อุตสาหการเคมี

สาขา:
ขอที่ :

วิชา:

CH33 Process Dynamics and Control

1
ขอใดคือเกน(Gain)ของกระบวนการ

ขอที่ :

คําตอบ 1 :

คาสุดทายของเอาทพุด

คําตอบ 2 :

ผลตางของคาสุดทายกับคาเริ่มตนของเอาทพุด

คําตอบ 3 :

คาสุดทายของเอาพุดหารดวยคาสุดทายของอินพุด

คําตอบ 4 :

ผลตางของคาสุดทายของเอาทพุดกับคาเริ่มตนของเอาทพุดหารดวยผลตางของคาสุดทายของเอาทพุดกับคาเริ่มตนของอินพุด

2
ิ์ ห

ทําไมนักศึกษาวิศวกรรมเคมีจึงตองเรียนวิชาพลศาสตรและการควบคุมกระบวนการ

ขอที่ :

คําตอบ 1 :

เพื่อใหเขาใจกระบวนการดียิ่งขึ้น

คําตอบ 2 :

เพราะกระบวนการเคมีมีลักษณะพลวัต

คําตอบ 3 :

เพื่อออกแบบและจูนตัวควบคุม

คําตอบ 4 :

ถูกทุกขอ

3

แบบจําลองทางกระบวนการเคมีแบงไดเปนอะไรบาง

ขอที่ :คําตอบ 1 :

แบบจําลองทางทฤษฏี แบบจําลองทางอิมพิริคอล แบบจําลองทางเซมิอิมพิริคอล

คําตอบ 2 :

แบบจําลองทางทฤษฏี แบบจําลองทางอิมพิริคอล แบบจําลองไวดบล็อก

คําตอบ 3 :

แบบจําลองทางทฤษฏี แบบจําลองทางอิมพิริคอล แบบจําลองแบล็คบล็อก

คําตอบ 4 :

แบบจําลองทางทฤษฏี แบบจําลองทางอิมพิริคอล

4


าว


ประโยชนของแบบจําลองทางวิศวกรรมเคมี

ขอที่ :

คําตอบ 1 :

ใชเรียนแบบกระบวนการเพื่อใหเขาใจกระบวนการดียิ่งขึ้น

คําตอบ 2 :

เพื่อใชในการฝกอบรมพนักงานในโรงงาน

คําตอบ 3 :

เพื่อพัฒนายุทธศาสตรการควบคุมสําหรับกระบวนการใหมๆ

คําตอบ 4 :

ถูกทุกขอ

5
ขอใดคือนิยามของสมการอนุรักษมวลทางพลศาสตรและการควบคุม

1 of 235

ขอที่ :

คําตอบ 1 :

อัตราของมวลไหลเขา=อัตราของมวลไหลออก

คําตอบ 2 :

อัตราของมวลที่สะสมในระบบ=อัตรามวลที่ไหลเขาในระบบ-อัตรามวลที่ไหลออกจากระบบ

คําตอบ 3 :

อัตราของมวลที่สะสมในระบบ=อัตราขององคประกอบ ก.ที่เขามาในระบบ - อัตราขององคประกอบ ก.ที่ออกจากระบบ

คําตอบ 4 :

อัตราของมวลที่สะสมในระบบ=อัตรามวลที่ไหลเขาในระบบ-อัตรามวลที่ไหลออกจากระบบ+อัตราขององคประกอบ ก.ที่เกิดขึ้นในระบบ

6ตัวแปรอินพุดทางพลศาสตรและการควบคุมกระบวนการไดแก

ขอที่ :

คําตอบ 1 :

ตัวแปรปรับ

คําตอบ 2 :

ตัวแปรปรับและตัวแปรรบกวน

คําตอบ 3 :

ตัวแปรที่วัดคาไดและวัดคาไมได

คําตอบ 4 :

ตัวแปรควบคุม

7โปรแกรมคอมพิวเตอรใดที่ใชศึกษาทางดานพลศาสตรและการควบคุมกระบวนการ
คําตอบ 1 :
คําตอบ 2 :
คําตอบ 3 :
คําตอบ 4 :
ขอที่ :

ขอที่ :

HYSIS,ASPEN DYNAMICS
MATHLAB, SIMULINK
AUTOCAD, CFD
ขอ 1. และ 2. ถูก

8
time delay หมายถึงขอใด
าว

คําตอบ 1 :

ชวงเวลาที่กระบวนการไมมีการตอบสนองเมื่ออินพุดมีการเปลี่ยนแปลง

คําตอบ 2 :

เวลาในการเคลื่อนที่จากจุดที่ 1 ไปยังจุดที่ 2

คําตอบ 3 :

ความยาวของทอหารดวยความเร็วของของไหล

คําตอบ 4 :

ถูกทุกขอ

9
ิ์ ห


แบบจําลองทรานเฟอรฟงกชั่นใดที่นิยมใชมากที่สุด
คําตอบ 1 :

แบบจําลองอันดับสอง

คําตอบ 2 :

แบบจําลองอันดับสองและมีทามดีเลย

คําตอบ 3 :

แบบจําลองอันดับหนึ่ง

คําตอบ 4 :

แบบจําลองอันดับหนึ่งและมีทามดีเลย(time delay)

2 of 235

ขอที่ :

10
ระบบอันดับหนึ่งเวลาคงที่ทางกระบวนการคืออะไร (process time constant)

ขอที่ :

คําตอบ 1 :

เวลาที่เอาทพุดมีคา 63.2% ของคาสุดทาย

คําตอบ 2 :

เวลาที่อาทพุดมีคาเขาสู 5 ของเวลาสุดทาย

คําตอบ 3 :

เวลาที่เอาทพุดมีคาเทากับคาสุดทายเปนครั้งแรก

คําตอบ 4 :

เวลาที่เอาทพุดมีคา ของคาสุดทาย11
เกน(Gain)ของกระบวนการหมายถึงอะไร

ขอที่ :
ิ์ ห

คําตอบ 1 :

คาสุดทายของเอาทพุด

คําตอบ 2 :

ผลตางของคาสุดทายกับคาเริ่มตนของเอาทพุด

คําตอบ 3 :

คาสุดทายของเอาพุดหารดวยคาสุดทายของอินพุด

คําตอบ 4 :

ผลตางของคาสุดทายของเอาทพุดกับคาเริ่มตนของเอาทพุดหารดวยผลตางของคาสุดทายของอินพุดกับคาเริ่มตนของอินพุด

12
ตัวควบคุมแบบ PID คือสมการใด


าว

คําตอบ 1 :คําตอบ 2 :

3 of 235


ิ์ ห

คําตอบ 3 :


าว

คําตอบ 4 :ขอที่ :

13
ขอใดถูกตองที่สุด
คําตอบ 1 :

ตัวควบคุมแบบ reverse acting Kc<0

คําตอบ 2 :

ตัวควบคุมแบบ reverse acting Kc>0

4 of 235

ขอที่ :

คําตอบ 3 :

ตัวควบคุมแบบ direct acting Kc<0

คําตอบ 4 :

ขอ 2. และ 3. ถูก

14
พิจารณาถังผสมที่อธิบายดวยสมการ


ิ์ ห


าว


5 of 235


ิ์ ห

คําตอบ 1 :


าว


6 of 235


ิ์ ห

คําตอบ 2 :


าว


7 of 235


ิ์ ห

คําตอบ 3 :


าว


8 of 235
ิ์ ห

คําตอบ 4 :

ขอที่ :

15
าว


9 of 235
พิจารณาถังผสมที่อธิบายดวยสมการ


ิ์ ห

คําตอบ 1 :

ขอที่ :
าว

คําตอบ 3 :

20 kg/m3
40 kg/m3
50 kg/m3

คําตอบ 4 :

ไมมีขอใดถูกตอง

คําตอบ 2 :

16
10 of 235
พิจารณาถังผสมที่อธิบายดวยสมการ


ิ์ ห

คําตอบ 1 :
คําตอบ 2 :

คําตอบ 4 :

17
าว

12.5 min
5.5 min
10 min
11.5 min


คําตอบ 3 :

ขอที่ :ตัวควบคุมแบบ I อินพุดของตัวควบคุมเปนแบบสเตป หมายถึงขอใด
คําตอบ 1 :

เอาทพุดของตัวควบคุมมีคาคงที่เทาเดิม

คําตอบ 2 :

เอาทพุดของตัวควบคุมมีคาเพิ่มขึ้นแบบสเตป

คําตอบ 3 :

เอาทพุดของตัวควบคุมมีการแกวง

11 of 235

คําตอบ 4 :
ขอที่ :

เอาทพุดของตัวควบคุมมีคาเพิ่มขึ้นตามเวลา

18
ตัววัดอุณหภูมิถูกปรับใหวัดอุณหภูมิได 50-150 องศาเซลเซียส ขอใดถูกตอง
คําตอบ 1 :
คําตอบ 2 :
คําตอบ 3 :
คําตอบ 4 :

ขอที่ :

zeroเทากับ 0 องศาเซลเซียส
zeroเทากับ 50 องศาเซลเซียส
สแปนของตัววัดเทากับ 150๐c
ขอ 1. และ 3. ถูก

19
วาลวควบคุมแบบเชิงเสน
กําหนดให คุณลักษณของวาลว (valve charecteristic)(f)
ตําแหนงการเปด (l) วาลวดีซายดพารามิเตอร (R)
สมการใดอธิบายวาลวควบคุมแบบเชิงเสน

คําตอบ 1 :
ิ์ ห
าว


คําตอบ 2 :

12 of 235

คําตอบ 3 :
ิ์ ห

คําตอบ 4 :

ขอที่ :20


าว

วาลวควบคุมแบบ Quick opening
กําหนดให คุณลักษณของวาลว(valve charecteristic)(f)
ตําแหนงการเปด(l) วาลวดีซายดพารามิเตอร (R)
สมการใดอธิบายวาลวควบคุมแบบ Quick opening


คําตอบ 1 :

13 of 235


ิ์ ห

คําตอบ 2 :


าว

คําตอบ 3 :คําตอบ 4 :

14 of 235

ขอที่ :


ิ์ ห

21

วาลวควบคุมแบบ Equal percentage
กําหนดให คุณลักษณของวาลว(valve charecteristic)(f) ตําแหนงการเปด(l) วาลวดีซายดพารามิเตอร(R)
สมการใดอธิบายวาลวควบคุมแบบ Equal percentage

คําตอบ 1 :


าว


คําตอบ 2 :

15 of 235

คําตอบ 3 :
ิ์ ห

คําตอบ 4 :

ขอที่ :22


าว

โดยทั่วไปการควบคุมระดับของเหลวจะใชตัวควบคุมแบบใด

ขอที่ :

คําตอบ 1 :

แบบสัดสวน(proportional)

คําตอบ 2 :

แบบสัดสวน-อินทิกอล

คําตอบ 3 :

แบบออนออฟ

คําตอบ 4 :

แบบ PID

23


เราควรเลือกตัวแปรปรับที่มีลักษณะแบบใด
คําตอบ 1 :

มีผลตอตัวแปรควบคุมมากที่สุด

คําตอบ 2 :

มีผลตอตัวแปรควบคุมชาที่สุด

คําตอบ 3 :

มีผลตอตัวแปรควบคุมโดยตรง

16 of 235

คําตอบ 4 :
ขอที่ :

ขอ 1. และ 3. ถูก

24
เราควรเลือกตัวแปรควบคุมที่มีลักษณะแบบใด

ขอที่ :

คําตอบ 1 :

มีผลโดยตรงตอคุณภาพของผลิตภัณฑ

คําตอบ 2 :

ที่มีลักษณะของผลการวัดและสถิตที่ดี

คําตอบ 3 :

ตองอยูภายใตเงื่อนไขที่กําหนดทางคุณภาพความปลอดภัยและสิ่งแวดลอม

คําตอบ 4 :

ถูกทุกขอ

25
ิ์ ห

เราควรเลือกตัวแปรวัดที่มีลักษณะแบบใด

ขอที่ :

คําตอบ 1 :

เชื่อถือได มีความแมนยําสูง

คําตอบ 2 :

ที่มีความไวพอเพียง

คําตอบ 3 :

ที่มีไทมดีเลยและคาคงที่ทางเวลามาก

คําตอบ 4 :

ขอ 1. และ 2. ถูก

26

พิจารณาระบบควบคุมกระบวนการที่มี Transfer fuction ตางๆ ดังตอไปนี้
- Transfer fuction ของกระบวนการ (Gp(s)) = 1/(3s+1)
- Transfer fuction ของเครื่องมือวัด (Gm(s)) = 1.7
- Transfer fuction ของวาลวควบคุม (Gv(s)) = 0.2
- Transfer fuction ของตัวควบคุม (Gc(s)) = 4[1+1/(10s)]
ใหคํานวณหา closed-loop transfer function กรณี set-point change (G(s) = Y(s)/Ysp(s))
คําตอบ 1 :
คําตอบ 2 :


คําตอบ 3 :
คําตอบ 4 :
ขอที่ :

27
าว

(15s+1)/[(10.10s+1)(0.91s+1)]
(10s+1)/[(12.82s+1)(0.5s+1)]
(10s+1)/[(12.82s+1)(0.86s+1)]
(s+1)/[(12.82s+1)(15s+1)]

พิจารณาระบบควบคุมกระบวนการที่มี Transfer fuction ตางๆ ดังตอไปนี้
- Transfer fuction ของกระบวนการ (Gp(s)) = 1/(3s+1)
- Transfer fuction ของเครื่องมือวัด (Gm(s)) = 1.7
- Transfer fuction ของวาลวควบคุม (Gv(s)) = 0.2
- Transfer fuction ของตัวควบคุม (Gc(s)) = 4[1+1/(10s)]

17 of 235

พิจารณาขอความตอไปนี้


ิ์ ห


าว

คําตอบ 1 :

มีคําตอบถูกขอเดียว

คําตอบ 2 :

ขอ ก และ ข ถูกเทานั้น

คําตอบ 3 :

ขอ ข และ ค ถูกเทานั้น

คําตอบ 4 :

คําตอบถูกตองทุกขอ


ขอที่ :

28
ระบบจะมีเสถียรก็ตอเมื่อ
คําตอบ 1 :

เมื่อรากทุกตัวของสมการคุณลักษณอยูทางซีกขวาของระนาบเชิงซอน

คําตอบ 2 :

เมื่อรากทุกตัวของสมการคุณลักษณอยูทางซีกซายของระนาบเชิงซอน

18 of 235

ขอที่ :

คําตอบ 3 :

เมื่อระบบมีลูปเปดที่เสถียรและออกแบบตัวควบคุมไดถูกตอง

คําตอบ 4 :

ขอ 2. และ 4. ถูก

29
ขอใดถูกตองมากที่สุด

ขอที่ :

คําตอบ 1 :

เอาตพุทของระบบมีคาเพิ่มขึ้นตามเวลาเมื่อรากของสมการคุณลักษณอยูทางซีกขวาของระนาบเชิงซอน

คําตอบ 2 :

เอาตพุทของระบบมีคาเพิ่มขึ้นตามเวลาเมื่อรากของสมการคุณลักษณอยูทางซีกซายของระนาบเชิงซอน

คําตอบ 3 :

จะมีการแกวงเมื่อคาของสวนจินตภาพของรากของสมการคุณลักษณมีคาไมเปนศูนย

คําตอบ 4 :

ขอ 1. และ 3. ถูก
ิ์ ห

30
ขอใดถูกตองมากที่สุด

ขอที่ :

คําตอบ 1 :

เอาตพุทของระบบมีคาลดลงตามเวลาเมื่อรากของสมการคุณลักษณอยูทางซีกขวาของระนาบเชิงซอน

คําตอบ 2 :

เอาตพุทของระบบมีคาลดลงตามเวลาเมื่อรากของสมการคุณลักษณอยูทางซีกซายของระนาบเชิงซอน

คําตอบ 3 :

จะมีการแกวงเมื่อคาของสวนจินตภาพของรากของสมการคุณลักษณมีคาไมเปนศูนย

คําตอบ 4 :

ขอ 2. และ 3. ถูก

31
เกนทางสมรรถนะของระบบลูปปดไดแก

ขอที่ :คําตอบ 1 :

ระบบลูปปดตองเสถียร

คําตอบ 2 :

ผลของตัวรบกวนตองมีนอยที่สุด

คําตอบ 3 :

ระบบควบคุมตองไว (Sensitive) ตอการเปลี่ยนแปลงของสภาวะของกระบวนการ

คําตอบ 4 :

ขอ 1. และ 2. ถูก

32


าว


การจูน ตัวควบคุมโดยใชวิธีของ Ziegler และ Nichols แบบลูปเปดสําหรับตัวควบคุมแบบ P มีความสัมพันธอยางไร
คําตอบ 1 :

คําตอบ 2 :

คําตอบ 3 :
คําตอบ 4 :
ขอที่ :

Kc =0.6Kcu
Kc =0.55Kcu
Kc =0.5Kcu
Kc =0.45Kcu
19 of 235

33

การจูน ตัวควบคุมโดยใชวิธีของ Ziegler และ Nichols แบบลูปเปดสําหรับตัวควบคุมแบบ PI มีความสัมพันธอยางไร
คําตอบ 1 :
คําตอบ 2 :
คําตอบ 3 :
คําตอบ 4 :
ขอที่ :

Kc =0.6Kcu
Kc =0.55Kcu
Kc =0.5Kcu
Kc =0.45Kcu34
การจูน ตัวควบคุมโดยใชวิธีของ Ziegler และ Nichols แบบลูปเปดสําหรับตัวควบคุมแบบ PID มีความสัมพันธอยางไร
คําตอบ 1 :
คําตอบ 2 :
คําตอบ 3 :
คําตอบ 4 :

ขอที่ :

Kc =0.6Kcu
Kc =0.55Kcu
Kc =0.5Kcu
Kc =0.45Kcu

35
อัตราสวนแอมปจูดหมายความวาอยางไร

ขอที่ :

คําตอบ 1 :

แอมปจูดของ เอาทพุต ตอแอมปจูดของอินพุต

คําตอบ 2 :

แอมปจูดของอินพุตตอแอมปจูดของเอาทพุต

คําตอบ 3 :

มีคานอยกวาหนึ่ง

คําตอบ 4 :

ขอ 1. และ 3. ถูก

36


ิ์ ห
าว

พิจารณาถังปฏิกรณเคมีซึ่งอุณหภูมิของสารภายในถูกควบคุมโดยการปรับอัตราการไหลของไอน้ําที่ไหลเขา jacket โดยที่วาลวควบคุมอัตราการไหลไอน้ําเปนแบบ air-to-open ให
ระบุวาคาเกนของกระบวนการ (Kp) วาลวควบคุม (Kv) และตัวควบคุม (Kc) เปนอยางไร
คําตอบ 1 :

Kp = +, Kv = -, Kc = +
Kp = +, Kv = -, Kc = Kp = -, Kv = +, Kc = +
Kp = +, Kv = +, Kc = +


คําตอบ 2 :
คําตอบ 3 :
คําตอบ 4 :
ขอที่ :

37
Phase Lag ของระบบอันดับหนึ่งที่มีความถี่สูงๆ มีคาเขาลูเขาที่องศาใด
คําตอบ 1 :
คําตอบ 2 :

45 องศา
90 องศา

20 of 235

คําตอบ 3 :
คําตอบ 4 :
ขอที่ :

38
Phase Lag ของระบบอันดับสองที่มีความถี่สูงๆ มีคาเขาลูเขาสูที่องศาใด
คําตอบ 1 :
คําตอบ 2 :
คําตอบ 3 :
คําตอบ 4 :

ขอที่ :

คําตอบ 2 :
คําตอบ 3 :
คําตอบ 4 :

45 องศา
90 องศา
180 องศา
270 องศา

40
Phase Lag ของไทมดีเลยที่ความถี่สูงๆ มีคาเขาลูเขาสูองศาใด

คําตอบ 3 :

1 องศา
0 องศา
360 องศา

คําตอบ 4 :

อนันต

คําตอบ 1 :
คําตอบ 2 :

ขอที่ :

45 องศา
90 องศา
180 องศา
270 องศา

41


ิ์ ห

39
Phase Lag ของระบบอันดับสามที่มีความถี่สูงๆ มีคาเขาลูเขาที่องศาใด
คําตอบ 1 :

ขอที่ :

180 องศา
360 องศา


าว


ตัววัดอุณหภูมิถูกปรับใหวัดอุณหภูมิได 50-150 องศาเซลเซียส หมายความวาอยางไร

ขอที่ :

คําตอบ 1 :

สแปนของตัววัดเทากับ 150 องศาเซลเซียส

คําตอบ 2 :

สแปนของตัววัดเทากับ 100 องศาเซลเซียส

คําตอบ 3 :

เกนของตัววัด 100/16 1/mA

คําตอบ 4 :

ขอ 2. และ 3. ถูก

21 of 235
42

ตัวควบคุมแบบ PI อินพุดของตัวควบคุมเปนแบบสเตปมีลักษณะแบบใด

ขอที่ :

คําตอบ 1 :

เอาทพุดของตัวควบคุมมีคาคงที่เทาเดิม

คําตอบ 2 :

เอาทพุดของตัวควบคุมมีคาเพิ่มขึ้นแบบสเตป

คําตอบ 3 :

เอาทพุดของตัวควบคุมมีคาเพิ่มขึ้นตามเวลา

คําตอบ 4 :

เอาทพุดของตัวควบคุมมีคาเพิ่มขึ้นแบบสเตปและเพิ่มขึ้นตามเวลา43

ตัวควบคุมแบบอนุพันธ (derivative)ถาอินพุดของตัวควบคุมเปนแบบแรมพ( คาเพิ่มขึ้นตามเวลาดวยสโลบคงที่) มีลักษณะแบบใด

ขอที่ :

คําตอบ 1 :

เอาทพุดของตัวควบคุมมีคาคงที่เทาเดิม

คําตอบ 2 :

เอาทพุดของตัวควบคุมมีคาเพิ่มขึ้นแบบสเตป

คําตอบ 3 :

เอาทพุดของตัวควบคุมมีคาเพิ่มขึ้นตามเวลา

คําตอบ 4 :

เอาทพุดของตัวควบคุมมีคาเพิ่มขึ้นแบบสเตปและเพิ่มขึ้นตามเวลา

44


ิ์ ห

ตัวควบคุมแบบ PD ถาอินพุดของตัวควบคุมเปนแบบแรมพ( คาเพิ่มขึ้นตามเวลาดวยสโลบคงที่) มีลักษณะแบบใด

ขอที่ :

คําตอบ 1 :

เอาทพุดของตัวควบคุมมีคาคงที่เทาเดิม

คําตอบ 2 :

เอาทพุดของตัวควบคุมมีคาเพิ่มขึ้นแบบสเตป

คําตอบ 3 :

เอาทพุดของตัวควบคุมมีคาเพิ่มขึ้นตามเวลา

คําตอบ 4 :

เอาทพุดของตัวควบคุมมีคาเพิ่มขึ้นแบบสเตปและเพิ่มขึ้นตามเวลา

45
าว

โดยทั่วไปการควบคุมระดับของเหลวในเครื่องปฏิกรณจะใชตัวควบคุมแบบใด

ขอที่ :

คําตอบ 1 :

แบบสัดสวน(proportional)

คําตอบ 2 :

แบบสัดสวน-อินทิกอล

คําตอบ 3 :

แบบออนออฟ

คําตอบ 4 :

แบบ PID

46


การควคุมอุณหภูมิของตัวแปรขาออกของเครื่องแลกเปลี่ยนความรอนเรามักใชตัวควบคุมแบบใด
คําตอบ 1 :

แบบสัดสวน(proportional)

คําตอบ 2 :

แบบสัดสวน-อินทิกอล

คําตอบ 3 :

แบบออนออฟ

22 of 235

คําตอบ 4 :
ขอที่ :

แบบ PID

47
เมื่อเราออกแบบตัวควบคุมโดยไมใหมีออฟเซทโดยใชวิธีสังเคราะหตรง (direct synthesis) ถากระบวนการเปนกระบวนการอันดับหนึ่งตัวควบคุมที่ไดจะเปนแบบใด
คําตอบ 1 :
คําตอบ 2 :
คําตอบ 3 :
คําตอบ 4 :

ขอที่ :

P
PI
PID
I

48


ิ์ ห

เมื่อเราออกแบบตัวควบคุมโดยไมใหมีออฟเซทโดยใชวิธีสังเคราะหตรง (direct synthesis) ถากระบวนการเปนกระบวนการแบบอินทิกรัลตัวควบคุมที่ไดจะเปนแบบใด
คําตอบ 1 :
คําตอบ 2 :
คําตอบ 3 :
คําตอบ 4 :
ขอที่ :

P
PI
PID
I

49

ขอใดถูกตองที่สุด
คําตอบ 1 :
คําตอบ 2 :
คําตอบ 3 :
คําตอบ 4 :
ขอที่ :

50transmitter เปนแบบ direct acting, valve เปนแบบ Air-to-open ,controllerเปนแบบ direct acting เอาทพุดกระบวนการมีคาเพิ่มขึ้นเมื่อตัวแปรปรับมีคาเพิ่มขึ้น
transmitter เปนแบบ direct acting, valve เปนแบบ Air-to-open ,controllerเปนแบบ reverse acting เอาทพุดกระบวนการมีคาเพิ่มขึ้นเมื่อตัวแปรปรับมีคาเพิ่ม
ขึ้น
าว

transmitter เปนแบบ direct acting, valve เปนแบบ Air-to-open ,controllerเปนแบบ reverse acting เอาทพุดกระบวนการมีคาลดลงเมื่อตัวแปรปรับมีคาเพิ่มขึ้น
ขอ 1. และ 2. ถูก


แบบจําลองคณิตศาสตรของถังเก็บของเหลวที่มีการควบคุมระดับของของเหลวในถังสามารถหาไดจากขอใด

ขอที่ :

คําตอบ 1 :

สมดุลมวลของถัง

คําตอบ 2 :

สมดุลพลังงานของถัง

คําตอบ 3 :

สมดุลโมเมนตัมของถัง

คําตอบ 4 :

ขอมูลสมดุลของสารที่อยูในถัง

51

23 of 235

สมดุลพลังงานจะไมถูกรวมอยูในแบบจําลองคณิตศาสตรของถังปฏิกิริยาตอเมื่อสมมุติฐานในขอใดตอไปนี้ถูกนํามาใช

ขอที่ :

คําตอบ 1 :

ปริมาตรของของเหลวในถังปฏิกิริยาคงที่

คําตอบ 2 :

อุณหภูมิของถังปฏิกิริยาคงที่

คําตอบ 3 :

คาความรอนของปฏิกิริยาเทากับศูนย

คําตอบ 4 :

ปฏิกิริยาเปนแบบอเดียเบติก52
ขอใดไมใชวิธีการที่ถูกนํามาใชสําหรับการแกหาคําตอบหรือการวิเคราะหระบบเชิงพลวัต

ขอที่ :

คําตอบ 1 :

วิธีผลตอบสนองทางความถี่

คําตอบ 2 :

วิธีการเชิงตัวเลข

คําตอบ 3 :

วิธีการเชิงสถิติ

คําตอบ 4 :

การแปลงเชิงเสนและวิธีการเชิงวิเคราะห

53


ิ์ ห

พิจารณาถังปฏิกรณเคมีซึ่งอุณหภูมิของสารภายในถูกควบคุมโดยการปรับอัตราการไหลของไอน้ําที่ไหลเขา jacket โดยที่วาลวควบคุมอัตราการไหลไอน้ําเปนแบบ air-to-close ให
ระบุวาคาเกนของกระบวนการ (Kp) วาลวควบคุม (Kv) และตัวควบคุม (Kc) เปนอยางไร รูปภาพประกอบคําถาม:
คําตอบ 1 :
คําตอบ 2 :
คําตอบ 3 :
คําตอบ 4 :
ขอที่ :

Kp = +, Kv = -, Kc = +
Kp = +, Kv = -, Kc = Kp = -, Kv = +, Kc = +
Kp = +, Kv = +, Kc = -
าว

54

พิจารณาขอความตอไปนี้
ก. self regulating system ไดแก ระบบที่ตองใชตัวควบคุมชวยในการทําใหระบบกลับสูคาเซ็ทพอยทที่ตองการ เมื่อมีการรบกวนเกิดขึ้น
ข. สัญญา input แบบ ramp นิยมนํามาใชในการทดสอบกระบวนการ
ค. ระบบที่สามารถอธิบายดวย Y(s) = 2/(s3+6s2+10s) เปนระบบที่มีเสถียรภาพ


ขอที่ :

คําตอบ 1 :

มีคําตอบถูกขอเดียว

คําตอบ 2 :

ขอ ก และ ข ถูกเทานั้น

คําตอบ 3 :

คําตอบถูกตองทุกขอ

คําตอบ 4 :

ไมมีขอใดถูกตอง

55
ขอใดถูกตองเกี่ยวกับสมการคุณลักษณะของระบบที่ไมมีเสถียรภาพขางลางนี้

24 of 235


ิ์ ห

คําตอบ 1 :


าว

คําตอบ 2 :คําตอบ 3 :

25 of 235
ิ์ ห

คําตอบ 4 :

ขอที่ :56ขอใดถูกตองเกี่ยวกับสมการคุณลักษณะของระบบที่ไมมีเสถียรภาพ

ขอที่ :
าว

คําตอบ 1 :

รากของสมการอยางนอยหนึ่งรากอยูทางซีกซายของระนาบเอส (s plane)

คําตอบ 2 :

รากของสมการอยางนอยหนึ่งรากอยูทางซีกขวาของระนาบเอส (s plane)

คําตอบ 3 :

รากของสมการทุกรากอยูทางซีกซายของระนาบเอส (s plane)

คําตอบ 4 :

รากของสมการอยางนอยหนึ่งรากอยูบนแกนตั้งของระนาบเอส (s plane)

57


26 of 235
ขอใดถูกตองสําหรับระบบอันดับสองที่หนวงวิกฤต (critically damped system) ซึ่งทรานสเฟอรฟงกชันของระบบ คือ


ิ์ ห

คําตอบ 1 :


าว

คําตอบ 2 :คําตอบ 3 :

27 of 235
ิ์ ห

คําตอบ 4 :

ขอที่ :58ขอใดถูกตองสําหรับระบบอันดับสองที่ไมมีการหนวง

ขอที่ :
าว

คําตอบ 1 :

ระบบมีการแกวงอยางมาก

คําตอบ 2 :

ระบบมีการแกวงนอยมาก

คําตอบ 3 :

ระบบมีการแกวงแบบคงที่ตลอดเวลา

คําตอบ 4 :

ระบบมีการแกวงแบบลดลงเรื่อยๆ

59


ขอใดไมใชอุปกรณสําหรับระบบควบคุม
คําตอบ 1 :

เซ็นเซอร

คําตอบ 2 :

ทรานสดิวเซอร

คําตอบ 3 :

ทรานสมิตเตอร

คําตอบ 4 :

รีซีฟเวอร

28 of 235

ขอที่ :

60
สัญญาณกระแสที่ใชเปนมาตรฐานของระบบควบคุมมีคาอยูในชวงใด
คําตอบ 1 :
คําตอบ 2 :
คําตอบ 3 :
คําตอบ 4 :

ขอที่ :

คําตอบ 2 :
คําตอบ 3 :
คําตอบ 4 :
ิ์ ห

PB = 10Kc
PB = 100Kc
PB = 10/Kc
PB = 100/Kc

62
อัตราการไหลผานคอนโทรลวาลวไมขึ้นกับขอใด

ขอที่ :61
Proportional band (PB) มีความสัมพันธกับเกนของตัวควบคุม Kc อยางไร
คําตอบ 1 :

ขอที่ :

4-14 mA
5-15 mA
4-20 mA
5-20 mA

คําตอบ 1 :

ขนาดของวาลว

คําตอบ 2 :

ความดันลดที่วาลว

คําตอบ 3 :

ตําแหนงของกานวาลว

คําตอบ 4 :

การถายเทความรอนที่วาลว


าว

63

ขอใดถูกตองเกี่ยวกับคอนโทรลเลอรแบบพี


ขอที่ :

คําตอบ 1 :

ใหออฟเซทระหวางคาตัวแปรควบคุมและคาเปาหมาย

คําตอบ 2 :

ไมมีออฟเซทระหวางคาตัวแปรควบคุมและคาเปาหมาย

คําตอบ 3 :

ออฟเซทที่เกิดขึ้นไมขึ้นกับเกนของคอนโทรลเลอร

คําตอบ 4 :

ออฟเซทที่เกิดขึ้นแปรผันโดยตรงกับเกนของคอนโทรลเลอร

64
ขอใดคือการปรับตั้งพีไอคอนโทรลเลอรดวยวิธีของซิกเลอรนิโคล (Ziegler-Nichols)

29 of 235

คําตอบ 1 :


ิ์ ห

คําตอบ 2 :


าว

คําตอบ 3 :คําตอบ 4 :

30 of 235

ขอที่ :
ิ์ ห

65
ขอใดคือซึ่งทรานสเฟอรฟงกชันของเด็ดไทม (dead time) D

คําตอบ 1 :
าว


คําตอบ 2 :

31 of 235

คําตอบ 3 :
ิ์ ห

คําตอบ 4 :

ขอที่ :66ขอใดคืออัลติเมตเกน (ultimate gain) ของตัวควบคุมแบบพีที่ควบคุมกระบวนการที่มีทรานสเฟอรฟงกชัน
าวคําตอบ 1 :
คําตอบ 2 :
คําตอบ 3 :

4
16
32

32 of 235

คําตอบ 4 :
ขอที่ :

64

67
ขอใดคือจุดตัดบนแกนนอนที่เปนจุดเริ่มตนของเสนทางราก (root locus) ของระบบปดวงที่มีตัวควบคุมแบบพีกับกระบวนการที่มีทรานสเฟอรฟงกชัน

คําตอบ 1 :
คําตอบ 2 :
คําตอบ 3 :
คําตอบ 4 :
ขอที่ :


ิ์ ห

1 และ 0.2
-1 และ -0.2
1 และ 5
-1 และ -5

68เสถียรภาพของระบบที่มีสมการคุณลักษณะปดวง (closedloop characteristic equation) ตอไปนี้เปนอยางไร
าวคําตอบ 1 :

ไมเสถียรถา Kc มากกวา 55

คําตอบ 2 :

ไมเสถียรถา Kc มากกวา 30

คําตอบ 3 :

ไมเสถียรถา Kc นอยกวา 30

คําตอบ 4 :

เสถียรทุกคาของ Kc

33 of 235

ขอที่ :

69
ไนควิสทพลอต (Nyquist plot) สําหรับ เด็ดไทม (dead time) มีลักษณะเปนแบบใด

ขอที่ :

คําตอบ 1 :

วงกลมขนาดหนึ่งหนวยมีศูนยกลางที่จุดกําเนิด

คําตอบ 2 :

ครึ่งวงกลมขนาดหนึ่งหนวยมีศูนยกลางที่จุดกําเนิด

คําตอบ 3 :

วงกลมขนาดหนึ่งหนวยมีศูนยกลางบนแกนนอนทางซายของจุดกําเนิด

คําตอบ 4 :

วงกลมขนาดหนึ่งหนวยมีศูนยกลางบนแกนนอนทางขวาของจุดกําเนิด70

ขอใดตอไปนี้เปนระบบถังกับของเหลวที่มีของเหลวไหลเขาและออกจากระบบอยางไมมีการควบคุม (ปริมาตรรวมของระบบเทากันทั้งหมด) ที่มีเสถียรภาพมากที่สุด

ขอที่ :

คําตอบ 1 :

ถังใหญใบเดียว

คําตอบ 2 :

ถังเล็กสองใบตออนุกรมกัน

คําตอบ 3 :

ถังเล็กสองใบตอขนานกัน

คําตอบ 4 :

ถังสองใบตออนุกรมกันโดยใบแรกใหญกวาใบที่สองมากๆ

71
ขอใดไมใชวิธีการแสดงผลตอบสนองทางความถี่
คําตอบ 1 :
คําตอบ 2 :
คําตอบ 3 :
คําตอบ 4 :

ขอที่ :

Nyquist plots
Bode plots
Nichols plots
Laplace plots


ิ์ ห
าว

72

สัญญาณลมมาตรฐานในระบบควบคุมคือขอใด
คําตอบ 1 :

0-2 bar
1-3 bar
3-30 psig
3-15 psig


คําตอบ 2 :
คําตอบ 3 :

คําตอบ 4 :
ขอที่ :

73
วาลวชนิดใดที่มีการทํางานแบบ on กับ off
คําตอบ 1 :

โกลบ

คําตอบ 2 :

โซลินอยด

34 of 235

ขอที่ :

คําตอบ 3 :

บัตเตอรฟลาย

คําตอบ 4 :

เกจ

74
วาลวควบคุมชนิด air-to-closed (AC) ในสภาวะที่ไมมีการจายพลังงานตําแหนงของวาลวเปนอยางไร

ขอที่ :

คําตอบ 1 :

เปด 0%

คําตอบ 2 :

เปด 25%

คําตอบ 3 :

เปด 50%

คําตอบ 4 :

เปด 100%
ิ์ ห

75
วาลวควบคุมชนิด air-to-open (AO) ในสภาวะที่ไมมีการจายพลังงานตําแหนงของวาลวเปนอยางไร

ขอที่ :

คําตอบ 1 :

เปด 0%

คําตอบ 2 :

เปด 25%

คําตอบ 3 :

เปด 50%

คําตอบ 4 :

เปด 100%

76

ในการออกแบบความดันตกคลอมวาลวควบคุม นิยมใหมีคาเปนเทาใด
คําตอบ 1 :
คําตอบ 2 :
คําตอบ 3 :
คําตอบ 4 :
ขอที่ :


าว


77
Gain margin = 2 หมายความวาอยางไร
คําตอบ 1 :
คําตอบ 2 :
คําตอบ 3 :
คําตอบ 4 :

ขอที่ :

20% ของความดันตกคลอมทั้งหมดในระบบทอ
25% ของความดันตกคลอมทั้งหมดในระบบทอ
30% ของความดันตกคลอมทั้งหมดในระบบทอ
20% ของความดันตกคลอมเนื่องจากความฝดของผิวทอNyquist plot ของกระบวนการและตัวควบคุม GM(s)GC(s) ตัดแกนจริงที่ 2
Nyquist plot ของกระบวนการและตัวควบคุม GM(s)GC(s) ตัดแกนจริงที่ 0.5
Nyquist plot ของกระบวนการและตัวควบคุม GM(s)GC(s) ตัดแกนจริงที่ -2
Nyquist plot ของกระบวนการและตัวควบคุม GM(s)GC(s) ตัดแกนจริงที่ -0.5
35 of 235

78

ตัวควบคุมแบบปอนกลับมี action เปนแบบใด
คําตอบ 1 :
คําตอบ 2 :
คําตอบ 3 :
คําตอบ 4 :
ขอที่ :79
log modulus ของ dead time (D) ที่ความถี่สูงๆ มีคาเทาไร
คําตอบ 1 :
คําตอบ 2 :
คําตอบ 3 :
คําตอบ 4 :

ขอที่ :

NC และ NO
FC และ FO
direct และ reverse
ON และ OFF

0
20
-20
-40

80คา KC เทาไรที่ทําให gain margin เทากับ 2 สําหรับทรานสเฟอรฟงกชันนี้

คําตอบ 1 :

8
16
32
64
ิ์ ห
าว


คําตอบ 2 :

คําตอบ 3 :
คําตอบ 4 :
ขอที่ :

81
36 of 235
คา KC เทาไรที่ทําให phase margin เทากับ 45o สําหรับ ทรานสเฟอรฟงกชันนี้

คําตอบ 1 :
คําตอบ 2 :
คําตอบ 3 :
คําตอบ 4 :
ขอที่ :

คําตอบ 2 :
คําตอบ 3 :
คําตอบ 4 :
าว

83
Algorithm แบบใดของตัวควบคุมแบบปอนกลับทําใหระบบตอบสนองชา
คําตอบ 1 :

Proportional
Integral
Linear
Derivative


คําตอบ 2 :
คําตอบ 3 :

คําตอบ 4 :
ขอที่ :

Proportional
Integral
Linear
Derivative
ิ์ ห82
Algorithm แบบใดของตัวควบคุมแบบปอนกลับอาจทําให overshoot สูงขึ้น
คําตอบ 1 :

ขอที่ :

3.3
11.3
22.6
33.384
Algorithm แบบใดของตัวควบคุมแบบปอนกลับที่อาจทําใหเสถียรภาพของระบบลดลงมากที่สุด
คําตอบ 1 :
คําตอบ 2 :
คําตอบ 3 :

Proportional
Integral
Linear

37 of 235

คําตอบ 4 :
ขอที่ :

85
Algorithm แบบใดของตัวควบคุมแบบปอนกลับที่จําเปนตองใชเสมอ
คําตอบ 1 :
คําตอบ 2 :
คําตอบ 3 :
คําตอบ 4 :

ขอที่ :

คําตอบ 2 :
คําตอบ 3 :
คําตอบ 4 :

คําตอบ 2 :
คําตอบ 3 :
คําตอบ 4 :


ิ์ ห

Proportional
Integral
Linear
Derivative
าว


88
Algorithm แบบใดของตัวควบคุมแบบปอนกลับที่อาจทําใหเกิด reset windup
คําตอบ 1 :

คําตอบ 2 :
คําตอบ 3 :

คําตอบ 4 :
ขอที่ :

Proportional
Integral
Linear
Derivative87
Algorithm แบบใดของตัวควบคุมแบบปอนกลับชวยใหระบบตอบสนองเร็วขึ้น
คําตอบ 1 :

ขอที่ :

Proportional
Integral
Linear
Derivative

86
Algorithm แบบใดของตัวควบคุมแบบปอนกลับที่การใชนอยที่สุด
คําตอบ 1 :

ขอที่ :

Derivative

Proportional
Integral
Linear
Derivative

89
Phase margin ของระบบที่มีเสถียรภาพควรมีคาราวเทาไร

38 of 235

คําตอบ 1 :
คําตอบ 2 :
คําตอบ 3 :
คําตอบ 4 :
ขอที่ :

ขอที่ :

ขอที่ :

-90 องศา
-45 องศา
15 องศา
45 องศา

90
log modulus ของ load closedloop transfer function ควรมีคาเทาไร
คําตอบ 1 :

0

คําตอบ 2 :

บวกมากๆ

คําตอบ 3 :

ติดลบมากๆ

คําตอบ 4 :

90

91
log modulus ของ setpoint closedloop transfer function ควรมีคาเทาไร
คําตอบ 1 :

0

คําตอบ 2 :

บวกมากๆ

คําตอบ 3 :

ติดลบมากๆ

คําตอบ 4 :

90

92
ิ์ ห

อะไรคือความหมายของ “Dynamic System” ที่ถูกตองและครอบคลุมที่สุด

ขอที่ :
าว

คําตอบ 1 :

ระบบการทํางานของเครื่องยนตกลไก

คําตอบ 2 :

ระบบใดๆที่สภาวะของระบบมีการเปลี่ยนแปลงกับเวลา

คําตอบ 3 :

ระบบใดๆที่กําหนดขอบเขตของระบบโดย ปริมาตรควบคุม (Control Volume)

คําตอบ 4 :

ระบบที่อยูในสภาวะสมดุล


93
“System” ในขอขางตนหมายถึงอะไรไดบาง
คําตอบ 1 :
คําตอบ 3 :

Process
Model
Plant

คําตอบ 4 :

ถูกทุกขอ

คําตอบ 2 :

39 of 235

ขอที่ :

94
ขอใดอธิบายความหมายของ Process, plant และ Model ไดถูกตอง
คําตอบ 1 :

ทั้ง Process, Plant และ Model เปนระบบที่มีอยูจริง

คําตอบ 2 :

Process เปนระบบที่มีอยูจริง สวน Model เปนระบบที่สรางขึ้นเพื่อลอกเลียนระบบจริง
Plant และ Process เปนระบบที่มีอยูจริง
ขอ 2. และ 3. ถูก

คําตอบ 3 :
คําตอบ 4 :
ขอที่ :95
ขอใดอธิบายความหมายของ Process, plant และ Model ไดถูกตอง
คําตอบ 1 :

ทั้ง Process, Plant และ Model เปนระบบที่มีอยูจริง

คําตอบ 2 :

Process เปนระบบที่มีอยูจริง สวน Model เปนระบบที่สรางขึ้นเพื่อลอกเลียนระบบจริง
Plant และ Process เปนระบบที่มีอยูจริง
ขอ 2. และ 3. ถูก

คําตอบ 3 :
คําตอบ 4 :
ขอที่ :

96


ิ์ ห

ผลการตอบสนองของระบบมีการเปลี่ยนแปลงไวหรือชาเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงอินพุทจะพิจารณาจากขอใด
คําตอบ 1 :
คําตอบ 2 :
คําตอบ 3 :
คําตอบ 4 :
ขอที่ :

time delays
time constant
rise time
settling time
าว

97

เวลาที่ผลการตอบสนองของระบบมีการเปลี่ยนแปลงอยูในชวง ± 5% จากคาที่สภาวะคงตัวหลังจากมีการเปลี่ยนแปลงอินพุท เรียกวา


คําตอบ 1 :

คําตอบ 2 :
คําตอบ 3 :

คําตอบ 4 :
ขอที่ :

time delays
time constant
rise time
settling time

98
เวลาที่ผลการตอบสนองของระบบเขาสูคาที่สภาวะคงตัวครั้งแรกหลังจากมีการเปลี่ยนแปลงอินพุท เรียกวา
คําตอบ 1 :

time delays

40 of 235

คําตอบ 2 :
คําตอบ 3 :
คําตอบ 4 :
ขอที่ :

time constant
rise time
settling time

99
คาเกนของระบบมีคามากหมายถึง

ขอที่ :

คําตอบ 1 :

ระบบมีผลการตอบสนองเร็ว

คําตอบ 2 :

ระบบมีผลการตอบสนองชา

คําตอบ 3 :

ระบบมีผลการตอบสนองมาก

คําตอบ 4 :

ระบบมีผลการตอบสนองนอย
ิ์ ห

100
คาเกนของวาลวควบคุมควรมีคาอยางไร

ขอที่ :

ขอที่ :

คําตอบ 1 :

คาเทากับ 1

คําตอบ 2 :

คานอยกวา 1

คําตอบ 3 :

คามากกวา 1

คําตอบ 4 :

คามากกวา 0

101
คา time constant ของวาลวควบคุมควรมีคาอยางไร
คําตอบ 1 :

มีคานอยๆ

คําตอบ 2 :

มีคาสูงๆ

คําตอบ 3 :

มีคาเทากับ 1

คําตอบ 4 :

มีคาเทากับ 0

102
าว


พิจารณาขอความตอไปนี้ ก. ตัวควบคุมชนิด porprotional action ชวยทําใหการตอบสนองของตัวแปรที่ถูกควบคุมไมเกิด offset ข. ปรากฎการณ reset windup มักเกิดกับตัวควบ
คุมชนิด derivative action ค. ระบบที่สามารถอธิบายดวย Y(s) = (1-s)/[s2+2s+4) เปนระบบที่มีเสถียรภาพ
คําตอบ 1 :

มีคําตอบถูกขอเดียว

คําตอบ 2 :

ขอ ก และ ข ถูกเทานั้น

คําตอบ 3 :

ขอ ข และ ค ถูกเทานั้น

คําตอบ 4 :

คําตอบถูกตองทุกขอ

41 of 235

ขอที่ :

103
ปริมาณแกสภายในถังบรรจุถูกควบคุมโดยพิจารณาจากความดันที่อานได ซึ่งถาพบวาความดันที่อานไดมีคาสูงกวา set-point ขอใดถูกตองมากที่สุดและสอดคลองกับความปลอดภัย
ของระบบ

ขอที่ :

คําตอบ 1 :

วาลวเปนแบบ air to close, controller action แบบ direct action

คําตอบ 2 :

วาลวเปนแบบ air to open, controller action แบบ direct action

คําตอบ 3 :

วาลวเปนแบบ air to close, controller action แบบ reverse action

คําตอบ 4 :

วาลวเปนแบบ air to open, controller action แบบ reverse action

104
คาเกนของอุปกรณการวัดควรมีคาอยางไร

ขอที่ :คําตอบ 1 :

มีคานอยๆ

คําตอบ 2 :

มีคาสูงๆ

คําตอบ 3 :

มีคาเทากับ 1

คําตอบ 4 :

มีคาเทากับ 0
ิ์ ห

105พิจารณาขอความตอไปนี้
ก. ตัวควบคุมแบบ feedforward จะทํางานเมื่อตัวแปรที่ตองการควบคุมมีคาตางจากคาเซ็ทพอยทที่ตองการ
ข. ระบบที่สามารถอธิบายดวย Y(s) = 2(1+s)/[s3+3s2-3s+1) เปนระบบที่มีเสถียรภาพ
ค. ตัวควบคุมแบบ feedback จะทํางานเมื่อมีการรบกวนระบบเกิดขึ้น

ขอที่ :

คําตอบ 1 :

มีคําตอบถูกขอเดียว

คําตอบ 2 :

ขอ ก และ ข ถูกเทานั้น

คําตอบ 3 :

ขอ ข และ ค ถูกเทานั้น

คําตอบ 4 :

คําตอบถูกตองทุกขอ
าว


106
คา time constant ของอุปกรณการวัดควรมีคาอยางไร
คําตอบ 1 :

มีคานอยๆ

คําตอบ 2 :

มีคาสูงๆ

คําตอบ 3 :

มีคาเทากับ 0

คําตอบ 4 :

มีคาเทากับ 1

42 of 235

ขอที่ :

107
จากทรานสเฟอรฟงกชันซึ่งแสดงความสัมพันธของตัวแปรปรับที่เหมาะสมกับตัวแปรควบคุมนั้นสวนใหญพบวา คา time constant มีคาอยางไร

ขอที่ :

คําตอบ 1 :

มีคานอยๆ

คําตอบ 2 :

มีคาสูงๆ

คําตอบ 3 :

มีคาเทากับ 1

คําตอบ 4 :

มีคาเทากับ 0108

จากทรานสเฟอรฟงกชันซึ่งแสดงความสัมพันธของตัวแปรปรับที่เหมาะสมกับตัวแปรควบคุมนั้นสวนใหญพบวา คาเกน มีคาอยางไร

ขอที่ :

คําตอบ 1 :

มีคานอยๆ

คําตอบ 2 :

มีคาสูงๆ

คําตอบ 3 :

มีคาเทากับ 1

คําตอบ 4 :

มีคาเทากับ 0

109สัญญานมาตรฐานของอุปกรณการวัดที่สามารถสงขอมูลเขาสูระบบคอมพิวเตอรไดคือขอใด
คําตอบ 1 :
คําตอบ 2 :
คําตอบ 3 :
คําตอบ 4 :
ขอที่ :

0 – 15 volts
3 – 15 psi
4 – 20 mA
1 – 5 watts
ิ์ ห
าว

110

สัญญานมาตรฐานของวาลวควบคุมคือขอใด
คําตอบ 1 :

0 – 15 volts
3 – 15 psi
4 – 20 mA
1 – 5 watts


คําตอบ 2 :
คําตอบ 3 :
คําตอบ 4 :
ขอที่ :

111
วาลวชนิด air to open เหมาะสําหรับใชในการควบคุมกระบวนการใด
คําตอบ 1 :

การปอนน้ําหลอเย็น

คําตอบ 2 :

การลดความดันในเครื่องปฏิกรณเคมี

43 of 235

ขอที่ :

คําตอบ 3 :

การปอนไอน้ํา

คําตอบ 4 :

การถายน้ําคอนเดนเสทออกจากระบบ

112
วาลวชนิด fail open เหมาะสําหรับใชในการควบคุมกระบวนการใด

ขอที่ :

คําตอบ 1 :

การปอนวัตถุดิบ

คําตอบ 2 :

การปอนน้ําหลอเย็น

คําตอบ 3 :

การปอนไอน้ํา

คําตอบ 4 :

การถายผลิตภัณฑ
ิ์ ห

113
ขอเสียของการควบคุมแบบ Proportional คือขอใด

ขอที่ :

คําตอบ 1 :

ผลการตอบสนองชา

คําตอบ 2 :

ผลตอบสนองเร็ว

คําตอบ 3 :

เกิด reset windup

คําตอบ 4 :

ผลการตอบสนองมี Off set

114

ขอเสียของการควบคุมแบบ Integral คือขอใด

ขอที่ :

คําตอบ 1 :

ผลการตอบสนองชา

คําตอบ 2 :

ผลตอบสนองเร็ว

คําตอบ 3 :

เกิด reset windup

คําตอบ 4 :

ผลการตอบสนองมี Off set

115
าว


ขอเสียของการควบคุมแบบ derivative คือขอใด

ขอที่ :

คําตอบ 1 :

ผลการตอบสนองชา

คําตอบ 2 :

ผลตอบสนองเร็ว

คําตอบ 3 :

ไมสามารถควบคุมในกรณีที่ตัวแปรควบคุมมี noise

คําตอบ 4 :

ผลการตอบสนองมี Off set

44 of 235
116

ในการควบคุมอัตราการไหลใหอยูที่คาเปาหมาย ควรใชการควบคุมแบบใดที่เหมาะสมที่สุด
คําตอบ 1 :
คําตอบ 2 :
คําตอบ 3 :
คําตอบ 4 :
ขอที่ :

P
I
PI
PID117
ในการควบคุมอุณหภูมิใหอยูที่คาเปาหมาย ควรใชการควบคุมแบบใดที่เหมาะสมที่สุด
คําตอบ 1 :
คําตอบ 2 :
คําตอบ 3 :
คําตอบ 4 :

ขอที่ :

P
I
PI
PID

118ในการควบคุมความเขมขนใหอยูที่คาเปาหมาย ควรใชการควบคุมแบบใดที่เหมาะสมที่สุด
คําตอบ 1 :
คําตอบ 2 :
คําตอบ 3 :
คําตอบ 4 :
ขอที่ :

P
I
PI
PID

119
ิ์ ห
าว

ในการควบคุมความระดับของเหลวใหอยูที่คาเปาหมาย ควรใชการควบคุมแบบใดที่เหมาะสมที่สุด
คําตอบ 1 :
คําตอบ 2 :


คําตอบ 3 :
คําตอบ 4 :
ขอที่ :

120

P
I
PI
PID

ในการควบคุมระบบใหมีเสถียรภาพ สามารถทําไดดังนี้
คําตอบ 1 :

ออกแบบตัวควบคุมแบบปอนกลับ โดยให pole ของระบบปดมีคาเปนลบ

คําตอบ 2 :

ออกแบบตัวควบคุมแบบปอนกลับ โดยให pole ของระบบปดมีคาเปนบวก

คําตอบ 3 :

ออกแบบตัวควบคุมแบบปอนไปขางหนา โดยให pole ของระบบปดมีคาเปนลบ

45 of 235

คําตอบ 4 :
ขอที่ :

ออกแบบตัวควบคุมแบบปอนไปขางหนา โดยให pole ของระบบปดมีคาเปนบวก

121
ในการควบคุมระบบใหมีความผิดพลาดนอยที่สุด สามารถทําไดดังนี้

ขอที่ :

คําตอบ 1 :

ออกแบบตัวควบคุมแบบปอนกลับ โดยให pole ของระบบปดมีคาเปนลบ

คําตอบ 2 :

ออกแบบตัวควบคุมแบบปอนกลับ โดยให pole ของระบบปดมีคาเปนบวก

คําตอบ 3 :

ออกแบบตัวควบคุมแบบปอนไปขางหนา โดยให pole ของระบบปดมีคาเปนลบ

คําตอบ 4 :

ผิดทุกขอ

122
ิ์ ห

ความสัมพันธในการเปลี่ยนแปลงคาความตานทานกับอุณหภูมิ เปนหลักการของอุปกรณการวัดอุณหภูมิใด
คําตอบ 1 :
คําตอบ 2 :
คําตอบ 3 :
คําตอบ 4 :
ขอที่ :

pyrometer
thermister
thermocouple
RTD

123

ขอใดที่ใหความหมายของ Mathematical Modeling ไดถูกตองที่สุด

ขอที่ :คําตอบ 1 :

หุนจําลองขนาดเล็กกวาของจริงของระบบ

คําตอบ 2 :

แบบจําลองทางคณิตศาสตร ที่แสดงถึงความสัมพันธและการแปลี่ยนแปลงของตัวแปรตางๆในระบบกับเวลา

คําตอบ 3 :

สมการอนุพันธ

คําตอบ 4 :

Transfer Function

124


าว


ขอใดคือประโยชนของ Mathematical Modeling

ขอที่ :

คําตอบ 1 :

เพื่อความเขาใจ Process ไดดีขึ้น

คําตอบ 2 :

เพื่อใชในการออกแบบระบบควบคุม

คําตอบ 3 :

เพื่อใชฝกอบรมพนักงานผูดูแลกระบวนการผลิต

คําตอบ 4 :

ถูกทุกขอ

125
ถาหาก Mathematical Model แบงไดเปน Theoretical Model และ Empirical Model ขอใดกลาวไดถูกตองที่สุด

46 of 235

คําตอบ 1 :
คําตอบ 3 :

Theoretical Model สรางขึ้นโดยใชความพื้นฐานทางเคมี และฟสิกส
Empirical Model สรางขึ้นจากขอมูลจากกระบวนการ จึงสามารถเรียกไดวา Experimental Model
Semi-empirical Model สรางไดจากทั้งสองวิธีขางตนรวมกัน

คําตอบ 4 :

ถูกทุกขอ

คําตอบ 2 :

ขอที่ :

126ขอใดกลาวถึง Steady-state model ไดถูกตอง
คําตอบ 1 :
คําตอบ 2 :
คําตอบ 3 :
คําตอบ 4 :
ขอที่ :

Steady-state model ไดจาก Dynamics Model ที่ตัดเทอมอนุพันธเทียบกับเวลาออกไป
Steady-state model ไมเปนสมการอนุพันธ
คําตอบของ Steady-state model เทากับ คําตอบของ Dynamics Model ที่เวลามากๆ
ขอ 1. และ 3. ถูก

127
ขอใดกลาวถึงหลักการสราง Mathematical Model ไดถูกตอง
คําตอบ 1 :

ขอที่ :
ิ์ หการทําสมดุลย (conservation law) จากระบบที่กําหนดขอบเขตโดย control volume จะไดวา [Rate of accumulation] = [Rate of input] – [Rate of output]

+ [Rate of generation] – [Rate of disappearance]

คําตอบ 2 :

การทําสมดุลย จะตองทําทั้งสมดุลยมวล สมดุลยพลังงาน และสมดุลยโมเมนตัม

คําตอบ 3 :

อาจจะตองมีสมการพีชคณิตเพิ่มเติม เพื่อแสดงความสัมพันธของตัวแปรตางๆ

คําตอบ 4 :

ถูกทุกขอ

128
าว

ขอใดกลาวถึงองศาอิสรภาพ (degree of freedom) ของระบบสมการที่ไดจากการทํา Mathematical Model ไดถูกตอง

ขอที่ :

คําตอบ 1 :

องศาอิสรภาพหมายถึงจํานวนของตัวแปรที่สามารถเปลี่ยนแปลงไดโดยอิสระ

คําตอบ 2 :

องศาอิสรภาพ = จํานวนตัวแปร – จํานวนของสมการ

คําตอบ 3 :

ระบบสมการ หรือ Mathematical Model จะหาคําตอบไดก็ตอเมื่อ องศาอิสรภาพ = ศูนย เทานั้น

คําตอบ 4 :

ขอ 1. และ 2. ถูก

129


ขอใดกลาวถึง Linear และ Nonlinear Model ไดถูกตอง เมื่อกําหนดให u1(t) และ u2(t) เปนตัวแปรเขา (input variables) และ y1(t) และ y2(t) เปนตัวแปรออก (output

variables)
47 of 235
ิ์ ห

คําตอบ 1 :

คําตอบ 2 :
าว

Nonlinear Model คือ Model ที่ไมเปน Linear


48 of 235
ิ์ ห

คําตอบ 3 :

คําตอบ 4 :
ขอที่ :
าว

ถูกทุกขอ


130
Gain margin มีความเกี่ยวของกับขอใดมากที่สุด
คําตอบ 1 :
คําตอบ 2 :
คําตอบ 3 :
คําตอบ 4 :

BODE Plot
Root- Locus
Step response
Nichol
49 of 235

ขอที่ :

131

จงเรียงลําดับความสําคัญของหลักในการออกแบบระบบควบคุม
ก.ระบบควบคุมที่ดีผูที่ทําการออกแบบตองเลือกใชอุปกรณควบคุมที่มีความถูกตองแมนยําสูง
ข.ระบบควบคุมที่ดีผูที่ทําการออกแบบตองเขาใจกระบวนการที่ตองการที่จะควบคุมใหเขาใจกอน
ค.กระบวนการควบคุมที่ดีตองมีความสะดวกในการใชงานและราคาไมแพง

ขอที่ :

คําตอบ 1 :

กขค

คําตอบ 2 :

กคข

คําตอบ 3 :

ขกค

คําตอบ 4 :

ขคก

ขอความใดถูกตอง

ขอที่ :
ิ์ ห

คําตอบ 1 :

ถา Openloop response ของระบบมีความเสถียรแลว Closed loop response จะมีความเสถียรดวย

คําตอบ 2 :

ถา Openloop response ของระบบมีความเสถียรแลว Closed loop response ของระบบที่มีตัวควบคุมใดๆ จะมีความเสถียรดวย

คําตอบ 3 :

ถา Openloop response ของระบบไมเสถียรแลว ไมสามารถทําใหระบบมีความเสถียรได

คําตอบ 4 :

ถา Openloop response ของระบบไมเสถียรแลว สามารถทําใหระบบมีความเสถียรไดโดยการเลือกตัวควบคุมที่เหมาะสม133
Temperature transmitter สามารถนํามาใชอานอุณหภูมิในชวง 0-100 องศาเซลเซียส และแปลงเปนกระแสไฟฟา ตั้งแต 4 – 16 mA จงหาวาที่ อุณหภูมิ 40 องศาเซลเซียส
กระแสที่เกิดขึ้นมีคาเทาใด
คําตอบ 1 :
คําตอบ 2 :
คําตอบ 3 :
คําตอบ 4 :

ขอที่ :132

134

16 mA
11.2 mA
8.8 mA
6.4 mA
าว


50 of 235
จากรูปที่กําหนด ระบบมีคา Process time constant และ Dead time ประมาณเทากับขอใด

คําตอบ 1 :
คําตอบ 2 :
คําตอบ 3 :
คําตอบ 4 :
ขอที่ :

Process time = 1 วินาที Dead time = 1 วินาที
Process time = 25วินาที Dead time = 1วินาที
Process time = 6วินาที Dead time = 5วินาที
Process time = 5วินาที Dead time = 1 วินาที

135


ิ์ หขอใดเปนคํากลาวที่เหมาะสมที่สุดเกี่ยวกับ closed loop control และ open loop control

ผลตอบสนองของ Open loop control เกิดขึ้นในระบบที่ไมมีกระแส recycle.

คําตอบ 2 :

ผลตอบสนองของ Closed loop control เกิดในระบบที่มีกระแส recycle

คําตอบ 3 :

ผลตอบสนองของ open loop control และ closed loop control สามารถเกิดขึ้นไดทั้งระบบที่มีกระแส recycle และไมมี recycle


คําตอบ 4 :

ขอที่ :
าว

คําตอบ 1 :

136

ผลตอบสนองของ open loop control มีไดทั้งจากระบบที่มีกระแส recycle และไมมีกระแส recycle สวน ผลตอบสนองของ closed loop control มีเฉพาะสําหรับ
ระบบที่มีกระแส recycle

ในการออกแบบคาพารามิเตอรของระบบควบคุมแบบ PID จะตองพิจารณาจากขอใดมากที่สุด
คําตอบ 1 :
คําตอบ 3 :

Response time
Settling time
% overshoot

คําตอบ 4 :

ทุกขอที่กลาวมามีความสําคัญขึ้นอยูกับจุดประสงคในการควบคุมและขอจํากัดของกระบวนการ

คําตอบ 2 :

51 of 235

ขอที่ :

137
ขอใดถูกเกียวกับ feed back control และ feed forward control
คําตอบ 1 :
คําตอบ 3 :

Feed back control ใชสําหรับตัวแปรควบคุมที่ทางออกของกระบวนการ
Feed forward control ตางจาก feed back control ตรงที่ Feed forward control จะควบคุม Manipulate ที่เขากระบวนการ
Feed Forward control ไมตองวัดคา control variable ขณะที่ Feed back control ตองวัดคา control variable

คําตอบ 4 :

ถูกทุกขอ

คําตอบ 2 :

ขอที่ :138
ขอใดกลาวไดถูกตองที่สุดสําหรับ การควบคุมแบบ ratio control

ขอที่ :

เปนการควบคุมแบบ feed forward

คําตอบ 2 :

ตองมีการวัดคาของตัวแปรในระบบที่ไมใชตัวแปรควบคุมอยางนอย 2 คา

คําตอบ 3 :

เมื่อใช Ratio control แลวจะใหคาของตัวแปรควบคุมที่แมนยําและสามารถปรับใหไดคาดังกลาวไดอยางรวดเร็ว

คําตอบ 4 :

ขอ 1 และ 2 ถูก

139
ขอความใดถูกตองที่สุดสําหรับการควบคุมแบบ cascade controlคําตอบ 1 :

มีอยางนอย 2 control loops ที่มี control variable ตัวเดียวกัน

คําตอบ 2 :

Control variable ของ control loop หนึ่งๆ จะเปน set point ของอีก control loop
เปนทั้งการควบแบบ feed back control และ feed forward control
ขอ 2 และ 3 ถูก

คําตอบ 3 :
คําตอบ 4 :
ขอที่ :
ิ์ ห

คําตอบ 1 :
าว

140
y(s) = 5/s(s+1) คา y เมื่อ เวลาผานไปมากๆ มีคาเทาใด


คําตอบ 1 :
คําตอบ 2 :

คําตอบ 3 :
คําตอบ 4 :
ขอที่ :

5
2
0.5
0.2

141
ตัวควบคุมแบบใดที่ทําใหระบบเกิด offset
คําตอบ 1 :

P

52 of 235

คําตอบ 2 :
คําตอบ 3 :
คําตอบ 4 :
ขอที่ :

PI
PID
PD

142
ตัวควบคุมแบบใดที่ทําใหระบบอันดับ 1 เกิดการ oscillate ได
คําตอบ 1 :
คําตอบ 3 :

P
I
PI

คําตอบ 4 :

ขอ 2 และ 3 ถูก

คําตอบ 2 :

ขอที่ :

คําตอบ 1 :
คําตอบ 2 :
คําตอบ 3 :
คําตอบ 4 :
ขอที่ :
ิ์ ห

143
ตัวควบคุมแบบใดที่ไมทําใหอันดับของระบบเพิ่มขึ้น

PID
P
D
ขอ 3 และ 4 ถูก

144

ขอใดถูกตองเกี่ยวกับคา gain และ reset time ของ PI –controller สําหรับระบบอันดับที่ 1

ขอที่ :

คําตอบ 1 :

คา gain และ คา reset time ที่เพิ่มขึ้น ทําให การ oscillate เพิ่มขึ้น

คําตอบ 2 :

คา gain เพิ่มขึ้น แตคา reset time ลดลง ทําให การ oscillate เพิ่มขึ้น

คําตอบ 3 :

คา gain ลดลง แตคา reset time เพิ่มขึ้น ทําให การ oscillate เพิ่มขึ้น

คําตอบ 4 :

คา gain และคา reset time ที่ลดลง ทําให การ oscillate เพิ่มขึ้น

145
าว


ขอใดถูกตองเกี่ยวกับ controller แบบ PID
คําตอบ 1 :

คา gain ที่เพิ่มขึ้น ไมทําให ระบบเกิดการ oscillate เนื่องจากคา derivative time constant

คําตอบ 2 :

คา gain ที่เพิ่มขึ้น ทําให ระบบเกิดการ oscillate โดย overshoot เพิ่มขึ้น

คําตอบ 3 :

คา gain ที่เพิ่มขึ้น ทําให ระบบเกิดการ oscillate โดย overshoot คอนขางคงที่ เนื่องจากคา derivative time constant

คําตอบ 4 :

กําจัด offset ได เนื่องจากผลของ D mode

53 of 235

ขอที่ :

146
ขอความใดถูกตอง เกี่ยวกับ PID controller สําหรัยระบบอันดับที่ 1

ขอที่ :

คําตอบ 1 :

ยังคงมีทั้ง offset และ oscillate ของระบบ

คําตอบ 2 :

มี offset แตระบบไมมีการ oscillate

คําตอบ 3 :

ไมมี offset แตระบบ ยังมีการ oscillate

คําตอบ 4 :

ไมมีทั้ง offset และการ oscillate ของระบบ147
ขอใดถูกตองเกี่ยวกับ ratio control

ขอที่ :

คําตอบ 1 :

เปนรูปแบบหนึ่งของ feed back control

คําตอบ 2 :

เปนรูปแบบหนึ่งของ feed forward control

คําตอบ 3 :

สามารถใชกําหนด ของ manipulated variables ที่ทางเขา และทางออกของระบบ

คําตอบ 4 :

ขอ 1 ผิดแตขอ 3 ถูก

148
ขอใดถูกตอง
คําตอบ 1 :
คําตอบ 2 :
คําตอบ 3 :
คําตอบ 4 :

ขอที่ :ratio control ตองมีการวัดคาของ controlled variable กอนที่จะนําไปคํานวณผลเพื่อปรับ manipulated variable โดยอัตราสวนระหวางตัวแปรทั้งสองคงที่
ratio control ตองมีการวัดคาของ manipulated variable กอนที่จะนําไปคํานวณผลเพื่อปรับ disturbance โดยอัตราสวนระหวางตัวแปรทั้งสองคงที่
ratio control ตองมีการวัดคาของ disturbance กอนที่จะนําไปคํานวณผลเพื่อปรับ controlled variable maโดยอัตราสวนระหวางตัวแปรทั้งสองคงที่
ratio control ตองมีการวัดคาของ disturbance กอนที่จะนําไปคํานวณผลเพื่อปรับ manipulated variable โดยอัตราสวนระหวางตัวแปรทั้งสองคงที่
าว

149
ขอใดถูกตอง
คําตอบ 1 :
ิ์ ห

Gain margin เปนคาขนาดที่ความถี่ของมุม 180 องศา
Gain margin เปนคาขนาดที่ความถี่ของมุม -180 องศา
Gain margin เปนคาสวนกลับของขนาดที่ความถี่ของมุม 180 องศา
Gain margin เปนคาสวนกลับของขนาดที่ความถี่ของมุม -180 องศา


คําตอบ 2 :
คําตอบ 3 :

คําตอบ 4 :
ขอที่ :

150
ขอความใดถูก
คําตอบ 1 :
คําตอบ 2 :

Phase margin เปนคาของมุม ที่ความถี่ที่ทําใหได amplitude ratio = 1
Phase margin เปนคาผลตางระหวางมุม 180 O กับมุมที่ความถี่ที่ทําใหได amplitude ratio = 1

54 of 235

คําตอบ 3 :
คําตอบ 4 :
ขอที่ :

Phase margin เปนคาผลตางระหวางมุม -180 O กับมุมที่ความถี่ที่ทําใหได amplitude ratio = 1
Phase margin เปนคาผลตางระหวางมุม 90 O กับมุมที่ความถี่ที่ทําใหได amplitude ratio = 1

151
ขอใดถูก
คําตอบ 1 :
คําตอบ 2 :
คําตอบ 3 :
คําตอบ 4 :

ขอที่ :

Multiple loop control system คือระบบควบคุมที่มี controlled variable เพียง 1 ตัวแปร แตมี manipulated variable มากกวา 1 ตัว
Multiple loop control system คือระบบควบคุมที่มี controlled variable มากกวา 1 ตัวแปร แตมี manipulated variable เพียง 1 ตัว
Multiple loop control system คือระบบควบคุมที่มี controlled และ manipulated variables variable มากกวา 1 ตัว
ขอ 1, 2 และ 3 ถูก
ิ์ ห

152
อุปกรณใดในระบบควบคุมกระบวนการที่มีความสําคัญนอยที่สุด

ขอที่ :

คําตอบ 1 :

อุปกรณในการวัด

คําตอบ 2 :

ตัวควบคุม

คําตอบ 3 :

ตัวควบคุมสุดทาย

คําตอบ 4 :

สัญญาณเตือนฉุกเฉิน

153

ขอใดเปนสมการแสดงการเปลี่ยนแปลงของสาร B ใน isothermal CSTR (ดวยคาคงที่การเกิดปฏิกิริยา, k) A ตามปฏิกิริยา A ที่ควบคุมปริมาตร, V,ใหคงที่ โดยอัตราการไหลเขา
ของสาร A คือ F0 ที่ความเขมขน CA0
คําตอบ 1 :
คําตอบ 2 :
คําตอบ 3 :
คําตอบ 4 :
ขอที่ :

154

d(CA)/dt = F( CA0-CA) + kVCA
d(CA)/dt = F( CA0-CA) + kCA
d(CA)/dt = F( CA0-CA)/V + kCA /V
d(CA)/dt = F( CA0-CA)/V + kCA
าว


ผลการทดสอบระบบโดยการ ให input เปนแบบ sine wave ขนาด A พบวา output ที่ไดมีความสูงของคลื่นเปน B ขอใดถูกตอง
คําตอบ 1 :
คําตอบ 2 :
คําตอบ 3 :
คําตอบ 4 :

Amplitude ratio = A/B
Amplitude ratio = AB
Amplitude ratio = B/A
Amplitude ratio = |B-A|/A

55 of 235

ขอที่ :

155
ขอความใดถูกตอง
คําตอบ 1 :

ถา Openloop response ของระบบมีความเสถียรแลว Closed loop response จะมีความเสถียรดวย

คําตอบ 2 :

Air to close เพราะ สามารถควบคุมการเปดปดวาลวไดดีกวาแบบ Air to open
Air to close เพราะ ประโยชนในดานความปลอดภัยเมื่อเกิดเหตุขัดของกับกระบวนการ
Air to open เพราะ ประโยชนในดานการประหยัดน้ําเมื่อเกิดเหตุขัดของกับกระบวนการไมทําใหน้ําหลอเย็นไหลออกเกินความจําเปน

คําตอบ 3 :
คําตอบ 4 :
ขอที่ :

ขอที่ :

คําตอบ 1 :

จํานวนตัวแปรทั้งหมดในระบบ-จํานวนสมการ

คําตอบ 2 :

จํานวนสมการ-จํานวนตัวแปรทั้งหมด+จํานวนตัวแปรที่เปน disturbance

คําตอบ 3 :

จํานวนตัวแปรทั้งหมด – จํานวนตัวแปรที่เปน disturbance – จํานวนสมการ

คําตอบ 4 :

จํานวนตัวแปรทั้งหมด – จํานวนตัวแปรที่เปน disturbance

157
ิ์ หขอใดถูกตองที่สุดเกี่ยวกับการควบคุมอุณหภูมิของน้ําในถัง แบบ single control loop

ขอที่ :156
Degree of Freedom สําหรับ process control คืออะไร

คําตอบ 1 :

ถาอุณหภูมิของน้ําในถังสูงกวาที่กําหนดไว control valve จะปด

คําตอบ 2 :

ถาอุณหภูมิของน้ําสูงขึ้น controller สั่งใหกระแสของสารปอนและกระแสของไอน้ําไหลเขาระบบลดลงพรอมกัน

คําตอบ 3 :

ถาอุณหภูมิของน้ําสูงขึ้น controller สั่งใหกระแสน้ําหลอเย็นเพียง 1 กระแสไหลเพิ่มขึ้น

คําตอบ 4 :

ขอ 1 และ 2 ผิด
าว

158

ลักษณะการเปด-ปด ของวาลวควบคุมที่เปนแบบ air to close หรือ air to open นั้นขึ้นกับองคประกอบของวาลวคือขอใด
คําตอบ 1 :

valve seat – valve plug หรือ air inlet orientation/spring
valve seat – valve stem หรือ air inlet orientation/spring
valve plug – valve stem หรือ air inlet orientation/spring
valve position indicator- valve stem หรือ air inlet orientation/spring


คําตอบ 2 :

คําตอบ 3 :
คําตอบ 4 :
ขอที่ :

159
Temperature transmitter ใชอานอุณหภูมิในชวง 50-150 องศาเซลเซียส และอุณหภูมิที่อานไดถูกเปลี่ยนเปนสัญญาณไฟฟาในชวงกระแส 4-20 mA ขอใดถูกตอง
คําตอบ 1 :
คําตอบ 2 :

zero = 0, span = 100, transmitter gain = 0.16
zero = 0, span = 16, transmitter gain = 0.16

56 of 235

คําตอบ 3 :
คําตอบ 4 :
ขอที่ :

ขอที่ :

ขอที่ :

160
Gain margin คืออะไร
คําตอบ 1 :

คือคา gain ของ controller ที่ใชลบดวยคา ultimate gain

คําตอบ 2 :

คืออัตราสวนระหวางคา gain ของ controller ที่ใชกับคา ultimate gain

คําตอบ 3 :

คือคา amplitude ratio ของ gain ของ controller ที่ใชที่ crossover frequency กับคา 1

คําตอบ 4 :

คือสวนกลับของคา amplitude ratio ของระบบที่ crossover frequency

คําตอบ 1 :

ผลตางระหวางมุมของระบบที่ความถี่ที่ระบบมีคา amplitude ratio=1 กับมุม -180 องศา

คําตอบ 2 :

ผลตางระหวางมุมของระบบที่ความถี่ที่ระบบมีคา amplitude ratio=1 กับมุม 180 องศา

คําตอบ 3 :

ผลตางระหวางมุมของระบบที่ crossover frequency กับมุม -180 องศา

คําตอบ 4 :

ผลตางระหวางมุมของระบบที่ crossover frequency กับมุม 180 องศา


ิ์ ห

161
Phase margin คืออะไร162
Phase margin และ gain margin ควรมีคาเปนอยางไรจึงทําใหระบบเสถียร
คําตอบ 1 :
คําตอบ 2 :
คําตอบ 3 :
คําตอบ 4 :

ขอที่ :

zero = 4, span = 100, transmitter gain = 0.16
zero = 50, span = 100, transmitter gain = 0.16

163
ขอใดถูก

phase margin ตองมีคามากกวา 0 สวน gain margin ตองมีคามากกวา 1
phase margin ตองมีคามากกวา 1 สวน gain margin ตองมีคามากกวา 0
phase margin ตองมีคานอยกวา 0 สวน gain margin ตองมีคามากกวา 1
phase margin ตองมีคานอยกวา 1 สวน gain margin ตองมีคานอยกวา 0
าว


คําตอบ 1 :

ระบบที่ใช Ratio controller เปนระบบที่สามารถใหคา controlled variable ที่ setpoint ไดเร็วและแมนยํากวา การใช ระบบควบคุมแบบอื่น

คําตอบ 2 :

ในบรรดา feedback control loop, ratio controller เปนระบบที่สามารถตอบสนองไดเร็วที่สุด แตมีความแมนยํานอยที่สุด

คําตอบ 3 :

Ratio controller เปนสมาชิกใน feed forward control loop จึงทําใหระบบที่สามารถรักษาคา set point ไดในชวงที่ตองการไดเร็วแตมีความแมนยําไมมาก
Ratio control เปนสมาชิกใน feed forward control loop และ feedback control loop จึงตองมีทั้งการวัดคาของ disturbance และ controlled variable กอน
นําไปคํานวณเพื่อปรับคา manipulated variable
57 of 235

คําตอบ 4 :

ขอที่ :

164
ขอใดไมใชสาเหตุที่ทําใหการควบคุมกระบวนการไมสัมฤทธิ์ผล

ขอที่ :

คําตอบ 1 :

การใชเครื่องมือวัดและควบคุมที่ราคาถูกโดยไมมีการตรวจดูคุณภาพ

คําตอบ 2 :

การไมไดปรับเทียบเครื่องมือวัดใหถูกตอง

คําตอบ 3 :

การใชเครื่องมือวัดที่ไมเหมาะสมกับงาน

คําตอบ 4 :

การออกแบบระบบควบคุมแบบงายๆ ไมซับซอน165
ขอใดไมใชสาเหตุหลักของการมีระบบควบคุมสําหรับกระบวนการ

ขอที่ :

ขอที่ :

คําตอบ 1 :

เพื่อความทันสมัย

คําตอบ 2 :

ความปลอดภัยตอกระบวนการ

คําตอบ 3 :

เพื่อใหกระบวนการที่ทําเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม

คําตอบ 4 :

ใหผลผลิตมีคุณภาพและปริมาณตามที่ตองการ

166
ถา characteristic ของระบบคือ
240 S3 + 120 S2 + (26-16 k)s + (1+4k) = 0 ขอใดถูกคําตอบ 1 :

ระบบมีคา ultimate gain = 1 และ มีคา ultimate frequency = 24-0.5

คําตอบ 2 :

ระบบมีคา ultimate gain = 1 ระบบมีคา ultimate period = 24-0.5

คําตอบ 3 :

ระบบมีคา ultimate gain = 2 และ มีคา ultimate frequency = 24-0.5

คําตอบ 4 :

ระบบมีคา ultimate gain = 2 ระบบมีคา ultimate period = 24-0.5
ิ์ ห
าว

167


58 of 235
ขอใดคือ transfer function Y ของรูปที่กําหนด


ิ์ ห

คําตอบ 1 :
คําตอบ 2 :
คําตอบ 3 :
คําตอบ 4 :
ขอที่ :

a
b
c
d


าว

168
ขอใดถูกตองที่สุด
คําตอบ 1 :

โดยทั่วไปเมื่อเพิ่มคา Kc ของตัวควบคุมแบบสัดสวน (proportional)เอาทพุดของกระบวนการมีคา offsetลดลง

คําตอบ 2 :

เมื่อเพิ่มคา Kc ของตัวควบคุมแบบสัดสวน(proportional)เอาทพุดของกระบวนการมีการแกวง


คําตอบ 3 :

59 of 235

คําตอบ 4 :
ขอที่ :

ขอ 1. และ 2. ถูก
ิ์ ห

169
ขอใดถูกตองที่สุดคําตอบ 1 :

โดยทั่วไปเมื่อเพิ่มคา Kc ของตัวควบคุมแบบสัดสวน (proportional)เอาทพุดของกระบวนการมีคา offsetลดลง

คําตอบ 2 :

เมื่อเพิ่มคา Kc ของตัวควบคุมแบบสัดสวน(proportional)เอาทพุดของกระบวนการมีการแกวง

คําตอบ 3 :

170
าว


คําตอบ 4 :
ขอที่ :ถูกทุกขอ

ขอใดถูกตองมากที่สุด
คําตอบ 1 :

เมื่อลด Kc ลงระบบจะแกวงนอยลง

คําตอบ 2 :

เมื่อเพิ่ม Kc ลงระบบจะแกวงนอยลง

คําตอบ 3 :

เมื่อลด ลงระบบจะแกวงนอยลง

คําตอบ 4 :

ขอ 1. และ 3. ถูก

60 of 235

ขอที่ :

171
พิจารณาขอความตอไปนี้
ก. การควบคุมแบบ feedback ทําใหระบบมีการตอบสนองตอการรบกวนเร็วขึ้น
ข. ตัวควบคุมชนิด integral action ทําใหการตอบสนองของตัวแปรที่ถูกควบคุมเกิดการแกวง
ค. ระบบที่สามารถอธิบายดวย Y(s) = 2/[s2-3s+1) เปนระบบที่มีเสถียรภาพ

ขอที่ :

คําตอบ 1 :

มีคําตอบถูกขอเดียว

คําตอบ 2 :

ขอ ก และ ข ถูกเทานั้น

คําตอบ 3 :

ขอ ข และ ค ถูกเทานั้น

คําตอบ 4 :

คําตอบถูกตองทุกขอ


ิ์ ห

172
ขอใดถูกตองมากที่สุด

คําตอบ 1 :


าว


คําตอบ 2 :

61 of 235

คําตอบ 3 :

คําตอบ 4 :
ขอที่ :

ขอ 1. และ 2. ถูก
ิ์ ห

173
ขอใดถูกตองมากที่สุด
คําตอบ 1 :

คําตอบ 2 :เมื่อลด Kc ระบบจะแกวงมากขึ้น


าว


62 of 235


ิ์ ห


าว


63 of 235
ิ์ ห

คําตอบ 3 :

คําตอบ 4 :
ขอที่ :

174
าว

ขอ 1. และ 2. ถูก


64 of 235


ิ์ ห

คําตอบ 1 :
คําตอบ 2 :
คําตอบ 4 :

175
าว


คําตอบ 3 :

ขอที่ :

P
PI
PID
PD65 of 235


ิ์ ห

คําตอบ 1 :


าว

คําตอบ 2 :คําตอบ 3 :

66 of 235
ิ์ ห

คําตอบ 4 :

ขอที่ :176วิธีการหาอัตราสวนแอมปจูดในระบบลงในทรานเฟอรฟงกชันและไดความสัมพันธดังขอใด
าว


คําตอบ 1 :

67 of 235

คําตอบ 2 :


ิ์ ห

คําตอบ 3 :


าว

คําตอบ 4 :ขอที่ :

177
68 of 235


ิ์ ห

คําตอบ 1 :
คําตอบ 2 :

คําตอบ 4 :

178
าว


คําตอบ 3 :

ขอที่ :

P
PI
PID
PD69 of 235


ิ์ ห

คําตอบ 1 :


าว


คําตอบ 2 :

70 of 235

คําตอบ 3 :
ิ์ ห

คําตอบ 4 :

ขอที่ :179


าว


71 of 235


ิ์ ห

ขอที่ :
าว

คําตอบ 1 :

ขอ 1. และ 2. ผิด

คําตอบ 2 :

ขอ 2. และ 1. ผิด

คําตอบ 3 :

ขอ 1. และ 3. ผิด

คําตอบ 4 :

ผิดทุกขอ

180
72 of 235


ิ์ ห

คําตอบ 1 :


าว

คําตอบ 2 :คําตอบ 3 :

73 of 235

คําตอบ 4 :
ขอที่ :

ไมมีขอที่ถูก181
Valve characteristic (f(x)) ขอใดกลาวถูกตอง

คําตอบ 1 :


ิ์ ห
าว


คําตอบ 2 :

74 of 235

คําตอบ 3 :
ิ์ ห

คําตอบ 4 :

ขอที่ :182


าวคําตอบ 1 :
คําตอบ 2 :
คําตอบ 3 :

-2 < k < 14/9
0 < k < 14/9
-2 < k < 0

75 of 235

คําตอบ 4 :
ขอที่ :

14/9 < k < 2

183
ขอใดถูกตองเกี่ยวกับคา Kc ของรูปขางลาง

คําตอบ 1 :
คําตอบ 2 :
คําตอบ 3 :
คําตอบ 4 :
ขอที่ :

Kc > 1 จะทําใหระบบเสถียร
Kc > - 1 จะทําใหระบบเสถียร
Kc < 1 จะทําใหระบบเสถียร
Kc < -1 จะทําใหระบบเสถียร

184
ิ์ ห
าว


76 of 235

คําตอบ 1 :


ิ์ ห

คําตอบ 2 :


าว

คําตอบ 3 :คําตอบ 4 :

77 of 235

ขอที่ :

คําตอบ 2 :
คําตอบ 3 :
คําตอบ 4 :

Air to open เพราะ ตองใชความดันของอากาศในการทําใหวาลวน้ําหลอเย็นเปดเพื่อลดอุณหภูมิของถังปฏิกรณ
Air to close เพราะ สามารถควบคุมการเปดปดวาลวไดดีกวาแบบ Air to open
Air to close เพราะ ประโยชนในดานความปลอดภัยเมื่อเกิดเหตุขัดของกับกระบวนการ
Air to open เพราะ ประโยชนในดานการประหยัดน้ําเมื่อเกิดเหตุขัดของกับกระบวนการไมทําใหน้ําหลอเย็นไหลออกเกินความจําเปน

186
Gain margin มีความเกี่ยวของกับขอใดมากที่สุด
คําตอบ 1 :
คําตอบ 2 :
คําตอบ 3 :
คําตอบ 4 :

ขอที่ :
ิ์ ห

185
Control valve สําหรับระบบน้ําหลอเย็นที่ใชในกระบวนการควบคุมอุณหภูมิของถังปฏิกรณเพื่อไมใหถังปฏิกรณมีอุณหภูมิสูงเกินไปควรเปนแบบใด ดวยเหตุผลใดเปนสําคัญ
คําตอบ 1 :

ขอที่ :187

BODE
Root- Locus
Step response
Nichol


าว


ขอใดเปนตัวแปรรบกวน

ขอที่ :

คําตอบ 1 :

อุณหภูมิของสิ่งแวดลอม

คําตอบ 2 :

ความเร็วลมของสิ่งแวดลอม

คําตอบ 3 :

อุณหภูมิในตูเย็น

คําตอบ 4 :

ตอบไดมากกวา 1 ขอ

188

78 of 235

ขอใดเปนตัวแปรรบกวน

ขอที่ :

คําตอบ 1 :

อัตราการไหลของน้ํา

คําตอบ 2 :

อุณหภูมิของน้ํา

คําตอบ 3 :

ระดับของน้ํา

คําตอบ 4 :

ถูกทุกขอ189
ในถังผสมใบหนึ่ง มีการเติมสารสองชนิดเขาผสมกัน การพัฒนาแบบจําลองของกระบวนการควรตั้งสมมติฐานใด

ขอที่ :

คําตอบ 1 :

การผสมของสารทั้งสองอยางสม่ําเสมอภายในถัง

คําตอบ 2 :

ระดับความสูงของถังคงที่

คําตอบ 3 :

อัตราการเติมของสารทั้งสองเขาผสมกันคงที่

คําตอบ 4 :

ไมมีการสูญเสียความรอนระหวางถังกับสิ่งแวดลอม

190


ิ์ ห
าว


79 of 235
เมื่อ F1 เพิ่มขึ้นขอใด


ิ์ ห

คําตอบ 1 :

ขอที่ :
าว

คําตอบ 3 :

h เพิ่มขึ้น
T1 เพิ่มขึ้น
T เพิ่มขึ้น

คําตอบ 4 :

สรุปไมได

คําตอบ 2 :

191
80 of 235
เมื่อ F2 ลดลง ขอใดถูกตอง


ิ์ ห

คําตอบ 1 :

ขอที่ :
าว

คําตอบ 3 :

T2 ลดลง
T ลดลง
T เพิ่มขึ้น

คําตอบ 4 :

สรุปไมได

คําตอบ 2 :

192
เมื่อ T1 = T2 ขอใดถูกตอง
คําตอบ 1 :
คําตอบ 2 :
คําตอบ 3 :

h คงที่
F1 คงที่
F2 คงที่

81 of 235

คําตอบ 4 :
ขอที่ :

สรุปไมได

193
เมื่อ T1 > T2 ขอใดถูกตอง


ิ์ ห


าว


คําตอบ 1 :

คําตอบ 2 :
คําตอบ 3 :
คําตอบ 4 :
ขอที่ :

194

F2 ลดลง T1 ลดลง
F2 เพิ่มขึ้น T ลดลง
F1 ลดลง T เพิ่มขึ้น
F1 เพิ่มขึ้น T ลดลง

82 of 235

ตัวแปรขาเขาของกระบวนการคืออะไร


ิ์ ห

คําตอบ 1 :
คําตอบ 2 :
คําตอบ 3 :
คําตอบ 4 :
ขอที่ :

195

A
h
T
Q


าว


83 of 235
ตัวแปรขาออกของกระบวนการคืออะไร


ิ์ ห

คําตอบ 1 :
คําตอบ 2 :
คําตอบ 3 :
คําตอบ 4 :
ขอที่ :

A
h
T
Q


าว

196


84 of 235
เมื่อ Q เพิ่มขึ้นจะมีผลอยางไร


ิ์ ห

คําตอบ 1 :
คําตอบ 2 :
คําตอบ 3 :
คําตอบ 4 :
ขอที่ :

h ลดลง
h เพิ่มขึ้น
T ลดลง
T เพิ่มขึ้น


าว

197


85 of 235
กระบวนการนี้เปนกระบวนการอันดับใด


ิ์ ห

ขอที่ :

คําตอบ 1 :

ศูนย

คําตอบ 2 :

หนึ่ง

คําตอบ 3 :

สอง

คําตอบ 4 :

สาม


าว

198


86 of 235
เมื่อ Q เพิ่มขึ้น 1 หนวย พบวา T เพิ่มขึ้น 2 หนวย โดยที่ h คงที่ ขอใดถูกตอง


ิ์ ห

ขอที่ :คําตอบ 1 :

การเปลี่ยนแปลงของ T แปรผันตรงกับการเปลี่ยนแปลงของ Q

คําตอบ 2 :

การเแปลี่ยนแปลงของ T จะมีขนาดมากกวาการเปลี่ยนแปลงของ Q

คําตอบ 3 :

การเปลี่ยนแปลงของ Q ไมมีผลตอการเปลี่ยนแปลงของ h

คําตอบ 4 :

ถูกทุกขอ
าว

199


87 of 235
ตัวแปรขาเขาของกระบวนการคือขอใด


ิ์ ห

คําตอบ 1 :
คําตอบ 2 :

คําตอบ 4 :

200
าว


คําตอบ 3 :

ขอที่ :

F0 F1
F1 F2
F0 F2
F0 F388 of 235
ตัวแปรขาออกของกระบวนการคือขอใด


ิ์ ห

คําตอบ 1 :
คําตอบ 2 :

คําตอบ 4 :

201
าว


คําตอบ 3 :

ขอที่ :

F1 F2
F0 F3
F1 F3
h1 h289 of 235
ขอใดตอไปนี้ถูกตอง


ิ์ ห

ขอที่ :
าว

คําตอบ 1 :

สารไหลจากถัง 1 ไปถัง 2 เมื่อ h1 > h2

คําตอบ 2 :

สารไหลจากถัง 1 ไปถัง 2 เมื่อ F0 > F3

คําตอบ 3 :

สารไหลจากถัง 2 เมื่อ F3 > F2

คําตอบ 4 :

สารไหลจากถัง 1 เมื่อ F0 > F1

202
90 of 235
F3 มีความสัมพันธกับ h2 อยางไร


ิ์ ห

คําตอบ 1 :

ขอที่ :
าว

คําตอบ 3 :

F3 = h2
F3 แปรผันตรงกับ h2
F3 แปรผกผันกับ h2

คําตอบ 4 :

ผิดทุกขอ

คําตอบ 2 :

203
91 of 235
F1 มีความสัมพันธกับ h1 และ h2 อยางไร


ิ์ ห

คําตอบ 1 :
คําตอบ 2 :
คําตอบ 4 :

204
าว

F1 แปรผันตรงกับ h1
F1 แปรผันตรงกับ h2
F1 แปนผันตรงกับ (h1 – h2)
F1 แปรผกผันกับ (h1 – h2)


คําตอบ 3 :

ขอที่ :92 of 235
หากสมมติให F2 = h2 ขอใดตอไปนี้ถูกตอง


ิ์ ห

ขอที่ :
าว

คําตอบ 1 :

กระบวนการนี้เปนกระบวนการอันดับหนึ่ง

คําตอบ 2 :

กระบวนการนี้เปนกระบวนการอันดับสอง

คําตอบ 3 :

กระบวนการนี้เปนกระบวนการอันดับสาม

คําตอบ 4 :

ก และ ข

205
93 of 235
เมื่อ F0 เพิ่มขึ้น ขอใดถูกตอง


ิ์ ห

คําตอบ 1 :

ขอที่ :
าว

คําตอบ 3 :

h1 เพิ่มขึ้น
F1 เพิ่มขึ้น
h2 เพิ่มขึ้น

คําตอบ 4 :

ถูกทุกขอ

คําตอบ 2 :

206
94 of 235
เมื่อ F0 เพิ่มขึ้น และ F3 ลดลง ขอใดถูกตอง


ิ์ ห

คําตอบ 1 :

ขอที่ :
าว

คําตอบ 3 :

h2 คงที่
F2 คงที่
h1 ลดลง

คําตอบ 4 :

สรุปไมได

คําตอบ 2 :

207
95 of 235
h1 จะคงที่ก็ตอเมื่อเปนไปตามขอใด


ิ์ ห

คําตอบ 1 :
คําตอบ 2 :
คําตอบ 4 :

208
าว

F0 คงที่
h1 = h2 และ F0 คงที่
F2 = F 3 และ F0 คงที่
F1 = F2 และ F0 คงที่


คําตอบ 3 :

ขอที่ :96 of 235
หาก F0 > F3 และ h 1 > h2


ิ์ ห

คําตอบ 1 :
าว

คําตอบ 3 :

F1 จะทําให h2 เพิ่มขึ้น
F1 จะทําให h1 ลดลง
h2 เพิ่มขึ้นทําให F2 เพิ่มขึ้น

คําตอบ 4 :

ถูกทุกขอ

คําตอบ 2 :

ขอที่ :

209
97 of 235
ตัวแปรขาเขาของกระบวนการคืออะไร


ิ์ ห

คําตอบ 1 :
คําตอบ 2 :
คําตอบ 4 :

210
าว

Fi F Ti T
Fi Ti h A
Fi Ti Q
hFT


คําตอบ 3 :

ขอที่ :98 of 235
ตัวแปรขาออกของกระบวนการคืออะไร (งาย)


ิ์ ห

คําตอบ 1 :
คําตอบ 2 :
คําตอบ 4 :

211
าว


คําตอบ 3 :

ขอที่ :

FQ
TA
FT
hT99 of 235
ในการพัฒนาแบบจําลองกระบวนการ ควรตั้งสมมติฐานอะไรบาง


ิ์ ห

ขอที่ :
าว

คําตอบ 1 :

T คงที่

คําตอบ 2 :

ความหนาแนน คงที่


คําตอบ 3 :

ไมมีการสูญเสียพลังงานความรอนสูสิ่งแวดลอม

คําตอบ 4 :

ถูกทั้ง 3 และ 4

212100 of 235
สมการอธิบายกระบวนการคืออะไร


ิ์ ห

ขอที่ :
าว

คําตอบ 1 :

สมการสมดุลมวลสาร

คําตอบ 2 :

สมการสมดุลพลังงาน


คําตอบ 3 :

สมการสมดุลโมเมนตัม

คําตอบ 4 :

ก และ ข

213101 of 235
Degree of freedom ของกระบวนการนี้เทากับเทาใด


ิ์ ห

ขอที่ :

คําตอบ 1 :

ศูนย

คําตอบ 2 :

หนึ่ง
าว


คําตอบ 3 :

สอง

คําตอบ 4 :

สาม

214102 of 235
ขอใดถูกตอง


ิ์ ห

คําตอบ 1 :

ขอที่ :
าว

คําตอบ 3 :

Q มีคาเปนบวกและลบได
Q มีคาเปนบวกเมื่อ Ti < T
Q มีคาเปนลบเมื่อ Ti > T

คําตอบ 4 :

ถูกทุกขอ

คําตอบ 2 :

215
103 of 235
h มีความสัมพันธกับ Q และ T อยางไร


ิ์ ห

คําตอบ 1 :

ขอที่ :
าว

คําตอบ 3 :

Q เพิ่มขึ้น h เพิ่มขึ้น
T เพิ่มขึ้น h เพิ่มขึ้น
Q และ T เพิ่มขึ้น h เพิ่มขึ้น

คําตอบ 4 :

ผิดทุกขอ

คําตอบ 2 :

216
104 of 235
เมื่อ Ti เพิ่มขึ้น จะมีผลอยางไร


ิ์ ห

คําตอบ 1 :
คําตอบ 2 :
คําตอบ 4 :

217
าว

Q เพิ่มขึ้น
Q ลดลง
T เพิ่มขึ้น
T ลดลง


คําตอบ 3 :

ขอที่ :105 of 235
กระบวนการนี้มีเสถียรภาพในกรณีใด


ิ์ ห

คําตอบ 1 :
คําตอบ 2 :
คําตอบ 4 :

218
าว

Q คงที่
Fi คงที่
Fi และ Ti คงที่
Q Fi และ Ti คงที่


คําตอบ 3 :

ขอที่ :106 of 235
หนวยของ Q ที่เปนไปไดคืออะไร


ิ์ ห

ขอที่ :
าว

คําตอบ 1 :

จูล

คําตอบ 2 :

จูลตอวินาที


คําตอบ 3 :

จูลตอวินาทีตอพื้นที่

คําตอบ 4 :

ถูกทุกขอ

219107 of 235
ในการพัฒนาแบบจําลองกระบวนการขางตน ตองหาความสัมพันธระหวาง F และ h ขอใดตอไปนี้ถูกตอง


ิ์ ห

คําตอบ 1 :
คําตอบ 2 :
คําตอบ 4 :

220
าว

F แปรผันตรงกับ h
F แปรผกผันกับ h
F ไมขึ้นกับ h
F แปรผันตรงกับ h เมื่อ T คงที่


คําตอบ 3 :

ขอที่ :108 of 235
เมื่อ Fi เพิ่มขึ้น ขอใดถูกตอง


ิ์ ห

คําตอบ 1 :
คําตอบ 2 :
คําตอบ 4 :

221
าว

Ti เพิ่มขึ้น
T เพิ่มขึ้น
F เพิ่มขึ้น
Q ลดลง


คําตอบ 3 :

ขอที่ :109 of 235
เมื่อ Fi ลดลง ขอใดถูกตอง


ิ์ ห

คําตอบ 1 :
คําตอบ 2 :
คําตอบ 4 :

222
าว

Ti ลดลง
T เพิ่มขึ้น
F เพิ่มขึ้น
h เพิ่มขึ้น


คําตอบ 3 :

ขอที่ :ถังปฏิกรณเคมีที่มีปฏิกิริยาไมผันกลับแบบคายความรอน และมีการระบายความรอนดวยน้ําผานผนังโดยรอบของถังปฏิกรณ การกระทําขอใดตอไปนี้ไมทําใหเสถียรภาพของระบบใน
การควบคุมอุณหภูมิใหคงที่โดยการปรับอัตราไหลของน้ําหลอเย็นดีขึ้น
คําตอบ 1 :

ออกแบบใหถังปฏิกรณมีขนาดใหญ

คําตอบ 2 :

ออกแบบใหถังปฏิกรณมีขนาดเล็ก

คําตอบ 3 :

ออกแบบใหถังปฏิกรณมีอุณหภูมิต่ําๆ

110 of 235

คําตอบ 4 :
ขอที่ :

ออกแบบใหระบบมีคาสัมประสิทธิ์ในการถายเทความรอนสูงๆ

223
วาลวควบคุมมี action เปนแบบใดเมื่อพิจารณาในแงของความปลอดภัยในกรณีที่ไมมีพลังงานจายใหกับวาลว
คําตอบ 1 :
คําตอบ 2 :
คําตอบ 3 :
คําตอบ 4 :

ขอที่ :

NC, NO
FC, FO
direct, reverse
on, off

224
FT 101 คืออุปกรณใด


ิ์ ห


าวคําตอบ 1 :
คําตอบ 2 :
คําตอบ 3 :

Sensor
Transmitter
Controller

111 of 235

คําตอบ 4 :
ขอที่ :

Transducer

225
เสนสัญลักษณ ---- หมายถึงเสนของอะไร


ิ์ ห

ขอที่ :
าว

คําตอบ 1 :

สัญญาณไฟฟา

คําตอบ 2 :

สายไฟ

คําตอบ 3 :

ทอ

คําตอบ 4 :

สัญญาณความดัน

226
ถังปฏิกรณเคมีที่มีปฏิกิริยาไมผันกลับแบบคายความรอน และมีการระบายความรอนดวยน้ําผานผนังโดยรอบของถังปฏิกรณ การกระทําขอใดตอไปนี้ไมทําใหเสถียรภาพของระบบใน
การควบคุมอุณหภูมิใหคงที่โดยการปรับอัตราไหลของน้ําหลอเย็นดีขึ้น
คําตอบ 1 :

ออกแบบใหถังปฏิกรณมีขนาดใหญ

คําตอบ 2 :

ออกแบบใหถังปฏิกรณมีขนาดเล็ก

112 of 235

ขอที่ :

คําตอบ 3 :

ออกแบบใหถังปฏิกรณมีอุณหภูมิต่ําๆ

คําตอบ 4 :

ออกแบบใหระบบมีคาสัมประสิทธิ์ในการถายเทความรอนสูงๆ

227
รูปแบบการควบคุมที่มีใชมากที่สุดในอุตสาหกรรมคือแบบใด
คําตอบ 1 :
คําตอบ 2 :
คําตอบ 3 :
คําตอบ 4 :

ขอที่ :

Feed back
Feed forward
Ratio
Cascade


ิ์ ห

228

พิจารณาเครื่องมือวัดอัตราการไหลซึ่งมีคุณสมบัติเชิงเสนพบวา ถาอัตราการไหลเทากับ 400 gal/min เครื่องจะอานคาไดเทากับ 15 psig ถาอัตราการไหลเทากับ 0 gal/min เครื่อง
จะอานคาไดเทากับ 3 psig ก. เครื่องมือนี้มีคา zero = 3 psig ข. เครื่องมือนี้มีคา span = 400 gal/min ค. เครื่องมือนี้มีคา gain = 33.33 (gal/min)/psig

ขอที่ :

คําตอบ 1 :

มีคําตอบถูกขอเดียว

คําตอบ 2 :

ขอ ก และ ข ถูกเทานั้น

คําตอบ 3 :

ขอ ข และ ค ถูกเทานั้น

คําตอบ 4 :

คําตอบถูกตองทุกขอ

229วาลวควบคุมมี action เปนแบบใดเมื่อพิจารณาในแงของความปลอดภัยในกรณีที่ไมมีพลังงานจายใหกับวาลว
คําตอบ 1 :
คําตอบ 2 :
คําตอบ 3 :
คําตอบ 4 :
ขอที่ :

230

NC, NO
FC, FO
direct, reverse
on, off
าว


113 of 235
จากรูปมีวงจรควบคุมทั้งหมดกี่ loop


ิ์ ห

คําตอบ 1 :
คําตอบ 2 :
คําตอบ 3 :
คําตอบ 4 :
ขอที่ :

231

1
2
3
4


าว


114 of 235
LT 101 คืออุปกรณใด


ิ์ ห

คําตอบ 1 :
คําตอบ 2 :
คําตอบ 3 :
คําตอบ 4 :
ขอที่ :

232

Sensor
Transmitter
Controller
Transducer


าว


115 of 235
PLC 101 คืออุปกรณใด


ิ์ ห

คําตอบ 1 :
คําตอบ 2 :
คําตอบ 3 :
คําตอบ 4 :
ขอที่ :

233

Sensor
Transmitter
Controller
Transducer


าว


116 of 235
FY 101C คืออุปกรณใด


ิ์ ห

คําตอบ 1 :
คําตอบ 2 :
คําตอบ 3 :
คําตอบ 4 :
ขอที่ :

234

Sensor
Transmitter
Controller
Transducer


าว


117 of 235
FCV 102 คืออุปกรณใด


ิ์ ห

คําตอบ 1 :
คําตอบ 2 :
คําตอบ 3 :
คําตอบ 4 :
ขอที่ :

235

Sensor
Control valve
Controller
Transmitter


าว


118 of 235
FE 101 คืออุปกรณใด


ิ์ ห

คําตอบ 1 :
คําตอบ 2 :
คําตอบ 3 :
คําตอบ 4 :
ขอที่ :

236

Sensor
Control valve
Controller
Transmitter


าว


119 of 235
FIC 101 ติดตั้งอยูที่ใด


ิ์ ห

ขอที่ :

คําตอบ 1 :

ที่ตัว boiler

คําตอบ 2 :

ที่ทอ fuel

คําตอบ 3 :

ที่หองควบคุมบนแผงควบคุม

คําตอบ 4 :

ที่หองควบคุมใตแผงควบคุม

237


าว


120 of 235
FT 101 ติดตั้งอยูที่ใด


ิ์ ห

ขอที่ :

คําตอบ 1 :

ที่ตัว boiler

คําตอบ 2 :

ที่ทอ fuel

คําตอบ 3 :

ที่หองควบคุมบนแผงควบคุม

คําตอบ 4 :

ที่หองควบคุมใตแผงควบคุม

238


าว


121 of 235
FY 102B ติดตั้งอยูที่ใด


ิ์ ห

ขอที่ :

คําตอบ 1 :

ที่ตัว boiler

คําตอบ 2 :

ที่ทอ fuel

คําตอบ 3 :

ที่หองควบคุมบนแผงควบคุม

คําตอบ 4 :

ไมมีขอใดถูก

239


าว


122 of 235
เสนสัญลักษณ ---- หมายถึงเสนของอะไร


ิ์ ห

ขอที่ :

คําตอบ 1 :

สัญญาณไฟฟา

คําตอบ 2 :

สายไฟ

คําตอบ 3 :

ทอ

คําตอบ 4 :

สัญญาณความดัน

240


าว


123 of 235
การควบคุมระดับน้ําในหมอไอน้ําที่แสดงในรูปเปนการควบคุมแบบใด


ิ์ ห

คําตอบ 1 :
คําตอบ 2 :
คําตอบ 3 :
คําตอบ 4 :
ขอที่ :

241

Feedback
Ratio
Cascade
Feedback + ratio


าว


124 of 235
การควบคุมความดันในหมอไอน้ําที่แสดงในรูปเปนการควบคุมแบบใด


ิ์ ห

คําตอบ 1 :
คําตอบ 2 :
คําตอบ 3 :
คําตอบ 4 :
ขอที่ :

242

Feedback
Ratio
Feedback + ratio
Feedback + cascade


าว


125 of 235
การควบคุมอัตราการไหล 102 เปนการควบคุมแบบใด


ิ์ ห

คําตอบ 1 :
คําตอบ 2 :
คําตอบ 3 :
คําตอบ 4 :
ขอที่ :

243

Feedback
Ratio
Feedback + ratio
Feedback + cascade


าว


126 of 235
ตัวควบคุมในการควบคุมระดับน้ําใช setpoint แบบใด


ิ์ ห

คําตอบ 1 :
คําตอบ 2 :
คําตอบ 3 :
คําตอบ 4 :
ขอที่ :

244

Local
Dual
Remote
Balance


าว


ตัวควบคุมในการควบคุมความดันใช setpoint แบบใด
คําตอบ 1 :
คําตอบ 2 :
คําตอบ 3 :

คําตอบ 4 :
ขอที่ :

Local
Dual
Remote
Balance

245
ตัวควบคุมในการควบคุมอัตราการไหล 101 ใช setpoint แบบใด

127 of 235

คําตอบ 1 :
คําตอบ 2 :
คําตอบ 3 :
คําตอบ 4 :
ขอที่ :

Local
Dual
Remote
Balance

246ตัวควบคุมในการควบคุมอัตราการไหล 102 ใช setpoint แบบใด
ิ์ ห


าว


คําตอบ 1 :
คําตอบ 2 :

คําตอบ 3 :
คําตอบ 4 :
ขอที่ :

247

Local
Dual
Remote
Balance

128 of 235

จะเกิดปรากฎการณใดเมื่อมีการปอนวัตถุดิบที่มีอุณหภูมิต่ํากวาอุณหภูมิที่สภาวะคงตัวของเครื่องปฏิกรณเคมีเขาสูเครื่องปฏิกรณเพื่อตองการผลิตผลิตภัณฑใหไดมากขึ้น โดย
ปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นในเครื่องปฏิกรณเปนปฏิกิริยาคายความรอน

คําตอบ 1 :
คําตอบ 2 :
คําตอบ 3 :
คําตอบ 4 :
ขอที่ :

248
คา poles ของระบบอันดับสองมีคา = 3 ± 2 i แสดงวาระบบมีผลการตอบสนองอยางไร
คําตอบ 1 :
คําตอบ 2 :
คําตอบ 3 :
คําตอบ 4 :

ขอที่ :

คําตอบ 2 :
คําตอบ 3 :
คําตอบ 4 :

Time delays response
Overshoot response
Unstable response
Inverse response
ิ์ ห

250
คา poles ของระบบอันดับสองมีคา = -1, -3 แสดงวาระบบมีผลการตอบสนองอยางไร
คําตอบ 1 :
คําตอบ 2 :
คําตอบ 3 :
าว

Time delays response
Stable response
Overshoot response
Inverse response


คําตอบ 4 :
ขอที่ :

Time delays response
Overshoot response
Unstable response
Inverse response

249
คา poles ของระบบอันดับสองมีคา = 3, -2 แสดงวาระบบมีผลการตอบสนองอยางไร
คําตอบ 1 :

ขอที่ :

Time delays response
Overshoot response
unstable response
inverse response

251
คา zero ของระบบอันดับสองมีคา = 3 แสดงวาระบบมีผลการตอบสนองอยางไร
คําตอบ 1 :
คําตอบ 2 :
คําตอบ 3 :
คําตอบ 4 :

Time delays response
Overshoot response
Stable response
Inverse response

129 of 235

ขอที่ :

252
อุปกรณการวัดอุณหภูมิที่สามารถใชไดกับระบบการควบคุมอัตโนมัติคือ
คําตอบ 1 :
คําตอบ 2 :
คําตอบ 3 :
คําตอบ 4 :

ขอที่ :

pyrometer
thermometer
Resistance temperature detector
thermister253
อุปกรณการวัดอุณหภูมิใดที่สามารถใชในการสอบเทียบอุปกรณวัดอื่นๆได
คําตอบ 1 :
คําตอบ 2 :
คําตอบ 3 :
คําตอบ 4 :

ขอที่ :

pyrometer
thermometer
Resistance temperature detector
thermister

254


ิ์ ห

อุปกรณการวัดอุณหภูมิใดที่สามารถใชในการวัดอุณหภูมิของเตาเผาแบบพกพา
คําตอบ 1 :
คําตอบ 2 :
คําตอบ 3 :
คําตอบ 4 :
ขอที่ :

pyrometer
thermometer
Resistance temperature detector
thermister
าว

255

อุปกรณการวัดอุณหภูมิที่เรียกกันทั่วไปวา PT 100 หมายถึงอุปกรณวัดใด


คําตอบ 1 :

คําตอบ 2 :
คําตอบ 3 :
คําตอบ 4 :
ขอที่ :

pyrometer
thermometer
Resistance temperature detector
thermister

256
ขอใดตอไปนี้ถูกตองที่สุด
คําตอบ 1 :

เทอรโมคับเปลแบบ T เหมาะสําหรับวัดอุณหภูมิที่สูงกวาจุดเดือด

130 of 235

ขอที่ :

คําตอบ 2 :

เทอรโมคับเปลแบบ S สามารถใชงานในสภาวะ oxidizing และ inert ไดดี

คําตอบ 3 :

เทอรโมคับเปลแบบ J ไมสามารถวัดอุณหภูมิในสภาวะสูญญากาศได

คําตอบ 4 :

เทอรโมคับเปลแบบ K สามารถวัดอุณหภูมิไดในสภาวะสูญญากาศ

257
วัสดุที่ใชทํา Thermister คืออะไร

ขอที่ :

คําตอบ 1 :

โลหะ

คําตอบ 2 :

อโลหะ

คําตอบ 3 :

เซรามิคส

คําตอบ 4 :

สารกึ่งตัวนํา
ิ์ ห

258
ขอใดไมใชอุปกรณวัดความดัน

ขอที่ :

คําตอบ 1 :

บูรดอง

คําตอบ 2 :

เบลโลว

คําตอบ 3 :

โรตามิเตอร

คําตอบ 4 :

ไดอะแฟรม

259

อุปกรณวัดความดันชนิดใดที่ใชวัดความดันต่ําๆ ที่ไมเกิน 10 มิลลิบาร

ขอที่ :

คําตอบ 1 :

บูรดอง

คําตอบ 2 :

เบลโลว

คําตอบ 3 :

มาโนมิเตอรแบบทอเอียง

คําตอบ 4 :

มาโนมิเตอรแบบตัวยู

260
าว


หลักการทํางานของบูรดองคืออะไร
คําตอบ 1 :

การเหยียดตัวของโลหะเมื่อไดรับความรอน

คําตอบ 2 :

การเหยียดตัวของโลหะเมื่อไดรับความดัน

คําตอบ 3 :

การเหยียดตัวของโลหะเมื่อไดรับกระแสไฟฟา

คําตอบ 4 :

การเหยียดตัวของโลหะเมื่อไดรับความตางศักย

131 of 235

ขอที่ :

261
เคมีคอลซีลมีหนาที่อะไร

ขอที่ :

คําตอบ 1 :

เพื่อปองกันการรั่วซึมของของไหลออกจากระบบ

คําตอบ 2 :

เพื่อปองกันไมใหของไหลสัมผัสกับอุปกรณวัดความดันโดยตรง

คําตอบ 3 :

เพื่อใหสามารถวัดความดันต่ําๆได

คําตอบ 4 :

เพื่อใหสามารถวัดความดันสูงๆได262
เครื่องมือที่ใชสอบเทียบเครื่องมือวัดความดันอื่นคือ

ขอที่ :

คําตอบ 1 :

บูรดอง

คําตอบ 2 :

Dead weight

คําตอบ 3 :

ไดอะแฟรม

คําตอบ 4 :

ดิสเพรสเซอร
ิ์ ห

263
ขอใดเปนการวัดระดับดวยวิธีการวัดโดยตรง

ขอที่ :

คําตอบ 1 :

อุปกรณการวัดแบบอัลตราโซนิค

คําตอบ 2 :

ดิพสติค

คําตอบ 3 :

คาพาซิเทน

คําตอบ 4 :

การวัดระดับแบบคลื่นอินฟราเรด


าว

264

อุปกรณการวัดระดับใดเหมาะสําหรับวัดระดับของน้ํามันในการขุดเจาะน้ํามัน
คําตอบ 1 :

อุปกรณการวัดแบบอัลตราโซนิค

คําตอบ 2 :

ลูกลอย

คําตอบ 3 :

คาพาซิเทน

คําตอบ 4 :

การวัดระดับแบบคลื่นอินฟราเรด


ขอที่ :

265
อุปกรณการวัดระดับใดเหมาะสําหรับวัดระดับของน้ํามันในถังน้ํามัน
คําตอบ 1 :

อุปกรณการวัดแบบอัลตราโซนิค

คําตอบ 2 :

ลูกลอย

132 of 235

ขอที่ :

คําตอบ 3 :

คาพาซิเทน

คําตอบ 4 :

การวัดระดับแบบคลื่นอินฟราเรด

266
อุปกรณการวัดระดับใดเหมาะสําหรับวัดระดับของสารที่มีคุณสมบัติเหนียวแชนกาวลาเท็กซ เปนตน

ขอที่ :

คําตอบ 1 :

อุปกรณการวัดแบบอัลตราโซนิค

คําตอบ 2 :

ลูกลอย

คําตอบ 3 :

คาพาซิเทน

คําตอบ 4 :

การวัดระดับแบบใชรังสี
ิ์ ห

267
ขอใดไมใชอุปกรณการวัดอัตราการไหลโดยอาศัยหลักการแบบความดันดิฟเฟอเรนเชียล

ขอที่ :

คําตอบ 1 :

ทอเวนทูรี

คําตอบ 2 :

วอรเท็กซ

คําตอบ 3 :

นอซเซิล

คําตอบ 4 :

ออริฟส

268

อุปกรณการวัดใดใชสําหรับวัดปริมาณการไหลโดยมวล

ขอที่ :

คําตอบ 1 :

ทอเวนทูรี

คําตอบ 2 :

โคลิโอลิส

คําตอบ 3 :

นอซเซิล

คําตอบ 4 :

เทอรไบน

269
าว


เครื่องมือวัดแบบนอซเซิลไมเหมาะกับของเหลวชนิดใด

ขอที่ :

คําตอบ 1 :

ของเหลวที่มีสารแขวนลอย

คําตอบ 2 :

ของเหลวที่มีฤทธิ์กัดกรอน

คําตอบ 3 :

ของเหลวที่มีความหนืดสูง

คําตอบ 4 :

ของเหลวที่มีอุณหภูมิสูง

133 of 235
270

มาตรวัดน้ําที่ใชตามบานเรือนสวนใหญเปนเครื่องมือวัดโดยใชหลักการใด

ขอที่ :

คําตอบ 1 :

ความดันดิฟเฟอเรลเซียล

คําตอบ 2 :

อัลตราโซนิค

คําตอบ 3 :

สนามแมเหล็ก

คําตอบ 4 :

โพสซิทีฟดิสเพลสเมนท271
ขอใดเปนหลักการวัดอัตราการไหลแบบโอวอล

ขอที่ :

คําตอบ 1 :

ใชดิสก

คําตอบ 2 :

ใชลูกหมุน

คําตอบ 3 :

ใชเฟอง

คําตอบ 4 :

ใชใบพัด

272สมการอนุพันธ (dynamic model) ใด ที่ไดจากการทําสมดุลมวลสาร ที่ถูกตอง สมบูรณ

คําตอบ 1 :
ิ์ ห
าวคําตอบ 2 :

134 of 235
ิ์ ห

คําตอบ 3 :

คําตอบ 4 :
ขอที่ :ขอ 2. และ 3. ถูก

273


าว

วาลวสําหรับปลอยน้ําจากบอบําบัดน้ําเสียสูแมน้ําหรือแหลงน้ําธรรมชาติควรเปนแบบใด
คําตอบ 1 :

ขอที่ :

คําตอบ 2 :

Air to close
Air to open

คําตอบ 3 :

แบบใดก็ได

คําตอบ 4 :

ตองใชทั้งสองแบบรวมกัน

274


ถังผสมสารถูกควบคุมอุณหภูมิดวยน้ําหลอเย็น ขอใดถูกตองที่สุดเกี่ยวกับวาลวควบคุมของน้ําหลอเย็นและ controller action
คําตอบ 1 :

วาลวเปนแบบ air to close, controller action แบบ direct action

คําตอบ 2 :

วาลวเปนแบบ air to close, controller action แบบ reverse action

คําตอบ 3 :

วาลวเปนแบบ air to open, controller action แบบ direct action

135 of 235

คําตอบ 4 :
ขอที่ :

ขอ 2 และ ขอ 3 ถูก

275
ระดับของเหลวภายในถังถูกควบคุมดวยวาลวของสารที่ปอนเขามา ถาพิจารณาในดานความปลอดภัย ขอใดถูกตองมากที่สุด

ขอที่ :

คําตอบ 1 :

วาลวเปนแบบ air to close, controller action แบบ direct action

คําตอบ 2 :

วาลวเปนแบบ air to close, controller action แบบ reverse action

คําตอบ 3 :

วาลวเปนแบบ air to open, controller action แบบ direct action

คําตอบ 4 :

วาลวเปนแบบ air to open, controller action แบบ reverse action

276
ิ์ ห

ระดับของเหลวภายในถังถูกควบคุมดวยวาลวของสารที่ออก ขอใดถูก

ขอที่ :

คําตอบ 1 :

วาลวเปนแบบ air to close, controller action แบบ direct action

คําตอบ 2 :

วาลวเปนแบบ air to open, controller action แบบ direct action

คําตอบ 3 :

วาลวเปนแบบ fail-closed, controller action แบบ reverse action

คําตอบ 4 :

วาลวเปนแบบ fail-open, controller action แบบ direct action

277

ปริมาณแกสภายในถังบรรจุถูกควบคุมโดยพิจารณาจากความดันที่อานได ซึ่งถาพบวาความดันที่อานไดมีคาสูงกวา set-point ขอใดถูกตองมากที่สุดและสอดคลองกับความปลอดภัย
ของระบบ

ขอที่ :

ขอที่ :

คําตอบ 1 :

วาลวเปนแบบ air to close, controller action แบบ direct action

คําตอบ 2 :

วาลวเปนแบบ air to open, controller action แบบ direct action

คําตอบ 3 :

วาลวเปนแบบ air to close, controller action แบบ reverse action

คําตอบ 4 :

วาลวเปนแบบ air to open, controller action แบบ reverse action
าว


278
ถา y(s) = (s+1)e-0.5s /[s(s+2)(s+3)] คาของ y(t) ที่สภาวะคงตัวจะมีคาเทาไร
คําตอบ 1 :

ไมมีคาที่สภาวะคงตัว

คําตอบ 2 :

คาที่สภาวะคงตัว คือ 6

คําตอบ 3 :

มีคาที่สภาวะคงตัว ประมาณ 0.17

คําตอบ 4 :

มีคาที่สภาวะคงตัว ประมาณ 0.017

279

136 of 235

ถา y(s) =(5s+2)/[s(5s+4)] คาเริ่มตน y(0) และคาที่สภาวะคงตัว yss เปนเทาไร
คําตอบ 1 :
คําตอบ 2 :
คําตอบ 3 :
คําตอบ 4 :
ขอที่ :

y(0) = 0.5, yss = 1
y(0) = 1, yss = 0.5
y(0) = 0.5, yss = 0.5
y(0) = 2, yss = 0.5280
คาของ a และ b ของสมการ (s+5)/[(s+1)(s+4)] = a/(s+1) + b/(s+4) มีคาเทาไร
คําตอบ 1 :
คําตอบ 2 :
คําตอบ 3 :
คําตอบ 4 :

ขอที่ :
ิ์ ห281
Control valve สําหรับระบบน้ําหลอเย็นที่ใชในกระบวนการควบคุมอุณหภูมิของถังปฏิกรณเพื่อไมใหถังปฏิกรณมีอุณหภูมิสูงเกินไปควรเปนแบบใด ดวยเหตุผลใดเปนสําคัญ
คําตอบ 1 :
คําตอบ 2 :
คําตอบ 3 :
คําตอบ 4 :

ขอที่ :

a = 4/3, b = -1/3
a = -4/3, b = 1/3
a = 1/3, b = -4/3
a = -1/3, b = 4/3

Air to open เพราะ ตองใชความดันของอากาศในการทําใหวาลวน้ําหลอเย็นเปดเพื่อลดอุณหภูมิของถังปฏิกรณ
Air to close เพราะ สามารถควบคุมการเปดปดวาลวไดดีกวาแบบ Air to open
Air to close เพราะ ประโยชนในดานความปลอดภัยเมื่อเกิดเหตุขัดของกับกระบวนการ
Air to open เพราะ ประโยชนในดานการประหยัดน้ําเมื่อเกิดเหตุขัดของกับกระบวนการไมทําใหน้ําหลอเย็นไหลออกเกินความจําเปน

282
าว

น้ําไหลเขาสูถังทรงกระบอกดวยอัตราการไหล , q, และอัตราการไหลออกจากถัง, q1, เปนฟงกชันกับระดับความสูงของน้ําในถัง, h, ตามสมการ q1 = h/R ถาถังมีพื้นที่หนาตัดเปน
A ขอใดถูกตอง
คําตอบ 1 :

Transfer function H(s)/Q(s) = 1/(ARs +1) และ Q1(s)/Q(S) = R/(AS+1/R)
Transfer function H(s)/Q(s) = R/(ARs +1) และ Q1(s)/Q(S) = R/(AS+1/R)
Transfer function H(s)/Q(s) = 1/(ARs +1) และ Q1(s)/Q(S) = 1/[R(AS+1/R)]
Transfer function H(s)/Q(s) = R/(ARs +1) และ Q1(s)/Q(S) = 1/[R(AS+1/R)]


คําตอบ 2 :

คําตอบ 3 :

คําตอบ 4 :
ขอที่ :

283
ถัง ตอกัน 2 ถัง ถาพิจาณาความเขมขนขอวงสาร A ที่ทางเขาพบวามีความเขมขน CA0 และในถังที่ สองมีความเขมขนเปน CA2 ซึ่งแสดงในรูปของ transfer function ไดคือ
CA2(s)/CA0(s) = 0.5/(5s+1)2 และเนื่องจากไมสามารถควบคุมความเขมขนที่ทางเขาใหคงที่ที่สภาวะคงตัวได แตไดประมาณวาการเปลี่ยนแปลงดังกลาวเปนแบบ sine wave ที่
มี ขนาด 0.1 mole/m3 และมีความถี่ 0.2 rad/min จงพิจารณาวาการเปลี่ยนแปลงของความ
137 of 235
คําตอบ 1 :

ลูกคาไมสามารถรับซื้อสาร A ได เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงเปน 0.25 mol/m3

ขอที่ :

คําตอบ 2 :

ลูกคาไมสามารถรับซื้อสาร A ได เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงเปน 0.5 mol/m3

คําตอบ 3 :

ลูกคาสามารถรับซื้อสาร A ได เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงเพียง 0.05 mol/m3

คําตอบ 4 :

ลูกคาสามารถรับซื้อสาร A ได เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงเพียง 0.025 mol/m3

284
ถา transfer function ของตัวแปร perturbation ของสาร A ที่ทางออกของถังปฎิกรณเปนดังนี้ CA2p(s)/CA0p(s) = 0.5/(5s+1)2 จงหาคาของ CA2 ที่สภาวะคงตัว เมื่อ CA0p
= 2 mole/l ( กอนการเปลี่ยนแปลงของ CA0, CA0 = 1.5 mole/l, CA2 = 1 mole/l)
คําตอบ 1 :

ไมสามารถหาคาของ CA2 ไดเนื่องจากไมมีสภาวะคงตัว

คําตอบ 2 :

CA2 = 1 mole/l
CA2 = 1.5 mole/l
CA2 = 2 mole/l

คําตอบ 3 :
คําตอบ 4 :
ขอที่ :

285
ระบบมี transfer function คือ G(S) = 12/(8s+1) ขอใดถูก

ขอที่ :

คําตอบ 1 :

มี critical frequency ที่ 8

คําตอบ 2 :

มี resonance frequency ที่ 1.5

คําตอบ 3 :

มี corner frequency ที่ 0.125

คําตอบ 4 :

มี ultimate frequency ที่ 0.1

286


ิ์ หถาที่ critical frequency ระบบมีคา amplitude ratio =0.235 ขอใดถูก

ขอที่ :
าว

คําตอบ 1 :

ระบบมีคา ultimate gain ที่ 0.235

คําตอบ 2 :

ระบบมี ultimate gain ที่ 4.255

คําตอบ 3 :

ระบบมี gain margin ที่ 4.255

คําตอบ 4 :

ขอ 2 และ 3 ถูก

287


ปรากฎการณที่การเปลี่ยนแปลงของอินพุทที่เวลา t = 0 นาที โดยที่เอาทพุทเกิดการเปลี่ยนแปลงที่เวลา t = 2 นาที เรียกวา
คําตอบ 1 :
คําตอบ 2 :
คําตอบ 3 :
คําตอบ 4 :

time delays
time constant
rise time
settling time

138 of 235

ขอที่ :

288
ผลการตอบสนองของระบบมีการเปลี่ยนแปลงไวหรือชาเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงอินพุทจะพิจารณาจาก
คําตอบ 1 :
คําตอบ 2 :
คําตอบ 3 :
คําตอบ 4 :

ขอที่ :

time delays
time constant
rise time
settling time289

เวลาที่ผลการตอบสนองของระบบมีการเปลี่ยนแปลงอยูในชวง ± 5% จากคาที่สภาวะคงตัวหลังจากมีการเปลี่ยนแปลงอินพุท เรียกวา
คําตอบ 1 :
คําตอบ 2 :
คําตอบ 3 :
คําตอบ 4 :
ขอที่ :
ิ์ ห

time delays
time constant
rise time
settling time

290เวลาที่ผลการตอบสนองของระบบเขาสูคาที่สภาวะคงตัวครั้งแรกหลังจากมีการเปลี่ยนแปลงอินพุท เรียกวา
คําตอบ 1 :
คําตอบ 2 :
คําตอบ 3 :
คําตอบ 4 :
ขอที่ :

time delays
time constant
rise time
settling time
าว

291

คาเกนของระบบมีคามากหมายถึง


ขอที่ :

คําตอบ 1 :

ระบบมีผลการตอบสนองเร็ว

คําตอบ 2 :

ระบบมีผลการตอบสนองชา

คําตอบ 3 :

ระบบมีผลการตอบสนองมาก

คําตอบ 4 :

ระบบมีผลการตอบสนองนอย

292
คาเกนของวาลวควบคุมควรมีคาอยางไร
คําตอบ 1 :

คาเทากับ 1

139 of 235

ขอที่ :

ขอที่ :

คําตอบ 2 :

คานอยกวา 1

คําตอบ 3 :

คามากกวา 1

คําตอบ 4 :

คามากกวา 0

293
คา time constant ของวาลวควบคุมควรมีคาอยางไร
คําตอบ 1 :

มีคานอยๆ

คําตอบ 2 :

มีคาสูงๆ

คําตอบ 3 :

มีคาเทากับ 1

คําตอบ 4 :

มีคาเทากับ 0
ิ์ ห

294
คาเกนของอุปกรณการวัดควรมีคาอยางไร

ขอที่ :

ขอที่ :

คําตอบ 1 :

มีคานอยๆ

คําตอบ 2 :

มีคาสูงๆ

คําตอบ 3 :

มีคาเทากับ 1

คําตอบ 4 :

มีคาเทากับ 0

295
คา time constant ของอุปกรณการวัดควรมีคาอยางไร
คําตอบ 1 :

มีคานอยๆ

คําตอบ 2 :

มีคาสูงๆ

คําตอบ 3 :

มีคาเทากับ 1

คําตอบ 4 :

มีคาเทากับ 0

296
าว


จากทรานสเฟอรฟงกชันซึ่งแสดงความสัมพันธของตัวแปรปรับที่เหมาะสมกับตัวแปรควบคุมนั้นสวนใหญพบวา คา time constant มีคา
คําตอบ 1 :

มีคานอยๆ

คําตอบ 2 :

มีคาสูงๆ

คําตอบ 3 :

มีคาเทากับ 1

คําตอบ 4 :

มีคาเทากับ 0

140 of 235

ขอที่ :

297
จากทรานสเฟอรฟงกชันซึ่งแสดงความสัมพันธของตัวแปรปรับที่เหมาะสมกับตัวแปรควบคุมนั้นสวนใหญพบวา คาเกน มีคา

ขอที่ :

คําตอบ 1 :

มีคานอยๆ

คําตอบ 2 :

มีคาสูงๆ

คําตอบ 3 :

มีคาเทากับ 1

คําตอบ 4 :

มีคาเทากับ 0298
สัญญานมาตรฐานของอุปกรณการวัดที่สามารถสงขอมูลเขาสูระบบคอมพิวเตอรไดคือ
คําตอบ 1 :
คําตอบ 2 :
คําตอบ 3 :
คําตอบ 4 :

ขอที่ :

0 – 15 volts
3 – 15 psi
4 – 20 mA
1 – 5 watts
ิ์ ห

299
สัญญานมาตรฐานของวาลวควบคุมคือ
คําตอบ 1 :
คําตอบ 2 :
คําตอบ 3 :
คําตอบ 4 :

ขอที่ :

0 – 15 volts
3 – 15 psi
4 – 20 mA
1 – 5 watts


าว

300

พิจารณาเครื่องมือวัดความดันซึ่งมีคุณสมบัติเชิงเสนพบวา ถาความดันเทากับ 30 psig เครื่องจะอานคาไดเทากับ 20 mA ถาอัตราการไหลเทากับ 10 psig เครื่องจะอานคาไดเทา
กับ 4 mA ก. เครื่องมือนี้มีคา zero = 4 mA ข. เครื่องมือนี้มีคา span = 16 mA ค. เครื่องมือนี้มีคา gain = 0.8 psig/mA


ขอที่ :

คําตอบ 1 :

มีคําตอบถูกขอเดียว

คําตอบ 2 :

ขอ ก และ ข ถูกเทานั้น

คําตอบ 3 :

ขอ ข และ ค ถูกเทานั้น

คําตอบ 4 :

ไมมีขอใดถูกตอง

301
พิจารณาขอความตอไปนี้ ก. ผลของสัญญาณรบกวนจากการวัดทําใหตัวควบคุมชนิด derivative action ทํางานไดดีขึ้น ข. การใชตัวควบคุมปอนหนาตองใชรวมกับตัวควบคุมแบบ
ปอนกลับ ค. ระบบที่มีเสถียรภาพ ถา input เกิดการเปลี่ยนแปลงแลว output ไมเกิดการเปลี่ยนแปลง
141 of 235
คําตอบ 1 :

มีคําตอบถูกขอเดียว

ขอที่ :

คําตอบ 2 :

ขอ ก และ ข ถูกเทานั้น

คําตอบ 3 :

ขอ ข และ ค ถูกเทานั้น

คําตอบ 4 :

ไมมีขอใดถูกตอง

302
ใหคํานวณหาคา gain ของ transfer function, G(s) = 2(s+0.5)e-5s/[(s+2)(2s+1)]
คําตอบ 1 :
คําตอบ 2 :
คําตอบ 3 :
คําตอบ 4 :

ขอที่ :

ใหคํานวณหาคา pole ของ transfer function, G(s) = 2(s+0.5)e-5s/[(s+2)(2s+1)]
คําตอบ 2 :
คําตอบ 3 :
คําตอบ 4 :
ขอที่ :
ิ์ ห

303
คําตอบ 1 :2
0.5
1
5

-2, -0.5
-0.5
-2
-2, -1

304ใหคํานวณหาคา zero ของ transfer function, G(s) = 2(s+0.5)e-5s/[(s+2)(2s+1)]
คําตอบ 1 :
คําตอบ 3 :

-0.5
-2
0.5

คําตอบ 4 :

ไมมีขอใดถูกตอง

คําตอบ 2 :

ขอที่ :

305
าว


คําตอบ 1 :

142 of 235

คําตอบ 2 :

คําตอบ 3 :คําตอบ 4 :

ขอที่ :

306
ิ์ ห

คําตอบ 1 :

คําตอบ 2 :

คําตอบ 3 :
าว

คําตอบ 4 :

ขอที่ :

307
พิจารณาขอความตอไปนี้ ก. ตัวควบคุมแบบปอนหนาจําเปนตองใชแบบจําลองทางคณิตศาสตรของกระบวนการที่ตองการควบคุม ข. ในการประยุกตใชตัวควบคุมแบบปอนกลับจํา
เปนตองวัดคาการรบกวนจากภายนอก ค. Ratio control เปนการควบคุมแบบปอนหนาอยางหนึ่ง
คําตอบ 1 :

มีคําตอบถูกขอเดียว

คําตอบ 2 :

ขอ ก และ ข ถูกเทานั้น

คําตอบ 3 :

ขอ ก และ ค ถูกเทานั้น

คําตอบ 4 :

คําตอบถูกตองทุกขอ

143 of 235

ขอที่ :

308
พิจารณา Block diagram ดังรูป ใหหา transfer function (G) ที่แสดงความสัมพันธระหวาง Y และ D

คําตอบ 1 :
คําตอบ 2 :
คําตอบ 3 :
คําตอบ 4 :
ขอที่ :

G = G3/(1+Kc(G3G1+G2)Km)
G = G3/[1+Kc(G3G1+G2)]
G = G3/(1+Kc(G3G2+G1)Km)
G = G2/(1+Kc(G3G1+G2)Km)

309
ิ์ ห
าว


คําตอบ 1 :

คําตอบ 2 :
คําตอบ 3 :
คําตอบ 4 :

0.10
0.24
0.20
0.31

144 of 235
ขอที่ :

310

คําตอบ 1 :
คําตอบ 2 :
คําตอบ 3 :
คําตอบ 4 :
ขอที่ :


ิ์ ห

0.04
0.14
0.24
0.34

311


าว


145 of 235
พิจารณา Block diagram ดังรูป


ิ์ ห

คําตอบ 1 :
คําตอบ 2 :
คําตอบ 4 :

312
าว


คําตอบ 3 :

ขอที่ :

2
-2
0.1
0.5146 of 235
โดยพิจารณาจาก block diagram ดังแสดงในรูปดานลาง


ิ์ ห

คําตอบ 1 :
คําตอบ 2 :

คําตอบ 4 :

313
าว

Gf = 5
Gf = 1
Gf = -5
Gf = -2


คําตอบ 3 :

ขอที่ :147 of 235
โดยพิจารณาจาก block diagram ดังแสดงในรูปดานลาง


ิ์ ห

คําตอบ 1 :
คําตอบ 2 :
คําตอบ 4 :

314
าว

Gf = 5/[(5s+1)(s+1)]
Gf = -1/(s+1)1
Gf = 3/(5s+1)
Gf = -2/(5s+1)


คําตอบ 3 :

ขอที่ :148 of 235
โดยพิจารณาจาก block diagram ดังแสดงในรูปดานลาง


ิ์ ห

คําตอบ 1 :
คําตอบ 2 :
คําตอบ 4 :

315
าว

GC = 2s/(5s+1)
GC = -(s+2)/5s
GC = [(s+1)(s+2)]/2s
GC = (s+1)/2s


คําตอบ 3 :

ขอที่ :149 of 235
โดยพิจารณาจาก block diagram ดังแสดงในรูปดานลาง


ิ์ ห

คําตอบ 1 :
คําตอบ 2 :

คําตอบ 4 :

316
าว

Gf = 2
Gf = 5
Gf = -2
Gf = -1


คําตอบ 3 :

ขอที่ :150 of 235
โดยพิจารณาจาก block diagram ดังแสดงในรูปดานลาง


ิ์ ห

คําตอบ 1 :
คําตอบ 2 :
คําตอบ 4 :

317
าว

Gf = 5/[(5s+1)(s+1)]
Gf = -1/(s+1)1
Gf = 3/(5s+1)
Gf = -2/(5s+1)


คําตอบ 3 :

ขอที่ :151 of 235
โดยพิจารณาจาก block diagram ดังแสดงในรูปดานลาง


ิ์ ห

คําตอบ 1 :
คําตอบ 2 :
คําตอบ 4 :

318
าว

GC = 2s/(5s+1)
GC = -(s+2)/5s
GC = [(s+1)(s+2)]/2s
GC = (s+1)/2s


คําตอบ 3 :

ขอที่ :152 of 235
จากรูปแสดงการเปลี่ยนแปลงสัญญาณ output ที่ออกจากตัวควบคุมแบบ PI เมื่อสัญญาณที่ไดรับจากเครื่องมือวัด (Ym(s) = 2/s)

คําตอบ 1 :
คําตอบ 2 :
คําตอบ 3 :
คําตอบ 4 :
ขอที่ :

Kc = 2
Kc = -1
Kc = -3
Kc = 1.2


ิ์ ห

319จากรูปแสดงการเปลี่ยนแปลงสัญญาณ output ที่ออกจากตัวควบคุมแบบ PI เมื่อสัญญาณที่ไดรับจากเครื่องมือวัด (Ym(s) = 2/s)
าว


คําตอบ 1 :

คําตอบ 2 :

คําตอบ 3 :

153 of 235

คําตอบ 4 :

ขอที่ :320
พิจารณา transfer function ของกระบวนการหนึ่งที่แสดงความสัมพันธระหวาง output (y) และ input (x) ดังนี้
ิ์ ห

คําตอบ 1 :

คําตอบ 2 :

คําตอบ 3 :

คําตอบ 4 :

ขอที่ :

321


าว


154 of 235
พิจารณา transfer function ของกระบวนการหนึ่งที่แสดงความสัมพันธระหวาง output (y) และ input (x) ดังนี้คําตอบ 1 :

คําตอบ 2 :
ิ์ ห

คําตอบ 3 :

คําตอบ 4 :

ขอที่ :

322

โดยพิจารณา block diagram ที่ใหมา
อันดับของ transfer function (Y(s)/X(s)) มีอันดับเทาไร


าวคําตอบ 1 :
คําตอบ 2 :
คําตอบ 3 :
คําตอบ 4 :

0
1
2
3

155 of 235

ขอที่ :

323
โดยพิจารณา block diagram ที่ใหมา
gain ของ transfer function (Y(s)/X(s)) มีคาเทากับขอใด

คําตอบ 1 :
คําตอบ 2 :
คําตอบ 3 :
คําตอบ 4 :
ขอที่ :


ิ์ ห

K1
K1K2
K1/ K2
K2/K1

324

โดยพิจารณา block diagram ที่ใหมา
zero ของ transfer function (Y(s)/X(s)) มีคาเทากับขอใด


าวคําตอบ 1 :

คําตอบ 2 :

156 of 235

คําตอบ 3 :

คําตอบ 4 :

ขอที่ :325
ขอใดไมใชสภาพงานที่เหมาะสมของไพโรมิเตอรแบบ Radiation

ขอที่ :

คําตอบ 1 :

มีอุณหภูมิต่ํามากๆ

คําตอบ 2 :

ในเตาเผาที่มีสภาวะเปนอันตรายตอเทอรโมคับเปล

คําตอบ 3 :

เมื่อวัตถุที่ตองการวัดตองเคลื่อนที่อยูบนสายพานในขบวนการผลิต

คําตอบ 4 :

เมื่อวัตถุรอนนั้นอยูในที่ไมอาจสัมผัสได

326
อารทีดีแบบใดที่มีความแข็งแรงและทนอุณหภูมิสูงไดดีที่สุด

ขอที่ :

คําตอบ 1 :

นิเกิล

คําตอบ 2 :

ทังสเตน

คําตอบ 3 :

ทองแดง

คําตอบ 4 :

แพลตินัม


ิ์ ห
าว

327

เทอรมิสเตอรแตกตางจากอารทีดีอยางไร


ขอที่ :

คําตอบ 1 :

อาศัยคากระแสไฟฟา

คําตอบ 2 :

ใชสารที่เปนตัวนําไฟฟา

คําตอบ 3 :

ใชสารที่เปนสารกึ่งตัวนําไฟฟา

คําตอบ 4 :

อาศัยคาความตางศักยไฟฟา

328
การเปลี่ยนแปลงคาความตานทานของเทอรมิสเตอรตางกับของอารทีดีอยางไร
คําตอบ 1 :

คาความตานทานลดลงเมื่ออุณหภูมิสูงขึ้น

157 of 235

ขอที่ :

คําตอบ 2 :

คาความตานทานเพิ่มขึ้นเมื่ออุณหภูมิสูงขึ้น

คําตอบ 3 :

คาความตานทานคงที่เมื่ออุณหภูมิสูงขึ้น

คําตอบ 4 :

คาความตานทานคงที่เมื่ออุณหภูมิลดลง

329
ขอใดตอไปนี้ถูก

ขอที่ :

คําตอบ 1 :

เทอรโมคัปเปลเปนเครื่องมือวัดอุณหภูมิที่มียานการใชงานสูงสุด และราคาถูก

คําตอบ 2 :

อารทีดีเปนเครื่องมือวัดอุณหภูมิที่มีความแมนยําดี และมีเสถียรภาพการใชงานดีที่สุด

คําตอบ 3 :

เทอรมิสเตอรเปนเครื่องมือวัดอุณหภูมิที่มีความไวในการวัดสูงสุด

คําตอบ 4 :

ถูกทุกขอ

ขอที่ :

คําตอบ 1 :

เชิงกล

คําตอบ 2 :

เชิงไฟฟา

คําตอบ 3 :

เชิงแสง

คําตอบ 4 :

เชิงเคมี

331

เครื่องมือใดที่ตองใชรวมกับเทอรโมมิเตอรแบบ Filled Syetem

ขอที่ :
ิ์ ห

330
เทอรโมมิเตอรแบบฟวซิสเต็ม (Filled System) เปนเครื่องมือวัดอุณหภูมิโดยใชหลักการใด

คําตอบ 1 :

บูรดอง

คําตอบ 2 :

ไดอะแฟรม

คําตอบ 3 :

เบลโลว

คําตอบ 4 :

มาโนมิเตอร

332
าว


ขอใดคือหลักการของเครื่องมือวัดอุณหภูมิแบบแถบโลหะคู
คําตอบ 1 :

เมื่อแถบโลหะสองชนิดที่มีสัมประสิทธิ์การขยายตัวจากความรอนไมเทากันถูกทาบติดกันสนิท เมื่อไดรับความรอนโลหะทั้งสองจะขยายตัวไมเทากัน

คําตอบ 2 :

เมื่อแถบโลหะสองชนิดที่มีสัมประสิทธิ์การขยายตัวจากความรอนไมเทากันถูกทาบติดกันสนิท เมื่อไดรับความรอนโลหะทั้งสองจะหดตัวไมเทากัน

คําตอบ 3 :

เมื่อแถบโลหะสองชนิดที่มีสัมประสิทธิ์การขยายตัวจากความรอนไมเทากันถูกทาบติดกันสนิท เมื่อไดรับความรอนโลหะทั้งสองจะขยายตัวเทากัน

คําตอบ 4 :

เมื่อแถบโลหะสองชนิดที่มีสัมประสิทธิ์การขยายตัวจากความรอนไมเทากันถูกทาบติดกันสนิท เมื่อไดรับความรอนโลหะทั้งสองจะหดตัวเทากัน

158 of 235

ขอที่ :

333
ขอใดเปนอุปกรณวัดความดันที่ใชของเหลวในการวัดความดัน

ขอที่ :

คําตอบ 1 :

มานอมิเตอร

คําตอบ 2 :

เบลโลว

คําตอบ 3 :

แวคคัมเกจ

คําตอบ 4 :

บูรดอง334
บูรดองแบบใดที่ใชในสภาวะที่มีการสั่นสะเทือน

ขอที่ :

คําตอบ 1 :

แบบรูปตัวซี

คําตอบ 2 :

แบบรูปตัวยู

คําตอบ 3 :

แบบกนหอย (Spiral)

คําตอบ 4 :

แบบขดซอน (Helix)
ิ์ ห

335
ขอใดเปนขอเสียของบูรดอง

ขอที่ :

คําตอบ 1 :

ฮีสเตอรรีซีสกวาง

คําตอบ 2 :

มีขนาดทุกยานการใชงาน

คําตอบ 3 :

ใหความเที่ยงตรงในการวัด

คําตอบ 4 :

ถูกทุกขอ


าว

336

หลักการทํางานของเบลโลวคืออะไร
คําตอบ 1 :

ความรอนทําใหสปริงของเบลโลวยืดออกมา

คําตอบ 2 :

ความดันทําใหสปริงของเบลโลวยืดออกมา

คําตอบ 3 :

กระแสไฟฟาทําใหสปริงของเบลโลวยืดออกมา

คําตอบ 4 :

ความเย็นทําใหสปริงของเบลโลวยืดออกมา


ขอที่ :

337
ของไหลที่มีสภาพเปนสารกัดกรอน มีความหนืดสูง หรือมีแนวโนมที่จะเกิดการแข็งตัวควรใชเครื่องมือวัดความดันแบบใด
คําตอบ 1 :

บูรดอง

คําตอบ 2 :

เบลโลว

159 of 235

ขอที่ :

คําตอบ 3 :

ไดอะแฟรม

คําตอบ 4 :

โรตามิเตอร

338
ขอใดเปนขอดีของไดอะแฟรม

ขอที่ :

ขอที่ :

คําตอบ 1 :

ลิเนียริตี้ดี

คําตอบ 2 :

ใชกับสารประเภทกัดกรอนและความหนืดสูง

คําตอบ 3 :

สามารถทนความดันเกินพิกัดได

คําตอบ 4 :

ถูกทุกขอ
ิ์ ห

339

คําตอบ 1 :

ก และ ข ผิด

คําตอบ 2 :

ข และ ก ผิด

คําตอบ 3 :

ผิดทุกขอ

คําตอบ 4 :

ถูกทุกขอ

340
าว


ของเหลวที่นิยมใชในแบบไดอะแฟรมซีลคือของเหลวชนิดใด

ขอที่ :

คําตอบ 1 :

น้ํา

คําตอบ 2 :

คีโรซีน

คําตอบ 3 :

น้ํามันซิลิโคน

คําตอบ 4 :

พาราฟนเหลว

341
เครื่องวัดความดันแบบใดที่ใชกฎของบอยล

160 of 235

ขอที่ :

คําตอบ 1 :

เกจแบบ Mc Leod

คําตอบ 2 :

เกจแบบเทอรมัลแวคคัมเกจ

คําตอบ 3 :

อินเวิทเบลล

คําตอบ 4 :

เดทเวท

342ขอใดเปนเครื่องมือวัดความดันทุกตัว

ขอที่ :

คําตอบ 1 :

ไดอะแฟรม , บูรดอง , โรตามิเตอร

คําตอบ 2 :

ไพโรมิเตอร , อินเวิทเบลล , เดทเวท

คําตอบ 3 :

ดีพี ทรานสมิตเตอร , อินเวิทเบลล , ดิสเพรสเซอร

คําตอบ 4 :

ดีพี ทรานสมิตเตอร , อินเวิทเบลล , เดทเวท

343
เครื่องมือใดใชสอบเทียบเกจวัดความดัน

ขอที่ :

คําตอบ 1 :

เกจแบบ Mc Loed

คําตอบ 2 :

เกจแบบเทอรมัลแวคคัมเกจ (Thermal vacuum gage)

คําตอบ 3 :

อินเวิทเบลล

คําตอบ 4 :

เดทเวท

ไซฟอนคืออะไร

ขอที่ :

344
ิ์ ห


าว

คําตอบ 1 :

เปนเครื่องมือพิเศษตออยูระหวางตัววัดความดันกับระบบเพื่อลดอุณหภูมิของของไหลกอนเขาถึงตัววัด

คําตอบ 2 :

เปนเครื่องมือพิเศษตออยูระหวางตัววัดความดันกับระบบเพื่อเพิ่มอุณหภูมิของของไหลกอนเขาถึงตัววัด

คําตอบ 3 :

เปนเครื่องมือพิเศษตออยูระหวางตัววัดความดันกับระบบเพื่อลดอุณหภูมิของของไหลหลังออกจากตัววัด

คําตอบ 4 :

เปนเครื่องมือพิเศษตออยูระหวางตัววัดความดันกับระบบเพื่อเพิ่มอุณหภูมิของของไหลหลังออกจากตัววัด

345


ความดันที่แกวงขึ้นลงเปนสาเหตุทําใหเครื่องมือเสียหายจําเปนตองใชเครื่องมือใดในการปรับความดัน
คําตอบ 1 :

เกจวาลว

คําตอบ 2 :

ไซฟอน

คําตอบ 3 :

แทงคไซฟอน

คําตอบ 4 :

แดมเพนเนอร

161 of 235

ขอที่ :

346
ขอใดคือการเลือกใชงานเกจอยางถูกตอง

ขอที่ :

คําตอบ 1 :

เลือกคาเต็มสเกลของเกจความดันใหเหมาะกับงาน

คําตอบ 2 :

ตองทราบคาความดันสูงสุด

คําตอบ 3 :

ตองทราบการเปลี่ยนแปลงของความดันที่จุดนั้น

คําตอบ 4 :

ถูกทุกขอ347
เกจวัดความดันที่ใชสําหรับออกซิเจนตองไมมีคราบน้ํามันติดอยูอยางเด็ดขาดเนื่องจากอะไร

ขอที่ :

คําตอบ 1 :

ผสมกันแลวเกิดแกสที่เปนพิษ

คําตอบ 2 :

คาการวัดคลาดเคลื่อน

คําตอบ 3 :

เกิดการระเบิด

คําตอบ 4 :

ผสมกันแลวเกิดสารที่มีฤทธิ์กัดกรอน

348
เครื่องมือใดที่ใชวัดระดับน้ํามันเครื่องในรถยนต

ขอที่ :

คําตอบ 1 :

ดิพสติค

คําตอบ 2 :

กระจกแกวมองระดับ (Glass Gauge)

คําตอบ 3 :

ดิสเพสเซอร (Displacer)

คําตอบ 4 :

ทอปลอยอากาศ (Air Purge Tube)
ิ์ ห


าว

349

การวัดระดับโดยใช กระจกแกวมองระดับแบบแบงเปนชองจะแสดงระดับของของเหลวอยางไร


ขอที่ :

คําตอบ 1 :

สามารถตอรวมกับวงจรไฟฟาเพื่อแสดงระดับเปนความตางศักดิ์ไฟฟาได

คําตอบ 2 :

ไมสามารถแสดงผลเปนคาระดับไดจริง แตจะแสดงใหเห็นวาของเหลวมีระดับอยูในชองวัดระดับใด

คําตอบ 3 :

สามารถแสดงคาระดับที่ไดเปนสัญญาญทางไฟฟาไดโดยตรง

คําตอบ 4 :

สามารถแสดงคาระดับที่ไดเปนความดันของอากาศ

350
การวัดระดับในภาชนะที่บรรจุของเหลวที่เปนสารกัดกรอนควรใชลูกลอยที่มีเครื่องมือใดอานระดับ
คําตอบ 1 :

แทงแกว

162 of 235

ขอที่ :

คําตอบ 2 :

เทป

คําตอบ 3 :

แมเหล็ก

คําตอบ 4 :

คาน

351
ลูกลอยที่เหมาะสมกับใชในการวัดระดับแบบลูกลอยควรมีลักษณะเปนอยางไร

ขอที่ :

คําตอบ 1 :

ลูกลอยจะตองลอยอยูบนผิวของเหลว

คําตอบ 2 :

ลูกลอยจะตองจมอยูในของเหลวเปนระยะ ¼ ของเสนผาศูนยกลางลูกลอย

คําตอบ 3 :

ลูกลอยจะตองจมอยูในของเหลวเปนครึ่งหนึ่งของปริมาตรทั้งหมดของลูกลอย

คําตอบ 4 :

ลูกลอยควรจมอยูในของเหลวทั้งหมด

ขอที่ :

คําตอบ 1 :

กระจกแกวมองระดับ

คําตอบ 2 :

ทอปลอยอากาศ

คําตอบ 3 :

ดิสเพสเซอร

คําตอบ 4 :

ดิพสติค

353

ขอใดตอไปนี้กลาวถูกตองเกี่ยวกับดิพเพสเซอร

ขอที่ :
ิ์ ห

352
เครื่องมือใดที่ใชวัดระดับโดยใชหลักการของแรงพยุงตัวคําตอบ 1 :

เปนเครื่องมือวัดระดับที่อาศัยหลักการนําไฟฟา

คําตอบ 2 :

สามารถใชหารอยตอของของเหลว 2 ชนิดที่แยกชั้นกันอยูได

คําตอบ 3 :

ใหคาที่ถูกตองแมอุณหภูมิของของเหลวจะเปลี่ยนแปลงไป

คําตอบ 4 :

ถูกเฉพาะขอ ก. และ ค.

