie w Dares Salam nasz kraj reprezentuje kolega Kwaniewskiego i Kulki (take dziaacz PZPR) urnalista postkomunistycznej Polityki i byy korespondent PAP w Egipcie tow. Roman Strzemiecki. Ci PZPR-owskiego i sowieckiego chowu dyplomaci, z ktrych niejeden to rezydent PRL-owski, podobnie jak wielu innych znakomicie do dzi funkcjonuj (bez adnych zakce i zawirowa od wielu lat) pod parasolem ochronnym solidarnociowych, podobno, szefw polskiej??? dyplomacji i maj si do dzi bardzo dobrze.

94

95

Jak oni uprawiaj (i na czyj rzecz) dyplomacj, jeden Bg raczy wiedzie. Mog przecie jako byli sowieccy kursanci podlega rnym formom szantau, presji czy naciskw. Czy od ludzi tych szkolonych przez sowieck profesur i agentur mona oczekiwa penej, szczerej i niezachwianej lojalnoci oraz rzetelnoci wykonywanej misji dyplomatycznej w imieniu Rzeczpospolitej, tak teraz jak i w przyszoci? Czy s oni przede wszystkim wiarygodni i szczerze oddani wadzom RP? Odpowied na to pytanie pozostawiamy premierowi Buzkowi i szefowi AWS, Marianowi Krzaklewskiemu, a take profesorowi Bartoszewskiemu. A nadto jest argumentw by mocno w t lojalno i wiarygodno powtpiewa, majc chociaby do czynienia z najnowsz nominacj Bartoszewskiego w MSZ-cie, gdzie rzecznikiem tego resortu zosta ponownie znany PRL-owski propagandzista radiowy i telewizyjny - Dziemidowicz. W sytuacji nieustajcej penetracji i infiltracji Polski przez rosyjskie suby specjalne naleaoby - naszym zdaniem - wykazywa wicej ostronoci i rozwagi a zwaszcza instynktu samozachowawczego ze strony AWS. W najmniejszym nawet stopniu tego nie wida wrd jej politykw. Nie mwic ju o Bartoszewskim, Geremku czy Olechowskim. Przed zagroeniami dla Polski, ktrych nie naley lekceway, przestrzega ju niejednokrotnie nie tylko minister Janusz Paubicki, ale nawet tygodnik Wprost kierowany jak wiadomo przez Marka Krla, byego sekretarza KC PZPR. W artykule znamiennie zatytuowanym Adwokaci Moskwy jego autor Stanisaw Janicki pisa 3 lata temu o absolwentach moskiewskiego MGIMO, i byli oni i wci s adwokatami naszego ssiada zza wschodniej granicy, ktry nigdy nie pogodzi si z faktem wyjcia Polski z jego wasnej sfery wpyww. W Polskiej subie dyplomatycznej - pisze z cakowit racj Janicki - wci du rol odgrywaj absolwenci akademii w Moskwie, ktrych zadaniem by werbunek do rosyjskiego wywiadu. Moskowskij Gosudarstwiennyj Institut Miedunarodnych Otnaszenij (MGIMO) uchodzi za typow wylgarni szpiegw. Nic doda, nic uj, panie Bartoszewski. Czy mona co tu doda, towarzysze - Geremek, Olechowski, Skubiszewski, Rosati?
Lucjan Protasiuk

P.S. Czy w tym kontekcie mog nie dawa do mylenia (i mocno zastanawia) liczne rozjazdy i wsplne, prywatne??? ekskursje po Morzu rdziemnym Saszy Kwaniewskiego i jego pyzatej maonki wraz z wieloma radzieckimi towarzyszami (radzieckimi tiopochodami) ju po pozorowanym obaleniu komuny w roku 1989??? Kiedy jeszcze nie byo wiadomo, jaki los moe spotka rodzin Kwaniewskich oraz kompanw puszystego Olo, ktrzy przeyli swoist, polityczn reinkarnacj dziki dolidruchom spod znaku SB - Millera, Jaskierni, Borowskiego, Szmajd? A take cay aparat polskich wasali z PZPR? - ekspozytury Moskwy w Polsce. O ekskursjach tych dowiedziaem si od znanego mi od lat maestwa M. podrujcego z Olo i Jolo ruskimi statkami na linii OdessaMarsylia via Stambu i Odessa Aleksandria via Cypr i Malta.

96

97

Marszaek Sejmu RP Maciej Payski ul. Wiejska 4 00-902 Warszawa damy!!! Zgodnie z art. 145 Konstytucji RP dam postawienia prezydenta Kwaniewskiego za popenienie przestpstwa przed Trybunaem Stanu.
Leszek Bubel

ZWYCISTWO!

Rodacy! Piszcie listy z daniem na adres Sejmu RP.


Art.145. Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej: 1. Prezydent Rzeczypospolitej za naruszenie Konstytucji, ustawy lub za popenienie przestpstwa moe by pocignity do odpowiedzialnoci przed Trybunaem Stanu. 2. Postawienie Prezydenta Rzeczypospolitej w stan oskarenia moe nastpi uchwa Zgromadzenia Narodowego podjt wikszoci co najmniej 2/3 gosw ustawowej liczby czonkw Zgromadzenia Narodowego na wniosek co najmniej 140 czonkw Zgromadzenia Narodowego. 3. Z dniem podjcia uchway o postawieniu Prezydenta Rzeczypospolitej w stan oskarenia przed Trybunaem Stanu sprawowanie urzdu przez Prezydenta Rzeczypospolitej ulega zawieszeniu. Przepis art.131 stosuje si odpowiednio.

98

99

FOLWARK ZWIERZCY 2000

TRIUMF GRABARZY czyli Neo-Targowica


Po upadku sowieckiej twierdzy marksizmu wielu naiwnym, szczeglnie na Zachodzie, zdawao si, e z sowieckim komunizmem umiera take marksizm. Niestety. Wybr A. Kwaniewskiego na prezydenta jest nowym triumfem tego prdu ideowo-politycznego. Dowodem ywotnoci tej formacji jest fakt, e potrafia dostosowa si do zmienionej sytuacji, tworzc nurt, ktry nasz wybitny poeta Zbigniew Herbert nazwa neo-komun. Ten termin posiada jednak du wad: nie oddaje faktycznego obrazu tej formacji. Trzy pierwsze litery tej nazwy, tzn. neo oznaczaj napyw do tej formacji nowych si. Chodzi o prd ultra-liberalny (ultra, a wic skrajny), skrajny a do absurdu w swym liberalizmie tak ekonomicznym jak i moralnym, a co najwaniejsze przesiknity do dna trockistowskim nurtem marksizmu. Przydomek neo-komuna nie mwi wic co i kogo owo neo oznacza. Tylko ci wrd nas, ktrzy s obeznani z arkanami polityki wiedz, e trockistowski nurt marksizmu jest nie bratem a wrogiem marksizmu w wydaniu sowieckim. Dzisiejsze maestwo zachodnio-europejskich ultra-liberaw z czonkami byego PZPR byo moliwe dziki temu, e tacy jak Geremek, Michnik, Olechowski, Urban ... to resztki prdu trockistowskiego, ktry osta si w marksizmie sowieckim. W tym maestwie to nie prosowiecka komuna gra pierwsze skrzypce. Graj jake bogaci i wpywowi przybysze z Zachodu w oparciu o miejscowe resztki prdu ideowego, ktremu przewodzi Geremek, szara eminencja, istotny sternik nasz Polsk. Kwaniewski jest jak kwiatek na pokaz: przystojny, mody, umiechnity, wadajcy obcymi jzykami, m adnej i bogatej ony, uznany za swojego przez tych co pij i kami, a na dodatek przez pewnych duchownych tzw. postpowych, ktrzy - po jego pielgrzymce nie tylko do Czstochowy, ale nawet do Rzymu zaczynaj ogasza cud nawrcenia tego byego grzesznika. Ot, osobisto idealna dla otrzymania masy gosw zabkanych, zdezorientowanych i ogupianych tak przez telewizj jak i przez talent Michnika. Spotka si wic wreszcie brat z bratem. Stalin zabi Trockiego, ale trockizm nie tylko yje, ale w wielu krajach naszej cywilizacji kwitnie. Masa byych czonkw PZPR posza za Geremkiem i Michnikiem czy to przez swe ideowe przekonania, czy to przez oportunizm, czy te po prostu by y w duo lepszych warunkach ni reszta spoeczestwa. Byoby jednak wielkim bdem i w dzisiejszej sytuacji niewybaczalnym by wszystkich byych czonkw PZPR (a tym bardziej wszystkich czonkw

POZDRAWIAM WAS

ONK_JI

100

101

SLD) odsdza dzi od czci i wiary, tym bardziej, e wielu z nich - nie orientujc si w arkanach polityki - nie zdaje sobie sprawy co to za jedni i gdzie wiedzie nasz kraj kosmopolityczny trockizm. Dlatego neo-komuna - mimo gbokiego szacunku do Zbigniewa Herberta - sugerowabym zastpi duo gbszym i sigajcym w nasz histori terminem: Neo-Targowica. Dlaczego? To bardzo proste: Targowica, dwiecie lat temu, poddaa si politycznym wpywom potnej Moskwy. Neo-Targowica, dzisiaj, poddajc si wpywom bez porwnania bardziej potnego orodka ni dawna Moskwa mianowicie Kapitaowi, ktry - rwnie pod piknymi hasami pomocy - odbiera nam krok po kroku nie tylko kierownictwo polityczne naszej Wsplnoty, ale - pracujc w rkawiczkach - ograbia nas bez nadmiernego haasu materialnie i w dodatku zatruwa nasz kultur namiastkami kultury kosmopolitycznej. ...Tamci nie byli do silni, by przecign na swoj stron wikszo rodakw; Neo-Targowicy wszystko idzie jak z patka. Odnosz triumfy. ...O Tamtych byo wiadomo komu su. Byo wic wzgldnie atwo zmobilizowa przeciw nim spoeczestwo, tym bardziej, e ci ze Wschodu byli nam rni cywilizacyjnie. Istniaa wic u nas niemaa doza odrazy do wszystkiego co wpywa do Polski ze Wschodu. Neo-Targowica nie wiadomo komu faktycznie suy. Wiadomo tylko, e suy jakim siom anonimowym, nieuchwytnym, a wic niekaralnym, a potnym, bo cywilizacj ogarniajcym. W dodatku te ich idee wpywaj z Zachodu, a wic z miejsc uwaanych jeszcze w Polsce za istny raj na ziemi. Take std ich powab. Jaka w tym wszystkim doza niezmierzonej naiwnoci u naszych rodakw! W konsekwencji Neo-Targowica jest bez porwnania bardziej niebezpieczna ni ta pierwotna sprzed dwustu lat, tym bardziej, e my - wielokrotnie oszukiwani, zdezorientowani, zalepieni, zmczeni - nie zdajemy sobie jeszcze sprawy z faktu istnienia ideowej wojny, w ktrej chodzi o to be or not to be- by czy nie by naszej tosamoci tak narodowej, jak kulturalnej. Ten triumf grabarzy naszej narodowej tosamoci bdzie dla nas elektrowstrzsem? miem twierdzi, e tak. Nasza wygrana, mimo chwilowej lepoty, bdzie moliwa, ale dopiero: primo po poznaniu, tak u siebie jak i u przeciwnika, wzajemnych zalet i wad; secundo, po znalezieniu metod i drg, ktrymi trzeba bdzie kroczy i tertio: ich zrealizowaniu. Fakty i zjawiska, ktre tu wyliczam su lepszemu poznaniu tych zalet i wad:

...Oni, tzn. kosmopolici z polskimi paszportami maj idea, ktrym jest stworzenie jednego jedynego pastwa o wymiarach oglnowiatowych, a to przez stopniowe likwidowanie wszystkich pastw, narodw, kultur, religii jako podmiotw w midzynarodowej wsppracy. My, niestety - nasiknici ich perfidn propagand - nierzadko zapominamy o roli i wadze idei - tego duchowego motoru ideaw. Co gorsze, miejscami zaczynamy uznawa ich sposb mylenia za normalny, a czasami nawet za postp, podczas gdy oni robi postp, ale w burzeniu podstaw naszej cywilizacji. W tej dziedzinie, musimy poj rnic w zasadach - midzy nimi a nami - i wrci do duchownego motoru, jakim jest chrzecijaska wizja Europy Jutra. ...Nie tylko my, ale i oni rni si midzy sob. Wie ich jednak, w sposb wystarczajcy, wsplny Cel. Dlatego, by do niego si zbliy, przy okazji wyborw id razem, wykazujc tym samym dojrzao, ktrej nam brak. My, mimo posiadania wsplnego Celu, w okresie wyborw, jeszcze nie potrafimy i razem: Jest ju wprawdzie nieco lepiej ni dziesi lat temu, ale do sytuacji nieodzownej w tak wanym okresie historycznym jest nam jeszcze bardzo daleko. Take tu mamy duo, duo do nadrobienia. ...Oni od dawna zrozumieli decydujc rol i wag pienidza w systemie demokratycznym. Droga do wadzy wiedzie przez wadz nad pienidzem - lubi powtarza Rotschild. Dzi s w posiadaniu kolosalnych pienidzy, potnej siatki organizacyjnej i dugiego szeregu fundacji i tworw rzekomo filantropijnych propagujcych ich braterstwo i ich liberalizm (braterstwo, ale w stosunku do ich braci, liberalizm, ale tylko dla tych, ktrzy myl ich kategoriami). Musimy wic szuka, znale i stworzy system, ktry pozwoli nam take na odcinku ekonomicznym - im naleycie si przeciwstawi. Wiem, e to bdzie trudne, bardzo trudne, ale bez posiadania tej broni zostaoby nam tylko ucieka si do rewolucji. A taka droga nie jest nasz drog. Pierwszym krokiem w tym kierunku byoby skupienie si na akcentowaniu problemw gospodarczych (np. spoeczna gospodarka rynkowa) oraz szeroko budowanej koalicji miasta ze wsi. ...Oni maj w swych rkach mass media - telewizj, pras (wraz ze rodkami jej dystrybucji), e-mail, radio, film, sondae, a to jest wielka sia. My mamy tylko jej zacztki. Wprawdzie zrobilimy ju na tym odcinku spore postpy, ale cigle niewystarczajce. Te nasze wysiki trzeba co najmniej podwoi. - Oni obsadzili administracj swoimi ludmi nie tylko na najwyszych szczeblach, ale take na rednich. Tylko rzeteln i mrwcz prac nad wasn jakoci - tak moraln jak intelektualn i przez szkolenie naleytych kadr, potrafimy im t przewag wyrwa.

102

103

...Oni s realistami, a wic d do swego celu etapami. My cigle, w pogoni za abstrakcyjnym Ideaem, wyznajemy zasad wszystko albo nic. Nawet od ludzi nam ideowo bliskich wymagamy, by byli wprost idealni zapominajc pyta si samych siebie o wasn jako. W dalszym cigu pokutuje w nas skandaliczna tre tej rzekomo patriotycznej piosenki z poowy XIX wieku dzi Twj triumf albo zgon. Innymi sowy pokutuje w nas stawianie wszystkiego, nawet istnienia swojej ojcowizny, na jedn szal. Albo wszystko, albo nic. I to z miejsca. Istne szalestwo (a moe tylko romantyczna wizja rzeczywistoci?). ...Musimy schowa do tylnej kieszeni osobiste ambicje i nauczy si odrnia problemy pierwszoplanowe od drugo - i trzeciorzdnych. Kadmy nacisk na te obydwie wady, bo w tej dziedzinie jestemy na poziomie szkoy podstawowej, a winnimy by na poziomie uniwersyteckim. ...Musimy nauczy si odrnia kolor rowy od czerwonego i przesta myli wilki z owieczkami. Musimy zwalcza w sobie naiwno i nadmiern dobro, ktre zmuszay nas nie tylko przebacza, ale i zapomina (!) te niezliczone zbrodnie, jakie oni mieli - i dalej maj na sumieniu. Gdzie ta Polska, faktycznie demokratyczna i sprawiedliwa, o ktr walczyy cae pokolenia? *** Chciabym jeszcze zwrci uwag chociaby na cztery, bynajmniej nie bahe przyczyny triumfu grabarzy: ...Pierwsza to rygorystyczny podzia na Prawic i Lewic, ktry by w peni aktualny 200 lat temu w czasie rewolucji francuskiej, a ktry dzisiaj - na wielu odcinkach - ma znaczenie drugorzdne, a na jednym i dzisiaj zasadniczym odcinku, w ogle nie ma racji bytu. Mam tu na myli stosunek do dwch w peni przeciwstawnych wizji Europy Jutra. Zwolennicy jak przeciwnicy tych dwch wizji znajduj si tak na Prawicy jak na Lewicy. Wmawianie naiwnym i zdezorientowanym, e podzielona Prawica jest za przeszoci, a zgodna Lewica za wietlan przyszoci w Europie-Federacji jest uprawianiem odwiecznej i ohydnej metody rzymskiej dziel i rzd. Ta ich metoda ma jeden cel: dzielenie nurtu patriotycznego. ...Druga, nie mniej skandaliczna i amoralna metoda polega na uywaniu terminu skrajna prawica do autentycznej i umiarkowanej Prawicy, z kolei terminu prawica do pseudo-prawicy, tzn. do elementw podszywajcych si pod Prawic (np. taki Hall i kilku innych) i wreszcie terminu centrum (a nawet centro-prawica) dla specjalnie zrobionej mieszaniny, w ktrej dominuje liberalna, antypastwowa, antynarodowa, antypatriotyczna i ateistyczna UW i jej krewni. Te sztuczne nurty - zmieniajc nazwy

i kolory co kilka lat - graj rol nowoczesnych koni trojaskich wykonywujcych polecenia ich braci z zachodniej Europy. Gdy zmczonemu zbyt twardym yciem i zdezorientowanemu spoeczestwu, od dziesitek lat powtarza si w kko te same kamstwa i przeinacza rzeczywisto, to wreszcie, mimo woli, wikszo spoeczestwa (a wic ci, ktrzy decyduj o wynikach wyborw) jest przekonana, e jest tak jak mwi telewizja. Wystarczy wwczas kierownictwu demokratw nagoni te opinie przez podlege im liczne sondae i sprawa jest zaatwiona. ...Trzeci metod jest pewien absurd, ktry miesza spoeczestwu w gowie, a wic je dezorientuje. Chodzi o czenie dwch przeciwstawnych sobie poj polski oraz komunista - w jeden termin: polski komunista (czy polski kosmopolita). To pojcie polski i pojcie komunista (czy kosmopolita) s przecie sobie w peni przeciwstawne! Celem Polaka jest obrona i utrzymanie naszej tosamoci i naszej kultury, a wic istnienia wielowiekowej Polski, podczas gdy celem ideowcw marksistowskich (reprezentowanych u nas przez komunistw i kosmopolitw) jest stopniowe unicestwianie narodw, a Polski na pewno w pierwszym rzdzie. W dwudziestoletnim okresie niepodlegoci midzy I a II wojn wiatow mielimy w Polsce okoo 30% mniejszoci narodowych. Odrnialimy pojcie przynalenoci pastwowej od pojcia przynalenoci narodowej. Nie zmuszalimy wic Ukraicw, Niemcw i ydw by Polakami po prostu przez szacunek do ich tosamoci. Czemu zniesiono ten uczciwy i logiczny system? Komu zaley na mieszaniu pojcia przynaleno narodowa z pojciem przynaleno pastwowa? Jeli mam by szczery i nie ucieka przed prawd to musz powiedzie, e istnieje jeden jedyny nard na wiecie, ktry ma interes w mieszaniu tych poj.

104

105

BOLSZEWIZM BY CAKOWICIE YDOWSKI


Ostatnio czsto w rnych, gwnie prasowych wypowiedziach, nadmienia si o roli bolszewikw z NKWD w masowych mordach, pacyfikacjach i wywzkach po 17 wrzenia 1939 roku. Rzadziej nadmienia si o roli ydw w tych dokonaniach, z reguy bagatelizujc ten problem lub rozmylnie go pomijajc, podobnie jak Gross w Ssiadach. Prawie w ogle nie pisze si o tym, e bolszewizm by od samego pocztku tworem ydowskim, cakowicie przez nich zdominowanym i mia suy do ydowskiego opanowania wiata, bowiem

YDZI UWAAJ SI ZA PRZEZNACZONYCH DO RZDZENIA WIATEM


Zbrodniczy bolszewizm i jego policja polityczna NKWD z racji swojej ydowskiej dominacji z chwil wtargnicia na wschodnie obszary II RP natychmiast wchon w swoje struktury, i to z wielkim entuzjazmem, mieszkajcych tam ydw. To wanie wczesnym ydowskim zdrajcom naszego pastwa i narodu, wietnie zorientowanym we wszystkich rodowiskach, zawdziczamy selektywn eliminacj najwartociowszych Polakw, masowe mordy i deportacje do obozw pracy i zagady. To samo przecie wczeniej zrobili w opanowanej przez siebie Rosji. Czerwona ydowsko-bolszewicka hoota wylaa morze polskiej krwi rwnie na Biaostocczynie i w samym Jedwabnem. Te zagadnienia s dobrze udokumentowane w wielu ksikach powanych autorw, z ktrych wybraem tylko drobne fragmenty. Rosjanie nie maj dzi prawie wcale gosu w sprawach dotyczcych ich wasnego kraju. Tak zwana dyktatura proletariatu, w ktrej proletariat nie ma adnego gosu, jest rosyjsk jedynie chyba dlatego, e jest ustanowiona w Rosji. Nie jest rosyjska ani ze wzgldu na swoje pochodzenie, ani na swj skad. Jest to wprowadzenie w ycie programu midzynarodowego przez mniejszo w danym kraju, a prba generalna tego przedstawienia odbya si w Rosji. Tablica nr 1 wykazuje opanowanie Rosji przez ydw: S to wymowne cyfry. Czytelnik zauway, e przy czym nigdy nie spada poniej 76 procent. (Ciekawe, e najniszy odsetek ydw znajdujemy w komisariacie wojny). Ale w komisariatach, tablica nr 1 majcych cisy zwizek z narodem, a take w komitetach defensywy i propagandy, ydzi zajmuj literalnie wszystkie miejsca. Komitet ten skada si z 41 ludzi, i ci 41 s ydami. Propagand bolszewick powierzono wycznie pirom ydowskim. A nastpnie tak zwani delegaci Czerwonego Krzya, ktrzy s tylko delegatami czerwonej rewolucji w wymienionych miastach: na ogln liczb 8 jest 8 ydw. William Chapin Huntington, ktry by attache handlowym ambasady Stanw Zjendoczonych w Piotrogrodzie, zawiadcza: Przywdcami tego ruchu, mog miao powiedzie, s w trzech czwartych mniej wicej - ydzi rosyjscy... Bolszewicy s midzynarodowcami, i nie obchodziy ich wcale specjalnie narodowe ideay Rosji. W Rosji wszyscy doskonale wiedz, e trzy czwate przywdcw bolszewickich - to ydzi... Powiadaj niekiedy, dla wytumaczenia ruchu bolszewickiego, e by on finansowany z Niemiec, co w dalszym cigu wyzyskiwano w celu propagandy wojennej. Prawd jest, e cz tych pienidzy dostarczyy Stany Zjednoczone. Cakowita za prawda polega na tym, e finansjerze ydowskiej caego wiata zaleao na bolszewizmie jako na fundacji wszechydowskiej. Przez cay okres wojny wiatowy program ydowski wystpowa pod t lub inn nazw. Czasopismo ydowskie The Chronicle w Londynie, pisao w 1919 roku: Jest co w fakcie samego bolszewizmu, w fakcie, e

ODSETEK YDW JEST ZAWSZE WYSOKI

106

107

JEST TAK WIELU YDW BOLSZEWIKW


w fakcie, e ideay bolszewizmu s w tak wielu punktach zgodne z ideaami judaizmu. Po zwaeniu wszystkich faktw dochodzimy do nieuniknionego wniosku, e rewolucja bolszewicka bya starannie wyhodowana przez midzynarodow finansjer ydowsk. P. Cohan w gazecie Comunist w kwietniu 1919 roku pisa: Mona powiedzie bez przesady, e

WIELKA ROSYJSKA REWOLUCJA SOCJALNA ZOSTAA RZECZYWICIE DOKONANA RKAMI YDW


Liczba 61 czonkw Centralnego Komitetu Wykonawczego skadaa si z: 5 Rosjan, 6 otyszy, 1 Niemca, 2 Ormian, 1 Czecha, 1 Imeretiana, 2 Gruzinw, 1 Karaima, 1 Ukraica i 41 ydw. W sowieckiej Republice wszystkie

KOMITETY I KOMISARIATY BYY PENE YDW


oni czsto zmieniali swe ydowskie nazwiska na nazwiska rosyjskie jak np. Trocki - Bronstein, Kamieniew - Rozenfeld, Zinowiew - Apfelbaum, Stekloff - Nakhamnes itd., lecz tego rodzaju maskarada nie moga nikogo wprowadzi w bd podczas gdy te przybrane nazwiska ydowskich komisarzy tylko jeszcze bardziej uwypuklay midzynarodowy czy te raczej zupenie obcy charakter bolszewickich rzdw...

Wadcy Rosji w latach 1924-1939


Gotowy jestem przyzna, e ydowscy przywdcy (w Rosji) proporcjonalnie stanowi niezmiernie ma czstk. Niemniej jednak jest prawd, e ci ydowscy przywdcy s wadcami Rosji. To samo dotyczy bolszewickiego korpusu dyplomatycznego za granic. Zgodnie z miesicznikiem Defender (wydawanym w miecie Wichita, Kansas, St. Zjedn. A.P.) za miesic luty 1936, Centralny Komitet Komunistycznej Partii w Moskwie, ten waciwy orodek midzynarodowego komunizmu, skada si z 59 czonkw, w tym 56 ydw i 3 czonkw, ktrzy byli onaci z ydwkami. Bolszewicka delegacja do Ligi Narodw: Litwinow (yd), Rosenberg (yd), Stein (yd), Markus (yd), Brenners (yd), Hirszfeld (lub Hirschfeld - yd), Halphand (yd), Swanidze (Gruzin).

Czytelnik moe dziwi si, dlaczego prasa nigdy nie wspomina o tym, e bolszewizm jest po prostu ujarzmieniem Rosji przez ydw. Odpowiedzi na to jest fakt, e midzynarodowe agencje informacyjne, zaopatrujce codzienn pras w wiadomoci ze wiata, s kontrolowane przez ydw. W jednym z wyda wspaniaego Przegldu pod tytuem: Contrrevolution (Kontrrewolucja), wydawanego w Genewie przez Leona de Poncins, jest na ten temat doskonay artyku A. Stoypina. P. Stoypin jest synem byego rosyjskiego ministra, zamordowanego we wrzeniu 1911 roku przez yda Mardko Bagroff (czy Bagrow). Z tego artykuu zosta zrobiony nastpujcy wycig: ...ydzi w pewnych momentach ustpuj i nawet w pewnym stopniu powicaj ycie swych wspziomkw w nadziei, e przez pewne sprytne pocignicia uda im si zachowa ich zagroon wadz. Zasadniczy aparat kontroli jest bowiem wci w ich rkach. Gdy nadejdzie dzie, w ktrym bd zmuszeni odstpi od wadzy, marksistowska przybudwka rozleci si jak domek z kart. Aby udowodni, e chocia ydowska przewaga ulega powanemu kompromisowi, to jednak

YDZI WCI S PRZY STERZE


wystarczy wzi do rki list wysoko postawionych dygnitarzy w Czerwonym Pastwie. Dwaj szwagrowie Stalina, mianowicie Lazar i Mojesz Kaganowicze s ministrami: pierwszy transportu a drugi przemysu; Litwinow

108

109

(inaczej Waach Meyer-Finkelstein) wci kieruje zagraniczn polityk Zwizku Sowieckiego. Artyku w Contrrevolution z grudnia 1937, napisany przez J. Fontenoy, na temat antysemityzmu w Rosji, zawiera co nastpuje: Przybywszy w 1934 roku do ZSRR pamitam, e zaskoczya mnie

SYMBOL WIATOWEJ YDOMASONERII


Izrael jako pastwo jeszcze nie istnia, bya to na razie tajna i potna organizacja syjonistyczno-masoska, kierujca si wiodcym hasem: ydomasoni wszystkich krajw, czcie si! W uznaniu dla posuszestwa swego wiatowego agenta - Roosevelta, syjonistyczna Narodowa Rada nieistniejcego pastwa Izrael, przyznaje swemu sudze Rooseveltowi najwysz nagrod w postaci kopii witego pisma judaizmu - Tory. Rooseveltowi brak sw dla wyraenia swego najwyszego szczcia, odczuwanego z powodu tego wyrnienia. USA, Wielka Brytania, Roosevelt i Churchill, zasiadali rami w rami z makabrycznymi ydo-bolszewickimi ludobjcami przy stoach konferencyjnych i biesiadnych, gdzie skadali swoje rwnie zbrodnicze podpisy pod nowym rozbiorem Polski. Wsplnie udawali, e nie wiedz, udajc e nie wierz, i

OLBRZYMIA PROPORCJA YDOWSKICH FUNKCJONARIUSZY


na kadym kroku. W prasie i w koach dyplomatycznch trudno byo znale kogo, kto nie by ydem. M. Butenko, sowiecki charche daffaires w Bukareszcie, gdy dowiedzia si o odwoaniu do Moskwy, uciek do Woch i jego artyku o Rosji ukaza si w dzienniku woskim Giornale dItalia 17 lutego. Bolszewicy obiecali robotnikom fabryki, kopalnie itd. aby stali si wacicielami kraju. W rzeczywistoci klasa pracujca nigdy nie cierpiaa takiej ndzy, jak im przyniosa tak zwana epoka socjalizacji. Na miejsce byych kapitalistw zostaa sformowana nowa buruazja,

MORDU W KATYNIU DOKONALI SOWIECI


Roosevelt jeszcze w 1946 roku bdzie zapewnia, i jest cakowicie przekonany o sowieckiej niewinnoci. Wsplnie bd udawa, e nie wiedz o istnieniu paktu Ribbentroop-Mootow w sprawie czwartego rozbioru Polski. Na cae p wieku, w zmowie z sowieckimi ludobjcami, zacignli zason haniebnego milczenia nad tymi dwiema zbrodniami.

SKADAJCA SI W STU PROCENTACH Z YDW


Zupenie nieznaczna ilo byych ydowskich kapitalistw wyemigrowaa z Rosji po zakoczeniu rewolucyjnego wstrzsu. Wszyscy inni ydzi, mieszkajcy w Rosji, korzystaj ze specjalnej opieki yda, azara Kaganowicza, najbardziej zaufanego doradcy Stalina. Wszystkie wielkie przemysy i fabryki, przemys wojenny, koleje, wielki i may handel, s w konsekwencji cakowicie w rkach ydowskich, podczas gdy pracujca klasa tylko nominalnie jest uwaana za Patronk Ekonomii. ony i rodziny ydw posiadaj luksusowe samochody i dwory, spdzaj wczasy w najlepszych klimatycznych i kpielowych kurortach na Krymie i na Kaukazie i s wystrojone w kosztowne astrachaskie paszcze; onei nosz biuteri, zote bransolety i piercionki i wysyaj do Parya zamwienia na ubiory i luksusowe artykuy. Tymczasem rozczarowany rewolucj robotnik powoli umiera z godu... Bolszewicy obiecali ludom starej Rosji pen wolno i autonomi... Ja ogranicz si tylko do przykadu Ukrainy. Caa administracja i wane stanowiska, kontrolujce prac w tym rejonie, s w rkach ydw lub ludzi oddanych Stalinowi i specjalnie przez Moskw wyznaczonych. Mieszkacy tego niegdy yznego i kwitncego kraju cierpi niemal nieustanny gd.

110

111

Starszy bracie Adamie synu Judy Jakubowego!


