જે રોકો આધ્માત્મભક ચિંતનથી વલમુખ થઈને ભાત્ર રોકસેલાનાં કામોભાં યચ્મા઩ચ્મા યહે છે , તેઓ ઩ોતાની જ સપ઱તા ઩ય અથલા સદ્ગુણો

઩ય ભોહહત થઈ

જામ છે . તેઓ ઩ોતાને રોકસેલકના રૂ઩ભાં જોતા થઈ જામ છે .
આલી સ્થથવતભાં તેઓ એલી અ઩ેક્ષા કયતા થઈ જામ છે કે ફધા રોકો તેભનાં કામોની પ્રળંસા કયે અને તેભનુ ં કહ્યું ભાને. તેભનુ ં વભથ્માચબભાન તેભને અનેક રોકોના

ળત્રુ ફનાલી દે છે . આથી તેઓ ખયા અથભાં રોકસેલક ન ફનતાં તેભની રોકસેલા થ
રોકવલનાળનુ ં થલરૂ઩ ધાયણ કયી રે છે .

આધ્માત્મભક ચિંતન વલના ભનુષ્મભાં નમ્રતા આલતી નથી તેભજ તેભનાભાં ઩ોતાની જાતને સુધાયલાની ક્ષભતા ઩ણ યહેતી નથી. તે એક ઩છી એક ભ ૂર કયતા

યહે છે અને આ યીતે ઩ોતાના જીલનને વલકટ ફનાલતા યહે છે .
અભે જે બાયતીમ સંથકૃવત, બાયતીમ વલિાયધાયાનો પ્રિાય કયલા ઇચ્છીએ છીએ તેભાંથી આ઩ના દુ:ખોનુ ં વનલાયણ થઈ ળકે છે . યાજ્મસત્તા દ્વાયા આ઩ના

અવધકાયોનુ ં યક્ષણ થઈ ળકે છે ઩યં ત ુ જ્માંથી આ઩ણા સુખદુ:ખની ઉમ઩વત્ત થામ છે તેન ુ ં
વનમંત્રણ યાજ્મસત્તા કયી ળકતી નથી. આ કાભ આધ્માત્મભક ઉન્નવતથી જ થઈ ળકે.

ભનુષ્મને ભનુષ્મ ફનાલલાની લાથતવલક તાકાત
બાયતીમ સંથકૃવતભાં જ છે . આ સંથકૃવત આ઩ણને એ ળીખલે છે કે

ભાણસ ભાણસને પ્રેભ કયલા ભાટે જ જન્મ્મો છે , રડલા-ભયલા ભાટે ચફરકુર નહં. જો
આ઩ણા દયે ક કામક્રભ મોગ્મ યીતે િારતા યહે તો થ બાયતી સંથકૃવતનો સ ૂમોદમ અલશ્મ થળે.

જો તભે ળાંવત, સાભથ્મથ અને ળસ્તત ભે઱લલા ઇચ્છતા હો તો
તભાયા અંતયામભાનો સહાયો રો. તભે સભથત સંસાયને છે તયી ળકો છો ઩યં ત ુ ઩ોતાના આમભાને કોણ છે તયી ળક્યુ ં છે?

જો દયે ક કામભાં તભે તભાયા અંતયામભાને પ ૂછતા યહેળો તો થ તભાયી વલલેકદ્ગષ્ષ્ટ જ઱લાઈ યહેળ. ે
દુવનમાબયનો વલયોધ હોલા છતાં જો તભે તભાયા અંતયામભાને અનુસયી ળકમા તો તભાયી સપ઱તાને કોઈ યોકી ળકળે નહં.

જ્માયે કોઈ ઩ણ વ્મસ્તત ઩ોતાની જાતને અદ્વદ્વતીમ વ્મસ્તત સભજલા રાગે છે અને ઩ોતાને જ શ્રેષ્ઠ િાહયત્ર્મલાન સભજલા રાગે છે

મમાયે તેન ુ ં આધ્માત્મભક ઩તન થામ છે .
જ્માં સુધી આ઩ણાભાં અહંકાયનો બાલ યહેળે મમાં રગી મમાગની બાલના જાગલી મુશ્કેર છે .

Related Interests