Maät Taïng Boä 2_ No.1022A ( Tr.710 _ Tr.

712 )

NHAÁT THIEÁT NHÖ LAI TAÂM BÍ MAÄT TOAØN THAÂN XAÙ LÔÏI BAÛO KHIEÁP AÁN ÑAØ LA NI KINH
Haùn dòch : Chuøa Ñaïi Höng Thieän_ Tam Taïng Sa Moân Ñaïi Quaûng Trí BAÁT KHOÂNG phuïng chieáu dòch Vieät dòch : HUYEÀN THANH Nhö vaäy toâi nghe. Moät thôøi Ñöùc Baïc Giaø Phaïm ngöï trong ao Baûo Quang Minh trong vöôøn Voâ Caáu taïi nöôùc Ma Giaø Ñaø cuøng vôùi chuùng Ñaïi Boà Taùt vôùi Ñaïi Thanh Vaên Taêng , Trôøi, Roàng, Döôïc Xoa, Caøn Ñaït Baø, A Toâ La, Ca Laâu La, Khaån Na La, Ma Haàu La Giaø, Ngöôøi, Phi Nhaân… voâ löôïng traêm ngaøn chuùng tröôùc sau vaây quanh cuøng ñeán döï hoäi. Baáy giôø trong Chuùng coù moät vò Ñaïi Baø La Moân teân Voâ Caáu Dieäu Quang laø baäc ña vaên, thoâng minh ñöôïc ngöôøi öa nhìn, thöôøng phuïng 10 Thieän, quyeát ñònh tin höôùng nôi Tam Baûo, taâm laønh, aân troïng, Trí Tueä vi teá, muoán khieán cho taát caû chuùng sinh töông öùng thieän lôïi, giaøu coù lôùn, ñaày ñuû vaät duøng. Thôøi Baø La Moân Voâ Caáu Dieäu Quang töø choã ngoài ñi ñeán nôi Phaät ngöï, nhieãu quanh Ñöùc Phaät 7 voøng, ñem höông hoa phuïng hieán Ñöùc Theá Toân. Caàm aùo quyù voâ giaù , Anh Laïc, traøng hoa daâng leân Ñöùc Phaät, ñænh leã hai chaân cuûa Phaät roài lui veà moät beân thöa thænh raèng:”Nguyeän xin Ñöùc Theá Toân vaø caùc Ñaïi Chuùng vaøo saùng sôùm ngaøy mai ñi ñeán nhaø cuûa con nhaän söï cuùng döôøng” Khi aáy Ñöùc Theá Toân ñieàm nhieân höùa nhaän . Thôøi vò Baø La Moân bieát Ñöùc Phaät nhaän lôøi thænh caàu neân mau choùng quay veà nhaø. Ngay trong ñeâm ñoù roäng baøy coã baøn, traêm vò thöùc aên, trang hoaøng Ñieän Töï , moïi thöù trang nghieâm. Ñeán saùng roài cuøng vôùi caùc quyeán thuoäc caàm moïi loaïi höông hoa vôùi caùc kyõ nhaïc ñeán choã Phaät ngöï roài baïch raèng:”Nguyeän xin haõy ñeán nhö lôøi con caàu thænh. Nay chính laø luùc, nguyeän xin thuaän theo lôøi höùa” Baáy giôø Ñöùc Theá Toân an uûy Baø La Moân Voâ Caáu Dieäu Quang xong , nhìn Ñaïi Chuùng roài baûo raèng:”Caùc oâng ñeàu neân ñeán nhaø cuûa vò Baø La Moân naøy, vì muoán cho vò aáy ñöôïc lôïi ích lôùn” Luùc ñoù Ñöùc Theá Toân lieàn töø choã ngoài ñöùng daäy. Vöøa môùi ñöùng leân thì töø thaân phaàn tuoân ra muoân loaïi aùnh saùng toûa caùc saéc maøu nhieäm xen nhau chieáu chaïm 10 phöông, thaûy ñeàu caûnh giaùc taát caû Nhö Lai. Khi caûnh giaùc xong thì baét ñaàu ñi. Thôøi vò Baø La Moân duøng taâm cung kính, caàm höông hoa maøu nhieäm cuøng caùc quyeán thuoäc vaø 8 Boä Trôøi Roàng, Thích Phaïm Hoä Theá ñi tröôùc daãn ñöôøng, phuïng daãn Ñöùc Nhö Lai. Thoaït tieân Ñöùc Theá Toân döøng ôû khu vöôøn teân Phong Taøi caùch ñöôøng loä khoâng xa. Trong vöôøn aáy coù moät caùi thaùp cuõ ñaõ muïc naùt, hö hoaïi, töôøng ñoå, gai goùc che khuaát, caây coû moïc ñaày, gaïch ñaù che laáp gioáng nhö moät ñoáng ñaát.
342

Baáy giôø Ñöùc Theá Toân ñi ñeán ngoâi thaùp aáy thôøi treân caùi thaùp muïc aáy phoùng ra aùnh haøo quang lôùn chieáu saùng röïc rôõ. ÔÛ trong ñoáng ñaát phaùt ra aâm thanh khen ngôïi laø:”Laønh thay ! Laønh thay ! Nay Ñöùc Thích Ca Maâu Ni Nhö Lai ñaõ ñeán caûnh giôùi cöïc thieän” Laïi noùi vôùi vò Baø La Moân raèng:” Ngaøy hoâm nay, oâng ñöôïc lôïi ích toát laønh lôùn lao” Khi aáy Ñöùc Theá Toân cuùi laïy ngoâi thaùp muïc, nhieãu quanh theo beân phaûi 3 voøng, côûi aùo treân thaân phuû leân treân thaùp, ñoät nhieân baät khoùc tuoân traøn nöôùc maét nöôùc muõi. Khoùc xong , Ngaøi lieàn mæm cöôøi. Ngay luùc ñoù chö Phaät möôøi phöông ñeàu cuøng nhìn thaáy cuõng ñeàu rôi leä, ñeàu phoùng haøo quang chieáu soi ngoâi thaùp aáy. Luùc ñoù Ñaïi Chuùng taäp hoäi thaûy ñeàu kinh dò , sôï haõi roài truï. Baáy giôø Kim Cöông Thuû Boà Taùt cuõng rôi leä , toûa löûa uy maõnh röøng röïc , caàm chaøy chuyeån quanh, ñeán nôi Phaät ngöï , baïch raèng:”Theá Toân ! Ñaây laø nhaân duyeân gì maø hieän töôùng haøo quang aáy ? Vì sao maét cuûa Nhö Lai tuoân leä nhö theá ? Hieän tieàn sao laïi coù töôùng haøo quang ngay thaúng roäng lôùn cuûa Phaät ? Nguyeän xin Ñöùc Nhö Lai ôû Ñaïi Chuùng naøy giaûi thích noãi nghi cuûa con” Thôøi Ñöùc Baïc Giaø Phaïm baûo Kim Cöông Thuû:” Ñaây laø Ñaïi Toaøn Thaân Xaù Lôïi gom chöùa nôi thaùp cuûa Nhö Lai, caâu chi Taâm Ñaø La Ni AÁn Phaùp Yeáu cuûa taát caû Nhö Lai nay ôû ngay trong thaùp aáy. Naøy Kim Cöông Thuû ! Coù Phaùp Yeáu naøy ôû beân trong cho neân ngoâi thaùp aáy töùc laø thaân cuûa caâu chi traêm ngaøn Nhö Lai, cuõng laø nhoùm toaøn thaân xaù lôïi cuûa traêm ngaøn caâu chi Nhö Lai cho ñeán taùm vaïn boán ngaøn Phaùp Uaån cuõng ôû ngay trong ñoù. Töùc laø Ñænh Töôùng cuûa 99 traên ngaøn caâu chi Nhö Lai ôû trong ñoù. Ngoâi thaùp aáy laø nôi thoï kyù cuûa taát caû Nhö Lai. Neáu ngoâi thaùp ñoù ôû nôi naøo ñeàu coù coâng naêng to lôùn, ñaày ñuû ñaïi uy ñöùc , hay maõn taát caû ñieàu toát laønh ñaùng möøng(Caùt khaùnh)” Baáy giôø Ñaïi Chuùng nghe lôøi Phaät daïy lieàn xa lìa traàn caáu vôùi Tuøy Phieàn Naõo, ñöôïc con maét Phaùp trong saïch. Trong Chuùng ñoù tieàn coù ngöôøi ñöôïc quaû Tu Ñaø Hoaøn, ñöôïc quaû Tö Ñaø Haøm, ñöôïc quaû A Na Haøm, ñöôïc quaû A La Haùn. Hoaëc coù ngöôøi ñöôïc ñaïo Bích Chi Phaät. Hoaëc coù ngöôøi vaøo Boà Taùt Vò. Hoaëc coù ngöôøi ñöôïc A Beä Baït Trí . Hoaëc coù ngöôøi ñöôïc Boà Ñeà Thoï Kyù. Hoaëc coù ngöôøi ñöôïc Sô Ñòa, Nhò Ñòa cho ñeán Thaäp Ñòa. Hoaëc coù ngöôøi maõn tuùc 6 Ba La Maät. Rieâng vò Baø La Moân kia ñöôïc xa lìa traàn caáu ñaït 5 Thaàn Thoâng. Luùc ñoù Kim Cöông Thuû Boà Taùt thaáy vieäc kyø ñaëc hieám coù nhö vaäy neân baïch Phaät raèng:”Theá Toân ! Thaät laø hieám coù ! Chæ nghe vieäc naøy coøn ñöôïc coâng ñöùc thuø thaéng nhö theá huoáng chi ñoái vôùi Phaùp Yeáu naøy gieo haït gioáng sinh caên laønh aét ñöôïc tuï Phöôùc to lôùn” Ñöùc Phaät baûo:”Laønh thay Kim Cöông Thuû ! Neáu coù keû trai laønh, ngöôøi nöõ thieän, Tyø Khöu, Tyø Khöu Ni, Öu Baø Taéc, Öu Baø Di vieát cheùp Kinh Ñieån naøy töùc laø vieát cheùp Kinh Ñieån do 99 traên ngaøn caâu chi Nhö Lai ñaõ noùi. Töùc ôû nôi cuûa 99 traêm ngaøn caâu chi Nhö Lai aáy gieo haït gioáng sinh caên laønh. Töùc ñöôïc caùc Nhö Lai aáy hoä nieäm nhieáp thoï.

343

Neáu coù ngöôøi ñoïc tuïng töùc laø ñoïc tuïng Kinh Ñieån do taát caû chö Phaät ñôøi quaù khöù ñaõ noùi Neáu thoï trì Kinh naøy töùc laø 99 traêm ngaøn caâu chi nhö haït meø Nhö Lai ÖÙng Chính Ñaúng Giaùc ôû 10 phöông , moãi moät phöông sôû cuûa taát caû Nhö Lai aáy gia trì, ngaøy ñeâm hieän thaân nhieáp hoä Neáu coù ngöôøi cuùng döôøng Kinh naøy. Ñem höông hoa, höông xoa, voøng hoa, quaàn aùo, vaät duïng trang nghieâm cuùng döôøng töùc ôû tröôùc maët 99 traêm ngaøn caâu chi Nhö Lai trong 10 phöông aáy bieán thaønh Dieäu hoa, dieäu höông, vaät duïng trang nghieâm do 7 baùu taïo thaønh… cuûa côõi Trôøi, gom chöùa nhö nuùi Tu Di maø cuùng döôøng. Gieo haït gioáng sinh caên laønh cuõng laïi nhö vaäy” Baáy giôø 8 Boä Trôøi Roàng, Ngöôøi, Phi Nhaân… thaáy nghe vieäc aáy xong ñeàu laáy laøm laï kyø hieám coù , cuøng nhau noùi raèng:”Laï thay uy ñöùc ! Ñoáng ñaát hö muïc do thaàn löïc cuûa Nhö Lai gia trì cho neân coù thaàn bieán aáy” Thôøi Kim Cöông Thuû baïch Phaät raèng:”Theá Toân ! Do nhaân duyeân naøo maø ngoâi thaùp 7 baùu laïi hieän laø ñoáng ñaát ?” Ñöùc Phaät baûo Kim Cöông Thuû:” Ñaây chaúng phaûi laø ñoáng ñaát maø laø 7 baùu taïo thaønh ngoâi thaùp baùu to lôùn aáy. Laïi nöõa Kim Cöông Thuû ! Do nghieäp baùo cuûa caùc chuùng sinh cho neân aån ñi chöù chaúng phaûi toaøn thaân cuûa Nhö Lai coù theå bò ñoaïn hoaïi. Chaúng leõ coù ñöôïc Thaân Kim Cöông Taïng cuûa Nhö Lai maø coù theå bò hoaïi sao ? Chæ vì nhaân duyeân nghieäp quaû cuûa chuùng sinh maø thò hieän aån ñi. Laïi nöõa Kim Cöông Thuû ! Sau naøy do thôøi Maït Theá böùc baùch maø phaàn lôùn caùc chuùng sinh taäp haønh Phi Phaùp neân bò ñoïa vaøo Ñòa Nguïc, chaúng caàu Phaät Phaùp Taêng, chaúng chòu gieo haït gioáng sinh caên laønh. Vì nhaân duyeân ñoù cho neân Dieäu Phaùp seõ aån maát , chæ tröø ngoâi thaùp naøy do Thaàn Löïc gia trì cuûa taát caû Nhö Lai neân coøn toàn taïi. Vì vieäc aáy neân Ta rôi leä , caùc Nhö Lai cuõng do vieäc ñoù thaûy ñieàu rôi leä” Luùc aáy Kim Cöông Thuû Boà Taùt baïch Phaät raèng:”Theá Toân ! Neáu coù ngöôøi vieát cheùp Kinh naøy, ñaët ôû trong thaùp seõ ñöôïc Phöôùc taïo neàn taûng” Ñöùc Phaät baûo Kim Cöông Thuû:” Neáu coù ngöôøi vieát cheùp Kinh naøy, ñaët ôû trong thaùp thì ngoâi thaùp ñoù töùc laø Nhaát Thieát Nhö Lai Kim Cöông Taïng Suaát Ñoå Ba, cuõng laø Nhaát Thieát Nhö Lai Ñaø La Ni Taâm Bí Maät Gia Trì Suaát Ñoå Ba, töùc laø 99 traêm ngaøn caâu chi Nhö Lai Suaát Ñoå Ba, cuõng laø Nhaát Thieát Nhö Lai Ñænh Phaät Nhaõn Suaát Ñoå Ba, töùc laø nôi Thaàn Löïc hoä trì cuûa taát caû Nhö Lai. Neân an ñaët Kinh naøy beân trong hình töôïng Phaät vôùi ôû trong taát caû Suaát Ñoå Ba (Stuøpa_ Thaùp nhieàu taàng) thì Töôïng aáy töùc laø nôi taïo thaønh cuûa 7 baùu. Suaát Ñoå Ba aáy cuõng laø 7 baùu. Duø loïng, löôùi ngoïc, loä baøn giao keát chöõ Ñöùc , chuoâng , moõ, thuaàn baèng 7 baùu . Taát caû Nhö Lai ñoái vôùi Phaùp Yeáu naøy gia theâm uy löïc aáy, duøng lôøi chaân thaät, baûn theä gia trì. Neáu coù Höõu Tình hay ñoái vôùi Thaùp naøy gieo haït gioáng sinh caên laønh thì quyeát ñònh ôû A Naäu Ña La Tam Mieäu Tam Boà Ñeà ( Anuttara samyaksamïbodhi_ Voâ Thöôïng Chính Ñaúng Chính Giaùc ) ñöôïc Baát Thoaùi Chuyeån. Cho ñeán ñaùng leõ bò ñoïa vaøo Ñòa Nguïc A Tyø , neáu ñoái vôùi ngoâi thaùp naøy , moät laàn leã baùi, moät laàn nhieãu
344

quanh aét ñöôïc giaûi thoaùt. Ñeàu ñöôïc Baát Thoaùi Chuyeån nôi A Naäu Ña La Tam Mieäu Tam Boà Ñeà. Nôi Thaùp vôùi hình töôïng laø nôi thaàn löïc gia trì cuûa taát caû Nhö Lai. Nôi aáy chaúng bò gioù aùc, saám chôùp, möa ñaù, seùt ñaùnh… gaây haïi Laïi chaúng bò raén ñoäc, truøng ñoäc, thuù gaây thöông haïi Chaúng bò sao aùc, chim quaùi, ngan ngoãng, chim Anh Vuõ (Con veït), chim Cuø Duïc (con Yeång) , truøng, chuoät, coïp, soùi, ong, nheän… gaây thöông haïi Cuõng khoâng bò loaøi Daï Xoa, La Saùt, Boä Ña, Tyø Xaù Giaø, Quyû ñieân cuoàng… gaây sôï haõi Cuõng chaúng bò taát caû caùc beänh noùng laïnh, beänh traøng nhaïc, nhoït chaûy nöôùc vaøng, nhoït söng ñoû, nhoït muû ñoäc, beänh laùc, beänh gheû, beänh huûi…. gaây nhieãm Neáu coù ngöôøi taïm thaáy ngoâi thaùp ñoù thì taát caû ñeàu tröø ñöôïc. Nôi aáy cuõng khoâng coù ngöôøi, ngöïa, boø… bò dòch hoaëc ñoàng nam, ñoàng nöõ bò dòch, cuõng chaúng bò cheát yeåu khoâng ñuùng maïng. Cuõng chaúng bò ñao, gaäy, nöôùc, löûa gaây thöông haïi. Cuõng chaúng bò keû ñòch xaâm nhieãu, ñoùi khaùt aùp böùc, Yeåm Mî Chuù Trôù chaúng coù dòp gaây haïi. Boán vò Ñaïi Thieân Vöông vaø caùc quyeán thuoäc ngaøy ñeâm hoä veä. 28 Boä Ñaïi Döôïc Xoa Töôùng vôùi maët trôøi (Nhaät), maët traêng(Nguyeät) , sao Phöôùng ( Traøng Vaân) , sao choåi ( Tueä Tinh) ngaøy ñeâm hoä trì.Taát caû Long Vöông gia theâm tinh khí, thuaän thôøi tuoân möa . Taát caû chö Thieân vaø Ñao Lôïi Thieân 3 thôøi giaùng haï ñeán cuõng vì cuùng döôøng leã baùi ngoâi thaùp cho neân taát caû chö Thieân 3 thôøi ñeán taäp hoäi taùn vònh nhieãu quanh. Thích Ñeà Hoaøn Nhaân vaø caùc Thieân Nöõ ngaøy ñeâm 3 thôøi giaùng haï cuùng döôøng. Nôi aáy laø choán hoä nieäm gia trì cuûa taát caû Nhö Lai. Neáu coù ngöôøi laøm thaùp. Hoaëc duøng ñaát, ñaù, caây, vaøng, baïc, ñoàng ñoû roài vieát Phaùp Yeáu naøy ñaët trong ñoù. Vöøa an ñaët xong thì ngoâi thaùp ñoù töùc laø sôû thaønh cuûa 7 baùu. Treân döôùi :theàm baäc, loä baøn, duø loïng, chuoâng moõ, löôùi noái keát nhau thuaàn laø 7 baùu. Hình töôïng Nhö Lai ôû 4 phöông cuûa ngoâi thaùp ñoù cuõng laïi nhö vaäy, töùc laø thaàn löïc sôû trì cuûa taát caû Nhö Lai. Ngoâi thaùp 7 baùu ñoù laø Ñaïi Toaøn Thaân Xaù Lôïi Taïng, cao ñeán cung Trôøi A Ca Nò Tra (Akanïisïtïha_ Saéc Cöùu Caùnh), taát caû chö Thieân thuû hoä cuùng döôøng” Kim Cöông Thuû baïch Phaät raèng:”Theá Toân ! Do nhaân duyeân naøo maø Phaùp naøy coù coâng ñöùc thuø thaéng nhö vaäy ?” Ñöùc Phaät baûo Kim Cöông Thuû:” Do söùc uy thaàn cuûa Baûo Khieáp Ñaø La Ni naøy” Kim Cöông Thuû noùi:” Nguyeän xin Ñöùc Nhö Lai haõy thöông xoùt chuùng con maø noùi Ñaø La Ni ñoù ” Ñöùc Phaät baûo:” Haõy laéng nghe ! Naøy Kim Cöông Thuû ! Toaøn thaân xaù lôïi cuûa taát caû Nhö Lai trong ñôøi vò lai, hieän taïi vôùi vò ñaõ vaøo Baùt Nieát Baøn thaûy ñeàu ôû trong Baûo Khieáp Ñaø La Ni , ba Thaân cuûa caùc Nhö Lai cuõng ôû ngay trong ñoù” Baáy giôø Ñöùc Theá Toân lieàn noùi Ñaø La Ni laø: 1_ Naù maïc taát-ñaùt-lò-daõ ñòa-vó ca nam 2_ Taùt baø ñaùt tha nghieät ña nam 3_ Aùn
345

4_ Boä vó, baø phoäc, naù phoäc leâ 5_ Phoäc giaû leâ 6_ Giaû giaû tai 7_ Toå loã toå loã, ñaø la ñaø la 8_ Taùt phoäc ñaùt tha nghieät ña 9_ Ñaø ñoâ ñaø leâ , baùt ñaïp-haøm, baø phoäc ñeå 10_ Nhaï daõ phoäc leâ 11_ Maãu toå leâ, taùt-ma la 12_ Ñaùt tha nghieät ña, ñaït ma, chöôùc ca-la 13 _ Baùt-la maït laät-ñaù naù, phoäc nhaät-lò, maïo ñòa maõn noa 14_ Laêng ca la 15_ Laêng khaát-lò ñeá 16 _ Taùt phoäc ñaùt tha nghieät ña, ñòa saét xæ-ñeá 17_ Maïo ñaø daõ, maïo ñaø daõ 18_ Maïo ñòa , maïo ñòa 19_ Moät ñình, moät ñình 20_ Saâm maïo ñaø daõ, saâm maïo ñaø daõ 21_ Giaû la, giaû la 22_ Giaû laït ñoå 23_ Taùt phoäc, phoäc la noa neã 24_ Taùt phoäc baù ba, vó nghieät ñeá 25_ Hoä loã, hoä loã 26_ Taùt phoäc thuù ca nhó nghieät ñeá 27_ Taùt phoäc ñaùt tha nghieät ña 28_ Hoät-lò na daõ, phoäc nhaät-lò ni 29_ Saâm baø la 30_ Taùt phoäc ñaùt tha nghieät ña 31_ Nghe töù daõ ñaø la ni, maãu nieát leâ 32_ Moät ñeä, toâ moät ñeä 33_ Taùt phoäc ñaùt tha nghieät ña, ñòa saét-xæ ña 34_ Ñaø ñoå my beä, sa-phoäc ha 35_ Saâm ma gia, ñòa saét-xæ ñeá, sa-phoäc ha 36_ Taùt phoäc ñaùt tha nghieät ña, hoät-lò na daõ, ñaø ñoå , maãu naïi-leâ, sa-phoäc ha 37_ Toâ baùt-la ñeå saét-xæ ña, taùt-ñoå beá, ñaùt tha nghieät ña, ñòa saét-xæ ñeá, hoâ loã hoâ loã, hoàng hoàng, taùt-phoäc ha 38_ Aùn, taùt phoäc ñaùt tha nghieät ña 39_ OÂ saét-ni sa, ñaø ñoâ, maãu naïi-la ni, taùt phoäc ñaùt tha nghieät ñôn, sa ñaø ñoå, vó ñoâ söû ña, ñòa saét-xæ ñeá 40_ Hoàng hoàng, sa-phoäc ha

346

Khi aáy Ñöùc Theá Toân noùi Ñaø La Ni naøy thôøi töø nôi ngoâi thaùp muïc naùt coù Suaát Ñoå Ba 7 baùu töï nhieân phun voït ra, cao roäng nghieâm söùc , trang nghieâm vi dieäu, phoùng toûa aùnh haøo quang lôùn. Thôøi 99 traêm ngaøn caâu chi na döõa ña Nhö Lai ôû 10 phöông aáy ñeàu ñeán khen ngôïi Ñöùc Phaät Thích Ca Maâu Ni raèng: ”Laønh thay ! Laønh thay ! Thích Ca Maâu Ni hay noùi Phaùp Yeáu roäng lôùn nhö vaäy, an ñaët Phaùp Taïng nhö vaäy ôû coõi Dieâm Phuø Ñeà khieán cho caùc chuùng sinh ñöôïc lôïi ích an oån.Neáu coù keû trai laønh, ngöôøi nöõ thieän y theo Phaùp Yeáu naøy, an ñaët Ñaø La Ni naøy ôû trong thaùp töôïng thì chuùng ta, chö Phaät 10 phöông tuøy theo phöông sôû aáy gia trì hoä nieäm” Baáy giôø Ñöùc Theá Toân noùi Ñaïi Toaøn Thaân Xaù Lôïi Baûo Khieáp AÁn Ñaø La Ni naøy roäng laøm Phaät söï xong. Sau ñoù ñi ñeán nhaø cuûa vò Baø La Moân kia nhaän caùc cuùng döôøng khieán cho voâ soá Trôøi, Ngöôøi ñöôïc phöôùc lôïi lôùn. Xong lieàn quay veà nôi cö nguï. Luùc ñoù Ñaïi Chuùng, Tyø Khöu, Tyø Khöu Ni , Öu Baø Taéc, Öu Baø Di, Trôøi, Roàng, Daï Xoa, Caøn Ñaït Baø, A Tu La, Ca Laâu La, Khaån Na La, Ma Haàu La Giaø, Ngöôøi, Phi Nhaân… ñeàu raát vui veû, tin nhaän phuïng haønh NHAÁT THIEÁT NHÖ LAI TAÂM BÍ MAÄT TOAØN THAÂN XAÙ LÔÏI BAÛO KHIEÁP AÁN ÑAØ LA NI KINH ( Heát)

NAMAHÏ STRIDHVIKANAØMÏ_ SARVA TATHAØGATANAØMÏ OMÏ BHUVI BHAVA DAVARI VACARI VACATÏAI _ SURU SURU _ DHARA DHARA SARVA TATHAØGATA DHAØTU DHARI PADMAMÏ BHAVATI JAYA VARI MUDRI SMARA _ TATHAØGATA DHARMA CAKRA PRAVARTTANA VAJRI BODHI VANÏA LUMÏKARA LUMÏKRÏTE

SARVA TATHAØGATA ADHISÏTÏITE _ BODHAYA BODHAYA _ BODHI BODHI _ BUDDHYA BUDDHYA _ SAMÏBODHANI SAMBODHAYA _ CALA CALA CALAMÏTU SARVA AVARANÏANI SARVA PAØPA VIGATE _ HURU HURU _ SARVA ‘SOKA VIGATE SARVA SAMÏBHARA TATHAØGATA HRÏDAYA VAJRANÏI SAMÏBHARA

347

SARVA TATHAØGATA GUHYA DHARANÏI MUDRI BUTE SUBUTE SARVA TATHAØGATA ADHISÏTÏITA DHAØTUGARBHA SVAØHAØ SAMAYA ADHISÏTÏITE SVAØHAØ SARVA TATHAØGATA HRÏDAYA DHAØTU MUDRI SVAØHAØ SUPRATI STUBHE TATHAØGATA ADHISÏTÏITE _ HURU HURU _ HUØMÏ HUØMÏ _ SVAØHAØ

OMÏ SARVA TATHAØGATA USÏNÏÌSÏA TATHAØGATAMÏ SADHATU VIBHOSÏITA SVAØHAØ Hoaøn chænh Phaïn vaên vaøo ngaøy 06/11/2006

DHAØTU MUDRAØNÏI _ SARVA ADHISÏTÏITE _ HUØMÏ HUØMÏ

348