To, e urodzie si wczeniej ode mnie byo zasug Ojca a nie nasz wol. Pierwordztwo pociga za sob nie tylko ogromne przywileje ale i nie mae obowizki. Dziecko modsze musi si zadowala samymi obowizkami. Dopiero teraz uwiadomiem sobie, e z obowizkw modszego brata nie wywizywaem si naleycie. Nieraz mwie mi, e niech do Ciebie musiaem wyssa z mlekiem matki, ktra w odrnieniu od ojca nie przywizywaa takiej uwagi do pierwordztwa. O tych sprawach mylaem do czsto i dzisiaj chciabym zoy co w rodzaju rachunku sumienia poczonego z samokrytyk a przy okazji przeprosi za moj obojtno a czasami i niech do ciebie pierworodny bracie. Powinienem bra przykad z Ciebie, ktry czsto zapomina o swych prawach, ale nigdy o obowizkach. Byem wprawdzie jeszcze dzieckiem, ale pamitam, e nie pomogem Jezuemu doszcztnie wybi Kaanejczykw i Filistynw. Powinnimy to zrobi wsplnymi siami. Kaanejczycy w swych wierzeniach zbyt duo uwagi przywizywali do bstw podnoci i otaczali czci Aszer czy Anata, jak sam mi nieraz mwie, nadmierna rozrodczo innych plemion wprawdzie daje er dla Twojego, ale zabiera te przestrze yciow. Rwnie susznie zrobie niszczc Filistynw, lud obcy Ci rasowo. Przepraszam Ci za to, e moja zawi do starszego brata i zwizana z tym opieszao umoliwia przeycie Amalenitom, Edomitom, Jewuzytom Jerozolimskim a przede wszystkim tym otrom Aramejczykom, ktrzy psuj Ci krew a do dni dzisiejszych. Do tej pory nie mog jeszcze myle bez zaenowania o swojej opieszaoci w udzieleniu pomocy gdy 2 600 lat temu dzicz babiloska porwaa wielu Twoich przodkw i wywioza do swego kraju. Dowiedziaem si o tym za pno i std moje zaniedbanie. Cieszy mnie, e w Babilonii musiao Wam by niele, bo gdy po upadku Babilonii krl Persw Cyrus (oby y wiecznie) zezwoli Wam na powrt wraz z witymi skarbami do Palestyny nie wszyscy chcieli powrci tworzc bogosawion diaspor, ktra upic tubylcw hojnie wspomagaa jerozolimsk wityni. Jak dowiedziaem si, krlowie perscy, w odrnieniu od zwykych gojw, okazali si wyrozumiali i bardziej tolerancyjnii, czego dowodem byo polubienie przez krla Kserksesa twej siostry Estery udajcej gojk. Gdy 2350 lat temu ciemni Persowie, nie doceniajc wkadu

twych rodakw w rozwj bankowoci na ich terenie, postanowili wybi wszystkich zamieszkujcych Persj Twych przodkw, Estera tak wpyna na krla, e role si odwrciy, zgino 70.000 tubylcw. Dziki Esterze nie byo pogromu, bo mier gojw nie jest adnym pogromem. Poniewa tak dobrze uoyo dla Twojego plemienia bardzo susznie ustalono z tej okazji wito Purim (oby takich wit byo jak najwicej). Mimo to osobicie czuj si winny i przepraszam, e a krlewska Estera musiaa si trudzi szpiegowaniem i donosami. Przecie mogliby jecha do Babilonii i Persji czonkowie mojego rodu i mogliby wczeniej ujawni knowania niewdzicznych Persw. Zabilibymy ich nie 70.000 ale co najmniej 10 razy tyle. Chocia nie ma tego zego, co by na dobre nie wyszo, jak mawiali wasi mdrcy. Pozostali przy yciu Persowie w dalszym cigu pracowali na Twoje plemi. Gdyby jednak mia do mnie al, to Ci przepraszam. Co si nie udao tym parszywym Persom (oby los im nie sprzyja), przeprowadzili dzikusy z Aleksandrii, dokd zawdrowali uczeni w pimie z Twojego rodu. Ci dzicy i ciemni Grecy, Rzymianie i Egipcjanie podbechtani przez niejakiego Apiona, bez adnego powodu, wycznie przez nieudolno namiestnika Flakkusa urzdzili w 39 r. pogrom Twych przodkw. Ulice Aleksandrii zasao 16.000 czonkw Twojego plemienia. Mj rd, liczny i dobrze ju w tym czasie zorganizowany, mg powstrzyma tych aleksandryjskich barbarzycw przed zabijaniem niewinnych Twych braci. Ludzko, z tymi niewydarzonymi Grekami i Rzymianami, ktra nie docenia waszej woli czynienia dobra, cofna si w rozwoju. Gdyby moje plemi wiedziao, e w Aleksandrii nie macie drugiej Estery, podesaoby Rzepich z wasnego rodu. Znalazaby ona drog do Flakkusa i zapobiegaby pogromowi. Poniewa tak si bracie nie stao, jako wspwinny bardzo Ci i za to przepraszam. Chc rwnie przeprosi za brak reakcji ze strony mojego rodu na to, co wydarzyo si w tej zapyziaej Cezarei, gdzie cakiem niewinnych, po boemu yjcych, nie trudnicych si lichw Twych przodkw poturbowali w r. 66 zawistni Grecy. Byo to tym bardziej oburzajce, e pogrom ten nosi cechy antysemityzmu. Na Wasze i nasze nieszczcie namiestnik rzymski Florus nie by kochliwy jak Kserkses czy pniejsi wadcy i nie przyj do swego oa niewiasty z Waszego rodu. Jako modszy brat, ktrego plemi ju dawno rozeszo si z Twoim rodem czsto zwanym ydami, nie mog si pogodzi i czuj si wspwinnym niesusznym oskareniom chociaby takich abojadw, ktrzy mie-

112

113

li w 1171 r. oskary ydw, podobnie jak ten nieuk Apio Aleksandryjski o mord rytualny w Blois. Krl Filip August pod faszywym pretekstem uprawiania przez Twj rd lichwy mao, e naoy ogromn kontrybucj, ale na domiar zego wypdzi ydw ze swych woci. Ponadto za namow czonka Twojego rodu renegata Donina kazano publicznie spali najmdrzejsz dla Was ksig zwan Talmudem. Za to, e doszo do tylu przykroci dla ydw, bardzo Ci przepraszam, wierzc, e abojady oddadz z nawizk to co zabrali Filip August i Ludwikowie o mniejszych numerach. Poniewa wtedy przez niedopatrzenie nie ujlimy si zdecydowanie za Twoimi rodakami przepraszam i prosz o wybaczenie. Niewybaczalne zaniedbanie ze strony mojego rodu nastpio w 1235 r. kiedy to okropny i nieokrzesany niemiecki mynarz z Fulgi oskary niewiannych Twych braci o mord rytualny. W wyniku tego niesusznego, zdaniem cesarza i papiea oszczerstwa, zamordowano kilkudziesiciu ydw. Nie mniej bolesne byy straty finansowe, ale to si da odrobi. Za niewysanie wwczas zbrojnych hufcw, aby pouczyy Germanw o korzyciach z ywienia Twych braci najserdeczniej przepraszam, pomimo, e ich niedobitki yczliwie przyj wwczas mj rd. Nada Twym przodkom w 1264 r. przywileje o jakich nam, autochtonom, nawet si nie nio. Z wdzicznoci objlicie krlewskie funkcje bankierskie i doprowadzilicie do cakowitego upadku naszego pienidza. Stao si bardzo dobrze, bo kady wie, e bogaty nie wejdzie do krlestwa niebieskiego. Wyraam gbok skruch i ubolewanie za cakiem bezpodstawne przeladowania ydw na Rusi a potem w latach 1391-1492 w Hiszpanii. Twoi rodacy, yjc znacznie biedniej od miejscowej ludnoci, nie wyzyskujc biednych ani bogatych, brzydzc si lichw, niesusznie o to zostali posdzeni. W 1391 r. miociwie panujcy Sewill w zarodku stumi antyydowskie rozruchy. Mimo to po kilku dniach ta dzicz chrzecijaska, nie poznajc si na dobrodziejstwach ydowskich urzdzia rze nie tylko w Sewilli ale i Kordowie, Toledo, Walencji, na Majorce a potem w Barcelonie, gdzie nie pomgby apele i wojsko gubernatora. Jawny gwat na niewinnym pokoleniu Judy, do chwili obecnej zatruwa mi ycie. Z Hiszpanii przyjlimy do swojego plemienia tysice waszych niedobitkw. Moglimy jednak wysa wojska, zorganizowa krucjat w obronie ydw i pokaza Hiszpanom gdzie pieprz ronie. Nie zrobilimy tego za co najserdeczniej przepraszam i prosz o wybaczenie. Szczeglne przeprosiny nale si Twym rodakom za bezczynno mojego plemienia w dniu 2 sierpnia 1492 r kiedy to Hiszpanie (oby im nigdy soce nie wiecio) wypdzili ze swojego kraju na wieczn tuaczk 300.000 najlep-

szych swych obywateli pochodzcych z Twego ludu. Gdy ci tuacze chcieli osi w Rzymie, a wstyd przyzna, rzymscy ydzi bojc si konkurencji swych braci, chcieli da papieowi Aleksandrowi VI wielk sum pienidzy, aby hiszpaskich uchodcw nie wpuci do Rzymu. Papie na ten cakiem dobry pomys nie zgodzi si i otworzy bramy wiecznego (oby tylko bez krzyy) miasta przed uchodcami. Przepraszam rwnie za r. 1442 kiedy to wygnano ydw z Sycylii i za 1447, gdy Twych braci bez adnego powodu wygnano z Portugalii. Bylimy wwczas krajem wielkim i silnym i moglimy nie tylko biernie przyjmowa tysice tuajcych si po Europie ydw, ale pod grob totalnego zniszczenia pastw nie przestrzegajcych praw czowieka aktywnie wpywa na warunki w jakich yje nard wybrany. Trzeba samokrytycznie przyzna, e cakiem habico postpi mj rd gdy w Anglii 1278 r. niesusznie posdzono twych przodkw o faszowanie monet a w 1279 r. o mord rytualny. W wyniku tych oszczerczych oskare wielu aresztowano i stracono a w 1290 r. wydalono z Anglii wszystkich ydw. Moglimy wwczas z Gdaska wysa flot szybkiego reagowania i uchroni od wiecznej tuaczki 16.551 ydw. Za zaniechanie tego w imieniu swego plemienia przepraszam Ci starszy bracie. Chciwi Francuzi nie zadowolili si wypdzeniem Twych rodakw w 1171 r. Ludwik IV Pikny, postpi niepiknie i najpierw okrad ydw z ciko zapracowanego na lichwie zota i srebra, a w 1306 r. powtrnie wygna ich z Francji. Ledwie tylko dano zezwolenie na powrt i cignicie dugw wraz z normalnymi odsetkami a ju Twych braci posdzono o zatruwanie studzien i po raz trzeci w 1322 r. wypdzono ich z Francji. Na pewno wiesz, chociaby po osiganych zyskach, e w nastpnych latach przez Europ a szczeglnie przez Niemcy, przesza tzw. czarna mier. Oszczerczo i bezpodstawnie za jej rozprzestrzenianie si obciono Twoje plemi. W wyniku tego nienawi spoeczestwa skierowaa si przeciwko ydom. Uciekali oni na wschd do mojego plemienia. Przyjmowani oni tu byli yczliwie, jednak nie stworzono im takich warunkw na jakie zasugiwali ze wzgldu na swoje starszestwo. Za to prosz o wybaczenie. Nasza husaria szybkiego reagowania nie wczya si aktywnie przeciwko gettom organizowanym w wielu miastach zachodniej Europy a szczeglnie we Frankfurcie i obowizkowi noszenia odznak identyfikacyjnych. Twoi przodkowie yli tam w strasznych warunkach a my przygldalimy si biernie. Nasza wina jest bezdyskusyjna i dlatego pro-

114

115

sz przyj wyrazy ubolewania. Drogi bracie, gdy czytam o nieuzasadnionych przeladowaniach twych rodakw w Austrii, a szczeglnie o dniu 12 marca 1421 r. kiedy ywcem spalono 210 Twych rodakw pod pretekstem braku rozlicze finansowych i mtliku w dokumentach ogarnia mnie skrucha i al, e moje plemi nie poszo do Wiednia ratowa znanego z uczciwoci plemienia Twojego, jak dwa wieki - pniej ratowao wiedeczykw przed Turkami. Mogo uratowa wiedeczykw, mogo i ydw. Niestety, przez niedbalstwo nie uczyniono tego i za to obecnie przepraszam. Rugowani ydzi w Czechach, wypdzani z Wgier znajdowali przytuek u moich wspplemiecw. Otrzymywali oni specjalne przywileje lub ich potwierdzenie. Na terenach zajtych przez moje plemi uzbierao si tylu ydw, e w niektrych miastach stanowili wikszo spoeczestwa . Bardzo przepraszam za to, e nie oddalimy im tych miast wraz z przylegociami. Bylimy bliscy tego, bo ju pozwolono Twym przodkom na odrbn administracj i sdownictwo, a w 1581 r. nawet na sejm, gdyby nie Litwini, ktrzy w 1495 r. wypdzili Twych braci ze swych terenw i nie Kozacy Chmielnickiego, ktrzy w 1648 r. wyrnli, oczywicie bez adnego powodu, wikszo szlachty i ydw na terenach zamieszkaych przez siebie. Co si tyczy Kozakw wina ley po naszej stronie. W takim np. Niemirowie moi rodacy pozwolili Kozakom oszuka ydw, ktrzy schroniwszy si ze zotem i srebrem w twierdzy mogli broni si bardzo dugo. Nie odrniwszy kozakw od naszych plemiennych wojsk otwarli im bramy i niemal wszyscy zostali zamordowani. Nasze wojsko zamiast broni Twych ziomkw krcio si daleko od Niemirowa. Za to wszystko przepraszam. Jako wspwinni, straty wynagrodzimy. Przepraszam za tysice drobnych incydentw jakie miay miejsce w caej Europie: za getta i znaki haby, za zakazy: lichwy i prowadzenia karczm, za antyliberalizm w handlu, za zakazy faszowania monet, za podejrzenia o mordy rytualne, za antysemick literatur i za wszelk krytyk postpowania wielu Twoich wspbraci. Na to wszystko lud mj powinien reagowa zdecydowanie, gdy starszy brat zawsze ma racj nawet wwczas kiedy jej nie ma. Umiowany bracie. Podobnie jak drzewo, ktre nie mogc si uwolni od jemioy przyzwyczaja si do niej, tak mieszkacy Europy przejrzeli na oczy i widzc bezsens oporu, przyzwyczaili si do Twojego plemienia. Jeszcze w 1744 r. wygnano ydw z Pragi, ale by to ju jeden z ostatnich haniebnych czynw. Sdz, te tolerancyjna postawa mojego plemienia bya dobrym przykadem. Nie znaczy to jednak, te nie ma

za co przeprasza. Przecie ten rosyjski kolos zamieszkay przez ciemny i dziki lud zabroni Twym braciom mieszka u siebie. Nieliczni bogaci musieli mie speczezwolenia. Bya to jawna dyskryminacja twojego bogobojnego, yczliwego i uczciwego plemienia. Moi rodacy nie zrobili dostatecznie duo aby polepszy los Twoich rodakw. Sporadycznie tylko walczylimy rami przy ramieniu, jak chociaby w 1794 r. kiedy to mj rodak T. Kociuszko walczy przy puku Berka Joselewicza. Nie moe nas usprawiedliwi yczliwe przyjcie uchodcw z Rosji tzw. Litwakw, ktrzy tak chlubn rol odegrali w odzyskaniu niepodlegoci przez moje plemi, czy wygnacw z Niemiec, ktrzy obecnie z tak czci i dum wspominaj moj Ojczyzn. Najwiksz plam dalimy w czasie wojny. Moglimy w proch i py rozbi naszych wsplnych wrogw, niemieckich socjalistw majcych szczeglnie do Twojego narodu jakie zadawnione a nieuzasadnione pretensje. Niestety, pomimo e w naszej armii walczyo okoo 1% Twych braci, wojn przegralimy. Jak Niemcy postpowali z twoim dzielnym i dnym chway narodem zapewne wiesz, chocia obecnie s na ten temat rne gosy. Jedno nie ulega wtpliwoci, moglimy uratowa Twych rodakw. Jeeli nie w 100 to w 90 %. Szatyni z garbatym nosem z mojego rodu powinni zamieni si z ydami. Poniewa Niemcy nie znali osobicie podbitych ludzi i sdzc z przypadku o. M. Kolbego i innych chodzio im o ilo a nie o jako, dali by si nabra, tym bardziej, e jak pisz twoi rodacy byo wrd nich bardzo duo ludzkich, yczliwych i uczynnych. Te 4 mln ofiar wielkiej dziury w moim plemieniu by nie zrobio, a Twoje przeyoby w komplecie. Z przykroci musz przyzna, e z naszej winy nie stao si tak. Dlatego prosz o wybaczenie i przepraszam. Osobicie pamitam mj bracie jak w czasie wojny rolnicy z mojego plemienia wezwani zostali przez sotysa do stawienia si w pobliskim miasteczku z wozem i trzydniowym wiktem dla siebie i dla konia. Tam pod opiek kilkunastu dobrotliwych i umiechnitych Niemcw i kilkudziesiciu waszych, uczonych w pimie mdrcw, czekao na wozy kilkuset Twych rodakw z podrcznymi walizkami i tobokami. Twoi rodacy przez nikogo nie zmuszani weszli rodzinami na wozy, ktre ruszyy w drog. Kazano jecha do oddalonego o 40 km Midzyrzeca Podlaskiego. Bracie mj, ci dobrotliwi i umiechnici Niemcy strzelali (do celnie) do kadego, bez wzgldu na nacj, kto bez zezwolenia zszed z wozu. Ca drog kilkadziesit wozw z kilkuset pasaerami byo konwojowanych przez kilkunastu Niemcw. Po drodze mijano due kompleksy lene. Za nieuratowanie tych

116

117

ydw cakowit win ponosz chopi. Mogli oni chwyci za baty i konice i w cigu kilku minut zrobi porzdek z kilkunastoma Niemcami a potem odda swj wikt, wozy, konie i namwi Twoich braci do ucieczki, nawet wbrew woli uczonych w pimie. Moi bracia stchrzyli, nie zrobili tego i obecnie powinni by bezwarunkowo napitnowani za wspudzia w mordzie. Na podwod jecha nie musieli, gdy nie wiedzieli po co i dokd jad, a to na pewno byo niezgodne z konwencj praw czowieka. Ponadto mogli okaleczy siebie lub konia. Tego te nie zrobili. Wina ich jest bezsporna. Za to bracie przepraszam twych rodakw, ktrzy w tym przypadku przedoyli posuszestwo ponad ycie. Kazano im jecha na wozie, wic jechali. Syszaem, e za podobny, tylko pieszy przypadek w Jedwabnem ma przeprosi Ci mdrzec z Twojego plemienia wybrany na naszego wsplnego prezydenta. Ciesz si, e jestem pierwszy. Za to powinienem by w jaki sposb wyrniony, chociaby jak ci, ktrzy pierwsi oddawali obowizkowe dostawy niezapomnianemu Twemu rodakowi Panu Hilaremu Mincowi (oby jego pami ya wiecznie).
Oddany Ci modszy brat

Warszawa, 14.03.2001 Prokuratura Okrgowa w Biaymstoku ul. Kiliskiego 14 15-089 Biaystok Zawiadomienie o popenieniu przestpstwa Stowarzyszenie Przeciwko Antypolonizmowi wnosi o: 1. Wszczcie dochodzenia i skierowanie aktu oskarenia przeciwko Janowi Tomaszowi Grossowi za to, e w ksice pt. Ssiedzi" powszechnie dostpnej na rynku ksigarskim nawouje do nienawici do narodu polskiego poprzez przypisywanie mieszkacom Jedwabnego dokonania przez nich zbiorowego mordu na 1600 ydach w dniu 10 lipca 1941 roku. Wiedzia on, e nie jest to zgodne z prawd, co stanowi przestpstwo z art. 256 KK. Na wiele miesicy przed zakoczeniem ledztwa, prowadzonego przez Instytut Pamici Narodowej rozpowszechnia informacje, e to tylko Polacy, wycznie z wasnej woli, wymordowali ydw, przez co przyczynia si do szkalowania caego narodu i pastwa polskiego w skali caego wiata. 2. Wszczcie dochodzenia i skierowanie aktu oskarenia przeciwko wydawcy ksiki Ssiedzi" Fundacji Pogranicze" ul. Pisudskiego 37, 16500 Sejny tel./fax (0-87) 516 - 27 - 65 za to, e jest jej wydawc i rozpowszechnia zawarte w niej treci. Uzasadnienie Zarwno autor ksiki jak i wydawca, publikujc ok. 100 kamstw wykazywanych przez polskich historykw, m.in. profesorw Jerzego Roberta Nowaka i Tomasza Strzembosza, przyczynili si do nawoywania do nienawici na tle rnic narodowociowych, etnicznych, rasowych i wyznaniowych. Publicznie zniewaaj nard Polski, wiadomie pomijajc wiele oglnie znanych faktw, ktre zaprzeczaj treciom zawartym w ksice. Dlatego wnosz jak na wstpie.
Z powaaniem Leszek Bubel Prezes zarzdu Zaczniki : 1. Fragmenty ksiki; 2. Publikacje prasowe polskich historykw.

118

119

Jedwabne - Geszeft czy pojednanie!?


List otwarty mieszkacw Jedwabnego do Wadz Rzeczpospolitej Polskiej
Wyraamy nasz stanowczy protest wobec oczerniania spoeczestwa Jedwabnego w zwizku z mordem dokonanym na ludnoci pochodzenia ydowskiego w okresie hitlerowskiej okupacji. Wikszo publikacji prasowych prezentujcych t tragiczn spraw przedstawia j jako zbrodni dokonan przez ca spoeczno Jedwabnego. Nie zgadzamy si z t opini, bowiem wedug naszej wiedzy czynu tego dokonali Niemcy. Jako maa spoeczno jestemy bezbronni wobec wiatowej, niewiarygodnej w metodach kampanii, szkalujcej nas i ca Polsk. Jedwabne ponioso ogromne straty w czasie obu wojennych okupacji, sowieckiej i niemieckiej, a ludno aktywnie wczya si w zbrojny opr przeciwko okupantom i walk o wolno ojczyzny. Przypominamy, e gwnym wiadkiem oskarenia przeciwko Polakom jest byy pracownik Urzdu Bezpieczestwa - instytucji, ktrej zbrodni dowiadczyo wielu niewinnych ludzi. Dzisiaj mamy bardzo bogat ofert wszelkiej propagandy, mamy wyspecjalizowane grupy sabotau, prowokacji, kamstwa, niszczenia dokumentw, ktre stroi si w tog bada historycznych. Dzisiaj mamy nowy sposb niszczenia czowieka. Dlatego z takim trudem dochodzimy do prawdy, co jest naszym moralnym obowizkiem, jak przypomnia nam J. E. ks. biskup Stanisaw Stefanek. Prawda o stosunkach polsko-ydowskich na naszym terenie jest zoona. Do momentu wkroczenia wojsk sowieckich Polacy i ydzi stanowili w Jedwabnem przykad dobrej, ssiedzkiej wsppracy. To wzorowe wspistnienie zostao naruszone przez obywateli polskich pochodzenia ydowskiego w czasie sowieckiej okupacji. Nie chcemy ukrywania prawdy historycznej i dlatego oczekujemy na wynik ledztwa prowadzonego przez Instytut Pamici Narodowej. Pragniemy, aby dialog polsko-ydowski i pojednanie midzy naszymi narodami dokonywao si w prawdzie i wzajemnym szacunku. Prosimy Wadze Rzeczpospolitej, aby stay na stray dobrego imie-

nia Polski i dooyy stara w wyjanieniu wszelkich okolicznoci, dotyczcych tej tragedii, gdy prawda powinna ujrze wiato dzienne. Z wielk przykroci stwierdzamy amanie art. 42 pkt 3 Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej stanowicego, e kady uwaa si za niewinnego, dopki wina nie zostanie stwierdzona prawomocnym wyrokiem sdu.
Komitet Obrony Dobrego Imienia Miasta Jedwabne

P.S. Dowodami na poparcie naszego stanowiska s listy napywajce z kraju i zagranicy, take od osb pochodzenia ydowskiego.

Nage, w tajemnicy przed mieszkacami i jeszcze przed zakoczeniem ledztwa, usunicie gazu upamitniajcego niemiecki mord na ydach, jako ywo przypomina podobn sytuacj z usuniciem na danie ydowskich szowinistw krzyy z owicimskiego wirowiska. *** Takie nard polski stawia teraz pytanie, Nie masz w wiecie drugiego narodu takiego, Co habi i zniewala kraje - dla dobra swojego, Z krwi biednych braci swoich - przemys czyni! A za zdrady, zabr, kanie - Polakw wini! Jak hiena czeka gdy ostatni wiadek zganie, By zasia fasz, nienawi - wznieca ludu wanie, Jaki nowy geszeft - holokaust nas czeka?

120

121

fot. Leszek Bubel

Czy skryte mordy, zsyki - czy potwr Bezpieka!? Moe holokausty z rozkazw Uljanowa!? Berii, Kaganowicza, Bieruta, Susowa! Przez wieki bya zgoda - nie maska krwioercw My nard wielkich ofiar - narodem mordercw!? Za jednego tylko yda przechowanie, Cae rodziny polskie szy na skazanie! Za naszych polegych tysice - kto przeprosi? W Polsce, Europie - i wiatu ogosi! Nasz wszystkich Polakw - jak mwisz Prezydencie, Czasu polskich holokaustw - go rozpoczcie! Gospodarz plony zbiera - s w nich te i osty! Czyci, way, rozdziela - to rytua prosty. I nie popiech w sprzeday - umiar, koniunktura, Popiesznie przepraszam - nie polska natura! Post scriptum To jest bracia w Chrystusie na ten czas wyzwanie, Rachunek grzechw - nie szowinizmem nkanie Urzd za Jedwabne wyroki ferowa, Wszyscy wiedz dobrze, kto wicej kani zgotowa, Odkryjmy ca prawd nasi bracia w wierze, W miecie Jedwabne - w gorcy dzie lipcowy Wyznajmy tam skruch - zrbmy krok milowy! Niech rynek miasteczka - wiecznej zgody broni, Ucze w ksice niech czyta, przechodzie si skoni. A wielka tablica im powie: e tu przed laty dwa bratnie narody, Potomnym kad dowd mioci i zgody, Na krew i mk swych przodkw, Kad iskr bunty tumi bd w zarodku!
Luty 2001 r.s Jan Winiewski spod Jedwabnego (znajomy yda- przechrzty p. Cytrynowicza)

Warszawa, 24.04.2001

04-782 Warszawa, ul. Brzoskwiniowa 13 tel./fax 6155-271,827-54-22 0-605-453-995

Sz. P. Henryk Biedrzycki ul. Szkolna 15 a 18-421 Pi tnica

Zgodnie z uchwa zarzdu nr 2/2001 z dnia 23 kwietnia br. skadam Panu niniejsz OFERT KUPNA 1. W formie aktu notarialnego dziaki nr 688/2 o pow. 7081 m2, pooonej przy ul. Ignacego Krasickiego w Jedwabnem za cen 100 000 z (sto tysicy zotych) plus wszelkie dodatkowe opaty z tytuu nabycia dziaki.

Sz. P. Stanisaw Kozowski ul. Cmentarna 12 18-420 Jedwabne


2. W formie aktu notarialnego dziaki o pow. 17 arw, pooonej przy ul. Ignacego Krasickiego w Jedwabnem za cen 15 000 z (pitnacie tysicy zotych) plus wszelkie dodatkowe opaty z tytuu nabycia dziaki. 3. W przypadku przyjcia naszej oferty transakcj jestemy w stanie przeprowadzi w biurze notarialnym w omy lub w Warszawie niezwocznie po przygotowaniu przez Pana niezbdnych dokumentw tj. wypisu z ksigi wieczystej i rejestru gruntw oraz mapy geodezyjnej dziaki. 4. Stowarzyszenie Przeciwko Antypolonizmowi z chwil dokonania zakupu dziaki zobowizuje si do jej przekazania w formie darowizny stowarzyszeniu o nazwie KOMITET OBRONY DOBREGO IMIENIA MIASTA JEDWABNE niezwocznie po dokonaniu jego rejestru w Sdzie Rejonowym i Sdzie Gospodarczym XII Wydzia Gospodarczy Krajowego Rejestru Sdowego w Biaymstoku ul. kowa 3. Tym samym Stowarzyszenie Przeciwko Antypolonizmowi zrealizuje swj gwny punkt statutu, ktry mwi o poczeniu wysikw Polek i Polakw w zakresie obrony ich dobrego imienia oraz przeciwdziaania w formach prawnie dozwolonych wszelkim dziaaniom szkalujcym dobre imi Polski i faszowaniu naszej historii. Z tak wanie sytuacj mamy do czynienia od wielu miesicy w sprawie hitlerowskiego mordu na ydach w Jedwabnem, przypisywanego mieszkacom miasta w oszczerczej ksice Ssiedzi, autorstwa J. T. Grossa. Dlatego te uwaamy, e na wiele miesicy przed zakoczeniem ledztwa w ww. sprawie to lokalna spoeczno, reprezentowana przez wyoniony z niej komitet, powinna decydowa o formie i charakterze upamitnienia tamtych tragicznych wydarze. Przy podejmowaniu decyzji prosz wzi pod uwag i ten argument. Oczekujc rychej odpowiedzi pozostaj z powaaniem Leszek Bubel Prezes zarzdu

Zaczniki: 1. Dokumenty sdowej rejestracji Stowarzyszenia.

122

123

Warszawa, 25.04.2001 r.
04-782 Warszawa, ul. Brzoskwiniowa 13 tel./fax 6155-271,827-54-22, 0-605-453-995

Rabin Baker: NASZ PREZYDENT, PAN KWANIEWSKI,


z woli Hashem w zwizku z Jedwabnem, otworzy to historyczne wydarzenie. Tak oto w imieniu ydw podzikowa Kwaniewskiemu-Stolzmanowi sdziwy rabin, ktry w 1938 r. wyemigrowa z Jedwabnego do Stanw Zjednoczonych. W swojej mowie oplu rwnie wczesnego proboszcza parafii w Jedwabnem (...) przyszed wtedy dzie przed 10 lipca, czyli 9 lipca do ksidza (yd Rav. od red. T.P.) i spyta co robi. A gdy wyszed by biay na twarzy jak mleko i trzs si. Nie wiedzielimy, co mu powiedziano, lecz moglimy si domyla. Rabina Bakera nie byo w Jedwabnem ju od trzech lat, ale stwierdzi, e to widzia! I dalej oplu mieszkacw Jedwabnego: I na tym oto rynku Rav, w swoim zaawansowanym wieku, sta godny i spragniony, z ca swoj spoecznoci przez 7 godzin. Gdy zobaKwaniewski-Stolzman w jarmuczy jak mordowano ludzi na ulicach ce i rabiniackim chaacie. Prezy(...). A w ostatniej godzinie przeszed po dent wszystkich... raz ostatni na cmentarz, popychany oczywicie widami i kijami nabitymi gwodziami. Wepchnito ich do stodoy leszyskiego, ktry odda j na ten cel (...). Dalej sdziwy rabin chrzani mwic: (...) najwiksi dygnitarze, przywdcy naszego pastwa przybyli tutaj i przycignli ogromny tum korespondentw z caego wiata, przyjechaa ogromna grupa ludzi, w wielkiej liczbie i znakomitej klasy, najinteligentniejsi ludzie zebrali si dzi w Jedwabnem. Oto oni: Prezydent RP Kwaniewski (Stolzman) w jarmuce na gowie i kiwajcy si w nabonym skupieniu, a nie tak jak w Charkowie z powodu

Sz. P.
Krzysztof Godlewski, burmistrz Jedwabnego Stanisaw Michaowski, przewodniczcy Rady Miejskiej w Jedwabnem Radni Gminy Jedwabne

Urzd Miejski w Jedwabnem ul. wirki i Wigury 3 18-420 Jedwabne tel. (086) 217 20 40 faks (086) 217 25 72
APEL Od wielu miesicy trwa bezprzykadna kampania kamstw i oszczerstw wobec mieszkacw Waszego miasta. Ton tej kampanii nadaj polskojzyczne media, naganiajce haniebne wypowiedzi pseudoautorytetw moralnych i politykw, ktrym obcy jest honor i dobre imi Polski i Polakw. Dla wasnych korzyci godz si na faszowanie naszej historii. Stowarzyszenie Przeciwko Antypolonizmowi stanowczo si temu sprzeciwia. Zgodnie z 1 statutu, w ktrym do naszych obowizkw naley m.in.: (...) Przeciwstawienie si w formach prawnie dozwolonych wszelkim dziaaniom szkalujcym dobre imi Polski i Polakw, Kocioa katolickiego, faszowaniu naszej historii. Chcemy zmieni zy obyczaj niereagowania na tego rodzaju czste przypadki, bagatelizowania ich lub pomijania milczeniem. Mieszkacy Waszego miasta maj niewielkie moliwoci przeciwstawienia si toczcej si lawinie kamstw i oszczerstw. Mog jednak uhonorowa wielkiego patriot, ktry majc takie moliwoci nie waha si tego czyni. To radni Jedwabnego, do ktrych pozwalam sobie adresowa ten apel mog i powinni na najbliszej Sesji Rady Miejskiej w dniu 29 kwietnia o godz. 11.00 jako wadze miasta nada tytu HONOROWEGO OBYWATELA JEDWABNEGO p. Edwardowi Moskalowi prezesowi Zwizku Narodowego Polskiego i Kongresu Polonii Amerykaskiej Przyznanie takiego tytuu p. Edwardowi Moskalowi byoby waciwym uhonorowaniem jego licznych dziaa w obronie dobrego imienia take mieszkacw Jedwabnego. Przypomn tylko mae fragmenty jego wypowiedzi, ktre odbiy si gonym echem wrd Polek i Polakw. (...) Zawsze, bez wzgldu na to o co chodzi, winni s Polacy. Ani sowem nigdy nie wspomina si o sucych swym niemieckim panom ydowskich stranikach w obozach mierci czy gettach (...) Czy nie lepiej pomniejsza wasne okruciestwo i gwacenie prawa, popierajc oskarenia przeciwko Polsce i wykorzystujc do tego polskich Quislingw? (...) Te wydarzenia naprawd napawaj smutkiem, ale przed wydaniem poprawnej oceny wiat musi pozna ca histori Polski, a jej obywatele powinni mierzy, powinno si mierzy przy uyciu prawdy. Tymczasem staje si to niemoliwe w obliczu pseudohistorii, uprawianej przez tak wielu uprzedzonych historykw, przedstawiajcych Polsk przy uyciu kamstw i znieksztace (...) Na nienawici nie zbudujemy niczego (...). Jest to o tyle paradoksalne, e caa ujawniajca si ostatnio naszym oczom baza dowodowa, mudnie wydobywana przez prokuratorw Instytutu Pamici Narodowej, zmierza dokadnie w stron przeciwn. Dzie po dniu staje si jawne, e zbrodnia w Jedwabnem bya, tak jak to przez 60 lat uwaano, dzieem okupanta niemieckiego (...)
Sowa prawdy wypowiedziane przez niekwestionowanego lidera Polonii na caym wiecie s nieocenionym wsparciem moralnym dla wszystkich uczciwych naszych rodakw. W tej chwili dotycz przede wszystkim mieszkacw Jedwabnego i powinny by przez Was docenione. Jako prezes zarzdu Stowarzyszenia jestem po konsultacjach z kilkoma radnymi Jedwabnego i wiem, e taki formalny wniosek na najbliszej Sesji Rady Miejskiej zobowizali si wprowadzi do porzdku obrad. Bdzie on rwnie zgodny z oczekiwaniami mieszkacw gminy. Nie zmarnujcie tej szansy, bowiem prezes Edward Moskal jest w tych dniach w Polsce i nadanie honorowego tytuu mogoby si wiza z jego przyjazdem do Waszego miasta.

Szanowni Radni Jedwabnego

Do wiadomoci: 1. Mieszkacy Jedwabnego. 2. Media oglnopolskie

Z powaaniem Leszek Bubel Prezes zarzdu

124

125

blu goleni: jako obywatel i jako prezydent Rzeczpospolitej Polskiej, przepraszam. Przepraszam w imieniu swoim i tych Polakw, ktrych sumienie jest poruszone tamt zbrodni, w imieniu tych, ktrzy uwaaj, e nie mona by dumnym z wielkoci polskiej historii, nie odczuwajc jednoczenie blu i wstydu z powodu za, ktre Polacy wyrzdzali innym. Cao przemwienia przebiegaa w tonie oskare Polakw o dokonanie zbrodni w Jedwabnem. Jednak sam fakt przeprosin wygoszony zosta w agodniejszym tonie ni si Taki widok miaem z okna w poczekalni komi- spodziewano. Zapewne sariatu policji. Dopiero kilkanacie minut w zwizku z zapowiadanymi pniej dowiedziaem si od podkom. Lorka, e protestami i kilkudziesiciodecyzj "z gry" jestem pozbawiony wolnoci, ma tysicami pozww od nie wiadomo na jak dugo. obywateli RP , ktrzy sobie tego nie yczyli. W podobnym tonie wypowiedzia si ambasador Izraela w Polsce Szewach Weiss, wskazujc na Polakw jako bezporednich sprawcw mordu. Ludzie, ktrzy yli tu obok i znali nawzajem swoje imiona, zamordowali i spalili swoich ssiadw. Michael Schudrich, rabin Warszawy i odzi. Wadysaw Bartoszewski, minister spraw zagranicznych, ktry komentujc uroczystoci porwna je do ubiegorocznego otwarcia cmentarza polskiego w Katyniu! yd Tadeusz Mazowiecki. Leszek Miller skomentowa uroczysto sowami: Oddalimy hod Polakom, ktrzy zostali zamordowani przez innych Polakw. yd Bronisaw Geremek: To niezwyka uroczysto, wspaniaa. Jednym tonem mwi prezydent Rzeczpospolitej i ambasador Izraela. Pytany jak odbiera

cakowit nieobecno mieszkacw Jedwabnego powiedzia: To strasznie bolesne. Marek Siwiec w jarmuce jako nie mia ochoty przedrzenia rabinw. yd Marek Borowski, wicemarszaek Sejmu (SLD). yd pose Wodzimierz Cimoszewicz (SLD). yd Jan Tomasz Gross, kamca i oszczerca, autor ksiki Ssiedzi. yd Leon Kieres, prezes IPN. yd Marek Kotaski, szef O godz. 13.45, w godzin po zakoczeniu Monaru. Andrzej Przewonik, sekreuroczystoci, zwolniono mnie z aresztu. Przed komisariatem przywitao mnie kilka- tarz Rady Ochrony Pamici nacie zaniepokojonych osb, ktrych Walk i Mczestwa. yd Jacek Taylor, szef Urzwczeniej nawet nie znaem. du ds. Kombatantw. yd Mieczysaw Rakowski, ostatni premier PRL. yd Stanisaw Krajewski ze Zwizku Gmin Wyznaniowych ydowskich, wspprzewodniczcy Polskiej Rady Chrzecijan i ydw. Znana kiedy piosenkarka ydwka Sawa Przybylska. Jedyny ksidz yd Adam Boniecki, redaktor naczelny Tygodnika Powszechnego. yd Marek Pol, szef Unii Pracy, partii bezbonikw, byy sekretarz PZPR. Byli take najwaniejsi przedstawiciele wadz sdowniczych, wszyscy ydowskiego pochodzenia: prof. Marek Safjan, Prezes Trybunau Konstytucyjnego, prof. Lech Gardocki, I prezes Sdu Najwyszego, prof. Roman Hausner, prezes Naczelnego Sdu Administracyjnego, prof. Andrzej Zoll, Rzecznik Praw Obywatelskich. Ci ostatni mieli pretensj do prasy, e ich obecno na uroczystociach nie zostaa naleycie dostrzeona, dlatego te, aby zadouczyni ich krzywdzie Gazeta Wyborcza w dwa dni po tym opublikowaa ich nazwiska. Wszystko to wygldao jak antypolskie wesele, na ktrym zamiast wznosi toasty, w nabonym skupieniu bekotano ydowskie psalmy.

126

127

Na bramie przed kocioem solidnie naklejono ulotk treci: "MY NIE PRZEPRASZAMY. To Niemcy wymordowali ydw w Jedwabnem. Niech oszczercy przeprosz Nard Polski!

Nagrobek na ydowskim cmentarzu.

Nasi notable tym razem w odpowiedzi na ydowskie opluwania nie musieli udawa, e to tylko deszcz pada, bowiem tego dnia naprawd padao. A szkoda, e nie lao, e nie byo burzy z piorunami, e nie strzeli w nich grom z jasnego nieba o co, patrzc w zachmurzone niebo, modlio si wielu mieszkacw Jedwabnego. Z zaplanowanych kilku tysicy uczestnikw hecy w Jedwabnem cznie pojawio si tylko ok. 500 osb i to w wikszoci w ydowskich jarmukach lub rabinackich chaatach. Przed uroczystociami, zanim zjechali weselnicy miasto byo wymare. Nieliczni przemykajcy w swoich sprawach mieszkacy byli legitymowani, a nawet rewidowani przez wszechobecnych tajniakw. Wielomiesiczna oszczercza nagonka zrobia swoje. Wyapywani mieszkacy unikali kontaktw z ponad dwustoma spdzonymi dziennikarzami. Ci narzekali, e nie ma kogo zapyta o refleksje w dniu, w ktrym miasteczko znajdowao si znowu na czowkach wszystkich mediw. Stowarzyszenie Przeciwko Antypolonizmowi oraz gazeta T.P. miao w tym swj udzia, apelujc do mieszkacw i wadz samorzdowych o totalny bojkot tego antypolskiego weseliska. Wyama si z tego i to wbrew stanowisku Rady Miejskiej, jej przewodniczcy Stanisaw Michaowski, ktry podczas swojego, krtkiego, bekotliwego przemwienia (jka si do tego stopnia,

Pomnik na miejscu mogiy i byej stodoy. Jak wida stodoa rozrosa si kilkakrotnie w stosunku do jej rzeczywistych wymiarw. e trudno byo zrozumie co te wygaduje) zapewne zakoczy swoj, polityczn karier w tym miecie. aden jedwabniak nie poda mu ju nawet rki - usyszaem od wielu mieszkacw, z ktrymi spotykaem si po weselisku. Osamotniony pozosta take dotychczasowy burmistrz Krzysztof Godlewski, ktry podobnie jak Michaowski, bezczelnie przywita weselnikw w imieniu lokalnej spoecznoci. Godlewski od miesicy traktowany jest przez mieszkacw jak tyfus plamisty, sprzedawczyk i ydowski kolaborant. Zapowiedzia wic swoj rezygnacj. Ale to perfidny i szczwany szabesgoj, ktry liczy teraz na

Wsppracownicy radia Armii Krajowej "Jutrzenka" z Warszawy w trakcie uroczystoci prbowali na terenie kocielnym rozwin transparent. Interweniowaa policja. Transparent rozwinito dopiero po uroczystociach.

128

129

ydowsk wdziczno. Wszyscy w Jedwabnem wiedz, e wszed w ukady z ydami, ktrzy zaatwili mu nieosigaln dla wielu wiz amerykask dla caej jego rodziny! Jego ona i crka wyjechay do Stanw ju 17 czerwca i wkrtce doczy do nich on sam. Wiadomo, Kilkuosobowa grupa protestujcych zatrzyma- e do koca ycia bdzie na przez tajniakw i dowieziona na miejscowy uzaleniony od ydw, posterunek za prb rozwinicia biao-czerwo- ktrych aska na pstrym konego sztandaru na rynku. Po lewej stronie na- niu jedzi. Od Polonii w Chiczelnik policji z Biaegostoku, dowodzcy taj- cago moe oczekiwa jedynie kuba pomyj. niakami w Jedwabnem. Jak to poday prawie wszystkie media, na marginesie uroczystoci byo sporo drobnych incydentw. Od rana I Program Polskiego Radia w serwisach informacyjnych podawa, e przywdca nacjonalistw polskich, Leszek Bubel, bdcy na jedwabieskim rynJzef Grdzki mwi: Jak byem harcerzem, to ku, pilnowany jest przez przy pomniku wart trzymaem. A dzi nie trzech policjantw. W napjd,. skoro ydzi nie chc nas przeprosi za stpnym serwisie podano, e przez dwch wicej. wywzki na Sybir. W kocu wiele rozgoni wielokrotnie podawao, e jestem zatrzymany lub aresztowany przez tajniakw za sam tylko obecno w Jedwabnem. Super Express poda nastpnego dnia, e: W czasie przemarszu na rogu ulicy Przestrzelskiej, Aleksander Kwaniewski pomacha grupce mieszkacw wcinitych do bramy, gdy jeden z mczyzn wykrzykn: DURE (...) Od rana na ulicy Wojska Polskiego prowadzcej do rynku byo sycha muzyczne przeboje. Dwie wielkie kilkusetwatowe kolumny ryczay przez ca uroczysto. (...) Funkcjonariusze nie interweniowali - do rynku przeboje nie docieray.

Ze swojej strony mog doda, e wielokrotnie informowaem rne rodowiska narodowo-patriotyczne, jak rwnie wcibskie media, i nie naley organizowa czynnego protestu w Jedwabnem, poniewa grozi to licznymi prowokacjami ze strony naszych wrogw. Trudno byoby zapanowa nad emocjami 2-3 tysicy protestujcych osb. Doszoby zapewne do walk z policj i oddziaami prewencji. Wiadomo rwnie jak przedstawiyby to wiatowe media. Ju nie polski antysemityzm, ale odradzajcy si w Polsce faszyzm zdominowaby czowki gazet i programw informacyjnych. Rozsdniej byo odpuci imprezk, na ktr zjechali Mieszkacy Jedwabnego "goci" nie przyjmo- kamcy, oszuci i ludzie bez wali, wic wielu z nich krcio si bez sensu honoru. Pomimo tego, i de"jak yd po pustym sklepie". Dopatrzono si za cydenci dobrze wiedzieli, e to kilku mniej charakterystycznych, ktrzy ga- nie zanosi si na wiksz akniajc po ulicach miasteczka ze starymi mapa- cj protestacyjn tego dnia mi w apach szukali "swoich" nieruchomoci. w Jedwabnem i okolicach zrobiono pokaz siy. Przed im-

Policyjne rezerwy rozstawione zostay na obrzeach caego miasta.

130

131

Policyjny helikopter obok ydowskiego cmentarza i pomnikw dugo jeszcze sta bezczynnie po wylocie weselnych notabli. prezk borowiki nachodziy domy stojce przy trasie przemarszu z rynku na cmentarz arogancko instruujc, e nie wolno sucha muzyki, gono mwi ani otwiera okien! W czasie uwizienia na komisariacie policji przebywaem w pokoju ssiadujcym ze sztabem zabezpieczenia weseliska. Przez ponad trzy godziny suchaem radiowych meldunkw od rozstawionych co krok policyjnych radiowozw i tajniakw np.: ... w oknie na pierwszym pitrze przy ul.... stoi ku... jaki facet i patrzy przez lornetk. Odpowied z centrali: Natychmiast wej ku... do mieszkania i zabezpieczy teren. Kady fragment miasta i okolic by dokadnie obserwowany. W samym miecie byo cznie ponad 700 tajnych i mundurowych policjantw, agentw Mosadu, wojskowych, UOP-owcw, ludzi z BOR-u. W okolicznych lasach rozmieszczono ponad 500 ludzi prewencji, gotowych do akcji, cznie dwa razy wicej ni weselnikw. Najlepiej skomentowa to Nasz Dziennik pirem Wojciecha Wybranowskiego: Jedwabna demokracja. Zmasowane, uzbrojone siy policyjne i wojskowe pilnoway, by aden niepoprawny politycznie incydent nie zakci uroczystoci odbywajcych si w Jedwabnem. Nikt i nic nie moe przeszkodzi prezydentowi nie wszystkich Polakw w hucpie gorszcego przepraszania za zbrodnie, ktrych nard polski nie jest winien. Niezaprzeczalnym prawem kadego czowieka yjcego w cywilizowanym kraju jest wolno wyznania, sumienia i, co szczeglnie wane, wolno wypowiedzi. W Polsce oczywicie, w peni europejskim, socjaldemokratycznym kraju, wolno samodzielnie myle pod warunkiem, e jest to zbiene z tym, co myl oficjalne autorytety moralne; samodzielnie mwi nie trzeba - jest bowiem prezydent Kwaniewski, ktry przema-

wia za cay Nard. Tak wyglda demokracja po polsku, szkoda tylko, e to bardzo jedwabna demokracja. Bo wanie w Jedwabnem polskie wadze pokazay dobitnie, jak wyglda w naszym kraju kwestia wolnoci pogldw. Ju od kilku dni po tym niewielkim miasteczku kryli mundurowi i cywilni funkcjonariusze wszelkich Modziey w ogle nie byo. Wyjtek stanowia sub starannie usuwajc kilkuosobowa grupa 59 druyny harcerskiej wszelkie przejawy samo"Ptaki ptakom", ktra przyjechaa z pobliskiej dzielnego mylenia. Ze cian omy przepdzonym przez policj z placu sa- domw znikn musiay mochodem ciarowym. Podharcmistrz Krzy- niepoprawne politycznie sztof Pyczos skary si, e modzie nie zarea- niewielkie plakaty Komitetu gowaa na apel wojewody na pomoc w tym dniu Obrony Dobrego Imienia Jesubom aprowizacyjnym. Byy take due pro- dwabnego, protestujce blemy z rodzicami, ktrzy odmawiali kierowa- przeciwko zniewaaniu Polania swoich dzieci do tego zadania. kw i oskaraniu nas o wspudzia w tzw. zbrodni holocaustu, z szyb wystawowych ksigar i kioskw oczywicie musiay znikn publikacje prof. J. R. Nowaka i T. Strzembosza. Na drodze dojazdowej do Jedwabnego kryy wzmocnione, liczne patrole policji i wojska, by ci, ktrzy mog wyglda na niepoprawnych politycznie, niebieskoocy Krzysztof Drozd, czonek Zarzdu Gwnego chociaby blondyni, do miasteczka nie Polskiej Partii Narodowej, dziennikarz i wyzostali wpuszczeni. dawca, ledwie zacz filmowa wasn kamer, Kontrola na drodze, na zosta wylegitymowany i spisany przez omydworcu, w lesie, w polu... Miskich tajniakw. Pniej zosta razem ze mn nisterstwo Prawdy czuwa! zatrzymany na miejscowym posterunku policji.

132

133

W zwizku z jedwabiesk imprez w komentarzach prasy wiatowej, a przede wszystkim niemieckiej, ju wyania si niepokojcy obraz konsekwencji, jakie wkrtce Polska bdzie ponosi. Wykorzystujc sytuacj i przeprosiny Kwaniewskiego niemieckie media lansuj pogld, e w wietle tego co nastpio, Polacy jawi si takimi samymi zbrodniarzami, jak Niemcy. Nadal z uporem podaje si liczb 1600 zamordowanych i cigle drukuje si zeznania obciajce wycznie Polakw. Liczc od 1990 r. byy to ju jedenaste przeprosiny wobec ydw. Czemu to suy, spoeczestwo zapewne ju wkrtce si dowie od samych ydw, a nie - jak dotychczas - od polskich antysemitw, nacjonalistw i innych oszoomw.
Tekst i zdjcia: Leszek Bubel

JEDWABNE EPITAFIUM
5 sierpnia radni jedwabiescy przyjli rezygnacj Godlewskiego ze stanowiska burmistrza. Teraz zamierza uciec on do USA przed odpowiedzialnoci za samowolne decyzje, w wyniku ktrych zaduy gmin na ok. 700 tys. z! Bekotliwie tumaczy, e w sownych deklaracjach pienidze na roboty budowlane obiecaa mu wojewoda podlaska i minister Przewonik, o czym teraz zapomnieli. 7 sierpnia Sd w Suwakach nie przyj kolejnego dowodu w sprawie przeciwko Grossowi i jego ksice Ssiedzi w postaci prawie 200 niemieckich usek i naboi, znalezionych w miejscu spalonej stodoy w Jedwabnem. Oddali te moje zaalenie. W sprawach Jedwabnego zrobiem wic wszystZwycizca(?) Krzysztof Godlewski - moe nare- ko, co byo moliwe. szcie pakowa walizki. Zwyciony(?) Leszek Bubel na sali sdowej w Suwakach. Polski Sd nie chcia przyj lecych na stole dowodw niemieckiej zbrodni!!! To moe przkaza je ambasadzie Izraela?

Antrakt O: Kogo by tu jeszcze przeprosi troszeczku? J: Morela, Michnika, Wolisk, koteczku! O: A potem? J: A potem przerwa. Tydzie bez przeprosin! Musisz przecie kiedy odpocz, Oleczku!

Stanisaw Krajewski, upojony sukcesem, wkrtce domaga si bdzie razem z innymi ydami zmiany dotychczasowego napisu z uwzgldnieniem Polakw jako mordercw. Powiedzia: "Myl, e pewien etap rozwaa nad t tragedi zosta zamknity. Chciabym, eby w nastpnym etapie byo tak, e uczestnicz wszystkie lokalne autorytety, nie wyczajc ksiy". Jasne, e ydki dziaaj etapami, wszystkiego od razu wyszarpa si nie da. Zobaczymy czy jedwabieski posterunek policji powikszony o siedem etatw upilnuje obecnego stanu?

134

135

Sygn. akt IIKo1 194/01

POSTANOWIENIE Suwaki, dnia 7 sierpnia 2001r. Sd Rejonowy w Suwakach - II Wydzia Karny Przewodniczcy SSR Agnieszka Mazur Protokolant Agnieszka Sokoowska przy udziale Prokuratora Po rozpoznaniu w sprawie na skutek zaalenia Prezesa Zarzdu Stowarzyszenia Przeciwko Antypolonizmowi na postanowienie Prokuratora Rejonowego w Sejnach z dnia 21.03 2001 r - sygn. Akt Ds 200/0 w przedmiocie odmowy wszczcia dochodzenia na podstawie art. 437 1 kpk, art. 306 2 kpk POSTANOWIENIA Zaskarone postanowienie utrzyma w mocy. UZASADNIENIE Postanowieniem z dnia 21.03.2001 roku w sprawie Ds. 200/01 Prokurator Rejonowy w Sejnach odmwi wszczcia dochodzenia z zawiadomienia Stowarzyszenia Przeciwko Antypolonizmowi z dnia 16.03.2001 r w sprawie publicznego nawoywania do nienawici na tle rnic narodowociowych oraz w sprawie publicznego zniewaenia Narodu Polskiego przez Jana T. Grossa w ksice pt. Ssiedzi tj. o czyn z art. 256 kk i art. 133 kk - wobec stwierdzenia, i nie zostay popenione przestpstwa opisane we wskazanych artykuach. Zaalenie na powysze postanowienie wywid Prezes zarzdu Stowarzyszenia Przeciwko Antypolonizmowi Leszek Bubel. Aczkolwiek nie wskaza w nim adnych konkretnych zarzutw skutkujcych ewentualnym uchyleniem zaskaronego postanowienia to jednak w jego uzasadnieniu podnis, e Jan T. Gross w swojej ksice opisuje zachowania i czyny Polakw, mieszkacw Jedwabnego, ktrych utosamia z Narodem Polskim. Tym samym kady z Polakw czuje si publicznie zniewaony zarzutem morderstwa na ydach. Sd zway co nastpuje. Zaalenie nie zasuguje na uwzgldnienie. Na wstpie wskaza naley i Sd w wydanym postanowieniu nie dopatrzy si adnych bdw i nieprawidowoci. Prokurator Rejonowy w Sejnach, wbrew twierdzeniom skarcego, dokadnie przeanalizowa tre ksiki Ssiedzi w kontekcie popenienia przez jej autora przestpstw z art. 256 kk i 133 kk, a swoje stanowisko naleycie, zgodnie z wymogami obecnej proce-

dury karnej, uzasadni. Sd w caej rozcigoci przychyla si do argumentacji tam przedstawionej. Odnoszc si merytorycznie do podnoszonych przez skarcego w zaaleniu, a szczeglnie w jego uzasadnieniu faktw, stwierdzi naley, i stanowi one jedynie polemik z autorem postanowienia. Skarcy nie wskazuje adnych konkretnych zarzutw, ktre mogyby mie wpyw na zmian treci przedmiotowego postanowienia. Kodeks karny wprost wskazuje, e pocignicie kogokolwiek do odpowiedzialnoci karnej musi by poprzedzone wyczerpaniem przez niego ustawowych znamion czynu zabronionego. Prokurator w uzasadnieniu skaronego postanowienia szczegowo omwi znamiona przestpstw opisanych wart. 256 kk i 133 kk na bazie komentarzy do kodeksu karnego. Nie ma wic potrzeby po raz kolejny przytaczanie ani literalnego brzmienia tych artykuw, ani te ich wykadni. Zdaniem Sdu doda do tego naley , e oba przestpstwa mog by popeniane wycznie z winy umylnej, a umylno w tym przypadku moe przybiera jedynie posta zamiaru bezporedniego. Ustawodawca wic czynno sprawcz uzaleni od wiadomego i celowego zachowania sprawcy. Takiej za, po analizie ksiki, nie sposb jej autorowi przypisa. Z pewnoci praca Jana Tomasza Grossa wywoaa zarwno w Polsce jak i poza granicami kraju wiele burzliwych sporw, a gros zawartych tam wypowiedzi jest wielce kontrowersyjna. Przychylajc si nawet do stanowiska zawartego w wielu publikacjach, a stanowicego o tym e, Jan T. Gross w swojej ksice wykorzysta bardzo ubog i tendencyjn wiedz stwierdzi naley, e to jednak nie organy wymiaru sprawiedliwoci winny j ocenia. Ley to bowiem w gestii Instytutu Pamici Narodowej. Wbrew twierdzeniom skarcego, co rwnie znajduje odzwierciedlenie w wielu publikacjach, ksika Jana T. Grossa pt. Ssiedzi jest pozycj zarwno naukow jak i publicystyczn i jako tak naley j odbiera. Autor, co susznie podnis Prokurator, odwouje si w niej do okrelonych rde, z ktrych czerpa informacje. Wiarygodno ich z pewnoci zostanie zweryfikowana przez wadny do ustalenia prawdy historycznej Instytut Pamici Narodowej. W ocenie Sdu na wynik niniejszej sprawy w aden sposb nie maj wpywu publikacje wskazywane przez Leszka Bubla, ewentualne dowody z opinii biegych jak rwnie protokoy z ekshumacji zwok. Oceniany jest tu bowiem zamiar autora, w kontekcie popenienia przestpstw z art. 256 kk i 133 kk. Reasumujc powysze, jak rwnie szczegowo analizujc ksik pt. Ssiedzi, Sd nie znalaz podstaw do uchylenia zaskaronego postanowienia i orzek jak w sentencji.

136

137

Postawi pomnik ofiarom kolaborantw


Porozumienie Organizacji Kombatanckich i Niepodlegociowych w Krakowie uwaa, e powinien powsta pomnik powicony pamici obywateli II Rzeczpospolitej, wywiezionych w gb Rosji na skutek donosw ydw - sowieckich kolaborantw. Trzeba przywrci waciwe proporcje w ocenie stosunkw polskoydowskich w minionym wieku - powiedzia Jerzy Bukowski, wiceprzewodniczcy Porozumienia. Chcc obiektywnie oceni przeszo i budowa na jej tragicznym fundamencie przyszo, musimy nie tylko cigle przeprasza inne narody, ale take kultywowa pami naszych rodakw, zgadzonych z poduszczenia ssiadw - obywateli tej samej Polski, cho innego pochodzenia - doda Bukowski. Zdaniem kombatantw, taki pomnik mgby stan w Jedwabnem, obok pomnika ku czci zamordowanych tam w lipcu 1941 r. ydw, poniewa to miasteczko stao si ostatnio w polskiej i wiatowej opinii publicznej symbolem rzekomego wspudziau Polakw w holocaucie. Nie negujemy uczestnictwa zdemoralizowanych jednostek narodowoci polskiej w dokonywanych przez Niemcw zbrodniach na ydach. Protestujemy natomiast przeciwko rozciganiu odpowiedzialnoci za ich postpowanie na wszystkich Polakw - mwi Bukowski. Stanowczo domagamy si utrwalenia, ustalonej ju przez licznych historykw wielu narodowoci, prawdy o setkach tysicy Polakw wywiezionych, zamczonych i zamordowanych przez Sowietw.

138

139

OKRUTNE PIRACTWO XX WIEKU MARYNARKI SOWIECKIEJ NA BATYKU POD DOWDZTWEM PK. NKWD - IZAAKA STOLZMANA
NKWD-zista, Izaak Stolzman vel Zdzisaw Kwaniewski, by wszechstronnie wyksztaconym oficerem. Po przybyciu na Pomorze-Wybrzee zbudowa siatk agentw. Nawiza wspprac z Urzdami Bezpieczestwa w Gdasku, Koszalinie, Supsku i z mniejszych miejscowoci oraz z WOP-em. W zwizku z tym Stolzman posiada bardzo dokadne dane o statkach szwedzkich, ktre zawijay do portw polskich. Wszystkie dziaania NKWD-zisty Stolzmana byy nakierowane na walk z organizacjami niepodlegociowymi na Wybrzeu. Zorientowa si te, e przy okazji moe wycign dla siebie niebagatelne korzyci materialne, tak jak je bezkarnie osign na kresach. Podam przykad, gdzie byem naocznym wiadkiem i zacytuj owiadczenie innego naocznego wiadka, policjanta, Zygmunta ymajo, z pochodzenia Polaka: Niemcy zarzdzili, aby policja litewska dostarczya grup ydw z getta wileskiego do Ponar na rozstrzelanie. By to pocztek likwidacji getta wileskiego. Jak zwykle, w Ponarach znalaz si rwnie Izaak Stolzman ze swoimi ogarami, ktrzy bez pardonu rabowali ydw ze zota, dolarw, biuterii itd. W pewnym momencie podesza do Izaaka Stolzmana vel Kwaniewski moda ydwka. Nie moga mie wicej ni 25 lat, jej przepikne ciemnoblond wosy rozpuszczone sigay a do ydek, posiadaa pikne rysy twarzy i nie wygldaa na ydwk. Trzymaa znacznej wielkoci walizk i torb. Zwrcia si do Stolzmana vel Kwaniewski, e odda mu dolary i biuteri, jeli uratuje on jej ycie. Izaak Stolzman kaza otworzy walizk, w ktrej peno byo dolarw, nastpnie kaza otworzy torb, w ktrej znajdowaa si biuteria. Torba zostaa zamknita. Walizk i torb Stolzman przekaza pod moj opiek. Wzi ydwk z lewej strony, lew rk przycisn do swego lewego boku i tak spacerowali. Po kilku lub kilkunastu minutach, wycign z kabury parabelum i zza swoich plecw strzeli do dziewczyny. Jednake nie zabi jej, a tylko zrani. ydwka upada na ziemi, po czym odwrcia si w stron Izaaka Stolzmana ze zami w oczach i na policzkach, z takim wyrazem alu na twarzy, e ciarki przeszy mi po plecach. Zapy-

taa do gono: Izaaku Stolzmanie! Dlaczego? Dlaczego? Nastpnie wypowiedziaa: Przeklinam Ciebie, Izaaku Stolzmanie, i cay Twj rd. Stolzman nie wytrzyma nerwowo. Wycign ponownie pistolet z kabury i wystrzela do dziewczyny cay magazynek. Nastpnie zabra walizk oraz torb, a swojej obstawie kaza wsi do samochodu, po czy odjechali. Zastanowio mnie, e ydwka, ktr Stolzman obrabowa, a potem zastrzeli, zwracaa si do niego po imieniu i nazwisku. W zwizku z tym przeszukaem ciao i znalazem dowd osobisty na nazwisko Rachela Stolzman, urodzona we Lwowie. Izaak Stolzman doskonale zdawa sobie spraw, e wadze szwedzkie wczeniej czy pniej zapytaj, co robiy zaogi ich statkw w Gdaskim Urzdzie Bezpieczestwa i zaczn ich poszukiwa. W zwizku a tym Stolzman postanowi wpuci w maliny Szwedw i wadze PRL. Posa do Szwedw agenta sowieckiego, czonka NKWD, ktry mu podlega oraz z jego rozkazu bra udzia w mordowaniu ydw w miejscowoci Jedwabne i by mu posuszny. Tamten zawiadomi Szwedw, i siedzia w wizieniu warszawskim i kontaktowa si z ich marynarzami z dwch statkw, ktrzy zostali zatrzymani przez UB. 50 lat pniej, w maju 2001 r., w TVP nastpia wypowied pana prezesa Instytutu Pamici Narodowej, e IPN ma dane, i Szwedzi siedzieli w wizieniu w Warszawie i w tej sprawie bdzie prowadzone dochodzenie. Osobicie zostaem zaszokowany ta informacj. Szwedzi i Instytut Pamici Narodowej? S tak naiwni, e dali si Izaakowi Stolzmanowi po 50 latach wpuci w matni (maliny), a on ma z tego w piekle rado! 9 maja 2001 r. napisaem pismo do ambasady szwedzkiej: W moim odczuciu i przekonaniu oraz zgodnie z posiadanymi wiadomociami IPN przyj bdny kierunek dochodzenia. W styczniu 2002 r. pan prezes Instytutu Pamici Narodowej przyzna si do poraki - e prokurator prowadzcy dochodzenie w sprawie porwania szwedzkich zag nic nie wykry i zostao ono umorzone. Mj serdeczny przyjaciel, Kazik, gdy go wypuszczono na wolno zacz uywa ycia do woli i co si miao sta, to si stao. Dziewczyna o imieniu Zosia zasza w ci. Kazik przyszed do mojego domu, ali si i prosi o rad. Mj ojciec poradzi mu, aby si oeni. Kazio wzi rzymski lub kocielny w Oliwskiej Katedrze w mundurze galowym. Crka, ktra si wkrtce urodzia, rwnie zostaa ochrzczona w katedrze. Wtedy przebraa si miarka! Partia zrobia wszystko, aby Kazika zwolni z wojska i tak si te stao. Kazik znalaz si na zielonej trawce. Na szczcie, jego ona zapisaa si do spdzielni mieszkaniowej w Oliwie i otrzymali mieszkanie zastpcze. Kazik, bdc w szkole oficerskiej, by celujcym uczniem, wic bez adnych proble-