354


าว


ในการวัดระดับของเมล็ดพืชในถังไซโลควรใชเครื่องมือวัดระดับชนิดใด
คําตอบ 1 :

กระจกแกวมองระดับ

คําตอบ 2 :

ดิพสติค

คําตอบ 3 :

คาพาซิแทน

คําตอบ 4 :

ดิสเพสเซอร

163 of 235

ขอที่ :

355
ขอใดตอไปนี้เปนการวัดระดับดวยวิธีการทางไฟฟา

ขอที่ :

คําตอบ 1 :

ดิพสติค

คําตอบ 2 :

คาพาซิแทน

คําตอบ 3 :

ดิสเพสเซอร

คําตอบ 4 :

ทอปลอยอากาศ356
ขอใดเปนลักษณะที่เหมาะสมในการวัดระดับแบบทอปลอยอากาศ

ขอที่ :

คําตอบ 1 :

ถังเปด

คําตอบ 2 :

ของเหลวสกปรก

คําตอบ 3 :

ของเหลวมีฤทธิ์กัดกรอน

คําตอบ 4 :

ถูกทุกขอ

357ถาของเหลวที่วัดระดับโดยวิธีทอปลอยอากาศสามารถทําใหทออากาศอุดตันไดงายจะมีวิธีแกไขอยางไร

ขอที่ :

คําตอบ 1 :

ควรตอทอ By pass เพื่อไลตะกอนที่อุดตัน

คําตอบ 2 :

ควรปรับอัตราการไหลของอากาศใหเร็วขึ้น

คําตอบ 3 :

ควรติดเครื่องมือปองกันการอุดตันของทออากาศเชนแผนกรองตะกอน

คําตอบ 4 :

ถูกทุกขอ
ิ์ ห
าว

358

กรณีที่ของเหลวที่ตองการวัดมีสวนผสมของกรด, ดาง หรือเกลือ จะใชหลักการใดในการวัดระดับของของเหลวชนิดนั้น
คําตอบ 1 :

คาความนําไฟฟา

คําตอบ 2 :

คาความดัน

คําตอบ 3 :

เปลี่ยนแปลงความตานทาน

คําตอบ 4 :

เปลี่ยนแปลงอุณหภูมิ


ขอที่ :

359
ฉนวนที่ใชหุมแทงตัวนํา(อิเลคโทรด) ในอุปกรณวัดระดับแบบคาความจุไฟฟา สวนใหญทําจากวัสดุใด
คําตอบ 1 :

เซรามิก

คําตอบ 2 :

แกว

164 of 235

ขอที่ :

คําตอบ 3 :

เทฟลอน

คําตอบ 4 :

สแตนเลสสตีล

360
การวัดระดับโดยการวัดคาความจุไฟฟาแบบเปนจุดเหมาะกับสารชนิดใด

ขอที่ :

คําตอบ 1 :

ความหนืดสูง

คําตอบ 2 :

อุณหภูมิสูง

คําตอบ 3 :

เปนผง

คําตอบ 4 :

ความดันสูง
ิ์ ห

361
ขอใดเปนโพลป (Probe) ของเครื่องมือวัดระดับแบบวัดประจุ

ขอที่ :

คําตอบ 1 :

แบบตรงทอนเดียว

คําตอบ 2 :

แบบออน

คําตอบ 3 :

แบบมี Sleeve

คําตอบ 4 :

ถูกทุกขอ

362

ขอใดเปนวิธีวัดระดับน้ําที่มีความดันและอุณหภูมิสูงที่นิยมใชในอุตสาหกรรม

ขอที่ :

ขอที่ :

คําตอบ 1 :

วัดความดันดิฟเฟอเรนเชียล

คําตอบ 2 :

ใชชองมองที่เปนแกว

คําตอบ 3 :

วัดการนําไฟฟา

คําตอบ 4 :

ถูกทุกขอ
าว


363
Rotating paddle เปนอุปกรณวัดระดับที่อาศัยหลักการใด
คําตอบ 1 :

อาศัยการยืดหดตัวของแผนไดอะแฟรม

คําตอบ 2 :

ใชแมเหล็กถาวรติดอยูกับลูกลอยโดยใชแมเหล็กทําหนาที่เปนสวิตชระดับ

คําตอบ 3 :

ใชใบพัดซึ่งจะหมุนตลอดเวลาเมื่อระดับของสารไมถึงตัวใบพัด แตเมื่อสารถึงตัวใบพัดจะทําใหใบพัดหยุดหมุน แตแกนใบพัดจะยังหมุนอยูทําใหเกิดแรง Torsion ขึ้น

คําตอบ 4 :

ใชการนําไฟฟาของของเหลวเปนตัวตอใหไฟฟาครบวงจร

165 of 235
364

การวัดระดับน้ําใตดินในการขุดเจาะน้ําบาดาลควรใชเครื่องมือวัดระดับชนิดใด

ขอที่ :

คําตอบ 1 :

วิธีการทางไฟฟา

คําตอบ 2 :

วิธีวัดระดับโดยการแผรังสี

คําตอบ 3 :

วิธีการใชคลื่นอุลตราโซนิก

คําตอบ 4 :

ถูกทุกขอ365
การบรรทุกน้ํามันในเรือเดินทะเลซึ่งมีความเปนไปไดสูงที่จะมีน้ําทะเลปนมากับน้ํามัน ดังนั้นจึงควรใชเครื่องมือวัดระดับชนิดใด

ขอที่ :

คําตอบ 1 :

วิธีการทางไฟฟา

คําตอบ 2 :

วิธีวัดระดับโดยการแผรังสี

คําตอบ 3 :

วิธีการใชคลื่นอุลตราโซนิก

คําตอบ 4 :

ถูกทุกขอ

366เครื่องมือวัดระดับชนิดใดที่สามารถวัดระดับของสารที่มีคุณสมบัติเหนียวเชนกาวลาเท็กซได

ขอที่ :

คําตอบ 1 :

วิธีการทางไฟฟา

คําตอบ 2 :

วิธีวัดระดับโดยการแผรังสี

คําตอบ 3 :

วิธีวัดแบบความดันดิฟเฟอเรนเชียล

คําตอบ 4 :

ถูกทุกขอ

367
ิ์ ห
าว

การวัดระดับแบบคลื่นอินฟาเรดมีหลักการอยางไร

ขอที่ :

คําตอบ 1 :

การหักเหและการดูดซึมคลื่นอินฟาเรดในตัวกลาง

คําตอบ 2 :

ความเร็วของคลื่นอินฟาเรดในตัวกลาง

คําตอบ 3 :

ความถี่ของคลื่นอินฟาเรดในตัวกลาง

คําตอบ 4 :

ความถี่ของคลื่นอินฟาเรดในตัวกลาง ความเขมของคลื่นอินฟาเรดใน

368


ขอใดเปนการใชงานของ สวิทชระดับที่ประยุกตใชในอุตสาหกรรม
คําตอบ 1 :

ใชในการควบคุมหรือสงสัญญานเตือนเมื่อสารที่ตองการถึงระดับที่ตองการ

คําตอบ 2 :

สามารถใชวัดระดับของสารที่เพิ่มขึ้นอยางตอเนื่องได

คําตอบ 3 :

สามารถใชวัดระดับของสารที่อุณหภูมิ , ความดันสูงได

166 of 235

คําตอบ 4 :
ขอที่ :

ถูกทุกขอ

369
สวิทชระดับแบบใดที่เหมาะกับการวัดระดับของสารที่อาจเกิดระเบิดหรือลุกติดไฟได

ขอที่ :

คําตอบ 1 :

แบบใบพัดหมุน (Rotating Paddle)

คําตอบ 2 :

แบบความนําไฟฟา (Conductivity cell)

คําตอบ 3 :

แบบไดอะแฟรม (Diaphragm Switch)

คําตอบ 4 :

แบบลูกลอย (Magnetic Type Float Switch)

370
ิ์ ห

เครื่องมือวัดอัตราการไหลแบบน็อซเซิลไมเหมาะกับของเหลวชนิดใด

ขอที่ :

คําตอบ 1 :

ของเหลวที่มีฤทธิ์กัดกรอน

คําตอบ 2 :

ของเหลวที่มีสารแขวนลอย

คําตอบ 3 :

มีอุณหภูมิสูง

คําตอบ 4 :

มีความหนืดสูง

371

ขอใดเปนหลักการวัดการอัตราไหลแบบโอวอล

ขอที่ :

คําตอบ 1 :

ใชดิสต

คําตอบ 2 :

ใชลูกหมุน

คําตอบ 3 :

ใชเฟอง

คําตอบ 4 :

ใชใบพัด

372
าว


เครื่องมือวัดอัตราการไหลในขอใดตอไปนี้เปนเครื่องมือที่อาศัยการวัดความดันดิฟเฟอเรนเชียลทั้งหมด

ขอที่ :

คําตอบ 1 :

เวนจูรี่ , น็อซเซิล , ออริฟส

คําตอบ 2 :

เวนจูรี่ , พิตอททิวซ , แบบลูกสูบหมุน (Oscillating Piston)

คําตอบ 3 :

เวียว (Weir) , ฟลูม (Flume) ,โอวอล (Oval)

คําตอบ 4 :

เทอรไบนมิเตอร , สเวลมิเตอร (Swirlmeter) , วอรเทค

373
ขอใดไมใชเครื่องมือวัดการไหลโดยอาศัยหลักการแบบความดันดีฟเฟอเรนเชียล

167 of 235

ขอที่ :

คําตอบ 1 :

เวนจูรี

คําตอบ 2 :

น็อซเซิล

คําตอบ 3 :

ออริฟส

คําตอบ 4 :

วอรเทค

374แผนออริฟสแบบเยื้องศูนยใชในกรณีใด

ขอที่ :

คําตอบ 1 :

ของเหลวที่มีฤทธิ์กัดกรอน

คําตอบ 2 :

ของเหลวที่มีสารแขวนลอย

คําตอบ 3 :

มีอุณหภูมิสูง

คําตอบ 4 :

มีความหนืดสูง

375มาตรวัดน้ําที่ใชตามบานเรือนสวนใหญเปนเครื่องมือวัดอัตราการไหลชนิดใด

ขอที่ :

คําตอบ 1 :

กลุมความดันดิฟเฟอเรลเชียล

คําตอบ 2 :

กลุมอุลตราโซนิก

คําตอบ 3 :

กลุมสนามแมเหล็ก

คําตอบ 4 :

กลุมโพสซิทีฟดิสเพลสเมนท

376
ิ์ ห

ขอใดตอไปนี้กลาวไมถูกตองเกี่ยวกับเครื่องมือวัดอัตราการไหลแบบ คอลิโอลิส (Coriolis)

ขอที่ :
าว

คําตอบ 1 :

การวัดอัตราการไหลดวย คอลิโอลิส (Coriolis) สามารถวัดไดในรูปอัตราการไหลโดยมวลไดโดยตรง

คําตอบ 2 :

คอลิโอลิส (Coriolis) มีลักษณะเปนทอโคงรัศมีครึ่งวงกลม โดยเมื่อของไหลไหลผานทอโคงนี้จะเกิดแรงบิดขึ้น ซึ่งแรงบิดนี้จะขึ้นกับอัตราการไหลของของไหล

คําตอบ 3 :

อัตราการไหลที่วัดไดจาก คอลิโอลิส จะไมขึ้นกับอุณหภูมิ ความดัน ฯลฯ

คําตอบ 4 :

คอลิโอลิส (Coriolis) ไมสามารถวัดอัตราการไหลของของไหลที่มีการไหลเปนหวงๆได

377


168 of 235
คําตอบ 1 :

200 องศาเซลเซียส

คําตอบ 2 :
คําตอบ 3 :
คําตอบ 4 :
ขอที่ :

300 องศาเซลเซียส
400 องศาเซลเซียส
500 องศาเซลเซียส

378
ิ์ ห

คําตอบ 1 :

คําตอบ 2 :

คําตอบ 3 :

คําตอบ 4 :

ขอที่ :379


าว


คําตอบ 1 :

คําตอบ 2 :
คําตอบ 3 :
คําตอบ 4 :
ขอที่ :

380

1
2
3
4

169 of 235

ขอที่ :

คําตอบ 1 :

สัญญาณไฟฟา

คําตอบ 2 :

สายไฟ

คําตอบ 3 :

ทอ

คําตอบ 4 :

สัญญาณความดัน381
ตัวแปรใดเปนตัวแปรเขา (input variable) ไดบาง
ิ์ ห

ขอที่ :

คําตอบ 1 :

ปริมาตร V

คําตอบ 2 :

ระดับของเหลว h

คําตอบ 3 :

อุณหภูมิของเหลว T

คําตอบ 4 :

อัตราการไหลเขา qi

382


าว


170 of 235
ตัวแปรใดเปนตัวแปรออก (output variable) ไดบาง

ขอที่ :

คําตอบ 1 :

ปริมาตร V

คําตอบ 2 :

ระดับของเหลว h

คําตอบ 3 :

อุณหภูมิของเหลว T

คําตอบ 4 :

ถูกทุกขอ


ิ์ ห

383ตัวแปรใดเหมาะสมที่จะเปนตัวแปรที่ปรับคาได (manipulated variable)
าว


คําตอบ 1 :

ปริมาตร V

คําตอบ 2 :

ระดับ h

คําตอบ 3 :

อุณหภูมิของเหลว T

คําตอบ 4 :

อัตราการไหลเขา qi

171 of 235

ขอที่ :

384
ตัวแปรไดที่เหมาะสมที่จะเปนตัวแปรที่ถูกควบคุม (controlled variable)

ขอที่ :

คําตอบ 1 :

ระดับของเหลว h

คําตอบ 2 :

อุณหภูมิของเหลว T

คําตอบ 3 :

ความเขมขนของสารออก CA

คําตอบ 4 :

ขอ 1. 2. และ 3. ถูก

385
ิ์ ห

ตัวแปรใดบางที่สามารถถูกรบกวนจากภายนอก (disturbance variables)
าวคําตอบ 1 :

อุณหภูมิของเหลวเขา Ti

คําตอบ 2 :

อัตราการไหลเขา qi

คําตอบ 3 :

ความเขมขนของสารเขา CAi

คําตอบ 4 :

ถูกทุกขอ

172 of 235

ขอที่ :

ขอที่ :

386

คําตอบ 1 :

ไมมีคาที่สภาวะคงตัว

คําตอบ 2 :

มีคาที่สภาวะคงตัว ประมาณ 0.4

คําตอบ 3 :

มีคาที่สภาวะคงตัวประมาณ 0.004

คําตอบ 4 :

คาที่สภาวะคงตัว คือ 0

387
ิ์ ห
าว


คําตอบ 1 :

ระบบจะมีการแกวงเกิดขึ้นกอนที่จะเขาใกลคาคงที่ที่ 4

คําตอบ 2 :

ระบบจะมีการแกวงและลูออก

คําตอบ 3 :

ระบบจะไมมีการแกวง และเขาใกลคาคงที่ที่ 4

คําตอบ 4 :

ระบบจะลูออก โดยไมมีการแกวง

173 of 235
ขอที่ :

388

ขอที่ :

คําตอบ 1 :

ระบบจะมีการแกวงเกิดขึ้นกอนที่จะเขาใกลคาคงที่ที่ 2

คําตอบ 2 :

ระบบจะมีการแกวงและลูออก

คําตอบ 3 :

ระบบจะไมมีการแกวง และเขาใกลคาคงที่ที่ 2

คําตอบ 4 :

ระบบจะลูออก โดยไมมีการแกวง

389


ิ์ ห


าว


ขอที่ :

คําตอบ 1 :

ก และ ข ผิด

คําตอบ 2 :

ก และ ค ผิด

คําตอบ 3 :

ผิดทุกขอ

คําตอบ 4 :

ถูกทุกขอ

390
กระบวนการที่มี openloop transfer function, G = Ke-0.2s /(0.5s+1) ขอใดถูกตองเกี่ยวกับการหาคา ultimate gain, KU

174 of 235

คําตอบ 1 :

คําตอบ 2 :คําตอบ 3 :
ิ์ ห

คําตอบ 4 :

ขอที่ :

391


าว

คําตอบ 1 :


คําตอบ 2 :

คําตอบ 3 :

คําตอบ 4 :

175 of 235

ขอที่ :

392คําตอบ 1 :
ิ์ ห

คําตอบ 2 :

คําตอบ 3 :

คําตอบ 4 :

ขอที่ :

393
Temperature transmitter สามารถนํามาใชอานอุณหภูมิในชวง 0-100 oC และแปลงเปนกระแสไฟฟา ตั้งแต 4 – 16 mA จงหาวาที่ อุณหภูมิ 40 oC กระแสที่เกิดขึ้นมีคาเทาใด
คําตอบ 1 :
คําตอบ 2 :
คําตอบ 3 :
คําตอบ 4 :

ขอที่ :394

16 mA
11.2 mA
8.8 mA
6.4 mA
าว


คําตอบ 1 :

176 of 235

คําตอบ 2 :

คําตอบ 3 :คําตอบ 4 :

ขอที่ :

395
จากรูปกราฟเสนใดอธิบายการตอบสนองแบบขั้น (unit step response) ของกระบวนการที่มีฟงกชันถายโอนดังนี้
ิ์ ห


าว


177 of 235

คําตอบ 1 :
คําตอบ 2 :
คําตอบ 3 :
คําตอบ 4 :
ขอที่ :

A
B
C
D

396จากรูปกราฟเสนใดอธิบายการตอบสนองแบบขั้น (unit step response) ของกระบวนการที่มีฟงกชันถายโอนดังนี้
ิ์ ห


าวคําตอบ 1 :
คําตอบ 2 :
คําตอบ 3 :

A
B
C

178 of 235

คําตอบ 4 :
ขอที่ :

D

397
จากรูปกราฟเสนใดอธิบายการตอบสนองแบบขั้น (unit step response) ของกระบวนการที่มีฟงกชันถายโอนดังนี้


ิ์ ห


าว


คําตอบ 1 :

คําตอบ 2 :
คําตอบ 3 :

คําตอบ 4 :

A
B
D
E

179 of 235
ขอที่ :

398

จากรูปกราฟเสนใดอธิบายการตอบสนองแบบขั้น (unit step response) ของกระบวนการที่มีฟงกชันถายโอนดังนี้


ิ์ ห

คําตอบ 1 :

A
B
D
E


าว


คําตอบ 2 :
คําตอบ 3 :

คําตอบ 4 :
ขอที่ :

399
ระบบผสมแบบถังกวน มีกระแสขาเขาสองสาย กระแสขาออกหนึ่งสาย
กระแสขาเขาที่ 1 เปนของผสมประกอบดวย สาร ก และสาร ข มีอัตราการไหลเชิงมวลเปน w1 และมีองคประกอบของสาร ก เปน x1
กระแสขาเขาที่ 2 เปนสาร ก บริสุทธิ์ มีอัตราการไหลเชิงมวลเปน และมีองคประกอบของสาร ก เปน x2 = 1

180 of 235


ิ์ ห


าว


คําตอบ 1 :

คําตอบ 2 :

181 of 235คําตอบ 3 :
ิ์ ห

คําตอบ 4 :

ขอที่ :

400
การขับรถยนต เปนการควบคุมแบบใด

ขอที่ :

คําตอบ 1 :

แบบปอนกลับ (feedback)

คําตอบ 2 :

แบบปอนหนา (feedforward)

คําตอบ 3 :

เปนทั้งแบบปอนหนา และปอนกลับ

คําตอบ 4 :

ไมสามารถเปรียบเทียบการขับรถยนตกับการควบคุมได


าว

401

ถามีตัวแปรรบกวนอยู d ตัวแปร จะสงผลตอจํานวนอันดับของความอิสระ (degree of freedom) อยางไร


ขอที่ :

คําตอบ 1 :

ไมสงผลกระทบ

คําตอบ 2 :

จํานวนอันดับความอิสระลดลง d/2

คําตอบ 3 :

ลดลง 1

คําตอบ 4 :

ลดลง d

402
182 of 235คําตอบ 1 :

คําตอบ 2 :
ิ์ ห

คําตอบ 3 :

คําตอบ 4 :

ขอที่ :

403


าว


คําตอบ 1 :
คําตอบ 2 :

คําตอบ 3 :
คําตอบ 4 :
ขอที่ :

0
1
5
0.6321

404
ระบบใดที่มีการตอบสนองแบบยอนกลับ (inverse response)

183 of 235

คําตอบ 1 :

การไหลในทอ

คําตอบ 2 :

เครื่องแลกเปลี่ยนความรอน

คําตอบ 3 :

pump
drum boiler

คําตอบ 4 :
ขอที่ :

405การควบคุมชนิดใดที่มีการเกิด offset

ขอที่ :

คําตอบ 1 :

แบบสัดสวน (Proportional)

คําตอบ 2 :

แบบสัดสวน – สะสม (Proportional-Integral)

คําตอบ 3 :

แบบสัดสวน – สะสม – อนุพันธ (Proportional-Integral-Derivative)

คําตอบ 4 :

แบบสะสม (Integral)

406ถาคุณตองการควบคุมความดันของหอกลั่น คุณคิดวาการควบคุมโหมดใด เหมาะสมที่สุด

ขอที่ :

คําตอบ 1 :

แบบสัดสวน (Proportional)

คําตอบ 2 :

แบบสัดสวน – สะสม (Proportional-Integral)

คําตอบ 3 :

แบบสัดสวน – สะสม – อนุพันธ (Proportional-Integral-Derivative)

คําตอบ 4 :

แบบสะสม (Integral)

407
ิ์ ห

ถาคุณตองการควบคุมอุณหภูมิของกระแสขาออกของเครื่องแลกเปลี่ยนความรอน คุณคิดวาการควบคุมโหมดใดเหมาะสมที่สุด

ขอที่ :
าว

คําตอบ 1 :

แบบสัดสวน (Proportional)

คําตอบ 2 :

แบบสัดสวน – สะสม (Proportional-Integral)

คําตอบ 3 :

แบบสัดสวน – สะสม – อนุพันธ (Proportional-Integral-Derivative)

คําตอบ 4 :

แบบสะสม (Integral)

408


โหมดการควบคุมของลูปใน (inner loop) ของระบบการควบคุมแบบ cascade ที่ เหมาะสมในความคิดของทานคืออะไร
คําตอบ 1 :

แบบสะสม (Integral)

คําตอบ 2 :

แบบสัดสวน – อนุพันธ (Proportional- Derivative)

คําตอบ 3 :

แบบสัดสวน – สะสม – อนุพันธ (Proportional-Integral-Derivative)

คําตอบ 4 :

แบบสัดสวน (Proportional)

184 of 235

ขอที่ :

409
วิธีจูนตัวควบคุมแบบใด ที่ทานคิดวาเหมาะสมในการเอาไปใชปฏิบัติงานจริง
คําตอบ 1 :
คําตอบ 2 :
คําตอบ 3 :
คําตอบ 4 :

ขอที่ :

Process reaction curve method
Continuous cycling method
Relay feedback method
Trial and error method410
กระบวนการที่มีความไมแนนอนสูง ทานจะออกแบบตัวควบคุม โดยใช
คําตอบ 1 :
คําตอบ 2 :
คําตอบ 3 :
คําตอบ 4 :

ขอที่ :

Gain margin ต่ํา, Phase margin สูง
Gain margin ต่ํา, Phase margin ต่ํา
Gain margin สูง, Phase margin สูง
Gain margin สูง, Phase margin ต่ํา

411
ถาคาเกน (Gain) ของกระบวนการควบคุมแบบลูปปด มีคาเพิ่มขึ้น
คําตอบ 1 :
คําตอบ 2 :
คําตอบ 3 :
คําตอบ 4 :

ขอที่ :

Gain margin มีคาสูงขึ้น
Phase margin มีคาสูงขึ้น
Gain margin มีคาคงที่
Phase margin มีคาคงที่


ิ์ ห
าว

412

ถาคาเกน (Gain) ของกระบวนการควบคุมแบบลูปปด มีคาลดลง


คําตอบ 1 :

คําตอบ 2 :
คําตอบ 3 :

คําตอบ 4 :
ขอที่ :

Gain margin มีคาสูงขึ้น
Phase margin มีคาสูงขึ้น
Gain margin มีคาคงที่
Gain margin มีคาต่ําขึ้น

413
ถาคา Dead time ของกระบวนการควบคุมแบบลูปปด มีคาเพิ่มขึ้น
คําตอบ 1 :

Gain margin มีคาเพิ่มขึ้น

185 of 235

คําตอบ 2 :
คําตอบ 3 :
คําตอบ 4 :
ขอที่ :

Gain margin มีคาลดลง
Phase margin มีคาเพิ่มขึ้น
Phase margin มีคาลดลง

414
ถาคาคงที่ทางเวลา ของกระบวนการควบคุมแบบลูปปด มีคาเพิ่มขึ้น ขอใดถูกตอง ที่สุด
คําตอบ 1 :
คําตอบ 2 :
คําตอบ 3 :
คําตอบ 4 :

ขอที่ :
ิ์ ห

415

เครื่องแลกเปลี่ยนความรอน ที่ไมมีกระแส bypass มีอันดับของความอิสระ (degree of freedom) เทากับเทาไร
คําตอบ 1 :
คําตอบ 2 :
คําตอบ 3 :
คําตอบ 4 :
ขอที่ :Gain margin มีคาเพิ่มขึ้น
Phase margin มีคาลดลง
Phase margin มีคาเพิ่มขึ้น
Gain margin มีคาลดลง, Phase margin มีคาเพิ่มขึ้น

0
1
2
3

416เครื่องแลกเปลี่ยนความรอน ที่มีกระแส bypass มีอันดับของความอิสระ (degree of freedom) เทากับเทาไร
คําตอบ 1 :
คําตอบ 2 :
คําตอบ 3 :
คําตอบ 4 :
ขอที่ :

417

0
1
2
3
าว


หอกลั่นแบบงาย มีอันดับของความอิสระ (degree of freedom) เทากับเทาไร

186 of 235
2คําตอบ 1 :

คําตอบ 2 :
คําตอบ 3 :
คําตอบ 4 :
ขอที่ :
ิ์ ห

3
4
5

418

การเลือกตัวแปรปรับ เราควรเลือกตัวแปรปรับที่

ขอที่ :คําตอบ 1 :

คาเกนระหวางตัวแปรปรับ และตัวแปรควบคุม มีคามาก

คําตอบ 2 :

คาเกนระหวางตัวแปรปรับ และตัวแปรควบคุม มีคานอย

คําตอบ 3 :

คาคงที่ทางเวลาระหวางตัวแปรปรับ และตัวแปรควบคุม มีคามาก

คําตอบ 4 :

ขอ ก, ค ถูก

419
าว


การเลือกตัวแปรควบคุม เราควรเลือกตัวแปรควบคุมที่

ขอที่ :

คําตอบ 1 :

คาเกนระหวางตัวแปรควบคุม และตัวแปรรบกวน มีคามาก

คําตอบ 2 :

คาเกนระหวางตัวแปรควบคุม และตัวแปรรบกวน มีคานอย

คําตอบ 3 :

คาเกนระหวางตัวแปรควบคุม และตัวแปรปรับ มีคามาก

คําตอบ 4 :

ขอ ข, ค ถูก

420

187 of 235

กระบวนการของระบบการควบคุมใด ที่มี off-set

ขอที่ :

คําตอบ 1 :

กระบวนการอันดับ 1, ตัวควบคุมแบบ P

คําตอบ 2 :

กระบวนการอันดับ 1, ตัวควบคุมแบบ PI

คําตอบ 3 :

กระบวนการแบบอินทิเกรต (integrating process), ตัวควบคุมแบบ P

คําตอบ 4 :

ขอ ก, ค ถูก421
กระบวนการของระบบการควบคุมใด ที่ไมมี off-set

ขอที่ :

คําตอบ 1 :

กระบวนการอันดับ 1, ตัวควบคุมแบบ P

คําตอบ 2 :

กระบวนการอันดับ 1, ตัวควบคุมแบบ PI

คําตอบ 3 :

กระบวนการแบบอินทิเกรต (integrating process), ตัวควบคุมแบบ P

คําตอบ 4 :

ขอ ข, ค ถูก

422แบบจําลองทางคณิตศาสตร ที่ใชกันมากในวิชาพลวัตและการควบคุม กระบวนการ

ขอที่ :

คําตอบ 1 :

อันดับ 1

คําตอบ 2 :

อันดับ 2

คําตอบ 3 :

อันดับ 1 + dead time

คําตอบ 4 :

อันดับ 2 + dead time

423
ิ์ ห
าว

การออกแบบการควบคุม โดยวิธีสังเคราะหโดยตรง โดยไมใหมี off-set ถา กระบวนการเปนระบบที่มีเกนอยางเดียว (pure gain process) ทานจะใชตัวควบคุม แบบใด
คําตอบ 1 :
คําตอบ 2 :


คําตอบ 3 :

คําตอบ 4 :
ขอที่ :

424

P อยางเดียว
I อยางเดียว
PI
PID

การออกแบบการควบคุม โดยวิธีสังเคราะหโดยตรง โดยไมใหมี off-set ถา กระบวนการเปนระบบอินทิเกรต (integrating process) ทานจะใชตัวควบคุมแบบใด
คําตอบ 1 :
คําตอบ 2 :
คําตอบ 3 :

P อยางเดียว
I อยางเดียว
PI

188 of 235

คําตอบ 4 :
ขอที่ :

PID

425

คําตอบ 1 :
ิ์ ห

คําตอบ 2 :

คําตอบ 3 :

คําตอบ 4 :

ขอที่ :

426
าว


คําตอบ 1 :

189 of 235

คําตอบ 2 :

คําตอบ 3 :คําตอบ 4 :

ขอที่ :พิจารณาวาขอใดตอไปนี้แสดงใหเห็นถึงความสําคัญของเครื่องมือวัดที่มีตอระบบการควบคุมอัตโนมัติ
ก. ใชวัดตัวแปรที่ตองการควบคุม (controlled variables)
ข. ใชวัดตัวแปรที่รบกวนระบบ (disturbance variables)
ค. ใชวัดตัวแปรปรับ (manipulated variables)

ขอที่ :
ิ์ ห

427

คําตอบ 1 :

ขอ ก และ ข ถูก

คําตอบ 2 :

ขอ ก และ ค ถูก

คําตอบ 3 :

ขอ ข และ ค ถูก

คําตอบ 4 :

ขอ ก, ข และ ค ถูก
าว

428

จากรูปเปนระบบควบคุมแบบใด


คําตอบ 1 :
คําตอบ 2 :
คําตอบ 3 :

คําตอบ 4 :
ขอที่ :

Open-Loop Control System
Closed-Loop Control System
Feedback Control System
Feedforward Control System

429
จากรูปเปนระบบควบคุมแบบใด

190 of 235

คําตอบ 1 :
คําตอบ 2 :
คําตอบ 3 :
คําตอบ 4 :
ขอที่ :

Ratio Control System
Closed-loop System
Feedback Control System
มีคําตอบถูกตองมากกวา 1 ขอ

430
จากรูปเปนระบบควบคุมแบบใด

คําตอบ 1 :
คําตอบ 2 :

คําตอบ 4 :

431


ิ์ ห
าว

Open-loop Control System
Ratio Control System
Feedback Control System
Feedforward Control System


คําตอบ 3 :

ขอที่ :191 of 235
จากรูปเปนลักษณะของสัญญาณอินพุทแบบใด

คําตอบ 1 :
คําตอบ 2 :
คําตอบ 3 :
คําตอบ 4 :
ขอที่ :
ิ์ ห

432
จากรูปเปนลักษณะของสัญญาณอินพุทแบบใด

คําตอบ 1 :
คําตอบ 2 :
คําตอบ 3 :
คําตอบ 4 :
ขอที่ :

433Step Input
Impulse Input
Ramp Input
Sine Input

Step Input
Impulse Input
Ramp Input
Sine Input


าว


จากรูปเปนลักษณะของสัญญาณอินพุทแบบ

คําตอบ 1 :
คําตอบ 2 :

Step Input
Impulse Input

192 of 235

คําตอบ 3 :
คําตอบ 4 :
ขอที่ :

Ramp Input
Sine Input

434
ใหพิจารณา Block diagram ขางลาง


ิ์ ห

คําตอบ 1 :

คําตอบ 2 :


าว

คําตอบ 3 :


คําตอบ 4 :

ขอที่ :

435
193 of 235
ใหพิจารณา Block diagram ขางลาง
ิ์ ห

คําตอบ 1 :

คําตอบ 2 :

คําตอบ 3 :

คําตอบ 4 :

ขอที่ :

436
าว


พิจารณา Block diagram ดานลาง ขอใดตอไปนี้ถูกตอง

คําตอบ 1 :
คําตอบ 2 :

194 of 235

คําตอบ 3 :
คําตอบ 4 :

ขอที่ :437
ิ์ ห

คําตอบ 1 :

คําตอบ 2 :

คําตอบ 3 :


าว


คําตอบ 4 :

ขอที่ :

438
พิจารณา Block diagram ดานลาง ขอใดตอไปนี้ถูกตอง

195 of 235

คําตอบ 1 :

คําตอบ 2 :คําตอบ 3 :
ิ์ ห

คําตอบ 4 :

ขอที่ :

439
พิจารณา Block diagram ดานลาง ขอใดตอไปนี้ถูกตอง


าว

คําตอบ 1 :


คําตอบ 2 :

คําตอบ 3 :

คําตอบ 4 :

196 of 235

ขอที่ :

440
ขอใดตอไปนี้คือความหมายของ ระบบควบคุมแบบ proportional control
คําตอบ 1 :
คําตอบ 2 :
คําตอบ 3 :
คําตอบ 4 :

ขอที่ :

output ของตัวควบคุมจะเปนสัดสวนกับคาที่อานไดจากเครื่องวัดสัญญาณ
output ของตัวควบคุมจะเปนสัดสวนกับคา set point
output ของตัวควบคุมจะเปนสัดสวนกับสัญญาณความผิดพลาดที่เกิดขึ้น
output ของตัวควบคุมจะเปนสัดสวนกับอินพุทของตัวแปรฟงกชั่น441
ขอใดตอไปนี้เปนสัญญาณ output ที่ออกจาก Integral Controller
คําตอบ 1 :
ิ์ ห

คําตอบ 2 :

คําตอบ 3 :

คําตอบ 4 :

ขอที่ :


าว

442


คําตอบ 1 :
คําตอบ 2 :

คําตอบ 3 :
คําตอบ 4 :
ขอที่ :

Proportional control
Integral Control
Proportional plus integral Control
Derivative Controller

443
จากรูปเปนระบบการควบคุมแบบใด

197 of 235

คําตอบ 1 :
คําตอบ 2 :
คําตอบ 3 :
คําตอบ 4 :
ขอที่ :

P-control
I-Control
PI Control
PID Control


ิ์ ห

444สมมุติวาเราสามารถประมาณพฤติกรรมของอุปกรณการวัดอุณหภูมิไดดวย first-order dynamics โดยมีคา gain เทากับ 1 และคา time constant เทากับ 1 วินาที (s) ถานําเครื่อง
มือวัดดังกลาวไปวัดอุณหภูมิของของเหลวที่อัตราการเปลี่ยนแปลงเทากับ 0.2 oC/s เครื่องวัดอุณหภูมิจะวัดคาผิดพลาดสูงสุดเทากับเทาไร
คําตอบ 1 :
คําตอบ 2 :
คําตอบ 3 :
คําตอบ 4 :
ขอที่ :

1 องศาเซลเซียส
0.6 องศาเซลเซียส
0.4 องศาเซลเซียส
0.2 องศาเซลเซียส
าว

445


198 of 235
จากรูปกราฟเสนใดอธิบายการตอบสนองแบบขั้น (unit step response) ของกระบวนการที่มีฟงกชันถายโอนดังนี้


ิ์ ห

คําตอบ 1 :
คําตอบ 2 :
คําตอบ 3 :

446
าว


คําตอบ 4 :
ขอที่ :

A
B
C
D199 of 235

ระบบผสมแบบถังกวน มีกระแสขาเขาสองสาย กระแสขาออกหนึ่งสาย กระแสขาเขาที่ 1 เปนของผสมประกอบดวย สาร ก และสาร ข มีอัตราการไหลเชิงมวลเปน w1 และมีองค
ประกอบของสาร ก เปน x1 กระแสขาเขาที่ 2 เปนสาร ก บริสุทธิ์ มีอัตราการไหลเชิงมวลเปน และมีองคประกอบของสาร ก เปน x2 = 1


ิ์ ห


าว


ขอที่ :

คําตอบ 1 :

วัด x ปรับ w2

คําตอบ 2 :

วัด x ปรับ w1

คําตอบ 3 :

วัด x ปรับ x1

คําตอบ 4 :

วัด w ปรับ w1

447
200 of 235

ระบบผสมแบบถังกวน มีกระแสขาเขาสองสาย กระแสขาออกหนึ่งสาย กระแสขาเขาที่ 1 เปนของผสมประกอบดวย สาร ก และสาร ข มีอัตราการไหลเชิงมวลเปน w1 และมีองค
ประกอบของสาร ก เปน x1 กระแสขาเขาที่ 2 เปนสาร ก บริสุทธิ์ มีอัตราการไหลเชิงมวลเปน และมีองคประกอบของสาร ก เปน x2 = 1


ิ์ ห


าว


ขอที่ :

คําตอบ 1 :

วัด w1 ปรับ w2

คําตอบ 2 :

วัด x ปรับ w1

คําตอบ 3 :

วัด x1 ปรับ w2

คําตอบ 4 :

วัด w ปรับ w2

448

201 of 235

ระบบผสมแบบถังกวน มีกระแสขาเขาสองสาย กระแสขาออกหนึ่งสาย กระแสขาเขาที่ 1 เปนของผสมประกอบดวย สาร ก และสาร ข มีอัตราการไหลเชิงมวลเปน และมีองคประกอบ
ของสาร ก เปน x1 กระแสขาเขาที่ 2 เปนสาร ก บริสุทธิ์ มีอัตราการไหลเชิงมวลเปน w2 และมีองคประกอบของสาร ก เปน x2 = 1


ิ์ ห


าว


ขอที่ :

คําตอบ 1 :

ใชถังขนาดใหญขึ้น

คําตอบ 2 :

วัด x ปรับ w1

คําตอบ 3 :

วัด w1 ปรับ w2

คําตอบ 4 :

วัด w ปรับ w2

449

202 of 235


ิ์ ห


าว


คําตอบ 1 :

คําตอบ 2 :
คําตอบ 3 :
คําตอบ 4 :
ขอที่ :

450

0.25
0.5
0.75
0.4

203 of 235


ิ์ ห


าว


คําตอบ 1 :
คําตอบ 2 :
คําตอบ 3 :

204 of 235

คําตอบ 4 :

ขอที่ :

451


ิ์ ห


าวคําตอบ 1 :

แบบปอนกลับ

คําตอบ 2 :

แบบปอนหนา

คําตอบ 3 :

แบบอัตโนมัติ

205 of 235

คําตอบ 4 :
ขอที่ :

แบบกาวหนา (Advanced Control)

452
ระบบผสมแบบถังกวน มีกระแสขาเขาสองสาย กระแสขาออกหนึ่งสาย กระแสขาเขาที่ 1 เปนของผสมสาร ก และสาร ข มีอัตราการไหลเชิงมวลเปน และมีองคประกอบของสาร ก
เปน x1 กระแสขาเขาที่ 2 เปนสาร ก บริสุทธิ์ มีอัตราการไหลเชิงมวลเปน w2 และมีองคประกอบของสาร ก เปน x2 =1


ิ์ ห


าวคําตอบ 1 :
คําตอบ 2 :

1
2

206 of 235

คําตอบ 3 :
คําตอบ 4 :
ขอที่ :

3
4

453คําตอบ 1 :
ิ์ ห

คําตอบ 2 :

คําตอบ 3 :

คําตอบ 4 :

ขอที่ :

454


าวคําตอบ 1 :
คําตอบ 2 :
คําตอบ 3 :

Y(t)=K
Y(t) = KM
Y(t)=0

207 of 235

คําตอบ 4 :

ขอที่ :
ิ์ ห

455
พิจารณากระบวนการที่สามารถอธิบายการเปลี่ยนแปลงดวยฟงกชันถายโอนดังนี้ (งาย)

ขอที่ :


าว

คําตอบ 1 :

ขอ ก และ ข ถูก

คําตอบ 2 :

ขอ ก และ ค ถูก

คําตอบ 3 :

ขอ ข และ ค ถูก

คําตอบ 4 :

ขอ ก, ข และ ค ถูก

456
208 of 235
พิจารณากระบวนการที่สามารถอธิบายการเปลี่ยนแปลงดวยฟงกชันถายโอนดังนี้ (งาย)

ขอที่ :

คําตอบ 1 :

ขอ ก และ ข ถูก

คําตอบ 2 :

ขอ ก และ ค ถูก

คําตอบ 3 :

ขอ ข และ ค ถูก

คําตอบ 4 :

ขอ ก, ข และ ค ถูก
ิ์ ห

457
ขอใดคือคําตอบของสมการอนุพันธ

คําตอบ 1 :
าว


คําตอบ 2 :

คําตอบ 3 :

209 of 235

คําตอบ 4 :

ขอที่ :

458ขอใดคือทรานสเฟอรฟงกชัน Y(s)/U(s) ที่ไดจากการแปลงลาปลาสของสมการอนุพันธนี้
ิ์ ห

คําตอบ 1 :

คําตอบ 2 :

คําตอบ 3 :


าว


คําตอบ 4 :

ขอที่ :

459
ขอใดคือคําตอบของการแปลงกลับลาปลาสของทรานสเฟอรฟงกชันในสมการนี้

210 of 235

คําตอบ 1 :คําตอบ 2 :
ิ์ ห

คําตอบ 3 :

คําตอบ 4 :

ขอที่ :

460ขอใดคือนิยามทางคณิตศาสตรที่ถูกตองของ Laplace Transform, F(s)
คําตอบ 1 :

คําตอบ 2 :
าว


คําตอบ 3 :

คําตอบ 4 :

211 of 235

ขอที่ :

461
ขอใดกลาวถูกตองเกี่ยวกับ Laplace Transform
คําตอบ 1 :
คําตอบ 3 :

Laplace Transform เปน Linear operator
Laplace Transform เปลี่ยนสมการอนุพันธ หรือสมการปริพันธ ไปเปนสมาการพีชคณิต
การใช Laplace Transform ทําใหได Transfer function

คําตอบ 4 :

ถูกทุกขอ

คําตอบ 2 :

ขอที่ :
ิ์ ห

คําตอบ 1 :

คําตอบ 2 :

คําตอบ 3 :

463


าว

คําตอบ 4 :

ขอที่ :462


คําตอบ 1 :

212 of 235
คําตอบ 2 :

คําตอบ 3 :คําตอบ 4 :

ขอที่ :

464
ิ์ ห

คําตอบ 1 :

คําตอบ 2 :

คําตอบ 3 :
าว

คําตอบ 4 :

ขอที่ :

465
คําตอบ 1 :

213 of 235

คําตอบ 2 :

คําตอบ 3 :คําตอบ 4 :

ขอที่ :
ิ์ ห

466

คําตอบ 1 :

คําตอบ 2 :


าว

คําตอบ 3 :


คําตอบ 4 :

ขอที่ :

467

214 of 235

คําตอบ 1 :คําตอบ 2 :
ิ์ ห

คําตอบ 3 :

คําตอบ 4 :

ขอที่ :

468


าว

คําตอบ 1 :


คําตอบ 2 :

คําตอบ 3 :

คําตอบ 4 :

215 of 235

ขอที่ :

469คําตอบ 1 :
ิ์ ห

คําตอบ 2 :

คําตอบ 3 :

คําตอบ 4 :

ขอที่ :

470ระบบดังกลาวมีสมการลาปลาสคือ s3+s2- s-1 = 0 ขอใดเปนจริง

ขอที่ :
าว

คําตอบ 1 :

สมการดังกลาวไมเสถียรเนื่องจากเปน higher order system

คําตอบ 2 :

สมการดังกลาวเสถียรเนื่องจากมีรากที่เปนจํานวนลบ

คําตอบ 3 :

สมการดังกลาวไมเสถียรเนื่องจากมีรากที่เปนจํานวนบวก

คําตอบ 4 :

ไมสามารถระบุวาระบบมีความเสถียรหรือไมจากขอมูลที่มีอยู

471


216 of 235

คําตอบ 1 :

คําตอบ 2 :คําตอบ 3 :
ิ์ ห

คําตอบ 4 :

ขอที่ :

472

คําตอบ 1 :


าว


คําตอบ 2 :

คําตอบ 3 :

217 of 235

คําตอบ 4 :

ขอที่ :

473ขอใดเปนการแปลงลาปาสของอินพุดแบบสเตปซขนาดหนึ่งหนวย
คําตอบ 1 :

1

คําตอบ 2 :
คําตอบ 3 :
ิ์ ห

s

คําตอบ 4 :

ขอที่ :

474ขอใดเปนการแปลงลาปาสของอินพุดแบบเล็กแทนกูลารขนาดความสูงหนึ่งหนวยความกวาง a หนวย
คําตอบ 1 :

1

คําตอบ 2 :
าว

คําตอบ 3 :


คําตอบ 4 :

ขอที่ :

475
218 of 235

คําตอบ 1 :คําตอบ 2 :

คําตอบ 3 :
ิ์ ห

คําตอบ 4 :

ขอที่ :

476

คําตอบ 1 :
าว

คําตอบ 2 :

คําตอบ 3 :
คําตอบ 4 :

ขอที่ :

477
219 of 235

คําตอบ 1 :
คําตอบ 2 :
คําตอบ 3 :
คําตอบ 4 :
ขอที่ :

5
2
1
0

478จากคุณสมบัติของ Laplace transform
ิ์ ห

ขอที่ :

คําตอบ 1 :

ขอ ก และ ข ถูก

คําตอบ 2 :

ขอ ก และ ค ถูก

คําตอบ 3 :

ขอ ข และ ค ถูก

คําตอบ 4 :

ขอ ก, ข และ ค ถูก

479


าว

จากคุณสมบัติของ Laplace transformคําตอบ 1 :

ขอ ก ถูก

คําตอบ 2 :

ขอ ก และ ข ถูก

220 of 235

ขอที่ :

ขอที่ :

คําตอบ 3 :

ขอ ก และ ค ถูก

คําตอบ 4 :

ขอ ก, ข และ ค ถูก

480

คําตอบ 1 :

ขอ ก ถูก

คําตอบ 2 :

ขอ ก และ ข ถูก

คําตอบ 3 :

ขอ ก และ ค ถูก

คําตอบ 4 :

ขอ ก, ข และ ค ถูก


ิ์ ห

481


าวคําตอบ 1 :

ขอ ก ถูก

คําตอบ 2 :

ขอ ก และ ข ถูก

คําตอบ 3 :

ขอ ข และ ค ถูก

คําตอบ 4 :

ขอ ก, ข และ ค ถูกตอง

221 of 235

ขอที่ :

ขอที่ :

482

คําตอบ 1 :

ขอ ก ถูก

คําตอบ 2 :

ขอ ก และ ข ถูกตอง

คําตอบ 3 :

ขอ ข และ ค ถูก

คําตอบ 4 :

ขอ ก, ข และ ค ถูก


ิ์ ห

483


าว


คําตอบ 1 :

ขอ ก ถูก

คําตอบ 2 :

ขอ ก และ ข ถูก

คําตอบ 3 :

ขอ ข และ ค ถูก

คําตอบ 4 :

ขอ ก, ข และ ค ถูก

222 of 235
ขอที่ :

484

ขอที่ :

คําตอบ 1 :

ขอ ก ถูก

คําตอบ 2 :

ขอ ก และ ข ถูก

คําตอบ 3 :

ขอ ข และ ค ถูก

คําตอบ 4 :

ขอ ก, ข และ ค ถูก


ิ์ ห

485


าว


ขอที่ :

คําตอบ 1 :

ขอ ก และ ข ถูก

คําตอบ 2 :

ขอ ก และ ค ถูก

คําตอบ 3 :

ขอ ข และ ค ถูก

คําตอบ 4 :

ขอ ก, ข และ ค ถูก

486

223 of 235

ขอที่ :

คําตอบ 1 :

ขอ ก และ ข ถูก

คําตอบ 2 :

ขอ ก และ ค ถูก

คําตอบ 3 :

ขอ ข และ ค ถูก

คําตอบ 4 :

ขอ ก, ข และ ค ถูก


ิ์ ห

487


าว


ขอที่ :

คําตอบ 1 :

ขอ ก และ ข ถูก

คําตอบ 2 :

ขอ ก และ ค ถูก

คําตอบ 3 :

ขอ ข และ ค ถูก

คําตอบ 4 :

ขอ ก, ข และ ค ถูก

488
224 of 235

ขอที่ :

คําตอบ 1 :

ขอ ก ถูก

คําตอบ 2 :

ขอ ก และ ข ถูก

คําตอบ 3 :

ขอ ข และ ค ถูก

คําตอบ 4 :

ขอ ก, ข และ ค ถูก


ิ์ ห

489


าว


คําตอบ 1 :

ขอ ก ถูก

คําตอบ 2 :

ขอ ก และ ข ถูก

คําตอบ 3 :

ขอ ข และ ค ถูก

คําตอบ 4 :

ขอ ก, ข และ ค ถูก

225 of 235
ขอที่ :

490

ขอที่ :

คําตอบ 1 :

ขอ ก ถูก

คําตอบ 2 :

ขอ ก และ ข ถูก

คําตอบ 3 :

ขอ ก และ ค ถูก

คําตอบ 4 :

ขอ ก, ข และ ค ถูก


ิ์ ห

491


าว


ขอที่ :

คําตอบ 1 :

ขอ ก ถูก

คําตอบ 2 :

ขอ ก และ ข ถูก

คําตอบ 3 :

ขอ ก และ ค ถูก

คําตอบ 4 :

ขอ ก, ข และ ค ถูก

492

226 of 235

ขอที่ :

คําตอบ 1 :

ขอ ก ถูก

คําตอบ 2 :

ขอ ก และ ค ถูก

คําตอบ 3 :

ขอ ข และ ค ถูก

คําตอบ 4 :

ขอ ก, ข และ ค ถูก
ิ์ ห

493
Laplace transform ของ Unit – Step Input คือขอใด
คําตอบ 1 :

1

คําตอบ 2 :
าว

คําตอบ 3 :


คําตอบ 4 :

ขอที่ :

494
Laplace transform ของ Unit – Impulse Input คือขอใด
คําตอบ 1 :

1

227 of 235

คําตอบ 2 :

คําตอบ 3 :คําตอบ 4 :

ขอที่ :

คําตอบ 1 :

1

คําตอบ 2 :

คําตอบ 3 :

คําตอบ 4 :

ขอที่ :
ิ์ ห

495
Laplace transform ของ Unit – Ramp Input คือขอใด

496


าว


ใหหาคําตอบของสมการอนุพันธที่กําหนดให

(LectureNotes/PDC/HW/homework3)

คําตอบ 1 :

228 of 235

คําตอบ 2 :คําตอบ 3 :

คําตอบ 4 :

ขอที่ :
ิ์ ห

497ใหหาคําตอบของสมการอนุพันธที่กําหนดให (Mit/PDC/Assignment/P_set02) (4) (ปานกลาง)

คําตอบ 1 :
าว

คําตอบ 2 :


คําตอบ 3 :

คําตอบ 4 :

ขอที่ :

498
พิจารณากระบวนการเคมีหนึ่งซึ่งสามารถอธิบายพฤติกรรมของกระบวนการดวยสมการดังตอไปนี้

229 of 235
ิ์ ห

คําตอบ 1 :

คําตอบ 2 :

คําตอบ 3 :

คําตอบ 4 :

ขอที่ :
าว

499


230 of 235
พิจารณากระบวนการเคมีหนึ่งซึ่งสามารถอธิบายพฤติกรรมของกระบวนการดวยสมการดังตอไปนี้
ิ์ ห

คําตอบ 1 :

คําตอบ 2 :

คําตอบ 3 :

คําตอบ 4 :

ขอที่ :
าว

500

พิจารณากระบวนการเคมีหนึ่งซึ่งสามารถอธิบายพฤติกรรมของกระบวนการดวยสมการดังตอไปนี้


231 of 235

คําตอบ 1 :

คําตอบ 2 :คําตอบ 3 :

คําตอบ 4 :

ขอที่ :

พิจารณากระบวนการที่อธิบายพฤติกรรมของกระบวนการดวยสมการ

คําตอบ 1 :
คําตอบ 2 :
คําตอบ 3 :

502

6.5
10
8
7.5


าว


คําตอบ 4 :
ขอที่ :
ิ์ ห

501

232 of 235
พิจารณากระบวนการที่อธิบายพฤติกรรมของกระบวนการดวยสมการ

คําตอบ 1 :
คําตอบ 2 :
คําตอบ 3 :
คําตอบ 4 :
ขอที่ :

2.12
1.12
4.22
3.22


ิ์ ห

503
พิจารณาถังผสมที่อธิบายดวยสมการ


าว


คําตอบ 1 :

คําตอบ 2 :

คําตอบ 3 :

คําตอบ 4 :

233 of 235

ขอที่ :

504
ขอใดไมใชสมการอนุพันธเชิงเสนโดยที่ t คือ เวลา x และ y คือตัวแปรตามคําตอบ 1 :
ิ์ ห

คําตอบ 2 :

คําตอบ 3 :

คําตอบ 4 :

ขอที่ :


าว

505

ขอใดคือคําตอบของการแปลงเชิงเสนของสมการไมเชิงเสน


คําตอบ 1 :

คําตอบ 2 :

234 of 235

คําตอบ 3 :

คําตอบ 4 :


ิ์ ห


าว


235 of 235