PRAKTIKAL 2

TAJUK : Haba Tindak Balas TUJUAN : Untuk menentukan haba tindak balas bagi ; i) Na2CO3 + 2HCI  2NaCI + H2O + CO2 ii) NaHCO3 + HCI  NaCI + H2O + CO2 ∆ H1 ∆ H2

dan secara tidak langsung, berdasarkan Hukum Hess berkaitan haba tetap, haba bagi tindak balas iii ialah iii) 2 NaHCO3  Na2CO3 + CO2 + H20 ∆ H3

TEORI PENGETAHUAN :

Semua tindak balas melibatkan perubahan tenaga. Sesetengah tindak balas membebaskan haba ke persekitaran iaitu tindak balas EKSOTERMIK. Tindak balas Endotermik.ialah tindak balas yang menyerap tenaga daripada persekitaran.
Terdapat 4 jenis haba tindak balas iaitu: 1. Haba Pemendakan 2. Haba Peneutralan 3. Haba Penyesaran 4. Haba Pembakaran

Dalam tindak balas kimia, tenaga biasanya terjelma sebagai haba. Haba ini dinamakan ENTALPI. - Entalpi tindak balas disimbolkan oleh ΔH. Entalpi - Satu bentuk tenaga terma yang disukat pada TEKANAN TETAP.

2.0 mol dm-3 asid hidroklorik EC2 .Entalpi yang disukat pada tekanan tetap 1 atm (pada suhu 25°C) Persamaan Termokimia melibatkan : Bahan Tindak Balas  Hasil Tindak Balas. PEMBOLEH UBAH : i) Dimanipulasikan : Jenis larutan ii) Bergerak balas : Perubahan suhu iii) Dimalarkan : Kemolaran bahan kimia (larutan) BAHAN : EC1 .Entalpi Piawai . H ΔH bertanda negatif bagi tindak balas eksotermik. ΔH bertanda positif bagi tindak balas endotermik PERNYATAAN MASALAH : Bagaimana untuk menentukan jumlah haba tindak balas yang terlibat dalam sesuatu tindak balas berkaitan? HIPOTESIS : Entalpi pembentukan bagi tindakbalas yang berkaitan dapat ditentukan dengan menggunakan Hukum Hess.Natrium Karbonat Anhydrous (pepejal) EC3 .Natrium Hidrogen Karbonat (pepejal) .

kemudian suhu bagi larutan itu dicatatkan dalam jadual di bawah. penimbang berat (+ 0. Langkah di atas diulangi dengan menggunakan EC3 untuk mengantikan EC2 dengan menimbang secara tepat 2. Cawan plastik dibiarkan dengan kandungannya untuk beberapa minit. 4.RADAS : 50cm3 buret. EC2 dipindahkan dengan sekali tuang ke dalam cawan plastik yang mengandungi EC1. air suling. thermometer 00C – 1100C (+0. 2. Dengan menggunakan buret. 30. Tabung uji yang hampir kosong ditimbang lagi. dan suhu tertinggi yang diperolehi dicatatkan. 5.01g) PROSEDUR : 1. 3.40 g EC2 ditimbang dengan tepat and jisimnya nya direkodkan. 6. Satu tabung uji yang mengandungi 2.00cm3 EC1 disukat dan dimasukkan ke dalam cawan plastik. cawan plastik.00 9-2. Kesemua pepejal daripada tabung uji hendaklah dimasukkan ke dalam tabung uji dan tiada cecair yang hilang melalui percikan. .75g – 3. Larutan dikacau dengan berhati-hati menggunakan termometer. kaki retort dan pemegang.15 g EC3.2OC).

6905 Jisim pepejal/g 2.6428 Jisim tabung uji yang hampir kosong /g 71.50C 260C 22.2194 2.6905 71.KEPUTUSAN : EC2 EC3 Jisim tabung uji + pepejal/g 73.5 .00C 40C 1.9523 Suhu awal asid/0C Suhu akhir asid/0C Perubahan suhu /0C 260C 24.9099 74.

antaranya ialah : i. entalpi ini disebut ENTALPI PEMBENTUKAN PIAWAI. Menyusun kembali persamaan nilai H dengan betul. Jika kita menyongsangkan persamaan tersebut. tindak balas antara pepejal Natrium Hidrogen Karbonat dan seterusnya dengan menggunakan Hukum Hess. dengan reaktan dan produk-produk di bahagian yang betul. cecair dan gas) iii. Entalpi ialah perubahan haba yang berlaku apabila 1 mol bahan terbentuk daripada unsur-unsurnya pada tekanan tetap. i Pemeriksaan supaya reaktan mempunyai keadaan yang sesuai kerana perubahan entalpi akan berlainan untuk keadaan yang berbeza ( pepejal. maka nilai + dan – perlu diambil perhatian untuk diubah. Jika perlu untuk mendarab setiap bahan tindak balas dan produk dengan 2. H o f Hukum Hess menyatakan bahawa haba yang diserap atau dibebas dalam satu tindakbalas kimia ialah sama tanpa mengira proses itu melibatkan satu atau beberapa langkah.PERBINCANGAN : Eksperimen pada kali ini bertujuan untuk menentukan haba tindak balas bagi tindak balas yang melibatkan asid hidroklorik dan juga pepejal Natrium Karbonat Anhidrous. maka nilai entalpi juga perlu didarab dengan 2. Jumlah perubahan tenaga yang berlaku dalam tindakbalas kimia ini ialah jumlah perubahan tenaga dalam beberapa langkah yang melibatkan keseluruhan tindak balas. Ada beberapa perkara yang perlu diberi perhatian sewaktu melakukan pengiraan untuk Hukum Hess. Pada tekanan tetap 1 atm. . haba tindak balas bagi penguraian pepejal Natrium Hidrogen Karbonat dapat ditentukan. Mengatur semula setiap persamaan supaya ia diseimbangkan. Hukum Hess diaplikasikan untuk mengira entalpi tindak balas yang sukar untuk diukur/ditentukan.

. Antaranya ialah meletakkan kepingan kadbod untuk menutup permukaan cawan kertas bagi mengelakkan pembebasan haba ke persekitaran. Menambah persamaan yang telah disusun semula bersama untuk merekodkan persamaan keseluruhan tindak balas yang berlaku. KESIMPULAN : Hipotesis diterima. ini bagi mengelakkan berlakunya ralat bagi jumlah bacaan suhu yang dicatat. Entalpi pembentukan bagi tindakbalas yang berkaitan dapat ditentukan dengan menggunakan Hukum Hess. dan elakkan daripada hujung termometer menyentuh dasar cawan kertas. v. Menambah H nilai-nilai untuk persamaan-persamaan ini menghitung H untuk tindak balas keseluruhan Persamaan kimia yang terlibat dan juga jalan pengiraan yang digunakan adalah seperti di helaian berikutnya. Terdapat juga beberapa langkah berhati-hati yang perlu di ambil perhatian untuk mengurangkan berlakunya ralat dan kesilapan sewaktu eskperimen dijalankan. Termometer dikacau bagi memastikan haba yang dicatatkan ialah haba yang sekata bagi larutan tersebut.iv.

Apakah 4 anggapan yang kamu buat dalam kesemua pengiraan? i) Ketumpatan larutan akues dianggap sama dengan ketumpatan air ii) 2 mole HCI dianggap bertindak balas dengan 1mole Na2CO3 iii) Muatan haba tentu bagi tindak balas dianggap sama seperti muatan haba tentu bagi air. .SOALAN : 1. iv) Jisim larutan di anggap sama seperti pepejal. Lukiskan gambarajah peringkat tenaga bagi tindak balas berkaitan 2.

Elakkan daripada hujung termometer menyentuh dasar cawan kertas. C6H6 6C + 3H2  C6H6 C + O2  CO2 2H2 + O2  2H2O C6H6 + O2  6CO2 + 3H2O 6C + 3H2  C6H6 = -394kJmol-1 = -286 kJmol-1 = -3271 kJmol-1 . Pembentukan Benzene. Karbon dan Hidrogen ialah 3271. dan ∆H3? .Letakkan kepingan kadbod untuk menutup permukaan cawan kertas bagi mengelakkan pembebasan haba ke persekitaran. ∆ H2. . -286 kJmol-1 masing-masing. Perubahan standard entalpi bagi pembakaran Benzene. -394. ini bagi mengelakkan berlakunya ralat bagi jumlah bacaan suhu yang dicatat. Apakah langkah-langkah yang boleh diambil untuk meningkatkan ketepatan nilai bagi ∆H1. Kirakan perubahan standard entalpi bagi pembentukan Benzene. .Termometer dikacau bagi memastikan haba yang dicatatkan ialah haba yang sekata bagi larutan tersebut.3. 4.

[6(-394) + 3(-286)] = -3271 .So.858) = -49 kJmol-1 .(-2364 . ∆H°fC6H6 = -3271 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful