The  Green  Land  in  opdracht  van  gemeente  Utrecht    

Utrecht  Open(t)  Data  19  juni  2012   Werkatelier  ‘De  weg  vrij  met  open  data’  
Paul  Suijkerbuijk  &  Udo  Pijpkers   Input  van  de  deelnemers  op  basis  van  de  ingevulde  werkvellen     DEEL  1  –  werkvel  I    
Jullie  namen?   Noem  een  concreet  vraagstuk  dat   op  dit  moment  speelt  m.b.t.  tot   verkeer,  verkeershinder,   doorstroming,  bereikbaarheid.     Veiligheid  van  fietsers;   Beste  fietsroutes  om  grootste   knelpunten  te  ontlopen,  ontlasten;   Welke  partijen  zijn  bij  dit   vraagstuk  betrokken?   Welke  gegevens,  data  horen  bij   het  vraagstuk?   Wat  kunnen  de  verschillende   partijen  met  de  data  doen,  in   relatie  tot  het  vraagstuk?   Fietsgame  ontwikkelen:  mobiele   4Square;   Google  Bike  Plan;   Fiets  app:  snelle,  leuke,  rustige,   drukke,  historische  routes;   Gemeente:  het  oplossen  van   knelpunten;   Goede  fietsrouteplanner;   Fiets  app  voor  Utrecht  die   gebruik  maakt  van  alle   brongegevens;  

Albert  Meijer   John  Verhoeven   Erik  Jansen  

Jeroen  Kreijkamp   Coen  van  Tooren   Frans-­‐Jan  van  Rossem  

Het  faciliteren  van  fietsgebruik   voor  gezondheid  en  milieu;   Beinvloeden  modaliteitskeuze   (welk  vervoermiddel?);  

Irmgard  Noordhoek   Dorien  van  Gastel   Marijn  Brummelhuis  

Tim  van  Waard   Roeland  Reizevoort   Mas  Lubbers  

Makkelijk  en  efficiënt  inzicht  in   (aanbod  van)  en  mogelijkheden   voor  het  (aansluitend)  gebruiken   van  verschillende   vervoersmiddelen  voor  een   optimale  reis.  (+  Tool  voor   feedback  op  data  en  aanpassing   van  data  door  gebruikers.)  ‘Op   maat’  met  voorkeuren  van   gebruikers  verwerkt.     Veiligheid  en  doorstroming   Gemeente  Utrecht;   fietsverkeer  centrum  Utrecht;   Provincie  Utrecht;   Hoe  krijgen  we  fietsers  bewust  van   Fietsersbond;  

Politie;   Fietsers;   GSM  leveranciers;   Service  providers  (TomTom);   App  bouwers;   Gemeentewerken;   Game  bouwers;   Fietsersbond;   Gemeente;   App  ontwikkelaars;   Navigatie  service  providers;   NS;   OV-­‐Fiets;   Dataleveranciers,  bronhouders;   NS;  OV-­‐Fiets;   Burgers;   Reis-­‐  en  vervoersorganisaties;   Van  A  naar  Beter;   Sociale  Netwerken;   Ontwikkelaars  van  apps  et  cetera;  

Verkeersongevallen  met  fietsers;   Verkeersdruk  in  de  stad;   GSM-­‐gegevens;   Fietsenstallingen;  

Snelle  fietsroutes;   Vergelijking  in  tijd;   Datasets  VRI  om  groene  golf   fietsers  te  kunnen  creëren;  

Carpoolplekken;   OV;   P&R  info;   Beschikbaarheid  OV-­‐fietsen;   Beschikbaarheid  parkeerplaatsen;   Weersomstandigheden;   CO2  uitstootgegevens  van  routes;   Vraag  en  aanbod  carpoolen;   Vinden  van  andere  reizigers  op   gezamenlijke  routes;   Wegwerkzaamheden;   Route  informatie  fietsers  d.m.v.   lussen  in  fietspaden;  

Optimale  reiswijzer  die  verder   gaat  dan  1  vervoersmiddel  en   statische  data.;   “Levende  en  persoonlijke   reiswijzer”;  

Zelfredzaamheid;   Participatie;  

 

The  Green  Land  in  opdracht  van  gemeente  Utrecht    

het  gevaar  van  door  rood  rijden;  

Aannemers;    

Jeroen  Baten   Andre  van  Est   Jeroen  Claassens  

Verminderen  van  verkeersdrukte;   Betere  doorstroming;   4%+    minder  autobewegingen;  

Sjako  ten  Haken   Job  Wiegant   Albert  Leenders  

Vroegtijdige  prognose  over   bereikbaarheid  reisdoelen;   deze  beïnvloeden  door  een   reisplan  in  te  dienen;   Mensen  belonen  die  hun  eigen   ingediende  of  voorgestelde   reisplan  volgen;   Ontstaan  van  files;   Spreiden  van  drukte,   vervoersmodaliteiten;    

Gemeente;   Provincie;   112  centrale;   KNMI;       Provincie;   Gemeente;   Reizigers;   RDW;   KNMI;   Navigatie  service  providers;  

Aantal  ongevallen  (met  fietsers);   Weer;   Beschikbaarheid  OV;   Bewegwijzering;   Verkeersgegevens;   OV  gegevens;   Data  over  ongevallen;   Weer;   Voertuiggegevens;     Reisplannen  van  iedereen;   Historische  en  actuele   verkeersdruk;   Weer;   Ongevallen;   Werkzaamheden;  

Data  ter  beschikking  stellen;   Verplicht  open  standaarden;   Mensen  belonen  (€)  hergebruik   en  beschikbaar  stellen;     Reiziger:  minder  file;   Provincie,  stad:  meer  spreiding;   Stad,  reiziger:  betere   bereikbaarheid;   Omwonenden:  minder   milieudruk;   Geld  verdienen:   navigatiediensten;    

Tomasz  Jaroszek   Udo  Smit   Hans  Warmer  

Vervoerders;   Navigatiediensten;  

Doret  Brandjes   Evelyn  Grooten   Arjan  

Hindernisvrije  routes  door  het   verkeer  voor  mensen  met  een   (lichamelijke)  beperking  en  voor   snelle  fietsers  en  fietskoeriers.  Dus   geen  stoepjes,  verkeerslichten,   haakse  bochten,  drempels  et   cetera;  

Fietsersbond;   Chronisch  Zieken  en   Gehandicaptenraad;   Wegbeheerders,   gebiedsbeheerders;   Gemeente/provincie;   Mensen  met  een  beperking;   Fietskoeriers;  

Verschillende  modaliteiten:  auto,   P&R,  fiets;   Lange  en  korte  termijn  planning:   dienstregeling;   Actueel:  vertraging;   Actuele  en  historische   verkeersgegevens;   Idem  voor  OV;   Locaties  en  werking   verkeerslichten;   Knelpunten;     Moeilijk  oversteekbare  wegen;   Opbrekingen;   Afmetingen  trottoirs;   Verhardingstypen;   Ongevallen;   Strooiroutes;   Verkeersbeleving;  

Mensen  met  een  beperking   kunnen  hun  route  beter   plannen;   Er  is  onderweg  minder  hulp   nodig  (zelfredzaamheid);   Kwaliteit  van  de  data  maar  ook   van  de  weg  verbeteren;    

     

 

The  Green  Land  in  opdracht  van  gemeente  Utrecht    

DEEL  2  –  werkvel  II    
Jullie  namen?   Welke  toepassingen  kun   je  bedenken  met   eerdergenoemde   gegevens  en  mogelijk   nog  andere  data  die   helpen  bij  het  oplossen   van  het  vraagstuk?   Knelpuntvrij   knooppuntnetwerk  via   app  beschikbaar  stellen;   Knelpuntmeldpunt   (twitter  +  analysetool);   Game:  optimaliseren   route  (winnaar  =  snelste   route,  veiligste  route)   Welk  idee  is  top?   Welke  data   gebruikt  deze   toepassing?   Wie  heeft  er  het   meeste  baat  bij?   Is  er  een   verdienmodel   denkbaar  voor  deze   toepassing?  Licht   toe.   Hoe  heet  jullie   toepassing?   Wie  zou  dit  moeten   oppakken,  wie  is   actiehouder?  

Ivonne  Jansen   Paul  Mallens  

App  knelpuntvrij   knooppuntnetwerk   met  keuzeopties:   Veilig,   Snel,   Gegarandeerd   drempelvrij,   Rustig,   …   Doorstroming   verbeteren;   Herleving  witte   fietsenplan;   Leidt  tot  minder   verkeersdrukte  en   meer  facilitering   fietsers;  

Annemiek  van  de   berg   Albert  Meijer   Gideon   Joost  Nijensteen  

Mark  Snoek   Joost  Nijensteen   Erik  Jansen    

Veilige  fietsroutes:   kleuren,  vlg.  met   skipistes;   Fietsroutes  voor   kinderen  en  bejaarden;   Voor  automobilisten:   overzicht  drukke   fietsplekken;   Doorstromingen  (te)   drukke  routes;   Fietsstallingen;   Groene  routes;   OV  fietsapp;;   NS  app  uitbreiden  met   fietsrouteplanner;   Tijd  kunnen  vergelijken   tussen  een  route  per   fiets  vs  auto  

Wegennet;   Verkeersintensiteit en;   Stoplichtlocaties;   Ongevallenstatistie ken;   Wegdek,  soort   verharding;   Wegwerkzaamhede n;   Data  van  en  over   fietsstallingen;   Verhuurplekken;   GPS  data  van  de   fietsers;   Emissiedata  (NOX,   CO2);   ANWB  plakpunten   (?);  