140

141

mw uzyska dyplom Porucznika eglugi Wielkiej. Jego nieszczciem byo to, e zamieszka w ssiedztwie pani, u ktrej bardzo czsto przebywa ksidz H., bo bya ona jego przyjacik. Rzekomo w tym mieszkaniu mieci si punkt kontaktowy cznikw. Ksidzem bya bardzo zainteresowana polska Bezpieka oraz wywiad sowiecki, ktry podejrzewa, e wsppracuje on z zagranic. Przez pewien okres czasu Kazik by bez pracy i siedzia w domu. Wtedy to sowieckie GRU i nasza Bezpieka zoyy mu propozycj nie do odrzucenia - aby podsuchiwa i nagrywa wszystkie rozmowy, jakie przeprowadza ksidz H. Gdy odmwi, uratowao go tylko to, e ju mia wezwanie do pracy w PM na stanowisku trzeciego oficera oraz, e jego szwagier pracowa w UB w Gdasku. Przed wyjazdem na statek do Szczecina Kazik przyszed do mojego domu z p litrem wdki, celem poegnania si. Po wypiciu kilku kieliszkw wdki zacz opowiada, e UB oraz NKWD-zici chcieli go namwi do wsppracy przeciwko ksidzu, ktry by kochankiem jego ssiadki. Na pocztku 1966 r. do Gdaska przyjecha Kazik, ktry otrzyma zalegy urlop wypoczynkowy i oczywicie bez wdki si nie obeszo. Ju wwczas, moim zdaniem, naduywa on alkoholu. W toku konwersacji zeszlimy na tematy morskie, a midzy innymi na temat pracy Kazika na statku. W pewnym momencie zacz on opowiada o zdarzeniach, ktre miay tam miejsce: Zosta zamustrowany marynarz, ktry by Polakiem, chocia bardzo le mwi po polsku. Gdy zaczem z nim rozmawia na wachcie, opowiada jak zosta powoany do marynarki sowieckiej. Po odpowiednim przeszkoleniu skierowano go na traowce. Jak si okazao, zna bardzo dobrze jzyk niemiecki oraz angielski. Po pewnym czasie zosta wezwany do sztabu dywizjonu traowcw, gdzie pukownik NKWD pyta, jakie zna jzyki. Powiedzia, e zna rwnie jzyk polski. Potem okazao si, e by to... Izaak Stolzman vel Zdzisaw Kwaniewski. Po tej rozmowie zostaem skierowany na traowiec, ktry by obsugiwany przez marynarzy NKWD i podlega penomocnikowi NKWD na cae Wybrzee i Pomorze... Izaakowi Stolzmanowi vel Zdzisaw Kwaniewski, ktry by bezwzgldny w stosunku do zaogi traowca. Za przywaszczenie zrabowanego mienia, nawet niewielkiej wartoci, Izaak Stolzman kara mierci. Zamustrowano mnie na traowiec, ktry podnosi bander wojenn zwizku sowieckiego wojsk ochrony pogranicza PRL lub polsk bander PRL, w zalenoci od sytuacji. Miejscem postoju byo winoujcie, przy molo i aden inny okrt, nawet sowiecki, nie mia prawa dobija do burty naszego traowca. Rozmowy z innymi marynarzami byy zabronione. W pewnym momencie opowiadania przerwaem Kazikowi i zapyta-

em: Mwisz, e za najmniejsze przywaszczenie zrabowanego mienia Izaak Stolzman kara mierci, zabronione byy rozmowy z innymi marynarzami sowieckimi, ktrzy suyli na innych okrtach itd. W takim razie skd on werbowa tak zaog, ktra zgadzaa si na wszystko. Kazik udzieli mi odpowiedzi: Cz zaogi znaem z czasw II wojny wiatowej. Byli to agenci sowieccy, przysani na tereny wschodniej Polski, a dokadnie w okolice miasteczka Jedwabne. Pod koniec czerwca Izaak Stolzman uda si w okolice Jedwabnego, celem podporzdkowania ww. agentw, ale ju byli tam Niemcy. Podczas okupacji sowieckiej, w Jedwabnem i okolicy ydzi organizowali milicj i robili donosy do NKWD na ludno polsk. Przychodzili do polskich domw i przeprowadzali aresztowania oraz pomagali NKWD w przygotowaniach Polakw do wywzki na Sybir. Gdy do Jedwabnego wkroczyli Niemcy, sytuacja dla ydw bya bardzo niewesoa. Zo i nienawi za wyrzdzone Polakom w Jedwabnem krzywdy, bya bardzo dua. T sytuacj wykorzysta Izaak Stolzman, mobilizujc swoich ludzi, ktrzy chodzili od ydowskiego domu do domu i oznajmiali ludziom, e jeeli chc y, to musz da danin w zocie, dolarach, biuterii itd. Druga grupa chodzia od domu do domu i wyganiaa ydw. Nastpnie skierowano ydw na miasto, w stron stodoy, i tam dokonano zbiorowego morderstwa za aprobat Niemcw. Potem Stolzman zaprowadzi agentw, ktrzy wymordowali ydw z Jedwabnego, do Puszczy Rudnickiej, gdzie wikszo z nich przetrwaa wojn, a nastpnie udaa si na Wybrzee, skd w odpowiednim czasie Stolzman zamustrowa ich na okrt. Nastpnie za dokoptowa kilku marynarzy, skazanych na wieloletnie wizienie i katorg. Traowiec wychodzi w morze lub kotwiczy w redzie. Czas zaogi by zorganizowany przez cay dzie, z przerwami tylko na posiki. Bro zamknito w specjalnym magazynie, ktry by odpowiednio zabezpieczony. Dowdca okrtu i jego zastpcy mieli przy sobie, na wszelki wypadek, bro krtk. Nie pamitam dokadnej daty, kiedy dowdca traowca zarzdzi alarm bojowy. Kaza podnie bander wojsk ochrony pogranicza PRL. Mielimy skontrolowa statek szwedzki, wiozcy wgiel z portu Ustka do Szwecji. Nie zdawalimy sobie sprawy, e traowiec czeka na ten statek w zasadzce ju od kilkunastu godzin. Po chwili sygnalista, stojcy na wachcie, zameldowa, e z lewej burty wida statek, nioscy szwedzk bander. By to przepikny statek typu szkuner. Dowdca wyda polecenie wywieszenia sygnau, aby statek zatrzyma si do kontroli dokumentw. Kapitan statku posusznie zatrzyma jednostk i po kilku minutach traowiec dobi do burty statku szwedzkiego. Wesza grupa marynarzy sowieckich

142

143

nie krepujc si wcale, e nosili mundury marynarki sowieckiej. Niemae byo zdumienie Szwedw, gdy marynarze rosyjscy zaczli midzy sob rozmawia po rosyjsku, a nie po polsku. Jeden z marynarzy szwedzkich zwrci si do marynarza rosyjskiego z zapytaniem dlaczego nie rozmawiaj po polsku, jeeli to okrt polski i pywa pod polsk bander. Marynarz, do ktrego zwrci si w odpowiedzi, stwierdzi, e on durak i jednoczenie uderzy go w twarz kolb pepeszy (pistolet maszynowy). Grupa rozesza si po statku, w pierwszej kolejnoci zamknito zaog w jednym z pomieszcze. Zaczto rabowa wszystko; co wartociowsze przedmioty znoszono na traowiec i skadano na kup. Szukano przede wszystkim dolarw, zota itd. Gdy przetrznito i skontrolowano wszystkie pomieszczenia od dechy do dechy, skierowano si do adowni i tam, po krtkich poszukiwaniach, znaleziono sze osb - czterech mczyzn i dwie kobiety w modym wieku. Byli to Polacy. Zrobiono dokadn rewizj i znaleziono biuteri ze zota w znacznej iloci, dolary oraz due iloci narkotykw. Nie wiem, jakie to byy narkotyki, bo si na nich nie znam. Z polecenia dowdcy okrtu oddzielono kobiety od mczyzn, chocia byy to maestwa. Kobiety zamknito w osobnym pomieszczeniu traowca. Marynarze cieszyli si z takiej zdobyczy jak mae dzieci. W tzw. midzyczasie dowdca okrtu otrzyma wiadomo, e z Ustki wyszed nastpny statek szwedzki z wglem, i e naley go skontrolowa. Dowdca traowca zarzdzi, aby zaoga szwedzka zabraa wszystkie swoje rzeczy osobiste, dlatego e zostanie zabrana na traowiec, a statek zostanie zatopiony. Jednake nie byo czasu na mocowanie adunkw itp. Postanowiono podpali, upozorowa poar i e zaoga opuci statek w popochu. Rozpalono rop, podpalono, nastpnie odbito i ruszono przypuszczalnym kursem drugiego statku. W tzw. midzyczasie marynarze musieli si przebra i osuszy, bo byli zamoczeni, a by luty i zima w caej krasie. Po jakim czasie zobaczylimy statek, zdajcy w kierunku brzegw Szwecji. Powtrzyy si te same procedury co ze statkiem poprzednim. Gdy dobilimy do burty statku szwedzkiego, kpt statku przedstawi dokumenty statku oraz adunku. Grupa marynarzy sowieckich kazaa natychmiast otworzy luk adunkowy. Nastpnie poproszono kapitana szwedzkiego, aby razem z nim zeszli marynarze szwedzcy oraz kpt statku. Po zejciu rozpoczto rewizj, kazano marynarzom szwedzkim przerzuca wgiel. Po kilkunastu minutach znaleziono zablindowane cztery osoby w rednim wieku oraz baga osobisty, w ktrym znajdowaa si biuteria, dolary, narkotyki itd. Po wykonaniu rewizji, w kabinach zaogi szwedzkiej znaleziono dolary i narkotyki w do

znacznej iloci. Po zabraniu zaogi na traowiec, dowdca rozkaza zaoy adunki trotylu i wysadzi statek. My popynlimy do Gdaska, zacumowalimy przy nabrzeu Westerplatte, tam gdzie bazoway okrty WOP. Izaak Stolzman przyjecha tam samochodem, zabra zrabowane zoto, dolary i narkotyki oraz marynarzy szwedzkich i uciekinierw polskich. Dziewczta pozostawi nam - jako nagrod - do zabawy, za dobrze wykonane zadanie. Byy one, rzecz jasna, gwacone przez zaog. Co si stao z zaog szwedzk i uciekinierami? Tego dowiedzielimy si dopiero po miesicu. Ot na okrt przyby Bartkowski - polsko brzmice nazwisko, ale to by typowy rudy yd. Zaciga po ydowsku aej, waj. By pomocnikiem Izaaka Stolzmana (yd), ktry przywiz nam dodatkowe wynagrodzenie za wykonane zadanie. Gdy dowiedzia si, e zarekwirowanych kobiet nie ma na okrcie, zapyta gdzie si podziay. W odpowiedzi dowiedzia si, e zostay one wrzucone do wody i utopione, poniewa byy bardzo niegrzeczne, a poza tym juz niepotrzebne, bo kady z czonkw zaogi traowca zaspokoi swoje potrzeby seksualne po kilkanacie razy. Mwic innymi sowy, zostay zuyte jak stara cierka do zmywania pokadu. Bartkowski rozemia si i zacz opowiada, e zaogi szwedzkie zostay przesuchane w Urzdzie Bezpieczestwa Publicznego w Gdasku. Nastpnie zawieziono je do Supska, a tam spalono w piecu w krematorium, w podziemiach byego Urzdu Pracy. Natomiast Polacy zostali zastrzeleni w Gdasku i zakopani. Zwrciem si do niego, e jednej rzeczy nie rozumiem, mianowicie: dlaczego te dziewczyny zostay wrzucone do wody? O ile mi wiadomo, byy to bardzo mode matki, nie rodziy jeszcze dziecinie miay wicej ni 25 lat, byy bardzo adne i zgrabne. Odpowiedzia, e najwaniejszy na traowcu by zca dowdcy traowca - obrzezany yd, o czym nikt nie wiedzia. Trzeba jednak przyzna, e umia wspy z zaog i oglnie by lubiany przez ludzi. Gdy dziewczyny zostay na okrcie, a Szwedzi i Polacy zostali zabrani, z-ca dowdcy zabra zaog, zrobi zebranie i owiadczy, e jedna dziewczyn daje zaodze, a drug pozostawia do swojej dyspozycji. Po przyprowadzeniu do swojej kajuty zacz j gwaci i zniewala w ten sposb przez kilka dni. Gdy wyszed z kabiny, dziewczyna spenetrowaa j i znalaza sztylet. W zwizku z tym, e yd mia ponadnormatycznego czonka co do gruboci i wielkoci, przy stosunku kobieta nie moga wytrzyma z blu. W zwizku z tym pooy j na brzuchu, nastpnie kaza klkn i z caej siy woy swj czonek do odbytnicy, rozrywajc jej pocztek. W tym momencie zdesperowana dziewczyna wyja n i z caej siy dgna swego zoczyc. Niestety, tylko go zrania! Partner za-

144

145

cz wzywa pomocy. Usyszao go kilku czonkw zaogi i uratowao mu ycie. Dziewczyna zostaa zwizana i wyniesiono j na pokad. A bya zimnica w peni - przeom lutego i marca. Przyprowadzono te drug dziewczyn i zwizano. Nastpnie przyniesiono kostk balastow, przywizano j do rk, ng i tuowia ofiar. Pomimo paczu i prb, wrzucono obie panie do wody. Poszy na dno jak siekiera. Po sukcesach ze statkiem szwedzkim, okrt skierowano do winoujcia, gdzie bya baza MW sowietw. Po okresie odpoczynku i doprowadzeniu okrtu do porzdku, zaczlimy wypywa na wiczenia w morze. Ch wzbogacenia si bya wiksza ni strach, wic zaczlimy rabowa kutry rybackie na wasn odpowiedzialno, a potem je topi tak, e pozostaway tylko drobne szcztki po wybuchu trotylu i eby wygldao na trafienie na min. Jak ju wspomniaem, dowdca traowca mia cakowicie woln rk, nie musia prosi o zezwolenie na wyjcie w morze, sam sobie planowa zajcia itp. Bya pikna pogoda, morze spokojne, nie byo wiatru. Z daleka zobaczylimy statek, pyncy w odlegoci okoo 2 mil morskich. Pyn na przecicie naszego kursu, a gdy nas rozpozna i zobaczy, e to okrt wojenny i e nosi bander WOP, zmieni kurs na oddalajcy. D-ca okrtu rozkaza zwikszy szybko, wywiesi flagi kodu, zatrzyma statek do kontroli. Gdy statek nie usucha wezwania, oddano kilka strzaw w kierunku oddalajcego si statku. Statek natychmiast zastopowa silnik, okaza si, e by to kuter rybacki do znacznej wielkoci. Zaoga traowca na wszelki wypadek zostaa uzbrojona w bro, amunicj itd. Grupa marynarzy wesza na pokad statku. W trakcie kontroli okazao si, e to statek niemiecki zarejestrowany w Hamburgu. Podczas rewizji statku, w kabinie kapitana znaleziono ok. 40 tys. dolarw, biuterii, zota itd. Skontrolowano cay kuter, ale nigdzie nie byo przemycanych ludzi. D-ca traowca zarzdzi zaoenie adunkw wybuchowych i zatopienie kutra. Wtedy dopiero przemycani ludzie dali zna, zaczli strzela do marynarzy, ktrzy zeszli do adowni zaoy trotyl. Na szczcie, marynarze, ktrzy mieli zakada adunki wybuchowe w adowni statku, byli asekurowani przez dwch marynarzy z gotowymi do strzau pepeszami. Marynarze otworzyli ogie w kierunku, z ktrego strzelali nieznani osobnicy. Dwaj lekko ranni onierze zostali zabrani z adowni. Okazao si, e bya wybudowana dodatkowa grd, ktra tworzya skrytk. Wejcie do skrytki byo od strony maszynowni. D-ca traowca zarzdzi wlanie do rodka adowni kilku wiader ropy oraz podpalenie jej. Po kilku minutach przewoeni ludzie zaczli wychodzi od strony maszynowni. Po zrobieniu dokadnej rewizji osobistej okazao si, e znalezieni ludzie to ese-

smani, ktrzy przewozili do znaczny majtek, prawdopodobnie zrabowany w gettach ydom. Marynarze artowali, e od ydw przyszed majtek i do ydw wrci. Po zaoeniu ok. 50 kg materiau wybuchowego i zaoeniu lontu, sprowadzono zaog oraz esesmanw do adowni, gdzie kilku marynarzy zabio ich wszystkich seriami z pepeszy. Gdy zapalono lonty, traowiec odbi od statku na bezpieczn odlego, a po kilku minutach adunki wybuchy. D-ca traowca by na tyle przebiegy i przezorny, e zrabowane bogactwo kaza znie do swojej kabiny i tam trzyma pod zamkniciem a do chwili przybycia na okrt Izaaka Stolzmana vel Zdzisaw Kwaniewski. Ten za, po przybyciu na traowiec, uczciwie podzieli zdobycz midzy zaog a d-c traowca, uprzednio zabierajc swoj cz upu. Nie pamitam dokadnie, kiedy przyszo zawiadomienie, e mamy wyj z portu winoujcie pod port Ustka, skd mia wypyn kuter szwedzki z wglem, narkotykami i uciekinierami, stojc w dryfie niedaleko Ustki, na przypuszczalnym kursie Szweda. Obserwatorzy zameldowali, e widz na kursie statek z bander szwedzk. By to szkuner, ktry zblia si w naszym kierunku, zostay wywieszone flagi sygnaowe, aby statek zatrzyma si do kontroli. Historia si powtrzya, tak jak z tymi dwoma statkami szwedzkimi. Szwedzki statek posusznie zastopowa maszyn, nastpnie dobilimy do burty statku. Wesza grupa kontrolujca i zaczto rabowa statek, zamykajc marynarzy szwedzkich razem z kapitanem statku w jego kabinie. Wszystkie wartociowe przedmioty znoszono na traowiec, szukano przede wszystkim dolarw, zota, biuterii, narkotykw. W adowni znaleziono kilku Polakw-uciekinierw oraz dolary, biuteri, zoto i znaczn ilo narkotykw. D-ca traowca porozumia si z ldem, moliwe e z Izaakiem Stolzmanem, w sprawie co zrobi ze statkiem. Otrzyma polecenie, aby dostarczy statek do Gdyni, do portu wojennego. Wtedy d-ca podj decyzje o wziciu na hak statku szwedzkiego. Nie mia z tym adnych problemw, gdy statek zosta podholowany pod Gdyni. Z Gdyni wyszed holownik, ktry wzi na hak statek bez zaogi szwedzkiej, obsadzajc statek swoimi ludmi. My popynlimy do Gdaska. Zahamowalimy w basenie Westerplatte, dokd pk Izaak Stolzman vel Zdzisaw Kwaniewski pojecha samochodem, zabra rabowane zoto, dolary, narkotyki, oraz marynarzy szwedzkich i Polakw. Kaziu zaaplikowa mi fantastyczn opowie o Izaaku Stolzmanie vel Zdzisaw Kwaniewski. ebym go nie zna, to bym nie uwierzy. Podczas tej rozmowy na kocu jzyka miaem, e ja to wszystko znam i czciowo przeyem osobicie, ale powstrzymaem si. Zapytaem tylko Kazia, jaki by tego wszystkiego epilog?

146

147

Przyszed rozkaz, aby tego marynarza, ktry to wszystko opowiada, zwolni do rezerwy. Zosta zdjty z traowca i wysany do cywila. W jaki enigmatyczny sposb zaatwi sobie pobyt w Polsce. Lecz, gdy zosta zamustrowany na polski statek, nie by ju obywatelem polskim. Zaprzyjaniem si z nim w bardzo krtkim czasie. Dopomoga temu wdka, a on lubi od czasu do czasu wypi i ja rwnie. On lubi opowiada swoje przeycia, a ja lubiem go sucha, bo bardzo ciekawie i barwnie opowiada o zbrodniczej i okrutnej dziaalnoci zaogi wraz z ofiarami, ktre znajdoway si na traowcu, bezporednio podlegajcym Izaakowi Stolzmanowi vel Zdzisawowi Kwaniewskiemu. Gdy Marian za duo sobie popi, nie kry si wcale przed innymi czonkami zaogi statku. Po 15 latach od wspomnianych zdarze, kto usuny donis kapitanowi statku, e jeden z marynarzy by wrogo ustosunkowany do Zwizku Radzieckiego, a co za tym idzie - do PRL-u. Gdy wrcilimy z rejsu do Szczecina i dobilimy do molo, czekay na nas MO i WOP. Weszli na statek z nakazem aresztowania Mariana Jaboskiego. Widziaem jak z kajdankami na rkach opuszcza trap statku, nie pozwolono mu nawet si z nim poegna. Po dwch miesicach dowiedziaem si od zaogi, e Marian nie yje, e przyszo pismo od kapitana statku, e Jaboski zmar w areszcie na serce. Nadszed rok 1966, Boe Narodzenie spdzaem na statku. Kucharz szykowa uroczyst wigili. Akurat na mnie przypada wachta. Wikszo zaogi zostaa na statku, poniewa za dwa dni statek mia wyj w morze. Marynarze, ktrzy byli na wachcie, obsugiwali zaadunek towaru. W trakcie rozmowy o witach, o wigilii itp. wspomniaem o marynarzu Jaboskim, e bdzie go nam brakowao. Marynarze byli zdziwieni, e ja nie wiem, e mj przyjaciel Jaboski, nie yje, e kapitan statku nie zawiadomi o mierci, a wiedzia, e si przyjanilimy. Zdaem wacht, z tych nerww wypiem dwie setki wdki z drugim oficerem i poszedem na obiad do mesy. Gdy miaem wej do mesy, drzwi otworzyy si i pier w pier spotkaem si z kapitanem statku, ktry ju wychodzi stamtd po obiedzie. W tym momencie puciy mi nerwy i zapytaem go: Panie kapitanie, dlaczego pan zrobi donos na mojego przyjaciela, na podstawie ktrego zosta on aresztowany i zamordowany przez UB. Riposta ze strony kapitana statku bya natychmiastowa: I ciebie, achudro, niezadugo spotka ten los. Znajdziesz si w wizieniu. Nie wiem, co si ze mn stao, ale trzepnem do pici w twarz a zatoczy si do rodka mesy. Z krzykiem wpadem do rodka mesy, woajc: Zarn ciebie, kapitanie, jak winiaka. Zapaem n, ale nie pamitam jakich by rozmiarw. Kapitan statku, widzc, e ja trzymam n

w rku, wyskoczy z mesy na pokad, woajc: Ratunku!, a ja za nim z noem w rku. Z tyu, za mn, biega cz zaogi, prbujc mnie powstrzyma. W pewnym momencie jeden z marynarzy dopdzi mnie, zapa za rk, wyrwa n i wrzuci go do wody. I tak dowd mego przestpstwa zosta utopiony. Marynarz, ktry to zrobi, nie przyzna si do tego, e miaem n w rku. Finisz tego wszystkiego by taki, e zostaem zwolniony z pracy. Obecnie pracuj na stanowisku kierownika statku, ktry zosta wycofany z eksploatacji i stoi na nabrzeu, suc jako magazyn. Naprawd bardzo si boj, kilkakrotnie przychodzili do mnie od pracy - na statek i grozili, e jeeli bd zeznawa, co Jaboski mi opowiedzia, to zgin. Kazio dugo nie poy, w 1967 r. w czerwcu zosta zamordowany na statku - w magazynie w nowym porcie... Zabjcw nie wykryto, dochodzenie-ledztwo zostao umorzone.
Dominik Dzimitrowicz

***
Ustka, 9 maja 2001 r.

Sz. Pan Ambasador KRLESTWA SZWECJI Warszawa W zaczeniu uprzejmie przesyam pismo, ktre byo skierowane do prokuratora generalnego. A zostao skierowane przez niego do IPN. Kilka dni temu nastpia wypowied w telewizji pana prezesa Instytutu Pamici Narodowej na temat porwanych marynarzy szwedzkich. W moim odczuciu i przekonaniu oraz posiadanych wiadomoci IPN. przyj kierunek dochodzenia bdny. Z momentem przywiezienia zaogi szwedzkiej d-ca placwki, mj ojciec Wadysaw Dzimitrowicz nawiza w trybie alarmowym kontakt z przedstawicielem szwedzkim zawiadamiajc go, e NKWD Stolzman wizi zaog szwedzk. Drugi meldunek to, e Stolzman wywiz ich w kierunku Supska oraz wymordowa wszystkich Szwedw.
Z powaaniem Dominik Dzimitrowicz

148

149

Ustka, 22.09.2001

Instytut Pamici Narodowej Oddziaowa Komisja cigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Gdasku S 84/01/Zk W zwizku z postanowieniem odmwienia wszczcia ledztwa w sprawie zbrodni popenionych przez I. Stolzmana vel Kwaniewskiego i L. Bartkowskiego. Uprzejmie prosz o dostarczenie postanowienia odmwienia wszczcia ledztwa, wraz z uzasadnieniem.
Z powaaniem Dominik Dzimitrowicz Gdynia, dnia 10 padziernika 2001 r.

cza nastpnie poleca ich spali, a prochy s mieszane z wapnem niegaszonym. Finaem tego wszystkiego byo wymuszenie oraz rabunek od Alberta Forstera 400 milionw dolarw, ktre naleay do miasta Gdaska z przeznaczeniem na odbudow. Zostay zaoone dwa banki w Davos - Szwajcaria. Dyrektorem tych bankw zostaa crka Stolzmana vel Kwaniewski. W zwizku z powyszym zgodnie z artykuem 305 par. 4 KPK oraz art. 306 par. 1 KPK wnosz o wyraenie zgody na przejrzenie akt. o syg. akt S 84/01/Zk oraz zgodnie z art. 156 par. 1 KPK i sporzdzenie z nich odpisw.
Z powaaniem

Sygn. akt S 84/01/Zk Pan Dominik Dzimitrowicz W odpowiedzi na pismo z dnia 30.09.2001 r. uprzejmie informuj, i brak podstaw prawnych do uwzgldnienia Paskiej proby i wyraenia zgody na przejrzenie akt oraz sporzdzenie z nich odpisw. Rwnoczenie uwaam za stosowne poinformowanie Pana, e wikszo z opisanych w w/w pimie zdarze jest ju przedmiotem prowadzonych ledztw przez Komisj cigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu.
Dominik Dzimitrowicz

Dominik Dzimitrowicz Syg akt S 84/01/Zk Instytut Pamici Narodowej Komisja cigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu Oddzia w Gdasku 81-311 Gdynia, ul. Witomiska 19

W zwizku z postanowieniem z dnia 17 sierpnia 2001 r. o odmowie wszczcia ledztwa w sprawie udziau w zbrodniach Izaaka Stolzmana syg. akt S 84/01/Zk na oficerach polskich w Katyniu, mordu na ludnoci cywilnej w wizieniu na ukiszkach w Wilnie, masakrze ludnoci cywilnej w m. Oszmiana obecnie na Biaorusi. Podczas okupacji Wileszczyzny przez Niemcw, bierze czynny udzia w rabowaniu getta ydowskiego wraz z mordowaniem ydw. Morduje ydw w Ponarach celem rabunku majtku wspplemiecw. W Gdasku UB przesuchuje razem ze swoim pomocnikiem Leebe Bartkowskim mar. Szwedzkich oraz uciekinierw, wywozi Szwedw do Supska, gdzie w podziemiach ich morduje, a potem spala w krematorium. Morduje onierzy Armii Andersa oraz cz oficerw niemieckich, ktrzy byli u sowietw w niewoli w Borne Sulinowo. Drug cz onierzy niemieckich morduj zastrzykami z trucizny. W budynku Urzdu Pracy przy ul. Jara-

150

151

Ateizm najlepiej podpisuje kresk Encyklopedyczne wysze ma wykszStolizman prezydent pijany tacenie Stolizman w historii nieznany Cho wyjtkowo niskie jego wyuczenie Stolizman krojem wschodniego ydowiny Ma za sob szkki moskiewskie nie bez winy, nie bez winy Z bumak - rednio, rednio niskie Nie chce zna historii swego rodu Prywat zmaza histori narodu Sam oseskiem czarcim miotem W jego grabach nard przedmiotem Stolizman rozpostar pijackie podwoje A wok opoje, opoje, opoje Igry z Polski i Polakw mota Przy kadym Polaku udaje kmiota Bo wty to Polak wschodniej daty Z obrzydliwego enkawudzisty taty Biedny, bo ubogi w ducha Najchtniej manipulacji sucha Manipulant to z niego jedyny Bez ducha wiary same kostliny Gardziel ta pustosowiem bucha Gdy prezydenta trzewy nie sucha

Stolizman

Stolizman ygowinami synny Mora z tego pynie taki Jak moskiewski spirytus pynny Na piedestale notabl pijany Dla potrzeb Kremla pi Stolizman czasami Jak w chlewie winiak zachlapany Dzisiaj taczy kankana z Doglasami Niczym jedno nie rni si od drugiego gdy wiski Za jewropejczyka chce uchodzi ryj u pijaka mord jego. Zgodnie z paryskim krojem chodzi cho krok jego czsto pijany A trwog napawa myl Bez wiatru czsto chadza zawiany co z pijackiego wpywu onego dla rodaka wyniknie z tego? Gadkousty nicpo - skonooki Nadesa Legre W jarmuce gow chowa opoki Twrczo prywatna, Pia 2002 r. Pod pach niesie bibli papiesk

DO PREZYDENTA WSZYSTKICH
Belweder tonie w kwiatach i menory blasku prokuratorzy w lansadach na prezydenckim pasku - zamano prawa czowieka grzmi gadko gospodarz powiesi gos Polakw

zodziei ratowa trzeba procesu nie bdzie bo wyrok wydany dyspozycyjne ordery zakuj wolno w kajdany ale Nard jest Polski i ziemi obcym nie da jeli tego nie rozumiesz - zjedaj do Izraela
Odosawa Mynarowicz

152