Fietsers;   Rolstoelgebruikers;  

Aanbevelingen   onderweg;   Sponsors  (overheid,   fietsersbond,  VVN);  

RouteKnoper  

Belangengroepen   voor  fietsers,   gehandicapten;   TomTom  =   marketing;  

Alternatief  voor   taxi’s;   Mensen  die  willen   afvallen;   Gamification;   Iedereen  die  zich   binnen  de  stad  wil   verplaatsen;   Verrekening  met   bedrijfsauto  door   werkgevers;   Fietsers;   Automobilisten;   Overheid;   NS;  

Voordeel  voor   werkgevers;   Outputdata  =  data   over  fietsers,   fietsbewegingen   (?);    

eBike  2012    

-­‐    

OV  fiets  app:  geen   onderhoud,  geen   kosten  fiets;  

Weerdata;   Filedata;   Gebruiksdata,   beschikbaarheid   fietsen;   Data  locaties  OV   Fiets;  

 

OV  Fiets  +  

Fietsexploitant;   NS;  

 

The  Green  Land  in  opdracht  van  gemeente  Utrecht    

Stefan  de  Konink   Koos  Lieshout   Frans  Jan  van   Rossem   René  Pie   Irmgard  Noordhoek  

Filip  ter  Laak   Coen  van  Tooren   Ronald  Crombag   Frank  Langeveld  

Je  agenda  combineren   met  multimodale   reisplanner  (bestaan  al)   en  actuele   beschikbaarheid  OV   Fiets;   Koppelen  aan  incentives,   bijvoorbeeld  gratis   gebruik  OV  Fiets  bij   bepaalde  reiskeuzes;   Taxi’s  erbij;   Suggesties  voor  locatie   waar  je  een  filevrije   afspraak  kunt  hebben;   Onderweg   boodschappen  bestellen   (=  ook  combineren);     Routeplanning  met   actuele  gebruiksdata;   Knelpunten  aanpakken;  

De  combinatie;  

Fietspeletondata   wordt  doorgegeven   voor  sturing   verkeerslichten;   Locaties  van   personen;  

Mensen  die  met   elkaar  een  afspraak   hebben,  de  spits   wordt  gemeden;  

Ja,  als  je  op  een   Creatieve   bepaalde  locatie   Reiswijzer;   afspreekt  kunnen  er   diensten  van  de   betreffende  locatie   en  omgeving   worden   aangeboden;   File  vermijden   bespaart  kosten;  

De  markt;     Overheid  schept   alleen  de   randvoorwaarden;   Eventueel  grote   competitie,   knallerincentive;   Uitdaging  is  wel  dat   het  geen  statische   data  zijn;  

Tim  van  Waard   Mas  Lubbers   Roeland  Reizevoort  

Persoonlijk  reisprofiel  op   basis  van  agenda,   historische  gegevens,   persoonlijke  doelstelling   en  verkeersdata;   Daarnaast  ook   mogelijkheid  reisprofiel   te  koppelen  aan  andere   gebruikers;   Reisprofielen  van   anderen  ook  weer  input  

Veilig  en  snel  door   de  stad  fietsen;   Fietser  participeert   in  gemeentebeleid   door  route-­‐info  en   knelpunten  aan  te   geven;    

 

Fietsers  

Voordeel  voor   gemeente  en   fietsers;  

Fietser  In  Charge  

Fietsersbond  en  de   gemeente;  

Historische   reisdata;   Agendagegevens;   Verkeersgegevens   van  RWW;     OV,  verkeersinfo   OV  Fiets,   parkeerplaatsen  /   kosten;   Weerdata  KNMI,   buienradar;  

Gebruikers;   Maatschappij  door   gelijke  belangen;  

Premium  versie  die   te  koppelen  is  aan   agenda;  

MyWay  

Overheid  vanwege   de  beveiligde  ik-­‐ data;  

 

The  Green  Land  in  opdracht  van  gemeente  Utrecht    

Andre  van  Est   Ton  van  Kampen   Leon  Fuchs   Conradine  de  Reus  

voor  samenstellen   reisprofiel;   Wake  Up,  de   agendagestuurde   mobiliteitsplanner,   persoonlijke   reisadviseur;  

Wake  Up;   Stakeholders:  OV   bedrijven,   overheden,   parkeerbedrijven,   navigatiebedrijven;  

OV  data;   Persoonlijke  data;   Weerdata;   Verkeersdata;   Navigatie-­‐info;   Werkzaamheden;   Evenementen;   Incidenten;  

De  flexibele   mobilist;   MKB  bedrijven;   Verbeteren   leefmilieu;  

Gebruikers  +   adverteerders  =   winst;   Leefbaarheid  en   levensvreugde,  -­‐ genot  =  ook  winst;  

De  Mobi  App  

Private  partij  in  co-­‐ creatieproces  zoals   van  Todo  2.0;  

 

 

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful